__MAIN_TEXT__

Page 1

RHIFYN 8

Cynadleddau Met Caerdydd Yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi Met Caerdydd Yn Profi’n Lleoliad Poblogaidd fel Canolfan Arholiadau Gyda'i hystod eang o leoedd hyblyg gan gynnwys neuaddau ac ystafelloedd dosbarth, nid oes amheuaeth nad yw Met Caerdydd yn ddewis lleoliad poblogaidd i gynnal arholiadau. Ar hyn o bryd mae Cynadledda Met Caerdydd yn gweithio gyda nifer o gwmnïau i weithredu fel lleoliad canolfan arholiadau gan gynnwys Coleg Rheolaeth Ystadau'r Brifysgol (UCEM), Y Brifysgol Agored, Trade Skills 4U, Y Sefydliad Yswiriant Siartredig, Cymdeithas Optegwyr Dosbarthu Prydain a’r Celtic English Academy.

“Mae’n bleser gweithio gyda Clare a’r tîm Gwasanaethau Cynadledda oherwydd eu cymorth cyfeillgar a phroffesiynol. Maen nhw'n mynd yr ail filltir drwy ragweld eich anghenion a gwneud awgrymiadau defnyddiol. Diolch yn fawr! ” Celtic English Academy

Astudiaeth Achos: Celtic English Academy Celtic English Academy (CEA), sydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, yw'r ganolfan arholiadau Prawf Saesneg Galwedigaethol (OET) awdurdodedig gyntaf ac ar hyn o bryd yr unig un yng Nghymru. Mae OET yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol i helpu siaradwyr Saesneg anfrodorol i gofrestru ac ymarfer yn sector gofal iechyd y DU ac amgylcheddau Saesneg eraill. Mae CEA wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynadledda Met Caerdydd i gyflwyno'r arholiadau OET misol yn y Brifysgol. Mae diwrnod yr arholiad naill ai'n ddydd Sadwrn neu'n ddydd Sul ac yn cynnwys defnyddio sawl ystafell ar gyfer gwrando, darllen a phrofion ysgrifenedig, yn y bore ac yna ystafelloedd unigol, i bob ymgeisydd, i sefyll y prawf siarad yn y prynhawn. Mae'r holl ystafelloedd hyn yn cydymffurfio â rheoliadau caeth arholiadau OET. Ategir yr ystafelloedd arholiad gan dderbynfa, mannau derbyn, aros a chofrestru / cadw cotiau. Mae sylw arbennig yn cael ei roi i ganolbwyntio ar wneud y profiad arholiad yn bleserus ac yn rhydd o straen, trwy ‘roi pobl, nid y broses, yn gyntaf’. Gwahoddir ymgeiswyr ac unrhyw un sy'n dod gyda nhw i ddod â'u lluniaeth eu hunain yn ogystal â chael gwybod am y gwasanaethau Ffreutur a ddarperir gan y siop goffi ‘Yr Oriel’ ar y campws. Rydym wedi cydweithio, i gefnogi 183 o ymgeiswyr hyd yn hyn, gyda boddhad o 100%! Yn wir, ar gyfartaledd, rydym wedi mwy na dwblu meincnod y DU ac Iwerddon.

“Diolch yn fawr am yr holl help a chefnogaeth rydych chi a'ch cydweithwyr wedi'u rhoi i mi dros yr wythnos ddiwethaf. Mae pawb wedi bod mor gyfeillgar a chymwynasgar gan helpu i wneud y 'swydd' yn llawer haws a mwy pleserus.” Y Brifysgol Agored

01


Canolfan Hyfforddiant Cyngor Caerdydd yn partneru gyda Met Caerdydd am y 15fed flwyddyn yn olynol Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn cynnal sesiynau hyfforddiant ym Met Caerdydd ers dros 15 mlynedd ac wedi croesawu oddeutu 18,000 o bobl yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r cyrsiau hyfforddiant yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys sgiliau mabwysiadu, arweinyddiaeth a rheolaeth, cymorth cyntaf, sgiliau ystafell llys a chyfrifyddu. Mae hyn yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu hyblyg i gefnogi unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu ac i'w cynorthwyo i symud ymlaen i ddysgu pellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Cynigir y cyrsiau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn rhad ac am ddim i staff gofal cymdeithasol ac maent yn cynnwys ystod o gyrsiau sy'n helpu i ddatblygu sgiliau i'r rhai sy'n chwilio am waith ym maes gofal plant a gofal cymdeithasol.

“Rydym wedi defnyddio cyfleusterau Hyfforddiant a Chynadledda Met Caerdydd ers blynyddoedd lawer rydym yn parhau i ddod yn ôl oherwydd bod yr ystafelloedd mor llachar a braf, nid oes dim yn ormod o drafferth ac mae'r prisiau'n gystadleuol iawn” Canolfan Hyfforddiant Cyngor Caerdydd

Gyda chwsmeriaid sy'n archebu cyfleusterau hyfforddiant ym Met Caerdydd yn rheolaidd, gallwn sefydlu contract parhaus sy'n rhoi sicrwydd i'r cleient o sicrhau bod lle ar gael iddynt am bris fforddiadwy.

Seminar Maeth yn y Blynyddoedd Cynnar Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru Y mis Chwefror hwn, roedd Met Caerdydd yn falch o groesawu 50 o weithwyr proffesiynol Iechyd Cyhoeddus i gampws Llandaf ar gyfer Seminar Maeth yn y Blynyddoedd Cynnar. Adolygodd y digwyddiad faeth babanod a phlant yn y blynyddoedd cynnar gyda thrafodaethau ar dueddiadau newydd a newidiadau posibl i amddiffyn plant. Yn ogystal â'r sesiwn lawn a gynhaliwyd yn yr Ystafell Lletygarwch, roedd

gweithdai a oedd yn canolbwyntio'n benodol ar safonau Llywodraeth Cymru yn y blynyddoedd cynnar. Dewisodd PHNC ddewisiadau iach ar gyfer eu arlwyo gyda'n bwffe bys a bawd Wye Eatwell ar gyfer cinio yn ogystal â basgedi ffrwythau gyda'r egwyl lluniaeth. Darparwyd ar gyfer gofynion dietegol arbennig gyda'n hamrywiaeth o fwydlenni diet arbennig, a werthfawrogwyd yn fawr.

“Roeddem yn falch iawn gyda’r digwyddiad a byddwn yn eich ystyried ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.” Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

02


‘Cymraeg yn y Gweithle’ Dwys yn Nant Gwrtheyrn Aeth Sally ac Eva ar daith i Ogledd Cymru ym mis Rhagfyr i gymryd rhan mewn cwrs preswyl ‘Cymraeg yn y Gweithle’ dwys. Cynhaliwyd y gwersi Cymraeg trwy gydol y dydd gyda sgwrs Gymraeg yn parhau yn ystod amser bwyd hefyd! Roedd y cwrs yn cynnwys taith oddi ar y safle ar brynhawn dydd Mercher i brofi cymysgedd o amgylcheddau Cymraeg. Roedd yn rhaglen brysur, a oedd yn cynnwys y siaradwr gwadd Twm Elias, selogwr ac awdur natur adnabyddus, yn ogystal ag adloniant gyda'r nos gan ddeuawd gwlad llwyddiannus o Gymru, Gethin Fôn a Glesni Fflur. Dywedodd Eva: “Roedd gennym nifer o dasgau defnyddiol i'w cyflawni yn ystod y cwrs gan gynnwys paratoi a

Tip Cynllunio Digwyddiad Mae cael digwyddiad yn iawn yn ymwneud â chynllunio trylwyr. Rydym wedi llunio llawer o wybodaeth ddefnyddiol a rhestr wirio cynllunio i'ch helpu i sicrhau eich bod wedi meddwl am bopeth a bod eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol! Llawrlwythwch eich rhestr wirio am ddim yma.

rhoi cyflwyniad yn Gymraeg. Mae Nant Gwrtheyrn yn safle o hanes a harddwch gwych ac mae'n lle ysbrydoledig i ymgolli yn yr iaith a'r diwylliant Cymraeg.” Dywedodd Sally: “Mae Nant Gwrtheyrn yn lle arbennig i ymweld ag ef ac mae aros ar y safle ar gyfer cwrs Cymraeg yn gyfle anhygoel. Mae'r myfyrwyr a'r tiwtoriaid i gyd yn aros ar y safle, yn dysgu, yn bwyta ac yn cymdeithasu yn Gymraeg. Roedd y bwyd yn anhygoel ac roedd y staff arlwyo mor gyfeillgar a chymwynasgar – bydden nhw hyd yn oed yn siarad Cymraeg â chi neu'n dychwelyd i'r Saesneg os oeddech chi'n cael trafferth.”

Cymerwch olwg ar yr hyn buon nhw’n ei wneud, gwyliwch y fideo o'u hwythnos!

Addewid Di-blastig Met Caerdydd hailddefnyddio, ac rydym wedi rhagori ar 2 filiwn o beiriannau dŵr rhad ac am ddim drwy'r oeryddion dŵr. Mae hyn yn ostyngiad o 7.95% yn ein ffigurau ailgylchu gwastraff (sy'n cyfateb i 7940kg o blastig). Yn ystod Digwyddiad Gwyrdd ym mis Chwefror 2018, gwahoddodd Met Caerdydd staff a myfyrwyr i gyflwyno eu syniadau cynaliadwyedd trwy Tree Goeden Addewid ar y Campws’. Y prif awgrym oedd lleihau plastig untro. O ganlyniad, gosodwyd 17 o oeryddion dŵr ar y campws, ynghyd â photeli ailddefnyddiadwy am bris gostyngol ar gael i'w prynu ar y safle. Ers ei weithredu (Ebrill 2018) gwerthwyd dros 1250 o boteli y gellir eu

Arweiniodd llwyddiant yr ymgyrch at Met Caerdydd yn enillydd gwobr Academi Cynaliadwy Cymru ar gyfer Caffael Cynaliadwy / Cadwyn Gyflenwi. Mae Met Caerdydd bellach hefyd wedi gweithredu casgliadau cwpan coffi untro (yn flaenorol yn mynd i safleoedd tirlenwi), yn ogystal ag ystod bocs EcoFwyd newydd, a werthwyd trwy'r siopau arlwyo i annog ailddefnyddio cynwysyddion bwyd a newid ymddygiad pellach.

03


Cyfarfod Brecwast Meet the Export Yn ddiweddar cynhaliodd Cynadledda Met Caerdydd ddigwyddiad ‘Meet the Export’ ar gyfer Food and Drink Exportese, a drefnodd hefyd Glwb Allforio Bwyd a Diod Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

gwmnïau yn bresennol gyda gwybodaeth arbenigol o'r farchnad allforio fel Llywodraeth Cymru, Wolfestone a Liberty Marketing. Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda llawer o wybodaeth yn cael ei rhannu am allforio bwyd a diod.

Roedd cynrychiolwyr o amrywiaeth o gwmnïau bwyd a diod fel Rachels Dairy, The Village Bakery a Fine Food Company y Fenni. Roedd nifer o

Roedd y cyfarfod brecwast yn cynnig dewis o groissants, baguettes bacwn a phlât o ffrwythau ffres ar ôl cyrraedd, a groesawyd a’i werthfawrogi’n fawr!

“Aeth y digwyddiad yn dda diolch roedd y lleoliad yn berffaith ar gyfer hyn. Llawer o ddiolch am eich holl help.” Food and Drink Exportese

Lleoliad Gwaith Myfyrwyr Am yr ail flwyddyn yn olynol rydym yn hapus iawn i gael myfyriwr Met Caerdydd gyda ni ar leoliad gwaith. Ymunodd Bethan, myfyrwraig Rheolaeth Digwyddiadau ail flwyddyn â'r tîm i gael profiad uniongyrchol mewn amgylchedd gwaith go iawn. Fel rhan o'i rôl, mae Bethan yn ein cynorthwyo mewn gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd digidol a phrosiectau marchnata. Gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i Bethan am ei hamser yma a dyma oedd ganddi i'w ddweud: Pam wnaethoch chi ddewis Cynadledda Met Caerdydd a beth oeddech chi'n gobeithio ei gyflawni yn ystod eich profiad gwaith? • Dewisais Cynadledda Met Caerdydd, gan fy mod yn gwybod fy mod am fynd i'r sector corfforaethol digwyddiadau ar ôl i mi raddio. Mae'r ffaith bod prif ffocws y lleoliad ar farchnata yn bositif iawn i mi gan fy mod yn mwynhau marchnata, yn enwedig trwy gyfryngau cymdeithasol. Roeddwn i eisiau sicrhau fy mod yn datblygu fy nealltwriaeth o farchnata digwyddiadau corfforaethol yn y gweithle.

Ai dyma'r hyn yr oeddech chi'n ei ddisgwyl, a fu unrhyw beth yn syndod? • At ei gilydd, dyma’r hyn roeddwn yn ei ddisgwyl, ar wahân i'r ffaith ei fod yn eithaf anodd dod o hyd i syniadau ar gyfer deunyddiau marchnata. Roeddwn wastad wedi meddwl y byddai hyn yn hawdd, ond mewn gwirionedd mae'n cymryd llawer mwy o amser nag y mae pobl yn sylweddoli gan fod yn rhaid i chi ei gael yn iawn. Fodd bynnag, nid yw hynny'n beth drwg, gan fy mod yn bendant yn berffeithiwr felly mae'n addas iawn i mi! Beth fu'r dasg fwyaf diddorol a roddwyd i chi a sut wnaethoch chi fynd ati? • Rwyf wedi cael llawer o dasgau diddorol, ond mae'n debyg mai'r peth mwyaf diddorol oedd cael y cyfle i sefydlu'r dudalen Instagram. Roeddwn i'n teimlo fel petai'r tîm yn ymddiried ynof i wneud hyn yn effeithiol. Fe wnes i ei sefydlu ac yna edrychon ni ar swyddi posibl a chael y dudalen ar waith, yn dilyn busnesau lleol a chwmnïau eraill.

Sut fydd y lleoliad gwaith hwn yn eich helpu ar eich cwrs ac ar gyfer eich cyflogaeth yn y dyfodol? • Bydd yn fy helpu'n fawr, gan fod gennyf brofiad ymarferol bellach o fod yn rhan o rôl gorfforaethol. Ar y cwrs digwyddiadau, roedd yn rhaid i ni roi enghreifftiau o'r diwydiant a nawr fy mod wedi helpu yn y diwydiant, byddaf yn gallu darparu mwy o enghreifftiau a fydd yn gwneud mwy o synnwyr i mi. Gall cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol godi, gan fod cyflogwyr yn hoffi i bobl gael cymaint o brofiad diwydiant â phosibl. A yw'r rôl wedi rhoi unrhyw syniadau i chi am ba fath o feysydd busnes yr hoffech chi weithio ynddynt? • 100%. Mae wedi cadarnhau fy mod am weithio yn yr adran farchnata ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

Oes cyfarfod neu ddigwyddiad gennych ar y gorwel y gallem eich helpu ag ef? Ffoniwch ni ar 029 2041 6181 er mwyn trefnu i weld ein cyfleusterau neu i gael dyfynbris cystadleuol ar gyfer eich digwyddiad nesaf.

Ymunwch â ni ar...

 Twitter  Facebook  Linkedin  Instagram Am ragor o wybodaeth ffoniwch ni ar 029 2041 6181/2 neu ewch i'n gwefan.

04

Profile for Cardiff Metropolitan University

Cardiff Met Conferences Newsletter - CYM  

Cardiff Met Conferences Newsletter - CYM