Page 1

²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ

ºÀgÀ£À »jªÉÄ

ªÀiÁZïð

ªÉ Æ Ã¢ `ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ ªÀÄvÀÄÛ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

1


2

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


¢Ã¦Û

AiÉÆà £À ¤UÀðvÀå ¤B±ÉõÁA «¯ÉÆÃPÀAiÀÄw ªÉÄâ¤ÃA | C£ÉÃPÁzÀÄãvÀªÀÈvÁÛA vÁA ¸À £ÀgÀB PÀÆ¥ÀzÀzÀÄðgÀB || “ºÉÆgÀUÉ PÁ°j¹zÉÆqÀ£É ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CªÉµÀÄÖ D±ÀÑAiÀÄðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©ªÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ «¸ÀäAiÀÄ¢AzÀ UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CªÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ®èqÀVgÀĪÀ PÀ¥ÉàAiÀÄAvÁUÀÄvÁÛ£É.” C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ §UÉUÉ G¥ÉÃPÉë ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀzÁ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¯Á¨sÀ-¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À »AzÉ CªÉµÀÄÖ fëUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹zÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄægÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ¦üAiÀÄ ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁzÀ §lÖ°£À zÀæªÀåzÀ ¥ÀƪÁð¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀvÉÆqÀVzÁUÀ JµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁzÀ CxÀð¥Àæ¥ÀAZÀ vÉgÉzÀÄPÉÆArvÉA§ÄzÀ£ÀÄß eÉ°Uï ¦è¹Ì£ï JA§ AiÀĺÀÆzÀå ¥ÀÄgÉÆûvÀ£ÉƧâ£ÀÄ zÁR¯É ªÀiÁrzÁÝ£É. PÁ¦ü¨sÀPÀÛ£ÀÄ vÀ£Àß°è ªÀÄÆrzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ PÀxÉAiÉÄAzÉà C¤¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. vÀ£ÉßzÀÄjVzÀÝ zÀæªÀåzÀ ªÀÄÆ® PÁ¦ü©Ãd ¨Éæf°¤AzÀ¯ÉÆà E£Éß°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀzÀÄÝ. D VqÀUÀ¼À£ÀÄß CzɵÀÄÖ d£À £ÉlÄÖ ¥ÉÆö¹gÀ¨ÉÃPÀÄ! ªÀiÁVzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ±Àæ«Ä¹zÀªÀgÀÄ CzɵÉÆÖÃ. D£ÀAvÀgÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄjzÀÄ ¥ÀÄrªÀiÁrzÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄA¢AiÉÆÃ. CzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆlÖtUÀ¼À°è vÀÄA© ªÀĽUÉUÀ½UÉ PÀ½¹zÀªÀgɵÉÆÖÃ. ¥ÉÆlÖtUÀ¼À ¸ÁUÁlPÁÌV §¼À¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀªÀgɵÉÆÖÃ. »ÃUÉ ¢£À¹ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CzÀgÀ »AzÉ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ ªÀÄA¢AiÀÄ ¥Àj±ÀæªÀÄ E¢ÝvÀÄ. ¥ÀÄrAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÀAiÀiÁjPÉUÁV §¼À¸À¯ÁzÀ M¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¤®zÀ »AzÉ CzɵÀÄÖ d£ÀgÀ zÀÄrªÉÄ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ! F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è §¼À¹zÀ ¥ÁvÉæ¥ÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É §AzÀªÉ? M¯É ºÉÆwÛ¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÉAQPÀrØ E®è¢zÀÝgÀÆ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄzÀÄ. PÁ¦ü vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁ®Ä ªÀÄÄV°¤AzÀ §AzÀÄ ©Ã¼À°®èªÀ®è! ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉAiÀÄ°è CzɵÀÄÖ d£ÀgÀ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ! PÁ¦ü PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÀÄaðAiÀÄ£ÀÆß JzÀÄjV£À nÃ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ §qÀVUÀ¼ÀÄ. ªÉÄð£À PÀxÀ£ÀªÁzÀgÉÆà ¥Áæw¤¢üPÀ ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÀ®è. vÁvÀàAiÀÄðªÉAzÀgÉ: £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå ¸ÀÄ®¨sÀ®¨sÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁV¹zÀ ¸Á«gÁgÀÄ PÉÊUÀ½UÉ £ÁªÀÅ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ C¤¸ÀĪÀÅzÉà E®èªÉA§ÄzÀÄ ªÉÊavÀæöå. §UɧUÉAiÀÄ ¥ÀgÁªÀ®A§£É E®èzÉ ¤«ÄµÀ ªÀiÁvÀæªÁzÀgÀÆ PÀ¼É¢ÃvÉ?

G GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

3


4

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

AiÉÆÃzsÀgÀ £ÉvÀÛgÀ ºÀjªÀÅ ªÀåxÀðªÁUÀ¢gÀ°

- ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ±ÁAw¥ÀªÀð, CzsÁåAiÀÄ 274

"GvÁÜ£À JAzÀgÉ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð²Ã®vɬÄAzÀ D®¸ÀåªÀ£ÀÄß UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. PÀÄvÀPÀðªÀ£ÀÄß ¹zÁÞAvÀzÀ zÀÈqsÀvɬÄAzÀ JzÀÄj¹ UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. C¢üPÀ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£À¢AzÀ UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. »ªÀÄäwÛ¤AzÀ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß »A¢PĄ̀ÉÃPÀÄ." ªÀiÁZïð 2019 ¸ÀA¥ÀÄl 54, ¸ÀAaPÉ 6 UË|| ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

£Á. ¢£ÉÃ±ï ºÉUÉØ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

GvÁÜ£À læ¸ïÖ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 019 080-26612732

utthana1965@gmail.com

ªÀÄÄzÀæt

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

560 019

080-26612730 rmudrana@gmail.com

¥ÀwæPÉ «£Áå¸À

ªÀĺÉÃAzÀæ r. ¸ÀAaPÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ:

¸ÀĪÀtð ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï gÀWÀÄ¥Àw ±ÀÈAUÉÃj «dAiÀIJæà £ÀlgÁeï ¸À«vÁ JA. ¸Àwñï AiÀįÁè¥ÀÄgÀ ªÁ¶ðPÀ ZÀAzÁ ©r¥Àæw:

$. 220/-

¨sÁ

gÀvÀzÀ UÀr¨sÁUÀUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ dªÀÄÄä-PÁ²äÃgÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹.Dgï.¦.J¥sï. gÀPÀëuÁzÀ¼ÀUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ ¥ÁQ¸ÁÛ£À-¥ÉÆövÀ GUÀægÀ zÁ½UÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢ªÉ. ¨sÁgÀvÀ-¥ÁQ¸ÁÛ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß w½UÉƽ¸À®Ä ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ PÀqÀªÉĬĮè. DzÀgÀÆ PÀ¼ÉzÀ ¥sɧÄæªÀj 14gÀAzÀÄ PÁ²äÃgÀzÀ ¥ÀįÁéªÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ°è eÉʱï-J-ªÉƺÀªÀÄäzï vÀAqÀ £ÀqɹzÀ DvÀäºÀvÁåzÁ½AiÀÄÄ 40 ªÀÄA¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄß §°vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ Erà ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆÃPÁªÀÈvÀUÉƽ¹zÉ. zÉñÀ«rà PÀA§¤ ºÀj¹zÉ. EzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀ¸ÉãÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cw wÃPÀë÷Ú ¥ÀæwQæAiÉÄ ºÉƪÀÄä¯ÉèÉÃPÉA§ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ £ÀgÉÃAzÀæªÉÆâAiÀĪÀgÀ DPÉÆæñÀzÀ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß Erà £ÁqÀÄ KPÀPÀAoÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄyð¹zÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¤ÃrzÀÝ ¸ÉßúÀgÁµÀÖç ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ªÀiÁvÀæ. CªÀ±Àå«gÀĪÀ J®è PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉãÉUÉ ¥ÀÆtð ¤tðAiÀiÁ¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. «¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¸ÀÆa¹ªÉ. 80 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ Dgï.r.JPïì.£À §¼ÀPÉAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ zÁ½ £ÀqÉzÀ jÃwAiÀÄÄ F zÀĸÁìºÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¥ÁQ¸ÁÛ£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀÆtð ¸ÀªÀÄäw E¢ÝvÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÄálUÉƽ¹zÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£À ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ ¥ÁoÀ PÀ°¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ PÀët §AzÉÆzÀVzÉ. AiÀÄÄPÀÛ PÀAqÀ°è ¸ÀfðPÀ¯ï ¸ÉÖçöÊPï£ÀAvÀºÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥ÀævÁåPÀæªÀÄtUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ §UÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¥ÁQ¸ÁÛ£À vÀ£Àß FªÀgÉV£À vÀPÀð»Ã£À £ÀqÉUÀ½UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ºÁrÃvÉA§ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉUÉ FUÀ CªÀPÁ±À EgÀzÀÄ. ¸ÉʤPÁZÀgÀuÉUÀ¼À eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ CAvÀgÀgÁµÀÖç ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀ-¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw EgÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À MvÀÛqÀ vÀAzÀÄ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁV¸ÀĪÀAvÀºÀ gÁdvÁAwæPÀ ¸ÀAzsÁ£ÀUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ EzÉ. ¨sÁgÀvÀªÀiÁvÉAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£ÀÄß ºÀ«¸ÀÄìUÀ¼ÁV C¦ð¹PÉÆArgÀĪÀ «ÃgÀAiÉÆÃzsÀjUÉ C±ÀÄævÀ¥Àðt ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, FV£À «µÁzÀªÀÄAiÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ ªÁåd¢AzÀ¯ÁzÀgÀÆ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ «zÉéõÀ¥ÀæªÀÈwÛUÀÆ §UÀ¯ÉƼÀV£À PÀÄgÀĪÁzÀ PÁ²äÃgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀÆ DvÀåAwPÀ ¥ÀjºÁgÀ ªÀÄÆqÀ¯ÉAzÀÄ D²¸ÉÆÃt.

(CAZɪÉZÀÑ ¸ÉÃj)

G

$. 20-00 GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

5


vÉgÉ vÉgÉzÀAvÉ ¥ÀæZÀ°vÀ

‘UÀoï§AzsÀ£ïUÉ ªÀÄgÀªÀdæ J°èzÉ?’

£ï’

J¸ï.Dgï.Dgï.

10

8

«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À

ªÉÆâ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ JZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀmï

£ÀÆgÀ£ÃÉ ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ ¸ÁévÀAvÉæöåÃwºÁ¸ÀPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ wgÀĪÀ¤ßvÀÛ

d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ J¸ï.Dgï.Dgï.

22

ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ

36

ºÀgÀ£À »jªÉÄAiÀÄ ºÀgÀºÀÄ ªÀĺÉñÀ¨sÀlÖ Dgï. ºÁAiÀiÁðr

ªÀÄAf£À ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ ©¹® PÀ®±ÀªÉà ²ªÀgÁwæ ! f.JZï. ºÀ£ÉßgÀqÀĪÀÄoÀ

UÁA¢üÃAiÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç - 21

DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É

56 ªÀiÁvÀȺÀÈzÀ¬Ä UÀÄgÀÄ

²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á qÁ. C£À¸ÀÆAiÀiÁzÉë

6

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

40

94

UÁA¢üAiÀĪÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÉÆæ|| JA.JA. UÀÄ¥ÀÛ


68 ªÀÄ£É-ªÀiÁ¤¤ ªÀiË£À¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁªÀAiÀiÁ£À DgÀw ¥ÀlæªÉÄ

78 DqÀÄA¨ÉÆ® DlUÁwð CªÀÄäA¢gÀ vÁPÀvÀÄÛ ! zÀÄ.UÀÄ. ®PÀëöät

100 UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À «zÀévïPÉëÃvÀæPÉÆÌAzÀÄ C¥ÀƪÀð PÉÆqÀÄUÉ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ ZÀA¢æPÉ JA.©. ºÁgÁår

PÀxÉ / ®°vÀ¥Àæ§AzsÀ 44 wgÀÄ«£ÁZÉAiÀÄ ¸ÀvÀå (§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ) vÉÃd¹é¤ ºÉUÀqÉ

84 C½°£À C¼À®Ä (®°vÀ¥Àæ§AzsÀ) gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÁªÉ

PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 72 ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå ¢Ã¥À gÁfêÀ CfÓç¼À

83 ¥À®èQÌ ºÉÆgÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀgÉÆÃf¤ £ÁAiÀÄÄØ

66-67 PÁå£Àé¸ï 71 gÀ¸À¥Àæ±Éß 73 C£ÀĨsÀªÀ-CªÀÄÈvÀ 74 ¥ÀÄlÖtÚ£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ 76 ªÀiÁzsÀåªÀÄ 112 ¸ÁzÀgÀ¹éÃPÁgÀ

¤ÃªÀÇ §gɬÄj...

‘GvÁÜ£À'zÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¤ÃªÀÇ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ;  PÀxÉ, PÀªÀ£À, ºÀ¤UÀªÀ£À, «Ä¤PÀxÉ, ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ,

ºÁ¸Àå¯ÉÃR£À, QgÀÄ£ÁlPÀ, zsÁgÁªÁ», ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À, ZÁgÀt, avÀæ§gÀºÀ, ªÀiÁzÀj UÁæªÀÄ, ±Á¯É, ªÀåQÛ ºÁUÀÆ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, zÉñÀ¥ÉæêÀĪÀżÀî §gÀºÀ, ªÀåAUÀåavÀæ, £ÀUɺÀ¤ »ÃUÉ J®è vÀgÀºÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÁV PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, »jªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄļÀî §gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvÉ.  ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ J®è §gÀºÀ/avÀæUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀA¨sÁªÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀÄr CxÀªÁ §gÀºÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß utthana1965@gmail.com EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ CxÀªÁ PɼÀUÉ w½¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆr.  §gÀºÀ, avÀæUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀgÉ ¯ÉÃRPÀjUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¹éÃPÀÈvÀªÁzÀgÉ ¥ÀævÉåÃPÀ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV, §gÀºÀzÀ MAzÀÄ bÁAiÀiÁ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.  C£ÀĪÁ¢vÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢zÀÝ°è ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÀºÀzÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ.  §gÀºÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ EgÀ°.  ¤ªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹:

¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

‘GvÁÜ£À' ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560019

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

7


AiÀiÁªÀ ªÀÇåºÁvÀäPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÆ ‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ vÀÄA¨Á ºÉaÑ£À ¨sÀgÀªÀ¸É vÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¥À槮 PÁgÀtUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛ®è.

‘UÀoï§AzsÀ£ïUÉ ªÀÄgÀªÀdæ J°èzÉ?’

¼ÉzÀ d£ÀªÀj 19gÀAzÀÄ PÉÆîÌvÁzÀ°è ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ gÀZÀ£ÉAiÀÄ WÉÆõÀuÉAiÉÄãÉÆà D¬ÄvÀÄ. JzÀÄÝPÁtĪÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ CzÀgÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ‘§AzsÀ£À’zÀ C¨sÁªÀ. ºÀ®ªÁgÀÄ CvÀÈ¥ÀÛ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ §A¢ü¹qÀ®Ä ªÉÆâzÉéõÀªÀµÉÖ ¸ÁPÉ? EAvÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀUÀ¼ÉãÀÆ ºÉƸÀªÀ®è. JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀjavÀªÉÃ. ªÉÆâ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß PɼÀV½¸ÀĪɪÉAzÀÄ ««zsÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ §AiÀĹzÀgÉ §AiÀĸÀ°; DzÀgÉ F PÀÆlgÀZÀ£ÉUÉ CªÀ±Àå©Ã¼ÀĪÀµÁÖzÀgÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀ¨ÉÃqÀªÉ? F ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉzÀħA¢gÀĪÀ jÃwAiÀÄÄ CªÀÅUÀ¼À LPÀå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ°è ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAw®èªÉAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. C®àPÁ®zÀ »AzÉ gÁºÀįïUÁA¢ü «¥ÀPÀë MPÀÆÌlzÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ¥ÀæzsÁ¤ ¥ÀzÀ«AiÀÄ C¨sÀåyð JA¢zÀÝ rJAPÉ ¥ÀæªÀÄÄR JA.PÉ. ¸ÁÖ°£ï FUÀ vÀƶÚèsÁªÀ vÀ¼É¢zÁÝgÉ.

nøÀgï mÉæöÊ®gï FUÉÎ K¼Éà wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ªÀÄÄAUÀnÖ£À°è JZï.r. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä QjÃlzsÁgÀt ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁAiÀiÁªÀw, CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÆäAiÀiÁgÁºÀįï eÉÆÃrAiÀÄ £ÀAl¹ÛPÉ WÉÆövÀªÁVvÀÄÛ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà £ÀUÉ¥Ál¯ÁVgÀĪÀ eÉrJ¸ï-PÁAUÉæ¸ï ‘UÀoï§AzsÀ£ï’ ªÉÆâ¸ÀPÁðgÀzÀ GZÁÑl£ÉUÉ £ÁA¢AiÉÄAzÀÄ DUÀ ¸ÁgÀ¯ÁVvÀÄÛ. gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ««zsÀ¥ÀPÀë MPÀÆÌlzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÁVgÀ°; JgÀqÉà ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ¯ÁgÀzÉ «ZÉÒÃzÀzÀvÀÛ ¸ÁVªÉ.

8

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð vÁªÀÅ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀiÁUÀĪÀ DPÁAPÉë¬ÄAzÀ ««zsÀ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀgÉA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÉà ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀÄvÁìºÀUÉƽ¹zÉ. F ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð «¥ÀPÀë¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß DªÀÄAwæ¸ÀĪÀ ªÉüÉUÉ ¸ÉÆäAiÀiÁ-gÁºÀįï AiÀÄÄUÀ¼À JµÀÄÖ GvÁìºÀ±ÀÆ£ÀåªÁV©nÖvÉÛAzÀgÉ D PÀÆlzÀ°è vÁªÀÅ ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ J¤¸ÀzÉ vÀªÀÄä ¥Àæw¤¢ü RUÉðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀgÀÄ. ªÀiÁAiÀiÁªÀwAiÀĪÀgÀÆ zÀÆgÀ G½zÀÄ ¥Àæw¤¢ü J¸ï.¹. «Ä±ÁægÀ£ÀÄß PÀ½¹zÀgÀÄ. §AUÁ¼ÀzÉƼÀUÀqÉAiÉÄà ªÀĪÀÄvÁ¢Ã¢AiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÉ ºÉaÑ£À d£À¸ÀàAzÀ£À zÉÆgÉw®è.

²y®¢évÀé GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄd£À¸ÀªÀiÁd ¥ÀPÀëUÀ¼À PÀÆrPÉAiÀiÁzÀgÀÆ ‘²y®¢évÀé’. CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï, ªÀiÁAiÀiÁªÀw - E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀÄ£ÀB¸ÁÜ¥À£ÉUÁV E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀvÁ±À AiÀÄvÀßzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ«zÉ. D ºÀAvÀ¢AzÁZÉUÉ D ªÉÄÊwæ G½AiÀÄzÉAzÀÄ E§âgÀ°èAiÀÄÆ ¤±ÀÑAiÀÄ«zÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è JµÉÖà C§âgÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ªÉÄÊwæAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¹PÉÆAqÀgÀÆ CzÀPÉÌ ºÉaÑ£À CxÀð«gÀ¯ÁgÀzÀÄ. 1990gÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄd£À¸ÀªÀiÁd ¥ÁnðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ£À DzsÁgÁA±ÀUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀVj¸À¨ÉÃPÉA§ KPÁA±À ¥ÀæuÁ½AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MmÁÖVzÀݪÀÅ. D ªÀÇåºÀªÀÅ


¥ÀæZÀ°vÀ

J¸ï.Dgï.Dgï. utthana1965@gmail.com

MAzÀµÀÄÖªÀÄnÖUÉ ¸À¥sÀ®ªÀÇ DVvÀÄÛ: J¸ï.¦. 109 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÉ ©.J¸ï.¦. 67 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹vÀÄÛ. DzÀgÉ 177gÀµÀÄÖ C¢üPÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¨sÁd¥Á PÉÊUÉ C¢üPÁgÀ ®©ü¹vÀÄÛ. 1995gÀ°è J¸ï.¦. ¥ÀqÉUÀ¼ÀªÀgÀÄ ªÀiÁAiÀiÁªÀwAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄ ºÀ¯Éè £ÀqɹzÁUÀ CªÀgÀ PÀÆl ªÀÄÄjzÀÄ©zÀÄÝ CzÀÄ ¨sÁd¥Á-§ºÀÄd£À¸ÀªÀiÁd¥ÀPÀë ªÉÄÊwæUÉ zÁjªÀiÁrvÀÄÛ; 1995gÀ°è ¨sÁd¥Á ¨ÉA§®¢AzÀ ªÀiÁAiÀiÁªÀw ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. 2007gÀ°è ¸Àé¥ÀPÀ맮¢AzÀ¯Éà ªÀiÁAiÀiÁªÀw C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ; D ªÀµÀðUÀ¼ÀÄzÀÝPÀÆÌ J¸ï.¦.AiÀÄ §UÉUÉ ªÀiÁAiÀiÁªÀw PÉAqÀ GUÀļÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ C°èAzÁZÉUÉ ««zsÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀiÁAiÀiÁªÀwVzÀÝ zÀ°vÀ ªÀÄvÀ¨ÁåAPï ²y®UÉƼÀÄîvÀÛ ¸ÁVvÀÄ. PÀæªÉÄÃt ¨sÁd¥ÁzÀÄÝ ªÉÄîÄUÉÊAiÀiÁUÀÄvÀÛ §A¢vÀÄ: 2014gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ 80 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁd¥Á PÉʸÉÃjzÀªÀÅ; J¸ï.¦., ©.J¸ï.¦. - JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ UÀt£É¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆgÀUÀĽzÀªÀÅ. E¢ÃUÀ JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀÄîªÀ AiÀÄvÀßzÀ°èªÉ. DzÀgÉ J£ï.r.J. ¸ÀPÁðgÀzÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À §UÉUÉ N.©.¹. ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À M®ªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½ªÉ. PÀĪÀiÁígÀgÀÄ, eÉÆÃVUÀ¼ÀÄ, ¢ÃªÀgÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £Á¯ÁÌgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ ¨sÁd¥ÁPÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀUÀvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. «±ÉõÀªÁV GdÓ÷é¯Á, ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DªÁ¸À AiÉÆÃd£Á ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £ÀgÉÃAzÀæªÉÆâ ¸ÀPÁðgÀ-ZÁ°vÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ F ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è GvÁìºÀ ªÀÄÆr¹ªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è J¸ï.¦.©.J¸ï.¦.UÀ¼À £ÀªÀAiÉÆÃfvÀ C£ÀÄPÀÆ®¹AzsÀÄ ªÀÄgÀĪÉÄÊwæ JµÀÄÖªÀÄnÖUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrÃvÉAzÀÄ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

»ÃUÉ AiÀiÁªÀ ªÀÇåºÁvÀäPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÆ ‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ vÀÄA¨Á ºÉaÑ£À ¨sÀgÀªÀ¸É vÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¥À槮 PÁgÀtUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛ®è. vÀªÀÄä C¹ÛvÀé G½¹PÉƼÀî®Æ ºÉtUÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÁºÀZÀAiÀÄð ¸ÁzsÀåªÉAzÁUÀ° ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÀgÀªÉAzÁUÀ° J¤¸ÀÄwÛ®è. EµÁÖV zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ D¸É vÀ¼ÉzÀ ªÀĪÀÄvÁgÀªÀgÀ DqÀ½vÀ ªÉÊRjAiÀÄ£ÁßUÀ° ±ÁgÀzÁ amï¥sÀAqï WÉÆÃmÁ¼ÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¹®ÄQPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÁßUÀ° d£À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄgÉvÀÄ ‘¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß G½¸ÉÆÃt’, ‘¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß G½¸ÉÆÃt’ JA§ CªÀgÀ WÉÆõÀuÉUÉ ªÀÄgÀļÁUÀĪÀµÀÄÖ CªÀiÁAiÀÄPÀgÉ? ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀð »A¢VAvÀ FUÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ ºÉZÀÄÑ eÁUÀÈvÀgÀÆ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÆ DUÀÄwÛzÁÝgÉA§ÄzÀ£ÀÆß C®Që¸À¯ÁUÀzÀÄ.

AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀPÁj? vÉ®ÄUÀÄzÉñÀA ¥ÀPÀëzÀ ZÀAzÀæ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÄØ CªÀgÁzÀgÉÆà gÀªÉAiÀĵÀÆÖ «±Àé¸À¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀºÀªÁ¹¥ÀPÀëzÀªÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄÆ G½¹PÉÆAr®è. J£ï.¹.¦. £ÁAiÀÄPÀ ±ÀgÀzï ¥ÀªÁgï PÁAUÉ湤AzÀ ¥ÀÆwð zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄĪÀ vÀ¥Àà£É߸ÀUÀ¯ÁgÀgÀÄ. CAvÉAiÉÄà ©dÄd£ÀvÁzÀ¼ÀzÀ £À«Ã£ï ¥ÀmÁÚAiÀÄPïjUÉ ¨sÁd¥Á MqÀ£ÁlªÉà ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÀgÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£ÉßÃPÉ zÀÆgÀªÀiÁrAiÀiÁgÀÄ? ‘UÀoï§AzsÀ£ï’zÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À®Ä vÁªÁV ªÀÄÄAzÁVgÀĪÀ CgÀ«AzÀ PÉÃfæªÁ®gÀAvÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀæzsÁ£À ¨ÉA§°UÀgÀ£Éßà C£ÁªÀÄvÁÛV PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. £ÉÊwPÀ ¥Áj±ÀÄzÀÞöå«gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ‘UÀoï§AzsÀ£ï’ WÀlPÀUÀ¼À°è zÀÄ©Ãð£ÀÄ ºÁQ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

G GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

9


ªÉÆâ ªÀÄvÀÄÛ

‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ MªÉÄä »A¢gÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉÃAzÀæzÀ°è C¢üPÁgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C£ÉÃPÀ gÁdåUÀ¼À°è UÀnÖAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀPÀëªÀÅ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. d£ÀgÀ°è ¸ÀÆPÀÛ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ; CzÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨ÉÃPÀÄ. ºÁVzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ MAzÀÄ ªÉÄÊwæPÀÆl dAiÀÄUÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ.

¥Àæ JZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀmï utthana1965@gmail.com

10

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

eÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÉ£ÀÄߪÀ ªÀĺÁ£ï ªÀÈPÀëzÀ PɼÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ‘ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀ’ CxÀªÁ ‘¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ. EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj ¸ÀPÁðgÀ gÀa¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤dªÉAzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁzÀ «ZÁgÀ. KPÉAzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëPÀÆÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ vÀvÀÛ÷é¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÆ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. ºÁVgÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ K£ÀxÀð? FUÀAvÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ ¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀªÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è ºÀ®ªÉǪÉÄä E¥ÀàvÀÄÛ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀުɤ¸ÀĪÀ vÀvÀÛ÷é¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÉƼÀUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ CxÀªÁ ºÉÆgÀV¤AzÀ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÆ FUÁUÀ¯É £ÀqÉ¢ªÉ. zÉñÀzÀ°è ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ 1967gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢ªÉ: PÉÃAzÀæzÀ°è C®è; gÁdåUÀ¼À°è. PÉÃAzÀæ,


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À

‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’ - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÉÆà gÁdå JgÀqÀÆ PÀqÉ PÁAUÉæ¸ï£À ¤gÀAvÀgÀ UÉ®«UÉ DUÀ ¨ÉæÃPï ©¢ÝvÀÄÛ. PÉÃAzÀæzÀ°è 1970gÀ zÀ±ÀPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ d£ÀvÁ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀvÀ£ÀUÉÆAqÀÄ ¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä CªÀgÀÄ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÁUÀ ZÀgÀuï¹AUï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §AvÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ C¯ÁàAiÀÄĶAiÀiÁV 1980gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw EA¢gÁ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. 1984gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ CªÀgÀ ºÀvÉå £ÀqÉzÀÄ ªÀĺÁZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉzÁUÀ gÁfêï UÁA¢ü ¨sÁjà §ºÀĪÀÄvÀzÉÆA¢UÉ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. 1989gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÁAUÉæ¸ï ¸ÉÆÃvÀÄ «.¦. ¹AUï £ÉÃvÀÈvÀézÀ ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀ C¢üPÁgÀPÉÌ §AvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ CªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ §®¢AzÀ §ºÀĪÀÄvÀ UÀ½¹zÀgÁzÀgÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¥ÀƪÀð ªÉÄÊwæUÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£Éßà gÀa¹zÀgÀÄ.

ªÉÄÊwæ zsÀªÀÄð ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃQzÀÝgÉ ªÉÄÊwæ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ OzÁAiÀÄðªÀÇ «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀÇ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀ ¥ÀæzsÁ¤ CxÀªÁ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ CªÀgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è £ÉÆÃrzÀgÉ 19982004gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁVzÀÝ Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀgÀzÀÄÝ MAzÀÄ DzÀ±Àð ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

11


¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¤µÀ× PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ (Common Minimum Programme) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«ÄwUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ J®è ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¤µÀ× PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÃjgÀÄvÀÛªÉ; ¸ÀPÁðgÀ D ¥Àj¢üAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ K£ÁzÀgÀÆ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ CxÀªÁ ªÉʪÀÄ£À¸Àå §AzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖ ªÀÄÄRå. D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw ºÁUÀÆ CzÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀgÀ ¸ÀPÁðgÀ«zÁÝUÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀݪÀgÀÄ FZÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀßUÀ°zÀ eÁeïð ¥sÀ£ÁðAqɸï CªÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁ« ¸ÀAzsÁ£ÀPÁgÀgÁVzÀÝ MAzÀÄ PÁ®zÀ PÁ«ÄðPÀ £ÁAiÀÄPÀ eÁeïð D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤¨sÁ¬Ä¹, Cl¯ï ¸ÀPÁðgÀ CªÀ¢ü¥ÀÆwð C¹ÛvÀézÀ°èzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. E£ÀÄß ªÉÆâ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀ ‘¸À¨ï PÁ ¸Áxï, ¸À¨ï PÁ «PÁ¸ï’ ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ¯Éèà EvÀÄÛ; CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ºÉüÀzÉAiÉÄà ªÀiÁrzÀgÀÄ; ªÀiÁqÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. CzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀgÉ FUÀ DzÀ±Àð ªÉÄÊwæ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉÃvÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄÊwæ Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä ¸ÀPÁðgÀ F §UÉAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ºÉÃUÉ EgÀ¨ÁgÀzÉ£ÀÄߪÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀgÉ vÀ¥Àà®è. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀqÉzÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©eɦ §ºÀĪÀÄvÀQÌAvÀ PÉêÀ® MA§vÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀUÀ½AzÀ »AzÉ ©vÀÄÛ. eÉrJ¸ï UÀ½PÉ 37 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÁzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï£ÀzÀÄÝ 80. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ©eɦ ¸ÀPÁðgÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ JzÉÝ£ÉÆà ©zÉÝ£ÉÆà JAzÀÄ zsÁ«¹zÀ PÁAUÉæ¸ï eÉrJ¸ïUÉ ¨ÉõÀgÀvï ¨ÉA§® WÉÆö¹ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀjªÁtzÀ°èlÄÖ PÉÆnÖvÀÄ. 37 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À C¢ü¥ÀwUÀ½UÉ ¨ÉgÀUÁUÀzÉ E¢ÝÃvÉ? vÀAzÉ-ªÀÄUÀ CµÉÖÃ

12

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ªÉÃUÀªÁV ¸ÁªÀj¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¥ÀlÖPÉÌ ¸ÀdÄÓUÉƽ¹zÀgÀÄ. PÁAUÉæ¸ï£À ‘¨ÉõÀgÀvï’ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄzÉAzÀÄ §ºÀĨÉÃUÀ Cj«UÉ §AvÁzÀgÀÆ C¤jÃQëvÀªÁV zÉÆgÉvÀ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß eÉrJ¸ï£À vÀAzÉ-ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉÊZɮ谮è; ºÉUÀ¯ÉÆrØ ªÀ»¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ EwºÁ¸À. D£ÀAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¸ÀĪÀ JµÀÄÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ §AzÀĺÉÆÃVªÉ! ªÀÄÄRåªÀÄAwæ JµÀÄÖ ¸À® ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV CwÛzÁÝgÉ! JµÀÄÖ ¸À® ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ! JµÀÄÖ ¸À® PÁAUÉæ¸ï ºÉÊPÀªÀiÁAqï gÁºÀįï UÁA¢ü §½UÉ zÀÆgÀ£ÀÄß M¬ÄÝzÁÝgÉ! JµÀÄÖ ¸À® gÁºÀįï gÁdåzÀ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѹzÁÝgÉ - J®èªÀÇ EwºÁ¸ÀªÉÃ. PÀ¤µÀ× §gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀgÉUÁzÀgÀÆ gÁºÀįï UÁA¢ü CªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀåPÉÌ CzÉà F ¸ÀPÁðgÀzÀ DAiÀÄĹì£À ¤uÁðAiÀÄPÀªÉ¤¸ÀÄwÛzÉ. MmÁÖgÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀzÀÄÝ »vÀPÀgÀ C£ÀĨsÀªÀªÉ£ÀÄߪÀAw®è. DzÀgÀÆ CzÀÄ §AzÁVzÉ. FUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÉÝAzÀgÉ ªÉÄÊwæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀƧzÀÞªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄzsÁgÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ºÉýzÀ jÃwAiÀÄ°è CzÀPÉÌ «±Á® vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ; zÉñÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ CzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß gÁdåUÀ¼À zÉÆÃ¹Û ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, gÁdå¥Á®gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ¥ÀPÀëUÀ¼À »rvÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ; D ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Á«vÀæöåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀQÌAvÀ®Æ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÉAzÀgÉ zÉñÀzÀ°è §ºÀĪÀÄvÀzÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼Éà C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ¸À¤ß»vÀªÁVgÀĪÁUÀ D PÀÄjvÀÄ MAzÀµÀÄÖ ZÀað¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð gÁºÀįï UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ §½PÀ zÉñÀzÀ gÁdQÃAiÀĪÀÅ PÉ®ªÀÅ «©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼ÀvÀÛ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÀPÀëzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è gÁºÀįï 2019gÀ ºÉÆwÛUÉ ©eɦ PÀĹAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀ


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À CAvÀºÀ «±Áé¸ÀPÉÌ PÁgÀt ªÀĺÁWÀl§AzsÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ©eɦ «gÀÄzÀÞ zÉñÀzÀ J®è ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ªÀiÁrzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ. CzÀgÀ MAzÀÄ ªÉÄnÖ¯ÉA§AvÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è eÉrJ¸ï eÉÆvÉ ¸ÉÃj ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ©eɦAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀVlÖ §UÉÎ CªÀgÀÄ RĶ¥ÀlÖgÀÄ. CzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß UÀÄdgÁvï «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ dAiÀÄ vÀAzÀÄPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÀÆ PÁAUÉæ¸ï£À UÀ½PÉ ºÉZÁÑzÀÄzÀgÀ°è gÁºÀįï UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæ EzÉ JA§ ªÀiÁvÀÄ CªÀgÀ°è QAavï DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄÛ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÉÆà PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ©eɦ «gÉÆâüUÀ¼ÁzÀ d£À£ÁAiÀÄPÀgÀ£Éß®è PÀgÉzÀgÀÄ; ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀgÉ®è zsÁ«¹§AzÀgÀÄ. CªÀÄä ¸ÉÆäAiÀiÁ CªÀgÉÆA¢UÉ gÁºÀÄ¯ï §AzÀgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð, GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAiÀiÁªÀw, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ZÀAzÀæ¨Á§Ä

£ÁAiÀÄÄØ CªÀgÉ®è PÁåªÀÄgÁ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÉÊPÉÊ »rzÀÄ ¤AvÀgÀÄ. £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. CAvÀÆ ªÀĺÁWÀl§AzsÀ£ÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß PÁAUÉæ¸Éìà ªÀ»¹©qÀÄvÀÛzÉãÉÆà JAzÀÄ MAzÀÄ PÀët PÀAqÀzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ JZï.r. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä PÀgÉzÉÆqÀ£É §AzÀgÁzÀgÀÆ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀjUÉ CªÀgÀzÉÝà DzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ½ªÉ JA§ÄzÀÄ vÀqÀ«®èzÉ ¨É¼ÀQUÉ §AvÀÄ. gÁºÀįï CªÀjUÉ PÀÆqÀ CAvÀºÀ DvÀ䫱Áé¸ÀªÉãÀÆ EgÀ°®è. MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀPÀëzÉƼÀUÉà CªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ §UÉUÉ C¥À¸ÀégÀ §AzÀzÀÄÝ EvÀÛ®èªÉÃ? ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ²ÃWÀæªÉà M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. 2019gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀPÀë £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÉßãÀÆ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è; ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄvÀÛzÉ JA§xÀðzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ; “F ºÀAvÀzÀ°è «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MmÁÖzÀ°è ©eɦ UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀµÀÖ DUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÁAUÉæ¸ï ¸À»vÀ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ MmÁÖUÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ DUÀ DgÀA©ü¹zÀªÀÅ. DUÀ gÁºÀįï UÁA¢ü MªÉÄä “£ÀªÀÄä ¥ÀPÀë ©eɦAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÁd¸ÁÜ£À,

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ vÀgÁvÀÄj GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

13


bÀwÛøïUÀqsÀ, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvïUÀ¼À°è PÉøÀj ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀÄvÉÛêɔ JA¢zÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è UÀÄdgÁw£À°è ¥ÀPÀëzÀ ¸ÁzsÀ£É »A¢VAvÀ GvÀÛªÀĪÁzÀgÀÆ CzÀÄ CªÀgÀ ¸ÉÆîÄUÀ¼À ¸Á°UÉà ¸ÉÃjPÉÆArvÀÄ. G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è PÁAUÉæ¸ï dAiÀÄUÀ½¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

gÁºÀÄ¯ï ¨sÀ«µÀå “GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï, ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄd£À ¸ÀªÀiÁd ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MmÁÖzÀ°è ©eɦAiÀÄ §® (¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ) JgÀqÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ PÀĹAiÀÄ°zÉ. DUÀ PÁ²AiÀÄ®Æè (ªÉÆâ CªÀgÀ ¸ÁÜ£À) ©eɦUÉ ¸ÉÆïÁUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ gÁºÀÄ¯ï ¨sÀ«µÀå £ÀÄrzÀ¢ÝzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ ©eɦUÉ ¸ÉÆïÁzÀ UÉÆÃgÀSï¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀÆ®ÄàgÀ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°èzÀÝgÀÄ. EzÀÄ wÃgÁ ¸ÀgÀ¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. CzÀ®èzÉ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ¼ÀÄ ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆArªÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, gÁd¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ bÀwÛøïUÀqsÀUÀ¼À°è PÁAUÉæ¸ï ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ dAiÀÄUÀ½¹zÀgÀÆ D ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÀqÀvÉAiÀįÉèãÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉ DV®è; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄnÖUÉ PÁAUÉæ¸À£ÀÄß ºÉÆgÀVqÀĪÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ CªÀgÀÄ CAnPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï£À »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À°è ¨sÁjà ªÉÊgÀÄzsÀå EgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀÆlzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë gÁºÀįï UÁA¢ü §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁt¸ÀÄwÛzÉ. GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ¼ÀÄ vÀ¯Á 38 PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸Àà¢üð¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝgÀÆ “JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ §AzÁUÀ ©PÀÌlÄÖ ¸ÀȶÖAiÀiÁVzÉ; DAiÀiÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¥ÀnÖ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ; ©ü £ Áß©ü ¥ Áæ A iÀ Ä ¢AzÁV

14

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

CzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ. ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÉëÃvÀæUÀ¼À §UÉÎ MªÀÄävÀPÉÌ §gÀ®Ä F ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ¸ÁzsÀåªÁV®è” JAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. (¥ÀæeÁªÁtÂ, ¥sɧÄæªÀj 5). vÁ£ÀÄ PÀÆlzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄwÛ®è; §zÀ¯ÁV EvÀgÀ ¸ÀtÚ ¥ÀPÀëUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÉ - J£ÀÄߪÀ PÁAUÉæ¸ï£À ¤®«¤AzÁV CzÀgÀ ¸ÀégÀ ¸ÀtÚzÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÀégÀ eÉÆÃgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ C®è. ªÉÆâ CªÀgÀ£ÀÄß C¢üPÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀĪÀ°è vÁ£ÀÄ CªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÉÛãɣÀÄߪÀ PÁAUÉæ¸ï£À ¤®ªÀÅ CzÀPÉÌ ¥ÀæwPÀÆ® DUÀ§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ vÀdÕgÀ ¥ÀæPÁgÀ, ¸ÀéAvÀzÁÝzÀ PÀ¤µÀ× 125 ¸ÁÜ£ÀUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÀÅ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¸À¢zÀÝgÉ CAvÀåzÀ ªÉÄÊwæUÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ; ¸ÀzÀå AiÀiÁªÀ «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëPÀÆÌ CAvÀºÀ CºÀðvÉ PÁt¸ÀÄwÛ®è. 2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸ï£À CT® ¨sÁgÀvÀ ªÉÇÃn£À ¥Á®Ä ±ÉÃ. 20PÉÌ PÀŬÄvÀÄ; ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ 162jAzÀ 44PÉÌ E½¬ÄvÀÄ. ºÀvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À°è (dªÀÄÄä-PÁ²äÃgÀ, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, GvÀÛgÁRAqÀ, zɺÀ°, gÁd¸ÁÜ£À, UÀÄdgÁvï, UÉÆêÁ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, eÁRðAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆêÁ) CzÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀÇ ¹UÀ°®è. GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è (MlÄÖ ¸ÁÜ£À 80) CzÀPÉÌ ¹QÌzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. CªÉÄÃp ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀiï§gÉðUÀ¼À°è ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀįï PÉêÀ® C®à§ºÀĪÀÄvÀzÀ°è UÉ¢ÝzÀÝgÀÄ. MªÉÄä »A¢gÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉÃAzÀæzÀ°è C¢üPÁgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C£ÉÃPÀ gÁdåUÀ¼À°è UÀnÖAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀPÀëªÀÅ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. d£ÀgÀ°è ¸ÀÆPÀÛ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ; CzÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨ÉÃPÀÄ. ºÁVzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ MAzÀÄ ªÉÄÊwæPÀÆl dAiÀÄUÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ. 1989gÀ°è «.¦. ¹AUï, 1991gÀ°è ¦.«. £ÀgÀ¹AºÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ 1998gÀ°è Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä CAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®gÁVzÀÝgÀÄ. 2004gÀ°è ¸ÉÆäAiÀiÁ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV ªÀÄÄAzÉ §AvÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£À £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÁAUÉæ¸ï CAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÉÆA¢UÉ «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®è.


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À ¸ÉÆð£À ¸ÀgÀt FUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸ï£À §® 48 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ »AzÉ CzÀÄ zÉñÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ, ¥ÀAeÁ¨ï, «ÄeÉÆÃgÁA ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄzÀÄZÉÃj - F £Á®ÄÌ gÁdåUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ C¢üPÁgÀzÀ°èvÀÄÛ. ©eɦ JzÀÄgÀÄ £ÉÃgÀ ¸ÀàzsÉð ªÀiÁrzÀ¯Éè®è ¸ÉÆÃvÀÄ £É®PÀaÑvÀÄÛ. FUÀ «ÄeÉÆÃgÁA PÉÊvÀ¦àzÉ; PÀ£ÁðlPÀzÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, gÁd¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ bÀwÛøïUÀqsÀUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ UÀ½PÉUÀ¼ÀÄ; CzÀgÀ°è ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ «dAiÀÄ C®è; ¸ÀéAvÀ §ºÀĪÀÄvÀ«®è. J®è ªÉÄÊwæPÀÆlUÀ¼ÀÆ ªÉÇÃn£À ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ vÀPÀðzÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëzÀ eÉÆvÉ ªÉÄÊwæ DVzÉAiÉÆà CzÀgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀѯÉAzÀÄ ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ §AiÀĸÀÄvÀÛªÉ. F ¤nÖ£À°è PÁAUÉæ¸ï¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀPÀëPÉÌ ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀªÁUÀĪÀAvÉ PÁt¸ÀÄwÛ®è. GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÉÄÊwæ CzÀPÉÌ ªÀÄÄVzÀ CzsÁåAiÀÄ. ©ºÁgï, Mr±Á, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, DAzsÀæ, vÉ®AUÁt ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄUÀ¼À°è CzÀPÉÌ «ÄvÀæ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀéAvÀzÁÝzÀ ªÀÄvÀ E®è. ¸ÀéAvÀzÁÝzÀ ªÉÇÃngÀĪÀ UÀÄdgÁvï, gÁd¸ÁÜ£À, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, bÀwÛøïUÀqÀs, »ªÀiÁZÀ®¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÁRAqÀUÀ¼À°è ©eɦAiÀÄ eÉÆvÉ £ÉÃgÀ ¸ÀàzsÉð GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F 12 gÁdåUÀ¼À°è 347 ¹ÃlÄUÀ½zÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©eɦ C°è GvÀÛªÀĸÁzsÀ£É ªÀiÁrvÀÄÛ. F ¸À® CzÉãÀÆ ºÉaÑ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ; ¥Àæw¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ PÉÊeÉÆÃr¹zÀgÀÆ ªÉÆâ CªÀgÀ PÀÄAzÀzÀ d£À¦æAiÀÄvɬÄAzÁV ¸ÁzsÀ£ÉUÉ PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀ¯ÁgÀzÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁVzÉ. 2014gÀ C£ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è d£À (Fa£À «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÁÝgÉ. CzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ±ÀQÛ±Á°AiÀiÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀjUÉ ªÉÆâ CªÀgÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð gÁºÀįï UÁA¢üUÉ EzÉAiÉÄAzÀÄ JAzÀÆ PÀAr¢Ý®è. CzÉà PÁgÀt¢AzÀ vÀÈtªÀÄÆ® PÁAUÉæ¸ï£À ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð PÁAUÉæ¸ÉìÃvÀgÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À PÀÆlªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀgÉ

nJA¹ ªÀÄÄRå¸ÉÜ gÁºÀįïjAzÀ F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DAzsÀæzÀ nr¦ £ÁAiÀÄPÀ ZÀAzÀæ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÄØ D PÀqÉUÉ ªÁ°zÁÝgÉ. ªÉÆâ CªÀgÀ d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ J£ï¹¦AiÀÄ ±ÀgÀzï ¥ÀªÁgï, ©eÉrAiÀÄ £À«Ã£ï ¥ÀmÁßAiÀÄPï, nDgïJ¸ï£À PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢ü CªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆqÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÁÝgÉ. EzÀÄ gÁºÀįï CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ªÀĪÀÄvÁ FZÉUÉ PÉÆîÌvÁzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

3 gÁdåUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉ F ºÀAvÀzÀ°è gÁºÀįï UÁA¢ü CªÀgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÉà DVªÉ. EzÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀPÀëzÀ CzsÀåPÀëgÁV JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ZÀÄ£ÁªÀuÉ. UÀÄdgÁvï ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆâ §UÉV£À d£Á©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀzÀ gÀÆ¥ÀPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ; eÉÆvÉUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¨sÉÃn, ¥ÀÆeÉ-¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÆ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÁUÀ DvÀ ‘ªÀÄÈzÀÄ »AzÀÄvÀé’zÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ E½zÀzÀÄÝ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÁd¸ÁÜ£À, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, bÀwÛøïUÀqsÀUÀ¼À°è CzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¸ÀvÁÛ «gÉÆâü (Anti-incumbency) ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁrvÉÆÃ, ªÀÄÈzÀÄ»AzÀÄvÀé, ªÁgÀzÉƼÀUÉ gÉÊvÀgÀ ¸Á®ªÀÄ£Áß ªÀiÁqÀÄvÉÛêɣÀÄߪÀ ‘d£À ªÀÄgÀļÀÄ’ (Populist) ¨sÀgÀªÀ¸É PÉ®¸À ªÀiÁrvÉÆà CAvÀÆ D dAiÀÄ PÁAUÉæ¹ìUÉ ¸Àé®à vÀA¥ÉgɬÄvÀÄ. DzÀgÀÆ ªÀĪÀÄvÁ, £ÁAiÀÄÄØ, CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï, ªÀiÁAiÀiÁªÀw CªÀgÉ®è PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ zÀ馅 §zÀ¯ÁUÀ°®è JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. K¤zÀÝgÀÆ vÀªÉÆä¼ÀUÉÆAzÀÄ §®±Á°AiÀiÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀPÀë E®è¢zÀÝ°è nJA¹AiÀÄAvÀºÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è MAzÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀzÉ EgÀ¯ÁgÀzÀÄ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® F ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ EzÉ. GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ½UÉà EzÀ£ÀÄß C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ‘ªÀÄįÁAiÀÄAGvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

15


PÁ¤êgÁA ¸ÉÃjzÀgÉ eÉʲæÃgÁA G½AiÀÄĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ F ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ WÉÆõÀuÉ PÀÆV¢ÝzÉ. DzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ §»gÀAUÀªÁV dUÀ¼ÁrzÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ Uɸïֺ˸ï WÀl£É §»gÀAUÀªÁV ªÀiÁAiÀiÁªÀw «ªÁzÀzÀ°è ¹®ÄQzÀgÀÄ. JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ¼ÀÄ PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß ºÉÆgÀVlÖzÀÄÝ ¸ÀPÁgÀtªÁVAiÉÄà EzÉ. gÁdåzÀ°è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ §®ªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB UÀ½¹PÉƼÀî®Ä PÁAUÉæ¹ìUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. 2017gÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è J¸ï¦, PÁAUÉæ¸ïUÀ¼ÀÄ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀÅ. DzÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁAUÉæ¸ï §½ K£ÀÆ EgÀ°®è. CzÀÄ gÁºÀÄ¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀ MAzÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÉÄÊwæ J¤¹vÀÄ. ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀëPÉÌ PÀÆqÀ CzÉÆAzÀÄ zÀĨÁj ªÉÄÊwæAiÉÄà D¬ÄvÀÄ. ¥ÀPÀëzÀ §® 224jAzÀ 47PÉÌ PÀŬÄvÀÄ. E£ÉÆßAzÉqÉ ©eɦUÉ UÀjµÀ× ¯Á¨sÀªÁV C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ ªÉÆâAiÀÄ d£À¦æAiÀÄvÉAiÉÄà PÁgÀtªÉAzÀÄ ªÁåSÁ夸À¯ÁVzÉ. CAvÀºÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð «dAiÀÄPÉÌ ©eɦUÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ CUÀvÀåªÁUÀ°®è. ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀëzÀ EAvÀºÀ ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ PÁAUÉæ¸ï eÉÆvÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄÊwæ PÁgÀtªÉAzÀÄ «±ÉèõÀPÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ°è 2012PÉÌ ªÀÄÄ£Àß gÁdåzÀ°è C¢üPÁgÀ £ÀqɹzÀÝ ©J¸ï¦UÉ PÀÆqÀ KlÄ ©¢ÝvÀÄÛ. CzÀgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ zÀ°vÀ ªÉÇÃlÄUÀ¼ÀÄ ©eɦAiÀÄ ¥Á¯ÁVzÀݪÀÅ. DzÀgÀÆ ©J¸ï¦ ±ÉÃ. 22.2 ªÉÇÃlÄ UÀ½¹vÀÄÛ. DUÀ J¸ï¦UÉ ¹QÌzÀ ªÉÇÃlÄ ±ÉÃ. 28.3. ¥ÀæZÀAqÀ dAiÀÄ UÀ½¹zÀ ©eɦUÉ ¹QÌzÀÄÝ ±ÉÃ. 41.6. CAzÀgÉ J¸ï¦, ©J¸ï¦ MlÄÖ UÀ½¹zÀÝ ªÀÄvÀQÌAvÀ PÀqÀªÉÄ. 2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©J¸ï¦UÉ MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀÇ ¹QÌgÀ°®è. J¸ï¦ MAzÀAQ zÁl°®è. DzÀgÉ F JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ°è MlÄÖ ±ÉÃ. 42gÀµÀÄÖ ªÉÇÃlÄ UÀ½¹zÀݪÀÅ. DUÀ ªÉÆâ C¯É wêÀæªÁVzÀÝgÀÆ ©eɦ UÀ½¹zÀ ªÀÄvÀ ±ÉÃ. 42.6 ªÀiÁvÀæ. gÁºÀįï FUÀ D±É ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ F ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è. DzÀgÉ C°è D ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÉÃj¸À®Ä CªÀgÀ ¥ÀPÀëzÉÝãÀÆ E®è. ªÉÆâ «gÉÆâüUÀ¼ÀÄ C°è J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ¼ÀÄ

16

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

CAzÀÄ UÀ½¹zÀ ªÀÄvÀªÀ£ÀßµÉÖà £ÀA©gÀĪÀÅzÀ®è. FUÀ ¸Àé®à ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ©eɦ¬ÄAzÀ DZÉ ºÉÆÃzÀAwzÉ (GzÁ - zÀ°vÀgÀzÀÄÝ). CzÀÄ £ÀqÉzÀzÉÝà ºËzÁzÀ°è gÁdåzÀ°è ©eɦ UÀ½¸ÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV PÀĹAiÀÄÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¯ÉPÀÌ. DzÀgÉ CAvÀºÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀPÉÌ FUÀ PÁ® ¥ÀPÀéªÁV®è. ZÀÄ£ÁªÀuÉ E£ÀÆß WÉÆõÀuÉAiÀiÁV®è. ¥ÀæZÁgÀ £ÀqÉ¢®è. DUÀ¯Éà AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀë JµÉÖµÀÄÖ ¸ÁÜ£À UÀ½¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë £Àqɹ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ®è zÉÆqÀØ ¥ÀæZÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀģɺÁ¼ÀÄvÀ£ÀªÉÇà UÉÆwÛ®è; ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ CwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀtªÀÇ ºËzÀÄ.

GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ 2014 ªÀÄvÀÄÛ 2017gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ ¨sÁjà Kj½vÀ EgÀĪÀ gÁdåªÉA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨ÉA§® AiÀiÁjUÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtzÀ°è §zÀ¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ-gÁdQÃAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁ«Ä¤UÀ¼ÀÄ, eÁw ¯ÉPÁÌZÁgÀ J®èªÀÇ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. DgÁªÀÄPÀÄaðAiÀÄ HºÉUÀ¼ÀÄ C°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀĪÀÄlÖzÀ ªÀÄĸÀÄQ£À AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀëzÀ N©¹ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ (ªÀÄÄRåªÁV AiÀiÁzÀªÀgÀÄ)

DUÁ«Ä ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÁV GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §ºÀÄd£À ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀë ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀëzÀ £ÉÃvÁgÀgÀÄ


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ ©J¸ï¦ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ zÀ°vÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAWÀµÀð EzÀÝzÉÝÃ. JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀµÀðªÀÅ FZÉUÉ ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð J¸ï¹, J¸ïn zËdð£Àå vÀqÉ PÁAiÉÄÝUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¤ÃrzÀ wæð¤AzÁV eÁ¹Û D¬ÄvÉ£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÉ. wæð£À PÁgÀt¢AzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁAiÉÄÝ zÀħð®ªÁzÀgÀÆ ªÉÆâ ¸ÀPÁðgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ GvÁìºÀ vÉÆÃj¸À°®è J£ÀÄߪÀ DPÉëÃ¥À«zÉ. wæð£À «gÀÄzÀÞ zÉñÀzÀ ºÀ®ªÉqÉ zÀ°vÀgÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. CzÉà ªÉÃ¼É Fa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è zÀ°vÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÀ zËdð£ÀåQÌAvÀ N©¹AiÀĪÀgÀ zËdð£Àå¢AzÀ¯Éà ºÉZÀÄÑ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁVzÁÝgÉ£ÀÄߪÀ nÃPɬÄzÉ. JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR eÁwUÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¥Àj¹Üw »ÃVgÀĪÁUÀ J¸ï¦-©J¸ï¦ ªÉÄÊwæAiÀÄÄ JµÀÄÖ ¥sÀ® ¤ÃqÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ. ªÀiÁAiÀiÁªÀw vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¤µÀ× ¨ÉA§°UÀgÁzÀ zÀ°vÀgÀ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ï¦UÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀgÀÆ CT¯ÉñïUÉ CzÉà jÃw vÀªÀÄäªÀgÀ ªÉÇÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ©J¸ï¦UÉ PÉÆr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DUÀ ªÉÄÊwæ ¥sÀ® ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÄ. F ªÉÄÊwæ¬ÄAzÁV zÀ°vÀjUÉ gÀPÀëuÉ ¹UÀ®Ä PÀµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, ©J¸ï¦ §UÉÎ zÀ°vÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¹lÄÖ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæw¨sÀl£É ºÉZÁÑV £ÀqɹzÀÄÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¨ÉA§°UÀgÀ UÀÄA¥ÁzÀ eÁlªÀgÀÄ. CªÀgÀ DPÀæªÀÄtPÁj ¤®«£À PÁgÀt¢AzÀ eÁlªÉÃvÀgÀgÀÄ ©eɦAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÀAQÃtð ¹ÜwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ zÁj E®èªÉAzÀÄ J¸ï¦, ©J¸ï¦UÀ¼ÀÄ ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀjVzÀÝ C¤ªÁAiÀÄðvÉ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ KQgÀ¨ÉÃPÀÄ?

ªÀĺÁªÉÄÊwæ ¸ÀªÀĸÉå EvÀgÀ gÁdåUÀ¼À°è PÀÆqÀ ªÀĺÁªÉÄÊwæUÉ EAxÀzÉà ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DAzsÀæzÀ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀA PÉÃAzÀæzÀ°è J£ïrJ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÉ. D ¥ÀPÀëªÀ®èzÉ dUÀ£ï ªÉÆúÀ£ï gÉrØ CªÀgÀ ªÉÊJ¸ïDgï PÁAUÉæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï PÀÆqÀ ©eɦ «gÀÄzÀÞªÁVAiÉÄà EªÉ. £ÉgÉAiÀÄ vÉ®AUÁtzÀ°è nDgïJ¸ï MAzÀÄ CªÀ¢ü ¥ÀÆgÉʹ ªÀÄvÉÛ CªÀ¢üUÉ ¸Àé®à ªÀÄÄ£ÀߪÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ JzÀÄj¹ UÉzÀÄÝ §A¢zÉ.

vÀl¸ÀÜ ¤®ªÀÅ vÀ¼É¢gÀĪÀ Mr±ÁzÀ ©eÉr £ÁAiÀÄPÀ £À«Ã£ï ¥ÀmÁßAiÀÄPï ¸ÀܽAiÀĪÁV «gÉÆâüUÀ¼ÁVgÀĪÀªÀgÀÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©eɦ «gÀÄzÀÞ ºÉÃUÉ MmÁÖV ¤®ÄèvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è D¼ÀĪÀ JrJAPÉAiÀÄ£ÀÄß ©eɦAiÀÄ «ÄvÀæ¥ÀPÀë JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ©eɦAiÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¥ÀƪÀð ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ; CzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¸Àà¢üð¸À§ºÀÄzÀÄ. JA.PÉ. ¸ÁÖ°£ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ rJAPÉ PÁAUÉæ¸ï eÉÆvÉ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ RavÀ. DzÀgÉ gÁºÀįï UÁA¢ü ¥ÀæzsÁ¤ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MªÉÄä ¨ÉA§°¹zÀ ¸ÁÖ°£ï ªÀÄvÉÛ CzÀjAzÀ »AzÉ ¸ÀjzÀgÀÄ; rJAPÉ FUÀ®Æ ªÉÆâ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ wêÀæ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è §ºÀÄPÁ®¢AzÀ®Æ £ÀqÉzÀħAzÀ MAzÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀªÉAzÀgÉ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ gÁdåzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀPÀëUÀ¼À°è MAzÀÄ gÁdåzÀ°è C¢üPÁgÀ £ÀqɹzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ¸ÁÜ£À UÀ½¹PÉÆAqÀÄ C°ègÀÄvÀÛzÉ. dAiÀÄ®°vÁ CªÀgÀ ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ D£ÀAvÀgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ vÀÄA§ §zÀ¯ÁVzÉ. rJAPÉAiÀÄ ªÀĺÁ£ï £ÁAiÀÄPÀ JA.PÉ. PÀgÀÄuÁ¤¢ü PÀÆqÀ FUÀ E®è. ªÀÄÄRåªÁV JrJAPÉAiÀÄ ºÉƸÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ªÁ®ÄªÀgÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä PÀµÀÖ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

17


vÀl¸ÀÜ ¥ÀPÀë Mr±ÁzÀ ©dÄ d£ÀvÁzÀ¼À (©eÉr) MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ MAzÀÄ vÀl¸ÀÜ ¥ÀPÀë. CzÀÄ J®ègÉÆA¢UÉ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÉà CxÀªÁ ªÉÆâ «gÉÆâüUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÉà JA§ÄzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À«Äæ¸ÀĪÁUÀ ¸ÀàµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. vÉ®AUÁtzÀ nDgïJ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÁ¥ÀƪÀð ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è; D£ÀAvÀgÀ ©eɦAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÉƪÉÄä ºÉývÀÄÛ. EAvÀºÀ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ‘UÉzÀÝ JwÛ£À ¨Á® »rzÀgÉ’ D±ÀÑAiÀÄð«®è. ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ°è D¼ÀĪÀ ¥ÀPÀë nJA¹ ©eɦAiÀÄ «gÉÆâü DVgÀĪÀAvÉAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀPÀëªÁzÀ ¹¦JA PÀÆqÀ ©eɦAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ±ÀvÀÄæªÉAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÀAxÀzÀÄ. PÁAUÉæ¸ï-¹¦JAUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EªÉ. CªÀÅ E£ÀßµÀÄÖ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁV ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ PÁAUÉæ¸ï nJA¹AiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è CzÀ®Ä§zÀ¯ÉA§AvÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛgÀAUÀ (AiÀÄÄrJ¥sï) ªÀÄvÀÄÛ JqÀgÀAUÀ(J¯ïrJ¥sï)UÀ¼À ¸ÀPÁðgÀ EgÀÄvÀÛzÉ; ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛgÀAUÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀPÀëªÁzÀgÉ JqÀgÀAUÀzÀ°è ¹¦JA ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀPÀë. EzÀÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è «±ÉõÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀ£ÀÄß PÁtzÀ gÁdå. gÁdåzÀ°è ªÉÄÊwæ ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EgÀÄvÀÛzÉ; ºÉZÉÑAzÀgÉ CzÀÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÉÆA¢UÉ ¨É¸ÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀµÉÖ. 2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è zÉñÀzÀ ±ÉÃ. 69gÀµÀÄÖ ªÉÇÃlÄ ªÉÆâ CªÀjAzÀ zÀÆgÀ«vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ FUÀ ¸À¤ß»vÀªÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÉÄÊwæ¬ÄAzÀ ¨sÁjà AiÀıÀ¸ÁìUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ D±É ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ. ªÉÆâ CªÀjUÉ DUÀ UÉ®è®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀÄvÀUÀ½AzÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ. DzÀgÉ gÁdQÃAiÀĪÀÅ £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁj ºÁUÉ EgÀĪÀÅ¢®è. vÀÄvÀÄð¥Àj¹Üw ªÀÄÄVzÀ §½PÀ 1977gÀ°è J®è ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ EA¢gÁUÁA¢ü CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀݪÀÅ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî°®è. D «Ä¸À¼ï¨Áf KPÀvÉ ºÉZÀÄÑ PÁ® G½AiÀÄ°®è. CªÀ¢üUÉ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀPÁðgÀ ©zÀÄݺÉÆìÄvÀÄ. FV£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 1971gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. DUÀ MAzÀÄ PÀqÉ

18

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

EA¢gÁUÁA¢ü, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ G½zÀ J®ègÀÆ JA§AwzÀÝgÉ FUÀ MAzÀÄ PÀqÉ ªÉÆâ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ G½zÀ J®ègÀÆ JA§AwzÉ. ªÉÆâ CªÀjUÉ JzÀÄgÁ½ DUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß gÁºÀįï UÁA¢ü JzÀÄj¸À¯ÁgÀgÀÄ. CzÀjAzÁVAiÉÄà ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, «±Á®ªÁzÀ gÀAUÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ wgÀĪÀÅ gÁd¸ÁÜ£À, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ bÀwÛøÀUÀqsÀ F ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀiÁgÀzÁzÀgÀÆ gÁdQÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ gÁºÀįï UÁA¢ü CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è. C°èvÀ£ÀPÀ ¸ÉÆð£À ¸ÀgÀzÁgÀ J¤¹zÀÝ CªÀjUÉ F ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À UÉ®ªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄ£Àdð£ÀäªÀ£Éßà ¤ÃrvÀÄ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ D ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï JAzÀÄ §tÂÚ¹zÀÄÝ ¸ÀºÀdªÁVvÀÄÛ. LzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR gÁdåUÀ¼À UÉ®«£À ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ CxÀðzÀ°è ¥sÉÊ£À¯ïUÉ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. MmÁÖgÉAiÀiÁV CzÉãÀÆ E¤ß®èzÀ ¸Ázs£À É C®èªÁzÀgÆ À CªÀjUÀzÄÀ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄ.Û KPÉAzÀgÉ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ C±ÉÆÃPï Z˺Áuï ªÀÄvÀÄÛ bÀwÛøïUÀqsÀzÀ gÀªÀÄuï¹AUï ªÀÄÆgÀÄ CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ £Á®Ì£Éà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£À FZÉUÉ zÉñÀzÀ EvÀgÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼ÀAvÉ MAzÉÆAzÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß M¨ÉÆâ§âjUÉ ¤ÃqÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀAwzÉ. vÉ®ÄUÀÄzÉñÀA £ÁAiÀÄPÀ ZÀAzÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è C¢üPÁgÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ ¤dªÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ gÁdåUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è PÁAUÉæ¸ï£ÀzÀÄÝ PÀqÀªÉÄ §ºÀĪÀÄvÀzÀ «dAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀéAvÀ §ºÀĪÀÄvÀ«®èzÀ dAiÀÄ. C£ÀågÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁrzÁÝgÀµÉÖ. DUÀ¯Éà gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è (zɺÀ°) PÉ®ªÀgÀÄ ªÉÆâAiÀÄÄUÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîwÛzÉ JAzÀÄ PÀÆqÀ ºÉýzÀgÀÄ; £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiË£À zsÀj¹zÀݪÀgÀÄ CªÀgÀÄ. DzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ CAvÀºÀ ¸ÀÆPÀëöävÉ E®è. UÉzÀÝ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀPÀëzÀ ªÉÇÃn£À ¥Á®£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀPÁðgÀ gÀZÀ£ÉUÉ ªÉÆzÀ°£ÀzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥ÀÄl, n« ªÁ»¤UÀ¼À ZÀZÉð J®èªÀÇ DzÀ §½PÀªÀÇ »A¢ ¨É¯ïÖ£À°è K£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ E£ÀÆß ¹QÌzÀAw®è. bÀwÛøïUÀqsÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ±ÉÃ. 10gÀµÀÄÖ C¢üPÀªÀÄvÀ UÀ½¹zÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ gÁd¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è mÉÊ (¸ÀªÀħ®) DVzÉ; EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥Àæ±Éß.

zÀ°vÀ, D¢ªÁ¹ ªÀÄvÀ F ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è d£ÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ KPÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀgÀÄ? ªÀÄÄRå PÁgÀt DyðPÀ - gÉÊvÀgÀ PÀµÀÖ, GzÉÆåÃUÀ £ÀµÀÖ, ¨É¯É KjPÉ, §qÀvÀ£À J£À߯ÁVzÉ. ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À DyðPÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. J®è PÀqÉ CªÀÅ ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjªÉ JAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼ÀÄ ºÉýªÉ. DzÀgÉ CµÉÖà C®è; EA¢£À ¨sÁgÀvÀzÀ°è eÁwAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄAmÉ? 2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è zÀ°vÀgÀ ªÉÇÃlÄ ©eɦUÉ §A¢vÀÄÛ. Fa£À «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è PÁAUÉæ¸ï UÀ½¹zÀ ªÉÇÃn£À°è KjPÉAiÀiÁVzÉ; bÀwÛøïUÀqsÀzÀ°è ±ÉÃ. 17, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±ÉÃ. 16 ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±ÉÃ. 5 D¢ªÁ¹UÀ¼À ªÀÄvÀUÀ½PÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ©eɦ »AzÉ ¸Àj¢zÉ. bÀwÛøïUÀqsÀzÀ°è EzÀgÀ°è ±ÉÃ. MAzÀgÀµÀÄÖ C¢üPÀ ªÀÄvÀ UÀ½¹zÀ PÁAUÉæ¸ï£À UÀ½PÉ FUÀ ±ÉÃ. 22gÀµÀÄÖ C¢üPÀªÁVzÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2014gÀ°è ±ÉÃ.

14gÀµÀÄÖ ¯Á¨sÀ«zÀÝzÀÄÝ FUÀ ±ÉÃ. 10gÀµÀÄÖ PÉÆgÀvÉUÉ E½¢zÉ. gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è D¢ªÁ¹UÀ¼À ªÀÄvÀUÀ½PÉAiÀÄ°è ±ÉÃ. 22 °Ãqï EzÀÝzÀÄÝ FUÀ E®èªÁVzÉ. F gÁdåUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¯ÉPÀÌ £ÉÆÃrzÀgÉ avÀæ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. bÀwÛøïUÀqsÀzÀ°è zÀ°vÀgÀÄ ±ÉÃ. 12.8 EzÀÝgÉ D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 30.6. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è F ¸ÀASÉå C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ±ÉÃ. 15.6 ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃ. 21.1 ºÁUÀÆ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±ÉÃ. 17.8 ªÀÄvÀÄÛ 13.5. CAzÀgÉ bÀwÛ¸ïUÀqsÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ. 45 d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀªÁV PÁAUÉæ¸ï£À UÀ½PÉ ±ÉÃ. 15gÀµÀÄÖ KjPÉ PÀArzÉ. CzÀjAzÁV ©eɦ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. G½zÀ JgÀqÀÄ gÁdåUÀ¼À°è EAvÀºÀ KjPÉ DV®è. DzÀÝjAzÀ «PÀl¸ÀàzsÉð PÁt¹zÉ. MnÖ£À°è ªÀÄÆgÀÆ gÁdåUÀ¼À°è zÀ°vÀgÀÄ, D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ©eɦ¬ÄAzÀ zÀÆgÀºÉÆÃzÀzÉÝà ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ; CªÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï£ÀvÀÛ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ DyðPÀªÁV zÀħð®gÁzÀªÀgÀÄ ©eɦ¬ÄAzÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃVzÁÝgÉ£ÀÄߪÀ ªÁåSÁå£À F gÁdåUÀ½UÉ CµÁÖV ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è. »AzÉ »A¢ ¨É¯ïÖ£À°è ¥À§® eÁw ªÀÄvÀÄÛ N©¹UÀ¼À ¨ÉA§® ªÀÈ¢Þ¹zÀgÉ CzÉà ©eɦAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, gÁd¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå (¥Á¥ÀÄå®gï) ªÉÇÃlÄ mÉÊ D¬ÄvÀÄ. zÀ°vÀgÀÄ, D¢ªÁ¹UÀ¼À ¨ÉA§® vÀVÎvÀÄÛ. E£ÀÄß ªÀÄĹèªÀÄgÀ ªÉÇÃn£À ¥Àæ¨sÁªÀ EzÉÝà EzÉ. CªÀgÀÄ ©eɦAiÀÄ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅzÉà E®è; ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±ÉÃ. 6.6 ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±ÉÃ. 9.1 ªÀÄĹèA ªÉÇÃlÄUÀ½ªÉ. ªÉÄïÁÓw ªÀÄvÀÄÛ N©¹ ªÉÇÃlÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄÃPÉëUÉ RavÀªÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ ªÀÄvÀ UÀ½¸À®Ä PÁAUÉæ¸ï ºÉtUÁqÀÄwÛzÉ; ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀįï UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄÈzÀÄ »AzÀÄvÀé, vÁ£ÀÄ ¨ÁæºÀät J£ÀÄߪÀ ºÉýPÉUÀ½AzÀ ©eɦAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß DZÉUÉ ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁVzÉ. EµÁÖzÀgÀÆ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄR ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà EzÉ. gÁd¸ÁÜ£À, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀUÀ¼À JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É (PÀ¼ÉzÀ C¸ÉA©è ZÀÄ£ÁªÀuÉ) PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹zÀgÉ ªÉÄïÁÓw ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼Éà PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

19


EzÀjAzÀ w½AiÀÄĪÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, JgÀqÀÆ gÁdåUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ MAzÉà §UÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß Dj¹zÁÝgÉ. J®ègÀ£ÀÆß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁvÀÄ DzÀAw®è. »A¢ ¨É°Ö£À GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ©ºÁgÀzÀ°è DzÀAvÀºÀ ‘d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÁæAw’ F gÁdåUÀ¼À°è DV®è. C°è zÀ°vÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV vÁªÀÅ ¨ÉA§°¸ÀÄvÀÛ §AzÀ PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À C¸ÉA©è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄgÀ½zÀAvÉ PÀAqÀħAvÀÄ. D¢ªÁ¹ ªÉÇÃlÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÄzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À°è CªÀÅ PÁAUÉæ¹UÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ¨ÉA§®zÀ°è ªÀåvÁå¸À DVzÉ. bÀwÛøïUÀqsÀzÀ°è UÉÆÃAqÀgÀÄ CwzÉÆqÀØ D¢ªÁ¹ UÀÄA¥ÀÄ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ DUÉßÃAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è PÀÆqÀ CzÉà ¹Üw¬ÄzÉ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ¥À²ÑªÀĨsÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ü®ègÀÄ C¢üPÀ. ©eɦ UÉÆÃAqÀgÀ M®ªÀÅ UÀ½¹ CªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß PÁAUÉ湤AzÀ FZÉUÉ vÀA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÉÇÃlÄ PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄgÀ½zÀAwvÀÄÛ. E£ÀÄß ©ü®ègÀ £ÀqÀÄªÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀ ¤µÉ× ©eɦ PÀqÉVzÉ; DzÀgÀÆ C¸ÉA©è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ¨ÉA§®zÀ°è E½PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. K¤zÀÝgÀÆ zÀ°vÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀAvÉ ‘PÀtÄÚªÀÄÄaÑ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀªÀgÀ®è’. DzÀÝjAzÀ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ CªÀPÁ±À EzÉÝà EzÉ.

ªÉÄÊwæAiÀÄ DgÀA¨sÀ PÀ¼ÉzÀ r¸ÉA§gï 10gÀAzÀÄ LzÀÄ gÁdåUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÀ°vÁA±À E£ÀÆß §A¢gÀ°®è. ¤UÀðªÀÄ£À ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼ÀÄ ©eɦ »£ÀßqÉ C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÀªÀÅ CµÉÖ. DUÀ¯Éà ¥ÀæªÀÄÄR ¥Àæw¥ÀPÀëUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢ü, gÁºÀįï UÁA¢ü, ZÀAzÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÄØ, ¹ÃvÁgÁA AiÉÄZÀÆj, ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð, vÉÃd¹é AiÀiÁzÀªï, CgÀ«AzÀ PÉÃfæêÁ¯ï CªÀgÉ®è C°èzÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ GzÉÝñÀ 2019gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©eɦAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀªÀgÀÄ £ÁAiÀÄÄØ. ¹¦JA£À ¹ÃvÁgÁA AiÉÄZÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀÄvÁ ¨Áå£Àfð ¸À«ÄÃ¥À PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉ

20

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

Ej¸ÀĪÀÄÄj¸ÀÄ. CzÀPÁÌV E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ J£ï¹¦AiÀÄ ±ÀgÀzï ¥ÀªÁgïgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹zÀgÀÄ. DzÀgÀÆ E§âgÀÄ §AUÁ½AiÀÄ°è G¨sÀAiÀÄPÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸À¨sÉUÉ J¸ï¦, ©J¸ï¦AiÀĪÀgÀÄ §A¢gÀ°®è. PÁgÀt CªÀjUÉ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÉÃn ¨ÉÃPÁV®è. ªÀÄgÀÄ¢£À CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï néÃmï ªÀiÁr UÉzÀÝ PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ “£ÀªÀÄä GzÉÝñÀ ºÁUÀÆ UÀÄj ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ. £ÁªÀÅ zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀÄvÉÛêÉ. FUÀ CºÀA¨sÁªÀ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀĺÀvÁÛ÷éPÁAPÉë, C¯ÁàªÀ¢ü gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ JzÀÄjlÄÖ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ GzÀÝPÀÆÌ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. rJAPÉ £ÁAiÀÄPÀ JA.PÉ. ¸ÁÖ°£ï CªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀAUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÁUÀ AiÀiÁgÀzÀÆÝ ¥ÀæwQæAiÉÄ EgÀ°®è. ¸À¨sÉAiÀÄ C£ÀAvÀgÀ dAn ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¸À®ºÉ PÉÃfæªÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ AiÉÄZÀÆj CªÀjUÉ EµÀÖªÁUÀ°®è. KPÉAzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï eÉÆvÉ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉÃfæªÁ¯ïUÉ ºÁUÀÆ nJA¹ eÉÆvÉ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÉÄZÀÆj CªÀjUÉ ¨ÉÃQ®è. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ºÉÆvÀÄÛ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀzÀ nÃPÉAiÀįÉèà PÀ¼É¬ÄvÀÄ: vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½zÀÝgÀÆ ©eɦ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß E½¸À®Ä vÀªÀÄä PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ EvÁå¢.

gÁµÀÖçªÁå¦ DUÀzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ©eɦ «gÉÆâü ªÉÄÊwæPÀÆl DUÀĪÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀgÀÆ CzÀÄ gÁµÀÖçªÁå¦ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁAUÉæ¸ï ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¥ÀPÀëUÀ¼À eÉÆvÉ ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ ªÉÄÊwæ E®èzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛªÉ; CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ‘¥Àæ±ÁßxÀðPÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄßvÉÛêÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ “¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, PÉÃgÀ¼À, wæ¥ÀÄgÁUÀ¼À°è ªÉÄÊwæ EgÀĪÀÅ¢®è” JAzÀ ¹ÃvÁgÁA AiÉÄZÀÆj, GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ, ©ºÁgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç, vÉ®AUÁt, PÀ£ÁðlPÀ, DAzsÀæUÀ¼À°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ¥ÀƪÀð ªÉÄÊwæ ¸ÁzsÀå. ZÀÄ£ÁªÀuÁ¥ÀƪÀð ªÉÄÊwæ C¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ C£ÀAvÀgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ DUÀ¨ÉÃQzÀÝgÉ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÆ


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁfUÉ ¹zÀÞjgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊwæAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É «±Á®ªÁzÀ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀå. CzÉà zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®Ä. ©eɦAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ KPÉÊPÀ UÀÄjAiÀiÁzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §½PÀ ªÉÄÊwæ G½AiÀÄzÀÄ. nJA¹ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦JA «ÄvÀægÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉ®ªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ MAzÉà gÀAUÀzÀ ¨sÁUÀ DUÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÀªÀ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆvÀæ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. “§ºÀıÀB M§âgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ M¼ÀVzÀÄÝ, E£ÉÆߧâgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ¨ÉA§® ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ EvÀåxÀð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÉƧâgÀÄ »jAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. wæ¥ÀÄgÁzÀ §½PÀ ©eɦ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚnÖzÉ. ©eɦAiÉÄÃvÀgÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MmÁÖzÀ°è ©eɦ J®è vÀÈtªÀÄÆ®«gÉÆâü ªÉÇÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯ÉºÁPÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀĺÁªÉÄÊwæ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. “MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ©ºÁgÀ PÁAUÉæ¹UÉ PÀµÀÖzÀ gÁdåªÁVvÀÄÛ. FUÀ ºÁV®è. KPÉAzÀgÉ DgïeÉrAiÀÄ vÉÃd¹é AiÀiÁzÀªï ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ¯ï £ÀqÀÄªÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. ªÀÄįÁAiÀÄA, ¯Á®Æ¥Àæ¸ÁzïgÀAvÀºÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt AiÀÄĪÀ£ÁAiÀÄPÀjUÉ ªÀåªÀºÀj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ® DUÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¨sÁ«¹zÉ. CzÀgÀ ªÀPÁÛgÀ ±ÀQïï CºÀªÀÄzï CªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¤Ãr ‘2014gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ, ©ºÁgÀ, eÁRðAqÀ, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, GvÀÛgÁRAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ°UÀ¼À°è ©eɦAiÀÄ

¸ÁzsÀ£É UÀjµÀתÁVvÀÄÛ. FUÀ CªÀjAzÀ CAvÀºÀ ¸ÁzsÀ£É ¸ÁzsÀåªÉà E®è. FUÀ £ÁªÀÅ ZÁuÁPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÄÊwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è Uɮ觺ÀÄzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÁªÀå «ÄvÀæ¥ÀPÀëUÀ½UÉ PÀÆqÀ w½¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ” JA¢zÁÝgÉ. ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ D£ÀAvÀgÀ PÁAUÉæ¹£ÉƼÀUÉ D±É aUÀÄgÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤d. gÁºÀįïgÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ¤ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ©A©¸À¢zÀÝgÀÆ ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ M¦àvÀ «ZÁgÀ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÄÊwæAiÀÄ°è UÀjµÀ× ¸ÁÜ£À EgÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀªÀgÉà ¥ÀæzsÁ¤ DUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. »AzÉ MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀªÁV gÁºÀÄ¯ï “PÁAUÉæ¸ï UÀjµÀ× ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÀgÉ ¥ÀæzsÁ¤ DUÀĪÀÅzÀÄ £Á£ÉÔ JAzÀÄ ºÉý¢ÝzÉ. ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ÀzÀ°è MlÄÖ JµÀÄÖ ¥ÀæzsÁ¤ C¨sÀåyðUÀ½zÁÝgÉÆà UÉÆwÛ®è. JµÀÄÖ ªÉÄÊwæPÀÆlUÀ¼ÀÄ PÀtzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÆ UÉÆwÛ®è. ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, ©eɦAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ AiÀÄAvÀæ FUÀ 2014QÌAvÀ GvÀÛªÀĪÁVzÉ. ªÉÆâC«ÄvïµÁ eÉÆÃrAiÀÄ PÁAiÀÄð±ÉÊ° ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁzÀzÀÄÝ. PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 gÁdåUÀ¼À°è ¥ÀPÀë C¢üPÁgÀzÀ°èzÉ. 2014gÀ ºÉÆwÛUÉ EµÉÆÖAzÀÄ gÁdåUÀ¼À°è C¢üPÁgÀ, ¥Àæ¨sÁªÀ EgÀ°®è. CwªÀÄÄRåªÁV £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ CªÀgÀAvÀºÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ d£À¦æAiÀÄvÉ EgÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è CzÀÄãvÀªÉ¤¸ÀĪÀ ªÀåQÛ CzÀQÌzÁÝgÉ. ªÀĺÁWÀl§AzsÀ£À J£ÀÄߪÀ ¨sÀæªÉÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤®è¯ÁgÀzÀÄ JAzÉà vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.

G ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï!

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

21


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ

¸ÁévÀAvÉæöåÃwºÁ¸ÀPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ wgÀĪÀ¤ßvÀÛ ºÀvÁåPÁAqÀ

D

PÀgÁ¼À WÀl£É £ÀqÉzÀzÀÄÝ EA¢UÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð »AzÉ - 13 K¦æ¯ï 1919gÀAzÀÄ. D CvÀåAvÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÀiÁgÀtºÉÆêÀÄ £ÀqɹzÀ d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgï ¨sÁ«¹zÀÄzÀÄ vÁ£ÀÄ ©ænµï ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß CªÀ¸Á£À¢AzÀ G½¹zÉ£ÉAzÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÉà D¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå¸ÀAUÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ ±ÉÆÃzsÀ¥ÀƪÀðPÀ UÀæAxÀ §gÉzÀ SÁåvÀ DAUÀè EwºÁ¸ÀPÁgÀgÁzÀ DAxÉƤ jÃqï ªÀÄvÀÄÛ qÉëqï ¦ü±Àgï [‘The Longest Day’, 1998] ¤ÃrgÀĪÀ «±ÉèõÀuÉ EzÀÄ: “In fact he [General Dyer] had signed its [the Empire’s] death warrant….. In those ten minutes Dyer had destroyed the trust in British justice and fair

22

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

play that had been built up over one and a half centuries…. ….From that moment, for Indian nationalists, the only question was how soon could they get rid of their British rulers.”

CPÀ®à¤ÃAiÀÄ WÀl£É CzÉÆAzÀÄ «avÀæ WÀl£É: HºÁ±ÀQÛUÀÆ «ÄÃjzÀ WÀl£É. CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV £ÀqɬÄvÉAzÀÄ ¸À«ªÀgÀªÁV zÁR¯ÉUÉÆArgÀ¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß PÀlÄÖPÀvÉAiÉÄAzÀÄ d£À vÀ½îºÁPÀÄwÛzÀÝgÉãÉÆÃ. KPÉAzÀgÉ CµÀÄÖ WÉÆÃgÀ PËæAiÀÄðªÀ£ÀÄß F £ÁUÀjPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ J¸ÀVAiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀåPÀ®à£ÉAiÀÄ ¥Àj¢üUÉ «ÄÃjzÀÄzÀÄ.


J¸ï.Dgï.Dgï. utthana1965@gmail.com

EwºÁ¸ÀPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ wgÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÖªÀÅ JAzÀÆ D MAzÀÄ PÁ®RAqÀzÀ ¥Áæw¤¢üPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ «gÀ¼À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ Fa£À EwºÁ¸À¥ÀæªÁºÀzÀ°è 1919gÀ K¦æ¯ï wAUÀ¼À 13gÀAzÀÄ WÀn¹zÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀªÀðªÉA§ÄzÀÄ C¸ÀA¢UÀÞªÁVzÉ.

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

23


D avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀAzÀÄPÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹: CzÉãÀÆ AiÀÄÄzÀÞ¸ÀAzÀ¨sÀðªÁVgÀ°®è; AiÀÄÄzÀÞzÀ¯ÁèzÀgÉ JgÀqÀÄ §tUÀ¼ÀªÀgÀÆ ¸À£ÀßzÀÞgÁV ¸Á«UÉ ¹zÀÞgÁVAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀiÁzÀgÉÆà £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ-E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀPÉÌ PÀqÀªÉĬĮèzÀ ¤B±À¸ÀÛç d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ JvÀÛgÀzÀ UÉÆÃqÉUÀ½zÀÄÝ MAzÉà PÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ - ¤UÀðªÀÄ£ÀUÀ½UÁV EzÀÝ LzÀrAiÀÄ vÉgÀ¦£À eÁUÀ«zÀÝ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ C°èUÉgÀVzÀ C¢üPÁj DeÉÕ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É – ‘¥sÉÊgï!’ JAzÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ°zÀÝ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ CAZÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁܦvÀgÁVzÀÝ LªÀvÀÛgÀªÀvÀÄÛ ¸ÉʤPÀgÀ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ §AzÀÆPÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄAr£À ¥ÀæªÁºÀªÀ£Éßà GUÀļÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. d£ÀgÀÄ JµÀÄÖ MvÉÆÛvÁÛV ¸ÉÃjzÀÝgÉAzÀgÉ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢gÀ°, PÉÊPÁ¯Ár¸À®Æ PÀµÀÖªÁVzÀÝAvÀºÀ d£À¸ÀAªÀÄzÀð C°èzÀÄÝzÀÄ. PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è C°è PÀArzÀÄÝzÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ ºÉtUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À gÁ²; PÉýzÀÄÝ GZÀÑ DPÀæAzÀ£À. ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß KPÁKQ DºÀÄw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ D ºÀvÁåPÁAqÀPÉÌ vÀUÀÄ°zÀÄzÀÄ ºÀvÀÄÛ-ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼ÀµÉÖ. ¥Àæ¼ÀAiÀÄvÁAqÀªÀPÉÌ CµÀÄÖ ¸ÁPÁ¬ÄvÀÄ. zÁ½UÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀªÀ£À PÀtÂÚUÉ C°èzÀÝ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÈzÀÞgÀÄ ¸ÉÃjzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄA¢ ‘gÁdzÉÆæû’UÀ¼ÁV PÀArzÀÝgÀÄ: JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÉÆð¨Ágï ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ DvÀ ¨sÁ«¹zÀAwvÀÄÛ. gÁdQÃAiÀÄ »£Éß¯É K£Éà EgÀ°. D ºÀvÁåPÁAqÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀ C¸ÁªÀiÁ£Àå jÃwAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀĵÀvÉAiÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÉÄAzÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è CAQvÀUÉƽ¹vÀÄ. zÁ½UÉ DeÉÕ ¤Ãr D C¹ÃªÀÄ zËdð£ÀåzÀ gÀƪÁjAiÉĤ¹zÀªÀ£ÀÄ DV£À d®AzsÀgï vÀÄPÀrAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVzÀÝ ©æUÉÃrAiÀÄgï-d£ÀgÀ¯ï gÉf£Á¯ïØ JqÀéqïð ºÁåj qÉÊAiÀÄgï.

24

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

g˯Émï PÁAiÉÄÝAiÀÄ zÀªÀÄ£ÀzsÉÆÃgÀuÉUÉ ¥Àæw¨sÀl£É ¸ÀÆa¸ÀĪÀ d£Á©ü¥ÁæAiÀÄzÀ oÀgÁªÀ£ÀÄß NzÀÄvÀÛ ªÉâPÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ “¸ÉʤPÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ ºÉzÀgÀ¨ÉÃr. ¸ÀPÀæªÀĪÁzÀ ¥ÀƪÀðWÉÆövÀ DzÉñÀ«®èzÉ CªÀgÀÄ UÉÆð¨Ágï £ÀqɸÀĪÀAw®è” JAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà qÉÊAiÀÄgï£À ¸ÉʤPÀ¥ÀqÉ zsÀÄvÉÛAzÀÄ UÀÄAr£À zÁ½AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹ J®ègÀ£ÀÆß ¢UÀãªÉÄUÉƽ¹vÀÄÛ. PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è ©üÃPÀgÀ gÀPÀÛ¥ÁvÀªÉà £ÀqÉzÀĺÉÆÃVvÀÄÛ.

EwºÁ¸ÀPÉÌ wgÀĪÀÅ EwºÁ¸ÀPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ wgÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÖªÀÅ JAzÀÆ D MAzÀÄ PÁ®RAqÀzÀ ¥Áæw¤¢üPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÉAzÀÆ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ «gÀ¼À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ Fa£À EwºÁ¸À¥ÀæªÁºÀzÀ°è 1919gÀ K¦æ¯ï wAUÀ¼À 13gÀAzÀÄ WÀn¹zÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀªÀðªÉA§ÄzÀÄ C¸ÀA¢UÀÞªÁVzÉ. DUÀ £ÀqÉzÀAvÀºÀ ©üÃPÀgÀvÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀvÉ »AzÉ vÀÄvÁÛVgÀ°®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV g˯Émï PÁAiÉÄÝUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ, ¸ÀÄvÀgÁA CvÁQðPÀªÀÇ DzsÁgÀgÀ»vÀªÀÇ DVzÀÝ T¯Á¥sÀvï DAzÉÆî£ÀzÀ


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ DAUÀè EwºÁ¸ÀPÁgÀ J.eÉ.¦. mÉîgï D£ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è «±Éèö¹zÀAvÉ “DAUÀè¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß zÀÆgÀUÉƽ¹zÀ ¤uÁðAiÀÄPÀ PÀët JAzÀgÉ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄgÀAvÀ.” C°èAzÁZÉUÉ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ DAUÀè¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ zÀȶÖAiÀÄÆ £ÀqÁªÀ½UÀ¼ÀÆ MAzÀµÀÄÖªÀÄnÖUÉ §zÀ¯ÁzÀÄzÀÆ ºËzÀÄ. ºÀvÁåPÁAqÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgï£À£ÀÄß DAUÀè¸ÀPÁðgÀ ¤ªÀÈvÀÛUÉƽ¸À®Ä ¸ÀeÁÓzÀÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CªÀ£Éà gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÀ. ¨sÀUÀvï¹AUï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ DeÁzï, gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ©¹ä¯ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÀÆUÀvÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÄzÀÆ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀªÉà - JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÉà DVzÉ.

GzÀΪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÀàjuÁªÀĸÀgÀtÂ, ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀĸÀégÀÆ¥À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ - F ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½AzÀ d£ÀvÉAiÀÄ°è gÁdQÃAiÀÄ eÁUÀÈw wÃPÀë÷ÚUÉƼÀîvÉÆqÀVvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀzÀ £ÉÃgÀ ¥sÀ°vÀªÁV DAUÀè¸ÁªÀiÁædåzÀ §UÉUÉ ºÀ®ªÀÅ zÉòÃAiÀÄ d£ÀªÀUÀðUÀ¼À°èzÀÝ C¶ÖµÀÄÖ ¸ÀzÁãªÀ£É PÉÆaѺÉÆÃV DAUÀè DqÀ½vÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉÆAqÀÄ ¸Áé¢üãÀvÉ K¥ÀðqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀgÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄÆ wêÀævÉAiÀÄÆ ¥Àj¸ÀÄálUÉÆArvÀÄÛ. CzÀPÉÌ C£ÀĸÀÆåvÀªÁV ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¸ÀºÀPÁgÁ¢ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÉzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃ¥ÀUÀvÀUÉƽ¹zÀÄzÀÄ KµÁåRAqÀzÀ EvÀgÉqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁædå±Á»«gÉÆâü ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀUÀ½UÉ gÀ¨sÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. CzÉà PÁ®RAqÀzÀ°è vÀPÀð»Ã£À UÀÄjUÀ¼À ¨É£ÀÄߺÀwÛ £ÀqÉzÀ T¯Á¥sÀvï DAzÉÆî£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CqÀØ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀÄzÀÄAlÄ. CzÀÄ K£Éà EgÀ°; d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀPÉÌ ºÉÆ«ÄäzÀ zÉñÀªÁå¦ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄAvÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀaºÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÉA§ÄzÀÄ ¸ÀAzÉúÁwÃvÀªÁVzÉ. SÁåvÀ

1912gÀ CAvÀåzÀ°è ªÉʸÀgÁAiÀiï ºÀvÉåAiÀÄ AiÀÄvÀß, 1914gÀ PÉƪÀÄUÁvÀªÀiÁgÀÄ zÀÄgÀAvÀ, 1915gÀ DgÀA¨sÀzÀ UÀzÀgï ZÀ¼ÀªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÀÄUÀÆr ¹AUÁ¥ÀÄgÀzÀ°è §AqÁAiÀÄ £ÀqɹzÀªÀgÀ°è £À®ªÀvÉÛüÀÄ ªÀÄA¢UÉ UÀÄArlÄÖ PÉÆAzÀzÀÄÝ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. D »£É߯ÉAiÀÄ°è 1915gÀ°è ‘r¥sÉ£ïì D¥sï EArAiÀiÁ DåPïÖ’ eÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. 1917gÀ £ÀqÀĨsÁUÀzÀ°è WÉÆövÀªÁzÀ ‘ªÀiÁAmÉUÀÆ-ZɪÀiïì¥sÀqïð ¸ÀÄzsÁgÀuÉ’ ºÉaÑ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ‘MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÀPÉÌ, JgÀqÀÄ ºÉeÉÓ »AzÀPÉÌ’ JA§AvÉ DVvÀÄÛ. MnÖ£À ªÉÄÃ¯É ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ zÀªÀÄ£À±Á» PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ ®PÀëtUÀ¼ÉägÀ°®è. F ¸ÀA¢üAiÀÄ°è UÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉ J¼ÉzÀAvÉ £ÀqÉzÀzÀÄÝ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ.

MAzÀÄ «¢üªÉÊPÀlå 1919gÀ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ D zÀĵÀàªÀðzÀ°è MAzÀÄ «¢üªÉÊPÀlåªÀÇ EzÉ. CzÀÄ £ÀqÉzÀzÀÄÝ ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛUÉÆAqÀ C®àPÁ®zÀ°è. ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞPÀÆÌ ¨sÁgÀvÀPÀÆÌ £ÉÃgÀ ¸ÀA§AzsÀªÉägÀ°®èªÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉA§ ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¤zÉÃð±À£ÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀzÉƼÀV£À ºÀ®ªÀÅ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄäw¹zÀÄzÀgÀ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

25


»AzÉ EzÀÝ aAvÀ£É, C°èAzÀ DZÉUÁzÀgÀÆ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÁæöåPÁAPÉëUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀĪÀÄÄRªÁ¢ÃvÀÄ JA§ ¤jÃPÉë. AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£Á®Æ̪ÀgÉ ®PÀë ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀgÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄÆ®zÀªÀgÉà DVzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀjAzÀ ¸ÀAzÀ zÉÆqÀØ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÁägÀPÀªÁVAiÉÄà gÁdzsÁ¤ zɺÀ°AiÀÄ°è DªÉÄð£À PÁ®zÀ°è ‘EArAiÀiÁ UÉÃmï’ ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀzÀÄÝ. DzÀgÉ AiÀÄÄzÁÞ£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀvÉ ¤jÃQë¹PÉÆArzÀÝAvÉ DUÀ°®è. ªÀiÁvÀæªÀ®è; ¨sÁgÀvÀPÉÌ wÃgÁ ¥ÀæwPÀÆ®ªÉà DzÀ GUÀæPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÊUÉÆArvÀÄ. EzÉÆAzÀÄ «¢üªÉÊ¥ÀjÃvÀåªÉAzÉà C¤¹vÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ©ænµÀgÀzÀÄ ªÉ Ä Ã®ÄUÉ Ê AiÀ i ÁUÀ Ä ªÀ Å zÀ g À ° è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀ zÀ¼ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ ¹rß g˯Émï UÀt¤ÃAiÀĪÁV E¢ÝvÉA§ÄzÀ£ÀÄß EAUÉèAqï ¸ÉÃjzÀAvÉ AiÀÄÆgÉÆæ£À zÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà UÀÄgÀÄw¹zÀݪÀÅ. ªÀÄÄAzÉ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV «PÁ¸ÀUÉÆAqÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ©ÃeÁgÉÆÃ¥ÀªÁzÀ dÆ£ï 1919gÀ°è ¥sÁæ¤ì£À ªÀ¸Éðïïì CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ±ÁAw¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ©PÁ£ÉÃj£À ªÀĺÁgÁd UÀAUÁ¹AUï DªÀÄAwævÀ gÁVzÀÄÝzÀÄ MAzÀÄ G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð. LwºÁ¹PÀ ªÀ¸Éðïïì M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQzÀªÀgÀ°è (DV£À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgï ¨sÁUÀªÁVgÀ¢zÀÝgÀÆ) UÀAUÁ¹AUï CªÀjzÀÝgÀÄ. F AiÀiÁzÀÈaÒPÀ WÀl£É¬ÄAzÁV ¨sÁgÀvÀªÀÅ «±ÀégÁµÀÖç¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV ¥ÀjUÀtÂvÀªÁUÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

26

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ DUÀ C¢üãÀgÁµÀÖçªÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ C¢üPÀÈvÀvÉAiÉÄägÀ°®è. ¨sÁgÀvÀ DUÀ ‘ªÀ¸ÁºÀvÀÄ’ ªÀiÁvÀæªÁV¢ÝvÀÄ. »ÃUÉ ¨sÁgÀvÀªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå UÀ½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà §°µÀ× gÁµÀÖçUÀ¼À ¥ÀAQÛAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÁVzÀÄÝzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ.

g˯Émï PÁAiÉÄÝ ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ FµÀvï ¥ÀƪÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝ ‘PÁæAwPÁj’ JAzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀgÀªÁzÀ ¨sÀÆUÀvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ CªÀ±ÀåªÉ¤¹zÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ EAUÉèAr£À°èzÀÝ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ ¹rß g˯Émï£À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀé £ÉëĹvÀÄÛ. D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À®ºÁªÀ½AiÉÄà g˯Émï PÁAiÉÄÝAiÀiÁV CªÀÄ®ÄUÉÆArvÀÄÛ. ¨sÀÆUÀvÀ PÁæAwPÁjUÀ½UÉ gÀµÁåzÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄð¤AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ wêÀæªÁ¢ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀPÀð«¢ÝvÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀ®ªÀÅ GvÉàçÃQëvÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß g˯Émï ªÀgÀ¢AiÀÄÄ DzsÀj¹vÀÄÛ. CzÀÄ ºÉÃUÉà EzÀÝgÀÆ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÀÆUÀvÀ PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÄÝzÀAvÀÆ ºËzÀÄ. ªÀiÁZïð 1919gÀ°è eÁjUÉ §AzÀ g˯Émï PÁAiÉÄÝ MAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ 1915gÀ ‘r¥sÉ£ïì D¥sï EArAiÀiÁ DåPïÖ’£À ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀzÀAvÉAiÉÄ E¢ÝvÀÄ; »AzÉAiÉÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃrzÀݪÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ºÉƸÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ±ÀAQ¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉAiÉÄ §A¢ü¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ - vÀ¤SÉ CxÀªÁ «ZÁgÀuÉAiÉÄà E®èzÉ. D¥ÁzÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁQëUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀĨÉÃPÁVgÀ°®è; CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÁzÀ¢Ý®è JAzÉà g˯Émï PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è WÉÆö¸À¯ÁVvÀÄÛ. »ÃUÉ 1914PÉÌ »AzÉ EzÀÝ C®à¸Àé®à d£Á¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß FUÀ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÀAUÀ«¨sÀd£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÀÄUÀÆrzÀ


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ½AzÀ DUÀ¯Éà G¢éUÀߪÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀzÀ DPÉÆæñÀPÉÌ g˯Émï PÁAiÉÄÝ E£ÀßµÀÄÖ Ddå ¸ÀÄjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CzÉÆAzÀÄ PÀgÁ¼À ±Á¸À£ÀªÉAzÀÄ zÉñÀzɯÉèqÉ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¨sÀÄV¯É¢ÝvÀÄ. ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀÅ £ÁåAiÀÄ¥ÀPÀë¥Áw JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ GzÁgÀªÁ¢ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À¯ÁèzÀgÀÆ »AzÉ EzÀÝ «±Áé¸ÀªÀÅ g˯Émï PÁAiÉÄÝ eÁjAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±Á±ÀévÀªÁV C¸ÀÛAUÀvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀiÁAmÉUÀÆZɪÀiïì¥sÀqïð ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À°è zsÀé¤vÀªÁVzÀÝ gÁeÁåAUÀ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ C®à ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄÆ ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀzÀÄÝ - «±ÀéªÀ£Éßà ZÀQvÀUÉƽ¹zÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄgÀAvÀ.

zÀÄB±Á¸À£À ¥ÀAeÁ©£À UÀªÀ£Àðgï ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgÀ£À d£À«gÉÆâü ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ¯Éà ¥ÀÄgÁªÉUÉÆArvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ¥ÀAeÁ©£À ¯É¦üÖ£ÉAmï-UÀªÀ£Àðgï DV ¤AiÀÄÄPÀÛUÉÆAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄ ªÉʸïgÁAiÀiï ºÁrðAUï ¥ÀAeÁ¨ï ¸ÀÆPÀëöä¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÆ C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀµÀðUÀ½UÉ D¸ÀàzÀªÁUÀzÀAvÉ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ JZÀÑj¹zÀÝ. DzÀgÉ C®àPÁ®zÀ°è NqÀéAiÀÄgÀ£À ªÀÄÆ® ¥Á±À«Ã ¸Àé¨sÁªÀzÉÝà ªÉÄîÄUÉÊAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞPÁÌV zsÀ£À¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀ°è PÀqÀħqÀªÀgÀ §UÉUÀÆ CvÀåAvÀ PËæAiÀÄð¢AzÀ ªÀwð¹zÀÝ. zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ vÀgÀÄtgÀ£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÉãÉUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ¹zÀÝ. £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀ¢AzÀ zÁR¯ÁzÀ ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÀASÉåAiÉÄà UÀt¤ÃAiÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ E¢ÝvÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀªÁVAiÀÄAvÀÆ NqÀéAiÀÄgÀ£ÀzÀÄ zÀ¨Áâ½PÉUÉ CqÀغɸÀgÉà DV©nÖvÀÄÛ. ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£ÀågÀAvÀºÀ ªÀĺÁ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¥ÀAeÁ§£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀzÀAvÉ NqÀéAiÀÄgÀ£ÀÄ ¤µÉÃzsÀ ºÉÃjzÀÝ. ¥ÀwæPÁ ¤§ðAzsÀªÀAvÀÆ CvÀåAvÀ ©VAiÀiÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ PÀqÉ EAvÀºÀ zÀÄgÁqÀ½vÀ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ zÉÊ£ÀA¢£À fëPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× DºÁgÀ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÀÆ vÀvÁégÀ - »ÃUÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §zÀÄPÀÄ £ÀgÀPÀ¥ÁæAiÀĪÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀtÚ

¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ PÀÆqÀ¯Éà zÀAqÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß NqÀéAiÀÄgÀ£ÀÄ vÀÄZÀÒ jÃwAiÀÄ°è CªÀªÀiÁ¤¸ÀÄwÛzÀÝ. F J®è »£É߯ÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ d£À«gÉÆâü C¢üPÁj JA§ ¥ÀlÖPÉÌ NqÀéAiÀÄgÀ£ÀÄ ¥ÁvÀæ£ÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ°èUÁzÀgÀÆ ªÀUÀðªÁV vÉÆ®UÀ° - JAzÀÄ ¥ÀAeÁ©£À d£ÀvÉ ¥ÀæwÃQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ NqÀéAiÀÄgÀ£À ¥Á¥ÀzÀ PÀÄA¨sÀ vÀÄA§®Ä d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ªÀiÁgÀtºÉÆêÀĪÉà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. D zÀĵÀàªÀðzÀ eÁé¯ÉUÉ QrAiÀiÁzÀzÀÄÝ g˯Émï PÁAiÉÄÝUÉ ºÉÆ«ÄäzÀÝ ªÁå¥ÀPÀ ¥Àæw¨sÀl£É. ¥ÀAeÁ¨ï ¨sÁUÀzÀ°è D ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ qÁ. ¸ÉÊ¥sÀÄ¢Ýãï QZï®Æ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¸ÀvÀå¥Á¯ï. QZï®Æ CªÀjUÉ «zÁéA¸ÀgÉAzÀÆ ¤B¸ÀàøºÀ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀgÉAzÀÆ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ; ¸ÀvÀå¥Á¯ï ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÉãÉAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ ¸À°è¹zÀ G£ÀßvÀ ¸ÉêɬÄAzÁV d£À¦æAiÀÄvÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÝgÀÄ. g˯Émï PÁAiÉÄÝUÉ ¥ÀAeÁ©£À ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ F E§âgÀÄ CUÀætÂUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ¸ÀºÀPÁj vÀAqÀzÀ ¥ÀæAiÀivÀߢAzÁV ªÀiÁZïð 30gÀAzÀÆ K¦æ¯ï 6gÀAzÀÆ £ÀqÉzÀ g˯Émï «gÉÆâü ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð d£À¸ÀàAzÀ£À ¹QÌvÀÄÛ.

®µÀÌjà DqÀ½vÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÉAzÀgÉ d£ÁAzÉÆî£ÀªÀÅ »A¸ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄUÀzÀAvÉ ¤ªÁj¹zÀÄÝzÀÄ QZï®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀå¥Á¯ï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÉÃ. F ¸ÀÆPÀëöäªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ NqÀéAiÀÄgÀ£À zÀĪÀÄðAvÀætzÀAvÉ F E§âgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÊ¢UÀ¼ÀAvÉ CvÀåAvÀ »Ã£ÁAiÀĪÁV

d|| gÉf£Á¯ïØ JqÀéqïð ºÁåj qÉÊAiÀÄgï GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

27


£ÀqɹPÉÆAqÀzÀÝ®èzÉ zÀÆgÀzÀ ¯ÁºÉÆÃjUÉ PÀ½¹ C°èAiÀÄ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÁzÀÄzÀjAzÀ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ°è MAzÉà ªÁgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ w½zÀzÀÄÝ JµÉÆÖà wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄïÉ. ¥ÀAeÁ©£À°è ¸ÀÄ¢Ý-¤AiÀÄAvÀæt JµÀÄÖ PÀptªÁVvÉÛAzÀgÉ C£Àå ¥ÁæAvÀUÀ½UÉ D ¸ÀÄ¢Ý vÀ®¥À®Æ §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ »r¬ÄvÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV K¦æ¯ï 13PÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÀÄÆ d®AzsÀgï ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ «Ä¤ºÀvÁåPÁAqÀUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀݪÀÅ. EzÁªÀÅzÀÆ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÉà EgÀ°®è. ªÀiÁgÀtºÉÆêÀÄPÉÌ d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ. »ÃVzÀÆÝ ¤µÉÃzsÁeÉÕ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¤µÀ× PÀ¯Á¥ÀªÀ£ÀÆß ¸ÉãÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥ÉÃQë¹zÀgÀÄ. ¸ÀPÁðjà DzÉñÀªÀÅ CA¢UÉ »AzÉAiÉÄà eÁjUÉ §A¢vÉAzÀÄ »A¢£À ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ ªÀÄwÛvÀgÀ CPÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À PÉÃAzÀæ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ zÀÆgÀzÀ £ÀUÀgÀ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðjÃ

d£ÀgÀvÀÛ UÀÄAr£À ¸ÀÄjªÀÄ¼É UÉÊzÀ ¸ÀܼÀ

28

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

DeÉÕAiÀÄ §UÉUÉ qÀAUÀÄgÀ ¸ÁgÀ¯ÁVvÀÄÛ. F PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹zÉÝêÉAzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ zÀȶ֬ÄAzÀµÉÖ £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. ¸Àé®àªÉà ºÉÆwÛ£À°è F qÀAUÀÄgÀ ºÉÆqɸÀĪÀ £É¥ÀªÀiÁvÀæzÀ PÀ¯Á¥ÀªÀ£ÀÆß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. qÀAUÀÄgÀ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ ‘®µÀÌjà ±Á¸À£À’ (ªÀiÁµÀð¯ï ¯Á) ¯ÁUÀÆ DVgÀĪÀ §UÉUÉ ªÀiÁ»w EgÀ°®è.

ºÉÆðPÉ E®èzÀ zËdð£Àå ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ JA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ EwºÁ¸ÀzÀ°èAiÀÄÆ ©ænµï ¸ÁªÀiÁædå±Á»AiÀÄ CzsÉÆéAzÀĪÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁzÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄWÀðl£ÉUÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÁzÀ zËdð£ÀåªÉAzÀgÉ CA¢¤AzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÆgÉÆæ£À°è CqÁ¯ïá »lègÀ£ÀÄ AiÀĺÀÆzÀågÀ£ÀÄß UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÄåPÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ £ÀqɹzÀ £ÀgÀªÉÄÃzsÀ. EwºÁ¸ÀzÀ C¨sÁå¹UÀ½UÉ ¸ÀÄ«¢vÀªÉà DVzÀÝgÀÆ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï£ÀAvÀºÀ zÀÄB¸Àé¥À߸ÀzÀȱÀ WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ªÉÄ®ÄPÀĺÁPÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð - CzÀgÀ £ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ¸ÀägÀuÉ. D WÀl£É £ÀqÉzÀzÀÄÝ 1919 K¦æ¯ï 13 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ. d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï EgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀAeÁ©£À CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ°è. ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀétðªÀÄA¢gÀzÀ F±Á£Àå¢QÌ£À°è PÉêÀ® 300 «ÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ. »AzÉ MAzÀÄ vÉÆÃlªÁVzÀÝ D ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß 1919gÀ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÉÄÊzÁ£ÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ «¹ÛÃtð 225x180 «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ. DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ D ªÉÄÊzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ UÉÆÃqÉUÀ¼Éà ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ UÀrUÀ¼ÀÄ. D ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ EzÀÝ KPÉÊPÀ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀ MAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°èzÀÄÝ LzÀÄ Cr CUÀ®zÀµÀÖgÀzÀÄ ªÀiÁvÀæªÁVvÀÄÛ. CAaUÉ MAzÀÄ ¥Á¼ÀĨÁ« E¢ÝvÀÄ. zÉñÀzɯÉèqÉ PÁt§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ D ¸ÀܼÀ ¨sÁgÀvÀzÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛjUÉ FUÀ MAzÀÄ wÃxÀðPÉëÃvÀæ.


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ £ÀÆgÀĪÀµÀð »A¢£À D zÀÄ¢ð£ÀzÀAzÀÄ K£ÀÄ £ÀqɬÄvÉA§ÄzÀgÀ ¸ÀägÀuÉ FUÀ®Æ ºÀÈzÀAiÀÄzÁæªÀPÀªÁzÀÄzÀÄ. C°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀÄ ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ DV£À zÀªÀÄ£ÀzsÉÆÃgÀuÉUÀ½UÉ ¥Àæw¨sÀn¸À®Ä ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV ¸ÉÃjzÀ E¥ÀàvÀÄÛE¥ÀàvÉÊzÀÄ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ¤B±À¸ÀÛç zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÄ. D dAUÀĽAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÈzÀÞgÀÄ PÀÆqÁ UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ. D d£À¸ÀªÀÄƺÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ LzÀÄUÀAmÉ zÁlÄwÛzÀÝAvÉ UÀÄAr£À ¸ÀÄjªÀļÉAiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ CAa£À°è ¤AwzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÛgÀªÀvÀÄÛ ¸ÉʤPÀgÀ §AzÀÆPÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ºÀvÀÄÛ-ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® UÀÄAr£ÀzÁ½ £ÀqɬÄvÀÄ. £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ Erà ªÉÄÊzÁ£À gÀPÀÛ¹PÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. UÀÄAqÀÄUÀ½UÉ vÀÄvÁÛzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ªÀÄA¢AiÀiÁzÀgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÆ, d£À¸ÀAzÉÆúÀzÀ PÁ®ÄÛ½vÀPÉÌ ¹QÌzÀªÀgÀÆ, gÀPÀÛ¸ÁæªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀªÀgÀÆ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ªÀÄA¢. UÀÄAqÀÄUÀ½AzÀ PÀëtzÀ°èAiÉÄà C°è ªÀÄÈvÀgÁzÀªÀgÀÄ £Á®ÄÌ £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄѪÀÄA¢ JAzÀÄ MAzÀÄ CAzÁdÄ. ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁV F CªÀiÁ£ÀĵÀ ºÀvÁåPÁAqÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀªÀgÀÄ ¥ÀAeÁ©£À UÀªÀ£Àðgï-d£ÀgÀ¯ï ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ©æUÉÃrAiÀÄgï-d£ÀgÀ¯ï Dgï.E.JZï. qÉÊAiÀÄgï. ºÀvÁåPÁAqÀzÀ C®à¸Àé®à «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃj ºÉÆgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ vÀ®¥ÀvÉÆqÀVzÁUÀ UÀÄdæ£ïªÁ¯Á, ¯ÁºÉÆÃgï, ¯ÁºÉÆÃgï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ¸ÀÆgï ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÆ zÀªÀÄ£ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀªÀÅ.

¥ÀƪÀð¦ÃpPÉ 1919 K¦æ¯ï wAUÀ¼À ºÀvÁåPÁAqÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð »A¢¤AzÀ¯Éà ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ zÀªÀÄ£À±Á» zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀgÀ G¹gÀÄUÀnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀݪÀÅ. zÀªÀÄ£À-zsÉÆÃgÀuÉ ¥ÀgÁPÁµÀ× ¹Üw vÀ®¦zÀÄÝ 1919gÀ DgÀA¨sÀzÀ ªÉüÉUÉ. »A¢¤AzÀ¯Éà eÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£À«gÉÆâü PÁAiÉÄÝUÀ¼ÀÄ ¸Á®zÉA§AvÉ ªÉʸÀgÁAiÀiï

ZɪÀiïì¥sÀqïð£À ºÀAiÀiÁ«Ä£À°è MAzÀÄ «±ÉõÀ ‘¸ÉrµÀ£ï PÀ«Än’ (gÁdzÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÁ ¸À«Äw) gÀavÀUÉÆArvÀÄÛ. »ÃUÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÉ®è KPÁKQ ‘C¥ÀgÁ¢ü’UÀ¼ÀÄ, ‘UÀÆAqÁ’UÀ¼ÀÄ, ‘»A¸ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀªÀgÀÄ’ J¤¹©lÖgÀÄ. D ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ §°µÀ×UÉƽ¸À®Ä ºÉÆgÀlzÀÄÝ 1919 d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è AiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀ g˯Émï ªÀĸÀÆzÉ. F ±Á¸À£À ¤ÃrzÀ C¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà nÃPÁPÁgÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ E®èzÉAiÉÄà §A¢ü¹ JgÀqÀÄ ªÀµÀð eÉʮIJPÉë ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ¸ÀºÀdªÁV ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£Àå w®Pï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CUÀæ£ÁAiÀÄPÀgÉ®è ¥Àæw¨sÀn¹zÀgÀÄ. CzÀPÉÌ »AzÉ ©ænµÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ¥ÀgÀgÉAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄzÀÝPÀÆÌ ºÉüÀÄvÀÛ§A¢zÀÝ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÆ vÀªÀÄä ¤®ªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðUÉÆArvÀÄ. g˯Émï PÁAiÉÄÝAiÀÄ «gÀÄzÀÝ Erà zÉñÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÆ ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÆ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. CvÀåAvÀ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀÄzÀÄ ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀzÀ°è. 1919gÀ ªÀiÁZïð CAvÀå¢AzÁZÉUÉ ¥ÀAeÁ©£À°è ºÀ®ªÁgÉqÉ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ºÀvÁÛgÀÄ ¸Á«gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. Erà zÉñÀzÀ d£ÀvÉUÉ DPÉÆæñÀ vÀAzÀ ¸ÀAUÀw ¥ÀAeÁ©£À UËgÀªÁ¤évÀ d£À£ÁAiÀÄPÀgÁzÀ qÁ. ¸ÀvÀå¥Á¯ï ºÁUÀÆ qÁ. QZï®Æ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ §A¢ü¹ zÀÆgÀzÀ PÁrUÉ gÀªÁ¤¹zÀÄzÀÄ. F £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß MqÀ£ÉAiÉÄà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滹 CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀªÀÅ UÀÄAr£À zÁ½ £ÀqɹzÁUÀ E¥ÀàvÀÄÛ d£ÀgÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀgÀÄ. ‘ªÀÄÈvÀgÁzÀªÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ°è JAlÄ d£ÀjUÉ «ÄÃj ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAw®è’ JAzÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥sÀªÀiÁð£ÀÄ ºÉÆgÀr¹vÀÄ. ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß wêÀæUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ d£ÀjUÉ UÀvÀåAvÀgÀ PÁt°®è.

‘¨ÉʸÁT ¥ÀÄtå¥ÀªÀðzÀAzÉÃ...!’ K¦æ¯ï

13

¨ÉʸÁT

¥ÀÄtå¥ÀªÀðªÁVvÀÄÛ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

29


UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄAr£À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ »AzÀÆUÀ½UÉ CªÀÅ gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä DZÀgÀuÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. ¹RÍjUÀAvÀÆ CvÀåAvÀ ¥À«vÀæ ¢ªÀ¸À. CzÀÄ SÁ¯Áì ¥ÀAxÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¢£À; »ÃUÁV J¯ÉèqÉUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄA¢ ¨sÀPÀÛgÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÉqÉUÉ §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹ d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgï qÀAUÀÄgÀ ºÉÆqɹzÀ. ¸ÀPÁðgÀzÀ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀiÁzÀgÀÆ J°èvÀÄÛ? ªÀiÁµÀð¯ï ¯ÁzÀAvÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤µÉâü¹zÀÝ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¸ÀAZÀj¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß bÀrAiÉÄÃlÄUÀ½AzÀ zÀAr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV KlÄ ¨Áj¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£Éßà qÉÊAiÀÄgï K¥Àðr¹zÀÝ - ‘¥sÁèVAUï §Ævï’ JAzÀÄ. g˯Émï PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀQîjUÀÆ qÉÊAiÀÄgï zÀAqÀ£É «¢ü¹zÀÝ. ªÀQîgÀÆ £Àdgï§A¢AiÀÄ°è EgÀĪÀAvÉ PÀlÖ¼É ªÀiÁrzÀÝ. d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ PÀgÉAiÀįÁVzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ¯Éà d£ÀgÀÄ vÀAqÉÆÃ¥ÀvÀAqÀªÁV ¸ÉÃgÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉ DgÀA¨sÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ªÉüÉUÉ £ÉgÉzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå 20,000 zÁnvÀÄÛ. d£ÀgÉ®è ¤B±À¸ÀÛçgÀÄ. C±ÁAwUÉ D¸ÀàzÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ AiÀiÁjUÀÆ EgÀ°®è. ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ ¸ÀASÉå 20,000PÀÆÌ

30

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

«ÄV¯ÁVvÉÛA§ÄzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄUÉÆArzÀÝgÀÆ D ¸ÀASÉå RavÀªÁV JµÉÖA§ÄzÀÄ HºÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000 CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ CAzÁdÄUÀ¼ÀÆ EªÉ.

ªÀiÁgÀtºÉÆêÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgï C°èUÉ §A¢½zÀ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ® JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉʤPÀgÀ dªÀiÁªÀuÉ DVvÀÄÛ. ±ÁAvÀªÁV £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁµÀt PÉüÀÄwÛzÀÝ d£À¸ÉÆÛêÀĪÀ£ÀÄß ¢UÁãçAvÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ UÀÄAr£À ¸ÀÄjªÀÄ¼É DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. C¤jÃQëvÀ zÁ½¬ÄAzÀ «ZÀ°vÀgÁV d£ÀgÀÄ C°èAzÀ vÉgÀ¼À®Ä AiÀÄw߸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ J°èUÉ? ºÉÃUÉ? ¤AvÀªÀgÀÄ, £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ, J®ègÀÆ zsÀgÁ±Á¬ÄUÀ¼ÁzÀgÀÄ. UÀÄAr£À zÁ½ ºÀ¢£ÉÊ¢¥ÀàvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ¤AvÀzÀÄÝ §AzÀÆPÀÄUÀ¼ÀÄ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ®µÉÖ. ºÀ®ªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀÆrüAiÀÄAvÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ZÉzÀj¸À®Ä J¯Éè°èUÉÆà UÀÄAqÀÄ ºÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ qÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄ £ÉÃgÀªÁV d£ÀgÀ£Éßà UÀÄjªÀiÁr UÀÄAqÀÄ ºÁj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ GZÀѸÀégÀzÀ°è UÀfð¹zÀ. ªÉâPÉAiÀÄ

»A¨sÁUÀzÀ°è

¨Á«AiÉÆA¢vÀÄÛ.


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ ¨Á«UÉ ºÁjPÉÆAqÁzÀgÀÆ UÀÄAqÀÄUÀ½AzÀ ¥ÁgÁUÀ¯Á¢ÃvÉãÉÆà JA§ AiÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ D vÉgÉzÀ ¨Á« vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ d£À zsÁ«¹ ¨Á«UÉ ºÁjzÀgÀÄ. JµÉÆÖà d£ÀjUÉ C°èzÀÄÝzÀÄ ¨Á« JA§ÄzÀÆ w½¢gÀ°®è. ºÀvÁåPÁAqÀ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É D ¨Á«¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀ ±ÀªÀUÀ¼Éà £ÀÆj¥ÀàvÀÄÛ EzÀݪÉAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVvÀÄÛ. D£ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è £ÀqÉzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è d£ÀgÀ¯ï qÉÊAiÀÄgÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀÄÄPÀÛPÀ: “E£ÀßµÀÄÖ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«¢ÝzÀÝgÉ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛzÉÝ.” PÉ®ªÉà ¤«ÄµÀUÀ¼À D PÉƯɥÁvÀPÀ PÀÈvÀå ªÀÄÄVzÉÆqÀ£É K£ÀÆ £ÀqÉ¢®èªÉA§AvÉ ¤¨sÁðªÀÅPÀ£ÁV qÉÊAiÀÄgï ¸ÉʤPÀ vÀÄPÀrAiÉÆqÀ£É C°èAzÀ ¤µÀÌç«Ä¹zÀ. ¸ÀvÀÛªÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ¼À §UÉUÉ AiÉÆÃa¸ÀĪÀªÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ C°è G½¢gÀ°®è. C°èzÀݪɮè C£ÁxÀ ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæeÁջãÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ, ¤ÃjUÁV ºÁºÁPÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ vÀÄA¨Á ªÀÄÈvÀgÀ zÉúÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ºÀgÀr CzÉÆAzÀÄ ©üÃPÀgÀ zÀȱÀåªÁVvÀÄÛ. ±ÀªÀUÀ½UÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÀÆ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀÄzÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀµÉÖ. ¸ÀªÀÄUÀæªÀ®è¢zÀÝgÀÆ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ §UÉUÉ ¸Àé®à «¸ÀÛøvÀ ªÀgÀ¢ ²ªÀiÁè¢AzÀ ¯ÁºÉÆÃjUÉ CzÉÃvÁ£É ªÀÄgÀ½zÀÝ ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgÀ¤UÉ vÀ®¦zÀÄzÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÀµÉÖ. NqÀéAiÀÄgÀ£ÁzÀgÉÆà ‘¤Ã£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ qÉÊAiÀÄgÀ¤UÉ ¥Àæ±ÀA¸Á¥ÀvÀæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ. UÀÄAqÀÄUÀ½UÉ §°AiÀiÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà vÀvïPÀëtªÉà ¸ÀvÀÛªÀgÀÄ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀÄ ªÀÄA¢AiÀiÁzÀgÉ D£ÀAvÀgÀ ¥ÁæuÁAvÀPÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ £ÀgÀ½ ¸ÀvÀÛªÀgÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄA¢. MlÄÖ C¸ÀĤÃVzÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ JAzÀÄ DªÉÄð£À vÀ¥Á¸ÀuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ¥ÀnÖvÀÄ. E¢µÀÄÖ

D

PÀgÁ¼À

¢£ÀzÀAzÀÄ

d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À°è £ÀqÉzÀÄzÀgÀ Cw¸ÀAQë¥ÀÛ avÀæt. zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¨Á¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÀgÀqÀÄwÛzÀÝAvÉ wÃPÀë÷Ú ¥ÀæwQæAiÉÄ ºÉÆ«ÄävÀÄ. D ¥Á±À«Ã ªÀvÀð£ÉUÉ ¥Àæw¨sÀn¹ UÀÄgÀÄzÉêÀ gÀ«ÃAzÀæ£Áxï oÁPÀÆgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀÝ £ÉÊmïºÀÄqï (‘¸Àgï’) ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. «£ï¸ÀÖ£ï ZÀað¯ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ EAUÉèAr£À ¥ÀæªÀÄÄRgÉà qÉÊAiÀÄgÀ£À zËdð£ÀåªÀ£ÀÄß wÃPÀë÷ÚªÁV RAr¹zÀgÀÄ. ©ænµÀgÀzÉà ¥ÀwæPÉ ‘qÉÊ° ºÉgÁ¯ïØ’ »ÃUÉA¢vÀÄ: “zÀAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ PÉæöʸÀÛªÀÄvÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉà EzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ¼ÀAPÀ.”

PÁAUÉæ¸ï ¸À«Äw D ºÀvÁåPÁAqÀzÀAvÀºÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÀÄWÀðl£É DzÀªÉÄÃ®Æ CzÀgÀ §UÉUÉ ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ ©ænµï DqÀ½vÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀ°®è. WÀl£ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÉÆzÀ® vÀ¤SÁ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀÄzÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ. ¥ÀArvï ªÀÄzÀ£À ªÉÆúÀ£À ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ, ¥ÀArvï ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ, ¨Áåj¸ÀÖgï UÁA¢ü, ¨Áå. avÀÛgÀAd£ï zÁ¸ï, ¨Áå. C¨Áâ¸ï J¸ï. vÀAiÀÄå¨ïfÃ, ¨Áå. JA.Dgï. dAiÀÄPÀgï, ¨Áå. PÉ. ¸ÀAvÁ£ÀA - EªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ 1919gÀ £ÀªÉA§gï 3£Éà ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ vÉÆqÀVvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 ¸ÁQëUÀ¼À «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è 650 ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrvÀÄ. ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¹zÀÞUÉÆAqÀzÀÄÝ 1920gÀ ¥sɧÄæªÀj CAvÀåzÀ°è. ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÁæªÀPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ w½zÀħAzÀzÀÄÝ F ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÉÄïÉ. 1919gÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è ¥ÀƪÀðAiÉÆÃfvÀªÁVzÀÝAvÉ PÁAUÉæ¹£À ªÁ¶ðPÀ C¢üªÉñÀ£À CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ. CzÀPÉÌ ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ wêÀæ «gÉÆÃzsÀ E¢ÝvÁzÀgÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ MvÁÛAiÀÄ JµÀÄÖ ¥À槮ªÁVvÉÛAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CgɪÀÄ£À¹ì¤AzÀ¯ÁzÀgÀÆ C¢üªÉñÀ£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½AzÀ D C¢üªÉñÀ£À LwºÁ¹PÀªÉ¤¹vÀÄ. ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£Àå

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

31


w®PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£À CzÀÄ (ªÀÄgÀĪÀµÀð CªÀgÀ ¸ÀéUÀðªÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ). UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ªÉÆzÀ® PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£À CzÉÃ. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ NªÀð ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀ£ÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀÄzÀÄ C°èAzÁZÉUÉÃ. C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è qÉÊAiÀÄgÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ, NqÀéAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉʸïgÁAiÀiï ZɪÀiïì¥sÀqïðgÀ£ÀÄß EAUÉèArUÉ »AzÀPÉÌ PÀgɬĹPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÆ, d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁägÀPÀ K¥ÀðqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ DUÀ滹 oÀgÁªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉÆà fêÀAvÀ G½¢zÀÝ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄÆ PÁAUÉæ¸ï ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÀëöå ¤ÃrzÀgÀÄ. D ¢£ÀUÀ¼À°è CªÉÄjPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°èzÀÝ ¯Á¯Á ®d¥ÀvïgÁAiÀiï 1920gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÉÆqÀ£É CªÀgÀÆ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ §UÉUÉ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 Erà ºÀvÁåPÁAqÀPÀÆÌ ªÀiÁµÀð¯ï ¯Á zËdð£ÀåUÀ½UÀÆ ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgï JA§ÄzÀ£ÀÄß C¸ÀA¢UÀݪÁV ¹ÜjÃPÀj¹ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

ºÀAlgï ªÀgÀ¢ J¯ÉèqÉUÀ½AzÀ wÃPÀë÷Ú MvÀÛqÀ §gÀvÉÆqÀVzÁUÀ ºÉ¸ÀjUÁzÀgÀÆ MAzÀÄ vÀ¤SÁ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉ K¥ÀðlÖzÀÄÝ «°AiÀÄA ºÀAlgï ¸À«Äw. ºÀAlgï ªÀQî£ÁV GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV EAUÉèAr£À°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀݪÀ£ÀÄ. ºÀAlgï ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤µÀàPÀëªÁV vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÆV£À £ÉÃgÀPÉÌà «ZÁgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ K¥ÁðqÁVzÀÝ PÁgÀt ¸ÀºÀdªÁV ºÀAlgï ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß PÁAUÉæ¸ï §»µÀÌj¹vÀÄ. ºÀAlgï ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÉÃjºÉÆÃUÀ°

32

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

PÉêÀ® JA§

zÀȶ֬ÄAzÀ¯ÉÃ, GzÀÝPÀÆÌ ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà ¹zÀÞUÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà E¢ÝvÁzÀgÀÆ ®§Þ«zÀÝ C®à CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ (±Á¸ÀPÀ ºÁUÀÆ G¥ÀPÀÄ®¥Àw ¥ÀArvï dUÀvï £ÁgÁAiÀÄuï, ªÀÄÄA§¬Ä £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ aªÀÄ£ï¯Á¯ï ¸Él¯ïªÁqï, UÁé°AiÀÄgï gÁdåzÀ ¸ÀaªÀ CºÀªÀÄzïSÁ£ï) qÉÊAiÀÄgÀ£À£ÀÄß wÃPÀë÷ÚªÁV ¥Àæ²ß¸À¢gÀ°®è. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåPÀë ºÀAlgï GzÀÝPÀÆÌ ¤ªÁj¸ÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀzÀÄÝ zÁR¯ÉAiÀiÁVzÉ. 1920gÀ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À DgÀA¨sÀzÀ°è ºÀAlgï ¸À«ÄwAiÀÄÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹vÀÄ. qÉÊAiÀÄgï vÀÄPÀrAiÀÄÄ UÀÄAr£À zÁ½AiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀqÀªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ JA§AvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ ºÀAlgï ªÀgÀ¢ ªÀiÁµÀð¯ï ¯Á PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆArzÀÝ®èzÉ ‘UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¬ÄvÉ£Àß®Ä ¸ÁPÀëöåUÀ½®è’ JA§AvÀºÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArvÀÄÛ. ªÀgÀ¢AiÉÆqÀUÀÆr ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ°è (ªÉÄÊ£Ájn j¥ÉÆÃmïð) ¸ÀºÀdªÁV vÀxÀåPÀxÀ£À«¢ÝvÀÄ. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAvÉ ºÀAlgï DAiÉÆÃUÀzÀ PÀ¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀ¢AzÀ ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. »ÃVzÀÝgÀÆ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁzÀ MAzÉgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 1920gÀ ªÉÄà 26gÀAzÀÄ CAwªÀÄgÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ D ªÀgÀ¢AiÀÄ°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV ©A©vÀªÁVzÀݪÀÅ. ¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ: 1919 K¦æ¯ï 13gÀAzÀÄ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À°è ¸ÉÃjzÀÝ d£À¸ÉÆÛêÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà §AqÁAiÀÄzÀ CxÀªÁ »A¸ÁZÀgÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀ«gÀ°®è - JAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ M¦àvÀÄÛ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ ¸ÀPÁðjà DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, UÀÄAr£À zÁ½UÉ ªÀÄÄAZÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¢zÀÄÝzÀÄ, zÁ½AiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆw𠤮ðQë¹zÀÄzÀÄ, ¤µÁÌgÀtªÁV UÀÄAr£À


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ zÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄzÀÄ - ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÉ®è zÉÆqÀØ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÉAzÀÄ vÀ¤SÁ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀPÁðjà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®ègÀÆ CAVÃPÀj¹zÀÝgÀÄ.

©ænµï ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è CzÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ ®AqÀ¤ß£À°è £ÀqÉzÀ ©ænµï ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è O¥ÀZÁjPÀªÁV qÉÊAiÀÄgÀ¤AzÁVzÀÝ £ÀqÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸À¯Á¬ÄvÁzÀgÀÆ, ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¹zÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ qÉÊAiÀÄgï¤AzÀ £ÀqÉ¢zÀÝ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ ¸ÀÆa¸À¯ÁVvÀÄÛ. ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ DAiÉÆÃUÀªÉà qÉÊAiÀÄgÀ£À ¥Á±À«Ã £ÀqÀªÀ½AiÀÄ zÀAqÀ£ÁºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝzÀÄ ºËzÁzÀgÀÆ, qÉÊAiÀÄgÀ£À°èAiÀÄÆ MAzÀÄ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DAUÀè ªÀ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ §UÉUÉ ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ ¸ÀļÀĺÉà PÁt°®èªÉA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. ¥ÀæwAiÀiÁV, ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV qÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÝ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÉƼÀV£À ªÀÄvÀÄÛ EAUÉèAr£À°è£À MAzÀÄ ¥Àæ¨sÁ«ÃªÀ®AiÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹vÉA§ÄzÀÄ DV£À DAUÀè ªÀiÁ£À¹PÀvÉAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÁVzÉ. qÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄ EAUÉèArUÉ »A¢gÀÄVzÁUÀ CªÀ¤UÉ zÉÆqÀØ ¸ÁéUÀvÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. qÉÊAiÀÄgÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ eÁr£À UÉÆvÀÄÛªÀ½AiÉÆAzÀÄ ©ænµï ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ªÀÄArvÀªÁ¬ÄvÁzÀgÀÆ CzÀÄ CAVÃPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ°®è. qÉÊAiÀÄgÀ£À ¥ÀgÀªÁzÀ zsÀé¤UÀ¼ÀÄ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è EzÀݪÉA§ÄzÀÄ ©ænµï gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ ¥ÀæeÁ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ¥ÀgÀªÁV E¢ÝvÉA§ ¥ÀæxÉUÉ PÀÄAzÀÄ vÀA¢vÉA§ÄzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀįÁUÀzÀÄ. MAzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ - qÉÊAiÀÄgÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¸ÀA¢UÀÞªÁV RAr¹zÀªÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÉéöAiÉÄAzÉà PÀÄSÁåvÀ£ÁVgÀĪÀ «£ï¸ÀÖ£ï ZÀað¯ï! qÉÊAiÀÄgÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ ©ænµï ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¥ÀÆtð ªÀåwjPÀÛªÁVvÉÛAzÀÄ ZÀað¯ï CªÀzsÁgÀt¥ÀƪÀðPÀ ºÉýzÀ; qÉÊAiÀÄgÀ£À ªÀvÀð£É ‘Absolutely foreign to the British way of doing things’ JAzÀ. ©ænµï ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÉÄîä£ÉAiÀÄ°è (ºË¸ï D¥sï ¯Áqïìð) qÉÊAiÀÄgÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ C¢üãÀgÁµÀÖçzÀ°è

¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ vÀgÀĪÀ ¢QÌ£À ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ »£ÀßqÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÉ - JAzÀÄ C©üªÀÄvÀ ºÉÆ«ÄävÀÄ. »ÃUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ vÀ¼ÉzÀªÀgÀ DPÉÆæñÀPÉÌ «±ÉõÀ PÁgÀtªÁzÀ MAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ qÉÊAiÀÄgÀ¤UÉ ºÀ«Äät C¦ð¸À®Ä zsÀ£À¸ÀAUÀæºÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è DgÀA¨sÀUÉÆArzÀÄÝzÀÄ. qÉÊAiÀÄgÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀæºÀUÉÆAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000 ¥ËAqÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ°è C¢üPÀ¨sÁUÀzÀ zÉÃtÂUÉ ¤ÃrzÀݪÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÉƼÀV£À ©ænµï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀgÀÄ.

®eÁÓ¸ÀàzÀ £ÀqÁªÀ½ vÉÆÃjPÉAiÀÄ GzÁgÀªÁzÀPÀÆÌ DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀPÀÆÌ JµÀÄÖ CAvÀgÀ E¢ÝvÉA§ÄzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄÆ ¸ÁPÀÄ. ªÀÄvÀUÀt£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ænµï ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ NqÀéAiÀÄgÀ£À£ÀÆß qÉÊAiÀÄgÀ£À£ÀÆß PÀÄjvÀÄ ¤gÀ¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÉA§ ¤®ªÀ£ÀÄß vÀ¼É¬ÄvÁzÀgÀÆ, CzÉà ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ©ænµï ¯Éçgï ¥ÀPÀë ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è d°AiÀiïªÁ¯Á¨ÁUï£À°è ©ænµï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ J¸ÀVzÀ ©üÃPÀgÀ zËdð£ÀåUÀ¼À£ÀÄß RAr¹ ªÉʸÀgÁAiÀiï ZɪÀiïì¥sÀqïð, NqÀéAiÀÄgï, qÉÊAiÀÄgï - ªÀÄƪÀgÀ£ÀÆß zÀAqÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ oÀgÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ F MvÁÛAiÀÄUÀ¼À ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà NqÀéAiÀÄgÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉƽ¸À¯ÁzÀzÀÄÝ. ©ænµï ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÉÄîä£ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀªÁV qÉÊAiÀÄgÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹zÀÄzÀÄ EAUÉèAr£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°èAiÉÄ ®eÁÓ¸ÀàzÀªÉ¤¹vÀÄ. ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ »A¢gÀÄVzÀ ªÉÄÃ¯É qÉÊAiÀÄgÀ£À zÉúÀ¹Üw QëÃt¸ÀÄvÀÛºÉÆÃVvÀÄÛ. 1921gÀ CAvÀåzÀ ªÉüÉUÉ qÉÊAiÀÄgï C¥À¸ÁägÀ PÁ¬Ä¯ÉUÉ vÀÄvÁÛVzÀÝ. £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀµÀð AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ. §UɧUÉAiÀÄ aQvÉìUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¤¶ÌçAiÀÄ£ÁVzÀÄÝ 1927gÀ dįÉÊ 23gÀAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀ.

¥sÀ®±ÀÄæw d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ‘¥sÀ®’±ÀÄæw ¥Àæ¹zÀÞªÉà DVzÉ: ¸ÉÃrUÁV ¢ÃWÀðPÁ® PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÁðgï GzsÀªÀiï¹AUï 1940gÀ ªÀiÁZïð 13gÀAzÀÄ ®AqÀ¤ß£À°è ¯É¦üÖ£ÉAmï-UÀªÀ£Àðgï GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

33


CUÀ® QjzÁzÀ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀ ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgÀ£À£ÀÄß CªÀ£À ¸ÀAªÀiÁ£ÁxÀð K¥ÀðnÖzÀÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÉÄ ¸ÀAºÁgÀ ªÀiÁrzÀÄzÀÄ; CzÁzÀ £Á®Æ̪ÀgÉ wAUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ UÀ®Äè²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁV CªÀÄgÀ£ÁzÀzÀÄÝ. d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À ºÀvÁåPÁAqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ : M§â£ÀÄ DUÀ ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀzÀ ¯É¦üÖ£ÉAmï-UÀªÀ£Àðgï DVzÀÝ ªÉÄÊPɯï NqÀéAiÀÄgï; E£ÉÆߧ⠩æUÉÃrAiÀÄgï-d£ÀgÀ¯ï gÉf£Á¯ïØ qÉÊAiÀÄgï. 1919PÉÌ £Á®ÄÌ ªÀµÀð »A¢¤AzÀ¯Éà Erà ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀªÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀ¸ÀzÀȱÀªÁV¹zÀݪÀ£ÀÄ NqÀéAiÀÄgï. CªÀ£À PËæAiÀÄð¥ÀæªÀÈwÛUÉ (¸Áår¸ÀA) «ÄwAiÉÄà EgÀ°®è. JµÀÄÖªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ - MAzÉqÉ DAUÀè ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¸À¯ÁV¢ÝvÉA§ ªÁådªÀ£ÀÄß ºÀÆr DUÀ £ÀqÉ¢zÀÝ ®µÀÌjà ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÀ¸ÉÛAiÉÆAzÀgÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁgÀÆ ZÀ°¸À¨ÁgÀzÀÄ, C¤ªÁAiÀÄðªÁV ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃQzÀÝ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¥ÁætÂAiÀÄAvÉ vɪÀ½PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ - JAzÀÄ DeÉÕ ªÀiÁrzÀÝ. EAvÀºÀªÀÅ E£ÀÆß JµÉÆÖÃ. NqÀéAiÀÄgÀ£À zÀÄB±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CªÀ£ÀµÉÖà PÀÆæjAiÀÄÆ CªÀiÁ£ÀĵÀ£ÀÆ DVzÀÝ gÉf£É¯ïØ qÉÊAiÀÄgï PÀn§zÀÞ£ÁVzÀÝ.

34

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À°è JzÀÄjVzÀݪÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄUÀÞ £ÁUÀjPÀgÉA§ÄzÀ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀzÉ, JµÀÄÖd£À ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß aAw¸ÀzÉ, ¤zÀðAiÀĪÁV ‘¥sÉÊgï!’ JAzÀÄ DzÉñÀ ¤ÃrzÀݪÀ£ÀÄ qÉÊAiÀÄgï. CAzÀÄ ¹RÍjUÉ CvÀåAvÀ ¥À«vÀæªÁzÀ SÁ¯Áì zsÀªÀÄð¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀªÀðªÁVvÉÛA§ÄzÀ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸À°®è. DªÉÄð£À ¢£ÀUÀ¼À°è J®è ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ qÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄ ‘Q®ègï D¥sï CªÀÄÈvÀ¸Àgï’ JA§ ©gÀÄ¢¤AzÀ¯Éà ªÀåªÀºÀÈvÀ£ÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. JAzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¢£À ºÀvÁåPÁAqÀzÀ gÀƪÁjUÀ¼À£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁrzÀÝ GzsÀªÀiï¹AºÀ£À PÀuÉÚzÀÄjVzÀÝzÀÄÝ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV F E§âgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀÆr§AzÀzÀÄÝ ºÀvÁåPÁAqÀªÁzÀ 21 ªÀµÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ - 1940gÀ ªÀiÁZïð 13gÀAzÀÄ. CA¢UÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀð »AzÉAiÉÄà (1927) qÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÝ. »ÃUÁV GzsÀªÀiï¹AºÀ£À UÀÄjUÉ G½¢zÀݪÀ£ÀÄ NqÀéAiÀÄgï. ®AqÀ¤ß£À PÁPïìl£ï ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄ¯ï ¸ÉAlæ¯ï KµÀå£ï ¸ÉƸÉÊn ªÀÄvÀÄÛ F¸ïÖ EArAiÀiÁ C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÉ®è £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà GzsÀªÀiï¹AºÀ£ÀÄ


£ÀÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ NqÀéAiÀÄgÀ¤UÉ UÀÄArlÄÖ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹ vÀ£Àß ¢ÃWÀðPÁ®zÀ ±À¥ÀxÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÀÆr¹PÉÆAqÀ. ¸ÀAvÀȦ۬ÄAzÀ £ÀUÀĪÀÄÄR¢AzÀ¯Éà §A¢üvÀ£ÁzÀ. ¥ÉAl£ï«¯ï ¸ÉgÉAiÀÄ°èzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀ »AzÀÄUÀÆr dįÉÊ PÀqÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀªÁV £ÉÃtÄUÀA§ªÀ£ÉßÃj ºÀÄvÁvÀä£É¤¹zÀÄzÀÄ FUÀ EwºÁ¸À. 1919 K¦æ¯ï 13gÀAzÀÄ ºÁUÉ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ‘G¥À¸ÀAºÁgÀ’ªÁzÀzÀÄÝ 21 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ NqÀéAiÀÄgÀ£À ‘¸ÀAºÁgÀ’zÉÆqÀ£É. 1940gÀ dįÉÊ 31gÀAzÀÄ ¥ÉAl£ï«¯ï eÉÊ°£À DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄ GzsÀªÀiï¹AºÀ£À£ÀÄß UÀ°èUÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀµÉÖ. vÀ£Àß C¹ÜUÀ¼À£ÀÄß CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀ½¸À¨ÉÃPÉA§ GzsÀªÀiï¹AºÀ£À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÁzÀ 34 ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É 1974gÀ°è ¨sÁgÀvÀ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄAvÉ GzsÀªÀiï¹AºÀ£À C¹ÜUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. C¹Ü¸ÀA¥ÀÄlPÉÌ zɺÀ° «ªÀiÁ£À¤¯ÁÝtzÀ°è ¨sÀªÀåªÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CA¢£À ¥ÀæzsÁ¤ EA¢gÁUÁA¢ü ¸ÉÃjzÀAvÉ UÀtågÀ£ÉÃPÀgÀÄ £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹zÀgÀÄ. CªÀ±ÉõÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁ£À¢AiÀÄ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV «¸Àfð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. G½zÀ CªÀ±ÉõÀ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ ¸ÉÃjvÀÄ.

GzsÀªÀiï¹AºÀ£À CAwªÀÄ ºÉýPÉ ¨É¼ÀPÀÄPÀAqÀzÀÄÝ PÀÆqÁ FUÉÎ 22 ªÀµÀð »AzÉAiÀĵÉÖ (1996). GzsÀªÀiï¹AºÀ£À ºËvÁvÀäöåªÁV 80 ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ®Æ CªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À UÉÆÃ¥ÀåvɬÄAzÀ AiÀiÁjUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁ¢ÃvÉAzÀÄ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

********* d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ £ÀqÉzÀ vÁtzÀ°è MAzÀÄ ¨sÀªÀå ¸ÁägÀPÀ K¥Àðr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ 1919gÀµÀÄÖ »A¢¤AzÀ¯Éà zÉñÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄ DPÁAPÉë E¢ÝvÁzÀgÀÆ, CzÀPÉÌ PÁAiÀÄðgÀÆ¥À §gÀ®Ä C°èAzÁZÉUÉ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼Éà »r¬ÄvÀÄ. ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß 1961gÀ K¦æ¯ï 13gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ DV£À gÁµÀÖç¥Àw ¨Á§Ä gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï. J®è ºÀÄvÁvÀägÀ £ÁªÀiÁAPÀ£À ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À ¸ÀAPÀ°vÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÁäjPÉUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀzÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀĪÀÇ ¨ÁQ G½¢ªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°èAiÉÄ «²µÀÖªÀÇ C£À£ÀåªÀÇ DzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃzÀåªÀÄPÉÌ ¤uÁðAiÀÄPÀ wgÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ D WÀl£ÁªÀ½AiÀÄ OavÀå¥ÀÆtð ¸ÀägÀuÉUÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢gÀĪÀ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄ°.

MAzÀÄ «PÀlvÉAiÉÄAzÀgÉ GzsÀªÀiï¹AºÀ£À §°zÁ£ÀªÁzÀ 79 ªÀµÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀĪÀÇ CªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸Á«gÁgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ ®¨sÀåªÁUÀzÉ E£ÀÆß (2019gÀ°èAiÀÄÆ) UÀÄ¥ÀÛªÁVAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArªÉ. »A¢£À ºÀ¼ÉAiÀÄ (1939gÀ) PÁ£ÀƤ£ÀAvÉ D zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ §»gÀAUÀUÉƼÀÀÄzÁzÀzÀÄÝ E£ÀÄß 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É - 2041gÀ°è.

G

“¸ÁévÀAvÀæöå DvÀäzÀ ¥ÁætªÁAiÀÄÄ” - ªÉÆÃ±É qÀAiÀiÁ£ï

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

35


‘²ªÀ£ÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁvÀæ M°AiÀÄÄvÁÛ£ÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÁºÀåªÁzÀ gÀÆ¥À, DqÀA§gÀ EvÁå¢UÀ½UÀ®è. vÉÆÃgÀtQÌAvÀ ºÀÆgÀt ªÀÄÄRå’

36

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ

ºÀgÀ£À »jªÉÄAiÀÄ ºÀgÀºÀÄ (PÀĪÀiÁgÀ¸ÀA¨sÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è)

ªÀĺÉñÀ ¨sÀlÖ Dgï. ºÁAiÀiÁðr maheshbhat.r.haryadi@gmail.com

½zÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß PÁªÀåUÀ¼À°è ²ªÀ£À£ÀÄß CvÀåAvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁV awæ¹zÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÆ £ÁlPÀUÀ¼À ªÀÄAUÀ¼À¥ÀzÀåUÀ¼À°è ²ªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄÛw¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß CjvÁUÀ CªÀ£À ¨sÀQÛAiÀÄÄ eÁÕ£À¥ÀƪÀðPÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÀĺÁPÁªÀåªÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸ÀA¨sÀªÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ awæ¹zÁÝ£É, CzÀgÀ ¸ÁégÀ¸ÀåUÀ¼ÉãÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÆÜ®ªÁV UÀªÀĤ¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀæAiÀÄvÀß E°èzÉ. zÁPÁëAiÀÄtÂAiÀÄÄ zÀPÁëzsÀégÀzÀ°è CVߥÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ¥ÀÄ£ÀB d¤¸À®Ä »ªÀiÁ®AiÀÄ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ªÉÄãÉAiÀÄ UÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ¼ÀÄ. C°è D«¨sÀ𫹠DPÉ AiÀi˪À£ÀPÉÌ PÁ°j¹zÀ¼ÀÄ. MªÉÄä £ÁgÀzÀªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ‘¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¦æÃw¬ÄAzÀ ²ªÀ£À ±ÀjÃgÁzsÀðªÀ£ÀÄß ªÁ妸ÀĪÀ ¸ÀwAiÀiÁUÀÄvÁۼɒ JAzÀgÀÄ. EvÀÛ F±ÀégÀ£ÀÄ zÁPÁëAiÀÄtÂAiÀÄ «AiÉÆÃUÀzÀ §½PÀ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀ¥Àà°£À°è vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÁ½zÁ¸À »ÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£ÉvÀvÁæVߪÀiÁzsÁAiÀÄ ¸À«ÄvÀì«ÄzÀÞA ¸ÀéªÉÄêÀ ªÀÄÆvÀåðAvÀgÀªÀĵÀÖªÀÄÆwðB | ¸ÀéAiÀÄA «zsÁvÁ vÀ¥À¸ÀB ¥sÀ¯Á£ÁA PÉãÁ¦ PÁªÉÄãÀ vÀ¥À±ÀÑZÁgÀ || 1.57 || ‘¸ÀévÀB vÀ¥À¹ìUÉ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ²ªÀ£ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀ¥Àà°£À°è vÀ£Àß CµÀÖªÀÄÆwðUÀ¼À°è MAzÁzÀ, ¸À«ÄwÛ¤AzÀ ZÉ£ÁßV dé°¸ÀÄwÛgÀĪÀ CVßAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁªÀģɬÄAzÀ vÀ¥À¸Àì£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.’ J®ègÀ PÁªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ, ¸ÀévÀB D¥ÀÛPÁªÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ PÁªÀģɬĢÝÃvÀÄ? EzÀÝgÀÆ CªÀ£À PÁªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß H»¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀĵÀvÀPÀðQÌgÀĪÀÅzÉÃ? DzÀÝjAzÀ¯Éà PÀ«AiÀÄÄ eÁtvÀ£À¢AzÀ ‘PÉãÁ¦ PÁªÉÄãÀ’ (AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁªÀģɬÄAzÀ) JA¢zÁÝ£É. vÀ£Àß JAlÄ ªÀÄÆwðUÀ¼À°è MAzÁzÀ CVßAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ¥À¸Àì£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆ®PÀ zsÁåvÀÈ, zsÉåÃAiÀÄ, zsÁå£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt J®èªÀÇ DvÀäªÀ¸ÀÄÛªÉà DVzÉ JA§ ªÉÃzÁAvÀzÀ ºÉƼÀºÀÄ E°èzÉ.

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

37


»ªÀiÁ®AiÀÄ£ÀÄ ²ªÀ£À ¸ÉêÉUÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À UɼÀwAiÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÀÄß »ÃUÉ ªÀtÂð¹zÁݣɥÀævÀåyð¨sÀÆvÁªÀĦ vÁA ¸ÀªÀiÁzsÉÃB ±ÀıÀÆæµÀªÀiÁuÁA Vj±ÉÆÄ£ÀĪÉÄãÉà | «PÁgÀºÉÃvË ¸Àw «QæAiÀÄAvÉà AiÉÄõÁA £À ZÉÃvÁA¹ vÀ KªÀ ¢üÃgÁB || 1.59 || ‘vÀ¥À¹ìUÉ CrØAiÀiÁUÀĪÀªÀ¼ÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÉêɪÀiÁqÀ®Ä ²ªÀ£ÀÄ DPÉUÉ M¦àUÉAiÀĤßvÀÛ£ÀÄ. «PÁgÀPÉÌ PÁgÀt«zÁÝUÀ®Æ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì «PÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CªÀgÉà ¢üÃgÀgÀÄ.’ ¢üÃgÀ£À ¨sÁªÀªÉà zsÉÊAiÀÄð. EAzÀÄ £ÁªÀÅ zsÉÊAiÀÄð±À§ÝªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀÄavÀªÁzÀ CxÀðzÀ°è §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ºÀÄ°, D¼ÀªÁzÀ ¥Àæ¥ÁvÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è «PÁgÀªÁUÀ¢zÀÝgÉ CªÀ£À£ÀÄß ¢üÃgÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÁ½zÁ¸À£ÀÄ ¢üÃgÀ±À§ÝªÀ£ÀÄß «±Á®ªÁzÀ CxÀðzÀ°è §¼À¹zÁÝ£É. ºÉtÄÚ, ºÉÆ£ÀÄß, ªÀÄtÄÚ EªÀÅUÀ¼É®è ªÀÄ£À¹ì£À «PÁgÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ®Æ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì «PÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CªÀgÉà ¢üÃgÀgÀÄ, CªÀgÀ ¨sÁªÀªÉà zsÉÊAiÀÄð. ²ªÀ£ÀÄ EAvÀºÀ zsÉÊAiÀÄðzÀ £É¯ÉAiÀiÁVgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ°èAiÀÄ «PÁgÀ? vÀ£ÉßzÀÄjUÉà ªÀÄ£ÀäxÀ£ÀÄ ²ªÀ£À ºÀuÉUÀtÂÚ¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÁªÀðwAiÀÄ D¸ÉAiÀÄÄ ªÀÄtÄÚUÀÆqÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ »ÃUÉ awæ¹zÁÝ£ÉvÀxÁ ¸ÀªÀÄPÀëA zÀºÀvÁ ªÀÄ£ÉÆèsÀªÀA ¦£ÁQ£Á ¨sÀUÀߪÀÄ£ÉÆÃgÀxÁ ¸Àwà | ¤¤AzÀ gÀÆ¥ÀA ºÀÈzÀAiÉÄãÀ ¥ÁªÀðwà ¦æAiÉÄõÀÄ ¸Ë¨sÁUÀå¥sÀ¯Á » ZÁgÀÄvÁ || 5.1 || ‘D vÉgÀ£ÁV JzÀÄjUÉà ªÀÄ£ÀäxÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ¦£ÁQ¬ÄAzÀ D¸ÉAiÀÄÄ ¨sÀUÀߪÁzÁUÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà vÀ£Àß gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤A¢¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ¦æAiÀÄvÀªÀÄ£À ¸Ë¨sÁUÀåªÉà ¥sÀ®.’ ¥ÁªÀðwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÅ ²ªÀ£ÀÄ ªÉÄaÑzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸À¥sÀ®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÁðAvÀgÀ£Áå¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¤gÀƦ¹zÁÝ£É. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ «±ÉõÀ±ÀQÛAiÀÄ §UÉUÉ ºÉªÉÄä¥ÀqÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ

38

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ªÉÄZÀÄѪÀAwzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¸À¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ DAvÀAiÀÄðªÀÇ E°è CqÀVzÉ. ¨ÁºÀå¸ËAzÀAiÀÄð¢AzÀ ²ªÀ£À£ÀÄß UÉ®è¯ÁUÀzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄìªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. EAiÉÄõÀ ¸Á PÀvÀÄðªÀĪÀAzsÀågÀÆ¥ÀvÁA ¸ÀªÀiÁ¢üªÀiÁ¸ÁÜAiÀÄ vÀ¥ÉÆéügÁvÀä£ÀB | CªÁ¥ÀåvÉà ªÁ PÀxÀªÀÄ£ÀåxÁ zÀéAiÀÄA vÀxÁ«zsÀA ¥ÉæêÀÄ ¥Àw±ÀÑ vÁzÀȱÀB || 5.2 || ‘¥ÁªÀðwAiÀÄÄ vÀ¥À¹ì¤AzÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀ£Àß gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸À¥sÀ®ªÁV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀ¼ÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ ¦æÃw ºÉÃUÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ? CAvÀºÀ ¥Àw ºÉÃUÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ?’ ²ªÀ£À£ÀÄß ¨ÁºÀåªÁzÀ DqÀA§gÀUÀ½AzÀ M°¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ, CzÀPÉÌ CAvÀgÀAUÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼Éà ±ÀgÀtå JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁÝ£É. CAvÀºÀ ¦æÃw JAzÀgÉ zÉúÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀªÀ£Éßà PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ ¦æÃw JAzÀÆ, CAvÀºÀ ¥ÀwAiÉÄAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àw JAzÀÆ ªÀÄ°è£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÁåSÁ夹zÁÝ£É. vÀ¥ÀUÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ²ªÀ£ÀÄ ªÀlÄgÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀÄvÁÛ£É. ²ªÀ£À£ÀÄß «zsÀ«zsÀªÁV ¤A¢¸ÀÄvÁÛ£É. D §½PÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ CzÉ®èPÀÆÌ ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É. PÁªÀåzÀ°è ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ, GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÉqÉ §gÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀPÀæªÀÄzÀ°è F jÃw ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀĪÀlÄ-ªÀ¥ÀÄ«ðgÀÆ¥ÁPÀëªÀÄ®PÀë÷åd£ÀävÁ ¢UÀA§gÀvÉéãÀ ¤ªÉâvÀA ªÀ¸ÀÄ | ªÀgÉõÀÄ AiÀÄzÁ⮪ÀÄÈUÁQë ªÀÄÈUÀåvÉà vÀzÀ¹Û QA ªÀå¸ÀÛªÀĦ wæ¯ÉÆÃZÀ£Éà || 5.72 || wæ¯ÉÆÃZÀ£À£À PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß¼ÀîzÀÄÝ!

zÉúÀªÀÅ

«gÀÆ¥ÀªÁzÀ

CªÀ£À ºÀÄlÄÖ J°è ºÉÃUÁ¬ÄvÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀÄ! ¢UÀA§gÀvÀé¢AzÀ¯Éà w½AiÀÄÄvÀÛzÉ!

CªÀ£À

¸ÀA¥ÀvÀÄÛ

ªÀgÀgÀ°è d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉÆà CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ MAzÁzÀgÀÆ CA±ÀªÀÅ


ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ DvÀ£À°èzÉAiÉÄÃ? ¥ÁªÀðw-«¨sÀƵÀuÉÆÃzÁã¹ ¦£ÀzÀÞ¨sÉÆÃV ªÁ UÀeÁf£Á®A© zÀÄPÀÆ®zsÁj ªÁ | PÀ¥Á° ªÁ ¸ÁåzÀxÀªÉÃAzÀıÉÃRgÀA £À «±ÀéªÀÄÆvÉÃðgÀªÀzsÁAiÀÄðvÉà ªÀ¥ÀÄB || 5.78 || AiÀĪÀiÁªÀÄ£ÀAvÁåvÀä¨sÀĪÉÇĦ PÁgÀtA PÀxÀA ¸À ®PÀë÷å¥Àæ¨sÀªÉÇà ¨sÀ«µÀåw || 5.81 || C¸ÀA¥ÀzÀ¸ÀÛ¸Àå ªÀȵÉÃt UÀZÀÒvÀB ¥Àæ©ü£ÀߢUÁégÀtªÁºÀ£ÉÆà ªÀȵÁ | PÀgÉÆÃw ¥ÁzÁªÀÅ¥ÀUÀªÀÄå ªÀiË°£Á «¤zÀæªÀÄAzÁgÀgÀeÉÆÄgÀÄuÁAUÀÄ°Ã || 5.80 || ²ªÀ£À zÉúÀªÀÅ C®APÁgÀUÀ½AzÀ ±ÉÆéü¸À° CxÀªÁ ºÁ«¤AzÀ ©VAiÀÄ®ànÖgÀ°. UÀdZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß zsÀj¹gÀ° CxÀªÁ gÉõÉäªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß zsÀj¹gÀ°. PÀ¥Á®ªÀ£ÀÄß »r¢gÀ° CxÀªÁ ZÀAzÀæ£À£ÀÄß ªÀÄÄr¢gÀ°. «±ÀéªÀÄÆwðAiÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß JAzÀgÉ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. AiÀiÁgÀ£ÀÄß DvÀä¨sÀÆ J¤¹zÀ §æºÀä¤UÀÆ d£ÀPÀ J£ÀÄߪÀgÉÆà CªÀ£À ºÀÄlÖ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? ¸ÀA¥ÀwÛ®èzÀ CªÀ£ÀÄ UÀƽAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀªÉvÀÛ D£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ EAzÀæ£ÀÄ EªÀ£À PÁ® §½ §AzÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¹ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄr¢gÀĪÀ ªÀÄAzÁgÀ¥ÀĵÀàUÀ¼À ¥ÀgÁUÀ¢AzÀ ²ªÀ£À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉA¥ÁV¸ÀÄvÁÛ£É.

F ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ M°zÀ ²ªÀ£ÀÄ ªÀlÄgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¤dgÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀævÀåPÀë£ÁV ‘EA¢¤AzÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß zÁ¸À’ J£ÀÄßvÁÛ£É. DzÀgÉ CzÀPÉÌ PÁgÀt vÀ¥À¸ÀÄì J£Àß®Æ DvÀ ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ‘QæÃvÀ¸ÀÛ¥ÉÆéüB’-¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥À¹ì¤AzÀ £Á£ÀÄ ¤¤ßAzÀ Rjâ¸À®àmÉÖ J£ÀÄßvÁÛ£É. E°èAiÀÄÆ ²ªÀ£ÀÄ DPÉVgÀĪÀ CZÀ®¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ CzÀÄ M¼ÀUÀt ¥ÁPÀ¢AzÀ¯Éà GAmÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É M°¢zÁÝ£É J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À §UÉUÉ vÁvÁÌ°PÀªÁzÀ ¤µÉ× AiÀiÁjUÀÆ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CZÀ®ªÁzÀ ¤µÉ× EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ DvÀ M°AiÀÄÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÀUÁt§ºÀÄzÀÄ. PÁ½zÁ¸À£ÀÄ PÀĪÀiÁgÀ¸ÀA¨sÀªÀªÀĺÁPÁªÀåzÀ F J®è ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ‘²ªÀ£ÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁvÀæ M°AiÀÄÄvÁÛ£ÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÁºÀåªÁzÀ gÀÆ¥À, DqÀA§gÀ EvÁå¢UÀ½UÀ®è. vÉÆÃgÀtQÌAvÀ ºÀÆgÀt ªÀÄÄRå’ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁjzÁÝ£É. Cj«UÉ «ÄÃjzÀ ºÀgÀ£À »jªÉÄAiÀÄ ºÀgÀ»UÉ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB.

|| ¸ÀvÀåA ²ªÀA ¸ÀÄAzÀgÀªÀiï ||

G

«±ÀézÀ°ègÀĪÀ ±ÀQÛUÀ¼É®è ¤ªÉÆä¼ÀUÀqÉ FUÁUÀ¯Éà EªÉ. £ÁªÉà £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀtÂÚUÉ CqÀتÁV Ej¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ¯É vÀÄA©zÉAiÉÄAzÀÄ UÉÆüÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. AiÀiÁªÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢®èªÉAzÀÄ Cj¬Äj. ¤ÃªÀÅ PÀtÂÚUÉ ªÀÄgɪÀiÁrgÀĪÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÉÆqÀ£É ªÉÆzÀ¯Éà EzÀÝ ¥ÀæPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÁtÄ«j. PÀvÀÛ¯ÉA§ÄzÀPÁÌUÀ° §®»Ã£ÀvÉAiÉÄA§ÄzÀPÁÌUÀ° JAzÀÆ C¹ÛvÀé EgÀ¯Éà E®è. £ÀªÀÄä ªÀÄÆRðvÀ£À¢AzÁV £ÁªÀÅ zÀħð®gÉAzÀÄ ¥Àæ¯Á¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ C¥Àj±ÀÄzÀÞgÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÆ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÀµÉÖ. - ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

39


N

ºËzÀÄ, £ÀªÀÄä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÊvÀ£ÀÄ PÀAqÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼Éà DVªÉ. ªÀÄtÂÚUÀÆ ªÀiÁwUÀÆ MUÉvÀ£À, ªÀiÁwUÀÆ ªÀiË£ÀPÀÆÌ UɼÉvÀ£À.

£À£ÉÆß¼ÀV£À £Á£ÀÄvÀ£À ºÉÆÃV, ²ªÀvÀ£ÀzÀ ºÀƪÀÅ CgÀ¼ÀĪÀÅzÉà ¤dªÁzÀ ²ªÀgÁwæ.

²ªÀgÁwæAiÀÄ £É£À»£À°è: vÁ¥À-vÀ®ètUÀ¼À vÉƼÀ¯ÁlUÀ¼À°è ²æòªÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ GvÀÛgÀ, CªÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ ºÀvÀÛgÀ.

gÉÊvÀ£ÀÄ PÁ®zÀ PÀƸÀÄ. £ÁªÀÅ gÉÊvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ªÀļÉUÁ®, ZÀ½UÁ®, ¨ÉøÀUÉPÁ® JA§ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À ¹ÜvÀåAvÀgÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ gÉÊvÀ G¼ÀĪÀ, ©vÀÄÛªÀ, ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ, PÉÆAiÀÄÄèªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀÆvÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÀÄgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ºÉÆ®zÀ ºÉƸÀ¨É¼ÉUÀ¼Éà CªÀ£À ºÀ§âzÀ JqɧlÖ®Ä vÀÄA§ÄvÀÛªÉ. G¹gÁqÀ®Ä PÀÆqÀ ©qÀÄ«®èzÀ gÉÊvÀ£À ªÀÄqÀ¢-ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è ©qÀĪÀÅ ¹PÁÌUÀ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ¨É¼À¢AUÀ¼À CAUÀ¼ÀzÀ°è, CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ UÀæºÀ-vÁgÉ-£ÀPÀëvÀæUÀ¼À PÀAUÀ¼À°è ªÉÄʪÀÄ£À ZÁa £À°AiÀÄÄvÁÛgÉ. vÀÄA¨Á §¼À° ¨ÉAqÁzÁUÀÀ, ‘£ÀªÀÄä¥Áà, vÀAzÉ, ²ªÀ²ªÁ’ JAzÁUÀ ¥ÀæPÀÈw CªÀgÀ£ÀÄß vÀAUÁ½¬ÄAzÀ vÀÆV eÉÆÃUÀļÀ ºÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ¸ÀºÀd ²ªÀgÁwæ, ¤vÀå ¤vÀå ²ªÀgÁwæ, ¤d ¤gÀAvÀgÀ ²ªÀgÁwæ.

ªÀÄAf£À ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ ©¹® PÀ®±ÀªÉà ²ªÀgÁwæ! f.JZï. ºÀ£ÉßgÀqÀĪÀÄoÀ g_h_hannerdmath@yahoo.co.in

40

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ ‘¨sÁgÀvÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ’ ¨É¼À¢AUÀ¼À ºÀ§âªÁzÀgÉ, ‘²ªÀgÁwæ’ PÀvÀÛ®£ÀÄß PÀ¥ÀÆðgÀ ¢Ã¥À ªÀiÁr ¨É¼ÀUÀĪÀ CAvÀgÀAUÀzÀ DzsÁåwäPÀ ºÀ§â. F ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À ¨sËwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ°è ²ªÀ¥ÀAZÁPÀëjAiÀÄ UÁ£À vÀÄA§ÄªÀ ºÀ§â ²ªÀgÁwæAiÉÆAzÉÃ. ²ªÀgÁwæ ºÀ§â ªÀiÁvÀæªÀ®è, F §zÀÄPÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ ªÀĺÁ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¢§â. DzÀÝjAzÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀzÀ AiÉÆÃUÀªÉà ²ªÀgÁwæAiÀÄ eÉÆÃUÀ, ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ® PÀ¯ÁåtPÁÌV ¸ÀªÀÄUÀæ vÁåUÀªÉà ²ªÀgÁwæAiÀÄ ¨sÉÆÃUÀ. fêÀ£ÀzÀ K£É®è PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæUÀ¼À zÀÄrªÉÄUÀ¼À°è ²ªÀ£À £É£ÀºÀÄ. ²ªÀ zsÁå£À. ²ªÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁä£À. F ¤d¤gÀAvÀgÀ AiÀiÁvÉæAiÉÄà ²ªÀgÁwæAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀUÁ£À!

¥ÀæPÀÈw-gÉÊvÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå £ÉÃV®AiÉÆÃV gÉÊvÀ vÀ£Àß ©qÀÄ«®èzÀ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀzÀ°è MA¢µÀÄÖ ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀgÀ£À£ÀÄß ºÁr PÉÆAqÁqÀĪÀ CAvÀgÀAUÀzÀ DzsÁåwäPÀ AiÀiÁwæAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. PÀtÄÚªÀÄÄaÑzÀgÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀ. PÀtÚgÀ½¹zÀgÉ PÁAiÀÄPÀ. ±ÀæªÀÄfëUÀ½gÀ°, D¦üù£À°è zÀÄrAiÀÄĪÀ §Ä¢ÞfëUÀ½gÀ°, ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ CPÀëgÀAiÉÆÃV «zÁåyðUÀ½gÀ°, QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½gÀ°, PÀ¯Á«zÀjgÀ°, UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ UÀgÀwUÀAUÀªÉé EgÀ°, D¥ÀgÉñÀ£ï mÉç¯ï

ªÉÄÃ¯É Cw¸ÀÆPÀëöä ±À¸ÀÛçaQvÁìªÀÄUÀß ¥ÀjtvÀ ªÉÊzÀå£ÁgÁAiÀÄt¤gÀ°, J®èjUÀÆ fêÀzÀæªÀåªÁzÀ ±ÁAw, ¸ÀºÀ£É, PÉÃA¢æÃPÀgÀtzÀ ±ÀQÛ ¤ÃqÀ§®è MAzÉà MAzÀÄ ºÀUÀÄgÀzÁj ²ªÀ£À M®ªÀÅ. ²ªÀ£À £É£ÀºÀÄ. ²ªÀ£À AiÉÆÃUÀ. DzÀÝjAzÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀªÀÅ PÉêÀ® AiÉÆÃUÀªÀiÁvÀæ DVgÀzÉ PÀıÀ® fêÀ£ÀzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. UÉ®«£À PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ vÀAvÀæªÀÇ ºËzÀÄ! £ÀªÀÄä ºÀ§âUÀ¼ÀÄ PÀ«PÀ®à£ÉUÀ¼À®è, PÀlÄÖPÀvÉUÀ¼À®è, ¥ÀæPÀÈw-¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ vÁ¼À®AiÀħzÀÞªÁV ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀÄgÀ ªÀÄÈzÀAUÀUÀ¼ÀÄ. ‘ºÉƹۮĺÀÄtÂÚªÉÄ’AiÀÄ°è ZÀ½¬ÄAzÀ ºÉÆ¹Û®Ä £ÀqÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ‘J¼ÀîªÀĪÁ¸Éå’UÉ J¼ÀÄîPÁ½£ÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ¤®ÄèvÀÛzÉ. ‘§£ÀzÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ’UÉ §£À £ÀqÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ‘¨sÁgÀvÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ’UÉ ¨ÁjPÁ¬Ä UÁvÀæzÀ «ÄrªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀvÀÄA§ÄvÀÛªÉ. ‘ºÉÆý ºÀÄtÂÚªÉÄ’AiÀÄ°è »lÄÖ ZÀ°èzÀAvÉ ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ ZÀ®èjAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ªÀÄzsÀåzÀ°è ²ªÀgÁwæ ‘²ªÀ²ªÁ’ J£ÀÄßvÀÛ ©¹®Ä vÀÆgÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä C£ÀßzÁvÀ gÉÊvÀ£À ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå JµÉÆÖAzÀÄ CUÁzsÀªÁVzÉ £ÉÆÃrj. ²ªÀgÁwæAiÀÄ°è ‘²ªÀ²ªÁ’ JAzÀÄ UÀUÀ£ÀzÀvÀÛ £ÉÆÃrzÁUÀ PÀtÄÛA§ UÀæºÀ-vÁgÉ-£ÀPÀëvÀæUÀ¼À «Ä£ÀÄUÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

41


¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MPÀ̮ĪÀÄPÀ̼ÀÄ gÁwæAiÀÄ ¸ÉgÀV£À°è ²ªÀ¨sÀd£É, ²ªÀQÃvÀð£ÉUÀ¼À°è, ²ªÀ£À £É£À»£À eÁUÀgÀuÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÀÄgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀĸÀÛ ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà ²ªÀgÁwæAiÀÄ°è ‘²ªÀ²ªÁ ²ªÀ²ªÁ’ C£ÀÄßvÀÛzÉ.

CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÀÆUÀÄvÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀĪÀ PÁ®. ²ªÀgÁwæ ²æòªÀ£À ¥ÀævÀåPÀëvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¹¢ÞAiÀÄ ¸ÀºÀd ¸ÀÄAzÀgÀ PÁ®.

wæªÉÃt ¸ÀA§AzsÀ

¥ÀÄgÁt ¥ÀÄtåPÀxÉUÀ¼À°è ²ªÀ£À CAzÀgÉ ±ÀAPÀgÀ-¥ÁªÀðwAiÀÄgÀ 25 °Ã¯ÉUÀ¼À ªÀtð£É EzÉ. ²ªÀgÁwæAiÀÄ ¢£À AiÀiÁªÀ UÀÄr-ªÀÄoÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà£À PÀxÉ, UÉÆÃPÀuÉÃð±ÀégÀ PÀxÉ, ºÀ£ÉßgÀqÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀUÀ¼À ¸ÀÄÛw, wgÀĤîPÀAoÀgÀ PÀxÉ, PÀÄA¨ÁgÀ UÀÄAqÀAiÀÄå£À PÀxÉ, gÀÄzÁæQë ªÀÄ»ªÉÄ, ¥ÀAZÁPÀëj ªÀÄ»ªÉÄ, ©®é¥ÀvÉæAiÀÄ ªÀÄ»ªÉÄ, ¨sÀ¸Áä¸ÀÄgÀ¸ÀAºÁgÀ PÀxÉ, ¨ÁuÁ¸ÀÄgÀ£À PÀxÉ, ²ªÀ¨sÀPÀÛ ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ£À PÀxÉ, ²ªÀ¨sÀPÀÛ ¹jAiÀiÁ¼À£À PÀxÉ, ²ªÀ¨sÀPÉÛ ¤®ÆègÀ £ÀA©AiÀÄPÀÌ£À PÀxÉ, PÉÆüÀÆgÀ PÉÆqÀUÀƹ£À ªÀÈvÁÛAvÀ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZÀjvÉæ, ºÉêÀÄgÀrØ ªÀÄ®èªÀÄä£À ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ²ªÀ¥ÀÄgÁtzÀ ¥À«vÀæ ¥ÀoÀt PÀuÁð£ÀAzÀzÀ PÀA¥ÀÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀAZÀvÀvÀÛ÷éUÀ¼ÁzÀ £É®-¤ÃgÀÄ-UÁ½©¹®Ä-§AiÀÄ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀuÁºÀt ªÀiÁr §¼À° ¨ÉAqÁzÀ zÀÄrªÉÄUÁgÀ, ²ªÀgÁwæAiÀÄ°è ±ÀÆ£ÀåUÀUÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ, “£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ²ªÀ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ, £À£ÀUÀÆ ²ªÀ¤UÀÆ K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ, F ¥ÀæPÀÈw-¥ÀÄgÀĵÀ-¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À wæªÉÃt ¸ÀA§AzsÀzÀ UÀÄlÄÖ K£ÀÄ, PÁ®-PÀ®à-PÀªÀÄðUÀ¼À gÀºÀ¸ÀåªÉãÀÄ? d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁt JvÀÛtÂAzÀ JvÀÛtPÉÌ, ªÀÄgÀt¢AzÀ ªÀÄÄAzÉãÀÄ?” JAzÉ®è vÀ£ÀUÉ vÁ£É PÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É. EzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ±ÀgÀtgÀĸÀAvÀgÀÄ-¹zÀÞgÀÄ-¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ-¸ÀA£Áå¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé¥Àæ¹zÀÞ eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ ¨Áj PÉýzÀÄÝ §ºÀıÀB EzÉà PÁ®zÀ°è. EzÀjAzÁV ²ªÀ£À ºÀA§® ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ºÁqÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀA© PÀgÉzÀqÉ N J£ÀߣÉà ²ªÀ£ÀÄ?

¨sÀPÀÛ-§AiÀÄ®Ä §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ §zÀÄQ£À EAxÀzÉà MAzÀÄ PÁjgÀĽ£À ºÉÆúÀĬÄè£À ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ PÁ®zÀ°è, “EªÀ£ÁgÀªÀ EªÀ£ÁgÀªÀ JAzɤ¸À¢gÀAiÀiÁå....

EªÀ£ÁgÀªÀ

EªÀ £ÀªÀÄäªÀ JAzɤ¸ÀAiÀiÁå....

EªÀ£ÀªÀÄäªÀ

EªÀ

£ÀªÀÄäªÀ

PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ.... ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉAzɤ¸ÀAiÀiÁå.... ¤ªÀÄä zsÀªÀÄð!” JAzÀÄ ¸ÉgÀUÉÆrØ ¨ÉÃrzÀÄÝAlÄ. §ºÀıÀB «±ÀézÀ ªÀĺÁªÀĺÁ£ï PÀ«-zÁ±Àð¤PÀ-aAvÀPÀjUÉ®è ²ªÀgÁwæAiÀÄ C£ÀAvÀUÀUÀ£ÀzÀ ºÉ§âAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ¸Àæ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ¸Àæ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀÆjzÀÝgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è! ¸ÀªÀð fêÀjUÀÆ ²ªÀgÁwæ £ÀA©UÉAiÀÄ PÁ®.

42

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

²ªÀ¨sÀQÛAiÀÄ°è ¤ZÀѼÀªÁV JgÀqÀÄ «zsÀ: MAzÀÄ ¨sÀQÛ ªÀiÁUÀð, E£ÉÆßAzÀÄ eÁÕ£À ªÀiÁUÀð.

ªÀiÁWÀªÀiÁ¸ÀzÀ PÀȵÀÚ¥ÀPÀëzÀ ZÀvÀÄzÀð² wyAiÉÄà ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ. F ¢ªÀ¸À ²ªÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä ¸ÀªÀðjUÀÆ vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ! EAzÀÄ UÉÊAiÀÄĪÀ ²ªÀ£ÁªÀĸÀägÀuÉ, ¨sÀd£É, QÃvÀð£É, DgÁzsÀ£ÉUÀ½AzÀ ¸ÀPÀ® ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ £Á±À ºÉÆAzÀĪÀªÉAzÀÄ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀÄÝAlÄ. “eÁÕ£ÀzÀ §®¢AzÀ CeÁÕ£ÀzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå.... eÉÆåÃwAiÀÄ §®¢AzÀ vÀªÀÄAzsÀzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå.... ¸ÀvÀåzÀ §®¢AzÀ C¸ÀvÀåzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå.... PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀ£À ±ÀgÀtgÀ C£ÀĨsÁªÀ¢AzÀ J£Àß ªÀÄ£ÀzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå....!” JA§ ±ÀgÀtgÀ ¸ÀƼÀÄßr ¸ÀvÀåªÁVAiÀÄÆ ¸ÀÄeÁÕ£ÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä vÉgÉzÀÄ ²ªÀeÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀUÀÄ ¤ÃqÀĪÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. ©®éªÀÈPÀë ²ªÀ¨sÀPÀÛjUÉ CvÀåAvÀ ¥À«vÀæªÁzÀ ªÀÄgÀ. ²ªÀ¤UÀÆ ©®éªÀÈPÀëPÀÆÌ C£Á¢PÁ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ. ¨ÉÃqÀgÀPÀtÚ¥Àà fAPÉAiÀÄ ¨ÉÃmÉ DqÀ®Ä ²ªÀgÁwæAiÀÄ PÀvÀÛ®°è ©®éªÀÈPÀë Kj PÀĽvÀ£ÀAvÉ. CªÀ¤UÉ CzÀÄ ©®éªÀÈPÀëªÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è; D ¢£À ²ªÀgÁwæ JA§ÄzÀÆ w½¢®è. CzÉà ©®éªÀÈPÀëzÀ


ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ «±ÉõÀ PɼÀUÉ ²ªÀ°AUÀ. PÉ® ¨sÀPÀÛgÀÄ ²ªÀ°AUÀPÉÌ §AzÀÄ, ¨sÀAiÀĨsÀQÛ¬ÄAzÀ ‘²ªÁ.... ²ªÁ.... ²ªÁ....’ J£ÀÄßvÀÛ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀzÀÝ£ÀÄß PÀtÚ¥Àà PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ.

CjvÀ«®èzÀ CZÀð£É PÀtÚ¥Àà£ÀÆ ‘PÀtÚjAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ PÀgÀļÀjzÀÄ’ ²ªÁ, ²ªÁ J£ÀÄßvÀÛ PÀĽvÀÄ©lÖ. CzÉÆAzÀÄ CjvÀ«®èzÀ CZÀð£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. d®«®èzÀ d¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀvÀÛ÷é w½AiÀÄzÀ vÀ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. £É£ÀºÀÄ £ÀAzÁ¢Ã¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. D gÁwæ AiÀiÁªÀ ¨ÉÃmÉAiÀÄÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÉ Erà gÁwæ CªÀ¤UÉ G¥ÀªÁ¸ÀªÀÇ D¬ÄvÀAvÉ! ¨ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÁætÂUÁV ¨É¼ÀvÀ£ÀPÀ JZÀÑgÀ¢AzÀ EzÀÝ CªÀ¤UÉ CªÀ¤UÀjAiÀÄzÀAvÉ eÁUÀgÀuÉAiÀÄÆ DV©nÖvÀÄ. C¨Áâ, ²ªÀgÁwæAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ G¥ÀªÁ¸À, eÁUÀgÀuÉ, ªÀÄAvÀæ¥ÀoÀt QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÀjAiÀÄzÀAvÉ £ÀqÉzÀĺÉÆÃzÀªÀÅ. EµÉÖà C®è, gÁwæAiÀÄ ¨ÉøÀgÀ PÀ¼ÉAiÀÄÄ®Ä PÀtÚ¥Àà D ©®éªÀÈPÀëzÀ MAzÉÆAzÉà J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ QvÀÄÛ J¸ÉzÀ£ÀAvÉ. CªÉ¯Áè D VqÀzÀ §ÄqÀPÉÌ EzÀÝ ²ªÀ°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀºÀd ²ªÁZÀð£ÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ! ºÉýPÉý PÉʯÁ¸ÀªÁ¹ ²ªÀ ‘¨sÉÆüÉñÀAPÀgÀ’ JA§ ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀ. ‘£À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ DUÀ° £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÁPÀÄ’ JA§ ºÀA§®ªÀżÀîªÀ£Éà ºÀgÀ£À®èªÉÃ? ¨ÉÃqÀgÀPÀtÚ¥Àà£À C¥ÀævÀåPÀë ²ªÁZÀð£É¬ÄAzÀ¯Éà ¥ÀævÀåPÀë£ÁV©lÖ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ! DzÀÝjAzÀ ²ªÀ¤UÉ ‘¸ÀÄ®¨sÀ ²ªÀ’ JA§ ©gÀÄzÀÆ GAl®èªÉ! ²ªÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà£À£ÀÄß vÀ£Àß ºÀÆ«£À «ªÀiÁ£ÀzÀ°è £ÉÃgÀªÁV PÉʯÁ¸ÀPÉÌà PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ©lÖ! F ªÀÄÄUÀÞ¨sÀQÛAiÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð MqÀ¯Á¼ÀzÀ°è eÁÕ£ÀgÀvÀßUÀ¼ÀÆ GAlÄ. ©®éªÀÈPÀëªÉAzÀgÉ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥Àæ±À¸ÀÛªÁzÀ ºÀ¹gÀĪÀÄgÀUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀ JAzÀÄ CxÀð. ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà fAPÉAiÀÄ ¨ÉÃmÉUÉ §AzÀªÀ. JAzÀgÉ, ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀªÉA§ zÉúÀªÉÆúÀzÀ fAPÉAiÀÄ ¸ÀAºÁgÀPÉÌ §AzÀ£ÉAzÀÄ CxÀð. gÁwæAiÀÄ PÁ®ªÉAzÀgÉ DvÀä£À PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ PÁ¼ÀgÁwæ JAzÉà CxÀð. D PÀgÁ¼À PÁjgÀļÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è PÀtÚ¥Àà¤UÉ PÀtÄÚPÉÆlÖªÀ£Éà ªÀÄÄPÀÌtÚ£ÀÆ wæ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ£ÀÆ DzÀ vÀæöåA§PÉñÀégÀ. ºËzÀÄ,

£ÁªÉ®ègÀÆ

£ÀªÉÆä¼ÀV£À CgÀÄ»£À PÀuÉÚà ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà. ²ªÀgÁwæ £ÀªÀÄä ºÀ§â. £ÀªÀÄä ªÀiÁ£À¹PÀ ºÉÆúÀÄAiÀÄÄèUÀ½UÉ, eÉÆAAiÀiï-flÄÖUÀ½UÉ, ºÀUÀÄgÀvÉ ¦æÃw ±ÁAw ²ÃvÀ®vÉ vÀÄA§ÄªÀ CgÀÄ»£À ºÀ§âªÉà ²ªÀgÁwæ ºÀ§â.

²ªÀzÀ±Àð£ÀzÀ ºÁ¢ PÀtÚ¥Àà¤UÉ PÀtÄÚ§AvÀÄ. CAvÀgÀAUÀzÀ eÁÕ£ÀzÀPÀtÄÚ vÉgÉzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ²ªÀ£À zÀ±Àð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ²ªÀgÁwæAiÀÄ MqÀ¯Á¼ÀzÀ F ¸ÀÄAzÀgÀgÀºÀ¸Àå w½zÁUÀ¯Éà F ºÀ§âzÀ DzsÁåwäPÀ Zɮī£À ZÉA¨É¼ÀUÀÄ aªÀÄ䧮ÄèzÀÄ. PÀtÚ¥Àà PÀAqÀzÀÄÝ ZÀªÀiÁðA§gÀzsÁj ²ªÀ£À£Àß®è. DzÀgÉ ZÀªÀiÁð©üªÀiÁ£À JA§ ‘zÉúÉÆúÀA”.... “zÉúÀªÉà £Á£ÀÄ” JA§ CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀ ¥ÀgÀAeÉÆåÃw ²ªÀ£À£ÀÄß. ¥ÁªÀðwÃ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀ£À£Àß®è, DzÀgÉ DvÀä£ÉA§ ¥ÁªÀðwAiÀÄgÀ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄß. ¨ÉÃqÀgÀPÀtÚ¥Àà ºÀjvÀªÁzÀ ¨ÁtUÀ½AzÀ vÀ£Àß PÀtÄÚ QvÀÄÛ ²ªÀ¤UÉ PÉÆlÖ£ÉA§ ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÈvÁÛAvÀ GAlÄ. EzÀgÀ ¤dªÁzÀ CxÀðªÉAzÀgÉ, PÀtÚ¥Àà eÁÕ£ÀªÉA§ ¥ÀæRgÀ C¸ÀÛç¢AzÀ vÀ£Àß DvÀä£À CgÀÄ»£À ªÀÄÆgÀ£Éà PÀtÚ£ÀÄß ²ªÀ¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀ£ÉAzÉà CxÀð. ¨ÉÃqÀgÀPÀtÚ¥Àà ²ªÀ¤UÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ PÉÆlÖzÀÄÝ ZÀªÀÄðzÀ ZÀPÀëÄ C®è, eÁë£ÀzÀ ZÀPÀëÄ. F ZÀªÀÄðzÀ PÀtÄÚ ²ªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ AiÀiÁvÀPÉÌ? C±ÀjÃjAiÀiÁzÀ CªÀ¤UÉ F ±ÀjÃgÀzÀ PÀuÁÚzÀgÀÆ KPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉý? DzÀÝjAzÀ PÀtÚ¥Àà ²ªÀ¤UÉ PÉÆlÖzÀÄÝ DvÀä£À PÀtÄÚ. CgÀÄ»£À PÀtÄÚ. CAvÀgÀAUÀzÀ CgÀÄ»£À CQë. eÁÕ£ÁQë. ¥ÀæeÁÕZÀPÀëÄ. DAiÀiïì D¥sï PÁ£ï²AiÀĸï£É¸ï! EzÉà ¸ÀvÀå ²ªÀzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ zÁj!

G

¨ÉÃqÀgÀPÀtÚ¥ÀàUÀ¼ÀÄ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

43


‘GvÁÜ£À’ PÀxÁ¸ÀàzsÉð -2018 vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ PÀxÉ

wgÀÄ«£ÁZÉAiÀÄ

¸ÀvÀå

44

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


vÉÃd¹é¤ ºÉUÀqÉ tejaswini.bhat@gmail.com

DPÉ vÀĸÀÄ ºÉÆvÀÄÛ D¯ÉÆÃa¹, vÀ£Àß aîªÀ£ÀÄß eÁ¯Ár ¥ÉÃ¥Àj£À vÀÄAqÉÆAqÀ£ÀÄß PÉÆlÖ¼ÀÄ. ¹ÃªÀiÁ½UÉ ªÀåQÛAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀwÛ©nÖvÀÄ.

‘§AzÀĺÉÆÃUÀÄwºÀÄ¢°è ªÀļɩ®Äè ¢£ÀªÀÅ ©wÛ £ÀÆgÀÄ D¸É ªÀiÁAiÀÄ ªÀÄvÉÛ°è EºÀÄzÉÆÃ...’ - ¯Áå¥ïmÁ¦£À°è ºÁqÀÄ PÉüÀÄvÁÛ, ¹PÁÌVzÀÝ vÀ£Àß PÀÆzÀ®£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä MzÁÝqÀÄwÛzÀݼÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ¨É¼ÀUÉÎAiÀĵÉÖà JgÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀÄ ºÀoÀªÀiÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, PÉ®ªÀÅ ºÀ¤ °ªÉÇð£ï ¹ÃgÀªÀÄä£ÀÄß PÀÆzÀ°UÉ ¸ÀªÀjPÉÆArzÉÝÃ, ¸ÀªÉÆäúÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁzÀAvÉ PÀÆzÀ®Ä ¸À°Ã¸ÁV zÁjUÉ §AzÀÄ©nÖvÀÄ. ‘£ÀªÀÄä §zÀÄPÀ®Æè UÀAmÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼É¯Áè EµÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ©r¹PÉƼÀÄîªÀAwzÀÝgÉ’ JAzɤ¹ ¸ÀtÚ £ÀUÀĪÀÅQÌvÀÄ. JµÀÄÖ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄ «ªÉÃPÀ£À ¥ÉÇæ¥ÉÇøÀ®è£Éßà £É£ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. UÀAmÉ NqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ J®è D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÆqÀ«, §qÀ§qÀ£É vÀAiÀiÁgÁV PÉÆÃuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÀݼÀÄ. “FªÀvÀÄÛ ¤AUÉ AiÀiÁªÉÇÝà ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ PÉ®¸À«zÉ CAwzÉÝAiÀįÁè, zÉÆqÀتÀgÀ D²ÃªÁðzÀ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉæ J¯Áè ¸ÀjAiÀiÁUÀÛzÉ. ºÀÄA, FV£ÀªÀÅöæ ¤ÃªÉ¯Áè...” ªÀgÁAqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀƪÀiÁ¯É PÀlÄÖwÛzÀÝ ¸ÀgÉÆÃd zÉÆqÀتÀÄä£À PÉÆAQUÉ ¹r«ÄrUÉÆAqÀgÀÆ, vÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. J°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀgÉÆÃdPÀÌ£ÉÆA¢UÉ dmÁ¥ÀnUÉ ¤AvÀÄ©qÀĪÀ¼ÉÆà JAzÀÄ ¨ÉzÀjzÀ gÀÄQät ¨ÉÃUÀ£É wArAiÀĤßvÀÄÛ PÀtÚ¯Éèà GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

45


~2~ “CAxÁ CeÉðAmï «µÀå K¤vÀÄÛ ºÀjñïªÀiÁªÀ? M¼ÉîÃ, FªÀvÀÄÛ «ÄÃmÁUÉèèÉÃPÀÄ CAvÀ MvÁÛAiÀĪÀiÁr PÀgɸÉÆÌAqÉ! G¥sï, ªÀÄ£ÉAiÀĪÉæãÁzÀÆæ £À£Àß ¤£ÉÆÓvÉ £ÉÆÃrzÉæ £Á¼É¬ÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÁ°rèPÀÆÌ ©rèQÌ®è £ÉÆÃqÀÄ!” JAzÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀUÀ®Ä, CªÀ£ÀÆ UÉƼÀî£É £ÀPÀÄÌ©lÖ.

¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀAvÉà ¸À£ÉߪÀiÁr M¼ÀºÉÆÃzÀgÀÄ. zÉÆøÉAiÀÄ vÀÄAqÉÆAzÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝAvÉà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ¼Éà ºËºÁj zÉÆÃ¸É ZÀÆgÀ£ÀÄß £ÀÄAV, vÀPÀët j¹Ãªï ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. “ºÀjÃ±ï ªÀiÁªÀ, E£ÉÆßAzÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è §A¢âmÉÖ. ªÀÄ£É ºÀvÀæ §¨ÉðÃqÀ, zÉÆqÀتÀÄä ºÉÆgÀUÉà PÀÆwzÁÝgÉ. ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀzÀ ºÀvÀæ£Éà PÁgÀÄ ¤°è¸ÉÆÌArgÀÄ” JAzÀÄ ¦¸ÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ºÉý PÀmï ªÀiÁr©lÖ¼ÀÄ. vÁ£ÉãÁzÀÆæ FUÀ ºÀjñÀªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ¥Àà, zÉÆqÀتÀÄä £ÉÆÃr©lÖgÉ zÉÆqÀØ gÁzÁÞAvÀªÀ£Éßà ªÀiÁr©qÀÄvÁÛgÉ JAzɤ¹vÀÄ. ‘bÉÃ, FªÀvÉÛà ªÀiÁªÀ¤UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÉÆà CeÉðAmÉävÉÆÛÃ? PÉýzÉæ, ‘¹PÁÌUÀ ºÉýÛä’ CA¢âlÖ. ºÉÆÃVè ©qÀÄ ¹ÃªÀiÁ, ºÉÃUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£À vÀUÉƼÉÆÃPÉ CµÀÄÖ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÉâÃPÀÄ. ªÀiÁªÀ£Éà ©rÛä CA¢zÁÝ£É. MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ CªÀß J.¹. PÁgÀ¯Éèà ¥ÀÅPÀÌmÉà ºÉÆÃVâmÁæAiÀÄÄÛ. C¥Á¬ÄmÉäAmï CAvÀÆ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉVÃgÉÆÃzÀÄ. E£ÀÆß mÉÊ«ÄzÉ’ vÀ£ÀUÉ vÁ£Éà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆgÀ©zÀÄÝ E£ÉßãÀÄ ZÀ¥Àà° ºÁPÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÁUÀ¯Éà zÉÆqÀتÀÄä eÉÆÃgÁV PɪÀÄä®Ä, vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉÆAzÀÄ ªÉÆlQPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀ¼À PÁ°UÉ ©zÀÄÝ, CªÀÄä¤UÀÆ £ÀªÀĸÀÌj¹ C°èAzÀ NrzÀ¼ÀÄ «¨sÁ.

46

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

“PÀªÀiÁ£ï ¹ÃªÀiÁ, F d£ÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀªÉà EµÀÄÖ! PÁå£Àìj£À ºÉ¸ÀÄæ JwÛzÀÆæ ‘©qÀÄÛ C£ÀÄß’ CA¢âqÁÛgÉ. C¦àvÀ¦à §A¢âqÉÆÛÃ, vÀªÀÄV£ÀÄß ¸ÁªÉà UÀwAiÉÄAzÀÄ wêÀiÁ𤹠ªÉÆzÉèà CzsÀð ¸ÀvÉÆÛÃVâqÁÛgÉ. EzÉà jÃw ¸ÀªÀiÁdPÉÌ vÀUÀÄ°gÉÆà F PÁå£ÀìgÀ£ÀÆß CxÀðªÀiÁqÉÆ̼ÉÝà ¸ÀÆPÀÛ aQvÉì ªÀiÁqÀzÉà ºÁgÁrÛzÁÝgÉ CµÉÖÃ. Mlß°è ¥ÀjºÁgÀQÌAvÀ ºÁºÁPÁgÀPÉÌ MvÀÄÛ eÁ¹Û! J¤ªÉÃ, qÉÆÃAmï ªÀj, ¤Ã£ÀÄ FªÀwÛ£À EAlªÀÇåð£À ¸À°Ã¸ÁV ¤¨sÁ¬Ä¹Û ©qÀÄ. C¯ÉéÃ, £ÀAUÁVÛgÉÆà D±ÀÑAiÀÄðªÉãÉAzÉæ... CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀqÀ£ï ¤ÃªÀÅ EA¢gÁ ²æäªÁ¸À£ï EAlªÀÇåð ªÀiÁrÛ¢ÝÃgÁ CAvÀ! EµÀÖPÀÆÌ DPÉ ¤ªÀÄä ¥ÀwæPÉUÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÉÆqÉÆÃPÉ ºÉÃUÉÆ¥ÉÇÌAqÉÆæÃ!” JAzÀÄ QZÁ¬Ä¸À®Ä CªÀ½UÀzÀÄ ¸Àj§gÀ°®è. “ºÁUÉAzÉæãÀÄ ªÀiÁªÀ? EA¢gÁ ²æäªÁ¸À£ï £ÀªÀÄä £Ár£À ¥ÀæSÁåvÀ ¯ÉÃRQ. F E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ §gÉzÀ ««zsÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÉÆßâzÀgÉ ¤AUÉà CxÀðªÁUÀÛzÉ; AiÀiÁPÉ £ÁªÀÅ CªÀgÀ£Éßà EAlªÀÇåð ªÀiÁrÛ¢Ýë CAvÀ. E£ÀÄß, £ÀªÀÄä ¥ÀwæPÉ ‘¥ÀæwzsÀ餒AiÉÄãÀÆ PÀ«ÄäAiÀÄzÀÝ®è! ‘CPÀëgÀªÉà £ÀªÀÄä C¸ÀÛç’ CAvÁ£Éà mÁåUÉèöÊ£ï, UÉÆvÀÛ¯Áè...” JAzÀÄ PÀtÄÚ «ÄlÄQ¹zÀªÀ¼ÉÃ, GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛ, “EµÀÖPÀÆÌ £Á£ÉãÀÄ ¤£ÀߺÁUÉ £ÀPÀì¯ïì EAlªÀÇåð ªÀiÁrÛ®è¥Àà ºÉ¢æPÉƼÉÆîÃPÉ” JAzÀªÀ¼Éà vÀPÀët vÀ£Àß vÀ¦à£À CjªÁUÀ®Ä, £Á®UÉ PÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉvÀVι©lÖ¼ÀÄ. DzÀgÉ ºÀjñÀ£À ªÀÄÄRzÀ¯ÉèãÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀ°®è. “¥sÉÊ£ï! £ÀAUÉÆvÀÄÛ £À£Àß F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ½AzÁUÉAiÉÄà £Á£ÀÄ MA¢µÀÄÖ D¥ÀÛ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß J®èªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÉâÃPÁAiÀÄÄÛ. CzɯÁè ©qÀÄ, £Á¤ÃUÀ ¨sÉÃnAiÀiÁUÉÆÃPÉ PÀgÉzÀ «µÀå ªÉÆzÀÄè ºÉýârÛä. £ÀAUÉ ¤¤ßAzÀ MAzÀÄ ºÉ¯ïà


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ” AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ zsÀé¤ ºÉÆgÀr¹zÀ. “£À¤ßAzÀ ºÉ¯ïà! CAxÀzÉÝãÀ¥Áà?” ºÀĨÉâÃj¸À®Ä, “¤ªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ G¥À¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ CAzÉæ CzÉà «ªÉÃPï CªÀgÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV ªÀiÁvÁrzÉÝ. £À£ÀUÉ CªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ ¸ÀAzÀ²ð¹zÀ PÁªÉÄæÃqï «¥ÀįÉñÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¨ÉÃQvÀÄÛ ¹ÃªÀiÁ. MAzÀì® CªÀ£À£ÉÆߪÉÄä ¨sÉÃnAiÀiÁVâmÉæ £À£Àß yù¸ïUÉ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÉÆÃUÀ DUÀÄvÉÛãÉÆà CAvÀ. DzÀgÉ ¤£Àß «ªÉÃPÀ¤AzÀ E£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁzÀ gɸÁà£ïì §A¢®è. ¤Ã£ÀÆ MªÉÄä CªÀ£À°è ªÀiÁvÁr¢ÝzÉæ” JA¢zÉÝà ºËºÁj©lÖ¼ÀÄ. “K£ÀÄ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrÛ¢ÝÃAiÀiÁ ªÀiÁªÀ? EµÀÖPÀÆÌ CAªÀ AiÀiÁªÁUÀ £À£Àß «ªÉÃPÀ DzÀ? ¥Àæ¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁrzÁÝ£É CA¢zÉÝ ¤d. ºÁUÀAvÀ £Á¤£ÀÆß M¦àUÉ PÉÆnÖ®é®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ UÉÆAzÀ®UÀ½ªÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è. ºÉÃUÉ £ÉÃgÀ ºÉüÉÆÃzÀÄ? ¹Ã¤AiÀÄgï ¨ÉÃgÉ £ÀAUÉ. »ÃUÁV ¸ÀĪÀÄ䤢Ýä. °Ãªï Emï. ºËzÀÄ, ¤AUÁågÀA¢zÀÄÝ «ªÉÃPÀ PÁªÉÄæÃqï «¥ÀįÉñÀ£À ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÀ? ºÀÆA, ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØzÁV ‘ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ MAzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À«zÉ ¤jÃQë¹’ CAvÀ Dqï PÉÆnâmÁæ, EAªÀ AiÀiÁAiÀiÁðgÉÆà gÁdQÃAiÀÄzÀªÀæ£É߯Áè ¸ÀA¥ÀQð¹, PÁrUÉ ºÉÆÃV fêÀ MvÉÛ¬ÄlÄÖ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÉÆÌAqÀâAzÀ ¥Á¥À. DzÉæ, CzÀÄ ºÉÃUÉÆà EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹QÌ, F ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÁâzÀÄð CAvÀ ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ £ÉÆÃnÃ¸ï §A¢âqÀÄÛ. »ÃAUÁV CzÀÄ PÁå£Àì¯ï DUÉÆÃAiÀÄÄÛ. FUÀ CzÉÌ PÁA¥À£ÉìñÀ£ï DVAiÉÄà £ÁªÀÅ SÁåvÀ §gÀºÀUÁwð EA¢gÁ ²æäªÁ¸À£ï ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁrÛgÉÆÃzÀÄ. £ÀªÀÄä Jrlgï ¸ÁºÉçjUÉ ¸Àé®à ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÉÆâæAzÀ EµÀÄÖ ±Ámïð mÉÊ«Ä£À®Æè M¥ÉÇÌArzÁÝgÀ¥Àà. ªÉÆzÉèà «ªÉÃPÀ ¨ÉÃeÁgÀ°èzÁÝ£É. CzÀæ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÉÆà EAxÁ C¥ÁAiÀÄPÁj PÉ®ìPÉÌ jPÉé¸ïÖ ªÀiÁqÉÆ̽ۢÝÃAiÀiÁ! £ÉÆÃqÉÆÃt, ¸ÁzsÀåªÁzÉæ MAzÀì® PÉý £ÉÆÃrÛä. eÁ¹Û ¥sÉÇøïð ªÀiÁqÉÆÃPÁUÀ®è” J£Àß®Ä ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¤lÄÖ¹jlÖ ºÀjñÀ. AiÀiÁPÉÆà CªÀ¤UÉ EAzÀÄ ¹ÃªÀiÁ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ£À©aÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ E£ÀÆß ¸ÁPÀ¶ÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ,

“ºÉÃAiÀiï, ¤AUÉ ºÉÃVzÀÆæ ºÀ£ÉÆßAzÀÎAmÉUÉ C°èzÁæAiÀÄÄÛ C¯Áé? MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀ J¯ÁèzÀÆæ ¤°ì PÁ¦ü vÀUÉƼÉÆÃté. PÀÄqÉÆåÃPÉ mÉʪÀiï ¹UÉÝà ¥sÁè¹ÌUÉ ºÁPÉÆÌAqÀÄ §AzÉ. »ÃUÁV vÀ¯É£ÉÆìÄÛzÉ ¸Àé®à” CªÀ£À zsÀé¤AiÉƼÀVzÀÝ ¨sÁgÀPÉÌ ¸ÉÆÃvÀÄ vÀ¯ÉAiÀiÁr¹zÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ºÉÆAUÉ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀ PÁj£ÉƼÀUÉ ©¹©¹ PÁ¦üAiÀÄ ºÀ¨É vÀÄA©PÉƼÀîvÉÆqÀVvÀÄ. “¹ÃªÀiÁ, £À£Àß vÀªÀÄä dUÀ£ÁßxÀ EzÉà PÉÊUÀ¼À°è ¥Áæt©nÖzÀÄÝ! PÉÆ£Éà G¹j£ÀªÀgÉUÀÆ ‘CtÚAiÀÄå £Á G½Ã¨ÉÃPÀÄ. £À£Àß G½¸ÀÌ. vÀ¥ÁàUÉÆÃAiÀÄÄÛ £À¤ßAzÀ. £Á ªÀÄvÉÛ PÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®è. eÉÊ°UÁzÀÆæ ºÁPÀÄ CrØ®è. CAiÀÄåAiÉÆåà F gÀPÀÛ! PÉA§tÚ £À£Àß J½ÃwzÉ £ÉÆÃqÀÄ. G¸ÀÄæ PÀmÉÆÖÃVÛzÉ’ JAzÀÄ CAªÀ PÀÆUÁqÁÛ, £Á£ÀÄ qÁPÉÖç K£ÁzÀÆæ ªÀiÁr CAvÀ ¨ÉÆ©âqÁÛ. CAvÀÆ PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ±ÁAvÀªÁzÀ.” ©¹UÁ½ CªÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÁ¦üAiÀÄzÉÆà E¯Áè JzÉPÀÄ¢vÀzÉÆÝà JAzÀÄ w½AiÀÄzÀAvÁAiÀÄÄÛ ¹ÃªÀiÁ½UÉ. “ªÀiÁªÀ, PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£ÀªÀgÉUÀÆ F «µÀå PÉüÁÝUɯÁè CªÀÄä PÀtÄÛA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄgɹÛzÀÄî. ¤Ã£ÀÆ £ÀAUÉ K£ÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÉÝà ªÀiË£ÀªÁV¢ÝzÉÝà ºÉZÀÄÑ. dUÀ£ÁßxÀ ªÀiÁªÀ£Àß £Á£ÁåªÀvÀÆÛ £ÉÆÃr®è. DzÉæ ¤Ã£ÀÄ LzÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£ÀªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄä£ÉUÉ §AzÉÆÃVÛzÉÝ. £ÀAUÉ JµÉÆÖAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆrÛzÉÝ. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À ºÀÄZÀÄÑ »r¹zÉÝà ¤Ã£ÀÄ! DzÉæ EzÀÝQÌzÀÝAvÉà C¥Àà, zÉÆqÀØ¥Àà J¯Áè ¤£ÉÆÓvÉ ªÀiÁvÁqÁâzÀÄð CA¢âlÄæ. DzÀÆæ ¤Ã PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ C¥Àà E¯ÉÝà ºÉÆÃzÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃzÉ. ªÀÄPÀ̽®èzÀ zÉÆqÀØ¥Àà, zÉÆqÀتÀÄä £ÀªÉÆÓvÉ£Éà EgÉÆÃPÉ §AzÉäðAzÀ CzÀÆ vÀ¥ÉÇàÃAiÀÄÄÛ! ºÀA, CªÀÄä MAzÀì® £À£Àß ºÀvÀæ ºÉüÉÆÌAqÀÄ CwÛzÀÄî ¥Á¥À... ‘C«æ§Äæ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÁîVzÀÆæ ¸ÀéAvÀ vÀªÀÄäA¢gÀ ºÁUÉà EzÀÄæ. CzÉãÀÄ ±À¤ ªÀPÀÌj¸ÉÆÛà dUÀÄÎ PÁr£À d£ÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¥Áæt PÀ¼ÉÆÌArâlÖ. EªÀÇß FUÀ CzÉãÉÆà ºÀÄZÀÄÑ «µÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¦.JaØ ªÀiÁrÛä CAvÀ ºÉÆÃV PÁqÀÄ, UÀÄqÀØ C°ÃwzÁÝ£É. EªÀÇß MA¢£À dUÀÄÎ ºÁAUÉÔ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀ®Ä ¹ÃªÀiÁ½UÉ ¨Á¬ÄPÀnÖ, ªÉÄ®è£É GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

47


EªÀÇæ ¸ÉÃj¸ÉÆ̼Àî®è. £À£Àß UÉÊqÉÆà zÉëæUÉà ¦æÃw. ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ qÁ«Ä£ÉÃmï ªÀiÁqÉÆà ºÉArÛAiÀÄ£Àß ¸ÀA¨sÁ½¸ÉÆÃzÀæ°è §Äå¹ EvÁð£É. £Á£Éà MzÁÝqÉâÃPÀÄ J®èzÀPÀÆÌ” JAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV £ÀUÀ®Ä, DPÉUÉ CªÀ£À £ÀUÀÄ«£ÉƼÀUÉ CqÀVzÀÝ «µÁzÀ vÀnÖvÀÄ. “ºÀjÃ±ï ªÀiÁªÀ, §AUÁ¼ÀzÀ £ÀPÀì¯ï¨ÁjAiÉÄA§ ¥ÀÅlÖ ºÀ½îAiÀÄ°è JzÀÝ F PÁæAw, zÉñÀªÉ¯Áè ªÁ妹PÉÆAqÀÄ, vÀ£ÀߣÀÆß, vÀ£ÀUÉzÀÄgÁzÀªÀgÀ£ÀÆß ¸ÁéºÁ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ «gÁmï ¸ÀégÀÆ¥À vÀ¼ÉzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ?” CªÀ£À£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¥Àæ²ß¸À®Ä, UÀA©üÃgÀ£ÁzÀ ºÀjñÀ, ¤lÄÖ¹gÉÆAzÀ£ÀÄß ©lÖ.

PÁ¦ü »ÃgÀvÉÆqÀUÀ®Ä QgÀÄ£ÀPÀÌ ºÀjñÀ. “UÉÆvÀÛªÀiÁä, J®Ææ »ÃAUÉ CAzÉÆÌrâqÁÛgÉ £À£Àß §UÉÎ! C®è, £Á£ÀÄ D «µÀåzÉäÃ¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrÛâÝä CAzÀÆÌqÉèà £Á£ÀÆ £ÀPÀì¯ï DVârÛãÁ? £À£Àß GzÉÝñÀ K£ÀÄ CAvÁzÀÆæ w¼ÉÆÌAqÀÄ zÀÆgÀ ªÀiÁqÉâÃPÀ¯Áé?” CªÀ£À ªÀiÁw£À°è £ÉÆêÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁV EtÄQvÀÄÛ. “ºÀA, d£ÀgÀ£Àß PÀ¤é£ïì ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ PÀµÀÖ ©qÀÄ. ºËzÀÄ, K£ÀÄ ¤£Àß y¹¸ï mÁ¦Pï? DªÀvÉÆÛªÉÄä ºÉýzÀå¥Àà ªÀÄvÉÆðÃVânÖzÉ” J£Àß®Ä ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌ ºÀjñÀ, “¤£Àß qÉÊjAiÀÄ°è MAzÀÌqÉ §¢ðmÉÆÌà £É¤àvÀðzÉ. ‘£ÀPÀì°¸ÀA: PÉA¥ÀÅ ºÁ¢AiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À’ CAvÀ «µÀAiÀÄ. EzÀPÁÌVAiÉÄà CAxÀªÀgÀ EAlªÀÇåð PÀÆqÀ ªÀiÁrÛ¨ÉðÃPÁUÀÛzÉ. £ÀPÀì°¸ÀA ©lÄÖ HgÀ°è EgÉÆÃgÀ£ÀÆß ¨sÉÃn ªÀiÁrÛ¢Ýä. £À£Àß GzÉÝñÀ F PÉA¥ÀźÁ¢AiÀÄ »rAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ £ÀAiÀiÁ ¥ÉÊ¸É GzÁÞgÀªÁUÀ®è CAvÀ vÉÆÃgÉÆìÃzÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ¸Á«£À ºÁ¢AiÀÄ°ègÉÆÃjUÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÁuÉÆìÃzÀÄ. «¥ÀAiÀiÁð¸À CAzÉæ CvÀÛ CªÀÇæ £À£Àß £ÀA§®è, EvÀÛ

48

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

“EzÀÄ §ºÀ¼À «¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¸À¨ÉÃPÁzÀÝ «µÀå ¹ÃªÀiÁ. y¹¸ï ªÀÄÄVìzÉæ NzÉÆÃPÉ PÉÆrÛä ¤AUÉ. PÀÄè¥ÀÛªÁV ºÉüÉâÃPÀAzÉæ, §ºÀ¼À »AzÉ J¯ÉÆèà N¢zÀÝ £É£À¥ÀÅ. ‘£ÁªÀÅ PÉƼÀPÉÌ PÀ®è£É߸ÉAiÀħºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼É©â¸ÀĪÀ C¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ C¢üPÁgÀ«gÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ. PÁæAw AiÀiÁªÀÅzÉà E¢ÝgÀ°, CzÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è ¸ÀzÀÄzÉÝñÀªÀ£Éßà ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÆ, CzÀÄ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀæªÉÄÃt £É®PÀZÀÑ®Ä PÁgÀt CzÀÄ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ zÁjAiÉÄÃ! UÀÄj ¸ÉÃgÀĪÀ D¸É J°æUÀÆ EvÀðzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÉÛêÉÇÃ, CzÀPÉÌ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ¨É¯ÉPÀlÖ®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÉÝêÉAiÉÄà JAzÀÆ D¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£Éà ºÉüÀÄ ¹ÃªÀiÁ, ºÉÆÃgÁlQÌgÀĪÀ zÁj gÀPÀÛ¥ÁvÀªÉÇAzÉAiÉÄÃ? ¤d ºÉüÉâÃPÀAzÉæ, gÁdQÃAiÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÅqsÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É ¨ÉìĹPÉƼÀî®Ä D ±ÉÆövÀgÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß eÁuÉä¬ÄAzÀ §¼À¹PÉƽÛzÁÝgÉ. zÁ¸ÀgÉà ºÉýzÁÝgÀ¯Áè, ‘ªÀiÁA¸ÀzÁ¸ÉUÉ ªÀÄvÀì÷å ¹®ÄQ »A¸É ¥ÀlÖ¥ÀjAiÀÄAvÉÃ’ JAzÀÄ. ºÀtzÀ D±ÀAiÀÄPÉÆÌÃ, E¯Áè ¨É¼ÁÎzÉæ J¯Áè §zÀ¯ÁVºÉÆÃUÀÛzÉ JA§ ºÀÄZÀÄÑ PÁæAwAiÀÄ PÀ£À¹UÉ §°©zÉÆÝà CªÀgɯÁè vÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀªÀÄäªÀgÀ ¥ÁætzÀ eÉÆvÉ ZɯÁèlªÁqÁÛgÉ. ªÉÆøÀºÉÆÃUÀÄvÀÛ¯Éà EvÁðgÉ!” J£ÀÄßvÁÛ C¨sÁå¸À§®¢AzÀ qÁå±ï ¨ÉÆÃjØ£À°ènÖzÀÝ ¹UÀgÉÃmï ¥ÁåQ£ÀvÀÛ PÉʺÁPÀ®Ä ¥sÀlÖ£É PÉÊUÉÆAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éèà ¤°è¹zÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. “¤£Àß F ¸ÀÄmï ¹UÉæÃlÆ £ÀPÀì°¸ÀA ªÁzÀzÀAvÉà w¼ÉÆÌÃ. CzÀÄ ºÉÃUÉ vÀ£Àß vÉPÉÌUÉ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄqÀÛzÉÆÃ, ºÁUÉà EzÀÆ PÀÆqÀ. CnèøïÖ £À£ÀÄäAzÉ


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ ¸ÀÄmÉÆÌAqÀÄ ¸ÁAiÉÄâÃqÀ” J£Àß®Ä vÀ¯ÉPÉÆqÀ«PÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ ¸ÁÖmïð ªÀiÁrzÀ ºÀjñÀ. “ºËzÀÄ, FUÀ ¤£Àß ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj CAzÉæ K£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß ºÀÄqÉÆÌÃzÀÄ ºÉÃUÉ?” vÀ£ÀV£ÀÆß ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÀÄÝzÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄvÉÛ ZÀZÉðUÉ ªÀÄgÀ½zÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. “£À£Àß ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ UÀÄj vÀ®¥À®Ä EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà zÁj, CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj CµÉÖÃ. AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß gÀPÀÛZÀjvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ®¥ÀŪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. CzÀÄ ±Á±ÀévÀªÀÇ C®è ©qÀÄ. UÀÄj vÀ®¦©mÉÖªÀÅ JA§ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀßµÉÖà ºÀÄnÖ¹©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ CxÀðªÁzÁUÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîªÀ £ÀªÀÄä dUÀ£ÁßxÀ£ÀAxÀªÀgÀÄ ºÀÄZÀÄѺÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §AzÀÆQ¤AzÀ vÁªÉà ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÉÆ£ÉUÉ UÀÄlÄPÀÄ G¹gÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÁÛ ¥Áæt©qÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÉÆÃPÉà £Á£ÀÄ FUÀ ºÉÆÃgÁrÛgÉÆÃzÀÄ. MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀzÀ ºÀÄlÄÖ DAiÀiÁ PÁ®, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀߪÀ®A©¹vÀðzÉ. ºÁUÀAvÀ CzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÁV ¸ÀjAiÀiÁVvÀðzÉ C£ÉÆßà ºÀoÀ ¸ÀjAiÀiÁ? £ÁªÀÅ JqÀªÀÅwÛgÉÆÃzÉà E°è! ¯ÉÃAiÀiï, ¸ÀjºÉÆÃAiÀÄÄÛ, ¤Ã¤ªÀvÀÄÛ £À£Àß EAlªÀÇåð vÀUÉƽÛzÁå ºÉÃUÉ? EzɯÁè ¸ÀzÀåB ¥ÀPÀÌQÌlÄÖ, ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀÄ. EA¢gÁ ªÉÄÃqÀªÀiï CªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀvÀæ §AzÁAiÀÄÄÛ, ZÉ£ÁßV PÁè¸ï vÀUÉÆà CªÀæ£Àß” JAzÀÄ PÀtÄÚ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä, £ÀUÀÄvÁÛ CªÀ£À ºÉUÀ°UÉÆAzÀÄ UÀÄ¢Ý PɼÀV½zÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ~3~ “K£ÀÄ ªÉÄÃqÀªÉÆäÃgÀÄ, EAlªÀÇðå vÀUÉÆAqÀÄ ¸ÉʯÉAmÁV vÀªÀÄä qɹÌUÉ §A¢ânÖ¢ÝÃgÁ! £Á¤°è «µÀAiÀĪɯÁè w¼ÉÆ̼ÉÆîÃPÉ PÁ¬ÄÛzÉæ...” UɼÀw, ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ªÁt »vÀªÁV ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý «ZÁj¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà «ZÁgÀzÉƼÀUÉ ªÀÄļÀÄVzÀÝ ¹ÃªÀiÁ ¨ÉaÑ JZÉÑvÀÄÛPÉÆAqÀ¼ÀÄ. “ºÉÃAiÀiï ªÁtÂ, ºÀA, Emï ªÁ¸ï UÀÄqï! EA¢gÁgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÃUÉ JgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄ PÀ¼ÉÆÝÃAiÀÄÄÛ CAvÁ£Éà UÉÆvÁÛVè®è! ¹ÛçêÁzÀzÀ PÀÄjvÀÄ, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj, CzÀgÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ Ew«ÄwUÀ¼ÀÄ... »ÃUÉà C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÀZÉðUÀ¼ÁzÀÄé. £À£Àß §ºÀ¼À PÁrzÀÄÝ

PÁæAwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý! ªÁtÂ, ¤AUÉ £À£Àß ºÀjñÀªÀiÁªÀ£À §UÉÎ UÉÆvÀÛ¯Áè? CªÀ£ÀÆ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÉÆÃzÀgÀ PÀÄjvÉà ºÉýÛvÁð£É. EA¢gÁ ªÉÄÃqÀªÀÄÆä CzÉà jÃw ºÉýzÀÄæ, §mï Emï ªÁ¸ï mÉÆÃl°Ã D¥ÉÇùmï! E§âgÀ GzÉÝñÀªÀÇ §ºÀ¼À ©ü£Àß!” JAzÀªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀzÉà ºÀĨÉâÃj¹zÀ ªÁtÂ, “K£ÀÄ ºÉýۢÝÃAiÉÄÃ? CxÀðªÁVÛ®è¥Àà” JAzÀÄ©lÖ¼ÀÄ. “C¯ÉéÃ, ºÀjñïªÀiÁªÀ F £ÀPÀì°¸ÀA ºÉÃUÉ ªÀÄÄUÀÞgÀ §°¥À±ÀÄ ªÀiÁrÛzÉ, C¢æAzÀ ºÉÃUÉ ¥ÁgÀĪÀiÁqÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀæ §UÉÎ vÀ£Àß y¹¸ï §jÃwzÁÝ£É CAvÀ ºÉýzÀß®è. ¸ÉÆà CªÀ£ÀzÀÆ §gÀºÀ PÁæAwAiÉÄà CAzÉÆ̼ÉÆîÃt. DzÉæ EA¢gÁ CªÀgÀ C¤¹PÉAiÉÄãÀAzÉæ £ÁªÀÅ ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ°è PÁæAw ºÀÄlÄÖºÁQ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀV£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ §AqÁAiÀĪɩâ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ! ‘¸ÀvÀå UÉÆvÁÛUÀzÉà ¸ÀļÀÄî PÁt¸ÀzÀÄ. ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆqÀzÉà PÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀzÀÄ CAvɯÁè’ ºÉýzÀÄæ. CzɯÁè ¸ÀjAiÉÄà C¤ß¹zÀÆæ, £ÁªÀÅ zÁj¢Ã¥ÀªÉAzɤ¹zÀÄÝ ºÁgÀĪÀ «ÄtÄPÀĺÀļÀzÀ ¢Ã¥ÀªÁV©lÖgÉ C¥ÁAiÀĪÀ®èªÉà C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Àß ¸ÀAzÉúÀ!” JAzÀÄ UÀ®èPÉÌ PÉʺÀaÑ PÀĽvÀªÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ¯ÉZÀaÑPÉÆAqÀ¼ÀÄ ªÁtÂ. “CªÀiÁä vÁ¬Ä, eÁ¹Û EzÀæ §UÉÎAiÉÄà D¯ÉÆÃa¸ÁÛ EzÉæ ¤£ÉÆÓvÉ £À£Àß vÀ¯É£ÀÆ PÉmÉÆÖÃUÉÆÃzÀAvÀÆ UÁågÀAn. Mlß°è EAlªÀÇðå ZÉ£ÁßUÁAiÀÄÛ®è UÀÄqï” J£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ¯Éà CvÀÛ §AzÀ PÉæöÊA j¥ÉÇÃlðgï ¸ÀÄgÉñï zÉøÁ¬Ä, “ºÀÆA, ZÉ£ÁßUÁUÉÝà K£ÁUÀvÉÛ? C°èUÉ ºÉÆÃzÀ, DgÁªÀÄzÀ°è J.¹. gÀƪÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÀgÀnzÀ, gÉPÁqïð ªÀiÁqÉÆÌAqÀâAzÁ, E°è ¥ÀÅl vÀÄA©ìzÀ - CµÉÖà vÁ£ÉÃ! ¥Áæt MvÉÛ¬ÄlÄÖ EAlªÀÇåð ªÀiÁqÉÆêÀµÀÄÖ PÀµÀÖªÉÃ?” JAzÀÄ ªÀåAUÀå £ÀUÉAiÉÆAzÀ£É߸ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹nÖ¤AzÀ CªÀqÀÄPÀaÑzÀ¼ÀÄ ªÁtÂ. DzÀgÉ DvÀ£ÉAxÁ ªÀPÀæ§Ä¢ÞAiÀÄ d£ÀªÉAzÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà UÉÆwÛzÀÝ ¹ÃªÀiÁ, ¤®ðQë¹ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©lÖ¼ÀÄ. “EgÀÄ ¹ÃªÀiÁ, FUÉèà ºÉÆÃV C«ßUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀâwðä. K£ÀäºÁ EªÀ£ÉƧâ£Éà UÉæÃmï CAzÉÆÌArânÖzÁÝ£É ¸Áår¸ïÖ...” ªÁtÂAiÀÄ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

49


§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÊ°, aAvÀ£ÁPÀæªÀÄ J®è vÀÄA¨Á EµÀÖ. ºËzÀÄ CzÉãÀzÀÄ? MAzÀÌqÉ CPÀëgÀ±À¸ÀÛç CAvÉãÉÆà ªÀiÁPïð ªÀiÁrnÖ¢ÝÃgÁ?” J£Àß®Ä ºÀĹUÉ«ÄäzÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. “CzÀÄ »ÃUÉà ªÀiÁvÀĪÀiÁwUÉ EA¢gÁgÀªÀgÀ ºÀvÀæ ‘§gÀºÀUÀ¼À GzÉÝñÀ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? d£À¸ÀàAzÀ£ÉAiÉÆAzÉà ªÀÄÄRåªÉÃ? AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ gÀZÀ£É MAzÀÄ ±À¸ÀÛçªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ®èªÉÃ? gÀPÀÛ¥ÁvÀ«®èzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ EzÀÄ ¸ÀÆáwðAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÉÃPÉ?’ JAzɯÁè PÉýzÉÝ. §ºÀıÀB DªÁUÉèà £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁPïð ªÀiÁqÉÆÌAr§ðºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ CzsÀðA§zsÀð ºÉý ºÁj¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀ¼ÀÄ. “Nºï §ºÀ¼À M¼Éî ¥Àæ±Éß PÉý¢ÝÃj ¹ÃªÀiÁ, K£ÀAzÀÄæ?” ©qÀzÉà ªÀÄgÀÄ¥Àæ²ß¹zÀÝ. DPÉÆæñÀzÀ ªÀiÁwUÉ ¥ÀŸÀPÀÌ£É £ÀPÀÄÌ©lÖ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. “ºÉÃAiÀiï, PÀƯËØ£ï PÀuÉ... ªÀÄjºÀįÉè fVzÁUÀ, ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÆgÀr PÀĹzÀÄ ©vÀÄÛ’ CAvÀ »jAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉ½zÁÝgÉ” JAzÀÄ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ªÉÆlPÀ®Ä ªÁtÂUÉ K£ÀÆ CxÀðªÁUÀzÉà vÀ¯É PÉÆqÀ«©lÖ¼ÀÄ. “¹ÃªÀiÁ ªÉÄÃqÀªÀiï, ¤ªÀÄä£Àß «ªÉÃPï ¸Ágï PÀjÃwzÁÝgÉ” D¦üøï¨ÁAiÀiï §AzÀÄ ºÉüÀ®Ä, E§âgÀÆ ºÀĨÉâÃj¹zÀgÀÄ. ‘¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀÄÄVìzÉäÃ¯É ºÉÃUÁAiÀÄÄÛ CAvÀ §AzÀÄ ºÉý’ JAzÀÄ «ªÉÃPÀ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄgÉvÉà ºÉÆÃVvÀÛªÀ½UÉ. E£ÀÆß ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀ¢zÀÝ vÀ£Àß ¯ÉÃR£ÀªÀ£Éßà D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ NzÀÄwÛzÀÝ «ªÉÃPÀ£À ªÀÄÄR¨sÁªÀªÀ£ÀÄß UÀ滸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ‘FvÀ¤UÉ EµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÉÃ? Jrlgï ¸ÁºÉçjUÉ K£ÀÄ ºÉüÁÛ£ÉÆÃ... ªÉÆzÀ¯Éà vÀ£Àß PÉ®¸À PÉnÖgÉÆà §UÉÎ ¨ÉÃeÁj¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉêÉæÃ, EªÀ£À ºÀvÀæ ºÀjñïªÀiÁªÀ£À jPÉé¸ïÖ ¨ÉÃgÉ PÉüÉâÃPÀ¯Áè...’ £ÀÆgÁgÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zsÁAUÀÄr¬ÄqÀÄwÛzÀݪÀÅ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß.

“JPÁìPïÖ°Ã... ¸ÀjAiÀiÁV ºÉýzÁÝgÉ CªÀgÀÄ! £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C¸ÀÛçªÁV¹PÉÆAqÀÄ PÁæAwAiÀÄÄAlĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ... ºÁV®èªÉAzÀgÉ ¤dªÁzÀ ±À¸ÀÛçªÀ£Éßà PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀΨÉÃPÀÄ” J£Àß®Ä, CZÀÑj¬ÄAzÀ ºÀĨÉâÃj¹zÀ¼ÀÄ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ «ªÉÃPÀ eÉÆÃgÁV £ÀUÀÄvÁÛ, “d¸ïÖ eÉÆÃQAUï ¹ÃªÀiÁ, ¸Àj. J¯Áè PÀA¦èÃmï DzÉäÃ¯É ¦èøï PÉÆr N¢Ûä. DªÉÄÃ¯É ¹ÃªÀiÁ, PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ £Á£ÉÆAzÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÉÝ ¤ªÀÄä ºÀvÀæ. K£ÀÄ r¸ÉÊqï ªÀiÁr¢æ?” £ÉÃgÀªÁV CªÀ¼À£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÈzÀĪÁV ¥Àæ²ß¸À®Ä, zÀ馅 vÀ¦à¹zÀ¼ÀÄ.

“ºÀA, D¸ÀQÛPÀgÀªÁVzÉ C¤ß¸ÀÄÛ ¹ÃªÀiÁ. §ºÀ¼À N¥À£ï DV ªÀiÁvÁrzÁÝgÉ C¯Áé? £ÀAUÉ CªÀgÀ

“¸Áìj «ªÉÃPï, CzÀÄ £ÀAUÉ ¸Àé®à mÉʪÀiï ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÆß D¯ÉÆÃa¹®è K£ÀÆ. ºÁA, ¯ÉÃR£À

*****

50

GvÁÜ£À

“JPÁìnèà K£ÀAzÀÄæ C£ÉÆßÃPÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀì® gÉPÁrðAUï PÉüÉâÃPÀÄ «ªÉÃPï. §mï CªÀæ ¥ÀæPÁgÀ §gÀªÀtÂUÉ §aÑlÄÖPÉƼÀÄîªÀ vÁtªÀ®è. vÀªÀÄä£ÀÄß ©aÑ ºÀgÀr, vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ, dUÀwÛUÉ vÉÆÃgÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀAvÉ. PÁæAwUÉ CzÉÆAzÀÄ C¸ÀÛçªÁV §¼ÀPÉ DUÉâÃPÀÄ CAvɯÁè ºÉýzÀæ¥Àà” ZÀÄlÄPÁV GvÀÛj¹ C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÁV vÀ£Àß ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ JzÉUÀªÀaUÉÆAqÀ¼ÀÄ. ¸ÀtÚzÁV ¹rAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀ¯É ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÃqÀªÉ£ÀßvÉÆqÀVvÀÄÛ.

ªÀiÁZïð 2019


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ §zÁðzÉäÃ¯É ¤ªÀÄUÉ ªÉÄÊ¯ï ªÀiÁqÀĪɔ J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄ®è£É JzÀÄÝ©qÀ®Ä, «ªÉÃPÀ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌ£ÀÄ. C°èAzÀ ºÉÆgÀ©zÀݪÀ¼Éà ¹ÃzÁ vÀ£Àß qɹÌUÉ §AzÀÄ ºÀjñÀªÀiÁªÀ¤UÉ “¸Áìj ªÀiÁªÀ, «ªÉÃPÀ£À §½ jPÉé¸ïÖ ªÀiÁqÉÆ̼ÉÆÃPÉ DVÛ®è” JAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹©lÖ¼ÀÄ. FUÀ CªÀ½UÉ vÀĸÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

ºÉêÀiÁ¼À£ÀÄß ¹ÃzÁ vÀ£Àß PÉÆÃuÉUÉà PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀ¼ÀÄ.

~5~

“ºÁUÉä¯ÉéÃ, CzÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ E°èUÉ §A¢zÉÝãÉ. §ºÀ¼À CeÉðAnzÉ £À£ÀUÉ. C¥ÀàAiÀÄå¤UÉ Qrß ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ. vÀªÀÄä¤UÀÆ PÉ®¸À ¹QÌ®è, CªÀÄä¤UÉ G§â¸ÀzÀ SÁ¬Ä¯É. EgÉÆà ¥ÀÅlÖ vÉÆÃl HlPÉÌ ¸ÁPÁzÀgÉ ºÉZÀÄÑ! »ÃUÁV ¤¤ßAzÀ K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À ¹UÀ§ºÀÄzÉÆà JAzÀÄ §AzÉ. £ÀAzÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ DVzÉ CµÉÖÔ JAzÀÄ vÀ¯ÉvÀVθÀ®Ä ¨ÉøÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ ¹ÃªÀiÁ½UÉ.

“¹ÃªÀiÁ, CzÁågÉÆà ºÉêÀiÁ CAvÉ, ¨Á¼ÀÆÌj£À°è £Á«zÀé¯Áè, DUÀ ¤£Àß ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥sÉæAqï DVzÀîAvÀ¥Áà. ºÀÄqÀÄPÉÆÌAqÀÄ §A¢zÁÝ¼É £ÉÆÃqÀÄ” ¹mËn£À¯Éèà JzÀÄgÁzÀ CªÀiÁä ¦¸ÀÄUÀÄqÀ®Ä ¹ÃªÀiÁ½UÉ CZÀÑj ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ MnÖUÉà DVvÀÄÛ. C¨sÁ¼À C¥Àà¤UÉ ¨Á¼ÀÆÌjUÉ mÁæ£Àì¥sÀgï DVzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ ºÉʸÀÆÌ®£ÀÄß, ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ£ÀÄß DPÉ PÀ°vÀzÀÄÝ C¯ÉèÃ. DªÁUÀ¯Éà ºÉêÀiÁ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ. PÀæªÉÄÃt ¸ÉßúÀªÁV DwäÃAiÀÄvÉAiÀÄÆ ¨É¼É¢vÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ E°èUÉ §AzÀÄ rVæ, d£Àð°¸ÀªÀÄÄä JAzɯÁè §Äå¹AiÀiÁUÀ®Ä PÀæªÉÄÃt ¸ÀA¥ÀPÀðªÉà ©lÄÖºÉÆÃVvÀÄÛ. ***** §tÚªÀiÁ¹zÀ PÀÄvÁð, C®è°è PÉzÀjzÀÝ PÀÆzÀ®Ä, ©¹°UÉ ¸ÀÄlÄÖ PÀ¥ÁàzÀAwzÀÝ zÉúÀ PÀ¼ÉPÀ¼ÉAiÀiÁVzÀݪÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ §rzÀAvÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ UÉÆAzÀ®PÉÌ ©zÀݼÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÉÄ®è£É PÁ¦ü »ÃgÀÄwÛzÀÝ ºÉêÀiÁ, vÀ£ÉßzÀÄgÀÄ ¤AvÀ ¹ÃªÀiÁ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ºÀ¤UÀuÁÚV C¦àPÉÆAqÀÄ©lÖ¼ÀÄ. “ºÉÃAiÀiï ºÉêÀiÁ, JµÀÄÖ RIJAiÀiÁVÛzÉ ¤£Àß £ÉÆÃr! JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÉéà £Á«§Äæ ¨sÉÃnAiÀiÁV. ¤¤ßAzÉãÀÆ ¸ÀĢݣÉà §°ð®è¥Àà! ªÉj ¸Áìj £Á£ÀÆ ªÀÄvÉÆðÃzÉ C£ÀÄß, ªÀÄvÉÛ «±ÉõÀªÉãÀÄ?” C¦àPÉÆAqÉà CªÀ¼À §½ PÀĽvÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. gÀÄQätÂAiÀĪÀgÀÄ vÀA¢vÀÛ PÁ¦ü PÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¯ÉÆÃPÁ©ügÁªÀÄzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÁݬÄvÀÄ. CwÛvÀÛ ¸ÀĽzÁrzÀ zÉÆqÀتÀÄä£À PÀAqÀÄ, E¯Éèà PÀĽvÀgÉ ªÀiÁvÀÄ ¸ÁAUÀªÁUÀzÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ ¹ÃªÀiÁ,

“¸ÉÆÃ, ºÉêÀiÁ, FUÀ ºÉüÀÄ... ªÀÄzÉéVzÉé K£ÁzÀÆæ ¦üPïì DAiÉÄÛãÉ? CZÁ£ÀPÀÄÌ F UɼÀw £É£À¥ÁUÀ®Ä K£ÉÆà PÁgÀt«¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ” ¨É¤ßUÉÆAzÀÄ UÀÄ¢Ý QZÁ¬Ä¸À®Ä, PÀtÛ¦à¹zÀ¼ÀÄ ºÉêÀiÁ.

“qÉÆÃAléj ºÉêÀiÁ, £ÉÆÃqÉÆÃt. £ÀAUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÉÆÃjUɯÁè ºÉýrÛä. ¨ÉÃUÀ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ. ºËzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è J°è G¼ÉÆÌAr¢ÝÃAiÀiÁ?” J£Àß®Ä xÀlÖ£É vÀ¯ÉAiÉÄwÛ, “HjAzÀ ¹ÃzÁ E°èUÉà §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ” JAzÀÄ GUÀļÀÄ £ÀÄAVzÀ¼ÀÄ ºÉêÀiÁ. ¹ÃªÀiÁ½UɯÁè CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. CgÉPÀët ¸ÀĪÀÄä¤zÀݪÀ¼Éà JzÀÄÝ ¹ÃzÁ CªÀÄä¤zÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV ºÉêÀiÁ¼À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹, £Á¼É PÉ®¸ÀzÀªÀ½UÉ ºÉý ªÀĺÀr ªÉÄð£À PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀÄ M¦à¹ ªÀÄgÀ½zÀ¼ÀÄ. FUÀ ¤gÁ¼ÀvɬÄAzÀ ºÀgÀlvÉÆqÀVzÀ ¸ÉßûvÉAiÀÄgÀÄ vÀĸÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÉʸÀÆÌ°£À ¢£ÀUÀ¼À ¸À«£É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀ« PÀĽvÀgÀÄ. ©¹¤Ãj£À ¸ÁߣÀzÀ £ÀAvÀgÀ, ©¹AiÀÄÆlªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀ¼À PÀtμÀÄ ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ EAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ºÁ¹UÉAiÀįÉèà ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý vÀ£Àß ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹©qÀ®Ä ¯Áå¥ïmÁ¦£ÉÆA¢UÉ ªÀgÁAqÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹zÀ vÀȦÛAiÉÆA¢UÉ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀªÀ¼ÀÄ E£ÉßãÀÄ ¢A©UÉ vÀ¯ÉAiÀÄÆgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÁUÀ¯ÉÃ, CªÀ¼À ªÉƨÉʯï jAUÁVvÀÄÛ. EµÀÄÖ ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀ¥Áà JAzÀÄPÉÆAqÀÄ CZÀÑj¬ÄAzÀ CzÀgÀvÀÛ £ÉÆÃrzÀªÀ½UÉ PÀArzÀÄÝ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

51


¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀPÁÌV Cfð ¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è 2019-20£Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ§AiÀĸÀĪÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ CfðUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ D¸ÀPÀÛgÀÄ “¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã læ¸ïÖ,” F ºÉ¸ÀjUÉ 250/- gÀÆ.UÀ¼À r.r AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ. UÀÄgÀÄPÀÄ® ²PÀët AiÀiÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ? • UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ MlÄÖ PÀ°PÉAiÀÄ CªÀ¢ü 12 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. • ªÉÃzÀ, «eÁÕ£À, AiÉÆÃUÀ, PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á JA§ ¥ÀAZÀªÀÄÄTà ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ. • 5 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀ 11 ªÀµÀð vÀÄA©zÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÁV, • DµÀð ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ CzsÁåvÀä DzsÁjvÀ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À, EwºÁ¸ÀzÀ ²PÀët. • ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è zÉÊ£ÀA¢£À ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å. • PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ »A¢Ã ¨sÁµÉUÀ¼À PÀ°PÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ CªÀPÁ±À. • «zÁåyðUÀ½UÉ E°è DºÁgÀ, ªÀ¸Àw, Hl ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët UÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 2018-2019 £Éà ¸Á°£À°è 7-8-9 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀjÃPÉë§gÉzÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ 12 ¢£ÀUÀ¼À “ªÉÃzÀ²PÁë ªÀUÀð”PÉÌ CfðUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, D¸ÀPÀÛgÀÄ “¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã læ¸ïÖ” ºÉ¸ÀjUÉ 200/- gÀÆ.UÀ¼À r.r. ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ. ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2019 r.r. PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. ¥Àæ¨ÉÆâü¤Ã UÀÄgÀÄPÀÄ®, avÀæPÀÆl, CzÀÝqÀ UÁæªÀÄ, ºÀjºÀgÀ¥ÀÅgÀ CAZÉ. PÉÆ¥Àà vÁ®ÆèPÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¦£ï PÉÆÃqï- 577 120, ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ: 9845071185. Email : prabodhinigurukula@gmail.com www.prabodhinigurukula.org

52

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

C£Á«ÄPÀ £ÀA§gï! ªÉÄ®è£É gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ j¹Ãªï ªÀiÁr ‘ºÀ¯ÉÆÃ’ J£Àß®Ä CvÀÛ PÀqɬÄAzÀ zÉÆqÀØ ¤lÄÖ¹gÉÆAzÀÄ ºÉÆgÀ©¢ÝvÀÄÛ! “¸ÀjAiÀiÁV PÉý¸ÉÆÌÃ. ¤ªÀÄä£ÉðgÉÆà D ºÀÄrÎAiÀÄ£Àß ¨É¼ÁÎVÛzÀÝ ºÁUÉà C°èAzÀ PÀ½¹âqÀÄ. E¯Áè CAzÉæ CªÀ¼À eÉÆvÉ ¤£Àß ºÉtªÀÇ ©Ã¼ÉÆÃzÀÄ UÁågÀAn!” JAzÀµÉÖà ºÉýzÀ D UÉÆUÀÎgÀÄ zsÀé¤ xÀlÖ£É ¥sÉÇãï PÀmï ªÀiÁr©nÖvÀÄ. D ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýzÀªÀ½UÉ zsÀé¤AiÉÄà K¼ÀzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. UÀlUÀl£É MAzÀÄ ¯ÉÆÃl ¤ÃgÀ£ÀÄß M¼ÀV½¹zÀ ªÉÄïÉà vÀĸÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ. ‘AiÀiÁjÃvÀ? ºÉêÀiÁUÀÆ EªÀ¤UÀÆ K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ? CªÀ¼À ¨sÀUÀߥÉæëĬĢÝgÀ§ºÀÄzÉÃ?’ vÀ¯É PÉlÄÖºÉÆìÄvÀÄ ¹ÃªÀiÁ½UÉ. zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁr ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzÉà £ÀA§jUÉ qÀAiÀÄ¯ï ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¹éZï D¥sï DV©nÖvÀÄÛ. ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀzÀ CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¸À® PÁ¯ï ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÉà ¹Üw. gÀÆ«ÄUÉ vÉgÀ½ ºÉêÀiÁ¼À£ÀÄß J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ, CªÀ¼ÉÆà UÁqsÀ¤zÉÝAiÀÄ°èzÀݼÀÄ. G¥ÁAiÀÄ«®èzÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà ©zÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ¼ÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀ½UÉ C¯Éèà eÉÆA¥ÀÅ ºÀwÛvÀÄ. oÀuï JAzÀÄ UÁè¸ÀÄ ©zÀÝ ¸À¢ÝUÉ ¨ÉaÑ zÀqsÀPÀÌ£É JzÀÄÝ PÀĽvÀ ¹ÃªÀiÁ ‘AiÀiÁgÀzÀÄ?’ JAzÀÄ vÀĸÀÄ UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà QgÀÄa©lÖ¼ÀÄ. “ºÉÃAiÀiï ¹ÃªÀiÁ, £Á£ÉÃ, ºÉêÀiÁ. ¨ÁAiÀiÁjPÉ DV ¤ÃgÀÄ PÀÄrwzÁß, ¯ÉÆÃl vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢âqÀÄÛ. ¸Áìj, ¤£Àß ¤zÉÝ ºÁ¼ÁUÉÆÃAiÀÄÄÛ. ªÀįÉÆÌÔ J£ÀÄßvÁÛ DgÁªÀiÁV ªÀÄAZÀzÀ §½ PÀĽvÀªÀ¼À PÉÊAiÉļÉzÀÄ dVÎzÀ ¹ÃªÀiÁ, “MAzÀÄ ¤«ÄµÀ ºÉêÀiÁ, £ÀAUÉ CeÉðAmï ªÀiÁvÁqÉâÃPÀÄ” JAzÀÄ ¨Éqï¯ÁåA¥ï ºÁPÀ®Ä ºÀĨÉâÃj¹zÀ¼ÀÄ. ºÉêÀiÁ¼À PÀtÄÚ C¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV ¥ÀPÀÌzÀ°èzÝÀ UÀrAiÀiÁgÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀ½vÀÄÛ. “¯ÉÃAiÀiï, UÀAmÉ £Á®Æ̪ÀgÉ FUÀ! CAxÀ CeÉðAmï K¤zÉ?” JAzÀÄ DPÀ½¸À®Ä £ÉÃgÀªÁV PÀĽvÀ ¹ÃªÀiÁ CªÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÇwð vÀ£ÀßvÀÛ wgÀÄV¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. PÉzÀjzÀ PÀÆzÀ®Ä, ¤zÉÝAiÀÄ®èzÉà PÉA¥ÁzÀ PÀtÄÚ, ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄqÀÄUÀnÖzÀÝ DvÀAPÀ. J¯ÉÆèà K£ÉÆà ¸Àj¬Ä®è JAzÀÄ CxÀðªÁzÀ ºÉêÀiÁ PÀtÄÚ ºÉƸÀQPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV PÀĽvÀ¼ÀÄ. “ºÉêÀiÁ ¤AUÉ HgÀ°è AiÀiÁgÁzÀÆæ ¹ÃPÉæmï ®ªÀégï


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ EzÁÝgÁ? CAzÉæ ¤AUÉ EµÀÖ E¯ÉÝà EzÀÆæ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¨ÉzÀj¹ÛgÉÆÃgÀÄ?” JAzÀÄ PÉüÀ®Ä PÀtÚgÀ½¹zÀ ºÉêÀiÁ vÀ¯ÉAiÀįÁèr¹©lÖ¼ÀÄ. “CAiÉÆåà ²ªÀ£ÉÃ, F ºÉÆvÀÛ°è EzÉAxÁ ¥Àæ±ÉßAiÉÄÃ? ¤eÁéUÀÆè ºÁUÉä®è! CzÁåPÉ ¤AUÉ F ºÉÆvÀÛ°è EAxÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AvÀÄ?” JAzÀÄ CZÀÑjUÉƼÀî®Ä, ¤lÄÖj¹lÖ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. “ºÉêÀiÁ, £ÉÆÃqÀÄ £À¤ßAzÀ K£À£ÀÆß ªÀÄÄaÑqÉâÃqÀ. ªÀÄzsÀågÁwæ £ÀAUÁågÉÆà ¥sÉÇãïªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÉðgÉÆà ºÀÄrΣÀ £Á¼É PÀ½¹âqÀÄ E¯Áè CAzÉæ CªÀî eÉÆvÉ ¤£Àß ºÉuÁ£ÀÆ ©Ã¼ÀÄvÉÛ CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄæ! J¯ÉÆèà K£ÉÆà JqÀªÀmÁÖVzÉ, UÉÆwÛzÉæ ºÉüÀÄ ¦èøï. £Á£ÀÄ PÉʯÁzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÉ. £Á£ÉƧÄî d£Àð°¸ïÖ. £ÀAUÀÆ C®à ¸Àé®à PÁAmÁåPïÖ÷ì UÉÆvÀÄÛ.” ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ CªÀ¼À CAUÉÊ »rAiÀÄ®Ä, CzÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ¨ÉªÉwgÀĪÀÅzÀÄ CjªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ°è DvÀAPÀ ªÀÄqÀÄUÀnÖzÀÄÝ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¹ÃªÀiÁ¼À ¸ÀA±ÀAiÀÄ ºÉZÁѬÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ MvÁ۬ĸÀ®Ä, PÀĹzÀ ºÉêÀiÁ ¨sÉÆÃgÉAzÀÄ C¼ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. “£Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ vÀ¦à¸ÉÆÌAqÀÄ ¥ÁgÁzÉ CAzÉÆÌAqÉÆßÃ, CzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉtªÁUÉÆêÀgÉUÀÆ ©qÉÆâ¯ÉéãÉÆà C¤ß¹ÛzÉ ¹ÃªÀiÁ. ºËzÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄÄaÑnÖ¢Ýä ¤¤ßAzÀ. £À£Àß C¥Àà, CªÀÄä wÃgÉÆÃV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀÄé! vÀªÀÄä HgÀÄ ©mÉÆÖÃVâlÖ. J¯Áè £À¤ßAzÁVzÀÄÝ. £Á£ÀÄ ¥Á¦” JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀÄwÛzÀݪÀ¼À£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ©lÖ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. CªÀ¼À zÀÄBR MAzÀÄ ºÀAvÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ PÁzÀ¼ÀÄ DvÀAPÀzÀ¯ÉèÃ. “¹ÃªÀiÁ, ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÀÄÄVÃwzÀÝAvÉà £Á£ÀÄ ¨Á¼ÀÆÌgÀÄ ¸ÉƸÉÊnUÉ mÉA¥ÀgÀj PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà £À£ÀUÉ ªÉÆúÀ£À£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ. CªÀ£À ªÀÄÆ® UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ DvÀ C°èAiÉÄà PÀèPïð DV PÉ®¸À ªÀiÁrÛzÀÝ. PÀæªÉÄÃt £À«Ää§âgÀ ¸ÉßúÀ UÀnÖAiÀiÁAiÀÄÄÛ. CªÀ£À ªÉÆúÀPÀ £ÀUÀÄ, UÀA©üÃgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À EµÀÖªÁVÛzÀÄé. HgÀ°è AiÀiÁgÉà zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁrzÀÆæ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrÛzÀÝ. C£ÁåAiÀÄ ¸À»¸ÉÆÃzÀÄ ªÀĺÁ¥Á¥À, CzÀPÉÌ ²PÉë

DUÉâÃPÀÄ CAwzÀÝ. UËqÀæ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ PÉ®ì ªÀiÁqÉÆÌqÉÆÃPÉ CAvÀ ºÉÆÃVÛzÀÝ. C¥ÀàAiÀÄå C°è C£ÀĨsÀ«¹ÛzÀÝ CªÀªÀiÁ£À, »A¸É £Á£Éà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® £ÉÆÃrÛzÀß®è. CzÀ£É߯Áè £Á£ÀÆ ºÉüÉÆ̽ÛzÉÝ ªÉÆúÀ£À£À ºÀvÀæ. DUɯÁè DvÀ C«æUɯÁè ¸ÀªÀiÁ §Ä¢Þ PÀ°¸ÉâÃPÀÄ CAwzÀÝ. £ÀAUÀÆ PÀæªÉÄÃt CªÀ£À ªÀiÁvɯÁè ¤d C¤ß¸ÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ wAUÀÄî PÀtÂÚUÉà ©Ã½è®è. £ÀAUÉ §ºÀ¼À DvÀAPÀªÁAiÀÄÄÛ. CªÀß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÉÝà ºÀÄZÉÑà »qÁÝAUÁUÉÆÃVvÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É MA¢ªÀì £À£ÉßzÀÄæUÉ §AzÀªÀ£Éà “£Á£ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV F HgÀÄ ©mÉÆÖÃVÛ¢Ýä. £À£ÉäÃ¯É ªÀĤìzÉæ JgÀqÀÄ eÉÆvÉ §mÉÖ vÀÄA¨ÉÆÌAqÀÄ ¨Á” CAzÀ. £ÀAUÀÆ CzÉãÉÆà ¸ÁºÀ¸À C¤ß¸ÀÄÛ. CªÀß ªÉÄÃ¯É ºÀÄZÀÄÑ ¦æÃw ¨ÉÃgÉ EvÀÛ®è. C¥Àà¤UÉ ¥ÀvÀæ §¢ðlÄÖ ºÉÆgÀnâmÉÖ. PÁqÀ¯Éèà CzɵÉÆÖà ¢ªÀì £ÀqÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ mÉAlÄUÀ½zÀÝ eÁUÀPÉÌ ºÉÆâé. £ÀªÀÄUÀ°è K£ÀÆ CAxÀ PÉ®ì E°ð®è. £Á£ÀAvÀÆ ºÉ¢æ ªÉÆúÀ£À£À ¨É¤ßUÉà DzÀµÀÄÖ EwðzÉÝ. CªÀ£ÉÆà ªÉÆzÀ°£À ºÁUÉ £À£ÉÆÓvÉ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÁqÉÝà C°èAiÀÄ zÉÆqÀØ £ÁAiÀÄPÀgÀ eÉÆvÉUÉà ºÉZÉÑZÀÄÑ EwðzÀÝ. gÁwæ ªÀiÁvÀæ £Á£ÀªÀ¤UÉ £É£À¥ÁVÛ¢ÝzÀÄÝ. ºÀUÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁwUÀÆ ¹QÛ°ð®è. DvÀAPÀ, C¤²ÑvÀvÉ, C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼Éà £À£Àß ¸ÀAUÁwUÀ¼ÁVâlÄé! ¸ÀÄRzÀ®èAvÀÆ AiÀiÁgÀÆ C°è°ð®è C£ÀÄß. MA¢µÀÄÖ d£À §AzÀÆPÀÄ Kj¸ÉÆÌAqÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀì CzɯÉÆèà ªÀiÁAiÀĪÁVârÛzÀæ¥Àà! £À£ÉÆÎà §jà CqÀÄUÉ PÉ®ì PÉÆnÖzÀÄæ MAzÀéµÀð. ¤zsÁ£ÀPÉÌ PÀlĪÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß M¥ÉÇ̼ÉâÃPÁAiÀÄÄÛ, EzÀÄ £Á£ÀÄ PÀAqÀ PÀ£À¹£À §zÀÄPÀ¯Áè CAvÀ. ªÉÆúÀ£ÀAUÉ ¸ÁªÀæ¸À® ºÉüÉÝ E°èAzÀ ºÉÆÃVâqÉÆÃt ¨Á CAvÀ. ±ÀÄgÀÄ«£À°è DvÀ ªÀiÁvÀÄ ºÁj¸ÀÝ. DªÉÄÃ¯É ¨ÉÊAiÉÆåÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀÝ. MA¢ªÀì ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆqÉzÀÄ CgÉfêÀ ªÀiÁrâlÖ. CµÉÖÃ, C°èAzÉäÃ¯É £Á D ¸ÀÄ¢Ý JvÉÆÛÃzÀ£Éßà ©nâmÉÖ. ªÀÄÆgÀĪÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ PÁªÉÄæÃqï ¥ÉǰøÀæ UÀÄArUÉ §°AiÀiÁzÁß, ªÉÆúÀ£À£Éà °ÃqÀgï DVâlÖ. £ÀAUÉ PÀ£ÀáªÀiïð CUÉÆÃAiÀÄÄÛ E£ÀÄß £À£Àß ±ÀªÀ£ÀÆ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®è CAvÀ. DvÀäºÀvÉå ªÀiÁqÉÆ̼ÉÆÃPÀÆ zsÉÊAiÀÄð E®ÝµÀÄÖ zÀħð®¼ÁVâmÉÖ. ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ ¸À® MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ C¨ÁµÀð£ÀÆß ªÀiÁrìzÀ. DªÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ ¸À® GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

53


E£ÀÄäAzÉ £Á ¸ÁéyðAiÀiÁUÀ¯ÁgÉ. £À£Àß C¥Àà, CªÀÄä£À ¸Á«UÉ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV £Á£ÀÄ PÁgÀt¼ÁzÉ. DzÉæ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁªÀ ªÀÄÄUÀÞgÀÆ £À£Àß PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁAiÉÆÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁgÉ JAzÉà ¤zsÀðj¹zÉ.

d£ÀjUÉ C®è, CªÀjUÉ C¤ªÁAiÀÄð DVzÉ ! £Á£Éà ªÀiÁqÉÆÌAqÉ. ºÀUÀ¯É¯Áè CqÀÄUÉ ¨ÉìĸÁÛ, gÁwæ ªÉÆúÀ£À£À ºÀ¹ªÀÅ vÀt¸ÁÛ E¢âmÉÖ. ¥ÀÅtå CAzÉæ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ £À£Àß CAªÀ ºÀAZÉÆ̼ÉÝà E¢ÝzÀÄÝ! ‘FPÉ vÀ£Àß ªÀiÁvÀæ ¸ÀévÀÄÛ’ JA§ CªÀ£À CºÀ«ÄPÉAiÉÄà £À£Àß PÁ¥ÁrzÉÝãÉÆÃ! DzÉæ £À£ÉÆß¼ÉÎ E£ÀÆß zsÉÊAiÀÄð ¨ÁQ¬ÄzÉ CAvÀ C¤ìzÀÄÝ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢ªÀìzÀ »AzÉ £ÀqÉzÀ D WÀl£É¬ÄAzÀ!” JAzÀªÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÁzÀAvÁV ¢ÃWÀðG¹gÀÄ zÀ§â®Ä, vÀPÀët ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ. C¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV CªÀ¼À PÉ£ÉßUÀ¼ÀÆ vÉÆÃAiÀÄvÉÆqÀVzÀݪÀÅ. ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ vÀĸÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀ ºÉêÀiÁ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ¼ÀÄ. “¹ÃªÀiÁ, PÀæªÉÄÃt £À£Àß CAvÀgÀAUÀ ZÀÄZÉÆÑÃPÉ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀÄÛ. ªÉÆúÀ£À£À ªÉÄÃ¯É £ÀAUÉ ºÀÄnÖzÀÄÝ DPÀµÀðuÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ PÁæAw ªÀÄtÄÚ ªÀĹAiÀÄ DªÉñÀªÀ®è C£ÉÆßÃzÀÄ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ. ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÁéyðAiÀiÁVâmÉÖ ¹ÃªÀiÁ, CzÉÌà £ÀAVà ²PÉëAiÀiÁVzÉÝãÉÆÃ! ºÉvÀÛ¨ÉâAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ¨ÉAQºÁQzÀÝPÉÌ DUÉâÃPÁzÉÝà ©qÀÄ. ºÀA, AiÀiÁgÀ£ÀÄß GzÁÞgÀ ªÀiÁrÛ¢ÝêÉÇà £ÁªÀÅ F jÃw ¸ÀvÀÄÛ §zÀÄQ JAzÉà w½Ãw®è £ÀAUÉ! MAzÀAvÀÆ ¤zsÁðgÀªÀiÁrzÉÝãÉ.

54

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

¹ÃªÀiÁ £Á¤ÃUÀ ºÉýÛgÉÆà «µÀå §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ AiÀiÁªÉÇÝà ¥ÉÃ¥Àj£ÉÆãÀÄ ªÉÆúÀ£À£À EAlªÀÇåðUÉ §A¢zÁß. C«æ§Ææ §ºÀ¼À DwäÃAiÀÄgÀÄ C£ÉÆßÃxÀgÀ EzÀæ¥Àà. £Á£Éà HlPÉ̯Áè C«æUÉ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÉÝ. DUÀ £ÀAUÉ ZÀÆgÀÄ ¥ÁgÀÄ ¸ÀÄ¢Ý Q«UÉ ©vÀÄÛ. £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ®Æè MqÀPÀÄ ªÀÄÆrzÉAiÀÄAvÉ. £ÀªÀÄä®Æè ºÀ®ªÀjUÉ F £ÀgÀ¼ÀĪÀ §zÀÄPÀÄ ¨ÉøÀwÛzÉAiÀÄAvÉ. ºÀ®ªÀgÀÄ §AzÀÆPÀÄ ©lÄÖ £ÁrUÉ ªÀÄgÀ½ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ G¹gÀÄ ©qÉâÃPÀÄ CAwzÁÝgÀAvÉ. EzÀÄ ªÉÆúÀ£À¤UÉ UÉÆvÁÛVzÉ. vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁædå J°è £Á±ÀªÁVâqÀÛzÉÆà JAzÀÄ D j¥ÉÇÃlðgÀ£À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀªÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ £É¥ÀzÀ°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ ©¹ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä ¸ÉÌZï ºÁQzÀÝ. vÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É ¨ÉìĹPÉƼÀî®Ä EAxÀªÀgÀ£ÀÄß EmÉÆÌArvÁðgÉ zÉÆqÀØ d£ÀgÀÄ. CªÀiÁAiÀÄPÀjUÉ PÁæAw, §zÀ¯ÁªÀuÉ JAzÀÄ ºÉý, MAzÉƼÉî GzÉÝñÀªÀ£Éßà ºÀ¼Àî »r¹âqÁÛgÉ. DªÉÄÃ¯É CAxÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÆQlÄÖ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÉÆ̼ÁÛgÉ. ªÉÆúÀ£À£ÀAxÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÁV ªÉÄgÉwvÁðgÉ. CªÀgÀ ªÀiÁw£À £ÀqÀÄªÉ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀÆ §AvÀÄ ¹ÃªÀiÁ. £ÀAUÉ ªÉÆzÀÄè CzÀÄ ¤Ã£Éà CAvÀ UÉÆvÁÛVè®è. DzÉæ D ªÀÄ£ÀĵÀå£À Q¸É¬ÄAzÀ ¤£Àß avÀæ CZÁ£ÀPÁÌV ©vÁÛ, PÀArâqÀÄÛ! ¹ÃªÀiÁ, ºÀjñÀ C£ÉÆßÃgÀÄ AiÀiÁgÁzÀÆæ ¤AUÉÆvÁÛ? D ºÉ¸Àj£À ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀÇ §A¢vÀÛ¥Àà! ±ÀÄgÀÄ«UÉ §ºÀ¼À ¨sÀAiÀĪÁAiÀÄÄÛ. DªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄ vÀqÉÆåÃPÁUÉÝà DVzÁÝUÉÆÃVè CAzÉÆÌAqÀÄ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrâmÉÖ. ªÉÆúÀ£À¤UÉ ‘M¼ÀV£À ¦AqÀ ¨É¼ÉÆÝÃVzÉ. E°è DUÀ®è, vÉ¥ÀàUÉ Hj£À ¨ÁAiÀĪÀÄä£À ºÀvÀæ ºÉÆÃV §wðä’ CAvɯÁè PÀxÉPÀnÖ £ÀA©ì C°èAzÀ vÀ¦à¸ÉÆÌAqÀÄ §A¢âmÉÖ. “¹ÃªÀiÁ, ¤dªÁUÀ®Æ £ÀAUÉ eÁ¹ÛAiÉÄãÀÆ UÉÆwÛ®è. ¤£Àß ¥Àæ¸ÁÛ¥À AiÀiÁPÉ §AvÉÆà w½Ãw®è! MnÖ£À°è £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä©qÉÆÃzÉÆæ¼ÉÎà ¤Ã£ÀÄ


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ £À£Àß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÉæ, CªÀæ PÉ®ì ¸À°Ã¸ÁUÀvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ CªÀæ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁV¢Ý§ðºÀÄzÀÄ! £ÀAUÉãÁzÀÆæ DVè ©qÀÄ, ¤Ã ªÀiÁvÁæ ºÀıÁgÁVgÀÄ ¹ÃªÀiÁ. £À¤ßAzÉãÀÆ vÉÆAzÉæ DUÁâzÀÄð ¤AUÉ” JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ C¼ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ¹ÃªÀiÁ ªÀiÁvÀæ ¤±ÉÑöÖvÀ¼ÁV PÀĽvÀÄ©nÖzÀݼÀÄ. vÀĸÀÄ ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉãÉÆà ºÉƼÉzÀAvÁV xÀlÖ£É wgÀÄVzÀªÀ¼ÉÃ, “ºÉêÀiÁ ¤£Àß §½ ªÉÆúÀ£À£À ¥sÉÇÃmÉÆà K£ÁzÀÆæ...” JAzÀÄ PÉüÀ®Ä DPÉ vÀĸÀÄ ºÉÆvÀÄÛ D¯ÉÆÃa¹, vÀ£Àß aîªÀ£ÀÄß eÁ¯Ár ¥ÉÃ¥Àj£À vÀÄAqÉÆAqÀ£ÀÄß PÉÆlÖ¼ÀÄ. ¹ÃªÀiÁ½UÉ ªÀåQÛAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀwÛ©nÖvÀÄ. CzÉà ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀªÁgÀªÀµÉÖà «ªÉÃPÀ£À qɹ̣À°èzÀÝ

£ÀªÀÄä ‘ªÀĺÁUÀoï§AzsÀ£ï’UÉ ‘ªÉÇÃlÄ’ ºÁPÀÄâqÀÄ... ¤Ã£ÀÄ PÉýzÉݯÁè PÉÆqÀĹÛä...

¥sÉʯÉÆAzÀgÀ®Æè PÀArzÀݼÀÄ. ‘EªÀ£ÀÄ PÁªÉÄæÃqï «¥ÀįÉñï!’ JAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁUÉà ºÉýPÉƼÀî®Ä, ºÉêÀiÁ PÀtÚgÀ½¹ “ºËzÀÄ, F ºÉ¸ÀgÀÆ EzÉ CªÀ¤UÉ. §ºÀıÀB ºÉÆgÀUɯÁè F ºÉ¸Éæà ZÁ°ÛAiÀÄ°è¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ” J£Àß®Ä CªÀ¼ÉƼÀV£À C£ÀĪÀiÁ£À UÀnÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. UÀr©r¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ°£À°èzÀÝ ¨sÁªÀavÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ºÉêÀiÁ½UÉ vÉÆÃj¸À®Ä vÀPÀët DPÉ “CgÉgÉ, EªÀ£Éà D j¥ÉÇÃlðgï, ªÉÆúÀ£À£À eÉÆvÉUÉ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀªÀ!” JAzÀÄ©qÀ®Ä ¹ÃªÀiÁ¼À PÉʬÄAzÀ ªÉƨÉʯï l¥Àà£É eÁj ©vÀÄÛ.

G

ºÁAUÁ §Ä¢ÝÃ....ªÉÇÃlÄ ºÁQÛä DzÉæ MAzÀÄ PÀArøÀ£ï...... £À£ÀߣÉßà ‘¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ’ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ....

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

55


¨sÁUÀ - 2

ªÀiÁvÀȺÀÈzÀ¬Ä UÀÄgÀÄ ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ §zÀÄQUÀÆ GjAiÀÄĪÀ zsÀĤUÀÆ zÁégÀPÁªÀiÁ¬ÄAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÀĪÀ ºÀtvÉUÀÆ C¯ËQPÀ ¸ÀA§AzsÀ K¥ÀðnÖvÀÄÛ. GjAiÀÄĪÀ zsÀĤAiÀÄ°è d£ÀgÀ PÀµÀÖ, zÀÄBR, zÁjzÀæå, gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼À£ÀÄß DºÀÄwAiÀiÁV ¤Ãr ¸ÀÄqÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ ¨Á¨Á.

qÁ. C£À¸ÀÆAiÀiÁzÉë dr.anasuyadevi@gmail.com

56

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

¯ÉAiÀÄ°è «avÀæªÁV ¸ÀÄwÛzÀ gÀĪÀiÁ®Ä, GzÀÝzÀ ¤®ÄªÀAV, JqÀ¨sÀÄdzÀ°è eÉÆýUÉ, PÉÊAiÀÄ°è aªÀÄÄl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀlPÁ - »ÃVvÀÄÛ CAzÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÉƼÀUÉ §AzÀ vÀgÀÄt ¥sÀQÃgÀ ¨Á¨Á£À GqÀÄUÉ. “¸Á¬Ä... ¨Á¨Á... ¸Á¬Ä¨Á¨Á” JAzÀÄ GzÀÎj¸ÀÄvÀÛ D£ÀAzÀ¨ÁµÀà ºÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ¯Áì¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ “ªÀĺÁ¯Áì¥Àw, ¤£Àß CPÀÄApvÀ ±ÀæzÉÞ «±Áé¸ÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÀvÀÄA©zÀªÀÅ. ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ‘¨sÀUÀªÁ£ï’ JAzÀÄ PÀgÉzÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ‘¨sÀUÀvï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¨sÀUÀvï eÉÆvÉAiÀįÉèà ¨sÀUÀªÁ£ï EgÀÄvÁÛ£É. F ²gÀrAiÀįÉèà E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ G½AiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹ £Á£ÀÄ §A¢zÉÝãɔ JAzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ RAqÉÆèÁ£À CZÀðPÀªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà EgÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ºÉý C°èAzÀ GvÀÛgÀ¢QÌ£À°èzÀÝ vÀªÀÄä UÀÄgÀĸÁÜ£ÀªÁzÀ ¨Éë£ÀªÀÄgÀzÀ §ÄqÀPÉÌ »A¢gÀÄV C¯Éèà C£ÀwzÀÆgÀzÀ°è PÀĽvÀgÀÄ. CAzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ ¨Á¨Á ¥Àæw¢£À LzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ©üPÉë PÉý ¥ÀqÉzÀÄ ¨Éë£ÀªÀÄgÀzÀ §ÄqÀPÉÌ §AzÀÄ C°èzÀÝ ©Ã¢£Á¬ÄUÀ½UÀÆ ¥À±ÀÄ¥ÀQëUÀ½UÀÆ D ©üPÁë£ÀߪÀ£ÀÄß ºÀAa, G½zÀÄzÀ£ÀÄß vÁªÀÅ ¸Éë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä J¯ÉÆèà ªÀÄ®V gÁwæ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀgÀÄ, ºÀ¹ªÀÅ DzÁUÀµÉÖ ©üPÉë PÉüÀĪÀgÀÄ. ¨Éë£ÀªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÀÆgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÁr¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ ºÉZÉÑãÀÆ ªÀiÁvÁqÀzÉà ªÀiË£ÀªÁVgÀĪÀgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä PÁrUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃV©qÀĪÀgÀÄ. HjUÉ ªÀÄgÀ½zÁUÀ AiÀiÁgÉãÀÄ ¤ÃrzÀgÀÆ ªÀiË£ÀªÁV ©üPÉë


DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É

¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ; EAxÀzÉÝà ¨ÉÃPÉA§ fºÁé §AiÀÄPɬĮè. K£ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉÆà CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°zÀÝ £Á¬Ä, ¨ÉPÀÄÌ, PÁUÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ºÀAa, DªÉÄÃ¯É vÁªÉÇA¢µÀÄÖ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¥Àj¥ÁnAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀæªÉÄÃt EªÀgÀ F ZÀAiÉÄð w½zÀ UÁæªÀÄzÀ E¤ßvÀgÀ ©üPÀÄëPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÉÊAiÉÆqÀÄØwÛzÀÄÝzÀÆ GAlÄ. DUÀ ¨Á¨Á vÀªÀÄUÉãÀÆ G½¹PÉƼÀîzÉ, EzÀÄÝzÉ®èªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ®è ºÀAa©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀzÀÄ ºÀ¹ªÀÅ ¤zÉÝ ¤ÃgÀrPÉ zÉúÀ¨ÁzsÉUÀ½®èzÀ CªÀzsÀÆvÀgÀ §zÀÄPÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? JµÉÆÖà d£À ‘FvÀ£ÉƧ⠺ÀÄZÀÑ’ JAzÉà ¥ÀjUÀt¹©lÖgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ºÀÄZÀÄÑ ¥sÀQÃgÀ, wgÀÄPÀ, PÉƼÀPÀ JAzÀÄ vÀÄaÒÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á ²gÀrUÉ §AzÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀjUÉ ©üPÉë ¤ÃrzÀÄÝ ‘§¬ÄeÁ¨Á¬Ä’ JA§ UÀÈ»tÂ. DPÉ vÀÄA§ UËgÀªÀ¢AzÀ, ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨Á¨ÁgÀ ºÉÆmÉÖ¥Ár£À §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. F §¬ÄeÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CZÀðPÀ ªÀĺÁ¯Áì¥Àw

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

57


EªÀj§âgÀÆ ‘¨Á¨Á ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÅgÀĵÀgÀ®è, ªÀÄ»ªÀiÁ¤évÀgÀÄ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ Cj«UÉ vÀgÀ®Ä §ºÀĪÁV ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß, CªÀgÀ UÀÄgÀĸÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß JZÀÑj¸À®Ä §ºÀ¼À ±ÀæzÉÞ, ¨sÀQÛ, vÁ¼Éä¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀªÀiÁrzÀªÀgÀÄ EªÀj§âgÀÄ. PÀæªÉÄÃt EªÀgÀ ªÀiÁw£À°è £ÀA©PÉ §AzÀÄ PÉ®ªÀÅ D¹ÛPÀ ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ ¨Á¨ÁgÀ §½UÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ ¥ÁgÀĪÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¨Á¨Á ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj ±ÁAw-£ÉªÀÄä¢AiÀÄ §zÀÄQUÉ PÁgÀtgÁzÀgÀÄ. F SÁåw M§âjAzÀ M§âjUÉ ºÀgÀrvÀÄ. d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀÄA¥ÁV vÀªÀÄä CºÀªÁ®Ä ºÉýPÉƼÀî®Ä §gÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà PÁrUÀÆ ºÉÆÃV EzÀÄÝ©qÀÄwÛzÀÝ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MªÉÄä ªÀĺÁ¯Áì¥Àw »ÃUÉ PÉÆÃjzÀ: “JµÉÆÖà d£ÀgÀÄ ¤ªÀÄä PÀgÀÄuÉ §AiÀĹ ¸ÀAzÀ²ð¸À®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÁr£À°èzÀÝgÉ zÀ±Àð£À ¹UÀzÉ ¤gÁ±ÉUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ¤ÃªÉ¯ÁèzÀgÀÆ MAzÉqÉ £É¯ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ¨Á¨Á. DUÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¤ªÀÄä §½ §AzÀÄ ±ÀgÀuÁUÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.” “£À£Àß ¸ÁÜ£À AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛ®èªÉà ¨sÀUÀvï?” JAzÀÄ ¨Á¨Á PÉýzÀgÀÄ. eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀAvÉ ªÀĺÁ¯Áì¥Àw “vÀªÀÄä UÀÄgÀĸÁÜ£ÀªÀ£ÀÆß, CzÀgÀ D¼ÀzÀ°è ªÀĹâAiÉÆAzÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÆß, £ÀqÀÄªÉ F

ªÀĹâUÉ ¸ÀÄgÀAUÀªÀiÁUÀð«gÀĪÀÅzÀ£ÀÆß vÁªÉà w½¹¢Ýj. D ªÀĹâ ¥Á¼ÀÄ©¢ÝzÉ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. vÁªÀÅ C°èAiÉÄà £É¯¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ PÉÆÃjPÉAiÀiÁVzÉ ¨Á¨Á...” JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ. D ¥Á¼ÀĪÀĹâAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀPÀÛªÀÈAzÀzÀªÀgÉ®è ¸ÉÃj ±ÀĨsÀæUÉƽ¹, ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹PÉÆlÖgÀÄ. ¨Á¨Á MAzÀÄ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀAzÀÄ D ªÀĹâAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛªÀå DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¨Á¨Á D ºÁ¼ÀÄ©zÀÝ ªÀĹâAiÀÄ°è £É¯¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀÄ®ªÀÄvÀ¸ÀÜjAzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄÆ §A¢vÀÄ. DUÀ ¨Á¨Á “EzÉà £À£Àß ªÀÄA¢gÀ, EzÉà £À£Àß ªÀĹâ, EzÉà £À£Àß zÁégÀPÉ” JA§ÄzÁV WÉÆö¹ M¼ÀUÀr¬ÄlÄÖ©lÖgÀÄ. ¨Á¨Á »ÃUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÉà CªÀgÀ ªÁ¸ÀÛªÀåPÉÌ ‘zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ £É¯É ¤AwvÀÄ. zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä ¢£Éâ£Éà d£ÀgÀ ¨ÁAiÀÄ°è £À°zÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. vÀªÀÄä fëvÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÁ¸ÀÛªÀå«zÀÝzÀÄÝ EzÉà zÁégÀPÁªÀiÁ¬ÄAiÀÄ°è. E°èAiÉÄà £É¯¹ eÁÕ£ÀzÀ zsÀĤ(¢Ã«UÉ)AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹j¹ CzÀPÉÌ CjµÀqÀéUÀðUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ £Á£Á§UÉAiÀÄ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß DºÀÄwAiÀiÁV ¤ÃqÀÄvÀÛ §AzÀgÀÄ. E°è ‘zsÀĤ’ ºÉÆwÛ¹ CzÀ£Éßà CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀÄvÀÛ, ¸ÀzÁ zÀQëuÁ©üªÀÄÄRªÁVAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. «µÀAiÀÄ ªÁ¸À£Á¸ÀªÉÄÃvÀªÁzÀ

UÀÄgÀÄ«£À ¸ÉÃªÉ UÀÄgÀĸÉêÉUÉ C£ÉÃPÀ ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. CzÀgÀ°è UÀÄgÀÄUÀ¼À ZÀjvÉæ, fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ UÀæAxÀ gÀa¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á¬Ä¨sÀPÀÛgÁzÀ UÉÆëAzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ zÁ¨sÉÆîÌgï JA§ªÀgÀÄ ±ÀÄzÁÞAvÀBPÀgÀt¢AzÀ GvÀÌöȵÀÖªÁzÀ ±ÀæzÉÞ, ¨sÀQÛ, ¥ÉæêÀÄzÀ°è gÀa¹gÀĪÀ UÀæAxÀªÉà ‘¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉæ’. F UÀæAxÀPÁgÀgÀ£ÀÄß ‘CuÁÚ¸ÁºÉç zÁ¨sÉÆîÌgï’ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀiÁªÀįÉÃzÁgÀgÁV, gɹqÉAmï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï DV G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¨Á¨Á ¦æÃw¬ÄAzÀ ‘ºÉêÀiÁqÀ¥ÀAvÀ’, ‘ºÉêÀiÁ¢æ ¥ÀAvÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀAvÉ.

58

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É ªÀÄ£ÀĵÀå£À CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß, £Á£Á avÀÛªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ‘zsÀĤ’AiÀÄ°è DºÀÄw ¤ÃqÀÄvÀÛ, ¥Àædé°¸ÀĪÀ CVßPÀÄAqÀ¢AzÀ eÁÕ£ÀvÉÃd¸Àì£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À £ÁªÀĸÀägÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀzsÀÆvÀgÁVzÀÝ ¨Á¨ÁjUÉ ºÀ¹ªÀÅ, ¤zÉÝ, vÀ鵃 ¨Á¢ü¸ÀÄwÛgÀ°®èªÁzÀgÀÆ, vÀ£Àß UÀÄgÀÄ«£À DzÉñÀzÀAvÉ vÀ¥ÀàzÉ ¢£ÀPÉÌ LzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©üPÉë ¨ÉÃr vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛt ¥ÁætÂ¥ÀQëUÀ½UÉ, vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ »A¨Á°¹ §gÀĪÀ ©üPÀÄëPÀjUÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¥Àj¥Án DVvÀÄÛ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀAvÉAiÉÄà PÉ®ªÉǪÉÄä PÀ©ÃgÀgÀ zÉÆúÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄvÁÛ, ºÉüÀÄvÁÛ vÀªÀÄä¯Éèà vÁªÀÅ PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîvÁÛ, AiÀiÁgÉÆA¢UÉÆà ¸ÀA¨sÁ¶¸ÀĪÀAvÉ PÉʬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ ¸À£ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ªÀÄw»Ã£À ºÀÄZÀÑgÀAvÉ PÁtĪÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAvÀ¯Éà ªÀiÁwUɼÉzÀÄ QZÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÆ E¢ÝvÀÄÛ. DUÉ®è ¨Á¨Á wêÀæ ªÀiˤ, E®èªÉ PÀ©ÃgÀgÀ zÉÆúÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà GvÀÛj¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä ©lÖgÉ ¨Éë£ÀªÀÄgÀzÀ CrAiÀÄ°è, E®èªÉ ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÁrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ²gÀrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°zÀÝ gÁºÀvï, ¤ªÀÄUÁAªï ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀ PÀtÂÚUÉ EªÀgÉƧâ PËvÀÄPÀzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀ PÀÄvÀƺÀ®¨sÀjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ “CªÀgÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ªÀÄw¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁzÀªÀgÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ, CªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ ¥ÀjªÁædPÀ ¸ÀA£Áå¹, CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÆqsÁxÀð¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀ۪ɔ JAzÉ®è «ªÀj¸ÀÄvÀÛ ªÀĺÁ¯Áì¥Àw, §¬ÄeÁ¨Á¬Ä, ¸ÀSÁgÁªÀiï, UÀt¥ÀvïPÉÆÃvÉ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¨Á¨ÁgÀ CAvÀgÀAUÀ¨sÀPÀÛgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á vÀ£Àß §½ §AzÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀÄ®ªÀÄvÀ¸ÀÜgÉà DVgÀ°, CªÀgÀªÀgÀ eÁwªÀÄvÀzÀ £ÀA©PÉUÉ vÀPÀÌAvÉAiÉÄà GvÀÛj¹ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÉÃj ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀÄjªÀÄ¼É ºÀj¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvï, ¥ÀÅgÁt, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ

±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÆß, PÀÄgÁ£ï, ¨Éʧ¯ï, UÀÄgÀÄUÀæAxÀUÀ¼À°è£À ¨ÉÆÃzsÉUÀ¼À£ÀÆß G¯ÉèÃT¹ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²gÀrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è DzsÁåwäPÀ ¥ÀxÀ »r¢zÀÝ C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀĸÀAvÀgÀÄ £É®¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ‘E¯ÉÆè§â ºÀÄZÀÑ ¥sÀQÃgÀ EzÁÝ£É, PÀAqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹ §gÉÆÃt’ JAzÉà ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¸À«Äæ¹zÀgÀÄ. EªÀgÉ®èjUÀÆ ¨Á¨ÁgÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV w½ºÉýzÀªÀ£ÀÄ ªÀĺÁ¯Áì¥ÀwAiÉÄÃ. PÀqÉPÀqÉUÉ F ¸ÁzsÀĸÀAvÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è C¥ÀǪÀð ±ÁAw-¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨Á¨ÁjAzÀ zÀÆgÀ¸ÀjAiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀåªÁV ¸ÁzsÀĸÀvÀìAUÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà £É®¹©lÖgÀÄ. F C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¨ÁjUÉ zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀQzÁ¸À JA§ E§âgÀÄ ¸ÁzsÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀ vÀÄA¨Á »vÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. PÁ²£ÁxÀ JA§ªÀ£ÀÄ zÉëzÁ¸À£À ¥ÀgÀªÀIJµÀå. EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀĺÁ¯Áì¥ÀwAiÀÄ£ÀÆß PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ DzsÁåwäPÀ ¸ÀvÀìAUÀzÀ°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ZÀZÉð, ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, ¨Á¨Á J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀÆvÀæ§zÀÞªÁVAiÀÄÆ ±Á¸ÀÛç¹zÀÞªÁVAiÀÄÆ «ªÀj¹ CªÀgÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä EªÀgÉ®è GvÀÄìPÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «±Àé¨sÁævÀÈvÀézÀ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÀÝ ¸Á¬Ä¨Á¨Á »AzÀÄ, ªÀÄĹèA, PÉæöʸÀÛ, ¹Sï »ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀiÁðzsÁgÀªÀÅ J¯Éè°è DªÀ±ÀåPÀ, J¯Éè°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃzÁºÀgÀtªÁV w½¹ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ vÀÄA¨Á ¸ÀªÀÄAiÀÄ ‘zsÀĤ’ JzÀÄgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, a®ÄªÉÄUÉ vÀA¨ÁPÀÄ vÀÄA© ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C£ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀÝ EnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯ÉPɼÀUÉ Ej¹PÉÆAqÀÄ ¤zÉÝ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D EnÖUÉAiÉÄà CªÀgÀ ¥Á°UÉ CªÀgÀ UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄr®Ä JA§AvÁVvÀÄÛ. ¸ÀAPÀµÀÖ¤ªÁgÀPÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÉÆ»¢Ýãï vÁA¨ÉÆý, ªÁªÀÄ£À vÁvÁå ªÀÄÄAvÁV C£ÉÃPÀjUÉ ²gÀrAiÀÄ°è ¨Á¨ÁgÀ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

59


C£ÀÄUÀæºÀ ¹¢Þ¹vÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À ¥ÁvÉæ, ªÀÄqÀPÉ PÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÁªÀÄ£À vÁvÁå ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ‘¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ PÀȥɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁ¬ÄvÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ªÉÆ»¢Ýãï vÁ£ÀÆ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ£ÀÄ; “EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÁwAiÉÆÃ, »AzÀĪÉÇÃ?” J£ÀÄߪÀ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄÄwÛ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÁV PÉtQzÀ£ÀÄ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ¨Á¨Á ¸ÀàA¢¸À°®èªÁzÀgÀÆ, PÀqÉPÀqÉUÉ «ZÁgÀ«¤ªÀÄAiÀÄ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, ªÁzÀ«ªÁzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. PÀqÉUÉƪÉÄä E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀÄ¹Û PÀzÀ£ÀªÀÇ £ÀqɬÄvÀÄ. ¨Á¨Á ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÊ»PÀ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ, ¨ÉÃPÉAvÀ¯Éà F ªÉÆ»¢Ýãï JzÀÄjUÉ PÀĹÛAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. C¯Éèà EzÀÝ UÀAUÁVÃgï JA§ CzsÁåvÀä¸ÁzsÀPÀ “UÀÄgÀĪÀÅ ¸ÉÆîĪÀÅzÉà ²µÀå£À£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸À®Ä” JAzÀÄ GzÁÎgÀªÉwÛzÀ£ÀÄ. ªÉÆ»¢Ýãï£À M¼ÀUÀtÄÚ vÉgÉzÀÄ ¨Á¨ÁjUÉ ±ÀgÀuÁzÀ£ÀÄ. ‘¨sÁUÉÆÃf’ JA§ PÀĵÀÖgÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¨Á ¸ÀévÀB vÁ£Éà ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ DºÁgÀ ¤Ãr G¥ÀZÀj¹, D£ÀAvÀgÀ D gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ªÀĹâUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ zsÀĤAiÀÄ JzÀÄgÉà MAzÀÄ UÉÆÃtÂaîzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÀgÀÄ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÀæeÉÕAiÉÄà E®èzÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¨sÁUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ “¥Á¦ ±ÀjÃgÀªÉÇAzÀÄ ¥ÀÅtå ¨ÉÃr ªÀĹâ ¥ÀæªÉò¹zÉ. EgÀ°, C¯ÁèªÀiÁ°Pï, C¯Áè ¨sÀ¯Á PÀgÉÃUÁ” JAzÀÄ GzÀÎj¹ vÁªÀÇ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà vÀªÀÄä EnÖUÉUÉ vÀ¯É¬ÄlÄÖ ªÀÄ®V©lÖgÀÄ. ¨Á¨Á PÀĵÀÖgÉÆÃVAiÉƧâ£À£ÀÄß ªÀĹâAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉUÉà EgÀÄvÁÛgÉA§ ªÁvÉð ²gÀr HgÀ¯Éè®è ªÁ妹 ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß C¸ÀàöȱÀågÀAvÉ d£À £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ©üPÉë ¤ÃqÀ®Æ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. “D ¨sÁUÉÆÃf PÁ¬Ä¯É ¤£ÀUÀÆ CAnPÉƼÀî°zÉ. ¤¤ßAzÀ PÀĵÀÖgÉÆÃUÀ HjUÉ®è ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ, zÀÆgÀ ¸Àj, §gÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ C¸ÀºÀå ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. §¬ÄeÁ¨Á¬Ä M§â¼ÀÄ Hj£À AiÀiÁgÀ PÀtÂÚUÀÆ ©Ã¼ÀzÉ CqÀØzÁj »rzÀÄ ªÀĹâUÉ §AzÀÄ ¸ÉgÀV£À°è vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ gÉÆnÖ ¥À®åzÀ ©üPÉë ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀAqÀ zÀȱÀå CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÛA©üèsÀÆvÀ¼À£ÁßV ªÀiÁrvÀÄ. ¨sÁUÉÆÃf ªÀÄ®VzÀÝ, CªÀ£À zÉúÀ C¸ÀºÀåPÀgÀªÁVzÉ, PÉƼÉvÀ

60

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ºÀÄtÄÚUÀ½AzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á zsÀĤ¬ÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀÄÄ¶Ö §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ D ªÀætUÀ½UÉ®è vÀÄA© DvÀ£À ªÉÄÊUÉ®è ¯Éæ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ! F J®è «µÀAiÀÄ w½zÀ d£ÀgÀÄ ¨Á¨ÁgÀ §UÉÎAiÉÄà C¸ÀºÀå¥ÀlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉAiÉÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀAvÉ ¨sÁUÉÆÃfUÉ vÀUÀÄ°zÀÝ PÀĵÀÖgÉÆÃUÀªÀÅ ¨Á¨ÁgÀ §Æ¢ aQvÉì¬ÄAzÀ¯Éà ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁV DvÀ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ£ÁV zÉúÀPÁAw¬ÄAzÀ PÀÆr £ÀqÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀĪÀ AiÉÆÃUÀ Hj£À d£ÀjUÉÆzÀVvÀÄ. d£À ªÀÄvÉÛ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀ°è CzÉãÉÆà C¯ËQPÀ ±ÀQÛ vÀÄA©zÉ J£ÀÄߪÀ «ZÁgÀ ²gÀr ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÀgÀqÀÄvÀÛ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀqɬÄvÀÄ. ¤ªÀÄUÁAªï£À £Á£Á¸ÁºÉç zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉA§ PÉÆgÀVvÀÄÛ. ªÀĹâUÉ §AzÀÄ ¨Á¨ÁjUÉ ±ÀgÀuÁzÁUÀ zsÀĤAiÀÄ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö vÉUÉzÀÄPÉÆlÄÖ “zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÆ gÁwæ ºÁ®°è ¨Égɹ PÀÄr¬Äj” JAzÀgÀÄ ¨Á¨Á. ºÁUÉAiÉÄà D §Æ¢«Ä²ævÀ ºÁ®£ÀÄß ¸Éë¹zÀ £ÀAvÀgÀ wAUÀ¼ÉÆ¥ÀàwÛ£À¯Éèà ¥ÀªÁqÀªÉà £ÀqɬÄvÀÄ JA§AvÉ £Á£Á¸ÁºÉç£À ¥Àwß UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA© DgÉÆÃUÀåªÁVzÀÝ UÀAqÀĪÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉvÀÛ¼ÀÄ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ‘¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ’AiÀÄ°è zÁR¯ÁV, ¨Á¨Á ªÀiÁrzÀ ¥ÀªÁqÀUÀ½UÉ ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ §zÀÄQUÀÆ GjAiÀÄĪÀ zsÀĤUÀÆ zÁégÀPÁªÀiÁ¬ÄAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÀĪÀ ºÀtvÉUÀÆ C¯ËQPÀ ¸ÀA§AzsÀ K¥ÀðnÖvÀÄÛ. GjAiÀÄĪÀ zsÀĤAiÀÄ°è d£ÀgÀ PÀµÀÖ, zÀÄBR, zÁjzÀæ÷å, gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼À£ÀÄß DºÀÄwAiÀiÁV ¤Ãr ¸ÀÄqÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ ¨Á¨Á. F £ÀqÀÄªÉ ¨Á¨ÁgÀ ªÀÄ»ªÉÄ J¯ÉèqÉ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄ CPÀÌ®PÉÆÃl ªÀĺÁgÁdgÀ ²µÀågÁzÀ D£ÀAzÀªÀÄoÀzÀ ¸ÁzsÀÄ D£ÀAzÀ£ÁxÀ JA§ªÀgÀÆ ²gÀrUÉ §AzÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁrzÀgÀÄ. “C£ÉÃPÀ PÀµÀÖ£ÀµÀÖUÀ½AzÀ®Æ, ¸ÀA¸ÁgÀ §AzsÀ£À¢AzÀ®Æ, gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ½AzÀ®Æ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ GzÀÞj¸ÀĪÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀªÀÅ F ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄgÀÄ«VzÉ” JAzÀÄ D£ÀAzÀ£ÁxÀgÀÄ ¨Á¨ÁgÀ §UÉÎ


DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É ¨Á¨Á ºÉÆwÛ¹zÀ ‘zsÀĤ’ ¨Á¨Á zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä ¸ÉÃjzÀA¢¤AzÀ®Æ zsÀĤAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ fêÀAvÀªÁVnÖgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ G¹gÁlzÀµÉÖà ¸ÀvÀåªÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV JAzÀÆ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß DgÀ®Ä ©qÀÄwÛgÀ°®è. vÀªÉÄä®è CAvÀgÀAUÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß GjAiÀÄĪÀ zsÀĤAiÉÆA¢UÉ ¸À«ÄÃPÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÁV, ¨ÉÃqÀzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è ¸ÀÄjzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ J£À߯ÁVzÉ. ¸ÀAeÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀÄÎt¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÉÃd¹ì£À gÀÆ¥ÀzÀ°è zsÀĤ¬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²gÀrAiÀÄ°è CAzÀÄ ¨Á¨Á ºÉÆwÛ¹zÀ zsÀĤAiÀÄ£ÀÄß EA¢UÀÆ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ, GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Hj£ÀªÀjUÉ w½ºÉýzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀ ±ÀjÃgÀªÉãÉÆà ¸ÀzÁ ¥ÀjªÁædPÀ, DzÀgÉ PÀµÀÖzÀ°ègÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà CªÀgÀ PÁAiÀÄPÀªÁVvÀÄÛ. PÀµÀÖ ¤ªÁgÀuÉ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ §AzÀÄ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¹zÀgÉ “C¯Áè ªÀiÁ°Pï... ¸À¨ï PÁ ªÀiÁ°Pï KPï” JAzÀÄ ºÉý £ÀPÀÄÌ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÉÆÃUÀUÀæ¸ÀÛgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À¹PÀªÁVAiÀÄÆ zÉÊ»PÀªÁVAiÀÄÆ G¥ÀZÀj¸ÀÄvÀÛ aQvÉì ¤ÃqÀÄvÀÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ zÀAiÀiÁªÀÄ¬Ä ¸Á¬Ä¨Á¨Á. ²gÀrAiÀÄ°è G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï zÉñÀ¥ÁAqÉ JA¨ÁvÀ ªÀĹâAiÀÄ°èzÀÝ ¨Á¨ÁgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÝ. EªÀ£ÉƧ⠺ÀÄZÀÑ ¥sÀQÃgÀ£ÉAzÉà ¨sÁ«¹ vÀĸÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÆß vÁ½zÀÝ. MAzÀÄ ¸À® ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ UÁrίï JA¨ÁvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëuÉUÉAzÀÄ §AzÀªÀgÀÄ “E°è ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀĺÁvÀägÉƧâgÀÄ EzÁÝgÀAvÉ, £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀ §½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. “CAiÉÆåÃ! CªÀ£ÀÄ ªÀĺÁvÀä£ÉãÀ®è. J®èjUÀÆ ªÀÄAPÀħƢ JgÀZÀĪÀ M§â ºÀÄZÀÑ ¥sÀQÃgÀ” JAzÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÉýzÀÝPÉÌ UÁrίï, “ºÁUÉ®è ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ. £Á£ÀÄ PÉý§¯Éè, CªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀÄ»ªÀiÁ¤évÀgÀAvÉ. ªÀĹâUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ C¥ÀàuɬÄvÀÛgÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À°è

¨ÉÊzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ zÉñÀ¥ÁAqÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ. ªÀĹâAiÀÄ M¼ÀUÉ zsÀĤ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. C¯Éè®è ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á CªÀgÀ£Éß®è G¥ÀZÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß E§âgÀÆ PÀAqÀgÀÄ. £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ£ÉƧâ£À vÀ¯ÉUÉ zsÀĤAiÀÄ°è£À ¨sÀ¸ÀäªÀ£ÀÄß ºÁQ wÃqÀÄvÁÛ CªÀ£À vÁAiÀÄÛAzÉAiÀÄgÀ §½ ¸Àé®à ¨sÀ¸ÀäªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ “¨Á®PÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ ¨É¼ÀUÀÄ F ¨sÀ¸ÀäªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è PÀzÀr PÀÄr¹, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀÄvÁۣɔ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á¨Á C°è ¤AwzÀÝ UÁrÎ¯ï ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MªÉÄäUÉà PÉÆæ¹PÉÆAqÀgÀÄ. “AiÀiÁPÉ §AzÉAiÉÆà zÉñÀ¥ÁAqÉ? £Á£ÀÄ ªÀÄAPÀħƢ JgÀZÉÆãÀÄ! ¸ÀzÁ ¤£Àß ªÀÄ£À¸Àì°è £À£ÀߣÀß ¨ÉÊzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀÄwÛÃ, E°èUÉÃPÉ §AzÉ?” JAzÀÄ ¨ÉÊzÀgÀÄ. vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°ègÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®è EªÀjUÉ ºÉÃUÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÉAzÀÄ CZÀÑjAiÀÄÆ UÁ§jAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉUÉ. D£ÀAvÀgÀ UÁrίïgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ¨Á¨Á CªÀgÀ CºÀªÁ®£ÀÄß PÉý zsÀĤAiÀÄ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß JwÛ CªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ “¤£Àß ¥ÀÇeÁUÀȺÀzÀ°è F §Æ¢ EmÉÆÌÃ. ¢£Á ¨É¼ÀUÉÎ ºÁ®°è F §Æ¢ ¨Égɹ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤£Àß ¥ÀwßUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉüÀÄ. ¨ÉÃUÀ£Éà ºÀvÀÄÛ¢£ÀUÀ¼À°è J®è ¸ËRå ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ” JAzÀgÀÄ. UÁrίï GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

61


CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¨Á¨ÁUÉ GzÀÝAqÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÉÊzÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉà ºÉÆÃzÀªÀgÀAvÉ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀgÀÄ. J®èªÀ£ÀÆß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀB¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¨ÁgÀ PÁ°UÉ ©zÀÄÝ PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢Ã£À£ÁV ¨ÉÃrPÉÆAqÀ. ¨Á¨Á CªÀ£À£ÀÄß ªÉÄïÉwÛ D°AV¹, “¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ±ÁåªÀiÁ DVgÀÄwÛÃ. EµÀÄÖ¢£À UÀªÀð vÀÄA©zÀ PÉÆqÀªÁVzÉÝ. FUÀ ¤Ã£ÀÄ UÀªÀð ¸ÉÆÃjºÉÆÃzÀ SÁ° PÉÆqÀªÁV¢ÝÃ. E£ÀÄß ¤£Àß°è eÁÕ£ÀUÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀÄZÀÄÑ ¥sÀQÃgÀ£À ¥ÀgÀªÀÄ D¥ÀÛ ²µÀå£ÁUÀÄ” JAzÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà D¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ zÉñÀ¥ÁAqÉ ‘±ÁåªÀiÁ’ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¨Á¨ÁgÀ £ÀªÀÄæ ¥ÀjZÁgÀPÀ£ÁV, D¥ÀÛ ²µÀå£ÁV, CZÀ® £ÀA©PÉ UËgÀªÀUÀ½AzÀ ¨Á¨ÁgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¢£ÀUÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. PÀµÀÖ ¸ÀAPÀµÀÖ gÉÆÃUÁ¢ ¦ÃqÀ£ÉAiÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£Éà ¨Á¨ÁgÀ°èUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ¨Á¨Á CAxÀªÀgÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£Éß®è ¤ªÁj¹ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄt¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CVßPÀÄAqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÁ ºÉÆëĸÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄ AiÀiÁUÀAiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ J®èjAzÀ®Æ DUÀzÀÄ. DzÀgÉ ¨Á¨Á ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ, CVßzÉêÀ£À vÉÃd¸Àì£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄvÀÛ, §½ §AzÀ ±ÀgÀuÁyðUÀ¼À ¥Á¥ÀPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D PÀÄAqÀzÀ°è ºÉÆëĸÀÄvÀÛ, ¥Àæ¸ÁzÀªÁV D CVßPÀÄAqÀzÀ ¨sÀ¸ÀäªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛ CªÀgÀ zÀÄBR, gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ CºÀAPÁjUÀ¼À£ÀÄß, CeÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß, UÀ«ðµÀ×gÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀB¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ°èAiÀÄÆ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÄ. UÀ«ðµÀ×jUÉ vÁ£Éà ªÀÄtÂzÀAvÉ ªÀiÁr DªÉÄÃ¯É CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀÄvÀÛ, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀĪÀAvÉ N¯ÉʸÀÄvÀÛ w¢ÝwÃr PÉƼÀPÀÄ vÀÄA©zÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ZÉÆPÀÌlUÉƽ¹ eÁÕ£ÀzÀ CªÀÄÈvÀzsÁgÉ ¸ÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ d£À ¸ÉÃjgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C¯ÉÆèAzÀÄ ¸ÀvÀìAUÀªÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÉǪÉÄä C°è PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀĸÀAvÀgÀÄ PÀ©ÃgÀgÀ

62

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

zÉÆúÁUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄwÛgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÉǪÉÄä ºÁqÀÄvÀÛ PÀÄtÂAiÀÄÄvÀÛ®Æ EzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á PÀÆqÁ eÉÆvÉ ¸ÉÃj £Àwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É C°è £ÉgÉzÀªÀjUÉ ¨Á¨Á ¥ÀæªÀZÀ£À, G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤±Àê§ÝªÁV PÀĽvÀÄ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ D G¥ÀzÉñÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß »ÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ §UÉÎ, CªÀgÀÄ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀªÀgÉA§ C£ÉÃPÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ²gÀrAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ DUÁUÀ ¨Á¨ÁgÀ «gÀÄzÀÞ C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¸À® d£ÀgÀÄ CªÀjUÉ ¢Ã¥À Gj¸À®Ä JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ©üPÉëAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Æ ¤gÁPÀj¹zÀgÀAvÉ. “ªÀĹâAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ºÀtvÉ ¢Ã¥À ºÉÆwÛ¹qÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀvÀÛ¯ÉAiÀįÉè EgÀ° ¥sÀQÃgÀ” JAzÀÄ ªÀåAUÀåªÁrzÀgÀAvÉ. DzÀgÉ JuÉÚ ©üPÉë ¤ÃqÀ¯ÉÆ¥ÀàzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤A¢¸ÀzÉ ¨Á¨Á ªÀiˤAiÀiÁV »A¢gÀÄVzÀgÀAvÉ. PÀvÀÛ¯ÁUÀĪÁUÀ ªÀĹâAiÀÄ°è JA¢£ÀAvÉ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀÄvÀƺÀ°UÀ¼ÀÄ M¼À£ÀÄVÎ PÀAqÁUÀ ¨Á¨Á ªÀÄtÂÚ£À ºÀtvÉAiÉƼÀUÉ ¤ÃgÀ£Éßà ºÁQ §wÛ Gj¹ ¢Ã¥À ¨É¼ÀUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ¥Áà¬ÄvÉAzÀÄ ±ÀgÀuÁzÀgÀAvÉ. ºÁUÉAiÉÄà Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀÄA© ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ºÁVzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀªÁV ¥ÀjªÀwð¹zÀgÉA§ ¥ÀªÁqÀzÀ G¯ÉèÃR«zÉ. CAxÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è §UɧUÉAiÀÄ ºÀÆ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ vÁªÉà ¤ÃgÀÄ ¸Éâ ¸ÀÄjzÀÄ gÀªÀÄtÂÃAiÀĪÁzÀ ºÀÆVqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀAvÉ. ¤Ãj®èzÉ JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á¼ÀÄ©zÀÄÝ §AdgÁVzÀÝ ¨Á«AiÉƼÀVAzÀ vÁªÉà ªÀÄtÂÚ£ÀPÉÆqÀ E½¹ ¸ÉâzÁUÀ §Ä¼ÀħļÀ£É ¤ÃgÀÄ ¥Àæw¨ÁjAiÀÄÆ PÉÆqÀzÀ°è vÀÄA© §gÀÄwÛvÀÛAvÉ. EµÀÖ®èzÉ ºÀ¹ªÀÄtÂÚ£À PÉÆqÀzÀ¯Éèà ¤ÃgÀÄ ¸Éâ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D ºÀ¹ªÀÄtÂÚ£À PÉÆqÀ C¯Éèà ¥ÀÅr¥ÀÅrAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀ£Éß®è £ÉÆÃrzÀ ²gÀrAiÀÄ d£À “F ¥sÀQÃgÀ£ÉƧâ CzÀÄãvÀªÁzÀ ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÅgÀĵÀ” JAzÀÄ ¨sÀAiÀĨsÀQÛUÀ½AzÀ ¨ÁVzÀgÀÄ JAzÀÄ F ¥ÀªÁqÀUÀ¼À G¯ÉèÃR ºÉüÀÄvÀÛzÉ. K£Éà EzÀÝgÀÆ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ¹zÀÞAiÉÆÃV,


DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É AiÉÆÃUÀ¥ÀlÄ. »ÃUÁV C£ÀåjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ C£ÉÃPÀ ¹¢Þ-¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ PÉʪÀ±ÀªÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀ¸ÁzsÀ£É, zsÁå£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀzsÀÈqÀªÁVlÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ±ÀjÃgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ, CUÀvÀå«gÀĪÀ ±ÀıÀÆæµÉAiÀÄ£ÀÆß vÁªÉà ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÃUÀÆ zsËwAiÉÆÃUÀ, RAqÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¥ÀjtvÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgÀÄ ªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ §½ PÀĽvÀÄ ±ÀjÃgÀ±ÀÄ¢Þ QæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zsËwAiÉÆÃUÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À PÀgÀļÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðAiÀiÁV ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ ¤Ãj£À ªÀÄqÀPÉAiÀÄ°è vÉƼÉzÀÄ C°èzÀÝ VqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MtUÀ®Ä ºÁQ©qÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ! ªÀĺÁAiÉÆÃVUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹¢Þ¸ÀĪÀ F QæAiÉÄ AiÀiÁgÀ PÀtÂÚUÀÆ ©Ã¼À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¨Á¨Á ¯ÉÃArªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ PÀÄvÀƺÀ° ¨sÀPÀÛgÀÄ ¨Á¨ÁgÀÄ ¯ÉÃArªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀlzÀ°è ªÉÄ®è£É »A¨Á°¹ C«wzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨sÀAiÀĨsÀQÛUÀ½AzÀ UÀqÀUÀqÀ£É £ÀqÀÄV zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà PÉʪÀÄÄVzÀÄ HjUÉ »A¢gÀÄV “¨Á¨Á ªÀĺÁAiÉÆÃUÀ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ” JAzÀÄ vÁªÀÅ PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß

ºÉüÀÄvÀÛ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹©lÖgÀÄ. »ÃUÉAiÉÄà RAqÀAiÉÆÃUÀzÀ°è zÉúÀzÀ CAUÁAUÀ «¨sÀf¸ÀĪÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÆß ¨Á¨Á CjwzÀÝgÉ£À߯ÁVzÉ. CªÀgÀÄ F AiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ‘C¥Áà ©ü¯ï’ JA§ AiÀÄĪÀPÀ£ÉƧ⠣ÉÆÃr ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁV dégÀzÀ°è £ÀgÀ½zÀÄÝ, D£ÀAvÀgÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ¸ÀévÀB CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ F J®è G¯ÉèÃRUÉÆArªÉ. »ÃUÉ ¨Á¨Á ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ AiÉÆÃUÀ¥ÀÅgÀĵÀgÉAzÀÆ SÁåvÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀzsÀÆvÀgɤ߹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ §zÀÄPÉà »ÃUÉ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÉÊð¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ£ÀĵÀåfëUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄgÀuÉÆãÀÄäRgÁzÀªÀgÀ£ÀÆß ¨Á¨Á aQvÉì ¤Ãr UÀÄt¥Àr¹zÀ C£ÉÃPÀ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À G¯ÉèÃR zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ²gÀr ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® UÁæªÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉƪÉÄä ©üÃPÀgÀªÁzÀ ªÀļÉUÁ½ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¤®èzÉ HjUÉ HgÉà ¥ÀæªÁºÀ¦ÃrvÀªÁzÁUÀ d£ÀgÉ®è ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ ªÉÆgɺÉÆÃV ºÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀļÉUÉ ¤®è®Ä DzÉñÀ ¤ÃrzÀgÉAzÀÆ HgÀ£ÀÆß

²gÀrAiÀÄ zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ ¸ÀªÀiÁ¢üªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀzÀ §®¥Á±ÀéðzÀ¯Éèà ‘zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä’ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¸Á¬Ä¨Á¨Á §AzÀÄ E°è £É®¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß EzÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀĹâ DVvÀÄÛ. vÀÄA¨Á ¥Á¼ÀÄ©¢ÝzÀÝ F ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß ¥À«vÀæªÁzÀ zÁégÀPÁªÀiÁ¬Ä DV ¥ÀjªÀwð¹zÀªÀgÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á. »AzÀÆUÀ½UÀÆ ªÀÄĹèªÀÄjUÀÆ ‘zÉêÀgÀÄ M§â£ÉÃ’ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃjzÀªÀgÀÄ ¨Á¨Á. ¥ÀæªÉò¹zÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ªÉÆzÀ°UÉ ¨Á¨ÁgÀ zÉÆqÀØ ¨sÁªÀavÀæ PÁtÄvÀÛzÉ. C¯Éèà PɼÀUÉ MAzÀÄ PÀ®Äè§AqÉAiÀÄ ¦ÃoÀ«zÉ. ¨Á¨Á EzÀgÀ ªÉÄïÉà PÀÆgÀÄwÛzÀÝgÀÄ J£À߯ÁVzÉ. E°è JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉUÀ½ªÉ. MAzÀgÀ°è gÀxÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è ¥Á®QAiÀĤßj¸À¯ÁVzÉ. gÀxÀªÀ¤ßj¹zÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà ¸ÀtÚ zÉÃUÀÄ®«zÉ. MAzÀÄ PÁ«§tÚzÀ zsÀéd E°è ºÁgÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ°è ZËPÁPÁgÀzÀ MAzÀÄ ²¯ÉAiÀÄ ¦ÃoÀ«zÉ. ¨Á¨Á E°è PÀĽvÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ£À߯ÁVzÉ. E°èAiÉÄà MAzÀÄ CgÉAiÀÄĪÀ PÀ®Äè, MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¥ÁvÉæ (¥ÀÅlÖ PÀqÁ¬Ä) Ej¸À¯ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß PÉƼÀA§ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, ¨Á¨Á vÁªÀÅ vÀAzÀ ©üPÁë£ÀßUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÀ°è ºÁQqÀÄwÛzÀÝgÉ£À߯ÁèVzÉ.

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

63


d£ÀgÀ£ÀÆß G½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀgÉAzÀÆ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄ¼É vÀPÀëtªÉà ¤AvÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀ £ÉgÉ vÀVÎvÀÄ, d£ÀgÀÄ C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁzÀgÀÄ JA§ G¯ÉèÃR«zÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ zÉñÀzÀ°è J¯ÉèqÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ PÁªÀÅ wêÀæªÁV DªÀj¸ÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. ©ænµï ¸ÀPÁðgÀ wêÀæUÁ«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚqÀ®Ä PÀmÉÖZÀÑgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄÛ. CzÁUÀ¯Éà ²gÀrAiÀÄ ¥sÀQÃgÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸ÀAUÀw ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ Q«UÉ ©¢ÝvÀÄÛ. ¸Á¬Ä¨Á¨Á JA§ ¥sÀQÃgÀ wêÀæUÁ«ÄUÀ¼À£Éß®è ¸ÉÃj¹ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ JwÛPÀlÄÖwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀAzÉúÀ ªÀÄÆrvÀÄ. EzÀgÀ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¨Á¨Á PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ ¸ÁQë ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ²Që¸ÀĪÀ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ CºÀªÀÄäzï£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjvÀÄ. UÀt¥ÀvÀgÁªï ¸ÀºÀ¸Àæ§ÄzÉÞ JA§ UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ ¥Éǰøï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß F PÉ®¸ÀPÁÌV £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄ £Á£Á§UÉAiÀÄ gÀºÀ¸ÀåPÁAiÀÄðUÀ½AzÀ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ E°è CAxÀzÉÝãÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®èªÉAzÀÆ, ¨Á¨ÁgÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ¸ÀA£Áå¹, ¸ÀAvÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ JAzÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ‘PÁ¯Á©ü®Äè’ JA§ zÀgÉÆÃqÉPÁgÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CªÀ¤AzÀ ºÀvÀ£ÁUÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §AzÁUÀ ‘¨Á¨Á..¨Á¨Á.. PÁ¥Ár’ JAzÀÄ UÀt¥ÀvÀgÁªï DvÀð£ÁzÀ ªÀiÁrzÀ£ÉAzÀÆ, ¨Á¨Á C°è ¥ÀævÀåPÀëgÁV CªÀ£À£ÀÄß G½¹ PÁ¯Á©ü®ÄèªÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ»rzÀÄPÉÆqÀ®Ä £ÉgÀªÁzÀgÉAzÀÆ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. D£ÀAvÀgÀ EzÉà UÀt¥ÀvÀgÁªï ¨Á¨ÁgÀªÀjAzÀ ‘zÁ¸ÀUÀtÄ’ JAzÀÄ £ÁªÀiÁAQvÀ£ÁV CªÀgÀ ¥ÀgÀªÀIJµÀå£ÁV ¢£ÀUÀ¼ÉzÀ£ÀÄ JAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. zÁ¸ÀUÀtÄ vÀ£Àß ¸ÀPÁðjà £ËPÀjUÉ gÁfãÁªÉÄ ¸À°è¹ ¸Á¬Ä¨sÀPÀÛ£ÁV CªÀgÀ §UÉÎ QÃvÀð£À UÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÉêÁvÀvÀàgÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¨Á¨ÁgÀ ¸ÀzÁ±ÀAiÀÄzÀAvÉ CA¢£À ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÁzÀ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¸ÀAvÀgÀ fêÀ£ÀªÀÈvÁÛAvÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÀUÀtÄ §gÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£Á ZÀAzÁªÀPÀðgïUÉ

64

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 1903gÀ°è »ÃUÉ ‘¸ÀAvÀ PÀxÁªÀÄÈvÀ’ ¥ÀŸÀÛPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀ§A¢vÀÄ. EzÀgÀ £ÀAvÀgÀ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÀQÛVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÀUÀtÄ gÀa¹zÀgÀÄ. ‘¨sÀQÛ °Ã¯ÁªÀÄÈvÀ’ JA§ D ¥ÀŸÀÛPÀ 1906gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁV ¨sÀPÀÛgÀ PÉÊ ¸ÉÃjvÀÄ. MªÉÄä UÉÆÃzÁªÀjà wÃgÀzÀ gÁdªÀĺÉÃAzÀæªÀgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ‘mÉÃA¨É ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ‘¸ÉÆÃzÀgÀ’ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ C¥ÁgÀªÁV UËgÀªÀ¢AzÀ PÀAqÀgÉAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà ¨Á¨ÁgÀ ¨sÀPÀÛjUÉ®è ¨Á¨ÁjUÉ ‘ZÁªÀr GvÀìªÀ’ £ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® GAmÁV wêÀæªÁ¬ÄvÀÄ. F PÀÄjvÁV ¸Á¬Ä ¨sÀPÀÛªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ ¨Á¨Á §½ vÀªÀÄä PÉÆÃjPÉAiÀĤßlÖgÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ¨Á¨Á JAzÀÆ CqÀاAzÀªÀgÀ®è. ¨sÀPÀÛgÀ UÀÄgÀĦæÃwAiÀÄ D¸ÉUÀ½UÉ WÁ¹ GAlĪÀiÁrzÀªÀgÀ®è. »ÃUÁV vÀ£Àß ¨sÀPÀÛgÀ ¨sÀQÛ, ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß UËgÀ«¹ ¨sÀPÀÛgÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ¥ÀÇeÉUÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw¹zÀgÀÄ. F GvÀìªÀªÀÅ 1909£Éà r¸ÉA§gï 10£Éà vÁjÃT¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĹâ¬ÄAzÀ ZÁªÀrUÉ ¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀgÉvÀAzÀÄ PÀÆj¹, ¥ÀÇf¹ C®APÀj¹ vÀȦۥÀqÀÄwÛzÀÝ C¸ÀARå ¨sÀPÀÛgÀÄ; ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀÄtÂAiÀÄÄvÀÛ £Àwð¸ÀÄwÛzÀÝ zÀȱÁåªÀ½ - Erà ªÀĹ⠢åÀUÀ½AzÀ C®APÀÈvÀªÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄwÛvÀÄÛ. MnÖ£À°è ªÉʨsÀªÀ¥ÀÇtðªÁV ¸Á¬Ä¨Á¨ÁjUÉ ‘ZÁªÀr GvÀìªÀ’ªÀ£ÀÄß ¨sÀPÀÛªÀÈAzÀªÀÅ ¸ÀªÀĦð¹vÀÄÛ. »AzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄä¢ÃAiÀÄgÀ LPÀªÀÄvÀåzÀ GzÉÝñÀ ¨Á¨ÁjUÉ §ºÀ¼À ªÀÄÄAa¤AzÀ®Æ EvÀÄÛ. EzÀPÁÌVAiÉÄà CªÀgÀÄ 1892gÀ°èAiÉÄà ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄAzÀÄ GgÀĸï GvÀìªÀªÀ£ÀÆß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr DZÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ EzÉà ¢£ÀzÀAzÀÄ ZÀAzÀ£ÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÆ ¨Á¨ÁjAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄĹèA ¸ÁzsÀÄUÀ¼À UËgÀªÁxÀðªÁV EAxÀ MAzÀÄ GvÀìªÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄAzÉà eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ ¨Á¨Á. CA¢£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæ÷å¸ÀAUÁæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®. ‘¸ÁévÀAvÀæ÷å £ÀªÀÄä d£Àä¹zÀÞ


DzsÁåwäPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É ºÀPÀÄÌ’ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀÝ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®PïgÀªÀgÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §AiÀĹzÀgÀÄ. DzÀgÉ ²gÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌà w½AiÀÄĪÀAw®è; ©ænµï ¸ÀPÁðgÀ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä PÁ¢vÀÄÛ. 1917gÀ ªÉÄà 19£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ w®PÀjUÉ gÉÊvÀ£À ªÉõÀªÀ£ÀÄß vÉÆr¹ ²gÀrUÉ PÀgÉvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¨Á¨ÁjUÉ £À«Ä¹ w®PÀgÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. “UÀAUÁzsÀgÀ..... PÀ½PÉ ªÉÆzÀ®Ä, UÀ½PÉ C£ÀAvÀgÀ. ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÁzsÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ IÄt wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ£À PÀvÀðªÀå. CzÀPÉÌ F ¥sÀQÃgÀ£ÀÆ ºÉÆgÀvÀ®è. £Á£ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß CzsÁåvÀäzÉqÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÉÝãÉAzÀÄ J®ègÀÆ ¨sÁ«¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß®Æè zÉñÁ©üªÀiÁ¤AiÀÄÄ EzÁÝ£É. eÁw ªÀÄvÀ zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸Àj£À°è ©ænµÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. »AzÀÆ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ¨sÉÃzÀ vÀAzÀÄ D¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ£Éß®è MAzÉà ªÉâPÉUÉ vÀgÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Á¤°èzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. F ²gÀrAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄ eÁw zsÀªÀÄðUÀ¼À KPÀvÉ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §UÉÎ LPÀªÀÄvÀå ¸Á¢ü¸À®Ä ²gÀrAiÀÄ°è MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£Éßà ¥ÁægÀA©ü¹ d£ÀgÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. E°è ºÉêÀiÁqÀ¥ÀAvï, £Á£Á¸ÁºÉç, UÀt¥ÀvÀgÁªï ¸ÀºÀ¸Àæ§ÄzÉÞ, zÉêï, eÉÆÃUï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÉ®è ¨ÉÆÃzsÀPÀªÀUÀðzÀ°èzÁÝgÉ. CzsÁåvÀäaAvÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀªÀÇ E°è ªÉÄüÉʹzÉ. DzÀgÉ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀAw®è, ¸ÉgÉ»rzÀÄ MAiÀÄÄåvÁÛgÉ. »ÃUÁV J®èªÀ£ÀÆß UÀÄmÁÖV £ÀqɸÀÄwÛzÉÝêÉ. vÁ¼Éä, ±ÀæzÉÞ, ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁl ¨sÁgÀvÀªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß zÁ¸Àå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀiÁvÀ°è £ÀA©PÉ EqÀÄ” JAzÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á w®PÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ w½¹zÀgÀÄ. CzsÁåvÀä¸ÁzsÀPÀ gÁµÁÖç©üªÀiÁ¤AiÀÄÆ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸Á¬Ä¨Á¨Á zÉñÀ¥ÉæëÄAiÀÄÆ, DVzÀÝgÉAzÀÄ EzÀjAzÁV (ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ)

G

dUÀfêÀ£ï ±ÉnÖ ‘fêÀ£ï’ JAzÉà ¥ÀjavÀgÁVgÀĪÀ dUÀfêÀ£ï ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÀÄ. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ qÁæ¬ÄAUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÌZïUÀ¼À §UÉÎ EªÀjVzÀÝ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¥ÉÊAnAUï£À°è ¸Àé-PÀ°PɬÄAzÀ¯Éà ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀåB ¤ªÀÈvÀÛgÁVgÀĪÀ fêÀ£ï ºÀªÁå¹ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÁV ºÉZÀÄÑ ¥ÀjavÀgÀÄ. PÀxÉPÀªÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÁAzÀ©üðPÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À, ‘UÉgÉ §gÉ’ ²PÀët¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̽UÉ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ d®¸ÀÄgÀPÀëvÁ ªÀµÀð-2003’gÀ ¤«ÄvÀÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ‘d®ªÀtðzÀ°è d®’ JA§ 20 ¥ÉÃnAUïì ¥ÀæzÀ±Àð£À K¥Àðr¹zÁÝgÉ. 1992gÀ°è GqÀĦAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ - ‘Dnð¸ïÖ ¥sÉÆÃgÀA’£À°è EªÀgÀzÀÄÝ ¥ÀæªÀÄÄR¥ÁvÀæ«vÀÄÛ. «¼Á¸À: fêÀ£ï ±ÉnÖ ‘PÀÈw’, CA¨ÁV®Ä ªÀÄtÂ¥Á® gÀ¸ÉÛ, ±ÁåªÀiï ¸ÀPÀð¯ï ¸ÀAvÉPÀmÉÖ ¥ÉÆøïÖ GqÀĦ - 576 105 ªÉƨÉʯï: 9945376362 F-ªÉÄïï: mjeevan09@gmail.com CAPÀtPÉÌ ¸ÀégÀavÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä gÀZÀ£ÉAiÀÄ High Resolution bÁAiÀiÁ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß Jpeg Format£À°è «ªÀgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É, ¨sÁªÀavÀæ, QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÁUÀÆ «¼Á¸ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É utthana1965@gmail.com - FªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

65


66

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


PÁå£ÀéÀ¸ï

dUÀfêÀ£ï ±ÉnÖ mjeevan09@gmail.com

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

67


ªÀiË£À ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¨sÁªÀAiÀiÁ£À AiÀÄÆ j¦qÀ¸ï JA§ VæÃPï £ÁlPÀPÁgÀ£À ‘«ÄÃrAiÀiÁ’ £ÁlPÀzÀ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ - CwAiÀiÁzÀ ¦æÃw¬ÄzÀÝ°è ºÀÄlÄÖªÀ gÉÆõÀPÉÌ ªÀĢݮè.

£ÁlPÀzÀ°è F ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð AiÀiÁªÀÅzÉÆà £À£ÀUÉ £É£À¦®è. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀzÉƼÀV£À J®è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À®Æè EzÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CwAiÀiÁV ¦æÃw¹zÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä, ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CwAiÀiÁV ¦æÃw¹zÀ ¥Àwß CxÀªÁ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß CwAiÀiÁV ¦æÃw¹zÀ ¥Àw, ²µÀå£À£ÀÄß CwAiÀiÁV ¦æÃw¹zÀ UÀÄgÀÄ... AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzsÀªÉà DzÀgÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è vÀªÀÄä ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ«j¹zÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¸ÀļÀÄî JAzɤ¹zÁUÀ GPÀÄ̪À PÉÆæÃzsÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ OµÀ¢ü¬ÄgÀ¯ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ EAvÀºÁ gÉÆõÀ¢AzÁV ºÉÆqÉzÁl §rzÁlUÀ¼ÉÆà ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ¼ÉÆà GAmÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÉä®è. ªÀÄvÉÛAzÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì ©aÑ ªÀiÁvÁqÀzÀAvÉ ºÁQPÉƼÀÄîªÀ CUÀĽAiÀÄÆ ²PÉëAiÉÄà C®èªÉÃ? ªÀiÁvÁqÀzÀĽªÀ ªÀiË£À¢AzÀ M½w£À §zÀ®Ä PÉqÀÄPÀÆ DUÀĪÀ J®è ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÀ®èªÉÃ? ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè CAvÀºÀÄzÉÆAzÀÄ ªÀiË£À ±Á±ÀévÀªÁV G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉA§ ±ÀjÃgÀ ¥ÀAZÀ¨sËwPÀªÁzÀÄzÀjAzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä°è PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CzÀÄ«ÄqÀÄvÁÛ CzÀÄ«ÄqÀÄvÁÛ ¥ÉÃj¸À®àlÖ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ°è eÁé¯ÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¸ÀÄqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è£À eÁé¯ÁªÀÄÄT ¨sÀÄV¯ÉzÁÝUÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ ¨sÀ¸ÀäªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƼÀV£À

68

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


G¥ÀªÀ£À

ªÀÄ£É-ªÀiÁ¤¤ DgÀw ¥ÀlæªÉÄ

arathipatrame@gmail.com

eÁé¯ÁªÀÄÄT D¸ÉÆáÃn¸ÀzÉà EgÀĪÀµÀÄÖ ¢£À CªÀ£ÉƼÀUÀ£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄvÁÛ ¸ÁVzÀgÉ, D¸ÉÆáÃn¹zÀ ¢£À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß DºÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. »AzÉAzÉÆà N¢zÀÝ PÀxÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÁgÀ »ÃVzÉ. vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ CPÁ® ªÀÄgÀuÁ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄtÚ ¸ÀA¥ÀÆtð G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà ºÉÆgÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ §AiÀĹzÀ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀqÉAiÀįÁUÀzÉà ºÉÆÃzÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÁzÀgÀÆ ²PÀët MzÀV¸À¨ÉÃPÉA§ DPÁAPÉë¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CtÚ£À ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À¯ÁgÀzÀAvÉ «ÄvÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁzÀ vÀªÀÄä ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ NzÀ¯ÁgÀzÉà CAUÀrAiÉÆAzÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. CtÚ C¸ÀºÀ£ÉAiÉÄà ªÉÄʪÉvÀÛAvÉ vÀªÀÄä£À£ÀÄß zÉéö¸ÀÄvÁÛ£É. CxÀð«®èzÀ PÁptåªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀ CtÚ ¦æÃwAiÉÄA§ ¸É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉà §zÀÄPÀÄvÁÛ£É. F CtÚ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀgÉÆà C¥Ààl ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ. EvÀÛ UÀAqÀ¤UÉ w½ ºÉüÀ®Æ DUÀzÉà CvÀÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À PÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Æ DgÀzÉà MzÁÝqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÆ PÀÆqÁ vÀAzÉAiÉÄAzÀgÉ ¨sÀAiÀÄUÀæ¸ÀÛ£ÁUÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAzÀ¨sÀð PÉÊ «ÄÃjzÁUÀ D vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiË£À D¸ÉÆáÃn¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄqÀÄUÀnÖzÀÝAvÀºÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼É®è MªÉÄä¯Éà ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÁUÀ CªÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ vÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ®Æ vÉÆÃ¥Àðr¸ÀzÉà EzÀÝ ¹lÖ£Éß®è ºÉÆgÀºÁQ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ¼É. C°èUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀPÁÌV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÉvÀÛ ªÀiË®åªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? ¢£À¢£ÀzÀ §zÀÄQ£À®Æè ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ. JµÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è dUÀ¼À ¨ÉÃqÀªÉA§ PÁgÀtPÉÌ ¥ÀwAiÉÆà ¥ÀwßAiÉÆà ªÀiË£À vÁ¼À§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä CºÀ«ÄäVAvÀ £ÁªÀÅ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀiË®å PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JA§ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¤eÁxÀðzÀ°è ºÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ£À¹ì£À vÀÄA§

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

69


C£ÉÃPÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÁÛ JAzÀÆ ªÀiÁUÀzÀ £ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîvÁÛ §zÀÄPÀĪÀÅzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. C°èUÉ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À PÀvÉ K£Á¢ÃvÀÄ? §gÀ§gÀÄvÁÛ C£ÉÆåãÀåvÉ PÀqÀªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¤gÀÄvÁìºÀ PÁqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛ ±ÀjÃgÀ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁAwæPÀªÁV §zÀÄPÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ D¼ÀªÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÉ vÁ£É ªÀÄ£ÀzÉƼÀV£À §gÀºÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ? EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À®èAvÀÆ ªÉƨÉÊ°£À ¨ÁzsɬÄAzÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼ÉƼÀUÉà ¸ÉÃjºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À CAvÀgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀĪÀÅ¢®è. AiÀÄÄ lÆå©£ÉƼÀUÉ £ÀĸÀĽPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸É¼À«£À°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃV ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. fêÀ£ÀªÀÅ ¨sÁªÀAiÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ ¥Àj ºÉÃUÉ? ¨sÁªÀ£ÉUÀ½®èzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤gÀ¯ÁgÀ, ¤d. DzÀgÉ C©üªÀåQÛ¸À®àqÀzÉà G½AiÀÄĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄqÀÄUÀnÖ §zÀÄPÀ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀgÉ ºÉÃUÉ? “§¹j£À §AiÀÄPÉAiÀÄ ¸ÀAPÀlUÀ¼À°è £Á£ÀÄ MAnAiÀiÁVzÉÝ. £À£Àß £ÉÆëUÉ dvÉAiÀiÁV £À£ÀߪÀjgÀ°®è. DUÀ ¨ÉÃQzÀÝzÀÄÝ £À£ÉÆßA¢UÉ vÁ¤zÉÝÃ£É JA§ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ D°AUÀ£À. CzÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÉà ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀ¸ÀäªÁzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ FUÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? DUÉ®è £ÉÆìĸÀĪÀµÀÆÖ £ÉÆìĹ FUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÀAiÀĸÀÄì JgÀqÀÆ ªÀiÁVzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄĪÀPÀgÁUÉÆÃt JAzÀgÉ DUÀÄvÁÛ? CzÀPÉÌÃ, £À£ÀVµÀÖ §AzÀ ºÁUÉ RZÀÄð ªÀiÁrÛä, qÉæ¸ï ªÀiÁqÉÆÌÃwä” JAzÀÄ PÀtÄÚ «ÄlÄQ¹ £ÀUÀĪÀ UɼÀwAiÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ°è aªÀÄÄäªÀÅzÀPÉÌ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÉÆë£À¯ÉUÀ½®èªÉÃ?

J¯Áè ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè J¯Áè ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè PÉêÀ® ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀµÉÖà £ÉÆÃAiÀÄÄvÁÛ¼É, £À®ÄUÀÄvÁÛ¼É JAzÉä®è. ªÁvÀì®åªÀÄ¬Ä ¥ÀÄgÀĵÀ¤UÀÆ ‘UÀAqÀ£À ªÀģɬÄgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ ¥ÀqÀĪÀÅzÀPÉÌ’ JA§ ¥ÀƪÁðUÀæºÀ ºÉÆA¢zÀ ºÉtÄÚ ¹QÌzÀgÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÀÆ GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ dUÀ¼À vÀ¦à¸À®Ä ªÀiË£ÀzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£ÀÄ UÀAqÀ£Éà DVgÀÄvÁÛ£É. UÀAqÀ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ JAzÀµÉÖà ¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¦æÃwAiÀÄ D¼ÀªÀ£ÀÄß UÀ滸À¯ÁgÀ¼ÀÄ. M®èzÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÉƸÀgÀ°è PÀ¯ÁèzÀgÉ M®èzÀ ºÉAqÀwUÉ L¸ÀÄQæëģÀ®Æè ºÀgÀ¼ÀÄ! CµÉÖà ªÀåvÁå¸À. ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÀÆ vÀ¥ÀÄà ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ ªÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÁå¸ÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. ªÁzÀ«®èzÉà AiÀiÁªÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßzÀgÀÆ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀîzÀAxÀªÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀgÉ UÀAqÀ£À CAvÀgÀAUÀzÀ®Æè ¯ÁªÁgÀ¸À PÀÄ¢AiÀįÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÉÆáÃn¹zÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀvÉ K£Á¢ÃvÀÄ? ¥ÀAiÀÄðl£É ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ«rà EAzÀÄ PÉʨÉgÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°èAiÉÄà EzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ DAvÀAiÀÄðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀzÁ ¸ÀAªÀºÀ£À«gÀ¨ÉÃPÉÆà C°è ªÀiË£À¸ÉÃvÀĪÉAiÉÆAzÀÄ dqÀªÁV ¤AwzÉ. ‘JzÉ JzÉUÀÆ £ÀqÀÄ«zÉ »jUÀqÀ®Ä/ ªÀÄÄlÖ¯ÁgɪÉãÀÄ? ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀlÖ¯ÁgɪÉãÀÄ?’ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ PÀ«ºÀÈzÀAiÀÄ PÀnÖzÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼É®è ¨sÁªÀzÉÆqÀ£Ál«®èzÉà PÀ¯ÁèVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸À»¹ÃvÉÃ? ªÀiÁvÁqÀ§®è ªÀÄ£ÀĵÀå EAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀiÁvÀÄ PÀ°AiÀĨÉÃQzÉ. D¸ÉÆáÃn¸À§®è ªÀiË£ÀªÉÇAzÀÄ ªÀÄqÀÄUÀlÖzÀ ºÁUÉ!

G

“F zÉñÀzÀ°è d£ÀgÀ gÀPÀÛªÉ ºÉ¥ÀÄàUÀnÖ CzÀÄ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼À°è ºÀjAiÀįÁgÀzÉA§ ¹Üw EzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ d£ÀgÀ°è GvÁìºÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. ±ÀjÃgÀzÀ°è ±ÀQÛ E®èzÉ, JzÉAiÀÄ°è GvÁìºÀ E®èzÉ, ªÀĹ۵ÀÌzÀ°è ¸ÀéAvÀ D¯ÉÆÃZÀ£Á±ÀQÛ E®èzÉ d£ÀgÀÄ K£À£ÀÄß vÁ£Éà ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ? ... d£ÀgÀ°è ZÉÃvÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV £Á£ÀÄ £À£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß «ÄøÀ¯ÁV Ej¹zÉÝãÉ. ... £Á£ÀÄ d¤¹gÀĪÀÅzÉà EzÀPÁÌV JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝÃ£É ... ¥ÀæwAiÉƧâgÀ°èAiÀÄÆ C£ÀAvÀ±ÀQÛ CqÀVzÉAiÉÄAzÀÆ J®ègÀÆ CªÀÄÈvÁ£ÀĨsÀªÀPÉÌ C¢üPÁjUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁr¹j. CªÀgÀ°è PÉZÀÑ£ÀÄß ¨É¼É¹j. EzÀÄ DzÀ ªÉÄîµÉÖà ªÉÆÃPÀëzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ”

- ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ

70

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


gÀ¸À¥Àæ±Éß

G¥ÀªÀ£À

1. AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ®PÀëöät£ÀÄ ªÀÄÆbÉðºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì £ÀqɹzÀ ªÉÊzÀå AiÀiÁgÀÄ? 2. ®APÁ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 3. ±ÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAzÀæUÀÄ¥ÀÛ£ÀÄ ¥Ál°Ã¥ÀÄvÀæ¢AzÀ ªÀiËAiÀÄð gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß J°èUÉ

§zÀ¯Á¬Ä¹zÀ?

4. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÉÆÃZÀA¥Áqï DuÉPÀlÖ£ÀÄß AiÀiÁªÀ £À¢UÉ CqÀتÁV ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ? 5. 1984gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C«ÄvÁ¨sï §ZÀÑ£ï ¥ÀgÁ¨sÀªÀUÉƽ¹zÀ ªÀiÁf PÉÃAzÀæ¸ÀaªÀ

AiÀiÁgÀÄ?

6. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV G¥ÀUÀæºÀ ‘Då¥À¯ï’ (dÆ£ï 1981) J°èAzÀ

GqÁªÀuÉUÉÆArvÀÄ?

7. eÉ.Dgï.r. mÁmÁ 1932gÀ°è DgÀA©ü¹zÀ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® ¸ÁªÀðd¤PÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À J°èAzÀ J°èUÉ

PÀæ«Ä¹vÀÄÛ?

8. ªÁ¶ðPÀ ªÀiÁgÀÄvÀ ‘ªÀiÁ£ÀÆì£ï’ ±À§ÝzÀ ªÀÄÆ® K£ÀÄ? 9. fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ‘Survival of the fittest’ £ÀÄrUÀnÖ£À d£ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? 10. ²ªÀ±ÀAPÀgï ªÀgÀ¥Àæ¸Ázï - EzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥Àæ¹zÀÞ avÀæ£Àl£À ºÀÄlÄֺɸÀgÀÄ?

GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

71

1. ¸ÀĵÉÃt. 2. «±ÀéPÀªÀÄð£ÀÄ PÀĨÉÃgÀ¤UÁV ¤«Äð¹zÀÄÝ. 3. GdÓAiÀĤUÉ. 4. UÉÆÃzÁªÀj £À¢. 5. JZï.J£ï. §ºÀÄUÀÄt. 6. ¥sÉæAZï UÀAiÀiÁ£Á. 7. PÀgÁa¬ÄAzÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ. 8. ‘IÄvÀÄ’ JA§ CxÀðzÀ CgÁ©Pï ±À§Ý. 9. ºÀ§ðmïð ¸Éà£Àìgï. 10. agÀAfë.


PÀªÀ£À

ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå ¢Ã¥À ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå ¢Ã¥À §¤ß ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¨É¼ÀPÀ J®è vÀ¤ß ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÀUÀ¼À° Cj«£À ¢Ã¥À ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À° £À°«£À ¢Ã¥À ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå.... CeÁÕ£À vÉÆ®V¸ÀĪÀ ¸ÀÄeÁÕ£À ¢Ã¥À ªÀÄ°£ÀvÉAiÀÄ ¤ÃUÀĪÁ ¤ªÀÄ𮠢åÀ ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå.... »A¸ÉAiÀÄ vÉÆgɪÀAxÀ PÀgÀÄuÉAiÀÄ ¢Ã¥À ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ M®«£À ¢Ã¥À ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå... ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀUÀ½gÀzÀ ¸ÀªÀÄgÀ¸ÀzÀ ¢Ã¥À ¢PÉÌlÖ £ÀqÉ £ÀÄrUÉ ¸À£ÁäUÀð ¢Ã¥À ºÀZÉÆÑÃt ¤vÀå....

- gÁfêÀ CfÓç¼À

G 72

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


G¥ÀªÀ£À

»ÃUÉÆAzÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ

ªÀÄ

PÀ̼ÀÄ vÀÄA¨Á ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ £ÁªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ CªÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CªÀjAzÀ¯Éà GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄQ¹zÀgÉ CªÀjUÉ CzÀÄ ZÉ£ÁßV CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä°è C¥Àà ªÀÄUÀ£À £ÀqÀÄªÉ F ¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÀqɬÄvÀÄ: aAvÀ£À: C¥Àà £ÀªÀÄä PÁè¹£À°è ªÀÄVÎ §gÉAiÀÄzÉÃ, PÀ°AiÀÄzÉà §AzÀgÉ J®èjUÀÆ ¥ÉlÄÖ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 1 ºÀÄqÀÄVUÉ ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. (DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ zÀ¤) C¥Àà: ¥ÉlÄÖ wAzÀªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ? aAvÀ£À: ªÀÄVÎ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ, PÀ°vÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. C¥Àà: D ºÀÄqÀÄV K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É? aAvÀ£À: CªÀ¼ÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅ¢®è, PÀ°AiÀÄĪÀÅ¢®è.

C£ÀĨsÀªÀ-CªÀÄÈvÀ

C¥Àà: £ÀµÀÖ DUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÉ? aAvÀ£À: CªÀ½UÉ. (ªÀÄÄRzÀ°è K£ÉÆà CxÀðªÁzÀ ¨sÁªÀ) C¥Àà: E°è AiÀiÁjUÉ ¥ÉlÄÖ PÉÆlÖgÀÄ, AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀ°®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå C®è ¥ÀÅlÖ. CzÀgÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ. PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¤ÃªÉ®ègÀÆ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀ°vÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÉlÄÖ w£ÀÄߪÀ CUÀvÀåªÉà E®è C®èªÉÃ? ¤ÃªÀÅ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀPÀÌ ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. ²PÉë ¥ÀqÉAiÀĨÉÃr, CµÉÖà «µÀAiÀÄ.

ªÁt ²æúÀµÀð

aAvÀ£À: ºËzÀ¥Àà. UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ £À£ÀUÉ. (JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ ºÉÆÃzÀ) CzɵÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CxÀðªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À. E°è D ºÀÄqÀÄV AiÀiÁgÀÄ, CªÀ¼À vÀAzÉ-vÁ¬Ä AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹ EAvÀºÀ PÁgÀtPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ®è JAzÀÄ ¤zsÀðj¹ ¸ÀtÚ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß J¯Éè¯ÉÆèà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁzÁÞAvÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«®è. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÉßúÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉ. §zÀ°UÉ AiÀiÁjUÀÆ vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀAvÉ ¤¨sÁ¬Ä¹zÀgÉ ZÀAzÀ.

G

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

73


¥ÀÅ

lÖtÚ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸À¥ÉàªÉÆÃgÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ. CªÀÄä PÉÆlÖ wAr wAzÀÄ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ DlªÁr §gÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÉ®è ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ RĶ EgÀÄwÛvÀÛªÀ£À°è. EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ®¦zÀgÀÆ ªÀÄÄRzÀ°è UÉ®«gÀ°®è. K£ÉÆà DVzÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è JA§ ¸ÀĽªÀÅ ¥ÀÅlÖtÚ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃrAiÉÄà CªÀÄä¤UÉ UÉÆvÁÛV©nÖvÀÄÛ. ¸ÁߣÀ ªÀÄÄV¹ §AzÀªÀ£Éà “CªÀiÁä..” JAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ.

74

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

CªÀÄä Q« vÉgÉzÀÄ PÀĽvÀ¼ÀÄ. “CªÀiÁä, EªÀvÀÄÛ gÀ« ±Á¯ÉUÉ ©¸ÉÌmï vÀA¢zÀÝ. CzÀÆ GgÀÄn£À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ©¸ÉÌmïUÀ¼ÀÄ. £ÉÆÃqÀ®Ä PÉøÀj§tÚ. vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVvÀÛªÀÄä. gÀÄaAiÀÄÆ ZÉ£ÁßVgÀ§ºÀÄzÀÄ C¯Áé CzÀÄ” JAzÀ D¸ÉPÀAUÀ½AzÀ. “CAzÉæãÀÄ ¥ÀÅlÖuÁÚ, gÀÄa ºÉÃVvÀÄÛ CAvÀ®Æ ¤Ã£Éà ºÉüÉâÃPÀ¯Áé, ¤Ã£ÀÄ wA¢¯Áé?” ¥ÀÅlÖtÚ£À PÀAUÀ¼ÀÄ ¨ÁrzÀªÀÅ. “E¯ÁèªÀiÁä, CªÀ£ÀÄ £ÀAUÉ PÉÆqÀ¯Éà E®è. £À£ÀUÉ CAvÀ C®è, £À£Àß G½zÀ UɼÉAiÀÄjUÀÆ PÉÆqÀ°®è. J®èjUÀÆ vÉÆÃj¹ M§â£Éà wAzÀ.”


G¥ÀªÀ£À

¥ÀÄlÖtÚ£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ C¤vÁ £ÀgÉñï, ªÀÄAa aninaresh.manchi760@gmail.com

ºÀAa wAzÀgÉ gÀÄa ºÉZÀÄÑ “bÉÔ CAzÀ¼ÀÄ CªÀÄä. “CªÀiÁä” ¥ÀÅlÖtÚ ªÀiÁw£ÀÆß JA§AvÉ ªÀÄvÉÛ gÁUÀ J¼ÉzÀ.

ªÀÄÄV¢®è

“K£ÉÆÃ?” “CªÀiÁä, D ©¸ÉÌmï J°è ¹UÀÄvÉÛ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÛªÀiÁä. £Á¼É £Á£ÀÆ ±Á¯ÉUÉ D ©¸ÉÌmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVÛä. CªÀ¤UÉ vÉÆÃj¹ vÉÆÃj¹ £Á£Éà wAwä” ¥ÀÅlÖtÚ£À ªÀiÁw£À°è PÉÆÃ¥À«vÀÄÛ. CªÀÄä UÀA©üÃgÀ¼ÁzÀ¼ÀÄ. £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ,

PÀëtzÀ

£ÀAvÀgÀ

“¥ÀÅlÖuÁÚ, D ©¸ÉÌmï ¤£ÀUÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆrÛä. £Á¼É ¤Ã£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÀÆ PÉÆAqÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ ±ÀgÀvÀÄÛ.” ¥ÀÅlÖtÚ ªÀÄÄR HgÀUÀ® ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉýzÀ “K£ÀªÀiÁä?” “K£ÀÆ E®è ¥ÀÅlÖuÁÚ, D ©¸ÉÌl£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ gÀ«UÀÆ PÉÆlÄÖ w£ÀߨÉÃPÀÄ. ºÁVzÉæ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀUÉ PÉÆqÉÆÃzÀÄ.”

“DzÉæ CªÀiÁä, CªÀÅöß £ÀªÀÄUÁåjUÀÆ PÉÆqÀ¯Éà E®è.” “DzÀgÉ ºÉÆÃzÀgÉ K¤®è. ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ w£ÀÄß” E£ÀÄß ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ JA§AvÉ ¤°è¹zÀ¼ÀÄ. ¥ÀÅlÖtÚ ©¸ÉÌmï ¹UÀĪÀ RĶAiÀÄ°è vÀ¯ÉAiÀiÁr¹zÀ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÅlÖtÚ£À ¨ÁåV£À°è ©¸ÉÌmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À°è CªÀÄä £É£À¦¹zÀÝ «µÀAiÀĪÀÇ EvÀÄÛ. MAzÉgÀqÀÄ ¢£À PÀ¼É¢vÀÄÛ. ¥ÀÅlÖtÚ ±Á¯É¬ÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà ªÀÄÄzÀÄÝ GQÌzÀªÀ£ÀAvÉ CªÀÄä¤UÉ vÉPÉÌ©zÀÝ. “K£ÉÆà ¥ÀÅlÖuÁÚ” CªÀÄä vÀ¯É¸ÀªÀgÀÄvÀÛ¯Éà £ÀÄrzÀ¼ÀÄ. “CªÀiÁä, EªÀvÀÄÛ gÀ« ZÁPÀ¯ÉÃmï PÉÃPï vÀA¢zÀÝ. zÉÆqÀØzÀÄ. £ÀªÀÄUɯÁè vÀÄAqÀĪÀiÁr PÉÆlÖ. vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVvÀÄÛ.” PÉÃQ£À gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÉà £Á°UÉ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀ. CªÀÄä £À¸ÀÄ£ÀPÀ̼ÀÄ.

G GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

75


¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À

MA

zÀÄ fëAiÀÄ §zÀÄQ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ¥ÀævÀåPÀë ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀªÉà £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ. ¤¸ÀUÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀºÀdªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼ÀÄ £ÀA§®Ä ¸ÁzsÀåªÀ®èzÀ jÃwAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉƼÀÄîwÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉƽ¸ÀĪÀµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ Cw§¼ÀPÉ, C¥À§¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀħð¼ÀPÉUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ §zÀÄQ£À ªÉÄÃ¯É £Á£ÁjÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄwÛzÉ. gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è GUÀļÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¸ÀzÀ «¯ÉêÁj, ªÀÄgÀ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀªÀiÁ°£Àå, ¤Ãj£À §¼ÀPÉ, PÉÊUÁjPÉUÀ¼À vÁådåUÀ¼À «¯ÉêÁj, D¸ÀàvÉæUÀ¼À vÁådåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ¥Áè¹ÖPÀÄÌUÀ¼ÀAxÀ fêÀ²y°ÃAiÀĪÀ®èzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ «¯ÉêÁj, ªÀ£Àå¸ÀA¥ÀwÛ£À gÀPÀëuÉ, NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¥ÁætÂUÀ¼À ¨ÉÃmÉ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ¸ÀA¥ÀwÛ£À §¼ÀPÉ, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ JA§ÄzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ CxÀªÁ eÁUÀwPÀ «µÀAiÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è dgÀÄUÀĪÀ WÀl£É Erà «±ÀézÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. DyðPÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß PÀÆqÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ CPÀëAiÀĪÀ®è. CPÀëAiÀĪÀ®èzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ, C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÉA¢UÀÆ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. EA¢£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ EA¢£À d£ÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ D±ÀAiÀĪÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §jzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉà £ÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ ºÉÆgÀvÁV ¯Á¨sÀªÁUÀÄwÛ®è. ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ R¤dUÀ¼À GzÀÞgÀt zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ PÀqÀªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀįÉèà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÉA§ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÀÄgÁ¸ÉUÉ vÉgÉ J¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §AzÁUÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ, ±ÀÄzÀÞ UÁ½, ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð, ªÀÄgÀ-VqÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁætÂ-¥ÀQë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀÆzÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌà ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà £ÁªÀÅ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà vÁ£ÉÃ? ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ §zÀÄPÀ®Ä EvÀgÀ fëUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹zÁÝgÉ. MAzÉøÀªÀÄ£É KgÀÄwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄïÉ

76

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


ªÀiÁ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. d£ÀgÀÄ PÀqÀªÉÄ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÀżÀî ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ C¢üPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀļÀî ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀî®Ä £ÉʸÀVðPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÀgÀ zÉÆqÀØ EwºÁ¸ÀªÀ£Éßà PÁt§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ ªÀÄ£ÀĵÀåPÀÈvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀ EAzÀÄ £ÁªÀÅ wÃgÁ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯ÉUÀ¼À£Éßà JzÀÄj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¨sÁjÃ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è MAzÉøÀªÀÄ£É KgÀÄwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉå, eÁUÀwPÀªÀÄlÖzÀ°è, ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è GAmÁUÀÄwÛgÀĪÀ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ ²y°ÃPÀgÀt, DªÀÄèªÀļÉ, ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå, £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ §jzÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ GzsÀ㫹gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, fêÀªÉÊ«zsÀåzÀ £Á±À, ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ £À²¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, ¤Ãj£À §gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ªÀiÁ°£Àå, CgÀtå£Á±À¢AzÀ GAmÁVgÀĪÀ ««zsÀjÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀjÃPÀgÀt, ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÉÆgÀvÉ, vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ, PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ fêÀªÀÄAqÀ® «µÀªÀÄAiÀĪÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, £É®ªÀiÁ°£Àå, ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ EªÀÅUÀ¼É¯Áè ªÀÄ£ÀĵÀåjAzÀ¯Éà GzÀ㫹gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ EzÉ®è §UÉAiÀÄ°è ¥ÀæwPÀÆ® ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ KPÉÊPÀfë ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà C®èªÉÃ? ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà E®è¢zÀÝÀgÉ ¥Àj¸ÀgÀ £Á±ÀUÉƼÀÄîªÀ ¥Àj¹Üw §AzÉÆzÀUÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ? ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®ªÁgÀÄ fëUÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ, ¨ÉÃgÁªÀ fëUÀ¼ÀÆ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛ®è. ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV, vÀ£Àß ¸ÁéxÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §zÀ°¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ fëUÀ½UÀÆ E®è. ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ PÉÊAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¼ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¢ÃWÀðPÁ°Ã£À ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À PÀ®à£É EzÀÝ°è ¥Àj¸ÀgÀ«gÉÆâü ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀqÀªÉÄ DV ¥Àj¸ÀgÀ¸Éßû ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. ¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ EzÁÝUÀ CzÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄ d£ÀgÀ ªÉÄðgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ºÉÆuÉ d£ÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀå ªÀÄ

¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°, PÁ£ÀƤ¤AzÁUÀ°Ã ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ DUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ «ÄxÉå. ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹ ¥ÉÇö¹ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½UÉ ¤¢ðµÀÖ ¥ÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉêÀ® PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀªÀÇ CUÀvÀåªÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ PÁAiÀÄð PÉêÀ® PÉ®ªÀgÀ PÉ®¸ÀªÁUÀzÉ, EzÀÄ J®ègÀ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°è ¥ÀæeÉUÀ¼ÀzÉÝà C¢üPÁgÀ. £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CjªÀÅ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀPÀÄÌ. d£ÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀIJQëvÀgÁzÁUÀ ¥ÀæeÁÕªÀAwPÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ G½ªÀÅ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä G½ªÀÅ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ C½ªÀÅ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä C½ªÀÅ. EzÀgÀ CjªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §AzÁUÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

- ¨sÀªÁå UËqÁ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

77


DlUÁwð CªÀÄäA¢gÀ vÁPÀvÀÄÛ! ªÀÄ ¢lÖ ¤zsÁðgÀ, zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ®à, ¤²ÑvÀ UÀÄj EzÀÝgÉ CªÀÄä£ÁVAiÀÄÆ QæÃqÁPÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁZÀÄvÁÛ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄvÁÛ SÁåvÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ EªÀgÉ®è ±ÉæõÀ× ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ.

»¼ÉAiÀÄgÀÄ QæÃqÁPÉëÃvÀæzÀ°è zÁR¯ÉUÉ CºÀðªÁzÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ FUÀ ºÉƸÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÄãÀ®è. QæPÉmï, ¥sÀÅmï¨Á¯ï, ºÁQ, ±ÀÆnAUï, gɹèAUï, ¨ÁQìAUï, PÀ§rØ »ÃUÉ J®è QæÃqÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÁgÀªÀÄå ªÉÄgÉ¢zÁÝgÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ QæÃqÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀÅzÉà CZÀÑjAiÀÄ ¸ÀAUÀw JA§AvÀºÀ PÁ®ªÀÇ MA¢vÀÄÛ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ QæÃqÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÀĨÉâÃj¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݪÀÅ. QæÃqÉAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæªÉà C®è JA§ «avÀæ vÀPÀð F ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjgÀĪÀÅzÉà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉvÀÄÛ ¥Á®£É¥ÉÇõÀuÉ ªÀiÁr UÀȺÀPÀÈvÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ JA§ ªÁzÀUÀ¼À vÉgÉ ¸ÀjzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁ®ªÁVzÉ. CµÉÖà C®è, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀqÉzÀ ªÉÄÃ®Æ QæÃqÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀPÀ UÀ½¸ÀĪÀ vÁPÀvÀÄÛ vÀªÀÄVzÉ JAzÀÄ ªÀÄ»¼Á QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ¸Á¢ü¹ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. CAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ‘¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁªÀiï’ ªÀÄ»¼Á QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À E°èzÉ.

ªÉÄÃj PÉÆêÀiï «±Àé ¨ÁQìAUï ZÁA¦AiÀģﲥï£À°è DgÀÄ ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ KPÉÊPÀ ªÀÄ»¼É ªÉÄÃj PÉÆêÀiï CªÀÄäA¢gÀ PÀtätÂAiÀiÁVzÁÝgÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÉÆêÀiï ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£É FUÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¤d.

DqÀÄA¨ÉÆ® zÀÄ.UÀÄ. ®PÀëöät

dugulakshman@yahoo.com

78

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

a£Àß, MAzÀÄ FUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ vÁ¬Ä ªÉÄÃj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ

ªÉÄÃj PÉÆêÀiï DgÀ£Éà a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ £ÀªÉA§gï 24gÀAzÀÄ. ºÉƸÀ¢°èAiÀÄ PÉ.r. eÁzsÀªï QæÃqÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉzÀ «±Àé ªÀÄ»¼Á ¨ÁQìAUï£À ¥ÉæöʪÉÃmï (48 PÉ.f.) «¨sÁUÀzÀ°è GPÉæãï£À ºÀ£Á §SÉÆÃmÁ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄt¹zÀ ªÉÄÃj EwºÁ¸ÀªÀ£Éßà §gÉzÀgÀÄ. EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ


¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛ£À AiÀiÁªÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁr®è. ªÉÄÃj DgÀ£Éà ¨ÁjUÉ ªÀÄ»¼Á ¨ÁQìAUï£À°è «±Àé ZÁA¦AiÀÄ£ï.

ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ, £À¢, PÀtªÉUÀ¼À°è NqÁqÀÄvÀÛ ¨É¼ÉzÀ ªÉÄÃjUÉ ±ÀæªÀÄ ºÉƸÀzÀ®è. DzÀgÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ QæÃqÁ¥ÀlĪÁzÀ §½PÀ ¸ÀºÀd ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À dvÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¦ümï£É¸ï PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀÆÝ CªÀgÀ AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dAdqÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ CªÀgÀÄ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁQìAUï C¨sÁå¸À vÀ¦à¸À°®è. £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ zÉúÀzÀ

Qæ¹Ö£ï DªÀiïð¸ÁÖçAUï

ªÉÄÃj 2001gÀ°è ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉzÁÝUÀ DPÉV£ÀÆß ºÀ¢£ÉAlgÀ ºÀgÉAiÀÄ. FUÀ DPÉUÉ 35 ªÀµÀð. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À vÁ¬Ä. 2002gÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ a£Àß d¬Ä¹zÁUÀ EzÀÝ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ªÀiÁvÀæ FUÀ®Æ §wÛºÉÆÃV®è. 16 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀgÀ Dl ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥Àj¥ÀPÀéUÉÆArzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼Á QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ QæÃqÉUÉ «zÁAiÀÄ ºÉý ¸ÀÄR¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. ªÉÄÃj ªÀiÁvÀæ EzÀPÉÌ C¥ÀªÁzÀ. 2007gÀ°è CªÀjUÉ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀªÀÅ. MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸À®ºÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖ. »ÃVgÀĪÁUÀ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁzÀgÉ PÉüÀ¨ÉÃPÉ? ªÉÄÃj ªÀiÁvÀæ PÀAUÉqÀ°®è. EzÁzÀ §½PÀ

CªÀgÀÄ «±ÀélƤðUÀ¼À°è UÀ½¹zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ a£Àß. 2012gÀ°è M°A¦Pïì PÀAZÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß UÉ¢ÝzÁÝgÉ. ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÀÅvÀæ d¤¹zÀÄÝ 2013gÀ°è. PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À PÁ® «±ÁæAw CµÉÖÃ; ªÀÄvÉÛ jAUïUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃj ¨ÁaPÉÆAqÀgÀÄ. EzÉ®èzÀgÀ »A¢£À gÀºÀ¸Àå - ¦ümï£É¸ïC£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV PÁ¥ÁrPÉÆArzÀÄÝ.

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

79


vÀÆPÀ 50 PÉ.f. DVvÀÄÛ. ¸ÀvÀvÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ 48 PÉ.f.UÉ vÀÆPÀ E½¹ «±ÀéPÀ¥ï lƤðUÉ ¹zÀÞvÉ DgÀA©ü¹ UÉ®ªÀÅ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. E¢ÃUÀ 2020gÀ M°A¦Pïì£À°è CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃQë¸À®Ä PÀtQ̽AiÀÄĪÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. ªÉÄÃj PÉÆêÀiï gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄÆ ºËzÀÄ. »ÃUÉ QæÃqÉ, ¸ÀA¸ÁgÀ, gÁdPÁgÀt, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉ¢gÀĪÀ ªÉÄÃj PÉÆêÀiïUÉ ¥Àw PÀgÀAUï M£ÉèAiÀĪÀgÀ ¨ÉA§® CºÀ¤ð²AiÀiÁV zÉÆgÉwzÉ. ªÉÄÃj PÉÆêÀiï JA§ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ F ¥ÀjAiÀÄ AiÀıÀ¹ì£À »AzÉ ¥ÀÅgÀĵÀ£ÉƧâ£ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV ¤AwzÁÝ£É.

¸ÉgÉ£Á «°AiÀĪÀiïì ¸ÉgÉ£Á «°AiÀĪÀiïì

PÁgÁ UËZÀgï

vÁAiÀÄÛ£À JA¢UÀÆ QæÃqÁ¸ÁzsÀ£ÉUÉ CrØAiÀiÁUÀzÀÄ JA§ ªÀiÁwUÉ SÁåvÀ mɤ¸ï ¥ÀlÄ ¸ÉgÉ£Á «°AiÀĪÀiïì GvÀÛªÀÄ ¤zÀ±Àð£À. 2016gÀ «A§®Ø£ï ¹AUÀ¯ïì ¥Àæ±À¹Û DPÉAiÀÄ fëvÁªÀ¢üAiÀÄ 22£Éà UÁæ÷åAqï¸Áè÷åªÀiï UÉ®ªÀÅ. K¼ÀÄ ¨Áj «A§®Ø£ï ¹AUÀ¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 ªÀÄvÀÄÛ 2016). DgÀÄ ¨Áj (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) AiÀÄÄJJ¸ï N¥À£ï ¹AUÀ¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï. DgÀÄ ¨Áj (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015) D¸ÉÖçðAiÀÄ£ï N¥À£ï ¹AUÀ¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï. ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ¥sÉæAZï N¥À£ï ¹AUÀ¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï. DgÀÄ ¨Áj «A§®Ø£ï qÀ§¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï. £Á®ÄÌ ¨Áj D¸ÉÖçðAiÀÄ£ï N¥À£ï qÀ§¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï. JgÀqÀÄ ¨Áj AiÀÄÄJJ¸ï N¥À£ï qÀ§¯ïì ZÁA¦AiÀÄ£ï- »ÃUÉ ¥ÀnÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. D¸ÉÖçðAiÀÄ£ï N¥À£ï ¸ÀàzsÉð UÉzÁÝUÀ DPÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀ©üðtÂ. CzÁV ¸Àé®à ¢£ÀUÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÁV E£ï¸ÁÖUÁæA£À°è §gÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ±ÁPï! UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÁÝUÀ®Æ ¥Àæ±À¹Û UÉzÀݼÀ®è, ±ÀºÀ¨sÁ¸ï JAzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. E£ÀÄß DPÉAiÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ §zÀÄPÀÄ CAvÀåªÁ¬ÄvÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀªÀjUÀÆ ±ÁPï! KPÉAzÀgÉ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀ §½PÀªÀÇ DPÉ MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÁVzÁݼÉ. mɤ¸ï ¯ÉÆÃPÀzÀ «¸ÀäAiÀÄ vÁgÉAiÀiÁV ¸ÉgÉ£Á «dÈA©ü¹zÁݼÉ.

PÁgÁ UËZÀgï

Qæ¹Ö gÁåA¥ÉÆãï

80

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

CªÉÄjPÀzÀ zÀÆgÀ NlUÁwð PÁgÁ UËZÀgï vÁ¬ÄAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß 2007gÀ°è £ÀqÉzÀ «±Àé ZÁA¦AiÀģﲥï£À 10 ¸Á«gÀ «ÄÃlgï NlzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è PÀAa£À ¥ÀzÀPÀ UÉ¢ÝzÀÝgÀÄ. 2010gÀ°è UÀAqÀĪÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ PÁgÁ ªÀÄvÉÛ NlzÀAUÀtzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À ²RgÀªÉÃjzÀgÀÄ. 2011gÀ°è ±ÀgÀªÉÃUÀzÀ ªÀiÁågÀxÁ£ï Nl¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è UÉ®ªÀÅ. 2012gÀ°è CAvÀºÀzÉà ªÀiÁågÀxÁ£ï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è UÉ®«£À «ÄAZÀÄ ºÀj¹, 2015gÀ°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä 10 ¸Á«gÀ «ÄÃlgï NlzÀ°è ¥ÀæZÀAqÀ UÉ®ªÀÅ ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ.


DqÀÄA¨ÉÆ® M°A¦Pïì£À°è CªÉÄjPÀªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÁUÉ FUÀ 40gÀ ºÀgÉAiÀÄ (d£À£À 9 dįÉÊ 1978).

qÁ£Á N®ägï CªÉÄjPÀzÀ qÁ£Á «nß N®ägï M°A¦Pï a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ ¥ÀqÉzÀ SÁåvÀ FdÄUÁwð. 12gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ¯Éèà 2000zÀ M°A¦Pï£À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀݼÀÄ. 2004 ªÀÄvÀÄÛ 2012gÀ M°A¦Pï PÀÆlzÀ°è ºÀ®ªÀÅ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß d¬Ä¹zÁPÉ. 2015gÀ°è ªÀÄUÀ C¯Éð£ïUÉ d£Àä ¤ÃrzÀ §½PÀªÀÇ DPÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À PÉƼÉîºÉÆqÉAiÀÄĪÀ bÀ®PÉÌ ¨sÀAUÀ §A¢®è. 2016gÀ ºÀ®ªÀÅ QæÃqÁPÀÆlUÀ¼À°è ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹zÀ qÁ£Á N®ägïUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄUÀÄ.

Qæ¹Ö gÁåA¥ÉÆãï CªÉÄjPÀzÀ ¸ÁPÀgï ¥ÀlÄ Qæ¹Ö gÁåA¥ÉÆãï vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ®Æ §zÀ¯ÁUÀ°®è. «±ÀéPÀ¥ï ªÀÄvÀÄÛ M°A¦Pïì PÀÆlUÀ¼À°è CªÉÄjPÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀ Qæ¹Ö vÀ£ÀUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÁݼÉ. 2007gÀ°è «±ÀéPÀ¥ï£À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ Qæ¹Ö 2008gÀ M°A¦Pïì£À®Æè ¨sÁUÀªÀ»¹zÀݼÀÄ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß 2005gÀ°è DPÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ j°ÃUÉ d£Àä ¤ÃrzÀݼÀÄ. EzÁzÀ PÉêÀ® £Á¯ÉÌà wAUÀ¼À°è DPÉ vÀ£Àß ªÀÈwÛ¥ÀgÀ QæÃqÁ §zÀÄQUÉ ªÀÄgÀ½zÀݼÀÄ. 2010gÀ°è JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ jøï d¤¹zÀ §½PÀ ªÀÄvÉÛ 2011gÀ°è £ÀqÉzÀ «±ÀéPÀ¥ï£À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÀݼÀÄ. 2012gÀ°è ®AqÀ£ï M°A¦Pïì£À°è vÀ£Àß vÀAqÀzÀ PÁå¥ÀÖ£ï DV CªÉÄjPÀPÉÌ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÄÝPÉÆlÖ¼ÀÄ. DUÀ £ÀqÉzÀ J®è 6 ¥ÀAzÀåUÀ¼À°è Qæ¹Ö ¥Á¯ÉÆÎArzÀݼÉA§ÄzÀÄ «±ÉõÀ.

PÉjæ ªÁ¯ïê eɤßAUïì

PÉjæ ªÁ¯ïê eɤßAUïì JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑPÁ® ©ÃZï ªÁ°¨Á¯ï dUÀvÀÛ£Áß½zÀ SÁåvÀ QæÃqÁ¥ÀlÄ PÉjæ ªÁ¯ïê eɤßAUïì. 2004, 2008 ªÀÄvÀÄÛ 2012gÀ°è ¸ÀvÀvÀªÁV vÀ£Àß eÉÆvÉUÁwð «Ä¹Ö ªÉÄÃ-mÉæãÀgï eÉÆvÉUÀÆr CªÉÄjPÉUÉ ©ÃZï ªÁ°¨Á¯ï M°A¦Pïì a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÄÝPÉÆlÖªÀ¼ÀÄ. DPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄUÀ d¤¹zÀÄÝ 2009gÀ°è. 2010gÀ°è ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀÄUÀ ºÁUÀÆ 2013gÀ°è M§â ªÀÄUÀ¼À d£À£À. 2012gÀ M°A¦Pïì£À°è DPÉ ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀݼÀÄ. 2016gÀ°è QæÃqÁPÀÆlzÀ°è ¨É½î¥ÀzÀPÀ UÉzÀÄÝ vÁAiÀÄÛ£À vÀ£ÀUÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV®è JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÀ ¢lÖ DlUÁwð.

¤AiÀiÁ C°

¤AiÀiÁ C° CªÉÄjPÀzÀ SÁåvÀ CxÉèmï DVgÀĪÀ ¤AiÀiÁ C° 100 «ÄÃlgï ºÉ¥ÀxÁè£ï ªÀÄwÛvÀgÀ NlzÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ QÃwð UÀ½¹zÀ ªÀÄ»¼Á QæÃqÁ¥ÀlÄ. 2014gÀ°è £ÀqÉzÀ «±Àé M¼ÁAUÀt ZÁA¦AiÀÄ£ï²¥ï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è 100 «ÄÃlgï zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® 7.80 ¸ÉPÉAqïUÀ¼À°è PÀæ«Ä¹ zÁR¯É §gÉ¢zÀݼÀÄ. 2015gÀ°è ªÀÄUÀ¤UÉ

ªÉÄÃj PÉÆêÀiï GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

81


d£Àä ¤ÃrzÀ ¤AiÀiÁ, 2016gÀ°è ªÀÄvÉÛ 100 «ÄÃlgï NlzÀ°è ¸Àà¢üð¹ 7.81 ¸ÉPÉAqïUÀ¼À°è PÀæ«Ä¹ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ ¥ÀqÉzÀ¼ÀÄ. CzÉà ªÀµÀð £ÀqÉzÀ M°A¦Pïì£À°è 100 «ÄÃ. NlzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉzÀݼÀÄ.

Qæ¹Ö£ï DªÀiïð¸ÁÖçAUï M°A¦APïì PÀÆlzÀ°è ªÀÄÆgÀĨÁj a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀPÉÌ ªÀÄÄwÛlÖ Qæ¹Ö£ï DªÀiïð¸ÁÖçAUï CªÉÄjPÀzÀ SÁåvÀ ¸ÉÊQè¸ïÖ. 2010gÀ°è PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QæÃqÉUÉ «zÁAiÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÀ®èªÉAzÀÄ DPÉUÉ CjªÁ¬ÄvÀÄ. 2010gÀ°è ªÀÄUÀ ®ÆPÀ¸ïUÉ d£Àä ¤ÃrzÀ Qæ¹Ö£ï 2012 ªÀÄvÀÄÛ 2016gÀ M°A¦Pïì£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÄÝ ©ÃVzÀgÀÄ.

PÀAqÉÃ¸ï ¥ÁPÀðgï

PÀAqÉÃ¸ï ¥ÁPÀðgï

PÀAqÉÃ¸ï ¤PÉÆÃ¯ï ¥ÁPÀðgï CªÉÄjPÀzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¨Á¸ÉÌmï¨Á¯ï DlUÁwð. ¨Á¸ÉÌmï¨Á¯ï DlzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ DPÉ 2009gÀ°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉʯÁUÉ d£Àä ¤ÃrzÀgÀÄ. EzÁV PÉêÀ® K¼ÀÄ ªÁgÀUÀ¼À¯Éèà ¥ÁPÀðgï ªÀÄgÀ½ CAUÀ¼ÀQ̽zÀÄ ±ÉæõÀ× DlUÁwð ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. 2012 ªÀÄvÀÄÛ 2016gÀ M°A¦Pïì£À°è CªÉÄjPÀzÀ ¨Á¸ÉÌmï¨Á¯ï vÀAqÀ a£Àß UÉ®ÄèªÀ°è PÀAqÉÃ¸ï ¥ÁPÀðgï ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÁÝVvÀÄÛ.

eÉ¤ß ¦üAZï eÉ¤ß ¦üAZï

CªÉÄjPÀzÀ SÁåvÀ ¸Á¥sïÖ¨Á¯ï DlUÁwð eɤ߰£ï ¦üAZï. 2004gÀ M°A¦Pïì£À°è vÀ£Àß zÉñÀPÉÌ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÄÝPÉÆlÖ ªÀÄ»¼É. 2006gÀ°è UÀAqÀĪÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ ¦üAZï 2008gÀ°è M°A¦Pïì£À°è CªÉÄjPÀ vÀAqÀPÉÌ ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉ®è®Ä £ÉgÀªÁzÀ¼ÀÄ. 2011gÀ°è ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀÄUÀ ºÁUÀÆ 2013gÀ°è M§â ªÀÄUÀ¼ÀÄ d¤¹zÀgÀÄ. eÉ¤ß ¦üAZï FUÀ QæÃqÁfêÀ£À¢AzÀ ¤ªÀÈvÀÛ¼ÁzÀgÀÆ QæÃqÉAiÀÄ gÁAiÀĨsÁjAiÀiÁV ºÉƸÀzÁV vÁAiÀÄA¢gÁUÀÄwÛgÀĪÀ DlUÁwðAiÀÄjUÉ ¥ÉæÃgÀuÁ¸ÉÆæÃvÀªÁVzÁݼÉ. QæÃqÁPÉëÃvÀæzÀ°è CªÀÄäA¢gÁVAiÀÄÆ vÀªÀÄä Dl ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀĪÀ E£ÀÆß ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ¸ÀÆáwðzÁvÉAiÀÄgÀÄ EzÁÝgÉ. ¸Á¤AiÀiÁ «ÄgÀhiÁð FUÀ CªÀÄä£ÁVzÀÝgÀÆ vÀ£Àß mɤ¸ï Dl ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁݼÉ. vÁAiÀÄÛ£À QæÃqÉUÉ vÉÆqÀPÁUÀzÉAzÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ. ¢lÖ ¤zsÁðgÀ, zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ®à, ¤²ÑvÀ UÀÄj EzÀÝgÉ CªÀÄä£ÁVAiÀÄÆ QæÃqÁPÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁZÀÄvÁÛ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄvÁÛ SÁåvÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ EªÀgÉ®è ±ÉæõÀ× ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ. 30PÉÌ vÀ®¥ÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ¨ÁånAUï ±ÀQÛ GqÀÄV DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄ CªÀPÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁV QæPÉmï ªÀÈwÛ §zÀÄQUÉ «zÁAiÀÄ ºÉüÀĪÀ PÉ®ªÀÅ QæPÉnUÀgÀÄ ‘CªÀÄäA¢gÀ’ F vÁPÀvÀÛ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. K£Éà ºÉý, CªÀÄäA¢gÉà ¸ÁÖçAUï ©r!

82

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

G


PÀªÀ£À

¥À®èQÌ ºÉÆgÀĪÀªÀgÀÄ

- ¸ÀgÉÆÃf¤ £ÁAiÀÄÄØ

ªÉÄvÀÛUÉ, §®Ä ªÉÄvÀÛUÉ GzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ºÉÆgÀĪɪÀÅ £ÀªÀÄä ºÁr£À ªÀÄgÀÄvÀC¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ¼ÀÄ ºÀÆ«£ÀAvÉ N®ÄªÀ¼ÀÄ; vÉÆgÉAiÀÄ £ÉÆgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉƣɪÀ ºÀQÌAiÀÄAvÉ vÉƣɪÀ¼ÀÄ, PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀ vÀÄnAiÀÄÄ ZÉ®ÄèªÀ £ÀUÀÄ«£ÀAvÉ vÉîĪÀ¼ÀÄ. G¯Áè¸À¢AzÀ, §®Ä G¯Áè¸À¢AzÀ £ÁªÀÅ N¯ÁqÀĪɪÀÅ ºÁqÀĪɪÀÅ, zÁgÀzÀ°è ¥ÉÆÃt¹zÀ ªÀÄÄwÛ£ÀAvÉ GzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ºÉÆgÀĪɪÀÅ. ªÉÄvÀÛUÉ, §®Ä ªÉÄvÀÛUÉ GzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ºÉÆgÀĪɪÀÅ £ÀªÀÄä ºÁr£À »ªÀÄzÀ ªÀÄtÂAiÀÄ° CªÀ¼ÀÄ vÁgÉAiÀÄAvÉ ºÉƼɪÀ¼ÀÄ; C¯ÉAiÀÄ ¨ÁV£À°è ºÉƼɪÀ QgÀtzÀAvÉ CªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnªÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À PÀAUÀ½AzÀ E½ªÀ PÀtÂÚÃgÀ ºÀ¤AiÀÄAvÉ CªÀ¼ÀÄ E½ªÀ¼ÀÄ. ªÉÄvÀÛUÉ, §®Ä ªÉÄvÀÛUÉ £ÁªÀÅ N¯ÁqÀĪɪÀÅ ºÁqÀĪɪÀÅ, zÁgÀzÀ°è ¥ÉÆÃt¹zÀ ªÀÄÄwÛ£ÀAvÉ GzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ºÉÆgÀĪɪÀÅ.

(C£ÀĪÁzÀ: PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ) GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

83


C½°£À C¼À®Ä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥sÀPÀÌ£É C½°£À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ £É£À¥ÀÄ. KtÂAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ºÀwÛ £ÉÆÃrzÀgÉ §ÄnÖAiÀÄ°è C½°£À ªÀÄjUÀ¼ÉÆAzÀÆ PÁt°®è. ¸ÀĪÀiÁgÁV §°wzÀÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¬Ä C½¯ÉÆÃ, vÀAzÉ C½¯ÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÀQð¹zÉ.

gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÁªÉ rsbsurabhipura@gmail.com

84

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


®°vÀ¥Àæ§AzsÀ

£À

ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «¸ÁÛgÀQÌAvÀ PÁA¥ËAr£À M¼ÁªÀgÀtzÀ SÁ°eÁUÀ JgÀqÀÄ¥ÀlÄÖ zÉÆqÀØ¢vÀÄÛ. »ÃUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ C©ü¯ÁµÉ. ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÉà DzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ZÉ£ÁßV UÁ½¨É¼ÀPÀÄ §gÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ, vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀgÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀ¼À ¤®ªÀÅ. ºÁUÁV ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ªÉÆzÀ¯Éà PÁA¥ËArUÉ ºÀwÛzÀAvÉ £Á®ÄÌ ªÀÄƯÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ vÉAV£ÀVqÀ ºÁQzÁݼÉ. UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀzÀ ºÉÆwÛUÉ ªÀiÁªÀÅ, ¥ÉÃgÀ¼É, aPÀÄÌ, ¤A§Ä, PÀj¨ÉêÀÅ £ÉnÖzÁݼÉ. E£ÉÆßAzÀµÀÄÖ eÁUÀzÀ°è ¸ÀtÚ¸ÀtÚ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁQ §¸À¼É, CªÀgÉ, ¸ËvÉ, vÉÆAqÉ dvÉUÉ MAzÀÄ zÁæQë§½î ¸ÀºÀ ¨É¼É¹zÁݼÉ. ¥ÀÆeÉUÉ, ªÀÄÄrAiÀÄ°PÉÌ £ÀA¢§lÖ®Ä, ªÀÄ°èUÉ, ¸ÉêÀAwUÉ, UÉÆÃgÀAn CªÀ¼À D¸ÉÜAiÀÄ PÀÄgÀĺÁV MAzÉgÀqÀÄ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ©qÀvÉÆqÀVzÉ. EµÁÖzÀgÀÆ £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä, ¸ÀA¦UÉ ªÀÄgÀPÉÌ eÁUÀ E®è JAzÀÄ DUÁUÀ ºÀ¼ÀºÀ½¸ÀzÉ E®è. F vÉÆÃlzÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£Éß®è £ÉÆÃqÀĪÀªÀ¼ÀÄ CªÀ¼ÉÃ. £Á£ÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁ°.

vÉÆÃlzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼É¢vÀÄÛ. FUÀ ¢£À¨É¼ÀUÁzÀgÉ PÀĺÀÆPÀĺÀÆ, aAªïaAªï, PÁPÁPÁ, UÀÄlÄgï UÀÄlÄgï EvÁå¢ £ÁzÀªÉ®è §gÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÁUÀĪÀ D£ÀAzÀ C¶ÖµÀÖ®è. ¸ÀÆAiÀÄð ºÀÄlÄÖªÀ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

85


C½¯ÉAzÀgÉ D¸ÀQÛ. CzÀgÀ NqÁl, fVvÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ CªÀ¤UÀÆ ¨ÉgÀUÀÄ. C½®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà JzÀÄÝ §gÀÄwÛzÀÝ. PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃAªÀPïð ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ²¼Éî ºÉÆqÉzÀAwzÀÝ C½°£À zsÀé¤ PÉýzÉÆqÀ£É JzÀÄÝ §AzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ. C½°£À ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ UÉgÉ KPÉ? JAzÀªÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£Éßà ºÉüÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ‘£ÁªÀÇ C½®Ä ¸ÁPÉÆÃt’ JAzÀ ²æä¢ü. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¤¸ÀUÀðzÀ°è ¸ÉéÃZÉÒAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è §¯É, ¥ÀAdgÀUÀ½UÉ §A¢ü¹qÀĪÀÅzÀgÀ «gÉÆâü. £ÀªÀÄä°è PÉ®ªÀgÀÄ C½®Ä, VtÂ, ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ »rzÀÄ ¸ÁPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Æ ¸ÀºÀ £À¤ßAzÁUÀzÀÄ. ‘¨ÉÃqÀ, EªÉ®è »ÃUÉ NqÁrPÉÆAqÀÄ EgÉÆÃzÉà ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ. ªÀÄvÉÛ EªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß JAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß gÀ«Ä¹zÉ. ºÉÆwÛUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄzsÉå NqÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÉà DV©nÖzÉ. ªÉÆzÀ¯É®è £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£É ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄ©â, UÉÆgÀªÀAPÀ, ¥ÁjªÁ¼À, C½®ÄUÀ½UÉ £ÁªÀÅ gÀÆrüAiÀiÁzÀAvÉ ¤¨sÀðAiÀĪÁV vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ ºÁgÁl NqÁl £ÀqɹªÉ. PÀæªÉÄÃt EªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ºÁªÀÅ ¸ÀºÀ CwyAiÀÄAvÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ¯ÉÆèà ºÉÆìÄvÀÄ. CzÀÄ §AzÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀPÉÌ PÉA¥ÀĪÀÄÆwAiÀÄ §rUÉ ¨Á®zÀ MAzÀÄ ªÀÄÄAUÀĹAiÀÄÆ ªÀÄÄR vÉÆÃj¹ ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EªÀ½UÉ ºÁªÀÅ ªÀÄÄAUÀĹUÀ¼ÉAzÀgÉ ºÉzÀjPÉ ¸ÀºÀd. EzÉ®è ¤¸ÀUÀðzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀPÉÌ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÉ. £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ C½¯ÉAzÀgÉ vÀÄA¨Á EµÀÖ. £ÉÆÃqÀ®Ä vÀÄA§ ªÀÄÄzÁÝzÀ ¥ÁætÂ. ZÀÄgÀÄPÀÄ, PÉƼÀPÀ®è. C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀªÀÄä°è vÁªÀÅ PÀZÁÑqÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¥ÁætÂAiÀÄ vÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. C½°¤AzÀ £ÀªÀÄVgÀ°, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÀ £É£À¥ÀÄ £À£ÀV®è. §ºÀ¼ÀªÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖ. LzÀÄ

86

GvÁÜ£À

ªÀµÀðzÀ

ªÀiÁZïð 2019

£ÀªÀÄä

ªÀÄUÀ

²æä¢üUÀÆ

E° PÁl £ÀªÀÄä ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è DUÁUÀ QZïQZï, ZÀÄPïZÀÄPï ¸ÀzÀÄÝ PÉý§gÀvÉÆqÀVvÀÄ. EzÀÄ E°Ã£Á JA§ C£ÀĪÀiÁ£À ±ÀÄgÀÄ. QlQAiÀÄ §½ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀPÉÌ ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÉÆ¢¹zÀÝ eÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄîÄeÁUÀzÀ°è MAzÀÄ vÀÆvÀÄ PÀArvÀÄ. eÁ½UÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ §¯ÉAiÀÄ£Éßà E° ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÀvÀÛj¹zÀÄÝ £ÉÆÃrzÀ £À£Àß UÀÄgÀÄw£À ªÉÄùÛçAiÉƧâgÀÄ ¹Öð£À §¯É ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄgÀQëvÀ JAzÀgÀÄ. E° JAzÀgÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ. MAxÀgÁ fUÀÄ¥Éì ¸ÀºÀ. C®èzÉ E°¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ«zÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è. D¢ªÁ¹UÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ E°AiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄßvÁÛgÀAvÉ. gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ MAzÀÄ Hj£À°è E°UÀ½UÁVAiÉÄà PÀnÖzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À«zÉAiÀÄAvÉ; C°è E°UÀ½UÉ gÁeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ JAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁd¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀæªÁ¸À ºÉÆÃVzÁÝUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉ®è D zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV E°UÀ½UÉ PÉʪÀÄÄVzÀÄ §AzÀgÀÆ, £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ D ¢QÌUÉ PÁ®Æ ºÁQgÀ°®è. EµÀÖgÀ ¸À®ÄªÁV ¸À»¹PÉÆArgÀ¨ÉÃPÉ?

£ÁªÀÅ

E°UÀ¼À£ÀÄß


®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ E°UÀ½AzÀ DUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ, JgÀqÉÃ? ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ¼À°è, ªÀÄAr, ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è E°AiÀĵÀÄÖ zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Áæt ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅ¢zÉ? ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ©® PÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. UÀmÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ®Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¸À® MAzÀÄ E° ªÀÄ£É ºÉÆQÌvÉAzÀgÉ ¸ÁPÉøÁPÀÄ, ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉ ºÁ¼ÀÄ, ªÀÄralÖ §mÉÖ czÀæ. gÁwæ¬Ärà EzÀgÀ PÀgÀPÀgÀ ¸À¥Àà¼À PÉüÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ E° PÀZÀÄѪÀ ©üÃw. gÉÆÃUÀzÀ §gÀÄ«UÉ DºÁé£À. «µÀ ºÁQzÀgÀÆ wAzÀÄ fÃtÂð¹PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀµÀÄÖ E°UÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀ®ªÁV©nÖªÉ. ªÀÄPÀ̽zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ EqÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ, ¸ÀºÀd vÁ£ÉÃ! FV£À vÁgÀ¹ ªÀÄ£ÉUÉãÀÆ E°AiÀÄ PÁl vÀ¦à®è. CªÀÅUÀ½UÉ ¹ªÉÄAmï UÉÆÃqÉUÀ¼À°è ©® PÉÆgÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è. UÁf£À QlQUÀ¼À°è gÀAzsÀæ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¸ÀgÀ KgÀĪÀÅzÀgÀ°è EªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÀÄ? ¨Á®Ì¤¬ÄAzÀ, vÉgÉzÀ ¨ÁV°¤AzÀ ¹ÃzÁ £ÀÄUÉÎ ©qÀÄvÀÛªÀ®è. £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁvïgÀÆ«Ä£À QlQ¬ÄAzÀ ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀ¢gÀ° JAzÉà ¸ÀtÚ PÀtÂÚ£À PÀ©âtzÀ eÁ½UÉ ºÁQ¹zÉÝ. PÉ®¸ÀzÀªÀ£À ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À¢AzÀ §rzÀ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄzsÉå eÁ½UÉ ¨Á¬Ä vÉgÉzÀzÀÄÝ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀ°®è. MªÉÄä ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÁf£À ªÀÄÆ®PÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÁætÂAiÀÄ ZÀ®£ÀªÀ®£À ¨sÁ¸ÀªÁV ºÁªÀÇ.. JAzÀÄ aÃgÀÄvÀÛ ºÉÆgÀUÉÆÃr §AzÀÄ©lÖ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ vÀPÀët PÉÆÃ®Ä »rzÀÄ »wÛ°UÉ §AzÀÄ CzsÉÊAiÀÄð¢AzÀ¯Éà zÀÆgÀªÉà ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÉ. QlQ¬ÄAzÀ ºÁ«£À ªÀiÁgÀÄzÀÝ zÉúÀªÉãÉÆà UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀ°®è. ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆð¤AzÀ eÁ½UÉ CUÀ°¸ÀĪÀÅzÉà vÀqÀ, CzÀgÉƼÀVAzÀ E°AiÉÆAzÀÄ bÀAUÀ£Éà £É®PÉÌ fVzÀÄ ªÉÆÃjAiÀÄ ©gÀÄQ£À°è ªÀiÁAiÀÄ! FUÀ ¸ÁªÀzsÁ£ÀªÁV eÁ½UÉ ¸Àj¹ £ÉÆÃrzÀgÉ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ PÀ°è£À ªÉÄïÉ, E£ÀÆß PÀtÄÚ ©nÖgÀzÀ LzÁgÀÄ E°ªÀÄjUÀ¼ÀÄ!

FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV E° »rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÉÝ. CªÀ£À ¥ÀzÀÞw D ºÉÆwÛUÉ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®Ä CªÀ£ÀÄ E°UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ. £ÀAvÀgÀ D PÉÆÃuÉAiÀi°è £À£ÀßAxÀ MA¢§âjUÉ ¤®è®Ä ºÉý vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß «±Á®ªÁV vÉgÉzÀÄ vÀÆw®èzÀ UÉÆÃtÂaîªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¨Á¬Ä ºÉƸÀ°UÉ vÁUÀĪÀAvÉ ºÁ¸ÀÄwÛzÀÝ. DªÉÄÃ¯É UÉÆÃtÂaîzÀ JqÀ§®PÉÌ PÁ®Ä CUÀ°¹ ¤AvÀÄ aîzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄîĥÀzÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®àªÉà JwÛ CUÀ°¹ »rAiÀÄÄwÛzÀÝ! M¼ÀVzÀÝ £ÀªÀÄUÉ CªÀ¤AzÀ ¸ÀÆZÀ£É ¹UÀĪÀÅzÉà vÀqÀ PÀÆV, PÀÄtÂzÁr, C°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£Éß®è J¼ÉzÁr, qÀ§â §rzÀÄ zÁAzsÀ¯É J©â¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ UÁ§jAiÀiÁzÀ E°UÀ¼ÀÄ J¯ÉèA°èAzÀ¯ÉÆà oÀtÚ£É ºÉÆgÀUÉ fVzÀÄ vÉgÉ¢lÖ ¨ÁV® PÀqÉ zsÁ«¸ÀÄwzÀݪÀÅ. ºÁUÉà NrzÀªÀÅ ¥ÁgÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À«®èzÉ £ÉlÖUÉ UÉÆÃtÂaîzÉƼÀUÉ ¸ÉÃj ©qÀÄwÛzÀݪÀÅ. »ÃUÉ ¸ÉÆêÀÄÄ dvÉ E° »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CªÀÅ KPÁKQ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁj ¥sÀfÃw ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ! DUÉ®è ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÀªÉÄ, FUÀ ¨ÉÃPÁVgÀ°, ¨ÉÃqÀªÁVgÀ°, PÉƼÀÄî¨ÁPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀ ªÀģɪÀÄA¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉvÀÄA§ ¸ÁªÀiÁ£ÉÆà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ! F gÁ²AiÀÄ®Æè E° J°è CqÀVzÉ JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå. C®èzÉ FUÀ ¸ÉÆêÀÄÄ xÀgÀ ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀĪÀªÀgÁzÀgÀÆ AiÀiÁjzÁÝgÉ? FUÀAvÀÆ K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ ºÁªÀÅ »rAiÀÄĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀAvÉ E° »rAiÀÄĪÀªÀgÀ£ÀÆß PÀgɸÀĪÀ ºÉÆvÀÄÛ §A¢zÉ.

C½® ¥ÉæêÀÄ PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄvÉÛ E° ¸ÉÃgÀzÀAvÉ eÁ½UÉ j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è CzÀÄ E°AiÀÄ®è JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¤zsÁðgÀ »AzÀPÉÌ ¸Àj¬ÄvÀÄ. MAzÉÆÃ

JgÀqÉÆÃ

C½®ÄUÀ¼ÀÄ

DUÁUÀ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

87


vÉAV£À £ÁgÀÄ, ºÀwÛAiÀÄ ZÀÆgÀÄ, J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »Af ºÁ¹UÉ ªÀiÁr C½®ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄjUÀ¼À£Éßà ªÀÄ®V¹ªÉ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ jÃw «µÁzÀªÀÇ DV¢gÀ°®è.

¸ÀA¨sÀæªÀÄ,

DvÀAPÀ,

FUÀ J¯Éè®Æè ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄvÀÛ ¸ÀPÀ® ¥À±ÀÄ ¥Áæt PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÀºÀ £ÉgÀ¼ÀÄ, D±ÀæAiÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁUÀvÉÆqÀVzÉ. ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ GzÀåªÀĪÁV ¨É¼ÉzÀÄ ºÀ½î, HgÀÄ, ¹nUÀ¼À ¨sÉÃzÀ«®èzÉ J®è PÀqÉ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀzÀAvÉ ºÀgÀqÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. »AzÉ®è £À¢UÀ¼À £ÀqÀÄUÀqÉØUÀ¼À°è PÉgÉ ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼À°è PÁtÄwÛzÀÝ PÉÆPÀÌgÉUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß FUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À UÀmÁgÀzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀUÀ¼À°è PÁtÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¹zÀ ¥ÀæUÀwUÉ »rzÀ PÉÊUÀ£Àßr. D vÀÆw£À ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀºÉÆgÀUÉ NqÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ºÉüÀwÃgÀzÀ D£ÀAzÀ. DzÀgÉ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝgÀÆ CªÀÅ CqÀÄUɪÀÄ£ÉUÁUÀ°, ºÁ¯ïUÁUÀ° PÁ°j¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ PËvÀÄPÀ. ºÁUÁV C½°UÉ PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¤§ðAzsÀ «¢ü¸À®Ä £À¤ßAzÁUÀ°®è. ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ £ÁUÀA¢UÉAiÀÄ°è ¨ÉÉÃqÀªÁzÀ, ºÉZÀÄÑUÀlÖ¯É EzÀÝ, AiÀiÁjUÀÆ PÉÆqÀ¯ÁUÀzÀ ¥ÁvÉæ, §mÉÖ, ²æä¢üAiÀÄ DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÖ¯ÁVvÀÄÛ. C°è F C½®ÄUÀ¼À NqÁl ºÉZÁÑVzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr, E°è EªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? K£ÉãÀÄ UÀAlÄ vÀA¢nÖgÀ§ºÀÄzÀÄ? JA§ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ¸ÀtÚ Kt ElÄÖ ºÀwÛ ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝAvÉ JgÀqÀÄ C½®ÄUÀ¼ÀÄ D ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ a«Ää ºÉÆgÀ§AzÀÄ ±ÀgÀªÉÃUÀzÀ°è QlQAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀPÉÌ ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁr©lÖªÀÅ. ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¹, ºÀUÀÄgÁV ¥ÁvÉæ¥ÀgÀr, UÀAlÄUÀzÀr ¸Àj¹ £ÉÆÃrzÀgÉ Nºï JAxÀ ¨ÉgÀUÀÄ! MAzÀÄ §ÄnÖAiÉƼÀUÉ C½°£À ªÀÄjUÀ½ªÉ! C°èzÀÝ MAzÀÄ ¹Öð£À §ÄnÖAiÀÄ°è J°èAzÀ¯ÉÆÃ

88

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

»ÃUÁzÁUÀ C½®Ä UÀÄ©â ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Á¥ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ ¸ÀAgÀPÀëuÉ J°èAiÀÄzÀÄ? ¤gÀÄ¥ÀzÀæ«UÀ¼ÁzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ§½¸À®Ä PÁAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÉà JgÀqÉÃ? ¨ÉPÀÄÌ, PÁUÉ, ºÀzÀÄÝ, ºÁªÀÅ, ªÀÄAUÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ. EµÉÖ®è ±ÀvÀÄæUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÄÝPÉÆAqÉà ¥ÀæwPÀët ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄzÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°èAiÉÄà F ¥ÀÄlÖ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀªÀA¢UÀgÁV ¸ÀAvÁ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. Nºï, JAxÀ dªÁ¨ÁÝj, JAxÀ ºÉÆuÉ! FUÀ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè F ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ½UÉ »A¢£ÀAvÉ D±ÀæAiÀÄ PÀ°à¸ÀÄwÛ®è. EªÀÅUÀ½UÉ®è ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §A¢gÀ®Ä D¸ÀàzÀ PÉÆqÀÄwÛ®è. »ÃUÁzÁUÀ EªÀÅ D±ÀæAiÀĪÁV §AzÀÄ CqÀVPÉƼÀîzÉ UÀvÀåAvÀgÀ«®è. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ. ¢£ÀPÉÌ MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀzÉ £ÁªÀÅ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄjUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀzÉ EgÀÄwÛgÀ°®è. FUÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ©qÀĪÀ ºÀAvÀ vÀ®¦zÀݪÀÅ. ZÀÆgÀÄ¥ÁgÀÄ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. RĶ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä vÀªÀQ¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ²æä¢ü ºÁQzÀ ºÀtÂÚ£À ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä DvÀÄgÀ vÉÆÃgÀÄwÛzÀݪÀÅ.


®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ E°AiÀÄ®è, C½®Ä »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ¢£À, »wÛ®PÀqÉ ªÉÄlÖ°£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ vÀÄA©nÖzÀÝ §PÉnÖ£À°è ©zÀÝ E°AiÉÆAzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄUÉüÀÄvÀÛ FdÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ vÀl¸ÀÜ£ÁV ¤AvÉ. EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä F E° UÀmÁgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄÄaÑUÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀÆgÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. £À£Àß ºÉAqÀw ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀaÑzÀ qÉÃgɺÀÆ«£À UÀqÉØUÀ¼À£ÀÄß PÉÆaѺÁQvÀÄÛ. MtUÀ®Ä ºÁQzÀ ºÀ¥Àà¼À ¸ÀArUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéºÁ ªÀiÁrvÀÄÛ. CQÌ vÀÄA©zÀ ªÉÆgÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃf£À ªÉÄð¤AzÀ PÉqÀ«vÀÄÛ. ºÉÆgÀVlÖ ºÁ°£À ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß GgÀĽ¹vÀÄÛ. EAxÀ E°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®è®Ä, »rAiÀÄ®Ä ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼É®è «¥sÀ®ªÁVzÀݪÀÅ. FUÀ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV ¹QÌ©¢ÝzÉ. vÀ£Àß CªÀ¸Á£ÀªÀ£ÀÄß vÁ£É vÀAzÀÄPÉÆArzÉ. £À£ÀUÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀĪÁUÀ°, SÉÃzÀªÁUÀ° FUÀ EgÀ°®è. ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ¸ÁAiÀÄ° JAzÀÄ CzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÁrUÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÉ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ UÀAmÉAiÀĵÀÄÖ ºÉÆvÉÛà PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À £ÀqÀÄªÉ vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÀÝ E°AiÀÄ £É£À¥ÀÆ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ DVgÀ°®è. DªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛãÉÆà PÉ®¸ÀzÀ £É£À¥ÁV »wÛ°£À ¨ÁV°UÉ §AzÉ. CZÁ£ÀPÁÌV ¤Ãj£À §PÉnÖ£ÀvÀÛ £À£Àß £ÉÆÃl ºÀj¬ÄvÀÄ. C¢£ÀÆß ¸ÀwÛ®è. vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁa gÀ¥ÀgÀ¥À ¤ÃgÀÄ §rAiÀÄÄvÀÛ E£ÀÆß FdÄvÀÛ¯Éà EzÉ. MAzÀÄ PÀët ¢UÁãçAvÀ£ÁzÉ. E° E£ÀÆß ¸ÀwÛ®è JA§ PÁgÀtPÁÌV C®è, £Á£ÀÄ E° JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ E°AiÀiÁVgÀ¯Éà E®è, CzÀÄ C½¯ÁVvÀÄÛ! CzÀgÀ ªÀÄÆw ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÉÆøÀ ºÉÆÃVzÉÝ. ¥sÀPÀÌ£É SÉÃzÀ, ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀUÀ½AzÀ £À£Àß zÉúÀ ªÀÄÄzÀÄr ºÉÆìÄvÀÄ. FUÁUÀ¯Éà §ºÀıÀB vÀqÀªÁV©nÖzÀÝjAzÀ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ C½®£ÀÄß §zÀÄQ¸ÀĪÀ vÀªÀPÀ¢AzÀ zsÁ«¹ ªÀÄÄAzÉ §AzÉ. DzÀgÉ PÉÊAiÀÄ°è »rAiÀÄ®Ä ºÉzÀjPÉ.

C½°UÉ E°UÉ EgÀĪÀ ºÁUÉ ªÉÆ£ÀZÁzÀ ºÀ®ÄèUÀ½ªÉ. ZÀÆ¥ÁzÀ PÁ°£À GUÀÄgÀÄUÀ½ªÉ. gÀQë¸À®Ä §AzÀ £À£ÀߣÉßà CzÀÄ ªÉÊj JAzÀÄ ¨sÁ«¹ PÀaÑ, ¥ÀgÀazÀgÉ K£ÀÄ UÀw? £À£Àß PÉÊ »AzÉ ¸Àj¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ, ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀÄÄnÖzÀ vÀªÀÄä ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀªÉÆä¼ÀUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è; CµÉÖ C®è, ‘ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉÄÊ°UÉ’AiÀiÁzÀ CzÀ£ÀÄß CªÉà eÁwAiÀĪÀÅUÀ¼É®è ¸ÉÃj ¤zÀðAiÀĪÁV PÀaÑ, PÀÄQÌ PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ »AzÉ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà PÉýzÉÆÝÃ, N¢zÉÆÝà £É£À¥ÁUÀzÉ EgÀ°®è. ¸Á®zÀÝPÉÌ »ÃUÉ UÀÄ©â ªÀÄjAiÉÆAzÀgÀ ¸ÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?

C¸Ààç±ÀåvÉ DUÀ £Á¤£ÀÆß ºÉʸÀÆÌ®Ä «zÁåyð. gÀeÉAiÀÄ°è DUÁUÀ ºÀ½îAiÀÄ°èzÀÝ CdÓ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. »ÃUÉƪÉÄä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃ¥Àgï NzÀÄvÀÛ PÀĽwzÉÝ. CzÀÄ £Á®ÌAPÀtzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ ªÀÄ£É. PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉUÀ½UÉ zÉêÁ£ÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¯ÁV eÉÆÃr¹zÀÝgÀÄ. D ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹zÀ jÃwAiÀÄÆ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ. ªÉÄîĨsÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀAvÉ CAzÀgÉ PɼÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀAvÉ jÃ¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV PÀÆræ¸À¯ÁVvÁÛzÀgÀÆ, F ¥ÀzÀÞw GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÀQëUÀ¼À §UÉÎ zÀAiÀiÁ¥ÀgÀvÉ EzÀgÀ°èvÀÄÛ. F ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼À »A¢£À ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±ÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ UÀÄ©âUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀݪÀÅ. ¨É¼ÀUÉÎ CfÓUÉ F UÀÆqÀÄUÀ½AzÀ GzÀÄjzÀ ºÀÄ°è£À PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ PÉ®¸À. £Á£ÀÄ N¢£À°è ªÀÄUÀߣÁVgÀĪÁUÀ ¥sÀPÀÌ£É ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ©zÀÝ ºÁUÁV ªÀÄÄAzÉ ¸ÀjzÀÄ »AzÉ £ÉÆÃrzÉ. UÀÄ©âAiÀÄ ªÀÄjAiÉÆAzÀÄ ªÉÄðzÀÝ UÀÆr¤AzÀ CzÀÄ ºÉÃUÉÆà GzÀÄj ©¢ÝvÀÄÛ. CzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖzÀ ºÁVvÀÄÛ. UÁ§j¬ÄAzÀ QgÀÄZÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁgÁqÀ®Ä CzÀgÀ gÉPÉÌUÀ½£ÀÆß §°wgÀ°®è. £Á£ÀÄ PÀgÀÄuɬÄAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÀUÀÄgÁV CAUÉÊUÉ zÁn¹zÉ. ªÀÄvÉÛ UÀÆqÀÄ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉ £À£ÀßzÀÄ. DzÀgÉ CµÀÖgÀ¯ÁèUÀ¯Éà MAzÀµÀÄÖ UÀÄ©âUÀ¼ÀÄ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

89


£À£ÉßzÀÄgÀÄ ºÁºÁPÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÁgÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ CªÀÅUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©mÉÖ. vÀAzÉvÁ¬Ä UÀÄ©âUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB UÀÆrUÉ ºÉÃUÉ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÁvÀj¹zÉ.

ºÉÃUÉ ¤ÃgÀ°è ©vÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ «¸ÀäAiÀĪÉÃ. D PÀët PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄjUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV EzÁݪÁ JA§ DvÀAPÀzÀ°è M¼ÀPÉÌ zsÁ«¹zÉ. ¨É¼ÀPÀÄ ©lÄÖ £ÉÆÃrzÉ. ªÀÄjUÀ¼É®è §ÄnÖAiÉƼÀVzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀªÀiÁzsÁ£À.

DzÀgÉ £À£Àß ¤jÃPÉëUÉ «gÀÄzÀÞªÁV D UÀÄ©âUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ WÉÆÃgÀªÁV QgÀÄZÀ®Ä DgÀA©ü¹zÀªÀÅ. EzÉãÀÄ dUÀ¼À JAzÀÄ £Á£ÀÄ «¸ÀäAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ºÉÆwÛUÉ ¥sÀPÀÌ£É D UÀÄ©âUÀ¼É®è ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ vÀªÀÄä PÉÆPÀÄÌUÀ½AzÀ MAzÉà ¸ÀªÀÄ PÀÄPÀÌvÉÆqÀVzÀªÀÅ. PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è ªÀÄj ¸ÀvÀÄÛ©¢ÝvÀÄÛ.

ªÀÄvÉÛ »wÛ°UÉ §AzÉ. C°è ¤ÃjUÉ ©zÀÝ C½®Æ EgÀ°®è, CzÀgÀ ¸ÀAUÁwAiÀÄÆ EgÀ°®è. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁUÉUÀ¼ÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀÅ.

ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß C¸Ààø±Àå£À£ÁßV¹zÀ F UÀÄ©âUÀ¼À ªÀvÀð£É F ªÀÄlÖzÀÄÝ J¤¹ £À£ÀUÉ ¢UÁãçAwAiÀiÁVvÀÛµÉÖà C®è, C¸Ààø±Àå¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå »AzÁ£ÉÆAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¥ÁætÂAiÀiÁVgÀĪÁUÀ¯É gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ ©nÖzÁÝ£ÉÆà CxÀªÁ F ¥ÁætÂ-¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß C£ÀÄPÀj¹ªÉAiÉÆà £À¤ßAzÀ FUÀ®Æ vÀQð¸À¯ÁV®è.

£Á£ÀÄ D¦üùUÉ JgÀqÀÄ¢£À gÀd ºÁQzÉ. ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ J®ègÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÉ. £ÀªÀÄä£Éß®è £ÉÆÃrzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÉÆÌÃ, qÁPÀÖgÀgÀ OµÀzÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÉÆÌà ªÀÄÄAzÉ JgÀqÉà ¢£ÀzÀ°è CfÓ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ©lÖ¼ÀÄ. ºÉÆwÛUÉ CPĄ̀sÁªÀ §A¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ.

C½® ¸ÁªÀÅ C½®£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä £Á£ÀÄ »AdjzÀzÀÄÝ F PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀºÀ. DzÀgÉ «ZÁj¸À®Ä ªÉÃ¼É EgÀ°®è. ºÉÃUÁzÀgÀÆ §ºÀĨÉÃUÀ CzÀ£ÀÄß §zÀÄQ¸À¯Éà ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉÆAzÀÄ G¥ÁAiÀÄ ºÉƼɬÄvÀÄ. §PÉnÖ£À ºÉÆgÀ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÁgÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ £É®PÉÌ ¸À«ÄÃ¥À vÀAzÉ. DUÀ ¤ÃgÉ®è ºÉÆgÀUÉ ZÉ°è C½®Æ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ eÁjvÀÄÛ. EµÀÄÖ ºÉÆwÛ£À vÀ£ÀPÀ E®èzÀ E£ÉÆßAzÀÄ C½®Ä ¥sÀPÀÌ£É C°èUÉ ºÁj§AvÀÄ. QZÀQZÀ PÀÆUÀÄvÀÛ £À£Àß EgÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃrvÀÄ.

PÀ¸À§jUÉUÉ ¹PÀÌ C¹Ü¥ÀAdgÀ CªÀvÉÛà ºÀ½î¬ÄAzÀ CdÓ£À ¥sÉÆÃ£ï §AvÀÄ. CfÓUÉ ºÀĵÁjgÀ°®è.

ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥sÀPÀÌ£É C½°£À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ £É£À¥ÀÄ. KtÂAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ºÀwÛ £ÉÆÃrzÀgÉ §ÄnÖAiÀÄ°è C½°£À ªÀÄjUÀ¼ÉÆAzÀÆ PÁt°®è. ¸ÀĪÀiÁgÁV §°wzÀÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¬Ä C½¯ÉÆÃ, vÀAzÉ C½¯ÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÀQð¹zÉ. DzÀgÉ vÀPÀð ¸ÀļÁîUÀ®Ä ªÉÃ¼É ¨ÉÃPÁUÀ°®è. EªÀ¼ÀÄ PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ PÀ¸À ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÉUÀ¼À ºÀjzÁl PÀAqÀÄ ¨ÉaÑzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÀÆ DvÀAPÀ. eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ©ÃgÀÄ«£À ¸ÀA¢UÉ PÀ¸À§jUÉ Dr¹ PÀ¸À ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀgÉ PÀAqÀªÀÅ C½®ªÀÄjUÀ¼À C¹Ü¥ÀAdgÀ CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ!

¤ÃjUÉ ©zÀÝzÀÄÝ C½°£À ªÀÄjAiÀiÁVgÀ°®è, zÉÆqÀØzÉÃ. ªÀÄjUÀ¼À vÀAzÉAiÉÆÃ, vÁ¬ÄAiÉÆà CzÀÄ

£ÀUÀÄ«£À ªÀÄ»ªÉÄ

90

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

£ÀUÀĪÉÆUÀzÀ ZɮīUÀÄAmÉ ¸Àj¸Án vÉÆUÀ® §tÚªÀzÉ®è §j ªÀĹ-ªÀÄtÄÚ | aVzÉÆqÉzÀgÀ¼ÀĪÀ vÀÄnUÀ¼À° dUÀUÉ®ÄèªÀ UÀÄqÀªÀqÀVzÉ - vÀªÀÄä ||

G


»ÃUÉÆAzÀÄ PÀvÉ - GµÁ £ÁgÁAiÀÄt ºÉUÀqÉ

ªÉÄÃ

f£À ªÉÄðlÖ ¥sÉÆãï MAzÀÄ ºÁjPÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¤Ãr ¥sÉÆãï P À g É A i À Ä Ä v À Û ° v À Ä Û . PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. D£ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ D¦üùUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀ½¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV PÀ¸ÀzÀ §ÄnÖUÉ CªÀ¸ÀgÀ £À£ÀUÉ. “¥sÉÆãï AiÀiÁgÀzÀÄ ºÁQ©qÀÄwÛzÉÝ. MqÉzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÉÆÃqÉ” JAzÉ ¥sÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÀÛ. ‘J°è ªÀÄ£À¸ÀÄì ZÀAZÀ®ªÁV “AiÀiÁgÉÆà ±ÀĨsÀ CAvÉ.” “PÀmï © q À Ä v À Û z É A i É Æ Ã , ªÀiÁqÀÄ“ - zsÀé¤AiÀÄ°è UÀÄqÀÄVvÀÄÛ. ¥ÀæPÀn¹©qÀÄvÉÛãÉÆÃ?’ JA§ DvÀAPÀ. MnÖ£À°è CªÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ‘EªÀ¼ÉÆAzÀÄ ºÉÆvÀÛ®èzÀ ©qÀ ¨ ÁgÀ z Ä À , CzÉ Ã £À £ ß À GzÉÝñÀ. ºÉÆvÀÛ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÁÛ¼É.’ AiÀiÁPÉÆà UÉÆwÛ®è. AiÀiÁPÉÆà F ªÀÄ»¼Á §gÀºÀUÁwðAiÀÄ

ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ £À£ÀUÉ.

EwÛÃZÉUÉ ¥sÉÆãï PÀÆqÀ¯Éà PÀmï ªÀ i Ár©qÀ ÄwÛzÉÝ. FªÀvÀÆÛ CµÉÖ. ‘¤£Àß ªÀįɣÁr£À ªÀÄƯÉAiÀÄ PÀvÉ DAiÉÄÌAiÀiÁV®èªÀÄä’ JAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ºÀ½îAiÀĪÀ¼ÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À vÀÄrvÀEqÀ ¨ÉÃPÀÄ, CµÀÖgÀ°è CªÀ¼ÀÄ ‘¸Àgï, «ÄrvÀUÀ¼À£ÀÄß UÁqsÀªÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ, ¸À g ï, ¥sÉÆãï EqÀ¨ÉÃr. ¤ªÀÄUÉ CzÀgÉƼÀUÉ MAzÁV §gÉAiÀÄĪÀ CªÀ¼À zsÀ£ÀåªÁzÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¥ÀæPÀn¸À®Ä ±ÉÊ° CzÀÄãvÀ! CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁw®è. ¸Ázs Àå«®è JAzÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀV£À ¥Àj²Ã®£ÉUÁV MªÉÄä PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀzÉ UËgÀªÀÄä PÀxÁ¸ÀàzsÉðUÉ PÀ½¹zÉÝ. CzÀgÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁVgÀÄwÛvÀÄÛ CªÀ¼À ªÉ ÆzÀ®£Éà §ºÀĪÀiÁ£À ¹QÌvÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤gÀÆ¥ÀuÁ ±ÉÊ°. PÀ¼ÉzÀ ¸Áj CªÀ¼ÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÁQ©nÖzÀÝgÉ PÀ½¸À®Ä §gÉzÀ PÀvÉAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À CªÀ PÁ±ÀªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀÄ. ¸Àgï ºÁPÀ¢zÀÝzÀÝPÉÌ.’ JAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ‘ªÀįɣÁr£À ªÀÄƯÉAiÀĪÀ¼ÀÄ, EmÁÖUÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉð CzÀgÀ°è ®PÁëAvÀgÀ d£À NzÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥ÀwæPɬÄAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À! aVvÀÄ©lÖ¼À®è’ JA§ C¸ÀÆAiÉÄ £À£Àß°è bÉÃ, CªÀ½UÉ PÉlÖzÀÄÝ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀÄnÖ ºÉªÀÄägÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉÆÃV £Á£Éà M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÉAzÉà CªÀ¼À §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÉ£À®è! JAzÀÄ ªÀÄ£À PÀÄ¢¬ÄvÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉÝ. UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß CvÀå®à PÀ½¸ÀÄwÛzÉÝ. AiÀiÁPÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀl £À£ÀUÉ! EwÛÃZÉUÉ ‘£À£Àß PÀvÉ vÀ®¦vÁ, ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛÃgÁ?’ JAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀĨsÁ½UÉ K£ÉÆÃ

G


PÉÆ£ÉUÀÆ DPÉ ¸ÉÆî°®è... - PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ

“§ EgÀÄPÀÄÌ...”

¤ß ZÁ«Ä, J£Àß ¨ÉÃPÀÄ? ©¹ ©¹ EqÀØ°-ªÀqÀ ¸ÁA¨Ágï EgÀÄPÀÄÌ, G¥Áä EgÀÄPÀÄÌ, ªÀĸÁ® zÉÆøÀ J®è

“CªÉãÀÆ ¨ÉÃqÀªÀÄä, RqÀPÁÌV M¼ÉîAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆr.” “JgÀqÉà ¸ÁPÁ? ªÀÄvÉÛ F ZÁ«ÄUÉ...?” “CªÀgÀÄ ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢®è.”

¸ÀPÀÌgÉ

ºÁQzÀ

ZÁAiÀÄ

“ªÀÄvÉÛ...!?” “PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¤ÃjUÉ ¸Àé®à ZÁ¥ÀÄr ºÁQ ¸ÉÆù PÉÆqÀÄ ¸ÁPÀÄ.” “¸Àj ZÁ«Ä...” ......

92

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

“vÀUÉƽî ZÁ«Ä... JgÀqÀÄ ZÁ; ªÀÄvÉÛ EzÀÄ ¤ªÀÄä ‘PÀtÄÚZÁAiÀÄ’.” ..... “zÀÄqÀÄØ JµÁÖAiÀÄÄÛ £ÀªÀÄäzÀÄ?” “E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä.” “MAzÀÄ ZÁAiÀÄPÉÌ JµÀÄÖ?” “ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä.” “ªÀÄvÉÛ E¥ÀàvÀÄÛ ºÉÃUÉ, ªÀÄÆgÀÄ ZÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄƪÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä DAiÀÄÛ®è?” “E®è ZÁ«Ä E¥ÀàvÀÄÛ CµÉÖ; E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆr.” “C®èªÀÄä, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÖzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ZÁAiÀÄ.”


¸ÀA¸ÀÌøw

“E®è ZÁ«Ä, JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄ... JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆr... CµÉÖ...” “E®è E®è, £ÁªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À... ªÀÄÆgÀÄ ZÁAiÀÄ PÀÄr¢zÉÝêÉ.” “E®è ZÁ«Ä, £Á£ÀÄ PÉÆlÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄ ªÀiÁvÀæ.” “E®è, ªÀÄÆgÀÄ ZÁAiÀÄ...JgÀqÀÄ ºÁ®Ä ºÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ºÁ®Ä ºÁPÀzÉ ªÀiÁrzÀÄÝ...” “CzÀ£Éßà £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ... ºÁ®Ä ºÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÁAiÀÄ; CzÀÄ JgÀqÀÄ... E£ÉÆßAzÀÄ §jà ¤ÃgÀÄ ZÁ¥ÀÄr ºÁQ PÀzÀrzÀݵÉÖ... ºÁUÁV CzÀPÉÌ zÀÄqÀÄØ ¨ÉÃqÀ.” “DzÀgÉ CzÀÆ ZÁAiÀĪÉà - ºÁ®Ä ¸ÀPÀÌgÉ ºÁQ®è CµÉÖ.” “CzÀPÉÌà CzÀÄ ZÁAiÀÄ C®è, §jà ¤ÃgÀÄ; JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄzÀÄÝ E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆr, ¸ÁPÀÄ.” “ºÉÆÃUÀ°, £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå «ªÁzÀ KPÉ? ¸ËzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ¥ÀÄrAiÀÄ ¨É¯É JAzÀÄ w½zÀÄ 30 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƽî.” “¨ÉÃqÀ ZÁ«Ä, £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ZÁAiÀÄzÀ zÀÄqÀÄØ ªÀiÁvÀæ PÉÆr, ¸ÁPÀÄ; ¤ÃjUÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ CzÀÄ zsÀªÀÄð C®è; zÉêÀgÀÄ ªÉÄZÁÑQ®è.” PÉÆ£ÉUÀÆ DPÉ ¸ÉÆî°®è. (DzsÁgÀ: qÁ| ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ªÉÊzÀå CªÀgÀÄ ºÉýzÀ MAzÀÄ WÀl£É.)

G GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

93


“UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DyðPÀ ¤®ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀvÀdÕgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ , ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉýzÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ EvÀgÀ DyðPÀvÀdÕgÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß M§â ªÀĺÁ£ï CxÀð±Á¸ÀÛçdÕ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ ºÉÆìÄvÀÄ.” E.J¥sï. ±ÀÄåªÀiÁPÀgï,

SÁåvÀ dªÀÄð£ï CxÀð±Á¸ÀÛçdÕ

«eÁÕ£À: «eÁÕ£À JAzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwzÀvÀÛªÁzÀ C¸ÁzsÁgÀt, CzÀÄãvÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÄÖ D¼ÀªÁV ºÁUÀÆ «¸ÁÛgÀªÁV CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß: F ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ®¨sÀåªÁzÀ eÁÕ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ K£ÀÄ WÀn¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä »rvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À JAzÀgÉ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ §AzÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À¢AzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ aAw¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÀÄvÀƺÀ®, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁzÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß – EªÀÅ

94

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


DyðPÀaAvÀ£É ¥ÉÇæ || JA.JA. UÀÄ¥ÀÛ mahabaleswara@gmail.com

UÁA¢üÃAiÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç-21

UÁA¢üAiÀĪÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «eÁÕ£ÀzÀ C¨sÁå¸ÀPÉÌ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ. ¸ÉÊ£ïì (Science) JA§ ¥ÀzÀ ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀÄ ‘¸ÉʤìAiÀiÁ’ (Scientia) JA§ ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®¢AzÀ §A¢zÉ. CzÀgÀ CxÀð ‘w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ’. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ‘«eÁÕ£À’ ªÀÄvÀÄÛ CgÉéPï ¨sÁµÉAiÀÄ ‘E¯ïä’ (Ilm) ¥ÀzÀUÀ¼ÀÆ eÁÕ£ÀPÉÌ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£À CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. «eÁÕ£ÀªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¤gÀvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁVzÉ.

vÀAvÀæeÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À (Technology) «eÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¨sÁUÀ. «eÁÕ£ÀªÀÅ vÁwÛ÷éPÀªÁzÀzÀÄÝ. vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÁævÀåQëPÀªÁzÀzÀÄÝ. «eÁÕ£ÀzÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀzÀ°è E½¹zÁUÀ zÉÆgÀPÀĪÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÉÃ

vÀAvÀæeÁÕ£À. «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁævÀåQëPÀ¯Á¨sÀªÀÅ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ. ‘vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç’, ‘vÀAvÀæeÁÕ£À’ CxÀªÁ ‘PÀıÀ®PÀªÀÄð «eÁÕ£À’ JAzÀgÉ C£ÉÃPÀ vÀAvÀæUÀ¼À, ¤¥ÀÅtvÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ««zsÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ±À§ÝPÉÆñÀzÀ°è vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀPÉÌ F CxÀð«ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ: “ªÉÊeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV GzÀ¬Ä¹zÀ ««zsÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÆß ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¥ÁævÀåQëPÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀAvÀæeÁÕ£À £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄvÀÛzÉ.”

«eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£À: DvÀäeÁÕ£ÀzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À PÉÊUÁjPÁPÁæAwAiÀÄ (1760-1840) D£ÀAvÀgÀzÀ

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

95


“DzÀgÉ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è, AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°è, AiÀiÁªÀ PÀqÉ ZÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀgÀ M½wUÁV ºÁUÀÆ dUÀwÛ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ, AiÀiÁªÀ jÃw G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è.” ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è «eÁÕ£À Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. «eÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°è vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÇ CµÉÖà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉÝêÉ. zÀÄBRzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ «eÁÕ£À ¨É¼ÉzÀµÀÄÖ ªÉÃUÀzÀ°è ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛ’, ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖPÉÆãÀ’ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ®è. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀªÀÄUÀæfêÀ£À ªÉÊeÁÕ¤PÀaAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤®è¨ÉÃPÀÄ. DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä°è JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁVªÉ:. MAzÀÄ ‘«PÁ¸À ±ÀQÛ’ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ‘«£Á±À ±ÀQÛ’. «eÁÕ£À £ÀªÀÄä ¥ÀæUÀwUÉ CUÀvÀåªÁzÀ eÁÕ£À, CjªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ; ZÁ®£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ; ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß vÉÆÃjzÉ. vÀAvÀæeÁÕ£À £ÀªÀÄUÉ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀ£À, ¸À®PÀgÀuÉ, ¥ÀjPÀgÀ ºÁUÀÆ P˱À®UÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ, ¤d. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ GvÉàçÃPÉëAiÀÄÆ E®è. DzÀgÉ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è, AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°è, AiÀiÁªÀ PÀqÉ ZÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀgÀ M½wUÁV ºÁUÀÆ dUÀwÛ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ, AiÀiÁªÀ jÃw G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀÅzÀÄ

96

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ªÀÄ£ÀĵÀå£À DvÀä¸ÁQë, DvÀä±ÀQÛ, DvÀä¸ÀA¸ÁÌgÀ¢AzÀ §gÀĪÀ DAvÀjPÀ ¸ÀÄágÀt±ÀQÛUÉ ªÀiÁvÀæ J£ÀÄßvÁÛgÉ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ. ‘¢±ÁzÀ±Àð£ÀzÀ PÀtÄÚ’ EgÀĪÀÅzÀÄ DvÀäeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ CzsÁåvÀä±ÀQÛUÉ. DzÀ PÁgÀt, «eÁÕ£ÀPÉÌ DvÀäeÁÕ£ÀzÀ ¤zÉÃð±À£À CUÀvÀå JAzÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀÄrAiÀÄÄvÁÛgÉ.

«eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæUÀw vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç CvÀåAvÀ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ eÁÕ£ÀzÀ ¨sÁUÀ. EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ PÁ¯ïðªÀiÁPïìð (1818-1883) ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ – “£ÁªÀÅ GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÇ GvÁàzÀ£Á ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÉÆÃV¸ÀĪÀ jÃwUÀ¼ÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀUÀð «£Áå¸ÀzÀ gÀZÀ£É, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨ÁAzsÀªÀå, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ, DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ DzsÁåwäPÀ aAvÀ£É ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ.” EAUÉèAqï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¥Á±ÁÑvÀåzÉñÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉÊUÁjPÁPÁæAwAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è WÀn¸ÀÄwÛzÀÝ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PÁ¯ïðªÀiÁPïìð F C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. PÉÊUÁjPÁPÁæAwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÉzÀ «eÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀÄwÛ§¼À¹ ªÀiÁqÀĪÀ GvÁàzÀ£Á ºÁUÀÆ «vÀgÀuÉAiÀÄ PÀæªÀÄ, DyðPÀ PÉÃA¢æÃPÀgÀt ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ GvÁàzÀ£Á ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃrvÀÄ. CzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄÆ GvÀà£ÀßzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ DyðPÀ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, DyðPÀ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀUÀ¼À fêÀ£ÀªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

«eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀvÉ JgÀqÀÆ PÀÆqÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢ vÀvÀàjuÁªÀĪÁV EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è GvÁàzÀ£ÁPÉëÃvÀæzÀ°è C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. J¯Éè°è ¸ÁzsÀåªÉÇà C¯Éè®è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÀĵÀågÀ §zÀ®Ä PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀÆgÀÄwÛªÉ. C£ÉÃPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀA¥ÀÇåljÃPÀgÀt ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è


DyðPÀaAvÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV Erà PÉÊUÁjPÁPÉëÃvÀæzÀ ««zsÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ Cw ºÉaÑ£À zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß, GvÁàzÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C®èzÉ CwºÉaÑ£À ¤¥ÀÅtvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. EzÀjAzÁV EA¢£À GvÁàzÀ£Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ UÁæºÀPÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÆß Cw ²ÃWÀæzÀ°è ºÁUÀÆ «¥ÀÅ® ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÀAiÀiÁj¹ MzÀV¹PÉÆnÖzÉ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ JAzÀgÉ §gÀ§gÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ PÀ¤µÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ GvÁàzÀ£ÁªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ w½zÀ «µÀAiÀĪÉà DVzÉ. DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁV C£ÉÃPÀ ²æêÀÄAvÀzÉñÀUÀ¼À°è ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ UÁæºÀPÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉaÑ£À GvÁàzÀ£É DUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ d£À¸ÀªÀÄƺÀzÀ°è CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉƼÀÄîªÀ ‘PÉƼÀÄî¨ÁPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’AiÀÄ GUÀªÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. C£ÀĨsÉÆÃUÀ CwºÉaÑ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®¦ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ‘CwUÁæºÀPÀ ¸ÀªÀiÁd’ªÁV©nÖzÉ. ‘CwUÁæºÀPÀvÀé’ C°è ¸ÁªÀðwæPÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀzÀȵÀÖPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. vÁAwæPÀvÉAiÀÄ ¸ÀvÀvÀ ªÀÄÄ£ÀßqɬÄAzÁV GvÁàzÀ£Á±ÀQÛ ºÉaÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£Á ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ KgÀÄwÛzÉ. GvÁàzÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è CªÀ±ÀåªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄzÁÝVªÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §¼À¸ÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. CzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ DvÀAPÀ¥ÀqÀĪÀ CUÀvÀå«®è. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ §jzÁUÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. PÉÊUÁjÃPÀgÀt ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ CzÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ wêÀæªÁzÀµÀÆÖ §jzÁUÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄѺÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV CªÀÅUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄ QëÃt¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå dUÀwÛ£À°è CwUÁæºÀPÀvÀézÀ, Cw¨sÉÆÃUÀzÀ fêÀ£ÀPÀæªÀÄ¢AzÀ ºÉZÀÄÑ GvÁàzÀ£É CUÀvÀåªÁV §jzÁUÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÀqÀªÉÄAiÀiÁV DvÀAPÀPÁj ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛzÉ.

AiÀÄAwæÃPÀgÀt «eÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÀæªÀıÀQÛAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §zÀ®Ä AiÀÄAvÀæUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß AiÀÄAwæÃPÀgÀt J£ÀÄßvÉÛÃªÉ (Automation). CªÀÅUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, ºÁ¤AiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ J®ègÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀvÉÆqÀVzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÉÄjPÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ±Àæ«ÄPÀ «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð F jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ – “¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è AiÀÄAwæÃPÀgÀt¢AzÀ ±Àæ«ÄPÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£À G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ ¨sÀAiÀÄ, PÉ®¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄ, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀzÀ ¨sÀAiÀÄ, AiÀÄAvÀæUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ ¨sÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À«µÀAiÀÄzÀ ¥sÀ®zÀ §UÉÎAiÉÄà ¨sÀAiÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÉ.” DzÀPÁgÀt AiÀÄAwæÃPÀgÀt¢AzÀ GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄAwæÃPÀgÀt JAzÀgÉ PÉÊUÁjPÁ GvÁàzÀ£Á «zsÁ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ»w zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹ CvÁåzsÀĤPÀ AiÀÄAvÀæ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£À. E°èAiÀĪÀgÉUÉ GvÁàzÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÉÆÃ, D J®è PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼Éà ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛªÉ. E°è AiÀÄAvÀæUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀÄAvÀæUÀ¼Éà ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛªÉ. (Pollock: ‘Economic And Social Consequences of Automation’).

AiÀÄAwæÃPÀgÀtzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é AiÀÄAwæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀð£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DzÀ vÁAwæPÀPÉëÃvÀæzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ AiÀÄAwæÃPÀgÀtQæAiÉÄ ¸ÀºÀdªÁVzÉ. CzÀjAzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ Erà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼ÁVªÉ. DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæUÀwUÉ ªÉÃUÀ ¹QÌzÉ. DzÀPÁgÀt GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

97


“AiÀÄAwæÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ Erà ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉêÀ® PÉ®ªÉà ¤µÁÚvÀ ªÉÄîälÖzÀ DqÀ½vÀUÁgÀgÀ wêÀiÁð£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁdzÀ ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢AiÀÄ fêÀ£À gÀƦvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀÄwÛzÉ.” AiÀÄAwæÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀtÚ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CvÀåAvÀ §Ä¢ÞªÀAwPɬÄAzÀ CUÀvÀå«gÀĪÀ PÀqÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃd£Á§zÀÞªÁV PÁAiÀÄðUÀvÀ ªÀiÁrzÀgÉ, ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ DyðPÀ GvÁàzÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »rvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀÄAwævÀ AiÀÄAwæÃPÀgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀ UÀAqÁAvÀgÀUÀ¼ÀÆ, DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ GzÀãªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. F jÃwAiÀÄ vÁAwæPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÉÌ AiÀiÁªÀ zsÀPÉÌAiÀÄÆ DUÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ Cw C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉêÀ® PÀ®à£ÉAiÀiÁV G½zÀ §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¤ªÀÄÆð®UÉƽ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ ¤AiÀÄAwævÀ, ¤§ðA¢üvÀ AiÀÄAwæÃPÀÈvÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ KQÃPÀÈvÀUÉƽ¹zÀgÉ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¸ÀªÀiÁdzÀ°è JgÀqÀ£Éà PÉÊUÁjPÁPÁæAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ DyðPÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðtªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ (Ibid).

AiÀÄAwæÃPÀgÀtzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ £Ágï§gïÖ «Ã£Àgï CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸À馅 ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É RArvÀ ¸ÁzsÀå«®è. ¸ÁéxÀð¥ÉæÃjvÀ C®à¸ÀASÁåvÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è

98

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀwÛ£À PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÁzÀgÉ, ¸ÀªÀiÁdzÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ°UÉ D ‘§Ä¢Þfë’UÀ¼À ¸ÀA¥ÀzÀ©üªÀÈ¢ÞUÉà ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ; DzÀÝjAzÀ F ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£ÀªÁV ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÀÆ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀÛ÷é ¹UÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉêÀ® PÀ£À¹£À ªÀiÁvÁUÀÄvÀÛzÉ - J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¥ÉÇïÁPï CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄAwæÃPÀgÀt¢AzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GzÀãªÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ vÁAwæPÀ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, DyðPÀ PÀĹvÀ, GvÁàzÀ£Á ±ÀQÛAiÀÄ ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀvÀézÀ PÀĹvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀUÀ½AzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è E½vÀ EvÁå¢. F PÁgÀtUÀ¼ÀÄ DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜgÀvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¥ÉÇïÁPï. ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£À¢AzÀ d£ÀävÀ¼ÉzÀ AiÀÄAwæÃPÀgÀt ºÉZÀÄÑ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ «¥ÀÅ®vÉAiÀÄ §zÀ®Ä C¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ JqɪÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. J®èjUÀÆ w½zÀAvÉ PÉ®¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä C®àPÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. DzÀÝjAzÀ CzÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ, DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ°è DWÁvÀPÁj ¥Àj uÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄwÛzÉ. AiÀÄAwæÃPÀgÀtzÀ ¥sÀ® §ÈºÀvï GzÀåªÀÄUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ºÁUÀÆ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä §Ä¢ÞªÀAvÀ, ¤µÁÚvÀ EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ¥Àæ«ÃtgÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄA¦£À GzÀAiÀĪÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ°è C®èzÉ GzÀåªÀĤªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. AiÀÄAwæÃPÀgÀtzÀ ¥sÀ®ªÁV d¤¹zÀ F ¸ÀtÚ UÀÄA¦£À ¤µÁÚvÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĸÁé«ÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. C£ÀĨsÉÆÃVUÀ¼À ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÉAiÀÄ §zÀ®Ä AiÀÄAvÀæUÀ¼À »vÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÀĵÀå£À C£ÀĨsÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÉÆÃUÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀÄ Erà ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ºÉÆZÀѺÉƸÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ’(Brand


DyðPÀaAvÀ£É new

world)zÀvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV MAzÀÄ ºÉƸÀªÀUÀðzÀ – ‘zÀÄrAiÀÄĪÀ ²æêÀÄAvÀ ªÀUÀðzÀ’ - d£À£ÀªÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ«ÄðPÀgÀ ºÁUÀÆ F ºÉƸÀ ªÀUÀðzÀ £ÀqÀÄªÉ PÀAzÀPÀ ¤ªÀiÁðtªÁV ºÉƸÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GzÀãªÀªÁUÀÄwÛªÉ.

AiÀÄAwæÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ Erà ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉêÀ® PÉ®ªÉà ¤µÁÚvÀ ªÉÄîälÖzÀ DqÀ½vÀUÁgÀgÀ wêÀiÁð£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁdzÀ ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢AiÀÄ fêÀ£À gÀƦvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀÄwÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ D¼ÀĪÀ ªÀUÀðzÀ J®è UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÀºÀ »jAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼À E£ÉÆßAzÀÄ UÀÄA¦£À ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£À, ¥Àjtw, ¤¥ÀÅtvÉ, §Ä¢Þ±ÀQÛ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ vÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀjVAvÀ GvÀÛªÀıÉæÃtÂUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ J®è ºÀAvÀUÀ¼À°è C¢üPÁgÀ±Á»UÀ¼ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ºÉƸÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸À®Ä ±ÀPÀÛgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DyðPÀ¥ÀæªÀiÁtzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ F ¸ÀtÚUÀÄA¥ÀÅ CeÁÕ£À ºÁUÀÆ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ §ºÀĸÀASÁåvÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ UÁ½ AiÀiÁªÀ ¢QÌ£ÉqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

(ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ) ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÆ. ¸ÀASÉå: 9880623809

GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

99


«zÀévïPÉëÃvÀæPÉÆÌAzÀÄ C¥ÀƪÀð PÉÆqÀÄUÉ

¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ ZÀA¢æPÉ PÀ

¯Á«zÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è; ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÁßV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÁtÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ. CAzÀgÉ ±ÉæõÀתÀÄlÖzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀªÀÄä°ègÀĪÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀªÀgÀÄ PÀ¯É CxÀªÁ ¸ÀAVÃvÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ; CzÀ£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀÄvÁÛgÉ. «ªÀıÀðPÀgÀÄ AiÀiÁgÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁUÀĪÀ°è «¥sÀ®gÁzÀªÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÀÆqÀ EzÉ. PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «ªÀıÉðAiÀÄ ºÀAV®èzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. «ªÀıÀðPÀgÀÄ, ¥ÀArvÀgÀÄ, UÀæAxÀPÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä §gÀºÀ-UÀæAxÀUÀ¼À°è K£Éà §gÉzÀÄPÉƼÀî°, CzÀgÀ UÉÆqÀªÉ¬Ä®èzÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÆ ªÉâPÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è MAzÀÄ PÀ¯É CxÀªÁ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ½UÉ

100

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

K£ÁzÀgÀÆ »rvÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀæt EzÉAiÉÄ? F UÀæAxÀUÀ¼À ¸ÁxÀðPÀvÉ K£ÀÄ? - J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß PÀÆqÀ GzÀ㫸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ CAwAxÀ «zÉåAiÀÄ®è. dUÀwÛUÉ F zÉñÀzÀ JgÀqÉà JgÀqÀÄ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CzsÁåvÀä«zÉå ªÀÄvÀÄÛ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ §®èªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. dUÀwÛ£À°è CªÉµÉÆÖà £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼ÀÄ (civilisation) DVºÉÆÃVªÉ. DzÀgÉ EA¢UÀÆ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁUÀå J¯ÉÆèà MAzÉÆà JgÀqÉÆà £ÁUÀjPÀvÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ EzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ. EzÀÄ fêÀAvÀ £ÁUÀjPÀvÉ J£ÀÄߪÀ°è EzÀgÀ eÁÕ£À¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §AzÀzÀÝgÀ ¥ÁvÀæ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀégÀ¤§zÀÞªÁVªÉ. CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁzÀ IÄUÉéÃzÀzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ GzÁvÀÛ, C£ÀÄzÁvÀÛ, ¸ÀéjvÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀégÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖªÉ. EµÉÆÖAzÀÄ «±Á®ªÁzÀ


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ ZÀA¢æPÉ (¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼ÀÄ) (¨sÀgÀvÀ¤AzÀ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ£À ªÀgÉUÉ)

¯ÉÃRPÀgÀÄ: J¸ï. PÁjÛPï ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀÈvÀå CPÁqÉ«Ä PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, 2£Éà ªÀĺÀr eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 002 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xii+228 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 175

zÉñÀzÀ°è GvÀÛgÀzÀ PÁ²äÃgÀ¢AzÀ zÀQëtzÀ PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjAiÀĪÀgÉUÉ, ¥À²ÑªÀÄzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄƯɬÄAzÀ ¥ÀƪÁðAZÀ® F±Á£Àå¨sÁgÀvÀzÀ ªÀgÉUÉ D ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß EA¢UÀÆ MAzÉà jÃw GZÀÑj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè »A¢£À §ºÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ PÁ®RAqÀzÀ°è °¦AiÉÄà E¢ÝgÀ¯ÁgÀzÀÄ; C£ÀAvÀgÀzÀ MAzÀµÀÄÖ PÁ®zÀ°è °¦ EzÀÝgÀÆ ªÀÄÄzÀæt¸ËPÀAiÀÄð EgÀ°®è; N¯ÉUÀj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¥Àæw vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CAvÀºÀ PÀµÀÖzÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ EªÀ£Éß®è AiÀÄxÁªÀvï G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁVzÉ. CzÉà ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀAxÀzÀÄÝ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ.

¸ÁªÀĪÉÃzÀ ªÀÄÆ® Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀ¯Éèà §AzÀ ZÁtPÀå£À CxÀð±Á¸ÀÛç £ÀªÀÄä£ÀÄß CZÀÑjUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀĺÁ£ï UÀæAxÀ ºÁUÀÆ eÁÕ£À¨sÀAqÁgÀªÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉÃ

PÁ®zÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛç CAxÀzÉà CZÀÑjAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £Álå, ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀ ªÀÄÄAvÁV C£ÉÃPÀ PÀ¯ÉUÀ½UÉ CzÀÄ GUÀªÀĪÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ ¸ÀAVÃvÀzÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV gÀ¹PÀjUÉ CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ¯ÉÃ, «zÁéA¸ÀgÀÄ CzÀgÀ §UÉV£À eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß, PÀ¯Á¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ ««zsÀ DAiÀiÁªÀĪÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÁÝgÉ. CzÉà PÁgÀt¢AzÀ zÉñÁzÀåAvÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ eÁÕ£À¸ÀA¥ÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EzÉ. PÀ¯Á¥Àæ¸ÀÄÛw ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉV£À °TvÀ eÁÕ£ÀzÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ C¤ªÁAiÀÄðªÀ®èªÁzÀgÀÆ CªÀÅ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ PÉÊPÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV§A¢ªÉ. ªÀÄÄzÀætzÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉ E®èzÀ D PÁ®zÀ¯Éèà D¸ÀPÀÛgÀÄ CzɵÉÆÖà ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢j¹zÁÝgÉ. CªÀÅ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÁªÀÅzÉÆà ¨sÁUÀUÀ¼À°è G½zÀÄPÉÆArªÉ; ¨É¼ÀQUÉ §gÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. ªÀÄÄRåªÁV ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢A¢ÃZÉUÉ D eÁÕ£À¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ, ªÀVðÃPÀj¸ÀĪÀ, zÁR°¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. CzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

101


PÉ®¸ÀªÁVgÀ°®è. «zÁéA¸ÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ±ÀæªÀĪÀ»¹zÀ §½PÀ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ CzÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. D ¤nÖ£À°è MAzÀÄ C¥ÀƪÀðUÀæAxÀ FUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. “¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ ZÀA¢æPÉ” J£ÀÄߪÀ F UÀæAxÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀévÀB ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ DzÀ J¸ï. PÁjÛPï CªÀgÀÄ. ªÉÆzÀ°UÉ EzÀÄ GqÀĦAiÀÄ ¥ÀÄlÖ¥ÀwæPÉ ‘gÁUÀzsÀ£À²æÃ’AiÀÄ°è PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. FUÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ£ÀÈvÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀ PÁjÛPï CªÀgÀÄ ¸ÁgÀgÀÆ¥ÀzÀ°è C£ÉÃPÀ CªÀÄÆ®å ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. “¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ¸ÁªÀĪÉÃzÀ¢AzÀ GUÀªÀÄUÉÆArvÀÄ. EzÀÄ GzÁÎvÀȪÉÃzÀ; GzÁÎvÀÈUÀ¼É£ÀÄߪÀ IÄwédjUÁV EzÀÝ ªÉÃzÀ. CªÀgÀÄ DAiÀiÁ zÉêÀvÉUÀ¼À ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ««zsÀ ¸ÀégÀUÀ¼À°è ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ IÄUÉéÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼Éà DzsÁgÀ. eÉʫĤÃAiÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ VÃwUÉ ¸ÁªÀĸÀAeÁÕ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ (VÃwõÀÄ ¸ÁªÀiÁSÁå). ¸ÁªÀĪÉAzÀgÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¸ÀégÀzÀ°è ºÁqÀĪÀ IÄPï ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ. £ÁgÀ¢ÃAiÀÄ ²PÁëzÀ°è ¸ÁªÀĪÉÃzÀzÀ ¸ÀégÀªÀÄAqÀ®zÀ «ªÀgÀ«zÉ. ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀ, ªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ, 21 ªÀÄÆbÀð£É, 41 vÁ£À, CzÀ®èzÉ ¥ÀÄgÁt-PÁªÀåUÀ¼À°è, eÉÊ£À¨ËzÀÞ ¸Á»vÀåzÀ°è, ¸ÀAVÃvÀzÀ «ªÀgÀUÀ½ªÉ” JAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀ£ÁðlPÀ-»AzÀƸÁܤà JgÀqÀPÀÆÌ ¸ÁªÀĪÉÃzÀªÉà ªÀÄÆ®. eÁ£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ EªÉ. 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ªÀÄzsÀåªÀÄUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ. D£ÀAvÀgÀ µÀqÀÓUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ DUÀÄwÛzÉ. FUÀ®Æ ºÁUÉAiÉÄà EzÉ. 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ Erà zÉñÀPÉÌ MAzÉà ¸ÀAVÃvÀ«vÀÄÛ. D£ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀQÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄwÛvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ D¬ÄvÀÄ. »AzÀƸÁܤà JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §AzÀzÀÄÝ 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀĪÀiÁj£À°è J£ÀÄߪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §AzÀÄzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ:

102

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

1. F ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ. 2. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ zÀQët¨sÁgÀvÀzÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. PÀ£ÀßrUÀ gÁdgÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ® zÉñÀzÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß D½zÀÝgÀÄ. 3. EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÉñÀzÀ¯Éèà ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è; EzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ E±ÉÊ; »AzÉ PÀ£ÁðlPÀ EgÀ°®è, EzÀÄÝzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, DzÀÝjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ JA§ÄzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è - JAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄÆ®zÀ MAzÀÄ ªÁzÀ EzÉ. DzÀgÉ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà. PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ »A¢¤AzÀ®Æ EvÀÄÛ; ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà EzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ »AzÉ EgÀ°®è. CzÉà d£À ²®¥Àà¢PÁgÀA §½PÀ ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛç §AvÀÄ JAvÀ®Æ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ²®¥Àà¢PÁgÀA£À PÁ® 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D£ÀAvÀgÀ. 4. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¥ÀvÀ£ÀzÀ C£ÀAvÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, vÀAeÁªÀÇgÀÄ, wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀUÀ¼À°è PÀ¯É-¸Á»vÀåUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. vÀAeÁªÀÇj£À gÁdgÀ ªÀÄAwæ UÉÆëAzÀ¢ÃQëvÀ PÀ£ÀßrUÀ. CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÁgÀ ªÉAPÀlªÀÄT; CAzÀgÉ C°è PÀÆqÀ PÀ£ÀßrUÀjAzÀ¯Éà F ¸ÀAVÃvÀ ¨É¼É¸À®ànÖvÀÄ. 5. ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ C¥ÁgÀªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåUÀ¼À°è EgÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀAVÃvÀ-£ÀÈvÀå «µÀAiÀÄPÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè E®è. 6. PÀ£ÀßrUÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀjël×® »AzÀƸÁܤà ¸ÀAVÃvÀzÀ DzsÁgÀUÀæAxÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ. CzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ C£ÉÃPÀ »AzÀƸÁܤà PÀÈwUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ J¸ï. PÁjÛPï ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À §UÉV£À §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ: «. gÁWÀªÀ£ï (1908-1979) CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ DgÀA©üPÀ §gÀºÀUÀ¼ÁzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ°è gÁªÀÄPÀȵÀÚPÀ« (1866-1957) CªÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀUÀæAxÀ ‘¨sÀgÀvÀPÉÆñÀ’ªÀ£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄʸÀÆj£À gÁ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀjUÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀÄA§ G¥ÀPÀÈvÀgÁVzÁÝgÉ.


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À “CªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄÃgÀĸÀzÀȱÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ. CªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 20 ¸Á«gÀ ¥ÀÄlUÀ¼À¶ÖzÀÄÝ, ¥ÀæwUÀæAxÀzÀ®Æè vÀÄA§ ªÀiÁ»w EzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£Éßà ºÉZÁÑV §¼À¹PÉÆArzÉ” JAzÀÄ ¥ÁæAd®ªÁV w½¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¦nîĪÁzÀPÀgÀÆ PÀÆqÀ DVzÀÝ Dgï.Dgï. PÉñÀªÀªÀÄÆwð (19142006) CªÀgÀ ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁUÉÎÃAiÀÄPÁgÀgÀÄ’, «.J¸ï. ¸ÀA¥ÀvÀÄ̪ÀiÁgÁZÁAiÀÄð CªÀgÀ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝPÉÆñÀ’ ªÀÄÄAvÁV vÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

ªÀÄÄRåªÁV:

“MnÖ£À°è ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼À §UÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ DzÀåªÀvÁÛzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ UÀæAxÀ - ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À CUÀvÀå §ºÀ¼À EzÉ. ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À dn®vÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ªÀÄÆ®±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÉà PÀµÀÖªÁVzÉ. J®è ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀªÀÇ DV®è. ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝªÀÄAiÀĪÁzÀ ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀptªÉà ¸Àj. ¥ÁoÀzÉÆõÀUÀ½AzÀ JµÉÆÖà CxÀðªÉà DUÀ¢gÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÆ EzÉ. wÃgÁ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV §gÉAiÀĺÉÆgÀlgÉ DAiÀiÁ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ zsÀé¤AiÉÄà ºÉÆgÀqÀĪÀÅ¢®è. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÀÇ DUÀĪÀÅ¢®è. vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ Ew«ÄwUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ºÉaÑ£À ªÁå¸ÀAUÀPÁÌV DPÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉà ¥ÀæPÀÈvÀ PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À GzÉÝñÀªÁVzÉ” JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄAr¹zÁÝgÉ; ªÀÄvÀÄÛ D ¢QÌ£À°è vÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ UÀÄjªÀÄÄnÖ¹zÁÝgÉ. DPÀgÀ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÁzsÀ£É vÀÄA§ zÉÆqÀØzÀÄ.

5) 22 ±ÀÄæw¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «±Éèö¸À¯ÁVzÉ. (DzÀgÉ EzÀÄ ¥ÀæQë¥ÀÛªÉA§ ¸ÀAzÉúÀ PÀÆqÀ EzÉ).

¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛç ¨sÀgÀvÀªÀÄĤ «gÀavÀ £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀĸÀÛPÀ DgÀA¨sÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ «zÁéA¸À£À PÁ® Qæ.¥ÀÆ. 300jAzÀ Qæ.±À. 300gÀ £ÀqÀĪÉ; 37 CzsÁåAiÀÄUÀ½gÀĪÀ UÀæAxÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ªÀgÀUÀ½ªÉ.

1) µÀqÀÓUÁæªÀÄ «ªÀgÀuÉ.

ªÀÄvÀÄÛ

ªÀÄzsÀåªÀÄUÁæªÀÄUÀ¼À

2) £Álå¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¤VÃðvÀªÉAzÀÆ, UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß §»VÃðvÀªÉAzÀÆ PÀgÉ¢zÉ. 3) vÁ¼ÀUÀ¼À°è ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉùà (zÉò) vÁ¼ÀUÀ¼À «ªÀgÀ EzÉ. 4) zÉÆqÀØzÁVgÀĪÀ ªÁzÁåzsÁåAiÀÄzÀ°è vÀvÀ, ¸ÀĶgÀ, C£ÀªÀzÀÞ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ½ªÉ.

6) D PÁ®zÀ°è ¸ÀAVÃvÀªÀÅ £Álå±Á¸ÀÛçzÀ CAUÀªÁV §¼ÀPÉAiÀÄ°èvÀÄÛ. 7) gÁUÀUÀ¼À §zÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ eÁwUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 8) E°è ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀ, £ÀÈvÀå EvÁå¢UÀ¼À «±ÀzÀªÁzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É¬ÄzÉ. 9) ¸ÁªÀĪÉÃzÀ¢AzÀ¯Éà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ GUÀªÀĪÁ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ F UÀæAxÀ¢AzÀ ¸ÀÄálªÁUÀÄvÀÛzÉ. £Álå±Á¸ÀÛçQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà £Álå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. F UÀæAxÀ CªÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀ ZËPÀnÖUÉ M¼À¥Àr¹ ®PÀëöå-®PÀët ¤ªÀðZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrvÀÄ. EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ¯ÉUÀ¼À «±ÀéPÉÆñÀ. Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è F UÀæAxÀPÉÌ CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. £Álå±Á¸ÀÛçzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À «zÁéA¸ÀgÀÄ §UɧUÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. QÃwðzsÀgÀ£ÀÄ (Qæ.±À. 1080) «Äy¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃ¥Á¼À ¥ÀæzÉñÀªÀ£Áß½zÀ £Á£ÀåzÉêÀ£À vÀªÀÄä. £Á£ÀåzÉêÀ£ÀÄ PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ®ÄPÀågÀ DgÀ£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À ¸ÉãÁ¤AiÀiÁV «Äy¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÄÝ C°è PÀ£ÀßqÀ gÁdªÀA±ÀzÀ D½éPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀåzÉêÀ£ÀÄ £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ªÁaPÁA±ÀªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ‘¨sÀgÀvÀ¨sÁµÀå’ JA§ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛç PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÁÝ£É. ±ÁYÎðzÉêÀ£ÀÄ (Qæ.±À.1200) vÀ£Àß ¥Àæ¹zÀÞ UÀæAxÀ ‘¸ÀAVÃvÀ GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

103


gÀvÁßPÀgÀ’zÀ°è £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ªÁåSÁå£ÀPÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÁÝ£É. ¥Àæw¨sÁ±Á° «zÁéA¸À C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ£À £ÁlåªÉÃzÀ«ªÀÈw CxÀªÁ C©ü£ÀªÀ¨sÁgÀwà UÀæAxÀªÀÅ £Álå±Á¸ÀÛçzÀ GvÀÛªÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÁVzÉ.

EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. gÁUÀ¸ÁUÀgÀªÀÅ (zÀwÛ®-PÉÆúÀ°ÃAiÀÄA) »AzÀƸÁܤà ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¥ÀæPÀnvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ. EzÀÄ 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §½PÀ gÀavÀªÁzÀzÀÄÝ.

PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå, ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ¨Áj £Álå±Á¸ÀÛçPÀvÀÈð ¨sÀgÀvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÀ C®APÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÆ FªÀgÉUÉ PÀAqÀħA¢®è. ªÀÄÄA¢£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ ‘¨sÀUÀªÁ£ï ¨sÀgÀvÀB’ JAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß UËgÀ«¹zÁÝgÉ. £Álå±Á¸ÀÛçªÀÅ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¥Áåj¸ï¤AzÀ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀjµÀÌgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀl DUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ; - ªÀÄÄAvÁV ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ £Álå±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¥ÀÆtðªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÁÝgÉ.

ªÀÄvÀAUÀ vÀ£Àß ‘§ÈºÀzÉÝò’AiÀÄ°è ±ÀÄæw, ¸ÀégÀ, ªÀÄÆbÀð£É ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆúÀ®£À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ£É. MnÖ£À°è PÉÆúÀ®£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ £Álå±Á¸ÀÛçzÀ PÀÄjvÀÄ PÀÈwgÀZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ±Á¸ÀÛçPÁgÀ. FvÀ¤AzÀ gÀavÀªÁzÀ ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ±Á¸ÀÛçPÀÈw zÉÆgÉw®è JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¹QÌgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæaãÀPÁ®zÀ PÉÆúÀ®£ÀzÁÝVgÀzÉ D£ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ PÉÆúÀ®£ÀzÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. D ºÉ¸Àj£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ EgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À°è zÉÆgÀPÀĪÀ PÉÆúÀ® ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ GzÀÞøwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAPÀ°¹zÀgÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ Cw±ÀAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ºÉaÑ£À ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ - JAzÀÄ PÁjÛPï CªÀgÀÄ ªÀiË°PÀªÁzÀ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ JAvÀºÀ UÉÆAqÁgÀtåzÀ ¸ÀAZÁgÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß H»¸À§ºÀÄzÀµÉÖ. ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ £É£À¥ÁUÀĪÀ MAzÀÄ ªÁPÀå - «zÁé£ÉêÀ «eÁ£Áw «zÀédÓ£À¥Àj±ÀæªÀĪÀiï. («zÁéA¸ÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ «zÁéA¸ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ.)

PÉÆúÀ®£À PÉÆqÀÄUÉ E£ÉÆßAzÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¯ÉÃRPÀ PÁjÛPï CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæaãÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À C£ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ºÉ¸ÀgÁzÀ PÉÆúÀ® ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀ£À UÀæAxÀUÀ¼À°è PÉÆúÀ®ªÀÄvÀ, vÁ®®PÀët, ¸ÀAVÃvÀªÉÄÃgÀÄ, zÀwÛ®-PÉÆúÀ°ÃAiÀÄA JA§ ºÉ¸Àj£À gÁUÀ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉV£À UÀæAxÀUÀ½ªÉ. PÉÆúÀ® gÀºÀ¸ÀåzÀ 13£Éà CzsÁåAiÀÄ ªÀiÁvÀæ zÉÆgÉwzÉ: gÁUÁzsÁåAiÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. CzÀgÀ°è gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆgÁåA±À gÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæªÀiÁA±À gÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¥ÀÆtð, µÁqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ OqÀªÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ, ±ÀÄzÀÞ, bÁAiÀiÁAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð gÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀ, ¹Ûçà ºÁUÀÆ £À¥ÀÄA¸ÀPÀ gÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVzÉ; EzÀgÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃrzÉ. ªÀÄvÀAUÀ-PÉÆúÀ® ¸ÀAªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ F UÀæAxÀzÀ°è gÁUÁ¢UÀ¼À «¤AiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ¥Àæw¥ÁzÀ£É¬ÄzÉ. CªÉüÉAiÀÄ°è ºÁrzÀgÉ AiÀiÁªÀ zÉÆõÀ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁqÀĪÀ gÁUÀ, ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ ¥sÀ¯Á¥sÀ® EvÁå¢UÀ¼À «ªÉÃZÀ£É¬ÄzÉ. DzÀgÉ PÉÆúÀ®gÀºÀ¸Àå wÃgÁ ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀªÀ®è; ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæQë¥ÀÛ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÆ

104

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

zÀwÛ® J£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÁgÀ£À zÀwÛ®A J£ÀÄߪÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀÈw PÉêÀ® 244 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é¥ÀÆtðªÁVzÉ. ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è ±ÀÄæwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ®Që¹gÀĪÀÅzÀÄ F UÀæAxÀzÀ°è. ±ÀÄæwAiÀÄ ®PÀët¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß §ºÀıÀB ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ DvÀ£Éà ºÉýzÁÝ£É (±ÀæªÀuÁB ±ÀÄæw¸ÀAfëPÁB JA§ÄzÁV). ªÀÄ£ÀĵÀå£À JzÉAiÀÄ°è 22 «zsÀzÀ zsÀé¤UÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. ±ÀÄæw¬ÄAzÀ ¸ÀégÉÆÃvÀàwÛ D¬ÄvÀÄ. ¸À¥ÀÛPÀzÀ°è 22 ±ÀÄæwUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ±ÀÄæwUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ Q«UÉ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀ ¸ÀégÀzÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ zÀwÛ®A ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è PÀAqÀħAzÀ ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÉÃa¹zÉ; ±ÀÄæw, UÀæºÀ, vÁgÀ, ªÀÄAzÀæ EvÁå¢UÀ¼À §UÉUÉ ¸À«ªÀgÀªÁV


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¥Àj²Ã°¹zÉ. ¸ÀégÀ, vÁ¼À, ¥ÀzÀ F ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉýzÉ. AiÀÄdÕAiÀiÁUÁ¢UÀ¼À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §¼ÀPÉ DUÀÄwÛzÀÝ UÀAzsÀªÀð¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÉ; ªÀÄvÀÄÛ F UÀæAxÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ §ºÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ: ºÁUÀÆ G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ: zÀwÛ®ªÀÄvÀ JA¢zÁÝgÉ.

vÀÄA§ÄgÀÄ, §æºÀä EvÁå¢ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ «®PÀëtªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÉ. E°è PÀ±Àå¥À, vÀÄA§ÄgÀÄ, £ÁgÀzÀ, §æºÀä, ªÀĺÉñÀégÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉ¸Àj£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀjzÁÝgÉ. »ÃUÉ PÉ®ªÀÅ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁtÂPÀ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁVªÉ. EªÀgÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JA§ §UÉÎ ¸ÀAzÉúÀ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀgÀvÀ¤AzÀ ªÀÄvÀAUÀ£À PÁ®zÀ ªÀgÉUÉ (Qæ.±À. 6£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À) C£ÉÃPÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉ; PÀÈw ¹UÀĪÀÅ¢®è. MAzÉà ºÉ¸Àj£À C£ÉÃPÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ EgÀĪÀ PÁgÀt CªÀgÀ°è ¥ÁæaãÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ, CªÁðaãÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ UÉÆAzÀ®«zÉ. ªÀÄÆ®UÀæAxÀ zÉÆgÀPÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀÄ GzÁºÀj¹zÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ PÁgÀt CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀiÁ»w ¹UÀÄwÛ®è. CªÀgÀ zÉñÀ-PÁ® w½AiÀÄÄwÛ®è. EAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ CzsÀåAiÀÄ£À C¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ PÉÆgÀUÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀzÀÄÝ.

£ÁgÀzÀ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À°è §gÉzÀ C£ÉÃPÀ ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ, FUÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ wÃgÁ CªÁðaãÀªÁzÀªÀÅ. M§â£Éà §gÉzÀzÀÝ®è. MAzÉà ºÉ¸Àj£À C£ÉÃPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ PÁ®WÀlÖzÀ°è §gÉzÀ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁgÀzÀPÀÈvÀ ¸ÀAVÃvÀªÀÄPÀgÀAzÀzÀ°è VÃvÀ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ, µÀqÁÓ¢ ¸ÀégÀ¤gÀÆ¥ÀuÉ, UÁæªÀĤgÀÆ¥ÀuÉ, ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆbÀð£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀÈw-«PÀÈw ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ, VÃvÀ¸ÀégÀÆ¥À, «ÃuÉAiÀÄ ®PÀët; ¨É¼ÀUÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß, ¸ÀAeÉ ºÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄ°èAUÀ-¹ÛçðAUÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ, gÁUÀ-gÀ¸À, UÀªÀÄPÀ, ªÁzÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸À¯ÁVzÉ. vÁ®®PÀët, ªÀÄÈzÀAUÀªÁzÀ£À, £ÀÈvÁåzsÁåAiÀÄ EªÉ®è EªÉ. PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À. £ÁgÀ¢ÃAiÀÄ ²PÉëAiÀÄÄ 7 CxÀªÁ 8£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀÄÝ. ²PÁëUÀæAxÀªÁzÀgÀÆ EzÀgÀ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ «ªÀgÀUÀ½ªÉ. £ÁgÀzÀPÀÈvÀ ¥ÀAZÀªÀĸÁgÀ ¸ÀA»vÁzÀ°è £Á®ÄÌ CzsÁåAiÀÄUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄÆgÀ£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è PÀȵÀڰïɬÄAzÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁzÀ avÀæt«zÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, gÁUÀ-gÁVt (¹Ûçà gÁUÀ), ºÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EvÁå¢ EzÉ. £Á®Ì£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è vÁ¼ÀUÀ¼À «ªÀgÀ«zÀÄÝ ªÉÄð£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÀ¥ÀzÀÞwUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. EzÀÄ PÀÆqÀ 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀÈw EgÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß PÉêÀ® 75 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ¸ÀégÁtðªÀªÀ£ÀÄß £ÁgÀzÀgÀÄ vÁåUÀgÁdjUÉ PÉÆlÖgÉAzÀÄ ¥ÀæwÃw. ‘ZÀvÁéjA±Àvï ±ÀvÀgÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀtA’ J£ÀÄߪÀ UÀæAxÀ PÀÆqÀ £ÁgÀzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ, 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ

«ÄAZÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ J¸ï. PÁjÛPï CªÀgÀ C¥ÀƪÀð ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è C®è°è «ÄAaªÉ. MAzÉgÀqÀgÀ£ÀÄß E°è G¯ÉèÃT¸À§ºÀÄzÀÄ: * §AUÁ¼ÀzÀ°è ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉ EgÀ°®è; CzÀÄ EzÀÄÝzÀÄ zÀQët¨sÁgÀvÀzÀ°è. * PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ °¦UÀ¼À°è ºÉaÑ£À ªÀåvÁå¸À PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è; ªÀÄÄzÀætAiÀÄAvÀæ §AzÀ §½PÀ. * ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀgÉ VÃvÀ-ªÁzÀ£À-£ÀvÀð£ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ JA§ CxÀð zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛgÀPÁ°Ã£À UÀæAxÀUÀ¼À°è. »AzÉ ¸ÀAVÃvÀ±À§ÝªÀÅ UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä ªÀiÁvÀæªÉà §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

105


EzÀÄ GvÀÛgÀ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ.

£ÀA¢PÉñÀégÀ C©ü£ÀAiÀÄzÀ¥Àðt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÁtðªÀUÀ¼ÀÄ £ÀA¢PÉñÀégÀ PÀÈvÀªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®ànÖªÉ. DzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À PÀvÀÈð M§â£Éà C®è. ‘C©ü£ÀAiÀÄzÀ¥Àðt’zÀ PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À. EzÀgÀ°è C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀÄjvÀ «ªÀgÀUÀ½®è. ¨sÀgÀvÁtðªÀzÀ PÀvÀÈð £ÀA¢PÉñÀégÀ£ÉÃ? - JA§ÄzÀÄ ¥Àæ±ÁߺÀð. CzÀgÀ°è £Álå¸ÀA§A¢ü CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀAVÃvÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ; 1200 ±ÉÆèÃPÀUÀ½gÀĪÀ EzÀÄ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D£ÀAvÀgÀzÀÄÝ. MnÖ£À°è ¸ÀAVÃvÀ-£ÁlåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ §ºÀ¼ÀªÁV ¨sÉÃzÀUÀ¼Éà E®è¢zÀÝ PÁ®zÀ°è £ÀA¢PÉñÀégÀ£À PÀÈwUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVªÉ. KPÉAzÀgÉ E°è £ÁlåzÀ CAUÀªÁVAiÉÄà ¸ÀAVÃvÀzÀ §¼ÀPɬÄzÉ.

‘§ÈºÀzÉÝò’ ªÀÄvÀAUÀªÀÄĤAiÀÄ ‘§ÈºÀzÉÝò’ ¸ÀAVÃvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è C«aÒ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀĺÁ£ï UÀæAxÀªÁVzÉ. ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛçªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ-£ÁlåUÀ½UÉ ºÁQPÉÆlÖ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨sÀzÀæUÉƽ¹zÀ §ºÀĪÀÄÄR «µÀAiÀĪÉÊ«zsÀå ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀæAxÀ. C£ÉÃPÀ ªÀÄvÀAUÀjzÀÝgÀÆ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ §UÉV£À UÀæAxÀPÀvÀð M§â£ÉÃ. PÁ® Qæ.±À. 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D£ÀAvÀgÀ. Qæ.±À. 850gÀ gÀÄzÀæl£À£ÀÄß FvÀ ¸Àäj¹zÁÝ£É. §ÈºÀzÉòAiÀÄ°è »AzÉ E®è¢zÀÝ ±ÁAvÀgÀ¸ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«zÉ; DzÀÝjAzÀ®Æ EzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀÄÝ. UÀæAxÀzÀ ¸ÀégÀUÀvÀ CzsÁåAiÀÄ, eÁvÀåzsÁåAiÀÄ, gÁUÁzsÁåAiÀÄ, ¨sÁµÁzsÁåAiÀÄ, zÉòÃgÁUÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÁzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ FUÀ ®¨sÀ嫪É. K¤zÀÝgÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀÄvÀAUÀ£À PÉÆqÀÄUÉ CvÀå¥ÀƪÀðªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÉÃzÉÆÃ¥ÀªÀ¸ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¹ CzÀgÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ, zÉòÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃw EvÉÛAzÀÄ ¸ÀÆa¹ CzÀ£ÀÄß «±Éèö¹gÀĪÀÅzÀÄ, gÁUÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀĨÁjUÉ «ªÀgÀªÁV zÁR°¹gÀĪÀÅzÀÄ, ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, CªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÀÝ zÉñÀ-

106

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

PÁ®UÀ¼ÀÄ, UÁæªÀĪÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀÄÆbÀð£É, vÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §ÈºÀzÉÝòAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. F UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ±ÉæõÀ×jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¥Á¢¹ PÉÆlÖªÀgÀÄ gÁ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. ªÀÄvÀAUÀ£À D£ÀAvÀgÀ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ¤UÉ ªÀÄÄ£Àß ªÀiÁvÀÈUÀÄ¥ÀÛ, ²æúÀµÀð, ªÀÄÄAdgÁd, ¨sÉÆÃdgÁd, QÃwðzsÀgÁZÁAiÀÄð, GvÀà®zÉêÀ, ¨sÀlÖvËvÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ EzÀÝgÉAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ gÁdgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¤RgÀªÁV w½zÀħA¢®è.

C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ¥ÁzÁZÁAiÀÄð JAzÀÄ PÀÆqÀ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀAUÀ£ÀAvÉ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀĺÁ£ï ±Á¸ÀÛçPÁgÀ; AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ «zÁéA¸À£ÉAzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. FvÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå±Á¸ÀÛçPÉÌ gÀa¹zÀ ªÁåSÁå£ÀªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¸ÀÛç¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ; FvÀ£À PÁ® Qæ.±À. 960jAzÀ 1050. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, 23 CZÁÑVªÉ. ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°èªÉ ªÀÄvÀÄÛ 14 C®¨sÀåªÁVªÉ. £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ªÁåSÁå£ÀªÁzÀ £ÁlåªÉÃzÀ«ªÀÈw CxÀªÁ C©ü£ÀªÀ¨sÁgÀwà PÁ²äÃgÀzÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ. £Álå±Á¸ÀÛçzÀ 36 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß FvÀ ±ÉʪÀzÀ±Àð£ÀzÀ 36 vÀvÀÛ÷éUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹zÁÝ£É. DgÀ£Éà CzsÁåAiÀĪÀÅ gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. ±ÁAvÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß FvÀ CAVÃPÀj¹zÁÝ£É. gÀ¸À¹zÁÞAvÀzÀ §UÉV£À FvÀ£À ªÁåSÉå ªÀÄÄA¢£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀjUÉ ªÀiÁzÀj ¥ÀæªÀiÁtªÁ¬ÄvÀÄ. PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ£ÀzÀÄÝ §ºÀÄzÉÆqÀØ PÉÆqÀÄUÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÉÆÃzsÀUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ, dn® ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð«ªÀgÀuÉ, 50PÀÆÌ C¢üPÀ CeÁÕvÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀ §UÉÎ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÀÄÝ, £ÁlåPÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À G¯ÉèÃR ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ FvÀ£À ºÉZÀÄÑUÁjPÉAiÀiÁVzÉ. UÀæAxÀzÀ ªÁzÀå ªÀÄvÀÄÛ vÁ¯ÁzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è£À PÉ®ªÀÅ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVªÉ. ªÁzÀåUÀ¼À ®PÀëtªÀ£ÀÆß CªÀÅUÀ¼À ºÉ¸Àj£À ¤µÀàwÛAiÀÄ£ÀÆß «±ÀzÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå EªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¥ÀƪÀð¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄy¹ «±Éèö¸À¯ÁVzÉ. gÀ¸ÀzÀ «¤AiÉÆÃUÀ,


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß C£Àé¬Ä¹ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ¨sÀgÀvÀªÀÄĤ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ PÀ¯Á£ÀĨsÀªÀzÀ°è£À gÀ¸À¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀƪÁðZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ; UÀÄt, VÃw, C®APÁgÀ, gÀ¸ËavÀå ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß zsÀ餹zÁÞAvÀzÀ°è KPÀvÀæUÉƽ¹ UÀnÖAiÀiÁzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹gÀĪÀÅzÀÄ; ±ÀÄæw¹zÁÞAvÀzÀ §UÉV£À »A¢£ÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrÃPÀj¹ «ªÀıÉðUÉƼÀ¥Àr¹zÀÄÝ (±ÁYÎðzÉêÀ£À ±ÀÄæw¹zÁÞAvÀzÀ ªÁåSÁå£ÀPÉÌ C©ü£ÀªÀ¨sÁgÀwAiÉÄà ¥ÀæªÀÄÄR DPÀgÀ) ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ F UÀæAxÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. MnÖ£À°è F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÁåSÁå£ÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ «µÀAiÀÄ¥ÀÄ¶Ö ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀAvÀæUÀæAxÀPÀÆÌ PÀqÀªÉĬĮè JAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ£À vÀAvÁæ¯ÉÆÃPÀzÀ®Æè DvÀ£À ¸ÀAVÃvÁ£ÀĨsÀªÀzÀ PÀÄgÀĺÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. C°è ¸ÀAVÃvÀ«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð aAvÀ£É¬ÄzÉ. ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ªÀtð ºÁUÀÆ CªÀtð JA§ JgÀqÀÆ §UÉAiÀÄ £ÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. ¸ÀAVÃvÀzÀ gÀ¸Á¸ÁézÀªÀÅ ¯ÉÆÃPÉÆÃvÀÛgÀ ªÀÄlÖzÀ D£ÀAzÁ£ÀĨsÀªÀªÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀàAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀªÀ£Éà gÀ¹PÀ. ªÁZÀå-ªÁZÀPÀ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ: ªÁZÀåªÀÅ ¥ÀæPÁ±À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ; ªÁZÀPÀªÀÅ «ªÀıÀð¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAVÃvÀzÀ ±À§ÝªÀÅ CxÀðPÉÌ CxÀªÁ ¨sÁªÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¸ÀzÉ EgÀĪÀªÀÄnÖUÉ CªÀtð£ÁvÀäPÀ; CzÀgÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁzÀ CPÀëgÉÆÃZÁÑgÀuÉ EgÀĪÀÅ¢®è; ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ¥À±ÀåAwÃ, ªÀÄzsÀåªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊRjà J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀégÀªÀÅ ¸ÀÆÜ®, ¸ÀÆPÀëöä CxÀªÁ ¥ÀgÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀégÀªÀÅ ¥À±ÀåAwà ºÀAvÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁgÀt ¥ÀgÁ£ÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ; ±ÀjÃgÀªÀÄÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆÜ®¥À±ÀåAwà DzÀgÉ ¸ÀAVÃvÀªÁzÀå¢AzÀ §gÀĪÀAxÀªÀÅ ¸ÀÆÜ®ªÀÄzsÀåªÀiÁ. ¥À±ÀåAw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀiÁUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöägÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ¸ÀégÀUÀ¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ£À¸À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀߣÀÄß C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÀgÁªÁPï. PÁªÀå¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÉà ¥Àæw¨sÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ£ÀÄ ¥ÀævÀå©üeÁÕ ¹zÁÞAvÀzÀ

vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß zÁ±Àð¤PÀªÁV ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹zÀ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ zÀ±Àð£À±Á¸ÀÛçzÀ ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹zÀªÀÅ. EzÀPÉÌ CªÀ£À PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ J£ÀÄߪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, FvÀ£À£ÀÄß ¨sÉÊgÀªÀ£À CªÀvÁgÀ JAzÀÄ w½AiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ; DvÀ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV PÁt¹PÉÆAqÀ (¸ÉÃjºÉÆÃzÀ) ¨sÉÊgÀªÀUÀÄºÉ ²æãÀUÀgÀ-UÀįÁäUïð £ÀqÀĪÀt ªÀiÁUÀA J£ÀÄߪÀ ¸ÀܼÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À«zÉ JAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£ÀßrUÀ £Á£ÀåzÉêÀ £Á£ÀåzÉêÀ£À ¸ÀgÀ¸ÀéwúÀÈzÀAiÀiÁ®APÁgÀ CxÀªÁ ¨sÀgÀvÀ¨sÁµÀåªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ®Äè UÀæAxÀªÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀÄ SÁåw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ºÀgÀrgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. EªÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR£ÁzÀªÀ £Á£ÀåzÉêÀ. «Äy¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃ¥Á¼ÀUÀ¼À°è D½éPÉ £Àqɹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¹zÀªÀgÀ°è FvÀ CUÀæUÀtå. EzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÁµÉAiÀÄ UÀæAxÀ. PÀ£ÀßrUÀ£ÁzÀ FvÀ ¨ÁæºÀät CxÀªÁ §æºÀäPÀëwæAiÀÄ. PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ®ÄPÀågÀ ¸ÉãÁ¤AiÀiÁV ©ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «Äy¯ÉUÀ¼À£ÀÄß UÉzÀÄÝ C°è PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdªÀA±ÀUÀ¼À D½éPÉUÉ §Ä£Á¢ ºÁQzÀ. £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ‘PÀ£Áðl PÀÄ®¨sÀƵÀt’ JAzÀÄ §tÂÚ¹ªÉ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À¤ßzÉêÀ CxÀªÁ £À£ÀßAiÀÄzÉêÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀzÀªÉà DVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀgÀÆ¥ÀªÉà £Á£ÀåzÉêÀ. EªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ QÃwðzsÀgÀ£ÀÄ £Álå±Á¸ÀÛçPÉÌ ªÁåSÁå£À §gÉ¢zÀÝ. £Á£ÀåzÉêÀ£À ªÀA±À¸ÀÜgÀÄ FUÀ®Æ £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ°èzÁÝgÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ| JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ zÁR°¹zÁÝgÉ. £Á£ÀåzÉêÀ£À PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 1050-1100. FvÀ£À UÀæAxÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ¨sÁµÀå; DzÀgÉ CzÀÄ ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ®è; £Álå±Á¸ÀÛçzÀ ªÁaPÁA±ÀªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ VÃvÀªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV gÀa¹gÀĪÀ UÀæAxÀ. EzÀÄ UÀzÀå, ¥ÀzÀåUÀ¼À°è gÀavÀªÁVzÀÄÝ, 17 CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

107


¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7000 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À §ÈºÀvï PÀÈw. GzÉÝñÁzsÁåAiÀÄ, ²PÁëzsÁåAiÀÄ, ±ÀÄæw CxÀªÁ ¸ÀégÀ, ªÀÄÆbÀð£É-vÁ£À CzsÁåAiÀÄ, eÁw CzsÁåAiÀÄ, gÁUÁzsÁåAiÀÄ, ¸À¥ÀÛVÃwPÁ CzsÁåAiÀÄ, vÁ¯ÁzsÁåAiÀÄ, ¥Àæ§AzsÁzsÁåAiÀÄ, vÀvÀ (vÀAw) ªÁzÁåzsÁåAiÀÄ, ¸ÀĶgÀ ªÁzÁåzsÁåAiÀÄ, CªÀ£ÀzÀÞ ªÁzÁåzsÁåAiÀÄ, ¨sÁµÁzsÁåAiÀÄ - »ÃUÉ ¨sÀgÀvÀ¨sÁµÀå ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. K¼Á ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥ÁtÂPÀªÉA§ VÃvÉUÀ½UÉ ®PÀëöå ¤Ãr, K¼Á ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÉ vÁ¼À ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, 22 ±ÀÄæwUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÁªÀÄUÁ£ÀzÀ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ±ÀÄæwUÉ C£Àé¬Ä¹zÀÄÝ - EªÉ®è ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ £Á£ÀåzÉêÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è ±ÀÄæwAiÀÄÄ gÀÆ¥ÀÄ ¥ÀqÉzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄWÀlÖ ¨sÀgÀvÀ¨sÁµÀåzÀ°è zÁR¯ÁVzÉ. £Á£ÀåzÉêÀ£ÀÄ D½éPÉ £ÀqɹzÀ «Äy¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÀĮĸÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. «Äy¯ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÉà DVzÉ. ªÀĪÀÄäl JA¨ÁvÀ ‘¸ÀAVÃvÀgÀvÀߪÀiÁ¯Á’ JA§ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ; DzÀgÉ D UÀæAxÀ ®¨sÀå«®è. PÀ£Áðl, £Ál, ªÀįÁígÀ, zÉñÁRå, ªÀiÁ®ªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀUÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄgÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ D UÀæAxÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀAVÃvÀgÀvÀߪÀiÁ¯ÉAiÀÄÄ 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVzÀÝ gÁUÀ-gÁVt ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÉ JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÀAUÀ£À §ÈºÀzÉÝòAiÀÄ°èAiÉÄà ¥ÀÄA-¹Ûçà gÁUÀUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt«zÉ. EzÉà 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ gÁUÀ-gÁVt ¥ÀzÀÞw JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæZÀ°vÀªÁ¬ÄvÀÄ. ®¨sÀå«gÀĪÀ ¨sÁUÀzÀ°è DgÀÄ UÀAqÀÄgÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 36 ¹ÛçÃgÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ.

ºÀj¥Á®zÉêÀ ªÀÄÆ®vÀB PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÁzÀ C£ï»¯ïªÁqÀzÀ ZÁ®ÄPÀågÀÄ EA¢£À UÀÄdgÁvï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è D½éPÉ £Àqɹ, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ¯É, ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ½UÉ

108

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

vÀªÀÄä ±ÉæõÀ× PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. D ªÀA±ÀzÀ gÁd ºÀj¥Á®zÉêÀ ‘¸ÀAVÃvÀ¸ÀÄzsÁPÀgÀ’zÀ PÀvÀÈð. EªÀ£À vÁ¬Ä ªÉñÁåPÀÄ®zÀ°è d¤¹zÀªÀ¼ÁzÀ PÁgÀt gÁeÁåqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ©lÄÖPÉÆlÖ£ÉA§ «ªÀgÀUÀ½ªÉ; DzÀgÉ EªÀ¤UÉ ‘UÀÄdðgÀ ZÀPÀæªÀwð’ JA§ ©gÀÄ¢vÀÄÛ. DvÀ zÀQët¨sÁgÀvÀzÀ wÃxÀðAiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÁUÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ²æÃgÀAUÀA£À°è ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAVÃvÀ¸ÀÄzsÁPÀgÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝV DvÀ ºÉýPÉÆArzÁÝ£É. C£ï»¯ïªÁqÀzÀ ZÁ®ÄPÀå gÁdgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ eÉÊ£ÀgÀÄ; DzÀgÉ ºÀj¥Á®zÉêÀ£ÀÄ ªÉÊ¢PÀ ªÀÄvÁ£ÀÄAiÀiÁ¬Ä.

PÀ£ÁðlPÀ-»AzÀƸÁܤà »AzÀƸÁܤà ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼ÉA§ ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ±ÉÆèÃPÀªÀÅ AiÀiÁzÀªÀªÀA±ÀzÀ ºÀj¥Á®zÉêÀ£À ¸ÀAVÃvÀ¸ÀÄzsÁPÀgÀzÀ°èzÉAiÉÄAzÀÆ FvÀ£À PÁ® Qæ.±À. 1310 JAzÀÆ PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤Ãr¢ÝzÉ. CzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹zÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ PÀÆqÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. ¤dªÉAzÀgÉ, »AzÀƸÁܤà ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ JA§ ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ±ÉÆèÃPÀªÀÅ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀgÀ½ JA§ Hj£À C¥ÁvÀÄ®¹ JA§ ªÀåQÛ gÀa¹zÀ ¸ÀAVÃvÀ¸ÀÄzsÁPÀgÀzÀ°è; EzÀgÀ PÁ® 1914 JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ºÀj¥Á®zÉêÀ£À UÀæAxÀzÀ°è £ÀÈvÀÛ, vÁ®, ªÁzÀå, £Álå ªÀÄvÀÄÛ VÃvÀUÀ¼ÉA§ LzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. UÀæAxÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ®Æè C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ½ªÉ JAzÀÆ ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. ‘PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ®ÄPÀåªÀA±ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ MAzÀÄ CzsÁåAiÀĪÁVzÉ. F ZÁ®ÄPÀågÀÄ ©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß gÁdzsÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ.±À. 973-1200gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D½zÀgÀÄ; EªÀgÀÄ ¨ÁzÁ«Ä ZÁ®ÄPÀågÀ ªÀA±ÀzÀªÀgÀÄ. EªÀgÀ°è ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀ gÁdjzÁÝgÉ. ¥ÀgÀªÀÄ¢ð J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÝ DgÀ£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå, ªÀÄĪÀÄär ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉÃPÀªÀÄ®è CªÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. 6£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ zÉÆgÉw®è. AiÀiÁdÕªÀ®Ìöå¸ÀäøwAiÀÄ ªÁåSÁå£À «ÄvÁPÀëgÁªÀ£ÀÄß §gÉzÀ «eÁÕ£ÉñÀégÀ


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CªÀ£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ. «ÄvÁPÀëgÁ EA¢£À PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ UÀæAxÀ. ©®ít£ÀÆ CªÀ£À D¸ÁܤPÀ£ÁV ‘«PÀæªÀiÁAPÀzÉêÀZÀjvÀA’ JA§ UÀæAxÀ §gÉ¢zÁÝ£É; CªÀ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀUÀ½ªÉ. EªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄĪÀÄär ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁdªÀiÁ£À¸ÉÆïÁè¸À CxÀªÁ C©ü®¶vÁxÀðaAvÁªÀÄt J£ÀÄߪÀ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝ£É. CzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, ªÁzÀå, £ÀÈvÀåUÀ¼À «ªÀgÀUÀ½UÉ «ÄøÀ¯ÁVªÉ. bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀªÁVzÉ. F PÀÈwAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀåUÀ½ªÉ. zsÁvÀÄ-ªÀiÁvÀÄ JA§ E°è£À ±À§ÝUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÅ UÀªÀÄ£ÁºÀð. ‘CzsÀªÉÆà ªÀiÁvÀÄPÁgÀB zsÁvÀĪÀiÁvÀÄQæAiÀiÁPÁj’ JA¢zÉ. E°è zsÁvÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀégÀ; ªÁPï JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÉ. ªÀiÁvÀÄ CZÀÑUÀ£ÀßqÀ ±À§ÝªÁVzÀÄÝ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è C¢®è. ªÁUÉÎÃAiÀÄPÁgÀPÉÌ §AiÀÄPÁgÀ J£À߯ÁVzÉ; G¨sÀAiÀÄPÁgÀªÉà §AiÀÄPÁgÀ. gÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¤gÀƦ¹zÀÄÝ gÁUÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁVzÉ.

¸ÀAVÃvÀZÀÆqÁªÀÄt dUÀzÉÃPÀªÀÄ®è£À ¸ÀAVÃvÀZÀÆqÁªÀÄt C¥ÀæPÀnvÀ UÀæAxÀªÁVzÉ. ¥Àæ§AzsÀ, gÁUÀ, vÁ¼À, ªÁzÀå ªÀÄvÀÄÛ £ÀvÀð£ÀUÀ¼À §UÉV£À LzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, ±ÀjÃgÀgÀZÀ£Á±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ EªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ±ÉæõÀתÀÄlÖzÀ «ªÉÃZÀ£É F UÀæAxÀzÀ°èzÉ. dUÀvÀÄÛ £ÁzÁvÀäPÀªÁVzÀÄÝ, £ÁzÉÆÃ¥Á¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ wæªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß G¥Á¸À£É ªÀiÁrzÀAvÉ - J£ÀÄߪÀ ¸ÀAVÃvÀZÀÆqÁªÀÄtÂ, £ÁzÀzÀ GvÀàwÛUÀÆ ¦AqÉÆÃvÀàwÛUÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «ªÀj¹zÉ. ªÀÄÄAzÉ ±ÁYÎðzÉêÀ EzÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr¹zÀ. ±ÁgÀzÁvÀ£ÀAiÀÄ JA§ UÀæAxÀPÁgÀ£À ‘¨sÁªÀ¥ÀæPÁ±À’zÀ°è ºÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ½zÀÄÝ (CzsÁåAiÀÄ) K¼ÀjAzÀ ºÀvÀÛgÀªÀgÉV£À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀAVÃvÀ-£ÁlåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀªÀÅ. £Álå±Á¸ÀÛç

ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀƪÀðPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÆ ¸ÉÆéÃ¥ÀdÕvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ. UÀæAxÀªÀÅ 18 zÉñÀ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀÇ MAzÀÄ. ¸ÉÆêÀÄgÁdzÉêÀ£À ¸ÀAVÃvÀgÀvÁߪÀ°Ã ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. 500 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À F UÀæAxÀzÀ°è MA§vÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½ªÉ. PÀÈwAiÀÄ°è ¥Àæw¥Á¢vÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVªÉ. DUÀ gÀÆrüAiÀÄ°èzÀÝ ®PÀëöå-®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÉýzÀAwªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ K¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ ªÉÄüÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄ£ÀPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ.

±ÁYÎðzÉêÀ ±ÁYÎðzÉêÀ£À ‘¸ÀAVÃvÀgÀvÁßPÀgÀ’PÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛçPÀÈwUÀ¼À°è CvÀåAvÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ CzÀÄ zÉñÀ-PÁ®UÀ¼À J¯Éè «ÄÃj £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤gÀAvÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉ. F UÀæAxÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwPÁgÀ£À §UÉÎ ªÁå¥ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉ¢zÉ. PÁ²äÃgÀªÀÄÆ®zÀ CªÀgÀ ªÀA±ÀzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀzÉêÀ zÀQëtPÉÌ §A¢zÀÝ; CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆÃqsÀ®zÉêÀ; CªÀ£À ªÀÄUÀ£Éà ±ÁYÎðzÉêÀ. DvÀ zÉêÀVjAiÀÄ (zË®vÁ¨Ázï) AiÀiÁzÀªÀgÀ (¸ÉÃGtgÀÄ) ¹AWÀt£À (1200-1247) D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ. DvÀ vÀ£Àß §UÉÎ ¸ÀévÀB ºÉýPÉÆArzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉzÀÄ, ‘vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°èzÀÝ, vÀ«Ä¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀÝ’ JAzÀÄ ºÉÊeÁPï ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. CªÀ£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjtwUÉ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÀ¢AzÀ¯Éà PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. DvÀ PÀ£ÀßrUÀ JAzÀÄ gÁ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÀÄ ¸Á¢ü¹ vÉÆÃj¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ G¯ÉèÃT¹zÉ. zÉêÀVj ¥ÁæaãÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁVvÀÄÛ. FUÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°èzÉ. ¸ÉÃGtgÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁzÀªÀgÀÄ CZÀÑPÀ£ÀßrUÀgÀÄ. ±ÁYÎðzÉêÀ£ÀÄ gÁdgÀ §½ ²æÃPÀgÀuÁ¢ü¥Àw DVzÀÝ£ÀÄ. PÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀªÀ PÀgÀtÂPÀ; ±Áå£ÀĨsÉÆÃUÀ. ¸ÀAVÃvÀgÀvÁßPÀgÀzÀ°è K¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. ¸ÀégÀUÀvÉÆÃzsÁåAiÀÄ, gÁUÀ«ªÉÃPÁzsÁåAiÀÄ, ¥ÀæQÃtðPÀ CzsÁåAiÀÄ, ¥Àæ§AzsÁzsÁåAiÀÄ, vÁ¯ÁzsÁåAiÀÄ, GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

109


ªÁzÁåzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀvÀð£ÁzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. UÀæAxÀzÀ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀzÀ J®è ¥ÁæaãÀ eÁÕ£ÀªÁ»¤UÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀ¸ÉÆæÃvÀUÀ¼ÀÆ MlÄÖUÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è ºÀjzÀÄ ªÀÄqÀÄUÀnÖ ¤AwªÉ; ¸ÀAVÃvÀzÀ «±ÀéPÉÆñÀzÀAwgÀĪÀ F UÀæAxÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÆ ¤¥ÁvÀUÀ¼ÀÆ CxÀð¤©qÀªÁVªÉ; ¸ÀÆvÀægÀÆ¥ÀªÁVªÉ; VÃvÀ, ªÁzÀå, £ÀÈvÀÛ F ªÀÄÆgÀ£ÀÆß ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ VÃvÀªÉà EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÉAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁYÎðzÉêÀ£ÉÃ. ªÀiÁUÀð-zÉò ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÀàµÀÖªÁV ¤ªÀða¸À¯ÁVzÉ. ¦AqÉÆÃvÀàwÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÁzÀ±Á¸ÀÛç, ±ÀjÃgÀ±Á¸ÀÛç, ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀzÉúÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀ DºÀvÀ, C£ÁºÀvÀ £ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ; EzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV PÀÆqÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁVzÉ. MAzÀÄ ¸ÁܬÄAiÀÄ £ÁzÀªÁå¦ÛAiÀÄ°è MlÄÖ 22 ±ÀÄæwUÀ½gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÉÆéÃ¥ÀdÕvɬÄzÉ. ±ÀÄæwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ E°è£À «ªÉÃZÀ£É Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀzÀÞwUÉ CvÀåAvÀ ±ÉæõÀ× PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ ±ÀÄæw, PÁ®, PÀA¥À£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À «ªÉÃZÀ£É CvÀåAvÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVzÉ. ¸ÀAVÃvÀgÀvÁßPÀgÀzÀ gÁUÀ«ªÉÃPÁzsÁåAiÀĪÀÅ GvÀÛgÀPÁ°Ã£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀjUÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæªÀiÁtªÁVzÉ. »A¢£À DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÆ vÀ£Àß PÁ®zÀ ®PÀëöå-®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ±ÁYÎðzÉêÀ£ÀÄ «ªÉÃa¹zÁÝ£É. ¥Àæ§AzsÁzsÁåAiÀÄPÉÌ ªÀÄÆ®¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß dUÀzÉÃPÀªÀÄ®è, ªÀÄvÀAUÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÆ CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ®PÀët¥ÀjµÁÌgÀ E°èzÉ. wææ¥À¢, µÀlࢠªÀÄÄAvÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÉ. vÁ¼ÀUÀ¼À §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀ «ªÀgÀuɬÄzÉ. eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåªÁ¹UÀ¼À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ FvÀ ®Që¹zÁÝ£É. ¸ÀAVÃvÀgÀvÁßPÀgÀªÀÅ CvÀåAvÀ ¥À¹¢Þ ¥ÀqÉzÀ UÀæAxÀªÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ K¼ÀÄ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ; ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÉ®è EzÀjAzÀ ¥ÀæÀ¨sÁ«vÀgÁVzÁÝgÉ. C£ÉÃPÀ d£À ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ EzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV GzÁºÀj¹zÁÝgÉ. ¸ÀAVÃvÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É, bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄÄAvÁzÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀªÀgÀÄ, PÀ«UÀ¼ÀÄ, ªÁåSÁå£ÀPÁgÀgÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýAiÀÄÆ

110

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

ºÉüÀzÉAiÀÄÆ EzÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. EA¢UÀÆ F UÀæAxÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À, CzsÁå¥À£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ.

UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ J¸ï. PÁjÛPï CªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÉÆA¢UÉ ‘¨sÀgÀvÀ¤AzÀ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ£À ªÀgÉUÉ’ J£ÀÄߪÀ ¸Á®£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. CAzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀPÁgÀ£Éà ZÀvÀÄzÀðArà PÀ®à£ÉAiÀÄ DzÁåZÁAiÀÄð UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ. PÀ£ÀßrUÀ£ÁzÀ FvÀ£À §UÉÎ C£ÉÃPÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ; EªÀÅ ¥ÀÆwð «±Àé¸À¤ÃAiÀÄ C®èªÁzÀgÀÆ CªÀ£À ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Áj ºÉüÀÄvÀÛªÉ. ¸ÉÃGt ªÀA±ÀzÀ gÁd gÁªÀÄZÀAzÀæ£À (1271-1312) D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ DvÀ£À£ÀÄß C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï T°ÓAiÀÄÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ vÀ£Àß D¸ÁÜ£ÀzÀ°è Ej¹PÉÆArzÀÝ. T°ÓAiÀÄ D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀAVÃvÀUÁgÀ C«ÄÃgï RĸÀÄæ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ£À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÉý CvÁå±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ£ÁzÀ JA§ÄzÀÄ CAvÀºÀ MAzÀÄ PÀvÉ. »AzÀƸÁܤà ¸ÀAVÃvÀPÉÌ UÉÆÃ¥À®£ÁAiÀÄPÀ£Éà ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀ J£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÀÆqÀ EzÉ; KPÉAzÀgÉ D£ÀAvÀgÀzÀ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ. PÀ°è£ÁxÀ, ªÉAPÀlªÀÄT, vÀļÀd F ªÀÄƪÀgÀÄ ±Á¸ÀÛçPÁgÀgÀÆ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. FvÀ£Éà ZÀvÀÄzÀðArà PÀ®à£ÉAiÀÄ DzÁåZÁAiÀÄð JAzÀÄ w½¹zÁÝgÉ. ®¨sÀ嫪ÀgÀUÀ½AzÀ, 32 gÁUÀvÁ¼ÀUÀ½AzÀ ¨sÀæªÀÄgÀ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀ£ÀÄ. VÃvÀ, oÁAiÀÄ, D¯Á¥À, ¥Àæ§AzsÀ JA§ ZÀvÀÄzÀðArUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀ£ÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è, ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ J¸ï. PÁjÛPï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæªÀÇ DzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæPÉÆÌAzÀÄ C¥ÀƪÀð PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¸ÀAVÃvÀªÉà PÀµÀÖ; CzÀgÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ PÀµÀÖ. CªÀÅUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÉÇà PÀµÀÖzÀ°è PÀµÀÖ. D PÀµÀÖUÀ¼À PÀvÀÛ¯ÉUÉ ¸ÀZïð¯ÉÊmï ©lÖAvÀºÀ PÉ®¸À EzÁVzÉ.

- JA.©. ºÁgÁår

G


GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

111


¸ÁzÀgÀ¹éÃPÁgÀ 1. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄVæêÁeÉÕ ¸ÁzsÀåvÉ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ: qÁ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÉƸÀ½î ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ªÀÄ»ªÀiÁ ¥ÀæPÁ±À£À 1393/2, ¹.JZï. 31 6£Éà PÁæ¸ï, PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570 004 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 136+4 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 100

2.

¸ÀħAvÀ ±ÉêÀ¢üB

¯ÉÃRPÀgÀÄ: d£ÁzÀð£À ºÉUÀqÉ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: viii+97 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 50

3.

AiÀÄAiÀiÁwB

ªÀÄgÁp ªÀÄÆ®: «.¸À. SÁAqÉÃPÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ C£ÀĪÁzÀ: qÁ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ±Á¹Ûç ¸ÀÆjà ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: v+352 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 200 ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁgÀw ‘CPÀëgÀA’, 8£Éà PÁæ¸ï, 2£Éà ºÀAvÀ Vj£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 085

4.

aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£À

(qÁ|| J¸ï.J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ) ¥ÀjPÀ®à£É: f.J¯ï. ±ÉÃRgï ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸Á»vÀå ¨sÀAqÁgÀ dAUÀªÀĪÉÄùÛç UÀ°è, §¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 053 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 267 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 245

112

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019

5. ¨sÁªÀfëAiÀÄ CAvÀgÀAUÀ

(PÀ«vÉUÀ¼À ºÀÆUÀÄZÀÒ) ¯ÉÃRPÀgÀÄ: gÀªÉÄñÀ CAZÀ®Ìgï ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: PÁªÀå«ÄvÀæ ¥ÀæPÁ±À£À 31/482, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f¯Éè: ©ÃzÀgÀ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 84 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 80

6.

PÀȵÀÚ£À PÉƼÀ°£À PÀgÉ

(PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ) ¯ÉÃRPÀgÀÄ: qÁ. ©.J£ï. ±ÉÊ®eÁ gÀªÉÄñï

7. ‘£À£ÀßzÀÆ MA¢µÀÄÖ...’

(PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À) ¯ÉÃRPÀgÀÄ: gÁeÉÃAzÀæ ©. ±ÉnÖ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 168 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 160.00 F ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: JZï.J¸ï.Dgï.J. ¥ÀæPÁ±À£À #2, ²æà C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj ¤®AiÀÄ 1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨sÉÊgÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 058

8. vÉÃd¹é £É£À¥À°è C¯ÉägÁ j¥ÉÃj (®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ) ¯ÉÃRPÀgÀÄ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉƸÀ¥Á¼Àå ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: zsÁ£Àå ¥ÀæPÁ±À£À ‘²æÃgÀAUÀ’, ªÉÆzÀ®£Éà ªÀĺÀr ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ - 572 101 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xiv+ 106 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 115


PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ‘GvÁÜ£À’zÀ d£ÀªÀj 2019gÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄÆ JA¢£ÀAvÉ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÃR£À, PÀvÉ, PÀªÀ£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVzÀÄÝ vÀÄA¨Á RĶ ¤ÃrvÀÄ. CrUÀgÀ ‘§gÀÄvÁÛgÉ’ PÀªÀ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §gÉ¢zÁÝzÀgÀÆ, EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVzÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ FUÀ®Æ §zÀ¯ÁV®è JA§ PÀlĸÀvÀåªÀ£ÀÄß zsÀ餹zÉ. C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

- ©.«. PÉ¢¯ÁAiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d£ÀªÀj 2019gÀ ‘GvÁÜ£À’ ªÉÊZÁjPÀ ºÁUÀÆ «ªÉÃPÀ¥ÀÆtð §gÀºÀUÀ½AzÀ®Æ, CrUÀgÀ PÀ«PÁuÉÌAiÀÄ PÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀĪÀ gÉÃSÁavÀæ¢AzÀ®Æ ¸ÀAaPÉ ¸ÁxÀðPÀUÉÆArzÉ.

- qÁ. r.©. gÁªÀÄZÀAzÁæZÁgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sɧÄæªÀj 2019gÀ ‘GvÁÜ£À’ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ²æà ²æà ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Äfà PÀÄjvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÄÝzÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¢ÃWÀðªÁV¢ÝzÀÝgÉ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ.

- qÁ. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï J¯ï., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ‘GvÁÜ£À’zÀ ¥sɧÄæªÀj 2019gÀ ¸ÀAaPÉ vÀ®¦vÀÄ. wæ«zsÀ zÁ¸ÉÆû, ‘£ÀqÉzÁqÀĪÀ zÉêÀgÀÄ’ JAzÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀĺÁ£ï IĶ, ±ÀvÀªÀiÁ£À zÁnzÀ DzÀ±Àð ¸ÀAvÀ, DUÀ¸ÀzÀ°è ¨É½îZÀÄPÉÌAiÀÄAvÉ «Ä£ÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀİãÀªÁVzÁÝgÉ. zÉñÁzÀåAvÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä PÀtÂÚÃgÀÄ C¦ð¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¯ÉÃR£À CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ »rzÀ PÉÊUÀ£ÀßrAiÀÄAwvÀÄÛ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ F±Á£Àå¨sÁgÀvÀ, PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è C¨sÀzÀævÉ PÁqÀÄwÛzÉ. EzÀgÀ »AzÉ gÁdQÃAiÀÄ PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀëªÀÇ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®èzÀjAzÁV d£ÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄjÃaPÉAiÀiÁVzÉ. ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ PÀÄjvÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯É ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ fêÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀªÁV w½¸ÀĪÀAwzÉ. wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀĸÁÜ£À«zÀÝgÉ,

²gÀrAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ. zÉñÀzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ ®PÀëtªÁVzÀÄÝ, E°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀ PÁtÂPÉzÀæªÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ M½wUÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉà ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¨sÀQÛ¥ÀæzsÁ£À £ÁlPÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀÄÆr§A¢zÉ. ¸ÀAaPÉAiÀÄ J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀwæPÁ §¼ÀUÀPÀÆÌ, ¯ÉÃRPÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

- J¸ï.Dgï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ²gÁ ¥sɧÄæªÀj 2019gÀ ‘GvÁÜ£À’ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ QgÀÄUÀxÉ - ‘PÀgÀÄ«£À PÀgÀļÀPÀgÉ’AiÀÄ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ PÀtÄÛA©vÀÄ. CzÉà ¸ÀAaPÉAiÀÄ ‘¥ÁnÃaî’ - ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§A¢zÉ.

- PÉ.«.gÁd®Që÷ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ‘GvÁÜ£À’zÀ ¥sɧÄæªÀj 2019gÀ ¸ÀAaPÉÉ ²æà ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á CªÀgÀ avÀæªÀżÀî ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÉÆA¢UÉ DPÀµÀðPÀªÁV ªÀÄÆr§A¢zÉ. ¸ÀAaPÉ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÄÊvÀÄA©PÉÆArzÉ. ‘GvÁÜ£À’ ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ PÀÄlÄA§zÀ J®èjUÀÆ CZÀÄѪÉÄZÀÄÑ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ vÀ.±Á. gÁeÉÃAzÀægÀªÀgÀ QgÀÄ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ N¢ RĶ¥ÀmÉÖªÀÅ. ¯ÉÃRPÀ gÁeÉÃAzÀæjUÀÆ, ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀwæPÉUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

- ²ªÁ£ÀAzÀ E. ªÁ° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ, £Á®vÀªÁqÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥sɧÄæªÀj ‘GvÁÜ£À’ PÉʸÉÃjzÉ. ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ. ¥ÀÄl 66gÀ°è£À ‘G¥ÀPÁgÀ¸ÀägÀuÉ’, 67gÀ°è£À ‘MmÁÖVzÀÝgÉ dAiÀÄ’ aPÀÌzÁVzÀÝgÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ¥ÀæzÀªÁVzÉ. ¥ÀÄl 80jAzÀ 89gÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ vÀ.±Á. gÁeÉÃAzÀæ CªÀgÀÄ §gÉzÀ QgÀÄ£ÁlPÀ ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§A¢zÉ. - a£ÀߥÀà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁånUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ, £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

113


¸ÀªÀÄzÀ馅 - ¸ÀAvÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¹ÜvÀ¥ÀædÕ£À°è D¥ÀÛgÀÄ-±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ GzÁ¹Ã£À ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ ©ü£Àß PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ CzÉAvÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ? £Á£Éà «±ÀéªÉAzÀÄ w½zÀªÀ¤UÉ §AzsÀÄUÀ¼ÁgÀÄ, ªÉÊjUÀ¼ÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÄ? CAzÀ ªÉÄÃ¯É CdÄð£À! DvÀ£À zÀȶÖAiÀÄ°è ¸ÀtÚzÀÄ, zÉÆqÀØzÀÄ JA§ ¨sÉÃzÀªÀÅ J°èAiÀÄzÀÄ? ¥Àj¸ÀUÀ®Äè (¸Àà±ÀðªÀÄtÂ) vÀUÀ° GAmÁzÀ §AUÁgÀPÉÌ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ªÀgÉ ºÀvÀÛ§ºÀÄzÉÃ? ¥Àj¸ÀzÀ ªÀgÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀÄ §AUÁgÀzÉÝà DVgÀĪÀAvÉ ZÀgÁZÀgÀzÀ §UÉÎ DvÀ£À°è ¤vÀåªÀÇ ¸ÁªÀÄå§Ä¢ÞAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀÄ. KPÉAzÀgÉ «±ÀéªÉA§ C®APÁgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑ ºÀ®ªÀÅ «zsÀªÁV vÉÆÃjzÀgÀÆ CªÉ®èªÀÇ §æºÀägÀÆ¥À §AUÁgÀ¢AzÀ GAmÁVgÀĪÀªÉÃ. EAvÀºÀ ±ÉæõÀ×¥ÀæPÁgÀzÀ w½ªÀ½PÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ£À°è ¥ÀÆtðªÁV G¢vÀªÁVgÀĪÀÅzÉÆÃ, CªÀ£ÀÄ ªÉÄð£À avÀæ«avÀæ DPÁgÀ¢AzÀ ªÀAa¸À®àqÀ¯ÁgÀ£ÀÄ. ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ vÀAvÀÄUÀ¼À ¸À馅 E®èªÉ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ D ªÀ¸ÀÛç(¥Àl)ªÀÅ JAzÀgÉ vÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉãÀÆ E®è. EAvÀºÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃr, dUÀwÛ£À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ, - dUÀvÉÛAzÀgÉ ªÉÄð£À vÀAvÀÄUÀ¼À zÀȵÁÖAvÀzÀAvÉ §æºÀä£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÉÆÛA¢®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀªÀ£ÀÄ, - ¸ÀªÀÄzÀȶÖAiÀĪÀ£ÀÄ. EzÀÄ ¢lªÉAzÀÄ £ÀA§Ä. EAvÀºÀ ¥ÀÄgÀĵÀ¤UÉ wÃxÀðgÁd£É£ÀߨÉÃPÀÄ. DvÀ£À zÀ±Àð£ÀªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. DvÀ£À ¸ÀAUÀw¬ÄAzÀ ¨sÁæAvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ §æºÀä¨sÁªÀªÀÅ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£À ¨sÁµÉAiÀÄÄ, zsÀªÀÄðzÀ fêÀ£ÀªÀÅ, zÀȶÖAiÀÄÄ ªÀĺÁ¹¢ÞAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéUÁ𢠸ÀÄRªÉAzÀgÉ DvÀ¤UÉ DlªÀÅ. ¸ÀºÀdªÁV EAvÀºÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¸ÀägÀuÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. E¢gÀ° CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄÛw¹zÀgÉ, §ºÀÄzÉÆqÀØ ¯Á¨sÀªÀÅAlÄ. D ¸ÀªÀÄzÀȶÖAiÀÄļÀîªÀ£À CAvÀBPÀgÀtzÀ°è JAzÀÆ C¸ÀÛ£ÁUÀzÀ eÁÕ£À¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ GzÀ¬Ä¸ÀĪÀ£ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà AiÀiÁªÁUÀ®Æ EgÀĪÀ£ÀÄ. ¥ÁxÀð! EAxÀ zÀȶÖAiÀÄļÀî «ªÉÃQAiÀÄÄ DzÀªÀ£Éà KPÁQAiÀÄÄ. CAzÀgÉ M§â£Éà M§â£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀªÀðªÁå¥ÀPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjUÀæºÀ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀåªÀ¸ÀÄÛªÉà E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À°è C¥ÀjUÀæ»AiÀiÁzÀgÀÆ CªÀ£Éà DVgÀĪÀ£ÀÄ. EAvÀÄ ¥Áæ¥ÀÛ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¯ÉÆÃPÉÆÃvÀÛgÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀðdÕ£ÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. [ eÁÕ£ÉñÀéjà VÃvÉ, CzsÁåAiÀÄ 6 C£ÀĪÁzÀ: CtÚ¥Àà PÀȵÁÚfgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð]

G 114

GvÁÜ£À

ªÀiÁZïð 2019


GvÁÜ£À ªÀiÁZïð 2019

115


Registered Regn. No. RNP/KA/BGS/91/2018-2020 Registered with Registrar of Newspapers for India under No. 7845/65. Licensed to Post without prepayment: License No. WPP-346

UTTHANA

Kannada Monthly, Bangalore - 19 March 2019, Rs. 20.00, Pages : 112+4

Office of Posting : Bangalore PSO, BG 560 026. Date of publishing 25-2-2019 Date of Posting : 28th of Every Month

Edited and Published by S.R. Ramaswamy for UTTHANA TRUST at Keshava Shilpa, Kempegowdanagar, Bangalore - 19. Printed by N. Dinesh Hegde at RASHTROTTHANA MUDRANALAYA, Kempegowdanagar, Bangalore -19

Profile for Utthana Magazine

UTTHANA March 2019  

UTTHANA March 2019  

Advertisement