Page 1

Weekblad van de Universiteit Twente

www.utnieuws.nl nummer 36 - Donderdag 16 december 2010

2

UT N I E U W S 7

Geluk, gezondheid, passie, koppigheid en dynamiek

13

Afscheid van een strateeg

Survivalbaan klaar voor gebruik

ADVERTENTIE

CARRIÈRE SWITCH? WWW.UTWENTE.NL/VACATURES

PRIJS. Het CDA reikt vanavond (donderdag) aan moresgenootschap Ius Sanctus van studentenvereniging Taste de Studentenstadprijs uit. De partij waardeert de actie van het genootschap tijdens Prinsjesdag. De studenten kwamen toen in het nieuws met het spandoek ‘Uwe Majesteit, tijd voor Twente’. Een duidelijke boodschap: het is hoog tijd dat de Koningin eens naar Twente komt om Koninginnedag te vieren. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van 250 euro.

PROTEST. ‘Dit kan niet door de beugel, trek de rector uit de Vleugel’. Onder dit motto ontvoerden protesterende UT-studenten rector magnificus Ed Brinksma uit de bestuursvleugel om hem verderop, in de Bastille, stelling te laten nemen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat lukte. Zie het artikel op pagina 3. Foto's: Arjan Reef

Uitstel instemming reorganisatie C-kolom De Universiteitsraad heeft gistermiddag tijdens de overlegvergadering met het college van bestuur het besluit om al dan niet in te stemmen met het reorganisatieplan voor de communicatiekolom met dertig dagen uitgesteld. De raad is niet tevreden over het huidige voorstel tot reorganiseren van de C-kolom. Daar bestaat onvoldoende draagvlak voor bij de faculteiten, volgens de raad. Dat draagvlak is essentieel voor het slagen van de beoogde bezuiniging, die onder meer inhoudt dat alle marketing- en communicatiewerkzaamheden in een concerndirectie worden gecentraliseerd. Na een fikse discussie kwamen raad en CvB overeen dat er bestuurlijke afspraken moeten komen tussen faculteiten en college. Daarin wordt vastgelegd wat de behoefte is van faculteiten op het gebied van communicatie en welke capaciteit daarvoor nodig is. Selma Laarhoven, hoofd Communicatie, noemde het ‘goed’ dat deze afspraken gemaakt gaan worden. ‘Maar vooral moeten de medewerkers communicatie snel weten waar zij aan toe zijn.’

NIEUWJAARSRECEPTIE. Met cabaret en een fotoexpositie over vijftig jaar UT en veertig jaar UT Nieuws wordt op maandag 10 januari in de Waaier het nieuwe jaar ingeluid. Het programma begint om vier uur met een toespraak van CvB-voorzitter Anne Flierman. Daarna is er een optreden van het duo Rob Urgert en Joep van Deudekom. Om vijf uur begint de receptie en is de fotoexpositie te bezichtigen. De tentoonstelling, die vorige week donderdag werd geopend (foto), is tot die tijd nog te zien in de Vrijhof. Foto: Arjan Reef

einde voor vijftien groepen, brede bachelors, minder faculteiten

UT aan vooravond van grote reorganisatie De UT staat voor een omvangrijke reorganisatie van haar onderwijs en onderzoek. Om de kwaliteitsslag naar excellentie te maken en tevens een bedrag van vijftien miljoen te bezuinigen dienen de vijftien minst presterende onderzoeksgroepen binnen de instituten te verdwijnen. Dat zal ‘zeer waarschijnlijk’ leiden tot gedwongen ontslagen. Verder worden de twintig bestaande bacheloropleidingen omgevormd tot tien brede bachelors en komt er op de campus een university college voor excellente studenten. Dat liet CvB-voorzitter Anne Flierman weten na afloop van een tweedaagse meeting van het universitair managementteam UMT, dat bestaat uit het college, de faculteitsdecanen en de wetenschappelijk directeuren van de zes onderzoeksinstituten. ‘We praten al langer over aanscherping van Route14. We willen scherper gaan koersen en meer focus in het onderzoek aanbrengen. Dat proces krijgt versneld vorm nu we terecht komen in financieel zwaar weer, waarvan we de volle omvang nog niet geheel kunnen overzien.’ Het ITC verwacht een miljoenenreductie omdat het kabinet kort op ontwikkelingssamenwerking (zo werd gisteren in de U-raad meegedeeld).

De kwaliteitsslag in het onderzoek (de zogenaamde 10% bottom up-operatie) was al eerder aangekondigd in de nota sturing van onderzoek. De faculteitsdecanen is tijdens de meeting gevraagd om de komende maanden de zwakste groepen te identificeren. Hoe dat proces zich zal gaan voltrekken wordt nog nader uitgewerkt, maar criteria als visitatie-uitkomsten, citaties en inverdiencapaciteit zijn zeker bepalende factoren. Het getal vijftien is volgens Flierman gebaseerd op de gemiddelde kosten van een onderzoeksgroep - één miljoen - inclusief administratieve en technische ondersteuning, afgezet tegen de al eerder bekend gemaakte vijftien miljoen bezuiniging vanaf 2012.

Het is volgens de CvBvoorzitter ondenkbaar dat deze afslankoperatie alleen met natuurlijk verloop is te realiseren. Er staan dus zeker banen op het spel, niet alleen bij de onderzoekers maar ook bij het ondersteunend personeel. ‘Het gaat om een reguliere reorganisatie’, bevestigt Flierman. Om die te realiseren is volgend jaar de instemming van de UR nodig. De raad werd gisteren al door het CvB ingelicht. De voorzitter van de raad van toezicht, Heino van Essen, woonde een deel van de UMT-vergadering bij. Een algemene mail over het CvB-besluit is deze week te verwachten. Nieuw is verder dat de huidige twintig bachelors worden ingedikt tot tien brede bachelors, met minder vakjes en grotere blokken. Het UT-onderwijs krijgt een interdisciplinair concept waarin nadrukkelijk de drie o’s - van onderzoeken, ondernemen en ontwerpen - worden verwerkt. Naarmate deze bacheloroperatie zijn beslag krijgt wordt volgens Flierman ook duidelijk vanuit hoeveel faculteiten deze opleidingen verzorgd gaan worden. ‘Daar wordt dus nog aan gewerkt, maar het zullen er, los van het ITC, zeker minder zijn dan de

huidige vijf.’  De nadruk in de driejarige brede bacheloropleidingen ligt vooral op nieuwe technologie in het leerproces en minder op het vergaren van kennis. Het UT-onderzoek zal ook anders worden gefinancierd. Of instituten worden afgebouwd of dienen te fuseren, daarover wenst Flierman geen mededelingen te doen omdat daar nog geen besluit over is genomen. Maar Flierman bevestigt wel dat MESA+ en MIRA ’bestuurlijke prioriteiten zijn van het CvB’.         Het funderend onderzoek, met een horizon van tien jaar, blijft voorbehouden aan de speerpuntinstituten (nano, biomedisch, ICT, governance, groene energie/ processen). Dat moet volgens Flierman van excellente kwaliteit zijn. Het andere onderzoek (onderwijsgerelateerd en toegepast) gaat weer terug naar de faculteiten. REORGANISATIE, vervolg op pagina 3

International

6

PAGE


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

2

Donderdag 16 december 2010

ut Nieuws de beste wensen van studenten en medewerkers voor het lustrumjaar

Geluk, gezondheid, passie, koppigheid en dynamiek We moeten de kerstboom nog optuigen, kalkoenen kopen en vuurwerk bestellen, maar dan zijn we ook klaar voor het kerstreces. UT-Nieuws vroeg een paar UT’ers om alvast verder te kijken dan het reces lang is en een nieuwjaarswens te formuleren voor hun collega’s en de – komend jaar 50-jarige - UT. ‘Ik wens de UT een jaar met veel beweging toe. Veel beweging vanwege alle evenementen die in het kader van het lustrum worden georganiseerd, maar ook veel beweging omdat het een jaar wordt, waarin keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst. Ik zou het mooi vinden als met het honderdjarig bestaan van de UT teruggekeken wordt op 2011 als een jaar waarin keuzes werden gemaakt die de universiteit klaarstoomden voor de toekomst: herwaardering van de campus als plek waar studenten en medewerkers gezamenlijk wonen, werken en leven. Een duidelijk profiel dat ook buiten de regio bekend is en geroemd wordt. Ik wens de UT en iedereen die daar aan verbonden is een fijn 2011 en veel plezier bij de lustrumactiviteiten! Beweeg ze!’ Beer Sijpesteijn, student technische informatica en lid universiteitsraad *** ‘De UT heeft zich in vijftig jaar ontwikkeld tot een heel bijzondere instelling voor onderwijs en onderzoek, in en tussen bèta en gamma.

De blik vooruit, op weg naar een mooi lustrumjaar. Foto: Arjan Reef

Ik zou willen dat de UT daarmee koppig doorgaat.We hebben de infrastructuur – het prachtige O&O-plein en de campus – en belangrijker: we hebben de mensen. En als ik in deze tijd van bezuinigingen ook een echte governancewens mag doen vanuit mijn onderzoeksinstituut, citeer ik graag de Oude Meester LaoTzu: ‘Een grote staat besturen is als het koken van een kleine vis’. Is dat niet iets om boven de ingang van de Faculty Club te hangen? Een goed lustrumjaar gewenst!’ Kees Aarts, hoogleraar politicologie en wetenschappelijk directeur IGS *** ‘Ik wens dat er een einde komt aan het spreadsheet management op basis waarvan onze geliefde universiteit wordt ‘bestuurd’. Ik wens de universiteit bestuurders die een passie hebben voor onderwijs en onderzoek en die durven kiezen voor kwaliteit in kleinschaligheid. Ik wens dat er gekozen wordt

voor inhoud en niet voor vorm. Ik wens dat daar in 2011 een begin mee wordt gemaakt, zodat de universiteit ook over 50 jaar bestaansrecht heeft.’ Martijn van Velzen, universitair docent HRM, faculteit MB *** ‘Ik wens de UT een divers personeelsbestand toe, zodat kwaliteit en innovatie uit verschillende hoeken een impuls zullen krijgen. De voordelen van diversiteit zijn merkbaar bij een vertegenwoordiging van 30 procent. De UT is nu goed op weg om de streefcijfers 13 procent voor WP en 32 procent voor OBP in 2014 te halen.Voor de komende 50 jaar wens ik de UT tenminste 30 procent vrouwen in alle toplagen toe.’ Monique Duyvestijn, beleidsmedewerker diversiteit bij PA&O *** ‘Ik hoop dat de UT de komende 50 jaar zal door-

groeien naar DE Universiteit waar vrouwelijke talent, naast het mannelijk talent, optimale kansen zal krijgen om wetenschappelijk goed te presteren. Op deze manier binden we namelijk de beste mensen aan de universiteit zodat we uiteindelijk het beste wetenschappelijk werk afleveren.’ Suzanne Hulscher, hoogleraar Waterbeheer, faculteit CTW *** ‘Het jaar 2011 wordt bijzonder voor de UT.We zijn met vijftig jaar nog steeds een jonge en ambitieuze universiteit. Ik verwacht dat het lustrumjaar een gedenkwaardige start zal zijn voor de volgende vijftig jaar. De campus gaat niet alleen in 2011 een prominente rol vervullen, maar ook in de komende jaren. De campus als studielandschap, als living lab en als ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers en werknemers van bedrijven. Kortom we gaan als UT-gemeenschap een dynamische periode tegemoet,

waarin de campus een centrale rol gaat spelen. Daarvoor is wel de medewerking van iedereen nodig. Ik kijk er naar uit.’ Patrick Welman, campusmanager *** ‘Studievereniging Communiqué hoopt dat de UT geen geld meer weggooit met zinloze openingsfeesten, zoals die van het O&O-plein. We hopen ook dat de UT ophoudt te pretenderen dat er alleen maar technische studies zijn. Dit is niet het geval!’ Yorick Reuvekamp, secretaris studievereniging Communiqué ‘Wij wensen de hele UT-gemeenschap in de eerste plaats een gezond en gelukkig 2011 toe. Het wordt een bijzonder jaar: lustrum vieren en tegelijkertijd werken aan een scherper en meer wervend profiel. Zo gaan we de UT nog meer op de – internationale – kaart zetten. Laten we ervoor gaan!’ College van bestuur

Onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente jaargang 47. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: 8.000 exemplaren. Redactie-adres: Vrijhof kamers 315, 316, 317, 328, 319. Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: (053 – 489) 2029 zie verder onder redactie. Fax: (053 – 489) 3439 E-mail redactie: info@utnieuws.utwente.nl. Internet: http://www.utnieuws.utwente.nl; of via de homepage van de UT. Redactie: Bert Groenman (hoofdredacteur, 2030) b.s.groenman@utwente.nl Menno van Duuren (2028) m.vanduuren@utwente.nl Paul de Kuyper (4084) p.m.dekuyper@utwente.nl Maaike Platvoet (3815) m.c.platvoet@utwente.nl Sandra Pool (2936) s.pool@utwente.nl Office-management: Brigitte Boogaard (2029) b.j.boogaard@utwente.nl Vaste medewerkers: Cariene van Aart, Giels Brouwer, Nynke Dirven, Henriëtte van Dorp, Robbin Engels, Latifa van Heerde, Janneke Kobus, Hans van de Kolk, Catherine Ann Lombard, Rayke Derksen en Maaike Endedijk Automatisering/internet: Martijn Baars, Ivar Engel, Christina Höfer, Foto's: Arjan Reef en Gijs van Ouwerkerk, Redactieraad: prof.dr. E.R. Seydel (vz). Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel. 023 – 5714745. Site: www.bureauvanvliet.com. E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. Advertentietarieven op aan­vraag. HOP: UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per e-mail: info@utnieuws.utwente.nl. Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen UT-Nieuws op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk). Kopij: Bestemd voor de Infomededelingenrubriek dient per e-mail maandag voor 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie UT-Nieuws. Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Abonnementen kunnen wekelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Technische vervaardiging: Wegener SpeciaalMedia Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, coördinator Stefan Dams, tel. 053-4892029. E-mail: info@utnieuws.utwente.nl Copyright UT-Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema's foto's of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze.

Naam: Gerrald Gelderblom (22) Studie: werktuigbouwkunde Op weg naar: Bastille ‘Ik ben sinds juni commissaris externe contacten van RSK Enschede’, vertelt Gerrald. Hij parkeert zijn fiets aan de Boulevard. RSK staat voor Reformatorische Studentenkring. ‘Ik ben op weg naar onze bestuurskamer, bovenin de Bastille. Daar zitten we pas sinds drie weken. Voor die tijd hadden we geen eigen ruimte. We hebben ook geen sociëteit of zo. Vergaderen deden we altijd bij iemand thuis. Maar alles begon een beetje uit te dijen. We hebben veel verenigingsattributen en het archief moeten we ook ergens laten. Het werd dus tijd voor een eigen kamer. En na overleg met de Student Union kunnen we nu in de Bastille terecht.’ In zijn hand houdt Gerrald twee haaks op elkaar geslagen plankjes, een soort grote boekensteun. ‘Nee, dat wordt onze kapstok. Die hebben we nog niet. Dit bevestigen we bovenaan een kast en dan maken we er een stang aan met kleerhangers zodat we onze jassen op kunnen hangen. Ja, daar ben ik de WB’er voor hè. Op zich is onze kamer wel ingericht hoor, de inventaris is vrijwel compleet. Alleen kleine dingetjes, zoals een kapstok dus, moeten we nog regelen.’

Waar gaat dat heen...? Foto: Arjan Reef


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

3

Donderdag 16 december 2010

harde spelregels voor aanschaf goederen en diensten

Scherpe inkoop, forse besparingen De inkoopfunctie van de UT krijgt de komende tijd steeds meer gestalte. Het CvB ging onlangs akkoord met de notitie waarin staat aangegeven hoe de inkoop zich verder zal gaan professionaliseren en welke slagen er kunnen worden gemaakt. Over 2010 is al een besparing geboekt van 8,5 ton euro, oplopend naar 4 miljoen structureel in 2014. Bert Groenman

Martin Akkerman

`Het inkooplandschap binnen de UT zal drastisch veranderen', voorspelde hoofd inkoop Martin Akkerman in mei dit jaar al. Langzaam maar zeker gaat het die kant op. Een scherper inkoopbeleid is volgens hem `absoluut noodzakelijk’ omdat het kostenniveau binnen de UT de laatste jaren ‘gierend uit de bocht is gevlogen’. Het inkoopvolume is volgens Akkerman in korte tijd gestegen van zeventig miljoen in 2007 tot honderd miljoen in 2009. `Het uitgavenpatroon moet en kan met zes tot zeven procent structureel terug. Dat is zes tot zeven miljoen euro.’ Menigeen binnen deze universiteit nam hem die opmerkelijke uitspraken niet in dank af, maar nu, amper een half jaar later, heeft het CvB een nota vastgesteld waarin de inkoopfunctie wordt doorontwikkeld. De aantekening is wel dat de UT vooralsnog niet inzet op een besparing van zes of zeven

miljoen per jaar maar een veiligheidsmarge inbouwt en aanstuurt op vier miljoen. Akkerman: ‘Het gaat om bezuinigingen op de inkoop van alle goederen en diensten. Meer krijgen voor hetzelfde geld, dat is ook een optie; vooral de specifieke inkoopbehoeften binnen de onderzoek- en onderwijsvelden’. Een hechte(re) samenwerking met het primair proces is hierbij van groot belang. Op de meer generieke inkopen zoals drukwerk, opleidingen en uitzendkrachten is het zaak om vooral vernieuwend na te denken over het inkoopproces. Daar ligt een fors deel van de besparingsmogelijkheden en UT-breed zijn hier forse, substantiële besparingen te realiseren. Lopende contracten worden tegen het licht gehouden en beter gemanaged, nieuwe contracten moeten slimmer aangepakt worden en meer geld opleveren; er gaan hel-

dere inkoopspelregels gelden. ‘Een simpel voorbeeld. Op het contract voor de bewassing van de kleding van de cleanroom hebben we na stevig onderhandelen 35 duizend euro verdiend op een oorspronkelijk bedrag van 65 mille.’ Ook de inkoop van kantoorartikelen is door middel van een inkoopveiling uitgevoerd, waardoor ook hier kortingen tot maar liefst 92% op zijn behaald! Een flinke kostenpost vormen ook de dienstreizen, nu zo’n vier miljoen per jaar. ‘Dat bedrag kan omlaag, al is het maar met vijf procent. Dat is nog altijd twee ton; structureel. Niet door mensen minder te laten reizen - daar gaan wij niet over – maar door kortingen te bedingen bij vliegmaatschappijen, autoverhuur en hotelreserveringen. Je zou kunnen denken aan één loket binnen de UT, een zogenaamde ‘traveldesk’, dat over systemen beschikt die voor secretaresses

rector steunt actievoerende studenten

‘Regeerakkoord is studentenmoord’ en ‘Nederland kennisland, ambities in de prullenmand’. Kreten als deze worden door een megafoon over de campus geschreeuwd, tijdens een verder kalme tocht van Bastille naar Vleugel. Onder het motto ‘Dit kan niet door de beugel, trek de rector uit de Vleugel’ willen de studenten dat Ed Brinksma zich schaart achter hun acties tegen de kabinetsplannen.

Een groep van vijftien studenten stormt de Vleugel in, enkele anderen houden de achteringang in de gaten. Brinksma laat zich vervolgens lachend inwikkelen met rood-wit afzetlint en door vier studenten richting Bastille ‘ontvoeren’, gevolgd door de hele stoet inclusief een meterslang spandoek met de tekst ‘Universiteiten in de knel, www.kenniscrisis.nl’. ‘Soms staan college en studenten wel eens tegenover elkaar. Dat is nu niet het geval’, houdt Brinksma in het Atrium van de Bastille de actievoerders voor. Hij beschuldigt het kabinet van het schetsen van een ‘vals beeld’ en ‘ordinaire bezuinigingen’. ‘Dat terwijl de regering tot de top-5 van kenniseconomieën wil horen. Dit is geen goed begin voor het kabinetRutte. Logisch denken is niet iets dat hem goed ligt.’ Brinksma beloofde zich in te spannen om Den Haag op andere gedachten te brengen. Maar, zo adviseerde hij de protesterende

Focus in onderzoek, brede bachelors (vervolg van voorpagina) Waarnemers, die tien jaar geleden aan de wieg van de onderzoeksinstituten stonden, zullen in de nieuwe plannen een zekere ‘terugkanteling’ herkennen. In de scherpere UT-koers zal er volgens het CvB een evenwicht zijn tussen de technische component en de sociale wetenschappen ‘voorzover van belang voor de maatschappelijke inbedding van die techniek’. De UT zou, als het sein daartoe is gegeven, in september 2012 willen starten met een eigen university college, gericht op excellente studenten, die net als de docenten worden geselecteerd. Of de studenten op de campus moeten wonen en hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend. De onderwijsinhoud zal een afspiegeling worden van het UT-aanbod en wordt ook in een of meer brede bachelors gegeven. Bert Groenman

Eerdere artikelen over inkoop: 12 mei 2010 SMAKELOOS. Het is een week vol protesten. De studieverenigingen van de faculteit EWI wilden hun leden ook bewust maken van de op handen zijnde veranderingen in onderwijsland. Dat deden ze met het uitdelen van broodjes knakworst en een bekertje glühwein in de woensdagmiddagpauze. De zeshonderd bolletjes waren na een uurtje bijna op. Motto van de bijeenkomst was ‘Word geen magnetronstudent: snel en smakeloos’.

‘Kabinet schetst vals beeld’ Meer dan honderd studenten trokken dinsdag naar de Vleugel, wikkelden daar rector Ed Brinksma in rood-wit afzetlint en ‘ontvoerden’ hem vervolgens naar de Bastille waar hij zich moest uitspreken tegen de plannen van de regering. Dat deed hij. ‘Het kabinet schetst een vals beeld’, hield hij de studenten voor. En: ‘Meneer Rutte, hou op met de langstudeerdersregeling, want u spant het paard achter de wagen.’

die dat werk nu veelvuldig doen, niet toegankelijk zijn. Dan kunnen we ook patronen en volumes ontdekken en op basis daarvan zaken doen. Zo doen inmiddels vele grote bedrijven dat ook.’ Verder wordt gewerkt aan een website voor inkoop naast de digitale productenen dienstencatalogus van het FB nu. De inkoopafdeling, sinds kort gehuisvest op de tweede vloer van de Spiegel, ondergaat een verdere professionalisering. De gehele UT-organisatie zal naar alle waarschijnlijkheid uiteindelijk de zogenaamde E(lectronic)procurement systematiek gaan gebruiken. Bestellen via internet bij vooraf geselecteerde leveranciers, volgens bepaalde spelregels maar nadrukkelijk ook naar de wensen en specificaties van de klant.

studenten: ‘Ik kan meer doen als jullie veel doen. Die 21e januari zou ik dus maar naar Den Haag gaan. Ook de mensen die hier niet zijn.’ Vanmiddag (donderdag) vindt een grote demonstratie tegen de kabinetsplannen plaats op de Oude Markt. Vrijdag 21 januari trekken studenten uit het hele land naar het Malieveld in Den Haag. Paul de Kuyper

Foto: Arjan Reef

met bundeling van vakken en nieuwe website

Strijd tegen dalende instroom onderwijskunde Negentien eerstejaars telt de opleiding onderwijskunde, terwijl twintig als minimum wordt gezien om vakken rendabel te houden. Daarom wordt een deel van het programma van de premaster samengevoegd met de bachelor. De studenten hebben zelf ook initiatief genomen om onderwijskunde in Twente op de kaart te houden, met een nieuwe website: www.ditisowk.nl. Al een paar jaar valt de instroom bij onderwijskunde tegen.Vorig jaar waren er nog 23 eerstejaars. Nu ligt dat aantal voor het eerst onder de kritische grens van twintig. ‘Dat is wel zo’n beetje het minimum wil je goed onderwijs aanbieden’, erkent opleidingsdirecteur Irene Visscher-Voerman. ‘Dertig zou beter zijn.’ Ze bedacht daarom een constructie waarbij de premasterstudenten vijf vakken

gezamenlijk volgen met de bachelorstudenten, in plaats van voor de pre-master een volledig apart programma in stand te houden. ‘Daarmee zijn we echt rendabel, die vakken kunnen zo meer dan uit’, aldus Visscher. ‘Consequentie is dat die vakken in het Engels worden aangeboden, maar dat is voor de bachelorstudenten een goede voorbereiding op een mogelijke Engelstalige master of baan.’ Twente is niet de enige universiteit die kampt met tegenvallende instroom bij onderwijskunde. Amsterdam en Utrecht, de twee andere steden die de bachelor aanbieden, kennen hetzelfde probleem. De Utrechtse opleidingsmanager Gijsbert Erkens vertelde anderhalve week geleden aan het Digitaal Universiteitsblad DUB dat Utrecht en Twente de handen ineen hebben geslagen. ‘De intentie is uitgesproken, maar we moeten nog samen om tafel gaan zitten’, zegt

Erkens. Volgens Visscher gaat het niet om inhoudelijk samenwerking tussen de twee opleidingen. ‘Ik heb een keer met Erkens gebrainstormd over hoe we het imago onderwijskunde onder middelbare scholieren kunnen verbeteren. ’ Onbekendheid is volgens Visscher een belangrijke reden voor de lage instroom. ‘En onbekend maakt onbemind. Veel scholieren denken nog dat je met onderwijskunde leraar wordt. Je wordt opgeleid voor veel rollen in het onderwijs of arbeidsorganisaties, behalve voor leraar.’ Een van de ideeën die Visscher met haar collega uit Utrecht besprak, was het opzetten van een website. Haar eigen studenten waren haar voor. Ze zijn bezorgd over de lage instroom, terwijl ze zelf enthousiast zijn over de opleiding.Vanuit studievereniging Dimensie is een commissie DIOP (Dit Is Onderwijskunde Punt) opgericht en die heeft de

website www.ditisowk.nl gelanceerd. De site wordt gevuld met verhalen van studenten, docenten en alumni over waarom de opleiding zo belangrijk is en waarom er onder werkgevers veel vraag is naar Twentse onderwijskundigen. Visscher: ‘Heel gaaf dat de studenten dit initiatief hebben genomen.’ De opleidingsdirecteur is hoopvol gestemd over de toekomst van haar opleiding. ‘Je moet altijd optimistisch blijven en ik heb het idee dat we er alles aan doen om zichtbaarder te worden. Bij de laatste bachelorvoorlichting waren veel meer scholieren dan voorgaande jaren, dus dat is hoopgevend. Waar ik niet optimistisch over ben is de reorganisatie van de voorlichtingsfuncties. Als je alles gaat centraliseren, wat weten de communicatiespecialisten dan nog over een specifieke opleiding? Dat zie ik als potentiële bedreiging.’ Paul de Kuyper


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

4

Donderdag 16 december 2010

LAUREATEN. Alle UT’ers die het afgelopen jaar een onderscheiding, prijs - groot of klein – of beurs in de wacht sleepten, werden gisteren (woensdag) in de Vleugel in het zonnetje gezet door het college van bestuur. Er waren ruim honderd prijswinnaars aanwezig van de uitgenodigde 140. Rector Ed Brinksma sprak enkele laureaten persoonlijk toe en zei trots te zijn: ‘Jullie zijn de olie van de UT en het talent dat we nodig hebben om te overleven en productief te zijn.’ De winnaars gingen met een bos bloemen en fles wijn naar huis. Foto:

Arjan Reef

Mijn job Wie: Björn Harink (27) Functie: promovendus bij de vakgroep Tissue Regeneration Locatie: Zuidhorst kamer 129

Björn Harink (27) Foto: Arjan Reef

‘Nadat ik afstudeerde in biomedische technologie, heb ik eerst een jaartje rondgekeken. Ik werkte onder andere aan de Universiteit Utrecht als medewerker onderzoek, en later kwam ik weer naar de UT bij de BIOS Lab-on-a-chip-group. Daaruit rolde mijn promotie voort. Ik doe onderzoek naar bot en probeer stoffen te vinden die lichaamseigen cellen aanmoedigen bot te vormen. En dat weer door middel van lab-on-a-chip. Promoveren is leuk, maar af en toe ook frustrerend. Ik ben nu halverwege en kreeg te maken met de bekende tweedejaars dip. Nu gaat het weer goed. Je werkt namelijk aan iets helemaal nieuws, en als je het dan niet goed doet, dan moet je dus naar jezelf kijken. Des te mooier is het ook weer als dingen wel lukken. Naast het promoveren ben ik ook actief in de Universiteitsraad voor ProUT. Daar behartig ik vooral de belangen voor de promovendi op de UT. Vanuit de promovendi-organisatie P-NUT was al langere tijd behoefte aan een betere informatiestroom naar en van de Uraad. Een issue dat momenteel erg speelt onder aio’s is internationalisering, dus daar zet ik me nu voor in. Boos maak ik me ook wel eens, maar dan vooral tijdens interne vergaderingen. Ik vind het namelijk belangrijk dat we een pro-actieve houding hebben. Als die instelling ontbreekt, dan trek ik aan de bel. We moeten toch samen door, er moet vooruitgang in zitten. Uiteindelijk hebben het college van bestuur en de Uraad ook hetzelfde doel. Ik heb dan ook niet het idee dat het CvB niet naar de raad luistert, al zou dat soms wel beter kunnen. Het komende jaar wordt zwaar voor de UT, er moet flink bezuinigd worden. Promovendi zullen in ieder geval niet hun baan verliezen, dat is allemaal al gefinancierd. Wel worden misschien vakgroepen opgeheven, en moeten aio’s naar een andere plek. En er zal bezuinigd worden op faciliteiten. De omstandigheden worden er dus niet beter op.’


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

5

Donderdag 16 december 2010

De bladen De Groningse studentenverenigingen gaan zich meer richten op studieondersteuning. Ze willen studiemiddagen organiseren, mentoren aanstellen en zelfs feesten vervroegen om leden sneller af te laten studeren. De gezelligheidsverenigingen slaan deze weg in onder druk van de invoering van het bindend studieadvies. De studieverenigingen (van de opleidingen) zijn niet blij met deze plannen. Zij vinden dat inhoudelijke ondersteuning bij hen moet liggen, omdat zij meer expertise en een groter netwerk hebben.

Ellen Giebels: ‘Mensen overschatten hun winstkans in een rechtszaak. Rationele gedachten overheersen dan vaak niet, wraak wel.’ Foto: Gijs van Ouwerkerk

ellen giebels, hoogleraar sociale psychologie van conflict en veiligheid

Rechtspraak zwaar belast door geëscaleerde ruzies Soms lijkt het of technologische ontwikkelingen oplossingen bieden voor alles, maar één ding wordt vaak over het hoofd gezien. Dat is de menselijke aard, en die kun je niet zomaar uitschakelen. Het is precies dat aspect, dat Ellen Giebels (41) zo fascineert. Onlangs werd ze benoemd tot hoogleraar Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid. Maaike Platvoet

Ellen Giebels studeerde psychologie in Groningen, werkte een tijdje als projectleider in het bedrijfsleven en keerde weer terug naar de RUG om te promoveren. Daarna werkte ze er als universitair docent, met wat ‘uitstapjes’ naar het buitenland. In september 2004 vertrok ze naar de UT. ‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden om feeling te houden met de werkvloer en de cultuur waarnaar je onderzoek doet’, vertelt Giebels.‘Zo zat ik een tijd bij de Rijkswacht in Brussel. Dat was een cultuurshock, vooral omdat deze federale politie erg hiërarchisch is.’ Al voordat Giebels in 1999 promoveerde op een onderzoek naar zakelijk onderhandelen, werd ze benaderd om ook onderzoek te doen naar crisisonderhandelingen bij de politie. Als een van de eersten kreeg zij daardoor toegang tot deze gevoelige informatie.‘Dat voelde als een wetenschappelijke speeltuin. Het was een kans die ik wilde grijpen. Daarnaast zag ik ook de maatschappelijke relevantie; het is natuurlijk fantastisch als je weet dat jouw onderzoek kan bijdragen aan betere onderhandelingen tijdens crisissituaties.’ Giebels interviewde tientallen slachtoffers van gijzelings- en ontvoeringszaken, en enkele daders. Daarnaast evalueerde ze gesprekken die tijdens crisissituaties standaard worden opgenomen.Volgens haar is het in eerste instantie belangrijk om het ‘type

crisissituatie’ vast te stellen. ‘Een overspannen meneer die dreigend rondloopt in een stadhuis vraagt om een andere, zachtere benadering dan een ontvoering die puur om geld draait.Verder kunnen culturele verschillen een rol spelen. In meer dan de helft van de gevallen zijn er mensen betrokken die een andere culturele achtergrond hebben. De focus van mijn onderzoek lag op dat soort elementen. Hoe ga je daarmee om als zorgvuldig opererende

gegeven in een aantal crisissituaties.‘Ik ben wel eens ergens bijgeroepen, ja. Dat doe ik graag en natuurlijk is dat spannend. Het is daarbij wel van belang om te kijken waar mijn expertise ligt en waar niet.’ Over haar adviseursfunctie bij specifieke zaken wil Giebels niet uitwijden, behalve over één geval. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd haar hulp ingeroepen tijdens de ontvoering van Arjan Erkel, die als hulpverlener voor Artsen zonder Grenzen bijna twee jaar gevangen zat in Dagestan.‘Ik heb zijn familie bijgestaan die veel vragen had over zijn gevangenschap, en had dus meer een ondersteunende rol waarin ik mijn expertise op een geheel andere manier kon inzetten.’ Van andere orde maar niet minder belangrijk, zegt Giebels, is haar onderzoek naar conflictbemiddeling.‘Dat is natuurlijk heel wat anders

‘Slachtoffers kunnen invloed hebben op een onderhandelproces en zelfs het proces bemoeilijken.’ overheid, in het belang van alle betrokkenen?’ Een belangrijke conclusie uit Giebels’ onderzoek is dat het bij een crisisonderhandeling tussen politie en dader altijd moet draaien om de mensen, en niet om – bijvoorbeeld - het geld.‘Slachtoffers kunnen invloed hebben op een onderhandelproces en zelfs het proces bemoeilijken. Onderhandelaars zien de gegijzelden soms als lastig. Maar het draait juist om hen. Dat inzicht levert in de trainingen die ik voor politieonderhandelaars verzorg veel leermomenten op.’ De hoogleraar heeft in de afgelopen jaren vaker advies

dan een crisissituatie met gegijzelden, maar de impact van bijvoorbeeld een burenruzie is enorm. Niet voor niets zijn daar tv-programma’s over.’ Dergelijke conflicten, maar ook arbeidsconflicten en klantenconflicten escaleren snel, waarna mensen al gauw naar een rechter stappen.‘De vraag is of dat wel altijd nodig is. Mensen overschatten hun winstkans in een rechtszaak; rationele gedachten overheersen dan vaak niet, wraak wel.’ Het rechtssysteem wordt door dit soort zaken vaak zwaar belast, vindt Giebels.‘Het is in zo’n geval goed om mensen een spiegel voor te houden. Daarom werken we nu samen

met de Universiteit van Tilburg aan de ontwikkeling van een tool, een website, waarop mensen een test kunnen doen of de gang naar de rechtszaal inderdaad wel zo zinvol is. Het is een prima voorbeeld van hoe de technologie samengaat met mijn onderzoek naar het gedrag van mensen.’ Een ander voorbeeld van de samensmelting met technologie noemt Giebels het onderzoek naar leugendetectie dat ze aan het opstarten is in samenwerking met de vakgroep Human Media Interaction op de UT en de Universiteit van Lancaster. Doel hiervan is om zogenaamde ‘marks’ te vinden die leugenachtig gedrag verraden.‘In sommige landen wordt nog gewerkt met een leugendetector. Dat meet fysiologische spanning, alleen zegt dat niet zoveel - behalve dat het onderwerp iemand raakt. Als mensen liegen, kost dat wel veel cognitieve inspanning. Er moet dus veel denkwerk aan te pas komen. Samen met onze partners willen we nu een systeem ontwikkelen om dit te meten.’ Giebels zegt vaak spontaan ideeën op te doen voor onderzoek. Zoals dit weekend nog, toen ze naar een tvuitzending over leiderschap zat te kijken waarin werd gezegd dat managers steeds meer via ‘interface’ zullen gaan communiceren.‘Interessant, maar er werd compleet voorbij gegaan aan het feit dat de aard van de interactie substantieel verandert bij een gebrek aan non-verbale communicatie. Dus hoe zegt iemand iets? Wat is zijn of haar houding? Doordat boodschappen steeds meer ambigue zijn is de kans op miscommunicatie en conflictescalatie veel groter, vooral als de mensen elkaar niet goed kennen of elkaar niet vertrouwen. Daarmee wil ik vooral zeggen dat je nooit alleen naar de techniek kunt kijken, de menselijke aard is niet uit te schakelen.’

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben het gen gelokaliseerd dat hartfalen veroorzaakt. Ook hebben ze ontdekt hoe dit gen (microRNA-199b) kan worden uitgeschakeld. Het hart blijkt dan onmiddellijk te herstellen. Hartfalen is een combinatie van klachten die het gevolg zijn van een tekortschietende functie van het hart. Maar of het nu gaat om hoge bloeddruk, een vernauwde opening van de aortaklep of een hartaanval, de boosdoener is volgens de wetenschappers steeds het bewuste gen. Microbioloog en onderzoeksleider Leon de Windt benadrukt dat hun vinding een experimenteel, maar uiterst veilig medicijn is. ‘Deze therapie werkt zelfs bij vergevorderd hartfalen. Het zal nog een jaar of drie duren voordat het middel beschikbaar komt.’ De Delftse onderzoeker Shahid Suddle heeft een app ontworpen waar mee je op de foto kunt met een celebrity. Met de app ‘Celeb and Me’ kun je uit een bibliotheek met vierhonderd foto’s van beroemdheden je favoriet kiezen en die monteren in een foto van jezelf. Het is een hit, verzekert Suddle die naast universitair docent ook een eigen consultancybedrijf heeft. Waarom hij een celebapp ontwikkelde? ‘Als ondernemer doe je soms iets buiten je eigen vakgebied. Zelf heb ik niks met celebs, maar iets met beroemdheden willen mensen wel hebben. En zo’n app was er nog niet.’ Speeksel bevordert de genezing van mondwonden dankzij het eiwit histatine. Dat blijkt uit onderzoek van biochemicus Menno Oudhoff die hier vorige week op promoveerde aan de Vrije Universiteit. Het is allang bekend dat mondwonden dankzij speeksel sneller genezen. Het helpt dus echt je wonden te likken. Waarom speeksel zo heilzaam is, dat wist nog niemand. Histatine bevat een simpele moleculaire structuur en kan in grote hoeveelheden goedkoop worden geproduceerd. Het eiwit kan worden toegepast bij moeilijk helende wonden zoals bij diabetespatiënten of doorligwonden’, aldus Oudhoff. Joodse studenten uit Amsterdam die met elkaar onder één dak willen wonen, kunnen dat sinds kort doen. De hoofdstad heeft namelijk een joods studentenhuis, gevestigd in De Pijp. Op 1 december werd het studentenhuis officieel geopend. Het huis, van een woningbouwvereniging, biedt plaats aan zestien studenten, verdeeld over twee panden. In Leiden en Delft bestaan al dergelijke studentenhuizen. De grote panden hebben allebei een koosjere keuken, zodat de bewoners (eventueel) koosjer kunnen eten. KERSTRECES. Dit is de laatste editie van het UT-Nieuws voor het kerstreces. De eerstvolgende gedrukte uitgave verschijnt in het nieuwe jaar, op donderdag 13 januari.

Waddenprijs Bas van Leeuwen, dit jaar afgestudeerd bij civiele techniek, heeft vorige week de Universitaire Masterscriptie Waddenacademieprijs 2010 gewonnen. Hij kreeg de prijs, een bedrag van 5000 euro, voor een modelleringsonderzoek naar de invloed van mosselen op de sedimenthuishouding van een intergetijdengebied. De Waddenacademieprijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt om het onderzoek naar het waddengebied te stimuleren. HOOFDREDACTEUR. De vacature voor hoofdredacteur van het UT-Nieuws is nu toch door het CvB vrijgegeven. Dat is gisteren in de U-raad bevestigd. De opvolging van scheidend hoofdredacteur Bert Groenman werd in eerste instantie aangehouden met het oog op een flinke bezuinigingsoperatie die het blad boven het hoofd hangt. Nu echter ook waarnemend hoofdredacteur Menno van Duuren vertrekt – hij wordt in februari staflid bij het Orkest van het Oosten – wordt de wervingsprocedure alsnog gestart.


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

6

Thursday 16 December 2010

International page Coordinator: Robbin Engels/UT-Nieuws | Contributors: Catherine Ann Lombard and Marloes van Amerom | For comments and suggestions, email: rengels@utwente.nl | For previous editions, see: www.utnieuws.nl

STAYING WIRED TO HOME OVER THE HOLIDAYS

The brave new world of digital communication or not? Facebook: a social life? Didem Akcay Perdahcidglu, 30, who hails from Ankara, Turkey, is a post doctoral researcher in the Applied Mechanics group, specializing in the area of generic linking of finite element based models. How does she stay in touch? With her long-distant friends, she connects occasionally using Skype and sends text messages on average three to four times a day. She owns a HTC mobile phone with a plan through Spartele.com, which she purchased because it allows her to call people abroad and talk to her parents in Turkey at a low rate. ‘My parents aren’t using computers much,’ she adds.The researcher says she finds ‘arbitrary surfing’ of the internet or investing large amounts of time in social networks isn’t worth the effort and often results in a less gratifying experience

than getting out from behind the computer to socialize with people face- to- face. ‘It can be a major waste of valuable time. I feel it keeps you too preoccupied. I prefer social activities. It feels much more real.’

Android to Istanbul When urgent, Özlem Sardan Sukas simply picks up her Android mobile phone to call home, which can sometimes lead to rather high phone bills. In addition, she sometimes uses Skype in combination with a webcam to communicate to Turkey, but increasingly less due to ‘frequent connection problems’. Her landline serves as a substitute, as well as Facebook, which Özlem sometimes uses to keep track of her brother’s activities or to place informative links. All in all, Özlem considers modern communication a means not a viable alternative to face-toface contact and staying connected certainly won’t hinder her and her husband from integrating and enjoying ‘real life’ in Enschede. The 28-year-old micro-and nanotechnology post doctoral researcher is a careful and critical Facebook user.

‘I would rather get in touch through a private message than a public posting.’ Özlem is particularly ‘allergic’ to ‘nonsense’ updates of the ‘I’m here’ and, ‘hey, now I’m there’ types. She says, ‘When you are close to your friends then you will know where they are.’

What’s QQ? A researcher from the Nanjing Normal University, Xiaoyan Zhang, 32, studies in the area of Applied Mathematics, and is spending his PhD years flying back and forth from China to the Netherlands in a collaborative exchange program which allows him to earn credits towards his degree in both countries. In reality, Xiaoyan rarely finds spare time in his schedule to bother with social network sites, and he hasn’t registered as a member yet. He stays wired to home on his Nokia mobile phone and online through Skype. ‘I can’t say how often I call, but when I miss them, I pick up the phone,’ he reflects on his limited use of digital technology to keep in contact with people back home and locally. In China, he and friend Dongshuang explain that most people use

an instant text messaging system called QQ which allows users to engage in private oneon-one chats using Chinese characters. Unlike many of his contemporaries, Xiaoyan plans to crack the books over the holiday break, affording him plenty of free time to read and delve into new topics.

Triple phone power Electrical Engineering PhD student Pinar Santemiz often uses MSN to communicate with her family and friends in Turkey. Good old email also remains a favorite, particularly when she is unavailable to pick up the phone due to her courses or other activities. As a result, she may end up ‘typing for about three hours a day’ on weekdays. Although highly popular in Turkey, Pinar has decided not to Twitter and is critical of Facebook, saying, ‘Once you have an account, you can never get out.’ Weekends are the time for calling abroad, for which 29 -year-old Pinar is triple equipped to communicate. She owes a landline, a regular, ‘Lebara- powered’ mobile phone and an HTC smart phone. Though modern communication means

can help to bridge distances she feels ‘it is never enough’ to connect. For her, face-toface contact remains the best option. Fortunately, this is easy to realize with her Turkish friends in Enschede, where as she says, ‘it is so much more compact than in Istanbul’.

It’s a noisy world nowadays online. In the Waaier building during the hustle and bustle of lunchtime, we randomly interviewed seven people about their use of social media sites and mobile phones to stay in touch with family and friends near and far away over the holiday break. Here’s what they had to add to the growing discussion on digital communications. Marloes van Amerom and Robbin Engels

Internet café trend Industrial Engineering and Management master’s student Mersha TeTemke Tsige, 23, mainly uses Facebook to stay in touch with family and friends back home. ‘Yes, most of the time I have contact like that. Ethiopians are very social people, so social networks like Facebook are a big hit in my country,’ says Mersha. On the other hand, Ethiopia is a poor country where ‘most people do not have a computer’. For this reason internet cafes are booming. Fortunately, many of his friends have university jobs and good access to computers. In addition to Facebook, Mesha uses Skype or says ‘hi’ through his regular Nokia mobile phone, using the economical Lebara mobile network to call home.

Altogether Mersha estimates he is wired for about an hour a day, he finds moments between Facebooking to study hard or cook with friends his favorite food – Doro wot chicken.

Just Voip… Chinese PhD student Dongshuang Hou, who is currently completing a PhD in the area of Game Theory in the Faculty of Applied Mathematics, uses internet and email to stay in touch with especially his parents. He infor ms us that while there is no Facebook in China, QQ is highly popular as a chatting instrument. In addition, the 27-year old Dongshuang spends at least two hours weekly on the phone to call home. To ensure expenditures do not get out of hand, he uses 12voip, a Skype-like service, through which you can call landlines and on-line friends for free and mobile phones relatively cheap. In combination with making calls from his Nokia, he feels

it is easy to stay in touch while enjoying his time in the Netherlands and- in the coming holidays –other parts of Europe.

Blackberry ping, ping! ‘Hyves helps me integrate into Dutch culture,’ says Kelvin de Haseth Kleist who was born and raised on the island of Curaçao and sees some benefits to using social networks. Now he’s earning his master’s degree in Financial Engineering and Management and like most native Dutch his age, he connects on Hyves, the only social network where he is an active member on a monthly basis. By and large, the 23-year-old conducts his daily conversations on his Blackberry phone through texting and pinging back and forth to other ‘Blackberry pals’. On his phone, he sends photographs for free to family members and to many of his close friends who reside in Asia. ‘Quite honestly,’ he says, ‘I couldn’t live without my Blackberry; it’s my way of life. I sometimes text my father when he’s in a board meetings,’ he says with a cheeky smile. All told, his mobile phone serves as an efficient and quick means of having fun with ‘instantaneous dialogue’ to people and circumvents any

restrictions placed by governments that might not allow information to be openly shared and exchanged on social networks. Facebook has been banned in the People’s Republic of China, along with several other sites, which have been either blocked entirely or censored and edited for content. Fully integrated, Kelvin hasn’t booked tickets to go anywhere for the holidays, but instead, he plans to hang out to catch the local scene.

This is the last issue of the International Page in 2010. We wish our readers a restful, joyful holiday break and look forward to a new year and hearing what you have to say in 2011. Catherine Lombard, Marloes van Amerom and Robbin Engels


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

7

Donderdag 16 december 2010

pieter binsbergen vertrekt na bijna dertig jaar

Afscheid van een strateeg Acht jaar lang was hij secretaris van het CvB en van de UT, daarvóór had hij als alumnus bestuurskunde allerlei beleids- en bestuursfuncties, steeds in de directe nabijheid van het college van bestuur. Vorig jaar stopte Pieter Binsbergen (48) als secretaris. ‘De scherpte was er af, het was klaar, ik wilde weg.’ Dat lukte niet. De campus werd vervolgens een jaar zijn nieuwe werkterrein, maar als manager kon hij daar zijn draai niet echt vinden. Donderdag 13 januari neemt hij met een receptie na bijna dertig jaar afscheid van de UT. Bert Groenman

Over je vertrek naar de (toekomstige eenheid) campus is destijds driftig gespeculeerd. Het zou een parkeerbaan zijn. Hoe zit het precies? ‘Het was inderdaad een nieuwe functie, maar die was er anders ook gekomen. Nee, ik had al veel eerder meerdere malen aangegeven dat ik weg wilde. Zelfs nog voor ik secretaris van het CvB werd. Ik had mijn opvolging al geregeld, maar te weinig aan mezelf gedacht. Maar zoals steeds in mijn loopbaan hier, werd ik door het CvB steeds gevraagd voor een baan met net weer andere accenten. Men wilde mij kennelijk nog niet kwijt. Ik denk vanwege mijn vermogen om deze universiteit te lezen en het CvB van advies te dienen in strategische keuzes. Ik werd uiteindelijk de baas der bazen, een baan die ik diep in mijn hart niet eens ambieerde, maar toch aanvaardde.Want de UT, dat was mijn domein, daar hield ik van en dan is het lastig om daar van los te komen.’ Als campusmanager zat hij het afgelopen jaar niet bepaald lekker in zijn vel. ‘Ik verschilde met het CvB van mening over de aanpak van bepaalde zaken en dan wordt het lastig. Ik was jarenlang hun eerste adviseur geweest en dan sta je opeens recht tegenover elkaar. Dat is onthullend en vreemd tegelijk. Ik dacht: zo kan het dus lopen, zo snel kan het gaan. Er ontstonden fricties en dan kan je maar beter opstappen. Achteraf was die laatste baan niet zo’n handige keus.’ En nu? ‘Ik ga eerst alles op een rij zetten en kijk om me heen. Wellicht zijn er adviesklussen in het hoger onderwijs waar ik mijn kennis op kan inzetten. Ik hoef niet zo nodig ergens voorzitter te worden, dat ligt niet zo zeer in mijn aard. Maar een bestuursfunctie van bijvoorbeeld een grote scholengemeenschap, ja dat lijkt me wel wat. Daarbij, ik hecht zeer aan deze regio, dat maakt de banenspoeling wat dunner, maar dat is niet anders. Ik heb hoe dan ook besloten om weer voetbaltrainer te worden, als hobby. Dat werk heb ik jarenlang niet kunnen doen vanwege mijn baan. Een betaalde functie in de voetballerij is denk ik mijn grootste ambitie.’ Hoe voelde het toen je uit de Vleugel vertrok? ‘Wil je dat echt weten? Ik voelde me opgelucht, vrij, zonder die strakke setting. Die

knelt zonder dat je het in de gaten hebt. Je bent dag in dag uit gefocust op beleidszaken, je vertaalt beleid naar ‘Den Haag’ en hebt alleen daar oog voor.Wat me aan het hart ging was om afscheid te moeten nemen van de dames van de Vleugel.’ Een strak keurslijf in een ivoren toren? ‘Je moet het niet verkeerd opvatten, ik heb er jaren met veel plezier gewerkt. Maar je moet het zo zien: we prijzen ons hier gelukkig met de korte, bestuurlijke lijnen vanwege de compactheid van de campus.We zijn als universiteit voor de buitenwacht gastvrij, open en vriendelijk. Maar toch blijkt men er in de faculteiten een hele andere belevingswereld op na te houden dan die in de bestuursvleugel. Dat besef je pas als je er niet meer werkt. Je hebt, als je opereert vanuit de Vleugel invloed, zeker: je doen en laten heeft impact. Maar je moet er wel voor zorgen dat je bij de werkelijkheid blijft en dat is lastig.’ Pieter groeide op in Spijkenisse en ’t Gooi en koos in 1981 voor bestuurskunde in Twente. ‘Enschede was de enige universiteit met die opleiding, het was een bewuste keus. Bovendien was ik door de kamergarantie zeker van een dak boven mijn hoofd.’ Vijf jaar lang woonde hij aan de Witbreuksweg 377 laag, ‘een hele bijzondere, zeer sociale flat met dertien bewoners’.Tijdens zijn studie, die hij in 1988 afrondde met een negen, was hij student-assistent, leerde er een andere UT-icoon Leo Goedegebuure kennen en was er getuige van hoe de latere rector magnificus Frans van Vught en diens collega Peter Maassen de oprichting realiseerden van het instituut dat tegenwoordig CHEPS heet en toen CSHOB, gespecialiseerd in onderzoek van het hoger onderwijs. ‘Een kleine, fantastische club van gedreven mensen, die snel groeide. Je zou kunnen zeggen dat Frans vanaf dat moment steeds de hand heeft gehad in mijn loopbaan binnen de UT. Ik werd overal voor gevraagd, hoefde nergens naar te solliciteren.’ Omdat Binsbergen na zijn afstuderen wel geïnteresseerd was in hoger onderwijs problematiek, maar niet als onderzoeker, besloot hij eind jaren tachtig zijn geluk te beproeven in Amerika. Misschien was er in het

Pieter Binsbergen. Foto: Arjan Reef

land van de onbegrensde mogelijkheden wel een plek te vinden waar hij een baan kon combineren met het trainerschap van een universitair voetbalelftal.’ In zijn studietijd was hij namelijk een verdienstelijk keeper/ aanvoerder van het eerste zaalteam van v.v. Drienerlo en daarnaast bestuurslid en trainer. ‘Ik studeerde er ook nog bij.Vandaar dat ik in 1988 de Stheemanbokaal kreeg uitgereikt.’ Afijn, de missie in Amerika slaagde niet. ‘Het voetbal stond er nog in de kinderschoenen en ik was veel te ambitieus.’ Terug in Nederland, we schrijven inmiddels 1990, stuurde hij zeven sollicitatiebrieven naar zeven grote gemeenten in Twente. Dat was de eerste en tevens laatste keer dat hij solliciteerde, daarna kwamen de banen als bijna vanzelf voorbij. Die nijvere schrijfexplosie leverde hem meteen een baan op in Hellendoorn, als beleidsmedewerker sport en cultuur. ‘Een hele leuke club, maar ik had al snel het gevoel dat ik tegen mijn grenzen zou aanlopen.’ Op dat moment verscheen Frans van Vught weer aan het firmament. Dit keer met het, zoals Pieter het noemt ‘verleidelijke aanbod’ om hem te assisteren bij het runnen van het bloeiende CHEPS-instituut, dat inmiddels was doorgedrongen tot de wereldtop. ’Dat heb ik vijf

jaar gedaan.’ Tijdens het rectoraat van Frans van Vught (1997-2004) had Binsbergen allerlei interne functies, dicht tegen het CvB aan. Eerst was hij medewerker van het toenmalige beleidsbureau, dat voor die tijd al diverse naamgevingen had ondergaan.Van ‘bureau van de universiteit’ tot ‘stafbureau’ en allerlei mengvormen daartussen. ‘Later werd ik assistentdirecteur beleidsbureau en na het vertrek van Michiel van Buchem, directeur. Zonder dat ik veel ervaring had als eerste man.’ Binsbergen herinnert zich uit die tijd (1997) de werkreis van zijn beleidsbureau naar Leuven, samen met de redactie van dit blad. ‘Ik had allerlei zeer talentvolle mensen in mijn groep, die later uitstekend terecht zijn gekomen buiten de UT. Daar was ik trots op: ze kwamen bij mij vandaan, ik voelde me een soort coach. Dat gevoel heb ik eigenlijk mijn hele werkzame UT-tijd gehad.’ Het aangename en nuttige aspect van de trip naar Leuven (UT-Nieuws maakte een reportage van deze illustere universiteit, red.) was een versterking van het onderlinge UT-gevoel. We leerden elkaar beter kennen, kregen waardering voor elkaars werk en legden bovendien nuttige contacten. We hebben dit soort trips vorig jaar nog een keer herhaald met een geslaagd tweedaags bezoek

aan Maastricht- met alle eenheden die onder de eenheid Secretaris vielen. Maar het ziet er naar uit dat het daarbij voorlopig zal blijven. Er wordt geen geld meer voor beschikbaar gesteld. Jammer, want de meerwaarde van dit soort loyaliteitsreizen staat voor mij vast.’ Hoe kijk je, vlak voor je vertrek, aan tegen de UT? Binsbergen is op z’n sterkst als hij een referaat houdt over historie, groei en toekomst van de UT. Zolang het gaat over ‘content’ is-ie lastig van de bal te krijgen. Dan start hij de denkbeeldige film ergens middenin met het veelbesproken strategisch overleg van het toen nog vijfkoppige CvB in het Zwitserse Davos (het land waar hij vaak – al of niet in de sneeuw- met zijn gezin vakantie houdt). ‘Hartslag’ heette destijds de uitgezette koers en die bleek voor de UT veel te hoog gegrepen. De weerstand binnen de universiteit was groot, de plannen verdwenen in de ijskast. ’Veel van wat we destijds verkondigden zie je nu terug in de aangescherpte koers van de UT.’ Met minder faculteiten en instituten. ‘Ja, dat klopt. Je moet inzetten op je allersterkste punten. Met de instituten MIRA en MESA+ als de smaakmakers. Daar scoor je mee op wereldniveau. De kunst is om die twee, qua domeinen, dicht bij

elkaar te houden. Dan beperk je het risico. Ik ben ook een groot voorstander van transfers. Haal continu topwetenschappers naar Twente, week ze ergens ter wereld los. In nationaal verband deed de TU/e dat laatst ook met de groep van Kuipers.Twente moet dat ook willen. Dan ga je de top halen. Kijk naar FC Twente. Er spelen nauwelijks Tukkers in het eerste, maar dat boeit niemand. De verbondenheid van de club met de regio is groter dan ooit. Dat is knap gedaan. De UT kan er een voorbeeld aan nemen.’ Binsbergen noemt de UT een ruwe diamant die voortvarend bijgeslepen moet worden. ‘Dat vergt leiderschap, maar ook eigenzinnigheid en ondernemendheid. De campus is een voor Nederlandse maatstaven unieke locatie die veel beter verkocht kan worden. Een plek waar je woont, werkt en studeert. Klein maar fijn, met uiteindelijk maar één faculteit in plaats van tien, vijf of drie. Het lastige punt is dat deze bijzondere technische universiteit steeds zijn bestaansrecht lijkt te moeten bevechten. Ik denk dat we moeten stoppen met al die discussies over imago en branding. Laat de buitenwacht maar over ons oordelen, daar hebben we veel meer aan.’ Het afscheid van Pieter Binsbergen is donderdag 13 januari, om 16.30 uur in de Faculty Club.


ut Nieuws weekb

8/9 donderdag 16 december 2

it h u n e t a t i c e markant

e w t e h t f U hee ‘Ik word de nieuwe Zor ro’ Communicatiestudent en musicaltalent Jeroe n Dekkers doet mee aan Avro’s ‘Op zoek naar Zorro’. 29 apr il

‘Ik heb volle heupen en een kont’

t e m r e i h n e l ‘Wij wil a g g e w d f o o h opgeheven

oment voor de U /E, een pijnlijk m U T de ar na p oe et zijn gr Kuipers vertrekt m Hoogleraar Hans

‘Een boete zal op het UT-Nieuws worden verhaald als jullie erover schrijven’ Stress-bestuurder Danny Kappen is erg boos als een redacteur van UT-Nieuws een lezing van Dirk Scheringa wil bijwonen. 25 maart

Communicatiestudente Petra Sm Miss Overijssel 2010. 3 juniits,

‘Wij halen ze uit hun comfortzone’ Bestuurslid Ivo de Vrijer over de inauguratierituelen bij dispuut Pandemonium. 4 november

‘Het is heel gemakkelijk om te roepen dat je tegen dierproeven bent’in

geeft een rondleiding Deeltijdhoogleraar Richard van Wezel ichthouder is. 1 april toez hij rvan waa UT, de op het dierenlab

‘Een UD is nu vaak deels projectmanager. Die zit daar niet op te wachten.’ Rolf Vermeij, liaison officer pleit voor aparte projectmanagers die zich bezighouden met Europese onderzoeksaanvragen. 17 juni

‘Ik had van iedereen al

afscheid genomen en dan kom je maandag gewoon weer op het werk.’ Promovendus Erik Horstman kon door de aswolk van de IJslandse vulkaan niet naar Singapore vliegen. 22 april

‘De verschillen tussen ITC en de andere faculteiten zijn net zo groot als tussen de faculteiten onderling’. Tom Veldkamp vreest geen cultuurverschil nu het ITC officieel bij de UT hoort. 14 januari

‘Ieder z’n eigen ding’ Taste-voorzitter Vincent Weber vindt zijn vereniging wel homovriendelijk. Dat geldt ook voor de rest van de UT, concluderen studenten en bestuurders aan de vooravond van de Roze Week. 20 mei

‘De zwakke studenten krijgen te weinig aandacht, de goede studenten te weinig uitdaging’ Universitair docent Martijn van Velzen heeft een kritische blik op het hoger onderwijs. 18 februari


blad van de Universiteit Twente

2010

2010

an v s w u e i n t het u

! d g e z e g i eer moo s ef, redactie UT-Nieuw

werkerk, Arjan Re

Foto's: Gijs van Ou

n e g e r k n e d n o H ‘ , n e g n i k k e r t p i stu ik niet’

aan’

UT. 4 maart

van nieuwe mediijn voor het testen ember on fk oe pr r, we ou Student Giels Brin het UMC Groningen. 2 sept cijnen

taan te ‘Niet alle artsen s n pot e e t a d te h c a d e g juichen bij de ncur reo c n a k it e it v ti c e ff verf qua e icijn.’ d e m d te a c ti is h p o ren met een s n. 21 oktober

‘Ik verwacht dat we over vijf jaar drie- tot vierduizend studenten hebben.’

Deeltijdhoogleraar en ontwerpgoeroe Michael Braungart over de nieuwe CTW-master ‘cradle to cradle’. 26 augustus

‘Verschillende bloedgroepen moet je niet willen mengen’ Scheidend UT-Nieuws-hoofdredacteur Bert Groenman over voorlichting en journalistiek. 2 decemb er

npsychologie Ad Pruy

Hoogleraar consumente

‘Er is zwaar weer op komst’ Collegevoorzitter Anne Flierman over de naderende bezuinigingsronde. 16 december

‘Een goede docent durft zich een beetje bloot te geven’ centrale onderwijsprijs. 17 juni Alexander Brinkman, winnaar

‘Zuip!’ Onder deze titel brengen studenten Jelle Postma en Lucas Vos een handboek met drankspelletjes op de markt. 23 september

‘Beleid is de vijand ‘Er zit meer in dan van kwaliteit’ 6,5 miljoen’ Universiteitshoogleraar Jac na 33 jaar afscheid van deques Thomassen neemt UT. 9 september

‘In Harvard stikt het van de rolmodellen’ Liudvika Leisyte wordt voorzitter van het Fem

ale Faculty Network. 16 september

FEZ directeur Joyc er meer te bezu e Berger vindt dat in haar rapport teinigen valt, zo is ook lezen. 4 februari

‘Fantastisch mooi’

‘Ik probeer zo veel mogelijk mezelf te blijven’ Miriam Luizink, zakelijk directeur van Mesa+ en Twentse Zakenvrouw van het Jaar. 18 november

Kroonprins Willem-Alexander bij de opening van het nieuwe Nanolab. 11 november


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

10

Donderdag 16 december 2010

Maaike en Rayke, het illustere kookduo van de achterpaginarubriek ‘Voor spek & bonen’, stelde op verzoek van de redactie een feestelijk kerstmenu samen, waarmee studenten en medewerkers thuis tijdens het kerstreces flink kunnen scoren. Het werd een vijf gangen diner met 2 bijgerechten. En een extra vegetarisch hoofdgerecht, zodat ook een vegetariër zich welkom voelt in je herberg. Moeilijkheidsgraad: valt mee (2 op een schaal van 5). Maaike, Rayke, en de redactie wensen iedereen een smakelijk Kerstfeest en een culinair Nieuwjaar!

Amuse

Geitenkaasbonbon 20 minuten (+ een uur wachttijd) Een amuse is een smaakmakertje vooraf en deze geitenkaasbonbon ziet er ook nog eens prachtig uit. Als je geitenkaas erg sterk van smaak vindt kun je een gedeelte van de geitenkaas vervangen door roomkaas. Benodigdheden voor 4-6 personen 125 gram zachte geitenkaas zonder korst op kamertemperatuur, 50 gram gepelde pistachenoten, scheutje citroensap, 1 eetlepel lekkere olijfolie, peper en zout, 4 amuselepels of een mooi schaaltje om te serveren Bereidingswijze Hak de pistachenoten fijn. Doe dit met de hand en niet in de keukenmachine, om te voorkomen dat een gedeelte tot poeder maalt. Meng de geitenkaas met het citroensap, olijfolie, en peper en zout naar smaak. Doe de pistachekruimels in een ondiep kommetje en leg hier een schepje van het geitenkaasmengsel in. Rol dit door de pistache en maak er op die manier een ronde bonbon van die rondom met een laagje pistachekruimels is bedekt. Herhaal dit tot de geitenkaas op is. Afhankelijk van de grootte van je bonbons moet je er ongeveer 6 bonbons van kunnen maken. Laat de bonbons opstijven in de koelkast (ongeveer een uur). Serveer er één per persoon op een amuselepel of op een schaaltje. Je kunt ze ook iets langer van te voren maken, maar na ongeveer een halve dag worden de pistachenootjes zacht en worden ze minder lekker.

Kerstdiner Voorgerecht

Hoofdgerecht (vlees):

Witlofschuitjes met walnoot-kaasvulling

Gevulde kipfilet

15 minuten

Een niet al te exclusief of kostbaar hoofdgerecht. Het betreft de alom vertrouwde kipfilet, maar wel in een feestelijk jasje.

Dit voorgerecht kreeg ik voorgeschoteld tijdens een dinertje dat mijn hockeyteam aangeboden kreeg van een mannenhockeyteam. Van dit voorgerechtje waren mijn smaakpapillen zeer onder de indruk en ik heb dan ook onmiddellijk om het recept gevraagd. Gelukkig was de kok, Redmar Verboom, zo aardig om het mij direct op te sturen. Het recept is voor 5 personen, maar kan ook zo voor 20 gemaakt worden.

Benodigdheden voor 6 personen 6 kipfilets, 1 stuk brie (200gr), 6 plakken rauwe ham, mosterd, ketchup, olijfolie, honing, peper, zout, 2 mengkommetjes, een scherp mes, kleine satéprikkertjes, een schaar, een ovenschaal, een kneepje bakboter en een koekenpan/braadpan.

Bereidingswijze Hak de walnoten en de kaas grof (je kunt ook geraspte kaas gebruiken). Meng de mayonaise en crème fraîche en voeg dit dan toe aan je walnoten- en kaasmengsel. Breng het op smaak met peper en zout. Snij vervolgens de kontjes van de witlof en leg de bladeren als kuipjes op een schaal. Vul de witlofschuitjes met het kaas-walnootmengsel (als je het heel mooi wilt maken, spuit je het mengsel met een spuitzak in de witlofschuitjes). Strooi er een beetje paprikapoeder over en leg er sprietjes bieslook overheen. Als je nog walnoten over hebt kunt je die er ter garnering ook op leggen.

Bereidingswijze Snij de kipfilets open (maar niet door midden). Snij de brie in dunne plakken. Leg een paar stukjes brie en een plak rauwe ham in elke kipfilet en vouw deze dan weer dicht. Prik de satéprikkers in de filets om ze dicht te houden (2 prikkers per kipfilet is meestal wel voldoende). Knip eventueel uitstekende delen van het prikkertje af. Zeg dan wel tegen je gasten dat er prikkertjes in de kip zitten. Maak een marinade van olijfolie, mosterd, ketchup, honing, peper en zout. Doe dit naar eigen smaak (let op: voeg niet direct teveel ketchup toe). Leg de kipfilets in een ovenschaal waar ze net in passen en doe driekwart van de marinade over de kipfilets. Laat ze 10 minuten marineren en draai ze halverwege even om zodat alle kanten onder de marinade zitten. Bak de kipfilets dan in een beetje boter bruin en gaar in zo’n 15 a 20 minuten (afhankelijk van het gewicht van de kipfilet). De kip moet wit zijn van binnen en niet meer roze! (snij de grootste filet een stukje open om te kijken of ze gaar zijn). Serveer met de overgebleven marinade. Je kunt de filets ook vullen met tomaat, mozzarella en basilicum. Gebruik in plaats van de honing-mosterd marinade dan groene pesto als marinade.

Warm tussengerecht

Hoofdgerecht (vegetarisch):

Geglaceerde wortelsoep met sinaasappel en gember

Gevulde portobello

Benodigdheden voor 4-6 personen 2 stronkjes witlof, 100 gram oude kaas, 50 gram walnoten, 65 ml crème fraîche, 1 el mayonaise, zout, peper, verse bieslook en paprikapoeder, groot bord of platte schaal, hakmes (of gebruik een steelpan om noten te pletten) en een mengkommetje.

45 minuten Deze wortelsoep heeft een prachtige kleur en een bijzondere smaak, ondanks de relatief goedkope ingrediënten. Serveer deze soep in mooie diepe borden met een klein scheutje room in het midden, die je met een vork iets kan laten uitwaaieren in de soep tot een mooi patroon. Een beetje verse peterselie erover is ook lekker en maakt het helemaal af.

Geitenkaasbonbon * asvulling wa Witlofschuitje met lnoten-ka * appel Geglaceere wortelsoep met sinaas en gember * of gevulde portobello en/ Gevulde kipfilet met een strikje Bundeltjes van sperzieboontjes van rauwe ham Aardappelpartjes uit de oven * Scroppino

45 minuten

Benodigdheden voor 4-6 personen 750 gram wortels in plakjes, sap van 1 sinaasappel, aangelengd met water tot 2 dl of 2 dl sinaasappelsap uit pak, 1 el geraspte sinaasappelschil, 1 el fijngehakte verse gember (of minder naar smaak), 2 el boter, 1 tl suiker, 1½ liter groentebouillon van een bouillonblokje, zout en peper, ter garnering: een beetje room, staafmixer en een soeppan met een dikke bodem Bereidingswijze Doe de wortels, sinaasappelsap, gember, sinaasappelrasp, boter en suiker in de pan en zet op hoog vuur tot het kookt. Zet het vuur iets lager en laat het koken tot het vocht verdampt is en de wortels in boter bakken. Zet het vuur nog wat lager en voeg zodra het stroperig wordt (dit heet glaceren), of na een minuut of tien de bouillon toe. Mocht het al eerder te hard gaan en dreigen aan te branden, voeg dan al eerder een paar lepels van de bouillon toe. Kook het geheel 10-15 minuten totdat de wortels zacht zijn. Pureer de soep met een staafmixer helemaal glad. Tot hier kun je de soep ook een dag van te voren maken en op de dag zelf opwarmen. De soep is overigens ook koud heel lekker (voor in de zomer bij een picknick). Schep de soep in de borden en voeg ter garnering een scheutje room toe en/of wat verse peterselie.

10 minuten (+ 20 min oventijd) Als je met meerdere personen dineert, is de kans groot dat er een vegetariër bij is. Dit is een voorbeeld van een erg eenvoudig, maar smakelijk gerecht, dat bij een hoofdgerecht kan dienen als vervanging van een stuk vlees of vis. Als je zelf als vegetariër ergens gaat eten, kun je dit gerechtje ook ter plekke zelf maken en kan iedereen eten wat hij graag eet met Kerst. Dit gerechtje is ook lekker als warm tussengerecht. Om te voorkomen dat het dan te machtig wordt, kun je het bladerdeeg dan beter weglaten en de portobello’s zo in de oven doen en serveren op een bedje van rucola. Benodigdheden voor 1 persooon 1 grote portobello (paddenstoel), 50 gram verse geitenkaas zonder korst, verkruimeld of in blokjes gesneden, een tl honing (of koop geitenkaas met honing, een eetlepel pijnboompitjes of gehakte walnoten, snufje gedroogde tijm, 1 plakje diepvriesbladerdeeg, een beetje melk of geklopt ei om bladerdeeg mee te bestrijken, wat grove zeezoutvlokken (eventueel), peper en zout, koekenpan, bakplaat met bakpapier (of ovenschaaltje als je alleen een rooster in je oven hebt) en een oven. Bereidingswijze Verwarm de oven op 200 C. Laat het plakje bladerdeeg ontdooien. Snij voorzichtig het steeltje van de portobello iets korter (indien nodig) en veeg eventueel de aarde er met een papiertje af. Rooster de pijnboompitjes of walnoten even kort in een droge koekenpan tot ze licht verkleuren (pas op, ze verbranden snel!). Vul de portobello met de geitenkaas, de pitjes/nootjes. Verdeel de honing en tijm erover, en een beetje peper en zout. Nu leg je het plakje bladerdeeg over de portobello en vouwt de hoeken er omheen. De onderkant blijft daarmee iets open; van de portobello komt namelijk wat vocht af en daarmee voorkom je dat het bladerdeeg zompig wordt. Besmeer het bladerdeeg met ei of melk en strooi er wat grove zeezoutvlokken over. Dit staat erg mooi, maar pas ook op dat het niet te zout wordt. Leg het pakketje in een ingevet schaaltje of op wat bakpapier en bak het ongeveer 20 minuten in de oven tot het bladerdeeg goudbruin is. Het pakketje kan zonder problemen tegelijk met de aardappelpartjes in de oven.


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

11

Donderdag 16 december 2010

wikileaks en cyberwar

Colloquium over internetaanvallen Aiko Pras van de EWI-vakgroep Design and Analysis of Communication Systems (DACS) houdt vrijdag een actualiteitencolloquium over cyberwar. Pras gaat onder meer in op de internetaanvallen die de afgelopen week op instellingen als Mastercard, Visa en Amazon zijn uitgevoerd door hacktivisten die sympathiseren met WikiLeaks. Behalve deze aanvallen van burgers behandelt Pras ook cyberwar-acties die eerder dit jaar gericht waren op de ictinfrastructuur van de uraniumopwerkingsfabrieken in Iran. Volgens sommige experts zijn die aanvallen uitgevoerd door de Israëlische geheime dienst. Andere voorbeelden zijn Pakistan, dat onbedoeld YouTube van internet heeft verwijderd, en China, dat verkeer op Internet heeft gemanipuleerd. Pras laat niet alleen zien dat er al volop een cyberwar woedt, maar gaat ook in op acties die we nog kunnen verwachten. En om welke potentiële doelen het hierbij zal gaan. Het colloquium vindt vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur plaats in Waaier 3.

Bijgerecht

Bijgerecht

Geroosterde aardappelpartjes uit de oven

Bundeltje van sperzieboontjes met een strikje van rauwe ham

15 minuten (+ 25 min oventijd) Gekookte aardappels en frietjes zijn ook maar zo gewoon, dus is het erg chic en lekker om zelf aardappelpartjes te roosteren in de oven als bijgerecht. En het is zo simpel dat je dit ook prima op andere dagen van het jaar kunt herhalen! De suggestie is hier om de aardappels met rozemarijn te kruiden, maar cajun-specerijen zijn bijvoorbeeld ook erg lekker. Als ze van te voren wilt bereiden, bak ze dan eerst 20 minuten in de oven en vlak voor serveren nog eens 10 minuten. Benodigdheden voor 4-6 personen 1 kilo vastkokende aardappelen, met een mooie schil (anders de aardappelen even schillen), 2 theelepels gedroogde rozemarijn of verse takjes, een teentje knoflook (als je dit lekker vindt), olijfolie, versgemalen peper en zeezout, bakplaat met bakpapier of grote ovenschaal Bereidingswijze Verwarm de oven voor op 200 C. Boen de aardappels schoon met een borstel onder stromend water en verwijder eventuele putten en slechte plekken. Als ze heel zanderig of slecht zijn, dan kun je ze beter even schillen. Snij de aardappels (afhankelijk van de grootte) in de lengte in 6-8 parten (wedges). Doe de aardappels in de ovenschaal of op de bakplaat. Meng ongeveer 2 eetlepels olijfolie met de uitgeperste knoflook (als je die gebruikt). Giet de olijfolie over de aardappels, en strooi er zout en peper over naar smaak. Hussel nu het geheel goed door elkaar zodat de kruiden goed verdeeld zijn en er over alle aardappelpartjes een dun laagje olijfolie zit. Verspreid de aardappelpartjes goed over de plaat/schaal. Bak de partjes in de oven tot ze goudbruin en knapperig zijn; dat duurt ongeveer 25 minuten. Afhankelijk van je oven, kan het goed zijn om ze halverwege even om te schudden.

Dessert

Scroppino 15 minuten Een heerlijke, lichte, verfrissende afsluiting van je kerstdiner is absoluut Scroppino. Het is heel simpel om te maken, maar het effect is groots en de smaak sensationeel. Een waardige afsluiter van het diner en een mooie bijkomstigheid is dat het niet enorm vullend is (handig als je al 4 gangen achter de kiezen hebt). Benodigdheden voor 4-6 personen Citroen Sorbet ijs (AH heeft hele goede), droge mousserende (bruisende) wijn, bv. Prosecco, citroensiroop (karvan cevitam), kristalsuiker, 4-6 plakjes citroen, 6 gekoelde champagneglazen, 2 schoteltjes, (ijs)lepel, 6 lepels met lange steel en eventueel: 4-6 takjes met rode besjes Bereidingswijze Schenk in het ene schoteltje citroensiroop en op het andere schoteltje doe je kristalsuiker. Doop nu het randje van de glazen in de siroop en vervolgens haal je het randje door de suiker. Je hebt nu 6 glazen met gesuikerde randjes. Schep in elk glas 1 of 2 bolletjes citroensorbetijs. Verdeel de bruisende wijn over de glazen (let op dat je de suiker randjes niet wegspoelt). Ter garnering zet je op het glas een citroentje (even tot het midden insnijden en ze kunnen mooi op het randje staan). Eventueel doe je nog een takje rode besjes in het glas. Serveer direct met een lange lepel om het ijs uit het glas te eten. Je kunt de wijn en het ijs ook eerst samen in een kom schuimend kloppen en al gemengd in het glas doen. Ik zelf vind de eerste manier het lekkerst.

30 minuten

Rauwe ham had je als het goed is al in huis voor het hoofdgerecht en daarmee kun je een simpele alledaagse groente als sperzieboontjes doen schitteren. Gebruik verse sperzieboontjes: die blijven wat steviger dan hun diepvriescollega’s. Benodigdheden 6 personen 500 g sperziebonen (puntjes verwijderd), 3 plakken rauwe ham in de lengte gehalveerd tot lange smalle plakken, zout, kneepje boter, nootmuskaat en een kookpan. Bereidingswijze Kook de sperzieboontjes in een pan water met zout in ongeveer 10-15 minuten gaar (proef tussendoor even of je ze gaar genoeg vindt). Giet de boontjes af en laat ze afkoelen tot een temperatuur dat je ze net vast kan pakken. Verdeel in bosjes (zoveel bosjes als personen) en zorg dat de boontjes netjes recht liggen. Leg voorzichtig de rauwe ham onder het bosje en strik de rauwe ham voorzichtig als een lintje dat de boontjes als een bosje bij elkaar houdt. Strijk een beetje boter over de boontjes en maak af met een klein beetje nootmuskaat (vers geraspt is echt het lekkerst).

AMBASSADEUR. Palestijns ambassadeur Nabil Abuznaid gaf afgelopen maandag in de Spiegel een gastcollege bij het vak International Negotiations van de opleiding European Studies. De ambassadeur was ten tijde van het vredesproces van Oslo adviseur van voormalig PLO-leider Yasser Arafat en dus direct betrokken bij de onderhandelingen. Abuznaid ging tijdens het college voornamelijk in op de dynamiek van dit proces. Foto: Gijs van Ouwerkerk

Mobiliteitsenquête De UT houdt onder studenten een mobiliteitsenquête om een goed beeld te krijgen hoe studenten van en naar de campus reizen en welke verbeterpunten zij zien. De vragenlijst kan tot 17 december worden ingevuld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het convenant ‘Twente bereikbaar door samen slim te werken’ dat de UT vorig jaar ondertekende. Doel van de overeenkomst is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Twente. In juni van dit jaar zijn de medewerkers van de UT al geënquêteerd om meer inzicht in het woon-werkverkeer te krijgen.

Dine with the Dutch Het Christelijk Overleg Orgaan Studenten in Enschede (Choose) organiseert het Dine with the Dutch project. Internationale studenten en studentenhuizen in Enschede kunnen zich hiervoor aanmelden tot 31 december. De buitenlandse studenten komen vervolgens in groepjes van drie bij een van de huizen langs om samen te eten. De achterliggende gedachte van het project is het verbeteren van de contacten en meer leren over elkaar. Opgeven kan via de website www.choose-enschede.nl/dine/ ADVERTENTIE


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

12

Donderdag 16 december 2010

ut-kring maakt nieuwe start

battle of the best bèta

Stress en Aegee naar finale

‘Het moet gezellig zijn’ Workshops sigaren draaien, bonbons maken en cocktails bereiden, een uitje naar een kwalificatiewedstrijd van Oranje, een busreis naar de Libelle Zomerweek en een bezoek aan een werf waar cruiseschepen worden gebouwd. Aan ideeën ontbreekt het het nieuwe bestuur van personeelsvereniging UT-Kring niet. ‘Leuke dingen doen, daar begint het mee. Het moet gezellig zijn.’ Paul de Kuyper

Zo gezellig was het namelijk niet altijd bij de UT-Kring. Twee jaar geleden rommelde het in het bestuur omdat niet iedereen meer door één deur kon met de voorzitter. Een interim-bestuur zorgde er vervolgens voor dat de rust en de gezelligheid wederkeerde en twee weken geleden werd

een nieuw bestuur gekozen. ‘We moeten onze plek terugverdienen. Dat kunnen we alleen doen door ons te laten zien’, weet penningmeester Dinand Haverslag. Samen met voorzitter Frank Snels, Jolinde Gosseling en Josée Wesseler vormt hij het nieuwe bestuur. Waarschijnlijk sluit zeer binnenkort een vijfde bestuurslid uit subvereniging Gewis, voor

oud-medewerkers, zich bij hen aan. Tussen de 1100 en 1200 leden heeft de personeelvereniging, schat Wesseler. ‘Dat vind ik weinig. Als je het aantal medewerkers van de UT telt dan is nog niet de helft lid.’ Dat terwijl de UT-Kring volgens voorzitter Snels een van de weinige organisaties is die eenheidoverstijgend werkt. ‘Over grenzen van faculteiten en beheerseenheden heen. Dat is in het belang van de universiteit. Als je een goed draaiende personeelsvereniging hebt, zorg je ervoor dat er geen eilandjes ontstaan.’ Vandaag houdt het nieuwe bestuur zijn eerste bestuursvergadering, half januari zal er een lijst met nieuwe evenementen worden gepubliceerd. Er zijn al zat ideeën. Zo wil de UT-Kring verschillende workshops bieden: sigaren draaien, parfums maken, cocktails bereiden, bonbons maken en misschien ook een workshop geneeskrachtige kruiden. Daarnaast wordt gedacht aan tripjes naar een kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal, een bezoek aan een werf waar cruiseschepen worden gebouwd, een busreis naar de Libelle Zomerweek en een tripje met kinderen van medewerkers naar de sterrenwacht in Lattrop. Daarnaast wil het bestuur de subverenigingen – ze zijn er voor onder andere tennis, voetbal, tuinieren, vissen – zichtbaarder maken. Wesseler: ‘En misschien iets moderner. Er komt bijvoorbeeld een golfvereniging bij.’ ‘Anders dan voorheen gaan we activiteiten organiseren voor doelgroepen’, vertelt Snels. ‘Vroeger hadden we één doelgroep: de medewerkers. Nu gaan we kijken wat elke doelgroep aanspreekt. Bijvoorbeeld aio’s. Het blijkt dat bij hen de volkstuintjes hartstikke populair zijn. Ze komen vaak van ver en zitten hier op een flatje. In dat

tuintje kunnen ze toch iets buiten doen.’ Meer leden volgen vanzelf, verwacht het nieuwe bestuur. Snels: ‘Het begint met leuke dingen organiseren. Je kunt wel focussen op marketing en werving, maar als je niets te bieden hebt, bereik je niets. Ik denk dat er voor komend half jaar een prachtig programma staat.’ Waarom meer UT’ers lid moeten worden? ‘Je ontmoet mensen op een andere manier, aan die contacten heb je ook wat tijdens je werk. Bovendien is de bijdrage niet hoog. Als je een keer een bioscoopkaartje koopt, heb je het er al uit’, verwijst Haverslag naar een van de kortingsacties voor leden. ‘De rest is toegift.’ ‘Je komt collega’s in een andere setting tegen en je leert snel nieuwe mensen kennen’, besluit Snels. ‘Het moet vooral gezellig zijn.We zijn een gezelligheidsvereniging.’

De teams van studievereniging Stress en studentenvereniging Aegee die vorige week woensdag deelnamen aan de regionale voorronde van Battle of the Best Bèta zijn doorgedrongen tot de landelijke finale. Alle 41 deelnemende teams, waarvan er 12 als finalist overbleven, zocht in opdracht van Plan Nederland en Accenture naar een oplossing voor het registratieprobleem van kinderen wereldwijd. Stress en Aegee kwamen in hun afdeling met (zakelijk en sociaal) de beste oplossing. In januari gaan zij samen met de winnende teams uit Delft, Eindhoven en Utrecht het finaletraject in. De uiteindelijke winnaars reizen naar Zambia om te kijken hoe hun oplossing daar als basis wordt gebruikt voor de oplossing van het registratieprobleem.

WATER. De hele UT zat afgelopen maandagmorgen even zonder water, nadat een van de hoofdwaterleidingen tijdens graafwerkzaamheden was geraakt. Plaats des onheils was de fietsoversteekplaats naast de Faculty Club, waar gewerkt werd aan de aansluiting van een rioleringsbuis. Na een uurtje was het probleem opgelost, maar op dezelfde plek ontstond ’s nachts wederom lekkage. Toen bleek een onderliggende waterleiding te zijn geknapt. Oorzaak is het verouderen van de asbest waterleidingen die sinds de bouw van de UT in de grond zitten.Volgens een woordvoerder van het FB worden die leidingen vanaf begin komend jaar vervangen.

FMT-adv-128x100-UT-nieuws.pdf

23-02-2010

10:05:17

ADVERTENTIE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Het nieuwe UT-Kring-bestuur voor de uitvalsbasis Boerderij Bosch. Van links naar rechts: Jolinde Gosseling, Josée Wesseler, Dinand Haverslag en Frank Snels. Foto: Arjan Reef

En dat voor twee studenten! FMT vastgoedbeheer regelt voor jou snel en effectief betaalbare woonruimte. Ben jij flexibel, betrokken en wil je goedkoop wonen, meld je dan aan op

w w w.f m t v a s t g o e d b e h e e r. n l

‘Zonder auto ben je hier nergens’ Waar zit je ergens? ‘In de Verenigde Staten, Louisville, Kentucky. Ik woon op een van de drie campussen van de universiteit, de medische campus. Ik heb een appartement voor mezelf. Het kan ermee door. Mijn studiemaatje van de UT, Jochem, zit hier ook in het gebouw. We eten meestal samen.’ Heb je contact met je medebewoners? ‘Weinig. Mijn buurvrouw is de appartementmanager. Zij heeft ons wat van de stad laten zien en ons op weg geholpen met praktische zaken. Verder doet iedereen zijn eigen ding. Amerikanen heb ik alleen via mijn buurvrouw leren kennen. Niet via mijn werk. Dat komt doordat de meeste afdelingen internationaal zijn. Net zoals de mijne.’ Waar loop je stage? ‘Bij het Logistics and Distribution Institute (LoDI) van de University of Louisville. Ik heb een simulatiemodel gemaakt voor de spoedeisende hulp (SEH). Het

probleem is dat patiënten lang op de SEH-post blijven liggen voordat ze doorstromen naar het ziekenhuis. Soms duurt dat wel twee tot drie uur. En gedurende die tijd is het bed bezet.’ Hoe komt dat? ‘De zusters van de eerste hulp geven de voorkeur aan patiënten die direct hulp nodig hebben en de medewerkers van het ziekenhuis hebben weer andere prioriteiten. Op twee fronten liggen de prioriteiten dus verkeerd.’ Hoe kun je dat oplossen? ‘Door een extra medeweker aan te stellen die uitsluitend bezig is met het overbrengen van zieken, het verplaatsen van bedden en het regelen van de bijbehorende papieren. Daarnaast kun je ervoor zorgen dat er een plek vrij komt in het ziekenhuis waar de patiënt kan wachten. Ook zou het handig zijn als de dokter en de zuster tegelijk de zieke bezoeken. Dan hoeft het verhaal maar één keer verteld te worden.’

Wat gaat er met je stageopdracht gebeuren?’ ‘Het was de bedoeling om een presentatie te geven aan de opdrachtgevers: het management van het ziekenhuis en van de spoedeisende hulp. Dat ging niet door.’ Omdat…? ‘Ze zijn veel te druk met jaarafrekeningen en dat soort eindejaarszaken.’ Jammer? ‘Ach, ik had het wel zien aankomen. Zo gaat dat hier nu eenmaal. Het resultaat wordt wel gepubliceerd in een journal en er komt een presentatie van tijdens een congres.’ Hoe is het om stage te lopen in Amerika? ‘Gaaf! Alleen zonder auto ben je hier nergens. Iedereen hier heeft een wagen. Ik niet en dus moest ik vaak wat regelen. De bus naar de universiteit gaat

één keer per uur. In het weekend regelde ik vaak een ritje naar de supermarkt met iemand. De hele auto was dan volgepakt met boodschappen.’ En de mentaliteit? ‘Ik had er meer van verwacht. Hard werken en lange dagen. Maar de meeste PhD’ers kwamen pas tegen een uurtje of elf op kantoor. Dat werkt echt niet motiverend. Ze doen allerlei

kleine opdrachten en vegen dat bij elkaar tot een boekwerk. Voor mij geen uitdagende werkomgeving.’ Wat ga je nu doen? ‘Mijn moeder en broertje komen deze week. We gaan hier wat rondkijken en nog naar New York. Dan zit mijn Amerika-avontuur erop.’ Sandra Pool

Eddy de Haas (24), student werktuigbouwkunde, Louisville, Amerika van 15 september tot en met december

Bellen met het buitenland Tips voor deze rubriek? info@utnieuws.utwente.nl


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

13

Donderdag 16 december 2010

cabaret over clash tussen ‘hoge’ en ‘goedkope’ cultuur

Contramime: ‘Niet meer samen’ Cabaretvereniging Contramime bestaat 30 jaar en speelt in december de voorstelling ‘niet meer samen’. Hierin schetsen de cabaretiers de gevolgen van de bezuinigingen door het nieuwe kabinet op de sectoren cultuur en onderwijs. Nynke Dirven

‘Contramime is de grootste en idiootste vereniging van Nederland’, volgens Contramime-voorzitter en student civiele techniek Peter Sanders (24). ‘Het is namelijk de enige cabaretvereniging die er bestaat.’ Op dit moment telt de vereniging 15 actieve leden in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. Peter is al sinds 2005 lid van de club, die per jaar twee programma’s maakt. Daarvoor repeteren de leden het hele

CULTUUR KIJK VOOR DE CULTUURAGENDA OP: www.cultuur.utwente.nl

jaar door iedere woensdagavond onder leiding van een cabaretregisseur en een zangdocent. ‘De regisseur leert ons acteren en op welke manieren je grappen kunt plaatsen. Daarnaast krijgen we ook iedere week zangles en stemgebruikoefeningen van onze zangdocent’, vertelt Peter. Iedere repetitie begint met zangoefeningen en daarna worden er bijvoorbeeld opdrachtjes uitgevoerd in groepjes van drie. ‘Regel is dat iedereen mag doen en laten wat hij of zij zelf wil; zo krijg je genoeg gekke stukjes’, aldus Peter. ‘Op deze manier komt ook de voorstelling tot stand’. Voor het programma van een nieuwe voorstelling verzinnen de acteurs – onafhankelijk van elkaar - stukken die zij leuk, goed of grappig vinden. In een later stadium worden die op een avond voor elkaar opgevoerd. Pas vier weken

Scene uit de lustrumvoorstelling ‘Niet meer samen’ van Contramime. Foto: Arjan Reef

voor de voorstelling wordt de rode draad van de voorstelling bedacht om er één geheel van te maken. Wat de bezoeker van de decembervoorstelling mag verwachten is volgens Peter ‘een avondje ontspanning bij een theatraal en slim opgezette studentenvoorstelling.’ Het

thema van dit jaar ontleend aan de voorgenomen bezuinigingen op cultuur en onderwijs. ‘Contramime wil laten zien wat er gebeurt als je gaat bezuinigingen op cultuur’, aldus Peter. De groep wordt in tweeën gesplitst en speelt dus ‘niet meer samen’. De ene groep vertegenwoordigt de

‘hoge’ cultuur en speelt vooral klassieke stukjes. Deze groep wordt vervolgens overruled door de ‘goedkope’ cultuur, denk aan New Kids on the Block. Daardoor ontstaat er ruzie.’ Het doel van de voorstelling is duidelijk volgens Peter: ‘We willen iedereen een leuke

avond bezorgen met veel lol, ook voor onszelf, maar tegelijkertijd hopen we dat iedereen ook iets oppikt.’ De laatste voorstelling is vanavond 16 december 2010, 20:00 uur, Amphitheater Vrijhof. Zie: www.contramime.utwente.nl.

na een jaar touwtrekken heeft tartaros-bestuurder bakker het voor elkaar:

Survivalbaan klaar voor gebruik

SPORT

REDACTIE: HANS VAN DER KOLK TEL.: 0541 - 519187

Uitslagen en ander kort sportnieuws verschijnen online. Stuur leuke, actuele foto’s voor de website naar info@utnieuws.utwente.nl.

Ruim een jaar geleden richtte atleet en psychologiestudent Jeldrik Bakker met een paar medesporters de Drienerlose studenten survivalvereniging Tartaros op. Afgelopen maandag was hij getuige van de officieuze opening van de survivalbaan op de campus. Een mooi slot van het turbulente jaar 2010. Een survivalbaan pal naast het sportcentrum met klimwanden en veel touwen. ‘Een ideale plek’, aldus Bakker. De officiële opening komt nog, maar de survivalaars van Tartaros – zo’n twintig in totaal – kunnen sinds deze week al wel op eigen terrein trainen, na een jaar rond-

zwerven in de regio. ‘Over de baan zijn we bijna een jaar lang in gesprek geweest met de UT’, zegt Bakker, ‘maar het verhaal was steevast dat er geen geld was.’ Het bestuur van de jonge campusvereniging moest zich in allerlei bochten wringen om de komst van een survivalbaan naar de campus mogelijk te maken. Er werd een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en creativiteit van de leden. ‘En het aanboren van goede contacten’, vertelt het bestuurslid van Tartaros, ‘zoals met het bouwbedrijf dat de baan in één dag heeft aangelegd. Mensen moeten je willen helpen en ze moeten het je gunnen. Zonder hulp waren we geen steek verder gekomen.’ De leden van Tartaros ontwierpen hun baan zelf. Niet alleen omdat dat goedkoper was, ook omdat de eigen wensen volop konden worden ingevuld. En er is nog ruimte voor nieuwe hindernissen in de toekomst. De baan op de campus is geen officiële wedstrijdbaan, maar als trainingsbaan is hij volgens Bakker ideaal. De lengte van een officiële baan varieert

Internationale teams te gast bij Diok De Drienerlose badmintonvereniging DIOK verwacht eind dit jaar meer dan 230 badmintonspelers op het Internationaal Studenten Badminton Toernooi (ISBT) in het sportcentrum. De deelnemers komen behalve uit eigen land ook uit Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en Noorwegen. Het toernooi heeft een twintigjarige traditie. Voor de vereniging is het toernooi een van de hoogtepunten van het jaar. Bijzonder is dat er vaak gedubbeld wordt met onbekende partners. Elke toernooidag – 29, 30 en 31 december - wordt afgesloten met een diner en een feest.

van vijf tot twintig kilometer en voert de survivalaars vaak dwars door een bos. Bakker: ‘Dat was bij ons op de campus niet mogelijk, maar we kunnen nu wel buiten aan het werk en met deze temperaturen is dat beter dan binnen in het sportcentrum.’ De survivalsport kenmerkt zich door ontberingen, avontuur en boven alles de zoektocht naar fysieke en mentale grenzen. Met andere woorden: liever een paar graden onder nul met een striemende sneeuwstorm dan een zonnetje op een fraaie lentedag. ‘Survivalen is topsport’, vult Bakker aan. ‘Hiervoor heb ik drie jaar bij

Euros geroeid. Toen hing ik na afloop van een wedstrijd ook wel eens kotsend over de boot van vermoeidheid. Maar geloof me, survivalen is zwaarder.’ De sport geniet geen mondiale bekendheid en wordt voornamelijk in Nederland en Belgie beoefend. Te mager volgens Bakker. ‘Deze sport hoort gewoon op een Olympische agenda thuis.’ De UT-atleet haalt zijn motivatie uit het avontuurlijke karakter van deze jonge sport. ‘Heerlijk’, zegt hij, ‘om in de touwen te hangen, te klimmen, te springen en dwars door de modder te kruipen.’ Bakker leidt een hectisch

bestaan. Naast zijn bestuursrol bij Tartaros volgt hij twee studies: psychologie aan de UT en bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam. En dan doet hij ook nog eens mee aan wedstrijden. ‘Ja, het is wel lekker druk. Maar met wedstrijden behoor ik niet tot de toppers, dat scheelt wel tijd. Qua niveau zit ik ergens tussen het recreatieve en topniveau in.’ Bij wedstrijden trekken deelnemers in groepjes met elkaar op. Iedere deelnemer heeft een schouderbandje en als een hindernis niet wordt gehaald moet de band worden ingeleverd met strafpunten tot gevolg.

Jeldrik Bakker: ‘Bij Euros hing ik na afloop van een wedstrijd ook wel eens kotsend over de boot van vermoeidheid. Maar survivalen is zwaarder.’ Foto: Gijs van Ouwerkerk

Bakker: ‘Bij de hindernissen op het parcours staan mensen die in de gaten houden of je de spelregels naleeft, maar ze willen je in de praktijk ook nog wel eens letterlijk een duwtje in de rug geven. Ook dat kameraadschappelijke is illustratief voor deze sport.’ Naam:

Jeldrik Bakker

Leeftijd:

24 jaar

Studie:

psychologie/ bewegingswetenschappen

Sport:

survival

Club:

DSSV Tartaros


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

Donderdag 16 december 2010

A

lgemeen

. Workshop 3 ‘ Contacten, durven, doen’ Op 6 en 20 januari 2011, 13:45-15:30 uur, biedt Bureau Studentenbegeleiding de volgende workshop aan: ‘Opkomen voor jezelf; grenzen aangeven en nee durven zeggen’. Het is bedoeld voor mensen die moeite hebben om nee te zeggen en eigen grenzen aan te geven. Tijdens de workshop kun je zelf oefenen met de situaties die je lastig vindt. Er is voldoende ruimte voor gesprek en uitwisseling van ervaringen. De workshop is vooral praktisch gericht op aanpak van je moeilijkheden. Meer informatie en inschrijving: Rode Balie (Bastille 207), tel. 2035, studentenbegeleding@utwente.nl www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie. Selfmanagementcursusssen

(088) 255 66 55

De ruimte voor mededelingen op deze INFO-pagina’s is beperkt. De redactie wijst indieners van kopij erop dat hun mededelingen alleen worden geplaatst indien deze kort en bondig zijn. Aanleveren in Word, e-mail (info@ utnieuws.utwente.nl) bij de redactie op kamer 317 (Vrijhof). Lengte: maximaal 100 woorden, platte tekst (geen tekens, niet vet, niet onderstreept, woorden en/ of zinnen niet in hoofdletters. Tekst zo veel mogelijk achter elkaar (geen returns gebruiken). Lever uw mededelingen zoveel mogelijk in één bestand aan en mail dit in één keer door naar de redactie. Info kopijsluiting voor de krant van donderdag: maandag 14.00 uur. Kopij die later arriveert wordt in de wacht gezet voor de week daarna. Kleine wijzigingen zijn mogelijk tot dinsdagmiddag 14.00 uur.

ALLES OVER WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN IN OOST-NEDERLAND: WWW.ZORGSELECT.NL

Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland, het grootste perifere pathologische laboratorium van Nederland, is een zelfstandig laboratorium dat pathologisch onderzoek verricht voor ziekenhuizen en huisartsen in de regio Twente en Oost Gelderland. Het laboratorium maakt gebruik van state of the art technieken en apparatuur. Het team bestaat uit 16 pathologen, die ondersteund worden door 70 analisten en een medische administratie. Het laboratorium beschikt over adequate en moderne infrastructuur voor het uitoefenen van de pathologie, moleculaire diagnostiek en computerondersteunende cervixscreening. In 2013 hopen wij een geheel nieuw laboratorium te betrekken in Hengelo.Info

ADVERTENTIE

LOOPBAANBEGELEIDING - ORIËNTATIE IN DE ZORG - REÏNTEGRATIE - VACATURES

14

Op de afdeling Moleculaire biologie van het Laboratorium voor Pathologie wordt gezocht naar een

Moleculair Bioloog

24-36

UUR

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende, wetenschappelijk ingestelde collega die graag een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en groei van de moleculaire diagnostiek ten behoeve van de pathologie.

Functie-inhoud • Het verder ontwikkelen, evalueren en implementeren van moleculair biologische testen voor de diagnostiek. • Het zorgdragen voor de kwaliteitsborging van de moleculaire diagnostiek. • Samenwerken met een team van 9 enthousiaste analisten en de aandachtspatholoog. • Het participeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek, evenals het uitdragen van resultaten middels wetenschappelijke publicaties en voordrachten.

Het Bureau Studentenpsychologen organiseert twee selfmanagementcursussen van 8 februari t/m 5 april 2011 en van 3 februari t/m 31 maart 2011. De cursussen zijn voor studenten die zich voornemen om te gaan studeren maar er steeds niet toe komen. De beide cursussen bestaan uit 8 (wekelijkse) bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 13:45-15:30 uur of op donderdagochtend van 10:45-12:30 uur. Wie zich inschrijft, dient zich te realiseren dat aanwezigheid wel gerealiseerd moet kunnen worden. Anders bestaat de mogelijkheid tot individuele ondersteuning. Plaatsing: op volgorde van binnenkomst. Aanmelden: t/m 21 januari 2011. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelding en informatie bij Studentenbegeleiding/Bureau Studentenpsychologen, Bastille, rode balie, tel. 2035.

PER

WEEK

Functie-eisen • (Gepromoveerd) bioloog, medisch bioloog of biochemicus met ervaring op het gebied van de moleculaire biologie. Relevante werkervaring en ervaring met moleculaire biologie binnen de pathologie strekt tot aanbeveling. • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken. • Initiatiefrijk en goede communicatieve eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden • Conform CAO Ziekenhuizen. Nadere informatie over de functie wordt u graag verstrekt door mevrouw dr. S. Riemersma, patholoog en de heer ir. H. van der Veen, directeur (053-8526200). U kunt reageren via www.zorgselect.nl (zoek op vac.nr. 11995 en solliciteer).

ZorgSelect

Cursus ‘Loopbaanoriëntatie en sollicitatie’ Deze nieuwe cursus (maart 2011) is speciaal bedoeld voor Nederlands sprekende AIO’s en postdocs. Onderwerpen die behandeld worden zijn: zelfkennis; kernkwaliteiten en verbeterpunten; oriënterend netwerken; het maken van een CV dat bij je plan past; schriftelijk solliciteren; voorbereiding sollicitatiegesprek en assessment. Tot slot is er de mogelijkheid tot het oefenen van een sollicitatiegesprek. Zie voor de verdere informatie en het inschrijfformulier: http:// www.utwente.nl/pao/cursusaanbod/cursus/ loopbaanorientatie_sollicitatie.doc/. Nieuw beleid cursussen OD Er is nieuw beleid vanuit het College van Bestuur over de cursussen van OD. Het is UT beleid dat deelname aan deze cursussen door de faculteiten wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Financiën vormen geen belemmering voor deelname aan deze cursussen. # It is UT policy that participation in these courses is facilitated and promoted by the faculties. Course fees are not an impediment for participation in these courses. Teaching workshop For: Condensed training for lecturers and inexperienced staff members with a teaching task. At: Vrijhof 5.83 on 25 January and 1 March from 09:00-12:30 hrs. The overall aim is to give you a better understanding of the principles of teaching and learning in higher education and

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

improve to your teaching skills. The concept of the course is to focus on your questions about teaching and learning at UT. During the course, you’ll work on the (re)design of a lecture, tutorial and/or other teaching unit in such a way that the results can be applied at UT. More information: Corenelise Vreman, tel. 5669. Registration: m.fernandezfernandez@utwente.nl. Begeleiden afstudeeropdrachten Deze cursus is wat voor u als u studenten bij afstudeeropdrachten (master en/of bachelor) begeleidt. De cursus helpt om voorbereid te zijn op diverse problemen die tijdens het (begeleidings-)traject kunnen optreden. Tijdens de bijeenkomsten worden actief ervaringen, kennis en meningen uitgewisseld, worden tips en gereedschappen aangereikt en worden diverse vaardigheden direct geoefend en nabesproken. Cursusdata: 6 jan. (09:00-17:00 uur) en 13 jan. (13:30-17:00 uur). Informatie: Helma Vlas (tel. 2608/w.d.j.vlas@utwente.nl). Inschrijven e-mail: m.fernandezfernandez@utwente.nl. (Paper) Presentation Skills in English On 24, 26 and 31 January (13:30-17:00 hrs.) the Education Services will organise this course for UT-employees who would like to learn how to give a professional and capturing presenta-

tion on varying subjects. This course aims to teach both the preparation and actual performance of presentations. Most course time will be spent on practising actual presentations. Your presentations will be recorded for video feedback. The discussion will cover all questions on behalf of the participants and will also include a number of themes. More information: Wim Weenk, tel. 2048. Registration by e-mail: m.fernandezfernandez@utwente.nl. Wetenschapswinkel: Inrichting overlegstructuur Al 20 jaar voeren Twentse organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking, regelmatig overleg over hun werkwijze. De samenstelling van deze overlegstructuur is wisselend. Momenteel is het overleg min of meer op de achtergrond geraakt. Door herformulering wil men er nieuw leven inblazen. Vragen die hiervoor beantwoord dienen te worden zijn: ‘wat is de precieze doelstelling van het overleg?’ en ‘wat is de beste communicatiemethode?’.? Contact Aleksandra Berezowska, Bastille 214, wewialgemeen@secr.utwente.nl, tel. 3942 of zie: www. wewi.utwente.nl. Wetenschapswinkel: Van mens tot mens Humana is een ontwikkelingsorganisatie die

zich inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van mensen in arme plattelandsgebieden. Dit doet Humana door projecten te ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling. De samenwerking met gemeenten, bibliotheken en bedrijven is daarbij erg belangrijk. Om deze partijen op de hoogte te houden van de activiteiten en projecten worden er verschillende communicatiemiddelen ingezet. Graag wil Humana weten of deze communicatiemiddelen geschikt zijn voor het informeren van hun samenwerkingspartners. Interesse en/of wil je meer informatie? Contact Aleksandra Berezowska, Bastille 214, wewialgemeen@secr.utwente.nl, tel. 3942 of zie: www.wewi.utwente.nl.

M

edisch centrum

Campus huisartsenpraktijk, open voor nieuwe patiënten: www.campushuisarts.nl, tel. 0532030204. # Tandarts H. Huizinga. Behandeling volgens afspraak. Inschrijving dagelijks. Openingstijden: ma.-do. van 08:00-16:00 uur, tel. 053-4894600. Hallenweg 5, Enschede. # Fysiotherapeut R. Polman. Behandeling volgens afspraak. Openingstijden: ma.vr. van 07:30-21:00 uur, tel. 053-4894181


sport, de lunch en de borrel. Meer informatie vinden op: http://www.ce.utwente.nl/rtweb/ cation/Msc_info_2007.htm.

rStoelvoorDraCHt teCHniSCHe ut ominGSleer

K. Kemna (Bachelor) over ‘Kennisproductiviteit: Kennisontwikkeling als sociaal communicatief proces’, 20 december 2006, 11.00 uur, Maliebaan 45, Utrecht.

TNW

Nieuws weekblad van de Universiteit TwenteaFStuDeerColloquium tn

aFStuDeerColloquium PSy M. Teerhuis (Doctoraal) over ‘The restart behaviour of a waxy crude oil’, 18 december 2006, 16.00 B3, premaster en andere belangstellenB.J. Dieperink (Master) over ‘Retroactive interfeuur, HO T4. Ma 18 dec 2006 is de leerstoelvoordracht rence in anatomical learning using a virtual leahnische Stromingsleer tijdens het 7/8 uur in rning environment’, 21 december 2006, 16.00 uur, C.101. Spreker is Ir. Bernold Leferink werkzaam CU B209. Stork Food Systems. Titel: ‘Toepassingen van mingsleer in de maakindustrie’. Deze vooraFStuDeerColloquia tCW ht is een verplicht onderdeel van het B3-promma (119914 vorming) en staat ofAcademische 06-17366657. Hallenweg, gebouw A, n voor andere belangstellenden. U wordt van N. Reimert (Master) over ‘Overvecht in beweging. info@renepolman.nl, www.fysiotherapie.nl. e uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ontwikkeling en evaluatie van een website voor intermediairs in de wijk Overvecht’, 15 december tuDeerColloquium io 2006, 15.00 uur, CU B101. T. Hofstede (Master) over ‘Inclusive Innovation. De STUDENT UNION Pelgrum over ‘Preparing for the Future invloed van maatschappelijk verantwoord onderdscape’, 21 december 2006, 12.30 uur, N.109. Bestuur nemen op de innovatiekracht en performance van Student Union beStuur StuDent union een organisatie’, 18 december 2006, 16.00 uur, SP6. Student Union op zoekaannaar twee nieuwe Wil jijismeewerken de Create Tomorrow, het A.A. Jonge Vos (Master) over ‘Zelfredzaamheid Skills of aan hetkans, Career Centre? bij rampen. Een onderzoek naar watbestuurders. mensen zelf DitCertificate is je laatste stuurMail je Promoties Remon, r.l.n.tromp@union.utwente.nl. # Kans doen tijdens een ramp om de schade te beperken’, sollicitatiebrief op voor 20 december 2010. maken op een gratis SUAC? Doe mee aan het 18 december 2006, 14.00 uur, SP6. Kijkvanvoor informatie op www.studenMw. drs. A.A. Fleischer (MB) over ‘Rooted in SUAC tevredenheidsonderzoek: www.studentuniK. Berkel (Master) over ‘Determinanten per- meer on.nl/portal. # De SUE BV nieuwe coörsoonlijk gezondheidsmanagement door senioren’, tunion.utwente.nl/werving. # zoekt Komeeneen kijkje fertile soil: seventeenth-century Dutch gartuDeerColloquia bit dinator evenementen. Meer informatie: vacature20 december 2006, 16.00 uur, SP7. nemen in de Unionshop, het assortiment is dens and the hybrid history of material and bank van de Student Union. # In de Union Shop W. Sleiderink (Master) over ‘Samenwerken aan kanmet vanaf nu weer gekopieerd en geprintUnion worden. UT-gifts. # Student euwerth (Doctoraal) over ‘Knowledge sharing knowledge production’, 16 december jeugdzorg op maat’, 112010, januari 2007, nu 16.00uitgebreid uur, CU # Zin in een ciabatta kalkoen-ham of in illy kofween five Dutch-German euregio’s on the subB209. wenst iedereen fijne feestdagen en een 13:15 uur, WA4. fie? Kom naar de Unionbar! # De Bastille heeft of healthcare projects’, 14 december 2006, goed uiteinde. # de Voor evenementen ga naar O. Bieringa (MB) over ‘Tunneling to france; FiloSoFie van De CommuniCatie (246010) tijdens feestdagen aangepaste openingstijden. 0 uur, WA 204. Zie: http://www.studentunion.utwente.nl/bastille/ ongers (Doctoraal) over ‘The relation between www.studentunion.utwente.nl/evenementen. the construction of the lioran road tunnel in openingstijden/. # De beamer uitleen verloopt via ice interface patterns in a Service Oriented B3 TCW. De indeling van de werkcolleges zoals the department of the cantal as a technical de UnionShop. Tel: 053 489 4215. # Info: Student hitecture and the manageability of the service ze op het rooster staan in week 2 op do 11 jan. solution to a cultural problem, 1838-1848’, 16 Union, Bastille kamer 332, tel. 053-4898006. oduction process’, 15 december 2006, 13.00 2007 is gewijzigd. De verroostering is nu als volgt: SP 4. Ochtendgedeelte symposium, 1e t/m 4e uur in december 2010, 15:00 uur, WA4. STUDIEVERENIGINGEN akker (Doctoraal) over ‘The Use of Knowledge zaal Ravelijn Studio. Middaggedeelte sympo-

15

Donderdag 16 december 2010

A

lle faculteiten

EWI

Mw. K. Vanagt (MB) over ‘De emancipatie van het oog; V.F. Plempius’ ophthalmographia en de vroegmoderne medische denkbeelden over het zien’, 16 december 2010, 16:45 uur, WA4. Ir. J. Miedema (CTW) over ‘Synthetic environments in design processes’, 17 december 2010, 13:15 uur, WA4. Drs. S.J.S. Verhaegh (MB) over ‘How community innovation works; a material-semiotic analysis of the wireless leiden wi-fi network’, 17 december 2010, 15:00 uur, WA4. Drs. A.J.A.M. van Deursen (GW) over ‘Internet skills; vital assets in an information society’, 17 december 2010, 16:45 uur, WA4. J. Melai (EWI) over ‘Photon imaging using postprocessed CMOS chips’, 21 december 2010, 15:00 uur, WA4. P.D. Borches (CTW) over ‘A3 architecture overviews; a tool for effective communication in product evolution’, 21 december 2010, 16:45 uur, WA4. Drs. M. Smit (CTW) over ‘Publiek belang: hoe houd je het op de rails? Een studie naar de effectiviteit en legitimiteit van planvorming voor stations-locaties’, 22 december 2010, 11:00 uur, WA4. S.R. Miller (CTW) over ‘Hot Mix asphalt construction towards a more professional approach’, 22 december 2010, 13:15 uur, WA4. E. Dikmen (CTW) over ‘Multiphysical effects on high-speed rotordynamics’, 22 december 2010, 15:00 uur, WA4. N. Izadi (EWI) over ‘Bio-inspired MEMS aquatic flow sensor arrays’, 7 januari 2011, 16.45 uur, WA4. Ing. A. Boogaard (EWI) over ‘Plasma-enhanced chemical vapor deposition of silicon dioxide. Optimizing dielectric films through plasma characterization’, 12 januari 2011, 16.45 uur, WA4. Ir. J.B.C. Engelen (EWI) over ‘Optimization of comb-drive actuators. Nanopositioners for probe-based data storage and musical mems’, 14 januari 2011, 13.15 uur, WA4. Mrs. J.P. Kooken (GW) over ‘Work, learn & Communicate: What, When and Why’, 14 januari 2011, 15.00 uur, WA4. Ir. J.A. van der Bos (TNW) over ‘Air entrapment and drop formation in piezo inkjet printing’, 14 januari 2011, 16.45 uur, WA4.

M

S

tudieverenigingen

S.V. Communiqué Communiqué heeft sinds kort een nieuw kandidaatsbestuur: Kirsty MacGillavry, Benthe Bemelman, Ester van de Ven en Ferie van der Rest zullen in februari het stokje overnemen. # Je kan t/m vrijdag je sok ophangen bij Communiqué. # Vanavond organiseren Sirius en Communiqué een kerstfeest in Café De Pijp. Bier/fris: EUR 1, wijn: EUR 2. Vanaf 22:00 uur ben je welkom. # Op 5 januari in het nieuwe jaar is de eerste borrel van Communiqué. Zorg dat je erbij bent om het nieuwe jaar in te luiden. # We wensen iedereen een fijne kerstvakantie.

Weet jij hoe informatiesystemen en HRM het beste gecombineerd moeten worden? Dan is deze opdracht wat voor jou. Bij Enrichment Technology, gevestigd te Almelo, worden verschillende informatiesystemen gebruikt. Echter mist er het overzicht. Er moet een beeld worden gevormd van de verschillende processen en welke systemen er gebruikt worden. Er is nog geen concrete onderzoeksvraag geformuleerd en deze kan samen met het bedrijf worden vastgesteld. Interesse? Contact Integrand, schrijf je in op www.integrand.nl, mail naar twente@integrand.nl of kom langs in Bastille, 314. Integrand: Meeloopstage Independent Capital Partners (ICP) is actief in Corporate Finance en met name op het gebied van (internationale) fusies en overnames/ M&A en Debt Advisory. ICP is gevestigd in Amsterdam, in het hart van de financiële dienstverlening. Studenten kunnen bij deze stage kennis maken met de werkzaamheden die verbonden zijn aan bedrijfsovernames. Independent Capital Partners heeft een compact team waardoor je het fusie- en overnameproces van dichtbij mee kunt maken. De ideale manier om werkervaring op te doen in een professionele omgeving. Wil je meer weten? Contact Integrand, schrijf je in op www.integrand.nl, mail naar twente@integrand.nl of kom langs in Bastille, 314.

W.S.G. abaCuS Wo 13 dec in de middagpauze hebben we een ALV. Kom kijken naar wat het bestuur te vertellen heeft, of geef je mening over wat er anders kan. # Do 14 dec is ‘Gemaskerd de Karaoke-avond! Zing je alsTijdens een nachtegaal bal’. de ofkerstvakantie als een schorre kraai? Het maakt niet uit. Iedereen is er niets te doen. Enkele activiteiten die is welkom! # Di 19 dec sluiten we het kalenderjaar inafde van plaats vinden: vast met eerste een heuse week kerstborrel. # Op 2011 wo 20 dec kun je je overtollige kilootjes nogkringen, kwijt op het sportNieuwjaarsborrel, Kyros-jamsessie, veld tijdens de sportdag. # Kijk op de site voor foto's buitengewone sociëteitsavond. Interesse van onder andere de spelletjesavond.

voor de vereniging? Kom eens langs op een buitengewone sociëteitsavond in de Pakkerij, kijk op de website (www.csvalpha.nl) of mail het bestuur (ab@csvalpha.nl). ultuur

CULTUUR

Audentis

C

SHot

Tijdens de kerstdagen is de Sociëteit van

Op zo 17 dec geeft het Studenten Harmonie Orkest Audentis tijdelijk gesloten. # 2 Op 1 januari Twente (SHOT) ism het SHOT Oud Leden Orkest (SOLO2) een concert ter ere van het derde lustrum a.s. knalt Audentis spetterend het nieuwe van SHOT. In dit concert worden de muzikale hoogjaar in deSHOT Silvesterparty. Dit feest begint tepunten vanmet 15 jaar ten gehore gebracht. Beide staan onder dirigent omorkesten 0:30 uur en isleiding voorvanalle studenten toeRonny Buurink die al meer dan 12,5 jaar de drijvengankelijk. # Op do. 6 januari a.s. vindt het de kracht achter SHOT is. Het concert is om 14.30 disputenspel plaats.Enschede. Tijdens dit spel zal elk uur in de Ariensgedachteniskerk, De zaal is dispuut open vanaf 14.00 Toegang is 5 euro ( 3 euro eenuur.activiteit neerzetten voor alle voor studenten).

eerstejaars van Audentis. # Meer informatie: www.audentis.nl of bel/mail de Senaat (053-4328384 of senaat@audentis.nl). AEGEE-Enschede

Vanavond, do. 16 december, vindt het welbekende EerstejaarsFeest plaats georganiseerd door de EerstejaarsCommissie, met als thema ‘Back 2 Sjaars’. # Vr. 17 december organiseert AEGEE-Groningen een ‘Pirate Party’, een groepje AEGEE-Enschede’ers zal dan Groningen onveilig maken. # Sociëteit Asterion is geopend op dinsdag- en donderdagavond vanaf 21:30 uur. # Wil je meer informatie of lid worden? Bel 053-4321040, mail naar board@aegee-enschede.nl of kijk op www.aegee-enschede.nl.

Sirius

A.S.V. Taste

Thursday December 16th Christmas party in café de Pijp together with S.V. Communiqué. # After the Christmas break every Thursday MBorrel with Stress 16:00 in the MBasement. # For questions and coffee: Sirius office, Ravelijn RA1324, tel. 3204.

Vanavond en morgenavond zullen de laatste mogelijkheden zijn voor dit jaar om een biertje te nuttigen op de kroeg. # Op di. 4 januari vindt de Kick-In interesse borrel plaats op de kleine kroeg. # Di. 4 januari vindt tevens het Nieuwjaarsdiner plaats voor alle eerstejaars leden. Ter ere van het nieuwe jaar zullen zij een heerlijk diner voor elkaar bereiden.

Dimensie Na tal van activiteiten in de weken voor de kerst wil het 9e bestuur der Dimensie iedereen een hele leuke kerstvakantie toewensen. Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. # Kijk voor de foto’s op www.dimensie.utwente. nl of op onze Facebook. E.T.S.V. Scintilla Ook bij Scintilla is het vanaf volgende week vakantie, maar daarvoor vindt er nog een kerstdiner plaats om het kerstfeest te vieren. # Scintilla trekt zich het lot van de studenten aan. Zo zijn/zullen we bij de stakingen aanwezig zijn en hebben de verenigingskamer dichtgeplakt om leden te laten zien hoe de universiteit is zonder actievelingen. De verenigingsstructuur zal veranderd moeten worden als de kabinetsplannen worden doorgezet. Als je vragen hebt kom dan naar de ScintillaKamer of kijk op www.kenniscrisis.nl.

C

B

Integrand: Afstudeerstage

de Conga georganiseerd door de DEC # In de pauze van do 21 dec is er een lezing over schizofrenie. Deze wordt gegeven door een ervaringsdeskundige. # Op 15 jan. is er de EDMM/EST werkvelddag. Op deze dag worden van elke track 2 workshops gegeven. # Kom eens langs bij Dimensie voor een gratis kop koffie of thee. Kijk voor meer informatie op www.dimensie.utwente.nl.

I

nternationaal

AEGEE-Enschede Tonight, December 16th, the Firstyears Committee will organize the famous Firstyears Party. The theme of the evening will be ‘Back 2 Sjaars’. # On December 17th we’ll visit AEGEE-Groningen for a ‘Pirate Party’. # Our pub Asterion is opened every Tuesday- and Thursday night from 21:30 hrs. # Want to become member or to get to know AEGEE? You can call us on 0534321040, send an e-mail to board@aegeeenschede.nl or take a look at our website, www.aegee-enschede.nl.

D

Programma voor de komende week. Do. 16 dec: eindejaarsvoorstelling Contramime. 20:00 uur, Amphitheater. # Vr. 17 dec.: winterconcert door Musilon. 20:00 uur, Audiozaal. # Za. 18 dec.: SHOT concert samen met QHarmony. 20:00 uur, Audiozaal. # Vr. 7 jan.: theatersportwedstrijd in het Engels door Pro Deo. 20:00 uur, Amphitheater. # Ma. 10 jan.: ‘Broodje Cultuur’, cabaretvoorstelling ‘Getuige’ door Berry Lussenburg. 12:35 uur, Amphitheater. Meer informatie: www.cultuur.utwente.nl. Kunstuitleen UT-medewerkers en -studenten kunnen een kunstwerk lenen (gratis) voor de werk- of studentkamer op de campus. Info: Tessa Lieffering, tst. 5746, e-mail: t.lieffering@ utwente.nl. Open: di./do.: 12.00-13.30 uur. Vrijhof kamer 261 (centrale studiezaal Universiteitsbilbliotheek).

P

akkerij

A.S.V. Alpha Vanavond vindt er een kerstdiner plaats voor alle leden. Aansluitend heeft het sociëteitsbestuur een feest georganiseerd met als thema

Maandag 20 december Schnitzel, Kipfilet, Vegetarische schnitzel Paprikasaus, Pepersaus Gemengde groente, Wortelen Vlaamse frites, Gekookte aardappelen Dinsdag 21 december Kipsaté, Steak grill, Vegetarische balletjes Satésaus, Stroganoffsaus Doperwten, Tjap tjoy Pommes sautées, Rijst Woensdag 22 december Gebakken kibbeling, Kipkarbonade, Groentesoufflé Remouladesaus, Uiensaus Boterboontjes, Broccolimix Frites, Gekookte aardappelen Donderdag 23 december Kipshoarma, Twentse gehaktbal, Tomaten met mozzarella Knoflooksaus, Pepersaus Wortelen, Romanobonen Gekookte aardappelen, Wedges Vrijdag 24 december Runderhachee, Gepocheerde koolvis, Omelette met champignons Hollandaisesaus Haricots verts, Rodekool Frites, Aardappelpuree

De Stek Maandag 20 december t/m vrijdag 24 december Hap aan de Tap Gesloten

iversen

ultuur

Vrijhof Cultuurcentrum

Studentenrestaurant De Waaier

Faculty Club

Kivi Niria Voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst zijn we te gast bij Het Nationaal Muziekkwartier Enschede op wo. 12 januari a.s. vanaf 16:00 uur. Gehuisvest in een strak en modern gebouw, waarvan de akoestiek van de grote zaal landelijk zeer wordt geprezen. Wat weinigen weten, is dat de akoestiek van deze zaal kan worden aangepast aan de eisen en wensen van de voorstelling. Marco Rouw, Hoofd Techniek, vertelt ons daar alles over tijdens een rondleiding achter de schermen. Afsluiting met een nieuwjaarsborrel. Locatie: Nationaal Muziekkwartier, Noorderhagen 27, 7511 EK Enschede. Deelname: gratis. Aanmelden bij kiviniria@utwente.nl. Kivi Niria wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2011. Ariëns Catholic Students This Thursday, DEC16, 8.30PM, Ariëns Catholic Students pray and meet at RC Students’ House Patmos: GJ van Heekstraat 406. Today you are invited to bring your favourite Christmas song and share with us why this song is special to you. Secondly we pray and sing the Rosary together, while meditating highlights of Jesus’ life. Afterwards we will have a Christmas drink together. # Ariëns is a small group of Catholic UT-, ITC- and Saxion-students and -employees. We meet, while learning and experiencing faith together. Next meetings: Dec.16, Jan. 6, Jan. 13. # See: http://ariens.utwente.nl.

Maandag 20 december t/m vrijdag 24 december Weekmenu Het wildseizoen is weer begonnen, vraag onze bediening naar onze wildspecialiteiten.

For the English menu: www.utwente.nl/fb/catering/ studentenrestaurant Voor informatie + openingstijden: UT-Catering: www.utwente.nl/fb Reserveringen Faculty Club en De Stek online via www.utwente.nl


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

12

Donderdag 16 december 2010

Studentenleven

Weekblad van de Universiteit Twente

www.utnieuws.nl nummer 36 - Donderdag 16 december 2010

2

UT N I E U W S 7

Geluk, gezondheid, passie, koppigheid en dynamiek

13

Afscheid van een strateeg

Survivalbaan klaar voor gebruik

ADVERTENTIE

CARRIÈRE SWITCH? WWW.UTWENTE.NL/VACATURES

PRIJS. Het CDA reikt vanavond (donderdag) aan moresgenootschap Ius Sanctus van studentenvereniging Taste de Studentenstadprijs uit. De partij waardeert de actie van het genootschap tijdens Prinsjesdag. De studenten kwamen toen in het nieuws met het spandoek ‘Uwe Majesteit, tijd voor Twente’. Een duidelijke boodschap: het is hoog tijd dat de Koningin eens naar Twente komt om Koninginnedag te vieren. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van 250 euro.

PROTEST. ‘Dit kan niet door de beugel, trek de rector uit de Vleugel’. Onder dit motto ontvoerden protesterende UT-studenten rector magnificus Ed Brinksma uit de bestuursvleugel om hem verderop, in de Bastille, stelling te laten nemen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat lukte. Zie het artikel op pagina 3. Foto's: Arjan Reef

Uitstel instemming reorganisatie C-kolom De Universiteitsraad heeft gistermiddag tijdens de overlegvergadering met het college van bestuur het besluit om al dan niet in te stemmen met het reorganisatieplan voor de communicatiekolom met dertig dagen uitgesteld. De raad is niet tevreden over het huidige voorstel tot reorganiseren van de C-kolom. Daar bestaat onvoldoende draagvlak voor bij de faculteiten, volgens de raad. Dat draagvlak is essentieel voor het slagen van de beoogde bezuiniging, die onder meer inhoudt dat alle marketing- en communicatiewerkzaamheden in een concerndirectie worden gecentraliseerd. Na een fikse discussie kwamen raad en CvB overeen dat er bestuurlijke afspraken moeten komen tussen faculteiten en college. Daarin wordt vastgelegd wat de behoefte is van faculteiten op het gebied van communicatie en welke capaciteit daarvoor nodig is. Selma Laarhoven, hoofd Communicatie, noemde het ‘goed’ dat deze afspraken gemaakt gaan worden. ‘Maar vooral moeten de medewerkers communicatie snel weten waar zij aan toe zijn.’

NIEUWJAARSRECEPTIE. Met cabaret en een fotoexpositie over vijftig jaar UT en veertig jaar UT Nieuws wordt op maandag 10 januari in de Waaier het nieuwe jaar ingeluid. Het programma begint om vier uur met een toespraak van CvB-voorzitter Anne Flierman. Daarna is er een optreden van het duo Rob Urgert en Joep van Deudekom. Om vijf uur begint de receptie en is de fotoexpositie te bezichtigen. De tentoonstelling, die vorige week donderdag werd geopend (foto), is tot die tijd nog te zien in de Vrijhof. Foto: Arjan Reef

einde voor vijftien groepen, brede bachelors, minder faculteiten

UT aan vooravond van grote reorganisatie De UT staat voor een omvangrijke reorganisatie van haar onderwijs en onderzoek. Om de kwaliteitsslag naar excellentie te maken en tevens een bedrag van vijftien miljoen te bezuinigen dienen de vijftien minst presterende onderzoeksgroepen binnen de instituten te verdwijnen. Dat zal ‘zeer waarschijnlijk’ leiden tot gedwongen ontslagen. Verder worden de twintig bestaande bacheloropleidingen omgevormd tot tien brede bachelors en komt er op de campus een university college voor excellente studenten. Dat liet CvB-voorzitter Anne Flierman weten na afloop van een tweedaagse meeting van het universitair managementteam UMT, dat bestaat uit het college, de faculteitsdecanen en de wetenschappelijk directeuren van de zes onderzoeksinstituten. ‘We praten al langer over aanscherping van Route14. We willen scherper gaan koersen en meer focus in het onderzoek aanbrengen. Dat proces krijgt versneld vorm nu we terecht komen in financieel zwaar weer, waarvan we de volle omvang nog niet geheel kunnen overzien.’ Het ITC verwacht een miljoenenreductie omdat het kabinet kort op ontwikkelingssamenwerking (zo werd gisteren in de U-raad meegedeeld).

De kwaliteitsslag in het onderzoek (de zogenaamde 10% bottom up-operatie) was al eerder aangekondigd in de nota sturing van onderzoek. De faculteitsdecanen is tijdens de meeting gevraagd om de komende maanden de zwakste groepen te identificeren. Hoe dat proces zich zal gaan voltrekken wordt nog nader uitgewerkt, maar criteria als visitatie-uitkomsten, citaties en inverdiencapaciteit zijn zeker bepalende factoren. Het getal vijftien is volgens Flierman gebaseerd op de gemiddelde kosten van een onderzoeksgroep - één miljoen - inclusief administratieve en technische ondersteuning, afgezet tegen de al eerder bekend gemaakte vijftien miljoen bezuiniging vanaf 2012.

Het is volgens de CvBvoorzitter ondenkbaar dat deze afslankoperatie alleen met natuurlijk verloop is te realiseren. Er staan dus zeker banen op het spel, niet alleen bij de onderzoekers maar ook bij het ondersteunend personeel. ‘Het gaat om een reguliere reorganisatie’, bevestigt Flierman. Om die te realiseren is volgend jaar de instemming van de UR nodig. De raad werd gisteren al door het CvB ingelicht. De voorzitter van de raad van toezicht, Heino van Essen, woonde een deel van de UMT-vergadering bij. Een algemene mail over het CvB-besluit is deze week te verwachten. Nieuw is verder dat de huidige twintig bachelors worden ingedikt tot tien brede bachelors, met minder vakjes en grotere blokken. Het UT-onderwijs krijgt een interdisciplinair concept waarin nadrukkelijk de drie o’s - van onderzoeken, ondernemen en ontwerpen - worden verwerkt. Naarmate deze bacheloroperatie zijn beslag krijgt wordt volgens Flierman ook duidelijk vanuit hoeveel faculteiten deze opleidingen verzorgd gaan worden. ‘Daar wordt dus nog aan gewerkt, maar het zullen er, los van het ITC, zeker minder zijn dan de

REORGANISATIE, vervolg op pagina 3

InternatIonal

Collega’s (1)

De medewerkers van Acasa stonden afgelopen dinsdagmorgen raar te kijken toen ze bij hun kantoor aankwamen. Een sneeuwtoren blokkeerde de ingang. Veel effect had de sneeuwmuur niet. Voor de medewerkers is er namelijk een andere ingang. Bovendien was met hulp van het Facilitair Bedrijf de barricade binnen vijftien minuten weg. De actie is een protest van enkele UT-studenten tegen de plannen van de huisvestingorganisatie. Vooral het afschaffen van de coöptatieregeling kunnen de studenten niet waarderen. Foto: Stan Peters

voor SPEK & BONEN Oud wordt Nieuw 20 min (wentelteefjes) en 15 min + 30 min oventijd (oliebollenpudding) 1 Januari: heel Nederland is brak van de champagne en jij vast ook. Om van je kater af te komen is een vette hap gewenst en wat is er dan toepasselijker dan van iets ouds iets nieuws (lekkers) maken. Dus deze week wentelteefjes en oliebollenpudding. Gooi de oliebollen niet weg om 24.00 uur maar maak er een lekker gerecht mee op 1 januari. Het oliebollenpuddingrecept heb ik gevonden op Cornette’s culinaire weblog, kijk hier voor nog meer variaties: www.culinette.nl. Smakelijke jaarwisseling! Benodigdheden Wentelteefjes voor 2 personen - 4-6 oude boterhammen zonder korst, 1 ei, 250 ml melk, 1 volle el suiker, 2 tl kaneel, poedersuiker, extra kaneel ter garnering, boter om in te bakken, koekenpan, mengkom en een diep bord. Oliebollenpudding voor 6 personen - 10-12 overgebleven oliebollen in hele

kleine stukjes gescheurd, 3 eieren, 1 blikje gezoete, gecondenseerde melk, 1 pak halfvolle melk, 60 gr gesmolten roomboter, 2 tl kaneel, mengkom, glazen ovenschaal, extra boter om schaal in te vetten, een oven en eventueel: vanille stokje en/of een appel Bereidingswijze - Wentelteefjes: Klop het ei los met een vork en voeg de melk en suiker toe. Dompel een boterham onder in dit mengsel. Het brood moet geheel doorweekt zijn.Verhit boter in een koekenpan en bak de boterham bruin. De binnenkant moet nog lekker nat zijn. Serveer met kaneel en poedersuiker. - Oliebollenpudding:Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop de eieren los en voeg een blikje gecondenseerde melk toe. Eventueel voeg je nu ook het merg van een vanillestokje toe of een klein scheutje vanillearoma. Doe de stukjes oliebol in de kom en voeg de gesmolten boter en kaneel toe.Voeg de halfvolle melk scheutje voor scheutje

Onder redactie van: Maaike en Rayke voorspekenbonen.utnieuws@gmail.com

toe en stop hiermee zo gauw het beslag zo dik is als cakebeslag. Giet dit beslag in een ingevette glazen ovenschaal. Bak de pudding in 30 minuten gaar. Variatie en inspiratie - Wentelteefjes zijn lekker met honing of fruit, bijvoorbeeld: peer of bosvruchten. In plaats van vers fruit kun je ook jam of diepvriesvruchtjes gebruiken. - Oliebollenpudding kan ook gemaakt worden met donuts. - De pudding kan je versieren met glazuur. De makkelijkste manier om glazuur te maken is poedersuiker aanlengen met limonade siroop tot het de gewenste dikte heeft. Rayke Derksen

GA NAAR: www.utnieuws.nl

huidige vijf.’ De nadruk in de driejarige brede bacheloropleidingen ligt vooral op nieuwe technologie in het leerproces en minder op het vergaren van kennis. Het UT-onderzoek zal ook anders worden gefinancierd. Of instituten worden afgebouwd of dienen te fuseren, daarover wenst Flierman geen mededelingen te doen omdat daar nog geen besluit over is genomen. Maar Flierman bevestigt wel dat MESA+ en MIRA ’bestuurlijke prioriteiten zijn van het CvB’. Het funderend onderzoek, met een horizon van tien jaar, blijft voorbehouden aan de speerpuntinstituten (nano, biomedisch, ICT, governance, groene energie/ processen). Dat moet volgens Flierman van excellente kwaliteit zijn. Het andere onderzoek (onderwijsgerelateerd en toegepast) gaat weer terug naar de faculteiten.

Over en...

Sneeuwprotest

Deze krant woensdag- avond al digitaal lezen?

De vrouwelijke collega’s van de vertrekkende hoofdredacteur van dit blad bekenden laatst op deze pagina dat ze de goede man met lede, of liever gezegd vochtige oogjes zien vertrekken. Het was een natte boel daar op de redactie, bij het kleffe af. Als er eenmaal één traantje is gevallen vallen al gauw alle remmen weg en wordt het een compleet tranendal. Het leek wel of er een leiding was gesprongen! Gelukkig zit collega S. sinds kort bij de bedrijfshulpverlening, dus die was er als de kippen bij. Fijn zo’n bedrijfshulpverlener in je midden. Dan kan je met een gerust hart een keertje flauwvallen, of een been breken. Maar intussen hadden ze Bert zo heet deze zestigplusser- wel redelijk op de kast gekregen met rake opmerkingen over zijn hebbelijkheden op de werkvloer. Vanaf deze plek laat onze vrind weten zich nu volledig te herkennen in het geschetste portret. Het klopt allemaal, zijn loopje, zijn werkgeur, zijn etenswaren, zijn scherpe blik, zijn V&Doverhemden, zijn voorliefde voor blond, bruin & gespikkeld, zijn tomeloosheid, zijn oneliners en zijn wielrensokken. Tevens maakt hij, natuurlijk op voorstel van deze vrouwelijke collega’s, gaarne van de gelegenheid gebruik om iets terug te doen. Met als centrale vraag: welke dingetjes ga jij na 1 januari zoal missen? Nou? -dat eeuwige gezeur en ellebogenwerk rond vermeend mooie mannen, die echt nodig geïnterviewd moeten worden -de schaduwminnaars aan de muur -de potjes zalf waarmee ze tijdens een redactievergadering hun handen en andere delen rijkelijk besmeren -hun bulderende gegiechel om niks -de rode kaarten waar een van hen tegenaan loopt tijdens de zondagmorgenpotjes voetbal (echt waar) in de provincie

6

PaGe

-hun charme (echt wel), kameraadschap, collegialiteit en strijdbaarheid -hun tomeloze inzet. Genoeg zo? Steek dat maar in je zak.

Collega’s (2) Toch wel lekker dus, zo’n bedrijfshulpverlener in je midden. Daar kunnen we geen buil aan vallen. Ze levert wat uurtjes in op haar journalistieke werk, maar we krijgen er allemaal een stukje veiligheid voor terug. En wie wil dat niet in deze turbulente tijden? Even een blackout kan nu probleemloos. Bloedneus? Blauw oog? Een clash met collega’s elders op de campus? Boze lezers die de hoofdredacteur toetakelen. Brand? Poederbrief? Geen punt, collega S. staat haar mannetje, hoor. Eventueel mond op mond, daar draait ze haar hand niet voor om. Op heuphoogte draagt ze een speciale hypermobiel. ‘Ja S. hier, alles onder controle, over!’. Veel meer komt er nog uit, maar het gaat de godganse dag door. Op haar bureau liggen uitgestald: helm, veiligheidsbril, laarzen, ehbo-set en een krultang. In geval een schrijvende collega door een teek wordt gebeten. Collega S., toch al een stoertje van zichzelf, is er voor gevraagd. Echt waar, ze werd omzichtig benaderd bij de koffieautomaat. Door de al even charmante en deskundige C., die al jaren met dat bijltje hakt. De vonk sloeg direct over. En anders had S. zich wel zelf aangemeld, reken maar. Nu studeerde ze journalistiek en politicologie, maar eigenlijk had ze liever de brandweeracademie gedaan. Lekker beetje prutsen met zo’n slang en zo. Helm op, mensen redden. En soms een kat. Of een student die door het Drienerlose ijs is gezakt. Of een gepensioneerde oud-collega die de weg kwijt is. Collega S. krijgt ook nog een tweedaagse training ‘hoe red ik mijn baas’. Nou, die baas is bijna weg. Die zal ook deze folklore zwaar gaan missen!

...sluiten

UT-Nieuws stelling v/d week De nieuwe website is een vooruitgang GA naar: http://www.utnieuws.utwente.nl Uitslag vorige stelling:

Ik ga zondag ook naar het Malieveld om te demonstreren EENS

44%

ONEENS

56%

UT Nieuws editie 36  

donderdag 16 december 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you