Page 1


USS CROATIA FANZIN editor's log

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Fanzin v2.0

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

N

apokon je, evo, izašao i moj prvi Fan­zin, te mo­ram re­ći da mi je ja­ko drago što su se baš u o­vom bro­ju dogodile neke promjene, ključne za povećanje kvalitete našeg Fanzina. Hvala Antu i Frenkyju što su se pobri­ nu­li za dizajn napravivši naslovnicu i pri­je­­lo­me u novom izdanju, te samim ti­ me promijenivši oblik Fanzina. Isto tako hvala Lil’Mee što mi je davala savjete i razriješila puno nejasnoća u vezi Fan­ zina, na­pisala ponovno rječnik - ovaj put vulkanski, te što je zajedno s Veroni­kom izlektorirala sve članke. Uz to, naravno, zahvaljujem po­naj­ više lju­­dima koji su mi napisali član­ke, bez ko­­jih Fanzina ne bi ni bilo. NeeData je i ovaj put napisao temu broja u ko­joj nam je otkrio još jednu stranu Star Treka, Cha­ky je omogućio da saznamo svje­že vi­je­sti iz Star Trek svemira, dok se naš no­vi predsjednik Max potrudio napisati riječ pred­sjednika, zabaviti nas vicevima i da­ti konačan oblik reportu s Rikona. Mislim da će Vam se posebno svi­dje­ ti Cvi­­čekov report sa ST Ex­pe­ri­en­cea: pri­ča čov­jeka koji je stajao za mos­tom Enterpri­sea... Uglavnom, zahvaljujem svima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi ovog

Ted;DeA - Vaša nova urednica

Fan­­zina, učinivši ga boljim i kvalitetnijim. I, na­ra­vno, moram zahvaliti i ljudima iz pred­sjedništva što su imali povjerenja u me­­ne i prepustili mi vođenje Fanzina. Ne smijemo zaboraviti da ovaj Fan­zin pred­­stavlja i Udrugu.­ Sigurna sam kako svi Vi, moje drage trekkerice i trek­­keri, že­lite Fanzin učiniti boljim i us­­pje­šnijim, a samim time i Udrugu. Na­­da­m se našoj, još boljoj suradnji u budućnostiLIVE LONG AND DIE FOR STAR TREK! by Ted;DeA

Star Trek Fanzin "USS Croatia" Udruga ljubitelja Zvjezdanih staza

2

Grafički urednik

Franjo Žilić Naslovnica Josip Antoliš

Glavna urednica

Teddea Pisek

Lektori Saša Knežević, Veronika Lucija Srzić


USS CROATIA FANZIN SADRŽAJ

Kako što pronaći

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

EDITOR'S LOG........................."Fanzin v2.0"............................................ 2 SADRŽAJ................................"Kako što pronaći"..................................... 3 RIJEČ PREDSJEDNIKA............."Kapetanov dnevnik..."............................... 4 STAR TREK NEWS..................."Star Trek i dalje živ(i)"............................... 6 KON REPORT.........................."Rikon reporti".......................................... 9 HOSHIN KUTAK......................"Mali tečaj vulkanskoga"........................... 11 TEMA BROJA.........................."Komični elementi Zvjezdanih staza".......... 12 VICEVI..................................."Malo humora nikome ne škodi"................ 23 PUTOVANJA..........................."Star trek Experience"............................... 24 U. LJUB. SFA I FA U HR..........."Udruga Ognjeni Mač".............................. 26

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

3 Lokacija udruge u Zagrebu


USS CROATIA FANZIN RIJEČ PREDSJEDNIKA

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Kapetanov dnevnik...

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Maxxx - novi predsjednik udruge smišlja nove projekte

D

4

ragi članovi Udruge, nakon kra­ ćeg vremena, ponešto sta­gnacije i reorga­ni­zacije, Ud­ruga opet nas­ta­vlja sa svojim ak­tivnim djelovan­ jem. Na re­dov­noj sku­p­štini o­držanoj 18. 11.  2007. us­pješno su provedeni pred­sjednički izbo­ri čija se kam­pa­nja od­vi­jala pa­ra­lelno sa stranačkim izbori­ ma u našoj državi, ta­­ko da je politika je bila svuda u zraku, a i kla­si­čna ša­ pu­tanja, lobiji, letci itd. Čak smo ima­ li i pra­vo sučeljavanje pred­sjed­­ni­čkih kan­di­da­ta na kojem se od­go­varalo na mnoga goruća pitanja i svaki kandi­ dat je mogao predstaviti svoj "politički" program tj. vi­zi­ju koj­om će dalje voditi Udru­gu gdje ju još nitko nije vodio. Na kraju, nakon uzbudljive kampa­nje, pred­ sjednik postao ja, pot­pred­­sjednik je (p)

o­sta­o Dragan "Chaky" Čakarević, a naš biv­ši pred­sjednik Zvonko Reicher sada obavlja dužnost tajnika, moju prethodnu dužnost. Što se moje vizije tiče, ona uk­lju­ču­je pla­­­ni­ranje sadržaja u prostorijama Udru­ ge na mjesečnoj bazi, sla­ganje godišnjeg pro­gra­ma Udru­ge, i - nadamo se - naša konvenci­ja u Zagrebu sljedeće godine. Ako ni­­ste čuli, u Donjem Miholjcu se već or­­ga­­ni­zi­ra­la jedna manja Trek konvenci­ ja, a mi u Za­gre­bu nikako, pa ni­ka­ko, jer ironično, mi u većem gra­du imamo zapra­ vo daleko vi­še pro­blema, što s prostorom za kon­ven­ci­ju, što s financijama. Nada posljednja umire! Također, naš trenutni prostor Udruge nam predstavlja bolnu točku, a posebno sada kada očekujemo priliv novih članova usljed ponovnog


USS CROATIA FANZIN RIJEČ PREDSJEDNIKA

Udruge, nadam se ostvarenju i par "away missionsa" tj. izleta i trek­erskih roštiljada, čim malo zatopli. Prije kraja citirao bih Paxa, jednog od na­ših bivših predsjednika: „Ova Udruga treba služiti druženju lju­ di, omogućiti im da se okupljaju i ras­pra­ vljaju o stvarima koje ih zanimaju, dru­že se i rade, te imaju pristup stvarima do kojih inače ne bi mogli doći. Ako se mene pita, a pita se, to­me će i služiti. Udruga postoji radi ljudi, a ne obr­nu­to.“ Uglavnom, zadovoljan sam s onim što sam naslijedio od prethodne ad­mi­ni­ stracije, lju­di su se aktivira­li, ponovo se oko stolova na sasta­ncima kuju planovi i smišljaju akcije. Trek je u zraku! Evo i HRT nas po­dupire i to treba iskoristiti. Dragi članovi, do idućeg puta bu­di­te do­bri i aktivni!

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

prikazivanja Zvjezdanih staza na HRT-u, te ćemo poraditi na boljoj organizaciji is­ toga. Trenutno se radi na novom dizajnu na­ še, odavno zastarjele, web stra­ni­­­ce, koju će tre­­bati češće osvježavati vijestima ve­ zanim uz naš mjesečni, godišnji program i događajima u Udruzi. Također, po­no­vo se planiramo baciti na snimanje amater­ skih Trek video-uradaka, za potre­be kojih se gradi set u prostorijama u Špan­skom, istim pro­sto­ri­ja­ma o kojima se pričalo da bi mo­gle zamijeniti naše sa­da­šnje na Opatijskom Trgu 10, ali probni pe­ri­od kojim bi ustanovili njihovu pogodnost još uvijek se čeka. Isti set bi nam mogao po­ mo­ći da budemo glavne "face" na nekoj od konvencija (Istrakon, Sfe­rakon) na ko­ji­ma će­mo, kao i uvijek, ak­tivno sud­ jelovati s našim štandom, igrama i kviz­ ovima. Osim Trek programa u pro­storima

by maX

5


USS CROATIA FANZIN Star Trek News

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Star Trek i dalje živ(i)

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Studeni Štrajk scenarista Početkom mjeseca započeo je štrajk američkih scenarista. Svi televizijski i filmski scenariji zamrznuti su, a Star Trek je za dlaku izbjegao ozbiljnije pos­lje­dice. Jasno da će ovo nekim di­je­lo­m utjecati na cjelokupni film, no sreća u nesreći jest završen scenarij koji bi se to­kom snimanja ionako tek neznatno mi­je­nj­ao. Mjesta za brigu nema, a sni­ma­nje teče prema planu. Dolazi i trailer Pisali smo da se radi trailer radnog na­ zi­va ”Central Headquarters” (centralno sje­di­šte). Kao mogući datumi ob­ja­ve spo­ mi­nja­li su se siječanj i svibanj ove go­di­ ne, odnosno premijere filmova Cloverfield i Indiana Jones IV. Za objavu odabran je prvi, raniji datum (18. siječnja), te bi već sada trebao biti dostupan; u njemu ćemo navodno vidjeti izgradnju Enterprisea. Tema iz TOS-a u filmu Michael Giacchino, čovjek za­du­žen za glazbu u XI. filmu, potvrdio je da će glaz­ bena podloga teme iz TOS-a biti ko­ri­šte­ na i u filmu: "Mislim da bi trebalo za­drž­ ati jedinu stvar koja zapravo univerzalno govori 'Star Trek', a to je uvodna te­ma originalne serije." Prve fotografije

6

Nakon što je 7. studenoga počelo sni­ manje fil­ma, procurile su i prve fotografi­ je. Ni­šta se posebno nije moglo razabrati s njih, no - slučajno ili ne - objektivi IESBa na setu uhvatili su Jennifer Morrison, čija je u­lo­ga kasnije potvrđena. Također, Zachary Qu­into uhvaćen je tijekom sni­ manja scen sa Spockom.

"Gornova stijena" također u filmu Vasquez Rock, poznata "Gornova sti­ je­na", također će biti među lokacijama snimanja filma. Toč­nije - već jest, jer se navodno film tre­nu­tno snima u tom kali­ fornijskom nacionalnom parku. Nove uloge Dodjeljene su i nove uloge. Bruce Greenwood dobio je ulogu Christophera Pikea, Winona Ryder bit će nova Amanda Grayson, Chris Hemsworth od­glu­mit će Kirkovog oca, Clifton Collins bit će Ner­ onova desna ruka, a Ben Cross naslijedit će Marka Lenarda u u­lo­zi Spockovog oca Sareka. Potvrđen je an­ga­žman Rachel Nichols i Jennifer Morrison, no njihove uloge nisu još poznate.

TOS-R konačno na DVD-u Prva polovica originalne serije, remas­ terirane u High Definition izdanju, izašla je 20. studenoga. Drugim riječima, TOS sada možete pogledati u rezoluciji od 1.440 x 1.080 pixela, a tu su i no­vi be­ hind the scenes i in­te­ra­ktiv­ni do­da­ci, ko­ mentari glumaca i kreativnog o­so­blja...


USS CROATIA FANZIN Star Trek News

Prosinac I triblovi u filmu

Premijera Star Trek: Of Gods and Men

Konačno je izašao prvi dio filma Star Trek: Of Gods and Men. Ovo je prvi od tri dijela filma, te u­jed­no najveći nekomer­ cijalni Trek pro­jekt dosad. Naravno, film možete besplatno po­gle­da­ti na službenom web siteu: www.startrekofgodsandmen. com. Za gledanje trebate flash, jer direk­ tni download nije, službeno, dostupan. Redatelj filma je Tim Russ (VOY: Tu­ vok), a scenarij potpisuju Ethan H. Calk, Jack Trevino (pisci dvi­ju epizoda za DS9), te Sky Douglas Conway. Popis poznatih glumaca je po­du­ga­čak: Alan Ruck (ST Generations: John Har­ riman), Nichelle Nichols (TOS: Uhura), Tim Russ (VOY: Tuvok), Ethan Phil­ lips (VOY: Neelix), Walter Koenig (TOS: Chekov), Gary Graham (ENT: Soval), Garrett Wang (VOY: Kim), Cirroc Lofton (DS9: Jake Sisko), Chase Masterson (DS9: Leeta), Grace Lee Whitney (TOS: Yeoman Rand), J.G. Hertzler (DS9: Mar­ tok)...

Pomalo (i više nego pomalo) iz­ne­na­ đu­ju­će: stigla je vijest sa HRT-a - od 1. si­ječ­nja 2008. na Drugom programu s e­mi­ti­ra­njem kreće The Next Generation! Epizode će ići na HRT2, svakim radnim da­nom oko 16 sati (+/- 15-ak minuta, pro­vje­ri­ti pret­ho­dno), a reprize će biti na HRT1 iza ponoći. Nakon što se odvrti The Next Generation, najavljeno je re­ priziranje Deep Space Ninea, a potom i Voyagera. Gasi se StarTrek.com? Poprilično nevjerojatno, no StarTrek. com se gasi! Još uvijek nije jasno ka­kva je budućnost samog sitea i sa­držaja na nje­ mu, no tim koji je održavao si­te otpušten je, a to je objavljeno i u oproštajnoj po­ ruci na naslovnici StarTrek.com-a. Izvjesno je, ukoliko se si­te u ovom obli­ ku ugasi, napravit će se novi on-­li­ne dom Star Treka; hoće li to biti u sklo­pu CBS. com-a, ili u nekom drugom o­bli­ku - nije poznato. StarTrek.com dosad je preno­ sio vijesti o XI. filmu, no nije se radilo o službenom siteu filma, koji će zasigurno biti pokrenut u skorije vrijeme. Vijest o gašenju sitea koji radi već 13 godina i jedan je od najstarijih si­te­ova na mreži svih mreža, dolazi kao potpuno iznenađenje, posebice sada kad se činilo da Trek franšiza kreće prema no­vom uzl­ etu. Zbilja bi bilo šteta da sav sadržaj i povijest ovog sitea budu pretvoreni u kičastu flash prezentaciju unutar glo­ maznog korporativnog sitea. CBS, navodno, ne planira ugasiti site, no otpušteno uredništvo ostaje otpušteno. TrekMovie.com "iz izvora bliskih ovom slučaju" prenosi komentar da će "site biti jači, bolji, brži, te živjeti duže i uspješnije nego dosad... ne postoje planovi da ga se ugasi."

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

TrekMovie.com otkrio je da će u fil­mu "go­sto­va­ti" popularna krznata bića ko­ ja svi, osim Klingonaca, o­bo­ža­va­ju - tri­ blovi! Navodno ćemo ih vi­dje­ti u jednoj sceni, u kavezu ili ne­kom sprem­niku. Za razliku od Harlana Ellisona, koji nije bio oduševljen, kasnije od­ba­če­nim, nagađanjima da će njegov Čuvar vječ­no­ sti biti dio radnje filma, David Gerrold, au­tor epizode "Trouble With Tribbles", u ko­joj se triblovi prvi put pojavljuju, bio je oduševljen: "Odlična ideja! Mi­slim da je to sjajno. Uzbuđen sam i mi­slim da je to zbilja zabavna ideja. Tako du­go dok se uklapa u priču i Star Trek sve­mir, ja sam za."

Star Trek ponovno na HRT-u!

by UFPCROATIA www.ufpcroatia.com

7


USS CROATIA FANZIN Kon report

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Rikon reporti

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Filozofski fakultet - mjesto održavanja Rikona

I

8

ove godine mladi entuzijasti još mlađe riječke udruge '3. zmaj' odlučili su se na organizaciju još jednog RIKO­ NA, na­da­jući se kako će barem donekle uspje­ti zacijeliti rane od prošle godine. Za one koji ne znaju, RIKON se tradicio­ nal­no održava u Rijeci u zgradi Filozof­ skog fakulteta (gornja zgrada) te okuplja sve ljubitelje fantasya i SF-a. Kao i svaka kon­vencija, trudi se ponuditi velik izbor pre­davanja, projekcija filmova, serija i cr­ti­ća,te raznih igara, turnira, kvizova i naravno nezaobilazan šank s rolanjem za cugu. Prošlogodišnji RIKON okupio je svega 50-ak posjetitelja u 2 i pol dana, samo jed­nog izlagača i gotovo ni jednu udrugu. Jedino što je funkcioniralo bila su preda­ vanja i nešto igara. Već tada su počela go­vo­rkanja kako je RIKON nastavio puto­ vima njegovih prethodnih organizatora. Međutim, RIKON 2007. je značajno od­stu­­pio od prošlogodišnjeg fijaska i

izne­­na­dio s pripremljenošću i organizaci­ jom pa tako i programom. Za svaku pohvalu je stranica udruge '3. zmaj' (www.3zmaj.hr) na kojoj ste mo­ gli pronaći ne samo program već i kar­tu ”Kako do RIKONA”. Za neki drugi grad to možda i nije problem, ali ako ste ikad pokušali autom u Rijeci pronaći put, znate koliko je važno imati kartu i puto­ kaz. Vrlo vjerojatno je to i jedan od razlo­ ga veće posjećenosti (posjetitelji se ni­su izgubili i odustali). Konvencija je počela u petak 5.10.2007., a službeno završila u ne­ djelju 7.10.2007. RIKON 2007 je počeo, u stilu i tradiciji svih konvencija, s kašnjenjem otvorenja i programa. Međutim, dok bi kod nekih većih i ozbiljnijih organizacija takvo nešto stvorilo veliki problem, kod naših se konven­cija ovakva tradicija pokazala ja­ko korisnom. Većina posjetitelja konven­cija dolazi izvan mjesta održavanja pa kad bi se konvencije držale plana i rasporeda velik broj posjetitelja bi propustio otvo­ re­nje i možda najzanimljiviji dio. Kao primjer, možemo uzeti naše putovanje od Za­greba do Rijeke koje je umjesto plani­ra­nih 2 sata trajalo više od 4 te smo nara­vno zakasnili na otvorenje. Već u startu se moglo vidjeti kako ovo­ godišnja konvencija neće biti ni pri­bli­ žno nalik prošlogodišnjoj. Iako nas je ra­zočarao ”Program konvencije” koji se dijelio svakom posjetitelju, u kojem niste mogli pronaći doslovno ništa osim pro­ grama, a i on je bio krivo isprintan i zbu­ njujuće sastavljen. Nadamo se kako će nagodinu biti malo više podataka o sa­ drž­aju konvencije, opisi predavanja, iga­ ra, udruga i izlagača. Petak je okupio priličan broj posjetitelja i cijelom se konvencijom protezala ugodna


USS CROATIA FANZIN Kon report

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

i zabavna atmosfera koja je trajala do ra­ nih jutarnjih sati. Iako ove godine nije bilo ni približno toliko predavanja kao prošle, ona su bila dobro uklopljena u raspored i njihov se manjak nije osjetio. Svakako možemo reći kako je ovogodišnji RIKON obilježen raznim društvenim igrama koje su bile na raspolaganju u ”Areni”. Tako ste od igara mogli igrati stolno-strateške, roleplaying, igre na ploči i kartaške igre, a ako ste imali sreće tu bi se našao i net­ ko tko bi vam objasnio pravila. Igre su bile stalno dostupne svima i gotovo bez nadzora i jako je čudo kako niti jedna igra nije nestala. Među slobodnim igra­ ma ovdje su se našli: Game of Thrones, Fist of Dragonstones, RISK 2010 AD te mnoge druge, manje poznate SF i F lju­ biteljima, kao Monopoly, Roulette i sl. Žalosna je činjenica što se niti jedna udruga nije došla na RIKON prezentira­ ti, iako je na konvenciji bio priličan broj pripadnika udruga ”USS Croatia” (Star Trek ljubitelji), ”Mos Croatia” (Star Wars ljubitelji), nekoliko pripadnika ”Reda Srebrnog Zmaja”, ”Albusa” iz Pazina, te pokoji pripadnik ”SFere”. Zašto se niti jedna udruga nije službeno pojavila možemo samo nagađati. Je li moguće da konvencije više nisu zanimljive udrugama? Poznato je kako su se struk­ ture svih navedenih udruga u zadnjih par godina bitno promijenile što je značajno utjecalo na članstvo tih udruga, ali očito i na njihov rad. Nadamo se da ćemo na­ godinu vidjeti što veći broj udruga koje svojim prisustvom znatno utječu na do­ jam konvencije, njezin program i sam doživljaj. Opće je poznato kako ni jedna konvencija u Hrvatskoj ne može imati kvalitetan program bez podrške udruga te krivnju za nepotpunost programa ne smijemo prebaciti samo na leđa organi­

zatora već i na leđa udruga koje se nisu potrudile dati svoj doprinos. Za razliku od prošle godine, kada je izlagačku ponudu obilježio samo jedan štand web shopa ”Goblin’s Store”, ove godine su izlagale čak tri trgovine: ”»rna luknja” iz Slovenije koja je u svojoj po­ nudi imala velik broj fantasy-sf-horror igara, zatim ”Balista” iz Zagreba, novi game shop sa svojom ponudom karata i opreme za stolno-strateške igre, te časopis ”United Forces” koji su prodavali razni kožni i metalni nakit. Naravno, svoj štand je i imala udruga-organizator ´3. zmajª, a pred kraj subote je na čitavih sat vremena svoj štand je ”otvorila” i zagrebačka udruga ljubitelja Star Wars serijala, ”Mos Croatia”. Pohvale na en­ tuzijazmu, ali bilo bi nam draže da su uložili i nešto vremena u pripremu te začinili program konvencije kao što im je to i običaj. Subota je prošla znatno mirnije nego petak. Vjerojatno glavni razlog tome je bila i kiša koja je poremetila vanjske ak­ tivnosti: paintball i streličarstvo i potjerala posjetitelje u unutrašnjost na još igranja. Tada su osvanuli turniri: Munchkin, Chez Guevara, Magic The Gathering, Warcraft, Robo Rally i DnD battle arena. Od predavanja nabrojat ćemo samo ona koja su nam se učinila zanimljivima: –– Povijest otrova i njihova primjena –– Temponauti - logički paradoksi pu­ tovanja kroz vrijeme –– Dragons in world mythology, history and their archetypical role –– Program prevencije poremećaja u ponašanju kod adolescenata primjenom RPG-a Pored predavanja i igara, ako ste pogodili trenutak, mogli ste pogledati i

9


USS CROATIA FANZIN Kon report

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

neke filmove, iako je, za razliku od drugih konvencija, izbor bio jako malen. U svakom slučaju, RIKON 2007. je na dobrom putu da postane prava konven­ cija i da ponovi (ili poveća) uspjeh od prije dvije godine (RIKON 2005.) kada su katovi Filozofskog fakulteta doslovno bili puni posjetitelja i izlagača i kada je u Rijeci osvanulo novo doba konvencija. RIKON 2007. je posjetilo oko 200-tinjak posjetitelja, što je oko 4 puta više nego prošle godine. Možemo reći kako su se svi jako dobro zabavili i opustili, ali nis­ mo sigurni možemo li reći kako je kon­ vencija u potpunosti ostvarena. Iako je zabava važan segment svake konvencije, onaj edukativni i prezenterski segment nikako se ne smije izostaviti. Preuzeto s http://www.fantasy-hr.com

A evo i dojmova nekih naših članova koji su bili tamo: Cviček: Šalu na stranu, novi 'Rikon' se vratio na razinu iz 2000., a po nekim stvarima je bio i bolji. Bilo je neodržanih stvari, kao Larp u petak u 22h, falilo je ovog ili onog. Nije imao toliko zafrkantskih događanja kao 'Istrakon' (došao sam tek na kraj Karike ali Spominjalo Se (c) da je imala okus po 'Istrakonu'). Bio puuuno bolji od prošlog, sad je 'Rikon' za mene opet 3. konvencija u Hrvatskoj i to je cilj kojem organizatori trebaju težiti. Kad se pročuje da se 'Rikon' popravio bit će još više ljudi na idućoj konvenciji i bit će još zabavnije čak i ako ostane na istoj razini. Max:

10

Uglavnom, organizatori su probali pokupiti dobre stvari koje smo vidjeli na drugim konvencijama i spojiti ih na 'Rikonu'. To je pokušaj vrijedan hvale i mislim da im je dobro uspjelo, a najbolji dokaz za to je onaj jedinstven osjećaj u nedjelju ujutro kad jedva šećete hodnikom jer je toliko preljepljiv od svega, kao poslije dobrog tuluma.

Dosta toga nisam vidio kao npr. paint ball na koji su nas nagovarali warseri, računajući da smo umorni od penjanja stepenicama te da ćemo bit lake mete. Odgovorili smo im lijepom slikom s njihovim predsjednikom. Igraonice se bile pun pogodak (board gameovi, magic, PS2) i tamo sam proveo većinu vremena (onoj s board gameovima) dok se većina ekipe ubijala od deranja na karaokama i parole ”NEMA SPAVANJA NA KONVENCIJAMA!” koju se toliko trudim uvesti kao standard sviđa mi se što imam utjecaja Chaky: 'Rikon' je bio definitivno najbolji u ovih zadnjih par godina. Pohvala zbog stalno dostupnih igara kojima se lijepo moglo ispuniti vrijeme, šanka na faksu i nekoliko jako zanimljivih predavanja. A kritike: malo bi se kvizovi trebali oživiti, da bude zanimljivo i onima koji ne igraju (na kraju je Najslabija karika ispala odlično),trebala se bolje iskoristiti glavna dvorana sa projektorom... Zmajchek: Uf, bilo je dobro. Osim što smo si dobro popili i skinuli koju kilu, fakat je bilo zabavno i igre i turnir u magicu i oni vampiri.


USS CROATIA FANZIN hoshin kutak

Mali tečaj vulkanskog

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

Tko zna, možda vam zatreba. :) Live long&prosper! (Dif-tor heh smusma:))

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

an’kharh - strah let’theiri - mir kha’wal - šala kin’rer - okrutan kobat’es - slabost qsa’ksas - ljutnja shaula - samokontrola skamaya - privlačnost yaut - ponos ek’talsu - znanstvenik Hakausu - liječnik hasausu - pacijent kitausu - pisac orensu - učenik, student tanafau - umjetnik Ap-Lau - raj dva - vjerovanje ho-rah - ritual ha’su - anđeo tam’a - duh ri-fainu - nepoznato af’tum - kuhinja ha-kel - dom

el’ru - ruka isach - kosa khaf-spol - srce plak - krv shad - mozak spes - glas th’i-oxalra - hvala shon-ha-lock - ljubav na prvi pogled tvi’okh - susjed by Lil'Mee

wak-vel - sat tvi-shal - soba bezhun - oko

11


USS CROATIA FANZIN tema broja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Komični elementi Zvjezdanih staza

O

12

d svih aspekata Zvjezdanih staza možda se komika i komični ele­ menti najmanje spominju u rado­ vima koji artikuliraju dotični serijal. To i nije toliko neobično budući da se ko­ mici inače nešto teže približiti sa znanst­ venog stajališta ili ozbiljnijim analitičkim pristupom. Možda joj se i ne bi trebalo pristupati posve znanstveno, ali svakako se može literarno i esejistički. Cilj mi je ovdje izložiti Zvjezdane sta­ ze kao dramski uradak s naglaskom na komični moment: dakle, što je i zašto je komično u ST-u, te koji je značaj nečega takvog u znanstveno-fantastičnom serija­ lu. Podsjetit ću samo kako je ono komično određenim dijelom subjektivna katego­ rija, te će tako dio ogleda biti načelan i općenit, dok će se nadalje kretati sve uže i uže te će nužno zaposjesti i pokoji su­ bjektivni segment. Ipak, ne činim ovdje evidenciju naslova epizoda niti taksono­ miju vanzemaljskih rasa. Počnimo, dakle, od načelnog i najoči­ tijeg: Kako se ovdje ne bavim toliko kome­ dijom koliko komičnim (i to u Zvjezda­ nim stazama), preskočit ću etimološki uvod te podjele komedije kod kojih ima ne samo mnogo vrsta već i više načina klasificiranja. Komično se manifestira kroz likove, likovi kroz njihove karaktere, a karakteri kroz međusobnu interakciju. Dinamika tih interakcija između različitih menta­ liteta i životnih dijaloga sama po sebi, zbog bogatog kontrasta i antagonizma, zna se činiti smiješnom. Sjetimo se sta­ re paradigme Stanlia i Olia s kojima je ’’tandem komedija’’ filmskog platna i za­ početa. Kako ne bih nabrajao još deset­ ke ili stotine takvih glasovitih parova iz

svijeta serijala, komedija i animacije, koji nužno posjeduju razlike u temperamentu i mentalitetu, dovoljno je reći samo to da neke od manifestacija međusobnih razli­ ka proizvode komičan efekt. Baš kao što igra svjetla i sjene čini mo­ gućima svijet i sliku, percepciju i boje, tako razlike u ljudima i ljudskim poima­ njima imaju mogućnost da pored ne­ sloge i ratova izrode na vidjelo upravo humor koji liječi. Razlike između rasa, razlike između racionalnog i intuitivnog, zapadnjaka i orijentalista, znanstvenika i mistika, razlike između djeteta i čovjeka, muškog i ženskog, između dviju kultura i težnji - sve one predstavljaju dinamičnu igru, ples svjetla i sjene, životnih isku­ stava koja izazivaju smijeh, te su bivala rekreirana isprva usmenim predajama, drevnimkazalištima (tzv. klasična kome­ dija), a zatim brojnim oblicima televizij­ skog medija (popularna komedija). U najširem mogućem smislu govore­ ći, naprosto je čovjek smiješan. No čo­ vjek je čovjeku smiješan, što nas vodi do


USS CROATIA FANZIN tema broja

vrhunca sudeći po tome kako se upozna­ jemo s brojnim izvanzemaljskim rasama čija homogenost i prepoznatljivost poči­ vaju upravo na naglašavanju stereotipa. Promatrajući kroz taj redukcionizam često se upuštamo u hitre opise galaksij­ skih rasa: Ferengiji su pohlepni materijalistički oportunisti s patrijarhalnim šovinističkim obiteljskim uređenjem (osim nekih ele­ mentata Quarkove obitelji). Klingonci su primitivna ratnička rasa kojima je čast univerzalni zajednički na­ zivnik oko kojeg se vrti sva njihova svijest i svijet. Romulanci su ispolitizirani nepovjer­ ljivci, te nadmeni spletkaroši (no čak su uspjeli naći pokojeg prijatelja među Zvjezdanom flotom, koga drugoga nego Geordija LaForgea koji je toliko pozitiv­ na ličnost da katkad djeluje kao da nema centralni živčani sustav. Tu pretpostavku je, doduše, osporio njegov odnos s ofici­ rom Barclayem). Vulkanci su pomalo frigidna napred­ na rasa bazirana na ’’nepogrešivim’’ lo­ gičkim kanonima (no i oni imaju sekte koje se protive službenom statusu quo), represiji emocija putem meditacije i filo­ zofske prakse. Betazoiđani, uzvišeno kraljevstvo men­ talnih čitača ili telepata (s posve nimfo­ manskom visokodužnosnicom Lwaxa­ nnom Troi). Kardasijanci su rigidna militantna rasa s osjećajima reda, rada i discipline (osim kada je ispijanje kanara u pitanju), a ste­ reotip nas Zemljana je možda od sviju outsidera najviše imao čast neumorno definirati Ferengi Quark, koji je jednom izjavio ne­ što kao: hrpa dežurnih dobrica koji pokušavaju poboljšati sebe i sve ostale, licemjerno time namećući svoje standarde svima drugima pod izlikom nenasilja. Možda je bio malko prestrog prema nama, no može mu se oprostiti, jer je tu izjavu pod­ nio dok je posao u baru išao vrlo loše. Primjera, naravno, ima još mnogo. Zbog čega su ovi stereotipi zanimljivi, a

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

subjekt-objekt odnosa ili promatranog i promatrača koji su ovdje istovjetni i ci­ klični. Možda je čak bitnija činjenica da je čovjeku smiješno, jer u tom smislu oči­ tuje se mogućnost da mu smiješno bude upravo bilo što što proizvodi smijeh kao reakciju, a to može biti neko ljudsko dje­ lo odvojeno od čovjeka, može biti pas, mačka, čimpanza, delfin, Klingonac ili android (bilo odglumljeni ili stvarni). To nas i vodi do jedne od definicija humora: ’’Sposobnost ili karakteristika ljudi, objekata ili situacija da proizvedu osje­ ćaje razonode u drugim ljudima. Termin obuhvaća oblik zabave ili ljudske komu­ nikacije koja pobuđuje takve osjećaje, ili koja tjera ljude u smijeh i osjećaj sreće.’’ (Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Comedy) No što je ono što nam može biti smi­ ješno ili komično upravo kod čovjeka i njegovih brojnih manifestacija ili načina bivanja? Recimo, očito je kako su sami procesi učenja, upoznavanja, odrastanja ili kul­ tiviranja bilo koje vrste nužno prožeti ko­ mičnim momentima. Svaka od tih staza okićena je brojnim anegdotama, a što su anegdote nego situacije u kojima je net­ ko pogriješio, nešto krivo shvatio ili dru­ gačije interpretirao te se iz toga izrodilo kakvo spontano ’’neortodoksno’’ zbiva­ nje. U kontekstu Zvjezdanih staza kada koristim riječ ’čovjek’ u njegovu konotaci­ ju ubrajam i sve svjesne izvanzemaljske rase, jer upravo je određena evolutivna, psihološka i duhovna karakteristika sa­ mosvijesti ono što definira ljudstvo ili čo­ vjeka, ma koliko taj termin sam po sebi bio antropocentričan. Rečeno rječnikom Zvjezdanih staza, svi humanoidi su smi­ ješni, tj. posjeduju mogućnost bivanja smiješnima. Zvjezdane staze same po sebi poprište su upravo divne sveopće raznolikosti: ra­ sne, dobne, biološke, interplanetarne, a duh kozmopolitizma implicira da sve te različitosti teže upoznavanju, razumije­ vanju i upravo plodnoj interakciji. Barem određeni dio vremena. Stereotipiziranje ljudskih mentaliteta također je oduvijek bilo komični oblik re­ dukcionizma. U ST-u ono je dovedeno do

13


USS CROATIA FANZIN tema broja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

14

ponekad i komični? Također i zbog toga što podsjećaju na različite aspekte naše vlastite ljudskosti po kojima su kreirani. Većina humanoida, tj. humanoidnih civi­ lizacija i rasa, mogu se dovesti u analogi­ ju s našim vlastitim svijetom i njegovim stanovnicima. Ferengiji su nepopravljivi kapitalisti koji predstavljaju kritiku i kari­ kiranu sliku naše vlastite materijalističke kulture koja osvaja svijet, Klingonci su tako naša karikirana i nerazumna vo­ lja za ratovanjem i osvajanjem koja se i danas manifestira u mnogim dijelovima svijeta, a trebali bi također podsjećati i na lovosakupljačko plemensko društvo po čijem uzoru su i nastali, Vulkanci su očitovanje ljudskih ’scientista’, te stava koji je procvao početkom 20. stoljeća kada su prirodne znanosti pokazale naj­ veće opipljive rezultate. Riječ je, dakle, o pretjeranom slijepom optimizmu u ra­ zum, logičke strukture i egzaktne prirod­ ne znanosti. Romulanci su očito stvoreni po uzoru na Slovence3. Zatim, razvijene rase prikazane su kao oplemenjene du­ hovnim moćima telepatije i drugih feno­ mena koji također prate čovjeka, te su bilježene tokom čitave povijesti, a još uvijek su definirane kao parapsihološki

fenomeni. Dakle, gotovo ništa vanzemalj­ sko nam nije posve strano. Prilazeći nešto bliže praksi komičnog u dramskom uratku Zvjezdanih staza, primijetio sam kako u svakom serijalu ’’komična baklja’’ biva predana jednom nasljedniku. Time želim reći kako svaki zasebni serijal (TOS, TNG, DS9 i dr.) ima jednog lika koji nosi veću odgovornost od ostalih kada je u pitanju komika. Ovaj prikaz samo je mala opservacija koja nema sveopću točnost ili istinitost, upra­ vo zato što nije svim gledaocima nužno najzabavniji ili smješniji onaj kojeg sam ja zamijetio kao ’’dežurnog komičara’’. No ipak držim da u toj opservaciji ima istine. U TOS-u taj lik je doktor Leonard McCoy, u TNG-u Lieutenant Comman­ der Data, u Voyageru opet (hologramski) doktor, u DS9-u to je zacijelo Ferengi Qu­ ark, a u Enterpriseu bismo mogli reći da Trip ima svojih trenutaka nešto više od ostalih.Pa krenimo redom: Evo što za profil dr. McCoya veli online dosje: ’’Njegov temperament povremeno je bio sporan, s vanjskom korom cinizma koja maskira duboku


USS CROATIA FANZIN tema broja

Oduvijek su nesavršeni, manama i sit­ nim podlostima okićeni karakteri na film­ skom platnu bili zanimljiviji i zabavniji za doživjeti od isključivo pozitivnih i jedno­ dimenzionalnih. Quark je upravo oličenje tog šarma nastalog iz vragolastog i nesa­ vršenog, koji toliko često posluži kao me­ dij obožavanja. U svakom slučaju, takvi likovi pružaju onu protutežu potrebnu za dinamiku zbivanja. Tako njegov neumor­ ni antagonizam s Odom tvori dio DS9-a bez kojega bi serijal bio bitno zakinut. Sa­ mom činjenicom da je Quark vlasnik je­ dinog (ili barem glavnom) bara na postaji on ima poznanstva, pa tako i odnose s virtualno svima koji su na stanici ili stupe nogom na istu. Zbog lokacije stanice uz crvotočinu koja spaja kvadrante kao pre­ klopljeni papir, Quark je gotovo u žarištu galaksije kao što je kvark u žarištu ato­ ma, a od vrsta koje su znanstvenici hipo­ stazirali, da moram odabrati, rekao bih da Quark odgovora tzv. ’’šarmantnom’’6 kvarku. Što se holografskog doktora tiče: ’’Pro­ gram AK-1 doista čini doktora genijem kada je u pitanju medicina, ali njegovo ophođenje s pacijentima manje je od po­ sve uzoritog - iako je mnogo uznapredo­ vao od kada je isprva bio šala i nesreća za posadu U.S.S Voyagera. Zapravo, teš­ ko je reći što je evoluiralo više: doktoro­ vo vlastito samopoštovanje ili poštovanje koje mu je ukazano od njegovih kolega što može ponajviše zahvaliti svojoj izne­ nadnoj asistentici Kes, dok ga Torres ne voli pretjerano, a Neelixa ne podnosi.’’ Sudeći po tome kako ovi službeni do­ sjei teže imati što veću objektivnost i suzdržanost ograničenu ponajviše na gole činjenice fabule i karaktera, sma­ tram kako bi se još štošta moglo reći o doktorovom ’’samopoštovanju’’. Istom samopoštovanju koje se povremeno i u raznim situacijama vješto pretače u sa­ moljublje, pretencioznost, pa sve do ho­ lografske megalomanije. To ga svakako čini komičnim karakterom za interakciju jer, osim ovih osobina, krasi ga i ta što počesto nije u stanju biti verbalno suz­ držan, već je dežurni brbljavac i pamet­ njaković. Također, zbog svojih kvaliteta i anti-kvaliteta, od kojih je jedna i turanje nosa u gotovo svako aktualno zbivanje, nebrojeno puta dovodi sebe do komičnih

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

brižnost ispod površine. Njegovo staro južnjačko korijenje vodi do staromod­ nih načina prakticiranja medicine, te južnjačkog naglaska koji bi postao najo­ čitiji u stresnim situacijama. Nepovjerljiv je spram transportnetehnologije i putuje shuttle letjelicom kad god je to mogu­ će.’’ Dakle, imamo počasnog člana Zvjezda­ ne flote koji ima visoka odlikovanja i živi u 23./24. stoljeću, a ima mnoge staro­ modne crte i skepsu prema tehnološkim postignućima. Također, njegov uvijek dežurni cinizam i skeptično susprezanje često djeluju komično i osvježavajuće naspram heroičnog šarmera Kirka koji gotovo glavom prolazi kroz svaka vrata, te spram učestalo logičnog mr. Spocka kojeg McCoy počesto pikira s namjerom da mu dokaže kako ipak nije toliko uspje­ šan u svom panlogizmu. Kada je u pitanju Quark,’’…samoga sebe dobronamjerno smatra empatičnim savjetodavcem, kao i ambasadorom do­ bre volje te legitimnim virtuozom podu­ zetništva…No, zapravo ima reputaciju nekoga tko će baš sve napraviti za odre­ đenu cijenu…ima ruke u svim najilegal­ nijim i najozloglašenijim zbivanjima na postaji…kada ga Odo naziva ’’ogavnim’’ on se hrabro pohvali odvrativši: ’’Do dana svoje smrti’’, te tvrdi kako je laganje dar. S Odom se natječe u bitci dovitljivosti, te iako ona povremeno postaje opaka, među njima postoji određeno uzajamno poštovanje, pa čak i sklonost.’’ Odo ga je u sigurnosnom izvješću u kratkim crtama okarakterizirao: ’’Quark, ferengijski vlasnik bara, samo­ dopadni prevarant koji nije ni približno pametan koliko misli da jest. ’’ Quark je doista unio mnogo života, na­ petosti i komedije u serijal DS9, a nje­ gova interakcija sa svima na stanici obi­ lježena je njegovim neizbrisivim pečatom oportunizma, pohotljivosti, vlastitih inte­ resa, te uvijek prisutne želje za malim, srednjim i velikim razgovorima, savjeti­ ma, te poslovnim i/ili kriminalnim dija­ lozima. Kada ga stavite pored Oda imate plus i minus elektromagnetsku reakciju. Teško da mogu biti više različiti nego što jesu.

15


USS CROATIA FANZIN tema broja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

16

situacija i netrpeljivosti sviju koji su ga prisiljeni slušati. Nadalje, Charles Tucker III (treći), po­ znatiji kao Trip iz serijala Enterprise koji u svojoj simpatičnoj jednostavnosti i ne­ posrednosti, te južnjačkom, pomalo ru­ ralnom šarmu biva lik je koji je mnogima nekako najdraži kada je u pitanju toplina ličnosti koja ima komični potencijal. Čak i sam aristokratski broj u njegovom ime­ nu čini se smiješno neprikladnim za nje­ gov mentalitet. Dosje ga opisuje: Trip je šarmantni južnjak s neobičnim smislom za humor, uvijek u lovu na slje­ deću veliku avanturu. Bilo da je u pita­ nju ronjenje na velike dubine, gradnja svemirske letjelice u orbiti ili međurasno viđanje, Trip je spreman za akciju. Trip je u povijesti zabilježen kao prvi ljudski muškarac koji je ostao trudan i prvi pri­ mjer međurasne trudnoće… Unatoč nje­ govoj djetinjastoj naravi, Trip je poznat i po tome da povremeno zaplače za vrije­ me filma.’’ Dakle, koliko sam zamijetio, svaki po­ jedini serijal Zvjezdanih staza po pitanju humora na određen način biva suptilno centriran oko jednog glavnog uzročnika. Ta tvrdnja je ograničena i činjenicom da u humoru postoje više ili manje suptilne nijanse. Točnije, u ljudskom fenomenu smiješnoga. Istina je da veliko mnoštvo likova u Zvjezdanim stazama posjeduje svoje komične momente, a oni se sta­ nu nazirati tek nakon što se likovi bolje upoznaju - među sobom, ali posebice nakon što ih upoznaju gledatelji. Naime, što duže gledate određeni serijal, to vam gotovo nužno postaje sve više komičan7. Dakle, stanovito poznavanje likova rezul­ tirapoznavanjem mnogih njihovih nijan­ si, načina reagiranja i interakcije. Stvara se određeni stupanj gledateljskog očeki­ vanja, anticipacije i predosjećanja koja gajimo spram tih likova. Upravo taj stu­ panj predvidljivosti u nekih od njih često postiže i komičan dojam8, kao i povre­ meno odstupanje od istog9. Također, Zvjezdane staze počesto bara­ taju oružjem koje nas može nasmijati, a da samo po sebi i nije humor, te nema vidljive šale. Taj efekt postiže se povre­ menim produbljivanjem likova te pozitiv­ nih ili idealiziranih osobina, kao i samom

glazbenom pozadinom serijala. Ono o čemu govorim jest onaj takoreći ’’smijeh od dragosti’’, a ne glasni komični smijeh. Kao primjer istoga mogao bih navesti si­ tuacije gdje Picard stupa u bliži prijatelj­ ski kontakt (iako su u pitanju momenti) s Worfom, gdje Quarkov brat Rom dobije kakvu malu bitku za samopoštovanje, doktor McCoy iskazuje privrženost spram onoga kojeg naziva ’šiljastouhim’, gdje Data zajedno s nekim dođe do nekog su­ štinskog zaključka o naravi, težnjama i ljepotama ljudskosti, kao i brojne druge trenutke. WELLCOME TO THE MIDDLE OF THE ARTICLE

Sada dolazimo do dijela kojemu sam se i mislio najviše posvetiti kada sam imao na umu napisati članak o komičnome u Zvjezdanim stazama. Budući da ne pi­ šem sagu nego o sagi moram se barem donekle ograničiti na jednu egzemplarnu paradigmu ako joj mislim posvetiti dolič­ nu pažnju, te kroz nju demonstrirati ono o čemu je riječ. Pretpostavljam da će se neki fanovi nasmiješiti kada kažem da će ta paradigma biti upravo Star Trek: The Next Generation, te posebice časnik za­ povjednik Data. Koliko god subjektivan izbor bio, ipak s razlogom postoji ono što se u USS-u naziva ’’TNG ortodoksi­ ja’’. Ako je preferiranje TNG-a nad svim ostalim serijalima ST-a osuda, onda sam kriv. Objašnjenje ili obrazloženje zbog čega najviše volim TNG, te su mi ta posada i serijal najbliže srcu, i nije toliko daleko od tematike ovoga teksta. Osobno, serija mi ima nekoliko bodova više za šarm, to­ plinu i humor od sviju drugih. Jedan od razloga je i taj što su ratovanja relativno ograničena (iako ih ima) za jedan istraži­ vački brod, te su humanost, istraživanje svemira, drugih rasa, kao i sebe samih, bili pokretačka snaga i gorivo fabule. Iskreno, teško mi je naći neki osjetni pri­ govor spram bilo kojeg elementa TNG-a, dok bi za ostale ipak uspio istaknuti je­ dan takav. No, vratimo se temi. Naime, spomenuo sam ranije kako je proces učenja, spoznavanja i griješenja, kao i dinamičkih razlika u interakciji, ono što proizvodi ili manifestira komiku kao fenomen. Sam temelj TNG-a jest kroči­


USS CROATIA FANZIN tema broja

Lieutenant commander Data Ako bih morao izolirati jedan jedini lik svih serijala Zvjezdanih staza kao onoga koji mi je priuštio najviše smijeha, to zaci­ jelo mora biti samosvjesni android Data. Naravno da nije svima jednako smiješan, a ponajmanje jedini koji je komičan, no bez sumnje mu dajem prednost kada je u pitanju izdvajanje jednog karaktera kao vodećeg.

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

ti hrabro gdje nitko do sada kročio nije – dakle, upoznavati, učiti i rasti, odra­ stati kao mlada galaksijska rasa. Samo žarište dotičnog serijala određeno je na nešto vedrijoj noti, okrenuto spram znan­ stvene i duhovne avanture te interakcije specifične naravi. Naravno, svi ovi ele­ menti neizostavno su prisutni u svakom serijalu Zvjezdanih staza, ali čini se da su u TNG-u nešto više istaknuti. Serijal, doduše, obiluje i ogromnom ra­ znolikošću iz područja ljudske povijesti, kulture, književnosti, prirodne znanosti, a koja zahvalu duguje (pored kreativnih pisaca, što se podrazumijeva) činjenici da se običavaju prikazivati mnogobrojne dogodovštine iz holodeka. Razonoda čla­ nova u Ten Forwardu i holodeku zauzima veliku krišku vremenske pite u serijalu TNG, a samim time ima mnogo mjesta za manevriranje karakternom pričom po kojoj je taj specifičan serijal glasovit. Sam holodek i njegove brojne epizode dopuštaju nam tako da junake zvjezda­ noga broda vidimo u drugom izdanju, te posve drugačijem svjetlu: kao gang­ stere, detektive, kauboje, tajne agente, pjevače, sportaše i desetke drugih koji najčešće imaju svoje komične momen­ te. Picard kao privatno njuškalo, Barclay kao superiorni mušketir, Worf kao šerif staroga Zapada (da i ne govorim o Dea­ nni s dvocijevkom u rukama i cigarom u ustima), dr. Bashir kao galantni i tanani tajni agent u službi Njezinog Veličanstva. Vidjeti neke od njih kako se prilagođava­ ju raznim egzotičnim scenarijima, te po­ kušavaju izvesti na čistac odnose s holo­ grafskim likovima (koji, iako nisu stvarni, ipak u mnogima stvaraju takve reakcije) katkada je za umrijeti od smijeha. Re­ dovne partije pokera i glumačko vježba­ lište također su poprišta čiji zabavni ka­ rakter obiluje toplom komedijom, a čija je zasluga većim dijelom određena likom kojega ću se dotaknuti sljedećeg. Dakle, pored same predodređenosti serijala na istraživačku aktivnost koja je posljedak bivanja čovjekom, odrastanja i novih spoznaja, te pored naglašene ho­ lodek aktivnosti i razonode likova, TNG ima još jedan element koji ga čini uni­ katnim i nadasve komičnim. To je posve sigurno:

Data uvježbava svoje pokeraško lice

Prvo par općenitosti: Data je samosvjesni android koji teži 100 kg, ima glavni on/off prekidač od­ mah ispod desnog ramena, programiran je da ne laže i ne vara, sjeća se apsolut­ no svega što doživi10, ne može koristiti verbalne skraćenice, posjeduje samodi­ jagnostiku, nadljudsku snagu i vještinu, glasovnu duplikaciju i ’’fully functional’’ seksualnu operativnost bez udjela emo­ cionalne obveze ili reakcije. Po ovoj za­ dnjoj postavci je barem u startu uvelike sličan čovjeku svoga ’spola’. Na ostalim stvarima morao je mnogo više raditi. Iako aproksimira humanoidne navike spava­ nja i radnih smjena, nema stvarne potre­ be za odmorom te često preuzme noćnu smjenu. Datina osobna životna misija jest biti što više ljudskim, te spoznati iiskusiti što je moguće više suštine i bogatstva toga specifičnog stanja, a koje bi njegovo adaptivno programiranje moglo ostvariti: eksperimentima u svemu od umjetnosti, glume i poezije do držanja mačke Spot kao ljubimca, zatim imitirajući ljudskost koja se proteže od smijeha, kihanja i zviždanja sve do plesa, uzgajanja dlaka na licu i noćnih rutina.

17


USS CROATIA FANZIN tema broja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

18

Također, fascinacija starom zemalj­ skom detektivskom beletristikom povela je Datu prema hobiju igranja uloge Sher­ locka Holmesa i Dr. Watsona sa G. La­ Forgeom u holodeku: pročitavši prethod­ no, naravno, sve Holmesove knjige. Taj interes se razvio, te izdužio u posve pravi kazališni, glumački interes, a nakon toga i glazbeni, pa je učio svirati violinu, gita­ ru, obou i frulu nastupajući u brodskim predstavama. Zatim, tu su step, dvorski ples, razne vrste slikarstva... Data tako­ đer igra poker, blackjack i Stratagemu (dovoljno da izjednači s prepotentnim majstorom igre Sirna Kolramiem kojega je ’’rasturio’’), te trorazinski šah. Nešto bliže njegovom cilju otkrivanja ljudskosti dovelo ga je otkriće ’’emocio­ nalnog čipa’ stvorenog od dr. Nooniena Soonga, koji je odlagao koristiti više od godine dana, nakon čega je bio uspješno instaliran, iako ga je Data koristio u pri­ vatno vrijeme te bi ga najčešće isključio na dužnosti ili u stanju uzbune. Humor je bio koncept koji mu je do tog vremena u većoj mjeri ostao nedokučiv. Same nabrojane karakteristike i hobiji karaktera i lika Date djeluju iznimno obe­ ćavajuće za jednu fabulu i kreaciju lično­ sti, a čini se kako su pisci i glumci izvukli goli maksimum iz osmišljenog koncepta. Dakle, Datina ličnost koncipirana je oko težnje za bivanjem i upoznavanjem čo­ vjeka i čovještva u svim njegovim nijan­ sama. Samim time on se može usporediti s djetetom koje kroz odrastanje upoznaje svijet i uči biti čovjek, a u tom procesu postoje bezbrojna pitanja, od kojih je mnoštvo filozofskih, i koja upućuje sebi, svojim mentorima i prijateljima, zatim brojni eksperimenti, iskustva i iskušava­ nja, te pokušaji od kojih su možda poku­ šaji shvaćanja humora najeminentniji od sviju. Kada Data i uspije ostvariti željeni cilj i nasmijati posadu, to je onda gotovo uvijek postignuto nehotice i nesvjesno, dok kada to svjesno pokušava lica ostaju hladna. Vidjeti Picardovo lice s izrazom netrpeljivosti i blagog gnušanja na Dati­ no rekreiranje prastarog barskog humora tipa ’’take my wife, please’’ koji je modi­ ficirao u ’’Take my Worf’’ je skroz komič­ no, ako ne Picardu, onda sigurno nama gledateljima.

Često znaju biti smiješni naprosto po­ kušaji i želja da se bude smiješan, kao i sam neuspjeh, a u neuspjesima je Data bio vrlo uspješan. Kroz njegov proces učenja i upozna­ vanja čovjeka isto čine i članovi posade, kao i gledatelji serijala koji o istim pita­ njima mogu mozgati i pokušati odgovo­ riti na njih, kao što je čovjek činio tisuć­ ljećima. Samosvjesni android kao jedna od glavnih uloga u TNG-u oličenje je onog često inteligentnog, suptilnog i vrcka­ vog humora kakav je jedini i dozvoljen u znanstveno-fantastičnom serijalu. Oliče­ nje upravo onih antagonizama i procesa koje sam na početku i okarakterizirao kao potencijalno komične. Datin gotovo svaki pojedini uspjeh ili neuspjeh bivanja više ljudskim ostavlja smiješak na licu, a ponekad i više od toga, dok je njegova suštinska suprotstavljenost čovjeku plod­ no tlo vječito prisutne interakcije, učenja i posrtanja. S druge strane androidskog novčića, Data je superioran u gotovo svim moto­ ričkim i mnoštvu umno-diskurzivnih ka­ tegorija, baš kao što je i izrazito sofistici­ ran kompjutor sa sto kilograma lijevanih mišića. To je strana Date koja također povremeno zapanji i unese humora i ži­ vosti u serijal. Ostali komični elementi u i iza TNG-a Dakle, kao dramska, te također i ko­ mična SF saga TNG sadržava mnoštvo drugih likova koji doprinose humoristič­ nom šarmu. Svaki specifičnim intenzite­ tom i sebi svojstvenim načinom. Uzmimo, recimo, čelnika osiguranja Worfa kao primjer. Po definiciji Worf je Klingonac u ljud­ skom svijetu, krajnje discipliniran, ozbi­ ljan, nedruštven, formalan do srži. Ukrat­ ko, za malo stvari lik Worfa može reći da mu srce zaigra kada na njih pomisli. O zbijanju šala i ležernom šarmu da i ne govorim. No, upravo je iz tog rigidnog korijena Worf procvao u mnogo veći, kompleksniji, humorističan lik. Njegova interakcija sa cijelim vanjskim svijetom i brodskom okolinom toliko je formalna i


USS CROATIA FANZIN tema broja

dovati, često bivaju izazvani, te bilo da se pretvore u reakciju ljutnje, smetenosti ili zbunjenosti djeluju komično. Dakle, Lwaxanna i Q, dvije individue bez kojih bi Picard zasigurno mogao živjeti, ulijeću u pletivo serijala kao nerazmrsivi čvori­ ći s kojima se Picard kao ciljana stranka najviše morao petljati. Lwaxanna na veleštovanog Jean-Luca gleda kao na slasni sendvič s muškim punjenjem i preljevom visoke titule, te ga uporno pokušava ’’opustiti’’, a slično kao i svoju Deannu (’’little one’’), sramoti ga redovno kao švicarski sat. Ona je uzro­ kom toga što je možda i jedini put kada je Picard izrekao ’warp 9’ bilo urnebesno smiješno. Bilo je to nakon što je se uspio riješiti s broda nakon vrlo sramotne ak­ cije one ferengijske otmice gdje je JeanLuc morao glumiti da je ludo zaljubljen u dotičnu kako bi je dobio natrag. Cijela ta ’misija’ bila je dovoljno neugodna za ka­ petana da se brzina bijega od Lwaxanne može mjeriti jedno s onom od Borga. I sama Majel Barrett Roddenberry, Geneo­ va žena i glumica lika Lwaxanne, okarak­ terizirala ju je kao ’’slobodan duh koji je ujedno i napast’’. Što se Q-a tiče, problemi postaju samo još kompliciraniji. Naime, Q je svemogu­ će biće iz metadimenzije zvane Kontinu­ um. Biće Q koje podsjeća na starozavjet­ nog kapricioznog boga može apsolutno sve što poželi. Sve osim pobijediti vla­ stitu dosadu zbog koje redovno mrcvari posadu Enterprisea i Picarda (kao i neke druge oblike života u našem fizičkom svemiru) koji mu je posebice zapeo za oko, te kojeg neiscrpno vrijeđa na osnovu inteligencije. Na gotovo svako drugo Pi­ cardovo pitanje Q odgovara manje nego blagoglagoljivo, a budala, imbecil, ogra­ ničeni, primat, sićušni um, primitivno li­ nearno biće i slijepac samo su neke od titula kojima je oslikao Picarda kojeg na brodu svi članovi posade inače poštuju do groba. Komika Q-ovog lika upravo je u udo­ voljavanju svojim sebičnim željama, te dovitljivim, sarkastičnim i uvredljivim doskočicama, kao i impersonacijama kojima obasipa članove posade. Q kao svemoguće biće poznaje mnoge manje ili više fine nijanse vrijeđanja, pa tako i

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

sputana da je i najmanje odstupanje od tog kanona osvježavajuće, pa često i ko­ mično. Dapače, Worf je pod spisateljskim perom scenarista i vrhunski umješnom glumom M. Dorna s vremenom prera­ stao iz dosadnog službenika visokog čela (oprostite na izrazu) u omiljenog mrgu­ da, te gunđala koje svojom jednostavno­ šću i povremenim ozbiljnijim govorima u domenama privatnog života rijetko koga ostavi ravnodušnim, a često navede na glasan smijeh. Worfov osobni osmijeh u serijalu postao je rijetkom endemskom biljčicom koja kada pokaže svoje lice iz­ mami jedan i od publike. Evo što Patrick Stewart kaže na tu temu u jednom od intervjua nakon završetka snimanja seri­ jala : ’’Ono što je Michael učinio s Wor­ fom bilo je nešto posve izuzetno, jer on je klingonski zaštitarski časnik, što je dosta usko polje za rad s karakterom, ali pogle­ dajte što se dogodilo s njime. Pogledajte domet i dubinu koju je unio taj lik i tu po­ sve neizostavnu crtu humora koja postoji u filmovima zbog Worfovog lika. Bogat i vrlo komičan. Michael je unio taj ozbiljni, ledenog lica način komedije i glume koji je iznimno zarazan.’’ Također, moram priznati da je upravo Worf bio onaj lik koji je najviše zacijelio onu post-TNG-ovsku ranu kada je seri­ jal završio s emitiranjem, a DS9 netom započeo. Nije se bilo lako naviknuti na posve nove likove, novog kapetana, nova zbivanja, te statičnu lokaciju svemirske stanice s pomalo prigušenim svjetlima. No, kada je nakon određenog uvodnog perioda Worf stupio na scenu, bila je to nešto drugačija priča. Poznato i velebno lice unijelo je malko starog šarma, te je barem malim dijelom TNG zaživio unu­ tar serijala, a i sama Worfova nostalgija za starim vremenima Enterprisea bila mi je draga za čuti, jer sam je dijelio s njim. Mogao bih još spomenuti manje fre­ kventne likove poput Lwaxanne Troi i Q-a - osim što su sami po sebi često služili kao humoristični katalizator, tu je svaka­ ko i njihov specifičan odnos sa Jean-Lu­ com Picardom koji je također povremeno bivao uzrokom smijeha. Naime, kapetan jednim dijelom, kada je duhoviti efekt u pitanju, funkcionira po principu sličnom Worfu. Njegova ozbiljnost i suzdržanost, te formalnost koju osjeća da treba posje­

19


USS CROATIA FANZIN tema broja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

20

ljudske povijesti i folklora kojima ih neri­ jetko dočarava. ’’Lik se pojavio kao arogantan i zloću­ dan, definitivno ne kao netko duhovit, no kada sam se pojavio drugi i treći put ljudi su uvidjeli kako bi mogao imati komične sposobnosti. Najbolja epizoda je vjerojat­ no ona gdje gubim svoje moći - ’Deja Q’. Čak mislim da su malo i pretjerivali u ne­ kim komičnim efektima, što je većinom bila moja krivica.’’ – smiješeći se rekao je John de Lancie, glumac koji je odigrao Q-a, a nadalje se prisjeća: ’’Moje prvo upoznavanje s tim imenom bilo je preko mog agenta koji je rekao: ’Imaš audiciju za lika po imenu…pa…ovdje piše samo slovo ’q’, ali mora da je tipfeler, mora biti nešto drugo, još nešto.’ ’’ Od dodatnih pikanterija mogu nabroja­ ti poručnika Barclaya koji svojom neprila­ gođenošću uveseljava gledatelje i ozloje­ đuje neke članove posade. Svojom lošom punkcionalnošću, težim izgovorom, ner­ vozom i neortodoksnim holografskim pro­ gramima imao je popriličan humorističan impakt na serijal. Možda je i jedini lik u cijelom TNG-u kojemu su članovi posa­ de nadjenuli pogrdni nadimak (Broccoli), isti onaj koji je na naplatu igrom slučaja dočekao upravo kapetana Picarda. Bio je to jedan od onih zbilja komičnih trenu­ taka gdje se Jean-Luc uspije obrukati, a Data pokušava ublažiti situaciju svojom simpatičnom, no neuspješnom taktikom racionalizacije. Što se tiče smijeha iza kamera, njega je bilo i više nego što neki mogu pretposta­ viti. Svi glumci su, na veselje nas oboža­ vatelja, u privatnim intervjuima redovno izjavljivali kako su u privatnom životu ostali vrlo bliski, te koliko su se smijali i zabavljali na snimanjima serijala, zatim koliko im je sve to na nepojmljivo pozi­ tivan način obilježilo život, te s kojim su užitkom i predanošću slijedili Geneovu viziju. Jonathan Frakes, režiser nekolicine epizoda serijala i glumac koji igra W. T. Rikera, izjavio je: ’’Glumljenje svih tih karakteristika koje su toliko fokusirane i zahtjevne iziskivalo je ispušni ventil, opuštanje, mogućnost da nastupi lako­ ća, tako da je između kadrova naše seri­ je toga bilo više nego u bilo kojoj emisiji

na kojoj sam ikada radio. Bila je to zbilja sveopća zafrkancija… Nije bilo ni jed­ nog dana kada sam dolazio na posao na Paramountovo parkiralište a da si nisam rekao: imam najbolji posao na svijetu. Pogledaj s kim ću danas glumiti. Iako je toliko rano izjutra da je još uvijek mrak, a sinoć smo ostali do kasno…bolje je od običnog posla. ’’ Njegov kapetan Patrick Stewart izjavio je: ’’Bili smo poznati kao najnediscipli­ ranija glumačka ekipa’’, a ostali časnici samo su potvrdili rečeno: LeVar Burton (La Forge): ’’Smijali smo se. Zbilja smo nasmijavali jedni druge. Bili smo zločesti, ali uvijek bismo obavili svoj posao. Uvijek.’’ Brent Spiner: ’’Svi smo to činili (misli na nasmijavanje) i bilo je odlično, zbilja jest. Jer, svaka osoba u seriji je bila ko­ mičar. Patrick je urnebesan, no svi su ko­ mičari: Gates, Marina…svi.’’ Atmosfera uzajamnog poštovanja, pre­ danog rada, druženja i prijateljstva, pa tako i salvi smijeha, bila je prisutna s obje strane kamere. Uvjeren sam kako sam zaboravio napo­ menuti barem još nekoliko komičnih se­ gmenata, no barem mogu biti siguran da sam ih načelno obuhvatio govoreći o fe­ nomenologiji smiješnog. Teško je uhvatiti svačiji lik za rep, posebice zbog toga što ih je toliko, te zbog toga što i od ozbiljne stvari katkad možete izvući smiješak. Na početku sam postavio pitanje koji je značaj komičnog u jednom znanstvenofantastičnom serijalu ili žanru. Spoj komedije i znanstvene fantastike vrlo je zahtjevan ’’hibrid žanr’’, posebi­ ce ako u pitanju nije trash SF, SF loše kvalitete ili parodija nekog eksplicitnog SF sadržaja. Dakle, uspješan spoj znan­ stvene fantastike ilifantastike s komičnodramskim elementom rijedak je i naširo­ ko omiljen, te je zacijelo jedan od uzroka činjenice da uradci kao što su Zvjezdane staze, Ratovi zvijezda, Harry Potter, Gos­ podari prstenova i neki drugi prerastaju vremenske i idejne granice jednog film­ skog ostvarenja i postaju naprosto kult kojem gravitiraju čitava desetljeća, mili­


USS CROATIA FANZIN tema broja

simpatije dokazuju da čovjek najčešće pozitivno reagira na humoristične ele­ mente inkorporirane u bilo koji sadržaj ili žanr. Humor nas zbližava s likovima i uzro­ kuje onu dopadljivost koja je, kao što Patrick Stewart reče za Worfa, vrlo zara­ zna. A doza humora ili komičnog unutar bilo kojega filma ili serije, pa tako i znanstve­ ne fantastike, kao što svatko može za­ ključiti, služi isključivo kao vrsta razono­ de, užitka i poistovjećivanja s publikom. Uspješno spojena s jednim ozbiljnijim žanrom kakav je kvalitetan SF, daje ništa manje od epskog ostvarenja koje se opje­ vava dugi niz godina, te čije ime plamti u povijesti filmske umjetnosti.

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

juni fanova i mnogo generacijskih skupi­ na. Možda je upravo manjkavost protuteže ozbiljnom znanstvenom ili bojnom sadr­ žaju, a čija je okosnica u šarmu i komič­ nosti likova poput Date, Yode, Gandalfa i drugih, razlogom zbog kojih serijali po­ put Galactice neće doživjeti status kul­ ta već ’’samo’’ odličnog SF-a. S time u vidu, isključivo po mom skromnom mi­ šljenju, serijal Firefly imao je veliki po­ tencijal da preraste u vrlo popularnu i omiljenu sagu. Imao je vrlo šarmantnu, zanimljivu, pa i komičnu interakciju liko­ va, a priča u pozadini galaksije nije bila manjkava, te manje ili više nategnuta od bilo kojeg scenarija koji opisuje daleku budućnost Zemlje. Dapače, Firefly je u nekim segmentima bio čak i ’realističniji’ od nekih elemenata divova poput Ratova zvijezda. No, njihov pravi potencijal, kao i krošnja koja se eventualno treba razviti iz sjemena, ostaju stvari o kojima se da samo nagađati. U svakom slučaju, sve te

by neeData

21


USS CROATIA FANZIN Vicevi

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Malo humora nikome ne škodi Otišao Wesley kod gatare. Gatara mu reče da će ubiti 6 triliona ljudi. Vraćajući se kući on vidje da se dijete guši u rijeci. Pomisli: - Hajd, kad ću već ubiti 6 triliona da spasim jedno. Otrča do rijeke, spasi dijete. Dolazi uspaničena majka i zahvaljuje mu se. Onda se obrati svojoj kćerkici: - Katarina, reci čiki hvala! Dođe Tuvok kod doktora: - Doktore, gubim pamćenje. - A od kada? - Šta, od kada?

Što klingonac kaže kad vidi 6 mjeseci mrtvo tijelo? - GAGH! Bila dva klingonca u mraku, dođe treći i za­ kolje ih. Koja je razlika između vulkanca i kante pune 486-ica? - Kanta! Ušla Kes u restoran i kaže: - Neelix ovdje nešto smrdi po mrtvom lešu... Neelix, Neelix, NEELIX!!! Klingonska kletva: - Dabog da ti ja odsjeko ruke i poslije toga dobiješ svrbež! Stoji baba Janeway i čeka turbolift broj 1, do nje 7 od 9 čeka turbolift broj 7. U to dođe turbo­ lift broj 17 i uđu obje.

22

Koja je razlika između babe Deane Troi i En­ terprisea? Zna se koliko je bilo ljudi na Enterpriseu!

Idu dva Enterprisea galaksijom, jedan je 1701, a drugi skrene lijevo. Došla Dr. Krašer kod holodoktora i kaže: - Ima li možda kakva terapija da mi sise narastu kao kod Troi ali bez operacije? - Pa, probajte trljati toaletnim papirom između vaših sisa. - A jeste li sigurni da to djeluje? - upita ona. - Pa djelovalo je na vašu guzicu. Došla baba Janeway kod doktora i kaže: - Doktore Chakotay je sad 300% impotentan! - Kako to - čudi se doktor - znam da je bio im­ potentan 100%, kako sad odjednom 300% ? - Ma doktore - opet će baba Janeway - jučer on pao niz stepenice, slomio sve prste i pregriz’o jezik. Išla dva ćelava vulkanca ulicom, jedan po­ digne obrvu do kose, a drugi kaže „Fascinantno!“ Dođe Worf doktoru i kuka: - Doktore, imam penis kao beba. Pogleda doktor i kaže: - Zaista, 35 cm dug i 3 kile težak! Idu dva fasera hodnikom i pucaju od smijeha


USS CROATIA FANZIN Vicevi

Ako se brod kreće 0,2 c i u njega piri vjetar oko 30km/h, koliko onda palačinki stane u slono­ vo uho ako je kugla sladoleda 1 KM? Koja je razlika između kruha i Neelixa? - Kruh se drobi kad ga režeš. Natjecali se Tuvok i Spock čije su uši šiljatije. Tuvok probuši balon, a Spock izreže rupu u prozoru...

Što je to Wesley – klik – crveno? - Najsretniji dan u trekkerovu životu. Što je baba Janeway s dvije moždane stan­ ice? - Greška u teleportaciji. Koja je razlika između komarca i Neelixa? - Komarac nervira samo preko ljeta. Našle se baba Janeway, 7 od 9 i baba Torres kod Q-a koji je rekao da će ih ubit ako kažu laž. Prvo počne baba Torres: - Ja mislim da je 7 od 9 kurva - i nestade… Zatim dođe 7 od 9 i kaže: - Ja mislim da je baba Janeway kurva - i nestade… Na kraju dođe baba Janeway i kaže: - Ja mislim... - i nestade. Kako znamo da Data radi na magični dim? - Kad dim izađe više ne radi!

Koliko je puta baba Janeway prekršila primar­ nu direktivu? A - neizrecivo B - korijen iz minus 1 C - neizvedivo D - šta sereš, ona to nikad ne bi napravila! Što je Tuvok rekao Parisu u turboliftu u 181. epizodi? A - sad B - mi ga C - možeš D - pušit! Gdje se točno nalazi Voyager? A - odgovor se nalazi pod D B - pod B, C i D su gluposti, vrati se na A C - jedino B vrijedi D - točno je pod C

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

Spavali baba Janeway i Chakotay kad usred noći zazvoni komunikator. Digne se baba Janeway da odgovori. Dođe do komunikatora i pritisne ga, a s druge strane se čuje Sevenin glas: - Jel zrak čist? Baba Janeway poklopi i vrati se u krevet, a Chakotay je pita što je bilo. - Seven pita jel zrak čist. Pa otkud da ja znam, ne držiš trikorder u spavaćoj sobi!

Par pitanja za milijunaša:

Kakva je razlika između lijeka za HIV i lijeka za babu Janeway? - Lijek za HIV će se u budućnosti vjerojatno pronaći. Neelix: Zašto ne nabavimo kantu za smeće? Torres: Šuti i žvači! TELEPORTIRO TI PAS MATER! Why was STAR TREK so successful? - It had good Genes. Do you know what they call a Klingon with half a brain? - GIFTED! Do you know what they call a Klingon with no bain at all? - Normal.

by maX

23


USS CROATIA FANZIN Putovanja

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Star Trek Experience

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

B

24

ilo je to jednog vrućeg lipanjskog poslijepodneva u Las Vegasu. Nakon vikenda dosađivanja po kockarnicama, konačno je došao red da posjetim i Star Trek Experience, uz razgledavanje Star Trek muzeja, Quark’s Bara, te shopping u najvećem ST dućanu na Svijetu. Prijatelji iz Udruge su me obavijestili o tom showu i poručili da svakako odem na ST Experience kad sam već tamo. Tako sam se uputio u poznati hotel Hilton gdje se to održava. Prošli smo kroz hodnik hotela i našli se u redu pred ulazom na show. Karta je uključivala dvije ”predstave” - Klingon Encounter i Borg Invasion. Koštalo je nešto više od 40 dolara i šalio sam se kako su cijenu baš mogli zaokružiti na magični broj 47. Na ulazu nije bila velika gužva, ali su nas obavijestili da prvo stanemo u red za Borg Invasion jer će za par minuta početi zadnji današnji Borg Invasion, tako da možemo prisustvovati na oba događaja. Dok smo čekali, u hodniku smo razgledavali razne izložene ST rekvizite. Očekivao sam da će predstava sadržavati tek nešto više od sjedenja u fotelji sa 3D naočalama, tako da sam bio ugodno iznenađen što sam (s ostalih dvadesetak lju­di iz grupe) na kraju uživo sudjelovao u do­ga­đa­ju koji je bio podijeljen na akcijski dio, gdje si i sam dio događanja, i dio koji se gleda pomoću 3D naočala (sjedi se u shuttleu). U akcijskom dijelu su scenografija i e­fe­ kti jako lijepo napravljeni - sav interijer ’sve­mir­ske postaje’ je u Star Trek stilu, tako da se dobije ugođaj kao da si u filmu - pov­la­čiš se iz jedne u drugu prostoriju svemirske postaje dok Borg dronovi na­ pre­du­ju za tobom i asimiliraju sve pred

so­bom, kompjutori počinju zeleniti dok ih Borgovi asimiliraju, svako malo se nešto zatrese, jednog od voditelja u jednom tre­nutku Borg ugrabi iz upravo uništenog zida plafona i odvuče u nepoznato, dok mi bježimo prema shuttleu spremnom za bijeg.... Tek pred kraj dolazi standardni show sa 3D naočalama (tj. safety visorima ;) ) u u­nu­tra­šnjo­sti transportnog broda gdje mi ’glumimo’ preživjele civile. Taj 3D dio nije puno bolji od sličnih 3D pred­sta­va (npr. u Gardalandu), ali su se dosta potrudili oko detalja i efekti su odli­ čno napravljeni. Ne gleda se samo naprijed u ekran, nego, ako se npr. podigne pogled - i s plafona se može vidjeti van u Svemir, što upotpunjuje 3D doživljaj. Najdojmljiviji mi je trenutak bio kad se shuttle vučnom zrakom uvlačio u unutrašnjost ogromne Borg kocke – gledao


USS CROATIA FANZIN Putovanja

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

Na izlasku iz showa nalazi se veći prostor, također uređen u ST stilu, koji me pod­sjetio na promenadu na Deep Space 9. Na plafonu vise ogromne makete poz­ na­tij­ih brodova iz serijala, što upotpunjuje atmosferu. Nešto dalje nalazi se dobro opremljen mu­zej gdje se mogu vidjeti razni kos­ti­mi i rekviziti korišteni na setovima – ko­mu­ni­ ka­to­ri, phaseri, disruptori, pa čak i maketa fotonskog torpeda u mjerilu 1:1. Može se pročitati o povijesti ST-a, informacije o glum­cima, serijama i slično. U hotelu se održavaju i vjenčanja u Star Trek stilu, i sreli smo mladi, upravo vjenčan par. Nažalost, bili smo u gužvi s vremenom, tako da nisam stigao posjetiti i Quark’s Bar i detaljnije razgledati muzej, ali barem imam nešto ekstra za napraviti kad opet dođem tamo. Sve u svemu, preporučam svakome tko i­ma­lo voli ST i SF da ako se nađe u Las Vegasu svakako posjeti hotel Hilton i doživi i Star Trek Experience. by Cviček

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

sam oko sebe i uživao u pogledu. Ta scena mi je možda i najdojmljivija od svih koje sam vidio u ST-u. Atmosferu pojačavaju i dodatni efekti kao što su pomicanje stolice na kojoj sjediš, ubod iz stolice u tijelo dok te Borg asimilira, strujanje pare po nogama dok ’pro­la­ziš’ hodnicima Borg kocke i sl. Sljedeći na redu bio je Klingon Encounter. Radi se o nešto starijoj predstavi. 3D dio izgleda puno lošije od Borg Invasiona, ali svejedno vrijedi posjetiti. Mene se najviše dojmio bijeg u malu teleportersku sobu gdje se na trenutak ugase svjetla, osjetiš čudne trnce po tijelu, da bi se idući trenutak našao na rekonstrukciji mosta Enterprisea-D. Pa onda opet ulazak u ”shuttle”, sjedanje u stolicu i uživanje u pogledu na Svemir i bitku između Enterprisea i Klingonaca. U obje predstave postoji i priča, koje smo mi posjetitelji važan dio, ali ne bih htio sve spoilati za one koji namjeravaju pos­je­ti­ti Las Vegas i ST Experience. Nakon Borga i Klingonaca, došao je red da se posjeti i navodno najveći dućan sa Star Trek stvarima na Svijetu i obavi nezaobilazni shopping. U dućanu se može naći dosta stvari, od maj­ca i uniformi do komunikatora, phasera, maketa i ostalih trekkerima zanimljivih stvari, no moje je osobno mišljenje da je ukupan izbor ponuđenog dosta skroman. Na primjer, nije se moglo naći ništa vezano uz Defiant, a i izbor maketa općenito je poprilično slab. No bez obzira na to sam izašao iz dućana s punom vrećicom raznoraznih stvari. Tokom shoppinga se je­ dan Borg cijelo vrijeme muvao okolo po du­ća­nu i okolici.

25


USS CROATIA FANZIN Udruge ljubitelja sfa i fantasya u hrvatskoj

USS CROATIA Opatijski trg 10 10000 Zagreb Hrvatska

Udruga Ognjeni Mač

usscroatia@usscroatia.hr

w w w. u s s c r o a t i a . h r

Logotip udruge Ognjeni Mač

U

druga Ognjeni Mač osnovana je u Zagrebu, 2.11.2005. godine. Ci­ lje­vi Udruge su promicanje, razvi­ tak, unaprijeđivanje i povećanje kvalitete fan­tastike, Role Playa ("Igranje uloga") i LARP-a (Live Action Role Play - "igranje u­lo­ga u živo"), educiranje ljudi o istima, sku­pljanje, istraživanje i prezentiranje jav­nosti hrvatskih, slavenskih, nor­dij­ skih i ostalih svjetskih mitova, legendi, narodnih priča i modernih legendi sa primarnim naglaskom na Hrvatsku, te sa­kup­lja­nje, istraživanje i prezentiranje

26

povijesti, mitova i legendi imaginarnih svjet­ova iz fantastičnih literarnih djela. Naš najveći naglasak je upravo na LARP-u, odnosno "igranju uloga u živo", pošto smo jedina udruga na području Re­pu­bli­ke Hrvatske koja se time bavi. Za one koji ne poznaju ovaj pojam, riječ je o posebnom tipu sporta – nešto po­put paintballa u fantasy settingu dostoj­nom Gospodara Prstenova, ali LARP o­bu­hva­ ća mnogo šire područje od toga. Glavna poanta je igranje, odnosno glumljenje li­ko­va koje svaki igrač kreira za sebe, i po­na­ša­nje u sukladnosti sa glumljenim li­kov­ima. Ako ste ikad poželjeli biti sred­ njovjekovni ratnik ili čarobnjak – LARP je stvar za vas. Replike oružja i ostalih rekvizita koji se koriste u te svrhe su sig­ urni, i neće nikoga ozlijediti.


USS CROATIA FANZIN Udruge ljubitelja sfa i fantasya u hrvatskoj

AVALON Advanced Internet Technologies www.avalon.hr

U prostorima Udruge bavimo se izra­ dom LARP oružja, funkcionalnih fanta­ sy oklopa i odjeće, rekvizita za LARP i Udrugu, i sličnog, iako nam sastanci češ­ će znaju biti neslužbeni, pa tad znamo za­igrati D&D, kakav board game, ili se jed­nostavno družimo i zafrkavamo, što ra­di­mo i van granica sastanaka. Za više informacija, posjetite službenu stra­ni­cu Udruge (i forum) na stranici: http://www.larp.hr

Zvjezdani nadnevak: 95473.4

Udruga Ognjeni Mač aktivno sudjeluje na različitim događajima diljem Hrvatske (SF konvencije, srednjovjekovni sajmovi, nezavisne promocije po raznim gra­do­vi­ ma diljem Hrvatske, itd.), gdje redovito odr­ža­va LARP turnire, LARP "questove" i razna tematski vezana predavanja u sklo­ pu promicanja LARP-a i srednjovjekovne kulture, svaki put sa novim programom i na inovativan način. Članci o nama su ob­jav­ljeni u National Geographic Junioru i PC Playu.

by Naz

op.ur.:

E Ipak najveći uspjesi Udruge ostvareni su u organizaciji LARP događaja. Orga­ nizirali smo LARP na Žumberku 2006. godine, a od 2007. se u pravilu jednom mjesečno organizira jednodnevni LARP u Maksimiru.

vo da i ja iznesem svoje dubok­ oumno mišljenje koje vi možete, a i ne morate uvažiti. Ali ipak na meni je da prokomentiram ovu udrugu na isti način kao i Gaiu u prošlom broju. Dakle, moram reći da sam se doista iz­ne­na­di­la na sastanku Ognjenog Mača, poš­to sam očekivala hrpu polupijanih div­lja­ka koji se mlate na livadi. Moram priz­na­ti i reći da sam bila u krivu – na sas­tanku su se komentirali i dogovarali plan­ovi za razne buduće događaje, a ja sam čak na trenutak pomislila da su članovi Federacije, a mi nakupina Klin­ gon­aca u usporedbi sa njima. by tda

27


Fanzin br. 25  

Fanzin br. 25

Advertisement