Page 1

Znaki za nevarne lastnosti izdelkov Opozorilni znaki/stavki/besede označujejo nevarne lastnosti izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije, in pomagajo pri preudarni izbiri, uporabi in tudi odlaganju teh izdelkov. Mednarodno veljavni opozorilni znaki so razdeljeni na tiste, ki opozarjajo na različne vplive izdelkov na zdravje in na okolje, in na tiste, ki nas seznanjajo z nevarnosti, ki izvirajo iz njihovih fizikalnih lastnosti. Vsak znak ima vedno besedilno pojasnilo o nevarnem učinku kemikalije v izdelku. Kakšen učinek ima kemikalija v izdelku, je določeno z zakonodajo.

Smrtno nevarno/ zelo strupeno Izdelki, ki so opremljeni s tem znakom, so zelo nevarni za zdravje in lahko povzročijo celo smrt, če jih zaužijemo ali vdihavamo. Če jih uporabljamo brez ustrezne zaščite, močno poškodujejo kožo. Škodljivo, dražljivo Znak opozarja na naslednje nevarnosti zaradi snovi v izdelku: draži oči, kožo, dihala, če pride v prebavno cev, lahko draži ali celo razjede sluznico, ima narkotične učinke.

V EU zaradi hudih zastrupitev umre na leto skoraj 2.000 otrok, mlajših od 15 let! S pravilno uporabo izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije, bi lahko preprečili polovico nezgod in smrti otrok, mlajših od 15 let!

Jedko Izdelek, opremljen s tem znakom, lahko zaradi nepravilne uporabe povzroči razjede na koži ali hude poškodbe oči.

Eksplozivno Znak opozarja, da so v izdelku kemikalije, ki lahko zaradi udarca ali trenja eksplodirajo.

Različni škodljivi vplivi na zdravje Znak opozarja na več različnih nevarnosti za zdravje, ki so povezane z uporabo izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije; na primer: izdelek vsebuje snov, ki je nevarna pri vdihavanju, je mutagena (povzroča dedne spremembe), je rakotvorna, vpliva na reproduktivno sposobnost, povzroča alergije idr.

Vnetljivo Znak opozarja, da izdelek vsebuje kemikalije, ki se, če so blizu toplotnega vira ali določene snovi, hitro vnamejo, oziroma kemikalije, ki v stiku z vodo ali drugo kemikalijo sproščajo pline.

Nevarno za okolje Z znakom so opremljeni izdelki, ki vsebujejo kemikalije, ki ogrožajo žive organizme v vodi in na kopnem.

Oksidativno Fizikalna lastnost izdelka, pripravka ali kemikalije je lahko »oksidativnost«, kar pomeni, da se lahko v stiku s kisikom ozir. zrakom vžge.

www.epc.si

OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ


Spoznajmo opozorilne znake na izdelkih!

Potrošnik ima pravico izvedeti

Kako ravnati z izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi?

Od leta 2010 naprej morajo biti v Evropski uniji izdelki, ki vsebujejo nevarne kemikalije, označeni z mednarodno dogovorjenimi in zakonsko predpisanimi znaki, stavki ali besedami, ki potrošnike opozorijo na nevarne lastnosti kemikalij, ki jih vsebuje izdelek. S tem je tudi EU postala del poenotenega sistema označevanja nevarnih kemikalij v izdelkih, ki velja v svetu.

Dobro je vedeti, da označevanje nekaterih izdelkov, ki vsebujejo le zelo majhne količine nevarnih kemikalij, z opozorilnimi znaki/stavki/besedami po zakonodaji ni obvezno. Takšni izdelki so lahko npr. lak za lase, dezodorant, odstranjevalec laka za nohte, čistila, detergenti, barve in laki, razredčila, izolacijski material, novo pohištvo, talne obloge, droge in tobak, idr.

! N  a embalaži vedno poiščite znake za nevarnosti.

Globalno priznani in usklajeni sistem označevanja nevarnih kemikalij v izdelkih imenujemo s kratico GHS (Globally Harmonized System).

Četudi izdelek vsebuje le zelo majhno količino nevarne kemikalije, pa ima potrošnik pravico izvedeti, da vsebuje zelo nevarno kemikalijo. O tem lahko pisno povpraša proizvajalca ali trgovca, ta pa mu mora odgovoriti v 45-ih dneh. Več si preberite na spletnem naslovu: http://www.zps.si/zlozenke/nevarne_kemikalije/.

! Hranite  jih v originalni embalaži, da so navodila in opozorila vedno pri roki.

Za potrošnike je zelo pomembno, da poznamo opozorilne znake, saj se lahko le tako seznanimo z lastnostmi izdelkov, v katerih so nevarne kemikalije, ki ogrožajo zdravje in okolje, in se izognemo njihovim škodljivim učinkom. Predstavljamo jih v tej priročni knjižici.

! I zdelke uporabljajte strogo po navodilih za uporabo. ! S hranjujte jih na mestih, ki niso dostopna otrokom.

! O  stanke in embalažo vedno odložite v zbiralnik za nevarne odpadke.

Na trgu Evropske unije je več kot 100.000 kemikalij, njihova uporaba pa se je v zadnjih petdesetih letih podvojila.

Ali veste? Povprečna družina porabi na leto vsaj 10 kg detergenta za pranje perila. Kemikalije, ki so v pralnih sredstvih, morajo komunalne čistilne naprave odstraniti, da ne poškodujejo vodnega življa. Fosfate, ki jih najdemo v mnogih praškastih detergentih za pranje perila, je zelo težko odstraniti iz odplak, ko pa zaidejo v vode, povzročijo hitro rast alg, ki porabljajo kisik v vodi, s tem pa povzročijo izumrtje rib, rakov in drugega življa v rekah in jezerih. S pravilno izbiro in čim bolj varčnim odmerjanjem količine detergenta lahko pomembno pripomoremo k ohranjanju vodnega življa.

Izbirajte izdelke z evropskim znakom »eko marjetica«! Če je le mogoče, ne kupujte izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije. Nadomestite jih raje z izdelki, ki manj škodljivo vplivajo na okolje. Eko marjetica je okoljski znak za izdelke, ki vsebujejo najmanjšo količino nevarnih snovi.

Evropski potrošniški center Frankopanska 5, 1000 LJUBLJANA, Slovenija telefon: 01/ 432 30 35 e-pošta: epc@epc.si

www.epc.si OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ Pripravil: Evropski potrošniški center Naklada: 12.000 izvodov Leto izdaje: maj 2010 Delovanje centra omogočajo Evropska komisija, Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za varstvo potrošnikov in Zveza potrošnikov Slovenije. Izdajo zloženke sta financirala Evropska komisija in Ministrstvo za gospodarstvo Urad RS za varstvo potrošnikov. Financerja za vsebino tezloženke ne odgovarjata.

Označevanje nevarnih kemikalij  

Mednarodno veljavni opozorilni znaki so razdeljeni na tiste, ki opozarjajo na različne vplive izdelkov na zdravje in na okolje, in na tiste,...