Page 1

ՕՐԱՑՈՒՅՑ CALENDAR

2019

ՋՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ. «Ջուրը կյանք է, ամեն կաթիլը թանկ է» խորագրով լուսանկարչական ցուցահանդեսի լուսանկարների ընտրանի` ներկայացված 2018թ. հունիսին Վեդիում (գործընկեր՝ Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա ընկերություն)։

WATER ISSUES THROUGH RESIDENTS' EYES: Selected photos from the “Water is Precious: Every Drop is Special” exhibition held in Vedi, June 2018 in cooperation with Coca-Cola Hellenic Armenia.


Ջուրը կյանքի սկզբնաղբյուրն է: Սակայն ջուրը հավասարապես հասանելի չէ Հայաստանի բոլոր բնակիչներին և համայնքներին: Oրինակ՝ Արարատյան դաշտի 30 համայնքներ ունեն խմելու և ոռոգման ջրի սահմանափակ պաշարներ։

Water is life, and it's everyone's right to have access to sufficient clean water. However water is not equally available for all residents and communities in Armenia. For example, 30 communities in Armenia's Ararat valley have drinking and irrigation water shortages.


Մի բաժակ մաքուր ջուր ամռան տապին (Վեդի): A glass of clean water in the heat of summer, Vedi.

01 2019

Մանե Մինասյան, Արարատի մարզ, Վեդի Mane Minasyan, Ararat marz, Vedi


01 2019 Քայլ արա՛, խնայի՛ր ջուրը, որպեսզի չխախտվի ջուր ունենալու իմ իրավունքը: Take a step towards saving water, not to violate my water rights.

ÐàôÜì²ð JANUARY ºñÏáõß³µÃÇ Monday

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27


Ախուրյան գետն ու ջրամբարը, որով սնվում են Արմավիրի հողատարածքները: Akhuryan River and Reservoir that feeds Armavir lands.

02 2019

Խաչիկ Դանիելյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր Khachik Danielyan, Armavir marz, Armavir


02 2019 Կայուն զարգացման գրավականը ջուրն է: Որոշում կայացնող օրենսդիր և գործադիր մարմինները պետք է հիշեն այս մասին օրենքներ և որոշումներ ընդունելիս։ Water is key to sustainable development. Executive and legislative decision makers should remember this when making decisions and passing laws.

öºîðì²ð FEBRUARY ºñÏáõß³µÃÇ Monday

4 11 18 25

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

5 12 19 26

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

6 13 20 27

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

7 14 21 28

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24


Նորարարական լուծումները հնարավորություն կտան վերականգնելու Վեդիում ցամաքած այս փոքրիկ առուն: Innovative solutions would enable this dried-up ditch in Vedi to revive.

03 2019

Մանե Մինասյան, Արարատի մարզ, Վեդի Mane Minasyan, Ararat marz, Vedi


03 2019 Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական ջրօգտագործողները պետք է որդեգրեն նորարարական և ծախսարդյունավետ մոտեցումներ՝ ջրային ռեսուրսների պատասխանատու օգտագործումը խթանելու նպատակով։ Water users and industries should adopt innovative and cost-effective approaches to stimulate responsible use of water resources.

زðî MARCH ºñÏáõß³µÃÇ Monday

4 11 18 25

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

5 12 19 26

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

6 13 20 27

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31


Վեդու մակերևութային ջրերի մակարդակը նվազում է՝ հանգեցնելով ստորերկրյա ջրերի ավելի շատ օգտագործմանը: Decreased surface water levels of Vedi lead to increased ground water extraction.

04 2019

Կարինե Հարությունյան, Արմավիր մարզ, Եղեգնուտ Karine Harutyunyan, Armavir marz, Yeghegnut


04 2019 Հայաստանի ջրի ապագան կախված է մեզնից յուրաքանչյուրից: The future of Armenia's water resources depends on each and every one.

²äðÆÈ APRIL ºñÏáõß³µÃÇ Monday

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28


Բուրաստանում երեխաները միջոցառում են կազմակերպել ջրի խնդիրը բարձրաձայնելու համար: Schoolchildren of Burastan organized an event to voice their concerns about water problems.

05 2019

Աննա Հովհաննիսյան, Արմավիրի մարզ, Բուրաստան Anna Hovhannisyan, Armavir marz, Burastan


05 2019 Ջրային ռեսուրսների մասնակցային կառավարումը ջրային ոլորտի ղեկավար մարմինների որոշումները կդարձնի լեգիտիմ: Participatory water resource management will legitimize decisions of water governance agencies.

زÚÆê MAY ºñÏáõß³µÃÇ Monday

6 13 20 27

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26


Արաքս գետը Արարատյան դաշտի ոռոգման ամենամեծ ակունքներից է: Araks River is one of the biggest sources for irrigation in the Ararat Valley.

06 2019

Մարգարիտա Հարությունյան, Արարատի մարզ, Բերքանուշ Margarita Harutyunyan, Ararat marz, Berkanush


06 2019 Ջուրը ռազմավարական և սահմանափակ ռեսուրս է. որոշում կայացնողները պետք է հիշեն այս մասին քաղաքականություն մշակելիս և օրենքներ ընդունելիս: Water is a strategic and finite resource. Decision makers should keep that in mind when adopting policies and laws.

ÐàôÜÆê JUNE ºñÏáõß³µÃÇ Monday

3 10 17 24

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

4 11 18 25

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

5 12 19 26

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

6 13 20 27

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30


Բոլոր էակները ջրի կարիք ունեն: All creatures need water.

07 2019

Մանե Մինասյան, Արարատի մարզ, Վեդի Mane Minasyan, Ararat marz, Vedi


07 2019 Ջուրը կյանք է, ամեն կաթիլը թանկ է: Օգտագործի՛ր ջուրը պատասխանատվությամբ: Water is precious, every drop matters. Use water responsibly!

ÐàôÈÆê JULY ºñÏáõß³µÃÇ Monday

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28


Կոյուղաջրերը թափվում են Մեծամոր քաղաքի տարածքում գտնվող վնասված խողովակից: Polluted waste water flows out of a broken pipe near Metsamor town.

08 2019

Անժելա Ստեփանյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր Angela Stepanyan Armavir marz, Armavir


08 2019 Վերամշակե՛ք արդյունաբերական թափոնները և կանխե՛ք ջրային ռեսուրսների աղտոտումը: Հանրության առողջությունը կախված է ձեր գործողություններից: Recycle industrial waste and prevent pollution of water bodies. Environmental health is determined by your actions.

ú¶àêîàê AUGUST ºñÏáõß³µÃÇ Monday

5 12 19 26

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

6 13 20 27

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25


Ցամաքող «Սևջուր» գետը, Ակնալիճ։ "Sevjur" river is drying up (Aknalich).

09 2019

Անժելա Ստեփանյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր Angela Stepanyan Armavir marz, Armavir


09 2019 Հայաստանի ջրային ռեսուրսների առկայությունն ու կայունությունը որոշում կայացնողների ձեռքերում է: The availability and sustainability of Armenia's water resources are in the hands of decision makers.

êºäîºØ´ºð SEPTEMBER ºñÏáõß³µÃÇ Monday

2 9 16 23 30

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

3 10 17 24

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

4 11 18 25

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

5 12 19 26

àõñµ³Ã Friday

6 13 20 27

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29


Եղեգնուտում երբեմնի բերրի հողը ճաքճքվել է ջրի բացակայության պատճառով: Once fertile land in Yeghegnut has dried up due to lack of water.

10 2019

Կարինե Հարությունյան, Արմավիրի մարզ, Եղեգնուտ Karine Harutyunyan, Armavir marz, Yeghegnut


10 2019 Յուրաքանչյուրս պետք է մեր դերն ունենանք ջրային ռեսուրսների պահպանման գործում, որպեսզի մաքուր ջուրը հասանելի լինի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Everyone plays a role in preserving water resources so that every resident of Armenia can have access to sufficient clean water.

ÐàÎîºØ´ºð OCTOBER ºñÏáõß³µÃÇ Monday

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27


Ախուրյան գետն ու ջրամբարը Հայաստանի շատ համայնքների համար ոռոգման հիմնական աղբյուրներն են: Akhuryan River and reservoir are the main sources of irrigation for many communities in Armenia.

11 2019

Խաչիկ Դանիելյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր Khachik Danielyan, Armavir marz, Armavir


11 2019 Օրենսդիրները պետք է մշակեն օրենքներ, որոնք կամրապնդնեն Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կայուն օգտագործումը։ Legislators should make laws that enhance sustainable use of Armenia's water resources.

Üàںشºð NOVEMBER ºñÏáõß³µÃÇ Monday

4 11 18 25

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

5 12 19 26

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

6 13 20 27

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

àõñµ³Ã Friday

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24


Կայուն ջրամատակարարում, Արմավիրի մարզ։ Sustainable water supply, Armavir province․

12 2019

Անժելա Ստեփանյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր Angela Stepanyan, Armavir marz, Armavir


12 2019 Իմացիր քո իրավունքները. պահանջի՛ր, որ ապահովե՛ն մաքուր, մատչելի, որակյալ խմելու ջուր՝ հաստատուն ժամանակացույցով։ Know your rights. Demand access to clean, affordable, quality drinking water and regularly scheduled irrigation water.

¸ºÎîºØ´ºð DECEMBER ºñÏáõß³µÃÇ Monday

2 9 16 23 30

ºñ»ùß³µÃÇ Tuesday

3 10 17 24 31

âáñ»ùß³µÃÇ Wednesday

4 11 18 25

ÐÇÝ·ß³µÃÇ Thursday

5 12 19 26

àõñµ³Ã Friday

6 13 20 27

Þ³µ³Ã Saturday

ÎÇñ³ÏÇ Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29


Արարատյան դաշտը Հայաստանի բարձրորակ ստորերկրյա բնական ջրերի ամենամեծ շտեմարանն է, որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար: Շահակիր բոլոր կողմերն ընդունում են, որ Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների կառավարման վիճակն անմխիթար է։ Ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարման հետևանքով խմելու և ոռոգման ջրերի հասանելիությունը Արարատյան դաշտի մի շարք համայնքների համար սահմանափակ է։ Հանրության իրազեկվածությունը և մասնակցությունը ջրային ռեսուրսների կառավարմանը անբավարար են։ Արարատյան դաշտի բնակիչների ներգրավումը որոշումների կայացման գործընթացին կապահովի որակյալ, գիտակցված և հանրայնորեն ընդունելի որոշումների կայացումը։ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի նպատակն է խթանել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումն ու օգտագործումը` հանրային մասնակցության և իրազեկման միջոցով, ինչպես նաև խթանել վարքագծի փոփոխությունները՝ ստորերկրյա ջրերի արդյունահանման կրճատումը ապահովելու համար:

Armenia's Ararat Valley is the largest depository of high quality natural groundwater which is vital not only for Armenia but also for the region. All stakeholders recognize the dreadful situation of water resource management in the Ararat Valley. Due to poor management of water resources, many communities in Ararat Valley have limited access to drinking and irrigation water. There is poor public participation and awareness in water resource management process. Engaging the residents of the Ararat Valley in the decision-making process will lead to quality and informed decisions and ensure public acceptance of adopted decisions. The goal of the Participatory Utilization and Resource Efficiency of Water (PURE Water) project is to increase water productivity, efficiency, and quality, as well as foster behavioral change to reduce the rate of groundwater extraction in the Ararat Valley.

www.urbanfoundation.am ՀՀ, ք. Երևան 0070, Ալեք Ման‫ٳ‬կյան 9

info@urbanfoundation.am

+374 60 612070

9, Alex Manoogian Str., 0070, Yerevan, Armenia

Այս օրաց‫ٳ‬յցը ստեղծվել է Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակց‫ٳ‬թյամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալ‫ٳ‬թյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) ﬕջոցով: Բովանդակ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ﬕﬕայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավար‫ٳ‬թյան տեսակետները: This calendar was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Profile for urbanfoundation

Օրացույց/Calendar 2019  

Ջրի խնդիրը բնակիչների աչքերով Water Issues Through Residents' Eyes

Օրացույց/Calendar 2019  

Ջրի խնդիրը բնակիչների աչքերով Water Issues Through Residents' Eyes

Advertisement