__MAIN_TEXT__

Page 1


Hol i dayVi l l as&T r av e l Gui dei nChani a www. goc hani a. c om


25S k a l i di S t .|Cha ni aCi t yCent er www. bal ant i nos . gr


I ndex

13

Us ef ul Phones Χρήσι μαΤ ηλ έ φων α

17

Di s c ount&Offer s Ε κ τ πώσε ι ς&Προσφορέ ς

21

Pl ac es&At t r ac t i ons Πε ρι οχ έ ς&Αξ ι οθέ ατ α

51

Thi ngst oDo&Ac t i vi t i es Δραστ ηρι ότ ητ ε ς

55

Chani aAr eaMaps Χάρτ ε ςΠε ρι οχ ήςΧαν ί ων

65

Cul t ur e&Pl ac esofI nt er es t Πολ ι τ ι σμός&Σημε ί αΕ ν δι αφέ ρον τ ος

71

Tr adi t i onal Cr et anPr oduc t s Παραδοσι ακ άΚρητ ι κ άΠροϊ όν τ α

79

9Gas t r onomi cPr opos al s 9Γ αστ ρον ομι κ έ ςΠροτ άσε ι ς

83 103

Food&Dr i nk Γ ε ύση Shoppi ng Αγ ορά

109

Heal t h&Wel l nes s Υγ ε ί α&Ε υε ξ ί α

113

Spec i al Repor t Αφι έ ρωμα

T HEOF F I CI ALVI S I T OR’ S GUI DEOFUPCRE T E COMPANY DE SGUI ABOUTTHI

Us ef ul I nf or mat i on Χρήσι με ςΠλ ηροφορί ε ς

GUI DEMEi sdi s t r i but ed FORFREEi nt opvi l l as& hot el si nChani aar ea t hr oughournet wor k. I fy oua r ei nt er es t edt o a dv er t i s ey ourc ompa ny wi t hournet wor k( GUI DE MEa ndgoc ha ni a . c om) pl ea s ec ont a c tusa t i nf o@goc ha ni a . c om or / a nd+302821181027

ΟΕ ΠΙ ΣΗΜΟΣ Τ ΑΞΙ ΔΙ ΩΤ Ι ΚΟΣΟΔΗΓ ΟΣ ΑΠΟΤ ΗΝUPCRE T E Ο ΚΑΜΕΑΥΤΟΝΤΟΝΟΔΗΓ ΣΧΕΤΙ

11

ΤΟGUI DEMEδι ατ ί θε τ αι ΔΩΡΕΑΝσεε πι λε γμέ νε ς Βί λλε ς&Ξε νοδοχε ί αστ α Χανι άμέ σωτ ουδι κτ ύου μας . Ε άνε ν δι αφέ ρε στ εν α προωθήσε τ ετ ην τ ουρι στ ι κ ήσας ε πι χ ε ί ρησημέ σωτ ου δι κ τ ύουμας( GUI DEME κ αι goc ha ni a . c om) ε πι κ οι ν ων ήστ εμαζ ί μας στ οi nf o@goc ha ni a . c om ή/ κ αι στ ο +302821181027

UPCRETEPERSONALCOMPANYKi s s a mouS t . 41Cha ni a-( +30) 2821181027-i nf o@goc ha ni a . c om


Wel come Chani a: auni quet our i s tdes t i nat i on! Χαν ι ά: έ ν αςμον αδι κ όςτ ουρι στ ι κ όςπροορι σμός ! ΕΝCha ni ai st hes ec ondl a r ges tc i t yofCr et ea ndt hec a pi t a l ofCha ni aRegi on. T hewes t er npa r tof Cr et ei sboundedt ot henor t hbyt heCr et a nS ea , a ndt ot hewes ta nds out hbyt heMedi t er r a nea n S ea . T her egi ona l uni ta l s oi nc l udest hes out her nmos ti s l a ndofE ur ope, Ga v dos . Cha ni aPr ef ec t ur e ha st hemos tf a mousbea c hesi nCr et ei s l a nds uc hBa l osBea c h, F a l a s a r naBea c ha ndE l a f oni s i Bea c h. E x pl or et heWes tCr et ea nd ndma gi nic ents a ndybea c hes , hi s t or i c a l s i t es , mus eums , c hur c hesa nd t het opt our i s ta t t r a c t i onsi nCr et e. Cha ni ac i t y( a l s os pel tHa ni a ) i sunr es er v edl yCr et e’ smos tev oc a t i v ec i t y . I t sbea ut i f ul Venet i a nqua r t eri sawebofa t mos pher i cs t r eet st ha tt umbl eont oama gnic entha r bour . Res t or edVenet i a nt ownhous esha v ebeenc onv er t edi nt oc hi cr es t a ur a nt sa ndbout i quehot el s , whi l er ui nshous es t unni ng t a v er na s . T hec i t yofCha ni ac a nbedi v i dedi nt wopa r t s : t heOl dT owna ndt hemoder nc i t ywhi c hi st hel a r ger one. T heOl dT owni ss i t ua t ednex tt ot heol dha r boura ndi st hema t r i xa r oundwhi c ht hewhol e ur ba na r eawa sdev el oped. I tus edt obes ur r oundedbyt heol dVenet i a nf or t ic a t i onst ha ts t a r t edt o bebui l ti n1538. T heVenet i a npor tpr ov i despl ea s a ntpr omena dest hr oughpi c t ur es ques t r eet sa nd a t t r a c t sma nyv i s i t or st hr oughoutt hey ea r . T her ea r ea l s oma nys ea s i deba r sa ndr es t a ur a nt sf or ev er yt a s t e.

GRΤ αΧαν ι άε ί ν αι ηδε ύτ ε ρημε γ αλ ύτ ε ρηπόλ ητ ηςΚρήτ ης . Τ οδυτ ι κ ότ μήματ ηςΚρήτ ης ορι οθε τ ε ί τ αι στ αβόρε ι ααπότ οΚρητ ι κ όΠέ λ αγ οςκ αι στ αδυτ ι κ άκ αι τ αν ότ ι ααπότ ηΜε σόγ ε ι ο Θάλ ασσα. Ηπε ρι φέ ρε ι απε ρι λ αμβάν ε ι ε πί σηςτ ον οτ ι ότ ε ρον ησί τ ηςΕ υρώπης , τ ηΓ αύδο. Ον ομός τ ωνΧαν ί ωνέ χ ε ι τ ι ςπι ογ ν ωστ έ ςπαραλ ί ε ςτ ηςΚρήτ ης , όπωςηπαραλ ί αΜπάλ ος , ηπαραλ ί α Φαλ άσαρν ακ αι ηπαραλ ί ατ ουΕ λ αφον ησί ου. Ε ξ ε ρε υν ήστ ετ ηδυτ ι κ ήΚρήτ ηκ αι βρε ί τ εμαγ ε υτ ι κ έ ς αμμώδε ι ςπαραλ ί ε ς , ι στ ορι κ έ ςτ οποθε σί ε ς , μουσε ί α, ε κ κ λ ησί ε ςκ αι κ ορυφαί ατ ουρι στ ι κ άαξ ι οθέ ατ α τ ηςΚρήτ ης . Ηπόλ ητ ωνΧαν ί ωνε ί ν αι αν ε πι φύλ ακ τ αηπι ουποβλ ητ ι κ ήπόλ ητ ηςΚρήτ ης . ΗόμορφηΒε ν ε τ σι άν ι κ η Παλ ι άΠόλ ηγ ε μάτ ημεατ μοσφαι ρι κ ούςδρόμουςπουπέ φτ ουνπάν ωσεέ ν αμαγ ε υτ ι κ όλ ι μάν ι . Τ α αν ακ αι ν ι σμέ ν αβε ν ε τ σι άν ι κ ααρχ ον τ ι κ άέ χ ουνμε τ ατ ραπε ί σεκ ομψάε στ ι ατ όρι α, bout i que ξ ε ν οδοχ ε ί ακ αι παν έ μορφε ςτ αβέ ρν ε ς . Ηπόλ ητ ωνΧαν ί ωνχ ωρί ζ ε τ αι σεδύομέ ρη: τ ηνπαλ ι άπόλ ηκ αι τ ησύγ χ ρον ηπόλ ηπουε ί ν αι η με γ αλ ύτ ε ρη. Ηπαλ ί απόλ ηπε ρι βάλ λ ε τ αι απότ αε ν ε τ ι κ άοχ υράπουάρχ ι σανν αχ τ ί ζ ον τ αι τ ο1538. Τ ο ε ν ε τ ι κ όλ ι μάν ι προσφέ ρε ι ε υχ άρι στ ουςπε ρι πάτ ουςμέ σααπόγ ραφι κ ούςδρόμουςκ αι προσε λ κ ύε ι πολ λ ούςε πι σκ έ πτ ε ςόλ οτ οχ ρόν ο. Υπάρχ ουνε πί σηςπολ λ άμπαρκ αι ε στ ι ατ όρι αδί πλ αστ ηθάλ ασσα γ ι ακ άθεγ ούστ ο.


Zampel i ouSt reet ΟδόςΖαμπε λ ί ου-Παλ ι αΠόλ η


Edi t or i al Wel c omet oour“ home” . . . Καλ ωσορί σατ εστ ο“ σπί τ ι ”μας . . . ENWel c omet ot hebea ut i f ul c i t yofCha ni a , bui l t ont her ui nsofa nc i entCy doni a( Mi noa nS et t l ement ) . T hec i t yofCha ni awa sac r os s r oa dsofMedi t er r a nea nc ul t ur eswi t ht hef a mousVenet i a nOl d T owna ndofc our s et heE gy pt i a nL i ght hous e. Awa yf r om t hebea ut i f ul c i t yofCha ni aa ndt he c os mopol i t a na r ea soft henor t hc oa s t , t he c ount ys i t ei si dea l f orda i l yt r i psa nddur i ngt hem y ouwi l l bea bl et ov i s i ti n ni t ebea ut ybea c hes a ndy ouwi l l ex pl or ebea ut i f ul l a nds c a pes . Wi s hesf orunf or get t a bl emoment si nt hi sy ea r ’ s hol i da y s . GRΣαςκ αλ ωσορί ζ ουμεστ αόμορφαΧαν ι ά, μι α πόλ ηχ τ ι σμέ ν ηπάν ωστ αε ρε ί πι ατ ηςαρχ αί ας Κυδων ί ας( Μι ν ωι κ όςΟι κ ι σμός ) . Ηπόλ ητ ωνΧαν ί ωναποτ έ λ ε σεστ αυροδρόμι πολ ι τ ι σμώντ ηςΜε σογ ε ί ουμεσήμακ ατ ατ ε θέ ν τ ηνπαλ ι άπόλ ηκ αι ασφαλ ώςτ ονπε ρί τ ε χ ν ο Αι γ υπτ ι ακ ότ ηςΦάρο. Πέ ραόμωςαπότ ηνόμορφηπόλ ητ ωνΧαν ί ων κ αι τ ι ςκ οσμοπολ ί τ ι κ ε ςπε ρι οχ έ ςτ ηςβόρε ι ας ακ τ ής , ον ομόςπροσφέ ρε τ αι γ ι αημε ρήσι ε ς ε κ δρομέ ςκ ατ ατ ι ςοποί ε ςθαε πι σκ ε φθε ί τ εαπε ί ρουκ άλ ουςπαραλ ί ε ςκ αι θααν τ ι κ ρί σε τ επαν έ μορφατ οπί α. Σαςε υχ όμαστ εν απε ράσε τ ε αξ έ χ αστ ε ςστ ι γ μέ ςστ ι ςφε τ ι ν έ ς σαςδι ακ οπέ ς .


1

MAP2


11-

GUI DEME/CHANI A2017

Us ef ulI nf or mat i on Χρήσι με ςΠλ ηροφορί ε ς

I ndi c at i vedi s t anc esf r om Chani a Ε ν δε ι κ τ ι κ έ ςχ ι λ ι ομε τ ρι κ έ ςαποστ άσε ι ςαπότ αΧαν ι ά Ret hymno( Ρέ θυμνο) : 59k m -Her akl i on( Ηράκλε ι ο) : 137k m -Ag. Ni kol aos( Αγ. Νι κόλαος ) : 202k m

I nf or mat i onabouts hopsi nChani a Πλ ηροφορί ε ςσχ ε τ ι κ άμετ ακ ατ αστ ήματ α ENT hes hopsi nCha ni aa r eopenf r om 9: 00a mt o14: 30pm a ndf r om 18: 00pm t o21: 00pm ( T ues da y , T hi r s da ya ndF r i da y ) . Μa nyk i os k sa ndt our i s ts hopsr ema i nopenev er yda ywi t hopent i l l 23: 00. GRΤ ακ ατ αστ ήματ αστ αΧαν ι άλ ε ι τ ουργ ούναπότ ι ς9: 00τ οπρωί μέ χ ρι τ ι ς14: 30κ αι απότ ι ς18: 00 μέ χ ρι τ ι ς21: 00( Τ ρί τ η, Τ ε τ άρτ ηκ αι Παρασκ ε ύη) . Πολ λ άπε ρί πτ ε ραήτ ουρι στ ι κ άκ ατ αστ ήματ α παραμέ ν ουνκ αθημε ρι ν άαν οι κ τ άμεσυν ε χ όμε ν οωράρι ομέ χ ρι τ ι ς23: 00τ οβράδυ.

I nf or mat i onaboutheal t h&s af et y Πλ ηροφορί ε ςσχ ε τ ι κ άμετ ηνυγ ε ί ακ αι τ ηνασφάλ ε ι α ENI nt heev entt ha ty oua r ei nj ur edori nneedofmedi c a l a t t ent i onwhi l ey oua r ei nCha ni at he Na t i ona l Hea l t hS y s t em ofGr eec ei sr equi r edt opr ov i dey ouwi t hr s ta i da ndemer genc ys er v i c esi f y ougot oapubl i chos pi t a l orhea l t hc ent er . Pha r ma c i esi nCha ni aofferawi der a ngeofpr oduc t sr a ngi ngf r om ov ert hec ount era ndpr es c r i pt i on pha r ma c eut i c a l st oi l et r i es&ot hermedi c a l s uppl i es . GRΣεπε ρί πτ ωσηπουτ ραυματ ι στ ε ί τ εήπουέ χ ε τ εαν άγ κ ηαπόι ατ ρι κ ήφρον τ ί δα, ε ν ώε ί στ εστ αΧαν ι ά τ οΕ θν ι κ όΣύστ ημαΥγ ε ί αςτ ηςΕ λ λ άδαε ί ν αι υποχ ρε ωμέ ν ον ασαςπαρέ χ ε ι τ ι ςυπηρε σί ε ςπρώτ ων βοηθε ι ώνκ αι έ κ τ ακ τ ηςαν άγ κ ης , ανπάτ εσεέ ν αδημόσι ον οσοκ όμε ι οήκ έ ν τ ρουγ ε ί ας . Τ αφαρμακ ε ί αστ αΧαν ι άπροσφέ ρουνέ ν αε υρύφάσμαπροϊ όν τ ωνόπωςσυν τ αγ ογ ραφούμε ν α φαρμακ ε υτ ι κ άπροϊ όν τ α, προϊ όν τ απε ρι ποί ησηςκ αι άλ λ ε ςι ατ ρι κ έ ςπρομήθε ι ε ς .

I nf or mat i onaboutc ur r enc y Πλ ηροφορί ε ςσχ ε τ ι κ άμετ ον όμι σμα ENT hemonet a r yuni ti nGr eec ei st heE ur oa ndnoot herc ur r enc yi sa c c ept ed. I ti st hebes tt oex c ha ngemoneya tt heba nk soroffic i a l ex c ha ngea genc i esbec a us ei nt hemos tt our i s t ya r ea sahi gh c ommi s s i oni sc ha r ged.


4

MAP1


13-

GUI DEME/CHANI A2017

Us ef ulPhones Χρήσι με ςΤηλ έ φων α Tour i s m -Offic es Γ ραφε ί αΤ ουρι σμού Muni c i pal Tour i s t I nf or mat i onOffic e. Δημοτ ι κ όγ ραφε ί ο τ ουρι στ ι κ ώνγ ραφε ί ων . 53, Mi l onogi a nni S t . Cha ni a T : 28213416656, Ε : t our i s m@c ha ni a . gr Gr eekNat i onal Tour i s m Or gani z at i on Ε λ λ ην ι κ ήΟργ άν ωση Τ ουρι σμού. Kr i a r i 40( 1866S qua r e) Mega r oPa nt heon, Cha ni a T : 2821092943 Tr ans por t at i on Με τ αφορέ ς I nt er c i t yRoadTr ans por t Compani es( K. T. E. L. ) Κοι ν άΤ αμε ί αΕ ι σπράξ ε ων Λε ωφορε ί ων Ki doni a s7377, Cha ni a T : 28210-93024 F a x : 2821098115 ht t p: / / www. c ha ni a bus . gr / 1866S qua r e, Cha ni a T : 28210-93306, 093052 bus s er v i c ec r et ek t el . c om/

Taxi Ser vi c e Υπηρε σί ε ςΤ αξ ί E r mi s-Ε ρμής Kor oneou1, Cha ni a T : 28210-98700, 098770 ema i l : i nf o@c ha ni a t a x i . gr ht t p: / / www. c ha ni a t a x i . gr / Ky don-Κύδων Ni k . S k oul a80, Cha ni a T el ephone: 28210-94300 Cour t hous e Δι κ αστ ήρι α

Chani aPor tAut hor i t y Ak t i T ompa z i , Cha ni a T : ( 28210) 98388 Hos pi t al s Νοσοκ ομε ί α Chani aGener al Hos pi t al Γ ε ν ι κ όΝοσοκ ομε ί οΧαν ι ών Mour ni es , Cha ni a T : 2821022000 EKAV-Nat i onal Emer genc yCent er Ε ΚΑΒΕ θν ι κ όΚέ ν τ ρο Άμε σηςΒοήθε ι ας

Appel l at e-Εφε τ ι κό Di k a s t i r i aS qua r e, Cha ni a T : ( 2821) 043618

E m. Mount a k i 22, Cha ni a T : 2821028667

Cour tofFi r s tI ns t anc e Πρωτ οδι κε ί ο Di k a s t i r i aS qua r e, Cha ni a T : ( 2821) 044301

Heal t hCent erofVamos Κέ ν τ ροΥγ ε ί αςΒάμου

Cour tOffic e Di k a s t i r i aS qua r e, Cha ni a T : ( 2821) 027620 Por tAut hor i t y Λι με ν αρχ ε ί ο SoudaPor tAut hor i t y S oudaPor t, Cha ni a T : ( 28210) 89240

Va mosApok or onou, Cha ni a T : 2825340401 Heal t hCent erofKi s s amos Κέ ν τ ροΥγ ε ί αςΚι σσάμου Ka s t el l i , Ki s s a mou, Cha ni a T : 2822340100


Vi l l a& Hot e l

I NSURANCE 41KI SSAMOUSTR-CHANI A TEL2821181027


15-

GUI DEME/CHANI A2017

Us ef ulPhones Χρήσι με ςΤηλ έ φων α Pol i c e Αστ υν ομί α Chani aPol i c eDepar t ment Αστ υν ομι κ όΤ μήμαΧαν ι ών L eof . I r a k l ei ou23, Cha ni a T : 2821025856 Ai por tPol i c e Αστ υν ομί αΑε ροδρομί ου Da s k a l ogi a nni sAi r por t T : 2821063072 Tour i s tPol i c e Τ ουρι στ ι κ ήΑστ υν ομί α

Ki s s a mos , Cha ni a T : 2822023333

Cons ul at eofBr i t ai n Προξ ε ν ε ί οΒρε τ αν ί ας

Geor gi oupol i sPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμα Γ ε ωργ ι ούπολ ης

T ha l i t a17, Her a k l i on T : 2810224012

Geor gi oupol i , Cha ni a T : 2825061350 Sf aki aPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμα Σφακ ί ων S f a k i a , Cha ni a T : 2825091205

L eof . I r a k l ei ou23, Cha ni a T : 2821025930

Pal eoc hor aPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμα Παλ αι όχ ωρας

VamosPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμαΒάμου

Pa l eoc hor a , Cha ni a T : 2823041111

Va mosApok or ona s , Cha ni a T : 2825022218 Pl at ani asPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμα Πλ ατ αν ι ά Va mosApok or ona s , Cha ni a T : 2825022218 Ki s s amosPol i c e Αστ υν ομι κ όΤ μήμα Κι σσάμου

Cons ul at es Προξ ε ν ε ί α Cons ul at eofGer many Προξ ε ν ε ί οΓ ε ρμαν ί ας Di geni Ak r i t a1, Cha ni a T : 2821068876 Cons ul at eofI t al y Προξ ε ν ε ί οΙ τ αλ ί ας T z a na k a k i 70, Cha ni a T : 2821027315

Cons ul at eofFr anc e Προξ ε ν ε ί οΓ αλ λ ί ας Ma nous ogi a nna k i don32, Cha ni a T : 2821091191 Cons ul at eofNor way Προξ ε ν ε ί οΝορβηγ ί ας Pa pa na s t a s i ou28Α, Her a k l i on T : 2810341872 Cons ul at eofSweden Προξ ε ν ε ί οΣουηδί ας I l i a nt hosVi l l a ge, Agi a Ma r i na , Cha ni a T : 2821060605


17-

% GUI DEME/CHANI A2017

Di s count&Of f er s

?

Εκ πτ ώσε ι ς&Προσφορέ ς Thi ngt oDo Δραστ ηρι ότ ητ ε ς

PowerFl y Pa r a gl i di ngi nCr et e

Food&Dr i nk Γ ε ύση

Saf ar i Advent ur es Da yT r i psi nCha ni a

DI SCOUNT5% Pa ge64

Pal az z oAl Mar e Medi t er r a nea nRes t a ur a nt

DI SCOUNT5% Pa ge32&52

STRent al s Ca rRent a l s

OFFER: Wel c omeDr i nk Pa ge85

Pi s t aPar k Ca r t-Ca f e-Res t a ur a nt

DI SCOUNT10%

Ner at z oul a T r a di t i ona l Res t a ur a nt

Pa ge64

DI SCOUNT10% Pa ge26&94

DI SCOUNT10% Pa ge53

Di s c over i ngCr et e S ummerAdv ent ur es DI SCOUNT10% Pa ge54

OmegaDi ver s Di v i ngCent er

( Va l i df r om Apr i l t oJ unea nd f r om S ept embert oNov ember )

Heal t h&Wel l nes s Υγ ε ί α&Ε υε ξ ί α

Yogai nCr et e YogaS ummerAc t i v i t i es DI SCOUNT10%

( Us et hec odeOM2017f oronl i ne book i ngs )

Pa ge110

DI SCOUNT10% Pa ge39&62

Sens es Da yS pa

Cr et anVI PTour s L ux ur yT r a ns por t a t i on

DI SCOUNT10% Pa ge111

DI SCOUNT10%

( Va l i df ora l er et our )

Pa ge18&62

Cr et eLuxTr avel E x c ur s i ons-Da i l yCr ui s es DI SCOUNT15% Pa ge63

Fr es hFeet F i s hS pa

DI SCOUNT10% Pa ge111

Nos t os Res t a ur a nt

DI SCOUNT10% Pa ge96

Baot ao As i a nF us i onCui s i ne DI SCOUNT5% Pa ge99

Loukoul os S ea s i deRes t a ur a nt OFFER: Wel c omeDr i nk Pa ge99

Mpl e Medi t er r a nea nRes t a ur a nt OFFER: Wel c omeDr i nk Pa ge97

* Pl eas epr es entt heGUI DEMEandas kf oryourdi s c ountoroffer . * Παρακ αλ ούμεδε ί ξ τ ετ οGUI DEMEκ αι ζ ητ ήστ ετ ηνέ κ πτ ωσηήτ ηνπροσφορά.


10*


21-

Pl aces&At t r act i ons Πε ρι οχ έ ς&Αξ ι οθέ ατ α

Bal os Be ac h 1

MAP2

T

hebea c hofBa l os a ndGr a mv ous a i s l a nda r el oc a t ed i nt heNor t hwes t er npa r toft hei s l a nd a nda tadi s t a nc eof56k m nor t hwes tofCha ni ac i t y a nd17k m Nor t hwes t ofKi s s a mos . T heex ot i c bea c h( l a goon) i sf or med

bet weenBa l osa ndGr a mv ous s apeni ns ul a . Ont he i s l a nds t a ndst hei mpr es s i v e f or t , whi c hbega nt obe bui l tbyt heVenet i a nsi n 1584. Ba l osi ss ur el yt he mos tphot ogr a phedbea c h i nCr et e, af a v or i t es ubj ec t f ora l l t our i s tgui desof Gr eec e. Ba l osi sf a mous

f ori t st ur quoi s ewa t er s , t he wi l dna t ur a l bea ut ya ndt he bea ut i f ul ex ot i cs c ener y . Youc a ngowi t ht hef er r y boa tf r om t hepor tof Ki s s a mosbuta l s oy ouc a n dr i v eupt oapoi nta nds ubs equent l ypedes t r i a ns . ( our pr opos a l i st he r s twa yi n or dert oa v oi ddi s c omf or t )


Wel come

t oCret ei s l and!

GRΗπαραλ ί ατ ουΜπάλ ου κ αι τ ον ησί Γ ραμβούσα βρί σκ ον τ αι στ οβορε ι οδυτ ι κ ότ ε ροσημε ί οτ ου ν ησι ούκ αι σεαπόστ αση56 χ ι λ ι ομέ τ ρωναποτ ηνπόλ η τ ωνΧαν ί ων . Ηε ξ ωτ ι κ ή παραλ ί α( λ ι μν οθάλ ασσα) σχ ηματ ί ζ ε τ αι με τ αξ ύτ ου Μπάλ ουκ αι τ ηςχ ε ρσον ή-

σουΓ ραμβούσας . Στ ον ησί βρί σκ ε τ αι τ οε ν τ υπωσι ακ ό φρούρι ο, τ οοποί οάρχ ι σε ν ακ τ ί ζ ε τ αι απότ ους Ε ν ε τ ούςτ ο1584. ΟΜπάλ ος ε ί ν αι σί γ ουραηπι οπολ υφωτ ογ ραφημέ ν ηπαραλ ί α τ ηςΚρήτ ης , μί απολ ύαγ απημέ ν ητ οποθε σί αόλ ων τ ωντ ουρι στ ι κ ώνοδηγ ών

γ ι ατ ηνΕ λ λ άδα. ΟΜπάλ ος ε ί ν αι δι άσημοςγ ι ατ α γ αλ αζ οπράσι ν αν ε ρά, τ ην άγ ρι αφυσι κ ήομορφι άκ αι τ οόμορφοε ξ ωτ ι κ ότ οπί ο. Μπορε ί τ εν απάτ εμετ ο κ αράβι απότ ολ ι μάν ι τ ης Κι σσάμου, κ αθώςκ αι οδι κ όςμέ χ ρι ε ν όςσημε ί ου κ αι έ πε ι τ αμετ άποδι α.


PL ACES&AT T RACT I ONS

El af oni s i Be ac h

2

MAP2

ENEl af oni s i l oc at ed75ki l omet er ss out hwes tof Chani a, andabout1. 5hourt oar r i ve. T hedes i gna t i onoft hea r eat a k esi t sna mef r om t hes ma l l i s l a ndj us t200met er sa wa yf r om t hebea c hwhi c hc a nbe r ea c hedwi t hea s ewa l k i ngt os t a ndi ngwa t er . I ti sa nex ot i c des t i na t i onwi t hc r y s t a l c l ea rwa t er s , t ha twi l l i mpr es sy ou. Oneoft her ea s onst ha tha sbeeni nc l udedi nt hepr ot ec t ed a r ea sna t ur ai sbec a us et hef a mousCa r et t a Ca r et t at ur t l es , l a yt hei reggsher e. GRΤοε λαφονήσι βρί σκε τ αι 75χλμνοτ ι οδυτ ι κάτ ων Χανί ων, πε ρί που1, 5ώραοδι κώςγι αναφτ άσε τ ε . Ηον ομασί ατ ηςπε ρι οχ ήςέ χ ε ι πάρε ι τ οόν οματ ης απότ ομι κ ρόν ησάκ ι πουβρί σκ ε τ αι σεαπόστ αση200 μέ τ ρωναποτ ηνπαραλ ί α, όπουμπορε ί τ εν αφτ άσε τ εμε ε υκ ολ ί απε ρπατ ών τ αςστ αλ ι μν άζ ον τ αν ε ράτ ης . Πρόκ ε ι τ αι γ ι αέ ν αε ξ ωτ ι κ όπροορι σμόμεκ ρυστ άλ λ ι ν αν ε ράπουθα σαςε ν τ υπωσι άσε ι . Ολ όγ οςπουέ χ ε ι ε ν τ αχ θε ί στ ι ςπε ρι οχ έ ςNa t ur a , ε ί ν αι ε πε ι δήοι χ ε λ ών ε ςCa r et t a Ca r et t aαφήν ουντ ααυγ άτ ους στ ηνπε ρι οχ ή.

24-


25-

GUI DEME/CHANI A2017

Fal as arna Be ac h

3 ENFal assar nai sl ocat edi nt hewest er npar toft he i sl andatadi st anceof58km f r om t hecent erofChani a andhavebeeni ncl udedi nt hepl ansNat ur a2000(becauseoft hevar i et yofHor aandf aunai nt her egi onbut al sobecauseofout st andi ngnat ur albeaut y) . Cr ys t alcl eart ur quoi s ewat er sand negol ds andchar act er i z est hear eaasoneoft hemos tpopul arbeaches. The mai nbeachi sf ul l yor gani z ed, l eavi ngf r ees pacef ort hos e whowi s ht ol ayundert heCr et anSun. Themai nbeachcal l ed“ Thi ckSand”(Pachi aAmmos)and i ti ss t r et chi ngaboutoneki l omet er . Buti fyouar el ooki ng f ors mal l erandqui et erbeach, i thas23cr eeksi nf ur t her nor t hs ect i onofmai nbeach. Theonl ydr awbacki swhen bl owi ngs t r ongnor t hwes twi nds .

MAP2

GRΤαΦαλασσαρναβρί σκονταιστοδυτι κότμήματου νησι ούκαισεαπόσταση58χι λι ομέτρωναποτοκέντρο τωνΧανί ωνκαιέχουνενταχθείστασχέδι αNat ur a2000 (λόγωτηςποι κι λί αςχλωρί δαςκαιπανί δαςστην περι οχήαλλάκαιλόγωτουι δι αί τερουφυσι κού κάλλους) . Αυτ όπουχαρακτ ηρί ζ ειτ ηνπερι οχήσεμι ααποτ ι ς δημοφι λέστ ερεςπαραλί εςτ ουνησι ούεί ναιτ ακρυστ άλλι να γαλανοπράσι νανεράτ ηςκαιηψι λήλευκόχρυσηάμμος τ ης . Ηπαραλί αεί ναιπλήρωςοργανωμένη, αφήνωντ ας όμωςελεύθερασημεί αγι αοσουςεπι θυμούννα απολαύσουντ οΚρητ ι κόήλι ο. Ηκύρι απαραλι αονομάζ ετ αι Παχι άΆμμοςκαιεκτ εί νετ αιστ οεναχι λι όμετ ρο. Εάνόμως αναζ ητ άτ εμι κρότ ερηκαιπι οήσυχηπαραλί αθαβρεί τ ε23 κολπί σκουςστ οβορι ότ εροτ μήματ ηςκεντ ρι κήςπαραλί ας .


1

MAP2

Ner az z oul at aver nwass t ar t edbySt ef anosandGeor gi aMar akaki ss i nc e1990i nor dert opur pos et r adi t i on t oy ourdi s h, unt i l t hi sday sdaught erandgr ands onMi c hal i sandChr i s t i nac ont i nueont her oadt oEl af oni s s i i nVoul gar oKi s s amosbutver yc l os et oFal as ar na. . . Fr i endl yenvi r onment ,ar omaofCr et eandt r adi t i onalavor s . Voul gar oVi l l age . Chani a. Cr et e T el . 2822051297 FB: ΝΕΡΑΤΖΟΥ ΛΑ DAI L YFROM10: 00UNTI L23: 00

10


27-

GUI DEME/CHANI A2017

Ol dHarbor Chani a

4

MAP2

ENCons i der edandnotunj us t l yoft hemos t beaut i f ul c i t i esofMedi t er r anean, bui l t ar ound1320byt heVenet i ans . T hemul t i c ul t ur a l i dent i t yoft heVenet i a npor t ofCha ni ai sobv i ouswi t has i mpl ewa l ki nt he medi ev a l a l l ey swher et hehi s t or yha sl ef ti t s ma r konev er yc or neroft heOl dCi t y , f r om t he f or t r es sF i r k a( bui l tbyt heVenet i a nst opr ot ec t t heha r borent r a nc ef r om i nv a der s , Ya l i T z a mi s i ( whi c hmea nsi nT ur k i s h, as ea s i demos que) , Neor i a( i twa ss hi pbui l di nga ndr epa i r i ngs hi ps ) upt heE gy pt i a nsL i ght hous e. I nt henor t hwes t er npa r toft heOl dT own, nex t t ot heNa ut i c a l Mus eum y ouwi l l meett hepi c t ur es queAngel oupa t hwa yl ea di ngy oui nt he nei ghbor hoodofT opa na , Venet i a nma ns i ons a ndhous esf r om t heOt t oma nper i od. T he hea r toft hec i t ybea t si nt heVenet i a nha r bour wi t hs ev er a l r es t a ur a nt s , c a f eba r sa ndmor e.

GRΘε ωρε ί τ αι και όχι άδι κααποτ ι ςπι οόμορφε ς πόλε ι ςτ ηςΜε σογε ί ου, χτ ι σμέ νηγύρωστ ο1320 απότ ουςΕνε τ ούς . Ηπολ υπολ ι τ ι σμι κ ήτ αυτ ότ ητ ατ ουε ν ε τ ι κ ούλ ι μαν ι ού τ ηςπόλ ηςτ ωνΧαν ί ωνσυν αν τ άτ αι κ αι αν τ ι λ αμβάν ε τ αι μεε ν αναπλ όπε ρί πατ οστ αμε σαι ων ι κ άσοκ άκ ι ατ ης . Η ι στ ορί αέ χ ε ι αφήσε ι τ ηνσφραγ ί δατ ηςσεκ άθεγ ων ι ά τ ηςπαλ αι άςπόλ ηςαποτ οΦρούρι οΦι ρκ ά( κ τ ί στ ηκ ε απότ ουςΒε ν ε τ ούςγ ι αν απροστ ατ ε ύε ι τ ηνε ί σοδοτ ου λ ι μαν ι ούαποκ ατ ακ τ ητ έ ς ) , τ οΓ ι αλ ί Τ ζ αμι σί ( που σημαί ν ε ι στ ατ ούρκ ι κ α, τ οπαραθαλ ασσι οτ ζ αμί ) , τ α Νε ώρι α( ήτ ανχ ώροι ν αυπήγ ησηςκ αι ε πι σκ ε υήςπλ οί ων ) ε ώςτ ονΑι γ υπτ ι κ όΦάρο. Στ οβορε ι οδυτ ι κ ότ μήματ ηςΠαλ ι άςΠόλ ης , δί πλ αστ ο Ναυτ ι κ όΜουσε ί οθασυν αν τ ήσουμετ ηγ ραφι κ ήοδό Αγ γ έ λ ουπουμαςοδηγ ε ί στ ησυν οι κ ί ατ ουΤ οπαν ά. Βε ν ε τ σι άν ι κ ααρχ ον τ ι κ άκ αθώςκ αι σπί τ ι ααπότ ην οθωµαν ι κ ήπε ρί οδο. Hκ αρδι άτ ηςπόλ ηςχ τ υπάε ι στ ο ε ν ε τ ι κ όλ ι μάν ι μεπολ λ άε στ ι ατ όρι α, κ αφε τ έ ρι ε ςκ αι μπαρ.


PL ACES&AT T RACT I ONS

ENTopanas:t ooki t snamef r om t heTur ki shwor dTop Hane,( meani ngar t i l l er yar senalbal l s)t heyt her ewer e t heVenet i anmi l i t ar ydepot s. Thi squar t eral ongwi t hOvr ai kiorJ ewi s har econs i der edas t hemos tbeaut i f uldi s t r i ct soft heOl dTown, pl aceswher e wecan ndal otoft r adi t i onalandgr aphi cal l yt aver ns . GRΤοπανάς:πήρετηνονομασί ατουαποτηνΤούρκι κη λέξηTopHane,( πουσημαί νειμπάλεςπυροβολι κού οπλοστασί ου)εκείβρί σκοντανοιΒενετσι άνι κες στρατι ωτι κέςαποθήκες. Ησυνοι κί ααυτ ήμαζ ίμετ ηΟβραϊ κήήΕβραϊ κή θεωρούντ αιοιομορφότ ερεςσυνοι κί εςτ ηςπαλι άςπόλης , σημεί αόπουμπορούμεναβρούμεαρκετ άπαραδοσι ακά καιγραφι κάτ αβερνάκι α. ΕΝI nt heal l eysoft heol dci t ygoi ngdownt hemai n st r eet( Chal ydon)por t ,l ocat edSt i vanadi ka. Smal ls hopswi t hl eat herpr oduct s . Theyt ookt hei rname f r om t he“ s t i vani a” ( t r adi t i onalCr et anboot s )t hatwasmade t her ef orcent ur i es . GRΣταστενάτηςπαλαι άςπόληςκατεβαί νονταςτην κύρι αοδό( Χάλυδων)τουλι μανι ού,βρί σκονταιτα στι βανάδι κα. Πρόκει τ αιγι αμι κράκατ αστ ήματ αμεδερμάτ ι ναπροι όντ α. Πήραντ ηνονομασί ατ ουςαποτ αστ ι βάνι α( παραδοσι ακές κρητ ι κέςμπότ ες )όπουκαιφτ ι άχνοντ ανεκείγι ααι ώνες .

28-


29-

GUI DEME/CHANI A2017

Agi aMari na Be ac h

5

MAP2

ENOneoft hemos tpopul arandor gani z eds andy beac hesi nCr et ei s l andwi t hal otoff amousbeac hbar s andc l ubs . T hebea c hs t r et c hesf ormor et ha n2k ma ndl oc a t edj us t9 k ma wa yf r om Cha ni ac i t y . As t unni ngt our i s tdes t i na t i on wi t hma nyv i l l a s , hot el sa nds hops . Youc a n ndma ny pl a c esf orent er t a i nmenta ndr ec r ea t i ont ha twi l l offery ou r el a x a t i on, goodmea l a ndr ef r es hi ngc oc k t a i l s . GRΜί ααπότ ι ςπι οδημοφι λήςκαι οργανωμέ νε ς παραλί ε ςστ ονησί τ ηςΚρήτ ηςμεπολλάδι άσημαbeac h bar sκαι c l ubs . Ηπαραλ ί αε κ τ ε ί ν ε τ αι γ ι απε ρι σσότ ε ροαπό2χ λ μκ αι βρί σκ ε τ αι μόλ ι ς9χ λ μαπότ ηνπόλ ητ ωνΧαν ί ων . Έν ας ε κ πλ ηκ τ ι κ όςτ ουρι στ ι κ όςπροορι σμόςμεπολ λ έ ςβί λ ε ς , ξ ε ν οδοχ ε ί ακ αι κ ατ αστ ήματ α. Μπορε ί τ εν αβρε ί τ επολ λ ά κ έ ν τ ραδι ασκ έ δασης , πουθασαςπροσφέ ρουνχ αλ άρωση, κ αλ όφαγ ητ όκ αι δροσι στ ι κ άκ οκ τ έ ι λ .


PL ACES&AT T RACT I ONS

30-

Pl at ani as Be ac h

6

MAP2

ENPl at ani asi sconsi der edasoneoft hemostpopul ar t our i str esor t sofCr et e.Youcan ndt hebestr est aur ant s,caf ebar sandt hest unni ngbeachwi t hcl ear wat er s.

GRΟΠλατανι άςθεωρεί ταιτοπι οδημοφι λές τουρι στι κόθέρετροτηςΚρήτης.ΣτονΠλατανι ά μπορεί τεναβρεί τετακαλύτεραεστι ατόρι α, καφέμπαρκαιτηνπαραλί αμετακρυστάλλι νανερά.

Locat ed11ki l omet er swes tofChani aci t y, bor derwi t h Agi aMar i naandwecoul ds ayt hati sas i ngl et our i s tz one ofChani a.

Βρί σκετ αιμόλι ς11χλμαπότ ηνπόλητ ωνΧανί ων, συνορεύειμετ ηνΑγί αΜαρί νακαιθαμπορούσαμενα πούμεότ ιεί ναικατ άμι αέννοι αητ ουρί στ ι κηζ ώνητ ου Νομού.

I nt ens eni ght l i f e, bar s , r es t aur ant s , s hopsandal ongs andy beachal ongt hear eawhi chi sdi vi dedi nt oUpperand LowerPl at ani as . UpperPl at ani asi st heol dvi l l ageonahi l l t opwi t hexcel l entvi ewswhi l el owerPl at ani asi st henew s eas i der es or tcr eat edbyt our i s m devel opment . Pl at ani ashasever yt hi ngyouwant , asl uxur yandbudget accommodat i on, r es t aur ant s , pl aygr ounds , beachbar s , andal otofs hops .

Έντ ονηνυχτ ερι νήζ ωή, μπάρ, εστ ι ατ όρι αεμπορι κά κατ αστ ήματ ακαιμι αμεγάληαμμώδηςπαραλί ακατ α μήκοςτ ηςπερι οχήςόπουχωρί ζ ετ αισεΆνωκαιΚάτ ω Πλατ ανι άς . ΟΆνωΠλατ ανι άςεί ναιτ οπαλι όχωρι όστ ην κορυφήτ ουλόφουμεεξαι ρετ ι κήθέα, ενώοΚάτ ω Πλατ ανι άςεί ναιοκαι νούργι οςπαραλι ακόςοι κι σμόςπου δημι ουργήθηκελόγωτ ηςτ ουρι στ ι κήςανάπτ υξης . Στ ονΠλατ ανι άμπορεί τ εναβρεί τ εότ ιεπι θυμεί τ ε, όπως πολυτ ελήκαιοι κονομι κήδι αμονή, εστ ι ατ όρι α, παι δότ οπους , beachbar sκαιπολλάκατ αστ ήματ α.


31-

7

MAP2


5


33-

GUI DEME/CHANI A2017

Kal i ves Be ac h

8 ΕΝKal i vesi sabeaut i f ul s eas i devi l l agei nApokor onasar ea, bui l ti nSoudaBay. L oc a t ed19k mf r om Cha ni a , s a i dt ha tKa l y v esgoti t s na mef r om t hema k es hi f ts hel t er s( hut s ) bui l tbyAr a b pi r a t eswhent heyi nv a dedi n828a c . Ka l i v esbui l ta l ongt hebea c h, wi t hXy da sr i v ers eper a t et hev i l l a gei nt wos i des , whi c hi tc onnec t edwi t h gr a phi cbr i dges , t ha tv i s i t or sc a nobs er v ema nyt r out a ndduc k s . GRΟι Καλύβε ςε ί ναι έ ναόμορφοπαραθαλάσσι ο χωρι όστ ηνπε ρι οχήτ ουΑποκόρωνα, χτ ι σμέ νο στ ονκόλποτ ηςΣούδας. Βρί σκ ε τ αι σεαπόστ αση19χ ι λ ι ομέ τ ρωναποτ αΧαν ι ά κ αιλ έ γ ε τ αι πωςοι Καλ ύβε ςπήραντ οόν ομάτ ουςαπό τ απρόχ ε ι ρακ ατ αλ ύματ α( κ αλ ύβε ς ) πουέ χ τ ι σανοι Αραβε ςπε ι ρατ έ ς , ότ ανε ι σέ βαλ αντ ο828μΧ.

MAP2

Ε ί ν αι κ τ ι σμέ ν ε ςκ ατ άμήκ οςτ ηςπαραλ ί αςόπου αν άμε σααποτ οχ ωρι όπε ρν άε ι οποτ αμόςΞύδαςο οποί οςχ ωρί ζ ε ι τ οχ ωρι όσεδύοπλ ε υρέ ςοι οποί ε ς συν δέ ον τ αιμεγ ραφι κ άγ ε φυράκ ι α, στ αοποί αοι ε πι σκ έ πτ ε ςμπορούνν απαρατ ηρήσουνπλ ήθοςαπό πέ στ ροφε ςκ αι πάπι ε ς .


PL ACES&AT T RACT I ONS

34-

Al myri da Be ac h

9 ENAl myr i dai saf amoust our i stvi l l agewi t hal otofvi si t or sever yyear ,andacal m beachmakei tper f ectf or f ami l i eswi t hyoungki ds. Al myr i dal ocat edi nApokor onasar eaatt heent r ancet o SoudaBay, about2km af t erKal i vesand25km f r om Chani a. I ti sacoas t alvi l l agewi t ht wos andybeaches( f ul l y or gani z edwi t humbr el l as , l ounger sandl i f eguar d) , whi l ea t hi r dbeachwi t hpebbl esi sl ocat edbef or et hevi l l age. GRΗΑλμυρί δαεί ναιέναδι άσημοτουρι στι κόχωρι όμε πολλούςεπι σκέπτεςκάθεχρόνο.Ηπαραλί ατηςεί ναι ι δανι κήγι αοι κογένει εςμεμι κράπαι δι ά. ΗΑλμυρί δαβρί σκετ αιστ ηνπερι οχήτ ουΑποκόρωναστ ην εί σοδοτ ουκόλπουτ ηςΣούδας ,σεαπόστ ασηπερί που2 χλμμετ άτ ι ςΚαλύβεςκαι25χλμαπότ αΧανι ά.

MAP2

Eί ναιέναςπαραθαλάσσι οςοι κι σμόςόπουυπάρχουνδυο παραλί εςμεάμμο( πλήρωςοργανωμένεςμεομπρέλες , ξαπλώστ ρεςκαιναυαγοσώστ η) , ενώμι ατ ρί τ ηπαραλί αμε βότ σαλαβρί σκετ αιπρι ντ οχωρι ό.


35-

GUI DEME/CHANI A2017

Samari a Go r ge

10 MAP2 ENSamar i aGor gei soneoft hemai nat t r ac t i onsoft hei s l andandt hel onges tgor geof Eur ope( l engt h18km) . Hi sna mewa st a k enf r om t hea ba ndoned v i l l a geofS a ma r i a , whi c hi nt ur nowesi t sna me t ot hec hur c hofOs i aMa r i a . Dur i ngt heOt t oma ndomi na t i oni twa sahi deoutf orr ev ol ut i ona r i esa ndt hel oc a l popul a t i on. Pr oc l a i med1962Na t i ona l Pa r kt opr ot ec tt he or aa ndf a unaoft her egi on. T hegor geha st wona t ur a l ent r a nc es , t he r s ti s l oc a t ed42k mf r om t heCha ni at oOma l osa ta n a l t i t udeof1, 227met er swi t hna meXy l os k a l o a ndt hes ec ondendsi nt hes ea s i dev i l l a geof Agi aRoumel i . S a ma r i aGor gei sus ua l l yopenf r om Apr i l t o Oc t ober , dependi ngont hewea t her .

GRΤοφαράγγι τ ηςΣαμαρι άςε ί ναι έ νααποτ α κυρι ότ ε ρααξ ι οθέ ατ ατ ουνησι ούκαι τ ομακρύτ ε ρο φαράγγι τ ηςΕυρώπηςμεμήκος18χλμ. Τ οόν ομάτ ουτ οπήρεαπότ οε γ κ ατ αλ ε λ ε ι μμέ ν ο σήμε ραχ ωρι ότ ηςΣαμαρι άς , πουμετ ησε ι ράτ ου οφε ί λ ε ι τ οόν ομαστ ηνε κ κ λ ησί ατ ηςΟσί αςΜαρί ας . Κατ άτ ηδι άρκ ε ι ατ ηςΤ ουρκ οκ ρατ ί αςαποτ έ λ ε σε κ ρησφύγ ε τ οε παν αστ ατ ώνκ αι τ ουτ οπι κ ούπλ ηθυσμού. Αν ακ ηρυχ θήκ ετ ο1962Ε θν ι κ όςΔρυμόςγ ι ατ ην προστ ασί ατ ηςχ λ ωρί δαςκ αι τ ηςπαν ί δαςτ ηςπε ρι οχ ής . Τ οφαράγ γ ι έ χ ε ι δύοφυσι κ έ ςε ι σόδουςμετ ηνπρώτ ην α βρί σκ ε τ αι 42χ λ μαποτ αΧαν ι άστ οοροπέ δι οτ ου Ομαλ ούκ αι σευψόμε τ ρο1. 227μέ τ ρωνμετ ην ον ομασί αξ υλ όσκ αλ οκ αι τ ηνδε ύτ ε ρην ακ ατ αλ ήγ ε ι στ ο παραθαλ άσσι οχ ωρι όΑγ ι άΡουμέ λ η. Τ οΦαράγ γ ι τ ηςΣαμαρι άςμέ ν ε ι αν οι χ τ όσυν ήθωςαπό τ ονΑπρί λ ι οέ ωςτ ονΟκ τ ώβρι ο, αν άλ ογ απάν τ αμετ ι ς κ αι ρι κ έ ςσυν θήκ ε ς .


PL ACES&AT T RACT I ONS

Ag.Roumel i Vi l l age

11 MAP2 ΕΝAgi aRoumel ii sacoast alvi l l agei nsout hwestCr et e, whi chbecamef amousbecauseher eendst hepat h f r om t heSamar i aGor ge. Thous andsofvi s i t or spas st hr oughSamar i aever ys ummer andendsi nAgi aRoumel it ot aket hef er r yt hatwi l lt r ans f er t hem t oLout r oandSf aki a( eas t )orSougi aandPal eochor a ( wes t ) . Agi aRoumel ii snotconnect edt ot her oadnet wor k, s ot he onl ywayst ogot her ear ebyboatorbySamar i aGor ge. GRΗΑγί αΡουμέληεί ναιπαραθαλάσσι οςοι κι σμόςστη νοτι οδυτι κήΚρήτηηοποί αέγι νεγνωστήγι ατίεδώ καταλήγειτομονοπάτιαπότοφαράγγιτηςΣαμαρι άς. Χι λι άδεςεπι σκέπτ εςπερνούντ οφαράγγιτ ηςΣαμαρι άς κάθεκαλοκαί ρικαικατ αλήγουνστ ηνΑγί αΡουμέληγι ανα πάρουντ οφέρρυπουθατ ουςμετ αφέρειπροςτ οΛουτ ρό καιτ ηΧώραΣφακί ωνήπροςτ ηνΣούγι ακαιΠαλι όχωρα. ΗΑγί αΡουμέληδενεί ναισυνδεδεμένημετ οοδι κόδί κτ υο, έτ σιοιμόνοιτ ρόποιγι αναπαςεκείεί ναιμετ απόδι αήμε τ οπλοί ο.

36-


GUI DEME/CHANI A2017

12

MAP2

ENSf aki a(orChor aSf aki on)c har ac t er i z edby t hei rwi l dnat ur al beaut yanduni quet ur quoi s e wat er s . S f a k i ai sahi s t or i ca r eaofs out her nCr et e, i s75k m f r om Cha ni a , nea rt heendofI mbr osGor ge. S f a k i ai st hec a pi t a l oft hea r eawi t hma nyi nf r a s t r uc t ur es . Res t a ur a nt s , s hops , c a f esa ndma nyr oomst o l et . F r om t her ey ouc a nt a k eoneoft hef er r i esa nd t r a v el t onea r bya ndbea ut i f ul a r ea ss uc ha sL out r o, Agi aRoumel i , Pa l eoc hor aa ndt hei s l a ndofGa v dos . GRΤαΣφακι ά(ήΧώραΣφακί ων)χαρακτ ηρί ζ οντ αι απότ ηάγρι αφυσι κήομορφι άτ ουςκαι τ ακατ αγάλανανε ράτ ους . Τ αΣφακ ι άε ί ν αι μι αι στ ορι κ ήπε ρι οχ ήτ ηςν ότ ι ας Κρήτ ης , απέ χ ε ι 75χ ι λ ι όμε τ ρααπότ αΧαν ι ά, κ ον τ ά στ οτ έ λ οςτ ουφαραγ γ ι ούτ ηςΊ μβρου. Τ αΣφακ ί αε ί ν αι ηπρωτ ε ύουσατ ηςπε ρι οχ ήςτ ων Σφακ ί ωνμεπολ λ έ ςυποδομέ ς . Ε στ ι ατ όρι α, μαγ αζ ι ά, κ αφε ν ε ί ακ αι πολ λ άε ν οι κ ι αζ όμε ν αδωμάτ ι α. Απόε κ ε ί μπορε ί τ εν απάρε τ εέ ν ααπότ ακ αραβάκ ι ακ αι ν α τ αξ ι δέ ψε τ εγ ι ακ ον τ ι ν έ ςκ αι παν έ μορφε ςπε ρι οχ έ ς όπωςτ οΛουτ ρό, ηΑγ ί αΡούμε λ η, ηΠαλ αι όχ ωρακ αι τ ον ησί τ ηςΓ αύδου.


Cr et aLuxur yCr ui s esi sacompanyt hati ss peci al i z edi nt her entoft hes el fownedl uxur yves s el sandt ot heor gani z at i onof excur s i onsandpr i vat eevent si nt hear eaofWes t er nCr et e. Ourgoali st opr ovi deourcus t omer sauni queoppor t uni t yt o expl or emar i neat t r act i onsandl i veanamaz i ngexper i encewi t hl uxur y. Weal s os peci al i z ei nchar t er i ngofourl uxur yboat sf ort r ans por t at i onands peci alevent s . Cont actusandgi veust heoppor t uni t yt ot r avelyout ot heenchant i ngl ands capesofCr et e. T( +30)6949423664 i nf o@c r et al uxur yc r ui s es . gr

www. c r et al uxur yc r ui s es . gr


10


PL ACES&AT T RACT I ONS

Lout ro Vi l l age

13 MAP2 ENLout r oi sagr aphi calseavi l l aget hatcanofferyou cal m,r el axat i on,t ast et r adi t i onalCr et ancui si neand amagi call andscapewi t hcr yst alcl eanwat er s. Lout r oi sl ocat edont hes out hcoas tofCr et ebet weenAgi a Roumel iandSf aki a( Chor aSf aki on) . Fr om Lout r oyoucanvi s i tt her ui nsofanci entAr adena wi t ht heByz ant i nechur chofAr changelMi chael . Youcanbet r ans f er r edt oLout r owi t hf er r yf r om Sf aki aor f r om Pal eochor a. GRΤοΛουτρόεί ναιέναπαραλι ακόγραφι κό ψαρoχώριπουμπορείνασαςπροσφέρειγαλήνη, ξεκούραση,παραδοσι ακέςγεύσει ςτηςκρητι κής δι ατροφήςκαιέναμαγευτι κότοπί ομεκρυστάλι να νερά. ΤοΛουτ ρόβρί σκετ αιστ ι ςνότ ι εςακτ έςτ ηςΚρήτ ης ανάμεσαστ ηνΑγί αΡουμέληκαιστ ηΧώραΣφακί ων. Απότ οΛουτ ρόμπορεί τ εναεπι σκεφθεί τ ετ αερεί πι ατ ης αρχαί αςAράδεναςμετ ηνβυζ αντ ι νήεκκλησί ατ ου αρχάγγελουΜι χαήλ.

40-


41-

GUI DEME/CHANI A2017

Georgi oupol i s Be ac h

14 MAP2 ΕΝI tt ooki t snamef r om t heFor merPr i nc eGeor geof Gr eec e. Geor gi opol i sl oc a t ed40k mf r om t hec i t yofCha ni aa nd 20k mf r om Ret hy mno. I nt hev i l l a ges qua r ewi l l enc ount ers ma l l c a f éa ndr es t a ur a nt sa nda sy oupa s s i ngt hem y ouwi l l r ea c ht hes ma l l por tofGeor gi oupol i si nv e mi nut eswa l ka l ongt her oa dwi t heuc a l y pt ust r ees . I n t hepor tes t ua r i esAl my r osr i v erwhi c hc a ns ees ma l ls her ma nboa t s . T her ea r et wobea c hes , t hes ma l l Ka l y v a k i bea c hl oc a t edont heedgeoft hes et t l ement , a ndt he l a r gebea c ht ha tex t endst ot heea s t , i dea l f orwa t er s por t s . GRΈχε ι πάρε ι τ οόνομάτ ηςαπότ ονΤέ ωςΠρί γκι πα Γ ε ώργι οτ ηςΕλλάδας . ΗΓ ε ωργ ι ούπολ ηαπέ χ ε ι 40χ ι λ ι όμε τ ρααπότ ηνπόλ ητ ων Χαν ί ωνκ αι 20χ ι λ ι όμε τ ρααπότ οΡέ θυμν ο. Στ ηνπλ ατ ε ί α τ ουχ ωρι ούθασυν αν τ ήσε τ εμι κ ράκ αφέκ αι ε στ ι ατ όρι α. Απότ ηνπλ ατ ε ί αθαφτ άσε τ εστ ομι κ ρόλ ι μάν ι τ ης Γ ε ωργ ι ούπολ ηςσεπέ ν τ ελ ε πτ άμετ απόδι α ακ ολ ουθών τ αςτ οδρόμομετ ουςε υκ άλ υπτ ους . Στ ο λ ι μαν άκ ι ε ί ν αι οι ε κ βολ έ ςτ ουποτ αμούΑλ μυρού, όπου θαδε ί τ ετ ι ςβάρκ ε ςτ ωνψαράδων . Υπάρχ ουνδύοπαραλ ί ε ς , ημι κ ρήπαραλ ί αΚαλ υβάκ ι που βρί σκ ε τ αι στ ηνάκ ρητ ουοι κ ι σμού, κ αι ημε γ άλ η παραλ ί απουε κ τ ε ί ν ε τ αι προςτ ααν ατ ολ ι κ άπου προσφέ ρε τ αι γ ι αθαλ άσσι ασπορ.


PL ACES&AT T RACT I ONS

42-

Kourna Lake

15 ENThel akel ocat edi nt heeastofChani aandi st he onl ynat ur alf r eshwat erl akei nCr et eanddi st ance about4km awayf r om Geor gi oupol i . Lakehasmaxi mum l engt h1087met er s , maxi mum wi dt h 880met er sbycover i nganar eaof579acr esandamaxi mum dept hof22. 5met er s , whi l ei ti sabout20met er s hi ghert hant hes ea. Thepecul i ar i t yoft hi sl akei st hataccor di ngt ot hes eas oni t changescol or sands i z east her es i dent scl ai m. Abeaut i f ulandr el axi ngl ands capepr edi s copef orawal k t onat ur e, ors wi m andbi ket ot hel ake. Kour nasl akei sknownf ors i gnicantt our i s tdevel opment asades t i nat i onf orexcur s i onsorwal ks . Wat erbi cycl esand r es t aur ant scangi vet ot hevi s i t or swhatt heyr eal yneed.

MAP2

GRΗλί μνηβρί σκεταισταανατολι κάτουνομούΧανί ων καιεί ναιημοναδι κήφυι σκήλί μνηγλυκούνερούπου υπάρχειστηνΚρήτηκαισεαπόστασηπερί που4χλμ μακρι άαπότηΓεωργι ούπολη. Έχειμέγι στ ομήκος1087μέτ ρα, μέγι στ οπλάτ ος880μέτ ρα καλύπτ ωντ αςέκτ αση579στ ρεμμάτ ωνκαιμέγι στ οβάθος 22, 5μέτ ρα, ενώβρί σκετ αι20μέτ ραπερί πουψηλότ ερα απότ ηθάλασσα.Ηι δι αι τ ερότ ητ ααυτ ήςτ ηςλί μνηςεί ναι ότ ιανάλογαμετ ηνεποχήαλλάζ ειχρώματ ακαιμέγεθος όπωςι σχυρί ζ οντ αιοικάτ οι κοι . Έναχαλαρωτ ι κόκαιόμορφοτ οπί οσαςπροδι αθέτ εινα περπατ ήσετ εστ ηφύση, εί τ ενακάνετ εμπάνι οκαι ποδήλατ οστ ηλί μνη.Ηλί μνηγνωρί ζ εισημαντ ι κή τ ουρι στ ι κήανάπτ υξηωςπροορι σμόεκδρομήςή περι πάτ ου. Γι ατ ι ςανάγκεςτ ωνλουομένωνκαιτ ων επι σκεπτ ώνυπάρχουνυδροποδήλατ ακαιεγκατ αστ άσει ς εστ ί ασης .


43-

GUI DEME/CHANI A2017

Kal at has Be ac h

16

MAP2

ENKal at hasbeac hi sl ar geandor gani z ed, wi t h nes andands hal l owc r ys t al wat er . Ka l a t ha si sl oc a t edj us taf ewmi nut esdr i v ef r om Cha ni aCi t y( 11k m) , ma k i ngi toneoft hemos tpopul a rdes t i na t i onsf ort hos ewhowa ntt oha v er ef r es i nga ndr el a x i ngs wi mmi ngt i mea tt hes ummerda y s . As ma l l i s l a ndi soppos i t eoft hebea c h, whi c hea s i l yf ort heba t her st ogett her ebys wi mmi ng. Nex tt ot hebea c ht her ea r es omepa l mt r eest ha tgi v ea nex ot i ct onet ot hes c ener y . Al s o, t hebea c hi swel l or ga ni z ed, wi t humbr el l a s , wa t ers por t s , r es t a ur a nt s , hot el s , s hops , et c . GRΗπαραλί ατ ουΚαλαθάε ί ναι αρκε τ άμε γάληκαι οργανωμέ νη, με“ ψι λή”άμμοκαι ρηχάπε ντ ακάθαρα νε ρά. ΟΚαλ αθάςβρί σκ ε τ αι 11χ ι λ ι όμε τ ρααπότ ηνπόλ ητ ωνΧαν ί ων , γ ε γ ον όςπουτ ονκ αθι στ άέ ν αναπότ ουςπλ έ ον δημοφι λ ε ί ςπροορι σμούςσεόσουςθέ λ ουνστ ι γ μέ ςχ αλ άρωσηςκ αι δροσι άςτ οκ αλ οκ αί ρι . Έν αμι κ ρόν ησάκ ι υπάρχ ε ι απέ ν αν τ ι απότ ηνπαραλ ί ατ οοποί οε ί ν αι ε ύκ ολ απροσβάσι μοαπότ ουςλ ουόμε ν ους ακ όμακ αι κ ολ υμπών τ ας . Δί πλ αστ ηνπαραλ ί αυπάρχ ουνμε ρι κ οί φοί ν ι κ ε ςπουδί ν ουνέ ν αε ξ ωτ ι κ ότ όν οστ οτ οπί ο. Ε πί σης , ηπαραλ ί αε ί ν αι αρκ ε τ άοργ αν ωμέ ν η, μεομπρέ λ ε ς , wa t ers por t s , ε στ ι ατ όρι α, ξ ε ν οδοχ ε ί α, μαγ αζ άκ ι α, κ λ π.


PL ACES&AT T RACT I ONS

44-

17

MAP2

St avros Be ac h

ΕΝAwayf r om t heci t yofChani a15km ,l ocat edont he nor t her ncoastoft heAkr ot i r iPeni nsul a. I dealchoi cef orwi ndydaysi nas uffici ent l yor gani z ed beach. St avr oswast hepl acet hat1964 l medt hef amous movi eZor bast heGr eeks t ar r i ngAnt honiQui ne,who dancet hef amousGr eeks i r t akibyt heuni quemus i ccompos erMi ki sTheodor aki s . Youcangett her ewi t hyourcar , butal s obybus , wi t hone oft hedai l yr out esf r om KTELs t at i on. St avr oshast wobeacheswhi char eor gani z edwi t humbr el l as , s unl ounger sandr ef r es hment s . Near byyouwi l lnd s ever alt aver ns , caf es , r oomst ol etandvi l l as , i ncas eyou wantt os t ayt her e. Bot hbeacheshavecr ys t alcl earaquamar i newat er s , wi t h t heeas t er ni dealf orchi l dr en.

GRΑπέχειαπότηνπόλητωνΧανί ων15χι λι όμετρακαι βρί σκεταιστηνβόρει αακτήτηςχερσονήσουτου Ακρωτηρί ου. Ημέρεςμεάνεμοεί ναιι δανι κόσημεί ογι ατ ους λουόμενουςσεμι αεπαρκώςοργανωμένηπαραλί α. Το 1964στ ονΣτ αυρογυρί στ ηκανσκηνέςτ ηςπασί γνωστ ης τ αι νί αςΖορμπάςοΕλληναςμεπρωτ αγωνι στ ήτ ονAnt honi Qui ne. Μπορεί τ εναφτ άσετ εωςεκείμετ οαυτ οκί νητ όσας , αλλά καιμεκάποι οαπότ ακαθημερι νάδρομολόγι ατ ων λεωφορεί ωναποτ οστ αθμότ ουΚΤΕΛ. ΟΣτ αυρόςέχειδύοπαραλί εςοιοποί εςεί ναιοργανωμένες μεομπρέλες , ξαπλώστ ρεςκαιαναψυκτ ήρι α. Τρι γύρωθα βρεί τ εκαιαρκετ έςτ αβέρνες , καφέ, δωμάτ ι ακαιβί λεςσε περί πτ ωσηπουθέλετ εναδι ανυκτ ερεύσετ ε. Καιοιδύο παραλί εςέχουνπεντ ακάθαραγαλαζ οπράσι νανεράμετ ην ανατ ολι κήναεί ναιι δανι κήγι απαι δι ά.


45-

GUI DEME/CHANI A2017

Marat hi Be ac h

18 MAP2 ENMar at hi i sl oc at edont hes out heas t er nt i pof t hepeni ns ul aAkr ot i r i and17km f r om t hec i t yof Chani a. Oneoft hea wa r dedbea c hesofCha ni awi t ht heBl ue F l a g, i dea l f orf a mi l i es . I tha st wodi ffer entbea c hes wi t ha l l t hea meni t i esf ort hev i s i t or s . GRΤοΜαράθι βρί σκε τ αι στ ονοτ ι ο-ανατ ολι κό άκροτ ηςχε ρσονήσουΑκρωτ ήρι και 17χι λι όμε τ ρα απότ ηνπόλητ ωνΧανί ων. Ε ί ν αι μι ααπότ ι ςπαραλ ί ε ςτ ωνΧαν ί ωνπου έ χ ε ι βραβε υτ ε ί μεΓ αλ άζ ι αΣημαί α, ι δαν ι κ ήγ ι α οι κ ογ έ ν ε ι ε ςκ αι παι δι ά. Έχ ε ι δύοδι αφορε τ ι κ έ ς παραλ ί ε ςκ αλ άοργ αν ωμέ ν ε ςπροσφέ ρον τ αςστ ους ε πι σκ έ πτ ε ςτ ηςαρκ ε τ έ ςυπηρε σί ε ς .


PL ACES&AT T RACT I ONS

46-

Lout raki Be ac h

19 MAP2 ENLout r akil ocat ed16km f r om t heci t yofChani aon t heAkr ot i r iar ea. I ti sacl os edbaybet weenhi l l swi t hs andybeach, cr ys t al cl earwat er s , ani dyl l i cl ocat i ons ur r oundedbyr ocky s hor es , offer i ngal lt hecomf or t sf ort hemos tdemandi ng vi s i t or . GRΤοΛουτράκιβρί σκεται16χι λι όμετρααπότηνπόλη τωνΧανί ων,στηνπερι οχήτουΑκρωτηρί ου. Εί ναιέναςκλει στ όςκόλποςανάμεσασελόφους , αμμώδης παραλί α, πεντ ακάθαρανερά, έναει δυλλι ακόσκηνι κόπου περι βάλλετ αιαπόβραχώδει ςακτ ές , παρεχόντ αςόλεςτ ι ς ανέσει ςστ ονπι οαπαι τ ητ ι κόεπι σκέπτ η.


47-

GUI DEME/CHANI A2017

Pal eochora Vi l l age

20 MAP2 ENLoc at edont hes out hwes tc oas tofCr et eand 70km f r om Chani awher ei ti sbui l tonal ong peni ns ul a. Ac oa s t l i nebyt heL i by a nS eaa ndf a i r l yc ons i der ed t heNy mphoft heL i by a nS ea . I ti sac oa s t a l t owna ndoneoft her ea s onst ha tma ny v i s i t or spr ef eri t , i st hec hoi c esi nv a r i ousbea c hes wi t hc r y s t a l wa t er s . Youwi l l a l s o nds ev er a l opt i ons ofr es t a ur a nt s , t a v er nsa ndc offeeba r s . GRΒρί σκε τ αι στ ανοτ ι οδυτ ι κάπαράλι ατ ης Κρήτ ηςκαι σεαπόστ αση70χλμ. απότ αΧανι ά όπουε ί ναι χτ ι σμέ νησεμι αμακρόστ ε νη χε ρσόνησο. Βρέ χ ε τ αι απότ οΛυβι κ όπέ λ αγ οςκ αι δί κ αι α θε ωρε ί τ αι ηΝύμφητ ουΛυβι κ ούπε λ άγ ους. Ε ί ν αι μι απαραθαλ άσσι ακ ωμόπολ ηκ αι έ ν αςαπό τ ουςλ όγ ουςπουαρκ ε τ οί ε πι σκ έ πτ ε ςτ ηνπροτ ι μούν , ε ί ν αι οι ε πι λ ογ έ ςσεδι άφορε ςπαραλ ί ε ςμε κ ρυστ άλ λ ι ν αν ε ρά. Θαβρε ί τ εε πί σηςαρκ ε τ έ ςε πι λ ογ έ ςσεε στ ι ατ όρι α, τ αβέ ρν ε ςκ αι κ αφέμπάρ.


PL ACES&AT T RACT I ONS

Agi a Lake

21 MAP2 ENI ti sas mal l ar t ic i al l akeof450ac r eswhi c hi s nextt ot hehomonymousvi l l age, 9km wes tof Chani a. T heec ol ogi c a l i mpor t a nc eoft hel a k ei ti ss eems f r om t hef a c tt ha tt hel a k ei spr ot ec t edbyi nt er na t i ona l t r ea t i es , a sa ni mpor t a ntr es t i nga ndf eedi ng s t a t i onofma nymi gr a t or ybi r ds . Ani dea l c hoi c ef orc y c l i nga ndwa l k i ng. GRΠρόκε ι τ αι γι αμι αμι κρήτ ε χνητ ήλί μνη έ κτ ασης450στ ρε μμάτ ωνηοποί αβρί σκε τ αι δί πλαστ οομώνυμοχωρι ό, 9χλμδυτ ι κάτ ων Χανί ων. Ηοι κ ολ ογ ι κ ήσημασί ατ ηςλ ί μν ηςαν τ ι κ ατ ροπτ ρί ζ ε τ αι κ αι στ ογ ε γ ον όςότ ι ηλ ί μν ηπροστ ατ ε ύε τ αι από δι ε θν ε ί ςσυν θήκ ε ςών τ αςέ ν αςσημαν τ ι κ όςστ αθμός αν άπαυσηςκ αι τ ροφοδοσί αςπολ λ ώνμε τ αν αστ ε υτ ι κ ώνπτ ην ών . Μι αι δαν ι κ ήε πι λ ογ ήγ ι αποδηλ ασί ακ αι πε ρί πατ ο.

48-


Vi l l af orSal e Si s i .L as i t hi .Cr et e

Vi l l af orSal e Pr ov ar ma.Chani a.Cr et e

5Bedr ooms|5Bat hr ooms|Pr i v at ePool|1. 8k m Beac h

6Bedr ooms|3Bat hr ooms|Pr i v at ePool|7k m Beac h

REALESTATE-ACCOUNTANCY-I NSURANCES-BANKI NG SERVI CES


Vi l l af orSal e T er s anas .Chani a.Cr et e

Vi l l af orSal e Kok k i noChor i o.Chani a.Cr et e

3Bedr ooms|3Bat hr ooms|Pr i v at ePool|500m Beac h

4Bedr ooms|2Bat hr ooms|Pr i v at ePool|1, 5k m Beac h

1

MAP1

1

MAP2

KAL I VES,ARMENON-CHANI A TEL .( +30)2825032222-F AX( +30)2825031950 125AMI L ONOGI ANNISTR.-CHANI A TEL .( +30)2821087257-MOB.( +30)6977444935 EMAI L :I NFO@KERDOSPROPERTY . GR WWW. KERDOSPROPERTY. GR


51-

GUI DEME/CHANI A2017

T hi ngst oDo&Act i vi t i es Εκ δρομέ ς&Δραστ ηρι ότ ητ ε ς

Lover sofwat ers por t s , nat ur eandnotonl yi deal des t i nat i onst hat c ombi neac t i onandgi veyouramaz i ngexper i enc e. FI nd i nt er es t i ngac t i vi t i esandt ouroppor t uni t i es . Γ ι ατ ουςλάτ ρε ι ςτ ωνθαλάσσι ων σπορ, τ ηςφύσηςκαι όχι μόνο, ι δανι κοί προορι σμοί που συνδυάζ ουνδράσηκαι σαςχαρί ζ ουναπί θανε ςε μπε ι ρί ε ς . Βρε ί τ ε ε νδι αφέ ρουσε ςδρασηρι ότ ητ ε ςκαι πε ρι ηγήσε ι ς .


T HI NGST O DO &ACT I VI T I ES

52-

Saf ar iAdvet ur es DayTr i psi nChani a

1 MAP1

ENS a f a r i Adv ent ur esi sac ompa nyor ga ni z i ngwhol ey ea r r oundgui dedt our s , da y t r i psa ndout doora c t i v i t i esi nCr et e. Adv ent ur e, hos pi t a l i t y , pr of es s i ona l i s m, pur eunt ouc heda r ea s a nduni quev i ewsa r ej us ts omeofourba s i cc ha r a c t er i s t i c si n or dert oc r ea t eamemor a bl eda yf orourgues t s . GRΗS a f a r i Adv ent ur esε ί ν αι μι αε τ αί ρι απουδι οργ αν ών ε ι όλ ο τ ονχ ρόν οε ξ ορμήσε ι ς , ημε ρήσι ε ςδι αδρομέ ςκ αι πολ λ έ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ς . Πε ρι πέ τ ε ι α, φι λ οξ ε ν ί α, ε παγ γ ε λ ματ ι σμός , αγ ν έ ςαν ε ξ ε ρε ύν ητ ε ςπε ρι οχ έ ςκ αι μον αδι κ έ ςτ οποθε σί ε ςε ί ν αι μόν ομε ρι κ άαπότ αβασι κ άχ αραχ τ ηρι στ ί κ αγ ι αν α δημι ουργ ήσουναξ έ χ αστ ε ςμέ ρε ςστ ουςκ αλ ε σμέ ν ους .

Ti me: Da i l y( onr eques t ) Di s c ount : 5% Di s c ount Loc at i on: 31Geor gi a k a k i don Cha ni a , Cr et e Cont ac t : T( +30) 6937245450 Ei nf o@s a f a r i a dv ent ur es . gr www. s af ar i advet ur es . gr


53-

GUI DEME/CHANI A2017

1

MAP2


T HI NGST O DO &ACT I VI T I ES

54-


55-

Map1-Chani aCi t y

2

Χάρτ ης1-Πόλ ηΧαν ί ων

12

5

2

12

8 10 1 13

4 3 7

1

1

3 4 2

1 1

2


56-

6 3

7 9

4 11

3 3

6

5 5


57-

Map2-Chani aAr ea Χάρτ ης2-Χαν ι ά

1 1 3

4

1

6 5

2 1

2 20

7 21 2


58-

6 16

10

4

15

47

17

1118 19

1

1

81 9 2

3

3 9 14 15

10

11 13

12


59-

3 1 1 213

5 12

8

2

116


60-

Map3-T our i s tZ one Χάρτ ης3-Τουρι στ ι κ ήΖών η

14

3

2


61-

GUI DEME/CHANI A2017

2 MAP1


T HI NGST O DO &ACT I VI T I ES

2 MAP2

62-

3 MAP2

2 MAP1


15


T HI NGST O DO &ACT I VI T I ES

64-

5

1 2 3

10*

MAP3

3

MAP1


65-

Cul t ur e&Pl aces ofI nt er es t Πολ ι τ ι σμός&Σημε ί α Εν δι αφέ ρον τ ος

1

MAP1

Archaeol ogi cal Mus e um ofChani a

Wi nt erTi me: Nov embert oMa r c h8: 00t o15: 00 Spr i ngTi me: Apr i lt oOc t ober8: 00t o20: 00

Ti c ket : F ul l €6( Va l i df or3da y s ) , Conc es s i ons3€ Loc at i on: 28Cha l i donS t r , Cha ni a Cont ac t : T el . ( +30) 2821090334 ef a c ha @c ul t ur e. gr c hani amus eum. c ul t ur e. gr

I toffer sv i s i t or st i mel es spr es eda t i onoft hec ul t ur a l hi s t or yof Cha ni af r om t heNeol i t hi c per i odupt ot heRoma n per i od. T heMus eum ha sbeen hous eds i nc e1963i nt hehi s t or i cc ent r eofCha ni a , i nt he c hur c hoft heMona s t er yofS t F r a nc i s , ama j ormonumentof t heVenet i a nper i odi nCr et e ( 12111669) .

T heper ma nentex hi bi t i on i l l us t r a t es , t hr ougha r c ha eol ogi c a l t es t i moni es , t hec ul t ur a l hi s t or ya ndc ha r a c t eroft he a r eat hr ought hea ges , f r om t heNeol i t hi cper i odt ot he Roma ner a( 4t hmi l l enni um BC -3r dc . AD) . T heMus eum c ol l ec t i onsc ont a i n ndsf r om t he Neol i t hi cs i t es( ma i nl yc a v es ) , s et t l ement sa nd

c emet er i esoft heMi noa na nd Hi s t or i cper i odsf oundi n Cha ni aPr ef ec t ur e. T hes ei nc l udei mpor t a ntMi noa n nds f r om t heex c a v a t i onsonKa s t el l i Hi l l i nt hec i t yofCha ni a , whi c hmos ts c hol a r si dent i f y wi t ht heMi noa na ndCl a s s i c a l c i t yofCy doni a , t hema j or c ent r eofpowerofWes tCr et e i na nt i qui t y .


Τ οΜουσε ί οστ ε γ άζ ε τ αι απότ ο 1963στ οκ αθολ ι κ ότ ηςΜον ής τ ουΑγ ί ουΦραγ κ ί σκ ου, μν ημε ί ουτ ηςπε ρι όδουτ ης Ε ν ε τ οκ ρατ ί ας( 12111669) που βρί σκ ε τ αι στ οι στ ορι κ όκ έ ν τ ρο τ ηςπόλ ηςτ ωνΧαν ί ων . Οι αρχ αι ότ ητ ε ςπουπε ρι λ αμβάν ον τ αι στ ημόν ι μηέ κ θε ση προβάλ λ ουντ ηνπολ ι τ ι σμι κ ή ι στ ορί ακ αι τ ηνφυσι ογ ν ωμί α

τ ουτ όπουαπότ ην ε ολ ι θι κ ή ε ποχ ή( 4ηχ ι λ ι ε τ ί απ. Χ. ) έ ωςκ αι τ ηρωμαι οκ ρατ ί α( 3οςαι . μ. Χ. ) . Στ ι ςσυλ λ ογ έ ςτ ουΜουσε ί ου πε ρι λ αμβάν ον τ αι ε υρήματ α απότ ι ςν ε ολ ι θι κ έ ςθέ σε ι ς ( κ υρί ωςσπήλ αι α) , τ ους οι κ ι σμούςκ αι τ αν ε κ ροτ αφε ί α τ ωνμι ν ωι κ ώνκ αι ι στ ορι κ ών χ ρόν ωνπουέ χ ουνε ν τ οπι στ ε ί . Σημαν τ ι κ άε ί ν αι τ αμι ν ωι κ ά

ε υρήματ απουπροέ ρχ ον τ αι απόαν ασκ αφι κ έ ςέ ρε υν ε ςοτ ο λ όφοΚαστ έ λ λ ι , στ ηνπόλ ητ ων Χαν ι ών , τ ηνοποί αοι πε ρι σσότ ε ροι με λ ε τ ητ έ ς τ αυτ ί ζ ουνμετ ηνμι ν ωι κ ήκ αι κ λ ασι κ ήΚυδων ί α, τ ην κ υρι ότ ε ρηδύν αμητ ηςδυτ ι κ ής Κρήτ ηςστ ηναρχ αι ότ ητ α.


67-

GUI DEME/CHANI A2017

Byz ant i neCol l ect i on Mus eum

2 ENL oc a t edi ns i depa r toft he nor t hwes ts i deoff or t ic a t i onsr ena medMona s t er yofS a nS a l v a t or e. T heex hi bi t sa r edi v i dedi nt o s ec t i onsa c c or di ngt ot hei rc a t egor y( Mos a i c , S i gns , pa i nt i ngs , c er a mi c s , s c ul pt ur es , c oi ns , et c . ) GRΒρί σκ ε τ αι στ οε σωτ ε ρι κ ό κ ομμάτ ι τ ηςβορε ι οδυτ ι κ ής πλ ε υράςτ ωνοχ υρωματ ι κ ών τ ε ι χ ώνπουμε τ ον ομάστ ηκ εσε Μον αστ ήρι τ ουΑγ ί ουΣαλ βατ όρε . Τ αε κ θέ ματ αέ χ ουνδι αχ ωρι στ ε ί σε ε ν ότ ητ ε ςαν άλ ογ ατ ηνκ ατ ηγ ορί α τ ους( Μωσαϊ κ ά, Ε πι γ ραφέ ς , τ οι χ ογ ραφί ε ς , κ ε ραμι κ ά, γ λ υπτ ά, ν ομί σματ ακ . α. )

MAP1

Ti me: Nov Ma r9: 00t o15: 30 Apr Oc t9: 00t o17: 00 S unda y10: 00t o18: 00 Pr i c e: T i c k et2, 00€

Loc at i on: 78T heot ok opoul ouS t . Cha ni aOl dCi t y Cont ac t : T( +30) 2821096046 Eef a c ha @c ul t ur e. gr odys s eus . c ul t ur e. gr

3 MAP1


CUL T URE&PL ACES OFI NT EREST

Muni ci palAr tGal l er y OfChani a

4

Ti me: Da i l y10: 0014: 00&19: 0022: 00, S unCl os ed Loc at i on: 98102Ha l i donS t , Cha ni aCi t y Cont ac t : ( +30) 2821092294, 2821036190 i nf o@pi na k ot hi k i c ha ni a . gr www. pi nakot hi ki c hani a. gr

F ol kl or eMus eum OfTher i s os

1

MAP1

ENT heMuni c i pa l Ar tGa l l er yhous espa i nt i ngs , s c ul pt ur esa nda c c l a i medf r om Gr eeka ndl oc a l a r t i s t s .

68-

MAP2

ENT hemus eum wa sf oundedi n1985, l oc a t edi nt he bui l di ngt ha twa sus eda st hehea dqua r t er sf orE l ef t her i osVeni z el os . T hemus eum hos t sobj ec t soft ha t t i me, a r c hi v esa ndphot ogr a phi es , wea pons , a swel l a s per s ona l i t emsofE l ef t her i osVeni z el os . Loc at i on: T her i s osVi l l a ge Cont ac t : ( +30) 2825056008

4

MAP1


69-

GUI DEME/CHANI A2017

Mar i neMus eum OfChani a

5 MAP1

Ti me: Nov Ma r9: 00t o15: 30 Apr Oc t9: 00t o17: 00 S unda y10: 00t o18: 00 Pr i c e: T i c k et3, 00€ Commonent r a nc e4. 00€ ENT he" F I RKA"F or t r es si ss i t ua t eda tt heent r a nc eofHa ni aOl dHa r boura nd i twa sc ons t r uc t edbyt heVenet i a ns( 12041669) i nor dert obeus eda st he l oc a l ga r r i s ona nda sapr i s onf ort hec ondemnedt odea t h, l a t erOt t oma ns ( 1669-1898) us edi tf ort hes a mepur pos ea ndes t a bl i s hedt her et heDi v i s i on Comma nd. T heMa r i t i meMus eum ofCr et ewa sf oundedi n1973, ont he32s t a nni v er s a r yoft heBa t t l eofCr et e. T heMa r i t i meMus eum i sagr ea tpr oofof t hei nt er es ta ndl ov ef orourgl or i ousGr eekNa v y , whi c hc ont i nui ngi t swonder f ul t r a di t i onsi nwa ra ndpea c e, bequea t hst ot hi spr ov i nc i a l c i t yofGr eec e ac ul t ur a l s pa c ec ongr uentwi t ht hebes tonesoft ha tt y pei nE ur ope" .

Loc at i on: Kount our i ot i Coa s t Cont ac t : T( +30) 2821091875 Ema r mus @ot enet . gr mar mus c r et e. gr

6 MAP1


CUL T URE&PL ACES OFI NT EREST

F ol kl or eMus eum

Ar ch.Mus eum

OfGav al oc hor i

OfKi s s amos

2

3

MAP2

ENT heMus eum' sex hi bi t spr ov i dea nendur i ng i ma geoft hehi s t or yoft hewi derKi s s a mosf r om pr ehi s t or yt ol a t ea nt i qui t y , t heea r l yChr i s t i a nper i od. Ti me: 8: 0015: 00, Monda yCl os ed Pr i c e: T i c k et2, 00€ Loc at i on: Ki s s a mosGov er nmentHous eS qua r e Cont ac t : ( +30) 2822083308,ef a c ha @c ul t ur e. gr , odys s eus . c ul t ur e. gr

El .Veni z el os

MAP2

ENE x pos eda r msa nds wor dsf r om t hes t r uggl esof t heCr et a npeopl ef orf r eedom, as ma l l pa r tofhi s t or i c a l pa i nt i ngsa ndl i t hogr a phs , whi c ha r edepi c t ed gr a phi c a l l yt hemos ti mpor t a ntev ent sofGr eeka nd Cr et a nhi s t or y . Ti me: 09: 00-19: 00, S un10: 0013: 30&17: 0019: 00 Pr i c e: T i c k et2, 00€ Loc at i on: Ga v a l oc hor i Vi l l a ge, Cont ac t : ( +30) 2825023222, ef a c ha @c ul t ur e. gr , odys s eus . c ul t ur e. gr

El .Veni z el os

Hal epaHome

Gr av es 7

4

MAP1

ENI ti st her ebor nhous eofE l ef t her i osVeni z el ost ha t gi v esusac ompl et epi c t ur eoft hel i f eoft hegr ea tpol i t i c i a n. T hehous ewa st hehea dqua r t er soft hebui l di nga ndex hi bi t sobj ec t soft het i mea ndr i c ha r c hi v a l a ndphot ogr a phi es . Ti me: 9: 0017: 00 Pr i c e: T i c k et3, 00€ Loc at i on: Ha l epa , Cha ni a Cont ac t : ( +30) 2821056008

70-

MAP2

ENVeni z el osgr a v ess i t ua t edont hehi l l ofPr ophet E l i a s , a nex c el l entl oc a t i onwi t hpa nor a mi cv i ewsof t hec i t yofCha ni aa ndonl y5k i l omet er sea s toft he c i t y . T hes ea r et hegr a v esofE l ef t her i osVeni z el os( na t i ona l l ea derofGr eec e) a ndS ophoc l esVeni z el os( s on ofE l ef t her i oswher ehes er v eda spr i memi ni s t erof Gr eec e) l oc a t edi nabea ut i f ul pa r k . Ti me: Al l da y , Pr i c e: F r ee Loc at i on: Pr ophetE l i a sHi l l , Cha ni a


71-

GUI DEME/CHANI A2017

T r adi t i onalCr et anPr oduct s Παραδοσι ακ άΚρητ ι κ άΠροϊ όν τ α

TheCr et andi eti st hebes texampl eoft heMedi t er r aneandi et s t ar t i ngf r om t hepr ehi s t or i cdi et ar yhabi toft hei s l and. Ar c haeol ogi c al ndi ngst hatt heanc i ent Mi noansandCr et ansc ons umed t hes amepr oduc t sast hos ec on t ai nedi nt hec ur r entCr et andi et ( ol i veoi l , wi ne, honey, dai r y pr oduc t s , et c . ) . Ac c or di ngt ot hel egend, t he Cr et anc hees epr oduc t snour i s hedZeusi nt heDi kt i hi ddenby hi smot herRhea. Ηκ ρητ ι κ ήδι ατ ροφήε ί ν αι τ ο κ αλ ύτ ε ροπαράδε ι γ μαμε σογ ε ί ακ ης δι ατ ροφήςμεσημε ί οε κ κ ί ν ησηςτ ην προϊ στ ορι κ ήδι ατ ροφι κ ήσυν ήθε ι α τ ουν ησι ού. Αρχ αι ολ ογ ι κ ά ε υρήματ αμαςδε ί χ ν ουνότ ι οι αρχ αί οι Κρήτ ε ςκ αι Μι ν ωί τ ε ς κ ατ αν άλ ων αντ αί δι απροϊ όν τ αμε αυτ άπουπε ρι λ αμβάν ουμεστ ην σημε ρι ν ήΚρητ ι κ ήδι ατ ροφή ( ε λ αι όλ αδο, κ ρασί , μέ λ ι , τ υροκ ομι κ άπροϊ όν τ ακ λ π) . Σύμφων αμετ ονμύθοτ ακ ρητ ι κ ά τ υροκ ομι κ άκ αι με λ ι σσοκ ομι κ ά προϊ όν τ αέ θρε ψαντ ονΔί αστ ο όροςΔί κ τ ηφυγ αδε μέ ν οςαπότ ην μητ έ ρατ ουΡέ α.


T RADI T I ONALCRET ANPRODUCT S

72-

Cret anChees e Κρητ ι κ όΤ υρί

ENBa l a nt i nosT r a di t i ona l Gr uy er e( gr a v i er a ) i spr oduc edwi t hf r es hs heep’ sa ndgoa t ’ smi l kwhi c hi s da i l yc ol l ec t edi nt hema s s i fofCha ni aa ndRet hy mno. Ba l a nt i nosf a mi l yt r a di t i ona l r ec i pe, whi c hha s beenk eptunc ha ngedf orf ourgener a t i onsnow, c ont i nuest opl a c eourGr uy er eont opofy ourpr ef er enc esa ndha sr ec ent l ybr oughti nt hegol denpr i z eoft a s t ea l l ov erGr eec e. Cr et a ngr a v i er ai saha r dc hees ewhi c hr equi r es3mont hsofr i peni ngbef or ei ti sdi s pos edf orc ons umpt i on. I tha s38%ma x i mum moi s t ur e, 40%mi ni mum f a tc ont enti ndr yenv i r onmenta nd2% ma x i mum s a l tc ont ent . I ti sa nex qui s i t et a bl ec hees ewi t hapl ea s a nts weet i s ht a s t ea ndar i c ha v or . GRΠαραδοσι ακ ήΓ ραβι έ ρααπόφρέ σκ οπρόβε ι οκ αι γ ί δι ν ογ άλ ατ αοποί ασυγ κ ε ν τ ρών ον τ αι κ αθημε ρι ν άαπό τ αβουν άτ ωνΧαν ί ωνκ αι τ ουΡε θύμν ου.Ηπαραδοσι ακ ή οι κ ογ ε ν ε ι ακ ήσυν τ αγ ή, ηοποί αέ χ ε ι δι ατ ηρηθε ί αμε τ άβλ ητ ηγ ι ατ έ σσε ρι ςγ ε ν ι έ ςσυν ε χ ί ζ ε ι ν ατ οποθε τ ε ί τ ηνγ ραβι έ ραμαςστ ηνκ ορυφήτ ωνπροτ ι μήσε ώνσαςκ αι πρόσφατ ακ ατ έ κ τ ησετ οχ ρυσόβραβε ί ογ ε ύσηςσεόλ η τ ηνΕ λ λ άδα. ΗΚρητ ι κ ήγ ραβι έ ραε ί ν αι έ ν ασκ λ ηρότ υρί που απαι τ ε ί 3μήν ε ςωρί μαν σηπρι ναπότ ηδι άθε ση γ ι ακ ατ αν άλ ωση. Έχ ε ι μέ γ ι στ ηυγ ρασί α38%, ε λ άχ ι στ ηπε ρι ε κ τ ι κ ότ ητ ασελ ί ποςστ οξ ηρό πε ρι βάλ λ ονκ ατ ά40% κ αι τ ημέ γ ι στ η πε ρι ε κ τ ι κ ότ ητ ασεαλ άτ ι 2%. Πρόκ ε ι τ αι γ ι α έ ν αε ξ αι ρε τ ι κ όε πι τ ραπέ ζ ι οτ υρί με ε υχ άρι στ ηυπόγ λ υκ ηγ ε ύσηκ αι πλ ούσι ο άρωμα.


73-

GUI DEME/CHANI A2017

Cret anOl i veOi l Κρητ ι κ όΕ λ αι όλ αδο

ENF orc ent ur i es , ol i v eoi l i nGr eec ea ndot herMedi t er r a nea nc ount r i esi sk nownf ori t shea l i nga ndnut r i t i ona l pr oper t i es , ba s i cel ementofMedi t er r a nea ndi etwi t hac ont enti nmonouns a t ur t edf a t , a nt i ox i da nt s . Pa ma k oul t r apr emi um ex t r av i r gi nol i v eoi l ( Pa ma k omea nsmedi v i ne) . Oneoft hef ewE ur opesol i v eoi l swi t h c er t iedhea l t hc l a i m( r i c hi npol y phenol s) , i nal i mi t ednumberofbot t l es, pr oduc edi namount a i nv i l l a geof S el i nof r om ol i v et r eesov er100y ea r sol d. ( Pol y phdnol sa nda nt i ox i da nt spr ot ec tf r om s t r es s , ul t r a v i ol etr a di a t i ona ndi nf ec t i ons ) GRΓ ι ααι ών ε ς , τ οε λ αι όλ αδοστ ηνΕ λ λ άδακ αι άλ λ ε ςμε σογ ε ι ακ έ ςχ ώρε ςε ί ν αι γ ν ωστ όγ ι ατ ι ςθε ραπε υτ ι κ έ ςκ αι θρε πτ ι κ έ ςι δι ότ ητ έ ςτ ου, βασι κ όστ οι χ ε ί οτ ηςμε σογ ε ι ακ ήςδι ατ ροφήςμεπε ρι ε κ τ ι κ ότ ητ άσεμον οακ όρε στ α λ ι παρά, αν τ ι οξ ε ι δωτ ι κ έ ςουσί ε ςκ λ π. Pa ma k oέ ξ τ ρααγ ν όπαρθέ ν οε λ αι όλ αδο(Ηλ έ ξ ηpa ma k oσημαί ν ε ι φάρμακ ο) , έ ν ααπότ αε λ άχ ι στ αε λ αι όλ αδα τ ηςΕ υρώπηςμεπι στ οποι ημέ ν οι σχ υρι σμόυγ ε ί ας . Έν αul t r apr emi um έ ξ τ ραπαρθέ ν οε λ αι όλ αδουψηλ ής δι ατ ροφι κ ήςαξ ί ας( μεπλ ούσι απε ρι ε κ τ ι κ ότ ητ ασεπολ υφαι ν όλ ε ς) , σεπε ρι ορι σμέ ν οαρι θμόφι αλ ώνκ αι παράγ ε τ αι στ οορε ι ν όΣέ λ ι ν οαπόε λ ι έ ς100χ ρον ώνκ αι άν ω. ( Οι πολ υφαι ν όλ ε ς, αν τ ι οξ ε ι δωτ ι κ έ ςουσί ε ςπουβρί σκ ον τ αι στ α φυτ άκ αι τ απροστ ατ ε ύουναπότ οστ ρε ςτ ηνυπε ρι ώδηακ τ ι ν οβολ ί ακ αι τ ι ςμολ ύν σε ι ς . ) www. pamako. gr


T RADI T I ONALCRET ANPRODUCT S

74-

Cret anWi ne Κρητ ι κ όΚρασί

ENCr et a nwi neov ert hec ent ur i es . I twa soneoft hema i npr oduc t sofMi noa nCr et e, wi t hex c a v a t i on ndst oc onr mi t , s uc ha st hewi nepr es s eri nVa t hi pet r oa ged3, 500y ea r s, whi c hi sc ons i der edt heol des ti nt hewor l d. T he i dea l s oi l a ndc l i ma t ec ondi t i onsf orc ul t i v a t i ona ndex pl oi t a t i onoft r a di t i ona l buta l s omoder nwi nema k i ngt ec hni quesgi v et heCr et a nwi nesal otofdi s t i nc t i oni ni nt er na t i ona l c ompet i t i onsev er yy ea r , Ana t t emptbyl oc a l wi ner i est opr omot ea ndi nt er na t i ona l r ec ogni t i on. Cr et anWi ner i es KARAVI T AKI , MANOUS AKI , DOURAKI , MONI AGI AST RI ADAS , ANOS KE L I , PNE VMAT I KAKI , S I L VA, DAS KAL AKI , AL E XAKI , MI CHAL AKI , DOUL OUF AKI , S T RAT ARI DAKI et c . Cr et anWhi t eVar i et i es Vi di a no, Vi l a na , T hr a ps a t hi r i , Ma l v a z i aDi Ca ndi a , Mos c ha t oS pi na s , Da phni , Pl i t o Cr et anRedVar i et i es Kot s i f a l i , Ma nt i l a r i , L i a t i k o, Romei k o GRΤ οΚρητ ι κ όκ ρασί στ οπέ ρασματ ωναι ών ων . Ήτ ανέ ν ααποτ ακ ύρι απροϊ όν τ ατ ηςΜι ν ωι κ ήςΚρήτ ης , μεαν ασκ άφι κ άε υρήματ αν ατ οβε βαι ών ουν , όπωςτ οπατ ητ ήρι στ οΒαθύπε τ ροηλ ι κ ί ας3. 500ε τ ώντ οοποί οθε ωρε ί τ αι τ ο αρχ αι ότ ε ροστ ονκ όσμο. Οι ι δαν ι κ έ ςε δαφοκ λ ι ματ ι κ έ ςσυν θήκ ε ςγ ι ατ ηνκ αλ λ ι έ ργ ε ι ακ αι αξ ι οποί ησητ ωνπαραδοσι ακ ώναλ λ άκ αι σύγ χ ρον ωντ ε χ ν ι κ ώνοι ν οποι ί αςδί ν ουνστ αΚρητ ι κ άκ ρασι άαρκ ε τ έ ςδι ακ ρί σε ι ςσεδι ε θν ε ί ς δι αγ ων ι σμούςκ άθεχ ρόν ο, μι απροσπάθε ι ατ οπι κ ώνοι ν οποι ε ί ωνγ ι ατ ηνπροβολ ήκ αι δι ε θν ήαν αγ ν ώρι σητ ων .


75-

GUI DEME/CHANI A2017

Cret anRus k Κρητ ι κ όΠαξ ι μάδι

ENCha r a c t er i s t i ct r a di t i ona l pr oduc toft heCr et a ndi et , f r om t hev er yol dt i me, es s ent i a l l yadi ffer entpr epa r a t i onr ec i pe( Doubl ebr ewedbr ea d) a ndawa yofr et ent i ont hebr ea d. Apr oduc twi t hhi ghnut r i t i ona l v a l uei ti s ont het opofba l a nc edmea l , offer i ngpl a nt ber ,v i t a mi nsB&E , a swel l a sma nyt r a c eel ement s , gi v i ngba l a nc e t ot hehuma nor ga ni s m. T her us ki sdi v i dedi nt oc a t egor i esdependi ngont he ourwhi c hha sbeenus edf or t hei rpr epa r a t i ona nda c c ompa ni edbyt hec ha r a c t er i z a t i onPr ot ec t edGeogr a phi c a l I ndi c a t i onbec a us et heya r e ma dei nCr et e. Cat egor i es Whea t , Ba r l eyRy e, Whol egr a i n, s ev endough, ol i v eoi l , Ba r l ey( nt a k os ) GRΧαρακ τ ηρι στ ι κ όπαραδοσι ακ όπροϊ όντ ηςΚρητ ι κ ήςδι ατ ροφής , μερί ζ ε ςβαθι έ ςμέ σαστ ονχ ρόν ο, ουσι αστ ι κ ά μι αδι αφορε τ ι κ ήσυν τ αγ ήπαρασκ ε υής( δι πλ οφουρν ι σμέ ν οψωμί ) κ αιτ ρόποςδι ατ ήρησηςτ ουψωμι ού. Προϊ όν μευψηλ ήδι ατ ροφι κ ήαξ ί αέ χ ε ι θέ σηστ ηνκ ορυφήε ν όςι σσοροπημέ ν ουγ ε ύματ ος , προσφέ ρον τ αςφυτ ι κ έ ςί ν ε ς , βι τ αμί ν ε ςΒκ αι Ε , κ αθώςκ αιπολ λ άι χ ν οστ οι χ ε ί α, χ αρί ζ ον τ αςι σορροπί αστ οναν θρώπι ν οοργ αν ι σμό. Τ οπαξ ι μάδι χ ωρί ζ ε τ αισεκ ατ ηγ ορί ε ςαν άλ ογ αμετ οαλ ε ύρι πουέ χ ε ι χ ρησι μοποι ηθε ί γ ι ατ ηνπαρασκ ε υήτ ους ,συν οδε ύον τ αι δεκ αι απότ οχ αρακ τ ηρι σμόΠΓ Ε( Προστ ατ ε υόμε ν ηΓ ε ωγ ραφι κ ήΈν δε ι ξ η)ε πε ι δήπαρασκ ε υάζ ον τ αι στ ηνΚρήτ η. Kατ ηγορί ε ς: Σι τ αρέ ν ι α, Κρι θαρέ ν ι αΣί κ αλ ης, Ολ ι κ ήςάλ ε σης , Ε πτ άζ υμα, Λαδι ού, Κρι θαροκ ουλ ούρα( ν τ άκ ος )


I n1965, Pavl osPol ent asopenedt he r s tbaker yont hepl at eauofAs kyf oui nt hepr ovi nc eofSf aki a, Chani a. “ Si t i no”s avour yands weetr us ksar emanuf ac t ur edt ool d, t i met es t edCr et anr ec i peswi t ht hebes tand pur es ti ngr edi ent s , wi t houtus i ngf at sorpr es er vat i vesandhavepr ovedt hei rwor t hi nbot hdomes t i cand f or ei gnmar ket s . Theyear sofexper i enc es har edbyourpeopl ei ss eal edi nt ot her i c h avorandwonder f ul ar omaof“ Si t i no”pr oduc t s , enhanc i ngt hes t andar dqual i t yoft r adi t i onal Cr et anr us ks . Το1965, στ οοροπέ δι οΑσκύφουΣφακί ων, ξ ε κι νάτ ηλε ι τ ουργί ατ ουτ οπρώτ οαρτ οποι ε ί οτ ηςε παρχί ας Σφακί ων, μει δρυτ ήτ ονΠαύλοΠολέ ντ α. Ταπαξ ι μάδι α“ τ οσί τ ι νο”παρασκε υάζ οντ αι απόπαλι έ ςΚρητ ι κέ ς συντ αγέ ςμετ ακαλύτ ε ρακαι αγνότ ε ραυλι κά, χωρί ςναγί νε τ αι χρήσηλι παρώνήσυντ ηρητ ι κώνσυστ ατ ι κών. Αυτ όςε ί ναι και ολόγοςπουτ απροϊ όντ αμαςέ χουνκατ αξ ι ωθε ί σεαγορέ ςε σωτ ε ρι κούκαι ε ξ ωτ ε ρι κού.

www. s i t i nopax i madi . gr


2

MAP3


T RADI T I ONALCRET ANPRODUCT S

78-

Cret anHoney Κρητ ι κ όΜέ λ ι

ENNa t ur a l t onot i cwi t ha nt i ox i da ntel ement s , a ni mpor t a nts our c eofener gys i nc et heMi noa nt i mewa s a l r ea dyk nown, whi c hi spr ov ent ooneoft heex hi bi t sof t heAr c ha eol ogi c a l Mus eum ofHer a k l i on, t hef a mous gol dj ewel r ywi t hbees . T heex c el l entqua l i t ywi t hgr ea t nut r i t i ona l v a l ueofCr et a nhoneyi sf a v or edbyi mpor t a ntf a c t or sbot hi nt hemor phol ogyoft hei s l a nda swel l a st hewa r mc l i ma t ea ndt hewi deofv a r i et yher bsa nd a r oma t i c spl a nt s . GRΦυσι κ ότ ον ωτ ι κ όμεαν τ ι οξ ε ι δωτ ι κ έ ςι δι ότ ητ ε ς, μι α σημαν τ ι κ ήπηγ ήε ν έ ργ ε ί αςπουαποτ ηνε ποχ ήτ ων Μι ν ωι τ ώνήτ ανήδηγ ν ωστ ή, κ άτ ι τ οοποί οαποδε ι κ ν ύε τ αι σεέ ν ααποτ αε κ θέ ματ ατ ουΑρχ αι ολ ογ ι κ ούΜουσε ί ου Ηρακ λ ε ί ου, τ οδι άσημοχ ρυσόκ όσμημαμετ ι ςμέ λ ι σσε ς . Τ οε ξ αι ρε τ ι κ ήςποι ότ ητ αςμεμε γ άλ ηδι ατ ροφι κ ήαξ ί α Κρητ ι κ όμέ λ ι ε υν οε ί τ αι αποσημαν τ ι κ ούςπαράγ ον τ ε ς τ όσοτ ηςμορφολ ογ ί αςτ ουν ησι ούόσοκ αι τ ουθε ρμού κ λ ί ματ οςκ αι τ ηςμε γ άλ ηςποι κ ι λ ί αςβοτ άν ωνκ αι αρωματ ι κ ώνφυτ ών .

ENT hef a mousgol dj ewel r ywi t ht he bees , t heydr ophoneyont hehoney c omb. I ti sama s t er pi ec eofMi noa ngol ds mi t hs . GRΠε ρί απτ ο( κ όσμημα) μεμέ λ ι σσε ς. Τ ο πε ρί φημοπε ρί απτ οσεσχ ήμαδύομε λ ι σσών , οι οποί ε ςαποθέ τ ουνμι αστ αγ όν αμέ λ ι στ ην κ ηρήθρα. Πρόκ ε ι τ αι γ ι ααρι στ ούργ ηματ ης μι ν ωι κ ής .


79-

GUI DEME/CHANI A2017

9Gas t ronomi cPropos al s 9Γ αστ ρον ομι κ έ ςΠροτ άσε ι ς

Gri l l eds hri mps accompani ed wi t hs aganaki s aus eandf et a chees es ervedon gri l l edoregano bread.

Mpl e

Page97

Sal monTakaki , garni s hedwi t h f res honi ont i p, wel l donenori ( s eaweed), havi ngasbas e Wakames eaweed wi t hdres s i ng YuzuWas abi .

Pal l as page84


T RADI T I ONALCRET ANPRODUCT S

1 0 6 2 -

1315Ka r a i s k a k i S t r . -Cha ni a www. c r et ankni ves . gr


81-

GUI DEME/CHANI A2017

AegeanSeat unaTart aref l avoredwi t hf res hCret anherbs andavocado.

Wave-Page93

Lambi nt heovenwi t hvi ne l eaves .

Kri t amon-Page98

Fres hbut t erCroi s s antwi t hhot bougat s acream,ci nnamon,or f ores tf rui t s& Chocol at e

Es t rel l a-Page89

SmokedAmberj ackTart are wi t hCret anrus k.

Sal i s-Page86


83-

GUI DEME/CHANI A2017

F ood&Dr i nk Γε ύση

Di s c overt hepoi nt sofChani ar es t aur ant sandgi ve avori nt ens i t ydur i ngyour vac at i on. Ther ei spl ent yofver ygoodr es t aur ant sandc af ebar si nChani aar ea t oc hoos ef r om. Αν ακ αλ ύψτ ετ αε στ ι ατ όρι ατ ωνΧαν ί ωνκ αι δώστ εγ ε υστ ι κ ήέ ν τ ασηστ ι ςδι ακ οπέ ς σας . Υπάρχ ουνπολ λ άκ αλ άε στ ι ατ όρι ακ αι κ αφέ μπαρστ ηνπε ρι οχ ήτ ωνΧαν ί ωνγ ι α ν αδι αλ έ ξ ε τ ε .


F OOD&DRI NK

84-

1 MAP1


85-

GUI DEME/CHANI A2017

2 MAP1


F OOD&DRI NK

86-

3 MAP1


87-

GUI DEME/CHANI A2017

4 MAP1


88-

F OOD&DRI NK

5 MAP1


89-

GUI DEME/CHANI A2017

6 MAP1


F OOD&DRI NK

90-

2 MAP2


91-

GUI DEME/CHANI A2017

3 MAP3


F OOD&DRI NK

92-

3 MAP3


93-

GUI DEME/CHANI A2017

4 MAP2


F OOD&DRI NK

94-

1 MAP2


95-

GUI DEME/CHANI A2017

5

MAP3

6

MAP2


F OOD&DRI NK

8

MAP3

96-

7

MAP2

9

MAP2


97-

GUI DEME/CHANI A2017

14 MAP3

9 MAP1


F OOD&DRI NK

98-

10 MAP1

11 MAP1


99-

GUI DEME/CHANI A2017

7

10 MAP2

8

11 MAP2

MAP1

MAP1


F OOD&DRI NK

100-

13 MAP3

12

MAP3


DEME/CHANI A2017 101- GUI

15 MAP2

12

MAP1

13

MAP1


16

MAP3


DEME/CHANI A2017 103- GUI

Shoppi ng Αγ ορά

Ours ummert i mes hoppi ngs ugges t i onsf ort hev i s i t or ’ sofCha ni awi t hpl ent yofs hops a ndpr oduc t sa r emos t l yont hemos tc r owdeds hoppi ngs t r eet s , whi c ha r ewor t hv i s i t . T z a na k a k i , Cha t z i mi c ha l i Gi a nna r i ,S k a l i di , Cha l i don, T s our endonet c . Οι πρότ ασε ι ςμαςγ ι ατ ι ςαν άγ κ ε ςτ ωνε πι σκ ε πτ ών στ ι ςκ αλ οκ αι ρι ν έ ςτ ουςαγ ορέ ςμεπλ ηθώρα κ ατ αστ ημάτ ωνκ αι προϊ όν τ ωνν αβρί σκ ον τ αι κ ατ ά πλ ε ι οψηφί αστ ι ςπι όπολ υσύχ ν αστ ε ςε μπορι κ έ ς οδούςτ ι ςοποί ε ςαξ ί ζ ε ι ν αε πι σκ ε φθε ί κ αν ε ί ς . T ζ αν ακ άκ η, Χατ ζ ημι χ άλ η Γ ι άν ν αρη, Σκ αλ ί δη, Χάλ ι δων , Τ σουρε δώνκ λ π


SHOPPI NG

104-

Bal ant i nos

Cr et anChees s e

1 MAP1

ENI twa sf r om t hehi s t or i c a l v i l l a geofT her i s s os , i nt hema s s i fof t hepr ef ec t ur eofCha ni a , t ha tt heBa l a nt i nosf a mi l ys t a r t edt odea l i nc a t t l ebr eedi nga ndpr oduc t i onofc hees epr oduc t s . S i nc e1928 t hef a mi l yha sma na gedt oc r ea t ehi s t or yi nt he el dofc hees ema k i ngwi t ht opqua l i t yofpr oduc t sbyac ons t a nt l ydev el opi ng bus i nes swhi c hi sar ea l t r i but et ot r a di t i on. T hec ons umer ' ss a f et y i sa l wa y sac ommi t mentf orBa l a di nos , t ha tk eepsonoffer i ngt op qua l i t yda i r ypr oduc t s . GRΑπότ ονορε ι ν όόγ κ οτ ουν ομούΧαν ί ων , στ οι στ ορι κ όχ ωρι ό Θέ ρι σσο, ηοι κ ογ έ ν ε ι αΜπαλ αν τ ί ν ουξ ε κ ί ν ησεν αασχ ολ ε ί τ αι μετ ην κ τ ην οτ ροφί ακ αι τ ηνπαραγ ωγ ήτ υροκ ομι κ ώνπροϊ όν τ ων . Απότ ο 1928ηοι κ ογ έ ν ε ι αέ χ ε ι κ ατ αφέ ρε ι ν αδημι ουργ ήσε ι ι στ ορί αστ ο χ ώροτ ηςτ υροκ ομί αςμεκ ορυφαί απροϊ όν τ α, συν ε χ ώςε ξ ε λ ί σσον τ αςτ ηνε τ αι ρε ί ακ αι τ ι μών τ αςτ ηνπαράδοση. Ηασφάλ ε ι ατ ου κ ατ αν αλ ωτ ήαποτ ε λ ε ί δέ σμε υσηε υθύν ηςγ ι ατ ηνΜπαλ αν τ ί ν ος , η οποί αε πι μέ ν ε ι στ ηνπροσφοράκ ορυφαί αςποι ότ ητ αςτ υροκ ομι κ ών προϊ όν τ ων .

Ti me: Da i l y08: 0021: 00 S unda yCl os ed Pr i c e: Onr eques t Loc at i on: 25S k a l i di S t . Cha ni aCi t yCent er Cont ac t : T( +30) 2821095517 Ei nf o@ba l a nt i nos . gr www. bal ant i nos . gr


DEME/CHANI A2017 105- GUI

2 MAP1


10

1315Ka r a i s k a k i S t r . -CHANI A WWW. CRE T ANKNI VE S. GR


DEME/CHANI A2017 107- GUI

Cr oes us J ewel r y

3 MAP1

ENCr oes us , oneoft hebes tj ewel er sofCha ni ai sl oc a t edi nt hepedes t r i a nz oneofT s ouder on.

Ti me: Da i l y08: 0014: 00 T ueT hi F r i 18: 0021: 00

J ewel r yofhi gha es t het i c sa ndpr ec i ouss t onesgi v et hei rowns t i gma i nt hewor l dofc r ea t i on

Pr i c e: Onr eques t

GRΈν ααποτ ακ αλ ύτ ε ρα κ οσμηματ οπωλ ε ί ατ ωνΧαν ί ων βρί σκ ε τ αι στ οπε ζ όδρομοτ ης Τ σουδε ρών . Κοσμήματ αυψηλ ήςαι σθητ ι κ ήςκ αι πολ ύτ ι με ςπέ τ ρε ςδί ν ουντ οδι κ ό τ ουςστ ί γ μαστ ονκ όσμοτ ης δημι ουργ ί ας .

Loc at i on: 24T s ouder onS t r . Cha ni aCi t y Cont ac t : T( +30) 2821046690 Ei nf o@c r oes us . gr www. c r oes us . gr

Daz z

L ux ur yf orAl l

3 ENS t a r ty ours hoppi ngf r om DAZZ, pl ea s a nts ur pr i s esa ndj ewel er ys ugges t i onswhi c ht heyc a n gi v es hi neony ourv a c a t i on, hi ghl i ght i ngt hef emi ni ni t yofev er y woma n. GRΞε κ ι ν ήστ ετ ι ςαγ ορέ ςαποτ ο DAZZ, ε υχ άρι στ ε ςε κ πλ ήξ ε ι ςκ αι προτ άσε ι ςκ οσμημάτ ωνπου μπορούνν αδώσουνλ άμψηστ ι ς δι ακ οπέ ςσας, αν αδε ι κ ν ύων τ ας τ ηνθηλ υκ ότ ητ ακ άθεγ υν αί κ ας.

MAP1

Ti me: Da i l y08: 0014: 00 T ueT hi F r i 18: 0021: 00 Pr i c e: Onr eques t Loc at i on: 22T s ouder onS t r . Cha ni aCi t y Cont ac t : T( +30) 2821046690 Ei nf o@c r oes us . gr


DEME/CHANI A2017 109- GUI

Heal t h&Wel l nes s Υγ ε ί α&Ευε ξ ί α

I n uenc et hephys i c al andps yc hol ogi c al c ondi t i onofyours el f , gi ve pr i or i t yt oyou. Heal t ht i ps , wel l nes s &beaut y. Youwi l l ndopt i onst o pamperyour s el f . Ε πηρε άστ ετ ηνφυσι κ ήκ αι ψυχ ολ ογ ι κ ή κ ατ άστ ασητ ουε υατ ούσας, δώστ ε προτ ε ραι ότ ητ ασεε σάς . Θαβρε ί τ ε ε πι λ ογ έ ςγ ι αν απε ρι ποι ηθε ί τ ετ ον ε αυτ όσας .


HEAL T H&WEL L NESS

110-

Yogai nCr et e

YogaSummerAc t i v i t i es

1 MAP1

ENYogaI nCr et e, i sa na l t er na t i v et our i s mc ompa nyi nCr et e. We offerPr i v a t eYogaCl a s s esa ty ourownpr emi s es , YogaDa i l yE x c ur s i ons( boa ta ndj eeps a f a r i , t r i pst oCha ni a ' sBot a ni c a l Pa r k , Cr et a n c ook i nga tt heOl i v eF a r m) , Yoga&T r a di t i ona l Ha mma ms es s i ons a ndDa i l yS c hedul edYogaCl a s s es . Ourt ea mc ons i s t sofhi ghl y t r a i neda ndqua l iedYogaI ns t r uc t or st ha twi s ht opr omot eouri s l a nd’ sbea ut ywhi l epr a c t i c i ngourf a v or i t ea c t i v i t y , Yoga ! Booky ourpl a c ea ndea r n10%di s c ount . GRΤ οYogaI nCr et eε ί ν αι ε τ αι ρε ί αε ν αλ λ ακ τ ι κ ούτ ουρι σμούστ ην Κρήτ η. Προσφέ ρουμεΙ δι ωτ ι κ άμαθήματ αYogaστ οχ ώροσας , H με ρήσι ε ςE κ δρομέ ςYoga( μεj eepήσκ άφος , ε κ δρομήστ οΒοτ αν ι κ ό Πάρκ οτ ωνΧαν ί ων , Κρητ ι κ ήγ αστ ρον ομί αστ οT heOl i v eF a r m) Yogaσεπαραδοσι ακ όΤ ούρκ ι κ οΧαμάμ, κ αθώςκ αι προγ ραμματ ι σμέ ν ακ αθημε ρι ν αμαθηματ αYoga . Ηομάδαμας αποτ ε λ ε ί τ αι απόέ μπε ι ρουςκ αι ε ξ ε ι δι κ ε υμέ ν ουςδασκ άλ ουςYoga . Κλ ε ί στ ετ ηθέ σησαςμεε ι δι κ ήέ κ πτ ωση10%.

Ti me: Onr eques t Di s c ount : 10% Di s c ount Us et heCodeΟΜ2017 Loc at i on: Hea dOffic e: 40Kr i a r i S t r , Cha ni a Cont ac t : T( +30) 2821200360 book i ng@y oga i nc r et e. c om www. yogai nc r et e. c om yogai nc r et e


DEME/CHANI A2017 111- GUI

Sens es DaySpa

1

MAP3

Ti me: Da i l y10: 0022: 00 Di s c ount : 10% Di s c ount Loc at i on: S ummer t i meBout i que Hot el &S pa , , Pl a t a ni a s

ENTr ea ty our s el ft oauni queex per i - GRΔώστ εστ ονε αυτ όσαςτ ην enc ea ndt ot a l r el a x a t i ona tS ens es Da yS pa ; Awor l dofwel l nes sa nd bea ut yl oc a t edi ns i det hea wa r dwi nni ng" S ummer t i meBout i queHot el & S pa " . Whet heri tbeMa s s a ge, F a c i a l , Na i l s , orL a s hex t ens i on, wec ov era l l ofy ourneedspr ov i di nghi ghqua l i t y s er v i c e.

10

ε υκ αι ρί αγ ι ατ ηναπόλ υτ ηχ αλ αρωτ ι κ ήε μπε ρί αστ οS ens esDa y S pa , έ ν ανυπέ ροχ οκ όσμοε υε ξ ί ας κ αι ομορφι άς . Παρέ χ ουμεμασάζ , θε ραπε ί ε ςπροσώπου, πε ρι ποί ηση άκ ρωνκ αι βλ ε φαρί δωνμετ ην κ αλ ύτ ε ρηποι ότ ητ ακ αλ ύπτ ον τ ας κ άθεαν άγ κ ησας .

1 2

MAP2 MAP3

Cont ac t : T( +30) 6980627023 Ei nf o@s ummer t i megr . c om f b: s ens es days pa s ummer t i mehot el . gr

2

MAP1


3

MAP1


ALREPORT 113- SPECI

Speci alRepor t“ T heL i ght Hous e” Αφι έ ρωμα“ ΟΦάρος ”

ENT heE gy pt i a nL i ght hous edomi na t est heedgeoft he br ea k wa t er ,k eeperoft heVenet i a npor tofCha ni a . I soneoft heol des ti nt hewor l d, pr ev a i l si nt heol dPor t ofCha ni a . T hes ea t os s eds t onel i ght hous et ha ti sl oc a t eda tt heedgeoft hebr ea k wa t er , i snotonl yt he“ gua r d” oft heol dVenet i a npor t , buta l s oi t smos tf a mousj ewel . T hel i ght hous ewa sc ons t r uc t edbyt heVenet i a nsa tt he endof16t hc ent ur y . I tha sbeenr ec ons t r uc t edbyt he E gy pt i a nsdur i ngt heper i od183040, whenE ngl i s hha d a s s i gnedCr et et ot her egentofE gy pt , MehmetAl i . Att he endoft heOt t oma nempi r e, t hepr oj ec tha dbeenc ompl et edwi t ht hea ddi t i onoft hel a dderi ni t sea s ts i de, a s wel l a spi pes , t hr oughwhi c hpa s s ess eawa t erundert he s ur f a c eofi t sba s e. T hel i ght hous eha sahi ghtof21m, hei ghtf r om s eas ur f a c e26m a ndi t sl i ghtr ea c hesadi s t a nc eof7mi l es . I t s ba s ei sok t a gona l , t hemi ddl epa r tha s16a ngl es , whi l e t het oppa r ti sc i r c ul a r .


GRΟ21μέ τ ρωνΑι γ υπτ ι ακ όςΦάροςδε σπόζ ε ι στ ηνάκ ρητ ουλ ι με ν οβραχ ί ον α, φύλ ακ αςτ ου ε ν ε τ ι κ ούλ ι μαν ι ούτ ωνΧαν ί ων . E ί ν αι έ ν αςαπότ ουςπαλ αι ότ ε ρουςστ ονκ όσμο, δε σπόζ ε ι πε ρήφαν οςστ οπαλ ι όΛι μάν ι τ ων Χαν ί ων . Ο θαλ ασσοδαρμέ ν οςΦάρος , δε ναποτ ε λ ε ί μόν οτ ο« φύλ ακ α»τ ουπαλ ι ούε ν ε τ ι κ ού λ ι μαν ι ού, αλ λ άκ αι τ οπι οφημι σμέ ν οστ ολ ί δι τ ου. ΟΦάροςχ τ ί στ ηκ εαπότ ουςΕ ν ε τ ούςστ ατ έ λ ητ ου16ουαι ών α. Μετ ονκ αι ρόυπέ στ ησημαν τ ι κ έ ς φθορέ ςκ αι έ πρε πεν απε ράσουνπε ρι σσότ ε ρααπό200χ ρόν ι αμέ χ ρι τ ο183040, οπότ εκ αι αν ακ ατ ασκ ε υάστ ηκ εαπότ ουςΑι γ ύπτ ι ους , τ ονκ αι ρόπουοι Άγ γ λ οι ε ί χ ανπαραχ ωρήσε ι τ ην Κρήτ ηστ οναν τ ι βασι λ έ ατ ηςΑι γ ύπτ ου, Με χ μέ τΑλ ή. Στ ατ έ λ ητ ηςοθωμαν ι κ ήςκ υρι αρχ ί ας , τ οέ ργ ο ολ οκ λ ηρώθηκ εμετ ηνπροσθήκ ητ ηςσκ άλ αςστ ηναν ατ ολ ι κ ήπλ ε υράτ ου, κ αθώςκ αι αγ ωγ ών , μέ σωτ ωνοποί ωνδι έ ρχ ε τ αι θαλ ασσι ν όν ε ρόκ άτ ωαπότ ηνε πι φάν ε ι ατ ηςβάσηςτ ου. ΟΦάροςέ χ ε ι ύψος21μ. , μεύψοςε στ ί αςαπότ ηνε πι φάν ε ι ατ ηςθάλ ασσας26μ. ε ν ώτ οφωςτ ουφτ άν ε ι σε απόστ αση7μι λ ί ων . Ηβάσητ ουέ χ ε ι οκ τ αγ ων ι κ όσχ ήμα, τ ομε σαί οτ μήμαέ χ ε ι 16γ ων ί ε ς , ε ν ώη κ ορυφήτ ουε ί ν αι κ υκ λ ι κ ή.


C h a n i a wel ove. . .


1

MAP3


Profile for UP Crete

UP Crete Guide - A Showcase of Chania  

THE OFFICIAL VISITOR'S GUIDE FROM UP CRETE COMPANY. Read & Download Online. GUIDE ME is distributed FOR FREE in top villas & hotels in Ch...

UP Crete Guide - A Showcase of Chania  

THE OFFICIAL VISITOR'S GUIDE FROM UP CRETE COMPANY. Read & Download Online. GUIDE ME is distributed FOR FREE in top villas & hotels in Ch...

Profile for upcrete