Page 1

Va l o r a c i o nsRe gl a de sHi po t e c à r i e si C a da s t r a l s

3ECTS

Dr e tI mmo bi l i a r i Pr à c t i c

3ECTS

I nt e r na t i o na l Va l ua t i o na ndPr o f e s s i o na l De v e l o pme nt

5ECTS

3ET C

1 1ECTS

T a l l e rde Va l o r a c i ó

Va l o r a c i óI mmo bi l i à r i a

Mà t e r i aa mbpa r tde l c o nt i ngute nl l e nguaa ngl e s a .

6ECTS

I nv e r s i ói Av a l ua c i óI mmo bi l i à r i aal ’ Edi fic a c i ó

8ECTS

Vi a bi l i t a tdel e sPr o mo c i o nsI mmo bi l i à r i e si Ur ba ne s

8ECTS

I nt r o duc c i ódeVa l o r a c i o nsI mmo bi l i à r i e s

2ECTS

3ET C

Pl a ne j a me nt , Ge s t i ói Va l o r a c i o nsUr ba ní s t i que s

T a l l e rde Vi a bi l i t a t

2nBL OC

ANÀL I SI DEVI ABI L I T ATDEPROJ ECTESURBANSI I MMOBI L I ARI S

Aque s t ama t è r i ano mé se sr e a l i t z a r àc ur s a nte l po s t gr a udema ne r ai nde pe nde nt .

SÍ NTESI 3 e rBL OC

Es t r uc t ur ade l Mà s t e ri Cà r r e g aL e c t i v a

1 e rBL OC

VAL ORACI ONSI MMOBI L I ÀRI ES: MÈTODESI MODEL SI NTERNACI ONAL S

Pr of e s s i ona l Ca s eSt udi e sRe v i e w: T r e ba l l Fi na l deMà s t e r

1 0ECTS

Estructura del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals  

Gràfic amb l'estructura de continguts del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals

Estructura del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals  

Gràfic amb l'estructura de continguts del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals