Page 1

Holde løftene: Tusenårsmålene og målsetninger Mål 1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Mål 2: Oppnå allmenn grunnskoleutdanning

Mål 5: Bedre gravide og fødende kvinners helse

Mål 6: Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer

Målsetting 1: Halvere andelen mennesker som lever på under én dollar dagen mellom 1990 og 2015.

Målsetting 3: Sikre full grunnskoleutdanning for alle barn, både jenter og gutter, innen 2015.

Målsetting 6: Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler mellom 1990 og 2015.

Målsetting 7: Ha stanset og begynt å reversere spredningen av hiv/aids.

Målsetting 2: Halvere andelen mennesker som sulter mellom 1990 og 2015.

Mål 3: Fremme likestilling og styrke kvinners stilling

Målsetting 4: Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole og videregående skole, fortrinnsvis innen 2005, og på alle

Målsetting 8: Ha stanset og begynt å reversere forekomsten av malaria og andre alvorlige sykdommer innen 2005. Mål 4: Redusere dødeligheten blant barn

Mål 7: Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling

Mål 8: Utvikle et globalt partnerskap for utvikling

Målsetting 9: Innarbeide prinsippene for bærekraftig utvikling i landenes politikk og programmer og reversere tapet av

Målsetting 12: Utvikle et åpent, regelbasert og ikkediskriminerende handelssystem.


skoletrinn senest innen 2015.

Målsetting 5: Redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler mellom 1990 og 2015.

naturressurser. Målsetting 10: Halvere andelen mennesker uten bærekraftig tilgang til sikkert drikkevann innen 2015. Målsetting 11: Oppnå betydelig bedring i leveforholdene for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder innen 2020.

Målsetting 13: Ta hensyn til de minst utviklede landenes særlige behov. Målsetting 14: Ta hensyn til særlige behov for kystløse land og små øystater i utvikling. Målsetting 15: Treffe omfattende tiltak for å løse utviklingslandenes gjeldsproblemer. Målsetting 16: Utvikle og gjennomføre skikkelig og verdiskapende arbeid for ungdom, i samarbeid med utviklingsland. Målsetting 17: Gi folk i utviklingsland tilgang til billige nødvendige medisiner i samarbeid med legemiddelindustrien. Målsetting 18: Gjøre teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tilgjengelig i samarbeid med privat sektor.

http://www.unric.org/html/norwegian/Millennium/MDGs%20and%20targets%20sept05-NO  

http://www.unric.org/html/norwegian/Millennium/MDGs%20and%20targets%20sept05-NO.pdf