Page 1

¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.1

MHNYMA TOY ¶POE¢POY ¢‡Ô ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞Û›·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¤ÓÙÚ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯¤˜. Œ¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ‡ÔÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›·. ∞ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› Â›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô‰ÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÎÔη˝Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Èı·ÓÒ˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Û Ó‡̷ ÎÔÈÓ‹˜ ¢ı‡Ó˘. ¢¤Î· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √∏∂ „‹ÊÈÛ ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ K·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙË ªÂ›ˆÛË Ù˘ ∑‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ò˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â¤Ó‰˘Û·Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ η٤‚·Ï·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ø ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏËÏÔÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È. ∏ ı¤ÛË fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ o˘ÛÈÒÓ ÌÔÚ› «Ó· ÂÈχÛÂÈ» ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·ÁÓÔ› ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. √È ÚÒÙÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÙÔ 1912, ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ÔÈÔÌ·Ó›·˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 60 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ 1971 ÁÈ· ÙȘ æ˘¯ÔÙÚfi˜ √˘Û›Â˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1950 Î·È 1960. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÔ˚Τ˜ Î·È ¿ÛÙԯ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, Û˘Ó¯‹ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∆Ô Ó· ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.

¢Ú. Philip O. Emafo ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.1

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.2

∏ ¢À™∞¡∞§√°∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆∏™ ¡√ª√£∂™π∞™ °π∞ ∆∞ ¡∞ƒ∫ø∆π∫∞ À¶√¡√ª∂À∂π ∆π™ ¢π∂£¡∂π™ ™Àªµ∞™∂π™, §EEI TO INCB µÈ¤ÓÓË, 5 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ). H ¢ÈÂıÓ‹˜ EÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ì ¤‰Ú· ÙË µÈ¤ÓÓË, οÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈο ÙÔ ÓfiÌÔ, fiÙ·Ó ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÔÈÓÈο ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÓÔÌ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ˜ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ·Ú·‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ΢ڛˆ˜ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ŒÎıÂÛ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2007, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· (5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008) ÛÙË µÈ¤ÓÓË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ 1996. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜, fiÙ·Ó ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ÌÈÎÚÔ-ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿Ï˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÈÔ Â›ÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡, ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÙÈ̈ڛ·˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ì›˙ÔÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙË Ì›· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ıÂÚ·›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∆Ô fiÙÈ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ÂÁÎÔÏÒÓÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ (lifestyle) Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ ÛÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÛËÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·›ÁÏË ÙÔ˘˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Ì›· ‰È·ÛËÌfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ó·ÚΈÙÈο, ·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ŒÎıÂÛË. √È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó fiÙ·Ó ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÂÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ. H ÂÈ›ÎÈ· ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛο„ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Ú·ÛÙÒÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. H ŒÎıÂÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. OÈ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È΋̷ٷ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û ÌÂÚÈο ̤ÚË Î·È ÂÈÂÈΛ˜ Û ¿ÏÏ·. °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.2

√È ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiÙ·Ó ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı¤ÙÔ˘Ó ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi «ËıÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ» Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô‰Ôı› ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ¶ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Û ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Î·ÙÔ¯‹ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Î·È Û ·˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û οÔȘ ¯ÒÚ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ Û‡ÓÔÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË. ∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈ˙fiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙË ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ŒÁÎÏËÌ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηÏ› ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó «‰Ú¿ÛË Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Î·Ïfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ [...] ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· ηٿۯÂÛ˘». ™ÙËÓ ŒÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÛΛ ȉȷ›ÙÂÚË ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ Â·ÓÔÚıˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™Â ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙË ı¤ÛÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ «¿ÁˆÌ·» ‹ ÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¶·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ıÂÚ·›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȉÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÛˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ˘ÔÙÚÔÈ¿ÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ). ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Û ıÂÚ·›·, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ̤ÙÚÔ, fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

∏ ∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞¡∞ ∆√¡ ∫√™ª√ ∞ÊÚÈ΋ ™ÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ڷÁ‰·›Ô Ú˘ıÌfi Û ‚·ÛÈ΋ Ô‰fi Ï·ıÚ·›·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÎÔη˝Ó˘ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. H πnterpol ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ 200 Ì 300 ÙfiÓÔÈ ÎÔη˝Ó˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. π‰›ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Â·Ó·Û˘Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË. √È ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋, ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Úfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ÂʉڛÓË Î·È Ë „¢‰ÔÂʉڛÓË. ∏ ·ÓÂ·Ú΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ηıÈÛÙ¿ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ 7,6% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÎÔη˝Ó˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Î·È ÓfiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ÎÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ οÓÓ·‚Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ó·ÚΈÙÈÎfi Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ οÓÓ·‚Ë Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ï·ıÚ·›· ̤ۈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË ÓfiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› οÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (ªÂÓ›Ó, °Î¿Ó·, ¡ÈÁËÚ›· Î·È ∆fiÁÎÔ), Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (ª·Ï¿Ô˘È, ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ∑Ô˘·˙ËÏ¿Ó‰Ë Î·È ∑¿ÌÈ·) Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (∫ÔÌfiÚ˜, ∞ÈıÈÔ›·, ∫¤Ó˘·, ª·‰·Á·ÛοÚË, √˘ÁοÓÙ· Î·È ∏ӈ̤ÓË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∆·Ó˙·Ó›·˜). ∆Ô ª·ÚfiÎÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÚËÙ›Ó˘ Ù˘ οÓÓ·‚˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ï·ıÚ·›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫¿ÔȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ËÚˆ›Ó˘. ∏ ËÚˆ›ÓË ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ï·ıÚ·›· ̤ۈ ·¤ÚÔ˜ ·fi ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›·, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (∞ÈıÈÔ›·, ∫¤Ó˘·, ∏ӈ̤ÓË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∆·Ó˙·Ó›·˜) Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, °Î¿Ó·, ¡ÈÁËÚ›·), ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È, ̤ۈ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ÛÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ËÚˆ›ÓË ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È Â›Û˘ Ï·ıÚ·›· ̤ۈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡ÈÁËÚ›· Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, ÙË §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi, ÙÔ ª¿ÏÈ Î·È ÙË ªÔ˙·Ì‚›ÎË. ŒÓ· ·ÎfiÌ· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÔÙÚfi˜ Ô˘Û›Â˜. ∆· Û΢¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

∞ÌÂÚÈ΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋ √È ¤ÌÔÚÔÈ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 88% Ù˘ ÎÔη˝Ó˘ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÓÒ ÙÔ 40% Ù˘ ÎÔη˝Ó˘ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ, ÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· Î·È ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ó¤ˆÓ ‹ «maras», ÔÈ Ôԛ˜ Û˘¯Ó¿ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ÒÏËÛË ˘‰ÚԯψÚÈ΋˜ ÎÔη˝Ó˘ Î·È ÎÚ·Î. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ οÓÓ·‚˘. ∞Ó Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, Ë ∆˙·Ì¿Èη ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ οÓÓ·‚˘ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ∆˙·Ì¿Èη ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÙ‹ÛÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ οÓÓ·‚˘, Ù· ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 10% ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 15-64 ÂÙÒÓ. OÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ MDMA ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÌ‚Ô˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÂÎÙÚÔ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘.

µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¶ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› Ë Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË, ηٿ 10 ÊÔÚ¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÛË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ οÓÓ·‚˘ Û ÙÂÙÚ·¸‰ÚÔηÓÓ·‚ÈÓfiÏË (THC), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. To THC Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ οÓÓ·‚˘. ∏ µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ οÓÓ·‚˘. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È Ô ∫·Ó·‰¿˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ 5.000, 4.000 Î·È 800 ÙfiÓÔ˘˜. ™ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Ë ˙‹ÙËÛË Î¿ÓÓ·‚˘ ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ∆Ô 90% Ù˘ ÎÔη˝Ó˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ï·ıÚ·›· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡-ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ 15 Ì 25 ÙfiÓÔÈ ÎÔη˝Ó˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ̤ۈ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ‹ ˆ˜ ÊÔÚÙ›· ·fi ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋. ∏ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È Î·Ï¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÍÈ°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

ηÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ MÂÍÈÎfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÚÈ· Ô‰fi˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÎÔη˝Ó˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ËÚˆ›Ó˘, ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ Î·È Î¿ÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 6,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ οÓÔ˘Ó Î·Ù¿¯ÚËÛË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ô˘Û›Â˜ ˘ÔΛÌÂÓ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ηÏ› ÙËÓ Î·Ó·‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ µ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÎÚ·Î, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÙfiÌÈˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ›˜ ÎÚ·Î, ÂÂȉ‹ ·˘Ù¿ ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ √∏∂ K·Ù¿ Ù˘ ¶·Ú¿ÓÔÌ˘ ¢È·Î›ÓËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È æ˘¯ÔÙÚfiˆÓ √˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 1988. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ Û˘Ó¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ›˜ ÎÚ·Î, Û ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ √Ù¿‚· Î·È ÙÔ ∆ÔÚfiÓÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ ÂÓ¤ÛÈÌ˘ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Â›Û˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ∫·Ó·‰¿˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÎÔη˝Ó˘. ∏ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ÎÔη˝Ó˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÙÔ 50% Î·È ÙÔ 26% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ Û ıÂÚ·›·. ∆Ô Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, Ë ‚›· Î·È ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ·Ú¯ÒÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·¤ÊÂÚ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÔη˝Ó˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÔη˝Ó˘. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜, Ù˘ ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ οÓÓ·‚˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ ŒÁÎÏËÌ· (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), ÙÔ 2006 ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 50% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ (33%) Î·È Ë µÔÏÈ‚›· (17%). ∏ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η ÛÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Î·È ÛÙËÓ ªÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ÙÔ 2006 ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ (78.000 ÂÎÙ¿ÚÈ·), ÂÚ›Ô˘ ‰ËÏ. ÛÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¤ÎÙ·Û˘ (163.000 ÂÎÙ¿ÚÈ·) ÙÔ˘ 2000. ™ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ ÙÔ 2006 ·˘Í‹ıËΠÛÙ· 51.400 ÂÎÙ¿ÚÈ·. ∆Ô 2006 ÛÙË µÔÏÈ‚›· ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 8% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ (27.500 ÂÎÙ¿ÚÈ·). YÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·Û΢‹ Îfiη˜ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ‹Ù·Ó 800 Ì 1.000 ÙfiÓÔÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÔ 1997 ¤ˆ˜ ÙÔ 2006. √È ÂίÂÚÛÒÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ÙÔ 2006, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 213.555 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ, 26% ¿Óˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

2005. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Âί¤ÚÛˆÛ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÙË Ê‡Ù¢ÛË Ó¤ˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ʇÏÏˆÓ Îfiη˜. ™ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ ÂίÂÚÛÒıËÎ·Ó 12.686 ÂÎÙ¿ÚÈ· ·Ú¿ÓÔÌ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ Îfiη˜. ™ÙË µÔÏÈ‚›· 5.070 ÂÎÙ¿ÚÈ· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ù˘ Îfiη˜ ÂίÂÚÛÒıËÎ·Ó ÙÔ 2006. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ µÔÏÈ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙË ¯Ú‹ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ʇÏÏˆÓ Îfiη˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ʇÏÏˆÓ Îfiη˜ Î·È Ù˘ ·Ú·Û΢‹˜ ÎÔη˝Ó˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î¿ÓÓ·‚Ë, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁfi ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ·ÁÔÚ¿ οÓÓ·‚˘ ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë. ™ÙË ªÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ οÓÓ·‚˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 21 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2006, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÔ‡. ∏ ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2,3%, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2006 ÙÔ UNODC Î·È ÙÔ ¢È-·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο (InterAmerican Observatory on Drugs) ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ù˘ µÔÏÈ‚›·˜, Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜, Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÙÔ˘ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ, Ù˘ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë˜, ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ οÓÓ·‚˘ ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙË ÃÈÏ‹ (12,7%). ∏ ÎÔη˝ÓË ·ÚÔ˘Û›·˙ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ (2,5%).

∞Û›· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È Ë ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· οÔȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘. ∆Ô ª˘·ÓÌ¿Ú ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 27.700 ÂÎÙ¿ÚÈ· ÙÔ 2007, ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2006. ™ÙË §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ §¿Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 1.500 ÂÎÙ¿ÚÈ· ·Ú¿ÓÔÌ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜ ÙÔ 2007, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙÔ 1992. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙÔ ª˘·ÓÌ¿Ú ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ (ATS) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¤ÙÚÂ·Ó ˘‰ÚԯψÚÈ΋ ÎÔη˝ÓË Û ÎÚ·Î. ∏ ¯Ú‹ÛË ATS, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·. ∞ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› Â›Û˘ Ë ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ HIV/AIDS, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓ¤ÛÈÌ˘ ¯Ú‹Û˘ ËÚˆ›Ó˘ Î·È ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘. °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

∏ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÓ·‚˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë, ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Î·È ÙËÓ ∆·˚Ï¿Ó‰Ë. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ë Ê·ÈÓÙÈÌÂÙÚ·˙›ÓË, ˆ˜ ·ÓÔÚÂÎÙÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓfiÙÂÚ· Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ÏÂÏÔÁÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È „˘¯ÔÙÚfiˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È Ó· ÚÔ·Á¿ÁÂÈ ÙȘ ÔÚı¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·ÁÚ¿ÊËÛ˘.

¡fiÙÈ· ∞Û›· ∏ ¯Ú‹ÛË Î·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË Î¿ÓÓ·‚˘ Î·È ËÚˆ›Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞Û›· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ. ¢È·ÎÈÓËÙ¤˜ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞Û›·˜, ȉ›ˆ˜ ÙËÓ πÓ‰›·, ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÎÔη˝Ó˘. KÔη˝ÓË ·fi ÙË ÓfiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ πÓ‰›·, fiÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ËÚˆ›ÓË ·fi ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›· Ë ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ πÓ‰›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ Ì›˙ˆÓ ¯ÒÚ· ‰È¤Ï¢Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ Ï·ıÚ·›· ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ‰È·Î›ÓËÛË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ‡ÎÔÏË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ «‰È¿ÙÚËÙˆÓ» Û˘ÓfiÚˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÙÔ ªÔ˘Ù¿Ó, ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ¡Â¿Ï. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞Û›·˜. ¡Ơ̂̈˜ ·Ú·Û΢·˙fiÌÂÓ· Ê·Ú̷΢ÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Έ‰Â˚ÓÔ‡¯· ÛÈÚfiÈ·, ‚ÂÓ˙ԉȷ˙Â›Ó˜ Î·È ‚Ô˘ÚÂÓÔÚÊ›ÓË, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ï·ıÚ·›· ·fi ÙËÓ πÓ‰›· ÛÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÙÔ ªÔ˘Ù¿Ó, ÙÔ ¡Â¿Ï Î·È ÙË ™ÚÈ §¿Óη. ™ÙËÓ πÓ‰›· ÔÌ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ‰ÈÂÁÂÚÙÈο Ù‡Ô˘ ·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ (ATS). ™ÙË ÓfiÙÈ· πÓ‰›· Ë ÂÓ¤ÛÈÌË ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ HIV/AIDS. ™ÙËÓ πÓ‰›· ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÔÏ·ÛÌfi ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ HIV/AIDS Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ ª˘·ÓÌ¿Ú Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙȘ ª·Ï‰›‚˜ ÙÔ 20% Ì 25% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î¿ÓÂÈ ÂÓ¤ÛÈÌË ¯Ú‹ÛË. ∏ ÂÓ¤ÛÈÌË ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ ·˘Í‹ıËΠ·fi 8% ÙÔ 2003 Û 29% ÙÔ 2006, Î·È Ù· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘Ù¿Ó Î·È ÙÔ ¡Â¿Ï.

¢˘ÙÈ΋ ∞Û›· ∆Ô 2007 Ë ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·˘Í‹ıËΠηٿ 17%, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ªÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÎÙ·ÛË 193.000 ÂÎÙ¿ÚÈ· Î·È ÙËÓ °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ô›Ô˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 8.200 ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ 93% Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÔ‡¯ˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÍÈÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ËÚˆ›Ó˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈ̘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜. ∆· ÔÈÔ‡¯· ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ï·ıÚ·›· ̤ۈ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ∏ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ˘„ËÏ‹ ·Ú¿ÓÔÌË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÔÈÔ‡¯·. ∏ πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¯Ú‹Û˘ ÔÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ ÙÔ˘ HIV/AIDS, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÈÔ‡¯ˆÓ. ™ËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Â›ÛËÌ· ηٷÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ∏πV/AIDS ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›·, ·fi 14.799 ÙÔ 2005 Û 19.197 ÙÔ 2006, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÛÈÌ˘ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ÛÈÒÓ. √ ÓfiÙÈÔ˜ ∫·‡Î·ÛÔ˜ Â›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È¤Ï¢Û˘ ·ÊÁ·ÓÈÎÒÓ ÔÈÔ‡¯ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·˘ÍËı› ÛÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·, ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Î·È ÙË °ÂˆÚÁ›·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ¶ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ™˘Úȷ΋ ∞Ú·‚È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ¯ÒÚ· ‰È¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (οÓÓ·‚Ë, ÎÔη˝ÓË, ËÚˆ›ÓË Î·È ÌÔÚÊ›ÓË) Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· Î·È ÙÔ §›‚·ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÌÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÛΛˆÓ Captagon (Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ·ÌÊÂÙ·Ì›ÓË), Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ (ATS), Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ πÚ¿Ó, ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ AÚ·‚È΋˜ XÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘.

∂˘ÚÒË ∏ οÓÓ·‚Ë Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ó·ÚΈÙÈÎfi Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÚËÙ›Ó˘ Ù˘ οÓÓ·‚˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› Û οÔȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚËÙ›Ó˘ Ù˘ οÓÓ·‚˘ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ¶·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÓ·‚˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ¶Ôψӛ·. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ê˘ÙÒÓ °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

Ù˘ οÓÓ·‚˘ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ 2002. H IÙ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ οÓÓ·‚˘ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∂ÓÒ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ οÓÓ·‚˘ ·fi Ó¤Ô˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ·˘Í‹ıËΠÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∆Ô ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ·Ó¤ÊÂÚ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ Î·È ÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ¯Ú‹Û˘ οÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ √˘·Ï›·. ∏ µÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ª¿ÏÙ· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÙ‹ÛÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ οÓÓ·‚˘. ∏ ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ̤ÁÂıÔ˜ ·ÁÔÚ¿ ÎÔη˝Ó˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ·ÔÛÙÔϤ˜ ÎÔη˝Ó˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÙÔ 2006, ÂÓÒ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ∆· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘ ÎÔη˝Ó˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™¯Â‰fiÓ fiÏË Ë ËÚˆ›ÓË ÛÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∏ ∆Ô˘ÚΛ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›·˘ÏÔ ÊÔÚÙ›ˆÓ ËÚˆ›Ó˘ ÚÔ˜ ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. H ËÚˆ›ÓË ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È Â›Û˘ Ï·ıÚ·›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡» ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÁÈ· ÙÔÈ΋ ηٷӿψÛË ‹ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ªÈ· ¿ÏÏË Ô‰fi˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ËÚˆ›Ó˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ·fi ÂΛ, ̤ۈ ·¤ÚÔ˜ ‹ ‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛÂˆÓ ËÚˆ›Ó˘, Î·È ÌfiÓÔ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË. ∆Ô ÓfiÙÈÔ ·Ú·ÎÏ¿‰È Ù˘ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙË ™fiÊÈ·, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ï·ıÚ·›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙË ƒˆÛÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ËÚˆ›Ó˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÔÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙË ƒˆÛÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ë ˙‹ÙËÛË ıÂÚ·›·˜ ÁÈ· ÔÈÔ‡¯· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (61%) ·fi fi,ÙÈ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË (55%). ∏ ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÒÓ. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÒÓ. ∆Ô 2006, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó 1.700 ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·Û΢‹˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 136 ¯ËÌÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ MDMA Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË. ∞Ó Î·È Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›, Ë ¯Ú‹ÛË MDMA Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ (µfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· Î·È √˘·Ï›·) Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.3

øηӛ· ∏ ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘ Î·È ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ (∞∆S) ÛÙËÓ øηӛ· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ οÓÓ·‚Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Ó·ÚΈÙÈÎfi Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·. ∆fiÛÔ Ë ªÈÎÚÔÓËÛ›· (√ÌfiÛÔӉ˜ ¶ÔÏÈÙ›˜) fiÛÔ Î·È Ë ¶·Ô˘·Û›· - N¤· °Ô˘ÈÓ¤· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘ οÓÓ·‚˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 29%. ™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÙÔ 11% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 14 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Î¿ÓÓ·‚˘. ¶·Ú¿ÓÔ̘ ηÏÏȤÚÁÂȘ οÓÓ·‚˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·. ∏ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘ ATS. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ATS, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘, ÛÙËÓ øηӛ·. ™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·Ú·Û΢‹˜ ATS, ·fi fiÔ˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ KÔ˘›ÓÛÏ·ÓÙ. ™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, ÚfiÛÊ·Ù˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ „¢‰ÔÂʉڛÓ˘ Î·È ÂʉڛÓ˘, Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ATS, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ï·ıÚ·›· Ê·Ú̷΢ÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Úfi‰ÚÔ̘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ATS. H ‰È·Î›ÓËÛË Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ·ÎfiÌ· Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ Ë gamma-butyrolactone (GBL) Î·È Ë ÎÂÙ·Ì›ÓË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆· ÎÚ¿ÙË-ÓËÛÈ¿ Ù˘ øηӛ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ï·ıÚ·›· ‰È·Î›ÓËÛË ATS Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ øηӛ·.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.4

∂π¡∞π ∑ø∆π∫∏™ ™∏ª∞™π∞™ ∫∞π ∂ºπ∫∆∏ ∏ ∂•∞™º∞§π™∏ ∆∏™ ¶ƒ√™µ∞™∏™ ™∂ º∞ƒª∞∫∞ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏ ∆√À ¶√¡√À, §∂∂π TO INCB µÈ¤ÓÓË, 5 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ). ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÔÍ›˜ Î·È ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, ÂÂȉ‹ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Ê¿ÚÌ·ÎˆÓ Ì ӷÚΈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (INCB) ÛÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛ‹ Ù˘ (5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008). ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ηÏ› ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ (WHO), ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¿ Ù· Ê¿Ú̷η. ∆Ô π¡CB ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ë ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË ÌÔÚÊ›Ó˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÔ‡¯ˆÓ Ì ·Ó·ÏÁËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÌÔÚÊ›Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤ÏıÂÈ Û ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000, ηıÒ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. «OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô›Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·˘ÍËı› Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ê¿Ú̷η ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ INCB Î·È ÙÔ˘ WHO.», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ INCB Philip O. Emafo. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·Ó·›ÙÈ· ·fi ÔÍ›˜ Î·È ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Á¤ÓÓ·, ÂÁ¯ÂÈÚ›ÛÂȘ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÚÚÒÛÙȘ fiˆ˜ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ Î·È ÙÔ AIDS. ∞Ó Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷӿψÛË ÔÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì¤ÙÚÈˆÓ ‹ ÈÛ¯˘ÚÒÓ fiÓˆÓ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∆Ô 2006 ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ 89% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÌÔÚÊ›Ó˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÙÔ 80% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˙ÂÈ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 6% Ù˘ ÌÔÚÊ›Ó˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â οÔȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÔÈÔ‡¯· ·Ó·ÏÁËÙÈο Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ¿ÏÏ· ÔÈÔ‡¯·, fiˆ˜ ÙÔ ÊÂÓÙ·Ó‡Ï Î·È Ë Ô͢ÎÔ‰ÒÓË, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (‰È·‰ÂÚÌ·ÙÈο ÂÈı¤Ì·Ù·, ‰ÈÛΛ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¤ÎÏ˘Û˘). ∏ ηٷӿψÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Ô˘ ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔ 96% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÊÂÓÙ·Ó‡Ï Î·È ÙÔ 97% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ Ô͢ÎÔ‰ÒÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙÔ INCB Î·È Ô WHO, ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÔÈÔ‡¯· ·Ó·ÏÁËÙÈο ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë ·ÓÂ·Ú΋˜ È·ÙÚÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒ°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.4

ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›. ∆Ô INCB ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‚‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿, Ô WHO, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ INCB, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Û EÏÂÁ¯fiÌÂÓ· º¿Ú̷η (∞ccess to Controlled Medications Programme), ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙÔÓ WHO. ∆Ô INCB ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ WHO ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∆Ô INCB ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ηϤÛÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ WHO Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.5

∆√ ∞º°∞¡π™∆∞¡ Ã∂π∞∑∂∆∞π ¡∞ ∫∞¡∂π ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ∞ °π∞ ¡∞ ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∂π ∆√ ∫§πª∞∫√Àª∂¡√ ¶ƒ√µ§∏ª∞ ∆ø¡ ¡∞ƒ∫ø∆π∫ø¡, ∞¡∞º∂ƒ∂π ∆√ INCB µÈ¤ÓÓË, 5 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ). H ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (INCB) ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ¿ÌÂÛË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÔÍÈÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛ‹ Ù˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· (5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008). √ ÔÍÈÎfi˜ ·Ó˘‰Ú›Ù˘ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ËÚˆ›Ó˘. ∆Ô ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈ̘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ K·Ù¿ Ù˘ ¶·Ú¿ÓÔÌ˘ ¢È·Î›ÓËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È æ˘¯ÔÙÚfiˆÓ √˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 1988. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞Û›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ÔÍÈÎfi ·Ó˘‰Ú›ÙË Î·È ¿ÏϘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ÙȘ ÂÚÓ¿Ó ϷıÚ·›· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó fiÔ˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ËÚˆ›ÓË. √È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Ùfi, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÏË٤˜, Î·È Ôχ Ï›Á· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ËÁ¤˜, ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ô‰Ô‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ Ô˘Û›·˜. ∆Ô INCB ηÏ› ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÔÍÈÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÊÔÚÙ›· ÔÍÈÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ï·ıÚ·›· ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï·ıÚ·›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÍÈÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ËÚˆ›Ó˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â˘Ú›· ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ INCB. To 2007 ÂÚ›Ô˘ 193.000 ÂÎÙ¿ÚÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÈÔ‡¯Ô˘ ··ÚÔ‡Ó·˜, Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙÒÚ· ÚÔÌËı‡ÂÈ ÙÔ 93% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÔ‡¯ˆÓ. ∆· ÔÈÔ‡¯· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ï·ıÚ·›· ÛÙËÓ πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ∏ ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ˘„ËÏ‹ ·Ú¿ÓÔÌË ˙‹ÙËÛË ÔÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÓÒ ı¤ÙÂÈ Û ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›¯Â ·Ó·‰Âȯı› Û Ì›˙ˆÓ ËÁ‹ Ù˘ ÚËÙ›Ó˘ Ù˘ οÓÓ·‚˘ (¯·Û›˜), Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2007 ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· 70.000 ÂÎÙ¿ÚÈ· οÓÓ·‚˘ Û ۯ¤ÛË Ì 50.000 ÂÎÙ¿ÚÈ· ÙÔ 2006. ∏ ¯Ú‹ÛË ÔÈÔ‡¯ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÔÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2,8%. ∆Ô ¶·ÎÈ°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.5

ÛÙ¿Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹Û˘, Ì ÙËÓ ËÚˆ›ÓË Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÓÓ·‚Ë Î·È ÙÔ fiÈÔ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∆Ô INCB Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 Ù˘ EÓÈ·›·˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο ÙÔ˘ 1961, ¿ÚıÚÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈ΋˜ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14, ÙÔ INCB ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Û ÌÈ· ¯ÒÚ·, Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â·ÓÔÚıˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.6

∏ ¢À∆π∫∏ ∞™π∞ ∫∞π ∏ ∞ºƒπ∫∏ ∞¡∞¢∂π∫¡À√¡∆∞π ™∂ ª∂°∞§∞ ¢π∞ª∂∆∞∫√ªπ™∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞ Ã∏ªπ∫ø¡ √À™πø¡, §∂∂π ∆√ INCB µÈ¤ÓÓË, 5 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ). ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (INCB) ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ë ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Úfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ·ÌÊÂÙ·Ì›Ó˘ (∞TS). ™ÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛ‹ Ù˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· (5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008), Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηÏ› ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∑ËÙ¿ Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ∂ȯ›ÚËÛË Crystal Flow, ÌÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÂÍ¿ÌËÓË Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙˆÓ Úfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÂʉڛÓË Î·È „¢‰ÔÂʉڛÓË Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›·, ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂʉڛÓË Î·È „¢‰ÔÂʉڛÓË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙȘ ·ÊÚÈοÓÈΘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞Û›·. ∆Ô INCB Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙÂȘ Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÂʉڛÓË Î·È „¢‰ÔÂʉڛÓË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÈÓ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ê·Ú̷΢ÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂʉڛÓË, ÙÔ INCB Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Â›ÌÔÓ· Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Û΢¿ÛÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÂʉڛÓ˘ Î·È „¢‰ÔÂʉڛÓ˘. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ PEN Online, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤Î·Ó ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ï‹„˘ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ phenylacetic acid, ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ATS. ∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Âʤ‰Ú· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙÚÔÒÓ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¢ÈÂıÓ›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Úfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ Project Prism (ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ Û ¯ËÌÈο Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ∞∆S) Î·È ÙÔ Project Cohesion (Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÂÚÌ·ÁÁ·ÓÈÎfi οÏÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ÔÍÈÎfi ·Ó˘‰Ú›ÙË), ηıÒ˜ Î·È Ù· ÓÂÔ·Á‹ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· Úfi‰ÚÔ̘ Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·Û΢‹ ATS, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ÙÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

EÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË

¢ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ No.6

ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ K·Ù¿ Ù˘ ¶·Ú¿ÓÔÌ˘ ¢È·Î›ÓËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È æ˘¯ÔÙÚfiˆÓ √˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 1988 Î·È Ì 12 ÌfiÓÔ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, Ë ™‡Ì‚·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

O PO§O™ TH™ ¢IE£NOY™ E¶ITPO¶H™ TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (INCB) Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ÔÈÔÓ› ‰ÈηÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÂȂϤÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1968, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë EÓÈ·›· ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο ÙÔ˘ 1961. ªÂ ‚¿ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Úfi‰ÚÔÌ· ÙÔ˘ INCB fiÚÁ·Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™‡ÓıÂÛË ∆Ô INCB Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· ›‰È· Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. ∆· 13 ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (ECOSOC) ˆ˜ ÚfiÛˆ· Î·È fi¯È ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ∆Ú›· ̤ÏË, ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜, ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ηٿÏÔÁÔ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ (WHO) Î·È 10 ̤ÏË ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∆Ô INCB Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ ŒÁÎÏËÌ· ÙÔ˘ √∏∂, ηıÒ˜ Î·È Ì ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ fiÚÁ·Ó· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο, Ù˘ πÓÙÂÚfiÏ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∆ÂψÓ›ˆÓ.

AÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ π¡CB ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ: ∆ËÓ EÓÈ·›· ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο ÙÔ˘ 1961, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Ì ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ 1972, ÙË ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙȘ æ˘¯ÔÙÚfi˜ √˘Û›Â˜ ÙÔ˘ 1971 Î·È ÙË ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ K·Ù¿ Ù˘ ¶·Ú¿ÓÔÌ˘ ¢È·Î›ÓËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È æ˘¯ÔÙÚfiˆÓ √˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 1988. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ π¡CB: ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ó·Ú-ΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ñ ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, fiÙÈ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ·fi ÓfiÌÈ̘ ËÁ¤˜ Û ·Ú¿ÓÔ̘ Ô‰Ô‡˜. ñ ∂ÓÙÔ›˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ñ ∞ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ·˘Ù¤˜ ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô. ñ ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÔÙÚfiˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ °IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ


¢IE£NH™ E¶ITPO¶H TOY OHE °IA TON E§E°XO TøN NAPKøTIKøN

ÓfiÌÈ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÚÔˆı› Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË «‰È·ÚÚÔ‹» ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÊ·ÓÔ‡˜ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ˙ËÙ¿ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â·ÓÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ·. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ı¤ÙÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘fi„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

EÎı¤ÛÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ÙÔ π¡CB ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÎÂÓ¿ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. √È ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ πNCB ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹ fiÚÁ·Ó·. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο Ê¿Ú̷η Î·È ÙȘ „˘¯ÔÙÚfi˜ Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Úfi‰ÚÔ̘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

°IA THN E§§HNIKH EK¢O™H

KENTPO £EPA¶EIA™ E•APTHMENøN ATOMøN ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ OHE Û ı¤Ì·Ù· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

/INCB2007_presskit_greek  
/INCB2007_presskit_greek  

http://www.unric.org/html/greek/2008/INCB2007_presskit_greek.pdf