Page 1

UdGFacultat de Lletres

Lletres Grau en Comunicació Cultural Grau en Filosofia Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient Grau en Història Grau en Història de l’Art Grau en Llengua i Literatura Catalanes Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

www.udg.edu


Índex Grau en Comunicació Cultural / 5 Grau en Filosofia / 11 Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient / 17 Grau en Història / 23 Grau en Història de l’Art / 29 Grau en Llengua i Literatura Catalanes / 35 Grau en Llengua i Literatura Espanyoles / 39

La UdG ja ha assolit la plena adaptació a l’espai europeu d’educació superior. El que va començar el curs 2008-2009 i va continuar, amb quasi 30 graus, el curs 2009-2010, ara ja s’ha completat. Per al curs 2010-2011, totes les titulacions que ofereix la Universitat de Girona estan programades d’acord amb les directrius del Pla de Bolonya. L’adaptació a l’espai europeu d’educació superior representa un model més centrat en el teu aprenentatge, dissenyat a partir de les competències que necessitaràs adquirir, i dóna més importància a l’ensenyament pràctic. Significa, també, que el teu títol i les teves competències seran més fàcilment comparables i homologables en l’entorn europeu. Aquesta circumstància, per tant, et facilitarà la mobilitat i millorarà la teva inserció laboral. És una realitat que els estudiants que han començat els graus adaptats estan més satisfets amb la formació que reben. Tu hi guanyes! ESTUDIS ADAPTATS A L’EEES Facultat de Lletres – Grau en Llengua i Literatura Catalanes – Grau en Llengua i Literatura Espanyoles – Grau en Filosofia – Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient – Grau en Història – Grau en Història de l’Art – Grau en Comunicació Cultural

2|


Lletres et convé. Perquè hi trobaràs un ESPAI ARQUITECTÒNIC I PATRIMONIAL MAGNÍFIC, idoni per a l’estudi, l’aprenentatge i la informació global. Perquè gaudiràs d’un ENTORN PRIVILEGIAT, a la ciutat i a les comarques veïnes, amb una gran riquesa cultural, un estímul per als estudis de Lletres. Perquè és un centre molt dinàmic, compromès amb una oferta formativa rigorosa, original i especialment PREPARAT PER AL REPTE DE LA INTEGRACIÓ EN L’ESPAI EUROPEU D’ENSENYAMENT SUPERIOR. Perquè hi combinaràs els sistemes d’ensenyament tradicionals amb noves formes d’aprenentatge i amb l’ús de les NOVES TECNOLOGIES APLICADES AL DESENVOLUPAMENT DE LES HUMANITATS.

Un centre molt dinàmic, compromès en una oferta formativa rigorosa, original.

Perquè les dimensions de la Facultat fan que la relació entre els estudiants i els professors sigui molt fluida: afavoreixen el procés d’aprenentatge de l’estudiant a través de GRUPS REDUÏTS A CLASSE i d’una ATENCIÓ MOLT PERSONALITZADA per part dels professors. Perquè la convivència amb estudiants i professors de set titulacions diferents t’obrirà camins i espais de discussió nous i insospitats, i això dóna un valor afegit a la teva titulació. Perquè la Facultat és pionera en la introducció d’assignatures de caràcter professionalitzador que augmentaran les teves possibilitats d’INSERCIÓ LABORAL. Perquè la Facultat disposa de la infraestructura adequada (Biblioteca, Cartoteca, aules d’informàtica, laboratoris, sala d’estudi, etc.) i d’un EXCEL·LENT EQUIP DE PROFESSIONALS que t’ajudarà a treure’n el màxim rendiment.

|3


”S’afavoreix el procés d’aprenentatge dels estudiants a través de grups reduïts a classe i d’una atenció molt personalitzada.”

Perquè, si vols, podràs marxar per un període de mig curs o un curs sencer a qualsevol de les universitats catalanes, espanyoles o europees amb les quals tenim establerts PROGRAMES D’INTERCANVI DRAC, Sèneca/Sicue i Sòcrates/Erasmus. La Facultat

és pionera en la introducció d’assignatures de caràcter professionalitzador.

Perquè, si t’interessa la investigació, hi trobaràs un ambient molt familiar, i en poc temps prendràs contacte amb els GRUPS DE RECERCA i podràs participar en les activitats organitzades pels diferents departaments, instituts de recerca i càtedres: Departament de Filologia i Comunicació, Departament de Filosofia, Departament de Geografia, Departament d’Història i Història de l’Art, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Institut de Recerca Històrica, Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis, Càtedra d’Estudis Marítims, Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, Càtedra Maria Àngels Anglada. Perquè podràs triar entre moltes empreses i institucions associades a l’ensenyament, a la integració social, als mitjans de comunicació i a la gestió i conservació del patrimoni cultural per realitzar-hi un PERÍODE DE PRÀCTIQUES que et serviran com a primera aproximació al món laboral. Perquè a la Facultat hi trobaràs companys inquiets amb ganes de fer coses, i podràs participar en l’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS a través de les associacions d’estudiants existents i d’altres que es poden crear.


Grau en Comunicació Cultural| VULL ESTUDIAR COMUNICACIÓ CULTURAL Perquè m’interessa la comunicació i la cultura, el món audiovisual i el llegat humanístic. Vull entendre el món en què vivim de manera crítica i amb un bagatge de coneixements sòlids. Vull estar capacitat per expressar-me en diferents suports i llenguatges, amb gràcia i de manera eficaç. Vull estar atent a les palpitacions de la nostra societat. Vull participar en la transmissió de coneixements al conjunt de la societat. Vull formar-me com a ciutadà lliure i culte. REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

|5


Què et convé saber? L

Què et convé saber? El grau en Comunicació Cultural té com a tret distintiu principal el fet d’estar atent al món actual des de disciplines molt diverses del món cultural i humanístic. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones audiovisuals del nostre món seran objecte d’anàlisi i crítica en diferents mòduls del grau. En un entorn en què les indústries culturals tradicionals i emergents reclamen, cada cop més, professionals polivalents i amb criteri, volem fer compatible el consum reflexiu de la cultura amb les habilitats i competències tècniques més necessàries en la societat actual.

6|


Grau en Comunicació Cultural (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 114 48 optatives 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics de Facultat Crèdits bàsics obligatoris propis Crèdits bàsics complementaris Comunicació audiovisual I Llengua i mitjans de comunicació I Teoria de la comunicació I Comunicació audiovisual II Cultura contemporània I Llengua i mitjans de comunicació II Minor en lletres I Minor en lletres II Teoria de la comunicació II Cultura contemporània II Transformacions del món global Discurs i imatge Pràctiques externes Seminari de lletres I Seminari de lletres II Reconeixement acadèmic Treball final

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives optatives optatives optatives optatives reconeixement acadèmic treball final de grau

Nombre de crèdits 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 6 12 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Comunicació oral i escrita Evolució de les societats humanes Comunicació audiovisual I Cultura contemporània I

Nombre de crèdits 12 12 12 12

Semestrals Anàlisi dels mitjans de comunicació Teoria de la comunicació

6 6

|7


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Creació audiovisual Nous mitjans i noves expressions culturals Gèneres periodístics I Gèneres periodístics II Estudis de recepció Ètica i mitjans de comunicació Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 6 6 6 6 6 6 12

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius La proposta de grau en Comunicació Cultural elaborada des de la Facultat de Lletres de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual. El referent acadèmic internacional d’aquesta proposta és, sobretot, els Media and Cultural Studies del món anglosaxó, amb l’horitzó que aquesta via permeti renovar i enfortir els estudis de Lletres de la nostra Facultat. La naturalesa d’aquests estudis posa l’èmfasi, d’una banda, en la creació i transferència de continguts culturals a la societat i, de l’altra, en la col·laboració i vinculació amb un món professional divers i emergent.

Sortides professionals El graduat en Comunicació Cultural estarà capacitat per accedir a professions tan diverses com ara: periodista cultural en diferents mitjans i suports, gabinet de premsa, gabinet de comunicació, gestió cultural, creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o transferència de continguts especialitzats en diferents entorns. El grau en Comunicació Cultural obre, per tant, les portes tant al context nacional i internacional, com a l’entorn local i comarcal vinculat a la comunicació i la cultura. 8|

Competències adquirides Tot i que es podria enumerar una llarga llista de competències adquirides en el decurs del Grau en Comunicació Cultural, es podrien destacar aquestes: – Analitzar de manera crítica les diferents produccions culturals. – Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions en l’àmbit dels estudis culturals i comunicació. – Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació en el món contemporani. – Comunicar-se oralment i per escrit de forma eficaç, amb coherència i de manera adequada als destinataris, mitjançant discursos orals o escrits cohesionats, comprensibles i correctes. – Formular noves propostes (originals i creatives) per enfrontar-se a problemes coneguts o nous. – Seleccionar i utilitzar significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les activitats habituals de les professions pròpies de la comunicació i la cultura. – Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu (col·laboració, lideratge, discussió i reflexió compartida) atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no-discriminació.


|9


10 |


Grau en Filosofia| VULL ESTUDIAR FILOSOFIA Perquè no m’ho empasso tot i vull ser un ciutadà crític amb la societat on visc. Perquè vull desenvolupar aquelles habilitats argumentatives que em permetran defensar-me de tota mena d’impostures intel·lectuals i alhora m’ajudaran a enfocar millor el plantejament i la resolució de tota mena de problemes. Perquè, com els grecs, crec que una vida no examinada críticament és una vida que no paga la pena de ser viscuda. Perquè vull aprendre a enraonar sobre qüestions tan profundament humanes com ara la llibertat, el coneixement, la felicitat, la ment, la bellesa, etcètera. Perquè m’agradaria ser una persona culta i saber el que van dir sobre totes aquestes qüestions pensadors d’altres èpoques.

REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

| 11


Què et convé saber? Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l’estudi de la filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d’abstracció, d’anàlisi i de síntesi conceptual.


Grau en Filosofia (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 120 42 optatives 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics propis Crèdits bàsics comuns de facultat Crèdits bàsics complementaris Estètica Filosofia moral i política Història de la filosofia antiga i medieval Teoria del coneixement i filosofia de la ciència Història de la filosofia contemporània corrents actuals de la filosofia Història de la filosofia moderna Lògica Filosofia del llenguatge Metafísica Seminaris i pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives reconeixement acadèmic treball final de grau

Nombre de crèdits 12 36 12 12 18 18 12 12 12 12 12 12 42 6 12 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Antropologia filosòfica Comunicació oral i escrita Ètica Estètica I L’evolució de les societats humanes Filosofia moral Semestrals Història de la filosofia antiga I Història de la filosofia antiga II

Nombre de crèdits 6 12 6 6 12 6

6 6 60

| 13


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 12

Semestrals (si n’hi ha) Història de la filosofia medieval Història de la filosofia moderna I Història de la filosofia moderna II Lògica I Lògica II Teoria del coneixement

6 6 6 6 6 6

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius Assoliment d’una actitud vital compromesa amb el pensament rigorós i crític a partir del següent: – l’anàlisi sistemàtica del raonament; – l’estudi de les respostes que han donat els principals pensadors de la nostra tradició cultural a les grans qüestions sobre el coneixement, la moralitat, la societat, la política, l’art i la vida, i – el tractament sistemàtic d’aquestes qüestions, tal com avui dia fan els investigadors més rellevants.

Sortides professionals Ensenyament en instituts de secundària. – Docència i recerca a la universitat o en centres d’investigació superior. – Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc. – Col·laboració als mitjans de comunicació. – Gestió pública i privada: assessorament en empreses culturals. – Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans). – Informàtica: creació i gestió de pàgines web relacionades amb la història de la cultura o qüestions filosòfiques. – Treball en editorials o empreses culturals. 14 |

Competències adquirides – Conèixer les teories i els arguments dels filòsofs més rellevants, així com els dels diversos àmbits de la Filosofia. – Interpretar i analitzar críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques. – Expressar de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls. – Aplicar teories i arguments filosòfics, i una manera adequada de raonament, a debats filosòfics contemporanis. – Construir textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient. – Utilitzar en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques arumentatives i d’anàlisi propis de la Filosofia.


| 15


Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient| VULL ESTUDIAR GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT Perquè m’agrada estar en contacte amb la natura i fer excursions. Perquè sóc curiós i vull entendre el món que m’envolta. Perquè em sento compromès amb la conservació del medi i de tot el planeta. Perquè m’agraden els mapes i ho passo bé contemplant paisatges. Perquè tinc esperit aventurer i de descoberta. Perquè m’interessen els problemes socials i culturals i vull tenir instruments per intervenir-hi. Perquè m’ajudarà a adquirir una capacitat de síntesi d’elements diversos que em serà útil en el meu futur professional. Perquè crec que tots podem aportar alguna cosa per millorar les condicions del medi i del nostre territori proper i m’interessa aprendre les tècniques que m’ajudaran a intervenir-hi.

REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents.

| 17


MG25 – Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent

Què et convé saber? Que la Geografia és la descoberta del món amb la voluntat d’intervenir-hi per millorar-lo. I que l’estudi de la Geografia es troba entre les ciències naturals i les ciències socials.

18

|


Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 120 30 12 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics propis. Geografia i medi ambient a Europa Crèdits bàsics comuns de Facultat Crèdits bàsics complementaris Fonaments de la geografia Anàlisi i tractament de la informació geogràfica Geografia econòmica i de la població Geografia regional Sistemes d’informació geogràfica Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals Paisatge: visions i intervenció Dinàmiques i gestió dels espais litorals i de muntanya Pensament geogràfic Tècniques i mètodes professionals en geografia Tècniques d’ordenació del territori i gestió ambiental Assignatures optatives Reconeixement acadèmic Pràctiques externes Treball final de grau

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives reconeixement acadèmic pràctiques externes treball final de grau

Nombre de crèdits 12 36 12 12 12 12 12 12 18 6 12 6 6 12 30 6 12 12 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Anàlisi i tractament de la informació geogràfica Comunicació oral i escrita L’evolució de les societats humanes Fonaments de geografia Semestrals Geografia d’Europa Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa

Nombre de crèdits 12 12 12 12

6 6 60

| 19


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Geografia regional Geografia econòmica i de la població Sistemes d’informació geogràfica Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 12 12 12 12

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius

Què m’ofereix fer Geografia, OrdeProporcionar una formació bàsica en geo- nació del Terriori i Gestió del Medi grafia amb una especialització en ordenació del Ambient a la UdG? territori i gestió del medi ambient. Enfocament aplicat amb tallers i pràcticums des dels primers cursos i amb un gran pes de pràctiques externes i del treball final de grau.

Competències adquirides – Comprendre les relacions entre la societat i el medi – Analitzar un espai concret – Dominar les tecnologies d’informació geogràfica – Conèixer les eines de la planificació i gestió territorial i ambiental – Participar en projectes de desenvolupament territorial

Sortides professionals Anàlisi, planificació i gestió del territori i del medi ambient, tècnic de mobilitat, sistemes d’informació geogràfica, elaboració de mapes, ensenyament de la geografia, estudis socioeconòmics i demogràfics, desenvolupament local, gestió d’espais naturals.

20

|

– Enfocament aplicat des dels primers cursos, amb estudi i propostes de gestió del paisatge. – Èmfasi en els sistemes d’informació geogràfics. – Possibilitat de fer estades en universitats estrangeres en el marc dels estudis de grau. – Pràctiques en empreses o institucions. – Possibilitat de continuar els estudis en el màster de Medi Ambient; el màster europeu en Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, conjuntament amb les universitats de Venècia, Sassari (Alguer) i Lisboa; postgraus de Direcció de Projectes en Sistemes d’Informació Geogràfica i el màster d’Iniciació a la Recerca en Humanitats.


El territori és un àmbit en què es fan presents els conflictes de la nostra societat. Aprendrem a entendre’n les dinàmiques i a gestionar-lo. El repte ambiental i la conservació del planeta és la gran qüestió del segle actual. Cal conèixer bé el medi i la interacció entre la societat i la naturalesa per poder fer-hi front. Des de la geografia reflexionem també sobre la societat contemporània i els reptes derivats de la globalització, les transformacions culturals, les migracions i les relacions entre els diversos móns que conformen el planeta.

| 21


Grau en Història| VULL ESTUDIAR HISTÒRIA Perquè m’apassiona conèixer com vivien els homes i les dones d’altres temps. Perquè sóc conscient que podem aprendre moltes coses de les societats humanes del passat. Perquè m’ajudarà a comprendre críticament la cultura del nostre món. Perquè em sento compromès en la recuperació de la memòria i del patrimoni històric d’aquest país. Perquè m’ajudarà a formar-me com a ciutadà lliure i responsable amb criteris autònoms i crítics i amb una actitud participativa en el món on visc. Perquè em permetrà treballar en professions relacionades amb la recerca, conservació, difusió i ensenyament d’aspectes del nostre passat i de les societats actuals.

REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

| 23


Què et convé saber? L’estudiant d’Història ha de tenir curiositat i interès per les qüestions socials, polítiques i econòmiques del passat i del present. Tindrà gust per la lectura de memòries, biografies i llibres d’història, i sensibilitat envers el patrimoni arqueològic documental i històric en general. El coneixement de llengües li serà de gran utilitat.

Grau en Història (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 126 30 6 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics comuns de Facultat Crèdits bàsics propis: món actual I i II Crèdits bàsics complementaris Prehistòria i història antiga Història medieval, moderna i contemporània Història de Catalunya i d’Espanya Instrumental Crèdits temàtics Historiografia Optatives Optatives Pràctiques Reconeixement acadèmic Treball de final de grau 24

|

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives optatives pràctiques externes reconeixement acadèmic treball final de grau

Nombre de crèdits 36 12 12 24 36 24 18 18 6 18 12 6 6 12 240


ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Nombre de crèdits 12 12 24

Anuals Comunicació oral i escrita L’evolució de les societats humanes Prehistòria i història antiga Semestrals Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat

6 6 60

ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Història medieval Història moderna Història contemporània Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 12 12 12 12

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius Aconseguir historiadors excel·lents, bons coneixedors de la història i de les seves relacions amb el present, competents en la investigació i difusió de coneixements, en la gestió d’informació i de recursos relacionats amb el patrimoni històric i cultural, i capaços de formar-se al llarg de la vida i d’adaptar-se als canvis constants del món actual.

Competències adquirides Conèixer el passat i relacionar-lo amb el present, localitzar i analitzar informació, debatre i comunicar idees i arguments, dissenyar i aplicar projectes d’investigació històrica i relacionats amb el patrimoni, analitzar la societat amb les teories i metodologies adequades, treballar en equip, usar tecnologies de la informació aplicades a les Ciències Socials, usar progressivament la llengua anglesa.

Sortides professionals Ensenyament, excavacions i estudis arqueològics, arxius i biblioteques, investigació, gestió del patrimoni històric i cultural, documentalisme, assessoria cultural, administracions públiques, mitjans de comunicació, gestió de projectes internacionals, gestió de recursos humans.

| 25


Grau en Història de l’Art| VULL ESTUDIAR HISTÒRIA DE L’ART Perquè em fascina la bellesa de les obres d’art i vull desenvolupar la meva sensibilitat estètica. Perquè desitjo descobrir per quins motius es van realitzar les obres i, així, entendre les societats en les quals van viure els artistes, els promotors i els espectadors. Perquè tot això em permet entendre el nostre món i el paper que hi té l’art. Perquè em sento compromès en la conservació del nostre patrimoni artístic i, de manera més àmplia, vull formar-me com un ciutadà conscient i crític. Perquè la meva societat necessita professionals que contribueixin a reivindicar i difondre la importància del llegat artístic. Perquè jo vull ser un d’aquests professionals, amb un creixent espectre de possibilitats laborals arreu de Catalunya. REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

| 27


Què et convé saber? Com per a qualsevol altra disciplina humanística, per avançar pels camins de la història de l’art, la curiositat intel·lectual, la capacitat expressiva, l’esperit reflexiu o el desig de penetrar en les interioritats del temps històric resulten un equipatge molt útil. Però una certa predisposició sensible podria ser també un bon acompanyant tenint en compte que la història de l’art es dedica a l’estudi d’uns objectes culturals molt especials, uns objectes històrics amb dimensió estètica.


Grau en Història de l’Art (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 120 36 6 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics propis Crèdits bàsics comuns de Facultat Crèdits bàsics complementaris Història de l’art antic Història de l’art medieval Art contemporani Història de l’art modern Coneixement integrat de l’obra d’art Arts audiovisuals L’ordenació dels espais de l’art Itinerari temàtic diacrònic-patrimonial Itinerari temàtic transversal-contemporani Itinerari instrumental diacrònic-patrimonial Itinerari instrumental transversal-contemporani Mòduls d’assignatures optatives Mòdul de pràctiques i reconeixement Treball de fi de grau

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives reconeixement acadèmic treball final de grau

Nombre de crèdits 12 36 12 12 12 12 12 18 12 12 18 18 12 12 36 12 12 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Comunicació oral i escrita L’evolució de les societats humanes Semestrals Art antic I. Pròxim Orient Introducció a la imatge cinematogràfica Història de l’art de l’alta edat mitjana Art antic II. Grècia i Roma Història de l’art de la baixa edat mitjana Patrimoni cultural: conceptes i actuacions

Nombre de crèdits 12 12

6 6 6 6 6 6 60

| 29


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 12

Semestrals Art modern 1 Art modern 2 Art contemporani 1 Art contemporani 2 Estètica 1 Teoria de l’art

6 6 6 6 6 6

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius L’objectiu fonamental és formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb la història de l’art, amb capacitat per desenvolupar de manera idònia les seves funcions per participar en el desenvolupament de projectes: proporcionar coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de les seves manifestacions en diferents cultures; preparar l’alumne perquè adquireixi i pugui posar en pràctica les habilitats pròpies de l’historiador de l’art; capacitar l’alumne per a la pràctica professional i per organitzar i planificar el treball individual en el si d’un col·lectiu.

Sortides professionals Cinc perfils professionals: – Producció, documentació i divulgació de continguts d’història de l’art. – Protecció, catalogació i gestió del patrimoni històricoartístic i cultural en l’àmbit institucional i empresarial. – Conservació, exposició i crítica d’obres d’art en museus, centres d’art i cultura. – Investigació i ensenyament. – Difusió del patrimoni artístic: interpretació, turisme cultural, programes didàctics. 30

|

Competències adquirides Les competències no es limiten a la transferència de continguts o al desenvolupament d’activitats. A més de formar-se en coneixements o de demostrar la seva capacitat per elaborar tasques, ha de saber abordar i resoldre problemes sense menyscabar els principis ètics i de compromís social que ha de regir tota activitat acadèmica i laboral. Totes les competències són avaluables i s’han de poder identificar amb els resultats de l’aprenentatge.


| 31


Grau en Llengua i Literatura Catalanes| VULL ESTUDIAR LLENGUA I LITERATURA CATALANES Perquè coneixeré de manera rigorosa i aprofundida la llengua i la literatura catalanes, així com altres llengües i cultures. Perquè els coneixements i competències adquirits els podré aplicar gràcies a una àmplia gamma de sortides professionals en camps molt diversos i en àmbits socials nous. Per divertir-me aprenent: la lectura és una font de plaer. Per aprendre divertint-me: saber comunicar amb competència és un repte estimulant. Perquè tindré una formació lingüística, literària i humanística general. Perquè adquiriré habilitats necessàries en el món actual (elaboració de bases de dades, diccionaris i correctors gramaticals, etc.). Perquè, si conec la llengua i la cultura pròpies de manera rigorosa, podré respectar i promoure la diversitat lingüística i cultural. Perquè em formaré com a ciutadà lliure i responsable, amb criteris propis, esperit crític i actitud participativa.

REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents.

| 33


MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

34

|


Grau en Llengua i Literatura Catalanes (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 120 42 optatives 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics propis Crèdits bàsics comuns de facultat Crèdits bàsics complementaris Fonaments Literatura catalana Llengua catalana Segona llengua i literatura Tercera llengua i literatura Fonaments 2 Seminaris optatius Treball de final de grau Reconeixement de crèdits

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives optatives treball final de grau reconeixement acadèmic

Nombre de crèdits 12 36 12 24 36 36 12 12 6 36 12 6 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Comunicació oral i escrita L’evolució de les societats humanes La llengua catalana: aspectes generals Literatura catalana: del Modernisme a la Guerra Civil Teoria de la literatura Lectures de literatura universal Semestrals Fonaments del llenguatge Lingüística general I

Nombre de crèdits 12 12 6 6 6 6

6 6 60

| 35


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Literatura catalana: de la postguerra a l’actualitat Sintaxi Tercera llengua i literatura (italià o francès) Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 6 6 12 12

Semestrals Llatí Literatura romànica medieval

6 6

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius L’educació lingüística i literària és un pilar bàsic en la formació personal dels ciutadans en qualsevol societat, a més de ser la porta d’accés al coneixement (científic i humanístic) i a la cultura. El Grau en Llengua i Literatura Catalanes forma graduats amb coneixements acadèmics sòlids en llengua i literatura catalanes i en les disciplines afins, i els dota de la capacitació i de les eines bàsiques per aplicar tals coneixements a qualsevol àmbit professional.

Sortides professionals La titulació proporciona una formació adequada per a l’exercici, entre altres, de les activitats professionals següents: docència de llengua i literatura catalanes en tots els nivells acadèmics, docència del català com a llengua estrangera, assessorament lingüístic, indústria editorial, mitjans de comunicació, lingüística forense, planificació lingüística, traducció, tecnologies lingüístiques, investigació lingüística i literària, escriptura creativa, intermediació lingüística, avaluació i intervenció de les patologies del llenguatge, gestió lingüística d’organitzacions, assistència a la qualitat lingüística.

Competències adquirides El Grau garanteix l’adquisició de les competències que han de permetre als graduats exercir la seva professió amb garanties de qualitat i excel·lència: assegura un nivell d’excel·lència en l’expressió oral i escrita en diferents registres i formats comunicacionals; proporciona formació teoricopràctica per conèixer i interpretar les produccions lingüístiques i literàries catalanes de qualsevol època; dota d’habilitats i mètodes sòlids i versàtils per poder exercir la seva tasca amb idoneïtat; capacita per aplicar coneixements i habilitats en contextos diferents i canviants en el si d’una societat democràtica, tolerant i respectuosa amb la pluralitat lingüística i cultural.

| 37


38

|


Grau en Llengua i Literatura Espanyoles| VULL ESTUDIAR LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Perquè em fascina llegir i vull gaudir de l’estudi de les obres de grans escriptors. Perquè m’interessa saber més sobre una llengua com l’espanyol, amb milions de parlants arreu del món. Perquè m’atrau conèixer diverses llengües i cultures. Perquè els mitjans de comunicació són la base de la vida actual i tenen com a eina fonamental la paraula. Perquè el món editorial és viu, dinàmic i en plena evolució amb les noves tecnologies. Perquè l’espanyol és present en molts països, i vull anar a ensenyar a l’estranger. Perquè el conjunt de coneixements i habilitats que adquiriré em convertiran en un professional altament qualificat en la gestió de la informació. I perquè crec en un món cada vegada més obert i comunicatiu.

REQUISITS D’ACCÉS ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: fase general – Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 1, pàg. 43. CFGS – Accés: tots – Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. Vegeu la taula 2, pàg. 44. – Admissió: es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents.

| 39


MG25 – Opció preferent: Arts i Humanitats (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

40

|


Grau en Llengua i Literatura Espanyoles (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 60 120 42 optatives 6 12 240

MÒDULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Crèdits bàsics comuns de Facultat Crèdits bàsics complementaris Crèdits bàsics propis Fonaments Literatura espanyola contemporània Literatura espanyola clàssica Llengua espanyola: sincronia Llengua espanyola: diacronia Segona llengua i literatura Tercera llengua i literatura Fonaments II Seminaris optatius Reconeixement de crèdits Treball final de grau

Tipus d’assignatures bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatives optatives reconeixement acadèmic treball final de grau

Nombre de crèdits 36 12 12 24 18 18 24 12 12 12 6 36 6 12 240

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS Anuals Comunicació oral i escrita L’evolució de les societats humanes Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) Teoria de la literatura Lectures de literatura universal Semestrals Fonaments del llenguatge Lingüística general I

Nombre de crèdits 12 12 6 6 6 6

6 6 60

| 41


ASSIGNATURES DE SEGON CURS Anuals Tercera llengua i literatura (italià o francès) Història de la ciència i la cultura

Nombre de crèdits 12 12

Semestrals Llatí Literatura romànica medieval Literatura espanyola del segle XX Gramàtica espanyola II

6 6 6 6

Optatives Per triar entre l’oferta d’assignatures bàsiques (semestrals o anuals) dels estudis de la Facultat de Lletres

12

Objectius formatius L’objectiu del Grau és formar titulats amb la capacitat per exercir en els àmbits acadèmics i professionals propis d’un especialista en llengua i literatura espanyoles. Per a això s’estudien la llengua i la literatura espanyoles i matèries afins des de múltiples perspectives i metodologies, i es reflexiona sobre aquestes disciplines, que s’analitzen d’una manera científica combinant la teoria i la pràctica. Així mateix, s’incorporen coneixements d’una segona i tercera llengua romànica i de la seva literatura.

Sortides professionals Els graduats en Llengua i Literatura Espanyoles podran optar a un ampli ventall de sortides professionals, entre les quals hi ha la docència en llengua i literatura espanyoles de qualsevol nivell educatiu, l’ensenyament d’espanyol com a segona llengua, els treballs en la indústria editorial i cultural, en els mitjans de comunicació, en els àmbits de la traducció, la planificació i mediació lingüístiques, la lingüística forense, les tecnologies lingüístiques, les patologies de la parla i la investigació en llengua i literatura.

Competències adquirides Dominar els coneixements bàsics de llengua i de literatura espanyoles necessaris per poder adaptar-se a qualsevol nivell d’ensenyament, o altres àmbits professionals; desenvolupar la capacitat comunicativa, tant en l’expressió oral i escrita de l’espanyol com en l’ús de les tècniques de transmissió d’informació i de coneixements; adquirir la capacitat crítica per canalitzar aquesta formació en els àmbits acadèmic, professional i personal amb garanties de qualitat i excel·lència.


N o u a c c é s a l a u n i ve rs i t a t a p a r t i r d e l a p re i n s c r i p c i ó 2 0 1 0 Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. A partir del proper curs s’aplicarà un nou model d’accés, el qual està regulat pel Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre), i actualitzat per l’Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE núm. 135, de 4 de juny), que estableix les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau. (Per obtenir més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces).

Taula 1. Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat 2010-2012

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2

Filosofia

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2

Llengua i Literatura Catalanes

0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1

Llengua i Literatura Espanyoles

0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1

Història Història de l’Art

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Arts i Humanitats

Ciències Socials 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 i Jurídiques

Tecnologia industrial

Matemàtiques Aplic. a las CS

Comunicació Cultural

Química

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Llatí

Història de l’Art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’Empresa

Disseny

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Cultura Audiovisual

C. de la Terra i Mediambientals

Branca

Anàlisi Musical

Grau

Biologia

Matèries

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

L’RD 1892 estableix, entre altres, un nou model de proves d’accés a la universitat, PAU. Tècnic Superior de Formació Professional

Les noves PAU s’estructuren en dues fases: Branca Famíliaquatre professional –Grau General: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis: són de les matèries comunes i el cinquè exercici és d’una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. Comunicació Cultural – Específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries batxillerat, distintes a l’exActivitats físiquesdei esportives aminada en la fase general. Filosofia Administració i gestió/administració Història Arts i Humanitats Història de l’Art

Arts gràfiques Arts i artesanies Comerç i màrqueting Hostaleria i turisme

| 43


Tecnologia industrial

Matemàtiques Aplic. a las

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Història de l’Art

Electrotècnia

Economia de l’Empresa

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

C. de la Terra i Mediambien

Cultura Audiovisual

Branca

Anàlisi Musical

Grau

Comunicació Cultural

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Química

Llatí

Grec

Geografia

Física

Disseny

Biologia

La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Els estudiants que vulguin podran incrementar aquesta nota d’accés, examinant-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat en què es vulgui cursar. 0,2

Nota d’admissió: aquest nou model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una0,1 nota d’admissió per a cada 0,2 títol0,1 de0,2 grau on Filosofia 0,1 0,2específica 0,1 0,1 0,1 0,2i universitat 0,1 0,1 0,2sol·liciti ser admès. Història 0,1 0,2 0,1 0,1 següent:0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 La nota d’admissió (mínim 5 i màxim0,1 14) es calcula amb0,1 la fórmula Història de l’Art

Arts i Humanitats

0,1

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2

Nota d’admissió = 0,6*QMB + 0,4*QFG + a*M1+ b*M2 Llengua i Literatura Nota d’accés 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Catalanes QMB = qualificació mitjana de batxillerat. QFG = qualificació de la fase general. Llengua i Literatura 0,1de matèries 0,1superades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2un0,2 0,1 0,1 M1, M2 = les dues millors qualificacions a la0,1fase específica que, cop0,1 ponderades en relació Espanyoles amb la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes. a,Geografia, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Ordenació del Ciències Socials 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Territori i Gestió i Jurídiques del Medi Ambient dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts PlàsTaula 2. Adscripció

tiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior a les Branques de Coneixement Tècnic Superior de Formació Professional Grau

Branca

Família professional

Arts i Humanitats

Activitats físiques i esportives Administració i gestió/administració Arts gràfiques Arts i artesanies Comerç i màrqueting Hostaleria i turisme Imatge i so/comunicació, imatge i so Serveis socioculturals i a la comunitat

Ciències Socials i Jurídiques

Activitats físiques i esportives Administració i gestió/administració Arts gràfiques Comerç i màrqueting Hostaleria i turisme Imatge personal Imatge i so/comunicació, imatge i so Seguretat i medi ambient Serveis socioculturals i a la comunitat

Comunicació Cultural Filosofia Història Història de l’Art Llengua i Literatura Catalanes Llengua i Literatura Espanyoles

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Grau Comunicació Cultural Filosofia

44

| Història

Branca

Família professional Arts aplicades de l’escultura Arts aplicades un la indumentària Arts aplicades al llibre Arts aplicades al mur Art floral Ceràmica artística


Imatge i so/comunicació, imatge i so Seguretat i medi ambient Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Branca

Família professional

Arts i Humanitats

Arts aplicades de l’escultura Arts aplicades un la indumentària Arts aplicades al llibre Arts aplicades al mur Art floral Ceràmica artística Disseny gràfic Disseny industrial Disseny d’interiors Esmalts artístics Joieria d’art Tèxtils artístics Vidre artístic

Ciències Socials i Jurídiques

Arts aplicades al llibre Art floral Disseny gràfic

Grau

Branca

Família professional

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Ciències Socials i Jurídiques

Títol de Tècnic Esportiu Superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva

Grau Comunicació Cultural Filosofia Història Història de l’Art Llengua i Literatura Catalanes Llengua i Literatura Espanyoles Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Tècnic Superior Esportiu

L’RD 1892 determina que els estudiants que tinguin un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior i titulacions equivalents a les anteriors podran accedir a la universitat sense necessitat de superar cap prova. Aquests títols donen accés a qualsevol estudi universitari. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Aquesta serà el resultat de sumar a la nota mitjana del cicle formatiu les dues millors qualificacions dels mòduls professionals que integren el cicle (sempre que estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis triats, tal com ha regulat el Ministeri) ponderades a 0,1 per als dos propers cursos (2010-2011 i 2011-2012). Nota d’admissió= NMC + a*M1 + b*M2 NMC = nota mitjana del cicle formatiu. a, b = paràmetres de ponderació. El Ministeri estableix que pel proper curs els paràmetres a i b, siguin 0,1. M1, M2 = les dues millors qualificacions dels mòduls professionals que integren el cicle amb excepció dels mòduls de Formació i orientació laboral, Formació a centres de treball i Empresa i cultura emprenedora.

| 45


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.


Facultat de Lletres

Facultat de Lletres / Campus Barri Vell


Facultat de Lletres Tel. 972 41 82 20 http://www.udg.edu/lletres deg.lletres@.udg.edu

info@clam.cat/gener 2010

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu www.udg.edu

www.udg.edu

Lletres  

Guia dels estudis de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Per al curs 2010-2011, totes les titulacions que ofereix la Univers...

Advertisement