Page 1

www.udg.edu/ft

Turisme Grau en Publicitat i Relacions PĂşbliques Grau en Turisme

UdGEstudis

|1


Índex Grau en Publicitat i Relacions Públiques / 3 Grau en Turisme / 5

2|


Publicitat i Relacions Públiques| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 8. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 9. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Publicitat i Relacions Públiques (240 crèdits) Estructura General

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), pr. ext. (pràctiques externes), TFG (treball final de grau)

ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 114 30

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

optatives 6 30 240

mòduls al llarg de la carrera

La concreció de les assignatures de primer és aquesta

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Comunicació bàs. 20 Expresió gràfica bàs. 10 Ètica i comunicació persuasiva bàs. 10 Dret i comunicació bàs. 10 Màrqueting empresarial i investigació de mercats bàs. 10 Fonaments de la publicitat i les RRPP ob. 30 Comunicació audiovisual i hipermèdia ob. 30 Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques ob. 12 Planificació de mitjans i suports publicitaris ob. 12 Estratègies i tècniques de les relacions públiques ob. 30 Producció audiovisual i gràfica aplicada a la publicitat i les RRPP op. 20 Usos i efectes de les pantalles audiovisuals op. 10 Relacions institucionals op. 10 Seminaris en llengua estrangera op. 10 Pràctiques externes op. 20 Treball final de grau TFG 30 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 240

Nombre crèdits Comunicació 20 Expressió gràfica 10 Ètica i comunicació persuasiva 10 Dret i comunicació 10 Màrqueting empresarial i investigació de mercats 10 La concreció de les assignatures de segon és aquesta Nombr crèdits Fonaments de la publicitat i les relacions públiques 30 Comunicació audiovisual i hipermèdia 30 La concreció de les assignatures de tercer és aquesta Nombre crèdits Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques 12 Planificació de mitjans i suports publicitaris 12 Estratègies i tècniques de les relacions públiques 30 La concreció de les assignatures de quart és aquesta Nombre crèdits Producció audiovisual i gràfica aplicada a la publicitat i les RRPP 20 Usos i efectes de les pantalles audiovisuals 10 Relacions institucionals 10 Seminari en llengua estrangera 10 Pràctiques externes 20 Treball final de Grau 30 Reconeixement acadèmic 6 |3


Sortides professionals Com a professionals de la publicitat: – Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots... – Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis. – C omptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment). Com a professionals de les relacions públiques: – Assessorament a empreses sobre temes d’imatge pública i reputació.

4|

– Direcció de comunicació d’empreses i institucions públiques i privades. – Gabinets de premsa. – Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d’esdeveniments, actes protocol·laris.

I si vull continuar estudiant? Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines, així com podràs accedir als doctorats.


Turisme| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 8. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 9. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Turisme (240 crèdits) Estructura General

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), pr. ext. (pràctiques externes), TFG (treball final de grau)

ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 66 108 33

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

12 6 15 240

mòduls al llarg de la carrera

La concreció de les assignatures de primer és aquesta

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Fonaments i dimensions del turisme bàs. 30 Tècniques financeres i comercials de l’empresa turística bàs. 12 Tècniques turístiques bàs. 12 Gestió d’allotjaments, intermediació i distribució turística bàs. 12 Llengües estrangeres aplicades al turisme ob. 36 Destinacions turístiques ob. 24 Direcció estratègica d’empreses turístiques ob. 12 Recursos i productes turístics ob. 24 Organització i gestió de l’empresa turística ob. 12 Optatives I op. 18 Optatives II op. 15 Pràcticum pr. ext. 12 Treball final de grau TFG 15 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 240

N. crèdits Comptabilitat d’empreses turístiques 6 Dimensió econòmica del mercat turístic 6 Dimensió socio-cultural del turisme 6 Introducció al turisme 6 Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme 6 Dimensió jurídica del turisme 6 Dimensió territorial del turisme 6 Llengües estrangeres aplicades al turisme 6 Màrqueting turístic 6 Tècniques informàtiques i comunicatives 6 60 La concreció de les assignatures de segon és aquesta N. crèdits Llengües estrangeres aplicades al turisme 12 Tipologies i estratègies de destinacions turístiques 6 Patrimoni de les destinacions 4 Ordenació i planificació del territori 6 Gestió pública de les destinacions 4 Polítiques de promoció i informació de les destinacions 4 Gestió econòmica i control d’empreses turístiques 6 Organització d’empreses turístiques 6 Gestió d’allotjaments i restauració 6 Gestió d’intermediació, transport i distribució 6 60

|5


La concreció de les assignatures de tercer és aquesta

La concreció de les assignatures de quart és aquesta

N. crèdits

N. crèdits

Gestió de recursos turístics Gestió del patrimoni cultural Administració pública dels recursos Creació d’itineraris i viatges combinats Creació i comercialització de nous productes Anàlisi estratègica de mercats turístics Direcció estratègica Gestió de la dinàmica competitiva Pràcticum Llengües estrangeres aplicades al turisme

Optatives TFG Reconeixement acadèmic Llengües estrangeres aplicades al turisme

5 5 4 5 5 4 4 4 12 12 60

Sortides professionals Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot accedir amb el Grau de Turisme destaquen: les empreses d’allotjament turístics (hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament...), en càrrecs de gestió i d’alta direcció empresarial; les empreses d’intermediació, com agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades, com centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com a empreses d’altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca. Així mateix, un del àmbits més rellevants és el de la gestió i planificació d’espais turístics, ja sigui en l’àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional. Desenvolupant tasques d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), tècnics turístics, tècnics culturals, product managers, assessors, consultors, promotors, dissenyadors de productes... En l’àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme), i tasques vinculades a la publicitat i màrqueting (agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d’iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...). Dins de l’àmbit de l’oci i del temps lliure, que configura l’anomenada oferta complementària, un graduat en turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d’interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d’animació, estacions d’esquí i de mun-

6|

33 15 6 6 60

tanya, empreses d’organització de congressos, empreses d’esports d’aventura o complexos recreatius i comercials.

I si vull continuar estudiant? Un cop acabat el grau en Turisme pots accedir a un dels tres màsters universitaris oficials especialitzats en turisme que t’ofereix la Universitat de Girona, en aquesta Facultat. Màster oficial en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS) Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destins o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca. www.udg.edu/masterturisme. Màster oficial en Turisme cultural (60 ECTS) - Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural, aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’estat espanyol. www.udg.edu/masterturismecultural. Màster European Master in Tourism Management (120 ECTS) - Únic màster a Europa en gestió del turisme inclòs en el prestigiós programa Erasmus Mundus de la Comissió Europea. L’EMTM és coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la University Of Southerm Denmark (Dimarca) i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia). www.emtmaster.net.


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat aproximadament durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i la normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés): és el nou model d’accés a la universitat, el qual diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces). Accés a la universitat pels estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: – general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Les persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general

Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG

En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Accés a la universitat pels estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podran accedir sense necessitat de prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, caldrà que s’examini d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat a la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Cal tenir en compte que alguns CFGS poden convalidar crèdits a l’estudi universitari de Grau que es vol accedir. Al web http://www.udg. edu/convalidacionsCFGS podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs amb què estan programades el pla d’estudis. Nota d’admissió per estudiants provinents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió= Nota d’accés + a*M1 + b*M2 M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes.

|7


a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Veure taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es farà en funció de la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderació Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2012, 2013 i 2014, s’especifiquen a continuació:  – Quadre de ponderacions de 2012. (ponderacions aprovades i publicades el mes de març 2010) – Quadre de ponderacions de 2013. (ponderacions aprovades i publicades el mes de juny 2011) – Quadre de ponderacions de 2014. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2011) (Totes les modificacions en els quadres de ponderacions posteriors a la data d’aprovació corresponen als nous títols de grau que es vagin incorporant o bé a canvis en aplicació de les noves disposicions normatives. En aquest sentit es recomana consultar-ne la darrera actualització: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio). Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2012 Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’empresa

Física

Geografia

Grec

Història de l’art

Llatí

Literatura catalana

Literatura castellana

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Química

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Publicitat i Relacions Públiques

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

8|

Tecnologia industrial

Biologia

Turisme

Grau

Electrotècnia

Anàlisi musical

Matèries


b Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2013 Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’empresa

Física

Geografia

Grec

Història de l’art

Llatí

Literatura catalana

Literatura castellana

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Química

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Publicitat i Relacions Públiques

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Tecnologia industrial

Biologia

Turisme

Grau

Electrotècnia

Anàlisi musical

Matèries

Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2014 Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’empresa

Física

Geografia

Grec

Història de l’art

Llatí

Literatura catalana

Literatura castellana

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Química

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Publicitat i Relacions Públiques

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Tecnologia industrial

Biologia

Turisme

Grau

Electrotècnia

Anàlisi musical

Matèries

|9


Facultat de Turisme

Facultat de Turisme / Campus Barri Vell Tel. 972 41 97 00/972 41 82 00/972 41 97 03 www.udg.edu/ft info.fturisme@udg.edu

10 |


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de Teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.

| 11


Facultat de Turisme Campus Barri Vell Edifici Sant Domènec, 2n pis Plaça Ferrater i Mora, 1 17071 Girona Tel. 972 41 97 00/972 41 82 00/ 972 41 41 97 03 info.fturisme@udg.edu www.udg.edu/ft I si vols continuar estudiant www.udg.edu/masters

gener 2013 · Imprès en paper Cyclus Print

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu

www.udg.edu 12 |

Guia estudis FT  

GUia dels estudis de la Facultat de Turisme de la UdG

Guia estudis FT  

GUia dels estudis de la Facultat de Turisme de la UdG

Advertisement