Page 1

UdGEstudis Facultat d’Infermeria

Infermeria Grau en Infermeria

www.udg.edu/fi |1


Ă?ndex Grau en Infermeria

2|


Infermeria REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Consulteu la taula de la pàg 6. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Consulteu la taula de la pàg 6. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències de la Salut. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Medicina (360 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 84 0

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

mòduls al llarg de la carrera ECTS per mòduls Ciències bàsiques de la salut 1 Ciències bàsiques de la salut 2 Ciències bàsiques de la salut 3 Ciències bàsiques Ciències de la infermeria 1 Ciències de la infermeria 2 Ciències de la infermeria 3 Ciències de la infermeria 4 Tècniques i procediments Pràcticum 1 i 2 Pràcticum 3 Pràcticum 4 Pràcticum 5 Treball fi de grau Crèdits de reconeixement acadèmic Primer Curs Anatomofisiologia Nutrició, metabolisme i bioquímica Bioestadística, epidemiologia i demografia Psicologia de la salut i habilitats comunicatives Sistemes d’informació i llenguatge científic Bases conceptuals del coneixement infermer Atenció d’infermeria a la persona sana Tècniques i procediments, pràcticum 1

segon Curs Total 15 15 12 18 18 21 15 21 9 16 19 19 24 12 6 60 crèditS 9 6 9 6 6 6 12 6

78 6 12 240 60 crèditS

Fisiopatologia 6 Farmacologia clínica i Terapèutica 6 Actuació en urgències i emergències 6 Psicologia aplicada a les alteracions de salut 6 Infermeria comunitària I 6 Infermeria clínica de l’adult I 10 Ètica i legislació en l’atenció d’infermeria 5 Pràcticum 2 11 Tècniques i procediments 2 4 tercer Curs Infermeria comunitària II Gestió en infermeria Infermeria clínica de l’adult II Infermeria clínica maternoinfantil Infermeria clínica del vell Atenció d’infermeria en salut mental Tècniques i procediments 3 Pràcticum 3 quart Curs Pràcticum 4 Pràcticum 5 Treball fi de grau Reconeixement de crèdits

59 crèditS 6 5 9 9 3 4 4 19 61 crèditS 19 24 12 6

|3


Sortides professionals

Què et cal saber?

Treballar com a infermera o infermer, en: – Centres hospitalaris – Centres d’atenció primària – Centres geriàtrics i sociosanitaris – Centres de salut mental – Centres docents (de formació professional i universitaris) – Serveis d’emergències mèdiques – Medicina d’empresa Exercir com a professional autònom. Especialització en alguns àmbits a través de l’accés a les especialitats d’infermeria.

T’oferim una docència basada en diferents metodologies entre les que destaquen: l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques de laboratori amb simuladors de pacients de diferents nivells de complexitat, l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el Grau. Apostem per la internacionalització, això significa que tindràs l’oportunitat de poder participar en diferents programes de mobilitat internacionals i nacionals.

Competències adquirides Ser capaç, en l’àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les quals atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

4|

I si vull continuar estudiant? Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat. El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix estratègies per incorporar la promoció de la salut en els diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. Aquest Màster dóna accés als Estudis de Doctorat.


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat aproximadament durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i la normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés): és el nou model d’accés a la universitat, el qual diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces). Accés a la universitat pels estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: – general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària i amb una validesa per als dos cursos acadèmics següents. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase. Les persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general

Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG

En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Accés a la universitat pels estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podran accedir sense necessitat de prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, caldrà que s’examini d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat a la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Cal tenir en compte que alguns CFGS poden convalidar crèdits a l’estudi universitari de Grau que es vol accedir. Al web http://www.udg. edu/convalidacionsCFGS podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs amb què estan programades el pla d’estudis. Nota d’admissió per estudiants provinents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió= Nota d’accés + a*M1 + b*M2 M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes.

|5


a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Veure taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es farà en funció de la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderació Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2014 i 2015, s’especifiquen a continuació:  – Quadre de ponderacions de 2014. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2011) – Quadre de ponderacions de 2015. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2013) (Totes les modificacions en els quadres de ponderacions posteriors a la data d’aprovació corresponen als nous títols de grau que es vagin incorporant o bé a canvis en aplicació de les noves disposicions normatives. En aquest sentit es recomana consultar-ne la darrera actualització: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio). Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2014 i 2015 Branca: Ciències de la Salut

6|

0,1

0,2

0,2

Tecnologia industrial

Química

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques

Literatura castellana

Literatura catalana

Llatí

Història de l’art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’empresa

Disseny

0,1

Dibuix tècnic

Anàlisi musical Infermeria

Dibuix artístic

Ciències de la terra i del medi ambient

0,2

Grau

Cultura audiovisual

Biologia

Matèries


Facultat d’Infermeria

Facultat de Medicina

F acultat d’Infermeria Campus Girona - Centre A 10 minuts de l’Estació RENFE i autobusos (línia 8 i 11)

Tel. 972 41 87 70 www.udg.edu/inf dir.infermeria@udg.edu

|7


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació general de la UdG, sobre estudis i titulacions, accés a la universitat i proves d’accés, canvis d’estudis, beques i ajuts als estudiants, expedició de títols universitaris, borsa de treball per estudiants i titulats, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, orientació i formació per a la recerca de l’ocupació, allotjament, atenció a persones discapacitades, atenció psicològica, cooperació per al desenvolupament i voluntariat, presentació de documentació al registre. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Allotjament Universitari Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 57 – Fax 972 41 98 44 allotjament@udg.edu http://www.udg.edu/allotjament Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports Servei de Llengües Modernes

8|

Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Aulari Comú Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.


|9


10 |


| 11


Facultat d’Infermeria Emili Grahit, 77 17071 Girona Tel. 972 41 87 70 dir.infermeria@udg.edu www.udg.edu/inf I si vols continuar estudiant www.udg.edu/masters

gener 2014 · Imprès en paper Cyclus Print

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu

www.udg.edu/fi 12 |

Guia dels estudis d'Infermeria  

Guia dels estudis de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona per al 2014-2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you