Page 12

12

Notiser FOTO: JOHAN WINGBORG

Pris för forskning om hummerfiske Aksel Sundström, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, är en av de 33 talanger under 33 år som tidningen Aktuell Hållbarhet nyligen prisat. Aksel Sundström får utmärkelsen för sin forskning om det korrupta hummerfisket i Sydafrika, som lett till att WWF inlett en process om rödlistning. Bland annat visar hans forskning att mutor till statliga inspektörer har fått tjuvfisket att eskalera. Aksel Sundström har dessutom hunnit med att publicera tjugo artiklar i vetenskapliga tidskrifter och blev tidigare i år Eva Selin-stipendiat.

Swetox ger workshop i Göteborg Den 15 december arrangerar Swetox, Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, sin årliga workshop i Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. – Det är ett tillfälle för toxikologer och andra forskare inom området att träffas, skapa kontakter och lyssna på presentationer. Förhoppningen är att mötena ska leda till nya forskningsfrågor och samarbeten, förklarar Joachim Sturve, docent i ekotoxikologi och en av arrangörerna. Swetox grundades i januari 2014 och består av 11 universitet: Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet samt Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet. Navet ligger i topputrustade lokaler i Södertälje. Målet är att genom samarbete med hög akademisk kompetens och utrustning skapa effektiv tvärvetenskaplig forskning inom det breda området kemikalier-hälsa-miljö. Swetox omfattar såväl naturvetenskap, medicin, teknik, juridik och ekonomi som samhällsvetenskap, utbildning och samhällsinteraktion. Det finns inga begränsningar vad gäller vilka kemiska ämnen som studeras; det kan vara läkemedel, bekämpningsmedel, kosmetika eller kemikalier för användning inom industrin eller i produkter. – Tidigare workshoppar har hållits i Stockholm men nu har vi bestämt att de ska flytta runt bland de medverkande lärosätena, förklarar Joachim Sturve. GU är först ut.

Amypriset till UB Myndigheten för tillgängliga medier har tilldelat lässerviceverksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek tillgänglighetspriset Amy. UB får priset för sitt arbete med att hjälpa studenter med läsnedsättning att få tillgång till talböcker och annan tillgänglig teknik. – Vi har arbetat systematiskt för att nå studenter med läsnedsättning; till exempel har vi börjat skicka nyhetsbrev till våra registrerade studenter och försöker hitta samarbeten med viktiga nyckelpersoner, förklarar Charlotta Höckerfors som samordnar arbetet för lässerviceverksamheten.

Basar över priskommitté Deliang Chen, innehavare av August Röhss professur i naturgeografi och professor i fysikalisk meteorologi, har utsetts till ordförande i nomineringskommittén för det internationella Stockholm Water Prize. – Priset kallas ibland ”Nobelpriset i vatten” och utnämningen är naturligtvis oerhört hedrande, säger Deliang Chen. STO C K H O LM WAT E R Prize är världens största pris när det gäller vatten. Priset går till en person eller organisation som bidragit med ny kunskap, ökat medvetenheten eller på något annat sätt gjort stor nytta när det gäller bevarande av vattenkvalitet. Det har delats ut sedan 1991 och har hittills administrerats av Stockholm International Water Institute. Från och med nästa år tar dock KVA, Kungliga Vetenskapsakademien, över ansvaret. Där är Deliang Chen ledamot sedan 2010. – Ett exempel på pristagare är professor John Anthony Allan, skapare av begreppet ”virtuellt vatten”. Det handlar om att

göra människor medvetna om hur mycket vatten som går åt vid exempelvis mat- eller textilproduktion. Vi i Sverige släpper exempelvis inte ut så mycket föroreningar, men vi bidrar ändå till miljöförstörelsen när vi köper varor från utvecklingsländer som saknar bra reningsverk. Ett exempel på en organisation som fått priset är International Water Management Institute i Sri Lanka. Institutet forskar om hur vatten kan användas på ett miljövänligt sätt som också ger en bra försörjning för fattiga bönder. D E T Ä R D E LI A N G Chens mångåriga engagemang i miljöfrågor som lett till utnämningen. Bland annat var han en av huvudförfattarna till IPCC:s femte utvärderingsrapport för klimatvetenskap samt en av initiativtagarna till Future Earth, en global satsning på forskning inom hållbar utveckling. Åren 2009–2012 var han dessutom chef för the International Council for Science, en av världens ledande vetenskapsorganisationer. – Främst handlar uppdraget

om att granska och bedöma de många nomineringar som kommer in samt om att delta i olika möten. Den kandidat vi kommer fram till ska sedan presenteras för KVA:s styrelse som fattar beslut. PR I STAG A R E N A N N O N S E R A S först på Världsvattendagen den 22 mars. Men själva prisutdelningen sker i samband med World Water Week i Stockholm i augusti, berättar Deliang Chen. – Det blir en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus där kungen överräcker priset. Sedan följer middag, precis som vid Nobelhögtidligheterna. Att bli ordförande i nomineringskommittén är självklart en stor ära, samt ett oerhört stort förtroende och ansvar. – Men det innebär också ett spännande arbete för hela nomineringskommittén. Vi får lära oss väldigt mycket nytt som vi säkert kommer att ha glädje av både inom vår forskning och inom annan verksamhet.

EVA LUNDGREN

GU Journalen 5-2016  

Novembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare, 40 sidor. Ur innehållet: Krafttag mot ojämställd akade...

GU Journalen 5-2016  

Novembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare, 40 sidor. Ur innehållet: Krafttag mot ojämställd akade...