Page 1

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยออริกอน เอกสารแนะน�ามหาวิทยาลัยส�าหรับนักศึกษานานาชาติประจ�าปี 2018


ว ัฒนธรรมชาวดก ๊ั

เราคือ

นักปรัชญา และศลิ ปิ น นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา ครู นักคณิตศาสตร์ และนักชวี วิทยา นักเล่าเรือ่ ง และผู ้ประกอบการ

สงิ่ ทีเ่ รายึดมั่น ความเป็ นเลิศและความซอื่ สตั ย์ การค ้นพบ ความคิดสร ้างสรรค์ ความมุง่ มัน ่ การเคารพกันและการร่วมมือกัน ความเสมอภาคและการเปิ ดรับทุกกลุม่ คน

เราคือชาวดั๊ก 2


ดั๊กผู ้เยีย ่ มยอด มหาวิทยาล ัยในสหร ัฐอเมริกามีมาสคอตที่ ั เป็นสญล ักษณ์ของทีมกีฬาและจิตวิญญาณ ของมหาวิทยาล ัย ในปี 1947 เราได้จ ับมือก ับ วอลท์ ดิสนีย ์ ตกลงให้ โดน ัลด์ ดก ๊ ั ท�ำหน้าที่ เป็นมาสคอตของมหาวิทยาล ัยออริกอน

@THEOREGONDUCK #CALLMEADUCK

มหาวิทยาล ัยออริกอน

3


มองหาโอกาสทีผ ่ า่ นเข้า มาในชีวต ิ คุณ ท�าตาม ความฝันของคุณ ท�าในสิง่ ทีค ่ ณ ุ ไม่เคยคาดคิด ผสม ผสานศาสตร์ตา่ งสาขา การบ ัญชี ชีววิทยา และ สถาปัตยกรรม ค้นคว้าหา ข้อมูลเกีย ่ วก ับวิทยาการ สิง่ แวดล้อม ภูมศ ิ าสตร์ ว ัสดุศาสตร์ ปร ัชญาและ เศรษฐศาสตร์ คุณจะพบ ้ ทางทีจ เสน ่ ะสร้างคุณให้ เป็นน ักถามทีแ ่ หลมคม น ักคิดทีม ่ เี หตุผล และน ัก ั ่ สารทีช สือ ่ ดเจน ด้วยต ัว เลือกมากกว่า 300 ต ัวเลือก อยูอ ่ ย่างมีจริยธรรม เติม เต็มความคิดสร้างสรรค์ ่ นาคต และก้าวทะยานสูอ

มีเพียง

1/4

คุณคือ ผู ้เลือก ้ เสนทาง

ของการลงทะเบียนเรียนทีย ่ ังไม่ได้ประกาศ

“ย ังไม่เลือก” หมายความว่าคุณต้องการเรียนวิชาเอกทุกสาขาส�าหร ับตอนนี�

admissions.uoregon.edu/undecided

4

admissions.uoregon.edu/majors

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | วิทยาลัยธุรกิจ |วิทยาลัยการศึกษา | คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | คณะวารสารศาสตร์และการสือ่ สาร | คณะดุรยิ างคศิลป์ และนาฏศิลป์ | วิทยาลัย CLARK HONORS COLLEGE |คณะนิตศ ิ าสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย


เรียนโปรแกรมเตรียมความ พร้อมในการเรียนได้อก ี ด้วย โปรแกรมเหล่านีเ� สริมวิชาเอก ของคุณและเป็นการเตรียมต ัว คุณส�าหร ับโปรแกรมบ ัณฑิต ศึกษาหรืออาชีพในห ัวข้อเหล่า ่ ริญญา นี� แต่ไม่ได้น�าไปสูป ด้วยโดยล�าพ ังโปรแกรมนน ั� เอง ท ันตกรรม วิศวกรรม นิตวิ ท ิ ยาศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ กิจกรรมบ�าบ ัด ท ัศนมาตรศาสตร์ เภส ัชกรรม กายภาพบ�าบ ัด ผูช ้ ว่ ยแพทย์ การบ�าบ ัดร ักษาเท้า สาธารณสุข การส ังคมสงเคราะห์

A การบ ัญชีM แอฟริกาศึกษา มานุษยวิทยาM อาหร ับศึกษา สถาปัตยกรรมM ศิลปะM ศิลปะและเทคโนโลยี ประว ัติศาสตร์ศลิ ปะM การจ ัดการศิลปะM เอเชียศึกษา

B ชีวเคมีM ชีววิทยาM การบริหารธุรกิจM

C เซรามิก เคมีM ภาษาจีนM ภาพยนตร์ศกึ ษา อารยธรรมคลาสสิก ภาษาคลาสสิก การศึกษาภาพยนตร์การ์ตน ู และการ์ตน ู ความผิดปกติและศาสตร์ทางการสือ่ สาร วรรณคดีเปรียบเทียบM ความผิดปกติและศาสตร์ทางการ สือ่ สารM เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

การฝึ กห ัดครู

D

ส ัตวแพทย์ศาสตร์

นาฏศิลป์M มนุษย์ศาสตร์ดจิ ท ิ ัล การศึกษาด้านความพิการ

E วิทยาศาสตร์โลกM เอเชียตะว ันออกศึกษา

เศรษฐศาสตร์M ภาษาอ ังกฤษM วิทยาการสิง่ แวดล้อม วิทยาการสิง่ แวดล้อมM จริยศาสตร์ ชาติพ ันธุศ์ กึ ษาM ยุโรปศึกษา

วารสารศาสตร์: การศึกษาเกีย่ วก ับสือ่ วารสารศาสตร์: การประชาส ัมพ ันธ์ ยิวศึกษาM

K ภาษาเกาหลี

L F การบริการครอบคร ัวและการบริการ มนุษย์ ไฟเบอร์ คติชนวิทยาM วิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาฝรง่ ั เศสM

G วิทยาการทว่ ั ไป ส ังคมศาสตร์ทว่ ั ไป ภูมศิ าสตร์M ภาษาเยอรม ันM เยอรม ันศึกษา สุขภาพสากล ภาษากรีก

H การอนุร ักษ์ประว ัติศาสตร์ ประว ัติศาสตร์M สรีรวิทยาของมนุษย์ มนุษยศาสตร์

I สถาปัตยกรรมภายในM ศาสตร์ระหว่างประเทศ ภาษาอิตาเลียนM

ภูมสิ ถาปัตยกรรมM ภาษาละติน ลาตินอเมริกาศึกษาM การเรียนรูท ้ ักษะการบริหารและการ ต ัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิผลส�าหร ับ ระบบการศึกษาและบริการทาง ส ังคมร่วมสม ัย การศึกษาด้านกฎหมาย ภาษาศาสตร์M

วารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์: การโฆษณา

จิตรกรรม การศึกษาส ันติภาพ ปร ัชญาM การถ่ายภาพ ฟิ สิกส์M การวางแผน นโยบายสาธารณะ และ การบริหารจ ัดการM ร ัฐศาสตร์M ศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์M จิตวิทยาM

Q การศึกษาเพศสภาพ

R ศาสนศึกษาM ภาษาตระกูลโรมานซ์ ร ัสเซีย, ยุโรปและยูเรเซียศึกษาM

M ชีววิทยาทางทะเล คณิตศาสตร์M คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษาเกีย่ วก ับสือ่

S ภาษาสแกนดิเนเวีย ประติมากรรม ส ังคมวิทยาM แอฟริกาใต้ศกึ ษา เอเชียตะว ันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ภาษาสเปนM วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอ้ มูล เชิงพืน� ที่ การศึกษาพิเศษ

การศึกษาประว ัติศาสตร์สม ัยกลางM ออกแบบโลหะและอ ัญมณี ตะว ันออกกลาง–แอฟริกาเหนือ ศึกษา ม ัลติมเี ดีย ดนตรีM ดนตรี: ออดิโอโปรด ักชัน่ การประพ ันธ์เพลง ดนตรีศกึ ษา ดนตรี: ดนตรีแจ๊ส การแสดงดนตรี เทคโนโลยีดนตรี

T ศิลปะการละครM

W

J าษาญีป่ น ุ่ M

P

วิชาเอกและวิชาโท

โอเรกอน คุณย ังสามารถ

วิชาเอก | วิชาโท | วิชาเอกเลือกเป็นวิชาโทได้เช่นก ันM

ร ับปริญญาทีม ่ หาวิทยาล ัย

วิชาเอก วิชาโท และโปรแกรมประกาศนียบัตร

ในขณะทีค ่ ณ ุ ศึกษาเพือ ่

N การศึกษาเกีย่ วก ับชนพืน� เมืองอเมริกา การบริหารงานทีไ่ ม่แสวงผลก�าไร

สตรีเพศและเพศศึกษาM การเขียน การพูดในทีส่ าธารณะ และ การวิเคราะห์เหตุผล

มหาวิทยาล ัยออริกอน

5


โปรแกรมการ ึ ษาทีอ ศก ่ ยู่ ใน 20 อันดับ แรกหรือ 20 ็ ต์แรก เปอร์เซน

ยินดีต ้อนรับ สูโ่ ลกของเรา

บ ัญชี สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ชีววิทยา การเขียนเชิง สร้างสรรค์ แนวทางแก้ไขความข ัด แย้งและข้อพิพาท จิตวิทยาการปรึกษา วิทยาศาสตร์พน ื� พิภพ

13% ของชาวดก ๊ ั มาจากนานาประเทศ

ดก ๊ ั จาก

3,006

101

เพือ ่ นน ักศึกษานานาชาติชาวดก ๊ั

ประเทศทว่ ั โลก

ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธ ี นโยบาย และความเป็นผูน ้ �า ทางการศึกษา ภูมศ ิ าสตร์ การวิจ ัยและการเขียน เชิงกฎหมาย บริหารธุรกิจมหา บ ัณฑิต (MBA)

น ักศึกษาชาวดก ๊ ั รวมทงหมด ั�

23,634

ปร ัชญา

17:1

ฟิ สิกส์

อ ัตราส่วนน ักเรียน-ต่อ-อาจารย์

จิตวิทยา จิตวิทยาโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การบริหารจ ัดการ ผลิตภ ัณฑ์กฬ ี า

ir.uoregon.edu/overview

6

การลงทะเบียนเรียนในระด ับ ปริญญาตรี

20,067

3,567

ระยะเวลาโดยเฉลีย ่ ในการเรียน เพือ ่ ส�าเร็จการศึกษา

4 ปี ,

92%

น ักศึกษานานาชาติปีหนึง่ ทีก ่ ล ับ ั� ทีส มาเรียนในชนปี ่ อง

บวกอีกหนึง่ เทอม

ั� ยน ขนาดชนเรี ม ัธยฐาน

20

การลงทะเบียนจบการศึกษา

ใบสม ค ั รนานาชาติ 201 6 นึกศึกษาปี หนึง่

การโอนย้าย

ยอดรวม

ผูส ้ ม ัครเข้าศึกษา

2,066

47 7

2,543

ทีล ่ งทะเบียนเรียน

2 73

158

431


ทีม ่ หาวิทยาล ัยออริกอน ่ วชาญที่ คุณจะได้พบผูเ้ ชีย � ค ัญ � สา ก�าล ังท�างานวิจ ัยชิน ทีม ่ ผ ี ลงานระด ับโลก คุณ จะได้เห็นการวิจ ัยทีจ ่ ะได้

อาชีพการงาน

94%

ึ ษาจบจากมหาวิทยาล ัย ผูท ้ ศ ี่ ก โอเรกอนทีไ่ ด้งานหรือลงทะเบียน เรียนในโปรแกรมทางการศึกษา หนึง่ ปี หล ังจากจบการศึกษา

ร ับรางว ัลจากท�าเนียบขาว ชาติ และสมาคมอเมริก ัน เพือ ่ ความก้าวหน้าของ วิทยาศาสตร์แล้วพวกเขา

— ระบบการจ ัดประเภทสถาบ ันอุดมศึกษาของคาร์เนกี

UO ได้ร ับการจ ัดอ ันด ับว่า “มีงานด้านการวิจ ัยมากทีส ่ ด ุ ”

สถาบ ันวิทยาศาสตร์แห่ง

ก็จะขอให้คณ ุ ต่อยอดงาน วิจ ัยด้วยต ัวคุณเอง

500+

บริษ�ททีเ่ ข้าร่วมงานน ัดพบ แรงงานในมหาวิทยาล ัย

3,294

มีชาวดก ๊ ั 3,241 คนได้ทา � งาน ภายในมหาวิทยาล ัยในปี ทีแ ่ ล้ว

ิ AAU สมาชก เป็นหนึง่ ในสองสถาบ ัน

85%

ดก ๊ ั ทีท ่ จ ี่ บการฝึ กงานหรือได้ โอกาสในการเรียนรูอ ้ น ื่ ๆ กว่า ครึง่ หนึง่ ของน ักศึกษากลุม ่ นีไ� ด้ ฝึ กงานมากกว่าหนึง่ แห่ง

เขตแปซิฟิกตะว ันตกเฉียง เหนือทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม มหาวิทยาล ัยอเมริก ันอ ัน ทรงเกียรติ� aau.edu

ต ัวอย่างของบริษ ัททีจ ่ า้ งชาวดก ๊ั เข้าเป็นน ักศึกษาฝึ กงาน: ENTERPRISE RENT-A-CAR LIBERTY MUTUAL INSURANCE MACY’S TESLA MOTORS WALT DISNEY COMPANY WARNER MUSIC GROUP KROGER–FRED MEYER TARGET US BANK มหาวิทยาล ัยออริกอน

ั� าทีศ ิ ย์เก่าท�างาน บริษ ัทชนน� ่ ษ UNI VERSIT Y OF OREGON | NIKE | OREGON HEALTH & SCIENCE UNI VERSIT Y | PORTL AND STATE UNI VERSIT Y | MICROSOF T INTEL | PROV IDENCE HEALTH | K A ISER | L ANE COMMUNIT Y COLLEGE | WELLS FARGO | OREGON STATE UNI VERSIT Y | AMA ZON

research.uoregon.edu

งานวิจัย

7


ของเมืองสีเขียวในสหร ัฐอเมริกาทงในด้ ั� านอากาศทีบ ่ ริสท ุ ธิ� การรีไซเคิล

#1 ยูจน ี เป็นเมืองสีเขียวอ ันด ับ

คือบ้านหล ังที่ สองของคุณ

10 อันดับแรก ของประเทศทีม ่ น ี ก ั ศึก ษามา เรีย นมากทีส ่ ุด �ื ทีส การขนส่ง และการจ ัดให้มพ ี น ่ เี ขียว —NATIONAL GEOGRAPHIC’S “GREEN GUIDE”

visit.uoregon.edu/eugene

ทีน ่ จ ี่ ะท�าให้คณ ุ มีความสุข

แคนาดา จีน ฮ่อ งกง อิน เดีย อิน โดนีเ ซีย อิห ร่า น ญีป ่ ่ ุน ซาอุด อ ิ าระเบีย เกาหลีใ ต้ ไต้ห ว น ั

ยูจน ี เป็นหนึง่ ใน

20 อันดับแรก ของเมืองทีเ่ หมาะส�าหร ับการ ปั่นจ ักรยานมากทีส ่ ด ุ ของ ประเทศ —BICYCLING MAGA ZINE

ในยูจน ี มีสะพานส�าหร ับ จ ักรยานและสะพานส�าหร ับ คนเดินเท้าข้ามแม่น�าวิลลา แมทท์มากกว่าสะพานส�าหร ับ รถยนต์ 8


เดนเวอร์ ร ัฐโคโลราโด 1,569 กม 975 ไมล์

ชิคาโก ร ัฐอิลน ิ อยส์I 2,878 กม 1,788 ไมล์

ความปลอดภัย มหาวิทยาล ัยโอเรกอนมุง ่ มน ่ ั ทีจ ่ ะ

พอร์ทแลนด์ ร ัฐโอเรกอน 161 กม 100 ไมล์

จ ัดหาสภาพแวดล้อมในการอยู่ ั อาศยและเรี ยนรูท ้ ป ี่ ลอดภ ัยและ � หร ับน ักศึกษาทุกคน กรม มน ่ ั คงสา

ซานฟรานซิสโก ร ัฐแคลิฟอร์เนีย 710 กม 441 ไมล์

ต�ารวจประจ�ามหาวิทยาล ัยโอเร นิวยอร์ก ร ัฐนิวยอร์ก 4,867 กม 3,025 ไมล์

กอน (UOPD) ตรวจตราวิทยาเขต ทีเ่ หมือนสวนสาธารณะขนาด 295 � ที่ เอเคอร์ของมหาวิทยาล ัยและพืน

วอชิงต ัน ดี.ซี. 4,706 กม 2,925 ไมล์ ลอสแองเจลิส ร ัฐ แคลิฟอร์เนีย 1,189 กม 739 ไมล์

visit.uoregon.edu

ยูจน ี

ระยะทางจากยูจ น ี ถึง เมือ งส� า ค ญ ั ๆ ในสหร ฐ ั

โดยรอบโดยทางเท้า จ ักรยาน และรถยนต์ UOPD ปรากฏต ัว ในวิทยาเขตเพือ ่ เป็นการปราม อาชญากรรม และเพือ ่ เป็นการยก ระด ับความปลอดภ ัยส่วนบุคคล และความปลอดภ ัยของอาคาร

ความหลากหลาย

38% จากบรรดานั ก ศึก ษาปี หนึ่ง ที่เ ข ้า � เรีย นนั �น มีค วามหลาก ใหม่ ชั น หลาย (31% เป็ นนั ก ศึก ษาชนกลุ่ ม นอ ้ ยในประเทศ 7% เป็ นนั ก ศึก ษา นานาชาติ)

ห้าเต็ มห้าดาวส�าหร ับนโยบายพิเศษ

� ในว น แวะฟั ง ช่ ว งการบรรยายข้อ มู ล และท วั ร์จ ด ั ขึน ั จน ั ทร์ถ ง ึ วน ั เสาร์ต ลอดท งั� ปี

ซีแอตเติล ร ัฐวอชิงต ัน 398 กม 247 ไมล์

เกีย ่ วก ับ LGBTQ – ด ัชนีความภูมใิ จในมหาวิทยาล ัย

9


admissions.uoregon.edu/international uoglobal@uoregon.edu +1 541-346-3201

@UOIntlAdmission

UOGlobal

พร ้อมหรือยัง ดั๊ก ึ ษาต่อ สมัครเข ้าศก กรอกใบสม ัครออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคช ัน UO กรอกแอปพลิเคช ันปกติหรือดาวน์โหลดเวอร์ช ัน PDF

aei.uoregon.edu/aeis

admissions.uoregon.edu/apply

ยืน ่ รายการต่อไปนีเ� พือ ่ ร ับการพิจารณาส�าหร ับการร ับเข้าศึกษาให้แก่มหา วิทยาล ัยโอเรกอน:

• ส�าเนาทีเ่ ป็นทางการจากโรงเรียนม ัธยมศึกษาตอนต้นหรือม ัธยมศึกษา � เนา ตอนปลาย วิทยาล ัยและมหาวิทยาล ัยทงหมด ั� (จ�าเป็นต้องเป็นสา อย่างเป็นทางการ) • หล ักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอ ังกฤษ (ดูตารางด้านล่าง) • น ักศึกษานานาชาติไม่จา � เป็นต้องยืน ่ คะแนน SAT หรือ ACT นอกเสียจาก ว่าจะเป็นการสม ัครเข้าวิทยาล ัยสถาปัตยกรรมและสหศิลปะหรือวิทยา ล ัยคลาร์ก ออนเนอร์สการยืน ่ คะแนน SAT หรือ ACT อาจเพิม ่ โอกาสทีค ่ ณ ุ จะได้ร ับการยอมร ับให้เข้าศึกษาและสิทธิทจ ี่ ะได้ร ับทุนการศึกษา admissions.uoregon.edu/intl/complete-app ข้อ ก� า หนดความสามารถในภาษาอ งั กฤษข น ั� ต�่า การสอบ

� หร ับน ักศึกษานานาชาติ ภาษาอ ังกฤษทีใ่ ชใ้ นการศึกษาสา � หร ับน ักศึกษา (AEIS) คือโปรแกรมของมหาวิทยาล ัยสา ้ วามช่วย นานาชาติทพ ี่ ด ู ภาษาอ ังกฤษอยูแ ่ ล้ว แต่สามารถใชค เหลือเพิม ่ เติมนีเ� พือ ่ ช่วยให้มน ่ ั ใจว่าพวกเขาจะประสบความ � เร็จทางการศึกษา ผูเ้ ข้าเรียน AEIS จะลงทะเบียนในชนเรี ั� ยน สา ั� ยน UO ตามปกติโดยเข้าเรียนหล ักสูตร AEIS หนึง่ หรือสองชนเรี ต่อภาคเรียน

ได้ร ับการยกเว้นไม่ ต้องสอบ AEIS

จ�าเป็นต้องเข้าสอบ AEIS

TOEFL (การสอบทาง อิน เทอร์เ น็ ต )

88–120

61–87

TOEFL (เอกสาร)

575–677

500–574

IELTS

7.0–9.0

6.0–6.5

SAT

540 EBRW

ACT

20 ภาษาอ ังกฤษ

วันหมดเขตการลงทะเบียน ภาคฤดูใบไม ้ร่วง 2018 ไม่เ กิน ว น ั ที่ 1 พฤศจิก ายน ส� า หร บ ั การสม ค ั รเรีย นภาค ฤดู ใ บไม้ร ่ว งแบบเร็ ว กว่า ปกติ( EA) 15 มกราคม ส� า หร บ ั การสม ค ั รแบบปกติ 15 พฤษภาคมส� า หร บ ั นก ั เรีย นทีโ่ อนย้า ยมา ถ้า คุ ณ ต้อ งการทีจ ่ ะเริม ่ ในฤดู ร อ ้ น ฤดู ห นาว หรือ ฤดู ใ บไม้ผ ลิ จะ ต้อ งท� า อย่า งไร?

admissions.uoregon.edu/altdeadline

ึ ษาระดับ ค่าใชจ่้ ายในการเข ้าศก ปริญญาตรีสําหรับปี 2017-18 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35,211 พิจารณาจากการลงทะเบียนเรียนตามปกติระด ับปริญญาตรี ที่ 15 หน่วยกิตต่อเทอม (45 หน่วยกิตต่อปี ) ทีพ ่ ักในมหาวิทยาล ัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11,450 � อาหารมาตรฐาน ห้องพ ักคูม ่ าตรฐานพร้อมมือ หน ังสือและอุปกรณ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,125 ้ า่ ยนนแตกต่ � หร ับ � อยูก ค่าใชจ ั� างก ันไปขึน ่ ับข้อก�าหนดสา หล ักสูตรทีล ่ งทะเบียน ้ า่ ยส่วนต ัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,995 ค่าใชจ ้ า่ ยนนแตกต่ ั ้ า่ ย � อยูก ค่าใชจ ั� างก ันไปขึน ่ ับอุปนิสยในการใช จ ส่วนต ัว ้ า่ ยในการเดินทาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,261 ค่าใชจ การประก ันสุขภาพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,905

รวมทงหมดประมาณ ั� 10

...............................................

$52,947


$2.5 ล ้านเหรียญ

� ทีช ความช่วยเหลือทางการเงินและทุนการศึกษารวมทงสิ ั� น ่ �าระในปี 2015-16 ให้แก่น ักศึกษานานาชาติระด ับปริญญาตรี (ยกเว้นการแลกเปลีย ่ น)

admissions.uoregon.edu/intlscholarships

ึ ษาสําหรับนักศก ึ ษานานาชาติ ทุนการศก ทุนการศึกษา

ก�าหนดเวลาและรายละเอียด

สิทธิทจ ี่ ะได้ร ับเลือก

รางว ัล

โปรแกรมการบริการ ด้านว ัฒนธรรมระหว่าง ประเทศ (ICSP)

หากต้องการขอร ับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP สม ัครเข้าศึกษาต่อและยืน ่ ใบสม ัครขอร ับทุนการศึกษา ภายในว ันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสม ัครทงหมดจะต้ ั� องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์ ทุนการศึกษาส�าหร ับการเริม ่ ต้นเรียนของ ICSP นนมอบให้ ั� โดยอ ัตโนม ัติแก่น ักศึกษาทีไ่ ด้ร ับการค ัด เลือกจากประเทศจีนหรือฮ่องกงซึง่ เป็นผูท ้ ไี่ ด้ร ับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP ด้วยเช่นก ัน

ความจ�าเป็นทางการเงิน ผลการเรียนทีด ่ ี และ ความสามารถในการน�าเสนอต่อกลุม ่ คนหลาก หลาย

$9,000–$32,000

รางว ัลความเป็นเลิศ นานาชาติของคณบดี (IDEA)*

มอบให้โดยอ ัตโนม ัติ แต่จะต้องสม ัครเข้าศึกษาต่อภายในว ันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบ การสม ัครทงหมดจะต้ ั� องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์ ผูท ้ ม ี่ ใี บร ับรองการผ่านหล ักสูตร IB จะได้ร ับทุน IDEA โดยอ ัตโนม ัติ จ�านวนเงินสูงสุด (8000 ดอลลาร์สหร ัฐ/ปี ) หล ังจากที่ UO ได้ร ับ ประกาศนียบ ัตรแสดงผลการเรียน IB อย่างเป็นทางการจาก IBO

ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนทีพ ่ จิ ารณาจากผลการเล่า เรียนทีด ่ ซ ี งึ่ มอบให้แก่ผส ู ้ ม ัครนานาชาติรายใหม่ท ี่ สม ัครเข้าศึกษาต่อในระด ับปริญญาตรีในฤดูใบไม้ ร่วง (ก ันยายน)

$6,000–$8,000

โปรแกรมท�างานและศึกษา ส�าหร ับน ักศึกษานานาชาติ

สม ัครเข้าศึกษาต่อภายในว ันที่ 15 มกราคม การสม ัครเพือ ่ ท�างานและศึกษาต่อภายในว ันที่ 15 เมษายน

มอบให้โดยพิจารณาจากความต้องการทางการ เงินของน ักศึกษา

$500–$6,000

ทุนการศึกษาทีบ ่ ริจาคเพือ ่ กิจการระหว่างประเทศ

สม ัครเข้าศึกษาต่อและยืน ่ ใบสม ัครขอร ับทุนการศึกษาภายในว ันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบ การสม ัครทงหมดจะต้ ั� องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์

ส�าน ักกิจการระหว่างประเทศของมหาวิทยาล ัย โอเรกอนมอบทุนการศึกษาเป็นเงินสดซึง่ ต้อง แข่งข ันก ันหลายทุนให้แก่น ักศึกษานานาชาติใน แต่ละปี สิทธิทจี่ ะได้ร ับเลือกนนแตกต่ ั� างก ันไป

$1,000–$10,000

ทุนการศึกษาจาก ตระกูล SHEPHARD ส�าหร ับ น ักศึกษานานาชาติ

มอบให้โดยอ ัตโนม ัติ แต่จะต้องสม ัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาล ัยคลาร์ก ออนเนอร์ส ภายในว ันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสม ัครทงหมดจะต้ ั� องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์

น ักศึกษานานาชาติทอ ี่ าศ ัยอยูน ่ อกสหร ัฐฯ ทีไ่ ด้ร ับ การตอบร ับให้เข้าศึกษาในวิทยาล ัยคลาร์ก ออน เนอร์ส

แตกต่างก ัน

ึ ษามหาวิทยาลัยโอเรกอน ทุนการศก ทุนการศึกษา

ก�าหนดเวลาและรายละเอียด

สิทธิทจ ี่ ะได้ร ับเลือก

รางว ัล

SUMMIT*

มอบให้โดยอ ัตโนม ัติ แต่จะต้องสม ัครเข้าศึกษาต่อภายในว ันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบ การสม ัครร ับเข้าศึกษาทงหมด ั� รวมทงคะแนนสอบ ั� จะต้องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์ ผูถ ้ อ ื ประกาศนียบ ัตรการผ่านหล ักสูตร IB จะได้ร ับการยกเว้นเรือ ่ งข้อก�าหนดเกีย ่ วก ับเกรด เฉลีย ่ หล ังจาก UO ได้ร ับประกาศนียบ ัตรหล ักสูตร IB อย่างเป็นทางการจาก IBO

เกรดเฉลีย ่ ไม่ตา�่ กว่า 3.80 ในการต ัดเกรดแบบใช้ 4.00 และ 1260 SAT หรือ 26 ACT

$9,000

APEX*

มอบให้โดยอ ัตโนม ัติ แต่จะต้องสม ัครเข้าศึกษาต่อภายในว ันที่ 15 มกราคม. เอกสารประกอบ การสม ัครร ับเข้าศึกษาทงหมด ั� รวมทงคะแนนสอบ ั� จะต้องได้ร ับภายในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์ ผูถ ้ อ ื ประกาศนียบ ัตรการผ่านหล ักสูตร IB จะได้ร ับการยกเว้นเรือ ่ งข้อก�าหนดเกีย ่ วก ับเกรดเฉลีย ่ หล ัง จาก UO ได้ร ับประกาศนียบ ัตรหล ักสูตร IB อย่างเป็นทางการจาก IBO

เกรดเฉลีย ่ ไม่ตา�่ กว่า 3.60 ในการต ัดเกรดแบบ ใช้ 4.00 และ 1220 SAT เดิม 1150 SAT ใหม่ 1220 หรือ 25 ACT

$4,000

* น ักศึกษาจะสามารถร ับทุนการศึกษาต่อไปนีไ� ด้เพียงทุนเดียวเท่านน: ั� IDEA Summit หรือ Apex มหาวิทยาล ัยออริกอน

11


สถาบ ันทีใ่ ห้โอกาสอย่างเท่าเทียมก ันและช่วยเหลือผูด ้ อ ้ ยโอกาสทางส ังคมซึง่ มุง ่ มน ่ั ในความหลากหลายทางว ัฒนธรรมและการปฏิบ ัติตามร ัฐบ ัญญ ัติชาวอเมริก ันทีม ่ ค ี วาม � ะจ ัดท�าขึน � ในรูปแบบทีเ่ ข้าถึงได้เมือ พิการ เอกสารตีพม ิ พ์ฉบ ับนีจ ่ ร้องขอ ©2017 University of Oregon MC0817-205ro

Thai international viewbook  
Thai international viewbook