Page 1

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยออริกอน เอกสารแนะนำ�มหาวิทยาลัยสำ�หรับนักศึกษานานาชาติประจำ�ปี 2016-17


ว ัฒนธรรมชาวด ั ก ๊

เราคือ

นักปรัชญา และศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา ครู นักคณิตศาสตร์ นักชีววิทยา นักเล่าเรื่อง และผู้ประกอบการ

สิ่งที่เรายึดมั่น ความเป็นเลิศและความซื่อสัตย์ การค้นพบ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น การเคารพกันและการร่วมมือกัน ความเสมอภาคและการเปิดรับทุกกลุ่มคน

เราคือชาวดั๊ก 2


ดั๊กผู้เยี่ยมยอด มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีมาสคอตที่เป็น สัญลักษณ์ของทีมกีฬาและจิตวิญญาณของ มหาวิทยาลัย ในปี 1947 เราได้จับมือกับวอลท์ ดิสนีย์ ตกลงให้ โดนัลด์ ดั๊กทำ�หน้าที่เป็น มาสคอตของมหาวิทยาลัยออริกอน

@THEOREGONDUCK

โอ! เรื่องที่ชาวดั๊กทำ�กัน #เรียกฉันว่าดั๊ก มหาวิทยาลัยออริกอน

3


มองหาโอกาสที่ผ่านเข้า มาในชีวิตคุณ ทำ�ตาม ความฝันของคุณ ทำ�ในสิ่ง ที่คุณไม่เคยคาดคิด ผสม ผสานศาสตร์ต่างสาขา การบัญชี ชีววิทยา และ

คุณคือ

สถาปัตยกรรม ค้นคว้าหา ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ปรัชญาและ เศรษฐศาสตร์ คุณจะพบ เส้นทางที่จะสร้างคุณให้ เป็นนักถามที่แหลมคม นักคิดที่มีเหตุผล และ

ผู้เลือก

นักสื่อสารที่ชัดเจน ด้วย ตัวเลือกมากกว่า 315 ตัวเลือก อยู่อย่างมี จริยธรรม เติมเต็มความคิด สร้างสรรค์ และก้าวทะยาน สู่อนาคต

มีเพียง

1/4

ของการลงทะเบียนเรียนที่ยังไม่ได้ประกาศ

เส้นทาง

"ยังไม่เลือก" หมายความว่าคุณต้องการเรียนวิชาเอกทุกสาขาสำ�หรับตอนนี้

admissions.uoregon.edu/undecided

4

admissions.uoregon.edu/majors

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | วิทยาลัยธุรกิจ | วิทยาลัยการศึกษา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร | คณะดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ | วิทยาลัย CLARK HONORS | คณะนิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย


เตรียมความพร้อมในการเรียนได้ อีกด้วย โปรแกรมเหล่านี้เสริม วิชาเอกของคุณและเป็นการ เตรียมตัวคุณสำ�หรับโปรแกรม บัณฑิตศึกษาหรืออาชีพในหัวข้อ เหล่านี้ แต่ไม่ได้นำ�ไปสู่ปริญญา ด้วยโดยลำ�พังโปรแกรมนั้นเอง ทันตกรรม วิศวกรรม นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ กิจกรรมบำ�บัด ทัศนมาตรศาสตร์ เภสัชกรรม กายภาพบำ�บัด ผู้ช่วยแพทย์ การบำ�บัดรักษาเท้า สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การฝึกหัดครู สัตวแพทย์ศาสตร์

A

E

J

P

การบัญชีM แอฟริกาศึกษา มานุษยวิทยาM อาหรับศึกษา สถาปัตยกรรมM ศิลปะM ศิลปะและเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ศิลปะM การจัดการศิลปะM เอเชียศึกษา

วิทยาศาสตร์โลกM เอเชียตะวันออกศึกษา เศรษฐศาสตร์M รากฐานทางการศึกษา ภาษาอังกฤษM วิทยาการสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมM จริยศาสตร์ ชาติพันธุ์ศึกษาM ยุโรปศึกษา

ภาษาญี่ปุ่นM วารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์: การโฆษณา วารสารศาสตร์: การศึกษา เกี่ยวกับสื่อ วารสารศาสตร์: การ ประชาสัมพันธ์ ยิวศึกษาM

B

F

ชีวเคมีM ชีววิทยาM การบริหารธุรกิจM

การบริการครอบครัวและการ บริการมนุษย์ ไฟเบอร์ คติชนวิทยาM วิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาฝรั่งเศสM

L

จิตรกรรม การศึกษาสันติภาพ ปรัชญาM การถ่ายภาพ ฟิสิกส์M การวางแผน นโยบาย สาธารณะ และการบริหาร จัดการM รัฐศาสตร์M ศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์M จิตวิทยาM

C เซรามิก เคมีM ภาษาจีนM ภาพยนตร์ศึกษา อารยธรรมคลาสสิก ภาษาคลาสสิก การศึกษาภาพยนตร์การ์ตูน และการ์ตูน ความผิดปกติและศาสตร์ ทางการสื่อสาร วรรณคดีเปรียบเทียบM คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ศาสตร์M เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

G วิทยาการทั่วไป สังคมศาสตร์ทั่วไป ภูมิศาสตร์M ภาษาเยอรมันM เยอรมันศึกษา ภาษากรีก

H การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์M สรีรวิทยาของมนุษย์ มนุษยศาสตร์

I D นาฏศิลป์M

สถาปัตยกรรมภายในM ศาสตร์ระหว่างประเทศ ภาษาอิตาเลียนM

K ภาษาเกาหลี

Q

ภูมิสถาปัตยกรรมM ภาษาละติน ลาตินอเมริกาศึกษาM ภาษาศาสตร์M

การศึกษาเพศสภาพ

R

M ชีววิทยาทางทะเล คณิตศาสตร์M คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกลางM ออกแบบโลหะและอัญมณี ตะวันออกกลาง–แอฟริกา เหนือศึกษา มัลติมีเดีย ดนตรีM การประพันธ์เพลง ดนตรีศึกษา ดนตรี: ดนตรีแจ๊ส การแสดงดนตรี เทคโนโลยีดนตรี

N

วิชาเอกและวิชาโท

คุณยังสามารถเรียนโปรแกรม

วิชาเอก วิชาโท และโปรแกรมประกาศนียบัตร

ปริญญาที่มหาวิทยาลัยโออริกอน

วิชาเอก | วิชาโท | วิชาเอกเลือกเป็นวิชาโทได้เช่นกันM

ในขณะที่คุณศึกษาเพื่อรับ

ศาสนศึกษาM ภาษาตระกูลโรมานซ์ ภาษารัสเซีย, ภาษาตะวัน ออกและยุโรปศึกษาM

S ภาษาสแกนดิเนเวีย ประติมากรรม สังคมวิทยาM แอฟริกาใต้ศึกษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา ภาษาสเปนM การศึกษาพิเศษ

T ศิลปะการละครM

W

สตรีศึกษาและเพศวิถีศึกษาM การศึกษาเกี่ยวกับชนพื้นเมือง การเขียน การพูดในที่ อเมริกา สาธารณะ และหลักตรรกะ การบริการงานที่ไม่แสดงผล ในการวิเคราะห์ กำ�ไร มหาวิทยาลัยออริกอน

5


โปรแกรมการ ศึกษาที่อยู่ ใน 20 อันดับ แรกหรือ 20 เปอร์เซ็นต์แรก

ยินดีต้อนรับ สู่โลกของเรา

การบัญชี สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ชีววิทยา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง และข้อพิพาท จิตวิทยาการปรึกษา

14% ของชาวดั๊กมาจากนานาประเทศ

การศึกษา ระเบียบวิธี นโยบาย และ ความเป็นผู้นำ�ทางการ ศึกษา ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์

นักศึกษาชาวดั๊กรวมทั้งหมด

24,125

การวิจัยและการเขียนเชิง กฎหมาย หลักสูตรการบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ปรัชญา

18:1

ฟิสิกส์

อัตราส่วนนักเรียน-ต่อ-อาจารย์

3,274

ชาวดั๊กจาก

103

เพื่อนนักศึกษานานาชาติชาวดั๊ก

การลงทะเบียนเรียนในระดับ ปริญญาตรี

การลงทะเบียนจบการศึกษา

นานาชาติ

3,573

20,552 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนเพื่อ สำ�เร็จการศึกษา

4 ปี,

92%

นักศึกษานานาชาติปีหนึ่งที่กลับมา เรียนในชั้นปีที่สอง

รวมอีกหนึ่งเทอม

จิตวิทยา จิตวิทยาโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การจัดการผลิตภัณฑ์กีฬา

ir.uoregon.edu/overview

6

ขนาดชั้นเรียน มัธยฐาน

19

2015 ใบสมัคร นึกศึกษาปีหนึ่ง

การโอนย้าย

ยอดรวม

ผู้สมัครเข้าศึกษา

2,670

702

3,372

ที่ลงทะเบียนเรียน

361

252

613


research.uoregon.edu

งานวิจัย

การได้รับการจ้างงาน

ที่มหาวิทยาลัยออริกอน คุณ จะได้พบผู้เชี่ยวชาญที่กำ�ลัง ทำ�งานวิจัยชิ้นสำ�คัญที่มีผล งานระดับโลก คุณจะได้เห็น การวิจัยที่จะได้รับรางวัล จากทำ�เนียบขาว สถาบัน

94%

ผู้ที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัย โอเรกอนที่ได้งานหรือลงทะเบียน เรียนในโปรแกรมทางการศึกษา หนึ่งปีหลังจากจบการศึกษา

สมาคมอเมริกันเพื่อความ แล้วพวกเขาก็จะขอให้คุณ

— ระบบการจัดประเภทสถาบันอุดมศึกษาของคาร์เนกี

ต่อยอดงานวิจัยด้วยตัวคุณ เอง

400+

แต่ละปีจะมีบริษัทมากกว่า 400 บริษัทเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในมหาวิทยาลัย

3,241

มีชาวดั๊ก 3,241 คนได้ทำ�งาน ภายในมหาวิทยาลัยในปีที่แล้ว

สมาชิก AAU* เป็นหนึ่งในสองสถาบัน เขตแปซิฟิกตะวันตกเฉียง เหนือที่เป็นสมาชิกสมาคม มหาวิทยาลัยอเมริกันอันทรง เกียรติ์ aau.edu

สามในสี่

ของชาวดั๊กที่เรียนจบได้ผ่านการ ฝึกงาน และอีกเกือบครึ่งของ ผู้ที่เรียนจบได้ผ่านการฝึกงาน มากกว่าหนึ่งแห่ง ตัวอย่างของบริษัทที่จ้างชาวดั๊ก เข้าเป็นนักศึกษาฝึกงาน: ENTERPRISE RENT-A-CAR LIBERTY MUTUAL INSURANCE MACY’S เทสลา มอเตอร์ส บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ วอร์เนอร์มิวสิกกรุ๊ป

มหาวิทยาลัยออริกอน

บริษัทชั้นนำ�ที่ศิษย์เก่าทำ�งาน ADIDAS | AMAZON | APPLE | COLUMBIA | GOOGLE | IBM | INTEL| KAISER |MICROSOFT | NIKE NORDSTROM | PROVIDENCE HEALTH | SALESFORCE | WELLS FARGO | WIEDEN + KENNEDY

ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

UO ได้รับการจัดอันดับว่า "มีงานด้านการวิจัยมากที่สุด"

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ

7


8

ของเมืองสีเขียวในสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านอากาศที่บริสุทธิ์ การรีไซเคิล การขนส่ง และการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว —NATIONAL GEOGRAPHIC’S “GREEN GUIDE”

อันดับ 1

คือบ้านหลังที่ สองของคุณ

ยูจีน เป็น

ยูจีนเป็น

1 ใน 10

เมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศในปี 2013 —LIVABILITY.COM

visit.uoregon.edu/eugene

ที่นี่จะทำ�ให้คุณมีความสุข

10 อันดับแรก ประเทศที่มีนักศึกษามาเรียน มากที่สุด จีน ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน แคนาดา อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย คูเวต

ยูจีนเป็นหนึ่งใน

10 อันดับแรก เมืองที่เหมาะสำ�หรับการ ปั่นจักรยานมากที่สุดของ ประเทศ —BICYCLING MAGAZINE

ในยูจีนมีสะพานสำ�หรับ จักรยานและสะพาน สำ�หรับคนเดินเท้าข้าม แม่น� ำ้ วิลลาแมทท์มากกว่า สะพานสำ�หรับรถยนต์


เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด 1,569 กม. 975 ไมล์

ชิคาโก รัฐอิลินอยส์I 2878 กม. 1788 ไมล์

ความปลอดภัย มหาว ท ิ ยาล ย ั โอเรกอนมุง่ ม ั น ่ ท ี่

พอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน 16 กม 100 ไมล์

จะจ ด ั หาสภาพแวดล ้อมในการอย ู ่ อาศ ย ั และเร ย ี นร ู ท ้ ีป ่ ลอดภ ย ั และ มัน ่ คงส �ำ หร บ ั นก ั ศก ึ ษาทุกคน กรม

ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 710 กม. 441 ไมล์

ตำ�รวจประจำ�มหาว ท ิ ยาล ย ั โอเร นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 4867 กม. 3025 ไมล์

กอน (UOPD) ตรวจตราว ท ิ ยาเขต ท ี เ่ หม อ ื นสวนสาธารณะขนาด 295 เอเคอร ข ์ องมหาว ท ิ ยาล ย ั

วอชิงตัน ดี.ซี. 4,706 กม. 2925 ไมล์ ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 161 กม. 100 ไมล์

visit.uoregon.edu

ยูจีน

ระยะทางจากยูจีนถึงเมืองสำ�คัญๆ ในสหรัฐฯ

และพ ื น ้ ท ี ่โดยรอบโดยทางเท า้ จก ั รยาน และรถยนต์ UOPD ปรากฏ ต วั ในว ท ิ ยาเขตเพ ื อ ่ เป น ็ การปราม อาชญากรรม และเพ ื อ ่ เป น ็ การยก ระด บ ั ความปลอดภ ย ั ส ว่ นบุคคลและ ความปลอดภ ย ั ของอาคาร.

ความหลากหลาย

37% จากบรรดานักศึกษาปีหนึ่งที่เข้า ใหม่ ชั้นเรียนนั้นมีความหลากหลาย (28% เป็นนักศึกษาชนเผ่าพันธุ์กลุ่ม น้อยในประเทศ 9% เป็นนักศึกษานานาชาติ)

ช่วงการบรรยายข้อมูลและทัวร์จัดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตลอดทั้งปี

ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน 398 กม. 247 ไมล์

หน ึ ง่ ในมหาว ท ิ ยาล ย ั ท ี เ่ ป น ็ มต ิ รก บ ั คน ทุกเพศมากท ี ส ่ ด ุ นบ ั ต ั ้งแต่ พ.ศ. 2544 เป น ็ ตน ้ มา ซ ึ ง่ เป น ็ ความภาคภ ม ู ใิ จของ วท ิ ยาเขต

9


admissions.uoregon.edu/international uoglobal@uoregon.edu +1 541-346-3201

เริม ่ ได ้ เตรียมพร ้อม ชาวดั๊ก สมัครเข้าศึกษาต่อ

aei.uoregon.edu/aeis

วันหมดเขตการลงทะเบียนภาคฤดู ใบไม้ร่วง 2017

กรอกใบสมัครทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่น pdf admissions.uoregon.edu/apply

ยื่นรายการต่อไปนี้เพื่อรับการพิจารณาสำ�หรับการรับเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโออริกอน:

ไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน สำ�หรับการสมัครเรียนภาคฤดูใบไม้ ร่วงแบบเร็วกว่าปกติ 15 มกราคม สำ�หรับการสมัครแบบปกติ

admissions.uoregon.edu/intl/complete-app

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาส่งผลการสอบภาษาอังกฤษและใบรับรองผลการ เรียนอย่างเป็นทางการจากทุกสถานศึกษาที่คุณเรียนจบมา ได้แก่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต้องเป็นเอกสารที่ออกอย่างเป็นทางการ นักศึกษานานาชาติไม่จำ�เป็นต้องยื่นคะแนน SAT หรือ ACT นอกเสียจากว่า จะเป็นการสมัครเข้าวิทยาลัยสถาปัตยกรรมและสหศิลปะหรือวิทยาลัยคลาร์ก ออน เนอร์สการยื่นคะแนน SAT หรือ ACT อาจเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการยอมรับให้เข้า ศึกษาและสิทธิที่จะได้รับทุนการศึกษา ข้อกำ�หนดความสามารถในภาษาอังกฤษขั้นต่ำ� ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง สอบ AEIS

จำ�เป็นต้องเข้าสอบ AEIS

TOEFL (การสอบทางอินเทอร์เน็ต)

88-120

61-87

TOEFL (เอกสาร)

575-677

500-574

IELTS

7.0-9.0

6.0-6.5

SAT (เดิม)

480 CR

SAT (ใหม่)

540 EBRW

ACT

20 ภาษาอังกฤษ

การสอบ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาสำ�หรับนักศึกษานานาชาติ (AEIS) คือโปรแกรมของมหาวิทยาลัยสำ�หรับนักศึกษานานาชาติที่พูด ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่สามารถใช้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เพื่อ ช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาจะประสบความสำ�เร็จทางการศึกษาผู้เข้า เรียน AEIS จะลงทะเบียนในชั้นเรียน UO ตามปกติโดยเข้าเรียน หลักสูตร AEIS หนึ่งหรือสองชั้นเรียนต่อภาคเรียน

15 พฤษภาคมสำ�หรับนักเรียนที่โอนย้ายมา ถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มในฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดูใบไม้ผลิ จะต้องทำ�อย่างไร?

admissions.uoregon.edu/altdeadline

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีสำ�หรับ พ.ศ. 2016-17 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $34,041 ที่พิจารณาจากการลงทะเบียนเรียนตามปกติระดับปริญญาตรีที่ 15 หน่วยกิตต่อเทอม (45 หน่วยกิตต่อปี) ที่พักในมหาวิทยาลัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11,583 ห้องพักคู่มาตรฐานพร้อมแผนมื้ออาหารมาตรฐาน หนังสือและอุปกรณ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,122 ค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดสำ�หรับหลักสูตรที่ ลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,989 ค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในการใช้จ่ายส่วนตัว การประกันสุขภาพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รวมทั้งหมดประมาณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

$1,734

$50,469


$1,685,414

ความช่วยเหลือทางการเงินและทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นที่ชำ�ระใน พ.ศ. 2015-16 ให้แก่นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรียกเว้นการแลกเปลี่ยน)

admissions.uoregon.edu/intlscholarships

ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษานานาชาติ ทุนการศึกษา

กำ�หนดเวลาและรายละเอียด

สิทธิที่จะได้รับเลือก

รางวัล

โปรแกรมการบริการด้าน วัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ICSP)

หากต้องการขอรับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP สมัครเข้าศึกษาต่อและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทุนการศึกษาสำ�หรับการเริ่มต้น เรียนของ ICSP นั้นมอบให้โดยอัตโนมัติแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศจีนหรือฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ที่ได้ รับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP ด้วยเช่นกัน

ความจำ�เป็นทางการเงิน ผลการเรียนที่ดี และความสามารถใน การนำ�เสนอต่อกลุ่มคนหลากหลาย

$9,000– $32,000

ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนที่พิจารณาจากผลการเล่าเรียนที่ดีซึ่ง มอบให้แก่ผู้สมัครนานาชาติรายใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีในฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน)

$6,000– $8,000

รางวัลความเป็นเลิศ นานาชาติ มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ของคณบดี (IDEA)* จะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้ที่มีใบรับรองการผ่านหลักสูตร IB จะได้รับทุน IDEA โดยอัตโนมัติ

จำ�นวนเงินสูงสุด (8000 ดอลลาร์สหรัฐ / ปี) หลังจากที่ UO ได้รับประกาศนียบัตรแสดงผลการเรียน IB อย่างเป็น ทางการจาก IBO โปรแกรมทำ�งานและศึกษา สำ�หรับนักศึกษานานาชาติ

สมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม การสมัครเพื่อทำ�งานและศึกษาต่อภายในวันที่ 15 เมษายน

มอบให้โดยพิจารณาจากความต้องการทางการเงินของนักศึกษา

$500–$6,000

ทุนการศึกษาที่บริจาคเพื่อ กิจการระหว่างประเทศ

สมัครเข้าศึกษาต่อและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด จะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

สำ�นักกิจการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโอเรกอนมอบทุน การศึกษาเป็นเงินสดซึ่งต้องแข่งขันกันหลายทุนให้แก่นักศึกษา นานาชาติในแต่ละปี สิทธิที่จะได้รับเลือกนั้นแตกต่างกันไป

$1,000– $10,000

ทุนการศึกษาจากตระกูล SHEPHARD สำ�หรับ นักศึกษานานาชาติ

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยคลาร์ก ออนเนอร์ส ภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

นักศึกษานานาชาติที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ ที่ได้รับการตอบรับให้ เข้าศึกษาในวิทยาลัยคลาร์ก ออนเนอร์ส

แตกต่างกัน

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออริกอน ทุนการศึกษา

กำ�หนดเวลาและรายละเอียด

สิทธิที่จะได้รับเลือก

รางวัล

SUMMIT*

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครรับเข้าศึกษา ทั้งหมด รวมทั้งคะแนนสอบ จะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้ถือประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร IB จะได้รับการยกเว้นเรื่องข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยหลังจาก UO ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร IB อย่างเป็น ทางการจาก IBO

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.80 ในการตัดเกรดแบบใช้ 4.00 และ SAT เดิม** 1190, SAT ใหม่ 1260 หรือ 26 ACT

$9,000

APEX*

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครรับเข้าศึกษา ทั้งหมด รวมทั้งคะแนนสอบ จะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้ถือประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร IB จะได้รับการยกเว้นเรื่องข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยหลังจาก UO ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร IB อย่างเป็น ทางการจาก IBO

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.60 ในการตัดเกรดแบบใช้ 4.00 และ SAT เดิม 1150 SAT ใหม่ 1220, หรือ 25 ACT

$4,000

* นักศึกษาจะสามารถรับทุนการศึกษาต่อไปนี้ได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น: IDEA Summit หรือ Apex **SAT ใหม่ หมายถึงข้อสอบที่ทำ�ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เป็นต้นไป SAT เดิม หมายถึงข้อสอบการอ่านเชิงวิจารณ์ + คณิตศาสตร์ที่ทำ�ก่อนเดือนมีนาคม 2016 มหาวิทยาลัยออริกอน

11


สถาบันที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมุ่งมั่นในความ หลากหลายทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติตามรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ เอกสาร ตีพิมพ์ฉบับนี้จะจัดทำ�ขึ้นในรูปแบบที่เข้าถึงได้เมื่อร้องขอ ©2016 University of Oregon MC0716-205ns-B00000-THAI

Thai international viewbook  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you