CWC Jaarbeeld 2012

Page 1

Centrum voor Wetenschap en Cultuur Het podium van de Universiteit Utrecht

Ont wikkel & ja a rb eel d C WC 2012


1

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

2

2

1. In het Kennislab van het Universiteitsmuseum 2. Theatershow Dekoor Close Harmony 3. Bas Haring op festival deBeschaving 4. Prof. Maarten van Rossem geeft een lezing over China 5. Even niks op festival deBeschaving

3

4

5


CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

3

6

6. Voorjaarsconcert USConcert 7. Aandachtige zaal tijdens lezing over zwermen en emergentie 8. Debat over social media, jeugd en revolutie tijdens festival deBeschaving. 9. Experimenteren tijdens Summerschool Junior

7

8

9


H

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // inleiding

4 Studenten, wetenschappers en mensen van buiten de universiteit met een interesse voor wetenschap, debat en cultuur, delen iets. De wens om zich te ontplooien. Nieuwsgierigheid. Een behoefte aan samenhang. Bij het

e t C e n t r u m v o o r W e t e n s ch a p e n C u lt u UR b e s ta at u i t v i e r o n d e r d e l e n De studententijd is bij uitstek een gelegenheid om je talenten te ontdekken en te ontplooien. Parnassos Cultuurcentrum is hiervoor de aangewezen plek. Studenten kunnen bij Parnassos uiteenlopende cursussen volgen, elkaar ontmoeten en zichzelf uitdagen. Parnassos maakt eigen theaterproducties, organiseert live optredens en andere culturele evenementen en maakte in 2012 meer ruimte voor externe programmering in het theater, waardoor het cultuurcentrum zich nu kan meten met andere theaters in de stad. Ook zijn de studentenkoren en -orkesten hier gevestigd. Kortom: Parnassos Cultuurcentrum is voor de Universiteit Utrecht wat een Student Union is voor Amerikaanse en Engelse universiteiten.

Centrum voor Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht (CWC) ontmoeten zij elkaar en delen ze kennis en inspiratie. Het aanbod van het CWC is divers: muziek, maatschappelijk debat, dans, beeldende kunst, dialoog tussen universiteit en samenleving, tentoonstellingen, lezingen rondom actueel onderzoek, lesaanbod voor scholen, cabaret, games... Het aanbod overstijgt wetenschappelijke disciplines, de universiteit en de stad Utrecht. De uiteenlopende activiteiten worden verzorgd door Parnassos Cultuurcentrum, Studium Generale, het Universiteitsmuseum Utrecht en de Culturele Activiteiten van de Universiteit Utrecht, verenigd in het Centrum voor Wetenschap en Cultuur.

Net als andere universiteiten in Nederland heeft Utrecht traditiegetrouw en bij wet bepaald een Studium Generale, het podium voor lezing en debat. Hier kunnen studenten, docenten en geïnteresseerden van buiten de universiteit kennismaken met verschillende disciplines en in debat gaan met prominente wetenschappers en denkers over wetenschap en de maatschappelijke waarde van kennis. In 2012 ontwikkelde Studium Generale zich verder tot een intermediair tussen universiteit en samenleving, onder andere door samen met de gemeente en provincie Utrecht drie Grote Stadsdebatten te organiseren. Het Universiteitsmuseum Utrecht is de schatbewaarder van het Utrechts academisch erfgoed*. Hier maakt het publiek kennis met wetenschap en de universiteit. Het museum daagt bezoekers uit zelf onderzoeker te worden en op ontdekkingstocht te gaan. Het maakt aan het publiek zichtbaar hoe de universiteit bijdraagt aan de samenleving en aan ontwikkelingen waarmee we in de toekomst te maken krijgen. In 2012 stond het museum met de tentoonstelling Reset the Future het hele jaar in het teken van duurzaamheid, een van de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Cultuurdrager zijn in de regio is een klassieke rol van de universiteit. De universiteit is om die reden een belangrijke partner bij tal van culturele activiteiten in de stad. De verantwoordelijkheid voor die samenwerking met culturele partijen ligt deels bij Culturele Activiteiten. Dankzij een groot netwerk binnen en buiten de universiteit speelt het CWC een belangrijke organiserende rol in de aanloop naar evenementen als de Culturele Zondagen en festival deBeschaving. *met uitzondering van de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht


Een bezoeker van het Universiteitsmuseum

H

ier maken we ons gezamenlijk sterk voor De komende jaren zet het Centrum voor Wetenschap en Cultuur in op drie programmalijnen:

1. Een actieve academische gemeenschap met aandacht voor talenten - We

delen Ontplooiing 2. Wetenschap en het betrekken van publiek - We voeden Nieuwsgierigheid 3. De universiteit in de Stad van Kennis en Cultuur - We zien Samenhang Met andere woorden: samen met partners binnen en buiten de Universiteit Utrecht geeft het Centrum voor Wetenschap en Cultuur vorm aan publieke functies van de universiteit. De activiteiten van het CWC worden aangeboden aan een breed publiek: van studenten en medewerkers tot geĂŻnteresseerden uit Utrecht en daarbuiten. Met dit aanbod draagt het Centrum voor Wetenschap en Cultuur bij aan drie taken van de universiteit: de ontdekking en ontwikkeling van (andere) talenten, de onderlinge verbinding tussen studenten, wetenschappers, alumni en medewerkers en het valoriseren van kennis door het te delen met publiek.

5

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // inleiding

“Wat een geweldige manier om dingen te leren!�


1 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // ontplooiing

6

Ontplooiing In een actieve academische gemeenschap als de Universiteit Utrecht kan iedereen zich ontplooien. Er is aandacht voor talent, in de breedste zin van het woord. Oefening ba art kunst

C ur s i s t e n

Akoestische Gitaar bij Parnassos

Zingen, dansen, schrijven, musiceren… Studenten krijgen bij Parnassos de mogelijkheid hun uiteenlopende talenten te ontdekken en te ontplooien. In 2012 bood Parnassos 120 verschillende cursussen aan. Ook is het cultuurcentrum de thuishaven van een groot aantal studentenmuziekgezelschappen en een theatersportgroep. Zij worden ondersteund met faciliteiten, expertise en communicatiekanalen. Een aantal koren en orkesten behoort inmiddels tot de (inter)nationale amateurtop. Zo won Dekoor Close Harmony in juli tijdens The World Choir Games in Cincinnati, Verenigde Staten, de wereldtitel in de categorieën pop en jazz en maakte USConcert in het voorjaar een bijzondere tournee door Marokko. Oefening baart kunst, mits je over de juiste middelen beschikt. Dat is voor studenten niet altijd even vanzelfsprekend. Met een Parnassospas heb je de mogelijkheid te repeteren in de zalen en muziekcabines van het cultuurcentrum. Elke ruimte is voorzien van een piano. Hoe groot de kunst is die al die oefening voortbrengt, bleek uit de drukbezochte cursuspresentaties aan het eind van het seizoen. Lovend was het publiek onder andere over GREED, een actuele voorstelling over hebberige bankmedewerkers in financiële en persoonlijke crises.

Kennismaken

Oefening baart kunst geldt ook voor mentale ontwikkeling. Kennis doe je op tijdens je studie en daarna, uit boeken of via internet. Alle lezingen van Studium Generale waren al 24 uur per dag terug te zien via de website maar zijn nu ook te bekijken via tablet en mobiele telefoon. In het archief zijn al meer dan 480 lezingen terug te zien. Studium Generale biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende disciplines. Bij elk programmaonderdeel van Studium Generale ontmoeten bezoekers de wetenschappers en denkers achter de kennis. Op die manier wordt iedereen gestimuleerd verder te kijken dan zijn eigen interesse- of vakgebied. Vanuit dit oogpunt heeft Studium Generale studiepuntenprogramma’s ontwikkeld, waaronder Rights to a green future en Wetenschapsfilosofie: De zwerm. Ook programmeerde Studium Generale de Vredesdagen in samenwerking met studenten van Studievereniging Internationale Betrekkingen en het biomedische Xtrack symposium met honoursstudenten uit de life sciences. Daarnaast keert jaarlijks de columnwedstrijd voor studenten en medewerkers terug, die Studium Generale samen met het Digitaal Universiteitsblad DUB en het Descartes Centre organiseert.

W e t e n s ch a p s k n o o p p u n t

Het Universiteitsmuseum is penvoerder van het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht. Het knooppunt is de verbindingspost tussen


Een bezoeker van festival deBeschaving

Su mme r s chool Junior

Luisteren naar een geowetenschapper

onderwijs en wetenschap. Wetenschappers, leraren en leerlingen worden gefaciliteerd om samen te werken. Door deze samenwerking maken leerlingen kennis met wetenschap, professionaliseren leraren zich in wetenschap op school en doen wetenschappers ervaring op in wetenschapscommunicatie. Zo volgen kinderen van acht tot en met twaalf jaar colleges van de MuseumJeugdUniversiteit in het Universiteitsmuseum en werken wetenschappers samen met leraren op basisscholen. Dit jaar werden er colleges gegeven over duurzaamheid en diergeneeskunde. Het succes van het knooppunt

zorgde in 2012 voor de toekenning van een subsidie van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW).

S u m m e r s ch o o l J u n i o r

Een nieuwe activiteit van het Wetenschapsknooppunt was de Summerschool Junior waarbij leerlingen uit groep 6, 7 en 8 in de zomervakantie kennismaakten met wetenschap. Drie dagen lang deden kinderen proeven bij de faculteiten Diergeneeskunde en Geowetenschappen. Voor deze eerste Summerschool

Junior meldden 250 leerlingen zich aan. Omdat het een pilot was, konden dit jaar slechts zestig kinderen deelnemen.

7 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // ontplooiing

‘Waar je al struinend door de natuur kunt uitkomen bij een lesje over genen.’


CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // parnassos cultuurcentruM 2012

8


Bij Parnassos Cultuurcentrum worden studenten uitgedaagd om naast hun studie talenten te ontwikkelen. Parnassos biedt hiertoe faciliteiten en cursussen, theater-, muziek- en dansproducties, cabaret en meer.

pa rn a ssos cult uu rc en t rum 2012 deelnemers

3.268

380

deelnemers cursussen en workshops

12. 8 69

deelnemers muziekgezelschappen

repetities door pashouders

online

8 2.579

websitebezoekers

1

1. 427

3 0.937

facebookvrienden

unieke websitebezoekers

bezoekers

4

theaterproducties

trokken samen

671

bezoekers

2.0 49

bezoekers cursuspresentaties

en verder...

99 pianostembeurten

25.680 biertjes geschonken in de bar

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // parnassos cultuurcentruM 2012

9


2 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // nieuwsgierigheid

10

Nieuwsgierigheid Ontwikkeling begint bij nieuwsgierigheid. Willen weten, willen zien, willen ervaren. Het CWC prikkelt de nieuwsgierigheid volop.

verschijning van het eerste digitale Studium Generale Magazine prikkelde Studium Generale de nieuwsgierigheid nog op een andere manier. In het blad staan de achtergronden van het werk van Studium Generale centraal.

E - b o o k e n d i g i ta a l m ag a z i n e

In vervolg op de Kettingreactie Zijn wij ons brein? die Studium Generale in 2011 startte, verschenen in 2012 in samenwerking met de NTR videoblogs waarin filosofen, psychologen, biologen, neurologen en hoogleraren van andere disciplines kort en krachtig hun visie geven op het brein, de vrije wil en neurowetenschap. Ze stellen elkaar vragen en laten zien hoe verschillende disciplines elkaar aanvullen. De blogs zijn gebundeld in een e-book. Met de

l ez i nG OVER INNOVATIE

tijdens festival deBeschaving

F e s t i va l d e B e s ch av i n g

Op 30 juni was de tweede editie van deBeschaving in het Utrecht Science Park. Dit festival is een mix van rock, pop, dance, theater en wetenschap & debat, op een unieke locatie: de Botanische Tuinen van de universiteit. Het is ook een mix van bekend en nog onbekend talent, van zelf doen en toekijken, van debatteren en luisteren. De universiteit is samen met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht partner van het festival. De drie partijen programmeerden een onconventioneel kennisprogramma dat een landelijk dagblad beschreef onder de titel ‘Leerzaam dag je op festival deBeschaving’.

Collec tie online

In 2012 lanceerde de Stichting Academisch Erfgoed de site www.academischecollecties.nl. Het is de eerste website waar bezoekers in één keer de collecties van alle universiteiten kunnen doorzoeken. Van de Universiteit Utrecht zijn collecties terug te vinden van onder andere Diergeneeskunde, Geneeskunde en Oogheelkunde. Ook hoogleraarportretten en ander fotomateriaal uit de geschiedenis van de universiteit zijn te raadplegen. De site is een rijke bron, toegankelijk voor iedereen met interesse in het academisch erfgoed.


‘Studium Generale is een belangrijk podium voor de stad Utrecht. Ik voorspel het een fantastische toekomst.’ Bert van der Zwaan, rector Universiteit Utrecht

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // nieuwsgierigheid

11

d e Bu r g e r s kill App

wordt gelanceerd tijdens Het Grote Stadsdebat

Het digitaliseren en online ontsluiten van de collecties van het Universiteitsmuseum was afgelopen jaar speerpunt binnen het museum en een van de vier projecten van de Jaarfondscampagne ‘Door Geven’ van het Utrechts Universiteitsfonds. Alumni van de Universiteit Utrecht worden bij deze campagne opgeroepen te doneren aan een project naar keuze. Uit de grote respons blijkt dat alumni

sterk betrokken zijn bij de universiteit en bij het academisch erfgoed. De bijdrage van de Jaarfondscampagne wordt ingezet om de fotocollectie van het museum te digitaliseren en van alle collecties de topstukken te ontsluiten op een nieuwe collectiewebsite. De nieuwe site gaat in het najaar van 2013 in.

Reset the future

Met de tentoonstelling Reset the Future stond het museum het hele jaar in het teken van duurzaamheid, een van de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Deze tentoonstelling is gerealiseerd in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute en in het bijzonder met prof. dr. Klaas van Egmond. De bezoeker kreeg door het spelen van een game meer inzicht in


‘Het Universiteitsmuseum is het goorste, raarste, engste, apartste, vieste en angstaanjagendste museum van de hele wereld!’ Lies op Twitter

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // nieuwsgierigheid

12

R e s e t t h e F ut ur e

Verschillende wereldbeelden

welke gevolgen zijn eigen keuzes hebben voor de toekomst en de duurzaamheid daarvan. Ruim 19.000 keer werd de game gespeeld. Dat de tentoonstelling goed is ontvangen, werd bevestigd door de eervolle vermelding die Reset the Future kreeg van de internationale museumprijs MUSE Award. De vermelding is voor het museum een erkenning dat het erin geslaagd is om complexe wetenschap op een vernieuwende manier te vertalen naar het publiek. Voor scholen werd de Dag van de Duurzame School georganiseerd in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt. Leerlingen van groep 7 en 8 werkten met wetenschappers en kunstenaars aan een school die slim omgaat met energie, voedsel, water en afval. De leerlingen maakten een kunstwerk over hun toekomstige duurzame school en de beste kunstwerken kregen een plek in Reset the Future.

Onderzoekend leren

Het Universiteitsmuseum wil bezoekers actief betrekken bij de collecties van het museum en bij wetenschap. Daarom worden in drie pilots games en interactieve ervaringen ontwikkeld. De eerste pilot werd in 2012 gelanceerd onder de naam ‘Beestenbende’. Dit is de eerste museumapp waarbij bezoekers samen een game spelen met collectie ter plekke. Het spel is erop gericht bezoekers beter te laten kijken naar objecten en daar conclusies aan te verbinden. ‘Beestenbende’ is niet alleen een manier om de bezoeker door spel een betekenisvoller ervaring te bieden, het is ook een voorbeeld van de manier waarop het Universiteitsmuseum onder-

zoekend leren toepast. Onderzoekend leren is een rode draad in het educatiebeleid van het museum. Het Universiteitsmuseum werkt binnen het wetenschapsknooppunt nauw samen met het Centrum van Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht (COLU). Inhoudelijke, wetenschappelijke onderwijsprogramma’s zijn daarom binnen handbereik. Het museum kan door deze samenwerking onderzoekend leren steeds beter vormgeven.


cwc i n d e m e d i a - e e n s e l e c t i e

S um m e r s cho o l J uni o r krant

radio

• Trouw publiceerde vier essays naar

• Mediapsycholoog dr. Jaap van Ginneken

aanleiding van de Tegendenkers-lezingen.

sprak op 7 februari bij Radio 1 (Casa Luna)

Lees in de essays over geweld, gezond-

over kuddegedrag, in de aanloop naar de

heidszorg, utopie en de meritocratie de visies van prof. dr. Hans Achterhuis en de tegendenkers Ruud Welten, Margot Trappenburg, Ronald van Raak en Evelien Tonkens. • Stadsblad, 26 september 2012: aankondiging van het Cabaretpodium: De Hyena’s • De Telegraaf recenseert: ‘Leerzaam dagje op Festival deBeschaving’ • Kinderen over Reset the Future in het

lezingenreeks De zwerm. • Op woensdag 17 oktober zond Radio M twee uur lang live uit vanuit het Museumcafé en stond het museum twee uur lang centraal. • De wetenschapsbazaar werd live uitgezonden bij de Hoe? Zo! Radiouitzending op 10 september. • Radio FunX kwam langs bij de lunchlezing van prof. dr. Huub Schellekens in de serie Leve het leven.

Universiteitsmuseum in AD/UN: ‘Zuurstof komt van bomen, moeten we nu geen bomen meer kappen?’ • Op dinsdag 16 oktober was meer te lezen over de potvispenis in het AD/UN. • Op dinsdag 23 oktober verscheen een interview met conservator Paul Lambers

televisie

• Westbroek was onlangs op bezoek in het Universiteitsmuseum voor een aflevering over brillen. Conservator Reina de Raat toonde hem de historische brillencollectie.

over de duurzame kerststal in AD/UN. • In dit artikel vertelt Henk Westbroek over het Universiteitsmuseum en zijn favoriete

www

object uit de collectie.

• Utrecht Dichtbij, 3 oktober 2012: Aankondiging van het Cabaretpodium: Arno van der Heijden met zijn programma Zó

t i j d s ch r i f t

• Intermediair besprak het nut van Studium Generale van diverse universiteiten, waaronder Utrecht, op 9 maart 2012 in de rubriek Mediatip. • NL30, juni 2012: in rubriek Gespot de productie GREED

• Artikel in DUB op 24 oktober over cursus Creatief schrijven van Anneke Laverman • Cultuurbewust.nl noemt festival deBeschaving ‘een verrassend programma van hoge kwaliteit’. • Thepostonline.nl benadrukt: ‘Het was niet moeilijk geweest om de plank mis te slaan met deze ongebruikelijke combinatie van festivalbezigheden, maar het mag gezegd

f i l m pj e

• Filmpje over Parnassos, gemaakt door studenten van Hogeschool Utrecht in het kader van het project JIJ-trecht, een samenwerking tussen Cultuurpromotie Utrecht en Hogeschool Utrecht.

worden: er is flink raak geslagen’. • Universiteit Utrecht en Rabobank Utrecht starten cultureel partnerschap.

13 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // cwc in de media

Schedels van dieren vergelijken


CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // studium generale 2012

14


Studium Generale is er voor wat Google je niet vertelt en wat je zappend niet ziet. Studenten, docenten en geïnteresseerden van buiten de universiteit kunnen hier lezingen volgen en deelnemen aan debatten. Studium Generale wil op deze manier kritische reflectie stimuleren.

st ud i um g en er ale 2012 zaal

14.592

36%

zaalbezoekers

van de bezoekers was student

147

sprekers op het podium

online

24 6 .056

153.517

1

websitebezoekers

unieke websitebezoekers

24 . 8 23

websitebezoeken via een mobiel apparaat

meest online teruggekeken lezingen The Golden Years – prof. Maarten van Rossem Het ontstaan van het neoliberalisme – prof. Maarten van Rossem

3149x

1845x

1630x

1354x

965x

Over Martha Nussbaum – prof. Joep Dohmen

Filosofie van de wetenschap – prof. Herman Philipse Kredietcrisis – prof. Maarten van Rossem

en verder...

116.126

mensen keken een lezing terug via het archief en You Tube

2.400 broodjes gegeten tijdens de lunchlezingen

1.958 mensen keken live mee

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // studium generale 2012

15


CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

16


festival de B esch aving

Drukbezocht kennispodium deBestuiving

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

17


3 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // samenhang

18

Samenhang Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het CWC werkt samen met in- en externe partners en zet Universiteit Utrecht daarmee midden in de maatschappij. G a s t h e e r s ch a p

Sc i e nc e w o r k sho p

tijdens de opening van de Universiteitsbibliotheek binnenstad

Het Academiegebouw was op 25 november 2012 gastheer voor een bijzondere Culturele Zondag met het thema ‘Hoezo Armoede?’. Hier werd de aftrap gegeven van een landelijke themaweek op radio, televisie en internet, onder dezelfde titel. Utrechtse wetenschappers als prof. dr. Klaas van Egmond en drs. Mariëtte van Huijstee namen deel aan het programma dat was georganiseerd door de VPRO in samenwerking met Culturele Zondagen. Het programma werd grotendeels uitgezonden via radio en internet. De universiteit leverde aan nog vier Culturele Zondagen een bijdrage: 15 januari (Nieuwjaarsduik), 25 maart (Kijken, Kijken, Kopen), 1 september (Uitfeest) en 28 oktober ( Jong, Jonger, Jongst). Voor een deel uitte de samenwerking zich in culturele activiteiten, zoals een theatervoorstelling en een fototentoonstelling door cursisten van Parnassos. Daarnaast waren er optredens van verschillende studentenmuziekgezelschappen. Ook wetenschappers traden op, bijvoorbeeld de kunsthistoricus prof. dr. Peter Hecht in het Culturele Zondagen College bij de Nieuwjaarsduik. De activiteiten trokken grote aantallen bezoekers. Dat Utrecht de Stad van Kennis en Cultuur is, werd benadrukt doordat het Uitfeest gezamenlijk werd geopend door

rector magnificus Bert van de Zwaan en de Utrechtse wethouder van Cultuur Frits Lintmeijer. Tijdens het Uitfeest werd de gerenoveerde Universiteitsbibliotheek in de binnenstad officieel in gebruik genomen. De bibliotheek is gevestigd in het oude paleis van Lodewijk Napoleon aan de Drift en huisvest de collecties van Geesteswetenschappen en Rechten. Het pand biedt honderden studieplekken aan studenten. De bibliotheek en het grote plein ervoor zullen bij gelegenheid worden ingezet voor culturele activiteiten. Nog zo’n vorm van gastheerschap: het Festival Oude Muziek (FOM) had eind augustus zijn thuisbasis in het Academiegebouw. Het FOM is een internationaal toonaangevend festival op het gebied van de oude muziek. Het Pandhof, onderdeel van het Academiegebouw, deed dienst als festivalcentrum.

Th e at e r i n d e s ta d

Parnassos is steeds meer een podium voor livemuziek, cabaret en theater. Het theater van Parnassos heeft naast de producties van cursisten ruimte gemaakt voor externe programmering. Door live optredens die regelmatig op het programma staan, raakt ook de gezellige bar steeds bekender onder studenten, alumni en het Utrechtse publiek. Voor de programmering van de optredens werkt Parnassos samen met externe partners. Dit jaar was Parnassos een van de locaties van het Utrechtse Smartlappenfestival.


‘Het is fascinerend om te zien dat cursisten ook groeien in hun presentatie. Daar hebben ze altijd wat aan.’

Marco Oude Moleman, theaterdocent Parnassos

Ook biedt Parnassos sinds dit jaar samen met stichting U Jazz een onderkomen aan PROFsessie U Jazz, een (semi)professionele jamsessie met gastsolisten, bekend in de (inter-) nationale jazz. De eerste sessie met trompettist Ruud Breuls trok direct een volle zaal.

Th eaters how

Dekoor Close Harmony

Oerversie

Verbinden

De succesvolle start van het Cabaretpodium in 2011 zette zich in 2012 voort. Nieuw op het programma was de samenwerking met de Culture Comedy Award, de meest prestigieuze stand-up comedy award van Nederland en België. In Parnassos vonden een van de voorrondes en de try-out plaats.

Onder andere door samenwerking met dagblad Trouw gaf Studium Generale in 2012 Utrecht meer de uitstraling van Stad van Kennis en Cultuur. Studium Generale brengt Utrechtse onderzoekers samen op het gebied van de vier speerpunten van de Universiteit Utrecht: duurzaamheid, instituties, jeugd & identiteit en life sciences. Ze ontmoeten elkaar onder andere in het programma People Planet Profit Principles over duurzaamheid en bij de reeks lunchlezingen over de life sciences. Bij elk programma worden regionale en nationale stakeholders uitgenodigd mee te discussiëren.

2012 was een succesvol jaar voor de studentenmuziekgezelschappen. Alle gezelschappen hadden regelmatig concerten in de stad en daarbuiten. Een aantal muziekgezelschappen bewijst zich te kunnen meten met de top van de (inter)nationale amateurgezelschappen. Dekoor Close Harmony won prijzen in Amerika en USConcert maakte een uniek tournee door Marokko. USCantorij bracht in samenwerking met het professionele barokensemble The Northern Consort en verschillende professionele solisten de oerversie uit 1724 van de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore. De Utrechtse musicoloog Pieter Dirksen reconstrueerde het stuk. Ook op landelijk niveau heeft Parnassos samenwerkingsverbanden. Met culturele centra van andere universiteiten (LOCO) deelt het cultuurcentrum expertise en organiseert het landelijke activiteiten voor studenten.

En niet alleen wat betreft wetenschap en debat is Studium Generale een ‘verbinder’. Ook thema’s die te maken hebben met de academie als maatschappelijke speler, zoals bijvoorbeeld de positie van gevluchte wetenschappers, krijgen een podium. Samen met de UAF werden De Verboden Wetenschapsmonologen ontwikkeld en in het hele land bij Studium Generales van verschillende universiteiten opgevoerd. Tijdens de Uithofdebatten kwamen onder andere plagiaat, langstuderen en open-access aan bod.

S t e d e l i j k e t h e m a’ s

In drie door Studium Generale georganiseerde Stadsdebatten over burgerschap in samenwer-

king met de provincie en de stad Utrecht en mogelijk gemaakt door CWC-partner Rabobank, stond de bijdrage van wetenschap voor de samenleving centraal. In deze Grote Stadsdebatten discussieerden wetenschappers, hoogleraren en politici over nieuw burgerschap en hoffelijkheid. In het kader van deze debatten, ontwikkelde Studium Generale in samenwerking met SETUP de Burgerskill App waarmee je de ideale burger kunt samenstellen. Welke skills zijn belangrijk als we het hebben over goed burgerschap, fairplay sporten en sociaal ondernemen? Ook de samenwerking met de Vrede van Utrecht is een voorbeeld van de manier waarop de Universiteit Utrecht stedelijke thema’s oppakt. In 2013 bestaat de Vrede van Utrecht 300 jaar. De Stichting Utrechts Museumkwartier, waarvan ook het Universiteitsmuseum deel uitmaakt, bereidde het feestjaar gezamenlijk voor met de campagne ‘Wélke vrede?’. Dit collectief van tien Utrechtse musea werkt wat betreft profilering nauw met elkaar samen. Het Universiteitsmuseum heeft ook samenwerkingsverbanden op landelijk niveau, bijvoorbeeld met de Vereniging van Science Centra. Activiteiten als het Wetenschapsweekend komen binnen dit landelijke samenwerkingsverband tot stand.

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // samenhang

19


C WC j aarbeeld 2012 // universiteit utrecht // universiteitsmuseum utrecht 2012

20


Het Universiteitsmuseum maakt van elke bezoeker, jong en oud, een ontdekker en laat zien hoe wetenschap werkt. Onderzoekend leren komt in alle tentoonstellingen en activiteiten terug.

museumbezoek

2. 335

51.379

bezoekers Museumnacht

bezoekers

April September Oktober

Top 3

drukke maanden

online

92.114

websitebezoekers

1

65.0 9 6

unieke websitebezoekers

350

facebookvrienden

onderzoekend leren

6 0 kinderen hebben

de zuurgraad van een koeienmaag onderzocht

8,5

waardering museuminspecteurs

19.000 keer

is de game ‘Reset the future’ gespeeld

en verder

127 gefrituurde

sprinkhanen uitgedeeld tijdens vaderdag

21 C WC j aarbeeld 2012 // universiteit utrecht // universiteitsmuseum utrecht 2012

u n i ve rsi t e i t smuseum u t rech t 2012


4 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // verder kijken

22

Verder kijken Ontwikkelen begint met verder kijken. Bij elke lezing, cursus, evenement of presentatie van het CWC, is verder kijken het basisprincipe. 2012 was ook het voorbereidingsjaar voor 2013. Het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht wordt in stad en regio volop herdacht en gevierd. De universiteit is nauw bij de feestelijkheden betrokken met een aantal internationale wetenschappelijke congressen, wetenschappelijke ondersteuning, culturele activiteiten en lezingen. Voor wat betreft het CWC springen in 2013 de activiteiten in het kader van de Vrede van Utrecht er duidelijk uit. Peace of cake?, de tentoonstelling die vanaf maart 2013 in het Universiteitsmuseum is te zien, de lezingencyclus van Studium Generale en een deel van het programma op het jaarlijkse festival deBeschaving zijn stuk voor stuk ontwikkeld rondom de Vrede van Utrecht. Maar er wordt in 2013 meer gevierd. In het oog springt ook de manier waarop USConcert haar 190e verjaardag viert: het operaspektakel Rheingold op de Rijn wordt tussen Rotterdam en Koblenz zes keer opgevoerd op een binnenvaartschip. Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur wil haar ambities onder andere vervullen door te blijven vernieuwen en samen te werken met partijen binnen en buiten de universiteit. De geslaagde pilot met de Summerschool Junior van het Wetenschapsknooppunt maakt de weg vrij naar een bredere opzet in 2013 zodat meer kinderen kunnen deelnemen.

Studium Generale introduceert in 2013 het Science CafĂŠ Utrecht. Elke maand schuiven wetenschappers aan om een voorproefje van het programma van Studium Generale te geven, en beschouwen ze vanuit hun vak actuele en spraakmakende, wetenschappelijke onderwerpen. Het Science CafĂŠ Utrecht is een samenwerking met de NTR die met Hoe? Zo! Radio een live radio-uitzending verzorgt op deze avonden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alle initiatieven die worden doorgezet of juist opgestart in 2013. Alle onderdelen en partners van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur kijken graag verder. Verder kijken is verder reiken.


s a m e n w e r k i n g s pa r t n e r s

Sci e nc e C a f é Ut r ech t

in Museumcafé Het Zaadhuis

• Elise Mathilde Fonds • Jaarfonds Utrechts Universiteitsfonds • kfHein,fonds • Mondriaan Fonds • Provincie Utrecht • Rabobank Utrecht • Senter Novem • Stichting Doen • Stichting Vrienden Oude Hortus en Universiteitsmuseum • Taskforce Innovatie Regio Utrecht • VSBfonds • Vfonds • VanBaaren Stichting M e d i a pa r t n e r s

• ABC-media • Academische Boekengids • DUB • Hoe?Zo! Radio • Home Academy • Lecturenet & CIM • NPO / VPRO • NTR • RTV Utrecht / RadioM • Trouw • W24 Museale SAmenwerkingsverbanden

• Ecsite: European network of science centres and museums • Fischer Stichting • Medische Conservatoren Nederland • Nederlandse Museum Vereniging • Numanstichting • Sonnenborgh – museum & sterrenwacht • Stichting Academisch Erfgoed • Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties • Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed • Stichting Utrechtse Musea • Vereniging voor Science Centra

• City2Cities • Cultuurpromotie Utrecht / Culturele Zondagen • Dominee- en dokterszoon • Festival Oude Muziek • Food Jazz and DJ’s • Galerie Sanaa • Go APE! - Art Park of Energy • Landelijke Overleg Culturele Organisaties (LOCO) • Het FotoAtelier • Hortusfestival • Open Monumentendag • Open Tuinendag • Openlucht hotel • Pollination • Smartlappenfestival • Stefan Lehner • Stichting Cultuurpromotie Utrecht • War Child • Theatergroep Fallstaff • Theatergroep Zest • Utrechts Centrum voor de Kunsten • Vereniging U Jazz • Utrechts Uitburo Samen werk i ngspa r tners E d u c at i e

• Platform Bètatechniek • APS • Eduniek, CED-Groep • EduScience • Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen • Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen • JINC • Marnix Academie • Schoolbesturen regio Utrecht: KSU, PCOU en SPO Utrecht • MuseumJeugdUniversiteit • Natuur- en Milieueducatie Gemeente Utrecht • Oktober Kennismaand • Studystore • Weekend van de Wetenschap • Xperiment

C u lt u r e l e

• Descartes Centre for the History and Philisophy of the Sciences and the Humanities • Festival deBeschaving • Hogeschool Utrecht • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) • Reinwardt Academie • Faculteit Bètawetenschappen • Faculteit Diergeneeskunde • Faculteit Geesteswetenschappen • Faculteit Geneeskunde • Faculteit Geowetenschappen • Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie • Faculteit Sociale Wetenschappen • Gemeente Utrecht • GG&GD Utrecht • BioMedical Materialsprogramma As good as new • Botanische Tuinen Utrecht • Brandwacht en Meijer • Graduate School of Life Sciences • Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) • Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu • SETUP Centrum voor creatieve innovatie en nieuwe media, Utrecht • Stichting Literaire Activiteiten Utrecht • Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) • TEDxUtrechtUniversity • UAF Stichting voor hoger opgeleide vluchtelingen • Universitair Medisch Centrum Utrecht • Universiteit Twente • Universiteit voor Humanistiek • Universiteitsbibliotheek Utrecht • Utrechts Comité 4 mei-herdenking • Utrecht Sustainability Institute • Vrede van Utrecht • Xtrack 2012

OVERIGE PARTNERS

SA menwerkingsverbanden

K e n n i s pa r t n e r s

• Broek & Buuren theater & evenementen

• Centrum voor Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht

• Ik mix je • Mevrouw Kat producties • Ontwikkelingsorganisatie Oikos

23 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // samenwerkingspartners

Fondsen & Sponsoren


CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // culturele activiteiten 2012

24


Cultuurdrager zijn in de regio is een klassieke rol van de universiteit. Culturele Activiteiten verbindt de Universiteit Utrecht met tal van culturele organisaties en evenementen in de stad.

cult u rele ac t i v i te i ten 2012 c u lt u r e l e z o n dag e n

4

Culturele Zondagen waaraan het CWC heeft bijgedragen

1.700

trokken samen

bezoekers

f e s t i va l d e b e s ch av i n g

4.500

bezoekers op festival deBeschaving

1.100

10

bezoekers op kennispodium deBestuiving

programma’s op kennispodium deBestuiving

250

bezoekers isoleerden hun eigen DNA in de DNA-wasstraat

en verder...

517 ballonnen sierden de route

van het Neude naar de Universiteitsbibliotheek binnenstad tijdens het Uitfeest

C WC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht // culturele activiteiten 2012

25


1

2

3

4

CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

26

1. Kennispodium deBestuiving tijdens festival deBeschaving 2. Festival deBeschaving 3. Enthousiaste studenten bij lezing Studium Generale 4. USCantorij in de Aula van het Academiegebouw 5. Theaterproductie Sporen

5


27 CWC jaarbeeld 2012 // universiteit utrecht

7

6

6. Scherpstellen bij de cursus Fotografie 7. Discussie en debat in de Aula van het Academiegebouw 8. Culturele Zondagen College door kunsthistoricus prof. dr. Peter Hecht 9. Kinderen laten een kegel omhoog rollen in het Universiteitsmuseum 10. PROFsessie U Jazz met Randal Corsen in de bar van Parnassos

8

9

10


C UT !

Colofon Uitgave Š CWC 2013 // Redactie Met andere woorden... Maaike Kuyvenhoven // Vormgeving Ben Peters, De hondsdagen // Drukwerk Zuidam Uithof Drukkerijen // Fotografie Mike Bink: pag 12 // Jan Willem Groen: pag 2-3 foto 4,7, pag 11, pag 14, pag 26-27 foto 3, 7 // Jelmer de Haas: pag 18 // Femke van den Heuvel: pag 2-3 foto 3, 5, 8, pag 10, pag 16-17, pag 24, pag 26-27 foto 1,2 // Judith Huisman: pag 26-27 foto 4 // Joris Jehle: coverfoto, pag 8, pag 26-27 foto 5, 10 // Lize Kraan: pag 12-13, pag 22-23 // Daan Muller: pag 2-3 foto 2, pag 19 // Hanne Nijhuis: pag 26-27 foto 8 // Ivar Pel: pag 2-3 foto 1, pag 20, pag 26-27 foto 9 // Marieke Verhoeven: pag 2-3 foto 9, pag 7 // Marieke Wijntjes: pag 6, pag 26-27 foto 6 // Pepijn Zoon: pag 2-3 foto 6.

Een theaterproductie van Parnassos Cultuurcentrum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.