Page 1

P s yc h o lo g i e B AC H E LO R | M A S T E R

studiegids

2011 2012


Inhoud 01 Voorwoord 02

Studeren aan de Open Universiteit

04

Studiebegeleiding tijdens de opleiding

05

Tentamens bij de Open Universiteit

06

Medewerkers opleidingen Psychologie

08

Opleidingen Psychologie De brede bachelor Master Arbeids- en organisatiepsychologie Master Gezondheidspsychologie Master Klinische psychologie

12

Doelstellingen, eindtermen en structuur van de opleidingen Doelstellingen Eindtermen van de bacheloropleiding Eindtermen van de masteropleiding Structuur van de opleiding Opleidingsschema bacheloropleiding Psychologie 2011-2012 Opleidingsschema masteropleiding Psychologie 2011-2012 Legenda opleidingsschema’s Laatste tentamendata uitlopende cursussen psychologie 2011-2012

18

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

19

Verkort bachelorprogramma hbo (toegepaste) psychologie

20

Open bachelorprogramma

21

Basisaantekening Psychodiagnostiek Het Nederlands Instituut van Psychologen Wat is psychodiagnostiek? Beperkte zelfstandige betekenis van de Basisaantekening Psychodiagnostiek Eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek Het aanvragen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek

25

Toelating tot de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

27

Inschrijven en kosten

29 Studentenvoorzieningen 31

Procedures en regelgeving

32

Service en informatie


Voorwoord U studeert of gaat studeren bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Een goede keuze. U wilt meer weten over hoe menselijke gedrag of menselijke gedragingen tot stand komen. U wilt mogelijk zelfs psycholoog worden. Deze studiegids gaat u helpen bij het maken van de keuze voor cursussen die daarbij horen. U gaat gebruikmaken van een studiecentrum, als u dat verkiest, of u doet vooral aan zelfstudie. Allemaal keuzen. Daar gaat psychologie (ook) over. De keuzen lijken vooraf te gaan aan wat u doet, aan uw gedrag. De vraag die dan in de psychologie opkomt is of dat bewuste, zelfs rationele keuzen zijn. Dat geldt niet alleen voor de keuze van een cursus of studie. Bij vrijwel alles wat mensen doen kun je de vraag stellen waarom ze dat doen. Of ze ervoor kiezen of omdat bepaalde voorwaarden zijn vervuld die tot dat gedrag leiden. Om die vraag in praktijk, professie of onderzoek verstandig te kunnen beantwoorden is een lange studie vereist. De Open Universiteit biedt een alternatief voor de traditionele universiteiten waar u dagelijks in collegezalen verblijft. Eigen tijd, tempo en eigen plaats is ons devies. Als dat uw keuze is, dan biedt onze bachelor- en masteropleiding psychologie uitgebreide mogelijkheden daartoe. En die keuzemogelijkheden groeien elk jaar. Onze docenten, ondersteunende staf en mentoren staan klaar om u te helpen. U wordt uiteindelijk een academisch gevormde psycholoog. Van een academisch psycholoog verwacht men niet alleen kennis over mensen, hun ervaringen en gedrag, maar ook de vaardigheid in het gebruik van psychologische instrumenten en technieken. Bovendien spreekt het vanzelf dat een psycholoog een professionele houding heeft in het omgaan met mensen en in het gebruik van die kennis en vaardigheden. Dat noemen we een competente beoefenaar van het vak. Zo iemand houdt zijn vak bij: hij leert een leven lang. De studie psychologie aan de Open Universiteit is gericht op het ontwikkelen en bijhouden van competenties in het doen van wetenschappelijk onderzoek, het verrichten van psychologische diagnoses en het kunnen plannen en uitvoeren van psychologische interventies. Dat is de kern van het vak. De competenties die u verwerft in de bacheloropleiding worden verder ontwikkeld tot het professionele niveau in de masteropleiding. Deze masteropleiding heeft drie varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie en Klinische psychologie. Een vierde afstudeervariant is in voorbereiding: Psychologie van de levensloop. Kies maar. De opleiding bevordert een positieve houding over modern wetenschappelijk onderzoek, ook voor praktijk en professie. Empirisch onderzoek is essentieel voor de oplossing van problemen waar academisch opgeleide psychologen in de praktijk voor komen te staan. In de opleiding stemmen we de kennis- en vaardigheidsonderdelen op elkaar af. U wordt betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Onze afgestudeerde psychologen vinden vrijwel onverminderd werk op academisch niveau. Met een bachelor- en mastergetuigschrift en het juiste vakkenpakket kunt u de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP behalen. Daarmee kan worden doorgestudeerd in postdoctorale specialisatieopleidingen, zoals de opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut (wet BIG), voor gedragswetenschappelijk opgeleide trainer (NIP-registratie) en voor arbeids- en gezondheidspsycholoog (NIP-registratie). Kies maar. Van onze studenten verwachten wij doorzettingsvermogen, een kritische instelling, analytisch vermogen en zelfdiscipline. U krijgt plezier in het zelfstandig of in teams oplossen van allerlei problemen die het leven met zich mee kan brengen en waarop de psychologie soms een wetenschappelijk antwoord heeft, en anders dat antwoord zoekt. Zet een stap vooruit in uw leven, haal meer uit uzelf. U bent niet de enige. Er zijn nu ongeveer 6500 studenten en 1000 losse cursisten die voor ons onderwijs hebben gekozen. Studeer bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit! Kies maar.

Prof. dr. R. van Hezewijk Decaan Psychologie

1


Studeren aan de Open Universiteit Het onderwijs aan de Open Universiteit is afstandsonderwijs. Dit betekent dat u niet wekelijks naar college hoeft te gaan, maar dat u thuis of op een andere plaats kunt studeren op een tijdstip dat het u schikt. Er zijn echter cursussen binnen de opleiding psychologie die verplichte bijeenkomsten hebben. Een psycholoog werkt met mensen, contactmomenten tijdens de studie zijn noodzakelijk om later te kunnen functioneren in het beroepsveld. Iedereen kan een cursus of bacheloropleiding starten bij de Open Universiteit 1. Het startmoment en het studietempo bepaalt u grotendeels zelf. De minimum toelatingsleeftijd is 18 jaar.

Startpakket Als u een academische cursus of opleiding ambieert, kunt u het beste starten met ons ‘Startpakket’, de cursus Inleiding in de psychologie. In een aantal groepsbijeenkomsten komen inhoud, effectieve studieaanpak, planning, tentaminering en het gebruik van internet aan bod. Het ‘Startpakket Inleiding in de psychologie’ geeft een goed beeld van wat u kunt verwachten in het vervolg van de bacheloropleiding psychologie en van de capaciteiten die u daarvoor nodig heeft.

- aanschuifonderwijs: tegelijk met een opleiding aan onze instelling kunt u ook cursussen volgen bij een andere universiteit en deze inbrengen in de vrije ruimte van de opleiding. Voor dit ‘aanschuifonderwijs’ dient de Facultaire toetsingscommissie vooraf toestemming te verlenen. U draagt zelf zorg voor inschrijving, betaling enzovoorts aan de andere universiteit. Meer informatie hierover vindt u in de Uitvoeringsregeling op onze website.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Studiepunten en modulen

Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van decanen vastgesteld na advies gehoord te hebben van de opleidingscommissies en studentenraad. In deze regeling staat het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel zijn de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. Ook leest u er meer over de ingangseisen per cursus, de wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau en de compensatorische regeling, die weergeeft of u een cursus met een onvoldoende in uw opleiding kunt laten staan. www.ou.nl/documenten

Een cursus bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten. De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Het bestuderen van 1 module kost u 100 à 120 studie-uren.

Opleidingsschema en studieplanning In de opleidingsschema’s in deze studiegids ziet u de structuur van de opleiding en de meest logische volgorde voor het bestuderen van cursussen. Hierbij is uitgegaan van een studietempo van vier modulen per jaar. Uiteraard kunt u dit aantal aanpassen aan uw eigen situatie. Houd bij uw planning rekening met eventueel vereiste voorkennis of ingangseisen en met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens.

Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten

Studiemateriaal Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u o.a. in het digitale werkboek behorend bij een cursus. De informatiebronnen kunnen bestaan uit cursusboeken eventueel aangevuld met andere digitale leermiddelen. Elke cursus wordt begeleid via internet. Daarom is het niet mogelijk om aan de Open Universiteit te studeren zonder dat u in het bezit bent van een computer met internetaansluiting. De internetaansluiting heeft u nodig om op de hoogte te kunnen blijven van cursusgebonden informatie, de studieopdrachten te kunnen lezen, uw uitwerkingen te kunnen uploaden en om contact te kunnen onderhouden met andere studenten en docenten via e-mail en discussiefora.

Studienet Vrijheid of structuur Per opleiding is een groot aantal cursussen verplicht. Daarnaast is er een keuzemogelijkheid: - vrije ruimte: u kiest een aantal modulen van uw faculteit die niet in uw opleidingsprogramma zijn opgenomen, óf u kiest uit het cursusaanbod van de andere faculteiten. Bachelorstudenten mogen in de vrije ruimte geen cursussen kiezen uit de aansluitend te volgen masteropleiding van hun faculteit. 1

2

Als student krijgt u toegang tot de besloten digitale leeromgeving van de Open Universiteit: Studienet. Hier vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, studietaken, discussiegroepen en nieuwsfora. Het is ook mogelijk documenten te plaatsen en te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. http://studienet.ou.nl

De masteropleiding kent aanvullende toelatingsregels, zie daarvoor het hoofdstuk Vrijstelling en toelating.


Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod staat op onze website bij Studieaanbod. Elke cursus wordt daar inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de desbetreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. www.studieaanbod.ou.nl

Vraag en antwoord Voor vragen is er een vraag- en antwoordsysteem. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. www.ou.nl/directcontact Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op: www.ou.nl/studieinformatie

Studieplanner Om een goed studieresultaat te behalen en zo veel mogelijk gebruik te maken van uw beschikbare studietijd is het plannen van uw studie raadzaam. De Studieplanner geeft een aantal gegevens weer waardoor het indelen van uw studie overzichtelijk wordt. Nadat u invoert hoeveel uren per week u beschikbaar heeft voor de studie, ziet u meteen wanneer u klaar bent voor het afleggen van een tentamen. Andersom kan ook, als u op een bepaalde datum uw cursus wilt afronden, berekent de studieplanner hoeveel studie-uren u per week nodig heeft. U kunt ook meerdere cursussen plannen en rekening houden met vakanties. www.ou.nl/studieplanner

Studiepad online Naast het plannen van een cursus, kunt u ook uw studievorderingen raadplegen in het Studieresultatensysteem (SRS). Als u een opleiding volgt geeft SRS een overzicht van het afgelegde, het lopende en het resterende studiepad van de opleiding waarmee u bezig bent. www.ou.nl/studiepad

Digitale studiecoach en workshops Veel studenten merken dat een studie aan een afstandsuniversiteit een nieuwe aanpak van studeren vergt. Sommige studenten zijn misschien al een tijdje uit het studieritme en moeten er weer even inkomen. Goed timemanagement is dan geen overbodige luxe. Maar ook een goede motivatie en studieplanning zijn belangrijk. Er zijn verschillende studiemethoden om informatie op te nemen en te onthouden en er zijn ook veel manieren om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De digitale studiecoach geeft u tips en suggesties om u actief te leren studeren. Daarnaast worden in de studiecentra regelmatig workshops georganiseerd waar u samen met andere studenten kunt werken aan het verbeteren van uw kwaliteiten en vaardigheden. www.ou.nl/studiecoach

3


Studiebegeleiding tijdens de opleiding De cursussen in de bachelor- en masteropleidinging van de faculteit psychologie kennen diverse vormen van studiebegeleiding, elk met bijzondere kenmerken. www.ou.nl/begeleiding

Standaardbegeleiding Iedere cursus heeft een docent die uw inhoudelijke vragen kan beantwoorden. Dit kan telefonisch of via e-mail. De cursussite op Studienet geeft aan wie de docent is en wanneer hij of zij te bereiken is. Hier treft u ook de discussiegroep aan om vragen te stellen aan medestudenten.

Digitale begeleiding Alle cursussen van de opleidingen psychologie worden begeleid via de digitale leeromgeving. Op de cursussite ziet u onder andere de discussiegroepen, namen van docenten en eventueel aanvullend digitaal studiemateriaal. Indien van toepassing worden studenten vanuit deze cursussite geleid naar een specifieke digitale leeromgeving, bijvoorbeeld een digitaal werkboek.

Studieloopbaanbegeleiding Vrijwel iedere student wordt tijdens zijn studie geconfronteerd met zaken die de studievoortgang kunnen belemmeren. Daarom hanteert de faculteit Psychologie een systeem van studieloopbaanbegeleiding waarin u kunt kiezen voor cursusoverstijgende begeleiding. U kunt in het begin van de bachelorfase kiezen om mee te doen met een bachelormentoraat, waarbij u per e-mail geattendeerd wordt op uw studievoortgang. Deze reminders kunnen uw studieresultaat positief beïnvloeden. Daarnaast kunt u deelnemen aan een propedeusementoraat en een mastermentoraat. Meer informatie treft u aan op de faculteitspagina op Studienet.

Individuele begeleiding in de afstudeerfase In de afstudeerfase krijgt u bij de stage en de scriptie individuele begeleiding. U maakt samen met uw docent hierover afspraken.

Groepsbijeenkomsten Bij een aantal cursussen worden groepsbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten kunnen verplicht of facultatief zijn. Ze vinden plaats in de avonduren of op zaterdag in de studiecentra. Afhankelijk van de cursus worden de bijeenkomsten in één of meer studiecentra georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten gaat u samen met de docent en de medestudenten dieper in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. In het opleidingsschema kunt u zien bij welke cursussen groepsbegeleiding georganiseerd wordt.

Verplichte practicumbijeenkomsten Een aantal cursussen heeft verplichte (v) practica. Nadere informatie over deelname en aanmelding voor de verplichte bijeenkomsten vindt u op de cursussite. De practica bij de cursussen ‘Gespreksvoering’, ‘Klinische gespreksvoering’, ‘Psychodiagnostiek’ en ‘Inleiding in conflicthantering en mediation’, vinden per regio plaats. Alleen als u ingeschreven bent voor de cursus kunt u zich aanmelden voor het practicum via een digitaal aanmeldformulier dat u kunt vinden op de cursussite van Studienet. U krijgt via Studienet bericht wanneer u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomsten.

Landelijke dagen Bij een enkele cursus wordt een verplichte (v) landelijke studiedag georganiseerd op een centrale plaats in het land. Alleen studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus kunnen zich aanmelden voor de landelijke dag. Studenten die willen beginnen met het scriptietraject, kunnen zich aanmelden voor een scriptiedag. De aanmelding loopt via het scriptieweb op Studienet.

Rooster begeleidingsbijeenkomsten De planning van alle begeleidingsbijeenkomsten is jaarlijks gereed vanaf 1 juni. De faculteitspagina op Studienet geeft de datum aan wanneer het rooster gepubliceerd wordt. Vanaf die datum kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten mits u ingeschreven staat voor de cursus. Wijzigingen in het begeleidingsrooster treft u aan op Studienet.

4


Tentamens bij de Open Universiteit Elke cursus wordt afgesloten met een of meer tentamens. Soms is een combinatie van tentamenvormen mogelijk. In het opleidingsschema en op de cursussite staat aangegeven waaruit het tentamen bestaat. Om u goed te kunnen voorbereiden op het tentamen, zijn er in het studiemateriaal oefententamens opgenomen, zodat duidelijk is wat u tijdens het tentamen mag verwachten. www.ou.nl/tentamen

Regulier schriftelijk tentamen Dit tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuzevragen en juist-onjuistvragen) en/of open vragen. Deze tentamens worden afgenomen op vastgestelde dagen tijdens vijf vastgestelde periodes per academisch jaar.

Tentamenperiode 29 t/m 31 augustus 2011

Sluitingsdatum aanmelding

Tentamenperiode

Sluitingsdatum aanmelding

3 augustus 2011

2 t/m 4 april 2012

7 maart 2012

7 t/m 9 november 2011

12 oktober 2011

11 t/m 13 juni 2012

16 mei 2012

23 t/m 25 januari 2012

28 december 2011

20 t/m 22 augustus 2012

25 juli 2012

De geleidelijke invoering van computergebaseerde toetsing kan van invloed zijn op het tentamenrooster.

Computergebaseerd toetsen - CBT CBT houdt in dat de afname van regulier schriftelijke tentamens niet op papier verloopt maar via een computer. De tentamens worden in de gebruikelijke tentamenlocaties afgenomen. In het opleidingsschema kan de afkorting CBI of CBG zijn opgenomen. Staat er CBI, dan betekent dit dat het tentamen individueel wordt afgenomen. Staat er CBG, dan wordt het tentamen groepsgewijs afgenomen.

Bijzondere verplichting Een bijzondere verplichting, kan een werkstuk, opdracht, practicum, paper, case of scriptie e.d. zijn. Met de examinator spreekt u af wanneer u de bijzondere verplichting inlevert. Vanaf het einde van de propedeuse krijgt u hier mee te maken. In een themaverslag verwerkt u de door u verzamelde gegevens van het ‘Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen’. Het schrijven van een essay op academisch niveau vormt het sluitstuk van de cursus ‘Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling’. Voor velen is dit tevens de afsluiting van de propedeuse. Ook na de propedeuse is een verslag, een artikel of een andere opdracht een veel voorkomende tentamenvorm. Dit is opgenomen in de opleidingsschema’s in deze gids.

Aanmelden tentamen Voor alle tentamens, met uitzondering van de bijzondere verplichting, is het nodig dat u zich hiervoor tijdig aanmeldt. Dit kan online door in te loggen bij Mijn account op de website. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aanmeldtermijnen. Raadpleeg hiervoor de gegevens op de website. Er wordt een ontvangstbevestiging verstuurd nadat uw aanmelding is verwerkt. Een week voor de tentamendatum volgt uw oproepbrief. Hier op staan de tentamenlocatie, -datum, en het tafelnummer vermeld. Betreft uw tentamen een CBI-tentamen, dan ontvangt u alleen een oproepbrief.

Uitslag tentamen Afhankelijk van de tentamenvorm ontvangt u eerst een voorlopige uitslagbrief en zodra de Commissie voor de examens de uitslag formeel heeft vastgesteld, volgt uw definitieve uitslagbrief met een officieel certificaat als u geslaagd bent. Bij schriftelijke tentamens wordt het antwoordmodel twee dagen na het tentamen op de cursussite op Studienet geplaatst. www.ou.nl/tentamen

5


Medewerkers opleidingen Psychologie Wetenschappelijke staf dhr. dr. F. Van Acker

dhr. dr. R. van Geel

mw. dr. T. Houtmans

Universitair hoofddocent

Universitair docent

Universitair docent

frederik.vanacker@ou.nl

rolf.vangeel@ou.nl

tilly.houtmans@ou.nl

mw. dr. E. Bakker

mw. R. Golsteijn MSc.

mw. dr. N. Jacobs

Universitair docent

Onderzoeksmedewerker

Universitair hoofddocent

esther.bakker@ou.nl

rianne.golsteijn@ou.nl

nele.jacobs@ou.nl

mw. drs. N. Berndt

mw. dr. H. Groothof

dhr. N. Jacobs MsC

Promovendus

Universitair docent

Promovendus

nadine.berndt@ou.nl

hinke.groothof@ou.nl

niels.jacobs@ou.nl

dhr. dr. W. Bloemers

mw. J. Guyaux

mw. drs. G. Koremans

Universitair docent

Onderzoeksmedewerker

Docent

wim.bloemers@ou.nl

janneke.guyaux@ou.nl

gerdy.koremans@ou.nl

mw. dr. C. Bolman

mw. dr. N. Gunther

dhr. drs. G. Langendijk

Universitair hoofddocent

Universitair docent

Promovendus

catherine.bolman@ou.nl

nicole.gunther@ou.nl

gerben.langendijk@ou.nl

dhr. dr. A. Brouwers

mw. drs. I. Hanraets

dhr. prof. dr. J. van Lankveld

Universitair docent

Docent

Hoogleraar

andre.brouwers@ou.nl

irene.hanraets-ophetveld@

jacques.vanlankveld@ou.nl

ou.nl

6

mw. prof. dr. K. van Dam

dhr. prof. dr. R. van Hezewijk

mw. prof. dr. L. Lechner

Hoogleraar

Decaan

Hoogleraar

karen.vandam@ou.nl

rene.vanhezewijk@ou.nl

lilian.lechner@ou.nl

mw. dr. I. Damen

dhr. dr. D. Hoek

dhr. dr. H. Lodewijkx

inge.damen@ou.nl

Universitair docent

Universitair docent

Universitair docent

dirk.hoek@ou.nl

hein.lodewijkx@ou.nl

mw. dr. F. Dehue

dhr. dr. M. Hommes

dhr. drs. F. van Luik

francien.dehue@ou.nl

Universitair docent

Docent

Universitair docent

mark.hommes@ou.nl

frank.vanluik@ou.nl

dhr. drs. J. Eshuis

mw. dr. N. de Hoog

dhr. drs. L. Mouton

Universitair docent

Universitair docent

Docent

jannes.eshuis@ou.nl

natascha.dehoog@ou.nl

lukas.mouton@ou.nl

dhr. drs. S. Friederichs

mw. dr. S. van Hooren

dhr. dr. A. Mudde

Promovendus

Universitair docent

Universitair docent

stijn.friederichs@ou.nl

susan.vanhooren@ou.nl

aart.mudde@ou.nl


Onderwijs- en beheerspersoneel dhr. dr. G. Näring

mw. dr. S. Stutterheim

dhr. H. Adriaens

Universitair docent

Onderzoeker

Controller

gerard.naring@ou.nl

sarah.stutterheim@ou.nl

mw. dr. M. Nijkamp

dhr. prof. dr. J. Syroit

mw. drs. N. Boers

Universitair docent

Hoogleraar

Opleidingsmanager

marjan.nijkamp@ou.nl

jef.syroit@ou.nl

nanda.boers@ou.nl

mw. drs. L. van Ooijen

dhr. drs. J. Taverniers

mw. A. Bouwels

Docent

Promovendus

Medewerker audiovisuele

linda.vanooijen@ou.nl

john.taverniers@ou.nl

technieken

mw. drs. D. Peels

mw. dr. V. Thewissen

mw. E. Burgers

Promovendus

Universitair docent

Medewerker onderwijszaken

denise.peels@ou.nl

viviane.thewissen@ou.nl

ellis.burgers@ou.nl

mw. dr. M. Pouwelse

dhr. dr. P. Verboon

mw. S. Daems

Universitair docent

Universitair docent

Medewerker audiovisuele

mieneke.pouwelse@ou.nl

peter.verboon@ou.nl

technieken

mw. dr. K. Proost

dhr. dr. T. Verheggen

dhr. G. Golsteijn

Universitair docent

Universitair docent

Medewerker onderwijs & ICT

karin.proost@ou.nl

theo.verheggen@ou.nl

dhr. dr. M. Reijnders

mw. dr. T. VĂśllink

dhr. J. Hendriks

Docent

Universitair docent

Redacteur

matthee.reijnders@ou.nl

trijntje.vollink@ou.nl

dhr. dr. J. Van Ruysseveldt

dhr. dr. W. Waterink

mw. S. Meijer

Universitair docent

Universitair hoofddocent

Medewerker onderwijszaken

joris.vanruysseveldt@ou.nl

wim.waterink@ou.nl

susan.meijer@ou.nl

mw. drs. E. van Staalduinen

mw. dr. A. Willemse

mw. drs. M. Specker

Docent

Universitair docent

Opleidingsmanager

ellen.vanstaalduinen@ou.nl

agnes.willemse@ou.nl

marjan.specker@ou.nl

mw. drs. M. Stap

mw. drs. D. van Wijk

Mw. L. Veltrop-Hagedoorn

Docent

Docent

Secretaresse

margreet.stap@ou.nl

dity.vanwijk@ou.nl

mw. drs. I. Storm-Stevelmans

mw. drs. S. Wouters MSc

mw. M. Verschuren

Docent

Docent/promovendus

Secretaresse

inez.storm-stevelmans@ou.nl

saskia.wouters@ou.nl

7


Opleidingen Psychologie Onze opleidingen worden van achter naar voren geprogrammeerd. We kijken naar de eindtermen en doelstellingen van de masteropleiding psychologie en haar varianten. We kijken ook naar de eisen die het vakgebied stelt. Dan is duidelijk welke cursussen een masteropleiding moet bevatten om aan de eisen te voldoen. In de programmering van de drie mastervarianten is dat duidelijk te zien: het onderzoeksaspect, het diagnostische aspect en het interventieperspectief komen er in terug. Vervolgens kijken we naar wat studenten in de voorafgaande bacheloropleiding aan kennis en competenties moeten verwerven om de masteropleiding succesvol te kunnen afronden. Wat zijn de eindtermen en doelstellingen van de bacheloropleiding? Wat zijn de voorbereidende cursussen om onderzoek te kunnen doen en om onderzoek op zijn waarde te kunnen schatten? Welke diagnostische vaardigheden moeten zijn ontwikkeld om in de master goed beslagen ten ijs te komen? Welke interventiecompetenties moeten we in de bacheloropleiding opnemen? Welke academische vaardigheden mogen we verwachten van een masterstudent en straks van een alumnus van de Open Universiteit?

De brede bachelor Sinds september 2009 biedt de faculteit drie varianten in de masteropleiding aan die u kunt volgen na afronding van de bacheloropleiding. De bacheloropleiding is een zogeheten ‘brede bachelor’. Na een aantal verplichte vakken kiest u in het gebonden keuzeblok een aantal cursussen die u helpen voorbereiden op de masteropleiding. Daartoe bevelen wij een aantal cursussen aan die relevant zijn voor de variant van uw keuze. Op deze wijze komen we niet alleen tegemoet aan de structurering van de bachelor ten behoeve van de drie mastervarianten, we passen met onze bacheloropleiding ook beter bij het doel van de Bologna-akkoorden. De Europese afspraak is de bacheloropleiding ook te kunnen zien als een zelfstandige opleiding, een opleiding die wordt afgesloten met een academische graad die op zichzelf kan staan. Een graad die voldoende basiskennis in de psychologie verschaft om op academisch niveau werkzaam te zijn, niet als psycholoog, wel als breed opgeleide bachelor. De verwachting is dat in de toekomst – zoals dat in Angelsaksische landen al veel gebruikelijker is – de bachelorgraad een eigen marktpositie verovert. Een bachelor is dan een bachelor, niet een afgehaakte masterstudent. Natuurlijk wordt iemand pas wetenschappelijk psycholoog als hij of zij minimaal een masteropleiding heeft voltooid. In Nederland is dat een eenjarige masteropleiding (na een driejarige bacheloropleiding). In Vlaanderen is de vereiste masteropleiding een tweejarige. Vandaar dat de Open Universiteit voor afgestudeerde masterstudenten contact heeft gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven, waar onze Vlaamse alumni een aanvullend mastertraject kunnen afronden. Om de keuze voor een mastervariant te vergemakkelijken leest u hierna wat kenmerkend is voor de verschillende varianten in de masteropleiding psychologie.

Master Arbeids- en organisatiepsychologie Het zal niemand zijn ontgaan dat er de laatste jaren veel veranderd is in organisaties. Daaraan heeft niet alleen de economische crisis bijgedragen; ook andere factoren zoals snelle technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en mondialisering hebben ertoe geleid dat organisaties voortdurend in beweging zijn om hun positie te kunnen handhaven. Wat betekent dit nu voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor medewerkers? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis van de arbeids- en organisatiepsychologie nodig.

Wat is arbeids- en organisatiepsychologie? De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert het gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. Van oudsher hoort de arbeids- en organisatiepsychologie tot het brede domein van de toegepaste psychologie. Binnen dit domein worden meestal drie niveaus (het werk, het individu, en de sociale en organisatie context) onderscheiden die terugkomen in drie domeinen van de studie, respectievelijk de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie. De arbeidspsychologie houdt zich bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Er wordt bijvoorbeeld bestudeerd hoe de werksituatie tot een burnout kan leiden of hoe deze situatie juist de bevlogenheid en persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren. Dit kan leiden tot adviezen over het vormgeven van taken en werkprocessen met als doel dat werknemers het werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu. 8


Veel van de onderwerpen op dit terrein zijn erop gericht de ‘fit’ tussen het individu en het werk te verbeteren. Belangrijke onderwerpen zijn: het aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers, het trainen en ontwikkelen van medewerkers; keuzes omtrent de individuele loopbaan; mobiliteit, verloop en reïntegratie. De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en tot het grotere systeem dat men de organisatie noemt. Onderwerpen zijn onder meer: leiderschap, besluitvorming, groepsprocessen, zoals het werken in teams en conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering.

Doel van de opleiding De opleiding arbeids- en organisatiepsychologie heeft tot doel kennis over deze domeinen bij te brengen, vaardigheden aan te leren, competenties te ontwikkelen ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op deze domeinen. De opleiding probeert dit doel te bereiken door het aanbieden van een inleidende module, een aantal basismodules en een aantal verdiepende modules waarin zowel kennis en inzicht, als de ontwikkeling van competenties aan bod komen.

Theorie en praktijk Het managen van personen, groepen en hun onderlinge relaties mag niet gebaseerd zijn op vooronderstellingen, gissingen, maar dient – zoals in andere toepassingsgebieden van de psychologie – gebaseerd te zijn op wetenschappelijke inzichten. De praktijk dient ‘evidence based’ te zijn. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij belangrijk, omdat het inzichten verschaft over de werkelijke relaties tussen mensen en hun werkomgeving. De uitkomsten ervan kunnen vervolgens worden gebruikt om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen ingrijpen in (bestaande) organisaties met het doel zowel de effectiviteit en efficiëntie van organisaties als het welzijn en welbevinden van de medewerkers te verbeteren.

Waar komen afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen terecht? Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen vindt men: - in afdelingen Personeel en organisatie van (grotere) organisaties in zowel de profit- als in de non-profitsector en in private en overheidsorganisaties waar zij meewerken aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid (of humanresources management) en adviseren met betrekking tot organisationele problemen. - in organisatieadvies- en consultatiebureaus waar zij klantenorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van: - personele aangelegenheden zoals: werving en selectie, functiewaardering, loopbaanproblematiek, training en ontwikkeling, performancemanagement, loopbaanbegeleiding - het functioneren van de organisatie: leiderschap, besluitvorming, teamperformance, conflictmanagement, managementcoaching - organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatieverandering, vaststellen en veranderen van welzijnsfactoren - in onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de A&O-psychologie. - in instellingen voor hoger onderwijs waar zij als docent optreden in aan de A&O-psychologie verwante studierichtingen.

Master Gezondheidspsychologie Bent u geïnteresseerd in een of meer van de volgende vragen? - Wat motiveert mensen om wekelijks naar de sportschool te gaan? - Waarom lukt het maar niet om onze goede voornemens als stoppen met roken of gezonder eten ook vol te houden? - Hoe kunnen nieuwe media als Internet en smartphones bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag? - Waarom zijn adolescenten vaak op zoek naar risicovolle situaties? - Hoe kunnen soaps bijdragen aan de gezondheid van de televisiekijker? - Hoe kunnen gezondheidsproblemen ten gevolge van pesten op het internet (cyberbullying) bij kinderen voorkomen worden? - Hoe komt het dat er steeds meer diabetes voorkomt in Westerse landen? - Hoe komt het dat veel patiënten zich niet houden aan de doktersvoorschriften? - Hoe kunnen kankerpatiënten die medisch ‘uitbehandeld’ zijn toch blijvend geholpen worden hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden? Dan spreekt de afstudeerrichting gezondheidspsychologie u wellicht aan.

9


Wat is gezondheidspsychologie? In de gezondheidspsychologie wordt menselijk gedrag in samenhang met gezondheid en ziekte bestudeerd. Gezondheidspsychologie richt zich daarbij vooral op alledaagse gedragingen, die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren gedragingen om gezondheid, herstel van ziekte of leren omgaan met ziekte te bevorderen. De gezondheidspsychologie is het vakgebied dat zich richt op gedrag in relatie tot gezondheid. Het gedrag dat centraal staat binnen de gezondheidspsychologie is gerelateerd aan gezondheid. Gezondheid wordt hierbij beschouwd als een continuüm variërend van volkomen gezond tot terminaal. De gezondheidspsychologie is dan ook gericht op primaire, secundaire én tertiaire preventie.

Verklaren en veranderen De gezondheidspsychologie zoekt naar verklaringen waarom mensen zich op bepaalde (ongezonde) wijze gedragen en geeft handvaten hoe dit (ongewenste) gedrag te veranderen. Dit gebeurt via een planmatige en academische aanpak.

Preventie en interventie Gezondheidspsychologie dient ter verbetering of handhaving van de gezondheid en kwaliteit van leven zowel bij gezonde mensen als bij mensen die ziek zijn. Strategieën variëren van publieke overheidscampagnes (zoals ‘Donoren zijn van levensbelang’ en ‘Niet roken waar de kleine bij is’) tot psychosociale interventies gericht op hoog-risicogroepen (bijvoorbeeld voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen aan adolescenten) of op specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld ‘Herstel en balans: revalidatieprogramma voor kankerpatiënten’).

Lichaam en geest Gezondheid is een samenspel van een gezond gestel en ook mentaal lekker in je vel zitten. Een goede balans hierin vergt fysieke en geestelijke inspanningen. De gezondheidspsychologie is gebaseerd op multidisciplinaire inzichten vanuit de geneeskunde, sociologie en natuurlijk psychologie om deze balans na te streven.

Theorie en praktijk In de gezondheidspsychologie worden op basis van theorie praktijkrelevante kwesties onderzocht. Het onderzoek binnen dit veld is sterk praktijkgericht.

Waar komen afgestudeerden terecht welke werkvelden en functies? Het masterprogramma bereidt de studenten voor op het werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen als GGD, Integraal Kanker Centrum, RIAGG, preventieafdelingen in gezondheidsinstellingen of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. De functie die de afgestudeerde gezondheidspsycholoog daar bekleedt, kan variëren van adviseur tot coördinator. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om onderzoeker binnen het vakgebied gezondheidspsychologie te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit of een onderzoeksinstituut (RIVM, NIGZ).

Wat is de aansluiting met vervolgopleidingen? De masteropleiding gezondheidspsychologie is zo ingericht dat studenten in aanmerking komen voor instroom in vervolgopleidingen. Zo kunnen studenten instromen in de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut2 (BIG-geregistreerde beroepen) en kunnen ze in aanmerking komen voor de NIP-registraties3 Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. Daarnaast kunnen studenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Basisaantekening Psychodiagnostiek is vereist (binnen de masteropleiding te behalen). De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP (www.psynip.nl).

2 3

10


Master Klinische psychologie Houden de volgende vragen u wel eens bezig? - Wat is het verschil tussen somberheid en depressie? - Hebben de media een bijdrage in het ontstaan van anorexia? - Kan spinnenangst behandeld worden met 3D-virtual reality? - Helpt mindfulness in het beter omgaan met stress? - Helpt een zonnebank tegen depressieve klachten? - Is het horen van stemmen het begin van schizofrenie? - Kan geheugentraining dementie voorkomen of uitstellen? - Zal online therapie de psycholoog vervangen? Dan spreekt de afstudeerrichting klinische psychologie u wellicht aan. Het belangrijkste onderwerp van de klinische psychologie is slecht-aangepast, deviant of ‘abnormaal’ gedrag dat door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische, psychiatrische of psychopathologische stoornissen of kortweg van psychopathologie. In de afstudeerrichting klinische psychologie leert u meer over:

Theorievorming De theorievorming binnen de klinische psychologie richt zich op de fenomenologie en etiologie van ‘abnormaal’ gedrag. Er worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ‘normaal’ naar ‘abnormaal’ gedrag proberen te verklaren. Hierbij wordt het klassiek medisch categoriaal model (aan- of afwezigheid van een stoornis) steeds meer verlaten ten gunste van het continuüm idee. Psychiatrische stoornissen zoals een depressie, een angststoornis maar ook schizofrenie komen voor op een continuüm in de algemene bevolking. Subklinische symptomen verschillen daarbij niet kwalitatief, maar kwantitatief van pathologische (functioneringsbeperkende) symptomen.

Diagnostiek en behandeling Binnen het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën: psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie en systeemtherapie), biologische therapie (o.a. psychofarmaca) of andere interventies (o.a. ondersteunende gesprekstherapie). Behandelingen worden in verschillende settings uitgevoerd, zoals intramurale en extramurale/ambulante settings.

Onderzoek Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence based’, ofwel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Binnen de opleiding wordt er daarom aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.

Ethiek In de praktijk krijgt een klinisch psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. De afstudeerrichting klinische psychologie vormt een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs. Enkele belangrijke werkgebieden zijn: - intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ-afdeling van een algemeen ziekenhuis, crisiscentrum, afkickcentrum) - ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ-centrum, zelfstandig gevestigde psychologenpraktijk, dagcentrum, jeugdzorg) - algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum) - universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum. - justitie, politie, leger. De afstudeerrichting klinische psychologie biedt de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog). U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

11


Doelstellingen, eindtermen en structuur van de opleidingen De totale bachelor-masteropleiding psychologie bereidt voor op het beroep van psycholoog. De criteria voor de beroepsuitoefening en daarmee de opleidingseisen hebben hun basis in de psychologie als wetenschappelijke discipline en komen voort uit de te verwachten werkzaamheden van psychologen in wetenschappelijk onderzoek en de samenleving. Conceptuele uitgangspunten, de methodologie en het empirisch onderzoek op het terrein van de psychologie zijn het fundament van de praktijkbeoefening. De afgestudeerde master moet gedrag kunnen plaatsen in een context van gedragsdeterminanten en heeft kennis en inzicht in ĂŠĂŠn of meer toepassingsgebieden. Hij of zij is vaardig in onderzoek, diagnose en interventie.

Doelstellingen De algemene doelstellingen van de bacheloropleiding zijn academische vorming, verdieping van de interesse in de psychologie en de voorbereiding van de keuze voor de verdere studieloopbaan in de psychologie zoals deze in de masteropleiding wordt aangeboden. De algemene doelstelling van de masteropleiding is de specialisatie in een van de afstudeervarianten in de psychologie. Het doel is studenten voor te bereiden op de verdere beoefening van de wetenschap van de psychologie en op de beroepsuitoefening als psycholoog op academisch niveau.

Doel van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie De opleiding beoogt afgestudeerden de competenties bij te brengen - in termen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude - die nodig zijn voor een adequate psychologische beroepsuitoefening. Deze competenties zijn als volgt uitgewerkt. - Kennis van, inzicht in en kritische reflectie op vraagstukken die zich voordoen op het gebied van de psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid en ziekte. - Kennis van, inzicht in en kritische reflectie op theorieĂŤn en hun onderlinge samenhang, in het bijzonder in de arbeidsen organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie en klinische psychologie. - Competenties met betrekking tot sociaal-wetenschappelijke, en in het bijzonder voor de psychologie relevante methoden van gegevensverzameling, gegevensverwerking en onderzoeksopzet. - Competenties met betrekking tot de methoden van psychologische diagnostiek. - Competenties met betrekking tot interventies in arbeid en organisatie, gezondheid en ziekte, onderzoek en ontwikkeling. - Kennis van en vaardigheden in het zelfstandig samenstellen van rapportages, gebaseerd op eigen onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie. - Op de hoogte zijn van de beroepsethische regels voor psychologen.

Eindtermen van de bacheloropleiding Eindtermen worden beschreven om zo goed mogelijk vast te leggen wat u aan kennis, inzicht en vaardigheden (of competenties) hebt opgedaan als u de opleiding hebt afgerond. - Kennis van de algemene psychologie en haar deelgebieden, alsmede kennis over de globale historische en filosofische achtergronden en grondslagen van het vak en in het bijzonder van de arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie en klinische psychologie. - Kennis van, inzicht in en kritische reflectie op vraagstukken in de toepassingsgebieden van de psychologie, namelijk arbeid en organisatie, gezondheid en ziekte, diagnostiek en therapie bij psychopathologie. - Competentie met betrekking tot sociaal-wetenschappelijke, en in het bijzonder voor de psychologie relevante methoden van gegevensverzameling, gegevensverwerking en onderzoeksopzet voor het uitvoeren van eenvoudig psychologisch onderzoek. In staat zijn om psychologisch onderzoek en vakliteratuur van gemiddeld niveau te begrijpen en te beoordelen. - Competentie met betrekking tot het opzetten, uitvoeren, evalueren en rapporteren van een eenvoudige psychodiagnostische analyse. - Competentie met betrekking tot het opzetten, uitvoeren, evalueren en rapporteren van een eenvoudige psychologische interventie. - Kennis en vaardigheden voor het zelfstandig samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie op eenvoudig niveau.

12


- Op de hoogte zijn van de beroepsethische regels voor psychologen. - Het beschikken over voldoende competenties op (een) deelgebied(en) om toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding in de psychologie en om een beroep te kunnen uitoefenen op een terrein waar bachelors in de psychologie werkzaam kunnen zijn.

Eindtermen van de masteropleiding - Competentie om vraagstukken uit het deelgebied van de psychologie dat het masterprogramma beslaat, te weten: de arbeids- en organisatiepsychologie, de gezondheidspsychologie of de klinische psychologie, te analyseren en te conceptualiseren, en daarover mondeling voor vakgenoten en schriftelijk in vaktijdschriften te rapporteren. - Competentie om psychologisch onderzoek op het deelgebied op te zetten, uit te voeren, en te verslaan en om psychologisch onderzoek en vakliteratuur van hoog niveau op het deelgebied te begrijpen en te beoordelen. - Competentie om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de Basisaantekening Psychodiagnostiek. - Competentie om zelfstandig een psychologische interventie (op individueel-, groeps- of organisatieniveau) op te zetten, uit te voeren en te evalueren. - Competentie om toegelaten te kunnen worden tot een onderzoekersopleiding in de psychologie, om een beroep te kunnen uitoefenen op het terrein waarop psychologen werkzaam zijn en om toegelaten te worden tot postacademische beroepsopleidingen in de psychologie.

Structuur van de opleiding Opbouw De propedeuse kent een algemene, inleidende aanpak. Deze maakt integraal deel uit van de bacheloropleiding. Het postpropedeutisch deel van de bacheloropleiding zorgt voor een verdieping van kennis en inzicht en voor het verwerven van diagnostische, onderzoeks- en interventiecompetenties op eenvoudig niveau. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorthesis. Het bachelorgetuigschrift is een vereiste voor de toelating tot de masteropleiding Psychologie. De masteropleiding Psychologie biedt een verdere verdieping en een integratie van de competenties. De integratie van de competenties komt terug in de stage en de afstudeerscriptie.

Vrije ruimte De bacheloropleiding Psychologie heeft een vrije ruimte van 5 modulen: deze cursussen kunt u kiezen uit de nog niet bestudeerde psychologiecursussen, maar ook uit het cursusaanbod van de andere opleidingen van de Open Universiteit of via aanschuifonderwijs. Bachelorstudenten mogen in de vrije ruimte geen cursussen opnemen uit de (aansluitende) masteropleiding. Als u vrijstelling heeft aangevraagd, zal dikwijls de vrije ruimte geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. De masteropleidingen hebben geen vrije ruimte.

Aanbevolen volgorde van cursussen De opleiding heeft een duidelijke opbouw. De volgorde van de cursussen in het opleidingsschema is een aanbevolen volgorde. De cursussen sluiten op deze manier qua inhoud en niveau op elkaar aan. De ontwikkeling van competenties in het doen van wetenschappelijk onderzoek, in het verrichten van psychologische diagnoses en in het kunnen plannen en uitvoeren van psychologische interventies loopt als een rode draad door het opleidingsschema. Het opleidingschema geeft de meest logische volgorde aan van het bestuderen van de cursussen. Let bij het bestellen van cursussen op de tentamenvorm, de tentamendata en de mogelijke begeleidingsbijeenkomsten. Informatie over de bijeenkomsten treft u aan op Studieaanbod en, na inschrijving, op de desbetreffende cursussite.

13


Opleidingsschema bacheloropleiding Psychologie 2011-2012 (legenda blz. 17)

Code Titel Modulen Studiepunten Begeleiding Tentamenvorm

Tentamendata sept.’11-aug.’12

Vrijstelling4

Propedeuse S48112 Inleiding in de psychologie 2 8,6

groepsbijeen- komsten alle studiecentra

CBI (mc)

volgens afspraak

a

S09241

Sociale psychologie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

a, b, c

S23222

Klinische psychologie 1: persoonlijkheids- theorieën en psychopathologie

2

8,6

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

a

S13121 Onderzoekspracticum kwantitatieve 1 4,3 groepsbijeen- data-analyse komsten per regio S11131 Inleiding in de arbeids- en 1 4,3 standaard organisatiepsychologie*

schriftelijk (mc) + 23-1, 11-6 en 20-8 bijzondere verplichting CBI (mc)

volgens afspraak

a, b, c, d, e

S60331

Inleiding in de gezondheidspsychologie*

1

4,3

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

a, b, c, d, e

S10121

Ontwikkelingspsychologie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

a, b, c

S08121

Geschiedenis van de psychologie

1

4,3

standaard

schriftelijk (mc)

a, b, c

S49111 S05261

Biologische grondslagen: cognitie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

Onderzoekspracticum psychologisch 1 4,3 experiment

groepsbijeenkom- opdracht sten per regio

S25211 S22231

Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

Onderzoekspracticum literatuurstudie

1

4,3

individueel

opdracht

Totaal af te ronden propedeuse Postpropedeuse Verplicht deel

14

60,2

S36111

Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

S37211

Grondslagen van de psychologie: filosofie

1

4,3

standaard

CBI (mc)

S24221

Onderzoekspracticum nonparametrische 1 4,3 data-analyse

groepsbijeenkom- schriftelijk (mc) sten per regio

S31211

Onderzoekspracticum observatie en interview

1

4,3

standaard

schriftelijk (mc + ov) 8-11, 3-4 en 21-8

a, b, c

S34211

Cultuurpsychologie

1

4,3

standaard

schriftelijk (mc)

a, b, c

23-1, 11-6 en 20-8

23-1, 11-6 en 20-8

a, b

a

a, b, c

S16212 Gespreksvoering 2 8,6 practicum (v)

CBI (mc) + a, b, c practicum (v) + opdracht

S20221

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

groepsbijeenkom- sten per regio

opdracht

volgens afspraak

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

Test- en toetstheorie

1

4,3

S04241 Onderzoekspracticum psychologisch survey 1 4,3 S26222 Psychologie van arbeid en gezondheid 2 8,6

S61321 Klinische gespreksvoering 1 4,3 practicum (v) S14331 Selectiepsychologie: selectie en assessment 1 4,3 standaard Totaal af te ronden verplicht deel 13 55,9 postpropedeuse 4

14

24-1, 3-4 en 21-8

De letters verwijzen naar opleidingen die vrijstellingen opleveren. (zie blz. 15)

practicum (v) + opdracht CBI (mc)

a

a


Code Titel Modulen Studiepunten Begeleiding Tentamenvorm

Tentamendata sept.’11-aug.’12

Vrijstelling

Postpropedeuse Gebonden keuze: 6 modulen kiezen uit 10. Houd bij uw gebonden keuze rekening met uw toekomstige mastervariant.** S02232 Personeelsmanagement 2 8,6 standaard CBI (mc) S06231 Ergonomie 1 4,3 standaard opdracht S07231

Arbeidspsychologie en –sociologie

1

4,3

standaard

schriftelijk (mc)

S22321

Leren en trainen in organisaties

1

4,3

standaard

opdracht

S28311 Inleiding in conflicthantering en mediation 1 4,3 practicum (v)

schriftelijk (ov) + practicum

S32331

standaard

CBI (mc)

S33321 Inleiding in de seksuologie 1 4,3

landelijke studiedag (v)

CBI (mc)

S47311

standaard

CBI (mc)

startbijeen- komst (v)

opdracht

Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering

1

1

4,3

4,3

N39211 Gezondheid in perspectief 1 4,3 Totaal af te ronden gebonden keuze 6 25,8 postpropedeuse

Vrije ruimte

5

8-11, 3-4 en 21-8

23-1, 11-6 en 20-8

21,5

a, b, c, d, e

Bachelor Eindopdracht S50317 Bachelorthesis 4 17,2

Totaal af te ronden in bacheloropleiding 42

(virtuele) groeps- bijeenkomsten (v)

opdracht

180,6

* HBO (toegepaste) psychologie krijgt vrijstelling voor de cursussen Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie en Inleiding in de gezondheidspsychologie, overige opleidingen: keuze maken. ** In de masteropleiding gelden ingangseisen voor de cursussen Psychodiagnostiek. Hiervoor verwijzen wij u naar de uitvoeringsregeling 2011-2012. www.ou.nl/documenten a. vrijgesteld voor hbo-toegepaste psychologie, gebonden keuze 3 kiezen uit 10 b. vrijgesteld voor hbo verwant, gebonden keuze 3 kiezen uit 10 c. vrijgesteld voor wo verwant, gebonden keuze 3 kiezen uit 10 d. vrijgesteld voor hbo niet verwant, gebonden keuze 6 kiezen uit 10 e. vrijgesteld voor wo niet verwant, gebonden keuze 6 kiezen uit 10

15


Opleidingsschema masteropleiding Psychologie 2011-2012 (legenda blz. 17)

Code Titel Modulen Studiepunten Begeleidingsvorm Tentamenvorm

Tentamendata sept.’11-aug.’12

Variant Arbeids- en organisatiepsychologie S72311 Psychodiagnostiek in de arbeids- en 1 4,3 practicum (v) organisatiepsychologie

CBI (mc) + practicum + opdracht

S27311

Coachen van managers

1

4,3

standaard

opdracht

volgens afspraak

S30211

Groepen in organisaties

1

4,3

standaard

CBI (mc)

volgens afspraak

S63321

Interventies bij organisatieverandering

1

4,3

standaard

opdracht

volgens afspraak

Eindopdracht S54317

Stage arbeids- en organisatiepsychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

S71322

Onderzoekspracticum scriptieplan

2

8,6

individueel

opdracht

volgens afspraak

S57337

Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie arbeids- en organisatiepsychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

Totaal af te ronden in masteropleiding

14

60,2

Variant Gezondheidspsychologie S73311 Psychodiagnostiek in de 1 4,3 practicum (v) CBI (mc) + gezondheidspsychologie practicum + opdracht S64322

Gezondheidspsychologische interventies

1

8,6

standaard

opdracht

volgens afspraak

S76311

Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken

1

4,3

standaard

schriftelijk (ov)

25-1, 4-4 en 13-6

Eindopdracht S55317

Stage gezondheidspsychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

S71322

Onderzoekspracticum scriptieplan

2

8,6

individueel

opdracht

volgens afspraak

S58337

Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

Totaal af te ronden in masteropleiding

14

60,2

Variant Klinische psychologie S74311 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie 1 4,3 practicum (v) S67321 Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk 1 4,3 standaard

CBI (mc) + practicum + opdracht

S45311

Psychogerontologie

1

4,3

standaard

CBI (mc) + opdracht

S43311

E-mental health-interventies

1

4,3

standaard

schriftelijk (mc)

CBI (mc)

9-11, 25-1 en 13-6

Eindopdracht S56317

Stage klinische psychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

S71322

Onderzoekspracticum scriptieplan

2

8,6

individueel

opdracht

volgens afspraak

S59317

Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie klinische psychologie

4

17,2

individueel

opdracht

volgens afspraak

Totaal af te ronden in masteropleiding

14

60,2

16


Legenda opleidingsschema’s Begeleidingsvorm

Tentamenvorm

standaard Deze vorm van begeleiding wordt geboden bij iedere cursus en houdt in: telefonisch spreekuur, contact via email, discussiegroep op de cursussite.

schriftelijk Regulier schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en/of open vragen (ov).

groepsbijeenkomsten - alle studiecentra Er worden in principe groepsbijeenkomsten georganiseerd in vrijwel alle studiecentra. - per regio Er worden groepsbijeenkomsten georganiseerd in een beperkt aantal studiecentra, de regioindeling kan per opleiding of per cursus verschillen. - virtueel Er worden online groepsbijeenkomsten georganiseerd. practicum (v) Bij het practicum worden bijeenkomsten georganiseerd met verplichte deelname. (v) Verplichte deelname landelijke studiedag Er wordt een studiedag georganiseerd ergens in Nederland. Soms is deelname verplicht (v) individueel In overleg wordt bepaald op welke manier begeleiding plaatsvindt, o.a. bij stage, scriptie.

CBI Computergebaseerde individuele tentamens: deze vinden plaats op een door u gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum. CBG Computergebaseerde groepstentamens: deze vinden plaats op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde tentamenperioden. opdracht Een opdracht kan bestaan uit een werkstuk, een verslag, een referaat, een scriptiepresentatie en eindgesprek of anderszins. bijzondere verplichting Een verplichting die men moet afronden voordat een certificaat kan worden verzilverd, bijvoorbeeld deelname aan onderzoek. practicum Er zijn twee practicumvormen; individueel met gebruik van bepaalde software of in groepsverband met verplichte bijeenkomsten.

Tentamendata data Voor regulier schriftelijke tentamens liggen de data vast; het is niet mogelijk hiervan af te wijken. volgens afspraak Het afleggen van tentamens en het inleveren van opdrachten verloopt volgens afspraak; u kunt de tentamendata in principe zelf bepalen.

Laatste tentamendatum uitlopende cursus Code Titel Modulen Studiepunten Begeleidingsvorm Tentamenvorm

Tentamendata sept.’11-aug.’12

S62321 Testpracticum psychodiagnostiek 1 4,3 practicum (v)

01-02-2012

schriftelijk (mc) + practicum + opdracht

17


Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals de bachelorthesis, en in de masteropleiding de stage en de afstudeerscriptie, zijn van vrijstelling uitgesloten. De vrijstelling kan gegeven worden voor verplichte cursussen, maar ook voor bijvoorbeeld de vrije ruimte.

Rechtstreekse toelating tot de masteropleiding Studenten met een afgeronde wo-bacheloropleiding psychologie van de Open Universiteit worden rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding. Heeft u psychologie gestudeerd aan een andere Nederlandse universiteit dan dient u toelating aan te vragen. Bij ‘niet-psychologie’- opleidingen én alle hbo-opleidingen of bacheloropleidingen geeft de faculteit Psychologie nooit rechtstreeks toelating tot de master.

Toelating via een schakelprogramma Studenten met een (gedeeltelijk) afgeronde wetenschappelijke opleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma. U krijgt geen bachelorgetuigschrift bij het voltooien van een schakelprogramma. Na voltooiing van het schakelprogramma bent u rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding.

Vrijstelling/toelating aanvragen Een verzoek tot vrijstelling voor de bacheloropleiding (of toelating tot de masteropleiding) moet schriftelijk worden gedaan. Alleen aan een officiële, persoonlijke beschikking van de Commissie voor de examens (met betrekking tot vrijstelling of toelating) kunt u rechten ontlenen. Het formulier kunt u downloaden via www.ou.nl/vrijstelling. Hier treft u ook de overige informatie aan die relevant is voor het aanvragen van een vrijstelling. Let op: voor de opleiding hbo (toegepaste) psychologie en hbo psychodiagnostisch werk bestaat een verkort bachelorprogramma dat standaardvrijstellingen oplevert. (zie blz. 19) Verwante opleiding hbo Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk, Opleidingskunde, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Verpleegkunde, Personeelsmanagement, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social work, Sociaal juridische dienstverlening, Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck Verwante opleiding wo Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Gedrag en samenleving, Personeelswetenschappen, Geneeskunde, Algemene gezondheidswetenschappen, Humanistiek Niet verwante opleiding hbo Heao, Informatica Niet verwante opleiding wo Economie, Bedrijfskunde, Letteren Vlaamse opleidingen Verwant hbo: (sho) gegradueerde maatschappelijk assistent (korte type, volledig leerplan), gegradueerde orthopedagogie (kt vl), gegradueerde gezinswetenschapper (korte type, sociaal leerplan), gegradueerde sociale readaptatiewetenschapper (kt, sp) Staat uw opleiding er niet bij, kijk naar de website van de faculteit Psychologie voor het meest actuele overzicht. www.ou.nl/psychologie

5 Waar in deze tekst gesproken wordt over hbo- of wo-opleiding, wordt bedoeld een (Nederlandse) hbo- of wo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

18


Verkort bachelorprogramma hbo (toegepaste) psychologie Vanaf 2011-2012 kunnen studenten die de opleiding hbo (toegepaste) psychologie of hbo psychodiagnostisch werk hebben afgerond gebruikmaken van een verkort bachelorprogramma. Met het afronden van 15 modulen (inclusief de Bachelorthesis) wordt men toegelaten tot de masteropleiding. Het programma bestaat uit: S13121 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse S49111 Biologische grondslagen: cognitie S05261 Onderzoekspracticum psychologisch experiment S25211 Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie S37211 Grondslagen van de psychologie: filosofie S04241 Onderzoekspracticum psychologisch survey S61321 Klinische gespreksvoering S14331 Selectiepsychologie: selectie en assessment Daarna kiest u 3 modulen uit het gebonden keuzeblok waarbij u alvast rekening houdt met de ingangseisen van de cursus Psychodiagnostiek in de masteropleiding:

Voor de variant Arbeids- en organisatiepsychologie Ten minste 3 modulen afgerond uit de volgende 6: S02232 Personeelsmanagement S06231 Ergonomie S07231 Arbeidspsychologie en -sociologie S22321 Leren en trainen in organisaties S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation

Voor de variant Gezondheidspsychologie Ten minste 3 modulen afgerond uit de volgende 6: S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie N39211 Gezondheid in perspectief S28321 Inleiding conflicthantering en mediation S06231 Ergonomie S33321 Inleiding in de seksuologie

Voor de variant Klinische psychologie U dient de volgende 3 modulen afgerond te hebben: S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie S33321 Inleiding in de seksuologie S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering Ten slotte rondt u de bacheloropleiding af met de cursus: S50317 Bachelorthesis Studenten die in 2010-2011 zijn gestart met het oude schakelprogramma kunnen gebruikmaken van een individuele overgangsregeling. Let op: deze regeling geldt slechts indien u een officiele beschikking kunt overleggen waarin uw schakelprogramma is vastgelegd.

19


Open Bachelorprogramma Het is bij de Open Universiteit mogelijk een open bachelorprogramma te volgen. Een open bachelorprogramma heeft als kenmerk dat de leerstof van ten minste twee faculteiten gecombineerd wordt. Zo kunt u cursussen van bijvoorbeeld de faculteiten Psychologie en Cultuurwetenschappen inbrengen in de Open Bachelor. Hetzelfde geldt uiteraard voor combinaties van Milieuwetenschappen en Rechtswetenschappen, Informatica en Managementwetenschappen, enzovoorts.

Facultair programma

Cursussen van de faculteit Psychologie

116,1 studiepunten

Verbredingpakket

Cursussen van een of meer faculteiten

43 studiepunten

Vrije ruimte

Vrij in te vullen

21,5 studiepunten

Totaal

180,6 studiepunten

Naast nieuwe studenten die op deze wijze een eigen breed bachelorprogramma kunnen samenstellen is de Open Bachelor ook bedoeld voor studenten die al (gedeeltelijk) een academische opleiding hebben gevolgd. Deze studenten kunnen in het verbredingpakket en/of de vrije ruimte eerder behaalde studiepunten inbrengen. Voorwaarde hiervoor is dat de behaalde vakken een eenheid dienen te vormen en dat het om onderwijs van academisch niveau gaat. www.ou.nl/openbachelor

Civiel effect Het civiel effect van een open bachelorprogramma in de psychologie is niet gelijk aan een afgeronde brede bacheloropleiding in de psychologie. Met een open bachelorprogramma in de psychologie kunt u alleen via een schakelprogramma toegelaten worden tot een van de varianten in de masteropleiding psychologie.

Open masterprogramma Met een open bachelorprogramma in de psychologie kunt u bij de facultaire toetsingscommissie toelating vragen tot een individueel samengesteld open masterprogramma in de psychologie. Ook hier is het civiel effect niet gelijk aan de masteropleiding psychologie.

20


Basisaantekening Psychodiagnostiek In dit hoofdstuk over de Basisaantekening Psychodiagnostiek informeren wij u over de landelijke beroepsvereniging die de Basisaantekening Psychodiagnostiek heeft ingesteld, leest u wat psychodiagnostiek inhoudt, welke eisen er zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek, wie de Basisaantekening Psychodiagnostiek aan afgestudeerde psychologen mag afgeven en op welke wijze u de Basisaantekening Psychodiagnostiek kunt aanvragen. Na het lezen van dit hoofdstuk bent u bekend met de eisen die gelden om in aanmerking te kunnen komen voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en hebt u voldoende informatie om een aanvraag in te kunnen dienen.

Het Nederlands Instituut van Psychologen De landelijke beroepsvereniging van psychologen wordt gevormd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit instituut hanteert een strenge eis om lid te kunnen worden van de beroepsvereniging. Elk lid dient op academisch niveau afgestudeerd te zijn in de psychologie. Verder heeft het NIP een aparte studentensectie om aankomend psychologen te informeren over de beroepsgroep en de diverse mogelijkheden binnen de beroepsgroep, bijvoorbeeld op het gebied van nascholing. Alle informatie over het NIP kunt u vinden op hun website www.psynip.nl De faculteit Psychologie is door het NIP gemandateerd om de Basisaantekening Psychodiagnostiek af te geven aan afgestudeerde psychologen van de Open Universiteit. Afgestudeerde psychologen van andere Nederlandse universiteiten kunnen bij de Open Universiteit bijscholen. De voorwaarde hiervoor is dat u het juiste vakkenpakket heeft afgerond.

Wat is psychodiagnostiek? Psychodiagnostiek is een onderzoeksproces dat gericht is op het doen van psychologische uitspraken over personen. Deze uitspraken gaan over een beslissing, een behandeling en/of een advies voor een cliënt. Tot de psychodiagnostiek behoort het psychologische onderzoek, de sociaalpsychologische vaardigheden die vereist zijn bij (intake)gesprekken met de opdrachtgever, de onderzochte en/of andere betrokkenen en de vaardigheden vereist voor rapportage. Psychodiagnostiek kan vergaande gevolgen hebben voor het leven van personen. Daarom is het belangrijk theoretisch en praktisch geschoold te zijn in de psychodiagnostiek. Deze scholing kan zowel plaatsvinden in de gesuperviseerde praktijk als binnen een postdoctorale opleiding. Tegen deze achtergrond is de regeling Basisaantekening Psychodiagnostiek ontworpen. De praktische uitvoering van de regeling is in handen van een aantekeningencommissie van het NIP. Deze commissie voert het overleg met de universiteiten. Met de regeling Basisaantekening Psychodiagnostiek wil de commissie ook bereiken dat de psychodiagnostiek volgens een algemeen geaccepteerd kader wordt onderwezen en dat supervisoren door intervisieactiviteiten de vereiste deskundigheid verwerven. De psychodiagnostiekregeling zal de doelmatigheid van communicatie tussen deskundigen van verschillende velden bevorderen, zodat wederzijdse ervaringen, verkregen met psychodiagnostische methoden en instrumenten, gemakkelijker worden uitgewisseld dan tot nu toe het geval is.

Beperkte zelfstandige betekenis van de Basisaantekening Psychodiagnostiek Er kan in de psychodiagnostiek onderscheid worden gemaakt tussen een ‘algemeen’ en een ‘veldgericht’ gedeelte. Psychodiagnostische methoden en instrumenten hebben algemene kenmerken, maar zijn bovendien afgestemd op de uiteenlopende doelgroepen en vraagstellingen in de verschillende velden van de psychologie. De Basisaantekening Psychodiagnostiek is een prima opstap in de richting van een verdere veldgerichte psychodiagnostische vorming tijdens en na de masteropleiding. De beperking tot algemene diagnostiek en de relatief geringe tijdsinvestering vormen veelal de onderbouw voor onder andere de registraties tot psycholoog in de verschillende werkvelden. In tegenstelling tot de veldspecifieke diagnostiek, maakt de algemene diagnostiek geen deel uit van de postdoctorale opleidingen die leiden tot de registratie van psycholoog in een specifiek werkveld. In de postdoctorale opleidingen dan wel in specifieke cursussen zal verder gebouwd worden aan de theoretische en praktische vorming van de veldgerichte psychodiagnostiek.

21


Eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek Om in aanmerking te komen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek moet aan een aantal eisen worden voldaan. Onderstaand treft u een overzicht aan van die eisen met daarbij de onderdelen uit het curriculum Psychologie van de Open Universiteit waarmee aan die eisen kan worden voldaan.

Theorie Basiseis 1 Basis Psychodiagnostiek 1. Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieĂŤn en psychopathologie 2. Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie 3. Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie 4. Inleiding in de seksuologie 5. Selectiepsychologie: selectie en assessment 6. Psychodiagnostiek6 Basiseis 2 Psychometrie en Besliskunde 1. Test- en toetstheorie, literatuur: Drenth en Sijtsma: Testtheorie 2. Selectiepsychologie: selectie en assessment 3. Psychodiagnostiek6

Vaardigheden Basiseis 3 Kennis en vaardigheid met diagnostische instrumenten en werkwijzen 1. Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieĂŤn en psychopathologie 2. Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie 3. Gespreksvoering en Klinische gespreksvoering 4. Onderzoekspracticum observatie en interview (het observatiedeel) 5. Selectiepsychologie: selectie en assessment 6. Psychodiagnostiek6 Basiseis 4 Praktijkvaardigheid met betrekking tot tests, gespreksvoering, observatie en beslissen 1. Gespreksvoering en Klinische gespreksvoering, literatuur: Lang en Van der Molen: Psychologische gespreksvoering 2. Psychodiagnostiek6 3. Diagnostiekstage (veldspecifiek deel) Basiseis 5 Communicatievaardigheden 1. Gespreksvoering en Klinische gespreksvoering 2. Psychodiagnostiek6 3. Diagnostiekstage

Praktijkervaring Basiseis 6 Drie casussen Studenten kunnen alleen aan deze eis voldoen via het afronden van de diagnostiekstage. Informatie over de diagnostiekstage staat in het Stageweb op Studienet.

De masteropleiding psychologie kent drie cursussen Psychodiagnostiek: Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie Psychodiagnostiek in de klinische psychologie

6

22


Samenvattend De cursussen die u afgerond moet hebben voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek zijn: Code

Cursus

S23222

Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie

S25211

Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie

S16212

Gespreksvoering*

S20221

Test- en toetstheorie

S31211

Onderzoekspracticum observatie en interview **

S14331 Keuze uit: S32331

Selectiepsychologie: selectie en assessment

Inleiding in de seksuologie ***

S33321

Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie ***

S61321 S72311 Keuze uit:7

Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie (voor masterstudenten A&O)*,****

S73311

Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie (voor masterstudenten Gezondheidspsychologie)*,****

S74311

Psychodiagnostiek in de klinische psychologie (voor masterstudenten Klinische psychologie)*,****

S54317, S55317 of S56317

Klinische gespreksvoering*

Diagnostiekstage

* Studenten die hun getuigschrift niet bij de Open Universiteit hebben behaald, betalen een toeslag van € 150,- voor practicumbijeenkomsten. ** Studenten die de cursus Methoden en technieken 2 (S05211; S05221; S05231; S05241) hebben afgerond, voldoen aan deze verplichting. *** Indien u de cursus Intelligentie en sociale competentie heeft afgerond, hoeft u Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie of Inleiding in de seksuologie niet extra af te ronden. **** Afgestudeerde studenten die bijscholen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek kiezen S74311 Psychodiagnostiek in de Klinische psychologie. Afgestudeerde studenten die bijscholen voor de GZ-opleiding mogen kiezen uit S73311 Psychodiagnostiek in de Gezondheidspsychologie of S74311 Psychodiagnostiek in de Klinische psychologie.

Kosten Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Studenten die NIET bij de Open Universiteit zijn afgestudeerd betalen € 150,- voor een aanvraag. Studenten die afgestudeerd zijn bij de Open Universiteit betalen tot 1 jaar na het behalen van hun mastergetuigschrift geen kosten, na 1 jaar wordt alsnog € 150,in rekening gebracht. Wij raden elke OU-student aan om de aanvraag direct na het afstuderen in te dienen. Tevens worden enkele cursussen (in bovenstaand overzicht gemarkeerd met *) belast met een toeslag voor practicumbijeenkomsten. Het gaat om de cursussen Gespreksvoering, Klinische Gespreksvoering en Psychodiagnostiek. Let op: indien u geen certificaat heeft behaald voor de hierboven genoemde cursussen dient u deze cursussen alsnog af te ronden. Compensaties in uw studiepad gelden niet als certificaat. 7

Studenten die de cursus S62321 Testpracticum psychodiagnostiek hebben afgerond voldoen aan deze eis.

23


Het aanvragen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek Aanvraagprocedure voor studenten van de Open Universiteit Om de Basisaantekening Psychodiagnostiek te krijgen, moet u afgestudeerd zijn als psycholoog bij de Open Universiteit en de certificaten van de genoemde cursussen hebben behaald. Een vrijstelling voor een van deze cursussen wordt alleen erkend als de betreffende cursus terug te vinden is in uw officiële vrijstellingsbeschikking. Om de aanvraag te starten stuurt u een e-mail naar onze medewerker Onderwijszaken, sum@ou.nl, met als onderwerp ‘aanvraag BAPD’.

Aanvraagprocedure voor elders afgestudeerde studenten Studenten die hun psychologiegetuigschrift bij een andere universiteit in Nederland hebben behaald en bij de Open Universiteit willen bijscholen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek, moeten schriftelijk een verzoek indienen. Bij het verzoek dient u een gewaarmerkte kopie van uw mastergetuigschrift én gewaarmerkte cijferlijsten van het totale bachelor-masterprogramma (of een kopie van uw doctoraalgetuigschrift én gewaarmerkte cijferlijsten van het propedeuse- én doctoraalprogramma) bij te voegen, inclusief relevante studiegidsbeschrijvingen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De facultaire toetsingscommissie bepaalt vervolgens welke cursussen u nog moet afronden om de Basisaantekening Psychodiagnostiek te behalen. Let op: het is niet nodig dat u een vrijstelling gaat aanvragen, u gaat namelijk geen volledige opleiding bij de Open Universiteit afronden. U stuurt uw gegevens naar: Open Universiteit, faculteit Psychologie Ambtelijk secretariaat facultaire toetsingscommissie t.a.v. mw. S. Meijer Postbus 2960 6401 DL Heerlen onder vermelding van ‘Basisaantekening Psychodiagnostiek’. Na ontvangst van uw aanvraag en betaling ontvangt u een overzicht van de door u nog af te ronden cursussen.

24


Toelating tot de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog De Stichting Postdoctorale Opleidingen Nederland (SPON) verzorgt de centrale aanmelding voor de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog8, die door een aantal opleidingsinstituten in Nederland wordt aangeboden. Afhankelijk van de gevolgde vakken in uw vooropleiding voldoet u wel of niet aan de eisen voor aanmelding. Het SPON vraagt bij de aanmelding naar een door uw faculteit van afstuderen ondertekende ‘Verklaring vooropleidingsvakken’, waaruit kan blijken dat u bepaalde deficiënties heeft. Deze deficiënties kunt u wegwerken bij de Open Universiteit. Pas nadat u deze deficiënties heeft weggewerkt, kunt u uw aanmelding bij het SPON vervolgen. U heeft de ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ nodig om in aanmerking te kunnen komen voor de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplaats. Deze verklaring en aanvullende informatie over de GZ-opleiding kunt u vinden bij www.spon-opleidingen.nl

Verplichte cursussen Hierna ziet u een opsomming van de verplichte cursussen van de Open Universiteit die studenten van de Open Universiteit met een voldoende afgerond moeten hebben om voor ondertekening van de ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ in aanmerking te komen zónder dat er deficiënties worden genoemd: Code

Cursus

S23222

Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie

S60331

Inleiding in de gezondheidspsychologie

S10121 of S47311

Ontwikkelingspsychologie of Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering

S25211

Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie

S16212

Gespreksvoering *

S31211

Onderzoekspracticum observatie en interview

S64322

Gezondheidspsychologische interventies

S32331

Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

S61321

Klinische gespreksvoering *

Keuze uit:

S73311

Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie *, of

S74311

Psychodiagnostiek in de klinische psychologie *,

S67321

Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk

S76311

Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken

S54317 of S55317 of S56317

Stage, bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling **

S57337 of S58337 of S59317

Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie

* Studenten die hun getuigschrift niet bij de Open Universiteit hebben behaald, betalen een toeslag van € 150,- voor practicumbijeenkomsten. ** Alléén diagnostiek en indicatiestelling is niet voldoende. De stage moet hebben plaatsgevonden in een klinische setting en u moet aanvullend ten minste 104 uur betrokken zijn geweest bij ‘behandeling’.

Kosten Naast de cursuskosten betaalt u aanvraagkosten. Studenten die NIET bij de Open Universiteit zijn afgestudeerd betalen € 150,- voor een aanvraag. Studenten die afgestudeerd zijn aan de Open Universiteit betalen tot 1 jaar na het behalen van hun mastergetuigschrift niets, daarna wordt alsnog € 150,- in rekening gebracht. Wij raden elke OU-student aan om de aanvraag direct na het afstuderen in te dienen.

8

De titel gezondheidszorgpsycholoog is door de overheid vastgelegd in de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG).

25


Aanvraagprocedure voor studenten van de Open Universiteit Afgestudeerde studenten van de Open Universiteit sturen een e-mail naar sum@ou.nl met als onderwerpregel ‘Toelating GZ’. De facultaire toetsingscommissie bepaalt of u voldoet aan de toelatingseisen die de GZopleiding stelt. Na het wegwerken van eventuele deficiënties wordt de ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ door de faculteit Psychologie afgegeven. Als u deficiënties op een andere manier gaat wegwerken, wordt uw ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ ondertekend met vermelding van die deficiënties. Overleg in dit geval altijd vóóraf met het SPON.

Aanvraagprocedure voor elders afgestudeerde studenten Studenten die hun getuigschrift psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (studierichting GGK) bij een andere universiteit in Nederland hebben behaald, dienen bij de universiteit waar het getuigschrift is behaald de ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ te laten ondertekenen. De ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ moet altijd vóórafgaand aan een verzoek tot toelating ondertekend worden. Deze verklaring overlegt u bij het SPON. Het SPON is geautoriseerd om werkervaring en andere opleidingen in de beoordeling mee te nemen. Als er daarna nog deficiënties overblijven en u besluit om die deficiënties weg te werken via de Open Universiteit, dan kunt u bij de faculteit Psychologie een schriftelijk verzoek indienen dat het volgende omvat: - de ondertekende ‘Verklaring vooropleidingsvakken’ met daarop aangegeven de deficiënties - een gewaarmerkte kopie van uw doctoraal- of bachelor- en mastergetuigschrift - gewaarmerkte cijferlijsten van het bachelor- en masterprogramma of het propedeuse- en doctoraalprogramma - relevante studiegidsbeschrijvingen - relevante afspraken die met het SPON gemaakt zijn. De facultaire toetsingscommissie bepaalt aansluitend welke cursussen u nog moet afronden om aan de gestelde eisen te voldoen. Let op: het is niet nodig dat u een vrijstelling gaat aanvragen, u gaat namelijk geen volledige opleiding bij de Open Universiteit afronden. U stuurt uw gegevens naar: Open Universiteit, faculteit Psychologie, Ambtelijk secretariaat facultaire toetsingscommissie t.a.v. mw. S. Meijer Postbus 2960 6401 DL Heerlen Na ontvangst van uw aanvraag en betaling krijgt u een overzicht van de nog af te ronden cursussen.

26


Inschrijven en kosten Inschrijven Inschrijven kan op twee manieren: - Via digitale inschrijving op www.studieaanbod.ou.nl/inschrijven.htm. Op de betreffende cursuspagina staat de cursus uitgebreid beschreven. - Met een schriftelijk inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden van www.ou.nl/inschrijven. Wanneer u voor de eerste keer inschrijft voor een cursus, moet u een kopie van uw paspoort of rijbewijs bijvoegen of nasturen.

Inschrijfmogelijkheden Cursus U schrijft in en studeert per cursus. Een cursus bestaat uit één of meer modulen. Binnen de inschrijfduur van 14 maanden zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen.

Startpakket Twee vaste inleidende modulen van de bacheloropleiding: S48112 Inleiding in de Psychologie. Binnen de inschrijfduur van 14 maanden zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen.

Studiepakket Bestaande uit minimaal drie modulen naar eigen keuze. Bij een studiepakket krijgt u 14 maanden inschrijfduur inclusief drie tentamenkansen, ook voor cursussen die u nog niet heeft afgerond. Dit geldt voor zover deze niet afgeronde cursussen nog getentamineerd worden.

Wanneer inschrijven? Voor een goede studieplanning en een optimale benutting van de inschrijfduur, de begeleiding en de beschikbare tentamenmomenten, adviseren wij u eerst de Studieplanner op de website of het opleidingsschema in deze gids te raadplegen. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u bericht op welke datum u bent ingeschreven. De inschrijfduur gaat op die datum in. www.ou.nl/studieplanner

Extra tentamenkansen Heeft u al uw tentamenkansen verbruikt, maar de cursus nog niet afgerond, dan kunt u extra kansen bijkopen. Dit kan zowel binnen de inschrijfduur als daarna, zolang de cursus wordt getentamineerd. Met een losse tentamenkans krijgt u acht maanden tijd om tentamen te doen of uw opdracht in te leveren. Het is niet noodzakelijk de tentamenkans aansluitend aan uw inschrijfduur te kopen. U kunt ook kiezen voor een tentamenpakket. Daarmee krijgt u voor elke nog niet afgeronde cursus opnieuw 14 maanden inschrijfduur inclusief drie tentamenkansen. Of u schrijft in voor een nieuw studiepakket (zie inschrijfmogelijkheden).

Kosten Sinds 1 september 2010 is de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van kracht. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegeld. Welke cursuskosten op uw inschrijving van toepassing zijn, is onder meer afhankelijk van uw studieverleden en uw keuze voor bachelor- en/of mastercursussen. Voor actuele informatie over de kosten kunt u onze website raadplegen. www.ou.nl/kosten

Prestatiebonus Elke module waarvoor u een certificaat heeft behaald, telt mee voor een prestatiebonus. Wanneer u in twee jaar voorafgaand aan een inschrijving een prestatiebonus voor zes modulen heeft opgebouwd, ontvangt u bij deze inschrijving automatisch een korting op de totale cursuskosten van € 112,- (per 1 september 2011 €115,-). 27


Betalingswijze U kunt de Open Universiteit machtigen het cursusgeld van uw rekening af te laten schrijven. U kunt ook zelf de betalingsopdracht geven. Betalen in termijnen is alleen via machtiging mogelijk en u betaalt € 20,- aan administratiekosten. Het minimale termijnbedrag is € 27,- (€ 13,- bij KCOU).

Kortingsregeling cursusgeld – KCOU Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het belastbaar minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u een korting op het cursusgeld aanvragen. Getoetst wordt onder meer het belastbaar jaarinkomen van u en uw partner/ouder in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. U kunt de brochure met het aanvraagformulier downloaden van de website of opvragen bij Service en informatie. Vraag de korting aan voordat u inschrijft voor een cursus. Achteraf wordt geen korting toegekend. www.ou.nl/kcou

Belastingaftrek studiekosten Soms kunt u studiekosten aftrekken als u aangifte inkomstenbelasting doet, maar dit is aan regels gebonden. Om te beginnen moet u de studie volgen voor uw huidige of toekomstige baan. U kunt alleen studiekosten aftrekken als u ze zelf heeft gemaakt. Vergoedt uw werkgever een deel van uw studiekosten? Dan kunt u alleen de niet-vergoede kosten aftrekken als deze kosten voor aftrek in aanmerking komen.

Niet-aftrekbare kosten Kosten voor huisvesting, werkkamer of studeerruimte, eten, drinken en kleding komen niet voor aftrek in aanmerking. Betaalde rente op een studielening of reiskosten naar studiecentrum en kosten van excursies en studiereizen zijn niet aftrekbaar.

Aftrekbare kosten Kosten van boeken, leermiddelen en lesgeld, waaronder de kosten voor modules, tentamens, aanvraag voor vrijstellingen en voor toelating tot de masteropleiding, komen in aanmerking voor aftrek. www.belastingdienst.nl

28


Studentenvoorzieningen Studiecentra De studiecentra, in totaal 22 vestigingen in Nederland en België, zijn er op ingericht u aanvullende ondersteuning te bieden tijdens uw studie. U legt er tentamen af en er vinden groepsbijeenkomsten en faculteitsdagen plaats. In het studiecentrum kunt u terecht tijdens de openingstijden, voor sommige studiecentra wordt u gevraagd eerst een afspraak te maken. Meer informatie hierover vindt u op onze website. www.ou.nl/studiecentra

Facultaire opleidingscommissie Psychologie Binnen de faculteit Psychologie is een Facultaire opleidingscommissie (FOC) actief. Deze commissie is paritair samengesteld en bestaat minimaal uit drie studenten en drie medewerkers. De commissie heeft als taak advies uit te brengen over de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding, jaarlijks de uitvoering van die regeling te beoordelen, en verder gevraagd en ongevraagd advies te geven over het onderwijs. De samenstelling van de Facultaire opleidingscommissie Psychologie is te vinden op www.ou.nl/psychologie. Indien u in contact wenst te komen met de Facultaire opleidingscommissie psychologie kunt u zich richten tot de ambtelijk secretaris, mw. drs. M. Specker.

Studentenvereniging Binnen de Open Universiteit is een aantal studentenverenigingen en studiegroepen actief. Afhankelijk van de vereniging, worden activiteiten op regionaal en nationaal niveau georganiseerd. De verenigingen organiseren uiteenlopende activiteiten, zoals lezingen, excursies, congressen of buitenlandse studiereizen. Op Studienet staat meer informatie over het regionale óf landelijke karakter van de verenigingen, de geplande activiteiten en het aantal deelnemers. www.ou.nl/studentenvereniging

Studentenraad Studenten worden vertegenwoordigd door de Studentenraad. De raad heeft instemmingbevoegdheid op het algemene deel van de Onderwijs- en examenregeling (OER) en adviesbevoegdheid op de specifieke delen. Verder kan de raad advies uit brengen over zaken die direct in verband staan met de geboden studiemogelijkheden en faciliteiten daartoe, bijvoorbeeld: - het ontwikkelen van opleidingen - beleidszaken met betrekking tot voorzieningen voor studenten - de studiebegeleiding van studenten. Daarnaast kan de Studentenraad uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Raad van toezicht of aan het College van bestuur, over aangelegenheden van de Open Universiteit die in het bijzonder studenten aangaan. De bevoegdheden van de Studentenraad zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), en in het reglement van de Studentenraad. De Studentenraad kan voor overleg vertegenwoordigers van bestuurlijke organen uitnodigen en zich laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen. De Studentenraad bestaat uit maximaal negen leden die bij geheime stemming worden gekozen door en uit studenten. De zittingstermijn is twee jaar. De Studentenraad vergadert doorgaans één keer per maand en overlegt eens per kwartaal met het College van bestuur; de vergaderingen zijn openbaar. Indien u een bijeenkomst wilt bijwonen dan kunt u zich voorafgaand aanmelden via studentenraad@ou.nl. Informatie over de agendapunten, notulen, reglement en andere berichten van de Studentenraad vindt op Studienet.

29


Bibliotheekvoorzieningen De bibliotheekfaciliteiten van de Open Universiteit bestaan uit een digitale bibliotheek, toegang tot de catalogus Picarta, toegang tot universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Deze faciliteiten zijn bereikbaar via Studienet, Mijn werkplek en www.ou.nl/ub. U heeft rechtstreeks toegang tot de digitale bibliotheek met een dertigtal belangrijke informatiebestanden en/of zoeksystemen voor wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. De instructievideo geeft uitleg over het gebruik van de digitale bibliotheek. Daarnaast wordt meer informatie verstrekt via de veelgestelde vragen en nieuwsberichten. Heeft u inhoudelijke vragen over de collectie, dan kunt u Ask Your Librarian raadplegen. www.ou.nl/bibliotheek

Academia en SURFspot De Open Universiteit is aangesloten op de SURFfederatie, waardoor u als student gebruik kunt maken van de mediabibliotheek Academia maar ook producten bestellen via SURFspot. Het Academia-materiaal bevat een enorme collectie aan beeld- en geluidmateriaal over de Nederlandse geschiedenis, de medische wereld, mediageschiedenis, politiek en recht, natuur en milieu en zelfs over entertainment en curiosa. Er zijn Polygoonjournaals, amateurfilms programma’s van de publieke omroep, radiofragmenten, foto’s en artikelen te vinden. SURFspot is de ict-webwinkel voor het onderwijs waar officiële software en andere ict-producten tegen voordelige prijzen aangeschaft kunnen worden. www.ou.nl/computergebruik

(Bijna) alumnus? Als u de eindstreep van uw studie bijna of al eerder heeft bereikt, betekent dat niet dat het contact met de Open Universiteit komt te vervallen. Als alumnus bent u graag gezien, u bent tenslotte ambassadeur van onze universiteit doordat u uit eigen ervaring goed zicht heeft op de ontwikkeling van de vraag naar opleidingen, scholing en trainingen. Daarom bent u van harte welkom op onze studiedagen, symposia en academische zittingen. Bent u lid van de Alumnivereniging, dan kunt u contact onderhouden met andere afgestudeerden. Ook is het mogelijk informatie te ontvangen over promoties en promotieonderzoek en kunt u bovendien cursussen bestellen (zonder tentamenrechten) tegen een gereduceerd tarief. De vereniging organiseert geregeld lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken. www.ou.nl/alumni

30


Procedures en regelgeving OER en Uitvoeringsregelingen In de Onderwijs en examenregeling (OER) staat het onderwijsprogramma beschreven en de rechten en plichten van de student. Onderdeel van de OER zijn de Uitvoeringsregelingen waarin voor elke opleiding de specifieke bepalingen zijn opgenomen. Deze regelingen kunt u downloaden van de website of de faculteitstab op Studienet. www.ou.nl/documenten

Getuigschriften De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een dossierverklaring, een propedeuse-, bachelor-, en mastergetuigschrift. www.ou.nl/getuigschrift

Compensatorische regeling Studenten die een propedeuse-, of bachelorgetuigschrift aanvragen kunnen gebruikmaken van een compensatorische regeling. De algemene regeling is vastgelegd in art 20a van de Nadere regels inrichting tentamen en examen 2011-2012. De volledige tekst van dit artikel en van de Nadere regels kunt u downloaden op de website. www.ou.nl/tentamen

Beroepsprocedure Bij het College van beroep voor de examens kan binnen zes weken (administratief ) beroep worden ingesteld tegen o.a. beslissingen van de Commissie voor de examens of een examinator. Voorbeelden van een beslissing zijn: een individuele tentamenuitslag, een vrijstellingsbeslissing of een toelatingsbeslissing tot een wo-masteropleiding.

Bezwaarprocedure Bezwaar kan gemaakt worden tegen een besluit, genomen door of namens het College van bestuur, waartegen geen (administratief ) beroep mogelijk is. Deze besluiten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld: de inschrijving, het cursusgeld.

Klachtencommissie Voor klachten, waarvoor u geen beroep of bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld over de dienstverlening of de wijze waarop u bent behandeld, kunt u terecht bij de Klachtencommissie. Meld uw klacht eerst bij Service en informatie. Wordt uw klacht daar niet naar tevredenheid verholpen, dan kunt u schriftelijk een formele klacht indienen. Uitgebreide informatie rondom beroep, bezwaar en klachten en de benodigde formulieren kunt u vinden op de website. www.ou.nl/procedures

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen De Open Universiteit heeft vertrouwenspersonen aangesteld die kennis hebben van de organisatie en de problemen die zich daarin kunnen voordoen. Als u hulp nodig heeft bij het oplossen van een probleem van ongewenst gedrag tijdens de studie kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen via vertrouwenspersonen.oomgang@ou.nl, of kijk op onze website voor meer informatie. www.ou.nl/vertrouwenspersonen Alle bovenstaande informatie is ook verkrijgbaar in de studiecentra of telefonisch aan te vragen bij de afdeling Service en informatie, 045 - 576 28 88.

31


Service en informatie Heeft u vragen over uw studie of wilt u informatie over het dichtstbijzijnde studiecentrum? Neem dan contact op met een van onze medewerkers of kijk op de website voor onze bereikbaarheid T 045 - 576 28 88 www.ou.nl/directcontact www.ou.nl/studiecentra

Colofon Open Universiteit Afdeling Voorlichting, Service en informatie Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen Postbus 2960, 6401 DL Heerlen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Mei 2011

32


Overige studiegidsen van de Open Universiteit:

Cultuurwetenschappen

Informatica

Managementwetenschappen

Natuurwetenschappen

Onderwijswetenschappen

80109

Rechtswetenschappen

Faculteit Psychologie bezoekadres: Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen postadres: Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, T 045-576 28 88 www.ou.nl/psychologie

STG PSY  

studiegids Psychologie BACHELOR | MASTER