Grau en International Business Economics

Page 1

Grau en International Business Economics International Business Economics et permetrà interrelacionar continguts, mètodes i visions de la complexitat del món en l’àmbit de l’economia i l’empresa en un context multicultural, justificada per la necessitat que hi hagi titulats capaços de fer front als reptes de la direcció i l’administració d’empreses amb un fonament analític profund i una orientació internacional completa. Treballaràs en la gestió de diferents àrees d’activitat de les empreses, tant en una multinacional com en petites i mitjanes empreses. I, com que tota la formació s’imparteix en anglès, podràs desenvolupar la teva carrera en empreses de qualsevol mena orientades a mercats mundials.

NOTA DE TALL 2023—2024 12,620 DURADA 4 cursos acadèmics ECTS 240 PREU 2023—2024 1.202,32 euros (estudiants UE) 6.800,32 euros (estudiants no UE) PLACES 90 IDIOMES Anglès HORARIS Matí i tarda

PERFILS FORMATIUS DEL GRAU — Accounting — Business Organization — Communication — Economics and Public Management — Engineering — Financial Economics — History — Humanities — Human Resources — International Relationships — Law — Macroeconomics — Marketing — Microeconomics — Operations Research — Private International Law — Public International Law — Quantitative Techniques — Synthesis PRÀCTIQUES Opcionals a tercer i a quart curs ESTADES A L’ESTRANGER Obligatòries a partir de tercer curs

1r.

CURS — Introduction to Microeconomics — Data Analysis — Mathematics I — Business Economics — Introduction to Macroeconomics — Mathematics II — Introduction to Business Law — Microeconomics I — Introduction to Financial Accounting — Mathematics III

2n. CURS

— Macroeconomics I — Financial Statements Analysis — Probability and Statistics — International Economic and Business History — Introduction to Game Theory — Economic Institutions and Markets — Financial Economics — Microeconomics II — Econometrics I — International Business

3r.—4t. CURS

— International Economics I — Marketing — Finance — Cost Accounting I — International Marketing — International Finance — Strategic Management I — Operations Management — International Financial Accounting — International Strategic Management — International Taxation — Human Resources I — Treball de Fi de Grau

— Matèries optatives: 59 ECTS

SORTIDES PROFESSIONALS — Consultor d’inversions i finances internacionals — Analista de mercats internacionals — Assessor fiscal — Auditor — Consultor d’empreses — Director comercial i expert en màrqueting — Expert en comptabilitat internacional — Gestor i director d’empreses — Consultor d’organismes europeus i internacionals — Tècnic en recursos humans — Administració i analista de sistemes, gestió pública i institucions sense ànim de lucre — Expert en logística internacional — Director comercial — Tècnic d’administració i direcció d’empreses internacionals — Tècnic de tributació internacional — Cos de funcionaris europeus i d’organismes internacionals LLOC Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona ORGANITZACIÓ Facultat d’Economia i Empresa

Demana’ns més informació:

www.upf.edu/graus @jolapompeu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.