Page 1

Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 1

UNDP/LOD BILTEN JA^ANJE LOKALNE DEMOKRATIJE NOVEMBAR

2011 RJE^NIK POJMOVA O EU EU RJE^NIK

KRATKO O PROJEKTU LOD II Tim koji pobje|uje ne treba mijenjati. Lokalne vlasti i civilno dru{tvo je tim koji, kroz drugu fazu LOD projekta, nastavlja sa uspostavljanjem i ja~anjem kvalitetnih partnerskih odnosa. Nastavkom projekta Ja~anje lokalne demokratije `elimo uspostaviti jo{ bolju saradnju sa lokalnim vlastima i doprinijeti pomirenju i daljnjem razvoju BiH. Kako? Kroz podr{ku op}inama u razvoju civilnog dru{tva, u cilju {to boljeg pru`anja usluga gra|anima. Druga faza projekta Ja~anje lokalne demokratije posebno }e biti usmjerena na projekte socijalnog uklju~ivanja, smanjenje siroma{tva, ravnopravnosti spolova, po{tivanje ljudskih prava, za{tite okoli{a i projekte koji podr`avaju prava manjinskih grupa.

IZ SADR@AJA: ZA[TO LOD II OP[TINE U LOD‐U II GRADSKI PARK U VELIKOJ KLADU[I – PROZOR U EU POMOZIMO JEDNI DRUGIMA DA BUDEMO BOLJI LJUDI PUT U BOLJE SUTRA DOM JE SAMO JEDAN ZNATE LI... REKLI SU O LOD‐U - Znate li da je Evropski sud za ljudska prava me|unarodni sud sa sjedi{tem u Strazburu (Strasbourgu)? Broj sudija odgovara broju dr`ava ~lanica Vije}a Evrope koje su ratificirale Konvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U radu Suda, kroz Ured registara, u~estvuju i pravnici (pravni sekretari) iz svih dr`ava ~lanica. Posebno je va`no istaknuti da pojedinci mogu podnijeti predstavku Sudu u Strazburu, ukoliko smatraju da im je dr`ava potpisnica Konvencije direktno prekr{ila prava i garancije navedene u Konvenciji o ljudskim pravima i njenim Protokolima. Postoje, me|utim, odre|eni uvjeti i protokoli po kojima se podnosi predstavka Evropskom sudu za ljudska prava. Vi{e o ovoj temi mo}i }ete pro~itati u narednom izdanju Biltena.

Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 2

NOVEMBAR 2011

strana 2

ZA[TO LOD II U okviru prve faze UNDP-ovog projekta Ja~anje lokalne demokratije – LOD, koji finansira Delegacija EU u BiH, uz sufinansiranje op}ina odabranih nakon provedene procedure izbora projektnih prijedloga, stvoreni su temelji za nastavak ja~anja civilnog dru{tva, odnosno izgradnju partnerskog odnosa op}ina i organizacija civilnog dru{tva. Zahvaljuju}i provo|enju projekata LOD I {irom BiH, svjedoci smo pozitivnih primjera dobre prakse koji su omogu}ili konkretne rezultate na terenu. Tako je u Vi{egradu pokrenuta inicijativa za razvoj lokalnog vo}arstva, kroz aktivnosti projekta Podsticaj razvoja vo}arstva na podru~ju op{tine Vi{egrad. Inicijativa je podrazumijevala stru~ne obuke na terenu, a rezultirala je formiranjem Udru`enja poljoprivrednika u Vi{egradu. U Bugojnu su se, tako|er uspje{no, udru`ile snage vladinog i nevladinog sektora i, kroz projekat Jednako pravo pristupa-odgovaraju}e obrazovanje, koji je provodio NVO Leptir, obezbje|en je pristup obrazovanju onima kojima je bio najpotrebniji. Ova dva primjera, izme|u ostalog, podstakla su i uvjerila UNDP i partnere, Delegaciju EU u BiH i Ministarstvo pravde BiH, da trebaju nastaviti pru`ati podr{ku op}inama i nevladinim organizacijama u ja~anju lokalne demokratije. Zbog toga je kao nastavak uspje{nih aktivnosti realiziranih u sklopu projekta Ja~anje lokalne demokratije – LOD I, UNDP pokrenuo novu fazu aktivnosti pod nazivom Ja~anje lokalne demokratije II - LOD II. Cilj projekta je, podsjetimo, doprinijeti demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju BiH kroz podr{ku odabranim op}inama/op{tinama i uspostavljanju boljih odnosa izme|u lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva (OCD) te iznala`enje finansijskih mehanizama, u cilju efikasnije raspodjele bud`etskih sredstava, kako bi se unaprijedio kvalitet `ivota i usluga gra|anima BiH. Projektom LOD II posebno se `eli posti}i uspostava trajnog partnerstva izme|u OCD i lokalnih vlasti

UNDP/LOD BILTEN podizanjem svijesti o prednostima saradnje, podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti, odnosno da usvoje praksu dugoro~nog planiranja i djeluju u skladu sa lokalnim potrebama, te da budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Tako|er, LOD II projekat radi na promociji Sporazuma izme|u lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva. Treba istaknuti da je prije po~etka provedbe LOD projekta (novembar 2008) u Bosni i Hercegovini od preko 140 op}ina i gradova samo njih 67 imalo potpisan ovaj Sporazum. Broj potpisanih Sporazuma se pove}ao za oko 50% nakon provedbe LOD I projekta, te su u septembru 2010. potpisana 93 ovakva Sporazuma, {to ukazuje na ja~anje saradnje i bolje razumijevanje izme|u lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva.

OP[TINE U LOD�U II Pripremne aktivnosti na projektu su provedene krajem 2010. godine, nakon ~ega je uslijedilo objavljivanje javnog poziva op{tinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini za izra`avanje interesa za u~e{}e u projektu LOD II. Rok za prijave na osnovu javnog poziva je bio 07.02.2011. godine. Do tada su se prijavile 42 op{tine, sa ukupno 302 aplikacije: Bijeljina, Bos. Krupa, Bratunac, ^apljina, Derventa, Doboj Jug, Drvar, Fo~a, Fo~a-Ustikolina, G.Vakuf-Uskoplje, Grad Sarajevo, Gradi{ka, Jablanica, Kakanj, Kladanj, Klju~, Kozarska Dubica, Livno, Ljubinje, Ljubu{ki, Novi Grad, Novi Travnik, Novo Gora`de, Od`ak, Pale, Petrovac, Prijedor, [amac, Sokolac, Srbac, Srebrenik, Stari Grad Sarajevo, Te{anj, Tesli}, Trebinje, Trnovo, Tuzla, Vare{, Vitez, Vogo{}a, Zavidovi}i i Zvornik. U sklopu javnog poziva svim zainteresiranim partnerima predstavljeni su konkretni uslovi i kriteriji za u~e{}e. Proces odabira partnera je bio konkurentan, {to zna~i da su prijave op{tina i gradova bile vrednovane na osnovu ispunjavanja kriterija. Nakon provjere i ocjene prijava, Projektni odbor LOD II, kojega ~ine predstavnici Ministarstva pravde BiH,Delegacije Evropske unije u BiH i UNDP-a, odabrao je 15 op{tina za


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 3

NOVEMBAR 2011

strana 3

u~e{}e: Bijeljina

Prijedor

Derventa

Srebrenik

Fo~a

Te{anj

Grad Sarajevo

Trebinje

Gradi{ka

Tuzla

Jablanica

Zavidovi}i

Klju~

Zvornik

Ljubu{ki

Sa odabranim partnerskim op}inama/op{tinama 04.05.2011. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju. LOD II }e osigurati komplementarnost sa drugim UNDP-ovim aktivnostima iz oblasti lokalne samouprave, kao {to su Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), projekt Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (MTS), projekt i .Odabrane partnerske op}ine/op{tine }e u narednom periodu raditi na ja~anju odnosa sa nevladinim sektorom, {to }e u provo|enju projektnih aktivnosti uklju~ivati razvoj kapaciteta op{tina za ja~anje saradnje sa OCD i poziv organizacijama civilnog dru{tva za dostavljanje projektnih prijedloga, koji }e omogu}iti provo|enje lokalnih razvojnih strategija. Fokus saradnje sa organizacijama civilnog dru{tva je na projektima socijalnog uklju~ivanja, smanjenja siroma{tva, ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, za{tite okoli{a i prava manjinskih grupa.

GRADSKI PARK U VELIKOJ KLADU[I – PROZOR U EU “Budi `ivahan, zdrav i ponosan danas”, rije~i su na~elnika Velike Kladu{e, Admila Mulali}a, kojima je, uz prisustvo velikog broja gra|ana, sve~ano otvorio novi gradski park “Meeting Point” i novi kru`ni tok u Velikoj Kladu{i. Novootvoreni park u Velikoj Kladu{i je postao mjesto susreta organizacija civilnog dru{tva, gra|ana i lokalne

UNDP/LOD BILTEN vlasti. Kroz promociju svojih vrijednosti i ideja organizacije civilnog dru{tva u ovome parku imaju priliku da pribli`e ugra|anima i predstavnicima lokalne vlasti svoje aktivnosti, usmjerene na razvoj op{tine i pobolj{anje `ivota njenih `itelja. Ovaj park, ustvari, predstavlja realizaciju ideje stvorene nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju izme|u UNDP-ovog projekta Ja~anje lokalne demokracije - LOD i op}ine Velika Kladu{a, koja podrazumijeva da se u jednom javnom prostoru - parku, kroz niz susreta predstavnika nevladinog i vladinog sektora, po~nu stvarati prilike za uspje{nu i kvalitetnu saradnju, {to }e doprinjeti ja~anju civilnog dru{tva, te tako op{tinskoj vlasti omogu}iti kvalitetnog partnera u nastojanjima da pru`i {to bolje usluge svojim sugra|anima. “Meeting Point” park je projekt koji su provodile dvije organizacija civilnog dru{tva “Horizons” i “Mladi VK”, u saradnji sa op}inskim vlastima. „Parkovi su neophodni za dobrobit na{e obitelji, zajednice i okoli{a “, rekao je na~elnik Mulali} na ceremoniji otvaranja parka. “Ja sam ponosan sve~anim otvorenjem Meeting point parka i drago mi je da }e susreti i doga|anja u sredi{tu grada biti orijentirani ka interesu lokalne zajednice.” „[iroki spektar organizacija civilnog dru{tva, te koalicija sa op}inskom upravom Velike Kladu{e rezultirali su zna~ajnim pozitivnim u~inkom, koji ne predstavlja samo ovaj park, ve} i proces sudjelovanja javnosti i uklju~ivanje svih sektora u procesu“, poru~io je na kraju svoga obra}anja na~elnik op{tine Velika Kladu{a. Novi park u Kladu{i ve} ima nadimak “evropsko oko”, pri~aju gra|ani Kladu{e i pozivaju sve organizacije civilnog dru{tva, djecu, mlade i stare, posjetitelje i putnike da do|u u ovaj park, zastanu na trenutak, i razmisle o svojoj ulozi u razvoju lokalne zajednice i izgledima za svjetliju budu}nost u Evropskoj uniji. Damir @arak, UNDP BiH


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 4

NOVEMBAR 2011

strana 4

POMOZIMO JEDNI DRUGIMA DA BUDEMO BOLJI LJUDI Savremeni `ivot ostavlja malo prostora za ljudsku dimenziju bi}a. U dana{njem modernom dru{tvu `ivot nam optere}uje `urba, posao pod pritiskom, stremljenje za napretkom. Moramo priznati da imamo sve manje vremena ~ak i za na{e obitelji. Ovakav na~in `ivota uveliko uti~e na na{ dru{tveni (ne)doprinos. Na`alost sva moderna dru{tva po~ivaju na ovim pravilima, pa ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Me|utim, postoje i izuzeci od pravila. Neki ljudi u svom `ivotu u~ine i postignu takve stvari koje nas trgnu, probude i omogu}e nam da shvatimo i druge vrijednosti `ivota. Da postoje druga~iji ljudi, uvjerio sam se i sam kada sam upoznao Zorana Ra{lji}a, policijskog inspektora iz Banja Luke. Ako biste sudili po njegovom fizi~kom izgledu, njegovoj vanj{tini, pomislili biste da je gruba osoba. Me|utim, iza takve vanj{tine krije se jedna vrlo osjetljiva, emotivna i bri`na osoba. Zbog profesije kojom se bavi nema mnogo slobodnog vremena, ka`e Zoran i dodaje da je posao policajca posao koji tra`i anga`man 24 sata na dan. Time mi je predo~io sliku o svom `ivotu. Karijeru je po~eo kao pripadnik policijske jedinice zadu`ene za sigurnost vladinih du`nosnika. Vo|en svojom ambicijom nastavio je sa daljim {kolovanjem i postao inspektor, {to ga naizgled uklapa u opise modernog dru{tva s po~etka ove pri~e. Ipak, Zoran je prona{ao i drugi smisao i svrhu svog `ivota. U na{em razgovoru isti~e da `ivot ispunjava i drugim stvarima koje mu poma`u da bude bolja osoba. Volonterski anga`man u organizaciji civilnog dru{tva “SVA djeca Svijeta” omogu}ava mu da u~ini ne{to posebno za one kojima je to i te kako potrebno. Naime, Zoran i njegove kolege su osmislili i veoma uspje{no realiziraju projekat koji je i vi{e od neobi~ne podr{ke za djecu s tjelesnim invaliditetom. Projekat poma`e da ta djeca iskuse ne{to {to je vrlo uobi~ajeno za njihove vr{njake bez invaliditeta. Zoran i njegove kolege su im omogu}ili da plivaju.

UNDP/LOD BILTEN Primjenom savremene tehnike koja se zove Halliwick metoda, djeca razli~ite dobi i razli~itog stepena invaliditeta su dobila priliku koja je za njih ravna ~udu, a to je da se u bazenu kupaju, da plivaju sami, bez i~ije pomo}i. Projekat koji je proveden u okviru LOD-a, sa skromnim bud`etom od 10.000 eura, pokazao je daleko bolje i vrjednije rezultate od njegove materijalne vrijednosti. Dok sam stajao pokraj bazena, primijetio sam djevoj~icu, dvanaestogodi{njakinja, rekao bih, kojoj je bila dijagnosticirana quadriplegia. Ona nam se smije{ila dok je plivala du` ivice bazena. Sama! A jedan dje~ak koji je upravo dobio kapu i nao~ale za plivanje nas je upitao: “Jesu li ove stvari za mene i moje drugare, da nam koriste i pomognu? Jesu li one za na{e dobro? Neko je ovo kupio samo za nas i sve mo`emo zadr`ati?” To nas je sve veoma dojmilo ispunjavaju}i na{a srca toplinom pru`aju}i nam istovremno osje}aj zadovoljstva i ponosa, jer smo znali da je to rezultat predanog rada certificiranih trenera koje je anga`irala organizacija „SVA djeca Svijeta“. Zoran Ra{lji} je upravo jedan od tih trenera koji rade s djecom u bazenu. Uprkos svim svojim obavezama on nikada ne propu{ta niti jedan trening sa djecom. Svakoga dana, pored svoga uobi~ajenoga posla, Zoran dva sata provodi poma`u}i djeci. Nakon toga se vra}a radnim zadacima, ali, kako ka`e, pun pozitivnih osje}aja i sa svije{}u da je u~inio malo dobro djelo za taj dan. Ljudi poput Zorana nas podsje}aju da mo`emo pomo}i onima kojima je pomo} potrebna uz samo malo volje i truda. Zoranova pri~a nas podsje}a, da uprkos optere}uju}oj svakodnevici, na{u ljudskost odre|uju na{e plemenite namjere i na{a nesebi~na djelovanja. Sini{a Ignjati}, UNDP BiH


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 5

NOVEMBAR 2011

strana 5

UNDP/LOD BILTEN

PUT U BOLJE SUTRA

DOM JE SAMO JEDAN

“Nakon {to su Ujedinjene nacije proglasile 3. decembar Me|unarodnim danom osoba sa invaliditetom, UN-ova Komisija za ljudska prava u svojoj je Rezoluciji 1993/29, od 5.3.1993. godine pozvala zemlje ~lanice da obilje`avaju taj dan kako bi skrenule pa`nju na po{tivanje ljudskih prava osoba sa posebnim potrebama.

“U tu|em selu se ne mo`e naviknuti, a od svoga se i ne odvikava”, po~inje svoju pri~u Ilija Zirdum, povratnik u Bosansku Posavinu, u Derventu. Sa 100 dolara u d`epu i pregr{t tuge u srcu oti{ao je, sje}a se danas Ilija, iz svoga toploga doma, prvo u Njema~ku, a potom u Zagreb, kako bi bio bli`e ku}i. Sa mnogo emocija govori o svom izbjegli~kom `ivotu. Ka`e da se svugdje osje}ao kao gra|anin drugog reda. “Ali”, javlja se osmijeh na Ilijinom licu, “sada sam opet svoj na svome”. Vratio se Ilija svojoj ku}i u Derventu, koja je bila, ka`e, potpuno devastirana. Malo pomo}i sa strane, malo vlastitim sredstvima, zara|enim u gorkim izbjegli~kim godinama, i ku}a porodice Zirdum ponovo je postala njihov dom. Ilija je ubrzo po povratku dobio i stalno zaposlenje, radi u op{tini i ponovo je, napominje, opet onaj stari, vedar i sretan ~ovjek. Pozdravili smo se sa gospodinom Ilijom i krenuli na dogovoreni sastanak sa direktorom organizacije Goodwill (UGLED), Benjaminom Srem~evi}em. Ova organizacija, u okviru LOD II projekta, zajedno sa Udrugom Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu “Feniks”, provodi projekat pod nazivom “Analiza stanja i preporuke za samoodr`iv povratak u Derventu” sa ciljem pobolj{anja `ivota povratnika i ja~anja odr`ivog povratka. U prvoj fazi projekta od povratnika }e se prikupljati informacije o njihovom ekonomskom, socijalnom i dru{tvenom polo`aju na podru~ju op{tine Derventa, na osnovu ~ega }e se raditi na pripremi programa sa jasno definisanim modelima i na~inima finansiranja u cilju stvaranja mogu}nosti za zapo{ljavanje povratnika. Razvoj male privrede }e omogu}iti ve}i stepen zapo{ljavanja povratnika, i to kroz razvoj poljoprivrede, te adekvatno obrazovanje i zdravstvenu poru~ili su iz Goodwill-a i pozvali povratnike na podru~ju op{tine Derventa da se aktivno uklju~e u ovaj projekat, jer }e samo direktnom komunikacijom predo~iti realnu sliku o njihovom stanju i potrebama, te mogu}nostima koje je mogu}e ostvariti.

Nekada je i osmijeh upu}en ljudima sa invaliditetom dovoljan da im uljep{amo dan, u {ta smo se uvjerili ~im smo zakora~ili u BiosPLUS, organizaciju koja poma`e osobama sa invaliditetom u Derventi. U svom skromnom, ali lijepom prostoru, ispunjenom toplinom, do~ekali su nas poput vrijednih i odgovornih {kolaraca koji `ele svoga u~itelja uvjeriti da su spremni i sposobni za najva`nije zadatke. Niti su oni {kolarci, niti mi njihovi u~itelji. Na{i doma}ini su vrijedni i kreativni ljudi, odlu~ni da pomognu sebi i drugima vlastitim radom. Mi im u tome poma`emo u okviru aktivnosti projekta LOD II koje podrazumijevaju ekonomsko osna`ivanje osoba sa invaliditetom kroz edukaciju i zapo{ljavanje. U saradnji sa op{tinom Derventa uredi}e se prostorije Dnevnog centra za kreativni rad, u kojima }e se korisnici educirati za slikanje na staklu i keramici, koriste}i najnovije tehnike rada za pravljenje unikatnog nakita od prirodnog materijala, kao i za izradu rukotvorina od ru~nog tkanja i pletenja, a koji }e potom biti izlo`eni na promotivno-prodajnoj izlo`bi. “Ove aktivnosti nam pru`aju veliku mogu}nost za pronala`enje stalnog zaposlenja, {to bi nam pobolj{alo `ivot i unijelo radost u na{u svakodnevicu”, nazna~ili su na{i doma}ini na kraju posjete. Potpuna integracija osoba sa invaliditetom sa ostalim socioekonomskim grupama u dru{tvenoj zajednici veoma je va`na za na{e cjelokupno dru{tvo, posebno na putu ka porodici evropskih demokratskih zemalja.

Amela Hod`i} Amela Hod`i}


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 6

NOVEMBAR 2011

strana 6

UNDP/LOD BILTEN

Rubrika REKLI SU O LOD‐U…

“LOD je vi{e od projekta - to je partnerstvo, edukacija, finansijska pomo} kao i razmjena znanja. Ministarstvo pravde BiH doprinosi sveukupnoj institucionalizaciji svega toga, sa ciljem {to uspje{nije izgradnje i razvitka civilnog dru{tva u BiH.”

Slavka Alagi}, Ministarstvo pravde BiH

“Kao op}inski na~elnik izra`avam svoje iskreno zadovoljstvo povodom uspostave saradnje izme|u Op}ine Srebrenik i UNDPa BiH. Isti~em da je realizacija LOD II projekta uveliko pomogla u rje{avanju ciljanih problema, te poslu`ila kao dodatni poticaj u ja~anju demokratske strukture na{e zajednice. Svjesni smo da je taj ~in i temeljni preduslov za ja~anje cjelokupnog bh. dru{tva. Navedeni parametri daju mi osje}aj zadovoljstva, ali i dodatnu obavezu da u narednom periodu dodatno ja~amo mostove na{e saradnje.”

Mehmed Bajrektarevi}, na~elnik Op}ine Srebrenik

“Projekat LOD 2 za op{tinu Gradi{ka ima vi{estruki zna~aj. Prvenstveno uti~e na pobolj{anje kohezije izme|u lokalne vlasti i organizacija civilnog dru{tva i ima direktan uticaj na razvoj lokalne zajednice. Ovom prilikom se jo{ jednom zahvaljujemo UNDP-u BiH, koji je pru`io podr{ku i {ansu projektima organizacija civilnog dru{tva sa podru~ja na{e op{tine.”

Nikola Kragulj, na~elnik Op{tine Gradi{ka


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 7

strana 7

NOVEMBAR 2011

UNDP/LOD BILTEN

"Osnovni zna~aj LOD-a je povezivanje gra|ana i op}ina. To zna~i poticanje transparentnijeg tro{enja bud`etskih sredstava i bolja komunikacija izme|u organizacija civilnog dru{tva i lokalnih vlasti. Ova vrsta ja~anja saradnje izme|u civilnog dru{tva i institucija vlasti je veoma va`na za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine".

Peter Sorensen, {ef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU

RJE^NIK EU POJMOVA CARINSKA UNIJA (CUSTOM UNION) [est dr`ava koje su osnovale Evropsku uniju: Belgija, Holandija, Njema~ka, Francuska, Italija i Luksemburg su temelje carinske unije polo`ile potpisivanjem Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici 1957. godine. Carinska unija uspostavljena je 1. jula 1968. kada su me|u dr`avama ~lanicama ukinute carine za sve industrijske proizvode, dok su carine za poljoprivredne proizvode ukinute dvije godine kasnije - 1. januara 1970. Klju~ne mjere za uspostavljanje carinske unije bile su: uklanjanje carinskih ograni~enja me|u dr`avama ~lanicama; uvo|enje zajedni~ke carinske tarife prema tre}im zemljama; te zajedni~ka trgovinska politika. Carinska unija temelj je unutra{njeg tr`i{ta Evropske unije koje je zvani~no uspostavljeno 1993. godine. Vi{e o carinskoj politici EU kao i o mogu}nostima za smanjenje carina na uvoz iz EU pro~itajte na: www. dei.gov.ba

EU RJE^NIK COST � EVROPSKA SARADNJA U OBLASTI NAU^NIH I TEHNI^KIH ISTRA@IVANJA (EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) COST (Evropska saradnja u oblasti nau~nih i tehni~kih istra`ivanja) je me|uvladin instrument podr{ke saradnji nau~nika i istra`iva~a iz oblasti nauke i tehnologije iz ~itave Evrope. COST je najstariji okvir nau~ne saradnje evropskih zemalja uspostavljen 1971. godine, a uz EUREKU i FP7 predstavlja jednu od najzna~ajnijih inicijativa EU u oblasti nauke i istra`ivanja. Uspostavljeni okvir doprinosi razvoju evropskog istra`iva~kog prostora kroz ja~anje istra`iva~kih aktivnosti, te osiguravanjem platforme evropskim nau~nicima u svrhu saradnje na specifi~nim projektima i razmjeni ekspertiza. Aktivnosti COST-a usmjerene su na devet oblasti: biomedicina i molekularana bionauka; prehrambeni proizvodi i poljoprivreda; {umarstvo, proizvodi i usluge; sirovine, fizika i nanonauka; hemija i molekularna nauka i tehnologije; ekosistem i okoli{; informacione i komunikacione tehnologije; transport i ruralni razvoj; pojedinci, dru{tva, kulture i zdravlje. U COST-u u~estvuje 36 zemalja. me|u kojima je i Bosna i Hercegovina, koja je na osnovu Okvirnog sporazuma o op}im principima u~e{}a 26. maja 2009. godine postala 35. ~lanica COST-a.


Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 8

NOVEMBAR 2011

strana 8

UNDP/LOD BILTEN

LISTA PROJEKATA SA KOJIMA ODABRANE OP]INE/OP[TINE I GRADOVI SUDJELUJU U REALIZACIJI PROJEKTA JA^ANJE LOKALNE DEMOKRATIJE – LOD II U cilju nastavka ja~anja saradnje i partnerskog odnosa izme|u lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva, nakon uspje{ne provedbe prve faze projekta Ja~anje lokalne demokratije – LOD, op}ine/op{tine i gradovi su pozvani da se prijave za sudjelovanje u drugoj fazi ovoga projekta. Prijavile su se 42 op}ine/op{tine, sa ukupno 302 projektna prijedloga. U pozivu za sudjelovanje u LOD-u II navedeni su konkretni uvjeti i postavljeni kriteriji te je Projektni odbor LODa II, nakon provjere i ocjene prijava, odabrao 15 op}ina/op{tina sa 71 projektom. Podsje}amo, u fokusu saradnje sa organizacijama civilnog dru{tva su projekti socijalnog uklju~ivanja, smanjenja siroma{tva, ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, za{tite okoli{a i prava manjinskih grupa. U ovome izdanju Biltena predo~avamo prvi dio liste projekata sa kojima odabrane op}ine/op{tine sudjeluju u realizaciji projekta Ja~anje lokalne demokratije. Nastavak liste projekata donosimo u naredna dva izdanja Biltena.

Bijeljina Ekolo{ko udru`enje “Eko put” - U~e{}e javnosti u odgovornom upravljanju `ivotnom sredinom PRONI Centar za omladinski razvoj - Zajedno za ljep{i grad Udru`enje `ena sa invaliditetom “Impuls” - Djevoja~ke ruke Organizacija `ena “Lara” - @ene na selu - Akterke razvoja turizma

Derventa Centar za lokalni i regionalni razvoj Eko - Znanjem za ~istije i zelenije {kole u Derventi Udru`enje `ena Derventa - Dru{tvo i ekonomsko osna`ivanje `ena na selu Udru`enje RVI Op{tina Derventa 1991‐1995 - Da nam bude bolje Omladinski centar “Derbent” - Aktiviraj se NGO “Ugled ‐ Goodwill” Derventa - Analiza stanja i preporuke za samoodr`ivi povratak u Derventi UG BiosPLUS - Radimo za bolje sutra

Fo~a Demokratski centar “Nove nade” - Gra|anin - odbornik - uloge i odgovornosti Udru`enje za djelovanje u vanrednim okolnostima “Wolf” - ^i{}enje jezera Donje Bare i Orlova~kog jezera Planinarsko dru{tvo “Zelengora” Fo~a - Podignimo ekolo{ku svijest edukuju}i se u prirodi Planinarsko dru{tvo “Zelengora” Fo~a - Unapre|enje destinacije pje{~anih piramida Op{tinska organizacija Crvenog Krsta Fo~a - Zajedno u humanost

Grad Sarajevo EDUS ‐ Edukacija za sve - Sarajevo tre}i evropski grad sa CABAS® {kolom Fondacija lokalne demokratije - Nasilje nije moj izbor Fondacija lokalne demokratije Grad Sarajevo - Sigurna zajednica Srpsko prosvjetno kulturno dru{tvo “Prosvjeta” Sarajevo - Kurs digitalne fotografije, kurs plesa i kurs slikanja za hobiste @ivot sa Down syndromom - Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim {kolama - koraci do socijalnog uklju~ivanja Centar za okoli{no odr`ivi razvoj “Coor” - Grad Sarajevo - Grad eko {kola Savez “Sumero” - Socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim pote{ko}ama Udru`enje “Oaza” Sarajevo - Sport je moje pravo Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje “XY” - Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama na podru~ju grada Sarajeva Udru`enje “humanitarna organizacija Altius” - Mi smo OK Institut za razvoj mladih “Kult” - Grad Sarajevo te obrazuje "Bilten je štampan u sklopu projekta "Ja~anje lokalne demokratije/demokracije‐LOD" kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH. Ovaj tekst ne odražava nužno stavove Evropske unije niti UNDPa u BiH."

LOD II BILTEN 1.izdanje - JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE  
LOD II BILTEN 1.izdanje - JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE  
Advertisement