PDC Gyrfaoedd mewn Cyfrifiadura a Seiberddiogelwch

Page 1

CARTREF MEDDYLWYR DIGIDOL Paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd mewn cyfrifiadura a seiberddiogelwch Caerdydd | Casnewydd | Pontypridd

SAVVA PISTOLAS Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol


2

3

PAM PDC?

PAM DEWIS CYFRIFIADURA YN PDC? Yn enwog am ein hymrwymiad i ragoriaeth, arloesedd, a pherthnasedd i ddiwydiant, mae cyrsiau Cyfrifiadura a Seiberddiogelwch PDC yn cynnig cyfuniad unigryw o hyfforddiant academaidd trwyadl ac amlygiad ymarferol. P’un a ydych chi’n arloeswr technoleg uchelgeisiol neu’n frwd dros seiber, mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio gyda’ch cyflogadwyedd yn y dyfodol mewn golwg.

GRADDAU SY’N EICH PARATOI AR GYFER DIWYDIANT

Mae ein holl gyrsiau’n cael eu datblygu mewn partneriaeth â diwydiant, felly byddwch yn graddio gyda’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Ar ben hynny, mae llawer o gymwysterau wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol, fel BCS a’r Sefydliad Siartredig TG, felly gallwch fod yn siŵr y byddwch yn dysgu’r sgiliau i fod yn barod ar gyfer y byd go iawn.

CYFLEUSTERAU SYDD WEDI’U HADEILADU AR GYFER Y DYFODOL

Fe welwch y caledwedd a’r meddalwedd diweddaraf sy’n cadw ein cyrsiau’n gyfredol, ynghyd â mannau pwrpasol lle mae meddylwyr digidol yn ffynnu, gan gynnwys ein canolfan hapchwarae pŵer uchel ychwanegol a Labordy Ymchwilio Digidol, yn union fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer gwaith fforensig cyfrifiadurol gan orfodi’r gyfraith.

CYRSIAU ISRADDEDIG

CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Pontypridd BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura

Pontypridd MSc mewn Cyfrifiadureg Uwch

BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura (yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen)

MSc mewn Deallusrwydd Artiffisial

BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg

MSc mewn Cyfrifiadura a Systemau Gwybodaeth

BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg (yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen)

MSc mewn Gwyddor Data

Casnewydd BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol (yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen)

Casnewydd MSc mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol MSc mewn Seiberddiogelwch, Risg a Gwydnwch MSc mewn Fforensig Digidol

BSc (Anrh) mewn Fforensig Digidol BSc (Anrh) mewn Fforensig Digidol (yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen)

ARBENIGEDD SYDD WEDI ENNILL GWOBRAU

Rydym wedi cael ein henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol am bedair blynedd yn olynol (2019-22) ac rydym wedi cyrraedd y rownd derfynol eto yn 2023. Yn ogystal â chydnabyddiaeth gan y diwydiant, mae ein myfyrwyr ein hunain wedi enwi Cyfrifiadureg yn PDC ar y brig yng Nghymru ac ymhlith y pump uchaf yn y DU am gymorth academaidd a llais myfyrwyr.* *Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2023

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

DARGANFYDDWCH FWY AM GYFRIFIADURA YN PDC: WWW.DECYMRU.AC.UK/ CYFRIFIADURA


4

YN CYNNWYS CYFLOGADWYEDD

YN CYNNWYS CYFLOGADWYEDD

Y RHWYDWAITH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GYRFA MEWN CYFRIFIADRA A SEIBERDDIOGELWCH YN CYNNWYS CYFLOGADWYEDD

Mae cyflogadwyedd mor bwysig fel ein bod ni wedi ei wneud yn rhan o’n holl gyrsiau. O brosiectau sy’n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy’n barod am swydd a byddwch yn ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Mae llawer o’n cyrsiau Cyfrifiadura wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu eu bod o’r safon uchaf a gallant ganiatáu i chi gael eich eithrio rhag arholiadau proffesiynol fel rhywbeth ychwanegol. Mae PDC yn gweithio gyda chyflogwyr ar draws pob sector i gysylltu myfyrwyr â chyfleoedd lleoliad a graddedigion. Mae miloedd o swyddi a lleoliadau yn cael eu cyhoeddi ar ein byrddau swyddi gwag bob blwyddyn, ac mae dros 500 o gyflogwyr yn ymweld â PDC i gwrdd â myfyrwyr yn ein digwyddiadau. Mae gan PDC dîm ymroddedig i’ch cefnogi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy’n gysylltiedig â gyrfa yn y DU a thramor. Mae yna lawer o wahanol fathau o brofiad gwaith, felly rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i un sy’n addas i chi. Mae gan rai o’n cyrsiau flwyddyn o brofiad gwaith, a elwir yn ‘flwyddyn rhyngosod’, wedi’i gynnwys – gwiriwch yr opsiynau astudio wrth ymyl pob cwrs.

GWASANAETHAU GYRFAOEDD A CHYFLOGADWYEDD

Gall Gyrfaoedd PDC eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd a bod yn barod i’w cymryd. Trwy apwyntiadau un i un a chymorth rheolaidd, gall ein tîm Gyrfaoedd eich helpu i archwilio opsiynau gyrfa, nodi’r sgiliau a’r wybodaeth y bydd eu hangen arnoch i lwyddo, dod o hyd i swyddi sy’n addas ar gyfer eich set sgiliau a nodau bywyd a chymaint mwy. Maent hefyd yn cynnig cymorth ymarferol i ddod o hyd i leoliadau gwaith, cwblhau ceisiadau am swyddi, ysgrifennu CVs ac ymarfer technegau cyfweld.

Dyma rai yn unig o’r cyrff proffesiynol a chyflogwyr blaenllaw yn y diwydiant rydym yn gweithio gyda:

• BCS – The Chartered Institute for IT • National Cyber Security Centre (NCSC) • E-Finity • Engineering Council • Alert Logic • Cisco • Airbus • Bridewell • Fujitsu • General Dynamics • GCHQ • IBM • Information Assurance • Qinetiq • Silcox Information Security • Y Bathdy Brenhinol • Llywodraeth Cymru • Westgate Cyber Security

PROFIAD GWAITH

Mae profiad gwaith yn cynnwys gwneud lleoliadau yn y diwydiant ochr yn ochr â’ch astudiaethau. Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr eisiau recriwtio graddedigion sydd â rhywfaint o wybodaeth berthnasol a diweddar am y byd gwaith ar gyfer y diwydiant yr ydych yn bwriadu ymuno ag ef. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gwaith, oherwydd dylai pob lleoliad fod yn addas ac wedi’i deilwra i’ch llwybr gyrfa arfaethedig. Bydd gan y lleoliad gwaith ddeilliannau dysgu sy’n gysylltiedig â’ch gofynion modiwl yn ogystal â chael gwybodaeth a mewnwelediad diwydiant perthnasol.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.decymru.ac.uk/ gyrfaoedd

Gall y tîm Lleoliad Gwaith eich cefnogi gyda’ch lleoliad ar bob cam. Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau: : uswplacements@southwales.ac.uk

BWRSARIAETH TEITHIO CYFADRAN CYFRIFIADURA, PEIRIANNEG A GWYDDONIAETH Rydym ni hyd yn oed yn cynnig bwrsarieth teithio i’ch cefnogi gyda’ch costau teithio yn ystod eich blwyddyn rhyngosod. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.decymru.ac.uk/arian.

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

5


6

MENTER PDC

MENTER – CYCHWYN BUSNES A CHYMORTH I LAWRYDDION

Mae Menter PDC, sy’n rhan o Gyrfaoedd PDC, yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau menter, dechrau eu busnes eu hunain, menter gymdeithasol neu weithio’n llawrydd. Ni waeth ble rydych chi ar eich taith cychwyn busnes, gall Menter PDC helpu bob cam o’r ffordd o syniad llai manwl i lansiad eich busnes! Maent yn cynnig cymorth a mentora un i un trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi’r wybodaeth, yr hyder a’r rhwydweithiau i chi ddechrau gweithio i chi’ch hun.

DEN SYNIADAU DISGLAIR A CHYLLID

MENTER PDC

Den Syniadau Disglair yw eich cyfle i gynnig am hyd at £1,000 i roi hwb i’ch syniad disglair. Os oes gennych chi syniad busnes neu syniad ar gyfer gweithio’n llawrydd yr hoffech chi roi cynnig arno tra byddwch chi’n astudio, neu, eich bod wedi penderfynu sefydlu busnes, gweithio’n llawrydd neu ddechrau ‘busnes ar yr ochr’, yna gallai’r cyllid a’r cyngor sydd ar gael yn y Den Syniadau Disglair fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi.

ACADEMI LLAWRYDDION A SYLFAENWYR

Os oes gennych syniad ac yn barod i’w symud ymlaen, mae’r Academi Llawryddion a Sylfaenwyr yn canolbwyntio ar roi’r sgiliau, y wybodaeth a’r rhwydwaith i chi i wireddu’ch syniad. Yn ystod y tridiau dwys byddwch yn dysgu am yr agweddau ymarferol ar ddechrau busnes (gan gynnwys marchnata a chyllid) yn ogystal â datblygu sgiliau megis sesiynau sylw a rhwydweithio.

STIWDIO SEFYDLU

Stiwdio Sefydlu yw gofod deori pwrpasol y Brifysgol. P’un a ydych yn byw ger Caerdydd, Casnewydd neu Pontypridd, gallwch leoli eich busnes yn un o’n mannau cydweithio. Mae aelodau yn cael desg wedi’i neilltuo, te, coffi a Wi-Fi cyflym iawn, a lle proffesiynol i gwrdd â chleientiaid. Mae Stiwdio yn cynnig Bŵtcamps Entrepreneuriaeth wythnosol i ddatblygu eich syniad busnes, gweithio ar strategaeth farchnata a sefydlu eich hun ar gyfer llwyddiant yn ein sesiynau hyfforddi labordy arbenigol.

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

7


8

9

GWNEWCH CYFRIFIADURA YN PDC EICH GALWEDIGAETH WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA


10

ASTUDIAETH ACHOS: SAM WHATLEY, DELOITTE

SAM WHATLEY Uwch Ddadansoddwr Gwella Technoleg Seiberddiogelwch, Deloitte Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol Gwyliwch stori Sam a mwy:

Wrth dyfu i fyny, roeddwn i bob amser yn chwilfrydig am gyfrifiaduron, ond roedd seiberddiogelwch yn parhau i fod yn diriogaeth anhysbys i mi. Pan ddaeth hi’n amser dewis cwrs prifysgol, roeddwn i’n chwilio am rywbeth a oedd yn gyfarwydd ac yn heriol. Dyna pryd y darganfyddais Seiberddiogelwch Cymhwysol ym Mhrifysgol De Cymru. Mae PDC wir yn cyd-fynd â’r diwydiannau o’u cwmpas. Mae’r cwricwlwm wedi’i deilwra gyda phrofiadau ymarferol sy’n pontio’r bwlch rhwng theori a chymhwyso’r byd go iawn. Un profiad cofiadwy oedd ymarfer fforensig digidol lle buom yn efelychu gwarant chwilio mewn preswylfa. Rwyf eisoes yn gweld budd o hyn yn fy nghyflogaeth, lle mae llawer o’r tasgau rwy’n eu cyflawni o ddydd i ddydd yn debyg i aseiniadau efelychu ymarferol a wnes yn y brifysgol. Cefais fy syfrdanu gan gwmpas Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd yr amrywiaeth o gyfleoedd, ardystiadau a chymwysterau a oedd ar gael y tu hwnt i’m disgwyliadau. Os ydych chi am archwilio maes deinamig gyda phosibiliadau gyrfa gwych, mae’r cwrs hwn yn berffaith i chi.

SAM WHATLEY, DELOITTE ASTUDIAETH ACHOS

MAE’R CWRICWLWM WEDI’I DEILWRA GYDA PHROFIADAU YMARFEROL SY’N PONTIO’R BWLCH RHWNG THEORI A CHYMHWYSO YN Y BYD GO IAWN. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

11


12

ASTUDIAETH ACHOS: SAVVA PISTOLAS, NATIONAL CYBER RESILIENCE GROUP

SAVVA PISTOLAS Goruchwyliwr Llwybr Seiber, National Cyber Resilience Group Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol Gwyliwch stori Savva a mwy:

SAVVA PISTOLAS, NATIONAL CYBER RESILIENCE GROUP ASTUDIAETH ACHOS

Wnes i ddim gweld pwynt mynd i’r brifysgol ar ôl fy Safon Uwch mewn gwirionedd. Yr hobi oedd yn aros gyda mi oedd yr hyn a elwir yn ddiogelwch ymosodol (offensive security), technoleg a diogelwch gwybodaeth. Roedd cwrs Seiberddiogelwch Cymhwysol PDC yn fy nharo i fel un arbennig o ddefnyddiol oherwydd eu bod yn awgrymu bod ein holl brosiectau’n cael eu mapio ar waith go iawn a oedd wedi digwydd yn y diwydiant. Nid oedd y pwyslais ar dwf academaidd yn unig, ond ar sicrhau ein bod yn barod am swydd o’r diwrnod cyntaf. Roedd cynllun y cwrs yn drefnus: cafodd ardystiadau eu hintegreiddio i’n blwyddyn gyntaf, a chawsom gyfle hefyd i ennill cymwysterau pellach ym mlynyddoedd dau a thri, a oedd yn pwysleisio pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus. Rhan enfawr o’r hyn sy’n fy nghadw’n ysgogol ac uchelgeisiol yw pobl eraill. Mae’r teimlad o wrando ar rywun sydd mewn cariad â’u maes yn ddiguro – mae’n gallu bod yn ysbrydoledig, ac mae’n rheswm pam roedd y cwrs hwn gyda PDC mor ddeniadol o’r cychwyn cyntaf. Mae’r darlithwyr yn hynod angerddol am y pwnc ac mae digon o ymgysylltu â diwydiant gyda sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol yn y maes. Roedd yr arweiniad a gawsom, yn enwedig yn y cyfnodau cynnar, yn teimlo fel llaw gefnogol yn ein harwain trwy waith y diwydiant. Ar hyd y ffordd, fe ddechreuon ni wir ddeall pwysigrwydd gwaith tîm wrth frwydro yn erbyn heriau seiberddiogelwch.

MAE’R DARLITHWYR YN ANHYGOEL O ANGERDDOL AM Y PWNC. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

13


14

ASTUDIAETH ACHOS: NIAMH MCCONVILLE, IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU

NIAMH MCCONVILLE Dadansoddwr Cymorth a Busnes, Iechyd a Gofal Digidol Cymru Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg Gwyliwch stori Niamh a mwy:

Roedd ymuno â Phrifysgol De Cymru yn gyfnod pontio sylweddol i mi – cam heriol yn llawn dysgu ac ymrwymiad dwys. Mae bod yn fenyw mewn Cyfrifiadura, neu unrhyw faes STEM o ran hynny, yn aml yn dod â phwysau syndrom y ffugiwr. Ond sylweddolais ei fod yn ymwneud ag ymddiried yn eich gallu i ddysgu a thyfu. Rydyn ni i gyd ar y daith hon gyda’n gilydd. Mae hyder yn rhywbeth sy’n cynyddu dros amser, wedi’i siapio gan brofiadau a chamu allan o’n parthau cysur. Caniataodd y Brifysgol i mi fod yn wirioneddol greadigol a mynegi fy hun a dysgu am bobl. Nid dim ond eistedd i lawr a chodio drwy’r dydd rydych chi; rydych yn dysgu sut mae pobl yn gweithio ac yn dod i arfer â gweithio gydag eraill cyn i chi ddechrau cyflogaeth lle mae gwaith tîm yn hanfodol. Mae llawer o swyddi y gallwch fynd iddynt gyda gradd mewn Cyfrifiadureg a gyda’r cymwysterau y gallwch eu hennill yn PDC, mae llawer o ddrysau ar agor i chi. Enillais gymhwyster NCSC, sy’n dangos i gyflogwyr fod gennyf lefel benodol o arbenigedd a gallu proffesiynol.

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

MAE LLAWER O SWYDDI Y GALLWCH FYND I MEWN IDDYNT GYDA GRADD MEWN CYFRIFIADUREG. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA


16

17

BYDDWCH YN RHAN O’CH DIWYDIANT CYN I CHI RADDIO WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA


18

PRENTISIAETHAU GRADD

RHWYDWAITH75

GRADD-BRENTISIAETHAU

RHWYDWAITH75

Mae Gradd-brentisiaethau yn ffordd wych i fyfyrwyr ddod o hyd i brofiad gwaith go iawn ac i gyflogwyr lenwi bylchau sgiliau.

Mae Rhwydwaith75 yn PDC yn gynllun gradd noddedig pum mlynedd sy’n galluogi myfyrwyr i Weithio, Ennill Cyflog a Dysgu! Mae myfyrwyr Rhwydwaith75 yn gallu cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn cwmni cynnal gan ennill y sgiliau, y profiad a’r cymwysterau angenrheidiol y mae galw mawr amdanynt gan ddiwydiant.

A YW GRADD-BRENTISIAETH I MI?

Mae Prentisiaethau Gradd yn ddewis amgen i astudiaeth prifysgol draddodiadol, ac maent yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith myfyrwyr. Byddwch yn cael eich gosod mewn amgylchedd gwaith, yn cael profiad byd go iawn yn y gweithle ac yn ennill cyflog, tra ar yr un pryd yn gweithio tuag at gymhwyster gradd ar ôl cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus. Mae’r cyfuniad hwn yn ffordd wych o ennill y profiad a’r wybodaeth y bydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i waith yn y dyfodol a llwyddo mewn amgylchedd gwaith gan ei fod yn rhoi dau beth pwysig iawn i chi – cymhwyster addysg uwch a phrofiad go iawn.

Yn PDC, rydym yn cynnig y Prentisiaethau Gradd Cyfrifiadura ganlynol: BSc (Anrh) mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg BSc (Anrh) mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg (Seiberddiogelwch) BSc (Anrh) mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg (Gwyddor Data)

CYFLOGADWYEDD 100%

Mae graddedigion Rhwydwaith75 yn atyniad deniadol i gyflogwyr gan fod ganddynt y sgiliau, y profiad a’r cymwysterau y mae diwydiant yn gofyn amdanynt. Mae gan Rwydwaith75 ystadegyn cyflogadwyedd 100% lle mae’r holl raddedigion ers sefydlu’r cynllun yn 2000 wedi cael cynnig cyflogaeth ar lefel graddedigion neu uwch.

Sganiwch y cod QR neu ewch i www.network75.southwales. ac.uk/hafan/

GWEITHIO, ENNILL CYFLOG, DYSGU!

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr roi eu gwybodaeth ar waith ochr yn ochr â’u gradd, gan ennill gwybodaeth ymarferol yn ogystal â damcaniaethol. Mae gan fyfyrwyr gytundeb hyfforddai gyda’r Brifysgol ac maent yn ymgymryd â lleoliad gwaith mewn cwmni cynnal lleol.

Sganiwch y cod QR neu ewch i www.southwales.ac.uk/ cymraeg/prentisiaethau/

Yn ystod y tymor, mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad tri diwrnod yr wythnos ac yn mynychu’r Brifysgol i astudio am ddau ddiwrnod yr wythnos. Yn ystod cyfnodau gwyliau mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad bum diwrnod yr wythnos. Mae myfyrwyr yn derbyn bwrsariaeth ddi-dreth o £6,500 sy’n cynyddu £1,000 bob blwyddyn academaidd. Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, mae pob myfyriwr yn elwa o rai o’r graddau gorau a gynigir, y cyfleusterau dysgu diweddaraf, ac addysgu rhagorol.

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

19


20

ASTUDIAETH ACHOS: RICHARD FOWLER, Y BATHDY BRENHINOL

RICHARD FOWLER Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, Y Bathdy Brenhinol Gwyliwch stori Richard a mwy:

RICHARD FOWLER, Y BATHDY BRENHINOL ASTUDIAETH ACHOS

Cafodd ein cysylltiad â’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol yn PDC ei ysgogi gan ddau brif nod. Yn gyntaf, ein nod oedd cryfhau ein hadran seiberddiogelwch. Yn ail, roeddem yn awyddus i dynnu llygaid y dalent orau at ein sefydliad. Dechreuodd ein perthynas gyda sesiynau dysgu yn 2020. Yn camu ymlaen at heddiw, ac, yn ogystal â chyflogi llawer o raddedigion, rydym wedi cael y fraint o ddarlithio ar gyrsiau blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn a hyd yn oed gefnogi ymchwil academaidd trwy noddi traethodau estynedig ar lefelau Baglor a gradd Meistr. Rwyf bob amser wedi credu yn y synergedd rhwng y byd academaidd a busnes. Ein cyfrifoldeb ar y cyd yw pontio’r bwlch sgiliau seiber. Mae prifysgolion yn gosod y sgiliau technegol sylfaenol, ond cyfrifoldeb busnesau fel ein un ni yw rhoi blas o’r byd go iawn i’r meddyliau disglair hyn. Mae’n brofiad cyfoethog gweld myfyrwyr yn mynd i’r afael â briffiau prosiect byw, lle maent yn mynd i’r afael â senarios y byd go iawn a’u huno â’u dysg academaidd. Mae seiberddiogelwch yn hollbwysig i’r Bathdy Brenhinol. Wrth i ni fapio ein dyfodol, rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i ddenu’r graddedigion gorau. Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa seiberddiogelwch yw plymio’n syth i mewn i’r maes. Mae’n faes cyffrous, amrywiol sy’n esblygu’n barhaus, ac ni ddylai’r agwedd dechnegol eich dychryn; mae lle i bawb, gyda rolau ymhell y tu hwnt i dechnoleg yn unig. Gobeithiwn barhau â’r cydweithrediad hwn â PDC wrth symud ymlaen, gan roi cyfleoedd gwych i’r meddyliau disgleiriaf ym maes seiberddiogelwch.

WWW.SOUTHWALES.AC.UK/COMPUTING

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

21


22

ASTUDIAETH ACHOS: EMMA MONTGOMERY GRIMES, Y BATHDY BRENHINOL

EMMA Arweinydd Llywodraethu, Risg a Chydymffurfiaeth, Y Bathdy Brenhinol Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol Gwyliwch stori Emma a mwy:

Darparodd y cwrs Seiberddiogelwch Cymhwysol yn PDC fwy na gwybodaeth ddamcaniaethol yn unig; roedd yn cynnig rhyngweithiadau diwydiant gwirioneddol. Cawsom y fraint o weithio ar aseiniadau ochr yn ochr â phartneriaid yn y diwydiant, gan ennill dealltwriaeth ymarferol o senarios y byd go iawn. Roedd y dull hwn yn amlwg pan wnes i, ar gyfer fy nhraethawd estynedig olaf, gydweithio â’r Bathdy Brenhinol. Fe wnaeth y bartneriaeth hon nid yn unig hogi fy sgiliau ond arweiniodd at gyfweliad a chyflogaeth ddilynol. Heddiw, rwy’n goruchwylio seiber-lywodraethu, risg, cydymffurfiaeth a rheoli risg technoleg ar gyfer y sefydliad cyfan. Fe wnaeth y cwrs fy arfogi â’r cysyniadau sylfaenol sy’n hanfodol ar gyfer fy rôl seiberddiogelwch. Sicrhaodd y cyfuniad o theori ag ymarfer ymarferol ddealltwriaeth ddyfnach o gysyniadau. I unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y sector seiber: peidiwch ag oedi. Gyda’i gynnwys o safon, ei hyfforddwyr ymroddedig, a’i gysylltiadau amhrisiadwy â’r diwydiant, mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer gyrfa lwyddiannus ac amrywiol.

GARETH GEORGE, BRIDEWELL ASTUDIAETH ACHOS

GARETH GEORGE Dadansoddwr Diogelwch, Bridewell Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol

Gwyliwch stori Gareth a mwy:

Yn ystod fy nhair blynedd yn PDC, cefais sgiliau sylfaenol a oedd yn hollbwysig wrth lunio fy ngyrfa fel dadansoddwr diogelwch yn Bridewell. Dysgu am rwydweithio, dylunio rhwydwaith diogel, sgiliau SOC, a dadansoddi maleiswedd oedd sylfaen fy arbenigedd. Nid oedd cwrs Seiberddiogelwch Cymhwysol PDC yn ddim llai nag eithriadol. Nid yn unig yr oedd yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf fel canolfan gweithrediadau diogelwch a labordy fforensig digidol, ond roedd ansawdd yr addysg a’r dull ymarferol yn wirioneddol sefyll allan. Sicrhaodd y staff cefnogol a gwybodus ein bod yn ymchwilio’n ddwfn i bob pwnc, gan fy helpu i ddeall manylion cymhleth. Fel rhywun y mae’n well ganddo ddysgu trwy gymhwysiad ymarferol, roedd strwythur y cwrs yn cyd-fynd yn berffaith. Ceisiais leoliad ymarferol yn ystod fy nwy flynedd gyntaf, a arweiniodd fi at Bridewell, lle cefais interniaeth am flwyddyn. Ar ôl cwblhau fy ngradd, esblygodd fy siwrnai gyda Bridewell, gan fy rhoi mewn safle fel dadansoddwr diogelwch llawn. Mae PDC a’u cysylltiadau â’r diwydiant wedi bod yn hanfodol i’m gyrfa, gyda llwybr clir i gyflogaeth wedi’i osod ar fy nghyfer yn ystod fy astudiaethau.

I UNRHYW UN SYDD Â DIDDORDEB MEWN GYRFA YN Y SECTOR SEIBER – PEIDIWCH AG OEDI. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

MAE PDC A’I CHYSYLLTIADAU Â’R DIWYDIANT WEDI BOD YN HANFODOL I FY NGYRFA. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

23


24

ASTUDIAETH ACHOS: JAMES JOHN, BRIDEWELL

JAMES JOHN ^ Arweinydd Tim Amddiffyniad Seiber, Bridewell Myfyriwr graddedig BSc (Anrh) mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol Gwyliwch stori James a mwy:

JAMES JOHN, BRIDEWELL ASTUDIAETH ACHOS

Yn Bridewell, cwmni ymgynghori seiberddiogelwch sydd wedi’i achredu gan yr NCC, rydym yn cynnig arbenigedd o brofion hacio data i ymgynghoriaeth seiberwedd, sy’n gwasanaethu seilwaith cenedlaethol hollbwysig y DU. Mae llawer o aelodau ein tîm, gan gynnwys fy hun, yn hanu o PDC gyda balchder. Mae bod mewn lleoliad strategol ar hyd coridor yr M4, yn enwedig yn Ne Cymru (Caerdydd), yn cryfhau’r cwlwm hwn. Rydym wedi ymgysylltu’n gyson â PDC, gan ddarparu darlithoedd gwadd a rhannu mewnwelediadau diwydiant. O bynciau fel fforensig digidol a diogelwch cwmwl i sgiliau meddal fel gweithdai CV a chyfweliadau ffug, rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn barod ar gyfer diwydiant. Mae’r bartneriaeth hon o fudd i’r ddwy ochr: mae Bridewell yn cael safbwyntiau newydd gan fyfyrwyr ar brosiectau byw, wrth iddynt gael profiad ymarferol a mewnwelediadau diwydiant. O ganlyniad, mae llawer o fyfyrwyr PDC yn trosglwyddo’n ddi-dor i rolau yn Bridewell ar ôl graddio. Mae PDC yn adnabyddus am ei hagwedd ymarferol at seiberddiogelwch, a ddangosir gan ei chyfleusterau o’r radd flaenaf, y gwnes i fy hun eu defnyddio fel myfyriwr. Mae partneriaeth Bridewell-PDC yn ategiad perffaith i’r sylfeini rhagorol a osodwyd gan y cwrs, gan baratoi’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch.

MAE PDC YN ADNABYDDUS AM EI HAGWEDD YMARFEROL AT SEIBERDDIOGELWCH, A DDANGOSIR GAN EI CHYFLEUSTERAU O’R RADD FLAENAF. WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA

25


26

27

DYSGWCH FWY AM GYFRIFIADURA YN PDC

DYSGWCH FWY AM GYFRIFIADURA YN PDC Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau Cyfrifiadura israddedig ac ôl-raddedig sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Diwrnodau Agored yw’r ffordd ddelfrydol o ddarganfod y cyfleoedd sy’n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru, yn broffesiynol ac yn bersonol. Mewn Diwrnod Agored PDC, cewch gyfle i archwilio ein campysau a’n llety, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs, a chael llawer o gyngor am gymorth ac opsiynau astudio.

COFRESTRWCH LE YN EIN DIGWYDDIAD AGORED NESAF WWW.DECYMRU.AC.UK/ DIWRNODAUAGORED

WWW.DECYMRU.AC.UK/CYFRIFIADURA


Am wybodaeth am y Brifysgol yn Gymraeg: www.decymru.ac.uk. Roedd cynnwys y llyfryn hwn yn gywir adeg ei argraffu, Tachwedd 2023. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i: www.decymru.ac.uk. Cynhyrchwyd gan Adran Myfyrwyr y Dyfodol Prifysgol De Cymru. Dyluniad: True North. Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. Rhif Cofrestru 1140312.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.