Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten

Page 27

27

ANDLIGHET – tro och hopp

I

nom andlighetstemat presenteras alla mellersta Österbottens kyrkomiljöer och några gamla prästgårdar, främst vid kusten, som fortfarande är i bruk. Andlighetens idé och historia är naturligtvis inte knutna enbart till dessa objekt, men miljöerna i fråga fascinerar med sin estetiska utformning och långa arkitekturiska kontinuum. Det finns relativt få minnesmärken av äldre byggnadskultur kvar i Finland, och därför kan byggnadskulturens utveckling bäst ses just i kyrkorna – från senmedeltiden till våra dagar. Kyrkornas historia har förutom av andens män och kvinnor byggts upp även av självlärda allmogemästare. Till mästarna i mellersta Österbotten hör till exempel flera kyrkobyggare av släkten Kuorikoski, samt Biskop, Rijf, Honga och Karjalahti. Även kyrkoinventarier, kyrkmålningar och klockstaplar förtjänar att bli omnämnda. Fattiggubbarna som företrädde den tidigaste formen av fattigvård, ”grundtrygghetens pionjärer”, utgör sympatiska ut-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.