Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten

Page 17

17

SKOG – trä och tjära

I

skogstemat om mellersta Österbotten kunde man inkludera kulturhistoria och kulturarv i ansenlig mängd. På webbplatsen Genius Loci uppmärksammas särskilt tjärbränningen och tjärexporten, husbehovsnyttjandet av skog och flottningen. Särskilt mycket utrymme får Eskolabanan, på finska kallad Pikkurata, en smalspårig järnväg som i över 40 års tid användes för virkestransport och sysselsatte hundratals personer årligen. Pentti Virrankoski konstaterar i sitt historieverk att Österbotten redan på 1600-talet var en betydande tjärproducent och tjärexportör i det svenska riket. Tjärbränningen bredde ut sig överallt ända upp till älvarnas övre lopp. Ännu på 1700-talet var tjäran av större ekonomisk betydelse än till exempel sågad trävara, även om virkesleveranserna till skeppsvarven på kusten var en viktig binäring för bönderna i inlandet. Överlag var skogsutnyttjandet och handelssjöfarten på många sätt intimt förknippade med varandra.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.