Page 1

METOΧΕΣ

Alpha SYN ΝΑΥΣ Ομολογίες σε Δολλάριο ΗΠΑ συνδεδεμένες με Καλάθι Μετοχών Ναυτιλιακών εταιριών εκδόσεως 17 Οκτωβρίου 2007 με 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών

Οκτώβριος 2007

Οι Ομολογίες απευθύνονται σε επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια σε Δολλάρια ΗΠΑ και επιθυμούν να επενδύσουν μέρος αυτών για διάστημα 18 μηνών σε καλάθι μετοχών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ναυτιλίας προσδοκώντας απόδοση έως 20% από την απόδοση του καλαθιού. Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έντυπο δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές και συνάδουν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο των Ομολογιών («Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο έχει εγκριθεί την 5 Οκτωβρίου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, σε συνδυασμό με τα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτό διά παραπομπής στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), το οποίο έχει εγκριθεί την 7 Φεβρουαρίου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τόσο το Ενημερωτικό Δελτίο όσο και το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με την ελληνική μετάφραση των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους (Summary of the Base Prospectus και Summary of the Notes), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/EC της Ε.Ε. και των άρθρων 17 και 18 του Νόμου 3401/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Όποιος επιθυμεί να επενδύσει στις Ομολογίες που περιγράφονται στο παρόν έντυπο θα πρέπει, για πληρέστερη πληροφόρηση, να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο του ανωτέρω Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και των ελληνικών μεταφράσεων των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Alpha Bank (www.alpha.gr) και είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Επίσης, το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, το Ενημερωτικό Δελτίο και οι ελληνικές μεταφράσεις των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους, εφόσον ζητηθούν, είναι δυνατό να χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα Καταστήματα της Alpha Bank, δωρεάν, σε έντυπη μορφή.

Οι Ομολογίες διατίθενται μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Alpha Bank από 8 έως και 26 Οκτωβρίου 2007


Alpha SYN NAYΣ

Βασικά Χαρακτηριστικά • Διάρκεια 18 μήνες • Νόμισμα εκδόσεως είναι το Δολλάριο ΗΠΑ • Επένδυση σε Καλάθι Μετοχών1 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία Με την επένδυση στις Ομολογίες, παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να συμμετάσχει στον κλάδο της ναυτιλίας μέσω πέντε ναυτιλιακών εταιριών, που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και των Βρυξελλών και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγo στη μεταφορά ξηρού ή υγρού φορτίου παγκοσμίως.

• Μέγιστη απόδοση 20%

  Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη των Ομολογιών συνδέεται με την Απόδοση Καλαθιού, δηλαδή το 70% του μέσου όρου της μεταβολής της Αξίας Καλαθιού σε έξι συγκεκριμένες, τριμηνιαίες Ημερομηνίες Εκτιμήσεως. Η μέγιστη απόδοση του επενδυτή από τις Ομολογίες δεν μπορεί να υπερβεί το 20%.

• 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών, εφόσον η εξόφληση γίνει στη λήξη.

• Δυνατότητα του επενδυτή να πωλήσει τις Ομολογίες πριν από τη λήξη τους,

σε τιμή που ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την τιμή στην οποία ο επενδυτής είχε αγοράσει τις Ομολογίες.

• Ελάχιστο ποσό επενδύσεως

  Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και εν συνεχεία πολλαπλάσιο των Δολλαρίων ΗΠΑ 5.000.

Κατηγοριοποίηση Επενδύσεως Υποκείμενη Αξία

Επιτόκια

Συνάλλαγμα

Μετοχές

Αγαθά

Άλλο

Χρονικός Ορίζοντας

1 – 2 έτη

3 – 4 έτη

Περισσότερα από 5 έτη

Εγγύηση Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών στη λήξη

Μικρότερη του 100%

100%

Μεγαλύτερη του 100%

Επενδυτικός Στόχος

Εισόδημα

Ανάπτυξη

Μικτός

1

Οι όροι που αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες επεξηγούνται στην ενότητα “Συνοπτικοί Όροι”

02


Κλάδος ναυτιλίας Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας (International Maritime Organization (IMO), ιστοσελίδα http://www.imo.org), η παγκόσμια ναυτιλία εξυπηρετεί πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, μέσω της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων οικονομικά, με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο όρος ναυτιλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών εργασιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό της δυναμικότητας πλοίων, περίπου 59%, δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου πρώτων υλών αλλά και επεξεργασμένων προϊόντων. Οι μεταφορές για αυτή την κατηγορία πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγω μέσω φορτηγών πλοίων τύπου cargo ships, bulk carriers και containers. Μερίδιο ίσο με το 25% κατέχουν τα δεξαμενόπλοια (tankers) με τη μεταφορά υγρού φορτίου, όπως πετρέλαιο και προϊόντα αυτού αλλά και συγκεκριμένα είδη χημικών προϊόντων. Το υπόλοιπο μερίδιο καλύπτεται από τα επιβατηγά πλοία, κρουαζερόπλοια και άλλα.

Λοιπά Επιβατηγά πλοία

4%

Δεξαμενόπλοια

25%

12%

Πλοία τύπου cargo

38%

Πλοία τύπου container

Πλοία τύπου Bulk Carrier

14%

7%

03


Alpha SYN NAYΣ

Καλάθι Μετοχών και συνοπτική περιγραφή Εταιριών Οι Μετοχές που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών είναι οι ακόλουθες: Μετοχήi

Εταιρεία

Χρηματιστήριο

1

Frontline Ltd

Νέας Υόρκης

2

Compagnie Maritime Belge SA

Βρυξελών

3

Diana Shipping Inc

Νέας Υόρκης

4

Tsakos Energy Navigation Ltd

Νέας Υόρκης

5

General Maritime Corp

Νέας Υόρκης

Frontline Ltd Η εταιρία έχει έδρα τις Βερμούδες και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη μεταφορά πετρελαιοειδών με στόλο ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων. Επίσης, η εταιρία δραστηριοποιείται στη ναυλομεσιτική αγορά καθώς και στην αγοραπωλησιών πλοίων. Σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Μαΐου 2007, η εταιρία είχε υπό εκμετάλλευση στόλο αποτελούμενο από 81 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πετρελαιοφόρα πλοία, ενώ παράλληλα είχε 12 νέα πλοία υπό κατασκευή. Η συνολική χωρητικότητα του στόλου, προσεγγίζει τα 19,35 εκατομμύρια dwt, ενώ η μέση ηλικία των πλοίων είναι 10 έτη με το αντίστοιχο μέγεθος για το σύνολο του κλάδου να εκτιμάται σε 9,3 έτη. Με στοιχεία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, η συνολική αξία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν USD 3,5 δις. (Πηγές: Ιστοσελίδα της εταιρίας www.frontline.bm, Bloomberg).

Compagnie Maritime Belge SA Είναι όμιλος εταιριών, έχει έδρα την Αμβέρσα, Βέλγιο και κύρια δραστηριότητα τη μεταφορά ξηρού φορτίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της θυγατρικής BOCIMAR, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2006, είχε υπό εκμετάλλευση στόλο αποτελούμενο από 18 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία καθώς επίσης και 13 πλοία υπό κατασκευή. Η συνολική χωρητικότητα του στόλου προσεγγίζει τα 3,9 εκατομμύρια dwt. Επιπλέον, η εταιρία δραστηριοποιείται, ανάμεσα σε άλλους και στους κλάδους της αγοράς ακινήτων, διαχειρίσεως εφοδιαστικών αλυσίδων και στις αερομεταφορές. Με στοιχεία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, η συνολική αξία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο των Βρυξελών ήταν EUR 1,7 δις. (Πηγές: Ιστοσελίδα της εταιρίας www.cmb.be, Bloomberg).

Diana Shipping Inc H εταιρία έχει έδρα τις νήσους Μάρσαλ και δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού φορτίου, κυρίως σιδηρομεταλλευμάτων, γαιάνθρακα και σιτηρών. Μετά την αναμενόμενη παράδοση όλων των νεότευκτων πλοίων έως το τέλος του 2007, ο στόλος της εταιρίας θα αποτελείται από 19 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, με συνολική χωρητικότητα 2,2 εκατομμύρια dwt και μέση ηλικία 3,1 έτη. Με στοιχεία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, η συνολική αξία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν USD 1,6 δις. (Πηγές: Ιστοσελίδα της εταιρίας www.dianashippinginc.com, Bloomberg).

04


Tsakos Energy Navigation Ltd Η εταιρία έχει έδρα τις Βερμούδες και δραστηριοποιείται στη μεταφορά πετρελαίου και παραγώγων προϊόντων του. Σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2007, η εταιρία είχε υπό ιδιοκτησία στόλο αποτελούμενο από 40 δεξαμενόπλοια διαφόρων κατηγοριών, με συνολική χωρητικότητα 4,5 εκατομμύρια dwt, καθώς και 13 ακόμα πλοία υπό κατασκευή. Με στοιχεία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, η συνολική αξία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν USD 1,4 δις. (Πηγές: Ιστοσελίδα της εταιρίας www.tenn.gr, Bloomberg).

General Maritime Corp Η εταιρεία έχει έδρα τις νήσους Μάρσαλ και δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών της στη μεταφορά πετρελαιοειδών, κατά κύριο λόγο, στην Καραϊβική θάλασσα, στη Νότιο και Κεντρική Αμερική, στις Η.Π.Α, στη Δυτική Αφρική καθώς και στη Βόρειο θάλασσα. Η εταιρία έχει στην κατοχή της ιδιόκτητο στόλο αποτελούμενο από 28 δεξαμενόπλοια, ενώ δύο ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή, με την παράδοσή τους να αναμένεται έως το τέλος του έτους. Με στοιχεία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, η συνολική αξία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν USD 871,52 εκατομμύρια. (Πηγές: Ιστοσελίδα της εταιρίας www.generalmaritimecorp.com, Bloomberg).

Στο διάγραμμα απεικονίζεται ιστορική προσομοίωση της χρηματικής αξίας ενός καλαθιού, που επενδύει ισομερώς στις μετοχές που συνδέονται με τις Ομολογίες από το 2002 έως σήμερα. Η αρχική αξία του καλαθιού στις 10.9.2002 ισούται με 100 και προκύπτει από την ισομερή επένδυση στις τέσσερις μετοχές αρχικά, ενώ γίνεται αναπροσαρμογή του καλαθιού σε πέντε μετοχές όταν στις 2.3.2005 ξεκινάει η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρίας Diana Shipping Inc στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι Μετοχές (και συνεπώς οι Ομολογίες) δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

05


Alpha SYN NAYΣ

Τρόπος καθορισμού αποδόσεως Στους υπολογισμούς που ακολουθούν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν οιαδήποτε φορολογική παράμετρος. Την Ημερομηνία Λήξεως των Ομολογιών, ο επενδυτής θα λάβει ανά Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών, ποσό ίσο με το γινόμενο των (i) Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και (ii) το άθροισμα (α) 100% και (β) Απόδοση Καλαθιού. • Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 • Μέγιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 6.000 Η Απόδοση Καλαθιού υπολογίζεται με βάση τον κάτωθι τύπο: Απόδοση Καλαθιού = Ελάχιστο [20,00%; Μέγιστο [0,00%;(70% x Απόδοση)]] Δηλαδή η Απόδοση Καλαθιού είναι το αποτέλεσμα (εκφρασμένο σε ποσοστό τοις εκατό) από το γινόμενο του ποσοστού 70% και της Αποδόσεως. Η ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού είναι 0,00% και η μέγιστη Απόδοση Καλαθιού είναι 20,00%. Ειδικότερα, για κάθε Μετοχή, στις Ημερομηνίες Εκτιμήσεως λαμβάνεται η Τιμή Κλεισίματος και υπολογίζεται η αξία της κάθε Μετοχής σε σχέση με την Αρχική Τιμή Κλεισίματός της. Ο μέσος όρος των αξιών των πέντε Μετοχών σε κάθε Ημερομηνία Εκτιμήσεως αποτελεί την Αξία Καλαθιού για τη συγκεκριμένη Ημερομηνία Εκτιμήσεως. Η Απόδοση ισούται με το μέσο όρο της πράξεως (Αξία Καλαθιού - 1) για τις έξι Ημερομηνίες Εκτιμήσεως.

Υποθετικά Παραδείγματα Οι Ομολογίες εξοφλούνται την Ημερομηνία Λήξεως Ο Πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Ομολογιών, σε σχέση με τρία υποθετικά σενάρια για την Απόδοση Καλαθιού, βάσει υποθετικών τιμών για την Αξία Καλαθιούt σε κάθε μία από Ημερομηνίες Εκτιμήσεως. Αξία Καλαθιούt Σενάριο

1η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

2η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

3η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

4η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

5η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

6η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

Απόδοση

Απόδοση Καλαθιού

Ποσό Αποπληρωμής στη Λήξη

1

100,00%

95,00%

90,00%

80,00%

75,00%

70,00%

-15,00%

0,00%

USD 5.000

2

105,00%

110,00%

115,00%

115,00%

120,00%

125,00%

15,00%

10,50%

USD 5.525

3

115,00%

130,00%

135,00%

145,00%

155,00%

160,00%

40,00%

20,00%

USD 6.000

06


Σενάριο 1 Η Απόδοση ισούται με το μέσο όρο της πράξεως (Αξία Καλαθιού - 1) για τις έξι Ημερομηνίες Εκτιμήσεως, ήτοι -15,00% (υπολογίζεται ως 1/6 x [(100,00% - 1) + (95,00% - 1) + (90,00% - 1) + (80,00% - 1) + (75,00% - 1) + (70,00% - 1)]), η Απόδοση Καλαθιού ισούται με την ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού, ήτοι 0,00% καθώς το γινόμενο του 70% και της Αποδόσεως είναι αρνητικό (υπολογίζεται ως Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, 70,00% x (-15,00%))] = Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, -10,50%]) και το Ποσό Αποπληρωμής στη Λήξη ανά Ονομαστική Αξία Ομολογίας ισούται με USD 5.000 ( USD 5.000 x (100,00% + 0,00%)).

Σενάριο 2 Η Απόδοση ισούται με το μέσο όρο της πράξεως (Αξία Καλαθιού - 1) για τις έξι Ημερομηνίες Εκτιμήσεως, ήτοι 15,00% (υπολογίζεται ως 1/6 x [(105,00% - 1) + (110,00% - 1) + (115,00% - 1) + (115,00% - 1) + (120,00% - 1) + (125,00% - 1)]), η Απόδοση Καλαθιού ισούται με το γινόμενο του 70% και της Απόδοσης, ήτοι 10,50% καθώς είναι μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης Αποδόσεως Καλαθιού (υπολογίζεται ως Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, 70,00% x 15,00%)]) = Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, 10,50%]) και το Ποσό Αποπληρωμής στη Λήξη ανά Ονομαστικά Αξία Ομολογίας ισούται με USD 5.525 ( USD 5.000 x (100,00% + 10,50%)).

Σενάριο 3 Η Απόδοση ισούται με το μέσο όρο της πράξεως (Αξία Καλαθιού - 1) για τις έξι Ημερομηνίες Εκτιμήσεως, ήτοι 40,00% (υπολογίζεται ως 1/6 x [(115,00% - 1) + (130,00% - 1) + (135,00% - 1) + (145,00% - 1) + (155,00% - 1) + (160,00% - 1)]), η Απόδοση Καλαθιού ισούται με τη μέγιστη Απόδοση Καλαθιού, ήτοι 20,00%, καθώς το γινόμενο του 70% και της Αποδόσεως υπερβαίνει τη μέγιστη Απόδοση Καλαθιού (υπολογίζεται ως Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, 70,00% x 40,00%)] = Ελάχιστο [20,00%, Μέγιστο (0,00%, 28,00%)]) και το Ποσό Αποπληρωμής στη Λήξη ανά Ονομαστικά Αξία Ομολογίας ισούται με USD 6.000 (USD 5.000 x (100,00% + 20,00%)). Ειδικότερα, για την κατανόηση του τρόπου υπολογισμού της ποσοστιαίας Αξίας Καλαθιού σχετικά με το Σενάριο 2 και τις δύο πρώτες Ημερομηνίες Εκτιμήσεως παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα:

Τιμή Κλεισίματος Μετοχή 1

Μετοχή 2

Μετοχή 3

Μετοχή 4

Μετοχή 5

Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως

45,00

50,00

25,00

70,00

30,00

1η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

51,30

47,00

29,25

67,90

30,90

105,00%

2η Ημερομηνία Εκτιμήσεως

50,85

52,50

26,75

81,20

32,70

110,00%

Αξία Καλαθιούt

Όπου: Την πρώτη Ημερομηνία Εκτιμήσεως, η Αξία Καλαθιού1 θα ισούται με το μέσο όρο των αξιών των πέντε μετοχών, σε σχέση με την Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως, ήτοι 105,00% (υπολογίζεται ως [1/5 x [(51,30/45,00) + (47,00/50,00) + (29,25/25,00) + (67,90/70,00) + (30,90/30,00)] = 1/5 x (114,00% + 94,00% + 117,00% + 97,00% + 103,00%)) και Τη δεύτερη Ημερομηνία Εκτιμήσεως, η Αξία Καλαθιού2 θα ισούται με το μέσο όρο των αξιών των πέντε μετοχών, σε σχέση με την Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως, ήτοι 110,00% (υπολογίζεται ως [1/5 x [(50,85/45,00) + (52,50/50,00) + (26,75/25,00) + (81,20/70,00) + (32,70/30,00)] = 1/5 x (113,00% + 105,00% + 107,00% + 116,00% + 109,00%)). Η μέγιστη ετησιοποιημένη απόδοση των Ομολογιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μέγιστη Απόδοση Καλαθιού (20%) ισούται με 12,72% ενώ η ελάχιστη ετησιοποιημένη απόδοση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού (0%) ισούται με 0,00%.

07


Alpha SYN NAYΣ Οι Ομολογίες πωλούνται πριν από την Ημερομηνία Λήξεως Αν ο επενδυτής επιθυμεί να πωλήσει τις Ομολογίες πριν από τη λήξη τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει από την πώληση θα ισούται με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 ανά Ονομαστική Αξία Ομολογιών) επιβαρυνόμενο με κόστος προεξοφλήσεως την ημέρα που ο επενδυτής πωλεί τις Ομολογίες, που θα υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Δολλάριο ΗΠΑ για την εναπομένουσα διάρκεια, όπως εμφανίζεται στη σελίδα Reuters USDDEPO=, πλέον περιθωρίου 0,25%. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής την 10 Δεκεμβρίου 2007 (494 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Λήξεως) επιθυμεί να πωλήσει τις Ομολογίες και ότι το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Δολλάριο ΗΠΑ διάρκειας 494 ημερών την 10 Δεκεμβρίου 2007 είναι 5,00%. Ανεξαρτήτως του πως έχει κινηθεί η τιμή των μετοχών που αποτελούν το Καλάθι Μετοχών μέχρι εκείνη τη στιγμή, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει ο επενδυτής ανά Ονομαστική Αξία Ομολογιών από την πώληση των Ομολογιών την ημέρα αυτή, θα είναι Δολλάρια ΗΠΑ 4.660,97, που ισούται με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000) απομειούμενο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο 5,00% πλέον περιθωρίου 0,25% ως ακολούθως: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 / [(1+5,25%)(494/360)].

08


Κίνδυνοι Ο επενδυτής θα πρέπει να μελετήσει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και το αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο. Η αγορά των Ομολογιών εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους και ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που έχουν τη γνώση και την εμπειρία σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, προκειμένου να μπορέσουν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη από την επένδυση στις Ομολογίες. Πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση οι ενδεχόμενοι αγοραστές των Ομολογιών θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τη φύση των Ομολογιών, τον βαθμό εκθέσεως στους κινδύνους καθώς και ότι έχουν εκτιμήσει, σε σχέση με την παρούσα οικονομική κατάστασή τους και τα επενδυτικά τους κριτήρια, όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου των σελίδων από 11 έως 15) και στο αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο (σελίδες από 13 έως 14). Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη υπολογίζεται με βάση την απόδοση του Καλαθιού όπως αυτή υπολογίζεται στις Ημερομηνίες Εκτιμήσεως σε σχέση με την Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ότι οι Ομολογίες διαφέρουν από τα συνηθισμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από τον Εκδότη στο πλαίσιο του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, με την έννοια ότι η απόδοση από τις Ομολογίες εξαρτάται από την απόδοση των Μετοχών που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών σε κάθε Ημερομηνία Εκτιμήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να σχηματίσουν τη δική τους άποψη για τα οφέλη από μία επένδυση που συνδέεται με το Καλάθι Μετοχών, στηριζόμενοι σε δική τους έρευνα όσον αφορά στις Μετοχές που το απαρτίζουν και την απόδοσή τους. Παρατίθενται επιγραμματικά κίνδυνοι που συνδέονται με τις Ομολογίες, τον Εκδότη και τον Εγγυητή Εκδόσεως: • Μη ύπαρξη ενεργούς, οργανωμένης αγοράς για την αγοραπωλησία των ομολογιών • Κίνδυνος προερχόμενος από τη μη ύπαρξη εγγυημένης αποδόσεως • Φορολογικές επιπτώσεις • Πιστωτικός κίνδυνος του Εκδότη και του Εγγυητή Εκδόσεως • Λοιποί κίνδυνοι του Εγγυητή Εκδόσεως (κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός, ρευστότητας κ.ά.) • Σύγκρουση συμφερόντων • Προσαρμογές στους όρους των Ομολογιών σε συγκεκριμένα γεγονότα όπως διανομή μερισμάτων, ανάκληση μετοχών, αγορά ιδίων μετοχών κ.ά., καθώς επίσης και λόγω εταιρικών γεγονότων όπως ενδεικτικά: συγχωνεύσεις, διασπάσεις, διαγραφές από χρηματιστήρια, πτώχευση του εκδότη της Μετοχής κ.ά., λόγω πρόσθετων γεγονότων όπως ενδεικτικά: μεταβολή στη νομοθεσία, αύξηση του κόστους αντιστάθμισης κινδύνου κ.ά., • Κίνδυνος πρόωρης λήξεως για φορολογικούς λόγους, λόγω υπερημερίας, λόγω συγκεκριμένων εταιρικών γεγονότων όπως ενδεικτικά ανωτέρω λόγω πρόσθετων γεγονότων όπως ενδεικτικά ανωτέρω ή σε περίπτωση που καταστεί παράνομη η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκδότη από τις Ομολογίες.

09


Alpha SYN NAYΣ Συνοπτικοί Όροι Με την επιφύλαξη των όρων που περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις των Ομολογιών» [Terms and Conditions of the Notes] στις σελίδες 22 έως 40 του Ενημερωτικού Δελτίου των Ομολογιών.

Εκδότης: Εγγυητής Εκδόσεως: Ομολογίες: Είδος Ομολογιών:

Alpha Credit Group PLC Alpha Bank AE USD 5,000,000 Equity Linked Notes due 17 April 2009 linked to a Basket of Shares Κύριες Ομολογίες, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση (senior, unsecured), οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος εκδόσεως μεσοπρόθεσμων τίτλων (European Medium Term Note) της Alpha Credit Group PLC, θυγατρικής της Alpha Bank, με την εγγύηση της Alpha Bank ΑΕ.

Πιστοληπτική Διαβάθμιση:

Moody’s A3 / S&P BBB+ / Fitch A-

Περίοδος Προσφοράς:

Από 8 έως και 26 Οκτωβρίου 2007

Μέθοδος Προσφοράς:

Η προσφορά των Ομολογιών πριν την Ημερομηνία Εκδόσεως εξαρτάται από την έκδοσή τους. Αιτήσεις επενδύσεως μπορούν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων του Διαθέτη. To ελάχιστο ποσό επενδύσεως ανά επενδυτή είναι Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Διαθέτης: Ημερομηνία Εκδόσεως:

Alpha Bank AE 17 Οκτωβρίου 2007

Ημερομηνία Λήξεως:

17 Απριλίου 2009

Nόμισμα Εκδόσεως:

Δολλάρια ΗΠΑ («USD»)

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: Τιμή Εκδόσεως:

Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 100,00% της Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών

Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη:

Ανά Ονομαστική Αξία Ομολογιών ποσό που ισούται με το γινόμενο των (i) Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και (ii) το άθροισμα των (α) 100% και (β) Απόδοση Καλαθιού. Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 Μέγιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 6.000

Απόδοση Καλαθιού:

Ποσοστό (τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε: Ελάχιστο [20,00%; Μέγιστο (0,00%;70% x Απόδοση)] όπου, Απόδοση =

Αξία Καλαθιού

, όπου

Αξία Καλαθιού

είναι το άθροισμα της πράξεως (Αξίας Καλαθιούt -1) για t=1 έως 6.

10


Συνοπτικοί Όροι Mετοχή

Αξία Καλαθιούt =

Mετοχή

, όπου

Mετοχή Mετοχή

είναι το άθροισμα του πηλίκου Mετοχή προς Mετοχή Mετοχή είναι η Τιμή Κλεισίματος της Μετοχήςi (όπου i=1 έως 5) για την Ημερομηνία Εκτιμήσεωςt (όπου t=1 έως 6) Mετοχή είναι η Αρχική Τιμή Κλεισίματος της Μετοχήςi (όπου i=1 έως 5) Καλάθι:

Το καλάθι που περιλαμβάνει τις Μετοχές: Μετοχήi

Τιμή Κλεισίματος: Ημερομηνίες Εκτιμήσεως:

Εταιρεία

Κωδικός Bloomberg

Χρηματιστήριο

1

Frontline Ltd

FRO US

Νέας Υόρκης

2

Compagnie Maritime Belge SA

CMB BB

Βρυξελών

3

Diana Shipping Inc

DSX US

Νέας Υόρκης

4

Tsakos Energy Navigation Ltd

TNP US

Νέας Υόρκης

5

General Maritime Corp

GMR US

Νέας Υόρκης

Για κάθε Μετοχή και κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως, η επίσημη τιμή κλεισίματος αυτής της Μετοχής στο Χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται. 17 Ιανουαρίου 2008 (t=1), 17 Απριλίου 2008 (t=2), 17 Ιουλίου 2008 (t=3), 17 Οκτωβρίου 2008 (t=4), 17 Ιανουαρίου 2009 (t=5) και η Ημερομηνία Τελικής Εκτιμήσεως (t=6). Αν κάποια από τις ημερομηνίες αυτές δεν είναι Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών για μία Μετοχή, τότε λαμβάνεται η αμέσως επόμενη Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών για αυτή τη Μετοχή.

Ημερομηνία Τελικής Εκτιμήσεως:

1 Απριλίου 2009 και αν η ημερομηνία αυτή δεν είναι Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών για μία Μετοχή, η αμέσως επόμενη Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών για αυτή τη Μετοχή.

Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως:

Η Ημερομηνία Εκδόσεως

Αρχική Τιμή Κλεισίματος: Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών: Φορολογία:

Εφαρμοστέο Δίκαιο: ISIN:

Για κάθε Μετοχή, η επίσημη τιμή κλεισίματος αυτής της Μετοχής στο Χρηματιστήριο οπού διαπραγματεύεται, την Ημερομηνία Αρχικής Εκτιμήσεως. Για κάθε Μετοχή, κάθε ημέρα για την οποία το Χρηματιστήριο είναι προγραμματισμένο να είναι ανοικτό για συναλλαγές. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παρακρατείται φόρος επί οποιουδήποτε εισοδήματος αποφέρουν οι Ομολογίες κατά τη λήξη με συντελεστή 10% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου. Αγγλικό XS0320795809

08 11


Alpha SYN NAYΣ

Το παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, παραθέτει συνοπτική περιγραφή των Ομολογιών που αναφέρονται σε αυτό και δεν αποτελεί σύσταση, προσφορά προς πώληση, πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή πρότασή μας για επένδυση στις Ομολογίες ή σύναψη άλλης συναλλαγής ούτε αποδοχή εκ μέρους μας τέτοιας προτάσεως. Η αναλυτική περιγραφή των όρων των Ομολογιών περιέχεται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό Δελτίο των Ομολογιών (που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί στην αγγλική γλώσσα και υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο) και οποιαδήποτε σύνοψη των όρων αυτών δεν είναι δυνατόν να εκθέσει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν έναν δυνητικό επενδυτή. Οποιαδήποτε αναφορά σε πλεονεκτήματα ή κινδύνους της επενδύσεως στις Ομολογίες βασίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά των Ομολογιών και ενδεχομένως δεν καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο δυνητικό επενδυτή, ούτε είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου (Risk Factors) που εκτίθενται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό Δελτίο. Τυχόν πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα τιμών, επιτοκίων ή δεικτών δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση διαβεβαίωση εκ μέρους μας για τη μελλοντική τους εξέλιξη, ιδίως επειδή οι οργανωμένες αγορές αξιών και ειδικότερα οι τιμές των Μετοχών υπόκεινται σε διακυμάνσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Τυχόν εκτιμήσεις ως προς τη μελλοντική εξέλιξη τιμών, επιτοκίων ή δεικτών που περιγράφονται στο παρόν έντυπο και κάθε σχετική προφορική ή γραπτή ανάλυσή του αντανακλούν καλόπιστα παραδοχές με βάση τη διαθέσιμη σε εμάς πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς και της περιγραφόμενης συναλλαγής. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω παραδοχές και εκτιμήσεις είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη σε εμάς είναι πλήρης και ακριβής. Το νόμισμα εκδόσεως είναι το Δολλάριο ΗΠΑ. Οι δυνητικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στις Ομολογίες με διαθέσιμα κεφάλαια σε νόμισμα διαφορετικό από το Δολλάριο ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι οποιαδήποτε μετατροπή από και σε Δολλάριο ΗΠΑ μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην αξία, τιμή ή απόδοση της επενδύσεως τους, λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ενεργούμε ως πιθανοί αντισυμβαλλόμενοι των περιγραφόμενων (ή άλλων) συναλλαγών και όχι ως οικονομικοί ή επενδυτικοί σύμβουλοι για τις περιγραφόμενες ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές. Η Alpha Bank δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον με ρητή γραπτή συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επομένως, πριν συνάψετε την περιγραφόμενη ή οιαδήποτε άλλη συναλλαγή, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τη συναλλαγή, να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της και να σταθμίσετε τις οικονομικές επιπτώσεις, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα από τη σύναψή της, καθώς και την καταλληλότητά της για τους σκοπούς που επιδιώκετε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε αν, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να συμβουλευθείτε ανεξάρτητα οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς ή άλλους συμβούλους της επιλογής σας, όπως εσείς θα κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιμο. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν στη σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Securities Act) και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή για λογαριασμό ή προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων που λογίζονται «πρόσωπα Ηνωμένων Πολιτειών» (“U.S. persons”).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ένα από τα 370 Καταστήματα Alpha Bank ή την ιστοσελίδα www.alpha.gr

Alpha Shipping Shares  

Alpha Bank - Shipping Shares

Alpha Shipping Shares  

Alpha Bank - Shipping Shares

Advertisement