Page 1

Skjoldskolen et specialundervisningstilbud for unge


HELTIDSUNDERVISNINGEN PÅ SKJOLDSKOLEN Heltidsundervisningen er et anderledes undervisningstilbud til unge i Hedensted kommune fra 7-9(10) klassetrin. Vi er underlagt Ungdomsskoleloven, og tilbuddet er en del af Ungdomsskolen Hedensted. I dagligdagen virker vi som et selvstændigt undervisningstilbud med gode undervisningsfaciliteter, værksted og store udearealer. Tilbuddet er normeret til 15 elever. Vi har til huse Skolevej 6, Skjold, 7130 Juelsminde. FORMÅL FOR HELTIDSUNDERVISNINGEN Vi arbejder målrettet på, gennem en god relation med eleverne, at skabe en platform for faglig og menneskelig udvikling. Vi tilstræber, at alle elever føres op til Folkeskolens Afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Formålet er at skabe mulighed for senere inklusion til videre uddannelse og arbejdsliv. HELTIDSUNDERVISNINGENS VÆRDIGRUNDLAG Skolen skaber et ungemiljø i trygge rammer, hvor eleverne oplever succes og derigennem motiveres til ny læring. Vi lægger vægt på, at alle unge trives, involveres, får medindflydelse og tager ejerskab. Skolen anser tæt, synlig, konsekvent og anerkendende voksenkontakt, som forudsætning for en positiv og realistisk selvopfattelse hos eleven. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen i samarbejde med den enkelte elev ud fra dennes faglige og sociale niveau. Vi anser det positive samarbejde med familierne som et vigtigt omdrejningspunkt. Vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde med PPR, socialforvaltningen, UU-vejleder og andre relevante samarbejdspartnere. HVEM KAN KOMME PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN Heltidsundervisningen er for unge, der på den ene eller trives i den almindelige folkeskole. Dette kan følelsesmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. kendetegnes ofte som unge mennesker, der har brug for af eget liv.

anden måde ikke skyldes sociale, Vores målgruppe støtte til mestring

OPTAGELSE PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN Optagelse sker ved, at skoleleder for distriktsskolen eller skolepsykolog indstiller til kommunens visitationsudvalg, som derefter træffer beslutning om placering. Heltidsundervisningen har stor erfaring med løbende optag af elever. For at sikre, at elevens behov og skolens tilbud og muligheder passer sammen, skal optagelsen på skolen godkendes i kommunens visitationsudvalg. DAGEN / UNDERVISNINGEN PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN


Skoledagen på heltidsundervisningen starter kl. 08.30 og slutter mandag og fredag kl.13.45, tirsdag onsdag og torsdag dog kl.14.45. På heltidsundervisningen arbejder vi undervisningsdifferentierende på små hold. Vi søger i størst muligt omfang at inddrage IT i undervisningen, samt at tage hensyn til den enkeltes læringsstil. Der undervises i fagene dansk, engelsk og matematik. Herudover tilbyder vi en lang række af forskelligartede aktiviteter/fag, der kan foregå både indendørs og udendørs. Dette er eksempelvis sport, madlavning, kreative værksteder, træsløjd, gokarts, motorlære og mountainbikes. I den forbindelse laver vi ofte nogle aktiviteter som kræver en privattegnet ulykkesforsikring. Vi bestræber os på at foretage ud-af-huset aktiviteter med jævnlige mellemrum. Der foregår en løbende evaluering af eleverne, hvor der særligt i opstartsperioden forekommer faglige tests. Herved sikrer vi, at undervisningen tager det optimale udgangspunkt for den enkelte elev. Derudover udarbejder vi også statusrapporter på alle elever, som også indeholder faglige og sociale mål for den enkelte elev. Vi arbejder med individuelt tilrettelagte praktikforløb i forhold til afklaring af elevens fremtidige uddannelsesvalg. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDET PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN Heltidsundervisningen anser skole/hjem-samarbejdet som særdeles vigtigt for at opnå de bedst mulige betingelser for elevens udvikling. Vi afholder derfor årligt tre skole/hjem – samtaler samt to forældremøder. Eleverne deltager som udgangspunkt altid i skole/hjem-samtalerne. Hver elev bliver efter indskrivning tildelt en kontaktlærer. Vi ser gerne at al kommunikation om eleven m.m. fortrinsvis foregår gennem denne kontaktlærer. ØVRIGE PRAKTISKE OPLYSNINGER OM HELTIDSUNDERVISNINGEN På heltidsundervisningen har vi en kostordning, som betyder at eleverne får morgenmad og frokost på skolen. Egenbetalingen til dette 10 kr. pr. skoledag. Pengene bliver opkrævet pr. girokort hvert halvår. Elever på heltidsundervisningen vil som udgangspunkt få stillet en bærbar computer til rådighed på skolen. Denne er til skolebrug og må ikke tages med hjem, men opbevares på skolen. Eleven er selv ansvarlig for denne. Skolen har en minibus som benyttes til ture ud af huset. Vi har mulighed for at tage på Studietur. Der vil på sådanne ture være en egenbetaling på ca. 1500,-. Denne tur indgår som en del af undervisningen. Cirka 14 dage inde i et nyt skoleår vil vi normalt tage på en 2 dages introtur. Denne tur indgår som en del af undervisningen.


Transport til skolen sker som udgangspunkt med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde dog med taxa. Skolen er ikke ansvarlig for denne ydelse, som vi rekvirerer hos Undervisningsafdelingen i Hedensted Kommune. Vi følger Hedensted Kommunes ferieplan for folkeskolerne. NÅR OPHOLDET PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN SLUTTER Når man efter kortere eller længere tids skoleforløb forlader skolen, er det skolens målsætning, at eleven kan inkluderes til fortsat uddannelse eller erhvervsliv REGLER PÅ HELTIDSUNDERVISNINGEN Det er ikke tilladt for eleverne at medbringe og indtage sodavand, slik og chips mm. i skoletiden, med mindre det er efter forudgående aftale med personalet. Rygning er forbudt på matriklen. På heltidsundervisningen forventer vi, at man udviser gensidig accept og respekterer alles ret til at være her. Vi forventer en ordentlig tone og at man efterkommer personalets anvisninger. I forbindelse med sygdom/fravær skal I kontakte elevens kontaktlærer eller alternativt afdelingsleder på 23 11 78 42.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: Skjoldskolen Skolevej 6 • 7130 Juelsminde Tlf. 75 68 22 49 / 23 11 78 42 Afdelingsleder Nikolaj Daugaard Hansen Nikolaj.d.hansen@hedensted.dk Web: www.hed-ungdom.dk

Folder Skjoldskolen