Page 1

ISSN 2300-8652

04 (2013)

SOŁECTWA: ADAMOWO, BARŁOŻNIA GOŚCIESZYŃSKA, BERZYNA, BŁOCKO, CHORZEMIN, GOŚCIESZYN, KARPICKO, KĘBŁOWO, NIAŁEK WIELKI, NOWA DĄBROWA, OBRA, NOWA OBRA, NOWE TŁOKI, NOWY WIDZIM, POWODOWO, RUDNO, STARY WIDZIM, STRADYŃ, STARA DĄBROWA, ŚWIĘTNO, TŁOKI, WILCZE, WRONIAWY

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Samorządu Miejskiego w Wolsztynie pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia. Niech te Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez zmartwień, trosk i codziennego pośpiechu, w gronie rodziny i przyjaciół. Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność, a także spełnią się wszelkie zamierzenia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie Bogusława Tuchocka

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

6 grudnia br. na Wolsztyńskim Rynku rozbłysły iluminacje świąteczne i rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Maluchy wzięły udział w specjalnie przygotowanych biegach. Mikołaje wraz z elfami i śnieżynkami zbierały listy a na wszystkie dzieci czekała słodka niespodziana. Czas umiliły zespoły z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Śpiewano kolędy. Nawet śnieżna zamieć nie przeszkodziła w świętowaniu. Burmistrz Andrzej Rogozinski życzył mieszkańcom spokojnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.


str. 2

SESJA RADY MIEJSKIEJ XXXIV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

Na początku Sesji Skarbnik gminy Irena Jakubczyk poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały związanej z rozdysponowaniem przyznanego dofinansowania subwencji oświatowej w wysokości 20 tys. zł. Środki te mają być przeznaczone na doposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie. Rada przychyliła się do tej propozycji i w dalszej części obrad głosowała za przyjęciem uchwały. Po przedstawieniu sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym radni zgłaszali uwagi i zadawali pytania. Wiceprzewodniczący Maciej Wojciechowski wypowiedział się odnośnie przebudowy ul. Przemysłowej, a dokładniej skrzyżowania z ulicą St. Żeromskiego. Zwrócił uwagę, że należałoby poprawić skręt w kierunku Poznania. Problem dotyczy głównie samochodów ciężarowych z materiałami wielkogabarytowymi. Grzegorz Wysocki, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, odpowiedział, że temat tego łuku był już kilkakrotnie dyskutowany, ale na sygnał radnego będzie on jeszcze raz rozpatrzony.

GRUDZIEŃ 2013

że należy przekonać wszystkich sceptyków, ponieważ taka profilaktyka ogranicza zachorowania na tę chorobę, co poświadczają dane Światowej Organizacji Zdrowia. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czeszak poprosił o bardzo rozważne podejście do tej sprawy w oparciu o uznane autorytety w medycynie, ponieważ rejestruje się także przypadki negatywnego działania szczepionki. Zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska powiedziała, że są prowadzone także rozmowy z wolsztyńskim Rotary Club na temat włączenia się w tę istotną profilaktykę. Przewodniczący Komisji budżetowej Tomasz Tomiak podkreślił, że zadaniem gminy jest współfinansowanie procesu szczepienia, a nie nakłanianie do szczepienia, taką decyzję każdy uczestnik programu musi podjąć samodzielnie. Dyskusję zakończył Burmistrz Andrzej Rogozinski ogłaszając, że gmina otrzymała zgodę komisji na opracowanie projektu.

nego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października br. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 56 zł za 1 dt. Podjęto uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i działalności gospodarczej w Kębłowie. Z wnioskiem o sporządzenie takiego planu, na działkach o pow. ok. 3,75 ha położonych w Kębłowie, wystąpił właKultura na poziomie ściciel nieruchomości, który ubiega się o koncesję na W dalszej części Sesji przedłożono informacje dotyczące wydobycie kruszywa. Miejscowy plan zagospodarowania O Sądzie i Szpitalu Na Sesji o zabranie głosu poprosił także Starosta Wolsz- funkcjonowanie jednostek kultury w gminie Wolsztyna. przestrzennego umożliwi eksploatację i prowadzenie tyński Ryszard Kurp. Poinformował radnych, że wspólne Przewodnicząca Rady Bogusława Tuchocka wyraziła sło- działalności gospodarczej na terenach o niskiej bonitacji gleb (klasa VI). Także jednogłośnie przyjęto uchwałę odnośnie programu współpracy na 2014 rok Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gospodarowanie odpadami

starania samorządów odnośnie przywrócenia sądu rejonowego w Wolsztynie opłaciły się, wszystko wskazuje na to, że jesienią przyszłego roku wznowi pracę na wcześniejszych uwarunkowaniach administracyjnych. Odniósł się także do spraw szpitala i oferowanego wsparcia przez samorząd gminny. Wkrótce radnym będą przedstawione szczegółowe koncepcje dalszego funkcjonowania lecznicy, w tym szczególnie sprawa dostosowania do wymogów unijnych. W opinii Starosty sytuacja w szpitalu powiatowym nie jest tak dramatyczna, jak przedstawia to sam dyrektor. Wszelkie zaległości finansowe są wypłacane. Odmiennego zdania na Sesji był radny Antoni Janik, który twierdził, że wzięcie kredytu pod zastaw kontraktów nie świadczy dobrze o funkcjonowaniu SPZOZ.

Walka z rakiem Podczas obrad wywiązała się także dyskusja na temat szczepienia ochronnego przed rakiem szyjki macicy. Sekretarz gminy Hanna Sitkowska poinformowała, że do gminy zgłosiła się międzynarodowa firma rozprowadzająca te szczepionki. Przeprowadzono konsultacje z innymi gminami, które wchodzą w ten program oraz z wolsztyńskimi lekarzami. Wkrótce zostanie opracowany plan wejścia w życie tej profilaktyki. Zostanie podjęta także współpraca z samorządem powiatowym na temat współfinansowania projektu. Radny Maciej Wojciechowski, w imieniu Inspekcji Sanitarnej, poprosił o skoordynowanie działań w tej materii. Podkreślił,

wa uznania dla działalności Muzeum Regionalnego, Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn. Zgłoszono także kilka wniosków. Radny Marian Zembrowski postulował o miejsce w Muzeum Marcina Rożka na prace Edwarda Przymuszały. Dyrektorka Zofia Chwalisz odpowiedziała, że powstał projekt utworzenia izby pamięci o historii powojennej Wolsztyna w oficynie Roberta Kocha i tam mogłoby się taka ekspozycja znaleźć. Będzie także uwzględniona sugestia Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego Wolsztyna, aby eksponować ogród Rożka od strony promenady.

Uchwały podjęte Na Sesji podjęto także kilka ważnych uchwał. Między innymi obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głów-

Jednym z ostatnich punktów Sesji były zapytania radnych w sprawie gospodarki odpadowej w gminie Wolsztyn. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” Krzysztof Piasek. Przypomniał założenia obowiązującej ustawy, która weszła w życie od 1 lipca br. Odniósł się do wywiązywania z obowiązków przez właścicieli nieruchomości. 5090 zobowiązało się do obowiązku segregacji, natomiast 1535 właścicieli się tego nie podjęło, czyli segreguje 22.799 osób w gminie Wolsztyn (83,4 proc.), a 4.532 tego nie czyni (16,6 proc.). Wydłużenie czasu odbioru poza miesiącami wakacyjnymi przyczyniło się do wzrostu segregacji tworzyw sztucznych o ponad 100 proc. Znacznie udało się ograniczyć ilość odpadów. Przy tej tendencji prawdopodobnie nie będzie potrzeby korygowania opłaty, która jest teraz wnoszona. Radna Barbara Bajon zapytała, czy w okresie jesiennym można by było zorganizować specjalny wywóz liści. Przewodniczący wyjaśnił, że tego typu odbiór nie był objęty przetargiem i związane jest to z dodatkowymi opłatami. Zaznaczył jednak, że przez pierwsze miesiące funkcjonowania ustawy zbierane są sugestie od właścicieli nieruchomości i niewykluczone, że taka usługa będzie w następnym okresie uruchomiona. Radny Krzysztof Czeszak zapytał, czy można zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów do systemu dwutygodniowego. Przewodniczący odpowiedział, że jeszcze w grudniu zostanie dostarczony właścicielom posesji cały pakiet 26 worków do tworzyw i 6 do makulatury, jeżeli skończą się na przykład w sierpniu, to kolejne otrzymają nieodpłatnie. Zachodzi jednak ewentualność, że nie będzie zwiększana częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych a tylko tworzyw sztucznych. Na zakończenie tej części posiedzenia radny Zenon Ziomek apelował, że powinno się zwracać uwagę na sposób segregacji tworzyw sztucznych, choćby w kwestii niezakręcania butelek, ponieważ wtedy można więcej odpadów zmieścić w worku. Przypominamy, że pełna relacja filmowa z Sesji znajduje się na stronie internetowej: www.wolsztyn.pl, natomiast uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie publikowane są na stronie www.bip.wolsztyn.pl.


GRUDZIEŃ 2013

WIEŚ ADAMOWO

str. 3

POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ… ADAMOWO Sołtys Adamowa Sylwester Żok: Adamowo liczy obecnie 1011 mieszkańców. Jestem sołtysem już trzecią kadencję. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Krzysztof Piątyszek, Arkadiusz Michalski, Eugeniusz Buśko, Irena Olszewska, Krzysztof Rostkowski, Fryderyk Kaczmarek, Andrzej Duber oraz Roman Itner. Czy to jest ta sama wioska, którą pamięta Pan sprzed kilkudziesięciu lat? Nasza miejscowość bardzo się zmieniła w ostatnich czasach, teraz jesteśmy takim zapleczem mieszkalnym dla Wolsztyna. Na wytyczonych działkach powstają ciągle nowe domy. Niewiele mamy już gospodarstw rolnych, może naliczyłbym z dziesięć, które utrzymują się wyłącznie z pracy na roli. Jest parę gospodarstw, które zajmują się uprawą pieczarek, są zakłady rzemieślnicze, głównie zajmujące się budownictwem, są firmy transportowe… Ośrodkiem kultury w Waszej miejscowości jest zapewne Szkoła… Tak, często ja i Rada Sołecka współpracujemy ze Szkołą. Ona jest potrzebna. Były plany, aby ją zamknąć, dlatego że uczęszczało do niej mało dzieci, ale na szczęście Rada Miejska przychyliła się do prośby mieszkańców i mamy filię. Szkoła pełni bardzo ważną rolę, bo jest przynajmniej okazja się poznać. Ludzie się często nie znają. Na przykład ta strona z drugą – tzw. „Piekiełkiem”, dawniej „Małym Niałkiem”. Jesteśmy wioską bardzo rozległą. Jak kładli linię energetyczną, to wyszło 11 kilometrów, ale to z wszystkimi zakamarkami, tak naprawdę mamy długość około 6 kilometrów. Szkoła jest taką okazją do spotkania się i poznania. Organizujemy w roku parę imprez integracyjnych, na przykład „Dzień seniora”, „Dzień kobiet”, Festyn rodzinny. Bardzo się cieszę, że za mojej kadencji wznowiło działalność Koło Gospodyń Wiejskich, które także chętnie bierze udział w różnych uroczystościach naszej wsi. Na naszych mieszkańców zawsze można liczyć. Co zrobiono, co potrzeba... Przydałby się chodnik przy naszej drodze, ale to droga powiatowa, a ten samorząd ma napięty budżet, inne ważniejsze wydatki i pewnie tak szybko się tej inwestycji nie doczekamy, ale cały czas mamy nadzieję. W 2011r. - w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”- wyremontowaliśmy wiejską świetlicę, zostało trochę pieniędzy, ale o wydaniu zadecydujemy w przyszłym roku. Teraz razem z gminą finansujemy projekt budowy drogi od oczyszczalni do posesji pana Jęczmionki.

Szkoła Filialna w Adamowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu Marcin Tajchert, dyrektor Szkoły Śmiało można powiedzieć, że od pierwszego września nic się nie zmieniło w funkcjonowaniu Szkoły. Dzieci mają bardzo dobrą opiekę. Funkcjonuje świetlica. To taki dodatkowy twór wymuszony przez obecne czasy, rodzice są teraz bardzo zapracowani. Dodatkowe cztery godziny zagospodarowuje specjalna firma. Pani, która jest przez nich zatrudniona jest pracownikiem naszej placówki, dlatego też dzieci cały dzień są z osobami, które znają. To jest dobry pomysł, wiem, że „podłapują” go już inne szkoły w gminie. Ta placówka jest zadbana, środki dydaktyczne nabywane są na bieżąco. Mieliśmy w tym roku awarię pieca, ale dzięki funduszom z gminy wszystko udało się szybko naprawić. Chcę jeszcze podkreślić, że dzieci w Adamowie są bardzo dobrze przygotowywane do nauki. Kiedy ostatnio przeglądaliśmy wyniki egzaminu szóstoklasisty pod względem tego, z której szkoły uczniowie przyszli do Starego Widzimia, okazało się, że wszystkie reprezentują wysoki poziom. Można to zresztą sprawdzić, nasza Szkoła miała jeden z najwyższych wyników w regionie. Album o Wolsztynie 12 grudnia br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera odbyła się promocja albumu fotograficznego „Wolsztyn mniej znany”. Autorką książki jest pani Elżbieta Kaszyńska. To pierwsza publikacja tego typu o współczesnym Wolsztynie. Pomysł na wydanie albumu pojawił się rok temu i jest wynikiem połączenia zainteresowań autorki fotografią oraz zamiłowania do naszego miasta. W albumie znalazło się ponad 120 zdjęć. „Wolsztyn mniej znany” prezentuje miasto i jego najważniejsze obiekty. Za pomocą zdjęć przedstawione jest w nim serce Wolsztyna i oddana jest jego atmosfera. Ukazane miejsca często są nieznane nie tylko dla przyjezdnych, ale również i dla mieszkańców. W albumie zawarte są zdjęcia przyrody, głównych ulic, najważniejszych budynków czy atrakcji turystycznych oraz zakamarków uliczek. Zdjęcia ułożone są w proponowaną trasę miejsc, które warto zobaczyć. Wyrazy uznania za pomysł i zmysł artystyczny otrzymała również pani Ela z rąk zastępczyni Burmistrza Justyny Mikołajewskiej. Spotkanie uświetniła Klaudia Tomiak pięknie śpiewając polskie kolędy, a na pianinie towarzyszyła jej Irmina Marszałek.

Grażyna Kramarek, nauczycielka Od września Szkoła w Adamowie jest filią Szkoły w Starym Widzimiu. Mamy teraz po jednym oddziale w każdym roczniku w klasach 1-3 oraz dwie grupy przedszkolne. Razem mamy 77 dzieci nie tylko z Adamowa, ale i z Komorowa. Dzieci są bardzo kochane i chętne do działania. Bierzemy udział we wszystkich konkursach, w których się da, na szczeblu gminnym, a czasem – rejonowym. Ostatnio zdobyliśmy laury za udział w V Gminnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się w Świętnie. Często nasza Szkoła pełni też taką rolę kulturotwórczą we wsi. Każdego roku organizowany jest festyn rodzinny, przygotowujemy Jasełka, wystawiane na wiejskiej sali, przychodzi bardzo dużo rodziców i mieszkańców. Trochę się zmartwiliśmy, kiedy pojawiły się plany likwidacji naszej placówki, bo wszelkie sprawy związane z kulturą wsi to głównie działalność Rady Rodziców i Szkoły. Na szczęście zostaliśmy filią. Teraz chwalimy sobie taką organizację, współpracę i obsługę, gdyż przyjeżdża do nas na przykład pedagog i logopeda z Widzimia. Dyrektor jeden dzień w tygodniu poświęca naszej Szkole, tj. w każdy czwartek, to miły człowiek i dobry organizator. Jako grono pedagogiczne jesteśmy z tej filialnej sytuacji bardzo zadowoleni. Jeżeli Komorowo nie odbierze dzieci w przyszłym roku i przyjdą następne, zachęcone dobrą ofertą edukacyjną, myślę, że nie będzie problemu z funkcjonowaniem placówki. Warto jeszcze wspomnieć, że prowadzimy stronę internetową Szkoły, gdzie umieszczamy wszystkie informacje o działalności placówki. Wiem, że rodzice tam często zaglądają. Małgorzata Wita, nauczycielka Muszę podkreślić, że w naszej szkole szczególnie dbamy o wychowanie patriotyczne. Z okazji świąt państwowych odbywają się specjalne apele, jak ostatnio z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci umieją zaśpiewać wszystkie zwrotki Hymnu, Roty... Każdego roku jedziemy na cmentarz składać kwiaty i znicze na grobach powstańców wielkopolskich, żołnierzy oraz ofiar II wojny światowej.


str. 4

AKTUALNOŚCI

GRUDZIEŃ 2013

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa w PCK W dniu 4 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu, a także spotkanie w ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi. Pamiątkowymi medalami oraz odznakami wyróżniono honorowych dawców i działaczy. Odznaczenie Honorowe PCK za długoletnią społeczną pracę na rzecz PCK w Wolsztynie otrzymała Maria Kotkowiak. Pamiątkowe Medale z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa otrzymali:

1.Ryszard Kurp 2.Andrzej Rogozinski 3.Mariola Bielecka 4.Roman Wieczorek 5.Wojciech Sitkowski Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp wręczyli odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym osobom: ZHDK I stopnia (po oddaniu 18 l krwi) 1. Janusz Błoch 2. Krzysztof Matysiak 3. Jarosław Rabiega 4. Piotr Koczorowski 5. Rafał Tomiński ZHDK II stopnia (po 12 l krwi) 1. Zbigniew Frankowski 2. Marian Leśny 3. Krzysztof Matysiak 4. Jarosław Rabiega 5. Piotr Koczorowski 6. Robert Kuczyk 7. Tomasz Opaska 8. Małgorzata Paszkiewicz 9. Adam Skrzypczak 10. Józef Wieczorek 11. Rafał Tomiński ZHDK III stopnia (po 6 l krwi) 1. Leszek Bauta 2. Bożena Ceglarek 3. Adam Jabłoński 4. Sławomir Jaworski 5. Krzysztof Matysiak 6. Jarosław Rabiega 7. Dariusz Kryszak 8. Mateusz Kazubski 9. Robert Kuczyk 10. Wiesława Olejniczak 11. Małgorzata Paszkiewicz 12. Piotr Śliniński 13. Leszek Wyrwiński 14. Kamil Weihs 15. Dariusz Urbaniak

Kierownik ZR PCK Maria Janowicz

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

Mamy dzisiaj bardzo dużo odznaczeń dla Zasłużonych Honorowych Dawców. Ale trzeba podkreślić, że ostatnimi laty pojawiło się także mnóstwo młodych dawców szczególnie z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Tam nauczyciel Grzegorz Lemański ma zorganizowaną grupę uczniów. Systematycznie oddają krew w naszym punkcie krwiodawstwa. Mamy też zorganizowane koło przy Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Oblaci też oddają krew kilka razy w roku. Można liczyć, że ogólnie na naszym ternie jest ponad 80 zarejestrowanych dawców. Krew tutaj oddawana jest przewożona do Poznania i tam poddawana obróbce.

Jako Burmistrz jestem dumny z tego, że na naszym regionie tak prężnie działa koło Honorowych Dawców Krwi. To bezcenny dar, który w wielu wypadkach decyduje o życiu. To niezwykli ludzie, którzy często spontanicznie reagują, jeżeli któryś z mieszkańców naszego miasta nagle potrzebuje krwi. Podziękowania należą się także Zarządowi PCK za ofiarną pracę. Samorząd gminny często pomaga przy organizowaniu uroczystości PCK i HDK.

Przewodniczący Klubu Krwiodawstwa przy PCK Wojciech Sitkowski Wolsztyński Klub istnieje już od kilkudziesięciu lat. Pełnię tę funkcję już drugą kadencję. Przede mną kierował Klubem pan Hulalka. Obecnie mamy już ponad 40 członków. Do naszej organizacji można się już zapisać po pierwszym oddaniu krwi. Gmina Wolsztyn jest szczególnym miejscem. Ludźmi kieruje tu taka bezinteresowność. Każdy z nas miał kiedyś przypadek, że ktoś z rodziny, z przyjaciół potrzebował pomocy i trzeba było oddać krew. To najpiękniejsza forma pomocy. Sam oddałem już ponad 25 l.

Dzień Kolejarza W dniu 25 listopada br. obchodzone było Święto Kolejarza ustanowione w dzień świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki tej grupy zawodowej. To ważny dzień szczególnie dla Wolsztyna, z racji słynnej na cały świat Parowozowni, która nieprzerwanie obsługuje jeżdżące maszyny. Obecni oraz już niepracujący kolejarze uczestniczyli wspólnie w mszy św. w Kościele Farnym, po niej świętowano w restauracji, gdzie była okazja do złożenia życzeń czy dyskusji o przyszłości wolsztyńskiej kolei. Tradycją stało się, że także Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Lokomotywa” w Wolsztynie zgodnie ze swoją nazwą obchodzi Dzień Kolejarza. 25 listopada, dokładnie w dniu tego święta, urządzono specjalną i niezwykłą wystawę! Kto mógł i chciał, to przynosił gadżety o kolei: książki, czapki kolejarskie, krawaty, tory i ciuchcie, piękne albumy o parowozach itp. Przedszkole odwiedził zaprzyjaźniony Naczelnik naszej Parowozowni w Wolsztynie Mariusza Kokornaczyk. Była to przede wszystkim doskonała okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawostek: na przykład ile waży parowóz, ile ton węgla spala na trasie Wolsztyn-Poznań, jak się kieruje trasą pociągu, jak szybko jeździ zabytkowa ciuchcia. Pytań zadawano wiele. Były konkursy, zabawy, czytanie książki Juliana Tuwima i piosenki o pociągu. W samo południe przedszkolaki wybrały się na dworzec, obejrzeć nadjeżdżająca ciuchcię. Dzieci złożyły życzenia kolejarzom, wręczyły kwiaty i zaśpiewały sto lat. Był to bardzo miły dzień. Wszyscy uczestnicy uroczystości stwierdzili, że oglądać parowozy to dla „Jedynki” atrakcja nie tylko w dniu święta kolejarza. Mają przyjemność widzieć je każdego dnia z okien Przedszkola.


GRUDZIEŃ 2013

AKTUALNOŚCI

str. 5

Trwają prace nad odnowieniem parku miejskiego w Wolsztynie Inspektor nadzorów terenów zieleni Agnieszka Szczecińska Czy wie Pani o tym, że wolsztynianie mają wyjątkową słabość do tego parku? Wielkie wrażenie zrobiła na mnie dokumentacja projektowa dotycząca rewaloryzacji parku miejskiego w Wolsztynie przygotowana przez Łukasza Dworniczaka. Park ma fantastyczną historię i jest wyjątkowym miejscem. Jak tu przyjechałam pierwszy raz, to się zakochałam w tym miejscu, więc naturalne jest niejako moje zaangażowanie w pracę na tym terenie i żeby wszystko było zgodne ze sztuka ogrodniczą. Na czym to odnowienie parku będzie polegało ? Projekt rewaloryzacji podzielony jest na kilka etapów. On obejmuje dwa aspekty. Pierwszy obejmuje prace związane z przebudowa dróg oraz drugi – jako moja specjalizacji – związany z zielenią. Prace będą związane głównie z zagospodarowaniem centrum, czyli otoczenia pałacu. My jesteśmy teraz w tym pierwszym etapie, kiedy zakładana była zieleń w tych skrajnych częściach parku. Najważniejsze prace jednak będą dotyczyły frontu, przestrzeni przed pałacem. W parku rosną gatunki roślin i drzew bardzo nietypowe dla tych terenów... Faktycznie pojawiają się tutaj gatunki rzadsze. Dobór gatunkowy ograniczony jest tym, że w przestrzeni zabytkowej nie możemy wprowadzać czegoś, czego nie było tutaj wcześniej. Będziemy odtwarzać te, które z racji swojej krótkowieczności już wypadły, a te długowieczne zostaną oczywiście zachowane i wykonana zostanie pielęgnacja. Kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wyglądem parku? Materiał roślinny, który został posadzony jest dobry, już dojrzały, natomiast praktyka ogrodnicza wskazuje na to, że od momentu posadzenia roślin mniej więcej po trzech latach powinniśmy obserwować efekt, który zaplanował projektant. A taki pełny rozwój roślin w przypadku tych, które są teraz sadzone, głównie krzewy i drzewa, to okres od 5 do 8 lat. Zastępca naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Barbara Matuszczak Skąd pomysł, aby wziąć się za odnowienie naszego parku ? Muszę powiedzieć, że Burmistrz Wolsztyna już od kilku lat mówił o potrzebie odnowienia parku i przywrócenia mu dawnej świetności. Zawsze jednak były jakieś ważniejsze cele oraz inwestycje, a więc i brak środków. Dlatego dopiero od dwóch lat pracowaliśmy nad tym z dr. Łukaszem Dworniczakiem z Politechniki Wrocławskiej. W pierwszym etapie zrobiono inwentaryzację drzewostanu, a później opracowywano koncepcję. Obejmuje ona nie tylko nasadzenia, ale i nawierzchnie dróg i ścieżek, także małą architekturę, czyli nowe ławki, kosze, lampy. Tomasz Brudzynski, mieszkaniec gminy Wolsztyn, napotkany spacerowicz Czyli będzie to jeszcze piękniejsze miejsce na spacery i odpoczynek? W ostatnim etapie będą wymienione nawierzchnie ścieżek. Planujemy tu także wybudowanie placu zabaw. Jeżeli uda nam się sięgnąć po środki unijne, to powstanie tu taki plac dla dzieci, Mieszkam tu od niedawna, właściwie uciekłem z wielkiego miasta, aby w drugiej połowie życia odpocząć od zgiełku. Prawie codziennie spaceruję po naszym parku. Cieszę jakiego w Wolsztynie jeszcze nie było

się, że będzie odnowiony. Trochę się na tym znam, pracuję w branży budowlanej zajmującej się także ogrodami i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem fachowości To pewnie sporo będzie kosztowało... prac. Mam tylko wielką nadzieję, że nie zostanie to powyrywane przez jakiś wandali,. W tym roku dostaliśmy 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Staramy Wolsztyn zasługuje na to, aby mieć piękne miejsce do odpoczynku. Nawet wybieram się się także o dofinansowanie z tego samego działu, ale już Funduszu Narodowego. do Burmistrza, aby porozmawiać z nim o przywróceniu rzeźb, które widziałem tu na dawnych fotografiach. Może zwrócić się do lokalnych artystów ?

Burmistrz Wolsztyna otrzymał wyróżnienie - Burmistrz przychylny inwestorowi W dniu 26 listopada we Wrześni odbyła się uroczystość 10 - lecia Centrum Obsługi Inwestora, gdzie Burmistrz Wolsztyna Rogozinski otrzymał okolicznościowe wyróżnienie „Wójt, Burmistrz, Prezydent przychylny inwestorowi” za aktywne działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej samorządu. Podpisanie umowy na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego W dniu 28 listopada br. Burmistrz Wolsztyna podpisał umowę dot. zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową przepustu rowu miejskiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Gajewskich”. Wybrany Wykonawca to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik z Wolsztyna. Wartość zadania: 508.763,37 zł (brutto). Termin realizacji zadania: 18 kwietnia 2014r.

Spotkanie organizacyjne w sprawie Święta Wolności W dniu 11 grudnia br. w Urzędzie odbyło się I spotkanie organizacyjne celem omówienia programu obchodów „Jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności”. Za pół roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wyborów w Polsce po 1945r. Choć z perspektywy czasu ocenia się je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były prawdziwe: niesfałszowane i nieokupione represjami. Ich konsekwencją są zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat - nie bacząc na konsekwencje - walczyli o wolną Polskę i to ich poświęcenie należy godnie uczcić. Byli wśród nich również mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej. Na spotkaniu uznano, że koniecznie należy zainaugurować przygotowania do obchodów święta w dniu 4 czerwca 2014 r.

Zryw z wizytą w Berlinie W dniu 28 listopada zarząd Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Zryw” Wolsztyn przebywał z wizytą w zaprzyjaźnionym klubie kajakarskim w Berlin-Grinau. Zacieśniona współpraca rozpoczęła się dwa lata temu. Wynikiem rozmów z Prezydentem Niemieckiego Klubu PCB Grinau było podpisanie kolejnego porozumienia. Młodzież „Zrywu” weźmie udział w zawodach i w zgrupowaniu w Berlinie, natomiast zawodnicy z Niemiec przyjadą z podobną rewizytą do Wolsztyna. Warto podkreślić, że na rzecz wolsztyńskiego Klubu strona niemiecka przekazała motorówkę z silnikiem, przeznaczoną do zabezpieczenia treningów naszych kajakarzy.


str. 6

AKTUALNOŚCI

GRUDZIEŃ 2013

Wigilia w wolsztyńskim Domu Dziecka 7 gudnia br. W Domu Dziecka "Droga" w Wolsztynie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Goście przełamali się opłatkiem, złożyli dzieciom moc życzeń oraz ofiarowali prezenty. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski na ręce Dyrektorka placówki, Wojciecha Kowalczyka, złożył dar w postaci dofinansowania karnetów na Miejską Pływalnię. Razem z Burmistrzem Wolsztyna i Sekretarzem Gminy Hanną Sitkowską w uroczystości wzięli udział również Ryszard Kurp Starosta Wolsztyński, Jacek Skrobisz Wicestarosta, Adam Rogalewski kierownik PCPR, przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Lübben, dr Antoni Bochm Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, proboszcz Sławomir Majchrzak, Jarosław Frąckowiak zastępca Komendanta Policji oraz Wojciech Lis Kierownik Gminnego Centrum Informacji.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie

Schodołaz gąsienicowy dla wolsztyńskiego Szpitala

W środę 11 grudnia br. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się ostatnie w br. posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, prezesi OSP oraz dowódca JRG Wiesław Tomys. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału dh Andrzej Rogozinski. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie dotyczące udziału strażaków z gminy Wolsztyn w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w 2013 roku. W następnej części obrad przegłosowano i podjęto uchwały w sprawie: kalendarzowego planu działania Zarządu Oddziału na 2014 rok oraz harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych, które odbędą się w dniach 15.01. do 7.02.2014 roku. Ponadto prezesi OSP otrzymali informację dotyczącą wpłat pozyskanych w ramach 1% za rok podatkowy 2012. Kolejnym punktem były podziękowania za społeczną pracę w 2013 roku dla członków Zarządu, komisji rewizyjnej oraz zaproszonych gości, które złożył Prezes Zarządu Oddziału druh Andrzej Rogozinski. Na zakończenie obrad druh Prezes złożył wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom KP PSP i ochotnikom życzenia zdrowych, spojonych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2014 roku.

Samorząd Miasta Wolsztyna stara się w miarę swoich możliwości wspierać potrzeby bardzo ważnych społecznie instytucji, takich jak choćby Szpital Powiatowy w Wolsztynie. W ostatnich dniach został przekazany do użytku kolejny już schodołaz gąsienicowy, niezbędny przy transporcie rannych i chorych pacjentów, szczególnie z wielokondygnacyjnych budynków. Tym razem urządzenie zostało zakupione w równych częściach przez Samorząd Gminy Wolsztyn i Siedlec. Jak wynika z relacji ratowników, jest to sprzęt niezastąpiony do pokonywania wąskich klatek schodowych.

Sukcesy sportowe UKS 3 Wodnik Wolsztyn W listopadzie br. odbyła się druga edycja Grand Prix Śremu 2013/2014 w pływaniu. Właśnie tam, w niedzielne popołudnie, spędzali czas zawodnicy z UKS „3 Wodnik Wolsztyn”. Po pierwszych zawodach pełnych dyskwalifikacji, mobilizacja była bardzo duża, a trener Krzysztof Bimkiewicz założenie miał jedno – startujemy bez „dyskwy”. I udało się to osiągnąć. Wszyscy pływacy doskonale wykonali zadanie, i nie dość że technicznie było wszystko dobrze, to i osiągane rezultaty również dawały powody do dumy. Najlepiej w tych zawodach wypadł Nikodem Woga (2002), który w obu swoich konkurencjach pokonał wszystkich rywali, uzyskując rewelacyjne czasy 50m delfinem w 0:36,01 oraz 100m grzbietem 1:23,59. Dzięki temu podskoczył w tabeli na IV miejsce, a gdyby nie dyskwalifikacja w poprzednich zawodach, mógłby być nawet pierwszy. W najmłodszej kategorii wśród chłopców III miejsce na 50m stylem dowolnym zajął Hubert Woga (2004), osiągają czas 0:36,62. W tabeli generalnej jest 6. Dobry występ na 50m stylem motylkowym zaliczyła Oliwia Bimkiewicz (2001), której do trzeciego miejsca zabrakły setne sekundy, a uzyskała czas 0:38,65. Zajmuje w tabeli 6 miejsce. Tuż za nią na 7 miejscu jest Anna Dechnik (2001), a 8 Daria Rogozinska (2001). Wiktoria Woga utrzymała swoje 6 miejsce, dzięki dobremu występowi na 50m delfinem uzyskując 0:36,37. Wszystkich zainteresowanych wynikami wolsztynian, zapraszamy na stronę internetową 3wodnikwolsztyn.pl. Święta już tuż, tuż, Mikołaj za nami a sezon pływacki w pełni. Nasi wolsztyńscy miłośnicy pływania, mają oprócz przygotowań przedświątecznych, wiele innych obowiązków na głowie. Dnia 29 listopada w Chodzieży odbyły się Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych. Na starcie stawiła się reprezentacja Powiatu Wolsztyńskiego składająca się z 34 zawodników, których poprowadził trener Krzysztof Bimkiewicz. Wiek startujących był różny, najmłodsi zawodnicy to dzieci z III klasy szkoły podstawowej, a najstarsi to pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla jednych były to pierwsze zawody, a dla innych kolejny sprawdzian umiejętności i okazja do bicia „życiówek”. I tak właśnie było. Wyniki rywalizacji okazały się być zaskakujące dla zawodników oraz dla trenera. Nie brakowało indywidualnych popisów, a także zespołowej współpracy i mobilizacji w konkurencjach sztafetowych. Łącznie przywieziono do Wolsztyna 15 medali indywidualnych, 3 medale za sztafety i puchar za III miejsce w punktacji generalnej wśród chłopców. Indywidualne medale zdobyli: Hubert Woga (2004) – dwa złote medale – 25m stylem dowolnym i 25m stylem grzbietowym, Mikołaj Horowski (1998) – dwa srebrne medale – 50m st. dowolnym i 50m st. motylkowym, Zuzanna Kocąka (2000) – dwa srebrne medale – 50m st. klasycznym i 50m st. grzbietowym, Nikodem Woga (2002) – medal srebrny i brązowy – 50m st.dowolnym i 50m st.grzbietowym, Olga Stęsik (1995) – medal srebrny i brązowy – 50m st. klasycznym i 50m st. Dowolnym, Wiktoria Woga (1998) – złoty medal – 50m stylem klasycznym, Zofia Kocąka (2001) – złoty medal – 50m stylem klasycznym, Oliwia Bimkiewicz (2001) – srebrny medal – 50m stylem grzbietowym, Anna Dechnik (2001) – brązowy medal – 50m stylem klasycznym, Kacper Chrzanowski (2002) – brązowy medal – 50m stylem klasycznym. Medale w sztafecie zdobyli: Złoty medal – 4x25m st. dowolnym, dziewczyny ze szkoły podstawowej klasy IV – VI – Zosia Kocąka, Ania Dechnik, Oliwia Bimkiewicz i Agata Dudziak; Srebrny medal – 4x25m st. dowolnym, chłopcy ze szkoły podstawowej klasy IV – VI – Kacper Chrzanowski, Nikodem Woga, Dominik Rogoziński, Patryk Woga; Brązowy medal – 4x50m st.dowolnym, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – Filip Kowalski, Mateusz Piechocki, Oskar Wieczorek, Tomasz Kubik.


GRUDZIEŃ 2013

URZĄD MIEJSKI

str. 7

PRZYJAZNY URZĄD… z wizytą w Wydziale Spraw Obywatelskich Rozmowa z Naczelnikiem Joanną Przybyłą - Jakie zmiany w kwestiach meldunkowych wprowadzono w mijającym roku? Zmodyfikowano ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. z późniejszymi zmianami. Jedną z najważniejszych zmian jest ta, która mówi, że nie ma konieczności wymeldowania się z miejsca pobytu stałego w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Całą procedurę wykonamy w tym urzędzie, w którym ma nastąpić zameldowanie na nowy pobyt stały. Wystarczy wypełnić druk zgłoszenie zameldowania na pobyt stały. Oprócz tego warto zauważyć, że przy zameldowaniu nie ma już obowiązku podawania informacji o wykształceniu czy obowiązku wojskowym. Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku, z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik może m.in. zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Zniesione zostały także sankcje karne, m.in. dla obywateli polskich czy Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Ponadto zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz UE na pobyt czasowy, nie przekraczający 3 miesięcy. Nie ma już także obowiązku meldunkowego dla wczasowiczów czy turystów. - Czy dużo mieszkańców gminy Wolsztyn, którzy mieli stały pobyt na naszym terenie, wymeldowało się czasowo za granicę? W okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2013r. wymeldowało się czasowo 16 osób. - A w drugą stronę... ilu obcokrajowców czasowo zamieszkuje na terenie gminy Wolsztyn? Obecnie to trzydziestu obcokrajowców z dwunastu krajów. Najwięcej jest z Ukrainy (11), Niemiec (4), Białorusi (3), Holandii (2) i Włoch (2). Mamy także pojedynczych obywateli z Austrii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Egiptu, Czech, Holandii i z Francji. - … a na stałe ? W ewidencji mamy piętnastu takich obcokrajowców, m.in. z Ukrainy (6), Niemiec (3), Wielkiej Brytanii, Turcji, Francji, Egiptu, Hiszpanii oraz Białorusi. - Tyle się ostatnio mówiło o wprowadzeniu nowych dowodów osobistych z chipem. Zapowiadano, że wymieniane będą od 1 lipca br. Sprawa ucichła? Nowy dowód osobisty - wzbogacony o elektroniczny nośnik danych, tzw. chip – ma umożliwić składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej. Ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmianie ma ulec także zawartość dowodu osobistego - oprócz części graficznej zostanie na nim umieszczona warstwa elektroniczna, która ma m.in. zwiększyć poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami. Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania oraz rysopisie. Prawdopodobnie wymiana dowodów ma się zacząć od 2015 r., ale oficjalnego komunikatu jeszcze nie wydano. - Wiadomo, że dowód osobisty też może ulec uszkodzeniu. Niektórzy mieszkańcy naszej gminy zabezpieczają go przez uszkodzeniem specjalną folią, czy to dobry sposób? Dowód osobisty nie może być oklejany, foliowany czy laminowany, ponieważ stanowi to przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajnionych, hologram, OVI, co może również w znacznym stopniu utrudniać lub uniemożliwiać ocenę, czy dany dokument został podrobiony czy przerobiony. - Kiedy w ogóle nasz dowód może być uznany za nieważny? Zgodnie z obowiązującymi przepisami unieważniane z urzędu są dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące. - Dziękujemy za rozmowę.

Straż Miejska informuje - Obowiązki zimowe Jesteśmy tuz za progiem zimy astronomicznej i kalendarzowej. Okres ten, mimo niekwestionowanego swoistego piękna, niesie poważne zagrożenia w harmonijnym funkcjonowaniu społeczeństwa i państwa. Przeciwdziałać negatywnym skutkom zimy musimy wszyscy. Od nas mieszkańców oczekuje się niedużo, a mianowicie nasze obowiązki sprowadzają się do bieżącego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż posiadanych nieruchomości (mogą to też być nieruchomości niezamieszkane, np. dom w remoncie). Zanieczyszczenia z chodników należy gromadzić w małych pryzmach na tychże chodnikach w pobliżu ich granicy z jezdnią. Odbiór pryzm zgromadzonych przy krawężnikach chodników należy do zadań własnych zarządcy drogi. Obowiązki właścicieli, użytkowników, dzierżawców a nawet lokatorów nieruchomości (decyduje treść umowy najmu) sprowadzają się nie tylko do usuwania „narzutów” na chodnik ciągnący się wzdłuż posesji, ale także do przeciwdziałania gołoledzi (posypanie powierzchni chodników piaskiem bądź żwirem – nie popiołem i śmieciami). Uwaga ! Obowiązki sprzątania chodników nie rozciągają się na teren jezdni, tę sprząta właściciel drogi lub wynajęte przez niego inne podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Podejmując temat ostrzega się mieszkańców posesji przed usuwaniem nieczystości, w tym śniegu, ze swojego obejścia czy podwórza na chodnik lub jezdnię – takie działanie jest czynem zabronionym podlegającym sankcjom administracyjnym bądź nawet karnym (np. jeżeli doprowadzi to do wypadku drogowego). Obowiązki mieszkańców w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy rozciągają się ponadto do systematycznego usuwania nawisów śnieżnych gromadzących się na krawędzi dachów, jak też do usuwania nawisów lodowych (sople lodu) w przypadku, gdy zagrażają one życiu i zdrowiu ludzi. Tragiczne zdarzenia mające miejsce w ostatnich latach, w następstwie przeciążenia dachów śniegiem i lodem, spowodowały zaangażowanie się w sprawę organów administracji rządowej, która egzekwuje opisane nakazy w sposób zasadniczy. Przedstawioną wyżej problematykę reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. (Dz.U. tekst jednolity 2012 r. poz. 391) oraz Uchwała Nr XXVI/208/2013

Apel Straży Miejskiej !!! Hasło solidarności społecznej zastanawia, wzrusza, aktywizuje, ale również zobowiązuje. Szczególnego znaczenia nabiera ono w problematyce ludzi bezdomnych oraz ludzi niezaradnych życiowo. Ludzie ci są wśród nas. Nie możemy być wobec nich bierni i obojętni – homo homini amicus esse debet („Człowiek powinien być dla człowieka przyjacielem”). Stąd Straż Miejska zwraca się z gorącym apelem do Szanownych Mieszkańców naszej Gminy o informacje w sprawie ludzi bezdomnych, ludzi żyjących w ubóstwie i biedzie. Dotrzemy do nich z pomocą. Jednak uwarunkowana jest ona od naszego rozeznania sprawy, co uzasadnia nasz apel i nasze oczekiwania spotęgowane aktualnie okresem zbliżającej się zimy. Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej: 68 347 45 60 i 602 754 271 (7:00—17:00). Komendant Straży Miejskiej Tomasz Hibner


str. 8

GMINA WOLSZTYN

GRUDZIEŃ 2013

CYFROWA GMINA WOLSZTYN Rewolucja cyfrowa w Gminie Wolsztyn cały czas trwa, nikogo nie trzeba przekonywać, że Internet to przyszłość a możliwości jakie daje nam Internet są niemal nieograniczone. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, tworzona jest sieć bardzo szybkiego Internetu, który umożliwi m.in. błyskawiczny przesyłanie danych i da możliwość transmisji w jakości HD. Już niedługo gmina Wolsztyn będzie dysponować najnowocześniejszymi narzędziami cyfrowej techniki, która przeciwdziałać będzie wykluczeniu cyfrowemu. Zakładane korzyści wynikające z projektu to: wzrost innowacyjności Gminy Wolsztyn, umożliwienie dostępu do Internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych, pomoc w edukacji, pomoc w znalezieniu pracy (dla osób niepełnosprawnych praca przez Internet), podnoszenie kwalifikacji, zapewnienie infrastruktury ( przy niskim nakładzie własnych środków), utrzymanie dostępu do Internetu, możliwość korzystania z usług on-line. Trzystu mieszkańców gminy Wolsztyn, którzy zakwalifikowali się do projektu jest już po szkoleniach w zakresie obsługi Internetu oraz podstawowych narzędzi pracy z komputerem takich jak np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Każdy z zakwalifikowanych beneficjentów do lutego 2014 r. otrzyma za darmo komputer i dostęp do darmowego Internetu przez pięć lat. W październiku 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie oraz w Gimnazjum w Kębłowie odbyło się uroczyste otwarcie sal komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”. Łącznie Gmina Wolsztyn realizująca projekt 8.3 „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn” przekazała 40 komputerów do w/w szkół oraz 2 dedykowane serwery. W ramach projektu sale komputerowe wyposażone zostały w ławki, dedykowany serwer, łącze światłowodowe o dużej przepustowości internetowej oraz niezbędną instalację elektryczną. Niebawem wyposażone zostaną kolejne punkty koordynacyjne w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Strona internetowa dedykowane projektowi: „8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn” - internet.wolsztyn.pl.

Związek Międzygminny "Obra" ul.Berzyna 6 64-200 Wolsztyn www.zmobra.pl e-mail: zmobra@wolsztyn.pl tel. +48 68 347 42 70

Krzysztof Piasek, Przewodniczący Związku: tel. 068-347-42-70 Przemysław Orzechowski inspektor ds. organizacyjno-prawnych: tel. 068-347-31-62 Eleonora Mikołajczak - Główny Specjalista d/s Ochrony Środowiska tel. 068-347-31-63

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA” — HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW styczeń - marzec Odpady komunalne zmieszane

I 2014

II 2014

III 2014

Wolsztyn, ul. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Sadowa, Garbarska 1-2

7, 27

17

10, 31

Kębłowo

13

3, 24

17

Karpicko, Wolsztyn - ul. Drzymały, Parkowa, Źródlana, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn

20

10

3, 24

7, 28

18

11

21

11

4, 25

8, 29

19

12

14

4, 25

18

Wolsztyn, R. Kocha, Rynek, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wschowska, Poznańska 33-44, 5 Stycznia 38-54, Gajewskich, Polna, Prusa, Asnyka,Zakątek, Żeromskiego 1-11

2, 22

12

5, 26

Wolsztyn: Niałecka, Boh. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Wybickiego, Niałek Wielki

9, 30

20

13

16

6, 27

20

Wolsztyn, ul. Adwentowskiego, Korczaka, Poniatowskiego 46-58, Chorzemin, Nowa Obra

2, 23

13

6, 27

Świętno, Rudno, Wilcze, Nowe Tłoki

10, 31

21

14

17

7, 28

21

3, 24

14

7, 28

Stary Widzim Adamowo, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Tłoki, Osiedle Heleny: ul. Piękna, Pogodna, Różana, Spacerowa, Wiśniowa, Zielona, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały Wolsztyn, ul. Lipowa, Nowa, Cicha, Poznańska 1-27, Powst. Wlkp, Energetyczna, Żegockiego, Komorowo (całe), Słowackiego 1a i 35, Przemysłowa Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Błocko, Zdrogowo, Powodowo, Berzyna

Obra

Wroniawy, Stradyń, Borki Wolsztyn, ul. Fabryczna, Berzyńska, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Pl. Konstytucji, Rzeczna, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Łąkowa, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego (cała poza 46-58), 5 Stycznia (cała poza 38-54)


GRUDZIEŃ 2013

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”

str. 9

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA” — ODPADY SEGREGOWANE styczeń - marzec

TWORZYWO SZTUCZNE

I 2014

II 2014

III 2014

Wolsztyn, ulice: Poznańska, Rynek, R. Kocha, Dutkowskiego, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wodna, 5-Stycznia, B. Prusa, Asnyka, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Plac Konstytucji, Rzeczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego, Adwentowskiego, Korczaka, B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Mickiewicza, Wybickiego, Niałecka , Drzymały, Parkowa, Źródlana, Berzyńska, Fabryczna, Berzyna

8

4

4

Wolsztyn, ulice: Wschowska, Gajewskich, Polna, Zakątek, Żeromskiego, 1-11, Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Cicha, Energetyczna, Żegockiego, Słowackiego nr 1 oraz 35, Przemysłowa, Komorowo, M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Jujki, Jasna, Spokojna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Garbarska 1 – 2, Pogodna, Piękna, Różana, Spacerowa, Zielona, Wiśniowa, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały

9

5

5

Nowa Obra, Świętno, Rudno, Wilcze, Tłoki

13

17

17

Powodowo, Chorzemin, Niałek Wielki, Obra,

14

18

18

Kębłowo, Stradyń, Wroniawy, Borki

15

19

19

Adamowo, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stary Widzim, Nowy Widzim, Błocko, Gościeszyn, Zdrogowo

16

20

20

Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn, Karpicko, Nowe Tłoki

17

21

21

MAKULATURA

I 2014

II 2014

III 2014

Wolsztyn, ulice: Poznańska, Rynek, R. Kocha, Dutkowskiego, Kościelna, Krótka, Krzywa, Wodna, 5-Stycznia, B. Prusa, Asnyka, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Plac Konstytucji, Rzeczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, Poniatowskiego, Adwentowskiego, Korczaka, B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Mickiewicza, Wybickiego, Niałecka , Drzymały, Parkowa, Źródlana, Berzyńska, Fabryczna, Berzyna

6

Wolsztyn, ulice: Wschowska, Gajewskich, Polna, Zakątek, Żeromskiego, 1-11, Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Cicha, Energetyczna, Żegockiego, Słowackiego nr 1 oraz 35, Przemysłowa, Komorowo, M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Jujki, Jasna, Spokojna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna, Garbarska 1 – 2, Pogodna, Piękna, Różana, Spacerowa, Zielona, Wiśniowa, Żwirowa, Komorowska, Przymuszały

7

Nowa Obra, Świętno, Rudno, Wilcze, Tłoki

10

Powodowo, Chorzemin, Niałek Wielki, Obra,

11

Kębłowo, Stradyń, Wroniawy, Borki

12

Adamowo, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stary Widzim, Nowy Widzim, Błocko, Gościeszyn, Zdrogowo

13

Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn, Karpicko, Nowe Tłoki

14

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA FIRM

I 2014

II 2014

III 2014

Karpicko, Wolsztyn, ul. Drzymały, Parkowa, Garbarska, Kręta, Komorowska, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strzelecka, Zielona, Lipowa, Powst. Wlkp., Żegockiego, Kusocińskiego

7, 20

3, 17

3, 17, 31

Wolsztyn ul. Asnyka, Polna, Zakątek, Gajewskich, Wschowska, Kościelna, Tylna, Krótka, Krzywa, Wodna, Słowackiego, Kocha, Rynek, Komorowo, Poznańska, Przemysłowa, Żeromskiego

2, 15, 29

12, 26

12, 26

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17, 31

14, 28

14, 28

Firmy z wiosek oprócz Karpicka Wolsztyn, ul. 5 Stycznia, Fabryczna, Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Rzeczna, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, Niałecka, Poniatowskiego, Bohaterów Bielnika, Mickiewicza


str. 10

GMINA WOLSZTYN

GRUDZIEŃ 2013

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nadsyłania na adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej interesujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wiekowych. Oczekujemy wierszy lub opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady!

Wiersz nadesłała

Monika z Wolsztyna

czymże jest nasze życie bez miłości gdy kochamy wszystko się zmienia jednak trzeba bardzo uważać by miłości za grosze nie sprzedać świat jest takim jakim go stworzymy raz pod psem raz całkiem różowy lecz trzeba przy stwarzaniu uważać by przypadkiem nie dostać do głowy gdy dopada samotność pustka ogarnia moje ciało przenika mój umysł tworząc bezkresną przestrzeń bezradności bezbronności krzyczę wołam o pomoc miłości Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. Gratulujemy pani Monice z Wolsztyna !

Premiera wolsztyńskiego Teatru Fokus 13 grudnia br. na scenie WDK odbyła się premiera sztuki pt. „Tato, tato, sprawa się rypła”. Widownia dopisała. Reżyser Adam Żuczkowski zaprasza na spektakle w styczniu. Aktorzy: Monika Bielawna, Ewa Malińska, Alicja Matuszewska. Ewa Korzańska, Marcin Chałupka, Waldemar Ligma, Janusz Mrozkowiak oraz Sławomir Wieczorek.

Spotkanie z poetką, pisarką i krytykiem literackim - Agnieszką Wolny-Hamkało Dnia 25 listopada br. Biblioteka Publiczna w Wolsztnie gościła znaną artystkę pióra - Agnieszkę Wolny-Hamkało. Tytuł spotkania brzmiał „Życiopisanie”. W kameralnym otoczeniu pani Agnieszka przedstawiła swoje rozważania na temat pisarstwa, czytelnictwa i książek. Opowiadała o tym, jakie znaczenie i siłę ma język - nazywanie i opisywanie rzeczywistości. Rozwinęła także znaczenie tytułu, czyli czym jest życie pisarza oraz jak wygląda jego tworzenie, jak powstaje książka. Wspólnie z publicznością zastanawiała się, dlaczego ludzie piszą, czy z nadmiaru wrażeń i doznań czy wręcz odwrotnie z powodu jakichś braków. Według pani Hamkało dobry pisarz powinien być nieustannym i wnikliwym obserwatorem rzeczywistości. Powinien widzieć więcej niż inni, być bardziej wrażliwym na bodźce, które przez ogół są odsuwane ze świadomości. Dobry pisarz umie zaryzykować i łamać konwenanse, pozbywa się wstydu. Cechuje go również umiejętność skupienia, oderwania się od rzeczywistości i całkowitego zaangażowania. Pani Agnieszka opowiedziała również o swojej pracy i swoim życiu. Podzieliła się anegdotami o swej pracy w telewizji i życia polskich pisarzy. Porównała również tworzenie poezji jako czynności intymnej i prozy – bardziej sztucznej i teatralnej. Pod koniec spotkania autorka zaprezentowała swoją debiutancką powieść „Zaćmienie”. Według niej książka jest trudna do sklasyfikowania, zawiera elementy kryminału, ale również powieści obyczajowej.

Konkurs na najpiękniejszą iluminację świąteczną Wzorem lat ubiegłych zapraszam Państwa do udziału w konkursie na najpiękniejszą iluminację świąteczną posesji, balkonu, wystawy sklepowej, zakładu pracy, instytucji. Zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie) należy kierować do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (nr tel. 68 347 45 41, 68 347 45 45) lub do Sekretariatu Urzędu Miejskiego (nr tel. 68 347 45 03) do dnia 20 grudnia 2013 r. Przeglądu nieruchomości zgłoszonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa – rozstrzygniecie konkursu w styczniu 2014 r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. 09:00 Złożenie kwiatów na grobach Powstańców 10:00 Msza Św. (Wolsztyńska Fara) 11:00 Przemarsz na Rynek i uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego 12:30 Powstańcza scenka batalistyczna w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Wielkopolski oraz koncert pieśni patriotycznych (Rynek) 16:30 Apel Poległych (Rynek) Imprezy towarzyszące: 10:00 - 16:00 Obozowisko Powstańcze 13:00 - 15:00 Gry i konkursy tematyczne

11.12.13 godz. 14:15 W tym dniu i o tej godzinie wykonane zostało zdjęcie mieszkańców Wolsztyna - pod restauracją „Europa” w Wolsztynie. By znaleźć się na tym jedynym w swoim rodzaju zdjęciu mieszkańców wystarczyło przyjść o 14.15 i się uśmiechnąć, aby zostać upamiętnionym na tak wyjątkowej fotografii, w tak wyjątkową datę i godzinę. Głównym pomysłodawcą jest Tadeusz Karwatka: Geneza jest taka, żeby coś fajnego, śmiesznego zrobić. W ubiegłym roku zrobiliśmy kompilację dwunastek, a w tym roku taką po kolei. Ma być pamiątka, nic więcej. W ubiegłym roku było ze dwieście osób i w tym roku też tyle się spodziewamy. Następna kompilacja będzie dopiero za 100 lat—dodaje z uśmiechem. Oprócz mieszkańców, przygodnych przechodniów, do zdjęcia ustawili się także uczniowie wolsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych ze swoimi nauczycielami.—Usłyszeliśmy w Szkole, że taka akcja będzie dzisiaj, więc postanowiliśmy czym prędzej się zjawić. Warto się uwiecznić. Może za kilkadziesiąt lat ktoś odkurzy to zdjęcie i nas zobaczy—mówi Bartek z Technikum Informatycznego w Wolsztynie.


GRUDZIEŃ 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 11

UWAGA ! W odpowiedzi na Państwa sugestie przesyłane na adres redakcji, od stycznia przyszłego roku w Informatorze Urzędu Miejskiego pojawi się nowy cykl artykułów pod nazwą: „Mieszkańcy pytają - Burmistrz odpowiada”. Prosimy o nadsyłanie pytań, związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, na email: info@wolsztyn.pl bądź też tradycyjną pocztą na adres magistratu z dopiskiem „Informator Urzędu Miejskiego”. Redakcja przeznacza na powyższy cykl jedną stronę Informatora, stąd też uprzedzamy, że w przypadku większej ilości pytań, przekażemy je Burmistrzowi według kolejności nadesłania. Zapraszamy.

Czy znasz swoją gminę ? 01. Burmistrzem był w XIX w. 02. Przed Juliuszem Słowackim. 03. Historyk, który odszedł od nas w 2011. 04. Do karczmy tam często zaglądają. 05. Przystrojona na Rynku. 06. Najsłynniejszy Marcin. 07. Aktor w Teatrze Fokus. 08. Zobaczysz go u Kocha. 09. Dawniej Armii Czerwonej. 10. Miało prawa miejskie od XIV w. 11. Szefuje kulturze. Prawidłowe rozwiązanie – hasło należy wysłać e-mailem na adres: info@wolsztyn.pl wpisując w temacie „Krzyżówka”. Wśród przysłanych poprawnych odpowiedzi redakcja wylosuje zwycięzcę, który w nagrodę otrzyma upominek związany z promocją gminy Wolsztyn. Ogłoszenie wyników w następnym wydaniu Informatora. Na odpowiedzi czekamy do 12 stycznia br. Za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki upominek otrzyma Kornelia Kubaczyk.

MOBILNY URZĄD Burmistrz Wolsztyna informuje: Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać wiadomości SMS m.in. o: zagrożeniach, takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy; awariach prądu, gazu i wody; imprezach kulturalnych i sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych; edukacji szkolnej i przedszkolnej, utrudnieniach w ruchu drogowym… Wyślij na numer 661 000 112 SMS o treści: Grupa: MIESZKAŃCY Tak.pwl03 / Grupa: WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY Tak.pwl03wdk / Grupa: PRZETARGI Tak.pwl03p Uwaga! Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym (jak za zwykłego smsa). Wysyłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej

treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sms.wolsztyn.pl Jeśli jesteś posiadaczem telefonu z systemem Android, możesz otrzymać wiadomości za pomocą Komunikatora SISMS. Do informacji mogą być dołączone zdjęcia, filmy bądź pliki dźwiękowe. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: www.komunikator.sisms.pl. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim. Od tej pory będziesz najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z systemu, przekaż taką informację poprzez formularz na stronie: www.komunikator.sisms.pl/wyrejestruj. Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej z gminą Wolsztyn. Usługa jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy.

WWW.WOLSZTYN.PL Sekretariat: um@wolsztyn.pl Burmistrz: burmistrz@wolsztyn.pl Zastępca burmistrza: zastepca@wolsztyn.pl Sekretarz gminy: sekretarz@wolsztyn.pl Skarbnik gminy: skarbnik@wolsztyn.pl Biuro Obsługi Klienta: bok@wolsztyn.pl Gminne Centrum Informacji: gci@wolsztyn.pl Biuro Rady: biurorady@wolsztyn.pl Straż Miejska: strazmiejska@wolsztyn.pl Informatyk: admin@wolsztyn.pl

Wydział Finansowo - Gospodarczy: finanse@wolsztyn.pl Referat Rozwoju Lokalnego: fundusze@wolsztyn.pl Wydział Spraw Obywatelskich: meldunki@wolsztyn.pl Urząd Stanu Cywilnego: usc@wolsztyn.pl Obrona Cywilna: obrona@wolsztyn.pl Sprawy Wojskowe i Obronne: wojsko@wolsztyn.pl Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@wolsztyn.pl Sprawy Audytu i Kontroli Wewnętrznej: iso@wolsztyn.pl Wydział IT i Ochrony Środowiska: infrastruktura@wolsztyn.pl Wydział Rolnictwa i Gosp. Komunalnej: rolnictwo@wolsztyn.pl Wydział Organizacyjny: organizacyjny@wolsztyn.pl


str. 12

GMINA WOLSZTYN

GRUDZIEŃ 2013

KALENDARIUM SPORTOWE

Urząd Miejski w Wolsztynie

Szkoła podstawowa

Rynek 1 , 64-200 Wolsztyn

03.01.2014, g. 09:00, Wolsztyński Dom Kultury, Drużynowe Mistrzostwa w Szachach 08.01.2014, g. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej (chłopcy) 23.01.2014, g. 09:00, Wolsztyński Dom Kultury, Indywidualne Mistrzostwa w Warcabach 29.01.2014, g. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (dziewczęta) 29.01.2014, g. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (chłopcy)

poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - piątek 7:00 - 15:00 e-mail: um@wolsztyn.pl

Burmistrz Wolsztyna

Gimnazjum 07.01.2014, g. 10:00, Gimnazjum nr 1, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej (chłopcy) 10.01.2014, g. 10:00, MSS Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (dziewczęta) 10.01.2014, g. 10:00, MSS Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (chłopcy)

przyjmuje interesantów w poniedziałki 10:00 - 16:00 SPIS TELEFONÓW UM:

Terminarz Spotkań - I liga WALPNH XV edycja STYCZEŃ 2014 KOLEJKA

TERMIN / MECZE

KOLEJKA

TERMIN / MECZE

Sekretariat 68 347 45 03

X LIMAX NORDAN OMNIBUS ISOWENT—JKF POLSKA SPEEDEX

05.01.2014 FC KOPER KSIĘGARZ BELFEREK MATEX GWP

XI GWP SPEEDEX MATEX BELFEREK KSIĘGARZ

12.01.2014 ISOWENT—JKF POLSKA LIMAX OMNIBUS NORDAN FC KOPER

Sekretarz 68 347 45 05

XII FC KOPER NORDAN LIMAX OMNIBUS ISOWENT—JKF POLSKA

19.01.2014 BELFEREK MATEX KSIĘGARZ GWP SPEEDEX

XIII SPEEDEX GWP MATEX ISOWENT—JKF POLSKA BELFEREK

26.01.2014 OMNIBUS NORDAN FC KOPER LIMAX KSIĘGARZ

KPR WOLSZTYNIAK WOLSZTYN KOLEJKA

TERMIN

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

XIV

18.01.2014

KPR WOLSZTYNIAK

WYBRZEŻE GDAŃSK

XV

25.01.2014

KPR WOLSZTYNIAK

KAR-DO SPÓJNIA GDYNIA

XVI

01.02.2014

AZS UW WARSZAWA

KPR WOLSZTYNIAK

XVII

08.02.2014

KPR WOLSZTYNIAK

NIELBA WĄGROWIEC

XVIII

15.02.2014

TRAVELAND OLSZTYN

KPR WOLSZTYNIAK

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA i GMINY WOLSZTYN 07.01.2014 godz.11.00 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 07.01.2014 godz. 16.30 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” 07.01.2014 Wystawa „Aleksander Fredro – życie i twórczość” 08.01.2014 godz. 16.00 Noworoczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - Spotkanie z poetą, prozaikiem i krytykiem literackim Czesławem Sobkowiakiem 14.01.2014 godz. 11.00 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 14.01.2014 godz. 16.30 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”. 16.01.2014 godz. 10.00 Rozstrzygnięcie konkursu poetycko-fotograficznego „Gdy jesień ugry w liście wlewa…” 21.01.2014 godz. 8.00 Cykl zajęć z biblioterapii w Szkole Specjalnej nr 4 21.01.2014 godz.11.00 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 21.01.2014 godz. 16.30 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” 28.01.2014 godz.11.00 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 28.01.2014 godz. 16.30 Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”

DYŻURY

DYŻURY

PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

07.01.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA

13.01.2014 — ZBIGNIEW KORYLCZUK

09.01.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK

20.01.2014 — TOMASZ TOMIAK

14.01.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI

27.01.2014 — MARIAN ZEMBROWSKI

16.01.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA

10:00 — 11:00, SALA nr 51

Straż Miejska 68 347 45 60 …...Biuro Obsługi Klienta …... ……...68 347 45 00 ….... ..Wydział Organizacyjny ….....68 347 45 06 - 09…..… Wydział Finansowo………...Gospodarczy ……... ….68 347 45 10 - 16….. Wydział Spraw Obywatelskich 68 347 45 20 - 23 …..Wydział Infrastruktury …. ….i Ochrony Środowiska .. …...68 347 45 30 - 34. … Referat Rozwoju Lokalnego …..68 347 45 35…. Wydział Rolnictwa... i Gospodarki Komunalnej .. .......68 347 45 40 - 45…. ………...Pełnomocnik ………. ds. zarządzania jakością …...68 347 45 20…. …..……Stanowisko ………... ….ds. kontroli wewnętrznej .. …....68 347 45 88…… ..Urząd Stanu Cywilnego …….68 347 45 76…….

15:00 — 16:00, SALA nr 51

Gminne Centrum Informacji 68 347 31 04

BIURO RADY MIEJSKIEJ pok. 50 - Magdalena Wolnik tel. (68) 347 45 50 e-mail: biurorady@wolsztyn.pl

…..Gminny Zespół .. ……..Obsługi Ekonomicznej….. ..i Administracyjnej Oświaty 68 347 45 81

21.01.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK 23.01.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI

Biuro Rady 68 347 45 50

WYDAWCA: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1 Komitet redakcyjny: Damian Sarbak, Anna Nawracała, Janusz Mrozkowiak e-mail: info@wolsztyn.pl / www.wolsztyn.pl / www.bip.wolsztyn.pl / mobi.wolsztyn.pl

Informator 11/2013  

Informator 11/2013

Informator 11/2013  

Informator 11/2013

Advertisement