Page 1


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 1

Budujemy budżet 2012 W natłoku spraw bieżących, w trakcie realizacji rozpoczętych inwestycji i w atmosferze zakończonych wyborów parlamentarnych coraz bardziej intensywnie przystępujemy do prac związanych z zestawieniem planowanych wydatków, z potencjalnymi dochodami naszej jednostki samorządowej, czyli prac nad budżetem gminy na 2012 rok. Oczywiście tym, co wzbudza największe zainteresowanie mieszkańców i co związane jest z budżetem, są planowane zadania inwestycyjne. Nasze „finansowe dywagacje” trwają w czasie, kiedy na świecie i Europie krąży widmo ekonomicznego kryzysu który, miejmy taką nadzieję, będzie miał jak najmniejszy wpływ na finanse naszego państwa, a tym samym pośrednio, na kondycję finansową naszej gminy. Projekt takiego dokumentu należy przedłożyć w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej, do której należy decyzja, co do jego ostatecznego kształtu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych, z punktu widzenia rozwoju technicznej infrastruktury, zadań inwestycyjnych, których wytypowanie z pewnością będzie kontynuacją kierunku strategii zarządzania. Na pierwszym miejscu należy wymienić prace związane z kontynuacją projektu „Parku Kulturowego”, którego zakończenie przewiduje się w październiku 2012 roku. Wszyscy czekamy na końcowy efekt. W zadaniach inwestycyjnych planujemy kontynuację budowy kanalizacji osiedla 600-lecia, której pierwszy etap zakończyliśmy w bieżącym roku. Przy okazji należy wspomnieć, że budowę nawierzchni ulic na tym osiedlu zaplanowaliśmy w latach następnych, czyli 2013-2014. Jeśli mówimy o nawierzchni ulic, to w tym miejscu należy wspomnieć o planowanej przebudowie chodnika ulicy Dworcowej oraz

pieszojezdni na osiedlu domów za Pocztą. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu naprawy kanalizacji w ulicy Dworcowej oraz jej nawierzchni. Z dróg gminnych modernizacji poddana zostanie droga Lechowo-Gorzany lub inna wskazana przez radnych. Ponadto w przyszłym roku zaplanowaliśmy przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji przebudowy drogi w centrum Rybitw wraz z kanalizacją. Realizacja projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych Linum uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę, a termin opracowania dokumentacji mija z końcem roku. Niewątpliwie ciekawym projektem, wynikającym oczywiście z pilnej potrzeby, jest budowa targowiska miejskiego z prawdziwego zdarzenia. Nasze targowisko odwiedza bardzo wiele osób, kupujących i handlujących, w związku z czym uznaliśmy, że należy im stworzyć odpowiednie warunki, a przy okazji uregulować problem handlu w innych miejscach miasta. Dyskusja skupi się również nad projektem zagospodarowania terenów zielonych przy tzw. małym Jeziorze Pakoskim oraz projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255, w tym rynku, który obecnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych. W skrótowy sposób przedstawiłem zakres większości planowanych inwestycji gminnych, choć to tylko jeden z elementów szerszego zagadnienia, jakim jest budżet gminy i procedura jego uchwalenia. Warto zauważyć, że proponowane zapisy w projekcie budżetu nie uwzględniają realizacji zadań, które są w kręgu zainteresowań samorządu, radnych i mieszkańców. Musimy jednak pamiętać, że cały czas borykamy się z podstawowymi potrzebami infrastrukturalnymi, po zaspokojeniu których można będzie „przymierzyć się” do realizacji zadań o innym charakterze. Miejmy nadzieję, że uwarunkowania zewnętrzne i nasze własne możliwości finansowe, pozwolą na płynne zaspokajanie jak najszerszej gamy potrzeb mieszkańców, w możliwie krótkim czasie. Wiesław Kończal Pakość, październik 2011

Odnowione centrum Kościelca Dnia 26 października br. zostało uroczyście otwarte centrum Kościelca, które zostało odnowione w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”. Impulsem do realizacji inwestycji była możliwość dofinansowania zadania ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013. Kwota dofinansowania tego zadania wyniosła 441.104,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji przewidywał zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi, a w szczególności: wykonanie ogrodzenia systemowego całego terenu parku (280 mb siatki ogrodzeniowej, 78 mb ogrodzenia kamiennego), wykonanie alejek żwirowych (834 m2), rekultywację terenu i wykonanie trawników (520 m2 – skarpy wokół stawku, 2540 m2


2  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia

trawników), sadzenie 138 szt. drzew i krzewów, instalację ławek parkowych oraz koszy (po 16 szt., wykonanie oświetlenia typu parkowego (11 lamp). W zakresie projektu zaplanowano także chodniki oraz bramy wjazdowe (chodniki 591 m2, wjazdy 266 m2).

W zrewitalizowanej części Kościelca znalazł się także plac zabaw wykonany za środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Jego koszt wyniósł 18.942,49 zł.

Fundacja dziękuje Zarząd fundacji „Kalwaria Pakoska” oraz Kustosz Kalwarii pragną przekazać serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które swym datkiem wsparły trzydniową kwestę na rzecz ratowania Kalwarii Pakoskiej. Okazane wsparcie zasługuje na słowa uznania i szacunku. Stanowi także motywację dla dalszych działań, mających na celu ratowanie tej niekwestionowanej perły naszego dziedzictwa narodowego.

Dziękujemy również wszystkim kwestującym: przedstawicielom władz, harcerzom, strażakom, uczniom gimnazjum. Zebraliśmy razem: 20.365 zł i 50 gr. Kwota ta pomoże nam odrestaurować ołtarz i obraz w kaplicy Weronika.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2011 r. odbyły się w Pakości uroczystości upamiętniające 93 rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła celebracja Mszy św. w Kościele p.w. Św. Bonawentury. Po zakończeniu nabożeństwa licznie zgromadzeni wierni, przedstawiciele władz oraz środowisk komba-

tanckich udali się w asyście pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Na kolejnej stronie prezentujemy fragmenty okolicznościowego przemówienia burmistrza Pakości.


Wydarzenia Narodowe Święto Niepodległości 2011 (fragmenty wystąpienia) (...) Jest to święto, podczas którego pojawiają się rozważania na temat przeszłości naszej Ojczyzny, jej zagmatwanej i bardzo często tragicznej historii. Padają słowa naród, honor, patriotyzm. Warto przypomnieć, że patriotyzm, jako indywidualna i społeczna postawa, obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kraju. Dzisiaj, w tym właśnie miejscu i z tej szczególnej okazji warto jeszcze raz zdefiniować to pojęcie, jako jedno z podstawowych obowiązków obywatelskich, ale poza tym, to przede wszystkim miłość do własnej Ojczyzny. Miłość trwała, nie chwilowe wzruszenie. Uczciwa i twórcza praca dla niej, jak również rzetelne zdobywanie wiedzy, dbałość o ojczysty język, troska o państwo i szacunek dla tradycji. W ten listopadowy dzień, kiedy wydarzenia naszej polskiej historii wyznaczyły nam termin naszego narodowego święta, warto uświadomić sobie, że tych „chwilowych wzruszeń”, będących przejawem pozornej miłości Ojczyzny, okazji do powoływania się na wartości narodowe czy szastania naszą narodową tożsamością i godnością nie należy nadużywać. Naszych wspólnych, ogólnonarodowych wartości nie wolno zawłaszczać, przypisywać tylko wybranym. Tym samym regułom podlegają także symbole narodowe czy religijne. Są one wartością ogólnonarodową czy chociażby wartością dla określonych grup społecznych i jako takie zasługują na szczególne traktowanie, ponieważ symbolizują określone cechy, przypisane jakieś filozofii, religii lub są wyznacznikiem państwowości. Dzisiejszy patriotyzm, to nie koniunkturalna walka z tradycyjnymi polskimi symbolami i zwyczajami. Odstępując od merytorycznej oceny podłoża tych zachowań, które ocenić można po części jako słuszne, będące skutkiem popełnionych przed laty błędów, tak pojmowany patriotyzm powinien być nacechowany głębszą troską, uwzględniającą zdanie większości narodu, wyrażone wolą jego odpowiedzialnych przedstawicieli. Każdy ma prawo do uprawiania polityki, do dyskusji nad kształtem naszego państwa, nad formułą wzajemnych relacji w nim określonych grup społecznych, ponieważ to również jest cechą, charakterystyczną dla postaw patriotycznych. W prowadzonej dyskusji uwzględniać jednak należy priorytety wynikające z potrzeby czasu. To troska o polepszanie warunków życia, o zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego społeczeństwa, przeciwdziałanie powszechnemu bezrobociu, w tym tworzenie warunków lepszego startu młodemu pokoleniu Polaków, poszukiwanie pomysłów na skuteczne przeciwdziałanie kryzysom czy ogólnie rozumiany rozwój, zwłaszcza obszarów zaniedbanych, stanowią dziś najbardziej pilną gamę problemów, których rozwiązanie powinno stanowić podstawę podejmowanych działań publicznych. Nie populizm. W świecie głęboko rozwiniętego udziału mediów w życiu publicznym i ich wpływu na postawy społeczne osób i grup ludzi należy mocniej

Wiadomości Pakoskie 3

uwzględniać znaczenie patriotyzmu, jako cechy i jednej z głównych przesłanek postaw i prezentowanych poglądów. U podstaw każdej działalności publicznej, zwłaszcza tej o charakterze i zasięgu narodowym, ale również i lokalnym, samorządowym, powinien znajdować się głęboki patriotyzm i przekonanie o potrzebie zadośćuczynienia ofiary, jaką dla uzyskania wolności, złożyli nasi przodkowie. Nie chodzi tutaj o tzw. wieczną martyrologię, ale o szacunek dla przeszłości, dla historii i tradycji swojego narodu i państwa, o szacunek dla samego siebie i swojej tożsamości. Dzisiejszy patriotyzm przejawiać się powinien także w udziale, szerokim udziale społeczeństwa w życiu wspólnoty, w realizowaniu podstawowych praw i obowiązków obywatelskich, praworządnym respektowaniu reguł systemu, w jakim żyjemy. Mało patriotyczna i pozbawiona cech godności jest dość powszechna dziś postawa bierności w wypełnianiu podstawowych obowiązków obywatelskich, połączona z postawą populistycznego krytykanctwa, na dodatek korzystającą z przyłbicy anonimowości. To niewątpliwie oznaka negatywnej przemiany znaczenia wielu wartości, które w przeszłości wchodziły do kanonu naszych narodowych cech, jako walory pozytywne. Ten udział w życiu publicznym nie powinien być tylko okazjonalny, incydentalny. Do życia społecznego można się zniechęcać, ale nie można go odrzucać. Jeśli demokracja ma właściwie funkcjonować, powinna być oparta na szerokim udziale społeczeństwa, społeczeństwo musi mieć świadomość współuczestniczenia w rządzeniu, świadomość wpływu na podejmowane decyzje a rządzący muszą czerpać z „woli ludu”. Ta relacja powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Po 93 latach od odzyskania niepodległości i ponad dwadzieścia lat od wolnych wyborów świadomość społeczna powinna osiągnąć właściwy naszym czasom poziom. Wartości takie, jak patriotyzm, w tej świadomości społecznej, powinny się znajdować na odpowiednim, wysokim miejscu, w hierarchii wartości. (...) Wiesław Kończal

Jubileusz – 60-rocznica Koła Łowieckiego „Nadnoteckie” nr 65 w Pakości Koło Łowieckie „Nadnoteckie” nr 65 w Pakości powstało w 1951 roku. Utworzyło je 12 członków Polskiego Związku Łowieckiego. Koło gospodaruje w obwodzie łowieckim 213 obejmującym miejscowości: Jankowo, Dobieszewice, Dobieszewiczki, Ludwiniec, Radlowo, Krzekatowo, Piechcin, Mielno, Wojdal, Łącko, Rybitwy, Giebnia i Pakość. Początkowo na w/w terenie prowadzono gospodarkę łowiecką mającą na celu rozwój bażanta, kuropatwy, zająca i sarny. W ostatnich latach, częściowo za przyczyną zmian w uprawach polowych (duże areały kukurydzy), w naszym obwodzie zadomowiły się dziki, jelenie i daniele. Gospodarowanie w Łowisku to dokarmianie zwierzy-

ny w trudnych okrasach zimowych, walka z kłusownictwem, budowa urządzeń: podsypów i paśników, gromadzenie karmy, uprawa poletek żerowych i zaporowych. Myśliwi prowadzą również działalność dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach. Na polach naszego obwodu coraz liczniej spotykamy sarnę polną, bażanta, a w sezonie polowań, w pobliżu oczek wodnych i jezior występuje kaczka krzyżówka. Dziko żyjąca zwierzyna powoduje także wiele szkód w uprawach rolniczych. Myśliwi z naszego koła prowadzą  intensywną ochronę zasiewów i nasadzeń.


4  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia

Koło Łowieckie „Nadnoteckie” nr 65 w Pakości liczy 24 członków. Jego działalnością kieruje Zarząd w składzie: Tadeusz Grupa – Prezes Zbigniew Lauter – Łowczy Ryszard Wójcik – Sekretarz Jan Walentowicz – Skarbnik. Jubileuszowe uroczystości 60-lecia miały miejsce 12 listopada 2011 r., rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez o. Ireneusza i o. Dacjana w kościele na Kalwaryjskim Wzgórzu. W czasie uroczystości został poświęcony sztandar Koła, który Sylwester Domek – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy wręczył Tadeuszowi Grupie – Prezesowi Koła. W wieczorowej porze, w restauracji „Rycerska” odbyła się biesiada myśliwska, w trakcie której, w części oficjalnej, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy – Sylwester Domek uhonorował Koło Łowieckie „Nadnoteckie” nr 65 w Pakości statuetką w uznaniu  zasług myśliwych i zarządu – 60-letnich jubilatów w rozwoju łowiectwa w okręgu bydgoskim.

Piękny, okolicznościowy grawerton oraz podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz myślistwa i rozwoju ochrony środowiska naturalnego w gminie Pakość, na ręce Prezesa KołaTadeusza Grupy, złożył Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal. O osiągnięciach, o pracy na rzecz rozwoju obwodu łowieckiego, o działalności popularyzującej myślistwo w środowisku na przestrzeni minionych lat, ciepło i serdecznie mówił Janusz Brodziński – członek okręgowych władz PZŁ, a dawniej przez wiele lat Łowczy Powiatowy powiatu inowrocławskiego. Gratulacje i życzenia złożył również Mieczysław Wisiński – wieloletni działacz PZŁ, znany myśliwy w Okręgu Bydgoskim. Biesiada myśliwska trwała do późnych godzin wieczornych. Zbigniew Lauter

Koncert w kościele 30 października o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Bonawentury wystąpiła Capella Toruniensis. Orkiestra kameralna Capella Toruniensis powstała w 2009 roku z inicjatywy obecnego jej dyrektora artystycznego – Filipa Wroniszewskiego. Trzon zespołu stanowią czołowi muzycy młodego pokolenia, którzy na stałe związani są ze środowiskiem

artystycznym województwa kujawsko-pomorskiego. Główną ideą powstania orkiestry jest wykonawstwo i propagowanie muzyki dawnej w regionie i poza nim. Repertuar wykonywany przez orkiestrę obejmuje przedział epokowy od późnego renesansu poprzez barok do wczesnego klasycyzmu włącznie.


Wiadomości Pakoskie 5

Aktualności

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością ze strony tych zwierząt dla ludzi lub innych zwierząt domowych, w szczególności do stałego dozoru nad tymi zwierzętami. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: • prowadzenia psów – w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub do użytku publicznego: na uwięzi, a psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, a także psów wykazujących agresywność lub niebezpiecznych, dodatkowo w kagańcu; • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub do użytku publicznego. Obowiązek powyższy nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących posiadających legitymację potwierdzającą ich niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku, wydaną przez właściwy organ. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone:

na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, a także w pomieszczeniu zamkniętym; • gdy są one na uwięzi, a psy dodatkowo posiadają założony kaganiec. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi, w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem: • założenia mu kagańca; • pełnej kontroli jego zachowania przez osobę sprawującą nad nim pieczę. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się: • wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.); • wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw lub piaskownic dla dzieci oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów; • dopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta. Zgodnie z art. 10, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) karze grzywny podlegają osoby nie wykonujące powyższych obowiązków.


6  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

Ze względu na zblizający się okres zimowy Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o konieczności: – odpowiedniego zabezpieczenia instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed zamarzaniem, – wykonania izolacji cieplnej wodomierzy, umożliwiającej odczyt ich wskazań, – odwodnienia, oczyszczenia oraz izolacji studzienek wodomierzowych.   Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną przerw w dostawie wody. Wszystkie zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawie wody prosimy zgłaszać pod nr tel 52 35-18-520

Co w sprawie oczyszczenia Noteci?

Łódź dla Straży

W ślad za interpelacją Radnego Jerzego Joachimiaka w sprawie oczyszczenia Noteci na odcinku śluza Pakość – jezioro Mielno, Urząd Miejski wystosował pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poniżej prezentujemy w całości odpowiedź na to pismo...

W dniu 2 listopada 2011 roku członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej udali się do m. Giżycko w celu odbioru łodzi Marine 1648 JON z silnikiem zaburtowym. Zakup łodzi został sfinansowany ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Urzędu Miejskiego w Pakości. Łódź posiada na wyposażeniu: silnik Hondy 30 KM, akumulator marynizowany z pojemnikiem, echosondę, szperacz, maszt rufowy z oświetleniem nawigacyjnym, kamizelki ratunkowe i asekuracyjne, koło i rzutkę ratunkową, dwa pagaje i bosak, cumki, pompę zęzową oraz przyczepę podłodziową. Na chwilę obecną przeszkolonych jest dwóch sterników motorowodnych posiadających patenty Polskiego Związku Motorowodnego. Wodowanie łodzi nastąpiło 4 listopada 2011 roku na Jeziorze Pakoskim w obecności Burmistrza Pakości – Wiesława Kończala. Na zaproszenie Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, st. bryg. Tomasza Leszczyńskiego – Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zdzisława Dąbrowskiego – Prezesa ZW ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego członkowie OSP Pakość wezmą udział w uroczystym przekazaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Spotkanie odbyło się 18 listopada 2011 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Kasztanowej 16 w Dąbrowie, powiecie mogileńskim.

Podziękowanie Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”w Pakości, wraz z pracownikami oraz podopiecznymi placówki, składa serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Wojtysiakowi – Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Usług Gminnych oraz pracownikom PUG, za nieodpłatne i bezinteresowne wyremontowanie użytkowanych przez nas pomieszczeń. Jednocześnie składamy podziękowania Państwu Alinie i Tadeuszowi Roloff za doposażenie Świetlicy poprzez zakup gier i zabawek dla potrzeb palcówki. Za okazaną życzliwość wszystkim serdecznie dziękujemy.


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 7

Dzień Seniora Dnia 21 października w Pakości obchodzono Dzień Seniora. Uroczystość dla 85 osób w „Sali Biesiadnej u Renaty” w Rybitwach przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy raz, w porze jesiennej kiedy właśnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych oraz Dzień Seniora, Seniorzy z Pakości spotkali się 3 lata temu i tradycyjnie w tym roku podobnie uczcili swoje święto. Zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy w naszej społeczności lokalnej jest ogromne o czym może świadczyć fakt, że nie dla wszystkich chętnych starczyło miejsc. Trzygodzinne spotkanie przy słodkim poczęstunku umiliły przybyłym gościom liczne występy artystyczne w tym: chóru dziecięcego ze Szkoły Podstawowej z Pakości, Zespołu Pakościanie oraz podopiecznych Świetlicy „Przystań” działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Humorystyczne scenki zaprezentowały występujące gościnnie panie z Kabaretu „Kujawy” z Piechcina a z prelekcją na temat aspektów medycznych wystąpił specjalista z zakresu psychogeriatrii lekarz medycyny Michał Wojtaszek. W trakcie spotkania w przygotowanym specjalnie

punkcie medycznym można było dokonać pomiaru ciśnienia i poziomu cukru, z czego chętnie uczestnicy skorzystali. Kierownik Ośrodka Katarzyna Kurowska oraz przybyły na uroczystość Burmistrz Pakości Wiesław Kończal skierowali do Seniorów okazjonalne życzenia, a w sposób szczególny została wyróżniona najstarsza uczestniczka spotkania 98-letnia Pani Pelagia Gebler. W trakcie spotkania panowała przyjazna, ciepła atmosfera. Nie brakowało chętnych do wspólnej zabawy, tańców. O tym jak udana była to impreza świadczy fakt, że wszyscy uznali za zbyt krótki czas wspólnej zabawy i gdyby nie podstawiony autokar, który odwoził gości do Pakości nie opuściliby sali. Pracownicy Ośrodka otrzymali wiele dowodów wdzięczności i gorących podziękowań za przygotowaną uroczystość i już dziś zastanawiają się jak sprostać tak dużemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju imprezę w roku następnym. Za pośrednictwem Gazety natomiast dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania, w tym osobom występującym w programach artystycznych a Gościom za wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok.


8  Wiadomości Pakoskie

Aktualności / Szkolnictwo

Człowiek – najlepsza inwestycja Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kończy tegoroczną realizację projektu „Daj sobie szansę”, którego głównym celem było w 2011 roku zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 28 osób (kobiet i mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość. W ramach projektu zrealizowano szkolenia zawodowe z zakresu obsługi komputera, małej gastronomii, a także w charakterze pracownika hurtowni z obsługą wózka jezdniowego.

W trakcie realizacji projektu beneficjenci skorzystali z rozmaitych atrakcji i wyjazdów integracyjnych, które pozwoliły uczestnikom projektu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie szkoleń i warsztatów. W miesiącu listopadzie br. dla wszystkich uczestników projektu oraz zaproszonych gości odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu. W trakcie konferencji osoby zaangażowane w projekt przedstawią osiągnięte rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turniej tenisa stołowego W dniu 8 listopada 2011 roku po raz pierwszy uczestnicy Świetlicy „Przystań” w Pakości wzięli udział w IV Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Janikowa. Turniej odbył się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji stanęło 13 drużyn, po 4 reprezentantów ze środowiskowych domów samopomocy z całego województwa. Patronat honorowy objął m.in. Tadeusz Zwiefka. Drużynowo wygrali gospodarze imprezy, ale każdy z uczestników wrócił do domu z turniejowym upominkiem: m.in. z koszulką i kubkiem. W programie imprezy znalazł się także ciepły poczęstunek. Uczestnicy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni z osiągniętych wyników. Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego to wspaniała inicjatywa. Dzięki podobnym przedsięwzięciom społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte na osoby niepełnosprawne i bardziej wrażliwe na ich potrzeby.

Październik w Przedszkolu Miejskim w Pakości Przedszkolaki w październiku miały wiele atrakcji, jedną z nich był wyjazd do Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu. Dzieci zwiedziły jednostkę wojskową, lotnisko, miały też okazję, by z bliska zobaczyć śmigłowce, a także Muzeum Wojskowe. Dnia 21.10.2011 przedszkole odwiedziła Filharmonia Bydgoska, dzieci wysłuchały mini koncertu. Poznały instrumenty, saksofon, flet, perkusję... Dzieci nie zapomniały również o pracownikach Poczty Polskiej, którzy obchodzili swoje święto. Były życzenia, w zamian dzieci otrzymały słodycze. Przedszkolaki odwiedziły cmentarz w Pakości, zapaliły znicze przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. W ostatni dzień miesiąca dzieci spędziły czas w przedszkolu na wesoło z okazji halloween.


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 9

Pasowanie uczniów klas pierwszych 26 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości odbyła się uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych. Zanim jednak oficjalnie najmłodsi uczniowie zostali przyjęci w szeregi braci uczniowskiej musieli zaprezentować co już potrafią. Z tego zadania wywiązali się znakomicie, czego dowodem były liczne brawa i uśmiechy na twarzach licznie przybyłych rodziców. Aktu pasowania do-

konali: dyrektor szkoły pan Mirosław Gozdera, wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Dzióbkowska, wicedyrektor szkoły pani Marianna Brzezińska. Uczniowie otrzymali piękne życzenia i upominki od Burmistrza Pakości pana Wiesława Kończala, od Przewodniczącego Komisji Oświaty pana Mariusza Augustyna i Rady Rodziców Szkoły. O tym uroczystym dniu będą im przypominały także dyplomy wręczone przez Dyrekcję Szkoły.

Klasa I a Wychowawca Pani Anna Skonieczna Czerwonka Monika, Dolacińska Weronika, Jaszcz Aniela, Kędra Joanna, Owedyk Patrycja, Piwowarczyk Nikola, Proskura Aleksandra, Siwkowska Anita, Bednarski Wiktor, Bembenek Paweł, Chodnicki Paweł, Gołębiewski Bartosz, Jóźwiak Igor, Kucała Kacper, Kwiatkowski Wiktor, Marek Dominik, Mróz Maurycy, Rakowski Kacper, Zalewski Bartosz

Klasa I b Wychowawca Pani Anna Chojnacka Barańska Zuzanna, Gnutek Karolina, Gromek Oliwia, Ilecka Martyna, Jastrzembska Amelia, Małolepsza Sandra, Oleszko Julia, Smaruj Wiktoria, Wencka Patrycja, Barczewski Maksymilian, Bełwon Paweł, Józefowicz Patryk, Kwiatkowski Miłosz, Nieznalski Amadeusz, Rakowski Dawid, Świderek Jarosław, Trawka Maciej, Wasilewski Oliwer, Wiśniewski Adam

Klasa I c Wychowawca Pani Beata Dryjańska Burnos Maria, Fita Zuzanna, Kopczyńska Matylda, Kowalczyk Oliwia, Pracka Natalia, Radzikowska Daria, Wąż Aleksandra, Witkowska Magdalena, Buczek Jakub, Ciesielski Adam, Ciesielski Karol, Jarecki Jakub, Jaskuła Hubert, Malinowski Igor, Marek Oskar, Moritz Bartosz, Nadolski Aleksander, Rakowski Adrian, Zemełka Wiktor

Klasa I d Wychowawca Pani Magdalena Woźniak Brzykcy Zuzanna, Kelm Dagmara, Kędzierska Jagoda, Kosmala Eliza, Nawrocka Kinga, Skuratowicz Daria, Stempowska Marta, Walczak Oliwia, Bogatek Konrad, Caban Bartosz, Hanasz Filip, Krokos Maksymilian, Kuchciński Miłosz, Nawrocki Łukasz, Płoszyński Kacper, Popielec Kacper, Siembab Jakub, Walkowski Maciej, Warzych Norbert

Dnia 10 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej w Pakości odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie wszystkich klas III, Vd i VIb przypomnieli zgromadzonym historię rozbiorów Polski oraz trudne życie Polaków pod ciężką ręką zaborców. Elementy historyczne przeplatały się z pięknymi wierszami na cześć wolnej Ojczyzny. Apel uświetniły przepiękne pieśni w wykonaniu chóru szkolnego, któremu akompaniowali: Julia Waliszewska na skrzypcach oraz Grzegorz Lasota na gitarze. Apel przygotowały p. Wiesława Chołajczyk, p. Katarzyna Krusińska oraz p. Magdalena Majchrzak-Tschurl.


10  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka W październiku biblioteka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości po raz drugi włączyła się do obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W związku z tym świętem nauczyciele bibliotekarze panie Beata Wolińska i Katarzyna Kozina zorganizowały dla uczniów konkursy biblioteczne. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w zmaganiach plastycznych „Najpiękniejsza zakładka do książki”. Natomiast starsi uczniowie wzięli udział w konkursie pt. „Ilustracja do ulubionej książki”. Do biblioteki należało dostarczyć prace wykonane dowolną techniką, następnie komisja konkursowa dokonała oceny i wyłoniła zwycięzców. I miejsce w klasach młodszych zdobyli: Maria Burnos z kl. Ic, Weronika Nieznalska z kl. IId, Patrycja Wietrzykowska z kl. IIb, Oliwia Knasiak z kl. IIIb. Drugie miejsce: Miłosz Kwiatkowski z kl. Ib, Karolina Zwolińska z kl. IIb, Julia Stawicka z kl. IIId i Aleks Bieniek z kl. IIIa. Trzecie miejsce: Zuzanna Barańska z kl. Ib, Agata Bańkowska z kl. IIa i Patrycja

Wójcik z kl. IIIb. Zwycięzcą w rywalizacji klas IV-VI została Patrycja Stempowska z kl. VIa, II miejsce zajęła Aleksandra Gotowska z kl. IVc, a III miejsce Natalia Bolewska z kl. IVd. Wszyscy chętni uczestniczyli również w konkursie „Zgadnij, kto to?”. Na podstawie zdjęć z dzieciństwa należało rozpoznać pracowników naszej szkoły. Zadanie nie było najłatwiejsze, trzeba było odgadnąć 28 osób. Pierwsze miejsce zajęła Julia Waliszewska z kl. Vb, która rozpoznała 23 osoby, na drugim miejscu uplasowała się Natalia Bolewska z kl. IVd, która rozpoznała 16 osób, a trzecie miejsce zajął Adam Bursztynowicz z kl. IVd, który rozpoznał 14 osób. Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do biblioteki szkolnej. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nauczyciele bibliotekarze przygotowali gazetki okolicznościowe. Pierwsza z nich przybliżała sylwetkę Czesława Miłosza, a kolejna propagowała bibliotekę. Katarzyna Kozina

„Ratujemy i Uczymy Ratować” Dnia 18 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Pakości odbyło się szkolenie w ramach realizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Na szkolenie przybyli nauczyciele ze szkół powiatu inowrocławskiego. Instruktorzy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazali uczestnikom szkolenia wiedzę teoretyczną

i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z naszej szkoły udział w szkoleniu wzięły Magdalena Janiszewska i Katarzyna Krusińska. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty a szkoły, których przedstawiciele odbywali kurs, fantomy do nauki pierwszej pomocy, podręczniki dla nauczycieli i uczniów, tekturowe telefony, tablice edukacyjne i filmy DVD.

Uczniowie i rodzice „Śladami historii” Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pakości uczestniczyli 5 listopada tego roku w IX Marszach na Orientację „Śladami historii” w Mogilnie. Organizatorami imprezy byli: Klub „Skarmat” z Torunia oraz Gimnazjum w Mogilnie. Marsze na Orientację to praca z mapą. I tym razem organizatorzy przygotowali ciekawą mapę w kolorowej oprawie. Zaznaczono na niej punkty, które uczestnicy musieli odnaleźć w terenie i dopasować odpowiednią miniaturę zdjęcia. Trasa marszu biegła poprzez piękny teren przy Jeziorze Mogileńskim, poprzez miasto do klasztoru. W imprezie uczestniczyło 24 uczniów z naszej podstawówki wraz z grupą rodziców i nauczycieli. Rodzice włączyli się w zorganizowanie dojazdu do Mogilna oraz sami brali udział w MnO. Po części konkursowej udaliśmy się wszyscy do Gimnazjum w Mogilnie na pyszną grochówkę. Orientowaniu się w terenie sprzyjała bardzo ładna pogoda i świetne humory. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyboru spędzenia sobotniego czasu wolnego w tak aktywnej i ciekawej formie.

Szczególnie dziękujemy rodzicom za współpracę. Zapraszamy na następne imprezy tego typu. I.Z.


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 11

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” Mając w pamięci słowa polskiej poetki Wisławy Szymborskiej, uczniowie szkolnego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. wraz z opiekunami w poranek 1 listopada udali się na pakoski cmentarz, by zapalić znicze i oznaczyć okolicznościowymi chorągiewkami groby zmarłych powstańców wielkopolskich. Praca przy porządkowaniu grobów ludzi zasłużonych dla naszego regionu jest najlepszą lekcją historii i patriotyzmu. Nie zabrakło okazji do przypomnienia kilku ważnych postaci i epizodów z ich powstańczego szlaku. Mieszkańcy naszego miasta pamiętają o mogile powstańców znajdującej się w centralnym punkcie naszej nekropolii. Świadczą o tym licznie składane tam kwiaty i znicze. Jednak tylko niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że po całym cmentarzu rozsiane są groby tych powstańców, którzy zmarli wiele lat po zrywie niepodległościowym. Większością z nich opiekują się rodziny oraz miejscowy zakład pogrzebowy. Są jednak i takie, o których nawet w czasie tego listopadowego święta nikt nie pamięta. Tym bardziej godna wydaje się być inicjatywa TPPW oraz zaangażowanie zrzeszonej w nim młodzieży. Uczniowie na podstawie aktualizowanej co roku ewidencji odwiedzają miejsca pochówku powstańców. Porządkują też te mogiły, o których nikt już nie pamięta. Prowadzona od wielu już lat akcja szkolnego koła TPPW spotyka się niezmiennie z pozytywnym przyjęciem ze strony pakoskiego społeczeństwa. Rodziny zmarłych powstańców wyrażają często swoją wdzięczność za pamięć o ich bohaterskich przodkach.

Szkolne koło TPPW po raz kolejny w tym roku wystawiło warty honorowe przed pomnikiem poległych w powstaniu mieszkańców Pakości. MP

Niezwykła uroczystość w Gimnazjum Dnia 10 listopada 2011 roku w Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości miała miejsce niezwykła uroczystość. Uczniowie, pod opieką nauczycieli: p. Moniki Dybicz, p. Anny Sławkowskiej oraz p. Sławomira Montowskiego, przygotowali program artystyczny z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel swą obecnością zaszczycili: poseł na Sejm RP p. Krzysztof Brejza, burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal, prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej p. Ignacy Sarnecki oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło w Pakości – p. Ryszard Dolecki. Uroczystość ta była wyjątkowa z jeszcze jednego powodu. Nauczycielka historii naszego gimnazjum, p. Monika Dybicz została wyróżniona Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Dekoracji dokonał por. Ignacy Sarnecki. Anna Sławkowska

Lekkoatleci z gimnazjum w Pakości ruszają na podbój Europy Na przełomie października i listopada na zaproszenie Tomasza Lewandowskiego, trenera Kadry Narodowej, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach sportowo-edukacyjnych pn. „V Europejski Festiwal Lekkoatletyczny”. Podczas tegorocznego projektu udział wzięło 27 zawodników ze Szwecji, Luksemburga oraz Polski, a także 15 dojeżdżających na treningi. Zajęcia sportowe odbywały się na obiektach Zawiszy Bydgoszcz oraz terenach leśnych parku w Myślęcinku w dwóch grupach zawansowanych oraz adeptów lekkiej atletyki. Oprócz zajęć sportowych młodzież poznała podstawowe zasady odżywiania, prawidłowego rytmu dnia i odnowy biolo-

gicznej, a także podstawowe zasady metodyczne czy poprawy techniki wykonywania ćwiczeń zgodnie z najnowszymi światowymi normami. Niewątpliwą atrakcją zgrupowania był trening z Marcinem Lewandowskim mistrzem Europy w biegu na dystansie 800 m, udział w Gali Mistrzów Sportu w bydgoskiej Operze Nova oraz spotkanie z mistrzem świata w skoku o tyczce Pawłem Wojciechowskim. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które zapisało się z pewnością w pamięci uczestników, był czwartkowy wieczór. W tym dniu zaprezentowała się grupa z Polski. Młodzież przygotowała


12  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

liczne konkursy i zabawy, które w sposób humorystyczny pozwoliły jeszcze bardziej zintegrować się międzynarodowej grupie. Przez cały swój pobyt młodzi europejczycy poznawali nasz kraj, a w czwartek mieli również okazję poznać specjały kuchni Polskiej. W nawiązaniu do zbliżającego się święta 11 listopada i propagowanego hasła „Gęsina na św. Marcina” zaserwowano gęś kołudzką w otoczeniu serów owczych. W tym miejscu słowo podziękowania chcielibyśmy skierować do p. Ryszarda Jagodzińskiego – dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za pomoc w zorganizowaniu „Wieczoru Polskiego”. Podczas podsumowania dziesięciodniowego pobytu w Bydgoszczy uczestnicy oceniali projekt bardzo wysoko oraz wypracowali schemat współpracy na przyszły rok 2012. To międzynarodowe spotkanie było również okazją do promocji naszego miasta, Kalwarii Pakoskiej i gimnazjum a dla uczniów świetną możliwością sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Na podstawie tych kilku dni możemy śmiało stwierdzić, że nasza młodzież porozumiewała się znakomicie z kolegami z zagranicy. Wszystkim, którzy przekazali upominki związane z naszym miastem, w tym miejscu pięknie dziękujemy.

Młodzi sportowcy również składają serdeczne podziękowania dla Pana Roberta Wojciechowskiego reprezentującego Zakład Remontowo-Montażowy „Pałuki” z Pakości za umożliwienie przeżycia niezapomnianych wrażeń i zdobycia nowych doświadczeń podczas tej edycji międzynarodowego zgrupowania. Ewa Buzała

Gimnazjum z Pakości „Szkołą Odkrywców Talentów”… Ubiegły rok szkolny został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall „Rokiem Odkrywania Talentów”. Jak podkreśliła minister podczas jego inauguracji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne jest, by w porę je wyłowić.  Duża w tym rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom do akcji tej włączyło się także Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego z Pakości, wypełniając wniosek o przyznanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” i zamieszczając informacje o realizowanych i prowadzonych w szkole zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Gimnazjum może poszczycić się bogatą ofertą zajęć umożliwiających młodym ludziom wszechstronny rozwój, jak również sukcesami gimnazjalistów, które zostały przedstawione we wniosku o tytuł i dotyczyły: zajęć teatralnych grupy „Kamago”, zajęć lekkoatletycznych i koszykówki, koła fotograficznego, koła matematycznego oraz nauki gry na gitarze. Z nowym rokiem szkolnym Gimnazjum otrzymało certyfikat oraz tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który świadczy o tym, że szkoła przyczynia się do wspierania i rozwoju uzdolnień młodych ludzi. Jednocześnie placówka została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów. Agnieszka Skibowska

Egzamin Pierwszaka Dnia 26 października 2011r. w Szkole Podstawowej w Kościelcu odbyła się uroczystość Pasowanie uczniów na pierwszoklasistów, czyli „Egzamin Pierwszaka”. Składał się on z dwóch części: konkursowej i oficjalnej. Na uroczystości przybyli liczni goście: Burmistrza Pakości Wiesław Kończal, Kierownik Referatu Oświaty Mieczysław Ruchniak, Sołtys wsi Kościelec Bernard Błaszak, Dyrektor Szkoły Jarosław Kotyński, Grono Pedagogiczne, rodzice uczniów klasy I, Rada Rodziców z Przewodniczącą Agnieszką Bassą oraz społeczność szkolna. Wychowawczyni klasy I Elżbieta Nowak powitała wszystkich gości w szczególności dzieci. Ogłosiła, że dzieci z klasy I, chcąc być pasowane na uczniów tutejszej szkoły, jednak muszą


Szkolnictwo / Z prac Ratusza wykonać określone zadania: Krasnalkowa miara, Próba Wytrzymałości, Rozwiązywanie Szkolnych Zagadek – Próba Rozumu, Konkurs Przyrodniczy „W krainie leśnych tajemnic”, Regulamin Szkolny, Śpiew i Taniec, Słodki Uśmiech. Po wykonaniu tych zadań dzieci przystąpiły do ślubowania oraz pasowania na ucznia, którego dokonał Dyrektor Szkoły przez symboliczne dotknięcie lewego ramienia dziecka ozdobnym ołówkiem przepasanym biało-czerwoną wstążką. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i upominki. Na zakończenie uroczystości głos zabrali Burmistrz Pa-

Wiadomości Pakoskie 13 kości, Sołtys Kościelca, Przewodnicząca Rady Rodziców, kierując do dzieci ciepłe słowa i życzenia. Po uroczystości goście i uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Wychowawczyni Elżbieta Nowak serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, osobom, rodzicom, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W dniu 28 października 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pakości odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Stanisławie i Kazimierzowi Bukowskim, zamieszkałych w Pakości ul. Łazienkowa 2/2. Państwo Bukowscy ślub cywilny zawarli dnia 28.10.1961 r. w Pakości. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Szanownym Jubilatom Burmistrz Pakości Wiesław Kończal. Serdeczne gratulacje, życzenia pogody ducha i długich lat w zdrowiu przekazała Jubilatom Elżbieta Szymborska Z-ca Kierownika USC w Pakości. Pani Stanisława pracowała przez 37 lat w Janikowskich Zakładach Sodowych, a Pan Kazimierz przez 38 lat w PGNiG Oddział w Bydgoszczy, jako dłogoletni kierownik Zakładu Gazowniczego w Pakości. Państwo Bukowscy interesują się sprawami miasta, uczestniczą w koncertach muzycznych, zajmują się utrzymaniem działki, interesuje ich wypoczynek i rekreacja. Państwo S.K. Bukowscy mają dwójkę dzieci, doczekali się 3 wnuków. Sporządziła: E. Szymborska Pakość, dnia 14.11.2011 r.

Urodzenia: 12.10.2011 r. – Szeliga Oskar s. Jacka i Joanny z Pakości 14.10.2011 r. – Paczuska Jagoda c.Dariusza i Mariki z Wojdala 24.10.2011 r. – Gust Natalia c. Roberta i Beaty z Rybitw 24.10.2011 r. – Rathod Olivier s. Vishala i Pauliny z Pakości 24.10 2011 r. – Daroszewska Julia c. Łukasza i Joanny z Wielowsi 25.10.2011 r. – Pannert Zofia c. Łukasza i Moniki z Kościelca 26.10.2011 r. – Małek Beata c. Krzysztofa i Magdaleny z Kościelca sporządziła:Krystyna Krajnik

Małżeństwa: 1. Szymczak Krzysztof Jan, zamieszkały Toruń Pawłowska Sławomira Teresa, zamieszkała Pakość ślub odbył się dnia 29.10.2011 r. 2. Stasiak Łukasz, zamieszkały Pakość Szindler Katarzyna Jagoda, zamieszkała Smolary ślub odbył się dnia 05.11.2011 r.


14  Wiadomości Pakoskie

Z prac Ratusza / Kultura

Zgony: 1. Piechocka Eugenia Władysława rod. Sieradzka, lat 61, zamieszkała Pakość ul. Mogileńska 45/11, zmarła dnia 17.10.2011 r. 2. Jaskulski Kazimierz Marcin rod. Jaskulski, lat 73, zamieszkały Rycerzewko 13 gm. Pakość, zmarł dnia 22.10.2011 r.

3. Borowski Antoni rod. Borowski, lat 84, zamieszkały Pakość ul. Mogileńska 35/21, zmarł dnia 05.11.2011 r. 4. Kijanowski Henryk rod. Kijanowski, lat 83, zamieszkały Radłowo 73 gm. Pakość, zmarł dnia 08.11.2011 r. Sporządziła: Elżbieta Szymborska Pakość, 2011.11.14

Blues & Folk Festiwal 28 listopada w ramach bydgoskiego festiwalu muzyki bluesowej i folkowej wystąpił w Ośrodku Kultury amerykański pianista i wokalista bluesowy Gary Erwin znany szerokiej publiczności jako Shrimp City Slim. Jego muzyka to połączenie różnych gatunków, którą sam artysta określa jako „low country blues”.

Marek Piekarczyk akustycznie W Narodowe Święto Niepodległości miało miejsce w Ośrodku Kultury niezwykłe wydarzenie artystyczne. Z koncertem akustycznym wystąpił, bowiem tego dnia legendarny wokalista grupy TSA Marek Piekarczyk. Towarzyszył mu zespół JaTaGrze, złożony z jego kolegów muzyków z Bochni. Na repertuar złożyły się głównie klasyki pionierów rodzimego rock and rolla, którym swój hołd wokalista TSA złożył na płycie „Źródło” i jego autorskie piosenki. Koncert upływał w bardzo sympatycznej atmosferze, ponieważ Marek Piekarczyk podtrzymywał znakomity kontakt z widownią. Sypał jak z rękawa anegdotami i historyjkami i wciągał publiczność do wspólnego śpiewania. Na koniec były kwiaty dla artysty, owacja na stojąco, autografy oraz wspólne fotografie z fanami. Sala w Ośrodku Kultury wypełniona była po brzegi i nikt na pewno nie żałował tych chwil spędzonych z Markiem Piekarczykiem, który potrafił nadać temu wieczorowi niezapomniany rock’n’rollowy klimat. Fotorelacja z tego wydarzenia w rubryce „Pakość w obiektywie”.

Cała Polska Czyta Dzieciom 28 października Biblioteka Publiczna gościła klasę I c wraz z wychowawczynią. Pierwszaki wysłuchały bajkę pt. „Franklin chce zdobyć odznakę”, którą przeczytał p. Marek Szymborski. Ciekawe przygody sympatycznego żółwia zainteresowały najmłodszych, którzy odpowiadali bez problemu na zadane pytania. Po krótkiej dyskusji dzieci otrzymały drobne upominki od Biblioteki i p. Szymborskiego.


Kultura / Na sygnale / Sport

Wiadomości Pakoskie 15

Misie w Bibliotece 3 listopada Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci ze swoimi pluszowymi misiami. W październiku przypada dzień Książkowego, a w listopadzie Pluszowego Misia. Najmłodsi opowiedzieli krótko historię swoich misiów, a potem wysłuchali bajki o tym, jak Kubuś Puchatek hodował dynię. Rysując swojego wymarzonego misia dzieci słuchały opowieści o przygodach Misia Uszatka. Na zakończenie powstał portret „wspólnego” misia i dzieci otrzymały słodkie co nieco.

Wieści ze Straży W październiku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, brała udział w 12 zdarzeniach gaszenia pożaru, głownie to pożary na składowisku odpadów komunalnych w Giebni.

Strażacy pragną podziękować firmie CRTiG PACIO pana Mateusza Paciorek. Za udostępnienie placu złomowiska wraz z wrakami pojazdów na których zostały przeprowadzone ćwiczenia wspólnie z jedenastką PSP z Inowrocławia. Ćwiczenia te maja na celu podnoszenie umiejętności i kwalifikacji strażaków podczas wspólnych działań ratowniczych. (P.J.)

Wiadomości sportowe W kolejnym numerze W.P. przedstawiamy następną drużynę LZS z terenu Gminy Pakość jaką jest „HERMES” Radłowo. Drużyna z Radłowa już II sezon gra na zmodernizowanym boisku posiadającym odpowiednie wymiary oraz od podstaw ułożoną nową murawę. Dzięki zaangażowaniu wypróbowanych przyjaciół klubu jakimi są panowie Andrzej Kowalczyk, bracia Paciorek oraz pan Aleksander Mróz, nawieziono setki ton ziemi, wyrównano ją oraz ubito i posiano trawę. Boisko zostało ogrodzone, a dla zawodników drużyn postawiono boksy. Także dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta oraz Rady sołeckiej zmodernizowano pomieszczenia klubowe. Szatnie pomalowano,wyposażono w nowe natryski a w pomieszczeniu sędziów wstawiono nowe drzwi. To wszystko ma także przełożenie na wyniki zespołu, który już w poprzednim sezonie lokował się w czubie tabeli. Obecnie drużyna „HERMES” Radłowo zajmuje 2 miejsce w tabeli za drużyną z Kołodziejewa. Kadra drużyny liczy aż 29 zawodników a są to wychowankowie klubu oraz byli zawodnicy osciennycyh klubów. W drużynie z Radłowa gra także trójka zawodników wypożyczonych z „NOTECIANKI” Pakość a są to: Woźniak Grzegorz, który jest zarazem najlepszym strzelcem


16  Wiadomości Pakoskie

Sport

drużyny (12 bramek) oraz Gutowski Wojciech i Otocki Martin. Pozostali zawodnicy to: Antos Radosław, Bednarek Dariusz, Bochat Borys, Ciężki Adam, Cybulski Michał, Duda Waldemar, Dudek Marcin, Dudek Szymon, Dudek Tomasz, Dziennik Wojciech, Grzelak Wojciech, Harwoziński Piotr, Heppner Mateusz, Kijanowski Dawid, Krajewski Łukasz, Kończalski Dariusz, Lewandowski Paweł, Makowiecki Marcin, Marciniak Karol, Nowak Rafał, Nowakowski Adam, Paciorek Mateusz, Serwach Szymon, Stypczyński Paweł, Wikarski Michał, Włodarczyk Sebastian. Trenerem drużyny jest pan Springmann Tadeusz a kierownikiem pan Malinowski Tadeusz. Skład Zarządu LZS „HERMES” Radłowo to Łukasz Krajewski – prezes oraz członkowie Mateusz Paciorek, Dariusz Kończalski, Andrzej Kowalczyk, Tadeusz Malinowski oraz Adam Sieradzki. W drużynie z Radłowa panuje bardzo dobra atmosfera co także może świadczyć o sile zespołu, który na pewno w rundzie wiosennej będzie walczyć o awans do wyższej klasy, czego także im życzą wierni kibice oraz redakcja naszej gazety. J.J.

Miłe rozpoczęcie rundy rewanżowej W pierwszym meczu rundy rewanżowej miłą niespodziankę sprawili swoim kibicom zawodnicy Notecianki Pakość. W przełożonym na 12 listopada meczu 16 kolejki III ligi (jest to zarazem pierwsza kolejka rundy rewanżowej) zawodnicy Michała Nadolskiego wygrali z Sokołem Kleczew 1-0. Mecz ten był zarazem ostatnim meczem Michała Nadolskiego w zespole Notecianki przed własną publicznością. Grający trener Notecianki po tym spotkaniu postanowił zawiesić buty na kołku i zająć się pracą trenera. Ostatnie zwycięstwo Notecianki przerwało złą passę zespołu, który od 2 października nie potrafił wygrać swojego spotkania (ostatnie zwycięstwo 4-2 nad Wdą Świecie). Zawodnicy Notecianki w tym okresie przegrywali min. z niżej notowanymi rywalami: Polonią Leszno (2-3), Spartą Brodnica (2-1) czy też w derbach powiatu Inowrocławskiego z Unią Janikowo (2-1), na własnym boisku nie potrafili sprostać najsłabszej drużynie ligi Victorii Koronowo remisując po bardzo słabej grze 0-0.

Po tych słabych występach naszego zespołu wśród kibiców można było usłyszeć rozgoryczenie na co swoim oficjalnym pismem na stronie klubowej odpowiedział zarząd klubu (pismo to przeczytać można na www.notecianka-pakosc.futbolowo.pl), w którym stwierdza, iż pozycja trenera jest niezagrożona, a przyczyną słabych występów zawodników były częste kontuzje w zespole. Jeszcze w tym roku zawodnicy pakoskiego teamu rozegrają dwa spotkania. W pierwszym 19 listopada zmierzą się na wyjeździe z Unią Swarzędz (mecz ten to 2 kolejka rundy rewanżowej przeniesiona z wiosny, mecz ten został rozegrany po zamknięciu tego numeru WP), oraz w Pierwszej rundzie Pucharu Polski na szczeblu okręgowym również na wyjeździe zawodnicy Notecianki zmierzą się z A-klasowym zespołem z Aleksandrowa Kujawskiego Orlętami. Mamy nadzieję że dwoma zwycięstwami zakończą ten rok nasi zawodnicy. Ł.K.


Wiadomosci Pakoskie 2011-11  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you