Page 1

YTK

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Valintaopas 2019


YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kouluttaa opiskelijoita hallintotieteiden ja johtamisen, matkailututkimuksen, politiikkatieteiden ja sosiologian sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmissa sekä kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Tutkinto-ohjelmien opintosuuntia ovat: hallintotiede, johtamisen psykologia, johtaminen, matkailututkimus, politiikkatieteet, sosiologia ja sosiaalityö. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain yhteensä noin 300 kandidaattia ja maisteria. Tiedekunnan tarjoamat tutkintoihin liitettävät sivuaineet ovat Arctic Studies Programme, filosofia, historia toisena opetettavana aineena, kansainvälinen oikeus, kulttuurihistoria, laskentatoimi, markkinointi, saamen- ja alkuperäiskansatutkimus, sosiaaligerontologia, sosiaalioikeus, taloustiede, tilastotiede, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, ympäristöopinnot ja yrittäjyysopinnot. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa opiskelijoilleen valtakunnallisesti vahvoja ja ainutlaatuisia opintosuuntia ja pääaineita. Opetuksessa näkyy opettajien oma tutkimustyö. Tiedekunnan tutkimustyön pääalueiksi on nimetty muuttuva työ ja sen johtaminen, pohjoisen politiikka, talous ja ympäristö, hyvinvoinnin marginaaleista kohti osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä tieto, tiedon käyttö ja hallinta. Opiskelija pääsee mukaan tutkimuksen maailmaan myös tiedekunnan tutkimushankkeissa, joissa voi tehdä esimerkiksi opinnäytetöitä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin. Tulevaisuuden työpaikkoja on mm. julkisessa hallinnossa, järjestöissä sekä yritys- ja elinkeinoelämässä. Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Suomea ja maailmaa!

Merja Laitinen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani


SISÄLLYSLUETTELO I YHTEISHAKU ................................................................................................................ 4 HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT ............................................................................................ 4 VALINNAN TULOKSET ............................................................................................................. 4 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN................ 4 SIJOITTELU .............................................................................................................................. 5 ENSIKERTALAISKIINTIÖ ........................................................................................................... 5 OIKAISUPYYNTÖMENETTELY .................................................................................................. 6 YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS ............................................................................. 6 KIELITAIDON OSOITTAMINEN ................................................................................................ 6 ESTEETÖN OPISKELU .............................................................................................................. 7 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET.............................................................................. 7 A. TIEDEKUNNAN VALINTAKOKEISIIN PERUSTUVAT HAKUKOHTEET / KANDIDAATIN-JA MAISTERINTUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS ............................................................... 8 HAKUKELPOISUUS .................................................................................................................. 8 VALINTAKOKEET ..................................................................................................................... 9 VALINTAMENETTELY ............................................................................................................ 10 HAKUKOHTEET ..................................................................................................................... 12 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA ........................................... 12 MATKAILUTUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA .............................................................. 15 POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMA ........................................ 17 B. SOSIAALITYÖN VALINTAYHTEISTYÖ............................................................................. 20 HAKUKELPOISUUS ................................................................................................................ 20 KIELITAIDON OSOITTAMINEN .............................................................................................. 20 HAKUMENETTELY ................................................................................................................. 21 VALINTAKOE ......................................................................................................................... 22 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET............................................................................ 24 TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY ........................................................... 25 C. MAISTERINTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (YTM/HTM-maisteriopinnot) .............. 26 D. AVOIMIA YLIOPISTO-OPINTOJA SUORITTANEET / KANDIDAATIN- JA MAISTERINTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS ............................................................... 28 II. SIIRTOHAKU ............................................................................................................... 30 E. TOISESTA YLIOPISTOSTA TAI TIEDEKUNNASTA SIIRTOA HAKEVAT .................................. 30 F. TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ SIIRTOA HAKEVAT (OPINTOSUUNNAN/PÄÄAINEEN VAIHTOA) 31 III. KANSAINVÄLISET MAISTERIOHJELMAT ....................................................................... 32 G. MASTER`S DEGREE PROGRAMME IN NORTHERN TOURISM........................................... 32 H. MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN TOURISM, CULTURE AND INTERNATIONAL MANAGEMENT..................................................................................................................... 38

3


Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet esitetään kolmessa osassa: I Yhteishaku A. Tiedekunnan valintakokeisiin perustuvat hakukohteet / kandidaatin- ja maisterintutkintoihin johtava koulutus B. Sosiaalityön valintayhteistyö C. Maisterintutkintoon johtava koulutus (YTM/HTM-maisteriopinnot) D. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet / kandidaatin- ja maisterintutkintoihin johtava koulutus II Siirtohaku E. Toisesta yliopistosta tai tiedekunnasta siirtoa hakevat F. Tiedekunnan sisällä siirtoa hakevat (opintosuunnan/pääaineen vaihto) III Kansainväliset maisteriohjelmat G. Master’s degree programme in Northern Tourism H. Master’s degree programme in Tourism, Culture and International Management

I YHTEISHAKU KAIKKIA YHTEISHAUN HAKUKOHTEITA KOSKEVAT YLEISET OHJEET HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT Opiskeluoikeutta kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti Opintopolussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Todistusliitteet ladataan Opintopolun hakulomakkeelle. Virheellisten tietojen antaminen hakulomakkeessa saattaa johtaa hakijan opiskelupaikan menetykseen. Valtakunnallisessa yhteishaussa voi hakea yhteensä enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka laitetaan hakulomakkeella hakutoivejärjestykseen. Hakukohteiden järjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka, jonka jälkeen järjestys on sitova. Hakijalle tarjotaan sitä opiskelupaikkaa, joka on hänen hakutoivejärjestyksessään korkeimmalla ja johon hänen valinnoissa saamansa pisteet riittävät. Tarkemmat ohjeet hakumenettelystä ja hakulomakkeen käsittelystä löytyvät Opintopolku.fi –sivustolta. VALINNAN TULOKSET Yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN Opiskelijaksi hyväksytyn on vahvistettava sijoittelun tuloksena hänelle tarjotun opiskelupaikkansa vastaanottaminen sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa (www.opintopolku.fi) 8.7.2019 klo 15.00 mennessä (28.6.2019 hyväksytyillä) tai 10 vrk:n 4


kuluessa tuloksen julkaisemisesta. Mikäli hyväksytty hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät Opintopolku -palvelusta: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-otatpaikan-vastaan/ Ilmoittautuminen yliopistoon tehdään paikan vastaanottamisen yhteydessä Oma Opintopolku -palvelun kautta viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 tai 10 vrk kuluessa tuloksen julkistamisesta. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelijan on ilmoittauduttava ensimmäiselle lukuvuodelle läsnäolevaksi ja siihen liittyy ylioppilaskunnan jäsenyys. Jäsenmaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä. SIJOITTELU Valtakunnallisessa yhteishaussa hakijalle tarjotaan sitä opiskelupaikkaa, joka on hänen hakutoivejärjestyksessään korkeimmalla ja johon hänen valinnoissa saamansa pisteet riittävät. Korkeakoulut tallentavat opiskelijavalintojensa tulokset yhteishakujärjestelmään viimeistään 25.6.2019, jonka jälkeen järjestelmä sijoittelee hakijat hakukohteisiin hakutoivejärjestysten mukaisesti. Hakija saa tiedon sijoittelun tuloksesta viimeistään 28.6.2019. Hakija voi saada tiedon aiemmin, mikäli sijoittelu on hänen kohdallaan lopullinen eli hänet on hyväksytty joko ensimmäiseksi asettamaansa hakukohteeseen tai hakukohteeseen, jonka yläpuolella ei ole hakutoiveita, joihin hän on varasijalla. Hakija voi saada tiedon aiemmin myös siinä tapauksessa, että hänet on hyväksytty hakukohteeseen, jonka yläpuolella hakijalla ei ole hakutoiveita, joiden valinnan tulosta ei ole vielä tallennettu järjestelmään. Sijoittelu jatkuu 31.7.2019 saakka, jonka aikana peruttuihin ja peruuntuneihin opiskelupaikkoihin voi sijoittelussa nousta uusia opiskelijoita varasijalta. Sijoittelun tilannetta voi seurata reaaliaikaisesti Opintopolun Oma opintopolku -palvelussa. ENSIKERTALAISKIINTIÖ Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaussa haetaan samassa järjestelmässä. Korkeakoulujen on varattava aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville pois lukien vieraskieliset ja pienet hakukohteet. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä. Tämä määrittää sen, mihin hakijaryhmään hakija kuuluu, jos hän päättää tulevaisuudessa hakea uudestaan korkeakouluun, jossa ensikertalaiskiintiö on käytössä. Tällöin korkeakoulun on turvattava asianmukaiset hakeutumismahdollisuudet myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille. Ensikertalaiskiintiö ei ole käytössä maisterin tutkintoon johtavissa hakukohteissa.

5


OIKAISUPYYNTÖMENETTELY Lapin yliopiston opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi, miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla. Oikaisupyynnöt on osoitettava kyseisen tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, 96101 Rovaniemi tai salatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.ulapland.fi/, jolloin vastaanottajaksi merkitään kirjaamo(at)ulapland.fi tai suoraan sähköpostilla kirjaamo(at)ulapland.fi. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisumenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. Korkeakoulujen yhteishaussa olevan koulutuksen oikaisumenettelyistä huomioitavaa Johonkin hakutoiveeseensa hyväksytyn hakijan jättämää oikaisupyyntöä ei käsitellä, jos oikaisupyynnön kohteena on alempi hakutoive kuin se, johon hakija on tullut valituksi. Jos hakija hyväksytään oikaisuprosessin aikana varasijalta oikaisupyynnön kohteena olevaa hakutoivetta ylempään hakutoiveeseen, oikaisupyyntöä koskeva päätös on niin ikään merkityksetön. Hakijan ei pidä jättää ottamatta hänelle tarjottua opiskelupaikkaa vastaan, jos hän jättää jonkin ylemmän hakutoiveensa valintaa koskevan oikaisupyynnön. Jos oikaisupyyntö hyväksytään, niin hakijalla on mahdollisuus ottaa vastaan vain oikaisupyynnön kautta saatu opiskelupaikka ja aiemmin vastaanotettu opiskelupaikka peruuntuu. YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakuja. Hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös ei koske siirto-opiskelupaikan vastaanottamista. KIELITAIDON OSOITTAMINEN Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä. Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. 6


Suomen kielen taidon osoittaminen Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla laudatur (L) • Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M) • IB A-tason suomi suoritettu • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 Kielikokeet • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen) • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä. • Luokanopettajakoulutuksen hakijoilta edellytetään yleisen kielitutkinnon taitotasoa 5 tai Valtionhallinnon kielitutkinnon hyvää taitoa ESTEETÖN OPISKELU Opiskelun esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yliopistomme tukee erityisjärjestelyitä tarvitsevien opiskelijoiden opiskelua opetusjärjestelyin mahdollisuuksien mukaan, esim. luento- ja opetusmateriaalia voi pyytää etukäteen opettajalta ja tenttijärjestelyissä voidaan joustaa. Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelumuodon, joka ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Tarkempaa tietoa yliopistomme esteettömyydestä saat verkkosivuiltamme: www.ulapland.fi/esteetonopiskelu OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Lapin yliopistossa rajoitus koskee sosiaalityötä ja opettajankoulutusta. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

7


Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja muut huumausainerikokset kuin käyttörikos).

A. TIEDEKUNNAN VALINTAKOKEISIIN PERUSTUVAT HAKUKOHTEET / KANDIDAATIN-JA MAISTERINTUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKELPOISUUS Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin. LIITTEET Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneen ei tarvitse ladata korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä ennen vuotta 2019 IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon suorittaneet lataavat tutkintotodistuksen Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

8


Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti: o Suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai RP/DIA-tutkintoon valmistuvan on ladattava Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00 Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalveluihin. o IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on ladattava Opintopolun hakulomakkeelle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00 Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalveluihin. •

Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet hakijat: Hakukelpoisuuden tuottavasta tutkinnosta ja todistuksen käännös suomeksi tai englanniksi 10.4.2019 klo 15:00 mennessä on ladattava Opintopolun hakulomakkeelle.

VALINTAKOKEET Tullakseen valituksi yhteishaussa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hakukohteeseen tulee hakijan osallistua valintakokeeseen. Valintakokeet järjestetään Lapin yliopiston päärakennuksessa, Yliopistonkatu 8. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua. Valintakoeajat ovat seuraavat: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma 21. toukokuuta 2019 klo 10.00–14.00 (katso valintaperusteet kohdasta B) Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma 22. toukokuuta 2019 klo 10.00–14.00 Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma 23. toukokuuta 2019 klo 10.00–14.00 Huom. Matkailututkimuksen valintakoe järjestetään samanaikaisesti myös Helsingissä (Fabianinkatu 33). Hakijan tulee ilmoittaa koepaikkakuntansa hakulomakkeessa. Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma 28. toukokuuta 2019 klo 10.00–14.00 Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen pyrkijän koesuoritus hylätään. Valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tutustua tulosten julkistamisen jälkeen vain omiin vastauksiinsa ja saada niistä kopioita.

9


ERITYISJÄRJESTELYT VALINTAKOKEESSA Valintakokeen erityisjärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan valintakoetilanteen käytännön järjestelyjä, joita voivat olla esim. lisäaika, tietokoneen käyttö, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, liikuntaesteiden huomioiminen tai muu järjestely. Lapin yliopistoon pyrkivät erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakijat. Erityisjärjestelyjä hakevan vamma tai pitkäaikainen sairaus voi olla luonteeltaan fyysinen tai psyykkinen, esim. liikunta-, aisti- tai kognitiivinen vamma. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Erityisjärjestelyjä voi hakea lääkärintodistuksella myös silloin, kun vamman aiheuttama haitta on lyhytaikainen, esimerkiksi onnettomuuden seuraus. Erityisjärjestelyjä varten ei edellytetä lausuntoja, mikäli ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt mahdollisuuden erityisjärjestelyihin. Yo-tutkintolautakunnan päätös on liitettävä hakemukseen. Erityisjärjestelyjä valintakokeen suorittamiseen haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.ulapland.fi/valintakoe/erityisjarjestelyt . Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyjen tarve. Jokaiseen hakukohteeseen toimitetaan oma erityisjärjestelyhakemus, yhdet liitteet riittävät. Hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä salatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.ulapland.fi/, jolloin vastaanottajaksi merkitään hakijapalvelut(at)ulapland.fi tai postitse Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi. Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse päätöksestä. Lisätietoja antavat tiedekuntien opintopäälliköt. VALINTAMENETTELY Uudet opiskelijat valitaan hakukohteisiin joko yhteispistejonosta tai koepistejonosta. Yhteispistejonossa opiskelijat valitaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Koepistejonossa opiskelijat valitaan valintakokeen tuottaman pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valittavien opiskelijoiden määrät jonoittain on kerrottu hakukohteiden kuvauksissa. Opiskelijat valitaan hakukohteeseen ensin yhteispistejonosta ja sen jälkeen koepistejonosta. Valintakokeessa pyrkijän on vastattava valintakoeaineistosta esitettyihin kysymyksiin. Valintakokeet ovat suomenkieliset, mutta niissä on mahdollista vastata myös englanniksi. 10


Maksimipistemäärä valintakokeesta on 60 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan täytyy saada valintakokeesta vähintään 20 pistettä eli kolmannes maksimipistemäärästä. Varasijamenettely on käytössä. Yhteispistejono Valintapisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden ja koepisteiden summasta. Jos hakijoiden yhteispistemäärä on sama eikä heitä kaikkia voida ottaa, annetaan etusija valintakokeessa parhaiten menestyneelle. Mikäli valintakokeen pistemäärä on sama, ratkeaa hakijoiden keskinäinen järjestys hakukohteen valintaperusteissa mainitulla tavalla. Ylioppilastutkintotodistuksesta pisteitä annetaan seuraavasti: 1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe). Mikäli hakija on suorittanut useamman äidinkielen kokeen, huomioidaan niistä äidinkielen kokeena paremmat pisteet antava koe. 2. kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta. Äidinkieli tai äidinkielen korvaava koe, reaali, ainereaalikokeet, pitkä oppimäärä

Muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 60 pistettä. Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp) Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä. Esimerkki: hakija on saanut IB-tutkinnosta 38 pistettä, saa hän 38/45*40=33,78 lähtöpistettä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä. 11


Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä. Koepistejono Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Ne, jotka eivät tule valituksi yhteispistejonossa, voidaan valita valintakokeen tuottaman pistemäärän perusteella koepistejonosta. Jos valittavien valintakokeen pistemäärä on sama, eikä heitä kaikkia voida ottaa, ratkeaa hakijoiden keskinäinen järjestys hakukohteen valintaperusteissa mainitulla tavalla. Saamen kielen taitoiset Saamen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on kirjoittanut saamen ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeena tai jolla on saamen kieli äidinkielenä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta saadussa päättötodistuksessa tai osoittanut saamen kielen taitonsa saamen kielen suullisessa kokeessa. Jokaiseen hakukohteeseen voidaan ottaa enintään yksi sellainen saamen kieltä taitava hakija omassa valintatapajonossa, joka on saavuttanut vähintään 20 pistettä valintakokeesta. Mikäli hakija on hyväksytty muissa valintatapajonoissa, häntä ei voida enää hyväksyä tässä valintatapajonossa. HAKUKOHTEET HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA Hallintotieteiden ja johtamisen kandidaatintutkinnon tutkinto-ohjelma antaa vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin. Kyseessä on sisällöllisesti hyvin monipuolinen, ainutlaatuinen ja vetovoimainen kokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioiden toimintaan ja vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Tutkinto-ohjelmassa on tarjolla kolme eri opintosuuntaa, hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen, joihin opiskelijat opintojen edetessä suuntautuvat ja syventyvät. Opintosuuntien profiilien mukaisia sisältöjä ovat esimerkiksi organisaatioiden muutoksen johtaminen, vastuullinen liiketoiminta tai työhyvinvointi. Opiskelu toteutuu vuorovaikutteisessa yhteisössä, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tutkimukseen. Opiskelijat ovat oleellinen osa yhteisöä, jolloin akateeminen henkilöstö ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä heijastuu opintoihin, jotka kehittävät itsenäistä ja tieteellisiin menetelmiin perustuvaa ongelmanratkaisua. Yliopistoyhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiuksia ammatillisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuoliset työelämävalmiudet ja siitä valmistuneet sijoittuvat vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa julkisen hallinnon organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä, kolmannella sektorilla tai tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Keskeisiä 12


osaamisaloja oppiainekokonaisuudesta valmistuneille ovat johtaminen, päätöksenteko, suunnittelu, arviointi, konsultointi, markkinat, kulutustutkimus ja palvelut, liiketoiminnan kehittäminen, strategiatyö, henkilöstöjohtaminen, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, tieto ja sähköinen hallinto sekä koulutus ja tutkimus. Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelman kandidaatintutkinnossa on kolme opintosuuntaa: hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen. Tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista ovat yhteisiä. Opiskelijan opintosuunta määräytyy toisen opiskeluvuoden syksyllä opiskelijan opintosuuntatoiveen ja tiedekunnan hyväksymien valintakriteerien (opinnoissa edistyminen ja opintomenestys) perusteella. Katso tarkemmat valintakriteerit ja –kiintiöt yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kotisivuilta www.ulapland.fi/ytk/pääaine. Maisterintutkintoon opiskelija jatkaa kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti. Maisteritutkinnossa on kolme pääainetta: hallintotiede, hallintotiede (erityisesti johtamisen psykologia) ja johtaminen. Tutkintonimikkeet Alempi korkeakoulututkinto - Hallintotieteiden kandidaatti, opintosuunta hallintotiede - Hallintotieteiden kandidaatti, opintosuunta johtamisen psykologia - Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opintosuunta johtaminen Ylempi korkeakoulututkinto - Hallintotieteiden maisteri, pääaine hallintotiede - Hallintotieteiden maisteri, pääaine hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia - Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine johtaminen Hallintotiede Hallintotieteen opintosuunta/pääaine antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet johto- ja asiantuntijatehtäviin. Yleisenä kiinnostuksen kohteena ovat organisaatioiden hallinto ja johtaminen sekä kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät. Lapin yliopistossa hallintotieteen opiskelussa painottuvat erityisesti tiedolla johtaminen ja hallinnon digitalisaatio sekä palveluiden suunnittelu ja johtaminen kompleksisessa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdytään uudistuvien organisaatioiden päätöksenteon ja johtamisen dynamiikkaan, henkilöstöjohtamiseen sekä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Opiskelussa kohtaavat työelämälähtöisyys ja ajankohtainen tutkimustieto. Laaja-alaisena pääaineena hallintotiede tarjoaa käytäntöjä johtaa organisaatioita eri tilanteissa ja yhteistyöverkostoissa. Johtamisen psykologia Johtamisen psykologian opintosuunta/pääaine tarjoaa valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään syvällistä työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Johtamisen psykologia antaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja sekä hallinnon, 13


johtamisen ja kehittämisen tehtäviin, mutta myös työyhteisöjen arjen dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoihin. Opinnot tukevat laaja-alaisesti työyhteisöjen inhimillisten näkökulmien yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallintaa. Opiskelussa painottuu kokemuksellinen vuorovaikutustyöskentely, jonka avulla opiskelijat oppivat tarkastelemaan ja käsittelemään omia ja toisten näkökulmia monipuolisesti. Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät aikuisuuden psykologisiin ilmiöihin erityisesti työyhteisöjen, ihmisten johtamisen, työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kannalta. Johtamisen psykologiaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa. Johtaminen Johtamisen opintosuunta/pääaine tarjoaa perusteet globaalin talouden ja siinä tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi. Uudet talouden muodot (esim. kiertotalous, jakamistalous, kohtuutalous) tulevat muuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintatapoja merkittävällä tavalla. Liike-elämässä toimivien asiantuntijoiden täytyy osata ennakoida näiden muutosten vaikutukset yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Tämä edellyttää strategista osaamista ja uusien markkinamuotojen ja -käytänteiden tunnistamista ja kehittämistä. Johtamisen pääaine tarjoaa tähän työkaluja. Globaalissa maailmassa toimiminen edellyttää yrityksiltä ja asiantuntijoilta myös kykyä pohtia liiketoiminnan taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja ekologisia seuraamuksia. Nämä vastuullisuuden ulottuvuudet ovat läpileikkaavana teemana johtamisen pääaineessa. Valintakoe ja aloituspaikat Aineistokoe Valintakokeessa hakijan on vastattava kokeessa jaettavan aineiston pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Tehtävissä painotetaan hakijan kykyä soveltaa ja analysoida alan tutkimustietoa. Valintakoe sisältää kolme tehtävää, joiden pistemäärät ovat 20/20/20. Valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Mikäli hakijoiden valintakokeesta saama yhteispistemäärä on sama, ratkaisee hakijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen valintakokeen ensimmäinen tehtävä. Mikäli tämänkin jälkeen pistemäärät ovat samat, hyväksytään kaikki tasapisteisiin päätyneet. Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä, jolloin valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Vuonna 2019 hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita -

yhteispistejonossa 23 koepistejonossa 22

Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1. Ensimmäisenä valitaan yhteispistejonosta 16 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

14


Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonon muille hakijoille. 2. Toisena valitaan yhteispistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää yhteispistejonosta täyttämättä, heille varatut paikat siirtyvät koepistejonon hakijoille. 3. Kolmantena valitaan koepistejonosta 15 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät koepistejonon muille hakijoille. 4. Neljäntenä valitaan koepistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä. MATKAILUTUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA Matkailu on maailmanlaajuinen taloudellinen, kulttuurinen, ekologinen ja poliittinen voima, joka vaikuttaa yhä enemmän paikallisten yhteisöjen, luonnonympäristöjen ja koko maapallon tulevaisuuteen. Matkailualalla työskentelet muuttuvissa ympäristöissä, edistäen eettistä ja kestävää toimintaa paikallisesti ja kansainvälisesti. Matkailun asiantuntijana hallitset liiketoiminta- ja palveluosaamisen ohella matkailun monialaisen kehitys- ja suunnittelutyön. Lapin yliopistossa opiskelet matkailututkimusta monella tieteenalalla ja kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden vetämillä kursseilla. Voit syventää akateemista osaamistasi tiedekunnan sivuaineissa, kuten sosiologiassa, politiikkatieteissä, kulttuurihistoriassa, markkinoinnissa, hallintotieteissä, ympäristöopinnoista tai johtamisessa. Sivuaineita voi valita myös muista tiedekunnista ja yliopistoista. Opintoihin sisältyvät menetelmäopinnot ohjaavat uutta tietoa tuottavaan tieteelliseen ajatteluun. Samalla saat valmiudet arvioida ja soveltaa matkailusta tehtyjä tutkimuksia työssäsi. Matkailututkimuksen opetus tapahtuu elävässä yhteistyössä yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa innovatiivisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Matkailututkimuksen opiskelijana hankit siis monipuolisen koulutuksen, joka soveltuu joustavasti monenlaisiin työtehtäviin. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet työskennellä vaativissa matkailualan asiantuntija-, johto-, suunnittelu-, kehittämis, tutkimus- ja opetustehtävissä. Voit tehdä oppiaineessa väitöskirjankin. Matkailututkimuksen opinnot ovat myös erinomainen pohja yrittäjäksi ryhtymiselle. Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä löytyvät yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta (lisätietoja: www.ulapland.fi/ytk). Matkailututkimusta voi Suomessa opiskella pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Halutessasi voit suorittaa myös ammattikorkeakoulun tarjoamia matkailukursseja, joita järjestetään osana Lapin korkeakoulukonsernin yhteisen Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutin (MTI) koulutustarjontaa. MTI:ssa opit jo opiskeluaikanasi työelämässä tarvittavia taitoja ja monien toimijoiden yhteistyötä. Oppiaineena teemme instituuttiyhteistyötä esim. projektiopinnoissa, vierailuluennoissa ja elinkeinoyhteistyökursseilla sekä useissa yhteisissä tapahtumissa (lisätietoja: www.luc/matkailu). 15


Tutkintonimikkeet Alempi korkeakoulututkinto: - Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, pääaine matkailututkimus Ylempi korkeakoulututkinto: - Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine matkailututkimus Valintakoe ja aloituspaikat Aineistokoe Valintakokeessa hakijan on vastattava valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Maksimipistemäärä valintakokeesta on 60 pistettä. Valintakoe sisältää kolme soveltavaa esseekysymystä. Esseekysymyksistä saa kustakin maksimissaan 20 pistettä eli yhteensä 60 pistettä. Mikäli hakijoiden valintakokeesta saama yhteispistemäärä on sama, ratkaisee hakijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen ensimmäisestä esseekysymyksestä saatu pistemäärä. Mikäli nämä pisteet ovat samat, hyväksytään kaikki tasapisteisiin päätyneet. Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä edellä esitetyllä tavalla, jolloin valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Valintakoe järjestetään yhtä aikaa Rovaniemellä (Yliopistonkatu 8) ja Helsingissä (Fabianinkatu 33). Hakijan tulee ilmoittaa koepaikkakuntansa hakulomakkeessa. Vuonna 2019 matkailututkimuksen tutkinto-ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita -

yhteispistejonossa 12 koepistejonossa 11

Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1. Ensimmäisenä valitaan yhteispistejonosta 8 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden ja ylioppilastodistuksen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonon muille hakijoille. 2. Toisena valitaan yhteispistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää yhteispistejonosta täyttämättä, heille varatut paikat siirtyvät koepistejonon hakijoille. 3. Kolmantena valitaan koepistejonosta 8 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät koepistejonon muille hakijoille. 4. Neljäntenä valitaan koepistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä.

16


POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMA Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen Suomessa. Opinnoissa yhdistyvät perusyhteiskuntatieteelliset oppiaineet toisiaan täydentävällä tavalla. Politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot tarjoavat yksityiskohtaista ja toisaalta laaja-alaista ymmärrystä kansallisista ja kansainvälisistä sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista ilmiöistä ja järjestelmistä. Työelämään politiikkatieteiden ja sosiologian opiskelijat saavat poikkeuksellisen laajat valmiudet. Opinnot kannustavat rohkeaan poliittiseen ja sosiologiseen mielikuvitukseen ja kehittävät kykyjä tunnistaa, jäsennellä ja analysoida olennaista tietoa sekä arvioida kriittisesti yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia ja ongelmia. Valmistuvat opiskelijat työskentelevät muun muassa tutkijoina, opettajina, asiantuntijoina, toimittajina, tiedottajina, poliitikkoina ja hallintotehtävissä sekä järjestöissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omaa erikoisosaamista on mahdollista suunnata opintojen aikana erikoistumis- ja sivuainevalinnoilla, kansainvälisillä opinnoilla sekä työharjoittelussa. Politiikkatieteiden ja sosiologian opetus nojaa vahvasti oppiaineissa tehtävään tutkimukseen. Olemme alan johtava tutkimusyksikkö Pohjois-Suomessa ja tutkimustoimintamme korkeatasoisuus on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua. Tutkimuksen ydin muodostuu neljästä temaattisesta kokonaisuudesta: - luonnon ja luonnonvarapolitiikan, kiertotalouden ja materiaalisen kulttuurin tutkimuksesta - uskontojen, hyvinvoinnin, alkuperäiskansojen ja kulttuurien tutkimuksesta - poliittisen ajattelun, vallan, hallinnan ja sukupuolen tutkimuksesta - yhteisöjen, työn sekä politiikan muutoksen tutkimuksesta. Tutkimuksemme on monitieteistä, mikä ilmenee kysymyksenasetteluina, menetelminä ja teoreettisina lähtökohtina, jotka ylittävät perinteiset tieteenalarajat. Tarkastelemme tutkittavia ilmiöitä yhtäältä yhteiskunnan rakenteiden ja instituutioiden ja toisaalta yksilöiden ja ryhmien välisen vuorovaikutuksen tasoilla, unohtamatta yhteisöllisen elämän materiaalisia kytkentöjä. Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perus- ja aineopinnot johdattavat tieteenalojen peruskäsitteisiin, teorioihin, metodeihin ja tutkimuskäytäntöihin. Opiskelijan opintosuunta määräytyy toisen opiskeluvuoden keväällä opiskelijan opintosuuntatoiveen ja tiedekunnan hyväksymien valintakriteerien (opinnoissa edistyminen ja opintomenestys) perusteella. Katso tarkemmat valintakriteerit ja –kiintiöt yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kotisivuilta www.ulapland.fi/ytk/pääaine. Maisteritutkintovaiheessa opiskelijat valitsevat pääaineekseen politiikkatieteet tai sosiologian. Politiikkatieteiden pääaineopiskelija voi edelleen valita joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin erikoistumisalan.

17


Tutkintonimikkeet Alempi korkeakoulututkinto: - Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opintosuunta politiikkatieteet Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opintosuunta sosiologia Ylempi korkeakoulututkinto: - Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet - Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi - Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine sosiologia Politiikkatieteet (kansainväliset suhteet ja valtio-oppi) Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun. Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena. Politiikkatieteet Lapin yliopistossa tutkii poliittisia ilmiöitä ja prosesseja myös kansainvälisen oikeuden, talouden, historian, kulttuurin, uskonnon ja järjestöjen näkökulmista. Lapin yliopistossa on myös erinomainen mahdollisuus keskittyä pohjoisen ja arktisen alueen politiikkaan ja poliittisiin erityisteemoihin, kuten kieli- ja vähemmistöpolitiikkaan, aluepolitiikkaan sekä ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan. Sosiologia Sosiologia kysyy, miten yhteiskunta muodostuu, miten yhteiskunta muuttuu ja mitä yhteiskunnalliset käytännöt tarkoittavat ihmisten elämässä. Yleisenä yhteiskuntatieteenä sosiologia tuottaa ja hyödyntää monipuolisia lähestymistapoja niin jokapäiväisen arkielämän kuin globaalien prosessienkin ymmärtämiseen. Sosiologian tutkimuskohteet ulottuvat yhteiskunnallisista järjestelmistä arkisiin käytäntöihin ja yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen. Sosiologia tutkii muun muassa taloutta, kulttuurisia rakenteita ja toimintaa, ihmisten vuorovaikutussuhteita, alakulttuureja, valtaa ja vastarintaa, sukupuolta, rasismia ja identiteettiä. Sosiologia pyrkii myös vaikuttamaan yhteiskuntaan kriittisen tiedon ja totutuista käsityksistä poikkeavien näkökulmien avulla sekä tutkimalla yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmisten eriarvoisuuksien muodostumista. Useat tieteenalat hyödyntävät sosiologisia lähestymistapoja, käsitteitä ja tutkimuksellisia menetelmiä.

18


Lapin yliopistossa sosiologia on monipuolista, laaja-alaista ja kansainvälistä. Erityisiä tutkimusalueita ovat työn, hyvinvoinnin, ympäristön ja kulttuurin tutkimus sekä sukupuolen, tiedon, vallan ja talouden suhteet. Valintakoe ja aloituspaikat Aineistokoe Valintakokeessa hakijan on vastattava valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida sosiologian ja politiikan tutkimuksen alaan liittyviä ajankohtaisia teemoja. Maksimipistemäärä valintakokeessa on 60 pistettä. Valintakoe sisältää neljä tehtävää, joiden pistemäärät ovat 5/10/20/25. Mikäli hakijoiden valintakokeesta saama yhteispistemäärä on sama, ratkaisee hakijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen ensin suurimman, eli 25 pisteen tehtävän pistemäärä, sen jälkeen toiseksi suurimman, eli 20 pisteen tehtävän pistemäärä. Jos tämänkin tehtävän pistemäärät ovat samat, ratkaisee hakijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen seuraavaksi suurimman, eli 10 pisteen tehtävän pistemäärä. Mikäli tämänkin tehtävän pistemäärät ovat samat, hyväksytään kaikki tasapisteisiin päätyneet. Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä edellä esitetyllä tavalla, jolloin valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Vuonna 2019 politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita -

yhteispistejonossa 18 koepistejonossa 17

Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1. Ensimmäisenä valitaan yhteispistejonosta 13 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden ja ylioppilastodistuksen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonon muille hakijoille. 2. Toisena valitaan yhteispistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää yhteispistejonosta täyttämättä, heille varatut paikat siirtyvät koepistejonon hakijoille. 3. Kolmantena valitaan koepistejonosta 12 ensikertalaista hakijaa valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät koepistejonon muille hakijoille. 4. Neljäntenä valitaan koepistejonosta hakijoita paremmuusjärjestyksessä.

19


B. SOSIAALITYÖN VALINTAYHTEISTYÖ Sosiaalityön tutkinto-ohjelma Hakuaika

Kevään yhteishaku 20.3.-3.4.2019

HAKUKELPOISUUS Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Sosiaalityön yhteisvalinnassa kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee 3.4.2019 mennessä hakea erivapautta / oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa Tampereen yliopiston verkkosivuilta http://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta. Turun yliopistoon ei voi hakea erivapautta. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon, http://www.tuni.fi/fi/tuleosoite löytyy Tampereen yliopiston verkkosivuilta opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta. Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin. KIELITAIDON OSOITTAMINEN Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä. Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen

20


taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. Suomen kielen taidon osoittaminen Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla laudatur (L) • Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M) • IB A-tason suomi suoritettu • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 Kielikokeet • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen) • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä. HAKUMENETTELY Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2019 hakea Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi. LIITTEET Kaikki sosiaalityön valintayhteistyötä koskevat hakulomakkeen liitteet tulee ladata hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Hakija toimittaa mahdollisen valintakoetta koskevan erityisjärjestelypyynnön siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Liitteet tulee ladata hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneen ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä ennen vuotta 2019 IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet toimittavat kopion tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. 21


Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti: 1. Pohjoismaissa (ml. Suomi) toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuvan on toimitettava 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00. 2. Ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00. 3. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00. IBtutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan yliopistoon 12.7.2019 klo 15.00 mennessä. - Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet hakijat: Hakukelpoisuuden tuottavasta tutkinnosta ja todistuksen käännös suomeksi tai englanniksi 10.4.2019 klo 15:00 mennessä on ladattava Opintopolun hakulomakkeelle. VALINTAKOE Sosiaalityön valintakoe järjestetään tiistaina 21. toukokuuta klo 10.00-14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Koepaikat Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Snellmania, Yliopistonranta 1 E Jyväskylän yliopisto: Agora-rakennus, Mattilanniemi Lapin yliopisto: Yliopistonkatu 8 Tampereen yliopisto: Kalevantie 4 Turun yliopisto: Publicum, Assistentinkatu 7 Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

22


Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto. Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha. Yliopistokohtaiset yhteystiedot ja aikataulut julkaistaan Tampereen yliopiston verkkosivuilla http://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta. VALINTAKOEVAATIMUKSET Valintakoe kostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 23.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla http://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta. Aineistokokeessa edellytetään artikkelikokoelman tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Aloituspaikat ja valintajonot Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta 1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella 2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat Vuonna 2019 Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan uusia opiskelijoita otetaan -

yhteispistejonossa (valintajono 1) 35 opiskelijaa, joista 24 ensikertalaisia koepistejonossa (valintajono 2) 23 opiskelijaa, joista 16 ensikertalaista

Ensin valitaan todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla. Saamen kielen taitoiset hakijat Saamen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on kirjoittanut saamen ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeena tai jolla on saamen kieli äidinkielenä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta saadussa päättötodistuksessa tai osoittanut saamen kielen taitonsa saamen kielen suullisessa kokeessa. Hakukohteeseen voidaan ottaa enintään 1 sellaista saamen kieltä taitavaa hakijaa omassa valintatapajonossa, jotka ovat saavuttaneet vähintään 20 pistettä valintakokeesta. Mikäli hakija on hyväksytty muissa valintatapajonoissa, häntä ei voida enää hyväksyä tässä valintatapajonossa. Huom! Saamenkielisten kiintiö koskee ainoastaan Lapin yliopistoa. Valintamenettely Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA -tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän mukaisessa 23


paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

2

pelkän

Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle. OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORA-lainsäädäntö, https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujenyhteishaku/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa/). Rajoitukset koskevat sosiaalityön hakukohteita. Pisteytys Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valintaryhmässä 1 on 50 % eli ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60). Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti: 1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe) 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur Approbatur

Äidinkieli tai äidinkielen korvaava koe, reaali, ainereaalikokeet, muu pitkän oppimäärän koe 15 12 9 6 3 1

Muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe 12 9 6 3 1 -

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen todistuspisteytyksessä käytetään skaalausta. Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä. • • •

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45 European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100 Reifeprüfung (Rp) / DIA -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.

Siten esimerkiksi IB-tutkinnossa lähtöpisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (60). 24


Esimerkiksi jos hakija on saanut IB-tutkinnosta 40 pistettä, saa hän todistuksestaan 40/45*60= pistettä 53.33 pistettä. Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä. Keväällä 2019 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat). Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua, mikäli hakija toimittaa todistuksen lopullisista arvosanoista yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: kirjallisuuskokeesta 30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään artikkelikokoelman tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan kirjallisuuskoe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjallisuuskokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispisteet. TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Sosiaalityön valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikille valintakokeisiin osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista. Hakijan on 8.7.2019 klo 15.00 mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako hän saamansa korkeakoulupaikan vastaan. Varasijat Jos sosiaalityön valinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti yhteispisteiden tai koepisteiden perusteella muodostuvasta valintajonosta ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Oikaisumenettely Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö käsitellään kaikissa niissä yliopistoissa, joiden sosiaalityön hakukohteisiin hakija on hakenut. Oikaisupyyntö toimitetaan 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta Tampereen yliopiston verkkosivuilla http://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien välisenä aikana siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin Tampereen yliopiston verkkosivuilla http://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta.

25


C. MAISTERINTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (YTM/HTMmaisteriopinnot) Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan voidaan valita opiskelijoita suorittamaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelemaan valitut saavat siten vain maisterintutkinnon suorittamisoikeuden Lapin yliopistoon. Tiedekuntaan otetaan opiskelijoita suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa seuraavilla aloilla: johtaminen, matkailututkimus, politiikkatieteet (erityisesti kansainväliset suhteet tai valtio-oppi), sosiaalityö ja sosiologia. Hallintotieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa hallintotiede sekä hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia pääaineena. Koulutus on suunniteltu siten, että maisterintutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Aikaisemmista opinnoista riippuen voi tiedekunta edellyttää opiskelemaan valitun suorittavan täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot voivat koostua lähinnä metodiopinnoista ja pääaineen opinnoista. Maisterintutkintoon suoritettavien opintojen laajuus on aina vähintään 120 opintopistettä. Aikaisempaan tutkintoon jo sisältyviä opintoja ei pääsääntöisesti voi sisällyttää maisterintutkintoon. Hakukelpoisuus Maisterintutkintoa suorittamaan voi hakeutua henkilö, jolla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä: Hallintotiede sekä hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto Johtaminen vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (AMK) Matkailututkimus - vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto - matkailualan ammattikorkeakoulututkinto (restonomi AMK tai tradenomi AMK) Politiikkatieteet vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto Sosiaalityön koulutusohjelma vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto sosionomin (AMK) tutkinto sosiaali- ja terveysalalta Sosiologia - vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto - sekä alla valintakriteereissä vaadittavat opinnot.

26


KIELITAIDON OSOITTAMINEN

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä. Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. Suomen kielen taidon osoittaminen Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla laudatur (L) • Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M) • IB A-tason suomi suoritettu • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 Kielikokeet • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen) • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä. Valintakriteerit Johtamisen pääaineessa edellytyksenä valinnalle on johtamisen perus- ja aineopinnot 60 op vähintään hyvillä tiedoilla suoritettuna. Mikäli aloituspaikkoja ei saada em. kriteerit täyttävillä hakijoilla täytettyä, voidaan opiskelijaksi valita myös hakija, joka on suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon ja johtamisen aineopintoja yliopistossa. Hakijan soveltuvuutta koulutukseen arvioidaan aiemmin suoritettujen opintojen ja opintomenestyksen pohjalta. Tarvittaessa valinnan ratkaisee perus- ja aineopintojen keskiarvo. Matkailututkimuksen pääaineessa edellytyksenä valinnalle ovat matkailututkimuksen perusja aineopinnot 60 op vähintään hyvillä tiedoilla suoritettuna. Mikäli aloituspaikkoja ei saada em. kriteerit täyttävillä hakijoilla täytettyä, voidaan opiskelijaksi valita myös hakija, joka on suorittanut matkailualan ammattikorkeakoulun ja matkailun (matkailualan) aineopintoja yliopistossa. Tarvittaessa valinnan ratkaisee perus- ja aineopintojen keskiarvo. Sosiaalityön pääaineessa edellytyksenä valinnalle on sosiaalityön perus- ja aineopinnot 60 op vähintään hyvillä tiedoilla suoritettuna. Etusija valinnassa annetaan parhaimman keskiarvon saavuttaneille. Tarvittaessa valinnan ratkaisee perus- ja aineopintojen keskiarvo.

27


Muissa oppiaineissa edellytyksenä valinnalle on tulevan maisteritutkinnon pääaineessa tai vastaavissa opinnoissa suoritetut yliopistolliset perus- ja aineopinnot 60 op vähintään hyvillä tiedoilla suoritettuna. Etusija annetaan opinnoissaan erinomaisesti menestyneille. Tarvittaessa valinnan ratkaisee perus- ja aineopintojen keskiarvo. Liitteet Tutkintotodistus ja virallinen opintosuoritusote Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy ilmi hakijan suorittamat opinnot sekä niiden arvosanat. Sosiaalityön maisterihaun liitteet: Tutkintotodistus ja virallinen opintosuoritusote Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy ilmi hakijan suorittamat opintokokonaisuudet (perus- ja aineopinnot vähintään 25 op + 35 op) sekä niiden arvosanat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Liitteet ladataan hakemukselle määräaikaan mennessä. Aloituspaikat Vuonna 2019 sisään otettavien opiskelijoiden määrät oppiaineittain ovat seuraavat: hallintotiede hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia johtaminen matkailututkimus politiikkatieteet, erityisesti kv-suhteet tai valtio-oppi sosiaalityö sosiologia

enintään 3 opiskelijaa enintään 2 opiskelijaa enintään 5 opiskelijaa enintään 2 opiskelijaa enintään 3 opiskelijaa enintään 10 opiskelijaa enintään 2 opiskelijaa

D. AVOIMIA YLIOPISTO-OPINTOJA SUORITTANEET / KANDIDAATIN- JA MAISTERINTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKELPOISUUS JA VALINTAMENETTELY Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan voidaan hyväksyä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 50 opintopistettä avoimia yliopisto-opintoja Lapin yliopiston tai jonkun muun yliopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti kahdessa oppiaineessa. Näistä toisessa aineessa tulee olla vähintään perusopinnot 25 op tulevan opintosuunnan/pääaineen tai vastaavan opintoja vähintään hyvillä tiedoilla suoritettuna. Mahdollista on myös, että kaikki 50 op ovat tulevan opintosuunnan opintoja. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä voidaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ottaa enintään 5 opiskelijaa kuhunkin opintosuuntaan/pääaineeseen ja 28


etusija annetaan hakijoille, joilla on eniten tulevaan kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden hakukohteeseen eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla on opiskeluoikeus jossakin korkeakoulussa. KIELITAIDON OSOITTAMINEN Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä. Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. Suomen kielen taidon osoittaminen Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla laudatur (L) • Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M) • IB A-tason suomi suoritettu • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 Kielikokeet • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä. Liitteet Virallinen opintosuoritusote Hakijan vastuulla on toimittaa liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy ilmi hakijan suorittamat opintokokonaisuudet sekä niiden arvosanat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Liitteet ladataan hakemukselle määräaikaan mennessä.

29


II

SIIRTOHAKU

E. TOISESTA YLIOPISTOSTA TAI TIEDEKUNNASTA SIIRTOA HAKEVAT Siirtohakua ei ole: • •

pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

Hakumenettely ja hakuaika Hakukelpoisuus ja valintamenettely Opiskeluoikeuden siirtoa haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi palvelussa. Hakuaika alkaa 2.5.2019 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00. Todistusliitteet ladataan Opintopolun hakulomakkeelle. Virheellisten tietojen antaminen hakulomakkeessa saattaa johtaa hakijan opiskelupaikan menetykseen. Siirto-opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakija, jolla on alempaan korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa yliopistossa tai eri alempaan korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus Lapin yliopistossa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin. Siirron myönnön edellytyksenä on, että hakija on suorittanut vähintään perusopinnot (25 op) vähintään hyvillä tiedoilla siitä opintosuunnasta/pääaineesta tai vastaavasta, johon hakeutuu. Opiskeluoikeuden siirtoa hakevan tulee liittää hakemukseen virallinen opintosuoritusote ja opiskelutodistus. Liitteet ladataan hakemukselle määräaikaan mennessä. Huom. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa sekä ensikertalaisuusstatuksensa. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON Opiskelijaksi hyväksytyn on vahvistettava hänelle tarjotun opiskelupaikkansa vastaanottaminen sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa (www.opintopolku.fi) 8.7.2019 klo 15.00 mennessä tai 10 vrk:n kuluessa tuloksen julkistamisesta. Mikäli hyväksytty hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Ilmoittautuminen yliopistoon tehdään paikan vastaanottamisen yhteydessä Oma Opintopolku -palvelun kautta viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 tai 10 vrk kuluessa tuloksen julkistamisesta. Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelijan on ilmoittauduttava ensimmäiselle lukuvuodelle läsnä 30


olevaksi ja siihen liittyy ylioppilaskunnan ilmoittautumisen yhteydessä.

jäsenyys.

Jäsenmaksu

tulee

maksaa

F. TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ SIIRTOA HAKEVAT (OPINTOSUUNNAN/PÄÄAINEEN VAIHTOA) Hakumenettely ja hakuaika Opiskeluoikeutta haetaan paperisella hakulomakkeella, joka on saatavissa Lapin yliopiston verkkosivuilta osoitteessa http://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet/Hakuerillisvalintoihin . Hakuaika alkaa 2.5.2019 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00. Hakemus toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 122, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi. Hakukelpoisuus ja valintamenettely Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskelevat voivat hakea sisäistä siirtoa (opintosuunnan, pääaineen vaihtoa). Siirron myönnön edellytyksenä on, että hakija on suorittanut vähintään perusopintokokonaisuuden (25 op) vähintään hyvillä tiedoilla siitä opintosuunnasta/ pääaineesta, johon hakeutuu. Huom. Kun pääaineen vaihtanut opiskelija saa myönteisen päätöksen pääaineen vaihtamisesta, hän menettää samalla opiskeluoikeuden entisessä pääaineessa. VALINNAN TULOKSET Valintatulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. OIKAISUPYYNTÖMENETTELY Lapin yliopiston opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi, miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla. Oikaisupyynnöt on osoitettava kyseisen tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, 96101 Rovaniemi tai salatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.ulapland.fi/, jolloin vastaanottajaksi merkitään kirjaamo(at)ulapland.fi tai suoraan sähköpostilla kirjaamo(at)ulapland.fi. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisumenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi.

31


II.

KANSAINVÄLISET MAISTERIOHJELMAT

G. MASTER`S DEGREE PROGRAMME IN NORTHERN TOURISM APPLICATION DATES AND TIMELINES Study period Application period Student selection results Accepting the study place Student intake Degree Major Credits

August 1st 2019 – July 31st 2021 December 3rd 2018 – January 31st, 2019 to be confirmed to be confirmed max. 5 students Master of Social Science (M.Soc.Sc.) Tourism research 120 cr

Tourism, an industry that is growing in the northern and Arctic regions, is affected by globalization and environmental transformation, but also plays a role in changing the North. For example, tourism can be a component of community development, drawing out creative solutions to social, economic and environmental challenges. It can be an important arena for involvement for both women and men, which is valuable during a time when many Arctic and Northern areas are facing increased activities in male dominated industries such as oil and gas. On the other hand, tourism can bring unwanted and unintended pressures that have negative outcomes for community structures and the environment. Research and education on sustainable northern tourism builds knowledge on the challenges facing the northern and Arctic regions and tools for the sustainable development of tourism in the North. Academic interest in tourism in the North has naturally been growing, parallel to the tourism phenomenon itself, yet much of this has been fragmented and narrow in its geographical focus and thematic content. The Master’s Degree Programme in Northern Tourism – based on a joint 30 credits component organised by the Univeristy of Arctic’s Thematic Network on Northern Tourism – offers a comprehensive and international approach to tourism and reflects on the growing global influence and relevance of change in the north. It brings together researchers and students from the northern univeristies, with an interest to develop responsible tourism futures. The students attending a joint higher education in tourism will become professionals in their field of study, specializing on northern tourism and various aspects closely related to the sustainable development of the Arctic region. The graduates will in the future be the consulted experts, who steer the development of the Arctic towards a more sustainable direction; who hold the contemporary know-how of the present-day challenges facing the economic growth in the North; and who thanks to their education have increased employment possibilities in the field of tourism in northern and Arctic context. ELIGIBILITY CRITERIA Eligible applicants for the programme must have a bachelors’ degree (180 cr) in tourism or a bachelors’ degree in leisure/outdoor education/outdoor recreation or 32


a bachelor’s degree in other disciplinary degrees (e.g. geography or anthropology); relevance of the degree will be evaluated by the admittance group. A good command of English language for academic purposes Other equivalent undergraduate studies and relevant work experience will be evaluated by the admittance group. LANGUAGE REQUIREMENTS Applicants must have academic-level proficiency in English. Language proficiency is to be verified by one of the following: - IELTS Academic (International English Language Testing System) with a score of 6.5 or higher - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test) with a score of 85 or higher - TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper Based Test) with a score of 563 or higher - Cambridge ESOL’s CPE (Certificate of Proficiency in English) at pass level A, B or C - Cambridge ESOL’s CAE (Certificate in Advanced English) at pass level A, B or C - National Certificate of English Language Proficiency by the Finnish National Board of education, test taken in 2012 or after (Skill level 4 as an average value) - PTE (Pearson Test of English Academic) with a score of 58 or higher - Bachelor’s or master’s degree in English in one of the EU or EEA Countries, or in Australia, Canada, New Zealand or the USA. - English language studies included in Bachelor’s or Master’s degree conducted in Nordic country (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) - English language as part of an IB degree (A1 language minimum grade 2, A2 language minimum grade 5), EB degree (LI language minimum grade 4 or LII language minimum grade 7) - Upper secondary education in English in one of the Nordic Countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden), Great Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia or New Zealand Criteria for documentation -

Please note that international language tests are valid for two years and the test result must be valid throughout the application period (IELTS, TOEF iBT and PBT, CPE, CAE and PTE Academic) When completing the TOEFL Registration Form, please fill in University of Lapland's Institution Code 8264 in the Score Report Recipient field. University of Lapland does not use a specific department code, you can select 99: department not listed For IELTS language tests, copies of the original certificate are also accepted. The score will be cross-checked with the data-base of the organiser of the test. For National Certificate of Language Proficiency and Civil Service Language Proficiency Tests, copies of the original certificate are also accepted. Authenticity of the documents will be cross-checked with the organiser of the test.

33


-

For the CAE and CPE language tests, copies of the original certificate are also accepted. Authenticity of the documents will be cross-checked with the organiser of the test. For the PTE (Pearson Test of English Academic), scores will be verified via the online score report website. The Faculty of Social Sciences may, under special circumstances, approve some other way of demonstrating language proficiency than those listed above.

APPLICATION PROCESS Applicants who meet the eligibility criteria may apply for the Master’s Degree Programme in Northern Tourism. The electronic application form on the Studyinfo portal (www.studyinfo.fi) is only open during the application period. Make sure you have all the required documents ready before you start your application as you need to upload them also electronically. Make sure that they are attested and certified as required by the University of Lapland. The application period opens on December 3rd 2018 and closes on January 31st 2019 at 15:00 (GMT +2). Submit an electronic application form through Studyinfo portal, upload all the required documents and send them to the University of Lapland by mail by the given deadline. It is in your best interest to submit your application documents as soon as possible. It is acceptable to send documents already before submitting the electronic application. E-mail attachments will not be accepted. University of Lapland does not process the application documents that have arrived after the deadline. Application documents - An officially certified copy of the applicant’s bachelor’s degree certificate in the original language. Applicants graduating after the deadline must enclose their official transcript of records and the expected date of graduation to the application. - An official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate OR an officially certified copy of the Diploma Supplement in English (pertains to graduates of universities within the EU) - An officially certified copy of the transcript of records of the applicant’s bachelor’s degree in the original language. - An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records of the bachelor’s degree - Proof of language proficiency (see language requirements above) - A copy of your passport's ID page - Letter of motivation (see instructions below) - A Curriculum Vitae (CV) - Copy of your residence permit card to Finland if you are not EU/EEA/Switzerland citizen and you are applying for the exemption from tuition fees based on your residence permit You may also enclose: - A Recommendation Letter from former teacher or instructor.

34


-

A summary or an abstract of the final thesis (written assignment or research project) in the previous degree

University of Lapland does not accept regular photocopies of educational documents. All educational documents must either be officially certified (attested) by the awarding institution, or legalised. See detailed instructions on document attestation through the following link: https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Masters-Studies/Applicationdocuments For some countries there are country-specific document requirements that must be followed first and foremost before any other requirements for document attestation. Please check if there are any country-specific requirements for your degree-awarding country at https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Masters-Studies/Country-specific-requirements and then follow the instructions. In addition, officially certified copies issued by a Finnish Notary Public are accepted. Please note that officially certified copies issued by notaries public in other countries are not accepted without legislation. Regular copies of certified copies will not be accepted. If your educational documents are issued in a language other than English, Finnish or Swedish, official translations of them to one of these languages are required. Officially certified copies of the original documents must also be submitted. An official translation must be one of the following: - issued by the awarding institution - an officially certified copy of a translation issued by the awarding institution - translated by an official translator - an officially certified copy of a translation made by an official translator Each page of an official translation must bear the translator’s stamp and/or signature. Official translations must be exact translations of the original documents. Translations done by the applicant him- or herself are not accepted. The authenticity of all documents will be examined and the submission of forged documents will lead to automatic rejection of the applicant. The required enclosures should be sent to: University of Lapland Applicant and Student Services PO Box 122 FI-96101 Rovaniemi FINLAND Please note that the documents will not be returned to the applicant. With questions concerning the studies, the admission requirements and the application process, please contact admission@ulapland.fi. 35


Tuition fees Finnish universities have introduced tuition fees. The fees are applicable to master’s degree students from outside the EU or EEA countries. The fee in the University of Lapland is 8 000 euros per academic year. The fee is equal for all Master-level programmes. Students required to pay tuition fees may apply for a scholarship. Scholarships are awarded based on academic merit. All students subject to tuition fees and starting their studies in autumn 2019 will be granted a scholarship of 4 800 euros. In addition, one-fourth of the students admitted will receive a scholarship covering 100 % of the tuition, and one-fourth a scholarship covering 80 % of the tuition. Scholarships can be applied for on the application for a study place. Number of students 1/4 of accepted students 1/4 of accepted students 2/4 of accepted students

Scholarships 8 000 euros 6 400 euros 4 800 euros

The tuition fee waivers are awarded for the duration of the normative time for completing the degree (2 academic years for a Master's degree) on the condition that the student progresses in their studies according to the normative schedule. In order to retain the waiver, the student must complete at least 55 credits in an academic year. The credits must be for courses included in the degree requirements. If the student completes less than 55 credits in an academic year, they will lose their scholarship entirely. The scholarship system will also serve as an incentive. It is possible to earn a 100 % waiver by completing at least 60 credits of courses included in the degree requirements in an academic year. Amounts can be subject to annual change. STUDENT SELECTION Student intake for the master's degree programme in Northern Tourism is max. five (5) students. Applications will be evaluated on the basis of the application form and the required enclosures. Admission will be based primarily on previous performance in studies, the content and the quality of the previous degree and the applicant’s letter of motivation. Applicants must have good proficiency in English. Attention will also be given to ensuring that the previous studies of admitted students provide an appropriate basis for studies in the programme. Academically most qualified will be selected. Students graduating during the academic year 2018–2019 (after the application period) must enclose their official transcript of records and the expected date of graduation to the application. The official degree certificate must be delivered to the University of Lapland upon 36


enrollment in July. The exact date will be confirmed with the student selection results. Otherwise the applicant will lose her/his study place. 1. Motivation letter (0–15 points) A letter of motivation should answer to these questions: - Consider your long-term vision – imagine yourself in 10 – 15 years’ time – where would you like to be living and working, and with what kind of issues? -

Considering the wide range of industries and sectors related to tourism, which is the most interesting and inspiring for you?

-

Considering your long-term vision and area of interest, why do you think that the University of Lapland and the Northern Tourism master’s degree programme are interesting and suitable for you? How do you think that the Northern Tourism master’s degree programme will help you achieve your vision?

-

How can your earlier studies and professional experiences support your studies?

-

What are your main challenges of studying in the Northern Tourism master’s degree programme?

The motivation letter is written in English and it should be no longer than two pages (A4) in length. SELECTION RESULTS AND APPEALING The date of the admission results will be published later. Information about the results and the beginning of the programme will be announced to all applicants by email. Accepting the study place Students admitted to the programme must accept or decline their study place in Studyinfo Portal. The decision to accept or decline your study place in Studyinfo is binding and you cannot change your selection. Admitted students who fail to notify the University whether they wish to accept their place or fail to submit the required documents by the due date will have waived their right to study. You can only accept one study place leading to a higher education degree in Finland in education that begins in the same academic term. RECTIFICATION REQUEST PROCEDURE An applicant who does not agree with the admission decision of the University of Lapland may submit a rectification request within fourteen (14) days of the publication of the results. In the rectification request the applicant is to state which decision should be rectified, which passage of the decision should be rectified, how the decision should be rectified, and on what grounds the decision should be rectified in the proposed way.

37


Direct your rectification request to the Dean of the faculty in question and deliver it to the following address: Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, PL 122, 96101 Rovaniemi or send it as an encrypted email to https://securemail.ulapland.fi/, in which case the recipient is to be kirjaamo(at)ulapland.fi or send it directly via email to kirjaamo(at)ulapland.fi. You may lodge an appeal against the rectification request decision to the administrative court. The outcome of the admission process shall not turn against the interests of the person requesting rectification thereto or anyone already admitted to the university. H. MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN TOURISM, CULTURE AND INTERNATIONAL MANAGEMENT APPLICATION DATES AND TIMELINES Study period Application period Student selection results Accepting the study place Student intake Degree Major Credits

August 1st 2019 – July 31st 2021 December 3rd 2018 – January 31st, 2019 to be confirmed to be confirmed max. 10 students Master of Social Science (M.Soc.Sc.) Tourism research 120 cr

The Master’s degree programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) has been created for meeting the demand to form professionals with the ability to develop responsible tourism strategies and policies. The two-year master’s degree programme offers you the opportunity to advance your knowledge and understanding of contemporary tourism and responsible business practices and strategies. To that end, the TourCIM programme exceptionally combines current issues in management, tourism and cultural studies. Often master’s programmes in tourism and hospitality focus on management and marketing. However, the TourCIM programme is based on the belief that the socio-cultural dimension is essential to fully understanding and implementing the notion of responsible tourism. Our teaching and research reflects this belief and considers the socio-cultural dimension as fundamental to gain a more comprehensive view of tourism as a social and economic phenomenon. The TourCIM programme is run by one of the leading tourism research and education centres in the Nordic countries – the Multidimensional Tourism Institute (MTI). With us, you will study subjects which are thought-provoking and inspirational. Our staff and visiting scholars has a wide range of educational experiences and levels of expertise in tourism studies, entrepreneurship, consumer research, cultural studies, organization studies, management studies, service design, and research methodologies. Within the TourCIM programme, you will also have a certain degree of freedom to choose subjects that suit your personal career needs. Thanks to our close cooperation with Finnish and international tourism organisations, you will have the opportunity to learn from guest speakers and participate in industry related assignments and field trips. 38


The TourCIM programme provides a sound grounding for many tourism-related careers. It prepares you for spotting opportunities, working innovatively and critically evaluating tourism practices and policies. Our programme will boost your credentials as a tourism and hospitality professional in private and public tourism organisations, or help you develop your own business. The TourCIM programme consists of TourCIM studies (30 cr), advance studies in tourism research (60 cr) and specialization studies (30 cr), which can include minor subject studies for example, Intercultural Communication Programme, Arctic Studies Programme, China: Domestic, Global and Arctic Trajectories, Language as a minor, exchange studies or internship. ELIGIBILITY CRITERIA Eligible applicants for the programme must have -

a Bachelor’s degree in tourism, hospitality or business studies OR a bachelor’s degree from another field of study containing a minimum of 60 ECTS in tourism, hospitality or business studies. a good command of the English language.

LANGUAGE REQUIREMENTS Applicants must have academic-level proficiency in English. Language proficiency is to be verified by one of the following: - IELTS Academic (International English Language Testing System) with a score of 6.5 or higher - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test) with a score of 85 or higher - TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper Based Test) with a score of 563 or higher - Cambridge ESOL’s CPE (Certificate of Proficiency in English) at pass level A, B or C - Cambridge ESOL’s CAE (Certificate in Advanced English) at pass level A, B or C - National Certificate of English Language Proficiency by the Finnish National Board of education, test taken in 2012 or after (Skill level 4 as an average value) - PTE (Pearson Test of English Academic) with a score of 58 or higher - Bachelor’s or master’s degree in English in one of the EU or EEA Countries, or in Australia, Canada, New Zealand or the USA. - English language studies included in Bachelor’s or Master’s degree conducted in Nordic country (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) - English language as part of an IB degree (A1 language minimum grade 2, A2 language minimum grade 5), EB degree (LI language minimum grade 4 or LII language minimum grade 7) - Upper secondary education in English in one of the Nordic Countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden), Great Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia or New Zealand 39


Criteria for documentation -

Please note that international language tests are valid for two years and the test result must be valid throughout the application period (IELTS, TOEF iBT and PBT, CPE, CAE and PTE Academic) When completing the TOEFL Registration Form, please fill in University of Lapland's Institution Code 8264 in the Score Report Recipient field. University of Lapland does not use a specific department code, you can select 99: department not listed For IELTS language tests, copies of the original certificate are also accepted. The score will be cross-checked with the data-base of the organiser of the test. For National Certificate of Language Proficiency and Civil Service Language Proficiency Tests, copies of the original certificate are also accepted. Authenticity of the documents will be cross-checked with the organiser of the test. For the CAE and CPE language tests, copies of the original certificate are also accepted. Authenticity of the documents will be cross-checked with the organiser of the test. For the PTE (Pearson Test of English Academic), scores will be verified via the online score report website. The Faculty of Social Sciences may, under special circumstances, approve some other way of demonstrating language proficiency than those listed above.

APPLICATION PROCESS Applicants who meet the eligibility criteria may apply for the Master’s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management. The electronic application form on the Studyinfo portal (www.studyinfo.fi) is only open during the application period. Make sure you have all the required documents ready before you start your application as you need to upload them also electronically. Make sure that they are attested and certified as required by the University of Lapland. The application period opens on December 3rd 2018 and closes on January 31st 2019 at 15:00 (GMT +2). Submit an electronic application form through Studyinfo portal, upload all the required documents and send them to the University of Lapland by mail by the given deadline. It is in your best interest to submit your application documents as soon as possible. It is acceptable to send documents already before submitting the electronic application. E-mail attachments will not be accepted. University of Lapland does not process the application documents that have arrived after the deadline. Application documents - An officially certified copy of the applicant’s bachelor’s degree certificate in the original language. Applicants graduating after the deadline must enclose their official transcripts of records and the expected date of graduation to the application. - An official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate OR an officially certified copy of the Diploma Supplement in English (pertains to graduates of universities within the EU)

40


-

An officially certified copy of the transcript of records of the applicant’s bachelor’s degree in the original language. An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records of the bachelor’s degree Proof of language proficiency (see language requirements above) A copy of your passport's ID page Letter of motivation (see instructions below) A Curriculum Vitae (CV) Copy of your residence permit card to Finland if you are not EU/EEA/Switzerland citizen and you are applying for the exemption from tuition fees based on your residence permit

You may also enclose: - A Recommendation Letter from former teacher or instructor. - A summary or an abstract of the final thesis (written assignment or research project) in the previous degree University of Lapland does not accept regular photocopies of educational documents. All educational documents must either be officially certified (attested) by the awarding institution, or legalised. See detailed instructions on document attestation through the following link: https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Masters-Studies/Applicationdocuments For some countries there are country-specific document requirements that must be followed first and foremost before any other requirements for document attestation. Please check if there are any country-specific requirements for your degree-awarding country at https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Masters-Studies/Country-specific-requirements and then follow the instructions. In addition, officially certified copies issued by a Finnish Notary Public are accepted. Please note that officially certified copies issued by notaries public in other countries are not accepted without legislation. Regular copies of certified copies will not be accepted. If your educational documents are issued in a language other than English, Finnish or Swedish, official translations of them to one of these languages are required. Officially certified copies of the original documents must also be submitted. An official translation must be one of the following: - issued by the awarding institution - an officially certified copy of a translation issued by the awarding institution - translated by an official translator - an officially certified copy of a translation made by an official translator Each page of an official translation must bear the translator’s stamp and/or signature. Official translations must be exact translations of the original documents. Translations done by the applicant him- or herself are not accepted.

41


The authenticity of all documents will be examined and the submission of forged documents will lead to automatic rejection of the applicant. The required enclosures should be sent to: University of Lapland Applicant and Student Services PO Box 122 FI-96101 Rovaniemi FINLAND Please note that the documents will not be returned to the applicant. With questions concerning the studies, the admission requirements and the application process, please contact admission@ulapland.fi. Tuition fees Finnish universities have introduced tuition fees. The fees are applicable to master’s degree students from outside the EU or EEA countries. The fee in the University of Lapland is 8 000 euros per academic year. The fee is equal for all Master-level programmes. Students required to pay tuition fees may apply for a scholarship. Scholarships are awarded based on academic merit. All students subject to tuition fees and starting their studies in autumn 2019 will be granted a scholarship of 4 800 euros. In addition, one-fourth of the students admitted will receive a scholarship covering 100 % of the tuition, and one-fourth a scholarship covering 80 % of the tuition. Scholarships can be applied for on the application for a study place. Number of students Scholarships 1/4 of accepted students 8 000 euros 1/4 of accepted students 6 400 euros 2/4 of accepted students 4 800 euros The tuition fee waivers are awarded for the duration of the normative time for completing the degree (2 academic years for a Master's degree) on the condition that the student progresses in their studies according to the normative schedule. In order to retain the waiver, the student must complete at least 55 credits in an academic year. The credits must be for courses included in the degree requirements. If the student completes less than 55 credits in an academic year, they will lose their scholarship entirely. The scholarship system will also serve as an incentive. It is possible to earn a 100 % waiver by completing at least 60 credits of courses included in the degree requirements in an academic year. Amounts can be subject to annual change.

42


STUDENT SELECTION Student intake for the TourCIM master's degree programme is max. ten (10) students. Applications will be evaluated based on the application form and the required enclosures. Applicants are given points for their previous degree and motivation letter. The maximum score is 20. Students with highest points are selected. If two or more applicants have the same lowest accepted score, all with the same lowest accepted score will be selected. Academically most qualified (success/grades in previous degree) will be selected. Students graduating during the academic year 2018–2019 (after the application period) must enclose their official transcript of records and the expected date of graduation to the application. The official degree certificate must be delivered to the University of Lapland upon enrollment in July. The exact date will be confirmed with the student selection results. Otherwise the applicant will lose her/his study place. 2. Degree (5 / 10 points) If an applicant has more than one completed degree, the one that gives the highest score is selected. Students graduating during the academic year 2018–2019 (after the application period) must enclose their official transcript of records and the expected date of graduation to the application. The official degree certificate must be delivered to the University of Lapland upon enrollment. The exact date will be confirmed with the student selection results. Otherwise the applicant will lose her/his study place. Points are given as follows: 1) bachelor’s or master's degree in the field of tourism, hospitality or business studies 10 points 2) bachelor’s or master's degree from another field of study containing a minimum of 60 ECTS in tourism, hospitality or business studies. 5 points 3. Motivation letter (0–10 points) A letter of motivation should answer to these questions: - Who you are? What is your educational and professional background? You can also tell about your hobbies, organizational activities, exchange experiences, etc. - Consider your long-term vision – imagine yourself in 10 – 15 years’ time – where would you like to be living, working, what level of workload, would you be in command, how much recognition would you like for you work, how important will be a high salary be? - Considering the wide range of industries and sectors related to tourism, which is the most interesting and inspiring for you? - Considering your long-term vision and area of interest, why do you think that the University of Lapland and the TourCIM master’s degree programme are interesting and suitable for you? How do you think that the TourCIM master’s degree programme will help you achieve your vision? - How can your earlier studies and professional experiences support your TourCIM studies?

43


-

What are your main challenges of studying in the TourCIM master’s degree programme?

The motivation letter is written in English and it should be no longer than two pages A4 in length. SELECTION RESULTS AND APPEALING The date of the admission results will be published later. Information about the results and the beginning of the programme will be announced to all applicants by email. Accepting the study place Students admitted to the programme must accept or decline their study place in Studyinfo Portal. The decision to accept or decline your study place in Studyinfo is binding and you cannot change your selection. Admitted students who fail to notify the University whether they wish to accept their place or fail to submit the required documents by the due date will have waived their right to study. You can only accept one study place leading to a higher education degree in Finland in education that begins in the same academic term. RECTIFICATION REQUEST PROCEDURE An applicant who does not agree with the admission decision of the University of Lapland may submit a rectification request within fourteen (14) days of the publication of the results. In the rectification request the applicant is to state which decision should be rectified, which passage of the decision should be rectified, how the decision should be rectified, and on what grounds the decision should be rectified in the proposed way. Direct your rectification request to the Dean of the faculty in question and deliver it to the following address: Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, PL 122, 96101 Rovaniemi or send it as an encrypted email to https://securemail.ulapland.fi/, in which case the recipient is to be kirjaamo(at)ulapland.fi or send it directly via email to kirjaamo(at)ulapland.fi. You may lodge an appeal against the rectification request decision to the administrative court. The outcome of the admission process shall not turn against the interests of the person requesting rectification thereto or anyone already admitted to the university.

44


Lapin yliopisto Hakija- ja opiskelupalvelut PL 122 96101 ROVANIEMI Katuosoite: Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI Puh. 040 485 6583 Fax (016) 362 930 hakijapalvelut@ulapland.fi

ulapland.fi

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaopas 2019  

Lapin yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaopas 2019  

Lapin yliopisto