Page 1

Chci studovat na… Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


OBSAH Úvodní slovo prorektorky pro studium

3

Fakulta sociálně ekonomická

4

Fakulta umění a designu

6

Fakulta výrobních technologií a managementu

8

Fakulta zdravotnických studií

10

Fakulta životního prostředí

12

Filozofická fakulta

14

Pedagogická fakulta

16

Přírodovědecká fakulta

18

Kudy a jak na UJEP

20

11 důvodů, proč u nás studovat

22

Vědecká knihovna

25

Ubytování a stravování

26

Finanční podpora pro studenty

27

Studujte či pracujte s námi v zahraničí

28

Kam za zábavou?

30

Studijní oddělení na UJEP

32


Milí maturanti a zájemci o studium na vysoké škole, je pochopitelné, že v době, kdy se rozhodujete o své další vzdělávací cestě, chcete vědět o studiu na jednotlivých vysokých školách co nejvíce. A možná jste si v té souvislosti položili otázku: „A co Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem? Jaká je? Co se na ní studuje? Připraví mě dobře na výkon mého budoucího povolání?“ V první řadě vězte, že stejně jako na jiné vysoké škole i na naší alma mater vás z počátku asi zaskočí náročnost přednášek, cvičení nebo seminářů a požadavky na vás kladené, ale při překonávání překážek nezůstanete sami. Především tu budou naši akademičtí pracovníci - vaši inspirativní průvodci studiem, kteří vás budou postupně zasvěcovat do tajů jednotlivých vědních oborů a se zápalem, jim vlastním, ve vás budou probouzet nadšení ze samostatného bádání nebo umělecké tvorby. Setkávat se ale budete i s dalšími odborníky, o nichž jste dosud jenom slyšeli nebo jejichž jména jste viděli v učebnicích, odborných publikacích nebo v záhlaví článků, a pak také samozřejmě se staršími kolegy, kteří vás rádi uvítají ve Studentské unii nebo ve studentských komorách akademických senátů.

Jedinec je u nás brán jako student, nikoliv jako číslo. z průzkumu studentů mezi studenty Ke studiu budete mít k dispozici zázemí moderně vybavených kateder, laboratoří, multimediálních nebo počítačových učeben. Již od prvního semestru budete moci zasednout do lavic nových aul a učeben univerzitního Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a nově zrekonstruované budovy filozofické fakulty nebo na studijní místa nové univerzitní knihovny pyšnící se oceněním Knihovna roku 2013. Pokud se navíc rozhodnete

Studium mi přináší seberealizaci přesahující pocit „baví mě to“. z průzkumu studentů mezi studenty studovat na fakultě přírodovědecké, životního prostředí nebo výrobních technologií a managementu, pak se také v průběhu studia budete moci těšit na další nové budovy, které v univerzitním kampusu v nadcházejících letech ještě vyrostou. K tomu vás čeká kvalitní ubytování na kolejích a možnosti kulturního i sportovního vyžití na sportovištích, ve vysokoškolském klubu, na univerzitních plesech, studentském Majálesu, při vítání prváků aj. To vše při relativně nízkých nákladech spojených se studiem, s možností využití širokého spektra sociální podpory a stipendijních programů. Proto – přijďte studovat na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Setkáte se u nás s dalšími studenty a kamarády, kteří budou mít podobné zájmy a koníčky jako vy. Zcela jistě zde navážete nová přátelství a věřte, že to mnohdy budou přátelství na celý život. Studentský život na vás již čeká.

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. prorektorka pro studium


Fakulta sociálně ekonomická Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je v ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením současně na ekonomická a sociální studia. Byla zřízena v roce 1991 a jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru ve třech studijních oborech. Bakalářské studium je realizováno v prezenční i v kombinované formě a navazující magisterské studium (zakončené titulem Ing./Mgr.) prozatím pouze ve formě prezenční. Samozřejmostí je možnost absolvovat část studia na některé partnerské zahraniční VŠ v rámci programu LLP Erasmus+. Celkové zaměření fakulty koresponduje s potřebami rozvoje regionu a snaží se přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti nejen 4

přípravou nových studijních programů pro studenty prezenčního a kombinovaného studia, ale i pro celoživotní vzdělávání. Fakulta sociálně ekonomická přispívá k rozvoji regionu také zvyšováním úrovně vzdělanosti v rámci řízených rekvalifikací, zejména absolventů středních škol. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s potřebným technickým zázemím. Pro studenty jsou k dispozici počítačové učebny a internetová kavárna přímo v budově fakulty, a dále také jazyková laboratoř vybavená moderním hardware i software. Kromě výuky podporuje fakulta zájmové a sportovní aktivity studentů. Tradičními akcemi jsou turnaje ve volejbale a teniseči např. vítání studentů prvních ročníků a oslava zahájení akademického roku v podobě FSE festu. www.fse.ujep.cz


FSE

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Regionální rozvoj a veřejná správa 76 % / Ekonomika a management 72 % / Sociální práce 74 % Navazující magisterské studium Regionální rozvoj a veřejná správa 68 % / Ekonomika a management 74 % / Řízení v sociální práci 92 %

5


Fakulta umění a designu Fakulta umění a designu (FUD) vznikla roku Kurátorských studií zaměřených na kontex2000 transformací z Institutu výtvarné kul- tualizaci, produkci a marketing současného tury UJEP založeného roku 1993. Fakulta je umění a socializaci výtvarné tvorby. Na FUD je mladá a dynamicky se rozvíjející umělecká rovněž realizováno doktorské studium v oboru škola poskytující komplexní třístupňové Vizuální komunikace. vzdělání ve specializacích zaměřených na oblast výtvarného umění a designu. Jak zcela logicky vyplývá ze základního poslání fakulty umění a designu, je vedle realizace kvaV celkem šestnácti speciálních ateliérech se litního vzdělávání v oblasti vizuálního umění studenti věnují širokému spektru umělecké a designu důležitým úkolem fakulty, a tedy činnosti od volného umění přes umění uži- jejích pedagogů a studentů, šíření kvalitních té, design a částečně i architekturu. Obecný uměleckých, designérských a teoretických řemeslný základ „klasick ých technolo- výstupů mezi odbornou i širokou veřejnost. gií“ získávají budoucí umělci a designéři Přestože se tento proces samozřejmě odehrává na katedře všeobecné průpravy, teoretické v rámci celé České republiky a také s výrazným znalosti čerpají posluchači na katedře dějin přesahem do zahraničí, fakulta si uvědomuje, a teorie umění. Studium praktických umě- že právě ústecký region vzhledem ke svým socileckých specializací je na FUD doplňováno álním i historickým specifikům potřebuje toto studiem teoretickým v magisterském oboru aktivní a cílené působení skutečně naléhavě. 6


V roce 2012 FUD započala s realizací projektu Inkubátor Předlice. Tento projekt je zacílen na prezentaci kvalitního designu a propojení akademického prostředí s podnikatelskou sférou. Na chodu projektu se podílí studenti vyšších ročníků a také čerství absolventi fakulty. FUD pravidelně spolupracuje s kulturními institucemi v zahraničí a po celé České republice. Všechny uvedené aktivity jsou ideální možností propojování výuky s praxí, kdy studenti FUD již v průběhu studia mohou aplikovat své zkušenosti a znalosti stejným způsobem, jako když

se po absolutoriu začnou uplatňovat v praxi, navíc jim k tomu FUD poskytuje zcela dokonalé podmínky. O kvalitě výuky a činnosti FUD svědčí též kvalitní výsledky a ocenění studentů v rámci národních i mezinárodních soutěží a výstavních projektů v oblasti vizuálního umění a designu (např. Národní cena za studentský design, Czech Grand Design). Dalším důkazem jsou desítky tuzemských i zahraničních výstav, kterých se účastní pedagogové všech kateder a všech ateliérů FUD. Škola každým druhým rokem vyhlašuje prestižní nadnárodní soutěž EXIT pro studenty vysokých uměleckých škol a akademií v České a Slovenské republice.

FUD

FUD se systematicky podílí na přípravě a realizaci výstavního programu v Galerii Emila Filly a rovněž na projektech, které jsou realizovány v celém rozsáhlém kulturním komplexu Armaturka v Ústí nad Labem. Armaturka je otevřeným prostorem pro pořádání doprovodného programu: přednášek, workshopů, výstav, módních přehlídek, a výrazně se podílí na revitalizaci areálu bývalé Severočeské armaturky. Všechny tyto aktivity poskytují jedinečnou možnost veřejné prezentace studentům i pedagogům FUD. Většina realizovaných projektů představuje také tvorbu mnoha zahraničních a českých umělců mimo ústecký region a přesto, že se tyto aktivity odehrávají v Ústí nad Labem, jejich dosah je rozhodně nadregionální a představují strukturované kulturní prostředí přispívající k rozvoji socio-kulturního potenciálu UJEP, města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

FUD soustavně rozvíjí spolupráci se zahraničními školami a nabízí tak studentům možnost absolvovat studijní stáže. Momentálně eviduje bezmála 42 smluvních univerzit v 18 evropských zemích. Studenti vyjíždějí v rámci programu Erasmus+ rovněž na zahraniční pracovní stáže. Od roku 2008 fakulta sídlí v nově zrekonstruované budově, která se nachází v postupně se rozvíjejícím univerzitním kampusu. Tato budova poskytuje velmi kvalitní zázemí pro činnost jednotlivých ateliérů, a to nejen z pohledu prostorového uspořádání, ale především díky rozvoji vybavení dílen a dalších specializovaných pracovišť. www.fud.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Design 28 % / Fotografie a intermediální tvorba 41 % / Grafický design 29 % Navazující magisterské studium Design 79 % / Fotografie a intermediální tvorba 80 % / Grafický design 46 % / Photography and Time-Based Media 75 % / Kurátorská studia 63 % 7


Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) jako vědecko-pedagogické pracoviště připravuje v současné době absolventy technicko-ekonomického zaměření ve studijních programech bakalářských, navazujících magisterských a doktorském. Fakulta vznikla v roce 2006 transformací z Ústavu techniky a řízení výroby UJEP. V současné době má fakulta tři katedry: katedru technologií a materiálového inženýrství, katedru strojů a mechaniky a katedru energetiky a elektrotechniky. Náplní fakulty je také vědecká a výzkumná práce, která je zaměřena na výrobní technologie, 8

mechaniku těles, materiálové inženýrství a povrchové inženýrství a energetiku. Hlavními aktivitami fakulty jsou kromě pedagogické a vědecko-v ýzkumné činnosti vydávání celostátního časopisu Strojírenská technologie, pořádání konferencí Nové poznatky v technologiích a technologické informace, Aluminium, Rizika podnikových procesů, Dynamika tuhých a deformovatelných těles a další. Fakulta dále založila tradici kongresu ICPM a organizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro výrobní sféru. V oblasti zahraničních aktivit jsou samozřejmostí výměnné pobyty studentů a pedagogů v rámci programu Erasmus+, v němž má fakulta


každý rok pořádá Den kariéry, na kterém se studenti mají možnost setkat s případnými zaměstnavateli. Fakulta je řešitelem i partnerem mnoha významných projektů, jejichž cílem je vytvářet kvalitní zázemí pro přípravu absolventů technických oborů, popularizovat technické a přírodovědné obory a podporovat výzkum v uvedených oblastech.

FVTM je jednou z nejmladších fakult univerzity. Přes svoje mládí je uznávaným pracovištěm v České republice i v zahraničí. Spolupracuje s fakultami na ostatních vysokých školách v Česku a v zahraničí a s významnými průmyslov ými podniky nejen v regionu. Před studenty předstupuje při přednáškách řada předních odborníků v jednotlivých oblastech výuky, důraz je kladen na provázanost s praxí a na požadavky průmyslu. Fakulta, mimo jiné,

Fakulta nadále rozšiřuje nabídku svých studií s cílem naplnit svou koncepci studijních programů zaměřených na v ýrobní sféru. V roce 2014 se podařilo reakreditovat všechny studijní obory a následně akreditovat program Materiály v bakalářském a navazujícím studiu a navazující program Energetika.

FVTM

partnery na univerzitách ve Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Chorvatsku, Turecku, Belgii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii, Polsku, Řecku, Slovinsku, Litvě a Lotyšsku. Fakulta má zkušenosti s řešením projektů zahraniční rozvojové spolupráce na Universidad Pública de El Alto v Bolívii a Polytechnic of Namibia ve Windhoeku.

www.fvtm.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium 87 % Navazující magisterské studium 74 %

9


Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií (FZS) nabízí bakalářská studia v oborech Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra a Porodní asistentka v prezenční a kombinované formě studia.

specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na ergoterapii, f yzioterapii, porodní asistentku a všeobecnou sestru.

Fakulta zdravotnických studií UJEP byla Pro zvyšování kvalifikace akademických prazaložena 1. 3. 2012 transformací Ústavu zdra- covníků a studentů byla zřízena dvě pracoviště votnických studií UJEP. Jeho vznik v roce 2003 – Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř pro byl podmíněn novými oborovými požadavky studium chronických onemocnění. Tato pracona vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU, viště realizují grantovou činnost akademických a požadavky zdravotnických pracovišť regio- pracovníků i studentů a navazují spolupráci nu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na s dalšími výzkumnými pracovišti v ČR i mimo ni. koncepci edukačního procesu zdravotnických FZS společně s Krajskou zdravotní, a. s., zřídila oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu kliniku Gynekologicko-porodnickou, Dětskou, nelékařských zdravotnických povolání a k vý- Kardiologickou, Úrazové chirurgie, Urologie konu činností souvisejících s poskytováním a robotické chirurgie, Neurochirurgickou, zdravotní péče. Oční a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Na těchto pracovištích V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé ka- se uskutečňuje klinická a praktická výuka tedry orientují na problematiku danou svými 10


Je navázána partnerská spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami na Slovensku (konkrétně v Košicích, Martine, Nitře, Prešově, Ružomberoku a Trnavě), dále s Dánskem, Estonskem, Finskem, Chorvatskem, Itálií, Německem, Polskem, Portugalskem, Řeckem, Slovinskem, Španělskem a Tureckem. Na těchto zahraničních vysokých školách mohou studenti absolvovat část svého studia v rámci studijního pobytu v programu Erasmus+, případně v rámci tohoto programu vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.

Výuka všech studijních oborů probíhá v budově v Ústí nad Labem, ulice Velká Hradební 13. Výroční zpráva o činnosti Fakulty zdravotnických studií UJEP předkládá nejširší veřejnosti údaje o činnostech souvisejících s působením FZS v rámci českého vysokého školství. Jednotlivé kapitoly výroční zprávy ukazují kvantitativní a kvalitativní stránky rozvoje FZS a zachycují podstatné faktory ovlivňující zásadním způsobem výsledky její činnosti.

FZS

v akreditovaných studijních programech a související výzkumná a vývojová činnost.

www.fzs.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Prezenční forma studia Ergoterapie 55 % / Fyzioterapie 24 % / Porodní asistentka 67 % / Všeobecná sestra 66 % Kombinovaná forma studium Ergoterapie 80 % / Fyzioterapie 90 % / Všeobecná sestra 85 %

11


Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí (FŽP) vznikla v roce 1991 jako jedna ze čtyř zakládajících fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do roku 2007 byla jedinou fakultou v České republice zaměřenou výhradně na životní prostředí. Akreditované studijní programy a obory mají v důsledku toho svým způsobem unikátní strukturu lišící se např. od přírodovědeckých fakult v České republice. Studium na FŽP má průřezový a interdisciplinární charakter s v y váženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických, informačních a humanitních disciplín. Fakulta klade v první řadě důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich revitalizace a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. 12

Na FŽP je akreditován v prezenční i kombinované formě tříletý bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Ochrana životního prostředí. Dále je na FŽP akreditován v prezenční i kombinované formě tříletý bakalářský studijní program Inženýrská ekologie se studijním oborem Vodní hospodářství. V rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí jsou v prezenční i kombinované formě akreditovány studijní obory Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny. Dále je na FŽP akreditován v prezenční i kombinované formě doktorský studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Environmentální analytická chemie. Toto studium je uskutečňováno ve spolupráci


Na fakultě studuje přibližně 640 studentů v prezenční i kombinované formě studia. Na výuce se průběžně podílí cca 80 pedagogů interních a externích. Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a národních parků. Řada absolventů se uplatňuje v průmyslových podnicích, především v odborech životního prostředí, ale i odborech technického rozvoje a jiných útvarech. Absolventi oboru odpadové hospodářství se úspěšně uplatňují v soukromých firmách, ale i na všech stupních státní správy včetně Ministerstva životního prostředí ČR a jeho inspekčních orgánů.

Cílem FŽP je rozvíjet mezinárodní dimenzi výuky a výzkumu, např. formou intenzívních programů v rámci programu Erasmus+, přípravou společných výzkumných projektů a studijních programů apod., a spolupracovat přitom se zahraničními partnerskými univerzitami, ústavy Akademie věd ČR, významnými regionálními podniky.

FŽP

s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i ., v Řeži.

FŽP má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky a geoinformatiky, katedra přírodních věd, katedra společenských věd a katedra technických věd. V objektu jsou rovněž učebny, počítačové a specializované učebny a laboratoře s příslušenstvím. www.fzp.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Ochrana životního prostředí 85 % Navazující magisterské studium Odpadové hospodářství 80 % / Revitalizace krajiny 70 %

13


Filozofická fakulta Filozofická fakulta (FF) jako jediná humanitně orientovaná fakulta v severozápadních a severních Čechách nabízí vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Na této fakultě se připravují na praxi budoucí odborníci v humanitních a společenskovědních oborech a učitelé pro základní i střední školy. V oboru České dějiny má fakulta právo habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vzdělávání učitelů je realizováno zejména ve spolupráci s pedagogickou fakultou UJEP. Cílem působení FF je zvyšovat vzdělanost v regionu a svým zaměřením na jeho aktuální sociální a společenské problémy přispívat k jeho kultivaci, mj. také důrazem na poznávání a prezentaci jeho historických a kulturních hodnot promítnutých do paměti a kulturní krajiny regionu, která je i v současné době ohrožená. Důležitou rolí 14

FF je též působení v oblasti česko-německých, resp. česko-saských vztahů a jejich rozvíjení na poli vzdělávání a výzkumu ku prospěchu obou příhraničních regionů. Vedle tradičních studijních oborů je zde možné absolvovat i obory v českém vysokoškolském systému ojedinělé, např. Dokumentaci památek, Interkulturní germanistiku či Politickou filozofii. Studentům je na všech pracovištích nabízeno velmi dobré zázemí v nových budovách fakulty v univerzitním kampusu včetně specializovaných studoven a knihoven. Svým přístrojovým vybavením zcela unikátní je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie. Na filozofické fakultě je kladen důraz také na badatelskou činnost, která zároveň vytváří podmínky pro vysokoškolské vzdělávání.


Filozofická fakulta se ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi podílí na aktivitách, jejichž cílem je výchova a popularizace česko-německého kulturního dědictví v České republice.

Filozofická fakulta má více než 50 partnerských fakult v zahraničí, na kterých mohou studenti absolvovat část svého studia. Katedra germanistiky nabízí ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium společného navazujícího magisterského studijního oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu / Interkulturní germanistika ukončeného dvojitým diplomem. Studenti mají rovněž možnost zapojit se během studia do řady projektů fakulty, a získat tak cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi.

FF

Fakulta výrazným způsobem podporuje publikační činnost svých členů – umožňuje vydávat jejich knihy v některé z fakultních edičních řad, finančně přispívá na vydávání několika odborných časopisů a také na vydávání knih v prestižních vydavatelstvích v ČR i zahraničí.

www.ff.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Filologie 85 % / Filozofie 52 % / Historické vědy 72 % / Humanitní studia 51 % / Politologie 66 % Navazující magisterské studium Filologie 67 % / Historické vědy 58 % / Humanitní studia 58 % / Politologie (Politická filozofie) 63 % / Učitelství pro ZŠ 66 %

15


Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta (PF) je již více než šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta, jako největší součást UJEP, byla před 25 lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí, které pedagogická fakulta poskytuje. Fakulta připravuje studenty pro budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro více než 3100 studentů, z nichž 64 % studuje v prezenční formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 9 kateder a 3 centra. Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory, a to jak na bakalářském či magisterském stupni 16

vysokoškolského vzdělání, tak i u studijních oborů na stupni doktorském. Od poloviny 90. let je vzdělávání poskytováno i vychovatelům, sociálním pedagogům, speciálním pedagogům a pedagogům volného času. Z dalších pedagogicky orientovaných studijních oborů nabízí bakalářské studium zaměřené na studium učitelství pro mateřské školy, hudební výchovu pro pomáhající profese či výtvarnou výchovu pro pomáhající profese. Nově se otevírají i atraktivní studijní obory zaměřené např. na oblast českého jazyka pro média a veřejnou sféru. Některé obory lze studovat i v kombinované formě (tzn. při běžném zaměstnání studenta). Fakulta je umístěna ve dvou budovách, v budově v ul. České mládeže 8 a v objektu v ul. Hoření 13. Zázemí fakult y t voří učebny v ybavené


Součástí fakulty je též sportovní hala, která umožňuje sportovní vyžití nejen v rámci povinných kurzů, ale též v oblasti zájmových aktivit (např. umělá lezecká stěna). Velmi uznávané jsou také hudební sbory katedry hudební výchovy – Dívčí komorní sbor, Chorea Academica (smíšený sbor) a pěvecký sbor nonarteficiální hudby NONA. Studenti (nejen) jazykových kateder mohou v rámci různých programů realizovat část svého studia na zahraniční vysoké škole.

Cílem fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon pedagogických profesí. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.

PF

nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. Pro studenty je k výuce připravena také nově zrekonstruovaná aula Dr. Jaroslava Kubisty, keramická dílna, výtvarné ateliéry a nahrávací studio. Většina budov fakulty poskytuje studentům možnost připojení k internetu přes wi-fi síť.

Ačkoli je pedagogická fakulta největší součástí univerzity, zůstává školou zaměřenou především na studenty. Svědčí o tom bohatá nabídka různých druhů stipendií, přímá komunikace vedení fakulty se studenty pomocí sociální sítě Facebook, vydávání studentského časopisu Activum, finanční podpora a spoluorganizace různých akcí pro studenty (Seznamovák, Vítání prváků, Welcome Day, Ježuch, PF-fest, Majáles, Papučpárty atd.). www. pf.ujep.cz / www.chcemeucit.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Filologie 52 % / Tělesná výchova a sport 45 % / Speciální pedagogika 16,9 % / Specializace v pedagogice 35 % / Dvouoborová studia 56 % Magisterské studium Učitelství pro základní školy 50 % Navazující magisterské studium Tělesná výchova a sport 42 % / Učitelství pro základní školy 32 % / Učitelství pro střední školy 36 % / Speciální pedagogika 16 % / Specializace v pedagogice 29 %

17


Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta (PřF) je jednou z nejmladších částí univerzity, své důležité postavení si vybudovala rychle. Za svou krátkou historii stihla akreditovat nejen tradiční, ale především nové moderní studijní obory, ve kterých studenti získali řadu ocenění, např. nebývalý úspěch se podařil našim třem studentům Aplikovaných nanotechnologií ve druhé polovině roku 2014. Bc. Simona Lupínková získala cenu společnosti Merck s. r. o. jako jediná studentka bakalářského studia mezi navazujícími magistry. Mgr. Jakub Braborec získal cenu AV ČR za vědecký přínos na mezinárodní soutěži FameLab 2014, v roce 2015 uspěl se svou diplomovou prací v soutěži o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách Cena CRYTUR 2015 a získal úctyhodné třetí místo a v současné době je členem vědeckého týmu, který vyvinul první boranový laser. Bc. Antonín Čajka a Mgr. Jakub Braborec 18

byli oceněni Cenou ministra školství pro vynikající studenty. Prvnímu z nich se ve své bakalářské práci podařilo vyřešit dosud neřešený problém krystalové struktury nanovláken v nanovlákenných textiliích připravených technologií Nanospider, zatímco druhý během své diplomové práce úspěšně syntetizoval sérii nových halogenových derivátů tzv. boranů. Přírodovědecká fakulta se v posledních letech umísťuje na předních místech v soutěži Fakulta roku v kategorii Přírodní vědy. PřF poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických a v oblasti informačních technologií. Zvláštní péče je na fakultě věnována nadaným studentům, kteří pravidelně získávají prospěchová stipendia, stipendia starostů městských obvodů v Ústí nad Labem, stipendium primátora Ústí nad Labem


Výzkumné projekty na fakultě jsou zaměřeny zejména na počítačové modelování ve vědě a technice, aplikované nanotechnologie, tzn. přípravu nanomateriálů pomocí plasmových technologií, chemických technologií, a dále na bionanotechnologie. Velmi perspektivní je výzkum a vývoj elektrochemických biosenzorů pro citlivou detekci toxických látek v životním prostředí a imunosenzorů pro lékařskou diagnostiku, jehož cílem je vyvinout nové detekční postupy kombinací molekulárně-biologických přístupů a nanotechnologií. V oblasti experimentální fyziky je výzkum zaměřen na přípravu tenkých vrstev oxidů kovů za asistence nízkoteplotního plazmatu a na charakterizaci jejich struktury a topografie. V oblasti geografie je výzkum orientován na environmentální geografii,

aplikace GIS technologií a imersivní virtuální reality. Přímý dopad na severočeský region má výzkum v oblastech aplikované geografie, environmentální geografie, krajinné ekologie, syntézy krajiny a krajinného plánování. V oblasti IT je výzkum zaměřen na spolehlivost systémů, modelování radiobiologických systémů a na simulace energetických systémů elektromobilů. Dále je pozornost soustředěna na biologii rostlin a živočichů a matematickou analýzu a topologii. Část výzkumu směřuje i do oblasti aplikací. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť, s ústavy AV ČR, s ostatními univerzitami a také stále více s privátním sektorem.

PřF

a další mimořádná fakultní stipendia, například motivační. O výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se na fakultě student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Studenti mají možnost se zapojit do výzkumných projektů, praxí a stáží na zahraničních partnerských univerzitách.

V neposlední řadě PřF připravuje budoucí učitele přírodovědných předmětů. Díky úzké spolupráci s pedagogickou a filozofickou fakultou může přírodovědecká fakulta nabídnout uchazečům o studium ojedinělou nabídku zajímavých kombinací studijních předmětů ve dvouoborových bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech, které jsou zaměřeny zejména na přípravu budoucích učitelů na ZŠ i SŠ. www.sci.ujep.cz

Jaká byla šance na přijetí v roce 2016? Bakalářské studium Geografie 96 % / Biologie 61 % Navazující magisterské studium Geografie 87 % / Biologie 93 %

19


Informace o přijímacím řízení

pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi umožňuje pravidelnou, často každodenní účast na přednáškách, seminářích a cvičeních či dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

Navazující magisterské studium • je určeno pro absolventy bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru, • doba studia je 2 roky, • absolventi získávají titul Mgr. nebo Ing., u uměleckých oborů fakulty umění a designu MgA., a mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studium v kombinované formě se uskutečňuje podle studijního plánu, v němž každodenní účast ve výuce není vyžadována. Studenti kombinované formy docházejí na fakultu buď jeden den v týdnu (může se jednat o pracovní den), nebo mají jedenkrát za 3–4 týdny blokovou výuku trvající 2–3 dny. Studium dále probíhá prostřednictvím e-learningu a samostudia.

Doktorské studium • je určeno pro absolventy magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů, • doba studia je 3 nebo 4 roky, • studium je zaměřeno na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo umění, • absolventi získávají titul Ph.D.

Typy studijních programů

Obecné informace o přijímacím řízení

Bakalářské studium • je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, • doba studia je 3 nebo 4 roky, • absolventi získávají titul Bc., u uměleckých oborů fakulty umění a designu BcA., a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Ke studiu je možno se přihlásit v termínech vyhlášených jednotlivými fakultami univerzity.

Magisterské studium • je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, • doba studia je 5 let, • absolventi získávají titul Mgr. a mohou pokračovat v doktorském studiu.

E-přihláška je dostupná na hlavní stránce www. ujep.cz nebo na odkazu http://eprihlaska.ujep.cz. Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení doložit dosažení středního vzdělání s maturitou, přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto vzdělání buď úředně ověřenou kopií nostrifikace, nebo úředně ověřenou kopií dokladu o udělení Evropského bakalaureátu opatřenou úředně ověřeným překladem. Uchazeč, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou ve Slovenské republice, je povinen doložit úředně ověřenou kopii zahraničního maturitního vysvědčení.


Uchazeč, který je povinen v přijímacím řízení doložit dosažení vysokoškolského vzdělání, přičemž tohoto vzdělání nabyl v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dokládá toto vzdělání úředně ověřenou kopií nostrifikace. Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání ve Slovenské republice, je povinen doložit úředně ověřenou kopii zahraničního vysokoškolského diplomu. Cizí státní příslušníci mohou být povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na úrovni stanovené fakultou dle Společného evropského referenčního rámce, a to na pracovišti veřejné vysoké školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní nebo vzdělávací program zaměřený na výuku češtiny. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u uchazečů, kteří jsou občany Slovenské republiky, a dále u uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku v České republice nebo v České republice absolvovali vysokoškolské studium uskutečňované v českém jazyce. Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce, zabezpečí též katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v květnu 2017 (http:// pf.ujep.cz/). Tato zkouška je pro uchazeče zdarma, zájemci však mohou získat certifikát, jehož cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP. Přehled učiva k uvedené zkoušce je uveden na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/ referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk a podrobnější informace k požadované úrovni znalosti českého jazyka na adrese http:// www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecnyevropsky-referencni-ramec-pro-jazyky (informace v češtině) a http://www.coe.int/t/dg4/ linguistic/Source/Framework_EN.pdf (informace v angličtině).

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 prezenční forma studia 31. 3. 2017 kombinovaná forma studia Termín zaslání portfolia: do 15. 6. 2017 Forma přihlášky: elektronická Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč (pouze elektronická přihláška) Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1,

400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 450509 Specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejná správa Studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejná správa Studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Řízení v sociální práci Kontakty: Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 284 603 – prezenční bakalářské studium, (+420) 475 284 608 – kombinované bakalářské a navazující magisterské studium E-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz Web: http://fse.ujep.cz


FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU (FUD) Den otevřených dveří: 3. 11. 2016 (bakalářské studium) 26. 1. 2017 (navazující magisterské a doktorské studium) Termín pro podání přihlášky: 16. 1. 2017 bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 28. 2. 2017 navazující magisterské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 31. 3. 2017 navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) 30. 5. 2017 navazující magisterské studium (obor Photography and Time-Based Media) 28. 4. 2017 doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Termín přijímacích zkoušek: 14.–16. 2. 2017 bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 25. 5. 2017 navazující magisterské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 29. 5. 2017 navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) 22.–23. 6. 2017 navazující magisterské studium (obor Photography and Time-Based Media) 30. 5. 2017 doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč (jen pro studium v českém jazyce) Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 460509 Specifický symbol pro písemnou přihlášku: prvních 6 čísel rodného čísla Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. Bankovní spojení pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ84 0800 0000 0001 0020 0392. SWIFT adresa: GIBACZPX Administrativní poplatek pro obor Photography

a Time-Based Media: bez poplatku Pro navazující magisterské studium oboru Photography and Time-Based Media není možné podávat elektronickou přihlášku. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: Design interiéru Design keramiky Oděvní a textilní design Produktový design Přírodní materiály Sklo Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: Aplikovaná a reklamní fotografie Digitální média Fotografie Interaktivní média Performance Time-Based Media Grafický design v ateliérech: Grafický design I Grafický design II Vizuální design NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: Design interiéru Design keramiky Oděvní a textilní design Produktový design Přírodní materiály Sklo Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: Aplikovaná a reklamní fotografie Digitální média Fotografie Interaktivní média Performance Time-Based Media Grafický design v ateliérech: Grafický design I Grafický design II Vizuální design Kurátorská studia


Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master’s studies prezenční forma / form of study: full-time Studijní program / Study programme: Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography and Time-Based Media - Photography DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Výtvarná umění se studijním oborem Vizuální komunikace Kontakty: Pasteurova 9 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 285 111, (+420) 475 285 130, (+420) 475 285 129 E-mail: michaela.thelenova@ujep.cz Web: http://fud.ujep.cz

Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem Řízení výroby – otevírá se v Ústí nad Labem a v kombinované formě i v Chomutově Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě Studijní program Energetika se studijním oborem Energetika – teplárenství Studijní program Materiálové vědy se studijním oborem Materiály, pouze v prezenční formě NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM)

Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem Příprava a řízení výroby

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 bakalářské a navazující magisterské studium 24. 4. 2017 doktorské studium (nástup říjen 2017) Termín přijímacích zkoušek: 26. 6. 2017 bakalářské studium (datum ověření podmínek pro přijetí) 26. 6. 2017 navazující magisterské studium 30. 5. 2017 doktorské studium (nástup říjen 2017) Náhradní termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium: 29. 6. 2017

Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě

Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT

Studijní program Energetika se studijním oborem Energetika – teplárenství Studijní program Materiálové vědy se studijním oborem Materiálové vědy a analýza materiálů, pouze v prezenční formě

DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Strojírenská technologie

Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč (písemná i elektronická přihláška) Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 480509 Specifický symbol pro písemnou přihlášku: prvních 6 čísel rodného čísla Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován elektronickým systémem

Kontakty: Pasteurova 7 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 285 511, (+420) 475 285 514 E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz Web: http://fvtm.ujep.cz


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS)

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP)

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: do 28. 2. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. 2017 Porodní asistentka, Všeobecná sestra 6. 6. 2017 Fyzioterapie 7. 6. 2017 Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: 8. 6. 2017 pro všechny obory

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 bakalářské studium 31. 3. 2017 navazující magisterské studium Uchazeči jsou přijímáni na základě podmínek stanovených FŽP UJEP, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty.

Forma přihlášky: elektronická

Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 440509 Specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.

Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 720509 Specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma a kombinovaná forma

Forma přihlášky: elektronická

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Ochrana životního prostředí.

Studijní program Porodní asistence se studijním oborem Porodní asistentka Studijní program Ošetřovatelství se studijním oborem Všeobecná sestra Studijní program Specializace ve zdravotnictví se studijními obory: Ergoterapie Fyzioterapie Kontakty: Velká Hradební 13 40096 Ústí nad Labem tel. (+420) 724 758 544, (+420) 475 284 214, (+420) 725 316 840, (+420) 475 284 231 E-mail: radka.vodakova@ujep.cz kamila.machalousova@ujep.cz Web: http://fzs.ujep.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijními obory: Odpadové hospodářství Revitalizace krajiny DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Environmentální analytická chemie (společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR) Kontakty: Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 284 149 E-mail: dana.matkovicova@ujep.cz Web: http://fzp.ujep.cz


FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 bakalářské a magisterské studium 21. 4. 2017 doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: 5.–9. 6. 2017 bakalářské a navazující magisterské studium 7. 6. 2017 doktorské studium

Studijní programy Filozofie + Filologie s kombinací studijních oborů: Filozofie + Německý jazyk a literatura Studijní programy Filozofie + Humanitní studia s kombinací studijních oborů: Filozofie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Historie + Německý jazyk a literatura

Forma přihlášky: elektronická Administrativní poplatek (neplatí pro obor Tschechische Geschichte): 500 Kč Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 630509 Specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. Administrativní poplatek pro obor Tschechische Geschichte: bez poplatku BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Filologie se studijním oborem Interkulturní germanistika

Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Historie + Společenské vědy Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Společenské vědy + Německý jazyk a literatura Studijní programy Politologie + Historické vědy s kombinací studijních oborů: Politologie + Historie Studijní programy Politologie + Filozofie s kombinací studijních oborů: Politologie + Filozofie Studijní programy Politologie + Humanitní studia s kombinací studijních oborů: Politologie + Společenské vědy Studijní programy Politologie + Filologie s kombinací studijních oborů: Politologie + Německý jazyk a literatura

Studijní program Historické vědy se studijními obory: Archivnictví a spisová služba Dokumentace památek Historie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma

prezenční forma

Studijní program Historické vědy se studijním oborem Historie (jednooborové)

Studijní program Historické vědy se studijními obory: Historie Kulturní historie Studijní program Humanitní studia se studijním oborem Základy humanitní vzdělanosti – estetika Studijní programy Filozofie + Historické vědy s kombinací studijních oborů: Filozofie + Historie

Studijní program Filologie se studijním oborem Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

prezenční forma Studijní program Filologie se studijním oborem Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu


Studijní program Historické vědy se studijními obory: Kulturní historie Učitelství historie pro střední školy Studijní program Politologie se studijním oborem Politická filozofie Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinací studijních oborů: Učitelství historie + německého jazyka a literatury pro SŠ Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Učitelství historie + společenských věd pro SŠ Historie + Společenské vědy Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinací studijních oborů: Učitelství společenských věd + německého jazyka a literatury pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Filologie se studijním oborem Německá literatura Studijní program Historické vědy se studijním oborem České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium prezenční a kombinovaná forma / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studienrichtung / Historische Wissenschaften Studijní obor / Studiengang: Tschechische Geschichte Kontakty: Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 286 467, 475 286 466 E-mail: studijni.ff@ujep.cz Web: http://ff.ujep.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 bakalářské a magisterské studium 30. 4. 2017 doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: 18.–21. 4. 2017 praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy 19.–23. 6. 2017 písemné a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, náhradní praktické přijímací zkoušky Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč (jen pro studium v českém jazyce) Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 430509 Specifický symbol pro písemnou přihlášku: prvních 6 čísel rodného čísla Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. Administrativní poplatek pro obory v anglickém jazyce: bez poplatku BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Filologie se studijními obory: Český jazyk a literatura (jednooborové) Obchodní ruština Český jazyk pro média a veřejnou sféru Studijní program Filologie s kombinacemi studijních oborů: Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Společenské vědy Český jazyk a literatura + Historie


Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů: Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura Tělesná výchova + Český jazyk a literatura Tělesná výchova + Hudební výchova Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura Tělesná výchova + Společenské vědy Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Anglický jazyk a literatura (jednooborové) Hudební výchova (jednooborové) Hudební výchova pro pomáhající profese Popularizace hudby a organizace hudebního života Výtvarná výchova (jednooborové) Výtvarná výchova pro pomáhající profese Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi studijních oborů: Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy Anglický jazyk a literatura + Historie Hudební výchova + Sbormistrovství prezenční a kombinovaná forma Studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika – intervence Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Sociální pedagogika Učitelství pro mateřské školy Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Tělesná výchova a sport NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Anglický jazyk a literatura + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova

pro 2. stupeň ZŠ Český jazyk a literatura + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Český jazyk a literatura + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Hudební výchova + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Tělesná výchova + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Tělesná výchova + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ Tělesná výchova + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Studijní program Učitelství pro střední školy se studijními obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Studijní program Učitelství pro střední školy s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + historie pro SŠ Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství pro SŠ Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství hudební výchovy + společenských věd pro SŠ Učitelství hudební výchovy + historie pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy + historie pro SŠ Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury pro SŠ


Učitelství tělesné výchovy SŠ Učitelství tělesné výchovy a literatury pro SŠ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ Učitelství tělesné výchovy

+ hudební výchovy pro

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF)

+ německého jazyka + společenských věd + historie pro SŠ

prezenční a kombinovaná forma Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sport a zdraví Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) Studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika – poradenství Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Sociální pedagogika MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Učitelství pro základní školy se studijními obory: Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika

Den otevřených dveří: 26. 1. 2017 Termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2017 bakalářské a navazující magisterské studium 30. 4. 2017 doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: 18.–21. 4. 2017 praktické přijímací zkoušky z hudební výchovy 19.–23. 6. 2017 písemné a ústní přijímací zkoušky Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 500 Kč (jen pro studium v českém jazyce) Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Číslo účtu: 100200392/0800 Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem Variabilní symbol: 530509 Specifický symbol pro písemnou přihlášku: prvních 6 čísel rodného čísla Specifický symbol pro e-přihlášku: vygenerován elektronickým systémem Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. Administrativní poplatek pro obory v anglickém jazyce: bez poplatku

DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání Informace k oborům v anglickém jazyce: na pf.ujep.cz Kontakty: České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 283 111 E-mail: PFstudium@ujep.cz Web: http://pf.ujep.cz, www.chcemeucit.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied Physics) se studijními obory: Aplikované nanotechnologie Applied Nanotechnology Aplikované počítačové modelování Applied Computer Modelling Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Fyzika Physics


Studijní program Geografie se studijními obory: Geografie Geografie střední Evropy Studijní program Chemie se studijním oborem Toxikologie a analýza škodlivin Studijní program Matematika se studijním oborem Matematika a její použití v přírodních vědách Studijní program Biologie s kombinací studijních oborů: Biologie + Anglický jazyk a literatura Biologie + Geografie Biologie + Informatika Biologie + Německý jazyk a literatura Biologie + Tělesná výchova Biologie + Výtvarná výchova Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů: Fyzika + Anglický jazyk a literatura Fyzika + Biologie Fyzika + Chemie Fyzika + Geografie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů: Geografie + Anglický jazyk a literatura Geografie + Historie Geografie + Informatika Geografie + Německý jazyk a literatura Geografie + Politologie Geografie + Společenské vědy Geografie + Tělesná výchova Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů: Chemie + Anglický jazyk a literatura Chemie + Biologie Chemie + Geografie Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Tělesná výchova Studijní program Informatika s kombinacemi studijních oborů: Informatika + Anglický jazyk a literatura Informatika + Historie Informatika + Hudební výchova Informatika + Německý jazyk a literatura Informatika + Společenské vědy

Informatika + Tělesná výchova Informatika + Výtvarná výchova Informatika + Český jazyk a literatura Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů: Matematika + Anglický jazyk a literatura Matematika + Biologie Matematika + Filozofie Matematika + Geografie Matematika + Historie Matematika + Hudební výchova Matematika + Informatika Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Společenské vědy Matematika + Tělesná výchova Matematika + Výtvarná výchova kombinovaná forma Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Fyzika Physics Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied Physics) se studijním oborem Aplikované počítačové modelování Applied Computer Modelling Studijní program Fyzika s kombinací studijních oborů: Fyzika + Matematika Fyzika + Chemie Studijní program Chemie s kombinací studijních oborů: Chemie + Matematika

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM prezenční forma Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Počítačové modelování ve vědě a technice Computer Modelling in Science and Technology Studijní program Geografie se studijním oborem Geografie


Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (obor je uskutečňován společněs Fakultou životního prostředí UJEP) Studijní program Nanotechnologie se studijním oborem Aplikované nanotechnologie Applied Nanotechnology Studijní program Biologie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství biologie + geografie Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství geografie + občanské výchovy Učitelství geografie + tělesné výchovy Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství geografie + historie Učitelství geografie + německého jazyka a literatury Učitelství geografie + společenských věd Učitelství geografie + tělesné výchovy Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství fyziky + chemie Učitelství fyziky + matematiky Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství fyziky + biologie Učitelství fyziky + chemie Učitelství fyziky + matematiky Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství chemie + geografie Učitelství chemie + matematiky Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství chemie + biologie Učitelství chemie + geografie Učitelství chemie + matematiky Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury Učitelství matematiky + českého jazyka a literatury Učitelství matematiky + geografie

Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství matematiky + biologie Učitelství matematiky + českého jazyka a literatury Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury Učitelství matematiky + tělesné výchovy kombinovaná forma Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů: Učitelství fyziky + matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + matematiky pro SŠ Učitelství fyziky + chemie pro SŠ Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů: Učitelství chemie + matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM prezenční a kombinovaná forma Studijní program Fyzika se studijním oborem Počítačové metody ve vědě a technice Studijní program Nanotechnologie se studijním oborem Aplikované nanotechnologie Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies prezenční a kombinovaná forma / form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme: Physics Studijní obor / Field of study: Computer Methods in Science and Technology Studijní program / Study programme: Nanotechnology Studijní obor / Field of study: Applied Nanotechnology


Kontakty: České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem Tel.: (+420) 475 283 182, (+420) 475 283 185 E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ ujep.cz Web: http://sci.ujep.cz UNIVERZITA BEZ BARIÉR Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Jeho cílem je zajišťovat rovné podmínky uchazečům a studentům se SP, zejména pak poskytovat podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami při: • výběru studijního oboru, • přijímacím řízení, • v průběhu celého studia. Univerzitní centrum podpory se řídí typologií MŠMT a podle toho dělí studenty/uchazeče do následujících kategorií: A. Student se zrakovým postižením • lehce zrakově postižení / uživatelé zraku • těžce zrakově postižení / uživatelé hmatu/ hlasu B. Student se sluchovým postižením • nedoslýchavý / uživatelé verbálního jazyka • neslyšící / uživatelé znakového jazyka C. Student s pohybovým postižením • s postižením dolních končetin (paraplegie) • s postižením horních končetin (jemné motoriky) D. Student se specifickou poruchou učení E. Student s poruchou autistického spektra F. Student s jinými obtížemi

Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb: • individuální konzultace a poradenství, • studijní asistence, • prostorová orientace, • zapisovatelský/vizualizační servis, • tlumočnický servis, • individuální výuka, • diagnostika, • režijní opatření, • časová kompenzace, • zpřístupnění/zpracování studijní literatury – knihovnické a informační služby, • půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení. • Pro uchazeče Uchazeči o studium na UJEP mohou při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu požádat o zohlednění svých specifických potřeb. Elektronická přihláška umožňuje zohlednění specifických potřeb v části Vyplnění osobních údajů uchazeče. Uchazeči, kteří zvolí ANO v přihlášce, budou kontaktováni pracovníky Univerzitního centra podpory, kteří jim následně nabídnou konkrétní podporu během přijímacího řízení i studia samotného. Využití této podpory je zcela dobrovolné. Kontakt: Mgr. Lucie Vinterová, DiS. tel.:+420 702 202 477 E-mail: lucie.vinterova@ujep.cz Web: bezbarier.ujep.cz Osobám se zrakovým postižením doporučujeme při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu na UJEP asistenci druhé osoby. Bližší informace o poskytovaných službách naleznete na webu bezbarier.ujep.cz.


Kudy a jak na UJEP? 1) Rektorát, FUD, FVTM, FSE, FF, Vědecká knihovna UJEP, centrum informatiky, studijní referát, Univerzitní knihkupectví, menza Pasteurova 1–13 (areál kampusu), 400 96 Ústí n. L. Do areálu kampusu se dostanete ze zastávky MHD Kampus (autobusy číslo 7, 11 a 23, trolejbusy č. 52, 58 a 59). Po vystoupení z MHD přejdete ulici a pokračujete do kopce ulicí Resslova, na první křižovatce se dáte doleva, po pravé straně se nachází areál kampusu.

2) PF Hoření 13, 400 96 Ústí n. L. Pokud pojedete trolejbusy č. 52 (směr Severní Terasa), č. 53 (směr Dobětice), č. 54 (směr Dobětice), v ystupte na zastávce Malátova. Přejděte silnici a jděte od zastávky rovně vzhůru podél hlavní silnice (5 minut chůze) k budově univerzity. Pokud pojedete trolejbusy č. 53 (směr Severní Terasa), č. 55 (směr Severní Terasa), vystupte na zastávce Krušnohorská. Od zastávky se vydejte po chodníku, který vede směrem nahoru a pak se stáčí kolem multifunkčního hřiště doprava, další budovou je objekt bývalého hotelu Máj. Za ním následuje budova Pedagogické fakulty UJEP. Můžete také vystoupit na zastávce Elba (po pravé straně stojí Albert), odkud se budete vracet dolů, přejdete silnici a dáte se doleva směrem dolů, opět se jedná o cca 5 minut chůze.

3) FSE Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L. 20

Na zastávku Kampus dojedete autobusy č. 7, 11 a 23 nebo trolejbusy č. 52, 58 a 59. Poté půjdete rovně dolů, zelená budova po levé straně je fakulta sociálně ekonomická. Další možnosti jsou autobusy č. 7, 11 a 23 nebo trolejbusy č. 52, 54, 56, 58, 59 a 60 na zastávku Poliklinika.

4) FŽP Králova výšina 7, 400 96 Ústí n. L. Od zastávky MHD Poliklinika (autobus č. 7, 11 a 23, trolejbusy č. 52, 54, 56, 58, 59 a 60) půjdete dolů ke kruhovému objezdu, zde zahnete doleva do kopce. Budova FŽP je po levé straně.

5) PF, PřF, Sportovní hala PF, 50bar České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L. Cesta z centra Ústí nad Labem do budovy v ulici České mládeže v Ústí nad Labem je možná několika spoji MHD: a) autobusy č. 7, 11 a 23 nebo trolejbusy č. 52, 58 a 59. Výstupní stanicí je zastávka Kampus. Odtud půjdete ulicí Resslova směrem nahoru ke SPŠ strojní. Na křižovatce odbočíte vlevo do ulice České mládeže. Asi po 150 metrech uvidíte na pravé straně vchod budovy. Další možnou alternativou je vystoupit o zastávku výše, tj. Bezručova, půjdete ulicí Bezručova okolo SZŠ a dostanete se na křižovatku s ulicí Resslova. Tam se vydáte směrem dolů a po necelých 10 metrech odbočíte doprava okolo tenisových kurtů a vyjdete u zadního vchodu budovy. b) Další cesta z centra je autobusy č. 17 a č. 3 s výstupní stanicí Kaufland. Odtud se vydáte nahoru ke křižovatce, kde se kříží ulice Klíšská s ulicí České mládeže. Asi po 100 metrech budete u hlavního vchodu do budovy.


6) FVTM, VŠ koleje FVTM: Na Okraji 1001/1, 400 96 Ústí n. L. VŠ koleje: Klíšská 979/129, 400 96 Ústí n. L. FVTM: Od zastávky MHD Klíše Lázně (autobusy č. 7, 17 a 18, trolejbusy č. 52, 58 a 59) půjdete Klíšskou ulicí (budovy kolejí máte po levé straně) a zahnete doleva do ulice Na Okraji. VŠ koleje: Zastávka MHD Klíše Lázně (autobusy č. 7, 17 a 18, trolejbusy č. 52, 58 a 59) stojí přímo před areálem kolejí.

7) FZS Velká Hradební 13, 400 96 Ústí n. L. Od zastávky MHD Divadlo (autobusy č. 3, 9, 11 a 17 nebo trolejbusy č. 51 až 60) jděte rovně nahoru Masarykovou ulicí, zahněte doprava do Pařížské, poté na druhé křižovatce doleva do Velké Hradební (zelená budova). Budova je dostupná pěšky i z Mírového náměstí.

8) Katedra biologie PřF, dílny FVTM Za Válcovnou 1000/8, 400 96 Ústí n. L. Předlice Doprava je možná autobusem č. 17, zastávka Sigma, nebo autobusem č. 9, zastávka Za Válcovnou.

21


11 důvodů, proč u nás studovat 1. Dobrá vstupenka na pracovní trh • Univerzitu ročně opouští 1 600 absolventů, kteří v naprosté většině úspěšně vstupují na trh práce nebo pokračují na vyšším stupni vysokoškolského studia. Jistotu perspektivního uplatnění nabízejí všechny fakulty univerzity, které v naprosté shodě dbají na utváření příznivého profilu absolventa, a to jak z hlediska uplatnění ve studované problematice, tak i z hlediska jeho flexibility. To oceňují i samotní absolventi, z jejichž odpovědí v anonymních anketách (např. v rámci celostátních projektů Reflex 2010, Reflex 2013) vyplývá toto většinové hodnocení: • bakalářské programy jsou dostatečně široce zaměřené a jsou dobrým základem pro praxi, • v bakalářském studiu je kladen potřebný důraz na stáže a praxe, 22

• v bakalářském studiu je podporován rozvoj podnikatelských schopností a dovedností absolventů, • studijní plány jsou koncipovány ve spolupráci s klíčovými zaměstnavateli, • absolventi jsou spokojeni se svou prací a uplatněním na trhu práce.

2. Vzdělávání pro EU Všichni absolventi UJEP získávají Diploma Supplement, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v zemích EU a usnadňuje absolventům vstup na evropský trh práce. Udělování Diploma Supplement absolventům UJEP se děje zcela v souladu s pravidly Evropské komise, což dokládá prestižní certifikát DS Label, který UJEP od této komise v roce 2013 obdržela.


Získání prestižního certifikátu DS Label je jedním ze základních kritérií připravenosti VŠ k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání.

3. Desítky oborů a studijních kombinací Nabídka studijních příležitostí na UJEP zahrnuje studium technických, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních, společenskovědních, zdravotnických oborů, učitelství a výtvarného umění. Z hlediska dostupnosti studia platí, že každý pátý obor je nabízen v kombinované (dálkové) formě, a je tak vhodný i pro uchazeče ze zaměstnání. Zájemci si mohou vybrat buď studium jednooborové, nebo studium ve dvouoborové kombinaci. Nabídkou jednooborových studií vychází univerzita vstříc těm, kteří se chtějí profesně více specializovat, naopak nabídkou dvouoborových studií oslovuje ty, kteří mají širší oblast zájmu nebo si chtějí po absolutoriu zvýšit svoji šanci na uplatnění.

4. Cesta ke všem stupňům vysokoškolského vzdělání – šance pro talenty Velmi bohaté spektrum studijních oborů umožňuje uspokojit jak ty uchazeče, kteří preferují profesně orientované bakalářské studium, tak i ty, kteří mají ambici dosáhnout na magisterský, případně doktorský stupeň vysokoškolského vzdělání. Právě nabídkou doktorských studií (např. v oblasti strojírenských technologií, počítačov ých metod, aplikovaných nanotechnologií nebo environmentální analytické chemie) přitahuje univerzita i velmi nadané studenty, pro které se stává cestou k prestižnímu uplatnění v oblasti vědy, výzkumu, vývoje nebo ve vrcholovém managementu tuzemských a zahraničních firem.

5. Prostor pro tvůrčí bádání a seberealizaci Vstupem na univerzitu se studentům otevírá přístup k nejnovějším poznatkům a jejich

využití. Je samozřejmostí, že výuka na univerzitě je propojena s vědeckou, výzkumnou nebo uměleckou činností fakult a přináší studentům vzácnou možnost otevřeně diskutovat se špičkovými vědci, umělci, pedagogy z České republiky a zahraničí, zapojit se do badatelských týmů a naučit se kvalitně prezentovat výsledky své tvůrčí činnosti. Studenti, kteří chtějí poznávat, objevovat, tvořit a vyvíjet, mají zajištěný přístup k tisícům odborných publikací a mnoha elektronickým informačním zdrojům, je jim otevřená vědecká knihovna, moderně vybavené laboratoře, ateliéry a další zázemí kateder a jsou pro ně vypisována mimořádná grantová stipendia. Ti nejlepší, kteří se svými odbornými výsledky uspějí v renomovaných časopisech nebo se prosadí na prestižních uměleckých soutěžích, jsou každoročně oceňováni Cenou rektora, případně dalšími prestižními cenami. Jako příklad může posloužit práce Mgr. Jakuba Braborce, studenta přírodovědecké fakulty, který za svou diplomovou práci Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforů na bázi boranů a jejich deriváty získal v roce 2015 cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

6. Propojení studia s praxí Výrazné propojení studia s praxí je prioritou všech fakult UJEP. V profesně orientovaných oborech jsou odborné praxe a exkurze již přirozenou součástí studia. Hlavní most mezi studiem a praxí dnes představují bakalářské a diplomové práce, které vycházejí z potřeb podniků, malých a středních firem, státních a nestátních institucí a organizací.

7. Samozřejmostí je studium nebo praxe v zahraničí Jednou z priorit UJEP je internacionalizace. Již stovky našich studentů studovaly jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě nebo v zámoří. S finanční podporou programu Erasmus+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty již od 2. roku studia, 23


přičemž vedle semestrálního či dvousemestrálního studijního pobytu mohou absolvovat také několikaměsíční praktickou stáž v zahraničním podniku, školícím výzkumném středisku nebo jiné organizaci. Pro studijní pobyt si letos mohou vybrat z téměř 250 smluvních zahraničních vysokých škol z 26 evropských zemí. Každý rok je přitom pro studenty UJEP k dispozici na 250 míst!

8. Chloubou je bohatý stipendijní program Celkový objem poskytovaných finančních prostředků na stipendia již dosáhl 65,2 mil. Kč! 19,9 mil. Kč bylo vyplaceno na stipendia ubytovací, 15,5 mil. Kč na zahraniční mobility, 1,2 mil. Kč na sociální, 2,2 mil. Kč na prospěchová, 7,6 mil. na doktorská a 18,8 mil. Kč na mimořádná a jiná stipendia. Nejlepší studenti jsou dále oceňováni: Stipendiem primátora města Ústí n. L., stipendii starostů městských obvodů Ústí n. L., Stipendiem starostky města Trmice, Stipendiem statutárního města Teplice, Stipendiem generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a. s., pro nejlepšího studenta studijního programu Energetika, Stipendiem ředitele ZPMV ČR, poboček Ústí nad Labem a Hradec Králové, za nejlepší bakalářskou práci FZS UJEP, Stipendiem Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s., pro nejlepšího studenta technických oborů a Stipendiem ředitele VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií.

9. Ubytovací stipendium patří k nejvyšším v ČR UJEP vyplácí studentům, kteří mají nárok na ubytovací stipendium, až 880 Kč měsíčně. Univerzita se tak výší vypláceného ubytovacího stipendia řadí na přední místo mezi českými vysokými školami. Stipendium je vypláceno v závislosti na dostupnosti místa studia z místa trvalého bydliště, nikoli tedy v závislosti na typu ubytování, který si student zvolil (kolej, privát, vlastní byt). 24

10. Kolej s internetem dostane každý Univerzita má dostatek míst pro studenty na kolejích - každoročně jsou ubytováni všichni žadatelé o kolej. I ten, kdo upřednostňuje ubytování v soukromí, nemá ve stotisícovém městě problém získat cenově dostupný podnájem. Samozřejmým standardem ubytování na koleji je dostupnost internetu a připojení k síti na každém pokoji, přičemž studenti platí pouze za elektrickou energii. K dispozici ubytovaným jsou také internetové studovny s nonstop provozem.

11. Kvalitní podmínky pro volný čas V současnosti neslouží koleje jen jako místo pro přespání, ale stávají se centrem řady studentských aktivit. V areálu kolejí jsou studentům k dispozici hřiště, kurty, tělocvična (ve večerních hodinách zdarma) a vysokoškolský klub, kde se pořádají koncerty, diskotéky a společenské akce. Studenti mohou využívat také sportovní halu, kde se mohou zaregistrovat do USK Slavie a provozovat sporty v rámci jednotlivých oddílů (aerobic, basketbal, beach volleyball, florbal, horolezectví, kulturistika, moderní a sportovní gymnastika aj.), případně využívat posilovnu. Aktivní kulturní vyžití pak lze nalézt v hudebních tělesech – pěveckých sborech, instrumentálních souborech, kapelách. Další podmínky pro volný čas nabízí město Ústí nad Labem (plavecká hala, divadla, kina) a jeho zázemí v malebné krajině Českého středohoří a Krušných hor (cyklotrasy, horolezecké a lyžařské terény aj.). RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. prorektorka pro studium


Vědecká knihovna Vědecká knihovna UJEP vznikla roku 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je k dispozici 212 studijních míst, 31 počítačů, čtyři studovny, Wi-Fi připojení. Vědecká knihovna obdržela ocenění Knihovna roku 2013. Posláním knihovny je získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu. Knihovna nabízí výpůjční služby absenční a prezenční, kopírování a skenování dokumentů, přístup k elektronickým databázím, rešeršní služby aj. Součástí je Rakouská knihovna a Evropské dokumentační středisko. Knihovna pořádá množství kulturních a vzdělávacích akcí (instruktáže, autorská čtení, besedy se spisovateli, koncerty, výstavy a soutěže).

Mnohé služby jsou již možné bez osobní návštěvy knihovny – přístup k nim je z webových stránek http://knihovna.ujep.cz. Tam jsou umístěny odkazy do intranetové a internetové sítě, především do on-line katalogu (http://arl. ujep.cz) s možností vyhledávání dokumentů, tvorby objednávek a rezervací knih, prodlužování výpůjček, půjčování elektronických knih, nahlížení do přehledů bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací (od roku 2008 včetně plných textů), do přehledu odebíraných periodik, do měsíčních přehledů nově získaných publikací atp. Pro akademické pracovníky a studenty UJEP je zprostředkován přístup do mnohých světových elektronických informačních zdrojů (rozsáhlé bibliografické a plnotextové databáze, např. Web of Science, Scopus, Elsevier Science Direct, EBSCO ad.). Volný přístup do intranetu je z celé počítačové sítě UJEP a po přihlášení je přístup možný i z domova. 25


Ubytování a stravování Ubytování je ze strany univerzity zajišťováno prostřednictvím Správy kolejí a mez (SKM UJEP), a to na vysokoškolských kolejích v Ústí nad Labem v areálu Klíše. Celková kapacita kolejí je 1 152 lůžek lůžek. Žádost o ubytování se podává elektronicky. Veškeré informace k ubytování na VŠ kolejích UJEP najdete na webu: www.skm.ujep.cz. Pokud splňujete podmínky stanovené Stipendijním řádem UJEP, obdržíte ubytovací stipendium, které vám částečně hradí náklady na ubytování.

Ubytování na kolejích K1, K2, K3, Spojení MHD z Mírového náměstí je zajištěno trolejbusovými linkami 52, 58 a 59 směr Klíše lázně, výstupní zastávka MHD Klíše lázně, která je přímo před kolejí K1, K2.

26

Zastávka MHD Klíše lázně je dále obsluhována autobusovými linkami 2, 7, 18, 23 a 41. Bližší informace k jízdním řádům trolejbusových i autobusových linek najdete na webu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a. s., www. dpmul.cz. V blízkosti areálu VŠ kolejí se nachází nákupní centrum Kaufland, veřejná plavecká hala s krytým i venkovním bazénem, několik restaurací a další infrastruktura. Ke sportovnímu využití slouží venkovní sportoviště SKM za kolejí K1. Areál VŠ kolejí se nachází cca 10 minut chůze od univerzitního kampusu UJEP.

Cena ubytování Cena za dlouhodobé ubytování studentů se pohybuje v rozmezí od 89 Kč do 122 Kč za lůžko


a den. Kompletní aktuální ceníky naleznete na webu www.skm.ujep.cz v záložce „ceníky“.

Stravování Stravování pro studenty a zaměstnance UJEP zajišťuje SKM ve dvou stravovacích zařízeních: - v „Menze kampus“, která se nachází přímo v areálu Kampusu UJEP (Pasteurova 1). Obědy se zde objednávají pomocí tabletu nebo online prostřednictvím internetu na adrese www. menza.ujep.cz/. Cena obědového menu (hlavní jídlo, polévka a čaj) pro studenty činí po započtení dotace 42 Kč.

zde je od 7:30 do 16:00 hodin. Při nákupu zde studenti mohou při předložení platné čipové karty studenta uplatnit slevy na jídlo. Cena hlavního jídla zde pro studenty činí po započtení dotace 47 Kč.

- v „50baru“ (Pajdabaru), který se nachází v areálu Pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8). Zde se obědy předem neobjednávají a otevřeno

Finanční podpora pro studenty UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií. Tato podpora zahrnuje: stipendia prospěchová, sociální, ubytovací, doktorská, která jsou udělována v souladu se stipendijním řádem a zákonem o vysokých školách. Další podporu získávají studenti prostřednictvím mimořádných stipendií a cen.

Výše vyplacených stipendií v roce 2016 20 mil. Kč - ubytovací stipendia 19 mil. Kč – mimořádná stipendia 16 mil. Kč - zahraniční mobility 8 mil. Kč. - doktorská stipendia 2 mil. Kč - prospěchová stipendia 1 mil. Kč – sociální stipendia

Na stránkách univerzity jsou uváděny aktuální informace o možnostech dalších stipendií.

27


Studujte či pracujte s námi v zahraničí Předností naší univerzity je, že se vám během studia nabízí různé možnosti studovat na zahraničních vysokých školách či pracovat v zahraničních firmách, a to například s finanční podporou programů EU či MŠMT. Nejrozšířenější formou je program Erasmus+, díky němuž studuje či pracuje každoročně v zahraničí více než 200 studentů UJEP. Vybrat si můžete ke studiu z téměř 250 evropských v ysokých škol, s nimiž má UJEP meziinstitucionální smlouvy. Finanční podpora na studijní pobyty se pohybuje od 300 do 500 eur na měsíc podle finanční náročnosti hostitelské země. S finanční podporou programu Erasmus+ můžete absolvovat ve vámi studovaném oboru také zahraniční praktickou stáž ve firmách, podnicích a institucích v zemích zapojených 28


do programu Erasmus+. Finanční podpora se u pracovních stáží pohybuje od 400 do 600 eur na měsíc.

Další informace o Erasmu+ či jiných programech umožňujících studium v zahraničí můžete najít na stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT www.dzs.cz.

Na půdě naší univerzity máte také příležitost setkat se rovněž se studenty či pedagogy zahraničních vysokých škol, kteří si pro své studijní a výukové pobyty vybrali UJEP. O tyto studenty či pedagogy se stará dobrovolnická organizace studentů UJEP s názvem Erasmus Student Network Usti, která jim pomáhá zorientovat se na univerzitě a ve městě a zařídit s nimi vše potřebné. V průběhu roku pořádají pro zahraniční studenty také různé kulturní, sportovní a společenské akce. I vy se můžete stát jejich členem a získat zkušenosti v mezinárodním kolektivu. Podrobné informace o programu Erasmus+, přehled smluvních škol i zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium či stáž v zahraničí absolvovali, naleznete na www. ujep.cz/erasmus.

29


Kam za zábavou? Nejen studiem je člověk živ. Kam si v Ústí může znavený študák zajít odpočinout, načerpat novou energii a elán, vybít stres, či jen tak posedět s partou přátel? Možností je dost, stačí si jen vybrat dle vlastního naturelu. Zmíníme se jen o několika „osvědčených a vyzkoušených“, ale sami brzy zjistíte, že Ústí oplývá množstvím zákoutí s úžasnými místy, na která musíte nejprve narazit náhodou, abyste se posléze stali jejich stálými hosty. Ryze studentskou záležitostí je vysokoškolský klub VŠ bar. Vyrukujete-li na domorodce nebo studenty s názvem Vysokoškolský bar, nejspíše vám budou s neochvějnou jistotou tvrdit, že v Ústí nic takového není. Studenti totiž chodí do „véeška“. Nevýhodou klubu je, že je v tovární části Ústí, ale převažují ony výhody – je rozdělen na kuřáckou a nekuřáckou část, obsluhují 30

vás milí barmani a barmanky, ceny jsou příjemné a vždy si dobře zatančíte. Horká odpoledne letního semestru lákají žíznivé studenty k posezení na zahrádce s jedním oroseným v hospodě Na Hnátě. Cestou ze školy ji nemůžete minout, stojí přímo pod kolejí K5, další koleje jsou jen, co by kamenem dohodil. Pokud toužíte po dobrém bistru, doporučujeme vám bistro Bonviván blízko Mírového náměstí. Další možností jsou univerzitní kavárny, ve kterých vždy s naprostou zárukou úspěchu narazíte na kolegy nejen z řad studentů. Pro náročnější, kteří chtějí čas od času okusit něco jiného než chmelový mok (ne, že by ho tam neměli), je denně otevřený Coctail bar Delirium tremens sotva pár kroků od Hnáty směrem k zastávce trolejbusu č. 52 Klíše Hvězda. Příjemná obsluha vám tady namíchá přes 50 alko i nealko


drinků, uvaří kafíčko či nabídne něco tvrdšího na spravení nálady. Tímto směrem najdete i další restaurace a pivnice. Pokud jste spíše na jídlo než na pití, doporučujeme nevynechat návštěvu restaurace Replay. Upečou vám tady obří pizzu, nabídnou těstoviny i menu pro masožravce. Replay bowling nabízí v patře deset nových profesionálních bowlingových drah, Replay to El Paso pak nášup pro milovníky mexické kuchyně. Replay najdete poblíž zastávky trolejbusu č. 52 Klíše Hvězda (směrem do centra). Pro studenty má navíc tento komplex akční ceny, které naleznete na jejich FB skupině. Pořádá-li nějakou akci Studentská unie UJEP, najdete ji na již osvědčených místech – v Music clubu Doma, studentském klubu Cajk nebo také v 50baru. Informace o akcích pořádaných po celém Ústí najdete na nástěnkách – ve škole, na kolejích, ve výtazích, v trolejbusech… stačí jen chodit s otevřenýma očima a nemůžete to „svoje“ místo minout. Pokud ale chcete jistotu informovanosti, nalezněte si FB skupinu Studentská unie UJEP, kde vám žádná akce neunikne (Reprezentační ples UJEP, Replay párty, Studentský Majáles, Absolventi budoucnosti, Týden studentstva nebo program klubu Cajk).

Internetové odkazy Kulturní rozcestník Ústecka www.predprodeje.cz Přehled všech party v Ústí www.partyusti.cz Cinema City OC Forum www.cinemacity.cz Činoherní studio www.cinoherak.cz Národní dům www.narodnidum-ul.cz Severočeské divadlo www.operabalet.cz Bonviván www.bonvivan.cz Replay www.bowlingrestaurantcentrum.cz SU UJEP na sociální síti FB jako Studentská unie UJEP

Pro milovníky kultury Ústí a UJEP samozřejmě nabízí řadu akcí – od divadelních představení, koncertů, filmových projekcí v multikině, besed přes sportovní utkání až po festivaly a open party. Ten, kdo se chce bavit, si jednoduše v Ústí vždy zábavu najde. Aktuální informace najdete na vpravo uvedených místech.

Chci studovat na… Vydává Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, č. registrace MK ČR E 14563. Redakce: Mgr. Michal Červenka, tel.: 475 286 276, e-mail: michal.cervenka@ujep.cz. Jazykové korektury: Mgr. Jana Šiková Grafická podoba: Martin Ivan Foto: Lenka Bukačová, Helena Dufková, Martin Ivan, fotolia.com 31


Studijní oddělení na UJEP Fakulta sociálně ekonomická UJEP

Filozofická fakulta UJEP

Moskevská 54 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 284 603 / 475 284 608 e-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz

Pasteurova 3 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 286 466 / 475 286 467 e-mail: studijni.ff@ujep.cz

Fakulta umění a designu UJEP

Pedagogická fakulta UJEP

Pasteurova 9 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 285 129 / 475 285 130 / 475 285 111 e-mail: michaela.thelenova@ujep.cz

České mládeže 8 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 283 111 e-mail: PFstudium@ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP

Pasteurova 7 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 285 514 / 475 285 511 e-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz

České mládeže 8 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 283 182 / 475 283 185 e-mail: kamila.stastna@ujep.cz, jitka.kralova@ujep.cz

Fakulta životního prostředí UJEP

Fakulta zdravotnických studií UJEP

Králova výšina 3132/7 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 284 149 e-mail: dana.matkovicova@ujep.cz

Velká Hradební 13 400 96 Ústí n. L. Studijní oddělení: tel.: 475 284 214 / 475 284 231 e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz

32


33


www.ujep.cz

Chci studovat na...  

Informační brožura pro uchazeče o studium na UJEP v akademickém roce 2017/2018

Chci studovat na...  

Informační brožura pro uchazeče o studium na UJEP v akademickém roce 2017/2018

Advertisement