Page 1

uitgeverij Zwijsen.be

uitgeverij Zwijsen.be

Oorspronkelijke auteur Sacha van der Veen-van Zijp

Vormgeving en concept Jacqueline List

werkboek

Projectgroep Uitgeverij Zwijsen.be Ann Berteele (projectleider) Els Hoebrechts (projectredacteur) Patrick Vandevelde (uitgever)

v a n : wereldoriëntatie voor leerjaar 1

Vormgeving en lay-out Cazac Illustraties Ann de Bode, Mark Janssen, Anjo Mutsaars Foto’s Mercedes-Benz Truck & Bus (31); Nationale Beeldbank (30); Studio Zwijsen (30, 31); Trafficlinq (30); Shutterstock (16, 21, 23, 30, 31, 37, 38, 39) © 2009, Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen Maakt deel uit van WPG Uitgevers België N.V. Deze uitgave is gebaseerd op de methode wereldoriëntatie ‘Veilig de wereld in’, oorspronkelijk gepubliceerd bij Uitgeverij Zwijsen b.v., Tilburg.

2

2e druk • D/2020/1919/316 • NUR 193 ISBN 978.90.5535.49.86

9HSTAPF*dfejig+

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be. Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen.be.

CVR_werkboek2druk2_VDWR.indd 2-3

15-07-2010 14:20:25


uitgeverij Zwijsen.be d e d ag b egint

werkboek

wereldoriĂŤntatie voor leerjaar 1 thema 7 tot en met 12 van:

2

VDWR_bwwbdl_2.indd 1

15-07-2010 15:23:35


d e d ag b e gint

Zoek de schat. Tel de tegels. Begin bij ➊.

keer keer keer keer

keer keer keer

Legende T = thuis S = school

De schatkist.

S

T

Teken de weg van thuis naar school.

VDWR_bwwbdl_2.indd 2

15-07-2010 15:23:39


thema 7

kaartle z e n

3

Legende X = de schat ——— = de route

t.

Waar ligt de schat? Volg de route. De schatkaart.

VDWR_bwwbdl_2.indd 3

15-07-2010 15:23:42


thema 7

ho o g en d roog

4

Dit zie ik in onze klas. Ik kijk van bovenaf.

VDWR_bwwbdl_2.indd 4

15-07-2010 15:23:48


thema 7

het raadse l

5

Teken de plattegrond van de speelplaats.

Dit zie ik op de speelplaats.

Welke letter hoort bij de cijfers? Zoek ...

1

VDWR_bwwbdl_2.indd 5

2

3

4

5

6

7

15-07-2010 15:23:51


thema 7

d rijv end e s chepe n

6

schip woonboot

jacht

zeilboot

VDWR_bwwbdl_2.indd 6

15-07-2010 15:23:54


thema 7

VDWR_bwwbdl_2.indd 7

d rijv en o f zink e n

7

15-07-2010 15:24:04


T

VDWR_bwwbdl_2.indd 8

15-07-2010 15:24:07


thema 8

VDWR_bwwbdl_2.indd 9

kuns tig e b ero epe n

9

15-07-2010 15:24:10


thema 8

kuns tig e b ero e pe n

10

Wat komt eerst? En dan?

VDWR_bwwbdl_2.indd 10

15-07-2010 15:24:16


thema 8

VDWR_bwwbdl_2.indd 11

g eld in het la a tje

11

15-07-2010 15:24:19


VDWR_bwwbdl_2.indd 12

15-07-2010 15:24:25


thema 9

VDWR_bwwbdl_2.indd 13

o nd erzo e k e n

13

15-07-2010 15:24:28


thema 9

wat ho o r ik ?

14

Wat denk jij? Vul in.

Ik roep boe. Ik hoor

.

Kleur de hoogste toon geel. Kleur de laagste toon bruin.

Wat denk jij?

Wanneer hoor ik mijn vriend het best?

VDWR_bwwbdl_2.indd 14

15-07-2010 15:24:31


thema 9

wat d o et een mag ne e t?

15

Wat blijft aan een magneet hangen? Zoek 5 dingen in de klas. Teken ze hier.

Wat denk jij?

Welke dingen gaan omhoog?

VDWR_bwwbdl_2.indd 15

15-07-2010 15:24:33


thema 9

het werkt, het werkt nie t

16

Ik werk als ik stroom krijg.

Ik ben zuinig.

VDWR_bwwbdl_2.indd 16

15-07-2010 15:24:39


thema 9

het werkt, het werkt nie t

17

Teken.

lamp

snoer

stekker

stopcontact

Dit is gevaarlijk!

VDWR_bwwbdl_2.indd 17

15-07-2010 15:24:43


1

4

7 6 5 9

10

12

13

11

VDWR_bwwbdl_2.indd 18

15-07-2010 15:24:46


thema 1 0

2

3

lev en en laten leve n

1

bij

2

rups

3

vlieg

4

slak

5

tor

6

spin

7

libel

8

mug

9

duizendpoot

8

15

14

VDWR_bwwbdl_2.indd 19

10

kever

11

oorworm

12

regenworm

13

mier

14

lieveheersbeestje

15

pissebed

19

15-07-2010 15:24:50


thema 1 0

zad en en p itte n

20

Pak blad 35 en knip de plaatjes uit. Plak ze op de juiste plaats.

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Van ei tot kip.

Pak blad 35 en knip de plaatjes uit. Wat komt eerst? En dan? Plak.

VDWR_bwwbdl_2.indd 20

1

2

3

zaaien

water geven

ontkiemen

4

5

groeien

hmm, pitten!

15-07-2010 15:24:55


mo ed er en jong

thema 1 0

u ve

p pu

py

lam

te kit

n

it ge

je

ik ku

lf ka

te

st

ka

katten

bo

ng

rrie

he

me

it

ttin

ge

ka

len

en

r

big

21

k

geiten

te

st

ie

r

paarden

ef

koe

reu

runderen

honden

oo

i

ram

ug

be

ze

er

schapen

varkens

VDWR_bwwbdl_2.indd 21

he

n

ha

an

kippen

15-07-2010 15:25:01


thema 1 0

Het dierenasiel

d ieren in neste n

22

Welke dieren?

Waarom?

Taken?

Centjes?

VDWR_bwwbdl_2.indd 22

15-07-2010 15:25:03


d ieren in neste n

thema 1 0

23

Voor je een dier koopt...

help mij

Wat doen wij?

Bericht ! Hallo, Ik ben Max, 3 jaar oud. Mijn baasje verhuist naar een rusthuis. Ik mag niet mee. Wil jij voor mij zorgen? Bel 067/29.00.01 Likje X

VDWR_bwwbdl_2.indd 23

Max

15-07-2010 15:25:05


Vroeger

Van losse letters maak je een woord. Met woorden vorm je zinnen. Op een bladzijde kunnen veel zinnen. De bladzijde wordt gedrukt in de drukpers. En nog eens. En nog eens... Daarna is het de beurt aan een andere bladzijde.

De bladzijden worden aan elkaar genaaid of gelijmd. Nu is het een boek.

VDWR_bwwbdl_2.indd 24

15-07-2010 15:25:08


thema 1 1

zinnen en re ge ls

25

Nu Je typt een verhaal. De tekst wordt mooi gemaakt.

De tekst gaat naar de drukker. Die drukt of print het verhaal heel snel en heel vaak.

De bladzijden worden aan elkaar genaaid of gelijmd. Nu is het een boek.

VDWR_bwwbdl_2.indd 25

15-07-2010 15:25:10


thema 1 1

reg els en af s p ra k e n

26

Welke regels ken je? Schrijf bij elk plaatje twee regels.

op school

thuis

in het verkeer

Kleur.

VDWR_bwwbdl_2.indd 26

15-07-2010 15:25:12


thema 1 1

reg els en af s p rak e n

27

Kies wat juist is. Stop! Gevaarlijk product, niet van drinken. Pas op, vuur! Hier moet je oversteken. Pas op dat je niet valt. Dit is het fietspad. Welkom. Verboden toegang. EĂŠn richting. Niet te snel. Joepie, leuk! Blijven zitten tijdens de rit. Dit uurwerk kan tegen water. Pas op, het regent. Haast je. Hallo! Kijk in de spiegel Hier lachen voor de foto!

VDWR_bwwbdl_2.indd 27

15-07-2010 15:25:15


Hier woon ik Op het platteland.

In de bergen.

In de stad.

Aan het strand.

VDWR_bwwbdl_2.indd 28

15-07-2010 15:25:18


thema 1 2

d e wereld rond

29

Aan de rand van het bos.

In een woonboot op de rivier.

In een dorp.

VDWR_bwwbdl_2.indd 29

15-07-2010 15:25:22


thema 1 2

Ik woon in

30

.

Ik woon in een Ik vind het

hier wo on ik

dorp / stad.

wel fijn / niet fijn

omdat

om hier te wonen .

Dit zie ik in mijn omgeving:

VDWR_bwwbdl_2.indd 30

15-07-2010 15:25:42


thema 1 2

De naam van het land is:

d e wereld rond

31

Dit is de vlag:

Ze spreken hier:

Je kunt op reis naar dit land met:

Dit is een leuk land omdat .

VDWR_bwwbdl_2.indd 31

15-07-2010 15:25:59


t hema 1 2

g ezo nd en v eilig o p re is

32

Ik ga op reis en bereid voor:

Ik ga op reis en vraag hulp. Ik ga op reis en bied hulp.

VDWR_bwwbdl_2.indd 32

15-07-2010 15:26:01


t hema 1 2

Ik ga op reis met...

ong s

nd ezo

ne pan

nd

33

g ezo nd en v eilig o p re is

snel

gez ong

traag

ezo

erg ond

nd

ve

vei

ile rvu

lig

leuk

nd

duur

gem

g akk

elij

ko oed

op

k

Ik ga op reis en neem veel spullen mee! Of toch niet?

VDWR_bwwbdl_2.indd 33

15-07-2010 15:26:05


thema 8

kuns tig e b ero e pe n

34

✂

ik werk met ...

VDWR_bwwbdl_2.indd 34

15-07-2010 15:26:47


thema 1 0

zad en en p itte n

35

✂

Knip de plaatjes uit. Plak de plaatjes op blad 20 van je werkboek.

VDWR_bwwbdl_2.indd 35

15-07-2010 15:26:51


VDWR_bwwbdl_2.indd 36

15-07-2010 15:26:51


thema 9

allemaal p lante n

37

Kies uit: wortel, stengel, blad.

Lekkere planten: groenten en kruiden. Welk deel van de plant eet je? Kies uit: zaad, blad, stengel, wortel, vrucht.

VDWR_bwwbdl_2.indd 37

15-07-2010 15:27:02


thema 9

p lant d e en d agp ro b educ gintt

38

Van ... maak je ...

VDWR_bwwbdl_2.indd 38

15-07-2010 15:27:14


thema 1 1

reg els in d e me dia

39

Echt of niet echt?

echt

echt

echt

VDWR_bwwbdl_2.indd 39

echt

niet echt

echt

niet echt

echt

niet echt

echt

niet echt

niet echt

niet echt

niet echt

15-07-2010 15:27:22


t hema 1 2

kind eren in d e were ld

40

Nodig om gezond en wel te leven. Wat denk jij?

VDWR_bwwbdl_2.indd 40

15-07-2010 15:27:25


uitgeverij Zwijsen.be

uitgeverij Zwijsen.be

Oorspronkelijke auteur Sacha van der Veen-van Zijp

Vormgeving en concept Jacqueline List

werkboek

Projectgroep Uitgeverij Zwijsen.be Ann Berteele (projectleider) Els Hoebrechts (projectredacteur) Patrick Vandevelde (uitgever)

v a n : wereldoriëntatie voor leerjaar 1

Vormgeving en lay-out Cazac Illustraties Ann de Bode, Mark Janssen, Anjo Mutsaars Foto’s Mercedes-Benz Truck & Bus (31); Nationale Beeldbank (30); Studio Zwijsen (30, 31); Trafficlinq (30); Shutterstock (16, 21, 23, 30, 31, 37, 38, 39) © 2009, Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen Maakt deel uit van WPG Uitgevers België N.V. Deze uitgave is gebaseerd op de methode wereldoriëntatie ‘Veilig de wereld in’, oorspronkelijk gepubliceerd bij Uitgeverij Zwijsen b.v., Tilburg.

2

2e druk • D/2020/1919/316 • NUR 193 ISBN 978.90.5535.49.86

9HSTAPF*dfejig+

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be. Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen.be.

CVR_werkboek2druk2_VDWR.indd 2-3

15-07-2010 14:20:25

Werkboekje 2 - Veilig de wereld rond  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you