Kapitein Ansjovis deel 6

Page 1

FLOR I S

o n 6 tussen wal en schip


DE TIJDREIZIGER

2


DE INTERVENTIE

3


4


5


6


7


DE TOUR DE FRANCE

8


DE TAARTENBAKWEDSTRIJD

9


DE OOIEVAAR

10


DE WEKKER

11


“Tussen wal en schip vind je de mooiste schatten” zegt het spreekwoord. Wanneer je daar geraakt, heb je geluk, want eenieder die tussen wal en schip belandt, vist naast het net. En waar zitten de grootste vissen? Juist! Er zit veel vaart in dit album, want het gaat weer bergafwaarts met onze bemanning. Dit keer besteden onze vrienden veel aandacht aan schatzoeken. Liefhebbers van monsters, diepgravende psychologie, piraten en taarten komen dit keer ook aan hun trekken. Mocht je na dit album de smaak te pakken hebben, ren dan direct naar de winkel voor die andere vijf albums.

BESTEL HET ALBUM BIJ WWW.SYNDIKAAT.NL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.