DAMON Najaar 2018

Page 1

Uitgeverij

Najaar 2018 FILOSOFIE RELIGIE POLITIEK GESCHIEDENIS VERTALINGEN

1


Najaar 2018...

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Damon. Zie voor meer informatie: www.damon.nl


Petrarca

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar

Isbn 978 94 6340 138 8 Omvang ± 832 pp. Prijs ± € 59,90 Gebonden uitgave, w-boek Verschijnt in december Drs. C.M. Tazelaar (1941) studeerde klassieke taal- en letterkunde. Hij publiceerde eerder bij uitgeverij Damon de eerste Nederlandse vertaling van alle brieven van Hieronymus (“magistraal monnikenwerk”) en Cyprianus, Eenheid en eensgezindheid.

Iedereen krijgt te maken met voor- en tegenspoed en iedereen moet voor zichzelf remedies vinden om daarmee om te gaan. Die remedies zijn onderwerp van De twee gezichten van Vrouwe Fortuna van Francesco Petrarca (1304-1374), de grote dichter en een van de grondleggers van het renaissancehumanisme. In 254 dialogen voert Petrarca personificaties van ratio en emoties op, die concrete gevallen van het omgaan met voor- en tegenspoed bespreken. Hij geeft richtlijnen voor het omgaan met de willekeur van Vrouwe Fortuna, daarbij leunend op zowel christelijk gedachtegoed als dat van filosofen uit de Oudheid. Dit boek, een van de meest gelezen werken tijdens de Renaissance, is nu eindelijk beschikbaar in hedendaags Nederlands.

Lees verder

9 789463 401388

4

DA M O N N a j a a r 2018


Jan Peter Schouten

Aangenaam kennis te maken De ontmoeting van Europeanen met het hindoeïsme in India

Isbn 978 94 6340 141 8 Omvang 240 pp. Prijs € 19,90 Paperback, w-boek Verschijnt in november Dr. Jan Peter Schouten studeerde theologie en sociologie en heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over het hindoeïsme. Hij publiceerde eerder bij uitgeverij Damon Jezus als goeroe, Het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India.

9 789463 401418

DA M O N N a j a a r 2018

Door de eeuwen heen is het een fascinerende ontmoeting geweest: de kennismaking van Europese reizigers met de religieuze cultuur van India. Handelaren en ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo, werden aan het einde van de middeleeuwen gedreven door nieuwsgierigheid naar het onbekende en exotische dat zij op hun reizen tegenkwamen. En ook missionarissen en zendelingen raakten al snel geboeid door deze andere cultuur en godsdienst. Bovendien waren zij gedwongen na te denken over de vraag, hoe die andere religie zich verhield tot hun eigen, christelijk geloof. Op welke wijze zouden mensen in India bereikt kunnen worden met een nieuwe religieuze boodschap? In Aangenaam kennis te maken wordt aan de hand van de verhalen van de reizigers verteld hoe de godsdienst, die allengs ‘hindoeïsme’ genoemd ging worden, langzamerhand in kaart werd gebracht. De talen van India werden ontsloten, rituelen werden bestudeerd, godsdienstige overtuigingen ontvouwd. En hoe meer de westerse geleerden, bestuursambtenaren en predikers van de cultuur van India begrepen, des te sterker werd ook de grote verscheidenheid duidelijk. Wat gelijk bleef in al die eeuwen van ontmoeting de fascinatie voor een religie die zo heel anders en niettemin zo boeiend was.

5


Jan Amos Comenius

Allesomvattende onderwijsleer Didactica magna Hertaling en annotatie door H.E.S. Woldring

Isbn 978 94 6340 143 2 Omvang ± 384 pp. Prijs ± € 34,90 Gebonden uitgave, w-boek Verschijnt in december Prof. dr. H.E.S. Woldring is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Comenius Museum in Naarden. Hij publiceerde eerder bij uitgeverij Damon Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis en De pansofie van Comenius. Zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid.

Jan Amos Comenius (1592-1670) staat bekend als grondlegger van de didactiek en de pedagogiek. Zijn Allesomvattende onderwijsleer heeft daaraan sterk bijgedragen en is een echte ‘klassieker’. Met de titel wil Comenius zeggen dat zijn onderwijsleer veelzijdig en volledig is, toegankelijk voor mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen. De onderwijssituatie die hij beschrijft is achterhaald, maar de onderwerpen die hij bespreekt zijn nog zeer actueel. Zo stelt hij de vraag waarom veel leerlingen met tegenzin en niet met plezier naar school gaan. Of waarom vernieuwingen van het onderwijs vaak niet leiden tot de gewenste verbetering van leerprestaties van leerlingen, c.q. studieprestaties van studenten. Met deze eigentijdse hertaling is het werk sinds meer dan 100 jaar weer beschikbaar in het Nederlands. Lees verder

9 789463 401432

6

DA M O N N a j a a r 2018


Edwin Koster en Rob Boschhuizen

Glazen slijpen Onderliggende denkramen in academisch onderwijs

Isbn 978 94 6340 135 7 Omvang 176 pp. Prijs € 18,90 Paperback, w-boek Reeds verschenen Edwin Koster is hoofddocent Filosofie en Directeur Wijsgerige Vorming aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Rob Boschhuizen is gastonderzoeker Academische Oordeelsvorming aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kritische reflectie op wetenschap behoort een kernactiviteit van de universiteit te zijn. Welke aannames en welke belangen sturen wetenschappelijk onderzoek? Heeft het bedrijven van wetenschap bepaalde ethische consequenties en wat is eigenlijk het maatschappelijke effect van de toepassing van wetenschappelijke kennis? Uitgangspunt van dit boek is dat kritische reflectie op wetenschap niet uitsluitend een rol speelt in discussies over de persoonlijke vorming van studenten, maar wezenlijk is voor wetenschapsbeoefening. Daarom moet er in het academisch onderwijs plaats worden ingeruimd voor het systematisch nadenken over ‘onderliggende denkramen’ van wetenschapsbeoefening. In dit boek wordt een manier van onderwijs ontworpen die past bij deze doelstelling: ‘Effectief Reflectief Onderwijs’. De auteurs geven concrete handreikingen om effectief reflectief onderwijs te ontwikkelen, te verzorgen en te evalueren. Lees verder

9 789463 401357

DA M O N N a j a a r 2018

7


Aurelius Augustinus

Huis van barmhartigheid Preken over verschillende thema’s Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Isbn 978 94 6340 136 4 Omvang 384 pp. Prijs € 44,90 Gebonden uitgave met stofomslag, w-boek Verschijnt 29 september Drs. Joke Gehlen-Springorum studeerde klassieke taal- en letterkunde. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut. Drs. Annemarie Six-Wienen studeerde Nederlandse taalen letterkunde.

Voor Huis van barmhartigheid werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over allerlei thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden. Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid.

9 789463 401364

8

DA M O N N a j a a r 2018


Guerric Aerden

School van de liefde Cisterciënzers en hun spiritualiteit

Isbn 978 94 6340 139 5 Omvang 368 pp. Prijs € 24,90 Paperback, full colour geïllustreerd, w-boek Verschijnt in september Guerric Aerden ocso is monnik van de cisterciënzer abdij van Westmalle. Daarnaast is hij redacteur van het monastieke tijdschrift De Kovel en is hij samen met Krijn Pansters redacteur van de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten die bij Uitgeverij Damon verschijnt.

In de brede waaier van spirituele stromingen verschijnt de school van Cîteaux als een levendig getuige van de liefde. Als gave Gods en als menselijke verwerkelijking werd het affectieve elan door de schrijvers van deze monastieke familie in al haar breedte en diepte ontwikkeld. Het literair genie van Bernardus van Clairvaux en diens kompanen, haalde in de eeuw van de liefde – de twaalfde – alles uit de kast om de wegen van het hart spiritueel en psychologisch te ontrafelen. Zij promootten de liefde als hoogste streefdoel en als teken van de waardigheid van de mens, waarbij taal en mystiek elkaar bevruchtten. Hun zoektocht naar de Beminde, die zij in hun afgelegen abdijen én in hun broeders dienden, ontsproot aan hun geleefde ervaring door Hem gevonden te zijn. In dit boek brengt een hedendaagse cisterciënzermonnik deze gangmakers van de affectieve theologie voor het voetlicht. Hierbij evoceert hij vanuit verschillende invalshoeken zowel hun tijd, als hun leven en spiritualiteit. School van de liefde verschaft de lezer een rijk pallet aan zingevingen vanuit een historische bronervaring waarin eenvoud, schoonheid en contemplatie elkaar bevruchten.

9 789463 401395

DA M O N N a j a a r 2018

9


Jasper Schaaf

Actief socialisme en vrijheid Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking

Isbn 978 94 6340 142 5 Omvang ± 176 pp. Prijs ± € 17,90 Paperback, w-boek Verschijnt in oktober Jasper Schaaf publiceerde eerder over filosofie, sociale geschiedenis en politiek. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon o.a. Het speelveld van de vrijheid, Dialectiek en praktijk en Marx, zó gelezen.

Een nuchtere vraag: kunnen we onze maatschappij veranderen? Impulsief: ja, toch. Bijna niemand gelooft echter dat je het kapitalisme kunt afschaffen. Terwijl velen helemaal niet in de weldadigheid van het kapitalisme geloven. Over deze paradox gaat Actief socialisme en vrijheid. Het uitgangspunt is: een betere en socialere samenleving is mogelijk. Dat wordt uitgewerkt naar actuele vormen van politiek denken en handelen. Inspiratiebronnen zijn ideeën van Marx, Engels en anderen, waaronder die van Aristoteles, Spinoza, Rousseau, Dietzgen en Sivaraksa. Kan theorie bijdragen tot structurele sociale en ecologische verbeteringen? Deze vraag leidt tot een pleidooi voor hechtere linkse samenwerking.

Lees verder

9 789463 401425

10

DA M O N N a j a a r 2018


P. de Hert, A. Kinneging en G. Versluis (red.)

De Federalist Papers Bakermat van het moderne constitutionalisme

Isbn 978 94 6340 137 1 Omvang 336 pp. Prijs € 29,90 Paperback, w-boek Reeds verschenen Paul de Hert is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Gerard Versluis is docent/ onderzoeker rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

De Federalist Papers worden zeer geprezen door vele presidenten van de V.S., waaronder Washington, Jefferson en Theodore Roosevelt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof citeert er tot op de dag van vandaag regelmatig uit als maatgevend voor de uitleg van de Constitutie. En politiek historicus Clinton Rossiter noemt ze ‘the most important work in political science that has ever been written, or is likely ever to be written, in the United States.’ Een werk dat volgens Tocqueville, de auteur van hét standaardwerk over democratie, ‘overal ter wereld gelezen zou moeten worden door wie in politiek en recht is geïnteresseerd’. In deze bundel worden de Federalist Papers, voor het eerst in de geschiedenis van de Lage Landen, voor een Nederlandstalig publiek ingeleid en becommentarieerd.

Lees verder

9 789463 401371

DA M O N N a j a a r 2018

11


Hesiodus

Alle goden! Theogonie Vertaald door Ronald Blankenborg, Onder redactie van Vincent Hunink

Isbn 978 94 6340 147 0 Omvang ± 96 pp. Prijs € 14,90 Paperback, w-boek Verschijnt in november Ronald Blankenborg promoveerde in 2015 op een proefschrift over prosodie en ritme in Homerus. Hij is als docent Oudgrieks verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als docent klassieke talen aan Marianum Groenlo.

Hesiodus, een tijdgenoot en misschien zelfs een concurrent van de epische dichter Homerus (achtste eeuw v.Chr.), staat bekend als de oudste vertegenwoordiger van zogenoemde didactische poëzie, een genre dat in navolging van zijn Theogonie gedurende heel de oudheid en nog lang daarna beoefend is. Zijn opsomming van goden en hun nakomelingen lijkt eindeloos en op het eerste gezicht zonder een duidelijke verhaallijn. Toch fascineert Hesiodus zijn toehoorders met zijn onuitputtelijke kennis, zijn vermogen het chaotische te ordenen, en de betovering van zijn lijsten van namen afgewisseld met korte en sprekende verhalen over monsters en heksen. Deze uitgave biedt een Nederlandse vertaling van Hesiodus’ Theogonie in ritmisch proza, een weergave die moderne lezers zowel het verhalende als het herhalende van de godencatalogus wil laten ervaren.

Lees verder in de serie Monobiblos

9 789463 401470

12

DA M O N N a j a a r 2018


Verschenen heruitgaven in paperback Søren Kierkegaard

De ziekte tot de dood Vertaling: Paul Cruysberghs Eindredactie: Frits Florin & Karl Verstrynge

Omvang 216 pp. Prijs € 19,90

Wat is dat voor ziekte die “tot de dood” is? Het is de ziekte van de vertwijfeling. Aan de hand van het pseudoniem AntiClimacus gebruikt Kierkegaard een uiterst scherp scalpel om zijn diagnose te stellen. Geduldig analyserend legt hij laag na laag de verschijningsvormen van de vertwijfeling bloot. Is een genezing van deze ziekte mogelijk?

9 789463 401265

Aurelius Augustinus

Goed onderwijs Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken? In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen.

Omvang 130 pp. Prijs € 18,90

9 789463 401401

DA M O N N a j a a r 2018

13


Voorjaar 2018... Onno Zijlstra Een zekere twijfel Inleiding in de westerse filosofie 9789463401326 e 24,90 Paperback

14

2e druk

Jim Forest Leven met wijsheid Een biografie van Thomas Merton 9789463401241 e 29,90 Paperback

Nicole des Bouvrie Diagnose van de moderne filosoof Waarom filosofen gek zijn 9789463401258 e 14,90 Paperback

Cicero Het bestaan van de goden 9789463401333 e 24,90 Gebonden boek

Dick Kleinlugtenbelt Moderne levenskunsten, Deel 3 De mens en de kunst van het leven 9789463401296 e 19,90 Paperback

Maarten Luther Band II - Soteriologie De christelijke vrijheid in het geloof in Christus 9789463400534 e 59,90 Gebonden boek

Søren Kierkegaard Voorwoorden De crisis, De heer Phister 9789463401302 e 27,90 Gebonden met stofomslag

Henk Haenen Ubuntu en Nelson Mandela Afrikaanse filosofie van verzoening 9789463401319 e 24,90 Paperback


Uitgelicht... Alfred Denker Onderweg in Zijn en Tijd Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger 9789463401180 e 26,90 Gebonden boek

Sjoerd van der Niet Als dan dus daarom Introductie taalfilosofie 9789463400961 e 19,90 Paperback

Aristoteles Ethica Nicomachea 9789055735655 e 24,90 Paperback

Aurelius Augustinus Belijdenissen 9789463401227 e 24,90 Paperback

René Ransdorp Zwervend met Zhuang Zi Wegwijs in de taoïstische filosofie 9789055738250 e 24,95 Gebonden met stofomslag

Woei-Lien Chong Filosofie met de vlinderslag De daoïstische levenskunst van Zhuangzi 9789460362262 e 29,90 Gebonden boek

Søren Kierkegaard Vrees en beven 9789055737376 e 22,90 Gebonden met stofomslag

Jeroen Vanheste Denkende romans Literatuur en de filosofie van mens en cultuur 9789463401005 e 34,90 Gebonden boek

15


Uitgeverij POSTBUS 1650 5602 BR EINDHOVEN WWW.DAMON.NL @ INFO DAMON.NL T 040 - 304 60 58

VOLG ONS OOK OP: FACEBOOK.COM/UITGEVERIJDAMON TWIT TER.COM/UITGEVERIJDAMON

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.