Page 1

( O R T H O ) P E DA G O G I E K // O N D E R W I J S // D I DA C T I E K // LO G O P E D I E

19-20


Beste lezer, Bij ACCO Uitgeverij zijn we gepassioneerd door kennis. ACCO is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende titels en is dé schakel tussen wie kennis bezit en wie deze wil verwerven. Daarom werken wij graag samen met jou. Samen met professionals, docenten en studenten gaan we op zoek naar kennis die het waard is om gedeeld te worden. Daarbij zien wij professionaliteit, passie en persoonlijkheid als onze kernwaarden. In deze catalogus presenteren we ons aanbod van nieuwe en recente titels. Onze focus ligt op (Ortho)pedagogiek, Onderwijs, Didactiek, (Ontwikkelings)psychologie, Logopedie en (Para)medische wetenschappen. Gepresenteerd in twee aparte catalogi. Enthousiast naar meer? Neem een kijkje op onze website: www.accouitgeverij.nl. Hier vind je alle titels uit ons aanbod; niet alleen handboeken ter ondersteuning bij lesmateriaal, maar ook vakliteratuur die jouw kennis versterkt en up-to-date houdt binnen je vakgebied. Ons doel is innovatieve uitgaven en multimediale publicaties te maken die gebruikmaken van nieuwe technologieën, leermethodes en onderwijsvormen. Met ons uitgebreide netwerk in Vlaanderen en Nederland en onze nauwe samenwerkingen met boekhandels, bibliotheken, vakverenigingen en pers, komt de uitgave bij de juiste personen terecht. Misschien heb jij wel een mooi idee voor een nieuwe uitgave? Ben je benieuwd hoe onze samenwerking eruit zou kunnen zien? Wij staan open voor jouw ideeën. Kom kennis maken met ACCO! Ik wens je alvast veel lees- en leerplezier. Namens het ACCO-team,

Carianne Burema, Uitgeefmanager

VOORWOORD | 3


Inhoudsopgave ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

N(i)et echt JAN DE MAEYER

Leren in beweging MARIE VANDEBROEK, ASTRID GEUNES, CINDY RUTTEN

Effectieve feedback in hetonderwijs JAN COPPIETERS

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw

6 7 8 9

JO TONDEUR, JOOST VAESEN, L ISA HERMAN, MARINA BERBEL CASAS,

MARIA ISABEL TOUCEDA GOMEZ

ALL-IN ANN KENNES

Hoe word ik een inspirerend begeleider?

MIEKE STAAL, MARIEKE TJALLEMA EN BERT VAN VELTHOOVEN

Kinderen zijn geen puppy’s JÜRGEN PEETERS

10 12 13

VAKDIDACTIEK

De basis, wetenschappen en techniek voor de basisschool

KATRIJN POOLS, STEPHAN BOULEZ E.A.

Doe maar taal

22 24

KOEN VERHOEVEN

ORTHOPEDAGOGIEK

Autisme Centraal KOBE VANROY

ToM: een kwestie van Bewust-Zijn

CONSTANCE VISSERS EN MARIJCKE HONÉE - VAN ZIJLL DE JONG

Opvoeden & autisme ILSE NOENS, YONI PEETERS E.A.

4 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

26 27 28


Als leren pijn doet POL GHESQUIERE EN WALTER HELLINCKX

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren

KAAT TIMMERMAN

Autismespectrumstoornis HERBERT ROEYERS

Onderwijs & Jeugdhulp ANJA VERWOERDT

Handboek (Hoog) begaafdheid in het voortgezet onderwijs

29 30 31 32 33

PRISCILLA KEEMAN E.A.

TAAL

In Balans

39

GERT DE SUTTER EN ISABELLE DELAERE

LOGOPEDIE

Spraakontwikkelingsdyspraxie VEERLE WAELKENS

Mini-kids, stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2-6)

VEERLE WAELKENS

Logisch Leren Lezen

40 41 42

MARJAN KLIPPEL EN NANDA KLOP

SOCIAL WORK

Superdiversiteit DIRK GELDOF

#sociaalwerk

48

MICHEL T IRIONS, PETER RAEYMAECKERS, ANNEMIE CORNILLE,

STEVEN GIBENS, JOHAN BOXTAENS, YVONNE POSTMA

Sociaal Werk en mensenrechten

47

49

SIEBREN NACHTERGAELE, DIDIER REYNAERT E.A.

INHOUDSOPGAVE | 5


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

N(i)et echt Mediawijsheid in tijden van fake news JA N D E M A E Y E R

Misleidende informatie is er altijd al geweest. Toch was de tsunami aan nieuws voor jou en je leerlingen nog nooit zo groot als nu. Het onderscheid maken tussen wat betrouwbaar is en wat niet? We zijn allemaal te misleiden. Leer je leerlingen daarom mediawijs te zijn. Leer hen kritisch om te gaan met wat ze (online) lezen. Is het nieuws? Of fake news? N(i)et echt. Mediawijsheid in tijden van fake news vertrekt vanuit een eenvoudig kader om je leerlingen bewust te maken van misleidende informatie: het kwartet feiten, informatie, kennis en wijsheid. Dit boek leert je wat data zijn, hoe die worden verzameld en wat technieken zijn om iemand te misleiden. Het gaat kort in op communicatiekanalen en vormen van bias. Mediawijsheid kan je overal in integreren: taallessen, maar ook wetenschappelijke of technische vakken. Leg je leerlingen uit hoe je misleidende informatie herkent en wat de valkuilen zijn. Laat hen oefenen met de tips en oefenstof uit dit boek.

“Hoe kunnen we in de dagelijkse stroom van informatie het betrouwbare nieuws onderscheiden van fake news en propaganda? Het boek van Jan De Maeyer biedt ons meerdere cruciale vaardigheden en inzichten aan.” Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Gent

ISBN 9789463797412 p. | € 24,50 Okt. 2019

6 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

jan de maeyer vervulde tijdens zijn profes-

sionele loopbaan in het onderwijs heel wat functies: assistent aan de Universiteit, docent aan de Hogeschool te Brugge, leraar, directeur, stafmedewerker bij de Adjunct-Administrateur-Generaal ARGO, coördinerend directeur. Van 2004 tot 2015 leidde hij als algemeen directeur de scholengroep Panta Rhei (Gent). Hij zat in de Raad van Bestuur HoGent en had daarnaast tal van mandaten die met onderwijs te maken hebben. Hij is nu ere-algemeen directeur. Hij is heden gastprofessor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van Gent verbonden (Socratische gesprekken). Hij is ook oprichter van ‘Denkpalet’, een organisatie die focust op lezingen en workshops kritisch denken.


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Leren in beweging Activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school M A R I E VA N D E B R O E K , A S T R I D G E U N E S , C I N DY R U T T E N

Fysieke activiteit is belangrijk, ook voor kinderen in de lagere school. Bewegingsintegratie is dé manier om kinderen te laten bewegen en de competenties in de lagere school aan te leren. De leerlingen oefenen de leerstof terwijl ze bewegen. Dit leidt mede tot tevreden en betrokken leerlingen. Leren in beweging is een activiteitenbundel voor leerkrachten in de lagere school, leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding, kinderverzorgers, etc. Als je graag op een actieve manier aan de slag gaat met kinderen en wil werken aan hun lichamelijke welzijn, is dit een onmisbaar boek voor jou. In het eerste deel krijg je een theoretisch kader over de visie op bewegingsintegratie. Daarna vind je allerlei activiteiten per leergebied: Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij, levensbeschouwelijke vakken en vakoverschrijdend werken. Alle activiteiten zijn logisch en gestructureerd opgebouwd, met richtvragen om de leerstof te verdiepen en heel wat mogelijkheden voor variatie en differentiatie.

ISBN 9789463793407 159 p. | € 24,50 Sept. 2019

marie vandebroek heeft een masterdiploma in de

Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen en een diploma in de Specifieke Leraren-opleiding. Ze is lector Lichamelijke opvoeding en onderzoekscoördinator verbonden aan PXL-Education. astrid geunes heeft een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen en een diploma in de Specifieke Lerarenopleiding. Ze is lector Pedagogie en onderzoeksmedewerker bij PXL-Education cindy rutten heeft een masterdiploma in de Gezondheidswetenschappen. Ze is doctor in de Bewegingswetenschappen en behaalde een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. Ze is onderzoeksmedewerker bij PXLEducation. Eerdere boeken van deze auteurs Leren in beweging. Activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters ISBN 9789462924826

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 7


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Effectieve feedback in het onderwijs JA N C O P P I E T E R S

Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Bovendien kost feedback niets. Alleen moet je weten hoe je feedback geeft die ertoe doet. Dit boek is je gids. Want Effectieve feedback in het onderwijs vertaalt de wetenschappelijke kennis over feedback naar jouw lespraktijk. Onmisbare informatie dus, zowel voor onderwijsprofessionals als voor studenten. Als je dit boek uit hebt, kan je • de drie feedbackvragen toepassen • op verschillende niveaus feedback geven • leerlingen corrigeren en toch een fijne leerling-leerkrachtrelatie behouden Wil jij ideeën om minder te moeten verbeteren én je leerlingen meer laten leren? Aan de slag gaan vanuit een growth mindset? Effectieve feedback zet je aan het denken over je aanpak als professional. Vanaf nu maken jij en je leerlingen zelfs met plezier fouten!

“Effectieve feedback vertaalt relevante wetenschappelijke kennis helder naar de praktijk. Het bevat een schat aan informatie in een duidelijke opbouw: met theorie en praktijkvoorbeelden, samenvattingen en opdrachten. Een heel mooi boek. Ik heb ervan genoten en bijgeleerd.” - Noëlle Pameijer ISBN 9789463792677 244 p. | € 29,90 Aug. 2019

8 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

jan coppieters is leraar en psycholoog. Sinds 2018 werkt hij als pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daar is hij verantwoordelijk voor de thema’s inclusie, leerlingenbegeleiding, welbevinden van leerlingen, herstelgericht werken en onderwijsloopbaanbegeleiding. Jan is een ervaren onderwijsprofessional. Hij gaf les in het secundair onderwijs en de banaba zorgverbreding en remediërend leren. Hij begeleidde twintig jaar leerlingen, hun ouders en hun leraren en coachte teams in handelingsgericht- en oplossingsgericht werken. In 2014 werd hij pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling. Daar ondersteunde hij schoolteams bij hun groei naar een meer inclusieve school.


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw 21st century skills: de kracht van fysieke leeromgevingen J O TO N D E U R , J O O S T VA E S E N , L I S A H E R M A N , M A R I N A B E R B E L C A S A S , M A R I A I S A B E L TO U C E DA G O M E Z

Hoe kan de fysieke ruimte bijdragen tot een krachtige leeromgeving? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om deze krachtige leeromgevingen te ontwikkelen met het oog op 21st Century Skills? Of hoe zorg ik ervoor dat het hele schoolteam, de architecten en de bouwheren op dezelfde golflengte zitten? Wij reiken graag handvatten aan om met jouw fysieke leeromgeving aan de slag te gaan. Of het nu over de inrichting van de klas gaat of over het (ver)bouwen van jouw droomschool. Deze inspiratiegids biedt een verzameling van ervaringen uit de praktijk, inspirerende voorbeelden en nuttige informatie over het inzetten van fysieke leeromgevingen tegen de achtergrond van 21ste-eeuwse vaardigheden. Je vindt die informatie ook nog eens handig samengevat in een overzichtelijke matrix die pedagogiek met ruimte combineert. Een interdisciplinaire aanpak staat in dit boek centraal. Voor deze inspiratiegids werkten onderwijskundigen en architecten niet naast, maar met elkaar! • Leer hoe je klas- en schoolruimtes flexibel kan (her)inrichten • Elke school is uniek, laat je insprireren door de foto’s en voorbeelden • Pedagogiek en ruimte versterken elkaar, zet dit optimaal in!

ISBN 9789463792394 200 p. | € 25,April 2019

jo tondeur is professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar onderwijsinnovatie, met een specifieke focus op ICT, blended learning en professionele ontwikkeling, met focus op de invloed van de fysieke leeromgeving. lisa herman is onderwijskundige en specialiseerde zich in de fysieke leeromgeving en de evolutie van het klasdesign tijdens de onderwijsloopbaan van leraren. marina berbel en maruxa touceda vormen samen + reseARCH, dat zich richt op ontwerpend onderzoek in architecturale en stedenbouwkundige vraagstukken. Professor joost vaesen (VUB) heeft zich toegelegd op het bestuderen van de Brusselse grootstedelijke context en op het verspreiden en valoriseren van academische kennis. ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 9


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

ALL-IN Inclusief lesgeven met UDL ANN KENNES

Je klas is divers. Elk kind heeft talenten en beperkingen, soms ook een diagnose of label. Een inclusieve aanpak blijft moeilijk. Toch kan het, door les te geven met Universal Design for Learning (UDL). Eindelijk een aanpak waarin al je leerlingen zich ontplooien. Uit alle hoeken hoor je advies: autisme pak je zo aan, dyslexie net iets anders. Dat dwingt je om overzicht te krijgen in een waaier aan tips en tricks. Je bundelt ze, maakt lijstjes, past ze allemaal toe. Dit boek doet het anders. Het stelt een methodiek centraal die zich baseert op jouw stijl als leerkracht en op je groep leerlingen. Met UDL varieer je in je manier van lesgeven zodat iedereen mee is, terwijl jij jezelf niet verliest in chaos. Want met UDL zorg je voor je leerlingen én voor jezelf. Motiveer je leerlingen. Maak ruimte voor differentiatie en brede evaluatie. Maak partners van de ouders. All-in. Inclusief lesgeven met UDL toont met concrete voorbeelden hoe jij UDL inzet in je les.

ISBN 978 94 6379 266 0 128 p. | € 22,50 Sept. 2019

10 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

is leerkracht basisonderwijs en gaf les in het gewoon, methodeen buitengewoon onderwijs. Ze begeleidde kinderen met ASS en gedragsmoeilijkheden als Gon-begeleidster in het basis- en secundair onderwijs. Ze was studentencoach binnen de lerarenopleiding van de UCLL. An Kennes begeleidt in haar praktijk All-in jongeren in gezinscontexten. Ze legt binnen die begeleidingen steeds de link met onderwijs. Als Schoolmaker doet ze procesbegeleidingen en geeft ze workshops rond verschillende onderwijsgerelateerde thema’s (www.schoolmakers.be).

an kennes


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering N O Ë L L E PA M E I J E R E N TA N JA VA N B E U K E R I N G

In deze volledig nieuwe en actuele versie van het ‘gele’ boek, HGW een handreiking voor het schoolteam (2009), zijn de inhoud en uitgangspunten aanzienlijk veranderd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen, meer aandacht voor hun opvoedbehoeften. De leerling heeft een sterkere positie gekregen en samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan de orde. Door de succesvolle kind-gesprekken wordt de samenwerking met ouders en focus op doelen verder uitgewerkt. Hiermee is dit boek weer volledig up-to-date en onmisbaar als hét basisboek HGW. ISBN 978 94 9239 813 0| 275 p. | € 33,50 | 2017

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering N O Ë L L E PA M E I J E R E N TA N JA VA N B E U K E R I N G

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) staat nog altijd volop in de belangstelling. Veel onderwijsprofessionals hebben HGD de afgelopen 15 jaar omarmd en het model heeft velen geïnspireerd bij het verbeteren van hun diagnostiek. De handelingsgerichte attitude waarbij de diagnost zowel wetenschapper als samenwerkingspartner is, spreekt hen aan. En leerlingen, leraren en ouders waarderen het zeer dat HGD hen betrekt in het diagnostisch proces. ISBN 978 90 3349 793 3 | 471 p. | €49,00 | 2015

Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg Een kader voor besluitvorming N O Ë L L E PA M E I J E R E N N I N A D R A A I S M A

agnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind en opvoeders. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. Het biedt richtlijnen voor besluitvorming: Wat moeten we weten en waarom moeten we dat weten? Het biedt professionals een kader om systematisch en doelgericht met cliënten en collega’s samen te werken, met aandacht voor risico- en beschermende factoren van kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD doet recht aan actuele thema’s en is afgestemd op beroepsethische richtlijnen. Eenieder zal zijn dagelijks werk erin herkennen en er direct mee aan de slag kunnen. HGD is tevens te hanteren als kader voor reflectie: Hoe handelingsgericht werk ik al? ISBN 978 90 3348 571 8 | 240 p. | € 30,50 | 2011 | Herwerking gepland 2020 ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 11


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Hoe word ik een inspirerend begeleider? (weg)wijzer als IB’er M I E K E S TA A L , M A R I E K E TJA L L E M A E N B E R T VA N V E LT H O OV E N

De taak van het onderwijs is om ervoor te zorgen dat kinderen tot leren komen. Als je leraren vraagt wat zij belangrijk vinden, dan noemen ze vooral dat ze willen dat kinderen floreren en een fijne tijd op school hebben. Het gesprek in de dagelijkse praktijk gaat vaker over de momenten dat het minder goed gaat met leerlingen, daar kent iedereen wel een voorbeeld van. Voorbeelden van tegenvallende leerresultaten, gebrek aan motivatie of storend gedrag in de klas. Voorbeelden, waar leerkrachten, ouders en vaak ook de leerlingen zelf, zich zorgen over maken. Binnen scholen worden deze zorgen bij uitstek op het bordje van de intern begeleider gelegd. Als het niet lukt in de klas, dan heeft hij de taak leraren te ondersteunen in het zoeken naar een passende aanpak. Boeken vol zijn er geschreven over hoe de intern begeleider dit kan aanpakken. Dit boek is anders van opzet. Dit boek biedt je inspiratie op wat de rol van de intern begeleider ook kan zijn. Anders te denken, anders te kijken naar wat je altijd vanzelfsprekend vond. Dit boek neemt je mee in een zoek- en denktocht langs mogelijkheden, uitdagingen en wrijvingen. Het biedt geen instrumenten, protocollen en lijstjes, maar inspireert om na te denken over een eigen invulling van jouw rol als intern begeleider en bijbehorende zorgtaken opnieuw onder de loep te nemen. • Dit boek daagt je uit om jouw eigen visie op goed onderwijs te formuleren en van daaruit te onderzoeken hoe je daar, binnen de huidig praktijk van jouw school vorm aan kunt geven ca.€27,50 ISBN 9789492398222

12 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

mieke staal Ooit als zij-instromer terecht gekomen in het onderwijs, waar zij als Montessori-leerkracht les heeft gegeven op verschillende scholen. Ze heeft gewerkt als intern begeleider en orthopedagoog en ruime ervaring als coach en beeldcoach. Op het Marnix Onderwijscentrum werkt ze als docent en onderwijsadviseur en is ze de coördinator van de opleiding tot intern begeleider. marieke tjallema is begonnen als coördinator van voorschoolse projecten en stafmedewerker in het peuterwerk en de kinderopvang. Veel ervaring in het geven van pedagogische begeleiding aan professionals en ouders. Als ontwikkelingspsycholoog en GZ-psycholoog gewerkt in het cluster 4-onderwijs als adviseur leerlingzorg, diagnost en behandelaar. Daarnaast heeft ze leermiddelen ontwikkeld voor het onderwijs in dienst van de CED-groep bert van velthooven heeft jarenlange ervaring als leerkracht, Intern begeleider en Ambulant Begeleider in het onderwijs. Daarna als opleider en ontwikkelaar bij Hogeschool Windesheim en de Marnix Academie.


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Kinderen zijn geen puppy’s De kracht van zelfsturing in opvoeding JÜRGEN PEETERS

Wat hebben kinderen werkelijk van ons nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we een richtinggevende autoriteit zijn zonder autoritair te zijn? Wat als we, voorbij de korte termijn gedragscontrole, focussen op de ontwikkeling van onze kinderen op langere termijn, en dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als sociaal vlak? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien?

“Een zeer leerrijk boek dat boeit vanaf de eerste moment. Je kan blijven bladeren en lezen en ontdekt constant nieuwe dingen, nieuwe tips. Een echte aanrader om in huis te hebben!” Lynsaye Goris, kinderbegeleider bij Giels Bos

Er is niet één grote waarheid over opvoeding. Het leven is niet zo maakbaar als we zouden willen. In opvoeding vertrouwen we op ons innerlijke kompas. Maar soms is ons innerlijke kompas verstoord, omdat we onvoldoende aandacht geven aan wat we werkelijk denken, voelen en waarnemen. Dan dreigen we het noorden kwijt te raken en weten we niet meer hoe we onszelf en onze kinderen moeten sturen.

heeft ervaring als leraar en is nu psychotherapeut en bemiddelaar. Hij verdiepte zich in familiesystemen, organisatiedynamiek en leiderschap. Hij adviseert ouders en geeft al bijna 20 jaar trainingen, lezingen en supervisie in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg.

jürgen peeters

• Hoe kan evenwicht bewaard worden tussen discipline en plezier met kinderen • Focus op ontwikkelingsdoelen op de lange termijn • Bereidt kinderen voor op de maatschappij van morgen ISBN 978 94 6344 199 5 176 p. | € 25,25 Okt. 2017

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 13


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap – Combipakket Van leren naar instructie, deel 1 en 2 M A R T I N VA L C K E

Dit is een handboek met een zeer concrete op het vakgebied gerichte insteek. In deel 1 wordt een referentiekader naar voren geschoven dat de concrete processen, variabelen en actoren in kaart brengt. In deel 2 wordt de student meegnomen in het actief toepassen van de teoretishce en empirische basis, op weg naar methodieken voor leren en instructie. ISBN 978 90 63790611 | 1000 p. | € 87,55 | 2018

Leren en onderwijzen R O G E R S TA N DA E R T, E . A .

Deze volledig herziene uitgave weerspiegelt de recente evoluties in het onderwijs, vanuit het oorspronkelijke uitgangspunt. Het boek biedt een algemene didactiek die de bredere pedagogische uitgangspunten van het onderwijs, de psychologische en sociologische achtergronden en de algemene resultaten van onderwijsonderzoek verduidelijkt. ISBN 978 94 6344 411 8 | 352 p. | € 40,15 | 2018 | Herwerking

Onderzoeksmatig leidinggeven Handreikingen voor schoolleiders en bestuurders M E TA K R U G E R

De kenniskring ‘leiderschap in het onderwijs’is samen met schoolleiders in het primair- en voortgezet onderwijs op zoek gegaan naar interventies voor het creeren van een onderzoekende cultuur. In dit boek worden handreikingen gegeven om die onderzoekende cultuur in de scholen vorm te geven. ISBN 978 94 9239 8123 | 168 p. | € 26,- | 2018

14 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

De Diagnostische Cyclus Een praktijkleer

Herwerking gepland 2020

E R I K E . J. D E B R U Y N

Na een aantal jaren vruchtbaar gebruik (in opleiding én praktijk) van Diagnostische besluitvorming. Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus (1995), is een volledige herziening tot stand gekomen. Daarbij waren de opgedane ervaringen en de van lezers ontvangen opmerkingen en suggesties een belangrijke inspiratiebron, naast de nieuwe inzichten uit onderzoek en theorievorming. Ondanks alle veranderingen is de basisfilosofie hetzelfde gebleven: de academisch opgeleide diagnosticus neemt de positie in van een praktijkwetenschapper (scientist-practioner). ISBN 978 90 3345 298 7 | 275 p. | € 40,00 | 2003 | herwerking gepland 2020

Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden DIMITRI MORTELMANS

Herwerking gepland 2020

Het boek wil studenten en onderzoekers een overzicht bieden van wat kwalitatieve onderzoek benaderingen te bieden hebben en hoe onderzoek vanuit een kwalitatieve benadering opgezet en uitgevoerd kan worden. De invalshoek van het boek is praktijk georiënteerd met een speciale aandacht voor startende onderzoekers en studenten. De theoretische benadering van de onderwerpen wordt afgewisseld met voorbeelden uit gepubliceerd werk en materiaal uit de dagelijkse onderzoekspraktijk. De voorbeelden zijn gekozen uit Nederlandstalig én internationaal onderzoek, uit hedendaagse studies én klassiekers uit de kwalitatieve onderzoekstraditie. ISBN 978 90 3349 360 7 | 568 p. | € 48,60 | 2013 | Herwerking gepland 2020

Orthopedagogiek maakt verschil!

Profiel en toekomst van een discipline in beweging JA N A K N OT- D I C K S C H E I T, A N N E- M A R I E H U YG H E N E . A .

De orthopedagogiek bestudeert problematische opvoedingsvraagstukken. Dit vakgebied kent vele doelgroepen: kwetsbare gezinnen in problematische leefsituaties, kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen, kinderen en jongeren die uit huis worden geplaatst, personen met beperkingen, kinderen en jongeren met leer- en onderwijsproblemen, vluchtelingengezinnen ISBN 978 94 6292 281 5 | 328 p. | € 37,60 | 2015

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 15


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Onderwijs voor de 21ste eeuw K R I S VA N D E N B R A N D E N

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het werkt niet even goed voor alle leerlingen. Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school? Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu massaal computers en tablets in onze klassen invoeren? ISBN 978 94 6292 285 3 | 256 p. | € 23,20 | 2015

Wat kan je van stokstaartjes leren? Interventietechnieken voor oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren PAU L I N A KO E M A N E N S A B I N E V R A N K E N

Dit boek reikt succesvolle interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Eerder dan op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen, geven ze een zo gedetailleerd mogelijk beeld van hoe de toekomst eruitziet, wanneer de problemen opgelost zijn. De beschreven interventietechnieken brengen de krachten en de hulpbronnen van het kind, de jongere en zijn gezin aan het licht. Ze helpen hen om eigen doelen te formuleren en een zicht te krijgen op de stappen die ze in die richting kunnen zetten. Zo krijgen ze het roer van hun leven weer in handen. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt! ISBN 978 94 6292 065 1 | 136 p. | € 22,15 | 2014

De duidelijke directeur Gouden communicatietips voor elke school KARINA VERHOEVEN

Leerlingen, ouders, leerkrachten, het schoolbestuur, de participatieraad, de collega-directeurs in de scholengemeenschap, de inspectie … Als directeur ben je het aanspreekpunt en de informatiebron voor veel partijen, ook als er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. Iedereen altijd z’n zin geven is onmogelijk, maar je kunt wel controleren hoe je beslissingen doorpraat en erover communiceert. Een directeur die erin slaagt een boodschap open en duidelijk over te brengen, oogst niet altijd instemming, maar wel begrip en respect. ISBN 978 94 6292 736 0 | 142 p. | € 27,80 | 2016

16 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Doeltreffend schoolbeleid Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen JA N VA N H O O F E N P E T E R VA N P E T EG E M

Scholen krijgen steeds meer autonomie om vorm te geven aan hun beleid. Positief is dat daardoor rekening kan worden gehouden met de lokale context. Tegelijk stelt dit de school ook wel voor uitdagingen en wordt er een beroep gedaan op het beleidsvoerend vermogen van de scholen. Doeltreffend schoolbeleid is een herwerking en tegelijk update van het eerder uitgegeven Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Het boek biedt een houvast aan alle personeelsleden van scholen en schoolgemeenschappen en aan begeleiders van onderwijs die mee vorm en inhoud geven aan het schoolbeleid. ISBN 978 94 6344 028 8 | 240 p. | € 30,40 | 2017

De leerling centraal in het onderwijs Grenzen van personalisering M A A R T E N S I M O N S E N JA N M A S S C H E L E I N

De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is sinds lang een bezorgdheid onder leraren, pedagogen en ook beleidsmakers. Aan de hand van pedagogische toetsstenen onderzoekt dit boek de mogelijkheden en grenzen van personalisering in het onderwijs. De kernvraag daarbij is: wat is het effect op vrijheid en gelijkheid, op vorming en vooral op school? ISBN 978 904 6344 246 6 | 120 p. | € 20,55 | 2017

Schoolcultureel management Handboek voor een levensecht en kleurrijk schoolbeleid K A R I N A V E R H O E V E N E N PAU L M A H I E U

Stevig theoretisch kader over schoolcultuur en schoolbeleid vanuit de professionele ervaring van twee personen die de afgelopen dertig jaar bezig zijn geweest met schoolorganisatie en verbetering van deze. Ze ondersteunen het geheel met persoonlijke verhalen, praktische instrumenten en voorbeelden. Het boek richt zich vooral op de praktijk voor schoolbestuur, schoolleiding, schoolbegeleiding en leerkrachten. ISBN 978 94 6379 040 6 | 144 p. | € 25,75 | 2018

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 17


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Het belang van spelen Suggesties om spel te bevorderen bij kinderen van 2 tot 13 jaar D I N Y VA N D E R A A L S VO O R T

Voor het leren en de ontwikkeling van kinderen is altijd veel aandacht. Vaak gaat het daarbij vooral om schoolse vakken. Dat kinderen naast leren op school ook graag spelen, en wat eigenlijk het belang is van spelen, daar gaat dit boek over. De auteurs gaan in op hoe spelen bijdraagt aan alle ontwikkelingsdomeinen en geven daarnaast veel voorbeelden en achtergrondinformatie om inzichtelijk te maken hoe spelen eruit ziet. De auteurs vestigen tevens de aandacht op de omgeving waarin spelen zich voltrekt. De rol van de professionele volwassene bij spel en spelen is uiterst belangrijk: in de buurt zijn maakt dat kinderen zich veilig voelen; kinderen laten in hun spel zien hoe ze zich ontwikkelen en je kunt signaleren waar mogelijk extra zorg nodig is. ISBN 978 94 9239 807 9 | 121 p. | € 21,- | 2017

Speelkriebels voor kleuters Ontwikkelingsgericht werken met bewegingsspelen V E E R L E F LO R Q U I N E N E L S B E R TA N D S

Beter bewegen. Beter in je vel. Beter samen spelen. Beter zien, horen en voelen. Buitenspelen. Spelen, vooral spelen. Daarom schreven de auteurs Speelkriebels voor kleuters. Dit boek bevat 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5 tot 6-jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw. Speelkriebels voor kleuters vertelt je hoe je een spel aanbrengt en begeleidt, hoe je kleuters in kleine groepen zelfstandig laat spelen, hoe je jonge kinderen via bewegingsspel prikkelt tot ontwikkelen. ISBN 978 94 6344 016 5 | 450 p. | € 35,- | 2017

Leren in beweging Activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters M A R I E VA N D E B R O E K , C I N DY R U T T E N E N D O R I E N WA S S I N K

Het belang van fysieke activiteit kan niemand ontkennen. Een fysiek actieve levensstijl draagt al van op zeer jonge leeftijd bij aan de gezondheid. Het boek Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters wil kinderen meer laten bewegen (fysieke activiteitsgraad verhogen), beter laten bewegen en cognitieve doelen beter laten bereiken. ISBN 978 94 6292 482 6 | 184 p. | € 30,40 | 2016

18 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Motiverend coachen in de sport N AT H A L I E A E LT E R M A N , G E R T-JA N D E M U Y N C K , M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E E . A .

Kinderen zijn van nature actief. Ze scheppen er intens plezier in om te bewegen en in de sportclub zijn ze doorgaans erg leergierig om bij te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijk zijn er ook kinderen die opgeven als het moeizaam gaat en zelfs afhaken uit de sportclub. Sportcoaches doen er dan ook goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan te wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen. Op basis van de Zelf-Determinatietheorie sporen de auteurs in dit boek sportcoaches aan een motiverende rol op te nemen door tegemoet te komen aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. ISBN 978 94 6292 717 9 | 200 p. | € 25,70 | 2017

Vitamines voor groei Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E , B A R T S O E N E N S

In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. Door in deze vitamines te voorzien voeden ouders, leerkrachten en hulpverleners de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer echter deze behoeftes ondermijnd worden, vertraagt hun groei en wordt psychopathologie in de hand gewerkt. ISBN 978 9462922860 | 712 p. | € 56,15 | 2017

De klas van nu ELS SMEKENS

De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind groeit en bloeit op zijn eigen manier. Kinderen met verschillende talenten én uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. De leraar heeft de taak om al die kinderen leerwinst te laten boeken. Dit praktijkboek beschrijft hoe leraren dat doel elke dag in de klas kunnen waarmaken. Heel wat aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan bod. ISBN 978 94 6344 150 6 | 240 p. | € 23,20 | 2017

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 19


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Taal@hogerongerwijs Praktische richtlijnen en oefeningen

Herwerking gepland 2020

L I E V E D E WAC H T E R , L E E N V E R R OT E , LU C E B R O EC K X E . A .

Het boek Taal@hogeronderwijs biedt tal van authentieke voorbeelden en oefeningen uit de praktijk van het hoger onderwijs. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit uiteenlopende vakdomeinen. Doel van dit boek is beginnende studenten sneller vertrouwd te maken met de academische talige verwachtingen. Op die manier kunnen ze zich tijdens de colleges en de studies meer op de inhoud concentreren. ISBN 978 90 3347 916 8 | 160 p. | € 21,85 | Herwerking gepland 2020

Handboek taalbeleid secundair onderwijs N O R A B O G A E R T E N K R I S VA N D E N B R A N D E N

Herwerking gepland 2020

Hoe kan je de taalontwikkeling van leerlingen in de verschillende studierichtingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in alle vakken? Hoe taalcompetenties opvolgen en evalueren? Hoe schrijf je een taalbeleidsplan? En hoe werk je met een team dat taalbeleid uit? In dit boek worden deze vragen beantwoord, en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de scholen klaspraktijk. Dit boek is daarom een absolute aanrader voor leerkrachten en directies, studenten en docenten van de lerarenopleiding en schoolbegeleiders. ISBN 978 90 3348 075 1 | 278 p. | € 35.50 | Herwerking gepland 2020

Handboek taalbeleid basisonderwijs K R I S VA N D E N B R A N D E N

Herwerking gepland 2020

Hoe werk je aan taalbeleid in de basisschool? Het is een vraag die veel leerkrachten en directies zich stellen. In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de basisschool bij mekaar gebracht. Dit boek is daarom een absolute aanrader voor kleuterleidsters, leerkrachten en directies, studenten en docenten van de lerarenopleiding en schoolbegeleiders. ISBN 978 90 3347 928 1 | 296 p. | € 35,50 | Herwerking gepland 2020

20 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in scholen Het denken en handelen van leraren intuïtie, theorie en reflectie K E E S VA N D E R WO L D E N TA N JA VA N B E U K E R I N G

Dit boek gaat over gedragsproblemen in scholen. De onderwijsleersituatie staat centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieën. Wat doen ze om gedragsproblemen te voorkomen, te beperken of op te lossen? Het boek integreert eigen onderzoek naar praktijkkennis van leraren met wetenschappelijke literatuur. ISBN 978 90 3347 498 9 | 320 p. | € 32,50 | 2009

Binnenklasdifferentiatie C AT H E R I N E C O U B E R G S , K AT R I E N S T R U Y V E N , N A D I N E E N G E L S , WO U T E R C O O L S , K R I S T I N E D E M A R T E L A E R

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen (in de klas) en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van die didactische werkvormen die zich focussen op het ontwikkelen van maximale leerkansen voor alle leerlingen. . ISBN 978 90 3349 1948 |104 p. | €16,95 | 2013

Meer titels? Bestel onze catalogus Psychologie en (Para)medisch

ONDERWIJSKUNDE & PEDAGOGIEK | 21


VAKDIDACTIEK

De basis, wetenschappen en techniek voor de basisschool K AT R I J N P O O L S , S T E P H A N B O U L E Z , F I L I P M E N N E S , E . A .

Wist je dat de maan en de aarde maandelijks een innige dans uitvoeren? En dat de Poolster niet eeuwig op haar titel kan blijven rekenen? Hoe barst een vulkaan uit? En wat hebben cartografie en gps met elkaar te maken? Wist je dat België echt geen regenland is? Heb je ooit al gehoord van penisschermen bij platwormen? Hoe komt het dat we geen zwaluwen zien in de winter? Weet je hoe heksenkringen ontstaan? En welk deel van de plant is zoethout? Wat is het antropoceen? Weet je of virussen leven? Ken je het verschil tussen kinetische en potentiële energie? Het antwoord op deze en vele andere vragen is te vinden in dit boek. De inhoud sluiten aan bij de eindtermen van het leergebied Wetenschappen en Techniek en wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd. Dit boek is dan ook een naslagwerk én een must-read voor iedereen die met Wetenschappen en Techniek op de basisschool in aanraking komt. • Met logische en gestructureerde opbouw die van pas komt voor de klas: elk hoofdstuk bevat handige kaders; Weetjes, Verdieping, Aan de slag. • Must-read voor iedereen die met Wetenschappen en Techniek op de basisschool in aanraking komt • Heel handig als een naslagwerk

ISBN 978 94 6344 815 4 840 p. | €56,65 Okt. 2018

22 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

stephan boulez, bea merckx en katrijn pools werken

samen aan de Arteveldehogeschool, Kris Hulsen is verbonden aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en Filip Mennes is lector aan Hogeschool Odisee.


VAKDIDACTIEK

Reeds verschenen in deze serie De basis, wiskunde voor lagere school J E R O E N VA N H I J F T E • Ideaal voor elke leerkracht lager onderwijs of wie leerlingen lager onderwijs doeltreffend wil ondersteunen voor wiskunde. • Grote hoeveelheid oefeningen bij de leerstof uit het theorieboek

• De moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk aan opgebouwd • Bevat alle leerstof wiskunde van de lagere school • Overzichtelijk, waar nodig geïllustreerd met voorbeelden

Oefeningen ISBN 978 94 6344 829 1 | 176 p. | € 15,95 | 2018 Theorieboek ISBN 978 90 3348 040 9 | 288 p. | € 31,15 | 2018 Combipakket Wiskunde ISBN 978 94 6344 861 1 | €40,05

De basis, Nederlands voor de lagere school L I E N VA N O P S TA L E N M AT H I A S C H L A R I E • Naslagwerk waarin de basisgrammatica van de lagere school wordt samengevat • Didactische tips om grammatica bij te brengen ISBN 978 90 3349 624 0 | 144 p. | € 25,35 | 2014

Grammaire de base

Lexique de base

Frans voor de lagere school

Frans voor de lagere school

L E E N VA N C R A E S B E E K

L E E N VA N C R A E S B E E K ISBN 9789463444125 | € 30,40

ISBN 9789463449120 | € 28,35 Mondelinge interactie Frans in de basisschool

VAKDIDACTIEK | 23


VAKDIDACTIEK

Doe maar taal 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus KO E N V E R H O E V E N

Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve (coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een ander jasje steken? Doe maar taal biedt een schat aan inspiratie. Het boek is opgebouwd uit vijf delen: spreken, schrijven, luisteren, lezen en spelvormen. Elk deel begint met vijf-minutenactiviteiten, die je direct kan gebruiken om een gaatje in je les op te vullen. Vervolgens krijg je tal van andere leuke ideeën die wat langer duren en waarvoor je soms extra materiaal nodig hebt. De ideeën zijn (meestal) gerangschikt van minder naar meer voorbereiding. Door te variëren in werkvormen, oefeningen en vaardigheden prikkel je het enthousiasme en de motivatie van de leerlingen tijdens de les. En dat maakt lesgeven des te prettiger voor jou als leerkracht. • Uitgewerkt voorbereidingsmateriaal, extra ideeen, intereassante websites zijn beschikbaar via de website. • Een must read voor elke (taal)leerkracht

ISBN 978 94 6379 22401 240 p. | € 20,Mei 2019

24 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

koen verhoeven staat met beide voeten stevig in de praktijk. Hij is licentiaat vertaler (NL-FR-SP) en heeft een postgraduaat NT2. In 2002 zette hij zijn eerste stappen in het taalonderwijs. Hij is didactisch coach geweest, is al geruime tijd niveauverantwoordelijke en zit in het pedagogisch overlegorgaan van zijn school. Hij geeft les aan het CVO Lethas Brussel aan een multicultureel publiek. Vanuit die brede ervaring heeft hij dit boek geschreven.


VAKDIDACTIEK

Leren programmeren Een object georiënteerde aanpak, Java in BlueJ D O M I N I E K VA N D E WA L L E

In dit boek worden de bouwstenen van het programmeren in het algemeen en het object georiënteerd programmeren in het bijzonder aangereikt op maat van leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Spelenderwijs verdiepen we ons via de educatieve programmeeromgeving BlueJ in de programmeertaal Java. De controlestructuren, zoals selectie en iteratie, komen pas aan bod wanneer dit nodig is en staan niet los van het object georiënteerd programmeren. ISBN 978 94 6344 694 5 | 192 p. | € 30,90 | 2018

Didactiek van het bewegingsonderwijs DA N I E L B E H E T S

Deze derde editie van Didactiek van het bewegingsonderwijs is inhoudelijk aangevuld aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek. De geïntegreerde aanpak van de bewegingsdoelen rond motorische competenties en de fitte levensstijl en de persoonsdoelen met het zelfbeeld en de sociale vaardigheden stellen de leraar LO nog steeds voor pittige uitdagingen. Zijn handelingsbekwaamheden worden vooral op het vlak van het toepassen van gedifferentieerde werkvormen en aangepaste leerinhouden op de proef gesteld. De doelgroep van dit handboek is niet alleen de student-leraar in opleiding. Ook de leraar in dienst vindt hier inspiratie en een denkkader om alle ‘vernieuwingen’ te plaatsen. ISBN 978 90 3348 589 3 | 292 p. | € 32,95 | 2011

Woordenschat aanleren in een vreemde taal Hoe doe je dat? ELKE PETERS

Woordenschat aanleren in een vreemde taal biedt leraren en docenten vreemde talen een theoretische achtergrond bij het proces van woordenschatverwerving en een praktijkgerichte benadering in de (taal)lessen. In dit boek maken ze kennis met recente onderzoek inzichten over hoe je woordenschat kunt aanleren en toetsen. Aan de hand van concrete voorbeelden laat de auteur zien hoe je die inzichten in de lespraktijk kunt omzetten. Voor iedereen die vreemde talen doceert, is dit een nuttig naslagwerk. ISBN 978 94 6344 186 5 | 180 p. | € 30,40 | 2017

Dus, want, maar en tenzij Over kritisch denken, argumenteren en debatteren in het onderwijs JA N D E M A E Y E R

Kritisch denken, debatteren, betogen, filosoferen en argumenteren hebben heel wat met elkaar gemeen. Om kritisch te kunnen denken moet men weten welke argumenten ertoe doen om zinnig te kunnen oordelen. In een debat kan men de andere pas overtuigen als argumenten worden aangebracht die relevant zijn. In een betoog proberen we anderen te overtuigen van een standpunt, met argumenten. ISBN 978 94 6292 707 0 | 208 p. | € 25,65 | 2016

VAKDIDACTIEK | 25


ORTHOPEDAGOGIEK

Autisme centraal Methodiek voor ouders en begeleiders KO B E VA N R OY

De Autisme Centraal Methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen - die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent - helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken. • De methodiek maakt gebruik van handige controlepanelen die je helpen jouw aanpak en visie te monitoren • De panelen geven inzicht in wat werkt en ondersteunen mensen met autisme • De methodiek helpt mensen met autimse een gevoel van controle te geven BASISRUST

AUTISTISCH DENKEN OFF

AANBOD UITDAGINGEN

ON

DUBBELSPOOR

FUNCTIONALITEIT PERSOON

OMGEVING

NU

LATER

OMGEVING

POWER

CONCRETE COMMUNICATIE

EIGENHEID BEHOEFTE MOGELIJKHEDEN

GENERALISEERBAAR

-

PERSOON

+

OFF ON

-

+ DUIDELIJK

OP MAAT

VISUEEL

CP-11

↑ CP-11

CP-52 →

ISBN 978 94 6344 859 8 | 144 p. | € 40,70 | Okt. 2018 Het eerste controlepaneel brengt in één beeld de kern van de AutismeHet grote broertje (of zusje als je dat liever wilt; na intensief onderzoek CentraalMethodiek. Het bestaat uit dezelfde zes delen als het paneel dat we dadelijk leren kennen. Dit paneel is de kapstok waaraan de hele methodiek opgehangen kan worden. Bekijk (en vooral: gebruik) het als een geheugensteun bij de zes grote hoofdstukken van dit boek, de verschillende delen van het paneel aan bod zullen komen. 26waarin | ACCO CATALOGUS 2019-2020 Elk deel van het paneel is belangrijk en onlosmakelijk verbonden met de andere. Elke knop of schuiver vraagt een doordacht gebruik, dat we in de volgende hoofdstukken verder uitleggen. Op dit paneel vind je er

is internationaal educatief medewerker bij het kenniscentrum Autisme Centraal. Vanuit een ruime praktijkervaring met mensen met autisme en verschillende opleidingen in onderwijs, oplossingsgerichte begeleiding en talentontwikkeling geeft hij cursussen en lezingen in binnen- en buitenland.

kobe vanroy

stelden we vast dat beide panelen onzijdig zijn) heeft veel meer knoppen, lampjes en schuivers. Misschien kon je de drang niet weerstaan om ze te tellen en kwam je tot het resultaat dat er 52 verschillende knoppen zijn. De naam van dit paneel is dan best voorspelbaar: CP-52. Het ziet er misschien wel ingewikkeld uit, maar geen nood, ook van dit paneel krijg je in dit boek een uitgebreide handleiding. Dit controlepaneel gaat een stuk verder dan de essentie. Wie zijn of haar handelen met diepgang wil en kan finetunen, vindt in dit paneel een ideale bron van inspiratie.

Eerdere boeken van deze auteur(s) Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs Peter Vermeulen, Annemie Mertens en Kobe Vanroy ISBN 9789033482083


ORTHOPEDAGOGIEK

ToM: een kwestie van Bewust-Zijn Een behandelmethode voor de ontwikkeling van reflexief vermogen bij autisme C O N S TA N C E V I S S E R S E N M A R I J C K E H O N É E-VA N Z I J L L D E J O N G

Mensen met autisme hebben vaak een minder goed ontwikkelde ToM, waardoor zij minder goed in staat zijn om eigen en andermans gedrag, gedachten en gevoelens te begrijpen. Aangezien het ToM-vermogen noodzakelijk is voor adequaat menselijk interactief verkeer, kan een ToM-stoornis worden beschouwd als een belangrijke verklarende factor voor sociale en communicatieve problematiek. Het handboek bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en is bedoeld voor behandelaars. Voor cliënten is een separaat werkboek verkrijgbaar dat een leidraad voor de gehele ToM-behandeling vormt en als logboek kan worden beschouwd. Het werkboek is voor cliënten bedoeld en vormt een leidraad voor de gehele ToM-behandeling. Het boek kan als logboek worden beschouwd. • Behandelmethode om eigen en andermans gedrag te beschouwen en begrijpen • Nieuwe aanpak: in alle fases van de behandelroute wordt reflectie op waarneming en ervaring geactiveerd • Praktisch gedeelte met tips voor ouders, begeleiders en leerkrachten • Aanvullende downloads met extra materiaal beschikbaar

“Door reflectie over zichzelf en de ander op weg naar dat wat onvervreemdbaar eigen is, in plaats van vreemd en vervreemd. Een zeer waardevolle benadering van mensen die moeite hebben met mentaliseren!” Dr. Jet Isarin, filosoof, senior onderzoeker bij Kentalis en auteur van o.a. Spraaktaal Handboek ISBN 978 94 9239 811 6 | 114 p. | € 30,- | Jan. 2018 Werkboek ISBN 978 94 9239 815 4 | 65 p. | € 10,- | Jan. 2018

constance vissers is als klinisch neuropsycholoog en associate professor verbonden aan de Kentalis Academie (Koninklijke Kentalis) en het Behavioural Science Institute (Radboud Universiteit Nijmegen). marijcke honée-van zijll de jong heeft als klinisch psycholoog, psychotherapeut en gedragstherapeut jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met psychiatrische stoornissen.

ORTHOPEDAGOGIEK | 27


ORTHOPEDAGOGIEK

Opvoeden & autisme Een inspiratiegids voor ouders I L S E N O E N S , YO N I P E E T E R S , LOT T E VA N E S C H E . A .

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind helpen? In hoeverre moeten we ons leven aanpassen aan ons kind? Allemaal vragen die je als ouder bezig kunnen houden. Dit boek helpt je om stap voor stap stil te staan bij verschillende aspecten van opvoeden. Wat voel ik als ouder? Wat denk ik? Wat doe ik? Aan de hand van allerlei praktische vragen en oefeningen kan je hiermee verder aan de slag gaan. • Helpt ouders en begeleiders vragen te beantwoorden over de opvoeding van kinderen met autisme • Neemt onzekerheden weg bij ouders en begeleiders over de opvoeding • Gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met ouders

“Zowel voor ouders met autistische kinderen als voor professionals die ermee werken een aardig werk om in die belevingswereld kennis op te doen en praktisch ermee aan de slag te gaan. Na de uitleg van verschillende begrippen met nadruk op voelen, deken en doen, volgt een praktisch tweede deel met oefeningen.” Jan Schijvenaars, NBD Biblion ISBN 978 94 6344 785 0 104 p. | € 20,50 Mrt. 2018

28 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Dit boek werd geschreven door een team van experts: Yoni Peeters, Lotte van Esch, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Hannah Boonen, Karla Van Leeuwen en Ilse Noens.


ORTHOPEDAGOGIEK

Als leren pijn doet Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden P O L G H E S Q U I E R E E N WA LT E R H E L L I N C K X

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen slagen er soms niet in vlot te leren lezen of rekenen. Over kinderen met leerstoornissen zijn al bibliotheken vol geschreven. Maar de meeste auteurs schijnen te vergeten dat kinderen met leerstoornissen ook in een gezin leven. Als het leren pijn doet, laat dat zich ook thuis voelen.

• Helpt ouders bij het zoeken naar de juiste aanpak van en gepaste hulp voor hun kind met een leerstoornis • Beantwoord vragen die vele leerkrachten en begeleiders hebben in de opvoeding en begeleiden van kinderen • Geeft leerkrachten een idee hoe erg een kind kan worstelen met zichzelf

“Geschreven voor ouders en leerkrachten die te maken hebben met kinderen met een leerstoornis. Ouders krijgen beter zicht op de problematiek van het kind op school, terwijl leerkrachten meer zicht krijgen op de effecten in de gezinssituatie. Het boek heeft een duidelijke en overzichtelijke opbouw, het leest plezierig onder andere door de vele situatie- en kindschetsen.” Felix Meijer

ISBN 978 94 6379 068 0 192 p. | €23,20 Nov. 2018 | Herwerking

pol ghesquière is een hoogleraar

aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de hulpverlening aan kinderen en jongeren met leerproblemen, met inbegrip van remediërend onderwijs. walter hellinckx is emeritus gewoon hoogleraar van de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in het domein van de hulpverlening aan kinderen en jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen.

ORTHOPEDAGOGIEK | 29


ORTHOPEDAGOGIEK

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren K A AT T I M M E R M A N

Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt een overzicht van de typerende kenmerken van aandachts- en werkhoudingsproblemen aan de hand van de DSM-5-kenmerken. Elk kenmerk wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden.

• Volledig herziene editie met eerder meer dan 11.000 verkochte exemplaren • Geeft een brede kijk op de problematiek van aandachts- en werkhoudingsproblemen • Extra hoofdstuk voor ouders en huiswerkbegeleiders

Handboek ISBN 978 94 6344 239 8 160 p. | €25,70 Okt. 2017 | Herwerking

30 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Werkmap ISBN 978 94 6344 240 4 280 p. | € 41,15 Nov. 2017 | Herwerking

kaat timmerman is zelfstandig pedagoog en bezieler van De Leermobiel vzw, een centrum waarin ze samen met collega’s kinderen en jongeren onderzoekt en begeleidt naar een werkhouding en een studiemethode die bij elk van hen passen.


ORTHOPEDAGOGIEK

Autismespectrumstoornis Alles op een rijtje HERBERT ROEYERS

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dat leidde tot vele duizenden publicaties en een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. Het is niet eenvoudig om daarin je weg te vinden. Het gevolg is dat de term ‘autisme’ wel bij veel mensen bekend is en te pas en te onpas wordt gebruikt, maar dat over diverse aspecten van deze complexe stoornis heel wat misverstanden en onduidelijkheden blijven bestaan.

is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Hij is ook consulent van het Gentse Centrum voor ontwikkelingsstoornissen. Zijn belangrijkste onderzoekslijn betreft de vroege sociaal communicatieve ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis en de klinische toepassing van dat werk via screening, diagnose en interventie.

herbert roeyers

Dit boek is een poging om daarin wat orde te scheppen. De auteur zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en autismespectrumstoornis op een rijtje en vertaalt die naar een breder publiek.

• Schept duidelijk overzicht van de gehele autismespectrumstoornis • Biedt uiteenlopende informatie over alles wat met autisme te maken heeft vanuit verschillende onderzoeken en disciplines

ISBN 978 94 6344 705 8 144 p. | € 23,20 Okt. 2018 | Herwerking

ORTHOPEDAGOGIEK | 31


ORTHOPEDAGOGIEK

Onderwijs & Jeugdhulp Kleur bekennen in samenwerken A N JA V E R WO E R DT

Succesvol interprofessioneel werken tussen leraren en jeugdhulpverleners ligt niet voor de hand. De wereld van het onderwijs verschilt veel van die van jeugdhulp. Leraren en jeugdhulpverleners hebben verschillende perspectieven en prioriteiten en hierdoor kan de samenwerking vaak moeizaam verlopen. Als jeugdhulpverlener met een onderwijsachtergrond gaat de auteur op zoek naar de meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, en onderzoekt de dilemma’s en knelpunten. Door het boek heen laat ze o.a. met praktijkervaringen zien hoe deze samenwerking vlot en soepel kan verlopen en de leerlingen hun schooltraject met succes kunnen vervolgen. • Praktische en verassende tips voor het versterken van de samenwerking • Aansprekende voorbeelden uit de praktijk

ISBN 9789492398208 Ca. € 26

32 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

anja verwoerdt is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist en is haar loopbaan gestart in het onderwijs. In de beschreven periode is ze vanuit een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie gedetacheerd als behandelaar op een school voor speciaal onderwijs (cluster 4 voor kinderen met ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problemen).


ORTHOPEDAGOGIEK

Handboek (Hoog) begaafdheid in het voortgezet onderwijs Praktische handvatten bij onderpresteren en motiveren P R I S C I L L A K E E M A N E N T I L I A W I LT S

Dit handboek biedt een integraal overzicht van (hoog)begaafdheid in het voortgezet onderwijs. De auteurs besteden ruim aandacht aan (hoog)begaafdheid, ontwikkelingspsychologie in de leeftijd van 10 tot 18 jaar en onderpresteren en motiveren, zowel in theorie als praktijk. In het handboek ‘(Hoog)begaafdheid in het voortgezet onderwijs’ komen alle aspecten naar voren die van belang zijn om (hoog) begaafdheid en onderpresteren te herkennen en signaleren. Docenten en (onderwijs)professionals krijgen bovendien praktische handvatten om hiermee in de dagelijkse onderwijspraktijk om te gaan. • Eerste allround kijk op (hoog)begaafdheid in het voortgezet onderwijs vanuit de onderwijspraktijk. • Praktische handvatten voor de leerkracht

ISBN 9789492398208

priscilla keeman is Arbeids- & Organisatiepsycholoog en Levenslooppsycholoog. Vanuit Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid ondersteunt zij ouders in de emotionele begeleiding van hun kind(eren). Als voorzitter van Stichting Leren Motiveren verbindt zij experts op het gebied van (hoog)begaafdheid in het vo en traint zij docenten in het omgaan met (hoog)begaafdheid en onderpresteren. tilja wilts is mentor in het LWOO (TH), wiskundedocent en dyscalculiecoach op het Greijdanus College te Zwolle. Daarnaast werkt ze als gedrag- en leerspecialist binnen haar eigen bedrijf Willeren, met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, leren, motiveren en rekenen/wiskunde-problematieken. Als trainer en bestuurslid van Stichting Leren Motiveren leert ze docenten om onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen weer in beweging te krijgen en te werken aan en met het potentieel dat de leerling in zich heeft.

ORTHOPEDAGOGIEK | 33


ORTHOPEDAGOGIEK

Autisme in de klas Tips voor leerkracht en leerling S A R A H AWO U T E R S E N I N D R A B E U N C K E N S

Autisme in de klas biedt een duidelijk overzicht van hoe autisme zich kan uiten in de klas en hoe leerkrachten hierop kunnen inspelen. De auteurs geven tips die zowel de leerling met autisme als de andere leerlingen ten goede komen. Met zijn talrijke voorbeelden en materialen betekent dit boek een heuse inspiratiebron voor de leerkracht om mits kleine aanpassingen een wereld van verschil te maken in de klas. ISBN 978 94 6344 209 1 | 88 p. | € 20,10 | 2017

Het vollehoofdenboek Een werkboek voor kinderen en volwassenen LINDE KRAIJENHOFF

Dit boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met zo’n snel vollopend hoofd te maken hebben. Op kindniveau wordt concrete uitleg gegeven over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. ‘Korte lontjes’, starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid, vergeetachtigheid, impulsiviteit en een vertraagde reactiesnelheid in het gedrag van kinderen, kunnen ook grote bronnen van ergernis voor de omgeving worden. Dit onbegrepen gedrag veroorzaakt zo dikwijls misverstanden in communicatie, strijd en wederzijds onbegrip. ISBN 978 94 9239 802 4 | 152 p. | €31,- | 2018 ISBN 9789492398178 | 152 p. | €29,95 | 2019 (Engelstalige versie - The Busy Brain Book)

Een gesloten boek Autisme en emoties PETER VERMEULEN

Hoe zit dat met emoties en autisme? Hoe ervaren mensen met autisme hun emoties en hoe uiten ze hun gevoelens? Zijn mensen met autisme overgevoelig of juist niet? Waarom is omgaan met de gevoelens van anderen zo moeilijk voor mensen met autisme? Zijn ze blind voor de gevoelens van anderen of veeleer egocentrisch, of zelfs apathisch en psychopathisch? Is autisme synoniem aan een laag IQ of een tekort aan empathie? Wat is het verband tussen emotionele intelligentie en het autistisch denken? Deze herziende uitgave bevat naast een update van de oorspronkelijke hoofdstukken ook enkele nieuwe thema’s zoals emotionele intelligentie, intimiteit en emotionele waarneming. ISBN 978 90 3345 909 2 | 192 p. | € 21,65 | 2005 34 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ORTHOPEDAGOGIEK

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen Een overzicht van theorie en praktijk S É V E R I N E VA N D E VO O R D E

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke-ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD, en tic stoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvaten voor professionals en ouders/leerkrachten. ISBN 978 94 6292 743 8 | 328 p. | € 30,80 | 2016

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking J O L A N DA VO N K E N A M I E K E H O S M A R

Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Aandacht voor de verstandelijke en sociale ontwikkeling was er al langer. Emoties ervaren we als dichtbij, als wezenseigen. We worden erdoor bewogen, ze bepalen onze relaties met anderen. De processen die hieraan ten grondslag liggen zijn belangrijk, zeker bij mensen met een beperking die voor hun gevoel van veiligheid en eigenwaarde extra afhankelijk zijn van (de zorg van) anderen. ISBN 978 90 3347 499 6 | 240 p. | € 37,50 | 2009

Zie me niet Omgaan met zelf verwondend gedrag thuis en op school I M K E B E AT E N S E N L AU R E N C E C L A E S

In Zie me niet vertalen auteurs Imke Baetens en Laurence Claes de meest recente wetenschappelijke bevindingen naar bruikbare ideeën en suggesties voor al wie met zelfverwonding geconfronteerd wordt. Dit boek geeft hun een helder inzicht in zelf verwondend gedrag, in wat erachter schuilt en in hoe je er het best mee omgaat. ISBN 978 94 6344 254 1 | 160 p. | € 20,55 | 2017

ORTHOPEDAGOGIEK | 35


ORTHOPEDAGOGIEK

Handboek Dyslexieonderzoek Wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie W I M VA N D E N B R O EC K

De auteurs gaan in op de diagnose, erfelijkheid, hersenonderzoek, cognitieve oorzaken, preventie en de behandeling van dyslexie. Het boek is daardoor uitstekend geschikt als handboek in zowel bachelor- als masteropleidingen, maar het is ook bijzonder informatief voor al wie professioneel betrokken is bij dyslexie. In bijna alle hoofdstukken wordt de relatie tussen theorie en praktijk ter harte genomen. Het boek vergt geen speciale voorkennis en biedt de nodige verdieping in de materie. ISBN 978 94 6292 567 0 | 176 p. | € 24,20 | 2016

Kinderen met specifieke taalstoornissen (Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs E L L E N B U R G E R , M A R C I A VA N D E W E T E R I N G E N M A R J O L I J N VA N W E E R D E N B U R G

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen. ISBN 978 90 3348 816 0 | 224 p. | € 32,95 | 2012

Handboek jeugdhulpverlening Deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen J O H A N VA N D E R FA E I L L I E , B E A M A E S E N H A N D G R I E T E N S

Dit handboek is een rijke informatiebron voor iedereen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen geconfronteerd wordt, en een standaardwerk voor universitaire opleidingen en hogescholen in Vlaanderen en Nederland. ISBN 978 90 3349 794 0 | 424 p. | € 38,65 | 2014 | herwerking gepland 2019

36 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


ORTHOPEDAGOGIEK

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen Deel I: Een theoretisch kader voor de praktijk G U Y B O S M A N S , L AU R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N I L S E N O E N S

In dit eerste deel wordt een theoretisch kader geschetst van waaruit de empirische cyclus inhoudelijk ingevuld kan worden. Op verschillende praktijkrelevante vragen wordt een state-of-the-art antwoord geformuleerd. Welke hypothesen moet ik toetsen? Welke beroepsethische overwegingen dien ik in acht te nemen bij mijn diagnostisch onderzoek? Hoe moet ik communiceren met hulpvragers uit andere culturen? Hoe kan ik logisch omgaan met het verzamelde materiaal om de juiste diagnostische conclusies te trekken? En ten slotte, hoe kan ik alle informatie van verschillende informanten op een zinvolle wijze integreren? ISBN 978 90 3349 319 5 | 160 p. | € 25,25 | 2014

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen Deel II: Ontwikkeling in context G U Y B O S M A N S , L AU R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N I L S E N O E N S

In dit tweede deel wordt het universele noden model uit deel I inhoudelijk verder uitgewerkt aan de hand van inzichten uit de ontwikkelingspsychopathologie. Meer specifiek wordt in dit boekdeel aangetoond dat de problemen waar gezinnen hulp voor zoeken het resultaat zijn van een samenspel tussen factoren die te maken hebben met kenmerken van de individuele cliënten (biologische factoren en temperament), kenmerken van de nabije omgeving (gezins- en schoolfactoren) en kenmerken van de ruimere omgeving (socio-economische en cultuurgebonden factoren). Ook worden in dit boekdeel diagnostische strategieën beschreven om deze kenmerken in kaart te brengen. ISBN 978 94 6292 031 6 | 176 p. | € 20,60 | 2015

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen Deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier G U Y B O S M A N S , L AU R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N I L S E N O E N S

In dit derde deel zoomen de auteurs in op de kindfactoren die belangrijk zijn om de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen te begrijpen. Ze kijken naar de ontwikkeling van intelligentie, cognitieve functies, taal, motoriek, gehechtheid, identiteit en zelfbeeld, en de ontwikkeling van maladaptieve cognitieve schema’s. Voor elk domein maken ze de clinicus attent op ontwikkelingsgerelateerde inzichten die belangrijk zijn voor een ontwikkelingssensitieve diagnostiek. Bovendien geven ze een overzicht van richtlijnen en instrumenten die toelaten een evidence-based diagnostisch onderzoek uit te voeren. ISBN 978 94 6292 370 6 | 208 p. | € 25,25 | 2015 ORTHOPEDAGOGIEK | 37


ORTHOPEDAGOGIEK

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen G U Y B O S M A N S , L AU R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N I L S E N O E N S

In dit vierde en laatste deel zoomen de auteurs in op diagnostiek bij een breed scala aan specifieke klachten. Deze klachten kunnen te maken hebben met emotionele problemen zoals angst, depressie, eetstoornissen en (niet-) suïcidale zelfbeschadiging, met gedragsproblemen zoals hechtingsstoornissen of overmatig gamen, of met ontwikkelingsgerelateerde problemen zoals ADHD of autismespectrumstoornis. Voor alle klachten schetsen de auteurs de nodige theoretische achtergrond. Vervolgens beschrijven zij instrumenten en strategieën om aan handelingsgerichte diagnostiek te doen op de niveaus van onderkenning, verklaring en indicatiestelling. ISBN 978 94 6344 151 3 | 360 p. | € 39,15 | 2017

Kleuters die nét iets meer kunnen Meer dan 400 tips voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong A N N M E E R S M A N E N K R I S T I N S TO O B A N DT

Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. De tips sluiten aan bij de verschillende speel- en leerplekken of “hoeken” die in kleuterklassen uitgebouwd zijn: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Op die manier is dit boek meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang. Maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging komen de tips van pas. ISBN 978 94 6344 123 0 | 232 p. | € 25,75 | 2017

Ho. Tot hier en niet verder…! Psychosociale weerbaarheid voor kinderen en hun ouders en opvoeders J O O S K E KO O L

De methode Ho, tot hier en niet verder...! is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen. Of een kind met problemen zich terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend), in de grond lijden deze kinderen aan dezelfde tekorten of onvermogens. Handboek ISBN 978 94 9239 801 7 | 456 p. | € 39,- | 2016 Werkboek voor kinderen ISBN 978 94 9239 805 5 | ca. 104 p. | € 14,50 | 2016 Werkboek voor ouders en opvoeders ISBN 978 94 9239 806 2 | 112 p. | € 17,50 | 2016 38 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


TAAL

In Balans Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap GERT DE SUT TER EN ISABELLE DEL AERE

In balans. Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap biedt een actueel, wetenschappelijk, Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste inzichten uit de vertaal- en tolkwetenschap. Het eerste deel schetst de verschillende gedaantes van een vertaler of tolk en gaan in op sleutelconcepten zoals equivalentie, vertaalverschuivingen, context en skopos. Ze brengen daarnaast de cruciale invloed van het vertaalbeleid op de eigenlijke vertaalproductie in kaart en tonen hoe vertalen in de loop van de geschiedenis een belangrijke impact heeft gehad op maatschappelijke en culturele veranderingen. In de overige hoofdstukken komen verschillende deelaspecten van het vertalen en tolken aan bod, en wat het bijbehorende onderzoek daarnaar heeft opgeleverd. Zo wordt onder meer ingegaan op het corpusgebaseerde vertaal- en tolkonderzoek, op censuur en manipulatie in vertalingen, op post-editing en machinevertaling, op terminologie in vertalingen, op audiovisuele vertaling, en op vertaalrevisie en -evaluatie. Dit boek is een onmisbare bron voor iedereen die geĂŻnteresseerd is in vertalen, talen en culturen en ook studenten talen en culturen in het hoger onderwijs vinden in dit boek een bevattelijke inleiding tot de ins and outs van vertalen en tolken, en de respectievelijke wetenschapsdomeinen. ISBN 9789463792387 416 p. | â‚Ź 38,Juli 2019

gert de sutter is hoofddocent vertaalwetenschap en Nederlandse taalkunde van Universiteit Gent. Hij is hoofd van de afdeling Nederlands en coĂśrdinator van de onderzoeksgroep EQTIS. Hij doceert onder meer vertaalwetenschap en taalnormering van het Nederlands en doet empirisch onderzoek naar de manier waarop talige variatie in vertalingen sociaal en cognitief functioneert, vooral in vergelijking met niet-vertaalde teksten. isabelle delaere is docent aan KU Leuven, waar ze de volgende opleidingsonderdelen verzorgt: vertaal- en tolkwetenschap, tekstwetenschap, taal- en vertaaltechnologie en tekstontwerp en -redactie. Ze is doctor in de vertaalwetenschap. Daarnaast verricht ze onderzoek in het domein van de toegepaste taalkunde in de bredere zin.

TAAL | 39


LOGOPEDIE

Spraak ontwikkelings dyspraxie V E E R L E WA E L K E N S

Spraakontwikkelingsdyspraxie is een complexe spraakontwikkelingsstoornis die in de praktijk veel vragen oproept. Research levert nog veel vragen en dilemma’s op, die het ‘maatwerk’ in de praktijk niet makkelijk maken. Dit boek biedt studenten en logopedisten in het werkveld een theoretisch onderbouwd denkkader voor procesgerichte differentiaaldiagnostiek en evidencebased therapie op maat. Het theoretisch denkkader in dit boek geeft houvast en inzicht en leidt tot een concept voor een onderzoeksbatterij en een beslissingsboom voor diagnostiek.

• Geeft een samenvatting van en kritische kijk op recente literatuur • Aangepast op basis van feedback tijdens workshops en studiedagen • Geïllustreerd met casusmateriaal

ISBN 978 94 6344 191 9 414 p. | € 41,20 Sept. 2017

40 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende 16 jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde. Ze leidt sinds 2005 de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen – stotteren – broddelen en spreekangst.

veerle waelkens


LOGOPEDIE

Mini-kids, stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2-6) Basisideeën, werkwijze en materialen V E E R L E WA E L K E N S

Stottertherapie bij jonge stotterende kinderen biedt een praktische werkwijze en een bruikbare leidraad aan om op een directe manier te werken met jonge kinderen die stotteren. Dit handboek is gebaseerd op het therapieconcept voor directe stottertherapie bij jonge kinderen (Mini-KIDS). Dr. Phil. Patricia Sandrieser en Peter Schneider omschreven reeds in verschillende drukoplages het therapieconcept KIDS en Mini-KIDS, Stottern in Kindesalter, 2015. Het handboek kan als basis dienen om therapeuten op te leiden, te begeleiden en om op termijn de effecten voor dit therapieconcept te meten. • Praktisch handboek met bruikbare tips en videofragmenten ter illustratie zijn beschikbaar als download • Komt tegemoet aan grote vraag van Nederlandse en Vlaamse stottertherapeuten • Gebaseerd op het therapieconcept KIDS en Mini-Kids van Dr. Phil. Patricia Sandrieser en Peter Schneider • Ook heel geschikt voor therapeuten in opleiding

ISBN 978 94 6344 192 6 392 p. | € 46,35 Mrt. 2018

is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende 16 jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde. Ze leidt sinds 2005 de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen – stotteren – broddelen en spreekangst.

veerle waelkens

LOGOPEDIE | 41


LOGOPEDIE

Logisch Leren Lezen Nieuwe inzichten over de klank-letter-koppeling M A R JA N K L I P P E L E N N A N DA K LO P

Hoe fantastisch zou het zijn als steeds meer kinderen met plezier leren lezen. Als iedereen de leestaken die in het dagelijks leven nodig zijn zelfstandig uit kan voeren. Dan zou iedereen functioneel geletterd zijn en iedereen zou met plezier lezen. Hoe frustrerend is het dat er momenteel juist een toename is van het aantal laaggeletterde en dyslectische leerlingen in het onderwijs. De leesvaardigheid ontwikkelt zich dus niet voor alle leerlingen in het basisonderwijs vanzelf of optimaal. De vele onderzoeken, artikelen, boeken, programma’s en methodieken ten spijt blijven veel kinderen en volwassenen verstoken van de motivatie of de mogelijkheid om te leren lezen. Ze verwerven geen toereikende leestechniek. Over de oorzaak daarvan is in de wetenschappelijke wereld nog steeds geen consensus. Dit boek is geschreven om aan zoveel mogelijk logopedisten en leerkrachten uit te leggen waarom de klank-letter-koppeling het grootste struikelblok is voor leerlingen om te leren lezen. Inzicht in de complexiteit van de Klank-Letter-Koppeling is een noodzakelijke voorwaarde in het leesonderwijs.

ISBN 978 9492398208

42 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

marjan klippel Orthopedagoge

en leerkracht en studeerde orthopedagogiek en neuropsychologie. Ze werkte in het basisonderwijs als leerkracht en in het voortgezet speciaal onderwijs en VMBO als leerkracht, remedial teacher, leerlingbegeleider en orthopedagoog. Ze was daarnaast docent aan de Post HBO-opleiding RTVO (Remedial Teaching in het Voortgezet Onderwijs) en is medeauteur van het artikel Neuropsychological Functioning of Children and Youth with Acquired Brain Injury 2 Years after Onset. nanda klop Leerkracht/logopedist en expert op het gebied van de Klank-Letter-Koppeling. Ze werkte 32 jaar in het gewoon en het speciaal onderwijs, in basisscholen, in het voortgezet onderwijs en cluster 2 onderwijs en als eerstelijns logopedist in diverse samenwerkingsverbanden. Nu is zij coach en docent bij De Leesvlinder, expertiseen opleidingscentrum voor de Klank-Letter-Koppeling voor (na)scholing van leesspecialisten (leerkrachten, logopedisten en andere leeshulpverleners).


LOGOPEDIE

Semantiek en pragmatiek Basisbegrippen taalkunde HANS SMESSAERT

De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen, terwijl de pragmatiek bestudeert hoe de concrete context waarbinnen we uitingen gebruiken een invloed heeft op hun betekenis. Semantiek en pragmatiek biedt een beknopt maar systematisch overzicht van de basisbegrippen die taalkundigen hanteren om die betekenis te beschrijven en te bestuderen. ISBN 9789463790987 | 200 p. | € 36, - | 2019

Afwijkende mondgewoonten Inleiding, onderzoek en behandeling K I N O JA N S O N I U S -S C H U LT H E I S S , L I E V E VA N C O P P E N O L L E E N E L S M . M . L . B E YA E R T

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door het niet goed functioneren van lippen, tong, wangen, gehemelte en kaak of door een stoornis in de vorm van het spraakapparaat. Bij kinderen kan men denken aan klachten over kwijlen, mond ademen, duimzuigen en tongpersen. Volwassenen kunnen klachten hebben over verslikken, een gebitsprothese die niet past of pijn in de kaakgewrichten. ISBN 978 90 3342 438 0 | 256 p. | € 32,75 | 1999 | Herwerking gepland 2020

Spraaktaal Gids voor jongeren met een taalstoornis JET ISARIN

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans. ISBN 978 90 3349 181 8 | 176 p. | €31,-| 2013

LOGOPEDIE | 43


LOGOPEDIE

Articulatiestoornissen: fenomenen, oorzaken en behandeling RENE STES

Dit handboek geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in dit vakgebied. De auteur gaat daarbij dieper in op zowel theorie, als diagnostiek en behandeling van articulatiestoornissen bij kinderen én volwassenen. Het is dan ook zeer geschikt als studieboek voor logopedisten, artsen, tandartsen, orthodontisten, psychologen en pedagogen, en een belangrijke informatiebron voor al wie met articulatiestoornissen geconfronteerd wordt, zoals hulpverleners, ouders en leerkrachten. ISBN 978 90 3343 574 4 | 448 p. | € 51,85 | 1999

Articulatie in de praktijk: vocalen en diftongen G R E E T H U Y B R EC H T S

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorgelopen in begin-, middenen eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. ISBN 978 90 3344 031 1 | 128 p. | € 24,55 | 1999

Articulatie in praktijk: consonanten G R E E T H U Y B R EC H T S

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. ISBN 978 90 3344 030 4 | 280 p. | € 37,15 | 1999

44 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


LOGOPEDIE

Basisbegrippen Fonetiek en Fonologie H A N S S M E S S A E R T E N W I V I N E D EC O S T E R

Dit boek biedt een systematisch overzicht van de basisbegrippen fonetiek en fonologie die de taalkunde hanteert om het domein van de klankstructuur wetenschappelijk te beschrijven. Het boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en is bedoeld voor al wie grondig kennis wil maken met de verschillende aspecten van het gesproken Nederlands. Voor studenten Taalkunde of Logopedische en Audiologische Wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij een inleidende module Fonetiek en Fonologie. ISBN 978 94 6344 051 6 | 304 p. | € 49,70 | 2017

Basisbegrippen Logopedie Deel 2. Communicatiestoornissen: Niet-verbale logopedische stoornissen J O H N VA N B O R S E L

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar kan wellicht ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren. De publicatie maakt deel uit van de serie Basisbegrippen logopedie, deel 2: Communicatiestoornissen. Samen met het eerder verschenen Basisbegrippen logopedie, deel 1: logopedie en communicatie biedt deze serie een geïntegreerd overzicht van de logopedie als klinische wetenschap. ISBN 978 90 3349 829 9 | 336 p. | € 51,- | 2017

Basisbegrippen logopedie Deel 2. Communicatiestoornissen: Articulatiestoornissen J O H N VA N B O R S T E L

Dit boek geeft een overzicht van de oorzaken en types van articulatiestoornissen en van de manier waarop deze stoornissen kunnen gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is op de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar zal zeker ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren. ISBN 978 90 3347 645 7 | 88 p. | € 15,30 | 2009

LOGOPEDIE | 45


LOGOPEDIE

Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie J O H N VA N B O R S E L

Logopedie is niet alleen een klinisch vakgebied maar ook een wetenschapstak die de kennis over communicatie en communicatiestoornissen wil uit te breiden. Elke logopedist steunt bij onderzoek en behandeling van zijn patiënten voortdurend op kennis die door wetenschappelijk onderzoek werd opgedaan. Dit boek is bedoeld als een kennismaking met de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de logopedie. Het biedt een inleiding die nuttig kan zijn zowel voor de logopedist als consument van wetenschappelijk onderzoek, als voor degene die zelf wetenschappelijk actief wenst te zijn als producent van wetenschappelijk onderzoek. ISBN 978 94 6292 174 0 | 276 p. | € 41,20 | 2015

Gehoord worden Omgaan met slechthorendheid ANNEMIEK DEIJ

Dit boek is bedoeld om iedereen die te maken heeft met slechthorendheid te informeren over de invloed van gehoorverlies op de ‘gewone’ dingen waarmee een mens te maken krijgt in het leven. Gewone dingen, die voor elk mens toch heel bijzonder en belangrijk zijn: leren praten, naar school gaan, vrienden maken, sporten, werken enzovoort. Er komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. Slechthorenden leggen in dit boek uit wat het betekent om een gehoorverlies te hebben. Ze vertellen waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben. Ouders van slechthorende kinderen beschrijven hoe zij hun ouderschap beleven, hoe zij bepaalde zaken hebben aangepakt en wat hun kind hen meegeeft in het leven. ISBN 978 90 3349 223 5 | 232 p. | € 32,75 | 2013

Kinderen met specifieke taalstoornissen (Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs E L L E N B U R G E R , M A R C I A VA N D E W E T E R I N G , M A R J O L I J N VA N W E E R D E N B U R G

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen. ISBN 9789033488160 | 224 p. | € 32,75 | 2015

46 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


SOCIAL WORK

Superdiversiteit Hoe migratie onze samenleving verandert DIRK GELDOF

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Superdiversiteit verlegt de bakens van een vastgelopen ideologisch debat over de al-of-niet wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Vanuit een actief pluralisme kan leven in superdiversiteit niet zonder debat, samenspraak en tegenspraak. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid. Het boek geeft niet alleen een synthese van hedendaags onderzoek naar diversiteit in het hart van Europa, maar is ook een blikopener en opstap naar de noodzakelijke normalisering van superdiversiteit. Het geeft een kader voor de interculturalisering die we in onze samenleving en in alle maatschappelijke sectoren nodig hebben. • Volledig geactualiseerd - 3de herziene editie • Zeer actueel onderwerp en bruikbaar handboek voor studenten sociologie

dirk geldof, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UA), is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (UA), lector aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee), onderzoeker bij het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleiding Sociaal Werk (KDGHogeschool Antwerpen).

• Dient als blikopener en opstap naar de noodzakelijke normalisering van superdiversiteit

ISBN 9789463448451 232 p. | € 24,00 Mrt. 2019 | herwerking

“Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.” Hilde Vlaeminck en Koen Hermans

Eerdere boeken van deze auteur Onzekerheid | Dirk Geldof ISBN 978 94 6292 742 1 Transmigratie | Dirk Geldof, Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx en Margot Lavent | ISBN 978 94 6292 271 6

SOCIAL WORK | 47


SOCIAL WORK

#sociaalwerk M I C H E L T I R I O N S , P E T E R R A E Y M A EC K E R S , A N N E M I E C O R N I L L E , S T E V E N G I B E N S , J O H A N B OX TA E N S , Y VO N N E P O S T M A

Sociaal werk werkt verbindend, streeft naar welzijn en verwezenlijkt ook structurele veranderingen. Tegelijk vertrekt het sociaal werk vanuit een globaal verankerd waardenkader, geïnspireerd door mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Het spanningsveld tussen die maatschappelijke en beroepseigen opdracht van sociaal werk vormt de rode draad door dit boek. #sociaalwerk is een spannend boek in zijn genre. Het daagt je uit om soms complexe kaders te doorgronden, inzichten uit te wisselen en positie in te nemen. Het voedt de passie voor het sociaal werk. We zijn ervan overtuigd dat sociaal werk discussie moet uitlokken. De ambitie van dit boek is om grip te krijgen op de verschillende wetenschappelijke inzichten en concepten die nodig zijn voor de sociaal werker om op een kritische maar constructieve manier zijn of haar praktijk uit te bouwen. michel tirions is lector in de bacheloropleiding Sociaal

#sociaalwerk bespreekt de generieke basis van sociaal werk zoals die vorm krijgt in welzijn, zorg, arbeid, cultuur en samenleven. Het boek is thematisch opgebouwd. De verschillende hoofdstukken maken je wegwijs in een breed scala aan onderwerpen. Tegelijk biedt het boek houvast om de identiteit van het sociaal werk te doorgronden. Op het online leerplatform Sofia vind je aanpasbare presentaties, zelfstudietaken, een literatuurplank, een begrippenlijst en bijkomend studiemateriaal. Het digitale deel, dat we jaarlijks actualiseren, verbindt zo het boek op dynamische wijze met de actuele ontwikkelingen in het werkveld. • studieboek voor bacheloropleidingen en startfase masteropleidingen • Aanvullend studiemateriaal op het online leerplatform

ISBN 9789463792431 352 p. | € 42,50 sept. 2019

48 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Werk van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (HA) en verbonden aan de masteropleiding Sociaal Werk van Universiteit Antwerpen (UA). Hij is onderzoeker bij het kenniscentrum ISOS. peter raeymaeckers is professor in de masteropleiding Sociaal Werk van UA, waar hij voorzitter van de opleidingscommissie is. Hij is onderzoeker bij het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC). annemie cornille is praktijklector in de bacheloropleiding Sociaal Werk van Karel de Grote HA. steven gibens is lector in de bacheloropleiding Sociaal Werk van Karel de Grote HA. Hij is onderzoeker bij het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk en navorser aan UA. johan boxstaens is lector in de bacheloropleiding Sociaal Werk van Karel de Grote HA en verbonden aan de masteropleiding Sociaal Werk van UA. Hij is onderzoeker bij het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk en aan het CRESC. yvonne postma is praktijklector in de bacheloropleiding Sociaal Werk van Artesis Plantijn HA.


SOCIAL WORK

Sociaal Werk en mensenrechten S I E B R E N N AC H T E R G A E L E , D I D I E R R E Y N A E R T E . A .

Mensenrechten staan vandaag steeds vaker ter discussie. Ze moeten opboksen tegen maatschappelijke tendensen zoals de afbouw van de verzorgingsstaat, de voorwaardelijkheid van sociale grondrechten, zelfverantwoordelijkheid of vermarkting. Diezelfde mensenrechten zijn echter een fundamentele bouwsteen voor het sociaal werk. Ondanks het belang van het thema voor het werkveld is er weinig inzicht in de manier waarop grondrechten vorm geven aan het sociaal werk. Er is ook weinig degelijk en praktijkgericht leermateriaal voor studenten en praktijkwerkers. Dit boek dicht de leemte. Sociaal werk en mensenrechten laat zien hoe mensenrechten doorwerken in het sociaal werk. Het reikt een handelingskader aan met handvatten om mensenrechten als hefboom voor sociaal werk in de praktijk om te zetten. Het boek bevat bovendien interviews, observaties en inspirerende, innoverende projecten. De inzichten in dit leerboek zijn gebaseerd op twee jaar praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk van Hogeschool Gent, i.s.m. met de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van Universiteit Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Schreven mee aan dit boek: Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Hildegard Gobeyn, Nadine De Stercke en Rudi Roose. • Eerste boek over sociaal werk en mensenrechten • Op basis van degelijk empirisch onderzoek • Bijzonder praktijkgericht

De inzichten in dit leerboek zijn gebaseerd op twee jaar praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk van Hogeschool Gent, i.s.m. met de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van Universiteit Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Hildegard Gobeyn, Nadine De Stercke en Rudi Roose schreven mee aan dit boek.

ISBN 978 94 6344 124 7 120 p. | € 24,20 2018

SOCIAL WORK | 49


Online leerplatform – Sofia Bij ACCO zijn we overtuigd van de meerwaarde van blended learning. De combinatie van papier en digitale toepassingen zorgt voor een verrijking van de leerstof en geeft studenten meer flexibiliteit. Ons online leerplatform, Sofia, biedt de mogelijkheid om verdieping en verrijking te geven aan bestaand studiemateriaal, bijv. met video, audio, oefeningen en interactieve apps.

Select & Learn Niet elk boek kun je van A tot Z voorschrijven. Uit het voorgeschreven boek gebruik je soms slechts een gedeelte. Dit werkt verwarrend, en extra oefeningen en slides worden vaak los aangeleverd. De content sluit dus niet 100% aan. Herken je dit? Maak dan kennis met Select & Learn, de ACCO-service waarbij je studiemateriaal op maat creĂŤert. Wij bieden je de mogelijkheid om delen van onze boeken samen te voegen tot een publicatie. Aan te vullen met jouw eigen materiaal zoals slides, grafieken en cases. Wij doen de rest. Op deze manier werk je met studiemateriaal dat 100% aansluit bij jouw onderwijs en het leertraject van jouw studenten.

50 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Niets meer missen van ACCO? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: www.accouitgeverij.nl/nieuwsbrief. En volg ons op social media

AccoUitgeverij @accouitgeverij Acco Uitgeverij www.accouitgeverij.nl


Jouw publicatie bij ACCO Ben je deskundige op jouw vakgebied of docent in het hoger onderwijs? En overweeg je om jouw werk of lesmateriaal te publiceren? ACCO Uitgeverij is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende titels. Onze kennis op het gebied van uitgeven zetten wij in om jouw inhoudelijke kennis om te zetten naar een publicatie van hoge kwaliteit. Vanuit ons kantoor in Nederland geven wij alleen boeken uit binnen de fondsen Onderwijs & Pedagogiek en Psychologie. Uitgeefmanager Carianne Burema carianne@accouitgeverij.nl

Docentexemplaar hoger onderwijs Als docent, studiecoördinator of onderwijsontwikkelaar (hogeschool, universiteit en volwassenenonderwijs) kun je een docent- exemplaar aanvragen wanneer je overweegt het boek voor te schrijven als verplichte literatuur. Wij stellen hiervoor de volgende voorwaarden: • Het vak wordt door minstens 20 studenten gevolgd • Maximaal 3 verschillende titels per aanvraag • Het boek wordt met 100% korting geleverd, wel worden de verzendkosten verrekend met de aanvrager.

Wordt het boek reeds voorgeschreven? Dan betreft het een gebruikersexemplaar, en ontvang je het boek tegen 50% korting. Ook sturen wij een evaluatieformulier toe,.Met de feedback van de verschillende gebruikers kunnen wij onze uitgaven verbeteren en zo goed mogelijk laten aansluiten bij opleiding. Als wij de aanvraag niet kunnen toekennen of vragen hebben, nemen wij contact op. Voor meer informatie, ga naar: www.accouitgeverij.nl/docentexemplaar

| 51


Verschijningsdata en prijzen zijn onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele informatie op www.accouitgeverij.nl ACCO UITGEVERIJ Westvlietweg 67F 2495 AA Den Haag 070 386 88 54 info@accouitgeverij.nl www.accouitgeverij.nl

ACCOUNTMANAGER Marie-Louise Willems marielouise@accouitgeverij.nl ACCO BELGIË www.acco.be AccoUitgeverij @accouitgeverij Acco Uitgeverij www.accouitgeverij.nl

Profile for Uitgeverij Acco

ACCO Nederland - Catalogus (ortho)pedagogiek, onderwijs, didactiek, logopedie en social work  

Verschenen oktober 2019

ACCO Nederland - Catalogus (ortho)pedagogiek, onderwijs, didactiek, logopedie en social work  

Verschenen oktober 2019