Kritak - Voorjaar 2020

Page 8

De pers over De geschiedenis van de wereld van morgen (Uitgeverij Van Halewyck – 2008)

‘De Gentse hoogleraar internationale politiek Rik Coolsaet schreef een beknopte geschiedenis, niet van het verleden, maar van de toekomst. Hij doorgrondt wat komen zal aan de hand van een scherpe analyse van wat vandaag is, en al wat ooit was.’ Walter Pauli – De Morgen

6

‘De wereld gaat woelige tijden tegemoet, zegt Rik Coolsaet in een nieuw boek. Maar alles komt goed, als de verbroken evenwichten maar worden hersteld; en als de burger het wil.’ Marc Reynebeau – De Standaard

6

‘In De geschiedenis van de wereld van morgen kijkt Rik Coolsaet door de bril van gisteren naar de toekomst. Het heldere proza van de Gentse hoogleraar biedt een breed publiek een geruststellend perspectief op een verwarrende tijd.’ Erik Bracke – De Tijd

6

‘De wereld is zo ingewikkeld. De grootste verdienste van het boek van Rik Coolsaet is ongetwijfeld dat hij deze ingewikkelde wereld toegankelijk maakt, dat hij als academicus met eenvoudige woorden en zinnen een inderdaad ingewikkelde realiteit helder uitlegt en duidelijk maakt dat de toekomst er niet slechter uitziet dan het verleden. De mondialisering dringt binnen in onze huiskamers, maar veel mensen hebben inderdaad nood aan een handleiding. De handleiding van Coolsaet is daarom zeer welkom.’ Francine Mestrum – Sampol

6

‘De geschiedenis is een lange, trage rivier. Soms duikt een plotselinge stroomversnelling op. Zowat dertig jaar geleden hebben golfslagen de geschiedenis in een maalstroom gebracht. De wereld werd een dorp en de mens een wereldburger. Maar velen voelden zich veeleer een schipbreukeling, onzeker dobberend op de stroom van de tijd door de nieuwe vragen waarop geen duidelijk antwoord voorhanden is. In zijn nieuwste boek werpt Rik Coolsaet een blik op de landkaart waarmee we onze weg zoeken in de wereld van vandaag en morgen.’ Willem De Clerck – Uitpers n° 99


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.