Page 1

HANDELSHØYSKOLEN I KRISTIANSAND

1

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – SIVILØKONOM Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor i regnskap og revisjon


MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – SIVILØKONOM

2

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – SIVILØKONOM 5-årig studium GRUNNSTUDIUM 300 studiepoeng STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/(S1 + S2) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SIVILØKONOMUTDANNING DEL 1: 3-årig bachelorstudium SIVILØKONOMUTDANNING DEL 2: 2-årig masterstudium

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder tilbyr et femårig masterstudium i økonomi og administrasjon siviløkonom. Studiet er organisert som en 3 + 2 modell der studentene oppfyller kravene til bachelorgrad etter tre år. Det er mulig å først fullføre bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, og derettter søke opptak til det toårige masterprogrammet. Studenter som søker opptak til den femårige utdanningen, trenger ikke søke opptak til de to siste årene, men er garantert et femårig løp. Begge veier fører fram til en master i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

Det ligger til rette for at studentene skal kunne finne frem til en profil for

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon utdanner siviløkonomer som har en god faglig ballast i økonomi og ledelse, slik at de kan gå inn i utfordrende stillinger i privat og offentlig sektor. Mange siviløkonomer blir ansatt i næringslivet. Andre velger arbeid i internasjonale bedrifter og institusjoner. I tillegg til karrieremuligheter innen offentlig og privat sektor, gir en master i økonomi og administrasjon – siviløkonom muligheter til å gå videre til en doktorgrad. Doktorgrad kan åpne for en akademisk karriere, og personer med doktorgrad i spesialiserte områder er attraktive for mange ledende bedrifter og internasjonale organisasjoner.

PH.D. 3 ÅR MASTER 2 ÅR BACHELOR 3 ÅR

MASTER 5 ÅR

Universitetet i Agder har utdannet siviløkonomer siden 1992, og fagmiljøet har en stor spennvidde. Ved Handelshøyskolen i Kristiansand arbeider personer med spesialisering i internasjonal ledelse, finans, juss, markedsføring, organisasjon, prosjektstyring, regnskap, revisjon, samfunnsøkonomi, strategi, eiendomsøkonomi, utviklingsøkonomi, innovasjon og entreprenørskap.

sine studier som gir et solid fundament og en individuell spesialisering.

3


SIVILØKONOM DEL 1: 3 ÅR

DEL 1: Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon 6. SEMESTER 4

GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, 3 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april Bachelorprogrammet er et tverrfaglig og yrkesrettet studium i økonomi og administrasjonsfag, som avsluttes etter 3 år. Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon – siviløkonom. De to første årene består hovedsakelig av obligatoriske emner. I tredje studieår kan du velge mellom forskjellige breddeenheter (se valgmulighetene i rammen). De fleste studentene velger et tredje år som består av økonomisk-administrative fag. Tar du sikte på å gå videre på det toårige masterprogrammet, bør du ta breddeenheten økonomi og administrasjon. Kravet for opptak til masterprogrammet er 120 studiepoeng med økonomisk-administrative fag som en del av bachelorprogrammet.

Utvekslingsmuligheter I 5. og/eller 6. semester kan du ta et studieopphold i utlandet. Yrkesmuligheter Karrieremulighetene er allsidige og varierte. Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon er en basisutdanning som gir grunnlag for arbeid i privat næringsliv, for eksempel bank, forsikring, eiendomsforvaltning og -utvikling, regnskap og revisjon m.m. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. I tillegg gir den arbeidsmuligheter i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. Arbeidsoppgavene kan være alt fra personaladministrasjon, markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid til økonomiske analyser og utredninger. Hvis du velger et bestemt utvalg av emner i de tre siste semestrene i programmet, vil du kunne dekke utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører eller registrert revisor.

5. SEMESTER

mulige BREDDEENHETER > Økonomi og administrasjon > Regnskap og revisjon > Eiendomsutvikling og – forvaltning > Reiseliv og markedsføring > Offentlig administrasjon > Offentlig politikk > HR og org. utvikling (Grimstad) > Programmering og multi media (Grimstad) Også andre årsstudier og breddeenheter ved UiA kan bli godkjent

4. SEMESTER

> Samfunnsvitenskapelig De fire første semestrene metode består i hovedsak av > Entreprenørskap og obligatoriske emner innovasjon > Investering og finansiering > Valg

3. SEMESTER

> Rettslære 1 > Strategi > Makroøkonomi > Finansregnskap 2

2. SEMESTER

> Statistikk > Markedsføring > Mikroøkonomi > Finansregnskap 1

1. SEMESTER

> Innføring i økonomisk tenkning og etikk > Økonomistyring > Organisasjon og ledelse > Matematikk

5


SIVILØKONOM, DEL 2: 2 ÅR Master i økonomi og administrasjon

6

PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Fullført treårig økonomisk-administrativ utdanning på 180 studiepoeng eller tilsvarende fullført 3-årig utdanning. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april Masterprogrammet bygger på de økonomisk-administrative fagene fra bachelorprogrammet. Studentene skal ta i alt tolv emner over tre semestre og skrive en masteroppgave i det fjerde semesteret. Studentene velger mellom tre spesialiseringer. Disse er finansiell økonomi, økonomisk styring og International Management and Strategy. Første studieår inneholder obligatoriske emner innen hver spesialisering. I tredje semester (niende semester for studenter i det

Finansiell økonomi

femårige programmet) skal studenten supplere sin spesialisering ved å velge emner fra de andre spesialiseringene eller andre valgemner som tilbys. Alternativt kan man studere et halvt år som utvekslingsstudent ved en institusjon i utlandet. Yrkesmuligheter Masterprogrammet skal utdanne siviløkonomer med solid og aktuell fagkunnskap i økonomi og ledelse. Siviløkonomer er attraktive innenfor alle deler av næringslivet – bank og finans, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, handel og produksjon m.v. Også offentlig forvaltning etterspør siviløkonomer, blant annet til oppgaver med generell administrasjon, budsjett og økonomioppgaver, revisjon og kontroll. Siviløkonomutdanningen er en svært anvendelig utdanning med sikte på deltakelse i arbeidslivet.

Økonomisk styring og prosjektledelse

international managment and strategy

4. SEMESTER

Masteroppgave

Masteroppgave

Masteroppgave

3. SEMESTER

Valgemner

Valgemner

Valgemner

2. SEMESTER

Derivatives and Risk Management Corporate Finance Macroeconomics Econometrics

Økonomisystemer og styring Corporate Finance Prosjektledelse Research Methods

International Marketing International Strategy International Economics Research Methods

1. SEMESTER

Investments

Økonomisk organisasjonsteori

Culture and Ethics

Microeconomics

Økonomisk styring

International Management

Quantitative Methods in Economics and Finance

Supply Chain Management

Supply Chain Management

Financial Statement Analysis an Equity Valuation

Financial Statement Analysis an Equity Valuation

Financial Statement Analysis an Equity Valuation

Studiet avsluttes med en masteroppgave som er et vitenskapelig arbeid der studenten tar i bruk den teoretiske, analytiske og metodiske kompetansen de har tilegnet seg gjennom studiet. Masteroppgaven skrives i fjerde semester innen valgte spesialisering og vil gi en fremtidig arbeidsgiver et inntrykk av ditt spesielle interesseområde. Spesialiseringen International Management and Strategy undervises i sin helhet på engelsk. I de to andre spesialiseringene vil det også være flere emner som kun undervises på engelsk.

7


SPESIALISERINGENE

8

Finansiell økonomi Spesialiseringen dekker bruk av, og virkemåte for, moderne finansmarkeder. Temaer som vektlegges er blant annet: - Risikostyring og kapitalforvaltning (finansinvesteringer) - Markedenes mange oppgaver knyttet til finansiering og eierskap av selskaper (Corporate Finance) - Sammenhengen mellom finansmarkedene og realøkonomien - Myndighetenes bruk av markedene i utøvelsen av den økonomiske politikken (makroøkonomi) - Bruk av finansmarkedene for spekulasjon Økonomisk styring og prosjektledelse Spesialiseringen gir studentene innsikt i hvordan verdiskapingen i virksomheter og prosjekter kan måles, analyseres og styres på en best mulig måte. Det fokuseres blant annet på hvordan finansiell og ikke finansiell informasjon kan brukes i ulike beslutningssituasjoner som større investeringer, produksjonsstyring og logistikk,

samt for kontroll av virksomheters måloppnåelse. Tema som vektlegges er blant annet: - Lønnsomhetsanalyser - Prosjektledelse - Supply Chain Management - Analyse av finansiell informasjon - Verdsettelse av selskaper

9

– Blir betre av å løfte kvarandre fram

– Vi får ikkje noko gratis – og slik skal det vere.

International Management and Strategy Denne spesialiseringen gir studentene analytiske og praktiske ferdigheter til å takle utfordringene i et stadig mer internasjonalt marked. Tyngdepunktet for spesialiseringen er virksomheten til det multinasjonale selskapet, men det vil også bli lagt vekt på utfordringer som små og mellomstore bedrifter møter i forbindelse med inntreden på den internasjonale arena.

– Det er mange flinke studentar på masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Og vi hjelper kvarandre fram, seier Henrik Johansen Forsstrøm. Han meiner det er mange målretta studentar, men opplever tevlinga som sunn og motiverande.

For dei fleste er det sjølvsagt å møte opp til forelesingane. Eg lever og andar på campus. Det er perfekt at alt er samla på så korte avstandar, og ein kan jo omtrent ikkje gå frå biblioteket til kantina utan å seie hei til 15 menneske!

– Ein blir endå betre på eit fagfelt ved å lære bort til andre, seier haldensaren, som no er inne i sitt tredje år på studiet.

Henrik har óg vore med på å starte ei ny studentforeining. – Eg sakna ei studentforeining for sykkelinteresserte, så då starta vi like godt det.

Tema som vektlegges er blant annet: - Analyser av eksterne og interne forhold - Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter - Internasjonal strategi og markedsføring

Henrik skildrar forelesarane som dyktige, og er overraska over kor låg terskelen er for å komme på kontoret deira og be om hjelp. – Dei viser tydeleg interesse for at vi skal gjere det bra. Studentforeininga Mercurius og fadderordninga sørgjer for at vi blir samanspleisa frå dag éin, òg på tvers av årssteg, held han fram. 23-åringen meiner fadderordninga og innføringskurs gir studentane ein mjuk start, men at dei deretter må arbeide hardt for å lukkast.

Siste semester var han på utveksling til Sør-Afrika. – Det var heilt suverent, og kan verkeleg tilråast. Det er perfekt å bryte litt opp i rutinane etter halvanna år, og så komme tilbake og fortsetje med dei siste åra, seier Henrik.


Bachelor i regnskap og revisjon

10

GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, 3 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Godt grunnlag i matematikk for eksempel R1/(S1 + S2) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april

bachelorstudiet i revisjon være dekket.

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. Studiet gir solide og konkrete kunnskaper i revisjonsemnene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesrettet, og gir sammen med godkjent praksis, grunnlag for å søke om godkjenning som registrert revisor. Utdanningen danner også grunnlag for å søke om autorisasjon som regnskapsfører.

For både registrert revisor og autorisert regnskapsfører er det i tillegg krav om praksis etter endt utdanning.

De tre første semestrene er felles med bachelor studiet i økonomi og administrasjon, mens de tre siste hovedsaklig består av de fire revisjonsemnene. Revisoreksamen Revisoreksamen består av eksamener i de spesielle revisjonsfagene: skatterett, rettslære, revisjon og regnskap. For å oppnå godkjenning som registrert revisor kreves en minimumskarakter C i disse. I tillegg må alle øvrige emner i rammeplan for

Regnskapsfører Det kreves ikke minimumskarakter C for å oppfylle utdanningskravet til autorisasjon som regnskapsfører. Dersom alle emnene i rammeplanen er bestått, vil utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører være oppfylt.

Yrkesmuligheter Utdanningen gir stor fleksibilitet i arbeidsmarkedet. En registrert revisors hovedoppgave er å utføre revisjon i privat sektor. Det vil si kontrollere og bekrefte revisjonspliktige selskapers årsregnskap. Mange revisorer fungerer også som rådgivere for bedrifter. De kan veilede i regnskapsspørsmål og gi råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner for økonomistyring. Studiet gir også innsyn i revisjon av offentlig sektor (stat og kommune). En autorisert regnskapsførers hovedoppgaver er å registrere transaksjoner og presentere og dokumentere regnskaper på en korrekt og pålitelig måte for den virksomheten vedkommende er ansatt i, eller for andre bedrifter. De vil også kunne bistå med andre tjenester innen bedriftsrådgivning.

11


12

Læringsmiljøet Undervisningsformene på studieprogrammene varierer mellom forelesninger, studentpresentasjoner, prosjektarbeid i grupper og skriftlige innleveringsoppgaver. Det legges stor vekt på egeninnsats og evne til selvstendig arbeid. Faglærers rolle er å være rettleder i tillegg til å være kunnskapsformidler. En del av emnene vil også bli undervist på engelsk slik at innkomne utvekslingsstudenter kan delta i undervisningen. Dette gir godt grunnlag for kontakter med studenter fra andre land og kulturer.

For nye studenter blir det første møtet med Mercurius gjennom fadderuken(e) i forbindelse med studiestart. Her legges det godt til rette for at nye og gamle studenter skal bli kjent med hverandre gjennom en rekke aktiviteter og arrangementer. Det er mange muligheter for å engasjere seg i Mercurius. Det vil gi god erfaring og mye moro!

Studentutveksling Internasjonalisering er et viktig satsingsområde for universitetet og fakultetet. Som del av dette har våre studenter både på bachelor- og masternivå mange muligheter for studieopphold ved utenlandske universiteter over hele verden. Oppdatert informasjon om studentutveksling finner du her www.uia.no/utveksling

Revisus Revisus er en linjeforening som representerer alle revisjonsstudentene ved Universitetet i Agder. Formålet med linjeforeningen er å skape et solid samhold mellom revisjonsstudentene på alle trinn, fremme våre yrkesmuligheter for fremtiden og gjøre revisjonsstudiet ved UiA mer attraktivt og kjent i næringslivet.

MERCURIUS Mercurius er linjeforeningen for siviløkonomistudentene ved Universitetet i Agder. Målsettingen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant studentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Foreningen gjennomfører hvert år en rekke arrangementer, både av faglig og sosial art. Blant annet står foreningen for Norge på Nyttkonferansen. I tillegg arrangerer Mercurius bedriftspresentasjoner, og er medarrangør for Karrieredagen ved UiA.

Mercurius ble i 2008 kåret til landets beste studentforening for økonomistudenter. Mer informasjon: www.mercurius.no

Revisus ønsker å gi revisjonsstudentene et godt sosialt og faglig tilbud. Dette prøver vi å oppnå gjennom ulike arrangementer, både faglige og sosiale. Vi har arrangert «En revisors hverdag», seminar om økonomisk kriminalitet og kræsjkurs i ulike fag. Når det gjelder sosiale arrangementer, har vi arrangert hytteturer, julebord, temakvelder og quizer som er med på styrke båndene blant revisjonsstudentene. Det er mange muligheter for å engasjere seg i Revisus. For mer informasjon gå innom www.revisus.no

13


Opptakskrav og søknadsfrister

14

OPPTAKSKRAV OG ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det er viktig med et godt grunnlag i matematikk. Det er også viktig med gode engelskkunnskaper. Mye av pensumlitteraturen er på engelsk, og på masterprogrammet blir flere emner undervist på engelsk. OPPTAKSKRAV TIL FEMÅRIG MASTER Økonomi og administrasjon/ siviløkonom Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/(S1 + S2) SØKNAD: Sendes Samordna opptak OPPTAKSKRAV TIL BACHELORSTUDIENE ØKONOMI OG ADMINISTRASJON OG regnskap og REVISJON Generell studiekompetanse ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2) SØKNAD: Sendes Samordna opptak

OPPTAKSKRAV TIL TOÅRIG MASTER Økonomi og administrasjon siviløkonom Fullført treårig økonomiskadministrativ utdanning på 180 studiepoeng, tilsvarende bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Bachelor i regnskap og revisjon kvalifiserer også for å søke opptak. For mer detaljer se utfyllende regler for opptak på www.uia.no. SØKNAD: Lokalt opptak – sendes UiA SØKNADSFRISTER 1. mars for søkere med: - Videregående utdanning fra land utenfor Norden - Realkompetanse - Grunnlag for spesiell vurdering - Behov for forhåndsløfte 15. april for alle øvrige søkere

15. januar for søkere fra land utenfor EU til den engelskspråklige spesialiseringen. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.uia.no/opptak

15


For mer informasjon kan du kontakte: Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Handelshøyskolen i Kristiansand Tlf: 38 14 15 07 16

Universitetet i Agder Postboks 422 4604 Kristiansand Telefon +47 38 14 10 00 postmottak@uia.no Foto: Iris Engen Skadal

Layout og trykk: Bjorvand & Skarpodde

Servicetorget Tlf: 38 14 21 00 servicetorget@uia.no

Siviløkonom UiA 2012  

Siviløkonom UiA 2012

Advertisement