Page 1

VIDEREUTDANNING Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

- kunst, kultur og opplevelse av sted


PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGEN - kunst, kultur og opplevelse av sted PÅBYGGINGSSTUDIUM: 30 studiepoeng. Deltid høsten 2010 og våren 2011 STUDIESTED: UiA, Kristiansand STUDIESTART: August/september 2010 OPPTAKSKRAV: Søker må være utdannet førskolelærer og ansatt i barnehage eller annen relevant institusjon der praktisk utviklingsarbeid kan gjennomføres SØKNADSFRIST: 1. juni 2010 MÅLGRUPPE: Førskolelærere ansatt i barnehage

Studiet gir teoretisk og metodisk kompetanse for å drive tverrfaglig utviklingsarbeid i barnehagen. Videreutdanningen er nært knyttet til praksisfeltet ved at utviklingsarbeid gjennomføres på arbeidsstedet. Gjennom kartlegging av stedets muligheter får studentene erfaring med lokalsamfunnet som læringsarena og med å skape stedsspesifikke kunstneriske uttrykk. Studenten får erfaring med ulike dokumentasjonsformer som åpner for barns og ansattes medvirkning. Studiet består av følgende emner: > Pedagogisk dokumentasjon (10 studiepoeng): Hovedvekten legges på pedagogisk dokumentasjon som et demokratisk verktøy i utviklingsarbeid.

Emnet vil øke bevisstheten om sted og stedsforståelsens betydning for barn, og tar opp de pedagogiske utfordringer dette kan gi. > Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen (10 studiepoeng): Emnet skal bidra til at studentene gjennom kartlegging av hvordan lokalsamfunnets muligheter åpner for barns deltakelse i det større fellesskapet. I et oppsplittet samfunn kan bruk av stedet bidra til at barna utvikler større tilhørighet, stolthet, toleranse og solidaritet med ulike grupper i det miljø de er del av. > Forming og drama som utviklingsområde og som verktøy i tverrfaglig utviklingsarbeid (10 studiepoeng): Gjennom arbeid med stedsspesifikke kunstneriske uttrykk skal studentene få erfaring med hvordan kunstneriske


tilnærminger kan bidra til utvikling i barnehagen. UNDERVISNING: Studiet er praktisk rettet med studentens egen aktivitet og erfaring som basis. Studiet er basert på samlinger og utveksling/ veiledning på nett. Studentene arbeider i responsgrupper der vurdering av hverandres arbeid inngår. VURDERINGSORDNING: Hvert emne avsluttes med eksamen. EGENANDEL: Studiet er støttet av midler fra kunnskapsdepartementet. Egenandel kr 3000. I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift (p.t kr 580 pr.semester) til Studentsamskipnaden. SØKNAD: Lokalt opptak på UiA. Søknadskjema ligger på: www.uia.no/videre NB: Husk å legge ved attestert dokumentasjon på bestått førskolelærerutdanning og ansettelselsesforhold i barnehage/ institusjon.

NÆRMERE INFORMASJON: > Anna Marie M. Roaldstveit, førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag. E-post: anna.m.roaldstveit@uia.no Tlf: 38 14 11 27 > Anita Belinda Johansen, lektor ved Fakultet for kunstfag. E-post: anita.b.johansen@uia.no Tlf: 38 14 13 95


Velkommen som student! www.uia.no/videre

Det tas forbehold om endelig godkjenning UNIVERSITETET I AGDER KRISTIANSAND I GRIMSTAD I ARENDAL GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422 4604 KRISTIANSAND TELEFON +47 38 14 10 00 POSTMOTTAK@UIA.NO WWW.UIA.NO

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen  

Studiet gir teoretisk og metodisk kompetanse for å drive tverrfaglig utviklingsarbeid i barnehagen.

Advertisement