Page 1

126. ĂĽrgang - Nr. 33 - Onsdag den 14. august 2019

Danish Crown er snart klar med en plantebaseret burger - meget snart endda Burgeren skal ikke ligne kød, hvilket mange andre ellers tilstrÌber Der er ingen tvivl om, at plantebaserede produkter vinder frem, men at Danish Crown ville prÌsentere en plantebaseret burger, det kommer nok som en overraskelse for flere. Ikke desto mindre er det netop det Danmarks største slagterikoncern er pü vej med. Danish Crown Beef har allerede flere sükaldte hybridprodukter af hakket oksekød og rodfrugter i kølediskene, men inden lÌnge følger helt plantebaserede produkter. - Inden ürets udgang bliver en plantebaseret burger en del af sortimentet, siger Finn Klostermann, CEO i Danish Crown Beef. Det er netop udviklingen i markederne, som er baggrunden for, at Danish Crown som kød-producerende fødevarevirksomhed vÌlger at arbejde med plantebaserede produkter. - Hvis vi ikke anerkender den megatrend, at forbrugerne spiser mindre men bedre kød, sü ender vi med

Danish Crown er pü vej med en planteburger. Den skal baseres pü Ìrter og rødbeder - ikke soja.

at stü pü parkeringspladsen uden for svømmehallen og ikke kunne komme ind og vÌre med, fordi der er fyldt allerede, siger Finn Klostermann. Danish Crowns analyser viser, at markedet vokser, og at der er penge at tjene pü omrüdet. Og Finn Klostermann mener faktisk, at salget af plantebaserede

produkter kan understøtte salget af det gode, danske oksekød. - Nür nogle kunder gerne vil spise lidt mindre kød, sü skal vi ogsü kunne levere det. Og vi kan eksempelvis have en familie, hvor der er forskellige prÌferencer og holdninger. Der kan vi imødekomme hele familiens behov ved at have frit-

valgsmarkeder, hvor man i samme produkt serie kan vÌlge plantebaserede, hybrid- og rene kødprodukter.

Mere bĂŚredygtig end Soja Der er ikke langt fra Danish Crowns produktion, til varerne er hos forbrugerne. Det skal udnyttes, nĂĽr det kommer til de plan-

tebaserede produkter, som skal vÌre helt friske uden de e-numre og tilsÌtningsstoffer. En del af de varer, der er i handlen nu, er baseret pü soja - det bliver Danish Crowns ikke. - Vi skal ikke lave et produkt, som er magen til de eksisterende pü markedet. Vores produkter skal laves pü eksempelvis Ìrter eller rødbeder. De skal vÌre Ìgte, gode og friske, siger Finn Klostermann og tilføjer: - Sojaprodukter, som er produceret pü den anden side af kloden og importeret hertil, er ikke bÌredygtige. Vores produkter skal have lokal oprindelse.

Det er ikke kød Flere udbydere af plantebaserede produkter arbejder mülrettet pü, at fü produkterne til at ligne kød mest muligt. Det bliver heller ikke tilfÌldet for Danish Crowns, fortÌller Finn Klostermann. - Det giver jo ingen mening. Kød er kød, og plan-

ter er planter. Det skal ikke ligne kød, for det er det ikke. Men derfor skal det stadig vÌre lÌkkert og smage godt. Selvom der nu skal laves planteprodukter pü Danish Crowns anlÌg, betyder det ikke, at fokus fjernes fra kerneforretningen, nemlig salget dansk okse- og kalvekød. - Nu kommer vi i første omgang med en planteburger, og vi skal ogsü have flere hybrid-produkter pü markedet, end vi har i forvejen, men det vigtigste er stadigvÌk, at vi für fortalt historien om det gode, danske kød, og at vi für solgt noget mere af det. Alt det andet er bare supplementer til sortimentet. - Nu bliver planteburgeren i første omgang en del af fritvalgsmarkedet her i slutningen af 2019, og sü skulle vi gerne have fuld damp pü grønsagskedlerne, nür grillsÌsonen begynder i 2020, siger Finn Klostermann.

Nu er det tid til at søge Natura 2000 projekter Frem til 17. september 2019 kan man søge om tilskud til Natura 2000 projekter - om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgrÌsning. Med denne tilskudsordning kan man søge tilskud til rydning af et tilgroet areal samt til at forberede arealet til afgrÌsning. Man kan fx søge om tilskud til rydning af trÌer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet, eller søge om at forberede arealet til afgrÌsning. Her kan man fx søge tilskud til opsÌtning af hegn eller drikkevandsforsyning. Der er fra Miljø og Fødevareministeriet afsat 30 mio. kroner til Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgrÌsning. Flere ting er nyt pü Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til af-

grÌsning. Her er en kort oversigt over nogle af de vigtigste nye elementer: Ansøgningsskemaet er forenklet. Det betyder, at det er lettere at udfylde ansøgningsskemaet. Ny Internet Markkort (IMK) indtegning, hvis man har et projektareal, hvor man søger büde rydning og forberedelse til afgrÌsning. Ministeriet har lavet en ny løsning, hvorpü man skal indtegne, hvis man søger om tilskud til büde rydning og forberedelse til afgrÌsning i IMK. Ministeriet har lavet denne Ìndring for at forenkle ansøgningsprocessen og nedbringe sagsbehandlingstiden. Man kan ikke søge tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-omrüder i 2019. Ordningen er ophørt og vil ikke blive genübnet i denne periode.

Ministeriet har desuden Ìndret vejledningens layout og rÌkkefølge, sü den bedre kan bruges som et opslagsvÌrk. Der er krav til dit projektareals beliggenhed. Mindst 50 procent af omrüdet skal ved ansøgningsperiodens begyndelse vÌre sÌrligt udpegede Natura 2000-arealer. Aktiviteterne etablering af drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning kan kun anvendes pü arealer, som er beliggende inden for de omrüder, der søges forberedt til afgrÌsning,

eller efter Landbrugsstyrelsens vurdering er beliggende i tilknytning til de ovenfor anførte omrüder. Man kan lÌse mere om tilskudsordningen, og om hvordan man søger pü tilskudsguiden.

Om denne tilskudsordning Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU. Ordningen har til formĂĽl gennem tilskud til ikke produktionsfremmende investeringer i forbindelse med ryd-

ning af tilgroede arealer og forberedelse til afgrĂŚsning at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus

AFPUDSNING AF ALLE TYPER AREALER GrÌs-, stub-, majs-, skrup- og frøgrÌsmarker med ny Spearhead Multicut.

LILLE SKOVSGAARD • TLF. 40 87 76 24 Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

for naturtyper og arter pĂĽ de sĂŚrligt udpegede arealer inden for Natura 2000-omrĂĽderne.

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Nu kan der snart søges om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling. Kravet om antal deltagere er sat ned til fem.

Erhvervsrettet jordfordeling Der kan være fordele i at få samlet sit landbrugsareal. Hvis mindst fem landbrug slår sammen, så kan de i næste måned søge tilskud til jordfordeling. Landbrugsstyrelsen under Miljø og Fødevareministeriet har nedsat deltagerkravet fra 10 til fem. Jordfordeling kan give bedre driftsmuligheder. Fra 1. september til 15. november 2019 kan der i fællesskab med andre lodsejere søges om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling. Bekendtgørelsen har

været i offentlig høring i foråret, og på baggrund af høringssvarene, har Landbrugsstyrelsen ændret i det oprindelige udkast til bekendtgørelsen. De har foretaget følgende ændringer: - Reduceret kravet om deltagende lodsejere fra 10 til 5. Ansøgerne skal omfordele minimum 100 hektar mellem sig. - Nedsat kravet om reduceret køreafstand fra 1 km til 750 m. Ansøgerne skal i gennemsnit for hele projektet mindst have reduceret køreafstanden mellem are-

Landbrug Erhverv Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

- Udfærdigelse af ansøgning om tilsagn - Den matrikulære berigtigelse af den afsagte kendelse ved landinspektør - Udgifter til tinglysning samt gebyrer til Geodatastyrelsen Tilskuddet dækker maksimalt omkostninger indtil 3.500 kr. pr. omfordelt hektar. Det er en forudsætning, at de omkostninger, der er søgt om tilskud til, er afholdt af den enkelte

KØB TRÆPILLER I AUGUST KØB NU OG SPAR PENGE

✔ Vikarservice ✔ Haveservice

alerne og driftsbygningerne med 750 m. Hvad kan man få tilskud til? Tilskuddet dækker alle omkostninger direkte forbundet med jordfordelingen herunder bl.a.: - Administrationsomkostningerne for ledelsens arbejde i sammenslutningen Jordfordelingsplanlægning og berigtigelse - Afholdelse af møder med lodsejere

lodsejer før tilskuddet udbetales. Desuden skal Jordfordelingskommissionen have afsagt kendelse. Landbrugsstyrelsen udbetaler ikke forskud på tilskuddet. Der dækkes ikke udgifter til lodsejernes private rådgivning eller til lodsejernes egne finansieringsomkostninger. For at søge tilskud er det nødvendigt at danne en sammenslutning/forening. Der skal sendes én samlet ansøgning. Ansøgningen skal være modtaget hos Landbrugsstyrelsen senest 15. november 2019. I ansøgningen skal vedhæftes et eller flere kort, der viser, hvordan det forventes, at arealerne bliver omfordelt i projektet. Det er vigtigt, at man i ansøgningen fortæller, hvordan projektet har forbedringsmæssigt potentiale. Landbrugsstyrelsen opgør forbedringen som et gennemsnit af, hvor meget køreafstanden mellem arealerne og de driftsmæssige bygninger bliver reduceret for det samlede projekt. De måler afstanden fra de pågældende arealer og til de driftsbygninger, hvor lodsejerens landbrugskøretøjer er placeret eller hvor husdyrproduktionen foregår.

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

PRODUKTDATA:

Brændværdi: 5,3 kwh/kg Vand: 7 - 9% Aske: 0,5%

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

60 x 15 kg = 900 kg

1.995,-

PR. PALLE - AFHENTET

Søndag, 18. august 2019 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

GERMAN TRÆPILLER 6-8 MM 1 PALLE

Gudstjenester

3 PALLER

1.995,-

PR. PALLE - FRIT LEV.

5 PALLER

1.948,-

PR. PALLE - FRIT LEV.

Normalpris 2.295,- pr. palle (Frit lev. max 40 km.)

AALESTRUP

TØMMERHANDEL A/S Testrupvej 1 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 10 33

TILBUDDET GÆLDER INDTIL 31. AUGUST 2019

9.30 10.00 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen 11.00 ingen 19.30 ingen 9.00 ingen 9.30 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 17.00 ingen ingen 10.30 9.00 10.30 ingen 10.30 9.00 ingen ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen 10.30 ingen 9.00 19.00

Beregnet notering uge 33 Basis 30 kg. 433,34 (424,44) SPF+Myc 438,34 (429,44) SPF 442,34 (433,44) Økologi 725,93 (738,67) UK-tillæg 15,16 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,07 (6,02)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Det globale marked for svinekød er ude i rystelser De kendte dynamikker på det globale marked for grisekød er præget af alvorlige rystelser lige nu. Det skriver slagterikoncernen Danish Crown i en markedsberetning. Først blev der lukket for eksport fra Tyskland til Filippinerne, derefter lukkede Kina ned for import fra Canada, og senest har Kina besluttet at begrænse importen fra USA betragteligt. - Alt det her sker på et tidspunkt, hvor der er et relativt lavt udbud af grisekød globalt, men alligevel presser det priserne i store dele af Asien. Sælgere fra både Tyskland, Canada og nu USA er ude for at finde nye kunder, og det gør de med verdens ældste sælgerværktøj, nemlig lavere priser end konkurrenterne. Derfor ser vi et prispres på store og vigtige markeder som Japan, Sydkorea og Australien, men heldigvis er der kommet mere gang i Kina, så det mere end kompenserer for det, vi mister andre

LÆSERBREVE Al produktion sætter sine spor - også landbrugsproduktion. Al produktion skal reducere disse spor mest muligt også landbrugsproduktion. Men vi kan ikke undvære landbruget og dermed vores fødevarer - dvs. den mad, vi spiser hver dag. Dansk landbrug er blandt de allermest klima- og miljøvenlige i verden. Derfor skal vi ikke sende landbrugsproduktionen ud af landet, men vi skal arbejde på at gøre produktionen så miljø- og klimamæssigt korrekt som overhovedet muligt (landbruget har allerede reduceret CO2-belastningen markant de seneste 30 år). Anerkendte forskere siger nu, at det kræver effektiv dyrkning, hvis vi vil klimaet det bedste. Det handler først og fremmest om at øge effektiviteten, når vi produce-

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Presning af rundballer

Hø og halm. BILLIGT... Tlf. 26 16 65 37

Bogtryk/Offset

Tlf. 98 62 17 11

PRESNING af halm i bigballer

Bertel Bertelsen, Fandrup

Tlf. 20 27 20 88

Presning/Wrapning Det globale marked for svinekød er ude i alvorlige rystelser i øjeblikket.

af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ø 1,2 - 1,5 m.

ANDERS JAKOBSEN steder, fortæller Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown. I Europa er markedet også i bedring. Særligt markedet for skinker og forender løfter sig lige nu. Brystflæsk sælges godt, men til gengæld er de hjembragte

priser fra England under pres på grund af et større fald i kursen på det britiske pund. - Der er mange ting, der flytter sig lige nu. I dele af Europa har sommervarmen betydet mangel på slagteklare dyr, og helt som

Intensivt landbrug er klimavenligt Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken, skriver:

BLANDEDE

rer fødevarer. Der skal simpelthen større udbytte ud af landbrugsarealerne. Det betyder bæredygtigt intensiveret fødevareproduktion. På den måde bliver der også mere plads til natur og skov. Landbrugspolitikken skal baseres på denne viden, ikke på følelser og frygt. En langsigtet landbrugspolitik er den bedste garanti for en sådan bæredygtig udvikling. Hvis de danske politikere hvert år kan fastsætte nye politiske mål for blandt andet EU’s landbrugsstøtte og denne, som foreslået, bliver anvendt som redskab i klimapolitikken, vil det medføre stor usikkerhed for en bæredygtig fødevareproduktion. Landbrugsstøtten er ikke et brugbart redskab i de politiske klimakampe.

KØB OG SALG

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Teamleder Lone Albæk Simonsen kan fejre 25 års jubilæum.

25 års jubilæum Teamleder for Agri Nords Lønservice Lone Albæk Simonsen, Nibevej, Aars, kan fredag, 16. august fejre 25 års jubilæum i Agri Nord.

vanligt presser det priserne op, men priserne i markedet flytter sig ikke lige så hurtigt. Generelt set er udsigterne stadig positive, men uroen på verdensmarkedet har på få uger gjort udviklingen langt mere uforudsigelig, siger Lars Albertsen. Lone Albæk Simonsen har de sidste to år været teamleder for Lønservice. Før det var hun teamleder for økonomi-assistenterne i Aars i fem år og har også selv arbejdet som økonomiassistent i 18 år. Hun er oprindeligt uddannet kontorassistent hos Danalco i Aars og har sidenhen videreuddannet sig i Ø10, har taget en merkonom i regnskab og en MiniMBA i ledelse. Lone Albæk Simonsen har to børn på 10 og 14 år, hun tager gerne ud at rejse, og så er hun en ivrig løber. Lige nu træner hun til Berlin Maraton, hvor hun skal løbe sit maraton nr. 3. Jubilæet fejres internt med kollegaerne.

VORT LANDBOBLAD - når det skal være lokalt!

Mejetærskning/Presning • Mejetærskning med 30 fod. • Presning m. 2 bigballepressere m. ballevogn. • Levering af kosand m/ lastbil. • Kornkørsel med containerlastbil • Halm købes

Per Dalum 98 65 61 07 / 22 17 99 07 Hans 40 93 91 27 Kurt 22 44 33 99 Gert 20 12 98 22

Hvorvarp - 21 47 14 76

Spuling af dræn: Homburg spuler m. 450 m slange. Vand kan medtages. Marksprøjtning udføres: Amazone trailer-

sprøjte 24 m og 28 m, gps, enten med jeres plantebeskyttelse eller vi har det med til fast aftalt pris.

JENSMINDE LANDBRUG STAUN ● TLF. 20 25 55 64

HAlM

købes på MArken Til videresAlg! Presning af big- og minibigballer tilbydes. For tilbud ring: Fruerlund

Tlf. 20 83 85 68 STORBALLEPRESNING UDFØRES

Erling Hansen, Gundestrup Tlf. 40 87 58 73

Casper Krogh 20 48 44 42 • Presning af bigballer 120 x 120 med ballevogn. • Presning/wrapning af rundballer. • Til konkurrencedygtige priser. Presning af minibig med eller uden snitter. Kontakt Allan tlf. 40 71 82 00


Vort LandbobLad

NYHED.

Landbrugsnyt

Veldisponeret familievilla i Aars.

NYHED.

Aars

Villa, 1 fam. Blåmejsevej 21 På Blåmejsevej 21 centralt i Aars kan I overtage nøglerne og blive de nye, lykkelige ejere af denne etplansvilla på 136 m2 med en fordelagtig planløsning, som tilgodeser familielivet med separat forældreafsnit og børneafdeling samt to badeværelser. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.448.000 1.858

75.000 5.904/5.104

Bolig m2: 136 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Carport m2: Byggeår: 1976 Sag: 258V1900142 Energi:

809 47 C

Haverslev

Villa, 1 fam. Mølhøjvangen 4 Centralt i den hyggelige landsby Haverslev har I nu muligheden for at erhverve jer denne gedigne villa på Mølhøjvangen. Her får I hele fire værelser, køkken-alrum og stue samt to lækre badeværelser og en dejlig have. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Indbydende familievilla i hjertet af Aars. Aars

Villa, 1 fam. Solsortevej 10 Tag med os til hjertet af Aars, hvor vi udbyder denne moderniserede familievilla med tre værelser og mange indretningsmuligheder. Det charmerende spisekøkken tilstødes af stuen, og huset fuldendes med en hyggelig udestue med vue til haven. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.595.000 1.530

80.000 6.526/5.641

Bolig m2: 123 Værelser: 4 Byggeår: 1974 Sag: 258V1900101

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

NYHED. Charmerende byhus i Hornum.

Pæn etplansvilla i Haverslev.

861 28 15 E

danbolig Himmerland - Aars . Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · aars@danbolig.dk

1.798.000 2.221

90.000 7.335/6.392

Bolig m2: 145 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2005 Sag: 258V1900136 Energi:

Velkommen hos danbolig Himmerland. Er du på boligjagt? Kontakt os for en personlig snak om dine muligheder. Skal du enten købe eller sælge? Så tager vi gerne en uforpligtende snak om dine boligdrømme.

940

C

Hornum

Villa, 1 fam. Grønnegade 19 Nu får du muligheden for at erhverve dig dette charmerende byhus i Hornum, som desuden rummer et dejligt og ugeneret havemiljø. Hornum er en by som bl.a. byder på skole, daginstitution, indkøbsmuligheder og et aktivt foreningsliv. Derudover er der gode busforbindelser til Aars. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

698.000 1.137

35.000 2.894/2.498

Bolig m2: 120 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1920 Sag: 258V1900143 Energi:

749 32 E

Skøn og istandsat villa centralt i Aars. Aars

Villa, 1 fam. Nibevej 25 I Aars ligger denne skønne og istandsatte villa på 240 etagemeter fordelt over stueplan og en underetage med toilet, badeværelse, bryggers og fem disponible rum. Stueplan gemmer på et værelse og et åbent opholdsmiljø med stue og HTH-køkken i ét. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.395.000 1.761

120.000 9.768/8.446

Bolig m2: 120 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Kælder m2: Byggeår: 1942 Sag: 258V1800037 Energi:

710 120 C

Profile for Aars Avis

Vort Landboblad nr. 33 - 2019  

Vort Landboblad nr. 33 - 2019  

Profile for ugeavis
Advertisement