Page 1

125. ĂĽrgang - Nr. 9 - Onsdag den 28. februar 2018

Fem fokuspunkter forbedrer mÌlkekvaliteten Som landmand bør man optimere hygiejnen, og vÌre sikker pü at kunne levere den reneste mÌlk Hvis rengøringen ikke er optimal, er det umuligt at holde kimtallet lavt. Der opbygges belÌgninger (biofilm) i anlÌgget, isÌr i diverse kringelkroge. Disse belÌgninger frigiver bakterier til mÌlken og sü er det højere kimtal en realitet. Heldigvis kan man sikre en god rengøringsstandard ved at indarbejde fem simple rutiner, som blot skal huskes. Det viser sig nemlig, at der er fem omrüder i forhold til rengøring af malkeanlÌg og silotanke pü danske malkekvÌgsbedrifter, der typisk har glÌde af sÌrlig opmÌrksomhed.

1. Forskyl Spring ikke det lunkne forskyl over. Forskyllet betyder nemlig, at løstsiddende mÌlkerester fjernes med vandet, og der skal derfor ikke anvendes rengøringskemikalier til det. Bedste temperatur til forskyllet er 35 - 38oC. Bliver vandet for koldt, vil det ikke kunne fjerne fedtet, og bliver vandet for varmt, vil det brÌnde proteinerne fast pü overfladen, og de bliver dermed svÌrere at vaske af. Det kan I gøre: Tjek, at forskyllevandet er klart. Er det lidt mÌlket, er der stadig løstsiddende

mĂŚlkerester et sted i anlĂŚgget.

2. Tiden Rengøringstiden skal tilpasses, sü alle belÌgninger/hele biofilmen fjernes. AnlÌg er forskellige i størrelse og udformning, sü tiden vil variere fra anlÌg til anlÌg. Den forventede rengøringstid bør angives fra udstyrsproducenten. Det kan I gøre: Følg med i tankvagten, om rengøringstiden er som forventet. Et stopur kan ogsü müle rengøringstiden. Kig ogsü altid efter, om malkeanlÌgget rent faktisk ser rent ud - ogsü de hygiejnisk kritiske steder fx. unioner, udløb, rørevÌrk mv.

3. Temperaturen 80 procent af mÌlkekvalitetsrüdgivernes besøg om højt kimtal skyldes manglende varmt vand. Vandet skal vÌre sü varmt, at temperaturen i rengøringsprocessen er minimum 60 grafer i fem minutter ved returløbet ved cirkulationsvask. Det betyder, at fremløbstemperaturen pü rengøringsvÌsken skal vÌre min. 80 grader. Derudover er det vigtigt, at rengøringen afsluttes, inden temperaturen kommer under 42 gra-

Rengøringen af malkeanlÌg og silotank halter typisk pü bestemte steder. OptimÊr hygiejnen, og vÌr sikker pü at levere den reneste mÌlk, lyder rüdet fra SEGES.

der, ellers vil det smuds, der er opløst i rengøringsvÌsken, aflejres pü udstyrets overflader igen. Det kan I gøre: Følg med i tankvagten eller brug et termometer til at kontrollere, at ovenstüende overholdes Tjek varmtvandsforsyningen, hvis kimtallet stiger lige sü stille.

4. Rengøringsmiddel og - koncentration VÌlg et rengøringsmiddel, der er velegnet til at fjerne mÌlkerester/belÌgninger

af mÌlk og mÌlkesten. Der er mange mÌrker pü markedet, og jeres udstyrsleverandør vil kunne vejlede jer. Tjek ogsü, at alle dele af udstyret, dvs. samtlige pakninger, forskellige plastmaterialer og rustfrit stül, kan tüle rengøringsmidlet og koncentrationen - ogsü ved den høje rengøringstemperatur. Tjek derudover jÌvnligt, om der er rengøringsmiddel i dunken, og at der tilsÌttes den forventede mÌngde. Det kan I gøre:

Frit valg pü afhentningsdato Er du vant til at fü afhentet grise til slagtning hos Danish Crown pü en fast dag, eller vil du tilmelde i god tid, men have udskudt afhentningen, kan du nu frit vÌlge afhentningsdato, nür du tilmelder grise til CentralplanlÌgningen. Det krÌver blot, at du vÌlger dato, nür du tilmelder, fortÌller Vagner Bøge, der er direktør i Danish Crown Ejerservice. - Nür der tilmeldes grise, kan der vÌlges afhentningsdag i kalenderfunktionen, og det er vigtigt, at man benytter den, hvis man har ønsker til afhentningen, el-

Ejerservice CentralplanlĂŚgning giver mulighed for at vĂŚlge afhentningsdag frit. Du skal blot vĂŚlge dato, nĂĽr du tilmelder grisene.

ler hvis man tilmelder i god tid. Ellers kører tilmeldin-

gen efter fast procedure, siger han.

Derudover er det vigtigt, at tilmeldingerne kommer ind i systemet i ordentlig tid. - I den nye CentralplanlÌgning arbejder vi med transporten i hele landet, og det giver et større planlÌgningsarbejde. Derfor er det vigtigt, at vores andelshavere melder deres grise til efter vores regler, hvilket vil sige før klokken 13 og tre hverdage, før de skal afhentes. Det gør, at vi kan give den bedste service, siger Vagner Bøge. CentralplanlÌgningen er bygget op efter Danish Crowns kredse.

SÌt tuschmÌrker pü dunken/tønden, der indikerer det forventede forbrug af rengøringsmiddel i løbet af en eller to uger. Tjek, at niveauet er faldet som forventet. Tjek ogsü, at pumpeslangen ikke er tilstoppet.

5. Mekanisk behandling Ved rengøring med en børste er det børsten og dine krÌfter, der giver den mekaniske behandling. I lukket udstyr (rør, tanke mv.) er det vÌskeflowet mod

anlÌggets sider, der giver den mekaniske behandling. Det er overordentligt vigtigt, at den mekaniske behandling er tilpasset anlÌgget. Ved büde for høj og for lav mekanisk behandling vil rengøringseffekten forringes. En af forudsÌtningerne for effekt er, at rengøringsvandet kommer alle steder. Det betyder, at der for eksempel ikke mü vÌre blinde vinkler, skyggesider eller tilstoppede huller i cip-dysen. Den mekaniske behandling kan vÌre svÌr at eftervise - udover at du visuelt vurderer, at det bliver rent, og at du holder øje med kimtallet. Det kan I gøre: MalkeanlÌg: Tjek jÌvnligt, at vaskeautomaten gennemfører alle vaskeprocedurerne. Tjek ogsü forbruget af vand, rengørings- og desinfektionsmidler. KontrollÊr løbende, at malkeanlÌgget holdes rent. Tanke: I tanke skal der vÌre en god rindende vÌskefilm pü tankens overflade. VÌr derfor meget omhyggelig med projektering af mÌngden af det varme vand. VÌlges en ny cip-dyse, er det vigtigt at rüdgive sig med personer, der kan beregne den tilstrÌkkelige mÌngde til dysen.

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Spu

r/rør

kanale

gylle ling af

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Forsøg kan forbedre avl for fodereffektivitet Fodereffektivitet er den egenskab, der vægter højest i avlsmålet På Avlscenter Eskegaard lidt uden for Christiansfeld kører SEGES Svineproduktion netop nu et stort foderforbrugsforsøg. Normalt testes foderforbrug på hver enkelt avlskandidat på forsøgsstation Bøgildgård. Men forsøget skal afdække, om man kan udvikle nye statistiske modeller og værktøjer, som gør det muligt at måle avlskandidaters foderforbrug på stiniveau. Tidligere har det ikke været muligt på effektiv vis at anvende gruppeinformationer på foderforbrug i avlen.Derfor vil det være banebrydende, hvis det lykkes at udregne avlsværdier på den enkelte gris for foderforbrug på stiniveau. - Foder er en af de dyreste poster på budgettet for en slagtesvineproducent. Derfor vil en forbedret avlsfremgang for foderforbrug giver en mere bæredygtig svineproduktion med hensyn til både økonomi og miljø, forklarer Bjarne Nielsen, som er chefforsker

hos SEGES Svineproduktion, Avl & Genetik. - Vi ved, at det altid vil være bedst at måle fodereffektiviteten på den enkelte gris. Forsøget skal vise, hvor langt vi kan komme ved udelukkende at veje, hvor meget foder grisene i en sti samlet set æder, fortsætter han. En ny beregningsmodel kan bane vejen for en forbedret avlsfremgang ved blandt andet at kombinere foderforbrug, grisenes vægt tre gange i løbet af afprøvningen samt brug af genomisk selektion. - Foderet bliver automatisk vejet ud til hver enkelt sti. Grisene bliver vejet tre gange i den tid, de er i forsøg. Og hver gang kan vi se, hvor meget foder der er blevet spist i stien siden sidst. Den mængde sættes i forhold til de enkelte grises tilvækst for derved at komme med det bedste bud på fodereffektiviten hos de enkelte grise i stien, siger Bjarne Nielsen. De foreløbige resultater

Fodereffektivitet er den egenskab, der vægter højest i avlsmålet. Nyt forsøg skal afdække, om man kan afprøve avlskandidaters fodereffektivitet på stiniveau og herved øge avlsfremgangen for fodereffektivitet. Foto: Colourbox.dk.

fra projektet viser, at det er muligt at beregne individu-

elle avlsværdier for fodereffektivitet ud fra målinger på

hele stien. Det forudsætter, at vi kender slægtskabet af alle dyr i stien. Fremtidige undersøgelser skal vise, hvor meget avlsfremgang vi vinder ved også at inddrage information fra grisenes dna. - Måling af fodereffektiviteten på stiniveau vil være billigere end individafprøvninger af fodereffektiviteten. Det betyder konkret, at vi i fremtiden potentielt vil kunne teste fodereffektivitet på langt flere avlskandidater, og et større datagrundlag betyder større avlsfremgang, siger Bjarne Nielsen. Uanset resultatet vil der dog fortsat køres individafprøvning på Bøgildgård, fortæller Bjarne Nielsen, da det, alt andet lige, er mest præcist. Når forsøget afsluttes til efteråret 2018, skal data analyseres. Derefter skal det beregnes, hvor meget mere avlsfremgang, der præcist vil kunne opnås, inden der kan tages endelig beslutning om implementering i avlsprogrammet.

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Friland skruer op for markedsføringen af Frilandsgris i MENY-butikkerne med frilandmændene i front.

Mere Frilandsgris på MENY’en Alle frilandmænd, der leverer Frilandsgris, er blevet portrætteret både på skrift og foto, og disse portrætter skal nu tages i brug, når Friland giver markedsføringen et ekstra nøk op i supermarkedskæden MENY. Her vil kunder blive mødt med billeder af landmand, fakta om griselivet og inspirationshæfter, når de rækker ud efter Frilandsgris, ligesom portrætterne også vil blive brugt

på supermarkedskædens online platforme. - Vi oplever mere og mere, at kødets historie fra jord til bord fylder hos forbrugerne, og derfor har vi lavet det her portræt af alle vores leverandører af Frilandsgris, så salget bakkes op med fortællinger om det gode griseliv en Frilandsgris har, siger concept manager i Friland Maibritt Bisgaard. Udover materialerne

i butikken bliver Friland også mere synlig både digitalt og i byrummet. - Samtidig med kampagnen i butikkerne kører, laver vi en række kampagner gennem Facebook, radio og også på busskure, så Friland kommer til at være helt i front af hjernen, når forbrugerne står ved køledisken og skal tage valget, siger Maibritt Bisgaard. Kampagnen kommer til at køre i ugerne 9-12.

Gudstjenester Søndag d. 4. marts 2018 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

10.00 10.00 ingen ingen 9.30 ingen 11.00 ingen 19.30 ingen 19.30 ingen 10.30 ingen 9.30 9.30 11.00 ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 9.30 ingen 14.00 ingen 10.30 9.00 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 9.00 ingen ingen 9.00 ingen ingen ingen ingen 9.00 10.00

Beregnet notering uge 9 Basis, 30 kg. 355,59 (346,79). SPF+Myc 360,59 (351,79). SPF 364,59 (355,79). Økologi 932,40 (923,59). UK-tillæg 12,04. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,26 (5,20) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

20 landmænd bliver præcisionspiloter Skal være med til at ­udvikle præcisionslandbrug som dyrkningsform

2017 var et godt år for danske mælkeproducenter, der fik høvlet af på gælden, men der skal fortsat arbejdes benhårdt på at forbedre produktiviteten på kvægbedrifterne. Sådan sagde formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund i sin beretning til op mod 2300 deltagere på Kvægkongres 2018. (Foto: Colourbox.dk.)

Kvægproducenter skal arbejde benhårdt 2017 var et godt år, men der skal fortsat arbejdes hårdt i kvægbranchen

- Vi skaber selv vores fremtid. Sådan sluttede Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, sin beretning på Kvægkongres 2018 i Herning. For på trods af at 2017 har været et godt år for kvægproducenterne, hvor det gennemsnitlige driftsresultat steg med 1,5 millioner i forhold til 2016, og rigtig mange mælkeproducenter fik høvlet af på gælden, så er 21 procent af mælkeproduktionen stadigvæk på økonomisk truede bedrifter. - Vi har flyttet meget i den rigtige retning, men vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal selv være forandringsskabende. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarers nye strategi for dansk kvægproduktion sat som

mål at sænke fremstillingsprisen på kalvekød, foder og mælk. En høj mælkeydelse og høj udnyttelse af foderet, giver høj energiudnyttelse og høj kvælstofudnyttelse, hvilket er forudsætning for lav klimabelastning og lav ammoniakudledning, sagde Christian Lund. Han opfordrede også til mere fællesskab på tværs i kvægklyngen. - Jeg tror, det er vigtigt at gøre hinanden bedre, selvom vi er forskellige. Er man slagtekalveproducent, kødkvægavler, økolog eller almindelig mælkeproducent, så er det nødvendigt, at vi har en fælles kvægklynge, så vi kan konkurrere og være konkurrencedygtige på det globale marked. Det er vigtigt, at vi taler hinanden op, for det er vores fællesskab der skaber forretning. Vi skal sammen fortælle om stoltheden ved vores produktion, og hvad den bidrager til for det danske samfund, sagde Christian Lund. Netop vigtigheden i en tættere dialog med forbrugerne, kom Gitte Grønbæk, sektorchef i Landbrug & Fødevarer, Kvæg, og Christian Lund også ind på deres beretning. - Den måske vigtigste strategiske udfordring, som mange af jer har peget på, er at vi har behov for at komme i tættere og mere direkte dialog med befolk-

ningen. Flere og flere mennesker bor i byerne. De vil gerne vide, hvor deres mad kommer fra, om den er sikker at spise, og hvordan den er produceret. Vi har brugt mange ressourcer på at forsøge at ændre tonen og indholdet i undervisningsmateriale om dyrevelfærd til folkeskolen. Men der er også brug for, at vi åbner mere op ved for eksempel at invitere skoleelever ind i stalden eller bruge de sociale medier til at komme i kontakt med forbrugerne, sagde Gitte Grønbæk. Til gengæld lovede både formand og sektorchef, at Landbrug & Fødevarer fortsætter med at kæmpe for bedre rammevilkår for landmændene. For eksempel i forhold til kravene om reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder. - Nogle landmænd og deres familier rammes helt urimeligt af kravene til reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder. Som reglerne er nu, skal de på sigt reducere deres produktion med store økonomiske tab til følge. Vi må anbefale, at ministeren går ind i denne sag og enten yder fuld kompensation eller varig dispensation til husdyrholdet. For det er helt urimelige erhvervsvilkår, at man kan blive udsat for at skulle afvikle uden erstatning, sagde Christian Lund.

20 landmænd bliver pionerer inden for præcisionslandbrug og får som de første færre miljøkrav, fordi de bruger data og ny teknologi til at gøde efter. Landmændene skal nemlig være med til at udvikle og forme fremtidens miljøregulering og måde at drive landbrug på til gavn for miljøet og landmandens bundlinje. - Vi er utrolig glade for den store interesse, som erhvervet har vist for denne nye måde at finde løsninger på. Det er banebrydende for os at invitere erhvervet helt ind i maskinrummet og hjælpe os med at udvikle fremtidens miljøregulering. Det er helt sikkert en arbejdsmetode, vi som styrelse vil arbejde meget mere ud fra i fremtiden, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Jacob Nielsen. I alt har 47 landmænd søgt om at være med i Landbrugsstyrelsens pilotprojektordning. Styrelsen har udvalgt de 20 bedrifter ud fra kriterier, der var fastsat på forhånd. Det drejer sig blandt andet om andelen af arealer med korn og raps, og om landmændene har ny teknologi til rådighed. Derudover har styrelsen også sigtet efter, at bedrifterne skal være spredt ud over hele landet. Bedrifternes størrelse varierer fra 100 hektar til 2.000 hektar, og de beskæftiger sig med svine-, kvægproduktion samt planteavl. Kasper Thing er en af de 20 landmænd, som deltager i pilotprojektordningen. Han bor i Klokkerholm i Nordjylland og har slagtesvin og 210 hektar med planteavl. - Jeg vil gerne blive klogere på præcisionslandbrug

Landbrugsstyrelsen har udvalgt 20 landmænd, der skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give god miljøeffekt, mere fleksible miljøkrav til landmanden og penge på bundlinjen. (Foto: Colourbox.dk.)

i praksis og ser det som en mulighed for at få læring til egen bedrift og få en bedre bundlinje ved at optimere min markdrift. Samtidig er jeg glad for at få mulighed for at vise, hvad vi som landmænd kan bidrage med af miljømæssige virkemidler, siger Kasper Thing. Nu skal de 20 præcisionspiloter i gang med at fastlægge kvælstofbehovet for hver enkelt mark og lægge en detaljeret gødningsplan. Den skal de bruge for at

kunne udbringe den præcise mængde gødning, som afgrøderne har behov for. Hverken mere eller mindre. Det gavner miljøet, at markerne ikke får mere gødning, end afgrøderne kan optage, og landmanden skal ikke bruge penge på unødvendig gødning. Pilotprojektordningen kører over en toårig periode, hvorefter Landbrugsstyrelsen vil evaluere på projektet og forhåbentlig kunne bruge erfaringerne i den målrettede regulering.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

BLANDEDE Sælges: • Gummigedsarbejde udføres • Træer og rødder kan optages helt eller delvist • Jordkørsel med traktor og vogn • Hø sælges • Flydelag på Gylletanke etableres med udspredning af halmmed strømaskine, evt. i stalde. Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03 - 22 20 39 04


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Arla kom rigtig godt id af 2017, hvor mejerikoncernen både øgede sin omsætning og indtjening.

Stærk omsætningsvækst i Arla drevet af brands, international vækst og innovation Den danske landmandsejede mejerigigant kom ud af 2017 med en høj vækst En stærk præstation af Arla Foods’ globale brands, internationale markeder og ingrediensforretning sikrede et år med høj vækst i 2017. Det landmandsejede mejeri leverede en stigning på 27,4 procent i mælkeprisen til andelshaverne og et nettoresultat på 2,8 procent af omsætningen, hvilket er inden for målsætningen. Dette blev opnået i endnu et volatilt år på det globale mejerimarked kendetegnet ved markante ændringer i markedspriserne, hvilket understøttede en stigning i salgspriserne på en milliard euro. Et af fokuspunkterne i Arla Foods’ Good Growth 2020-strategi er at imødekomme en stigende efterspørgsel fra forbrugere over hele verden efter mejeriprodukter som en del af en sundere og mere naturlig livsstil. Arla® varemærket, som er på forkant med denne udvikling, oplevede store fremskridt på mange markeder, godt hjulpet af lancering af økologiske produkter i Mellemøsten, lancering af flødeost i USA og stor efterspørgsel efter Arlas innovative skyr- og proteinprodukter i Europa. - I 2017 leverede vi et solidt resultat takket være en god balance mellem brands, kategorier og markeder, som øger væksten i vores virksomhed. Men vigtigst af alt gav det os mulighed for at udbetale en betydeligt højere mælkepris til vores andelshavere og styrke

vores balance, så vi kan foretage væsentlige investeringer i 2018, siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh. Væksten i brandede produkter er fortsat af afgørende betydning for Arla, fordi det hjælper med at udligne volatiliteten på markedet og i råvarepriserne, hvilket har en endnu større indvirkning på ikke-brandede produkter. I 2017 øgede Arla Foods sin andel af brandede produkter til 44,6 procent – tæt på den langsigtede ambition i Good Growth 2020-strategien på 45 procent.

Fremgang for skyr Det har gjort det muligt for Arla® varemærket at drage fordel af den stigende efterspørgsel efter mejeriprodukter fra forbrugere verden over. Stor fremgang for Arla® skyr på mange markeder er et eksempel på denne udvikling, hvor især salget på det tyske marked er imponerende med en omsætningsvækst på 94 procent. Et andet eksempel er Arla® proteindrikke, som blev lanceret på seks nye markeder i 2017 og nu fås på 14 markeder verden over. Internationalt blev den brandede vækst i USA drevet af lanceringer af flødeost, mens Arlas brandede økologiske mælk blev lanceret i Mellemøsten. Arlas strategiske brands har alle klaret sig godt i 2017, hovedsagelig drevet af højere salgspriser og en volumen-

drevet omsætningsvækst for strategiske brandprodukter på 3,0 procent: - Arla® varemærkets omsætning steg med 10,1 procent, hvoraf 3,4 procent var drevet af større volumen - Lurpak® omsætningen steg med 8,3 procent trods en negativ vækst i volumen på -2,7 procent - Castello® omsætningen steg med 3,1 procent, heraf 2,7 procent drevet af større volumen - Puck® omsætningen steg med 6,8 procent, heraf 4,4 procent drevet af større volumen Geografisk spredning - Vores fortsatte vækst på internationale markeder ydede et stort bidrag til koncernens omsætning i 2017, som steg med 8,1 procent til 10,3 mia. EUR sammenlignet med 9,6 mia. EUR i 2016. Mens vækst i de strategiske brands har drevet lønsomheden, har spredningen i den geografiske sammensætning af markeder også bidraget til det økonomiske resultat, siger Arla Foods’ CFO, Natalie Knight.

Gode resultater Forretningsenheden International, der udgør 16 procent af Arla Foods’ samlede koncernomsætning, leverede gode resultater i hele 2017. Arlas internationale salg til kunder inden for detailhandel og foodservice leverede en stigning på 13,2 procent i omsætningen og opnåede det bedste resultat nogensinde med 1.616 mil-

Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh glæder sig over, at Arla i 2017 kunne øge mælkeprisen med 27,4 procent, hvilket giver koncernens landmænd mulighed for at lave nogle nødvendige, langsigtede investeringer.

lioner euro. Den stigende globale efterspørgsel efter mejeriprodukter skaber vækstmuligheder, hvor Arlas internationale prioriteter inkluderer: - Voksende efterspørgsel efter mejeriprodukter i Afrika syd for Sahara, hvor den disponible indkomst er stigende, og der efterspørges mere næringsrige fødevarer - Ny efterspørgsel efter økologiske produkter i Mellemøsten, hvor oprindelse, sporbarhed og kvalitet er altafgørende faktorer - Væksten i Foodservicesektoren i Kina, hvor tilliden til Arlas europæiske andelshavere og praksis i forsyningskæden er afgørende for tilliden i en befolkning, der hastigt skifter spisevaner med større efterspørgsel efter on-the-goprodukter Som Arlas største kommercielle marked viste Europa solide resultater i

2017 med en stigning i den samlede omsætning på 3,9 procent til 6.568 millioner euro. Dette afspejler et mere langsigtet opsving i efterspørgslen efter naturligt fedtholdige mejeriprodukter som smør og ost samt tendensen med efterspørgsel på proteinrige produkter. Arla Foods har fortsat en stærk økonomisk position med en gearing på 2,6, hvilket er pænt under forretningens mål på 2,8 - 3,4, og en soliditet på 36 procent. For Arla Foods Ingredients, et af Arlas 100 procent ejede datterselskaber, var 2017 endnu et stærkt år med en betydelig vækst på top- og bundlinjen drevet af innovation i proteinprodukterne, som er virksomhedens speciale. Som global leder inden for vallebaserede ingredienser forsyner Arla Foods Ingredients en bred vifte af kategorier lige fra bageriprodukter, drikkevarer, mejeriprodukter til is, børneog sportsernæring. Med salg i over 90 lande steg omsætningen med 19,6 procent til 651 millioner euro, godt hjulpet af et større salg af Arlas B2B mælkepulver Infant Milk Formula samt en stærk vækst i priser og volumen i segmentet for værdiforædlet protein. Arla Foods’ koncernstrategi Good Growth 2020 er fortsat nøglen til at opfylde forventningerne til 2018. Investeringsplanen på 527 millioner euro, der blev

annonceret for nylig, vil styrke væksten i brandede produkter og den internationale vækst med større investeringer i innovativ teknologi samt ny, udvidet og forbedret produktionskapacitet for at muliggøre dette. Strategiske vækstmarkeder som Mellemøsten og Nordafrika, Kina, Sydøstasien, Afrika syd for Sahara og USA skal fortsat være i fokus i 2018.

Forventninger til 2018 Omsætningen i 2018 forventes at ligge på et tilsvarende niveau på 10-10,5 milliarder euro som følge af stigende mælkemængder og en bedre produktsammensætning. Arla Foods sigter fortsat mod en nettoresultatandel for 2018 i intervallet 2,8-3,2 procent af omsætningen, men forventer, at sæsonudsving vil have en stor indvirkning på halvårsresultatet for 2018, som ventes at ligge under det årlige mål. - Der venter os et marked, som er endnu mere forbrugerdrevet, og hvor det er vigtigere end nogensinde før at inddrage hele værdikæden og anlægge en helhedsorienteret, ansvarlig tilgang. Vi skal som et landmandsejet mejeri opfylde disse krav ved at være transparente og udnytte de værktøjer, vi har til rådighed via kvalitetsprogrammet Arlagården®, til at bringe forbrugerne og kunderne tættere på Arla, siger Peder Tuborgh.


VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2018

AGRO

NORD 2 018 HUSK Dyrskuesæsonen skydes i gang i Aars 7. MARTS

2018

Messecenter Vesthimmerland danner 7. marts ramme om Agro Nord En totalt udsolgt messe med langt over 100 forskellige maskinudstillere og stor opbakning fra tilmeldte dyr tegner godt for Agro Nord, der afvikles i et samarbejde imellem Messecenter Vesthimmerland og A/S Nordjysk Agrocenter. Onsdag 7. marts afholder Messecenter Vesthimmerland og A/S Nordjysk Agrocenter det traditionsrige dyrskue Agro Nord, der er en fagmesse primært rettet imod mælkeproducenter. Agro Nord skyder traditionen tro den danske dyrskuesæson i gang meget passende, da skuet sammen med Kimbrerskuet, som løber af stablen samme sted, er Danmarks eneste indendørs skuer. - Vi oplever stor interesse blandt alle vores maskinudstillere til at udstille på Agro Nord, siger direktør for Messecenter Vesthimmerland, Brian Otte. - Siden sidste år har vi taget en ny messehal i

7. marts løber det traditionsrige Agro Nord af stablen i Messecenter Vesthimmerland.

brug. Den nye hal er både større og bedre end den gamle hal, og det betyder både flere stande med udstillere, bedre faciliteter for publikum ved ringen og bedre faciliteter for vores udstillere i almindelighed, fortsætter han. Messen er en fagmesse, der afholdes i et samarbejde imellem Messecenter Vesthimmerland og Nordjysk Agrocenter. Det er alene malkekvæg og kødkvæg, som udstilles på dyrskuet, så derfor henvender dyrskuet sig primært til mælkeproducenterne. Der er ikke så mange af denne type dyrskuer i landet, som primært henvender sig til mælkeproducenter, så derfor tiltrækker messen professionelle landmænd fra store dele af landet. - Vi forventer et besøgstal på 5.000 gæster på denne ene dag, som dyrskuet varer, så der bliver fyldt godt op i vores messehaller, siger Brian Otte.

Mød LMO Superstars på AgroNord-messen 7. marts i Aars AGRO NORD 2018

Det tager kun 5 minutter… men vi vil så gerne ha’, at du blivere lidt rigere!

SE LMO SUPERSTARS HER:

LMO Aars har i år et spændende tema, hvor du har mulighed for at booke tid med en stjernerådgiver inden for kvæg, økologi, planteavl og økonomi. Du kan forberede dig hjemmefra og finde ud af, hvem du vil snakke med, og hvad du vil vide mere om. - Er det spørgsmål til optimering af din forretning? - Er det mere fagspecifikt om fodring og management? - Er der muligheder i omlægning til økologi?

Fødselsdagstilbud! I anledningen af LMOs 10 års fødselsdag udloddes tre gratis LMO Skattetjek på messen. Derudover har du mulighed for at få en rabatkupon med hjem med 20% rabat på LMO Skattetjek - så kig forbi vores stand.

Kontakt Louise Pedersen & book hvem du vil snakke med

TELEFON 2246 0028

Mød os på stand nr. 914 - ved siden af Dyrlægerne Himmerland Kvæg


HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2018 7. MARTS

Det er ikke usædvanligt, at mælkeproducenter via optimeringer kan forbedre dækningsbidraget pr. ko med op til 5.000 kroner. Det oplever KvægXperten, når de laver KvægTjek.

KvægXperten stiller skarpt på Kvægtjek på Agro Nord

AGRO

2NORD 018

- Den viser, hvilke områder man kan forbedre, og den sætter kroner og ører på, hvor meget ændringer på de forskellige områder kan give, fortæller rådgiveren. Når analysen er klar, følges den op af et besøg på bedriften. Her vurderes det, hvilke optimeringer, det er muligt at lave ud fra rammerne på bedriften. KvægXperten oplever, at det især er indenfor fodring, sundhed og reproduktion, at der er mange penge at hente. - Det handler om at give køerne nøjagtig det foder, de har behov for. Hverken mere eller mindre. Indenfor reproduktion er nøgleordet systematik, og i forhold til sundhed er det vigtigt at have en høj pasningskvalitet, siger Jørgen Aagreen,

2018

der gerne uddyber forbedringsmulighederne ved et besøg. KvægXperten, der ejes af Agri Nord, LandboThy og Landbo Limfjord, stiller skarpt på KvægTjek på årets udgave af Agro Nord. Der vil være et godt messetilbud, hvor man sparer penge på et Kvægtjek - hvis man vil tage udfordringen op med at få gennemgået sine forbedringsmuligheder. Der vil også være mulighed for at vinde et KvægTjek i konkurrencen på standen. KvægXperten glæder sig til at tage imod mælkeproducenterne og udfordre dem - både i forhold til konkurrencen, men også i forhold til mulighederne for at forbedre resultaterne.

Landmænd kan ofte tjene op til 5.000 kroner pr. ko Det er mere reglen end undtagelsen, at KvægXperten finder indsatsområder, der kan spare mælkeproducen-

ten for rigtig mange penge. Det viser de KvægTjek, som rådgiverne udfører. - Vi finder ofte helt op til

MØD MIG PÅ

STAND

709

5.000 kroner i dækningsbidrag pr. ko, fortæller kvægrådgiver Jørgen Aagreen, KvægXperten. Et

KOM FORBI OG FÅ EN SNAK OM DIT NYE HEGN TIL DINE DYR!

KvægTjek er en analyse, der laves på baggrund af oplysninger i DMS-registret og bedriftens målsætning.

Agri Nord vil igen i år være repræsenteret på en stand på Agro Nord.

BESØG OS PÅ

STAND 315

MØD DANISH AGRO PÅ AGRONORD ONSDAG DEN 7. MARTS 2018 MESSECENTER VESTHIMMERLAND I AARS, STAND 315 Vi står klar med kaffe og kringle og en god snak om, hvad vi kan gøre for dig. Hør bl.a. om:

• Nyt kvæg- og kalvefoderprogram: Både konventionel, økologisk og non-GMO foder - Få hjælp til valg af kraftfoder og foderplaner. - Non-GMO valset start kalvefoder.

• Nyhed: Primeline Sortiment - Enkle blandinger med 2-3 råvarer.

• Nyhed: Danish FreshCow til nykælvere • GreenLine 2018: Indkøbsklub på planteværn • Energi: Høj kvalitet og god rådgivning • Særlige dyrskuetilbud: Gælder kun den 7. marts 2018 - Vi giver dyrskuerabat på blandt andet plastik og mælkeerstatning.

Vrå: 8887 4700 Gøttrup: 8887 4706 Tårs: 8887 4701 Haubro: 8887 4703 Dronninglund: 8887 4702 Gistrup: 8887 4704

Alt i hegn  Rådgivning  Salg  Opsætning

danishagro.dk


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Agro Nord 2018 Al se riøs rådgi vning start er i gumm istøvl er!

Vi ser køer i gummistøvler, laver VideoAnalyse og rådgiver udfra forandringer, der kan forbedre dit nulpunkt.

Mød LandboNord på STAND 715

Ring 9624 2424


HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2018 7. MARTS

Agro Nord er vigtig for LMO

AGRO

2NORD 018 2018

Man kan møde rådgivere og eksperter på dyrskuet i Aars Når Agro Nord løber af stablen 7. marts, bliver det med det bedste avlsmateriale indenfor dansk og udenlandsk kvægavl. Agro Nord er et skue med masser af kvæg, bedømmelse af afkomsgrupper og elitekøer af de fire danske malkeracer. Som en landets førende rådgivningsvirksomheder i dansk landbrug deltager LMO igen i år med et team af rådgivere og eksperter, som giver deres bud på udviklingen og fremtiden i dansk kvægproduktion.

- Agronord samler kvægavlere i alle aldre, og er derfor oplagt til en uformel snak om de aktuelle udfordringer, som landmændene oplever hjemme på bedrifterne. Mælkeproducenterne bliver nu igen presset på mælkeprisen, og det vil øge behovet for at identificere indsatsområder på bedrifterne. Når LMO møder op i fællesskab har gæsterne samtidig mulighed for at blive inspireret bredere og møde andre faggrupper, som kan understøtte bundlinjen i deres virksomhed,

siger Mie Riis, der er kvægkonsulent i LMO. Agro Nord præsenterer det sidste nye i staldbyggeri, inventar og alt andet indenfor maskiner og tekniske hjælpemidler. Det faglige højdepunkt på Agro Nord 2018 bliver eftermiddagens udvælgelse af Miss Agro Nord 2018 og reserve championen. LMO stiller med et hold af rådgivere, der i løbet af dagen præsenterer en række indlæg. I år vil der blandt andet være fokus på omlægning til økologi og økologisk foderplanlægning.

Derudover er ledelse, økonomi og strategi vigtige fokusområder, som ifølge Thomas Abildgaard Rasmussen, der er afdelingsleder i LMO Aars, fylder rigtig meget i kvægavlernes hverdag. - Landmændene efterspørger hele tiden nye muligheder og løsninger, der kan optimere deres produktion. Her kan vi hjælpe med at se tværfagligt på bedriften. Hvad kan der gøres i marken eller i stalden? Eller har vi nye, teknologiske muligheder der kan optimere

Vi glæder os til at se dig på Agro Nord 2018

Thomas Abildgaard Rasmussen, der er afdelingsleder i LMO Aars, ser frem til Agro Nord i Messecenter Vesthimmerland.

Mie Riis, der er kvægkonsulent i LMO, glæder sig til at få en god fagsnak med landmændene på Agro Nord.

hverdagen for landmanden? På Agro Nord har vi rådgivere med fra alle fagområder, så vi kan nå hele vejen rundt om bedriften, understreger afdelingslederen. På messen vil LMO Aars være at finde ved siden af Dyrlægerne Himmerland Kvæg, der har indgået et samarbejde med rådgivningsvirksomheden. - Vi vil gerne lave et samarbejde, der giver værdi for landmanden, hvor alle har

adgang til de samme informationer, så dyrlæge ikke siger et og kvægrådgiver noget andet. Et samarbejde hvor man får lejlighed til at høre, hvordan den anden part anskuer problemstillingen, så det forhåbentlig kan give bedre grundlag for effektive og økonomisk fordelagtige handlingsplaner, siger Ninna Westphael, Adm. direktør i Dyrlægerne Himmerland Kvæg.

Miljøstyrelsen skal se på naturfredning Dit private grovvareselskab - tradition for en god handel…

• Grovvarer, foder og råvarer • Mineraler, mælkeerstatninger m.m. • Gødning, sædekorn og græsfrø • Køb af dit korn • Energi og olie Kig indenfor • Økologi - der er kaffe o g rundstykker...

Elmer Krusborg Mobil 2527 7364

Kristoffer Nielsen Mobil 2527 7380

Der er rejst kritik af Miljøstyrelsens opgørelse af de forskellige typer naturfredninger i Danmark, som findes indenfor International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) definitioner. Den seneste opgørelse er fra 2010 og bruges i officielle indberetninger til FN og EU om biodiversitetens tilstand i Danmark. Miljøstyrelsens kategorisering af danske naturfredninger kritiseres for ikke at stemme med overens med IUCN’s internationale definitioner og kategorier af beskyttede områder. Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger: - Jeg har bedt Miljøstyrelsen om at gennemgå Danmarks naturfredninger i dialog med den internationale naturbevaringsorganisation IUCN, så vi er sikre på, at opgørelsen, der

...din lokale maskinleverandør finder du i NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300 POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt Miljøstyrelsen gennemgå de danske naturfredninger, inden Danmark igen skal rapportere til internationale fora om fredningerne.

blev lavet i 2010, er korrekt, inden Danmark igen skal rapportere til internationale fora om fredningerne.


VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2018

AGRO

2NORD 018

HUSK 7. MARTS 2018 Naturplaner truer med at lukke en stribe landbrug Aalborg Kommunes Natura2000-planer kan drive lokale landbrug mod konkurs Aalborg Kommune besluttede i mandags at udvide en række Natura2000-områder blandt andet langs Binderup Å og ved Halkær Bredning. Hvis de planer bliver til virkelighed, kan det få fatale konsekvenser for fem til 10 landbrug, der ligger tæt ved de nye naturområder. Naturen bliver hævet til den skrappeste beskyttelseskategori, Kategori 1, ved denne beslutning, og det giver landbrugene så strenge restriktioner i forhold til ammoniaknedfald,

at de skal reducere deres husdyrhold. Det er nu op til miljø- og fødevareministeriet at vurdere, om planerne skal gennemføres. Udpegningerne kommer på baggrund af en høring udsendt af miljø- og fødevareministeriet. En høring, kommunen, ifølge Agri Nord, har misforstået. - Der er tale om, at kommunen skal regulere grænserne – ikke udpege helt nye områder, hvor der ikke er Natura2000 i forvejen, og desuden står der højt og ty-

deligt i styrelsens kriterier, at reguleringerne ikke må have indflydelse på husdyrbrugenes regulering, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen. Han er overbevist om, at kommunen ikke kender konsekvenserne af deres udpegninger. - De her planer efterlader de berørte landmænd til en usikker fremtid, siger han. En af de landmænd, der bliver ramt af naturplanerne, er mælkeproducent Kjeld Skov Villadsen i Bislev ved Nibe.

Himmerlands Vikarservice – landbrugets egen samarbejdspartner Kjeld Villadsen fra Bislev ved Nibe er en af de landmænd, der kan blive tvunget til at dreje nøglen om, hvis Aalborg Kommune fører sine Natura2000-planer ud i livet.

VIKARARBEJDE SPALTERILNING LIFTARBEJDE HAVEARBEJDE Hjortkjærsvej 30 • DK-9600 Aars Telefon 9998 9740

www.himmerlandsvikarservice.dk

Han har en ejendom med godkendelse til 336 køer, og hvis kommunens planer bliver en realitet, må han tømme den ene af sine to stalde. - Hvis det sker, ryger hele det økonomiske grundlag for bedriften. Så kan jeg ikke afdrage mine lån, og det betyder, at jeg vil gå konkurs, siger Kjeld Villadsen. Han har opgjort værdiforringelsen til et tocifret millionbeløb. Blandt andet bliver staldene værdiløse, og jordens værdi reduceres kraftigt, når den alene anvendes til planteavl. Det vil desuden være umuligt at sælge ejendommen uden at få en kæmpe gæld. Kjeld Villadsen oplever, at kommunen er ligeglad med de konsekvenser naturplanen vil få for ham og hans kollegaer. - Jeg oplever helt klart, at naturen har førsteprioritet

Nye/brugte min. 8 mm. 435/50x19,5 passer også til 445/45x19,5

Pris incl. montering (Så længe lager haves)

for landbrugets produktionsmuligheder, men blot var et tiltag, der skulle beskytte værdifuld natur. - Det var der ingen landmænd, der var imod, og vi gik positivt ind i arbejdet og projekterne, siger Carl Christian Pedersen. Han understreger, at hensigterne med udpegning af Natura2000-områder aldrig har været, at de skulle give restriktioner til de omkringliggende landbrug. Men i 2011 bliver husdyrlovgivningen omkring Natura2000-arealerne skærpet, og områderne fik pludselig indflydelse på produktionsmulighederne. Nu strammer kommunen skruen yderligere, og omkring Binderup Å og Halkær Bredning står nu fem-10 landbrug overfor en usikker fremtid og muligvis konkurser på grund af Natura2000.

SÆLG DINE DYR GENNEM

Dæk til foDervogn

1.200,- excl. moms

frem for de arbejdspladser, jeg skaber med min bedrift. Der er fire medarbejdere på gården, og vi generer arbejdspladser både på maskinstationen, hos smeden og elektrikeren og ved rådgivningsselskaberne, siger han. Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, er mildest talt ikke imponeret over kommunens ageren i forhold til naturudpegningerne. - Kommunens planer er alt for vidtgående, og vil kommunen gennemtrumfe deres planer, så er der tale om ekspropriation. Det efterlader kun en mulighed: erstatning af tabte værdier og produktionsmuligheder, siger formanden. Da de første Natura2000planer blev lanceret tilbage i 90’erne blev det igen og igen understreget, at det ikke ville få konsekvenser

Point S Aars Markedsvej 15 9600 Aars Tlf. 98 62 10 69


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

DIT

VI SES PÅ “AGRO NORD”

&

R

CENTE

Sønderport 137 • 9670 Løgstør • Tlf. 98 67 17 33 • Mobil: 20 41 17 33

www.midtfjordagro.dk

2018

Onsdag den 7. marts 2018:

AGRO NORD 2018

18

0 2 S T R A M . 7 N E ONSDAG D

Program: 09.30 Agro Nord Malkekvæg åbner. 10.00 Bedømmelse af 1. kalvs køer efter DH. 11.15 Præsentation af afkomsgrupper. Præsentationen afsluttes med udpegning af bedste ko fra afkomsgrupperne samt bedste 1. kalvs ko DH. 12.15 Officiel åbning af Agro Nord ved formand Oluf Bøgh, Stenild. 12.15 Bedømmelse af besætningsgrupper. 13.15 Bedømmelse af køer. Først bedømmes racernes yngste køer, og der sluttes af med de ældste køer. Racerne bedømmes på skift i én ring. 15.30 Udpegning af modelkøer. For racer med mere end 30 køer udpeges bedste 1. kalvs ko, bedste 2. kalvs ko og bedste ældre ko. For racer med mindre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedste ældre ko. 16.00 Udpegning af ”Miss Agro Nord 2018”. og ”Reserve Champion” blandt alle malkeracers modelkøer. 16.15 Bedømmelse af kvier. 16.45 Mønstringskonkurrence. 17.15 Bedømmelse af kødkvæg 19.30 Auktion. 21.00 Dyrene må forlade skuet. 22.00 Agro Nord 2018 lukker. (Der tages forbehold for ændringer i programmet)


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

3 FLOTTE PRODUKTIONSEJENDOMME I FULD DRIFT. SÆLGES PGA. EJERE GÅR PÅ PENSION. Velholdte og nyere stalde

Velbeliggende ejendom

Meget harmonisk økologisk kvægejendom Sagsnr. L85138

Økologisk kvægejendom i Himmerland Sagsnr. L85135

Gundestrupvej 4 og 11, 9500 Hobro

Mejlbyvej 148, 9610 Nørager

Ikke langt fra motorvejen ved Hobro - lige syd for Hvilsom ligger denne meget veldrevne økologiske kvægejendom med ca. 120 køer og 141 hektar. Af disse 141 hektar er der 132 ha. i omdrift, hvor ca. halvdelen kan vandes. Pænt store marker, der har været drevet økologisk i mange år. Lille tilforpagtet areal. Næsten alle dyr er på hovedejendommen, dog i vinterperioden er der ca. 30 kælvekvier på ejendom nr. 2. Der er kort afstand mellem de 2 ejendomme. Den overskydende jord, der ikke er nødvendig til grovfoderet for mælkeproduktionen bruges til økologiske salgsafgrøder. Stuehuset til hovedejendommen er velholdt med store lyse rum og flere værelser samt 2 badeværelser. Stuehuset til ejendom nr. 2 er velegnet til en medhjælper med familie. Klar til direkte indflytning.

Kontantpris: Udbetaling: Bolig: Areal: Energiklasse:

27.500.000 27.500.000 274 m2 140,95 ha D

Særdeles velholdt og velbeliggende økologisk kvægejendom i Himmerland i Rebild Kommune med et samlet areal på ca. 148 ha og kap. til 200 køer. Der er ca. 130 ha EU berettiget heraf ca. 13 ha permanent græs, ca. 8 ha mose og krat, bonitet 75% jb 1, ca. 14,50 ha jb 2-4 Jorden er hovedsageligt beliggende omkring ejendommen i det åbne land med kort afstand til Ravnkilde by. Løsdriftsstald opført i 1975 - 2006 og løbende renoveret og forbedret, med 184 sengebåse i 4 rækker, malkestald 30 grader kap. 2 x 10, opsamlingsplads, sygeboks, foderbord m.v. Stald er sammenbygget med stald til kvier-og goldkøer med stor foderbord i midten. Stald fordelt med stor boks på dybstrøelse samt båse til kvier. Stuehuset er velholdt og løbende er renoveret og holdt i orden med et samlet bebygget areal på 184 kvm, boligareal på 319 kvm.

Kontantpris: Udbetaling: Bolig: Areal: Energiklasse:

Velfungerende produktion

MØD OS TIL AGRO NORD D. 7 MARTS Mælkeproduktionsejendom i fuld drift Sagsnr. L84771

Hvalpsundvej 12, 9240 Nibe Meget velarronderet og velfungerende kvægproduktionsejendom med godkendelse til 200 malkekøer af Holsteinrace. Tilhørende areal på 145 ha. Heraf ca. 130 ha. i omdrift , ca. 5 ha. som permanent græs og ca. 5 ha. skov. Nyanlagt køresilo, så alt grovfoder kan opbevares på fast bund. Fast vej med asfalt til gylletanke. God logistik rundt på hele ejendommen med fast bund over alt. Ejendommen drives af ejer med fremmed medhjælp. Efter udvidelse fra 170 køer til 200 køer i 2006 anvendes kviehotel til ca. 20 kælvekvier og 11 løbekvier. Jorden drives dels ved hjælp af egne maskiner, samt ved hjælp af brugsret til maskiner i lokalt maskinfællesskab samt ved brug af maskinstation. Ud over ejede arealer er der tilforpagtning af yderligere arealer. Stuehuset er velholdt og velindrettet med bl.a. gulvvarme i næsten alle rum og nyere vinduer og med en hel ny tilbygning med dejligt bryggers fra 2012.

Kontantpris: Udbetaling: Bolig: Areal: Energiklasse:

30.000.000 30.000.000 196 m2 144,75 ha D

OG LAD OS FÅ EN SNAK OM DISSE EJENDOMME KUNNE VÆRE NOGET FOR DIG

NB. VI FLYTTER I NYE LOKALER 1. MAJ. HUSK! VI HOLDER ÅBENT HUS & RECEPTION ONSDAG D. 9. MAJ KL. 13-18 Agriteam Viborg/Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Ib Bjerregaard

Poul Skalborg

Bettina Sæderup

Camilla Madsen

Søndergade 31, 1.m • 9600 Aars • Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk • www.agriteam.dk/aars Jonna H. Thomsen

Uafhængig landbrugsmægler

36.900.000 36.900.000 319 m2 148,90 ha F


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Vi brænder for lokalområdet og nyder det meget! Måske I vil dele jeres favoritsted med os?

Gudrun, sælger af Østermarken 37A. "Stor tak til danbolig, tak for en meget hurtig handel, flot klaret! Tak for god service og vejledning med salg af min bolig. Hører jeg om nogen, der vil sælge hus, vil jeg til enhver tid anbefale danbolig i Aars."

SOLGT

SOLGT Villa, 1 fam.

Aars

Dr. Louises Vej 4

Gl Skolevej 10

Solid og rummelig etplansvilla

Bolig m2: 160 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Carport m2: Byggeår: 1969 Sag: 258V1700221 Energi:

Måske byens bedste beliggenhed og smukkeste hus

887 30 D

Bolig m2: 192 Stue/vær: 2/5 Byggeår: 1916/1976 Sag: 258V1700244

SOLGT Gedsted

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

1.056 111 2 D

Villa, 1 fam.

Landejendom

Præstevejen 22

Villa med mange muligheder - helt centralt i Gedsted

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

Fjelsø

Charmerende boliglandbrug med to hektar jord

139 67 5 G

Bolig m2: 160 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1988 Sag: 258V1700130

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

Aalestrup

SOLGT Villa, 2 fam.

Vestergade 56

Bolig m2: 160 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1932 Sag: 258V1700253

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

19.854 80 84 F

Hornum

709 90 30 G

Rummelig villa med stort potentiale

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

Bolig m2: 139 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1980 Sag: 258V1700311 Energi:

1.145 38 161 E 32

Aalestrup

Villa, 1 fam.

Farsø

868 37 C

Bolig m2: 108 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Carport m2: Byggeår: 1974 Sag: 258V1700300 Energi:

Østrup

En sand naturperle tæt ved Lerkenfeldt Ådal

464 28 C

Bolig m2: 161 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1922/1994 Sag: 258V1500212

KØBSAFTALE SOLGT UNDERSKREVET

Eveldrupvej 109

Gedsted

Villa, 1 fam.

G

Bolig m2: 139 Grund m2: Stue/vær: 2/2 Garage m2: Byggeår: 1961/1982 Sag: 258V1700281 Energi:

4.792 136 46 E

Aars

Ejerlejlighed

Nibevej 1B, 1. TH

Velholdt og veldisponeret villa centralt i Gedsted

31.431 370

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

KØBSAFTALE SOLGT UNDERSKREVET

Enghavevej 19

Velbeliggende naturperle med 3 hektar jord

Landejendom

Valkyrievej 34

Velbeliggende villa med overkommelig have

Landejendom

Bolig m2: 194 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Udhus m2: Byggeår: 1935/1978 Sag: 258V1300376 Energi:

SOLGT

Rypevej 10

KØBSAFTALE SOLGT UNDERSKREVET

Villa, 1 fam.

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi: Carport m2:

Villa, 1 fam.

Klassisk rødstensvilla med solrig, lukket have

Hvalpsundvej 7

Bolig m2: 175 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1936 Sag: 258V1700194

Haverslev

SOLGT

Tranevej 30

Charmerende håndværkertilbud centralt i Aalestrup

KØBSAFTALE SOLGT UNDERSKREVET

SOLGT

Søndergade 7

Bolig m2: 134 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1929 Sag: 258V1700224

SOLGT Villa, 1 fam.

Aars

Vi håber på at se en masse nye steder fra jer, som kan glæde både nye og nuværende borgere i netop jeres nabolag. Gå ind på vores hjemmeside og fortæl om jeres favoritsteder - danbolig.dk/nabolag

Stor lejlighed centralt i Aars

555 19 F

Bolig m2: 110 Placering: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1950/1981 Sag: 258V1700192 Energi:

1

C

Vort Landboblad nr. 9 - 2018  
Vort Landboblad nr. 9 - 2018  
Advertisement