Page 1

LANDBRUGSNYT

LANDBOBLAD 121. årgang - Nr. 13 - Onsdag den 26. marts 2014

25. juni skal retten i Thisted tage stilling til, om randzoneloven populært sagt holder i retten.

Bæredygtigt Landbrug: Randzoner falder i retten

25. juni behandler retten i Thisted den udskældt lov Endnu et samråd om randzoneloven endte 19. marts igen med, at regeringen og den borgerlige opposition stod stejlt på deres synspunkter i forhold til randzoneloven. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ville have loven fjernet her og nu, imens Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten stod fast på, at randzonerne har en fremtid i det danske landskab. Med på samrådet var også Flemming Fuglede Jørgensen, og bestyrelsesformanden i Bæredygtigt Landbrug var meget skuffet over, at regeringen helt afviser at diskutere grundlaget for de omstridte randzoner. - Jeg er noget forbavset for at sige det lige ud. Jeg synes

godt nok, det er alvorligt – det er back to basics. Man løste slet ikke op, hverken fra miljøministerens side eller fra fødevareministerens side. Man kunne godt have prøvet bare at se på de tal, som vi har lagt frem for dem, men man benægter dem faktisk, lød den skuffede konklusion fra Flemming Fuglede Jørgensen efter randzonesamrådet, hvor Venstre og Liberal Alliance havde anmodet om et svar på, om landbrugets reduktionsmål angående kvælstof i vandmiljøet allerede var nået. Under samrådet fremlagde oppositionen tal fra DCE, der i notatet ’Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 – Stof belastning (N, P)

af søer og kystvande’ fra oktober 2013 påviste, at der fra 2007 til 2012 var sket en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 12.000 tons, hvilket er 3.000 tons mere end de 9.000 tons, der er beskrevet i vandmiljøplanerne. Men det tal godtog miljøminister Kirsten Brosbøl ikke. Miljøministeren proklamerede derimod, at målet i Grøn Vækst var en reduktion på 19.000 tons inden 2015, og derfor mente ministeren, at man fortsat var 6.000 tons fra målet. I uge 12 blev det endeligt bekræftet, at den nordjyske landmand Povl Blak Bojer, der står anklaget for at have forbrudt sig mod randzone-

Videncenter for Landbrug inviterer til en konference om vandløb og vandråd. Todages-arrangementet ¿nder sted i Kolding 10. og 11. april.

Konference skal hjælpe vandråd til succes VFL inviterer til information og debat i Kolding Vandråd er et næsten nyt ord i dansk forvaltning. Det er loven om vandplanlægning fra 2013, der giver mulighed for at oprette vandråd. I rådene skal alle aktører, der har interesse i området ¿nde løsninger på miljøudfordringerne i de lokale vandløb.

Løsningerne kan så indgå i kommunernes forslag til indsats i forhold til vandplanerne. For at give vandrådene de bedste betingelser for at blive en succes holder Videncentret for Landbrug 10.-11. april en todages konference om vandløb og vandråd.

Målgruppen er alle de interessenter, der skal indgå i rådene. Det er for eksempel landbruget, de grønne organisationer og myndighederne, især kommunerne. Konferencen holdes på Comwell Kolding. - Med konferencen vil vi

loven, skal møde ved retten i Thisted 25. juni. Randzoneretssagen i Thisted er lige nu den eneste randzonesag, der har fået fastsat en dato, og med de nedslående udmeldinger fra miljø- og fødevareministeren 19. marts i frisk erindring, sætter Bæredygtigt Landbrugs formand nu sin lid til, at retfærdigheden sker fyldest ved retten i Thisted. - Vi stopper ikke det her, vi bliver ved. Nu vil vi have rettens ord for, at zoneloven er et overgreb i mod dansk landbrug. Derfor bliver 25. juni en mærkedag for os, og vi går selvfølgelig ud fra, at anklagemyndigheden ikke igen prøver på at udsætte sagen, sådan at vi, som borgere i et demokratisk land, kan få lov til at ¿ nde ud af, hvad der er ret og vrang i den her sag, siger Flemming Fuglede Jørgensen. At randzonesagen 25. juni i Thisted lige nu er den eneste sag, anklagemyndigheden har valgt at køre igennem systemet, mener man hos Bæredygtigt Landbrug skyldes, at spørgsmålet om randzoner er principielt. Foreningen forventer, at sagen vil danne præcedens for alle følgende randzoneretssager, og at sagen vil have afgørende betydning for administrationen af randzoneloven hos i tusindvis af danske landmænd og lodsejere, der er berørt af loven.

samle de forskellige interessenter, der skal indgå i vandrådene, så vi kan få en forventningsafstemning og en bred debat om mulighederne. Ambitionen er, at vi får velfungerende vandråd, hvor fokus bliver på at ¿nde gode løsninger, der er tilpasset de lokale forhold, og som kan samle bred opbakning hos interessenterne, fortæller Irene Wiborg, projektchef i Videncentret. Konferencen er bygget op med en førstedag, hvor der er særlig fokus på vandløb og vandløbsindsatsen. Her drøftes blandt andet de forskellige virkemidler, der kan tages i brug for at forbedre miljøet, og hvilke juridiske rammer, der arbejdes under. På dag to er hovedtemaet, hvordan arbejdet i vandrådene skal organiseres og forløbe. Her samles også op på erfaringer fra allerede eksisterende vandråd. Det er muligt at tilmelde sig til en enkelt dag eller hele konferencen.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

rd’s Markservice a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Flytning af gylle . . . . . . . . . . . . . . . 575,- pr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder.

V.B.K. Markservice tilbyder følgende: Q Udbringning af gylle, 9 kr. pr. ton Q Såning og pløjning, 450 kr. pr. hektar Q Udbringning af staldgødning

Henv. tlf. 60 49 20 68 Gyllekørsel med AP 20 tons Slanger: 15-24 meter Pris: 675 kr./t. Sortjords nedfælder: 6 meter Pris: 700 kr./t. Græsnedfælder: 6 meter med dobbeltskær Pris: 675 kr./t.

Møgspredning med 15 m3 spreder Kørsel med læsser og spreder Kørsel uden læsser

Pris: 700 kr./t. Pris: 500 kr./t.

Kontakt på: 28 30 35 00 Gammel Aalborgvej 10 v/ Søren Mortensen

SALG OG REPARATION af traktorer og landbrugsmaskiner. Brugte traktorer og landbrugsmaskiner tages i kommission. Nye bargamsprøjter til omgående levering. Reparation fra servicevogn og værksted. Traktorer købes. Med venlig hilsen

GUNNER JENSEN TELEFON 2482 2315 Løgstør

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

Tlf. 20 63 71 37 ůƚŵĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶƐ arbejde udføres! Se mere på: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Gudstjenester Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Landbo Limfjord opfordrer alle pony- og hesteinteresserede til 1. april at møde op i Skive med en hestepære - her vil man kunne få undersøgt, om ens dyr har orm og høre mere om, hvordan man bekæmper det.

Kom til ”Lorteaften” hos Landbo Limfjord

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Vort Landboblad onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution,

torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf.

Tag en hestepære under armen og tag til Skive

98 92 89 00

Find en frisk hestepære, put den i en plasticpose og kom til ”Lorteaften” hos Landbo Limfjord i Skive! Tirsdag 1. april 2014 opfordrer Landboforeningen Limfjord alle heste- og ponyinteresserede til at komme til Lorteaften – en aften om ormebekæmpelse. Det kunne jo godt lyde som en aprilsnar, men det er faktisk et rigtig godt tilbud til heste-/ponyfolket. Denne aften kan man få indblik i, hvad dyrlægerne kigger efter, når de beder om en gødningsprøve fra hesten eller ponyen. igesom på pencillin-området er resistens

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

EJENDOMME

Landbrug & Fødevarer kalder kritikken berettiget

LANDBRUGSEJENDOM I NATURSKØNNE OMGIVELSER

38,5 HA. - HERAF 25 HA. I OMDRIFT, CA. 11 HA GRÆS/NATUR LYSTEJENDOM - Stensbækvej 53, Fjelsø, 9620 Aalestrup Kombineret planteavls- og naturejendom i fantastiske omgivelser med kuperet terræn med sø og bæk. Her er der muligheder for jægeren, fiskeren, fritidslandmanden og familien, der sætter pris på naturen. Det rummelige stuehus er løbende moderniseret senest med nyt pillefyr i 2013. Stor have omkranset af gamle træer. Ældre stald, maskinhus med støbt gulv, høj port, lager, toilet og kontor. Sagsnr. 753476.

Bolig/kælder Bebygget/grund

7.500.000 Andre bygninger 280/10 Stuer/værelser 180/385.987 Byggeår

Aars Mægleren Mosbækvej 82, 9600 Aars

Tlf.: 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk

af orm i hestehold. Han vil blandt andet komme ind på hvilken ormestrategi, der er optimal for at minimere risikoen for resistens. Deltagerne vil også få at vide, om de skal give ormekur, og hvornår på året, og hvilken type ormekur der eventuelt skal bruges. Der vil selvfølgelig også blive plads til hyggelig samvær med andre heste-/ponyfolk og en masse faglig ”lortesnak” – da en hestepære udover ormeæg også afslører en hel masse andet om hestens ve og vel.

Rigsrevisionen rejser kritik af vandplaner

Frit valg Privat Erhverv

Knt.

også et problem, når man snakker om ormebekæmpelsen i hestehold. Derfor kræves der i dag gødningsprøver, inden man kan få udleveret en målrettet ormekur til sin hest eller pony. På denne ”Lorteaften” vil lektor i biologi Jens Gregersen fra Skive Gymnasium vejlede deltagerne i, hvordan man i mikroskop ¿nder og artsbestemmer ormeæg i de medbragte hestepærer. Efter kaffen kommer dyrlæge Peter Fog med speciale i heste fra Ansager Dyrehospital og informerer og opdaterer deltagerne om den nyeste viden i bekæmpelse

698 3/6 1910

Første generation vandplaner er allerede fem år forsinket, og samtidig er man i gang med planlægningen af anden generation. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har fra starten påpeget en række af de fejl og mangler, som Rigsrevisorerne nu også kritiserer Miljøministeriet for. - Formålet med vandplanerne er at forbedre vandkvaliteten i danske åer, søer og farvande. Men hele fundamentet for vandplanerne har fra starten været fagligt mangelfuldt. Som rigsrevisorerne nu også påpeger, så har man brugt et uensartet datagrundlag, der ikke var baseret på nyeste viden og Àere steder direkte fejlbehæftet. Det er under al kritik, og det er helt berettiget, at Rigsrevisionen nu løfter pege¿ngeren over for Miljøministeriet, siger direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

Rigsrevisionen anser det for umuligt, at man kan leve op til Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i alle danske vandområder i 2015. - Løbet er kørt for første generation af vandplaner. Det er håbløst at klinke skårene. Vi skal kigge fremad og sikre os, at det arbejde, der allerede er i gang om anden generation, ikke lider af de samme graverende fejl, som dem der nu kritiseres, siger Flemming Nør-Pedersen. I Rigsrevisionens rapport fremgår det tydeligt, at man mener, at arbejdet med anden generation vandplaner er ”risikofyldt”. Bekymringen skyldes, at man er langt inde i arbejdet med fremtidens vandplaner, uden at man har fået gjort arbejdet færdigt med første generation. De skulle allerede have været færdige i 2009. - I Landbrug & Fødevarer mener vi, at man bør slå første og

anden planperiode sammen. Og så én gang for alle sørge for at bruge den nye viden, der er blevet fremskaffet. Det er jo helt håbløst, at man tolker EU’s vandrammedirektiv så meget anderledes i Danmark, end man gør i for eksempel Tyskland, hvor der ikke har været problemer med at leve op til direktivteksten, siger Flemming Nør-Pedersen. Miljøministeriet har blandt andet brugt det såkaldte ”ålegræsværktøj” til at vurdere, hvordan vandmiljøtilstanden er i danske farvande. Men ”ålegræsværktøjet” er blevet kendt ubrugeligt fra adskillige forskere. På trods af den viden, er det stadig ålegræssets tilstand, der er afgørende for, hvordan fremtidens vandplaner udformes. Danmark er for nylig blevet indbragt for EU-domstolen på grund af de manglende vandplaner.

Søndag den 30. marts 2014 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 11.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 11.00 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke 11.00 Veggerby Kirke 19,30 Sønderup Kirke 9.00 Suldrup Kirke 10.30 Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 9.30 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke 11.00 Vindblæs Kirke 9.30 Ranum Kirke ingen Malle Kirke ingen Vilsted Kirke 10.00 Overlade Kirke 11.00 Farsø Kirke 10.30 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke 9.00 Flejsborg ingen Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 9.00 Strandby Kirke 10.30 Ullits Kirke 9.00 Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. 10.00 Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 10.30 Durup Kirke 9.00 Rørbæk Kirke 10.30 Grynderup Kirke 9.00 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke ingen Ravnkilde Kirke 10.15 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke 10.30 Aalestrup Kirke 10.00

Aars Landboauktion var i uge 12 tilført 8 SDM kælvekvier, 5400-8000, 2 RDM kælvekvier, 71007400, 12 kødkvæg, 500010400, 1 græsko, 51005100, 22 kvier under 12 mdr. malkerace, 400-3200, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 3300-5500, 28 tyre over 3 mdr. malkerace, 1100-4600, 7 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3000-7300, 19 tyre under 3 mdr. malkerace, 300-2700, 5 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 2700-3400 og 1 foldtyr, 7600-7600. Omsætning: 376.000,- kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 13 Basis 374,77 (365,56). SPF+Myc 379,77 (370,56). SPF 383,77 (374,56). Økologi 745,65 (739,25). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,94 (5,86) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

7 brugte hestebokse.

Per Dalum

Tlf. 40 72 26 85

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07 Agri Nords bestyrelse består af set fra venstre: René Lund Hansen, Jørgen Myrup, Lars Tholstrup, Carl Chr. Pedersen (formand), Ulrik Krogsgaard (anden næstformand), Bøje Pedersen, Henrik Dalgaard (næstformand), Claus Nørgaard, Christian Bach Knudsen (medarbejderrepræsentant), Lars B. Hansen, Carsten Aarup (medarbejderrepræsentant), Jens V. Hansen og Lars Olsen.

Vårbyg halm Erhvervsskolerne Aars udklækkede 14. marts disse 11 nye landbrugsmaskinmekanikere.

Agri Nord-bestyrelse Nyuddannede fra har konstitueret sig Erhvervsskolerne Agri Nords bestyrelse har haft første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 11. marts. På generalforsamlingen blev følgende genvalgt for en to-årig periode: Lars Olsen (Nibe) Ulrik Krogsgaard (Vindblæs)

Lars B. Hansen (Døstrup) Lars Tolstrup (Skørping) Bøje Pedersen (Arden) På bestyrelsesmødet blev Ulrik Krogsgaard valgt til at fortsætte som anden næstformand og dermed være en del af Agri Nords forretningsudvalg.

Fredag 14. marts bestod 11 landbrugsmaskinmekanikere deres svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars. Et stort tillykke skal lyde til til: Michael Møllgaard Christensen, Mikkel

Agri Nord laver ny erfa-gruppe for økologi Er du ung økolog, er det måske noget for dig Bliv fagligt udfordret og lær af andre økologiske produktionsledere. Det er hovedformålet med en ny erfa-gruppe, som henvender sig til unge drifts- eller produktionsledere – eller produktionsledere som er nye i økologisk sammenhæng. Gruppen er en del af Økologi Nords projekt for fremme af økologien, som er ¿nansieret af EU og Fødevareministeriet. Derfor er det

gratis at deltage. De knap 10 deltagere har haft første møde, men der er stadig plads til Àere. Gruppen vil holde i alt fem-seks møder i løbet af 2014, hvoraf Àere vil være virksomhedsbesøg eller studieture til økologiske bedrifter. Det er økologiprojektkonsulent hos Agri Nord, Linda Udklit, der er tovholder på gruppen. - Gruppen er som udgangspunkt tværfaglig, men ho-

vedparten af de nuværende medlemmer arbejder med mælkeproduktion. Så der vil naturligt være emner, som tager udgangspunkt i den økologiske mælkeproduktion. Vi ønsker også at tage fat på nogle Àere utraditionelle emner. Det kan være meget lærerigt at se på hinandens græsmarker og sammenligne hvilke udfordringer, der er i år. Men derudover ønsker vi også, at gruppens medlemmer bliver udfordret

Stigende bidragssatser koster landmænd dyrt Realkreditinstitutioner er hårde ved landmændene Det bliver stadigt dyrere for danske landmænd at have realkreditlån. Heltidslandmænd betaler i dag cirka 1,4 milliarder kroner om året i såkaldte bidrag. Det er en stigning på 700 millioner kroner siden 2008. Alene fra 2012 til 2013 steg udgifterne til bidrag med 235 millioner kroner.

Bidragssatsen udgør en procentdel af lånets størrelse, og opkræves af realkreditinstituttet som betaling for at administrere lånet. - De højere udgifter til bidrag siden 2008 skyldes både Àere realkreditudlån og højere bidragssatser. Men mens udlånet er steget med 20 procent, er omkostningerne til bidrag

steget med hele 92 procent, forklarer Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug. Fra 2007 til 2012 tabte realkreditinstitutterne cirka 0,5 milliarder kroner på udlån til landbrug. Til gengæld tjente de i samme periode over syv milliarder kroner i form af

Christiansen, Lasse Egedal, Jesper Fogtmann, Rasmus Holme-Jensen, Kristian Wulff Jensen, Frank Rahr Jessen, Michael Tonni Larsen, Morten Thye Petersen, Patrick Probst, Phillip Tolbøll.

med utraditionelle emner, siger hun. - Vi planlægger eksempelvis et tema om ”holistisk afgræsning”, der kort fortalt går ud på at Àytte dyrene oftere og dermed forsøge at efterligne deres naturlige græsningsadfærd, hvor de, som vildtlevende, ville Àytte sig over meget store afstande. Andre emner kunne for eksempel være biodynamik og ledelse. Deltagerne har selv stor indÀydelse på indhold og emner, fortsætter hun. Gruppen skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau. - På møderne vil gruppen gøre brug af dygtige konsulenter, både interne og eksterne, med ekspertise på de relevante emner, lyder det fra Linda Udklit.

bidrag alene fra heltidslandbrug. - Bidragssatserne skal ideelt set afspejle den ¿nansielle sektors omkostninger og risiko ved lånet. Både omkostninger og risiko er rigtigt nok steget som følge af skærpede krav til realkreditinstitutternes soliditet, og den generelle økonomiske krise. Men man må med tallene for tab og indtjening alligevel konkludere, at udviklingen har været særdeles dyr for landbruget, og at bidragssatserne er kommet op på et uforholdsmæssigt højt niveau, siger Klaus Kaiser.

VORT LANDBOBLAD når det skal være lokalt!

SÆLGES

fra høst 2013 sælges. 25 stk. minibig. Pris pr. stk. kr. 120,- + moms.

Mobil: 51 82 07 27

KYLLINGER klar til æglægning sælges.

KROGSTRUP HØNSERI Tlf. 98 66 32 57

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

HØ SÆLGES Markhø, prima kvalitet, minibig, ca. 250 kg. Wraphø,

HOLMAGER, Bislev Tlf. 40 63 72 03

Ting til salg i Hørup 2 stk. 3 tons fodersilo, velholdt. . . . . . . . . . . . . . 1250.00 kr. Nye hegnsklokker, ca. 50 stk. . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kr. Ledhåndtag, 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 kr. Fodertrug, galv. På ben, velholdte. 4 stk. 3 m, 1 stk. 2 m, 2 stk. 2,5 m. . . . . . . . . . 10000,00 kr. Kirkestol låger til 3 dyr. Kirkestol låger til 5 dyr. Kirkestol låger til 6 dyr., 3 stk. Fanggitter Dan Egtved til 7 dyr. Fanggitter Dan Egtved til 2 dyr. Fanggitter Dan Egtved til 5 dyr, 2 stk. Mellemgitter, 3 stk. á 4,2 m Sælges med stolper. Samlet ialt. . . . . . . . . . . . 3500,00 kr. Ca. 120 m, som nyt hegnstråd 80 stk. trykimp. hegnspæle, som nye. Ca. 25 stk. vinkeljernspæle med klokke, sælges samlet. Ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,00 kr. 2 stk. vandtrug, velholdt med nye svømmere på ben Dan Egtved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 kr. 6 stk. grøn plastictrug til påboltning . . . . . . . . . . . . 375,00 kr. 1 stk. kreaturklipper, velholdt, med kamme, til 220 volt . 1500,00 kr. Gives væk: Lysstofrør. Gives væk: Krybbe til nedstøbning. Gives væk: Gl. elmaster, trykimpre. Seriøse henvendelser, bedst efter kl. 16.00

Tlf. 27 64 83 99

Tryksager til landbruget... AARS BOGTRYK & OFFSET Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Himmerlandsgade 150 . 9600 Aars . Telefon 98 62 17 11

...din lokale maskinleverandør finder du i


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

BLANDEDE Medlem af Dansk Byggeri

www.aars-tomrer.dk

80 medlemmer mødte op i aktivitetscentret i Aars

koiv, som ogsü var en stor succes. Inden Martin Jensen sluttede sin beretning, takkede han alle dem, der i ürets løb har vÌret behjÌlpelige til de mange arrangementer, ligesom han sü frem mod de kommende aktiviteter i 2014. Efter formandens beretning fremlagde kasserer

Margit Krogh regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Pü valg til bestyrelsen var Martin Jensen, Egon Jensen og Minna Drejer - sidstnÌvnte ønskede ikke genvalg, men hun blev pü generalforsamlingen hyldet for sin store indsats i klubben. Der var genvalg til Martin Jensen og Egon Jensen samt nyvalg til Karin BÌk. Som suppleanter blev Linda Nielsen og Petra Kristiansen valgt. Efter generalforsamlingen blev der budt pü ostebord med rødvin, the og kaffe. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, sü Martin Jensen er formand, Niels Sørensen er nÌstformand, Margit Krogh er kasserer, Egon Jensen er sekretÌr og Karin BÌk er menigt medlem.

Helle Veirum Larsen - nyansat hos Agri Nord.

Poul Boye - nyansat hos Agri Nord.

FĂĽ et uforpligte nde tilbud.

Tlf.: 9862 2800 . Mail:js@aars-tomrer.dk

A/S

Nygaardsvej 5, 9600 Aars .

25 Ă…RS ERFARING MED LANDBRUGSBYGGERI

Generalforsamling i Landbrugets Seniorklub

Landbrugets Seniorklub holdt for nylig generalforsamling - her ses den nye bestyrelse.

Himmerlandsgade 150, Aars - 98 62 17 11 - annonce@aarsavis.dk

r e t is r f s g n i r e o v e l d n I omkring paske

Vort Landboblad udkommer i ugen op til pĂĽske

4(5+(.+,5(7903 Indleveringsfrister

;034(5+(.+,5(7903! Korrekturannoncer og fĂŚllesaverteringer senest:

65:+(.+,5 (790323 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Vort Landboblad senest:

Da Landbrugets Seniorklub forleden holdt generalforsamling, var ikke fÌrre end 80 medlemmer mødt op. De var vidner til en rolig generalforsamling, hvor alt gik efter bogen. Klubbens formand, Martin Jensen bød de fremmødte velkommen, hvorefter han aÀagde sin beretning. I den fortalte han blandt andet om de mange arrangementer, Landbrugets Seniorklub stod bag i 2013. Han kunne süledes berette om en yderst vellykket tur til Azoerne, hvor 54 medlemmer deltog. Han fortalte ligeledes om en dejlig tur til Ærø, et førstehjÌlpskursus med 38 deltagere og et besøg pü Nutidsmuseet. Han glÌdede sig over, at der til klubbens formiddagsmøder dukker cirka 60 medlemmer op, og han gav blandt andet Ìren til de lokale talere, der har vÌret gode til at fange publikum. Han fortalte ogsü om et foredrag med den tidligere viceformand i De Danske Landboforeninger, Carl Kar-

;69:+(.+,5(790323

BLANDEDE

Indleveringsfrister

Grøndalsgaard Testrup

;0365:+(.+,5(7903! Korrekturannoncer og fĂŚllesaverteringer senest:

4(5+(.+,5(790323 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Vort Landboblad senest:

;09:+(.+,5(790323

tilbyder:

SPREDNING AF MĂ˜G, PLĂ˜JNING, HARVNING, SĂ…NING TROMLING M.M. Kontakt JAN Tlf. 20 84 91 58 / 98 64 91 58

Nye medarbejdere hos Agri Nord Poul Boye er 1. marts ansat som økonomikonsulent hos Agri Nord. Han er uddannet skatterevisor og kommer fra en stilling som økonomi- og skattekonsulent hos LandboThy, hvor han har arbejdet de seneste ni ür. Han har tidligere blandt andet arbejdet pü landbocentret i Brønderslev og i den offentlige sektor. Han har stor erfaring med skatterüdgivning af büde landmÌnd og andre erhvervsdrivende.

ENTREPRENĂ˜R- OG DRÆNINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Hos Agri Nord kommer Poul Boye til at fungere som skatterüdgiver for en rÌkke kunder og som mentor i økonomiafdelingen i forhold til skatterüdgivning. Han für base pü kontorerne i Aars og Hobro. Helle Veirum Larsen er 17. marts tiltrüdt som kontorassistent hos Agri Nord. Hun er uddannet indenfor kontor og regnskab og har tidligere blandt andet arbejdet hos Wiegaarden i Hobro, Audionord International i Nørager og Guf Boller i Hobro. Hos sidstnÌvnte blev hun udlÌrt. Hun indgür hos Agri Nord i teamet HR & Rekruttering og kommer primÌrt til at løse opgaver inden for løn og sygedagpenge for Agri Nords kunder. Helle Veirum Larsen er 54 ür og kommer til arbejde med base pü kontoret i Aars.

Vl 20140326  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you