Page 1

Sektion til Aars Avis - onsdag den 11. april 2018

ONSDAG 11. APRIL 2018

bejdsopgaver formuleret i resultatkontrakten med Vesthimmerlands Kommune. Med god hjælp fra en gruppe cand.merc. studerende fra Aalborg Universitet blev deltagerne ledt igennem en proces, hvor nye kugler til strategien blev støbt. Temapunkterne er herefter blevet fremlagt for bestyrelsen, der har prioriteret de indsatser, som giver mest værdi og som samtidigt er realiserbare. Dette er endvidere blevet præsenteret for kommunen med en opfordring til at inddrage dette i sit planog strategiarbejde.

Husk vigtigheden af et positivt erhvervsklima Erhvervsskoledirektør Uld Bender præsenterer en arbejdsgruppes prioriterede initiativforslag.

Kuglerne til ny erhvervsstrategi støbes nu i Vesthimmerland Af erhvervschef Dan Skovgaard

Velkommen til Erhvervsavisen Væksthimmerland fyldt med gode erhvervshistorier og beretninger om aktiviteter, der foregår i vores lo-

kale erhvervsliv. Erhvervsavisen vil i 2018 udkomme to gange, men vi vil også fortsat flittigt benytte vores digitale kanaler til kommunikation.

To nye kommunale bestyrelsesmedlemmer Ved tiltrædelsen af det nye byråd ved årsskiftet blev der udpeget to nye politiske

medlemmer af bestyrelsen for Erhverv Væksthimmerland. Disse er Borgmester Per Bach Laursen (V) og Palle Jensen (S), hvor sidstnævnte er genganger i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde til Knud Kristensen og Uffe Bro, der samtidigt udtræder. Med den igangværende

generalforsamlingssæson vil de fire lokale erhvervsråd også have mulighed for at udpege nye medlemmer til vores bestyrelse, hvilket i givet fald træder i kraft fra sommerferien.

Ny strategi under udarbejdelse I 2018 skal der udvikles en ny strategi for Erhverv

Væksthimmerland. Ligeledes skal det nye byråd have udviklet en ny ”Plan- og bæredygtighedsstrategi”, hvori erhvervsudvikling også indgår som et strategisk element. Vi tog hul på processen i starten af marts måned, da Forum Væksthimmerland havde inviteret til en strategiaften i Messecenter Vesthimmerland. Formålet med arrangementet var at give erhvervslivet og andre samarbejdspartnere mulighed for at bidrage med ideer til indsatsområder, der skal indgå sideløbende med de i forvejen definerede ar-

Til sidst vil jeg gerne minde om, at strategiarbejdet for Erhverv Væksthimmerland samt Vesthimmerlands Kommune foretages for at forbedre de kommunale indsatsområder og erhvervskontorets ydelser. Men vores indsatser kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at erhvervslivet også bakker op om alle de positive initiativer og muligheder, der allerede findes i lokalområdet og ikke blot holder fast i de tidligere udfordringer eller vilkår.

Ny iværksættervejleder ansat hos Erhverv Væksthimmerland Kirsten Heisz er ansat som erhvervskonsulent hos Erhverv Væksthimmerland med hovedansvar for iværksætterområdet. Gennem de sidste par år har Erhverv Væksthimmerland opbygget et stærkt brand under navnet Iværksætter Væksthimmerland, som både indeholder iværksættervejledninger, et stærkt netværk for iværksættere, et veludbygget samarbejde med private rådgivere og et tværkommunalt himmerlandssamarbejde om bl.a. konferencer for iværksættere.

Dette brand får Kirsten ansvar for at videreføre og videreudvikle. Kirsten Heisz vil være den, du oftest vil møder, når du søger iværksættervejledning og sparring om en ny forretningsidé hos Erhverv Væksthimmerland, ligesom hun har ansvaret for netværksmøderne for iværksættere. Den nye erhvervskonsulent skal naturligvis også arbejde bredt med de lokale etablerede virksomheder, herunder forestå arrangementer og projekter, som erhvervskontoret indgår i.

Kirsten kommer med en stor erfaring i rådgivning af iværksættere og virksomheder fra den finansielle sektor, idet hun har arbejdet i branchen i 31 år. Denne erfaring kan overføres til vejledning af iværksættere og virksomheder, som søger assistance på erhvervskontoret.

Erhvervskonsulent med lokal baggrund Kirsten Heisz er 58 år og har boet i Aars hele sit liv. Hun er gift med Kenneth, der er controller ved Glerups i Blære.

Kirsten Heisz - ny erhvervskonsulent hos Vækst Vesthimmerland.

Sammen har de to piger på 25 og 28 år, der bor i

Århus. Den nye erhvervskonsulent er sportsinteresseret og har altid brændt for foreningslivet og været en del af dette. Det er primært håndbolden, som har fyldt meget. Hun har tillige været inde omkring Netværk i Team Vesthimmerland, som hun var med til at starte. Nu er det golf, løb og skisport, der bliver lagt lidt kræfter i. Den lokale forankring fornægter sig ikke, og hun har altid haft stor interesse for, hvad der sker i lokalsamfundet.

I det nye job kan Kirsten nyde gavn af sin viden om, hvad der rører sig i lokalområdet, da hun bor midt i det og har arbejdet i Vesthimmerland i mange år. Kirsten har i sit tidligere job haft med erhvervsforeninger og erhvervsvirksomheder at gøre og ser frem til, at hun fortsat kan være involveret i og bidrage til det lokale erhvervsliv i Vesthimmerlands Kommune. Kirsten Heisz glæder sig til at arbejde med de nye områder og udfordringer som det nye job giver. SIDE 1


Kick-off mødet blev afholdt d. 19.-20. marts, hvor flere aktører var mødt op for brainstorme om de fremtidige arbejdsspor, som projektet omhandler.

Nyt projekt sætter fokus på at fremme handelslivet i Aars ”Gang i Butikkerne” er et nyt projekt, der vil forsøge at vende den negative udvikling i detailhandlen i Aars og de øvrige større byer i området. Der er alt for mange tomme butikker, og mange af de nuværende butikker har svært ved selv at gribe udfordringerne an. En af grundende til den uheldige udvikling i Aars og oplandet er blandt andet, at nethandlen er blevet rigtig populær, og at denne sjældent kommer de fysiske butikker til gode. En stigende interesse i at det skal være bekvemt og nemt at handle samt at alt helst skal kunne købes under ét tag, gør det svært for de butikker, der blot forhandler udvalgte varer. Denne retning sætter de lokale butikker under et stort pres, da det får og har stor konsekvens for kundeloyaliteten og det at handle lokalt. Tendensen er også, at kæder overtager mange varegrupper, og især store internationale

Den nyansatte projektkoordinator, Søren Rigborg, får kontorplads hos Erhverv Væksthimmerland.

kæder er med til at sætte en ny dagsorden for handel i Danmark.

Der skal ti procent flere kunder i butikkerne Formålet med projektet ’Gang i Butikkerne’ er at

forsøge at live op i butikkerne i Aars og oplandet, men også at gøre det mere attraktivt og tilgængeligt for nye butikker at udfylde de forretninger, der står tomme. Projektet skal højne ak-

tivitetsniveauet i butikkerne og være med til at fremme handelslivet i Aars og opland. Derfor er målene for projektet, at antallet af ledige kvadratmeter af lokaler skal halveres efter et år, at Aars igen skal blive

kendt som en ’Pionerby’ for udvikling af handelslivet, at der skal komme ti procent flere kunder i butikkerne og at omsætningsniveauet skal stige med fem procent efter et år.

Skal betragtes som én samlet virksomhed Projektet skal køre i ét år, hvorefter det efterfølgende halve år bruges til at konsolidere ændringerne i handelslivet, så projektet bidrager til at butikkerne fremadrettet kan yde hjælp til selvhjælp. Aktiviteterne, der sættes i gang, skal gøre en markant forskel og række ud over nuværende aktiviteter. Tanken er, at det skal være frivilligt og gratis for butikkerne at deltage i projektet, men at de aktivt leverer forskelligt indhold til at synliggøre handelslivet. Hovedidéen er at betragte alle butikker i hver by som én stor virksomhed, der skal markedsføres og udvikles til fælles bedste med et budget på 1,2 mio. kr. Dette påbegyndes i Aars, hvor konceptet udvikles, og snarest muligt stilles konceptet til rådighed for de øvrige større byer i området, som vælger at deltage. Der er nedsat en

styregruppe med Finn Mathiassen, medlem af Aars Erhvervsråd, i spidsen. Til at varetage og koordinere projektet er Søren Rigborg blevet ansat som projektkoordinator. Han skal blandt andet markedsføre byen, lokaler og vareudbud samt motivere til at handle lokalt og udbrede projektet til øvrige byer i kommunen. Den nye projektkoordinator oplyser, at en forudsigelse spår, at halvdelen af de såkaldte handelsbyer i Danmark vil dø inden for de næste ti år grundet konkurrencen fra nethandel. - Derfor er det vigtigt, at vi udvikler os og følger med forbrugerne, understreger den nye projektkoordinator Søren Rigborg. Vi kan ikke komme uden om omnichannel, og vi skal ikke frygte eller forsøge at bremse den digitale udvikling. I stedet skal vi drage nytte af den der, hvor den giver værdi for kunden og for de handlende. Det handler om at give kunderne en oplevelse, når de handler lokalt. Alle de basale faktorer, som gør mennesker glade, er i spil, og det er dem, der skal synliggøres i de fysiske butikker. Hele projektet er et samarbejde mellem Aars Erhvervsråd, Handelstandsforeningen, Erhverv Væksthimmerland og andre aktører, der skal være med til at sikre, at der igen kommer et velfungerende, interessant og aktivt handelsliv i Aars og de andre større byer. Initiativet gennemføres ikke blot for at fremme handelslivet, men skal også ses i en større kontekst, idet et aktivt handelsliv og en levende by er med til at gøre det attraktivt for ikke blot familier - men også nye virksomheder - at bosætte sig i kommunen. Der blev afholdt et Kickoff møde den 19. og 20. marts, hvor de handlende i Aars mødtes for at blive præsenteret for projektet og være aktivt med i den indledende brainstorm, der udmønter sig i nogle arbejdsspor for den videre indsats. Fremmødet var rigtig godt, og alle deltagere var meget engagerede i projektet, hvilket ledte til en masse gode input, der nu skal bearbejdes.

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND Magasinet udgives af Aars Avis i samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og Martin Glerup ­Information. Ansvarshavende: Thorkil Christensen

SIDE 2

Redaktion: Martin Glerup Dan Skovgaard Kirsten Heisz Gunvor Mejlholm Emilie Bjarnskov

Produktion: Aars Avis Erhverv Væksthimmerland sendes til alle husstande i Vesthimmerlands Kommune og udgives to gange i 2018.


Tre generationer hos familievirksomheden Farmas var mødt op, da Erhvervsprisen 2018 blev uddelt af Farsø Erhvervsråd. Fra venstre Brian Otte, Formand for Farsø Erhvervsråd, Anette Rosengreen, direktør i Farmas, Ole Rosengreen, arvtager til familievirksomheden, og Poul Nielsen, tidligere direktør i Farmas.

Højsæson for generalforsamlinger i vesthimmerlandske erhvervsråd Marts måned er typisk højsæson for generalforsamlinger og uddeling af erhvervspriser i de lokale erhvervsråd. Ved deadline for erhvervsavisens udgivelse havde tre af kommunens fire erhvervsråd holdt generalforsamling og kåret de lokale vindere af årets priser.

Aars Erhvervsråd

Aars Erhvervsråd havde valgt at holde sin generalforsamling på Erhvervsskolerne Aars og dermed have et virksomhedsbesøg sammen med den organisatoriske del af generalforsamlingen. Formand Lars Thomsen fortalte i sin beretning om den generelt positive økonomiske udvikling i samfundet, men påpegede også risikoen for en gentagelse af den overophedning af arbejdsmarkedet, som vi så før finanskrisen. Lars Thomsen kunne endvidere stolt fortælle om arbejdet med at etablere en online byportal, der med lokale nyheder som trækplaster skal gøre det attraktivt at markedsføre byens mange tilbud og aktiviteter på platformen. Også det nye svømmecenter, som byen venter spændt på, er Aars Erhvervsråd meget engageret i, kunne Lars berette. Endelig omtalte Lars Thomsen et større detailhandelsprojekt under navnet ”Gang i butikkerne”,

Cescom fik Aars Erhvervsråds foretagsomhedspris. Fra venstre formand Lars Thomsen, Aars Erhvervsråd, og direktionen i Cescom Tom Pedersen, Jan Pedersen og Rasmus Treumer.

som fra foråret 2018 og halvandet år frem gerne skulle give et løft til butikkerne i byen, bl.a. ved ansættelse af en koordinator, som målrettet skal arbejde for at forene kræfterne og markedsføre byen både indad- og udadtil. Til bestyrelsen i Aars Erhvervsråd genvalgtes Jens Skadhauge, Henrik Tange og Finn Mathiassen. Foretagsomhedsprisen blev uddelt for 21. gang til en virksomhed i Aars, der

har gjort sig særligt positivt bemærket. Formand Lars Thomsen afslørede, at vinderen af årets Foretagsomhedspris er Cescom, og motiverede valget bl.a. ved deres store vækst og udvikling i byen gennem de sidste 15 år samt deres succes med at udvikle virksomheden og tilpasse sig det hastigt voksende IT-marked. De tre partnere Rasmus Treumer, Jan Pedersen og Tom Pedersen takkede for prisen og udtrykte stor glæde over,

at deres virksomhed og succes var blevet bemærket og værdsat.

Farsø Erhvervsråd

Farsø Erhvervsråd havde samlet medlemmerne på Hotel Farsø til den årlige generalforsamling, hvor der traditionen tro var generalforsamlinger i de tre foreninger, der tilsammen udgør Erhvervs- og Turistcenter Farsø (handels-, turist- og erhvervsliv). De ca. 20 fremmødte

medlemmer af Farsø Erhvervsråd kunne høre formand Brian Otte berette bl.a. om den økonomiske højkonjunktur i erhvervslivet, hvor han imødeser flaskehalse i flere forskellige brancher. - Danmark vil i fremtiden have endnu mere brug for veluddannede og videbegærlige unge mennesker, sagde Brian Otte. Der blev endvidere berettet om aktiviteterne i samarbejde med Erhverv

Væksthimmerland og bestyrelsens arbejde for at få udvidet erhvervsområdet i Farsø´s sydlige industrikvarter. I regi af Erhvervsog Turistcenter Farsø samarbejdes der om at udvikle en Farsø App, der sætter fokus på detailhandlen, turisme, foreninger og lokale nyheder. Valg af medlemmer til bestyrelsen bød på genvalg til Peter Tolstrup, Mads Øgaard og Morten Nielsen. Knud Erik Markussen udtrådte af bestyrelsen, og blev erstattet af suppleant Ole Kuhr. Ny suppleant til bestyrelsen blev Claus Villadsen. Efter den ordinære generalforsamling var der uddeling af Erhvervsprisen 2018. Det er en tradition, som bestyrelsen i erhvervsrådet udtrykker stor glæde over , bl.a. fordi den er med til at fremhæve de erhvervsdrivende, der gør en forskel i det lokale erhvervsliv. Vinderkriteriet er en vækstorienteret tilgang på forskellige områder, og igen i år var der mange kandidater. Årets vinder blev Farmas A/S, som har hovedsæde i Farsø med afdelinger rundt omkring i Jylland. Der er tale om en familievirksomhed med solide resultater trods kriser i branchen. Virksomheden er en stor spiller i Danmark indenfor landbrugsmaskiner, primært New Holland, og har i dag 96 medarbejdere. SIDE 3


Glimt fra Aalborg Symfoniorkesters koncert på Erhvervsskolerne Aars.

Mogens Kristensen fortalte om rom, Morgens Nørgaard røverhistorier.

Kulturen rykkede ud i det lokale erhvervsliv I starten af marts måned rykkede kulturen ud på ikke blot kendte scener, men også på de ukendte scener repræsenteret af erhvervslivet. Tanken bag en kulturuge i Vesthimmerland var netop at få kulturen til at rykke ud af sine vante rammer og åbne op for andre og anderledes berøringsflader mellem kulturen i Vesthimmerland og et nysgerrigt publikum. Ambitionen var, at nye samarbejdsflader kunne blive skabt for at støtte udviklingen af kulturlivet i kommunen, men også at dørene åbnedes for kulturlivet ud til scener i erhvervslivet. - Når man holder arran-

gementerne i en anden ramme, så vil der komme nogen, der kender rammen, men måske ikke kulturen", udtaler Kultur- og udviklingskonsulent ved Vesthimmerlands Kommune, Inge Lise Jæger Sørensen, som er en af tovholderne og igangsætterne af Kulturugen i Vesthimmerland.

Symfoniorkester på Erhvervsskolerne

Glimt fra det interessante romsagningsmøde.

Boligmøder i Aars og Aalestrup i Aars blev akkompagneret af smuk sang fra musicals.

SIDE 4

Kulturugen blev skudt i gang med et brag af en koncert af Aalborg Symfoniorkester, der havde indtaget de rå og alternative rammer hos Erhvervsskolerne Aars lørdag den 3. marts. Over 300 gæster var

Anne-Mette Sohn Jensen og Aars Boligforenings direktør, Jens Damgaard synger akkompagneret af Karin Bitsch Antonsen.


mødt op på Erhvervsskolerne for at opleve Aalborg Symfoniorkester i de uvante rammer. De mange besøgende blev delt op i hold, hvor de på skift blev ledt gennem alt fra tømrerværkstedet med duften af savsmuld til haller med mejetærskere og store traktorer, hvoriblandt små grupper af musikere spillede udvalgte musikstykker. Rundturen blev afsluttet med en stor koncert med hele symfoniorkestret i Erhvervsskolernes kantine, hvor kendte musikstykker blev præsenteret med fortællinger og opført på fineste vis.

Musik i værkstedet.

Inge Lise Jæger Sørensen er begejstret for arrangementets udfald, men også for den åbenhed og det samarbejde, Erhvervsskolerne har udvist; - Det var i den grad en fornøjelse af arbejde med nogen, der stempler ind med hele butikken", siger Inge Lise og henviser til, at Erhvervsskolerne i den grad har engageret sig i kulturlivet ved også at holde kulturuge i undervisningen på tværs af de forskellige faglige områder. Den tidligere direktør for Turbovex, Preben Stæhr, var også meget begejstret for arrangementet;

- Jeg synes, det var et storslået arrangement og en meget professionel måde at vise skolen frem på, pointerer Preben Stæhr. For Preben Stæhr er det særligt i sådanne sammenhænge og i musikken, at han udvikler forretning og tænker kreativt, så det kan bestemt også have en positiv effekt på virksomheder at deltage i kulturelle arrangementer.

Musik og kunst i uvante rammer på mødet Tirsdag den 6. marts var kulturen til stede hos Aars Boligforening i samarbejde med Jutlander Bank, EDC Mæglerne og Vest-

himmerlands Bibliotek, hvor smuk musicalmusik indgik i et arrangement med fokus på bosætning og kultur. Afdelingschef hos Kultur og Fritid i Vesthimmerlands Kommune, Anne Marie Holm, var med til arrangementet. - Jeg synes, det var et rigtig godt arrangement med fulde huse. En aften, hvor hele ideen bag Kulturugen blev opfyldt med en kombination af relevante oplæg om bosætning på tværs af flere erhverv. Sidste del med et fantastisk kunstnerisk indslag, fik alt til at gå op i en højere enhed,

siger Anne Marie Holm og retter en stor tak til boligforeningen for dens deltagelse. Torsdag d. 8. marts rykkede kulturen igen ud - denne gang hos Lyngsoe Systems i Aars, hvor den lokale kunstner Peer Poulsen udstillede sine værker i kantinen og fortalte om, hvor og hvordan han finder inspiration til sine værker. Lyngsoe System er en virksomhed med fuld fart fremad, som har gjort sig konkurrencedygtig med nogle af verdens største teknologiselskaber. Til trods for dette har den lokale forankring

ifølge direktør Villads Thomsen stadig en stor betydning for virksomheden i forhold til identitet og grundlag. Virksomheden har derfor deltaget i Kulturugen for at facilitere og bygge bro mellem erhvervsliv og kultur. Ud over de nævnte arrangementer var der også stor tilslutning hos de unge, da blandt andre Ungerådet, Aars Teaterbio, Vesthimmerlands Biblioteker og Ungdomsskolen havde slået sig sammen om forskellige tiltag, herunder biografture og koncerter.

Aalborg Symfoniorkester spiller på Erhvervsskolerne Aars.

ÅBEN FOR kNOFEdt Vi tror på knofedt. Man kommer ikke sovende til noget. de gode ting sker, når man er ærlig, positiv og parat til at smøge ærmerne op.

SIDE 5


Præmieoverrækkelse. Fra venstre Lars Hedegaard, Region Nordjylland, Villads Thomsen, direktør hos Lyngsoe Systems, og Dan Skovgaard, erhvervschef for Erhverv Væksthimmerland.

Lyngsoe Systems blev vinder af lokal TagFat-konkurrence TagFat-konkurrencen er et initiativ skabt af Region Nordjylland, der kort fortalt går ud på at kåre regionens mest innovative virksomhed. De virksomheder, som indstilles til konkurrencen, skal ses som Nordjyllands frontløbere inden for forretningsidéer, serviceydelser og produktionsmetoder - alt sammen i et innovativt perspektiv. Sådanne virksomheder er med til at gavne væksten i Nordjylland og løfte konkurrenceevnen, og nettop dette støtter Region Nordjylland ved at holde den årlige TagFatkonkurrence. Årets konkurrence har temaet digitalisering, og i Vesthimmerlands Kommune var de tre lokale finalister henholdsvis Lyng-

SIDE 6

soe Systems, Outline og Thorsen Teknik. Fælles for de tre finalister er deres attraktivitet over for kunderne samt deres konkurrencedygtighed. Dette er muliggjort som følge af virksomhedernes evne til løbende at udvikle produkter, forretningsgange og processer, der i de seneste år har involveret digitalisering som en vigtig brik i det store puslespil.

Tre finalister i tæt opløb om plads i regionsfinalen For at kåre den lokale vinder, var de tre direktører for de indstillede virksomheder mødt op til Forummøde den 8. februar, hvor mere end 70 repræsentanter fra erhvervslivet i Vesthimmerlands Kommune var samlet.

Villads Thomsen fra Lyngsoe Systems, Jens Sørensen fra Outline og Torben Thorsen fra Thorsen Teknik holdte hver især et indlæg om virksomhedernes innovative processer og udvikling, hvorefter deltagerne kunne stemme om hvilken virksomhed, der skulle vinde og gå videre i den regionale konkurrence. Opløbet var meget tæt, men det blev Lyngsoe System, der endte med at blive kåret som Vesthimmerlands mest innovative virksomhed og som skal videre i regionsfinalen d. 24. maj hos Air Transport Wing Aalborg.

God virksomhed med lokal forankring Administrerende direktør Villads Thomsen fra Lyngsoe Systems fortalte

om virksomhedens arbejde med at udvikle innovative og intelligente logistiksystemer skræddersyet til den enkelte kunde. Lyngsoe Systems leverer logistikløsninger til bl.a. biblioteker, postvæsen, lufthavne, sygehuse og virksomheder – alle med sporbarhed og dataindsamling som nøglebegreber. Villads Thomsen er på virksomhedens vegne stolt over at have vundet TagFat-prisen i 2018 i Vesthimmerlands Kommune: - Vi blev udvalgt i et felt med andre stærke og innovationsduelige virksomheder fra kommunen og er særdeles taknemmelige for valget af vores virksomhed. Vi ser det som en anerkendelse af vores virksomheds

innovationskraft og ikke mindst vores medarbejdere, som jo er hele grundlaget herfor, siger den stolte direktør. Han forklarer, at Lyngsoe Systems i de senere år har været i stand til at bruge innovationen til såvel interne som eksterne partnerskaber, hvilket har skabt øget værdi for deres kunder: - Det er sket igennem samarbejde med uddannelsesmiljøet i Nordjylland samt partnerskaber og teknologialliancer såvel nationalt som globalt. Kombineret med et mindset fuldt fokuseret på værdiskabelse hos kunderne og høj agilitet, har vi været i stand til at sælge vores løsninger til globale kunder - ikke mindst i konkurrence med

nogle af verdens største teknologiselskaber, udtaler Villads Thomsen. Samtidig tillægges den lokale forankring stor vigtighed i forhold til Lyngsoe Systems identitet og grundlag, og derfor har virksomheden også deltaget aktivt i Kulturugen for at facilitere og bygge bro mellem erhvervsliv og kultur. Nu venter den store ­regionsfinale, og her kommer konkurrencegenet frem i direktøren: - Vi ser med ydmyghed frem mod regionsfinalen. Vi vil gøre vores bedste i konkurrencen med de øvrige kombattanter - for det handler jo om at vinde!, siger Villads Thomsen fra Lyngsoe Systems.


Visioner for mere erhvervsudvikling i Vesthimmerlands Kommune kunde i Vesthimmerland. I stedet for at se det som en ulempe at flytte væk fra kunderne, ser ledelsen det som et plus at komme over i et uopdyrket marked, hvor masser af nordjyske og midtjyske virksomheder nu får mulighed for at få en stærkere markedsføringsposition ved at lade deres produkter registrere. Selvom ikke alle 24 medarbejdere flytter til Løgstør for at bosætte sig, ser vi store muligheder for at Miljømærkesekretariatet får succes og vokser sig større og dermed også får brug for mere arbejdskraft, der kan rekrutteres lokalt.

Af Per Bach Laursen Som ny borgmester i Vesthimmerlands Kommune er erhvervsudvikling et af de områder, jeg nu for alvor skal til at sætte mig grundigt ind i. Men som landmand gennem mange år er det nu ikke sådan, at erhvervslivet er helt fremmed for mig - jeg ser faktisk landbruget som et erhverv helt på linje med alle andre brancher. Som borgmester mener jeg, at det er yderst vigtigt at kende områdets virksomheder og lytte til deres behov, udfordringer og ønsker. Det får jeg mulighed for gennem en planlagt besøgsrunde, hvor jeg sammen med kommunaldirektøren kommer rundt og hilser på hos udvalgte virksomheder. Dette vil helt sikkert klæde mig bedre på til at formulere kommunens visioner for de kommende år, men allerede i dag ligger der dog nogle tanker og idéer for noget af det, jeg ønsker at arbejde for, som fremgår af følgende.

Forbedret infrastruktur til gavn for erhvervslivet Fremkommelighed og nær-­ hed til de store færdselsårer er særligt vigtige parametre for virksomheder og i særdeleshed for dem, der vokser og måske overvejer at flytte til en ny placering. Jeg vil fortsætte arbejdet for, at en kommende parallelmotorvej, den såkaldte ”Hærvejsmotorvej”, føres helt til Limfjorden og gerne igennem vores kommune. Projektet ser jeg gerne tænkt sammen med den 3. Limfjordsforbindelse, som der jo allerede er taget en principbeslutning omkring. En sådan løsning vil være meget attraktiv for både vores eksisterende erhvervsliv og for eventuelle tilflyttervirksomheder. Jeg anser også digital infrastruktur som yderst vigtigt for erhvervslivet. Bredbånd skal også kunne tilgås på landet og i vores landsbyer, hvilket bl.a. er specielt vigtigt for iværksættere, der ønsker at opstarte virksomhed i egen bolig.

Innovationskraft skal gennemsyre firmaer Analyser peger på, at 65% af de unge studerende i dag uddanner sig til jobs, der ikke engang er opfundet endnu.

Erhvervsstrategi ­støtter udviklingen

Borgmester Per Bach Laursen vil have erhvervsvenlige tiltag i fokus.

Både de unge selv og vores virksomheder kommer til at forholde sig til produkter, ydelser og forretningsmodeller, der er helt nye og anderledes fra det, vi kender i dag. Vi bør derfor spørge både iværksætterne, de små og mellemstore virksomheder og de helt store virksomheder; ”Har I innovationskraft nok?”. Spørgsmålet er nemlig nødvendigt for ikke at risikere, at jobs forsvinder, og at vores virksomheder bliver udkonkurreret af mere innovative udenlandske virksomheder. Det betyder samtidig også, at vi skal have et beredskab til at hjælpe de virksomheder, som efterspørger rådgivning i denne proces. Et oplagt bud er at skabe tættere samarbejde med universiteterne, hvor de unge kandidater og forskere arbejder med fremtidens produkter og forretningsmodeller. Og der findes flere forskellige samarbejdsmuligheder i

form af studiejobs, praktikker, erhvervs PhD samt regulære ansættelser i de lokale virksomheder. De forskellige fremgangsmåder betyder, at alle virksomheder har mulighed til at benytte sig af det niveau, de kan håndtere, og at ingen virksomhed er for lille til at nyde godt at de studerendes kundskaber indenfor en bred vifte af områder.

Af lokale virksomheder er Scandibyg i Løgstør den eneste nuværende

Allerede fra den første samling af det nye byråd og de indledende drøftelser om nye strategier, planer og politikker står det klart, at ikke bare jeg, men hele byrådet, ønsker at lægge mere vægt på både iværksætteri, er-

hvervsudvikling og turisme end hidtil. Jeg er derfor særlig glad for samarbejdet i Forum Væksthimmerland og det netværk af virksomheder, som det repræsenterer, idet vi herigennem får en unik mulighed for at fintune og indrette vores strategi efter alle parters ønsker. Jeg vil endvidere arbejde for, at Erhverv Væksthimmerland får de bedst mulige betingelser for at kunne yde en fremragende erhvervsservice til vores iværksættere og etablerede virksomheder i alle brancher. Det er endvidere mit oprigtige håb, at erhvervslivet vil kvittere ved at se positivt på kommunens bestræbelser for igen at blive regionens mest erhvervsvenlige kommune. Et positivt omdømme som erhvervskommune er med til at skabe en positiv spiral, der er langt at foretrække frem for alternativet.

Har du håndværksvirksomhed eller detailforretning?

Statslige arbejdspladser til Vesthimmerland Det kom som en glædelig overraskelse, da vi i starten af året kunne konstatere, at Miljømærkesekretariatet flytter sit hovedkontor til Løgstør med 24 arbejdspladser som et led i regeringens ønske om at flytte statslige arbejdspladser ud af hovedstadsregionen. Det meget interessante ved denne mulighed er, at langt hovedparten (95%) af kunderne til Svanemærket og EU-Blomsten, som kontoret håndterer, er beliggende i København.

PATENTRÅDGIVNING TILBYDES af effektiv og erfaren lokal patentkonsulent Rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger om patentmæssige forhold indenfor bl.a. maskin-, medico-, møbel- og plastteknologi.

RING TIL CLAUS OG FÅ ET TILBUD

Himmerland forsikring har stor erfaring med forsikringer til erhvervslivet • Du får din egen lokale assurandør • Skader vurderes af vores egen taksator • Får du en skade, må du bruge dine egne og lokale håndværkere, værksteder m.fl. • Quick-service ved småskader • Du får en fast kontorservice-medarbejder, du kan kontakte

FøRSTE møDE uDEN BEREGNING Kontakt Europæisk Patentagent Tenna Pedersen, Messevej 1A, c/o Erhverv Væksthimmerland, 9600 Aars • Tlf. 20 28 52 19 Mail: tmp@tmppatent.com Hjemmeside: www.tmppatent.dk

Kontakt Claus Pedersen, erhvervsassurandør Tlf. 96 98 18 00 / 40 62 19 06 cp@himmerland-forsikring.dk

Tæt på og ligetil SIDE 7


Mejeriet og foderstoffen spar

For fire ildsjæle i Gedsted med tusind indbyggere e De begræder ikke centraliseringens ugunst, men sætter ind med nytænkning og udviklin Hvorfor ikke åbne et skø De sætter handling bag ordene om kamp mod mastodonterne - til gavn fo

Gedsted Mejeri med Den gamle Foderstof til højre.

Lars Rosa-Stisen med mejeriets hovedprodukt, Blå Kornblomst.

Det gamle Mejeri er en rigtig succes og solstrålehistorie Mens alt bliver fusioneret og sammenlagt i større enheder, er det en fornøjelse at iagttage, hvordan det gamle mejeri i Gedsted udvikler sig og maner enhver tanke om nedlæggelse i jorden. Tværtimod skinner forårssolen på mejeriet, og nye initiativer i form af et enestående samlingspunkt i de gamle foderstof-lokaler tager form.

Mike Andersen ved ostekar.

Lars Rosa-Stisen og Mike Andersen ved mejeriets nyerhvervede ostepakkemaskine.

SIDE 8

Osteproduktionen er fordoblet på ti år Lars Rosa-Stisen erhvervede for ti år siden Gedsted Mejeri, som han nu ejer sammen med Mike Andersen. De to mejeriejere har sammen med deres fire medarbejdere travlt med at producere mejeriets specialitet - blåskimmelost. Gedsted-drengen er oprindelig kontoruddannet, men drev en årrække slagtehus og slagterforretning, samtidig med at han fra 1997 sideløbende arbejdede på fuld tid på mejeriet. I

Fire ildsjæle i Gedsted: Mike Andersen, Pernille og Lars Rosa-Stisen og Bettina Hansen.

slutningen af 2016 blev den mejerist-uddannede Mike Andersen medejer af mejeriet. Produktionen er fordoblet fra 150 tons til 300 tons de sidste ti år. Det er sket uden væsent-

lig udvidelse af medarbejderstyrken. Men de to ejere er heller ikke bange for at tage fat og lægge mange timers arbejde i mejeriet. Efter erhvervelsen blev der investeret 2,5 millioner

i nyt lager og udstyr. Med en årlig vækst i produktionen på cirka ti procent er de fysiske rammer fyldt ud, og i disse dage summer det gamle mejeri af travle håndværkere, som moderniserer


rker Gedsted ind i fremtiden

er udtrykket ”Udkantsdanmark” ikke eksisterende. ng: Hvorfor ikke lave endnu mere økologisk blåskimmelost til ude- og hjemmemarkedet? ønt cafe- og butiksmiljø? or deres vesthimmerlandske landsby. Læs om deres konstruktive initiativer. og udvikler virksomheden for endnu et millionbeløb. Gedsted Mejeri har en rullende fem-årig kontrakt med Thise Mejeri om at modtage råmælk og levere hele produktionen.

Gedsted Mejeri glad for samarbejde med Thise - Vi producerer Danablulignende blåskimmeloste

med forskellige modninger - herunder Blå Kornblomst, oplyser Lars Rosa-Stisen. Vi kører efter en rullende fem-årig kontrakt med Thise Mejeri for at sikre en fornuftig afskrivningsprocent for vore investeringer. Ejerne af Gedsted Mejeri er særdeles godt tilfreds med at samar-

bejde med Thise Mejeri. - Med de stigende krav om økologi og rene fødevarer er vi inde i en særdeles lovende udvikling, understreger Mike Andersen. Produktion og afsætning af vore oste går kun en vej: Opad. En stor del går til eksport (Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Belgien

for at nævne vore største eksportmarkeder).At fremstille blåskimmeloste er en rigtig god niche. Produktionen skal ske for sig og kan ikke foregå nær anden mejerivirksomhed. Gedsted Mejeri har de sidste to-tre år investeret fire-fem millioner kr. i driftsforbedringer.

- Mejeriet er i vid udstrækning selvfinansierende. Kreditforeningerne er - uvist af hvilken grund - ikke begejstrede for postnummer 9631 Gedsted, så den del, vi ikke selv har finansieret, har vi bankfinansieret, fortæller Lars Rosa-Stisen. Gedsted Mejeri er en god lille virksomhed. Arbejdskraften er god og

lokal. De fleste cykler på arbejde, og udskiftningen er minimal. Så summa-summarum: Gedsted Mejeri er en rigtig solstrålehistorie takket være dygtighed, flid og engagement hos aktørerne bag det lille mejeri, som startede i 1888.

Gedsted Mejeri knopskyder med autentisk butiks- og cafémiljø i Den gamle Foderstof Den gamle Foderstof i Gedsted åbner inden sommerferien som et skønt café- og butiksmiljø. Pernille Rosa-Stisen, lærer og hustru til Lars RosaStisen, og Bettina Hansen, børnehaveklasseleder, har fat i tømmerne på det nye tiltag. Sammen med indehaverne af Gedsted Mejeri ejer de anpartsselskabet bag Den gamle Foderstof. Bygningerne til Den gamle Foderstof ejes af Gedsted Mejeri og ligger i tilknytning til mejeriet.

Kvalitetsoste fraThise sælges i ostebutikken I ostebutikken skal sælges oste fra Thise Mejeri, og der skal være mulighed for at smage forskellige kvalitetsoste samt andre lækre specialiteter. Cafeen skal være et sted, hvor de besøgende kan smage de lækre produkter fra butikken. Der bliver også plads til et lille ismejeri, hvor initiativtagerne vil producere lækker is, der er produceret med fokus på kvalitet og overvejende økologiske råvarer, bl.a. økologisk mælk og fløde fra Thise Mejeri. Isen produceres ud fra de italienske is-principper. Butikken vil desuden sælge udvalgte gode specialiteter f.eks. • Kaffe og te • Pølser og andre gode sager fra Det lille Slagteri • Vin - økologisk og ikkeøkologisk fra bl.a. Oustrup Vin • Øl og hjemmelavet saft fra Straarup Haandbryg • Lækre specialiteter fra Hybengaarden (marmelade og andet tilbehør til ost og tapas, samt sirup) • Lækker honning med

Pernille Rosa-Stisen og Bettina Hansen ved indgangen til Den gamle Foderstof i Gedsted.

nødder og mandler som supplement til osten • Aalborg Chokolade - en lækker lille ting til kaffen Butikken og cafeen vil desuden byde på skønne loppefund og lækkert brugskunst, så der også er mulighed for at købe en lille ting med hjem eller få lavet en lækker gavekurv.

Lokalt producerede kvalitetsvarer i fokus - Fællesnævneren for de produkter, der sælges i butikken, bliver, at det er lokalt producerede kvalitetsvarer. Der vil være fokus på økologiske produkter, f.eks. ost og is, oplyser Pernille Rosa Stisen og Bettina Hansen. Vi ønsker at skabe et sted med sjæl og varme - et hyggeligt sted for hele familien. Vi vil gerne skabe

et frirum, hvor der er mulighed for at stresse af og geare ned, samtidig med man får en god oplevelse med hjem. Der vil derfor også være fokus på familieaktiviteter som klappedyr, lysstøberi og andre børneaktiviteter, så familierne kan få en hyggelig dag med oplevelser og hygge for alle. Foderstofbygningen har ikke været benyttet i en årrække. Nu synger det på sidste vers af renoveringen, som startede i efteråret 2017. På første sal vil gæsterne opleve et hyggeligt café-miljø, mens butik og køkken etableres i stueplan.

er et stort opland med sommerhusområderne i Holmmark, Hvalpsund, Virksund, Ertebølle, og

Lendrup, understreger Pernille Rosa Stisen. Der er heller ikke langt til Viborg, Skive, Løgstør, Aars og

Hobro. Vi mener, at der er et stort kundegrundlag af turister, som efterspørger en god oplevelse i hyggelige omgivelser samt muligheden for at købe kvalitetsvarer. Det er også tanken, at Den gamle Foderstof skal bringe mere liv til Gedsted, da cafeen og butikken kan blive et naturligt samlingssted for turister og lokalbefolkning. - Vi har fortalt vidt og bredt om vore planer og har kun fået positive tilkendegivelser, siger Bettina Hansen. Der er således stor lokal interesse for Den gamle Foderstof. Initiativtagerne er klar over, at hovedparten af kunderne - grundet byens størrelse - bevidst skal vælge at aflægge Den gamle Foderstof et besøg. Her er der mulighed for at skabe en attraktion, der bygger på fortællingen om Den gamle Foderstof og Gedsted Mejeri, samt et besøg med fokus på familiehygge, afslapning og den gode oplevelse.

Bettina Hansen og Pernille Rosa-Stisen vil skabe et unikt café- og butiksmiljø i bygningen til højre under navnet ”Den gamle Foderstof ”.

Gedsted den helt rigtige placering af mødestedet - Placeringen af det autentiske mødested er optimal, idet der omkring Gedsted SIDE 9


os, at han gerne vil udtræde til sommer af arbejdsmæssige årsager, sagde Karl William Carlsen og takkede for indsatsen med en vingave. Klavs Bojsen er ikke længere selvstændig erhvervsdrivende, men er ansat i Nordjyllands Beredskab med udgangspunkt fra Aalborg. Aalestrup-området er fortsat repræsenteret i Erhverv Væksthimmerland ved byrådsmedlem Per Bisgaard, Aalestrup, som i in-

deværende periode tillige er rådets formand. Per Bisgaard orienterede på generalforsamlingen i Aalestrup Handel & Erhverv om Erhverv Væksthimmerland og om de muligheder, der tilbydes de erhvervsdrivende i Vesthimmerlands Kommune med fire ansatte og et budget på tre mio. kr. årligt. Per Bisgaard gav udtryk for, at Aalestrup Handel & Erhverv ikke er tilstrækkelig synlig på erhvervsdelen. Det er der flere årsager til,

men han sagde, at det ikke er det samme som at der ikke bliver arbejdet for erhvervsfremme i Aalestrup. Det gør der - og han nævnte lokale tiltag, herunder erhvervslivets andel i planerne om et kommende sundhedshus på den tidligere Colas-grund ved Testrupvej i Aalestrup. Aalestrup Handel & Erhverv har i årets løb haft et par oplysende møder, bl. a. omkring kommunens licitationsregler i forbindelse med vedligehold og anlægsarbejder.

Klavs Bojsen stopper som Aalestrup-egnens repræsentant i Erhverv Væksthimmerland til sommer. Ved generalforsamlingen i Aalestrup Handel & Erhverv takkede formanden, købmand Karl William Carlsen, for en mangeårig indsats og overrakte en vingave.

Aalestrup tog afsked med erhvervs-ildsjæl

Klavs Bojsen stopper i Erhverv Væksthimmerland Det kan være rart at være på forkant med tingene. Det var deltagerne i generalforsamlingen i Aalestrup Handel & Erhverv forleden, hvor der blev taget afsked med den lokale erhvervsildsjæl Klavs Bojsen. Klavs Bojsen stopper som Aalestrups repræsentant i Erhverv Væksthimmerland, men først til sommer. Aalestrup Handel & Erhverv er en fusion af det tid-

ligere Aalestrup Erhvervsråd og den oprindelige Aalestrup Handelsstandsforening. Klavs Bojsen, som i mange år var selvstændig erhvervsdrivende med el-installationsfirmaet V. Bojsen A/S, var i sin tid formand for Aalestrup Erhvervsråd. I takt med udviklingen i byens erhvervs- og handelsliv støbte han kuglerne til det nye Aalestrup Handel & Erhverv og blev afløst af

handelsstandens formand, købmand Karl William Carlsen, Aalestrup. Til gengæld tog Klavs Bojsen en tørn i det daværende Himmerlands Udviklingsråd som Aalestrup-egnens repræsentant, og i en perode var han formand. Udviklingsrådet er i dag afløst af Erhverv Væksthimmerland, hvor Klavs Bojsen også er med. - Klavs Bojsen har meddelt

Forårssalg - Vesthimmerlands Kommune fejrer foråret ved at udbyde 25 attraktive byggegrunde på Galgebakken ved Stenildhøjdalen i Aars. Senere på året udbydes de sidste 30 grunde i udstykningen.

Industrivej 91 • 9600 Aars • Tlf. 98 62 19 33 • www.vh-el.dk

SIDE 10


Det økonomiske opsving giver virksomheder fordele i banken Virksomheder kan føle, at de har mindre brug for banken, når det går godt. Men det er nu, virksomheder kan forhandle sig til bedre renter og lånevilkår, og derfor bør de ruste sig til fremtiden, mens økonomien er god. Optimismen lyste ud af den rapport Dansk Erhverv sendte på gaden på tærsklen til 2018. I løbet af sidste år kom 47.000 flere i job, og Danmarks samlede BNP var højere end før finanskrisen. På den baggrund og med udsyn til sunde økonomier i både Europa og USA forudså Dansk Erhverv, at fremgangen i dansk økonomi vil fortsætte i år.

måder for virksomheder at udnytte det økonomiske overskud. - Mange virksomheder er blevet mere forsigtige efter finanskrisen og samler til huse, men det er ikke nødvendigvis en fornuftig strategi at lade sin kapital ligge sovende hen. Det er fremtiden, man som virksomhed skal leve af, og den gør man sig bedst klar til i gode tider.

Det er klogt at låne når det går godt

4Labels mærker opsving - investerer i fremtiden Hos 4Labels i Hobro mærker man også opsvinget. Virksomheden, der producerer etiketter i små og store oplag inden for kosmetik, vin, medicinalindustrien og meget andet, blev etableret i 2006 af fire ejere med mange års erfaring fra trykkeribranchen. - Vi startede lige inden finanskrisen og brugte rigtig mange arbejdstimer på at få virksomheden op at køre. Ofte arbejdede vi fra kl. 7 til 24, så det var en voldsom start, fortæller adm. direktør Søren Skouboe Møller. Han er ikke i tvivl om, at det har haft betydning, at 4Labels fra starten valgte en lokal bank. - Jutlander Bank har været en god sparringspartner og troede på os, da det var svært under krisen. De gav os længere snor, end en bank uden lokalt tilhørsforhold nok ville have gjort – og så tog det pludselig fart. I 2012 og 2016 blev 4Labels udnævnt til Børsen Gazelle, hvilket blandt andet kræver, at virksomheden har fordoblet sin omsætning i løbet af fire regnskabsår. I dag har virksomheden 18 ansatte, og sidste år kunne 4Labels flytte fra lejede lokaler til sit eget nyopførte domicil og trykkeri.

4Labels blev stiftet i 2006 og har i dag af fire ejere. Her ses fra højre: Søren Skouboe Møller, Tom Sørensen, Christian Nissen og René Thorsen Bonde.

derup, ordførende direktør i Jutlander Bank. Generelt i samfundet er der et øget forbrug på tværs af næsten alle brancher. Eksempelvis bliver der bygget mange nye boliger, og det giver ikke blot stigende efterspørgsel på håndværkere og materialer, men også på møbler, gardiner, sanitet o.s.v. Når vi overtog et hus under finanskrisen, nøjedes vi med at male stuen. Nu istandsætter vi igen i stor stil.

Fremtiden bør sikres nu

investeringer, der kan stille virksomheden stærkere i fremtiden. - Her kan banken være en nyttig sparringspartner i forhold til at sikre, at investeringerne er fornuftige, rentable og gør virksomheden bedre, lyder det fra Per Sønderup. For eksempel kan virksomheder øge deres effektivitet ved at købe nye maskiner og dermed få mulighed for at øge deres salg eller opsøge nye markeder. Det er netop, hvad 4Labels har gjort. - Vi har investeret i tre nye maskiner, som gør det muligt for os at løse opgaver, som vi tidligere har måtte sende ud af huset. Det nye trykkeri og en udvidelse af produktionsapparatet er med til at øge vores marked og sikre virksomhedens vækst i fremti-

rup fra Jutlander Bank er det en af de helt rigtige

VELKOMMEN TIL

Konference

Med sorte tal på bundlinjen og masser af likvide midler kan man argumentere for, at de veldrevne virksomheder har mindre brug for banken nu end i økonomisk svære tider. - Men det er faktisk ikke tilfældet, for det er i gode tider, virksomhederne bør sætte nye ting i gang og lave

- din professionelle leverandør af konferencer, møder, udstillinger, firmafester og meget mere - din professionelle leverandør af konferencer, møder, udstillinger, firmafester og meget mere

- med kvalitet

Messecenter Vesthimmerland har igennem mere end 30 år leveret nøglefærdige konferencer, møder, udstillinger og messer for vores kunder. Vi disponerer over nogle af de mest fleksible konferencefaciliteter i Danmark. I 2017 indviede vi vores nybyggede Messehal 2 på • Alle vores1.800 faciliteter har moderne AV-udstyr m2 med optimale adgangs- og tilkørselsforhold samt lys, lyd og akustikforhold, der er helt i top. Med mere endlyd9.000 m2 lysanlæg under ét tag fordelt • Fuldt professionelt og samtpå 32 store Messe-mere og konferencehaller, Auditorie på er 300plads m samt -storskærme Vi har meget ati vores byde på, end der til i denne brochure overalt center flere små og mellemstore møderum og restaurationsvi tilpasse vores til netop jeres For ønsker bilister er der gode færgeforbindelser fra Ebeltoft/ I Aars findes etlokaler, meget kan udviklet erhvervsogtilbud forretningsliv • samt Trådløs imed hele vores center med en Århus til og fra Sjælland og fra Nordjylland er der og behov. et rigt WIFI kulturliv Messecenter Vesthimmerland I vores venue vi plads til op til 2.000 konferencemange færgeforbindelser til Norge og Sverige. og Musikhuset ALFA somkan tohar vigtige dynamoer. kraftig linje, der håndtere 3.000 gæster deltagere én konferencesal. Rejser du med tog, er der 30 minutters transport til Det er let at komme til iAars. Fra motorvej E45 er der Tager vi flere haller i brug, kan vi håndtere op til 3.000 samtidig Hobro Banegård. Et alternativt hertil er lynbus med kun 10 minutters kørsel til Messecenter Vesthimmerland konferencedeltagere på samme tid.

KONTAKT OS

Øget forbrug kan aflæses i erhvervslivet Dermed er 4Labels et godt eksempel på situationen hos mange danske virksomheder lige nu. - Langt de fleste små og mellemstore virksomheder i Danmark leverer fornuftige og pæne resultater. Der er gang i hjulene, og det betyder, at virksomhederne får flere opgaver og tjener flere penge. Dermed står virksomhederne stærkere og er mere økonomisk uafhængige, forklarer Per Søn-

den, siger Søren Skouboe Møller. Ifølge Per Sønde-

Det er klogt at låne, mens det går godt, fordi renten typisk er lav, og fordi der ofte er mulighed for at få lånefinansiering på den bedste og mest fleksible måde. I bund og grund handler det om at gøre sig nogle tanker om fremtiden. Hvor ser man sig selv og virksomheden om et, to og fem år? - Vi kan hjælpe med at skabe en samlet overblik over de ønsker og muligheder, der er,” lyder rådet fra Jutlander Banks ordførende direktør.

og kun 45 minutters transport fra Aalborg Lufthavn. Vi

flere daglige afgange mellem Aars og København.

• har Restaurant Messen leverer Vi harafsamarbejde med en række hoteller og over500 gratis parkeringspladser ligegourmet-oplevelser uden for vores i vores nærområde, ligesom vi kan dør. højeste kvalitet og komplette kursuspakker natningssteder med tilbyde shuttle service til ethvert behov. Hvis du flyver selv, er Vesthimmerlands Flyveplads fuld forplejning tilpasset et hvert arrangement med en 1200 m asfaltbane kun 5 minutter fra Messecenteret til rådighed.

• Vi leverer skræddersyede pakkeløsninger, der Norge Norge kan indeholde konference, bespisning, overnatning og shuttleservice - det eneste du behøver, er at lave aftalen med os Hirtshals Sverige

Jutlander Banks ordførende direktør Per Sønderup minder virksomheder om, at det er, mens økonomien er god, at de bør sætte nye ting i gang og lave investeringer, der kan stille virksomheden stærkere i fremtiden.

Frederikshavn

Messevej 1 • 9600 Aars • tlf. 98 62 A11 Thisted

Aalborg

• 500 gratis parkeringspladser lige udenfor vores dør • 1000 min. •til www.mcvh.dk motorvej E45 48 • 5 min. til hovedvej A13 • 30 min. til Aalborg SIDE • 45 min. til Aalborg Lufthavn • 45 min. til Viborg

11


Samarbejde og systematisering vil gavne Vesthimmerlands erhvervsliv Asbjørn Berge skal ikke bevæge sig mange skridt fra sin bolig på Skjoldborgvej 2 i Løgstør, før han kan skue ud over byens røde tage og Limfjorden. Vindmøllerne, som snurrer forureningsfri el ind i Han Herred, skimtes på den anden side af fjorden. Fra panoramaudsigten på bakken lader den nu 62-årige Asbjørn Berge tankerne glide tilbage på sin eventyrlige erhvervskarriere, som med et klicheagtigt udtryk kan benævnes ”fra tømrersvend til topdirektør”.

Vest-Wood udvikling i Asbjørn Berges tid - For snart 11 år siden stoppede jeg som administrerende direktør på VestWood, der 1. februar 2006 var blevet solgt til JeldWen - verdens største udbyder af indvendige døre. Årene på Vest-Wood var præget af voldsom udvikling. Det kan illustreres af, at omsætningen i min tid i virksomheden steg fra fire millioner kr. til fire milliarder kr., mens antallet af medarbejdere blev øget fra 10 til 4.000 med 16 fabrikker fordelt over det meste af Europa. Nu er Asbjørn Berge ikke typen, som har det godt med at sidde med hænderne i skødet. Derfor kastede han sig efter det spændende og lærerige forløb i Vest-Wood sig over bestyrelsesarbejde og investeringer - ja, nærmest som en slags virksomhedssnedker. - Jeg har investeret i ti af de selskaber, jeg er bestyrelsesmedlem i. Mit økonomiske engagement varierer fra 2,5 til 50 procent ejerandele. Investeringen sker i vid udstrækning sammen med kapitalfonde, men også i familie- og privatejede selskaber. Jeg har herved fået stor erfaring i, hvad bestyrelsesarbejde er, og hvordan en

Asbjørn Berge skuer ud over en af Danmarks smukkeste udsigter i Løgstør.

bestyrelse kan skabe værdi under forskellige forhold lige fra krisestyring til strategisk udvikling, herunder også ved forskellige ejerformer, pointerer Asbjørn Berge.

Undlad at tro, du kan gøre det hele selv Den tidligere topdirektør har gode forudsætninger for at give virksomheder - bl.a. i Vesthimmerland gode råd og vejledning om fremtidige vækstmuligheder. - Det drejer sig om at gøre andre interesseret i den gode erhvervsidè. Indgå samarbejde med andre og undlad at tro, at du kan det hele selv. Enmandsvirksomheden er ofte alt for sårbar til, at den kan tiltrække den nødvendige udvikling og kapital. Asbjørn Berge

Asbjørn Berges engagement Asbjørn Berge er bosat på Johan Skjoldborgs Vej 2 i Løgstør. Gift med Bente siden 1980. De har sammen to piger født i 1984 og 1992. Han har netop forladt Vesthimmerlands Gymnasiums bestyrelse efter ti år. Asbjørn Berge er med i følgende bestyrelser: • Junckers A/S  (næstformand) • Plus A/S • Palsgaard Spær A/S  (formand) • Lilleheden A/S (formand) SIDE 12

• Industri Invest Herning   A/S (tillige direktør) • Carnad A/S (formand) • Freja Transport &   Logistik A/S (formand) • Træfonden (næstformand) • Dansk Vækstkapital K/S • Randers Tegl A/S • LIndenborg Gods A/S • Rold Skov Savværk A/S • J-Coating A/S (formand) • Vestergaard Huse A/S  (næstformand) • Seek4Cars A/S • Melvin Robotics ApS  (formand) • RC Beton A/S

vil - uden at blive bedrevidende - opfordre små og mellemstore virksomheder til at sammensætte en kvalificeret og professionel bestyrelse eller betjene sig af et advisory board (rådgivningsforum). Det duer efter virksomhedssnedkerens opfattelse ikke med en tantebestyrelse, som kun er etableret, fordi loven kræver det og ikke består af professionelle aktører. - Nu skal mit råd ikke tolkes som ansøgning om at blive bestyrelsesmedlem i flere virksomheder. Jeg har mere end nok at se til der, hvor jeg er nu. Derimod er det mig magtpåliggende at gøre opmærksom på, at udvikling og jobskabelse i allerhøjeste grad er afhængig af, at virksomheden har en bestyrelse eller et rådgivningsorgan, som jævnligt, f.eks. fire-seks gange om året, mødes for at analysere driften med henblik på optimering. Eneejeren kan let blive hjemmeblind og overse udviklingsmulighederne i sin virksomhed. Kvalificerede personer udefra kan måske se nogle andre muligheder for at drive virksomheden mere professionelt i stedet for at blive i den samme trummerum. Hovedspørgsmålet er: Hvad kan hjælpe virksomheden bedst?

Systematisering og gode råd kan gøre stor forskel En erfaren bestyrelse kan gennemgå og optimere driften og justere virksom-

hedens kurs med henblik på bedre udvikling. Hertil kommer, at driften med stor effekt kan systematiseres og målrettes virksomhedens styrkepositioner. - Erfaringen viser, at når processen med status for og systematisering af virksomhedsdriften er i orden, ja, så er forudsætningen for en positiv udvikling til stede, understreger Asbjørn Berge. Erhvervsmanden fra Løgstør nævner som eksempel på virksomheder, hvor han har været med til at hjælpe og som har fulgt den ovenfor nævnte rådgivning med succes: Huskompagniet, som nu opfører cirka halvdelen af det samlede antal parcelhuse i Danmark. Tandlægesammenslutningen ”Godt smil”, som har effektiviseret 25 klinikker med mere end 100 tandlæger landet over.

Udviklingsmuligheder i Vesthimmerland Asbjørn Berge anser Vesthimmerlands erhvervsmæssige udviklingsmuligheder for at være gode. - Vesthimmerland er præget af få store virksomheder med en underskov af små og mellemstore virksomheder, siger Asbjørn Berge. Det er grundlæggende en sund struktur, men hvis de mindre virksomheder vil videre, er det vigtigt, at de fungerer mere pro-

fessionelt og får sparring udefra. Ved at løfte perspektivet og blive bevidst om processerne i virksomheden samt systematisering kan mange nå meget langt. Omkring opstart af en virksomhed har Løgstørerhvervsmanden følgende råd: 1. Omgiv dig med mennesker, som er interesseret i din virksomhed/idè og kan bidrage til at realisere dine visioner. 2. Undgå at stå alene, men find en eller flere makkere.

Det at være flere gør virksomheden mindre sårbar og gør det lettere at rejse kapital. 3. Etabler en professionel bestyrelse for sparring og udvikling. 4. Hav en realistisk målsætning og systematiser driften. - En gennemgang og justering af samtlige processer i driften og systematisering kan ofte gøre en stor forskel, slutter Asbjørn Berge.

Historien om Carnad Carnad i Løgstør producerer naturlige fond baseret på kød, fisk og skaldyr, og er en af de virksomheder, som Asbjørn Berge har været fødselshjælper for. Fra starten i 2008 til og med 2015 havde Carnad røde tal på bundlinjen. Men i 2016 fik virksomheden sit gennembrud og vendt udviklingen og fik overskud. Dette skyldes ikke mindst, at forbrugerne i hele Europa i dag er mere bevidste om, hvad deres fødevarer indeholder. Derved øges efterspørgslen på rene fødevarer i stedet for kunstigt opbyggede fødevarer, som bygger på kunstige smagsforstærkere, kunstige farvestoffer, sukker, fedt og salt. Virksomheden har stra-

Asbjørn Berge - aktiv virksomhedssnedker.

tegisk samarbejde med verdens næststørste fødevaredistributør. Carnads hovedaktionær og direktør er Johnny Koch.


Som led i at sikre kvalificeret faglært arbejdskraft i fremtiden, har staten og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om, at der for den enkelte virksomhed med faglærte medarbejdere skal sættes mål for, hvor mange lærlinge virksomheden skal have om året. Overholder virksomhederne ikke målene, vanker der bøder, hvor der omvendt også er mulighed for bonusser, hvis virksomhederne overpræsterer.

Nye elevregler for at sikre nok faglærte i fremtiden Har du styr på, hvad de nye elevkrav betyder for dig som arbejdsgiver? I august 2016 indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, hvor et af elementerne var, at virksomheder med faglært arbejdskraft fremover er forpligtet til at tage et vist antal lærlinge ind målt i forhold til virksomhedens størrelse. De nye krav trådte i kraft 1. januar 2018 og går under betegnelsen ”Praktikplads-AUB”. Initiativet er taget for at sikre flere praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne og dermed fremtidssikre den faglærte arbejdskraft, som den enkelte virksomhed selv benytter sig af.

Gulerod og pisk-metoden anvendes i ordningen Trepartsaftalen gør kort sagt brug af ’gulerod og pisk’-metoden. Virksomheder, der tager det antal lærlinge, som de er udpeget til, får en økonomisk belønning, hvorimod de virksomheder, der ikke tager lærlinge nok, skal betale et bidrag på 27.000 kr. pr. manglende helårselev. Den endelige opgørelse af, hvor mange lærlinge din virksomhed skal have i det indeværende kalenderår, udregnes og sendes til virksomheden i april sammen med virksomhedens forskudsopgørelse. Reglerne er en smule komplicerede, men de overordnede retningslinjer beskrives i det følgende.

Aftalen indbefatter alle de virksomheder, der i det forudgående år har betalt minimum ét fuldt ATP-bidrag for en fuldtidsansat faglært medarbejder. Dette regnestykke kan også bestå af flere deltidsansatte erhvervsuddannede, der tilsammen udgør en fuldtidsstilling.

Hvordan udregnes kravet til virksomhederne? Som tidligere nævnt er der tale om individuelle mål, der bl.a. baseres på virksomhedens størrelse målt på ATP-indberetninger for antal fuldtidsbeskæftigede erhvervsuddannede. Derudover er der også forskel på, hvilke uddannelser eleverne er ved at tage, alt efter hvor stor mangel på faglært arbejdskraft, der forventes at blive i fremtiden indenfor den givne branche. Udregningen af antallet af elever omregnes derfor til såkaldte ’elevpoint’. Som eksempler kan nævnes, at en elev indenfor træfagenes byggeuddannelse har et elevpoint på 1,09, hvor en elev indenfor gastronomi i stedet har et elevpoint på 0,97. Jo højere tallet er, desto større mangel forventes der at blive på faglært arbejdskraft, og dermed giver det også mere værdi for virksomheden at tage en af disse elever i lære. Mangler virksomheden elever i forhold til målet, er det muligt at indgå uddannelsesaftaler med flere forskellige uddannelsesretninger og dermed samle forskellige elevpoint, indtil målet er nået.

Har din virksomhed uddannelsesaftaler med elever, så tæller disse med i opgørelsen af elevpoint i den periode, hvor eleverne er i virksomheden. Er der f.eks. tale om en elevaftale på to et halvt år, så tæller uddannelsesaftalen i et tilsvarende tidsrum. Vær derfor opmærksom på, at eleven kun tæller for en halv elev i pointsystemet i et af årene.

Hold derfor altid øje med, hvad det konkrete mål er for din virksomhed gen-

nem forskudsopgørelsen. Ønsker du yderligere information om elevkravene, kan

disse findes på www.virk.dk/ praktikplads-aub

Bonus eller bøde Hvis din virksomhed overholder det angivne elevmål og i indeværende kalenderår har flere helårselever end virksomhedens gennemsnit for de seneste tre år, så opnår virksomheden en bonus. Er der tale om én helårselev yderligere i virksomheden i kalenderåret, vil bonussen være 25.000 kr. Er der i stedet tale om en positiv difference i elevpointsyste­ met på 0,3 helårselever, vil virksomheden få udbetalt 7.500 kr. Beregninger af bøder udregnes i grove træk på samme måde som bonusser. Den maksimale bødestørrelse for mangel af én helårselev (altså svarende til 1 elevpoint) er dog 27.000 kr. Og det er dette tal, der ganges med det elevpoint, der er i difference mellem virksomhedens opnåede elevpoint og Uddannelsesministeriets mål for virksomheden.Målet kan ændre sig i løbet af kalenderåret Kravet for antal elever i din virksomhed ændrer sig i takt med antallet af faglærte i medarbejderstaben. SIDE 13


Jeff Emanuel Larsen, specialestuderende og ansat hos Advokatfirmaet Himmerland.

Persondataforordningen - hvor skal du begynde? Der er efterhånden ingen smalle steder, når det kommer til den nye persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj. Virksomhederne kan dog komme langt ved at gøre et helhjertet forsøg på at overholde de nye regler, mener Jeff Emanuel Larsen, der er specialestuderende på jurastudiet og studiejobber hos Advokatfirmaet Himmerland i Aars. Mange af reglerne i persondataforordningen er allerede i dag gældende gennem persondataloven, men forordningen skærper reglerne yderligere. Særligt i forhold til bødesanktionen ved overtrædelse af forordningens regler, sker der en stramning. ” - Indtil i dag har man haft bødeniveau på omkring 3.000-5.000 kr. for overtrædelses af persondataloven, mens den højeste bøde, der er givet, har været på omkring 25.000 kr. Først nu har folk fået øjnene op for reglerne, idet man ved forordningens ikrafttrædelse kan få op til 20 mio. euro i

SIDE 14

bøde, eller det, der svarer til 4% af virksomhedens globale årlige omsætning. Det har fået de store virksomheder til at vågne op, men det kan også få konsekvenser for mindre virksomheder, udtaler Jeff Emanuel Larsen. Det kan dog være rigtig svært at navigere rundt i de mange regler og restriktioner, men Jeff understreger, at bare det, at man har vist, at man har været inde og tage stilling til og vurderet reglerne og ens behandling af især personfølsomme oplysninger vil have betydning. Det er altså bare med at komme i gang, og selvom det kan virke uoverskueligt, har Jeff nogle gode råd til, hvordan hver enkelt virksomhed kan forholde sig: Virksomhederne kan starte med at sætte sig ned og udarbejder en såkaldt dataflowanalyse, hvor virksomheden fastlægger, hvilke personoplysninger, virksomheden opbevarer, hvad de anvendes til, hvor de opbevares, og hvem der

har adgang til oplysningerne. I denne proces kan virksomheden bl.a. stille sig selv følgende spørgsmål: 1. Hvilke personoplysninger sidder vi inde med? 2. Hvordan florerer vores personoplysninger rundt i organisationen? 3. Hvor sender vi vores personoplysninger hen? 4. Hvor er personoplysningerne fysisk lagret? Som en del af den nye forordning, stilles der nu et direkte dokumentationskrav til virksomhederne, som pålægger dem til enhver tid at kunne dokumentere, at deres behandlinger af personoplysninger lever op til reglerne i forordningen. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at en virksomhed ikke bare må foretage behandling af personoplysninger, idet enhver behandling af personoplysninger kræver lovhjemmel, altså et sted i lovgivningen, herunder bestemmelser i forordningen, som giver virksomheden ret til at foretage en given behandling. Som et prak-

tisk eksempel kan nævnes, at en virksomhed som udgangspunkt ikke må offentliggøre billeder af virksomhedens ansatte på deres hjemmeside uden et samtykke fra den ansatte, mens oplysninger som navn, stillingsbetegnelse og arbejdsrelateret telefonnummer og e-mailadresse o.s.v. kan offentliggøres på virksomhedens hjemmeside uden den ansattes samtykke.

Med hvilket formål indhentes oplysning? Ifølge Jeff E. Larsen er det essentielt, at virksomhederne ved dataindsamling af personoplysninger gør sig overvejelser over, med hvilket formål de indhenter de enkelte personoplysninger. - Det er ikke nok at indhente oplysninger, fordi man synes, de er rare at ligge inde med, hvis ikke virksomheden har et sagligt formål med at ligge inde med oplysningerne. Der skal altså være udtrykkelige og saglige formål med at behandle de pågældende oplysninger. De samme op-

lysninger må ikke anvendes til andre formål, der er uforenelige med det oprindelige formål, som man har indhentet oplysningerne til, siger Jeff Larsen. Behandlingen er yderligere, som et af flere grundlæggende behandlingsprincipper i forordningen, underlagt et princip, som Jeff Larsen kalder ’nice to have’ eller need to have’ -princippet. Princippet angiver, at en virksomhed ikke må indhente flere oplysninger, end der er nødvendige og relevante til opfyldelsen af de formål, der er med behandlingen. I praksis betyder princippet, at en virksomhed eksempelvis ved fakturering af en kunde ikke må indsamle og ligge inde med flere oplysninger, end der er nødvendig for at kunne fakturere kunden. I forlængelse heraf påhviler der også virksomhederne en slettepligt i forhold til de personoplysninger, de indhenter. - Virksomheder kan ikke beholde indhentede personoplysninger for evigt. De skal slette oplysningerne, når de ikke længere kan retfærdiggøre at beholde dem i forhold til et angivet formål, beretter Jeff. Derfor understreger han også vigtigheden af, at virksomheder rydder ud i de personoplysninger, de allerede sidder inde med i dag, og foretager vurderinger af,

hvorvidt disse oplysninger stadigvæk tjener et angivet og sagligt formål.

Få udarbejdet en intern persondatapolitik I forbindelse med virksomhedernes overholdelse af det omtalte dokumentationskrav, skal bl.a. tænke ­på at få udarbejdet en intern persondatapolitik, hvori de fastlægger, hvilke generelle retningslinjer og procedurer, der skal være gældende for virksomhedernes behandlinger og indsamlinger af personoplysninger, så de ansatte ved, hvordan de skal agere i forhold til behandlingen af personoplysninger. Det er altså vigtigt, at virksomhederne får gjort noget og overvejer deres behandling af personoplysninger. I den forbindelse kan de tage et kig i de vejledninger, som Datatilsynet løbende udarbejder og offentliggør på sin hjemmeside om forordningens forskellige krav og den praktiske forståelse heraf. Erhverv Væksthimmerland har desuden haft flere initiativer for erhvervslivet i gang vedrørende persondataforordningen, blandt andet et Briefing-møde den 22. marts med indlægsholder Christian Bay Nielsen fra STORM Advokatfirma, hvor fremmødet og interessen var overvældende.


Driftig iværksætter i Løgstør har rigtig mange jern i ilden Iværksætter Kasper Kronborg Christensen fra Løgstør har netop etableret virksomheden KKC Solutions og har samtidig ikke bare et, men to nye produkter på vej på markedet. Det ene er en universalclips, som kan bruges til at holde klude og redskaber til anvendelse i produktionsindustrien, mens det andet er et spil-legetøj, som kan bruges i forbindelse med droneteknologier. Det er en ung iværksætter med fart på, der netop har etableret et selskab som rammen om iværksætterprojekterne. Foruden arbejdet som iværksætter læser Kasper Kronborg også på et adgangskursus til ingeniørstudiet på Aalborg Universitet og er desuden medstifter af en vandreforening.

Rastløs iværksætter, vil være ingeniør Kasper er født og opvokset i Løgstør, og selvom han nu satser på at læse til ingeniør, var det ikke ligefrem folkeskolen, der havde den højeste prioritet i barndommen.

- Jeg var nok lidt af en rastløs rod og skoletræt. Så dengang lå det ikke i kortene, at jeg skulle læse til ingeniør senere. Nu, hvor jeg kan se et formål med skolen, er motivationen en helt anden, forklarer Kasper Kronborg. Drømmen er at blive ingeniør med speciale i aerodynamik og arbejde med udvikling af fly. Faktisk begyndte Kasper Kronborgs iværksætterdrømme med netop fly. I samarbejde med Hans T. Lorentzen, som ejede hobbybutikken Cobra Hobby i Løgstør, udviklede Kasper som 1314 årig et modelfly, der blev solgt som byggesæt ved forskellige modelflyvestævner. Kaspers far ejede i øvrigt byens anden hobbybutik i Løgstør, så interessen for modelfly er gået i arv. Da skoletrætheden fik overtaget, blev Kasper sendt i skolepraktik som smed på Løgstør Rør i stedet for at gå i skole. Som 18-årig kom han ud at sejle som ubefaren skibsassistent på en mindre coaster fra det nordjyske rederi Ve-

nus Shipping i Vestbjerg. Efter en længere periode på havet endte en bytur i Italien med, at Kasper faldt ned fra en 10 meter høj silo og landede på en stak metalplader. Skaderne var alvorlige med adskillige knuste og brækkede knogler til følge og satte en brat stopper for sømandslivet. Kasper var i en længere periode bundet til en kørestol, og først efter 1 ½ år kunne han vende tilbage til arbejdsmarkedet. Da Kasper kom på fode igen, arbejdede han i en periode som maskinoperatør på både Probeco og Logstor i hjembyen og som vinduespudser.

Etablerede og skaffede 200 kunder Et følgende eventyr ud i iværksætteriet blev netop etablering af et vinduespudserfirma i 2012. I opstartsåret lykkedes det på ganske kort tid at skaffe mere end 200 kunder, bl.a. hjulpet godt på vej af det nyligt indførte håndværkerfradrag. Ved siden af arbejdet

Samtidig med, at Kasper Kronborg har travlt som iværksætter med sine to produktideer, er Kasper også i gang med et adgangskursus til ingeniørstudiet på Aalborg Universitet. Kasper drømmer nemlig om at blive ingeniør med speciale i aerodynamik for at kunne arbejde med udvikling af fly.

som vinduespudser passede Kasper et fuldtidsjob som pædagogmedhjælper på Skjoldborghus. Etablering af egen virksomhed kombineret med et fuldtidsjob var mere, end kroppen kunne klare, og stresssymptomer begyndte at melde sig. - Kombinationen af lange arbejdsdage og næsten ingen fritid blev for meget. Så selvom jeg trivedes med jobbet på Skjoldborghus og livet som selvstændig, fik jeg alvorlige stresssymptomer og var derfor nødsaget til at sælge vinduespudservirksomheden og frasige mig pædagogjobbet. Den primære årsag var uden tvivl, at jeg insisterede på at løse alle opgaver selv i stedet for at udlicitere – den lektie har jeg lært på den hårde måde. Jeg skal koncentrere mig om det, jeg har forstand på, siger Kasper.

Oplevet behov førte til lancering af produktidé Efter at være kommet ud på den anden side af stress­ forløbet fik Kasper et job

som servicemedarbejder på Siemens Aalborg. Efter et år som servicemedarbejder fik han job i den afdeling, hvor der blev bygget forme til møllevinger. Gennem de forskellige ansættelser i produktionsvirksomheder fik Kasper idéen til sit næste iværksætterprojekt. - Jeg opdagede, at medarbejderne i produktionsvirksomheder bruger enormt meget tid på at hente værktøj og forbrugsmidler. Bl.a. skulle man hele tiden bruge klude til aftørring, og kludene lagde man fra sig alle mulige steder", forklarer Kasper Kronborg. Kasper Kronborg har derfor - i samarbejde med Probeco i Løgstør - udviklet en universalclips i plastik, som enten kan sættes i et bælte eller klistres direkte på arbejdstøjet - og som kan holde klude eller mindre håndværktøj. I øjeblikket køres der tests på produktet hos en større industrivirksomhed, og samtidig er Kasper ved at indgå en aftale omkring afsætning af produktet med en større grossist.

Foruden universalclipsen til industrien er Kasper i samarbejde med studiekammeraten Casper Brandt Hansen i færd med at udvikle et andet produkt: Et legetøj, som skal gøre brugen af små legetøjsdroner mere interessant.

Venter meget af nyt oplevelseslegetøj - Det er et produkt i en helt ny genre, som endnu ikke findes på markedet, og vi forventer os meget af det. Man kan kalde det et oplevelseslegetøj. Droneteknologien udvikler sig lynhurtigt for øjeblikket, og vi mener, at der er plads til, at man udvikler spil, som kan gøre brugen af droner til underholdning mere interessant, slutter Kasper Kronborg Christensen. Der er fart på den unge iværksætter fra Løgstør, og idéerne står i kø for at blive realiseret. Men lige nu er der fokus på de to nye produkter og de forestående ingeniørstudier på Aalborg Universitet.

I folkeskolen blev Kasper Kronborg skoletræt, og det lå derfor ikke på daværende tidspunkt i kortene, at han skulle tage en lang videregående uddannelse. Men motivationen er vendt tilbage – for nu kan Kasper se en mening med det, der læres i skolen.

SIDE 15


På Galgebakken ved Stenildhøjdalen i Aars udbydes nu 25 af et samlet antal på 55 attraktive boliggrunde. De sidste 30 grunde udbydes senere på året.

Nødvendigt at kæmpe for flere jobmuligheder i Vesthimmerland Varierede jobudbud og boliger er alfa og omega for beskæftigelse og bosætning i Vesthimmerland. Alligevel kniber det med at fastholde kommunens indbyggertal. Derfor er en effektiv strategi for udvikling af flere jobs et must. Det er nødvendigt at spille på alle strenge for at styrke den erhvervsmæssige udvikling, og derfor var det på sin plads, at Vesthimmerland inddrog kulturelle tilbud som et nyt virkemiddel i en række arrangementer i Kulturugen først i marts. Blandt tilbuddene var et velbesøgt erhvervsrettet arrangement med bosætning og kultur i centrum arrangeret af Aars Boligforening, EDC Danebo, Aars, Jutlander Bank og Vesthimmerlands Biblioteker.

Flere ældre og færre yngre kræver indsats Udviklingskonsulent Jesper Hansen, Vesthimmerlands Kommune, oplyste, at kommunens indbyggertal siden 2011 er faldet med 548 ­borgere. Når faldet ikke er større, skyldes det ifølge Jesper Hansen den gode vækst i Aars. Aalestrup og Farsø klarer godt og vel status quo, mens det i den nævnSIDE 16

medarbejdere og en omsætning på 80 millioner kr. Boligforeningen betaler to millioner kr. i ejendomsskat om året og genererer otte millioner i omsætning til lokale håndværkere.

Står stærkt med gode grund- og boligtilbud

Karin Bitsch Antonsen og Anne-Mette Sohn Jensen underholdte med smuk sang.

te periode er gået tilbage i Løgstør. I området uden for de fire største byer har der siden 2011 været en tilbagegang på 774 borgere svarende til cirka fire procent. Vesthimmerlands Kommunes samlede indbyggertal faldt ganske lidt i 2017. - Set i et fremtidsperspektiv er et af hovedproblemerne, at der bliver en højere andel af ældre i de fire

største byer, mens antallet af 7-27-årige i kommunen falder. Derfor er indsatsen for øget bosætning bl.a. af flere yngre børnefamilier af allerstørste betydning, understregede Jesper Hansen. Efter stor efterspøgsel er ny boligudstykning på vej i Aars. Vesthimmerlands Kommune udbyder nu 25 byggegrunde til salg i Aars Vest. Yderligere 30

grunde udbydes i etape 2. Ejendomsmægler Johnny Svendsen, EDC Danebo, Aars, kunne melde om positiv udvikling på Vesthimmerlands ejendomsmarked, navnlig i Aars. - Aars er en særdeles attraktiv by, og den gennemsnitlige liggetid på ejendomme er helt nede på tre måneder, pointere-

de Johnny Svendsen. Der er et godt, varieret udbud af boliger i Aars, det går rigtig godt. Direktør Jens Damgaard, Aars Boligforening, som var vært ved arrangementet oplyste, at Aars Boligforening i 75-året for sin start bidrager til et varieret boligudbud i foreningens 1187 lejemål. Boligforeningen har 20

Privatkunderådgiver Charlotte Christensen, Jutlander Bank, Aars, redegjorde for de gunstige belåningsmuligheder i forbindelse med erhvervelse eller opførelse af fast ejendom. Sammenholdt med de generelt lavere grund- og huspriser i Vesthimmerland, samt landets måske billigste byggesagsgebyrer, står vi stærkt til at kunne tilbyde unge og tilflyttende familier et rigtigt godt boligtilbud. Erhvervschef Dan Skovgaard, Vækst Vesthimmerland, er godt tilfreds med det utraditionelle initiativ. - Vi skal spille på alle strenge for at sikre vækst i antallet af jobs. Gør vi ikke det, vil Vesthimmerlands udvikling stagnere og resultere i befolkningsmæssig tilbagegang, pointerer erhvervschefen.

Læs mere side 4-5...

Erhverv Væksthimmerland - 11. april 2018  
Erhverv Væksthimmerland - 11. april 2018  
Advertisement