Page 1

Sektion til Aars Avis - onsdag den 1. november 2017

Onsdag 1. nOvember 2017

Er erhvervspolitikken spændende forsidestof? Af erhvervschef Dan Skovgaard

Hvem flytter med fra det gamle til det nye rådhus?

Erhvervspolitikken er sat på dagsordenen I denne udgave af Erhverv Væksthimmerland sætter vi fokus på Vesthimmerlands Kommunes erhvervspolitik. Vi har indbudt alle opstillingslister til at komme med en kort beskrivelse af deres erhvervspolitik samt foto af listernes spidskandidat. Langt de fleste lister har - som det kan ses inde i bladet - efterkommet indbydelsen og har sendt materiale til os. At der mangler indlæg fra tre lister er således udelukkende pågældendes egen afgørelse og ikke udtryk for Erhverv Væksthimmerlands sympati eller mangel herpå. Endvidere har vi indlæg fra seks kendte personer i

Flytteprocessen er i gang.

Vesthimmerlands Kommune, som giver udtryk for, hvad de anser for de vigtigste spørgsmål og ønsker inden for den lokale erhvervspolitik. Erhverv Væksthimmerland bringer også hovedtallene fra kommunevalget i 2013. Det store spørgsmål er, hvem der

kan tælle til 14 af stemmerne i det nye byråd og dermed indtage borgmesterposten. Det bliver også spændende at se, hvilke lokalpolitikere, der flytter med til det nye rådhus på Vestre Boulevard i Aars og hvilke nye ansigter, der dukker op.

Ja, det er den i hvert fald i erhvervsavisen ”Erhverv Væksthimmerland”, men ellers fylder det meget lidt i de medier, som hovedparten af befolkningen læser. I dette nummer af erhvervsavisen vil vi meget naturligt have fokus på erhvervspolitik, set fra den lokale vesthimmerlandske vinkel. Den 21. november er der kommunalvalg, hvor byrådet for de næste fire år skal sammensættes, og vi har i den anledning spurgt de opstillede partier og lister om deres bud på erhvervspolitiske mærkesager for den kommende byrådsperiode. Vi har også spurgt en række virksomheder og samarbejdspartnere, om deres ønsker til byrådets erhvervspolitik, så vi kan se om der er sammenhæng i tingene.

Erhvervslivet efterspørger en klar erhvervspolitik Da Vesthimmerlands Kom-­ mune i september måned fik vurderet sin erhvervsvenlighed sammenholdt med alle landets kommuner af Dansk Industri, fik vi med et gammelt ord en ordentlig kindhest og røg langt ned ad listen til en næstsidste plads i Nordjylland fra en førsteplads året før. Erhvervspolitikken og erhvervsklimaet hænger i den grad sammen, og virksomhederne, som bedømmer vores kommunes erhvervsvenlighed er føl-

somme overfor den førte erhvervspolitik og, hvad der fokuseres på bl.a. i medierne. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er nogle af de emner, som optager erhvervslivet, og som ifølge erhvervslivet gerne må have byrådets opmærksomhed. Jeg vil gerne opfordre det nye byråd til at udvikle en klar og visionær erhvervspolitik for Vesthimmerlands Kommune!

Ønsker konstruktiv dialog med det ny byråd Tingene hænger sammen, og hvis ikke virksomheder vil investere i vækst i deres virksomheder, og dermed skabe nye arbejdspladser i Vesthimmerland, vil det kun gå tilbage for kommunen over hele linjen. Gode rammevilkår for erhvervslivet og en positiv dialog er nemlig til gavn for hele Vesthimmerland. Jeg vil ønske alle vores byrådskandidater et godt valg og ser frem til en konstruktiv dialog om en ny erhvervspolitik!

KV 2017

Himmerlands Vestkyst tiltrækker turister Af Jimmi Petersen, Turistdirektør, VisitVesthimmerland Limfjorden, havnene, de stedbundne fødevarer, kulturarven og naturen kan alt sammen findes langs med strækningen fra

Aggersund til Louns. Denne strækning betegnes som Himmerlands Vestkyst, og omfavner meget af det, som turisterne rejser efter, når de kommer til Nordjylland. Turisterne er generelt meget aktive, og bevæger sig også til andre områder i Himmerland, men i markedsføringen af Vesthimmerland og resten af

Himmerland er det vigtigt at have et attraktivt og konkret udgangspunkt, som Himmerlands Vestkyst bidrager til. Udover Himmerlands Vestkyst, som et primært fokusområde vil VisitVesthimmerland også fokusere special interest tourismområder (SIT), hvilket er golf, lystfiskeri, lystsejlads ,og fødevarer og vandring.

Planlægningen af markedsføringen 2018 er i fuld gang. Eksempelvis vil der i større grad blive satset på flere online-løsninger herunder kampagner, bloggere og sociale medier. Markedsføringen af Vesthimmerland i 2018 vil primært blive præget af Himmerlands Vestkyst, ligesom de otte temaer, som også var gennemgå-

ende i 2017 disse vil være synlige på såvel VisitVesthimmerland.dk som i de otte små temabrochurer, der vil blive udgivet på to sprog (dansk og engelsk). Temabrochurerne kan findes hos diverse aktører samt på de digitale informationsskærme. I 2018 vil VisitVesthimmerland også tilbyde et nyt og opdateret kort over hele Vesthim-

merland, hvor aktører har mulighed for at købe sig ind med en annonce. Derudover er VisitVesthimmerland godt i gang med at indgå partnerskaber, som har fået en overhaling til det nye år. Denne fornyelse af partnerskabsmodellerne vil give aktørerne mere valuta for pengene og et bedre overblik. SIDE 1


KV 2017

Flyttedag i kommunen

Hvem flytter med fra det gamle rådhus – og hvilke nye kommer til ved kommunevalget den 21. november 2017?

Hvordan vil kommunevalget i Vesthimmerland spænde af - og hvem løber med borgmesterposten Hvordan vil kommunevalget i Vesthimmerland spænde af ? Skal kommunen have en ny borgmester? Hvordan vil det nye byråd prioritere de mange opgaver? Disse og mange andre spørgsmål vil først kunne besvares, når stemmeboksene er tømt og mandaterne fordelt tirsdag den 21. november 2017. Det nuværende byråds 27 medlemmer fordeler sig med ni Konservative, seks fra Venstre, fire fra Socialdemokratiet, fire SF`ere, en fra Det radikale Venstre, en fra Dansk Folkeparti og to løsgængere (som, har forladt henholdsvis Konservative og Dansk Folkeparti i denne periode). De valgte byrådsmed-

lemmer kom ind i rådet med følgende stemmetal: Knud Kristensen, K, 5410 Pernille Vigsø Bagge, SF, 2021 Per Bach Laursen, V, 1588 Palle Jensen, S, 764 Kirsten Moesgaard, K, 599 Per Bisgaard, V, 545 Brian Christensen, DF, 413 Ninni Lodahl Gjessing, RV, 408 Jens Lauritzen, 366 Uffe Bro, S, 329 Jan Dyregaard Nielsen, V, 314 Inger Nielsen, V, 314 Annette Vahlgreen, DF, 312 Morten Mejdahl, V, 304 Doris Lauritzen, S, 292 Rasmus Vetter, S, 261 Theresa Berg Andersen, SF, 193

Niels Krebs Hansen, K, 183 Pia Buus Pinstrup, K, 114 Klavs Viggo Bojsen, K, 94 Niels Heebøll, SF, 96 Signe Laura Nøhr Nielsen, K, 93 Ulla Ilse Skov, K, 61 Ilse Skadhauge Larsen, K, 59 Karen Friis Clausager, SF, 54 I perioden døde Jan Dyregaard Nielsen og blev erstattet af Kurt Friis Jørgensen, første suppleant på Venstres liste, som opnåede ikke færre end 291 stemmer ved valget i 2013 uden at blive valgt. Det illustrerer, at flere kandidater med et meget lavere stemmetal kan ryge ind i byrådet, fordi deres listes spidskan-

didat via et højt personligt stemmetal sikrer listen flere mandater og derved valg til flere listefæller. Det var navnlig tydeligt med Knud Kristensen på den konservative l­iste og Pernille Vigsø Bagge hos SF. Hvem der løber med borgmesterposten tirsdag den 21. november 2017, afgøres af, hvem der kan mønstre mindst 14 ud af det nye byråds 27 pladser.

Ser vi på borgmesterkandidaterne fra Konservative, Venstre og Socialdemokratiet fik de følgende antal personlige stemmer på afstemningsstederne i Vesthimmerlands Kommunes fire hovedbyer. Selv om der er mange andre valgsteder, giver det et fingerpeg om, hvor de tre nævnte borgmesterkandidater står stærkest. Vesthimmerlands Kom-

munes erhvervsmæssige udvikling er meget afhængig af, hvordan det nye byråd gebærder sig. Derfor har vi tilbudt de 11 lister spalteplads til en kort præsentation af deres erhvervspoltiske tanker. Nedenstående bringer vi indlæg fra de lister, som har efterkommet invitationen om at komme til orde i Erhverv Væksthimmerland.

Aars

Løgstør

Farsø

Aalestrup

Knud Kristensen, K

2438

185

628

323

Per Bach Laursen, V

198

372

189

43

Palle Jensen, S

115

84

224

16

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND Magasinet udgives af Aars Avis i samarbejde med Erhverv Væksthimmerland, VisitVesthimmerland og Martin Glerup Information. Ansvarshavende: Thorkil Christensen

SIDE 2

Redaktion: Martin Glerup Claus Andreasen Dan Skovgaard Jimmi Petersen Helene Christensen Gunvor Mejlholm Emilie Bjarnskov

Produktion: Aars Avis Erhverv Væksthimmerland sendes til alle husstande i Vesthimmerlands Kommune og udgives fire gange i 2017.


KV 2017 Det vil vi med Vesthimmerlands erhvervspolitik i næste byrådsperiode Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Venstre, Liberal Alliance, SF, Borgerlisten Vesthimmerland, Retsforbundet

Palle Jensen.

Socialdemokratiet Socialdemokratiet vil ar­ bejde for en god erhvervs­ udvikling i Vesthimmer­ lands Kommune. Det gøres ved at afsætte nødvendige midler til at støtte iværksætteri og er­ hvervsudvikling via bevil­ linger til Erhverv Vækst­ himmerland. For at sikre gode betin­ gelser for erhvervsudvik­ ling skal der udarbejdes en rummelig kommuneplan, som giver mulighed for erhvervsudvikling i hele kommunen. Kommunen skal sikre, at der hele tiden er ledig jord til salg til erhvervs­ formål, således at udvik­ lingen ikke bremses af manglende planlægning. Vores mærkesag er, at kommunen skal være et serviceorgan, som medvir­ ker til et godt samarbejde mellem kommune, er­ hvervsliv, borgere, fagbe­ vægelse og organisationer, fordi den bedste erhvervs­ udvikling finder sted ved samarbejde om udviklin­ gen.

- Køb lokalt - Kommunen skaI rådgive og indgå i samarbejde med erhvervslivet. De fleste virksomheder i Vesthimmerland er små eller mellemstore. Det skal medtænkes, når opgaver udbydes. Gældende ud­ budsregler skal naturlig­ vis overholdes. Når det er sagt, kan vi godt tænke lidt kreativt og opdele et ud­ bud i mindre underentre­ priser, så det bliver lettere for små- og mellemstore virksomheder at give bud på kommunale opgaver. Kommunen er i lovgiv­ ningen pålagt en række kontrolfunktioner, som naturligvis skal honore­ res. Men hvorfor ikke for­ ud for kontrollen yde en kommunal rådgivning til lokale virksomheder om, hvordan disse ofte kom­ plekse myndighedskrav kan honoreres? Dermed kunne kommunens mindre virksomheder få adgang til flere opgaver til gavn for både kommunen, bor­ gerne og virksomhederne.

Per Bach Laursen.

Venstre

Knud Kristensen.

Det konservative Folkeparti

Søren Dolmer.

Radikale Venstre De Radikale i Vesthim­ merland ser positivt på er­ hvervsudviklingen i kom­ munen. Vores politik bygger bl.a. på disse to elementer:

skal kunne se kommunen som en sparringspartner i skabelsen af nye arbejds­ pladser. Arbejdspladser er nøglen til øget bosætning. Infrastrukturen skal end­ videre fortsat spille en vig­ tig rolle for ikke at blive en endestation. Vi mener, at virksom­ heder – ligesom flertallet af mennesker – kan og skal klare sig selv. Derfor er vi for en lavere skatte­ procent, som kan fremme, at den enkelte med egen virksomhed gør en ekstra indsats. Generelt skal det være endnu lettere at være virk­ somhed i Vesthimmerland, og vi skal nedbringe virk­ somhedernes administrati­ ve byrder og unødvendige regler mest muligt.

Vesthimmerland har tidli­ gere været nr. 1 i Nordjyl­ land målt på erhvervsven­ lighed – det skal vi være igen. Målet er at komme i top 10 i Danmark. Kernen i konservativ erhvervs­ politik er at sikre, at det offentlige ikke skal stå i vejen for det initiativ, der driver iværksættere og virksomhedsledere. Under erhvervsvenlighed hører også tilgængelighed til in­ dustrigrunde, som vi me­ ner fortsat skal placeres omkring den nye omfarts­ vej. Erhvervslivet er grund­ stenen til flere arbejds­ pladser. Virksomhederne

Indbyggertallet i Vesthim­ merlands Kommune har gennem de seneste år væ­ ret faldende – og dette fald skal stoppes. Vi skal formå at fast­ holde og tiltrække store og mindre virksomheder, der giver flere arbejdspladser, således at vi kan vende tilbagegang til fremdrift. Gennem en smidig og hurtig kommunal sags­ behandling og en effektiv rådgivning fra Erhverv Væksthimmerland skal vi genvinde tidligere tiders fine placering på skalaen over erhvervsvenlige kom­ muner. Blandt vigtige fokus­ punkter ønsker vi at frem­ me handels- og butikslivet, støtte iværksætteri og eksi­ sterende erhverv. Fasthol­ de omkringliggende kom­ muner, regionen og staten på, at en ”Hærvejsmotor­ vej” vil skabe fornyet ud­ vikling - også i Vesthim­ merland.

Nichlas Findinge Larsen.

Liberal Alliance Vesthimmerland har i de seneste år været igennem en udvikling, som har væ­ ret præget af butiksdød og negativ befolkningstil­ vækst. For at rette op på denne udvikling har Vesthim­ merland brug for virk­ somheder, selvstændige og iværksættere, der kan ska­ be arbejdspladser og der­ med grundlaget for vækst og velstand. Derfor tror vi i Liberal Alliance, at det er en nødvendighed at sætte alle sejl ind for at vende den negative udvikling. Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervs­ drivende, så det bliver nemmere og mere attrak­ tivt at springe ud som selvstændig i Vesthimmer­ land. Derfor vil vi bl.a. arbejde for at forkorte sagsbehandlingstiden på byggesager, sænke de kom­ munale afgifter, som ram­ mer det lokale erhvervsliv, og forenkle erhvervslivets kontakt med kommunen.

i en grøn omstilling, skal udnyttes i de sammenhæn­ ge, hvor det er relevant i Vesthimmerland. I SF tror vi, der er mu­ ligheder i videreforarbejd­ ning af f.eks. lokale land­ brugsvarer af høj kvalitet - gerne økologiske varer. Turismen skal videre­ udvikles ud fra de ”lokale råvarer”, vi har i form af Limfjorden, øvrig natur, kultur, museer m.m. SF ønsker, at den di­ gitale infrastruktur er på plads over hele kommunen også for at kunne tiltrække innovative virksomheder, som er mere afhængige af et hurtigt internet end mo­ torveje. SF vil have kigget på den kommunale indkøbs­ politik. Hvis der handles mere lokalt, kan det fast­ holde flere lokale arbejds­ pladser og omsætning - og på den måde bidrage til kommunens økonomi. SF ønsker, at iværksæt­ tere og mindre virksomhe­ der fortsat kan udvikle sig også ude i lokalområder­ ne. Det handler bl.a. om at sikre finansiering, hvilket kræver en ændring af den nuværende udlånspolitik.

Martin Sørensen.

Retsforbundet

Kirsten Moesgaard.

VesthimmerlandsListen

Niels Heebøll.

Socialistisk Folkeparti For SF er en velfunge­ rende offentlig sektor i høj grad forudsætning for et velfungerende erhvervsliv. De udviklingsog vækstmuligheder, der er

tigt kan imødekomme de virksomheder, som ønsker at udvide eller at etablere sig, uanset hvilken stør­ relse af virksomhed, der er tale om. Vores service overfor virksomhederne har stor betydning. En virksomhed, der ønsker at etablere sig eller udvikle sig, skal uden den mindste tøven have den hjælp, der kan ydes fra administra­ tivt hold. Mange af vore virksom­ heder er opstået ved, at en enkelt eller nogle stykker har fået en god idé og er startet op som iværksæt­ tere. Iværksætteri skal på alle måder understøttes. En lokalt opstået idé bli­ ver som regel boende og vokser sig stor der, hvor den er opstået.

For os på Vesthimmer­ landsListen er erhvervs­ livets vilkår og vækst af­ gørende for udviklingen i kommunen. Og det har stor betyd­ ning, at udviklingen sker i hele kommunen. Virksomhederne leverer arbejdspladser. De sikrer en indtjening til området, og de sikrer, at der sker bo­ sætning. Udbuddet af erhvervs­ arealet skal være jævnt fordelt i de større byer. Vi skal i høj grad være klar til at indrette vores fysiske planlægning, så vi hur­

Retsforbundet vil ha` gang i Vesthimmerland. Retsforbundet vil skabe så vide rammer for det pri­ vate initiativ, som lovgiv­ ningen giver os mulighed for. Planlove, der forhindrer virksomheder i at slå sig ned, hvor virksomheden øn­ sker det, skal liberaliseres, så dette gøres muligt. Rets­ forbundet ønsker så smidig en proces omkring byggetil­ ladelser som tænkeligt. En virksomhed må ikke sættes i stå, mens man venter på byggetilladelser. Retsfor­ bundet er georgistisk og i princippet, modstander af skat på arbejde. Kæmpede for fuld grundskyld. De­ sværre har Vesthimmerland valgt en væksthæmmende model med høj kommu­ neskat og lav grundskyld. Retsforbundet ønsker at sænke kommuneskatten, der er skat på arbejde, og hæve grundskylden, der er skat på jord, så vi kan sætte gang i Vesthimmerland. Det mener Retsforbundet nu og om fire år. SIDE 3


KV 2017

Direktør Michael Jørgensen, NCO Byg Aars Hobro A/S, foran den nye børnehave på 1000 kvadratmeter i Aars Vest.

Byrådet bør have mere fokus på politik til gavn for kommunen Spar Spar Spar 10%

10% 10% på alle varer*

på alle varer* på alle varer*

OPRET EN BYGMASTERKONTO OG FÅ OPRET ENOPRET BYGMASTERKONTO OG FÅ OG FÅ EN BYGMASTERKONTO

10% på alle 10% på alle 10% på alle * varer i BYGMa * * varer i BYGMa varer i BYGMa

Det nye byråd bør stoppe den dårlige omtale af kommunen, som er kommet ud af det dårlige politiske miljø, der har kendetegnet det seneste år. Byrådet bør have mere fokus på politik til gavn for kommunen end personlige opgør, der skaber dårlig stemning. Det siger direktør Michael Jørgensen, NCO Byg Aars Hobro A/S, som desuden er formand for Dansk Byggeris Murersektion i Nordjylland.

Ansæt en koordinator til at hjælpe de unge Det nye byråd bør sætte overliggeren højere for at få flere unge fra Vesthimmerland til at vælge de tekniske uddannelser fremfor de boglige. - Ansæt en koordinator til at styrke de unges valg om at blive tømrere, elektrikere og murere, som Hjørring Kommune har stor succes med siger Michael Jørgensen.

*Gælder ikke tilbuds- og kampagnevarer samt køb på bygmaonline.dk *Gælder ikke tilbudsogikke kampagnevarer samt køb på bygmaonline.dk *Gælder tilbuds- og kampagnevarer samt køb på bygmaonline.dk

BYGMA AARS Hjortkjærsvej 2, 9600 Aars Telefon 98 62 11 22 Hjortkjærsvej 2, 9600 Aars Hjortkjærsvej 2, 9600 Aars Telefon 98 62 11 22Telefon 98 62 11 22

BYGMA AARS BYGMA AARS

SIDE 4

www.bygma.dk - Her finder du den aktuelle tilbudsavis Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00

www.bygma.dk - Her www.bygma.dk finder du den aktuelle tilbudsavis - Her finder du den aktuelle tilbudsavis Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars ·Hjortkjærsvej Tlf. 98 62 11222 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00

- Jeg er bekymret for, at vi i fremtiden vil få endnu sværere ved at rekruttere faglært arbejdskraft, end vi har allerede nu, siger Michael Jørgensen. Derfor bør alle gode kræfter samles om at styrke de tekniske uddannelser, understreger Michael Jørgensen.

Kommunen bør sætte pris på socialt ansvar At NCO Byg Aars Hobro A/S mener det alvorligt viser den kendsgerning, at virksomheden blandt de 55 medarbejdere har ti lærlinge. Endvidere giver den plads til flygtninge i praktik samt fleksjobbere. - Vi tager socialt ansvar i lokalområdet, hvilket kommunen burde påskønne i stedet for udelukkende at fokusere på prisen. Vi får bedre behandling i andre kommuner, bl.a. i Viborg, hvorfor vi agter at åbne en afdeling, pointerer NCO-chefen.

NCO-direktørens ønsker til kommunen. Byrådet bør arbejde for at: • Hjælpe med at sikre mere kvalificeret arbejdskraft til fremtiden for kommunens virksomheder. • Gøre kommunen endnu mere attraktiv for tilflyttere • Gode og billige byggegrunde • Billig sagsbehandling af byggesager • God infrastruktur, som sikrer forbindelser fra alle dele af kommunen • Vende billedet, så vi får flere unge mennesker til at vælge tekniske uddannelser til gavn for både skoler og virksomhederne • Øge erhvervsvenligheden, så vi fremstår skarpere i forhold til andre kommuner • Ændre den helt urimelige udbuds/indkøbspolitik, der er indført og som diskriminerer håndværksmestre i forhold til alle andre politisk valgte.


KV 2017 delsbranchen og andre følgeerhverv. Derved skabes beskæftigelse og øget omsætning i lokalområdet.

Vesthimmerland er verdens navle

Direktør Anette Rosengren, Farmas, Farsø, ønsker positiv holdning til landbruget.

Vær positiv over for landbruget og lær af Hernings erhvervspolitik - Mit ønske er, at Vesthimmerlands Kommunes erhvervspolitik er positiv - ikke mindst over for

landbrugserhvervet, siger direktør Anette Rosengren, Farmas i Farsø. Der mangler efter Anette Rosengrens

mening generelt set positivitet over for landbruget, som er udskældt for brugen sprøjtegifte og gødning.

- I stedet for at kritisere landbruget for at tjene penge, skulle man hellere glæde sig over, at der er nogle, som

går ind i den branche, pointerer Anette Rosengren. Husk på, at landbruget er storforbrugere i detailhan-

- Vi kan allerede for 2018 konstatere en mangel på 50 ungdomsboliger, og denne mangel vil stige yderligere de kommende år, pointerer Ulf Givskov Bender. Vi kan hverken helt eller halvt opfylde kravene. Vort store ønske er at overtage Aars Ungdomskollegium, for det er bøvlet og uholdbart, at vi fortsat skal leje værelser i Rønbjerg, Farsø, Aalborg og andre steder for at skaffe vore elever og kursister tag over hovedet.

byråd styrker ungemiljøet. - Det vil være positivt, at de mange gode kræfter, samarbejder og åbne døre omsættes til at gøre Vesthimmerland til et endnu bedre sted for de unge. De unge skal føle, at Vesthimmerland er et fedt sted at være ung i.

Nej til ungdomsboliger som politisk kasteskyts Direktør Ulf Givskov Bender foran maskiner, som anvendes på landbrugsmaskinsmede-området på Erhvervsskolerne i Aars.

Planlæg og opfør flere ungdomsboliger i Aars Manglen på ungdomsboliger lægger en dæmper på væksten hos Erhvervsskolerne i Aars og den snes boliger, som langt om længe

synes på vej ind i virkelighedens verden forslår overhovedet ikke. Derfor er direktør Ulf Givskov Bender ikke i tvivl

om, hvad der er Erhvervsskolernes største ønske for den kommende fireårige periode i Vesthimmerlands Kommune.

Erhvervsskolernes direktør opfordrer kommunen til at lave en flerårsplan for den nødvendige opførelse af ungdomsboliger, da realiseringen tager sin tid. - Desuden vil jeg opfordre kommunens nyvalgte politikere til at fokusere på indholdet og undlade at gøre ungdomsboligerne til kasteskyts i en personfikseret kamp. Dertil er problemet for presserende, fastslår Ulf Givskov Bender. Direktøren foreslår også, at det kommende

Flere forbedringer i unges uddannelse Der er dog mange andre udfordringer på uddannelsesområdet. - Allerede næste år får vi en ny institutionstype, som blandt andet indeholder endnu ikke endeligt fastsatte dele fra produktionsskolerne og VUC. - Den nationale målsætning for frekvensen af en gennemført erhvervsuddannelse er 30 procent af en ungdomsårgang. I Vesthimmerland bør målsætningen for andelen af fagligt uddannede være lidt højere, da Vesthimmerland har behov for flere fagligt uddannede end f.eks. de større byer, understreger Erhvervsskolernes direktør. - Vesthimmerland er i dag

Farmas på Fabriksvej i Farsø er netop en af de virksomheder, som sælger maskiner til og servicerer landbruget. Virksomheden beskæftiger 50-60 mand. - Det er ideelt for os, at vort vesthimmerlandske domicil ligger midt i et område med mange landbrug. Vore store maskiner må jo slet ikke køre på motorvejen, så vi har ikke behov for en motorvej i baghaven. For os er Vesthimmerlands Kommune verdens navle, understreger Anette Rosengren. Farsø-direktørens ønske til den fremtidige erhvervspolitik i Vesthimmerland er, at der ydes en hurtig og effektiv sagsbehandling, når der skal nybygges eller udvides. - I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve Herning kommune, hvor jeg deltog i et byggeprojekt for et par år siden. Her var jeg vidne til en serviceminded indsats. Hvorvidt Vesthimmerlands Kommune fungerer på samme fleksible måde, ved jeg ikke. Men det er en kendsgerning, at Herning har opbygget en erhvervsvenlig kommune, som andre kommuner godt kunne lære noget af, slutter direktør Anette Rosengren, Farmas, Farsø.

kendetegnet ved en solid bred tilstedeværelse af ungdomsuddannelser, og det er væsentligt at der arbejdes aktivt på at bevare og måske også udvide uddannelsespaletten i Vesthimmerland, både når det gælder erhvervsuddannelserne, de erhvervsgymnasiale uddannelser, og de almene gymnasiale uddannelser. - En væsentlig styrkelse af det Himmerlandske samarbejde på uddannelsesområdet vil ligeledes være et væsentligt element i forhold til fremtidssikring af de lokale uddannelsesudbud. Samspillet med Vesthimmerlands Kommune på det praktiske område, i forbindelse med Erhvervsskolernes byggeprojekter fungerer godt. Et godt eksempel er opførelsen af Erhvervsskolernes nye idrætshal, motionscenter og sportslaboratorium på hjørnet af Østre Boulevard og Vølundsvej. - Det er mit håb, at vi også fremover kan drage gensidig nytte af det gode samarbejde, slutter Ulf Givskov Bender. SIDE 5


KV 2017 Ud med sognerådspolitikken - ind med skarp erhvervspolitik Uanset hvem der bliver borgmester er det mit ønske, at politikerne i den nye valgperiode ophører med at føre sognerådspolitik. Vesthimmerlands Kommune har ikke råd til at bruge kræfterne på at trække alt til sin egen by. Det siger direktør Henrik Christensen, HMN Entreprenøren A/S, Løgstør. - Ingen er i tvivl om, at Aars er kommunens hovedby, men der skal føres en afbalanceret politik, så der også er plads til byer som Farsø, Aalestrup, Ranum og Løgstør. Det er vigtigt, at der skabes vækst alle steder, og at vi favner hele kommunen som en helhed. Løgstør-direktøren opfordrer det nye byråd til at sætte sig ambitiøse mål på erhvervsområdet. Kommunen – og det gælder både politikere og embedsmænd – skal være oppe på mærkerne og yde en maksimal service, når det gælder en gunstig erhvervsudvikling. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke gør en

god indsats i dag, men der er altid noget, der kan gøres bedre, og det vil der blive brug for i årene fremover. Hvad enten der skal bygges til eller startes virksomhed, skal vi som kommune gøre vores til, at det sker i vores område – gøre en ekstra indsats for at trække noget til udefra. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi som kommune stagnere, og udviklingen sker så andre steder, f.eks. i Herning, som har tilkæmpet sig en gunstig erhvervsmæssig status gennem de sidste 25 år.

En skarp indsats er nødvendig

Direktør Henning Christensen, HMN Entreprenøren A/S, Løgstør: Ud med sognerådspolitikken.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

PATENTRÅDGIVNING TILBYDES af effektiv og erfaren lokal patentkonsulent Rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger om patentmæssige forhold indenfor bl.a. maskin-, medico-, møbel- og plastteknologi.

FøRSTE møDE uDEN BEREGNING Kontakt Europæisk Patentagent Tenna Pedersen, Messevej 1A, c/o Erhverv Væksthimmerland, 9600 Aars • Tlf. 20 28 52 19 Mail: tmp@tmppatent.com Hjemmeside: www.tmppatent.dk

Brug den nyeste viden til at udvikle din virksomhed Små og mellemstore virksomheder får gennem det nordjyske tiltag Vækst Via Viden mulighed for at ansætte en højtuddannet til at bidrage med et økonomisk løft og udvikling af virksomheden. Denne vækstdagsorden åbner for en ordning, der giver virksomheden mulighed for at ansætte en højtuddannet med reducerede omkostninger i op til seks måneder. Tilbuddet skal fungere som et afsæt for virksomheden til at finde højtuddannet arbejdskraft og bruge det til at vækste. Kravet til virksomhederne er derfor, at de har vækstambitioner, der kan realiseres med hjælp fra en højtuddannet medarbejder.

Hvilke muligheder er der i ordning Medarbejderen skal have færdiggjort en videregående uddannelse, som typisk varer to til fem år, d.v.s. SIDE 6

- Vi kan ligeså godt se i øjnene, at intet kommer af sig selv - heller ikke i forhold til andre kommuner. Der skal en skarp indsats og nogle ildsjæle til at gå foran for at skabe en tydeligere profil i forhold til erhvervsvenlighed og gøre det endnu mere attraktivt at bo i vores kommune, understreger Henrik Christensen. Henrik Christensen på-

peger, at arbejdskraft for mange virksomheder i Vesthimmerland er blevet en mangelvare. Derfor har vi så hårdt brug for øget bosætning for at tilgodese denne efterspørgsel. - Vi har mange gode kvaliteter, f.eks. en pragtfuld natur, gode institutioner og skoler, mange fritidstilbud i form af foreninger af en hver art, med rigtig mange frivillige, som yder en kæmpe indsats i vores kommune – noget vi skal slå mere på og som betyder noget for den familie, der overvejer at bosætte sig her hos os. Vi skal markere os som kommune og gøre det nødvendige for at komme endnu mere på landkortet i årene fremover. Fortsat udvikling forudsætter, at der skabes flere arbejdspladser og øget bosætning i vores kommune. Hvis dette lykkes, vil det give mulighed for at skabe yderligere forbedringer på mange områder i årene fremover, slutter direktør Henrik Christensen, HMN Entreprenøren A/S, Løgstør.

erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller bachelor/ kandidatuddannelser. Lønudgiften (deltid eller fuldtid) til den højtuddannede dækkes helt eller delvist i en periode via forskellige ordninger, som ofte kan kombineres.

Mulighederne afhænger af medarbejderens ledighedsstatus og illustreres i ovenstående model.

Kontakt Erhverv Væksthimmerland Hvis du sidder og tænker, at det sagtens kunne være

noget for dig og din virksomhed, så tøv endelig ikke med at kontakte Erhverv Væksthimmerland. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at blive klogere på din virksomheds muligheder.


Projekt Fisketuren går til Limfjorden et lovende koncept.

Turismen oplever stor vækst i Vesthimmerland i perioden januar-august 2017 sammenlignet med januar-august 2016, hvilket dog ikke har påvirket den stigende udvikling i Vesthimmerland.

Fokus på online medier og succes med bokssæt VisitVesthimmerland bruger Facebook i markedsføringen.

Da vi så småt nærmer os 2018, har vi i den anledning hos VisitVesthimmerland dannet os et stærkt overblik over, hvordan 2017 har udfoldet sig. VisitVesthimmerlands fornemmeste opgaver har været markedsføring og destinationsudvikling.

Flere overnatninger i Vesthimmerland VisitVesthimmerlands primære formål er at øge antallet af turister, og derfor er overnatningstal en vigtig evalueringsfaktor for os. Med nye turismeanalyser fra Danmarks Statistik viser overnatningstallene fra perioden januar-august 2017 sammenlignet med januar-august 2016, en stigning på 14.428 overnatninger i Vesthimmerland. Kigger man herunder specifikt på august 2017 i forhold til august 2016, har der været størst vækst i Vesthimmerland blandt de 11 kommuner i Nordjylland. Dette er glædelige nyheder for os hos VisitVesthimmerland, og denne positive udvikling ønsker vi at opretholde. Til gengæld har der i Nordjylland været et generelt fald på 43.920 på overnatninger

VisitVesthimmerland har i 2017 udført en lang række forskellige markedsføringstiltag. Overordnet set er ca. 70% af vores markedsføringsbudget brugt på online markedsføring, hvor vi især har haft fokus på Facebook og Google Adwords. Her har kampagner været det primære område, der løbende er blevet igangsat i forhold til sæson og forskellige begivenheder. Kampagnerne på Facebook er gået hånd i hånd med kampagnerne på Google Adwords, og målet har været at skabe en stærk synliggørelse af forskellige oplevelser, aktiviteter og steder i Vesthimmerland i løbet af året. De resterende 30 % af markedsføringbudgettet er derimod gået til trykt markedsføring. Blandt andet har vi i år valgt at udgive en ny og anderledes turistguide i form af et bokssæt og otte forskellige temafoldere. Dette har været et tiltag vi har oplevet stor success med, og derfor ønsker vi at bibeholde disse temafoldere i 2018 også. Når vi kigger mod 2018 er vores mål at bruge maks. 20% af markedsføringsbudgettet på de trykte medier, og i 2019 satser vi på at bruge blot 10%.

Destinationsudvikling mere end markedsføring Udover markedsføring, brænder VisitVesthimmer-

Google Ad-words indgår også som et vigtigt element i markedsføringen af Vesthimmerlands turistherligheder.

land også for destinationsudvikling gennem projektudvikling. Gennem vores mangeartede projekter ser vi konstant på, hvilket udviklingspotentiale Vesthimmerland besidder som en turismedestination. I løbet af året har vi udarbejdet og igangsat en lang række forskellige projekter. Vi har også spændende projekter i støbeskeen til 2018!

Turismeakademiet støtter samarbejdet Turismeakademiet har VisitVesthimmerland skabt for at understøtte samarbejde blandt turismeaktører og handelsstandsforeninger for at tiltrække flere turister til Vesthimmerland i fællesskab. Kernen i at tiltrække turister ligger blandt andet i markedsføring og sociale medier. Derfor ønsker vi at hjælpe vores aktørerer med at videreudvikle deres kompetencer. I den forbindelse har vi arrangeret to kursusdage, som interesserede aktører kan melde sig til den 22. november og d. 29. november. Tilmeld dig på www.visitvesthimmerland. dk/VVH-Turismeakademi eller kontakt udviklingskonsulent Sofi Olofsson Bak på sofi@visitvesthimmerland.dk.

Særligt fokus på campingerhvervet VisitVesthimmerland ønsker at støtte op omkring campingerhvervet i Vesthimmerland og herunder også sikre en stærkere synlighed af Vesthimmerlands campingpladser på markedet. I den forbindelse har vi igangsat en udviklingsprocess med campingpladserne, hvor tiltaget bl.a. består af tre bootcamps. I fællesskab skal kreative idéer og udviklingsmuligheder udarbejdes for at skabe mere samarbejde, fælles markedsføring og kvalitetssikring fremadrettet. Der er allerede inviteret til bootcamp nummer 2 for Vesthimmerlands campingpladser d. 8. november.

og Outdoorvirksomheder i Himmerland.

Fisketuren går til Limfjorden

Netværksmøde i Rold afvikles 8. november

VisitVesthimmerland er en del af projektet Havørred Limfjorden i samarbejde med Limfjordsrådet, VisitJammerbugt og Enjoy Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere nye oplevelsesprodukter til lystfiskerturister ved Limfjorden, hvor man bl.a. i Vesthimmerland har udvalgt Hvalpsund som et særligt område for lyst­ fiskeri.

To netværksmøder er allerede blevet afviklet og har resulteret i konkrete tiltag, samarbejde på tværs og positive reaktioner blandt deltagere, der ser gode udviklingsmuligheder i netværk og samarbejde. Den 8. november 2017 bliver tredje netværksmøde holdt på Rold Gl. Kro for Himmerlands fødevare- og outdooraktører.

Populært bokssæt udsendes også i 2018.

Udviklingsprojektet - ét samlet Himmerland Udviklingsprojekt Himmerland er et samarbejdsprojekt mellem Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland, hvor målet er at skabe ét samlet Himmerland, og dermed en fælles platform, der skal gøre det nemmere for turister at rejse rundt i området. Projektet tager i første omgang udgangspunkt i at skabe mere samarbejde Vesthimmerlands turismeakademi opkvalificerer formidlingen af og udvikling for Fødevare-­­ egnens styrkepunkter. SIDE 7


Klar til en hyggelig middag i messecentret.

Messecenter Vesthimmerland sætter egnen på landkortet og tiltrækker tusindvis hvert år Selv om det kun er et halvt år siden Brian Otte tiltrådte som direktør for Messecenter Vesthimmerland i Aars, har han allerede en sikker fornemmelse af, hvordan messecentret kan udvikles og trække endnu flere til Vesthimmerland. Den nye direktør kommer fra pengeinstitut-verdenen og har de sidste 22 år boet i Farsø. - Messecenter Vesthimmerland har en god base af aktiviteter. Meget er booket op år efter år, hvilket sikrer et fornuftigt grundlag at arbejde videre og udvikle messecentret på, pointerer Brian Otte. Det betyder, at vi foruden det økonomiske fundament har ro til at udvikle

messer og andre aktiviteter.

Vort alsidige messeprogram tiltrækker mange

Der afvikles årligt 15-20 messer i Messecenter Vesthimmerland. Messerne er som regel af en eller to dages varighed bundet op omkring weekenderne. Mandag til tirsdag tages messerne ned, onsdag og torsdag sættes næste messe op. Fredag kommer udstillerne og indretter deres stande. - Vore messer er utrolig forskellige. Jeg kan illustrere det således: 1. Kimbrerskuet, som runder dyrskuesæsonen af først i oktober, har sin primære målgruppe i en radius af cirka 50 km fra Aars

Messecenter Vesthimmerland er konferenceklar.

SIDE 8

Efter et lidt dalende antal af udstillere og publikum havde vi i år peppet Kimbrerskuet op med et Speakers Corner, hvor der var indslag af landbrugsfaglig og underholdende relevans. Tilsyneladende blev kurven knækket. Der var betydeligt flere dyr udstillet, flere dyrskuegæster og mere tilfredse udstillere. Kimbrerskuet er et godt eksempel på, at vi hele tiden skal være oppe på mærkerne, så vi ikke risikerer at gå i stå. 2. Vandværksmessen holdes hvert år i marts. Det er en lukket faglig messe for Foreningen af danske Vandværker. Vandværksforeningen holder tre store arrangementer for medlemmer af forenin-

gen og ansatte i alle landets vandværker. Vandværksmesserne afvikles i Fredericia, Roskilde og Aars. Messen i Aars er den største, og den tiltrækker deltagere fra et stort område - hovedsagelig Jylland og Fyn. Arrangementet byder blandt andet på udstilling af vandværksrelateret udstyr. 3. Jubiland holdes hvert år i skolernes efterårs- og vinterferier. Det er et arrangement for børn op til cirka 12 år, hvor begge messehaller er fyldt med hoppeborge, rodeotyre og mange andre forlystelser. Hertil kommer Himmerlands Gokart Center, der har gokartbanen i Hal 3

åben i forbindelse med arrangementet. Jubiland holdes i samarbejde med Ranum Teltudlejning. De fleste deltagere bor i en radius af 30-40 km fra Aars omfattende Vesthimmerlands, Rebild og Mariagerfjord kommuner. 4. Kreativ hobbyweekend, som samlede et publikum på cirka 4.000 den 23.-24. september i 2017, tiltrækker hovedsagelig udstillere fra Jylland og Fyn. Blandt emnerne er strik, glaskunst, trædrejning og andre kreative aktiviteter. 5. Hundeudstilling. 10001200 hunde vises på udstillingen, som tiltrækker deltagere fra hele landet. 6. Aars Stumpemarked. Afvikles af en forening, som

lejer Messecenter Vesthimmerlands faciliteter, og selv forestår messen. 7. Feriemesse. Der har netop i den sidste weekend af oktober været premiere på Feriemessen 2017 med alt til ferien, f.eks. charterrejser, krydstogt, camping, golf, safari, bondegårdsferie, både, campingvogne m.v. Ovennævnte messer viser spændvidden i messeprogrammet, der også omfatter en række andre messer.

Vi er rigtig gode til at arrangere messer i Aars - Selv om det kan lyde som selvros, må det konstateres, at vi er gode til at lave messer, siger Brian Otte. Messerne i Aars leverer varen

Vicedirektør Marianne Poulsen og direktør Brian Otte, begge Messecenter Vesthimmerland.


Glimt fra vandværksudstilling i messecentret.

og har et godt ry landet over. Det skyldes ikke mindst, at vore medarbejdere har stor erfaring og viden på området, og at de er flittige og brænder for sagen. Der er ingen tvivl om, at messecentret trækker publikum fra hele Danmark til egnen og sætter Vesthimmerland på danmarkskortet. Messecentret har med millionprojektet Hal 2 fået bedre mulighed for at tiltrække andre arrangementer. Den nye hal 2 har en god akustik. Messecentret har 9.000 kvadratmeter under tag og et udendørs areal på 38.000 kvadratmeter. - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil huse større koncertarrangementer. Vi har et godt samarbejde med Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Vi skal ikke gå hinanden i bedene, men supplere hinanden og tilbyd det, som vi er bedst til, fastslår Messecenter Vesthimmerlands direktør. Hvis vi skal løfte store arrangementer - Hal 2 må lukke 2800 gæster ind - ja, så skal det gerne ske i et samarbejde, hvor lokale foreninger og/eller virksomheder bakker op. For at der kan sikres succes med et større koncertarrangement, er det vigtigt at have et stort netværk at trække på - både

Her præsenterer Kimbrerskuet kvæg i messecentrets nye hal.

lands Kommune. Vi har stor fælles interesse i at støtte den lokale bosætning og turisme. Det gør vi bedst ved at trække på samme hammel og skabe et af Danmarks mest alsidige oplevelsescentre, slutter direktør Brian Otte, Vesthimmerlands Messecenter.

Center fakta

Direktør Brian Otte ved Messecenter Vesthimmerlands indgang.

for at skaffe de nødvendige hænder til at løse de mange arbejdsopgaver til et sådant arrangement, men også for at have et netværk at afsætte en del af de mange billetter til. Herved sikrer vi os bedst muligt, at arrangementet løber rundt rent økonomisk.

VisitVesthimmerland vil trække mødeturisme Messecenter Vesthimmerland er i gang med at udvikle et nyt område, nemlig professionel mødeturisme.

Her direktør Brian Otte i bord-depotet - der ligesom stole-depotet - er praktisk anbragt lige mellem Hal 1 og 2. De korte afstande reducerer arbejdet med opstilling og nedtagning.

I tilknytning hertil vil messecentret gerne tiltrække en håndfuld professionelle møder. Denne indsats støttes af VisitVesthimmerland. VisitVesthimmerland har således indledt et samarbejde med VisitJammerbugt, TuristhusNord og VisitAalborg. Parterne har stiftet sammenslutningen Nordjyske Møder. Her er to store turismeaktører i Vesthimmerland, Himmerlands Golf og Spa Resort og Messsecenter Vesthim-

merland, p.t. de eneste aktører i samarbejdet fra Vesthimmerlands Kommune. VisitVesthimmerland anser dette samarbejde for at være lovende, og der ventes gode resultater af sammenslutningen. - Det bliver rigtig spændende at se, hvordan mødeturismen vil udvikle sig i de kommende år. Det er helt sikkert et af vore vigtige ­fokusområder, fastslår turistdirektør Jimmi Petersen, VisitVesthimmerland. Nordjyske Møder ar-

Stenskulpturen af Tordenkalven - kendt fra Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier - vogter Messecenter Vesthimmerland.

bejder benhårdt for flere gæster til det nordjyske, og direktør Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland, har ligesom turistdirektøren store forventninger til den nystiftede sammenslutning, som har eget nordjysk sekretariat i Aalborg. De to direktører imødeser flere arrangementer til messecentret og Himmerlands Golf & Spa Resort via Nordjyske Møder de kommende år. - Vi har et rigtig godt samarbejde med Vesthimmer-

Messecenter Vesthimmerland blev indviet i 1987. Messecentret består af tre haller, en konferencesal og flere mødelokaler. Det er hjemsted for Nordjysk Agrocenter, Restaurant Messen og Erhverv Væksthimmerland (erhvervskontor). Messecentret er en selvejende institution med nedenstående ledelse: - Direktør Brian Otte - Carsten Kjeldsen (formand) - Inger Nielsen - Brian Christensen - Jørgen Justesen - Finn O. Sørensen - Børge Pilgaard - Toft H .Christensen

Messecenter Vesthimmerland - egnens dynamiske samlingspunkt. Til højre skimtes Erhverv Væksthimmerlands domicil.

Side 9


Julefrokoster i Vesthimmerland

Julefrokost på Kimbrerkroen

Jule tapas på Næsbydale Badehotel

- Marineret sild med karrysalat - Laksetimbale med rejer, asparges og dressing - Lun leverpostej med champignons og bacon - Glaseret juleskinke med grønlangkål, brunede kartofler - Sennep og rødbeder - Ribbensteg med rødkål - Appelsinmarineret andebryst med frisk rødkålssalat - Ris a’ la mande med kirsebærsauce - Osteanretning med frugt og kiks

Lørdage 18/11 * 25/11 * 9/12 Også efter aftale Fra kl. 18:00 til gæsterne går hjem Book +45 24 94 93 42 Økologi og masser af smag … også af JUL

Prøv også vores utraditionelle julefrokost. Kan nydes på kroen eller afhentes.Bestil senest 3 dage før arrangementet. Min. 10 kuverter. 188 kr. pr. person

Markedsvej 8 • 9600 Aars Tlf. 98 62 19 66

395 kr. pr. person

Hotel Hvide Kros lækre julebuffet

Traditionel julefrokost på Trend Kro

- 2 slags sild med karrysalat - Stegte sild - Fiskefilet m. remolade - Roastbeef m. remoulade og peberrod - Æg og rejer m. mayo - Tarteletter m. høns i asparges - Røget laks m. æggestand - Sylte m. rødbeder - Hamburgerryg m. grønlangkål og brunede kartofler

- Marineret sild m. karrysalat - Fiskefilet m. remoulade og citron - Grønlangkål - Hjemmelavet hamburgerryg - Brunede kartofler - Hjemmelavet medister og rødbeder - Ris a la mande m. kirsebær sauce

- Medister m. rødkål - Frikadeller m. st. hvidkål - Ris a la mande m. lun kirsebærsauce - Brieost m. kiks - Chokoladebrowie - Julegodter og frugt ... og meget, meget mere

Overnatning i forbindelse med julefrokosten pr. pers. kr. 250,-

Jernbanegade 7 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33

SIDE 10

Næsbydalevej 15 • 9681 Ranum Tlf. 24 94 93 42

215 kr. pr. person

Tlf. 98678135 Kan nydes på kroen eller afhentes

Se mere på www.trendkro.dk eller følg os på Facebook Viborgvej 605 • 9670 Løgstør Tlf. 98 67 81 35

125 kr. pr. person


KV 2017 Profilering og synliggørelse skal styrkes i det vesthimmerlandske Det er nødvendigt at profilere Vesthimmerlands Kommune endnu bedre, end det sker i dag. Ellers er der for lidt kendskab til alle de fordele, der er ved at bo her. Det siger direktør Preben Hansen, PH Spaanteknik, Aalestrup. Kommunen fører en fornuftig erhvervspolitik, men her Vest for Valby Bakke er det nødvendigt at gøre en stor indsats for at synliggøre de kvaliteter, som kan tiltrække nye virksomheder og borgere. - Vesthimmerlands Kommune er et spændende sted at bo. Det er tilmed billigt at bo her. Samtidig har vi - blandt andet takket være erhvervsskolerne og gymnasiet - attraktive uddannelsestilbud, siger Preben Hansen. Egnens virksomheder døjer med at få kvalificeret arbejdskraft. Derfor er der god mening i at satse på uddannelsesområdet. Vi har brug for nye - også akademisk uddannede med-

af mine kolleger punktligt har betalt kreditforeningsafdrag på de gamle kreditforeningslån i årevis, understreger Preben Hansen. Via bedre profilering og synliggørelse kunne Vesthimmerlands Kommune forhåbentlig begribeliggøre kreditforeningerne, at det også er værd at investere i områderne uden for de store byer.

God kommunal service i Vesthimmerland

Direktør Preben Hansen foran virksomhedens nybyggeri, hvor det var svært at få optimal finansiering på grund af postnummeret.

arbejdere. Mange pendler hertil og regner ikke at køre mange km til og fra arbejde. Men hvorfor ikke bosætte sig i Vesthimmerland, spare transporten og udnytte de mange gode tilbud, der findes hos os?

Kreditforeningerne er ikke flinke til belåning

Mens Aalestrup-direktøren finder den kommunale erhvervsservice tilfredsstillende, forholder det sig anderledes med kreditforeningerne. PH Spaanteknik udvidede

for kort tid siden virksom- optimal kreditforeningsbeheden med 1000 kvadrat- låning, hvis postnummeret meter produktionsareal er 9620 Aalestrup. Det ved og 100 kvadratmeter vel- jeg af egen erfaring. Det færdsfaciliteter. Virksom-­er en skam, da kreditforheden har 22 medarbejdere eningsbelåningen er den - Det er ikke let - for nær- billigste finansieringsform mest at sige umuligt - at få og da jeg ligesom mange

Forbundsformand Per Christensen, 3F, besøgte for kort tid siden 3F Midtfjord og roste afdelingen for en god faglig indsats. Her ses han sammen med formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord.

Uddannelse og opkvalificering - grundlag for erhvervssucces Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse er nøgleord for 3F Midtfjord, når det gælder den fremtidige

erhvervspolitik i Vesthimmerland og Han Herred, understreger formanden Lene Haugbølle, Aars.

For 3F Midtfjords 4100 medlemmer og for hele områdets erhvervsliv er det efter formandens opfat-

telse afgørende, at der sker løbende uddannelse og opgradering. - Ellers vil det i fremtiden

blive et endnu større problem at rekruttere kvalificerede medarbejdere, end det er i dag. For hvad nytter det, at robotterne overtager stadig flere opgaver, hvis der ikke er folk, som kan programmere, vedligeholde og servicere dem, siger Lene Haugbølle. Fagforeningsformanden foreslår, at der sker oprustning på det erhvervsmæssige område via samarbejde mellem kommunen, virksomhederne og fagbevægelsen. - Kommunens skoler bør etablere tættere samarbejde mellem parterne, så skoleeleverne på et tidligt tidspunkt stifter bekendtskab med, hvordan en arbejdsplads fungerer. Det kan blandt andet ske via besøg på skolerne og i virksomhederne, fortsætter Lene Haugbølle. Kommunen bør gøre en stor indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet og sørge for, at flygtning integreres og får et arbejde.

Godt samarbejde kræver løbende dialog - Hvis samarbejdet mellem skoler, virksomheder og fagforeninger skal lykkes, er det nødvendigt med op-

Serviceniveauet er stort set tilfredsstillende og bliver endnu bedre, når der kommer en ny svømmehal. Den nye omfartsvej gavner infrastrukturen og dermed virksomhederne. - Jeg har gode erfaringer med service fra kommunens medarbejdere. Forleden havde min virksomhed besøg af den kommunale miljøkontrol. Det var en problemfri oplevelse, som både kommunen og virksomheden kunne være godt tjent med, slutter direktør Preben Hansen, PH Spaanteknik.

søgende arbejde over for de lokale virksomheder. Et godt samarbejde skabes ikke ved en enkelt telefonopringning. De samarbejder, som løfter eleverne og giver virksomheder og fagforeninger lyst til mere, er de samarbejder, hvor læreren og virksomheden i fællesskab sikrer, at det faglige indhold er relevant og motiverende. Lene Haugbølle foreslår, at der sættes måltal på antallet af unge, som bør have en faglig uddannelse, at der tilbydes et tilstrækkeligt antal lærlinge- og praktikpladser og kommunen stiller krav om lærepladser hos firmaer, som vinder kommunalt udbud. Ved sidste opgørelse havde 3F Midtfjord en arbejdsløshed på 126 - eller 3,7 procent. Det viser, at der er gang i hjulene og det skal der gerne blive ved med at være i den kommende valgperiode. - Derfor har Vesthimmerland som yderkommune behov for at være oppe på mærkerne med børnepasning, gode skoler og åbningstider i institutionerne, som matcher behovet slutter formand Lene Haugbølle. SIDE 11


KV 2017

Holdet bag Asgaard Recruitment. Fra venstre Steffen Pretzmann, Bjarne Sørensen, Jens Nikolaj Maagaard og Henrik Gaarde-Michelsen.

Vigtigheden i at finde den rette kandidat til jobbet I en tid hvor en højkonjunktur efter flere års tilløb for alvor har bidt sig fast, er det afgørende, at erhvervslivet er i stand til at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer - og når flaskehalsproblemerne på jobmarkedet med usvigelig sikkerhed følger i kølvandet på de positive konjunkturer med manglen på kvalificeret arbejdskraft, benytter stadig flere virksomheder sig af rekrutteringsvirksomheder til at finde den rette medarbejder til jobbet.

Her er en anderledes rekrutteringsvirksomhed Det er baggrunden for, at iværksætterne bag Asgaard Recruitment har etableret et anderledes rekrutteringsvirksomhed. Holdet udgøres af fire rutinerede konsulenter, som med en friskt syn på op-

SIDE 12

gaven er lykkedes med at opbygge en moderne fortolkning af den klassiske rekrutteringsvirksomhed. Folkene bag Asgaard Recruitment mødtes, da de studerede på samme MBAuddannelse og i forbindelse med kursusmodulerne altid boede på samme hotel. Det gav tid og anledning til diskussioner omkring rekruttering. - Vi opdagede, at vi havde en fælles opfattelse af, at rekruttering burde kunne gøres anderledes og mere kompetent, forklarer Steffen Pretzmann, der er partner i Asgaard. Der fokuseres ofte næsten udelukkende på de faglige kompetencer, når virksomheder skal ansætte, og selvom det er afgørende, at kandidaten har den rette faglighed, er det mindst lige så vigtigt, at vedkommende passer ind i virksomheden.

Steffen Pretzmann.

Diskussionerne på hotellet udviklede sig, og grundstenen til Asgaard Recruitment blev lagt i slutningen af 2015. Virksomheden har udarbejdet en model for rekruttering som kaldes for

’Rightplacement360’. En helhedstilgang, som betyder, at der ikke alene udarbejdes en adfærdsanalyse af kandidaten, men også af den nærmeste leder og det team, som medarbejderen skal arbejde sammen med. Asgaard Recruitment har med virksomhedens anderledes tilgang allerede skaffet de rette kompetencer til en lang række danske virksomheder, herunder en server engineer til en spilvirksomhed i København og en salgschef til en bilforretning i Aalborg. Det internationalt klingende navn har allerede vist sin berettigelse, da virksomheden fik til opgave at rekruttere en kok til en gourmetrestaurant i Vilnius i Litauen og en sælger til en virksomhed i Shanghai, for blot at nævne enkelte eksempler.

Udvikling af værktøj til personanalyse De fire grundlæggere er alle certificeret i forskellige personanalyser, og interessen for personadfærd har ledt virksomheden i en ny retning. Asgaard Recruitment har fundet en tysk samarbejdspartner, Antes Group, som er en veletableret leverandør af personanalyser på det tyske marked, og deres analyseværktøj har Asgaard nu fået oversat til dansk. Forud for den nylige introduktion på det danske marked ligger et langvarigt forarbejde med oversættelse og validering af analyseværktøjet. Det har krævet, at et stort antal testrespondenter har besvaret peronanalysen, hvorefter besvarelserne er bliver analyseret og valideret af en psykolog. - En almen misforståelse er, at en personanalyse er en test. Det et langt fra korrekt, for der findes ikke rigtige og forkerte svar. Det er et værktøj til at finde den optimale kandidat til et job, og vi mener selvfølgelig, at

alt for få virksomheder erkender værdien af at sikre dynamikken i et team. Det er afgørende, at den nye medarbejder passer ind, og det sikrer vores helhedstilgang, forklarer Steffen Pretzmann. Allerede fra start har der været stor interesse for det nye profilværktøj blandt virksomheder, som enten ønsker at tilbyde deres medarbejdere en profilanalyse eller benytte profilværktøjet som et redskab i deres HRindsats. Asgaard fokuserer i første omgang på salget af personanalyser på det skandinaviske marked, hvor de har rettighederne til værktøjet, men er allerede nu i gang med at oversætte personanalysen til både engelsk og fransk. - Personanalyser er ofte negativt ladet i den feedback, som man får som output. Vi har formået at finde et billigere alternativ til de kendte DISC-personanalyser, der samtidig er positiv i den feedback, som kandidaten får med på vejen, slutter Steffen Pretzmann.


Enhver Audi fortjener den bedste service - Mulighed for hente-/bringeservice, helt uden beregning – ring for nærmere info. - Mulighed for erstatningsmobilitet. - Gratis Audi Mobilitetsservice i forbindelse med serviceeftersyn. - Gratis Audi Dialogmodtagelse. - Toppen af kundetilfredshed gennem tre generationer... - Og sidst, men ikke mindst - Danmarks laveste Audi-timeløn!

Egon Hansen & Søn A/S Borgergade 37, 9620 Aalestrup, tlf. 98 64 14 11, f707tn@smc.dk

SIDE 13


KV 2017 Er employer branding den magiske løsning for at tiltrække Generation Y? Af Jannie Sparre Sørensen linkedin.com/ in/janniesparresoerensen Medarbejdere anses mere og mere for at være et essentielt led i at opnå effektivitet og succes i virksomheder. På grund af forandringer på arbejdsmarkedet er en af virksomhedernes største udfordringer i dag den stigende efterspørgsel og konkurrence om kompetente medarbejdere verden over. Specielt den nye generation af medarbejdere, kendt som Generation Y (17-35 årige), står til at give virksomhederne en række udfordringer i rekrutteringen, da de simpelthen ’vil have det hele’ og ’vil have det med det samme’. Spørgsmålet er derfor, hvordan virksomhederne bliver attraktive arbejdspladser overfor denne

generation, som har så høje forventninger til deres fremtidige arbejdsgivere.

Svaret kan findes i employer branding Employer branding er en af de nye trends indenfor marketing i kampen om at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Effektiviteten og resultaterne af employer branding bliver mere og mere anerkendt verden over af både forskere og erhvervsfolk. Employer branding kan internt rettes mod nuværende medarbejdere for at øge deres motivation og fastholdelse på arbejdspladsen, men det kan også rettes eksternt mod potentielle medarbejdere. Denne artikel har fokus på ekstern employer branding. Ekstern employer branding er en langsigtet strategi, hvor virksomheden kommunikerer fordelene ved at arbejde for netop

Husk i jeres employer branding kommunikation, at et godt kollegialt sammenhold vægtes som det højeste hos Generation Y.

dem for derigennem at brande og positionere virksomheden som en attraktiv arbejdsplads overfor poten-

FLEKSIBEL LEASING TIL DEN RIGTIGE PRIS “Hos os kan du lease det rigtige udstyr til din virksomhed “!

tielle medarbejdere. Strategien inkluderer aspekter, der over tid øger virksomhedens kendskabsgrad blandt potentielle medarbejdere, antallet af ansøgninger, kvalifikationerne af de potentielle medarbejdere, fleksibiliteten i rekrutteringsprocessen samt omkostningsminimering af rekrutteringsindsatsen. I det følgende vil tre guidelines beskrive det, som virksomheder bør huske i deres arbejde med employer branding. Disse guidelines er blevet til på baggrund af resultater af et forskningsprojekt udarbejdet på Aalborg Universitet.

Trin 1: Undersøgelse af virksomheden

Henrik Gylling leasingkonsulent DJS Leasing Direkte: 23 23 07 74 hgy@djsleasing.dk

Niels Mortensen erhvervsrådgiver Farsø Direkte: 99 49 14 87 nm@djs.dk

DJS Leasing I Den Jyske Sparekasse tilbyder vi en attraktiv finansiering af alle former for erhvervsaktiver via DJS Leasing. Med DJS Leasing tilbyder vi en finansieringsløsning i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har en fleksibel organisation, som er gearet til at træffe hurtige beslutninger. Kig ind i Den Jyske Sparekasse, vi er altid klar med en attraktiv pakke til finansiering af netop din virksomhed. SE MERE PÅ DJSLEASING.DK

SIDE 14

Det er vigtigt, at virksomheden målretter sin kommunikation mod et udvalgt segment af potentielle medarbejdere for at gøre virksomheden attraktiv som en mulig arbejdsplads. Det er dog ligeledes vigtigt at sikre, at de fordele og historier, som virksomheden bruger for at tiltrække potentielle medarbejdere, reflekterer, hvordan det egentligt er at arbejde i virksomheden. Hvis dette ikke er tilfældet, vil virksomheden ikke blive anset som en hverken attraktiv eller troværdig arbejdsgiver.

Trin 2: Udvælg dine fordele og historier Det kan være udfordrende for virksomheden at udvælge, hvilke fordele og historier fra arbejdspladsen (dvs. employer value propositions), der skal benyttes i

employer branding kommunikationen. Undersøgelse har vist at Generation Y prioriterer på følgende vis: 1) Sociale aspekter på arbejdspladsen, inkl. et positivt arbejdsmiljø og gode forhold mellem kollegerne. 2) Udviklingsmuligheder og det at få karrierefremmende erfaring. 3) Et interessant arbejdsmiljø, hvor ens kreativitet værdsættes og udnyttes. 4) Muligheden for at anvende kompetencer på arbejdet samtidigt med at føle sig accepteret og tilpas på arbejdspladsen og 5) Jobsikkerhed og økonomiske fordele. Hovedfokus for employer branding rettet mod Generation Y anbefales derfor at ligge på positive historier og fordele relateret til de sociale aspekter og udviklingsmulighederne på arbejdspladsen. Desuden anbefales det, at virksomheden altid skaber en kerneidentitet for arbejdspladsen, hvorefter den løbende kan tilpasse sin brug af employer value propositions og kommunikationskanaler for bedre at tiltrække deres målgruppe af potentielle medarbejdere.

Trin 3: Design din kommunikationsstrategi Tidligere undersøgelser viser, at sociale medier som Facebook og LinkedIn er brugbare kommunikationsplatforme til employer branding overfor Generation Y. På baggrund af min undersøgelse anses LinkedIn

dog som værende mest egnet til employer branding kommunikation på nuværende tidspunkt, men afhængig af formålet, har Facebook ligeledes et stort potentiale. Undersøgelsen viser endvidere, at desto ældre og længere i uddannelsen medlemmerne fra Generation Y er, desto mere relevant bliver LinkedIn for employer branding kommunikation, og desto mere forventer de unge at kunne interagere med virksomhederne over LinkedIn. Generelt anbefales videoer, billeder, links og korte beskeder fremfor lange, beskrivende tekster. Til slut vil jeg ønske jer god arbejdslyst med employer branding i jeres virksomhed. Husk på, at I kun lærer ved at prøve jer frem - der findes nemlig ikke en eksakt manual for, hvordan employer branding skal anvendes, da hver virksomhed og branche fungerer forskelligt. I er altid velkomne til at kontakte mig, for yderligere information om resultaterne af mit forskningsprojekt.


KV 2017 Nye strammere persondataregler kræver handling fra virksomheder Af Christian Bay Nielsen, advokatfuldmægtig hos STORM Advokatfirma Behandling af oplysninger om fysiske personer har si­ den år 2000 været reguleret af persondataloven, og før det af de såkaldte ”register­ love”. Reglerne om behand­ ling af personoplysninger er således ingen nyskabelse. Reglerne har dog fået fornyet fokus med den nært forestående persondatafor­ ordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Særligt det enorme bødeniveau har betydet, at der har været stort fokus på både de gæl­ dende regler, som viderefø­ res, og på de nye regler, som indføres med persondata­ forordningen.

Videreførelse af gamle regler Persondataforordningen viderefører i væsentligt om

fang de nugældende regler i persondataloven. Behandling af person­ oplysninger skal således fortsat ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Behandling af personoplys­ ninger må fortsat ikke ske på en måde, som er dispro­ portional i forhold til for­ målet med behandlingen. På samme måde videre­ føres opbevaringsbegræns­ ningsprincippet, hvorefter

personoplysninger ikke må gemmes længere end nød­ vendigt. Af særlig betyd­ ning er også den dataan­ svarsliges oplysningspligt og den registreredes ret til at gøre indsigelse.

Nye regler fra kontrol til selvstændigt ansvar Overordnet set er personda­ taforordningen et skift fra en rigid tilsynskontrol til et

risikobaseret, selvstændigt ansvar under opsyn. De dataansvarlige for­ pligtiges i større omfang end tidligere til at tage stilling til og forebygge de risici, som den enkelte da­ taansvarlige virksomhed skal håndtere. Et konkret eksempel er kravet om konsekvensana­ lysen. Det indebærer, at virksomheden skal fore­ tage en analyse af de risici for datasikkerheden, som er forbundet med en given behandling af personop­ lysninger, før behandlin­ gen påbegyndes. Kravet gælder i tilfælde, hvor be­ handlingen er forbundet med en høj risiko. Andre væsentlige nyska­ belser omfatter kravet om, at nogle virksomheder skal have en databeskyttelses­ officer, samt det nye selv­ stændige ansvar for databe­ handlere. For ulovlig behandling af følsomme personoplys­ ninger er der tidligere ud­

delt bøder i størrelsesorde­ nen 5.000 - 10.000 kr. Det er endnu uvist hvorledes bødeniveauet fastlægges efter de nye regler, men det indikeres, at bødeniveauet vil stige. Der er i person­ dataforordningens ind­ ledning lagt stor vægt på effektive bøder med reel afskrækkende effekt.

Muligheden for optimering af værdikæden? Mange små- og mellem­ store virksomheder eller virksomheder, der typisk ikke benytter ny teknologi i stort omfang, ser regler­ ne som et bureaukratisk onde. I realiteten er der tale om et krav om yderli­ gere sikkerhed og hensyn til den enkelte person, når

Julefrokost

• • • •

2 slags sild med karrysalat Stegte sild Fiskefilet m/remoulade Roastbeef m/remolade og peberrod • Æg og rejer m/mayonnaise • Tarteletter m/høns i asparges • Røget laks m/æggestand

• Sylte med rødbeder • Ribbensteg m/rødkål • Hamburgerryg m/grønlangkål og brunede kartofler • Blodpølse m/sirup • Andelår m/appelsinsalat • Medister m/rødkål • Frikadeller m/st. hvidkål

Fri drikkevarer (sodavand, fadøl) 200,Fri drikkevare (Sodavand, fadøl, hvidvin og rødvin) 250,Spiritus hel flaske (Vodka, Rom og Gajol) 450,½ fl. Snaps 250,Mokai 40,- pr stk. 3 for 100,Kaffe 25,-

Hvordan kan man forberede sig? Som tidligere nævnt er mange af de helt grund­ læggende principper for databeskyttelse uændrede. Har man allerede nu igangsat organisatoriske eller tekniske foranstalt­ ninger med henblik på at overholde de gældende regler, er man derfor godt på vej til også at overholde de nye regler.

Vores husorkester

Jensen Boruupnde& r hele m

fredag den 1. december kl. 18.00 Stor julebuffet:

vi i et moderne samfund optimerer og effektiviserer virksomheder ved hjælp af digitale medier. Når virksomheden alligevel er forpligtiget til at forholde sig til sit ansvar, bør man i samme ombæring gribe chancen for at optimere driften. Skal virksomhe­ dens datastrømme kortlæg­ ges, for at eventuelle risici kan vurderes? I så fald er der muligvis penge at spare ved i samme ombæring at digitalisere manuelle behandlinger for at spare omkostninger.

spiller

iddagen

samt spiller op til dans helt til kl. 02

• Ris a`la mande m/lun kirsebærsauce • Brieost m/kiks • Chokoladebrownie • Julegodter og frugt

Pris pr. person

215,-

Al mad er selvfølgelig hjemmelavet!

Overnatning i forbindelse med julefrokosten

KUN 250,pr. person

På gensyn Grethe & Hans SIDE 15


KV 2017

Kreativ tænkning ligger ikke autoforhandler Klaus Buus, Aars, fjernt. Her er han foran sin autohandel.

Dynamisk autoforhandler i Aars slår et slag for kultur- og erhvervssamarbejde Da autoforhandler Klaus Buus tirsdag den 3. oktober 2017 lagde hus til et stort kulturarrangement for det lokale erhvervsliv, var der ikke tale om en enlig svale. Nej, tværtimod er den dynamiske autoforhandler indstillet på at bidrage til endnu flere events, som knytter kultur, lokalsamfund og erhvervsliv sammen. - Jeg er af den opfattelse, at det er frugtbart at arbejde sammen og mødes på en helt anden måde, end vi er vant til, siger Klaus Buus. Hvad ville der være i vejen for at rykke kulturen ud på virksomhederne? Hvorfor

ikke tilbyde koncert blandt vore Peugeot- og Citroen biler eller i andre erhvervsvirksomheder? Lad os da prøve at møde kunderne på en helt anden måde, end de er vant til. Det er en god ide, at publikum i Vesthimmerland i uge 10 i 2018 kan deltage i kulturelle arrangementer på andre scener og i andre sammenhænge end de traditionelle. Klaus Buus A/S startede i Aars med forhandling af Peugeot i 1995. Siden er det gået rigtig stærkt. For fem år siden udvidede virksomheden sine bygninger på Messevej til den nuværende udstillings-

Autoforhandler Klaus Buus, Aars, havde inviteret til kulkturmøde i sin autoudstilling den 3. oktober.

SIDE 16

hal på 450 kvadratmeter, værksted på 600 kvadratmeter samt lager på 200 kvadratmeter. For kort tid siden åbnede Klaus Buus Citroenværksted og -forhandling.

Ny udstillingshal på 420 m2 klar til april - Derfor planlægger vi nu en ny udstillingshal på 420 kvadratmeter og et værksted - ligeledes på 400 kvadratmeter i umiddelbar nærhed af det nuværende domicil, fortæller Klaus Buus. Dette byggeri skal stå færdigt 1. april 2018. Klaus Buus har endvidere erhvervet Havecentret ved Vestre Boulevard.

Han beholder lagerhallen på denne grund, mens den gamle murstensbygning, som bl.a. rummede havecentrets butik, fjernes. Den nyerhvervede grund skal måske lægge jord til et nyt projekt, som Klaus Buus deltager i. Endvidere skal der være plads til udendørs biludstilling. - Jeg tager gerne udfordringer/chancer med en vis bagkant, understreger Klaus Buus. Som bilforhandler er det nødvendigt at være fleksibel. Under den nylige revision af registreringsafgiften lå vi underdrejet cirka en måned, men nu er der heldigvis kommet godt gang i salget igen.

Fhv. direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg, gav Vesthimmerlands erhvervsliv gode kulturtips på mødet.

God infrastruktur er helt nødvendig Autoforhandleren fra Aars pointerer vigtigheden af, at Vesthimmerlands Kommune er imødekommende på det erhvervsmæssige område. - Det drejer sig om at have en god infrastruktur, som den nye omfartsvej ved Aars bidrager meget til. Men også den kommunale service og imødekommenhed over for eksisterende og kommende virksomheder skal være i top. Ellers vælger virksomhederne ikke Vesthimmerlands Kommune med deraf følgende arbejdspladser og bosætning. Dette uanset, om der laves nok så mange

kulturfremstød. Det bortforklarer ikke, at et aktivt samarbejde mellem kulturområdet og virksomhederne kan forbedre områdets erhvervsklima. Klaus Buus har allerede søgt at give kunderne en anderledes oplevelse, end de er vant til at møde fra en automobilforhandlers side. - Vi har indbudt vore kunder til et arrangement på Aars Golfklubs anlæg samt deltagelse i mountainbike-løb i Uhrehøje Plantage. Desuden bakker vi op om andre lokale aktiviteter, bl.a. cykelløbet Tour de Aars, kampagnen Støt Brysterne fra Kræftens Bekæmpelse og E-sportsarrangementet TPNG (The Party Next Generation). Sidstnævnte afvikles i Messecenter Vesthimmerland med over 500 deltagere første weekend i januar 2018, understreger Klaus Buus. Aars-bilforhandleren mener, at et rigt og mangfoldigt kulturliv er et stort plus. - Derfor skal vi have flere kulturtilbud, bl.a. koncerter, slutter autoforhandler Klaus Buus, Aars.

Blå bog Klaus Buus, Aars Indehaver af autofirmaet Klaus Buus A/S Født i Svenstrup ved Aalborg. 49 år. Uddannet i håndværksbranchen samt som juniorsælger i bilbutik Flyttede til Aars i 1990. Hobby: Mountainbike, landvejscykling og naturen. Startede som Peugeotforhandler i 1995. Hertil Citroen-forhandler fra 2017. Antal beskæftigede i virksomheden: 20. Gift med Mette Buus, selvstændig (Kri-stense) Børn Julie 21 år samt Mads 16 år

Strygergruppen ”Who killed Bambi” stod for flot musikalsk indslag.

Erhverv Væksthimmerland nr. 44 - 2017  
Erhverv Væksthimmerland nr. 44 - 2017  
Advertisement