Page 1

¹ 1 – 2007 «Ìåäèöèíñêàÿ íàóêà è îáðàçîâàíèå Óðàëà»

7

0 0 2 – ¹1

ISSN 1814-8999

1/45


–•™§™ž¢›‘° ž‘¤›‘ &Ÿ’¡‘˜Ÿ“‘ž™– ¤¡‘œ‘

œ™›‘‹˜“

¬ÁÒÁÉÃÄÌÏÁÈ×Å ɼÏÓÉÊË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÅÂÏÌÉ¼Ç ©ÊÈÁÌ ÐÁ¾Ì¼ÇØ¿ ž×ÑÊÀÄÎÁÂÁƾ¼ÌμÇØÉÊ

¬¡ œ¦²¤ª©©·¥ ­ªž¡® ¨¼ÌÎ×Éʾœ¤ ¨ÊÍƾ¼

®ÏÎÁÇØÛÉžœ ¨ÊÍƾ¼ £¼Ñ¼Ìʾº¨ ³ÁÇÛ½ÄÉÍÆ

¦ÊÃÁÇØœ¤ ³ÁÇÛ½ÄÉÍÆ

´¼Ç¼Á¾­ž ®ÚÈÁÉØ

§ÛÍÆʾÄÆœ² ­¼ÇÁѼÌÀ

žÄÇØ¿ÁÇØÈž ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆ

¢ÈÏÌʾžœ ®ÚÈÁÉØ

¦ÏÀÌÛÆʾœº ®ÚÈÁÉØ

´Á¾Òʾž¤ ¦ÏÌ¿¼É

¤£ œ®¡§¸­¦œ» Ÿ¬¯««œ ­ÊÌÊÆÄÉœž ¦ÊÂÏÌʾ¼­ž ¯³¬¡ ¤®¡§¤ ®ÚÈÁÉÍÆÄÅÊÎÀÁÇ ºÂÉʯ̼ÇØÍÆÊ¿Ê ɼÏÓÉÊ¿ÊÒÁÉÎ̼¬œ¨© Ÿª¯ž«ª®ÚÈÁÉÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¢ÏÌɼǾÆÇÚÓÁɾËÁÌÁÓÁÉØ ËÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÄÑɼÏÓÉ×ÑÄɼÏÓÉÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÑÄÃÀ¼ÉÄÅ ¾×ËÏÍƼÁÈ×Ñ ¾¬° ¾ÆÊÎÊÌ×ÑÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÎÍÛ ËϽÇÄƼÒÄÛÊÍÉʾÉ×ÑÌÁÃÏÇØμÎʾ ÀÄÍÍÁÌμÒÄÅ ­¾ÄÀÁÎÁÇØÍξÊÊÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄ «¤•ÊÎȼÌμ¿ ©œ´œ ¬¡­ž*/5&3/&5 XXXUHNBJOGP œ ¬¡­¬¡ œ¦²¤¤ ¿®ÚÈÁÉØ ÏǪÀÁÍÍÆ¼Û ®ÁÇÁÐÊÉмÆÍ

ª¬¤Ÿ¤©œ§¸©·¡ ¤­­§¡ ªžœ©¤» ž§¤»©¤¡ ¡°¤²¤®œž¤®œ¨¤©œ­ ©œ­ª ¡¬¢œ©¤¡ž¦¬ªž¤ œ­¦ª¬¤©ªžª¥¦¤­§ª®· ¡¡«ªŸ§ª®¤®¡§¸©¯º­«ª­ª©ª­®¸ ¤©œž£œ¤¨ª ¡¥­®ž¤¡ ®¬ª¨¤©°¤¬¤©ªŸ¡© ¼¿ÏÈÛɹž ´¼Ëʾ¼Çʾ«» ¦§¤©¤¦ª¤¨¨¯©ª§ªŸ¤³¡­¦¤¡ ±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦¤ «¡¬ž¤³©ª¥ ¤­¨¡©ª¬¡¤ ÁÇʾ¼®« ­ÏÑʾÁźŸ «ÁÎÌʾ­œ ª­ª¡©©ª­®¤®¡³¡©¤» ž¤­ª³©ª ª§¡žª¥¹«¤§¡«­¤¤ ¯ ¡®¡¥´¦ª§¸©ªŸªžª£¬œ­®œ ­¤©®¡§§¡¦®¯œ§¸©ª¨©¡­®¤³¡­¦¤¨ ­©¤¢¡©¤¡¨©œ°ª©¡œ£ªžªŸª§¡³¡©¤» °¤©§¡«­¤©ª¨ ÊÛÌÄÉÒÁ¾¼­¡ ¦ÇÏÔÄÉ ° ª«®¤¨¤£œ²¤»ª²¡©¦¤¯¬ªž©» °¤£¤³¡­¦ª¥œ¦®¤ž©ª­®¤ª§¸©·± «¬¤œ¨«¯®œ²¤¤©¤¢©¡¥¦ª©¡³©ª­®¤ ¤«ª­§¡ ¯ºµ¡¨«¬ª®¡£¤¬ªžœ©¤¤ ž¼ÆÏÇÄÉœœ ­ÈÄÌÉʾœž ´¼ËÊÌÁ¾ º ³Ï̼Æʾ¨ž ª²¡©¦œ¹°°¡¦®¤ž©ª­®¤ ­¡§¡¦®¤ž©ªŸªEœ ¬¡©ª§ª¦œ®ª¬œ ¹­¨ª§ª§œž§¡³¡©¤¤ª§¸©·± ª­®¬·¨¤©°œ¬¦®ª¨¨¤ª¦œ¬ œ ­«ª ¶¡¨œ¨¤­¡Ÿ¨¡©®œ45 ¦¼ÉμÌÄÛ¬ª ´¼Ç¼Á¾­ž ž§¤»©¤¡œ¨§ª ¤«¤©œ©œ­ª­®ª»©¤¡ ­¡¬ ¡³©ª­ª­¯ ¤­®ª¥­¤­®¡¨· ¯ª§¸©·±­¤­®¡¨©ª¥¦¬œ­©ª¥ žª§³œ©¦ª¥­©œ§¤³¤¡¨ œ¬®¡¬¤œ§¸©ª¥Ÿ¤«¡¬®ª©¤¤ ¦ÊÌÎÏÍʾ¼­œ ¦ÇÛÔÁ¾­¨ ¦ÇÛÔÁ¾¼º¨ ­ÆÌÄËÉÄÆʾ¼ªž ¦ÄÌͼÉʾ¼ªœ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

¬¡ œ¦²¤ª©©œ»¦ª§§¡Ÿ¤» ŸÇ¼¾É×ÅÌÁÀ¼ÆÎÊÌv ¨ÁÀ¾ÁÀÁ¾¼¤ž £¼ÈÁÍÎÄÎÁÇؿǼ¾ÉÊ¿ÊÌÁÀ¼ÆÎÊ̼v ¦¼ÔϽ¼¹œ ªÎ¾ÁÎÍξÁÉÉ×ÅÍÁÆÌÁμÌØv ªÌÇʾ­œ  ÄÌÁÆÎÊÌËÌÊÁÆμv ¡ÌȼÆʾ©ž
­¬œž©¤®¡§¸©œ»¹°°¡¦®¤ž©ª­®¸ žœ§¸«¬ªœ®œ©œ®¬¤» ¡«œ¦¤©±¬ª©ª ¤²¤©©œ¬¤£¤©œ «¬¤«¬ª°¤§œ¦®¤³¡­¦ª¨§¡³¡©¤¤ ¨¤Ÿ¬¡©¤¯ ¡®¡¥ 

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤ª©©·¡®¡±©ª§ªŸ¤¤ ª±¬œ©·£ ª¬ªž¸»©œ­¡§¡©¤» ¦¡¨¡¬ªž­¦ª¥ª§œ­®¤ 

¬¼ÑȼÉÄɼªœ §Á¾ÄÎÄɼ¡ž ¨ª¬°ª§ªŸ¤³¡­¦¤¡ª­ª¡©©ª­®¤ ©œ «ª³¡³©¤¦ªž«§ª ªž ¢¡©­¦ªŸª«ª§œž£œž¤­¤¨ª­®¤ ª®«¬¡ §¡¢œ©¤» 

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤»¬œª®·£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ­¡§¸­¦ªŸª¬œ¥ª©œž¬œ¨¦œ± «¬ªžª ¤¨·±¬¡°ª¬¨ ©œ«¬¤¨¡¬¡£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» Ÿª§·´¨œ©ªž­¦ªŸª¬œ¥ª©œ ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ 

¤Ô˼ÑÎÄÉŸº ªÇÁÆÍÁÉÆʪ¨

žÄÑÇÛÉÒÁ¾žœ ÊÌÄÍÆÄÉžœ

¨¡­®©œ»¦§¡®ª³©œ»£œµ¤®œ ¬¡«¬ª ¯¦®¤ž©ª¥­¤­®¡¨· 

¦œ ¬ªž·¥«ª®¡©²¤œ§ ª¬®ª«¡ ¤³¡­¦ª¥­®ª¨œ®ª§ªŸ¤³¡­¦ª¥ ­§¯¢·­¡§¸­¦¤±¬œ¥ª©ªž ºŸœ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ 

©¼¿ÊÌÉ׏º ¤Ô˼ÑÎÄÉŸº

¨œ®¡¬¤œ§· ¨¡¢¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©ª¥ ©œ¯³©ª«¬œ¦®¤³¡­¦ª¥ ¦ª©°¡¬¡©²¤¤ ‰«¬ª§¡¨· ªµ¡­®ž¡©©ªŸª£ ª¬ªž¸» ¤£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤»—

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

¤©©ªžœ²¤ª©©·¡®¡±©ª§ªŸ¤¤ ª¯³¡©¤»©œ¦œ°¡ ¬¡ªµ¡­®ž¡©©ªŸª £ ª¬ªž¸»¤£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ¦œ¦­¬¡ ­®žª«ªž·´¡©¤» «¬ª°¡­­¤ª©œ§¸©ª¥ ¦ª¨«¡®¡©®©ª­®¤¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥ £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» œÇÁÆÍÁÁ¾ÍƼÛ®¤ ¨¼Æ¼Ìʾ­ž ­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤¡ ª£ ª¬ªž¤®¡§¸©ª¥¬œª®· ž¯³¬¡¢ ¡©¤»±­¤­®¡¨· ª¬œ£ªžœ©¤» œÉÎÊÉʾ¼Ÿœ «ÌÄÀÊÌÊ¿Äɼ®ž ¹¦­«¡¬®©œ»ª²¡©¦œ²¡§¡­ªª¬œ£©ª­®¤  ¤œŸ©ª­®¤³¡­¦¤±¤­­§¡ ªžœ©¤¥ ž¨¯©¤²¤«œ§¸©·±¯³¬¡¢ ¡©¤»± £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ­®ª³¦¤£¬¡©¤» ¨¡ ¤¦ª¹¦ª©ª¨¤³¡­¦ª¥ ¹°°¡¦®¤ž©ª­®¤ ÁÌÆÏΩº ª¬Ÿœ©¤£œ²¤ª©©ª¹¦ª©ª¨¤³¡­¦¤¡ œ­«¡¦®·ž£œ¤¨ª ¡¥­®ž¤» ž­«ª¨ªŸœ®¡§¸©ª¥  ¤œŸ©ª­®¤³¡­¦ª¥­§¯¢·¤§¡³¡©·± «ª ¬œ£ ¡§¡©¤¥§«¯ ­²¡§¸ºª¡­«¡³¡©¤»¦œ³¡­®ž¡©©ª¥ ¤¹°°¡¦®¤ž©ª¥¨¡ ¤²¤©­¦ª¥ «ª¨ªµ¤ž¯­§ªž¤»± ¡°¤²¤®œ °¤©œ©­¤¬ªžœ©¤» ÁÌÆÏΩº

Ê¿ÊÈÊÇʾ¼© 

žÊÃÉ×Åœž ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ ­ÁÈÁÉÚÆž¨ «¼ÇÆÄɼ­¦ ž§¤»©¤¡ž¬¡ ©·±«¬¤ž·³¡¦ ©œ£œª§¡žœ¡¨ª­®¸­ž¬¡¨¡©©ª¥ ¯®¬œ®ª¥®¬¯ ª­«ª­ª©ª­®¤Ÿ¡ª§ªŸªž £œ«œ ©ª¥­¤¤¬¤ Ÿ¼É¼©œ œ©œ§¤£¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©©ª­®¤ ¹© ª¦¬¤©©·±£œª§¡žœ©¤¥ ¯®¬¯ ª­«ª­ª©ªŸª©œ­¡§¡©¤» ­¡§¸­¦ª¥¨¡­®©ª­®¤ «¡¬¨­¦ª¥ª§œ­®¤«ª œ©©·¨ ¨¡ ¤²¤©­¦¤±ª­¨ª®¬ªž  ÁÈÄÓÁ¾¼®« ´ÄÇʾ¼­« ©¡¦ª®ª¬·¡œ­«¡¦®·¬œ£ž¤®¤» ¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©ªŸª£œ¦ª©ª œ®¡§¸­®žœ ±œ©®·¨œ©­¤¥­¦ªŸªœž®ª©ª¨©ªŸª ª¦¬¯ŸœwºŸ¬·  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ ®Ê̽Äɪ© «¬œžªŸ¬œ¢ œ©©œª±¬œ©¯£ ª¬ªž¸» ¤¨¡ ¤²¤©­¦¯º«ª¨ªµ¸ «¬ª§¡¨·¤«¯®¤¤±¬¡´¡©¤» ž®º¨¡©­¦ª¨¬¡Ÿ¤ª©¡  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ ±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦œ©¡¦ª®ª¬·±°œ¦®ª¬ªž «¬¤¬ª¢ ¡©¤¤ª§¸©·± ­œ±œ¬©·¨ ¤œ¡®ª¨ ž¯­§ªž¤»±£œ«œ ©ª¥­¤¤¬¤  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾¼©ž §¡³¡©¤¡ª§¸©·± ­ª­«œ­®¤³¡­¦¤¨¤°ª¬¨œ¨¤  ¡®­¦ªŸª²¡¬¡¬œ§¸©ªŸª«œ¬œ§¤³œ £È¼ÉʾÍƼÛžœ §Á¾ÄÎÄɼ¡ž ª²¡©¦œ¦œ³¡­®žœ ¨¡ ¤²¤©­¦ª¥«ª¨ªµ¤ž¬œ¨¦œ± «¬ªž¡ ¡©¤»­¯ ¡©ª¨¡ ¤²¤©­¦ª¥ ¹¦­«¡¬®¤£· £ÊÌʼÍÎÌʾª¨


¤¾¼Éʾ¼§œ ©œ²¤ª©œ§¸©·¥«¬¤ª¬¤®¡®©·¥«¬ª¡¦® ‰£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¡—©œ®¡¬¬¤®ª¬¤¤ ¨¯©¤²¤«œ§¸©ªŸªª¬œ£ªžœ©¤» »¨œ§¸­¦¤¥¬œ¥ª©¬ª§¸ ¡«¯®œ®ªž ¨¯©¤²¤«œ§¸©ªŸªª¬œ£ªžœ©¤» ž¡Ÿª¬œ£¬œª®¦¡¤¬¡œ§¤£œ²¤¤ ¦ÁÍÁÇØȼÉ¡œ  ¡¨ªŸ¬œ°¤³¡­¦œ»­¤®¯œ²¤» ©œºŸ¡®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ¦ÊȼÌʾ¼§© ¦ÁÓÁÌÏÆʾœ¤  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ ­ª­®ª»©¤¡£ ª¬ªž¸» ¤ª²¡©¦œ°œ¦®ª¬ªž¬¤­¦œ £œª§¡žœ¡¨ª­®¤ ¬œª®©¤¦ªž®º¨¡©­¦ªŸª ©¡°®¡Ÿœ£ªžªŸª¦ª¨«§¡¦­œ ¦ÊÍÎÌʾž¤ ª¬Ÿœ©¤£œ²¤» ¨¡ ¤¦ª­ª²¤œ§¸©ªŸª¨ª©¤®ª¬¤©Ÿœ £ ª¬ªž¸»¦¯¬­œ©®ªž ž·­´¤±žª¡©©·± ¯³¡©·±£œž¡ ¡©¤¥ 

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤»­¤­®¡¨· ª«ª§©¤®¡§¸©ªŸª§¡¦œ¬­®ž¡©©ªŸª ª¡­«¡³¡©¤»ª® ¡§¸©·±¦œ®¡Ÿª¬¤¥ ©œ­¡§¡©¤»ž«¡¬¨­¦ª¨¦¬œ¡ ©Ê¾ÊÍÁÇʾ¼¤¦ ª­ª¡©©ª­®¤¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤» ¤«¬ªŸ©ª£¤¬ªžœ©¤¡¬ª©±¤œ§¸©ª¥ œ­®¨·ž®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ©ÄÆÊǼÁ¾¡ž ¨¡ ¤²¤©­¦œ»œ©®¬ª«ª§ªŸ¤» ¤«¬œ¦®¤³¡­¦ª¡£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¡ ªÌÇʾ­œ ­ª²¤œ§¸©ªŸ¤Ÿ¤¡©¤³¡­¦¤¡œ­«¡¦®· ª±¬œ©·£ ª¬ªž¸»¨¡ ¤²¤©­¦¤± ¬œª®©¤¦ªž «ÁÌÁËÁÇÄÒ¼ ¤ ¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©·¥ª«·® «ª Ÿª®ªž¦¤¬¯¦ªžª »µ¤±¦œ ¬ªž £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» «ÊÀÇÏÂɼÛ¨» ©Ê¾ÊÍÁÇʾ¼¤¦ ¬×¼Æʾ­œ ª«®¤¨¤£œ²¤»«œ§§¤œ®¤ž©ªŸª §¡³¡©¤»ª§¸©·±¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©©·¨ ¬œ¦ª¨¢¡§¯ ¦œ 

¦Ï½Ì¼Æœº

«ÌÊÑÊÌÓÁÉÆÊœž

¡£ª«œ­©ª­®¸¢¤£©¡ ¡»®¡§¸©ª­®¤ ¤£ ª¬ªž¸¡©œ­¡§¡©¤» ±œ©®·¨œ©­¤¥­¦ªŸªœž®ª©ª¨©ªŸª ª¦¬¯ŸœwºŸ¬· 

¨¡ ¤¦ª­ª²¤œ§¸©·¡ª­ª¡©©ª­®¤ ®¯¡¬¦¯§¡£œ¯ž£¬ª­§ªŸª©œ­¡§¡©¤» ºŸœ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ 

¨¼ÈÊÉʾº«

¬ÛÑÄɼ©œ

¦§¤©¤¦ªŸ¡¨ª ¤©œ¨¤³¡­¦¤¡ ª­ª¡©©ª­®¤ž¡¬®¡¬ªŸ¡©©·± Ÿª§ªž©·±ª§¡¥¯«ª ¬ª­®¦ªž 

«¬ª§¡¨· ¹°°¡¦®¤ž©ªŸª¨¡©¡ ¢¨¡©®œ ¤«ª Ÿª®ªž¦¤¨¡©¡ ¢¡¬ªž ž£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¤

¨¼ÈÊÉʾ¼¡º

­¼½¼Éʾž¤ ¤¾¼ÔÁ¾¼žž

£œ œ³œª«®¤¨¤£œ²¤¤ ¨¡ ¤²¤©­¦¤±¦œ ¬ªž ®¬¡¯¡®©ªžªŸª¯¬ªž©»«ª Ÿª®ªž¦¤ ¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥­¤­®¡¨· £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» 

¦ª©²¡«²¤»¨œ¬¦¡®¤©Ÿªžª¥ ¡»®¡§¸©ª­®¤«ªž·´¡©¤»¦œ³¡­®žœ ­®ª¨œ®ª§ªŸ¤³¡­¦ª¥«ª¨ªµ¤

¨Ê¿ÄÇØÉÄÒƼÛ®§

®¡±©ª§ªŸ¤¤ «¬ª°¤§œ¦®¤¦¤¤¬¡œ¤§¤®œ²¤¤ £ ª¬ªž¸»¬œª®œºµ¤± ž©¡§œŸª«¬¤»®©·±¯­§ªž¤»®¬¯ œ

¬¡£¯§¸®œ®·¤£¯³¡©¤»¯¬ªž©» ¤©°ª¬¨¤¬ªžœ©©ª­®¤ ¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥¨¡ ¤²¤©­¦¤± ¯³¬¡¢ ¡©¤¥ «ª«¬œžªž·¨žª«¬ª­œ¨ ©Á¾ÁÌʾœž «ÊÀÇÏÂɼÛ¨»

­¼¾ÄÒƼÛŸž

­ËÄÌÄÀÊÉʾž§ ¦¼ÇÄÉÄɼ¨º ­ªž¬¡¨¡©©·¡¨ª ¡§¤ª¬Ÿœ©¤£œ²¤¤ ¨¡ ¤¦ª­œ©¤®œ¬©ªŸªª­§¯¢¤žœ©¤» ¬œª®©¤¦ªž©œ«¬¡ «¬¤»®¤¤

±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦œ ­ª­®ª»©¤»£ ª¬ªž¸»¬œª®©¤¦ªž º ¢¡®©ª¥­°¡¬·«ª œ©©·¨  ª«ª§©¤®¡§¸©·±¨¡ ¤²¤©­¦¤± ª­¨ª®¬ªžž«¡¬¨­¦ª¨¦¬œ¡ 

­ÊÍÉʾÍƼÛ­ž ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤

©Ê¾ÊÍÁÇʾ¼¤¦ ¬×¼Æʾ­œ

­×ÓÁ¾žŸ

œ©œ§¤£¬ª§¤ ª® ¡§¸©·±°œ¦®ª¬ªž¬¤­¦œ ž¬œ£ž¤®¤¤¬¡ž¨œ®ª¤ ©ªŸªœ¬®¬¤®œ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

¬ª§¸¤¨¡­®ª«¬ª°¤§œ¦®¤¦¤ ž­ªž¬¡¨¡©©ª¥­®ª¨œ®ª§ªŸ¤¤ 
¬¡®¬ª­«¡¦®¤ž©ª¡¤£¯³¡©¤¡ £ ª¬ªž¸»œª¬¤Ÿ¡©©ªŸª©œ­¡§¡©¤» ž¯­§ªž¤»±­¡ž¡¬œ ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ­×ÓÁ¾žŸ ¤£¨¡©¡©¤»­¯®ª³©ªŸª«¬ª°¤§» œ¬®¡¬¤œ§¸©ªŸª œž§¡©¤» ¯«ª ¬ª­®¦ªž­¬œ£§¤³©ª¥  §¤®¡§¸©ª­®¸ºœ©œ¨©¡£œ ¹¦£ªŸ¡©©ªŸªª¢¤¬¡©¤» ¯Ô¼Æʾ¼­œ «ÁÎÌÏÔÄɼœ  ¦ÇÛÔÁ¾¼º¨ ±¼ÇÄÀÏÇÇÄɼªº ±¼ÄΪž ª­©ªž©·¡©œ«¬œž§¡©¤» ­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤»ª¬Ÿœ©¤£œ²¤¤ ¬œª®·«ª¬œ©©¡¨¯ž·»ž§¡©¤º ®¯¡¬¦¯§¡£œ­¬¡ ¤©œ­¡§¡©¤» ±¼ÉμÁ¾¼©­ ¦ÏÇÁÔ ž ¬ª§¸ ­¡­®¬¤©­¦ªŸª«¡¬­ª©œ§œ žª¯³¡©¤¤¬œª®©¤¦ªž Ÿœ£ª®¬œ©­«ª¬®©ªŸª«¬ª¨·´§¡©©ªŸª «¬¡ «¬¤»®¤»«¬¤©²¤«œ¨ Ÿ¤Ÿ¤¡©¤³¡­¦ªŸªžª­«¤®œ©¤» ž£ ¬œž«¯©¦®œ± ±Áμ¿ÏÌʾ¼œ¦ ¨¼Æ¼Ìʾ¼¨¨

«¬¤ª¬¤®¡®©·¡©œ«¬œž§¡©¤»¬œ£ž¤®¤» ­§¯¢·£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ¿©¤¢©¡žœ¬®ªž­¦œ ´¼ÔÆʾž« ºÇÀ¼ÔÁ¾ª¬ ¨¼Æ¼Ìʾ¼®§ ¨œ¬¦¡®¤©Ÿ¦œ ¬ªžªŸª«ª®¡©²¤œ§œ ¤¬œª³¤±¨¡­® ž¯³¬¡¢ ¡©¤»±£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» »¨œ§ª©¡©¡²¦ªŸªœž®ª©ª¨©ªŸªª¦¬¯Ÿœ ¬œ­«ª§ª¢¡©©·± ©œºŸ¡®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ´ÁÈÛÆÄÉŸœ ®ÁÍÇÁÉÆÊž¬ ¦ÊÎʾœœ ¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©·¥ª«·® °ª¬¨¤¬ªžœ©¤»­¤­®¡¨· ­®œ© œ¬®¤£œ²¤¤ ž£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¤ ´ÄÇʾ¼­« œÌ¼ÍǼÉʾ¼§  ­ËÁÔÄÇʾº« ª­©ªž©·¡©œ«¬œž§¡©¤» ­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤»¬œª®·ª® ¡§¡©¤¥ «¬ª°¤§œ¦®¤¦¤œ¨¯§œ®ª¬©ª «ª§¤¦§¤©¤³¡­¦¤±¯³¬¡¢ ¡©¤¥ ´ÏÎʾ¼¤œ ©ÄÆÄÐÊÌʾ­œ ¯«¬œž§¡©¤¡ ¦œ³¡­®žª¨¨¡ ¤²¤©­¦ª¥«ª¨ªµ¤ž ­¤­®¡¨¡ª»£œ®¡§¸©ªŸª¨¡ ¤²¤©­¦ªŸª ­®¬œ±ªžœ©¤» ©œ®¡¬¬¤®ª¬¤¤«¡¬¨­¦ªŸª¦¬œ»

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

µÁËÄɼ© «ÊÀÇÏÂɼÛ¨»
3FWJFXFE4DJFODF 1SBDUJDBM+PVSOBM  'FCSVBSZ 1VCMJTIFERVBSUFSMZ

&%*503*"-45"'' &EJUPSJO$IJFGw .FEWFEFWB*7 %FQVUJ&EJUPSTJO$IJFGw ,BTIVCB&" "DDPVOUBCMFGPSOVNCFS #PMPUOPWB57 "DDPVOUBCMF4FDSFUBSZw 0SMPW4" 1SPKFDUw &SNBLPW/7

&%*503*"-#0"3% .BSUJOPW"* 5VUFMJBO7" ;BDIBSPW:. ,PTFM"* 4IBMBFW47 (POUTPW"" -ZBTLPWJL"5T 7JMHFMN7% 3PJUCMBU07

16#-*4)&3(3061 4PSPLJO"7 ,PTIVSPWB47

&217(176

*/'-6&/$&0'%&'*$*&/$: 0'7*5".*/$505)&$0/5&/54 */#-00%0'5)&"4$03#*$"$*% *54"#403#*/("#*-*5: "/%0/*/5&3"$5*0/ 53)0.#*/*1)*#3*/0(&/ #BHVNZBO&7 4IBQPWBMPW1: *OFYQFSJFODFTPOOPUTZOUIFTJ[JOHWJUBNJO$NBSJOFQJHT JUJTTIPXO UIBUJUTEFGJDJUJTBDDPNQBOJFECZSFEVDUJPO PGBMFWFMPGBOBTDPSCJDBDJEJOCMPPEBOEHSPXUIPGJUT BCTPSCJOHBCJMJUZ UIBUBU$IZQPBWJUBNJOPTJTBOEJTFTQFDJBM BUUIF­BWJUBNJOPTJTJOUFSBDUJPOUSIPNCJOJQIJCSJOPHFOJT BDDFMFSBUFE HSPXTDPBHVMBUJOHBDUJWJUZUSISPNCPDJUTwUIF CFOUUPUISPNCGPSNBUJPOEFWFMPQT ,FZXPSETEFGJDJFODZPGWJUBNJO$ JOUFSBDUJPOUSIPNCJOJ QIJCSJOPHFO

$-*/*$"-"/%*..6/0-0(*$ $)"3"$5&3*45*$40'13*."3: %:4.&/033)&" #FMPWB51 4VIPWFZ:( 1FUSPW4" 1SJNBSZEZTNFOPSSIFBJNQMJFTQBJOGVMOFTTPGNFOTUSVBUJPO PGOPOPSHBOJDPSJHJOJUTNBJODPMMFDUPSJTUIFSFHJPOPG UIF IZQPUIBMBNVT 5IF JTTVF PG OFVSPJNNVOFFOEPDSJOF TZTUFNJOUFSBDUJPOIBTCFFOEJTDVTTFEJOSFDFOUZFBST8F IBWF FTUBCMJTIFE UIBU TFDPOEBSZ JNNVOPEFGJDJFODZ TUBUF BHHSBWBUFTUIFDPVSTFPGQSJNBSZEZTNFOPSSIFB ,FZ XPSET EZTNFOPSSIFB TFDPOEBSZ JNNVOPEFGJDJFODZ TUBUF

1&$6-*"3*5*&40'5&.103"-&1*-&14: %63"5*0/*/$)*-%3&/ 0'4$)00-"(& 8*5).&/5"-%*403%&3453&"5&% 8*5)'*/-&14*/ #PZBSJOUTFWB4& ,MVTIJO%'

*/5&3/&5 XXXUHNBJOGP "%%3&44 0EFTTLBZ4U 5ZVNFO  3VTTJB 5FM  &NBJMJOGP!UHNBJOGP

%JBHOPTJT XBT FTUBCMJTIFE CZ DMJOJDBM EBUB QFDVMJBSJUJFT PG UIF EJTFBTF EVSBUJPO QTZDIPMPHJDBM BOE QTZDIJBUSJD DIBOHFT UIF SFTVMUT PG &&( $5 .35 PG CSBJO &&( JOWFTUJHBUJPOXBTDBSSJFEPVUJONPOUIFT)JHIMFWFMPG QTZDIJBUSJDEJTPSEFSTXBTDIBSBDUFSJTUJDGPSDIJMESFOXJUI UFNQPSBMFQJMFQTZ 5IFTUSVDUVSFPGTVDIEJTPSEFSTDPOUBJOTNFOUBMEJTPSEFSTJO DIJMESFO NBOJGFTUFENFOUBMEJTPSEFSTJO EFQSFTTJWF TUBUFT JO  GPCJB JO  IZQFSLJOFUJD TZOESPNF XJUI BUMFOUJPO EJTPSEFST JO  CF IBWF PVS EJTPSEFST JO  BHHSFTTJPO QBUIPMPHJDBMBGGFDUTJODBTFT 5IVTGJOMFQTJOUIFSBQZJTFGGFDUJWF

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

0(',&$/ 6&,(1&( &('8&$7,21 2)85$/
015*.*;"5*0/0'5)&&45*."5*0/ 0'"-&7&-0'1):4*$"-"$5*7*5: 0'1"5*&/54"5".165"5*0/ 0'5)&#0550.'*/*5&/&44 "/%5)&46#4&26&/513045)&5*$4 7BLVMJO"" 4NJSOPW"7 4IBQPSFW%6 $IVSBLPW.7 *ONBUFSJBMTPGSFTFBSDIFTPGBVUIPSTPOEFWFMPQNFOUPGB TZTUFNTDBMFPGBOFTUJNBUJPOPGBMFWFMPGQIZTJDBMBDUJWJUZ PG QBUJFOUT XJUI BNQVUBUJPO PG UIF CPUUPN GJOJUFOFTT JODMVEJOH QBSBNFUFST BSF SFTVMUFE 8BT JOTUBMMBUFE UIF DPNQBSBUJWFBOBMZTJTPGFGGJDJFODZPGSFHFOFSBUJWFUSFBUNFOU PGQBUJFOUTBUUSBEJUJPOBMQSPTUIFUJDTBOEVTFPGNPEFSO UFDIOPMPHJFT *U JT TIPXO IJHI UIF PGGFSFE TZTUFN PG BO FTUJNBUJPO ,FZXPSETBNQVUBUJPO QSPTUIFUJDT QIZTJDBMBDUJWJUZ

5)&"44&44.&/50'5)&&''*$"$& 0'"4&-&$5*7&#&5""%3&/0#-0$,&3 &4.0-0-*/1"5*&/548*5)454&(.&/5 &-&7"5*0/.:0$"3%*"-*/'"3$5*0/ ,BOUBSJB30 4IBMBFW47

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„œ¹¯°»±«¸³°

'SPNQBUJFOUTXJUIBDVUFNZPDBSEJBMJOGBSDUJPO QBUJFOUT JO BEEJUJPO UP UISPNCPMZUJD UIFSBQZ SFDFJWFE JOUSBWFOPVTJOGVTJPOPGCFUBBESFOPCMPDLFSFTNPMPMXJUIJO GJSTU IPVST GSPN UIF CFHJOOJOH PG IFBSU BUUBDL &BSMZ FTNPMPMBQQMJDBUJPOJNQSPWFEUIFFGGJDBDFPGUISPNCPMZUJD UIFSBQZ BOE EBZrT QSPHOPTJT JO QBUJFOUT XJUI BDVUF NZPDBSEJBMJOGBSDUJPO ,FZXPSETFTNPMPM NZPDBSEJBMJOGBSDUJPO UISPNCPMZUJD UIFSBQZ*/'-6&/$&0'".-0%*1*/& 0/5)&$"3%*07"4$6-"34*45&. */1"5*&/548*5)4*45&.*$-6164 &3:5)&."50464"/%"35&3*"- ):1&35&/4*0/ ,PSUVTPWB4" ,MZBTIFW4. ,MZBTIFWB6 . 4LSJQOJLPWB07 ,JSTBOPWB0" 5P TUVEZ UIF FGGFDU PG BNMPEJQJOF PO UIF DBSEJPWBTDVMBS TJTUFN QBUJFOUTXJUITZTUFNJDMVQVTFSZUIFNBUPTVTBOE BSUFSJBM IZQFSUFOTJPO XFSF FYBNJOFE *U XBT TIPXFE UIF GBWPVSBCMFJOGMVFODFPOUIFTJTUFNJDBSUFSJBMIZQFSUFOTJPO DBSEJBD BOE SFOBM IBFNPEJOBNJD JO TZTUFNJD MVQVT FSZUIFNBUPTVTQBUJFOUT XIPIBEBOBSUFSJBMIZQFSUFOTJPOrT TJOESPN ,FX XPSET TZTUFNJD MVQVT FSZUIFNBUPTVT BSUFSJBM IZQFSUFOTJPO BNMPEJQJOF

"$0.1"3"5*7&&''*$*&/$: 0'7"-130"5&/"53** %&1",*/&$)30/0 "/%$*//"3*;*/& "413&7&/5*7&53&"5.&/5 0'$)*-%3&/r4.*(3"*/& 3BLINBOJOB0" -FWJUJOB&7 5IFDPNQBSBUJWFFTUJNBUJPOPGFGGJDJFODZPGEFQBLJOFDISPOP WBMQSPJDBDJETNFEJDBUJPO JOBEBJMZEP[FPGvNH LHBOEDJOOBSJ[JOF DBMDJVNDIBOOFMJOIJCJUPS JOBEP[F PG vNHEBZXBTSFBMJ[FE%VSBUJPOPGQSFWFOUJWF USFBUNFOUIBTCFFOMBTUJOHNPOUIT(SPVQTPGQBUJFOUT

JODMVEFEBOEDIJMESFOBUUIFBHFPGvZFBSTPME 3FEVDUJPOPGGSFRVFODZPGNPOUIMZBUUBDLTPGUIFNJHSBJOF CZBOENPSFJODPNQBSJTPOXJUIUIFJOJUJBMQFSJPEXBT PCTFSWFE BU PG QFPQMF UBLFO EFQBLJOF BOE BU UBLFO DJOOBSJ[JOF 5IF FYBNJOFE NFEJDBUJPOT SFEVDFE JOUFOTJUZ PG QBJO EFQBLJOF DISPOP SFEVDFE EVSBUJPO PG BUUBDLT JOUFOTJUZ PG DPODPNJUBOU TZNQUPNT JNQSPWFE QBUJFOUTr DPOEJUJPO BU UIF JOUFSJDUBM QFSJPE 5IF SFTVMUT BSF DPPSEJOBUFE XJUI UIF DPODFQU PG IJHI FGGJDJFODZ PG BOUJDPOWVMTBOUTBTQSFWFOUJWFUSFBUNFOUPGNJHSBJOF ,FZ XPSET NJHSBJOF DIJMESFO EFQBLJOF DISPOP DJOOBSJ[JOF

.031)0-0(*$"-'&"563&4 0'"%3&/"-(-"/%4 0''36*540'"'&."-&%&1&/%*/( 0/13&-:*/( *TIQBDIUJO(6 0MFLTFFOLP0. #FTJEFGFUVTGFNJOJOFGMBQBUIFBETBOEQFMWJDTVHHFTUJPO XBTOPUFEEJGGFSFODFFONBTTFBESFOBMHMBOESFQPSUGFUVT &YDFQUNBTTFTBESFOBMHMBOEUIFJSIZQPQMBTUJDVOEFSQFMWJD TVHHFTUJPO QSPWFT BOE UIJDLOFTTFT PG UIF XIPMF DPSUFY BOE EJTUBM PG UIF [POF VOEFS VODPNQMJDBUJPO DVSSFOU UP QSFHOBODZ¬FMWJDTVHHFTUJPOGFUVTVOEFSVODPNQMJDBUJPO DVSSFOUUPQSFHOBODZQSPNPUFTUIFEFWFMPQNFOUIZQPQMBTJB DPSUFYFTBESFOBMHMBOEUPBDDPVOUEJTUBM[POFTCBTJDBMMZ ,FZXPSETQSFHOBODZ GFUVT TVHHFTUJPO BESFOBMHMBOET

-0$"-$&--6-"31305&$5*0/ 0'3&130%6$5*7&4:45&. /BHPSOJZ&: *TIQBDIUJO(6 ­BMMFEPOTUVEJFTPGUIFGBDUPST-$1IBWFSFGMFDUFEQSFTFODF PGJUTQBSUJDVMBSJUJFTPOSPXQBSBNFUFS ($) UZQFTBOE DPNQPTJUJPODJUPHSBNNT &3"4 -&* *.& GBHPDJUBSJOEFY '* BOE GBHPDJUBS OVNCFS '/

 JO VOEFS TUVEZ HSPVQ TPVOE BOE TJDL 5IF BWFSBHF WBMVFT ($) IBWF GPSNFE  DV JOUIFBCTFODFPGBOEJODSFBTF($)JO UJNFTCFTJEFHJSMTXJUIWVMWPEZOJB 6OEFSWVMWPEZOJBDIBOHFTUPTZTUFNPGMPDBMQSPUFDUJPOBSF FYQSFTTFEJONPEFSBUFJODSFBTJOH($)


™›“Ž“˜‹–§˜¦“œœ–™‹˜“ª

ž§¤»©¤¡ ¡°¤²¤®œž¤®œ¨¤©œ­ ©œ­ª ¡¬¢œ©¤¡ž¦¬ªž¤œ­¦ª¬¤©ªžª¥ ¦¤­§ª®· ¡†«ªŸ§ª®¤®¡§¸©¯º­«ª­ª©ª­®¸ ¤©œž£œ¤¨ª ¡¥­®ž¤¡®¬ª¨¤©°¤¬¤©ªŸ¡© œŸ¯¨»©¹ž ´œ«ªžœ§ªž«»

ž¼ÂÉÁÅÔÄÁ ÍÄÍÎÁÈ× ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÁ ¿ÊÈÁÊÍμà ¾ ÉÊÌÈÁ Ä ¼À¼ËÎľÉ×Á ÍÀ¾Ä¿ÄËÌÄÙÆÍÎÌÁȼÇØÉ×ѾÊÃÀÁÅÍξÄÛÑÍÊËÌÛÂÁÉ×ÍÄÃÈÁÉÁÉÄÛÈÄ­¾ÄμÈÄÉ ÉÊÅɼÍ×ÕÁÉÉÊÍÎÄÄÇÄʽÏÍÇʾÇľ¼ÚÎÏÍÆÊÌÁÉÉÊÁËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ¾ÄμÈÄɼ­ËÌÄ ÌÁ¼ÆÒÄÛÑɼËÌÛÂÁÉÄÛžÄÀÄÈÊ ÍÇÊÂľԼÛÍÛ¾ÑÊÀÁÙ¾ÊÇÚÒÄÊÉÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ ÍÄÍÎÁȼ¿ÁÈÊÍμü< >ü¾ÄÍÄÎÊÎÏÌʾÉÛ­¾ÄμÈÄÉÉÊÅʽÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎÄ ÓÎÊÄÊËÌÁÀÁÇÄÇÊɼË̼¾ÇÁÉÄÁɼÔÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ¬¼½Êμ¾×ËÊÇÉÁɼɼÈÊÌÍÆÄÑ ;ÄÉƼÑ ÊÍÊ½Ä ¿ ÉÁÍÄÉÎÁÃÄ ÌÏÚÕÄѾÄμÈÄÉ­ ÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ Û¾ÇÛÚÕÄÑÍÛÆÊÌÌÁÆÎÉ×ÈʽÖÁÆÎÊÈÀÇÛ ÄÃÏÓÁÉÄÛ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÊü<> ÆÊÎÊÌ×ÅÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÍÛÄËÌÄÄÃÏÓÁÉÄÄ¿Á ÈÊÍμü< >¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉËÊÇÉÊÒÁÉÉ×Å̼ÒÄÊÉËÄμÉÄÛ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÅ ËÌÊ¿ÌÁÍÍľÉ×ÅËÌÄÌÊÍÎȼÍÍ×ÎÁǼÄϾÁÇÄÓľ¼ÚÕÄÅËÌÄËÇÊÀ<>­ÊÀÁ̼ÉÄÁ ¾ÄμÈÄɼ­¾ÍÏÎÊÓÉÊÅËÊÌÒÄÄ̼ÒÄÊɼÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ È¿Æ¿ȼÍÍ×ÎÁǼ­¼¾Ä μÈÄÉÉ×Å̼ÒÄÊɾÆÇÚÓ¼ÇÎÁÂÁËÌÊÀÏÆÎ× ¼ÍÆÊ̽ÄÉʾÏÚÆÄÍÇÊÎÏ œ¦ ¾ÆÊ ÎÊÌ×ÑÄɼÆÎľÄÌʾ¼Çļ¾ÎÊÆǼ¾ÄÌʾ¼ÉÄÁÈ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄĤÉÍÎÄÎÏμËÄμÉÄÛ œ¨©­­­¬ ¦¼Æ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉ×Å̼ÒÄÊÉÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å

 È¿œ¦Æ¿ȼÍÍ×ÎÁǼwÙÎÊÊÎÊÀ¾Ä¿¼ÁÎɼvÀÉÁÅËÊÛ¾ÇÁÉÄÁËÌÄÃɼÆʾ ­¾ÄμÈÄÉÉÊÅÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎÄľ×̼ÂÁÉÉ×ÑËÌÄÃɼÆʾÍÆÊ̽Ïμ ­ÊÀÁ̼ÉÄÁ¾ÄμÈÄɼ­ÏÈÊÌÍÆÄÑ;ÄÉÊÆÄÍÎÁËÁÉØʽÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎÄÄÈ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼÊÒÁÉľ¼ÇÄËÊÆÊÇÄÓÁÍξϾÄμÈÄɼ­¾ÆÌʾÄÄÁÁËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØÉÊÅ ÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ< >ªËÌÁÀÁÇÁÉÄÁÍËÊÍʽÉÊÍÎÄÆÌʾÄËÊ¿ÇÊÕ¼ÎØœ¦ ¾ÊÎÇÄ ÓÄÁÊÎÊÀÉÊÆ̼ÎÉÊ¿ÊÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ¾ÉÁÅÆÊÇÄÓÁÍξ¼¾ÄμÈÄɼ­ ÏƼÃ×¾¼ÁÎɼ ÀÁÐÄÒÄξÄμÈÄɼ­¾ÍÇÏÓ¼ÛÑ ÆÊ¿À¼ÍÊÀÁ̼ÉÄÁœ¦ÉÁÉÄÂÁÉÊÌȼÇØÉ×Ñ ÃɼÓÁÉÄÅ<>ªÒÁÉƼ­¾ÄμÈÄÉÉÊÅɼÍ×ÕÁÉÉÊÍÎÄËÏÎÁÈÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛËÊ¿ ÇÊÎÄÎÁÇØÉÊÅ ÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÆÌʾÄ ÉÁÊÀÉÊÆ̼ÎÉÊ Ä Í ÑÊÌÊÔÄÈÄ ÌÁÃÏÇØμμÈÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼Ç¼ÍؾÆÇÄÉÄÆÁ< >­ÊÍÎÊÛÉÄÁÉÁËÌÁÌ×¾ÉʿʾÉÏÎÌÄÍÊÍÏÀÄÍÎÊ¿Ê ;ÁÌÎ×¾¼ÉÄÛÊÒÁÉľ¼ÇÄËÊÍÊÀÁ̼ÉÄÚ¾ËǼÃÈÁËÌÊÀÏÆÎʾ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÛ ÎÌÊȽÄÉÐĽÌÄÉÊ¿ÁÉ ž®° ËÌÊÀÏÆÎʾÀÁ¿Ì¼À¼ÒÄÄÐĽÌÄɼ « ° <> %ÀÄÈÁÌʾ ɼ½Ể%EJNFSUFTU— 3PDIF ¬¦¨°<> Ь¾ËǼÃÈÁ <> Ь¾ËǼÃÈÁ<> мÆÎÊÌ׬ĬwÆÊ;ÁÉÉ×ÁȼÌÆÁÌמ®°wÄÑ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁ¾ËǼÃÈÁËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÎÌÊȽÄÉÁÈÄÄ žÊË×ÎÅÍÁÌÄľÃÛÎ×ÎÌÄ¿ÌÏËË×ÈÊÌÍÆÄÑ;ÄÉÊÆͼÈÒʾ ½ÇÄÃÆÄÑËÊ ȼÍÍÁÎÁǼÛ ÆÊÉÎÌÊÇØ wËÊÇÉÊÒÁÉÉ×Å̼ÒÄÊÉ ÛËÊÇÏӼǼ­¿ÄËʾÄ μÈÄÉÉ×Å ̼ÒÄÊÉ Û w ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å ̼ÒÄÊÉ «Ê À¼ÉÉ×È ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÂľÊÎÉ×ÁÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË×ÉÁʽɼÌÏÂľ¼ÇÄɼËÌÊÎÛÂÁÉÄÄÊË×μÊÎÆÇÊ ÉÁÉÄÅÊÎÉÊÌȼÇØÉÊ¿ÊËʾÁÀÁÉÄÛwÍÊÑ̼ÉÛÇļËËÁÎÄÎ ËÊÇÉÊÍÎØÚËÊÎÌÁ½ ÇÛÇÄÍÏÎÊÓÉÏÚËÊÌÒÄÚ̼ÒÄÊɼ ËÌĽ¼¾ÇÛÇľ¾ÁÍÁ  ¿ÍÏÎ ½×ÇÄ ¼ÆÎľÉ× ÔÁÌÍÎØ ÊÍμ¾¼Ç¼ÍØ ¿Ç¼ÀÆÊÅ ½ÇÁÍÎÛÕÁÅ ¯ ÂľÊÎÉ×Ñ ¿ÌÏËË× Å ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉ×Å̼ÒÄÊÉ ËÌÄÌÊÍÎȼÍÍ×ÎÁǼÍ¿ÊËÊÅÀÉÄÍÊÍμ¾ÄÇ  ¿ÍÏÎ

žÊË×μÑ ɼÉÁÍÄÉÎÁÃÄÌÏÚÕÄÑ ¾ÄμÈÄÉ­ÈÊÌÍÆÄÑ ;ÄÉƼÑËÊƼüÉÊ ÓÎÊÁ¿ÊÀÁÐÄÒÄÎ ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÁÎÍÛ ÍÉÄÂÁÉÄÁÈÏÌʾÉÛ ¼ÍÆÊ̽ÄÉʾÊÅÆÄÍÇÊÎ× ¾ÆÌʾÄÄÌÊÍÎÊÈ ÁÁËÊ¿ÇÊÕ¼ÚÕÁÅ ÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÓÎÊËÌÄ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÊÃÁ Ä ÊÍʽÁÉÉÊ ËÌÄ­¼¾ÄμÈÄÉÊÃÁ ÏÍÆÊÌÛÁÎÍÛ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁ ÎÌÊȽÄÉÐĽÌÄÉÊ¿ÁÉ ̼ÍÎÁÎÆʼ¿ÏÇÛÒÄÊÉɼÛ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ÎÌÊȽÊÒÄÎʾw ̼þľ¼ÁÎÍÛɼÆÇÊÉÉÊÍÎØ ÆÎÌÊȽÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÚ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ÀÁÐÄÒÄξÄμÈÄɼ­ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁ ÎÌÊȽÄÉÐĽÌÄÉÊ¿ÁÉ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ
­vÀÉÛÊÎÈÁÓÁÉ×ȼÇÊËÊÀ¾ÄÂÉÊÍÎØÄÍÉÄ ÂÁÉÄÁËÌÄÌÊÍμȼÍÍ× ÈÁÂÀÏÈÄÈÀÉÁÈÊË× Îʾw  ¿ÍÏÎ ¼¾ËÁÌÄÊÀÍ¿ÊËÊÅ ÀÁÉØ ÍÉÄÃÄÇÍÛ ¼ËËÁÎÄÎ Ä ȼÍͼ ÎÁǼ  ¿ ÍÏÎ ¯ÂľÊÎÉ×ÑÅ¿ÌÏËË× ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å̼ ÒÄÊÉ ÆÈÏÀÉÚüÈÁÎÉÁÁ ÓÁȾÊÅ¿ÌÏËËÁʿ̼ ÉÄÓÄǼÍØËÊÀ¾ÄÂÉÊÍÎØ ÔÁÌÍÎØËÊÎÁÌÛǼʽ×ÓÉ×Å ½ÇÁÍÆ ËÊÛ¾ÄǼÍØËÌÄËÏÑÇÊÍÎؾʽǼÍÎÄÍÏÍμ¾Ê¾ ÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅ«ÌľÍÆÌ×ÎÄÄʽɼÌÏÂÄÇÄÍØÍǼ½ÊÁ ̼þÄÎÄÁËÊÀÆÊÂÉÊÅÆÇÁÎÓ¼ÎÆÄ ÎÊÓÁÓÉ×ÁÆÌʾÊÄà ÇÄÛÉÄÛ¾ÍÏÍμ¾¼ÑüÀÉÄÑÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅľʾÉÏÎ ÌÁÉÉÄÑÊÌ¿¼É¼Ñ ÑÌÏËÆÊÍÎØÆÊÍÎÁÅ«ÌÄÌÊÍÎȼÍÍ× ÎÁǼÍÊÍμ¾ÄÇüËÁ̾×ÁÀÉÁÅ  ¿ÍÏÎ ¼¾ËÁÌÄÊÀÍ¿ÊËÊÅÀÁÉØɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÍÉÄÂÁÉÄÁ ȼÍÍ×ÎÁǼ  ¿ÍÏÎ üÎÁÈ Í¿ÊËÊ ÅÀÁÉØ ËÊÎÁÌÛȼÍÍ×ÍÊÍμ¾ÄǼ  ¿ÍÏÎ ¼ËËÁÎÄÎÍÉÄÃÄÇÍÛw;ÄÉÆÄËÊÎÌÁ½ÇÛÇÄÊÆÊÇÊ ÍÏÎÊÓÉÊÅËÊÌÒÄÄ̼ÒÄÊɼ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾ Å ÉÁÀÁÇÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÛ œ¦ ¾ ̼ÒÄÊÉÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛɼ̼ÍμÇľÎÁÓÁÉÄÁÅÉÁÀÁÇÄ ÄÍμÇľÁÍØȼüÈÁÎÉ×ÈÄɼÅÉÁÀÁÇÁžÍÇÁÀÏ

ÚÕÁÅÍÁÌÄļɼÇÊ¿ÄÓÉ×ÑËÊËÊÍμÉʾÆÁÊË×Îʾɼ ÄÅÀÉľÆÌʾÄÊËÌÁÀÁÇÛÇÄÍÊÀÁ̼ÉÄÁ ¾ÄμÈÄɼ ­ Ä ÁÁ ËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØÉÏÚ ÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÚƾÄμÈÄÉÏ­¤ÃÀ¼ÉÉ×Ñμ½Ç¾ÄÀÉÊ ÓÎÊÏÌʾÁÉؾÄμÈÄɼ­¾ÆÌʾÄ;ÄÉÊÆËÌÄ­¿Ä ËʾÄμÈÄÉÊÃÁÍÉÄÃÄÇÍÛÏÂÁÆ üÈÁÎÉÁÁwÆ ÄÊÍʽÁÉÉÊÆÈÏÀÉÛÈ­ÎÊÅÂÁÀÄɼÈÄÆÊÅÌÊÍǼ ËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØɼÛ ÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ÆÌʾÄ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊ œ¦¡ÕÁ¾×̼ÃÄÎÁÇØÉÁÁ½×ǼÀÄɼÈÄƼÍÉÄÂÁÉÄÛ ÏÌʾÉÛ¾ÄμÈÄɼ­ÄÌÊÍμËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØÉÊÅÍËÊÍʽ ÉÊÍÎÄÆÌʾÄËÌÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉÊÈËÄμÉÄÄ ¦ÊÉÍμμÒÄÛ ÆÊÌÌÁÆÎÉÊÍÎÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÊËÄ ͼÉÉ×Ñ̼ÒÄÊÉʾËÊþÊÇÄÇÄËÌʾÁÍÎľÎÊÌÏÚÍÁÌÄÚ ÊË×ÎʾËÊÎÊÅÂÁÍÑÁÈÁɼ ÄÅÀÉĽ̼ÇÄ ËÌʽ×ÆÌʾÄÄÊÒÁÉľ¼ÇľÉÄÑ¿ÁÈÊÍμäÃÀ¼ÉÉ×Ñ μ½Ç¾ÄÀÉÊ ÓÎÊÆÈÏÄ ÊÍʽÁÉÉÊ ÆÈÏÀÉÛÈ ̼ÍÎÁÎÍÆÊÌÊÍÎؾ×;ʽÊÂÀÁÉÄÛÐЬĬ ÄÏÌÊ ¾ÁÉؾËǼÃÈÁÄÀÌÏ¿ÄÑȼÌÆÁÌʾž®° ÄÙÎʽÊÇÁÁ ¾×̼ÂÁÉÊËÌÄËÄμÉÄÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×È̼ÒÄÊÉÊÈ ¦ ÀÉÚ ÍÎÁËÁÉØ ÍÀ¾Ä¿Ê¾ ÏÌʾÉÛ ÐЬ Ä ¬ ¾ ËǼÃÈÁʿ̼ÉÄÓľ¼ÁÎÍÛ ¼ÏÌʾÁÉØËÌÛÈ×ÑȼÌÆÁÌʾ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

®¼½ÇÄÒ¼ ­ÊÀÁ̼ÉÄÁ¾ÄμÈÄɼ­¾ÆÌʾÄÄÁÁËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØɼÛÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊœ¦ ɼ ÄÅÀÉÄ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉʾÁÌÑÉÛÛ ÍÌÁÀÉÛÛÄÉÄÂÉÛÛÍÎÌÊÆÄ ÍÊÀÁ̼ÉÄÛÈÊÌÍÆÄÑ;ÄÉÊÆɼËÊÇÉÊÒÁÉÉÊÈ ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉÊÈÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉÊÈ̼ÒÄÊÉÁŸÌÏË˼

­ÊÀÁ̼ÉÄÁ ¾ÄμÈÄɼ ­ È¿Ç

«ÊƼüÎÁÇØ ËÊ¿ÇÊÎÄÎÁÇØÉÊÅ ÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÆÌÊ¾Ä 

Û ÆÊÉÎÌÊÇØw È¿œ¦ɼÆ¿

          

  

    

  

          

  

    

  

Û ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉ×Å̼ÒÄÊÉw È¿ œ¦ɼÆ¿ Û ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å̼ÒÄÊÉ

«ÌÄÈÁÓ¼ÉÄÁ£ÀÁÍØÄÀ¼ÇÁÁ wÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÊÎÇÄÓÄÁÊÎÆÊÉÎÌÊÇÛ wÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÊÎÇÄÓÄÁÊÎÃɼÓÁÉÄžËÌÁÀ×ÀÏÕÄÅÍÌÊÆ

­ÊÀÁ̼ÉÄÁȼÌÆÁÌʾž®°Ï;ÄÉÊÆɼ ÄÀÉÄÍÊÀÁ̼ÉÄÛÄÑ ɼ­¿ÄËÊÄÇÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉÊÈ̼ÒÄÊÉÁ «ÊƼüÎÁÇØ

¦ÊÉÎÌÊÇØ

¬ O

¬ Í O

°Ÿ ¿Ç O

« ° È¿ O

¬¦¨° ÈÆ¿ÈÇ O

% ÈÆ¿ÈÇ O

­œ O

œ °œŸ O

                

®¼½ÇÄÒ¼

­¾ÄÉÆÄ ËÊÇÏÓ¼ÇÄ ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉ×Å Û ÍÎÌÊƼ ÄÇÄ ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å ̼ÒÄÊÉ Û ÍÎÌÊƼ

Å ÀÁÉØ

Å ÀÁÉØ

      

  

        

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Å ÀÁÉØ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«ÌÄÈÁÓ¼ÉÄÁ ¬Ä¬wмÆÎÊÌ×ÎÌÊȽÊÒÄÎʾ °ŸwÐĽÌÄÉÊ¿ÁÉ « °wËÌÊÀÏÆÎ×ÀÁ¿Ì¼À¼ÒÄÄÐĽÌÄɼ ¬¦¨°w̼ÍξÊÌÄÈ×Á ÆÊÈËÇÁÆÍ×ÈÊÉÊÈÁÌÉÊ¿ÊÐĽÌÄɼ % w ÀÄÈÁÌ× ­œwÍËÊÉμÉɼÛ¼¿ÌÁ¿¼ÒÄÛ œ °œŸwœ °¼¿ÌÁ¿¼ÒÄÛ


­ÊÀÁ̼ÉÄÁȼÌÆÁÌʾž®°Ï;ÄÉÊÆɼ ÄÅÀÉÄÍÊÀÁ̼ÉÄÛÄÑ ɼ­¿ÄËÊÄÇÄ­¼¾ÄμÈÄÉÉÊÈ̼ÒÄÊÉÁ

¦ÊÉÎÌÊÇØ

¬ O

  

¬ Í

  

°Ÿ ¿Ç O

  

« ° È¿ O

  

¬¦¨° ÈÆ¿ÈÇ O

% ÈÆ¿ÈÇ O

 

­œ O

  

œ °œŸ O

  

  

­¾ÄÉÆÄ ËÊÇÏÓ¼ÇÄ ­¿ÄËʾÄμÈÄÉÉ×Å ¾ÁÌÑÉÛÛ ÍÎÌÊƼ  ÄÇÄ ­¼¾ÄμÈÄÉÉ×Å ̼ÒÄÊÉ ÉÄÂÉÛÛ ÍÎÌÊƼ

Å ÀÁÉØ

Å ÀÁÉØ

Å ÀÁÉØ

Å ÀÁÉØ

      

  

        

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ž®°ËÌÊÀÊǼÁÎÍÉļÎØÍÛÀÊ¿ÊÀÉÛ®¼ÆÂÁ ÄÃÈÁÉÛÚÎÍÛļ¿ÌÁ¿¼ÒÄÊÉɼÛÍËÊÍʽÉÊÍÎØÎÌÊȽÊÒÄ Îʾ¦ÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÛ¾ËǼÃÈÁÐĽÌÄÉÊ¿Áɼ˼À¼ÁÎËÊ ÈÁÌÁÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎÄÙÆÍËÁÌÄÈÁÉμ ÊÍʽÁÉÉÊɼÐÊÉÁ ­¼¾ÄμÈÄÉÉÊ¿Ê̼ÒÄÊɼ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÀÁÐÄÒÄÎ ¾ÄμÈÄɼ­ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÇÍÛɼ̼ÍμÉÄÁȾÆÌʾÊÎÊÆÁ ÏÌʾÉÛȼÌÆÁÌʾž®° ž®° w« ° ¬¦¨°Ä %ÀÄÈÁÌʾ ÀÊ ÆÊÉÒ¼ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÅ ¼ ‰¾×;ʽÊÂÀ¼ Úռۗ Ä ¼¿ÌÁ¿¼ÒÄÊÉɼÛ ÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ÎÌÊȽÊÒÄÎʾ ÍÉļÁÎÍÛ «Ê¾ÎÊÌÄÇÄ ÙÆÍËÁÌÄÈÁÉÎ ÏÈÁÉØÔľ ÄÉÎÁ̾¼Ç× ÈÁÂÀÏÊνÊÌÊÈËÌʽ¾ÄÉÎÁ̾¼ÇÁvÀÉÁÅ wËÌÊ ½×½Ì¼ÇÄɼ ÄÅÀÉÄ μ½Ç £ÀÁÍØ ÏÀ¼ÇÊÍØ ¾×Û¾ÄÎØ ÓÎÊ ËÌÄ ÀÁÐÄÒÄÎÁ ¾ÄμÈÄɼ ­ ¼ÆÎľÄÌÏÚÎÍÛÎÌÊȽÊÒÄÎ×Ä̼ÍÎÁÎÍÆÊÌÊÍÎØž®° ËÌÄÈÁÌÉÊÊÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊ ž×¾ÊÀ× «Ê ÈÁÌÁ ɼ̼ÍμÉÄÛ ÀÁÐÄÒÄμ ¾ÄμÈÄɼ ­ Ï ÉÁÍÄÉÎÁÃÄÌÏÚÕÄÑ ÂľÊÎÉ×Ñ ÏÍÆÊÌÛÁÎÍÛ ¾ÉÏÎ ÌÄÍÊÍÏÀÄÍÎÊÁ;ÁÌÎ×¾¼ÉÄÁÄ̼ÍÎÁμÆÎľÉÊÍÎØ ÎÌÊȽÊÒÄÎʾ «ÌÄ̼þÄÎÄÄËÌÄÃɼÆʾÍÆÊ̽ÏμÏÌʾÁÉØȼÌ ÆÁÌʾž®°ËÌÊÀÊǼÁÎ̼ÍÎÄ ¼Æʼ¿ÏÇʼÆÎľ ÉÊÍÎØ ÎÌÊȽÊÒÄÎʾ ÍÉļÁÎÍÛ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÛ ʽÄÑÄÍÎÊÕÁÉÄÄ §¤®¡¬œ®¯¬œ œ¿¼ÇÁÒƼÛœ¨ªɼÍ×Õ¼ÁÈÊÍÎÄÊÌ¿¼ÉÄÃȼ¾Äμ ÈÄÉÊÈ­œ¨œ¿¼ÇÁÒƼ۞̼ÓÀÁÇÊ ­v œÉÀÌÁÁÉÆÊŸž£É¼ÓÁÉÄÁ¼ÍÆÊ̽ÄÉʾÊÅÆÄÍÇÊÎ×¾ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÄÐÏÉÆÒÄÄËÌÊÎľÊ;ÁÌÎ×¾¼ÚÕÁÅÍÄÍÎÁÈ× ÆÌʾÄŸžœÉÀÌÁÁÉÆÊ §ž§ÚÎʾ¼žÆÉ ­ÄÍÎÁȼ ;ÁÌÎ×¾¼ÉÄÛ ÆÌʾÄ Ä ÐĽÌÄÉÊÇÄà ¦ÄÁ¾ ­v

 ¼ÇÏÀ¼ž«§¼½Ê̼ÎÊÌÉ×ÁÈÁÎÊÀ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ׿ÁÈÊÍμüž«¼ÇÏÀ¼ £­¼ÌƼ¿¼É ¡ ŸÊÇØÀ½ÁÌ¿ÄÀÌ®ÊÈÍÆ Í ×ÔÁ¾ÍÆÄÅœ´žÄμÈÄÉ×Ä¿ÁÈÊÆʼ¿ÏÇÛÒÄÛ œ´×ÔÁ¾ÍÆÄÅ­¾ÁÌÀÇʾÍÆ­ÌÁÀ¯Ì¼ÇÆÉ ÄÃÀ¾Ê Í ×ÔÁ¾ÍÆÄÅœ´ ¨ÏѼÓÁ¾¼¤œ ´¼ÐÁÌž¨ ­ËÊÍʽÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛÍÊÀÁ̼ÉÄÛËÌÊÀÏÆÎʾÀÁ¿Ì¼ À¼ÒÄÄÐĽÌÄɼ¾ËǼÃÈÁœ­•«Ï½ÇÄÆ ½ÚÇÇ• ¦Ê¾¼ÇÁ¾ÍÆÄŦ§­ÊÀÁ̼ÉÄÁÈÁÇÆÄÑǼ½Ê̼ÎÊÌ É×Ñ ÂľÊÎÉ×Ñ ¾ ¾Ä¾¼ÌÄÛÑ ¦ § ¦Ê¾¼ÇÁ¾ÍÆÄÅ ¨­ÁÇØÑÊÿÄà Í ¦ÏÀÌÛÔʾœÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁËÌʽÇÁÈ×ÌÁ¿ÏÇÛ ÒÄÄÂÄÀÆÊ¿ÊÍÊÍÎÊÛÉÄÛÆÌʾÄÄÁÁ;ÁÌÎ×¾¼ÉÄÛ œ¦ÏÀÌÛÔʾ¨ Í ¨ÁÉØÕÄÆʾ¼ ¡  ªÆÄÍÇÄÎÁÇØÉ×Å ÍÎÌÁÍÍ «ÌÊ ÊÆÍÄÀ¼ÉÎ×ļÉÎÄÊÆÍÄÀ¼ÉÎס¨ÁÉØÕÄÆʾ¼ ž£§¼ÉÆÄÉ ©¦£ÁÉÆʾÄĄ̀­ÇÊ¾Ê Í ¨ÊÈÊÎ œ « ¨ÁÎÊÀÄƼ Ä ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ ˼̼Æʼ¿ÏÇÛÒÄÊÉÉÊ¿Ê ÐÁɼÉÎÌÊÇÄÉʾʿÊ ÎÁÍμ ¦ÇÄÉǼ½ÊÌÀļ¿ÉÊÍÎÄƼ­v «¼Ë¼Ûɧ«­Ê¾ÌÁÈÁÉÉÊÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÁÊÈÁѼ ÉÄÃÈÁ ÌÁ¿ÏÇÛÒÄÄ ;ÁÌÎ×¾¼ÉÄÛ ÆÌʾÄ ®ÌÊȽÊà ¿ÁÈÊÍμÃÄÌÁÊÇÊ¿ÄÛ ­v ¹ÅÀÁÇØȼɨ¨ªËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ¼ÍÆÊ̽ÄÉʾÊÅÆÄÍ ÇÊÎ× Ä ÊÒÁÉƼ ɼÍ×ÕÁÉÉÊÍÎÄ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ¾ÄμÈÄ ÉÊÈ­¨¨¹ÅÀÁÇØÈ¼É °»ŸÊÌÀÊÉžÌ¼Ó ÀÁÇÊ­v .BSLXBSEU'#MVUHFSJOOFOHTIFNFOEF8JSLTUPGGFBVT CMVUTBVHFOEFO5JFSFT'.BSLXBSEU+FOB7FC (VTUBW'JFTDIFS7FSMBH4

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

«ÊƼüÎÁÇØ

®¼½ÇÄÒ¼
¦§¤©¤¦ª¤¨¨¯©ª§ªŸ¤³¡­¦¤¡±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦¤ «¡¬ž¤³©ª¥ ¤­¨¡©ª¬¡¤ ¡§ªžœ®« ­¯±ªž¡¥ºŸ «¡®¬ªž­œ °ÄÇļÇ©¤¤ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÄÈÈÏÉÊÇÊ¿ÄÄ­ª¬œ¨© ¿®ÚÈÁÉØ «Á̾ÄÓɼÛÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛ ËÊÀ̼ÃÏÈÁ¾¼ÁÎ ½ÊÇÁÃÉÁÉÉÊÍÎØ ÈÁÉÍÎÌϼÒÄÄ ÉÁÄÈÁÚÕÁÅ ÊÌ¿¼ÉÄÓÁÍÆÊÅËÌÄÌÊÀ× ¿Ç¼¾É×ÈÆÊÇÇÁÆÎÊÌÊÈ ÆÊÎÊÌÊÅÛ¾ÇÛÁÎÍÛ ʽǼÍÎØ¿ÄËÊμǼÈÏͼ žËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ× ʽÍÏÂÀ¼ÁÎÍÛ¾ÊËÌÊÍ Ê¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÄ ÉÁÅÌÊÄÈÈÏÉÊÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ©¼ÈĽ×ÇÊ ÏÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊž¤ ­ ÏÍϿϽÇÛÁÎÎÁÓÁÉÄÁ ËÁ̾ÄÓÉÊÅÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛ ¾ÎÊÌÄÓÉÊÁ ÄÈÈÏÉÊÀÁÐÄÒÄÎÉÊÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ž¤ ­œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ «Á̾ÄÓɼÛ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛ üÉÄȼÁÎ ÊÀÉÊ Äà ¾ÁÀÏÕÄÑ ÈÁÍÎ ¾ÍÎÌÏÆÎÏÌÁɼÌÏÔÁÉÄÅÈÁÉÍÎÌϼÇØÉÊ¿ÊÒÄÆǼÄËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍʽÊÅÒÄÆÇÄÓÉÊ ËʾÎÊÌÛÚÕÄÅÍÛÉÁÅÌÊÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×ÅÍÄÉÀÌÊÈ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÍÉļÚÕÄÅ ¾ËÇÊÎØ ÀÊÁÁËÊÇÉÊÅËÊÎÁÌÄ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎØÀÁ¾ÏÔÆÄÄÃü½ÊÇÁÃÉÁÉÉ×ÑÈÁÉÍÎÌÏ ¼ÒÄÅ< >ŸÇ¼¾É×ÈÆÊÇÇÁÆÎÊÌÊÈËÁ̾ÄÓÉÊÅÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛʽǼÍÎØ ¿ÄËÊμǼÈÏͼ w ¾×ÍÔÄÅ ¾Á¿ÁμÎľÉ×Å ÒÁÉÎÌ ÆÊÊÌÀÄÉÄÌÏÚÕÄÅ ÐÏÉÆÒÄÄ ̼ÃÇÄÓÉ×ѾÉÏÎÌÁÉÉÄÑÍÄÍÎÁÈ ¼À¼ËÎÄÌÏÛÄÑÆÒÁÇÊÍÎÉÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÊÌ¿¼ ÉÄÃȼ<>®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ¿ÄËÊμǼÈÏÍÏÓ¼ÍξÏÁξ¿ÁÉÁ̼ÇÄüÒÄĽÊÇÁ¾×Ñ ÊÕÏÕÁÉÄÅľʾÇÁÓÁÉÄľ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅËÌÊÒÁÍÍÀÌÏ¿ÄÑÊÌ¿¼ÉʾÄÍÄÍÎÁÈ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×< >¤ÈÈÏÉɼÛÍÄÍÎÁȼÛ¾ÇÛÁÎÍÛÊÀÉÄÈÄà ʽÖÁÆÎʾ‰ÍÎ̼À¼ÉÄۗËÌĽÊÇÄľ¼ÂÉ×ÈËÊÍÌÁÀÉÄÆÊȾƼÍƼÀÁÍʽ×ÎÄÅ ÐÊÌÈÄÌÏÚÕÄѽÊÇÁ¾ÊÅÍÄÉÀÌÊÈ<> žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛɼÆÊËÄÇÊÍؽÊÇØÔÊÁÆÊÇÄÓÁÍξÊȼÎÁÌļǼÊ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ¼ÍËÁÆμÑÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄÄÈÈÏÉÉÊÅÄÉÁÅÌÊÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅÍÄÍÎÁȯÍμÉʾÇÁÉ×ÊÍ ÉʾÉ×ÁƼɼÇ×ÄÈÁѼÉÄÃÈ×ÏƼüÉÉÊÅÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄ ÌÊÇØÆÊÉÆÌÁÎÉ×ÑÒÄÎÊÆÄ Éʾ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÑÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁÁÀÄÉÊ¿ÊÍÎÌÏÆÎÏÌÉÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ½ÇÊƼÀ¼ÉÉ×ÑÍÄÍÎÁÈ<>©ÁʽÑÊÀÄÈÊÏÓÄÎ×¾¼ÎØ ÓÎʾËÊÀÌÊÍÎÆʾÊȾÊÃ̼ÍÎÁ ü¾ÁÌÔ¼ÚÎÍÛËÌÊÒÁÍÍ×ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊÍÊÃÌÁ¾¼ÉÄÛÊÌ¿¼ÉʾÄÍÄÍÎÁÈ ¼ μÆÂÁ ÐÊÌÈÄÌÏÚÎÍÛ Ѽ̼ÆÎÁÌÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ ÈÊÇÊÀÊ¿Ê ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ <> ʽÏÍÇʾÇľ¼ÚÕÄÁÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÁÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊÁ ËÊÇʾÊÁÄËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁ̼þÄÎÄÁ ÄÉÀľÄÀ¼< >¯ËÊÀÌÊÍÎÆʾËʾ×Ô¼ÁÎÍÛ¼ÆÎľÉÊÍÎØ˼̼ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÄÑ ¾ÇÄÛÉÄÅÍÉļÁÎÍÛÓ¼ÍÎÊμÍÁÌÀÁÓÉ×ÑÍÊÆ̼ÕÁÉÄÅ Ëʾ×Ô¼ÁÎÍÛ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÁ À¼¾ÇÁÉÄÁÄÏÀ¼ÌÉ×ÅʽÖÁÈÍÁÌÀÒ¼<>žËÊÀÌÊÍÎÆʾ×ÅËÁÌÄÊÀËÌÊÄÍÑÊÀÄÎ ¼ÆÎľ¼ÒÄÛÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ¿ÄËÊÐÄüÄÎÁÍÉÊ;ÛüÉÉÊ¿ÊÍÉÄÈ¿ÄËÊμǼÈÏͼ<> «ÊÈÄÈʾ×̼ÂÁÉÉʿʽÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÊÃÌÁ¾¼ÉÄÛÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÊÎ ÈÁÎÄÎØÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ̼þÄÎÄÛÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ËÊÀÌÊÍÎÆʾžÒÁÉÎ̼ÇØÉ×ÑÄ ËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÄÑÊÌ¿¼É¼ÑÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ËÊÍÎÁËÁÉÉÊɼÓÄɼÁÎÏÈÁÉØÔ¼ÎØÍÛ ʽÕÁÁÆÊÇÄÓÁÍξÊÇÄÈÐÊÄÀÉÊÅÎƼÉÄ<>£¼ÈÁÕÁÉÄÁÇÄÈÐÊÄÀÉÊÅÎƼÉÄɼ ÍÊÁÀÄÉÄÎÁÇØÉÏÚÄÂÄÌʾÏÚ¾ÁÀÁÎÆÄÃÈÁÉÁÉÄÚÄÈÈÏÉÊÌÁ¼ÆÎľÉÊÍÎÄËÊÀÌÊÍÎÆÊ ¾Ê¿ÊÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ÓÎÊÉÁÌÁÀÆʾÁÀÁÎÆ̼þÄÎÄÚ¾ÎÊÌÄÓÉ×ÑÄÈÈÏÉÊÀÁÐÄÒÄÎÉ×Ñ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ ž¤ ­ < > žÆÌÄÎÄÓÁÍÆÊÈËÁÌÄÊÀÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÑÍÄÍÎÁÈÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄ¿ÄËÊμǼÈÊ¿ÄËÊÐÄüÌÉÊÛÄÓÉÄÆʾÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÆÊÎÊÌ×ÁËÁÌÁ ÍÎ̼ľ¼ÚÎÍÛɼËÌÄÉÒÄËļÇØÉÊÄÉÊÅÏÌʾÁÉØÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ< > ¼ÆÎľ¼ÒÄÛÆÇÁÎÊÆÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×½¼ÆÎÁÌļÇØÉ×ÈÄËÌÊÀÏÆμÈÄ ɼÐÊÉÁ ÄÉÐÁÆÒÄÄ ɼÌÏÔ¼ÁÎÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊÁÍÊÍÎÊÛÉÄÁ¿ÄËÊμǼÈÊ¿ÄËÊÐÄüÌÉ×Ñ ÍÎÌÏÆÎÏÌľÇÄÛÁÎɼѼ̼ÆÎÁÌÍÁÆÌÁÒÄÄ¿ÄËÊÐÄüÌÉ×Ñ¿ÊÌÈÊÉʾ ¼¾ËÌÊÒÁÍÍ ÆÊÉÎÌÊÇÛÌÁÇÄÃÄÉ¿¿ÊÌÈÊɼÈľÆÇÚÓ¼ÚÎÍÛÈÁÀļÎÊÌ×ÄÈÈÏÉÊÆÊÈËÁÎÁÉÎÉ×Ñ ÆÇÁÎÊÆ ;ÊÁʽ̼ÃÉ×Á¿ÄÍÎÊ¿ÊÌÈÊÉ×ÒÄÎÊÆÄÉ× ÆÊÎÊÌ×ÁÄÃÈÁÉÛÚÎÍÁÆÌÁÒÄÚ ¿ÊÌÈÊÉʾ¿ÄËÊÐÄü ɼÌÏÔ¼ÚÎÄÁ̼ÌÑÄÓÁÍÆÄÅËÌÄÉÒÄËÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ ÌÁËÌÊÀÏÆÎľÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÄĿ̼ÚξÁÍØȼÍÏÕÁÍξÁÉÉÏÚÌÊÇؾÐÊÌÈÄÌʾ¼ ÉÄÄ¿ÄËÁ̼ǿÁÃÄÄ< >«ÌÄÉÄȼ۾ʾÉÄȼÉÄÁ ÓÎÊ˼ÎÊÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁѼÉÄÃÈמ¤ ­ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÚÎÍÛÄÃÈÁÉÁÉÄÛÈľʾÍÁÈÉÁÅÌÊÄÈÈÏÉÊÙÉ ÀÊÆÌÄÉÉÊȽÇÊÆÁÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ¼ÆÎϼÇØÉÊÊËÌÁÀÁÇÄÎØ ƼÆÄÈʽ̼ÃÊÈž¤ ­ ÊƼÃ×¾¼ÁÎ ¾ÇÄÛÉÄÁ ɼ ËÁ̾ÄÓÉÏÚ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÚ ®ÁÈ ½ÊÇÁÁ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌÉ×Á ;ÁÀÁÉÄÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ÔÄÌÊÆÊ Ê;ÁÕ¼ÚÎ ËÌʽÇÁÈÏ ¾Ã¼ÄÈÊ;ÛÃÄ ÎÛÂÁÍÎÄ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄÍɼÇÄÓÄÁÈž¤ ­<> ËÊÙÎÊÈÏÒÁÇØÚɼÍÎÊÛÕÁÅ̼½ÊÎ×Û¾ÄÇÊÍØ ÄÃÏÓÄÎØÆÇÄÉÄÆÊÄÈÈÏÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄËÁ̾ÄÓÉÊÅÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ ÏÇÄÒÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼvÇÁξü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎɼÇÄÓÄÛÄÇÄÊÎÍÏÎÍξÄÛ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÃɼÆʾž¤ ­ ¨¼ÎÁÌļÇ×ÄÈÁÎÊÀ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛª½ÍÇÁÀʾ¼ÉÊ˼ÒÄÁÉÎÊÆ ËÌÁÀÖÛ¾ ÇÛÚÕÄѼÇʽ×ɼ½ÊÇÁÃÉÁÉÉ×ÁÈÁÉÍÎÌϼÒÄÄ •Ëʨ¦ žÍÁÇÄÒ¼


ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ ®¼ÆÂÁ ½×ÇÄÏÍμÉʾÇÁÉ×ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÁÆÊÌÌÁÇÛÒÄÊÉÉ×Á ¾Ã¼ÄÈÊ;ÛÃÄÈÁÂÀÏɼÇÄÓÄÁÈž¤ ­ÄËÌÄÃɼƼÈÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÈÄÎÛÂÁÍÎØÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄw̾ÊÎÊÅ ¦¦  ËÌÄ Ì   Äþ̼ÕÁÉÄÁÈ ¾ÆÏͼ ¦¦ ËÌÄÌ ÍÊÉÇľÊÍÎØÚ ¦¦ ËÌÄÌ   ÇÛ ÊÒÁÉÆÄ ½¼Ç¼Éͼ ¾ÇÄÛÉÄÅ ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ä˼̼ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÊÎÀÁǼž©­ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÍÛ ¾Á¿ÁμÎľÉ×ÅÄÉÀÁÆͦÁÌÀÊ ž¤¦ wÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆʿʼÌÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛÆËÏÇØÍÏ «ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ;ÄÀÁÎÁÇØÍ ξÏÚÎ ÓÎʾ¿ÌÏË˼ÑÍ̼¾ÉÁÉÄÛËÊƼüÎÁÇÄž©­ ÉÁ ¾×ÑÊÀÄÇÄ ü ËÌÁÀÁÇ× ÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÉÊÌÈ ÉÊÏÇÄÒÍž¤ ­ÍÄÍμÇÄÓÁÍÆÊÁ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ ÄÀļÍÎÊ ÇÄÓÁÍÆÊÁ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄÌ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÁÀ¼¾ÇÁÉÄÁ½×Çʾ×ÔÁ ¼³­­  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄ Ì ÉÄÂÁÓÁÈÏÇÄÒ½ÁÞ¤ ­Ä ÍÇÁÀʾ¼ ÎÁÇØÉÊ ɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÍØËÌÄÃɼÆÄ˼̼ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÎÄ˼ÌÁ¼¿ÄÌʾ¼ÉÄÛ¾Á¿ÁμÎľÉÊÅÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ž¤¦  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ  «ÌÄÙÎÊȾ¼ÂÉÊÊÒÁÉÄÎØÄÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈÊÿʾÊ ¿Ê ÆÌʾÊÎÊƼ ¾ ÐÌÊÉÎÊȼÍÎÊÄÀ¼ÇØÉÊÈ ÊξÁÀÁÉÄÄ ÊÎ̼¼ÚÕÁÁ ÈÁÂËÊÇÏÔ¼ÌÉÏÚ ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÏ ¾½¼ÍÍÁÅÉÁ ¾ÉÏÎÌÁÉÉÁÅ ÍÊÉÉÊÅ ¼ÌÎÁÌÄÄ Ä ÊÆÒÄ ËÄÎÊȼÍÎÊÄÀ¼ÇØÉÊÈÊξÁÀÁÉÄÄ ÆÊÎÊÌÊÁËÊþÊÇÛÁÎ ¾×Û¾ÇÛÎØ ÇÊƼÇØÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄ ¾ÍÄÍÎÁÈÁËÊþÊÉÊÓÉÊżÌÎÁÌÄĪ½É¼ÌÏÂÁÉÊ ÓÎÊ ÏÇÄÒÍž¤ ­¾ÍÄÍÎÁÈÁ¾ÉÏÎÌÁÉÉÁÅÍÊÉÉÊżÌÎÁÌÄÄ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌÏÁÎÍÛËʾ×ÔÁÉÄÁËÏÇØÍʾʿÊÆÌʾÁɼËÊÇ ÉÁÉÄÛ ƼÆÍÇÁ¾¼  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍËÌÄ Ì μÆÄÍË̼¾¼  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚ ÍËÌÄÌ ¼μÆÂÁÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛɼÌÏÔÁÉÄÁ ¾ÁÉÊÃÉÊ¿ÊÊÎÎÊƼ̼ÃÇÄÓÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ žÍÄÍ ÎÁÈÁ ¾ÁÌÎÁ½Ìʽ¼ÃÄÇÛÌÉÊ¿Ê ½¼ÍÍÁÅɼ ¾×Û¾ÇÁÉ× ÀÌÏ¿ÄÁ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌÏÁÎÍÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ¾ÁÉÊÃÉÊ¿ÊÊÎÎÊƼ  ËÊÍ̼¾ ÉÁÉÄÚÍËÌÄÌ ÄÎÊÉÏͼ¼ÌÎÁÌÄÅÈÁÇÆÊ¿Ê ƼÇĽ̼  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄ Ì ɼÌÏÔÁÉÄÁËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÊËÌÊÎľÇÁ ÉÄÛ̼ÃÇÄÓÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄÌ  «Ê ÍÎÁËÁÉÄ ÎÛÂÁÍÎÄ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ ˼ÒÄÁÉÎ× ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÇÄÍØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÈ ʽ̼ÃÊÈ Ï  ÇÄÒ Íž¤ ­ Ä  ÇÄÒ ½Áà ž¤ ­ Ó¼ÕÁ ÌÁ ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼Ç¼ÍØ ** ÍÎÁËÁÉØ ÎÛÂÁÍÎÄ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ ÆÊÎÊ̼Û Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛ ÍÄÇØÉÊÅ ½ÊÇØÚ ɼÌÏ ÔÁÉÄÁÈ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ɼÇÄÓÄÁÈ ÊÀÉÊ¿Ê Äà ÍÄÍÎÁÈÉ×Ñ ÍÄÈËÎÊÈʾ ¿ÊÇʾÉÊÅ ½ÊÇÄ ÎÊÔÉÊÎ× ̾ÊÎ× ʽÕÁÅÍǼ½ÊÍÎÄ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØھʾÌÁÈÛ ÈÁÉÍÎÌϼÒÄÄ ËÌÄÁȼ ¼É¼ÇØ¿ÁÎÄÆʾ «ÌÄ ÙÎÊÈ * Ä ***ÍÎÁËÁÉØÎÛÂÁÍÎÄÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼Ç¼ÍØ ÌÁÂÁ¤ÈÈÏÉÉ×ÅÍμÎÏÍÏ˼ÒÄÁÉÎÊÆÍÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄ ÈÄËÌÄÃɼƼÈÄž¤ ­¾ÊÎÇÄÓÄÁÊÎ˼ÒÄÁÉÎʾ½Áà ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÄÃɼÆʾ ž¤ ­ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃʾ¼ÇÍÛ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼ½×Çľ¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎ ÄÃÉÄÑ ËÁ̾ÏÚ ¿ÌÏËËÏ ÍÊÍμ¾ÄÇÄ   ˼ÒÄÁÉÎÆÄ ÍÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈÄËÌÄÃɼƼÈÄž¤ ­wÓ¼ÍÎÊÀÇÄ ÎÁÇØÉʽÊÇÁÚÕÄÁÇÄÒ¼ ³  ÄÈÁÚÕÄÁËʾ×ÔÁÉ ÉÏÚÓ¼ÍÎÊÎϾÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛ Ä½ÊÇÁÁ̼þ¿ÊÀ ÊÍÎÌ×ÑÌÁÍËÄ̼ÎÊÌÉʾÄÌÏÍÉ×ÑÄÉÐÁÆÒÄÅ ª¬ž¤ Ä ÌÁÒÄÀľÄÌʾ¼ÉÄÛ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑ ÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉÊ ¾ÊÍ˼ÇÄÎÁÇØÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ±¤ž£ ÍüÎÛÂÉ×È ÎÁÓÁÉÄÁÈ ÎÊÌËÄÀÉ×ÑƼÀÁƾ¼ÎÉÊÅʽÕÁËÌÄÉÛÎÊÅ ÎÁ̼ËÄÄžÎÊÌÏÚ¿ÌÏËËÏÍÊÍμ¾ÄÇÄ  ÓÁÇÊ ¾ÁÆ ½ÁÃÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÃɼÆʾž¤ ­ž×Û¾ÇÁÉÄÁ ž¤ ­ËÌʾÊÀÄÇÊÍØÆÇÄÉÄÆʼɼÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÄÈÈÁ ÎÊÀÊÈÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁȉ¦¼ÌÎËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊÄÈÈÏÉ ÉÊÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄۗ Ä À¼ÉÉ×Ñ ¼È½ÏǼÎÊÌÉ×ÑƼÌÎ ­ÎÁËÁÉØ ÎÛÂÁÍÎÄ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ ¾×Û¾ÇÛǼÍØ ËÏ ÎÁÈ ÍϽÖÁÆÎľÉÊÅ ÊÒÁÉÆÄ ½ÊÇÁ¾×Ñ ÊÕÏÕÁÉÄÅ ËÊ ¾ÄÃϼÇØÉʼɼÇʿʾÊÅ ÔƼÇÁ ½ÊÇÄ žÁ¿ÁμÎľÉ×Á ÍÄÈËÎÊÈ×˼ÒÄÁÉÎƼÈËÌÁÀǼ¿¼ÇÊÍØÊÒÁÉÄÎØͼÈÊ ÍÎÊÛÎÁÇØÉÊËÏÎÁÈüËÊÇÉÁÉÄÛ̼Ã̼½ÊμÉÉÊ¿ÊɼÈÄ ¾Á¿ÁμÎľÉÊ¿ÊƼÇÁÉÀ¼ÌÛËʽ¼ÇÇØÉÊÅÍÄÍÎÁÈÁ ¿ÀÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÁÎÊ¿ÊÄÇÄÄÉÊ¿ÊÍÄÈËÎÊȼ ¼½¼ÇǼ ËÊÓÎľÍÁ¿À¼ËÌÄÍÏÎÍξÄÁÎÊ¿ÊÄÇÄÄÉÊ¿ÊÍÄÈËÎÊȼ ªÒÁÉÆÏ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ¾Á¿ÁμÎľÉÊÅ ÉÁ̾ÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ËÌʾÊÀÄÇÄμÆÂÁËÏÎÁÈÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ¾Á¿ÁμÎľÉÊ¿Ê ÄÉÀÁÆͼ¦ÁÌÀÊ ž¤¦ ž¤¦ wœ  ³­­ ¿ÀÁœ  w¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÁÀ¼¾ÇÁÉÄÁÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁ ³­­wÓ¼ÍÎÊμÍÁÌÀÁÓÉ×ÑÍÊÆ̼ÕÁÉÄÅ«ÌÄ̼¾ÉÊ ¾ÁÍÄÄÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄ˼̼ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÊÉÏ ÍʾÄÉÀÁÆͦÁÌÀʪÒÁÉľ¼Ç¼ÍØ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄ ÍÊÍÏÀʾ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÈÊÿ¼ËÊÌÁÃÏÇØμμÈÌÁÊÙÉÒÁм Çʿ̼ÈÈ× ¬¹Ÿ ÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁȼË˼̼쉩ÁÅ ÌÊÉÍËÁÆÎ̗ ¬ÊÍÍÄÛ ËÏÇØÍʾÊÁÆÌʾÁɼËÊÇÉÁÉÄÁ ¾ÁÉÊÃÉ×ÅÊÎÎÊÆ ÎÊÉÏͼÌÎÁÌÄÅÈÁÇÆÊ¿ÊƼÇĽ̼Ä ¼ÌÎÁÌÄÊÇ ÎÊÉÏͼÌÎÁÌÄÅÍÌÁÀÉÁ¿ÊƼÇĽ̼ ËÁÌÄ ÐÁÌÄÓÁÍÆÊÁÍÊËÌÊÎľÇÁÉÄÁ ÙǼÍÎÄÓÁÍÆÄÁ;ÊÅÍξ¼ ¼ÌÎÁÌÄŤÈÈÏÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ¾ÆÇÚÓ¼ÇÊ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ¾Í×¾ÊÌÊÎÆÁÆÌʾÄÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÄJÄÉ ÎÁÌÐÁÌÊɼ ÄÉÎÁÌÇÁÅÆÄɼ ǼÆÎÊÐÁÌÌÄɼ ¼ÉÎÄÎÁÇ ÆÀÁɼÎÏÌÄÌʾ¼ÉÉÊÅÄɼÎľÉÊÅ ©¦ ²¤¦Í«¹Ÿ Ä ÄÈÈÏÉÊ¿ÇʽÏÇÄÉʾÆǼÍͼ" . ( &«ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Áʽ̼½¼Î×¾¼ÇÄÍØɼ«¹ž¨ *#.¬­ËÌÄËÊÈÊÕÄÍμÉÀ¼ÌÎÉÊ¿ÊÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ˼ÆÁμ ‰4144 GPS8JOEPXT— ¬ÁÃÏÇØμÎ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Ä ÄÑ ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ «ÊÌÁÃÏÇØμμÈÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¾×Û¾ ÇÁÉÊ ÓÎÊ ɼ ‰ËÄÆÁ— ½ÊÇÁ¾Ê¿Ê ÍÄÉÀÌÊȼ ¾Ê ¾ÌÁÈÛ ÈÁÉÍÎÌϼÒÄÄ v ÀÁÉØ ÒÄÆǼ ˼ÒÄÁÉÎÆÄ Í ÆÇÄ ÉÄÓÁÍÆÄÈÄ ËÌÄÃɼƼÈÄ ž¤ ­ ¾ ÊÎÇÄÓÄÁ ÊÎ ÇÄÒ ¿ÌÏËË׉ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛ½ÁÞ¤ ­—ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÓ¼ÕÁ ËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÇļÇʽ×ɼÍÊÉÇľÊÍÎØ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ ¼ËËÁÎÄμ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì   Äþ̼ÕÁÉÄÁ ¾ÆÏͼ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ËÌÄ Ì   ̾ÊÎÏ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ËÌÄ Ì  Ëʾ×ÔÁÉÉÏÚ ÏÎÊÈÇÛÁÈÊÍÎØ  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ ÄÌÁÂÁɼÀÁËÌÁÍÍÄÚ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ ½ÁÍÍÊÉÉÄÒÏ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê 

ËÊÉÄÂÁÉÄÁÈ ÏÌʾÉÛ ÄÉÎÁÌÇÁÅÆÄɼ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì  ¼ÏÎʼÉ ÎÄÎÁÇ Æ ɼÎľÉÊÅ ©¦  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì  Ä ÀÁɼÎÏÌÄÌʾ¼ÉÉÊÅ  ©¦  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì ÈÁÇÆÊÀÄÍËÁÌÍÎÉ×Ѳ¤¦  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚ  ËÌÄÌ ¼μÆÂÁ Ëʾ×ÔÁÉÄÁÈÏÌʾÉÛǼÆÎÊÐÁÌÌÄɼ  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ ÄÄÈÈÏÉÊ¿ ÇʽÏÇÄɼ ¨  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄÌ  «ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊüÆÊ ÉÊÈÁÌÉÊÍÎÛÑÄÈÁѼÉÄÃȼÑÄÈÈÏÉÊÌÁ¿ÏÇÄÌÏÚÕÁ¿Ê ¾ÇÄÛÉÄÛ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ²©­ ¾Á¿ÁμÎľÉÊ¿Ê ÊÎÀÁǼ ÉÁ̾ÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Ñ ÂÁÇÁà ¼μÆÂÁ Ê ÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÄ ÉÁÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÊÅ Ä ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ¼ÉÎÄ¿ÁÉÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÊÅ ÌÁ¿ÏÇÛÒÄÄ ÄÈÈÏÉÄÎÁμ ɼ ÍμÉʾÇÁÉÄÁÌÁËÌÊÀÏÆÎľÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÏÇÄÒ¼ÂÁÉ ÍÆÊ¿ÊËÊǼ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁΤÉ×ÈÄÍÇʾ¼ÈÄ ¾ÁÍØ ÆÊÈËÇÁÆÍ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛ ÌÁÃÏÇØμÎʾ ËÊþÊÇÛÁÎ ʽÊÍÉʾ¼ÉʿʾÊÌÄÎØÊÎÊÈ ÓÎÊÄÈÈÏÉɼÛÄÉÁÅÌÊ ÙÉÀÊÆÌÄÉɼÛÍÄÍÎÁÈ×ʽÖÁÀÄÉÁÉ× ËÊÍÏÎÄ ¾ÊÀÉÏ ÉÁÅÌÊÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÄÈÈÏÉÉÏÚ ÍÄÍÎÁÈÏ ¾×ËÊÇÉÛÚ ÕÏÚ¾ÊÌ¿¼ÉÄÃÈÁ½¼ÃÄÍÉ×ÁÐÏÉÆÒÄÄ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ ÄÌÁ¿ÏÇÛÒÄÚÈÁÉÍÎÌϼÇØÉÊ¿ÊÒÄÆǼžɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÄÈÁÚÎÍÛ ̼ÃÇÄÓÉ×Á ËÊÀÑÊÀ× ¾ ÇÁÓÁÉÄÄ ˼ÒÄÁÉÎÊÆÍËÁ̾ÄÓÉÊÅÀÄÍÈÁÉÊÌÁÁÅ ÉÊÊÀÉÄÈÄà ͼÈ×Ñ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×Ñ ÍËÊÍʽʾ ÆÏËÄÌʾ¼ÉÄÛ ½ÊÇÁ¾Ê¿ÊÍÄÉÀÌÊȼÛ¾ÇÛÁÎÍÛɼÃɼÓÁÉÄÁÄɿĽÄÎÊ ÌʾËÌÊÍμ¿Ç¼ÉÀÄÉÍÄÉÎÁμÃמÀ¼ÉÉÊÈÆÊÉÎÁÆÍÎÁ ËÌÄɼÇÄÓÄÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÃɼÆʾž¤ ­¾ËÊÇÉÁ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×ȾÍμÁξÊËÌÊÍʽÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÄ¾Ê ¾ÍÁÈÆÊÈËÇÁÆÍÁÇÁÓÁ½É×ÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÄÄÈÈÏÉÊ ÎÌÊËÉ×ÑËÌÁ˼̼ÎʾÀÇÛÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛ½ÊÇÁÁ¾×̼ ÂÁÉÉÊ¿ÊÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÙÐÐÁÆμ žËÊÀξÁÌÂÀÁÉÄÁ¾×ÔÁÍƼüÉÉʿʽÏÀÁÎÏÈÁÍÎÉÊ ËÌľÁÍÎÄ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Á ÌÁÃÏÇØμÎ× Í̼¾ÉÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ¼É¼ÇÄü ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÄÈÈÏÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× Ï ÇÄÒ Í ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈÄËÌÄÃɼƼÈÄž¤ ­ËÊÍÇÁËÌÄÁȼɼ v ÀÁÉØ ÉÁÍÎÁÌÊÄÀÉÊ¿Ê ËÌÊÎľʾÊÍ˼ÇÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ËÌÁ˼̼μ ÀÄÆÇÊÐÁɼƼ ƼÇÄÛ ËÊ ÍÑÁÈÁ ËÁ̾×Å ÀÁÉØ w È¿ÍÏÎ ¾ÎÊÌÊÅ ÀÁÉØ w È¿ÍÏÎ ÎÌÁÎÄÅ ÀÁÉØ w È¿ÍÏÎ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ¿ÌÏË ËÊÅÇÄÒ‰ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛ½ÁÞ¤ ­—¯˼ÒÄÁÉÎʾÍ ž¤ ­ ÍÊÑ̼ÉÛÇÊÍØ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ¾ Í×¾ÊÌÊÎÆÁ ÆÌʾÄ ÏÌʾÉÛ*H(ÆÀÁɼÎÏÌÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ©¦  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì  ÈÁÇÆÊ ÀÄÍËÁÌÍÎÉ×Ñ ²¤¦  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄÌ ÄËʾ×ÔÁÉÄÁ*H.  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ  «ÌÄ ÙÎÊÈ ɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ǼÆÎÊÐÁÌÌÄɼ  ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍ  ËÌÄÌ  Ä *H "  ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í  ËÌÄ Ì  ž×¾ÊÀ× «Á̾ÄÓɼÛÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÁÎÍÛɼÇÄÓÄÁÈ ¼Çʽ Ѽ̼ÆÎÁÌÉ×ÑÀÇÛÀÄÍÐÏÉÆÒÄľÁ¿ÁμÎľ ÉÊÅÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ËÊÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊÈÏÎÄËÏ ž¤ ­ÄÃÈÁÉÛÁÎÎÄËÌÁ¼¿ÄÌʾ¼ÉÄÛ¾Á¿ÁμÎľÉÊÅ

ÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×¾ÍÎÊÌÊÉÏ˼̼ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ÓÎÊËÌÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛѼ̼ÆÎÁÌÉ×ÈÄÄÃÈÁ ÉÁÉÄÛÈÄ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄÍÊÍÏÀʾ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÈÊÿ¼ ƼƾÍÄÍÎÁÈÁ¾ÁÌÎÁ½Ìʽ¼ÃÄÇÛÌÉʿʽ¼ÍÍÁÅɼ μÆ Ä¾ÉÏÎÌÁÉÉÁÅÍÊÉÉÊżÌÎÁÌÄÄ ©¼ÇÄÓÄÁ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÄÃɼÆʾ ž¤ ­ ËÌÄ ËÁ̾ÄÓÉÊÅÀÄÍÈÁÉÊÌÁľ×̼¼ÁÎÍÛ¾ÍÉÄÂÁÉÄÄ ÏÌʾÉÛÄÉÎÁÌÇÁÅÆÄɼ ¼ÏÎʼÉÎÄÎÁÇÆɼÎľÉÊÅ Ä ÀÁɼÎÏÌÄÌʾ¼ÉÉÊÅ  ©¦ ÈÁÇÆÊÀÄÍËÁÌÍÎÉ×Ñ ²¤¦ ¼ μÆÂÁ Ëʾ×ÔÁÉÄÄ ÏÌʾÉÛ ǼÆÎÊÐÁÌ ÌÄɼ Ä *H ¨  ¼ÉÉ×Á ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ÏÍϿϽÇÛÚÎ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄÎÁÓÁÉÄÛËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ ®¼Æ ÏÌʾÁÉØ ÄÉÎÁÌÇÁÅÆÄɼ ʽ ̼ÎÉÊËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÆÊÌÌÁÇÄÌÏÁÎͽ×ÍÎÌÊÅ ÏÎÊÈÇÛÁÈÊÍÎØÚ ÏÌʾÁÉØ ǼÆÎÊÐÁÌÌÄɼ w ʽ ̼ÎÉÊËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÍ̼ÃÀ̼ÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØÚ ¼ÏÎʼÉÎÄÎÁǼÆÀÁɼÎÏÌÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ©¦wËÌÛÈÊ ËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÍÎÊÔÉÊÎÊÅ ÀļÌÁÁÅ ¾ÃÀÏÎÄÁÈ ÂľÊμ Ä ½×ÍÎÌÊÅ ÏÎÊÈÇÛÁÈÊÍÎØÚ ¦¦  ËÌÄQ ÏÌʾÁÉØ*H.¾Í×¾ÊÌÊÎÆÁÆÌÊ ¾ÄwËÌÛÈÊËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÍ¿ÊÇʾÉÊŽÊÇØÚ Äʽ̼ÎÉÊËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊÍÀļÌÁÁÅ ²ÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉʾÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÁÇÁÓÁÉÄÁËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄËÌÄɼÇÄÓÄÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÃɼÆʾ ž¤ ­¾ÆÇÚÓ¼ÎØÄÈÈÏÉÊÎÌÊËÉ×ÁËÌÁ˼̼Î×ÀÇÛ ÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛ½ÊÇÁÁ¾×̼ÂÁÉÉÊ¿ÊÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊ ¿ÊÙÐÐÁÆμ §¤®¡¬œ®¯¬œ œ½Ì¼Èʾžž œ½Ì¼Èʾ¼®»œÍÄÈÈÁÎÌÄÛÉÁ̾ÉÊÅ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ Ä ÄÈÈÏÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ ©Ê¾ÊÍĽÄÌÍÆ ©¼ÏƼ­Ä½ÄÃÀÐÄÌȼ¬œ© Í œ½QÊÍÄÈʾœºÄÍʼ¾Î¦ÇÄÉÄÆÊÈÊQÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ѼQ¼ÆÎÁQÄÍÎÄƼÐÊÇÇÄÆÏÇÛQÉ×ÑÊËÏÑÊÇÁÅÕÄÎʾÄÀ ÉÊÅÂÁÇÁÃ×ÏÇÄÒÈÊÇÊÀʿʾÊÃ̼Íμ ËÌÊÂľ¼ÚÕÄÑ ɼ ü¿ÌÛÃÉÁÉÉÊÅ Q¼ÀÄÊÉÏÆÇÄÀ¼ÈÄ ÎÁQQÄÎÊQÄÄ «ÌʽÇÁÈ×ÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄÄ•­v œÉÊÑÄÉ«¦ªÓÁÌÆÄËÊÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇØ É×ÑÍÄÍÎÁȨ¨Ÿ¯ Í ÊÇÊÎʾ¼©žÄÍʼ¾ÎŸÊÌÈÊɼÇØÉÊÈÁμ½ÊÇÄÓÁÍÆÄÁ ɼÌÏÔÁÉÄÛÄÄÑÆÊÌÌÁÆÒÄÛÏÀÁÎÁÅÍÊÂÄÌÁÉÄÁÈ «ÌʽÇÁÈ×ÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄÄ•­v Ÿ¼ÅÉʾ¼¤ŸÄÍʼ¾Î ÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉÉ×ÅËÊÀÑÊÀ Æ¿ÊÌÈÊɼÇØÉÊÈÏÇÁÓÁÉÄÚÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄÏÀÁ¾ÏÔÁÆÍ ÉÁÅÌʾÁ¿ÁμÎľÉ×ÈÄɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄŸÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÛ •­v ŸÏÌÆÄɺœœÇØ¿ÊÀÄÍÈÁÉÊÌÁÛžÆɉŸÄÉÁÆÊ ÇÊ¿ÄÛËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÌÏÆʾÊÀÍξÊÀÇ۾̼ÓÁÅ —­«½ °ÊÇļÉÎ ­v ¡¾ÍÁÁ¾¼žœ¤¿ÊÉØÆÄɼ­¤ žÁÎÌÄÇÙ§œ¤È ÈÏÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ¼ÍËÁÆÎ× ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ½ÊÇÄ žÁÍÎɬÊͼÆÈÁÀɼÏÆ•­v ¦Ì¼ÍÉÊËÊÇØÍÆÄÅ ž ¤ Ä Íʼ¾Î «¼ÎÊ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍ ÆÊÁ ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÁ ÇÁÓÁÉÄÛ ÀÄÍÈÁÉÊÌÁÄ žÊËÌ ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÄ ¼ÆÏÔÁÌÍξ¼ Ä ËÁÌÄɼÎÊÇÊ¿ÄÄ •­v ¦ÊÆÊÇÄɼž°ŸÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÛÀÁÎÍÆʿʾÊÃ̼Íμ¨ ¤ ¨ÁÀË̼ÆÎÄƼ Í §Á½ÁÀØÆʾ¼­¡ §¼Ë¼ÓÁ¾¼¤ ¡¾ÍÎÄÐÁÁ¾¼Ÿº ÄÀÌ°¼ÆÎÊÌ×ÌÄÍƼɼÌÏÔÁÉÄÛÍÁÌÀÁÓÉÊ¿ÊÌÄÎȼ ÏÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅËÁÀļÎÌÄÓÁÍ ÆÄÅÂÏÌÉ•­
 

 

ɼÛ ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÛ ÌÏÆʾÊÀÍξÊ ÀÇÛ ¾Ì¼ÓÁÅ ­«½ ­ª®¤­ Í ­Î¼ÉÀ¼ÌÎÉ×Á ËÌÄÉÒÄË× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Ä ÇÁÓÁÉÄÛ ÀÁÎÁÅ Ä ËÊÀÌÊÍÎÆʾ Í ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈÄ ü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÛÈÄÄɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄËÊÇʾʿÊ̼þÄÎÄÛ«ÊÀ ÌÁÀž¤¦ÏǼÆʾ¼ ¡ž¯¾¼ÌʾÊŨ®ÌļÀ¼± Í ­Î¼ÌÆʾ¼©®¦ÇÄÉÄÓÁÍƼÛÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄÛ­«½ «ÄÎÁÌ Í ­ÎÁмÉÄ ž žÁÇØÎÄÕÁ¾ º ¡ ¦ÇÄÉÄÓÁÍƼÛ ÄÈÈÏÉÊÇÊ¿ÄÛÄÄÈÈÏÉÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛÀÁÎÍÆʿʾÊÃ̼Íμ ¨¨ÁÀÄÒÄɼ Í ®ÁQÁÕÁÉÆÊ ¤ ž ¦QľÊÕÁÆʾ¼ ª º ­ÊÍÎÊÛÉÄÁ ¿ÄËÊμǼÈÊ¿ÄËÊÐÄüQÉÊÎÄQÁÊÄÀÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ϽÊÇØ É×Ñ ËϽÁQμÎÉÊÚÉÊÔÁÍÆÄÈ ÀÄÍËÄÎÏÄμQÄÃÈÊÈ «ÌʽÇÁÈ×ÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄÄ•­v ³ÁÌÁÔÉÁ¾žœ ºÔÆʾŸ ¦ÇÄÈÄÉžŸ §Á½Á ÀÁ¾¼¡ž¤ÈÈÏÉÊÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄۡƼÎÁÌÄɽÏÌ¿¯Ìª ¬œ© Í ´ÄÌÔÁ¾ ­ ž ¨ÁѼÉÄÃÈ× ÄÈÈÏÉÊÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ ËÌÊÒÁÍÍʾ ÌÁËÌÊÀÏÆÒÄÄ ¡Æ¼ÎÁÌÄɽÏÌ¿ ¯Ìª¬œ© ®Í µÁËÇÛ¿Äɼ § œ Ä ÀÌ ¨ÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄËÊÀÌÊÍÎÆʾʿʾÊÃ̼Íμ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅ ËÁÀļÎÌÄÓÁÍÆÄÅÂÏÌÉ•­v

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

 ¨¼ÉÁ¾ÄÓ®¨ »ÑÉÊ©© ­ÊÆÊÇʾ¼¡ ±ÌÊ ÉÄÓÁÍÆÄÁ¿ÊÇʾÉ×Á½ÊÇÄɼËÌÛÂÁÉÄÛÏÀÁÎÁÅÄËÊÀ ÌÊÍÎÆʾÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛÄËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛÊÒÁÉƼ ¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛËÊÈÊÕØ•­v «ÌÄÇÁËÍƼÛž© ¨ÁÂÁ¾ÄÎÄÉʾ¼¡œ ÄÍÈÁÉÊ ÌÁÛŸÄÉÁÆÊÇÊ¿•­v «ÌÄÇÁËÍƼÛž© ¨ÁÂÁ¾ÁÎÄÉʾ¼¡œ ÄÍÈÁÉÊ ÌÁÛ¬ÏÍÍÆÄÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÂÏÌÉ•  ­ ­¼ËÄɨ¬¤ÈÈÏÉɼÛÍÄÍÎÁȼľÊÃ̼ÍάÊÍ ÍÄÅÍÆÄÁÈÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ¾ÁÀÊÈÊÍÎÄ• ­v ­¼ËÄÉ ¨ ¬ ©ÄÆÄÎÚÆ    ¤ÈÈÏÉɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÍÎÌÁÍÍ Ä ÄÈÈÏÉÊÀÁÐÄÒÄÎ ¹ÇÄÍμ  Â¼É¿¼Ì  Í ­¼ËÄɨ¬ ©ÄÆÄÎÚÆ  ´¼ÀÇÄÉÍÆÄÅž ¨Ê¾ÍÏÈʾ®©¨¼Ç×ÁÂÁÇÁÃ×ËÄÕÁ¾¼ÌÄÎÁÇØÉÊÅÄ À×ѼÎÁÇØÉÊÅÍÄÍÎÁȹÇÄÍμ Â¼É¿¼Ì Í ­ÁÌ¿ÁÁ¾¤¤ ¦¼Ã¼ÉÒÁ¾¼¹§¯ÍÇʾÄÛȼÉÄÐÁÍ μÒÄÄÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄÐʽÄÅÏÀÁÎÁÅ Ä ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅ ËÍÄÑļÎÌÄÓÁÍÆÄÅ ÂÏÌÉ•­v ­ÆÊÌÉÛÆʾ¼¨©¦ÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁÇÁÆÒÄÄËÊ¿ÄÉÁÆÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÊÅÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄĬÏÆʾÊÀÍξÊÀÇ۾̼ÓÁÅ ¡Æ¼ÎÁÌÄɽÏÌ¿ªªª¤¬œ¯®¦ ­v ­ÈÁÎÉÄÆž« ®ÄÈÏÇʾÄÓ§Ÿ­ÎÌÏÆÎÏ̼ÄÐÏÉ ÆÒÄÛÌÁËÌÊÀÏÆÎľÉÊÅÍÄÍÎÁÈמÆÉ©ÁÊËÁ̼Îľ
ª­ª¡©©ª­®¤®¡³¡©¤»ž¤­ª³©ª ª§¡žª¥ ¹«¤§¡«­¤¤¯ ¡®¡¥´¦ª§¸©ªŸªžª£¬œ­®œ ­¤©®¡§§¡¦®¯œ§¸©ª¨©¡­®¤³¡­¦¤¨ ­©¤¢¡©¤¡¨©œ°ª©¡œ£ªžªŸª§¡³¡©¤» °¤©§¡«­¤©ª¨

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

ª»¬¤©²¡žœ­¡ ¦§¯´¤© °±¼Ì¼ÆÎÁÌÉÊÅ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎØÚÏÀÁÎÁÅ ½ÊÇØÉ×ѾÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅ ÙËÄÇÁËÍÄÁÅ ½×Ǽ¾×ÍÊƼÛ Ó¼ÍÎÊμËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑ ɼÌÏÔÁÉÄÅ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ ÙÈÊÒÄÅ ɼÍÎÌÊÁÉÄÛ ËʾÁÀÁÉÄÛ ¾×ÍƼÃ×¾¼ÉÄÁ ÍÏÄÒÄÀ¼ÇØÉ×ÑÈ×ÍÇÁÅ ¼ÐÐÁÆÎ×¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎÄ ¿ÄËÁÌÆÄÉÁÎÄÓÁÍÆÄÁ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ«ÌÄ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ¾×Û¾ÇÁÉÊÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ¾ÊÍËÌÄÛÎÄÛ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ˼ÈÛÎÄ ÙÈÊÒÄÅ ¾ÉÄȼÉÄÛ È×ÔÇÁÉÄÛ ÄÄÉÎÁÇÇÁÆμ žÍÎÌÏÆÎÏÌÁμÆÄÑ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑɼÌÏÔÁÉÄÅ ÍÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊ ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁ ÏÀÁÎÁÅ ÄÃÉÄÑ ¾×̼ÂÁÉÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁ ÄÉÎÁÇÇÁÆμwÏ ÀÁËÌÁÍÍľÉ×Á ÍÊÍÎÊÛÉÄÛwÏ ÐʽÄÓÁÍÆÄÅÍÄÉÀÌÊÈw Ï ¿ÄËÁÌÆÄÉÁÎÄÓÁÍÆÄÅ ÍÄÉÀÌÊÈÍɼÌÏÔÁÉÄÁÈ ¼ÆÎľÉÊÍÎľÉÄȼÉÄÛw Ï ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÁ ɼÌÏÔÁÉÄÛwÏ ½ÊÇØÉ×Ñ ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎØ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ¼ÐÐÁÆÎ×wÏÀÁÎÁÅ ª½ÊÍÉʾ¼ÉÊɼÃɼÓÁÉÄÁ ½¼ÃÄÍÉÊÅÈÊÉÊÎÁ̼ËÄÄ ÐÄÉÇÁËÍÄÉÊÈ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ¾ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾¼Û ÙËÄÇÁËÍÄÛ ÀÁÎÄ ÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼Íμ ÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊ ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÐÄÉÇÁËÍÄÉ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¹¹Ÿ

®ÚÈÁÉÍƼÛʽǼÍÎɼÛÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛËÍÄÑļÎÌÄÓÁÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ¹ËÄÇÁËÍÄÛ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ¼ÆÎϼÇØÉÏÚ ÍÊÒļÇØÉÏÚ Ä ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÏÚËÌʽÇÁÈϬ¼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾¬ÊÍÍÄÄÆÊÇÁ½ÇÁÎÍÛ¾ ËÌÁÀÁǼÑvÍÇÏÓ¼Á¾ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ®ÊÅÎȼɧ§ ŸÁÑÎœ  «ÊÌÁÃÏÇØμμÈÙËÄÇÁËÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ÙËÄÇÁËÍÄÄÍÌÁÀÄÔÆÊÇØÉÄÆʾ vÇÁÎ ÍÊÍμ¾ÄǼ ÍÇÏÓ¼Á¾ɼÀÁÎÍÆÊ ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÙÎʿʾÊÃ̼Íμ ÄÌÚÆʾ¼¡º žÍÎÌÏÆÎÏÌÁÙËÄÇÁËÍÄÄ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÏÚ Ó¼ÍÎØ ÐÊƼÇØÉ×Ñ ÐÊÌÈ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ¾ÄÍÊÓɼÛ ÙËÄÇÁËÍÄÛ «Ê À¼ÉÉ×È.BOGPSE. 4BOEFS+8 ¾ÄÍÊÓɼÛÙËÄÇÁËÍÄÛÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÏ ¾ÃÌÊÍÇ×ÑËÊÇʾÄÉÏ ¼ÏÀÁÎÁÅÐÊƼÇØÉ×ÑÐÊÌÈ®¼ÆÊÅÂÁËÊƼüÎÁÇØ ÍÄÈËÎÊȼÎÄÓÁÍÆÊÅÐÊƼÇØÉÊžÄÍÊÓÉÊÅÙËÄÇÁËÍÄÄËÌľÁǦº¨ÏÑÄÉ  ¬¼Ã¾ÄÎÄÁ ¾ ÈÁÀÄʽ¼Ã¼ÇØÉ×Ñ ¾ÄÍÊÓÉ×Ñ ÍÎÌÏÆÎÏ̼Ñ ÍÆÇÁÌÊü ËÌÁÀÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁмÌÈÊÆÊÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉÊÍÎÄϽÊÇØÉ×ѾÄÍÊÓÉÊÅÙËÄÇÁËÍÄÁÅ £ÁÉÆʾ §¬ $IBCBSEFT4FUBM žÄÍÊÓɼÛÙËÄÇÁËÍÄÛÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÁÎÍÛ ÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÄÈÀÁÐÁÆÎÊÈ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛÈľÉÄȼÉÄÛ ÌÁÓÄ ¦¼ ÇÄÉÄÉžž %VQPOU4 «Ê̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÈÏ ËÊÇÄÈÊÌÐÄÃÈÏ Ó¼ÍÎÊÎÁ ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉ×Ñ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ÌÁÃÆÊÅ мÌȼÆÊÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉÊÍÎľÄÍÊÓɼÛÙËÄÇÁËÍÄÛÏÀÁÎÁÅüÉÄȼÁÎÊÍʽÊÁÈÁÍÎʾ ÍÎÌÏÆÎÏÌÁÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¨¼ÎÁÌļÇÊÈÀÇۼɼÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄƼμÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ½×ÇÄ ½ÊÇØÉ×ѾÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅÙËÄÇÁËÍÄÄ ž ¹ wÊÍÉʾɼÛ¿ÌÏË˼ ªŸ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁÊÎÀÊÇÁÎ ÆÊÉÎÌÊÇØɼÛ¿ÌÏË˼ ¦Ÿ ÍÊÍÎÊÛǼÄÃÀÁÎÁżɼÇÊ ¿ÄÓÉʿʾÊÃ̼ÍμÄËÊǼÍÍÄÉÀÌÊÈÊÈËʾ×ÔÁÉÄÛ¾ÉÏÎÌÄÓÁÌÁËÉÊ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛ ̼þľÔÁ¿ÊÍÛ¾ÍÇÁÀÍξÄÁËÁÌÄɼμÇØÉÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄĪ½ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÄÇÁÓÁÉÄÁ ½ÊÇØÉ×ÑÊÍÏÕÁÍξÇÛÇÄÍØɼ½¼ÃÁÀÁÎÍÆÊ¿ÊÊÎÀÁÇÁÉÄۼȽÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄ ÓÁÍÆÊÅÍÇϽ×®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÉÊÅÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅËÍÄÑļÎÌÄÓÁÍÆÊŽÊÇØÉÄÒ× žɼÏÓÉÏÚ̼Ã̼½ÊÎÆϾÆÇÚÓÁÉ×ÀÁÎÄÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼Íμ ÏÆÊÎÊÌ×ѾËÁÌÄÊÀ ¼É¼ÈÉÁü½×Ǿ×Íμ¾ÇÁÉÀļ¿ÉÊþÄÍÊÓÉÊÅÙËÄÇÁËÍÄĠļ¿ÉÊÃÊÍÉʾ׾¼ÇÍÛɼ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑÀ¼ÉÉ×Ñ ÍËÁÒÄÐÄƼÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÄ˼ÀÆʾ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÛÑ ÎÁÓÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑÄËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÃÈÁÉÁÉÄÛÑ ÌÁÃÏÇØμμÑ ¼É¼ÇÄÃʾ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÈÊÿ¼ÍËÊÈÊÕØÚÙÇÁÆÎÌÊÙÉÒÁмÇʿ̼ÐÄÄ ÆÊÈËØÚÎÁÌÉÊ¿Ê ÎÊÈʿ̼мÄÇÄȼ¿ÉÄÎÉÊÌÁÃÊɼÉÍÉÊ¿ÊÎÊÈʿ̼мÄÀÌÏ¿ÄÑÈÁÎÊÀʾÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÛžÍÁ½ÊÇØÉ×ÁËÌÊÂľ¼Çľ¿®ÚÈÁÉĭμÒÄÊɼÌÉÊÁʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¾ ʽǼÍÎÉÊÈÀÁÎÍÆÊÈÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÊÎÀÁÇÁÉÄÄ ÍÒÁÇØÚÏÎÊÓÉÁÉÄÛÀļ¿ÉÊü ½×ÇÊËÌʾÁÀÁÉÊϽÊÇØÉ×ÑžɼÏÓÉÏÚ̼Ã̼½ÊÎÆÏÉÁ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄÍØÀÁÎÄ Ï ÆÊÎÊÌ×ÑÊËÌÁÀÁÇÛǼÍؾÄÍÊÓɼÛÙËÄÇÁËÍÄÛ ÉÊÊɼ½×ǼʽÏÍÇʾÇÁɼÄÇļÍÍÊ ÒÄÄÌʾ¼Ç¼ÍØÍËÁÌȼÉÁÉÎÉÊÅÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÅÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÁÅͼѼÌÉ×Å Àļ½ÁÎ ÌÁ¾È¼ÎÄÃÈ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÀÁÎÁÅ;ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅÙËÄÇÁËÍÄÁÅ ÄÃÉÄÑ ȼÇØÓÄƼÄÀÁ¾ÊÓÁÆ ̼ÃÀÁÇÁÉ×ɼ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Á¿ÌÏËË׿ÌÏË˼wv ÇÁÎ ÄÃÉÄÑ ȼÇØÓÄÆÄ ÀÁ¾ÊÓÆÄ ¿ÌÏË˼vÇÁÎ ÄÃÉÄÑ ȼÇØÓÄÆÄ ÀÁ¾ÊÓÆÄ ¿ÌÏË˼vvÇÁÎÄÃÉÄÑ ȼÇØÓÄÆÄ  ÀÁ¾ÊÓÁƦÊÉÎÌÊÇØɼÛ¿ÌÏË˼μÆÂÁ½×Ǽ̼ÃÀÁÇÁɼɼ¿ÌÏËË× žÍÎÌÏÆÎÏÌÁмÆÎÊÌʾÌÄÍƼËÁ̾ÊÁÈÁÍÎÊüÉÛǼ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÄÌÊÀʾžÊ¾ÌÁÈÛ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄÓ¼ÍÎØÂÁÉÕÄɽ×ÇÄÄÉÐÄÒÄÌʾ¼É×ÎÊÆÍÊ ËǼÃÈÊÃÊÈ ÏÌÁ¼ËǼÃÈÊÃÊÈ ÑǼÈÄÀÄÊÃÊÈ ÒÄÎÊÈÁ¿¼ÇʾÄÌÏÍÊÈ ƼÉÀÄÀÊÃÊÈ ÊÀÉÊÅ ÄÇÄ ÉÁÍÆÊÇØÆÄÈÄ ÄÉÐÁÆÒÄÛÈÄ Ä Î À ³¼ÍÎ×ÈÄ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛÈÄ ½×ÇÄ ËǼÒÁÉμÌɼÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ¿ÄËÊÆÍÄÛ ËÇÊÀ¼ ʽ¾ÄÎÄÁ ËÇÊÀ¼ ËÏËʾÄÉÊÅ ¾ÉÏÎÌÄÏÎÌʽÉ×ÁÄÉÐÁÆÒÄįÉÁÆÊÎÊÌ×ÑÀÁÎÁÅÄÈÁÇÊÍØÍÊÓÁμÉÄÁÀ¾ÏÑĽÊÇÁÁ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼ̼þÄÎÄÛÙËÄÇÁËÍÄÄ«ÊÀξÁÌÂÀÁÉÄÁÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ


ÀÁÎÁÅ ¤Ã ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÑ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØ ÉÁÏÍÄÀÓľÊÍÎØ ÉÁ¾ÉÄȼÎÁÇØÉÊÍÎØ À̼ÓÇľÊÍÎØ ÃÇʽÉÊÍÎØ ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎØ ¾×ÍƼÃ×¾¼ÇÄÍØ ÍÏÄÒÄ À¼ÇØÉ×Á È×ÍÇÄ ¯ μÆÄÑ ÀÁÎÁÅ ƼÆ Ë̼¾ÄÇÊ ÉÁ ½×¾¼ÁÎÀÌÏÃÁŪÀÉÊÆǼÍÍÉÄÆÄÄÀÁÎľÊÀ¾ÊÌÁÄÑ ÉÁ¾ÆÇÚÓ¼ÇľĿÌʾÏÚÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎر¼Ì¼ÆÎÁÌÉÊÅ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎØÚ Ï ÀÁÎÁÅ ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅ ÙËÄÇÁËÍÄÁÅ ½×Ǽ ¾×ÍÊƼÛ Ó¼ÍÎÊμ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ ÙÈÊÒÄÅ ɼÍÎÌÊÁÉÄÛ ËʾÁÀÁÉÄÛ ¾×ÍƼÃ×¾¼ÉÄÁ ÍÏÄÒÄÀ¼ÇØÉ×Ñ È×Í ÇÁÅ ¼ÐÐÁÆÎ× ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎÄ ¿ÄËÁÌÆÄÉÁÎÄÓÁÍÆÄÁ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ «ÌÄ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ¾ÊÍËÌÄÛÎÄÛ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ˼ÈÛÎÄ ÙÈÊÒÄÅ ¾ÉÄȼÉÄÛ È×ÔÇÁÉÄÛÄÄÉÎÁÇÇÁÆμ«ÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÍμÎÏÍ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉϾÍÁÑÀÁÎÁÅÄÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË× ÀÁÎÁÅ ËÊÏÉÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅÍÑÁÈÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄ ÈÄËÍÄÑÊÇÊ¿¼ÈÄʽǼÍÎÉÊ¿ÊËÍÄÑÊÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÀÄÍ˼ÉÍÁ̼¤ÍÍÇÁÀʾ¼É×ÍÁÈØÊÍÉʾÉ×ÑËÍÄÑÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÄÑÐÏÉÆÒÄžÊÍËÌÄÛÎÄÁ ¾ÉÄȼÉÄÁ ˼ÈÛÎØ È×ÔÇÁÉÄÁ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉʾÊÇÁ¾¼Û ÍÐÁ̼ ̼½ÊÎÊ ÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ÄÉÎÁÇÇÁÆÎ žʽÕÁʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÅ ÔÆÊÇÁËÌÊÑÊÀÄÇÄʽÏÓÁÉÄÁÀÁÎÁůËÛÎÄÀÁÎÁÅ ¾;ÛÃÄ;×̼ÂÁÉÉ×ÈÄÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊÈÉÁÍÎÄ ÓÁÍÆÄÈÄɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄʽÏÓÁÉÄÁ½×ÇÊÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ÊÍμÇØÉ×Á ʽÏÓ¼ÇÄÍØ ¾Ê ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅ ÔÆÊÇÁ ¤ÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍμÎÏͼ ËÌʾÁÀÁ ÉʾËÁÌÄÊÀ ËÊÇÉÊÅ ÄÇÄ Ó¼ÍÎÄÓÉÊÅ ÌÁÈÄÍÍÄÄ ½Ê ÇÁÃÉÄ ¾ÈÁÂËÌÄÍÎÏËÉÊÈËÁÌÄÊÀÁ «ÊüÆÇÚÓÁÉÄÚ ËÍÄÑÊÇÊ¿¼ÏÀÁÎÁÅ ½ÊÇØÉ×ѾÄÍÊÓÉÊÅÙËÄÇÁËÍÄÁÅ ¾ ɼĽÊÇØÔÁÅ ÍÎÁËÁÉÄ ɼÌÏÔ¼ÁÎÍÛ ¾ÊÍËÌÄÛÎÄÁ È×ÔÇÁÉÄÁ Ä ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ¾ÈÄÉÄȼÇØÉÊÅ ÍÎÁËÁÉľÉÄȼÉÄÁ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊɼÙÎÊÈ ÐÊÉÁÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉʾÈÁÉØÔÁÅÍÎÁËÁÉÄɼÌÏÔÁÉÄÁ ÄÉÎÁÇÇÁÆμÄ˼ÈÛÎÄ ©¼Ä½ÊÇÁÁÓ¼ÍÎ×ÈÄɼËÌÄÁÈÁ½×ÇļÇʽ×ɼ ¿ÊÇʾÉ×Á ½ÊÇÄ ÆÊÎÊÌ×Á ÊÎÈÁÓ¼ÇÄ ½ÊÇØÉ×Ñ «ÌÄÍÎÏËÊʽ̼ÃÉ×Á¿ÊÇʾÉ×Á½ÊÇÄɼĽÊÇÁÁÓ¼ÍÎÊ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÇÄÍØÏÀÁÎÁÅÍÊÍÌÁÀÉÁÅÄÇľ×ÍÊÆÊÅÓ¼ÍÎÊ ÎÊÅÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÄ˼ÀÆʾ ¼μÆÂÁÏÀÁÎÁÅ Ï ÆÊÎÊÌ×ÑËÊÀ¼ÉÉ×ÈÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÄÍØËÌÄÃɼÆÄËʾ×ÔÁÉÄÛ¾ÉÏÎÌÄÓÁÌÁËÉÊ ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛ«ÌÄÍÎÏË׿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄ ƼÆË̼¾ÄÇÊ ËÌʾÊÒÄÌʾ¼ÇÄÍØÊÍÎÌÊÅÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊÅÍÄÎϼÒÄÁÅ Ó¼ÕÁ ÉÁ¿¼ÎľÉÊÅ ÏÈÍξÁÉÉÊÅ ÄÇÄ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ɼ¿ÌÏÃÆÊÅž½ÊÇØÔÄÉÍξÁÍÇÏÓ¼Á¾ËÌÄÍÎÏË×ÍÊÓÁ μÇÄÍØÍÎÊÔÉÊÎÊÅÄÉÁÌÁÀÆÊÍ̾ÊÎÊŞʾÌÁÈÛ ËÌÄÍÎÏ˼¿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ¿Ä ËÁÌÁÍÎÁÃÄÄÆ;ÁÎÏ þÏÆ¼È ü˼Ѽȳ¼ÍÎÊ¿ÊÇʾɼÛ ½ÊÇØÄÈÁǼËÏÇØÍÄÌÏÚÕÄÅѼ̼ÆÎÁ̦¼ÆË̼¾ÄÇÊ ¿ÊÇʾɼÛ½ÊÇؽ×ǼÀÄÐÐÏÃÉÊÅ Éʾ½ÊÇØÔÁÅÍÎÁ ËÁÉÄÇÊƼÇÄÃʾ¼Ç¼ÍؾÇʽÉʾÄÍÊÓÉ×ÑÊÎÀÁǼÑž ÈÊÈÁÉÎËÌÄÍÎÏ˼½ÊÇØÉ×ÁÊÎÈÁÓ¼ÇÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇØ É×Á ÃÌÄÎÁÇØÉ×Á ɼÌÏÔÁÉÄÛ ÐÊÎÊËÍÄÄ ÍÉÄÂÁÉÄÁ Ò¾ÁÎÉÊÍÎÄ ËÊÎÁÈÉÁÉÄÁ ËÁÌÁÀ ¿Ç¼Ã¼ÈÄ ÉÁÓÁÎÆÊÍÎØ ÆÊÉÎÏÌʾËÌÁÀÈÁÎʾ¯ÉÁÆÊÎÊÌ×ѽÊÇØÉ×ѾʾÌÁ ÈÛËÌÄÍÎÏ˼¾ÊÃÉÄƼÇÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÁÍÇÏÑʾ×Á ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ÔÏÈ ¾ ÏÔ¼Ñ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÍÇÏѼ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎʾÊÍÉʾÉÊÈËÌÄÍÎÏË×

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ËÊÀ¼ÉÉ×ȼɼÈÉÁü üÆÇÚÓ¼ÇÊÍØľÎÊÈ ÓÎÊ ÀÁÎÁÅ ÎÁ¾ÍÁÀÁÎÄËÊÍÇÁÌÊÂÀÁÉÄÛ ɼÑÊÀÄÇÄÍØ ËÊÀɼ½ÇÚÀÁÉÄÁÈÄÇÁÓÁÉÄÁÈÏÀÁÎÍÆÄÑÉÁ¾ÌÊÇʿʾ žËÊÍÇÁÀÍξÄÄÍÄÉÀÌÊÈÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉÊÅÈÊÿʾÊÅÀÄÍ ÐÏÉÆÒÄÄ ÄÇÄÈÄÉÄȼÇØÉÊÅÈÊÿʾÊÅÀÄÍÐÏÉÆÒÄÄ ½×ÇÀļ¿ÉÊÍÎÄÌʾ¼ÉÏÀÁÎÁů½ÊÇØÔÄÉÍξ¼ ÀÁÎÁÅɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØÍÊÓÁμÉÄÁÀ¾ÏÑĽÊÇÁÁÆÇÄÉÄ ÓÁÍÆÄÑ ÐÊÌÈ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅ ÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉÊÅ ÈÊÿʾÊÅ ÀÄÍÐÏÉÆÒÄÄ «ÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ ÍÊÈɼ½ÏÇÄÃȼ ͼÈ×Á ̼ÃÇÄÓÉ×ÁÍÉÊÑÊÂÀÁÉÄÁ ÍÉʿʾÊÌÁÉÄÁ ÂÁ¾¼ÉÄÁ ÓÈÊƼÉÄÁ ËÍÄÑÊÈÊÎÊÌÉÊÁ¾ÊýÏÂÀÁÉÄÁÄÎÀ ÆÊ ÎÊÌ×ÁËÊÍÇÁÍɼÌÁ½ÁÉÊÆÉÁËÊÈÉÄΞÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÐÊÌÈ ÈÄÉÄȼÇØÉÊÅ ÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉÊÅ ÀÄÍÐÏÉÆÒÄÄËÌÁʽǼÀ¼ÇÄ¿ÄËÁÌÆÄÉÁÎÄÓÁÍÆÄÅÍÄÉ ÀÌÊÈ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁÎÄÆÊÃÉ×Á̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼­ÇÁÀÏÁÎ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÊÉÄɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÍØÓ¼ÕÁÏȼÇØÓÄÆʾ ¯ÀÁ¾ÊÓÁÆÓ¼ÕÁ½×ÇľÁ¿ÁμÎľÉ×Á̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ©¼ÍÇÁÀÍξÁÉɼÛËÌÁÀ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉÊÍÎØÆÙËÄÇÁËÍÄÄ ¾ʽÍÇÁÀÏÁÈÊÅ¿ÌÏËËÁÏȼÇØÓÄÆʾ ÏÀÁ¾ÊÓÁÆ ËÊËÁ̾ÊÅÍÎÁËÁÉÄÌÊÀÍξ¼ ÌÊÀÄÎÁÇÄ ½Ì¼ÎØÛ ÍÁÍÎÌ× ªÎÛ¿ÊÕÁÉɼÛɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎØËʼÇÆÊ¿Ê ÇÄÃÈϾɼ½ÇÚÀ¼ÁÈÊÅ¿ÌÏËËÁÏȼÇØÓÄÆʾ Ï ÀÁ¾ÊÓÁÆ wÊÀÄÉÄÇÄʽ¼ÌÊÀÄÎÁÇÛÍÎ̼À¼ÚÎ ÙÎÄÈü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁÈ «Á̾×ÅÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÅËÌÄ˼ÀÊÆϽÊÇØÔÄÉÍ ξ¼ ÀÁÎÁÅ w ¾ÎÊÌÄÓÉÊ¿ÁÉÁ̼ÇÄÃʾ¼ÉÉ×Á ÎÊÉÄ ÆÊÆÇÊÉÄÓÁÍÆÄÁ ËÌÄ˼ÀÆÄ Ÿ®¦« žÊÃÈÊÂÉ×Á ÀÁ½ÚÎÉ×ÁËÌÊÍÎ×ÁÄÇļ½ÊÌÎľÉ×ÁÍÇÊÂÉ×ÁÆÊÈË ÇÁÆÍÉ×Á˼ÌÒļÇØÉ×ÁËÌÄ˼ÀÆÄÄÃüÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÅ ÄÑ ÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾÆÄ ¾ ÀÁÎÍÆÊÈ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÈÊ¿ÇÄ ½×ÎØ ËÌÊËÏÕÁÉ× «Ê ÎÁÓÁÉÄÚ ¾ÄÍÊÓɼÛ ÙËÄÇÁË ÍÄÛ¾¼É¼ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÈËÁÌÄÊÀÁ½×Ǽ¾¾ÄÀÁÎÌÁÑ ÐÊÌÈ ÀʽÌÊƼÓÁÍξÁÉɼÛ v ËÌÄ˼ÀƼ ¾ ¿ÊÀ ÍμÒÄÊɼÌɼÛ v ËÌÄ˼ÀƼ ¾ ÈÁÍÛÒ ËÌÊ¿ÌÁÍ ÍÄÌÏÚÕ¼Û Íɼ̼ÍμÉÄÁÈ Ó¼ÍÎÊÎ× ËÌÄ˼ÀÆʾ ÄÑ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁÈËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ÍÁÌÄÅÉÊÍÎÄ ËÌÄ˼ÀÆʾ ³¼ÍÎÊμ ËÌÄ ˼ÀÆʾʽ×ÓÉÊɼ̼ÍμǼ ÊÎÊÀÉÊ¿Ê̼þÁÌÉÏÎÊ¿Ê ÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÄÍÎÏ˼ ¾ ÈÁÍÛÒÁ¾ ÀÊ vv ËÌÄÍÎÏËʾ ¾ ÀÁÉØ ÁÍÇÄ ÌÁ½ÁÉÆÏ ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÉÁ ½×ÇÊ ɼÃɼÓÁÉÊ ÇÁÓÁÉÄÁ «ÌÄÍÎÏË ¾ÊÃÉÄƼÇ ÇĽÊ ËÌÄ ËÌʾÊƼÒÄÄ ÇĽÊ ɼ ÐÊÉÁ ËÊÇÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ Ä ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎ ¾ÌÁÈÁÉÄ ÍÏÎÊÆ ¹ËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÅ ÍμÎÏÍÍÏÀÊÌÊÂÉ×ÑËÌÄ˼ÀÆʾɼ½ÇÚÀ¼ÇÍÛÏÎÌÁÑ ½ÊÇØÉ×Ñ ¯ ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ ¼É¼ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÈ ËÁ ÌÄÊÀÁ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÄÍØ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁ ɼÌÏÔÁÉÄÛ ËÊ ËʾÊÀÏÆÊÎÊÌ×Ñɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÍØÄÇÁÓÄÇÄÍØÏÀÁÎÍÆÄÑ ËÍÄÑļÎÌʾ ¯ ½ÊÇØÔÁÅ Ó¼ÍÎÄ ÀÁÎÁÅ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁ ɼÌÏÔÁÉÄÛ ½×ÇÄ ËÊÀξÁÌÂÀÁÉ× ËÌÄ ÒÁÇÁ¾ÊÈ ɼ Ë̼¾ÇÁÉÄÄ ɼ ÆÊÉÍÏÇØμÒÄÚ Ä ɼ ËÁÌÄÊÀ ɼÔÁ¿Ê ɼÏÓÉÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ žÍÎÌÏÆÎÏÌÁμÆÄÑËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑɼÌÏÔÁÉÄÅÍÇÁ ÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÁÍÉÄ ÂÁÉÄÁÏÀÁÎÁÅ ÄÃÉÄѾ×̼ÂÁÉÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁÄÉ ÎÁÇÇÁÆμwÏ ÀÁËÌÁÍÍľÉ×ÁÍÊÍÎÊÛÉÄÛwÏ ÐʽÄÓÁÍÆÄÅ ÍÄÉÀÌÊÈ w Ï  ¿ÄËÁÌÆÄÉÁÎÄÓÁÍÆÄÅ ÍÄÉÀÌÊÈÍɼÌÏÔÁÉÄÁȼÆÎľÉÊÍÎľÉÄȼÉÄÛwÏ  ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÁ ɼÌÏÔÁÉÄÛ w Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎØ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ¼ÐÐÁÆÎ×w Ï 
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê 

¿ÊÇʾÉÊÅ ½ÊÇÄ ̼þľ¼ÇÄÍØ ËÌÄ ËÌʽÏÂÀÁÉÄÄ ¾Ê ¾ÌÁÈÛ Íɼ Ó¼ÕÁ ¾ ËÌÁÀÏÎÌÁÉÉÄÁ Ó¼Í× žÊ ¾ÌÁÈÛ ËÌÄÍÎÏ˼¿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄËÌÁÆ̼ռǼÍØƼƼÛÇĽÊ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ Ä½ÊÇØÉ×ÁËÌÄÉÄȼÇÄ¿ÊÌÄÃÊÉμÇØÉÊÁ ËÊÇÊÂÁÉÄÁ©ÁÌÁÀÆʾËÁÌÄÊÀËÌÄÍÎÏ˼¿ÊÇʾÉÊÅ ½ÊÇÄ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÊÍØ ¿ÊÇʾÊÆÌÏÂÁÉÄÁ ÄÈÁ¾ÔÁÁ ÉÁ ÍÄÍÎÁÈÉ×ÅѼ̼ÆÎÁÌ«ÌÄÍÎÏËÊʽ̼ÃÉ×Á¿ÊÇʾÉ×Á ½ÊÇÄ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÚÎ ÊÍʽÏÚ ÃɼÓÄÈÊÍÎØ Ï ÀÁÎÁÅ ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅ ÙËÄÇÁËÍÄÁÅ μÆ ƼÆ ÈÊ¿ÏÎ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÎØ ÍʽÊÅ Ùƾľ¼ÇÁÉÎ ÙËÄÇÁËÎÄ ÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÄ˼ÀƼ¹ÎÊËÊÇÊÂÁÉÄÁËÊÀξÁÌÂÀ¼ÁÎÍÛ Ä ÀÄɼÈÄÆÊÅ ÎÁÓÁÉÄÛ ÙËÄÇÁËÍÄÄ «ÌÄ ÏÌÁÂÁÉÄÄ ÄÇÄ ËÌÁÆ̼ÕÁÉÄÄ ÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÄ˼ÀÆʾ ˼ ̼ÇÇÁÇØÉÊËÌÊÎÁƼÇÊÏÌÁÂÁÉÄÁËÌÄÍÎÏËÊʽ̼ÃÉÊÅ ¿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ÍÇÊÂÉ×Ñ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Ñ ˼ÌÒÄ ¼ÇØÉ×Ñ ËÌÄ˼ÀÆʾ ɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÍØ Ä À¾Ä¿¼ÎÁÇØÉ×Á ÐÁÉÊÈÁÉ× ¼À¾ÁÌÍľÉ×Å ËʾÊÌÊÎ ¿ÊÇʾ× Ä ¿Ç¼Ã ÇÊƼÇØÉ×Á ÎÊÉÄÆÊÆÇÊÉÄÓÁÍÆÄÁ ¿ÁÈÄÍÏÀÊÌÊ¿Ä ÇÄÒÁ¾×Ñ È×ÔÒ ÄÇÄ ÌÏÆÄ ©ÁÌÁÀÆÊ ¾ ËÁÌÄÊÀ μÆÄÑ ËÌÄ˼ÀÆʾ ¾ÊÃÉÄƼÇÄ ÇÊƼÇØÉ×Á ÄÇÄ ¿Á ÉÁ̼ÇÄÃʾ¼ÉÉ×Á ÈÄÊÆÇÊÉÄÄ «Ê ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ƼÌÎÄÉÁ ÍÇÊÂÉ×Á ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Á ˼ÌÒļÇØÉ×Á ËÌÄ˼ÀÆÄËÌÊÎÁƼÇÄÍÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈÄÇÄɼÌÏÔÁ ÉÄÁÈË̼ÆÍÄͼ«ÌÄËÁ̾ÊȾ¼ÌļÉÎÁÍÊÑ̼ÉÛǼÍØ ÉÁ¼ÀÁƾ¼ÎɼÛÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØɼÛ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ËÊÄÍƼ¾ ƼÌÈ¼É¼Ñ ÂÁÍÎÄÆÏÇÛÒÄÄ ËÌÄ ¾ÎÊÌÊÈ ¾¼ÌļÉ ÎÁwÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØɼÛ¼ÆÎľÉÊÍÎؽ×ǼÈÄÉÄȼÇØÉÊÅ žÎÊÌÊž¼ÌļÉÎËÌÄ˼ÀÆʾ¾ÉÁÔÉÁ½×ÇÍÑÊÀÁÉÍ ¼½Í¼ÉͼÈÄ ¹ÎÊ μÆ ɼÃ×¾¼ÁÈ×Á ̼ÉÁÁ ‰ËÍÁ¾ÀÊ ¼½Í¼ÉÍח «ÌÄ ¾ÎÊÌÄÓÉÊŸ®¦« μÆÂÁ ÉÁÌÁÀÆÊ ¾ ɼӼÇÁɼ½ÇÚÀ¼ÇÍÛ¼À¾ÁÌÍľÉ×ÅËʾÊÌÊοÊÇʾ× Ä ¿Ç¼Ã Í ¼ÍÄÈÈÁÎÌÄÓÉ×È ɼӼÇÊÈ ¾ ÆÊÉÁÓÉÊÍÎÛÑ ÎÊÉÄÓÁÍÆÊÅ мÃ× ­ÎÌÏÆÎÏ̼ ¾ÎÊÌÄÓÉÊŸ®¦« Ä ÆÇÊÉÄÓÁÍƼÛ ½×Ǽ ÎÄËÄÓÉÊÅ ¼Ï̼ ËÌÊÍÎÊÅ ÄÇÄ ÍÇÊÂÉ×Å ˼ÌÒļÇØÉ×Å ËÌÄ˼ÀÊÆ w ÎÊÉÄÓÁÍƼÛ мü w ËÊÍÎËÌÄ˼ÀÊÓÉÊÁ ÆÊȼÎÊÃÉÊÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ËÌÄÆÊÎÊÌÊÈÄÉÊ¿À¼ɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØËÍÄÑÊÈÊÎÊÌÉÊÁ ¾ÊýÏÂÀÁÉÄÁ «ÊÍÎËÌÄ˼ÀÊÓÉÊÁ Ê¿ÇÏÔÁÉÄÁ ÍÊÓÁ μÇÊÍØ Í ¾×̼ÂÁÉÉ×È ¼ÍÎÁÉÄÓÁÍÆÄÈ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈ ÆÊÎÊÌÊÁÓÁÌÁÃÉÁÍÆÊÇØÆÊÓ¼ÍʾËÊÍÎÁËÁÉÉÊÌÁ¿ÌÁÍ ÍÄÌʾ¼Çʯ½ÊÇØÉ×Ñ ÏÆÊÎÊÌ×ÑÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÅ

ÐÊÆÏÍÊËÌÁÀÁÇÛÇľÇÁ¾ÊžÄÍÊÓÉÊÅÀÊÇÁ ËÊÍÇÁ ËÌÄ˼ÀƼ¾ÎÁÓÁÉÄÁÉÁÍÆÊÇØÆÄÑÈÄÉÏÎÈÊ¿ÇĽ×ÎØ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛÈÊÎÊÌÉÊżмÃÄÄ«ÊÍÎËÌÄ˼ÀÊÓÉÊ¿Ê ˼̼ÇÄÓ¼®ÊÀÀ¼¾ɼÔÄÑɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÑÉÁ½×ÇÊ £¼ËÄÍئ¹¹ŸËÌʾÊÀÄÇÄÉÁÊÀÉÊÆ̼ÎÉÊƼÂÀÊ ÈϽÊÇØÉÊÈÏžÎÁÓÁÉÄÁɼÏÓÉÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁÉÄÛËÌÄ ËÊÀ½ÊÌÁ ÀÊà ÐÄÉÇÁËÍÄɼ ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÚ ¦¹¹Ÿ ¾× ËÊÇÉÛÇľÍÌÁÀÉÁÈƼÂÀ×ÁÈÁÍÛÒÁ¾ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊξÄÀ¼ÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÙÐÐÁÆμœÉ¼ÇÄÃÄÌʾ¼ÇÄ ¼ÈËÇÄÎÏÀÉÊÓ¼ÍÎÊÎÉ×Á Ѽ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄ ÈÁÂËÊ ÇÏÔ¼ÌÉÏÚ Ä ÃÊɼÇØÉÏÚ ÀÊÇÁ¾ÏÚ ¼ÍÄÈÈÁÎÌÄÚ ɼÇÄÓÄÁ ˼ÌÊÆÍÄÃȼÇØÉ×Ñ ̼ÃÌÛÀʾ Ä ÊÎÀÁÇØÉÊ ¾×ÀÁÇÛÇÄÇÊƼÇØÉ×Á˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁÆÊÈËÇÁÆÍ×ÄÇÄ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ¼ÈËÇÄÎÏÀ× Ä Ó¼ÍÎÊÎ× ÊÍÉʾÉ×Ñ ¾ÊÇÉ ÄɼÈÄÆÏ ¦¹¹Ÿ ÊÒÁÉľ¼ÇÄ Í̼¾Éľ¼Û Í ÄÍÑÊÀ É×ÈÄÀ¼ÉÉ×ÈÄËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊɼÏÓÉÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Ä ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÈÄ ËÁÌÁÈÁɼÈÄ ¾ ËÌÊÒÁÍÍÁ ÎÁ̼ËÄÄ ÐÄÉÇÁËÍÄÉÊÈ «ÌÄ ÊÒÁÉÆÁ ¦¹¹Ÿ ÏÓÄÎ×¾¼ÇÄ ¾Êà ̼ÍÎÉ×ÁÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ¹¹Ÿ ÊÍʽÁÉÉÊ ÏÀÁÎÁÅÈǼÀÔÁ¿ÊÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼ÍμžƼÓÁÍξÁ ÆÊÉÎÌÊÇÛ ÀÇÛ Í̼¾ÉÁÉÄÛ ¦¹¹Ÿ Ï ÀÁÎÁÅ ½ÊÇØÉ×Ñ ÙËÄÇÁËÍÄÁÅʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊËÌʾÊÀÄ ÇÊÍØľÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ©ÁÌÁÀÆʽÊÇØÉÊž ËÌÊÒÁÍÍÁɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÄÈÁÇÊÎÀÊĽÊÇÁÁüËÄÍÁÅ ¦¹¹Ÿ «ÌÄ ÊÒÁÉÆÁ ÍÏÈȼÌÉÊÅ ÈÊÕÉÊÍÎÄ ÌÄÎÈʾ ¾ÈƞËÊÃÊɼÈÍƼÇØ˼ϽÊÇØÉ×ѪŸÄ¾ÆÊÉÎ ÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ÌÄÍÏÉÊÆ ¾×Û¾ÄÇÄ ÓÎÊËÌÄÙËÄ ÇÁËÍÄÄÍÏÕÁÍξÁÉÉÊɼĽÊÇØÔ¼ÛÈÊÕÉÊÍÎؽ×Ǽ¾ ÇʽÉ×ÑÊξÁÀÁÉÄÛÑ ½ÊÇØÔÁÍÇÁ¾¼  Èƞ ¾Ë̼¾ÊÅÇʽÉÊÅ  ÈƞžË̼¾ÊÅÒÁÉ Î̼ÇØÉÊÎÁÈÁÉÉÊÅ ÃÊÉÁ  Èƞ ¾ ÇÁ¾ÊÅ ÒÁÉ̼ÇØÉÊÎÁÈÁÉÉÊÅÃÊÉÁ  ÈƞžÇÁ¾ÊÅ ¾ÄÍÊÓÉÊÅ  Èƞ ¾Ë̼¾ÊžÄÍÊÓÉÊÅÃÊÉÁ  ÈƞžÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁËÊÊξÁÀÁ ÉÄÛÈ ̼ÍËÌÁÀÁÇÄǼÍØ ÈÊÕÉÊÍÎØ ¾ μÆÊÅ ËÊÍÇÁÀÊ ¾¼ÎÁÇØÉÊÍÎÄͼȼÛ¾×ÍÊƼÛ¾Ë̼¾ÊÅÇʽÉÊÅÃÊÉÁ  Èƞ ÍÇÁ¾¼¾ÇʽÉÊÅÃÊÉÁ  Èƞ Ä ÓÏÎØ ÈÁÉØÔÁ ¾ ÒÁÉÎ̼ÇØÉÊÎÁÈÁÉÉ×Ñ ʽǼÍÎÛÑ ÍË̼¾¼  Èƞ ÍÇÁ¾¼  Èƞ ¾ Ë̼¾ÊžÄÍÊÓÉÊÅÃÊÉÁ  Èƞ ÇÁ¾¼Û¾Ä ÍÊÓɼÛÃÊɼ  Èƞ¬¼ÃÇÄÓÄÁÍÊÍÉʾÉÊÅ ¿ÌÏËËÊÅÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ¬ 

¡¹Â œ¾··«»¸«Ê·¹Ä¸¹¼½Ç»³½·¹­ ­·µ º¹²¹¸«·¼µ«¶Çº«¾¬¹¶Ç¸ÆÀȺ³¶°º¼³°´ ³­®»¾ºº°¼»«­¸°¸³Ê —|PȺ¹À«¼


¿ÄÓÁÍÆÄÈÀ¼ÉÉ×È ËÊÊËÌÊͼÈÌÊÀÄÎÁÇÁÅ Ѽ̼ÆÎÁ ÌÄÍÎÄÆÏÓÄÎÁÇÁÅÄÃÔÆÊÇ×ɼÔÄÌÁÃÏÇØμÎ×ÏÈÁÉØ ÔÁÉÄÁ ÄÇÄ ÄÍÓÁÃÉʾÁÉÄÁ ËÌÄÍÎÏËʾ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ÆÊ¿ÉÄÎľÉ×Ñ ÐÏÉÆÒÄÅ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ ÏÍËÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ¿ÊÇʾÉ×ѽÊÇÁÅ ÍÉÄÂÁÉÄÁÍÊÉÇľÊÍÎÄ ÉÊÌȼÇÄüÒÄÛÍɼ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁËʾÁÀÁÉÄÛžËʾÁÀÁ ÉÄÄËÊÛ¾ÄǼÍØÏÍÄÀÓľÊÍÎØ ¾ÉÄȼÎÁÇØÉÊÍÎØɼÏÌÊ ÆÁ ÌÁÂÁÍμÇÄÆÊÉÐÇÄÆÎ×ÍÌÊÀÄÎÁÇÛÈÄ ÏÓÄÎÁÇÛÈÄ ÄÍÇÏÓ¼ÄÀ̼ÆÍÊÀÉÊÆǼÍÍÉÄƼÈĦ¼ÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ ÌÊÀÄÎÁÇÁÅÄÆÊÉÁÓÉÊͼÈÊ¿ÊÌÁ½ÁÉƼ Á¿ÊͼÈÊÊÒÁÉƼ Ëʾ×ÍÄÇÄÍØ®¼ÆÊÅÌÁ½ÁÉÊƾÂÄÃÉĽÊÇÁÁËÌÄÍËÊ ÍʽÇÁÉÉ×ÅÄÀʽľ¼ÇÍÛ½ÊÇØÔÄÑÏÍËÁÑʾ §¤®¡¬œ®¯¬œ ÊÅÆÊ ž ¡ Ä ÀÌ ¦ÇÄÉÄÓÁÍÆÄÅ ÍÎÁÌÁÊμÆÍÄÍ ­«½ ­v žÄÍÉÁ¾ÍƼÛ § » ¢ÏÌÉ ÉÁ¾Ì Ä ËÍÄÑ •­v žÊÇÆʾ¤ž ¦¼ÇÄÉÄɼª¦ ÄÌÚÆʾ¼¡º ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ•­v ŸÁÑÎœ ´Ë̼Ñžž ¦¼½¼Æʾ¬œ¹ËÄÇÁËÍÄÛ ¾žÊÍÎÊÓÉÊŭĽÄÌÄ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ •­v %VQPOU4*OWFTUJHBOUJOHUFNQPSBMMPCFGVODUJPOCZ GVODUJPOBMJNBHJOJOH&QJMFQTJDEJT7PM 1v £ÁÉÆʾ§¬‰©ÁÆÏ̼½ÁÇØÉ×Á—ÙËÄÇÁËÍÄÄ©Á¾Ì ÂÏÌÉ•­v ¦¼ÇÄÉÄÉžž¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ• ­v ¦¼ÇÄÉÄɼ§ž ¼½¼ÇÛɧª ¡ÐÌÁÈʾ¼ªž ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ•­v $IBCBSMFT4 .JOPUUJ)FUBMUIFSBMFPGUFNQPSBM QPMF JO UIF HFOFTJT PG UFNQPSBM MPCF TFJ[VSFT &QJMFQUJD%JT7PM1v ¨ÊÌÊÃʾ¼¨œ ¦¼ÇÄÉÄɼ§ž¢ÏÌÉÉÁ¾Ì ÄËÍÄÑ•­v ¨ÏÑÄÉ ¦ º žÄÍÊÓɼÛ ÙËÄÇÁËÍÄÛ «ÊÀ ÌÁÀ œ­«ÁÎÌÏÑÄɼ¨ ­v .BOGPSE. 'JTI%3 4IPSWPO4%"OBOBMZTJT PGDMJOJDBMTFJ[VSFQBUUFSOTBOEUIFJSMPDBMJSJOHWBMOFJO GSPOUBMBOEUFNQPSBMMPCFFQJMFQTJFT#SBJO 7PM1v «ÁÎÌÏÑÄÉœ­©Á¾ÌÂÏÌÉ•­v ®ÊÅÎȼɧ§©Á¾ÌÂÏÌÉ•­v

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

«ÊѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÁ½ÄÊÙÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄ ¿ÊÇʾÉÊ¿Ê ÈÊÿ¼ Ï ˼ÒÄÁÉÎʾ Í ¾ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅ ÙËÄÇÁËÍÄÁž×ÍÊÆÄÅËÊÈÊÕÉÊÍÎÄÀÁÇØμÌÄÎÈw  Èƞ ÎÁμ w  Èƞ ¼ÇØ мw  Èƞ ½Áμw  Èƞ ¬¼ÃÇÄÓÄÁ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊ Í ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËËÊÅ ž ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁͼÈמ×ÍÊÆÄÅÊƼüÇÍÛ¼ÇØм ÌÄÎÈw  Èƞ ½Áμw  Èƞ ÀÁÇØμÀÊ  ÈƞÄÎÁμÀÊ  Èƞ «ÊÐÊÌÈÁÎÁÓÁÉÄÛÙËÄÇÁËÍÄÄüËÁÌÄÊÀɼÏÓÉÊ¿Ê ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ È× ϾÄÀÁÇÄ ÓÎÊ Ó¼ÍÎÊμ ËÌÄ˼ÀÆʾ ËÌÄÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊÈɼ½ÇÚÀÁÉÄÄÄÇÁÓÁÉÄÄÄÃÈÁÉÄǼÍØ Í ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊÅ ÀÄɼÈÄÆÊÅ ÌÁÀÆÄÁ ËÌÄÍÎÏË× Í ÏÈÁÉØÔÄÇÄÍØ ÀÊ  ÍÌÁÀÉÄÁ ÐÊÌÈ× w Í ÀÊ  Ó¼ÍÎ×Ñ ËÌÄ˼ÀÆʾ ÉÁ ÍμÇÊ ¾ÊʽÕÁ «ÌÄɼÏÓÉÊÈÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÈɼ½ÇÚÀÁÉÄľƼÓÁÍξÁ ÈÊÉÊÎÁ̼ËÄÄ ½×Ç ÄÍËÊÇØÃʾ¼É ÐÄÉÇÁËÍÄÉ ÊÃÄ ÌʾƼÊËÌÁÀÁÇÛǼÍØÄÍÑÊÀÉÊÅÓ¼ÍÎÊÎÊÅËÌÄ˼ÀÆʾ ¾ÊÃ̼ÍÎÊÈ ½ÊÇØÉ×Ñ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÈÄ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛÈÄ  Êü ÆÊÌÌÁÆÎÄÌʾ¼Ç¼ÍØ ¾ ËÌÊÒÁÍÍÁ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ©¼ÐÊÉÁ½¼ÃÄÍÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛÐÄÉÇÁËÍÄÉÊȾÎÁÓÁÉÄÁ ÎÌÁÑÇÁÎËÊÇɼÛÇÁƼÌÍξÁÉɼÛÌÁÈÄÍÍÄÛÍÊÍμ¾ÄǼ  Äà ÉÄÑ Í ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÈÄ ɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄ ɼ ÐÊÉÁ½¼ÃÄÍÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛÐÄÉÇÁËÍÄÉÊÈ ¹ÎÊ ÑÊÌÊÔÄÁÌÁÃÏÇØμÎ× œÉ¼ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÄÁËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁɼÌÏÔÁÉÄÛÏÀÁÎÁŠ;ÄÍÊÓÉÊÀÊÇÁ¾ÊÅÙËÄÇÁËÍÄÁžÍ̼¾ÉÁÉÄÄÍËÊƼü ÎÁÇÛÈÄÎÌÁÑÇÁÎÉÁ¿Ê½¼ÃʾʿÊÇÁÓÁÉÄÛÐÄÉÇÁËÍÄÉÊÈ ÊƼüÇÄÍؾ×ÍÊÆÊÙÐÐÁÆÎľÉ×ÈÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊ ÈÉÁÍÎÄÓÁÍÆÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁÍÏÈÁÉØÔÄÇÊÍØÀÊ ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÁɼÌÏÔÁÉÄÛÌÁ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÇÄÍɼ ÉÁÏÍÄÀÓľÊÍÎØÍÀÊ ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎØÍ ÀÊ ÀÁËÌÁÍÍľÉ×ÁÍÊÍÎÊÛÉÄÛÍÍÉÄÃÄ ÇÄÍØÀÊ ÐʽÄÓÁÍÆÄÅÍÄÉÀÌÊÈÍÀÊ ž ÊÒÁÉÆÁ ËʾÁÀÁÉÄÛ ËÊ üÆÇÚÓÁÉÄÛÈ ËÍÄÑÊÇÊ¿¼ ;ÁÀÁÉÄÛÈÊÎÌÊÀÄÎÁÇÁÅ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÁÏÓÄÎÁÇÁÅ ÊÎÈÁÓÁÉÊ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÉÁ¾ÉÄȼÎÁÇØÉÊÍÎÄ Í ÀÊ À̼ÓÇľÊÍÎÄÍÀÊ ÃÇʽÉÊÍÎÄÍ ÀÊ ¼¿ÌÁÍÍľÉÊÍÎÄÍÀÊ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÈÊÂÉÊÏξÁÌÂÀ¼ÎØʾÊÃÀÁÅÍξÄÄ ËÌÁ˼̼μÐÄÉÇÁËÍÄÉÄƼÆËÍÄÑÊÆÊÌÌÁÆÎÊ̼©¼ ÐÊÉÁ ½¼ÃÄÍÉÊ¿Ê ÇÁÓÁÉÄÛ ÐÄÉÇÁËÍÄÉÊÈ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ÎÌÁÑÇÁÎĽÊÇÁÁ ËÊÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈÄÉÁÅÌÊËÍÄÑÊÇÊ
ª«®¤¨¤£œ²¤»ª²¡©¦¤¯¬ªž©»°¤£¤³¡­¦ª¥ œ¦®¤ž©ª­®¤ª§¸©·±«¬¤œ¨«¯®œ²¤¤©¤¢©¡¥ ¦ª©¡³©ª­®¤¤«ª­§¡ ¯ºµ¡¨«¬ª®¡£¤¬ªžœ©¤¤ žœ¦¯§¤©œœ ­¨¤¬©ªžœž ´œ«ª¬¡ž º ³¯¬œ¦ªž¨ž

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

°Ÿ¯«‰®ÚÈÁÉÍÆÊÁËÌÊÎÁÃÉÊÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ— ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ªªª‰®ÚÈÁÉÍÆÄÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×ÅÒÁÉÎ̗ ¿®ÚÈÁÉØ«ÌľÊÀÛÎÍÛȼÎÁÌļÇ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ËÊ̼Ã̼½ÊÎÆÁÍÄÍÎÁÈÉÊÅ ÔƼÇ×ÊÒÁÉÆÄ ÏÌʾÉÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎĽÊÇØÉ×Ñ Í¼ÈËÏμÒÄÁÅÉÄÂÉÁÅ ÆÊÉÁÓÉÊÍÎÄ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÕÁÅ ËÊƼüÎÁÇÁÅ«ÌʾÁÀÁÉ Í̼¾ÉÄÎÁÇØÉ׿ɼÇÄà ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ¾ÊÍÍμÉʾÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ÇÁÓÁÉÄÛ½ÊÇØÉ×Ñ ËÌÄÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÈ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÄ ÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÄ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ «ÊƼüɼ¾×ÍÊƼÛ ¾¼ÇÄÀÉÊÍÎØËÌÁÀÇÊÂÁÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ×ÊÒÁÉÆÄ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ¼ÈËÏμÒÄÛ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÁ ÐÄÃÄÓÁÍƼÛ¼ÆÎľÉÊÍÎØ

œÆÎϼÇØÉÊÍÎØœÈËÏμÒÄÛÛ¾ÇÛÁÎÍÛÊÀÉÄÈÄÃͼÈ×Ñ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ÑÐÄ ÃÄÓÁÍÆÄÑϾÁÓÄÅž¬­°­¬ ËÊÀ¼ÉÉ×ȨÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ ¾ɼӼÇÁÑ¿ÊÀʾɼÏÓÁÎÁÍÊÍÎÊÛÇÊÊÆÊÇÊ ÈÇɽÊÇØÉ×ÑÍ̼ÃÇÄÓÉ×ÈÄ ¼ÈËÏμÒÄÛÈÄÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅÄÁÂÁ¿ÊÀÉÊËÌʾÊÀÄÇÊÍؽÊÇÁÁÎ×ÍÉʾ×ÑÊËÁ̼ ÒÄÅ<>žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÆÊÇÄÓÁÍξÊËÌÊÄþÊÀÄÈ×ѼÈËÏμÒÄÅϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ <>®¼Æ¼ÛÉÁ¿¼ÎľɼÛÀÄɼÈÄƼÉÁÎÊÇØÆÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛÍÇÁÀÍξÄÁÈËʾ×ÔÁÉÄÛ ÌÊÇÄÍÊÍÏÀÄÍÎ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÀļ½Áμ ÉÊ;ÛüɼÄÍÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌÏÁÈ×ÈÉÁ ÏÆÇÊÉÉ×ÈÌÊÍÎÊÈÎ̼¾È¼ÎÄÃȼ< > ªÀÉÊÅÄÃÊÍÉʾÉ×ÑüÀ¼ÓÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄËÁÌÁÉÁÍÔÄѼÈËÏμÒÄÚÛ¾ÇÛÁÎÍÛ ȼÆÍÄȼÇØÉʾÊÃÈÊÂÉÊÁ¾ÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÁÏÌʾÉÛÄÑÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄ žÉÁÀÌÁÉÄÁ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ËÊþÊÇÛÁÎ ËÊÇÏÓÄÎØ ÇÏÓÔÄÁÌÁÃÏÇØμÎ× ÊÀɼÆÊÆÌÄÎÁÌÄÄÊÒÁÉÆÄ ÆÊÎÊÌ×Á½×ÇĽ×ʽÖÁÆÎľÉ× ÍÊËÊÍμ¾ÄÈ× ÏÉľÁÌͼÇØÉ× ɼÀÁÂÉ×ÄËÌÊÍÎ×¾ËÌÄÈÁÉÁÉÄľÊÌÎÊËÁÀÄÄ ÀÊɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉÄÉÁ̼Ã̼½ÊμÉ׫ÊÈÉÁÉÄÚÉÁÆÊÎÊÌ×Ѽ¾ÎÊÌʾ<> ÊÍÉʾÊËÊǼ¿¼ÚÕÄÈÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÈËÊÀÑÊÀÊÈÆÊÒÁÉÆÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÌÁ¼½Ä ÇÄμÒÄÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ¼É¼ÇÄà ÀÄɼÈÄÆÄ ÌÛÀ¼ ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ Äɾ¼ÇÄÀ¼ Ä ÍÊËÊÍμ¾ ÇÁÉÄÁËÊÇÏÓÁÉÉ×ÑÌÁÃÏÇØμÎʾÍÊÂÄÀ¼ÁÈ×ÈÌÁÃÏÇØμÎÊȾÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍ ËÊÍμ¾ÇÁÉÉÊÅÒÁÇØÚ ²ÁÇØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ̼Ã̼½ÊÎƼÍÄÍÎÁÈÉÊÅÔƼÇ×ÏÌʾÉÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ¼Æ ÎľÉÊÍÎÄÄÁÁÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛÊÒÁÉƼϽÊÇØÉ×ÑͼÈËÏμÒÄÁÅÉÄÂÉÁÅÆÊÉÁÓÉÊÍÎÄ ËÌÄÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×ÑÄÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÈÊÀÏÇØÉ×ÑÈÁÎÊÀ¼ÑËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ¨¼ÎÁÌļÇÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÍÊÍμ¾ÄÇĽÊÇØÉ×ÑͼÈËÏμÒÄÁŽÁÀ̼ ËÌÊ ÑÊÀľÔÄÑÆÏÌ;ÊÍÍμÉʾÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛ¾°Ÿ¯«‰®ÚÈÁÉÍÆÊÁËÌÊÎÁÃÉÊ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ—¬ÊÍÃÀ̼¾¼Äªªª‰®ÚÈÁÉÍÆÄÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉ É×ÅÒÁÉÎ̗žÊÃ̼ÍÎʽÍÇÁÀÏÁÈ×ѽ×ÇÊÎÀÊÇÁÎ ÍÌÁÀÉÄÅw  ¿ÊÀ¼ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ  ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄÈÏÂÓÄÉ× ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÊÍμÈËÏ μÒÄÊÉÉÊ¿Ê ËÁÌÄÊÀ¼ Æ ÈÊÈÁÉÎÏ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿Ê ʽ̼ÕÁÉÄÛ ÍÊÍμ¾ÇÛǼ ÊÎ ÀÊ  ÈÁÍÛÒ¼ ­ÌÁÀÄ ¾ÍÁÑ ½ÊÇØÉ×Ñ Ó¼ÍÎÊμ ¼ÈËÏμÒÄÄ ÇÁ¾Ê¿Ê ½ÁÀ̼  ÉÁÍÆÊÇØÆÊËÌÁ¾×ԼǼÆÊÇÄÓÁÍξÊÏÍÁÓÁÉÄÅË̼¾Ê¿Ê½ÁÀ̼  ž ÍÇÏÓ¼Á¾¼ÈËÏμÒÄÛ½×ǼËÌÊÄþÁÀÁɼɼÏÌʾÉÁÍÌÁÀÉÁÅ ¾ w¾ÁÌÑÉÁÅ  wÉÄÂÉÁÅÎÌÁÎÄ œÉ¼ÇÄÃËÌÄÓÄÉËÊÎÁÌÄÆÊÉÁÓÉÊÍÎÄËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎʾÁÀÏÕÄÈÄÛ¾ÇÛÇÄÍؼÈËÏ μÒÄÄ ËÌʾÁÀÁÉÉ×ÁËÊÍÇÁÎ̼¾È¼ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊËʾÌÁÂÀÁÉÄÛÆÊÉÁÓÉÊÍÎÄ  ÄÇÄÀÁÆÊÈËÁÉͼÒÄÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÊÅÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ×  ¯ÈÏÂÓÄÉÍÌÁÀÄÎ̼¾È¼ÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÓÄÉËÌÁʽǼÀ¼Ç¼¼ÈËÏμÒÄÛ¾ÍÇÁÀÍξÄÁ ¼¾ÎÊƼμÍÎÌÊÐ×  £É¼ÓÄÎÁÇØÉÊÈÁÉØÔÄÅËÌÊÒÁÉÎÍÊÍμ¾ÇÛÇĽ×Îʾ¼Û  ½ÊÁ¾¼Û  ÂÁÇÁÃÉÊÀÊÌÊÂɼÛ  ÄËÌÊÄþÊÀÍξÁÉɼÛ  Î̼¾Èמ¿ÌÏËËÁËÌÄÓÄÉ ʽÏÍÇʾÇÁÉÉ×ÑÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÁÅ ÀÊÈÄÉÄ Ìʾ¼ÇÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÄÑÍÊÍÏÀʾ  ¬ÁÂÁÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÇÄÍØ ÊÍÎÁÊÈÄÁÇÄÎ  ͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ  ÊÉÆÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ  ÄÀÌÏ¿ÄÁ ½ÊÇÁÃÉÄ   ÇÛÊÒÁÉÆÄÏÌʾÉÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄ ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÁÍÆÌÄÎÁÌÄÛÈÄ ÍÊËÊÍμ¾ÄÈÊÍÎÄËÊËÊÇÏľÊÃ̼ÍÎÏ ¾ÍÁ½ÊÇØÉ×Á½×ÇÄ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉ×ɼÀ¾Á ¿ÌÏËË×ÊÍÉʾÉÏÚÄÍ̼¾ÉÁÉÄÛªÍÉʾÉÏÚ¿ÌÏËËÏÍÊÍμ¾ÄÇĽÊÇØÉ×Ñ Æ ÉÄÈ ËÌÄÈÁÉÛÇÄÍØ ̼ÒÄÊɼÇØÉ×Á ÐÊÌÈ× ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ ËÌÄ ÉÒÄ˼ÈÄ ÆÊÎÊÌ×Ñ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊÍÎØ ÙÉÁÌ¿ÊͽÁÌÁÂÁÉÄÁ ÄÉÀÄ ¾ÄÀϼÇØÉÊÍÎØ ¼ÉÎÌÊËÊÈÊÌÐÉÊÍÎØ ÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÈÊÀÏÇØÉÊÁËÊÍÎÌÊÁÉÄÁËÌÊÎÁÃʾ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑȼÎÁÌļÇʾ žÍÁÈ


ÇÛÀÄɼÈÄÓÁÍÆÊÅÊÒÁÉÆÄÏÌʾÉÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÛ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎľÍÁÑËÊƼ üÎÁÇÁÅ ËÌʾÊÀÄǼÍØ ËÌÄ ËÁ̾ÄÓÉÊÈ ʽ̼ÕÁÉÄÄ ½ÊÇØÉʿʾÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×ÅÒÁÉÎÌ üÎÁÈÓÁÌÁà vÀÉÁÅ ËÁÌÄÊÀÄÿÊÎʾÇÁÉÄÛÄÊ;ÊÁÉÄÛËÌÊ ÎÁü ÈÁÍÄ¿ÊÀ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄʽÍÏÂÀÁÉÄÁ«ÌÄ ËÁ̾ÄÓÉÊÈ ÊÍÈÊÎÌÁ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÇÄÒ ÊÍÉʾÉÊÅ ¿ÌÏËË×  Ä ¿ÌÏËË× Í̼¾ÉÁÉÄÛ  ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ ÀÇÛ ÑÊÀؽ× ÆÊÍÎ×ÇÄ ÊÍμÇØÉ×Á ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÇÄÍØ Í ËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅ ËÊÈÊÕØÚ ­ËÏÍÎÛ v ÀÉÁÅ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ÆÊÎÊÌ×Ñ ÄÿÊμ¾Çľ¼ÇÄÍØ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×ÁËÌÊÎÁÃ× ½ÊÇØÉ×ÁÈÊ¿ÇÄËÁÌÁÀ¾Ä ¿¼ÎØÍÛ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ ªÀɼÆÊ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ÊË×μ ËÊþÊÇÄÇÊÇÄÔØÉÁÈÉÊ¿ÄÈÄÃÉÄÑÀÊÍÎÄÓØÃɼÓÄ ÎÁÇØÉ×ÑÌÁÃÏÇØμÎʾªÒÁÉƼÏÌʾÉÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄÍËÊÈÊÕØÚÔƼÇ×ËÊƼüǼ ÓÎʾÙÎÊÎ ËÁÌÄÊÀÍÏÈȼÌÉ×ÅËÊƼüÎÁÇؾÊÍÉʾÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ÍÊÍμ¾ÄÇ  ½¼ÇǼ ¼ ¾ ¿ÌÏËËÁ Í̼¾ÉÁÉÄÛ ½×Ç ɼÈÁÉØÔÁw ½¼ÇǼ μ½ÇÄÒ¼ ®ÊÁÍÎؾ ÊÍÉʾÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ ÏÌʾÁÉØ Ê;ÊÁÉÄÛ ËÌÊÎÁÃʾ ½×Ç ½ÊÇÁÁ ÏÍËÁÔÁÉ ÓÎÊ Û¾ÇÛÇÊÍØ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÊÈ ÄÑ ÇÏÓÔÄÑÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÍÆÄÑÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁŝÊÇÁÁ½×Í ÎÌÊÁ¾ÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÁ¼ÆÎľÉÊÍÎĽÊÇØÉ×ÑÊÍÉʾÉÊÅ ¿ÌÏËË×μÆÂÁËÌÊÍÇÁÂľ¼Ç¼ÍؾÀÄɼÈÄÆÁÓÁÌÁà ÈÁÍÄÍËÏÍÎÛ¿ÊÀ¬¼ÍÓÁÎÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÑÀ¼É É×ÑËÊƼüÇÀÊÍÎʾÁÌÉ×ÅÌÊÍÎ 1 ÏÌʾÉÛ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ÇÄÒ ËÌÊÔÁÀÔÄÑ ÆÏÌÍ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ Í ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÈÊÀÏÇØÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÊÍÉʾɼÛ¿ÌÏË˼w ½¼ÇǼ ÓÎÊËÊÀξÁÌÂÀ¼Çʾ×ÍÊÆÏÚÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÄÍËÊÇØÃÏÁÈ×ÑÈÁÎÊÀʾÏÙÎÄÑ˼ÒÄÁÉÎʾ ÁμÇØÉ×Å ¼É¼ÇÄà ÊÎÀÁÇØÉ×Ñ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ÏÂÁ ɼÓÄɼÛ Í ËÁÌÄÊÀ¼ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ¼À¼ËμÒÄÄ Æ ËÌÊÎÁÃÏ ÄÍ ËÊÇØÃÏÛËÌÁÀÇÊÂÁÉÉÏÚÔƼÇÏ ÈÊÂÉÊÊËÌÁÀÁÇÄÎØ ÊÍÉʾÉ×ÁƼÎÁ¿ÊÌÄÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ¾ÒÁÇÊÈ®¼Æ ËÊÀ¼ÉÉ×Èμ½ÇÄÒ× ÈÊÂÉÊÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎʾʽÁÄÑ¿ÌÏË˼ÑÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ½ÊÇØÉ×ÑͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊɼÀÁ¾¼ÎØËÌÊÎÁý×Ǽɼ ÊÀÉÊÈÏÌʾÉÁ ƼƾËÁÌÄÊÀËÁ̾ÄÓÉÊżÀ¼ËμÒÄÄ μÆ Ä ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÈÁÍÛÒ× ËÊÍÎÁËÁÉÉÊ ϾÁÇÄÓÄ ¾¼ÛÍØ Æ ÆÊÉÒÏ ËÁ̾ʿÊ ¿ÊÀ¼ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ®¼Æ¼Û ÀÄɼÈÄƼÈÊÂÁÎ;ÄÀÁÎÁÇØÍξʾ¼ÎØÊÀÊÍμÎÊÓÉÊÅ ËÌÊÍÎÊÎÁ ʽ̼ÕÁÉÄÛ Í ËÌÊÎÁüÈÄ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉ×Ñ ÄÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÈÊÀÏÇØÉ×ÑÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÅžÎÊÂÁ ¾ÌÁÈÛ ̼ÃÇÄÓÄÛ ¾ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÑ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ¾ ÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×Ñ¿ÌÏË˼ÑÀÊÍμÎÊÓÉÊɼ¿ÇÛÀÉÊËÌÊÛ¾ ÇÛÇÄÍØ ¾ ËÊƼüÎÁÇÛÑ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÑ ÑÊÀؽÏ ËÊ ËÇÊÍÆÊÅ ËʾÁÌÑÉÊÍÎÄ Ä ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÎØ̼ÃÇÄÓÉ×ÁËÌÁËÛÎÍξÄ۝×ÇÊÏÍμ ÉʾÇÁÉÊ ÓÎʽÊÇØÉ×ÁÊÍÉʾÉÊÅ¿ÌÏËË×ɼËÌÊÎÁüÑ ÍËÊÇÉÊÆÊÉμÆÎÉÊÅ¿ÄÇØÃÊÅ ɼÓÄɼÛÍËÁ̾×ÑÀÉÁÅ ÑÊÀØ½× ÈÊ¿ÏÎËÌÊÅÎľÍÌÁÀÉÁȽÊÇÁÁÀÇÄÎÁÇØÉÏÚ ÀÄÍμÉÒÄÚ ÓÁÈ˼ÒÄÁÉÎ׿ÌÏËË×Í̼¾ÉÁÉÄÛ³ÁÌÁà ÉÁÍÆÊÇØÆÊÈÁÍÛÒÁ¾ ËÌÄʽÌÁÎÛÊË×ÎÑÊÂÀÁÉÄÛ ÙÎÄ ˼ÒÄÁÉÎ× ÏƼÃ×¾¼ÚÎ ɼ ÑÊÌÊÔÏÚ ÏË̼¾ÇÛÁÈÊÍÎØ ËÌÊÎÁü ÓÎÊËÊþÊÇÛÁÎÄÈÌÁÂÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØÀÊ ËÊÇÉÄÎÁÇØÉÏÚÊËÊÌÏËÌÄÀ¾ÄÂÁÉÄÄ ½ÊÇÁÁÏÍËÁÔÉÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

½ÊÇØÉ×Ƚ×ÇÄÿÊÎʾÇÁÉËÌÊÎÁÃÍËÊÇÉÊÆÊÉμÆÎÉÊÅ ÍÆÁÇÁÎÄÌʾ¼ÉÉÊÅËÌÄÁÈÉÊÅ¿ÄÇØÃÊÅ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÕÁÅ ÍÁÀ¼ÇÄÕÉ×Å ½Ï¿ÊÌ ŸÌÏË˼ Í̼¾ÉÁÉÄÛ ¾ÆÇÚӼǼ ÓÁÇʾÁÆ ËÌÊÔÁÀÔÄÑÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×ÅÆÏÌÍËÌÊ ÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ¤ÉÍÎÌÏÈÁÉÎ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ž ÍÊÊξÁÎÍξÄÁ Í ÒÁÇØÚ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ɼÈÄ ½×Ǽ ̼Ã̼½Êμɼ ÊÌÄ ¿ÄɼÇØɼÛÏÉÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉɼÛÔƼǼÊÒÁÉÆÄÏÌʾÉÛ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ËÊþÊÇÛÚÕ¼Û Ï ƼÂÀÊ¿Ê ½ÊÇØÉÊ¿Ê ÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎÏÌʾÉÛ¼ÈËÏμÒÄÄÉÄÂÉÁÅ ÆÊÉÁÓÉÊÍÎÄ ÊÀÉÊÈÊÈÁÉÎÉʽ¼ÇÇØÉÊÊÒÁÉÄÎØÊÍ ÉʾÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ ÆÊÎÊÌ×ÁËÌÄÍÇÊÂÁÉÄÄÀ¼ÚÎ Å ËÊƼüÎÁÇØ w ÍÏÈȼÌÉ×Å ½¼ÇÇ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ­ÄÍÎÁȼÊÒÁÉÆľÆÇÚÓ¼ÁÎ ­ËÊÍʽÉÊÍÎؽÊÇØÉÊ¿ÊͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊɼÀÁ¾¼ÎØ ËÌÊÎÁà ÊÎÀʽ¼ÇÇʾ ɼÀÁ¾¼ÁÎÍËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅ ËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇ ɼÀÁ¾¼ÁÎ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ Í ÎÌÏÀÉÊÍÎÛÈÄ ½¼ÇǼ ɼÀÁ¾¼ÁÎͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ ½ÁÃÎÌÏÀÉÊÍÎÁÅ ½¼ÇǼ  ©ÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ½ÊÇØÉ×È ËÌÄ ÑÊÀؽÁ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×Ñ ËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÅ ÊÎ ÀÊ ½¼ÇÇʾ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛ Í ËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅ ËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛ ÄÍËÊÇØÃÏÛ ÆÊÍÎ×ÇÄ ½¼ÇǼ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛÍÎÌÊÍÎØÚ ½¼ÇǼ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛ½ÁÃÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÊËÊÌ× ½¼ÇǼ  ¼ÇØÉÊÍÎØ ÀÄÍμÉÒÄÄ ÆÊÎÊÌÏÚ ÈÊÂÁÎ ËÌÊÅÎÄ ½ÊÇØÉÊÅͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊɼËÌÊÎÁÃÁËÊËÇÊÍÆÊÅ ËʾÁÌÑÉÊÍÎÄ ÊÎÀʽ¼ÇÇʾ ÉÁËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛ ɼËÌÊÎÁÃÁ ½¼ÇÇʾ ÀÊÈ ½¼ÇÇ ÀÊÈ ½¼ÇǼ ÀÊÈ ½¼ÇǼ ½ÁÃʿ̼ÉÄÓÁÉÄÅ ½¼ÇǼ ¤ÃÈÁÉÁÉÄÛÍÆÊÌÊÍÎÄÄɼË̼¾ÇÁÉÄÛͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØ ÉÊÅ ÑÊÀؽ× ɼ ËÌÊÎÁÃÁ ÊÎ ÀÊ ½¼ÇÇʾ ÉÁ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛɼËÌÊÎÁÃÁ ½¼ÇÇʾ ÄÍË×Î×¾¼ÁÎ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Á ÎÌÏÀÉÊÍÎÄ ½¼ÇÇ ÄÍË×Î×¾¼ÁÎ ÉÁÃɼÓÄÎÁÇØÉ×ÁÎÌÏÀÉÊÍÎÄ ½¼ÇǼ ÉÁÄÍË× Î×¾¼ÁÎÎÌÏÀÉÊÍÎÁÅ ½¼ÇǼ  ­ËÊÍʽÉÊÍÎØ ½ÊÇØÉÊ¿Ê ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÎØ ʽ×ÓÉ×Á ËÌÁËÛÎÍξÄÛ Æ ÆÊÎÊÌ×È ÊÎÉÊÍÛÎÍÛ ÊÀÄÉÊÓÉ×Á ÍÎÏËÁÉØÆÄ ½ÊÌÀÚÌ× Ä ÉÁ½ÊÇØÔÄÁ ÉÁÌʾÉÊÍÎÄ ÊÀʽ¼ÇÇʾ ËÌÁÊÀÊÇÁÎØÉÁÈÊÂÁÎÀ¼ÂÁÍ ËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇʾ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÎ ÍËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÎ ÄÍËÊÇØÃÏÛ ÆÊÍÎ×ÇÄ ½¼ÇǼ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÎ ÄÍËÊÇØÃÏÛ ÎÌÊÍÎØ ½¼ÇǼ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÎ ½Áà ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÊËÊÌ× ½¼ÇǼ ±ÊÀؽ¼ËÊÇÁÍÎÉÄÒÁ ÊÎÀʽ¼ÇÇʾ ÉÁÈÊÂÁÎ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÎØÍÛÀ¼ÂÁÍËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇʾ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛÍËÊÍÎÊÌÊÉÉÁÅËÊÈÊÕØÚ ½¼ÇÇ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛÍÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÊËÊ ÌÊÅ ½¼ÇǼ ËÁÌÁÀ¾Ä¿¼ÁÎÍÛ½ÁÃÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅ ÊËÊÌ× ½¼ÇǼ ¯Ë̼¾ÇÛÁÈÊÍÎØËÌÊÎÁü ÊÎÀʽ¼ÇÇʾ ËÇÊѼÛ ½¼ÇÇ ÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØɼÛ ½¼ÇǼ ÑÊÌÊÔ¼Û ½¼ÇǼ ÊÎÇÄÓɼÛ ½¼ÇǼ ­ÏÈȼÌÉ׎¼ÇÇÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄʽÖÁÀÄ ÉÛÁÎËÌľÁÀÁÉÉ×Á¾×ÔÁËÊƼüÎÁÇÄ Á¿ÊȼÆÍÄ ȼÇØÉ×ÅÏÌʾÁÉØÍÊÍμ¾ÇÛÁν¼ÇÇʾ
¯ÌʾÁÉØÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎĽÊÇØÉ×Ñ ÊÒÁÉľ¼ÁÈמÀÄɼÈÄÆÁ ½¼ÇÇ× «ÊƼüÎÁÇØ

ªÍÉʾɼÛ¿ÌÏË˼ O

­ËÊÍʽÉÊÍÎØͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊɼÀÁ¾¼ÎØËÌÊÎÁà ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÅËÌÄÑÊÀؽÁ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÈÊÅÀÄÍμÉÒÄÄ ¤ÃÈÁÉÁÉÄÁÍÆÊÌÊÍÎÄÄɼË̼¾ÇÁÉÄÛÑÊÀØ½× ­ËÊÍʽÉÊÍÎØËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÎØʽ×ÓÉ×ÁËÌÁËÛÎÍξÄÛ ±ÊÀؽ¼ËÊÇÁÍÎÉÄÒÁ ¯Ë̼¾ÇÛÁÈÊÍÎØËÌÊÎÁü ­ÏÈȼÌÉ׎¼ÇÇÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄ ŸÌÏË˼Í̼¾ÉÁÉÄÛ O

­ËÊÍʽÉÊÍÎØͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊɼÀÁ¾¼ÎØËÌÊÎÁà ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÄÅËÌÄÑÊÀؽÁ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÁÈÊÅÀÄÍμÉÒÄÄ ¤ÃÈÁÉÁÉÄÁÍÆÊÌÊÍÎÄÄɼË̼¾ÇÁÉÄÛÑÊÀØ½× ­ËÊÍʽÉÊÍÎØËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÎØʽ×ÓÉ×ÁËÌÁËÛÎÍξÄÛ ±ÊÀؽ¼ËÊÇÁÍÎÉÄÒÁ ¯Ë̼¾ÇÛÁÈÊÍÎØËÌÊÎÁü ­ÏÈȼÌÉ׎¼ÇÇÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎÄ

©¼ v ÍÏÎ

³ÁÌÁà ÈÁÍ

³ÁÌÁà ¿ÊÀ

                

                

                

                

                

                

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

¬¼ÃÇÄÓÄÛÍ¿ÌÏËËÊÅÍ̼¾ÉÁÉÄÛÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÃɼÓÄÈÊ ¬ ÄÃÈÁÉÛÎØÍÆÊÌÊÍÎØÄɼË̼¾ÇÁÉÄÁÑÊÀØ½× ¼μÆÂÁ ËÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÎØ ʽ×ÓÉ×Á ËÌÁËÛÎÍξÄÛ ÊÎÀÁÇØÉ×Á ÍÎÏËÁÉØÆÄ ½ÊÌÀÚÌ×ÄÀÌ ÊÇØÔÄÉÍξÊ˼ÒÄÁÉ ÎʾͼÈËÏμÒÄÁŽÁÀ̼ ËÌÊÔÁÀÔÄÑÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×Å ÆÏÌÍËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ À¼ÂÁÍËÏÍÎÛ¿ÊÀ ÉÁÈÊ¿ÏÎ ÀÊÍÎÄÓØÙÎÊ¿ÊÏÌʾÉÛ ½¼ÇǼ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÉÄà ÆÊÅÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊžÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄͼÈÊ¿ÊËÌÊÎÁüÄ ¾×ÍÊÆÊÅÓ¼ÍÎÊÎ×̼þÄÎÄÛ½ÊÇÁÃÉÁÅÆÏÇØÎÄ ɼÈÄ É× ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄžÁÉÊÃÉ×ÅüÍÎÊÅÄÀÌ ¼ÌÎÌÄÎʾ μÃʽÁÀÌÁÉÉ×ÑÍÏÍμ¾Ê¾ÄÀÌ ª½Ê½Õ¼ÛÌÁÃÏÇØμÎ×ɼÍÎÊÛÕÁ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÈÊÂÉÊÍÀÁǼÎؾ׾ÊÀ ÓÎÊËÌÁÀÇÊÂÁÉɼÛÍÄÍÎÁȼ ½¼ÇÇØÉÊÅÊÒÁÉÆĽÊÇØÉ×Ñ ËÁÌÁÉÁÍÔÄѼÈËÏμÒÄÚ ½ÁÀ̼ ËÊþÊÇÛÁÎ ʽÖÁÆÎľÄÃÄÌʾ¼ÎØ ͼÈ ʽÖÁÆÎ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛw‰ÏÌʾÁÉØÐÄÃÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎė ËÌʾÁÍÎÄ ÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉÉ×Å ¼É¼ÇÄà ÊÎÁÇØÉ×Ñ ÙÇÁÈÁÉÎʾ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ Äɾ¼ÇÄÀʾ ¼ μÆÂÁÊÒÁÉÄÎØÏÌʾÁÉØÄÍËÊÇØÃÏÁÈ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ËÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÛ ­ ÏÓÁÎÊÈ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ À¼ÉÉ×Ñ ËÌÊÍÎÊÎ× ɼ¿ÇÛÀÉÊÍÎÄÄȼÇ×ѾÌÁÈÁÉÉ×ÑüÎ̼Î ɼ ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÈÁÎÊÀÄÆÄ ÊÒÁÉÆÄ À¼ÉɼÛ ÔƼǼ ÈÊÂÁÎ ½×ÎØ ÌÁÆÊÈÁÉÀʾ¼É¼ Æ ½ÊÇÁÁ ÔÄÌÊÆÊÈÏ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÚ

§¤®¡¬œ®¯¬œ ž¼ÍÄÇØÓÁÉÆÊ¡¨œÉ¼ÇÄÃ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÛÓ¼ÍÎÊÎ×¼È ËÏμÒÄÅÆÊÉÁÓÉÊÍÎľÍÇÁÀÍξÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÍÊÍÏÀʾ ¾©Ê¾ÊÆÏÃÉÁÒÆÁ¡¨ž¼ÍÄÇØÓÁÉÆÊ Ÿ¦£ÊÇÊÁ¾ Ÿ¤³ÁÓÁÉÄÉ£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¬°• ­v ŸÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ÅÀÊÆǼÀÊÍÊÍÎÊÛÉÄÄÃÀÊÌʾØÛɼÍÁ ÇÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄľ¿ÊÀÏ£À̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¬°•­v ŸÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ÅÀÊÆǼÀÊÍÊÍÎÊÛÉÄÄÃÀÊÌʾØÛɼÍÁ ÇÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄľ¿ÊÀÏ£À̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¬°•­v ¦¼ÈÁÉÓÁÉÆÊ«ž«ÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁɼÌÏÔÁÉÄÛËÌļÈËÏμ ÒÄÛÑÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅ«ž¦¼ÈÁÉÓÁÉÆÊ žºžÊÌʽØ Á¾¢ÏÌÉËÍÄÑļÎÌÄÄÄÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÄÄÈ­­¦ÊÌ ͼÆʾ¼•­v «ÊË̼¾Æ¼­©¨ÁÎÊÀÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁËÊÀÑÊÀ×ÆÊÌ¿¼ ÉÄüÒÄÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄľÊÁÉÉÊÍÇϼÕÄÑͼÈËÏμÒÄ ÊÉÉ×ÈÄÀÁÐÁÆμÈÄÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅ­©«ÊË̼¾Æ¼ žœ­ÁÌ¿ÁÁ¾žÊÁÉÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÂÏÌÉ •­v ´ÁÍμÆʾž«¨ÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ¼ÍËÁÆÎ×ÊÒÁÉÆÄƼÓÁÍÎ ¾¼ÄÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉÊÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ Äɾ¼ÇÄÀʾžÁÍÎÉ­«½Ÿ¨œÄȤ¤¨ÁÓÉÄÆʾ¼ •­v


ª²¡©¦œ¹°°¡¦®¤ž©ª­®¤­¡§¡¦®¤ž©ªŸª Eœ ¬¡©ª§ª¦œ®ª¬œ¹­¨ª§ª§œž§¡³¡©¤¤ ª§¸©·±ª­®¬·¨¤©°œ¬¦®ª¨¨¤ª¦œ¬ œ ­«ª ¶¡¨œ¨¤­¡Ÿ¨¡©®œ45 ¦œ©®œ¬¤»¬ª ´œ§œ¡ž­ž °ÄÇļÇŸÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿ÊÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ©¤¤ƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÄ®ÊÈÍÆÊ¿Ê ɼÏÓÉÊ¿ÊÒÁÉÎ̼­ª¬œ¨©‰®ÚÈÁÉÍÆÄÅƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÒÁÉÎ̗ ¿®ÚÈÁÉØ ¤Ã½ÊÇØÉ×Ñ ÄÉмÌÆÎÊÈÈÄÊƼÌÀ¼ ËÊÇÏÓ¼ÚÕÄÑ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÏÚ ÎÁ̼ËÄÚ ½ÊÇØÉ×Ⱦ ËÁ̾×ÁÓ¼ÍʾÊÎɼӼǼ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾¾ÊÀÄÇÄ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×ÅE½ÇÊƼÎÊÌ ÙÍÈÊÇÊÇ­ÌÁÀÉÛÛ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ÄÉÐÏÃÄÄÍÊÍμ¾ÄǼ  Ӽͼ¬¼ÉÉÁÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁÙÍÈÊÇÊǼ ϽÊÇØÉ×ÑÄÉмÌÆÎÊÈ ÈÄÊƼÌÀ¼ÍÉÄÃÆÄÈ ÏÌʾÉÁÈÌÄÍƼ ¼ÍÍÊÒÄÄÌʾ¼ÇÊÍØ Í½ÊÇØÔÁÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÚ ËÌʾÊÀÄÈÊÅ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅ ÎÁ̼ËÄÄÄÇÏÓÔÄÈ ÀÉÁ¾É×ÈËÌÊ¿ÉÊÃÊÈ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ÙÍÈÊÇÊÇ ÄÉмÌÆÎ ÈÄÊƼÌÀ¼ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍƼÛ ÎÁ̼ËÄÛ —°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

œÆÎϼÇØÉÊÍÎØžÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÁÆÌʾÊÎÊƼ¾ÊÆÆÇÚÃÄÌʾ¼ÉÉÊÈÆÊÌÊɼÌÉÊÈ ÍÊÍÏÀÁ w ÊÍÉʾ¼ ÇÁÓÁÉÄÛ ÊÍÎÌÊ¿Ê ÄÉмÌÆμ ÈÄÊƼÌÀ¼ ¤¨ Í ËÊÀÖÁȼÈÄ ÍÁ¿ÈÁÉμ45ÇĽÊÊÍÎÌʾÊÃÉÄÆÔÁŽÇÊƼÀÊÅÇÁ¾ÊÅÉÊÂÆÄËÏÓƼŸÄͼ«ÌÄ ÙÎÊÈÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅÎÁ̼ËÄÄ ®§® ƼÆÊÀÉÊÈÏÄüÇØÎÁÌɼÎľÉ×ÑÈÁÎÊ ÀʾÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛÏƼüÉÉÊÅÒÁÇÄ ËÊËÌÁÂÉÁÈÏËÌÄɼÀÇÁ¼ÎËÁ̾ÊÍÎÁËÁÉÉ×Á ËÊÃÄÒÄÄž¼ÂÉÁÅÔÄÈмÆÎÊÌÊÈÙÐÐÁÆÎľÉÊÅ®§®Ä¼ÍÍÊÒÄÄÌÏÚÕÄÑÍÛÍÉÁÅ ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÑËÊÍÇÁÀÍξÄž¾ÄÀÁʿ̼ÉÄÓÁÉÄÛ̼ÃÈÁÌʾÉÁÆÌÊü ¾×̼ÂÁÉ ÉÊÍÎÄ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÅ ÀÄÍÐÏÉÆÒÄÄ ÇÁ¾Ê¿Ê ÂÁÇÏÀÊÓƼ ÍÉÄÂÁÉÄÛ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛ¾ÌÁÈÛÊÎ̼þÄÎÄÛÍÄÈËÎÊÈʾ¤¨ÀÊɼӼǼ®§®®ÁÈÉÁÈÁÉÁÁÏ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅ Ó¼ÍÎÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ¤¨ À¼ÂÁ ̼ÉÉÁÁ ¾¾ÁÀÁÉÄÁ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÌÁÀÍξÊƼÃ×¾¼ÁÎÍÛ½ÁÃÏÍËÁÔÉ×È ²ÁÇØɼÍÎÊÛÕÁ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛüÆÇÚӼǼÍؾËÊÄÍÆÁËÌÁÀÄÆÎÊÌʾÊÎÍÏÎÍ ξÄÛÌÁËÁÌÐÏÃÄľÊξÁÎɼ¾¾ÁÀÁÉÄÁÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÁ˼̼ÎʾËÌÄÏÍÇʾÄÄ ÄÑËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ¾ÎÁÓÁÉÄÁËÁ̾×ÑÔÁÍÎÄÓ¼Íʾ̼þÄÎÄÛ¤¨ ¨¼ÎÁÌļÇÄÈÁÎÊÀ׫ÌÄÊνÊÌÁ½ÊÇØÉ×Ѥ¨ÌÏÆʾÊÀÍξʾ¼ÇÄÍØÍÇÁÀÏ ÚÕÄÈÄÆÌÄÎÁÌÄÛÈÄ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØÍÄÈËÎÊÈʾ¤¨ÆʾÌÁÈÁÉÄɼӼǼ®§® ÈÁÉÁÁÓ¼Íʾ ËÊÀÖÁÈÍÁ¿ÈÁÉμ45ÉÁÈÁÉÁÁÈȾÑĽÊÇÁÁËÊÍÇÁÀÊ ¾¼ÎÁÇØÉ×ÑÊξÁÀÁÉÄÛѹ¦Ÿ ÊÎÍÏÎÍξÄÁʽÕÁËÌÄÉÛÎ×ÑËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅ ÀÇÛ®§®<>ÊÇØÉ×ÑÍÊÍÎÌʾÊÃÉÄÆÔÁŽÇÊƼÀÊÅÇÁ¾ÊÅÉÊÂÆÄËÏÓƼŸÄͼ ¼μÆÂÁÄÈÁ¾ÔÄÑÀÌÏ¿ÄÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛ¹¦Ÿ üÎÌÏÀÉÛ¾ÔÄÁÆÊÌÌÁÆÎÉÏÚÊÒÁÉÆÏ ÀÄɼÈÄÆÄ45 ¾ÆÇÚÓ¼ÛÍÇÏÓ¼ÄËʾÎÊÌÉʿʤ¨ Íʾ˼À¼¾ÔÁ¿ÊËÊÇÊƼÇÄüÒÄÄ Í̼ÉÁÁËÁÌÁÉÁÍÁÉÉ×È ¾ɼÍÎÊÛÕÁÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÉÁ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄ «ÌÄÊÎÍÏÎÍξÄÄËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅÊÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊÍɼӼÇÊȾ¾ÁÀÁÉÄÛÎÌÊÈ ½ÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÑÍÌÁÀÍξ¾¾ÊÀÄÇľÉÏÎÌľÁÉÉ×ÁE½ÇÊƼÎÊÌ×wËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÙÍÈÊÇÊÇ ‰½ÌÁ¾Ä½ÇÊƗ #BYUFS"( «Ìľ¾ÁÀÁÉÄÄÙÍÈÊÇÊǼÌÏÆʾÊÀÍξʾ¼ÇÄÍØ ʽÕÁËÌÄÉÛÎ×ÈÄËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÛÈÄ<>«ÌÄÊÎÍÏÎÍξÄÄËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅ ¾ËÁ̾×ÁÓ¼Í׿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄɼÓÄɼÇľÉÏÎÌľÁÉÉÏÚÄÉÐÏÃÄÚÉÄÎÌÊ¿ÇÄ ÒÁÌÄɼ ‰ËÁÌÇÄÉ¿¼ÉÄΗ 4DIXBS[ 1IBSNB ©ÁÐ̼ÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÉ×Å ¿Á˼ÌÄÉ ªœª‰­ÄÉÎÁ× ¾¾ÄÀÁ¾ÉÏÎÌľÁÉÉÊÅÄÉÐÏÃÄÄÇĽÊÙÉÊÆͼ˼ÌÄÉ ‰ÆÇÁÆͼɗ 4BOPGJ"WFOUJT ÄÃ̼ÍÓÁμÈ¿Æ¿ËÊÀÆÊÂÉÊ ËÊÍÇÁËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉʿʾÉÏÎ ÌľÁÉÉʿʽÊÇÚͼÈ¿ ËÌÄÈÁÉÛÇÄÎÊÇØÆÊϽÊÇØÉ×Ñ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÎƼÉÁ¾ÊÅ ¼ÆÎľ¼ÎÊÌËǼÃÈÄÉÊ¿Áɼ ÇÛÊÒÁÉÆÄÌÁËÁÌÐÏÃÄÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄÉÁÄɾ¼ÃľÉ×Á¹¦ŸÆÌÄÎÁÌÄīʾ ÎÊÌÉ×Á üËÄÍÄ ÍμÉÀ¼ÌÎÉÊÅ ¹¦Ÿ ËÌʾÊÀÄÇÄ ÓÁÌÁà ÈÄÉ ÊÎ ɼӼǼ ®§®  ÄɼÈÄÆÏ ÍÁ¿ÈÁÉμ 45 ÊÒÁÉľ¼ÇÄ ËÊ ÍÎÁËÁÉÄ Á¿Ê ÍÏÈȼÌÉÊ¿Ê ÍÈÁÕÁÉÄÛ ¾ ÄÉÐÊÌȼÎľÉ×ÑÊξÁÀÁÉÄÛѹ¦Ÿ<>«ÌÄÙÎÊÈÍÉÄÂÁÉÄÁ45ɼĽÊÇÁÁ ¾ Í̼¾ÉÁÉÄÄ Í ÄÍÑÊÀÉ×È ÏÌʾÉÁÈ ̼ÍÒÁÉľ¼ÇÄ ƼÆ ËÌÄÃɼÆ ÏÍËÁÔÉÊÅ ®§® ɼÇÄÓÄÁÌÁËÁÌÐÏÃÄÄ ÍÉÄÂÁÉÄÁ45ÈÁÉÁÁÇĽÊϾÁÇÄÓÁÉÄÁÁ¿ÊÙÇÁ¾¼ ÒÄÄwƼÆËÌÄÃɼÆÉÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ®§®ÀÉÁ¾É×ÅÌÄÍÆÍÈÁÌÎÄÊÒÁÉÄ ¾¼ÇľÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÄþÁÍÎÉ×ÈÄÆÌÄÎÁÌÄÛÈÄ5*.*¾½¼ÇǼÑ<>«ÌÄÙÎÊÈ ËÌÁÀÄÆÎÊ̼ÈÄ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊ¿Ê ËÌÊ¿ÉÊü Û¾ÇÛÇÄÍØ ¾ÊÃ̼ÍÎ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁ œ ÈÁÉÁÁÈÈÌÎÍÎ Ó¼ÍÎÊμÍÁÌÀÁÓÉ×ÑÍÊÆ̼ÕÁÉÄŽÊÇÁÁ¾ÈÄÉ ËÌÄ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅ ÍÁÌÀÁÓÉÊÅ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎÄ ËÊ,JMMJQ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØÍÄÈËÎÊÈʾ¤¨ ËÁÌÁÀÉÛÛÇÊƼÇÄüÒÄÛ¤¨ ¼μÆÂÁ ɼÇÄÓÄÁ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄ ͼѼÌÉÊ¿ÊÀļ½Áμ¨¼ÆÍÄȼÇØÉ×ÅÏÌʾÁÉØ ÌÄÍƼÈÊ¿ÍÊÍμ¾ÇÛÎؽ¼ÇÇʾ ©¼½ÇÚÀÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑÊÍÏÕÁÍξÇÛÇľÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÑÀÉÁÅ«ÌÄÙÎÊÈ ÏÓÄÎ×¾¼ÇÄÍÇÏÓ¼ÄɼÍÎÏËÇÁÉÄÛÍÈÁÌÎľÍÇÁÀÍξÄÁÇÚ½×ÑËÌÄÓÄÉ­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ
ÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ѥ¨ ¾ÆÇÚÓÁÉÉ×ȾÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ÍÊÍμ¾ÄÇ¿ÊÀ«ÌÁʽǼÀ¼ÇÄÈÏÂÓÄÉ×w ¾ÍÁÑ ½ÊÇØÉ×Ñ μ½Ç ¯½ÊÇØÉ×Ѥ¨½×ÇËʾÎÊÌ É×ȦÏÌÄÇÄÊÆÊÇʽÊÇØÉ×Ñ­ÊËÏÎÍξÏÚÕ¼Û¼Ì ÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛÄͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉʾÄÍÇÏÓ¼Á¾¯½ÊÇØÉ×Ñ ÊÎÈÁÓ¼ÇÍÛËÊÀÖÁÈÍÁ¿ÈÁÉμ45ËÁÌÁÀÉÁÅÇÊƼÇÄüÒÄÄ ¦Ê¾ÌÁÈÁÉÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄľÍÇÏÓ¼Á¾ɼ¹¦Ÿ ÏÂÁÄÈÁÇÍÛ‰Éʾ×ŗ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÃϽÁÒ2¯ ½ÊÇØÉ×Ñ ÊÎÈÁӼǼÍØ ÍÁÌÀÁÓɼÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ¾ ̼ÈƼÑ**v***ÆǼÍÍʾÎÛÂÁÍÎÄËÊ,JMMJQ½ÊÇØÉ×Ñ ½×ÇÄ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼É×¾ÍÊÍÎÊÛÉÄÄƼÌÀÄÊ¿ÁÉÉÊ¿Ê ÔÊƼ ¨ÁÀļɼ ÀÉÁ¾ÉÊ¿Ê ÏÌʾÉÛ ÌÄÍƼ ËÊ 5*.* ÍÊÍμ¾ÄǼ½¼ÇǼ žÍÁ½ÊÇØÉ×ÁËÊÇÏÓÄÇÄɼ¿ÌÏÃÊÓÉÏÚÀÊÃϼÍËÄ ÌÄɼÈ¿ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ½ÊÇØÉ×ÑwɼÀÊ¿ÊÍ ËÄμÇØÉÊÈÙμËÁžÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÈÀÊü¼ÍËÄÌÄɼÍÊ Íμ¾ÇÛǼÈ¿ÀÁÉØ ‰ÎÌÊȽÊœ­­— -BOOBDIFS  ½ÊÇØÉ×È ¾¾ÊÀÄǼÍØ ÍÎÌÁËÎÊÆÄɼü ªœª ‰ÁÇÈÁÀËÌÁ˼̼Îח ÁǼÌÏÍØ w ÎƼÉÁ¾ÊÅ

¼ÆÎľ¼ÎÊÌ ËǼÃÈÄÉÊ¿Áɼ ‰¼ÆÎÄÇÄÃÁ— #PFISJOHFS *OHFMIFJN ŸÁÌȼÉÄÛ žÊ¾ÍÁÑÍÇÏÓ¼ÛÑËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ ÎƼÉÁ¾Ê¿Ê ¼ÆÎľ¼ÎÊ̼ ËǼÃÈÄÉÊ¿Áɼ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ ÄɿĽÄÎÊÌ×ÎÌÊȽÄɼ ¿Á˼ÌÄÉÇĽÊÙÉÊÆÍÄ˼ÌÄÉ ½ÊÇØÉ×ÑÉÁÄÈÁÇÄËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅÆ̼ÉÉÁ ÈϾÉÏÎÌľÁÉÉÊÈϾ¾ÁÀÁÉÄÚE½ÇÊƼÎÊÌʾ¤ÃÉÄÑ ¾ ÍÇÏÓ¼ÛÑ ËÌÄÈÁÉÛÇÄ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉÊÁ ¾¾ÁÀÁÉÄÁ E½ÇÊƼÎÊ̼ ¾ÍÇÏÓ¼ÛѾ¾ÁÀÁÉÄÁE½ÇÊƼÎÊ̼ÉÁ ËÌʾÊÀÄÇÊÍØ ËÌÄ ÊÎÍÏÎÍξÄÄ Û¾É×Ñ ËÌÊÎľÊËÊƼ üÉÄů½ÊÇØÉ×ÑÄÈÁÇÄÍØËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÛÆ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×ÈE½ÇÊƼÎÊ̼ÈƼÌÀÄÊ¿ÁÉÉ×ÅÔÊÆ ½ÊÇØÉ×Ñ ÇÁ¾ÊÂÁÇÏÀÊÓÆʾ¼ÛÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ½ÊÇØÉ×Ñ ¼ÎÌÄʾÁÉÎÌÄÆÏÇÛÌɼÛ ½ÇÊƼÀ¼ **v*** ÍÎÁËÁÉÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ½Ì¼ÀÄƼÌÀÄÛ ½ÊÇØÉ×Ñ ¿ÄËÊÎÁÉÃÄÛÍÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÈœ ÈÁÉÁÁÈÈÌÎÍÎ ½ÊÇØÉ×Ñ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕ¼ÛʽÍÎÌÏÆÎľɼÛ½ÊÇÁÃÉØ ÇÁ¿ÆÄÑ ½ÊÇØÉÊÅ ž ÎÁÓÁÉÄÁ ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÑ ÀÉÁżÍËÄÌÄÉÈ¿ÀÁÉØËÌÊÀÊǼÇÄËÌÄÉÄȼÎØ ½ÊÇØÉ×Ñ ÄɿĽÄÎÊÌל«°w½ÊÇØÉ×Ñ E½ÇÊƼÎÊÌ×w½ÊÇØÉ×Ñ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

±¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ½ÊÇØÉ×Ѥ¨ËÌÄËÊÍÎÏËÇÁÉÄÄžÍÁ¿Ê ¨ÏÂÓÄÉ ¢ÁÉÕÄÉ žÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ ¤¨ƼÆËÁ̾ÊÁËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÁ¤­ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎؤ­ ÇÁÎ ¤¨ÍÃϽÒÊÈ2¾¼É¼ÈÉÁÃÁ ­¼Ñ¼ÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ ±ÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁʽÍÎÌÏÆÎľÉ×Áü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÇÁ¿ÆÄÑ œÌÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛ ¦ÏÌÁÉÄÁ¾ɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ  ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎؤ¨ Ó¼Íʾ vӼͼ tÓ¼Íʾ «ÊÀÖÁÈÍÁ¿ÈÁÉμ45ɼ¹¦ŸËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ «ÊÀÖÁÈ45ËÁÌÁÀÉÁÅÇÊƼÇÄüÒÄÄ «ÊÀÖÁÈ45ÉÄÂÉÁÅÇÊƼÇÄüÒÄÄ ©¼ÇÄÓÄÁ‰Éʾ×їÃϽÒʾ2ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ¦Ç¼ÍÍÎÛÂÁÍÎÄÍÁÌÀÁÓÉÊÅÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎÄËÊ,JMMJQ * ** *** *7 ÀÉÁ¾É×ÅÏÌʾÁÉØÌÄÍƼÍÈÁÌÎÄËÊ5*.*Ëʽ¼ÇÇ¼È °Ä½ÌÄÇÇÛÒÄÛÂÁÇÏÀÊÓÆʾ ¹ËÄÃÊÀ×¼ÎÌÄʾÁÉÎÌÄÆÏÇÛÌɼÛ½ÇÊƼÀ¼ÍÎÁËÁÉÄ ¤ÉÎÁ̾¼Ç12ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ Í ³­­ ¾ÈÄÉ ­ÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁœ  ÈÈÌÎÍÎ  Ä¼ÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁœ  ÈÈÌÎÍÎ œÍËÄÌÄÉ œÍËÄÌÄÉɼÀÊ¿ÊÍËÄμÇØÉÊÈÙμËÁ ­ÎÌÁËÎÊÆÄɼü¡ ÈÄÉ ®Æ¼ÉÁ¾ÊżÆÎľ¼ÎÊÌËǼÃÈÄÉÊ¿ÁɼÈ¿ žÉÏÎÌľÁÉɼÛÄÉÐÏÃÄÛÙÍÈÊÇÊǼ ¤É¿Ä½ÄÎÊÌ×ÎÌÊȽÄɼ ¿Á˼ÌÄÉ ÙÉÊÆÍÄ˼ÌÄÉ

žÉÏÎÌľÁÉɼÛÄÉÐÏÃÄÛÉÄÎÌÊ¿ÇÄÒÁÌÄɼ

  

 

r v  

 r ÀÊÇÁÎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v

  r  v   v  v

 v   

 

 

 

 

®¼½ÇÄÒ¼


­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍƼÛʽ̼½ÊÎƼÀ¼ÉÉ×ÑËÌʾÁÀÁɼÍ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ËÌʿ̼ÈÈ× 45"5*45*$" ¾ÁÌÍÄÛ  ¬ÁÃÏÇØμÎ× ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ× ƼÆ .4% ÇĽÊ ÈÁÀļÉ× v ÇÛ ÊÒÁÉÆÄ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎÄ ̼ÃÇÄÓÄÅ ÈÁÂÀÏ ¿ÌÏË˼ÈÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ 6ÆÌÄ ÎÁÌÄÅ ¨¼Éɼ¯ÄÎÉÄ «ÌÄ Í̼¾ÉÁÉÄÄ ÀÄÍÆÌÁÎÉ×Ñ ËÁÌÁÈÁÉÉ×Ñ ËÌÄÈÁÉÛÇÄ À¾ÏÍÎÊÌÊÉÉÄÅ ÆÌÄÎÁÌÄÅ °ÄÔÁ̼ ÇÛ¾×Û¾ÇÁÉÄÛÉÁü¾ÄÍÄÈ×ÑËÌÁÀÄÆÎÊÌʾ ÊÎÍÏÎÍξÄÛ ÆÊÌÊɼÌÉÊÅ ÌÁËÁÌÐÏÃÄÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ ËÌÛÈÊÅ ËÊÔ¼¿Ê¾×Å ¼Ç¿ÊÌÄÎÈ ÇÊ¿ÄÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÌÁ¿ ÌÁÍÍÄÄ ˼ÆÁÎ45"5(3"1)*$4QMVTGPS8JOEPXT  ÊÍÎʾÁÌÉ×ÈÄÍÓÄμÇÄ̼ÃÇÄÓÄÛËÌÄÀ¾ÏÍÎÊÌÊÉÉÁÈ ÏÌʾÉÁÃɼÓÄÈÊÍÎÄQ ¬ÁÃÏÇØμÎ× Ä ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ ª½ÕÁÄþÁÍÎÉÊ ÓÎÊ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ®§®ɼĽÊÇÁÁ¾×ÍÊƼ¾ÎÁÓÁÉÄÁËÁÌ ¾×ÑÓ¼Íʾ̼þÄÎÄÛ¤¨ÄËÌÊ¿ÌÁÍÍľÉÊÍÉļÁÎÍÛ

ÆÈÏÓ¼ÍϨÁÀļɼ¾ÌÁÈÁÉÄÊÎ̼þÄÎÄÛ¤¨ÀÊ ɼӼǼ®§®ÍÊÍμ¾ÄǼÊÆÊÇÊÓ¼Íʾ³ÁÌÁÃÈÄÉÊÎ ɼӼǼ¾¾ÁÀÁÉÄÛÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÑÍÌÁÀÍξ‰Ì¼ÃÌÁ ÔÁÉÄÁ—ÍÏÈȼÌÉÊÅÙÇÁ¾¼ÒÄÄ45ɼĽÊÇÁÁÄÈÁÇÊ ÈÁÍÎʾ  ÍÇÏÓ¼ÛÑž  ÍÇÏÓ¼ÛÑ ÆÌÄÎÁÌÄÄÌÁËÁÌÐÏÃÄÄɼ¹¦ŸÊÎÍÏÎÍξʾ¼ÇÄ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ËÊÍÇÁÀÏÚÕÁ¿ÊÀÉÁ¾ÉÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁ ÉÄÛ;ÄÀÁÎÁÇØÍξʾ¼ÇÄÊÇÏÓÔÁÈËÌÊ¿ÉÊÃÁ½ÊÇØÉ×Ñ ¤¨ÍÊÍÈÁÔÁÉÄÁÈÍÁ¿ÈÁÉμ45ɼĽÊÇÁÁÆ ÅÈÄÉÏÎÁÊÎɼӼǼ®§®­ÌÁÀÄÉÄѽ×ÇÊÍÏ ÕÁÍξÁÉÉÊÈÁÉØÔÁÍÇÏÓ¼Á¾¤¨ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÈ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê 2 ɼ ¹¦Ÿ ËÌÊÎľ Ï ½ÊÇØÉ×ÑÍÊÍÈÁÕÁÉÄÁÈ45ÈÁÉÁÁ Ì  ¤ÈÁǼÍØ ÊÎÓÁÎÇľ¼Û ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ Æ ÍÉÄÂÁÉÄÚ ÀÉÁ¾ÉÊÅ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ  ËÌÊÎľ  Ì 

®¼½ÇÄÒ¼ ªÀÉÊмÆÎÊÌÉ׿ɼÇÄÃËÊƼüÎÁÇÁÅ ¼ÍÍÊÒÄÄÌÏÚÕÄÑÍÛÍÊÎÍÏÎÍξÄÁȹ¦ŸÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ÌÁËÁÌÐÏÃÄÄ ÓÁÌÁÃÈÄÉÊÎɼӼǼ®§® O

­ÉÄÂÁÉÄÁ45 O

t O

¬

žÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ ¨ÏÂÍÆÊÅËÊÇ «Ê¾ÎÊÌÉ׍¨ ­ÎÁÉÊƼÌÀÄÛÀÊ̼þÄÎÄÛɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê¤¨ «ÌÁÀÔÁÍξÏÚÕ¼ÛÌÁ¾¼ÍÆÏÇÛÌÄüÒÄÛ ¦ÏÌÁÉÄÁ œÌÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛ ­¼Ñ¼ÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ ©¼ÍÇÁÀÍξÁÉɼÛËÌÁÀ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉÊÍÎØƤ­ œÎÁÌÊÍÆÇÁÌÊÃËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÄѼÌÎÁÌÄÅ ¨¼ÍͼÎÁǼ Æ¿ ¤ÉÀÁÆͦÁÎÇÁ ÁÀ «ÁÌÁÀÉÄŤ¨ ‰©Ê¾×ŗÃϽÁÒ2ɼ¹¦ŸËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ¬ÁÒÄËÌÊÆɼÛÀÁËÌÁÍÍÄÛ45ɼɼӼÇØÉÊŹ¦Ÿ ³­­ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ œ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ÈÈÌÎÍÎ ¦Ç¼ÍÍÍÁÌÀÁÓÉÊÅÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØËÊ,JMMJQ * * *** *7 ¯ÌʾÁÉØÌÄÍƼËÊ5*.* ½¼ÇÇ× žÌÁÈÛÊÎ̼þÄÎÄÛ¤¨ÀÊ®§® Ó ©¼¿ÌÏÃÊÓɼÛÀÊü¼ÍËÄÌÄɼÀÊ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ­ÎÌÁËÎÊÆÄɼü ®Æ¼ÉÁ¾ÊżÆÎľ¼ÎÊÌËǼÃÈÄÉÊ¿Áɼ ¤É¿Ä½ÄÎÊÌ×ÎÌÊȽÄɼ «ÌÄÈÁÉÁÉÄÁ¾¾E½ÇÊƼÎÊÌʾ «ÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÛƾ¾E½ÇÊƼÎÊ̼È E½ÇÊƼÎÊÌ×ÉÁ¾¾ÊÀÄÇÄ §ÁÅÆÊÒÄÎ×ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ Î×Í ŸÇÚÆÊüÆÌʾÄËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ÈÈÊÇØÇ ¦ÌÁ¼ÎÄÉÆÄɼüËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ¡ Ç ¨žÐ̼ÆÒÄÛÆÌÁ¼ÎÄÉÆÄɼÃ×ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ¡ Ç

 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v

 v

 

 

 

 v

 v

 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v

 v

 

 

 

 v

 v

                 

 

 

 

 

 v

 v

 

 

 

 

 

 

 

  v 

 v 

 v

 

 

  

 v

  v

 

 

 

 

 

   v

  v 

 v

            

 v 

 v 

 

®ÌÊËÊÉÄÉ®ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ É¿ÈÇ ­ÌÁ¼ÆÎľÉ׎ÁÇÊÆËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ È¿Ç 

 v 

 v 

 v

 v

  

   

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

«ÊƼüÎÁÇØ
®¼½ÇÄÒ¼ ©Áü¾ÄÍÄÈ×ÁËÌÁÀÄÆÎÊÌ×ÊÎÍÏÎÍξÄÛ¹¦ŸÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ÌÁËÁÌÐÏÃÄÄÓÁÌÁÃÈÄÉÊÎɼӼǼ®§® O

«ÌÁÀÄÆÎÊÌ

E

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

«Ê¾ÎÊÌÉ׍¨  ªÎƼÃÊÎËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ¾¾E½ÇÊƼÎÊÌʾ F 8BME

ªÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×Å ÌÄÍÆ  ÀʾÁÌÄÎÁÇØÉ×Å ÄÉÎÁ̾¼Ç

Ì

  

  v 

  v 

  

¬ÁÃÏÇØμÎ×ÊÀÉÊмÆÎÊÌÉʿʼɼÇÄüÀÁÈÊ¿ ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ Ä Ǽ½Ê̼ÎÊÌÉ×Ñ ËÊƼ üÎÁÇÁÅ ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄ ÊÎ ÍÎÁËÁÉÄ ‰Ì¼ÃÌÁÔÁÉÄۗ 45ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×¾μ½Ç¦¼Æ¾ÄÀÉÊÄÃÀ¼ÉÉ×Ñ μ½ÇÄÒ× ÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Á ̼ÃÇÄÓÄÛ ÈÁÂÀÏ À¾ÏÈÛ ¿ÌÏË˼ÈĽÊÇØÉ×Ñ ÍÊÎÍÏÎÍξÄÁÈÄɼÇÄÓÄÁÈÉÁÄÉ ¾¼ÃľÉ×ÑÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ÌÁËÁÌÐÏÃÄÄ ½×ÇÄËÊÇÏÓÁÉ× ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÈËÊƼüÎÁÇÛÈwÓ¼ÍÎÊÎÁËʾÎÊÌÉÊ¿Ê ¤¨ ÏÌʾÉÚ ÌÄÍƼ ÍÈÁÌÎÄ ËÊ ÆÌÄÎÁÌÄÛÈ 5*.* Ó¼ÍÎÊÎÁËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×ÑE½ÇÊƼÎÊÌʾ ɼÇÄÓÄÚ ËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅ Æ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉÊÈÏ ¾¾ÁÀÁÉÄÚ E½ÇÊƼÎÊÌʾ «ÌÄ ÙÎÊÈ ÉÁÙÐÐÁÆÎľ É×Å ÎÌÊȽÊÇÄÃÄÍ ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÚ Æ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ ÈÏ ¼ÍÍÊÒÄÄÌʾ¼ÇÍÛ Í ½ÊÇØÔÁÅ Ó¼ÍÎÊÎÊÅ ÍÇÏÓ¼Á¾ ËʾÎÊÌÉÊ¿Ê ¤¨  ËÌÊÎľ  Ì  ½ÊÇØÔÄÈ ÌÄÍÆÊÈ ËÊ ÆÌÄÎÁÌÄÛÈ 5*.* ½¼ÇǼ ËÌÊÎľ ½¼ÇÇʾ Ì  ÈÁÉØÔÁÅ Ó¼ÍÎÊÎÊÅ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×Ñ E½ÇÊƼÎÊÌʾ  ËÌÊÎľ Ì ½ÊÇÁÁÓ¼ÍÎ×ÈÄËÌÊÎľÊ ËÊƼüÉÄÛÈÄƾ¾ÁÀÁÉÄÚE½ÇÊƼÎÊÌʾ ËÌÊÎľ  Ì  ÊÇØÉ×Á Í ÉÁÙÐÐÁÆÎľÉ×È ÎÌÊȽÊÇÄÃÄÍÊÈÄÈÁÇÄÎÁÉÀÁÉÒÄÄƽÊÇØÔÁÅÓ¼ÍÎÊÎÁ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÁ¿Ê ͼѼÌÉÊ¿Ê Àļ½Áμ  ËÌÊÎľ  Ì ÆɼÇÄÓÄÚÏÂÁÍÐÊÌÈÄÌʾ¼¾ÔÁ ¿ÊÍÛ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃϽҼ2ËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ËÌÊÎľ Ì ½ÊÇÁÁ¾×̼ÂÁÉÉÊÅ ÍÁÌÀÁÓÉÊÅÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎÄËÊ,JMMJQ®¼ÆÂÁÊÎÈÁ ӼǼÍØÎÁÉÀÁÉÒÄÛƽÊÇØÔÁÅÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎľÌÁÈÁÉÄ ËÌÊÔÁÀÔÁ¿ÊÊÎ̼þÄÎÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÀʾ¾ÁÀÁÉÄÛ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÑÍÌÁÀÍξ ӼͼËÌÊÎľ Ӽͼ Ì  žÊÃ̼ÍÎ ËÊÇ ËÌÁÀÔÁÍξÏÚÕ¼Û ÍÎÁÉÊƼÌÀÄÛ Ä ÌÁ¾¼ÍÆÏÇÛÌÄüÒÄÛ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÁмÆÎÊÌ×ÌÄÍƼ ɼÇÄÓÄÁÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÊÛ¾ÇÁÉÄżÎÁÌÊÍÆÇÁÌÊü¾ ÀÌÏ¿ÄÑÍÊÍÏÀÄÍÎ×ѽ¼ÍÍÁÅÉ¼Ñ ÇÊƼÇÄüÒÄÛ¤¨ ¾ÁÍ ½ÊÇØÉ×Ñ ËÌÄÈÁÉÛ¾ÔÄÅÍÛÀÇÛÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅÎÁ̼ËÄÄ ËÌÁ˼̼Π ¼ μÆÂÁ ÏÌʾÉÄ ÇÁÅÆÊÒÄÎʾ ¿ÇÚÆÊÃ× ÆÌÁ¼ÎÄÉÆÄɼÃ× ÎÌÊËÊÉÄɼ® ­ÌÁ¼ÆÎľÉʿʽÁÇƼ ËÌÄ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ÉÁ ÊƼÃ×¾¼ÇÄ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ¿Ê

¾ÇÄÛÉÄÛ ɼ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ®§® «¼Ì¼ÈÁÎÌ× Í ÏÌʾÉÁÈ ÃɼÓÄÈÊÍÎÄ Ì  ½×ÇÄ ¾ÆÇÚÓÁÉ× ¾ ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÅ ÌÁ¿ÌÁÍÍÄÊÉÉ×Å ¼É¼ÇÄà ÀÇÛ ËÊÄÍƼ ÉÁü¾ÄÍÄÈ×ÑËÌÁÀÄÆÎÊÌʾÉÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ̼ÉÉÁÅ ÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅÎÁ̼ËÄÄÊÍÎÌʿʤ¨«ÌÄÙÎÊÈ ÇÄÔØÀ¾¼˼̼ÈÁÎ̼wËʾÎÊÌÉ׍¨ÄÊÎƼÃÊÎ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×ÑE½ÇÊƼÎÊÌʾÊƼüÇÄÍØ ÉÁü¾ÄÍÄÈ×ÈÄËÌÁÀÄÆÎÊ̼ÈÄÉÁÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿ÊÎÌÊÈ ½ÊÇÄÃÄͼ μ½Ç £¼ÆÇÚÓÁÉÄÁ ž ɼÔÁÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ̼ÉÉÁÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉÊ¿Ê E½ÇÊƼÎÊ̼ ÙÍÈÊÇÊǼ ϽÊÇØÉ×Ѥ¨ÍÉÄÃÆÄÈÏÌʾÉÁÈÌÄÍƼ¼ÍÍÊÒÄÄ Ìʾ¼ÇÊÍØͽÊÇØÔÁÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÚËÌʾÊÀÄÈÊÅ ®§® Ä ÇÏÓÔÄÈ ÀÉÁ¾É×È ËÌÊ¿ÉÊÃÊÈ ­ÇÁÀÏÁÎ ʽ̼ÎÄÎØ ¾ÉÄȼÉÄÁ ÓÎÊ ÉÁ ËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÛ ¼ ÄÈÁÉÉÊÉÁËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×ÑE½ÇÊƼÎÊÌʾ ƼÆÏƼÃ×¾¼ÇÊÍØ ÏÓ¼ÍÎĽÊÇØÉ×Ñ ÉÁ½×ÇÊ ÊÎÓÁÎÇľ×Ñ ËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÅ Æ ÄÑ ɼÃɼÓÁÉÄÚ ÊƼüÇÊÍØÉÁü¾ÄÍÄÈ×ÈËÌÁÀÄÆÎÊÌÊȽÁÃÏÍËÁÔÉÊ¿Ê ÎÌÊȽÊÇÄÃÄͼ §¤®¡¬œ®¯¬œ ¬ÏÀ¼ ¨ » ³ÎÊ ÉÏÂÉÊ ÃɼÎØ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÈÏ ¾Ì¼ÓÏ ÊÎÌÊȽÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅÎÁ̼ËÄÄËÌÄÄÉмÌÆÎÁÈÄÊƼÌ À¼­ÁÌÀÒÁv ´¼Ç¼Á¾ ­ ž ¬¼ÉÉÁÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ ¾ÉÏÎÌľÁÉÉ×Ñ E½ÇÊƼÎÊÌʾ¾ÇÁÓÁÉÄÄÊÍÎÌ×ÑÆÊÌÊɼÌÉ×ÑÍÄÉÀÌÊ Èʾ­ÁÌÀÒÁv "OUNBO & . FU BM "$$")" HVJEFMJOFT GPS UIF NBOBHFNFOUPGQBUJFOUTXJUI45FMFWBUJPONZPDBSEJBM JOGBSDUJPOFYFDVUJWFTVNNBSZBSFQPSUPGUIF"$$ ")" 5BTL 'PSDF PO 1SBDUJDF (VJEFMJOFT $PNNJUUFF UP 3FWJTF UIF (VJEFMJOFT PO UIF .BOBHFNFOU PG1BUJFOUTXJUI"DVUF.ZPDBSEJBM*OGBSDUJPO "WBJMBCMFBUXXXBDDPSHDMJOJDBMHVJEFMJOFTTUFNJ JOEFYQEG .BSSPX%" FUBM5*.*SJTLTDPSFGPS45FMFWBUJPO NZPDBSEJBM JOGBSDUJPO B DPOWFOJFOU CFETJEF DMJOJDBM TDPSFGPSSJTLBTTFTTNFOUBUQSFTFOUBUJPO"OJOUSBWFOPVT O1" GPS USFBUNFOU PG JOGSBDUJOH NZPDBSEJVN FBSMZ ** USJBMTVCTUVEZ$JSDVMBUJPO


ž§¤»©¤¡œ¨§ª ¤«¤©œ©œ­ª­®ª»©¤¡ ­¡¬ ¡³©ª­ª­¯ ¤­®ª¥­¤­®¡¨·¯ª§¸©·± ­¤­®¡¨©ª¥¦¬œ­©ª¥žª§³œ©¦ª¥­©œ§¤³¤¡¨ œ¬®¡¬¤œ§¸©ª¥Ÿ¤«¡¬®ª©¤¤ ¦ª¬®¯­ªžœ­œ ¦§»´¡ž­¨ ¦§»´¡žœº¨ ­¦¬¤«©¤¦ªžœªž ¦¤¬­œ©ªžœªœ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ­ÒÁÇØÚÄÃÏÓÁÉÄÛ ¾ÇÄÛÉÄÛÎÁ̼ËÄÄ ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ ɼÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÊ ½ÊÇØÉ×ÑÍÄÍÎÁÈÉÊÅ Æ̼ÍÉÊžÊÇÓ¼ÉÆÊÅ ­¦ž ÍɼÇÄÓÄÁÈ ÍÄÉÀÌÊȼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄ œŸ «ÊƼüÉÊÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÁ ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊÁ¾ÇÄÛÉÄÁ ¼Éμ¿ÊÉÄÍμƼÇØÒÄÛ ¼ÈÇÊÀÄËÄɼɼÍÄÍÎÁÈÉÏÚ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÏÚ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÚ ɼ¾ÉÏÎÌÄÍÁÌÀÁÓÉÏÚ ÄËÊÓÁÓÉÏÚ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÏ Ï½ÊÇØÉ×Ñ­¦ž ÄÈÁÚÕÄÑœŸ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ÍÄÍÎÁÈɼÛÆ̼ÍɼÛ ¾ÊÇÓ¼ÉƼ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÛ ¼ÈÇÊÀÄËÄÉ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ­ÄÍÎÁÈɼÛÆ̼ÍɼÛ¾ÊÇÓ¼ÉƼ ­¦ž Û¾ÇÛÁÎÍÛ¼ÏÎÊÄÈÈÏÉ É×Èü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁÈ ¾ÊÍÉʾÁÆÊÎÊÌÊ¿ÊÇÁÂÄÎʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁÈÉÊÂÁÍξ¼¼ÉÎÄÎÁÇ ÆÍʽÍξÁÉÉ×ÈÆÇÁÎƼÈÄÄÑÆÊÈËÊÉÁÉÎ¼È ÓÎÊËÌľÊÀÄÎÆ̼þÄÎÄÚÄÈÈÏÉÊ ÆÊÈËÇÁÆÍÉʿʾÊÍ˼ÇÁÉÄÛÄ ƼÆÍÇÁÀÍξÄÁ ÆËʾÌÁÂÀÁÉÄÚÈÉÊ¿ÄÑÊÌ¿¼ÉʾÄ ÍÄÍÎÁÈ ÇÛ½ÊÇØÉ×Ñ­¦ž;ÊÅÍξÁÉÉÊ̼ÉÉÁÁ̼þÄÎÄÁÍÄÉÀÌÊȼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄ œŸ ¹ÎÊÈÏ ÍËÊÍʽÍξÏÁÎ ÉÁÍÆÊÇØÆÊ мÆÎÊÌʾ ÙÎÊ ¾ÊËÁ̾×Ñ ¾Ê¾ÇÁÓÁÉÄÁ ¾ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ËÌÊÒÁÍÍ ËÊÓÁÆ ÓÎÊ ËÊ À¼ÉÉ×È ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊÓÁÓÉ×ѽÄÊËμÎʾÍÊÍμ¾ÇÛÁÎÀʾʾÎÊÌ×Ñ ÏÍÆÊÌÁÉÉÊÁ̼þÄÎÄÁ¼ÎÁ ÌÊÍÆÇÁÌÊü¬¼ÉÉÁÈÏÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚœŸÏ½ÊÇØÉ×Ñ­¦žμÆÂÁÍËÊÍʽÍξÏÁÎ ÎÁ̼ËÄÛÆÊÌÎÄÆÊÍÎÁÌÊÄÀ¼ÈÄÄÉÁÍÎÁÌÊÄÀÉ×ÈÄËÌÊÎľʾÊÍ˼ÇÄÎÁÇØÉ×ÈÄËÌÁ ˼̼μÈÄ<v> ÇÛÇÁÓÁÉÄÛ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄÔÄÌÊÆÊÄÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛ ¼Éμ¿ÊÉÄÍÎ×ƼÇØÒÄÛ<  v>«ÌÁ˼̼Î×ÙÎÊÅ¿ÌÏËË×ʽǼÀ¼ÚÎÌÛÀÊÈ ¾ÁÍØȼËÊÇÁÃÉ×ÑÙÐÐÁÆÎʾ ¾Ó¼ÍÎÉÊÍÎÄÊÉÄÍËÊÍʽÍξÏÚÎʽ̼ÎÉÊÈÏ̼þÄÎÄÚ ¿ÄËÁÌÎÌÊÐÄÄÇÁ¾Ê¿ÊÂÁÇÏÀÊÓƼ ¼μÆÂÁüÈÁÀÇÛÚÎÄËÌÄÊÍμɼ¾Çľ¼ÚÎËÊ̼ ÂÁÉÄÁËÊÓÁÆËÌÄœŸ< >ªÀɼÆÊËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ¼Éμ¿ÊÉÄÍÎʾƼÇØÒÄÛ ¾ ÎÁ̼ËÄÄ ­¦ž ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÊ ÁÕÁ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ¹ÎÊ ÀÄÆÎÏÁÎ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ½ÊÇÁÁÎÕ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊÄÃÏÓÁÉÄÛÄÊÒÁÉÆÄÀÁÅÍξÄÛÀ¼ÉÉÊÅ¿ÌÏËË×ËÌÁ˼̼ÎʾËÌÄ ÍÄÍÎÁÈÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÑ ¾Ó¼ÍÎÉÊÍÎÄËÌÄ­¦žžɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÛ¾ÇÛÁÎÍÛ ÀÊƼüÉÉ×È ÓÎÊÓÁÎÆÄÅÆÊÉÎÌÊÇØüÏÌʾÉÁȼÌÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛ œ  üÈÁÀÇÛÁÎËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÉÄÁËÊ̼ÂÁÉÄÛËÊÓÁÆ ÓÎÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛÉÁȼÇʾ¼ÂÉ×Ⱦ ÎÁ̼ËÄÄÍÄÍÎÁÈÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ<  > ²ÁÇØÚ ɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÄÇÊÍØ ÄÃÏÓÁÉÄÁ ¾ÇÄÛÉÄÛ ¼Éμ¿ÊÉÄÍμ ƼÇØÒÄÛ ¼ÈÇÊÀÄËÄɼ ɼ ÍÄÍÎÁÈÉÏÚ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÏÚ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÚ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ¾ÉÏÎÌÄÍÁÌÀÁÓÉÊÅÄËÊÓÁÓÉÊÅ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄϽÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈœŸ ¨¼ÎÁÌļÇÄÈÁÎÊÀצÊÈËÇÁÆÍÉÊÁʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÌʾÁÀÁÉÊÀÊÇÁÓÁÉÄÛÄ ËÊÍÇÁÎÁ̼ËÄļÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ ËÌÁ˼̼ΉÉÊ̾¼ÍƗ ÐÄÌȼ‰1GJ[FS— $´œ ¾ ÍÏÎÊÓÉÊÅÀÊÃÁvÈ¿ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØÚ¾ÊÍÁÈØÉÁÀÁÇØϽÊÇØÉ×Ñ­¦žÂÁÉÍ ÆÊ¿ÊËÊǼ ÍÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎÍÊÍμ¾ÄÇ r ¿ÊÀ¼  Ä¼¿ÉÊí¦žÏÍμÉʾÇÁÉ ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÆÌÄÎÁÌÄÛÈÄœÈÁÌÄƼÉÍÆÊÅÌÁ¾È¼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊżÍÍÊÒļÒÄÄ ¯ÍÇʾÄÁÈÀÇÛ¾ÆÇÚÓÁÉÄÛ¾ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÛ¾ÇÛÇÊÍØɼÇÄÓÄÁœŸ*v**ÍÎÁËÁÉÄ  ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ­¦žÍÊÍμ¾ÄǼ r ¿ÊÀ¼¦ÌÄÎÁÌÄÛÈÄÄÍÆÇÚ ÓÁÉÄÛÄÃÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÛ¾ÇÛÇÄÍؾ×ÍÊƼÛÍÎÁËÁÉؼÆÎľÉÊÍÎÄ­¦ž ÎÁ̼ËÄÛ ¾×ÍÊÆÄÈÄÀÊüÈÄ¿ÇÚÆÊÆÊÌÎÄÆÊÍÎÁÌÊÄÀʾ ÎÛÂÁǼÛÍÊËÏÎÍξÏÚÕ¼Û˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÕÄÎʾÄÀÉÊÅÂÁÇÁÃ× ÎϽÁÌÆÏÇÁà ÑÌÊÉÄÓÁÍƼÛ ʽÍÎÌÏÆÎľɼÛ½ÊÇÁÃÉØÇÁ¿ÆÄÑ žÎÁÓÁÉÄÁËÌʾÊÀÄÈÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ˼ÒÄÁÉÎ× ËÊÇÏÓ¼ÇĽ¼ÃÄÍÉÏÚÎÁ̼ËÄÚËÌÁÀÉÄÃÊÇÊÉvÈ¿¾ÍÏÎÆÄ ÒÄÆÇÊÐÊÍмÉ È¿¾ÉÁÀÁÇÚ­ÏÎÊÓÉÊÁÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÁœ ËÌʾÊÀÄÇÊÍØÍËÊÈÊÕØÚÍÄÍÎÁÈ× ‰ž¬-BC— ¬ÊÍÍÄÛ žÊ¾ÌÁÈÛÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛÍʽÇÚÀ¼ÇÄÍØÍÇÁÀÏÚÕÄÁÄÉ ÎÁ̾¼Ç×ÈÄÉwÀÁÉØÄÈÄÉwÉÊÓØ«ÌļɼÇÄÃÁÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ œ  ËÊÇÏÓÁÉÉÊ¿Ê ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ ËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄÍØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁËÊƼüÎÁÇÄÍÌÁÀÉÄÁÃɼÓÁÉÄÛÏÌʾÉÁÅÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÀļÍÎÊ ÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ üÀÁÉØÄÉÊÓØ­œ ÀwÍÌÁÀÉÁÁÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁœ üÀÁÉØ ­œ ÉwÍÌÁÀÉÁÁÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁœ üÉÊÓØ  œ ÀwÍÌÁÀÉÁÁÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁ œ üÀÁÉØ  œ ÉwÍÌÁÀÉÁÁÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÁœ üÉÊÓØžœ¬­œ Àw¾¼ Ìļ½ÁÇØÉÊÍÎØÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ üÀÁÉØ žœ¬ œ Àw¾¼Ìļ½ÁÇØÉÊÍÎØÀļ ÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ üÀÁÉØ žœ¬­œ Éw¾¼Ìļ½ÁÇØÉÊÍÎØÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ü ÉÊÓØ žœ¬ œ Éw¾¼Ìļ½ÁÇØÉÊÍÎØÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ üÉÊÓج¼ÍÍÓÄÎ× ¾¼ÇÄÍØÄÉÀÁÆÍ×¾ÌÁÈÁÉÄ¿ÄËÁÌÎÊÉÄĤž­œ ÀwËÌÊÒÁÉÎÄÃÈÁÌÁÉÄÅ­œ  ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÑÈÈÌÎÍξËÁÌÄÊÀ½ÊÀÌÍξʾ¼ÉÄÛ¤ž­œ É wËÌÊÒÁÉÎ
ÄÃÈÁÌÁÉÄÅ ­œ ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÑ ÈÈ ÌÎ ÍÎ ¾ ËÁÌÄÊÀ Íɼ ¤ž  œ Àw ËÌÊÒÁÉÎ ÄÃÈÁÌÁÉÄÅ  œ  ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÑÈÈÌÎÍξËÁÌÄÊÀ½ÊÀÌ Íξʾ¼ÉÄÛ¤ž œ ÉwËÌÊÒÁÉÎÄÃÈÁÌÁÉÄÅ œ  ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÑÈÈÌÎÍξËÁÌÄÊÀÍɼ­ÎÁËÁÉØ ÉÊÓÉÊ¿ÊÍÉÄÂÁÉÄÛÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê ­©­­œ   ÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ­©­ œ  ÊËÌÁÀÁÇÛÇÄ ËÊÐÊÌÈÏǼÈ ­©­­œ  ­œ Àv­œ É ­œ Àl ­©­ œ   œ Àv œ É  œ Àl

®¼ÆÂÁÊÒÁÉľ¼ÇÄÍØËÊƼüÎÁÇÄž¯«­œ w¾Á ÇÄÓÄɼÏÎÌÁÉÉÁ¿ÊËÊÀÖÁȼÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ž¯«  œ w¾ÁÇÄÓÄɼÏÎÌÁÉÉÁ¿ÊËÊÀÖÁȼÀļÍÎÊÇÄÓÁÍ ÆÊ¿Êœ  ­¯«­œ wÍÆÊÌÊÍÎØÏÎÌÁÉÉÁ¿ÊËÊÀÖÁȼ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ­¯« œ wÍÆÊÌÊÍÎØÏÎÌÁÉÉÁ ¿ÊËÊÀÖÁȼÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ¹ÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÄ ÓÁÍÆÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ¾×ËÊÇÉÛÇÊÍØËÊÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÅ ÈÁÎÊÀÄÆÁɼÙÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÁ‰1IJMJQT)%*— ­´œ ªËÌÁÀÁÇÛÇÄÍØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ËÊƼüÎÁÇÄ ÆÊÉÁÓÉÊÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÅ ¦ ¬ Ä ÆÊÉÁÓÉÊÍÄÍÎÊ

«ÊƼüÎÁÇÄÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛœ ϽÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈœŸ ÄÍÑÊÀÉÊÄËÊÍÇÁÇÁÓÁÉÄÛ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ

®¼½ÇÄÒ¼

­¦ž œŸ O 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

«ÊƼüÎÁÇØ­œ À ÈÈÌÎÍÎ  œ À ÈÈÌÎÍÎ ­œ É ÈÈÌÎÍÎ  œ É ÈÈÌÎÍÎ ¤ž­œ À ¤ž œ À ¤ž­œ É ¤ž œ É žœ¬­œ À ÈÈÌÎÍÎ žœ¬ œ À ÈÈÌÎÍÎ žœ¬­œ É ÈÈÌÎÍÎ žœ¬ œ É ÈÈÌÎÍÎ ­©­­œ  ­©­ œ  ž¯«­œ  ÈÈÌÎÍÎ ž¯« œ  ÈÈÌÎÍÎ ­¯«­œ  ÈÈÌÎÍÎÓ¼Í ­¯« œ  ÈÈÌÎÍÎÓ¼Í

ÄÍÑÊÀÉÊ

ËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

                                    

                                    

 Ì  Ì  Ì 

ÄɼÈÄƼËÊƼüÎÁÇÁÅÙÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÄÄϽÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈœŸ ¾ÌÁÃÏÇØμÎÁÎÁ̼ËÄļÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ «ÊƼüÎÁÇØ ¦­¬ ÍÈ ¦ ¬ ÍÈ ¦­ª ÈÇ ¦ ª ÈÇ ¯ª ÈÇ ¨ª ÇÈÄÉ ¯¤ ÈÄÉÈ ­¤ ÇÈÄÉÈ °ž ®¨¢« ÍÈ ®£­§¢ ÍÈ ¨¨§¢ ¿ ¤©¨¨ ¿È )=%  Ì  Ì 

­¦ž œŸ O  ÄÍÑÊÀÉÊ

ËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

 r  r  r  r  r        r  r  r  r  r   

 r  r  r  r  r        r  r  r  r  r   

®¼½ÇÄÒ¼


®¼½ÇÄÒ¼ «ÊƼüÎÁÇÄÏÇØÎ̼þÏÆʾÊÅÀÊËËÇÁÌʿ̼ÐÄÄÍÊÍÏÀʾËÊÓÁÆϽÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈœŸ ¾ÌÁÃÏÇØμÎÁÇÁÓÁÉÄÛ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ ­¦ž œŸ O  «ÊƼüÎÁÇØ ÄÍÑÊÀÉÊ

ËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

7TÍÁ¿ÈÁÉμÌÉ×Á DÈÍ

  

  

7TÈÁÂÀÊÇÁ¾×Á ÍÈÍ 7TÀϿʾ×Á ÍÈÍ 7EÍÁ¿ÈÁÉμÌÉ×Á ÍÈÍ 7EÈÁÂÀÊÇÁ¾×Á ÍÈÍ 7EÀϿʾ×Á ÍÈÍ 3* ÍÁ¿ÈÁÉμÌÉ×Á 3* ÈÁÂÀÊÇÁ¾×Á 3* ÀϿʾ×Á

                

                

ÇÄÓÁÍÆÄÅ ¦­¬ ̼ÃÈÁÌ× ÆÊÉÁÓÉÊÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÅ ¦­ª ÄÆÊÉÁÓÉÊÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÅ ¦ ª ʽÖÁÈ× ÇÁ¾Ê¿Ê ÂÁÇÏÀÊÓƼ §¢ ÏÀ¼ÌÉ×Å ʽÖÁÈ ¯ª Ð̼ÆÒÄÛ¾×½ÌÊͼ °ž ÇÁ¾Ê¿ÊÂÁÇÏÀÊÓƼ ÎÊÇÕÄɼ ÈÁÂÂÁÇÏÀÊÓÆʾÊÅËÁÌÁ¿ÊÌÊÀÆÄ ®¨¢« ÎÊÇÕÄɼ üÀÉÁÅÍÎÁÉÆħ¢ ®£­§¢ ¨¼ÍÍÏÈÄÊƼÌÀ¼§¢ ¨¨§¢ ̼ÍÍÓÄÎ×¾¼ÇÄËÊÐÊÌÈÏÇÁ3%FWFSFVY ªÒÁÉľ¼ÇÄ μÆÂÁ ÄÉÀÁÆÍ ¨¨§¢ ¤©¨¨ Ä ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÏÚ ÎÊÇÕÄÉÏ ÍÎÁÉÊÆ §¢ )% ̼ÍÍÓÄμÉÉÏÚËÊÐÊÌÈÏÇÁ ®¨¢« ®£­§¢ ¦ ¬ ¯ÇØÎ̼þÏÆʾ¼Û ÀÊËËÇÁÌʿ̼ÐÄÛ ÍÊÍÏÀʾ ËÊ ÓÁÆËÌʾÊÀÄǼÍØɼ¼Ë˼̼ÎÁ‰1IJMJQT)%*— ­´œ ªËÌÁÀÁÇÛÇÄËÊƼüÎÁÇÄÇÄÉÁÅÉÊÅÍÆÊÌÊÍÎÄ ÆÌʾÊÎÊƼȼÆÍÄȼÇØɼÛÍÆÊÌÊÍÎؾÍÄÍÎÊÇÏ 7T ÈÄÉÄȼÇØɼÛÍÆÊÌÊÍÎؾÀļÍÎÊÇÏ 7E ˼̼ÈÁÎÌ ÍÊËÌÊÎľÇÁÉÄÛ ÍÊÍÏÀʾ w ÄÉÀÁÆÍ ÌÁÃÄÍÎľÉÊÍÎÄ 3* ¤ÃÈÁÌÁÉÄÛËÌʾÊÀÄÇľÍÁ¿ÈÁÉμÌÉ×Ñ ÈÁÂÀÊ ÇÁ¾×ÑÄÀϿʾ×ѼÌÎÁÌÄÛÑËÊÓÁƦÊÇÄÓÁÍξÁÉÉ×Å ¼É¼ÇÄÃÍËÁÆÎÌʾÊÍÏÕÁÍξÇÛÇÄËÏÎÁÈÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ ÄÉÀÁÆÍʾ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÑ ÆÌľ×Á ËÏÎÁÈ ÊÆÊÉ ÎÏÌľ¼ÉÄÛȼÆÍÄȼÇØÉ×ÑÀÊËËÇÁÌʾÍÆÄÑÓ¼ÍÎÊξ ÍËÁÆÎÌÁ ­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅ ¼É¼ÇÄà ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ À¼ÉÉ×Ñ ËÌʾÊÀÄÇÍÛ ɼ ËÁÌÍÊɼÇØÉÊÈ ÆÊÈËØÚÎÁÌÁ Í ÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÊÅËÌʿ̼ÈÈ׉4144—  ÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎØ ÀÄɼÈÄÆÄ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÄ Í ËÊÈÊÕØÚ ˼ÌÉÊ¿Ê ÆÌÄÎÁÌÄÛ U ­ÎØÚÀÁÉμ £¼ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎØ ̼ÃÇÄÓÄÅ ÄÃÏÓ¼ÁÈ×Ñ ˼̼ÈÁÎÌʾ ËÌÄÉÄȼÇÄÌ ¬ÁÃÏÇØμÎ×  ÄɼÈÄƼ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÍÏÎÊÓÉÊ¿Ê ÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛœ Ï½ÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈ ÍÄÉÀÌÊȼ œŸ ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ ÇÁÓÁÉÄÛ ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ ¾ μ½Ç ¯ À¼ÉÉ×Ñ ˼ÒÄÁÉÎʾ ɼ ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁÍÌÁÀÉÄÑÃɼÓÁÉÄÅ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ¾ÀÉÁ¾ÉÊÁÄ ÉÊÓÉÊÁ¾ÌÁÈÛžÌÁÃÏÇØμÎÁËÌʾÁÀÁÉÉÊÅÎÁ̼ËÄÄ ÊÎÈÁÓÁÉÊμÆÂÁÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÏÈÁÉØÔÁÉÄÁÄÉÀÁÆÍʾ ¾ÌÁÈÁÉÄÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ƼÆ

¾ÀÉÁ¾ÉÊÁ μÆÄÉÊÓÉÊÁ¾ÌÁÈÛ ÎÁÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁɼ¿ÌÏÃÆÄÀ¼¾ÇÁÉÄÁÈž¼Ìļ½ÁÇØÉÊÍÎØÍÄÍ ÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ÉÁÄÃÈÁÉÄǼÍتÎÈÁÓÁÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁϾÁÇÄÓÁÉÄÁ ÍÎÁËÁÉÄÉÊÓÉÊ¿ÊÍÉÄÂÁÉÄÛÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ Ä ÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆϾÁÇÄÓÁÉÄÚÍÎÁËÁÉÄÉÊÓÉÊ¿ÊÍÉÄÂÁÉÄÛ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê œ  žÁÇÄÓÄɼ ÏÎÌÁÉÉÁ¿Ê ËÊÀÖÁȼ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ÉÁ ÄÃÈÁÉÄǼÍØ ž ɼÔÁÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ɼ½ÇÚÀ¼ ÇÊÍØÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÏÈÁÉØÔÁÉÄÁÍÆÊÌÊÍÎÄÏÎÌÁÉÉÁ¿Ê ËÊÀÖÁȼÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ¼μÆÂÁÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÚÍÆÊÌÊÍÎÄÏÎÌÁÉÉÁ¿ÊËÊÀÖÁȼÍÄÍÎÊÇÄ ÓÁÍÆÊ¿Êœ  «ÊÀ¾ÇÄÛÉÄÁÈÎÁ̼ËÄļÈÇÊÀÄËÄÉÊÈϽÊÇØÉ×Ñ ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈœŸÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼Ç¼ÍØËÊÇÊÂÄÎÁÇØ ɼÛ ÀÄɼÈÄƼ ÊÍÉʾÉ×Ñ ÙÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑ ËÊƼüÎÁÇÁÅ μ½Ç ×ÇÊÊÎÈÁÓÁÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÁÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê̼ÃÈÁ̼ÄʽÖÁȼ§¢ ¾ÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛËÊƼüÎÁÇÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê̼ÃÈÁ̼ ÄʽÖÁȼ§¢ÄÈÁÇÄÇÄÔØÎÁÉÀÁÉÒÄÚÆÍÉÄÂÁÉÄÚ ©¼½ÇÚÀ¼ÇÊÍØ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ ÎÊÇÕÄÉ× üÀÉÁÅÍÎÁÉÆħ¢ ÈÁÂÂÁÇÏÀÊÓÆʾÊÅËÁÌÁ¿ÊÌÊÀÆÄ ÄÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊÅÎÊÇÕÄÉ×ÍÎÁÉÊƧ¢®¼ÆÂÁ½×ÇÊ ÊÎÈÁÓÁÉÊÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ¨¨§¢ÄÁÁÄÉÀÁÆͼ¦ÌÊÈÁ ÎÊ¿Ê ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÊÎÈÁÎÄÎØÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁϾÁÇÄÓÁÉÄÁ °ž§¢ «ÊƼüÎÁÇÄÏÇØÎ̼þÏÆʾÊÅÀÊËËÇÁÌʿ̼ÐÄÄÍÊ ÍÏÀʾËÊÓÁÆÀÊÇÁÓÁÉÄÛÄɼÐÊÉÁÎÁ̼ËÄļÈÇÊÀÄ ËÄÉÊÈËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×¾μ½ÇžÌÁÃÏÇØμÎÁÇÁÓÁÉÄÛ ÊÎÈÁÓ¼ÇÊÍØ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ËÊÓÁÓÉÊ¿Ê ÆÌʾÊÎÊƼ ÓÎÊ ¾×̼¼ÇÊÍؾÀÊÍÎʾÁÌÉÊÈϾÁÇÄÓÁÉÄÄÇÄÉÁÅÉ×Ñ ÍÆÊÌÊÍÎÁžÈÁÂÀÊÇÁ¾×ÑÄÀϿʾ×ÑËÊÓÁÓÉ×Ñ¼Ì ÎÁÌÄÛÑ ¼μÆÂÁ¾ÍÉÄÂÁÉÄÄÄÉÀÁÆͼÌÁÃÄÍÎľÉÊÍ ÎÄw˼̼ÈÁÎ̼ÍÊËÌÊÎľÇÁÉÄÛÍÊÍÏÀʾ £¼ÆÇÚÓÁÉÄÁ §ÁÓÁÉÄÁ ¼Éμ¿ÊÉÄÍÎÊÈ ƼÇØÒÄÛ ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ­¦ž Í ɼÇÄÓÄÁÈ œŸ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ ÏÈÁÉØÔ¼ÁÎ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØ ÍÄÍÎÁÈÉÊÅ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ÏÇÏÓÔ¼ÁÎÍÏÎÊÓÉ×ÅËÌÊ ÐÄÇØœ ¯½ÊÇØÉ×Ñ­¦žÍɼÇÄÓÄÁÈÍÄÉÀÌÊȼœŸ ÎÁ̼ËÄÛ¼ÈÇÊÀÄËÄÉÊÈÏÇÏÓÔ¼ÁÎËÌÊÒÁÍÍ×ÌÁÈÊÀÁ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

 Ì  Ì  Ì 
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

ÇÄÌʾ¼ÉÄÛ§¢ ÍËÊÍʽÍξÏÁÎÌÁ¿ÌÁÍÍÏ¿ÄËÁÌÎÌÊÐÄÄ ÄϾÁÇÄÓÁÉÄÚɼÍÊÍÉÊÅÐÏÉÆÒÄħ¢œÈÇÊÀÄËÄÉ ÊƼÃ×¾¼ÁÎ ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊÁ ¾ÇÄÛÉÄÁ ɼ ËÊÓÁÓÉÏÚ ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÏ ÓÎÊËÌÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈÍÆÊÌÊ ÍÎÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅÆÌʾÊÎÊƼ¾ËÊÓÁÓÉ×ѼÌÎÁÌÄÛÑ ¼μÆÂÁÍÉÄÂÁÉÄÁÈÍÊÍÏÀÄÍÎÊ¿ÊÍÊËÌÊÎľÇÁÉÄÛ§¤®¡¬œ®¯¬œ œÇȼÃʾžœ«ÌÁ˼̼Î×ÉÄÐÁÀÄËÄɼËÌÊÇÊÉ¿ÄÌÊ ¾¼ÉÉÊ¿Ê ÀÁÅÍξÄÛ ¾ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅ ƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÄ ¬ÏÍÍÆÄÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÂÏÌÉ® •v ­v £ÚÃÁÉÆʾ¨ž°ÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊÁÍÊÍÎÊÛÉÄÁÆǼ˼É ÉʿʼË˼̼μÍÁÌÀҼϽÊÇØÉ×ÑÍÄÍÎÁÈÉÊÅÆ̼ÍÉÊÅ ¾ÊÇÓ¼ÉÆÊÅ£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ•$v ¦ÁÌÄÈʾ¼ ­­ ¦ÊÎÁÇØÉÄÆʾ¼ Ÿ« œÇÁƽÁÌÊ ¾¼£­«Ê̼ÂÁÉÄÁÍÁÌÀÒ¼ËÌÄÍÄÍÎÁÈÉÊÅÆ̼ÍÉÊÅ ¾ÊÇÓ¼ÉÆÁËÊÀ¼ÉÉ×ÈÙÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÄÄ©¼ÏÓÉÊ Ë̼ÆÎÄÓÁÍƼÛÌÁ¾È¼ÎÊÇÊ¿ÄÛ•­v ¦ÊÃÇʾ¼ §¦ Ä Íʼ¾Î °ÏÉÆÒÄÊɼÇØɼÛ ÊÒÁÉƼ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÍÁÌÀÒ¼ ËÊ À¼ÉÉ×È ÙÑÊƼÌÀÄʿ̼ÐÄÄ Ä ÍÊÍÎÊÛÉÄÛÇÄËÄÀÉÊ¿ÊʽÈÁɼϽÊÇØÉ×ÑÍÄÍÎÁÈÉÊÅ ÍÆÇÁÌÊÀÁÌÈÄÁÅÄÍÄÍÎÁÈÉÊÅÆ̼ÍÉÊžÊÇÓ¼ÉÆÊÅ ®Á̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄżÌÑľ•­v ¨¼ÆÍÄÈʾ¨§ ­Î¼ÌÊÀϽÒÁ¾œ¦ ­¾ÁÎÇ×ŧ¤ œÈÇÊÀÄËÄɾÇÁÓÁÉÄļÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ¬ÏÍÍÆÄÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÂÏÌɼÇ®• ­v ¨¼ÌÎ×Éʾœ¤ÄÍʼ¾ÎœÉμ¿ÊÉÄÍÎ×ÄÊÉʾƼÇØÒÄÛ ¾ ÇÁÓÁÉÄÄ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ÌÁÃÏÇØμÎ× ÈÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌʾ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÁ ÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÄÁ¾ÁÍÎÄ•­v ¨¼ÌÎ×Éʾ­œ©¼ÌÏÔÁÉÄÛÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊÌÄÎȼ¼ÌÎÁ ÌļÇØÉÊ¿Ê À¼¾ÇÁÉÄÛ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÈ ¿ÇÊ ÈÁÌÏÇÊÉÁÐÌÄÎÊÈ®Á̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄżÌÑľ •­v ªÍÎÌÊÏÈʾ¼ª ÄÍʼ¾ÎžÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄÆÊȽÄÉÄÌÊ ¾¼ÉÉÊÅÎÁ̼ËÄÄÄɿĽÄÎÊ̼ÈÄœ«°ÄÀÄ¿ÄÀÌÊËÄÌÄ

ÀÄÉʾ×ÈļÉμ¿ÊÉÄÍμÈÄƼÇØÒÄÛ¦¼ÓÁÍξÁÉɼÛ ÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛË̼ÆÎÄƼ•­v ¬¼Æʾ­­©¼ÌÏÔÁÉÄÁËÊÓÁÓÉÊÅ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄƼÆ ÊÍÉʾÉÊÅмÆÎÊÌËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÉÄÛ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÓÁÍÆÊÅ ½ÊÇÁÃÉĦÇÄÉÄÓÁÍƼÛǼ½Ê̼ÎÊÌɼÛÀļ¿ÉÊÍÎÄƼ •­v ­¼¾ÁÉÆʾ¨« ¤¾¼Éʾ­© ­ÊÇÊÈÊÉʾ¼§œ ­¼¾ÁÉÆʾ¼œ¨‰¯ÎÌÊɼÓÄɼÁÎÍÛÍ̼Í;Áμe—Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÛ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛ¬ÏÍÍÆÄÅÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÄÅÂÏÌÉ®•­v ®¼ÌÁÁ¾¼ ¤ ¡ ¦ÏÎ×ÌÄɼ ¤ ¨ ´¾ÁÒʾ ¨ º Ä ÀÌ «ÏÎÄ ÎÊÌÈÊÂÁÉÄÛ ËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÑÌÊÉÄ ÓÁÍÆÊÅËÊÓÁÓÉÊÅÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎĦÇÄÉÄÓÁÍƼÛ мÌȼÆÊÇÊ¿ÄÛÄÎÁ̼ËÄÛ•­v ³¼Ãʾ¼¤¡¬ÊÇؼÉμ¿ÊÉÄÍÎʾƼÇØÒÄÛ¾ÇÁÓÁÉÄÄ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄ®Á̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄÅ¼Ì Ñľ•­v ´¼ÇØÉʾ¼ ­œ  ¼Ç¼Éʾ¼ ºœ  ¦ÊÉÍμÉÎÄ Éʾžž ®ÄÈÊÐÁÁ¾¼®© ¤¾¼Éʾž¨ ¦¼ËÏÍ ÎÄɼ œž ÁÁ¾ œ   œÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ Ê;ÁÀÊÈÇÁÉÉÊÍÎØ ËÌÄÁÈ ¼ÉÎÄ¿ÄËÁÌÎÁÉÃľÉ×Ñ ËÌÁ˼̼Îʾ Ä ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÇÁÓÁÉÄÛÍÌÁÀÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÂÏÌɼÇ• ­v "CFSOFUIZ%#1IBSNBDPLJOFUJDTBOEQIBSNBDPEZOB NJDT PG BNMPEJQJOF $BSEJPMPHZ 7PM 1v -POEPO(. #MBDIFS+ 1BOOJFS# FUBM"SUFSJBM XBWFSFGMFDUJPOTBOETVSWJWBMJOFOETUBHFSFOBMGBJM VSF)ZQFSUFOTJPO7PM1v :BNB[BLJ 5 ,PNVSP * ;PV : FU BM &GGJDJFOU JOIJCJUJPOPGUIFEFWFMPQNFOUPGDBSEJBDSFNPEFMJOH CZ B MPOHBDUJOH DBMDJVN BOUBHPOJTU BNMPEJQJOF )ZQFSUFOTJPO7PM1v :PUPWB7 ,BUPWB5 %FMJCBMUPW* FUBM5XPZFBS FDIPDBSEJPHSBQIJD GPMMPXVQ PG UIF MFGU WFOUSJDVMBS GVODUJPOFOENPSQIPMPHJDDIBOHFTJOIFNPEJBMZTJTQB UJFOUT&VS+&DIPDBSEJPHS•1


­¬œž©¤®¡§¸©œ»¹°°¡¦®¤ž©ª­®¸ žœ§¸«¬ªœ®œ©œ®¬¤» ¡«œ¦¤©±¬ª©ª ¤²¤©©œ¬¤£¤©œ«¬¤«¬ª°¤§œ¦®¤³¡­¦ª¨ §¡³¡©¤¤¨¤Ÿ¬¡©¤¯ ¡®¡¥ ¬œ±¨œ©¤©œªœ §¡ž¤®¤©œ¡ž

œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ËÊÀÑÊÀʾ ÇÁÓÁÉÄÛ ½ÊÇØÉ×Ñ ÈÄ¿ÌÁÉØÚ ʽÏÍÇʾÇÁɼÁÁÔÄÌÊÆÊÅ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØÚ³¼ÍÎÊμ¾ÍÎÌÁÓ¼ÁÈÊÍÎÄÈÄ¿ÌÁÉÄ ¾ÀÁÎÍÆÊÅËÊËÏÇÛÒÄÄÆÊÇÁ½ÇÁÎÍÛÊÎvÀÊv< >©ÁÍÈÊÎÌÛɼÃɼ ÓÄÎÁÇØÉ׿ÌÍÁɼÇËÌÁ˼̼Îʾ ÄÍËÊÇØÃÏÁÈ×ÑÀÇÛÇÁÓÁÉÄÛÈÄ¿ÌÁÉÄ ¾×ÍÊÆÊÙÐ ÐÁÆÎľɼÛËÌÊÐÄǼÆÎÄƼÁÁËÌÄÍÎÏËʾɼÍÁ¿ÊÀÉÛÔÉÄÅÀÁÉØüÎÌÏÀÉÄÎÁÇØɼ ¹ÎÊʽÏÍÇʾÇÁÉÊÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÅÄÃÏÓÁÉÉÊÍÎØÚ˼ÎÊ¿ÁÉÁüÈÄ¿ÌÁÉÄ ÍËÁÒÄÐÄ ÓÁÍÆÄÑÈÁѼÉÄÃÈʾÀÁÅÍξÄÛÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ¼μÆÂÁÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊÅ ÓϾÍξÄÎÁÇØÉÊÍÎØÚ½ÊÇØÉÊ¿ÊÆËÌÁ˼̼μȦÌÊÈÁÎÊ¿Ê ÈÉÊ¿ÄÁÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Á ÍÌÁÀÍξ¼ ËÌÄÈÁÉÛÁÈ×ÁƼÆÀÇÛÆÏËÄÌʾ¼ÉÄÛÊÍÎÌ×ÑÈÄ¿ÌÁÉÊÃÉ×ÑËÌÄÍÎÏËʾ μÆÄÍÒÁÇØÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ËÊ̼ÃÉ×ÈËÌÄÓÄɼÈÉÁËÌÄÈÁÉÛÚÎÍÛ¾ÀÁÎÍÆÊÅ Ë̼ÆÎÄÆÁ ¤ÍÆÇÚÓÁÉÄÁÈ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ¼ÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉÎ× ÔÄÌÊÆÊ ɼÃɼӼÁÈ×Á ËÌÄÇÁÓÁÉÄÄÙËÄÇÁËÍÄÄÏÀÁÎÁÅ ž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÀÇÛ ÇÁÓÁÉÄÛ ÈÄ¿ÌÁÉÄ ÄÍËÊÇØÃÏÚÎ ¼ÉÎÄÆʾÏÇØͼÉÎ× ËÊÍÇÁÀÉÁ¿ÊËÊÆÊÇÁÉÄÛ¾¼ÇØËÌʼÎɼÎÌÄÛ ÎÊËÄÌÊȼÎÄ¿¼½¼ËÁÉÎÄɨÁѼÉÄÃÈ ¼É¼ÇØ¿ÁÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÀÁÅÍξÄÛ¼ÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉÎʾÀÊÆÊÉÒ¼ÉÁÛÍÁɪ½ÍÏÂÀ¼ÁÎÍÛ ÉÁÍÆÊÇØÆÊÈÁѼÉÄÃÈʾÀÁÅÍξÄÛÀÇÛƼÂÀÊ¿ÊÄÃÙÎÄÑËÌÁ˼̼Îʾ«ÌÁÀËÊǼ¿¼ ÁÎÍÛ ÓÎÊÄÑÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊÁÀÁÅÍξÄÁÊÍÉʾ¼ÉÊɼ½ÄÊÑÄÈÄÓÁÍÆÊÅÈÊÀÏÇÛÒÄÄ ÐÁÉÊÈÁÉʾ¼ÏÌ×ÄËÌÛÈÊȾÊÃÀÁÅÍξÄÄɼÉÊÒÄÒÁËÎľÉ×ÁÍÄÍÎÁÈ×<>žÍÁ ÎÌÄÍʾÌÁÈÁÉÉ×ѼÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉμ ËÌÄÈÁÉÛÁÈ×ÑËÌÄÈÄ¿ÌÁÉÄÓÁÌÁÃ̼ÃÉ×Á þÁÉØÛÏÍÄÇľ¼ÚΟœ¨¦ÙÌ¿ÄÓÁÍÆÊÁÎÊÌÈÊÂÁÉÄÁ ÏÈÁÉØÔ¼ÚμÆÎľÉÊÍÎØɼ ÎÌÄÁ¾×ÑÄÊÉÉ×ÑƼɼÇʾ Íμ½ÄÇÄüÒÄÛÉÁÅÌÊɼÇØÉ×ÑÈÁÈ½Ì¼É ÈÊÀÏÇÄÌÏÚÎ ¼ÆÎľÉÊÍÎØƼÇØÒÄÁ¾×ÑƼɼÇʾ©ÁÍÈÊÎÌÛɼÎÊ ÓÎÊÍÌÁÀļÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉÎʾ ËÌÄÈÄ¿ÌÁÉÄÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊ ɼĽÊÇÁÁÓ¼ÍÎÊÄÍËÊÇØÃÏÚξ¼ÇØËÌʼÎ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛÄÑÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÏÀÁÎÁÅÁÀÄÉÄÓÉ×< >­Ì¼¾ÉÄÎÁÇØÉ×ÑÄÍË×μÉÄÅ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄѼÉÎÄÈÄ¿ÌÁÉÊÃÉ×ÑËÌÁ˼̼Îʾ ¾ÀÁÎÍÆÊÅË̼ÆÎÄÆÁÉÁËÌʾÊÀÄÇÊÍØ<> ²ÁÇØÚɼÍÎÊÛÕÁ¿ÊÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÛ¾ÄÇÊÍØÍ̼¾ÉÄÎÁÇØÉÊÁÄÃÏ ÓÁÉÄÁ¼ÉÎÄÈÄ¿ÌÁÉÊÃÉÊżÆÎľÉÊÍÎÄËÌÁ˼̼μ¾¼ÇØËÌÊÁ¾ÊÅÆÄÍÇÊÎ×wÀÁ˼ÆÄɼ ÑÌÊÉÊĽÇÊƼÎÊ̼ƼÇØÒÄÁ¾×ÑƼɼÇʾwÒÄÉɼÌÄÃÄɼ ¨¼ÎÁÌļÇ×ÄÈÁÎÊÀמÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ½×ÇľÆÇÚÓÁÉ×ÀÁÎÁÅ ÍÎ̼À¼ÚÕÄÑ ÈÄ¿ÌÁÉØÚ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎ ļ¿ÉÊÃÈÄ¿ÌÁÉÄÏÍμɼ¾Çľ¼ÇÍÛÍʿǼÍÉÊÆÌÄ ÎÁÌÄÛÈÄÆǼÍÍÄÐÄƼÒÄĨÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊ¿ÊʽÕÁÍξ¼ËÊËÌʽÇÁÈÁ¿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄ Ä¿¿<>¨ÁÎÊÀÊÈÍÇÏÓ¼ÅÉÊž׽ÊÌÆĽ×Çʾ×ÀÁÇÁÉÊ¿ÌÏËË× ÊÍÉʾÉÏÚ¿ÌÏËËÏÍÊÍμ¾ÄÇÄ˼ÒÄÁÉÎʾ ÆÊÎÊÌ×ÁËÊÇÏÓ¼ÇÄÀÁ˼ÆÄÉÑÌÊÉÊ ¿ÌÏËËÏÍ̼¾ÉÁÉÄÛw˼ÒÄÁÉÎʾ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÒÄÉɼÌÄÃÄɭ̼¾ÉÄÎÁÇØɼÛ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ ËÊÀξÁÌÂÀ¼ÚÕ¼Û ÊÀÉÊÌÊÀÉÊÍÎØ À¾ÏÑ ¿ÌÏËË ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ ¾ μ½ÇªÍÉʾÉ×ÈËÊƼüÉÄÁÈÆɼÃɼÓÁÉÄÚÈÁÀÄƼÈÁÉÎÊÃÉÊÅÎÁ̼ËÄÄÛ¾Ä ǼÍØÓ¼ÍÎÊμËÌÄÍÎÏËʾÈÄ¿ÌÁÉÄÀ¾¼Ä½ÊÇÁÁ¾ÈÁÍÛÒ¯Ó¼ÍÎÄÀÁÎÁÅ ÙÎÊ ËÊƼüÉÄÁÍÊÓÁμÇÊÍØÍÉÄÃÆÊÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÚËÌÁ˼̼Îʾ ËÌÄÈÁÉÛÁÈ×ÑÀÇÛ ÆÏËÄÌʾ¼ÉÄÛËÌÄÍÎÏ˼ Á˼ÆÄÉÑÌÊÉÊɼÃɼӼÇÍÛ¾ÀÊÃÁvÈ¿Æ¿ÍÏÎ ÍÌÁÀÉÛÛÀÊü È¿Æ¿ÍÏÎ ËÁÌÊ̼ÇØÉÊv̼ü¾ÀÁÉØ ÊüÒÄÉɼÌÄ ÃÄɼÍÊÍμ¾ÇÛǼ vÈ¿ÍÏÎ ÍÌÁÀÉÛÛÀÊü È¿ÍÏÎ ªÒÁÉƼÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÎÁ̼ËÄÄËÌʾÊÀÄǼÍØËÊÍÇÁÎÌÁÑÈÁÍÛÒÁ¾ÇÁÓÁÉÄÛ «ÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÈÙÐÐÁÆÎÊÈÇÁÓÁÉÄÛÍÓÄμÇÊÍØÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÆÊÇÄÓÁÍξ¼ÈÄ¿ÌÁ ÉÊÃÉ×ÑËÌÄÍÎÏËʾɼĽÊÇÁÁ«ÊÈÄÈÊÙÎÊ¿ÊÏÓÄÎ×¾¼ÇÊÍØÆÊÇÄÓÁÍξÊÌÁ ÃÄÍÎÁÉÎÉ×ÑÆÇÁÓÁÉÄÚ˼ÒÄÁÉÎʾÍÌÁÀÉÛÛÓ¼ÍÎÊμËÌÄÍÎÏËʾÈÄ¿ÌÁÉľÈÁÍÛÒ ÎÛÂÁÍÎØ ÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØÍÊËÏÎÍξÏÚÕÁÅÍÄÈËÎÊȼÎÄÆÄ Ä ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎļμƤÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄÊÒÁÉľ¼Ç¼ÍØËʾÄÃϼÇØÉʼɼÇʿʾÊÅ ÔƼÇÁ žœ´ ͼÉÎÄÈÁÎÌ×½¼ÇÇ×  ÇÛÊÒÁÉÆÄËÍÄÑʾÁ¿ÁμÎľÉÊ¿ÊÍÄÉÀÌÊȼ ¾ÈÁÂËÌÄÍÎÏËÉÊÈËÁÌÄÊÀÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄÍØÊËÌÊÍÉÄƾÁ¿ÁμÎľÉ×ÑɼÌÏÔÁÉÄÅ

«ÌʾÁÀÁɼÍ̼¾ÉÄÎÁÇØɼÛ ÊÒÁÉƼÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ÀÁ˼ÆÄɼÑÌÊÉÊ ËÌÁ˼̼ξ¼ÇØËÌÊÁ¾ÊÅ ÆÄÍÇÊÎ× ¾ÍÏÎÊÓÉÊÅ ÀÊÃÁvÈ¿Æ¿ ÄÒÄÉɼÌÄÃÄɼ ½ÇÊƼÎÊÌƼÇØÒÄÁ¾×Ñ ƼɼÇʾ ¾ÀÊÃÁ vÈ¿ÍÏÎ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÇÁÓÁÉÄÛÍÊÍμ¾ÄǼÈÁÍ ŸÌÏËË×˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄÄ ÀÁÎÁÅÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎ ¯ÈÁÉØÔÁÉÄÁÓ¼ÍÎÊÎ× ÁÂÁÈÁÍÛÓÉ×ÑËÌÄÍÎÏËʾ ÈÄ¿ÌÁÉÄɼ ĽÊÇÁÁ¾Í̼¾ÉÁÉÄÁ ÍÄÍÑÊÀÉ×ÈËÁÌÄÊÀÊÈ ɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØÏ ËÌÄÉÄȼ¾ÔÄÑÀÁ˼ÆÄÉ ÄÏËÌÄÉÄȼ¾ÔÄÑ ÒÄÉɼÌÄÃÄɤÃÏÓÁÉÉ×Á ËÌÁ˼̼Î×ÍÉļÇÄ ÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄ ÀÁ˼ÆÄÉÑÌÊÉÊ ÏÈÁÉØÔ¼ÇÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ¼Î¼Æ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÑ ÍÄÈËÎÊÈʾ ÏÇÏÓÔ¼Ç ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ÈÁÂËÌÄÍÎÏËÉÊÈ ËÁÌÄÊÀÁ«ÊÇÏÓÁÉÉ×Á À¼ÉÉ×ÁÍʿǼÍÏÚÎÍÛ ÍËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÁÈÊ ¾×ÍÊÆÊÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ¼ÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉÎʾ ¾ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÈ ÇÁÓÁÉÄÄÈÄ¿ÌÁÉÄ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ÈÄ¿ÌÁÉØ ÀÁÎÄ ÀÁ˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ ÒÄÉɼÌÄÃÄÉ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼
ËÊÀ ÌÁÀ œ ¨ žÁÅɼ  ÎÁÍÎ ÎÌÁ¾ÊÂÉÊÍÎÄ ­ËÄǽÁÌ¿¼±¼ÉÄɼ ÔƼǼÀÁËÌÁÍÍÄĝ¼ÇÀ¼ÔʾÊÅ ¦ÊÇÄÓÁÍξÁÉɼÛÊÒÁÉƼÎÛÂÁÍÎÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛËÌʾÊ ÀÄǼÍØÍËÊÈÊÕØÚÍËÁÒļÇØÉÊ¿ÊÊËÌÊÍÉÄƼ.*%"4 .JHSBJOF%FTUBCJMJUZ"TTFTTNFOU2VFTUJPOOBSF ­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅ ¼É¼ÇÄà ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ À¼ÉÉ×Ñ ÀÇÛÉÁ;ÛüÉÉ×Ñ¿ÌÏËËÊÍÏÕÁÍξÇÛÇÍÛÍËÊÈÊÕØÚ ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ ­ÎØÚÀÁÉμ ÆÌÄÎÁÌÄÛ ÑÄƾ¼À̼Î ÀÇÛ ;ÛüÉÉ×Ñ¿ÌÏËË ÀÊËÊÍÇÁÇÁÓÁÉÄÛ wËÊ˼ÌÉÊÈÏ ÆÌÄÎÁÌÄÚ­ÎØÚÀÁÉμ ÆÌÄÎÁÌÄÚ¨¼Æ©Äȼ̼ ÊÍÎÊ ¾ÁÌÉ×ÈÄÍÓÄμÇÄ̼ÃÇÄÓÄÛËÌÄÃɼÓÁÉÄÄÌ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ©¼ ÐÊÉÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ ÀÁ˼ÆÄɼ ÑÌÊÉÊÏÀÁÎÁÅÊÎÍÏÎÍξʾ¼ÇÊƼÆÊÁÇĽÊÏÌÁÂÁÉÄÁ ËÌÄÍÎÏËʾÈÄ¿ÌÁÉÄ ÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉÊÍÎؾ׽̼ÉÉÊÅÎÁ ̼ËÄÄ Ï ÀÁÎÁÅ ¾¿ÌÏËËÁÒÄÉɼÌÄÃÄɼÙÎÊÎ ËÊƼüÎÁÇØ ÍÊÍμ¾ÄÇ  ÀÁÎÁÅ Ì   «ÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×Å ÙÐÐÁÆÎ ÓÁÌÁà ÈÁÍÛÒ¼ ÇÁÓÁÉÄÛ ¾ÊÍÉʾÉÊÅ¿ÌÏËËÁÆÊÉÍμÎÄÌʾ¼ÇÍÛ¾ ËÌÊÎľ ¾ ¿ÌÏËËÁ Í̼¾ÉÁÉÄÛ μ½Ç  «ÌÄ ÙÎÊÈ ɼ ÐÊÉÁÇÁÓÁÉÄÛÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊÉÊËÊÇÉÊÍÎØÚËÌÄÍÎÏ

Ë×ÈÄ¿ÌÁÉÄɼÎÌÁÎØÁÈÈÁÍÛÒÁÇÁÓÁÉÄÛÊÎÍÏÎÍξÊ ¾¼ÇÄÏ˼ÒÄÁÉÎʾ ©¼ÐÊÉÁ̼ÃÉ×ѾÄÀʾÇÁÓÁÉÄÛÀÊÍÎʾÁÌÉÊÍÉÄ ¼ÇÄÍØÍÌÁÀÉÛÛÓ¼ÍÎÊμËÌÄÍÎÏËʾÄÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎØ ¿ÊÇʾÉÊÅ ½ÊÇÄ μ½Ç  ž×Û¾ÇÁÉÊ ÓÎÊ ÀÁ˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ¾ÇÄÛÇ ɼ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ¼Î¼Æ ÍÉļǼÍØ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÑ ÍÄÈËÎÊÈʾ ü ÍÓÁÎ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÛ ̾ÊÎ× ž ¿ÌÏËËÁ Í̼¾ÉÁÉÄÛÀÊÍÎʾÁÌÉÊ¿ÊÏÈÁÉØÔÁÉÄÛÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ËÌÄÍÎÏËʾ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÑÍÄÈËÎÊ ÈʾÉÁËÊÇÏÓÁÉʹÎʾÄÎÊ¿ÁÊÎ̼ÃÄÇÊÍØɼƼÓÁÍξÁ ÂÄÃÉÄÀÁÎÁÅw¾¿ÌÏËËÁÀÁÎÁÅ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÀÁ˼ ÆÄÉÑÌÊÉÊ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁ½¼ÇÇʾËÊÔƼÇÁ .*%"4 ÌÄÍ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ƼÆ ËÌÄ Í̼¾ÉÁÉÄÛÑ ¾ÉÏÎÌÄ ¿ÌÏËË×w ÀÊËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ Ì  μÆľÍ̼¾ÉÁÉÄÁÍ¿ÌÏËËÊÅ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÁÅÒÄÉɼÌÄ ÃÄÉ Ì ©ÏÂÉÊÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÔƼǼ.*%"4 ÏÓÄÎ×¾¼ÁξÍÁ¾ÄÀ׿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄ ËÊÇÉÊÍÎØÚÄÇÄ ɼ ËÊÇʾÄÉÏ ʿ̼ÉÄÓľ¼ÚÕÄÁ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ˼ÒÄÁÉμ©ÁÍÈÊÎÌÛɼÎÊ ÓÎÊÆÊÇÄÓÁÍξÊ˼ÒÄÁÉ ®¼½ÇÄÒ¼

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

­Ì¼¾ÉÄÎÁÇØɼÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ˼ÒÄÁÉÎʾ ÇÁÓľÔÄÑÍÛ̼ÃÉ×ÈÄËÌÁ˼̼μÈÄ«ÌÄÃɼÆ

²ÄÉɼÌÄÃÄÉ O 

Á˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ O 

Ì

žÊÃ̼ÍνÊÇØÉ×Ñ ÇÁÎ «ÊÇÈ ¨Ä¿ÌÁÉؽÁüÏÌ×ͼÏÌÊÅ ³¼ÍÎÊμËÌÄÍÎÏËʾ ¾ÈÁÍÛÒ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÄÍÎÏËʾ Ó ¤ÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄËÊžœ´  ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎؽÊÇÁÃÉÄ ¿ÊÀ× ­ÊËÏÎÍξÏÚÕÄÁÍÄÈËÎÊÈ× Ì¾Êμ ÐÊÎÊÐÊÉÊÐʽÄÛ

   

  

        

   

  

        

       

 

 

 

 

  

®¼½ÇÄÒ¼

¬ÁÃÏÇØμÎ×ÇÁÓÁÉÄÛÈÄ¿ÌÁÉÄÏÀÁÎÁÅÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊÉÊÄÒÄÉɼÌÄÃÄÉÊÈ ²ÄÉɼÌÄÃÄÉ O 

Á˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ O 

«ÊƼüÎÁÇØ

©ÁÎÙÐÐÁÆμ «ÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÅÙÐÐÁÆÎ ÄÃÉÄÑ É¼ ɼ ÊÎÍÏÎÍξÄÁËÌÄÍÎÏËʾ

œ½Íœ½Í  

  

  

  

®¼½ÇÄÒ¼

­Ì¼¾ÉÄÎÁÇØɼÛÀÄɼÈÄƼÊÍÉʾÉ×ÑËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅËÌÄÍÎÏ˼ÈÄ¿ÌÁÉÄ ɼÐÊÉÁÇÁÓÁÉÄÛÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊÉÊÄÒÄÉɼÌÄÃÄÉÊÈ ²ÄÉɼÌÄÃÄÉ O 

Á˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ O 

«ÊƼüÎÁÇØ

³¼ÍÎÊμËÌÄÍÎÏËʾ ¾ÈÁÍÛÒ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÄÍÎÏËʾ Ó ¤ÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄËÊžœ´ ­ÊËÏÎÍξÏÚÕÄÁÍÄÈËÎÊÈ× Ì¾Êμ ÐÊÎÊÐÊÉÊÐʽÄÛ

Ê ÇÁÓÁÉÄÛ

«ÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

Ê ÇÁÓÁÉÄÛ

«ÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

  

«ÌÄÈÁÓ¼ÉÄÁ ÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎØÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÑ̼ÃÇÄÓÄÅÈÁÂÀÏËÊƼüÎÁÇÛÈÄÀÊÄËÊÍÇÁÇÁÓÁÉÄÛ Ì  Ì 


Îʾ ¼ÇÏÚÕÄÑÍÛ ¾ ÆÊÉÒÁ ÇÁÓÁÉÄÛ ɼ ÍÊËÏÎÍξÏ ÚÕÄÁ¿ÊÇʾÉ×Á½ÊÇÄɼËÌÛÂÁÉÄÛ ÉÁÄÃÈÁÉÄÇÊÍØ ËÌÄËÌÄÈÁÉÁÉÄÄÒÄÉɼÌÄÃÄɼÀÁÎÁÅÀÊÄËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ ËÌÄËÌÄÈÁÉÁÉÄÄÀÁ˼ÆÄɼvÍÊÊÎ ¾ÁÎÍξÁÉÉÊ ÆÊ;ÁÉÉÊÍÎÊÇØÀ̼ȼÎÄÓÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁ ½¼ÇÇʾËÊÔƼÇÁ.*%"4ÈÊÂÁοʾÊÌÄÎØÊÎÊÈ ÓÎÊ ¾¿ÌÏËËÁÀÁ˼ÆÄɼÑÌÊÉʾ×̼ÂÁÉÉÊÍÎØŸ©μÆÂÁ ÏÈÁÉØԼǼÍتÎÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄۼɼÇØ¿ÁÎÄÆʾÀÇÛ ÍÉÛÎÄÛ¿ÊÇʾÉÊŽÊÇÄÆÆÊÉÒÏÇÁÓÁÉÄÛ¾ÊÍÉʾÉÊÅ ¿ÌÏËËÁÊÎƼüÇÄÍØ ¼¾¿ÌÏËËÁÍ̼¾ÉÁÉÄÛ ˼ÒÄÁÉÎʾ Ì 

Ì ËÌÄÙÎÊÈÁÁÏÌʾÁÉØü¾ÄÍÁÇÊÎÌÁÃÏÇØ μμÇÁÓÁÉÄÛÈÄ¿ÌÁÉÄ μ½Ç 

¡¹Â³¸«·³µ«¹¬Ä°®¹µ¹¶³Â°¼½­«¯¸°´®¹¶¹­¸¹´¬¹¶³ º¹õ«¶°0,'$6º¹¼¶°·°¼¶°Â°¸³Ê

©ÁÍÈÊÎÌÛɼËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÏÚÀÄɼÈÄÆϾÊÎÉÊ ÔÁÉÄÄ ¾Á¿ÁμÎľÉ×Ñ ɼÌÏÔÁÉÄÅ Ï ÀÁÎÁÅ Í ÈÄ¿ÌÁ ÉØÚ ËÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ ÊÉÄ ËÊËÌÁÂÉÁÈÏ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊ Q  ËÌÁ¾×Ô¼ÇÄ ËÊƼüÎÁÇÄ ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËË× ÌÄÍ ­Ì¼¾ÉÄÎÁÇØÉ׿ɼÇÄþÁ¿ÁμÎľ ÉÊ¿ÊÍμÎÏͼɼÐÊÉÁ̼ÃÉ×ѾÄÀʾÇÁÓÁÉÄÛËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÏ˼ÒÄÁÉÎʾ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÀÁ˼ÆÄÉÑÌÊÉÊ ¾ÈÁÂËÌÄÍÎÏËÉÊÈËÁÌÄÊÀÁËÊÇÏÓÁɼËÊÇÊÂÄÎÁÇØɼÛ ÀÄɼÈÄƼ ¾ ÊÎÉÊÔÁÉÄÄ ¾Á¿ÁμÎľÉ×Ñ ÄÃÈÁÉÁÉÄÅ ËÌÄ ¾ ¿ÌÏËËÁ Í̼¾ÉÁÉÄÛ Ì  «ÌÄ ÙÎÊÈ ÍÉÄÂÁÉÄÁ½¼ÇÇʾËʾÁ¿ÁμÎľÉÊÈϾÊËÌÊÍÉÄÆϽÊÇÁÁ ¾×̼ÂÁÉʾÊÍÉʾÉÊÅ¿ÌÏËËÁÄÉÊÍÄÎÀÊÍÎʾÁÌÉ×Å Ѽ̼ÆÎÁÌ Ì  ©¼ÐÊÉÁÇÁÓÁÉÄÛÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊÉÊÏËÊÀÌÊÍÎ Æʾ ËÊÇÏÓÁÉÊ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÌÁ¼ÆÎľÉÊÅ ÎÌÁ¾ÊÂÉÊÍÎÄ

«ÌÄÏÌÁÂÁÉÄÁËÌÄÍÎÏËʾÈÄ¿ÌÁÉÄɼÄ½Ê ÇÁÁ ÌÁ¼ÆÎľɼÛÎÌÁ¾Ê¿¼ÏÈÁÉØÔÄǼÍØ Ì  Ä ÍμǼ ¾ ËÊÇÎÊ̼ ̼ü ÉÄÂÁ ÓÁÈ Ï ÀÁÎÁÅ Í ÊÎ ÍÏÎÍξÄÁÈÙÐÐÁÆμÊÎÎÁ̼ËÄÄ Ì ¯ÌÊ ¾ÁÉØÇÄÓÉÊÍÎÉÊÅÎÌÁ¾Ê¿ÄÍÊÑ̼ÉÛÇÍÛɼËÌÁÂÉÁÈ ÏÌʾÉÁ­ÌÁÀÉÄÅÏÌʾÁÉØÀÁËÌÁÍÍÄÄɼÐÊÉÁÀÁ ˼ÆÄɼÑÌÊÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉÊ Ì ÍÉļÇÍÛÄ ËÌĽÇļÇÍÛÆËÊƼüÎÁÇÛÈÃÀÊÌʾ×Ñ;ÁÌÍÎÉÄÆʾ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎÌÁÃÏÇØμμÇÁÓÁÉÄÛž¿ÌÏËËÁÍ̼¾ ÉÁÉÄÛÏÌʾÉÄÎÌÁ¾ÊÂÉÊÍÎÄÀÊÄËÊÍÇÁÇÁÓÁÉÄÛÉÁ ÄÈÁÇÄÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÀÊÍÎʾÁÌÉ×ÑÍÀ¾Ä¿Ê¾ ÊÎÈÁ ӼǼÍØÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆÍÉÄÂÁÉÄÚÏÌʾÉÛÀÁËÌÁÍÍÄÄ ËÊ ÎÁÍÎÏ ¼ÇÀ¼ÔʾÊÅ «Ê½ÊÓÉ×Á ÙÐÐÁÆÎ× ½×ÇÄ ÊÎÈÁÓÁÉ× Ï ÀÁÎÁÅ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑ ÀÁ˼ÆÄÉ Ä ËÌÊÛ¾ÇÛÇÄÍؾ¾ÄÀÁÎÊÔÉÊÎ× ÀļÌÁÄ ÍÊÉÇľÊÍÎÄ ¿ÊÇʾÊÆÌÏÂÁÉÄÛ ËÌĽ¼¾ÆÄȼÍÍ×ÎÁǼž¿ÌÏËËÁ ÀÁÎÁÅ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÒÄÉɼÌÄÃÄÉ ËʽÊÓÉ×ÁÙÐÐÁÆ Î×ÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØÏ ¾¾ÄÀÁÍÊÉÇľÊÍÎÄļÇÇÁÌ¿Ä ÓÁÍÆÊ¿ÊÃÏÀ¼ÕÁÆ ÄÍËÁËÍÄÓÁÍÆÄÁËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛËÌÄ ËÌÄÁÈÁÀÁ˼ÆÄɼÉÊÍÄÇÄÎ̼ÉÃÄÎÊÌÉ×ÅѼ̼ÆÎÁÌÄ ÉľÁÇÄÌʾ¼ÇÄÍØÓÁÌÁÃÉÁÀÁÇÚÊÎɼӼǼÇÁÓÁÉÄÛ ÍÊÉÇľÊÍÎؾʽÊÄÑÍÇÏÓ¼ÛÑÄÃÏÀÕÁÆÏÈÁÉØÔÄ ÇÄÍØËÌÄÍÉÄÂÁÉÄÄÀÊÃ×

ÄɼÈÄƼÌÁÃÏÇØμÎʾËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÛÀÁÎÁÅ ɼÐÊÉÁÇÁÓÁÉÄÛÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊÉÊÄÒÄÉɼÌÄÃÄÉÊÈ ²ÄÉɼÌÄÃÄÉ

®¼½ÇÄÒ¼

Á˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ

«ÊƼüÎÁÇÄØ

¬Á¼ÆÎľɼÛÎÌÁ¾ÊÂÉÊÍÎØ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÅÙÐÐÁÆÎÊÎÇÁÓÁÉÄÛ ÉÁÎÙÐÐÁÆμ §ÄÓÉÊÍÎɼÛÎÌÁ¾ÊÂÉÊÍÎØ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÅÙÐÐÁÆÎÊÎÇÁÓÁÉÄÛ ÉÁÎÙÐÐÁÆμ ¯ÌʾÁÉØÀÁËÌÁÍÍÄÄ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÅÙÐÐÁÆÎÊÎÇÁÓÁÉÄÛ ÉÁÎÙÐÐÁÆμ

Ê ÇÁÓÁÉÄÛ

«ÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

Ê ÇÁÓÁÉÄÛ

«ÊÍÇÁ ÇÁÓÁÉÄÛ

                  

                  

                 

                 

«ÌÄÈÁÓ¼ÉÄÁ «ÊƼüÎÁÇÄËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÛ¾¿ÌÏËËÁÃÀÊÌʾ×ÑÀÁÎÁÅ O ¬®w ½¼ÇǼ §®w  ½¼ÇǼ ¯ w  ½¼ÇǼ  ÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎØÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÑ̼ÃÇÄÓÄÅÈÁÂÀÏËÊƼüÎÁÇÛÈÄÀÊÄËÊÍÇÁÇÁÓÁÉÄÛQ 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

¡¹Â³¸«·³µ« ¬«¶¶¹­ º¹ ­°®°½«½³­¸¹·¾ ¹º»¹¼¸³µ¾ ¯¹º¹¼¶°¶°Â°¸³Ê³­¼»«­¸°¸³³¼¹²¯¹»¹­Æ·³ ¼­°»¼½¸³µ«·³
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê 

£¼ÆÇÚÓÁÉÄÁ¬ÁÃÏÇØμÎ×ËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÛ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ Ê ÎÊÈ ÓÎÊ ÀÁ˼ÆÄÉ ÑÌÊÉÊ Ä ÒÄÉɼÌÄÃÄÉ ËÌÊÛ¾ÇÛÚÎ ̼ÃÉÏÚ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ËÌÄ ÇÁÓÁÉÄÄ ÈÄ¿ÌÁÉÄ ¾ ÈÁÂËÌÄÍÎÏËÉÊÈ ËÁÌÄÊÀÁ ÊÇØÉ×ÑÍËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÈÌÁÃÏÇØμÎÊÈÇÁÓÁÉÄÛ¾ ¿ÌÏËËÁÀÁ˼ÆÄɼÑÌÊÉʽ×ÇÊɼ½ÊÇØÔÁ ÓÁȾ ¿ÌÏËËÁ ËÌÄÉÄȼ¾ÔÁÅÒÄÉɼÌÄÃÄÉž¿ÌÏËËÁÒÄÉ ɼÌÄÃÄɼ½×ÇÊË̼ÆÎÄÓÁÍÆľ̼ü½ÊÇØÔÁÀÁÎÁÅ ÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉ×Ñƾ׽̼ÉÉÊÅÎÁ̼ËÄÄ ­ÓÄμÁÎÍÛ ÓÎÊ ¾¼ÇØËÌʼÎ× ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÀÁÅÍξÏÚÎɼÓ¼ÍÎÊÎÏËÌÄÍÎÏËʾÈÄ¿ÌÁÉÄ À¼ÉÉ×Á ËʾÇÄÛÉÄÚɼÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎؽÊÇÄËÌÊÎľÊÌÁÓľ× žɼÔÁÈÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄÀÁ˼ÆÄÉÑÌÊÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ÏÈÁÉØÔ¼ÇƼÆÓ¼ÍÎÊÎÏËÌÄÍÎÏËʾ μÆÄÄÑÎÛÂÁÍÎØ Ä ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ²ÄÉɼÌÄÃÄÉ ¾ ÊÎÇÄÓÄÁ ÊÎ ÀÁ˼ÆÄɼ ÉÁ ¾ÇÄÛÇ ɼ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ËÌÄÍÎÏËʾ Ä ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎØ ¿¼ÍÎÌÊÄÉÎÁÍÎÄɼÇØÉ×Ñ ÍÄÈËÎÊÈʾ žÍÁ ÙÎÊ ÊÎ̼ÃÄÇÊÍØ Ä ɼ ÍÊÍÎÊÛÉÄÄ ÀÁÎÁÅ ¾ ÈÁ ËÌÄÍÎÏËÉÊÈËÁÌÄÊÀÁÏÀÁÎÁÅ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑÀÁ˼ÆÄÉ ËÊÇÏÓÁÉ× ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×Á ÍÀ¾Ä¿Ä ¾Á¿ÁμÎľÉÊ¿Ê ÍμÎÏͼ ÊÉÄÓ¼ÕÁÊÎƼÃ×¾¼ÇÄÍØÊÎËÌÄÁȼ¼É¼ÇØ ¿ÁÎÄÆʾ ÄÈÁÇÄÍØÆÊ;ÁÉÉ×ÁËÌÄÃɼÆÄÏÈÁÉØÔÁÉÄÛ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÑ ¿ÊÇʾÉ×Ñ ½ÊÇÁÅ ɼËÌÛÂÁÉÄÛ ¼ ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁw ÏÇÏÓÔÄÇÊÍØ ÄÑ ƼÓÁÍξÊ ÂÄÃÉÄ žËÊÍÇÁÀÉÄÁ ¿ÊÀ× ¾ÍÁ ÔÄÌÁ ʽÍÏÂÀ¼ÚÎÍÛ ËÍÄÑÊ ÎÌÊËÉ×ÁÙÐÐÁÆÎ×¼ÉÎÄÙËÄÇÁËÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÁ˼̼Îʾ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ¾¼ÇØËÌʼμɼÎÌÄÛžÌÛÀÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ ÉÄž¼ÇØËÌʼξ×ÍÎÏ˼ÁÎƼÆÛÌÆÄÅÉÊÌÈÊÎÄÈÄƾ ÇÁÓÁÉÄÄ ȼÉļƼÇØÉ×Ñ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ Í ÆÊÈÊ̽ÄÀÉÊÅ ÎÌÁ¾Ê¿ÊÅÄÇÄÓÉÊÍÎÉ×ÈÄɼÌÏÔÁÉÄÛÈĤÃÀÌÏ¿ÄÑ ËÊƼüÉÄÅ ÀÇÛ ɼÃɼÓÁÉÄÛ ¾¼ÇØËÌʼμ ɼÎÌÄÛ ¾ ʽǼÍÎÄËÍÄÑļÎÌÄÄɼÃ×¾¼ÚÎ˼ÉÄÓÁÍÆÄÁÄËÊÍÎ Î̼¾È¼ÎÄÓÁÍÆÄÁ ÍÎÌÁÍÍʾ×Á ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ÇÁÓÁÉÄÁ Ä ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ÀÁËÌÁÍÍÄÅ <> «Ê ÌÁÃÏÇØμμÈ ɼÔÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅËÌÄÇÁÓÁÉÄÄÀÁ˼ÆÄÉÊÈÑÌÊ ÉÊ ËÊÇÏÓÁÉ× ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×Á ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁ ÍÀ¾Ä¿Ä ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÐÊɼ w Ï ÀÁÎÁÅ ÏÈÁÉØԼǼÍØ ÌÁ¼ÆÎľɼÛÎÌÁ¾Ê¿¼ ÍÉļÇÍÛÏÌʾÁÉØÀÁËÌÁÍÍÄÄ œÉμ¿ÊÉÄÍÎ ƼÇØÒÄÛ ÒÄÉɼÌÄÃÄÉ ƼÆ ÄþÁÍÎÉÊ ʽǼÀ¼ÁμÉÎÄ¿ÄÍμÈÄÉʾÊÅ ¼ÉÎÄÀÊмÈÄÉÁÌ¿ÄÓÁÍ ÆÊÅļÉÎÄÑÊÇÄÉÁÌ¿ÄÓÁÍÆÊżÆÎľÉÊÍÎØÚ ÄÀÊÍÄÑ ËÊÌÉÁÄþÁÍÎÉÊ ƼÆÊÁÄÃÙÎÄÑмÌȼÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ;ÊÅÍξÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÈÁѼÉÄÃÈÁ¿ÊÀÁÅÍξÄÛËÌÄÈÄ¿ ÌÁÉĪÀɼÆʾ×ÛÍÉÁÉÊ ÓÎʼÉÎÄ¿ÄÍμÈÄÉʾ×ÁÄ ¼ÉÎÄÀÊмÈÄÉÁÌ¿ÄÓÁÍÆÄÁ;ÊÅÍξ¼ÒÄÉɼÌÄÃÄɼÍËÊ ÍʽÍξÏÚÎ̼þÄÎÄÚÀÁËÌÁÍÍÄÄ ÍÊÉÇľÊÍÎÄ ÙÆÍÎ̼ ËÄ̼ÈÄÀÉ×Ñ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ<>žɼÔÁÈÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ

ÉÁËÊÇÏÓÁÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉ×ÑÍÀ¾Ä¿Ê¾ÏÌʾÉÛÎÌÁ¾Ê¿ÄÄ ÀÁËÌÁÍÍÄÄɼÐÊÉÁÇÁÓÁÉÄÛÒÄÉɼÌÄÃÄÉÊÈ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÒÄÉɼÌÄÃÄɾÀÊÃÁvÈ¿ÍÏÎ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÀÊÍμÎÊÓÉÊ ÙÐÐÁÆÎľÉ×È ËÌÁ˼̼ÎÊÈ ¾ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÈÇÁÓÁÉÄÄÏÀÁÎÁÅ ËÌÄÓ¼ÍÎ×ÑÍ ÄÉÎÁÉÍľÉÊŽÊÇØÚËÌÄÍÎÏ˼ÑÈÄ¿ÌÁÉĪÀɼÆʾ ÍÇÏÓ¼Á ÀÇÄÎÁÇØÉ×Ñ Í ɼÇÄÓÄÁÈ ̾ÊÎ× ËÌÄÍÎÏ˼Ñ ÈÄ¿ÌÁÉÄ Ï ÀÁÎÁÅ Í ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÈÄ ¿ÊÇʾÉ×ÈÄ ½ÊÇÛÈÄ ɼËÌÛÂÁÉÄÛ ¾×̼ÂÁÉÉÊÅ ¾Á¿ÁμÎľÉÊÅ ÀÄÍÐÏÉÆÒÄÁÅ Ä ÀÁËÌÁÍÍľÉ×È ÐÊÉÊÈ ɼÍÎÌÊÁÉÄÛ ËÌÁÀËÊÓÎÄÎÁÇØÉÁÁ ɼÃɼÓÁÉÄÁ ÉÁ ÈÁÉÁÁ ÓÁÈ ɼ ÈÁÍËÌÁ˼̼μÀÁ˼ÆÄÉÑÌÊÉʾÀÊÃÁvÈ¿Æ¿ ¾ÍÏÎ §¤®¡¬œ®¯¬œ ŸÊÌÚÉʾ¼œž«Á̾ÄÓɼÛ¿ÊÇʾɼÛ½ÊÇØÏÀÁÎÁÅ œžŸÊÌÚÉʾ¼ ª¤¨¼ÍÇʾ¼ œŸ ×½ÏÉʾ ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ•­v ¦¼ÇÄÉÄÉ ž ž  Á˼ÆÄÉ ÄÍÎÊÌÄÛ Ä ËÁÌÍËÁÆÎľ× ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ ¾ ËÍÄÑÊÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ Ë̼ÆÎÄÆÁ žž¦¼ÇÄÉÄÉ«ÍÄÑļÎÌÄÛÄËÍÄÑÊмÌȼÆÊÎÁ ̼ËÄÛ® •­v ­Ì¼¾ÉÄÎÁÇØɼÛÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎؽÁμÍÁÌƼÄÒÄÉɼ ÌÄÃÄɼËÌÄÇÁÓÁÉÄÄ¿ÊÇʾÊÆÌÏÂÁÉÄÛÏ˼ÒÄÁÉÎʾÍ ÈÄ¿ÌÁÉØÚœžœÈÁÇÄÉÄÍʼ¾Î¢ÏÌÉÉÁ¾Ì ÄËÍÄÑ•­v °ÄǼÎʾ¼ & Ÿ œÉÎÄÆÊɾÏÇØͼÉÎ× ¾ ËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅ ÎÁ̼ËÄÄ ÈÄ¿ÌÁÉÄ ¡ Ÿ °ÄǼÎʾ¼ ¨ž¦ÇÄÈʾ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ• ­v ºÀÁÇØÍÊÉ »  ¹ËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÛ ¿ÊÇʾÉÊÅ ½ÊÇÄ Ï ÀÁÎÁÅ Ä ËÊÀÌÊÍÎÆʾ »  ºÀÁÇØÍÊÉ œ « ¬¼ ÓÄÉ¢ÏÌÉÉÁ¾ÌÄËÍÄÑ•­v 1FEJBUSJD NJHSBJOF QSPQIZMBYJT XJUI EJWBMQSPFY "1BLBMOJT ((SFFOCFSH .&%SBLF +1BPMJD DIJ+PG$IJME/FVSPMPHZ7PM • ¬v 4JMBOQBB.-1SFWBMFODFPGIFBEBDIFJOQSFQVCFS UBUZ.-4JMBOQBB)FBEBDIF7PM 1v 4PEJVNWBMQSPBUFQSPQIZMBYJTJODIJMEIPPENJHSBJOF ( 4FSEBSPHMV & &SIBO ) 5FLHVM ' 0LTFM 4&SFSNJT .6ZBS 45VUVODVPHMV)FBEBDIF 7PM •1v 5IFFGGJDBDZPGEJWBMQSPFYTPEJVNJOUIFQSPQIZMBDUJD USFBUNFOUPGDIJMESFOXJUINJHSBJOF+.$BSVTPFU BM)FBEBDIF7PM •1v 5IF*OUFSOBUJPOBM$MBTTJGJDBUJPOPG)FBEBDIF%JTPSEFST OE &EJUJPO$FQIBMHJB "O *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG)FBEBDIF 7PM4VQQM


¨ª¬°ª§ªŸ¤³¡­¦¤¡ª­ª¡©©ª­®¤ ©œ «ª³¡³©¤¦ªž«§ª ªž¢¡©­¦ªŸª«ª§œ ž£œž¤­¤¨ª­®¤ª®«¬¡ §¡¢œ©¤» ¤´«œ±®¤©Ÿº ª§¡¦­¡©¦ªª¨ Ÿª¯ž«ªžÇ¼ÀľÊÍÎÊÆÍÆÄÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅ ÏÉľÁÌÍÄÎÁάÊÍÃÀ̼¾¼ ¿žÇ¼ÀľÊÍÎÊÆ ¯ËÇÊÀʾÂÁÉÍÆÊ¿Ê ËÊǼËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈ ÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ½×ǼÊÎÈÁÓÁɼ̼ÃÉÄÒ¼ ¾ȼÍÍÁɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ÏÀÊÉÊÔÁÉÉ×ÑËÇÊÀʾ «ÌÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ¿ÄËÊËǼÃÄÛ ÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ËÌÄÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈ ÎÁÓÁÉÄĽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ®¼ÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼ËÌÄÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈ ÎÁÓÁÉÄÁ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÍËÊÍʽÍξÏÁÎ̼þÄÎÄÚ ¿ÄËÊËǼÃÄÄÆÊÌ× ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ¾ÊÍÉʾÉÊÈüÍÓÁÎ ÀÄÍμÇØÉÊÅÃÊÉ× ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎØ ËÇÊÀ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆÄ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ªÍÉʾ¼ËÁÌÄɼμÇØÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ×wÙÎÊËÌÄÃɼÉÄÁËÇÊÀ¼ËÊÇÉÊË̼¾É×È ˼ÒÄÁÉÎÊÈ ÆÆÊÎÊÌÊÈÏËÌÄÈÁÉÄÈ×ÍËÁÒļÇØÉ×ÁÈÁÎÊÀ×Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ÇÁÓÁ ÉÄÛÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄžÌÁÃÏÇØμÎÁÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛËÊÍÇÁÀÉÄÑÇÁÎÍμÇÄÄþÁÍÎÉ× ÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Á ÀÁμÇÄ ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÍμÉʾÇÁÉÄÛ ÉÁ̾ÉÊÅ ÙÉÀÊÆ ÌÄÉÉÊÅÄÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÑ¿ÊÈÁÊÍμÃËÇÊÀ¼ ËÌÄÙÎÊÈ<> ʽɼÌÏÂÄǼÍØ ÄÑ ̼ÉÉÛÛ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛ ¾ ¼ÉÎÁɼμÇØÉÊÈ ËÁÌÄÊÀÁ ÊÉÎÊ¿ÁÉÁü ­ÎÁËÁÉؾ×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄÌÁÃÁ̾É×ѾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅËÇÊÀ¼¾ÒÁÇÊÈÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛ ʽÍÎÊÛÎÁÇØÍξ¼ÈľÉÏÎÌÄÏÎÌʽÉÊ¿Ê̼þÄÎÄۭμÀÄļÀ¼ËμÒÄÄÐÊÌÈÄÌÏÚÎÍÛÏ ËÇÊÀ¼üÀÊÇ¿ÊÀÊÌÊÂÀÁÉÄۭʾÌÁÈÁÉÉ×ÁɼÏÓÉ×ÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄÌÁÃÏÇØμÎ× Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛɼƼËÇľ¼ÚÎмÆÎ×ÎÊ¿Ê ÓÎʼÀ¼ËμÒÄÊÉÉ×Á ÌÁÃÁ̾×ËÇÊÀ¼ üÎÁÈÄÉʾÊÌÊÂÀÁÉÉʿʾÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅÈÁÌÁü¾ÄÍÛÎÊÎѼ ̼ÆÎÁ̼ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼ ¿ÊÇʾÉÊÁÄÇÄμÃʾÊÁ < > ¨×ÍÓÄμÁÈÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×È̼Ã̼½ÊμÎØ;ÛÃÄ˼ÎÊ¿ÁÉÁüÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÄÈÈÏÉÉÊ¿Ê ÊξÁμ Ѽ̼ÆÎÁ̼ ʽÈÁɼ ¾ÁÕÁÍξ ¼ ¾ ÆÊÉÁÓÉÊÈ ÍÓÁÎÁ ÄËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎÄÂÄÃÉÄÓÁÇʾÁƼÍÏÓÁÎÊÈÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÄÄ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×ÑÂÁÇÁÃËÇÊÀ¼¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÁ¿ÊËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛ ¿ÊÇʾÉÊÁÄÇÄ μÃʾÊÁ ž×ÛÍÉÁÉÄÁ ÙÎÊÅ ;ÛÃÄ ËÊþÊÇÛÁÎ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÈ ¾Ì¼Ó¼È ËÊÉʾÊÈÏ ËÊÀÑÊÀÄÎØÆËÊÉÄȼÉÄÚ˼ÎÊ¿ÁÉÁüÌÛÀ¼ÙÉÀÊÆÌÄÉÊ˼ÎÄÅ ½ÊÇÁÁÙÐÐÁÆÎľÉÊ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ͼÈ×Ñ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÉ×Ñ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ËÊÍÆÊÇØÆÏ ÙÎÊ ËÊþÊÇÄÎ ÍÀÁǼÎØ ÆÊÌÌÁÆÒÄÚ ½ÊÇÁÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅ ¹ÎÊ ƼͼÁÎÍÛ Ä ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ μÆƼÆÇÚ½¼Û˼ÎÊÇÊ¿ÄÛɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾÈÊÂÁÎÊÎ̼ÃÄÎØÍÛɼ ËÊÍÎɼμÇØÉÊÈÍÊÍÎÊÛÉÄÄËÇÊÀ¼ ɼ¼À¼ËμÒÄÄƾÉÁÏÎÌʽÉÊÅÂÄÃÉÄ<> ²ÁÇØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄۜɼÇÄÃÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÑÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅɼÀËÊÓÁÓ ÉÄÆʾ¾¼ÉÎÁɼμÇØÉÊÈÊÉÎÊ¿ÁÉÁÃÁ ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊξÄÀ¼ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼ ¨¼ÎÁÌļÇ Ä ÈÁÎÊÀ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ©¼ÀËÊÓÁÓÉÄÆÄ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÇÄÍØ Ï ËÇÊÀʾËÌÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼ÄÏwËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈËÌÄÍÌÊÆÁ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄvÉÁÀÄvÉÁÀ«ÇÊÀ×ʽÁÄÑ¿ÌÏËË̼þľ¼ÇÄÍؾÏÍ ÇʾÄÛÑÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÁÓÁÉÄÛ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÊÎÇÄÓÄÁ½×ÇʾÊÍÉʾÉÊȾ Ѽ̼ÆÎÁÌÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄ۟ĽÁÇØËÇÊÀʾËÌÊÄÍÑÊÀÄǼÄÉÎ̼ɼμÇØÉÊ ƼÆË̼¾Ä ÇÊ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÊÍÎÌÊżÍÐÄÆÍÄľ×˼ÀÁÉÄÁËÏËʾÄÉ× üÀÁÌÂƼËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÅ ¿ÊÇʾÆÄËÇÊÀ¼ËÌÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ʽ¾ÄÎÄÁËÏËʾÄÉ×wÓÎÊÉÁÈÊ¿ÇÊ ÊÎ̼ÃÄÎØÍÛɼÄÃÏÓ¼ÁÈ×ÑËÊƼüÎÁÇÛѨÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛÍÎÌÏÆÎÏ̼ÊÌ¿¼Éʾ ÄÃÏӼǼÍØ ËÏÎÁÈ ÊÆ̼ÍÆÄ ˼̼ÐÄÉʾ×Ñ ÍÌÁÃʾ ¿ÁȼÎÊÆÍÄÇÄÉÊÈ Ä ÙÊÃÄÉÊÈ ²ÄÎÊƼÌÄÊÈÁÎÌÄÛËÌÊÄþÊÀÄǼÍØËÊÈÁÎÊÀÏŸŸœ¾Î¼ÉÀÄÇʾ¼  ¬ÁÃÏÇØμÎ×®¼ÆƼÆÈÊÿʾÊÁ¾ÁÕÁÍξʾËÁÌÄɼμÇØÉÊÈËÁÌÄÊÀÁË̼ÆÎÄ ÓÁÍÆÄÉÁ¾ÇÄÛÁÎɼȼÍÍÏɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ÎÊÙÎÊÎËÊƼüÎÁÇØÊÎ̼¼ÁÎÄÈÁÉÉÊ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÆÊÌ× ¼ ÎÊÓÉÁÁ ÐÁμÇØÉÏÚ ÃÊÉÏ ÆÊÎÊ̼Û ËÌÁ¾¼ÇÄÌÏÁÎ Ï ËÇÊÀ¼ žμ½ÇËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼÍÌÁÀÉÛÛȼÍͼʽÊÄÑɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÌÄÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉ ÉÊÈÎÁÓÁÉÄĽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄÍÏÓÁÎÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼ ¯ËÇÊÀʾÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼̼ÃÉÄ Ò¼½×ǼÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÀÊÍÎʾÁÌÉÊÅžÊÃÈÊÂÉÊ ÙÎÊ;ÛüÉÊͽÊÇÁÁɼËÌÛÂÁÉ É×ÈÍÎÁÌÊÄÀÊ¿ÁÉÁÃÊȼÉÀÌÊ¿ÁÉʾɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾʿÊËÌÊÄÍÑÊÂÀÁÉÄÛÏËÇÊÀʾ ÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼ ÆÊÎÊÌ×Á ¾ÄÀÄÈÊ ËÌÄÉÄȼÚÎÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÄÐÁμÇØ É×ÑÛÄÓÉÄÆʾ±ÊÎÛÄþÁÍÎÉÊ ÓÎʼÀ¼ËμÒÄÛ½ÊÇÁÁÍÇÊÂÉÊÄËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊ ËÌÊÑÊÀÄÎÄÈÁÉÉÊÏȼÇØÓÄÆʾ ÉÊËÌÄÓÄÉ×ÙÎÊ¿ÊÀÊÆÊÉÒ¼ÉÁÛÍÉ׫ÌÄμÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼ËÌÄÀÊÉÊÔÁÉÉÊŽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄÄÈÁǼÈÁÍÎÊ¿ÄËÊËǼÃÄÛ ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ¼ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ÄÍÉÄÂÁÉÄÁÄÑÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊżÆÎľÉÊÍÎÄÏ ËÇÊÀʾʽÊÄÑËÊÇʾªÀɼÆÊÏËÇÊÀʾÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼÍÎÁËÁÉØÄÃÈÁÉÁÉÄÛ½×Ǽ ½ÊÇÁÁ¾×̼ÂÁÉÉÊŦÌÊÈÁȼÍÍ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾÄÑ¿ÄËÊËǼÃÄÚËÌÄμÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄÀÊƼÃ×¾¼ÁÎ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÎÊÇÕÄɼ¾ÍÁÅÆÊÌ×ÄÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ× 
¨¼ÍͼɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾÀÊÉÊÔÁÉÉ×ÑËÇÊÀʾÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼÍÏÓÁÎÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼ «ÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼

¨¼Íͼ ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ¨N Ñ ÈÆ¿

Ì

ŸÌÏË˼œ ¿ÊÇʾÉÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O ŸÌÏË˼ μÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O

 

  

®ÊÇÕÄɼÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾÄÁÁÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÏËÇÊÀʾÂÁÉÍÆÊ¿ÊËÊǼ ÍÏÓÁÎÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎØvÉÁÀ «ÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼

­ÎÌÏÆÎÏ̼

®ÊÇÕÄɼ ¨N Ñ ÈÆÈ

Ì

ŸÌÏË˼œ ¿ÊÇʾÉÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O

¦Ê̼ °ÁμÇØɼÛÃÊɼ ¦Ê̼ °ÁμÇØɼÛÃÊɼ

   

    

ŸÌÏË˼ μÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

»²«ªÆÇÁÎÊÆÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÇÊÀʾ ÍÏÓÁÎÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎØvÉÁÀ«ÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼

»²«ª ÆÊ̼ ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ

ŸÌÏË˼œ ¿ÊÇʾÉÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O ŸÌÏË˼ μÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ O

    

ÆÊÎÊ̼ÛËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎɼĽÊÇØÔÄÅÄÉÎÁÌÁÍžμ½Ç ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ× ÍÌÁÀÉÄÁ ÃɼÓÁÉÄÛ ÎÊÇÕÄÉ× ÆÊÌ× ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾÄÐÁμÇØÉÊÅÁÁÃÊÉ×ËÌÄÉÁÊÍÇÊ ÉÁÉÉÊÈÎÁÓÁÉÄĽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ «ÌÄ ÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈ ÎÁÓÁÉÄÄ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÎÊÇÕÄɼÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈËÌÁÀ ÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼ÍÊÍμ¾ÄǼÈÆÈ®ÊÇÕÄɼ ÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×wÈÆÈ μ½Ç ÐÊÎÊ «ÌÄ μÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ËÇÊÀ¼ ʽռÛ ÎÊÇÕÄɼ ÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ̼¾É¼ÈÆÈ v ÉÁÀ °ÁμÇØɼÛ ÃÊɼ w  ÈÆÈ «ÌÄ Í̼¾ÉÁÉÄÄÙÎÄÑËÊƼüÎÁÇÁÅÍÏÓÁÎÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛ ËÇÊÀ¼ʽ̼ռÁÎɼÍÁ½Û¾ÉÄȼÉÄÁÄÑÀÊÍÎʾÁÌɼÛ ̼ÃÉÄÒ¼ Ì  ÐÊÎÊ 

¦Ê̼

Ÿ¹½¹•¹»«¸«¯º¹Â°Â¸³µ¹­¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯«±°¸¼ µ¹®¹º¹¶«®¹¶¹­¸¹°º»°¯¶°±«¸³°¸°¹¼¶¹±¸°¸¸¹° ½°Â°¸³° ¬°»°·°¸¸¹¼½³ ™µ»«¼µ« ®°·«½¹µ¼³¶³¸ ȹ²³¸¹·ž­ˆ

­ÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ μÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁËÌÄÉÁÊÍ ÇÊÂÉÁÉÉÊÈÎÁÓÁÉÄĽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄÍËÊÍʽÍξÏÁÎ̼à ¾ÄÎÄÚ¿ÄËÊËǼÃÄÄÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ¾ÊÍÉʾÉÊÈ ü ÍÓÁÎ ÐÁμÇØÉÊÅ ÃÊÉ× ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ Ï ÉʾÊ

®¼½ÇÄÒ¼

®¼½ÇÄÒ¼

®¼½ÇÄÒ¼

ÌÊÂÀÁÉÉ×Ñ ÌÊÀľÔÄÑÍÛ¾μÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ËÌÄÀÊÉÊÔÁÉÉÊŽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄȼÍͼɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ Ä ÎÊÇÕÄɼ ÄÑ ÆÊÌ× ÉÁ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÎ μÆʾ×È Ï ÀÊÉÊÔÁÉÉ×ÑÀÁÎÁÅ ÌÊÀľÔÄÑÍÛ¾¿ÊÇʾÉÊÈËÌÁÀ ÇÁ¼ÉÄÄ

Ÿ¹½¹œ»¹µ¬°»°·°¸¸¹¼½³h¸°¯µ¹»«¸«¯º¹Â°Â ¸³µ¹­º¶¹¯«±°¸¼µ¹®¹º¹¶«½«²¹­¹°º»°¯¶°±«¸³° ¸°¹¼¶¹±¸°¸¸¹°½°Â°¸³°¬°»°·°¸¸¹¼½³Ž³º¹º¶«²³Ê µ¹»Æ™µ»«¼µ«®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹·ž­ˆ

ªÎÈÁÓÁɼ μÆÂÁ ½ÊÇÁÁ Ó¼ÍμÛ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÁÈÊÍÎØ ÆÌʾÊÄÃÇÄÛÉÄÅ ¾ ÐÁμÇØÉÊÅ ÃÊÉÁ ÆÊÌ× ¼ μÆÂÁ ÀÄÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÑÄÉÁÆÌÊÎÄÓÁÍÆÄÑÄÃÈÁÉÁÉÄÅÆÇÁÎÊÆ ÐÊÎÊ   °ÏÉÆÒÄÊɼÇØɼÛ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ɼÀËÊ ÓÁÓÉÄÆʾѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛμÆÄÈÈÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÎÁÍÎÊÈ ƼÆ »²«ª ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ËÇÊÕ¼ÀÄ ÛÀ̼ Æ ËÇÊÕ¼ÀÄ ÒÄÎÊËǼÃÈ× ÆÊÎÊÌ×Å ËÊþÊÇÛÁÎ ÍÏÀÄÎØ Ê ÍÄÉÎÁÎÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ¼ÀÌÁÉÊÆÊÌÎÄÆÊÒÄÎʾ ×ÇËÌÊÄþÁÀÁÉËÊÀÍÓÁ벫ªÆÇÁÎÊÆÆÊÌ×ɼÀËÊ ÓÁÓÉÄÆʾ«ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×ÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×¾μ½Ç ÐÊÎÊ 


ž¼ÆÏÊÇÄüÒÄÛ

Óľ¼ÁÎÍÛ¬¼ÃÇÄÓÄÁÃɼÓÁÉÄÅ»²«ªËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈ Ä μÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛÑ ËÇÊÀ¼ ËÌÄ ÀÊÉÊÔÁÉÉÊÅ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÃɼÓÄÈÊ Ä ÊÎÇÄÓÄÁ ÀÊÍÎÄ¿¼ÁÎËÊÓÎÄÀ¾ÏÆ̼ÎÉÊžÁÇÄÓÄÉ×  Ä  Ì  ÐÊÎÊÄ 

¦ÌʾÊÄÃÇÄÛÉÄÁ

Ÿ¹½¹•¹»«¸«¯º¹Â°Â¸³µ¹­¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯«±°¸¼µ¹®¹ º¹¶««²¹­¹°º»°¯¶°±«¸³°º¶¹¯«•»¹­¹³²¶³Ê¸³Ê ­ ¿°½«¶Ç¸¾É ²¹¸¾ µ¹»Æ ¸«¯º¹Â°Â¸³µ¹­ «µ¾¹ ¶³²«Á³Êµ¶°½¹µ™µ»«¼µ«®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹· ž­ˆ

Ÿ¹½¹˜«¯º¹Â°Â¸³µ³¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯««²¹­¹°º»°¯ ¶°±«¸³° º¶¹¯« ª¡š™ ¾­°¶³Â³­«°½¼Ê ™µ»«¼µ« ®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹·ž­ˆ ©ÁÆÌÊÃ

Ÿ¹½¹˜«¯º¹Â°Â¸³µ³¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯««²¹­¹°º»°¯ ¶°±«¸³° º¶¹¯« ±°¸¼µ¹®¹ º¹¶« ª¡š™ Æ¼¹µ«Ê ¼³¸½°½³Â°¼µ«Ê«µ½³­¸¹¼½Çµ¶°½¹µ¿°½«¶Ç¸¹´²¹¸Æ µ¹»Æ™µ»«¼µ«®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹·ž­ˆ

Ÿ¹½¹˜«¯º¹Â°Â¸³µ³¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯«Ž¹¶¹­¸¹°º»°¯ ¶°±«¸³°º¶¹¯«±°¸¼µ¹®¹º¹¶«ª¡š™¾·°¸Çë °½¼Ê™µ»«¼µ«®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹·ž­ˆ

«ÌÄ ÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈ ÎÁÓÁÉÄÄ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ Ä ¿ÊÇʾÉÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼»²«ªÏÈÁÉØÔ¼ÁÎÍÛ ÎÁ ÏÍÄÇľ¼ÁÎÍÛ ÍÄÉÎÁÎÄÓÁÍƼÛ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ÆÇÁ ÎÊÆ ¦ ÆÊÉÒÏ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ÙÎÊ ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ËÌÄ ¿ÊÇʾÉÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ËÇÊÀ¼ ̼¾ÉÊ  «ÌÄμÃʾÊÈÂÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊÀ¼»²«ªϾÁÇÄ

®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ËÌÄ ÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈ ÎÁÓÁÉÄÄ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄμÃʾÊÁËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁËÇÊÀ¼¾ÊÃÈÊÂÉÊ ËÌľÊÀÄÎ Æ ÍÉÄÂÁÉÄÚ ÍÄÉÎÁÎÄÓÁÍÆÊÅ ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ÐÁμÇØÉÊÅ ÃÊÉ× ÆÊÌ× ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ÆÊÎÊ̼Û ÊÎÍμÁξ;ÊÁÈ̼þÄÎÄÄÊÎμÆʾÊÅËÌÄ¿ÊÇʾÉÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄɼvÉÁÀÁÇÄ¿ÁÍμÒÄÊÉÉÊ¿ÊÍÌÊƼ žÄÀÄÈÊ ÓÁÈÀÇÄÎÁÇØÉÁÁËÇÊÀɼÑÊÀÄÇÍÛ¾μÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ÎÁÈ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÁÁ ËʾÌÁÂÀÁÉÄÛ ÐÁ μÇØÉÊÅÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ÐÊÎÊ ¨ÊÌÐÊÈÁÎÌÄÓÁÍÆÄÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊƼÃ×¾¼ÚÎ ÓÎÊÀ¼ÂÁËÌÄÉÁÊÍÇÊÂÉÁÉÉÊÈÎÁÓÁÉÄĽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ μÃʾÊÁ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼ ËÌľÊÀÄÎ Æ ̼þÄÎÄÚ ¿ÄËÊËǼÃÄÄÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ žÊÃÈÊÂÉÊ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÆÊÌ×

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Ÿ¹½¹•¹»«¸«¯º¹Â°Â¸³µ¹­¯¹¸¹Ã°¸¸¹®¹º¶¹¯«±°¸¼µ¹®¹ º¹¶««²¹­¹°º»°¯¶°±«¸³°º¶¹¯«˜°µ»¹²³¯³¼ ½»¹¿³Â°¼µ³°³²·°¸°¸³Êµ¶°½¹µ¿°½«¶Ç¸¹´²¹¸Æ ™µ»«¼µ«®°·«½¹µ¼³¶³¸ȹ²³¸¹·ž­ˆ
ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÇÊÀ¼ʽÖÛÍÉÛÁÎмÆÎ× ËÊÓÁÈÏËÌÄ μÃʾÊÈ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ üÀÁÌÂľ¼ÁÎÍÛ ÍÊÃÌÁ¾¼ÉÄÁ ÔÁÅÆÄȼÎÆÄ Ó¼ÕÁ̼þľ¼ÁÎÍÛÍǼ½ÊÍÎØÌÊÀʾÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ɼÌÏÔ¼ÁÎÍÛ¼À¼ËμÒÄÛËÇÊÀ¼¾ËÊÍ ÎɼμÇØÉÊÈËÁÌÄÊÀÁ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ËÌÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄËÇÊ À¼w¾ËÁÌÄÊÀÊÉÎÊ¿ÁÉÁü¾ɼÀËÊÓÁÓÉÄƼÑÊÎÈÁÓÁɼ ¿ÄËÊËǼÃÄÛÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÆÊÌ× ÆÊÎÊ̼ÛÈÊÂÁÎ ÍËÊÍʽÍξʾ¼ÎØ ̼þÄÎÄÚ ½ÊÇÁÁ ¿ÌϽÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ¾À¼ÇØÉÁÅÔÁÈ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê

§¤®¡¬œ®¯¬œ œ¾Î¼ÉÀÄÇʾŸŸ¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛÈÊÌÐÊÈÁÎÌÄÛÌÏÆÊ ¾ÊÀÍξÊ Ÿ Ÿ œ¾Î¼ÉÀÄÇʾ ¨ ¨ÁÀÄÒÄɼ  Í œÀ¼ËμÒÄÛËÇÊÀ¼ÆÌÊÀ¼ÈËÌÄμÃʾÊÈËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÄ ¤­­ÄÀÊÌʾ¼ ¤ª¨¼Æ¼Ìʾ ¤œ´ÁÔÏÆʾ¼ œ œ ÇÏÃʾ œÆÏÔÁÌÍξÊ Ä ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÛ •­v ÁÉÄÆʾ¼ ¡ œ ž×Û¾ÇÁÉÄÁ ¿ÁÎÁÌÊÃÄ¿ÊÎÉÊ¿Ê ÉÊ ÍÄÎÁÇØÍξ¼ ¿Áɼ ËÌÄ ¾ÌÊÂÀÁÉÉÊÅ ¾ÄÌÄÇÇÄÃÏÚÕÁÅ ¿ÄËÁÌËǼÃÄÄ ÆÊÌ× ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾ ËÊ ÏÌʾÉÚ ÎÁÍ

 

 

ÎÊÍÎÁÌÊɼÆÌʾÄ¡œÁÉÄÆʾ¼ ž© ÁÈÓÁÉÆÊ ¡¨­ÄÇؾÛÉÍƼÛ«ÌʽÇÁÈ×ÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÄÄ •­v ¦¼É©¡­ÊÍÎÊÛÉÄÁ¾ÉÏÎÌÄÏÎÌʽÉÊ¿ÊËÇÊÀ¼Ä̼ÉÉÛÛ ¼À¼ËμÒÄÛÉʾÊÌÊÂÀÁÉÉ×Ѿü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎËÊǼÄ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛËÇÊÀ¼œ¾ÎÊÌÁÐÀÄÍeƼÉÀÈÁÀɼÏÆ žÇ¼ÀľÊÍÎÊÆ Í ¦Ì¼¾Òʾ¨«©¼ÀËÊÓÁÓÉÄÆÄËÁÌÄɼμÇØÉÊ¿ÊËÁÌÄ ÊÀ¼¨ÄÉÍÆž×ÍÔÔÆ Í ¨ÁÀ¾ÁÀÁ¾©º¤ÃÈÁÉÁÉÄÁɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÌÄÍÄÉ ÀÌÊÈÁ¾ÉÁüËÉÊÅÍÈÁÌÎÄÏÀÁÎÁÅœÌÑľ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ •­ ­ÎÌÁÇØÒʾ¼ž§»ÀÁÌÉÊÒÄÎÊËǼÃȼÎÄÓÁÍÆÊÁÊÎÉÊÔÁ ÉÄÁÆÇÁÎÊÆÐÁμÇØÉÊÅÃÊÉ×ÆÊÌ×ɼÀËÊÓÁÓÉÄÆʾËÇÊ ÀʾÈÏÂÍÆÊ¿ÊËÊǼ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÛ ®Áà ÀÊÆÇ ɼÏÓ ÆÊÉÐ ‰«ÌʽÇÁÈ× ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ Ä ÙÆÍËÁÌÄÈÁÉμÇØÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉ× ɼ ¼ÇØÉÁÈžÊÍÎÊÆÁ—žÇ¼ÀľÊÍÎÊÆ ­ ³ÁÌÉÏѼ ¡ œ ®¼ÃʾÊÁ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼ w Íʾ ÌÁÈÁÉÉ×Å ¾Ã¿ÇÛÀ ¬ÊÍ ÈÁÀ ÂÏÌÉ • ­v ³ÁÌÉÏѼ ¡ œ ®¼ÃʾÊÁ ËÌÁÀÇÁ¼ÉÄÁ ËÇÊÀ¼ ¡œ³ÁÌÉÏѼ ® ¦ «ÏÓÆÊ ¨ ¨ÁÀÄÒÄɼ  Í


¨¡­®©œ»¦§¡®ª³©œ»£œµ¤®œ ¬¡«¬ª ¯¦®¤ž©ª¥­¤­®¡¨· ©œŸª¬©·¥¹º ¤´«œ±®¤©Ÿº žÊÁÉÉÊÈÊÌÍÆÊÅÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÅ¿ÊÍËÄμÇØ®ª° Ÿª¯ž«ª žÇ¼ÀľÊÍÎÊÆÍÆÄÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÏÉľÁÌÍÄÎÁÎ ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿žÇ¼ÀľÊÍÎÊÆ ¤ÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊƼüÎÁÇÁÅÈÁÍÎÉÊÅ ÆÇÁÎÊÓÉÊÅüÕÄÎ× ÊÎ̼ÃÄÇÄɼÇÄÓÄÁÁÁ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅËÊÌÛÀÏ ˼̼ÈÁÎÌʾ ª­¦ ÎÄË× ÄÍÊÍμ¾ÒÄÎʿ̼ÈÈ× ¹¬¤ §¹¤ ¤¨¹ м¿ÊÒÄμÌÉÊ¿ÊÄÉÀÁÆͼ °¤ Äм¿ÊÒÄμÌÉÊ¿Ê ÓÄÍǼ °³

¾ÄÃÏÓ¼ÁÈ×Ñ ¿ÌÏË˼ÑÃÀÊÌʾ×Ñ Ä½ÊÇØÉ×Ñ­ÌÁÀÉÄÁ ¾ÁÇÄÓÄÉת­¦ÍÊÍμ¾ÄÇÄ  ÏÍÇÁÀ ËÌÄÊÎÍÏÎÍξÄÄÆÇÁÎÊÆ ÄϾÁÇÄÓÁÉÄĪ­¦ ¾ ̼üÏÀÁ¾ÊÓÁÆ Í¾ÏÇؾÊÀÄÉÄÁÅ «ÌľÏÇؾÊÀÄÉÄÄ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ¾ÍÄÍÎÁÈÁ ÈÁÍÎÉÊÅüÕÄÎ× ¾×̼¼ÚÎÍÛ¾ÏÈÁÌÁÉÉÊÈ Ëʾ×ÔÁÉÄĪ­¦ ¦ÇÚÓÁ¾×ÁÍÇʾ¼ ¾ÏÇؾÊÀÄÉÄÛ ÌÁËÌÊÀÏÆÎľɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÍÄÍÎÁȼ ÈÁÍÎÉÊÅüÕÄÎ× ÆÇÁÎƼ ÈÏÆÊüÇØÉ×Å ½¼ÌØÁÌ —°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

œÆÎϼÇØÉÊÍÎØžɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÀʽÌÊƼÓÁÍξÁÉÉ×ÁËÊ̼ÂÁÉÄÛ¾ÏÇØ¾× Æ ÆÊÎÊÌ×È ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ Ä ¾ÏÇؾÊÀÄÉÄÛ ÊÎÉÊÍÛÎÍÛ Æ ɼĽÊÇÁÁ Ó¼ÍÎ×È ü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÛÈ ɼÌÏÂÉ×Ñ ËÊÇʾ×Ñ ÊÌ¿¼Éʾ ¬¼ÍÔÄÌÛÁÎÍÛ ÍËÁÆÎÌ ¾ÉÏÎÌÁÉÉÄÑ Ä ¾ÉÁÔÉÄÑÀÊÍÎʾÁÌÉÊÃɼÓÄÈ×ÑмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛ¾ÏÇؾÊÀÄÉÄÄ ÏÀÁ¾ÏÔÁÆËÊÀÌÊÍÎÆʾ ËÊÀξÁÌÂÀ¼ÛÈÉÁÉÄÁÊËÊÇÄÙÎÄÊÇÊ¿ÄÓÉÊÍÎÄÐÊÉʾ×Ñ ËÌÊÒÁÍÍʾ< v>«ÌÄÑÌÊÉÄüÒÄÄËÌÊÒÁÍͼ¾ÊÃÉÄƼÁÎ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÆÌÏ¿ ËÊÀÀÁÌÂľ¼ÚÕÄÅÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÁÙÆÎÊËÄÓÁÍÆÄÑÄÉÁÃÌÁÇ×ÑÈÁμËǼÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÊÓ¼¿Ê¾ ɼÌÏÔ¼ÚÕÄÅ ËÌÊÒÁÍÍ× ÌÁ¿ÁÉÁ̼ÒÄÄ ÙËÄÎÁÇÄÛ ËÊ̼ÂÁÉÄÁ ËÌÄʽ ÌÁμÁÎ ËÊÇÄÍÄÍÎÁÈÉ×Å Ѽ̼ÆÎÁÌ ʽÏÍÇʾÇÁÉÉ×Å ɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄ ¾ ÉÁ̾ÉÊÅ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ ÄÈÈÏÉÉÊÅÄÀÌÏ¿ÄÑÍÄÍÎÁȼÑÊÌ¿¼ÉÄÃȼªËÌÁÀÁÇÁÉÉÏÚÌÊÇؾ ËÊÀÀÁ̼ÉÄÄÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÛÀʽÌÊƼÓÁÍξÁÉÉ×ÑËÊ̼ÂÁÉÄžÏÇØ¾× Ŀ̼ÁÎ ÌÊÇØ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ ¿ÄËÁÌÓϾÍξÄÎÁÇØÉ×Ñ ÌÁ¼ÆÒÄÅ ¾ ÎƼÉÄ ¾ÏÇؾ× Ä ;ÛÃØ ÄÈÈÏÉÊÈÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÐÁÉÊÈÁÉʾ Í ËÌÊÇÄÐÁ̼ÒÄÁÅ ÙËÄÎÁÇÄÛ ɼÌÏÂÉ×Ñ ËÊÇʾ×ÑÊÌ¿¼Éʾ< > ²ÁÇØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¤ÃÏÓÄÎØÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈÁÍÎÉÊÅÆÇÁÎÊÓÉÊÅüÕÄÎ×ÈÏÆÊ üÇØÉʿʽ¼ÌØÁ̼ÌÁËÌÊÀÏÆÎľÉ×ÑÊÌ¿¼ÉʾËÌľÏÇؾÊÀÄÉÄľËÊÀÌÊÍÎÆʾÊÈ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ¨¼ÎÁÌļÇÄÈÁÎÊÀ×­ÊÍÎÊÛÉÄÁÍÄÍÎÁÈ×ÈÁÍÎÉÊÅüÕÄÎ× ­¨£ ÊÒÁÉľ¼ÇÄ ËÊËÊƼüÎÁÇÛÈÈÁÍÎÉÊÅÆÇÁÎÊÓÉÊÅüÕÄÎ× ¨¦£ ÇÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆĨ¦£ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄʽÕÁÁÍÊÀÁ̼ÉÄÁÆÇÁÎÊÆ ª­¦ ¾ÏÍÇÁÀ ʽÕÏÚÒÄÎʿ̼ÈÈÏ ÊÎ̼¼ÚÕÏÚÍÊÀÁ̼ÉÄÁÆÇÁÎÊÓÉ×ÑÙÇÁÈÁÉÎʾ¾ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×ѾÁÇÄÓÄɼÑ «Ç¹wËÇÊÍÆÄÅÙËÄÎÁÇÄÅ «Ì¹wËÌÊÈÁÂÏÎÊÓÉ×ÅÙËÄÎÁÇÄÅ ²¹wÒÄÇÄÉ ÀÌÄÓÁÍÆÄÅÙËÄÎÁÇÄÅ ¹w½¼Ã¼ÇØÉ×ÅÙËÄÎÁÇÄÅ ¹wÙÊÃÄÉÊÐÄÇ× ©wÉÁÅ ÎÌÊÐÄÇ× §ÐwÇÄÈÐÊÒÄÎ× ¨wÈÊÉÊÒÄÎ×ÄÇÄȼÆÌÊм¿Ä ÙËÄÎÁÇļÇØÉÊ ÌÁ¿ÁÉÁ̼ÎÊÌÉ×ÅÄÉÀÁÆÍ ¹¬¤ ÇÁÅÆÊÒÄμÌÉÊÙËÄÎÁÇļÇØÉ×ÅÄÉÀÁÆÍ §¹¤ ÄÉÀÁÆÍÈÁμËǼÃÄÄÙËÄÎÁÇÄÛ ¤¨¹ ÄËÊƼüÎÁÇÄм¿ÊÒÄÎÊüÉÁÅÎÌÊÐÄÇʾ ¾ÆÇÚÓ¼Ûм¿ÊÒÄμÌÉ×ÅÄÉÀÁÆÍ °¤ ¾Äм¿ÊÒÄμÌÉÊÁÓÄÍÇÊ °³ ¾ÏÍÇÁÀ ¤ÈÈÏÉÊÒÄÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁËÊƼüÎÁÇÄÊËÌÁÀÁÇÛÇľȼÃƼÑÊÎËÁÓ¼ÎÆ¼Ñ ËÊÇÏÓÁÉ É×ÑÍÊÍÇÄÃÄÍÎÊÅʽÊÇÊÓÆľǼ¿¼ÇÄÕ¼ÄÒÁ̾ÄƼÇØÉÊÈÍÁÆÌÁÎÁ¤ÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¨¦£½×Çľ×ËÊÇÉÁÉ×ÏÀÁ¾ÏÔÁÆËÊÀÌÊÍÎÆʾÍž  ÊÍÉʾɼÛ¿ÌÏË˼ Ä ÏÀÁ¾ÊÓÁÆÄÀÁ¾ÏÔÁÆËÊÀÌÊÍÎÆʾ½ÁÿÁÉÄμÇØÉÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÆÊÉÎÌÊÇØɼÛ ¿ÌÏË˼ ª½ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ˼ÒÄÁÉÎÊƾ×ËÊÇÉÛÇÊÍØÊÀÉÊÆ̼ÎÉʾËÁÌÄÊÀɼĽÊÇÁÁ ¾×̼ÂÁÉÉ×ÑÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ«ÌʾÁÀ”ÉÉ×ÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛËÊƼüÎÁÇÁŨ¦£ ÊÎ̼ÃÄÇÄɼÇÄÓÄÁÁÁÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅËÊÌÛÀÏ˼̼ÈÁÎÌʾ ª­¦ ÎÄË×ÄÍÊÍμ¾ ÒÄÎʿ̼ÈÈ× ¹¬¤ §¹¤ ¤¨¹ °¤Ä°³ ¾ÄÃÏÓ¼ÁÈ×Ñ¿ÌÏË˼ÑÃÀÊÌʾ×ÑÄ ½ÊÇØÉ×Ñ μ½Ç ¯ÀÁ¾ÊÓÁÆÄÀÁ¾ÏÔÁÆËÊÀÌÊÍÎÆʾÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË×ÍÊÍÎÊ ÛÉÄÁ¨¦£ÊÎÇÄÓ¼ÇÊÍØÍÌÁÀÉÄÈľÁÇÄÓÄɼÈĪ­¦ ̼¾É×ÈÄ  ÏÍÇÁÀ ɼÇÄÓÄÁÈ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÙËÄÎÁÇļÇØÉÊ¿Ê ÎÄ˼ ÒÄÎʿ̼ÈÈ   ËÌÁʽǼÀ¼ÉÄÁÈÙËÄÎÁÇÄÊÒÄÎʾ ¹Ò  ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×ÑËÇÊÍÆÄÈ  ËÁÌÁÑÊÀÉ×È ÒÄÇÄÉÀÌÄÓÁÍÆÄÈ ÙËÄÎÁÇÄÁÈÄÁÀÄÉÄÓÉ×ÈÄÙÆÃÁÈË ÇÛ̼ÈĽ¼Ã¼ÇØÉÊ¿ÊÙËÄÎÁÇÄÛ  ÉÄÃÆÄÈÍÊÀÁ̼ÉÄÁÈÇÁÅÆÊÒÄÎʾ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×ÑÙÊÃÄÉÊÐÄǼÈÄ ÉÁÅÎÌÊÐÄǼÈÄ ÇÄÈÐÊÒÄμÈÄÄÈÊ ÉÊÒÄμÈÄ ¹ © §Ð ¨ ÙËÄÎÁÇļÇØÉÊÌÁ¿ÁÉÁ̼ÎÊÌÉ×ÈÄÉÀÁÆÍÊÈ ½ÇÄÃÆÄÈÆ   ÉÄÃÆÄÈÄÃɼÓÁÉÄÛÈÄÇÁÅÆÊÒÄμÌÉÊÙËÄÎÁÇļÇØÉÊ¿ÊÄÉÀÁÆͼ §¹¤ ̼¾É×ÈÄ  ÄÄÉÀÁÆͼÈÁμËǼÃÄÄÙËÄÎÁÇÄÛ ¤¨¹ ÍÊÍμ¾Ä¾ ÔÄÈÄ  ÏÈÁÌÁÉÉ×ÈľÁÇÄÓÄɼÈÄ°¤Ä°³ ̼¾É×ÈÄÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ  Ä  ÏÍÇÁÀ ¯ ˼ÒÄÁÉÎÊÆ ªŸ ½×ÇÄ ¾×Û¾ÇÁÉ× üÆÊÉÊÈÁÌÉ×Á ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ¾ ÍÊÍÎÊÛÉÄÄ ¨¦£«ÌÄÙÎÊȪ­¦¾ÊÃ̼ÍμÇʾ ̼ü ¬ ª½ÕÄÁÒÄÎʿ̼ÈÈ×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

—«½°»³«¶Æ ·°±»°®³¹¸«¶Ç¸¹´ ¸«¾Â¸¹º»«µ½³Â°¼µ¹´ µ¹¸¿°»°¸Á³³

¡Ÿ’œ–¬ Ÿ’ª–¢£“–žžŸ”Ÿ˜•Ÿ¡Ÿ“­° ™˜•¡‘“ŸŸ¦¡‘ž–ž™°

É·°¸Ç ¿°­»«¶Ê ®


š›™Œ–—¦ ™Œ¤œ˜˜™Ž™’™›™§ª “’›‹™™ ›‹˜˜“ª

™»®«¸³²«Á³¹¸¸Æ´µ¹·³½°½ «¬¡ ­¡ œ®¡§¸ ¦¼ÔϽ¼¹œ ÌÁÆÎÊÌŸª¯ž«ª®Úȟ¨œ £¼ÍÇÏÂÁÉÉ×ÅÀÁÛÎÁÇØɼÏÆĬÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÀÊÆÎÊÌÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ËÌÊÐÁÍÍÊÌ

³§¡©·ª¬Ÿ¦ª¨¤®¡®œ Ì×Éü©­ ËÁ̾×ÅüÈÁÍÎÄÎÁÇØÀÄÌÁÆÎÊ̼ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ƼÉÀÄÀ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ¦ÊÇØÒʾž­ üÈÁÍÎÄÎÁÇØÀÄÌÁÆÎÊ̼ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì× ¦ÁÍÁÇØȼÉ¡œ ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇØ̼ÅÊÉÉÊÅ ÏÈ×ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉ £¼ÍÇÏÂÁÉÉמ̼Ӭ° ®ÄÎʾÍÆÄŧœ üÈÁÍÎÄÎÁÇØÀÄÌÁÆÎÊ̼ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ´¼ÔÆʾž« ÀÄÌÁÆÎÊÌ Á˼ÌμÈÁÉμÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆ ƼÉÀÄÀ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ¨ÄÉÁ¾ÒÁ¾­ž ¿Ç¼¾Éמ̼ӮÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÉÊÅÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ× ƼÉÀÄÀ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ­ÇľÆÄɼ©œ ¿Ç¼¾Éמ̼ÓÅʽǼÍÎÉÊÅÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ×

´ÁÈÛÆÄÉŸœ ¿ÁÉÁ̼ÇØÉ×ÅÀÄÌÁÆÎÊ̪œª‰©ÊÌÀÈÁÀÆÊȗ ÏѼÌʾœ¨ ¿Ç¼¾Éמ̼Ӫªª‰«ÊÇÄÆÇÄÉÄƼ ÆÊÉÍÏÇØμÎľɼÛÄÈ¡¨©Ä¿ÄÉÍÆʿʗ £¼ÍÇÏÂÁÉÉמ̼Ӭ° ¦ÊÍÎÌʾž¤ ÀÊÒÁÉÎƼÐÁÀÌ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ× ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛŸª¯ž«ª ®Úȟ¨œ ƼÉÀÄÀ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ´¼Ëʾ¼Çʾ«» ü¾ÁÀÏÚÕÄÅƼÐÁÀÌÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÙÆÊÇÊ¿ÄÄ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ ÀÊÆÎÊÌÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ËÌÊÐÁÍÍÊÌ Ÿ¼É¼©œ üÈÁÍÎÄÎÁÇؿǼ¾Éʿʾ̼Ӽ ʽǼÍÎÉÊŽÊÇØÉÄÒו ÀÊÒÁÉÎƼÐÁÀÌ× ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛŸª¯ž«ª®Úȟ¨œ ƼÉÀÄÀ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ­¡¦¬¡®œ¬¸ ­×Ӕ¾žŸ ¼ÍÍÄÍÎÁÉÎƼÐÁÀÌ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ× ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛŸª¯ž«ª ®Úȟ¨œ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

£œ¨¡­®¤®¡§¸«¬¡ ­¡ œ®¡§»  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ ü¾ÁÀÏÚÕÄÅƼÐÁÀÌÊÅÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ× ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛŸª¯ž«ª ®Úȟ¨œ ÀÊÆÎÊÌÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ËÌÊÐÁÍÍÊÌ ¼Æ¼ÀÁÈÄƬœ¡©
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

¯žœ¢œ¡¨·¡¦ª§§¡Ÿ¤ž¿ÊÀÏÈ×ÊÎÈÁÓ¼ÁÈÇÁÎÄÁƼÐÁÀÌ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ©ÁÍÈÊÎÌÛɼÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊÉÁËÌÊÀÊÇ ÂÄÎÁÇØÉ×ÅËÁÌÄÊÀÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ È×ÀÊÍÎÄ¿ÇÄÃɼÓÄÎÁÇØÉ×ÑÌÁÃÏÇØμ Îʾ¾½¼ÃʾÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÁÍËÁÒļÇÄÍÎʾɼÇÁÓÁ½ÉÊÈ ËÁÀļÎÌÄÓÁÍÆÊÈ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈмÆÏÇØÎÁμÑÄмÆÏÇØÎÁÎÁ¾×ÍÔÁ¿ÊÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ¾ËÊÍÇÁÀÄËÇÊÈÉÊÈʽ̼Ãʾ¼ÉÄÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾÄÄÑËÌÊ ÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÁ ɼÏÓÉ×Ñ̼Ã̼½ÊÎƼѾʽǼÍÎÄʽÊÍ Éʾ¼ÉÄÛÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÄÃÏÓÁÉÄÛÙËÄÀÁÈÄ ÊÇÊ¿ÄÄÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆľ¼ÂÉÁÅÔÄÑÉÁÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÀÊÍÎÏËÉÊÅÄƼÓÁÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄÄÉÐÊÌȼÎÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÌÁÊÀÊÇÁ¾¼ÛÍϽÖÁÆÎľÉ×ÁÄʽÖÁÆÎľÉ×ÁÎÌÏÀÉÊÍÎÄ È×ÄÀÁȾËÁ ÌÁÀËÊËÏÎÄÌÁÔÁÉÄÛͼÈ×ÑÍÇÊÂÉ×ÑļÆÎϼÇØÉ×ÑüÀ¼Ó ÍÎÊÛÕÄÑ ËÁÌÁÀ ÌÊÍÍÄÅÍÆÊÅ Ä ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ɼÏÆÊÅ Ä ÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÁȾÒÁÇÊÈ »¾ÇÛÛÍØ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×È Ä ɼÏÓÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÈ ÒÁÉÎÌÊÈ ¾ ʽ ǼÍÎÄ ÎÁÊÌÄÄ Ä Ë̼ÆÎÄÆÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ®ÚÈÁÉÍÆÊÈ ÌÁ¿ÄÊÉÁ È× ¼ÆÎľÉÊ ÍÊÎÌÏÀÉÄÓ¼ÁÈ Í ÀÌÏ¿ÄÈÄ ɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÄÈÄ ÄÉÍÎÄÎÏμÈÄ ÊÌ¿¼É¼ÈÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ƼÐÁÀ̼ÈÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÄ ¬ÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ®ÚÈÁÉ ÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ Í ¾ÑÊÀÛÕÄÈÄ ¾ ÁÁ ÍÊÍμ¾ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÄÈ Ä ±¼ÉÎ× ¨¼ÉÍÄÅÍÆÄȼ¾ÎÊÉÊÈÉ×ÈÄÊÆÌÏ¿¼ÈÄw¿Ä¿¼ÉÎÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁ£¼Ë¼ÀÉÊÅ ­Ä½ÄÌÄͽÊÇÁÁÓÁÈÎÌÁÑÈÄÇÇÄÊÉÉ×ÈɼÍÁÇÁÉÄÁÈ ÈÊÕÉ×È̼þÄÎÄÁÈ ÉÁÐÎÁ¿¼ÃʾʿÊËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿ÊÆÊÈËÇÁÆͼ ͽÊÇØÔÄÈ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁÈ ÈÁÍÎÉ×ÑÏÍÇʾÄÅw¾ÊÃÈÊÂÉÊÎÊÇØÆÊËÌÄɼÇÄÓÄÄËÌÊÓÉÊ¿ÊɼÏÓÉÊ ¿ÊÐÏÉÀ¼ÈÁÉμ ÇÛÙÎÊ¿ÊÉÁʽÑÊÀÄÈÊ¿ÇϽÊÆÊÁÄÃÏÓÁÉÄÁÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ʽÊÍ Éʾ¼ÉÄÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÄÎÁÇØÉÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¹ÎÄ ÊÍÉʾÉ×ÁüÀ¼ÓÄÍμ¾ÄÎËÁÌÁÀÍʽÊÅƼÐÁÀ̼ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ ŸÇ¼¾É×ÅÆÌÄÎÁÌÄÅÊÒÁÉÆÄÌÁÐÊÌÈwÃÀÊÌʾØÁɼÍÁÇÁÉÄÛžËÊƼ üÎÁÇÛÑʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÆÊÉÒÁÉÎÌÄÌÏÁÎÍÛÍÇÊÂÉÊÁ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅ ÍξÄÁȼÎÁÌļÇØÉ×ÑÏÍÇʾÄÅÄÍÊÒļÇØÉÊËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÍÄÎϼÒÄÅ ËÁÌÁÂľ¼ÁÈ×ÑÓÁÇʾÁÆÊÈ ¯¾ÁÌÁÉ ÓÎÊ ɼÍÎÊÛÕ¼Û Ú½ÄÇÁÅɼÛ ɼÏÓÉÊË̼ÆÎÄÓÁÍƼÛ ÆÊÉÐÁ ÌÁÉÒÄÛ ËÊÍÇÏÂÄÎ ÍÎÄÈÏÇÊÈ Æ ÆÊÉÍÊÇÄÀ¼ÒÄÄ ÏÍÄÇÄÅ ËÊ ̼þÄÎÄÚ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾®ÚÈÁÉÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁ ­Ͼ¼ÂÁÉÄÁÈ Ã¼¾ÁÀÏÚÕÄÅƼÐÁÀÌÊÅÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ× ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼Æ¼ÀÁÈÄƬœ¡© ËÌÊÐÁÍÍÊÌ ž¤ ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾


œ§¡¦­¡¡ž­¦œ»®¤ ¨œ¦œ¬ªž­ž Ÿª¯ž«ª¤ÌÆÏÎÍÆÄÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Å ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÏÉľÁÌÍÄÎÁάÊÍÃÀ̼¾¼ ¿¤ÌÆÏÎÍÆ ©¼ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÈÙμËÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛËÊÇÄÎÄÆÄ ¾ʽǼÍÎÄʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ¾×À¾Ä¿¼ÁÎÍÛËÌÄÉÒÄËÈÉÊ ¿Êʽ̼ÃÄÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÍÄÍÎÁÈ ÄÑÈÉÊ¿ÊÏÆǼÀÉÊÍÎÄ ¾¼ÌļÉÎÉÊÍÎĪÀɼÆÊ ÍÇÊÂľԼÛÍÛÆɼÍÎÊÛÕÁÈϾÌÁÈÁÉÄÍÄÍÎÁȼËÊÍ ÇÁ¾ÏÃʾÍÆÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÉÁÍÊÃÀ¼ÁÎÀÊÍμÎÊÓÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÅ Æ ÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊÈÏ ʽÉʾÇÁÉÄÚ ÍÊÀÁ̼ ÉÄÛ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÄÃÈÁÉÁÉÄÚ ÐÊÌÈ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÏÓÁ½ÉÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ ©ÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊ¿Ê ʽÉʾÇÁÉÄÛÍÊÀÁ̼ÉÄÛʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ;ÛüɼÍ̼Í ÎÏÕÄÈÄÎÁÈ˼ÈÄɼÆÊËÇÁÉÄÛÄÉÐÊÌȼÒÄľÍÐÁÌÁ ʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ª½Ê½ÕÁÉÄÁÊË×μ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛÉʾ×ÑÐÊÌÈÄÈÁÎÊ ÀʾʽÏÓÁÉÄÛɼƼÐÁÀÌÁʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛüËÁÌÄÊÀv¿¿ËÊƼüÇÊ ÓÎʾÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑÉÁʽÑÊÀÄÈÊ̼ÍÔÄÌÛÎØ ¿Ì¼ÉÄÒ×ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼ËÏÎÁȼÆÎľ ÉʿʾÉÁÀÌÁÉÄÛüÊÓÉÊÊÓÉ×ÑÐÊÌÈʽÏÓÁÉÄÛ ªÀÉÊÅÄÃËÌʿ̼ÈÈ ËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÉ×ÑÀÇÛÀÄÍ μÉÒÄÊÉÉÊ¿Ê ʽÏÓÁÉÄÛ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÄÍÎÁȼ ÀÄÐÐÁ ÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉÉÊ¿ÊÄÉÎÁÌÉÁÎʽÏÓÁÉÄÛ‰ŸÁƼÀÁȗ ̼à ̼½ÊμÉɼÛÍÊÎÌÏÀÉÄƼÈĝ¼ÅƼÇØÍÆÊ¿ÊÄÉÍÎÄÎÏμ ½ÄÃÉÁͼÄÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊ¿ÊÈÁÉÁÀÂÈÁÉμ¤ÌÆÏÎÍÆÊ ¿Ê¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿ÊÏÉľÁÌÍÄÎÁμ ¦ÏÌ¿¼ÉÍƼÛŸ­ ÍÍʼ¾Î ­ÄÍÎÁȼ‰ŸÁƼÀÁȗËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍÊ ½ÊÅÆÊÈËÇÁÆÍËÌʿ̼ÈÈÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ËÊþÊÇÛÚÕÄÑ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØ ÀÄÍμÉÒÄÊÉÉÊÁ ʽÏÓÁÉÄÁ ɼ ÊÍÉʾÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÎÁÇÁÆÊÈÈÏÉÄƼÒÄÊÉÉ×Ñ ÄÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄŪÎÈÁÓÁÉ×ËÊÇÊÂÄ ÎÁÇØÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×ËÌÄËÌÄÈÁÉÁÉÄÄÍÄÍÎÁÈ׉ŸÁ ƼÀÁȗËÌÄËÊÀ¿ÊÎʾÆÁÍËÁÒļÇÄÍÎʾÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ä¿ÏȼÉÄμÌÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ ¦ÏÌ¿¼ÉÍƼÛŸ­ ¦ÏÌ¿¼ÉÍƼÛŸ­ÍÍʼ¾Î ž¾×ÍÔÁÅÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅÔÆÊÇÁÊË×μËÌÄÈÁÉÁÉÄÛÀ¼ÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÉÁ ÍÏÕÁÍξʾ¼ÇÊ ©¼ÈÄ ̼Ã̼½Êμɼ Ä ¾ÉÁÀÌÁɼ ÈÁÎÊÀÄƼ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄ Ìʾ¼ÉÉÊ¿Ê ÄÉÎÁÌÉÁÎʽÏÓÁÉÄÛ ‰ŸÁƼÀÁȗ ¾ ÆÏÌÍÁ ËÊÍÇÁÀÄËÇÊÈÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÄÉÎÁÌÉʾ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÊÌÀÄɼÎÊÌʾ ¼ÍËÄ̼ÉÎʾ ÍÇÏÔ¼ÎÁÇÁÅмÆÏÇØÎÁμ ËÊÍÇÁÀÄËÇÊÈÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ËÌÊÑÊÀÛÕÄÑʽÏÓÁÉÄÁ ɼƼÐÁÀÌÁʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ ¨ÁÎÊÀÄƼ ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ¾ ÍÁ½Û ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ

ÏÓÁ½É×ÑÆÏÌÍʾËÊƼÂÀÊÈÏÄÃ̼ÃÀÁÇʾËÌÁÀÈÁμ ‰Ê½ÕÁÍξÁÉÉÊÁÃÀÊÌʾØÁÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ—ÄÄÑ ÎÁÆÏÕÁÁ ʽÉʾÇÁÉÄÁ ÆÊÉÎÌÊÇØ ÎÁÆÏÕÁÅ ÏÍËÁ¾¼Á ÈÊÍÎÄʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛÄÁÁ¼É¼ÇÄà ̼½ÊÎϾÌÁÂÄÈÁ POMJOFËÌÄËÌʾÁÀÁÉÄÄÍÁÈÄɼÌʾÄÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÅ ÍʽÏÓ¼ÚÕÄÈÄÍÛËÊÊÎÀÁÇØÉ×ÈÄÃÏÓ¼ÁÈ×ÈÎÁȼÈ ­ÄÍÎÁȼ‰ŸÁƼÀÁȗËÊþÊÇÛÁÎËÌʾÊÀÄÎؼɼÇÄà ÍμÎÄÍÎÄÆÄ Ï;ÊÁÉÄÛ ȼÎÁÌļǼ ¾ÍÁÈÄ ʽÏÓ¼ÚÕÄ ÈÄÍÛ ¾ ÒÁÇÊÈ ËÊ ÏÓÁ½ÉÊÈÏ ÆÏÌÍÏ Ä ƼÂÀÊÅ ÊÎÀÁ ÇØÉÊÅÎÁÈÁ ÓÎÊÍËÊÍʽÍξÏÁξ×Û¾ÇÁÉÄÚɼĽÊÇÁÁ ÎÌÏÀÉ×Ñ ÀÇÛ ¾ÊÍËÌÄÛÎÄÛ ÏÓÁ½É×Ñ ÎÁÈ Ä ÎÁÑ ÎÁÈ ȼÎÁÌļǾÆÊÎÊÌ×ÑËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ÀÇÛ ¾ÉÁÍÁÉÄÛ ¾ ÄÑ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁ ÄÃÈÁÉÁÉÄÅ ËÊþÊÇÛÛ ½ÊÇÁÁ̼¾ÉÊÈÁÌÉÊ̼ÍËÌÁÀÁÇÛÎØÏÓÁ½É×ÅȼÎÁÌļÇ ¾ ËÌÁÀÁǼÑ ÆÏÌͼ ªÎÀÁÇØÉ×È ̼ÃÀÁÇÊÈ ̼½ÊÎ× ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÚÕÁ¿Ê ÆÏÌÍ ËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÛ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÏÓ¼ÍÎÄÁ ¾ ÍÁÈÄɼ̼Ñ Ä ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÑ ËÌʾÊÀÛ ÕÄÑÍÛÍʽÏÓ¼ÚÕÄÈÄÍÛ¾ÌÁÂÄÈÁPOMJOFžÑÊÀÁ ¾ÊÃÉÄƼÚÕÄÑÀÄÍÆÏÍÍÄÅʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛÈÁÂÀÏÍʽÊÅ ÄÍËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁȾüÀ¼ÓÄËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÛ¾ÑÊÀÛÎ ÍËÊÍʽÉÊÍÎØɼË̼¾ÄÎØÀÄÍÆÏÍÍÄÚ¾ÉÏÂÉÊÁÌÏÍÇÊ ÏÈÁÉÄÁ ÊËÁ̼ÎľÉÊ Ä ÎÊÓÉÊ ÊξÁÎÄÎØ ɼ ¿Ì¼ÈÊÎ ÉÊ ÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼ÉÉ×Á ʽÏÓ¼ÚÕÄÈÄÍÛ ¾ÊËÌÊÍ× ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÎÁÆÏÕÁÅ ÊÒÁÉÆÄ ÃɼÉÄÅ Ä ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ «ÌÄÄÃÏÓÁÉÄÄÏÓÁ½ÉÊ¿ÊÆÏÌͼÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ À¼ÉÉÊÅÈÁÎÊÀÄÆÄʽÏÓ¼ÚÕÄÁÍÛËÌÊÑÊÀÛξÑÊÀÉÊÅ ÎÁÍÎʾ×ÅÆÊÉÎÌÊÇØ ËÊþÊÇÛÚÕÄÅÊÒÁÉÄÎØÏÌʾÁÉØ ÃɼÉÄÅ ÎÌÁ½ÏÚÕÄÑÍÛÀÇÛÊ;ÊÁÉÄÛÎÁÈ× ÆÊÎÊÌÏÚ ËÌÁÀÍÎÊÄÎÄÃÏÓÄÎØ Ä¾ÍÇÏÓ¼ÁÏÍËÁÔÉÊ¿ÊËÌÊÑÊ ÀÁÉÄÛÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÛÀÊËÏÍƼÚÎÍÛÆÄÃÏÓÁÉÄÚÏÓÁ½ É×ÑȼÎÁÌļÇʾËÊÀ¼ÉÉÊÅÎÁÈÁ¹ÎÊʽÁÍËÁÓľ¼ÁÎ ¾Êþ̼ÎÆÎÊÅÎÊÓÆÁÏ;ÊÁÉÄÛȼÎÁÌļǼ ÍÆÊÎÊÌÊÅ ÊÎÈÁÓÁÉÊ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ƼÓÁÍξ¼ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ ÃɼÉÄÅ ¾ÍÇÏÓ¼ÁÉÁÏÍËÁÔÉÊ¿ÊËÌÊÑÊÂÀÁÉÄÛÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÛ £¼ÎÁÈʽÏÓ¼ÚÕÄÁÍÛËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ̼½ÊμÚÎ ÍÏÓÁ½É×ÈÄȼÎÁÌļǼÈÄËÊƼÂÀÊÅÄÃÄÃÏÓ¼ÁÈ×Ñ ÎÁÈ ¾×ËÊÇÉÛÚÎ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×Á üÀ¼ÉÄÛ ËÊÍÇÁ ƼÂÀÊÅÄÃÏÓÁÉÉÊÅÎÁÈ×ËÌÊÑÊÀÛÎËÌÊÈÁÂÏÎÊÓÉ×Å ÎÁÍÎʾ×Å ÆÊÉÎÌÊÇØ ÀÇÛ ÊÒÁÉÆÄ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ Ï;ÊÁÉÄÛËÌÊÅÀÁÉÉÊ¿ÊȼÎÁÌļǼ«ÊÍÇÁÏ;ÊÁÉÄÛ ȼÎÁÌļǼ¾ÍÁÑÎÁÈ ÊÎÉÊÍÛÕÄÑÍÛÆÀ¼ÉÉÊÈÏ̼à ÀÁÇÏ ËÌÁÀÈÁμ ʽÏÓ¼ÚÕÄÁÍÛ ËÌÊÑÊÀÛÎ ÄÎʿʾÊÁ ÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÁ ËÊþÊÇÛÚÕÁÁÊÒÁÉÄÎØ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ ¾×Âľ¼ÁÈÊÍÎØ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ¾ÌÁÈÁÉÄ ʽÏÓÁÉÄÛ ÃɼÉÄÅ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× ʽÏÓ¼ÚÕÁ¿ÊÍÛ ÉÁ ÄÍ ÆÇÚÓ¼ÁÎ ËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÛ Äà ËÌÊÒÁÍͼ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ žÊÃ̼ÍμÚÎ Á¿Ê ÈÊÎľÄÌÏÚÕ¼Û ¾ÊÍËÄμÎÁÇØÉ¼Û ɼÍμ¾ÉÄÓÁÍÆ¼Û ÆÊÊÌÀÄÉÄÌÏÚÕ¼ÛļÎÎÁÍμÒÄÊÉɼÛ ÌÊÇØ«ÌÄÙÎÊÈÍÇÁÀÏÁÎËÊÀÓÁÌÆÉÏÎØ ÓÎÊÄÃÈÁÉÁ ÉÄÁËÊÀÑÊÀʾÆ̼½ÊÎÁʽÏÓ¼ÚÕÁ¿ÊÍÛËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÎ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ̼þÄÎÄÛÍÊËÁÌÁÂÁÉÄÁÈËÌÊÐÁÍÍÄÊ ɼÇØÉÊÅÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊÍÎÄËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÛÄÊ;ÊÁÉÄÛ ÄÈÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅËÌÁËÊÀ¼¾¼ÉÄÛ žÉÁÀÌÁÉÄÁ À¼ÉÉÊÅ ÈÁÎÊÀÄÆÄ ÄÈÁÁÎ ËÊÇÊÂÄ ÎÁÇØÉÊÁÃɼÓÁÉÄÁƼÆÀÇÛʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ μÆÄÀÇÛ ËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁÅ ̼½ÊμÚÕÄÑÍÁÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÆÌÊÈÁÎÊ¿Ê ÁÁ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁËÊþÊÇÄÎËÊÇÏÓÄÎØÊËÌÁÀÁ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

¤©©ªžœ²¤ª©©·¡®¡±©ª§ªŸ¤¤ ª¯³¡©¤»©œ¦œ°¡ ¬¡ ªµ¡­®ž¡©©ªŸª£ ª¬ªž¸» ¤£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ¦œ¦­¬¡ ­®žª«ªž·´¡©¤» «¬ª°¡­­¤ª©œ§¸©ª¥ ¦ª¨«¡®¡©®©ª­®¤ ¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥ £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤»
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÇÁÉÉ×ÅÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅÙÐÐÁÆΦËÌÁÄÈÏÕÁÍξ¼È ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛÈÁÎÊÀÄÆÄÀÇÛʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛÈÊÂÉÊ ÊÎÉÁÍÎÄÍÇÁÀÏÚÕÄÁ wÊÃɼÆÊÈÇÁÉÄÁ ʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ Í ÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÈÄ ÎÁÇÁÆÊÈÈÏÉÄƼÒÄÊÉÉ×ÈÄ Ä ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×ÈÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÈÄ wËÊÀ¿ÊÎʾƼ ʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ ½Áà ÊÎÌ×¾¼ ÊÎ ÈÁÍμ ̼½ÊÎ× ÀÇÛÄÉÊ¿ÊÌÊÀÉÄÑʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ wËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÁʽÏÓ¼ÚÕÄÈÍÛ¾ÍÁÑÉÁʽÑÊÀÄÈ×Ñ ÏÓÁ½É×Ñ ȼÎÁÌļÇʾ ¾ ÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊÈ ¾¼ÌļÉÎÁ ¾ÆÇÚÓ¼ÛÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾ÏÚ½¼ÃÏ wËÊÍÎÊÛÉÉÊÁ ʽÉʾÇÁÉÄÁ ½¼Ã× ÏÓÁ½É×Ñ ȼÎÁÌÄ ¼ÇʾÄÀÊËÊÇÉÁÉÄÁÀ¼ÉÉ×ÈÄÄÃËÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÄÑ ÄÃÀ¼ÉÄÅ ÊÐÄÒļÇØÉ×ÑÄÍÎÊÓÉÄÆʾËÊËÌʽÇÁ ȼÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍË̼¾ÊÓÉÊÄÉÐÊÌȼ ÒÄÊÉÉ×Ñ ÍÄÍÎÁÈ Ä ÎÀ ÓÎÊ À¼ÁÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ ʽÏÓ¼ÚÕÄÈÍÛ ËÊÇÏÓ¼ÎØ ɼĽÊÇÁÁ ÊËÁ̼ÎľÉÏÚ ÄÉÐÊÌȼÒÄÚ w¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÄÃÏÓ¼ÎØÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×ÅȼÎÁÌļÇ ;ÁÌÑ ÊÐÄÒļÇØÉÊ ÏξÁÌÂÀÁÉÉ×Ñ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ ÏÓÁ½É×ÑËÌʿ̼ÈÈ w¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ ¾ ÍÇÏÓ¼Á üÎÌÏÀÉÁÉÄÅ ËÊ ÄÃÏÓ¼Á ÈÊÈÏ ȼÎÁÌļÇÏ ʽ̼ռÎØÍÛ ü ÆÊÉÍÏÇØμÒÄÁÅ Æ ̼ÃÇÄÓÉ×È ËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÛÈ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ Äà ÀÌÏ¿ÄѾÏÃʾ wËʾ×ÔÁÉÄÁ ÆÊÈÐÊÌÎÉÊÍÎÄ ʽÏÓÁÉÄÛ ÀÊÍÎÄ ¿¼ÁÈÊÁ ü ÍÓÁÎ ÎÊ¿Ê ÓÎÊ ʽÏÓ¼ÚÕÄÁÍÛ ÄÈÁÚÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØʽ̼ռÎØÍÛÆÏÓÁ½É×ÈȼÎÁÌļǼÈ ¾ÇÚ½ÊÁ¾ÌÁÈÛƼÆÍÈÁÍμÏÓÁ½×ÄÇÄ̼½ÊÎ× μÆ Ä Í ÇڽʿÊ ÆÊÈËØÚÎÁ̼ ÄÈÁÚÕÁ¿Ê ÀÊÍÎÏË ¾¤ÉÎÁÌÉÁÎ «ÌÁÄÈÏÕÁÍξ¼ÀÇÛËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁÅ ÊÍÏÕÁÍξÇÛ ÚÕÄÑ̼½ÊÎÏËÊÀ¼ÉÉÊÅÈÁÎÊÀÄÆÁ wʾǼÀÁÉÄÁ Éʾ×ÈÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÈÄ ÐÊÌȼÈÄ ÈÁÎÊÀ¼ÈÄÄÍÌÁÀÍξ¼ÈÄʽÏÓÁÉÄÛľÊÍËÄμÉÄÛ ªÍÏÕÁÍξÇÛÁȼÛ¾ÎÁÆÏÕÁÈÌÁÂÄÈÁËÊÀ¿ÊÎʾƼ ʽÉʾÇÁÉÄÅ Ä ÀÊËÊÇÉÁÉÄÅ Æ ÏÓÁ½É×È ȼÎÁÌÄ ¼Ç¼È ÍÊÀÁ̼ÕÄÈÍÛ ¾ ½¼ÃÁ À¼ÉÉ×Ñ ÍÄÍÎÁÈ× ‰ŸÁƼÀÁȗ ËÌľÊÀÄÎ Æ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄ ÀÇÛ ËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁÅËÊÍÎÊÛÉÉÊ̼½ÊμÎØÍɼĽÊÇÁÁ ¼ÆÎϼÇØÉ×ÈÄ;ÁÀÁÉÄÛÈÄËÊËÌÁÀÈÁÎÏ ÓÎÊÍËÊ ÍʽÍξÏÁÎËʾ×ÔÁÉÄÚÏÌʾÉÛËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄËÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁÅ w¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÊËÁ̼ÎľÉÊËÊÇÏÓ¼ÎØÄÉÐÊÌȼÒÄÚ ʽÏÍËÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄƼÂÀÊ¿ÊÊÎÀÁÇØÉÊ¿ÊʽÏÓ¼ÚÕÁ ¿ÊÍÛ ¼μÆÂÁËÌʾÊÀÄÎؼɼÇÄÃÍμÎÄÍÎÄÆÄÏÍ ¾ÊÁÉÄÛȼÎÁÌļǼ¾ÍÁÈÄʽÏÓ¼ÚÕÄÈÄÍÛ¾ÒÁÇÊÈ ËÊÏÓÁ½ÉÊÈÏÆÏÌÍÏ ËÊþÊÇÛÛ½ÊÇÁÁ̼¾ÉÊÈÁÌÉÊ ̼ÍËÌÁÀÁÇÛÎØ ÏÓÁ½É×Å ȼÎÁÌÄ¼Ç ¼ μÆÂÁ ÆÊÌ ÌÁÆÎÄÌʾ¼ÎØÍÇÊÂÉÊÍÎØÎÁÍÎʾ×ÑüÀ¼ÉÄÅÄÄÑ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ¾ ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í ËÊÇÏÓÁÉÉ×ÈÄ ¾ ÑÊÀÁ ËÌÁÀÔÁÍξʾ¼¾ÔÄÑ ÎÁÍÎÄÌʾ¼ÉÄÅ ÌÁÃÏÇØ μμÈÄ w ½ÊÇØÔÁ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÛÁÎÍÛ ÀÇÛ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× Í ƼÂÀ×È ʽÏÓ¼Ú ÕÄÈÍÛ ¼É¼ÇÄü ÍμÎÄÍÎÄÆÄ Á¿Ê ÏÍËÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÌÊ̼½ÊÎÆÄɼĽÊÇÁÁÎÌÏÀÉ×ÑÀÇÛÉÁ¿ÊÎÁȾ ÌÁÂÄÈÁ POMJOF ÍÁÈÄɼÌʾ Ä ÀÄÍÆÏÍÍÄÅ Í ËÌÁ ËÊÀ¼¾¼ÎÁÇÁÈ

¨ÁÎÊÀÄƼËÊþÊÇÛÁÎÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØÆÊÉÎÌÊÇØü Ï;ÊÁÉÄÁÈ ÃɼÉÄÅ ʽÏÓ¼ÚÕÄÈÄÍÛ ɼ ¾ÍÁÑ Ùμ˼Ñ ʽÏÓÁÉÄÛ w ÊÎ ¼É¼ÇÄü ÍÆÊÌÊÍÎÄ ËÌÊ̼½ÊÎÆÄ ȼ ÎÁÌļǼ ËÊ ÓÄÍÇÏ ËÌÊÅÀÁÉÉ×Ñ ʽÏÓ¼ÚÕÄÈÍÛ ÎÁÈ ÀÊÊÒÁÉÆÄÌÁÃÏÇØμÎʾÌÁÔÁÉÄÛüÀ¼ÓÄÎÁÍÎʾ×Ñ üÀ¼ÉÄÅ ¼μÆÂÁÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×ÑüÀ¼ÉÄÅ ¾×ËÊÇ ÉÁÉÉ×ÑʽÏÓ¼ÚÕÄÈÍÛ¦ÊÈÐÊÌÎÉÊÍÎØ̼½ÊÎ×ÀÇÛ ʽÏÓ¼ÚÕÁ¿Ê;Ûüɼ;ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÚÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØ ÊÒÁÉÆÏËÌÊÒÁÍÍʾÏ;ÊÁÉÄÛȼÎÁÌļǼ ÏÓ¼Íξʾ¼ÎØ ¾ ÍÁÈÄɼ̼Ñ Ä ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÑ ¾ ÌÁÂÄÈÁ POMJOF ÄÍËÊÇØÃÏÛ ÇÚ½ÊÅ ÆÊÈËØÚÎÁÌ ÄÈÁÚÕÄÅ ÀÊÍÎÏË ¾¤ÉÎÁÌÉÁÎ ¹ÆÊÉÊÈÄÓÁÍƼÛ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÊÎ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ À¼ÉÉÊÅÈÁÎÊÀÄÆÄÍÆǼÀ×¾¼ÁÎÍÛƼÆüÍÓÁÎÙÆÊÉÊÈÄÄ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉ×Ñ ÉÊÍÄÎÁÇÁÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ÍÎÊÄÈÊÍÎØ Ñ̼ÉÁÉÄÛÄÉÐÊÌȼÒÄľÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊȾÄÀÁ¾ÍʾÌÁ ÈÁÉÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑɼËÊÌÛÀÊÆÉÄÂÁ μÆÄüÍÓÁÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ ̼ÍÔÄÌÁÉÄÛ ÓÄÍǼ ʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ ËÌľÇÁƼÁÈ×ÑɼÑÊÃÀʿʾÊÌÉÊÅÊÍÉʾÁ ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÀ¼ÉÉÊÅÈÁÎÊÀÄÆÄËÊþÊÇÛÁÎÊÍÏ ÕÁÍξÄÎØËÊÙμËÉ×ÅËÁÌÁÑÊÀƾÉÁÀÌÁÉÄÚ ɼÌÛÀÏ ÍÊÓÉ×È̼ÃÀÁÇÊÈÊÓÉÊüÊÓÉÊ¿ÊʽÏÓÁÉÄÛ üÊÓÉÊÅ ÐÊÌÈ× ÓÎÊËÊþÊÇÄÎÄÉÊ¿ÊÌÊÀÉÄÈÍÇÏÔ¼ÎÁÇÛÈм ÆÏÇØÎÁμËÊÍÇÁÀÄËÇÊÈÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ËÌÊÑÊÀÛÕÄÑ ʽÏÓÁÉÄÁɼƼÐÁÀÌÁ ʽÏÓ¼ÎØÍÛ½ÁÃÊÎÌ×¾¼ÊÎÈÁÍμ ̼½ÊÎ×ÄËʾ×ÍÄÎÆÊÈÐÊÌÎÉÊÍÎØʽÏÓÁÉÄÛÀÇÛ¾ÍÁÑ ƼÎÁ¿ÊÌÄÅʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛž¾ÁÀÁÉÄÁüÊÓÉÊÅÐÊÌÈ× ʽÏÓÁÉÄÛÍÊÃÀ¼ÁξÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ̼ÍÔÄÌÁÉÄÛÓÄÍǼ ʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛɼƼÐÁÀÌÁ¾ÆÏÌÍÁËÊÍÇÁÀÄËÇÊÈÉÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ Ä ÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÄÛ ËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÁÅ ÌÁ ¿ÄÊɼ ¾ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÁ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÊ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÄ ‰ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÄʽÕÁÍξÁÉÉÊÁÃÀÊÌʾØÁ— «ÌÄÈÁÉÁÉÄÁ À¼ÉÉÊÅ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ʽÏÓÁÉÄÛ ɼ ƼÐÁÀÌÁËÊƼüÇÊ ÓÎÊÊɼʽǼÀ¼ÁνÊÇØÔÄÈÀļ˼ ÃÊÉÊȾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ̼þľ¼ÎØËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÏÚ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ Ï ÊÌÀÄɼÎÊÌʾ ÄÉÎÁÌÉʾ ÍÇÏÔ¼ÎÁÇÁÅ °«¦ §¤®¡¬œ®¯¬œ ¦ÏÌ¿¼ÉÍƼÛŸ­ ÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉɼÛÍÄÍÎÁȼʽÏ ÓÁÉÄÛÓÁÌÁäÉÎÁÌÉÁΤÌÆÏÎÍƤÃÀ¾Ê¤ÌÆÏÎÍÆÊ¿Ê ÏÉμ Í ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÆÊÇÇÁÆÎľÉÊÅ ̼½ÊÎ× ¾ ¤ÉÎÁÌÉÁÎ ¦ÏÌ¿¼ÉÍƼÛŸ­ «ÁÍÆʾ¼§œ ºÀ¼ÇÁ¾ÄÓ©ž ¤ÌÆÏÎÍƤÃÀ¾Ê¤ÌÆÏÎÍÆÊ¿ÊÏÉμ 


œ©®ª©ªžœŸœ «¬¤ ª¬ªŸ¤©œ®ž ¨ª¯­ª´•‰¦ÌÁË×ԗ ¿®ÚÈÁÉØ œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ©ÁÏÎÁÔÄÎÁÇØÉ×ÁÀ¼ÉÉ×ÁÊÐÄÒÄ ¼ÇØÉÊÅÍμÎÄÍÎÄÆÄ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎʽÏÑÏÀÔÁÉÄÄ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ ¾ ¬ÊÍÍÄÄ £¼ÌÁ¿ÄÍÎÌÄ Ìʾ¼ÉÌÊÍÎʽÕÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÀÁÎÁž¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÊÎÀÊÇÁÎËʾÍÁÈÆǼÍͼȽÊÇÁÃÉÁžÍÌÁÀÉÁÈ ɼvÁÂÁ¿ÊÀÉÊüÍÓÁÎÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄѽÊÇÁÃÉÁÅ ËÌÄÓÁÈ ¾ÍÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄËÌÄÑÊÀÄÎÍÛɼ ¾ÊÃ̼ÍÎÊÎÀÊÇÁÎÌÊÍÎʽÕÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ¾ËÁÌÄÊÀʽÏÓÁÉÄÛ¾ʽÕÁʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÑÔÆÊǼÑ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ<> £ÀÊÌʾØÁ ÀÁÎÁÅ ʽÏÍÇʾÇľ¼ÁÎÍÛ ¾ ËÁ̾ÏÚ ÊÓÁÌÁÀØ ÉÁ ÄÑ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×ÈÄ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÛÈÄ ¼ÍÌÁÀÊÅ ¾ÆÊÎÊÌÊÅÊÉÄ̼ÍÎÏÎÄ̼þľ¼ÚÎÍ۹μ ÍÊÒļÇØɼÛÍÌÁÀ¼ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ ¿Ç¼¾É×Èʽ̼ÃÊÈ ͼÈÊÅÔÆÊÇÊÅ ÁÎÍÆÄÁʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÁÏÓÌÁÂÀÁ ÉÄÛ Û¾ÇÛÛÍØÍÎÌÏÆÎÏ̼ÈÄÍÄÍÎÁÈ×ʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿Ê ¾ÊÍËÄμÉÄÛ ÊѾ¼Î×¾¼ÚξÎÁÓÁÉÄÁËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊ ¿ÊËÁÌÄÊÀ¼¾ÍÚÀÁÎÍÆÊËÊÀÌÊÍÎÆʾÏÚËÊËÏÇÛÒÄÚž ÄÑÍÎÁɼÑÀÁÎÄÄËÊÀÌÊÍÎÆÄËÌʾÊÀÛνÊÇØÔÏÚÓ¼ÍÎØ ;ÊÁ¿Ê ¼ÆÎľÉÊ¿Ê ¾ÌÁÈÁÉÄ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÀÁÎÁÅ ¾ ÆÊÇÇÁÆÎľ×ÄÄÑÀÇÄÎÁÇØÉÊÁËÌÁ½×¾¼ÉÄÁ¾ÏÓÁ½É×Ñ ü¾ÁÀÁÉÄÛÑËÊþÊÇÛÁÎɼËÌÊÎÛÂÁÉÄľÍÁ¿ÊËÁÌÄÊÀ¼ ËÊÇÏÓÁÉÄÛʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÙÐÐÁÆÎľÉÊÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØ ȼÍÍʾ×Á ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ Ä ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ <v> ©¼ÒÄÊɼÇØÉ×È ËÌÊÁÆÎÊÈ ‰ª½Ì¼Ãʾ¼ÉÄÁ— ÀÁÆǼÌÄÌʾ¼É¼ ü½Êμ Ê ÃÀÊÌʾØÁ ÀÁÎÁÅľÍÄÍÎÁÈÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛËÌÄÉÛÎÊÈÉÊ¿ÊÈÁÌ ËÊÃÀÊÌʾØÁͽÁÌÁÂÁÉÄÚ ¾ËÁ̾ÏÚÊÓÁÌÁÀØwÊÌ ¿¼ÉÄüÒÄÛÏÍÇʾÄÅ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÑͼÉÄμÌÉ×È ÉÊÌȼÈ Ä Ë̼¾ÄǼÈ ªÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛ ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿ ü ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈ ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ ¾ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÊÀɼÆÊ ½Áà ¼É¼ÇÄü ËÊƼüÎÁÇÁÅ Ä À¼ÇØÉÁÅÔÁ¿Ê ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÆÊÌÌÁÆÒÄÊÉÉ×Ñ ÈÁÌÊË ÌÄÛÎÄÅÙÎÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛËÌÊÍÎÊÅÆÊÉÍμμÒÄÁÅмÆμ

œÆÎľɼÛÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛËÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÚÃÀÊÌʾØÁÈÀÁÎÁžÊÃÈÊÂɼ¾ÏÍÇʾÄÛÑ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ƼÆ ÔÆÊÇ×ÃÀÊÌʾØÛ ¾ÆÊÎÊÌÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆÄ ÏÓ¼ÍξÏÚÎ ƼÆ ̼¾ÉÊË̼¾É×Á ÍϽÖÁÆÎ× ʽ̼Ãʾ¼ ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼ ʽÁÍËÁÓľ¼ÛËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Å ÄÆÊÈËÁÎÁÉÎÉ×ÅËÊÀÑÊÀÆÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅÄÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎ×< > ¨¼ÎÁÌļÇ×ÄÈÁÎÊÀ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛž¿®Ú ÈÁÉÄ Í ¿ ¾ ¨ª¯ ­ª´ • ‰¦ÌÁË×ԗ ÀÊ¿ª½Ç¼ÍÎÉÊÅÀÁÎÍÆÄÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×Å ÒÁÉÎÌ ‰¦ÌÁË×ԗ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÎÍÛ ÄÉÉʾ¼ÒÄÊÉÉ×Å ËÌÊÁÆΉ¨ÊÀÁÇØÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÍÊÀÁÅÍξÏÚÕÁ¿ÊÃÀÊÌʾØڗ ¾̼ÈƼÑ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÎÍÛ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛ ÐÏÉÆÒÄÅ À¾ÏÑ ̼ÃÉÊƼÓÁÍξÁÉÉ×ÑÍÄÍÎÁÈʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÄÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛžÉÁÀÌÁÉÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ¾ ÍÄÍÎÁÈÏ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ¾ ƼÓÁÍξÁ ̼¾ÉÊË̼¾É×Ñ ÍϽÖÁÆÎʾ ÍËÊÍʽÍξÏÁÎ ÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÉÄÚËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊ¿ÊÄƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ËÊÀÑÊÀ¼ÆÍÊÑ̼ÉÁÉÄÚÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÁžʽ̼Ãʾ¼ ÎÁÇØÉÊÈËÌÊÍÎ̼ÉÍξÁ<> ¤ÉÉʾ¼ÒÄÊÉɼÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ɼÔÁ¿Ê ÏÓÌÁ ÀÁÉÄÛ ÊÎ̼¼ÁÎ ÊÍÉʾÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ɼÒÄÊ ɼÇØÉ×Ñ ËÌÊÁÆÎʾ ¾ ʽǼÍÎÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Äʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ wȼÆÍÄȼÇØɼÛ ÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ ËÊÈÊÕÄƼÂÀÊÈϾÊÍËÄμÉÉÄÆÏÄÏÓ¼ÕÁÈÏÍÛ wÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ɼË̼¾ÇÁÉ ÉÊÅ ɼ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁ ÌÊÍμ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÌÁÒÄÀľʾÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Äɾ¼ÇÄÀ ÉÊÍÎľÊÃÈÊÂÉÊɼ½¼ÃÁÊÀÉÊ¿ÊÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ wƼÓÁÍξÁÉɼÛÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÛ wËʾ×ÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄ ¨ª¯ ­ª´ • ‰¦ÌÁË×ԗ ËÊÍÁÕ¼ÚÎ ÀÁÎÄ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÊÎÑÀÊÎÄÇÁÎÍÍÊÑ̼ÉÉ×ÈÄÉÎÁÇ ÇÁÆÎÊÈÄ̼ÃÇÄÓÉ×ÈÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉʼÇÇÁÌ¿ÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÏÇØÈÏÉÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ¿¼ÍÎÌÊÙÉÎÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÁÅ ÌÄÍ «ÊÌÁÃÏÇØμμÈɼÔÄÑɼ½ÇÚÀÁÉÄÅÏÀÁÎÁÅƼÆ ÔÆÊÇØÉÊ¿Ê μÆ Ä ÀÊÔÆÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ËÁ̾×Á ÓÁÎ×ÌÁ ̼ɿʾ×Ñ ÈÁÍμ ËÊ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ

¡¹Â›«¼º»¹¼½»«¸°¸¸¹¼½Çº«½¹¶¹®³Â°¼µ³À¼¹¼½¹Ê¸³´¾¯°½°´—™žœ™£„v•»°ºÆÆ­®

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤¡ ª£ ª¬ªž¤®¡§¸©ª¥¬œª®· ž¯³¬¡¢ ¡©¤»±­¤­®¡¨· ª¬œ£ªžœ©¤»
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

üÉÄȼÚÎ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÉÁ̾ÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ½ÊÇÁÃÉÄ ÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ËÊ̼ÂÁÉÄÛÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ½ÊÇÁÃÉÄ ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ©¼ÏÓÉ×Á ÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊÎÊÈ ÓÎÊÏÍËÁÔÉÊÍÎØ ʽÏÓÁÉÄÛ¾ÔÆÊǼÑÀÊÍÎÄ¿¼ÁÎÍÛÒÁÉÊÅÏÑÏÀÔÁÉÄÛ ¼À¼ËμÒÄÊÉÉ×Ñ ÌÁÃÁ̾ʾ ÉÁ̾ÉÊÅ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ ÄÈÈÏÉÉÊÅ Ä ÀÌÏ¿ÄÑ ÍÄÍÎÁÈ ̼ÍÎÏÕÁ¿Ê ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ Ä ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ɼÌÏÔÁÉÄÅ Ä ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ©Á½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊÁ¾ÇÄÛÉÄÁ мÆÎÊÌʾ ʽÏÓÁÉÄÛ ɼ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ ÎÌÁ½ÏÁÎÉÁÎÊÇØÆÊÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ÏÓ¼ÕÄÑÍÛ ÉÊ Ä ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ ÉÁʽÑÊ ÀÄÈÊÍÎØ ̼Ã̼½ÊÎÆÄ Ä ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ÙÐÐÁÆÎľÉ×Ñ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Ñ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÊËÁÀ¼¿Ê¿Ä ÓÁÍÆÄÑ Ä ÍÊÒļÇØÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÄÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛ< > ¬¼Ã̼½ÊμÉɼÛ ɼÈÄ ËÌʿ̼Èȼ ‰£ÀÊÌʾØÁ— ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅ ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿ ÌÁ¼½ÄÇÄμ ÒÄÊÉÉ×Á ÆÊÌÌÁÆÒÄÊÉÉ×Á Ä ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ²ÁÇØÚ ËÌʿ̼ÈÈ× Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÊÃÀ¼ ÉÄÁ ¾ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ×ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÁÅ «Ìʿ̼ÈȼɼË̼¾ÇÁɼɼ¾ÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÁÄ̼ÍÔÄ ÌÁÉÄÁ¼À¼ËμÒÄÊÉÉ×ѾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅÊÌ¿¼ÉÄÃȼÌÁ ½ÁÉƼ Ëʾ×ÔÁÉÄÁÁ¿ÊÏÍÎÊÅÓľÊÍÎÄƾÊÃÀÁÅÍξÄÚ ÈÉÊ¿Êʽ̼ÃÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ Ä ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÆÊÈËÊÉÁÉÎ× ª½Ì¼Ãʾ¼ÉÄÁ¾ʽǼÍÎÄÃÀÊÌʾØÛ žÊ¾ÇÁÓÁÉÄÁÌÊÀÄÎÁÇÁÅÄʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎÄ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀÊÌʾØÁͽÁÌÁ¿¼ÚÕÁÅÍÌÁÀ× ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛËÊÇÉÊÒÁÉÉÊ¿ÊļÀÁƾ¼ÎÉÊ¿ÊËÄ μÉÄÛ

 °ÄÃÄÓÁÍÆÊÁ¾ÊÍËÄμÉÄÁÄüƼÇľ¼ÉÄÁ žÉÁÀÌÁÉÄÁÃÀÊÌʾØÁ̼þľ¼ÚÕÄÑËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄžÏÓÁ½ÉʾÊÍËÄμÎÁÇØÉ×ÅËÌÊÒÁÍÍ ª½ÁÍËÁÓÁÉÄÁËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÊËÌʾÊÂÀÁÉÄÛ ªÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛËÁÌÍÊɼǼ œÆÎľÉÊÁÏÓ¼ÍÎÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ¾Êà ÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎÁ «Ìʿ̼ÈȼÍÊÀÁÌÂÄÎÎÌĽÊÇØÔÄÑ̼ÃÀÁǼËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÅ ÆÊÌÌÁÆÒÄÊÉÉ×ÅÄʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Å ÌÄÍ «ÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÅ ̼ÃÀÁÇ ̼½ÊÎ× ÊѾ¼Î×¾¼ÁÎ ¾ÍÁ¾ÄÀ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄËÁ̾ÄÓÉ¼Û ¾ÎÊÌÄÓÉ¼Û ÎÌÁÎÄÓɼÛ ¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛ ÆÊÌÌÁÆÒÄÛ ÊÎÆÇÊÉÁÉÄÅÍÊÍÎÊÛÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÌÁ½ÁÉƼ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ½¼ÃʾÏÚ Ä ÄÉÀľÄÀϼÇØÉÏÚ ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×Á ËÌʿ̼ÈÈ× ÐÄÃÄÊÎÁ̼ËÄÛ ÌÁÐÇÁÆÍÊÎÁ̼ËÄÛ ÇÁ ÓÁ½É¼ÛÐÄÃÆÏÇØÎÏ̼ ͼÏɼ ½¼ÍÍÁÅÉ ÐÄÎÊÎÁ̼ËÄÛ ÈÁÀÄƼÈÁÉÎÊÃɼÛÎÁ̼ËÄÛÄÀÌÏ¿ÄÁ¾ÄÀ×ÇÁÓÁÉÄÛ ©ÁÊÎÖÁÈÇÁÈÊÅ Ó¼ÍÎØÚ ÇÚ½ÊÅ ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× ¾ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Á ɼ ÀÊÍÎÄÂÁÉÄÁ ¿Ä¿Ä ÁÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ä ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÄÛ ¾ÉÏÎÌÄÏÓÌÁÂÀÁÉÓÁÍÆÊÅÍÌÁÀ×ƼÆɼĽÊÇÁÁÏË̼¾ ÇÛÁÈÊ¿Ê мÆÎÊ̼ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ ¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊÎÊÇØÆÊËÌÄÊËÎÄÈÄüÒÄÄͼÉÄμÌ ÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÑ ÏÍÇʾÄÅ ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÏÓ¼ÕÄÑÍÛ ɼ < > ©¼ ÌÄÍÍÑÁȼÎÄÓÉÊËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×ËÏÎÄÊËÎÄÈÄüÒÄÄ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼ ž ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀÊÌʾØÁͽÁÌÁ¿¼ÚÕÁ¿Ê ʽ̼ÃÊ ¾¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼¾ɼÔÁÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄÈ× ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄËÁÌÁÓÁÉØËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÄÊÃÀÊÌÊ ª½Ì¼Ãʾ¼ÎÁÇØɼÛ ËÌʿ̼Èȼ

«ÌÊÐÄǼÆÎÄƼ

«ÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍƼÛ ÈÁÀÄÒÄɼ

vÀļ¿ÉÊÍÎÄƼ vÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿ v¼É¼ÇÄÃü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ

ž¼ÇÁÊÇÊ¿ÄüÒÄÛ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀÊÌʾØÁͽÁ ÌÁ¿¼ÚÕÁ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀÊÌʾØÁͽÁÌÁ ¿¼ÚÕÁ¿ÊÌÁÂÄȼ¾ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ

ÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÛ

žÆÇÚÓÁÉÄÁÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×Ñ ÈÁÎÊÀÄƾʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Á

¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛÆÊÌÌÁÆÒÄÛ

«ÍÄÑÊÇÊ¿ÊËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍƼÛ ÆÊÌÌÁÆÒÄÛ

¨ÁÀÄÆÊËÍÄÑÊÇÊ¿ÊËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍƼÛËÊÈÊÕØÀÁÎÛÈ ÌÊÀÄÎÁÇÛÈ ÍÊÎÌÏÀÉÄƼÈ

­¼ÉÄμÌÉÊËÌÊ;ÁÎÄÎÁÇØÍƼÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ

ª½ÕÁʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÁ ɼË̼¾ÇÁÉÄÁ

°ÊÌÈ×̼½ÊÎ× §ÁÆÒÄÄ ½ÁÍÁÀ× Ë̼ÆÎÄÓÁÍ ÆÄÁÄмÆÏÇØμÎľÉ×ÁüÉÛÎÄÛ ÎÌÁÉÄÉ¿Ä ÆÏÇØÎÏÌÉÊȼÍÍʾ×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ Ë̼ÃÀÉÄÆÄ ÍÊÌÁ¾ Éʾ¼ÉÄÛ ¼ÆÎ×ËÌÊÎÁÍμͼÈÊ̼à ÌÏÔ¼ÚÕÄÈÐÊÌȼÈËʾÁÀÁÉÄÛ ªÍ¾ÁÕÁÉÄÁ¾­¨¤ «ÊËÊÇÉÁÉÄÁ½¼ÃÄÍÉÊ¿ÊÏÓÁ½ ÉÊ¿ÊËǼɼ¾¼ÇÁÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁÈ

²ÁÉÉÊÍÎɼÛÊÌÄÁÉμÒÄÛÏÓ¼ÕÄÑÍÛľÊÍËÄμÉÉÄÆʾ ɼÃÀÊÌʾØÁÄÃÀÊÌʾ×Åʽ̼ÃÂÄÃÉÄ

¡¹Âš»¹®»«··«v’¯¹»¹­Ç°†—™žœ™£„v•»°ºÆÆ

©ÊÃÊÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÊÁ ɼË̼¾ÇÁÉÄÁ


¾ÄÎÁÇØÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÌÁÆÊÈÁÉÀʾ¼ÉÉ×Å©¼ÏÓÉ×È ÒÁÉÎÌÊÈ ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ ¬œ¨© ©¤¤ ¿Ä¿ÄÁÉ× Ä ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ÀÁÎÁÅ Ä ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÀÊËÊÇÉľ Á¿ÊÀÌÏ¿ÄÈÄÏÉÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×ÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄÄ ËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÈÄÈÁÎÊÀÄƼÈÄ<> ¹ÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× ʽÁÍ ËÁÓľ¼ÁÎÍÛ ÍʽÇÚÀÁÉÄÁÈ μÆÄÑ ËÌÄÉÒÄËʾ ƼÆ ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÍÎØ ȼÆÍÄȼÇØÉ×Å ÊѾ¼Î ÀÄÐÐÁÌÁÉ ÒÄÌʾ¼ÉÉÊÍÎØ ˼ÎÊ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍƼÛ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÍÎØ ËÌÁÁÈÍξÁÉÉÊÍÎØ Ä ÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊÍÎØ ÙμËÉÊÍÎØ ÈÉÊ¿ÊмÆÎÊÌÉÊÍÎØ ÙÆÊÉÊÈÄÓÉÊÍÎØ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ÐÊÌÈ ̼½ÊÎ× ÍÊÊξÁÎÍξÄÁ ÌÁÂÄÈÉ×È ÈÊÈÁÉÎ¼È ÄÉÀľÄÀϼÇÄüÒÄÛ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊÅ ÈÊÎľ¼ÒÄÄ ¦ÊÈËÇÁÆÍÉ×ÅËÊÀÑÊÀÆÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎÁ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÎÍÛüÍÓÁÎÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄÇÁÓÁ½ÉÊÊÃÀÊÌʾÄ ÎÁÇØÉÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎľʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÅËÌÊÒÁÍÍ žɼÔÁÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄËÊÍÎÊÛÉÉÊÀÁÅÍξÏÁÎËÍÄÑÊÇÊ ¿ÊÈÁÀÄÆÊËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÅÆÊÉÍÄÇÄÏÈ «¨«¦ w ÊÌ¿¼É ʽÖÁÀÄÉÛÚÕÄÅ ÏÍÄÇÄÛ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÍËÁÒļ ÇÄÍÎʾ¾ÌÁÔÁÉÄÄËÌʽÇÁÈÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛƼÂÀÊ¿Ê ÌÁ½ÁÉƼÄÀÁÎÍÆÊ¿ÊÆÊÇÇÁÆÎľ¼¾ÒÁÇÊȪÎ̼½Êμɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛËÌʾÁÀÁÉÄÛ«¨«¦ ÏξÁÌÂÀÁÉ×ÍʾÈÁÍ ÎÉ×ÁËÌÊÎÊÆÊÇ×ÀÁÅÍξÄÛËÁÀ¼¿Ê¿Ê¾ ¾Ì¼ÓÁÅ ËÍÄÑÊ Çʿʾ ÀÌÏ¿ÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾÄÍʾÈÁÍÎÉÊüËÊÇÉÛÁ ȼÛÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÛ°ÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊÅ ÈÊÎľ¼ÒÄÄÏÀÁÎÁÅɼÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÁÍʽÍ ξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛwÊÀÄÉÄÃÍÇÊÂÉÁÅÔÄÑ̼ÃÀÁÇʾ ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× «Ê ¦ÊÉÍÎÄÎÏÒÄÄ ÍÁÈØÛ

ÊξÁÓ¼ÁÎ ü ÃÀÊÌʾØÁ ÌÁ½ÁÉƼ ÉÊ ¾Ì¼Ó Ä ËÁÀ¼¿Ê¿ ÀÊÇÂÉ×ʽÏÓÄÎØÌÊÀÄÎÁÇÁÅ μÆƼÆÊÉľÊÊÌÏÂÁÉ× ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×ÈÄÃɼÉÄÛÈÄ<>ŸÄ¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÁ ʽÏÓÁÉÄÁ¾ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛÓÁÌÁÃÐÏÉ ÆÒÄÊɼÇØÉÏÚ ÍÎÌÏÆÎÏÌÏw ‰´ÆÊÇÏ ÃÀÊÌʾØۗ ž×ÀÁÇÁÉ× ÊÍÉʾÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÔÆÊÇ× ʽÕÁÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÁ ÊÍÉʾÉÊÅ ÒÁÇØÚ ÆÊÎÊÌÊ¿ÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÒÁÉÉÊÍÎÁÅÃÀÊÌÊ ¾ØÛÄÀÊÈÄɼÉÎ×ÃÀÊÌʾʿÊʽ̼üÂÄÃÉÄ £ª¢ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÁ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÕÁÁ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØ É×ÁËÌʿ̼ÈÈ×ËÊËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÈÉÊÃÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ËÌÊÐÄÇÛÈ ¼ÇÇÁÌ¿ÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ¿¼ÍÎÌÊÙÉÎÁÌÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÄÅ ËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ž̼½ÊÎÁ‰´ÆÊÇ×ÃÀÊÌʾØۗ¼ÆÎľÉÊÏÓ¼ÍξÏÚξÍÁ ÈÁÀ̼½ÊÎÉÄÆÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÄËÌľÇÁƼÚÎÍÛÍËÁÒļ ÇÄÍÎ×ÀÌÏ¿Äѧ«¯ª½Ì¼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÁËÌʿ̼ÈÈ× ¼À¼ËÎÄÌʾ¼É×ÀÇÛ¾ÍÁÑÍϽÖÁÆÎʾ‰´ÆÊÇ×ÃÀÊÌÊ ¾ØۗÀÁÎÁÅ ÌÊÀÄÎÁÇÁÅ ÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ¤ÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛ ̼ÃÇÄÓÉ×ÁÐÊÌÈ×̼½ÊÎ× ÇÁÆÒÄÄ ½ÁÍÁÀ× ÏÌÊÆÄ ‰ÃÀÊÌʾØۗ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÁüÉÛÎÄÛ мÆÏÇØμÎľÉ×Á üÉÛÎÄÛ Ë̼ÃÀÉÄÆÄ ÍÊÌÁ¾Éʾ¼ÉÄÛ ¼ÆÒÄÄËÌÊÎÁÍμ ‰Í¼ÈÊ̼ÃÌÏÔ¼ÚÕÄÈÐÊÌȼÈËʾÁÀÁÉÄۗ Ê;ÁÕÁÉÄÁ ¾ÍÌÁÀÍξ¼ÑȼÍÍʾÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛ¾¼ ÇÁÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÃɼÉÄžÏÓÁ½É×ÅËÌÁÀÈÁÎ ɼÏÓÉÊÁ ʽÕÁÍξÊÏÓ¼ÕÄÑÍÛwÀÊÆǼÀ× ÌÁÐÁ̼Î× ÀÁÎÍÆÄÁ ËÌÊÁÆÎ× ÊÇÄÈËļÀ× ÆÊÉÆÏÌÍ× ÆÇÏ½× ÍÎÏÀÄÄ ÍÁÆÒÄÄ ÉÊ ¼ÆÒÁÉÎ ÀÁǼÁÎÍÛ ɼ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÉ×Å ËÊÀÑÊÀ«ÌÁÀËÊÓÎÁÉÄÁÊÎÀ¼ÁÎÍÛμÆÄÈüÉÛÎÄÛÈ ɼ ÆÊÎÊÌ×ÑÌÁ½ÁÉÊÆÉÁËÌÊÍÎÊËÊÇÏÓ¼ÁÎÄÉÐÊÌȼÒÄÚ 

ž¼ÇÁÊÇÊ¿ÄüÒÄÛ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼

ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀÊÌʾØÁÍÊÑ̼ÉÛÚÕÁ¿Ê ÌÁÂÄȼ¾ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ

œ¾ÎÊÌÍÆÄÁËÌÊÁÆÎ×

«Ìʿ̼ÈÈ× ¾¼ÇÁÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄ

«ÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ v ÎÌÁÉÄɿʾ×ÁÄ ̼ǼÆͼÒÄÊÉÉ×ÁÎÁÑÉÄÆÄ v ÀÊÍμÎÊÓɼÛÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØɼÛ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ v ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×ÁÄ¿Ì× v ÀÄɼÈÄÓÁÍÆÄÁ˼ÏÃ× ¿ÄÈɼÍÎÄÓÁÍÆÄÁ ÏË̼ÂÉÁÉÄÛ ¼ÍÍÊÒÄÄÌʾ¼ÉÉ×Á ÍËÌÁÀÈÁÎÊÈÄÃÏÓÁÉÄÛ v Ò¾ÁÎÊÆÊÌÌÁÆÒÄÛ v þÏÆÊÆÊÌÌÁÆÒÄÛ v ÌÄÎÈÄƼ

¨ÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ v ÑÌÊÉʽÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ËÊÀÑÊÀÆÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÌÁÂÄȼʽÏÓÁÉÄÛ v ÐÄÃÆÏÇØÎ˼ÏÃ×Í ÙÇÁÈÁÉμÈħ°¦ v À×ѼÎÁÇØɼÛ¿ÄÈɼÍÎÄƼ v ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÙÇÁÈÁÉÎʾ ȼÍͼ¼ v ¾ÊÃÀÁÅÍξÄÁɼ ½ÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆļÆÎľÉ×Á ÎÊÓÆÄÄÇÄÐÇÁÆÍÊ¿ÁÉÉ×Á ÃÊÉ× ÍÏÀÂÊÆ

v ÌÁǼÆͼÒÄۿǼÃËÊ ÈÁÎÊÀÄÆÁÁÅÎͼ ¦Ê̽Áμ §Ä½ÁÌȼɼ v ½ÄÊμÉÁÒ v ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁËÌÄÌÊÀÉ×Ñ üƼÇľ¼ÚÕÄÑмÆÎÊÌʾ

¡¹Âš¾½³¹º½³·³²«Á³³¹¬»«²¹­«½°¶Ç¸¹®¹º»¹Á°¼¼«

v ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆʿʽǼ¿ÊËÊÇÏÓÄÛ ¾ÉÏÎÌÄÏÓÌÁÂÀÁÉÓÁÍÆÊÅÍÌÁÀ× v ¾¼ÇÁÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÃÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛƼ½ÄÉÁÎʾ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ̼ÿÌÏÃÆÄ ÎÌÁÉÄɿʾ×ÑüÇʾ Ä¿Ìʾ×ÑÆÊÈɼΠ v ÍʽÇÚÀÁÉÄÁ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÑÉÊÌÈ ɼËÊÇÉÛÁÈÊÍÎÄÆǼÍÍʾ v ËÊÇÉÊÒÁÉÉÊÁļÀÁƾ¼ÎÉÊÁËÄμÉÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÀÄÁÎËÄμÉÄÛÄ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊžÄμÈÄÉÄüÒÄÄ v ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÁ̼ÍËÄͼÉÄÁÏÌÊÆʾ v ¿Ä½Æ¼ÛÐÊÌȼÌÁÂÄÈʾÄÏÓÁ½É×Ñ ËǼÉʾ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×ÅÏÓÁ½É×Å ËǼÉ v ÍʽÇÚÀÁÉÄÁ¾ÊÃÀÏÔÉÊÎÁËÇʾʿÊ ÌÁÂÄȼ v ¾×ËÊÇÉÁÉÄÁÉÊÌÈÄÍÆÏÍÍξÁÉÉÊ¿ÊÄ ÁÍÎÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÊ;ÁÕÁÉÄÛ v ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÅÈÁ½ÁÇØÚ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀÊÌʾØÁͽÁÌÁ¿¼ÚÕÁ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÉÊÄÈÊÂÁÎÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊÊÎÌÁ¼¿ÄÌʾ¼ÎØžƼÂÀÊÈ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÄɼ̼¾ÉÁÍʾÃÌÊÍÇ×ÈļÆÎľÉÊÏÓ¼Í ξÏÚÎ ÀÁÎÄ ¼ ÀÇÛ ËÌÄÉÛÎÄÛ ÀÁÎØÈÄ ÊÍÉʾ £ª¢ ËÌÊÍÎÊÉÁʽÑÊÀÄÈÇÄÓÉ×ÅËÌÄÈÁ̾ÃÌÊÍÇ×Ñ œÉ¼ÇÄà ̼½ÊÎ× ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ËÊ ÊÑ̼ÉÁ Ä ÏÆ ÌÁËÇÁÉÄÚ ÃÀÊÌʾØÛ ¾ÊÍËÄμÉÉÄÆʾ ËÊƼÃ×¾¼ÁÎ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×Á ÌÁÃÏÇØμÎ× ËÊ ÌÛÀÏ ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ ªÎÈÁÓÁÉÊÏÈÁÉØÔÁÉÄÁÓÄÍǼÀÉÁÅ ËÌÊËÏÕÁÉÉ×ÑËÊ ½ÊÇÁÃÉÄÊÀÉÄÈÌÁ½ÁÉÆÊÈü¿ÊÀ¼ ËÌÄÓÁÈÏÀÁÎÁÅ ÀÊÔÆÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ÀÄɼÈÄƼ ½ÊÇÁÁ ¾×̼ÂÁɼ ªÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛÌÊÍÎÄÉÀÁÆͼÃÀÊÌʾØÛü¿ÊÀ¼ɼ ÁÀÄÉÄÒªÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛÍÉÄÂÁÉÄÁÓ¼ÍÎÊÎ×ËÌÊÍÎÏÀÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄž¿ÌÏËËÁÀÁÎÁÅÀÊÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼ÍμÊÎ ÑÀÊÇÁÎÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑüƼÇľ¼ÚÕÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛɼ ž×¾ÊÀ× ¨ÉÊ¿ÊÇÁÎÉÄÅËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÅÊË×Î̼½ÊÎ×ÄÉ Éʾ¼ÒÄÊÉÉÊ¿ÊÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ¨ª¯­ª´•‰¦ÌÁË×ԗËÊÀ ξÁÌÂÀ¼ÁÎÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎØËÌʾÁÀÁÉÄÛÊÃÀÊÌÊ ¾ÄÎÁÇØÉ×ÑÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅɼ ½¼ÃÁʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ «Ìʿ̼ÈÈÉÊÒÁÇÁ¾ÊÅËÊÀÑÊÀÆÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ̼½Ê Î×ËÊÍÊÑ̼ÉÁÉÄÚÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÚÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÁÅ ¾ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ʽÁÍËÁÓľ¼ÁÎ Íμ½ÄÇÄüÒÄÚ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÃÀÊÌʾØÛ Ä ÙÐÐÁÆ ÎľÉÊÍÎØËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÄÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ §¤®¡¬œ®¯¬œ œÉÎÊÉʾ¼ Ÿ œ ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ ž ¤ žÊÇÆʾ¼ ž ¦ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÍÇϽ× ¾ ÄÉÉʾ¼ÒÄÊÉ ÉÊÈ ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ÀÇÛ ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ÀÊÔÆÊÇØÉÄÆʾ Ä ÔÆÊÇØÉÄÆʾ Í ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÈÄÍÊȼÎÄÓÁÍÆÄÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈĨ¼ ÎÁÌļÇ×ÈÁÂÌÁ¿ÄÊÉɼÏÓË̼ÆÎÆÊÉЉ«ÌʽÇÁÈ× ʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ Ä ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ— ®ÚÈÁÉØ®Úȟ¨œ ­v ¼Ì¼Éʾœœ µÁËÇÛ¿Äɼ§œ ¤ÇØÄÉœŸ«ÊÀËÌÊ ¿Ì¼Èȼ‰£ÀÊÌʾ×ÅÌÁ½ÁÉÊƗ°ÁÀÁ̼ÇØÉÊÅËÌʿ̼ÈÈ× ‰ ÁÎÄ ¬ÊÍÍÄė «Ì¼¾¼ ÌÁ½ÁÉƼ •  ­v ¼Ì¼Éʾ œ œ œÇؽÄÒÆÄÅ ž º ­ÊÒļÇØÉ×Á Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×ÁËÌʽÇÁÈ×ËÁÀļÎÌÄĤý̼ÉÉ×Á ÊÓÁÌÆĨ ÄɼÍÎÄÛ ­v ¢À¼Éʾ¼ § œ ¬ÏÍÍʾ¼ ® ¡ ¨ÁÀÄÆÊËÍÄÑÊÇÊ¿Ê ËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÁ ¼ÍËÁÆÎ× ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÁžʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ «Ì¼¾¼ÌÁ½ÁÉƼ• ­v ¦ÏÓȼž¬ÄÀ̪̿¼ÉÄüÒÄÛÄÍÊÀÁ̼ÉÄÁÊÃÀÊÌÊ ¾ÄÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎ×¾ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ «Ì¼¾¼ÌÁ½ÁÉƼ• ­v ¨ÄѼÅÇʾ¼©ž ¦¼ÇÄÉÄɼœ¨ ªÇÁÅÉÄÆʾžŸ ÄÀÌ´ÆÊǼÃÀÊÌʾØÛÀÇÛ˼ÒÄÁÉÎʾw¾¼ÂÉÁÅÔÄÅ мÆÎÊÌƼÓÁÍξ¼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ«ÌÊÐÄǼÆ ÎÄƼ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Ä ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ • ­v «ÁÌÁÓÁÉØ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÈ×Ѿʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁ ÉÄÛÑIUUQ[EETFQUFNCFSSV­v

¹¦­«¡¬®©œ»ª²¡©¦œ ²¡§¡­ªª¬œ£©ª­®¤ ¤œŸ©ª­®¤³¡­¦¤± ¤­­§¡ ªžœ©¤¥ ž¨¯©¤²¤«œ§¸©·± ¯³¬¡¢ ¡©¤»± £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ­®ª³¦¤£¬¡©¤»¨¡ ¤¦ª ¹¦ª©ª¨¤³¡­¦ª¥ ¹°°¡¦®¤ž©ª­®¤ ¡¬¦¯®©º ¨¯‰²ÁÉÎ̼ÇØɼÛ¿ÊÌÊÀÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼— »©œª ¿©ÊÛ½ÌØÍÆ  Ä¼¿ÉÊÍÎÄÓÁÍƼÛ ÍÇϽ¼ Ŀ̼ÁÎ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÏÚ ÌÊÇؾʽÕÁÅÍÄÍÎÁÈÁÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊ ÕÄ«ÊÍÎÊÛÉÉÊÁ̼ÍÔÄÌÁÉÄÁËÁÌÁÓÉÛÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍ ÆÄÑÏÍÇÏ¿ËÌľÊÀÄÎÆÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄËÌÄʽÌÁÎÁÉÄÛ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊ¿ÊʽÊÌÏÀʾ¼ÉÄÛ ÌÁ¼ÆÎľʾ ÓÎÊ ¾;ÊÚ ÊÓÁÌÁÀØ ÊÎ̼¼ÁÎÍÛ ɼ ÍÎÊÄÈÊÍÎÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ«ÌÄÙÎÊÈÉÁ¾ÍÁ¿À¼ÏÓÄÎ×¾¼ÁÎÍÛÄÉÐÊÌ ȼÎľɼÛ ÒÁÉÉÊÍÎØ ÎÊ¿Ê ÄÇÄ ÄÉÊ¿Ê ÈÁÎÊÀ¼ Àļ ¿ÉÊÍÎÄÆÄ «ÌʾÊÀÄÈ×Å ÁÂÁ¿ÊÀÉÊ ¼É¼ÇÄà ̼½ÊÎ× ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× ¨¯ ‰²ÁÉÎ̼ÇØɼÛ ¿ÊÌÊÀÍƼÛ ½ÊÇØÉÄÒ¼— ¿ ©ÊÛ½ÌØÍƼ ¾×Û¾ÇÛÁÎ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Å ËÌÊÒÁÉÎ ÉÁ¾ÊÍÎÌÁ½Ê¾¼É É×Ñ Ä ÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ž ;ÛÃÄ Í ÙÎÄȾÍμÁξÊËÌÊÍÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄ̼ÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛ ɼ ¾ÊÊÌÏÂÁÉÄÄ ÇÁÓÁ½ É×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÊÒÁÍÍʾÍÏÓÁÎÊÈÊËÎÄȼÇØÉÊ¿ÊʽÖÁȼÄÍÌÊÆʾ ÊƼüÉÄÛÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ­ÒÁÇØÚÄÃÏÓÁÉÄÛʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÍÎÄËÌʾÊÀÄÈ×Ñ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄžËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÊÈÍμÒÄÊɼÌÁ¿ÊÌÊÀÍÆÊŽÊÇØÉÄÒ׿©ÊÛ½ÌØÍƼ ½×Ǽ ̼Ã̼½Êμɼ ƼÌμ ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ¾ÆÊÎÊÌÊÅÊÎ̼¼ÇÊÍØʽÕÁÁÓÄÍÇÊËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ ˼ÒÄÁÉÎÏ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÄÑ ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ ËÊ ÒÁÇÄ Ä ÙÆÍËÁÌÎÄü ʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÍÎÄ ¾×ËÊÇÉÁÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ¹ÆÍËÁÌÎɼÛ ÊÒÁÉƼ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ À¼ÉÉ×ѽ×ǼËÌʾÁÀÁɼÍʾÈÁÍÎÉÊÍüÈÁÍÎÄÎÁÇÁÈ ¿Ç¼¾ÉÊ¿Ê ¾Ì¼Ó¼ ËÊ ÎÁ̼ËÄÄ  ÇÛ ËÊÇÏÓÁÉÄÛ ÌÁË ÌÁÃÁÉμÎľÉÊÅ ¾×½ÊÌÆÄ ½×ÇÊ ÄÃÏÓÁÉÊ ¾ÍÁÑ ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×ѾËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÊÎÀÁ ÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉÄÒ×¾ÎÁÓÁÉÄÁ¿ μ½Ç «ÁÌÁÀ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ʽ̼½ÊÎÆÊÅ ƼÌÎ ½×ÇÊ ËÌʾÁÀÁÉÊ ÍÊËÊÍμ¾ÇÁÉÄÁ ÍÎÌÏÆÎÏÌ× ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ¾ÎÁÓÁÉÄÁ¿ÊÀ¼ÄÍÎÌÏÆÎÏÌ×ÊÎʽ̼ÉÉ×ÑƼÌÎËÊ Àļ¿ÉÊüÈ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÌʾÁÀÁɼ ÆÊÌÌÁÆÎÄÌʾ Ƽ ÓÄÍǼ ƼÌÎ μÆ ƼÆ ʽÖÁÈ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ɼËÌÛÈÏÚ ü¾ÄÍÄÎ ÊÎ Àļ¿ÉÊü ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ž ̼½ÊÎÁ ̼ÍÍÓÄμÉ× ʽÕÄÁ ÍÎÊÄ ÈÊÍÎÉ×ÁËÊƼüÎÁÇÄËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅü ¿ÊÀ¾ËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÊÎÀÁÇÁÉÄÄËÌÄƼÂÀÊÅ ÉÊÃÊÇÊ¿ÄÄ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÍÎÊÄÈÊÍÎØÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅž̼ÍÓÁÎËÌÄÉÄȼÇÄÍØмÆÎÄÓÁÍÆÄÁ


ËÌÄ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ɼ ÊÀÉÊ¿Ê ½ÊÇØÉÊ¿Ê ËÌÄ ËǼÉʾÊÅ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ËÌÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊȽÌÊÉÑÄÎÁÙÎÊÎËÊƼüÎÁÇØw  ËÌÄÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄËÌÄÊÍÎÌÊȽÌÊÉ ÑÄÎÁw μ½Ç £¼ ¿ÊÀ ¾ ÊÎÀÁÇÁÉÄÄ Í Àļ¿ÉÊÃÊÈ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÅ ½ÌÊÉÑÄÎ ËÌÊÇÁÓÁÉÊ ÓÁÇʾÁÆ ËǼÉʾÊ ¿ÊÍ ËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Á ³ÄÍÇÊ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÅw  ÍÎÊÄÈÊÍÎØ ¾ÍÁÑ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅw ÌϽ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ÍÎÊ ÄÈÊÍÎØ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÍÊÍμ¾ÄǼ ÌϽ ÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Á üÎ̼Î× ÊÎÀÁÇÁÉÄÛ ¾ ËǼÉÁ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ËÌÄ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÈ ½ÌÊÉÑÄÎÁ ÍÊÍμ¾ÄÇÄÌϽü¿ÊÀ ÎÁ œÉ¼ÇÊ ¿ÄÓÉ×Èʽ̼ÃÊȽ×ǼËÌʾÁÀÁɼÙÆÍËÁÌÎɼÛÊÒÁÉƼ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÍÎÄËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄžÊÎÀÁ ÇÁÉÄÄü¿ÊÀËÌĽÌÊÉÑļÇØÉÊżÍÎÈÁ ÊÍÎÌÊÅËÉÁ¾ ÈÊÉÄÄ ÊÍÎÌÊȽÌÊÉÑÄÎÁ ÊÉÆÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÀ×ѼÎÁÇØ É×ÑËÏÎÁÅ ½ÊÇÁÃÉÛÑÍÏÍμ¾Ê¾ ËÊÓÁÆ̼ÍÍÓÄμÉ× ʽÕÄÁÍÎÊÄÈÊÍÎÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Á¾ÍÁÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅËÊ ÉÊÃÊÇÊ¿ÄÛÈ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊËÌʾÁÀÁÉ É×Ѫ½Õ¼ÛÍÎÊÄÈÊÍÎØËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ü¿ÊÀÍÊÍμ¾ÄǼÌϽ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁËÌÄ ËǼÉʾÊÅ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ w ÌϽ ËÌÄ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅwÌϽ ­ÎÊÄÈÊÍÎØÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅü¿ÊÀ ¾ ËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈ ÊÎÀÁÇÁÉÄÄ ËÌÄ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄÍÊÍμ¾ÄǼÌϽ  ËÌÄ ËǼÉʾÊÅ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄwÌϽ  ÊÎʽÕÁ¿ÊÓÄÍǼÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×ÑüÎ̼ÎÊÎÀÁÇÁÉÄÛ ®¼½ÇÄÒ¼

ž×½ÊÌÊÓɼÛÍʾÊÆÏËÉÊÍÎØËÊËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÏÊÎÀÁÇÁÉÄÚ ž×½ÊÌÊÓɼÛ ÍʾÊÆÏËÉÊÍÎØ ËÊ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ

ž ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ©¼ÄÈÁÉʾ¼ÉÄÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ

«ÉÁ¾ÈÊÉÄÛ ±ÌÊÉÄÓÁÍÆÄŽÌÊÉÑÄÎ ªÍÎÌ׎ÌÊÉÑÄÎ ÌÊÉÑļÇØɼÛ¼ÍÎȼ ªÉÆÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ÊÇÁÃÉÄËÊÓÁÆ ÊÇÁÃÉÄÍÏÍμ¾Ê¾ ¤ÎÊ¿Ê

ŸÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÊ

    

¾ ËǼÉʾÊÈ ËÊÌÛÀÆÁ

¾ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÈ ËÊÌÛÀÆÁ

ËǼÉʾÊÅ

ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ

     

     

    

    

®¼½ÇÄÒ¼ ³ÄÍÇÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ËÌʾÁÀÁÉÉ×ѾÊÎÀÁÇÁÉÄÄü¿ÊÀ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÉÊÃÊÇÊ¿ÄÄľÄÀ¼¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ³ÄÍÇÊ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ËÌÄ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ Ä¼¿ÉÊÃ

±ÌÊÉÄÓÁÍÆÄŽÌÊÉÑÄÎ «ÉÁ¾ÈÊÉÄÄ ÌÊÉÑļÇØɼÛ¼ÍÎȼ ªÍÎÌ׎ÌÊÉÑÄÎ ÊÇÁÃÉÄËÊÓÁÆ ªÉÆÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ÊÇÁÃÉÄÍÏÍμ¾Ê¾ ¤ÎÊ¿Ê

ËǼÉʾÊÅ

ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ

 w w  

w  w w 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

À¼ÉÉ×ÁËÊÍÁ½ÁÍÎÊÄÈÊÍÎÄÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÍÇÊÂľ ÔÄÁÍÛ¾ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ¦¼ÌÎ× ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ¾ ËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÊÁÊÎÀÁÇÁÉÄÁÍÏƼüÉÄÁÈÓÄÍǼÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ËÌÄÊÎÀÁÇØÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÑ ÄÑÙÆÍËÁÌÎɼÛÊÒÁÉƼ ÍÎÊÄÈÊÍÎÉ×ÁÊÒÁÉÆÄÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅüËÊÇÉÛÇÄÍØÊÎ ÀÁÇØÉÊɼËǼÉʾÊ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ˼ÒÄÁÉÎʾ  ÄÙÆÍÎÌÁÉÉÏÚ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÚ ˼ÒÄ ÁÉÎʾÊÎÀÁÇÁÉÄÛ žÍÁ˼ÒÄÁÉÎ×ËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÊ¿ÊÊÎÀÁÇÁÉÄÛÄÈÁÇÄÍÊËÏÎÍξÏÚÕÏÚ˼ÎÊÇÊ¿ÄÚ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÏÚ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÚ ÀÄÍÒÄÌÆÏÇÛÎÊÌÉÏÚ ÙÉÒÁмÇÊ˼ÎÄÚ ÊÍÎÁÊÑÊÉÀÌÊà ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ Ûà ¾ÁÉÉÏÚ½ÊÇÁÃÉØÄÎÀ ¤ÃʽÕÁ¿ÊÓÄÍǼËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅw ¾×ËÊÇÉÁÉ×ÍÒÁÇØÚËÊÍμÉʾÆÄÄÇÄÏÎÊÓÉÁÉÄÛ Àļ¿ÉÊü wÍÒÁÇØÚÆÊÉÎÌÊÇÛÇÁÓÁÉÄÛ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄžÑÊÀÄξʽÛüÎÁÇØÉ×ÅËÁÌÁÓÁÉØÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅËÌÄ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄwÙÎÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ÆÌʾÄɼ38 ƼÇɼÛÅÒ¼¿ÇÄÍÎʾ ÄÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄž×ËÊÇÉÁÉÊËÌÄʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄÍÊËÏÎÍξÏÚÕÁÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄľÍμÀÄÄÌÁÈÄÍÍÄĹÆÍËÁÌÎÄüʽÊÍÉÊ ¾¼ÉÉÊÍÎÄɼÃɼÓÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅËÊƼüǼ ÓÎÊ ¾ÍÁÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅɼÃɼÓÁÉ×ÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊ ÇÁÓ¼ÕÄÈľ̼ӼÈÄÊÎÀÁÇÁÉÄÛª½ÖÁÈËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ɼËÌÛÈÏÚ ü¾ÄÍÄÎ ÊÎ Àļ¿ÉÊü ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ Ä ÏÍÇʾÄÅ ¿ÊÍËÄμÇÄü ÒÄÄ ËǼÉʾ¼Û ÙÆÍÎÌÁÉɼÛ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÛ ËÌÄ ½ÌÊÉÑļÇØÉÊżÍÎÈÁÓÄÍÇÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅɼÊÀÉÊ¿Ê ½ÊÇØÉÊ¿ÊËÌÄËǼÉʾÊÅ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ  ËÌÄ ÙÎÊÈ ÂÁ Àļ¿ÉÊÃÁ ÓÄÍÇÊ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ɼÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÏ«ÌÄɼÇÄÓÄÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊ¿Êü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÛÄ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ËǼÉʾÊÅ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ À¼ÉÉÊÈ ËÌÊÐÄÇØÉÊÈ ÊÎÀÁÇÁÉÄÄ ËÌʾÊÀÄÎÍÛ ÉÁ ÎÊÇØÆÊ ËÌÄ ÊÍÉʾÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÉÊ Ä ËÌÄ ÍÊËÏÎÍξÏÚÕÁÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ¾ ÍμÀÄÄ ÌÁÈÄÍÍÄÄ ­ÎÊÄÈÊÍÎØ ÆÊÅÆÊÀÉÛ ËÊ ¾ÍÁÈ ÍμÎØÛȾËÏÇØÈÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÊÎÀÁÇÁÉÄľ¿ ÍÊÍμ¾ÇÛǼ  ÌϽ ¾×ËÊÇÉÁÉÊ ÆÊÅÆÊÀÉÁÅ ü ¿ÊÀ w  ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ʽÕÄÁ üÎ̼Î× ÊÎÀÁÇÁÉÄÛü¿ÊÀÍÊÍμ¾ÄÇÄÌϽ ÄÃÆÊ ÎÊÌ×Ñ ÎÁÌϽwÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Á üÎ̼Î×ÊÎÀÁÇÁÉÄÛËÊËÌʾÁÀÁÉÄÚÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ «ÌʾÁÀÁÉÉÊÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ËÊƼüÇÊ ÓÎÊ ¾Êà ÈÊÂÉÊÍÎØÙÆÊÉÊÈÄÄÐÄɼÉÍʾ×ÑÍÌÁÀÍξ¾ÇÁÓÁ½ÉÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÍÏÕÁÍξÏÁÎ ÙÎÊ ÄÍÆÇÚÓÁÉÄÁ¾ÍÁÑÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×ÑÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ËÌʾÊÀÄÈ×Ñ ƼÆ ¾ ÍμÒÄÊɼÌÉ×Ñ μÆ Ä ¾ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ËÊÀ̼ÃÀÁ ÇÁÉÄÛÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ©ÁËÌÁÈÁÉ É×ÈÏÍÇʾÄÁȾÒÁÇÛÑÊËÎÄÈÄüÒÄÄÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ Ä ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÁÀÁÅÍξÁÉÉÊ¿ÊÆÊÉÎÌÊÇÛüËÁÌÁÓÉÁÈ ɼÃɼӼÁÈ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅƼÂÀ×ÈÍËÁÒļÇÄÍÎÊÈ ¼μÆÂÁ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÈÁÎÊÀʾȼÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÍÎÄÈÏÇÄ Ìʾ¼ÉÄÛËÁÌÍÊɼǼÍÒÁÇØÚÍÊÆ̼ÕÁÉÄÛÉÁʽÊÍÉÊ ¾¼ÉÉ×ÑÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤ª©©ª ¹¦ª©ª¨¤³¡­¦¤¡œ­«¡¦®· ž£œ¤¨ª ¡¥­®ž¤» ž­«ª¨ªŸœ®¡§¸©ª¥  ¤œŸ©ª­®¤³¡­¦ª¥­§¯¢· ¤§¡³¡©·± «ª ¬œ£ ¡§¡©¤¥§«¯ ­²¡§¸ºª¡­«¡³¡©¤» ¦œ³¡­®ž¡©©ª¥ ¤¹°°¡¦®¤ž©ª¥¨¡ ¤²¤©­¦ª¥ «ª¨ªµ¤ž¯­§ªž¤»±  ¡°¤²¤®œ°¤©œ©­¤¬ªžœ©¤» ¡¬¦¯®©º ²ÁÉÎ̼ÇØɼÛ¿ÊÌÊÀÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼ »È¼ÇÊ ©ÁÉÁÒÆÄż¾ÎÊÉÊÈÉ×ÅÊÆÌÏ¿ ¿©ÊÛ½ÌØÍÆ «ÁÌÁÑÊÀÍÎ̼É×ÆÌ×ÉÊÓÉÊÅÙÆÊÉÊÈÄÆÁ ¼ÍÄÍ ÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛwƽÚÀÂÁÎÉÊÍÎ̼ÑʾÊÈÏ ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÚ ̼þÄÎÄÁ ËÌÁÀËÌÄÉÄȼÎÁÇØÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍÎÄÈÏÇÄÌʾ¼ÇÄ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ ¼Í ËÁÆÎ× ̼½ÊÎ× ÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ ž ÏÍÇʾÄÛѽÚÀÂÁÎÉÊ¿ÊÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ¾§«¯ËÊÎ ÌÁ½ÉÊÍÎؾ¼É¼ÇÄÃÁÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ̼½ÊÎ× ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉ×Ñ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÊÎÍÏÎÍξʾ¼Ç¼žÉ×ÉÁÔÉÄÑÏÍÇʾÄÛÑ

ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅËÊÀÑÊÀÆÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÚÀļ ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÍÇϽ¾ÁÍØȼ¾¼ÂÁÉ ­ ÒÁÇØÚ ÄÃÏÓÁÉÄÛ ËÌʽÇÁÈ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÛ ÇÁÓ¼ÕÄÑ ¾Ì¼ÓÁÅ Ä ¾Ì¼ÓÁÅ ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅ ÇÁ ÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× Ä ÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ ÊÍÉʾÉ×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ËÊ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÚ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÛ ˼̼ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ Ä ÇÁÓÁ½É×Ñ ËÊÀ̼ÃÀÁ ÇÁÉÄÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅɼÈÄËÌʾÁÀÁÉÊ ÄÃÏÓÁÉÄÁÈÉÁÉÄÅËÁÌÍÊɼǼÒÁÉÎ̼ÇØÉÊÅ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ× ¿©ÊÛ½ÌØÍƼ ÇÁÓ¼ÕÄÑ ¾Ì¼ÓÁÅ w ÓÁÇʾÁÆ Ä ¾Ì¼ÓÁÅÀļ¿ÉÊÍÎʾ w ÓÁÇʾÁÆ ËÊ ÍËÁÒļÇØÉÊ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ȼÉÆÁμÈœÉÆÁÎÄÌʾ¼ ÉÄÁËÌʾÁÀÁÉÊËÏÎÁÈÊÀÉÊÈÊÈÁÉÎÉÊ¿ÊüËÊÇÉÁÉÄÛ ƼÌÎ×ÍËÁÒļÇÄÍμÈľËÌÄÍÏÎÍξÄÄÄÉÎÁ̾ØÚÁ̼ ½ÁþüÄÈÉÊ¿ÊʽÍÏÂÀÁÉÄÛÌÛÀ¼¾ÊËÌÊÍʾÌÁÍËÊÉ ÀÁÉμÈÄ μ½Ç ž ¿ÌÏËËÁ ¾Ì¼ÓÁÅ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ ÙμÄÉÐÊÌȼÒÄÛ¾ÍÇÏÓ¼Á¾ËÊÍÎÏ˼ÁÎÄÃËϽ ÇÄƼÒÄžÂÏÌÉ¼Ç¼Ñ ÁÁËÊÇÏÓ¼ÚÎɼÆÏÌͼÑ ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÄËʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ wÄÃÍÊʽÕÁÉÄÅɼÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÑ ÍʾÁÕ¼ÉÄ ÛÑ ¾Ó¼ÍÎÉ×ѽÁÍÁÀ¼Ñ ªÍ¾ÁÀÊÈÇÁÉÉÊÍÎؾ̼ÓÁÅÀļ¿ÉÊÍÎʾÊÍÎÊÄÈÊÍÎÄ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛɼ¾ÊÊÌÏÂÁÉÄĽÊÇØÉÄÒ×Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍ ÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅÀÊÍμÎÊÓÉʾ×ÍÊƼw¾Ì¼ÓÁÅ ÃɼÚÎÍÎÊÄÈÊÍÎؾÍÁÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ wÃɼÚÎ ÍÎÊÄÈÊÍÎؽÊÇØÔÄÉÍξ¼ËÌʾÊÀÄÈ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ μ½Ç žÙÎÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÍËÁÒļ ÇÄÍÎʾ ÉÁ ÃɼÚÕÄÑ ÍÎÊÄÈÊÍÎÄ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÄÇÄ üÎÌÏÀÉÛÚÕÄÑÍÛÊξÁÎÄÎØɼÙÎÊξÊËÌÊÍ wÉÁÎ ɼĽÊÇÁÁ ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÄÁ ÈÁÎÊÀ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÌʾÊÀÛÕÄÁÍÛ ¾ ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅ ½ÊÇØÉÄÒÁ ËÁÌÁÓÄÍÇÁ É× Ë̼¾ÄÇØÉÊ ³ÎÊ ƼͼÁÎÍÛ ¾Ì¼ÓÁÅÆÇÄÉÄÒÄÍÎʾ ½ÊÇØÉÄÒ× ÎÊÊ;ÁÀÊÈÇÁÉÉÊÍÎØÄÑÊÍÎÊÄÈÊÍÎÄɼ ÃɼӼÁÈ×ÑÄÈÄÂÁÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ̼¾É¼ ÉÏÇÚ w ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ½×ÇÄ üÐÄÆÍÄÌÊ ¾¼É× üÎÌÏÀÉÁÉÄÛ ËÌÄ ÊξÁÎÁ ɼ ÙÎÊÎ ¾ÊËÌÊÍ ÄÇÄ À¼É× ÉÁ¾ÁÌÉ×Á ÊξÁÎ× «ÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×Á À¼ÉÉ×Á ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊÎÊÈ ÓÎʾ̼ÓÁžÍËÊÈÊ¿¼ ÎÁÇØÉ×ÑÍÇϽÍÓÄμÚÎÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×ÈÍʾÈÁÍÎÉÊÁ ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ ÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ Í ¾Ì¼Ó¼ÈÄÆÇÄÉÄÒÄÍμÈÄ ÄÇÄÔØüÎÌÏÀÉÛÚÎÍÛ ÊξÁÎÄÎØɼÙÎÊξÊËÌÊÍžÈÁÍÎÁÍÎÁȾÙÎÊÅ¿ÌÏËËÁ ÄÉÎÁ̾ØÚÄÌÏÁÈ×Ñ ¾Ì¼ÓÁÅ ÆÊÎÊÌ×Á ƼÎÁ¿ÊÌÄÓÉÊ ÊÎÌÄÒ¼ÚÎ ÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎØ ÍʾÈÁÍÎÉÊ¿Ê ʽÍÏÂÀÁ ÉÄÛ ÇÁÓÁÉÄÛ ˼ÒÄÁÉÎʾ w ÉÁÎ «Ê ÈÉÁÉÄÚ ¾Ì¼ ÓÁÅÀļ¿ÉÊÍÎʾ мÆÎÄÓÁÍÆÊÁʽÍÏÂÀÁÉÄÁËÌÊÒÁÍͼ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ Ä ÇÁÓÁÉÄÛ ËÌÊÑÊÀÄÎ ÌÁÀÆÊw ÊξÁÎľÔÄѾ׽̼ÇÄÙÎÊξ¼ÌļÉÎÊξÁμ ÄÉÁËÌÊ ÑÊÀÄξʾÍÁwž¿ÌÏËËÁÇÁÓ¼ÕÄѾ̼ÓÁÅ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÉÁÍÓÄμÚÎÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×ÈÍʾÈÁÍÎÉÊÁ ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ ÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ Í ¾Ì¼Ó¼ÈÄ ˼̼ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ ¼ ¾Ì¼ÓÁÅ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ мÆÎÄÓÁÍÆÄ ÉÁ ËÌÊ ¾ÊÀÛÎÍʾÈÁÍÎÉÊ¿ÊʽÍÏÂÀÁÉÄÛ¤ÃʽÕÁÅ¿ÌÏËË× ÄÉÎÁ̾ØÚÄÌÏÁÈ×Ñ ÇÁÓ¼ÕÄÑ ¾Ì¼ÓÁÅ  ¾ÍÁμÆÄ ÍÆÇÊÉÉ×ÍÓÄμÎØÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×È ¼мÆÎÄÓÁÍ ÆÄÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËÌĽÁ¿¼ÚÎÆÍʾÈÁÍÎÉÊÈÏʽÍÏÂÀÁÉÄÚ


®¼½ÇÄÒ¼ ¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁÊξÁÎʾʽÄÍÎÊÓÉÄƼÑÄÉÐÊÌȼÒÄÄʾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÛÑÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ Éʾ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛѾÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÁ §ÁÓ¼ÕÄÁ ¾Ì¼ÓÄ

žÌ¼ÓÄ ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅ ÍÇϽ×

¤ÍÎÊÓÉÄÆÄ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ

«Ï½ÇÄƼÒÄľÂÏÌÉ¼Ç¼Ñ ÆÉÄ¿¼Ñ ¦ÏÌÍ×Ëʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ­ÊʽÕÁÉÄÛɼÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÑ ÍʾÁÕ¼ÉÄÛÑ ¾Ó¼ÍÎÉÊŽÁÍÁÀÁ ÌÏ¿ÊÁ

ÓÁÇÓÁÇ

    

 

 

 

  

ªÍ¾ÁÀÊÈÇÁÉÉÊÍÎؾ̼ÓÁÅÊÍÎÊÄÈÊÍÎÄɼÃɼӼÁÈ×ÑÄËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ §ÁÓ¼ÕÄÁ ¾Ì¼ÓÄ

®¼½ÇÄÒ¼

žÌ¼ÓÄ ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅ ÍÇϽ×

ž¼ÌļÉÎ× ÊξÁÎʾ 

ÓÁÇw w

w w

 

  

w w

w  w

w w w

w w

ËÌÊÒÁÍͼÇÁÓÁÉÄÛ˼ÒÄÁÉÎʾ;̼ӼÈÄÀļ¿ÉÊÍμÈÄ wÌÁÀÆÊ ÉʾÍÁμÆÄËÌʾÊÀÛÎÍʾÈÁÍÎÉ×Áʽ ÍÏÂÀÁÉÄÛ ÍÓÄÎ¼Û ÓÎÊÙÎÊÍËÊÍʽÍξÏÁξ×̼½ÊÎÆÁ ÊËÎÄȼÇØÉÊÅ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄ ¾ ËǼÉÁ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ÇÁÓÁÉÄÛ½ÊÇØÉÊ¿Ê ¬ÊÇؾÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ× ¾ʽÁÍËÁÓÁÉÄÄƼÓÁÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¾×ÍÊƼ©¼ÍÁ¿ÊÀÉÛÔÉÁÈÙμËÁ¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ÄÀÁÎ ËÊÄÍÆ ÌÁÃÁ̾ʾ ÀÇÛ ÊËÎÄÈÄüÒÄÄ ÐÏÉÆÒÄÊ ÉÄÌʾ¼ÉÄÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ Ä ÙÎÊÎ ËÊÄÍÆ ¾ÊÃÈÊÂÁÉ ËÊ ËÏÎÄ ÄÃ×ÍƼÉÄÛ ÌÁÃÁ̾ʾ ÍÆÌ×Î×Ñ ¾ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÈ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÄ ¾ÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉÊÅÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ× ÄÇÁÓÁ½É×ÑËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÅÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛžÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÙÆÊÉÊÈÄÄÐÄɼÉÍʾ×ÑÍÌÁÀÍξ ¾À¼ÉÉÊÈÇÁÓÁ½ÉÊÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄÍÏÕÁÍξÏÁÎwÙÎÊ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ÎÁÍÉÊ¿Ê ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÛ ÇÁÓ¼ÕÄÑ ¾Ì¼ÓÁÅ;̼ӼÈÄÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑÍÇϽ ÍʾÈÁÍ ÎÉÊÁʽÏÓÁÉÄÁÉʾ×ÈÈÁÎÊÀÄƼÈ®ÊÇØÆÊ̼ÍÍÈÊÎ ÌÁÉÄÁ ËÌʽÇÁÈ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ ¾ ÎÁÍÉÊÅ ;ÛÃÄÍʾÍÁÈÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÈËÌÊÒÁÍÍÊÈ ÍËÊÍʽÉÊ ÌÁÔÄÎØ ÄÑ ʽÁÍËÁÓÄÎØ ƼÓÁÍξÁÉÉÏÚ Ä ÙÐÐÁÆÎľÉÏÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤ª©©·¡ ®¡±©ª§ªŸ¤¤ª±¬œ©·£ ª¬ªž¸» ©œ­¡§¡©¤»¦¡¨¡¬ªž­¦ª¥ ª§œ­®¤ ªŸª¨ª§ªžœ©  Ÿª¯ž«ª¦Áȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿¦ÁÈÁÌÊ¾Ê žÊ ¾ÎÊÌÊÅ ËÊÇʾÄÉÁ 99 ¾ ¾ÊÃÌÊÍǼ ÍÌÁÀÉÛÛ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ÂÄÃÉÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾Ê ÈÉÊ¿ÄÑ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ̼þÄÎ×Ñ ÍÎ̼ɼÑ ÈÄ̼ ­ÉÄÂÁÉÄÁ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÍμÇʿǼ¾É×Èʽ̼ÃÊÈÌÁÃÏÇØμÎÊÈÍÊ ¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÛÏÌʾÉÛʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÄÌÊÍμ ÀÊÑÊÀʾ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ž ÌÁÃÏÇØμÎÁ ÙÎÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ ÄÃÈÁÉÄÇÍÛ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅÍÊÍμ¾ɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÍÎÊÌÊÉÏ ϾÁÇÄÓÁÉÄÛ ÀÊÇÄ ÍμÌÔÄÑ ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ ¿ÌÏËË Äà ÈÁÉÄǼÍØÍÎÌÏÆÎÏ̼ÊÍÉʾÉ×ÑËÌÄÓÄÉÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ üÍÓÁÎÍÊÆ̼ÕÁÉÄÛÏÀÁÇØÉʿʾÁͼÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Ä ÌÁÃÆÊ¿Ê ϾÁÇÄÓÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÇÄÛÚÕÄÑɼËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØÄƼÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ ¦ÉÄÈÊÎÉÊÍÛνÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ μÆÄÁ ƼÆ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛ ËÊ̼ÂÁÉÄÁ ÆÊÌÊɼÌÉ×Ñ ¼ÌÎÁÌÄÅ Ä ËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÄÑ ÍÊÍÏÀʾ ÒÁÌÁ½Ìʾ¼ÍÆÏÇÛÌÉ×Á ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÍÁÌÀÁÓɼÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ÌÁ¾È¼ÎÄÓÁÍÆÄÅ ËÊÌÊÆ ÍÁÌÀÒ¼ ƼÌÀÄÊÈÄÊ˼ÎÄÛ ¦ ÙÎÊÅ ¿ÌÏËËÁ ÊÎÉÊÍÛÎÍÛ μÆÂÁ Ì¼Æ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁÇÁ¿ÊÓÉ×Áü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ͼѼÌÉ×Å Àļ½ÁÎ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ÄÎ̼¾È×  ÊɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉÄÊÍμÚÎÍÛÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ɼÏÓÉÊ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×ÈÄ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ ¾×¿ÊÀ× ÊÎ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍÊÆ̼ÕÁÉÄÛüÎ̼Î ɼÇÁÓÁÉÄÁ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛÄɾ¼ÇÄÀÉÊÍÎĦÌÊÈÁ ÎÊ¿Ê ÄÃü ÊÎÍÏÎÍξÄÛ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

£É¼ÚÍÎÊÄÈÊÍÎؾÍÁÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ £É¼ÚÍÎÊÄÈÊÍÎؽÊÇØÔÄÉÍξ¼ÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÅ £É¼ÚÍÎÊÄÈÊÍÎØÉÁÆÊÎÊÌ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ©ÁÃÉ¼Ú £¼ÎÌÏÀÉÛÚÍØÊξÁÎÄÎØ

ÓÁÇ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÇÄÛÚÕÄÑ ɼ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ Ä ƼÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ ¼μÆÂÁÍμÉÀ¼ÌÎʾÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ÉÁÎÓÁÎÆÄÑÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ÊÒÁÉÆÄƼÓÁÍξ¼ËÌÊÐÄǼÆÎÄ ÓÁÍÆÊ¿ÊÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉʿʾÈÁÔ¼ÎÁÇØÍξ¼®ÌÁ ½ÏÁÎËÁÌÁÍÈÊÎ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼ÄƼÓÁÍξÊËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ƼÀÌʾ ËÊ ¾ÊËÌÊͼÈ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¯Æ¼Ã¼ÉÉ×ÅÆÌÏ¿ËÌʽÇÁȾ¦Ïý¼ÍÍÁÄÈÁÁÎÊÍʽÏÚ ÊÍÎÌÊÎÏļÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ÓÎÊËÊÍÇÏÂÄÇÊÊÍÉʾ¼ÉÄÁÈ ÀÇÛËÌʾÁÀÁÉÄÛÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊƼ üÇÄ ÓÎÊ ÏÑÏÀÔÁÉÄÁ ÈÁÀÄÆÊÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÎϼÒÄľ¦Ïý¼ÍÍÁʽÏÍÇʾÇÁÉÊËÌÄÓÄɼÈÄ ;Û üÉÉ×ÈÄÍÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÈÄËÌÊÒÁÍͼÈÄ ­ɼӼǼÑ¿¿ËÌÊÔÇÊ¿ÊÍÎÊÇÁÎÄÛÍÊÆ̼ÎÄǼÍØ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØËÊÍÎÊÛÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ÊÍÉʾÉÊÈü ÍÓÁοÊÌÊÀÍÆÊ¿Ê ÄÆ¿ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼Ç¼ÍØÌÁ¿ ÌÁÍÍľɼÛ¾ÊÃ̼ÍÎɼÛÍÎÌÏÆÎÏ̼­ÉÄÂÁÉÄÁÓÄÍÇÁÉ ÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄËÌÊÄÃÊÔÇÊ ¾ÊÍÉʾÉÊÈ üÍÓÁÎÁÍÎÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÀ¾ÄÂÁÉÄÛ®¼Æ ÌÊÂÀ¼ÁÈÊÍÎØ ¾ ¦Ïý¼ÍÍÁ ÏÈÁÉØÔÄǼÍØ ɼ  ¼ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛüÙÎÊÎÂÁËÁÌÄÊÀϾÁÇÄÓÄ ǼÍØÀÊ i ËÌÁ¾×ԼۼɼÇÊ¿ÄÓÉ×ÁÌÊÍÍÄÅÍÆÄÁ ËÊƼüÎÁÇÄ ¡ÍÎÁÍξÁÉÉ×Å ËÌÄÌÊÍÎ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ɼ ËÌÊÎÛÂÁÉÄÄÏƼüÉÉʿʾÌÁÈÁÉÄÍÊÑ̼ÉÛÇÊÎÌÄÒ¼ ÎÁÇØÉÏÚÎÁÉÀÁÉÒÄÚžÍÎÌÏÆÎÏÌÁËÌÄÓÄÉÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ¦Ïý¼Íͼ¾ÁÀÏÕÄÁÈÁÍμüÉÄȼÇĽÊÇÁà ÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ Î̼¾È×ÄÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÇÊƼÓÁÍξÁÉÉ×Á ÉʾÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÊÎÈÁÓÁÉ ÌÊÍÎ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ­ɼӼǼÑ¿¿¾ʽǼÍÎľ×ÌÊÍǼƼÆʽռÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ËÊ ʽ̼ռÁÈÊÍÎÄ ¾ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ μÆ Ä ËÁ̾ÄÓɼÛ ü ½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÍÌÁÀľÍÁѾÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ¿ÌÏËËɼÍÁÇÁ ÉÄÛwÀÁÎÁÅ ËÊÀÌÊÍÎÆʾľÃÌÊÍÇ×ÑžÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ʽÕÁÅ Ä ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾Ê ¾ÍÁѾÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ¿ÌÏË˼ÑÇÄÀÄÌÏÚνÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛžÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛÊÎÈÁÓÁÉÌÊÍÎÍÎÌÁÍÍÊ¿ÁÉÉÊ ʽÏÍÇʾÇÁÉÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ®¼Æ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ üÌÁ ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÉÉ×ÑÍÇÏÓ¼Á¾¿ÄËÁÌÎÊÉÄÓÁÍÆÊŽÊÇÁÃÉÄ ϾÁÇÄÓÄÇÊÍؾ ̼ü ÍÎÁÉÊƼÌÀÄÄw¾ ̼ü ÒÁÌÁ½Ìʾ¼ÍÆÏÇÛÌÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ w ¾  ̼ü ­ÌÁÀÄ ÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ʽǼÍÎÄ ¾  ̼ü Ó¼ ÕÁ ÍμÇÄ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÎØÍÛ ¾ËÁ̾×Á ¾×Û¾ÇÁÉÉ×Á ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Á̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ¾ ̼üw½ÊÇÁÃÉÄ ÊÌ¿¼Éʾ ËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ¾  ̼ü w ¾ÌÊÂÀÁÉÉ×Á ¼ÉÊȼÇÄÄ ̼þÄÎÄÛ ­ÌÁÀÄ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÊÎÈÁÓÁÉÊ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ¾̼ÃÇÄÒ ÍÎ̼À¼ÚÕÄÑËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÈÄ ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ÈÄ £¼ÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×ÅËÁÌÄÊÀÏÑÏÀÔÄÇÄÍØËÊƼüÎÁÇÄ ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÊÒÁÉÆÄÍÊÍÎÊÛÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÎÊËÌÊÛ¾ÄÇÊÍؾÍÉÄÂÁÉÄľ ̼ü ÆÊÇÄÓÁÍξ¼ÀÁÎÁÅÍ*¿ÌÏËËÊÅÃÀÊÌʾØÛËÌÄÊÀÉÊ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÈÌÊÍÎÁÓÄÍǼÀÁÎÁÅ ÄÈÁÚÕÄÑ̼ÃÇÄÓÉ×Á ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ɼÌÏÔÁÉÄÛ ­ÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÊËÌÊÍɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÌʾÁÀÁÉÉ×ÅÍÒÁÇØÚ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ÊÍÉʾÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ ÌÄÍƼ ̼þÄÎÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÇÄÛÚÕÄÑɼËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØ ÉÊÍÎØÄƼÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ ÄËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÅ̼Ã̼½ÊÎÆÄ ËÌʿ̼ÈÈ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊʽÏÓÁÉÄÛľÊÍËÄμÉÄÛËÊ

ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ ÃÀÊÌʾʿÊ ʽ̼ü ÂÄÃÉÄ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ  ÈÏÂÓÄÉÄ  ÂÁÉÕÄɾ×̼ ÃÄÇÄÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÉÊÍÎØÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈ;ÊÁ¿ÊÃÀÊ ÌʾØÛž×ÍÊƼÛÐÄÃÄÓÁÍƼÛ¼ÆÎľÉÊÍÎؾ×Û¾ÇÁɼ Ï  ÈÏÂÓÄÉÄ  ÂÁÉÕÄÉ ¼ÉÄÃƼÛ Ï  ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ  ÈÏÂÓÄÉ Ä  ÂÁÉÕÄÉËÄμÚÎÍÛÉÁÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊ v̼ü ¾ÍÏÎÆÄ v̼ü¾ÀÁÉØËÌÄÉÄȼÚÎËÄÕÏ  ÈÏÂÓÄÉÄ  ÂÁÉÕÄÉžÁÂÁÀÉÁ¾ÉÊÈËÄÕÁ ¾ÊÈ̼ÒÄÊÉÁ½ÊÇØÔÄÉÍξ¼¼ÉÆÁÎÄÌÏÁÈ×ÑÊÍÉʾÉÊÅ ¼ÆÒÁÉÎ ÀÁǼÁÎÍÛ ɼ ÈÏÓÉ×Á ËÌÊÀÏÆÎ×  ÈÏÂÓÄÉ Ä  ÂÁÉÕÄÉ ¼ μÆÂÁ ʾÊÕÄ ¿Ç¼¾É×È ʽ̼ÃÊÈ ƼÌÎÊÐÁÇØ  ÈÏÂÓÄÉ Ä  ÂÁÉÕÄÉ ¡ÂÁÀÉÁ¾ÉÊ ÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÎ ÈÛÍÊÄÌ×½Ï  ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ¼ÈÊÇÊÓÉ×Á ËÌÊÀÏÆÎ×  ÈÏÂÓÄÉÄ  ÂÁÉÕÄÉ ¬Á¿ÏÇÛÌÉÊ ÆÏÌÄÎ  ÈÏÂÓÄÉ Ä  ÂÁÉÕÄÉ ©¼Ä½ÊÇØÔÁÁ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÆÏÌÛÕÄÑ ËÌÄ ÑÊÀÄÎÍÛɼÈÊÇÊÀÊžÊÃ̼ÍÎÀÊÇÁÎ  ¼ÉÆÁÎÄÌÏÁÈ×ÑÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚμÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÁɼËÄÎÆÄ ËÌÁÀËÊÓÄμÛËľÊ  ÄÇÁ¿ÆÄÁÍËÄÌÎÉ×Á ɼËÄÎÆÄ    ¼ÉÆÁÎÄÌÏÁÈ×Ñ ÊÎÈÁÎÄÇÄɼÇÄÓÄÁÆÊÉÐÇÄÆÎÉ×ÑÍÄÎϼÒÄžÎÌÏÀÊ ¾ÊÈÆÊÇÇÁÆÎľÁ ¼  ÆÊÉÐÇÄÆÎ×¾ÍÁÈØÁ  ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÏÍÎ̼ľ¼ÁÎÎÊÎʽ̼ÃÂÄà ÉÄ ÆÊÎÊÌ×ÅÊÉľÁÀÏÎ ¼  ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÉÁÑÊÎÛÎÁ¿ÊÈÁÉÛÎØ ­ÒÁÇØÚ¾×ÛÍÉÁÉÄÛÃɼÉÄ۾̼ӼÈÄÊÍÉʾÃÀÊ ÌʾʿÊʽ̼üÂÄÃÉÄÄÊÒÁÉÆÄƼÓÁÍξ¼ËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ× ËÌʾÊÀÄÈÊž§«¯¿¦ÁÈÁÌÊ¾Ê ½×ÇÄÊËÌÊÔÁÉ׾̼ÓÄ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ £É¼ÓÄÎÁÇØɼÛ Ó¼ÍÎØ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÊÎÈÁÎÄǼ ÉÁÀÊ ÍμÎÆľÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×¾ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁ®¼Æ  ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÏƼüÇÄ ɼÉÁÀÊÍμÎÊƾÌÁÈÁÉÄÀÇÛËÌʾÁÀÁÉÄÛËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×  wɼÊÎÍÏÎÍξÄÁÈÁ ÎÊÀÄÓÁÍÆÊÅ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌ× Ä ɼ¿ÇÛÀÉ×Ñ ȼÎÁÌļÇʾ   wɼÉÁÀÊÍμÎÊÓÉ×ÅÏÌʾÁÉØÃɼÉÄÅËÊ ÊÎÀÁÇØÉ×È ËÌʽÇÁȼÈ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ  ¾Ì¼ÓÁÅÑÊÎÁÇĽ×ËÊÎ̼ÎÄÎØËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁÓ¼Í× ɼÄÉÀľÄÀϼÇØÉÏÚ½ÁÍÁÀÏÍ˼ÒÄÁÉμÈÄ ̼ÃÀ¼ÓÏ ˼ÈÛÎÊÆ ¨ÁÉÁÁ ËÊËÏÇÛÌÉÊÅ ÐÊÌÈÊÅ ËÌÊ˼¿¼ÉÀ× ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÃɼÉÄÅ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ¿ÌÏËËʾ×Á ½ÁÍÁÀ× Í˼ÒÄÁÉμÈÄ ÇÁÆÒÄÄɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÑľÏÓÌÁÂÀÁ ÉÄÛÑ  ¾×ÍÎÏËÇÁÉÄÛ¾­¨¤   Ä ¾×ËÏÍÆ ͼɽÚÇÇÁÎÁÉÁÅ   ­ ÒÁÇØÚ ¾×ÛÍÉÁÉÄÛÏÌʾÉÛÄÉÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉÊÍÎÄ˼ÒÄÁÉÎʾ ËÊ ¾ÊËÌÊͼÈ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ËÊÇÏÓÁÉÄÛÍʾÁμÄÆÊÉÍÏÇØμÎľÉÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄ ÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ¿¦ÁÈÁÌʾʽ×ÇËÌʾÁÀÁɼÉÆÁÎÉ×Å ÊËÌÊÍËÊÍÁÎÄÎÁÇÁÅËÊÇÄÆÇÄÉÄÆ ­¿¾¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄɼӼǼÍØÌÁ¼ÇÄ üÒÄÛÒÁÇÁ¾ÊÅÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅËÌʿ̼ÈÈ׉£ÀÊÌʾØÁ ÆÏý¼ÍÍʾÒÁ¾— ÍÊÍÎÊÛÕÁÅ Äà ÉÁÍÆÊÇØÆÄÑ ËÊÀËÌÊ ¿Ì¼ÈȪÍÉʾÉ×ÁÏÍÄÇÄÛ½×ÇÄɼË̼¾ÇÁÉ×ɼËÌÁ ÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛž¤³ÄÉÐÁÆÒÄÄɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄĦÏý¼Íͼ ½ÊÌؽÏÍü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄ ¾ÇÄ ÛÚÕÄÈÄɼËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØÄƼÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ 


ÌÄÍƼËÊ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÓÁÍÆÊŽÊÇÁÃÉÄÍËÊÍʽÍξʾ¼ÇÊ ÍÉÄÂÁÉÄÚ¾ÁͼÏ˼ÒÄÁÉÎʾÀÊÆ¿   ÏÌʾÉÛÑÊÇÁÍÎÁÌÄɼÆÌʾÄÏ  ÊÎƼÃÏÊÎ ÆÏÌÁÉÄÛÏ  ʽÍÇÁÀÏÁÈ×Ñ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÚ ÈÊÎľ¼ÒÄÄ Æ ÃÀÊÌʾÊÈÏ ʽ̼ÃÏ ÂÄÃÉÄ Ï ˼ÒÄÁÉÎʾ À¼ÉÉÊÅ ¿ÌÏËË× ž ÊÒÁÉÆÁ ÍÊÒļÇØÉÊÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÄÉÉʾ¼ÒÄÊÉÉÊÅÈÊÀÁÇÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ Äɾ¼ÇÄÀʾÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄÍØËÊƼüÎÁÇÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄ ÃÏÚÕÄÁ ËÊÎÁÉÒļÇ ʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ Á¿Ê ÌÁ¼ÇØÉÊÁÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÀÊÍÎÄ¿ÉÏÎ×ÅÏÌʾÁÉØÄÌÁÃÁÌ ¾× ÏÇÏÓÔÁÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¨ÁÌÊÅ μÆÊÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÓÄÍÇÊ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×Ñ ÇÁÎÃÀÊÌʾÊÅÂÄÃÉÄ ÆÊÎÊÌÊÁËÌÄÔÇÊÍØɼÊÀÉÊ¿Ê ÓÁÇʾÁƼ ¾ ËÊËÏÇÛÒÄÄ ¾ ÒÁÇÊÈ «ÊÇÊÂÄÎÁÇØɼÛ ÀÄɼÈÄƼ ÏÌʾÉÛ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¦ÁÈÁÌʾÍ ÆÊÅʽǼÍÎÄÍ ¾¿ÀÊ ¾¿ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎʽϾÁÇÄÓÁÉÄÄÍÊÑ̼ÉÁÉÉÊÅÓ¼ÍÎÄ ËÊÎÁÉÒļǼÃÀÊÌʾØÛɼ ªÒÁÉƼÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍ ÆÊÅÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÒÁÇÁ¾ÊÅËÌʿ̼ÈÈ× ‰£ÀÊÌʾØÁÆÏý¼ÍÍʾÒÁ¾—ËÌʾÊÀÄǼÍØÍÄÍËÊÇØÃÊ ¾¼ÉÄÁÈ ÈÁÎÊÀ¼ ‰Ã¼Î̼Î×ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎؗ œÉ¼ÇÄà ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÛ½ÚÀÂÁÎÉ×ÑüÎ̼ÎÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼÌÁ¼ÇÄüÒÄÚÀ¼ÉÉÊÅÒÁÇÁ¾ÊÅËÌʿ̼ÈÈ×¾̼ÍÓÁÎÁ ɼ¿ÊÀÃÀÊÌʾÊÅÂÄÃÉÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÍϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈüÎ̼ÎɼËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÆÏÄÇÁÓÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄž ̼üËÌÛÈÊ ËÌÊËÊÌÒÄÊɼÇØÉÊ ϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÇÁÎ ÃÀÊÌʾÊÅÂÄÃÉÄ ËÌÊÂľ¼ÁÈÊÅÓÇÁÉÊÈËÊËÏÇÛÒÄÄ ɼ ¿ÊÀ¼

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤»¬œª®· £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ­¡§¸­¦ªŸª¬œ¥ª©œ ž¬œ¨¦œ±«¬ªžª ¤¨·±¬¡°ª¬¨ ©œ«¬¤¨¡¬¡£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» Ÿª§·´¨œ©ªž­¦ªŸª¬œ¥ª©œ ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ž¤±§»©²¡žžœ ª¬¤­¦¤©žœ Ÿ§«¯®ªª•®ÚÈÁÉÍƼÛʽǼÍÎØ ËÊÍŸÊÇ×ÔȼÉÊ¾Ê «ÌÊÒÁÍÍ ÊËÎÄÈÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ̼ÅÊɼ ÊÍÏÕÁÍξÇÛ¾ÔÄÅÍÛ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ËÊÍÇÁÀÉÄÑÇÁÎ ¾ÆÇÚӼǾÉÁÀÌÁÉÄÁÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍ ÆÄÑÈÁÎÊÀʾÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÍμÒÄÊɼÌÊüÈÁÕ¼ÚÕÄÑ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÚʽÕÁž̼ÓÁ½ÉÊÅË̼ÆÎÄÆÄ ¼ËÌʽ¼ÒÄÚÍÆÌÄÉÄÉ¿ËÌʿ̼ÈÈÀÇÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍ ÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾ ÊÎÆÌ×ÎÄÁÊÎÀÁÇÁÉÄÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÆÊÎÊÌÊÁ ÄÈÁÁÎÍÛ мÆÎÄÓÁÍÆÄ ÎÊÇØÆÊ ¾ ÆÌÏËÉ×Ñ ¿ÊÌÊÀÍÆÄÑËÊÇÄÆÇÄÉÄÆ¼Ñ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁÆÊÈËØÚÎÁÌÉÊÅ ½¼Ã× À¼ÉÉ×Ñ ž ÍμÒÄÊɼÌÁ ü ¿ÊÀ¼ ËÌʾÁÀÁÉÊ ÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÆÊÁÓÉÊ¿ÊÐÊÉÀ¼ɼ ľÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ ËÌÊÄÍÑÊÀÄÎ ÁÂÁ¿ÊÀÉÊÁ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ ÓÄÍǼ ¾Ì¼ÓÁ½

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

μÆÄÈÄƼÆÎϽÁÌÆÏÇÁà ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ËÁÌÁÀ¼ÚÕÄÁÍÛ ËÊÇʾ×È ËÏÎÁÈ ÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ͼѼÌÉ×Å Àļ½ÁÎ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÏÚ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÚ ¼ μÆÂÁ ½ÊÌؽÏ Í ÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÈÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄ ÈÁÎÊÀ¼ÈÄ ÏË̼¾ÇÛÁÈÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ªÀÉÄÈ Äà ¾¼ÂÉ×Ñ ̼ÃÀÁÇʾ ËÌʿ̼ÈÈ× ‰£ÀÊÌʾØÁ ÆÏý¼Í ÍʾÒÁ¾— Û¾ÇÛǼÍØ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ μÆƼÆËÊÀ¼ÉÉ×ÈžÍÁʽÕÁÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄÀÁÎÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÎÊÇØÆÊ ÀÁÎÁÅ ËÌÊÂľ¼ÚÕÄѾ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ½×ÇÄ ËÌÄÃɼÉ×ÃÀÊÌʾ×ÈÄ ¼ ÀÁÎÁÅÄÈÁÇÄÑÌÊÉÄ ÓÁÍÆÏÚ˼ÎÊÇÊ¿ÄÚ ¬¼Ã̼½ÊμÉɼÛ¾¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄÄÉÉʾ¼ ÒÄÊÉɼÛÈÊÀÁÇØÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄÄɾ¼ÇÄÀʾ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ ËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¾À¼ÉÉ×ѾÄÀ¼ÑËÊÈÊÕÄɼ ÊÍÉʾÁÊÒÁÉÆÄËÊƼüÎÁÇÁÅʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛ À¼ÉÉ×ÑÊ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄÌÄÍÆмÆÎÊÌʾÍÌÁÀÄ ÆÊÉÆÌÁÎÉ×Ñ ƼÎÁ¿ÊÌÄÅ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊƼüÎÁÇÁÅ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÑ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÊÆÌϼÚÕÁÅ ÍÌÁÀ× ªÒÁÉƼÄËÌÊ¿ÉÊÃËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄÄɾ¼ÇÄÀʾËÌʾÊÀÄÎÍÛ ÍÏÓ¼ÍÎÄÁȿǼ¾É×ÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÒÁÉÎÌʾ ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÄ ÍÊÒļÇØÉÊÅüÕÄÎ×ɼ ÍÁÇÁÉÄÛÄÀÌÏ¿ÄÑüÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉ×ÑÍÎÌÏÆÎÏÌ«ÌÄ ÙÎÊȾ×Û¾ÇÛÚÎÍÛɼĽÊÇÁÁÏ¿ÌʼÁÈ×ÁÎÁÉÀÁÉÒÄÄ ¼μÆÂÁÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Áʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÍÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄ ÛÎÉÊÅÀÄɼÈÄÆÊÅÀ¼ÉÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ £¼ÆÇÚÓÄÎÁÇØÉ×ÈÙμËÊÈÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÄÉÉʾ¼ÒÄ ÊÉÉÊÅ ÈÊÀÁÇÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ Äɾ¼ÇÄÀʾ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍʾÁÌÔÁÉÍ ξʾ¼ÉÄÁÍÄÍÎÁÈ×ÊƼüÉÄÛÀ¼ÉÉʿʾÄÀ¼ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ¦Ïý¼Íͼ Í ËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÅ ÊÒÁÉÆÊÅ ÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅ Ä ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅ ÙÐÐÁÆ ÎľÉÊÍÎÄ ªÒÁÉÆÏ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ÒÁÇÁ¾×ÑËÌʿ̼ÈÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÌʾÊÀÄÇÄɼ ÊÍÉʾ¼ÉÄÄÀÄɼÈÄÆÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄü½ÊÇÁ¾¼ ÉÄÅ ¾ÇÄÛÚÕÄÑɼËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØÄƼÓÁÍξÊ ÂÄÃÉÄ ÄÏÌʾÉÛËÊƼüÎÁÇÁÅÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ¦Ïý¼Íͼ£¼ËÁÌÄÊÀÍËÊ¿¾ÒÁÇÊÈËÌÊ ÄÃÊÔÇÊÍÉÄÂÁÉÄÁʽÕÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ¼ÆÎľÉ×È ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ɼ  ÍÄÐÄÇÄÍÊÈ ɼ  ž¤³ÄÉÐÁÆÒÄÁÅ w ɼ  ɼÈÁÎÄǼÍØ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆÍÉÄÂÁÉÄÚÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ¤ÃÈÁÉÄǼÍØÍÎÌÏÆÎÏ̼ËÁ̾ÄÓÉʿʾ×ÑÊÀ¼ɼÄÉ ¾¼ÇÄÀÉÊÍÎدÀÁÇØÉמÁÍËÁ̾ÄÓÉʿʾ×ÑÊÀ¼ɼ Äɾ¼ÇÄÀÉÊÍÎØËÊͼѼÌÉÊÈÏÀļ½ÁÎÏÏÈÁÉØÔÄÇÍÛɼ  ½ÊÇÁÃÉÛÈÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛɼ  ½ÊÇÁÃÉÛÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛɼ žÌÁÃÏÇØμÎÁ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÒÁÇÁ¾ÊÅËÌʿ̼ÈÈ׉£ÀÊÌʾØÁÆÏý¼Í ÍʾÒÁ¾—Í¿ËÊƼüÎÁÇÄÈǼÀÁÉÓÁÍÆÊÅÍÈÁÌÎ ÉÊÍÎÄÍÉÄÃÄÇÄÍØɼ ȼÎÁÌÄÉÍƼÛÍÈÁÌÎÉÊÍÎØ ÏÈÁÉØÔÄǼÍؾ ̼ü ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÍμÉÀ¼ÌÎʾËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ Àļ ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ÇÁÓÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄÄÉ ¾¼ÇÄÀʾ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎʽÄÑÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ®¼Æ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ¾ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑÍμÉÀ¼ÌÎʾËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÀÇÛ¿ÌÏËË×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

É×ÑËÊÍÁÕÁÉÄÅ Í ÀÊ ɼÂÄÎÁÇÛ¾¿ÊÀ «ÁÌÁÉÊÍ ‰ÒÁÉÎ̼ ÎÛÂÁÍÎė ɼ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÏÚÍÇϽϾÍÁÇØÍÆÊÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ËÊþÊÇÛÁÎÊËÎÄÈÄÃÄÌʾ¼ÎØüÎ̼Î×Ä̼ÒÄÊɼÇØÉÊ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØ ÄÈÁÚÕÄÁÍÛ ÌÁÍÏÌÍ× ÓÎÊ ɼÑÊÀÄÎ ËÊÀξÁÌÂÀÁÉÄÁ¾ÒÄÐ̼Ñ®¼Æ ÏÀÁÇØÉמÁ;̼ÓÁ½ É×ÑËÊÍÁÕÁÉÄÅÍËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÒÁÇØÚ¾×ÌÊÍ Í ¾¿ÀÊ ¾¿ ÇÛ ËÌĽÇÄÂÁÉÄÛ ƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÍÁÇÁÉÄÚÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÏÓ¼ÍÎƼÁÕÁ ¾¿ ¾ÀÊËÊÇÉÁÉÄÁÆÀÁÅÍξÏÚÕÄÈÀÉÁ¾É×È ÍμÒÄÊɼ̼ȾËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁľ̼ÓÁ½ÉÊżȽÏǼÎÊ ÌÄÄ ½×ÇÊÎÆÌ×ÎÀÉÁ¾ÉÊÅÍμÒÄÊɼÌËÊÍËÁÒļÇØ ÉÊÍÎÛÈÎÁ̼ËÄÛÄËÁÀļÎÌÄÛ¾ÏÓ¼ÍÎÆʾÊŽÊÇØÉÄÒÁ ­Ê¿Ç¼ÍÉÊËÌʾÁÀÁÉÉÊÈÏÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÈϼɼÇÄÃÏ ¿ÊÀʾ¼ÛÙÆÊÉÊÈÄÛËÌÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÄÆÊÁÆÀÉÁ¾ÉÊ¿Ê ÍμÒÄÊɼ̼ ¾ÈÁÍÎÊ ÆÌÏ¿ÇÊÍÏÎÊÓÉÊ¿Ê ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ¾ ̼ÍÓÁÎÁɼÊÀÉÊ¿ÊËÌÊÇÁÓÁÉÉʿʽÊÇØÉÊ¿Êw ÌϽÇÛ ´ÄÌÊÆÊ ËÌÄÈÁÉÛÁÎÍÛ Ë̼ÆÎÄƼ ¾×ÁÃÀÉ×Ñ ¾Ì¼ÓÁ½É×ѽÌÄ¿¼ÀÍËÁÒļÇÄÍÎʾ½ÊÇØÉÄÒ×¾ÏÓ¼ÍÎ ÆʾÏÚ½ÊÇØÉÄÒÏ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÏڼȽÏǼÎÊÌÄÚÄ°œ«× ÀÇÛ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Ñ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÊÍÈÊÎÌʾɼÍÁÇÁÉÄ۝ÊÇØÔÏÚËÊÈÊÕØ̼ÅÊÉÉÊÈÏ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÚÊƼÃ×¾¼Úξ×ÁÃÀÉ×Á¾Ì¼ÓÁ½É×Á ½ÌÄ¿¼À× ʽǼÍÎÉ×Ñ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ w ÊÉÆÊÇʿʾ ÊËÁÌÄÌÏÚÕÄÑÊÐμÇØÈÊÇʿʾ ½ÌÄ¿¼À×ʽǼÍÎÉÊÅ ÍμÉÒÄÄËÁÌÁÇľ¼ÉÄÛÆÌʾÄžɼÔÁÈ̼ÅÊÉÁÄÈÁ ÁÎÍÛÍÄÍÎÁȼÍÆÊÌÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÍÁÇØÍÆÄÈ ÂÄÎÁÇÛÈ«ÊƼüÎÁÇؾ×ËÊÇÉÁÉÉ×Ѿ×ÃʾʾÁÂÁ ¿ÊÀÉÊÍÉļÁÎÍÛľ¿ÍÊÍμ¾ÄÇ ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÎʿʾÊÌÄÎʾÊÃÌÊÍÔÁÅÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎÄ ̼½ÊÎ× ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê þÁɼ Ä ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ «ÌʾÁÀÁÉ ÍÄÍÎÁÈÉ×Å ¼É¼ÇÄà ÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ʽÕÁÅ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÊ ʽ̼ռÁ ÈÊÍÎÄ ÌÁÃÏÇØμÎʾ Ï¿ÇϽÇÁÉÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÊÍÈÊÎ̼ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÊ ËÌÄÓÄɼÈ ÍÈÁÌÎÄ Í ÏÓÁÎÊÈ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊËÊÇʾÊÈ ¼ÍËÁÆ ÎÁ ËÌʼɼÇÄÃÄÌʾ¼É ÌÛÀ ÐÊÌÈ ÊËǼÎ× ÎÌÏÀ¼ Ä ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ Ä ÊËÌÁÀÁÇÁɼ ɼÄÇÏÓÔ¼Û Äà ÉÄÑwÍÀÁÇØÉÊËÌÁÈļÇØɼÛ«ÊÇÏÓÁÉÉ×ÅÊË×Îɼ ¿ÇÛÀÉÊËÌÊÀÁÈÊÉÍÎÌÄÌʾ¼Ç ÓÎÊÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ÍÄÍÎÁÈ×ȼÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÍÎÄÈÏÇÄÌʾ¼ÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼ ÍÏÓÁÎÊÈÊÒÁÉÆÄƼÓÁÍξ¼ÄÙÐ ÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÊƼüÉÉÊÅÄÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ʽÁÍËÁÓÄÇÊËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÏÚÀÄɼÈÄÆÏË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ¾ÍÁÑËÊƼüÎÁÇÁŽÊÇØÉÄÒ× ®¼ÆÂÁ ËÌʾÁÀÁÉ ¼É¼ÇÄà ¾ÊÃÈÊÂÉÊ¿Ê ÄÍËÊÇØÃÊ ¾¼ÉÄÛ °œ«Ê¾ ÏÓ¼ÍÎÆʾ×Ñ ½ÊÇØÉÄÒ ¾Ì¼ÓÁ½É×Ñ ¼È½ÏǼÎÊÌÄÅ ÀÇÛ ËÁÌÍËÁÆÎľÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ¾ÍÁÑ ÎÄËʾ§«¯¾ÍÁÇØÍÆÊÈ̼ÅÊÉÁÄÀÊƼüɼÄѾÊÍ ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÉÊÍÎØ Ä ÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎØ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÀÇÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÍÁÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ¬¼Ã̼½Êμɼ ľÉÁÀÌÁɼ ÈÁÎÊÀÄƼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÄËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ Ä ƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÄÑ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÍÁÇØÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ Í ÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ¼ÉÆÁÎÉÊ¿Ê ÍÆÌÄÉÄÉ¿¼ ɼ ¾Ì¼ÓÁ½É×Ñ ÏÓ¼ÍÎƼÑÄ°œ«¼ÑÄËÊƼüɼÁ¿ÊÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØw ÆÊÇÄÓÁÍξÊ˼ÒÄÁÉÎʾ ËÊÀÇÁ¼ÕÄÑÏ¿ÇϽÇÁÉÉÊÈÏ

ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÚÍÊÆ̼ռÁÎÍÛÀÊ ÎÁÍÉļÚÎÍÛ ¾ÌÁÈÁÉÉ×Á Ä ȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÁ ÌÁÍÏÌÍ× ÉÁʽÑÊÀÄÈ×Á ÀÇÛ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÇÛ ̼þÄÎÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎ× Ä ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ üÀ¼ÓÄ ËÊÇÉÊȼÍÔμ½ÉÊÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ̼ÅÊɼ ¾ ½ÊÇØÉÄÒÁ Í ¼ËÌÁÇÛ ¿ ÍÊÃÀ¼ÉÊ ÊÎÀÁÇÁÉÄÁ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ©¼ÈÄ̼Ã̼½ÊμÉÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎÁ¿Ê̼½ÊÎ× ¼Ç¿ÊÌÄÎÈÄ ÈÁÎÊÀÊÇÊ¿Ä۾üÄÈÊÀÁÅÍξÄÛÍʾÍÁÈÄÍÎÌÏÆÎÏÌÉ×ÈÄ ËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÛÈÄ ½ÊÇØÉÄÒ× Ä üÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉ×ÈÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê̼ÅÊÉÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛ ŸÇ¼¾ÉÊÅ ÒÁÇØÚ ̼½ÊÎ× ÊÎÀÁÇÁÉÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÆÊÊÌÀÄɼÒÄÛ ̼½ÊÎ× ¾ÍÁÑ ËÊÀ̼ÃÀÁÇÁ ÉÄÅ ÏÓ¼ÍÎÆʾÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ× ÍÁÇØÍÆÊÅ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÅ ¼È½ÏǼÎÊÌÄÄ ÐÁÇØÀÔÁÌÍÆʼÆÏÔÁÌÍÆÄÑËÏÉÆÎʾ¾ ¾ÊËÌÊͼÑ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ̼ÉÉÁÈ ¾×Û¾ÇÁÉÄÄ ü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÅ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾ ÀÁÆÌÁÎÄÌʾ¼ÉÉ×ÑÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʾ ÇÄÒ ̼½ÊμÚÕÄÑ Í¾ÌÁÀÉ×ÈÄÏÍÇʾÄÛÈÄÎÌÏÀ¼ ÇÄÒÄÿÌÏËËÌÄÍƼ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÊÎÀÁÇÁÉÄÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÆĽÁÃÏÍÇʾÉÊ ÍμǼÄÉÎÁ¿ÌÄÌÏÚÕÄÈмÆÎÊÌÊȾ̼þÄÎÄÄÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÍÁÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ ÊÍʽÁÉÉÊÍÏÓÁÎÊÈ ½ÊÇØÔÊ¿ÊÆÊÇÄÓÁÍξ¼ÄÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÅ̼ÃʽÕÁÉ ÉÊÍÎħ«¯ ©¼ÍÎÊÅÓľÊÁ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÐÊÌÈ ̼½ÊÎ×ÏÂÁÀ¼ÇÊÌÁÃÏÇØμÎ×¾ËǼÉÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÍÊÒļÇØÉÊÃɼÓÄÈ×ÈĽÊÇÁÃÉÛÈÄ Î¼Æ ʽÊÃɼÓÄÇÊÍØ ÏÍÎÊÅÓľÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ Í ¾¿ÀÊ ɼÎ×ÍɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾¿ ÏÀÁÇØÉמÁÍüËÏÕÁÉÉ×ÑÐÊÌÈÎϽÁÌ ÆÏÇÁüÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ¾¿ÍÊÍμ¾ÇÛÇ  ¾ wÉÁüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÉʪÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ÍÉÄÂÁÉÄÁÊÉÆÊü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄwÍ ¾¿ ÀÊ  ɼ Î×Í ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ¿ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁÀÊÇÛüËÏÕÁÉÉ×ÑÐÊÌÈÍÉÄÃÄǼÍØÍÀÊ ž̼ÅÊÉÁÀÊÍÎÄ¿ÉÏÎÊÀÄÉÄÃͼÈ×Ѿ×ÍÊÆÄÑËÊ Ú¿ÏʽǼÍÎÄÊѾ¼ÎɼÍÁÇÁÉÄÛÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÈÄ ÊÍÈÊÎ̼ÈÄw ¬Á¼ÇÄüÒÄÛËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿Êɼ ÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆ쉣ÀÊÌʾØÁ—¾ÍÁÇØÍÆÊÈ̼ÅÊÉÁ ÍμǼ ÈÊÕÉ×È ƼμÇÄüÎÊÌÊÈ ¾ ÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÄ ÍÄÍÎÁÈ×ÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½ÁÃÏÍÇʾÉÊ¿Ê ËÁÌÁ¾ÊÀ¼Á¿ÊɼËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁÌÁÇØÍ× Ëʾ× ÔÁÉÄÛ ËÌÁÍÎļ Ä ƼÓÁÍξ¼ ̼½ÊÎ× ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼ ÌÁÃÆÊ¿ÊÏÇÏÓÔÁÉÄÛȼÎÁÌļÇØÉÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÅ ½¼Ã× §«¯ ÏÇÏÓÔÁÉÄÛ ÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄ ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ͼÈÊÁ ¿Ç¼¾ÉÊÁ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÍÁÇØÍÆÊ¿Ê ɼÍÁ ÇÁÉÄÛ ©¼ÈÄ ¾×ÀÁÇÁÉ× ÊÍÉʾÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾̼ÅÊÉÁ ­ÄÍÎÁȼ ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ ÉÄÛÊƼüǼÍØɼĽÊÇÁÁÙÐÐÁÆÎľÉ×ÈÈÁѼÉÄà ÈÊÈ ÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÍÏÕÁÍξÏÚÕÁÅ ÍÄÍÎÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÌ×ÉÊÓÉ×Ñ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑÌ×Ó¼¿Ê¾ËÊÍÎÁËÁÉÉÊʽÊÃɼÓÄÇÄÍØ ÊÍÉʾÉ×ÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛÌÁÐÊÌÈ× ª½ÛüÎÁÇØÉ×È ÏÍÇʾÄÁÈ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ÍÁÇØÍÆÊ ¿Ê ÂÄÎÁÇÛ ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØÚ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ËÊÍÎÊÛÉÉÊÁ ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁ ȼÎÁÌļÇØÉÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÅ ½¼Ã× ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ


ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛɼ½¼ÃÁ§«¯ÍÁÇØÍÆÄÑÈÏÉÄÒÄ˼ÇØ É×Ñ ̼ÅÊÉʾ Í ÏÓÁÎÊÈ ÍÇÊÂľÔÄÑÍÛ ÏÍÇʾÄÅ ÄÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊ¿Ê ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÄÛ ÈÁÂ̼ÅÊÉ É×ÑÊÎÀÁÇÁÉÄÅËÊÊƼüÉÄÚƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ËÊÈÊÕÄËÊÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÛÈ ɼĽÊÇÁÁ¾ÊÍÎÌÁ½Ê ¾¼ÉÉ×ÈÄɼÍÁÇÁÉÄÁÈ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄýÇÄÃÇÁ¼ ÕÄÑ̼ÅÊÉʾ ­Ê¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁËÌÄÉÒÄËʾÙμËÉÊÍÎÄ ËÌÁ ÁÈÍξÁÉÉÊÍÎľÊƼüÉÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÍÁÇØÍÆÊÈÏɼÍÁÇÁÉÄÚʽÕÁ¾Ì¼ÓÁ½É¼ÛË̼ÆÎÄƼ ̼ÍÔÄÌÁÉÄÁ ¾ÄÀʾ Ä ʽÖÁÈʾ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÏÌʾÉÁ°œ«w¾Ì¼ÓÁ½É¼Û ¼È½ÏǼÎÊÌÄÛwÏÓ¼ÍÎÆʾ¼Û½ÊÇØÉÄÒ¼ ­Ê¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÍÄÍÎÁÈ× ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ƼÀ Ìʾw ÀʾÏÃʾÍƼÛ ËÊÀ¿ÊÎʾƼ ¼½ÄÎÏÌÄÁÉÎʾ ̼ÃÈÁÕÁÉÄÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×Ñ ÍÎÁÉÀʾ ¾ ÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÀÇÛ ËÌľÇÁÓÁÉÄÛ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¾ ÍÁÇØÍÆÄÁ §«¯ ËÊÀ¿ÊÎʾƼ¾Ì¼ÓÁÅʽÕÁÅË̼ÆÎÄÆÄ ËÊÈÊÕÉÄÆʾ ¾Ì¼ÓÁÅ ʽÕÁÅ Ë̼ÆÎÄÆÄ ÏÓÁ½É×Á ÒÄÆÇ× ÀÇÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ°œ«Ê¾ ¾Ì¼ÓÁÅ¼È½Ï ǼÎÊÌÄÅ ÏÓ¼ÍÎÆʾ×ѽÊÇØÉÄÒÏÓÁ½É×ÁÒÄÆÇ× ÄËÌʿ̼ÈÈ×ʽÏÓÁÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÊ ËÌÊÐÄÇÚ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ

¦œ ¬ªž·¥«ª®¡©²¤œ§ ª¬®ª«¡ ¤³¡­¦ª¥ ­®ª¨œ®ª§ªŸ¤³¡­¦ª¥­§¯¢· ­¡§¸­¦¤±¬œ¥ª©ªž ºŸœ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ žª£©·¥œž  ª§Ÿ¤©²¡žž¤ ­¡¨¡©º¦ž¨ «œ§¦¤©œ­¦ ­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ• ¿®ÚÈÁÉØŸª¯ž«ª®Úȟ¨œ ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØŸª¯ž«ªªÈÍƼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ ¿ªÈÍÆʽǼÍÎɼÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ ¿®ÚÈÁÉØ ¬¼Ã̼½ÊÎƼ Ä ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁ ɼÏÓÉÊ ʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Ñ ËÊÀÑÊÀʾÆÏË̼¾ÇÁÉÄÚÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅÍÇÏ ½ÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×ÑɼÏÇÏÓÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÄËÊ ¾×ÔÁÉÄÁÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ÀÊÇÂÉ× ½×ÎØ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼É× ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ÄɼÄÍËÊÇÉÄÎÁÇÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÏÍÇÏ¿ < >¬ÁÔÁÉÄÁüÀ¼ÓÄ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÅÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÍÁÇØÍÆÊÈÏɼÍÁÇÁÉÄÚ ɼ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÈ ÙμËÁ ÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ½Áà ËÌʾÁÀÁÉÄÛ Ï¿ÇϽÇÁÉÉÊ¿Ê ¼É¼ÇÄü ÌÁ¼ÇØÉÊ¿Ê ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ËÊÎÁÉÒļÇØÉ×ѾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ ÌÁÃÁ̾ʾ Ä ËÌʽÇÁÈ ƼÀÌʾʿÊ ÍÊÍμ¾¼ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ×ɼÍÁÇÁ< >©¼ÍÁ¿ÊÀÉÛËÊÌÛÀÏËÌÄÓÄÉ <  > È× ÉÁ ̼ÍËÊǼ¿¼ÁÈ ¾ ËÊÇÉÊÅ ÈÁÌÁ ÀÊÍÎÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ̼ÅÊɼ ËÌÄÓÁÈƼƾÒÁÉÎ̼ÑÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØÉ×Ñ̼ÅÊÉʾ μÆÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄžÍÁÇØÍÆÄÑ ɼÍÁÇÁÉÉ×ÑËÏÉÆμÑ ¯ÍÄÇÁÉÄÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊɼË̼¾ÇÁÉÄÛÊƼ üÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÊÍɼÕÁÉÄÁ¼È½ÏǼ ÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÎÁÑÉÄÆÊÅ Ä ʽÊÌÏÀʾ¼ÉÄÁÈ «ÁÌÁÉÊÍ ÒÁÉÎ̼ ÎÛÂÁÍÎÄ ɼ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ɼ Ë̼¾ÇÁÉÉ×Á ɼ ̼ÉÉÚÚ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÏ ü½ÊÇÁ¾¼ ÉÄÅ À¼ÚÕÄÑ ɼĽÊÇØÔÄÅ ÏÌʾÁÉØ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ÄËÁ̾ÄÓÉמ×ÑÊÀɼÄɾ¼ÇÄÀÉÊÍÎØ ½ÊÇÁÃÉÄ ÍÄÍÎÁÈ× ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ÊÉÆÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁà ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÁ ÄÑ ÇÁÓÁÉÄÁ Ä ËÊÇ ÉÊÒÁÉÉÏÚÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÚ ¯¾ÁÇÄÓÁÉÄÁÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅüÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉÊÍÎÄ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ¾Ì¼ÓÁÅ Ä ÍÌÁÀÉÁ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÌÁÃÏÇØμÎʾ̼½ÊÎ× Ä ¾ËÁ̾ÏÚÊÓÁÌÁÀØ ƼÓÁÍξ¼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊ ÈÊÕÄ Í ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÈ ÈÁѼÉÄÃȼ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ü ƼÓÁÍξʾ×ËÊÇÉÛÁÈ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÍÇÏ¿ ­Ê¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁÍÄÍÎÁÈ×ÆÊÉÎÌÊÇÛƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ƼÆ ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê μÆ Ä ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê žÉÁÀÌÁÉÄÁ ¾ Ë̼ÆÎÄÆÏ ÁÀÄÉÊ¿Ê ÏÉÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ÆÊÈËÇÁÆͼ ÌÁ¿Ä ÊɼÇØÉ×Ñ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÐÊÌÈÏÇÛÌʾÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξɼƼÂÀÊÈÙμËÁÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄžÉÁÀÌÁÉÄÁÍÄÍÎÁÈ×ÆÊÉÎÌÊÇÛƼÓÁÍξ¼ ÇÁƼÌÍξÁÉÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÇØ¿ÊÎÉ×È ƼÎÁ¿ÊÌÄÛÈ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¯¾ÁÇÄÓÁÉÄÁÊѾ¼Î¼ɼÍÁÇÁÉÄÛ¾×ÁÃÀÉ×ÈÄÐÊÌ ȼÈÄ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎ× Í ʽÛüÎÁÇØÉ×ÈÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ¼ÉÆÁÎÉÊ¿ÊÍÆÌÄÉÄÉ¿¼ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÒÁÇØÚ¾×Û¾ ÇÁÉÄÛÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ¿ÌÏËËÌÄÍƼÄÒÁÇÁɼË ̼¾ÇÁÉÉÊ¿ÊËÌʾÁÀÁÉÄÛÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×ÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÊÇÂÉÊÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊÁ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ÀÇÛ ËÌÄÉÛÎÄÛ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑ ÌÁÔÁÉÄÅ ËÌʿ̼È ÈÉÊÒÁÇÁ¾ÊÁ ËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÛ ÄÆÊÈËØÚÎÁÌÄüÒÄÛ°ÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ¾ÍÁʽÖÁÈÇÚ ÕÁÅÆÊÈËØÚÎÁÌÉÊŽ¼Ã×À¼ÉÉ×ÑËÊÍÊÍÎÊÛÉÄÚ ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ̼ÅÊɼ «ÌÄËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÄÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ¾ÌÁ¿ÄÊÉÁÉÁʽÑÊÀÄÈÊÄÍÑÊÀÄÎØÄÃÁÀÄÉÊ¿Ê ÉÊÌȼÎľ¼ÀÇÛÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÄ¿ÊÌÊÀÍÆÊ¿ÊÂÄÎÁÇÛ °ÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÁ ÀÊÇÂÉÊ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØÍÛ ËÊ ÒÁɼÈ Ä μÌÄмÈ ÉÁ ÉÄÂÁ ÍÆǼÀ×¾¼ÚÕÁÅÍÛ ÍÁ½ÁÍÎÊÄÈÊÍÎÄÀÇÛÍÁÇØÍÆÄѧ«¯ žÁÍØȼÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×È ËÌÄ̼ÍÓÁμÑÙÆÊÉÊÈÄ ÓÁÍÆÊÅ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÕÁÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ̼ÅÊÉÉÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÄ ÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØ É×Ñ ËÌʿ̼ÈÈ ¾ÄÀʾ Ä ʽÖÁÈʾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾×½ÊÌÁ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ̼½ÊÎ× ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍÛËÌʾÁÀÁÉÄÁÐÄɼÉÍʾʿÊ ȼÆÌʼɼÇÄü ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÍÁÇØÍÆÊÈÏ ɼÍÁÇÁÉÄÚ Í ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÉ ÀÁÆͼüÎ̼Î×ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

¾ÁÌÉ×ÈÄ À¼ÉÉ×ÈÄ Ê ÍÊÍÎÊÛÉÄÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄÍÁÇØÍÆÊÈÏɼÍÁÇÁÉÄÚÄ ÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ ÉÁ ¾ÍÊÍÎÊÛÉÄÄÊÒÁÉľ¼ÎØÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ ¯ÓÄÎ×¾¼Û¼ÆÎϼÇØÉÊÍÎØËÌʽÇÁÈ× È×¾À¼ÉÉÊÅ ÍμÎØÁ ËÊÍμ̼ÇÄÍØ ËÌʾÁÍÎÄ ¾ÍÁÍÎÊÌÊÉÉÄÅ ¼É¼ÇÄà ÄÀ¼ÎØʽÖÁÆÎľÉÏÚÊÒÁÉÆÏÍÊÍÎÊÛÉÄÛƼÀÌʾʿÊ ËÊÎÁÉÒļǼ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÅ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× ÍÁÇØÍÆÄÑ ̼ÅÊÉʾ Ú¿¼ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍ ÎÄ ¨× ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ À¼ÉÉ×Á ÐÊÌÈ ÊÎÓÁÎÉÊÍÎÄ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×Ñ ÊÌ¿¼É¼ÈÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍÁÇØ ÍÆÄÑ̼ÅÊÉʾÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎľŸ¯ª®®ª ‰¨ÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉʼɼÇÄÎÄÓÁÍÆÄÅ ÒÁÉÎ̗ÄŸ§«¯®ªª½Ç¼ÍÎɼÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ ËÊÍÊÍÎÊÛÉÄÚɼ¿ ªÌÎÊËÁÀÄÓÁÍƼÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ÍÇϽ¼ ÍÁÇØÍÆÄÑ ̼ÅÊÉʾ Ú¿¼ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ËÌÁÀ Íμ¾ÇÁɼ ÍÁÎØÚ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÊÎÀÁÇÁÉÄÅ ¾ ÆÊÎÊÌ×Ñ̼½ÊμÚξ̼ÓÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÊÌÎÊËÁÀÄ ÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾ¯ÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼ÉÉÊÍÎØÊÌÎÊËÁÀÄ ÓÁÍÆÄÑÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÊÎÀÁÇÁÉÄÅÄƼ½ÄÉÁÎʾ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ɼ ÍÁÇÁ ËÊ ÍÊÍÎÊÛÉÄÚ ɼ ¿ ¾Ì¼Ó¼ÈÄ ÍÎÊȼÎÊ ÇÊ¿¼ÈÄÊÌÎÊËÁÀ¼ÈÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ  ÃϽÉ×ÈÄ ÎÁÑÉÄƼÈÄw  ª½ÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎØ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾Ì¼Ó¼ÈÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ÈÄÊÌÎÊËÁÀ¼ÈÄÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ɼ Î×Í ¾ÃÌÊÍÇÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÏξÁÌÂÀÁÉÉ×Á ÈÄÉÄÍÎÁÌÍÆÄÁ ÉÊÌȼÎľ× ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ  žÊÌ ÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÄÑ ÊÎÀÁÇÁÉÄÛÑ ²¬ ÀʾÊÇØÉÊ ÔÄÌÊÆÊ Ë̼ÆÎÄÆÏÁÎÍÛ ÍʾÈÁÕÁÉÄÁ ÔμÎÉ×Ñ ÀÊÇÂÉÊÍÎÁÅ ¦ÊÙÐÐÄÒÄÁÉÎ ÍʾÈÁÍÎÄÎÁÇØÍξ¼ ÀÊÇÂÉÊÍÎÁÅ ÍÎÊ ȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ­ÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÓÄÍǼ ÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾ ÆÓÄÍÇÏ ÃϽÉ×Ñ ÎÁÑÉÄÆʾ ÍÇÊÂÄÇÊÍØ ËÊ ̼ÅÊɼÈ ¾ËÌÊËÊÌÒÄÄ žÒÁÇÊÈüËÊÍÇÁÀÉÁÁÀÁÍÛÎÄÇÁ ÎÄÁʽÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎØÍÁÇØÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÍËÁÒļÇÄÍ μÈÄÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ мÆÎÄÓÁÍÆÄÉÁÈÁÉÛǼÍØÄɼÑÊÀÄǼÍؾËÌÁÀÁǼÑ ¾×ÔÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ ®¼ÆÊÁ ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÍÎÊȼÎÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛËʧ«¯ÍÁÇØÍÆÄÑ̼ÅÊÉʾÚ¿¼ ʽǼÍÎÄ ʽÏÍÇʾÇľ¼ÁÎ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊ ½ÊÇØÔÏÚ Ó¼ÍÎØ ʽÖÁÈʾ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÅ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄÍÁÇØÍÆÄÁÂÄÎÁÇÄËÊÇÏÓ¼Ú ¼μÆ ÂÁ ¾ ¿ÊÌÊÀÍÆÄÑ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼÑ ¤ÔÄȼ ®Ê½ÊÇØÍƼ Ä ¾ ʽǼÍÎÉÊÅ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁ ®ÚÈÁÉÄ«ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Á ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ Ê ÎÊÈ ÓÎÊ  ÊÎ ʽÕÁÅ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ÍÊÎÌÏÀ ÉÄÆʾ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÄÑ ÊÎÀÁÇÁÉÄÅ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ÂÁÉÕÄÉ×Ä wÈÏÂÓÄÉ×®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ¾ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛɼ ÍÁÇÁÄÈÁÁÎÈÁÍÎÊÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÁÀÇÛË̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ̼ÃÀÁÇÁÉÄÁÎÌÏÀ¼ɼ‰ÈÏÂÍÆÊŗÄ ‰ÂÁÉÍÆÄŗ­ÊÀÉÊÅÍÎÊÌÊÉ× ÍÎÊȼÎÊÇʿʾ ÊÌÎÊËÁÀʾÄ ÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾwÂÁÉÕÄÉ× Í ÀÌÏ¿ÊÅw ÈÏÂÓÄÉ× ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ  ÊÎ ÓÄÍǼ ÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾ Ä  ÊÎ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾ®¼Æ ÍÁÇØÍÆÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ ÉÁ

ÄÈÁÚÎƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ÉÁ¼ÎÎÁÍÎʾ¼É É×ÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾÍÌÁÀÄÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾ ­ÌÁÀľ̼ÓÁÅÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾÉÁÄÈÁÚÎƾ¼ ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄ «ÊËÊƼüÎÁÇÛÈ ËÌÊÒÁÉμ¼ÎÎÁÍÎʾ¼ÉÉ×ÑƼÀÌʾÉÁÇØÃÛÉÁÊÎÈÁÎÄÎØ ÉÁÍÊÊξÁÎÍξÄÁ¾ÏÌʾÉÁËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÊÀ¿Ê ÎʾÆÄÈÁÂÀÏÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ÈÄÊÌÎÊËÁÀ¼ÈÄÄÃϽÉ×ÈÄ ÎÁÑÉÄƼÈÄ ÓÎÊÈÊÂÁÎÄÈÁÎØÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÁ¾ÇÄÛÉÄÁ ɼ ÌÁÃÏÇØμÎ× ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÇÁÓÁÉÄÛ ­¼È×È ÈÉÊ¿ÊÓÄÍÇÁÉÉ×È ÊÎÌÛÀÊÈ ¼ÎÎÁÍÎʾ¼ÉÉ×Ñ ƼÀÌʾ Û¾ÇÛÚÎÍÛÍËÁÒļÇÄÍÎ×ÍËÁ̾ÊÅƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÁÅ À¼ÇÁÁÍÇÁÀÏÚÎÍËÁÒļÇÄÍÎ×ÍʾÎÊÌÊÅÄ ¾×ÍÔÁÅƼÎÁ¿ÊÌÄÁŭʾÌÁÈÁÉÉÊÁüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξÊ ÊÀÊËÏÍÆÁÆÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØ ÉÊÍÎÄÍ׿̼ÇÊËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÏÚÌÊÇؾËʾ×ÔÁÉÄÄ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÏÀÁÇØÉÊ¿Ê ¾Áͼ ÓÄÍǼ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ËÌÊÑÊÀľÔÄÑÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ¾ÎÁÓÁÉÄÁËÊÍ ÇÁÀÉÄÑÎÄÇÁÎÄÄÈÁÚÕÄÑÍÁÌÎÄÐÄƼÎמÒÁÇÊÈ ËÊ ÍÁÇØÍÆÄÈ ̼ÅÊɼÈ ÀÊÇÛ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ËÌÊÑÊ ÀľÔÄÑ ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ ËÊÍÇÁÀÉÄÑ ÎÄ ÇÁÎ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ  ÍÁÌÎÄÐÄƼÎ× ÄÈÁÚÎ  ƼÀÌʾ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ©¼Ä½ÊÇÁÁ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÉÊ ¾×¿ÇÛÀÛÎÍËÁÒļÇÄÍÎ×;×ÍÔÄÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈʽ ̼Ãʾ¼ÉÄÁÈ ÍÌÁÀÄÆÊÎÊÌ×ÑËÌÊÒÁÉÎËÌÊÑÊÀľÔÄÑ ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ Ä ÄÈÁÚÕÄÑ ÍÁÌÎÄÐÄƼÎ× ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ©ÄÃÆÄÁ ËÊƼüÎÁÇÄ ËÊ ÃϽÉ×È ÎÁÑÉÄƼÈÈÊÂÉÊʽÖÛÍÉÄÎØɼÇÄÓÄÁÈɼÍÁÇÁÀ¼É É×Ñ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÉÁ ÄÈÁÚÕÄÑ ÍÁÌÎÄÐÄƼÎʾ Ä ÉÁ ËÌÊÑÊÀľÔÄÑ ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ËÊ ËÌÄÓÄÉÁ ÉÁ½ÊÇØÔÊ¿ÊÍμ¼̼½ÊÎ× ¨ÊÂÉÊ ¾×ÀÁÇÄÎØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÊÍÉʾÉ×Á мÆÎÊ Ì× ʽÖÛÍÉÛÚÕÄÁ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÏÚ ÎÁÉÀÁÉÒÄÚ Í ʽÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎØÚ ƼÀ̼ÈÄ ÈÊÇÊÀ×Ñ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¾Ì¼ÓÁÅÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾÄÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾ ËÁ̾×ÅwÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅмÆÎÊÌ ÆÊ¿ À¼ÈÊÇÊÀ×ÁÍËÁÒļÇÄÍÎ×ÉÁʽÁÍËÁÓľ¼ÚÎÍÛÂÄÇØ ÁÈ ÏÌʾÁÉØüÌËǼÎ×ɼÍÁÇÁÄËǼÎÁÂÁÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ÍÁÇØÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÉÁ ËÊþÊÇÛÚÎ ÍËÁÒļÇÄÍμÈ ʽÁÍËÁÓľ¼ÎØ ÀÇÛ ÍÁ½Û ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÅ ÏÌʾÁÉØ ȼÎÁÌļÇØÉÊ¿Ê ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÄÛ ¾ÎÊÌÊÅ w мÆÎÊÌ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÁÍÎļ ÆÊ¿À¼ÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÄ ÎÁÇØÉÊÁÍÊÍÎÊÛÉÄÁȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊŽ¼Ã× ʽÊÌÏÀʾ¼ÉÄÛ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ¾ÉÁÀÌÁÉÉ×ÑÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÄÇÁÓÁÉÄÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉ×Å ʽÖÁÈËÌÁÀǼ¿¼ÁÈ×ÑËǼÎÉ×ÑÏÍÇÏ¿ÀÁǼÚÎ̼½ÊÎÏ ɼÍÁÇÁÉÁËÊËÏÇÛÌÉÊÅÀÇÛÈÊÇÊÀ×ÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÍÎÌÁÈÛÕÄÑÍÛÍμÎØÏÍËÁÔÉ×ÈÄËÌÊÐÁÍÍÄÊɼǼÈÄ ¹ÎÄмÆÎÊÌ×ÍÊÃÀ¼ÚÎËÌÁÀËÊÍ×ÇÆÄÀÇÛËÌÊ¿ÌÁÍ ÍÄÌÏÚÕÁ¿Ê‰ÍμÌÁÉÄۗƼÀÌʾÍËÁÒļÇÄÍÎʾÊÌÎÊËÁ ÀÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ®¼Æ ¾Ì¼ÓÁÅ ÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×ÀÊÇÁÎ ÉÁΞÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛÀÊÇ۾̼ÓÁÅÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌ ÎÊËÁÀʾÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×½ÊÇÁÁÇÁÎÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ©ÁÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÇÏÓÔ¼ÛÍÄÎϼÒÄÛÍÇÊÂÄǼÍØ ËÊÃϽÉ×ÈÎÁÑÉÄƼÈÎÊÇØÆÊ ÊÎʽÕÁÅÓÄÍ ÇÁÉÉÊÍÎÄÄÑÛ¾ÇÛÚÎÍÛÈÊÇÊÀ×ÈÄÍËÁÒļÇÄÍμÈÄÍÊ ÍμÂÁÈÀÊÇÁÎ ÀÊÇÛÃϽÉ×ÑÎÁÑÉÄÆʾÍÊÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ×;×ÔÁÇÁÎÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ 


§¤®¡¬œ®¯¬œ œÇÁÆͼÉÀÌʾ ¡ ž Ä Íʼ¾Î ¦¼ÀÌʾ×Å ËÊÎÁÉÒļÇ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ×ÍÁÇØÍÆÄÑ̼ÅÊÉʾªÈÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ªÈÍÆÄÅ ɼÏÓ ¾ÁÍÎÉ •  ­v ž¼¿ÉÁÌž ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×ÁÐÊÌÈ×ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÄÑËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÄÄÑüÀ¼ÓľÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ©¼ÏÓ ¾ÁÍÎÉ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ•­v ŸÌÄÉÄÉž¨ÄÍʼ¾Î¨ÁÀÄÆÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉɼÛѼ ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊ¿ÊÍÊÍμ¾¼ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ̼ÃÉ×ÑÐÊÌÈÍʽÍξÁÉÉÊÍÎÄ­ÎÊȼ ÎÊÇÊ¿ÄÛÀÇÛ¾ÍÁÑ•­v ¦¼Ì¼ÍÁ¾¼žž ¢ÊÇÏÀÁ¾­¡±¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼÍÎÊ ȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑƼÀÌʾÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ­¾ÁÌÀÇʾÍÆÊÅʽǼÍÎį̼ÇØÍÆÄÅÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄÅÂÏÌÉ•­v §ÁÊÉÎØÁ¾ž¦«ÌÄÊÌÄÎÁÎ×̼þÄÎÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ ¾¬ÊÍÍÄÄ©¼ÏÓ¾ÁÍÎÉ®ÚÈÁÉÍÆÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÄ•­v

ž§¤»©¤¡ž¬¡ ©·±«¬¤ž·³¡¦ ©œ£œª§¡žœ¡¨ª­®¸ ­ž¬¡¨¡©©ª¥¯®¬œ®ª¥ ®¬¯ ª­«ª­ª©ª­®¤ Ÿ¡ª§ªŸªž£œ«œ ©ª¥­¤¤¬¤ Ÿœ©¢œ©œ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ž;ÊÁȼɼÇÄÃÁÈ×ÄÍÑÊÀÄÇÄÄÃмÆμ ÓÎÊÓÁÈ ÔÄÌÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉ×¾ÎÊÅÄÇÄÄÉÊÅÍÌÁÀÁ̼½Ê ÓÄÑÄÍÇϼÕÄѾÌÁÀÉ×ÁËÌľ×ÓÆÄ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ μ½¼ÆÊÆÏÌÁÉÄÁ ÎÁÈ ½ÊÇØÔÁ ¾ ÉÁÅ ̼Í ËÌÊÍÎ̼ÉÁÉ×ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊÍʽÁÉÉÊÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁ Ä ¾×ÔÁÏÌʾÁÉØü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÍÏÎ̼ÎÊžÌÁÈÁÉÉÊÅ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎĤÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÊƼüÇÊ ÓÎÊÏËÊÎ ÌÁ½ÇÛÚμÇÆÊ¿ÊÇØ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÄÓ¼ÍÎʽÊÇÁÚ ÕÄÑ  ³ Ä ÃÀÊÌʾ×Ñ¿ÁÊÇʿʾ ¾ÊÍÉʾÉÊÈ ÙÎÊÆÌÁËÆÄÁ¼ÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÅɼËÄÎÆÄ ŽÄÆÌÁËÓÁ w Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¬  ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÈÏÂÓÄÉ×½ÊÇÁÁËÌÄÍÎ̼Í ÎÉ×ƼÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÈɼËÄÎÆ¼È ÓÁÈÂÁÉÕÄÉ×ÏËÊÎ ÌÁ½ÇÛÚÕÄѼÇÆÊ¿ÊÇØÈÏÂÓÄÉÍÌÁÀÄ ³w  ÃÀÊÌʾ×Ñ w  ÂÁÉÕÄÉw  Ä  ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¬ ž×ÍÊƼÛ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉ ÉÊÍÎØÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛѼ̼ÆÎÁÌɼÀÇÛ¾ÍÁÑ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ¿ÌÏËË ÉÊ ̼½ÊÓÄÁ ÊÍÉʾÉ×Ñ ËÌÊÐÁÍÍÄÅ ËÌÁÀËÊÓÄμÚÎ ËÄÎØ ÆÌÁËÆÄÁ ¼ÇÆÊ¿ÊÇØ É×ÅɼËÄÎÆÄw ¼ÍÌÁÀĤ®¬ÄÍÇϼÕÄÑ μÆÄÑ  ËÌÄ ÙÎÊÈ ¾ À¼ÉÉ×Ñ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØ É×Ñ¿ÌÏË˼ÑÎÁÂÁËÌÄÍÎ̼ÍÎÄÛÏ ³ÄÃÀÊÌʾ×Ñ ¬  ³ÁÈ ½ÊÇØÔÁ ÍÌÊÆ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ ¼ÇÆÊ ¿ÊÇØÉ×ÑɼËÄÎÆʾ ÎÁÈÈÁÉØÔÁÔ¼ÉÍʾÍÊÑ̼ÉÄÎØ ;ÊÁÃÀÊÌʾØÁw¿ÁÊÇʿʾ ÄÈÁÚÕÄѼÇÆÊ¿ÊÇØÉ×Å Íμ ½ÊÇÁÁ ÇÁÎ ÍÌÁÀÄ  ³ w  ÃÀÊÌÊ ¾×Ñw  Ñ  ¬ S   ©¼ÈÄÊÎÈÁÓÁÉ×˼¿Ï½É×ÁÀÇÛÃÀÊÌʾØÛÍÇÏÓ¼ÄÏËÊ ÎÌÁ½ÇÁÉÄÛÉÁƼÓÁÍξÁÉÉ×Ñ ÉÁÍÁÌÎÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ¼ÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÑɼËÄÎÆʾ ¼ËÊÌÊÅÄËÌÊÍÎÊÍÏÌÌÊ¿¼Îʾ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛÍÌÁÀÄ ³w ÃÀÊÌʾ×Ñw Ñ ¬ S ©ÁÈÊÂÁÎÉÁ¾Êà ÉÄÆÉÏÎØËÌʽÇÁÈɼ̼½ÊÎÁÄÍÊÃÀÊÌʾØÁÈÏÎÁÑ ¿ÁÊÇÊ¿Ê̼þÁÀÓÄÆʾ ÆÊÎÊÌ×ÁÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚμÇÆÊ¿ÊÇØ ̼ÃĽÊÇÁÁ¾ÉÁÀÁÇÚÍÌÁÀÄ ³w ÃÀÊ Ìʾ×Ñw Ñ ¬ S ¦¼Æ ÊƼüÇÊÍØ ÍÌÁÀľÍËÊÈÊ¿¼ÎÁÇØÉ×Ñ̼½ÊÓÄÑĤ®¬ ÄÍÇϼÕÄÑÓ¼ÍÎÊμËÌÄÉÛÎÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛÉÁÄÈÁÁÎ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÅ ̼ÃÉÄÒ× ¬  ªÍÎÌÊÍÎÊÄÎËÌʽÇÁȼÃÇÊÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÁÈ ¾ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄĽÊÇÁÃÉÁÅÍÌÁÀÄ̼½ÊÓÄÑÊÍÉʾÉ×Ñ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ ÆÊÎÊÌ×ÁÄÈÁÚÎÆÊÈËÇÁÆ;ÇÄÛÉÄÛ мÆÎÊÌʾ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ Ó¼ÍÎÊÎ× ̼à ĽÊÇÁÁ¾ÉÁÀÁÇÚ ÀÊÃ× ÈÇĽÊÇØÔÁ ÍÌÊƼ ÇÁÎĽÊÇØÔÁ ÍÌÁÀÄ ³w ÃÀÊÌʾ×Ñ  Ñ ¬ S  ¤ÈÁÁÎÍÛ ÎÁÍɼÛ ;ÛÃØ ÈÁÂÀÏ ÆÏÌÁÉÄÁÈ μ½¼Æ¼ Ä ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁÈ ÌÛÀ¼ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ  ÊÇ¿ÄÉ ÒÁ¾ž¤ÍÍʼ¾Î (0TUFS ®¼½¼ÆÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

«ÌʽÇÁȼÀÁÐÄÒÄμƼÀÌʾÍËÁÒļÇÄÍÎʾÊÌÎÊ ËÁÀÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ ɼ ÍÁÇÁ ¾ ÄþÁÍÎÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄ ʽÏÍÇʾÇÁɼ ÏÂÁÍÎÊÓÁÉÄÁÈ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ Ê ÇÄÒÁÉÃÄÌʾ¼ÉÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ž×À¼Ó¼ ÇÄÒÁÉÃÄÄ ɼ ÊÍÏÕÁÍξÇÁ ÉÄÁ ƼÂÀÊ¿Ê ÆÊÉÆÌÁÎÉÊ¿Ê ¾ÄÀ¼ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ËÊ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ ¾ÊÃÈÊÂɼ ÎÊÇØÆÊ ËÌÄ ɼÇÄÓÄÄ ÍËÁ ÒļÇÄÍμ ÄÈÁÚÕÁ¿ÊÍÁÌÎÄÐÄƼÎËÊÀ¼ÉÉÊÈϾÄÀÏ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎĬ¼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ÅËʾÍÁÈÁÍÎÉÊμÆ ɼÃ×¾¼ÁÈ×Å ‰ÍÈÁÔ¼ÉÉ×ŗ ËÌÄÁÈ ÆÊ¿À¼ ¾Ì¼Ó ÊÀÉÊÅÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÄÊƼÃ×¾¼ÁÎ̼ÃÇÄÓÉ×Á¾ÄÀ× ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ɼËÌÄÈÁÌ ¾ÁÀÁÎÑÄÌÏÌ ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄÅÄÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÄÅËÌÄÁÈ ¾ ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ËÌÊÎľÊÌÁÓÄÎ ½ÏƾÁ üÆÊɼ ž ÍÁÇØÍÆÄÑ ̼ÅÊɼÑ ¾ÊÃÉÄÆǼ ËÌʽÇÁȼ Í ÊÌ¿¼ÉÄü ÒÄÁÅÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉÉÊ¿ÊËÌÄÁȼËʾÍÁȾÄÀ¼È ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ žÍÁ ÙÎÊ ÉÁÍÊÈÉÁÉÉÊ ÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊ ÍƼÃ×¾¼ ÁÎÍÛ ɼ ÆÊÇÄÓÁÍξÁÉÉ×Ñ Ä ƼÓÁÍξÁÉÉ×Ñ ËÊƼü ÎÁÇÛÑ ̼½ÊÎ× ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÅ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇÏÂ½× ÍϼÁÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÁÁ ËÊ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÚ ɼÍÁÇÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕØÚ¾ËÊÇÉÊÈʽÖÁÈÁªÎÆÌ× ÎÄÁ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê мÆÏÇØÎÁμ ¾ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ ËÊÀ¿ÊÎʾƼ ÍÁÌÎÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×ÑƼÀÌʾÍÎÊȼÎÊÇʿʾÊÌÎÊËÁÀʾ Ä ÃϽÉ×Ñ ÎÁÑÉÄÆʾ ÀÇÛ §«¯ ÍÁÇØÍÆÄÑ ̼ÅÊÉʾ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ÍËÁÒļÇÄÍμÈ ɼÀÇÁ¼ÕÄÑ ÏÍÇʾÄÅ ̼ ½ÊÎ×wÊÍÉʾÉÊÅËÏÎØÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ̼½ÊÎ× ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÆÏÌÁÉÄÁ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÊ ÍÌÁÀÄ ¿ÁÊÇʿʾ ÈÁÉØÔÁ ÓÁÈ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ w ÆÏÌÄÎ  ³ Ä ÃÀÊÌʾ×Ñ ¬ ¾ÊÎÇÄÓÄÁÊÎÈÏÂÓÄÉ ÏÂÁÉÕÄÉÆÏÌÁÉÄÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÊÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÌÁ ÂÁ ÍÌÁÀÄ ³Ä ÃÀÊÌʾ×Ñ Ñ ¬ S   ¯À¼ÇÊÍØ ¾×Û¾ÄÎØ ÃɼÓÄÈ×Á ¾ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÄ ¿ÌÏËË× ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑ ½ÊÇØÉ×Ñ мÆÎÊÌ×ÌÄÍƼ̼ÉÉÁÁɼӼÇÊËÌľ×ƼÉÄÛÆμ½¼ÆÏ ÀÊÇÁÎ ÍÌÁÀÄ ³w ÃÀÊÌʾ×Ñw Ñ  ¬ S  ½ÊÇØÔÊÅ Íμ ÆÏÌÄÇØÕÄƼ ÇÁÎ Ä ½ÊÇÁÁ w  Ä  ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ñ ¬  S   ½ÊÇØÔ¼ÛÓ¼ÍÎÊμ ĽÊÇÁÁÍÄ¿¼ÌÁξÀÁÉØ  Ä  ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ñ  ¬  S   ÆÏÌÁÉÄÁ ‰ÎÛÂÁÇ×ї ÍÄ¿¼ÌÁÎ Ä ˼ËÄÌÊÍ ½Áà ÐÄÇØÎ̼w Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ñ ¬ S  ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ¾ÁÇÄƼÌÊÇؾÌÁÀÉ×ÑËÌľ×ÓÁÆ ¾ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ Í ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÏÎ̼ÎÊÅ ÎÌÏÀÊÍËÊ ÍʽÉÊÍÎÄ¿ÁÊÇʿʾ ¼ÊÍʽÁÉÉÊÏÈÏÂÓÄÉÄ̼½ÊÓÄÑ ÊÍÉʾÉ×Ñ ËÌÊÐÁÍÍÄÅ ®¼Æ ÈÏÂÓÄÉ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ ¾ ½ÊÇØÔÄÑ ÀÊüÑ ÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÕÄÑ ¼ÇÆÊ¿ÊÇØ Ä ÉÁ ÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÉ×Ñ ̼½ÊÎÊÅ ÍÌÁÀÄ  ³w  ÃÀÊÌʾ×Ñw Ñ ¬ S  «ÌÄÓÁÈ ÄÈÁÉÉÊ ÉÁÏÈÁÌÁÉÉÊÁ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ ¼ÇÆÊ ¿ÊÇÛ ¾×Ã×¾¼ÁÎ ÊÍÇÊÂÉÁÉÄÛ ɼ ̼½ÊÎÁ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÃÀÊÌʾØÛ ¼ ÉÁ Ѽ̼ÆÎÁÌ ÎÌÏÀ¼ ©¼È ÉÁ ÏÀ¼ÇÊÍØ ʽɼÌÏÂÄÎØ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÀÊÍÎʾÁÌÉ×Ñ ̼ÃÇÄÓÄÅ ¾¿ÌÏË˼Ñ ³ÄÃÀÊÌʾ×Ñ¿ÁÊÇʿʾ ËÌÄÀÁÌÂľ¼ ÚÕÄÑÍÛËÌÄÉÒÄ˼ÃÀÊÌʾʿÊʽ̼üÂÄÃÉÄ üÉÛÎÄÛ ¿ÄÈɼÍÎÄÆÊÅ ¼ÆÎľÉ×ÅÊÎÀ×Ñ ËÌʾÁÀÁÉÄÁÊÎËÏÍƼ ¾ ÎÏÌËÊÑÊÀÁ Ä Î À ÄÍÆÇÚÓÁÉÄÁ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ÎÁ ÆÎÊ üÉÄȼÁÎÍÛ ÍËÊÌÎÊÈ ÐÄÃÆÏÇØÎÏÌÊÅ ÍÌÁÀÄ  ³w ÃÀÊÌʾ×Ñw Ñ ¬ S 

œ©œ§¤£¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©©ª­®¤ ¹© ª¦¬¤©©·±£œª§¡žœ©¤¥ ¯®¬¯ ª­«ª­ª©ªŸª ©œ­¡§¡©¤»­¡§¸­¦ª¥ ¨¡­®©ª­®¤«¡¬¨­¦ª¥ª§œ­®¤ «ª œ©©·¨¨¡ ¤²¤©­¦¤± ª­¨ª®¬ªž  ¡¨¤³¡žœ®« ´¤§ªžœ­« Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿«ÁÌÈØ žÀ¼ÉÉÊÅ̼½ÊÎÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×ËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉ×Á ÌÁÃÏÇØμÎ× ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×Ñ ÊÍÈÊÎÌʾ ̼½ÊμÚÕÁ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛÄÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊʽÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ üÉÛÎ×Ñ ɼ ̼½ÊμÑ Í ¾ÌÁÀ É×ÈÄÄÊ˼ÍÉ×ÈÄËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×ÈÄмÆÎÊ̼ÈÄ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ѿ̼ÈƼÑɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμªÍ

ÈÊÎÌ×ɼË̼¾ÇÁÉ×ɼ̼ÉÉÁÁ¾×Û¾ÇÁÉÄÁÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Ñ Í ÒÁÇØÚ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊ¿Ê ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿ÊÄÑÇÁÓÁÉÄÛª½ÖÁÈÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ̼½ÊμÚÕÄѿ̼ÂÀ¼ÉÄÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×ÑËÁÌÄÊÀÄ ÓÁÍÆÄÑ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÊÍÈÊÎÌʾ ¾ÆÇÚÓ¼Ç Ǽ½Ê̼ ÎÊÌÉ×ÁÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÁÈÁÎÊÀ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ʽÕÁÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁ ʽÕÄÅ ¼É¼ÇÄà ÆÌʾÄ Ä ÈÊÓÄ ½ÄÊÑÄÈÄÓÁÍÆÄżɼÇÄÃÆÌʾÄ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÍÛÏÌʾÁÉØ ÑÊÇÁÍÎÁÌÄɼÄͼѼ̼ÆÌÊ¾Ä ÏÇØÎ̼þÏÆʾÊÁÄÍÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÁËÌÊÍμÎ×ÏÈÏÂÓÄÉÄÏÇØÎ̼þÏÆʾÊÁÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÈÊÇÊÓÉ×ÑÂÁÇÁÃÏÂÁÉÕÄÉËÊÍÇÁÇÁÎ žÊÍÈÊÎÌÁËÌÄÉÄȼÇÄÏÓ¼ÍÎÄÁ¾Ì¼ÓÄÍËÁÒļÇÄÍÎ×Í ̼ÃÉ×ÈÏÌʾÉÁÈƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÄÍμÂÁÈ̼½ÊÎ× ¨¼ÎÁÌļÇ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÀÊËÊÇÉÁÉ× ¼ÉÆÁÎÉ×ÈÄ À¼ÉÉ×ÈÄ ʽ Ê;ÁÀÊÈÇÁÉÉÊÍÎÄ ÊÍȼÎÌľ¼ÁÈ×Ñ ɼ ɼÇÄÓÄÁÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄœÉÆÁμÍÊÀÁ̼Ǽ ¾ÊËÌÊÍ× ƼͼÚÕÄÁÍÛÃɼÉÄÅÉÊÌÈÏÌʾÉÛͼѼ̼ ÆÌÊ¾Ä ȼÍÍ×ÎÁǼ ÍÄÈËÎÊÈʾÊÍÉʾÉ×ÑÙÉÀÊÆÌÄÉ É×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ μÆÄÑƼÆͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎÄÃʽ ¼μÆÂÁ¾ÊËÌÊÍ×ʾ̼ÓÁÍËÁÒļÇÄÍÎÁ ¼ÃÊÅÀÇÛÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÛ¾ÄÇÍÛÍÁÇØÍÆÊÑÊÃÛÅÍ ξÁÉÉ×Å̼ÅÊÉ«ÁÌÈÍÆÊÅʽǼÍÎÄÍÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØÚ ɼÍÁÇÁÉÄÛÎ×ÍÓÁÇ Í¾×ÍÊÆÄÈÌÁÆÌÁ¼ÒÄÊÉÉ×È ËÊÎÁÉÒļÇÊÈ ¿ÀÁ ÃÁÈÇÄ ÍÁÇØÍÆÊÑÊÃÛÅÍξÁÉÉ×Ñ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅüÉÄȼÚÎ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ̼ÅÊɼ ªÀɼÆʾÁÀÏÕÁÅÊÎ̼ÍÇØÚɼÌÊÀÉÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍξ¼ËÊ ÍÎÊÄÈÊÍÎÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÍÎØ ¾À¾ÊÁËÌÁ¾× Ô¼ÚÕ¼ÛÍÎÊÄÈÊÍÎØËÌÊÀÏÆÒÄÄÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍξ¼ žÁÀÏÕÁÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ w ÊËÎÄÆÊÈÁѼÉÄÓÁÍÆÄÅ ü¾ÊÀÌÁÍËϽÇÄƼÉÍÆÊ¿ÊÃɼÓÁÉÄÛ ª½Õ¼ÛÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÊÎÀÊÇÁÎÍÊÍμ¾ÄǼ Î×ÍÓÁÇ ž×½ÊÌƼ̼¾É¼­ÌÁÀÄÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ѽ×ÇÄ̼ ½ÊÎÉÄÆĽÚÀÂÁÎÉÊÅÍÐÁÌ×ÊËÎÄÆÊÈÁѼÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ü¾ÊÀ¼ÄÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍξ¼ËʼÌÉÄÆÄľÊÀÄ ÎÁÇÄ ÇÄÒ¼ Í ¾ÌÁÀÉ×ÈÄ ÏÍÇʾÄÛÈÄ ÎÌÏÀ¼ ÀÌÏ¿ÄÑ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ ÁÂÁ¿ÊÀÉÊËÌÊÑÊÀÛÕÄÁËÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÊÍÈÊÎÌ× ¤ÃÓÄÍǼÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ÑËÌÊÒÁÉÎÃÀÊÌʾ×ÑÍÊÍμ ¾ÄÇÊÀÉÏÎÌÁÎØ «ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×ÉÁ ÍÆÊÇØÆÊÉÄÂÁÀ¼ÉÉ×ÑÄÎʿʾ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ°ÊÉÀ¼ ÍÊÒļÇØÉÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄü ¿žÒÁÇÊÈËÊÍÎ̼ÉÁÍÌÁÀÄ̼½ÊÎÉÄÆʾ üÉÛ Î×Ñɼ̼½ÊμÑ;ÌÁÀÉ×ÈÄÄÊ˼ÍÉ×ÈÄмÆÎÊ̼ÈÄ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÃÀÊÌʾ×wÄÃÎÌÁÑÍËÊÇʾÄÉÊÅ ÈÄÇÇÄÊɼ ÓÁÇʾÁÆ ©ÄÂÁ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê ËÊƼüÎÁÇÄ ¾ ¯Ì¼ÇØÍÆÊÈÐÁÀÁ̼ÇØÉÊÈÊÆÌÏ¿ÁwÄÃËÊÓÎÄËÊÇÏ ÈÄÇÇÄÊɼÇÚÀÁÅ ËÌÊÔÁÀÔÄÑʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ Ë̼Æ ÎÄÓÁÍÆÄÃÀÊÌʾ×Ñw «ÌľÊÇÂÍÆÊÈwÄà ½ÊÇÁÁÓÁÈÎ×Í ¬ÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛËÊƼüÇÄ ÓÎÊËÊÈÁÌÁ ϾÁÇÄÓÁÉÄÛ¾ÊÃ̼ÍμËÌÊÒÁÉÎÃÀÊÌʾ×ÑüÆÊÉÊÈÁÌÉÊ ÍÉļÇÍÛÍ vÇÁÎ ÀÊ ÇÁÎÄ ÍμÌÔÁ ÄÇľ ̼ü¯¾ÊÀÄÎÁÇÁÅÄËʼÌÉÄÆʾ üÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÉÊËÊÇʾÄɼÃÀÊÌʾ×ÑÇÄÒž¾ÄÀÏ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅÙÎÄÑËÌÊÐÁÍÍÄÅÉÁËÊÍÇÁÀÉÚÚÌÊÇØ ÃÀÁÍØÍ׿̼ÇËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉ×ÅÊνÊÌËÌÄËÊÍÎÏË ÇÁÉÄÄɼ̼½ÊÎÏ


¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄ«ÊËÊÇÏÓÁÉÉ×ÈÀ¼ÉÉ×È ÊÂÄÌÁÉÄÁ Ó¼ÕÁ¾ÍÁ¿ÊÍÊÓÁμÁÎÍÛͼÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÁÅ ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ 

¡¹Â

š¹µ«²«½°¶³¹±³»°¸³Ê³³²¬Æ½¹Â¸¹´·«¼¼Æ½°¶« ¾¹¼·¹½»°¸¸ÆÀ ¸«¹¼·¹½»°¸¸ÆÀ

£¼½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÕÄÎʾÄÀÉÊÅ ÂÁÇÁÃ× ËÊ À¼ÉÉ×È ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼É×¾À¾¼̼ü ÌÁÂÁ ÓÁÈÊÂÄÌÁÉÄÁ ɼ ž×ÍÊÆÄÅËÊƼ üÎÁÇØü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄʽÖÛÍÉÛÁÎÍÛÎÁÈ ÓÎÊ̼ÅÊÉ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÊÀÉÊÅÍÎÊÌÊÉ× ÙÉÀÁÈÄÓÉ×ÈËÊÃÊ½Ï ¼ ÍÀÌÏ¿ÊÅÍÎÊÌÊÉ× ËÌÄÈÁÀÊÍÈÊÎ̼ÑÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÍÛ ˼ÇØ˼ÎÊÌÉ×ÅÈÁÎÊÀÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÉÁËÊÀξÁÌÂÀÁÉ É×ÅÏÇØÎ̼þÏÆʾ×È ÓÎÊÈÊ¿ÇÊËÌľÁÍÎÄÆÉÁÎÊÓ ÉÊÍÎÄËÊÍμÉʾÆÄÀļ¿ÉÊü¯ÂÁÉÕÄÉ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ÕÄÎʾÄÀÉÊÅÂÁÇÁÃ×¾ÍÎÌÁӼǼÍؾ ̼üÓ¼ÕÁËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍÈÏÂÓÄɼÈÄž×Û¾ÇÛÁÈÊÍÎØͼѼÌÉÊ¿Ê Àļ½ÁμÄËÌÁÀÀļ½ÁμÍÊÍμ¾ÇÛǼ ÊÎʽÕÁ¿Ê ÓÄÍǼÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÓÎÊÍʾ˼À¼ÁÎÍÇÄ ÎÁ̼ÎÏÌÉ×ÈÄÀ¼ÉÉ×ÈÄ©ÁÄÈÁÇÄɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÅ ÊÎÛ¿ÊÕÁÉÉÊÍÎÄ ËÊ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ  ÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×Ñ Ï  ɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎØ ½×Ǽ ÊÎÛ¿ÊÕÁɼËÊͼѼÌÉÊÈÏÀļ½ÁÎÏ ¼Ï wËÊ ÃʽÏ­ÌÁÀľ̼ÓÁÅ ÏÓ¼ÍξÏÚÕÄѾÈÁÀÊÍÈÊÎÌ¼Ñ ɼĽÊÇØÔÁÁ ÓÄÍÇÊ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ½×ÇÊ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ¾Ì¼ÓÊÈÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÊÈ  ¾Ì¼ÓÊÈÎÁ̼ËÁ¾ ÎÊÈw Ä¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÊÈw ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ËÊÇÏÓÁÉÉ×Á ÌÁÃÏÇØμÎ× ;ÄÀÁ ÎÁÇØÍξÏÚÎÊÎÊÈ ÓÎÊÄÃÓÄÍǼÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ÑËÌÊÒÁÉÎ ÃÀÊÌʾ×Ñ ÍÊÍμ¾ÄÇ ÊÀÉÏ ÎÌÁÎØ «ÊÇÏÓÁÉÉ×Á À¼É É×ÁÉÁÍÆÊÇØÆÊÉÄÂÁÄÎʿʾ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ°ÊÉÀ¼ ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ü¿£¼ÆÊÉÊÈÁÌÉÊüÈÁÓÁÉÊ ÓÎÊËÊÈÁÌÁϾÁ ÇÄÓÁÉÄÛ¾ÊÃ̼ÍμËÌÊÒÁÉÎÃÀÊÌʾ×ÑÇÄÒÍÉļÇÍÛ ¾ ̼ü ¯ÈÏÂÓÄÉÏÌʾÁÉØÀļ¿ÉÊÍÎÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ½×Ç ¾ ̼ü ÉÄÂÁ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ÂÁÉÕÄɼÈÄ«Á̾ÊÁÈÁÍÎÊËÊÏÌʾÉÚü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍ ÎÄüÉÛÇÆǼÍÍ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ËÄμÉÄÛÄɼÌÏÔÁÉÄÛ ʽÈÁɼ¾ÁÕÁÍξž×ÍÊÆÄÁËÊƼüÎÁÇÄÊÂÄÌÁÉÄÛËÊ À¼ÉÉ×ÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾÄÊÎÍÏÎÍξÄÁμÆʾ×Ñ ËÊ ʽ̼ռÁÈÊÍÎÄ ÏƼÃ×¾¼ÁÎ ɼ ÉÁÀÊÊÒÁÉÆÏ ÙÎÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ƼÆ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄ Æʾ μÆÄÍÊÍÎÊÌÊÉ×˼ÒÄÁÉÎʾª½ÊÎÉÊÔÁÉÄÄÆ ;ÊÁÈÏÃÀÊÌʾØÚÄÏÌʾÉÁ¿Ì¼ÈÊÎÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛʽ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊÎÊÇØÆÊÃɼÚÎʾ̼ÓÁÙÉÀÊÆÌÄÉÊÇÊ¿ÁƼÆÊ ÍËÁÒļÇÄÍÎÁÄÎÊÇØÆÊËÊÇʾÄɼÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ÄÈÁ ÚÕÄÑÄý×ÎÊÓÉÏÚȼÍÍÏÎÁǼÄÇÄÊÂÄÌÁÉÄÁ ÃɼÚÎ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ª½ÕÄÅÏÌʾÁÉØÀļ¿ÉÊÍÎÄÌʾ¼ÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÊÀ¼ÉÉ×ÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÊÍÈÊÎ̼ÍÊÍμ¾ÄÇ ɼÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ѯÈÏÂÓÄɾ ̼üÉÄÂÁËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚÍÂÁÉÕÄɼÈÄ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ä ɼ «ÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÁÈÁÍμ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉ× ËÊÆǼÍͼȽÊÇÁÃÉÁÅÍÇÁÀÏÚÕÄÈʽ̼ÃÊÈËÁ̾ÊÁ ÈÁÍÎÊüÉÄȼÚÎ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ËÄμÉÄÛÄɼÌÏÔÁÉÄÛ ʽÈÁɼ ¾ÁÕÁÍξ ¾ÎÊÌÊÁ w ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼Éʾ ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ÎÌÁÎØÁ w ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼Éʾ ËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ÓÁξÁÌÎÊÁwÀʽÌÊƼÓÁÍξÁÉÉ×ÁÊËÏ ÑÊÇÄ£¼½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ÈÊÓÁËÊÇʾÊÅ ÍÄÍÎÁÈ׼ÊÇÁÃÉĿǼÃ̼ÃÀÁÇÄÇÄËÛÎÊÁ̼ɿʾÊÁ ÈÁÍÎÊ ­ÌÁÀÄ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ÊÌ¿¼Éʾ ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ËÌÁʽǼÀ¼Ç¼ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÛ ÆǼÍÍ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ÊÌ¿¼Éʾ ËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ½×Ç ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ ¾ÊÍÉʾÉÊÈÛþÁÉÉÊŽÊÇÁÃÉØÚ ¾ÆǼÍÍÁÊËÏÑÊÇÁÅ ÊÍÉʾÉÊÁÈÁÍÎÊüÉÄȼǼÈÄÊȼȼÎÆÄ «ÌÄ ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÊ À¼ÉÉ×È ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾɼÈľÆǼÍÍÁ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ËÄμÉÄÛÄɼÌÏÔÁÉÄÛʽÈÁɼ¾ÁÕÁÍξÏÓÎÁɼÄý× ÎÊÓɼÛȼÍͼÎÁǼ«ÊÆǼÍÍÄÐÄƼÒÄÄÊÂÄÌÁÉÄÛ‰Í ÏÓÁÎÊÈÃɼÓÁÉÄÛÄÉÀÁÆͼȼÍÍ×ÎÁǼ— žª£  Äý×ÎÊÓɼÛȼÍͼÎÁǼÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛƼƉËÌÁÀÊÂÄ ÌÁÉÄÁ—¦Ç¼ÍÍ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ËÄμÉÄÛÄɼÌÏÔÁÉÄÛ ʽÈÁɼ ¾ÁÕÁÍξ μÆÂÁ ¾ÆÇÚÓ¼Ç ÊÂÄÌÁÉÄÁ ü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÛ ÕÄÎʾÄÀÉÊÅ ÂÁÇÁÃ× Ä ͼѼÌÉ×Å Àļ½ÁÎ ªÂÄÌÁÉÄÁ w ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÁ ËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌÏÚÕÁÁ ɼ ÌÏÔÁÉÄÁʽÈÁɼ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÁÍÛÄý×ÎÊÓÉ×È ɼÆÊËÇÁÉÄÁÈ ÂÄÌʾÊÅ ÎƼÉÄ ÌÁÒÄÀľÄÌÏÚÕÁÁ ËÊÍÇÁËÌÁÆ̼ÕÁÉÄÛÇÁÓÁÉÄÛ«ÊËÊÇÏÓÁÉÉ×ÈɼÈÄ À¼ÉÉ×È ƼÂÀמÎÊÌÊžÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊȾÊÃ̼ÍÎÁ ÄÈÁÇÄý×ÎÊÓÉÏÚȼÍÍÏÎÁǼÄÇÄÍÎ̼À¼ÇÊÂÄÌÁÉÄ ÁȯÂÁÉÕÄÉÊÂÄÌÁÉÄÁÄÄý×ÎÊÓɼÛȼÍͼÎÁǼ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÇÄÍØ ¾ À¾¼ ̼ü Ó¼ÕÁ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ ÍÈÏÂÓÄɼÈÄ«ÊÌÁÃÏÇØμμȾ׽ÊÌÊÓÉ×ÑÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÅ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ѿ¬ÊÍÍÄÄ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛɼÔÁÅÍÎ̼É×ÄÈÁÁÎÄý×ÎÊÓÉÏÚȼÍÍÏ ÎÁǼÄwÊÂÄÌÁÉÄÁ¬¼ÍÓÁÎ×ËÊƼÃ×¾¼ÚÎ ÓÎÊ Æ¿ÊÎÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ÈÄÌÁ½ÏÀÏÎÍÎ̼À¼ÎØÏÂÁ ÈÏÂÓÄÉÄÂÁÉÕÄÉ ÁÀʾœœ ¨ÁÇØ ÉÄÓÁÉÆÊŸ¤  žÊÃ̼ÍÎÉÊËÊÇʾ×ÁËÊƼüÎÁÇÄÊÂÄÌÁÉÄÛÄÄà ½×ÎÊÓÉÊÅȼÍÍ×ÎÁǼ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×ÁɼÌÄÍÏÉÆÁ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ Ê ÎÁÉÀÁÉÒÄÄ Æ ÌÊÍÎÏ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÍϾÁÇÄÓÁÉÄÁȾÊÃ̼Íμ ž×ÍÊÆÄÁËÊƼüÎÁÇÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄÊÂÄÌÁ ÉÄÛËÊÀ¼ÉÉ×ÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾÄÊÎÍÏÎÍξÄÁ μÆʾ×ÑËÊʽ̼ռÁÈÊÍÎÄÏƼÃ×¾¼ÚÎɼÉÁÀÊÊÒÁÉÆÏ ÙÎÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ƼÆ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ͼÈÄÑ ˼ÒÄÁÉÎʾ μÆ Ä ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ «ÁÌ ¾×Á ÉÁ ÍÓÄμÚÎ ÉÏÂÉ×È ÐÄÆÍÄÌʾ¼ÎØ ¾ÉÄȼÉÄÁ ɼÉÁÈ ¼¾Ì¼ÓÁÅÄÉÎÁÌÁÍÏÁνÊÇÁÁÃɼÓÄȼÛÍÄÑ ÎÊÓÆÄÃÌÁÉÄÛ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ɼËÌÄÈÁÌͼѼÌÉ×ÅÀļ ½ÁÎ ªÂÄÌÁÉÄÁ ÂÁ Û¾ÇÛÁÎÍÛ мÆÎÊÌÊÈ ÌÄÍƼ ÀÇÛ ÈÉÊ¿ÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ μÆÄÑƼÆͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÛ ÄÔÁÈÄÓÁÍƼÛ ½ÊÇÁÃÉØ ÍÁÌÀÒ¼ ÊËÏÑÊÇĬÄÍÆÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÙÎÄÑËÌÄÓÄÉ Ëʾ×ÔÁÉ Ï ÈÏÂÓÄÉ Ä ÂÁÉÕÄÉ ¾ÍÁÑ ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ ¿ÌÏËË ÍÎ̼À¼ÚÕÄÑÊÂÄÌÁÉÄÁÈ̼ÃÇÄÓÉÊÅÍÎÁËÁÉÄ
;ÊÅÉÊÌȼÇØÉמÁ͹ÎÊËÌľÊÀÄÎÆÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄ ÏÍÄÇÁÉÄÛ¾ÉÄȼÉÄÛÍÊÍÎÊÌÊÉ×ÀÌÏ¿ÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÆÊÂÄÌÁÉÄÚ ƼÆÆмÆÎÊÌÏÌÄÍƼÎÛÂÁÇ×Ñü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÅ ¼μÆÂÁÆÏÍÄÇÁÉÄÚ̼½ÊÎ×ÍɼÍÁÇÁÉÄÁÈËÊ ¾ÊËÌÊͼÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊſ̼ÈÊÎÉÊÍÎÄ

©¡¦ª®ª¬·¡œ­«¡¦®· ¬œ£ž¤®¤»¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©ªŸª £œ¦ª©ª œ®¡§¸­®žœ ±œ©®·¨œ©­¤¥­¦ªŸª œž®ª©ª¨©ªŸªª¦¬¯ŸœwºŸ¬· —°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

ª§Ÿ¤©²¡žž¤ ®ª¬¤©ª©Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÅÆÊÂÉʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌ ¿±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆ ¬ÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ Ä ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ËÌʿ̼Èȼ ̼þÄÎÄÛ ʽ ÕÁ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÅË̼ÆÎÄÆÄ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÛËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿Ê ɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμ ¾ ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Áɼ̼þÄÎÄÁËÁ̾ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÆÊͼÉÄ μÌÉÊÅËÊÈÊÕÄ ËÊÍμ¾ÄÇÄÌÛÀÉʾ×ÑüÀ¼ÓÄËÌÊ ½ÇÁÈɼÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏÌʾÉÁžÍÄÇÏ¿Çʽ¼ÇØÉÊÍÎÄ ÌÁÔ¼ÁÈ×ÑüÀ¼ÓĽ×ÍÎÌ×ÑÎÁÈËʾËÁÌÁÈÁÉËÁÌÁÀ ÊÌ¿¼É¼ÈÄ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÍÎÊÄÎ ÉÁËÌÊÍμÛ üÀ¼Ó¼ w ËÌÊÄþÁÍÎÄ ÍÎÌÏÆÎÏÌÉ×Á Äà ÈÁÉÁÉÄÛ ¾ ÍÎÊÌÊÉÏ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ÊËÎÄÈÄÃÄÌʾ¼ÎØ ʽÖÁÈ× Ä ÌÁÍÏÌÍ× ÍËÁ ÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕľÍÊÊξÁÎÍ ξÄÄ Í ËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÛÈÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ɼ ƼÂÀÊÈ ÙμËÁ ËÌʾÊÀÄÈ×ÑÌÁÐÊÌÈ­ÇÊÂÉÊÍÎÄμÆÂÁ¾ÊÃÉÄƼÚÎ ÄÃüÉÁ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊÍÎÄ ¼ÄÉÊ¿À¼ÄËÌÊÎľÊÌÁÓľÊÍÎÄ Ë̼¾Ê¾×ѼÆÎʾÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿ÊÄÊÎ̼ÍÇÁ¾Ê¿ÊÏÌʾ ÉÁÅ<>¬ÁÔ¼ÎØÄÑ ËÊÌÊžÉÁÊÎÇÊÂÉÊÈËÊÌÛÀÆÁ ËÌÄÑÊÀÄÎÍÛ ɼ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈ Ä ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈ ÏÌʾÉÛÑ ÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊÊƼÃ×¾¼ÚÕÄÑɼÍÁÇÁÉÄÚ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Á¾ÄÀ×ËÊÈÊÕÄ ¨¼ÎÁÌļÇÊÈÀÇÛËÌÄÉÛÎÄÛ¼ÀÁƾ¼ÎÉ×ÑüÆÊÉÊÀ¼ ÎÁÇØÉ×ÑÌÁÔÁÉÄÅɼÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏÌʾÉÁ¾μÆÄÑ ÍÄÎϼÒÄÛÑÛ¾ÇÛÚÎÍÛÊÍÉʾÊËÊǼ¿¼ÚÕÄÁËÌÄÉÒÄË× ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌÄÉÛÎ×Á Í ÏÓÁÎÊÈ ÀÊÇ¿ÊÍÌÊÓÉ×Ñ ÍÌÁÀÉÁÍÌÊÓÉ×Ñ Ä ÎÁÆÏÕÄÑ üÀ¼Ó ªÀÉÄÈÄÃËÁ̾×ÑÄÊÍÉʾÉ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾμÆÊ¿Ê ÏÌʾÉÛÀÇÛ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ ¿¼wº¿Ì×Û¾ÄÇÊÍØ«ÊÍμÉʾÇÁÉÄÁ ÏÈ×±¼ÉÎ× ¨¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼Êο •‰ªÆÊÉÒÁËÒÄÄ̼þÄÎÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊȼ¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÊÆÌÏ¿ÁÀÊ¿— ¹ÎÊÎËÌʿ̼ÈÈÉ×ÅÀÊÆÏÈÁÉν×Ç̼Ã̼½ÊμÉƼÐÁÀ ÌÊÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ× Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÄÍʾÈÁÍÎÉÊͪÆÌÏÂÉ×ÈÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁÈ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼

­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÙÎʽ×ÇÊÀÄÉÄÃËÁ̾×Ñ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾμÆÊ¿ÊÃɼÓÁÉÄÛ¾ʽǼÍÎÄÌÁ¿ÄÊɼÇØ ÉÊ¿ÊüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼¾ÍÐÁÌÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ ¬ÊÍÍÄÄž¦ÊÉÒÁËÒÄÄÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼É×ÊÍÉʾÉ×Á ÒÁÇÄ Ä üÀ¼ÓÄ ÊÌ¿¼Éʾ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ¾Ç¼ÍÎÄ ¾ ÍÐÁÌÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ʽÊÃɼÓÁÉ×ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ Ä ÆÊÈËÇÁÆÍ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ɼ ÀÊÇ¿Ê ÍÌÊÓÉ×Å ÍÌÁÀÉÁÍÌÊÓÉ×Å Ä Æ̼ÎÆÊÍÌÊÓÉ×Á ËÁÌÄ ÊÀ× ªÍÉʾ¼ üÇÊÂÁÉɼÛ ¾ ¦ÊÉÒÁËÒÄÄ ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ÍÊÊξÁÎÍξʾ¼Ç¼ ÀÊÆÏÈÁÉμÈ ÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ ¿Ê ÏÌʾÉÛ Ä ËÊÍÇÏÂÄǼ À¼ÇØÉÁÅÔÁÈÏ ̼þÄÎÄÚ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄı¼ÉÎ× ¨¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ w º¿Ì× ®¼Æ ÏÈÊű¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼¾ ÙÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ «ÊÍμÉʾÇÁÉÄÁÊο• ‰ª ÒÁÇÁ¾×Ñ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Ñ ËÌʿ̼ÈȼÑ ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊȼ¾ÎÊÉÊÈÉÊÈ ÊÆÌÏ¿Á— ½×ÇÄÏξÁÌÂÀÁÉ×ÒÁÇÁ¾×ÑÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Ñ ËÌʿ̼ÈÈ­¿ɼӼÎÊÄÑÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÁÄ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÛ ËÊ ¾¼ÂÉÁÅÔÄÈ ÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×È ËÌʽÇÁȼÈÌÁ¿ÄÊɼ wËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÁÌÁÀ¼¾¼ÁÈ×Ñ ËÊ Çʾ×ÈËÏÎÁÈ w̼þÄÎÄÁÍÇϽ×ÆÌʾÄ w̼þÄÎÄÁÄÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁÍÇϽ×ÙÆÍÎÌÁÉ ÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ w¾¼ÆÒÄÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ w¼ÉÎÄ­«¤  wͼѼÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ wÉÁÊÎÇÊÂÉ×ÁÈÁÌ×½ÊÌؽ×ÍÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ wÉÁÊÎÇÊÂÉ×Á ÈÁÌ× ËÊ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÚ ËÍÄ ÑļÎÌÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ wËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ÅÊÀÀÁÐÄÒÄÎÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÙÉÀÁÈÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃʽ¼ ²ÁÇÁ¾×Á ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Á ËÌʿ̼ÈÈ× ɼ ÏÌʾÉÁ ÌÁ¿ÄÊɼ½×ÇÄÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×Èʽ̼ÃÊÈÉʾ¼ÎÊÌÍξÊÈ ɼÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏÌʾÉÁ ½×ÇÄÊÀÉÄÄÃËÁ̾×Ѿ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÊÎ̼¼ÇÄËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎľÌÁ ÔÁÉÄÄÉÁÊÎÇÊÂÉ×ÑÄÍÊÒļÇØÉÊÃɼÓÄÈ×ÑËÌʽÇÁÈ ÄÍÁ¿ÊÀÉÛÏÂÁÀÊƼüÇÄ;ÊÚÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØËÊÇÏ ÓÁÉÉ×ÈÄ ÌÁÃÏÇØμμÈÄ  ¼ÇØÉÁÅÔÁÅ ̼Ã̼½ÊÎÆÊÅ ÙÎÊ¿ÊɼË̼¾ÇÁÉÄÛÍμÇÊËÌÄÉÛÎÄÁ¾¿ ÏÈÊÅ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ üÆÊɼ ‰ª «Ìʿ̼ÈÈÁ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ‰«ÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁ Ä ½ÊÌؽÁ ÍÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×ÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄÍÊÒļÇØÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼— ɼv¿¿— ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾ÈÁÍÎÁ Í ÌÁÔÁÉÄÁÈ ÍÎ̼ÎÁ¿Ä ÓÁÍÆÊÅ ÒÁÇÄ w ÌÁ¼ÇÄüÒÄÁÅ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ËÁ̾ÄÓ ÉÊÅ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿Ê ɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμ ¾ ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ϾÛÃ×¾¼ÚÎÍÛ ÌÁÔÁÉÄÛËÊɼĽÊÇÁÁ¼ÆÎϼÇØÉ×ÈËÌʽÇÁÈ¼È ƼÆ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ÍÇϽ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÊÅ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊÅ ËÍÄÑļÎÌÄÓÁÍÆÊÅ ÄɼÌÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅÄÎË μÆʽÕÄÑÌÁ¿ÄÊɼÇØ É×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ËÊÀËÌʿ̼Èȼ ‰£ÀÊÌʾØÁ ÆÊ ÌÁÉÉ×ÑȼÇÊÓÄÍÇÁÉÉ×ÑɼÌÊÀʾ­Á¾Á̼— žÈÁÍÎÁ


ÍƼ w ËÊÙμËÉÊ ̼þľ¼ÎØ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉ×Á ÄÏÃÆÊÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Á ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÄÁ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÄÁ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ÀÇÛ ¾ÍÁ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÌÁ¿ÄÊ ɼ ­ ÏÓÁÎÊÈ ;ÊÄÑ ÏÂÁ ÍÇÊÂľÔÄÑÍÛ ÍÎÌÏÆÎÏÌ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÊ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÁ ̼þÄÎÄÁ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ɼ ½¼ÃÁ ­ÏÌ¿ÏÎÍÆÊ¿Ê ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÆÊÂÉʾÁÉÁ ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÀÄÍ˼ÉÍÁ̼w ÀÁÌȼÎÊÊÉÆÊÇÊ¿ÄÛ ¿ÄÍÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÆÊÂÄ ɼ ½¼ÃÁ ©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆÊ¿Ê ÆÊÂÉʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÀÄÍ˼ÉÍÁ̼wÍËÁÒļÇØÉ×ÁǼ½Ê̼ÎÊÌÉ×ÁÈÁÎÊÀ× Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ÄÉÐÁÆÒÄÅ ËÁÌÁÀ¼¾¼ÁÈ×Ñ ËÊÇʾ×È ËÏÎÁÈ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ Ä ÇÁÓÁÉÄÁ ¼ÇÇÁÌ¿ÊÀÁÌȼÎÊÃʾ ÏÀÁÎÁÅɼ½¼ÃÁ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿ÊÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÀÄÍ˼ÉÍÁ̼wÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×ÁÄÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×Á ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ÇÁÓÁÉÄÁÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÁÌÁ À¼¾¼ÁÈ×ÑËÊÇʾ×ÈËÏÎÁÈÏÈÏÂÓÄÉw¼ÉÀÌÊÇÊ¿ÄÚ ÎÁÇÁÈÁÀÄÒÄÉÏ žÏÍÇʾÄÛÑʿ̼ÉÄÓÁÉÉ×ÑÐÄɼÉÍʾ×ÑÄƼÀÌÊ ¾×ÑÌÁÍÏÌÍʾ μÆÊÅËÊÀÑÊÀËÊÍÎÌÊÁÉÄÛÆÊÌËÊ̼ ÎľÉÊÅÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛɼĽÊÇÁÁÙÆÊÉÊÈÄÓÉ×È Ä ÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉ×È ËÊþÊÇÛÛ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÎØÍÛ ɼ ÀÊÇ¿ÊÍÌÊÓÉ×Á ÒÁÇÄ Ä ËÊÙμËÉÊ ÌÁÔ¼ÎØ üÀ¼ÓÄ ÍÏÓÁÎÊÈ ËÁÌÍËÁÆÎľ× «ÌÊÁÆÎ ¦ÊÉÒÁËÒÄÄ ̼þÄ ÎÄÛ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ½×Ç ̼Í ÍÈÊÎÌÁÉ ɼ ¼Ë˼̼ÎÉÊÈ ÍʾÁÕ¼ÉÄÄ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì×¾¿ÄÌÁÆÊÈÁÉÀʾ¼ÉÀÇÛÏÎ ¾ÁÌÂÀÁÉÄÛ ¾ «Ì¼¾ÄÎÁÇØÍξÁ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì× §¤®¡¬œ®¯¬œ œÆʾ½ÛÉ ž œ «ÌÊÑÊÌÁÉÆÊ ž ¤ ÊÇÁÃÉÄ ËÌÁÀ¼ ¾¼ÁÈ×ÁËÊÇʾ×ÈËÏÎÁÈÏÌÊÆÄËÌÊÔÇÊ¿ÊľÿÇÛÀ¾ ½ÏÀÏÕÁÁžÁÍÎÉÀÁÌȼÎÊÇÊ¿ÄÄľÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÄ v œÆʾ½ÛÉžœ ®ÄÑÊÉʾ¼§¤ ¨¼ÔÆÄÇÁÅÍÊÉœ§ ÊÌÄÍÁÉÆʦ¦ «ÌÊÑÊÌÁÉÆÊž¤£¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ÍÄÐÄÇÄÍÊȾ¬ÊÍÍÄÄÊË×ÎÄÍÎÊÌÄÄ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄżɼÇÄà ËÌÊ¿ÉÊÃ×£¼½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ËÁÌÁÀ¼¾¼ÁÈ×Á ËÊÇʾ×ÈËÏÎÁÈv œÇÁÆͼÉÀÌʾ¼ ª º ¦ÊÈÈÁÉμÌÄÄ Æ ÉʾÊÈÏ üÆÊ ÉÊËÌÊÁÆÎÏ ¨ÁÉÁÀÂÁÌ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ v ¼ÌÄÉʾžœ ±¼ÌÓÁÉÆÊž§­Î̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÄÅÈÁ ÉÁÀÂÈÁÉΨ¤©°¬œ¨  žÄÇØ¿ÁÇØÈ ž   ŸÊ¿ÊÇÁ¾¼ ª « ©¼ÀÁÄɼ ® ­ žÄÇØ¿ÁÇØÈœžªÍʽÁÉÉÊÍÎÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÃÀÊÌʾØÛ ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ªÈÍÆ Í Ÿ¼½ÏÁ¾¼ § œ «ÌÁÀËÌÄÉÄȼÎÁÇØÍƼÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¨‰ŸÌ¼Éζ— 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÍÎÁÈÒÁÇÁ¾×ÁËÊÀËÌʿ̼ÈÈ× ƼÆË̼¾ÄÇÊ ÌÁÔ¼ÚÎ ÍϿϽÊÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×ÁüÀ¼ÓÄÆ̼ÎÆÊÍÌÊÓÉÊÅÄÍÌÁÀ ÉÁÍÌÊÓÉÊÅ ËÁÌÍËÁÆÎľ× ¹ÎÊ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÒÁÇÁÍÊʽ ̼ÃÉ×ÈÍÎÊÓÆÄÃÌÁÉÄÛ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄÊËÁ̼ÎľÉÊÅ ÆÊÌÌÁÆÎÄÌʾÆÄÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÍÏÓÁÎÊÈÌÁÃÏÇØμÎʾ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÊÀËÌʿ̼ÈÈÄÄÈÁÚÕÄÑÍÛÌÁÍÏÌÍʾ ®¼Æ ËÊÀËÌʿ̼Èȼ‰ªÈÁ̼ÑËÊËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁ ÉÄÚ À¼ÇØÉÁÅÔÁ¿Ê ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÁÌÁÀ¼¾¼ÁÈ×Ñ ËÊÇʾ×È ËÏÎÁȗ ÌÁÔ¼ÁÎ üÀ¼ÓÄ ÉÁ ¾ÍÁ¿ÊÆÊÈËÇÁÆͼÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅÀÁÌȼÎʾÁÉÁ ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¼ÎÊÇØÆÊÁÁÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊ¿Ê ̼ÃÀÁǼwÍÊÒļÇØÉÊÃɼÓÄÈ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅwÄÉ ÐÁÆÒÄÅ ËÁÌÁÀ¼¾¼ÁÈ×ÑËÊÇʾ×ÈËÏÎÁÈ ­ÏÓÁÎÊÈÙÎÄÑÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅËÌʿ̼ÈÈ ¾ÏÍÇÊ ¾ÄÛÑÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÄÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛÍÎ̼É×ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×ȾÄÀ¼ÈËÊÈÊÕÄ ÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÄÈÁÎØ;ÊÚÆÊÉÒÁËÒÄÚ̼þÄÎÄÛÄ ÀÊÇ¿ÊÍÌÊÓÉÏÚÍÎ̼ÎÁ¿ÄÚ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉÏÚÍÄÍÎÁÈÏ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÅÒÁÇÁÅÄËÌÄÊÌÄÎÁÎʾ ÊÍÉʾ¼ÉÉÏÚɼ ËÌÊ¿ÉÊüÑ̼þÄÎÄÛÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅÍÐÁ Ì×ÌÁ¿ÄÊɼ ¾¼ÂÉÁÅÔÄÑɼË̼¾ÇÁÉÄÛÑÄÍÌÁÀÍξ¼Ñ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÏƼüÉÉ×ÑÒÁÇÁÅ ®¼Æ ÊÍÉʾ׾¼ÛÍØ ɼ ÊË×ÎÁ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÄÉÄÒļÎľ ¾ ̼ÈƼÑ ËÌʿ̼ÈÈÉ×Ñ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê Ä ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÏÌʾÉÁÅ <> ɼÈÄ ËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉ ËÌÊÁÆÎ ¦ÊÉÒÁËÒÄÄ ̼þÄÎÄÛ ÀÁÌȼ ÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿ÌמËÌÊÁÆÎÁËÌÁÀÍμ¾ ÇÁɼ ÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍƼÛ ÍÄÎϼÒÄÛ ÌÁ¿ÄÊɼ ËÌʾÁ ÀÁÉ ¼É¼ÇÄà ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ ÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×ÈÄ ½ÊÇÁÃÉÛÈÄ ü ÇÁÎ «ÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ× ʽÖÁÈ×ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕľʽÕÁÅ ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌÏÁȼÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ªËÌÁÀÁÇÁÉ ÏÌʾÁÉØ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÄ ËÊ ÀÁÌȼÎÊÇÊ¿ÄÄ Ä ¾ÁÉÁ ÌÊÇÊ¿ÄÄÀÇÛ¾ÃÌÊÍÇ×ÑÄÀÁÎÁŬ¼ÍÍÓÄμÉÍÌÁÀÉÄÅ ÉÊÌȼÎľÓÄÍǼÆÊÅÆÊÀÉÁÅ ÎÁʽÖÁÈÍμÒÄÊɼÌ ÉÊÅËÊÈÊÕÄÀÇÛƼÂÀÊÅÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ«ÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄ ¾ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÊËÌÁÀÁÇÁÉ× ËÊʽÕÁËÌÄÉÛÎÊÅÈÁÎÊÀÄÆÁÍÏÓÁÎÊÈÌÊÍμɼÍÁÇÁ ÉÄÛÌÁ¿ÄÊɼÀÊ¿¬¼Ã̼½ÊμÉÊÌÄ¿ÄɼÇØÉ×Å ¼Ç¿ÊÌÄÎÈ ÀÁÅÍξÄÅ ¾Ì¼Ó¼ ʽÕÁÅ Ë̼ÆÎÄÆÄ ËÌÄ ʽ̼ÕÁÉÄÄ ˼ÒÄÁÉÎʾ Í ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÁÅ ¤ÍÑÊÀÛ Äà ÊÍÉʾÉ×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ÍÊÒļÇØÉÊ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ ¦ÊÉÒÁËÒÄÛ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÚ Ä ËÌÄÊÌÄÎÁÎ× ¾ ̼þÄÎÄÄ ÍËÁÒļÇÄ ÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛɼ½ÇļÅÔÏÚ ÍÌÁÀÉÁÍÌÊÓÉÏÚÄÀÊÇ¿Ê ÍÌÊÓÉÏÚ ËÁÌÍËÁÆÎľÏ ¾ ÌÁ¿ÄÊÉÁ «ÌÄ ̼Ã̼½ÊÎÆÁ ¦ÊÉÒÁËÒÄÄÄÍËÊÇØÃʾ¼É×ËÌÄÉÒÄË×ÍʾÌÁÈÁÉÉÊ¿Ê ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÈÁÉÁÀÂÈÁÉμ 4805¼É¼ÇÄÃÍÄÇØ É×Ñ Ä ÍǼ½×Ñ ÍÎÊÌÊÉ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ Ä Ï¿ÌÊà ÀÇÛ ̼þÄÎÄÛ ÍÇÏÂ½× 1&45¼É¼ÇÄà ¾ÉÁÔÉÁÅ ÍÌÁÀ× «ÌÁÀÇÊÂÁÉÊ ̼þÄÎÄÁ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ×ÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÆÊÌËÊ̼ÎľÉÊÅÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄ ÆÊÎÊ̼ÛËÊþÊÇÛÁÎɼ½¼ÃÁÎÌÁÑÆÌÏËÉ×ÑÒÁÉÎÌʾ ÀÁÌȼÎʾÁÉÁÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ w ÀÄÍ˼ÉÍÁ Ìʾ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍƼ ­ÏÌ¿Ïμ Ä ©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾ
«¬œžªŸ¬œ¢ œ© ©œª±¬œ©¯£ ª¬ªž¸» ¤¨¡ ¤²¤©­¦¯º«ª¨ªµ¸ «¬ª§¡¨·¤«¯®¤¤±¬¡´¡©¤» ž®º¨¡©­¦ª¨¬¡Ÿ¤ª©¡  ª§Ÿ¤©²¡žž¤

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ£¼ÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξÊ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÊË ÌÁÀÁÇÄÇÊ ÊÍÉʾÉ×Á ¿¼Ì¼ÉÎÄÄ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾ ʽǼÍÎÄ ÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄžËÁ̾ÊÅ ÍμÎØÁ ÊÍÉʾ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ ̼ÒÄÄʽÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØۿ̼ÂÀ¼É¿Ê¾ÊÌÄÎÍÛ ÓÎÊ ÊÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛwÙÎÊÍʾÊÆÏËÉÊÍÎØÈÁÌËÊÇÄÎÄ ÓÁÍÆÊ¿Ê ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ë̼¾Ê¾Ê¿Ê ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê ÆÏÇØÎÏÌÉÊ¿Ê ɼÏÓÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ͼÉÄμÌÉÊ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ä ËÌÊÎľÊÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ѽ̼Æ ÎÁ̼ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Ñ ɼ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁ Ä ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁ ÐÄÃÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ä ËÍÄÑÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ƼÂÀÊ¿Ê ÓÁÇʾÁƼ ËÊÀÀÁ̼ÉÄÁ Á¿Ê ÀÊÇ¿ÊÇÁÎÉÁÅ ¼ÆÎľÉÊÅ ÂÄÃÉÄ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÁÁÈÏÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¾ÍÇÏÓ¼ÁÏÎ̼Î×ÃÀÊÌʾØÛ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÓÎʽ×ÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛËÊÈÊÕØ½× ǼÀÊÍÎÏËÉÊÅÄƼÓÁÍξÁÉÉÊÅ ÉÁʽÑÊÀÄÈÆÊÈËÇÁÆÍ ÈÁÌ ËÌÁÂÀÁ¾ÍÁ¿Ê ËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄË̼¾Ê¾Ê¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼ ¦ÊÉÍÎÄÎÏÒÄÛ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ Ä ÁÆǼ ̼ÒÄÛË̼¾Ä;ʽÊÀÓÁÇʾÁƼĿ̼ÂÀ¼ÉÄɼ ƼÆ ÊÍÉʾÉ×Á üÆÊÉ× ÍÎ̼É× ÉÁÊÀÉÊÃɼÓÉÊ ÊËÌÁÀÁ ÇÛÚÎ Ë̼¾¼ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾ ʽǼÍÎÄ ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ®¼Æ ¾ÍΠÁÆǼ̼ÒÄÄË̼¾Ä;ʽÊÀÓÁÇʾÁƼ Ŀ̼ÂÀ¼ÉÄɼ¿Ê¾ÊÌÄÎÍÛ ÓÎÊƼÂÀ×ÅÄÈÁÁÎË̼¾Ê ɼƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÏÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕؾ¿Ê ÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼ ÍÎ ¦ÊÉÍÎÄÎÏÒÄÄ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ Ë̼¾ÊɼÊÑ̼ÉÏÃÀÊÌʾØÛÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ ½ÁÃÏƼüÉÄÛɼƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÏÚ ž¿ÊÀ×ËÊÍÇÁ̼Í˼À¼­­­¬ÄËÌÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ ¾ËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅÄÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅÍÐÁÌÁ ËÌÊÄÃÊÔÇÄÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄÄ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÀÇÛɼÔÁ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ ½ÊÇØÔÁÓÁÈÀÇÛÀÌÏ¿ÄÑ Ѽ̼ÆÎÁÌÉ×ÉÁÊÀÉÊÌÊÀÉÊÍÎØ ÄËÌÊÎľÊÌÁÓÄÛ «ÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÁʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÁ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊÁ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÁ ʽÛüÎÁÇØÉÊÍÎØËÌľľÊÆ ÀÁÎÍÆÄÅ˼Î ÌÊɼ ͼɼÎÊÌÉÊÆÏÌÊÌÎÉÊÁʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ÍÄÍÎÁȼ ÎÏÌÄÍÎÍÆÊÍËÊÌÎľÉÊ¿ÊÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛÄÐÄÃÄÓÁÍÆÊ¿Ê ¾ÊÍËÄμÉÄÛÍμÇÄËÌÄÈÁÌÊÈÀÇÛÀÌÏ¿ÄÑÍÎ̼ÉÈÄ ̼©ÊËÊÍÎÁËÁÉÉÊÉÁ½ÇÄÍμ¾Ô¼Û¾ËÁÓ¼ÎÇÛÚÕÄÈÄ ‰ÊËÁ̼ÒÄÊÉÉ×ÈÄÄËÌÊÓÄÈÄËÊÀ¾Ä¿¼ÈėÍÆÌÊÈɼÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼÏÔǼɼüÀ¾ÊÌÆÄ©¼ÔÁ¾ÁÀÊÈÍξÊ ËÁÌÁÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÇÊÍØɼÇÁÓÁÉÄÁÉÁÀϿʾ©¼Ó¼ÇÍÛ ÆÌÁɾμÆɼÃ×¾¼ÁÈÊÁ‰½ÊÇÁÃÉÁÒÁÉÎÌÄÓÁÍÆÊÁ—ÏÍÎ ÌÊÅÍξÊÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÆÊÎÊÌÊȾÊË ÌÊÍ×Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄÄÇÁÓÁÉÄÛÍμÇÄËÌÁ¾¼ÇÄÌʾ¼ÎØ ɼÀÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÊÅ

­Á¿ÊÀÉÛ ÍμÉʾÛÎÍÛ ÌÏÎÄÉÉ×ÈÄ ËÁÌÁͼÀÆÄ ÊÌ ¿¼Éʾ Ä ÎƼÉÁÅ Íμ¾ÔÄÁ ÍÇÁÀÍξÄÁÈ ÏÍËÁÑʾ ÑÄ ÌÏÌ¿ÄÄ ÀÊÍÎÄÂÁÉÄÅÄÈÈÏÉÊÇÊ¿ÄÄ мÌȼÆÊÇÊ¿ÄÄ ÄÈÉÊ¿ÄÑÍÈÁÂÉ×ÑɼÏÆ©ÊÁÍÇÄÈ×ÍÇÄÎØÔÄÌÁ ÎÊ ¾ÍÁËÁÌÁͼÀÆÄwËÌÄÃɼÆÄÉÁÏÀ¼ÓÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ɼÔÁÅÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄËÌÁÀÊξ̼ÎÄÎØÄÇÄÊÍμÉʾÄÎØ ̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¤ÎÊ¿À¼ËÁÌÁͼÀƼwÁÀÄÉ ÍξÁÉÉ×Å Ô¼ÉÍ Í˼ÍÁÉÄÛ ÂÄÃÉÄ ÄÇÄ ËÊ Æ̼ÅÉÁÅ ÈÁÌÁ ÊÎÀ¼ÇÁÉÄÛÍÈÁÌÎÁÇØÉÊ¿ÊÄÍÑÊÀ¼žÁÀؾμÆÄÑ ÍÇÏÓ¼ÛÑÑÄÌÏÌ¿ÄÛwÙÎʾ׽ÊÌÊÎÓ¼ÛÉÄÛe žÌ×ÉÊÓÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑ ƼÆËÊÀÓÁÌÆľ¼Çº§´Á¾ ÓÁÉÆÊ ¾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ ¿¼ÃÁÎÁ • ÊÎ ¼¾¿ÏÍμ ¿ ÍɼÍÎÊÅÓľ×ÈÄËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÛÈÄ˼ÒÄÁÉÎÏ Äý×ÎÊÓÉ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÍÇÏ¿ ËÊÀÓ¼ÍËÌÁ¾×Ô¼ ÚÕÄÑÉÁÎÊÇØÆÊÊËÎÄȼÇØÉ×Á ÉÊľÍÁ̼ÃÏÈÉ×Á ËÌÁÀÁÇ× Àʽ¼¾ÇÛÁÎÍÛ ÁÕÁ ÊÀÉÊ ÄÍÆÏÔÁÉÄÁ ÍÄǼ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ËÊÀÓ¼Í ÊƼÃ×¾¼ÁÎÍÛ ÉÁËÌÁÊÀÊÇÄÈÊÅ w ‰¿ÊÉÊ̼ÌɼÛ ¼¿ÌÁÍÍÄۗ ÆÊ¿À¼ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍƼÛ üÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉÊÍÎØ ¾ ½ÊÇØÉÊÈ ¾É¼Ó¼ÇÁ üÍÇÊÉÛÁÎ ÍÎÌÊ¿ÄÁËÊƼüÉÄÛ ¼¾ÆÊÉÁÓÉÊÁÍÓÁÎÁ ËÌľÊÀÄÎÆ ËÌÁ¾Ì¼ÕÁÉÄھ̼Ӽ¾ÆÊÈÈÁÌͼÉμÊÎÈÁÀÄÒÄÉ× ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎʾ¿½×ÇËÁÌÁÇÊÈÇÁÉ ÒÁÇ×Å ÌÛÀ ÍÎÁÌÁÊÎÄËʾ ÆÊÎÊÌ×Á ɼ¾ÛÃ×¾¼ÇÄÍØ ɼÔÁÈÏ ʽÕÁÍÎ¾Ï ɼÓÄɼÛ Í ÀÁ¾ÛÉÊÍÎ×Ñ ¿ÊÀʾ ËÌÊÔÇÊ¿ÊÍÎÊÇÁÎÄÛ³ÎÊÛÄÈÁÚ¾¾ÄÀÏ žÊËÁ̾×Ñ ËÊÍÇÁ ÀÊÇ¿Ê¿Ê ËÁÌÁÎۿľ¼ÉÄÛ Ƽ ɼμ È× ɼÆÊÉÁÒÎÊ ÊνÌÊÍÄÇÄ ÄÀÁÚ ÓÎÊ ÈÊÂÉÊ ʽÊÅÎÄÍØ ½Áà ÌÁÔÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿Ê ¾ÈÁÔ¼ÎÁÇØÍξ¼¾ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÏÚÂÄÃÉØ ÍÎ̼É× ¾ÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁɼÒÄÊɼÇØÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÓÎÊ ÌÊÇØ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼ ÀÊÇÂɼ ʿ̼ÉÄÓľ¼ÎØÍÛÇÄÔØȼÆÌÊÌÁ¿ÏÇÄÌʾ¼ÉÄÁÈÄÉÁÎ ÉÄƼÆÊÅÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎľ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ѾÇÊÂÁ ÉÄÛѾÌÁ¼ÇØÉ×ÅÍÁÆÎÊÌÙÆÊÉÊÈÄÆÄ ¼Ì×ÉÊÆͼÈ ËÊÍÁ½Á̼ÍÍμ¾ÄξÍÁɼ;ÊÄÈÁÍμÄÌÁÔÄξÍÁ ËÌʽÇÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ žÊ¾ÎÊÌ×Ñ ¾ ¿ ËÌÊÄÃÊÔÁÇ ÌÁÔÄÎÁÇØÉ×Å ËʾÊÌÊÎÆÍÊÒļÇØÉÊÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉÊÅÙÆÊÉÊÈÄÆÁ » ÄÈÁÚ ¾ ¾ÄÀÏ ÓÁÎ×ÌÁ ɼÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ËÌÊÁÆμ ¾×À¾ÄÉÏÎ×Ñ ËÌÁÃÄÀÁÉÎÊÈ ž ž «ÏÎÄÉ×È w ËÊ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÚ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÚ ÂÄÇÄÕÉÊÈÏÍÎÌÊ ÄÎÁÇØÍξÏÄ̼þÄÎÄÚÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍξ¼ ¦¼ÆÄþÁÍÎÉÊ ɼÒÄÊɼÇØÉ×ÈËÌÊÁÆμÈËÌÁÀÔÁÍ ξʾ¼Çʾ×ÍÎÏËÇÁÉÄÁžž«ÏÎÄɼɼ¾ÍÎÌÁÓÁÍÓÇÁ ɼÈÄ Ë̼¾ÄÎÁÇØÍξ¼ ÌÏÆʾÊÀÍξÊÈ °ÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê ­Ê½Ì¼ÉÄÛÄÓÇÁɼÈÄËÌÁÃÄÀÄÏȼŸÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿Ê ÍʾÁμÍÁÉÎÛ½ÌÛ¿ ¿ÀÁ«ÌÁÃÄÀÁÉάÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¿Ê¾ÊÌÛÊÈÁ̼ѾʽǼÍÎÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ ÍƼüÇÍÇÁÀÏÚÕÁÁ‰ÏÀÁÈÊÎÆÌʾÁÉÉ× ÊÁ¿Ê ÍÊÍÎÊÛÉÄÄÇÚÀÄÍÏÀÛÎËÊÎÊÈÏ ƼÆÄÑËÌÄÉÄȼÚÎÄ ƼÆÄÈËÊÈÊ¿¼ÚξÆÊÉÆÌÁÎÉÊÈÐÁÇØÀÔÁÌÍÆÊÈËÏÉÆ ÎÁ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁÇĽÊ½ÊÇØÉÄÒÁ©¼ÀÊËÌÄÃɼÎØ ÓÎÊ ËÊÇÊÂÁÉÄÁÀÁÇÃÀÁÍØÀ¼ÇÁÆÊÉÁ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÉÊ¡¿Ê ÉÏÂÉÊÆÊÌÁÉÉ×Èʽ̼ÃÊÈÈÁÉÛÎتÍʽÊÁ¾ÉÄȼÉÄÁ ÍÓÄÎ¼Ú ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÏÀÁÇÄÎØ̼þÄÎÄÚËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÆÇÚÓ¼Û¾¼ÆÒÄɼÒÄÚÄÙÐÐÁÆÎľÉÏÚÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄ üÒÄÚɼÍÁÇÁÉÄۗÊÇÁÁÎÊ¿Ê žž«ÏÎÄɾÙÎÊÈ ¾×ÍÎÏËÇÁÉÄÄ ËÊÀÓÁÌÆÉÏÇ ‰e¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ μÆÊ¿Ê


̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ѽÊÇÁÃÉÁÅ ¼μÆÂÁÎ̼¾È ÊÎ̼¾ ÇÁÉÄÅ Ä ÀÌÏ¿ÄÑ ÉÁÊÎÇÊÂÉ×Ñ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÏÚ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ¾¼ÂÉÁÅÔÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ ÀÌÏ¿ÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ;ÛüÉÉ×ÁÍÊƼüÉÄÁÈÈÁÀÄÆÊͼÉÄ μÌÉÊÅËÊÈÊÕĿ̼ÂÀ¼É¼ÈËÊÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼ ¡ÍÎÁÍξÁÉÉʾ̼ÈƼÑɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ¾ ÍÐÁÌÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿Ê ÌÁ¿ÄÊɼ ÀÇÛ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÏÆÌÁËÇÁÉÄÛ Ä À¼ÇØÉÁÅ ÔÁ¿Ê ̼þÄÎÄÛ «¨­« ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÚ ÍÌÊÓÉÊ ÉÏÂɼ ÒÁÇÁ¾¼Û ÆÊÈËÇÁÆÍɼÛ ËÌʿ̼Èȼ ̼þÄÎÄÛ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿Ê þÁɼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊ ɼÇØÉÊÍËÌÊÁÆÎÄÌʾ¼ÉÉ¼Û ËÊÇÏÓľԼÛËÊÀÀÁÌÂÆÏ ÔÄÌÊÆÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎÄÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈ ÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì× »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈ ÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ­ÄÍÎÁȼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ É×ÉÁÔÉÁÈ ¾ÄÀÁ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼É¼¿Ç¼¾É×Èʽ̼ÃÊÈɼ½ÊÌؽÏÍÏÂÁ ¾ÊÃÉÄÆÔÄÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄÄʽÖÁÆÎľÉÊÉÁÍËÊ Íʽɼ ̼ÀÄƼÇØÉÊ ÏÇÏÓÔÄÎØ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÎ̼É× ÇÛ ÙÎÊ¿Ê ÉÁʽÑÊÀÄȼ Éʾ¼Û ¼ÀÁƾ¼ÎɼÛÍÇÊÂľÔÄÈÍÛÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÈ ÏÍÇʾÄÛÈÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛÊÑ̼É×ÄÏÇÏÓÔÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ž ®ÚÈÁÉÍÆÊÈ ÌÁ¿ÄÊÉÁ ÊÍÉʾÉ×Á ËÊÇÊÂÁÉÄÛ μÆÊÅ ÉʾÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ËÁ̾×Á ËÌÊþÏÓ¼ÇÄ ÇÁÎ ÎÊÈÏ ɼüÀ ɼ ɼÏÓÉÊË̼ÆÎÄ ÓÁÍÆÊÅ ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÄ ËÊ ʽÍÏÂÀÁÉÄÚ ËÌʿ̼ÈÈ× ÍÎÌÏÆÎÏÌÉÊÅ ÌÁÐÊÌÈ× ÙÆÊÉÊÈÄÆÄ Ä ÍÊÒļÇØÉÊÅ ÍÐÁÌ×®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ÍÊÍÎÊÛ¾ÔÁÅÍÛ¾¿©Ä ÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆÁvÐÁ¾Ì¼ÇÛ¿ ¯Ó¼ÍÎÉÄÆÄÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÄ ËÊÀÍÁÆÒÄÛËÊÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÚ ËÌÄÔÇÄÆÁÀÄÉÊÀÏÔÉÊÈÏüÆÇÚÓÁÉÄÚ  ÇÛ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉ×Ñ ËÌÁʽ̼ÃÊ ¾¼ÉÄÅ ¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê Ä »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ ÎÊÉÊÈÉ×Ñ ÊÆÌϿʾ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ Ë̼¾ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾ʽǼÍÎÄÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛÉÁʽÑÊÀÄȼÓÁÎƼÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÄÎÁÇØɼÛ ËÊÇÄÎÄƼ ÌÁÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÉÄÛ Ä ËÌÊ¿ÌÁÍÍľÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÊÎ̼ÍÇÄ ÏÓÄÎ×¾¼ÚÕ¼ÛʽÕÁʽǼÍÎÉ×ÁÄÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄžÁÁÊÍÉʾÏÀÊÇÂÁɽ×ÎØËÊÇÊÂÁÉ ÆÌÄÎÄÓÁÍÆÄËÁÌÁ̼½ÊμÉÉ×ÅÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×Å ÊÎÁ ÓÁÍξÁÉÉ×Å Ä ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉ×Å ÊË×Î ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ©¼ ÊÍÉʾ¼ÉÄÄ ËÊÌÏÓÁÉÄÛ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÅ ÎÌÁÑ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ Ä ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ̼Ã̼½ÊμÎØ ʽÕÁʽǼÍÎÉÏÚ ÆÊÉÒÁËÒÄÚ ̼þÄ ÎÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛžÁÁÊÍÉʾÏÈÊÂÁν×ÎØ ËÊÇÊÂÁÉ ËÌÊÁÆÎ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊÈ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊÈ ÊÆÌÏ¿ÁÀÊ¿ ¯ÍËÁÔÉÊÅÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÆÊÉÒÁËÒÄĽÏÀÁÎÍËÊÍʽÍ ξʾ¼ÎØ ̼ÍÔÄÌÁÉÄÁ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄ Ä ÍÊÎÌÏÀÉÄ ÓÁÍξ¼ ÎÌÁÑ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ËÊÇÊÂÁÉÄÛÀÁÇÄÿÊÀ¼¾¿ÊÀÍÄÎϼÒÄÛ¾ËÁ̾ÄÓÉÊÈ þÁÉÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÊÍÎÁËÁÉÉÊ ÉÊ ϾÁÌÁÉÉÊ ÏÑÏÀԼǼÍؤÉÏÂÉÊËÌÛÈÊËÌÄÃɼÎØ ÓÎÊÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØɼÛÍÁÎØÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛɼÑÊÀÄÎÍÛÍÁÅÓ¼Í ¾ËǼÓÁ¾ÉÊÈÍÊÍÎÊÛÉÄė ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÊÍÊÃɼÉÄÁËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÍÎÄËÁÌ ¾ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕÄÁÍÎØÌÁÃÏÇØμÎ ËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊÅ ¾ÊÇÄ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÉ×Å ¿Ç¼¾ÊÅ ɼÔÁ¿Ê ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼ ž ÍÄÍÎÁÈÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ƼÆ ÆÊÈËÇÁÆÍÁÈÁÌËÊÊÑ̼ÉÁÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÚÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÁ Ä Ë̼¾Ê¾×Á Á¿Ê ¼ÍËÁÆÎ× ÍËÊÍʽÍξʾ¼ÇÄ̼ÃÌÏÔÁÉÄÚ«¨­« ¼ÓÄÉʾÉÄƼÈ ÊÎÈÁÀÄÒÄÉ×̼þÛüÇÄÌÏÆÄÀÇÛ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉÊ ¿Ê½ÁÍËÌÁÀÁǼ¾ÄѽÏÌÉÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄËÊÀ¿ÌÊÈÆÄ ÈÄÇÊÃÏÉ¿¼ÈĉÊËÎÄÈÄüÒÄė ‰ÌÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄüÒÄė ĉÈÊÀÁÌÉÄüÒÄėÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊͼÈÊËÊÉÛÎÄÁ‰«¨­«— ¾ÊÎÁÓÁÍξÁÉÉÊÈüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξÁËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ ̼ÃÈ×¾¼ÁÎÍÛÄÏËÌÊÕ¼ÁÎÍÛ¡ÍÇľʾÍÁÑÍÎ̼ɼÑ ̼þÄÎÄÁ ÙÎÊ¿Ê ËÁ̾ÄÓÉÊ¿Ê þÁɼ ɼÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ÍÄÍÎÁÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ½¼ÃÄÌÏÁÎÍÛɼȼÎÁÌļǼÑ œÇȼœÎÄÉÍÆÊÅÀÁÆǼ̼ÒÄÄ ËÌÄÉÛÎÊÅÍÁÉÎÛ½ÌÛ ¿žÁÁ7*Ä7**ÍμÎØÛѿʾÊÌÄÎÍÛ ÓÎÊÊɼ ‰Û¾ÇÛÁÎÍÛ ËÁ̾×È ÏÌʾÉÁÈ ÆÊÉμÆμ ÊÎÀÁÇØÉ×Ñ ÇÄÒ ÍÁÈØÄ Ä ʽÕÄÉ× Í ɼÒÄÊɼÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈÊÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ȼÆÍÄȼÇØÉÊ ËÌĽÇļÁÎ ÈÁ ÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÏÚ ËÊÈÊÕØ Æ ÈÁÍÎÏ ÂÄÎÁÇØÍξ¼ Ä ̼½ÊÎ×ÇÚÀÁÅÄËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍʽÊÅËÁ̾×ÅÙμË ÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ɼÌÊ À¼—ÄƼÆÈÄÉÄÈÏȾÆÇÚÓ¼ÁÎ ËÌÊ;ÁÕÁÉÄÁËÊ ɼĽÊÇÁÁ ¾¼ÂÉ×È ËÌʽÇÁȼÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ÈÁÎÊÀ¼È ÄÑ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛ Ä ÌÁÔÁÉÄÛ ÍÊ ÀÁÅÍξÄÁ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÚ ̼ÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÄμÉÄÛ ÀʽÌÊƼÓÁÍξÁÉÉʿʾÊÀÊÍɼ½ÂÁÉÄÛÄËÌʾÁÀÁÉÄÚ ÊÍÉʾÉ×Ñ ͼÉÄμÌÉ×Ñ ÈÁÌ  ÊÑ̼ÉÏ ÃÀÊÌʾØÛ ȼÎÁÌÄÄÌÁ½ÁÉƼ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁÍÁÈØÄ ÄÈÈÏÉÄüÒÄÚËÌÊÎľÊÍÉʾÉ×ÑÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ  ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ÙÉÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑ ÀÇÛ À¼ÉÉÊ¿Ê ̼ÅÊɼ ½ÊÇÁÃÉÁÅ Ä ½ÊÌؽÏ Í ÉÄÈÄ  ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÁ ÇÁÓÁÉÄÁ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Ä Î̼¾È  ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÈÄÍÌÁÀÍξ¼ÈÄ žÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ¾ªÍÉʾ¼ÑüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼¬ÊÍ ÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ʽ ÊÑ̼ÉÁ ÃÀÊÌʾØÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾ ÌÁÀ¼ÆÒÄÄ ¿ ¾ ÍμÎØÁ ¿Ê¾ÊÌÄÎÍÛ ÓÎÊ ËÁ̾ÄÓɼÛ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌɼÛ ËÊÈÊÕØ ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ÇÁÓÁÉÄÁɼĽÊÇÁÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ѽÊÇÁÃÉÁÅ ¼μÆÂÁÎ̼¾È ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÅÄÀÌÏ¿ÄÑÉÁÊÎÇÊÂÉ×Ñ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ ËÌʾÁÀÁÉÄÁͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÑ ÄËÌÊÎľÊÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆľ¼ÂÉÁÅÔÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ͼ ÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÈÁÌ ËÊ ÊÑ̼ÉÁ ÍÁÈØÄ ȼÎÁÌÄÉÍξ¼ ÊÎÒʾÍξ¼ Ä ÀÁÎÍξ¼ ÀÌÏ¿ÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ;ÛüÉÉ×ÑÍÊƼ üÉÄÁÈÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕĿ̼ÂÀ¼É¼ÈËÊ ÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼©ÊÏÂÁμÂÁÍμÎØÛ¾ÌÁÀ¼ÆÒÄÄ °ÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê üÆÊɼ ÊÎ ¿ • °£ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÊÍÉʾÉ×ÁÙÇÁÈÁÉÎ׫¨­«¾ÍÇÁÀÏÚÕÁÈ ÁÕÁ ½ÊÇÁÁ ÏÌÁüÉÉÊÈ ¾ÄÀÁ  ÇÁÓÁÉÄÁ ɼĽÊÇÁÁ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼Ä»È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼  ¦ÊÉÒÁËÒÄÛ ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÀÊÇÂɼ ¾ÆÇÚÓ¼ÎØ wÊÍÉʾÉÏÚüÀ¼ÓÏÍÊÒļÇØÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÄ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍ ξÁÉÉÊžǼÍÎÄ wÒÁÇØÄÊÍÉʾÉ×ÁüÀ¼ÓÄÆÊÉÒÁËÒÄļ ɼÙμËÁ ÆÌÄÃÄÍÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ ½ ɼÙμËÁÍμ½ÄÇÄüÒÄÄ ¾ ɼÙμËÁÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÊÀÖÁȼ wËÌÄÉÒÄË×ÌÁÐÊÌÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ wɼÏÓÉÏÚ½¼ÃÏÆÊÉÒÁËÒÄÄ wËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛ̼þÄÎÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ wËÏÎÄ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ¾ʽǼÍÎÄËÊÇÄÎÄÆÄÄÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ ¾ʽǼÍÎÄüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ ÉÄÛÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ wÍÌÁÀÍξ¼ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÆÊÉÒÁËÒÄÄ ÒÁÇÁ¾×ÁÄÆÊÈ ËÇÁÆÍÉ×Á ËÌʿ̼ÈÈ× ÆÊÉÎÌÊÇØ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÊÌ¿¼Éʾ¾Ç¼ÍÎÄÄʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎÄ ÄÉÐÊÌȼÎÄ üÒÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼÏÓÉÊÁÄÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÊÁ ÍÊËÌʾÊÂÀÁÉÄÁ wÏÍÇʾÄÛÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÆÊÉÒÁËÒÄÄ ¬Á¼ÇÄüÒÄÛÆÊÉÒÁËÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÊþÊ ÇÄÎÊÌ¿¼É¼È¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊžǼÍÎÄÄÈÁÍÎÉÊ¿Ê ͼÈÊÏË̼¾ÇÁÉÄÛËǼÉÄÌʾ¼ÎØÄÊËÎÄȼÇØÉÊÌÁ¼ ÇÄÃʾ¼ÎØÍʾÊÆÏËÉÊÍÎØÈÁÌËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÙÆÊ ÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ë̼¾Ê¾Ê¿Ê ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê ɼÏÓÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊѼ̼Æ ÎÁ̼ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×ÑɼÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚʽǼÍÎÄ ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÍÌÁÀÍξ ¾×ÀÁÇÁÉÉ×ÑɼÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÄËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØ ÉÊÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼ÇÄÊÍÉʾÉ×ÁËÊÇÊÂÁÉÄÛÌÁÐÊÌÈÄ Ìʾ¼ÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ©Ê ËʾÍÁžÄÀÄÈÊÍÎÄ ÈÉÁÉÄÁ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÁ ½×ÇÊ ÏÍÇ×Ô¼ÉÊ ÇÄÀÁ̼ÈÄ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅ ¾Ç¼ÍÎÄ ¼ ÀÁÅÍ ξÄÛ ͼÈÄÑ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½×ÇÄ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊϽÁÀÄÎÁÇØÉ×ÈÄÄÌÁÃÏÇØμÎľÉ×ÈÄ ­ÒÁÇØÚÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ¾ÊËÌÊÍʾÆÊÊÌÀÄɼ ÒÄÄÄÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄËÊËÌʽÇÁȼÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÎÌÁÑÍϽÖÁÆÎʾ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ ÒÄÄ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼͼËÌÁÇÛËÊÉÊÛ½ÌØ ¿ËÊɼÔÁÅÄÉÄÒļÎľÁËÌʾÁÀÁÉÊÎÌÄ̼½ÊÓÄÑ ÍʾÁÕ¼ÉÄÛ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÊÌ¿¼Éʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉ×Ñ ÊÆÌϿʾ ƼÐÁÀÌ× ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÄ ɼ ÆÊÎÊ Ì×Ñ ½×ÇÄ ¾×̼½ÊμÉ× ÆÊÉÆÌÁÎÉ×Á ËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÛ ËÊ ÏÍÄÇÁÉÄÚ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÊÉÉ×Ñ ËÌÊÒÁÍÍʾ ¾ ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ªÀÉÄÈÄÃμÆÄÑËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÅÛ¾ÇÛÁÎÍÛËÌÄÉÛÎÄÁ ÏȼÈÄ ÎÌÁÑ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÉÊÌȼÎľÉÊ¿ÊÀÊÆÏÈÁÉμÊÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾»È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊÈ ±¼ÉÎר¼É ÍÄÅÍÆÊȼ¾ÎÊÉÊÈÉ×ÑÊÆÌÏ¿¼ÑÄ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ

¹ÎÊÎ ÀÊÆÏÈÁÉÎ ÀÊÇÂÁÉ ½×ÎØ ¼ÆÎÊÈ ÍÊÇÄÀ¼ÌÉÊÍÎÄ Ä ÁÀÄÉÍξ¼ ¾ ʽǼÍÎÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ ¼ÌÁ ¿ÄÊɼÇØɼÛ ËÊÇÄÎÄƼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÀÊÇÂɼ ½×ÎØ̼ÃÏÈÉÊÅ Ë̼ÆÎÄÓÉÊÅľÊÊÀÏÔÁ¾ÇÛÎØÇÚÀÁÅ ÆÉʾÊÈÏÈ×ÔÇÁÉÄÚĽ¼ÃÄÌʾ¼ÎØÍÛɼËÌÄÉÒÄ˼Ñ ̼¾ÉÊË̼¾ÄÛ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ ¹ÎʽÏÀÁÎËÁÌÁÇÊÈÉ×ÅÈÊÈÁÉξ̼þÄÎÄÄÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾®ÚÈÁÉÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁ ÆÊ¿À¼¾ËÁ̾×Á ÊÌ¿¼É¼Èľ×ÍÔÁÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊžǼÍÎÄÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ½ÏÀÁÎ ËÌÄÉÛμ ÁÀÄɼÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÄÎÁÇØɼÛ ËÊÇÄÎÄƼ ¾ ƼÓÁÍξÁʽÕÁÅÊÍÉʾ×ƼÆÀÇÛƼÂÀÊ¿ÊÍϽÖÁÆμ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ μÆ Ä ÀÇÛ ÍʾÈÁÍÎÉ×Ñ ÀÁÅÍξÄÅ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÍÀÁǼÉ×ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×ÁľÁÍÊÈ×Á Ô¼¿ÄÆ̼Ã̼½ÊÎÆÁÁÀÄÉÊÅÆÊÉÒÁËÒÄÄÏÍÎÊÅÓľʿÊ ̼þÄÎÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ̼ÍÔÄÌÁÉÄÚ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÄÄÍÊÎÌÏÀÉÄÓÁÍξ¼ËÊËÌʽÇÁȼÈÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ®ÚÈÁÉÍÆÊÈ ÌÁ¿ÄÊÉÁ ­ÇÁ ÀÏÁÎ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊ ÏÍÎÊÅÓľÊÁ ̼þÄÎÄÁ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ ÆÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊÈÏÎÄËÏ̼þÄÎÄÛ ¾ÊÍÉʾÏÆÊÎÊÌÊ¿Ê ËÊÇÊÂÁÉ×ÆÊÉÆÌÁÎÉ×ÁÆÌÄÎÁÌÄÄÏÍÎÊÅÓľÊÍÎÄÄÙ¾Ê ÇÚÒÄÊÉÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÍÊʽռÚÕÄÁ ÍÄÍÎÁÈÁ ÊËÌÁ ÀÁÇÁÉÉ×ÁÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÄÁÊÌÄÁÉÎÄÌ× ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛÄÍÎÄÈÏÇ× ª½ÊÍÉʾ¼ÉÄÁ Ä ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅ ËÊ ÇÄÎÄÆÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÎÁÁɼÏÓÉÊÁ ÍÊËÌʾÊÂÀÁÉÄÁ ÀÇÛ ÓÁ¿Ê ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ɼÏÓÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÒÁÉÎ̼ ½¼ÃÊÅ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ɼ ËÁ̾ÊÈÙμËÁÈÊÂÁν×ÎØƼÐÁÀ̼ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä ¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÄ žËÊÍ ÇÁÀÏÚÕÁÈ ¾ÒÁÇÛÑ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ̼Ã̼½ÊÎÆÄÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄ ̼þÄÎÄÛ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×Ñ ËÌÄÉÒÄËʾ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ Ä ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ¾ ÏÍÇʾÄÛÑ ÈÉÊ ¿ÊÏÆǼÀÉÊÍÎÄÙÆÊÉÊÈÄÆÄÄÌ×ÉÊÓÉ×ÑÊÎÉÊÔÁÉÄÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É ÏÇÏÓÔÁÉÄÛ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¾ ʽǼÍÎÄ ÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ× ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÁÈÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÊÃÀ¼Îؾ¿ÊÌÊÀÁ®ÚÈÁÉĤÉÍÎÄÎÏÎ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×ÑËÌʽÇÁÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ž¿žª£ ËÌʾÊÿǼÍľ¿Çʽ¼ÇØÉÏÚÍÎ̼ÎÁ ¿ÄÚÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÀÇÛ¾ÍÁÑ ÊÎÆÌ×ǼÉʾÏÚ ÙÌϾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄÈÄ̼­Á¿ÊÀÉÛ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÈÄ̼ËÌÄÉÛÇÄËÊÇÄÎÄÆϾʽǼÍÎÄÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÊÇÉÊÍÎØÚÊÍÉʾ¼ÉÉÏÚɼ¿Çʽ¼ÇØÉÊÅ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÀÇÛ¾ÍÁÑÄÀʽÄÇÄÍØ ɼÙÎÊÈËÏÎÄÍÁÌØÁÃÉ×ÑÏÍËÁÑʾ ž¿¾ÍÁ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼wÓÇÁÉ×Á¾ÌÊËÁÅÍÆÊ¿Ê ÌÁ¿ÄÊɼ ÍÀÁǼÇÄ ½ÁÍËÌÁÒÁÀÁÉÎÉ×Å Ô¼¿ Æ ÍÊÃÀ¼ ÉÄÚ ÍʽÍξÁÉÉÊÅ ÆÊÉÆÌÁÎÉÊÅ ÈÊÀÁÇÄ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ ‰£ÀÊÌʾØÁ ÀÇÛ ¾ÍÁї ÆÊÎÊÌÏÚ ÊÀʽÌÄÇÄ ¾ÍÁ ¿Ê ÍÏÀ¼ÌÍξ¼w ÓÇÁÉ× ÌÁ¿ÄÊɼ ¾ ƼÓÁÍξÁ ËÊÇÄÎÄÆÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¦ÍʼÇÁÉÄÚ Éľ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ Éľ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ƼÆÍÇÊÂÉÊ ÏÍÎÌÊÁÉÉÊÈ ÍϽÖÁÆÎÁ ¬° ÉÁ ËÌÄÉÛμ ËÊÇÄÎÄƼ


ªÍʽÊÁ ¾ÉÄȼÉÄÁ ÍÇÁÀÏÁÎ ÏÀÁÇÄÎØ ƼÀÌʾÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÁ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÁÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛžËÊÍÇÁÀÉÄÁÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÛÌÏÆʾÊÀÍξÊ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈÈÉÊ¿ÄÑÍÎ̼ɾÍÁ½ÊÇØÔÁÊÍÊÃɼ ÁÎ ÓÎÊ̼þÄÎÄÁËÊÍÇÁÀÉÁ¿ÊÎÊÌÈÊÃÄÎÍÛÉÁ¼ÀÁƾ¼Î É×ÈÏË̼¾ÇÁÉÄÁÈ­ÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊÀÊÇÂɼ¾ÊÃ̼ÍÎÄ ÌÊÇØ ʽ̼Ãʾ¼ÉÉÊ¿Ê ¾×ÍÊÆÊËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÈÊ̼ÇØÉÊÓÁÍÎÉÊ¿ÊÓÁÇʾÁƼ ÊÑ̼ÉÛÚÕÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÁ ɼÍÁÇÁÉÄÛ «ÊÀ¿ÊÎʾƼ ËÌÊÀ¾ÄÂÁÉÄÁ Ä Ë̼¾Ê¾¼Û üÕÄÕÁÉÉÊÍÎØ ¾Ì¼Ó¼ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊ̼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛÊÎËÌÊÄþÊǼÄÉÁÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊÍÎÄÓÄÉʾÉÄÆʾ ÄÍÌÁÀÍξȼÍÍʾÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄľɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ Æ̼ÅÉÁÉÁʽÑÊÀÄÈ× ­Á¿ÊÀÉÛÈ×ÄÍË×Î×¾¼ÁÈÀÁÐÄÒÄÎÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¾ ʽǼÍÎÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ʽÕÁ ÍξÁÉÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ «ÊÙÎÊÈÏ ɼÈ ÉÏÂɼ ʽÊÍÉÊ ¾¼ÉɼÛ Ä ÓÁÎÆÊ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁȼÛ ƼÀÌʾ¼Û ËÊÇÄÎÄƼ ¡ÕÁ ¾ ¿ ¦ÊÇÇÁ¿ÄÛ ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ;ÊÄÈ ÌÁÔÁÉÄÁÈ ÊÎÀÁƼ½ÌÛ ËÌÊÎÊÆÊÇ• ÊËÌÁÀÁÇÄǼ̼½ÊÎÏ Í ƼÀ̼ÈÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÅ üÀ¼ÓÁÅ ¾ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÍϽÖÁÆÎʾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ªÌ¿¼ÉÄüÎÊÌ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÀÊÇÂÁÉ ̼ÍÎÄ ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ ÍÊ ;ÊÄÈ μǼÉÎÊÈ ʽ̼Ãʾ¼ÉÉÊÍ ÎØÚ Ä ÄÉÎÁÇÇÁÆÎÊÈ ¦¼Æ ÎÊÇØÆÊ ËÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛ ËÊ ɼÍÎÊÛÕÁÈÏ ËÁ̾ÊÆǼÍÍÉ×Å ÈÊÇÊÀÊÅ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Á¿Ê Í̼ÃÏ ÂÁ ɼÀÊ ËÌÊÀ¾Ä¿¼ÎØ ÉÁ ÊÂÄÀ¼Û ÆÊ¿À¼ ÊÉ ÀÊÍÎÄ¿ÉÁÎ ÃÌÁÇÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ©¼È ÉÁʽÑÊÀÄÈ× ÈÊÇÊÀ×Á Ä ËÌÊ;ÁÕÁÉÉ×Á ̼ ½ÊÎÉÄÆÄ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÄ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÍÇϽ ©Ê ÄÈÁÉÉÊ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉ×Á ¼ÉÁËÌÊÍÎÊɼ Ñ̼ËÄÍÎ×ÁľÁÀÊÈ×Á‰ÍÄÇØÉÊÅÌÏÆÊŗÓÄÉʾÉÄÆÄ ÊÎÈÁÀÄÒÄÉ× «ÌÄÎÓÁÅ ¾Ê ÛÃ×ÒÁÑ ÍμǼ ¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ÊËǼμÎÌÏÀ¼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¼ ¾Ì¼ÓÄ ÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÍÁÍÎÌ×ËÊÇÏÓ¼ÚÎÉÁÀÊÍÎÊÅÉÏÚÄÑ ÎÌÏÀ¼ ü̼½ÊÎÉÏÚ ËǼÎÏ ž ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊÅ ÈÁÌÁ Ï ɼÍÌÁÔÁɼÊËǼμÎÌÏÀ¼ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ©ÊÄÃÀÁÍØËÌʽÇÁȼžÁÀØÊËǼμÎÌÏÀ¼ ¾¼ÂÉ×Å ÉÊ ÉÁ ͼÈ×Å ¿Ç¼¾É×Å ÆÌÄÎÁÌÄÅ ÊÒÁÉÆÄ ÍËÁÒļÇÄÍμ«ÊÀÉÄȼÛü̼½ÊÎÉÏÚËǼÎÏÌÏÆʾÊ ÀÄÎÁÇÛÈÊÌ¿¼ÉʾÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ È×ÀÊÇÂÉ×ËÊÈÉÄÎØÊËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÑÄÊÎÌÄÒ¼ ÎÁÇØÉ×ÑÈÊÈÁÉμÑ­ÊÀÉÊÅÍÎÊÌÊÉ× ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÀÊÇÂÁÉ ÄÈÁÎØ ÀÊÍÎÊÅÉ×Å Á¿Ê ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÀÊÑÊÀ ¼ÍÀÌÏ¿ÊÅÍÎÊÌÊÉ× ÙÎÊËÌÄ ¾ÇÁƼÁξÌÏÆʾÊÀÛÕÄÁÍÎÌÏÆÎÏÌ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÇÚÀÁÅ ÀÇÛÆÊÎÊÌ×Ѿ¼ÂÉÁÁÀÁÉØ¿Ä ¼ÉÁÍÇÏÂÁÉÄÁ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÈÏÀÊÇ¿ÏžÁÀØÆÏÀ¼¾¼ÂÉÁÁÀÇÛÇڽʿÊ ÓÁÇʾÁƼϾ¼ÂÁÉÄÁ©ÏÂɼËÌÊÍμÛ¾ÁÕØwÊÎÉÊ ÍÄÎÁÍØÆÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌÏÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÍϾ¼ÂÁ ÉÄÁÈ ÆÁ¿ÊËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÈÏÊË×ÎÏÄÃɼÉÄÛÈ ¤ ÎÊ¿À¼ È× ËÊÍÎÌÊÄÈ ÍÄÍÎÁÈÏ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉÏÚ ɼ ÓÁÇʾÁƼ ¿¼Ì¼ÉÎÄÌÏÚÕÏÚ Á¿ÊÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄÊÉÉÊÁË̼¾ÊɼÊÑ̼ÉÏÃÀÊÌʾØÛÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ɼ ËÌʾÊÿǼÔÁÉÉ×Ñ žª£ ÒÁÉÉÊÍÎÛÑ Ä ËÊÀÑÊÀ¼Ñ ¾̼þÄÎÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¹ÎÄȾÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅ ¼¾ÁÌÉÁÁÍƼüÎØ ¿Ç¼¾ÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄʽÖÛÍÉÛÚÎÍÛËÌʽÇÁÈ×̼þÄÎÄÛÌÊÍÍÄÅÍ ÆÊ¿ÊʽÕÁÍξ¼ÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛžÌÁÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÉÄÄɼÒÄÊɼÇØÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÈ× ¾ÄÀÄÈ Ð̼¿ÈÁÉμÌÉ×Á ÏÍÄÇÄÛ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Á ɼ ÌÁÔÁÉÄÁËÌʽÇÁÈʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÄÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÎÁÌÈÄɉÌÁÐÊÌȼ—ÍμÇ ¾ÁÍØȼ ËÊËÏÇÛÌÉ×È ¾ ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ¿ÊÀ× ²ÁÇÁÍÊʽ ̼ÃÉÊÊÎÇÄÓ¼ÎØÍÎÌÏÆÎÏÌÉ×ÁÌÁÐÊÌÈ×ÊÎËÊÙμËÉ×Ñ ÄÃÈÁÉÁÉÄÅ ž ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ ÍÇÏÓ¼ÛÑ ̼Ã̼½ÊÎÓÄÆÄ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ Ä ËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÁ ÀÁÛÎÁÇÄ Ë×μÚÎÍÛËÌÁϾÁÇÄÓÄÎØÃɼÓÁÉÄÁÉÁÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Ñ ÄÃÈÁÉÁÉÄžÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾×À¼ ¾¼ÛÄÑüÌÁÐÊÌÈ× ¤Ã¾ÁÍÎÉÊ ÓÎÊ ÌÁÐÊÌȼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÁÍÎØ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ;ÛüÉɼÛ Í ÄÃÈÁÉÁÉÄÁÈ ËÊÇÄÎÄÆÄ ÄÄÉÍÎÄÎÏÎʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÓÁÌÁÃÆÊÎÊÌ×ÁÊɼ ËÌʾÊÀÄÎÍÛœÁÍÇÄÉÁÎËÊÇÄÎÄÆÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌÄÉÛÎÊÅ ɼ ¾×ÍÔÁÈ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÈ ÏÌʾÉÁ ÎÊ ÉÁÎ Ä ÌÁÐÊÌÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ʽÕÁËÌÄÉÛÎÊÈ ËÊÉÄȼÉÄÄ ­ÇÁÀÏÁÎËÊÈÉÄÎØ ÓÎʿǼ¾É×ÅÆÌÄÎÁÌÄÅÊÒÁÉÆÄ ÌÁÐÊÌÈwÃÀÊÌʾØÁɼÍÁÇÁÉÄÛ­ÄÍÎÁȼÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛwÊÀɼÄÃͼÈ×ÑÍÇÊÂÉÊÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÉ×ÑÄ ÆÊÉÍÁ̾¼ÎľÉ×ÑÍÄÍÎÁȾʽÕÁÍξÁ«ÊÙÎÊÈÏÆÊ¿À¼ ÍÊÆ̼ռÚÎÍÛÆÊÅÆÊÈÁÍμ üÆÌ×¾¼ÚÎÍÛÊÎÀÁÇÁÉÄÛ ÄÒÁÇ×Á§«¯ Íμ¾ÄÎÍÛËÊÀ¾ÊËÌÊÍÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÁ ÒÁÇ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ ÆÊ¿À¼üÑÊÀÄÎ ÌÁÓØÊËÌľ¼ÎÄüÒÄľÍÐÁÌÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ï ƼÂÀÊ¿Ê ÓÁÇʾÁƼ ¾ÊÃÉÄƼÚÎ ÍÊÈÉÁÉÄÛ Ê˼ÍÁÉÄÛ ÄÓϾÍξÊËÌÊÎÁÍμ «ÊÙÎÊÈÏ ÉÁʽÑÊÀÄÈ× ÆÊÉÒÁËÎϼÇØÉ×Á ÊÍÉʾ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Á¿Ê ÓÁÎƼÛ ÀÊÇ¿ÊÍÌÊÓÉ¼Û ¼ ÉÁ ̼ÍÍÓÄμÉɼÛ ɼ v ¿ÊÀ¼ ËÊÇÄÎÄƼ «ÊÇÄÎÄÆÏ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÏÂÉÊ ËÌÄÉÄȼÎØ ¾ÍÁÌØÁà ­ÇÁ ÀÏÁξÍÁÈɼÈÊÌ¿¼ÉÄüÎÊ̼ÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÇÄ Ò¼È ËÌÄÉÄȼÚÕÄÈÌÁÔÁÉÄÛ ÊÍÊÃɼÎØ ÓÎÊÉÁÇØÃÛ ʽÁÍËÁÓÄÎØ ÊÑ̼ÉÏ ÃÀÊÌʾØÛ ÇÚÀÁÅ ÉÁ ÍÀÁǼ¾ ÁÁ ËÌÁÀÈÁÎÊÈ ËÊÇÄÎÄÆÄ žÊÎ ËÊÓÁÈÏ ËÊÇÄÎÄÆÏ ÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÆÊÎÊ̼ÛÛ¾ÇÛÁÎÍÛɼĽÊÇÁÁ¾¼ÂÉ×È Û¾ÇÁÉÄÁÈÀÁÈÊÆ̼ÎÄÓÁÍÆÊÅÂÄÃÉÄ ÉÁÇØÃÛÊÍμ¾ÇÛÎØ ɼÊÎÆÏËÎÁÈ ÆÎÊÉÁËÊÉÄȼÁÎÁÁ ÏÀÁÎÇÄ¿ÊÀËÁÌÁÇÊÈÉ×ÈÀÇÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ ªÎ¾ÁÎÀÊÇÂÁɽ×ÎØÊÀÉÊ ÃɼÓÉ×È©¼ÈÉÏÂɼÁÀÄɼÛÌÁ¿ÄÊɼÇØɼÛËÊÇÄÎÄƼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌÄÉÛμÛɼ¾×ÍÔÁȼÀÈÄÉÄÍÎ̼ ÎľÉÊÈÏÌʾÉÁÉÁʽÑÊÀÄÈÊʽÁÍËÁÓÄÎØËÌÊÐÁÍÍÄÊ ɼÇØÉÊÁ ÌÏÆʾÊÀÍξÊ ÍÄÍÎÁÈÊÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Í ÔÄÌÊÆÄÈÏÓ¼ÍÎÄÁÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎÄÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊÇÁÁÎÊ¿Ê ½ÚÀÂÁÎÉ×ÁÍÊÆ̼ÕÁÉÄÛÉÁÀÊÇÂÉ× ÄÈÁÎØÈÁÍμ¾μÆÊȾ¼ÂÉÊÈÍÁÆÎÊÌÁ ƼÆÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÁ ËÊÍÆÊÇØÆϾÀÊÇ¿ÊÍÌÊÓÉÊÈËǼÉÁËÊÎÁÌÄ ;ÛüÉÉ×ÁÍÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÈÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎľʽǼÍÎÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊƼÂÏÎÍÛ¿Ê̼ÃÀʽÊÇØÔÄÈÄ ÓÁÈ Æ̼ÎÆÊÍÌÊÓÉ×Á½ÚÀÂÁÎÉ×Á¾×¿ÊÀ×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

©ÁʽÑÊÀÄÈʾ×ÀÁÇÄÎØÍÇÁÀÏÚÕÄÁËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛÀ¼ÇØÉÁÅÔÁ¿Ê̼þÄÎÄÛÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÌÄÉÛÎÄÁÁÀÄÉÊÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÄÎÁÇØÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÄ ɼ¾×ÍÔÁÈ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÈÏÌʾÉÁ¾®ÚÈÁÉÍÆÊÈ ÌÁ¿ÄÊÉÁ ¨ÁÂÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÁ Ä ÈÁÂÍÁÆÎÊ̼ÇØÉÊÁ ÍÊÎÌÏÀ ÉÄÓÁÍξÊwÌÁ¼ÇØÉ×ÅËÏÎؾÌÁÔÁÉÄÄËÌʽÇÁÈ ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ª½ÁÍËÁÓÁÉÄÁɼÏÓÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅËʼɼÇÄÃÏ ÊÍÉʾÉ×ÑÎÁÉÀÁÉÒÄÅÄüÆÊÉÊÈÁÌÉÊÍÎÁÅÃÀÊÌÊ ¾ØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ žüÆÇÚÓÁÉÄÁÍÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎؾ¼ÂÉÊÍÎØÄÉÁʽ ÑÊÀÄÈÊÍÎØÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊ¿ÊËÌʾÁÀÁÉÄÛÈÁÂÌÁ¿ÄÊɼÇØ É×ÑɼÏÓÉÊË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÑÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÅËÊËÌʽÇÁ ȼÈÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦œ ©¡¦ª®ª¬·±°œ¦®ª¬ªž «¬¤¬ª¢ ¡©¤¤ ª§¸©·±­œ±œ¬©·¨ ¤œ¡®ª¨ ž¯­§ªž¤»±£œ«œ ©ª¥­¤¤¬¤  ª§Ÿ¤©²¡žœ©ž Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ­¼Ñ¼ÌÉ×Å Àļ½ÁÎ ­  w ÊÀÉÊ Äà ɼĽÊÇÁÁ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ̼à ¾ÄÎ×ÑÍÎÌ¼É¼Ñ ¿ÀÁÄȽÊÇØÉ×ÀÊv¾ÍÁ¿ÊɼÍÁ ÇÁÉÄÛž¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ËÊÊÐÄÒļÇØÉ×È À¼ÉÉ×È ½ÊÇÁÁ ÈÇɽÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÎ×ÍÄÉÍÏÇÄÉÊü¾ÄÍÄÈ×ѪÀɼÆÊ ËÊÌÁÃÏÇØμμÈÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÆÊÇÄÓÁÍξʽÊÇØÉ×ÑÀÊÍÎÄ¿¼ÁÎÈÇÉÓÁÇ ÓÎÊÍÊÊÎ ¾ÁÎÍξÏÁÎʽÕÁÈÄÌʾÊÅÎÁÉÀÁÉÒÄÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ž ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ Í ¾ÑÊÀÛÕÄÈÄ ¾ ÁÁ ÍÊÍμ¾ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÄÈ Ä ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍ

ÆÄÈ ¼¾ÎÊÉÊÈÉ×ÈÄ ÊÆÌÏ¿¼ÈÄ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ͼѼÌÉÊ¿ÊÀļ½ÁμÍÇÏÓ¼Á¾ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ Î Á ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ½ÊÇØÉ×Ñ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ©ÁÍÈÊÎÌÛ ɼ ÈÉÊ¿ÊÓÄÍÇÁÉÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ мÆÎÊÌ× ¾ÇÄÛÚÕÄÁ ɼ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁ Ä ̼ÍËÌÊ ÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ͼѼÌÉÊ¿Ê Àļ½Áμ ÄÃÏÓÁÉ× ÁÕÁ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ «Ê ÍʾÌÁÈÁÉÉ×È ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÛÈ ¾ ̼þÄÎÄÄ ͼѼÌÉÊ¿Ê Àļ½Áμ ÏÓ¼ÍξÏÚÎ ƼÆ ɼ ÍÇÁÀÍξÁÉÉ×Á мÆÎÊÌ× μÆ Ä ÉÁÆÊÎÊÌ×Á мÆÎÊ Ì× ÊÆÌϼÚÕÁÅ ÍÌÁÀ× ªËÌÁÀÁÇÁÉÉ×Å ÄÉÎÁÌÁÍ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎ ÄÃÏÓÁÉÄÁ мÆÎÊÌʾ ¼ÍÍÊÒÄÄÌÏÁÈ×Ñ ÍͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈÄÄÈÁÚÕÄÑÈÁÍÎÊËÌÄÌÊ ÀÁÉÄÄ ÌÁ½ÁÉƼ ¾ÁÍ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ ÓÌÁþ×Ó¼ÅÉÊ ȼǼÛȼÍͼÎÁǼwÀÊ¿ ÊÓÁÉØȼǼÛȼÍͼ ÎÁǼw v¿ ȼǼÛ ȼÍͼ ÎÁǼ w v ¿ ËÊÌÛÀÊÆÌÊÂÀÁÉÄÛ¾ÍÁÈØÁ ¾ÊÃ̼ÍÎȼÎÁÌÄ ËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎľÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÛËÊÍÇÁ ÌÊÂÀÁÉÄÛ ÃɼÆËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËÏ ž ɼÍÎÊÛÕÁÅ ̼½ÊÎÁ ɼÈÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼É ÌÁÎÌÊ ÍËÁÆÎľÉ×ÅÈÁÎÊÀÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ­½ÊÌÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ʽÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÄͼѼÌÉÊ¿ÊÀļ½Áμ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÇ ÍÛÍËÊÈÊÕØÚ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ÑɼÈÄƼÌÎʽÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛªÒÁÉÁÉ×ÉÁÆÊÎÊÌ×ÁÙÉÀÊ¿ÁÉÉ×ÁÄÙÆÃÊ¿ÁÉÉ×Á мÆÎÊÌ× ¾ ̼þÄÎÄÄ ͼѼÌÉÊ¿Ê Àļ½Áμ ¦ ÙÉÀÊ ¿ÁÉÉ×ÈмÆÎÊ̼ÈÈ×ÊÎÉÁÍÇľÁÍËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ ËÊÌÛÀÊÆ ÌÊÂÀÁÉÄÛ ¾ ÍÁÈØÁ ¾ÊÃ̼ÍÎ ȼÎÁÌÄ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ ÌÊÂÀÁÉÄÁËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËϦÙÆÃÊ¿ÁÉÉÊÈÏ мÆÎÊÌÏw¾ÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁËÊÍÇÁÌÊÂÀÁÉÄۜɼÇÄà ÌÁÃÏÇØμÎʾÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊËÌÄ­ ÎÄ˼¾ÁÍËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄv¿ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾Ä¾ÁÍv¿w¾ÍÇÏÓ¼Á¾ žÁÍËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄÈÁÉÁÁ¿Ï½ÊÇØÉ×Ñ­  ÎÄ˼ÉÁ¾×Û¾ÇÁÉ«ÌÄ­ ÎÄ˼¾ÁÍËÌÄÌÊÂÀÁ ÉÄÄv¿ÊÎÈÁÓÁɾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ¿ ĽÊÇÁÁÄÈÁÉÁÁ¿wËÊ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¼¾ÁÍv¿üÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼É¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ μ½Ç œÉ¼ÇÄà ËÊÌÛÀƼ ÌÊÂÀÁÉÄÛ ¾ ÍÁÈØÁ ½ÊÇØÉ×Ñ ͼѼÌÉ×È Àļ½ÁÎÊÈ ËÊƼüÇ ÍÇÁÀÏÚÕÁÁ ËÌÄ ­  ®¼½ÇÄÒ¼

¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËʾÁÍÏËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ žÁÍ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ ¿

­  ÎÄ˼

­  ÎÄ˼

¨ÁÉÁÁ v v ĽÊÇÁÁ ¤ÎÊ¿Ê

w   w 

     

¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËÊËÊÌÛÀÆÏÌÊÂÀÁÉÄÛ¾ÍÁÈØÁ «ÊÌÛÀÊÆ ÌÊÂÀÁÉÄÛ ¾ ÍÁÈØÁ

­  ÎÄ˼

­  ÎÄ˼

žÍÁ¿Ê

ÈÌÁ½ÁÉÆÊÈ ÈÌÁ½ÁÉÆÊÈ ÈÌÁ½ÁÉÆÊÈ ÈĽÊÇÁÁ ¤ÎÊ¿Ê

  w  

     

     

®¼½ÇÄÒ¼


ÎÄ˼ËÁ̾×ÈľÎÊÌ×ÈÌÁ½ÁÉÆÊȾÍÁÈØÁÌÊÀÄÇÄÍØ ËÊÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ÓÁξÁÌÎ×ÈĽÊÇÁÁw «ÊÌÛÀÊÆÌÊÂÀÁÉÄÛ¾ÍÁÈØÁËÌÄ­ ÎÄ˼ÍÇÁÀÏ ÚÕÄÅ ËÁ̾×È ÌÁ½ÁÉÆÊÈ ¾ ÍÁÈØÁ ÌÊÀÄÇÄÍØ  ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ÎÊÌ×È ÌÁ½ÁÉÆÊÈ w  ÓÁξÁÌÎ×È Ä ½ÊÇÁÁ w  ÎÌÁÎØÄÈ ÌÁ½ÁÉÆÊÈ w  μ½Ç ¤ÃÏÓÁÉÄÁѼ̼ÆÎÁ̼¾ÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÛËÊÍÇÁ ÌÊÂÀÁÉÄÛËÊƼüÇÊ ÓÎÊÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ­ ÎÄ˼ ¿ÌÏÀÉÊÁ¾ÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁÊÎÈÁÓÁÉʾÍÇÏÓ¼Á¾ ¼ ÄÍÆÏÍÍξÁÉÉÊÁw¾žÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁËÊÍÇÁÌÊ ÀÁÉÄÛËÌÄ­ ÎÄ˼¾×¿ÇÛÀÄÎÍÇÁÀÏÚÕÄÈʽ̼ÃÊÈ ¿ÌÏÀÉÊÁ¾ÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁÊÎÈÁÓÁÉʾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ¼ÄÍÆÏÍÍξÁÉÉÊÁw¾ μ½Ç ¤ÃÏÓÁÉÄÁ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ ½ÁÎÊÈËʾÊÃ̼ÍÎÏȼÎÁÌÄËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄËÊƼüÇÊ ÓÎÊËÌÄ­ ÎÄ˼¾ÊÃ̼ÍÎȼÎÁÌÄËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ ÀÊÇÁÎÄvÇÁÎÊÎÈÁÓÁÉwϾƼÂÀÊÅ ¿ÌÏËËÁ vÇÁÎ ÇÁÎÄÍμÌÔÁwÏÍÊ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊ v ÇÁÎ w Ï ½ÊÇØÉ×Ñ «ÌÄ ­ ÎÄ˼¾ÊÃ̼ÍÎȼÎÁÌÄËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄÀÊÇÁÎ ÊÎÈÁÓÁÉ Ï  ½ÊÇØÉ×Ñ v ¿ÊÀ¼wÏ  v ÇÁÎ w Ï  v ¿ÊÀ¼w Ï  vÇÁÎwÏ ÇÁÎÄÍμÌÔÁwÏ 

½ÊÇØÉ×Ñ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ­  ÎÄ˼ ¾ÊÃ̼ÍÎ ȼÎÁÌÄ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ÍÊ Íμ¾ÇÛÇÇÁÎÄÍμÌÔÁ ¼Ï½ÊÇØÉ×Ñ­ ÎÄ˼¾ ÍÇÏÓ¼Á¾w¾¾ÊÃ̼ÍÎÁv¿ÊÀ¼ μ½Ç ž×Ã×¾¼ÚÎÄÉÎÁÌÁÍÀ¼ÉÉ×Á̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÛ½ÊÇØÉ×Ñ ͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËÏ­ÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ ͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈ­ ÎÄ˼ËÌÁʽǼÀ¼ÚΉ¾ÁÍח ‰¾ÊÀÊÇÁėĉÌ׽חwËʾƼÂÀÊÅ¿ÌÏËËÁ ‰ÎÁÇØÒח ‰Ì¼Æė ‰ÍÆÊÌËÄÊÉחĉÍÎÌÁÇØÒחwËÊ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¼‰½ÇÄÃÉÁÒח ‰Çؾח ‰ÀÁ¾×— Ä ‰ÆÊÃÁÌʿė w ÉÁ ¾×Û¾ÇÁÉ× œÉ¼ÇÄà ÌÊÂÀÁÉÄÅ ËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËÏËÌÄ­ ÎÄ˼¾×¿ÇÛÀÄÎÍÇÁÀÏÚÕÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ɼĽÊÇÁÁ Ó¼ÍÎÊ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÚÎÍÛ ÍÌÁÀÄ ÉÄÑ ‰ÎÁÇØÒחw ‰ÍÆÊÌËÄÊÉחw ĉÌ× ½×— w  ÌÁÂÁ ‰¾ÁÍח w  ‰ÆÊÃÁÌʿė ‰Ê¾Éח ‰Ì¼Æė Ä ‰¾ÊÀÊÇÁė w ËÊ  ÊÎÉÊÍÄ ÎÁÇØÉÊÌÁÀÆʉ½ÇÄÃÉÁÒח ‰ÇؾחĉÀÁ¾×—ËÊ  ‰ÍÎÌÁÇØÒʾ—ÍÌÁÀÄÙÎÊÅ¿ÌÏËË×½ÊÇØÉ×ÑÉÁ¾×Û¾ÇÁ ÉÊ μ½Ç ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ­  ÎÄ˼½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËÏ ‰¾ÁÍח ‰¾ÊÀÊÇÁėĉÌ׽ח ¼ÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ­  ÎÄ˼w ËÌÄÑÊÀÄÎÍÛɼ‰ÎÁÇØÒʾ— ‰ÍÆÊÌ ËÄÊÉʾ—ĉÌ×½—

®¼½ÇÄÒ¼ ¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËÊÊÍʽÁÉÉÊÍÎľÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÛËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ žÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ

­  ÎÄ˼

­  ÎÄ˼

žÍÁ¿Ê

ŸÌÏÀÉÊÁ ¤ÍÆÏÍÍξÁÉÉÊÁ ¤ÎÊ¿Ê

   

   

   

žÊÃ̼ÍÎ ȼÎÁÌÄ ËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄ ÇÁÎ

­  ÎÄ˼

­  ÎÄ˼

žÍÁ¿Ê

ÀÊ v v v v ÄÍμÌÔÁ ¤ÎÊ¿Ê

   w   

       

       

®¼½ÇÄÒ¼

¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËÊ¿ÊÌÊÍÆÊËÏ £É¼Æ ÃÊÀļƼ

­  ÎÄ˼

­  ÎÄ˼

žÍÁ¿Ê

ª¾ÁÉ ®ÁÇÁÒ ÇÄÃÉÁÒ× ¬¼Æ §Á¾ Á¾¼ žÁÍ× ­ÆÊÌËÄÊÉ ­ÎÌÁÇÁÒ ¦ÊÃÁÌÊ¿ žÊÀÊÇÁÅ ¬×½× ¤ÎÊ¿Ê

w  w  w w    w   

        w    

             

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

®¼½ÇÄÒ¼ ¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊÈËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÚƾÊÃ̼ÍÎÏȼÎÁÌÄËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄ 
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ž×¾ÊÀ× ¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊ ËÌÄ ­  ÎÄ˼ Ä ËÌÄ ­  ÎÄ˼¾v ÍÇÏÓ¼ÛÑÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉʾÁÍËÌÄ ÌÊÂÀÁÉÄÄÍÊÍμ¾ÇÛÇv¿ œÉ¼ÇÄÃËÊÌÛÀƼÌÊÂÀÁÉÄÛ¾ÍÁÈØÁËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ËÌÄ­ ÎÄ˼ɼĽÊÇØÔÏÚÀÊÇÚ ÍÊÍμ¾ ÇÛÚÎÌÊÀľÔÄÁÍÛÓÁξÁÌÎ×ÈĽÊÇÁÁÌÁ½ÁÉÆÊÈ ¼ËÌÄ­ ÎÄ˼wËÁ̾×ÈÌÁ½ÁÉÆÊÈ   «ÊÍÇÁÌÊÂÀÁÉÄÛϽÊÇØÉ×Ñ­ ÎÄ˼¿ÌÏÀÉÊÁ ¾ÍƼÌÈÇľ¼ÉÄÁ ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ¾  ¼ ËÌÄ ­  ÎÄ˼w  «ÌÄ ­  ÎÄ˼ ÎÄËÄÓÉ×È Û¾ÇÛÁÎÍÛ ¾ÊÃ̼ÍÎ ȼÎÁÌÄËÌÄÌÊÂÀÁÉÄÄÇÁÎÄÍμÌÔÁ ¼ ËÌÄ­ ÎÄ˼wv¿ÊÀ¼   œÉ¼ÇÄà ÌÊÂÀÁÉÄÅ ËÊ ¿ÊÌÊÍÆÊËÏ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ËÌÄ­ ÎÄ˼Ѽ̼ÆÎÁÌÁÉÇÁÎÉÁÊÍÁÉÉÄÅËÁÌÄÊÀ ÌÊÂÀÁÉÄÛ ¼ËÌÄ­ ÎÄ˼wÃÄÈÉÁ¾ÁÍÁÉÉÄÅ ËÁÌÄÊÀ

§¡³¡©¤¡ª§¸©·± ­ª­«œ­®¤³¡­¦¤¨¤°ª¬¨œ¨¤ ¡®­¦ªŸª²¡¬¡¬œ§¸©ªŸª «œ¬œ§¤³œ £¨œ©ªž­¦œ»žœ §¡ž¤®¤©œ¡ž ¨¨§«¯²ÁÉÎ̾ÊÍÍμÉʾÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ÇÁÓÁÉÄÛÀÁÎÁÅÍËÍÄÑÊÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÁʼn©¼ÀÁÂÀ¼— Ÿª¯ž«ª ®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ­¾×ÔÁ ÀÁÍÛÎÄ ÈÄÇÇÄÊÉʾ ÓÁÇʾÁÆ ¾Ê ¾ÍÁÈ ÈÄÌÁ ÍÎ̼À¼ÚÎ Í˼ÍÎÄÓÉÊÍÎØÚ ÍÆÁÇÁÎÉ×Ñ È×ÔÒ ¦ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ ÆÊÎÊÌ×Á ÈÊ¿ÏÎ ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÎØ ÍÛ Í˼ÍÎÄÆÊÅ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ ÀÁÎÍÆÄÅ ÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉ×Å ˼̼ÇÄÓ  ²« ̼ÍÍÁÛÉÉ×Å ÍÆÇÁÌÊà ÄÉÍÏÇØÎ Ä À̦¼ÆÊÀÉÊÄÃËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅÍÄÉÀÌÊȼËÊ̼ÂÁÉÄÛ ÒÁÉÎ̼ÇØÉÊ¿ÊÈÊÎÊÉÁÅÌÊɼ Í˼ÍÎÄÓÉÊÍÎØÛ¾ÇÛÁÎÍÛ À¾Ä¿¼ÎÁÇØÉ×È ɼÌÏÔÁÉÄÁÈ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÈÍÛ ÍÆÊÌÊÍÎØü¾ÄÍÄÈ×ÈϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈÎÊÉÄÓÁÍÆÄÑÌÁÐ ÇÁÆÍʾɼ̼ÍÎÛÂÁÉÄÁ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆľ×̼¼ÚÕÄÑÍÛ ¾ Ëʾ×ÔÁÉÄÄ È×ÔÁÓÉÊ¿Ê ÎÊÉÏͼ ¾ ÍÊÓÁμÉÄÄ Í ÊÂľÇÁÉÉ×ÈÄ ÍÏÑÊÂÄÇØÉ×ÈÄ ÌÁÐÇÁÆͼÈÄ ªÀ ÉÄÈÄÃËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅ ;ÛüÉÉ×ÑÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÈÁÀÄƼÈÁÉÎÊÃÉ×Ñ ÈÁÎÊÀʾ ÇÁÓÁÉÄÛ Í˼ÍÎÄÓÉÊÍÎÄ ½¼ÆÇÊÐÁÉ ÎÄüÉÄÀÄÉÄÀÌ Û¾ÇÛÁÎÍÛ¾ÊÃÉÄÆÉÊ ¾ÁÉÄÁÀÄÐÐÏÃÉÊÅÍǼ½ÊÍÎÄÈ×ÔÒ ÆÊÎÊ̼ÛÈÊÂÁÎ ¾ÇÄÛÎØ ɼ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÏÚ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ½ÊÇØÉÊ¿Ê ¾ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ ½ÊÇØÔÁÅ ÍÎÁËÁÉÄ ÓÁÈ ÇÊƼÇØÉÊÁ ¾¾ÁÀÁÉÄÁ ËÌÁ˼̼Îʾ ¾ Í˼ÍÎÄÓÉ×Á È×ÔÒ× ¹ÎÊ Û¾ÇÛÁÎÍÛËÌÁÄÈÏÕÁÍξÊÈÈÄÊÌÁǼÆͼÉÎʾ ÆÊÎÊÌ×Á ¾¾ÊÀÛÎÍÛÎÊÇØÆʾÍ˼ÍÎÄÓÉ×ÁÈ×ÔÒ׾ü̼ÉÁÁ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊÅÀÊÃÁ­¼È×ÈËÁÌÍËÁÆÎľÉ×ÈÄþÍÁÑ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÈÁÍÎÉ×Ñ ÈÄÊÌÁǼÆͼÉÎʾ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ¾ÉÏÎÌÄÈ×ÔÁÓÉÊÁ¾¾ÁÀÁÉÄÁËÌÁ˼̼Îʾ ÍÊÀÁ̼ÕÄÑ ÎÊÆÍÄɽÊÎÏÇÄÃȼÎÄ˼œ

²ÁÇØÚ̼½ÊÎ×½×ÇÊËÌʼɼÇÄÃÄÌʾ¼ÎؾÇÄÛÉÄÁ ÄÉÖÁÆÒÄŽÊÎÏÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÊÆÍÄɼÎÄ˼œ¾ÆÊÈË ÇÁÆÍÉÊÈÇÁÓÁÉÄÄÀÁÎÁÅÍ ²«ɼʽÖÁÈÀ¾ÄÂÁÉÄÅ ÍÏÍμ¾Ê¾ÄÏÌʾÁÉØÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ ¨¼ÎÁÌļÇ Ä ÈÁÎÊÀ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ «ÌÁ˼̼Î  ÄÍËÊÌν×ÇËÌÄÈÁÉÁÉɼÈľÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÎÁ̼ ËÄÄÏÀÁÎÁÅÍÊÍ˼ÍÎÄÓÁÍÆÄÈÄÐÊÌȼÈÄ ²« ÆÊÎÊÌ×ÁËÌÊÑÊÀÄÇļȽÏǼÎÊÌÉÊÁÇÁÓÁÉÄÁÄɼ½ÇÚ ÀÁÉÄÁ¾²ÁÉÎÌÁ¾ÊÍÍμÉʾÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛÀÁÎÁÅÍ ËÍÄÑÊÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÁʼn©¼ÀÁÂÀ¼— ¿Ç ¾Ì¼Ó© ­ÁÈÁÉʾ¼ ¿®ÚÈÁÉØüËÁÌÄÊÀÍËÊ ¿­ÌÁÀÄ˼ÒÄÁÉÎʾËÌÁʽǼÀ¼ÇÄȼÇØÓÄÆÄw¾ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÅ ȼÇØÓÄƼ ÀÁ¾ÊÓÁÆ žÊÃ̼ÍÎ ˼ÒÄÁÉÎʾÍ ²«ÊÎÀÊÇÁÎ ÍÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ ÍÊÍμ¾ÄÇ ÇÁÎ «ÊÍÆÊÇØÆÏËÌÄÀ¼ÇØÉÁÅÔÁȼɼ ÇÄÃÁÌÁÃÏÇØμÎʾÇÁÓÁÉÄÛÊÎÈÁÓÁÉÓÁÎÆÄʼn¾ÊÃ̼ÍÎ ü¾ÄÍÄÈ×ŗÙÐÐÁÆÎ È×̼ÃÀÁÇÄÇÄɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×Ñ ÀÁÎÁÅɼÀ¾Á¿ÌÏËË×Û¿ÌÏË˼wÌÁ½ÁÉÊÆÍ ÀÊÇÁÎ ÍÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ ¿ÊÀ¼ Û¿ÌÏË˼w ÌÁ½ÁÉÊÆÍÀÊÇÁÎ ÍÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ ¯ ÀÁÎÁÅ ÊÎÈÁӼǼÍØÍ˼ÍÎÄÓÁÍƼÛÀÄËÇÁ¿ÄÛ ÏÓÁÇ  wÀ¾ÊÅɼÛÀÄËÇÁ¿ÄÛ ÏÓÁÇ  ¿ÁÈÄ˼ÌÁÎÄÓÁÍƼÛÐÊÌȼ ÏÓÁÇ  ¿ÄËÁÌÆÄ ÉÁÎÄÓÁÍƼÛÐÊÌȼ ¨×ÔÒ×ÈÄÔÁÉÄ ÀÇÛ ÄÉÖÁÆÒÄÅ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÄÍØ ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄ ÊÎ ËÌÁʽǼÀ¼ÉÄÛ ÎÊ¿Ê ÄÇÄ ÄÉÊ¿Ê ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÄÈËÎÊȼžɼÔÁÅ̼½ÊÎÁ½×ÇÊË×Î ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛËÌÁ˼̼μ ÄÍËÊÌÎÏÀÁÎÁÅÍÌÁÆÏ̾¼ ÒÄÁÅÆÊÇÁÉÉ×ÑÍÏÍμ¾Ê¾ ÆÊÎÊ̼Ûʽ×ÓÉÊÍÎÌÏÀÊÈ ËÊÀ¾ÁÌ¿¼ÁÎÍÛÆÊÌÌÁÆÒÄÄÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×ÈÄÈÁÎÊÀ¼ÈÄ ¨×ÔÒ¼ÈÄÈÄÔÁÉÛÈľμÆÄÑÍÇÏÓ¼Ûѽ×ÇÄÎÌÁÑ ¿Ç¼¾¼Û È×ÔÒ¼ ¿ÊÇÁÉÄ Ä üÀÉÛÛ ½ÊÇØÔÁ½ÁÌÒʾ¼Û È×ÔÒ¼ ÊÃ×ËÌÁ˼̼μ ÄÍËÊÌÎÏÍμɼ¾Çľ¼ÇÄÍØ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉʾÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍʽÖÁÈÊÈÈ×ÔÁÓÉÊÅ ȼÍÍ× ȼÍÍ× ÎÁǼ Ä ÍÎÁËÁÉÄ Í˼ÍÎÄÓÉÊÍÎÄ È×ÔÒ ½ÊÇØÉÊ¿ÊžÁÇÄÓÄɼ¾¾ÊÀÄÈÊÅÀÊÃ×ɼËÌÊÒÁÀÏÌÏ ÆÊÇÁ½¼Ç¼ÍØÏ̼ÃÉ×Ñ˼ÒÄÁÉÎʾÊÎÀÊ¡ Æ¿ ȼÍÍ×ÎÁǼ ľÍÌÁÀÉÁÈÍÊÍμ¾ÄǼ¡ ÎÊÆÍÄɼ ɼÆ¿«ÌÄÙÎÊȾ¿ÌÏËËÁÀÁÎÁÅÀÊÇÁÎÍÌÁÀÉÁÁ ÃɼÓÁÉÄÁ¾¾ÊÀÄÈÊÅÀÊÃ× ÄÍËÊÌμ½×ÇÊ¡ Æ¿ ¼¾¿ÌÏËËÁÀÁÎÁÅÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼Íμw¡ Æ¿ «ÌÁ¾×ÔÁÉÄÁ ÍμÉÀ¼ÌÎÉÊÅ ÀÊÃ× ÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÈÊÅ ¾ ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ½ÊÇÁÁ ¡ Æ¿ ÊÎÈÁÓÁÉÊ Ï ÀÁÎÁÅ ËÌÊÇÁÓÁÉÉ×ÑɼÈľv¿¿¹ÎÊ ½×ÇÄ ½ÊÇØÉ×Á ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÀÊ ÇÁÎ Í À¾ÊÅÉÊÅ ¿Á ÈÄËÇÁ¿ÄÁÅÄÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅÍ˼ÍÎÄÓÉÊÍÎØÚÉÁÈÁÉÁÁ v½¼ÇÇʾËÊÔƼÇÁœÔÏÊÌμžɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ È×ËÌÄÀÁÌÂľ¼ÁÈÍÛȼÆÍÄȼÇØÉÊÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÈ×Ñ ÍμÉÀ¼ÌÎÉ×Ñ ÀÊà ÓÁÎÆÊ ÊÎÈÁÓ¼Û ÀÊÃÊü¾ÄÍÄÈ×Å ÙÐÐÁÆÎ ÓÁȾ×ÔÁÀÊü ÎÁȾ×ÔÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ­ÏÈȼÌɼÛÀÊüɼ½ÊÇØÉÊ¿ÊϾÍÁÑɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×Ñ ÀÁÎÁÅÍÊÍμ¾ÇÛǼÊÎÀÊ¡ ½ÊÎÏÇÊÎÊÆÍÄɼ ÉÁËÌÁ¾×Ô¼ÛÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÈ×Ñ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ÇÁÓÁÉÄÛ ÊÒÁÉľ¼ÇÄÍØ ÓÁÌÁà    Ä ÉÁÀÁÇÄ ËÊÍÇÁ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÄÉÖÁÆÒÄÄ  ÄÍËÊÌμ¹ÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÇÁÓÁÉÄÛÊËÌÁÀÁÇÛÇÄËÊ ÌÁÃÏÇØμμÈ ÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÊÍÈÊÎ̼ ½ÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÆÇÚÓ¼¾ÔÁ¿Ê ÊÒÁÉÆÏ È×ÔÁÓÉÊ¿Ê ÎÊÉÏͼ ËÊ ÈÊ ÀÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÔƼÇÁ Í˼ÍÎÄÓÉÊÍÎÄ "TIXPSUI


®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÌÁÃÏÇØμÎÇÁÓÁÉÄÛ½ÊÎÏÇÊÎÊÆÍÄ ÉÊÈÎÄ˼œ ÄÍËÊÌÎ ¾ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ü¾ÄÍÄÎÊÎÄÍÑÊÀÉÊÅÐÊÌÈ× ²«Ä¾ÊÃ̼ÍμÌÁ½ÁÉ ƼɼÈÊÈÁÉÎɼӼǼÎÁ̼ËÄħÏÓÔÄÁËÊƼüÎÁÇÄ ÊÎÈÁÓÁÉ× ¾ ɼÔÁÈ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÄ ËÌÄ Í˼ÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÀÄËÇÁ¿ÄÄÏÀÁÎÁÅÀÊÇÁΪÍÉʾÉ×ÈмÆÎÊÌÊȾ üÆÌÁËÇÁÉÄÄ ÙÐÐÁÆμ ËÊÇÏÓÁÉÉÊ¿Ê ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ ½ÊÎÏÇÄÉÊÎÁ̼ËÄÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÊÓÁμÉÄÁ ÄÉÖÁÆÒÄÅ ½ÊÎÏÇÊÎÊÆÍÄɼÎÄ˼œÍÆÊÈËÇÁÆÍÊÈÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄ ÊÉÉ×ÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ

ª²¡©¦œ¦œ³¡­®žœ ¨¡ ¤²¤©­¦ª¥«ª¨ªµ¤ ž¬œ¨¦œ±«¬ªž¡ ¡©¤» ­¯ ¡©ª¨¡ ¤²¤©­¦ª¥ ¹¦­«¡¬®¤£· £ª¬ªœ­®¬ªžª¨ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ žÍÊÊξÁÎÍξÄÄͦÊÉÍÎÄÎÏÒÄÁŬ°¿Ì¼ÂÀ¼É¼È ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¿¼Ì¼ÉÎÄÌÏÁÎÍÛ Ë̼¾Ê ɼ ÊÑ̼ÉÏÃÀÊÌʾØÛžÍÄÍÎÁÈÁÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛËÌÁ ÀÏÍȼÎÌľ¼ÁÎÍÛ ÊƼüÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ žÍÊÊξÁÎÍξÄÄ ÍÊ ÍÎ £¼ÆÊɼ ‰ªÍÉʾ× üÆÊ ÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¬° ʽ ÊÑ̼ÉÁ ÃÀÊÌʾØÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É— ÄÍΣ¼ÆÊɼ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎĉª½ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽ ǼÍÎėÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛËÊÈÊÕØÀÊÇÂɼ½×ÎØÊƼüɼ ƼÓÁÍξÁÉÉÊ ž ÍÇÏÓ¼ÛÑ ËÌÄÓÄÉÁÉÄÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É¼È ËÌÄÊƼüÉÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕľÌÁÀ¼ÃÀÊÌʾØÚ ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÊÍΣ¼ÆÊɼ‰ªÍÉʾ×üÆÊÉÊ À¼ÎÁÇØÍξ¼¬°ʽÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØۿ̼ÂÀ¼É—¾Êà ÉÄƼÁÎÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ ;ÛüÉɼÛ;ÊÃÈÁÕÁÉÄÁÈ ËÌÄÓÄÉÁÉÉÊ¿ÊÏÕÁ̽¼ɼÊÍÉʾ¼ÉÄÄÍÎÙÎÊ¿ÊÂÁ üÆÊɼžÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÙÆÍËÁÌÎÉÊÅË̼Æ ÎÄÆÁÉÁÌÁÀÆÊËÌÄÑÊÀÄÎØÍÛÍμÇÆľ¼ÎØÍÛÍÊÒÁÉÆÊÅ ƼÓÁÍξ¼ÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕľ̼ÈƼÑ Ï¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÄÇĿ̼ÂÀ¼ÉÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍÍʾ ʽÏÍÇʾ ÇÁÉÉ×ÑÉÁÀÊÍμÎƼÈÄÊƼüÉÄÛÁÁ ¾ÑÊÀÁÆÊÎÊÌ×Ñ ɼÃɼӼÁÎÍÛ ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÙÆÍËÁÌÎÄà žÌÁÃÏÇØμÎÁÉÁË̼¾ÄÇØÉ×ÑÀÁÅÍξÄÅÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾËÌÄÊƼüÉÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÏ ˼ÒÄÁÉμÈÊÂÁξÊÃÉÄÆÉÏÎØÛÎÌÊ¿ÁÉÉÊÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ ÄÇÄ ʽÊÍÎÌÁÉÄÁ Ä ÏÑÏÀÔÁÉÄÁ ÎÁÓÁÉÄÛ ÄÈÁ¾ÔÁ¿ÊÍÛ Ï ÉÁ¿Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ  ÇÛ ÛÎÌÊ¿ÁÉÉÊ¿Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ʽÛüÎÁÇØÉÊ ɼÇÄÓÄÁ ÎÌļÀ× ÉÁË̼¾ÄÇØÉ×Á ÀÁÅÍ ξÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×Á ËÊÍÇÁÀÍξÄÛÀÇÛ½ÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÊÃÉÄÆÔÁÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ Ä ɼÇÄÓÄÁËÌÛÈÊÅËÌÄÓÄÉÉÊÅ;ÛÃÄÈÁÂÀÏÉÁË̼¾ÄÇØ É×ÈÄÀÁÅÍξÄÛÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾľÉʾØ ¾ÊÃÉÄÆÔÄÈ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁÈ «ÌÄ ɼÇÄÓÄÄ ¾×ÔÁÏƼ üÉÉÊÅ ÎÌļÀ× ËÌÄ ÛÎÌÊ¿ÁÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÑ ÄÇÄ ÀÌÏ¿ÄÑÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÑÀÇÛ½ÊÇØÉÊ¿ÊËÊÍÇÁÀÍξÄÅ ¼μÆÂÁÉÁÊÍÎÊÌÊÂÉÊÍÎľÉÁË̼¾ÄÇØÉ×ÑÀÁÅÍξÄÛÑ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

#PIBOOPO 3 8 4NJUI . #  ʽÖÁÈ À¾ÄÂÁÉÄÅ ÍÏÍμ¾Ê¾ ËÊ̼ÂÁÉÉ×Ñ ÆÊÉÁÓÉÊÍÎÁÅ ËÌÄ ËÊÈÊÕÄ¿ÊÉÄÊÈÁÎ̼ ¿Ì¼ÀÏÄÌʾ¼ÉÉÊ¿ÊÊÎÀÊ ¿Ì¼ÀÏÍʾ Í ¾×̼ÂÁÉÄÁÈ ÌÁÃÏÇØμμ ¾ ËÌÊÒÁÉμÑ ÊÎÎÁÊÌÁÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÉÊÌȼÇØÉÊ¿ÊʽÖÁȼÀ¾ÄÂÁÉÄÅ ÀÄɼÈÄÆÏÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛÌÁ½ÁÉƼËÊÈÁ ÎÊÀÄÆÁËÌÊÐÁÍÍÊ̼¦œ­ÁÈÁÉʾÊÅ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ÄʽÍÏÂÀÁÉÄÁ«ÌÄÀÄɼÈÄÓÁÍÆÊÈ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÄüÀÁÎØÈľÎÁÓÁÉÄÁÉÁÀÏÍμÉʾ ÇÁÉÊ ÓÎÊ ȼÆÍÄȼÇØÉ×Å ÙÐÐÁÆÎ ÀÁÅÍξÄÛ ̼Í ÍǼ½ÇÁÉÄÁÍ˼ÍÎÄÓÉ×ÑÈ×ÔÒ ̼þľ¼ÇÍÛÍÊÅËÊ ÚÉÁÀËÊÍÇÁÄÉÖÁÆÒÄÄËÌÁ˼̼μÄÏÀÁÌÂľ¼ÇÍÛ ɼÙÎÊÈÏÌʾÉÁÀÊvÉÁÀ ÆÅÉÁÀÍÉļÇÍÛ ÀÊÄÆÆÊÉÒÏÅÉÁÀÊÍμ¾¼ÇÍÛÇÄÔØÏÎÌÁÎÄ ÀÁÎÁÅ ËÁ̾ÊÅ ¿ÌÏËË× Ä ÎÊÇØÆÊ Ï ƼÂÀÊ¿Ê ËÛÎÊ¿Ê ÌÁ½ÁÉƼÄþÎÊÌÊÅ¿ÌÏËË× ¤ÍÑÊÀÉ×Å ʽÖÁÈ À¾ÄÂÁÉÄÅ ¾ ÍÏÍμ¾¼Ñ ËÊ À¼ÉÉ×È ¿ÊÉÄÊÈÁÎÌÄÄ ÍÊÍμ¾ÄÇ ¾ ÍÌÁÀÉÁÈ ¾ Å ¿ÌÏËËÁwľÊÅ¿ÌÏËËÁwÊÎÉÊÌȼÇØ ÉÊ¿ÊʽÖÁȼÀ¾ÄÂÁÉÄÅ­ÊÅËÊÚÉÁÀËÊÍÇÁ ¾¾ÁÀÁÉÄÛ ÄÍËÊÌμ ʽÖÁÈ À¾ÄÂÁÉÄÅ ¾ ÍÏÍμ¾¼Ñ ËÌÊÀÊǼÇËÌÊ¿ÌÁÍÍľÉÊϾÁÇÄÓľ¼ÎØÍÛËÊÍ̼¾ ÉÁÉÄÚ Í ÄÍÑÊÀÉ×ÈÄ À¼ÉÉ×ÈÄ Ä ÍÊÍμ¾ÄÇ ¾ Å ¿ÌÏËËÁ ÀÁÎÁÅw  ¼ ¾Ê Å ¿ÌÏËËÁ w ÊÎ ÉÊÌȼÇØÉÊ¿ÊʽÖÁȼÀ¾ÄÂÁÉÄŦÅÉÁÀ¾ʽÁÄÑ ¿ÌÏË˼ÑɼÈÁÎÄǼÍØÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆÏÈÁÉØÔÁÉÄÚÀÊ ÍÎÄ¿ÉÏÎ×Ñ˼̼ÈÁÎÌʾ¤ÆÅÉÁÀÀÊÍÎÄ¿ÉÏÎ×Å ÙÐÐÁÆÎüÈÁÎÉÊÏÈÁÉØÔÄÇÍÛ ÀÊÍÎÄ¿ÉϾ¾Å¿ÌÏË ËÁwľÊÅ¿ÌÏËËÁwÊÎÉÊÌȼÇØÉÊ¿Ê ʽÖÁȼÀ¾ÄÂÁÉÄÅ«ÊÄÍÎÁÓÁÉÄÚÅÉÁÀÍÌÁÀÉÁÁ ÃɼÓÁÉÄÁʽÖÁȼÀ¾ÄÂÁÉÄžÍÏÍμ¾¼ÑÏ˼ÒÄÁÉÎʾ ËÌÁ¾×Ô¼ÇÊ ÀÊÄÉÖÁÆÒÄÊÉÉ×Å ÏÌʾÁÉØ ÇÄÔØ ɼ v ÊÇØÔ¼Û Ó¼ÍÎØ ÀÁÎÁÅ ÄÈÁÇÄ ÑÊÌÊÔÏÚ ËÁ ÌÁÉÊÍÄÈÊÍÎØÇÁÓÁÉÄÛ ÄÍËÊÌÎÊÈ­ÌÁÀÄËʽÊÓÉ×Ñ ÙÐÐÁÆÎʾËÌÁÑÊÀÛÕ¼ÛÈ×ÔÁÓɼÛÍǼ½ÊÍÎØwÏ ÀÁÎÁŽÊÇÁÃÉÁÉÉÊÍÎؾÈÁÍÎÁÄÉÖÁÆÒÄÄwÏÊÀÉÊ¿Ê ÌÁ½ÁÉƼÏÑÀÁÎÁʼn¿ÌÄËËÊËÊÀʽÉ×Á—Û¾ÇÁÉÄÛ žÍÁËʽÊÓÉ×ÁÙÐÐÁÆÎ×½×ÇÄÉÁÎÛÂÁÇ×ÈÄÄËÌÊ ÑÊÀÄÇÄͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ ÓÎÊÍʿǼÍÏÁÎÍÛÍÀ¼ÉÉ×ÈÄ ¼É¼ÇÊ¿ÄÓÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ¦¼ÂÀ×Å ˼ÒÄÁÉÎ ËÊÍÇÁ ÄÉÖÁÆÒÄÄ  ÄÍËÊÌμ ËÌÊÔÁÇËÊÇÉ×ÅÆÏÌÍÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ÆÊÎÊÌמÆÇÚӼǼÆÎľÉÏÚÇÁÓÁ½ÉÏÚÐÄÃÆÏÇØÎÏÌÏ ÄȼÍͼ Ä¿ÇÊÌÁÐÇÁÆÍÊÎÁ̼ËÄÚ ÙÇÁÆÎÌÊÍÎÄÈÏÇÛ ÒÄÚÈ×ÔÒ ÊÌÎÊËÁÀÄÓÁÍÆÊÁÊÌÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÁÄÀÌ ü ÄÍÆÇÚÓÁÉÄÁÈÎÁËÇʾ×ÑËÌÊÒÁÀÏ̾ÎÁÓÁÉÄÁÉÁÀ ËÊÍÇÁÄÉÖÁÆÒÄÄ ¦ÊÉÁÓɼÛÒÁÇØÆÊÈËÇÁÆÍÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛwËÁÌÁ¾ÁÍ ÎÄÌÁ½ÁÉƼÍ ²«ɼÉʾ×ÅÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉ×ÅÏÌʾÁÉØÄ üÆÌÁËÄÎØÉʾ×ÅÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉ×ÅÍÎÁÌÁÊÎÄË ËÊƼËÌÊ ÀÊǼÁÎÍÛÀÁÅÍξÄÁËÌÁ˼̼μžÎÁÓÁÉÄÁÉÁÀ ÀÁÎÁÅÍ ²« ÊξÍÁÑÍÇÏÓ¼Á¾ ËÁÌÁÔÇÄɼÙμË ¾ËÁÌÁÀ ¾ À¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊÈ ̼þÄÎÄÄ Äà ½ÊÇÁÁ ÉÄÃÆÊÅ ¿ÌÏËË׫ÁÌÁÑÊÀÌÁ½ÁÉƼɼÉʾ×ÅÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉ×Å ÏÌʾÁÉØÍʾ˼À¼ÇÍËÁÌÄÊÀÊÈȼÆÍÄȼÇØÉʿʾÊà ÀÁÅÍξÄÛËÌÁ˼̼μɼÍ˼ÍÎÄÓÉÊÍÎØ©ÊüÆÌÁËÇÁ ÉÄÁ˼ÒÄÁÉμÍ ²«ɼÙÎÊȽÊÇÁÁ¾×ÍÊÆÊÈÏÌʾÉÁ ËÌÊÄÍÑÊÀÄÇʾÍÌÊÆÄ ÆÊ¿À¼ÀÁÅÍξÄÁ½ÊÎÏÇÊÎÊÆÍÄɼ ÏÂÁÏÈÁÉØÔ¼ÇÊÍØÄÇÄÊÎÍÏÎÍξʾ¼ÇÊ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÌÁÀÏÍÈÊÎÌÁÉÉÊÅ ÍÎ ¯¦ ¬° ÇÁ¿ÆÊÈ×ÍÇÄÁ ÄÇÄ ÉÁ½ÌÁÂÉÊÍÎØ μÆÄÁ ÀÁÅÍξÄÛÍÊÍÎÊÌÊÉ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾÈÊ¿ÏÎ ̼ÍÍȼÎÌľ¼ÎØÍÛ ƼÆ Ë̼¾ÊɼÌÏÔÁÉÄÁ ¹ÎÊ ÈÊÂÁÎ ËʾÇÁÓØüÍʽÊÅËÌľÇÁÓÁÉÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎ ÉÄÆʾÆÏ¿ÊÇʾÉÊÅÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄžμÆÄÑÍÇÏÓ¼ÛÑ ËÌĿĽÁÇĽÊÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆÄÈÊ¿ÏÎ ½×ÎØ ËÌľÇÁÓÁÉ× Æ Ï¿ÊÇʾÉÊÅ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄ ËÊ Íί¦¬°‰«ÌÄÓÄÉÁÉÄÁÍÈÁÌÎÄËÊÉÁÊÍÎÊÌÊ ÉÊÍÎėœ¾ÍÇÏÓ¼ÛÑËÌÄÓÄÉÁÉÄÛ½ÊÇØÉÊÈÏÎÛÂÆÊ¿Ê ¾ÌÁÀ¼ÃÀÊÌʾØÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆÄÈÊ¿Ïν×ÎØ ËÌľÇÁÓÁÉ×ÆÏ¿ÊÇʾÉÊÅÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄËÊÍÎ ¯¦¬°‰«ÌÄÓÄÉÁÉÄÁÎÛÂÆʿʾÌÁÀ¼ÃÀÊÌʾØÚËÊ ÉÁÊÍÎÊÌÊÂÉÊÍÎė ¦ÌÊÈÁÏ¿ÊÇʾÉÊÅÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄÏÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾÈÊÂÁξÊà ÉÄÆÉÏÎؿ̼ÂÀ¼ÉÍƼÛÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ ;ÛüÉɼÛÍ ¾ÊÃÈÁÕÁÉÄÁÈȼÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÄÈÊ̼ÇØÉÊ¿ÊÏÕÁ̽ʾ ËÌÄÓÄÉÁÉÉ×Ñ˼ÒÄÁÉÎϾÌÁÃÏÇØμÎÁÉÁƼÓÁÍξÁÉÉÊ¿Ê ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ «ÌÄ ɼÃɼÓÁÉÄÄ ÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÙÆÍËÁÌÎÄÃ×¾̼ÈƼÑÏ¿ÊÇʾ ÉÊ¿ÊÄÇĿ̼ÂÀ¼ÉÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍÍʾÀÇÛÁÁËÌʾÁÀÁ ÉÄÛËÌÁÀÊÍμ¾ÇÛÚÎÍÛ¾ÍÁËÊÀÇÄÉÉÄÆÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ʽÖÛÍÉÁÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ȼÎÁÌļÇ×ËÌʾÁÀÁÉÄÛ§¦¦Ä¦œ¦®¼ÆÄÁÍÏÀÁ½ÉÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÙÆÍËÁÌÎÄÃ×ËÌʾÊÀÛÎÍÛÆÊÈÄÍÍÄÊÉÉÊÍ ÏÓ¼ÍÎÄÁÈÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄѾÁÀÏÕÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ «ÌÄ ̼ÃÌÁÔÁÉÄÄ ÈÉÊÂÁÍξ¼ ËÊÍμ¾ÇÁÉÉ×Ñ ËÁÌÁÀ ÙÆÍËÁÌÎÄÃÊÅ ¾ÊËÌÊÍʾ ¾ÁÀÏÕÁÁ ÃɼÓÁÉÄÁ ÄÈÁÚÎ ÊξÁÎ× ɼ ¾ÊËÌÊÍ× ƼͼÚÕÄÁÍÛ ɼÇÄÓÄÛ ÀÁÐÁÆÎʾÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÆÊÉÍμ μÒÄÄ ¾ÊÃÉÄÆÔÄÑ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×Ñ ËÊÍÇÁÀÍξÄÅ ÀÇÛ½ÊÇØÉÊ¿Ê ¼μÆÂÁɼÑÊÀÄÎÍÛÇÄɼÍÎÏËÇÁÉÄÁ ÍÈÁÌÎĽÊÇØÉÊ¿ÊÄÇľÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁÎÛÂÆʿʾÌÁÀ¼ ÃÀÊÌʾØÚ¾ËÌÛÈÊÅËÌÄÓÄÉÉÊÅ;ÛÃÄÍͼÈÄÈü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÁÈ ÄÇÄ ÀÊËÏÕÁÉÉ×ÈÄ ÀÁÐÁÆμÈÄ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ¡ÍÇÄÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛ ÙÆÍËÁÌÎÄüËÊÀÁǼÈÊËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×ÑË̼¾Êɼ ÌÏÔÁÉÄÛÑ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ ̼½ÊÎÉÄƼÈÄ ËÌʾÊÀÄÎÍÛ ÎÊÇØÆÊËÌľÊýÏÂÀÁÉÄÄËÌÊÎľÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê̼ ½ÊÎÉÄƼÏ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÀÁǼ ÎÊËʿ̼ÂÀ¼ÉÍÆÄÈÀÁÇ¼È ;ÛüÉÉ×È Í ÄÍÆÊÈ ȼÎÁÌļÇØÉÊ¿Ê Ä ÈÊ̼ÇØÉÊ¿Ê ÏÕÁ̽¼ ÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛ ÙÆÍËÁÌÎÄü ɼÃɼ Ó¼ÁÎÍÛÄËÌʾÊÀÄÎÍÛɼÊÍÉʾ¼ÉÄÄËÊÍμÉʾÇÁÉÄÛ ÍÏÀ¼ ¾×ÉÊÍÄÈÊ¿Ê ɼ ÊÍÉʾ¼ÉÄÄ ËÌÄÉÛÎÊ¿Ê ÊÎ ˼ ÒÄÁÉμÄÇÄÁ¿ÊËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛÄÍÆʾʿÊü۾ÇÁÉÄÛ ʽÏÍÇʾÇÁÉÉÊ¿Ê ËÊÈÉÁÉÄÚÄÍÎÒ¼ ÉÁƼÓÁÍξÁÉÉ×È ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÁÈ «ÌÄ ÊÒÁÉÆÁ ƼÓÁÍξ¼ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕľμÆÄÑÍÇÏÓ¼ÛÑÆÌÊÈÁ¾ÍÁÑÀÌÏ¿ÄÑ˼̼ÈÁÎ ÌʾÉÁʽÑÊÀÄÈÊÏÓÄÎ×¾¼ÎؾÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍ£¼ÆÊÉÊÈ ‰ªüÕÄÎÁË̼¾ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÁŗɼÇÄÓÄÁÄÇÄÊÎÍÏÎÍ ξÄÁʽÖÁÆÎľÉ×ÑÊÍÉʾ¼ÉÄÅÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÉÊÍÎÄ ˼ÒÄÁÉÎÊÈÊƼüÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÏÍÇÏ¿ÊÅ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾ÍÇÏÓ¼ÛѾÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛÏÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ Ï¿ÊÇʾÉÊÅ ÄÇÄ ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÍÆÊÅ ÊξÁÎÍ ξÁÉÉÊÍÎÄ ;ÛüÉÉÊÅ Í ÊƼüÉÄÁÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÊÒÁÉƼƼÓÁÍξ¼ÁÁÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛËÏÎÁÈ ËÌʾÁÀÁÉÄÛÍÏÀÁ½ÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÙÆÍËÁÌÎÄÃ×

¬ª§¸¤¨¡­®ª«¬ª°¤§œ¦®¤¦¤ ž­ªž¬¡¨¡©©ª¥­®ª¨œ®ª§ªŸ¤¤ ¤žœ©ªžœ§œ £œª‰­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ •— ¿®ÚÈÁÉØ ¤ÃÏÓÁÉÄÁÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ¼ μÆÂÁ̼Ã̼½ÊÎƼ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÄÙÆÍËÁÌÎɼÛÊÒÁÉƼ ËÌʿ̼ÈÈËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÊÍÉʾÉ×ÑÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÛ¾ÇÛÚÎÍÛÉÁʽÑÊÀÄÈ×ÈÏÍÇʾÄÁÈ À¼ÇØÉÁÅÔÁ¿ÊÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ×¾ƼÂÀÊÈÆÊÉÆÌÁÎÉÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁ¬Á¼ÇØÉ×Å ËÏÎؾÉÁÀÌÁÉÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ËÌÁÀÏÍȼÎÌľ¼ÁÎÍÊÃÀ¼ÉÄÁÆÊÈËÇÁÆÍÉ×ÑËÌʿ̼ÈÈ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÕÄÑ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ Ä ÍÊÒļÇØÉ×Á ¼ÍËÁÆÎ× ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛ ƼÌÄÁͼ ÃϽʾ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ˼ÌÊ ÀÊÉμ ÃϽÊÓÁÇÚÍÎÉ×Ñ ¼ÉÊȼÇÄÅ Ä ÀÁÐÊÌȼÒÄÅ ©¼ËÌÊÎľ ÁÍÇÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ËÌʿ̼ÈÈ× ÉÁ ËÌʾÊÀÛÎÍÛ ÎÊ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ Ä ÄÉÎÁÉÍľ ÉÊÍÎØ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÊÃ̼ÍμÁÎ ÉÁÎÊÇØÆÊɼÏÌʾÉÁÊÎÀÁÇØÉ×ÑÌÁ¿ÄÊÉʾ ÉÊľÍÁÅ ËÊËÏÇÛÒÄľÒÁÇÊÈ ¤ÀÁÛÍÊÃÀ¼ÉÄÛÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅËÌʿ̼ÈÈ×ËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ ɼÔÁÅ ÍÎ̼ÉÁ ËÌÄɼÀÇÁÂÄÎ ¼Æ¼ÀÁÈÄÆÏ œ¤ ¬×½¼ÆÊ¾Ï ÆÊÎÊÌ×Å ÊÎÈÁÓ¼Ç ÓÎÊ ¾ ÑÊÀÁ ̼þÄÎÄÛ Ä ÍʾÁÌ ÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄüÆǼÀ×¾¼ÇÄÍØÊÍÉʾ× ÍÄÍÎÁÈ×ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆĞɼӼÇÁ ÙÎÏÍÄÍÎÁÈÏËÌÁÀÍμ¾ÇÛǼÎÊÇØÆÊͼɼÒÄÛËÊÇÊÍÎÄ Ìμ žÍÆÊÌÁ ÍμÇÊ ÛÍÉÊ ÓÎÊ ÈÁÎÊÀ¼ÈÄ ¾ÎÊÌÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÌÁÔÄÎØ ËÌʽÇÁÈÏ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ­Î¼ÇÄ ËÌÁÀËÌÄÉÄȼÎØÍÛ ËÊË×ÎÆÄ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ÈÁÎÊÀʾ ËÁ̾ÄÓÉÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄËÊÍÌÁÀÍξÊÈ̼Ã̼½ÊÎÆÄ ÆÊÉÆÌÁÎÉ×ÑËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑËÌʿ̼ÈÈ ­ËÊ¿ÄÃÀ¼É×ÍÇÁÀÏÚÕÄÁËÌÄƼÃ× ¨£ ­­­¬ ‰ª ÈÁ̼Ñ ËÊ À¼ÇØÉÁÅÔÁÈÏ ÏÇÏÓÔÁ ÉÄÚ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄڗ ÊÎ ¿•‰ªÈÁ̼ÑËÊÏÇÏÓÔÁÉÄÚËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÆÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžÊÌ¿¼ ÉÄÃʾ¼ÉÉ×Ñ ÀÁÎÍÆÄÑ ÆÊÇÇÁÆÎľ¼Ñ— ÊÎ ¿ •‰ªÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅËÌʿ̼ÈÈÁ̼þÄÎÄÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕľ­­­¬ÀÊ¿—ÊÎ ¿• ¼ÉÉ×ÁËÌÄƼÃ×ÉÁÈÊ¿ÇĽ×ÎØ ÌÁ¼ÇÄÃʾ¼É× ¾ ËÊÇÉÊÈ ʽÖÁÈÁ μÆ ƼÆ ÉÁ ½×ÇÊ ÀÊÇÂÉÊ¿ÊÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÍÌÁÀÍξÄȼÎÁÌļÇʾ ÀÇÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÄͼÉËÌÊ;ÁÎ̼½ÊÎ× ÉÁ½×ÇÊ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê ÈÁÀËÁÌÍÊɼǼ Ä ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ Á¿Ê ËÊÀ¿Ê ÎʾÆÄžÍÛÍÄÍÎÁȼ½×Ǽ̼ÍÍÓÄμɼ¾ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄɼÙÉÎÏÃļÃÈÍʾÁÎÍÆÄÑÍÎÊȼÎÊÇʿʾ¤μ ÆÄÑÄÉÄÒļÎľÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÁÅ ̼Ã̼½ÊÎÓÄÆʾÄ ÄÍËÊÇÉÄÎÁÇÁÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑËÌʿ̼ÈȾÍÎ̼ÉÁ ɼÔÇÊÍØÉÁȼÇÊ£¼ËÊÍÇÁÀÉÁÁÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÁÍÊÃÀ¼É× Ä ÀÁÅÍξÏÚÎ ̼ÃÇÄÓÉ×Á ËÊ ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ËÌʿ̼ÈÈ× ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü ½ÊÇÁ¾¼ÉÄŤÑÊÍÉʾÊÅÛ¾ÇÛÚÎÍÛÏÍÎ̼ÉÁÉÄÁмÆ ÎÊÌʾÌÄÍƼ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ


ÚÎÐÎÊÌÍÊÀÁ̼ÕÄÁÃϽÉ×Á˼ÍÎמ¿ËÌÄÉÛ μÒÁÇÁ¾¼ÛËÌʿ̼Èȼ‰°ÄÃÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁʽÊÍÉʾ¼ ÉÄÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÏÎÄÄÐÊÌÈ×ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ÊÒÁÉÊÓÉ×ÁÆÌÄÎÁÌÄÄ — ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄÄÍËÊÇÉÄÎÁÇÛÈÄ ÆÊÎÊÌÊÅ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ²ÁÉÎ̼ÇØÉ×Å ɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÄÅ ÄÉÍÎÄÎÏÎ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ ²©¤¤­ Ä®ÚÈÁÉÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉ ɼÛÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ ®Ÿ¨œ¨£¬° ¬ÊÍÎÓ¼ÍÎÊÎ×¼ÉÊȼÇÄÅÃϽÊÓÁÇÚÍÎÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× üËÊÍÇÁÀÉÁÁÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÁ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎÊÉÁʽ ÑÊÀÄÈÊÍÎÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅËÌʿ̼ÈÈ× ÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛÀÁÎÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÀÄÉÄÃ̼ÃÀÁÇʾ ÆÊÎÊÌÊÅÀÊÇÂÁɽ×ÎØËÊ;ÛÕÁÉÊÌÎÊÀÊÉÎÄÄžÏÍ ÇʾÄÛѾ×ÍÊÆÊÅÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÍʽÏÚ ¼ÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ÄÈÁÁÎ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄËÏÎÁÈ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊ¿Ê ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÆÊÎÊÌ×Á ÍÆǼÀ×¾¼ÚÎÍÛ Äà ÈÁÌ ËÁÌ ¾ÄÓÉÊÅ ÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÊÅľÎÊÌÄÓÉÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄ ÆĹÎÄÈÁÌ׾üÄÈÊ;ÛüÉ× ¾Ã¼ÄÈÊʽÏÍÇʾÇÁÉ× ÄÍÊÍμ¾ÇÛÚÎÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÍÎؾÌÁÔÁÉÄÄËÌʽÇÁÈ× ŸÌÏË˼ ÙÆÍËÁÌÎʾ žª£ ËÊ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ ËÌÄÔǼ ÆüÆÇÚÓÁÉÄÚ ÓÎÊÁÍÇĽ×ƼÂÀ×ÅÓÁÇʾÁÆÍËÊÇɼ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÏÂÁÄþÁÍÎÉ×ÁÈÁÎÊÀ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÎÊÓÁÌÁÃÊÀÉÊÀ¾¼ËÊÆÊÇÁÉÄÛƼÌÄÁͽ×ǽ×ÇÄƾÄ ÀÄÌʾ¼ÉƼƿǼ¾É¼ÛËÌÄÓÄɼ¿Ä½ÁÇÄÃϽʾ «ÌʾÁÀÁÉÉ×ÁÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁÊÍÈÊÎÌ×À¼ÇÄ ÉÁʽÑÊÀÄÈ×ÅʽÖÁÈÄÉÐÊÌȼÒÄÄÀÇÛÊÒÁÉÆÄÏÌʾ ÉÛ ËÊ̼ÂÁÉÉÊÍÎÄ ÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄ œÉ¼ÇÄÃÄÌÏÛ À¼ÉÉ×ÁÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÈÊÂÉÊ ¾×ÀÁÇÄÎØ ÌÛÀ ËÌʽÇÁÈ ÊÍÉʾÉÊÅ Äà ÆÊÎÊÌ×Ñ Û¾ ÇÛÁÎÍÛƼÌÄÁÍÃϽʾĽÊÇÁÃÉÄ˼ÌÊÀÊÉμ ¾×ÍÊƼ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ÃϽÊÓÁÇÚÍÎÉ×Ñ ¼ÉÊȼÇÄÅ ¦¼ÌÄÁÍ ÃϽʾ Ä Á¿Ê ÊÍÇÊÂÉÁÉÄÛ ÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊ ÍƼÃ×¾¼ÚÎÍÛɼʽÕÁÈÍÊÍÎÊÛÉÄÄÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁ ÉÄÛ «ÌÄÓÄɼÈÄ ¾×ÍÊÆÊÅ ÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎÄ ƼÌÄÁͼ ÍÌÁÀÄÀÁÎÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ¾¿®ÚÈÁÉÄÈÊ¿Ïν×ÎØ ¼ ÉÄÃÆÄÅ ÏÌʾÁÉØ ÍÊÀÁ̼ÉÄÛ ÐÎÊ̼ ¾ ËÄÎØÁ¾ÊÅ ¾ÊÀÁ½ ÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØɼÛ¿Ä¿ÄÁɼËÊÇÊÍÎÄÌμ ¾ ÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØÉ×ÅÏÌʾÁÉØÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÍÁÇÁÉÄÚ¿ ÊÎÍÏÎÍξÄÁÍËÁÒļÇØÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ´ÄÌÊÆÄÈ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÈ ¾ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚ Ë̼ÆÎÄÆÏÉʾ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅÄÈÁÎÊÀʾËÁ̾ÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ü ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ËÛÎØ ÇÁÎ ÏÀ¼ÇÊÍØ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊËʾ×ÍÄÎØÏÌʾÁÉØÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¯­« «Ê À¼ÉÉ×È ¿¯­«ÇÁÎÉÄÑÀÁÎÁÅÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ÓÎÊ ÍÊÊξÁÎÍξÏÁÎ ÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØÉÊÈÏ ÏÌʾÉÚ ž ;ÛÃÄ ÍÄÃÈÁÉÁÉÄÛÈÄ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÍÊÒļÇØ É×ÑÏÍÇʾÄŠϼÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ¿ÊÌÊÀ¼ ÔÆÊÇØÉ×Ñ ÄÀÊÔÆÊÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÊÎÍÏÎÍξÏÁÎÄÉÎÁÌÁÍÆ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎÁ©ÁËÌÄÉÄȼÚÎ ¾ÉÁÅÏÓ¼ÍÎÄÛËÁÀļÎÌ× ËÁÀ¼¿Ê¿Ä ¾ÊÍËÄμÎÁÇÄ ¼ ¾Ì¼ÓÄɼÒÁÇÁÉ×ɼÇÁÓÁ½ÉÏÚ̼½ÊÎϹÆÍËÁÌÎ×ÍÎÊ ȼÎÊÇÊ¿ÄËÌÄËÌʾÁÌÆÁÌÁÁÍÎÌʾËʪ¨­ÉÁËÌÄÉÄ ȼÚÎÆÊËǼÎÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÏÚ̼½ÊÎÏžÊËÌÁÆÄ ËÌÄƼÃϨ£­­­¬ÄŸÊÍÆÊÈÄÎÁμËÊɼÌÊÀÉÊÈÏʽ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÊËÎÄȼÇØÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÅ ÀÇÛ ÉÊÌȼÇØÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÌÁ½ÁÉƼ ËÌÊ¿ÉÊÃÄÌʾ¼ÉÄÁ ̼ÉÉÛÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁËÍÄÑÊÇÊ¿ÊËÁÀ¼¿Ê¿ÄÓÁÍÆÄÑËÊÀÑÊÀʾÄ ÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊÍÎØËÌʾÁÀÁÉÄÛ ɼÓÄɼÛÍÀÊÔÆÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ œÉ¼ÇÄà À¼ÉÉ×Ñ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌ× ϽÁ ÀÄÎÁÇØÉÊ ËÊƼÃ×¾¼ÁÎ ÓÎÊ ËÌʽÇÁȼ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ËÌʿ̼ÈÈ× ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÉÁ ÈÊÂÁÎ ½×ÎØ ÌÁÔÁɼ ½Áà ͼÉÄμÌÉÊ¿Ê ËÌÊ;ÁÕÁÉÄÛ ž ;ÁÎÁ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÃɼÉÄÅËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁÍÎÊȼÎÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÎÌÁ½ÏÁÎËÌʾÁÀÁÉÄÛͼÉÄμÌÉÊ ËÌÊ;ÁÎÄÎÁÇØÉÊÅ ̼½ÊÎ× ¾ ÍÇÁÀÏÚÕÄÑ ÊÍÉʾÉ×Ñ ɼË̼¾ÇÁÉÄÛÑÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÃɼÉÄÅÄÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊÁ ËÊÍÎÊÛÉÉÊÁÍʽÇÚÀÁÉÄÁÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÈ×ÑË̼¾ÄÇ¿Ä ¿ÄÁÉ×ËÊÇÊÍÎÄÌμ ÏÍÎ̼ÉÁÉÄÁ¾ÌÁÀÉ×ÑËÌľ×ÓÁÆ Ë̼¾ÄÇØÉÊÁ ËÄμÉÄÁ ËÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÊÁ ËÊÍÁÕÁÉÄÁ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ žª£ÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼Ç¼ʽÕÄÁËÌÄÉÒÄË×ͼÉÄμÌ ÉÊ¿ÊËÌÊ;ÁÕÁÉÄÛ¾ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑËÌʿ̼ÈȼÑ ¾ÆÇÚÓÁÉÄÁ ËÌÊ;ÁÎÄÎÁÇØÉ×Ñ ÆÊÈËÊÉÁÉÎʾ ¾ Ƽ ÀÏÚ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚ ËÌÊÒÁÀÏÌÏ ËÌÊ;ÁÕÁÉÄÁ ËÁÌÍÊɼǼ ÏÓ¼ÍξÏÚÕÁ¿Ê¾ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁ ÌÏ¿ÄÈ ÈÁÎÊÀÊÈ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¾ÑÊ ÀÛÕÄÈ ¾ËÁÌÁÓÁÉØ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÕÄÑ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ¾ÊÍËÄμÉÄÛ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊÁ ʽÏÓÁÉÄÁ Ä ÆÊÉÎÌÊÇØ ü ¿Ä¿ÄÁÉÊÅ ËÊÇÊÍÎÄ Ìμ ®¼ÆÊÅ ÄÉÍ ÎÌÏÆμ ÀÊÇÂÁÉ ËÌʾÊÀÄÎØÍÛ Ï ¾ÍÁÑ ˼ÒÄÁÉÎʾ ÉÊÊÍʽÏÚ¾¼ÂÉÊÍÎØÊÉËÌÄʽÌÁμÁÎϽÁÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÂÁÉÕÄÉÄÀÁÎÁÅÀÊÔÆÊÇØÉʿʾÊÃ̼Íμ ¬¼ÒÄÊɼÇØÉÊÁËÄμÉÄÁÄÆÊÉÎÌÊÇØËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ ƼÌÄÁÍÊ¿ÁÉÉ×ÑËÌÊÀÏÆÎʾËÄμÉÄÛÛ¾ÇÛÚÎÍÛ½¼ÃÊ ¾×ÈÄÈÁÎÊÀ¼ÈÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅž¼ÂÉÊʿ̼ÉÄÓÁÉÄÁËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛÏ¿ÇÁ ¾ÊÀʾ ƼƽÁÌÁÈÁÉÉ×ÈÄÂÁÉÕÄɼÈÄ μÆÄÀÁÎØÈÄ ¬ÛÀ¼¾ÎÊÌʾËÌÁÀǼ¿¼ÚÎÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØÍËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÓÁÍÆÊÅ ÒÁÇØÚ ͼѼÌÊüÈÁÉÄÎÁÇÄ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ¾ ÂÁ¾¼ÎÁÇØÉ×ÑÌÁÃÄÉƼÑžËÌʿ̼ÈÈ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžÑÊÀÛÎÈÁÌÊËÌÄÛ ÎÄÛÉÁÎÊÇØÆÊÙÎÄÊÎÌÊËÉÊÅ ÉÊÄ˼ÎÊ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄ´ÄÌÊÆÊÄËʾÍÁÈÁÍÎÉÊËÌÄÈÁÉÛÚÎ ÍÛËÌÁ˼̼Î×ÐÎÊ̼ ÌÁÈÄÉÁ̼ÇÄÃÄÌÏÚÕÄÁÍÌÁÀÍξ¼ ÄÈÁÎÊÀ׿ÁÌÈÁÎÄüÒÄÄÐÄÍÍÏÌÃϽʾ žËÌʿ̼ÈȼÑËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄɼÔÇÄ;ÊÁËÌÄ ÈÁÉÁÉÄÁ½ÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆļÆÎľÉ×Á¾ÁÕÁÍξ¼ÊÇØÔÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ¾ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁÊÍÉʾÉ×ÑÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÈÁÚÎÈÄÆÌÊÙÇÁÈÁÉÎפÉÎÁÌÁÍÆ ÄÑ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÚ ÉÁ ÄÍÓÁüÁÎ ɼ ËÌÊÎÛÂÁÉÄÄ ÇÁÎ °ÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÁ ¾ÊÀ× Ä ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÁÍÎÁÍÎ ¾ÁÉÉ×Ñ ÄÍÎÊÓÉÄÆʾ Í ÊËÎÄȼÇØÉ×È ÍÊÀÁ̼ÉÄÁÈ ÐÎÊ̼ÊÍμÁÎÍÛ¼ÆÎϼÇØÉ×ÈÀÊɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉÄ ª½ÙÎÊÈ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÈÉÊ¿ÊÓÄÍÇÁÉÉ×ÁËϽÇÄƼ ÒÄÄ ËÌÄÃɼÚÕÄÁ¾×ÍÊÆÏÚÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÀ¼ÉÉÊ¿Ê ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ªÀÉÄÈÄÃËÁÌÍËÁÆÎľÉ×ÑÈÁÎÊÀʾËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ËÊËÏÇÛÒÄÊÉÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛɼÍʾÌÁÈÁÉÉÊÈÙμËÁÍÓÄ μÁÎÍÛÈÁÎÊÀÐÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛÈÊÇÊƼÄÍÊÇÄžÁÀÏÕÁÁ ÈÁÍÎÊÍÌÁÀÄÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×ÑÈÁÎÊÀʾËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ËÊÓ¼ÍÎÊÎÁÄËÁÌÍËÁÆÎľÉÊÍÎÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛüÉÄȼ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

̼Ãʾ¼ÉÄÚ‰ªÈÁ̼ÑËÊÏÇÏÓÔÁÉÄÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÉ×Ñ ÀÁÎÍÆÄÑËÊÇÄÆÇÄÉÄƼїÊο• ËÊÀÀÁÌÂľ¼ÚÕÄÅÃɼÓÄÈÊÍÎØËÌʽÇÁÈ×ËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÆÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ £œª ‰­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ•—ÊÍÉʾÉÊÅ ʽÖÁÈ üÉÄȼÁÎ ÇÁÓÁ½É¼Û ̼½Êμ w ¾ÎÊÌÄÓɼÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ  w ËÁ̾ÄÓɼÛ ËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÓÁÍƼÛ ̼½Êμ Ä w ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÊÍÈÊÎÌ×®ÊÁÍÎØ̼½ÊμɼË̼¾ÇÁɼɼÆÊÉÁÓÉ×Å ÌÁÃÏÇØμΠ ÊξÁÓ¼ÚÕÄÅ ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÈ ÍÇÊÂľ ÔÁÅÍÛ ÍÄÎϼÒÄÄ ÉÊ ÉÄÃÊÆ ËÌÊÒÁÉÎ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ׹μËÌʽÇÁȼÀÊÇÂɼ ÌÁÔ¼ÎØÍÛÍËÊÈÊÕØÚ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛÔÄÌÊÆÊȼÍÔμ½ É×Ñ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ËÌʿ̼ÈÈ œÀÁƾ¼ÎɼÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ËÌʾÊÀÄȼÛ Í ÀÁÎÍÆÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ËÊþÊÇÄǼ ½× ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊ ÏÈÁÉØÔÄÎØ ÏÌʾÁÉØ ÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎÄ Ä ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ƼÌÄÁͼ ¼ μÆÂÁ ËÌÁÀÊξ̼ÎÄÎØ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ˼ÌÊÀÊÉμ ¬Á¼ÇÄüÒÄÛ ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈ× ÊÍÉʾÉ×Ñ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžËÊÇÉÊÈʽÖÁÈÁ ËÊþÊÇÄǼ ½× ÍÉÄÃÄÎØ ËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎØ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÄÑÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÏÍÇÏ¿¼Ñ «ÌÄ ÊÍÈÊÎÌÁ ÀÁÎÁÅ ËÊ ËʾÊÀÏ ÃϽÊÓÁÇÚÍÎÉ×Ñ ¼ÉÊȼÇÄÅÍÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÓ¼ÍÎÊμÃϽÊÓÁÇÚÍ ÎÉ×ѼÉÊȼÇÄÅ ÇÁÎw ÇÁÎw ÉÊ ÈÉÊ¿ÄÁ Äà ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñ ÀÁÎÁÅ ɼÑÊÀÛÎÍÛ ɼ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊÈɼ½ÇÚÀÁÉÄÄÏÊÌÎÊÀÊÉμ ÊÉÁÀ¼¾ÉÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉľÊÍÉʾÁÊƼüÉÄÛÍÎÊȼ ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÀÁÎÛÈ¿®ÚÈÁÉÄÇÁ¼Ǽ¾ÎÊ ÌÄÓɼÛËÌÊÐÄǼÆÎÄƼwËǼÉʾ¼ÛͼɼÒÄÛËÊÇÊÍÎÄ Ìμ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÛÆÊÎÊÌÊÅÈ×ÀʽÄÇÄÍØÉÁÆÊÎÊÌ×ÑÏÍ ËÁÑʾ¾ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅƼÌÄÁͼÏÀÁÎÁÅ žÙÎÊȾÊËÌÊÍÁÈ×Ô¼¿¼ÁȾÉÊ¿ÏÍʾÌÁÈÁÉÁȯÂÁ

½ÊÇÁÁÇÁÎÈ×üÉÄȼÁÈÍÛ¿ÁÌÈÁÎÄüÒÄÁÅÐÄÍÍÏÌ Ä ÄÈÁÁÈ À¼ÉÉ×Á Ê ¾×ÍÊÆÊÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ÙÎÊ¿Ê ÈÁÎÊÀ¼¤ÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÁÈÁÎÊÀ×ÄÉÀľÄ ÀϼÇØÉÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ¿ÇϽÊÆÊÁÐÎÊ ÌÄÌʾ¼ÉÄÁ®Á̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄÅÊË×Î;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎÊ ÎÊÈ ÓÎÊËÌÊÐÄǼÆÎÄƼÙÐÐÁÆÎľɼ ÁÍÇÄÊɼÊÍÏ ÕÁÍξÇÛÁÎÍÛËÊÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉ×È ËÌʿ̼ÈȼÈÍÏÓÁÎÊÈÀ¼ÉÉ×ÑÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅÍÊÍÎÊÛÉÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÀÁÎÛÈ ƼÀÌʾ×ѾÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ ÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄÈÁÎÊ ÀʾÄÍÌÁÀÍξËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ žÍÁ ̼þÄÎÄÁ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇÏÂ½× ËÊÀ ÀÁ̼ÉÄÁ ÁÁ ɼ ÀÊÇÂÉÊÈ ÏÌʾÉÁ ÀÊÎÄÌÏÁÎÍÛ Äà ËǼÎÉ×Ñ ÏÍÇÏ¿ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ Ä ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍƼÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÛ «Ç¼ÎÉ×Á ÏÍÇÏ¿Ä ÊƼÃ×¾¼ÚÎÍÛ ËÊ ËÌÄÉÒÄËÏ ÀʽÌʾÊÇØÉÊÍÎÄ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÌÊÀÄÎÁÇÁÅ ÄÊÐÊÌÈÇÛÚÎÍÛÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÈÀʿʾÊÌÊȫǼΠÉ×ÈÄÛ¾ÇÛÚÎÍÛÇÄÔØÎÁÏÍÇÏ¿Ä ÆÊÎÊÌ×ÁÉÁʽÁÍ ËÁÓÁÉ×½ÚÀÂÁÎÉ×ÈÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÁÈÄÈËÊÌÎÉ×Á ȼÎÁÌļÇ× ¼ÉÁÍÎÁÎÄÆÄ ÉÁÍÖÁÈɼÛÊÌÎÊÀÊÉÎÄÓÁÍƼÛ ÎÁÑÉÄƼªÆ¼Ã¼ÉÄÁËǼÎÉ×ÑÏÍÇÏ¿ ÍÊÀÉÊÅÍÎÊÌÊÉ× À¼ÁμÇØÎÁÌɼÎľÉÏÚ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÌÊÀÄÎÁÇÛÈ¾× ½Ì¼ÎØÀÇÛÌÁ½ÁÉƼƼÓÁÍξÁÉÉÏÚÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚ ËÊÈÊÕØ Í ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÉʾÁÅÔÄÑ ȼÎÁÌļÇʾ ÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÍÀÌÏ¿ÊÅÍÎÊÌÊÉ× ËÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÍÌÁÀÍ ξ¼ËÊþÊÇÛÚÎ̼þľ¼ÎØȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÏÚ ½¼ÃÏËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÄ ¦ÌÊÈÁÎÊ¿Ê ¼ÉÆÁÎÄÌʾ¼ÉÄÁÍÎÊȼÎÊÇʿʾÄÃϽ É×Ѿ̼ÓÁÅ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁü ÉÄȼÚÕÄÑÍÛ Ó¼ÍÎÉÊÅ Ë̼ÆÎÄÆÊÅ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ Ê ÎÊÈ ÓÎÊ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ¾Ì¼ÓÁÅ üÉÄȼÚÎÍÛ ÇÁÓÁÉÄÁÈÀÁÎÁÅ­ÁÌÎÄÐÄƼÎÀÁÎÍÆÊ¿ÊÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ ÄÈÁÚÎÇÄÔØÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ «Ì¼ÆÎÄÓÁÍÆľÍÁÌÁÍËÊÉÀÁÉÎ×¾×ÍƼÃ×¾¼ÚÎÍÛü ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎؾ¾ÁÀÁÉÄÛÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÅËÌÊÐÄǼÆ ®¼½ÇÄÒ¼

¤ÃÈÁÌÄÎÁÇØÉ×ÁÒÁÇÄžª£ËÌʿ̼ÈÈ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¦ÌÄÎÁÌÄÅ

žÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ

¤ÍÑÊÀÉ×Á À¼ÉÉ×Á

 ¿

 ¿

«ÌÊÒÁÉÎÀÁÎÁÅÍÊÃÀÊÌʾ×ÈÄÃϽ¼ÈÄ ­ÌÁÀÉÄŦ« ­ÌÁÀÉÄŦ«¯ ­ÌÁÀÉÁÁÆÊÇÄÓÁÍξÊÍÁÆÍμÉÎʾ ÍÊÃÀÊÌʾ×ÈËÁÌÄÊÀÊÈ

v v 

   

  

  

®¼½ÇÄÒ¼

­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÍμÎÏÍÀÁÎÁÅ¿®ÚÈÁÉÄ ¿

žÊÃ̼ÍÎ ¿ÌÏËË ÇÁÎ ÊÇÁÃÉÄ Ä ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ

¦¼ÌÄÁÍÃϽʾ ¬¼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ¤ÉÀÁÆͦ«¯ÆË £Ï½ÊÓÁÇÚÍÎÉ×Á¼ÉÊȼÇÄÄ ̼ÍËÌ

­ÊÍÎÊÛÉÄÁ˼ÌÊÀÊÉμ ¤ÉÀÁÆͬ¨œ 

ŸÄ¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÅÄÉÀÁÆÍ °ÁÀÊÌʾ¼žÊÇÊÀÆÄÉÊŤŸ¬¯

v

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


©œ²¤ª©œ§¸©·¥ «¬¤ª¬¤®¡®©·¥«¬ª¡¦® ‰£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¡— ©œ®¡¬¬¤®ª¬¤¤ ¨¯©¤²¤«œ§¸©ªŸª ª¬œ£ªžœ©¤»»¨œ§¸­¦¤¥ ¬œ¥ª©¬ª§¸ ¡«¯®œ®ªž ¨¯©¤²¤«œ§¸©ªŸª ª¬œ£ªžœ©¤»ž¡Ÿª¬œ£¬œª®¦¡ ¤¬¡œ§¤£œ²¤¤ ¦¡­¡§¸¨œ©¡œ  ÏȼÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉ »©œª ËÊͻ̭¼ÇÁ £ÀÊÌʾØÁɼÍÁÇÁÉÄÛÛ¾ÇÛÁÎÍÛÊÀÉÄÈÄÃÊÍÉʾÉ×Ñ ËÊƼüÎÁÇÁŽǼ¿ÊÍÊÍÎÊÛÉÄÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼ÄÇڽʿÊ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÊÎ̼¼ÚÕÄÈʽÕÄÁ ÎÁÉÀÁÉÒÄÄ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÇÚ½ÊÅÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊɦ¼ÆľÒÁÇÊÈËÊ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¾ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈʽ̼ÃÊ ¾¼ÉÄÄ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ɼ½ÇÚÀ¼ÁÎÍÛ ÏÑÏÀÔÁÉÄÁ ÏÌʾÉÛÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ÏÍÄÇÁÉÄÁÀÁËÊËÏÇÛÒÄ ÊÉÉ×ÑËÌÊÒÁÍÍʾ­Ê¿Ç¼ÍÉÊ«ÊÍǼÉÄÚ«ÌÁÃÄÀÁÉμ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ °ÁÀÁ̼ÇØÉÊÈÏ ­Ê½Ì¼ÉÄÚ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ËÊ ¾¼ÂÉÁÅÔÄÈ ËÊƼüÎÁ ÇÛÈ ÃÀÊÌʾØÛ ¬ÊÍÍÄÛ ÏÍÎÏ˼ÁÎ ÈÉÊ¿ÄÈ ÍÎ̼ɼÈ ÈÄ̼ «ÌʽÇÁÈ× ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ¾ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅÍÎÁËÁÉļɼÇÊ¿ÄÓÉ×μÆʾ×Ⱦ»È¼ ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊȼ¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÊÆÌÏ¿Á ©ÁÍÈÊÎÌÛ ɼ ɼÈÁÎľÔÄÁÍÛ ¾ ̼ÅÊÉÁ ü ËÊÍ ÇÁÀÉÄÁ ÇÁÎ ÎÁÉÀÁÉÒÄÄ Æ ÏÇÏÓÔÁÉÄÚ ÌÛÀ¼ ÈÁ

ÀÄÆÊÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑ ËÊƼüÎÁÇÁÅ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ ÌÊÂÀ¼ÁÈÊÍÎÄwËÊƼüÎÁÇؾ¿ ɼ ÊÆÌÏ¿ ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ Íμ½ÄÇÄüÒÄÄ ʽÕÁÅÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄwËÊƼüÎÁÇؾ¿  ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÆÌÏ¿w ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÉÄÂÁÉÄÁÈǼÀÁÉÓÁÍÆÊÅÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄwÍ  ɼ¾¿ÀÊ ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ¿ ÊÆÌÏ¿  ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾×Ã× ¾¼ÁνÁÍËÊÆÊÅÍξÊÌÊÍÎÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊξ¼ÂÉÁÅÔÄÑ ÉÁÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÉÁÍÓ¼ÍÎÉ×Á ÍÇÏ Ó¼Ä ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛÄÎ̼¾È× ËÊƼüÎÁÇØËÊ̼ÅÊÉÏ ¾¿w ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊÊÆÌÏ¿Ï ¾¿w ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ w ËÊƼüÎÁÇØ ¾¿  ËÊ ÊÆÌÏ¿Ï w  ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÉʾÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ w ËÊƼüÎÁÇØ ¾ ¿  ËÊ ÊÆÌÏ¿Ï w  ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛwËÊƼüÎÁÇؾ¿ ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊ ÊÆÌÏ¿Ï w  ɼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ËÌÄÓÄÉ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÊ¿Ê ̼ÅÊɼ ËÌÁʽǼÀ¼ÚÎ ÉÁÍÓ¼ÍÎÉ×Á ÍÇÏ Ó¼Ä ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛÄÎ̼¾È×ÀÊËʻȼÇØÍÆÊÈÏ ̼ÅÊÉÏ ¹ÎÊÎ ËÊƼüÎÁÇØ üÉÄȼÁÎ ËÁ̾ÊÁ ÈÁÍÎÊ ÍÌÁÀÄËÌÄÓÄÉÍÈÁÌÎľ̼ÅÊÉÁ Êɾ×ÔÁÊÆÌÏÂÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿w ©¼¾ÎÊÌÊÈÈÁÍÎÁwü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛw ÊÆÌÏ¿w  ɼ ÎÌÁÎØÁÈ ÈÁÍÎÁ w ÉʾÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÊÆ ÌÏ¿w  ¨Ç¼ÀÁÉÓÁÍƼÛÍÈÁÌÎÉÊÍÎØƼÆÓ¼ÍÎØʽÕÁÅÍÈÁÌ ÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ üÍÇÏÂľ¼ÁÎ ÊÍʽʿÊ ¾ÉÄȼÉÄÛ ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ʽÕÁÍξ¼ ¡Á ÏÌʾÁÉØ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎ ¾ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄ ÉÁ ÎÊÇØÆÊ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀÊ ÌʾØÛ ÉʾÊÌÊÂÀÁÉÉ×Ñ ÉÊ Ä ¾ÇÄÛÁÎ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ ɼ ÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉÎ ÊÂÄÀ¼ÁÈÊÅ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÂÄÃÉĹÎÊËÊƼüÎÁÇØÍÊÒļÇØÉʿʽǼ¿ÊËÊÇÏÓÄÛ ʽÕÁÍξ¼ «ÊƼüÎÁÇØ ÈǼÀÁÉÓÁÍÆÊÅ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ÑÊÎØÄÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÍÉÄÃÄÇÍÛ¾̼ÅÊÉÁüËÊÍÇÁÀ ÉÄÁËÛÎØÇÁÎ ËÊÓÎľ̼ü Í ¾¿ ÀÊ ¾¿ ÉÊËÌÊÀÊǼÁÎËÌÁ¾×Ô¼ÎØ μÆʾÊžÊÆÌÏ¿Á¾̼ü ËÊʽǼÍÎľ̼ü ËÊƼ üÎÁÇØËÊÊÆÌÏ¿Ïw ʽǼÍÎØw  ¬°w ¤ÓÎÊͼÈÊÁÍÎ̼ÔÉÊÁ ¾ÍÎÌÏÆ ÎÏÌÁÈǼÀÁÉÓÁÍÆÊÅÍÈÁÌÎÉÊÍÎľ»È¼ÇØÍÆÊÈ̼ÅÊÉÁ ËÌÁʽǼÀ¼ÁÎÍÈÁÌÎÉÊÍÎØɼÀÊÈÏ ÓÎʿʾÊÌÄÎ Ê ÉÄÃÆÊÅ ÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÊÍÊ ½ÁÉÉÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÆÊÌÁÉÉÊÈÏ ÆÊÓÏÚÕÁÈÏ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ¤ÉÐÊÌȼÒÄÛÊü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎľÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÄ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕ¼Û ƼÆÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ μÆľÊËÌÁÀÁ ÇÁÉÉÊÅÍÎÁËÁÉÄÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØÄƼÓÁÍξÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ ʽ ϾÁÇÄÓÁÉÄÄ ÏÌʾÉÛ ʽÕÁÅ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ɼ ËÌÊÎÛÂÁÉÄÄ ËÊÍÇÁÀÉÄÑ ÇÁή¼Æ ËʾÍÁȾÊÃ̼ÍμÈÄÆǼÍͼÈËÊ̼ÅÊÉÏ ʽռÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎؾÊÃÌÊÍǼÍ i ¿ ÀÊ i ¿ žÍÎÌÏÆÎÏÌÁʽÕÁÅü½ÊÇÁ ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÊ¿Ê ̼ÅÊɼ ¾ÁÀÏÕÄÁ ËÊÃÄÒÄÄüÉÄȼÚνÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÎÄÓÁÍÆÊÅËÌʿ̼ÈÈםÊÇÁÁ¾Ì¼ÓÁÅüËǼÎÉÏÚ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÚ ¾ ÒÁÇÊÈ Ä ÇÄÔØ ƼÎÁ¿ÊÌÄÓÁÍÆÄ ËÌÊÎľ ÊÍμÇØÉ×ÁüÊËǼÎÏÊÎÀÁÇØÉ×ѾÄÀʾÍÎÊ ȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÈÊÕÄžÊÎÉÊÔÁÉÄÄÊËǼÎ×ËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÈÉÁÉÄÛ̼ÃÀÁÇÄÇÄÍØ ü ÊËǼÎÏ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÓÁÍÆÄËÌÊÎľÊËǼÎ×ÊÎÀÁÇØÉ×ѾÄÀʾ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ªÓÁ¾ÄÀÉÊ ÓÎÊͼÈ×ÅÙÐÐÁÆÎľÉ×ÅÈÁÎÊÀ¾ÈÁ Ô¼ÎÁÇØÍξ¼wÙÎÊËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÛÆÊÎÊ ÌÊÅ μÆÊÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ ƼÆ ƼÌÄÁÍ ÃϽʾ ÈÊÂÉÊ ËÊÇÉÊÍÎØÚËÌÁÀÊξ̼ÎÄÎØ©¼¾ÎÊÌÊÈÈÁÍÎÁËʾ¼Â ÉÊÍÎÄ Ä ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ÍÎÊÄÎ ̼ÉÁÁ ÇÁÓÁÉÄÁ ÆÊÎÊÌÊÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊÄÉÏÂÉÊËÌʾÊÀÄÎؾ ÀÁÎÍÆÊȾÊÃ̼ÍÎÁ§ÁÓÄÎؽÊÇÁÃÉÄÃϽʾɼËÊÃÀÉÄÑ ÍμÀÄÛÑÀÊÌÊ¿ÊÄȼÇÊÙÐÐÁÆÎľÉÊÀÇÛÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛÇÚÀÁÅ«ÌÊÎÁÃÄÌʾ¼ÉÄÁÛ¾ÇÛÁÎÍÛÈÁÎÊÀÊÈ ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄĝÊÇØÔ¼ÛÉÏÂÀ¼ÁÈÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ ÃϽÉ×ÑËÌÊÎÁüÑѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÄÍÎÁÈÏÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÍÌÁÀÄ ¾ÍÁÑ ËÌÄÓÄÉ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ü ÍÓÁÎ ÊÍÎÌ×Ñ ÌÁÍËÄ̼ÎÊÌÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ɼ ¾ÎÊÌÊÈ ÈÁÍÎÁwÎ̼¾È×ÄÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛ  ɼÎÌÁÎØÁÈ ÈÁÍÎÁw½ÊÇÁÃÉÄÈÊÓÁËÊÇʾÊÅÍÄÍÎÁÈ×  ɼ ÓÁξÁÌÎÊÈÈÁÍÎÁw½ÊÇÁÃÉĿǼüÄÁ¿ÊËÌÄÀ¼ÎÊÓÉÊ¿Ê ¼Ë˼̼μ  ª½Ì¼Õ¼ÁÎɼÍÁ½Û¾ÉÄȼÉÄÁ¾×ÍÊƼÛ̼ÍËÌÊÍÎ̼ ÉÁÉÉÊÍÎØÍÌÁÀľÍÁѾÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ¿ÌÏËËɼÍÁÇÁÉÄÛ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ ÏÌʾÉÛ ü ½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄͼѼÌÉ×ÈÀļ½ÁÎÊȪÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎؾ̼ÅÊÉÁ ƼÆľÊÆÌÏ¿Á ÊÍμÁÎÍÛ Íμ½ÄÇØÉÊŝÁÍËÊÆÊÄÎÎÊÎмÆÎ ÓÎʾ»È¼ÇØÍÆÊÈ ̼ÅÊÉÁ ͼÈ×Å ¾×ÍÊÆÄÅ ËÊƼüÎÁÇØ üËÏÕÁÉÉÊÍÎÄ  ËÊÊÆÌÏ¿ÏÙÎÊÎËÊƼüÎÁÇØ ­ÏÕÁÍÎ ¾ÁÉÉמÆǼÀ¾ÍÉÄÂÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁ ÇÁÉÄۻȼÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ¾ÉÊÍÄξ×ÍÊƼÛÍÎÁËÁÉØ ɼËÌÛÂÁÉÉÊÍÎÄ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÎϼÒÄÄ ËÊ μÆÊÈÏ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÈÏ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÚ ƼÆÎϽÁÌÆÏÇÁà «ÊƼüÎÁÇÄü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ÎϽÁÌÆÏÇÁüÄÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÉÁ¿Ê¾̼ÅÊÉÁËÌÁ¾× Ô¼ÚμɼÇÊ¿ÄÓÉ×ÁËÊ»©œª¾ÎÌÄ̼üÄv̼à ËÊ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎĪÍʽÏÚÎÌÁ¾Ê¿Ï¾×Ã×¾¼ÁÎ ÓÌÁþ×Ó¼ÅÉÊ ¾×ÍÊÆÄÅ ÏÌʾÁÉØ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ Ä ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÎϽÁÌÆÏÇÁüÍÌÁÀÄÆÊÌÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁ ÇÁÉÄÛ Ï ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ¾×Û¾ÇÛÚÎÍÛ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ÁÄüËÏÕÁÉÉ×ÁÐÊÌÈ×ÄÉÐÁÆÒÄÄ ªÍÉʾɼÛËÌÄÓÄɼwÉÄÃƼÛÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØÄÉÁ;ÊÁ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÍÎØÈÁÎÊÀʾ̼ÉÉÁ¿Ê¾×Û¾ÇÁÉÄÛ¼ÆÎľÉ×Ñ ÐÊÌÈü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¨ÁÌ× ;ÛüÉÉ×Á Í ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁÈ ü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ɼË̼¾ÇÁÉ× ɼ ¼ÆÎľÉÊÁ ¾×Û¾ÇÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ¾ÍÁÈÄÈÁÎÊÀ¼ÈĪÍÉʾÉ×È ÈÁÎÊÀÊÈ ̼ÉÉÁ¿Ê ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ÄÉÐÁÆÒÄÄ Ï ÀÁÎÁÅ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÄÍÎÁȼÎÄÓÁÍƼÛ ËÊÍμÉʾƼ ÎϽÁÌÆÏÇÄ Éʾ×ÑËÌʽŸÇ¼¾É¼ÛÁÁÒÁÇØwÄÃÏÓÁÉÄÁÄÉÐÄÒÄ Ìʾ¼ÉÉÊÍÎÄÈÄÆÌʽ¼ÆÎÁÌÄÛÈÄÎϽÁÌÆÏÇÁüÀÁÎÍÆÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ «ÌʽÇÁȼž¤³ÄÉÐÁÆÒÄÄËÌÄʽÌÁμÁÎÌÁ¼ÇØÉÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ Ä ÀÇÛ »È¼ÇØÍÆÊ¿Ê ̼ÅÊɼ «ÊƼüÎÁÇØ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ À¼ÉÉÊÅ ÄÉÐÁÆÒÄÄ ¾ ¿ ËÊƼ ÊÍμÁÎÍÛɼÉÄÃÆÊÈÏÌʾÉÁw ɼɼ ÍÁÇÁÉÄÛ ËÊÊÆÌÏ¿Ïw ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ÉÊÙÎÊÉÁ¿Ê¾ÊÌÄÎÊÎÊÈ ÓÎÊÉÏÂÉÊÊÍǼ½ÇÛÎØËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÏÚ̼½ÊÎÏËÊÀ¼ÉÉÊÅËÌʽÇÁÈÁ±¼Ì¼Æ ÎÁÌÄÃÏÛͼÉÄμÌÉÊÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚʽÍμÉʾÆÏ ¾̼ÅÊÉÁ ÍÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊüËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ¼ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊ ÏÇÏÓÔÄÇÄÍØ ËÊƼüÎÁÇÄ ËÌľÄÎÊÍÎÄ ÀÁÎÁÅ ÀÁÆÌÁÎÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ¾ÊÃ̼ÍÎʾ ËÌÊÎľ ÏË̼¾ ÇÛÁÈ×ÑÄÉÐÁÆÒÄÅ®¼Æ ËÌľÄÎÊÍÎØÀÁÎÁÅËÁ̾ʿÊ ¿ÊÀ¼ÂÄÃÉÄËÌÊÎľÀÄÐÎÁÌÄÄÍÊÍμ¾ÄǼ¾¿w  ÓÎÊɼ ½ÊÇØÔÁËÌÊÎľ¿ ËÌÊÎľ ÆÊÆÇÚÔ¼ÌÊÍÎÍÊÍμ¾ÄÇÎÊÂÁ ©¼¾¿ϾÁÇÄÓÄÇÍÛÊѾ¼ÎËÌľľƼ ÈÄËÌÊÎľËÊÇÄÊÈÄÁÇÄμ¾ÈÁÍÛÒÁ¾©¼ ϾÁÇÄÓÄÇÍÛ ÊѾ¼Î ËÌľľƼÈÄ ÀÁÎÁÅ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ Ñ ÈÁÍÛÒÁ¾ ËÌÊÎľ ÆÊÌÄ Æ̼ÍÉÏÑÄ ˼ÌÊÎÄμ ¾ Í̼¾ÉÁÉÄÄÍ¿ £¼ËÊÍÇÁÀÉÄÁÇÁξ̼ÅÊÉÁ ÉÁ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÇÊÍØ ¾ÍË×ÔÁÓÉÊÅ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ

¿ÌÄËËÊÈž̼ÅÊÉÁÍμ½ÄÇØɼÛʽÍμÉʾƼÍ¿Á˼ ÎÄμÈĞĭ«ÌʽÇÁÈ×ÉÄÃÆÊ¿ÊÏÌʾÉÛÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ̼ÅÊɼ ;ÛüÉÉÊ¿Ê Í ÌÊÍÎÊÈ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ Ä ÍÎÊÅÆÊÅ ÏÎ̼Î× ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊȾÊÃ̼ÍÎÁ ʽÏÍÇʾÇľ¼ÚÎ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Á ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ ü Î̼Î×ɼÇÁÓÁÉÄÁÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÚ½ÊÇØÉ×ÑžÙÎÊÅ ;ÛÃÄ ÊÍʽÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ ÀÊÇÂÉÊ ÏÀÁÇÛÎØÍÛ ËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎÁ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅ ɼ ¾×Û¾ÇÁÉÄÁ ̼ÉÉÄÑÐÊÌÈü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼËÌʾÁÀÁ ÉÄÚÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÍʽÁÉÉÊÎÌÏÀÊÍ ËÊÍʽÉÊ¿Ê ËÌÊÎľÊÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÄ ÄÈÈÏÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚÏɼÍÁÇÁÉÄÛ ÆÏÇØÎÏÌ×ÃÀÊÌʾØÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÚÈÊÎľ¼ÒÄÄÁ¿ÊÍÊ Ñ̼ÉÁÉÄÛ ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄËÌʾÁÀÁÉÄÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÇÁÓÁ½É×Ñ Ä ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄŪÍÉʾÉ×ÈþÁÉÊȾËÌʾÁÀÁÉÄÄ¾× ÔÁÏƼüÉÉÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ËÁ̾ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¼¿Ç¼¾É×ÈÄÀÁÅÍ ξÏÚÕÄÈÄÇÄÒ¼ÈÄwÏÓ¼ÍÎÆʾ×Á¾Ì¼ÓÄ ž ̼ÅÊÉÁ ÏÀÁÇÛÇÊÍØ Ä ÏÀÁÇÛÁÎÍÛ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ¾ÉÄȼÉÄÁËÁ̾ÄÓÉÊÈÏþÁÉÏÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ̼þÄμÛ ÍÁÎØ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄ ÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ¾×ÍÊÆÊËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Å ƼÀÌʾ×ÅÍÊÍμ¾©ÊÉÄÃƼÛÈÊÎľ¼ÒÄÛ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼÆÏÇÏÓÔÁÉÄÚƼÓÁÍξ¼ÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ Ä ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÈÏ ÌÊÍÎÏ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ½×ÇÄ ʽÏÍÇʾÇÁÉ× ÉÁ ÀÊÍμÎÊÓÉ×È ÏÌʾÉÁÈ ÊËǼÎ× ÎÌÏÀ¼ ÊÎÍÏÎÍξÄÁÈ ÉÊÌȼÇØÉ×ÑÏÍÇʾÄÅÀÇÛÂÄÃÉÄÄÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ­ÇÁÀÍξÄÁȾ×ÔÁ ËÁÌÁÓÄÍÇÁÉÉÊ¿ÊÛ¾ÄÇÄÍؾ×ÍÊƼÛÎÁÆÏÓÁÍÎØƼÀÌʾ ƼÆ ¾Ì¼ÓÁÅ ü ¿ Äà ̼ÅÊɼ ϾÊÇÄÇÊÍØ ¾Ì¼ÓÁÅ μÆÄÍÌÁÀÉÄÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÏÑÏÀÔÁÉÄÁ̼½ÊÎ×ÏÓ¼ÍÎÆʾÊÅÍÇÏÂ½× ÊÍʽÁÉÉʾ ʽǼÍÎÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ­ÁÎØ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ̼ÅÊɼ ÊƼÃ×¾¼ÚÕ¼Û ËÁ̾ÄÓÉÏÚ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄ μÌÉÏÚ ËÊÈÊÕØ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ ÊÀÉÊÅ ̼ÅÊÉÉÊÅ ½ÊÇØÉÄÒÁÅ  ÏÓ¼ÍÎÆʾ×ÈÄ ½ÊÇØÉÄÒ¼ÈÄ ÍÁÇØÍÆÊÅ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊżȽÏǼÎÊÌÄÁÅ ÍμÒÄÊɼÌÉ×ÈÄÐÁÇØ ÀÔÁÌÍÆʼÆÏÔÁÌÍÆÄÈÄËÏÉÆμÈÄ ̼ÃÖÁÃÀÉ×ÈÄ ÐÁÇØÀÔÁÌÍÆÄÈÄËÏÉÆμÈÄÄͼÉÄμÌÉ×ÈÄËÊÈÊÕ ÉÄƼÈÄž̼ÅÊÉÁ̼½ÊμÁÎËÁÌÁÀ¾ÄÂÉÊž̼ÓÁ½É×Å ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÊÎÌÛÀ ¾ɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛËÊÇÉÊÍÎØÚ ÏÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼ÉÉ×Å ¾Ì¼Ó¼ÈÄ ¨¼ÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄ ÓÁÍƼÛ½¼Ã¼ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ̼ÅÊɼ Á¿ÊËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛƼÆÉÁ¾ËÊÇÉÁ ÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØɼÛ¤ÃÉÊÍÃÀ¼ÉÄŧ«¯̼ÅÊɼ¾ ÍÌÁÀÉÁÈ Ä ¾×ÔÁ ©Á ÀÊÍμÁÎ ÐÁÇØÀÔÁÌÍÆÄÑ ËÏÉÆÎʾ ÊÍʽÁÉÉÊ ɼ мÆÎÊÌÄÛÑ ©¼ ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ ÏÓ¼ÍÎƼÑÊÎÍÏÎÍξÏÁÎÉÁʽÑÊÀÄȼÛÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍƼÛ ¼Ë˼̼ÎÏ̼ ©¼ ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ ÏÓ¼ÍÎƼÑ ÊÎÍÏÎÍξÏÚÎ ÊÎÀÁÇÁÉÄÛÍÆÊÌÊÅÄÉÁÊÎÇÊÂÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊ ÈÊÕÄ«¼ÌƼ¾ÎÊÈʽÄÇÁÅÊÎÀÁÇÁÉÄÅÍÆÊÌÊÅÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄμÆÂÁÎÌÁ½ÏÁÎüÈÁÉ× œÉ¼ÇÄà ÍÇÊÂľÔÁÅÍÛ ÍÄÎϼÒÄÄ ËÊ ƼÀÌʾÊÈÏ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÚ ȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊŽ¼ÃÁ¼È½Ï


¬Á¼ÇÄüÒÄÛËÌÊÁÆ쉣À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ—¾ÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØÉÊÈʽ̼Ãʾ¼ÉÄĻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉËÊþÊÇÄÎ ÊÍÏÕÁÍξÄÎØÍÄÍÎÁÈÏÈÁÌËÊÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ¿ÊÍÏ À¼ÌÍξÁÉÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÄ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅɼ̼þÄÎÄÁ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ Ä ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ ¿ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ̼ÅÊɼ «ÌÄÏÍÇʾÄÄÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ«Ìʿ̼ÈÈ× ËÌÊ¿ÉÊÃÄÌÏÁÎÍÛ wÍÉÄÂÁÉÄÁÍÌÁÀÉÁ¿ÊÍÌÊƼÊƼüÉÄÛÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍ ÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅÀÇۼȽÏǼÎÊÌÉ×Ñ˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÏÇÏÓÔÁÉÄÛȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÅ ½¼Ã×ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÈÏÉÄÒÄ˼ÇØ ÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉ wÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÍÌÊÆʾ¾ÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÛÏÎ̼ÓÁÉÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ü ÍÓÁÎ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ÍʾÌÁ ÈÁÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ÄÇÁÓÁÉÄÛ wÍμ½ÄÇÄüÒÄÛ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÎϼÒÄÄ ¾̼ÅÊÉÁËÊÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÈÄÍÊÒļÇØÉÊʽÏÍ ÇʾÇÁÉÉ×ÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ wÍÉÄÂÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ;ÌÁÈÁÉÉÊÅÏÎ̼ÎÊÅ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ Äɾ¼ÇÄÀÉÊÍÎÄ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛÊÎÉÁÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ½Ê ÇÁÃÉÄÇÁ¿ÆÄÑ ½ÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ͼѼÌÉÊ¿ÊÀļ½Áμ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÀÌ wËʾ×ÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄüÍÓÁÎϾÁÇÄÓÁÉÄÛ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎļÆÎľÉÊÅÂÄÃÉÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊÌÁÃÏÇØμμÈ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ¿ÊËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛ ÄÇÁÓÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ wËÌĽÇÄÂÁÉÄÁ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÅËÊÈÊÕÄÆÎÏÉÀÌʾÊÈÏ ÆÊÓÏÚÕÁÈÏɼÍÁÇÁÉÄÚüÍÓÁÎʽÁÍËÁÓÁÉÄ۾̼ ÓÁÅËÁÌÁÀ¾ÄÂÉÊ¿ÊÊÎÌÛÀ¼ÍÌÁÀÍξ¼ÈÄÀļ¿ÉÊÍÎÄ ÆÄ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛÐÁÇØÀÔÁÌʾÍÌÁÀÍξ¼ÈÄ;ÛÃÄ ÄËÁÌÁÀ¾ÄÂÁÉÄÛ

¡¨ªŸ¬œ°¤³¡­¦œ»­¤®¯œ²¤» ©œºŸ¡®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ¦ª¨œ¬ªžœ§© ¦¡³¡¬¯¦ªžœ¤  ª§Ÿ¤©²¡žž¤ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ­Ê¾ÌÁÈÁÉɼÛ ÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍƼÛ ÍÄÎϼÒÄÛ ¾ ®ÚÈÁÉÄ ƼÆÄËʾÍÁŬÊÍÍÄÄ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎÊ ËÌÊÀÊǼÚÕÁÈÍÛ ÍμÌÁÉÄÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ;ÛüÉÉÊÈ ÍϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈʽÕÁÅËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎÄÂÄÃÉÄÄ ÍÉÄÂÁÉÄÁÈÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄÈÊÇÊÀ×ÑÇÚÀÁÅ«ÊÀ¼É É×ÈʽǼÍÎÉÊ¿ÊÆÊÈÄÎÁμ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÍμÎÄÍ ÎÄÆÄ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛ¾¿¾®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ÍÊÍμ¾ÇÛǼ ÓÁÇ Äà ÉÄÑ ½×Çľ¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎÄÍμÌÔÁ ¾®ÚÈÁÉÄʽռÛ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛ½×Ǽ̼¾É¼Î×ÍÓÁÇ ÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÁŽ×ÇʾÍÁ¿ÊžɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ¾ ®ÚÈÁÉÄÄɼÚ¿ÁʽǼÍÎÄÀÊÇÛËÊÂÄÇ×ѿ̼ÂÀ¼É ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÄÊÎÀÁÇÁÉÄÅ ÍÆÊÌÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕľ×Û¾ÇÛÁÎÌÛÀËÌʽÇÁÈ ÎÌÁ½ÏÚÕÄÑ ÌÁÔÁÉÄÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ üÄÉÎÁÌÁÍʾ¼É ÉÊÍÎľ̼ÓÁÅÄÍÌÁÀÉÄÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼ¾ÏÇÏÓÔÁÉÄÄÌÁÃÏÇØμÎʾÎÌÏÀ¼ ËÏÎÁÈ ËÁÌÁÑÊÀ¼ ɼ Éʾ×Á ÐÊÌÈ× ÊËǼÎ× ÎÌÏÀ¼ ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄ ÊÎ ʽÖÁȼ Ä ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ËÊÍÎÊÛÉÉÊÁ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑƼÀÌʾ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑ ÉÄÓÁÍÆÊÅÊÍɼÕÁÉÉÊÍÎÄÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ̼ÅÊɼ žÏÍÇʾÄÛÑÀÁÐÄÒÄμÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛËÌʽÇÁÈÏ ÏÇÏÓÔÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄۻȼÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ ËÏÎÁÈϾÁÇÄÓÁÉÄÛÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄËÁ̾ÄÓÉÊÅľ×ÍÊÆÊ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÏÍÄÇÁÉÄÛËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊÌÁÔÄÎØüÍÓÁÎÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛÀÁÅÍξÏ ÚÕÁ¿ÊÌ×ÉÊÓÉÊ¿ÊÈÁѼÉÄÃȼ ÓÎÊ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ ÊÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎÄ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅËÊÀÀÁÌÂÆÄÄ ¾×ÀÁÇÁÉÄÛÍÌÁÀÍξÄÃÊÆÌÏÂÉÊ¿ÊÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ½ÚÀÂÁÎʾɼ̼Ã̼½ÊÎÆÏÄÌÁ¼ÇÄüÒÄÚɼÒÄÊɼÇØ ÉÊ¿ÊËÌÊÁÆ쉣ÀÊÌʾØÁ— ¤ÍËÊÇÉÁÉÄÁËÌʿ̼ÈÈ×ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄɼÒÄÊɼÇØ ÉÊ¿ÊËÌÊÁÆ쉣À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ—¾ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÄ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ½×ÇÊ ʽÁÍËÁÓÁÉÊ ËÌÄÉÛÎÄÁÈ ÌÛÀ¼ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñ Ë̼¾Ê¾×Ñ ¼ÆÎʾ «ÊÍμÉʾÇÁÉÄۿǼ¾×ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉÊªËÁÌ ¾ÊÊÓÁÌÁÀÉ×Ñ ÈÁ̼Ñ ËÊ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×Ñ ɼÒÄÊɼÇØÉ×ÑËÌÊÁÆÎʾɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØ ÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊɗ«ÊÍμÉʾÇÁÉÄÛ ¿Ç¼¾× ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ÊÎ ¿ • ‰ª½ ÏξÁÌÂÀÁÉÄÄ ËÌʿ̼ÈÈ×ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×ÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅËÊÌÁ¼ÇÄü ÒÄÄËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ¾ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼ v ¿¿ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊɗ «ÊÍμÉʾÇÁÉÄÛ ¿Ç¼¾× ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼ÃÊ ¾¼ÉÄÛ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ÊÎ ¿ • ‰ª½ ÏξÁÌÂÀÁÉÄÄ «ÊÇÊÂÁÉÄÛ Ê ­Ê¾ÁÎÁ ËÌÄ ¿Ç¼¾Á ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉËÊ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÑɼÒÄÊɼÇØÉ×ÑËÌÊÁÆÎʾ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄĻȼÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ—­Ê¿Ç¼ÔÁÉÄÛÊÎ ¿ • ÈÁÂÀÏ ÀÁ˼ÌμÈÁÉÎÊÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ÄœÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÁÅÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉʾüÄÈÊÀÁÅÍξÄľÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ¾ÍÐÁÌÁÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ«ÊÍμÉʾÇÁÉÄۿǼ¾×ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊÉÊο• ‰ª ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛÑ ËÊ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿Ê ɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμ ‰£À̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÁ—¾ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈʽ̼Ãʾ¼ÉÄĻȼÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊɗ©¼ÊÍÉʾ¼ÉÄľ×ÔÁËÁÌÁÓÄÍÇÁÉÉ×ÑË̼¾Ê¾×Ñ ¼ÆÎʾÀÁËÏμÎ×ËÌÄÉÛÇĬÁÔÁÉÄÁ̼ÅÊÉÉÊÅ ÏÈ× Êª½ÏξÁÌÂÀÁÉÄÄ«Ìʿ̼ÈÈ× ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμ ‰£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ—ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄۻȼÇØÍÆÄÅ̼ÅÊɗ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

¤ÍÎÊÌÄÛ̼þÄÎÄÛÌÁ¿ÄÊɼÍËÊ¿ ƼÆ ÍÇÊÂÉÊÏÍÎÌÊÁÉÉÊ¿ÊÍϽÖÁÆμ ÊƼüǼÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ¾ÇÄÛÉÄÁ ɼ ËÌÊÒÁÍÍ× ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛžÌÁÃÏÇØμÎÁÙÎÄÑËÁÌÁÈÁÉ ÓÄÍÇÊËÊÍÎÊÛÉÉÊËÌÊÂľ¼ÚÕÄѿ̼ÂÀ¼É¾®ÚÈÁÉ ÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ½Áà ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê Ä »È¼ÇÊ ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉ×Ñ ÊÆÌϿʾ ÏÈÁÉØÔÄÇÊÍØ ü ÇÁÎ ɼ  Î×Í  Ä ÍÊÍμ¾ÄÇÊ ɼ ɼӼÇÊ ¿ Î×ÍÓÁÇ ¦ ɼӼÇÏ ¿ ¾ ®ÚÈÁÉÄ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØ ɼÍÁ ÇÁÉÄÛÍÊÍμ¾ÄǼÓÁÇ ÄÃÉÄÑ  ½×ÇÄÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÄÄ  wÇÄÒ¼ÍμÌ ÓÁÍÆʿʾÊÃ̼Íμ œ¿Ì×ÃÄÉœ©  ÄɼÈÄ Ƽ ¼½ÍÊÇÚÎÉÊÅ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍμÌÔÄÑ ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ¿ÌÏËË¿®ÚÈÁÉÄüËÁÌÄÊÀÍËÊ ¿ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ¾μ½Ç¦¼Æ¾ÄÀÉÊÄÃμ½ ÇÄÒ× ɼÍÁÇÁÉÄÁ¾ÍÁѾÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ¿ÌÏËËüËÁÌÄÊÀ ÍËÊ¿ϾÁÇÄÓÄÇÊÍØɼ ËÌÄÙÎÊÈ ÓÄÍÇÊÇÄÒËÊÂÄÇÊ¿ÊÄÍμÌÓÁÍÆʿʾÊÃ̼Íμwɼ  ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÁÅ ü ÉÁËÊÇÉ×Ñ ÇÁξ×ÌÊÍÇʾ ̼ü­ÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁÈÏÂÓÄÉÄ ÂÁÉÕÄÉ ¾ ʽÕÁÅ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ɼ ËÌÊ ÎÛÂÁÉÄÄ ¾ÍÁ¿Ê ËÁÌÄÊÀ¼ ¾ÌÁÈÁÉÄ ½×ÇÊ ƼÆ  ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ¿ÌÏËËÁÇÁÎÄÍμÌÔÁÙÎÊÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÄÃÈÁÉÛÁÎÍÛ¾ÍÎÊÌÊÉÏϾÁÇÄÓÁÉÄÛÓÄÍǼÂÁÉÕÄÉÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ v ¾ ¿ÌÏËËÁ w ÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ ÂÁÉÕÄÉ w ÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÉÄÒ ¾ v ̼ü ½ÊÇØÔÁ ÓÁÈÈÏÂÓÄÉ

«Ê ÊÒÁÉÆÁ ŸÊÍÆÊÈÍμμ ¬ÊÍÍÄÄ ËÌÊÀÊÇÂÄ ÎÁÇØÉÊÍÎØÂÄÃÉľ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄɼɼӼÇÊ ¿ ÍÊÍμ¾ÄǼ  ÇÁÎ ÍÊÆ̼ÎľÔÄÍØ ɼ  ¿ÊÀ¼ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ȼÆÍÄȼÇØÉÊ ÊÂÄÀ¼ÁÈÊÅ ɼ ɼӼÇÊ ¿ œ¿Ì×ÃÄÉ œ ©  ÇÛ ÈÏÂÓÄÉÙÎÊÎËÊƼüÎÁÇØÊÒÁÉľ¼ÁÎÍÛ¾ ÇÁÎÄ ÀÇÛÂÁÉÕÄÉw¾ ¿ÊÀ¼­ÎÊÇØÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Å ̼ÃÌ×¾ ÊÎÀÊÇÁÎ ʽÏÍÇʾÇÁÉËÌÁÂÀÁ¾ÍÁ¿Ê ¾×ÍÊÆÊÅ ËÌÁÂÀÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎØÚ ÈÏÂÓÄÉ  ÇÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄËÌÊÒÁÍͼÍμÌÁÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ È× ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄ ËÊƼüÎÁÇÄ ÏÀÁÇØÉÊ¿Ê ¾Áͼ ÇÄÒ ÍμÌÔÁ ÇÁÎ ¾ ʽÕÁÅ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ Ä ÇÚÀÁÅ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ ËÊ ÐÊÌÈÏÇÁ©¤­¼ÓÏÆ  Ä  ¿ÀÁ+wÓÄÍÇÊÇÄÒ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎÄÍμÌÔÁ +wÓÄÍÇÊÇÄÒ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎÄÍμÌÔÁ+vʽ Õ¼ÛÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛ  ÄɼÈÄƼ ÏÀÁÇØÉÊ¿Ê ¾Áͼ À¼ÉÉ×Ñ ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ ¿ÌÏËËÊÎ̼ÂÁɼ¾μ½Ç £¼ËÁÌÄÊÀÍËÊ¿ÀÊÇÛÇÚÀÁÅËÊÂÄÇÊ¿Ê ÄÍμÌÓÁÍÆʿʾÊÃ̼ÍμϾÁÇÄÓÄǼÍؾ ̼ü«Ê ;ÁÀÁÉÄÛÈ®ÚÈÁÉØÍμμ ¿ ÀÊÇÛÇÄÒÍμÌ ÔÁ¿ÊÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼ÍμɼɼӼÇÊ¿ ÍÊÍμ¾ÄÎ ¯ÀÁÇØÉמÁÍÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÁÅɼÛÉ ¾¼ÌØ¿ÍÊÍμ¾ÄÇ ¾ʽÕÁÅÍʾÊÆÏËÉÊÍÎÄ ®¼½ÇÄÒ¼

ÄɼÈÄƼ¼½ÍÊÇÚÎÉÊÅÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¿®ÚÈÁÉÄ v¿¿

ª½Õ¼Û ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØ ɼÍÁÇÁÉÄÛ

 ÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ

 ÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ

¼½Í ÓÄÍÇÊ

ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÈÂ

¼½Í ÓÄÍÇÊ

ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÈÂ

¼½Í ÓÄÍÇÊ

ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÈÂ

    

        

    

      

    

        

ŸÊÀ

    

¯ÀÁÇØÉמÁÍÇÄÒ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ¿ÌÏËË×ÇÁÎÄÍμÌÔÁ + ÄÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÁÅ + ¾ʽÕÁÅÍÎÌÏÆÎÏÌÁɼÍÁÇÁÉÄÛ¿®ÚÈÁÉÄ

®¼½ÇÄÒ¼

¯ÀÁÇØÉ×Å ¾ÁÍ 

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

+ +

  

  

  

  

  

  

  

  

®¼½ÇÄÒ¼

ÄɼÈÄƼÄÉÀÁÆÍʾÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÍξ¼ÍËÊ¿ i ¤ÉÀÁÆÍ ÀÊÇ¿ÊÇÁÎÄÛ

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

¤ ¤ 

  

  

  

 

  

  

  

  

«ÌÄÈÁÓ¼ÉÄÁ ¤ wËÁÌÁËÄÍÉÊÅÄÉÀÁÆÍÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÍξ¼ÀÇÛÇÁÎÉÄѤ wËÁÌÁËÄÍÉÊÅÄÉÀÁÆÍÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÍξ¼ÀÇÛ ÇÁÎÉÄÑ


­ª­®ª»©¤¡£ ª¬ªž¸» ¤ª²¡©¦œ°œ¦®ª¬ªž¬¤­¦œ £œª§¡žœ¡¨ª­®¤¬œª®©¤¦ªž ®º¨¡©­¦ªŸª©¡°®¡Ÿœ£ªžªŸª ¦ª¨«§¡¦­œ ¦ª­®¬ªžž¤ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ž ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ Àʽ׾¼ÁÎÍÛ ;×ÔÁ ¾ÍÁ¿ÊʽÖÁȼÉÁÐÎÄĽÊÇÁÁËÌÄÌÊÀÉÊ¿Ê¿¼Ã¼ ¬ÊÍÍÄÄ ÇÛÄÑÎ̼ÉÍËÊÌÎÄÌʾÆÄÎÊÇØÆʾËÌÁÀÁǼÑ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄËÊÍÎÌÊÁÉʽÊÇÁÁÎ×ÍÆÈ ȼ¿ÄÍÎ̼ÇØÉ×ÑÉÁÐÎÁÄ¿¼ÃÊËÌʾÊÀʾžÍÇÊÂÉ×Ñ ËÌÄÌÊÀÉÊÆÇÄȼÎÄÓÁÍÆÄÑÏÍÇʾÄÛÑ£¼Ë¼ÀÉÊÅ­Ä½Ä ÌÄÎÌÏÀÛÎÍÛÀÁÍÛÎÆÄÎ×ÍÛÓÉÁÐÎÛÉÄÆʾ ¿¼ÃʾÄÆʾ ÍÎÌÊÄÎÁÇÁÅ ÎÌϽÊËÌʾÊÀʾ ¿ÁÊÇʿʾ ÆÊÎÊÌ×ÈÄ ¾×ËÊÇÉÛÁÎÍÛ½ÊÇÁÁËÊÇʾÄÉ×ʽÖÁȼ̼½ÊÎÊÎ̼Í ÇÁÅž;ÛÃÄÍ̼þÁÀÊÓÉ×ÈÄ̼½ÊμÈÄÄÊ;ÊÁÉÄÁÈ Éʾ×ÑÈÁÍÎÊÌÊÂÀÁÉÄÅÉÁÐÎÄÄ¿¼Ã¼ɼ®ÚÈÁÉÍÆÊÈ ­Á¾ÁÌÁ »È¼ÇÁÎÌÁ½ÏÁÎÍÛËÌÊÇÊÂÄÎØÉʾ×ÁÉÄÎÆÄ ÎÌϽÊËÌʾÊÀʾ¾¡¾ÌÊËÁÅÍÆÏÚÓ¼ÍÎØÍÎ̼É× žÊÍ ÎÊÓÉ×ÁÌÁ¿ÄÊÉ׭ĽÄÌÄÄ ¼ÇØÉÁ¿ÊžÊÍÎÊƼ ¬¼½Êμ ÎÌÏÂÁÉÄÆʾ ÉÁÐÎÁ¿¼ÃʾʿÊ ÆÊÈËÇÁÆͼ ©Ÿ¦ ¾ÏÍÇʾÄÛÑ­Á¾Á̼ÍÊËÌÛÂÁɼÍÆÊÈËÇÁÆÍÊÈ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÑËÌÄÌÊÀÉÊÆÇÄȼÎÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÊÄà ¾ÊÀÍξÁÉÉ×ÑĽ×Îʾ×ÑмÆÎÊÌʾ ÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊÁ ¾ÇÄÛÉÄÁÆÊÎÊÌ×ÑɼÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛ¾ÊÃ̼ÍμÁÎ ËÊÈÁÌÁÊ;ÊÁÉÄÛ«ÌÄËÊÇÛÌÉ×ÑÄ£¼ËÊÇÛÌÉ×ÑÌÁ ¿ÄÊÉʾ ɼĽÊÇÁÁËÁÌÍËÁÆÎľÉ×ѾËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÈ ÊÎÉÊÔÁÉÄÄ ¨¼ÎÁÌļÇ× žª£  Ä ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Á ÄÍÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ ʽ ÏÍÄÇÁÉÄÄ ÉÁ½Ç¼¿Ê ËÌÄÛÎÉÊ¿Ê ¾ÇÄÛÉÄÛ ¼ÉÎÌÊËÊ¿ÁÉÉÊ¿Ê ü¿ÌÛÃÉÁÉÄÛ ƼÆÊÀÉÊÅÄÃËÌÄÓÄÉɼÌÏÔÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛ ÏÍÄÇÄ ¾¼ÚÕÁÈÍÛ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÄ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ ¾ÓÄÍÇÁÆÊÎÊÌ×ѽÊÇØÔÊÁÃɼÓÁÉÄÁÊξÁÀÁÉÊʽ̼ÃÏ ÂÄÃÉÄ ®ÁÑÉÊ¿ÁÉɼÛ ÒľÄÇÄüÒÄÛ ¾ÍÁ ¼ÆÎľÉÁÁ ɼÍÎÏ˼ÁÎ ɼ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉ×Å ʽ̼à ÂÄÃÉÄ ÆÊÌÁÉ É×ÑȼÇÊÓÄÍÇÁÉÉ×ÑɼÌÊÀʾ­Á¾Á̼žÏÍÇʾÄÛÑ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿Ê Ê;ÊÁÉÄÛ ÈÁÍÎÊÌÊÂÀÁÉÄÅ ­Á¾Á̼ £¼Ë¼ÀÉÊŭĽÄÌÄÄ;ÛüÉÉ×ÑÍÉÄÈÄÄÃÈÁÉÁÉÄÅ ËÌÄÌÊÀÉÊÅÍÌÁÀ×ʽÄμÉÄÛ¾ÍÁ½ÊÇØÔÁÁÃɼÓÁÉÄÁ ËÌÄʽÌÁμÚÎ ¾ÊËÌÊÍ× ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÉÁÐÎÁ¿¼ÃÊÀʽ׾¼ÚÕÁÅ ËÌÊ È×ÔÇÁÉÉÊÍÎÄļ½ÊÌÄ¿ÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÊÃÀ¼ÉÄÛ ÀÄɼÈÄÓÉ×ÑÐÊÌȾüÄÈÊÊÎÉÊÔÁÉÄÅÈÁÂÀÏÑÊÃÛÅÍ ξÏÚÕÄÈÄÍϽÖÁÆμÈÄÄÆÊÌÁÉÉ×ÈÄȼÇÊÓÄÍÇÁÉÉ× ÈÄɼÌÊÀ¼ÈÄ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁľÊËÌÊͼÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ ¤ÃÏÓÁÉÄÁÌÊÇÄÊÎÀÁÇØÉ×ÑмÆÎÊÌʾÄÄÑÆÊÈË ÇÁÆÍʾ¾¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅËÌʾÊÀÄÇÊÍØ ËÊ ÈÁÎÊÀÄÆÁ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ̼Ã̼½ÊμÉÉÊÅ ɼ ƼÐÁÀÌÁ  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ ž ¤  Ä ÊÍÉʾ׾¼ÇÊÍØ ɼ À¼ÉÉ×Ñ ÇÄÍÎƼ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄωÆÌÏ¿ÇÊ¿ÊÀʾ×ї̼ ½ÊμÚÕÄѤÃÉÄÑÓÁÇʾÁƽ×ÇÄʽÍÇÁÀʾ¼É× ËÊÍËÁÒļÇØÉÊÅËÌʿ̼ÈÈÁ ËÊþÊÇľÔÁž×Û¾ÄÎØ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÎÊ ¾ ̼ü ËÌÁ¾×Ô¼ÁÎ ÀÊÇÚ À¼ÉÉÊÅ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ¿ÌÏËË×¾¿®ÁÉÀÁÉÒÄÛÍÉÄÂÁÉÄÛ ÏÀÁÇØÉʿʾÁͼÇÄÒÈÊÇÊÂÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Í μ ÀÊÇÁÎ ¾ʽÕÁÅÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ®Ú ÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ½ÁÃÊÆÌϿʾ ÍÊÑ̼ÉÄÎÍÛɼ¾ÁÍØ ËÁÌÄÊÀÀÊ¿ ¨ÁÉʾ¼¤° ­¼Ì¼Á¾¼§ª  ­ÊÆ̼ÕÁÉÄÁ ÙÎÊÅ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ü ÇÁÎÍÊÍμ¾ÄÎ Î×ÍÓÁÇ  ­ÊÍÎÊÛÉÄÁ ÀÊÇ¿ÊÇÁÎÄÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ɼ ÊÎÀÁÇØÉÊÅ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ÊÒÁÉľ¼ÁÎÍÛÍËÊÈÊÕØÚÄÉÀÁÆÍʾÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÍξ¼ ¤ ̼ÍÍÓÄÎ×¾¼ÁÈ×Ñ ɼ ÊÍÉʾ¼ÉÄÄ ËÁÌÁËÄÍÁÅ ÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛËÊÍËÁÒļÇØÉ×ÈÐÊÌÈÏǼÈ ­¼ÓÏÆ©¤  ÄɼÈÄƼËÊƼüÎÁÇÁÅÀÊÇ¿Ê ÂÄÎÁÇØÍξ¼¾¿®ÚÈÁÉÄËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ¾μ½Ç œÉ¼ÇÄÃÀÊÇ¿ÊÇÁÎÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¿®ÚÈÁÉÄËÊƼ Ã¼Ç ÓÎÊÏÌʾÁÉØÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇØÍξ¼üËÊÍÇÁÀÉÄÁ ÇÁÎÄÈÁÇÍÉÄÂÁÉÄÁÎÌÄÂÀ×ÍËÊ¿Í ËÊ¿ÄÍËÊ¿wÀÊ i©¼ÓÄɼÛ Í¿ ¾ÁÇÄÓÄɼ¤ ÌÁÃÆÊϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ Ä¾ ¿ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ i ÓÎÊμÆÂÁËÊÀξÁÌÂÀ¼ÁÎ ÌÊÍÎÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄÀÊÇ¿ÊÂÄÎÁÇÁŦ¼ÆÌÁÃÏÇØμÎÙÎÊ ¿ÊÛ¾ÇÁÉÄÛ ËÌÊÀÊǼÁÎÍÛÌÊÍÎÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÅɼ ¿ÌÏÃÆÄɼÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÁɼÍÁÇÁÉÄÁ ËÊƼÃ×¾¼ÚÕÁÅ ÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁÓÄÍǼÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉ×Ñ ÀÁÎÁÅv ÇÁÎ ËÊÂÄÇ×ÑÇÚÀÁž¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎÄÍμÌÔÁ Ä ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉ×Ñ ÇÄÒ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎ ž®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ½Áü¾ÎÊÉÊÈÉ×ÑÊÆÌϿʾ ÆɼӼÇÏ¿ɼÇÄÒÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿Êɼ ÍÁÇÁÉÄÛ ÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉÎ ÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÅ ɼ¿ÌÏÃÆÄ 8 ÍÊÍμ¾ÄÇ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉ×Ñ ž®ÚÈÁÉÄ ¾¿ɼÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉ×ÑËÌÄÑÊÀÄÇÊÍØ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉ×Ñ ¼¾¿ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊw ɼ œ¿Ì×ÃÄÉœ© žÍÌÁÀÉÁÈËʬÊÍÍÄÄ ÙÎÊÎËÊƼüÎÁÇØ̼¾ÁɳÄÍÇÁÉÉÊÍÎØÎÌÏÀÊÍËÊ ÍʽÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÍËÊ¿ϾÁÇÄÓÄǼÍØ ¾ ̼ü ľ¿ÍÊÍμ¾ÄǼÓÁÇʾÁÆ žÊÃ̼ÍÎɼÛ¿ÌÏË˼ÇÁÎÄÍμÌÔÁüÙÎÊÎÂÁËÌÊ ÈÁÂÏÎÊÆ ¾ÌÁÈÁÉÄ ‰¾×ÌÊÍǼ— ɼ  «ÌÄ ÙÎÊÈ ÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉÎɼ¿ÌÏÃÆÄËÊÂÄÇ×ÈÄÇÚÀØÈÄϾÁÇÄ ÓÄÇÍÛ¾ ̼ü ÍÊÍμ¾Ä¾ȼÆÍÄȼÇØÉÊÁÃɼÓÁÉÄÁ ¾ ¿ ÆÊ¿À¼ ɼ ÓÁÇʾÁÆ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ËÌÄÑÊÀÄÇÊÍØ ËÊÂÄÇ×Ñ ­ÇÁÀʾ¼ÎÁÇØ ÉÊ Í ϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈ ÀÊÇÄ ÇÄÒ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ¾ʽÕÁÅÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛËÌÊÄÍÑÊÀÄÎ Ëʾ×ÔÁÉÄÁÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÅɼ¿ÌÏÃÆÄËÊÂÄÇ×ÈÄ ÇÚÀØÈÄɼÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÁɼÍÁÇÁÉÄÁžÎʾÌÁÈÛ ƼÆʽռÛɼ¿ÌÏÃƼüÍÓÁÎÉÄÃÆÊÅÌÊÂÀ¼ÁÈÊÍÎÄÉÁ ϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍۣɼÉÄÁÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×ÑÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÎϼÒÄÄ ËÊþÊÇÄÎ ÊÍÏÕÁÍξÄÎØ ÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌʾ¼ÉÉ×ÅËÊÀÑÊÀÆÌÁÔÁÉÄÚËÌʽÇÁÈ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÄËÍÄÑÊ ÇÊ¿ÄÓÁÍÆʿʼÍËÁÆÎʾ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

мÆÎÊÌ×ÌÄÍƼÄÄѾÇÄÛÉÄÁɼü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÄ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ¿ÌÏËËÀÇÄÎÁÇØÉÊÄÓ¼ÍÎʽÊÇÁÚÕÄÑ ³ ¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊ¿ÌÏË˼ ³ ÍÊÍμ¾ÇÛÛÏ ¿ÁÊÇʿʾ ÍÎÌÊÄÎÁÇÁÅÎÌϽÊËÌʾÊÀʾ  ÉÁÐÎÛÉÄÆʾ  ÊÎ ʽÕÁ¿Ê ÓÄÍǼ ‰ÆÌÏ¿ÇÊ¿ÊÀÊ ¾×ї ̼½ÊÎÉÄÆʾ À¼ÁÎ ½ÊÇÁÁ ÎÌÁÎÄ ÍÇÏÓ¼Á¾ Ä ÀÊ ËÊÇʾÄÉ× ¾ÍÁÑ ÀÉÁÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ w ÓÎÊ ÎÌÁ½ÏÁÎÍËÁÒļÇØÉÊ¿ÊËÊÀÑÊÀ¼ËÌÄ̼Ã̼½ÊÎÆÁËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÀÇÛÀ¼ÉÉÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ̼½ÊμÚÕÄÑ ¤ÃÏÓÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄËÊËÌÄÓÄɼÈÏÎ̼Î× ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ËÊƼüÇÊ μ½Ç  ÓÎÊ ËÁ̾ÊÁ ÈÁÍÎʾʾÍÁÑËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ¿ÌÏË˼ÑüÉÄȼÚÎ ½ÊÇÁÃÉÄ ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ©¼ ¾ÎÊÌÊÈ ÈÁÍÎÁw Ï ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÁÅ ̼½ÊÓÄÑ ËÌÊÐÁÍÍÄÅ ɼÑÊÀÛÎÍÛ ½ÊÇÁÃÉÄ ÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ÍÊÍμ¾ÇÛÛ ɼ ̼½ÊμÚÕÄÑ w  ÍÇÏÓ¼Û Ï ¿ÁÊÇʿʾ  ÉÁÐÎÛÉÄÆʾ  ÍÎÌÊÄÎÁÇÁÅ ÎÌϽÊËÌʾÊÀʾ ¯ ÄÉÂÁÉÁÌÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ Ä ÍÇϼÕÄÑ

¾ÎÊÌÊÁÈÁÍÎÊüÉÄȼÚνÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ ̼ÕÁÉÄÛw ÍÇÏÓ¼Á¾ ÄÆÊÎÊÌ×Á¾ ̼üÓ¼ÕÁ ËÌľÊÀÛÎƾÌÁÈÁÉÉÊÅÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÓÁÈÏ ̼½ÊÓÄÑÊÍÉʾÉ×ÑËÌÊÐÁÍÍÄÅ ®ÌÁÎØÁ ÈÁÍÎÊ üÉÄȼÚÎ ÉÁÍÓ¼ÍÎÉ×Á ÍÇÏÓ¼Ä ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛÄÎ̼¾È× ÄÈÁÚÕÄÁɼĽÊÇØÔÏÚÓ¼Í ÎÊÎÏÏ̼½ÊÓÄÑÊÍÉʾÉ×ÑËÌÊÐÁÍÍÄÅ£¼ÍÇÏÂľ¼ÁÎ ¾ÉÄȼÉÄÛÎÊÎмÆÎ ÓÎʽÊÇÁÃÉÄÆÊÂÄÄËÊÀÆÊÂÉÊÅ ÆÇÁÎÓ¼ÎÆÄÏ̼½ÊÓÄÑÊÍÉʾÉ×ÑËÌÊÐÁÍÍÄŽÊÇÁÁÓÁÈ ¾̼üÓ¼ÕÁËÌľÊÀÛÎÆÏÎ̼ÎÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ÓÁÈÍÌÁÀĤ®¬ÄÍÇϼÕÄÑ «ÌÄ ¼É¼ÇÄÃÁ ÀÉÁÅ ÏÎ̼Î× ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ μ½Ç ÏÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊɼËÁ̾ÊÈÈÁÍÎÁÏËÌÁÀ Íμ¾ÄÎÁÇÁÅ ¾ÍÁÑ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊËÌÊÄþÊÀÍξÁÉ É×Ñ ¿ÌÏËË ɼÑÊÀÛÎÍÛ ½ÊÇÁÃÉÄ ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ žÎÊÌÊÁÈÁÍÎÊüÉÄȼÚÎÉÁÍÓ¼ÍÎÉ×ÁÍÇÏÓ¼Ä ÊÎ̼¾ ÇÁÉÄÛÄÎ̼¾È× ÎÌÁÎØÁw½ÊÇÁÃÉÄÆÊÍÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈש¼Ä½ÊÇÁÁÓÁÎÆʾÇÄÛÉÄÁÏÍÇʾÄÅÎÌÏÀ¼ɼ ÏÌʾÁÉØ£ž¯®ËÌÊÍÇÁÂľ¼ÁÎÍÛÏ̼½ÊÓÄÑÊÍÉʾÉ×Ñ

£¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÆÌÏ¿ÇÊ¿ÊÀʾ×Ñ̼½ÊÎÉÄÆʾ©Ÿ¦ËÊÊÎÀÁÇØÉ×ÈÆǼÍͼȽÊÇÁÃÉÁÅ ¾ÍÇÏÓ¼ÛÑÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄɼ̼½ÊμÚÕÄÑ

®¼½ÇÄÒ¼

¦Ç¼ÍÍ ½ÊÇÁÃÉÁÅ

©ÁÐÎÛÉÄÆÄ

ŸÁÊÇÊ¿Ä

­ÎÌÊÄÎÁÇÄ

ž ÍÌÁÀÉÁÈ ËÊ ©Ÿ¦

¤ÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÁÄ˼̼ÃÄμÌÉ×Á ©Ê¾Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ «ÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ÊÇÁÃÉÄÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÈÊÓÁËÊÇʾÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÊÇÁÃÉÄÆÊÂÄÄËÊÀÆÊÂÉÊÅÆÇÁÎÓ¼ÎÆÄ ÊÇÁÃÉÄÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÄÍÊÁÀÄ ÉÄÎÁÇØÉÊÅÎƼÉÄ ©ÁÍÓ¼ÍÎÉ×ÁÍÇÏÓ¼Ä Î̼¾È× ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛ ¤ÎÊ¿Ê «ÌÊÓÄÁ žÍÁ¿Ê

         

         

         

         

     

     

     

     

£¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÆÌÏ¿ÇÊ¿ÊÀʾ×Ñ̼½ÊÎÉÄÆʾ©Ÿ¦ËÊÊÍÉʾÉ×ÈÆǼÍͼȽÊÇÁÃÉÁÅ ¾ÀÉÛÑÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄɼ̼½ÊμÚÕÄÑ

®¼½ÇÄÒ¼

¦Ç¼ÍÍ ½ÊÇÁÃÉÁÅ

©ÁÐÎÛÉÄÆÄ

ŸÁÊÇÊ¿Ä

­ÎÌÊÄÎÁÇÄ

ž ÍÌÁÀÉÁÈ ËÊ ©Ÿ¦

¤ÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÁÄ˼̼ÃÄμÌÉ×Á ©Ê¾Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ «ÍÄÑÄÓÁÍÆÄÁ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼ ÊÇÁÃÉÄÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÄÊÌ¿¼ÉʾÓϾÍξ ÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ÊÇÁÃÉÄÈÊÓÁËÊÇʾÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÊÇÁÃÉÄÆÊÂÄÄËÊÀÆÊÂÉÊÅÆÇÁÎÓ¼ÎÆÄ ÊÇÁÃÉÄÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÄÍÊÁÀÄ ÉÄÎÁÇØÉÊÅÎƼÉÄ ©ÁÍÓ¼ÍÎÉ×ÁÍÇÏÓ¼Ä Î̼¾È× ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛ ¤ÎÊ¿Ê «ÌÊÓÄÁ žÍÁ¿Ê

         

         

         

         

     

     

     

     


¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ̼½ÊÎÉÄƼȧ«¯ÊËÌÁ ÀÁÇÄÎØÌÄÍƾÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛÎÊÅÄÇÄÄÉÊÅ˼ÎÊÇÊ ¿ÄÄ ¾×Û¾ÄÎØËÌÄÙÎÊÈÇÄÒÍ̼ÃÉÊžÁÌÊÛÎÉÊÍÎØÚ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÌÄÍƼ ʽÊÍÉʾ¼ÎØÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ Ä ʽÖÁÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Ä ËÊÍÇÁÀÏÚ ÕÁ¿ÊÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÄÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛ ­ÆÌÄÉÄÉ¿ÊÒÁÉƼÀ¼ÁξÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÊÌÄÁÉÎÄÌʾÊÓ ÉÊ ËÊÀ̼ÃÀÁÇÄÎØ ÄÍÍÇÁÀÏÁÈÏÚ ¿ÌÏËËÏ ËÊ ÍÎÁËÁÉÄ ÎÛÂÁÍÎÄ ËÌÊ¿ÉÊü Ä ½ÊÇÁÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊ Ä Ï¿ ÇϽÇÁÉÉÊ Í ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁÈ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÎÊÀʾ ʽÍÇÁÀʾ¼ÎØÇÄÒ;×ÍÊÆÄÈÌÄÍÆÊÈÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ©¼ÊÍÉʾÁËÌÊ¿ÉÊÃÄÌÊ ¾¼ÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆÄÈÊ¿ÏÎËǼÉÄÌʾ¼ÎØ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÚÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊ¿Êɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÍÊÒļÇØ É×ÁÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀ¼Ú ÕÄÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ À¼ÉÉ×Ñ μ½ÇÄÒ ËÊþÊÇÛÁÎ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÎØʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñɼ¿ÌÏËË× ÃÀÊÌʾØÛ ½ÊÇÁÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊ ËÌʾÊÀÄÎØ ÀÄÍ ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÚ À¼ÎØÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÄËÌÄÏÍÎÌÊÅÍξÁ ɼ̼½ÊÎϾʾÌÁÈÛËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÊÍÈÊÎ̼žÊÃ̼ÍμÚÕÁÁ¾ÇÄÛÉÄÁ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÉÁ½Ç¼ ¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÑмÆÎÊÌʾÎÌÁ½ÏÁÎ̼Ã̼½ÊÎÆÄÄÌÁ¼ÇÄ üÒÄÄÈÁÌËÊÍÉÄÂÁÉÄÚÎÌÏÀÊËÊÎÁÌØÄÃü½ÊÇÁÃÉÁÅ ÄÎ̼¾È¼ÎÄÃȼ ÍʾÈÁÍÎÉ×ÑÍʿǼÍʾ¼ÉÉ×ÑÀÁÅÍξÄÅ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÅÎÁÌÌÄÎÊÌÄÅÄËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊ¿ÊËÊÀ ÑÊÀ¼ÆÌÁÔÁÉÄÚ¾ÊËÌÊÍʾÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÊÑ̼ɼ ÃÀÊÌʾØÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ®©Ÿ¦ ÄÈÁÁÎ ¾¼ÂÉÊÁ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ¾;ÛÃÄÍüÀ¼Ó¼ÈÄ ÍÎÊÛÕÄÈÄËÁÌÁÀÎÊË ÇľÉÊÙÉÁÌ¿ÁÎÄÓÁÍÆÊÅ ½¼ÃʾÊÅ ÊÎ̼ÍÇØÚÍÎ̼É× œɼÏÓÉÊÁʽÊÍÉʾ¼ÉÄÁÍÄÍÎÁÈ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ËÊ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÚ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÏÊÍÉʾÉ×ÑËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ¿ÌÏËËËÌÄʽÌÁμÁÎ ÊÍʽÏÚÃɼÓÄÈÊÍÎØ

ª¬Ÿœ©¤£œ²¤»¨¡ ¤¦ª ­ª²¤œ§¸©ªŸª¨ª©¤®ª¬¤©Ÿœ £ ª¬ªž¸»¦¯¬­œ©®ªžž·­´¤± žª¡©©·±¯³¡©·±£œž¡ ¡©¤¥ ¦¯¬œ¦œº ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÁ¾×ÍÔÁÁ¾ÊÁÉÉÊÁÆÊȼÉÀÉÊÁ ÏÓÄÇÄÕÁ;ÛÃÄ ¿¦ÁÈÁÌÊ¾Ê ž̼þÄÎÄÄÍʾÌÁÈÁÉÉÊ¿ÊʽÕÁÍξ¼ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ ¾ žÊÊÌÏÂÁÉÉ×Ñ ­ÄÇ¼Ñ ɼ½ÇÚÀ¼ÁÎÍÛ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ Æ Ëʾ×ÔÁÉÄÚ ¾ÉÄȼÉÄÛ Æ ÓÁÇʾÁÆÏ ƼÆ ¾×ÍÔÁÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅÒÁÉÉÊÍÎĪ½ÏÍÇʾÇÁÉÊÙÎÊÉÁÎÊÇØÆÊ ¿ÏȼÉÉ×ÈÄÍÊʽ̼ÂÁÉÄÛÈÄ ÉÊÄËÌÄÓÄɼÈÄÓÄÍÎÊ Ë̼¿È¼ÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼­ÎÊÄÈÊÍÎØËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ¾ÊÁÉÉ×Ñ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ ̼ÍÎÁÎ ½ÊÁ¾×Á ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄÏË̼¾ÇÛÁÈ×ÑÄÈÄÍÄÍÎÁȾÊÊÌÏÂÁÉÄÛ ̼ÍÔÄÌÛÚÎÍÛ ϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ ÇÄÓɼÛ ÊξÁÎÍξÁÉ ÉÊÍÎجÊÇØÓÁÇʾÁÓÁÍÆÊ¿ÊмÆÎÊ̼¾ʽÁÍËÁÓÁÉÄÄ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ËÌÊÐÁÍÍÄÅ ÏÆÊÎÊÌ×ѽ×Îʾ×ÁÏÍÇʾÄÛľÊÃ̼Í ÎɼÛ ÍÎÌÏÆÎÏ̼ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ÉÁ ÊÎÇÄÓ¼ÚÎÍÛ ÀÌÏ¿ ÊÎÀÌÏ¿¼ ¼ËÊƼüÎÁÇÄ£ž¯®ÄÈÁÚÎÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÁ U  ̼ÃÇÄÓÄÁ ­¼È×Á ¾×ÍÊÆÄÁ ÏÌʾÉÄ £ž¯® ½ÊÇÁÁÍÇÏÓ¼Á¾ÄÀÉÁÅÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍ ÎÄ ÊÎÈÁÓÁÉ×ÏÙÇÁÆÎÌÊ;¼ÌÕÄÆʾ ½ÏÌÄÇØÕÄÆʾ ÈÊÉμÂÉÄÆʾ ÈÊÎÊÌÄÍÎʾ ÄÈÁÚÕÄÑ ɼĽÊÇØÔÁÁ ÆÊÇÄÓÁÍξÊмÆÎÊÌʾÌÄÍƼž×Û¾ÇÁɼü¾ÄÍÄÈÊÍÎØ Ó¼ÍÎÊÎ×ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÍž¯®ÊÎÀÇÄÎÁÇØ ÉÊÍÎĉÍÁ¾ÁÌÉʿʗÍμ¼Ä¾ÊÃ̼Íμ «ÌʾÁÀÁÉÉ×Å ¼É¼ÇÄà ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ü½ÊÇÁ¾¼Á ÈÊÍÎØÍž¯®̼½ÊÎÉÄÆʾ©Ÿ¦ɼÑÊÀÄÎÍÛɼÍÌÁÀÉÁÈ ËÊ ÔƼÇÁ ¡ § ©ÊÎÆÄɼ ÏÌʾÉÁ ¦ÊÈËÇÁÆÍÉ×Á ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÊÍÈÊÎÌ×½ÊÇÁÁÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ©Ÿ¦ ËÊƼüÇÄ ÓÎÊ̼ÃÇÄÓÉ×Áü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾×Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÊÎÀÊÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ÑžÍÎÌÏÆÎÏÌÁ¾×Û¾ÇÁÉÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄľÁÀÏÕÄÁÈÁÍμüÉÄȼÚÎÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄÁ  ÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ  ÄÑÄÌÏÌ¿ÄÓÁÍÆÄÁ  ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¤Ã ÊÎÀÁÇØÉ×Ñ ÆǼÍÍʾ ½Ê ÇÁÃÉÁÅ ɼĽÊÇÁÁ Ó¼ÍÎÊ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÇÄÍØ ½ÊÇÁÃÉÄ ÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÀÊɼÊÍÈÊÎ ÌÁÉÉ×Ñ ÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÄËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÊÅÉÁ ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ ÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛÄÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ÀÊ ©ÁʽÑÊÀÄÈÊÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊÍϾÁÇÄÓÁÉÄÁȾÊÃ̼Í μÄÍμ¼̼½ÊÎ×ɼ­Á¾ÁÌÁ¾ÊÃ̼ÍμÇÄËÌÊÒÁÉÎ ̼½ÊÓÄÑ ÄÈÁÚÕÄÑÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ®¼Æ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁÀÊÇÁÎÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾×Û¾ÇÁ É×Ï ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvw vw vw vw ¼¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎ Ä ÍμÌÔÁ Ï ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñ ­ÌÁÀÄ ̼½ÊÓÄÑ ÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×ɼ­Á¾ÁÌÁÀÊÇÁÎÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾×Û¾ÇÁÉ× Ï  v ÇÁÎ w  v ÇÁÎ w ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎ ÄѾÊÃ̼ÍμžÇÄÛÉÄÁÍÁ¾ÁÌÉÊ¿ÊÍμ¼ɼÓ¼ÍÎÊÎÏ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄž×̼ÂÁÉÊ ÍÄÇØÉÁÁ ÓÁÈʽÕÁ¿ÊÎÌÏÀʾʿÊÍμ¼®¼Æ ÆÊÙÐ ÐÄÒÄÁÉÎÌÁ¿ÌÁÍÍÄÄËÊƼÃ×¾¼ÁÎ ÓÎÊÍϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈ Íμ¼ ̼½ÊÎ× ɼ ­Á¾ÁÌÁ ɼ ¿ÊÀ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ¾ÍÌÁÀÉÁÈϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛɼ ÍÇÏÓ¼Ûɼ̼ ½ÊμÚÕÄÑ Ä ÎÊÇØÆÊ ɼ  ÍÇÏÓ¼Û ɼ ¿ÊÀ ʽÕÁ¿Ê Íμ¼̼½ÊÎ× ­Ì¼¾ÉÁÉÄÁÓ¼ÍÎÊÎ×¾ÍÎÌÁÓ¼ÁÈÊÍÎÄ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ¾¿ÌÏË˼Ñ̼½ÊÓÄÑ ÄÈÁÚÕÄÑÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ Ä Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ÃÀÊÌʾ×Ñ ËÊþÊÇÄÇÊ ÊÎʽ̼ÎØ ɼĽÊÇÁÁ ÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Ñ F  $ 1 ÍÎÊÓÆÄÃÌÁÉÄÛÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ¾ÇÄÛÉÄÛ ɼ ÃÀÊÌʾØÁ Ä ̼ÍÒÁÉÄÎØ ƼÆ мÆÎÊÌ× ÌÄÍƼ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄŦμÆʾ×ÈÊÎ ÉÁÍÁÉ×¾ÊÃ̼ÍÎÇÁÎÄÍμÌÔÁ ÍμÂ̼½ÊÎ×ɼ ­Á¾ÁÌÁĽÊÇÁÁÇÁÎ ɼÇÄÓÄÁËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ¾ÌÁÀÉÊÍÎÁÅ ÔÏÈ ¾Ä½Ì¼ÒÄÛ ;¼ÌÊÓɼÛ¼ÙÌÊÃÊÇØÄ ÀÌ ¾ÎÁÓÁÉÄÁÇÁÎĽÊÇÁÁ Ó¼ÍÎ×ÁËÁÌÁÊÑǼ ÀÁÉÄÛ ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁ ɼËÌÛÂÁÉÄÁ ËÇÊÑÄÁ ¾Ã¼ÄÈÊÊÎÉÊÔÁÉÄÛ¾ÆÊÇÇÁÆÎľÁ ¬¼Ã̼½ÊμÉÉ×Á Ä ¼ËÌʽÄÌʾ¼ÉÉ×Á ɼ ÄÉÀÁÆÍ ÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÄ ÓϾÍξÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍËÁÒÄÐÄÓÉÊÍ ÎÄ ÊÒÁÉÊÓÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÁ Ä ËÌÊ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÁ μ½ÇÄÒ×ËÊɼĽÊÇÁÁ¾¼ÂÉ×Èü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÀ¼ÚÎ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

½ÊÁÍËÊÍʽÉÊÍÎľÊÃ̼ÍμÁΞÊËÌÊÍ×¾ÍÁÍÎÊÌÊÉÉÁÅ ÊÒÁÉÆÄ ¾ÊÁÉÉÊ¿Ê ÍËÁÒļÇÄÍμ Á¿Ê ÍÊȼÎÄÓÁÍÆÄÑ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÍÊÒļÇØÉÊËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ Ƽ ÓÁÍξÍμÉʾÛÎÍÛ¾ÍÁ½ÊÇÁÁ¼ÆÎϼÇØÉ×ÈÄž;ÛÃÄ Í ÙÎÄÈ ¼É¼ÇÄà ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ÃÀÊÌʾØÛ ÆÏÌͼÉÎʾ ¾¾ÏüÛ¾ÇÛÁÎÍÛ¾ÁÍØȼ¼ÆÎϼÇØÉ×È ËÊþÊÇÛÚÕÄÈ ̼Ã̼½ÊμÎØ ÍÄÍÎÁÈÏ ÈÁÌ ËÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁ Ä ÍÊ ¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ²ÁÇØÚ ɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÇÛÁÎÍÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ ÏÌʾÉÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÆÏÌͼÉÎʾ ɼ ÊÍÉÊ ¾Á ÀÄɼÈÄÆÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ¼ μÆÂÁ мÆÎÊÌʾ ÌÄÍƼ ̼þÄÎÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Ä ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ ÇÛÄÃÏÓÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÍËÊÍʽÊÈ ÍËÇÊÔÉÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄÃÏÓÁɼü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ÆÏÌͼÉÎʾËÊʽ̼ռÁÈÊÍÎÄüv¿¿¤ÃÏ ÓÁÉÄÁ ƼÓÁÍξ¼ ÂÄÃÉÄ ÆÏÌͼÉÎʾ ËÌʾÊÀÄÇÊÍØ Í ËÊÈÊÕØÚÍμÉÀ¼ÌÎÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊ¿ÊÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊ¿Ê ÊËÌÊÍÉÄƼ 4' ¤ÃÏÓÁÉÄÁ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼ̼þÄÎÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÏÆÏÌͼÉÎʾ ËÌʾÊÀÄÇÊÍØËÊÍËÁÒļÇØÉÊ̼Ã̼½ÊμÉÉÊżÉÆÁÎÁ Í ÏÓÁÎÊÈ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁ ÇÁÅ ž ÊÒÁÉÆÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ Ä ÙÐÐÁÆÎľ ÉÊÍÎÄ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ËÊ Á¿Ê ÊÑ̼ÉÁ Ä ÏÇÏÓÔÁÉÄÚ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛ À¼ÉÉ×Á Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ¾ÊÁÉÉÊÍÇϼÕÄÑ ¤ÃÏӼǼÍØʽռÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØËÊʽ̼ռÁÈÊÍ ÎÄ ÆÏÌͼÉÎʾ ¾ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÏ ¦žž¦¯­ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ v¿¿¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎʾÍÌÁÀÉÁÈüÎÌÄ ¿ÊÀ¼ÏÀÁÇØÉמÁÍʽ̼ÎľÔÄÑÍÛüÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØÚÍÊÍμ¾ÄÇ žÍÎÌÏÆÎÏÌÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÁ̾ÊÁÈÁÍÎÊüÉÄȼÚνÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÍ ÏÀÁÇØÉ×ȾÁÍÊÈ ©¼¾ÎÊÌÊÈÄÎÌÁÎØÁÈÈÁÍμÑ ÍÎÊÛÎ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Á ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ  ĽÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ   ÊÇÛ ËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÑÓÁÎ×ÌÁÑÆǼÍÍʾ½ÊÇÁÃÉÁÅɼÑÊÀÄÎÍÛ ¾ËÌÁÀÁǼÑ ª½ÕÄÅ ÏÌʾÁÉØ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ¾ ÍÌÁÀÉÁÈ ü ÄÃÏÓ¼ÁÈ×Å ËÁÌÄÊÀ ̼¾ÁÉ  ÍÇÏÓ¼Û ËÊ ½ÊÇÁÃÉÛÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛw  ÍÇÏÓ¼Û ËÊ ÆǼÍÍÏÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ѽÊÇÁÃÉÁÅw  ÍÇÏÓ¼Û ɼÆÏÌͼÉÎʾ¯ÀÁÇØÉמÁÍËÁ̾ÄÓÉÊÅü½Ê ÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄËÌÁ¾×Ô¼ÁÎ ª½ÕÁÁÓÄÍÇÊÀÉÁÅÍ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÏÎ̼ÎÊÅÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ž¯® ÍÊÍμ¾ ÇÛÁÎ  ÀÉÛɼÆÏÌͼÉÎʾ­ÌÁÀÉÛÛ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØÊÀÉÊ¿ÊÍÇÏÓ¼Ûž¯®̼¾É¼  ÀÉÛ žÎÊÈÓÄÍÇÁËʽÊÇÁÃÉÛÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛw ÀÉÛ ÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ×w ÀÉÛ ËÊ Î̼¾È¼ÈÄÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛÈw ÀÉÛ ª½Ì¼Õ¼ÁÎ ¾ÉÄȼÉÄÁ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ ÏÌʾÉÛ ü½Ê ÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÊ ÏÀÁÇØÉÊÈÏ ¾ÁÍÏ ½ÊÇÁ¾ÔÄÑ Ä ÓÄÍÇÏ ÍÇÏÓ¼Á¾¾ÀÄɼÈÄÆÁÍËÊ¿®¼Æ ÏÀÁÇØ É×Å ¾ÁÍ ½ÊÇÁ¾ÔÄÑ ¾ ¿ ÍÊÍμ¾ÇÛÇ  ¾ ¿w ľ¿w ª½ÕÁÁÓÄÍÇÊ ÍÇÏÓ¼Á¾ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊ¿ϾÁÇÄÓÄÇÊÍؾ v ̼üÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉʫʾ×ÔÁÉÄÁÏÌʾÉÛü½ÊÇÁ¾¼Á ÈÊÍÎÄËÊʽ̼ռÁÈÊÍÎÄʽÏÍÇʾÇÁÉÊÌÊÍÎÊÈÓÄÍǼ ÍÇÏÓ¼Á¾ËʽÊÇÁÃÉÛÈÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ÆÊÂÄÄ ËÊÀÆÊÂÉÊÅÆÇÁÎÓ¼ÎÆÄ ÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ¾ÍË×ÔÆÊÅÆÊÌÁ¾ÊÅÆ̼ÍÉÏÑľ¿

œÉ¼ÇÄà ¿ÊÀʾÊÅ ÀÄɼÈÄÆÄ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍ ÎÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ Ê ËÌÁʽǼÀ¼ÉÄÄ ÃÄÈÉÁÁ¾ÁÍÁÉÉÁ¿ÊËÁÌÄÊÀ¼ ɼÆÊÎÊÌ×ÅËÌÄÑÊÀÄÎÍÛ ¾ÍÁÑÍÇÏÓ¼Á¾ʽ̼ÕÁÉÄÅüÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊ ÈÊÕØÚ¯ÀÁÇØÉמÁÍʽ̼ÕÁÉÄžÊÍÁÉÉÄÅËÁÌÄÊÀ ÍÊÍμ¾ÄÇ ¨ÁÉØÔÁ¾ÍÁ¿Ê½ÊÇÁÃÉÁÅüÌÁ¿ÄÍÎ ÌÄÌʾ¼ÉʾÇÁÎÉÄÁÈÁÍÛÒ×w ¾ÍÁÑÍÇÏÓ¼Á¾ žȼÌÎÁÏÍμÉʾÇÁÉͼÈמ×ÍÊÆÄÅÏÀÁÇØÉמÁÍ ÍÇÏÓ¼Á¾ ̼¾É×Å  ÓÎÊ ;ÛüÉÊ Í ½ÊÇØÔÊÅ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØÚ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ  ÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ  ÄÎ̼¾È¼ÈÄ  ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎʾÍÎÌÏÆÎÏÌÁÍÇÏÓ¼Á¾ü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÅɼÄÈÁÉØÔÄÅÏÀÁÇØÉמÁÍËÌÄÑÊÀÄÎÍÛɼ ÆÏÌͼÉÎʾËÁ̾ʿÊÄËÛÎÊ¿ÊÆÏÌÍʾ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ä ªÆÊÇÊËÊÇʾÄÉ×  ü½ÊÇÁ¾¼ ÉÄÅüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼É×ÏÆÏÌͼÉÎʾ¾ÎÊÌÊ¿ÊÆÏÌͼ  w Ï ÆÏÌͼÉÎʾ ÎÌÁÎØÁ¿Ê Ä wÏÆÏÌ ͼÉÎʾ ÓÁξÁÌÎÊ¿Ê ÆÏÌͼ ž×ÍÊÆÄÅ ÏÀÁÇØÉ×Å ¾ÁÍ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄɼ¾ÎÊÌÊÈÄÍÉÄÂÁÉÄÁÁ¿ÊɼËÊÍÇÁ ÀÏÚÕÄÑÆÏÌͼÑʽÏÍÇʾÇÁÉÊËÌÊÒÁÍͼÈļÀ¼ËμÒÄÄ ÆÐÄÃÄÓÁÍÆÄÈÄËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÈɼ¿ÌÏÃÆ¼È ÄÃÈÁÉľ ÔÁÈÏÍÛʽ̼ÃÏÂÄÃÉÄÆÏÌͼÉÎʾ ©¼ÏÓÉÊÅ ÊÍÉʾÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¾×ÍÎÏ˼ÁÎÎÁÊÌÄÛмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ®¼Æ ËÌʽÇÁȼ ÙÆÊÇÊ¿ÄÄ ÓÁÇʾÁƼ ƼͼÁÎÍÛ ÈÉÊ¿ÄÑ ÍÎÊÌÊÉ Á¿Ê ÂÄÃÉÄ Ä ̼þÄÎÄÛ ʽÕÁÍξ¼ ËÊÍÆÊÇØÆÏ ÎÁÍÉÊ ËÁ ÌÁËÇÁμÚÎÍÛ¾ÊËÌÊÍ×½ÄÊÇÊ¿ÄÄ ¿ÁÉÁÎÄÆÄÓÁÇʾÁƼ ÈÁÀÄÒÄÉ× Ä ÍÊÒļÇØÉÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ «Ê À¼ÉÉ×È žª£ ÃɼÓÄÎÁÇØɼÛ Ó¼ÍÎØ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ÀÊ  Û¾ ÇÛÁÎÍÛ ËÌÊÄþÊÀÉÊÅ ÊÎ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ɼËÌÛÂÁÉÄÛžÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÉÁ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÉ×ÑÌÁ ¿ÄÊÉ¼Ñ ÆÆÊÎÊÌ×ÈÊÎÉÊÍÄÎÍÛ¦Ïý¼ÍÍ ¾ v̼ü Ëʾ×Ô¼ÁÎÍÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÎÁÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× v ̼üwÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅ ÍÉÄ ¼ÁÎÍÛÄÈÈÏÉÄÎÁÎ ¾ÊÃ̼ÍμÁμÇÇÁÌ¿ÊÌÁ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ÏÑÏÀÔ¼ÁÎÍÛËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁÍÊÍÎÊÛÉÄÁɼÍÁÇÁÉÄÛ<> ©¼Ä½ÊÇØÔÄÅ ÏÀÁÇØÉ×Å ¾ÁÍ ÍÌÁÀÄ ÆÏÌͼÉÎʾ ÏÓÄ ÇÄÕ¼üÉÄȼÚÎÂÄÎÁÇĦÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ÀÇÛ ÆÊÎÊÌÊÅѼ̼ÆÎÁÌɼ¾×ÍÊƼÛÍÎÁËÁÉØÏ̽¼ÉÄüÒÄÄ ½ÊÇÁÁ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÂÄÎÁÇÄ ¿ÊÌÊÀʾ ̼þÄÎÄÁ ÎÛÂÁÇ×Ñ ÊÎ̼ÍÇÁÅ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÍÎÄ Ï¿ÊÇØÉ¼Û ȼÔÄÉÊÍÎÌÊÄÎÁÇØÉ¼Û ÓÎÊÈÊÂÁÎÉÁ¿¼ÎľÉʾÇÄÛÎØ ɼÃÀÊÌʾØÁɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄɼÃÀÊÌʾØÁ ÆÏÌͼÉÎʾ ­¼ÈÊÁ¾×ÍÊÆÊÁÃɼÓÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄÏÄÍ ÍÇÁÀÏÁÈÊÅ¿ÌÏËË×ÆÏÌͼÉÎʾÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛÀÇÛÔƼÇ× ÐÄÃÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ ©¼Ä¾×ÍÔÄÅ ËÊ ƼüÎÁÇØ ½¼ÇǼ ÓÎÊʽÖÛÍÉÛÁÎÍÛÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÊÅ ƼÆ ÊÀÉÄÈ Äà ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ ÊνÊ̼ ËÌÄ ËÊÍÎÏËÇÁÉÄÄ ¾ ÏÓÄÇÄÕÁ ¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ ÔƼÇ ¾ Ͻ׾¼ÚÕÁÅËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊÍÎÄÏÆÏÌͼÉÎʾÍÇÁÀÏ ÚÕÁÁÌÊÇÁ¾×Áʿ̼ÉÄÓÁÉÄÛ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÐÄÃÄÓÁÍÆÄÑ ËÌʽÇÁÈ ½¼ÇÇʾ ÐÄÃÄÓÁÍÆÄÁ ½ÊÇÄ ½¼Ç Çʾ ÍÊÒļÇØÉÊÁÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ½¼ÇÇʾ ÌÊÇÁ¾×Á ʿ̼ÉÄÓÁÉÄÛ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ËÌʽÇÁÈ ½¼ÇǼ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ʽÕÁ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ½¼ÇǼ ËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁ ÃÀÊÌʾØÁ ½¼ÇÇʾ ÙÉÁÌ¿ÄÓÉÊÍÎØÂÄÃÉÁÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ  ½¼ÇǼ 


§¤®¡¬œ®¯¬œ œ¿¼À¼ÉÛÉ ©œ žÊÇÂÄÉ ¡ž ¡¾ÍμÐØÁ¾¼ ¡ž ¹ÆÊÇÊ¿ÄÛÓÁÇʾÁƼÄÆÊÉÒÁËÒÄÛ¾×Âľ¼ÉÄÛ¨Ÿª¯ ž¯©¨²¨£¬° Í œ¿¼À¼ÉÛÉ©œ «ÊÉÊȼÌÁ¾¼žž ¡ÌȼÆʾ¼©ž ª½Ì¼ÃÂÄÃÉÄÄÃÀÊÌʾØÁÍÎÏÀÁÉÎʾ¨¼ÎÁÌļÇ×* žÍÁÌÊÍɼÏÓÆÊÉШ ­v ¼Ç¼½ÊÇÆÄɨ¤ Ÿ¼¾ÌÄÇÚƧ¤­¼Ñ¼ÌÉ×ÅÀļ½ÁÎ ¦ÄÔÄÉÁ¾ 

¡£ª«œ­©ª­®¸ ¢¤£©¡ ¡»®¡§¸©ª­®¤ ¤£ ª¬ªž¸¡©œ­¡§¡©¤» ±œ©®·¨œ©­¤¥­¦ªŸª œž®ª©ª¨©ªŸªª¦¬¯ŸœwºŸ¬· ¨œ¨ª©ªžº« ŸÏȼÉÄμÌÉ×Å¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Å ÏÉľÁÌÍÄÎÁÎ ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆ žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛË̼ÆÎÄÓÁÍÆľÍÁËÊÉÄȼÚÎ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÈÊÇÊÀÁÂÄÄÔÄÌÊÆÊ¿Ê ÆÌÏ¿¼ɼÍÁÇÁÉÄÛ¾¾ÊËÌÊͼѽÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎÄ­¾ÛüÉÊ ÙÎʾËÁ̾ÏÚÊÓÁÌÁÀØÍÏÑÏÀÔ¼ÚÕÄÈÍÛÃÀÊÌʾØÁÈ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÎ̼É× Ï¿ÌʼÚÕÄÈ ɼÒÄÊɼÇØÉÊÅ ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎÄ «Ê À¼ÉÉ×È ¨ÄÉÃÀ̼¾ÍÊÒ̼þÄÎÄÛ ÁÂÁ¿ÊÀÉÊɼÍÁÇÁÉÄÁÍÎ̼É×ÏÈÁÉØÔ¼ÁÎÍÛËÌÄÈÁÌ ÉÊɼÊÀÄÉÈÄÇÇÄÊÉ­ÌÁÀÉÛÛËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ÂÄÃÉÄÈÏÂÓÄÉ ¼ÂÁÉÕÄÉw ÇÁή¼ÆÊÁ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊÁÍÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁÍÇÊÂÄÇÊÍØÄÃüÍÊ Ñ̼ÉÛÚÕÁ¿ÊÍÛ¾×ÍÊÆÊ¿ÊÏÌʾÉÛËÌÁÂÀÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÈÏÂÓÄÉÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Íμ«Ê ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÍËÁÒļÇÄÍÎʾ¾ÈÄÌÁÉÁÎÀÌÏ¿Ê¿Êμ ÆÊ¿ÊÄÍÎÊÌÄÓÁÍÆÊ¿ÊÐÁÉÊÈÁɼ«ÊÀʽÉ×ÁËÌÊÒÁÍÍ× ËÌÊÄÍÑÊÀÛÎ Ä ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿ÌשÁÆÊÎÊÌ×ÁÄÃÉÄÑ Û¾É×Á ÀÌÏ¿ÄÁü¾Ï¼ÇÄÌʾ¼É×ÄÉÁ¾ÄÀÉ×½ÁÃÏ¿ÇϽ ÇÁÉÉʿʼɼÇÄü ÎÌÁÎØÄËÌÊÛ¾ÇÛÚÎÍÛ ÉÊÊÎÍÌÊÓÁÉ× ¾Ê¾ÌÁÈÁÉÄžÈÁÍÎÁÍÙÎÄÈÄÈÁÚÎÍÛÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎľÍÄÇÏÈÉÊ¿ÄÑÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍ ÆÄÑËÌÊÒÁÍÍʾ ž ©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆÁ w ÎÄËÄÓÉÊÈ ÌÁËÌÁÃÁÉμ ÎľÉÊÈ ¿ÊÌÊÀÁ ÊÆÌÏ¿¼ Í ÓÁξÁÌÎØ ÈÄÇÇÄÊÉÉ×È

ɼÍÁÇÁÉÄÁÈwÙÎÄËÌÊÒÁÍÍ×ÎÊÂÁÄÈÁÚÎÈÁÍÎÊ©¼ ÏƼüÉÉ×ÁËÌÄÓÄÉ×ÍÈÁÌÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛËÌÄÑÊÀÄÎÍÛ «ÌÄÙÎÊÈÊνÊÇÁÃÉÁÅÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ ÕÁÉÄÛÄÉÎÁÉÍľÉÊÍÎØÄÑÉÄÂÁËÊÓÎľÓÁÎ×ÌÁ̼ü ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ Ä ɼÂÄÎÁÇÁÅ ¼ÊÎ ÉʾÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄž̼ü Ä ɼÂÄ ÎÁÇÁÅ ¤ÉÎÁÉÍľÉÊÍÎØÉÁÍÓ¼ÍÎÉ×ÑÍÇÏÓ¼Á¾ ÊÎ̼¾ ÇÁÉÄÅÄÎ̼¾ÈÁÂÁ¿ÊÀÉʾ×ÍÊÆ¼Û üÉÄȼÁξÎÊÌÊÁ ÈÁÍÎÊÍÌÁÀÄÀÌÏ¿ÄÑËÌÄÓÄÉËÊÍÇÁ½ÊÇÁÃÉÁÅÍÄÍÎÁÈ× ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛÄμƼÛÂÁ ƼÆËÊÍÎ̼ÉÁ®ÊÇØÆÊ ÊÎÊÎ̼¾ÇÁÉÄżÇÆÊ¿ÊÇÁȾ¿ÊÌÊÀÁËʿĽ¼ÚξÍÌÁÀ ÉÁÈÓÁÇʾÁÆÁÂÁ¿ÊÀÉÊ­ËÁÆÎÌÙÎÄÑËÊƼüÎÁÇÁÅ ¾ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊÅÍÎÁËÁÉÄʽÖÛÍÉÛÁÎÍÛÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊ ÈÊÇÊÀ×È ¾ÊÃ̼ÍÎÊÈ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ­ÌÁÀÉÄÅ ¾ÊÃ̼ÍÎ ÂÄÎÁÇÁÅ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼw ÇÁÎ ¾¬ÊÍÍÄÅ ÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄw ÇÁÎ £É¼ÓÄÎÁÇØÉ×Á̼ÃÇÄ ÓÄÛÊËÌÁÀÁÇÛÚÎÍÛÄËÌļɼÇÄÃÁÉÁÆÊÎÊÌ×ѾÄÀʾ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄŪ½Õ¼Ûü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎؾ±¼ÉÎר¼É ÍÄÅÍÆÊÈÊÆÌÏ¿Á¾×ÔÁɼ ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ½ÊÇÁÁÄÉ ÎÁÉÍľÉ×ÅÌÊÍνÊÇÁÃÉÁÅÍÄÍÎÁÈ×ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ¾¬°ɼ ¾±¨œªwɼ ª½Ì¼Õ¼ÚÎ ɼÍÁ½Û¾ÉÄȼÉÄÁ¾×ÍÊÆÄÁËÊƼüÎÁÇÄÉʾÊʽ̼ÃÊ ¾¼ÉÄÅÄÄÑÌÊÍÎ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉʾ¬°wɼ  ¾±¨œªɼ ®Ì¼ÀÄÒÄÊÉÉʾ×ÍÊÆÊÅÊÍμÁÎÍÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØËÊÆǼÍÍÏÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÑÄÉÁÆÊÎÊ Ì×Ñ ˼̼ÃÄμÌÉ×Ñ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÁ ¬ÊÍ ÍÄÅÍÆÄÁɼ «ÊƼüÎÁÇÄÎ̼¾È¼ÎÄÃȼ¾×ÔÁ ɼ ©¼ÓÁÇʾÁÆËÌÄÑÊÀÄÎÍÛÄɾ¼ÇÄÀ¼ ƼÂÀ×ÅÀÁ¾ÛÎ×ÅÄÃÉÄÑwÌÁ½ÁÉÊÆžÍÁ½ÊÇØÔÁÁ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÁÍÌÁÀÄɼÍÁÇÁÉÄÛËÊÇÏÓ¼ÁÎÆÏÌÁÉÄÁ μ½¼Æ¼ ËÊÍÇÁÀÍξÄÁÆÊÎÊÌÊ¿ÊËʾÍÁÈÁÍÎÉÊÍ̼¾Éľ¼ ÚÎÍÙËÄÀÁÈÄÁÅ®¼ÆÍÆÏÌÁÉÄÁÈμ½¼Æ¼;ÛÃ×¾¼ÚÎ ¾ÍÁÑÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÏÈÏÂÓÄÉ Ä ÏÂÁÉÕÄÉž¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ¿ÌÏËËÁvÇÁÎ ÊÆÊÇÊ ÍÇÏÓ¼Á¾ ÍÈÁÌÎÄ ÍÌÁÀÄ ÈÏÂÓÄÉ Ä ÍÌÁÀÄÂÁÉÕÄÉ;ÛüÉ×ÍÆÏÌÁÉÄÁȪÍʽÏÚÎÌÁ¾Ê¿Ï ¾×Ã×¾¼ÁÎÊÎÈÁÓ¼ÚÕÄÅÍÛÌÊÍÎÓÄÍǼÆÏÌÛÕÄÑÀÁÎÁÅ ÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ¾ËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ׫ÊɼÔÄÈÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÛÈ ÆÏÌÛÎËÊÀÌÊÍÎÆʾ¤ÃËÊÀÌÊÍÎÆʾ üƼÉÓľ¼ÚÕÄÑÔÆÊÇÏ ÎÊÇØÆÊËÌÄÓÄÍÇÛÚÎÍÛÆ ÃÀÊÌʾ×È ªÆÌÏ¿ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ Æ ÌÁ¿ÄÊɼÈ Í ÊÓÁÉØ ¾×ÍÊÆÄÈÏÌʾÉÁÈž¤³ÄÉÐÄÒÄÌʾ¼ÉÄÛÄüÉÄȼÁÎ ÎÌÁÎØÁÈÁÍÎʾ¬ÊÍÍÄÄ´ÄÌÊÆÊÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÁ ÄÉÐÁÆÒÄÅ ËÁÌÁÀ¼ÚÕÄÁÍÛËÊÇʾ×ÈËÏÎÁÈ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ËÌÄÓÄÉÊÅÌÊÍμÓÄÍǼ½ÁÍËÇÊÀÉ×ÑÈÊÇÊÀ×ÑÇÚÀÁÅ ʽÊÁ¿Ê ËÊǼ ¹ÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎ ÍʽÊÅ ÍÁÌØÁÃÉÏÚ ÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉÏÚËÌʽÇÁÈÏ ž¿ÏȼÉÄμÌÉÊÈÏÉľÁÌÍÄÎÁÎÁ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼ ËÌʾÊÀÄÎÍÛɼÏÓÉÊË̼ÆÎÄÓÁÍƼÛ̼½ÊμËÊ̼Ã̼ ½ÊÎÆÁľÉÁÀÌÁÉÄÚ¾Ë̼ÆÎÄÆÏɼÏÓÉÊʽÊÍÉʾ¼ÉÉ×Ñ ËÌʿ̼ÈÈËʽÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎÄÂÄÃÉÁÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÀÇÛ ÏÓÁ½É×Ñ ü¾ÁÀÁÉÄÅ ÊÆÌÏ¿¼ œ¾ÎÊÌ Ä ÄÍËÊÇÉÄÎÁÇÄ ËÌÊÁÆμ ÄÍÑÊÀÄÇÄ Äà ÍÊÃɼÉÄÛ ɼÃÌÁ¾ÔÁÅ ÄÀÁÄ Ê ÎÊÈ ÓÎÊ ËÌÄÉÛÎ×Å ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÊÈ ɼÒÄÊɼÇØÉ×Å ËÌÊÁÆÎ ËÊ;ÛÕÁÉÉ×ÅÃÀÊÌʾØÚÌÊÍÍÄÛÉ ÉÁÈÊÂÁÎ ½×ÎØ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉ ½Áà μÆÄÑ ÂÁ ÈÁÌ ¾ ÍÐÁÌÁ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ «ÌÁÀǼ¿¼ÁÈ×Å ËÌÊÁÆÎɼÒÁÇÁÉɼ̼ÀÄƼÇØÉÊÁÄÃÈÁÉÁÉÄÁÊÎÉÊÔÁ ÉÄÛ Æ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈÁ ‰ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎØ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ļ˼ÃÊÉËʾÍÁÈÔƼǼÈÍÊÍμ¾Äǽ¼ÇÇ ÊÎ Àʽ¼ÇÇʾ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ɼ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ÊƼÃ×¾¼ÁÎ ¾ÇÄÛÉÄÁʽ̼ÃÂÄÃÉÄÆÏÌͼÉÎʾÄ;ÛüÉÉ×ÁÍÉÄÈ мÆÎÊÌ× ÌÄÍƼ ̼þÄÎÄÛ ½ÊÇÁÃÉÁÅ §ÁÓÁ½ÉÊËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÁÄËÌÊÎÄ ¾ÊÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ÍÇÁÀÏÁÎ ÀÊËÊÇÉÛÎØ ËÌʾÁÀÁÉÄÁÈ ËÍÄÑÊÌÁ¿ÏÇÄÌÏÚÕÄÑ Ä ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄ ÊÉÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÆÊÉÎÌÊÇÁÈ ü ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØ É×È ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ̼½ÊÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎØÚ Ä ¼À¼ËμÒÄÁÅ ÆÏÌͼÉÎʾ Æ ʽÏÓÁÉÄÚ Ä ÏÍÇʾÄÛÈ ¾ÊÁÉÉÊÅÍÇϽ×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÂÄÃÉÁÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎėÀÇÛ¾ÍÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ɼÓÄɼÛ Í ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÌÁ¿ÄÊÉʾ Ä üƼÉÓľ¼Û ƼÂÀ×È ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÄÉÊÈžÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄÙÎÊÊÎÉÊÍÄÎÍÛÆʽ̼ Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛȤþÍÁÅÍʾÊÆÏËÉÊÍÎÄ ËÌÄÓÄÉÊÓÁÉØËÇÊÑÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛɼÒÄÄľ×ÍÊÆÊÅ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ¿Ì¼ÉÄÓ¼ÕÄÑ;×ÈÄ̼ÉÄÁÈ ÊÍÉʾÉ× ÈÄÍÇÁÀÏÁÎËÌÄÃɼÎØÉÄÃÆÄÁÆÏÇØÎÏÌÏÃÀÊÌʾØÛÄ ÀÏÑʾÉÊÉ̼¾ÍξÁÉÉÊÁ¾ÊÍËÄμÉÄÁÇÚÀÁůӼÍÎÉÄ ƼÈÄËÌÊÁÆμËǼÉÄÌÏÁÎÍÛÄÃÏÓÄÎØÍÊÍÎÊÛÉÄÁÙÎÊ¿Ê ¾ÊËÌÊͼɼ¾ÍÁÑÙμ˼ÑÄʽÊÍÉʾ¼ÎØËÌÁÀǼ¿¼ÁÈ×Á ÈÁÌ×¾ÍÐÁÌÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÊÌÄÁÉÎÄÌÏÛÍØɼÊÍÉʾ É×ÁËÊƼüÎÁÇÄÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛÄÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ «ÌÄ ÙÎÊÈ ÊÍÉʾÉÊÁ ¾ÉÄȼÉÄÁ ½ÏÀÁÎ ÏÀÁÇÁÉÊ ÎÁÈ ÉÊÃÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÐÊÌÈ¼È ËÌÄÓÄÉÊÅ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛ ÆÊÎÊÌ×Ñ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÀÁÍÎÌÏÆÎľÉÊÁ ËʾÁÀÁÉÄÁ ÇÚÀÁÅ Ä ÉÁÃɼÉÄÁ ÄÇÄ Ä¿ÉÊÌÄÌʾ¼ÉÄÁ ÈÁÌ ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎÄ œ¾ÎÊÌ× ËÌÊÁÆμ ÍÓÄμÚÎ ÉÁʽ ÑÊÀÄÈ×ÈÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØÁÁ¾ƼÓÁÍξÁÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÆÊÈËÊÉÁÉμÆÍÏÕÁÍξÏÚÕÄÈʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×ÈÍμÉ À¼ÌμÈÀÇÛÀÄÍÒÄËÇÄÉÙÎÊÅɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎľʾÍÁÑ ÏÓÁ½É×Ñü¾ÁÀÁÉÄÅÊÆÌÏ¿¼ÊÓÉÊÅÄüÊÓÉÊÅÐÊÌÈ× ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ¹ÎÊÌÁ¼ÇØÉ×ÅÊËÎÄÈÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅËÏÎØ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÄÂÄÃÉÄÂÄÎÁÇÁű¼ÉÎר¼É ÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì× §¤®¡¬œ®¯¬œ £¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¬ÊÍÍÄÄ ¾ ¿ÊÀÏ £À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ• ­v ¤ÇØÄÉœ£ÀÊÌʾØÁÔÆÊÇØÉÄÆʾÉÁÏÎÁÔ¼ÁΣÀÊ ÌʾØÁÀÁÎÁÅ•­v ¦ÏÓȼ ž ¬ ­ÏѼÌÁ¾¼ § ¨ «¼¾ÇʾÄÓ ¦ ¹ ªÎ ÔÆÊÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×Æ¿Ä¿ÄÁÉÁÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ ŸÄ¿ÄÁɼÄͼÉÄμÌÄÛ•­v ­ÏѼÌÁ¾¼§¨ÄÍʼ¾Î¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÉ×ÅÆÊÉ¿ÌÁÍÍ ‰£ÀÊÌʾØÁ ʽÏÓÁÉÄÁ ¾ÊÍËÄμÉÄÁÀÁÎÁÅÄÈÊÇÊÀÁÂÄ ¾ ±±* ¾ÁÆÁ— ŸÄ¿ÄÁɼ Ä ͼÉÄμÌÄÛ • ­v ­ÁÇØÒʾÍÆÄÅœ«ÄÍʼ¾Îž¤³­«¤ ¾¬ÊÍÍÄÄ ÎÁÉÀÁÉÒÄÄ ËÌʽÇÁÈ× ÈÁÌ× ËÌÊÎľÊÀÁÅÍξÄÛ ­ÊÒļÇØɼÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ Ä ÃÀÊÌʾØÁ • ­v

¦§¤©¤¦ªŸ¡¨ª ¤©œ¨¤³¡­¦¤¡ ª­ª¡©©ª­®¤ž¡¬®¡¬ªŸ¡©©·± Ÿª§ªž©·±ª§¡¥ ¯«ª ¬ª­®¦ªž ¨œ¨ª©ªžœ¡º ªœª­©Ÿ ¯®©¦ž¬ ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆ ªÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛËÊÀÌÊÍÎÆʾÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊ̼Í ÍȼÎÌľ¼ÁÎÍÛƼÆÊÀɼÄþ¼ÂÉÁÅÔÄÑÍÊÒļÇØÉ×Ñ üÀ¼Ó ʽÕÁÍξ¼ «ÊÀÌÊÍÎÆÄ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÚÎ ÍʽÊÅ ½ÇļÅÔÄÅ ÌÁËÌÊÀÏÆÎľÉ×Å ÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉ×Å ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅ ÍÊÒļÇØÉ×ÅÄÆÏÇØÎÏÌÉ×ÅÌÁÃÁ̾ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼©ÁÍÈÊÎÌÛɼÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁÆÊÇÄÓÁÍξÊ ̼½ÊÎ ¾ÊËÌÊÍÊÀÊÈÄÉÄÌÏÚÕÁÈмÆÎÊÌÁÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÉÄÛ¾ÁÌÎÁ½ÌÊ¿ÁÉÉ×Ñ¿ÊÇʾÉ×ѽÊÇÁÅÏËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÊÍμÁÎÍÛ ¼ÆÎϼÇØÉ×È Ä ÀÄÍÆÏμ½ÁÇØÉ×È ­ÄÉÀ ÌÊÈ ¾ÁÌÎÁ½Ìʽ¼ÃÄÇÛÌÉÊÅ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ× ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɾ̼ÃÀÁÇÁËÌÁÑÊÀÛÕÄÑÎ̼ÉÃÄÎÊÌÉ×Ñ ÄÔÁÈÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÄÍÎÏËʾ žÁÌÎÁ½Ìʽ¼ÃÄÇÛÌɼÛ ÉÁ ÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ž© ÊËÌÁÀÁÇÁɼ ƼÆ ʽ̼ÎÄÈÊÁ ɼÌÏÔÁÉÄÁ ÐÏÉÆÒÄÄ ¿ÊÇʾÉÊ¿Ê ÈÊÿ¼ ¾×þ¼ÉÉÊÁ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÁÈ ÆÌʾÊÍɼ½ÂÁÉÄÛ ʽǼÍÎÄ ËÄμÁÈÊÅ ËÊþÊÉÊÓÉ×ÈÄ ¼ÌÎÁÌÄÛÈÄ «œ ÄÇÄ ÊÍÉʾÉÊÅ ¼ÌÎÁÌÄÄ ªœ «ÌÁÀ̼ÍËÊǼ¿¼ÚÕÄÈÄ мÆÎÊ̼ÈÄ ̼þÄÎÄÛž©Û¾ÇÛÚÎÍÛÍÎÁÉÊÃ× ÊÆÆÇÚÃÄÄ ¼ÉÊ ȼÇÄÄ ÙÆÍÎ̼¾¼Ã¼ÇØÉ×Á ÆÊÈËÌÁÍÍÄÄ «œ ¼ÉÊȼ ÇÄÄ Æ̼ÉÄʾÁÌÎÁ½Ì¼ÇØÉÊÅ ʽǼÍÎÄ ÀÁÐÊÌȼÒÄÄ ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ ÍÊÁÀÄÉÄÎÁÇØÉÊÎƼÉÉ×Á ÀÄÍËǼÃÄÄ ¹ÆÍÎ̼¾¼Ã¼ÇØÉ×ÁÆÊÈËÌÁÍÍÄÄ«œÓ¼ÕÁ¾ÊÃÉÄƼÚÎ ËÌÄ ÀÁ¿ÁÉÁ̼ÎľÉÊÀÄÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÑ ËÌÊÒÁÍͼÑ ¾ ÔÁÅÉÊÈ ÊÎÀÁÇÁ ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ ÊÍÎÁÊÑÊÉÀÌÊà ÀÁ ÐÊÌÈÄÌÏÚÕÄżÌÎÌÊà ÍËÊÉÀÄÇÁà ÄÇÄËÌÄÆ̼ÉÄ ʾÁÌÎÁ½Ì¼ÇØÉ×ѼÉÊȼÇÄÛÑ ½¼ÃÄÇÛÌɼÛÄÈËÌÁÍÍÄÛ ¼ÉÊȼÇÄÄ ÃϽʾÄÀÉÊ¿Ê ÊÎÌÊÍÎƼ ¾ÎÊÌÊ¿Ê ÔÁÅÉÊ¿Ê ËÊþÊÉƼ ¼ÉÊȼÇÄÄ œÌÉÊÇØÀ¼¦Ä¼ÌÄ ¼ÉÊȼÇÄÛ ¦ÄÈÈÁÌÇÁ ²ÁÇØÚ ̼½ÊÎ× Û¾ÇÛǼÍØ ÆÊÈËÇÁÆÍɼÛ ÊÒÁÉƼ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ¾ʽǼÍÎÄÔÁÄËÌÄÀÁ ¿ÁÉÁ̼ÎľÉÊÀÄÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÑÄÃÈÁÉÁÉÄÛѾÔÁÅÉÊÈ ÊÎÀÁÇÁ ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ Ï ËÊÀÌÊÍÎÆʾ Ä ̼Ã̼½ÊÎƼ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅ ËÊ ̼ÉÉÁÅ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÁ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ¾ž ž ÊÍÉʾÏ ̼½ÊÎ× ËÊÇÊÂÁÉ× ÌÁÃÏÇØμÎ× ÆÊÈË ÇÁÆÍÉÊ¿ÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛËÊÀÌÊÍÎÆʾ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÊÎ ÀÊ ÇÁÎ Í ¾ÁÌÎÁ½ÌÊ¿ÁÉÉ×ÈÄ ¿ÊÇʾÉ×ÈÄ ½ÊÇÛÈÄ ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÇÄÍØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÈÁÎÊÀ× ÆÇÄÉÄÆÊÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÌÁÉοÁÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ÏÇØÎ̼þÏÆʾ¼ÛÀÊËËÇÁÌʿ̼ÐÄÛ ¯£ Ÿ ÌÁÊÙÉÒÁ мÇʿ̼ÐÄÛ ¬¹Ÿ ÙÇÁÆÎÌÊÙÉÒÁмÇʿ̼ÐÄÛ ¹¹Ÿ ÀÄÍμÉÒÄÊÉɼÛÄÉÐ̼Æ̼ÍɼÛÎÁÌÈʿ̼ÐÄÛʽǼÍÎÄ ¿ÊÇʾ×ÄÔÁÄ ¯  ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ¾×Û¾ÇÁɼ ËÊÍÎɼμÇØɼÛ Î̼¾È¼ÔÁÅÉÊ¿ÊÊÎÀÁǼËÊþÊÉÊÓÉÄƼ ÆÊÎÊ̼ÛÓ¼ÕÁ ¾ÍÁ¿ÊÍÊËÌʾÊÂÀ¼Ç¼ÍËÊÌÎľÉ׿ɼÈÉÁà ÆϾ×ÌÊÆ É×ÌÛÉÄÁ ÄËʾÌÁÂÀÁÉÄÁ‰ÑÇ×ÍÎʾʿʗѼ̼ÆÎÁ̼ ËÌÄ ®«³¼ÕÁ¾ÍÁ¿ÊÙÎÄËʾÌÁÂÀÁÉÄÛ¾ÊÃÉÄƼÇÄ Ï˼ÒÄÁÉÎʾÏÂÁÄÈÁÚÕÄÑÍÊÁÀÄÉÄÎÁÇØÉÊÎƼÉÉ×Á


ÎÁμ¾ÊÇɯ ËÊÀÌÊÍÎÆʾÌÊμÒÄÛ¿ÊÇʾ× ¾ÍÎÊÌÊÉÏ ËÌÊÎľÊËÊÇÊÂÉÏÚÍÉÄÂÁÉÄÚÇÄÉÁÅÉÊÅ ÍÆÊÌÊÍÎÄ ÆÌʾÊÎÊƼ §­¦ ËÊ «œ ËÌľÊÀÄǼ Æ ÏÍÄÇÁÉÄÚÀÁÍÄÉÑÌÊÉÄüÒÄĽÄÊÙÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÊÅ¼Æ ÎľÉÊÍÎÄ ©¼¬¹Ÿ ËÌʾÁÀÁÉÉÊžÍÁÈÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×ÈËÊÀÌÊÍ ÎÆ¼È Ï  ¾×Û¾ÇÛÇÊÍØÀ¾ÏÍÎÊÌÊÉÉÁÁÍÉÄÂÁ ÉÄÁ ¼Ï  wÊÀÉÊÍÎÊÌÊÉÉÁÁÍÉÄÂÁÉÄÁ ʽÖÁÈÉÊ¿Ê ËÏÇØÍʾʿÊ ÆÌʾÁɼËÊÇÉÁÉÄÛ ¾ž­ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÍÎØ ÆÌʾÊÎÊƼ ËÊ ȼ¿ÄÍÎ̼ÇØÉÊÈÏ Ä ËÁÌÄÐÁÌÄÓÁÍÆÊÈÏ ÎÄËÏ ²ÁÌÁ½Ì¼ÇØɼÛ ¼É¿ÄÊÀÄÍ ÎÊÉÄÛËÊ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÓÁÍÆÊÈÏÎÄËϾÙÎÊȽ¼ÍÍÁÅÉÁ ʽɼÌÏÂÁɼ¾ ÍÇÏÓ¼ÛÑ£¼ÎÌÏÀÉÁÉÄÁ¾Á ÉÊÃÉÊ¿ÊÊÎÎÊƼÄÃËÊÇÊÍÎÄÓÁÌÁ˼ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ¾ ž ¾×Û¾ÇÁÉÊ ¾   ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÑ «ÌÄ ËÌʾÁÀÁÉÄÄ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ËÌʽ Í À¾ÄÂÁ ÉÄÁȾÔÁÅÉÊÈÊÎÀÁÇÁËÊþÊÉÊÓÉÄƼ¾  ÍÇÏÓ¼ÛÑ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ÌÁÐÇÁÆÎÊÌÉÊÁ ¾ÊÃÀÁÅÍξÄÁ ɼ «œ ¼Ï  wÆÊÈËÌÁÍÍÄÊÉÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼ ¤ÉÐ̼Æ̼ÍɼÛ ÎÁÌÈʿ̼ÐÄÛ ½×Ǽ ËÌʾÁÀÁɼ  ËÊÀÌÊÍÎÆʾÍɼÌÏÔÁÉÄÁÈÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ¾žÄÀÁ¿ÁÉÁ̼ÎľÉÊÀÄÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÈÄÄÃÈÁÉÁ ÉÄÛÈľÔÁÅÉÊÈÊÎÀÁÇÁËÊþÊÉÊÓÉÄƼ¬ÁÃÏÇØμÎ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×¾ÍÊËÊÍμ¾ÇÁÉÄÄÄÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÈÈÊÿʾʿÊÆÌʾÊÎÊƼÈÁÎÊÀÊȯ£ Ÿ ¬¹ŸÄÌÁÉοÁÉʿ̼ÐÄÁÅ´ª« «ÌʾÁÀÁÉÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊƼüÇÄ ¾×ÍÊÆÏÚ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ Ä ÎÊÓÉÊÍÎØ ÆÊÈËÇÁÆͼ ÀÊÍÎÏËÉ×Ñ Ä ÉÁÄɾ¼ÃľÉ×Ñ ÈÁÎÊÀʾ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ʽǼÍÎÄ ¿ÊÇʾ×ÄÔÁÄËÌÄ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÔÁÅÉÊ¿ÊÊÎÀÁǼËÊà ¾ÊÉÊÓÉÄƼÏËÊÀÌÊÍÎÆʾªÉÄÍËÊÍʽÍξÏÚÎ̼ÉÉÁÅ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÁ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÄÆÊÈËÁÉͼÎÊÌÉ×ѾÊÃÈÊ ÉÊÍÎÁÅÈÊÿʾʿÊÆÌʾÊÎÊƼ¾¾ÁÌÎÁ½Ìʽ¼ÃÄÇÛÌÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈÁ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÈÊÿ¼ §¤®¡¬œ®¯¬œ ¼À¼ÇÛɧª ÁÎÍƼÛÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÛ¨¨ÁÀÄÒÄɼ  ÊÉÀ¼ÌÁÉÆÊ ¡ ­ ­ÊÇÊȼÎÄɼ ª Ÿ ´ÄÌÁÎÌÊ ¾¼ ³žÁ¿ÁÎÊÍÊÍÏÀÄÍμÛÀÄÍÎÊÉÄÛ¨¨ÁÀÄÒÄɼ ­ ÊÉÀ¼ÌÁÉÆÊ¡­ °ÌÁÅÀÆʾž¤ ´ÄÌÁÎÌʾ¼ ³ ŸÊÇʾɼÛ½ÊÇØÏÀÁÎÁŨ¨ÁÀÄÒÄɼ ­

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÀÄÍËǼÃÄĪÎÀÁÇØÉʾ×ÀÁÇÁɼ¿ÌÏË˼ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÚÕÄѼÇʽ×ɼ¿ÊÇʾÉ×Á½ÊÇÄ ¾ÊÃÉÄ ƼÚÕÄÁËÊÍÇÁÀÇÄÎÁÇØÉÊ¿ÊɼÆÇÊɼ¿ÊÇʾ×¾ËÁÌÁÀ ¾ ËÌÊÒÁÍÍÁ üÉÛÎÄÅ  ̼ÃÇÄÓÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄ ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄÄÆÏËÄÌÏÚÕÁÅÍÛ¾ËÊÇÊÂÁÉÄÄÇÁ¼ ¾ÎÁÓÁÉÄÁvÈÄÉÏΤüÆÏÔÁÌÍÆʿʼɼÈÉÁü ÉÊÌȼÇØÉÊÁÎÁÓÁÉÄÁÌÊÀʾʿÊËÌÊÒÁÍͼÊÎÈÁÓ¼ÇÊÍØÏ  ȼÎÁÌÁÅ­ÎÌÁÈÄÎÁÇØÉ×ÁÌÊÀ×½×ÇÄÏ  ÂÁÉÕÄÉ üÎÛÂÉ×ÁÏ ¼ÆÏÔÁÌÍÆÄÁ ËÊÍʽÄÛÊƼÃ×¾¼ÇÄÍØ  ÂÁÉÕÄɼÈ ¯ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ¿ÊÇʾÉ×Á ½ÊÇÄ ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÇÄÍØ ÃÌÄÎÁÇØÉ×ÈÄ ÍÇÏÑʾ×ÈÄÄÆÊÑÇÁʾÁÍÎĽÏÇÛÌÉ×ÈÄ ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ¼Èij¼ÕÁ¾×Û¾ÇÛÇÊÍØ¿ÊÇʾÊÆÌÏÂÁÉÄÁ  ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÊÌÎÊÍμÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ѽ̼ÆÎÁ̼ ;ÛüÉÉÊÁ Í ÀÇÄÎÁÇØÉÊÅ ÍμÎÄÓÁÍÆÊÅ ɼ¿ÌÏÃÆÊÅ ɼ ÔÁÅÉ×Å ÊÎÀÁÇ ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ ÄÇÄ À¾ÄÂÁÉÄÛÈÄ ÔÁÁÅ­ÇÏÑʾ×ÁÍÄÈËÎÊÈ×¾¾ÄÀÁÔÏȼ¾ÏÔ¼ÑÄ ‰Ã¼ÆǼÀ×¾¼ÉÄۗÏÔÁÅÈ×ɼ½ÇÚÀ¼ÇÄÏ ËÊÀ ÌÊÍÎÆʾ ÃÌÄÎÁÇØÉ×ÁÍÄÈËÎÊÈ×Ï w¾¾ÄÀÁ ‰ÈÏÔÁÆ ËÁÌÁÀ ¿Ç¼Ã¼Èė «ÊÀÌÊÍÎÆÄ Í ¿ÊÇʾÉ×ÈÄ ½ÊÇÛÈľÁÌÎÁ½ÌÊ¿ÁÉÉÊ¿Ê¿ÁÉÁüÓ¼ÕÁËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÇÄ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÉ×Á¼Çʽ×¹ÎÄËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ ¾ÄÀÄÈÊ ʽÏÍÇʾÇľ¼ÚÎ ÀÄÍÒÄÌÆÏÇÛÎÊÌÉ×Á ɼÌÏÔÁÉÄÛ ¾ ÇÄȽÄÓÁÍÆÊÅÍÄÍÎÁÈÁ ÆÊÎÊÌ×Á¾×Ã×¾¼ÚÎÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ¾ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊÅ ÍÐÁÌÁ ³¼ÕÁ ÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×Á ËÊÀ ÌÊÍÎÆÄËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÇļÇʽ×ɼÍÉÄÂÁÉÄÁ˼ÈÛÎÄ üËÊÈÄɼÉÄÛ ÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄľÉÄȼÉÄÛ ̼½ÊÎÊÍËÊ ÍʽÉÊÍÎÄ Ëʾ×ÔÁÉÉÏÚÏÎÊÈÇÛÁÈÊÍÎØ ËÊÎÇľÊÍÎØ Ǽ½ÄÇØÉÊÍÎØ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÐÊɼ ̼ÍÍÎÌÊÅÍξÊ Íɼ ÓÎʽ×ÇÊËÊÀξÁÌÂÀÁÉÊÉÁÅÌÊËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÈ«ÌÄÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ʽɼÌÏÂľ¼Ç¼ÍØ ÍÄÈËÎÊȼÎÄƼ ÏƼÃ×¾¼ÚÕ¼Û ɼ ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊÁ¾Ê¾ÇÁÓÁÉÄÁ¾ËÌÊÒÁÍ;ÁÌÑÉÁÍÎ ¾ÊÇʾ×ÑÍÎÌÏÆÎÏÌ¿ÊÇʾÉÊ¿ÊÈÊÿ¼ÄÔÁÅÉÊ¿ÊÊÎÀÁǼ ÍËÄÉÉÊ¿ÊÈÊÿ¼¬ÁÉοÁÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¾×Û¾ÄÇʼÉÊȼÇÄÄ̼þÄÎÄÛÆ̼ÉÄʾÁÌÎÁ½Ì¼ÇØÉÊÅ ʽǼÍÎÄ Ï  ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ¼ÉÊȼÇÄÛ ¦Ä ÈÁÌÇÄw Ï  œÌÉÊÇØÀ¼¦Ä¼ÌÄ Ï  ¯   ˼ÒÄÁÉÎʾ ʽɼÌÏÂÁÉ× ËÌÄÃɼÆÄ ÉÁÍμ½ÄÇØÉÊÍÎÄ ÔÁÅÉÊ¿Ê ÊÎÀÁǼ ËÊþÊÉÊÓÉÄƼ ɼ ̼ÃÉ×ÑÏÌʾÉÛÑ ¼Ï  wÀÁ¿ÁÉÁ̼ÎľÉÊ ÀÄÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛ žÍÁÈʽÍÇÁÀÏÁÈ×ÈËÊÀÌÊÍÎƼÈËÌʾÁÀÁÉʯ£ Ÿ ÍÊÍÏÀʾ ÔÁÄ Ä ¿ÊÇÊ¾× ʽɼÌÏÂľÔÁÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÆÌʾÊÎÊƼËÊÊÀÉÊÅÄÇÄÀ¾ÏÈ«œ¯  ËÊÀÌÊÍÎÆʾ¾×Û¾ÇÛǼÍؼÍÄÈÈÁÎÌÄÛ§­¦ËÊÊÀÉÊÅ Äà «œ  «ÌÄÓÁÈ Êɼ ÉÊÍÄǼ ̼¾ÉÊÈÁÌÉ×Å Ѽ̼ÆÎÁ̼̾ÃÇÄÓÉ×ÑÍÁ¿ÈÁÉμѼÌÎÁÌÄÄ ÓÎÊËÊà ¾ÊÇÄÇÊÄÍÆÇÚÓÄÎØɼÇÄÓÄÁÍÎÁÉÊÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍ ͼ¯  ËÊÀÌÊÍÎÆʾ¾×Û¾ÇÁÉʾ×̼ÂÁÉÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ§­¦ËÊ«œ ½ÊÇÁÁ «ÌĹ¹ŸÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ËÌʾÁÀÁÉÉÊÈ  ËÊÀÌÊÍÎÆ¼È Ï  ÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØÀÁÍÄÉÑÌÊÉÄ ÃÄÌʾ¼ÉÉ×ÁÙÇÁÆÎÌÊÙÉÒÁмÇʿ̼ÈÈ× ÍËÌÁʽǼÀ¼ ÉÄÁȾʾÍÁÑÊÎÀÁǼѽ×ÍÎÌÊżÆÎľÉÊÍÎÄ ÀÁÃÊÌ ¿¼ÉÄüÒÄÄDÌÄÎȼÄüÈÁÀÇÁÉÉÊÁ¾ÊÍÍμÉʾÇÁÉÄÁ ÐÊÉʾÊŹ¹ŸËÊÍÇÁÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñɼ¿ÌÏÃÊƯ  w¾×Û¾ÇÛÇÄÍع¹ŸÈÁÀÇÁÉÉÊ¿ÊÎÄ˼ÍɼÇÄ ÓÄÁȽÄǼÎÁ̼ÇØÉÊÍÄÉÑÌÊÉÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×ѾÍË×ÔÁÆ
£œ œ³œª«®¤¨¤£œ²¤¤ ¨¡ ¤²¤©­¦¤±¦œ ¬ªž ®¬¡¯¡®©ªžªŸª¯¬ªž©» «ª Ÿª®ªž¦¤¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥ ­¤­®¡¨·£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ¨ªŸ¤§¸©¤²¦œ»®§

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

ªÆÌÏÂɼÛÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÄż¾ÎÊÉÊÈÉ×ÅÊÆÌÏ¿ ¿±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÏÓ¼ÍÎÄÇÄÍØ ËϽÇÄƼÒÄÄ ËÊ;ÛÕÁÉÉ×Á ËÌʽÇÁÈÁ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ƼÀÌʾʿÊ ËÊÎÁÉÒļǼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ<v>«ÌÄÓÁÈ ÏƼÃ×¾¼ÁÎÍÛ ÓÎÊÀÁÇÊÉÁÎÊÇØÆʾÉÄÃÆÊÈÏÌʾÉÁ ÊËǼÎ×ÎÌÏÀ¼ ÉÊľÉÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÍÏÕÁÍξÏ ÚÕÄÑÍÄÍÎÁÈÈÊÎľ¼ÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¦¼ÆÍÇÁÀÍξÄÁ ËÌÊÀÊǼÁÎÍÛÊÎÎÊÆɼĽÊÇÁÁƾ¼ÇÄ ÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ̼½ÊÎÉÄÆʾÄÃÊÎ̼ÍÇÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ¾ÀÌÏ¿ÄÁÊÎ̼ÍÇÄɼÌÊÀÉÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍξ¼ ¦¼ÆËÊƼÃ×¾¼ÁμɼÇÄÃɼÆÊËÇÁÉÉʿʾʽǼÍÎÄ ƼÀÌʾʿÊÈÁÉÁÀÂÈÁÉμüÌϽÁÂÉÊ¿ÊÄÊÎÁÓÁÍξÁÉ ÉÊ¿ÊÊË×μ ÊÀÉÄÈÄÃÆÇÚÓÁ¾×ѾÊËÌÊÍʾÊËÎÄÈÄü ÒÄÄÎÌÏÀʾʿÊËÊÎÁÉÒļǼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎÊÎ̼ÍÇÄÄÐÊÌÈÍʽÍξÁÉÉÊÍÎÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛÐÄ¿Ï̼ Á¿Ê ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÛ ÊξÁÓ¼ÚÕ¼Û ü ̼Ã̼½ÊÎÆÏ ÊË ÎÄȼÇØÉÊÅ ƼÀÌʾÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÅ ÒÁÇÛÈľÊÃÈÊÂÉÊÍÎÛÈÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄžÊÎÁÓÁÍξÁÉ ÉÊÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ¾ÊËÌÊͼÈÄ ƼÀÌʾ ÇÁÓÁ½ÉÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅüÉÄȼÁÎÍÛÉÁËÊÍ ÌÁÀÍξÁÉÉʿǼ¾Éמ̼ÓÇĽÊÁ¿ÊüÈÁÍÎÄÎÁÇÄ ƼÆ Ë̼¾ÄÇÊ ÉÁÄÈÁÚÕÄÁÉÁÎÊÇØÆÊÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁ¿Ê ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÉÊĽ¼ÃʾÊÅËÊÀ¿Ê ÎʾÆÄËÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ®¼Æ¼ÛÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØɼÛÍÄÎϼÒÄÛÍËÊÀ¿ÊÎʾ ÆÊÅÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ѽ̼ÆÎÁÌɼÄÀÇÛ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ©ÁÍÈÊÎÌÛ ɼ ÀÁÅÍξÏÚÕÁÁ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØ ÍξÊ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ Ê ËÊÌÛÀÆÁ ÀÊËÏÍƼ Æ ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍΪÍÉʾüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼¬ÊÍ ÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ʽ ÊÑ̼ÉÁ ÃÀÊÌʾØÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É ËÌÄƼèÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¬°• Ê½ÏξÁÌÂÀÁÉÄÄ«ÊÇÊÂÁÉÄÛsªËÊ ÌÛÀÆÁÀÊËÏÍƼÆÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÄмÌȼÒÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄt— ËÌÄƼèÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÊÎ ¿ • ‰ª ËÊÌÛÀÆÁ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÌÁÃÁ̾¼ ɼ üÈÁÕÁÉÄÁ ÀÊÇÂÉÊÍÎÁÅ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÄ̼½ÊÎ×ÍÌÁÃÁ̾Êȗ ËÌÊÀÊǼÁÎÍÛ Ë̼ÆÎÄƼɼÃɼÓÁÉÄÛÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÉÁÎÊÇØÆÊÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÉÊÄÊÌ¿¼ÉʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½ÁÃʽÛüÎÁÇØÉÊÅËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄËÊ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÄ ‰ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۗ žÌÁÃÏÇØμÎÁ ƼÆÍË̼¾ÁÀÇľÊÊÎÈÁÎÄÇž¤ ÊÇ ¿ÄÉÒÁ¾ ‰ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊƼüǼÍØ ÁÀÄÉÍξÁÉÉÊÅ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎØÚ ÀÇÛ ÆÊÎÊÌÊÅ ÉÁ ÎÌÁ½Ê¾¼Ç¼ÍØËÁ̾ÄÓɼÛÍËÁÒļÇÄüÒÄÛ ÉÁÍÈÊÎÌÛɼ

ÀÁÅÍξÏÚÕÁÁüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξʬÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ ÒÄÄÊËÊÌÛÀÆÁÀÊËÏÍƼÆÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚËÌÊÐÁÍÍÄ ÊɼÇØÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄe—<> ¨ÁÂÀÏÎÁȾÊÆÌÏ¿ÁÍÏÕÁÍξÏÁÎÌÁ¼ÇØɼÛ¾Êà ÈÊÂÉÊÍÎØ ÏÇÏÓÔÄÎØ ÍÄÎϼÒÄÚ Í ÌÏÆʾÊÀÛÕÄÈÄ ƼÀ̼ÈÄ«ÊÍÆÊÇØÆÏÊÍÉʾɼÛÓ¼ÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ƼÀÌʾ ±¨œª ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÏÚ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÏÄËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆϾʽǼÍÎÉÊÈÒÁÉÎÌÁ ɼ½¼ÃÁ®Úȟ¨œ ÉÁʽÑÊÀÄÈʾÆ̼ÎÒÁ̼ÍÍÈÊÎÌÁÎØ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄÙÎÊ¿ÊÏÓÁ½ÉÊ¿Êü¾ÁÀÁÉÄÛ¾ÊÎÉÊÔÁÉÄÄ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾ ¤ÃÏÓ¼Û ÄÍÎÊÌÄÚ ®Úȟ¨œ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ÊÎÈÁ ÎÄÎØ ÓÎʾ¼Æ¼ÀÁÈÄÄɼ½¼ÃÁмÆÏÇØÎÁμʽÕÁÍξÁÉ É×ÑËÌÊÐÁÍÍÄÅÁÕÁ¾¿½×ÇÊÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÊ ÊÎÀÁÇÁÉÄÁ‰¨ÊÇÊÀÊ¿ÊÊÌ¿¼ÉÄüÎÊ̼ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄۗ ËÌÁÀÏÍȼÎÌľ¼¾ÔÁÁÆÏÌÍ×ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ¼μÆÂÁÀ¾ÏÑ¿ÊÀÄÓÉÏÚÍËÁÒļÇÄüÒÄÚÊÌ¿¼ÉÄüÎÊ ÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ­¿ɼ½¼ÃÁ®Úȟ¨œ ÎÊ¿À¼w ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÄÉÍÎÄÎÏμ ½×Ǽ ÊÎÆÌ×μ üÊÓÉÊÊÓɼÛ ÊÌÀÄɼÎÏ̼ ËÊ ÍËÁ ÒļÇØÉÊÍÎÄ ‰ÍÊÒļÇØɼÛ ¿Ä¿ÄÁɼ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۗ ­ ¿ ËÌÄ ƼÐÁÀÌÁ ÍÊÒÄ ¼ÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ× Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½×Ǽ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼É¼ ËÊÙμËɼÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØɼÛ ËÊÀ¿ÊÎʾƼÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ÍÏ ½ÊÌÀÄɼÎÏÌÁ Í¿wɼÍËÁÒÆÏÌÍÁ‰­ÊÒļÇØ ɼÛ¿Ä¿ÄÁɼ ÙÆÊÉÊÈÄƼ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÁ ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÁ— ­ ¿ ɼ ƼÐÁÀÌÁ ÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ× Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌʾÊÀÛÎÍÛ ÍÁÌÎÄ ÐÄƼÒÄÊÉÉ×Á ÒÄÆÇ× ÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ¾Ì¼ÓÁÅ ËÊÓ¼ÍʾÊÅËÌʿ̼ÈÈÁ‰œÆÎϼÇØÉ×ÁËÌʽÇÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄۗ ‰œÆÎϼÇØÉ×Á ËÌʽÇÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅ ÙÆÍËÁÌÎÄÃח ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ Ä ¾×ÁÃÀÉ×Á ÒÄÆÇמÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍ«ÌÄƼÃÊÈ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ Ä ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÄ • ÊÎ ¿ ‰ª½ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÄ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ Ä ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÈÄ ƼÀ̼Èė ¾ ÍÎÌÏÆÎÏÌÁмÆÏÇØÎÁμËʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÄ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾɼ ½¼ÃÁ®Úȟ¨œÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÄÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌÏÁβÁÉÎÌ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼ ½¼ÃÁ ƼÐÁÀÌ× ÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ× Ä ÊÌ¿¼ÉÄ üÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÊÿǼ¾ÇÛÁÈÊÅ ÀÈÉ ËÌÊО¤ ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾×È ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÏÓÁ½ÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ ÌÁÃÁ̾× ÀÇÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÄÈÁÚÎÍÛ ®ÁÈ ½ÊÇÁÁ ÓÎÊ ƼÐÁÀÌÊÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÌÁÀǼ¿¼ ÚÎÍۿĽÆÄÁÍÑÁÈ×ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄËÁÌÍÊɼǼ¾ËÇÊÎØÀÊ ¾×ÁÃÀÉ×ÑÆÏÌÍʾ ËÊþÊÇÛÚÕÄÑËÌʾÊÀÄÎØμÆÏÚ ËÊÀ¿ÊÎʾÆϽÁÃÊÎÌ×¾¼ÊÎÀÊÇÂÉÊÍÎĦÍʼÇÁÉÄÚ ËÌÁÀǼ¿¼ÁÈ×Á ²ÁÉÎÌÊÈ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑ ƼÀÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ®Úȟ¨œ ËÌʿ̼ÈÈ× ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑ ƼÀÌʾ ÏÀÁÇÛÚÎ ȼÇÊ


ÎʾÆÄÄÍÁÌÎÄÐÄƼμÍËÁÒļÇÄÍμËÊÍÊÒļÇØÉÊÅ ¿Ä¿ÄÁÉÁÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¦ÊÉÎÌÊÇØü¾×ËÊÇÉÁÉÄÁÈËÌʿ̼ÈÈ×¾ÊÃÇÊÂÄÎØ ɼ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ̼ÅÊÉʾÊÆÌÏ¿¼ÄÊÎÀÁÇØÉ×ÑÈÏ ÉÄÒÄ˼ÇÄÎÁÎʾ¾ÇÄÒÁÀÁ˼ÌμÈÁÉÎʾÄÆÊÈÄÎÁÎʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ±¨œª Ä̼ÅÊÉÉ×ѼÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉ×Ñʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅžÌÁ ÃÏÇØμÎÁÍÄÎϼÒÄÛ¾ÊÆÌÏ¿ÁÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÏÇÏÓÔÄÎÍÛ ¾ÎÁÓÁÉÄÁÀ¾ÏÑÇÁÎ ¦ÌÊÈÁÎÊ¿Ê È×ÍÓÄμÁÈ ÓÎʾɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ ÏÂÁ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÇÍÛ ÍÊÒļÇØÉ×Å üƼà ɼ ̼Ã̼ ½ÊÎÆÏÏÓÁ½ÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÑËÊÍʽÄÅÄËÌʿ̼ÈÈËÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄƼÀ̼ÈÄľÆÇÚÓÁÉÄÛ ÄÑÇĽÊ¾ÆÏÌÍ×ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÇĽÊ ¾ ƼÓÁÍξÁ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉ×Ñ ¾ÄÀʾ ÍËÁÒļÇÄüÒÄÄ ËÊ ÏË̼¾ ÇÁÉÄÚÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ«ÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍÛ ÓÎÊɼ ½¼ÃÁƼÐÁÀÌ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ®Úȟ¨œ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ɼӼÎØ ̼Ã̼½ÊÎÆÏËÌʿ̼ÈÈËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ËÊƼÀÌʾÊÈÏÈÁÉÁÀÂÈÁÉÎϾÈÁÀÄÒÄÉÁ«ÌÁÀÍμ¾ ÇÛÁÎÍÛ ÓÎʾÙÎÊÈɼË̼¾ÇÁÉÄÄÀÊÇÂÉ×̼½ÊμÎØÄ ¾ÁÀÏÕÄÁÏÓÁ½É×Áü¾ÁÀÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ §¤®¡¬œ®¯¬œ ¤ÊÌÀ¼ÉÛÉ œ ž ­ÎÄÈÏÇÄÌÏÚÕÄÁ ÍÄÍÎÁÈ× ÊËǼÎ× ÎÌÏÀ¼ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ œ¾ÎÊÌÁÐ ÀÄÍ ƼÉÀÈÁÀɼÏƨ ­ ¦ÏÀÌÄÉž­ §ÁÅÃÁÌȼÉžŸªÒÁÉƼËÌÊÄþÊÀÍ ξÁÉÉÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÄÈÊÎľ¼ÒÄÛÎÌÏÀ¼¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÄ«ÌʽÇÁÈ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ× ÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÄÍÎÊÌÄÄÈÁÀÄÒÄÉו­ ¨ÄÎÌÊÉÄÉž¦ ¨ÄÎÌÊÉÄÉœž §ÊÒȼÉʾ¡œ ª ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ мÆÎÊ̼Ñ ÈÊÎľ¼ÒÄÄ Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ÆÊÉ ÆÏÌÁÉÎÊÍËÊÍʽÉÊÍÎľ̼ÓÁÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ŸÇ¼¾¾Ì¼Ó•­ ®ÌÁÎØÛÆʾœ¡©¼ÏÓÉÊÁʽÊÍÉʾ¼ÉÄÁÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌÊ ¾¼ÉÉÊÅÊËǼÎ×ÎÌÏÀ¼ÊÍÉʾÉÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼ¼È½ÏǼÎÊÌ ÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÄÍeƼÉÀÈÁÀ ɼÏÆ ¨ ©¤¤ ÄÈ © œ ­ÁȼÔÆÊ ¬œ¨©  ­  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ªÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀ̼ÑÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛžͽ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÉ×ÅÍÄÈËÊÃÄÏȉ¨Á ÀÄÒÄɼÄÊÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛ—®ÁÃÀÊÆÇÄÍÊʽÕ ®ÚÈÁÉØ®Úȟ¨œ ­ ¤ÊÌÀ¼ÉÛÉ œ ž ­ÎÄÈÏÇÄÌÏÚÕÄÁ ÍÄÍÎÁÈ× ÊËǼÎ× ÎÌÏÀ¼̼½ÊÎÉÄÆʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛœ¾ÎÊÌÁÐÀÄÍe ƼÉÀÈÁÀɼÏƨ  ´Á¾ÓÁÉÆʺ§ª½ÄÎÊ¿¼ÑÑÊÀ¼ÌÁÐÊÌÈÄüÀ¼Ó¼Ñ ËÊ̼þÄÎÄÚÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅɼÏÆÄ ¾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ɼ ËÁÌÄÊÀ ÀÊ ¿ ¨ ¨ÄɾÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ¬° Í  ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ž¤ªÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀ̼ÑÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛžͽ¨ÁÀÄÒÄɼÄÊÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛ ¨ÁÂÀÏɼÌÍÄÈË®ÚÈÁÉØ ­v

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

¾ÉÄȼÉÄÛÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÈÄËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄȾÊË ÌÊͼÈƼÀÌʾʿÊÈÁÉÁÀÂÈÁÉμ©¼Ó¼ÎØÍÎÊ¿Ê ÓÎÊ ÊÎÍÏÎÍξÏÚÎ ÍËÁÒļÇØÉ×Á ÆÏÌÍ× ËÊ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÁ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ʽǼÍÎÄ̼½ÊÎ× ÍƼÀ̼ÈÄ ÈÁÂÀÏÎÁÈÀÇÛÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑмÆÏÇØ ÎÁÎʾ¾ÏÃʾƼÀÌʾ×ÅÈÁÉÁÀÂÈÁÉÎÛ¾ÇÛÁÎÍÛËÌÁÀ ÈÁÎÊÈËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅÍËÁÒļÇÄüÒÄÄ žÌÁÃÏÇØμÎÁ ƼÆÍË̼¾ÁÀÇľÊÊÎÈÁÎÄÇÈÄÉÄÍÎÌ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛº§´Á¾ÓÁÉÆÊ ‰Ï¾ÇÁÓÁÉÉÊÍÎØ ÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÈÊÎÊÀ¾ÄÉÏǼɼ¾ÎÊÌÊÅËǼÉμ ÆÄÁ¾ÊËÌÊÍ×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ƼÆËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ÆÊÉ ÎÌÊÇØ ÄÍËÊÇÉÄÎÁÇØÍƼÛ ÀÄÍÒÄËÇÄɼ ËÊÀ¿ÊÎʾƼ ƼÀÌʾ—<> ž;ÛÃÄÍÙÎÄÈËÌÁÀǼ¿¼ÁÈÍÇÁÀÏÚÕÁÁ«ÌÁÂÀÁ ¾ÍÁ¿Ê ɼ ÏÌʾÉÁ Á˼ÌμÈÁÉμ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ ±¨œª ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ̼Ã̼½ÊμÎØ ËÌʿ̼ÈÈÏ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑ ƼÀÌʾÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛªÒÁÉľ¼Û ÍÏÕÁÍξÏÚÕÏÚÍÄÎϼÒÄÚÍÌÏÆʾÊÀÛÕÄÈÄƼÀ̼ ÈÄÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ž¤ ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾ËÌÁÀǼ¿¼ÁΉ¿Ç¼¾¼È¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÅ ÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉ×ÑÊÌ¿¼Éʾ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊžǼÍÎÄ ¿Ç¼¾¼È ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÅ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñ ʽ̼Ãʾ¼ ÉÄÅ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÛÈÊÌ¿¼ÉʾÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛÉÁÀÊËÏÍƼÎØÀÊÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØ ÉÊÍÎľ̼ÓÁÅ ÉÁÄÈÁÚÕÄÑÍËÁÒļÇØÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÄÍÁÌÎÄÐÄƼμÍËÁÒļÇÄÍμËÊÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉÁ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۗ <> ¦ÊÉÁÓÉÊ À¼ÉɼÛ ÈÁ̼ Û¾ÇÛÁÎÍÛ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÉÊ ʽÊÍÉʾ¼É ÉÊÅÄƼÌÀÄɼÇØÉÊÅ ÊÀɼÆʾÏÍÇʾÄÛÑÀÁÐÄÒÄμ ƼÀÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÊÆÌÏ¿¼ÈÊÂÁÎÊÍμÎØÍÛ½Áà ÀÊÇÂÉÊ¿Ê ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ɼ ÉÁÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×Å ËÁÌÄÊÀ ¾ÌÁÈÁÉÄ «ÊÙÎÊÈÏ ¾ ƼÓÁÍξÁ ÊÍÉʾÉ×Ñ ÙμËʾ ËÌʿ̼ÈÈ×ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÌÏ ÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ È×ËÌÁÀǼ¿¼ÁÈÍÇÁÀÏÚÕÁÁ «ÌʾÁÍÎÄ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ Í ÒÁÇØÚ ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÉÁ ÄÈÁÚÕÄÑ ÍËÁÒļÇÄüÒÄÄ ËÊ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ Ä ÏË̼¾ÇÁÉÄÚ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ¬¼ÍÍÓÄμÎؽÚÀÂÁÎ ÉÁʽÑÊÀÄÈ×ÅÀÇÛËÌÊÐÁÍÍÄ ÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑƼÀÌʾ žÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÊÍΪÍÉʾüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄʽÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØۿ̼ À¼É ËÌÄƼÃÊȨÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¬°•Ê½ÏξÁÌÂÀÁÉÄÄ«Ê ÇÊÂÁÉÄÛsªËÊÌÛÀÆÁÀÊËÏÍƼÆÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÄмÌȼÒÁ¾ÎÄ ÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄt— ËÌÄƼÃÊȨÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¬° ÊÎ ¿ • ‰ªËÊÌÛÀÆÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÌÁÃÁ̾¼ɼüÈÁÕÁÉÄÁ ÀÊÇÂÉÊÍÎÁÅÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÄ̼½ÊÎ×ÍÌÁÃÁ̾Êȗ ʽÛüÎØÊÆÌÏÂÉ×Á ̼ÅÊÉÉ×Á ¿ÊÌÊÀÍÆÄÁÊÌ¿¼É× ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ Ä ÄÑ üÈÁÍÎÄÎÁÇÁÅ ËÌÊÅÎÄ ÍËÁÒļÇÄüÒÄÚ Ä ÍÁÌÎÄ ÐÄƼÒÄÚ ËÊ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁÑÇÁÎ ©ÁÀÊËÏÍƼÎØɼÃɼÓÁÉÄÛɼÌÏÆʾÊÀÛÕÄÁÀÊÇ ÉÊÍÎľ̼ÓÁÅ ÉÁÄÈÁÚÕÄÑÍËÁÒļÇØÉÊÅËÊÀ¿Ê
¬¡£¯§¸®œ®· ¤£¯³¡©¤»¯¬ªž©» ¤©°ª¬¨¤¬ªžœ©©ª­®¤ ¬¯¦ªžª ¤®¡§¡¥¨¡ ¤²¤©­¦¤± ¯³¬¡¢ ¡©¤¥ «ª«¬œžªž·¨žª«¬ª­œ¨ ©¡ž¡¬ªžœž «ª §¯¢©œ»¨»

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿«ÁÌÈØž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÊÍʽÊÁ ÃɼÓÁÉÄÁ ËÌÄʽÌÁ μÁÎ ÄÍÆÏÍÍξÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ɼ ÏÌʾÉÁÆÊÉÆÌÁÎÉ×ÑÎÁÌÌÄÎÊÌÄÅħ«¯­ÇÊÂÉÊÍÎØ ËÌʽÇÁÈ×ÍÊÍÎÊÄξÎÊÈ ÓÎʾÍÛÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØÊÌ¿¼ ÉÄüÎÊÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛ¾ÆÊÇ ÇÁÆÎľ¼Ñ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉ×Ñɼ̼½ÊÎÏ ¾Éʾ×ÑÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑÏÍÇʾÄÛÑÄÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉ×ѾË̼¾Ê¾×ѾÊËÌÊͼÑ<> žÍÁ½ÊÇØÔÏÚÃɼÓÄÈÊÍÎؾËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÌÏÆʾÊÀÛÕÁ¿ÊþÁɼËÌÄʽÌÁμÁÎÃɼ ÉÄÁüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼¾ʽǼÍÎÄÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛ žËÌÁÀÄÍÇʾÄÄÆÂÏÌɼÇω¹ÆÊÉÊÈÄƼÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄۗ • ËÌÊЪºœÇÁÆͼÉÀÌʾ¼ ʽ̼ռÁÎÍÁÌØÁÃÉÊÁ¾ÉÄȼÉÄÁɼÀ¼ÉÉÏÚËÌʽÇÁÈÏ ªÉ¼ÏƼÃ×¾¼ÁÎ ÓÎÊ ɼÓÄɼÛÍ¿¾¬ÊÍÍÄÄ ËÌÊÄÃÊÔÁǽÏÈüÆÊÉÊξÊÌÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ× ËÌÄÉÛÎ× ¾¼ÂÉÁÅÔÄÁÐÏÉÀ¼ÈÁÉμÇØÉ×ÁüÆÊÉ× ÍÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼¾ÔÄÁ½¼ÃÏÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÊËÌÁÀÁÇľÔÄÁɼ ÈÉÊ¿ÄÁ ¿ÊÀ× ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÚ ̼þÄÎÄÛ ɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÌÄÉÛÎÊ ÈÉÊÂÁÍξÊ ËÊÀüÆÊÉ É×ÑÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾×ѼÆÎʾ¾ʽǼÍÎÄÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÍÎ̼ÉÁ¼ÆÎľÉʾÉÁÀÌÛÚÎÍÛÍʾÌÁ ÈÁÉÉ×ÁÈÁѼÉÄÃÈ×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛ¿¼ÌÈÊÉÄüÒÄÛÀÁÅÍξÏÚÕÄÑÉÊÌȼ ÎľÉ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾÍÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊÅË̼ÆÎÄÆÊÅ žÍÁ ÙÎÊ ʽÏÍÇʾÄÇÊ ɼÍÎÊÛÎÁÇØÉÏÚ ËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎØ ¾ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÄ ÏÌʾÉÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁ ÉÄžʽǼÍÎÄüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ËÊÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØÛ

¿Ì¼ÂÀ¼É Ä Á¿Ê Ë̼¾ÊËÌÄÈÁÉÄÎÁÇØÉÊÅ Ë̼ÆÎÄÆÄ ªÌ¿¼ÉÄüÎÊ̼ÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÉÁʽÑÊÀÄÈÊʾ ǼÀÁÎØ ÊËÎÄȼÇØÉ×È ʽÖÁÈÊÈ Ë̼¾Ê¾×Ñ ÃɼÉÄÅ ËÊþÊÇÛÚÕÄѼ̿ÏÈÁÉÎÄÌʾ¼ÉÊËÌÄÉÄȼÎØË̼¾Ê ÈÁÌÉ×ÁÌÁÔÁÉÄÛËÌÄÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ<> ©¼ÈÄËÌʾÁÀÁÉÊÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ Ëʾ×Û¾ÇÁÉÄÚËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊË̼¾Ê¾ÊÅËÊÀ¿Ê ÎʾÇÁÉÉÊÍÎÄ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ §«¯ ¤ÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ËÌʾÊÀÄÇÊÍØ ÈÁÎÊÀÊÈ ¼ÉÆÁÎÉÊ¿Ê ÊËÌÊͼ ÍÌÁÀÄ ÍÇÏÔ¼ÎÁÇÁÅмÆÏÇØÎÁμËʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÄËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾ «ÁÌÈÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ¿ «ÁÌÈÄ Ä «ÁÌÈÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ¾ ¿ŸÌÏË˼ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÍÊÍμ¾ÄǼÓÁÇʾÁÆ Ä ¾ÆÇÚӼǼ ¾ ÍÁ½Û ¿Ç¼¾É×Ñ ¾Ì¼ÓÁÅ §«¯ ÄÑ ü ÈÁÍÎÄÎÁÇÁÅ ü¾ÁÀÏÚÕÄÑÊÎÀÁÇÁÉÄÛÈÄ ÍμÌÔÄÑÄ ¿Ç¼¾É×ÑÈÁÀÍÁÍÎÁÌ ÇÛÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ̼Ã̼½Êμɼ ÍËÁÒļÇØɼÛ ËÌʿ̼Èȼ ËÊþÊÇÛÚÕ¼Û ËÌʾÁÍÎÄ ÊÒÁÉÆÏÏÌʾÉÛË̼¾Ê¾ÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉÊÍÎÄƼÂÀÊ¿Ê ÌÁÍËÊÉÀÁÉμ ¾×Û¾ÄÎØÄÍÎÊÓÉÄÆÄËÊÇÏÓÁÉÄÛÚÌÄ ÀÄÓÁÍÆÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄÄÍÎÁËÁÉØÁÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÌÁÍËÊÉÀÁÉμÈÄ ž ËÌÊÒÁÍÍÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ À¼É¼ ÍÊÒļÇØÉÊÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍƼÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼÄÃÏÓ¼ ÁÈÊ¿ÊÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉμ¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊËÊÀ¼¾ÇÛÚÕÁÁ ½ÊÇØÔÄÉÍξʿǼ¾É×Ѿ̼ÓÁÅwÈÏÂÓÄÉ×  ÍÌÁÀÄ ÄÑ üÈÁÍÎÄÎÁÇÁÅ ƼÌÎÄɼ ÀļÈÁÎ̼ÇØÉÊ ËÌÊÎľÊËÊÇÊÂÉ¼Û À¼ÉɼÛ¿ÌÏË˼ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ¾ ÊÍÉʾÉÊÈÂÁÉÕÄɼÈÄ ½ÊÇÁÁ œÉ¼ÇÊ¿ÄÓÉ×Á ȼÎÁÌļÇ×ËÊÇÏÓÁÉ×¾¬ÁÍËϽÇÄÆÁ®¼Î¼ÌÍμÉ<> žÊÎÉÊÔÁÉÄÄɼÇÄÓÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅƼÎÁ¿Ê ÌÄÄÏÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÊÄÑÍËÁÒÄ ¼ÇØÉÊÍÎľ×Û¾ÇÁɼÎÄËÄÓɼÛƼÌÎÄɼ Ѽ̼ÆÎÁÌɼÛ ÀÇÛÈÉÊ¿ÄÑÌÁ¿ÄÊÉʾ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÀÊÇÛ ÄÑÍÊÍμ¾ÇÛÁξÍÌÁÀÉÁÈv< > ¬ÁÃÏÇØμÎ× ɼÔÁ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊÀξÁÌÀÄÇÄ ÙÎÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ«ÌÄËÁ̾ÄÓÉÊÅÊÒÁÉÆÁÏÌʾÉÛË̼ ¾Ê¾×ÑÃɼÉÄÅÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁŧ«¯ÊƼüÇÊÍØ ÓÎÊ ÍÌÁÀÉÄÅÏÌʾÁÉØË̼¾ÄÇØÉ×ÑÊξÁÎʾÍÊÍμ¾ÄÇ ËÊƼüÎÁÇØƼÓÁÍξ¼ÈÁÉÁÁ«ÊÍÇÁËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿Ê ʽÏÓÁÉÄÛ ¾¿ÌÏËËÁɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÓÁÌÁÃÍËÁÒļÇØÉÊ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÉÏÚ ɼÈÄ ÔÆÊÇÏ Ë̼¾Ê¾×Ñ ÃɼÉÄÅ ËÊƼüÎÁÇÄ ÏÇÏÓÔÄÇÄÍØ ÀÊ  Ä ÍÊÊξÁÎ

¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁÈÉÁÉÄÛÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÊÄÍÎÊÓÉÄƼÈËÊÇÏÓÁÉÄÛÚÌÄÀÄÓÁÍÆÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ÁÁËÊÇÉÊÎÁÄÀÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎÄ ¤ÍÎÊÓÉÄÆ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ

«ÌÊÒÁÉÎ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ÄÍËÊÇØÃÏÚÕÄÁ ÁÁ

±¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ «ÊÇÉÊμ

­¾ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÍÎØ

ÊÍÎʾÁÌÉÊÍÎØ

ÊÍÎÏËÉÊÍÎØ

¦ÊÉÍÏÇØμÒÄÄÚÌÄÍμ  ­ÌÁÀÍξ¼ȼÍÍʾÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ̼ÀÄÊ  ÎÁÇÁ¾ÄÀÁÉÄÁ

 

  

 

  

¦ÏÌÍ×Ëʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ¡ÂÁÀÉÁ¾É×ÁËÁÓ¼ÎÉ×ÁÄÃÀ¼ÉÄÛ ¿¼ÃÁÎ×

«ÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÄÁËÁÓ¼ÎÉ×ÁÄÃÀ¼ÉÄÛ ÂÏÌɼÇ× ½ÚÇÇÁÎÁÉÄ

  

   

   

  

   

¤ÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊË̼¾Ê¾×Á ÆÊÈËØÚÎÁÌÉ×Á ÍÄÍÎÁÈ×

 

 

 

 

 

¤ÉÎÁÌÉÁÎ

 

 

 

 

 


©¼Èľ×Û¾ÇÁÉÊ ÓÎÊÈÁÉÁÁËÊÇʾÄÉ×ÊÌ¿¼ÉÄü ÎÊÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÍËÊÇØÃÏÚξ;ÊÁÅ̼½ÊÎÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊË̼¾Ê¾×Á ÆÊÈËØÚÎÁÌÉ×Á ÍÄÍÎÁ È× ¤«­ ©¼Ä½ÊÇØÔÁÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÁ¾§«¯ ËÊÇÏÓÄǼËÌʿ̼Èȼ‰¦ÊÉÍÏÇØμÉΫÇÚ͗  ËÌÄ ÁÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÄ ËÊÇØÃÏÚÎÍÛ ËÌʿ̼ÈȼÈÄ ¾× ÔÁÍÎÊÛÕÄÑ ÊÌ¿¼Éʾ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ «ÊÇÏÓ¼ÁÈÏÚ Äà ¤«­ÚÌÄÀÄÓÁÍÆÏÚÄÉÐÊÌȼÒÄÚ½ÊÇÁÁËÊÇʾÄÉ× ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÍÓÄμÚÎÀÊÍÎʾÁÌÉÊÅÄËÊÇÉÊÅ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊþÊÇÄÇÄ ¾×Û¾ÄÎØ ÍǼ½×Å ÏÌʾÁÉØ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÊ Ë̼¾Ê¾×È ¾ÊË ÌÊÍ¼È ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ¿Ì¼ÈÊÎÉÊÅ Ä ÓÁÎÆÊ ¾×ÍÎÌÊÁÉÉÊÅ ÚÌÄÀÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ×¾ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÓÎÊÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊÉÁËÊþÊÇÛÁμÀ ÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄľËÊÇÉÊÅÈÁÌÁÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØÏË̼¾ÇÁÉ ÓÁÍÆÄÁÐÏÉÆÒÄÄ ¼ËÁÌÍÊɼÇÏwÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ʽÛüÉÉÊÍÎÄ §¤®¡¬œ®¯¬œ œÇÁÆͼÉÀÌʾ¼ ª º «ÌÁÀÄÍÇʾÄÁ ¹ÆÊÉÊÈÄƼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ•­ ÊÁ¾ ž ­ «ÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØɼÛ ËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉÊÍÎØ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÏË̼¾ÇÁÉÄÁÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØÉ×ÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ«ÌʽÇÁÈ×ÍÊÒ¿Ä¿ ÄÄÍÎÊÌÄÛÈÁÀ•­v ÁÉÄÍʾ¤©«Ç¼ÉÄÌʾ¼ÉÄÁÄÆÊÉÎÌÊÇؾÏË̼¾ÇÁ ÉÄĽÊÇØÉÄÒÁÅ«ÌʽÇÍÊÒ¿Ä¿ÄÄÍÎÊÌÄÛÈÁÀ •­v ©ÄüÈʾ¤Ÿ¬¼ÃÈ×ÔÇÁÉÄÛÊÉÄÃÆÊÅÌÁÃÏÇØμÎľ ÉÊÍÎÄ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ «ÌʽÇÁÈ× ÍÊÒ¿Ä¿ÄÄÍÎÊÌÄÛÈÁÀ•­v

±œ¬œ¦®¡¬¤­®¤¦œ­ª­®ª»©¤» £ ª¬ªž¸»¬œª®©¤¦ªž º ¢¡®©ª¥­°¡¬· «ª œ©©·¨ ª«ª§©¤®¡§¸©·± ¨¡ ¤²¤©­¦¤±ª­¨ª®¬ªž ž«¡¬¨­¦ª¨¦¬œ¡ ©ªžª­¡§ªžœ¤¦ ¬·¢œ¦ªž­œ Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼«ÁÌÈÍÆÄÅ Æ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¿«ÁÌÈØ «ÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÈɼË̼¾ÇÁÉÄÁÈ̼½ÊÎ׫ÁÌÈÍÆÊ ¿Ê Æ̼Á¾Ê¿Ê ÐÊÉÀ¼ ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ¾¿½×ÇÊÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÆ̼ÛËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆ쉣ÀÊÌʾØÁ— ¾̼þÄÎÄÄËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛªÍÉʾÉÊÁ¾ÉÄȼÉÄÁʽ̼ÕÁÉÊɼ ÃÀÊÌʾØÁ¿Ì¼ÂÀ¼É¾¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎ ̼½ÊμÚÕÄÑ ¾¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×ÑÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÍÐÁÌ×ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍÊÒļÇØÉÊÅ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÍξÁÉÉÊ«ÊÀ¼¾ÇÛÚÕÁÁ½ÊÇØÔÄÉÍξÊÑÊÌÊÔÊÃɼÁÎ μÆÄÁ̼ÃÀÁÇ×ƼÆË̼¾Ê˼ÒÄÁÉμɼÍʿǼÍÄÁÄÊÎ ƼÃÊÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆʿʾÈÁÔ¼ÎÁÇØÍξ¼ Ͼ¼ÂÄÎÁÇØÉÊÁ Ä¿ÏȼÉÉÊÁÊÎÉÊÔÁÉÄÁÍÊÍÎÊÌÊÉ×ËÁÌÍÊɼǼ ËÊ ÇÏÓÁÉÄÁÄÉÐÊÌȼÒÄÄÊÍÊÍÎÊÛÉÄÄ;ÊÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÛ Ê ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ μÅÉ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ ÇÁÓÁÉÄÄÄÍÊÀÁ̼ÉÄľÏÍÇʾÄÛÑ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚ ÕÄÑ ͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÈ ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÈ ž ÎÊ ÂÁ¾ÌÁÈÛÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÀÊËÏÍƼÚÎپμɼÃÄÚ ¼ÉÉÊÁÏξÁÌÂÀÁÉÄÁ¾×Ã×¾¼ÁÎÉÁÀÊÏÈÁÉÄÁ μÆƼÆ üÆÊÉ üËÌÁÕ¼ÁÎ پμɼÃÄÚ ¼ ÁÁ ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÁ ¾ÇÁÓÁÎÏ¿ÊÇʾÉÊÁɼƼüÉÄÁ «ÌļɼÇÄÃÁÄÍÎÊÓÉÄÆʾËÊÇÏÓÁÉÄÛÚÌÄÀÄÓÁÍÆÊÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ÊƼüÇÊÍØ ÓÎÊ ÊÆÊÇÊ ÊÌ¿¼ÉÄ üÎÊÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ʽ̼ռÚÎÍÛ Æ ÚÌÄÍÎÏ ÍÌÁÀÍξ¼ÈȼÍÍʾÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ̼ÀÄÊ ÎÁÇÁ¾ÄÀÁ ÉÄÁ ÆÏÌͼÈËʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÄÎÊÇØÆÊ ƤÉÎÁÌÉÁÎÏ ÓÎÊ ;ÛüÉÊ Í ÉÄÃÆÄÈ ÏÌʾÉÁÈ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÅ ÊÍɼÕÁÉÉÊÍÎÄ ÇÁÓÁ½É×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ μ½ÇÄÒ¼ ¯ÓÄÎ×¾¼Û ÓÎʽÊÇØÔÏÚÃɼÓÄÈÊÍÎØÀÇÛÊÌ¿¼ ÉÄüÎÊÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÈÁÚÎÆÊÉÍÏÇØμÒÄÄ ÚÌÄÍμ ɼÈľ×ÛÍÉÛǼÍØÍÎÁËÁÉØÏÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼É ÉÊÍÎÄÙÎÄÈÄÍËÁÒļÇÄÍμÈħ«¯ªÆ¼Ã¼ÇÊÍØ ÓÎÊ ¾ÊÀÉÊÅÎÌÁÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÀÊÇÂÉÊÍÎØ ÚÌÄÍμÉÁÏÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼É¼¾;ÛÃÄÍÊÎÍÏÎÍξÄÁÈ ÁÁ¾ÔμÎÉÊÈ̼ÍËÄͼÉÄĹÎÊ ÉÁÍÊÈÉÁÉÉÊ ÉÁ¿¼ ÎľÉÊÊÎ̼¼ÁÎÍÛɼÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ §«¯ž×Û¾ÇÁÉÊ ÓÎʾÍÇÏÓ¼ÛÑÉÊÌȼÎľÉ×Á ¼ÆÎ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÉÁËÌÊÑÊÀÛÎÚÌÄ ÀÄÓÁÍÆÏÚÙÆÍËÁÌÎÄÃÏ ¼ËÊÓÎÄËÛμÛÓ¼ÍÎØÌÁÍËÊÉ ÀÁÉÎʾÏƼüǼɼÉÄÃÆÄÅÏÌʾÁÉØƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÄÈÁÚÕÁ¿ÊÍÛ ÚÌÄÍμ ªÎÍÏÎÍξÄÁ ÚÌÄÀÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× Ä ÉÄÃƼÛ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÛ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÙÎÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ ËÌľÊÀÄÎ Æ ÉÁË̼¾ÄÇØÉÊÈÏ ÌÁ¿ ǼÈÁÉÎÏ ÊÐÊÌÈÇÁÉÄÛ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ Ä ËÌÄÉÛÎÄÚ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÌÁÔÁÉÄž§«¯ ®ÌÏÀʾÊÁüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍÎ¾Ê üÕÄÕ¼ÛÄÉÎÁÌÁÍ× ̼½ÊμÚÕÄÑ ʽÛÃ×¾¼ÁÎÌÁÔ¼ÎØÉÁÆÊÎÊÌ×Á¾ÊËÌÊÍ× ÄÑ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ Í ÏÓÁÎÊÈ ÈÉÁÉÄÛ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÁÅ ÆÊÇÇÁÆÎľʾ¦ÉÄÈÊÎÉÊÍÛÎÍÛ̼½ÊÓÁÁ¾ÌÁÈÛ ¾ÌÁ ÈÛÊÎÀ×Ѽ ÊËǼμÎÌÏÀ¼ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÁ¿¼Ì¼ÉÎÄÅ Ä ÆÊÈËÁÉͼÒÄÅ ÎÌÏÀʾÊÅ ̼ÍËÊÌÛÀÊÆ ÎÌÏÀʾ¼Û ÀÄÍÒÄËÇÄɼ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØɼÛËÊÀ¿ÊÎʾƼ ÊÑ̼ɼ ÎÌÏÀ¼žËÌÊÒÁÍÍÁÊËÌÊͼÊƼüÇÊÍØ ÓÎʾÍÌÁÀÉÁÈ ¾ v ÍÇÏÓ¼Á¾ ÏƼüÉÉ×Á ¾ÊËÌÊÍ× ÌÁÔ¼ÚÎÍÛ Í ÏÓÁÎÊÈ ÈÉÁÉÄÛ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¼ ËÊ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÁ ÇÄÔØ ¾ ¤Ã ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÉ×ÑÀ¼ÉÉ×ÑÈÊÂÉÊÍÀÁǼÎؾ׾ÊÀ ÓÎÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ¾§«¯¾ÁÀÁÎÍÛÍÉÁÆÊÎÊÌ×ÈɼÌÏÔÁÉÄ ÁÈÎÌÏÀʾʿÊüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎʾ½ÊÇØÔÄÉÍξÁ§«¯ v ÄÈÁÁÎÍÛÄÄÍËÊÇØÃÏÁÎÍÛÀ¼ÉÉ×ÅËÁÌÁÓÁÉØÀÊÆÏÈÁÉ ÎʾžÈÁÍÎÁÍÎÁÈɼÍÎÊ̼Âľ¼ÁÎÊÎÍÏÎÍξÄÁ¾ÌÛÀÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÆÊÇÇÁÆÎľÉ×ÑÀʿʾÊÌʾ ÆÊÎÊÌ×Á ËÌÄþ¼É× ÊËÌÁÀÁÇÛÎØ Ä ÌÁ¿ÏÇÄÌʾ¼ÎØ ÉÁ Ê;ÁÕÁÉÉ×ÁüÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξÊÈÍÎÊÌÊÉ×ÎÌÏÀʾ×Ñ ÊÎÉÊÔÁÉÄÅ ÓÎÊÍËÊÍʽÍξÏÁÎÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ¼¾ÎÊ ÌÄμÌÉÊÍÎÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÆÊÇÇÁÆÎľ¼ÈÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

üÕÄÎ× ÆÏÇØÎÏÌ× ÐÄÃÄÓÁÍÆÊÅÆÏÇØÎÏÌ×ÄÍËÊÌμ Ä ¾ ɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÀÇÛ ÆÊÎÊÌ×Ñ ËÌÁÀÏÍÈÊÎÌÁɼ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØɼÛ ÀÄÍ˼É ÍÁÌÄüÒÄÛ žÒÁÇÛÑÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÊÍμÉʾÇÁÉÄū̼¾ÄÎÁÇØ Íξ¼¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ËÌÄƼÃʾ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍ ξ¼ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ¬° Ä °ÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê ÐÊÉÀ¼ ª¨­ ËÌʾÁÀÁÉ ÆÊÈËÇÁÆÍ ËÊÀ¿ÊÎʾÄÎÁÇØÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼É× ̼½ÊÓÄÁ ÍʾÁÕ¼ÉÄÛ Í ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÛÈÄ ÍËÁÒļ ÇÄÍμÈÄ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ÈÏÉÄÒÄ ˼ÇØÉ×Ñ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ ÊÐÊÌÈÇÁÉ× Ä üÆÇÚÓÁÉ× ÀʿʾÊÌ× ÍÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÄ ̼Ã̼ ½ÊμÉÊ Ä¾ÉÁÀÌÁÉÊ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÁ ËÌʿ̼ÈÈÉÊÁ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ Í ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÁÈ Á¿Ê ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍÊËÌʾÊÂÀÁÉÄÛÄÈÊÀÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÄÛËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉ× ÄÏξÁÌÂÀÁÉ×Ë̼¾Ê¾×ÁÄÉÊÌȼÎľÉ×Á¼ÆÎ×ÌÁ¿Ä ÊɼÇØÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛ ÌÁ¿ÏÇÄÌÏÚÕÄÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÁ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆ쉣ÀÊÌʾØÁ— ËÌʾÁÀÁÉÊʽÏÓÁÉÄÁÍËÁÒļÇÄÍÎʾÍÄÍÎÁÈת¨­ËÊ ¾ÊËÌÊͼÈÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÀ¼ÉÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ ­ÐÊÌÈÄÌʾ¼É;ÊÀÉ×ſ̼ÐÄÆËÌʾÁÀÁÉÄÛÀÄÍ ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ Í ËÊÈÁÍÛÓÉ×È ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁÈ ÓÄÍ ÇÁÉÉÊÍÎÄ̼½ÊÎÉÄÆʾ½ÚÀÂÁÎÉÊÅÍÐÁÌ× ÄÑ;ÊÀÉ×Å ÌÁ¿ÄÍÎÌÄɼӼμË̼ÆÎÄÓÁÍƼÛ̼½ÊμËÊÊÌ¿¼ÉÄü ÒÄÄÊÍÈÊÎÌʾž¿ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û ËÌÊÔÇÄ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÚ ÓÁÇ Ä ÊË ǼÓÁÉ×ÍÓÁμÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛüÙÎÄ ÏÍÇÏ¿ÄɼʽÕÏÚÍÏÈÈÏÌϽ «ÊÌÁÃÏÇØμμÈ̼½ÊÎ×ÈÊÂÉÊÊѼ̼ÆÎÁÌÄÃʾ¼ÎØ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ѿ̼ÂÀ¼É £¼ȼÅÉÊÛ½ÌØ¿ÊÍÈÊÎÌÁÉÊÓÁÇ Äà ÉÄÑw¿ÊÌÊÀÍÆÄÑ wÍÁÇØÍÆÄÑÂÄÎÁÇÁÅ ­ÌÁÀÄÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×Ñ ÓÁÇ w̼½ÊÎÉÄ ÆÄ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ  ÓÁÇ w ̼½ÊÎÉÄÆÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ  ÓÁÇ ̼½ÊμÚÎ ¾ ÍÐÁÌÁ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÛ ÍÊÒļÇØÉ×Ñ ÏÍÇÏ¿  ÓÁÇ w ÇÄÒ¼ ÓØÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ;Ûüɼ Í ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÁÅ ÊÎÀ×Ѽ ̼þÇÁÓÁÉÄÅ ÆÏÇØÎÏÌ× Ä ÍËÊÌμ «Ê ÄÎÊ¿¼È ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×Á ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉ× ɼ ¿ÌÏËË× ÃÀÊÌʾØÛ * ¿ÌÏË˼ w ÃÀÊÌʾ×Á ÇÄÒ¼ ** ¿ÌÏË˼ w ÃÀÊÌÊ ¾×Á ÇÄÒ¼ ÉÊ ÄÈÁÚÕÄÁ мÆÎÊÌ× ÌÄÍƼ *** ¿ÌÏË ˼w ˼ÒÄÁÉÎ× ÉÏÂÀ¼ÚÕÄÁÍÛ ¾ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊÈ ÀÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄÄËÌÄËÊƼüÉÄÛÑÇÁÓÁÉÄÄ*7¿ÌÏË ˼w ˼ÒÄÁÉÎ× ɼË̼¾ÇÛÁÈ×Á ɼ ÍμÒÄÊɼÌÉÊÁ ÀÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÄÇÁÓÁÉÄÁ7¿ÌÏË˼w˼ÒÄÁÉÎ× ÉÏÂÀ¼ÚÕ¼ÛÍÛ¾ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÁÅ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓ ÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ žÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÈ˼ÒÄÁÉμÈ*Ä**¿ÌÏËËÃÀÊÌʾØÛ ËÌʾÊÀÛÎÍÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ˼ÒÄ ÁÉÎ×***v7¿ÌÏËË×ɼË̼¾ÇÛÚÎÍÛ¾ÍËÁÒļÇÄÃÄÌÊ ¾¼ÉÉ×ÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄËÊÍÇÁʽÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛËÊÀÇÁ¼ÎÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊÈÏɼ½ÇÚÀÁÉÄÚËÊ ËÌʿ̼ÈÈÁ½ÊÇØÉ×ÑÍÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÈü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁÈ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÕÁÅÄÉÀľÄÀϼÇØÉÏÚËÌʿ̼ÈÈÏÌÁ¼½ÄÇÄ μÒÄÄ«ÌÄɼÇÄÓÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑËÊƼüÉÄÅ˼ÒÄ

ÁÉÎ×***v*7¿ÌÏËËÃÀÊÌʾØÛ¾ÆÇÚÓ¼ÚÎÍÛ¾‰§ÄÍÎ ÊÂÄÀ¼ÉÄÛ ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÁÅ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕė ËÊÍÇÁ ËÊÇÏÓÁÉÄÛ ÆÊÎÊÌÊÅ ÄÈμÆÂÁɼÃɼӼÁÎÍÛÄÉÀľÄÀϼÇØɼÛËÌʿ̼Èȼ ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ žÍÁ ¾×ÔÁÏƼüÉÉ×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ÍËÊÍʽÍξÏÚÎ ¾Êþ̼ÕÁÉÄÚ Æ ¼ÆÎľÉÊÅ ÎÌÏÀʾÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ̼½ÊμÚÕÄÑ ¿Ì¼ÂÀ¼É ***v7 ¿ÌÏËË ÃÀÊÌʾØÛ ¤Ã¼É¼ÇÄüÌÁÃÏÇØμÎʾÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄÍÇÁÀÏ ÁÎ ÓÎÊÍÌÁÀĽÚÀÂÁÎÉÄÆʾ ËÌÊÔÁÀÔÄÑʽÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÁ Û¾ÇÛÚÎÍÛË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÃÀÊÌʾ×Èį ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÄÈÁÁÎÍÛÌÄÍÆ̼þÄÎÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ  ÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ÑÉÏÂÀ¼ÚÎÍÛ¾ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÈʽÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÄÄÇÁÓÁÉÄľ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ  Ä ÍμÒÄÊɼÌÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ  ­ÇÁÀÏÁÎ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊ ÁÍÇÄ ¾ *v*7 ¿ÌÏË˼Ñ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ¾ÃÛÎ×ÑɼÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×ÅÏÓÁÎÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ̼½ÊÎÉÄÆÄ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ v Îʾ7¿ÌÏËËÁw̼ ½ÊÎÉÄÆÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÏÂÀ¼ÚÕÄÁÍÛ ¾ ÀÊÌÊ ¿ÊÍÎÊÛÕÁÅ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕĪÆÊÇÊ ÄÇÄÓÁÇ ËÌÊÔÁÀÔÄÑ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÏÚ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÚ ½ÚÀÂÁÎÉÄÆʾ ¾ËÁ̾×Á ¾ÃÛÎ× ɼ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×Å ÏÓÁÎ ËÌÄÓÁÈ Äà ÉÄÑɼ̼ÉÉÄÑÍμÀÄÛÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ ÊÎÊÈ ÓÎʽÊÇÁÁËÊÇʾÄÉ×ÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×ѾËÁ̾×Á ¾ÃÛÎ× ɼ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×Å ÏÓÁÎ Ä ÉÏÂÀ¼ÚÎÍÛ ¾ ÀÊ ËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÈʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄÄÇÁÓÁÉÄÄ«ÌÄÙÎÊÈ Ï ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾×Û¾ÇÁÉ× ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ɼ ̼ÉÉÁÅ ÍμÀÄÄ ̼þÄÎÄÛ ¹ÎÊ ËÊþÊÇÄÎ ËÌʾÁÍÎÄ ÉÁʽÑÊ ÀÄÈ×Á Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÁ Ä ÇÁÓÁ½É×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ÀÇÛÀ¼ÇØÉÁÅÔÁ¿ÊËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÛ̼þÄÎÄÛ½ÊÇÁÁ ÎÛÂÁÇ×Ñ ËÊÍÇÁÀÍξÄÅ ËǼÉÄÌʾ¼ÎØ Ä ËÌʾÁÍÎÄ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Á ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ËÊ ÍÉÄÂÁÉÄÚ ÏÌʾÉÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ɼ ÊÍÉʾÁ ÀÄ ɼÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ü ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈ ÃÀÊÌʾØÛ ÊÍÈÊÎÌÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ª½Ì¼Õ¼ÁÎ ɼ ÍÁ½Û ¾ÉÄȼÉÄÁ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊ ½ÊÇÁÁ ËÊÇʾÄÉ× ÉÏÂÀ¼ÚÕÄÑÍÛ ¾ ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÁÅ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÍÊ Íμ¾ÄÇÄ̼½ÊÎÉÄÆÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ«ÛÎÏÚÓ¼ÍÎØ ¾ËÁ̾×Á¾×Û¾ÇÁÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÏÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×Ñ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ¿Ç¼ÃÉ×Á ½ÊÇÁÃÉÄ ÓÎÊ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ ÊÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÊÐμÇØÈÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ̼½ÊÎÉÄƼÈ ½ÚÀÂÁÎÉÊÅ ÍÐÁÌ× ¤Ã ÊÍÈÊÎÌÁÉÉ×Ñ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¾ËÁ̾×Á ¾×Û¾ÇÁÉ× ÉÏÂÀ¼ÚÕÄÁÍÛ ¾ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÈ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄ Ä ÇÁÓÁÉÄÄ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ Äà ÆÊÎÊÌ×Ñ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ½ÊÇØÉ×Á Í ÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎ×ÈÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄ ɼ¾ÎÊÌÊÈÈÁÍÎÁw½ÊÇØÉ×ÁÍü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄÊËÊÌ ÉÊÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉʿʼË˼̼μ ÓÎÊËÊþÊÇÛÁÎÍÀÁǼÎØ ¾×¾ÊÀÊÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄÏÍÄÇÁÉÄÛÄ̼þÄÎÄÛ ƼÆ ¾¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÈþÁÉÁ μÆľÍμ ÒÄÊɼÌÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ½ÊÌؽ×Íü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄÆÊÍÎÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÄËÌÊ˼¿¼ÉÀ×ÃÀÊÌʾʿʼÆÎľÉÊ¿Êʽ̼üÂÄÃÉÄ ­ÒÁÇØÚÆÊÉÎÌÊÇÛ¾×ËÊÇÉÁÉÄÛÈÁÌËÊÌÁ¼ÇÄü ÒÄÄËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ¾ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ°ÊÉÀÊȪ¨­ËÌʾÁÀÁÉ×ËÌʾÁÌ


ª¬Ÿœ©¤£œ²¤» ­¤­®¡¨· ª«ª§©¤®¡§¸©ªŸª §¡¦œ¬­®ž¡©©ªŸªª¡­«¡³¡©¤» ª® ¡§¸©·±¦œ®¡Ÿª¬¤¥ ©œ­¡§¡©¤»ž«¡¬¨­¦ª¨¦¬œ¡ ©ªžª­¡§ªžœ¤¦ Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿«ÁÌÈØ ž ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌʿ̼ÈÈ× ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ÇÁƼÌÍξÁÉÉÊ¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ  §ª ËÌÄÉÄȼÚÎ ÏÓ¼ÍÎÄÁ ªÎÀÁÇÁÉÄÁ «ÁÉÍÄÊÉÉÊ¿Ê ÐÊÉÀ¼ ¬° ËÊ «ÁÌÈÍÆÊÈÏÆ̼Ú ª«°¬ «ÁÌÈÍÆÄÅÆ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀ ª¨­ «¦°ª¨­ ÊÌ¿¼É×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÁÈÌÁ¿ÄÊɼÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ¨¯ ¾Ì¼ÓÁÅÄ ÐÁÇØÀÔÁÌʾ ¾×ËÄÍ×¾¼ÚÕÄÑÌÁÒÁËÎ× мÌȼÒÁ¾ ÎÄÓÁÍƼÛÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛªªª ‰¤ª®¹¦— ¯°ª ÊÍÏÕÁÍξÇÛÚÕ¼Û ËÊÍμ¾ÆÄ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×Å ¼ËÎÁÓÉ×Å ÍÆǼÀ ªœª ‰«ÁÌÈмÌȼÒÄۗ  ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉ É×Ñ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÑÄÓ¼ÍÎÉ×ѼËÎÁÓÉ×ÑÊÌ¿¼ÉÄ üÒÄÅÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ žÉÁÀÌÁÉÄÁ ËÌʿ̼ÈÈ×  §ª ÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÇÊÍØ ÄÃÀ¼ÉÄÁÈ ¾ ÆÊÌÊÎÆÄÅ ÍÌÊÆ ½ÊÇØÔÊ¿Ê ÆÊÇÄÓÁÍξ¼ ÉÊÌȼÎľÉ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾ¾ÍÁÑÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾËÌʿ̼È È× «ÁÉÍÄÊÉÉÊ¿Ê ÐÊÉÀ¼ °ÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê °ª¨­ ¨ÄÉÃÀ̼¾ÍÊÒ̼þÄÎÄÛ¬° ¬ÊÍÃÀ̼¾É¼ÀÃÊ̼ÄÎÀ ž ÀÊËÊÇÉÁÉÄÁ Æ ÉÊÌȼÎľÉ×È ÀÊÆÏÈÁÉμÈ ÐÁÀÁ ̼ÇØÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛ ÄÃÀ¼¾¼ÇÄÍØËÊÀüÆÊÉÉ×Á¼ÆÎ×ɼ ÏÌʾÉÁÍϽÖÁÆÎʾ°ÁÀÁ̼ÒÄÄžÒÁÇÛÑÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ  §ªɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û̼Ã̼½ÊμÉÊ ÄËÌÄÉÛÎʽÊÇÁÁËÛÎÄÀÁÍÛÎÄÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾×Ñ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÓÁÎ×ÌÁÏƼüÄÊÀÉÊ̼Í ËÊÌÛÂÁÉÄÁ¿Ï½ÁÌɼÎÊ̼«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼ÛÊÇØ¿ÊÎÉÊÈ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÄÊÎÀÁÇØÉ×ÑƼÎÁ¿ÊÌÄſ̼ÂÀ¼ÉÇÁƼÌÍ ξÁÉÉ×ÈÄÍÌÁÀÍξ¼ÈÄ ÌÁÔÁÉÄÁ¦ÊÊÌÀÄɼÒÄÊÉÉÊ¿Ê ÍʾÁμ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼ÛÊÍÊÃÀ¼ÉÄÄ ̼½ÊÓÁÅ ¿ÌÏËË× ËÊ ̼Ã̼½ÊÎÆÁ ÁÀÄÉÊ¿Ê ËÊÌÛÀƼ ÇÁƼÌÍξÁÉÉÊ¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É ÄÈÁÚÕÄÑ Ë̼¾Ê ɼ ÇØ¿ÊÎ× ËÌÄ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊÈ ÇÁÓÁÉÄÄ ËÌÄƼüÊÌ¿¼É¼ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ËÌÄƼÃʾ °ÊÉÀ¼ ÍʿǼÔÁÉÄÁ Ê ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÄ ÈÁÂÀÏ °ÊÉÀÊÈ ¯Ë̼¾ÇÁÉÄÁÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÁÌÈÍÆÊÅʽǼÍÎÄÄÀÌÏ¿ÄÈÄÍÎÌÏÆÎÏ̼ÈÄ «Ì¼ÆÎÄÓÁÍÆÄÈ ÍËÁÒļÇÄÍμÈ ½×ÇÊ ÀÊÍμÎÊÓÉÊ ËÌʽÇÁȼÎÄÓÉÊɼÈÁÍμÑ̼Ãʽ̼ÎØÍÛÍʾÍÁÅÍʾÊ ÆÏËÉÊÍÎØÚÀÁÅÍξÏÚÕÄÑÉÊÌȼÎľÉ×ÑÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅ «ÌʾÊÀÄȼÛ̼½ÊμËÊËÌʿ̼ÈÈÁ §ªËÊƼüǼ ÓÎÊÀÇÛÁÁÏÍËÁÔÉÊÅÌÁ¼ÇÄüÒÄÄÉÁʽÑÊÀÄÈÊÌÁÔÄÎØ À¾ÁÊÍÉʾÉ×ÁËÌʽÇÁÈ×ÍÊÃÀ¼ÉÄÁÁÀÄÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÉÊÌȼÎľÉÊÍË̼¾ÊÓÉÊÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ Ä ÍÄÍÎÁÈ× ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉʿʾüÄÈÊÀÁÅÍξÄÛÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾËÌÊ ¿Ì¼ÈÈׯÓÄÎ×¾¼Û ÓÎʾÍÁÍϽÖÁÆÎ× §ªʽǼÀ¼ÚÎ ÑÊÃÛÅÍξÁÉÉÊÅ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊÍÎØÚ ¾ ËÌÄÉÛÎÄÄ ÌÁÔÁÉÄÅ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ½×ÇÊ ÍÄÉÑÌÊÉÄÃÄÌʾ¼ÎØ ÄÑ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÆÄÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÆÌ¼Û ÓÎÊÍÊÍμ¾ÇÛÁÎÊξÍÁѧ«¯ ÏÓ¼ÍξÏÚÕÄѾ ËÌʾÁÀÁÉÄÄ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ̼ ½ÊÎÉÄÆʾ½ÚÀÂÁÎÉÊÅÍÐÁÌ× ¦ ÊÍÉʾÉ×È ÉÁÀÊÍμÎÆ¼È ¾×Û¾ÇÁÉÉ×È ¾ ÑÊÀÁ ËÌʾÁÌÊÆ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ¼É¼ÇÄü ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅ ÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÄ ËÌÁÀ¾¼ÌÛÚÕÁ¿Ê ɼӼÇÊ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ËÌÄÆÊÎÊÌÊÈÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛÉÁʽ ÑÊÀÄÈÊÍÎØÊÍÈÊÎ̼ÍËÁÒļÇÄÍμÈÄÄǼ½Ê̼ÎÊÌÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅžÌÁÃÏÇØμÎÁ¾ÌÛÀÁÍÇÏÓ¼Á¾ÀϽÇÄ Ìʾ¼ÇÄÍØ ÊÍÈÊÎÌ× ÍËÁÒļÇÄÍμÈÄ Ǽ½Ê̼ÎÊÌÉ×Á Ä ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Á ¾ ÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÉÄÑÈÁÍÛÒÁ¾ ©¼½ÇÚÀ¼ÁÎÍÛ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ¾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ƼÌ μÑ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊ¿Ê ½ÊÇØÉÊ¿Ê üËÄÍÁÅ ÊÍÈÊÎÌʾ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÄÇÄ ÌÁÃÏÇØμÎʾ Ǽ½Ê̼ÎÊÌÉ×Ñ Ä ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÑÊÎÛ À¼ÉÉ×Á ÊÍ ÈÊÎÌ× Ä ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÊÎÈÁÓÁÉ× ¾ ‰¦¼ÌÎÁ ÏÓÁμ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄė ÏÓÁÎÉÊÅÐÊÌÈÁ •Ï   ľÆÇÚÓÁÉ×¾ÌÁÁÍÎÌ×ÆÍÓÁμÈɼÊË ǼÎÏÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ̼½ÊμÚÕÄÑ ¿Ì¼ÂÀ¼ÉƼƾ×ËÊÇÉÁÉÉ×Áw¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ¤ÎÊ¿ÄÆÊÉÎÌÊÇÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ;Ä ÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄÀ¼ÇØÉÁÅÔÁ¿ÊÍʾÁÌ ÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ̼½ÊÎ×ËÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄËÌʾÁÀÁÉÄÚ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊÅÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÄ ½ÊÇÁÁƼÓÁÍξÁÉ ÉÊÈÏÍÊÍμ¾ÇÁÉÄÚÎÁ̼ËÁ¾Î¼ÈÄÄÏÃÆÄÈÄÍËÁÒļÇÄÍ μÈÄÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅËÊÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÈÏʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÚ ÄÇÁÓÁÉÄÚ ËÊÍμÉʾÆÁüÆÇÚÓÄÎÁÇØÉ×ÑÀļ¿ÉÊÃʾ ¿ÌÏËË ÃÀÊÌʾØÛ ËǼÉÏ À¼ÇØÉÁÅÔÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ËÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁÄÇÁÓÁÉÄÚü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÏÀ¼ÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ̼½ÊμÚÕÄѿ̼ÂÀ¼É ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ËÌʾÊÀÄȼÛ ÀÊËÊÇÉÄÎÁÇØɼÛ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ v ÇÁÎ ̼½ÊμÚÕÄÑ ¾ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ½ÚÀÂÁÎÉÊÅ ÍÐÁÌ× ËÊþÊÇÄÎ ÀʽÄÎØÍÛ ̼ÉÉÁ¿Ê ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ¿ÊÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛÙÎÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄɼÍÁ ÇÁÉÄÛ ÓÎÊËÌľÁÀÁÎÆÍÁÌØÁÃÉÊÈÏÍÉÄÂÁÉÄÚü½Ê ÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ËÁ̾ÄÓÉÊÅÄɾ¼ÇÄÀÄüÒÄÄľÒÁÇÊÈÆ ϾÁÇÄÓÁÉÄÚÍÌÁÀÉÁÅËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎÄÂÄÃÉÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎؾ̼ÈƼÑÄÈÁÚÕÁÅÍÛÉÊÌȼÎľÉÊË̼ ¾Ê¾ÊŽ¼Ã×ÄÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎÄÌʾ¼ÎØ̼ÃÇÄÓÉ×Á¼ÍËÁÆÎ× ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌʿ̼ÈÈ× §ª  ÇÛÌÁÔÁÉÄÛÙÎÄÑüÀ¼Ó¾«ÁÌÈÍÆÊÈÆ̼Á½×Ǽ ÍÊÃÀ¼É¼ ÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉɼÛ ÆÊÈÄÍÍÄÛ ËÊÀ ÌÏÆÊ ¾ÊÀÍξÊȾÄÒÁ¿Ï½ÁÌɼÎÊ̼ ÆÊÎÊ̼Û̼Ã̼½ÊμǼÄ ÏξÁÌÀÄǼÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎʾËÊ §ª ÀÊÍÆÊɼÇØÉÊËÌÊ ËÄÍ×¾¼ÚÕÄѾÁÍØËÊÌÛÀÊÆ̼½ÊÎ×ÍϽÖÁÆÎʾ ÏÓ¼Í ξÏÚÕÄѾÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌʿ̼ÈÈמÍÁÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎ× ÊËÌÁÀÁÇÛÚÎÆÌÏ¿ÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾÄÍËÊÇÉÁÉÄÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍ ξÁÉÉÊÅÐÏÉÆÒÄÄ ÍÌÊÆÄÄÍËÊÇÉÁÉÄÛ ÊξÁÎÍξÁÉÉ×Ñ ÇÄÒ¬Á¿Ç¼ÈÁÉÎ× ÉÊÍÛÕÄÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×ÅѼ̼ÆÎÁÌ ÏξÁÌÂÀÁÉ× ËÌÄƼüÈÄ ÄÍËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×Ñ ÊÌ¿¼Éʾ ¾ ÍÐÁÌÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Á ÌÁ¿ ǼÈÁÉÎ× ËÌÊÑÊÀÄÇÄ ÙÆÍËÁÌÎÄÃÏ Ï ¾ÍÁÑ ÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾ ËÌʿ̼ÈÈ× Ä ÏξÁÌÂÀÁÉ× ÌÁÔÁÉÄÁÈ ¦ÊÊÌÀÄɼÒÄ ÊÉÉÊ¿ÊÍʾÁμËÊËÌʽÇÁȼÈÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌʿ̼ÈÈ× ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Ñ¿¼Ì¼ÉÎÄÅʽÁÍËÁÓÁÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØÚɼÍÁÇÁÉÄÛ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û žÍÁ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ÁÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎ×ÈÊÂÉÊ̼ÃÀÁÇÄÎØ ɼ½ÇÊƼ ¬Á¿Ç¼ÈÁÉÎ× ÊËÌÁÀÁÇÛÚÕÄÁÀÁÅÍξÄÛÀÊÇÂÉÊÍ ÎÉ×Ñ ÇÄÒ ÊÎ ¾×ËÄÍÆÄ ÌÁÒÁËμ ÀÊ ËÊÇÏÓÁÉÄÛ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξ ¾ ¼ËÎÁÆÁ ¾×ËÄÍƼ ÌÁ ÒÁËÎʾÊÎËÏÍÆÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξ¾¼ËÎÁÓ É×ÑÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÑËÌʾÁÀÁÉÄÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ¾¨¯ËÌʾÁÀÁÉÄÁ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÆÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿ÊÆÊÉÎÌÊÇÛËÊ §ª ¬Á¿Ç¼ÈÁÉÎ× ËÊþÊÇÛÚÕÄÁÊËÁ̼ÎľÉÊÏË̼¾ÇÛÎØ Îʾ¼ÌÉ×ÈÄü˼ͼÈÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁü۾ÊÆÒÁÉ Î̼ÇÄÃʾ¼ÉÉ×ÁËÊÍμ¾ÆÄÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ÀÁÒÁÉÎ̼ÇÄÃʾ¼ÉÉ×Á ËÊÍμ¾ÆÄ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ ÍÎ̼ÑʾʿÊ ü˼ͼ ÇÁ ƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ¬Á¿Ç¼ÈÁÉÎ× ÊËÌÁÀÁÇÛÚÕÄÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊÁ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁ ÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾ ËÌʿ̼ÈÈ×  §ª ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁ¨¯ ¼ËÎÁÆ «¦°ª¨­ÙÇÁÆÎ ÌÊÉÉ×ÅÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×ÅʽÈÁÉÈÁÂÀÏÍϽÖÁÆ μÈÄ §ªÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×ÅʽÈÁÉÈÁÂÀϪªª ‰¤ª®¹¦—Ä«¦°ª¨­ ¬Á¿Ç¼ÈÁÉÎ× ÆÊÊÌÀÄÉÄÌÏÚÕÄÁ ÀÁÅÍξÄÛ ÏÓ¼Í ÎÉÄÆʾ ËÌʿ̼ÈÈ×  §ª ËÊ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÚ ÊÎÓÁÎÉÊÍÎÄ ËÏÉÆμÈÄ ÊÎËÏÍƼ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×È ¼ËÎÁÓÉ×ÈÍÆǼÀÊÈÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎÐÄɼÉÍʾÊÅÊÎÓÁÎ ÉÊÍÎÄ À¾ÄÂÁÉÄÁÀÁÉÁÂÉ×ÑÍÌÁÀÍξ žʽÕÄÑÌÁÃÏÇØμμѾÉÁÀÌÁÉÄÛ¾ÍÁÑÌÁ¿Ç¼ÈÁÉ Îʾ ÈÊÂÉÊ ¾×ÀÁÇÄÎØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ËÌÊÃ̼ÓÉÊÍÎØ Ä ËÊÉÛÎÉÊÍÎØ̼½ÊÎ×ÍϽÖÁÆÎʾ §ªÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ ÁÀÄÉ×ÑËÊÀÑÊÀʾ ÐÊÌÈ× ÍÌÊÆÄÄËÊÌÛÀÊÆÊÎÓÁÎ ÉÊÍÎÄ ÏÍÎ̼ľ¼ÚÕÄÁ¾ÍÁÍÎÊÌÊÉ× ÏÓÁÎÄÉÎÁÌÁÍʾ ÍÈÁÂÉÄÆʾ ÌÊÍÎÊËǼÓÁÉÉ×ÑÌÁÁÍÎÌʾÍÉÄÂÁÉÄÁ ÀÁÐÁÆÎÏÌ× ËÊÓÄÍÇÏ ËÊÍÌÊÆ¼È ËÊÉÊÈÁÉÆǼÎÏ ÌÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁÓÄÍǼ¼Çʽ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÍÎØËÌÁ ÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÛÐÄɼÉÍʾ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾËʾ×ÔÁÉÄÁ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄËÌÄÉÛÎÄÛÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÌÁÔÁÉÄÅ ËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÆÊÉÎÌÊÇØ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ §ªÊÎÀÁÇØÉ×ÑƼÎÁ¿ÊÌÄſ̼ À¼ÉwÍÇÊÂɼÛüÀ¼Ó¼ ÏÍËÁÑÌÁÔÁÉÄÛÆÊÎÊÌÊÅü ¾ÄÍÄÎÊÎÍʿǼÍʾ¼ÉÉ×ÑÀÁÅÍξÄžÍÁÑÏÓ¼ÍÎÉÄÆʾ 

;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ʽÈÁɼ ÄÉÐÊÌȼÒÄÁÅ Ä ɼÇÄÓÄÛ ¾Ã¼ÄÈÊ;ÛüÉÉ×Ñ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÇÛÍÊÃÀ¼ÉÄÛÁÀÄÉÊ¿ÊÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊ¿ÊËÌÊÍÎ̼ÉÍ ξ¼¾«ÁÌÈÍÆÊÈÆ̼ÁÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉʾüÄÈÊÀÁÅÍξÄÁ ÍϽÖÁÆÎʾɼÊÍÉʾÁÁÀÄÉ×ÑÐÊÌȼÎʾʽÈÁɼÀ¼É É×ÈÄÍÊÃÀ¼É¼ÙÇÁÆÎÌÊÉɼÛ½¼Ã¼ÉÊÌȼÎľÉÊÍË̼ ¾ÊÓÉÊÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉ× ËÌʿ̼ÈÈÉ×Á ËÌÊÀÏÆÎ× ÀÇÛ  §ª ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼É ƼɼÇ ;ÛÃÄ Í ª«°¬ ÁÂÁÈÁÍÛÓÉʼÆÎϼÇÄÃÄÌÏÁÎÍÛ½¼Ã¼À¼ÉÉ×Ñ üÍÎ̼Ñʾ¼ÉÉ×Ñ ËÊ ª¨­ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼É¼ ½¼Ã¼ À¼ÉÉ×ÑÍÇÏÓ¼Á¾ÊƼüÉÄÛ¾ÍÁѾÄÀʾÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÍÊÃÀ¼É¼Ä̼½ÊμÁÎÆÊÌËÊ̼ÎľɼÛÍÁÎØÍÊ ¾ÍÁÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄ ž °ÊÉÀÁ ª¨­ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛ ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉ ɼÛ;ÛÃØÈÁÂÀÏÏÓ¼ÍÎÉÄƼÈÄËÌʿ̼ÈÈת«°¬ ÁÂÁÀÁƼÀÉÊ ËÁÌÁÀ¼ÁÎ ¾ ÐÊÉÀ ÌÁ¿ÄÍÎÌ ÇØ¿ÊÎÉÄÆʾ ÆÊÎÊÌ×ÅËÊÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊÅ;ÛÃÄƼÂÀ×ÁÀÁÍÛÎØÀÉÁÅ Í̼ÃÏ ÂÁ ËÁÌÁÀ¼ÁÎÍÛ ¾Ê ¾ÍÁ ¨¯ ¼ËÎÁÆÄ ¯°ª ¦ÌÊÈÁ ÎÊ¿Ê ¾Ê ¾ÍÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÏÓ¼ÍξÏÚÕÄÁ ¾ ËÌʿ̼ÈÈÁ  §ª °ÊÉÀ ª¨­ ËÊ ÆÊÌËÊ̼ÎľÉÊÅ ÍÁÎÄÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËÁÌÁÀ¼ÁξÍÁÉÁʽÑÊÀÄÈ×Á;ÁÀÁÉÄÛ ËÁÌÁÓÁÉØ ¨¯ ÄÈÁÚÕÄÑ Ë̼¾Ê ɼ ¾×ËÄÍÆÏ ½ÁÍ ËǼÎÉ×ÑÌÁÒÁËÎʾÌÁ¿ÄÍÎ̼̾ÓÁÅ ÐÁÇØÀÔÁÌʾ ÄÈÁÚÕÄÑË̼¾Êɼ¾×ËÄÍÆϽÁÍËǼÎÉ×ÑÌÁÒÁËÎʾ ËÁÌÁÓÁÉØ ¼ËÎÁÓÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÄÈÁÚÕÄÑ Ë̼¾Ê ɼ ÊÎËÏÍÆ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξ ËÊ ½ÁÍËǼÎÉ×È ÌÁÒÁËμÈËÁÌÁÓÁÉØÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ÊÎËÏÍ ƼÁÈ×ÑËʽÁÍËǼÎÉ×ÈÌÁÒÁËÎ¼È ÄÌÁÁÍÎÌ×ÒÁÉɼ ÉÄÑÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×ÅÍÁ¿ÈÁÉΰÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿ÊÌÁ¿ÄÍÎ̼ ÇÄÒ ÄÈÁÚÕÄÑË̼¾Êɼ §ª ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ °ÊÉÀÊÈ ª¨­ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼É¼ ¼ÆÎϼÇÄüÒÄÛ ¾ÍÁÅ ÉÊÌȼÎľÉÊÍË̼¾ÊÓÉÊÅ ÄÉ ÐÊÌȼÒÄÄ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÅÀÇÛÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ §ªɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û¦ÌÊÈÁÎÊ¿Ê «ÁÌÈÍÆÄÅ Æ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀª¨­ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎʽ̼ÎÉÏÚ;ÛÃØ Ä ÆÊÉÎÌÊÇØ §«¯ ËÁÌÁÀ¼ÚÎ ÁÈÏ ËÁÌÍÊÉÄÐÄÒÄÌÊ ¾¼ÉÉ×Á ÌÁÁÍÎÌ× ÊƼüÉÉ×Ñ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÍÇÏ¿ Ä ¾×ËÄͼÉÉ×Ñ ÌÁÒÁËÎʾ ÐÁÀÁ̼ÇØÉ×È ÇØ¿ÊÎÉÄÆ¼È ¼¼ËÎÁÆÄ ÓÁÌÁà ¯°ª ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÛÚÎ ¾ °ÊÉÀ ËÁÌÍÊÉÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×Á ÌÁÁÍÎÌ× ÊÎËÏÕÁÉÉ×Ñ ÇÁ ƼÌÍξÁÉÉ×Ñ ÍÌÁÀÍξ ¹ÎÄ ÌÁÁÍÎÌ× ËÁÌÁÀ¼ÚÎÍÛ ¾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÀÇÛ ÆÊÉÎÌÊÇÛ ÇÁÓ¼ÕÄÈ ¾Ì¼ÓÊÈüËÌʾÁÀÁÉÄÁÈÉÁʽÑÊÀÄÈÊ¿ÊÇÁƼÌÍξÁÉ ÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛ;ÊÄѽÊÇØÉ×ÑÄÍÊÍμ¾ÇÁÉÄÛü۾ÊÆ ɼÍÇÁÀÏÚÕÄÅÈÁÍÛÒ žÏÍÇʾÄÛÑʿ̼ÉÄÓÁÉÉʿʽÚÀÂÁμ §ªÊÍÉʾ ɼÛüÀ¼Ó¼ÍÊÍÎÊÄξÎÊÈ ÓÎʽ׿̼ÈÊÎÉÊÏË̼¾ÇÛÎØ ̼ÍÑÊÀ¼ÈÄÎÁÆÏÕÁ¿Ê¿ÊÀ¼ ÆÊÉÎÌÊÇÄÌʾ¼ÎØÄ̼ÒÄ ÊɼÇØÉÊ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØ üÆÏ˼ÁÈ×Á Ä ɼÃɼӼÁÈ×Á ÇÁƼÌÍξ¼ ÇÛÌÁÔÁÉÄÛÙÎÊÅüÀ¼ÓľÆ̼ÁÍÊÃÀ¼É¼ ÍÄÍÎÁȼÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÆÊÉÎÌÊÇÛü¾×ËÄÍÆÊÅÇÁƼÌÍ ξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξªÉ¼¾ÆÇÚÓ¼ÁÎÍÄÍÎÁÈÏÓÁÎ×ÌÁÑ ÏÌʾÉÁ¾Ê¿Ê¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿ÊÆÊÉÎÌÊÇÛü¾×ËÄÍÆÊÅ ÌÁÒÁËÎʾËÊ §ª¾¨¯ÄÍÄÍÎÁÈÏÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿¼¾× ËÄÍÆÄÌÁÒÁËÎʾ̼½ÊÎÏÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÅÆÊÈÄÍ ÍÄÄü̼ÒÄÊɼÇØÉ×ÈɼÃɼÓÁÉÄÁÈÄʽÁÍËÁÓÁÉÄÁÈ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÈÄÍÌÁÀÍξ¼ÈÄÄÄÃÀÁÇÄÛÈÄÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊ¿ÊɼÃɼÓÁÉÄÛÇØ¿ÊÎÉ×ÑƼÎÁ¿ÊÌÄſ̼ÂÀ¼Éɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ«ÁÌÈÍÆÊ¿Ê


ª­ª¡©©ª­®¤ ¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤» ¤«¬ªŸ©ª£¤¬ªžœ©¤¡ ¬ª©±¤œ§¸©ª¥œ­®¨· ž®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ©¤¦ª§œ¡ž¡ž Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ªÑ̼ɼ ÃÀÊÌʾØÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É Á¿Ê ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁ Ä ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁÛ¾ÇÛÁÎÍÛ¾¼ÂÉÁÅÔÁÅüÀ¼ÓÁÅÍÎÊÛÕÁÅ ËÁÌÁÀʽÕÁÍξÊÈÄ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÊÈ«ÌÄÙÎÊÈÊÍʽ×Å ÄÉÎÁÌÁÍ ËÌÄʽÌÁμÁÎ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑ ÉÁÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÆÊÎÊÌ×Á ÇʼÎÍÛ ‰¿ÌÏÃÊȗ ɼ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÁ ʽÕÁÍξÊ Ä ÐÊÌÈÄÌÏÚÎ ÈÉÊÂÁÍξÊ ËÌʽÇÁÈ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê Ë̼¾Ê¾Ê¿Ê Ä ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê Ѽ̼ÆÎÁ̼ ÌÊÉÑļÇØɼÛ ¼ÍÎȼ œ w ÔÄÌÊÆÊ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ žÈÄÌÁɼÍÓÄÎ×¾¼ÁÎÍÛ½ÊÇÁÁÈÇÉÓÁÇ ÍÎ̼À¼ ÚÕÄѽÌÊÉÑļÇØÉÊżÍÎÈÊÅ©¼Ä½ÊÇØÔÁÁ̼ÍËÌÊ ÍÎ̼ÉÁÉÄÁ ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ¾ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ ̼þÄÎ×Ñ ÍÎÌ¼É¼Ñ ¿ÀÁÄÈÍÎ̼À¼ÁνÊÇÁÁÀÁÎÁÅÄÊÆÊÇÊ ¾ÃÌÊÍÇ×ÑžÍÁÙÎÊÏƼÃ×¾¼ÁÎɼÎÊ ÓÎʝœÛ¾ ÇÛÁÎÍÛ ÊÍÎÌÁÅÔÁÅ ÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉÊÅ ËÌʽÇÁÈÊÅ «ÊÀ¼ÉÉ×ÈÊÐÄÒļÇØÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÍμÎÄÍÎÄÆÄ ¾¬ÊÍÍÄÄɼÏÓÁÎÁ͝œÍÊÍÎÊÄÎÈÇÉÓÁÇ ¼ËÊ À¼ÉÉ×È ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ œ ÍÎ̼À¼ÁνÊÇÁÁÈÇÉÓÁÇ ¤ÃÏÓÁÉÄÁ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛ œ ¾ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄüv¿¿ËÊƼüÇÊÁÁ ÌÊÍÎɼɼÍÁÇÁÉÄÛËÊʽǼÍÎľÒÁÇÊȾ ̼Ã Í ¾¿ÀÊ ¾¿ ËÊÚ¿ÏʽǼÍ ÎÄw¾ ̼ü Í ¾¿ÀÊ ¾¿ ËÊ ¿®ÚÈÁÉÄw¾ ̼ü Í ¾¿ÀÊ ¾ ¿ Ëʱ¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊÈϼ¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÏÊÆ ÌÏ¿Ïw¾ ̼ü Í ¾¿ÀÊ ¾¿ ËʻȼÇÊ©ÁÉÁÒÆÊÈÏw¾ ̼ü Í ¾¿ ÀÊ ¾¿ ÇÛ¾×Û¾ÇÁÉÄÛʽÕÁÅÎÁÉÀÁÉÒÄÄ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎĝœ¾®ÚÈÁÉÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁÄÁÁ ËÌÊ¿ÉÊÃÄÌʾ¼ÉÄÛÈ×ËÌʾÁÇļɼÇÄÎÄÓÁÍÆÊÁ¾×̼¾ Éľ¼ÉÄÁÙÈËÄÌÄÓÁÍÆÄÑËÊƼüÎÁÇÁÅËÊÍËÊÍʽÏɼ ÄÈÁÉØÔÄÑƾ¼À̼Îʾž×ÌʾÉÁÉÉ×ÁÌÛÀ×ÀÄɼÈÄÆÄ ËÊƼÃ×¾¼ÚÎʽÕÄÅÎÌÁÉÀ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎĝœ ËʼɼÇÄÃÄÌÏÁÈ×ÈÎÁÌÌÄÎÊÌÄÛȣɼÓÁÉÄÛÎÌÁÉÀʾ ËÊþÊÇÄÇÄ̼ÍÍÓÄμÎØËÌÊ¿ÉÊÃ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ÀÊÄ¿ μ½ÇÄÒ¼ ÄÍ̼¾ÉÄÎØÁ¿ÊÍÊÍÌÁÀ

ÄɼÈÄƼ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎĽÌÊÉÑļÇØÉÊżÍÎÈ×ÍÌÁÀÄɼÍÁÇÁÉÄÛ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼüv¿¿ ÄÁÁËÌÊ¿ÉÊÃÀÊÄ¿ ɼɼÍÁÇÁÉÄÛ

®ÁÌÌÄÎÊÌÄÛ

­ÌÁÀÉÄÅÏÌʾÁÉØ ËÌÄÃɼƼ

¿

¿

¿

¿

®ÚÈÁÉÍƼÛʽǼÍÎØ º¿®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ®ÚÈÁÉØ ±¨œª »©œª

     

     

     

     

     

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Æ̼Û ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Å ÆÊÉÎÌÊÇØ ÍËÁÒļÇÄÍμÈÄ ÐÊÉÀ¼ ¼μÆÂÁÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØËÊÍÎÊÛÉÉÊÀÁÅÍξÏÚ ÕÁÅ̼½ÊÓÁÅ¿ÌÏËË×ËÊÀÌÏÆʾÊÀÍξÊÈüÈÁÍÎÄÎÁÇÛ «ÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇ̼۫¾ÄÎÁÇØÍξ¼«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û ž ÍÄÍÎÁÈÁ ÁÂÁÉÁÀÁÇØÉÊ¿Ê ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿¼ ÀÇÛ ÊÒÁÉÆÄÍÄÎϼÒÄľÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈÁ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û¾̼ÃÌÁÃÁÈÁÍÛÒÁ¾ ÎÁÌÌÄ ÎÊÌÄÅħ«¯ÍÏÓÁÎÊÈÆÊÇÄÓÁÍξ¼ÇØ¿ÊÎÉÄÆʾÀÇÛ ƼÂÀÊ¿ÊÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÊËÌÁÀÁÇÁÉ× ÄÉÀÄƼÎľÉ×ÁËÊƼüÎÁÇÄËÊʽÖÁÈÏÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ ÉÄÛÄÆÊÇÄÓÁÍξϾ×ËÄͼÉÉ×ÑÌÁÒÁËÎʾ «Ê ÌÁÃÏÇØμμÈ ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿¼ Ä ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Ñ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Ñ Ä ÈÁ¾ÁÀÊÈÍ ξÁÉÉ×ÑËÌʾÁÌÊÆƼÓÁÍξ¼ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ §ª¿Ç¼¾× ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÅ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ ÄÑ üÈÁÍÎÄÎÁÇÄËÊÍÊÒļÇØÉ×ȾÊËÌÊͼÈÄÌÏÆʾÊÀÄ ÎÁÇÄÊÌ¿¼ÉʾÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ÄÈÁ ÚÕÄÁ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×Á ËÊƼüÎÁÇÄ ÁÂÁÉÁÀÁÇØÉÊ ÊÎÓÄÎ×¾¼ÚÎÍÛɼËÊÍÎÊÛÉÉÊÀÁÅÍξÏÚÕÁÅ̼½ÊÓÁÅ ¿ÌÏËË×ËÊÀÌÏÆʾÊÀÍξÊÈüÈÁÍÎÄÎÁÇÛËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÛ «Ì¼¾ÄÎÁÇØÍξ¼ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û ªÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÆÊÉÎÌÊÇÛ ü ʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÍÎØÚ ¾×ËÄÍÆÄ ÇÁƼÌÍξÁÉÉ×ÑÍÌÁÀÍξËÌľÁǼÆÏÈÁÉØÔÁÉÄÚÆÊ ÇÄÓÁÍξ¼¾×ËÄͼÉÉ×ÑÌÁÒÁËÎʾ¾ÈÁÍÛÒÍ ÀÊ ÎÁËÊÓÎÄɼ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÌÁÃÏÇØμÎ×ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌʿ̼È È× §ªɼÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏÌʾÉÁ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊ ÎÊÈ ÓÎÊ ÉÁÍÈÊÎÌÛɼÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×ÁÍÇÊÂÉÊÍÎÄ Ë̼¾Ê¿Ì¼ÂÀ¼ÉɼÇØ¿ÊÎÉÊÁÇÁƼÌÍξÁÉÉÊÁʽÁÍËÁÓÁ ÉÄÁɼӼÇÊÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØÍÛ ÊÉÊËÊÇÏÓÄÇÊÌÁ¼ÇØÉÊÁ ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÁªË×Î̼½ÊÎ×ϽÁÂÀ¼ÁξÎÊÈ ÀÇÛ ÊËÎÄÈÄüÒÄÄ §ª¾ÍÎ̼ÉÁÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÊÃÀ¼¾¼ÎØ ÁÀÄÉÏÚ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÏÚ ÍÄÍÎÁÈÏ ÇÁƼÌÍξÁÉÉÊ¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛɼÍÎ̼Ñʾ×ÑËÌÄÉÒÄ˼Ñ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÉÄÈÄËÊƼüÎÁÇÛÈÄv¿¿ËÊÍÊÊξÁÎÍξÏ ÚÕÄÈÎÁÌÌÄÎÊÌÄÛÈ ©¼Ä½ÊÇØÔÄÅÎÁÈËÌÊÍμ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎĝœ ËÊËÌÊ¿ÉÊÃÏÆÀÊ¿ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍÊÍÌÁÀÉÄÈÄ ÏÌʾÉÛÈÄËÊƼüÎÁÇÁÅüv¿¿ÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ËÊ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊÈÏ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÏ ÊÆÌÏ¿Ï w ¾  Í  ÀÊ i ¿ ®ÚÈÁÉÄ w  Í  ÀÊ i ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄw Í ÀÊ i Ú¿Ï ʽǼÍÎÄ w  Í  ÀÊ i ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊÈϼ¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÏÊÆÌÏ¿Ïw Í ÀÊ i «ÌÄÏÌʾÉÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎĝœ¾ÒÁÇÊÈËÊ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ɼ ÆÊÉÁÒ ¿ ¾ Ä ÓÄÍÇÁÉ ÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÁÇ ʽÕÁÁ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ ʽǼÍÎÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ÊÆÊÇÊ ÓÁÇ ¯ÓÄÎ×¾¼Û ¾×̼ÂÁÉÉÏÚ ÎÁÉÀÁÉÒÄÚ Æ ÌÊÍÎÏ ̼Í ËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÈÊÂÉÊ ÊËÌÁÀÁÇÄÎØ ÓÎÊËÌÄËÌÊ¿ÉÊÃÄÌÏÁÈÊÈÏÌʾÉÁ¾¿ iÄ ËÌÄÏÍÇʾÄÄÍμ½ÄÇÄüÒÄÄÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ÒÁÇÊÈËÊʽǼÍÎÄÆ¿ÓÄÍÇʽÊÇØÉ×ѝœ ¾×̼ÍÎÁÎÀÊvÓÁÇ«ÌÊ¿ÉÊÃÄÌÏÁÈÊÁ ÆÊÇÄÓÁÍξʽÊÇØÉ×ѝœɼÚ¿ÁʽǼÍÎľ¿ ÍÊÍμ¾ÄÎÊÆÊÇÊÓÁÇ ¾¿®ÚÈÁÉÄwÊÆÊÇÊ ÓÁÇ ¾ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊÈ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊÈ ÊÆÌÏ¿Á wÊÆÊÇÊ ÓÁÇ ¾ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊÈ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊÈÊÆÌÏ¿ÁwÊÆÊÇÊÓÁÇ žÍÁÄÃÇÊÂÁÉÉÊÁ¿Ê¾ÊÌÄÎʽ¼ÆÎϼÇØÉÊÍÎÄɼÏÓÉÊ ¿ÊʽÊÍÉʾ¼ÉÄÛ ̼Ã̼½ÊÎÆÄÄËÌÄÉÛÎÄÛÆÊÈËÇÁÆͼ ÈÁÌ ËÊ ËÌʾÁÀÁÉÄÚ Ï¿ÇϽÇÁÉÉ×Ñ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ƼÆ ɼÏÓÉÊÅ ½¼Ã× ÌÁÔÁÉÄÛ ËÌʽÇÁÈ× Ä ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÚ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕĽÊÇØÉ×ȽÌÊÉÑļÇØÉÊżÍÎÈÊÅ ¾®ÚÈÁÉÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁ

¨¡ ¤²¤©­¦œ»œ©®¬ª«ª§ªŸ¤» ¤«¬œ¦®¤³¡­¦ª¡ £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¡ ª¬§ªž­œ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ­Ê¾ÌÁÈÁÉɼÛ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÛw̼ÃÉÊÍÎÊÌÊÉÉÄÅ ÆÊÈËÇÁÆÍɼÏÓÉ×ÑÃɼÉÄÅÊÓÁÇʾÁÆÁÄÃÈÁÉÓľÊÍÎÄ Á¿ÊÍÎÌÏÆÎÏÌÄÐÏÉÆÒÄÅ ¾×ÛÍÉÁÉÄÁмÆÎÊÌʾÙÎÊÅ ÄÃÈÁÉÓľÊÍÎÄ w ¾ÉÏÎÌÁÉÉÄÑ ËÊÇ ¾ÊÃ̼ÍÎ ÙÎÉÊ ÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØɼÛËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎØ ÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄÛ Ä ¾ÉÁÔÉÄÑ ÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ÏÍÇʾÄÛ ʽ̼à ÂÄÃÉÄ Ä ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉɼÛÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ž×ÛÍÉÛÛÐÊÌÈ× ÄÃÈÁÉÓľÊÍÎÄÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ÍʾÌÁÈÁÉɼÛ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ ¿ÄÛÔÄÌÊÆÊÄÍËÊÇØÃÏÁÎ ɼÌÛÀÏÍÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×ÈÄ ÈÊÌÐÊÈÁÎÌÄÓÁÍÆÄÈÄÄÈÊÌÐÊÍÆÊËÄÓÁÍÆÄÈÄ Éʾ×Á ÈÁÎÊÀ× üÄÈÍξʾ¼ÉÉ×ÁÏÍÊËÌÁÀÁÇØÉ×ÑɼÏÆ ¦Ï ÃÄÉžž ©ÄÆÄÎÚƝœ œ¿¼À¼ÉÛÉ©œ «ÊÇÏÉÄÉ ¤ ©  ž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ɼ ÍÇϽÁ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÄ ËÊÍμ¾ÇÁÉ× ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Á ÈÁÎÊÀ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÄwÆÊÈËØÚÎÁÌÉÊ

ÎÊËʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÅ ÏÇØÎ̼þÏÆʾÊÅÄÎÀ¤ÍËÊÇØÃÏÛ ÎÁÂÁÈÁÎÊÀ× ÓÎÊÄÈÁÀÄÆÄ ¼ÉÎÌÊËÊÇʿľÍʾÈÁÍ ÎÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÑÍ̼½ÊÎÉÄƼÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ¾ÉÊÍÛÎ;ÊžÆǼÀ¾̼Ã̼½ÊÎÆÏËÌʽÇÁÈ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÅ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉ× ©¼ ÍÎ×ÆÁ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÄ Ä ÈÁÀÄÒÄÉ× ÐÊÌÈÄ ÌÏÁÎÍÛ Éʾ¼Û Ëʿ̼ÉÄÓɼÛ ɼÏƼ w ÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÛ ÍÇϼռÛËÌʾÊÀÉÄÆÊÈÄÀÁÅ ËÌÄ ÉÒÄËʾÄÈÁÎÊÀʾ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¾ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏƼѪÍÉʾÉ×ÈÄÎÁÊÌÁÎÄÓÁÍÆÄÈÄ ËÌʽÇÁȼÈÄÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżÉÎÌÊËÊÇÊ ¿ÄÄÍÇϼÎ̼ÍÍÈÊÎÌÁÉÄÁÀļÇÁÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÁÀÄÉÍξ¼ ÉÊÌÈ× ËÌÁÀ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÄ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÍÊÀÉÊÅÍÎÊÌÊ É× ÄËÌʽÇÁÈ×ÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄľÔÄÌÊÆÊÈÁÁËÊÉÄȼ ÉÄÄwÍÀÌÏ¿Êū̼ÆÎÄÓÁÍÆÄȾÆǼÀÊȾÄÃÏÓÁÉÄÄ ËÌʽÇÁÈ×ÉÊÌÈ×ËÌÁÀ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÍÇÏÂÄÎ ̼Ã̼½ÊÎƼÉÊÌȼÎľÉ×ÑÃɼÓÁÉÄÅÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄ ÊɼÇØÉÊ¿Ê ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ¢¾¼¾×Å © ° ¦ÊÅÉÊÍʾ « Ÿ  «ÌÁÀǼ¿¼ÁÈ×Á ɼÏÓÉ×Á À¼ÉÉ×ÁÀÊÇÂÉ×½×ÎØȼÆÍÄȼÇØÉÊÀÁμÇÄÃÄÌʾ¼É× ÍÏÓÁÎÊÈμÆÄÑÀÄÐÐÁÌÁÉÒÄÌÏÚÕÄÑмÆÎÊÌʾ ƼÆ ¾ÊÃ̼ÍÎ ËÊÇ ÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄÛ ÙÎÉÊÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØɼÛ ËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎØ ËÌÊÐÁÍÍÄÛÄÀ̪ÀɼÆÊÂÁǼÎÁ ÇÁÉÄÉÎÁ¿Ì¼ÇØÉ×ÅѼ̼ÆÎÁÌÉÊÌÈÄÌÏÁÈ×ÑÛ¾ÇÁÉÄÅ ÄÑ ‰ËÌľÛüÉÉÊÍÎؗ Æ ÍÊÍÎÊÛÉÄÚ ÌÁ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ½ÄÊÑÌÊÉÊÇÊ¿ÄÄÏÌʾÉÛÃÀÊÌʾØÛ ÎÁÉÊÌȼÎľ× ÀÊÇÂÉ×ʽǼÀ¼ÎØÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄÊɼÇØÉÊÅËÌÄɼÀÇÁ ÉÊÍÎØÚ ¤ÃÏÓÁÉÄÁËÌʽÇÁÈ×ÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄľÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÊÅ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛ Ï¿ÇϽÇÁÉÉ×È ËÊÉÄȼÉÄÁÈ Æ ÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ Ä ËÍÄÑÊÐÄÃÄÊ ÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÁÁ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛÈ Í ÊÀÉÊÅ ÍÎÊÌÊÉ× Ä ¾ÆÇÚÓÁÉÄÁÈ ¾ ÃÊÉÏ ÄÉÎÁÌÁͼ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÁÅ ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÑ ȼÌÆÁÌʾ ¾×Û¾ÇÛÚÕÄÑ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÌÄÍƼ ÄÇÄ ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÄÛ ÀÇÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÓÁÇʾÁƼ w Í ÀÌÏ¿ÊÅ ¡ÍÇÄ ÆǼÍÍÄÓÁÍƼÛ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÛ Íμ¾ÄξÊÍÉʾÏÆÊÉÍÎÄÎÏÒÄÊɼÇØÉ×ÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ¾×ÛÍÉÁÉÄÁÐÁÉÊÎÄËÄÓÁÍÆÊÅÄÃÈÁÉÓľÊÍÎÄÓÁÇʾÁƼ ¾Ê ¾ÉÏÎÌÄ Ä ÈÁÂËÊËÏÇÛÒÄÊÉÉÊÈ ȼÍÔμ½Á ËÌÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÄÈÉÊ¿ÊþÁÉÉ×ÑÍÑÁÈÍÊȼÎÊÎÄËÄÌÊ ¾¼ÉÄÛ ÎÊ ÀÇÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ¼ÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÄ ¾¼ÂÁÉ ËÊÄÍÆ ¾ÉÁÔÉÄÑ ÍÊȼÎÊÎÄËÄÓÁÍÆÄÑ ËÍÄÑÊÐÄÃÄ ÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÀÌ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅ ÎÄËÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅÌÁ¼ÆÎľÉÊÍÎÄÊÌ¿¼ÉÄÃȼÄÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ Á¿Ê½ÄÊÑÌÊÉÊÇÊ¿ÄÄ ²ÁÇØÚ À¼ÉÉÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÄÇÊÍØ ÊËÌÁÀÁ ÇÁÉÄÁ ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ üÆÊÉÊÈÁÌÉÊÍÎÁÅ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ¼À¼ËÎľÉÊ¿Ê ÎÄ˼ ¾ ÏÍÇʾÄÛÑ ®Ú ÈÁÉÍÆÊ¿Ê­Á¾Á̼ ÇÛËÊÀξÁÌÂÀÁÉÄÛ¾×ÀÁÇÁÉÉ×Ñ ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ÍÁ¾ÁÌÉÊ¿Ê ÙÆÊÎÄ˼ËÌʾÁÀÁɼÍ̼¾ÉÄÎÁÇØɼÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ ̼ÃÉ×ÑÙÎÉÄÓÁÍÆÄÑ¿ÌÏËË ËÌÊÂľ¼ÚÕÄѾ̼ÃÇÄÓ É×Ñ̼ÅÊɼѦ̼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼ ­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅ ¼É¼ÇÄà ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ËÌÄÃɼÆʾÎÁǼÉÁÉÒÁ¾ ѼÉÎʾÄÌÏÍÍÆÄÑ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÌÏÍÍÆÊÁɼÍÁÇÁÉÄÁѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ Í ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛÈÄ ÆÊÌÁÉÉ×Ñ ɼÌÊÀʾ ÍÁ¾Á̼ ½ÊÇØÔÄÈÄÃɼÓÁÉÄÛÈÄËÇÊÕ¼ÀÄËʾÁÌÑÉÊÍÎÄ


ÉÄÛÏÈÏÂÓÄÉ ËÄÆÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÈÁÃÊËǼÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÎÄ˼ÏÂÁÉÕÄÉ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÊÍÉʾÉ×ÈɼË̼¾ÇÁÉÄÁÈÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊżÉÎÌÊËÊÇÊ¿ÄÄ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉÊÅɼËÊÄÍÆÄ ÃɼÓÄÈ×ÑÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ÉÊÌÈ×Ä˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÃÀÊÌʾØÛÄ ½ÊÇÁÃÉÄ ÒÁÇÊÍÎÉÊÍÎÄÄÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊÍÎÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÎľÉ×Å ËÊƼüÎÁÇØ ÓÁÇʾÁÓÁÍÆÊÅ ÄÉÀľÄ ÀϼÇØÉÊÍÎÄ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÈ×ÅÏÍÎÊÅÓľ×ÈÍÊÊÎÉÊÔÁ ÉÄÁȾÉÏÎÌÄÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊž¼ÌļÒÄÄÊÎÀÁÇØÉ×Ñ ˼̼ÈÁÎÌʾ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ¾ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ÄÑ ÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÛ

­ª²¤œ§¸©ªŸ¤Ÿ¤¡©¤³¡­¦¤¡ œ­«¡¦®·ª±¬œ©·£ ª¬ªž¸» ¨¡ ¤²¤©­¦¤±¬œª®©¤¦ªž «¡¬¡«¡§¤²œ ¤ Ÿª¯ž«ª¦ÁÈÁÌʾÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ ¿¦ÁÈÁÌÊ¾Ê £ÀÊÌʾØÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈÊÅ ËÌʽÇÁÈÊÅ ÀÇÛ ɼÒÄÄ ¾ ÒÁ ÇÊÈ μÆƼÆÊÎÉÄѾÊÈÉÊ¿ÊÈü¾ÄÍÄÎÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ÍμÎÏ;ÍÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ®ÌÏÀ¾Ì¼ÓÁÅÄ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê þÁɼ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ ÐÄÃÄ ÓÁÍÆÊÁ Ä É̼¾ÍξÁÉÉÊÁ ½Ç¼¿ÊËÊÇÏÓÄÁ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÎ̼ÉפÑÊÎÛÄþÁÍÎÉÊ ÓÎÊËÊÍÇÁÀÉÁÁü¾ÄÍÄÎ ÇÄÔØɼv ËÁÌÁÀÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ̼½ÊÎÉÄƼÈÄ Íμ¾ÛÎÍÛ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ ¾×ÍÊÆÄÁ üÀ¼ÓÄ Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ƼÓÁÍξ¼ʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛËÏÎÁȾÉÁÀÌÁÉÄÛ Éʾ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÌÁÔÁÉÄÛÉʾ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑÄÍÊÒļÇØÉ×ÑüÀ¼ÓɼËÏÎľÍÁÑ ÙμËʾÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ< > ²ÁÇØ ɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ w ÄÃÏÓÁÉÄÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼ̼þÄÎÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ̼Ã̼½ÊÎƼ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅ ËÊ ÏÇÏÓÔÁÉÄÚ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄžƼÓÁÍξÁʽÖÁÆμÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¾×½Ì¼É×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆħ«¯¦ÁÈÁÌʾÍ ÆÊÅʽǼÍÎÄ ÁÀÄÉÄÒ×ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛw¾Ì¼ÓÄÈÁÀÄ ÒÄÉÍƼÛÍÁÍÎ̼­½ÊÌÄÉÐÊÌȼÒÄÄÊÍÏÕÁÍξÇÛÇÍÛ ¾×½ÊÌÊÓÉÊ ª½ÕÄÅ ʽÖÁÈ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÍÊÍμ¾ÄÇ ÓÁÇ ¾Ì¼ÓÄw ­¨«wÓÁÇ ­ÌÁÀ ÉÄžÊÃ̼ÍξÄÃÏÓ¼ÁÈÊÅ¿ÌÏËËÁw  ¿ÊÀ¼ ¾ËÊÇʾÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌÁËÌÁʽǼÀ¼ÇÄÂÁÉÕÄÉ×  ­ÌÁÀÄÊËÌÊÔÁÉÉ×ѽÊÇÁÁÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ;×ÔÁÇÁÎÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ §«¯ÎÌÏÀÛÎÍÛ¾ÍμÒÄÊɼÌÁ w¾¼È½ÏǼÎÊÌÉÊ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÈþÁÉÁ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾÄÈÁÚÎ ̼ÃÇÄÓÉ×Áƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉ×ÁƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ªÍÉʾÉÊÅÈÁÎÊÀÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛwÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄÅÊËÌÊÍËÊÍËÁÒļÇØÉÊ̼Ã̼½ÊμÉÉÊżÉÆÁÎÁ¤Í ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÊƼüÇÊ ÓÎÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎ ÉÄÆʾÊÎÈÁÓ¼ÚÎÉÁÍÊÊξÁÎÍξÄÁËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×Ñ ËÊÈÁÕÁÉÄÅͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÈÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÈ ËÊÌÛÀÏ˼̼ÈÁÎÌʾ­ÌÁÀÄÉÄÑɼĽÊÇÁÁÃɼÓÄÈ×

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÎÁǼ ÂÄÌʾÊÅ ȼÍÍ× ÎÁǼ È×ÔÁÓÉÊ¿Ê Ä ÆÊÍÎÉÊ¿Ê ÆÊÈËÊÉÁÉÎʾ ¬   ¬ÏÍÍÆÊÁ ɼÍÁÇÁÉÄÁ Ú¿¼ ʽǼÍÎÄÄÈÁÁνÊÇØÔÏÚËÇÊÕ¼ÀØËʾÁÌÑÉÊÍÎÄÎÁǼ ÓÁÈÏÌÏÍÍÆÄѦ̼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼ ¬ ¼μÆÂÁ ½ÊÇÁÁ¾×̼ÂÁÉÉ×ÅÂÄÌʾÊÅÆÊÈËÊÉÁÉÎ ¬  ¦ÊÌÌÁÇÛÒÄÊÉÉ׿ɼÇÄþ×Û¾ÄÇÎÁÍÉ×Á;ÛÃÄÐÏÉÆ ÒÄÊɼÇØÉ×Ñ˼̼ÈÁÎÌʾ ËÊƼüÎÁÇÁÅÀÄɼÈÊÈÁÎÌÄÄ Ä¢¡§ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑÍÈÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÄÈÄËÌÄÃɼƼÈÄ ÀÇÄɼÎÁǼÄÁ¿ÊÍÁ¿ÈÁÉÎʾ ȼÍͼ ÎÁǼ ÆÊÈËÊÉÁÉÎÉ×ÅÍÊÍμ¾ Ä½¼ÇÇØÉ×ÈÄÊÒÁÉƼÈÄ ÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÄ˼ËÊÍÑÁÈÁ±ÄΦ¼ÌÎÁ̼ ªÎÈÁÓÁÉÊ ÓÎÊ ½ÊÇØÔ¼Û Ó¼ÍÎØ ÈÊÌÐÊÐÏÉÆÒÄÊ ɼÇØÉ×Ñ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ÂÄÎÁÇÁÅ ¦Ì¼ÅÉÁ¿Ê ­Á¾Á̼ ÌÏÍÍÆÄÑËÊɼÒÄÊɼÇØÉÊÍÎÄ ÀÊÍÎʾÁÌÉÊÊÎÇÄÓ¼ÁÎÍÛ ÊμɼÇÊ¿ÄÓÉ×ÑËÌÄÃɼÆʾÆÊÌÁÉÉ×ÑɼÌÊÀÉÊÍÎÁÅ ­Á¾Á̼ªÀÉʾÌÁÈÁÉÉʾ×Û¾ÇÛÚÎÍÛÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Á ̼ÃÇÄÓÄÛËÊÃɼÓÁÉÄÛÈËÌÊÀÊÇØÉ×Ñ̼ÃÈÁÌʾÎÁǼ ËÇÊÕ¼ÀÄËʾÁÌÑÉÊÍÎÄÄÌÛÀÏÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÑËÊ ƼüÎÁÇÁÅÏÌÏÍÍÆÄѦ̼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼ËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚ Í ÂÄÎÁÇÛÈÄ ¿ ®ÚÈÁÉÄ ¹ÎÊ ËÊþÊÇÛÁÎ ËÌÁÀËÊÇÊ ÂÄÎØ ÓÎÊ ËÌÄÔÇÊÁ ÌÏÍÍÆÊÁ ÆÊÌÁÉÉÊÁ ɼÍÁÇÁÉÄÁ ¦Ì¼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼¾ÑÊÀÁÈÉÊ¿ÊÇÁÎÉÄѼÀ¼ËÎľÉ×Ñ ËÌÊÒÁÍÍʾ üÉÛÇÊ ËÌÊÈÁÂÏÎÊÓÉÊÁ ËÊÇÊÂÁÉÄÁ ËÊ ÈÊÌÐÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÏÍμÎÏÍÏÈÁÂÀÏËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛÈÄ ÆÊÌÁÉÉ×ÑɼÌÊÀʾ¦Ì¼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼ÄÌÏÍÍÆÄÈÄÆÊ ÌÁÉÉ×ÈÄÂÄÎÁÇÛÈÄÚ¿¼ʽǼÍÎįÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊ ÏÈÏÂÓÄÉÉÁÉÒÁ¾ÄѼÉÎʾÄÈÁÚÎÍÛ½ÇÄÃÆÄÁËÊÃɼ ÓÁÉÄÚËÊƼüÎÁÇÄÀÇÄÉ×ÄȼÍÍ×ÎÁǼ ¬  ÀÇÄÉ×ÎÏÇʾÄÕ¼ ¬ Ä̼þÄÎÄÛËÊÀÆÊÂÉÊ ÂÄÌʾʿÊÍÇÊÛ ¬ ¬¼ÃÇÄÓÄÛ¾×Û¾ÇÁÉ×ɼÈÄ ËÊ ÀÇÄÉÁ ÉÊ¿Ä  ÍÈ ѼÉÎʾ Ä r ÍÈ ÉÁÉÒÁ¾ ËÌÄ ¬   ËÊ ʽѾ¼ÎÉ×È ̼ÃÈÁ̼È ¿ÌÏÀÉÊÅÆÇÁÎÆÄ  ÍÈÉÁÉÒÁ¾Ä r ÍÈ Ï ѼÉÎʾ ËÌÄ ¬  ËÇÁÓ¼ r ÍÈ Ï ÉÁÉÒÁ¾Ä r ÍÈѼÉÎʾËÌĬ ĽÁÀ ̼  ÍÈ ÉÁÉÒÁ¾ Ä  ÍÈ ѼÉÎʾ ËÌÄ ¬  ¯ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÁÅ̼ÃÉ×ÑÍÊȼÎÄÓÁÍÆÄÑÎÄËʾ¾× Û¾ÇÛÚÎÍÛÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Á̼ÃÇÄÓÄÛ¾¾ÁÇÄÓÄɼÑÐÏÉ ÆÒÄÊɼÇØÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ®¼Æ ËÊÀ¼ÉÉ×ÈÆÄÍÎÁ¾ÊÅ Ä ÍμÉʾÊÅ ÀÄɼÈÊÈÁÎÌÄÄ ɼĽÊÇØÔÁÅ È×ÔÁÓÉÊÅ ÍÄÇÊÅʽǼÀ¼ÚÎÈÏÂÓÄÉ×½ÌÚÔÉÊÈÏÍÆÏÇØÉÊ¿ÊÍÊ ȼÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÎÄ˼ ÉÁÍÆÊÇØÆÊÉÄÂÁËÌÄ ¬ ÙÎÄ ËÊƼüÎÁÇÄ Ï ÈÏÍÆÏÇØÉʽÌÚÔÉÊ¿Ê Ä ÈÏÍÆÏÇØÉÊ¿Ê ÍÊȼÎÊÎÄËʾ ÈÄÉÄȼÇØÉ×ÁÃɼÓÁÉÄÛÏÇÄÒ¿ÌÏÀÉÊ¿Ê ÎÄ˼ ¨¼ÆÍÄȼÇØÉÊÅ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊÅ ¢¡§ Ѽ̼Æ ÎÁÌÄÃÏÚÎÍÛ ÈÏÂÓÄÉ× ¿ÌÏÀÉÊ¿Ê  ÈÇÆ¿ ¿ÌÏÀÉÊÈÏÍÆÏÇØÉÊ¿Ê  ÈÇÆ¿ Ä ÈÏÍÆÏÇØ ÉÊ¿ÌÏÀÉÊ¿Ê  ÈÇÆ¿ ÍÊȼÎÄÓÁÍÆÄÑ ÎÄËʾ ¬ ¨ÄÉÄȼÇØÉÊÁÃɼÓÁÉÄÁÙÎÊ¿ÊËÌÄÃɼƼ ;ÊÅÍξÁÉÉÊËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛȽÌÚÔÉÊ¿ÊÍÊȼÎÊÎÄ˼  Æ¿ ªÎÈÁÓÁÉ ½ÊÇØÔÊÅ ËÌÊÒÁÉÎ ½Ì¼ÑÄÈÊÌÐÉÊ¿Ê Ä ÈÁÃÊÈÊÌÐÉÊ¿Ê ÎÄËʾ ËÌÊËÊÌÒÄÅ ÎÁǼ ËÌÄ ËÊÓÎÄ ËÊÇÉÊÈÊÎÍÏÎÍξÄÄÀÊÇÄÑÊÈÊÌÐÉ×ÑÎÄËʾ¬ÁÃÏÇØ μÎ×ÍÊȼÎÊÎÄËÄÌʾ¼ÉÄÛËÊÍÑÁÈÁÏɼƼ³ÎÁÒʾ¼ ËÊƼÃ×¾¼ÚÎ ÓÎÊɼĽÊÇÁÁÓ¼ÍÎʾ¿ÌÏËËÁÆÊÌÁÉÉ×Ñ ɼÌÊÀʾ ÍÁ¾Á̼ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÚÎÍÛ ÇÄÒ¼ÍÈÏÍÆÏÇØÉ×ÈÄ¿ÌÏÀÉ×ÈÎÄ˼ÈÄÎÁÇÊÍÇÊÂÁ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÈÄÛ¾ÇÛÚÎÍÛÉÁÍÊÊξÁÎÍξÄÁ̼½ÊÓÁ¿ÊʽÊÌÏÀʾ¼ÉÄÛ ÙÌ¿ÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÈÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÈ ÓÎÊËÌľÊÀÄΠƾ×ÉÏÂÀÁÉÉÊÅ̼½ÊÓÁÅËÊÃÁ ÉÁÍÊÊξÁÎÍξÄÁͼÉÄ μÌÉ×ÈÉÊÌȼÈ˼̼ÈÁÎÌʾÈÄÆÌÊÆÇÄȼμ  Ê;ÁÕÁÉÉÊÍÎÄ  ÓÎÊ ¾×Ã×¾¼ÁÎ ÓÌÁÃÈÁÌÉÊÁ ɼËÌÛÂÁÉÄÁ¼É¼ÇÄüÎÊÌÉ×ÑÍÄÍÎÁÈ ÔÏȼľĽ̼ ÒÄÄ  ÄÃÇÏÓÁÉÄÛ  «ÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØɼÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÎ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÏÚɼÍ×ÕÁÉÉÊÍÎØĽÊÇØÔÊÁÆÊÇÄÓÁÍÎ ¾ÊмÆÎÊÌʾ ¾×Ã×¾¼ÚÕÄÑÍÎÌÁÍÍ ÓÎÊμÆÂÁÊÎ̼ ¼ÁÎÍÛɼÍÊÍÎÊÛÉÄÄÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÛ¹ÈÊÒÄÊɼÇØÉÊÁ ÍÊÏÓ¼ÍÎÄÁ ÍÊËÁÌÁÂľ¼ÉÄÁ ËÁÌÁÉÊÍɼÍÁ½ÛÓÏÂÄÑ ÉÁ¿¼ÎľÉ×Ñ ÍÊÍÎÊÛÉÄÅ ÄÉÎÁÉÍľɼÛ ‰ËÍÄÑÊÇÊ¿Ä ÓÁÍƼÛ ¾ÆÇÚÓÁÉÉÊÍÎؗ ¾ ̼½ÊÓÄÅ ËÌÊÒÁÍÍ ÎÁÌËÁ ÉÄÁ ¾×ÀÁÌÂƼľ×ÍÊÆÊÁÓϾÍξÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄ ÍÊÃÀ¼ÚÎÏÍÇʾÄÛÀÇÛ½×ÍÎÌÊ¿ÊÄÍÎÊÕÁÉÄÛÉÁ̾ÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈ×ÈÁÀÄÆʾÄ̼þÄÎÄÚÏÉÄÑμÆɼÃ×¾¼ÁÈÊ¿Ê ÍÄÉÀÌÊȼ‰ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊÄÇÄËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ¾×¿Ê̼ÉÄۗ<> ©¼ÔÄ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄ ÊÒÁÉÆÏ ÏÌʾÉÛ ÆÊÉÐÇÄÆÎÉÊÍÎÄ Ä ÍÎÄÇÛ ËʾÁÀÁÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾËÌÄ̼ÃÌÁÔÁÉÄÄÆÊÉÐÇÄÆμ¯ÍμÉʾ ÇÁÉÊ ÓÎʽÊÇØÔ¼ÛÓ¼ÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÄÈÁÁÎ ÍÌÁÀÉÄÅ ÏÌʾÁÉØ ÆÊÉÐÇÄÆÎÉÊÍÎÄ  ž×ÍÊÆÄÈ ÏÌʾÉÁÈ ÆÊÉÐÇÄÆÎÉÊÍÎÄ ʽǼÀ¼ÚÎ Ä ÉÄÃÆÄÈw ËÁÌÍÊɼǼ ž×Û¾ÇÁÉÊ ÓÎÊ ÏÌÊ ¾ÁÉØÆÊÉÐÇÄÆÎÉÊÍÎÄ̼½ÊÎÉÄÆʾ§«¯ ¾ÆÊÎÊÌÊÈ ÏÍμÉʾÇÁÉ×Ëʾ×ÔÁÉÉ×ÁÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÆËÌÊÐÁÍÍÄ ÊɼÇÄÃÈÏ ƼÎÁ¿ÊÌÄĉœ— ÍÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈĽ¼Ã¼ÈÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÆÊÇÇÁÀ¼ ʽǼÍÎÉ×ÈÄÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×ÈÄÒÁÉÎ̼ÈÄ ¾Êà ̼ÍμÁΞμÆÄѧ«¯ÀÊÇÛ¾×ÍÊÆÊÆÊÉÐÇÄÆÎÉ×Ñ ¾Ì¼ÓÁÅ ̼¾É¼  ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÍÁÍÎÁÌ w ¯ÌʾÁÉØ ÆÊÉÐÇÄÆÎÉÊÍÎÄ ¾Ì¼ÓÁÅ ‰¾×ÔÁ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê— Ó¼ÕÁ Ѽ̼ÆÎÁÌÁÉ ÀÇÛ ÈÏÂÓÄÉ ¾ ËÌÁÀËÁÉÍÄÊÉÉÊÈ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ v ÇÁÎ ÍÊ ÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ× ½ÊÇÁÁ ÇÁÎ ̼½ÊμÚÕÄѾÉÊÓÉ×ÁÍÈÁÉ× ¼μÆÂÁÎÁÑ ÆÎÊ ÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉ ;ÊÁÅ ̼½ÊÎÊÅ Ä ÄÈÁÚÕÄÑ ÍÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×ÅÀÊÑÊÀÍÁÈØÄÉÄÂÁÍÌÁÀÉÁ¿ÊÏÌʾÉÛ v ÇÄÒ ¯ÌʾÁÉØ ƼÓÁÍξ¼ ÂÄÃÉÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎ ÉÄÆʾ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛ ÍÉÄÂÁÉÄÁÈ ÃɼÓÁÉÄÅ ËÊ ÔƼǼȾÀļ˼ÃÊÉÁÊÎÀʽ¼ÇÇʾ ÓÁȽÊÇØ ÔÁ ÃɼÓÁÉÄÁ ÎÁÈ ¾×ÔÁ ÏÌʾÁÉØ ƼÓÁÍξ¼ ÂÄÃÉÄ ȼÆÍÄȼÇØÉʽ¼ÇÇʾ ©¼Ä½ÊÇÁÁÉÄÃÆÄÁ½¼ÇÇ× ÊÎÈÁÓÁÉ×ËÊÔÆ¼Ç¼È ÍÊÍμ¾ÇÛÚÕÄÈËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÏÚÆÊÈËÊÉÁÉÎÏƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄ ÓÎÊÇÄÔÉÄÅ̼à ËÊÀξÁÌÂÀ¼ÁÎ ÃɼÓÄÈÊÍÎØ ¾×ÍÊÆÊ¿Ê ËÍÄÑÊÙÈÊÒÄÊ ɼÇØÉÊ¿ÊɼËÌÛÂÁÉÄÛ¾̼½ÊÎÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌ ÍÊɼǼžÒÁÇÊÈÂÁÏÌʾÁÉØƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄÈÁÉÁÁ ½¼ÇÇʾÓ¼ÕÁѼ̼ÆÎÁÌÁÉÀÇ۾̼ÓÁž¾ÊÃ̼ÍÎÁ vÇÁÎ ÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×½ÊÇÁÁÇÁÎ ÊÒÁÉľ¼ ÚÕÄÑ;ÊÁËÄμÉÄÁƼÆËÇÊÑÊÁ ÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÉ×Ñ ;ÊÅ̼½ÊÎÊÅÄÂÄÃÉØÚ¾ÒÁÇÊÈ ÍÊÍÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×È ÍÁÈÁÅÉ×È ÀÊÑÊÀÊÈ ÉÄÂÁ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê œÉ¼ÇÊ¿ÄÓɼÛ ÍÄÎϼÒÄÛѼ̼ÆÎÁÌɼÄÀÇÛÍÌÁÀÉÁ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ¯ÌʾÁÉØ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ Í ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÏÎ̼ÎÊÅ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄÏ̼½ÊÎÉÄÆʾ§«¯¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅ

ʽǼÍÎÄÍÊÍμ¾ÄǾ¿ÀÉÛɼ̼½Êμ ÚÕÄÑ ÓÎÊɼ½ÊÇØÔÁ ÓÁÈϾÍÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ʽǼÍÎÄ «ÌÁ¾×ÔÁÉÄÁ ËÊƼüÎÁÇÛ ɼ½ÇÚÀ¼ÁÎÍÛ ¾¿ÊÌÊÀ¼ÑÄ̼ÅÊɼÑʽǼÍÎÄÄà Í̼ýÌÊÍÊÈ ËÌÁ¾×ÔÁÉÄÛÊÎÀÊ ªÒÁÉƼÌÄÍƼ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÏ̼ ½ÊμÚÕÄѾü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÀÁÅÍξÏÚÕÄÑмÆÎÊÌʾ ËÊƼüǼ ÓÎÊÓ¼ÕÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾ÍÎÌÁÓ¼ÚÎÍÛÏÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾÂÁÉÕÄÉ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÍμÌÔÁ ÇÁÎ ÍÊÍμÂÁÈ̼½ÊÎ×½ÊÇÁÁÇÁÎ ÉÁÏÀʾÇÁξÊ ÌÁÉÉ×ÑƼÓÁÍξÊÈ;ÊÁ¿ÊËÄμÉÄÛ ¼μÆÂÁÍʽÍξÁÉ ÉÊÅÂÄÃÉØÚÄ̼½ÊÎÊžÒÁÇÊÈ ÄÍÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×È ÍÁÈÁÅÉ×Èü̼½ÊÎÆÊÈÉÄÂÁÍÌÁÀÉÁ¿Ê¯ÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎʾ̼ÓÁÅÄÈÁÀÍÁÍÎÁÌÍÎ̼À¼ÚÎÑÌÊÉÄ ÓÁÍÆÄÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄžÍÎÌÏÆÎÏÌÁÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžÍÏÈÈÁÍÊÍμ¾ÄÇĽÊÇÁÃÉÄÍÁÌ ÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ× ½ÊÇÁÃÉÄÍÄÍÎÁÈ× ËÄÕÁ¾¼ÌÁÉÄÛ ½ÊÇÁÃÉÄÈÊÓÁËÊÇʾÊÅÍÄÍÎÁÈ× ½ÊÇÁÃÉÄÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ¯ÀÁÇØÉ×Å ¾ÁÍÊÎÀÊÄÈÁÇĽÊÇÁÃÉÄÉÁ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ÊËÊÌÉÊÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ¼Ë˼̼μ ʽÈÁɼ ¾ÁÕÁÍξ ÄÙÉÀÊÆÌÄÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ¯ÌʾÁÉØ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄѽÊÇÁà ÉÁÅÍÌÁÀľ̼ÓÁÅ̼¾ÁÉ ÍÇÏÓ¼Á¾ɼ«ÌÄ ÙÎÊÈÏÂÁÉÕÄÉÊɾ×ÔÁ ÓÁÈÏÈÏÂÓÄÉɼ ªÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛÌÊÍÎÓÄÍǼÍÇÏÓ¼Á¾ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄѽÊÇÁà ÉÁÅ Í ¾ÊÃ̼ÍÎÊÈ Ä ÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ× ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ɼ  Ä  ¯ ¾Ì¼ÓÁÅ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆ ̼ÍËÌÊ ÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ÍÇÏÓ¼Á¾ɼ ÓÎʽÊÇØÔÁ ÓÁÈÍÌÁÀľ̼ÓÁÅ ÍμÒÄÊɼ̼ɼ ªÎÈÁÓ¼ÚÎÏÑÏÀÔÁÉÄÁ;ÊÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÛüËÊÍÇÁÀ ÉÄÅ¿ÊÀ¾Ì¼ÓÁÅÄÍÌÁÀÉÄÑÈÁÀ̼½ÊÎÉÄÆʾ ž ƼÓÁÍξÁ ËÌÄÓÄÉ ÏÑÏÀÔÁÉÄÛ ;ÊÁ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ̼½ÊÎÉÄÆÄ ɼÃ×¾¼ÚÎ ÉÁ¾ÉÄȼÉÄÁ Æ ÍʽÍξÁÉÉÊÈÏ ÃÀÊÌʾØÚ w  ¾ÊÃ̼ÍÎ w  ÍÎÌÁÍÍw ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÁмÆÎÊÌ×ÄÂÄÃÉÁÉɼÛ ÉÁÏÍÎÌÊÁÉÉÊÍÎØwªÀÉÊÅÄÃËÌÄÓÄÉÏÑÏÀÔÁ ÉÄÛ;ÊÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ̼½ÊÎÉÄÆÄɼþ¼ ÇÄÉÁÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕĪ½Ì¼Õ¼ÁÎ ¾ÉÄȼÉÄÁ ÓÎÊ ¾ ÎÁÑ §«¯ ¿ÀÁ ÍÊÃÀ¼É¼ ÒÁÑʾ¼Û ÍÇϽ¼ ¾ÁÍÙÎÊ¿ÊмÆÎÊ̼ÈÁÉÁÁÃɼÓÄÈ ÓÁȾÎÁÑ ¿ÀÁÁÁÉÁΫÌÄɼÇÄÓÄÄÒÁÑʾÊÅÍÇϽ×ÀÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÊÇÏÓ¼ÁÎ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚ ËÊÈÊÕØËÊÈÁÍÎÏ̼½ÊÎמÊÍμÇØÉ×ѧ«¯ ¾Ì¼ÓÁÅ Ä ÈÁÀÍÁÍÎÁÌ ʽ̼ռÚÎÍÛ ü ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØÚ¾ÇÁÓÁ½ÉÊÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁËÊÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØ Íξ¼ª½Ì¼Õ¼ÁξÉÄȼÉÄÁ ÓÎÊÃɼÓÄÎÁÇØɼÛÀÊÇÛ ÇÄÒ v üÉÄȼÚÎÍÛ ͼÈÊÇÁÓÁÉÄÁÈ ÇĽÊ ËÊÇÏÓ¼ÚÎ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚ ËÊÈÊÕØ Ï ;ÊÄÑ ÆÊÇÇÁ¿ ½ÁÃËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÅÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄÍÇÏÓ¼Ûü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÄÄ ÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ ÉÁ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÎÍÛ¾ʽÕÏÚÍμÎÄÍÎÄÆÏ ­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØÉÄÃÆÏÚÍʽÍξÁÉÉÏÚÈÊÎľ¼ ÒÄÚÆÏÇÏÓÔÁÉÄÚÍÊÍÎÊÛÉÄÛÃÀÊÌʾØÛ ËÌÄÓÄÉÊÅ ÆÊÎÊÌÊÅ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÉÁ ÎÊÇØÆÊ ÍÊÒļÇØÉ×Á ÄÙÆÊ ÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ ËÌʽÇÁÈ× ÉÁÀÊÍμÎÆÄ ¾ ÍÊÃÀ¼ÉÄÄ ÀÊÇÂÉ×Ñ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÅ ɼ ̼½ÊÓÁÈ ÈÁÍÎÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅÀÇÛËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍ


§¤®¡¬œ®¯¬œ ŸÊÉÓ¼Ìʾ¼Ÿ© ŸÊ̽¼Ó©œªÌ¿¼ÉÄüÎÊÌÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇØ ÇÄÓÉÊÍÎØ ¾Ã¼ÄÈÊÊÎÉÊÔÁÉÄÛÍ ÆÊÇÇÁÆÎľÊÈ ÏÍËÁÔÉÊÍÎØÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ¦Ì¼ÍÉÊÛÌÍÆ Í £Ú½Äɼ § º ­ÊÒļÇØÉÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ËÌʽÇÁÈ× ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¨¼ ÎÁÌļÇ×9-*ɼÏÓË̼ÆÎÆÊÉЩʾÊÆÏÃÉÁÒÆ Í ¤ÃÈÁÌʾ©°®ÌÏÀÄÃÀÊÌʾØÁÈÁÀÄÆʾ«ÌÊÐÁÍÍÄÛ ÄÃÀÊÌʾØÁ*žÍÁÌÊÍÆÊÉ¿ÌÁÍͨ  ¦¼À×Ìʾ¼­¨ªË×ÎÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÙÈÊÒÄÊɼÇØÉʿʾ׿Ê̼ÉÄÛÏÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÍÁÍÎÁÌ ŸÇ¼¾É¼ÛÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛÍÁÍÎ̼•­v ¦ÏÓÁÌÁÉÆÊž£¨ÁÎÊÀÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁÊÍÉʾ×ÄÃÏÓÁÉÄÛ ƼÓÁÍξ¼ ÂÄÃÉÄ ;ÛüÉÉÊ¿Ê ÍÊ ÃÀÊÌʾØÁÈ ɼÍÁÇÁ ÉÄÛª½ÕÁÍξÁÉÉÊÁÃÀÊÌʾØÁÄËÌÊÐü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ •­v

¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©·¥ª«·® «ª Ÿª®ªž¦¤¬¯¦ªžª »µ¤± ¦œ ¬ªž£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» «ª §¯¢©œ»¨» ©ªžª­¡§ªžœ¤¦ ¬·¢œ¦ªž­œ Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼ «ÁÌÈÍÆÄÅ Æ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¿«ÁÌÈØ ¬ÁÐÊÌÈ× ¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ¾×þ¼ÉÉ×Á ̼à ¾ÄÎÄÁÈÌ×ÉÊÓÉ×ÑÊÎÉÊÔÁÉÄžÍÎ̼ÉÁ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁ ÍÄÍÎÁÈ×ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ËÌľÁÇÄÆËʾ×ÔÁÉÄÚÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅËÊÏÌʾÉÚƾ¼ÇÄ ÐÄƼÒÄÄÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ žÊÃÉÄÆǼ ÊÍÎ̼Û ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ Ï ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾÊÌ¿¼ÉʾÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÄÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄžÉʾ×Ñ ÃɼÉÄÛѾʽǼÍÎÄÙÆÊÉÊÈÄÆÄ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ Ë̼¾¼ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÄ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÄÉÐÊÌȼ ÒÄÊÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ¹ÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØÄ̼þÄÎÄÁÊÎ̼ÍÇľÊÈÉÊ¿ÊÈ ÍμÇÄÊËÌÁÀÁÇÛÎØÍÛËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅÄËÍÄÑÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉÊÍÎØÚËÁÌÍÊɼǼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÆ̼½ÊÎÁ¾Éʾ×ÑÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑÏÍÇÊ ¾ÄÛÑžÊËÌÊÍ×ʽÏÓÁÉÄÛƼÀÌʾÍμÇÄÊÀÉÄÈÄÄà ͼÈ×Ѿ¼ÂÉ×ÑžÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ½×ÇÄÏÎ̼ÓÁÉ×ÍÇÊÂľÔÄÁÍÛÐÊÌÈ×ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÄ Ëʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÄÍËÁÒÄ ¼ÇÄÍÎʾ ¼ɼÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÑÏÌʾÉÛÑÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈÉÄÓÁ¿ÊÉÁ½×ÇÊÍÊÃÀ¼ÉʾüÈÁÉ ÊÍʽÁÉÉÊ ÀÇÛ ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÐÄɼÉÍʾÊÙÆÊÉÊÈÄ ÓÁÍÆÄÑ ÍÇϽ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁ ÀÁÉÄÅ §«¯ œÉ¼ÇÄà ËÌʾÁÀÁÉÉ×Å «ÁÌÈÍÆÄÈ Æ̼Á¾×È ÐÊÉÀÊÈʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ °ÊÉÀª¨­ ¾¿ƼÓÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÍÊÍμ¾¼ÌÏÆÊ ¾ÊÀÄÎÁÇÁÅÐÄɼÉÍʾÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑÍÇϽÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ̼½ÊμÚÕÄѾÍÄÍÎÁÈÁª¨­ ½ÊÇÁÁÓÁÇ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÊÎÄÑʽÕÁ¿Ê ÓÄÍǼ ÉÄ¿ÀÁ ü ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ËÛÎØ ÇÁÎ ÉÁ Ëʾ×Ô¼ÇÄ ;ÊÚ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÚ  ÉÁ ¾Ç¼ÀÁÚÎ ɼ¾×ƼÈÄ ̼½ÊÎ×ɼÆÊÈËØÚÎÁÌÁ§ÄÔØÊÎʽÕÁ¿ÊÓÄÍǼ ̼½ÊμÚÕÄѽÏÑ¿¼ÇÎÁÌʾÄÈÁÚξ×ÍÔÁÁÄÉÁüÆÊÉ ÓÁÉÉÊÁ¾×ÍÔÁÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ ¾ÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ ̼½ÊμÚÕÄѽÏÑ¿¼ÇÎÁÌʾwË̼ÆÎÄÆÄ ÉÁÄÈÁÚÕÄÁ ÍËÁÒļÇØÉÊ¿ÊËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ «ÌʽÇÁȼÉÁÌÁԼǼÍØÓÁÌÁÃÍÄÍÎÁÈÏʽÏÓÁÉÄÛ ÍÊÃÀ¼ÉÉÏÚ °ÁÀÁ̼ÇØÉ×È ÐÊÉÀÊÈ ª¨­ ¾ ÍÄÇÏ ÁÁ ȼÍÔμ½ÉÊÍÎÄ Ä ʿ̼ÉÄÓÁÉÉ×Ñ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ °ÊÉÀ¼ ©ÏÂɼ ½×Ǽ ;ÊÛ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ ÌÁÔÁÉÄÛ ËÌʽÇÁÈ×ɼÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÈÏÌʾÉÁÄÈÁѼÉÄà È× ÁÁ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ «Ê ÄÉÄÒļÎľÁ °ÊÉÀ¼ ª¨­ «ÁÌÈÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ ÍʾÈÁÍÎÉÊDÊÌ¿¼É¼ÈÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼ÛüËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ×

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÆÊÅ̼ÿÌÏÃÆÄ ÉÊÄÇÄÓÉÊÁÉÁÂÁǼÉÄÁÍÇÁÀʾ¼ÎØ ÃÀÊÌʾÊÈÏ ʽ̼ÃÏ ÂÄÃÉÄ ÉÁ½ÌÁÂÉÊÁ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ Æ ;ÊÁÈÏ ÃÀÊÌʾØÚ <> ª ÓÁÈ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÁÎ ɼËÌÄÈÁÌ ¾×ÍÊÆÄÅËÌÊÒÁÉÎ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛÆÏÌÁ ÉÄÛÄÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛÍÌÁÀÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛÄмÆÎÊÌ× ÌÄÍƼÊËÌÁÀÁÇÛÚÎÉÄÃÆÄÅÏÌʾÁÉØƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾªÎÍÏÎÍξÄÁÍÄÍÎÁÈ×ÏÓÁμ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾËÊÈÁÍÎÏ ÄÑÎÌÏÀʾÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÉÁËÊþÊÇÛÁÎËÌʾÊÀÄÎØ ÙÐÐÁÆÎľÉ×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ËÊ ÄÑ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁ Ä ÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÚ ÏÍÇʾÄÅ ÎÌÏÀ¼ «ÌÄ ̼Ã̼½ÊÎÆÁ ËÌʿ̼ÈÈ ÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛ ÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊ ÄÍËÊÇØÃÊ ¾¼ÎØ ÆÊÈËÇÁÆÍÉ×Å Ä ÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Å ËÊÀÑÊÀ ¾ ÊÒÁÉÆÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛ ËÌÄ ʽÛüÎÁÇØÉÊÈ ÏÓ¼ÍÎÄÄÄüÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉÊÍÎÄ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÛ ÊÌ¿¼ ÉʾÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ËÌÊÐÍÊÚÃÉ×Ñ ÄʽÕÁÍξÁÉÉ×ÑÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ ÐÊÉÀ¼ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ž;ÛÃÄÍÙÎÄȾ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄÏÀÁÇÛÁÎÍÛ ÊÍʽÊÁ¾ÉÄȼÉÄÁÍÊÒļÇØÉÊÅËÊÀÀÁÌÂÆÁÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾžÓ¼ÍÎÉÊÍÎÄ ÀÇÛ̼½ÊÎÉÄÆʾÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ½ÁÍËǼÎÉʾ×ÀÁÇÛÁÎÍÛÂÄÇØÁ ËÏÎÁ¾ÆÄ ÀÇÛÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛ¾ͼɼÎÊÌÄÄ ÇØ¿ÊÎÉ×ÁÂÄÇÄÕÉ×Á ÍÍÏÀ× ɼ ÇÁÎ ËÊÀ ¿ÊÀʾ×Ñ ÈÁÀ̼½ÊÎÉÄÆÄ ÏÓ¼ÍÎÆʾÊÅ ÍÁÎÄ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÎÍÛ ËÌÊÁÃÀÉ×ÈÄ ½Ä ÇÁμÈÄÄÍÊÎʾ×ÈÄÎÁÇÁÐÊɼÈÄÄÀÌ­ÊÍÎÊÌÊÉ× ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄħ«¯ ÍʾÈÁÍÎÉÊÍËÌÊÐÍÊÚÃÉ×ÈÆÊ ÈÄÎÁÎÊÈμÆÂÁÍÊÃÀ¼ÚÎÍÛÏÍÇʾÄÛÀÇÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ ÏÍÇʾÄÛÑÒÁÑʾÊÅÍÇÏÂ½× ËÌľÁÀÁÉÄÁ̼½ÊÓÄÑÈÁÍÎ ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÁÍͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÈÄÎÌÁ½Ê ¾¼ÉÄÛÈÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ¿ÊÌÛÓÁ¿ÊËÄμÉÄÛ¾ÏÓÌÁÂÀÁ ÉÄÄ ÆÊÈɼÎËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ̼ÿÌÏÃÆÄ ËÊÍÁÕÁÉÄÁ ½¼ÍÍÁÅɼ ÎÌÁɼÂÁÌÉÊ¿ÊüǼɼÏÍÇʾÄÛÑËÊÇÉÊÅ ÄÇÄ Ó¼ÍÎÄÓÉÊÅ ÊËǼÎ× ÍÊ ÍÎÊÌÊÉ× ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÁ ¾ÊÍËÄμÉÄÁ ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÁ ÌÄÍÆʾ £ÀÊÌʾØÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÙÎÊ ÉÁ ËÌÊÍÎÊ Ó¼ÍÎØÃÀÊÌʾØÛɼÒÄÄwÙÎÊÇÄÒÊɼÒÄÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

½×ǼÍÊÃÀ¼É¼ÆÊÌËÊ̼ÎľɼÛÍÄÍÎÁȼËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÄËʾ×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÌÏÆÊ ¾ÊÀÄÎÁÇÁÅÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾÀÇÛÍÄÍÎÁÈ×ʽÛüÎÁÇØ ÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ª¨­ ž ÁÁ ÊÍÉʾÏ ¾ÊÔÇÊ ËÊÉÄȼÉÄÁ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍ ÎÄ ˼ÌÎÉÁÌÍξ¼ ¾ÍÁÑ üÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉ×Ñ ÍÎÊÌÊÉ ËÌÁÂÀÁ ¾ÍÁ¿Ê Äà ÓÄÍǼ ÍϽÖÁÆÎʾ ÍÄÍÎÁÈ× ª¨­ ÄÊÌ¿¼Éʾ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÚÕÄÑÌÁ¼ÇÄüÒÄÚËÌʿ̼È È× ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÌÁ¿ÄÊɼ ʽÖÁÀÄÉÁÉÄÛÄÑÐÄɼÉÍʾ×Ñ Ä ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉ×Ñ ÌÁÍÏÌÍʾ ɼÇÄÓÄÛ ͼÈÊÍÎÊ ÛÎÁÇØÉ×Ñ Ä ÀÊÍμÎÊÓÉÊ Íμ½ÄÇØÉ×Ñ ÄÍÎÊÓÉÄÆʾ ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÙÎÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍÄÍÎÁÈÉÊÍÎÄ ¾ ËÌʾÁÀÁÉÄÄ ̼½ÊÎ× ɼÇÄÓÄÛ ÁÀÄÉÊÅ ƼÀÌʾÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÄ ¾ ÌÁ¿ÄÊÉÁ ÍÊÃÀ¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×Ñ ÍÎÌÏÆÎÏÌ ÌÁ¼ÇÄÃÏÚÕÄѾ×̼½ÊμÉÉÏÚÍÎ̼ÎÁ¿ÄÚ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÅ Ä ÎÁȼÎÄÓÁÍÆÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄ ÏÓÁ½É×Ñ ËÌʿ̼ÈÈ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÉÊ¿ÊÏÌʾÉÁ¾×Ñ ÐÊÌÈʽÏÓÁÉÄÛÊËÊÌ×ɼÏÓÁ½ÉÊȼÎÁÌļÇØÉÏÚÄ ÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÏÚ½¼ÃÏÌÁ¿ÄÊɼ žÐÏÉÀ¼ÈÁÉÎÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌ×ËÌÊ ÒÁÍͼʽÏÓÁÉÄÛÇÁÂÄÎËÌÄÉÒÄË˼ÌÎÉÁÌÍξ¼ÈÁÂÀÏ °ÊÉÀÊÈ ª¨­ ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍξÊÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û ¨£ «ÁÌÈÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÁÅ «Ÿ¨œ ÄÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×È ÈÁÂÊÎ̼ÍÇÁ¾×È ÒÁÉÎÌÊÈ ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ƼÀÌʾ ¬¨²«¦ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿ÊÎÁÑÉÄÓÁÍ ÆÊ¿Ê ÏÉľÁÌÍÄÎÁμ «Ÿ®¯ ¹ÎÊ ÍÊÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÊÎÆÌ×Î×È Ä ÀÇÛ ÀÌÏ¿ÄÑ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ ÂÁǼÚÕÄÑ ÌÁÔ¼ÎØ ¾ÊËÌÊÍ× ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ƼÀÌʾ ÀÇÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÍÄÍÎÁÈת¨­¦¼ÂÀ¼ÛÄà ÍÎÊÌÊɾÃÛǼɼÍÁ½ÛÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×ÁʽÛüÎÁÇØÍξ¼ ªÍÉʾÉ×ÈÄ üƼÃÓÄƼÈÄ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÈ×Ñ ÏÓÁ½É×Ñ ËÌʿ̼ÈȾ×ÍÎÏËÄÇÄÆ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀª¨­ ¨ÄÉÄÍ ÎÁÌÍξÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆÌ¼Û ¼μÆÂÁ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÁÊÌ¿¼É×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÁÈ Ä ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ž ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÅ ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ¬¨²«¦ ÍÊÃÀ¼ÉÊ ÍÎÌÏÆÎÏÌÉÊÁ ËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÁ ‰¹ÆÊÉÊÈÄƼ ÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄۗ ÍËÁÒļÇÄÍÎ× ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ÊÌ¿¼ÉÄÃÏÚÎ ÏÓÁ½É×ÅËÌÊÒÁÍÍ žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛʽÏÓÁÉÄÁËÌʾÊÀÄÎÍÛËÊ ÏÓÁ½É×È ËÌʿ̼ÈÈ¼È ɼÓÄɼÛ ÊÎ Æ̼ÎÆÊÍÌÊÓÉ×Ñ ÍÁÈÄɼÌʾ Ӽͼ ÄüƼÉÓľ¼Û¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈÊž×ÍÔÁ¿ÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ¿ÊÀ¼ ®ÁȼÎÄƼËÌʿ̼ÈÈμÆÂÁ̼ÃÉÊʽ̼Ãɼ ¹ÎÊ ¾ÊËÌÊÍ× ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ Ä ÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ª¨­ ½ÏÑ¿¼ÇÎÁÌÍÆÊ¿Ê ÏÓÁμ Ä ɼÇÊ¿Êʽ ÇÊÂÁÉÄÛ ¾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ Ë̼¾Ê¾Ê¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ¾ÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑ ÙÆÊÉÊÈÄÆÄÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÛËǼÎÉ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÍÇÏ¿ªÌ ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÊʽÏÓÁÉÄÁËÊÉÁÍÆÊÇØÆÄÈËÌʿ̼ÈȼËÊ ¾ÊËÌÊͼÈÄÉÐÊÌȼÎÄüÒÄÄÍÄÍÎÁÈת¨­ ʾǼÀÁ ÉÄÛË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÈÄɼ¾×ƼÈÄ̼½ÊÎ×ÍÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÊÅÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈÊÅ ªÍʽÏÚÒÁÉÉÊÍÎؾÏÓÁ½ÉÊÈËÌÊÒÁÍÍÁËÌÁÀÍμ¾ ÇÛÁÎÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÉÁÈÉÁÎÊÇØÆÊËÌÊÐÁÍÍÊÌÍÆÊËÌÁËÊ À¼¾¼ÎÁÇØÍÆÊ¿ÊÍÊÍμ¾¼¾ÁÀÏÕÄѾÏÃʾ¿ÊÌÊÀ¼«ÁÌÈÄ 

ÉÊÄÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅľÁÀÏÕÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾÆ̼Á¾Ê ¿ÊÐÊÉÀ¼ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍξ¼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û Ä ÀÌÏ¿ÄÑ Æ̼Á¾×Ñ ¾ÁÀÊÈÍξ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ ¹ÎÊ ËÊþÊÇÛÁÎɼÌÛÀÏÍÍÁÌØÁÃÉÊÅɼÏÓÉÊŽ¼ÃÊÅÀ¼ÎØ ÍÇÏÔ¼ÎÁÇÛÈÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÁË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÁÃɼÉÄÛ œÉ¼ÇÄÃÄÌÏÛÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØËÌʾÊÀÄÈÊÅ̼½ÊÎ× Í ÎÊÓÆÄ ÃÌÁÉÄÛ ƼÓÁÍξÁÉÉÊÅ ÊÒÁÉÆÄ ÈÊÂÉÊ ÍƼ üÎØ ÓÎÊ ÏÍËÁÑ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈ× ª¨­ ɼ ÎÁÌ ÌÄÎÊÌÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆÌ¼Û ɼÇÄÓÄÁËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ÊË×μËÊÒÁÇÊÈÏÌÛÀÏɼË̼¾ÇÁÉÄžÊÈÉÊ¿ÊȽ×Ç ÊËÌÁÀÁÇÁÉ×ËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎÊÅËÊËʾ×ÔÁ ÉÄÚƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ËÌÁÂÀÁ¾ÍÁ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ­Á¿ÊÀÉÛÈÊÂÉÊÏξÁÌÂÀ¼ÎØ ÓÎÊɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û ÍÇÊÂÄǼÍØ ÍÄÍÎÁȼ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÍËÁ ÒļÇÄÍÎʾÀÇÛÍÄÍÎÁÈת¨­ ÄÈÁÚÕ¼ÛËÊÀÍʽÊÅ ÊÍÉʾ¼ÎÁÇØÉÏÚÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊË̼¾Ê¾ÏÚÄÐÄɼÉ ÍʾÏÚ½¼ÃÏ­ÊÍμ¾ÍÇÏÔ¼ÎÁÇÁÅÆÏÌÍʾÄÍÁÈÄɼÌʾ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÁÉ ƼÆËÊÄÑÍÇÏÂÁ½ÉÊÈÏËÊÇÊÂÁÉÄÚÄ ËÌÊÐÄÇÚÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ μÆÄËÊÏÌʾÉÚ½¼ÃʾÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄwÊÎɼӼÇØÉÄÆʾÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ ¿Ç¼¾É×Ñ ¾Ì¼ÓÁÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÀʿǼ¾É×ÑÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÄÑÍÁÍÎÁÌ ½ÏÑ¿¼ÇÎÁÌʾÄÙÆÊÉÊÈÄÍÎʾ «ÌÄÈÁÉÛÁÈ×ÅÀÁÍÛÎÄÇÁÎÉÄÅÊË×ÎÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ϽÁÂÀ¼ÁÎ ¾ ÎÊÈ ÓÎÊ ½Áà ÍÄÍÎÁÈÉÊÅ ÔÄÌÊÆÊÅ ËÊ ÊѾ¼ÎÏ Ä ÍÊÀÁ̼ÉÄÚ ̼½ÊÎ× ËÊ ʽÏÓÁÉÄÚ ÌÏÆÊ ¾ÊÀÄÎÁÇÁÅÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊÙÐÐÁÆÎľÉÊÀÁÅÍξʾ¼ÎØÄ À¼ÇØÔÁ̼þľ¼ÎØÍÄÍÎÁÈϪ¨­ ¾ÊÍÉʾÁÆÊÎÊÌÊÅ ÀÊÇÂÉÊÇÁ¼ÎØ˼ÌÎÉÁÌÍξʾÍÁÑüÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉ×Ñ ÍÎÊÌÊÉ «Ê ¾ÍÁÅ ¾ÄÀÄÈÊÍÎÄ ÁÍÎØ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ËÁÌÁ ÍÈÊÎÌÁÎØÍÇÊÂľÔÏÚÍÛ¾ÍÎ̼ÉÁË̼ÆÎÄÆÏÊÌ¿¼ÉÄ üÒÄÄËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÍËÁÒļÇÄÍÎʾÀÇÛÍÄÍÎÁÈת¨­ ÍÏÓÁÎÊÈɼÆÊËÇÁÉÉÊ¿ÊÎÁÌÌÄÎÊÌÄÛÈÄÊË×μ²ÁÉÎ ̼ÇÄüÒÄÛÐÏÉÆÒÄÄËÊÀ¿ÊÎʾÆÄƼÀÌʾ¾°ÁÀÁ̼ÇØ ÉÊÈÐÊÉÀÁʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ÀÁǼÁÎÍÄÍÎÁÈÏʽÏÓÁÉÄÛÉÁÀÊÍμÎÊÓÉʿĽÆÊÅËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÚÆÌÁ¼ÇØÉ×ÈËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÛÈÎÁÌÌÄÎÊÌÄÅ ÍϼÁÎÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʽÏÓ¼ÚÕÄÑÍÛ ʿ̼ÉÄÓľ¼ÁÎÁÁ ÐÄɼÉÍʾ×Á¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÀÁǼÁÎÁÁ½ÊÇÁÁüÎ̼ÎÉÊÅ ÄÉÁËÊþÊÇÛÁξËÊÇÉÊÅÈÁÌÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÎØÄÉÎÁÇ ÇÁÆÎϼÇØÉ×ÅËÊÎÁÉÒļÇÎÁÌÌÄÎÊÌÄÅ ¬¼ÍÍȼÎÌľ¼ÛÊÎ̼ÍÇØÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÁÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÁ ÄÈÁÚÕÄÁÁÀÄÉ×ÁÄÇĽÇÄÃÆÄÁ ÀÌÏ¿ÀÌÏ¿ÏÄÉÎÁÌÁÍ× ƼÆÁÀÄÉÏÚÆÊÌËÊ̼ÎľÉÏÚ ÍÄÍÎÁÈÏ ÏÈÁÍÎÉÊËÌÄÉÒÄË× ÈÁÎÊÀ×ÄÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ ÆÊÌËÊ̼ÎľÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ Î̼ÉÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÎØ ¾ ÍÄÍÎÁÈÏ ª¨­ ËÌÄ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÁ Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÄ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄƼÀÌʾ£ÀÁÍØÈÊÂÉʾ×ÀÁÇÄÎØÍÇÁ ÀÏÚÕÄÁ ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ËÌʽÇÁÈÉ×ÑÃÊÉÄÌÁÔÁÉÄÁÌÁ¼ÇØÉ×ÑüÀ¼ÓÊÌ¿¼ ÉÄüÒÄľËÌÊÒÁÍÍÁʽÏÓÁÉÄÛÏÓÁÎËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÁÅÄ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅÆÊÉÆÌÁÎÉÊÅÊÌ¿¼ÉÄüÒÄľʽÏÓÁÉÄÄ ÊÎÀÁÇØÉ×Ñ ¿ÌÏËË ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ Ä ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¼À¼ËμÒÄÛ ÏÓÁ½É×Ñ ËÌʿ̼ÈÈ Æ ÌÁ¼ÇØÉ×È ÏÍÇÊ ¾ÄÛÈ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ Ä ¼ÆÎľɼÛ ÌÊÇØ


ª«®¤¨¤£œ²¤» «œ§§¤œ®¤ž©ªŸª§¡³¡©¤» ª§¸©·±¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©©·¨ ¬œ¦ª¨¢¡§¯ ¦œ «¬ª±ª¬³¡©¦ªœž Ÿ§«¯®ª‰®ÚÈÁÉÍÆÄÅʽǼÍÎÉÊÅ ÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÀÄÍ˼ÉÍÁ̗ ¿®ÚÈÁÉØ £ÇÊƼÓÁÍξÁÉÉ×Á ÊËÏÑÊÇÄ ÂÁÇÏÀƼ üÉÄȼÚÎ ¾ÁÀÏÕÁÁÈÁÍÎʾÍÎÌÏÆÎÏÌÁÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÅ<>«ÌÄÙÎÊÈ ÉÁÍÈÊÎÌÛɼ̼Ã̼½ÊμÉÉ×Á ÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁËÊÀÑÊÀ×Æ̼ÉÉÁÅÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÁÀ¼ÉÉÊÅ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ËÌÊÒÁÉÎüËÏÕÁÉÉÊÍÎÄËÌÄ̼ÆÁÂÁÇÏÀ Ƽ ¬¢ ÊÍμÁÎÍÛÀÊÍμÎÊÓÉʾ×ÍÊÆÄȽÊÇÁÁ ½ÊÇØÉ×Ñ ɼ ÙμËÁ ÏÍμÉʾÇÁÉÄÛ Àļ¿ÉÊü ÄÈÁÚÎ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ÅËÌÊÒÁÍÍ ÓÎÊÄÍÆÇÚÓ¼ÁÎÊƼüÉÄÁ ÄÈËÊÈÊÕÄËÊ̼ÀÄƼÇØÉÊÅËÌʿ̼ÈÈÁÊÇØÔÄÉÍ ξÏ ˼ÒÄÁÉÎʾ ÌÁÆÊÈÁÉÀÏÁÎÍÛ ÍÄÈËÎÊȼÎÄÓÁÍƼÛ ÎÁ̼ËÄÛ ªÍÉʾÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÙÎÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÄþÁÍÎÉ× < v> ÊÀɼÆÊ ÊÍμÁÎÍÛ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ȾÊËÌÊÍÊÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎľÆÇÚÓÁ ÉÄÛ¾ÍÑÁÈ×ÇÁÓÁÉÄÛ¼ÉÎÄÍÁÆÌÁÎÊÌÉ×ÑÍÌÁÀÍξ ¾ Ó¼ÍÎÉÊÍÎĽÇÊƼÎÊÌʾ)¿ÄÍμÈÄÉʾ×ÑÌÁÒÁËÎÊÌʾ ËÌÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÈ̼ÆÁ®Ì¼ÀÄÒÄÊÉÉÊÃÇÊƼÓÁÍ ξÁÉÉ×ÁËÌÊÒÁÍÍ×ÂÁÇÏÀƼ¼ÍÍÊÒÄÄÌÏÚÎͼÑÄÇÄÁŠļÑÇÊÌ¿ÄÀÌÄÁÅ<> ÉÊɼË̼ÆÎÄÆÁÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄɼ½ÇÚÀ¼ÁÎÍÛÇÄÔØËÌÄɼ ÇÄÓÄÄ ¾×̼ÂÁÉÉ×Ñ ¼ÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÑ Û¾ÇÁÉÄÛÑ ÍÇÄ ÃÄÍÎÊÅ ÓÎÊѼ̼ÆÎÁÌÉÊÀÇÛ¼ÏÎÊÄÈÈÏÉÉÊ¿Ê ÎÄËœ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ¿¼ÍÎÌÄμ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌÏÁÈÊ¿Ê ÇÄÔØ Ï  ½ÊÇØÉ×Ñ ¬¢  Ä¼¿ÉÊÍÎÄÌÏÁÈ×Å Ï v ½ÊÇØÉ×Ѭ¢ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÅ¿¼ÍÎÌÄÎÎÄ˼žʽ×ÓÉÊ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛÉÊÌȼÇØÉ×ÈÏÌʾÉÁÈÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄ Ä¿¼ÍÎÌÄɼ<>¯Ó¼ÍÎĽÊÇØÉ×Ñ ÊÍʽÁÉÉÊÈÊÇÊ ÀÊ¿ÊÄÍÌÁÀÉÁ¿Ê¾ÊÃ̼Íμ ¾×Û¾ÇÛÁÎÍÛËʾ×ÔÁÉɼÛ ÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎØ<>

žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÎÊÓÉ×ÑÀ¼ÉÉ×ÑÊ;ÛÃÄ¿ÄÍÎÊ ÇÊ¿ÄÓÁÍÆʿʾ¼ÌļÉμÊËÏÑÊÇÄÄÍÁÆÌÁÎÊÌÉÊżÆÎľ ÉÊÍÎÄÍÇÄÃÄÍÎÊÅÉÁÎ ÉÊÄþÁÍÎÉÊ ÓÎÊËʾ×ÔÁÉɼÛ ÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎØ Ѽ̼ÆÎÁÌɼ ÀÇÛ ËÁ̾ÄÓÉÊÛþÁÉÉÊÅ ÐÊÌÈ׬¢<>­ÇÁÀÏÁÎÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎʾÆÇÄÉÄÆÁ À¼ÉÉÊÅ ÐÊÌÈ× ¬¢ ɼ½ÇÚÀ¼ÚÎÍÛ ÙËÄ¿¼ÍÎ̼ÇØÉ×Á ½ÊÇÄ ÆÊÎÊÌ×ÁÉÁÌÁÀÆÊ;ÛüÉ×ÍËÌÄÁÈÊÈËÄÕÄ ÈÊ¿ÏÎÉÊÍÄÎ؉¿ÊÇÊÀÉ×ŗѼ̼ÆÎÁÌÄÏÈÁÉØÔ¼ÎØÍÛ ËÊÍÇÁËÌÄÁȼ¼ÉμÒÄÀÉ×ÑËÌÁ˼̼Îʾ©¼ÔÄÆÇÄ ÉÄÓÁÍÆÄÁ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ μÆÂÁ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ ʽ ÄÃÈÁÉÁÉÄÄѼ̼ÆÎÁ̼½ÊÇÁžÍÎÊÌÊÉω¿ÊÇÊÀÉ×ї ¾ ÍÇÏÓ¼Á ÄÃÖÛþÇÁÉÄÛ ÍÇÄÃÄÍÎÊÅ ËÌÄ ËÌÊ¿ÌÁÍÍÄ Ìʾ¼ÉÄÄ ÊËÏÑÊÇÄ ©¼ ̼ÉÉÄÑ Ùμ˼Ñ ̼þÄÎÄÛ ÙËÄ¿¼ÍÎ̼ÇØÉ×Ñ ½ÊÇÁÅ Ëʾ×ÔÁÉɼÛ ÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎØ ÂÁÇÏÀÊÓÉÊ¿ÊÍÊÀÁÌÂÄÈÊ¿ÊÈÊÂÁÎÛ¾ÄÎØÍÛ¾ÁÀÏÕÄÈ ˼ÎÊ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÈÈÁѼÉÄÃÈÊÈ ÉÊÁÁÉÁÍÇÁÀÏÁÎÄÍ ÆÇÚÓ¼ÎØÄËÌÄÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÈ̼þÄÎÄÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊÍʽÁÉÉÊËÌÄÄÃÖÛþÇÁÉÄÄÊËÏÑÊÇÄ ÊËÊÇÉÄÎÁÇØÉ×È ¼Ì¿ÏÈÁÉÎÊÈ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏ ÚÕÄÈ ¾ ËÊÇØÃÏ ɼÃɼÓÁÉÄÛ ÆÄÍÇÊÎÊÍÉļÚÕÁÅ ÎÁ̼ËÄÄËÌÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊȬ¢ Û¾ÇÛÁÎÍÛ¾ÁÌÊ ÛÎÉÊÍÎØÍÉÄÂÁÉÄÛÓ¼ÍÎÊÎ×ÌÁÒÄÀľʾÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑ ÆÌʾÊÎÁÓÁÉÄÅ ¾ÁÀÏÕÄÑÆ̼þÄÎÄÚÏÙÎÄѽÊÇØÉ×Ñ ÂÁÇÁÃÊÀÁÐÄÒÄÎÉÊżÉÁÈÄÄ< >«¼ÎÊ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÊÅ ÊÍÉʾÊÅÍÉÄÂÁÉÄÛÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄÂÁÇÏÀƼÛ¾ÇÛÁÎÍÛ ËÌÁÀÊξ̼ÕÁÉÄÁ̼ÃÌÏÔÁÉÄÛÎÌÊȽ¼*OWJUSPËÌÊ ÒÁÍÍ×Æʼ¿ÏÇÛÒÄÄ ¼À¿ÁÃÄÄļ¿ÌÁ¿¼ÒÄÄÎÌÊȽÊÒÄÎʾ ȼÆÍÄȼÇØÉ×ËÌÄÉÁÅÎ̼ÇØÉÊÈÌ©®ÌÊȽʽ×ÓÉÊ ÏÍÎÊÅÓľ¾ÆÄÍÇÊÅÍÌÁÀÁ ÉÊÍÊÀÁ̼ÕÄÅÍÛ¾ÂÁÇÏ ÀÊÓÉÊÈÍÊÆÁËÁËÍÄÉÈÊÂÁÎÁ¿Ê̼ÃÌÏÔÄÎØœÆÎľ ÉÊÍÎØËÁËÍÄɼü¾ÄÍÄÎÊÎÌ©ÍÌÁÀ× ËÌľ×ÍÊÆÊÈ Ì©ÊÉÉÁ̼ÃÌÏÔ¼ÁÎÎÌÊȽ ²ÁÇØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÊÒÁÉÄÎØÒÁÇÁÍÊʽ̼ÃÉÊÍÎØ ÄÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ½ÇÊƼÎÊ̼©¿ÄÍμ ÈÄÉʾ×Ñ ÌÁÒÁËÎÊÌʾ мÈÊÎÄÀÄɼ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ̼Í ËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×È̼ÆÊÈÂÁÇÏÀƼ ¬¢ ¨¼ÎÁÌļÇÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛʽÍÇÁÀʾ¼ÉʽÊÇØ É×Ѭ¢ ¾ÍÇÏÓ¼ÛѼÀÁÉÊƼÒÄÉÊȼ ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÊÎÀÊÇÁί¾ÍÁÑÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×ÑÀļ¿ÉÊý×Ç ÏÍμÉʾÇÁÉ ɼ ÍμÀÄÄ ËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÊËÏÑÊÇÄ *7¿ÌÏË˼ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÓÁ¿Ê̼ÀÄƼÇØÉÊÁÇÁÓÁÉÄÁ ÉÁËÌʾÊÀÄÇÊÍØ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄʽÍÏÂÀÁÉÄÁœÉ¼ ÇÄÃÍÄÉÀÌÊȼÇØÉÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌ×ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÊÛ¾ ÇÁÉÄÅϽÊÇØÉ×ÑËÊƼüǾÁÀÏÕÏÚÌÊÇؽÊÇÁ¾Ê¿Ê ÍÄÉÀÌÊȼ̼ÃÇÄÓÉÊÅÍÎÁËÁÉľ×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄ  ÀÄÍËÁËÍÄÓÁÍÆÄÑ ̼ÍÍÎÌÊÅÍξ  ¼ÍÎÁÉʾÁ¿Á μÎľÉ×ÑɼÌÏÔÁÉÄÅ  ÄÍÄÉÀÌÊȼ¿ÁÈÊÌ̼ ¿ÄÓÁÍÆÄÑÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅ  ªÀÉÊÆ̼ÎÉÊÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄ ÂÁ ÇÏÀÊÓÉÊ¿Ê ÍÊƼ ½×ÇÊ ËÌʾÁÀÁÉÊ Ï ÓÁÇʾÁÆ ¤ÃÈÁÌÁÉÄÁ Ì© ¾×Û¾ÄÇÊ Á¿Ê ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÈÁÉÁÁ  ¿ÄËÁ̼ÒÄÀÉÊÍÎØ Ï½ÊÇØÉ×Ñ Ì© v ÉÊÌȼ ÒÄÀÉÊÍÎØ wÏ ½ÊÇØÉ×Ñ Ä Ì© ¾×ÔÁ  ¿ÄËʼ ÒÄÀÉÊÍÎØ μÆÂÁϽÊÇØÉ×ѯÀÌÏ¿ÄÑ˼ÒÄÁÉÎʾ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄÉÁËÌʾÊÀÄÇÊÍؾÍÇÁÀÍ ξÄÁÄÑÊÎƼüÊÎËÌÊÒÁÀÏÌ×ÄÇÄËÌÊÎľÊËÊƼüÉÄÛ ÆÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÚÄÃüÎÛÂÁÍÎÄÍÊÍÎÊÛÉÄÛ­ÇÁÀÏÁÎ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊ ÍÌÁÀÄ ÄÍÍÇÁÀÏÁÈ×Ñ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

üƼÃÓÄÆʾ¾ÄÑËÊÀ¿ÊÎʾÆÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÏÃÆÄÑ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×Ñ ÃɼÉÄÅ Ä ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ÏÍÇʾÄÅ ÀÇÛÄÑÏ¿ÇϽÇÁÉÄÛ¾̼ÈƼÑÊÎÀÁÇØÉÊÅÊÌ¿¼ÉÄü ÒÄÄÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑ ÚÌÄÀÄÓÁÍÆÄÑ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÃɼÉÄÅÏÍμÂÄÌʾ¼ÉÉ×ÑÍËÁÒļ ÇÄÍÎʾ Ä ËÌÁÀÊÍμ¾ÇÁÉÄÁ ÈÊÇÊÀ×È ÍËÁÒļÇÄÍμÈ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ËÁÌÁƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÅ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÊÅ ÆÊȼÉÀ× ̼þÄÎÄÁ ¿ÊÌÄÃÊÉμÇØÉ×Ñ ;ÛÃÁÅ Ä ¼ÆÎľÄüÒÄÛ ÓÁÇʾÁÓÁÍ ÆÊ¿ÊËÊÎÁÉÒļǼÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ©¼ÊÍÉʾÁÄÃÇÊÂÁÉÉ×ѾÿÇÛÀʾÈÊÂÉʾ×̼ ½ÊμÎØÁÀÄÉÏÚÍÎ̼ÎÁ¿ÄÚÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÌÏ ÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ Ä ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ÀÇÛ ÍÄÍÎÁÈ× ª¨­ ÍÎÁÌÂÉÁÈÆÊÎÊÌÊÅÛ¾ÇÛÁÎÍÛ˼ÌÎÉÁÌÍξÊÍϽÖÁÆÎʾ ÍÄÍÎÁÈ× ª¨­ Ä ÊÌ¿¼Éʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÌÁ¼ ÇÄÃÏÚÕÄÑ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÏÚ ËÊÇÄÎÄÆÏ ¾ ʽǼÍÎÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊʽÁÍËÁÓÁÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÆÄÍÇÊÎÉÊÍÎÄ ɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØ ÄÍÆÇÚÓÄÎÁÇØÉÊ Ï ÇÄÒ ÍÌÁÀÉÁ¿Ê¾ÊÃ̼ÍμwvÇÁÎ ËÌÄÓÁÈѼ̼ÆÎÁÌ ¼Ç¿ÄÓÁÍÆÄÑËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅÄÈÁÇÙÇÁÈÁÉÎ׉¿ÊÇÊÀÉ×Ñ ½ÊÇÁŗžÊÃ̼ÍνÊÇØÉ×ÑÍ¿ÄËʼÒÄÀÉ×ÈÍÊÍÎÊÛ ÉÄÁÈÍÊÍμ¾ÇÛÇÄ¿ÊÀ¼ÊÇÁ¾×ÁËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÛ ÙÎÄ˼ÒÄÁÉÎ×ÊËÄÍ×¾¼ÇÄƼÆÆÊÇÚÕÄÁ ÌÁÂÏÕÄÁ ÏÍÄÇľ¼ÚÕÄÁÍÛËÊÍÇÁËÌÄÁȼËÄÕĨ¼ÇÊÁÆÊÇÄÓÁÍ ξÊɼ½ÇÚÀÁÉÄÅÉÁËÊþÊÇÛÁÎÍÀÁǼÎØÊÀÉÊÃɼÓÉ×Á ¾×¾ÊÀ×ʽÏÌʾÉÁ̩ϽÊÇØÉ×Ñ̼ÃÇÄÓÉ×ѾÊÃ̼Í ÎÉ×Ñ¿ÌÏËË ÊÀɼÆÊËÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×ÁËÊþÊÇÛÚÎ ËÌÁÀËÊÇÊÂÄÎØÍÊÑ̼ÉÉÊÍÎØÍÁÆÌÁÎÊÌÉÊżÆÎľÉÊÍÎÄ ÍÇÄÃÄÍÎÊÅÀ¼ÂÁËÌÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊȬ¢ÏÇÄÒ ½ÊÇÁÁÈÊÇÊÀʿʾÊÃ̼Íμ ©¼ÊÍÉʾÁÀ¼ÉÉÊ¿ÊËÌÁÀËÊÇÊÂÁÉÄÛ¾ÍÁ½ÊÇØÉ×Á ½×ÇÄ ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉ× ɼ À¾Á ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Á ¿ÌÏËË× ÛwÓÁÇʾÁƾ¾ÊÃ̼ÍÎÁvÇÁÎÄÛw ˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ v ÇÁÎ ¦¼ÂÀ¼Û ¿ÌÏË˼ ½×Ǽ̼ÃÀÁÇÁɼÍÇÏÓ¼ÅÉ×ÈÈÁÎÊÀÊÈɼËÊÀ¿ÌÏË ËלĞ«¼ÒÄÁÉÎ×ËÊÀ¿ÌÏËËœwœ O Ä œ O wËÊÇÏÓ¼ÇÄмÈÊÎÄÀÄÉËÊÈ¿ÍÏÎ ¾¾ÁÓÁÌÉÁÁ¾ÌÁÈÛ žËÊÀ¿ÌÏË˼w# O Ä# O wÉÁËÊÇÏÓ¼ÇļÉÎÄÍÁÆÌÁÎÊÌÉÏÚÎÁ̼ËÄÚ žÍÁȽÊÇØÉ×ÈËÌʾÊÀÄǼÍØÍμÉÀ¼ÌÎɼÛ½¼ÃÄÍɼÛ ÍÄÈËÎÊȼÎÄÓÁÍƼÛÎÁ̼ËÄÛ ¬ÁÃÏÇØμÎ×ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ©½ÇÊƼÎÊÌʾɼv ÀÁÉØÎÁ̼ËÄÄËÊƼüÇÄÄѾ×ÍÊÆÏÚÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ¾ œ ËÊÀ¿ÌÏËËÁ ½ÊÇØÉ×Á ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ v ÇÁÎ ɼÐÊÉÁËÌÄÁȼмÈÊÎÄÀÄɼÏÈÁÉØÔÄÇÍÛ½ÊÇÁ¾ÊÅ ÍÄÉÀÌÊÈ ÏÈÉÊ¿ÄÑ˼ÒÄÁÉÎʾÙÎÊËÊþÊÇÄÇÊÍÉÄ ÃÄÎØÀÊÃϼɼÇØ¿ÁÎÄÆʾ ¼ÏÓÁÇʾÁÆÄÑËÊÇÉÊÍÎØÚ ÊÎÈÁÉÄÎØ ÏÈÁÉØÔÄÇÄÍØÛ¾ÇÁÉÄÛÀÄÍËÁËÍÄÄ­ÌÁÀÄ ÇÄÒ ž ËÊÀ¿ÌÏËË× ÉÁ ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÑ мÈÊÎÄÀÄÉ ÀÊÍÎʾÁÌÉ×Ñ ÄÃÈÁÉÁÉÄÅ ͼÈÊÓϾÍξÄÛ ÊÎÈÁÓÁÉÊ ÉÁ ½×ÇÊ «¼ÒÄÁÉÎ× ÍμÌÔÁÅ ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅ ¿ÌÏËË× ËÊÇÏÓ¼¾ÔÄÁмÈÊÎÄÀÄÉ œËÊÀ¿ÌÏË˼ μÆÂÁÉÁ ÍÊʽÕÄÇÄÊÃɼÓÄÈ×ÑÄÃÈÁÉÁÉÄÛѾͼÈÊÓϾÍξÄÄ ÓÎʽ×ÇÊÍ̼¾ÉÄÈÊÍʽÕÄÈÐÊÉÊÈÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ½¼ÃÄÍÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛ˼ÒÄÁÉÎʾžËÊÀ¿ÌÏËË×ËÌÄÁÈ ¼É¼ÇØ¿ÁÎÄÓÁÍÆÄÑËÌÁ˼̼Îʾ½×ÇË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÊÀÄ ɼÆʾϾÍÁѽÊÇØÉ×Ñ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉ×Á ÌÁÃÏÇØμÎ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊÀξÁÌÂÀ¼ÚÎ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ Ä ÀÊ ÍμÎÊÓÉÏÚÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ½ÇÊƼÎÊÌʾ ©¿ÄÍμÈÄÉʾ×Ñ ÌÁÒÁËÎÊÌʾ мÈÊÎÄÀÄÉ ËÌÄ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊȬ¢¹ÎÊËÊþÊÇÛÁÎÌÁÆÊÈÁÉÀÊ ¾¼ÎØÄÑƽÊÇÁÁÔÄÌÊÆÊÈÏËÌÄÈÁÉÁÉÄÚÏÀ¼ÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄĽÊÇØÉ×ÑÈÊÇÊÀÊ¿ÊÄÍÌÁÀÉÁ¿Ê¾ÊÃ̼Íμ §¤®¡¬œ®¯¬œ ž¼ÍÄÇÁÉÆÊž±ÄÍʼ¾Î¬¼ÆÂÁÇÏÀƼÄÁ¿Ê̼ÉÉÛÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ¨ Í ¦¼ÇÄÉʾÍÆÄÅž« ­ÈÄÌÉʾ©¨ ­ÏѼÌÁ¾ž° žÊËÌÊÉÆÊÇÊ¿ÄÄ•­v ©Ê¾ÄÆʾŸœÄÍʼ¾Î¬ÊÍÈÁÀÂÏÌÉ• ­v ³ÄÍÍʾž¤ ­Î¼ÌÄÉÍÆÄÅžž ¬ÁÈÁÉÉÄƧž£ÇÊ ƼÓÁÍξÁÉÉ×ÁÉʾÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ¾¬ÊÍÍÄľ¿ ­½ÍμÎȼÎÁÌļÇʾ¨  ±Á¿¿ÇÄɬ ÄÐÐÁÌÁÉÒļÇØɼÛÀļ¿ÉÊÍÎÄƼ¾ÉÏÎÌÁÉ ÉÄѽÊÇÁÃÉÁŨ 

 ±ÁÉÀÁÌÍÊÉ Â¨«¼ÎÊÐÄÃÄÊÇÊ¿ÄÛÊÌ¿¼ÉʾËÄÕÁ¾¼ ÌÁÉÄÛ­«½ ­ 4BVOEFST $ 5IF NBOBHFNFOU PG UFSNJOBM NBMJHOBOU EJTFBT3FWFE  5XZDSPTT 3 *OUSPEVDJOH 1BMMJBUJWF $BSF 3BEDMJGGF .FEJDBM1SFTT0YGPSEBOE/FX:PSL Q 8PPESVGG31BMMJBUJWF.FEJDJOF"TQFSVMB1UZ-UE .FMCPVSOF Ì

¨¡ ¤¦ª­ª²¤œ§¸©·¡ ª­ª¡©©ª­®¤®¯¡¬¦¯§¡£œ ¯ž£¬ª­§ªŸª©œ­¡§¡©¤» ºŸœ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ¬»±¤©œ©œ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ £¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎ ÏÌÊ ¾ÁÉØ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅ ɼËÌÛÂÁÉÉÊÍÎÄ ¾ ʽÕÁÍξÁ ¾ÉÁ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄ ÊÎ ÎÊ¿Ê ƼÆÏÚ ¿ÌÏËËÏ ɼÍÁÇÁÉÄÛÄÍÍÇÁÀÏÚÎÀÇۼɼÇÄüü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ©Á¿¼ÎľÉ×ÁÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛÄÍÊÒļÇØÉÊ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ ËÌʽÇÁÈ× ¾ÇÄÛÚÎ ɼ ËÌľ×ÓÉ×Å ÏÆǼÀÂÄÃÉĽÊÇØÔÄÉÍξ¼ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÌʾÊÒÄÌÏÛ ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ÄÈÈÏÉÉÊ¿Ê ÍμÎÏͼ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ¾ÍÁÑ ÓÇÁÉʾʽÕÁÍξ¼ ±ÊÈÁÉÆÊœŸ ¯ÌÍʾ¤Ÿ  ž ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÑ ËÊ;ÛÕÁÉÉ×Ñ ÄÃÏÓÁÉÄÚ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÄÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÎÍÏÎÍξÏÁÎÄÉÐÊÌȼ ÒÄÛ Ê ËÌʾÁÀÁÉÄÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ËÊÍÉÄÂÁÉÄÚü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÏÓÄÎ× ¾¼ÚÕÄÑ ÍÊÒļÇØÉ×Á Ä ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉ×Á ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ Ú¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ²ÁÇØ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ üÆÇÚÓ¼ÁÎÍÛ ¾ ÄÃÏÓÁÉÄÄ ÆÊÈËÇÁÆͼ¾ÉÏÎÌÁÉÉÄÑľÉÁÔÉÄÑмÆÎÊÌʾ ÍËÊ ÍʽÍξÏÚÕÄѾÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÚÎϽÁÌÆÏÇÁüϾÃÌÊÍ ÇÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄÄɼÏÓÉÊÈ ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÄÈÁÌËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ žÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÒÁÇØÚÊËÌÁÀÁÇÁÉ×üÀ¼ÓÄÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ w¾×Û¾ÄÎØÄËÌʼɼÇÄÃÄÌʾ¼ÎØ;ÛÃØÈÁÂÀÏ̼ÃÉ× ÈÄмÆÎÊ̼ÈÄÌÄÍƼÄ̼þÄÎÄÁÈÎϽÁÌÆÏÇÁüÏ ¾ÃÌÊÍÇÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ w¾×Û¾ÄÎØÄÄÃÏÓÄÎØÊÍÉʾÉ×ÁÆÌÄÎÁÌÄÄÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÉÄÛ¿ÌÏËËÌÄÍƼü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ wÀ¼ÎØ ɼÏÓÉÊÁ ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÁ ÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉ×È ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛÈËÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁÎϽÁÌÆÏÇÁü¾ ÏÍÇʾÄÛÑÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ œÉ¼ÇÄÎÄÓÁÍƼÛÓ¼ÍÎØüÆÇÚӼǼÍؾ¾×Û¾ÇÁÉÄÄ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼ̼þÄÎÄÛÎϽÁÌÆÏÇÁüϾÃÌÊÍÇÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄÍËÊÈÊÕØÚƼÌÎ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÏÉÆμ ÙÎÊÅ ƼÌÎ× ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄ ¾ ÍÁ½Û;ÁÀÁÉÄÛÈÁÀÄÆʽÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍÊÒļÇØÉÊ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼ À¼ÉÉ×Á ÊÇÄÓÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉÁ˼ÒÄÁÉÎʾ ÄÉÐÊÌȼÒÄÚÊÑÌÊÉÄ ÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÑÏÆÌʾÉ×ÑÌÊÀÍξÁÉÉÄÆʾ ¾ ÎÊÈÓÄÍÇÁÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÁ ÇÛÄÃÏÓÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼Á ÈÊÍÎÄÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈËÌÄÈÁÉÛÇÍÛÏÎÊÓÉÁÉÉ×ÅÈÁÎÊÀ


¾ÊÈw ®Ï½ÁÌÆÏÇÁþÉÁÇÁ¿ÊÓÉ×ÑÇÊƼÇÄüÒÄÅ ¾ÊÍÉʾÉÊȾ×Û¾ÇÛÇÍÛÍËÊÈÊÕØÚ¿ÄÍÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ˼ÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊȼÎÁÌļǼw  ½¼ÆËÊÍÁ¾ÊÈÄÎϽÁÌÆÏÇÄÉʾÊÅËÌʽÊÅwËÊ ÄËÌÊÓÄÈÄÈÁÎÊÀ¼ÈÄw «ÌÄÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊÈ ÆÊÉμÆÎÁʽÍÇÁÀʾ¼É×ÎÊÇØÆÊ «ÊÀÇÄÎÁÇØ ÉÊÍÎÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾ËÁ̾×Á ¾×Û¾ÇÁÉÉ×Á ½ÊÇØÉ×Á ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÇÄÍØÍÇÁÀÏÚÕÄÈʽ̼ÃÊÈ ÀÊÈÁÍw ÊÎÀÊÈÁÍw ¦ÇÄÉÄÓÁÍƼÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØ ÉÊÅ ¿ÌÏËË× ž ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ ÃÀÊÌʾ×Á ÍÊ Íμ¾ÇÛÇÄ ¯½ÊÇØÉ×Ñ  ÉÁÄÈÁÚÕÄѾ ¼É¼ÈÉÁÃÁÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØÍÇÁÀÏÚÕÄÁü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÛÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ¼ÇÇÁÌ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ÆÌÊ¾Ä ÇÊÌÊÌ¿¼Éʾ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Á ÍÁÌÀÒ¼ÄÍÊÍÏÀʾ ÆÊÍÎ ÉÊÈ×ÔÁÓÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ¢¦® ÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Á ¿Ç¼Ã Î̼¾È× ÉÁ¾ÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ÑÄÌÏÌ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ¿ÄÉÁÆÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ÊÎ̼¾ÇÁÉÄÛ ÊÂÊ¿Ä ʽÈÊÌÊÂÁÉÄÛ ÆÊÂÄ ËÊÓÁÆ ÊËÄÍÎÊÌÑÊà ÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉ×Å ¼ÌÎÌÄÎ «ÌʾÁ ÀÁÉÉ×Å ¼É¼ÇÄà ÊÎÀÁÇØÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ Ï ¾ÃÌÊÍÇ×Ñ ½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÄÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË× ¾×Û¾ÄÇÃɼÓÁÉÄÁÉÁÆÊÎÊÌ×ÑÄÃÉÄѾ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛËÌÄÈÁÉÄÎÁÇØÉÊÆÏÍÇʾÄÛÈ£¼Ë¼ÀÉÊÅ ­Ä½ÄÌÄɼËÌÄÈÁÌÁÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎĜɼÇÄà ¾×Û¾ÄÇÄþÍÁÑмÆÎÊÌʾɼĽÊÇÁÁÄÉÐÊÌȼÎľÉ×Á ÄѼ̼ÆÎÁÌÉ×ÁÀÇÛ½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊȾÏÍÇÊ ¾ÄÛÑÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ÆÊÎÊÌ×Á½×ÇľÃÛÎ× üÊÍÉʾÏÀÇÛ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ‰¿ÌÏËËÌÄÍƼ— ¨×ÏÍμÉʾÄÇÄ ÓÎÊÍÊÒļÇØÉ×ÁмÆÎÊÌ×ÌÄÍƼ ÈÁÍÎÊËÌÊÂľ¼ÉÄÛËÁÌÁÀËÌÄÁÃÀÊÈɼÚ¿®ÚÈÁÉÍ ÆÊÅʽǼÍÎÄ ÊÎÍÏÎÍξÄÁËÌÊÐÁÍÍÄÄÏÊÎÒ¼ÄȼÎÁ ÌÄ ÍÁÈÁÅÉÊÁËÊÇÊÂÁÉÄÁ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ̼½ÊÎ× ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ̼½ÊÎ×ÍÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÈÄ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×ÈÄ мÆÎÊ̼ÈÄ ÀÊ ¿ÊÀ¼ ̼½Êμ ¾ÉÊÓÉ×ÁÍÈÁÉ× ÉÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÁÌÄÉÀľÄÀÏ ¼ÇØÉÊÅÄÆÊÇÇÁÆÎľÉÊÅüÕÄÎ× ÉÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÊÎËÏÍƼ ËÌÊÂľ¼ÉÄÁ¾ÉÁ½Ç¼¿ÊÏÍÎÌÊÁÉÉÊÈÂÄÇØÁ ÉÄÃÆÄÅ ÍÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×Å ÀÊÑÊÀ ɼ ƼÂÀÊ¿Ê ÓÇÁɼ ÍÁÈØÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ  ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÁ ÈÁÍÎÊ ËÌÄÁȼËÄÕľʽÁÀÁÉÉ×ÅËÁÌÁÌ×¾ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ ɼÌÆÊÎÄÆʾ ÆÏÌÁÉÄÁ ËÌÁ½×¾¼ÉÄÁ¾ÈÁÍ μÑÇÄÔÁÉÄÛ;ʽÊÀ× ÉÁÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊÁÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄ ÓÁÍÆÊÁʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ w ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÁ ½ÊÇØ É×ÁÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÌÊÀÍξÁÉÉÄÆÄ ¾ÁÍ ÄмÆÎÊÌ×˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÀÌÏ¿ÄÑÊÌ¿¼ÉʾÄÍÄÍÎÁÈ

¬¼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÄÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË×¾ÊÃ̼ÍÎÏÄÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼ ÊÇØÉ×Á ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ

žÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ v v v žÍÁ¿Ê «ÊÇ ¨ÏÂÍÆÊÅ ¢ÁÉÍÆÄÅ žÍÁ¿Ê

ÊÇØÉ×Á ÉÁ ÄÈÁÚÕÄÁ ¾ ¼É¼ÈÉÁÃÁ ÎϽÁÌÆÏÇÁü

œ½Íœ½Í  

    

  

    

 

   

 

   

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÇÛ ËÊÀξÁÌÂÀÁÉÄÛ Àļ¿ÉÊü¾ƼÂÀÊÈÆÊÉÆÌÁÎÉÊÈÍÇÏÓ¼ÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ ÇÄÍØÌÁÃÏÇØμÎ×ÌÁÉοÁÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÄÈÄÆÌÊÍÆÊËÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛÈÊÆÌÊÎ×ÈÁÎÊÀÊÈÇÚÈÄÉÁÍÒÁÉÎÉÊÅÈÄÆÌÊÍÆÊ ËÄÄĽ¼ÆËÊÍÁ¾ÊÈ ×ÇÄʽÍÇÁÀʾ¼É×ÓÁÇžÙÎÊÓÄÍÇʾÑÊÀÄÇÊ ¾ÃÌÊÍÇ×ѽÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ ÏÆÊÎÊÌ×ѽ×Çʾ×Û¾ÇÁÉʾv¿¿ Ä ½ÊÇØÉ×Ñ ÉÁ ÄÈÁÚÕÄÑ ¾ ¼É¼ÈÉÁÃÁ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÍÊÍμ¾Ä¾ÔÄÑÆÊÉÎÌÊÇØÉÏÚ¿ÌÏËËÏ«ÊÍÇÁÀÉÛÛɼ ½Ä̼ǼÍØÄýÊÇØÉ×Ñ ɼÑÊÀľÔÄÑÍÛɼÍμÒÄÊɼÌ ÉÊÈÇÁÓÁÉÄľŸ§«¯®ª‰ª½Ç¼ÍÎɼÛÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ ½ÊÇØÉÄÒ¼— Í ËÁÌÄÊÀ¼ v ¿¿ ¾ ËÌÊËÊÌÒÄÄ  ž ÆÊÉÎÌÊÇØÉÏÚ ¿ÌÏËËÏ ¾ÆÇÚÓ¼ÇÄÍØ ÇÄÒ¼ ¼É¼ÇÊ¿ÄÓÉ×Á½ÊÇØÉ×ÈÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈËÊËÊÇÏ ¾Êà ̼ÍÎÏÄÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼½ÁÃÌÁÉοÁÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑËÌÄÃɼÆʾÎϽÁÌÆÏÇÁü μ½ÇÄÒ¼ ®¼Æ ÂÁÄÍÎÊÓÉÄƼÈÄÄÉÐÊÌȼÒÄÄËÊÍÇÏÂÄÇÄÄÍÎÊÌÄÄ ½ÊÇÁÃÉÄÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉʿʽÊÇØÉÊ¿Ê ÐÊÌȼ•Ï ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁƼÌÎ×½ÊÇØÉÊ¿ÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÐÊÌȼ •Ï ÄÀ¼ÉÉ×ÁÊËÌÊͼ ±¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ȼÎÁÌļǼ «ÌļɼÇÄÃÁÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌ×ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÏ¿ÊÍËÄμÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉ×ѽÊÇØÉ×Ñ ÊÎÈÁÓÁɼ¾×ÍÊƼÛÀÊÇÛÄÉÐÄÇØÎ̼ÎľÉÊ¿Ê  ÀÄÍÍÁÈÄÉÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê  ÄÐĽÌÊÃÉÊƼ¾ÁÌÉÊà ÉÊ¿Ê  ÎϽÁÌÆÏÇÁüªÀÉÊÍÎÊÌÊÉÉÁÁËÊ̼ÂÁ ÉÄÁÇÁ¿ÆÄÑɼ½ÇÚÀ¼ÇÊÍØÏ À¾ÏÍÎÊÌÊÉÉÁÁw Ï ¼ÆÎÁÌÄʾ×ÀÁÇÁÉÄÁ ½×ÇÊ ʽɼÌÏÂÁÉÊ Ï  ½ÊÇØÉ×Ñ ¬¼Í˼À ÇÁ¿ÊÓÉÊÅ ÎƼÉÄ ÊÎÈÁÓÁÉ Ï ½ÊÇØÉ×ѪÍÇÊÂÉÁÉÄÛÎϽÁÌÆÏÇÁüÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ½×Çľ×Û¾ÇÁÉ×Ï ËÌÄÎϽÁÌÆÏÇÁÃÁ ¾ÉÁÇÁ¿ÊÓÉ×ÑÇÊƼÇÄüÒÄÅÊÍÇÊÂÉÁÉÄÛÄÈÁÇÄÈÁÍÎÊ Ï  «ÌÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÑ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ÎÊÇØÆÊ  ½ÊÇØÉ×Ñ ËÌÄ ʽ̼ÕÁÉÄÄ ü ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØÚ  ËÌÄ ÏÍÎÌÊÅÍξÁ ɼ̼½ÊÎÏw ž ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁ ÎϽÁÌÆÏÇÁà ¾×Û¾ÇÁÉ Ï  ½ÊÇØÉ×Ñ ¾ʽÕÁÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊÈÍμÒÄÊɼÌÁw  ¾ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊÈÀÄÍ˼ÉÍÁÌÁw ľ ÀÌÏ¿ÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑw ªÍÉʾÉ×ÈÈÁÎÊÀÊÈ ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ½×ÇÊ ÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÁʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁw ÍËÊ ÈÊÕØÚÌÁÉοÁÉʿ̼ÐÄľ×Û¾ÇÁÉÊ ½¼ÆËÊÍÁ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ɼÇÄÓÄÁ¾ÄÌÏÍÉÊ¿Ê¿Á˼ÎÄμļÇÆÊ¿ÊÇÄÃȼ wËÊ  ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ ɼÇÄÓÄÁÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊ¿Ê ÆÊÉμÆμ w ©Ê¾×Á¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄÀÇÛËÌʾÁÀÁÉÄÛ¼ÆÎľÉ×Ñ ÈÁÌ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ À¼ÚÎȼÎÁÌļÇ×ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ «ÌʾÁÀÁÉɼÛ ɼÈÄ ̼½Êμ ËÊþÊÇÄǼ ¾×̼½ÊμÎØ ÌÛÀ ÆÊÉÆÌÁÎÉ×Ñ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅ ËÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁ ÙÎÊ¿Êü½ÊÇÁ¾¼ÉÄ۞ʾÌÁÈÛȼÍÍʾʿÊʽÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛÀÊÇÂɼËÌÄÈÁÉÛÎØÍÛμ½ÇÄÒ¼ʽÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁÈÆÊÎÊÌÊÅÛ¾ÇÛÚÎÍÛмÆÎÊÌ× ÌÄÍƼªÎ½ÊÌÇÄÒ¾¿ÌÏËËÏÌÄÍƼÍËÌÄÈÁÉÁÉÄÁÈ ÙÎÊÅμ½ÇÄÒ×ÈÊÂÁÎËÌʾÊÀÄÎØÍ۾̼ÓÊÈÇÚ½ÊÅÍËÁ ÒļÇØÉÊÍÎÄÄÇÄÍÌÁÀÉÄÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ̼½ÊÎÉÄÆÊÈ μÆƼÆÉÁÎÌÁ½ÏÁÎÍËÁÒļÇØÉÊÅËÊÀ¿ÊÎʾÆÄÄÀ¼ÂÁ ɼÍÁÇÁÉÄÁÈËÊÍÇÁÆ̼ÎÆÊÅÄÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ μ½ÇÄÒ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÍÊÍμ¾ ÇÁÉÉ×Ñ ɼ ÊÍÉʾÁ ÊËÄͼÎÁÇØÉÊÅ ÈÊÀÁÇÄ ÙËÄÀÁÈÄ ÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ÍÄÎϼÒÄÄ ËÊ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÏ ÊÍÉʾ׾¼ ÁÎÍÛɼÏÍμÉʾÇÁÉÉÊÈмÆÎÁ ÓÎÊмÆÎÊÌ×ÌÄÍƼ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÚÎÍÛ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ Ä ¾ ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ ©ÊÀÇÛ½ÊÇØÉ×ÑѼ̼ÆÎÁÌÉ×ÈÛ¾ÇÛÁÎÍÛÍÊÓÁμÉÄÁ À¾ÁɼÀÒ¼ÎÄĽÊÇÁÁмÆÎÊÌʾ ¼ÃÀÊÌʾ×Ñw¾À¾¼ ̼üÈÁÉØÔÁ¨ÁÎÊÀÄƼÊνÊ̼ÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉμÇÚÀÁÅ ÍËʾ×ÔÁÉÉ×ÈÌÄÍÆÊÈü½ÊÇÁÎØËÌÊÍμžμ½ÇÄÒÁ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÍÊÀÁ̼ÕÁÅмÆÎÊ̼ÌÄÍƼ ÊÎÈÁ Ó¼ÁÎÍÛÆÊÇÄÓÁÍξÊËÊÍÇÁÀÉÄÑ¡ÍÇÄÏʽÍÇÁÀÏÁÈÊ¿Ê ÄÈÁÁÎÍÛÆÌÄÎÄÓÁÍÆÊÁÓÄÍÇÊмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ ÎÊÊÉ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ¾¿ÌÏËËÏËʾ×ÔÁÉÉÊ¿ÊÌÄÍƼ©¼¾ÎÊÌÊÈ ÙμËÁ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÌÄÈÁÉÛÚÎÍÛ ÉÁʽÑÊÀÄÈ×Á ÈÁÎÊÀ×Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÁ ÌÁÉοÁ ÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁÊÌ¿¼Éʾ¿ÌÏÀÉÊÅÆÇÁÎ ÆÄ ½¼ÆÎÁÌÄÊÍÆÊËÄÄ ÈÊÆÌÊÎ× ËÊ ²ÄÇÚ©ÄÇØÍÁÉÏ ÇÚÈÄÉÁÍÒÁÉÎɼÛ ÈÄÆÌÊÍÆÊËÄÛ ÈÊÆÌÊÎ× ½¼ÆËÊÍÁ¾ ÈÊÆÌÊÎ×ɼËÄμÎÁÇØÉ×ÁÍÌÁÀ× «ÌÄÈÁÉÁÉÄÁ̼à ̼½ÊμÉÉÊÅμ½ÇÄÒ×ÀÊÇÂÉÊÍËÊÍʽÍξʾ¼ÎؽÊÇÁÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊÈÏ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÚ Ä ËÊþÊÇÄÎ ÉÁ ÎÊÇØÆÊÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÎØ¿ÌÏËË×ÌÄÍƼËÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÚ ÉÊ Ä ÙÆÊÉÊÈÄÎØ ¾ÌÁÈÛ ÍÄÇ× Ä ÍÌÁÀÍξ¼ ÓÎÊ À¼ÁÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ¿ÇϽÊÆÊ¿ÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ ÉÄÁÈÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÈÁÎÊÀʾÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÄÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ªÒÁÉÆÏɼÀÁÂÉÊÍÎÄËÊÇÏÓÁÉÉÊÅμ½ÇÄÒ×ʽÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛÈ×ÊÍÏÕÁÍξÄÇÄËÊÍËÁÒļÇØÉ×ÈÎÁÍμÈ ÄÉÀÁÆÍ ÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÄ ÓϾÍξÄÎÁÇØÉÊÍÎØ Ä ÍËÁÒÄ ÐÄÓÉÊÍÎØžÌÁÃÏÇØμÎÁȼÎÁȼÎÄÓÁÍÆÊÅʽ̼½ÊÎÆÄ ÍËÌÄÈÁÉÁÉÄÁÈÍËÁÒļÇØÉ×ÑÐÊÌÈÏÇËÊÇÏÓÁÉÊ ÓÎÊ ÄÉÀÁÆÍÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÄ̼¾ÁÉ ÎÁÍËÊÍʽÉÊÍÎØ ‰Í¿ÏÕ¼ÎؗÓÄÍÇʽÊÇØÉ×ÑÍÌÁÀÄÇÄÒ ÊÎÉÁÍÁÉÉ×Ñ Æ¿ÌÏËËÁÌÄÍƼÍËÁÒÄÐÄÓÉÊÍÎØ̼¾É¼ ÄÇÄ ;ÊÅÍξÊ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊ ÌÁÀÆÊ ÊÎÉÊÍÄÎØ ÃÀÊÌʾ×Ñ Æ ¿ÌÏËËÁ ÌÄÍƼ ÓϾÍξÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ̼¾É¼  ÎÁÍËÊÍʽÉÊÍÎØÊÎÉÊÍÄÎؽÊÇØÔÏÚÓ¼ÍÎØÆ¿ÌÏË ËÁÌÄÍƼ­ÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊ ËÊÇÏÓÁÉɼÛɼÈÄƼÌμ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÈÊÂÁÎÍÓÄμÎØÍÛËÌÄ¿ÊÀÉÊÅÀÇÛÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛÁÁɼËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÊÍÈÊÎ̼Ñ ¨× ¾×Û¾ÄÇÄ ÓÎÊ ÎϽÁÌÆÏÇÁà ӼÕÁ ¾ÊÃÉÄƼÁÎ ÃÄÈÊž ̼ü Ì ÄÇÁÎÊÈw¾ ̼ü Ì  ËÊÙÎÊÈÏËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑ

ÊÍÈÊÎÌʾ̼ÃÏÈÉÁÁ¾ÃÄÈÉÁÁÄÇÁÎÉÁÁ¾ÌÁÈÛ ¼ÉÁ¾ ÊÍÁÉÉÁ¾ÁÍÁÉÉÄÅËÁÌÄÊÀÊÇØÔÊÁÃɼÓÁÉÄÁÄÈÁÁÎÄ ÃɼÉÄÁ ɼÍÁÇÁÉÄÁÈ мÆÎÊÌʾ ÃÀÊÌʾØÛ ©¼ ɼÔÁÈ ȼÎÁÌļÇÁÄÈÄÛ¾ÄÇÄÍØÊÎƼÃÊÎÆÏÌÁÉÄÛÄÓÌÁÃÈÁÌ ÉÊ¿ÊÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ ÊÍÁÀÇ×Åʽ̼ÃÂÄÃÉÄ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ ÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊÁ ËÌÊÑÊÂÀÁÉÄÁÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊ¿ÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ÉÁ ÌÁÂÁ̼ü¾¿ÊÀ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ¾¼É¼ÈÉÁÃÁÑÌÊÉÄÓÁÍ ÆÄÑÉÁÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ɼÇÄÓÄÁËÊÍÎÊÛÉÉÊÅ̼½ÊÎ× ÊÎÍÏÎÍξÄÁÌÊÀÍξÁÉÉÄ Æʾ ½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÍÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×ÅÀÊÑÊÀ ɼ ƼÂÀÊ¿Ê ÓÇÁɼ ÍÁÈØÄ ÉÁ ÉÄÂÁ ËÌÊÂÄÎÊÓÉÊ¿Ê ÏÌʾÉÛ ̼½Êμ ¾ ÀÉÁ¾ÉÏÚ ÍÈÁÉÏ ÊÎƼà ÊÎ ɼÌÆÊ ÎÄÆʾ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊ¿Ê ÆÊÉμÆμ ËÌÄÁÈ ¿ÊÌÛÓÁÅ ËÄÕÄ ¾ ʽÁÀÁÉÉ×Å ËÁÌÁÌ×¾ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ ¾×ÔÁÉÁüÆÊÉÓÁÉÉÊ¿ÊÍÌÁÀÉÁ¿Ê ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ̼½ÊÎ× ÍÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÈÄËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×ÈÄмÆÎÊ̼ÈÄ ½ÊÇÁÁ¿ÊÀ¼ ÊÎÍÏÎÍξÄÁÍÊËÏÎÍξÏÚÕÁ¿Ê¾ÄÌÏÍÉÊ¿Ê ¿Á˼ÎÄμļÇÆÊ¿ÊÇÄÃȼ ÊÎÍÏÎÍξÄÁÍÏÀÄÈÊÍÎÄ ÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÈÁÌ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊÅ Ä ÆÊÇÇÁÆÎľÉÊÅ üÕÄÎ×ËÌÄ̼½ÊÎÁÍÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÈÄËÌÊÄþÊÀÍ ξÁÉÉ×ÈÄ мÆÎÊ̼ÈÄ ÁÂÁ¿ÊÀÉÊÁ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÊÎËÏÍƼÄËÌÊÂľ¼ÉÄÁÍÍÁÈØÁÅ ¯ÓÄÎ×¾¼ÛËÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Á ÈÊÂÉÊËÌÊ¿ÉÊ ÃÄÌʾ¼ÎØÍÎÁËÁÉØÌÄÍƼÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÁÎϽÁÌ ÆÏÇÁü ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ËÌÄÈÁÉÄÎÁÇØÉÊ Æ ÆÊÉÆ ÌÁÎÉÊÅ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ¤ÍÑÊÀÛ Äà ÙÎÊ¿Ê ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎ× Í ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ̼½ÊÎÉÄƼÈÄ ÔÄÌÊÆÊÅ ͼÉÄμÌÉÊËÌÊ;ÁÎÄÎÁÇØÉÊÅ̼½ÊÎ×ÍÌÁÀÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÏÓÁÎÊÈËÊÇÏÓÁÉÉ×ÑÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÑмÆÎÊÌʾ ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ͼÈÊÆÊÉÎÌÊÇÛ ËÊÍÇÏÂÄÎ ËÌÁÀÏËÌÁ ÀÁÉÄÚ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛмÆÎÊÌʾÌÄÍƼĽÊÇØÔÁÅ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎľ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊȾ×Û¾ÇÁÉÄÄÎϽÁÌ ÆÏÇÁüÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ž×¾ÊÀ× žÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍËÌÁÀÇÊÂÁÉÉÊÅÈÁÎÊÀÄÆÊž×Û¾ ÇÁÉÄÛ¿ÌÏËËËʾ×ÔÁÉÉÊ¿ÊÌÄÍƼ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁüÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÍÌÁÀľÃÌÊÍÇÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛÚ¿¼®ÚÈÁÉÍÆÊÅËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÈÄмÆ ÎÊ̼ÈÄÊËÌÁÀÁÇÁÉ×ÍÊÒļÇØÉ×ÁмÆÎÊÌ×ÌÄÍƼ  ËʾÁÀÁÉÓÁÍÆÄÁ  ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÁ  мÆÎÊÌ× ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ÀÌÏ¿ÄÑ ÊÌ¿¼Éʾ Ä ÍÄÍÎÁÈ  ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁ   ¯ÍμÉʾÇÁɼ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÀÊÍÎʾÁÌɼÛ ü¾Ä ÍÄÈÊÍÎØÈÁÂÀÏÆÊÇÄÓÁÍξÊÈмÆÎÊÌʾÌÄÍƼÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÚÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ¯½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÆÊ ÇÄÓÁÍξÊмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ¾̼ü¾×ÔÁ ÓÁȾ ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ «ÌÄ¿ÊÀÉÊÍÎØ ÀÇÛ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ɼ ËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÊÍÈÊÎ̼Ñ ̼Ã̼½ÊμÉÉÊÅ μ½ÇÄÒ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛ ËÊÇÏÓÁÉÉ×ÈÄ ËÊ ƼüÎÁÇÛÈÄ ÄÉÀÁÆÍÊÈ ÆÊÉÒÁÉÎ̼ÒÄÄ w  ÍËÁÒÄÐÄÓÉÊÍÎØÚ w  ÓϾÍξÄÎÁÇØÉÊÍ ÎØÚw  ¬¼Ã̼½ÊμÉ× ÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉ×Á ÈÁÌ× ËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÆÄÎϽÁÌÆÏÇÁüÊÌ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛ ÏÓÄÎ× ¾¼ÚÕÄÁÍËÁÒÄÐÄÆÏ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼ


«¬ª§¡¨·¹°°¡¦®¤ž©ªŸª ¨¡©¡ ¢¨¡©®œ¤«ª Ÿª®ªž¦¤ ¨¡©¡ ¢¡¬ªž ž£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¤ ­œœ©ªžž¤ ¤žœ´¡žœžž Ÿª¯ž«ªžÊǿʿ̼ÀÍÆÄÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Å ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÏÉľÁÌÍÄÎÁÎ ¿žÊǿʿ̼À «ÌʽÇÁÈ×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÄÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÆÊÈ ËÁÎÁÉÒÄÅ ¾ ÍÄÍÎÁÈÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ɼÍÎÊÛ ÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÊÍʽÁÉÉÊ ¼ÆÎϼÇØÉ× ­ÈÁɼ ÏÍÇʾÄÅ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛwËÁÌÁÑÊÀÊÎÍμ½ÄÇØÉÊ¿ÊÄÑÍÏÕÁÍξʾ¼ÉÄÛ ÊÍÉʾ¼ÉÉÊ¿ÊɼÓÁÎÆÄÑÉÊÌȼÎľ¼Ñ ÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎ¼Ñ ÄÉÍÎÌÏÆÒÄÛÑľÁÌÎÄƼÇØÉÊÅÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÆËÁÌÄ ÊÀÏËÊÍÎÊÛÉÉ×ÑÌÁÐÊÌÈÍÀ¼ÇÁÆÊÉÁ¾ÍÁ¿À¼ÛÍÉ×ÈÄ üÀ¼Ó¼ÈÄ ȼÍÔμ½É×ÈÄ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉ×ÈÄ Ä ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÈÄ ËÊÎÌÛÍÁÉÄÛÈÄ ËÌÁÀÖÛ¾ÄǼ ÊÍÊ ½×ÁÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÆÆÊÌËÏÍÏÏË̼¾ÇÁÉÒÁ¾¾ÍÄÍÎÁÈÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÌʽÇÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÆÊËÄÇÄÍØ ÉÁ ÊÀÉÊ ÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÁ Ä ÄÑ ÌÁÔÁÉÄÛ ÉÁ ËÌÊÍÎ× ¤ÈÁÉÉÊ ËÊÙÎÊÈÏ ÏÌʾÁÉØ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇÄÃȼ Ä ÆÊÈËÁÎÁÉÎ ÉÊÍÎÄ ËÊÀ½ÊÌÄ̼ÍÍμÉʾƼƼÀÌʾ ɼÑÊÀÛÕÄÑÍÛ ‰ÏÌÏÇۗÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊËÌÁÀÁÇÛÚÎÁ¿ÊÙÐÐÁÆ ÎľÉÊÍÎØÍÁ¿ÊÀÉÛÄüÆǼÀ×¾¼ÚÎËÌÁÀËÊÍ×ÇÆÄÏÍ

ËÁÔÉÊÅ̼½ÊÎ×ÊÎ̼ÍÇÄɼ½ÏÀÏÕÁÁ©ÁüÎ̼¿Ä¾¼Û ËÌʽÇÁÈÏË̼¾ÇÁÉÄÛÊÎ̼ÍÇØÚ¾ÒÁÇÊÈ ÊÍμÉʾÄÈÍÛ ɼÉÁÆÊÎÊÌ×ÑËÌʽÇÁȼÑÏË̼¾ÇÁÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄ ¯Ë̼¾ÇÁÉÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁȾÍʾ ÌÁÈÁÉÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑwüÀ¼Ó¼ÉÁÄÃÇÁ¿ÆÄÑ«ÌÄ ÓÁÈ ƼÆÙÎÊÉÄ˼̼ÀÊÆͼÇØÉÊ ÍÁ¿ÊÀÉÛÌÁ¼ÇØÉÊ ÍÄÍÎÁȼÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾½ÊÇØÔÄÉÍξÁÍÇÏÓ¼Á¾ ÉÁËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÁÎÉľÉÛÎÉ×ÑÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅ ÉÄÓÁÎÆÄÑ ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿Ê ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÄÈÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄžÁÌÊÛÎÉÊ ‰ËÊÏÈÊÇÓ¼ÉÄڗ ÍÓÄμÁÎÍÛ ÓÎÊ ÁÍÇÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ¾×Âľ¼ÚÎ ¾ ÍÎÊÇØ ÍÇÊÂÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ÎÊ ÏÂÁ ͼÈÊÄÑÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁÛ¾ÇÛÁÎÍÛ;ÄÀÁÎÁÇØÍ ξÊÈÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿ÊÏË̼¾ÇÁÉÄÛžÍÁÏËÊÈÛÉÏÎ×Á ËÌʽÇÁÈ× ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÊÍÇÊÂÉÛÚÎ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿Ê ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ ÏÓÌÁ ÀÁÉÄÁÈ ÊÀɼÆÊ À¼ÂÁ ¾ μÆÄÑ ÏÍÇʾÄÛÑ ÈÊÂÉÊ ¾×ÀÁÇÄÎØÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÏÍËÁÔÉÊÍË̼¾ÇÛÚÕÄÑÍÛ ÍÊ ;ÊÄÈÄ üÀ¼Ó¼ÈÄ Ä ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅ ÆÊÎÊÌ×Á ËÌÁÀËÊÓÄμÚÎÊË̼¾À×¾¼ÎØÛ¾É×ÁÀÁÐÁÆÎ×;ÊÁÅ ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÎÊÇØÆÊ ¾ÉÁÔÉÄÈÄ ËÌÁËÛÎÍξÄÛÈÄ ŸÇ¼¾É×Á ¾Ì¼ÓÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÄÑ üÈÁÍÎÄÎÁÇÄ Ä ÀÌÏ¿ÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌ× ÉÁÌÁÀÆÊ Íʾ ÈÁÕ¼ÚÎ ÌÏÆʾÊÀÍξÊ Í ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍ ÎØÚ«ÌÄÙÎÊÈËÊÈÄÈÊËÊÀ¿ÊÎʾÆÄËÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊÉÄ μÆÂÁ ÍÎÌÁÈÛÎÍÛ ËÌÊÅÎÄ ÍËÁÒļÇÄüÒÄÚ ËÊ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈ ÀÄÍÒÄËÇÄɼÈ Ä ËÊÇÏÓÄÎØÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÅÍÁÌÎÄÐÄƼΫÊɼÔÄÈ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÈ ÈÉÊ¿ÄÁÄÃÉÄÑ ËÌÄËÌÊÓÄÑ̼¾É×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ÊÎÀ¼ÚÎËÌÁÀËÊÓÎÁÉÄÁËÊÇÏÓÁÉÄÚÃɼÉÄÅ ÄʽÏÓÁÉÄÚɼÒÄÆǼÑËÊÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄȾÊËÌÊÍ¼È ¾ÊÃÈÊÂÉÊËÊÎÊÈÏ ÓÎÊÉÁÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊÍÎØÄÊÔĽÆÄ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÅË̼ÆÎÄÆĽÊÇÁÁüÈÁÎÉ× ÓÁÈÀÁÐÁÆÎ×¾ ¾ÊËÌÊͼÑÏË̼¾ÇÁÉÄ̼۫ÆÎÄƼËÊƼÃ×¾¼ÁÎ ÓÎÊü ;ÊÁËÌÊÑÊÂÀÁÉÄÁÏÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛËÊÆÇÄÉÄ ÓÁÍÆÄÈÀÄÍÒÄËÇÄɼÈÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÄ¿ÊÎʾ×ËǼÎÄÎØ ÉÁȼÇ×ÁÍÏÈÈמÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ¾ÇÊÂÁÉÄÁÍÌÁÀÍξ ¾ʽÏÓÁÉÄÁÄËÊÇÏÓÁÉÄÁÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÃɼÉÄÅÄ ɼ¾×Æʾ½ÊÇØÔÄÉÍξÊÈÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÉÁ̼ÍÍȼÎ Ìľ¼ÁÎÍÛƼƾ׿ÊÀÉ×ÁÄɾÁÍÎÄÒÄÄ ¦ÌÊÈÁ ÍʽÍξÁÉÉÊ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇØÉ×Ñ ÏÍÇÏ¿ ËÊÈÊÕØ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌÏ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ËǼÉÁ ͼÈÊʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ ÊƼÃ×¾¼ÚÎ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Á ËÁÌÄÊÀÄÓÁÍÆÄÁÄÃÀ¼ÉÄÛ ÂÏÌɼÇ׉£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÁ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄė ‰£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ— ‰žÊËÌÊÍ×ÙÆÊÉÊÈÄÆÄÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÀÇÛÌÏÆʾÊÀÄ ÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۗ ‰ŸÇ¼¾Éמ̼ÓÑÊÃÛÅÍξÊ Ä Ë̼¾Ê— ‰ŸÇ¼¾¾Ì¼Ó— ‰¦¼ÓÁÍξÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕė ‰©ÊÌȼÎľÉ×ÁÀÊÆÏÈÁÉÎ×ÀÇۿǼ¾ÉÊ¿Ê ¾Ì¼Ó¼— Ä ÀÌ ËÁӼμÚÕÄÁ ɼ ;ÊÄÑ ÍÎ̼ÉÄÒ¼Ñ ÉÊÌȼÎľÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ Ä ÍË̼¾ÊÓÉ×Á ȼÎÁÌļ Ç× ÊÌ¿¼ÉÄÃÏÚÕÄÁÀÄÍÆÏÍÍÄÄÄʽÈÁÉÈÉÁÉÄÁÈËÊ ̼ÃÉ×ȾÊËÌÊͼÈÄÎË

©ÄÂÁ ËÌľÁÀÁÈ Æ̼ÎÆÄÅ ÍÊËÊÍμ¾ÄÎÁÇØÉ×Å ¼É¼ÇÄÉÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉ×їÄ‰¼ÇØÎÁÌɼÎľÉ×їËÌÊ ¿Ì¼ÈÈÄÐÊÌÈʽÏÓÁÉÄÛÍÏƼüÉÄÁÈÄÑËÇÚÍʾÄ ÈÄÉÏÍʾ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

§¤®¡¬œ®¯¬œ ÁÇÄÒƼÛ¡»«ÌʽÇÁÈ×ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉק  ŸÊÇϽÁ¾ ©ž×Û¾ÇÁÉÄÁ½ÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈÊÌ ¿¼ÉʾÀ×ѼÉÄÛÄÃÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʾËʾ×ÔÁÉÉÊ¿ÊÌÄÍƼ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉ×ÑÍËÊÈÊÕØÚÆÊÈËØÚÎÁÌÉÊÅÎÁÑÉÊÇÊ ¿ÄÄœ¾ÎÊÌÁÐÀÄÍeÀ̼ÈÁÀɼÏƨ  ¨ÁÌÆʾœ¨ «ÊÇÛÆʾ§¡­¼ÉÄμÌɼÛÍμÎÄÍÎÄƼ ¨¨ÁÀÄÒÄɼ Í «ÁÌÁÇØȼÉ ¨ ¤ ©ÁʽÑÊÀÄÈ× ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ¾ ɼÒÄ ÊɼÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÁÈÁ ½ÊÌؽ× Í ÎÛÂÁÇ×È ÉÁÀÏ¿ÊÈ ¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛ¿¼Ã• ¯ÌÍʾ¤Ÿ §ÁÊÉʾªŸ«ÌʽÇÁÈ×ÎϽÁÌÆÏÇÁü •­v °ÊÈÁÉÆÊ ª ¨ ­Ê¾ÌÁÈÁÉÉ×Á ÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉ×Á ¼ÍËÁÆÎ× ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ¾ ÏÍÇʾÄÛÑ ÆÌÏËÉÊ¿ÊËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿ÊÒÁÉÎ̼£¼Ë¼ÀÉÊŭĽÄÌÄ œ¾ÎÊÌÁÐÀÄÍƼÉÀÈÁÀɼÏƪÌÁɽÏÌ¿  ±ÊÈÁÉÆÊœŸ«ÌʽÇÁÈ×ÎϽÁÌÆÏÇÁü• ­v ´ÄÇʾ¼ ¨ ž ®Ï½ÁÌÆÏÇÁà ¾ ¬ÊÍÍÄÄ ¾ ¿ ¨ Í .VSSSBZ $ + - FU BM 5VCFSDVMPTJT JO EFWFMPQJOH DPVOUSJFT CVSEFO JOUFSWFOUJPO BOE DPTU #VMMFUJO PG UIF*OUFSOBUJPOBM6OJPOBHBJOTU5VCFSDVMPTJTBOE-VOH %JTFBTFT v  4UZCMP ,5IFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFSJTLPGUVCFS DVMPVTJOGFDUJPOBOEUIFSJTLPGEFWFMPQJOHJOGFDUJPVT UVCFSDVMPTJT#VMMFUJOPGUIF*OUFSOBUJPOBM6OJPOBHBJOTU 5VCFSDVMPTJTBOE-VOH%JTFBTFT v 
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

®Ì¼ÀÄÒÄÊÉÉ×Á ËÇÚÍ× ¼ ÍÄÍÎÁÈÉÊ Ä ËÊÇÉÊ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ ½ÇÊÆ ½¼Ãʾ×Ñ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ÃɼÉÄÅ ËÊ ¾ÍÁÈ ÆÇÚÓÁ¾×È ¾ÊËÌÊͼÈÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½ ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊ ̼ÍÍμ¾ÇÁÉ× ‰ÒÁÇÁ¾×Á— ¼ÆÒÁÉÎ× Ä ËÌÄÊÌÄÎÁÎ× ¾ ÍÈÁÂÉ×Á½ÇÊÆÄÀÄÍÒÄËÇÄÉ ÙÆÊÉÊÈÄƼ Ë̼¾Ê ¾×Á¼ÍËÁÆÎ×ÄÀÌ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ×¾ËÌÄÆǼÀÉÊÈ ¾¼ÌļÉÎÁ ¿ ÉÄÃƼÛÍÎÊÄÈÊÍÎØ ÇĽÊʽÏÓÁÉÄÁ½ÁÍËǼÎÉÊ ÈÄÉÏÍ× ¼ ËÌʿ̼ÈÈ×ÈÊ¿ÏΉÊÎÍμ¾¼ÎØÊÎÂÄÃÉė μÆƼÆ ÐÊÌÈÄÌÏÚÎÍÛÄÏξÁÌÂÀ¼ÚÎÍÛ̼þvÇÁÎ ½ ÍǼ½ÊÄÇľÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÈʽÖÁÈÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ× ̼ÃÀÁÇ×ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÑÆÊÈËÁÎÁÉÒÄÅ ËÍÄÑÊÇÊ ¿ÄÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÈÁÉÁÀÂÈÁÉμ ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ¾ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼É×ɼÍÊʽÕÁÉÄÁÍÏÈÈ×ÃɼÉÄÅ ¼ ÉÁɼ̼þÄÎÄÁÏÈÁÉÄÅÄɼ¾×Æʾ ¾;ÛÃÄÍÓÁÈ ʽ×ÓÉʉËÁÌÁ¿ÌÏÂÁÉחÎÁÊÌÄÁÅ œÇØÎÁÌɼÎľÉ×Á ËÇÚÍ× ¼ Ê;ÁÕ¼ÁÎÍÛ¾½ÊÇØÔÁÈʽÖÁÈÁĽÊÇÁÁÔÄÌÊÆÄÅ ÍËÁÆÎÌ ¾ÊËÌÊÍʾ Äà ÍÈÁÂÉ×Ñ ʽǼÍÎÁÅ ÃɼÉÄÅ Ë̼¾Ê¾×Á ¾ÊËÌÊÍ× ÙÆÊÉÊÈÄƼ ȼÌÆÁÎÄÉ¿ ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÛÄÀÌ ½ ½ÊÇÁÁ ¿Ä½ÆÄÁ Ǽ½ÄÇØÉÊ ÊξÁÓ¼ÚÎ ɼ üËÌÊÍ× ÎÁÆÏÕÁ¿ÊÈÊÈÁÉμ ¾ ¾ÃɼÓÄÎÁÇØÉʽÊÇØÔÄÑʽÖÁȼÑËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ× ¾ÊËÌÊÍ×ÎÁÊÌÄÄÄË̼ÆÎÄÆÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÈÄÉÏÍ× ¼ ÍǼ½Ê ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉ ½ÇÊÆ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ¾ÊËÌÊÍʾ ËÊ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼ ÍÈÁÂÉ×Á ¾ÊËÌÊÍ× w ÙÆÊÉÊÈÄƼ ȼÌÆÁÎÄÉ¿ ÈÁÉÁÀÂÈÁÉÎÄÀÌÉÊÍÛÎʽÕÄÅ ÉÁËÌÄÆǼÀÉÊÅ Ѽ̼ÆÎÁÌ ½ ËÌÁʽǼÀ¼ÉÄÁ¾ʽÏÓÁÉÄĉÄÉÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄۗ ¼ ÉÁ̼þÄÎÄÛÄÎÌÁÉÄÌʾÆÄɼ¾×ÆʾÄÏÈÁÉÄÅ ¾ ‰ËÊÀ¿ÊÉƼ— ËÌʿ̼ÈÈ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÈÁÉÁÀÂÁÌʾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÊÀ ËÌʿ̼ÈÈ× ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ÈÁÉÁÀÂÁÌʾ¾½ÄÃÉÁÍÁ ¿ ÍÈÁÕÁÉÄÁËÌÄÊÌÄÎÁÎʾÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁÏÈÁÉÁÀÂÁ ÌʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÌÄȼμ‰Ì×ÉÊÓÉʿʗËÊÀ ÑÊÀ¼ËÌÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ À ¾×ÍÊƼÛÍÎÊÄÈÊÍÎØʽÏÓÁÉÄÛ «ÊÇÏÓÁÉÄÁƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄμÆÂÁ ÎÁÍÉÊ;ÛüÉÊÍÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØÚÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËʾ× Ô¼ÎØ;ÊÚƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÚɼʽÏÓ¼ÚÕÄÑÒÄÆǼÑ ­ËÁÒļÇÄÍÎ ÂÁǼÚÕÄÅ ËÊÇÏÓÄÎØ ƼÎÁ¿ÊÌÄÚ ʽ ̼ռÁÎÍÛ¾¼ÎÎÁÍμÒÄÊÉÉÏÚÆÊÈÄÍÍÄÚËÌÄÊÌ¿¼ÉÁ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈÍϽÖÁÆμ¬°¦ÌÊÈÁ ÉÁʽÑÊÀÄÈ×Ñ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×Ñ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ÍÊÄÍ ƼÎÁÇØ ÀÊÇÂÁÉ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎØ ÊÎÓÁÎ Ê ;ÊÁÅ ̼½ÊÎÁ ü ËÌÁÀ×ÀÏÕÄÁ ËÛÎØ ÇÁÎ œÎÎÁÍμÒÄÛ ËÌʾÊÀÄÎÍÛ üÌÁÀÆÄÈÄÍÆÇÚÓÁÉÄÁÈÊÓÉÊ ÓÇÁÉ×¼ÎÎÁÍμÒÄÊÉ ÉÊÅ ÆÊÈÄÍÍÄÄ ÈÊ¿ÏÎ üÀ¼¾¼ÎØ ËÌÁÎÁÉÀÁÉÎÏ ÇÚ½×Á ¾ÊËÌÊÍ× ƼͼÚÕÄÁÍÛ Á¿Ê ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅ ÀÁ ÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÄüÎÁÈÆÊÇÇÁ¿Ä¼ÇØÉÊÌÁÔ¼ÚξÊËÌÊÍ

ÊËÌÄ;ÊÁÉÄÄÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÅƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄÄÇÄʽÊÎƼÃÁ¾ÁÁËÌÄ;ÊÁÉÄÄ ªÒÁÉƼ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ̼½ÊÎ× ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÛ ɼË̼ÆÎÄÆÁÓ¼ÕÁ¾ÍÁ¿ÊËÌʾÊÀÄÎÍÛ¾ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í ÆÌÄÎÁÌÄÛÈÄ Á¿Ê ËÌÁÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÁÈ ¹ÎÄÆÌÄÎÁÌÄÄʽ×ÓÉÊ̼Ã̼½¼Î×¾¼ÚÎÍÛÍʾÈÁÍÎÉÊ ʽÁÄÈÄ ÍÎÊÌÊɼÈÄ Ä üÆǼÀ×¾¼ÚÎÍÛ ¾ ÆÊÉÎ̼ÆÎ ÆÊÎÊÌ×ÅüÆÇÚÓ¼ÚÎ̼½ÊÎÉÄÆÄÁ¿Ê̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇØ ¦ÊÇÄÓÁÍξÊ ÆÌÄÎÁÌÄÁ¾ Ä ÍÄÍÎÁȼ ËÌÁÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÈÊÂÁξ¼ÌØÄÌʾ¼ÎØÍÛ ÉÊÓ¼ÕÁ¾ÍÁ¿ÊÙÎÊÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛ ¾×ËÊÇÉÁÉÄÛ ËǼÉʾ×Ñ ʽÖÁÈÉ×Ñ Ä ÐÄɼÉÍʾ×Ñ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×ÑËÊƼüÎÁÇÁÅ ÎÌÏÀʾÊÅÀÄÍÒÄË ÇÄÉ×ÄÎ˪½×ÓÉÊÙμÊÒÁÉƼÉÊÍÄÎÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊ ÐÊÌȼÇØÉ×ÅѼ̼ÆÎÁÌ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ËÌʽÇÁȼÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿ÊÈÁÉÁÀ ÈÁÉμÄÙÐÐÁÆÎľÉ×ÑÈÁÉÁÀÂÁÌʾ¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÅÄ;ÛüɼÍÈÉÊÂÁÍξÊÈ ¼ÍËÁÆÎʾ ­ÎÁËÁÉØ ÄÃÏÓÁÉÉÊÍÎÄ ÙÎÊÅ ËÌʽÇÁÈ× Ä ÎÊ ¾ÉÄȼÉÄÁ ÆÊÎÊÌÊÁ ÁÅ ÏÀÁÇÛÁÎÍÛ ÉÁ ÍÊÊξÁÎÍ ξÏÚÎÉÄÁÁÃɼÓÄÈÊÍÎÄ ÉÄÁÁÍÇÊÂÉÊÍÎÄ£¼À¼Ó¼ ɼÍÎÊÛÕÁÅ ËϽÇÄƼÒÄÄ w ËÌľÇÁÓØ Æ ÏƼüÉÉÊÅ ËÌʽÇÁÈÁ¾ÉÄȼÉÄÁüÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÉ×ѾÁÀÊÈÍξÄ ÍÎÌÏÆÎÏÌ ÄÉÄÒÄÄÌʾ¼ÎØ ÁÁ ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄü ÎÊ̼ÈÄË̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄɼÈÁÎÄÎØ Ô¼¿Ä ÆÊÎÊÌ×Á ËÊþÊÇÛÎ ËÊÃÄÎľÉÊ ËʾÇÄÛÎØ ɼ ÍÇÊÂľÔÏÚÍÛÍÄÎϼÒÄÚ

¦ª©²¡«²¤» ¨œ¬¦¡®¤©Ÿªžª¥ ¡»®¡§¸©ª­®¤ «ªž·´¡©¤»¦œ³¡­®žœ ­®ª¨œ®ª§ªŸ¤³¡­¦ª¥«ª¨ªµ¤ ­œž¤²¦œ»Ÿž ¦ÇÄÉÄÓÁÍƼÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ• ¿¦ÁÈÁÌÊ¾Ê ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ ¼Æ¼ÀÁÈÄÁÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ɼÏÆ ÏξÁÌÂÀÁÉ× ÊÍÉʾÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ɼÏÓÉ×Ñ ÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ɼ ËÁÌÄÊÀ ÀÊ ¿ ÍÌÁÀÄ ÆÊÎÊÌ×Ñ ¾¼ÂÉÊÁ ÈÁÍÎÊ üÉÄȼÁÎ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÊÌ¿¼ ÉÄüÒÄÊÉÉ×Ñ ÐÊÌÈ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ̼Ã̼½ÊÎƼ ËÌʿ̼ÈÈ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ Ä ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ̼ÉÉÁÅ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ Ä ÇÁÓÁÉÄÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ŸÇ¼¾É×È ɼ Ë̼¾ÇÁÉÄÁÈ ¾ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ¾̼ÈƼÑËÌÄÊÌÄÎÁÎ ÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆ쉣ÀÊÌʾØÁ—Û¾ÇÛÁÎÍÛ ̼þÄÎÄÁËÁ̾ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕÄɼ ½¼ÃÁÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¦ËÁ̾ÄÓ ÉÊÈÏþÁÉÏÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕÄÊÎÉÊÍÄÎÍÛ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØɼÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ «ÊÍÆÊÇØÆÏ ÐÊÌÈÄÌÏÚÕ¼ÛÍÛ ¾ ¬ÊÍÍÄÄ ÙÆÊÉÊÈÄƼ ÀÊÇÂɼ ½×ÎØ Ì×ÉÊÓÉÊÅ ÀÇÛ ÏÍËÁÔÉÊ¿Ê ÌÁÔÁÉÄÛ ËÌʽÇÁÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ÄÃÏÓÁÉÄÁ Ì×ÉÊÓÉ×ÑÈÁѼÉÄÃÈʾ¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄž;ÛÃÄ ÍÙÎÄÈËÊÇÁÃÉÊʽ̼ÎÄÎØÍÛÆÆÊÉÒÁËÒÄÄÄÈÁÎÊÀ¼È


¾ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÏÚÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÏ ɼÍÁÇÁÉÄÁ¾Ç¼ÀÁÁÎÃɼÉÄÛÈÄÄɼ¾×ƼÈľʽǼÍÎÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ žÍÁ¿Ê½×ÇÊÊËÌÊÔÁÉÊÓÁǾ¾ÊÃ̼ÍÎÁÊÎÀÊ ÇÁÎ ÄÃÉÄÑÈÏÂÓÄÉw ÂÁÉÕÄÉw ¤ÃÏÓÁÉÄÁÊÎÉÊÔÁÉÄÛÆ¿Ä¿ÄÁÉÁËÊÇÊÍÎÄÌμËÊƼü ÇÊ ÓÎʽÊÇØÔÄÉÍξÊ˼ÒÄÁÉÎʾÓÄÍÎÛÎÃϽ×ÊÀÄÉ ̼à ¾ ÀÁÉØ  ÈÁÉÛÚÎ ÃϽÉÏÚ ÕÁÎÆÏ ÊÀÄÉ ̼à ¾ ËÊÇ¿ÊÀ¼  ÄÍËÊÇØÃÏÚÎ ÄÈËÊÌÎÉÏÚ ÃϽÉÏÚ˼ÍÎÏ  ˼ÒÄÁÉÎʾÍÓÄμÚÎ ÓÎÊÉÁ¾×ÇÁÓÁÉÉ×ÁÄ̼ÃÌÏÔÁÉÉ×ÁÃϽ×ÈÊ¿ÏÎÊƼ Ã×¾¼ÎؾÌÁÀÉÊÁ¾ÊÃÀÁÅÍξÄÁɼÃÀÊÌʾØÁÓÁÇʾÁƼ «ÌÄÙÎÊÈËÊÍÇÁÀÉÄÅ̼ÃɼËÌÄÁÈÁÏÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ ½ÊÇÁÁ ¿ÊÀ¼ ɼüÀ ½×ÇÊ  ˼ÒÄÁÉÎʾ ¿ÊÀ ɼ üÀw ­ÒÁÇØÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÊÍÈÊÎ̼ ËÊÇÊÍÎÄÌμʽ̼ÎÄÇÄÍØÇÄÔØÓÁÇ  ¾ÎÊ ¾ÌÁÈÛƼÆüÌϽÁÂÊÈËÊÌÁÃÏÇØμμÈÄÍÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛ ËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿Ê ®ÁÅÇÊÌÊÈ ©ÁÇØÍÊÉÊÈ Ä ÊÌ¿¼ ÉÄüÒÄÁÅ40'304¾¿ ÌÏÎÄÉɼÛËÌʾÁÌƼ ÃϽʾ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÊÍÉʾÉÊÅ ËÌÄÓÄÉÊÅ ËÊÍÁÕÁÉÄÛ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼ «ÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Û¾ÇÛ ÁÎÍÛÊÍÉʾÉÊÅËÌÄÓÄÉÊÅËÊÍÁÕÁÉÄÛÍÎÊȼÎÊÇÊ¿¼¾ ŸÁÌȼÉÄÄ žÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÄ ´¾ÁÒÄÄ <> «ÌʾÁÀÁÉÉÊÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÊƼüÇÊÉÄÃÆÄÅÏÌÊ ¾ÁÉØÃɼÉÄÅÏʽÍÇÏÂľ¼ÁÈÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ¾¾ÊËÌÊͼÑ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÇÛ ÏÇÏÓÔÁÉÄÛ ÄÈÁÚÕÁÅÍÛ ÍÄÎϼÒÄÄ ½×ÇÊ ËÌʾÁÀÁÉÊ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÊÁËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÁÄ̼Ã̼½ÊμɼǿÊÌÄÎÈ ÀÁÅÍξÄÅ©¼ÈĽ×ǼÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼É¼ÒÁÇØwÍËÊ ÈÊÕØÚ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÈÁÎÊÀʾ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿ÊʽÏÓÁÉÄÛ Ä¾ÊÍËÄμÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÍÊÓÁμÉÄÄÍÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÌÁÆǼÈÊÅ ÏÇÏÓÔÄÎØ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁ ÃÀÊÌʾØÁ ʽÍÇÏÂľ¼ÁÈÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ«ÌÄÙÎÊÈÏÓÄÎ×¾¼ÇÊÍØ ÎÊ ÓÎÊ ¾ ÏÍÇʾÄÛÑ ÍʾÌÁÈÁÉÉÊ¿Ê Ì×ÉƼ Í ÌÊÍÎÊÈ ÓÄÍǼ ÆÊÉÆÏÌÄÌÏÚÕÄÑ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ ¾ÊÃ̼ÍμÁÎÌÊÇØȼÌÆÁÎÄÉ¿¼¾ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÄËÌÊ À¾ÄÂÁÉÄÄÏÍÇÏ¿ɼÌ×ÉÆÁ«Ê¾×Ô¼ÁÎÍÛÃɼÓÄÈÊÍÎØ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ËÊ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×Ñ ÀÇÛ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÊÎÉÊÔÁÉÄÅ Í ʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎØÚ ¼ μÆÂÁ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉ×Ñ Ä ÔÄÌÊÆÊȼÍÔμ½É×Ñ ÌÁÆǼÈÉ×ÑÆÊÈ˼ÉÄÅ©¼ËÌÊÎÛÂÁÉÄľÍÁÅ̼½ÊÎ× ËÌʾÊÀÄÇÍÛÍÄÎϼÒÄÊÉÉ׿ɼÇÄà ËÌÄÉÁʽÑÊÀÄ ÈÊÍÎÄ ÄÃÈÁÉÛǼÍØ μÆÎÄƼ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ ÊÎÍÇÁÂľ¼ ÇÄÍØÌÁÃÏÇØμÎ× ¨¼ÍÍʾ¼ÛËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍƼÛ̼½ÊμÈÊÂÁν×ÎØ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼƼÆ˼½ÇÄÍÄÎÄwÍÊÓÁμÉÄÁËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×ÄÌÁÆǼÈ× ¼μÆÂÁ‰Ë¼½ÇÄÆ ÌÄÇÁÅÔÉ× QVCMJDSFMBUJPOT w¾ÉÁÔÉÄÁ;ÛÃĹÎÊ ËǼÉÄÌÏÁÈ×ÁËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉ×ÁÏÍÄÇÄÛ ɼË̼¾ÇÁÉ É×ÁɼÍÊÃÀ¼ÉÄÁÄËÊÀÀÁ̼ÉÄÁÀʽÌÊÂÁǼÎÁÇØÉ×Ñ ÊÎÉÊÔÁÉÄÅľüÄÈÊËÊÉÄȼÉÄÛÈÁÂÀÏÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁÈ Ä ʽÕÁÍξÁÉÉÊÍÎØÚ ɼ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ʽ̼ü ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ²ÁÉÎÌÊÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÆÄ Ä ËÌÄ ÏÓ¼ÍÎÄÄ ª½Ç¼ÍÎÉÊ¿Ê ÒÁÉÎ̼ ÀÊ ËÊÇÉÄÎÁÇØÉÊ¿Êʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÀÁÎÁŽ×ǼËÌʾÁÀÁɼ ȼÍÍʾ¼Û ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍƼÛ ¼ÆÒÄÛ ËÊÀ ÀÁ¾ÄÃÊÈ ‰£ÀÊÌʾ×Á ÃϽ× w ÃÀÊÌʾØÚ Çڽח ËÊ ̼Ã̼½Ê μÉÉÊÈÏɼÈÄÍÒÁɼÌÄÚ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ ÉÁ ÎÊÇØÆÊ ËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÎ ÏÓÁÎ ÏÍÇʾÄÅ Ì×ÉƼ ÉÊ ÈÊÂÁÎ ÍËÊÍʽÍξʾ¼ÎØ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ ÃÀÊÌʾʿÊ ʽ̼üÂÄÃÉÄ ÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØÛ<>¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄw½ÊÇÁÁÔÄÌÊÆÊÁËÊÉÛÎÄÁ Ó¼Í ÎØÚ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅ ȼÌÆÁÎÄÉ¿ ž ÍÐÁÌÏ ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÑÊÀÛÎ ¾ÍÁ ¾ÄÀ×Îʾ¼ÌʾÄÏÍÇÏ¿ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ÄÀÁÄ Íʽ×ÎÄÛ ÍËÁÒļÇÄÍÎ× ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÄÈÁÚÕÄÁ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ Æ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÚ Ä ÏÆÌÁËÇÁÉÄÚ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÊÎÉÊÍÛÎÆÍÊÒļÇØÉÊÈÏ ȼÌÆÁÎÄÉ¿Ï ¼¾ÍÁ¾ÄÀ×Îʾ¼ÌʾÄÏÍÇÏ¿ ;ÛüÉÉ×Á ÍÊ ÃÀÊÌʾØÁÈ w Æ ÍÊÒļÇØÉ×È ʽÕÁÍξÁÉÉ×È Îʾ¼Ì¼È <> ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ ¾ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ ÁÍÎØ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅ ¾ÄÀ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅ ɼ ÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÄÁ ÍËÌÊͼ Ä ËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÛ ÈÁÂÀÏ ˼ÒÄÁÉÎÊÈľ̼ÓÊÈÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÊÈ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÁÈ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ Îʾ¼Ìʾ Ä ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁÈËÊÍÌÁÀÍξÊÈʽÈÁɼÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÑ Îʾ¼ÌʾÄÏÍÇÏ¿<> ¬¼ÃÇÄÓÉ×Áü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛËÊÇÊÍÎÄÌμÄÃϽʾÛ¾ ÇÛÚÎÍÛͼÈ×È̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉ×ȾÄÀÊÈ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÏ ÓÁÇʾÁƼ«ÊÓÎľÍÁÂÄÎÁÇĬÊÍÍÄÄÍ̼ÉÉÁ¿ÊÀÁÎÍξ¼ ÄÀÊ¿ÇϽÊÆÊÅÍμÌÊÍÎÄÉÏÂÀ¼ÚÎÍÛ¾ÎÁÑÄÇÄÄÉ×Ñ ¾ÄÀ¼Ñ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¯ÀÁÇØÉ×Å ¾ÁÍ ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÀÊÍÎÄ¿¼ÁÎ v ÍÌÁÀÄʽÕÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄËÊʽ̼ռÁÈÊÍÎÄ ÎÌÁ ÎØÁÈÁÍÎÊ ž¿ËÌÊÐÁÍÍÊÌÊÈž¦§ÁÊÉÎØÁ ¾×ÈÍÐÊÌÈÏÇÄÌʾ¼É¼ÆÊÉÒÁËÒÄÛ‰£ÀÊÌʾ×ÁÃϽ×Ä ƼÓÁÍξÊÂÄÃÉė­ÏÎØÙÎÊÅÆÊÉÒÁËÒÄÄüÆÇÚÓ¼ÁÎÍÛ ¾ÍÇÁÀÏÚÕÁȦÈÁÀÄÒÄÉÁËÌÛÈÊÁÊÎÉÊÔÁÉÄÁÄÈÁÁÎ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎØƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄÊÎÃÀÊÌʾØÛÓÁÇʾÁƼ «ÊÙÎÊÈÏÊÀÉÊÅÄÃüÀ¼ÓÇڽʿÊʽÕÁÍξ¼Û¾ÇÛÁÎÍÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄÇÚÀÁÅž¦§ÁÊÉÎØÁ¾ ¾ËÁ̾×ÁÄÃÏÓÄÇ;ÛÃØƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄÓÁÇʾÁƼÄ ʽÕÁÍξ¼ÍÊÀÉÊÅÄþ¼ÂÉÁÅÔÄÑÍÄÍÎÁÈÊÌ¿¼ÉÄÃȼ ÓÁÇʾÁƼwÍÊÍÎÊÛÉÄÁÈÁ¿ÊÃϽÊÓÁÇÚÍÎÉÊÅÍÄÍÎÁ È× ËÊÀÓÁÌÆÉÏÇÍÊÒļÇØÉÏÚÃɼÓÄÈÊÍÎØËÊÀÉÄȼÁ È×ÑËÌʽÇÁÈ<>¡¿Ê¾×¾ÊÀ×ÍÊþÏÓÉצÊÉÒÁËÒÄÄ ƼÓÁÍξ¼ÂÄÃÉÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¦ÁÈÁÌʾÍÆÊÅʽǼÍÎÄɼ v¿¿ ž;ÛÃÄÍÙÎÄȽ×ÇÊËÌʾÁÀÁÉÊÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍ ÆÊÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¾ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¦ÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁ•¿¦ÁÈÁÌʾÊ«ÊÇÄÆÇÄÉÄƼ̼Í ËÊÇÊÂÁɼ ¾ £¼¾ÊÀÍÆÊÈ ̼ÅÊÉÁ ¿ÊÌÊÀ¼ ¦ÁÈÁÌÊ¾Ê ÆÊÎÊÌ×ÅÛ¾ÇÛÁÎÍÛÆÌÏËÉ×ÈËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×È̼ÅÊ ÉÊÈ ¿ÊÌÊÀ¼ üÉÄȼÁÎ ÊÆÊÇÊ ʽÕÁ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅ ËÇÊÕ¼ÀÄžÉÁÈËÌÊÂľ¼ÁÎÎ×ÍÓÁÇ ÄÃÉÄÑw Î×Íw̼½ÊμÚÕÁÁɼÍÁÇÁÉÄÁ Î×ÍÛ¾ ÇÛÚÎÍÛËÊÇÏÓ¼ÎÁÇÛÈľÍÁѾÄÀʾËÁÉÍÄÅ Î×Í ÀÁÎÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁÏÍÇÏ¿ÄËÌÁ ÀÊÍμ¾ÇÛÚÎÍۿ̼ÂÀ¼É¼È¾ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍ ÆÄÑÊÎÀÁÇÁÉÄÛѾÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍ®ÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈÊÅ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Ñ ¿¼Ì¼ÉÎÄÅ ÊƼüÉÄÛ ¿Ì¼ÂÀ¼É¼È ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ½ÁÍËǼÎÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄĦÁÈÁÌʾÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ž ÑÊÀÁ ËÌʾÁÀÁÉÉÊ¿Ê ÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¾×ÛÍÉÁÉÊ ɼÍÆÊÇØÆÊʽ̼ռÚÕÁÁÍÛ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ËÌʾÁÀÁÉÉ×ÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛÄ̼ ½ÊμËÊËÌÊÀ¾ÄÂÁÉÄÚɼÌ×ÉÆÁÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÏÍÇÏ¿¾ÍÊÓÁμÉÄÄÍ̼ÃÇÄÓÉ×ÈÄÐÊÌȼÈÄ¿Ä¿ÄÁÉÄ ÓÁÍÆÊ¿ÊʽÏÓÁÉÄÛľÊÍËÄμÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¾ÆÊÉÎÁÆ ÍÎÁ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ ÍÊÒļÇØÉÊÙÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ÍËÊÍʽÍξÏÚÎ Ëʾ×ÔÁÉÄÚ ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼË̼¾ÇÁÉ×ɼÏÆÌÁËÇÁÉÄÁÍÎÊȼÎÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÊ¿Ê ¼ÍËÁÆμ ÃÀÊÌʾØÛ ¾ÍÁÑ ÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʾ ʽ ÍÇÏÂľ¼ÁÈÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÎÊÍÊÊξÁÎÍξÏÁÎÈÄÍÍÄÄ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÅÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÄÄ ÐÊÌÈÏÇÁžª£‰£ÀÊÌʾØÁwÀÇÛ¾ÍÁї§¤®¡¬œ®¯¬œ œÔÏÌʾŸœ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÎʾ¼Ìʾ ÄÏÍÇÏ¿­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÛ•­v ¦ÊÎÇÁÌ ° ªÍÉʾ× ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ «ÁÌ Í ¼É¿Ç ¨ «ÌÊ¿ÌÁÍÍ  §ÁÊÉÎØÁ¾ž¦£ÀÊÌʾ×ÁÃϽ×ÄƼÓÁÍξÊÂÄÃÉÄ ­ÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÛÀÇÛ¾ÍÁÑ•­v §ÄÍÄÒ×ɺ«ª½ÕÁÍξÁÉÉÊÁÃÀÊÌʾØÁÄÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÁ¨Ÿ¹ª®œ¬¨¡ Í «¼ÒÄÁÉÎ× Ä ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿Ä ¾ ¡¾ÌÊËÁ ¾×̼¼ÚÎ ;ÊÄ ÉÏÂÀ×ÄɼÀÁÂÀשʾÊÁ¾ÍÎÊȼÎÊÇÊ¿ÄÄ • ­v

®¡±©ª§ªŸ¤¤«¬ª°¤§œ¦®¤¦¤ ¤¬¡œ¤§¤®œ²¤¤£ ª¬ªž¸» ¬œª®œºµ¤± ž©¡§œŸª«¬¤»®©·± ¯­§ªž¤»®¬¯ œ ­«¤¬¤ ª©ªžž§ ¦œ§¤©¤©œ¨º ®©¦ž¬ ¿¨ÊÍƾ¼ ©¼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÄ ‰ªÌÁɽÏÌ¿ÉÁÐÎؗ ÆÊÎÊÌÊÁ ¾ÑÊÀÄÎ ¾ ¿ÌÏËËÏ ‰®©¦ž¬— ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÎÍÛ ËÌÊÁÆÎ ‰ªÑ̼ɼÃÀÊÌʾØÛ̼½ÊÎÉÄÆʾÉÁÐÎÁ¿¼ÃÊÀʽ׾¼Ú ÕÁ¿ÊÆÊÈËÇÁÆͼ—«ÄÇÊÎÉ×ÅËÌÊÁÆÎÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÄ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼËÌÊÄþÊÀÍξÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ̼þľ¼ÇÍÛÍɼӼǼ¿ªÍÉʾÉ×Á ÒÁÇÄËÌÊÁÆμÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁÂÄÃÉÄÄÃÀÊÌʾØÛÍÊÎÌÏÀ ÉÄÆʾ¾ÍÇÏÓ¼ÁÎ̼¾È×ÄÇÄÉÁÊÎÇÊÂÉÊÅÍÄÎϼÒÄÄ ¾ÊÃÉÄÆÔÁÅÄÃüÊÍÎÌÊ¿Êü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄÉÄÈÄüÒÄÛ ËÊÍÇÁÀÍξÄÅÎ̼¾È×ÄÇÄÊÍÎÌÊ¿Êü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÍÊ ¾ÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄËÁ̾ÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁ«ÊÛ¾ÇÁÉÄÚËÌÊÁÆμÍËÊÍʽÍξʾ¼ÇÄ ÈÉÊ¿ÄÁмÆÎÊÌ× wÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØÊÒÁÉÆÄ̼ÃÇÄÓÉ×ÑËÌÊÈ×ÔÇÁÉ É×Ñ ÌÄÍÆʾ ¾ÍÁ ̼½ÊÎ× ¾ÁÀÏÎÍÛ ɼ Ê˼ÍÉ×Ñ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×ÑʽÖÁÆÎ¼Ñ ËÌÄɼÇÄÓÄľÌÁÀ É×ÑÄÊ˼ÍÉ×ÑÏÍÇʾÄÅÎÌÏÀ¼ ÌÄÍÆʾ̼þÄÎÄÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Ä ËÊÇÏÓÁÉÄÛ Î̼¾È w̼ýÌÊͼÉÉÊÍÎØÄÊÎÀ¼ÇÁÉÉÊÍÎؽÏÌʾ×ÑÄËÌÊ ÄþÊÀÍξÁÉÉ×Ñ ËÇÊÕ¼ÀÊÆ ÊÎ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×Ñ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ

wÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ Î̼ÉÍËÊÌÎÉÊÅ ÍÑÁÈ× ʽǼÍÎÄ Ƽ ÓÁÍξÊÀÊÌÊ¿ÄÏÓ¼ÍÎÆĽÁÃÀÊÌÊÂØÛ wÊÎÍÏÎÍξÄÁÍÇϽÍÆÊÌÊÅËÊÈÊÕľÉÁËÊÍÌÁÀÍ ξÁÉÉÊŽÇÄÃÊÍÎÄÊÎÈÁÍÎÀʽ×ÓÄ «ÌÊÁÆÎ̼Ã̼½ÊμÉɼÊÍÉʾÁÀÁÅÍξÏÚÕÁ¿Êü ÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¾ÍÊÊξÁÎÍ ξÄÄÍÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÛÈĨÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊżÍÍÊÒļÒÄÄ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÁÅ ÉÁÐÎÄ Ä ¿¼Ã¼ ¾ ʽǼÍÎÄ ÊÑ̼É× ÎÌÏÀ¼ Ä ÃÀÊÌʾØÛ Í ÏÓÁÎÊÈ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÊË×μ ̼½ÊÎ× ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÊƼÃ×¾¼ÚÕÄÑ ÙÆÍÎÌÁÉÉÏÚ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚ ËÊÈÊÕØ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÈ ÉÁÐÎÛÉÊÅÄ¿¼ÃʾÊÅËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÍÎĹÆÍÎÌÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛËÊÈÊÕØËÊÀ̼ÃÀÁÇÛÁÎÍÛËÊʽÖÁÈÏÄ ¾ÌÁÈÁÉÄÊƼüÉÄÛËÊÈÊÕÄɼÏÌʾÉÛ  ËÁ̾¼ÛËÊÈÊÕØɼÈÁÍÎÁËÌÊÄÍÔÁÍξÄÛÍÄǼÈÄ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÌÊÔÁÀÔÄÑʽÏÓÁÉÄÁËÊÊƼüÉÄÚ ËÁ̾ÊÅËÊÈÊÕÄwÉÁËÊÃÀÉÁÁÈÄÉÏÎÍÈÊÈÁÉμ ËÌÊÄÍÔÁÍξÄÛ  ÊƼüÉÄÁÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄËÁÌ ÍÊɼÇÊÈÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾwÉÁËÊÃÀÉÁÁÊÀÉÊ¿ÊӼͼ ÍÈÊÈÁÉμËÌÊÄÍÔÁÍξÄÛ  ÊƼüÉÄÁ ƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕľÏÍÇʾÄÛÑÍμÒÄÊɼ̼w¾ÎÁÓÁÉÄÁ Ó¼ÍʾÍÈÊÈÁÉμËÌÊÄÍÔÁÍξÄÛ  ÈÁÀÄÒÄÉÍƼÛ ËÊÈÊÕØ ¾ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄľÎÁÓÁÉÄÁÓ¼Íʾ «Ì¼ÆÎÄƼËÊƼüǼ ÓÎʽ×ÍÎÌÊÁÄËÌÊÐÁÍÍÄÊ ɼÇØÉÊÁÊƼüÉÄÁËÁ̾ÊÅËÊÈÊÕÄÄÎ̼ÉÍËÊÌÎÄÌʾƼ ¾½ÊÇØÉÄÒÏÊÓÁÉؾ¼Âɼ©¼ËÌÄÈÁÌ ËÌľÉÁüËÉÊÅ ÊÍμÉʾÆÁ ÍÁÌÀÒ¼ ÓÁÇʾÁƼ ÈÊÂÉÊ ÁÕÁ Í˼ÍÎÄ ¾ ËÁ̾×ÁÈÄÉÏÎ×ËÊÍÇÁÍÁÌÀÁÓÉÊ¿ÊËÌÄÍÎÏ˼ ËÌÄÓÁÈ ¾ÁÌÊÛÎÉÊÍÎؾ×Âľ¼ÉÄÛÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ÁÍÇÄɼӼÎØ ÌÁ¼ÉÄȼÒÄÚÉÁüÈÁÀÇÄÎÁÇØÉÊ­ƼÂÀÊÅÈÄÉÏÎÊÅ ½ÁÃÀÁÅÍξÄÛÔ¼ÉÍɼ¾×Âľ¼ÉÄÁ½ÏÀÁÎÍÉļÎØÍÛɼ v«ÌĽ×ÎÄÁÍËÁÒļÇÄÍÎʾÍÆÊÌÊÅËÊÈÊÕÄɼ ½ÊÇØÔÏÚÓ¼ÍÎØËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×ÑʽÖÁÆÎʾɼË̼ÆÎÄ ÆÁËÌÊÄÍÑÊÀÄÎÉÁ̼ÉÁÁvÑÓ¼Íʾ ËÊÙÎÊÈÏüÀ¼Ó¼ Í˼ÍÁÉÄÛÂÄÃÉľÊÃǼ¿¼ÁÎÍÛɼɼÑÊÀÛÕÄÑÍÛÌÛÀÊÈ Í½ÊÇØÉ×Èʽ×ÓÉ×ÑÇÚÀÁÅÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅËÁÌÍÊɼÇ ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾ­Ê¾ÈÁÍÎÉÊÍÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÈĽÊÇØ ÉÄÒ¼ÈÄ̼Ã̼½ÊμÉ×ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛËÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾ ɼ ¾ÍÁÑ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×Ñ ËÇÊÕ¼ÀƼÑ Ä ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÄ ȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÅ ½¼Ã× ÄÈÁÚÕÄÑÍÛÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾ «ÌÊÁÆÎÐÄɼÉÍÄÌÏÁÎÍÛɼÊÍÉʾ¼ÉÄÄÀʿʾÊÌʾ ɼÊƼüÉÄÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÏÍÇÏ¿ÍÈÁÍÎÉ×ÈÄÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØÉ×ÈĽÊÇØÉÄÒ¼ÈĬ¼Ã̼½ÊμÉ׾ÉÁÀÌÁÉ× ËǼÉ×ÙÆÍÎÌÁÉÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÌÁ¼¿ÄÌʾ¼ÉÄÛw ÀÁÅÍξÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾÄÀÌÏ¿ÄÑÍÇϽ ÏÓ¼ÍξÏÚÕÄѾÙÆÍÎÌÁÉÉÊÈÌÁ¼¿ÄÌʾ¼ÉÄÄËÌÄÓÌÁà ¾×Ó¼ÅÉ×ÑÍÄÎϼÒÄÛÑ ʽÊÃɼÓÁÉ×ÙμË×ÊƼüÉÄÛ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ̼Ã̼½ÊμÉ× ËǼÉ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÙ¾¼ÆϼÒÄÄ ÇÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾËÌʾÊÀÄÎÍÛʽÏ ÓÁÉÄÁÄÎÌÁÉÄÉ¿ÄËÊ̼½ÊÎÁÍÉʾÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÎÁÑÉÄÆÊÅ ¾ Ó¼ÍÎÉÊÍÎÄ Í ¼¾ÎÊȼÎÄÓÁÍÆÄÈÄ ÀÁÐĽ ÌÄÇÇÛÎÊ̼ÈÄ ž ËÁ̾ÏÚ ÊÓÁÌÁÀØ ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎ× ̼þÁÌÉÏÎ× ɼ ʽÖÁÆÎ¼Ñ ¿ÀÁ ̼½ÊμÁÎ ½ÊÇØÔÁÁ ÓÄÍÇÊÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾÄ¿ÀÁɼËÌÊÄþÊÀÍξÁËÌÄÍÏÎÍ


­ªž¬¡¨¡©©·¡¨ª ¡§¤ ª¬Ÿœ©¤£œ²¤¤ ¨¡ ¤¦ª­œ©¤®œ¬©ªŸª ª­§¯¢¤žœ©¤»¬œª®©¤¦ªž ©œ«¬¡ «¬¤»®¤¤ ­ª­©ªž­¦œ»­ž  ª§Ÿ¤©²¡žž¤ §ª²ªªª‰®ÚÈÁÉ©¤¤¿ÄËÌÊ¿¼Ã— Ÿª¯ ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ®ÌÏÀʾÊÅ ËÊÎÁÉÒļÇ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ¿Ç¼¾É×È ÍÌÁÀ ÍξÊÈÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê̼þÄÎÄÛ ¼Á¿ÊÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁ Ä ËÌÄÏÈÉÊÂÁÉÄÁ w ¾¼ÂÉÁÅÔ¼Û ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ üÀ¼Ó¼ ž ­Ê¾ÁÎÍÆÊÈ ­ÊÚÃÁ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÁ ÍÄÍÎÁÈ×Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ÊÈÉÊ¿ÊÈ ÊËÌÁÀÁÇÛÇÊÍØÎÁÈ ÓÎÊÈÉÊ¿ÄÁËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×ÁËÌÁÀ ËÌÄÛÎÄÛ ÊÍʽÁÉÉʿ̼ÀÊʽ̼ÃÏÚÕÄÁ ¾ÆǼÀ×¾¼ÇÄ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Á ÍÌÁÀÍξ¼ ¾ ̼þÄÎÄÁ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁ ÊÍɼÕÁÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÊƼÃ×¾¼ÇÄ ÍÊÀÁÅÍξÄÁ¾Ê¾ÉÁÀÌÁÉÄÄÉʾ×ÑÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÎÁÑ ÉÊÇÊ¿ÄÅÄÏÇÏÓÔÁÉÄÄÏÍÇʾÄÅÎÌÏÀ¼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾÁÃÏÍÇʾÉÊ ÙÎÊÍ׿̼ÇÊËÊÇÊÂÄÎÁÇØ ÉÏÚ ÌÊÇØ ¾ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÇÄÒ¼È üÉÛÎ×Ⱦ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÊÎ̼ÍÇÛÑÙÆÊÉÊÈÄÆÄ ©¼ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊÈ ÙμËÁ ̼þÄÎÄÛ μƼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉ× ¾ ÍÎ̼ÉÁ ½×ǼÀÊÍμÎÊÓÉÊÙÐÐÁÆÎľÉÊÅ žËÁÌÄÊÀÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÊÎÁÓÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ÆÊÉÒÁ99¾ÍÄÍÎÁȼËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉ× ËÊÉÁÍǼ ɼĽÊÇÁÁ ÊÕÏÎÄÈ×Á ËÊÎÁÌÄ «ÁÌÁÑÊÀËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅɼÌ×ÉÊÓÉ×ÁÊÎÉÊÔÁÉÄÛ ÄÑ ̼ÃÏÆÌÏËÉÁÉÄÁÄÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ̼½ÊμÚ ÕÄÑÍμÇÄÊÍÉʾÉ×ÈÄËÌÄÓÄɼÈÄ ʽÏÍÇʾľÔÄÈÄ ÇÄƾÄÀ¼ÒÄÚ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉ×Ñ Ó¼ÍÎÁÅ Ä ÃÀ̼¾ ËÏÉÆÎʾ ¼ ËÌÄ ÄÑ ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÄ w ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ʽÖÁȼ ÊƼÃ×¾¼ÁÈÊÅ ÄÈÄ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ªÑ̼ɼ ÃÀÊÌʾØÛ ̼½Ê μÚÕÄÑ ̼ÍÑÊÀ×ɼÍÊÒļÇØÉÏÚÍÐÁÌÏƼüÇÄÍØ ÉÁÙÐÐÁÆÎľÉ×ÈÄÄÉÁÊË̼¾À¼ÉÉ×ÈĬ¼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÄ ËÁÌÁÍμÇÄÍÇÁÀÄÎØüÃÀÊÌʾØÁÈ;ÊÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÉÁ ËÌʾÊÀÄÇÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ÊÍÈÊÎÌ× ªÎÍÏÎÍξÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ËÊ ÈÁÍÎÏ ̼½ÊÎ× ÍËÊÍʽ Íξʾ¼ÇÊ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÈÏ ϾÁÇÄÓÁÉÄÚ ɼ¿ÌÏÃÆÄ ɼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÅ ÍÁÎÄ ž;ÛÃÄÍÊÍËÁÒÄÐÄÆÊÅÈÉÊ¿ÄÑÊÎ̼ÍÇÁÅËÌÊÈ×Ô ÇÁÉÉÊÍÎÄ ɼÇÄÓÄÁÈÒÁÇÊ¿ÊÌÛÀ¼ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ ÊƼÃ×¾¼ÚÕÄÑÊÎÌÄÒ¼ÎÁÇØÉÊÁ¾ÊÃÀÁÅÍξÄÁ ɼÃÀÊÌʾØÁ̼½ÊÎÉÄÆʾ ƼÓÁÍξÊÄÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄËÊÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼ÊƼü ÇÄÍØÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÉÄÂÁ ÓÁÈËÊÈÁÍÎÏ̼½ÊÎ× ªÀɼÆʾ¬ÊÍÍÄľÊÃÉÄÆǼÄÀÊɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê¾ÌÁ ÈÁÉÄÍÊÑ̼ÉÛÁÎÍÛÉÁ¿¼ÎľɼÛÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆÍÊÆ̼ÕÁ ÉÄÚÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÉÄ ¼ÁÎÍÛ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿ÊÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛ ÎÌÏÀʾ×ÑÌÁÍÏÌÍʾžËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ×ÊÃÀÊÌʾØÁ ̼½ÊμÚÕÄÑ ƼÆËÌʽÇÁÈÁ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿ÊȼÍÔ μ½¼ ü¿Ê¾ÊÌÄÇÄɼͼÈÊȾ×ÍÔÁÈÏÌʾÉÁ«ÌÄÉÛÎ× Ä¾ÍÎÏËÄÇľÀÁÅÍξÄÁÉʾ×ÁÐÁÀÁ̼ÇØÉ×ÁüÆÊÉ× 

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ξÏÚξÌÁÀÉ×ÁÄÊ˼ÍÉ×ÁÀÇÛÃÀÊÌʾØÛмÆÎÊÌ× ÏÓÄÎ×¾¼Û ÄÑ ÏÀ¼ÇÁÉÉÊÍÎØ ÊÎ ƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ žÍÁ ÊÎÀ¼ÇÁÉÉ×Á ËÌÊÈ×Ô ÇÁÉÉ×Á ËÇÊÕ¼ÀÆÄ ʽÁÍËÁÓÁÉ× ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×ÈÄ ¼ËÎÁÓƼÈÄÀÇÛÊƼüÉÄÛËÁ̾ÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊ ÕÄ ÍÊÀÁ̼ÉÄÁÆÊÎÊÌ×ÑÃɼÓÄÎÁÇØÉÊËÌÁ¾ÊÍÑÊÀÄÎ ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛ ÀÁÅÍξÏÚÕÁ¿Ê üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¯ÂÁ ÍÁ¿ÊÀÉÛÈÊÂÉÊÍƼüÎØ ÓÎʾÃÊÉÁËÌÊÁÆμÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÁ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ÀÊÍμÎÊÓÉÊÁ ÓÎʽ× ÊƼüÎØ ƼÓÁÍξÁÉÉÏÚ ÙÆÍÎÌÁÉÉÏÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ ÊÍÎÄ¿ÉÏÎ× ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÌÁÃÏÇØμÎ× ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÍÈÁÌÎÁÇØÉ×Ñ ÍÇÏÓ¼Á¾ ËÌÄ ËÌÊÄþÊÀÍξÁ Ê˼ÍÉ×Ñ ̼½ÊξªÌÁɽÏÌ¿ÍÆÊÈÌÁ¿ÄÊÉÁËÌÄÍÏÎÍξÄÛ®©¦ ž¬ ÍÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÏÈÁÉØÔÄÇÊÍØ ÉÁÍÆÊÇØÆÊ ÉÁÍÓ¼Í ÎÉ×Ñ ÍÇÏÓ¼Á¾ Í ËÊÎÁÉÒļÇØÉ×ÈÄ ÌÄÍƼÈÄ ÍÈÁÌÎÄ ̼½ÊÎÉÄÆʾüÆÊÉÓÄÇÄÍؽǼ¿ÊËÊÇÏÓÉÊ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÛ ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÄƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¬Á¼ÇÄüÒÄÛ ËÌÊÁÆμ ¾ ËÁÌÍËÁÆÎľÁ ËÊþÊÇÄÎ ÈÄÉÄÈÄÃÄÌʾ¼ÎØ ËÊÍÇÁÀÍξÄÛ ÉÁÍÓ¼ÍÎÉÊ¿Ê ÍÇÏÓ¼Û ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁ ÄÇÄ ÊÍÎÌÊ¿Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ̼½ÊÎ ÉÄƼ ¾ÊÃÉÄÆÔÁ¿Ê ¾Ê ¾ÌÁÈÛ ¾×ËÊÇÉÁÉÄÛ ̼½ÊÎÉÄ ÆÊÈ;ÊÁÅÎÌÏÀʾÊÅÐÏÉÆÒÄÄ ÍÊÑ̼ÉÄÎØÂÄÃÉÄÄ ÃÀÊÌʾØÁ̼½ÊÎÉÄƼÈžËǼɼÑËÄÇÊÎÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ ̼þÄÎÄÁ ÎÁÇÁÈÁÀÄÒÄÉ× ÓÎÊ ËÊþÊÇÄÎ ËÊÀÉÛÎØ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼƼÓÁÍξÁÉÉÊÉʾ×ÅÏÌʾÁÉØ­ËÊÈÊÕØÚÎÁÇÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÈÊÂÉÊ ÆÊÉÍÏÇØÎÄÌʾ¼ÎØ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅËÁÌÍÊɼÇÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾËÊÊƼüÉÄÚ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÀÊËÌĽ×ÎÄÛÍËÁ ÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ½ÌÄ¿¼À× ÍÆÊÌÊÅ ËÊÈÊÕÄ ªË×Î ËÁ̾ʿÊ ¿ÊÀ¼ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÄÇÊÎÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμ ËÊ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄĪÌÁɽÏÌ¿ÍÆÊ¿ÊÌÁ¿ÄÊɼÄÀ¼ÉÉ×ÁËÁÌ ¾ÄÓÉÊ¿Ê ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿¼ ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ¾ÉÁÀÌÛÁÈÊÅ ÈÁÎÊÀÊÇÊ¿ÄÄËÊÀξÁÌÀÄÇÄÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØÄÑÄÉÎÁÉ ÍľÉʿʾÉÁÀÌÁÉÄÛɼÀÌÏ¿ÄÑËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÑŸÌÏËË× ¦ÊÈ˼ÉÄÄ®©¦ž¬ ÊÍʽÁÉÉÊѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÑÍÛ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×ÈÄÆÇÄȼÎÄÓÁÍÆÄÈÄÏÍÇʾÄÛÈÄ£¼ ˼ÀÉÊŭĽÄÌÄžÉÁÀÌÁÉɼÛËÌʿ̼ÈȼËÄÇÊÎÉÊ¿Ê ËÌÊÁÆμËÊþÊÇÛÁÎÆÊÉÆÌÁÎÄÃÄÌʾ¼ÎØËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛĽÊÇÁÁÎÊÓÉÊÊËÌÁÀÁÇÄÎØÊÍʽÁÉÉÊÍ ÎÄ ÊƼüÉÄÛ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼ ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÎÁÌÌÄÎÊÌÄÛÑÄËÌÊÄþÊÀÍξ¼Ñ®©¦ž¬ ‰ªÌÁɽÏÌ¿ÍÆÄÅËÌÊÁÆΗ¾ÃÛÎüÊÍÉʾÏÍμÉÀ¼Ìμ ¦ÊÈ˼ÉÄÄ ËÊ ÊƼüÉÄÚ ÙÆÍÎÌÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄɼËÌÊÄþÊÀÍξÁ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

̼Ã̼½ÊμÉ×ÄËÌÄÉÛÎ×ÒÁÇÁ¾×ÁËÌʿ̼ÈÈ×ɼËÁ ÌÄÊÀÀÊ¿ ÌÁ¼ÇÄÃÏÁÎÍÛɼÒÄÊɼÇØÉ×ÅËÌÊÁÆÎ ‰£ÀÊÌʾØÁ— «ÌÄÃɼɼ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ ̼½ÊÎÊÀ¼ ÎÁÇÛüÃÀÊÌʾØÁ̼½ÊμÚÕÄÑ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÏÍÇʾÄÅÎÌÏÀ¼ÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÎÊÈ ÓÄÍÇÁËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ žÈÁÍÎÁÍÎÁÈ̼þÄÎÄÁËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ× ¾ ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÊÍÇÊÂÉÛÁÎÍÛ ËÊ ÒÁÇÊÈÏ ÌÛÀÏ ËÌÄÓÄÉ ÍÌÁÀÄ ÆÊÎÊÌ×Ñ ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÉÁ ÎÊÇØÆÊÊÎÍÏÎÍξÄÁÆÊÉÒÁËÒÄÄ̼þÄÎÄÛÈÁÀÄÆÊͼ ÉÄμÌÉÊ¿ÊʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ̼½ÊÎÉÄÆʾËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ ÉÊÄÍÏÕÁÍξÁÉÉ×ÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛËÌÄÉÒÄËʾÐÄɼÉ ÍÄÌʾ¼ÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ÏÍÇʾÄÛÑʽÛüÎÁÇØ ÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ž ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅ ÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍÌÁÀÍξ¼½ÚÀÂÁμÄʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ̼ÍÑÊÀÏÚÎÍÛ ɼ ÊƼüÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Ñ Ä ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØ É×Ñ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉ×Ñ Ó¼ÍÎÁÅ ¾ÑÊÀÛÎ ¾ÍÎÌÏÆÎÏÌÏÆÌÏËÉ×ÑÆÊÈÈÁÌÓÁÍÆÄÑÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ Ä ƼÆ Ë̼¾ÄÇÊ ÉÁ ¾ÆÇÚÓ¼ÚÎÍÛ ¾ ÍÄÍÎÁÈÏ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ¾ƼÓÁÍξÁËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÁÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÍÇÏ¿ ¤ÍÆÇÚÓÁÉÄÁÈ ÍμÇÄ ÈÁÀÄ ÆÊͼÉÄμÌÉ×Á Ó¼ÍÎÄ ÆÌÏËÉ×Ñ ¿Ì¼ÀÊʽ̼ÃÏÚÕÄÑ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ Í ÉÁ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÐÊÌÈÊÅ ÍʽÍ ξÁÉÉÊÍÎÄ ʽÍÇÏÂľ¼ÚÕÄÁÉÁÎÊÇØÆÊ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ ÉÊ Ä ɼÍÁÇÁÉÄÁ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÅ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ž ÊÍμÇØÉ×Ñ ÍÇÏÓ¼ÛÑ ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÄ ÍÓÄμÚÎ ÉÁÍË̼¾ÁÀÇľ×È ÍÊÓÁμÉÄÁ ¾×ËǼÎ× ¾ÃÉÊÍʾɼʽÛüÎÁÇØÉÊÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÁÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÁ Í ÍÊÀÁ̼ÉÄÁÈ ÍʽÍξÁÉÉ×Ñ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÍÇϽ žÄÔÉÛÆʾ©¤ ÏÆÄÉž¡  «ÁÌÁÀ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊ̼ÈÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÍÎÊÄÎ üÀ¼Ó¼ÄÃÏÓÄÎØÍμÉʾÇÁÉÄÁÄ̼þÄÎÄÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊ¿Ê ʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ ̼½ÊμÚÕÄÑ Ä ¾×ÛÍÉÄÎØ ƼÆÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×Á ÐÊÌÈ× ÍÁ½Û ÊË̼¾À¼ÇÄ Ä ÍËÊÍʽÍξʾ¼ÇÄ ÍÉÄÂÁÉÄÚ ü½ÊÇÁ¾¼ ÁÈÊÍÎÄ Ä Î̼¾È¼ÎÄÃȼ ÓÎÊ ÄÈÁÉÉÊ üÍÇÏÂľ¼ÁÎ À¼ÇØÉÁÅÔÁ¿Ê ̼ÍÍÈÊÎÌÁÉÄÛ ¼ μÆÂÁ ¾×Û¾ÄÎØ ÉÁ ÊË̼¾À¼¾ÔÄÁ ÍÁ½Û ÙÇÁÈÁÉÎ× ¾ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀ ÍÇÏÂ½× ÈÁÔ¼¾ÔÄÁËÌÊÄþÊÀÍξÏÄÉÏÂÀ¼ÚÕÄÁÍÛ ¾ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÄÄÇÄÏÍÎ̼ÉÁÉÄÄ ªÀÉÄÈÄÃÔ¼¿Ê¾ÆÙÎÊÈÏÈÊÂÉÊÍÓÄμÎØÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ÈÊÀÁÇÁÅ ÒÁÉÎÌʾ ÈÁÀÄÒÄÉ× ÎÌÏÀ¼ ËÌÄ ÆÌÏËÉ×Ñ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×Ñ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÑ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉÉ×Á ɼÊË×ÎÈÉÊ¿ÄÑ̼þÄÎ×ÑÍÎ̼É °Ì¼ÉÒÄÛ °ÄÉ ÇÛÉÀÄÛ ´¾ÁÒÄÛ ªÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎÄÄѾÉÁÀÌÁÉÄÛ ËÄÔÏÎ ÈÉÊ¿ÄÁ ¼¾ÎÊÌ× ¤ÃÈÁÌʾ © ° Ä Íʼ¾Î  ¨ÁÀÄÒÄɼ ÊÌÄÁÉÎÄÌʾ¼ÉɼÛɼ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÈÊÂÁÎËÌÄÉÊÍÄÎØÌÁ¼ÇØÉÏÚÙÆÊÉÊÈÄ ÓÁÍÆÏھ׿ÊÀÏ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇڪɼÀÊÇÂɼʽÁÍËÁ Óľ¼ÎØÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ÁÁËÌÁÁÈÍξÁÉÉÊÍÎØÄÉÁËÌÁÌ×¾ÉÊÍÎØ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ü ˼ÒÄÁÉÎÊÈ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÏÚ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎØ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ˼ÒÄÁÉμü;ÊÁ ÃÀÊÌʾØÁ ÇÛÍÊÃÀ¼ÉÄÛ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÊÑ̼É× ÎÌÏÀ¼̼½ÊμÚÕÄÑÉÁʽÑÊÀÄÈÍÄÍÎÁÈÉ×ÅËÊÀÑÊÀÆ À¼ÉÉÊÅËÌʽÇÁÈÁ

­ÊÍÌÁÀÊÎÊÓÁÉÄÁ ËÊÇÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê Ä ËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¾ ÊÀ ÉÄÑ ÌÏƼÑ ËÌÄÉÊÍÄÎ ÍÏÕÁÍξÁÉÉ×Å ¾×Ä¿Ì×Ô ƼÆ ½ÊÇØÉÊÈÏ μÆ Ä ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÚ «ÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÈÏ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÚÄ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξϾÒÁÇÊÈÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ¾×¿ÊÀÉÊÊƼÃ×¾¼ÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ̼½ÊÓÄÈ ÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÄ ž ÙÎÊÈ ÍÇÏÓ¼Á ÉÁËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇØÉ×Á ËÊÎÁÌÄ ̼½ÊÓÁ¿Ê ¾ÌÁÈÁÉÄ ;ÛüÉÉ×ÁÍÊƼüÉÄÁÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ½ÏÀÏÎ ÈÄÉÄȼÇØÉ×ÈĨÁÀÄÒÄÉÍƼÛËÊÈÊÕØ ÊƼÃ×¾¼ÁȼÛ ÇÁÓÁ½É×ÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁÈ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉ×ÈÀ¼ÇÁÆÊÊÎ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÊÎÉÄȼÁÎɼËÊÍÁÕÁÉÄÁvӼͼ ÉÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇØÉ×ÁËÊÎÁÌÄ̼½ÊÓÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉľ;ÛÃÄ ÍÙÎÄÈϾÁÇÄÓľ¼ÚÎÍÛ¾v̼äÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊƼüÇÄ ÓÎÊüÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕØÚ¾̼½ÊÓÁÁ ¾ÌÁÈÛʽ̼ռÁÎÍÛ½ÊÇÁÁÊÎÓÄÍǼ̼½ÊμÚÕÄÑ ¼½ÊÇØÉÄÓÉ×ÅÇÄÍξ×À¼ÁÎÍÛÇÄÔØÊÀÉÊÈÏÄÃv ʽ̼ÎľÔÄÑÍÛ ¦ÏÓÁÌÄÉ © œ  «ÌÄÈÁÌÉÊ μÆÄÁÂÁÀ¼ÉÉ×ÁËÊÇÏÓÁÉפ«¼ÌÍÆÄÈ  «ÊÈÉÁÉÄÚœ¡´¼Ñ¿ÁÇØÀÛÉÒ¼ ªœœÇÁÆͼÉÀ Ìʾ¼ ¾ÁÀÁÉÄÁ½ÊÇØÉÊ¿ÊÀ¾ÏÈÛÍËÁÒļÇÄÍμÈÄ ÒÁÑʾ×È ÎÁ̼ËÁ¾ÎÊÈ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ Ó¼ÍÎÄ Ä ÏÓ¼ÍÎÆʾ×ÈÎÁ̼ËÁ¾ÎÊÈËÊÈÁÍÎÏÂÄÎÁÇØÍξ¼ ϾÁ ÇÄÓľ¼ÁÎ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ËÊÓÎÄɼ¬¼ÍÓÁÎ×ËÊƼÃ×¾¼ÚÎ ÓÎÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍ ÆÄÅÙÐÐÁÆÎÊÎÍÉÄÂÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎľv̼à ËÌÁ¾ÊÍÑÊÀÄÎÍÌÁÀÍξ¼ üÎ̼ÓÁÉÉ×ÁËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×È ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÈɼÏÇÏÓÔÁÉÄÁÏÍÇʾÄÅÎÌÏÀ¼Ä½×μ ̼½ÊÓÄÑÄÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÚ½ÊÇØÉ×Ñ žɼÍÎÊÛÕÁÅ̼½ÊÎÁÈ×ËÌľÊÀÄÈÊË×ÎÄÌÁÃÏÇØ μÎ×ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÍÇÏÂ½× ÍÊÃÀ¼ÉÉÊÅ ÀÇÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÄÉÎÁÇÇÁÆÎϼÇØÉÊ¿Ê ÎÌÏÀ¼ ɼ ½¼ÃÁ ®ÚÈÁÉÍÆÊ¿ÊɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÊ¿ÊÄËÌÊÁÆÎÉÊ ¿ÊÄÉÍÎÄÎÏμËÌÄÌÊÀÉ×Ñ¿¼ÃʾÄ¿¼Ãʾ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ žÍÊÍμ¾ÁÄÉÍÎÄÎÏμɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÄÑÄ ËÌÊÁÆÎÉÊÄÃ×ÍƼÎÁÇØÉ×ÑËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÅ ¼μÆÂÁ ÊË×ÎÉÊÁËÌÊÄþÊÀÍξÊÄÙÆÍËÁÌÄÈÁÉμÇØÉ×Åü¾ÊÀ ¬ÏÆʾÊÀÍξÊÄÉÍÎÄÎÏμ¾ÍÁ¿À¼ÏÀÁÇÛÇʽÊÇØÔÊÁ¾ÉÄ ȼÉÄÁÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÚ;ÊÄÑÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ ÍÎÌÁÈÄÇÊÍØ ÍÊÑ̼ÉÄÎØ ÄÑ ¾×ÍÊÆÄÅ ËÊÎÁÉÒļÇ ž ¿ ½×Ç ÊÎÆÌ×ÎËÁ̾×ÅÃÀ̼¾ËÏÉÆÎɼ¹ÆÍËÁÌÄÈÁÉμÇØÉÊÈ ü¾ÊÀÁ ¾¿w¾ÃÀ¼ÉÄÄÄÉÍÎÄÎÏμ©ÁÍÈÊÎÌÛ ɼ ÎÌÏÀÉÊÍÎÄ ÀÁ¾ÛÉÊÍÎ×Ñ ¿ÊÀʾ À¾¼ÀÒ¼ÎÊ¿Ê ¾ÁƼ ÄÉÍÎÄÎÏÎÍÏÈÁÇÉÁÎÊÇØÆÊÍÊÑ̼ÉÄÎØÃÀ̼¾ËÏÉÆÎ× ÉÊľ×ÀÁÇÄÎØÍÌÁÀÍξ¼ɼÀ¼ÇØÉÁÅÔÁÁ̼þÄÎÄÁÈÁ ÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊ¿ÊʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ̼½ÊÎÉÄÆʾ®¼Æ ¾ ¿ ½×ÇÊ ɼӼÎÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇØÍÎ¾Ê ¼ ¾ ¿ ÊÎÆÌ×Î ÇÁÓÁ½ÉÊÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×Å ÒÁÉÎÌ §ª² ªÉ ÍÊÃÀ¼É ¾ ÒÁÇÛÑ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄü ÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÉÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ʽÕÁÍξ¼ ‰®ÚÈÁÉ©¤¤¿ÄËÌÊ¿¼Ã— ­Á¿ÊÀÉÛ ¾ Á¿Ê ÍÎÌÏÆÎÏÌÏ ¾ÑÊÀÛÎ À¾¼ ¾Ì¼ÓÁ½É×Ñ ÃÀ̼¾ËÏÉÆμÄÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊͼȧª² ž ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í ÍÊÒļÇØÉÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÊÅ ªœª ‰Ÿ¼ÃËÌÊȗËÁÌÁÀÆÊÇÇÁÆÎľÊÈËÊÍμ¾ÇÁÉ×ÍÇÁÀÏÚ ÕÄÁüÀ¼ÓÄËÌÊÐÄǼÆÎÄƼü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÍÊÎÌÏÀÉÄ Æʾ Ä ÓÇÁÉʾ ÄÑ ÍÁÈÁÅ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÄüÒÄÛ ̼ÉÉÄÁ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ Ä ÇÁÓÁÉÄÁ ¾×Û¾ÇÁÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ©¼ÃÀ̼¾ËÏÉÆμѾ̼ÓľÁÀÏÎËÌÄÁÈËÊÍËÁÒÄ


ÉÊÈÇÄÍÎÁËÊÎ̼¾ÈÁw Ä ÀÉÛ¾ÀÄɼÈÄÆÁËÊ ¿ÊÀ¼È À¼ÇÁÁwËÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ Ä ÀÉÁÅ ËÊ ÏÑÊÀÏ ËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ  Ä  ÀÉÁÅ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾ ÀÄɼÈÄÆÁ ʽռÛ ÀÇÄÎÁÇØ ÉÊÍÎؽÊÇØÉÄÓÉÊ¿ÊÇÄÍμ¾×ÌÊÍǼËÊÎ̼¾ÈÁɼ ÏÈÏÂÓÄÉϾÁÇÄÓÁÉÄÁɼ ÏÂÁÉÕÄÉw ËÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈwɼ ÏÈÏÂÓÄÉwÍÉÄÂÁÉÄÁ ɼ ÏÂÁÉÕÄÉwϾÁÇÄÓÁÉÄÁɼ ÍÉÄ ÃÄǼÍØËÊÏÑÊÀÏɼ ÏÈÏÂÓÄÉwɼ  ÏÂÁÉÕÄÉw  ªÎÀÁÇØÉʾÃÛÎ×ÁËÊƼüÎÁÇÄÍÇÏÓ¼Á¾ÄÀÉÁÅÉÁ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄÉÁÀ¼ÚÎËÊÇÉÊ¿ÊËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÛ ʽÏÀÁÇØÉÊȾÁÍÁƼÂÀÊÅËÌÄÓÄÉ×¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÉÁÎÌÏ ÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎľÍÎÌÏÆÎÏÌÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎĪÀɼÆÊ ÌÏÆʾÊÀÍξÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ¾½ÊÇØÔÁÅÈÁÌÁÄÉÎÁÌÁ ÍÏÁÎ ÄÈÁÉÉÊ ÙÎÊÎ ËÊƼüÎÁÇØ μÆ ƼÆ Á¿Ê ¼É¼ÇÄà ËÊþÊÇÛÁÎ ¾×Û¾ÄÎØ ‰ÍǼ½×Á ÈÁÍμ— Ä ÌÁ¼ÇÄÃʾ¼ÎØ ÈÁÎÊÀ×ÄÑÏÍÎ̼ÉÁÉÄÛ¯ÈÏÂÓÄÉɼĽÊÇÁÁÃɼÓÄÈ× ËÊÎÁÌÄËÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ ɼ¾ÎÊÌÊÈÈÁÍÎÁwÎ̼¾È¼ ɼÎÌÁÎØÁÈwÏÑÊÀ¯ÂÁÉÕÄÉȼÆÍÄȼÇØÉ×ÅÏÕÁ̽ ɼÉÊÍÛÎü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ɼ¾ÎÊÌÊÈÈÁÍÎÁwÏÑÊÀ ɼ ÎÌÁÎØÁÈw½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎØ ɼÓÁξÁÌÎÊÈÎ̼¾È¼ ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÍμÉʾÛÎÍÛËÊÉÛÎÉ×ÈÄËÌÄÊÌÄ ÎÁÎÉ×Á ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ̼½ÊÎÉÄÆʾÀÇÛÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÛÆÊÇÇÁÆÎľ¼ ÉÁʽÑÊ ÀÄÈÊÍÎØËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÀÇÛÍÉÄ ÂÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾžÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑËʾ×Ô¼ÁÎÍÛÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÛ üÃÀÊÌʾØÁ̼½ÊμÚÕÄÑ©ÁʽÑÊÀÄÈÊÍÊÃÀ¼ÉÄÁÄ À¼ÇØÉÁÅÔÁÁ̼þÄÎÄÁÈÊÀÁÇÁÅÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊ¿Ê ʽÍÇÏÂľ¼ÉÄÛ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÑ®¼Æ¼ÛÐÊÌȼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ËÌľÊÀÄÎÆÍÉÄÂÁÉÄÚËÊƼüÎÁÇÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ Í¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÏÎ̼ÎÊÅÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄÄËÌÄÉÊÍÄÎ ÌÁ¼ÇØÉÏÚÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÏھ׿ÊÀÏ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇÚ §¤®¡¬œ®¯¬œ œ¿Ã¼ÈÊÀ¼Á¾­œ­ÊÒļÇØÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÁÊÍÉʾ× ÍÉÄÂÁÉÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ̼½ÊμÚÕÄȾÉÁÐÎÛÉÊÅÄ¿¼ÃʾÊÅËÌÊÈ×Ô ÇÁÉÉÊÍÎįí­¬®¼ÔÆÁÉΨÁÀÄÒÄɼ Í žÄÔÉÛÆʾ©¤ ÏÆÄÉž¡ªÌÊÇÄÀʽÌʾÊÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ¾ÊÑ̼ÉÁÃÀÊÌʾØÛ̼½Ê μÚÕÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ¹ÆÊÉÊÈÄƼÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ •­v ¤ÃÈÁÌʾ©°ÄÍʼ¾Î¦ÊÉÒÁËÒÄÛÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛÄ ̼þÄÎÄÛÈÁÀÄÒÄÉ×ÎÌÏÀ¼¾¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ ÄÈÁѼÉÄÃÈÁÁÌÁ¼ÇÄüÒÄĝÚÇÇɼÏÓÉÊ¿ÊÍʾÁμ ‰¨ÁÀÄÆÊÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÁËÌʽÇÁÈ×̼½ÊμÚÕÄї¨ •­v ¦ÏÓÁÌÄÉ©œ¹ÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ¼ÍËÁÆÎ×ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍ ÎÄÄËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇØÉÊÍÎÄÎÌÏÀ¼§¨ÁÀÄÒÄɼ Í ­ÁÌ¿ÁÁ¾œž¹ÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁ¼ÍËÁÆÎ×ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ£À̼¾ÊÊÑ̬­°­¬• ­v

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

¼ÇØÉÊÍÎÛÈ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ¾Ì¼ÓÎÁ̼ËÁ¾ÎÏÓ¼ÍÎÆʾ×Å ÄÈÁÚÕÄÅÀÄËÇÊÈËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾ ÆÄËÊÍËÁÒļÇØÉÊÍÎĉËÌÊÐ˼ÎÊÇÊ¿Äۗ­ÊÎÌÏÀÉÄÆÄ ÄÈÁÚξÊÃÈÊÂÉÊÍÎØʽ̼ÎÄÎØÍÛɼËÌÄÁÈƾ̼ÓϾ ËÁ̾×ÁÓ¼Í×ÄÀÉÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾×À¼Ó¼½ÊÇØÉÄÓ É×Ñ ÇÄÍÎʾ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÎÍÛ ¾ ÀÁÉØ ʽ̼ÕÁÉÄÛ ɼ ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎÁ ¾ÎÁÓÁÉÄÁ¾ÍÁ¿Ê̼½ÊÓÁ¿ÊÀÉÛÈÊÂÉÊ ËÊÇÏÓÄÎØÄÉÖÁÆÒÄÄ ÐÄÃÄÊÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊÁÇÁÓÁÉÄÁ ȼÍͼ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈȼÍͼÂÉÊ¿Ê ÆÌÁÍǼ žÇÁÓÁ½ÉÊÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉÊÈÒÁÉÎÌÁÍÊÃÀ¼É¼ÆÇÄ ÉÄÆÊÙÆÍËÁÌÎɼÛÆÊÈÄÍÍÄÛ ¾×ËÊÇÉÛÚÕ¼ÛÐÏÉÆÒÄÄ ÆÊÉÍÏÇØμÒÄÊÉÉÊ¿ÊÊÌ¿¼É¼ËÊÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÚ ¾Ì¼ÓÁ½É×ÑÃɼÉÄÅÄÏÇÏÓÔÁÉÄÚÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍ ÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ¨¼ÎÁÌļÇ Ä ÈÁÎÊÀ× ̼½ÊÎÉÄÆʾ ªªª ‰®ÚÈÁÉ©¤¤¿ÄËÌÊ¿¼Ã— üÉÄȼÚÕÄÁÍÛ ÄÉÎÁÇ ÇÁÆÎϼÇØÉ×È ÎÌÏÀÊÈ ÂÁÉÕÄÉ ÍÌÁÀÄ ÉÄÑ w  ÈÏÂÓÄÉw¤ÍËÊÇØÃʾ¼ÉÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅÈÁÎÊÀ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ«ÌʾÁÀÁÉÍ̼¾ÉÄÎÁÇØÉ׿ɼÇÄÃÆÊ ÇÄÓÁÍξ¼ÀÉÁÅÄÍÇÏÓ¼Á¾¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽ ÉÊÍÎÄ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÇØÉÊ¿ÊÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉμü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ Ä ÍÌÁÀÉÁÅ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÊÀÉÊ¿Ê ÍÇÏÓ¼Û ËÊ ¾ÍÁÈ ËÌÄÓÄɼÈÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄüÄ¿¿ ÄɼÈÄƼ ÍÇÏÓ¼Á¾ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽ ÉÊÍÎÄ ¾ v ¿¿ ÍÇÁÀÏÚÕ¼Û ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÆÊ ÇÄÓÁÍξ¼ÍÇÏÓ¼Á¾ËʾÍÁÈËÌÄÓÄɼȾÍÌÁÀÉÁÈɼ ®¼ÆÂÁ ƼÆÄËÊÀÉÛÈ ÊÍÉʾÉÊÁÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌÏÁÎÍÛüÍÓÁÎü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÍÌÁÀÉÁÈɼ  Ï ÈÏÂÓÄÉ ɼ  Ï ÂÁÉÕÄÉ w ­ÉÄ ÃÄÇÄÍØËÊƼüÎÁÇÄËÊÏÑÊÀÏ ɼ Éʾ×ÌÊÍÇÊ ÓÄÍÇÊ ÍÇÏÓ¼Á¾ ËÊ Î̼¾ÈÁ ɼ  ª½Ì¼Õ¼ÁÎ ɼ ÍÁ½Û ¾ÉÄȼÉÄÁ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÍÇÏÓ¼Á¾ ¾ ÊÎÇÄÓÄÁ ÊÎ ÓÄÍǼ ÀÉÁÅ ¾×ÌÊÍÇÊ Ä Ï ÈÏÂÓÄÉ Ä ÏÂÁÉÕÄÉ ÉÊÏËÊÍÇÁÀÉÄѾ̼ü½ÊÇØÔÁ Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ žÀÄɼÈÄÆÁËÌÊÄÃÊÔÇÊϽÁÀÄÎÁÇØÉÊÁÍÉÄÂÁÉÄÁ ÆÊÇÄÓÁÍξ¼ÀÉÁÅÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄËʾÍÁÈËÌÄÓÄ ɼÈw ɼ̼½ÊμÚÕÄѾ¿Ä ¾¿ ɼ ©¼Ä½ÊÇØÔÁÁÍÉÄÂÁÉÄÁÊÎÈÁÓÁÉÊ ËÊü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈwʽÕÁÁɼ ÏÈÏÂÓÄÉwɼ ÏÂÁÉÕÄÉɼ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊÁÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ ÙÎÊ¿ÊËÊƼüÎÁÇÛÊÎÈÁÓÁÉÊËÊÏÑÊÀÏwɼ¾ÒÁ ÇÊÈ ÏÈÏÂÓÄÉɼ ÏÂÁÉÕÄÉɼž×ÌÊÍÇÊ ʽÕÁÁ ÓÄÍÇÊ ÀÉÁÅ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ËÊÎ̼¾ÈÁ ƼÆËÌÄÓÄÉÁÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄÊÎ ɼ̼½ÊμÚÕÄÑÀÊ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁɼ ¬ÊÍÎ ËÌÊÄÃÊÔÁÇ ü ÍÓÁÎ Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ËÊƼüÎÁÇÛ Î̼¾È¼ÎÄÃȼÂÁÉÕÄÉ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁɼ ¾ÎÊÂÁ ¾ÌÁÈÛÏÈÏÂÓÄÉÊÎÈÁÓÁÉÊÍÉÄÂÁÉÄÁÀÉÁžÌÁÈÁÉÉÊÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄɼ ­ÌÁÀÉÛÛÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÁ½×¾¼ÉÄÛɼ½ÊÇØÉÄÓÉÊÈ ÇÄÍÎÁ¾Ä¿¿ËʾÍÁÈËÌÄÓÄɼÈÍÊÍμ¾ÇÛÁÎ ÀÉÁÅ ÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÁ½×¾¼ÉÄÛɼ½ÊÇØÉÄÓÉÊÈ ÇÄÍÎÁ ËÊ ½ÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ Ä ÌÊÀ¼È ÍÎÊÄÎ ÊÎÀÁÇØÉÊÅ ÍÎÌÊÆÊÅÄÍÊÍμ¾ÇÛÁÎvÀÉÛ ¼ÇÁÁ¼É¼ÇÄÃÄ ÌÏÁÈÙÎÊÎÆÌÄÎÁÌÄžÍ̼¾ÉÁÉÄÄÈÁÂÀÏÈÏÂÓÄɼÈÄ ÄÂÁÉÕÄɼÈÄ ÄÍÆÇÚÓ¼ÛËÊƼüÎÁÇؽÁÌÁÈÁÉÉÊÍÎÄ ©¼Ä½ÊÇØÔ¼ÛÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØËÌÁ½×¾¼ÉÄÛɼ½ÊÇØÉÄÓ
œ©œ§¤£¬ª§¤ ª® ¡§¸©·±°œ¦®ª¬ªž¬¤­¦œ ž¬œ£ž¤®¤¤¬¡ž¨œ®ª¤ ©ªŸª œ¬®¬¤®œ ­·³¡žžŸ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ©ÁÍÈÊÎÌÛ ɼ ÈÉÊ¿ÊÓÄÍÇÁÉÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ мÆÎÊÌ× ¾ÇÄÛÚÕÄÁ ɼ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁ Ä ̼ÍËÌÊ ÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉʿʼÌÎÌÄμ ¬œ ÊÍμÚÎÍÛ ÓÁÎÆÊ ÉÁ ÊѼ̼ÆÎÁÌÄÃʾ¼ÉÉ×ÈÄ «Ê ÍʾÌÁÈÁÉÉ×È ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÛȾ̼þÄÎÄĬœÏÓ¼ÍξÏÚÎƼÆɼ ÍÇÁÀÍξÁÉÉ×ÁмÆÎÊÌ× μÆÄÉÁÆÊÎÊÌ×ÁмÆÎÊÌ× ÍÌÁÀ× ¦ÊÈËÇÁÆÍÉ×Å ËÊÀÑÊÀ Í ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ Ä ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÎÊÀʾËÊþÊÇÛÁÎÌÁÔ¼Îؾ¼É¼ÇÄÎÄÓÁÍÆÊÈËǼÉÁ ËÌʽÇÁÈÏ ÃɼÓÄÈÊÍÎÄ ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÍÌÁÀʾ×Ñ мÆÎÊÌʾ ËÌÄ ÌÁ¾È¼ÎÄÓÁÍÆÄÑ ½ÊÇÁÃÉÛÑ ¾×ÀÁÇÛÎØ ÄÄÃÏÓ¼ÎØËÌÄÌÊÀϾ×Û¾ÇÁÉÉ×ÑÆÊÌÌÁÇÛÒÄÅÈÁÂÀÏ ÍÌÁÀʾ×ÈÄ ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÈÄмÆÎÊ̼ÈÄÄ̼ÍËÌÊÍÎ̼ ÉÁÉÉÊÍÎØÚ½ÊÇÁÃÉÁžËÊËÏÇÛÒÄÄ žɼÍÎÊÛÕÁÅ̼½ÊÎÁɼÈÄÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÌÁÎÌÊÍËÁÆ ÎľÉ×ÅÈÁÎÊÀÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ­½ÊÌÄÉÐÊÌȼÒÄÄʽ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄĬœ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆĽÊÇØÉ×ѬœÄ ÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË× ÊÍÏÕÁÍξÇÛÇÍÛÍËÊÈÊÕØÚ ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ÑɼÈÄƼÌÎʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ­¾ÁÀÁÉÄÛÊ ½ÊÇØÉ×ÑÄÇÄÒ¼ÑÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË×È×ËÊÇÏÓ¼ÇÄ ËÏÎÁÈ ÊËÌÊͼ ªËÌÊÍ ËÌʾÊÀÄÇÍÛ ¼¾ÎÊÌÊÈ ɼÍÎÊÛ ÕÁÅ ̼½ÊÎ× ¾ ÐÊÌÈÁ ½ÁÍÁÀ× ËÊ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ½Áà ËÊÍÎÊÌÊÉÉÄÑÇÄÒ ƼÆÍÊÍμ¾É¼ÛÓ¼ÍÎØÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ½ÊÇØÉÊ¿Ê©¼Ä½ÊÇÁÁÎÌÏÀÉ×ÈÀÇÛËÊÇÏ ÓÁÉÄÛÎÊÓÉ×Ñ;ÁÀÁÉÄÅϽÊÇØÉ×ÑÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËË×Û¾ÇÛÇÄÍؾÊËÌÊÍ× ƼͼÚÕÄÁÍÛȼÎÁÌļÇØÉÊ ¿ÊʽÁÍËÁÓÁÉÄÛÍÁÈØÄ ¾ÌÁÀÉ×ÑËÌľ×ÓÁÆ ¼ÇÆÊ¿ÊÇØ ÆÏÌÁÉÄÁ ¦‰ÍÄÇØÉ×ÈÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÈËÁÌÁÂÄ ¾¼ÉÄÛȗÈ×ÊÎÉÁÍÇÄÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÏÚÏ¿ÌÊÃÏÂÄÃÉÄ ÌÁÍËÊÉÀÁÉμ ÍÈÁÌÎØ ÄÇÄ Ï¿ÌÊÃÏ ÂÄÃÉÄ ÌÊÀÉ×Ñ Ä ½ÇÄÃÆÄÈ ÆÊÉÐÇÄÆÎ× ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁ ¾ÍÁÈØÁÄÇÄɼ ̼½ÊÎÁÄÀÌ­½ÊÌ;ÁÀÁÉÄÅʽÊÇØÉ×ÑÄÇÄÒ¼ÑÆÊÉÎ ÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË×ËÌʾÊÀÄÇÍÛÊÀÉʾÌÁÈÁÉÉʾÎÁÓÁÉÄÁ v¿¿žÊË×ÎÉÏÚ¿ÌÏËËϾÆÇÚÓÁÉ×½ÊÇØÉ×Á ¬œ ÇÁÓľÔÄÁÍÛ¾®ª¦¤§ÊÎÀÁÇÁÉÄÁÌÁ¾È¼Æ¼ÌÀÄ ÊÇÊ¿ÄÄ ½ÊÇØÉ×Á¬œ ɼÑÊÀÛÕÄÁÍÛɼÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊÈ ÏÓÁÎÁÏÌÁ¾È¼ÎÊÇÊ¿¼¾ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÁ• ¼μÆÂÁ ¿ÊÌÊÀÍÆÊŽÊÇØÉÄÒ׿©Û¿¼ÉÄ«ÊÀ½ÊÌÆÊÉÎÌÊÇØ ÉÊÅ¿ÌÏËË×È×ËÌʾÊÀÄÇÄÄÃÓÄÍǼÇÁÓľÔÄÑÍÛ¾ ®ª¦¤§Äª¦ ¼μÆÂÁ©Û¿¼ÉØÍÆÊÅ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ× ½Áà ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÊËÊÌÉÊÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ£¼v¿¿ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÊËÊƼÌÎÁ ÍÊÒļÇØÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ½ÊÇØ É×ѬœÄÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËת½Ì¼½ÊÎƼ ȼÎÁÌļÇʾËÌʾÊÀÄǼÍØÈÁÎÊÀÊÈÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÛËÊƼ üÎÁÇÛÍÊÊξÁÎÍξÄÛ F ÄÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉμÆÊÌÌÁÇÛÒÄÄ S ËÊþÊÇÛÁÎËÊÀξÁÌÀÄÎØɼÇÄÓÄÁËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÈÊÅ ;ÛÃÄÈÁÂÀÏÀ¾ÏÈÛÛ¾ÇÁÉÄÛÈÄ ¬œÄÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×È мÆÎÊÌÊÈ ÄÄÃÈÁÉÁÉÄÁÈÍÎÁËÁÉÄÙÎÊÅ;ÛÃÄ ÁÍ ÍÈÁÌÎÉ×ŝ­ ¨ÁÌÆʾœ¨ 

¤ÃÏÓ¼ÛËÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Á È×¾×Û¾ÄÇÄÃɼÓÄ ÈÊÍÎØÉÁÆÊÎÊÌ×ÑмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ¾̼þÄÎÄĬœ ÆÊÎÊÌ×Á ½×ÇÄ ̼ÃÀÁÇÁÉ× ɼÈÄ ɼ ÙÉÀÊ¿ÁÉÉ×Á Ä ÙÆÃÊ¿ÁÉÉ×Á¦ÙÉÀÊ¿ÁÉÉ×ÈмÆÎÊ̼ÈÌÄÍƼÈ×ÊÎ ÉÁÍÇÄ¿ÌÏËËʾÏÚËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎØÆÌÊ¾Ä ɼÇÄÓÄÁ ÊÎÛ¿ÊÕÁÉÉÊÅɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎÄËÊÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉÊÈÏ ¼ÌÎÌÄÎÏ ¾ ¼É¼ÈÉÁÃÁ ¦ ÙÆÃÊ¿ÁÉÉ×È мÆÎÊ̼È ɼÇÄÓÄÁ ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÁÌÁɼËÌÛÂÁÉÄÛ ËÁÌÁÊÑǼÂÀÁÉÄÛ Î̼¾È× ÊËÊÌÉÊÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉÊ¿Ê ¼Ë˼̼μ ÄÉÐÁÆÒÄÄ ¾ ¼É¼ÈÉÁÃÁ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ ŸÌÏËËʾ¼Û ËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎØ ÆÌʾÄ Ä ÁÁ ;ÛÃØ ¾̼þÄÎÄÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¦¼ÆËÊƼüÇÄɼÔÄÄÍ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛœ ** ¿ÌÏË˼ÆÌʾľÍÎÌÁÓ¼ÁÎÍÛÃɼÓÄ ÎÁÇØÉÊÓ¼ÕÁϽÊÇØÉ×Ѭœ ÓÁÈÏÇÄÒÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËË× Ï½ÊÇØÉ×Ñœ ** ÊÎÈÁÓÁɼ ¾ÆÊÉÎÌÊÇÁ  ÃɼÓÁÉÄÛF Q S ŸÌÏË˼ ÆÌʾÄ * ɼËÌÊÎľ Ó¼ÕÁ¾ÍÎÌÁÓ¼ÁÎÍÛÍÌÁÀÄÇÄÒ ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËË× Ï½ÊÇØÉ×ÑÄ ¾ÆÊÉ ÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ŸÌÏËË×ÆÌʾÄž *** Äœž *7 ÉÁÊÎÇÄÓ¼ÚÎÍÛËÊÓ¼ÍÎÊÎÁ¾Í̼¾Éľ¼ÁÈ×Ñ¿ÌÏË˼Ñ ©¼ÈÄ̼ÍÍÓÄμÉÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×ÅÌÄÍÆü½ÊÇÁÎجœÏ ÇÄÒÍ¿ÌÏËËÊÅÆÌʾÄœ ** ËÊÈÁÎÊÀÄÆÁ ÊËÄͼÉÉÊÅ ¨ ¦ ­ÎÏÆÊÉÄÍÊÈ Ä  ž ¾ÊÅÌÄÉ×È Ä Íʼ¾Î ËÊÐÊÌÈÏÇÁ¼lE¾lÍ ¿ÀÁ¼wÓÄÍÇÊ ÇÄÒÍ¿ÌÏËËÊÅœ ** ϽÊÇØÉ×ѾwÓÄÍÇÊÇÄÒÍ ¿ÌÏËËÊÅœ ** ¾ÆÊÉÎÌÊÇÁÍwÓÄÍÇÊÇÄÒÍÊÍμÇØ É×ÈÄ¿ÌÏË˼ÈÄÆÌʾÄϽÊÇØÉ×ÑEwÓÄÍÇÊÇÄÒ ÍÊÍμÇØÉ×ÈÄ¿ÌÏË˼ÈÄÆÌʾľÆÊÉÎÌÊÇÁ¬¼ÍÓÁÎ ll ©¼ÊÍÉʾ¼ÉÄÄ̼ÍÓÁÎʾɼ ÑÊÀÄÈ ÓÎÊÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×ÅÌÄÍÆü½ÊÇÁÎجœÍÌÁÀÄ ÇÄÒÍ¿ÌÏËËÊÅÆÌʾÄœ ** ËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÚÆÇÄÒ¼È ÍʾÍÁÈÄÊÍμÇØÉ×ÈÄ¿ÌÏË˼ÈÄÆÌʾÄ̼¾ÁÉ ª ÌÊÇÄ ɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎÄ ¾ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾ËÁ̾×Á ÏËÊÈÛÉÏÇ + ,SPOFS  ž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÏÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊ Ï ½ÇÄÃÆÄÑ ÌÊÀÍξÁÉÉÄÆʾ ˼ÒÄÁÉÎʾ ÌÄÍÆ ü½ÊÇÁÎØ ¬œ ËÊ Í̼¾ÉÁÉÄÚ ʽÕÁÅ ËÊËÏÇÛÒÄÁÅ ¾×ÔÁ ËÌÄÈÁÌÉÊ ¾̼à ¨ÏÑÄÉ©œ ¹ÎÊÈÉÁÉÄÁËÊÀ ξÁÌÂÀ¼ÁÎÌÛÀ¼¾ÎÊÌʾ§¤ÁÉÁ¾ÊÇÁÉÍƼÛ  )PMMBOEFS -FF #FOO 8PPE œÉ¼ÇÄà ɼÔÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄž×Û¾ÄÇ ÓÎÊÏÆÌʾÉ×ÑÌÊÀÍ ξÁÉÉÄÆʾ½ÊÇØÉ×Ѭœ ̼üÓ¼ÕÁ¾ÍÎÌÁÓ¼ÇÍÛ ÓÁȾÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ̼üªÍʽÁÉÉÊÏ ÆÌʾÉ×ÑÌÊÀÍξÁÉÉÄÆʾËÊȼÎÁÌÄÉÍÆÊÅÇÄÉÄÄ Ï ½ÊÇØÉ×Ñ ¬œ  ̼ü ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ  ̼üÃɼÓÁÉÄÛF Q S ³ÎÊ ËÊþÊÇÛÁοʾÊÌÄÎØÊɼÇÄÓÄÁÙÎÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ;ÛÃÄ ÈÁÂÀϬœÄɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎØÚ ÄÙμ;ÛÃؽÊÇÁÁ ¾×̼ÂÁÉɼÛÀÇÛ̼þÄÎÄÛ¬œÏÆÌʾÉ×ÑÌÊÀÍξÁÉ ÉÄÆʾËÊȼÎÁÌÄÉÍÆÊÅÇÄÉÄÄ «ÊÌÁÃÏÇØμμÈɼÔÁ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¾¿ÌÏËËÁ ½ÊÇØÉ×ÑÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉ×ȼÌÎÌÄÎÊÈÏÊÎÈÁÓ¼ÁÎ ÍÛ ÍÄÇØÉÊÁ ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁ ɼËÌÛÂÁÉÄÁ  ÍÌÁÀÉÁÅÍÎÁËÁÉÄ ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁɼËÌÛÂÁÉÄÁ ȼÇÊÅÍÎÁËÁÉÄÉÁÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛžÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ÍÄÇØÉÊÁÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁɼËÌÛÂÁÉÄÁw  ÍÌÁÀÉÁÅÍÎÁËÁÉÄw ȼÇÊÅÍÎÁËÁÉÄw ÃɼÓÁÉÄÛF Q S ©¼ÇÄÓÄÁ


®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÍÏÕÁÍξÁÉÉ×ÈÄ мÆÎÊ̼ÈÄ ÌÄÍƼ ¾ ̼þÄÎÄÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÈÊÂÉÊ ÍÓÄμÎØ Äà ÙÉÀÊ¿ÁÉÉ×Ñ мÆÎÊÌʾ ÌÄÍƼ ¿ÌÏËËʾÏÚ ËÌÄɼ ÀÇÁÂÉÊÍÎØ ÆÌʾÄ ÃɼÓÁÉÄÛ F   Q   S  ɼÇÄÓÄÁ ÊÎÛ¿ÊÕÁÉÉÊÅ ɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎÄ ËÊ ÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉÊÈÏ ¼ÌÎÌÄÎÏ ¾ ¼É¼ÈÉÁÃÁ ÃɼÓÁÉÄÛ F Q S ¦ÙÆÃÊ¿ÁÉÉ×ÈмÆÎÊ Ì¼È ÆÊÎÊÌ×Á¾ÇÄÛÚÎɼ̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ È× ÊÎÉÁÍÇÄ ɼÇÄÓÄÁ ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÁÌÁɼËÌÛ ÂÁÉÄÛ ÃɼÓÁÉÄÛF Q S ËÁÌÁ ÊÑǼÂÀÁÉÄÛ ÃɼÓÁÉÄÛF Q S  ÄÉÐÁÆÒÄľ¼É¼ÈÉÁÃÁ ÃɼÓÁÉÄÛF Q  S ¯ËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛÄÎ̼¾È×ÊËÊÌÉÊ À¾Ä¿¼ÎÁÇØÉʿʼË˼̼μÍÏÕÁÍξÁÉÉÊÉÁ¾ÇÄÛÚÎɼ ̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ «ÌÊÐÄǼÆÎÄƼ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ ÇÁÓÁÉÄÁ Ä ÌÁ¼ ½ÄÇÄμÒÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ w ÙÎÊ ÁÀÄÉ×Å ËÌÊÒÁÍÍ ÒÁÇØÚ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁÁ¿ÊƼÓÁÍξ¼žÇÄÛÉÄÁËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÆÄ ƼÆ ÆÊÈËÇÁÆͼ ÈÁÌ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Ñ ɼ ËÌÁÀÏËÌÁÂÀÁÉÄÁ ̼þÄÎÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾ÁÇÄÆÊ ¹ÎÊ ÍÇÊÂÉ×Å ËÌÊÒÁÍÍ ¾ ÆÊÎÊÌÊÈ ¾×ÀÁÇÛÚÎ ËÁÌ ¾ÄÓÉÏÚ ¾ÎÊÌÄÓÉÏÚ Ä ÎÌÁÎÄÓÉÏÚ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ «Á̾ÄÓɼÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ÆÊÈËÇÁÆÍ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ Ä ÉÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Ñ ɼ ÏÈÁÉØÔÁÉÄÁ¾ÇÄÛÉÄÛÏË̼¾ÇÛÁÈ×ÑмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ ɼ̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ«ÊÙÎÊÈÏÊÍʽ×ÅÄÉÎÁÌÁÍ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎ ÄÃÏÓÁÉÄÁ ÌÊÇÄ ɼĽÊÇÁÁ ÄÉÐÊÌȼ ÎľÉ×ÑмÆÎÊÌʾÌÄÍƼÄÄÑÆÊÈËÇÁÆÍʾ¾¾ÊÃÉÄÆ ÉʾÁÉÄÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÏɼÍÁÇÁÉÄÛ ÓÎÊ À¼ÍξÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ̼Ã̼½ÊμÎØÆÊÈËÇÁÆÍÈÁÌÍÊÒÄ ¼ÇØÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÅɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄËÊþÊÇÛÚÕÄÅ ÏÈÁÉØÔÄÎØÄѾÇÄÛÉÄÁɼ̼þÄÎÄÁÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉÊ¿Ê ¼ÌÎÌÄμÏɼÍÁÇÁÉÄÛ

¬¡®¬ª­«¡¦®¤ž©ª¡¤£¯³¡©¤¡ £ ª¬ªž¸»œª¬¤Ÿ¡©©ªŸª ©œ­¡§¡©¤»ž¯­§ªž¤»±­¡ž¡¬œ ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ­·³¡žžŸ Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿®ÚÈÁÉØ ªÑ̼ɼ ÃÀÊÌʾØÛ ɼÍÁÇÁÉÄÛ Á¿Ê ÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁ Ä ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁÛ¾ÇÛÁÎÍÛ¾¼ÂÉÁÅÔÁÅüÀ¼ÓÁÅ ÍÎÊÛÕÁÅ ËÁÌÁÀÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÈʽÕÁÍξÊÈ ÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛÉÁÊÎÖÁÈ ÇÁÈÊÅʽÛüÉÉÊÍÎØÚÒľÄÇÄÃʾ¼ÉÉÊ¿Ê¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼ ž¼ËÌÁÇÁ¿½×Ǽ¾×ËÊÇÉÁɼÙÆÍËÁÀÄÒÄÊÉɼÛ ËÊÁÃÀƼ ¾ »È¼ÇØÍÆÄÅ ̼ÅÊÉ ËÊÀ ÌÏÆʾÊÀÍξÊÈ ËÌÊÐÁÍÍÊ̼ž¤ ÊÇ¿ÄÉÒÁ¾¼ ÀÇÛÊÃɼÆÊÈÇÁÉÄÛ Í ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÁÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ÎÏÉÀÌʾÊÈÏ ÆÊÓÏÚÕÁÈÏ ɼÍÁÇÁÉÄÚ ¤ÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÌʾÊÀÄÇÊÍؾÒÁÉÎ̼ÇØÉÊÅ̼ÅÊÉÉÊÅ ½ÊÇØÉÄÒÁËÊͻ̭¼ÇÁÄɼ­Á»ÑÄÉÍÆÊÈÍÁÇØÍÆÊÈ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÊÈÏÓ¼ÍÎÆÁ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÆÊÎÊÌÊ¿ÊɼÑÊ ÀÄÎÍÛ¿ÌÏË˼®¼È½ÁÅÍÆÄÑÈÁÍÎÊÌÊÂÀÁÉÄÅ «ÏÌʾ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÉÁ̾ÉÊËÍÄÑÄÓÁÍÆÊÁɼËÌÛÂÁÉÄÁɼ̼½ÊÎÁÊÎÈÁÓ¼ÚÎ ½ÊÇØÉ×ÑÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉ×ȼÌÎÌÄÎÊÈ ¾ÆÊÉÎÌÊÇØ ÉÊÅ¿ÌÏËËÁÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑžÍÁÈØÁÄÍË×Î×¾¼ ÚÎ ÍÎÌÁÍÍʾ×Á ÍÄÎϼÒÄÄ Ó¼ÍÎÊ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ½ÊÇØÉ×Ñ ÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉ×È ¼ÌÎÌÄÎÊÈ ÌÁÀÆÊ  ¾ ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁÄÍË×Î×¾¼ÚÎÓ¼ÍÎÊÉÁ̾ÉÊËÍÄ ÑÄÓÁÍÆÊÁɼËÌÛÂÁÉÄÁɼ̼½ÊÎÁÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÌÁÀÆÊ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÈÊÂÉÊÍÀÁǼÎؾ׾ÊÀ ÓÎÊ ÍÎÌÁÍÍ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ¾ÁÀÏÕÄÈ мÆÎÊÌÊÈ ÌÄÍƼ ¾ ̼þÄÎÄĬœ ª¾ÇÄÛÉÄÁËÁÌÁÊÑǼÂÀÁÉÄÛ¾̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÛÏƼÃ×¾¼ÇÄÌÛÀ¼¾ÎÊÌʾžÊË×ÎÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ÏƼÃ×¾¼ÚÎɼɼÇÄÓÄÁмÆμËÁÌÁÊÑǼÂÀÁÉÄÛ ;ÛüÉÉÊ¿ÊÍÎÊÅÄÇÄÄÉÊÅËÌÊÐÁÍÍÄÁÅ ÍÎÌÊÄÎÁÇØ ÈÁѼÉÄÆ ¿ÌÏÃÓÄÆ ËÌÊÀ¼¾ÁÒɼÌ×ÉÆÁÄÎÀ À¼ÉÉ×Å мÆÎ ÊÎÌÄÒ¼ÚÎ ž ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ ÉÁ;ÛÃ×¾¼ÚÎ;ÊÚËÌÊÐÁÍÍÄÚÍËÁÌÁÊÑǼ ÀÁÉÄÁÈ  w ;ÛÃ×¾¼ÚÎ ÃɼÓÁÉÄÛ F   Q S  ¼ÉÉ×ÁËÊÀξÁÌÂÀ¼ÚξÇÄÛÉÄÁ мÆμËÁÌÁÊÑǼÂÀÁÉÄÛĽÊÇÁÃÉÄ μÆƼÆϽÊÇØ É×ѬœÀ¼ÉÉ×ÅмÆÎÊÌËÊÓÎľ ̼üËÌÁ¾×Ô¼ÁÎ μÆʾÊžÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ «ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁɼÈÄÌÁÃÏÇØμÎ×;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ ÊÎÊÈ ÓÎÊÊÍÎÌ×ÁÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÏѼ ¿ÊÌǼ Ä ÉÊͼ ÏÌÊ¿ÁÉÄμÇØÉ×Á ÄÉÐÁÆÒÄÄ ÉÁÅÌÊ ÀÁÌÈÄÎ ÈÊ¿ÏÎ ÄÈÁÎØ ÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉÊÁ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÆÙÎÄÊÇÊ¿ÄÄÄ˼ÎÊ¿ÁÉÁÃϬœ ÃɼÓÁÉÄÛF  Q S   žÊËÌÊÍ Ê ¾ÇÄÛÉÄÁ Î̼¾È ɼ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁ¬œÊÍμÁÎÍÛÊÎÆÌ×Î×Ȩ×ÉÁÊÎÈÁ ÎÄÇÄÀÊÍÎʾÁÌÉÊ¿ÊËʾ×ÔÁÉÄÁÓ¼ÍÎÊÎ×̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ¾ÄÀʾÎ̼¾È;ÆÇÚÓÁÉÄÁÈÍÏÍμ¾Ê¾ÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ ¬œËÊÍ̼¾ÉÁÉÄÚÍÆÊÉÎÌÊÇÁÈ ÃɼÓÁÉÄÛF  Q S 

©¼ÇÄÓÄÁÀÁÐÁÆÎʾÊËÊÌÉÊÀ¾Ä¿¼ÎÁÇØÉʿʼË˼ ̼μÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ¾ÍÇÏÓ¼Á¾¾¿ÌÏËËÁ½ÊÇØÉ×Ñ ÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉ×ȼÌÎÌÄÎÊÈ ¼¾ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ¿ÌÏËËÁ  ÃɼÓÁÉÄÛQ F S žÌÊ ÀÁÉÉ×ÁɼÌÏÔÁÉÄÛÊͼÉÆÄ ¾ÊË×ÎÉÊÅ¿ÌÏËËÁ ÄÆÊÉÎÌÊÇØÉÊž ÃɼÓÁÉÄÛQ F  S   ËÇÊÍÆÊÍÎÊËÄÁ  ¾ ÊË×ÎÉÊÅ ¿ÌÏËËÁ Ä ¾ÆÊÉÎÌÊÇØÉÊÅ ÃɼÓÁÉÄÛQ F  S  žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÉÁÎÀÊÍμÎÊÓÉʼ̿ÏÈÁÉÎÄÌÊ ¾¼ÉÉ×ÑÀ¼ÉÉ×ÑʾÇÄÛÉÄÄͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÑ Ä ½×Îʾ×Ñ ÏÍÇʾÄÅ ɼ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ¬œ ®¯Ì½¼ÉÁÆÄÍʼ¾Î ÊÎÈÁÓ¼ÚÎ ÓÎʽÊÇØÉ×Á ¬œ‰¾½ÊÇØÔÄÉÍξÁÂľÏξËÌÊÍÎÊÌÉ×ÑÄ¿Ä¿ÄÁÉÄ ÓÁÍÆĽÁÃÏÆÊÌÄÃÉÁÉÉ×ÑÂÄÇÄռї ¾ÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛ ‰ÍÎÁÍÉÁÉÉ×ÁÂÄÇÄÕÉ×ÁÏÍÇʾÄÛÊƼÃ×¾¼ÚÎÊÎÌÄ Ò¼ÎÁÇØÉÊÁ ¾ÇÄÛÉÄÁ ɼ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ÌÁ¾È¼ÎÊÄÀÉÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ— ¨× ÉÁ ¾×Û¾ÄÇÄ ¾ÇÄÛÉÄÛ ÂÄÇÄÕÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÅ ÊÎÀÁÇØɼÛ ƾ¼ÌÎÄ̼ ÍʽÍξÁÉÉ×Å ÀÊÈ ÆÊÈÈÏɼÇØɼÛƾ¼ÌÎÄ̼ ʽÕÁÂÄÎÄÁ ÒÁÉÎ̼ÇØÉÊÁ ÊÎÊËÇÁÉÄÁ ¾ÊÀÊËÌʾÊÀ ƼɼÇÄüÒÄÛ ɼ ̼ÍËÌÊ ÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØ ¬œ žÈÁÍÎÁ Í ÎÁÈ ̼ÉÁÁ ÀÊ ɼӼǼ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ½ÊÇØÉ×Á ¬œ ÉÁÍÆÊÇØÆÊ Ó¼ÕÁ ÓÁÈ ¾ ËÊËÏÇÛÒÄÄ ÂÄÇÄÍÆÏÓÁÉÉÊ ¾Í×Ì×ÑÄÑÊÇÊÀÉ×Ñ ËÊÈÁÕÁÉÄÛÑ ÉÊ ̼ÃÇÄÓÄÛ ÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÉÁÀÊÍÎÊ ¾ÁÌÉ×
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÍÆÊÈ Ä ®¼ÃʾÍÆÄÑ ̼ÅÊɼÑ ž ɼÍÎÊÛÕÁÅ ̼½ÊÎÁ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅÈÁÎÊÀ ªÍÉʾÊÅ ÄÃÏÓÁÉÄÛ ÈÉÁÉÄÛ ÇÚÀÁÅ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¹ÎÊ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊ ÉÁÀÊÌÊ¿ÊÅÄÀÊÍÎÏËÉמÄÀÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅɼÌÛÀÏÍ ÀÌÏ¿ÄÈľüÄÈÊÀÊËÊÇÉÛÚÕÄÈÄÈÁÎÊÀ¼ÈÄ ÆÊÎÊÌ×Á ÄÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛ¾ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÍÊÒļÇØÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍ ÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÊÉ ÈÊÂÁÎ À¼ÎØ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×Å ÏÌʾÁÉØÄÍÑÊÀÉÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄÄ£¼À¼ÓÁÅÍÊÒÄÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅÛ¾ÇÛÁÎÍÛÄÃÏÓÁÉÄÁÈÉÁÉÄÛ ÊË̼Ôľ¼ÁÈ×Ñ Á¿Ê ÄÃÏÓÁÉÄÁ ¾×Û¾ÇÁÉÄÁ üÆÊ ÉÊÈÁÌÉÊÍÎÁÅ ÆÊÎÊÌ×Á ËÊÍÇϼÎ ȼÎÁÌļÇÊÈ ÀÇÛ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÑ ¾×¾ÊÀʾ Ä ½ÏÀÏÎ ÄÍËÊÇØÃʾ¼É× ÀÇÛËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÛÄÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿ÊʽÊÍÉʾ¼ÉÄÛ ËÌʿ̼ÈÈÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØۿ̼ÂÀ¼É ­½ÊÌÄÉÐÊÌȼÒÄÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÁÅÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ¼½ÊÌÄ¿ÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÍËÊ ÈÊÕØÚƼÌÎÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ÑÍÏÓÁÎÊÈ À¼ÉÉ×ÑÇÄÎÁ̼ÎÏÌ×ÄÇÄÓÉÊ¿ÊÊË×μÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÛ ®¼ÆƼƾÊÀÉÊÅ̼½ÊÎÁ ÉÁÍÊÈÉÁÉÉÊ ÉÁÇØÃÛÊѾ¼ ÎÄÎؾÍÁ¿ÊÍËÁÆÎ̼ÈÉÊ¿Êʽ̼ÃÄÛÈÉÁÉÄÅ˼ÒÄÁÉÎʾ È× ËÊË×μÇÄÍØ ¾ÆÇÚÓÄÎØ ¾ ƼÌÎÏ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¾ÊËÌÊÍ× ÆÊÎÊÌ×ÁÈ×ÍÓÄμÁÈÍÏÕÁÍξÁÉÉ×ÈÄËÌÄ ÈÁÉÄÎÁÇØÉÊÆÈÁÍÎÏÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ«ÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇØÉÊ ½×ÇËÌʾÁÀÁÉÄÉÍÎÌÏÆμÂÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÊË̼¾ÄÇØÉÊÈüËÊÇÉÁÉÄļÉÆÁÎ ©¼ÊÍÉʾÁ̼Ã̼½ÊμÉÉÊÅɼÈļÉÆÁÎ×ÍÊÒÄÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ½×ÇÊËÌʾÁÀÁÉÊʽÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÁÂÄÎÁÇÁÅ«ÏÌʾÍÆÊ¿Ê ®¼ÃʾÍÆÊ¿ÊĻȼÇØÍÆÊ¿Ê ̼ÅÊÉʾžÍÁ¿Ê½×ÇÊËÌʼɼÇÄÃÄÌʾ¼ÉʼÉÆÁÎ ¾ÍÁÊËÌÊÔÁÉÉ×ÁÛ¾ÇÛÚÎÍÛËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÛÈÄÆÊÌÁÉ É×ÑȼÇÊÓÄÍÇÁÉÉ×ÑɼÌÊÀʾ­Á¾Á̼¦¼ÆËÊƼüÇÄ ÌÁÃÏÇØμÎ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ ÀÊÇÛ¾¾×½ÊÌÆÁÍÊÍμ¾Ä Ǽ¾«ÏÌʾÍÆÊÈ̼ÅÊÉÁw ®¼ÃʾÍÆÊÈw »È¼ÇØÍÆÊÈwœÉ¼ÇÄþÊÃ̼ÍÎÉÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌ× ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌ× ÍÌÁÀÄ ÆÊÌÁÉÉ×Ñ ÂÄÎÁÇÁÅ ¾×¿ÇÛÀÄÎ ÍÇÁÀÏÚÕÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÀÊ ÇÁÎ w  ÊÎ ÀÊ ÇÁÎw ÊÎÀÊÇÁÎw ÊÎÀÊ ÇÁÎw ÄÇÁÎÄÍμÌÔÁw œÉ¼ÇÄÃÂÄÇÄÕÉ×ÑÏÍÇʾÄÅËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÄÃÓÄÍ ǼÆÊÌÁÉÉ×ÑÂÄÎÁÇÁÅÊÎÀÁÇØÉÏÚƾ¼ÌÎÄÌÏÄÈÁÚÎ  ÂľÏξÓÏÈÁw ʽÕÁÂÄÎÄÄw «ÌÄÙÎÊÈËÊÓÎÄÆÊÌÁÉÉ×ÑÂÄÎÁÇÁÅÊÎÈÁÓ¼ÚÎ ËÊÇÉÊÁ ÄÇÄ Ó¼ÍÎÄÓÉÊÁ ÊÎÍÏÎÍξÄÁ ÆÊÈÈÏɼÇØÉ×Ñ ÏÀʽÍξ «Ê üÉÄȼÁÈÊÅ ÂÄÇËÇÊÕ¼ÀÄ ɼ ÊÀÉÊ¿Ê ÓÇÁɼÍÁÈØÄÈÁÉÁÁÈÄÈÁÚξÍÁÑʽÍÇÁÀʾ¼É É×Ñ­ÌÁÀÉÁÈÁÍÛÓÉ×ÅÀÊÑÊÀɼÊÀÉÊ¿ÊÓÇÁɼÍÁÈØÄ ¾ ÍÏÈÈÁ ÊÎ ÀÊ ÌϽw  ÊÎ ÀÊÌϽw ;×ÔÁÌϽw ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ  ËÄμÁÎÍÛ ÓÁÎ×ÌÁ ̼ü Ä ½ÊÇÁÁ ¾ ÍÏÎÆÄ «ÄμÚÎÍÛ ÎÊÇØÆÊÀÊȼ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÀÊȼľÍÎÊÇʾÊÅ ËÄμÚÎÍÛ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑÂÄÎÁÇÁÅ ÎÊÇØÆʾ ÍÎÊÇʾÊÅwÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÊÇÁÁÆÊÌÁÉÉ×Ñ ÂÄÎÁÇÁÅËÊÍÎÊÛÉÉÊÏËÊÎÌÁ½ÇÛÁξËÄÕÏÍ×ÌÏÚÌ×½Ï ÄÍ×Ì×ÁËÌÊÀÏÆÎ×ÊÇÁÉÁ¾ÊÀÍξ¼w ÉÁÇÚ½ÛÎ Í×ÌÏÚÌ×½ÏwÄÍ×Ì×ÁËÌÊÀÏÆÎ×ÊÇÁÉÁ¾ÊÀÍ ξ¼w ¼½ÊÌÄ¿ÁÉʾ

ªÍÎÌÊ ÍÎÊÄÎ ËÌʽÇÁȼ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ÀʽÌÊƼ ÓÁÍξÁÉÉÊžÊÀÊŪÆÊÇÊËÊÇʾÄÉ×ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ÊÎÈÁÎÄÇÄ ÓÎÊÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÎÉÁÊÓÄÕÁÉÉÏÚ¾ÊÀÏÄà ÊÎÆÌ×Î×Ñ ¾ÊÀÊÁÈʾ Ä ÎÊÇØÆÊ ÊÎÈÁÎÄÇÄ ÓÎÊ ËØÚξÊÀÏ ÊÓÄÕÁÉÉÏÚ½×Îʾ×ÈÄ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ× ÈÄ ÐÄÇØÎ̼ÈÄ ÊÇÁÁ ËÊÇʾÄÉ× ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñ ̼¾ÉÊÈÁÌÉÊ ÄÍËÊÇØÃÏÚÎ ;ÊÁ ¾ÌÁÈÛ ɼ ÊÎÀ×Ñ Ä ÎÌÏÀw ÎÌÁÎØÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾw½ÊÇØÔÁ̼½Ê μÚÎÀÊȼ ÓÁÈÊÎÀ×ѼÚÎ ÄÎÊÇØÆÊ ÇÄÒ½ÊÇØÔÁ ¾ÌÁÈÁÉÄÎ̼ÎÛÎɼÊÎÀ×Ñ ÓÁÈɼÎÌÏÀ­ÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÇÄÒ ËÌʾÊÀÛÕÄÑÊÎËÏÍÆɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÊÆÌÏ¿¼Äü Á¿ÊËÌÁÀÁǼÈÄ ÉÁ̼¾ÉÊÁ£¼ËÌÁÀÁǼÈÄÊÆÌÏ¿¼ËÌÊ ¾ÊÀÛÎÊÎËÏÍÆÎÊÇØÆÊ ¼½ÊÌÄ¿ÁÉʾ¦¼ÆËÊƼüÇ ¼É¼ÇÄà ËÊÓÎÄ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÇÄÒ½ÁÌÏÎÊÎËÏÍÆ ÊÀÄÉ̼þ¿ÊÀ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÊÀÄÉ̼þÀ¾¼ ¿ÊÀ¼ ̼ýľ¼ÚÎ ÁÂÁ¿ÊÀÉ×Å ÊÎËÏÍÆ ɼ ÉÁÍÆÊÇØÆÊ Ó¼ÍÎÁÅw ¾ÍÁÑÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾž;ÛÃÄÍÎÁÈ ÓÎÊÓ¼ÍÎØÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÇÄÒüÉÄȼÚÎÍÛÎ̼ÀÄÒÄÊÉ É×È ËÌÊÈ×ÍÇÊÈ ÊÇÁÉÁ¾ÊÀÍÎ¾Ê ËÌÄÈÁÌÉÊ  ÊËÌÊÔÁÉÉ×ѾÊʽÕÁÉÁÄÍËÊÇØÃÏÚÎÊÎËÏÍÆ ¤ÃÓÄÍǼÆÊÌÁÉÉ×ÑÂÄÎÁÇÁÅ ÉÁÊÎÀ×ѼÚÎ ¾ͼɼÎÊÌÄÛÑ ËÌʾÊÀÛÎÊÎËÏÍÆɼÆÏÌÊÌμÑ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ »©œª ¾ÃÀ̼¾ÉÄҼѬÊÍÍÄÄ ÎÊÇØÆÊ ªÎÈÁÎÄÈ ÓÎʽÊÇØÔÄÉÍξÊÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ  Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÍÁÈÁÅÉ×ÈÄ ÇÚÀØÈÄ ÑÊÇÊÍÎ× ÄÇÄ ÉÁ üÈÏÂÁÈ w  ̼þÁÀÁÉÉ×Ñ w  ʾÀÊ ¾Á¾ÔÄÑw  ž ½ÊÇØÔÄÉÍξÁ ÍÁÈÁÅ ÀÌÏÂÉ×Á ÑÊÌÊÔÄÁ ÊÎÉÊÔÁÉÄÛ w  ÏÀʾÇÁξÊÌÄÎÁÇØ É×Áw ËÇÊÑÄÁw ­ÁÈØÄÍÌÁ½ÁÉÆÊÈ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ÍÀÁÎØÈÄw ÎÌÁÈÛw ÌÁ½ÁÉƼv ĽÊÇÁÁw ÉÁÎÀÁÎÁÅÏ ­ÌÁÀÄËÌÄÓÄÉ ËÌÁËÛÎÍξÏÚÕÄÑËÊÛ¾ÇÁÉÄÚÌÁ½ÁÉƼ ¾ ÍÁÈØÁ  ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ɼþ¼ÇÄ ÂÄÇÄÕÉ×Á ÎÌÏÀÉÊÍÎÄ  w ȼÎÁÌļÇØÉ×Á ÎÌÏÀÉÊÍÎÄ  w̼½ÊÎϾÏÍÇʾÄÛÑ­Á¾Á̼ wÉÁ ÂÁǼÉÄÁ ;ÛÃ×¾¼ÎØ ;ÊÚ ;ʽÊÀÏ ªÍÉʾÉÊÁ ÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ;ʽÊÀÉÊ¿ÊÊÎ̼½ÊÎ×¾ÌÁÈÁÉÄÍÁÈØÛÈÄ ÆÊÌÁÉÉ×ÑÂÄÎÁÇÁÅ;ÛüÉÊÍÊÎÀ×ÑÊÈÀÊȼ ÉÄÓÁÈ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉ×È ÉÁ üÉÄȼÛÍØ w  ËÌÊÍÈÊÎÌÊÈ ÎÁÇÁ¾ÄÃÊ̼w ÊÎÀ×ѼÚÎɼËÌÄÌÊÀÁw ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÉÊÊÎÀ×ѼÚÎ  ¯ËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛw½ÁÀÍξÄÁÀÇÛËÌÊÄà ¾ÊÀÍξ¼ ÍÁÈØÄ ʽÕÁÍξ¼ ¼μÆÂÁËÌÄÓÄɼ¾ÊÃÉÄÆ ÉʾÁÉÄÛÈÉÊ¿ÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÎ̼¾È¦¼ÆËÊƼüÇ ¼É¼ÇÄà ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÄÃÍËÄÌÎÉ×ÑɼËÄÎÆʾ ÊÎÀ¼ÚÎËÌÁÀËÊÓÎÁÉÄÁËľÏ¾ÄÉÏw ¾ÊÀÆÁÄ ÆÊÉØÛÆÏwžɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ ÌÁÍËÊÉ ÀÁÉÎʾÉÁÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÎÍËÄÌÎÉ×ÑɼËÄÎÆʾ¾ÊʽÕÁ ¤ÃÓÄÍǼÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÕÄѼÇÆÊ¿ÊÇØ ɼӼÇÄÏËÊÎ ÌÁ½ÇÛÎؼÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÁɼËÄÎÆÄËÊÍÇÁÇÁÎw ÍÀÊÇÁÎw ÍÀÊÇÁÎwÄ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑɼӼÇÄÏËÊÎÌÁ½ÇÛÎؼÇÆÊ¿ÊÇØÀÊ ÇÁΤþÍÁÑʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ѿ×Ëľ¼ÚÎÌÁÀÆÊ  ÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚμÇÆÊ¿ÊÇØÍÓ¼ÍÎÊÎÊÅv̼ü¾ ÈÁÍÛÒ ÏËÊÎÌÁ½ÇÛÚÎ̼þÉÁÀÁÇÚ ÉÁÍÆÊÇØÆÊ ̼þÉÁÀÁÇÚw ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ «ÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊ ÊÀÉÊÆ̼ÎÉÊ ü ÊÀÄÉ ËÌÄÁÈ ¾×Ëľ¼ÚÎÀÊÈǼÇÆÊ¿ÊÇÛ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ


­ÁÈØÛĿ̼ÁξÁÀÏÕÏÚÌÊÇؾÍÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ÏÆÌÁË ÇÁÉÄÄÃÀÊÌʾØÛ¤ÃÓÄÍǼʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑÀ¾ÁÎÌÁÎÄ ÍÊÍÎÊÛξ½Ì¼ÆÁ ÍÊÍμ¾ÇÛÛÍÌÁÀÄÃÀÊÌʾ×ÑÆÊÌÁÉÉ×Ñ ÂÄÎÁÇÁÅ ¼ÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñ ¤ÃÏÓÁÉÄÁ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÃÀÊÌʾØÛÆÊÌÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÊÎÓÄÍǼ ÀÁÎÁžÍÁÈØÁËÊƼüÇÊ ÓÎÊÎÁÑ ÆÎÊÄÈÁÁÎÌÁ½ÁÉƼ ĽÊÇÁÁÍÌÁÀĽÊÇØÉ×Ñw ÃÀÊÌʾ×Ñw ± ¬ S ¡ÍÇÄÍÁÈØÛÄÍË×Î×¾¼ÁÎ ÂÄÇÄÕÉ×ÁÄȼÎÁÌļÇØÉ×ÁÎÌÏÀÉÊÍÎÄ ÎÊÙÎÊÀÊÇÂÉÊ ÉÁ¿¼ÎľÉÊÍƼÃ×¾¼ÎØÍÛɼÃÀÊÌʾØÁ Éʾ¾ÄÀÏÎÊ¿Ê ÓÎÊμÆÄÁÎÌÏÀÉÊÍÎľ½ÊÇØÔÊÅÍÎÁËÁÉÄѼ̼ÆÎÁÌÉ× ÀÇÛÈÊÇÊÀÊÅÍÁÈØÄ È×ÉÁËÊÇÏÓÄÇÄÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄ ÀÊÍÎʾÁÌÉ×Ñ̼ÃÇÄÓÄž¿ÌÏË˼ÑÃÀÊÌʾ×ÑĽÊÇØ É×Ñ ËÌÄÓÁÈƼÆÍÌÁÀľÍÁÑ μÆÄÍÌÁÀÄÆÊÌÁÉÉ×Ñ ÂÄÎÁÇÁÅ ¬ ©¼ÇÄÓÄÁÆÊÈÈÏɼÇØÉ×ÑÏÀʽÍξ ÉÁÎÊÇØÆÊʽÇÁ¿Ó¼ÁÎÂÄÃÉØ ÉÊËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉʾÇÄÛÁÎ ɼÃÀÊÌʾØÁ®¼ÆÊÎÍÏÎÍξÄÁÀ¼ÂÁÉÁÆÊÎÊÌ×ÑÏÀʽÍξ ¾¿ÌÏËËÁÃÀÊÌʾ×ÑÊÎÈÁÎÄÇÄw ½ÊÇØÉ×Ñw  ¬ S  ©ÁÊÍËÊÌÄÈ×ÅмÆÎ ÓÎÊÓÁÈÔÄÌÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ ÉÁÉ×¾ÌÁÀÉ×ÁËÌľ×ÓÆÄ ÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ μ½¼ÆÊÆÏÌÁÉÄÁ ÎÁȽÊÇØÔÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÊÍʽÁÉÉÊ ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄѤÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÊƼüÇÊ ÓÎÊÏËÊÎÌÁ½ ÇÛÚÎ ¼ÇÆÊ¿ÊÇØÉ×Á ɼËÄÎÆÄ ÃÀÊÌʾ×Ñ Ä ½ÊÇØÉ×ÑžÍÄÇϾ×ÍÊÆÊÅ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄÏËÊ ÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ ƼÆÍÌÁÀÄÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄѽÊÇØÉ×Ñ μÆÄ ÃÀÊÌʾ×Ñ ɼÈÄÉÁ¾×Û¾ÇÁÉÊÀÊÍÎʾÁÌÉʿʾÇÄÛÉÄÛ ɼÃÀÊÌʾØÁÓ¼ÍÎÊÎ×ÄÍμ¼¼ÇÆÊ¿ÊÇÄüÒÄÄ ÆÊÇÄ ÓÁÍξ¼ÏËÊÎÌÁ½ÇÛÁÈʿʼÇÆÊ¿ÊÇÛüÊÀÄÉ̼à ¾ÊÃ̼Í μËÌÄʽÕÁÉÄÛƼÇÆÊ¿ÊÇØÉ×ÈɼËÄÎƼÈ­ÑʼÛ ƼÌÎÄɼÍÌÁÀÄÆÏÌÄÇØÕÄÆʾ­ÇÁÀÏÁÎÊÍʽÊÊÎÈÁ ÎÄÎØ ÓÎÊÄþÍÁÑʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾw ÄÍË×μÇÄɼÌÆÊÎÄÓÁÍÆÊÁÊËØÛÉÁÉÄÁªÒÁÉľ¼Û ÍÊÍÎÊÛÉÄÁÃÀÊÌʾØÛÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ÍÇÁÀÏÁÎËÊÈÉÄÎØ ÊɼÇÄÓÄÄɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÅËÌÁÀ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉÊÍÎÄÆ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ©¼ÇÄÓÄÁÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÏÆÌʾÉ×ÑÌÊÀÍξÁÉÉÄÆʾ ÀÁÀ ½¼½Æ¼ ÊÎÁÒ ȼÎØ ½Ì¼Î ÍÁÍÎ̼ ¾×Û¾ÇÁÉÊÏ ÃÀÊÌʾ×ÑÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ± ¬ S ÍÌÁÀÄÆÊ ÌÁÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛw Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ± ¬ S  «ÌÊÐÄǼÆÎÄƼ Àļ¿ÉÊÍÎÄƼ ÇÁÓÁÉÄÁ Ä ÌÁ¼½Ä ÇÄμÒÄÛü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅwÙÎÊÁÀÄÉ×ÅËÌÊÒÁÍÍÒÁÇØÚ ÆÊÎÊÌÊ¿ÊÛ¾ÇÛÁÎÍÛÏÇÏÓÔÁÉÄÁÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ Ëʾ×ÔÁÉÄÁ Á¿Ê ƼÓÁÍξ¼ ªÍʽ×Å ÄÉÎÁÌÁÍ ËÌÁÀ Íμ¾ÇÛÁÎÌÁ¼ÇÄüÒÄÛÆÊÈËÇÁÆͼËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌ«ÌÊÐÄǼÆÎÄƼƼÆ¿ÁÉÁ̼ÇØÉÊÁɼË̼¾ÇÁÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉ×wÙÎÊÍÇÊÂÉ×ÅËÌÊÒÁÍͤÃÏÓÁÉÄÁÌÊÇÄ ÊÎÀÁÇØÉ×ÑмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ¾¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÄÑÌÊ ÉÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÏɼÍÁÇÁÉÄÛÀ¼ÍξÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ ̼Ã̼½ÊμÎØÆÊÈËÇÁÆÍÈÁÌÍÊÒļÇØÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÅ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎÄ ËÊþÊÇÛÚÕÄÅÏÈÁÉØÔÄÎØÄѾÇÄ ÛÉÄÁɼ̼þÄÎÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÍÌÁÀÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ªÒÁÉƼÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛw¾¼ÂÉÁÅÔ¼ÛÍÊÍμ¾ ÇÛÚÕ¼Û¾ÌÁÔÁÉÄľÊËÌÊÍʾ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊ¿ÊËǼÉÄÌÊ ¾¼ÉÄÛÄÌÁÍÏÌÍÉÊ¿ÊʽÁÍËÁÓÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÄÉÁȼÇʾ¼ÂɼÛÌÊÇؾÙÎÊÈËÌÄɼÀÇÁÂÄÎÊÌ¿¼ÉÄ üÒÄÄ ƼÓÁÍξÁÉÉÊ ËÌʾÁÀÁÉÉ×Ñ ÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÅ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

vÈÇw½ÊÇÁÁÈÇw ­ʽ ÕÄÈÍÌÊÆÊÈÏËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÛ¼ÇÆÊ¿ÊÇÛ;×ÔÁÇÁÎ ½×Çʾ×Û¾ÇÁÉÊÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÊÎÓÄÍǼËØÚÕÄÑ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÀÊÇÁÎwvÇÁÎw ¯ÑÊÀÛξüËÊÄÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ­ÇÁÀÏÁÎÊÍʽÊ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÄÍË×μÇÄ ɼÌÆÊ ÎÄÓÁÍÆÊÁÊËØÛÉÁÉÄÁ¤ÈÁÁÎÍÛÎÁÍɼÛ;ÛÃØÈÁÂÀÏ ÆÏÌÁÉÄÁÈ Ä ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁÈ ÒÁÇÊ¿Ê ÌÛÀ¼ ü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÅ «ÊÀ¼¾ÇÛÚÕÄÁ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÆÏÌÄÇØÕÄÆʾ ËÌÁÀËÊÓÄμÚÎÍÄ¿¼ÌÁÎ×ÍÐÄÇØÎÌÊÈ ɼĽÊÇÁÁÊ˼Í É×ÁÀÇÛÃÀÊÌʾØÛ˼ËÄÌÊÍ× ÍÄ¿¼ÌÁÎ×½ÁÃÐÄÇØÎ̼ ÆÏÌÛξÍÁÑÊËÌÊÔÁÉÉ×ѤÃÏÓÁÉÄÁÍμ¼¾ÍÁÑ ÆÏÌÄÇØÕÄÆʾËÊƼüÇÊ ÓÎÊÆÏÌÛÎÈÁÉÁÁÇÁÎ ÇÄÒvÇÁÎwĽÊÇÁÁÇÁÎw ¤ÃÏÓÁÉÄÁÇÄÓÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ËÊƼüÇÊ ÓÎÊƼÂÀ×Å ÍÁÀØÈÊÅ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Å ÉÁ ÓÄÍÎÄÎ ÃÏ½× Ä ƼÂÀ×Å ¾ÎÊÌÊÅÉÁÄÈÁÁξÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÈ×ÎØÍÛ¾½¼ÉÁÌÁ¿Ï ÇÛÌÉʤÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ¼ÉÎÌÊËÊÈÁÎÌÄÓÁÍÆÄÑÀ¼ÉÉ×Ñ ËÊƼüÇÊ ÓÎÊ ÊÍÉʾɼÛ ȼÍͼ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ  ÄÈÁÁÎ ÌÊÍÎ ÈÁÉÁÁ ÍÈ w v ÍÈ Ä ÍÈw«ÊÌÁÃÏÇØμμÈ̼ÍÓÁμÌÊƼ ÊƼü ÇÊÍØ ÓÎÊ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÄÈÁÁÎÄý×ÎÊÓÉמÁÍ ÊÇØÔÊÁÆÊÇÄÓÁÍξÊÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÊÎÈÁÎÄÇÄÏÍÁ½Û ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ÍÄÈËÎÊÈ× ̼ÃÀ̼ÂÄÎÁÇØÉÊÍÎØ  ʽÕÏÚÍǼ½ÊÍÎØw ̼ÍÍÎÌÊÅÍξÊÍɼw ÊÍǼ½ÇÁÉÄÁ˼ÈÛÎÄw ËÊÍÎÊÛÉÉ×Á¿ÊÇʾÉ×Á ½ÊÇÄw ÏÑÏÀÔÁÉÄÁ¼ËËÁÎÄμw ³ÁξÁÌμÛÓ¼ÍÎØÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÄÈÁÁÎÊÎÛ¿ÊÕÁÉÉÏÚ ɼÍÇÁÀÍξÁÉÉÊÍÎØ ÄÈÁÚξ¼É¼ÈÉÁÃÁÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÁ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ­ÌÁÀÄÇÄÒ ÄÈÁÚÕÄÑÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÁü ½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ Ͻ×ÇÊÊÀÉÊʽÊÍÎÌÁÉÄÁüËÊÍÇÁÀÉÄÅ ¿ÊÀ vʽÊÍÎÌÁÉÄÛÄÈÁÚξ ½ÊÇÁÁ̼Ãw œÉ¼ÇÄÃËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÇÁÓ¼ÎÍÛÏ ¾Ì¼Ó¼ÄͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ wÎÊÇØÆÊϾ̼Ӽ wÎÊÇØÆÊͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ«ÌľÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÄ ÊÍÎÌÊ¿ÊÄÇÄʽÊÍÎÌÁÉÄÛÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊ¿Êü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑËÌÊÀÊǼÚÎ̼½ÊμÎØ ÉÁʽ̼ Õ¼ÛÍØüÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕØÚ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÄÍËÊÇØÃÏÚÎ ÇÄÍÎ ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ £¼ËÊÍÇÁÀÉÄÁ¿ÊÀ¼Ï ÇÄÒÉÁ½×ÇÊÊÍÎÌ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÊÀÉÊÊÍÎÌÊÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ¾¿ÊÀÄÈÁÇÄ vü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛw ½ÊÇÁÁw ¤ÃÏÓÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ;ÌÁÈÁÉÉÊÅÏÎ̼ÎÊÅÎÌÏ ÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ËÊƼüÇÊ ÓÎÊ ÍÇÏӼŠ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅ ÉÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎÄ ü ËÊÍÇÁÀÉÄÅ ¿ÊÀ ½×Ç Ï ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÍÇÏÓ¼Ûw ĽÊÇÁÁvÉÁ ÎÁÌÛÇÄÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊÍÎØw«ÌÄÙÎÊÈÄÍËÊÇØÃÊ ¾¼ÉÄÁͼɼÎÊÌÉÊÆÏÌÊÌÎÉÊ¿ÊÇÁÓÁÉÄÛ ¼μÆÂÁÊÎÀ×Ѽ ¾ͼɼÎÊÌÄÛÑĿ̼ÁνǼ¿ÊËÌÄÛÎÉÏÚÌÊÇتÀɼÆÊ ƼÆ ËÊƼüÇ ¼É¼ÇÄà Äà ÓÄÍǼ ÆÊÌÁÉÉ×Ñ ÂÄÎÁÇÁÅ ÉÁÊÎÀ×ѼÚξͼɼÎÊÌÄÛÑ ËÌʾÊÀÛÎÊÎËÏÍÆ ɼÆÏÌÊÌμÑ®ÚÈÁÉÍÆÊÅʽǼÍÎÄ »©œªw ¼¾ ÃÀ̼¾ÉÄҼѬÊÍÍÄÄwÎÊÇØÆÊÊËÌÊÔÁÉÉ×ÑÌÁÍ ËÊÉÀÁÉÎʾœÉ¼ÇÄÃÌÁÃÏÇØμÎʾËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÄÈÁÁÎÍÛ ̼ÃÇÄÓÄÁ¾¾ÊÃ̼ÍÎÉÊÅÍÎÌÏÆÎÏÌÁÃÀÊÌʾ×ÑÌÁÍËÊÉ ÀÁÉÎʾÄÄÈÁÚÕÄÑÑÌÊÉÄÓÁÍÆÊÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÁ®¼Æ ÁÍÇÄÀÊÇÛÇÄÒ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÇÁÎÄÍμÌÔÁ¾¿ÌÏËËÁ ÃÀÊÌʾ×ÑÍÊÍμ¾ÄǼ Îʾ¿ÌÏËËÁ½ÊÇØÉ×Ñ 9 ¬ S 
¤£¨¡©¡©¤» ­¯®ª³©ªŸª«¬ª°¤§» œ¬®¡¬¤œ§¸©ªŸª œž§¡©¤» ¯«ª ¬ª­®¦ªž ­¬œ£§¤³©ª¥ §¤®¡§¸©ª­®¸º œ©œ¨©¡£œ¹¦£ªŸ¡©©ªŸª ª¢¤¬¡©¤» ¯´œ¦ªžœ­œ «¡®¬¯´¤©œœ  ¦§»´¡žœº¨ ±œ§¤ ¯§§¤©œªº ±œ¤®ªž

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

Ÿª¯ž«ª®Úȟ¨œ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ʽǼÍÎɼÛ ÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼ ¿®ÚÈÁÉØ«ÌʽÇÁȼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄľÍÊÓÁμÉÄÄ ÍÊÂÄÌÁÉÄÁÈɼÑÊÀÄÎÍÛ¾ÒÁÉÎÌÁ¾ÉÄȼÉÄÛÍʾÌÁ ÈÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ×¾;ÛÃÄÍ̼ÉÉÁÅÄɾ¼ÇÄÀÄüÒÄÁÅ Ëʾ×ÔÁÉÉ×ÈÌÄÍÆÊÈ̼þÄÎÄÛÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎ×Ñ ÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅÄËÌÁÂÀÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÅÍÈÁÌÎÉÊÍÎľÍ̼¾ ÉÁÉÄÄ Í ʽÕÁÅ ËÊËÏÇÛÒÄÁÅ < > «ÊƼüÉÊ ÓÎÊ ÏÎÌÁÎľÃÌÊÍÇ×ÑÊÂÄÌÁÉÄÁɼÓÄɼÁÎÍÛÍÀÁÎÍÆÊ¿Ê ËÁÌÄÊÀ¼ ÄÙÎÄÍÇÏÓ¼ÄÍÊËÌʾÊÂÀ¼ÚÎÍÛ½ÊÇÁÁ¾×̼ ÂÁÉÉÊÅËÌĽ¼¾ÆÊžÁͼÄÓ¼ÍÎÊÎÊÅÍÊËÏÎÍξÏÚÕÄÑ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÓÁÈ ÊÂÄÌÁÉÄÁ ÀÁ½ÚÎÄÌʾ¼¾ÔÁÁ ¾Ê ¾ÃÌÊÍÇÊȾÊÃ̼ÍÎÁ©¼ÍÁ¿ÊÀÉÛÊÂÄÌÁÉÄÁÏÀÁÎÁÅ ̼ÍÍȼÎÌľ¼ÚÎƼÆɼĽÊÇÁÁ¾¼ÂÉ×ÅмÆÎÊÌ̼à ¾ÄÎÄÛ ÄÉÍÏÇÄÉÊÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉÊÍÎÄ Ŀ̼ÚÕÁÅ ÆÇÚÓÁ ¾ÏÚÌÊÇؾϾÁÇÄÓÁÉÄÄÌÄÍƼƼÌÀÄʾ¼ÍÆÏÇÛÌÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÏÂÁ¾ÈÊÇÊÀÊȾÃÌÊÍÇÊȾÊÃ̼ÍÎÁ<  > ­ÏÎÊÓÉÊÁ ÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÁ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊ¿Ê À¼¾ÇÁÉÄÛ œ ËÊþÊÇÛÁÎ ½ÊÇÁÁ ÎÊÓÉÊ ¾ÁÌÄÐÄÒÄ Ìʾ¼ÎØ ɼӼÇØÉ×Á ÊÎÆÇÊÉÁÉÄÛ ¾ ÍÏÎÊÓÉÊÈ ÌÄÎÈÁ ľÁÇÄÓÄÉÁ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÀ¼¾ÇÁÉÄÛ ÓÎÊÄÈÁÁÎÉÁ ÎÊÇØÆÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊÁÃɼÓÁÉÄÁ ÉÊľÊÈÉÊ¿ÊÈ ÊËÌÁÀÁÇÛÁÎËÌÊ¿ÉÊÃÄμÆÎÄÆÏÇÁÓÁÉÄÛ ²ÁÇØ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÄÃÏÓÄÎØ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÄ ÍÏ ÎÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛœ ÏËÊÀÌÊÍÎÆʾͼÌÎÁÌļÇØÉÊÅ

¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÁÅÄËÌÊÍÎ×ÈÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎļɼÈÉÁüÄý×ÎÊÓÉÊÅȼÍÍ×ÎÁǼ ¨¼ÎÁÌļÇ Ä ÈÁÎÊÀ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ «ÌʾÁ ÀÁÉ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÅ ¼É¼ÇÄà À¼ÉÉ×Ñ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ v ÇÁÎ ¾×ËÊÇÉÁÉÉÊ¿Ê ɼ ½¼ÃÁ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ª¦ ¿Ç ¾Ì¼Ó ­ ž ¨ÄÉÁ¾ÒÁ¾ ¾ ÀÁÎÍÆÊÈÊÎÀÁÇÁÉÄÄ ü¾ÊÎÀÁÇÁÉÄÁÈüÍÇÏÂÁÉÉ×Å ¾Ì¼Ó¬°žž¦¼ÇÄÉÄɼ ÄÊÎÀÁÇÁÉÄÄÐÏÉÆÒÄÊ ɼÇØÉÊÅÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ ü¾ÊÎÀÁÇÁÉÄÁÈwÆÈÉ ¡©¦ÏÃØÈÄɼ ¦ÌÄÎÁÌÄľÆÇÚÓÁÉÄÛ˼ÒÄÁÉÎʾ ¾ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ ¾ÊÃ̼ÍÎvÇÁÎ ÍÊÓÁμÉÄÁ ÊÂÄÌÁÉÄÛ*v*7ÍÎÁËÁÉÄͼÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉ ÃÄÁÅ ÄÍÆÇÚÓÁÉÄÁËÌÄÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÈʽÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÄ ÊÌ¿¼ÉÄÓÁÍÆÄÑ ÒÁÌÁ½Ì¼ÇØÉ×Ñ Ä ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Ñ ËÌÄÓÄÉ ÊÂÄÌÁÉÄÛ Ä ÍÄÈËÎÊȼÎÄÓÁÍÆÄÑ ÐÊÌÈ œŸ ÆʼÌÆμÒÄÛ ¼ÊÌÎ× ÉÁÐÌÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÛ ÙÉÀÊÆÌÄÉÉ×Áü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÄÀÌ ªÂÄÌÁÉÄÁ Àļ¿ÉÊÍÎÄÌʾ¼ÇÄ Í ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈ ÒÁÉÎÄÇØÉ×Ñ μ½ÇÄÒ ÊÒÁÉÆÄ ÄÉÀÁÆͼ ȼÍÍ× ÎÁǼ ¤¨® ¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎËÊǼľÊÃ̼Íμ£¼ÆÌÄ ÎÁÌÄÄ ÊÂÄÌÁÉÄÛ ËÌÄÉÄȼÇÄ ¤¨® ̼¾É×Å ÄÇÄ ËÌÁ¾×Ô¼ÚÕÄÅËÌÊÒÁÉÎÄÇØËʾÊÃ̼ÍÎÏÄËÊÇÏ ­ÎÁËÁÉØ ÊÂÄÌÁÉÄÛ Ï ɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×Ñ ÀÁÎÁÅ ÊËÌÁÀÁ ÇÛǼÍØ ËÊ º œ ¦ÉÛÃÁ¾Ï * ÍÎÁËÁÉØ w Äý×ÎÊÆ ȼÍÍ×ÎÁǼv **ÍÎÁËÁÉØwv ***ÍÎÁ ËÁÉØwv *7ÍÎÁËÁÉØwĽÊÇÁÁ±¼ ̼ÆÎÁÌ̼ÍËÌÁÀÁÇÁÉÄÛÂÄÌʾÊÅÎƼÉÄÊËÌÁÀÁÇÛÇÄÍ ËÊÈÊÕØÚÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉμÊÆÌÏÂÉÊÍÎØμÇÄÄÊÆÌÏ ÉÊÍÎؽÁÀÁÌ ª®ª žÁÇÄÓÄɼª®ª ÀÇÛ ÀÁ¾ÏÔÁÆÄ ÀÇÛÚÉÊÔÁÅ;ÄÀÁÎÁÇØÍξʾ¼Ç¼ʽ ¼½ÀÊÈÄɼÇØÉÊÈÎÄËÁÊÂÄÌÁÉÄÛŸÇÚÎÁÊÐÁÈÊ̼ÇØ É×ÅÎÄËÊÂÄÌÁÉÄÛÀļ¿ÉÊÍÎÄÌʾ¼ÇÍÛËÌÄÄÉÀÁÆÍÁ ª®ª w ÈÁÉÁÁ  Ä ̼¾ÉÊÈÁÌÉ×Å ÎÄË w ËÌÄ ÄÉÀÁÆÍÁª®ªÊÎ v ÀÊ ļ¿ÉÊÍÎÄƼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ œŸ Ï ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÊÍÏÕÁÍξÇÛǼÍØ ¾ ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í ɼ ÒÄÊɼÇØÉ×ÈÄ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÛÈ ¾ÁÀÏÕÄÑ ÙÆÍËÁÌÎʾ œÍÍÊÒļÒÄÄÀÁÎÍÆÄÑƼÌÀÄÊÇʿʾ¬ÊÍÍÄÄÄž©ª¦ ‰ Ä¼¿ÉÊÍÎÄƼ ÇÁÓÁÉÄÁ Ä ËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ ¼ÌÎÁÌÄ

®¼½ÇÄÒ¼ ¦ÇÄÉÄÓÁÍƼÛѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×ÑËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÊÂÄÌÁÉÄÁÈļÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÁÅ «ÊƼüÎÁÇØ

 ¿ÌÏË˼ O  ÓÁÇ

Á¾ÏÔÆÄ ÓÁÇ ºÉÊÔÄ ÓÁÇ ­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ ÇÁÎ    ¤¨® Æ¿È ªÒÁÉƼÍÎÁËÁÉÄÊÂÄÌÁÉÄÛ¾¼½ÍÊÇÚÎÉ×Ñ ÓÁÇ ÄÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×Ñ À¼ÉÉ×Ñ *ÍÎÁËÁÉØ 

**ÍÎÁËÁÉØ 

***ÍÎÁËÁÉØ 

*7ÍÎÁËÁÉØ 

ªÒÁÉƼÎÄ˼ÊÂÄÌÁÉÄÛ¾¼½ÍÊÇÚÎÉ×Ñ ÓÁÇ ÄÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉ×Ñ À¼ÉÉ×Ñ ¼½ÀÊÈÄɼÇØÉÊÁ 

¿ÇÚÎÁÊÐÁÈÊ̼ÇØÉÊÁ 

̼¾ÉÊÈÁÌÉÊÁ 

­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎÀÁÎÁÅÆɼӼÇÏÊÂÄÌÁÉÄÛ ÇÁÎ  ­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎÀÁÎÁÅÆɼӼÇÏÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄËʾ×ÔÁÉÉÊ¿Ê œ ÇÁÎ  

 ¿ÌÏË˼ O  ÓÁÇ

      

 

 

 

 

 

 

    


ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÍɼӼÇÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ÀÊËϽÁÌμÎÉÊÈ ÀÁÎÍÆÊÈ ËÁÌÄÊÀÁÄËÊÍÇÁÀÏÚÕÄÈËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ ÉÄÁȾËϽÁÌμÎÁ ÍËÌÄÍÊÁÀÄÉÁÉÄÁȼÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ¯ ½ÊÇØÔÄÉÍξ¼ ÊÂÄÌÁÉÄÁ ÐÊÌÈÄÌÊ ¾¼ÇÊÍØ Í ÀÊÔÆÊÇØÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ ­ÌÁÀÉÄÅ ¾ÊÃ̼ÍÎ ÀÁÎÁÅÆɼӼÇÏÊÂÄÌÁÉÄÛw  ÇÁΞʾÎÊ ÌÏÚ ¿ÌÏËËÏ ¾ÆÇÚÓÄÇÄ ËÊÀÌÊÍÎƼ Í ÀÁ½ÚÎÊÈ ÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ËϽÁÌμÎÁ ¾ÍÊÓÁμÉÄÄͼÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÁÅ­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼ÍÎ˼ÒÄÁÉÎʾÆɼӼÇÏ ÊÂÄÌÁÉÄÛw  ÇÁÎ ž×ÀÁÇÁÉÉ×Á ¿ÌÏËË× Äà Ä ÓÁÇ ½×ÇÄ ÍÊ ËÊÍμ¾ÄÈ×ËʾÊÃ̼ÍÎÏÄËÊÇÏ μ½Ç ­ÌÁÀÉÄÅ ¾ÊÃ̼ÍÎʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñw ÇÁΫÌÁʽǼÀ¼ÇÄ À¾ÁÎÌÁÎÄ ÇÄÒ¼ÈÏÂÍÆÊ¿ÊËÊǼ ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ¾ÍÄÇÏ ½ÊÇØÔÁÅ Ó¼ÍÎÊÎ× ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ Ä ¾×̼ÂÁÉÉÊÍÎÄ ÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁÄÍÊÍÎÊÌÊÉ×ÍÁÌÀÁÓÉÊ ÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ× ¾Í̼¾ÉÁÉÄÄÍÀÁ¾ÏÔƼÈÄ ­ÌÁÀÄ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ Í ÀÁ½ÚÎÊÈ ÊÂÄÌÁÉÄÛ ¾ ÀÊ ÔÆÊÇØÉÊȾÊÃ̼ÍÎÁÄËÌÊ¿ÌÁÍÍÄÌʾ¼ÉÄÁÈÁ¿Ê¾ËÏ ½ÁÌμÎÁÀ¾ÁÎÌÁÎÄ ÍÊÍμ¾ÄÇÄ˼ÒÄÁÉÎ×;×̼ ÂÁÉÉ×ÈÄÍÎÁËÁÉÛÈÄÊÂÄÌÁÉÄÛ***Ä*7©¼ËÌÊÎľ ¾Ê¾ÎÊÌÊÅ¿ÌÏËËÁw½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÄÈÁÇÄɼӼÇØÉÏÚÄÏÈÁÌÁÉÉÏÚÍÎÁËÁÉÄÊÂÄÌÁÉÄÛ *Ä**®ÁÈÉÁÈÁÉÁÁ***Ä*7ÍÎÁËÁÉÄÊÎÈÁÓÁÉ׾ ÙÎÊÅ¿ÌÏËËÁÏƼÂÀÊ¿Ê¿ÊËÊÀÌÊÍÎƼ  ©¼ ÊÍÉʾ¼ÉÄÄ À¼ÉÉ×Ñ ¼ÉÎÌÊËÊÈÁÎÌÄÄ ¼½ÀÊÈÄ ɼÇØÉ×ÅÎÄËÊÂÄÌÁÉÄÛüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÉÏËÊÀÌÊÍ ÎÆʾÍÀÇÄÎÁÇØÉ×ȼɼÈÉÁÃÊÈü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾¯Æ¼Ã¼ÉÉ×Á˼ÒÄÁÉÎ×ÄÈÁÇľ×̼ÂÁÉÉÊÁ ÊÂÄÌÁÉÄÁ***Ä*7ÍÎÁËÁÉįËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÁ½ÚÎÊÈ ÊÂÄÌÁÉÄÛ ¾ ËϽÁÌμÎÁ ¼½ÀÊÈÄɼÇØÉ×Å ÎÄË ¾ÍÎÌÁ Ó¼ÇÍÛ¾ ̼üÌÁÂÁ ¾ÍÇÏÓ¼Á¾ ­ÌÁÀÉÄÅ ¾ÊÃ̼ÍÎ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ Í ÊÂÄÌÁÉÄÁÈ Æ ÈÊÈÁÉÎÏȼÉÄÐÁÍμÒÄļÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ÊÀÄɼÆʾ¾ʽÁÄÑ¿ÌÏË˼Ñw ÇÁÎ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎØ ËÌÊÛ¾ÇÁÉÄÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄÍÊÍμ¾ÄǼ¾ÍÌÁÀÉÁÈ¿Ê À¼©¼ÈÊÈÁÉÎËÌʾÁÀÁÉÄÛʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¾ÀÁÎÍÆÊÈ ÊÎÀÁÇÁÉÄĪ¦ÀÇÛËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÇÄÎÁÇØÉ×È¼É¼È ÉÁÃÊÈ ÊÂÄÌÁÉÄÛ ½×Ǽ Ѽ̼ÆÎÁÌɼ ½ÊÇØÔ¼Û ¾×̼ ÂÁÉÉÊÍÎØÄÍμ½ÄÇØÉÊÍÎØ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄœŸÍÎÁËÁÉÄ ÊÎÈÁÓÁɼÏ˼ÒÄÁÉÎʾ¯ËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÁ½ÚÎÊÈ ÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ËϽÁÌμÎÁÓ¼ÕÁ¾ÍÎÌÁӼǼÍØÏÈÁÌÁÉɼÛ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍƼÛœŸÍÎÁËÁÉÄ ;×̼ÂÁÉÉÊÅ Ǽ½ÄÇØÉÊÍÎØÚ ÎÁÓÁÉÄÛ Ó¼ÍÎ×Á ¿ÄËÁÌÎÁÉÃľÉ×Á ÆÌÄÃ×ļÌÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÛÓÁÌÁÀʾ¼ÇÄÍØÍ ÉÊÌȼÇØÉ×Èľ×ÍÊÆÄÈÉÊÌȼÇØÉ×Èœ 

«ÊƼüÎÁÇÄ­¨œ Ïɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×Ñ˼ÒÄÁÉÎʾÍÊÂÄÌÁÉÄÁÈÄœŸ ¨(

«ÊƼüÎÁÇØ

 ¿ÌÏË˼ O  ÓÁÇ

 ¿ÌÏË˼ O  ÓÁÇ

¬

­œ ÀÁÉØ ÈÈÌÎÍÎ

­œ ÉÊÓØ ÈÈÌÎÍÎ

œ ÀÁÉØ ÈÈÌÎÍÎ

œ ÉÊÓØ ÈÈÌÎÍÎ

¤ž­œŸÀÁÉØ ¤ž­œŸÉÊÓØ ¤ž œŸÀÁÉØ ¤ž œŸÉÊÓØ

                

                

        

®¼½ÇÄÒ¼

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

¼ÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄÏÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ—  <>¤ÃÈÁÌÁÉÄÁœ ËÌʾÊÀÄÇÊÍؼÏÍÆÏÇØμÎľÉ×È ÈÁÎÊÀÊÈÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁȼÉÁÌÊÄÀÉÊ¿ÊÍÐÄ¿ÈÊȼ ÉÊÈÁÎ̼£¼ÆÌÄÎÁÌÄÄœŸËÌÄÉÄȼÇÄÎÌÁÑÆ̼ÎÉÏÚ ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÚ œ  Í ÄÉÎÁ̾¼ÇÊÈ ÉÁ ÈÁÉÁÁ ÓÁÈ ¾ vÀÉÁÅ ËÊÀ¼ÉÉ×ȼȽÏǼÎÊÌÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÄÍÌÁÀÉÄÑÏÌʾÉÁÅÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ÄÄÇÄÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ̼¾É×ÑÄÇÄËÌÁ¾×Ô¼ ÚÕÄÑËÌÊÒÁÉÎÄÇØ ÏÍμÉʾÇÁÉÉ×ÅÀÇÛÀ¼ÉÉÊ¿Ê ËÊǼ ¾ÊÃ̼ÍμÄÌÊÍμ ­ÏÎÊÓÉÊÁÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÁ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊ¿ÊÀ¼¾ ÇÁÉÄÛ ­¨œ  ËÌʾÊÀÄÇÊÍØÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÈÊ ÉÄÎÊ̼‰ž¬-BC— ÐÄÌȼ‰«ÁÎÌ®ÁÇÁ¿Äɗ ¬ÊÍÍÄÛ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁ¿ÊÍμÉÀ¼Ìμȉ&WSPQFBO4PDJFUZPG )JQFSUFOTJPO— &4)  Ä ÆǼÍÍÏ ÎÊÓÉÊÍÎÄ ËÊ ‰#SJUJTI )ZQFSUFOTJWF 4PDJFUZ— #)4 œž «ÌÄ ­¨œ  ËÌʾÊÀÄǼÍØ ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÛ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê ­œ  ÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê  œ  ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊ¿Ê À¼¾ÇÁÉÄÛ Ä ³­­ ¾ ÀÉÁ¾ÉÊÁ ¾ÌÁÈÛ v ƼÂÀ×Á ÈÄÉ Ä ¾ ÉÊÓÉÊÁ ¾ÌÁÈÛ v ƼÂÀ×ÁÈÄÉ«ÊÌÁÃÏÇØμμÈ­¨œ ½×ÇÄ̼Í ÍÓÄμÉ×ÄÉÀÁÆÍ×ɼ¿ÌÏÃÆÄËʾ×ÔÁÉÉ×ÈÀ¼¾ÇÁÉÄÁÈ ÄÉÀÁÆÍ ¾ÌÁÈÁÉÄ ÍÏÎÊÓÉ×Á ÄÉÀÁÆÍ×  ÇÛ ¾ÍÁÑ ˼̼ÈÁÎÌʾÃɼÓÁÉÄÛ̼ÍÍÓÄÎ×¾¼ÇÄÍØÀÇÛÀÉÁ¾ÉÊ ¿ÊÄÉÊÓÉÊ¿ÊËÁÌÄÊÀʾžü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÍÎÁËÁÉÄ ÉÊÓÉÊ¿ÊÍÉÄÂÁÉÄÛœ ¾ÁÇÄÓÄÉ×ÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊÄÉÀÁÆͼ ­¤ ¾×ÀÁÇÛÇÄÍØ˼ÒÄÁÉÎ×ÍÉÊÌȼÇØÉ×ÈÉÊÓÉ×È ÍÉÄÂÁÉÄÁÈœ  ­¤v ‰EJQQFST— ÍÓÌÁà ÈÁÌÉ×È ÉÊÓÉ×È ÍÉÄÂÁÉÄÁÈ œ  ­¤ ÈÁÉÁÁ  ‰OPOEJQQFST— Í ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉ×È ÍÉÄÂÁÉÄÁÈ œ  ÉÊÓØÚ ­¤½ÊÇÁÁ ‰PWFSEJQQFST— ÍÉÊÓÉ×È ËÄÆÊÈœ  ­¤ÈÁÉÁÁ ‰OJHIUQFBLFST— ªÒÁÉƼ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ­¨œ  ËÌʾÊÀÄǼÍØ Í ÏÓÁÎÊÈ ÉÊÌȼ ÎľÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÑÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅŸ©¤²«¨¨£ ¬°ÄÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅËÊÊÒÁÉÆÁÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊÌÄÎȼœ  ÏÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ< > ­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍƼÛʽ̼½ÊÎƼÌÁÃÏÇØμÎʾÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÛËÌʾÊÀÄǼÍØÍËÊÈÊÕØÚ˼ÆÁμ‰žJPTUBUJTUJDB— ÈÁÎÊÀ¼ÈÄ ¾¼ÌļÒÄÊÉÉÊÅ ÍμÎÄÍÎÄÆÄ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ¾×̼ÂÁÉ×¾¨( Í̼¾ÉÁÉÄÁÀ¾ÏÑÍÌÁÀÉÄÑËÌʾÊ ÀÄÇÊÍØÍËÊÈÊÕØÚUÆÌÄÎÁÌÄÛ­ÎØÚÀÁÉμ «ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×ÄʽÍÏÂÀÁÉÄÁžü¾Ä ÍÄÈÊÍÎÄÊξÊÃ̼Íμ ¾ÆÊÎÊÌÊÈÄÈÁÇÈÁÍÎʉÍμÌΗ ÊÂÄÌÁÉÄÛ Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎÄü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÛ ɼ½Ê̼ Äý×ÎÊÓÉÊÅ ȼÍÍ× ÎÁǼ È× ¾×ÀÁ ÇÄÇÄÀ¾Á¿ÌÏËË×ËÊÀÌÊÍÎÆʾ«Á̾¼Û¿ÌÏË˼w
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

«ÌÄËÌʾÁÀÁÉÄÄ­¨œ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÁÉ ÃÄÛÏɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×ÑËÊÀÌÊÍÎÆʾѼ̼ÆÎÁÌÄÃʾ¼Ç¼ÍØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÈÄ˼̼ÈÁÎ̼ÈÄ μ½Ç ¯˼ÒÄÁÉÎʾD ÀÁ½ÚÎÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ÀÊÔÆÊÇØÉÊȾÊÃ̼ÍÎÁÍÌÁÀÉÄÁ ÃɼÓÁÉÄÛÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ  ­œ  ¾×̼ÂÁÉÉ×Á ¾ ¾ÄÀÁ ¨( ÍÊÍμ¾ÄÇÄ  ÈÈ ÌÎ ÍÎ ü ÀÁÉØÄ  ÈÈÌÎÍÎüÉÊÓ؜ɼÇÊ¿ÄÓÉ×Á ËÊƼüÎÁÇÄÍÌÁÀÉÁ¿ÊÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ   œ  ü ÀÁÉØÄüÉÊÓØw  Ä  ÈÈÌÎÍΞ ¿ÌÏËËÁËÊÀÌÊÍÎÆʾÍɼӼÇÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ËϽÁÌμÎÁ ÍÌÁÀÉÁÁ­œ w  Ä  ÈÈÌÎÍÎ ÄÍÌÁÀÉÁÁ œ w  Ä  ÈÈÌÎÍÎ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ü ÀÁÉØ Ä ÉÊÓØ ¤ÉÀÁÆÍ ¾ÌÁÈÁÉÄ ¤ž ­œ  ÍÊÍμ¾ÄÇ ¾ Å ¿ÌÏËËÁ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Ñ ÀÉÁÈ w  Ä ÉÊÓØÚ w   ¾Ê Å ¿ÌÏËËÁ ÀÉÁÈ w  Ä ÉÊÓØÚ w  ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÄÉÀÁÆÍ ɼ¿ÌÏÃÆÄ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÈ À¼¾ÇÁÉÄÁÈƼÆÀÉÁÈ μÆÄÉÊÓØÚ½×ÇÀÊÍÎʾÁÌÉÊ ¾×ÔÁÏËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÇÄÎÁÇØÉ×ȼɼÈÉÁÃÊÈÊÂÄ ÌÁÉÄÛªÒÁÉƼÄÉÀÁÆͼ¾ÌÁÈÁÉÄѼ̼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎœŸÏ ËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÇÄÎÁÇØÉ×ȼɼÈÉÁÃÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛƼÆ Íμ½ÄÇØÉÏÚÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÏÚÀÉÁ¾ÉÏÚÄÉÊÓÉÏÚ©¼ ËÌÊÎľ ËÊÍÌÁÀÉÄÈËÊƼüÎÁÇÛÈÍÏÎÊÓÉ×ÅËÌÊÐÄÇØ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄľÊÅ¿ÌÏËËÁËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉǼ½ÄÇØÉÊÅ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊÅœŸ ­ËÊÓÎÄ̼¾ÉÊÅÓ¼ÍÎÊÎÊžÀ¾ÏÑ¿ÌÏË˼ÑËÊÀÌÊÍ ÎÆʾÊÎÈÁÓÁÉ×μÆÄÁɼÌÏÔÁÉÄÛÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛ œ  ƼÆ ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÊÁ ÍÉÄÂÁÉÄÁ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Ê œ ¾ÉÊÓÉ×ÁÓ¼Í×w¾ÄÍÇÏÓ¼Á¾ ÌÁÂÁ ˼ÒÄÁÉÎ×Û¾ÇÛÇÄÍ؉OPOEJQQFST—ÀÇÛÀļÍÎÊÇÄÓÁÍ ÆÊ¿Êœ wÄ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ¿ÌÏË˼È­ ËÌÄÈÁÌÉÊ μÆÊÅ ÂÁ Ó¼ÍÎÊÎÊÅ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÇÄÍØ ÍÇÏÓ¼Ä Äý×ÎÊÓÉÊ¿ÊÍÉÄÂÁÉÄÛÀļÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ¾ÉÊÓ É×Á Ó¼Í× ¾ Ä ÍÇÏÓ¼Á¾ ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¿ÌÏËË¼È ¨ÊÂÉʿʾÊÌÄÎØÇÄÔØÊÎÁÉÀÁÉÒÄÄ ÓÎÊ ÉÁÍÆÊÇØÆÊÓ¼ÕÁѼ̼ÆÎÁÌÉ×ÁɼÌÏÔÁÉÄÛÊÎÈÁÓ¼ÇÄÍØ ¾ ¿ÌÏËËÁ ËÊÀÌÊÍÎÆʾ Í ÀÇÄÎÁÇØÉ×È ÊÂÄÌÁÉÄÁÈ žÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍÀ¼ÉÉ×ÈÄÈÉÊ¿ÊÓÄÍÇÁÉÉ×ÑÄÍÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÅ ËÌʾÁÀÁÉÉ×ÑϾÃÌÊÍÇ×Ñ ÄÁÀÄÉÄÓÉ×Ñ ¾×ËÊÇÉÁÉÉ×ÑÏÀÁÎÁÅ ¨¼ÈÁÀʾ¨© §Á ÊÉÎØÁ¾¼¤žÄÍʼ¾Î §ÁÀÛÁ¾¨» Ä Íʼ¾Î  ËÊÀʽÉ×Á ɼÌÏÔÁÉÄÛ ÍÏÎÊÓÉÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ œ  ̼ÍÍȼÎÌľ¼ÚÎÍÛ ƼÆ ÊÍÉʾÉ×Á Ѽ̼ÆÎÁÌÉ×Á ÓÁÌÎ× ¿ÁÈÊÀÄɼÈÄÆÄ ËÌÄ ÈÁμ½ÊÇÄ ÓÁÆÍÊÈ ÍÄÉÀÌÊÈÁ ¾ ÍÉʾÁ ˼ÎÊ¿ÁÉÁü ÆÊÎÊÌ×Ñ ÈÊÂÁÎÇÁ¼ÎØÐÁÉÊÈÁÉÄÉÍÏÇÄÉÊÌÁÃÄÍÎÁÉÎÉÊÍÎÄÍ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÁÅ ÓÁÌÁà ¼ÆÎľ¼ÒÄÚ ÍÄÈ˼ÎÄÓÁÍÆÊÅ ÉÁ ̾ÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× üËÏÍÆÙÉÀÊÎÁÇļÇØÉÊÅÀÄÍÐÏÉÆÒÄÄ ÄÀÌÏ¿ÄÁÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÉ×ÁÈÁѼÉÄÃÈ× ÓÎÊϾÃÌÊÍ Ç×Ñ˼ÒÄÁÉÎʾÆÊÌÌÁÇÄÌÏÁÎÍÓ¼ÍÎÊÎÊÅËÊ̼ÂÁÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉʾÈÄÔÁÉÁÅ<> ž×¾ÊÀ×  ÇÛËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÇÄÎÁÇØÉ×ȼɼÈÉÁÃÊÈÊÂÄ ÌÁÉÄÛ Ѽ̼ÆÎÁÌɼ Íμ½ÄÇØɼÛ ÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍƼÛ ÀÉÁ¾É¼Û Ä ÉÊÓɼÛ ¼ÌÎÁÌļÇØɼÛ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÛ ÄÉÀÁÆÍ×ɼ¿ÌÏÃÆÄÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÄÈœ ¾ÀÉÁ¾É×Á ľÉÊÓÉ×ÁÓ¼Í×ÀÊÍÎʾÁÌÉÊËÌÁ¾×Ô¼ÚÎËÊƼü ÎÁÇÄËÊÀÌÊÍÎÆʾÍÀÁ½ÚÎÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛ¾ËϽÁÌμÎÁ ¬ 

 ªÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛÉÁÀÊÍÎʾÁÌɼÛÎÁÉÀÁÉÒÄÛƽÊÇØÔÁÅ Ó¼ÍÎÊÎÁ ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄ ËÌÊ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄ ÉÁ½Ç¼¿Ê ËÌÄÛÎÉ×Ñ ÀÇÛ ËÊ̼ÂÁÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉʾÈÄÔÁÉÁÅ ɼÌÏÔÁÉÄÅÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛœ ÏËÊÀÌÊÍÎÆʾ ÍÀÇÄÎÁÇØÉ×ȼɼÈÉÁÃÊÈÊÂÄÌÁÉÄÛ ¾Í̼¾ÉÁÉÄÄ Í ËÊÀÌÊÍÎƼÈÄ Í ½ÊÇÁÁ ËÊÃÀÉÄÈ ÀÁ½ÚÎÊÈ ÊÂÄ ÌÁÉÄÛ‰OPOEJQQFST—ÀÇÛÍÄÍÎÊÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ ¾ ÄÍÇÏÓ¼Á¾ ‰OPOEJQQFST—ÀÇÛÀļÍÎÊ ÇÄÓÁÍÆÊ¿Êœ w¾Ä ÍÊÊξÁÎÍξÁÉÉÊ ¿ÌÏË˼È ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ÀÇÛËÊÀÌÊÍÎÆʾÍ̼ÉÉÄÈ̼þÄ ÎÄÁÈÊÂÄÌÁÉÄÛÀÊËÁÌÄÊÀ¼ËϽÁÌμμ ¾Í̼¾ÉÁÉÄÄ ÍËÊÀÌÊÍÎƼÈÄͽÊÇÁÁÆÊÌÊÎÆÄȼɼÈÉÁÃÊȽÊÇÁà ÉÄ Ѽ̼ÆÎÁÌɼ¾×ÍÊƼÛÓ¼ÍÎÊμÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉ×Ñ ÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎ×Ñ ÊÍÇÊÂÉÁÉÄÅ ¾ ¾ÄÀÁ ÍÎÊÅÆÊÅ ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄÍÎÁËÁÉÄÍɼÌÏÔÁÉÄÛÈÄ ÍÏÎÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛœ ¹ÎÊÀÄÆÎÏÁÎÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ÏÍμÉʾÇÁÉÄÛ̼ÉÉÄÑȼÌÆÁÌʾËÊ̼ÂÁÉÄÛÍÁÌÀÁÓ ÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÏÀÁÎÁÅÍÊÂÄÌÁÉÄÁÈÏÂÁɼ ɼӼÇØÉ×ÑÍμÀÄÛѾÀÊËϽÁÌμÎÉÊÈËÁÌÄÊÀÁ §¤®¡¬œ®¯¬œ  Ä¼¿ÉÊÍÎÄƼ ÇÁÓÁÉÄÁÄËÌÊÐÄǼÆÎÄƼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ Ï ÀÁÎÁÅ Ä ËÊÀÌÊÍÎÆʾ ¨ÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÄ ÙÆÍËÁÌÎʾ ž©ª¦ Ä œÍÍÊÒļÒÄÄ ÀÁ ÎÍÆÄÑƼÌÀÄÊÇʿʾ¬ÊÍÍÄÄ«ÌÄÇÊÂÁÉÄÁÆÂÏÌÉ ‰«ÁÀļÎÌÄۗÄÈŸ©­ËÁ̼ÉÍÆÊ¿Ê • §ÁÊÉÎØÁ¾¼¤ž«ÌʽÇÁȼ¼ÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÁÉÃÄÄ ÏÀÁÎÁÅÄËÊÀÌÊÍÎÆʾ¬ÊÍÍÄÅÍÆÄžÁÍÎÉÄÆËÁÌÄɼ ÎÊÇÊ¿ÄÄÄËÁÀļÎÌÄÄ•­v ¨¼ÈÁÀʾ¨©¬ÏÆʾÊÀÍξÊËÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÁÄÇÁÓÁ ÉÄÚÈÁμ½ÊÇÄÓÁÍÆÊ¿ÊÍÄÉÀÌÊȼ«ÊÀÌÁÀ¬Ÿª¿¼ Éʾ¼¨ Í ªÂÄÌÁÉÄÁÙÎÄÊÇÊ¿ÄÛ ˼ÎÊ¿ÁÉÁà ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÁ¼ÍËÁÆ Î׫ÊÀÌÁÀ¤¤ ÁÀʾ¼ Ÿœ¨ÁÇØÉÄÓÁÉÆʨ Í ³¼Ãʾ¼¤¡  ÈÄÎÌÄÁ¾žž ®ÊÇË׿Äɼ­© ¬¼ Îʾ¼ § Ÿ ­ÎÌÏÆÎÏÌÉÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ÄÃÈÁÉÁÉÄÛ ÈÄÊƼÌÀ¼ËÌļÌÎÁÌļÇØÉÊÅ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÄÄÄÑËÌÊ¿ÉÊÍ ÎÄÓÁÍÆÊÁÃɼÓÁÉÄÁ®Á̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÄżÌÑľ •­v 5IF'PVSUI3FQPSUPOUIF%JBHOPTJT &WBMVBUJPO BOE 5SFBUNFOU PG )JHI #MPPE 1SFTTVSF JO $IJMESFO BOE "EPMFTDFOUT1FEJBUSJDTv


±œ©®œ¡žœ©­ ¦¯§¡´ ž Ÿª¯ž«ª¤ÌÆÏÎÍÆÄÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Å ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÏÉľÁÌÍÄÎÁάÊÍÃÀ̼¾¼ ¿¤ÌÆÏÎÍÆ «ÌʽÇÁȼÎϽÁÌÆÏÇÁü ƼÆÍÊÒļÇØÉÊÃɼÓÄÈÊ¿Ê ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ¾ÍÁ¿À¼¼ÆÎϼÇØɼ ÊÍʽÁÉÉʾËÁÌÄÊÀ ËÌʾÁÀÁÉÄÛÌÁÐÊÌȾÊÎÁÓÁÍξÁÉÉÊÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÄ­ÀÁÌÂľ¼ÉÄÁ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛÎϽÁÌÆÏÇÁüƼÆ ¾ÊÎÀÁÇØÉ×ÑÌÁ¿ÄÊÉ¼Ñ μÆľʾÍÁÅÍÎ̼ÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ÇÄÔØɼÊÍÉʾÁ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊ¿ÊËÊÀÑÊÀ¼¾ÌÁÔÁÉÄÄ ÍÊÒļÇØÉ×Ñ ͼÉÄμÌÉ×ÑÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÈÁ̽ÊÌؽ× ÍÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ­ÊÆÊÇʾžœ  ž×Û¾ÇÁÉÄÁÎϽÁÌÆÏÇÁüÛ¾ÇÛÁÎÍÛËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×È ɼË̼¾ÇÁÉÄÁÈ ¾ ÍÄÍÎÁÈÁ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉ×Ñ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄŪÍʽÁÉÉʾ¼ÂÉ×ÈÊÉÊÍμÇʾÍÇÊ ÂľÔÁÅÍÛÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÅʽÍμÉʾÆÁ¾ ÍÎ̼ÉÁ ¾ÏÍÇʾÄÛÑÌÁÃÆÊ¿ÊÏÑÏÀÔÁÉÄÛÙËÄÀÁÈÄÊ ÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅÍÄÎϼÒÄÄËÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÏ ­Êɤ¨ ®ÊÇÍÎ×Ñ­œ ž×ÍÊƼÛ̼ÍËÌÊÍÎ̼ ÉÁÉÉÊÍÎØ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ËÊ ÈÉÁÉÄÚ ÌÛÀ¼ ¼¾ÎÊÌʾ Ï½ÊÓÆÄɝ« ¬×½Æ¼§© «ÏÉ¿¼žž ŸÌ¼ÕÁÉÆʾ¼ªž  ÌÏÃÄÉœ¤ §ÛÈÄɼ ¡ §  Ä ÀÌ ;Ûüɼ ÍÉÁ¿¼ÎľÉÊ ÍÇÊÂľÔÄÈÄÍÛ ÍÊÒļÇØÉÊÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÈÄ Ѽ ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼÈÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ μÆÄÈÄ ƼÆ ̼ÃÉÊɼ Ë̼¾ÇÁÉÉ×ÁÈĿ̼ÒÄÊÉÉ×ÁËÊÎÊÆÄ ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁ Éʾ×Ñ ÍÊÒļÇØÉ×Ñ ƼÎÁ¿ÊÌÄÅ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾×ÉÏ ÀÁÉÉ×Á ÈĿ̼ÉÎ× ½ÁÂÁÉÒ× ½ÁÃ̼½ÊÎÉ×Á ÎÌÏÀÊÍ ËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Íμ ÇÄÒ¼½ÁÃÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊ¿ÊÈÁÍμ ÂÄÎÁÇØÍξ¼ ϾÁÇÄÓľ¼ÚÕ¼ÛÍÛ ÀÊÇÛ ½ÁÃÀÊÈÉ×Ñ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁ¼ÍÊÒļÇØÉ×ѿ̼ÂÀ¼É ªË¼ÍÉÊÍÎØËÊÇÊÂÁÉÄÛÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛɼĽÊÇØÔÁÅ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎØÚ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÍÌÁÀÄ À¼ÉÉ×Ñ ¿ÌÏËËɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ÆÊÎÊÌ×ÑÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉʾËÊÇÉÊÅ ÈÁÌÁ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÅ ɼÀÃÊÌ ³ÄÍÇÁÉÉÊÍÎØÀ¼ÉÉ×ÑƼÎÁ¿ÊÌÄŽÊÇØÉ×ÑËÊÍÎÊÛÉÉÊ ϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ¾;ÛÃÄÍÊÍÉÄÂÁÉÄÁÈÏÌʾÉÛÂÄÃÉÄ ÀÊÑÊÀʾɼÍÁÇÁÉÄÛľÍÇÁÀÍξÄÁÍÊÒļÇØÉÊÅÀÄÐ ÐÁÌÁÉÒļÒÄÄʽÕÁÍξ¼ ¦¼Æ ËÊƼüÇÄ ÌÁÃÏÇØμÎ× ¼É¼ÇÄü ¾ ¿ ËÌÊÒÁÉÎÊѾ¼Î¼ɼÍÁÇÁÉÄÛ¤ÌÆÏÎÍÆÊÅʽǼÍÎÄËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÈÄÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÈÄÊÍÈÊÎ̼ÈÄ ÍÊÍμ¾ÇÛÇ ÈÁÎÊÀÊÈÎϽÁÌÆÏÇÄÉʾÊÅÀļ¿ÉÊÍ ÎÄÆĽ×ÇÊʽÍÇÁÀʾ¼ÉÊ ÀÁÎÍÆÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ ʽǼÍÎÄžÌÁÃÏÇØμÎÁËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ¾ÍÁÑÈÁÎÊÀʾʽ ÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛɼÎϽÁÌÆÏÇÁý×Çʾ×Û¾ÇÁÉÊ ÊÎ ʽÕÁ¿ÊÓÄÍǼ¾ËÁ̾×Á¾×Û¾ÇÁÉÉ×ѽÊÇØÉ×Ñ  ¾×Û¾ÇÁÉ×ËÊʽ̼ռÁÈÊÍÎÄ ÊÍμÇØÉ×Á wËÊ ÆÊÉμÆÎÏ Í ½¼ÆÎÁÌÄʾ×ÀÁÇÄÎÁÇÁÈ ©¼Ä½ÊÇØÔÄÅ ÏÀÁÇØÉמÁͽÊÇØÉ×Ñ  ½×Ǿ×Û¾ÇÁÉÎÁÌ ÌÄÎÊÌļÇØÉ×ÈÄËÊÇÄÆÇÄÉÄƼÈÄ ÍμÒÄÊɼ̼ÈÄÉÁ

ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇÛw ½×Çľ×Û¾ÇÁÉ× ËÊÆÊÉμÆÎÏͽ¼ÆÎÁÌÄʾ×ÀÁÇÄÎÁÇÁÈw Ä ÀÌÏ¿ÄÈÄ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄ ¾ÊÁÉÆÊȼΠ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ÍÊÒüÕÄÎ× ÀÌÏ¿ÄÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×ÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ žž ¾ËÁ̾×Á ¾×Û¾ÇÁÉÉ×Ñ ½ÊÇØ É×Ñ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÍÊÍμ¾ÄÇÄÉÁ̼½ÊμÚÕÁÁ ɼÍÁÇÁÉÄÁÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Íμ ÄÃÉÄÑ ¾×Û¾ÇÁÉÊ ËÌÄ ʽ̼ÕÁÉÄÄ §ÄÒ¼ ½ÊÈ  ÆÊÎÊÌ×Á ÍÊÍμ¾ÄÇÄ  ¾Ê ¾ÍÁÑ ÍÇÏÓ¼ÛÑ ½×ÇÄ ¾×Û¾ÇÁÉ× ¾ ÏÍÇʾÄÛÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ¨ž ÊÇØÉ×Á ÎϽÁÌÆÏ ÇÁÃÊÈ ÍÌÁÀÄ ̼½ÊμÚÕÁ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ÊÍÉʾÉÊÈ ¾×Û¾ÇÛÚÎÍÛËÌÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÄ  ¼ÉɼÛÎÁÉÀÁÉÒÄÛüÆÊÉÊÈÁÌɼ¾ÏÍÇʾÄÛÑÉÄÃÆÊ¿Ê ÊѾ¼Î¼ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÈÄ ÊÍÈÊÎ̼ÈÄ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁÍ˼À¼ËÌÊÄþÊÀÍξ¼ÄÌÁÃÆÊ¿ÊϾÁÇÄÓÁ ÉÄÛÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄÉÁÊÌ¿¼ÉÄÃʾ¼ÉÉÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ œÉ¼ÇÄà ÍÎÌÏÆÎÏÌ× ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑ ÐÊÌÈ ÎϽÁÌÆÏ ÇÁü ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÄ ÊÎ ÍËÊÍʽ¼ ¾×Û¾ÇÁÉÄÛËÊƼüÇÍÇÁÀÏÚÕÁÁ ÓÎÊɼĽÊÇØÔ¼ÛÀÊÇÛ Ï¿ÌʼÁÈ×ѾÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÈÊÎÉÊÔÁÉÄÄÐÊÌÈ ÎϽÁÌÆÏÇÁü½×Ǽ¾×Û¾ÇÁɼËÌÄʽ̼ÕÁÉÄĽÊÇØÉ×Ñ ÎÁÈ ͼÈ×È ÍÊÃÀ¼ÁÎÍÛ Ï¿ÌÊü ÉÁÆÊÉÎÌÊÇÄÌÏÁÈÊ¿Ê ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÛ ÄÉÐÁÆÒÄÄ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ žž Äà ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ÉÁ̼½ÊμÚÕÁ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽ ÉʿʾÊÃ̼Íμ ÇÄÒ¼½ÊÈÂÍÊÍμ¾ÇÛÇÄ ­ÌÁÀÄ ¾×Û¾ÇÁÉÉ×Ñ Í ½¼ÆÎÁÌÄʾ×ÀÁÇÁÉÄÁÈ ÉÁ̼½ÊμÚÕÄÁ ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄ ÄÃÉÄÑÇÄÒ¼½ÊÈÂw žÍÁ üËÏÕÁÉÉ×ÁÐÊÌÈ×ÎϽÁÌÆÏÇÁüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼ÇÄÍØÏ À¼ÉÉÊÅƼÎÁ¿ÊÌÄÄɼÍÁÇÁÉÄÛ ÄÃÆÊÎÊÌ×ѽÊÇØÔÄÉÍ ξÊ  ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄÇÄÒ¼½ÊÈ ž¼ÂÉ×È ÈÊÈÁÉÎÊÈ ÀÇÛ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊÅ ÍÇϽ× Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÍÊÒļÇØɼÛ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼ ÏÈÁÌÔÄÑ ½ÊÇØÉ×Ñ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ƼÆ ÄþÁÍÎÉ×Ñ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊÅÍÇϽÁ μÆÄÉÁÄþÁÍÎÉ×Ñ ž ÍÎÌÏÆÎÏÌÁ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ½ÊÇØÉ×Ñ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ÍÊÍÎÊÛÕÄÑɼÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉÊÈÏÓÁÎÁ ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄ ÇÄÒ¼½ÊÈ ÊÍμÇØÉ×ÁÊÎÉÊÍÄÇÄÍØÆƼÎÁ¿ÊÌÄÄÉÁ ̼½ÊμÚÕÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Íμ žÍÎÌÏÆÎÏÌÁËÊÍÈÁÌÎÉÊÅÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÄÎϽÁÌÆÏÇÁü¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄÇÄÒ¼½ÊÈ ÄÃÉÄÑ ½Áà ÏƼüÉÄÛ мÈÄÇÄÄ  ÄÈÁÇÄ ËÌÊËÄÍÆÏ ¾ ¿ ¤ÌÆÏÎÍÆÁ ÉÊ ÎÊÇØÆÊ  Äà ÉÄÑ ËÊÍÎÊÛÉÉÊ ËÌÊÂľ¼Çľ¿ÊÌÊÀÁ ¼ÊÍμÇØÉ×Á ËÊÈÁÍÎÏ ËÌÊËÄÍÆÄÉÁËÌÊÂľ¼ÇÄ ¯ÓÄÎ×¾¼Û ÊÍʽÏÚ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÏÚ Ê˼Í ÉÊÍÎØ ÍÊÒļÇØÉÊÀÄüÀ¼ËÎÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉμ ¾ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÄ ÎϽÁÌÆÏÇÁü Ä ÉÁÀÊÍμÎÊÓÉÏÚ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÏÚ ̼½ÊÎÏ ÍÌÁÀÄ ÉÄÑ ÊÍÉʾ É×È ɼË̼¾ÇÁÉÄÁÈ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛ ̼ÉÉÁ¿Ê ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÍÌÁÀÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¾ ÍʾÌÁ ÈÁÉÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ÀÊÇÂÉÊ Û¾ÇÛÎØÍÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ Ä ËÌÊÎľÊÙËÄÀÁÈÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁ ÌÊËÌÄÛÎÄÅ ÍÌÁÀÄ À¼ÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ­ ÙÎÊÅ ÒÁÇØÚ ËÌÁÀÇÊÂÁɼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉɼÛ ÈÊÀÁÇØ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÛÊÌ¿¼ÉʾÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×ÑÍÎÌÏÆÎÏÌËÊ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÈÏ ¾×Û¾ÇÁÉÄÚľÃÛÎÄÚɼÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×ÅÏÓÁνÊÇØÉ×Ñ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ Ê;ʽÊÀľÔÄÑÍÛÄÃÄÍË̼¾ÄÎÁÇØÉÊ ÎÌÏÀʾ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÇÄÒ ËÌÁ½×¾¼ÚÕÄѾÄÃÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ª­©ªž©·¡©œ«¬œž§¡©¤» ­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤» ª¬Ÿœ©¤£œ²¤¤¬œª®· «ª¬œ©©¡¨¯ž·»ž§¡©¤º ®¯¡¬¦¯§¡£œ­¬¡ ¤©œ­¡§¡©¤»
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÇÛÎÊ̼ÑÄËÌÄÁÈÉÄƼÑ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÎÁÇÛÑÄÇÄÒ½Áà ÊËÌÁÀÁÇÁÉÉÊ¿ÊÈÁÍμÂÄÎÁÇØÍξ¼ ­Ï½ÖÁÆμÈÄÀ¼ÉÉÊÅÈÊÀÁÇÄÛ¾ÇÛÚÎÍÛ wÊÌ¿¼É×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈÍϽÖÁÆÎʾ ¬°ÄÈÁÍÎÉÊ¿ÊͼÈÊÏË̼¾ÇÁÉÄÛ wÊÌ¿¼É×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ¨ž ÄŸ¯¤©¨ºÍϽÖÁÆ Îʾ¬° wËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉ×ÁÀÄÍ˼ÉÍÁÌ×ÄƼ½ÄÉÁÎ× wÄÃÊÇÛÎÊÌ×¾ÌÁÈÁÉÉÊ¿ÊÍÊÀÁ̼ÉÄÛ ËÌÄÁÈÉÄÆÄ ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÎÁÇÄ ÍÇÁÀÍξÁÉÉ×ÁÄÃÊÇÛÎÊÌ×ÄÄÍ Ë̼¾ÄÎÁÇØÉÊÎÌÏÀʾ×ÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ žÃ¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁÍϽÖÁÆÎʾʽÁÍËÁÓľ¼ÁÎÍÛÎÌÁ ÈÛ½ÇÊƼÈÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×È ÏË̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄÈÄ ÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾×È * °ÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Å ½ÇÊÆ ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ËÌÊÎľÊ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉ×ÁÀÄÍ˼ÉÍÁÌ×ÄƼ½ÄÉÁÎ× ÄÃÊ ÇÛÎÊÌ× ¾ÌÁÈÁÉÉÊ¿Ê ÍÊÀÁ̼ÉÄÛ ËÌÄÁÈÉÄÆÄ ̼ÍËÌÁÀÁÇÄÎÁÇÄ ÍÇÁÀÍξÁÉÉ×ÁÄÃÊÇÛÎÊÌ×ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊ¿Ê ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛ Ä ÄÍË̼¾ÄÎÁÇØÉÊÎÌÏÀʾ×ÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ** ¯Ë̼¾ÇÁÉÓÁÍÆÄŽÇÊƾÆÇÚÓ¼ÁÎÊÌ¿¼É×ÏË̼¾ ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ¨ž  Ÿ¯¤©¨º ÍϽÖÁÆÎʾ¬° ***©ÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾ÊŽÇÊÆËÌÁÀÏÍȼÎÌľ¼ÁÎ ̼Ã̼½ÊÎÆÏ  ÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾ÊÅÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÄ ÌÁ¿Ç¼ÈÁÉ ÎÄÌÏÚÕÁÅÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÁ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁËÊ ¾ÊËÌÊͼÈ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉʿʾ×Û¾ÇÁÉÄÛľÃÛÎÄÛɼ ÀÄÍ˼ÉÍÁÌÉ×ÅÏÓÁνÊÇØÉ×ÑÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ  ÏÓÁÎÉÊÅÄÍÊËÌʾÊÀÄÎÁÇØÉÊÅÀÊÆÏÈÁÉμÒÄÄ ËÊà ¾ÊÇÛÚÕÁÅ ʽÁÍËÁÓÄÎØ ÓÁÎÆÊÁ ÈÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÁ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁÄËÌÁÁÈÍξÁÉÉÊÍÎØÈÁÂÀÏËÌÊÎÄ ¾ÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉ×ÈÄ ÀÄÍ˼ÉÍÁ̼ÈÄ Ƽ½ÄÉÁμÈÄ Ä ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈĨž  Ÿ¯¤©¨ºÍϽÖÁÆÎʾ¬° °¼ÆÎÄÓÁÍÆľÍʾÌÁÈÁÉÉ×ÑÏÍÇʾÄÛÑÐÏÉÆÒÄÊ ÉÄÌÏÚÎÍÊËÊÀÓÄÉÁÉÉ×Á;ÛÃÄ ËÊÍÌÁÀÍξÊÈÆÊÎÊÌ×Ñ ÊÌ¿¼É× ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ¾ÇÄÛÚÎ ɼ ËÊÀ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Á ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÄÆÊÉÎÌÊÇÄÌÏÚÎÄÑ̼½ÊÎϯÓÄÎ×¾¼Û ÎÊ ÓÎÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁËÌʾÊÀÄÇÊÍØɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ɼĽÊÇÁÁ ÎÄËÄÓÉÊÅ ¾ ËǼÉÁ ɼÇÄÓÄÛ ËÁÉÄÎÁÉÒÄ ¼ÌÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ Ä ¼ÆÎľÉÊÍÎÄ ÈĿ̼ÒÄÊÉÉ×Ñ ËÌÊÒÁÍÍʾ ËÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÌÁÃÏÇØμÎ×ÄËÌÁÀÇÊÂÁÉɼÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉɼÛÈÊÀÁÇØÈÊ¿Ïν×ÎØÄÍËÊÇØÃʾ¼É× ɼÀÌÏ¿ÄÑÎÁÌÌÄÎÊÌÄÛѪ½Õ¼ÛÆÊÉÒÁËÒÄÛÄÈÁÎÊÀ× ¼ÆÎľÉʿʾ×Û¾ÇÁÉÄÛÎϽÁÌÆÏÇÁü¾ɼÔÁÅÍÎ̼ÉÁ ̼þľ¼ÇÄÍØÄËÁÌÁÍȼÎÌľ¼ÇÄÍؾÍÌÊÆÄ ÀÄÆÎÏÁ È×ÁɼÏÓÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÈÏÌʾÉÁÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÄÍμÀÄÁÅÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼžÍʾÌÁ ÈÁÉÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ ɼÃÌÁǼ ÊÍÎ̼Û ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎØ ËÁÌÁÍÈÊÎ̼ ÍÏÕÁÍξÏÚÕÁÅ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ ¼ÆÎľÉÊ¿Ê ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ÎϽÁÌÆÏÇÁü ÊÍÉʾÉ×È ËÌÄÉÒÄËÊÈ ÆÊ ÎÊÌÊÅ ÀÊÇÂÉÊ Û¾ÇÛÎØÍÛ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ ÆÊȽÄɼÒÄÄ ÈÁÎÊÀʾ ¼ÆÎľÉÊ¿Ê ¾×Û¾ÇÁÉÄÛ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ ÍÌÁÀÄ ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʾ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊÅ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÁÅ ÍμÀÄÄ ̼þÄÎÄÛ ÙËÄÀÁÈÄÊÇÊ¿Ä ÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼÍÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁÈÙÐÐÁÆÎľÉ×Ñ ÈÁÎÊÀʾÀļ¿ÉÊÍÎÄÆÄÎϽÁÌÆÏÇÁü

¬ª§¸­¡­®¬¤©­¦ªŸª«¡¬­ª©œ§œ žª¯³¡©¤¤¬œª®©¤¦ªž Ÿœ£ª®¬œ©­«ª¬®©ªŸª «¬ª¨·´§¡©©ªŸª«¬¡ «¬¤»®¤» «¬¤©²¤«œ¨Ÿ¤Ÿ¤¡©¤³¡­¦ªŸª žª­«¤®œ©¤»ž£ ¬œž«¯©¦®œ± ±¡®œŸ¯¬ªžœœ¦ ¨œ¦œ¬ªžœ¨¨ Ÿª¯ž«ª¨¨œÄȤ¨­ÁÓÁÉʾ¼ ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿¨ÊÍƾ¼®ÚÈÁÉÍÆÄŽ¼Ãʾ×Å ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅÆÊÇÇÁÀ ¿®ÚÈÁÉØ œÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ËÌʽÇÁÈ× ªÍÉʾÉ×È ÏÍÇʾÄÁÈ ÍÊÒļÇØÉÊ¿ÊÄÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊ¿Ê̼þÄÎÄÛʽÕÁÍξ¼ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÃÀÊÌʾØÁ ƼÂÀÊ¿Ê ÊÎÀÁÇØÉÊ¿Ê ÓÁÇʾÁƼ Ä ʽÕÁÍξ¼ ¾ ÒÁÇÊÈ ®ÁÉÀÁÉÒÄÄ ɼ½ÇÚÀ¼ÁÈ×Á ¾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄľÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÉÁ¿ÊÀÁÍÛ ÎÄÇÁÎÄÛ ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊÎÊÈ ÓÎÊÇÚÀÁÅÏÈÄ̼ÁÎ ½ÊÇØÔÁ ÓÁÈÌÊÂÀ¼ÁÎÍÛ£¼ËÊÍÇÁÀÉÄÁÓÁÎ×ÌÁ¿ÊÀ¼ ÁÂÁ¿ÊÀɼÛϽ×ÇØÍÊÍμ¾ÇÛÁÎÊÆÊÇÊÊÀÉÊ¿ÊÈÄÇÇÄ ÊɼÓÁÇʾÁƪÍʽÏÚÎÌÁ¾Ê¿Ï¾×Ã×¾¼ÁÎÍÈÁÌÎÉÊÍÎØ ÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛ ­Î¼ÌÊÀϽʾ ž ¤  žÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍËÌÊ¿ÉÊÃÊÈÊÎÈÁÓ¼ÚÕ¼ÛÍÛ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛÆÍÊÆ̼ÕÁÉÄÚÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎÄ̼½ÊμÚÕÁ ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÍÊÑ̼ÉÄÎÍÛ ÄʽÕÄÁËÊÎÁÌÄ̼½ÊÓÁÅ ÍÄÇ×üv¿¿ÍÊÍμ¾ÛνÊÇÁÁÀÁÍÛÎÄÈÄÇ ÇÄÊÉʾ ÓÁÇʾÁÆ ÆÊÉÒÁËÒÄÛ «ÌÁÃÄÀÁÉÎÍÆÊÅ ËÌÊ ¿Ì¼ÈÈ׉£ÀÊÌʾØÁ̼½ÊμÚÕÁ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÄ ɼ v ¿¿— ªÍÉʾÊÅ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅËÊÇÄÎÄÆÄÛ¾ÇÛÁÎÍÛʽÁÍËÁÓÁÉÄÁËÌÄÊÌÄ ÎÁμÍÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄÏÇÏÓÔÁÉÄÛÃÀÊÌʾØÛÎÌÏÀÛÕÄÑÍÛ Ƽƾ¼ÂÉÁÅÔÁÅËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇØÉÊÅÍÄÇ×ʽÕÁÍξ¼ ÊËÌÁÀÁÇÛÚÕÁÅɼÒÄÊɼÇØÉÏÚ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎØÍÎ̼É× Ä ÁÁ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÁ ̼þÄÎÄÁ ªÎ̼ÍÇÁ¾¼Û «ÌÊ ¿Ì¼Èȼ̼þÄÎÄÛÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊÀÁǼ¾¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄËÌÁÀËÊǼ¿¼ÁÎÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁÌÊÇÄ ÐÏÉÆÒÄÅ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×Ñ ÐÊÌÈ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ¾ ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í Éʾ×ÈÄ üÀ¼Ó¼ÈÄ ÍÎÊÛÕÄÈÄ ËÁÌÁÀ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ ̼þÄÎÄÁÈ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅ ËÊÈÊ ÕÄ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÅ ɼ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ÄÏÆÌÁËÇÁÉÄÁ ÃÀÊÌʾØÛ ̼ÍÔÄÌÁÉÄÁÈ ËÊÈÊÕÄ ɼ ÀÊÈÏ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁÈ ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉÊÅ Ä ÈÁÀÄÆÊ ÍÊÒļÇØÉÊÅËÊÈÊÕĽÊÇØÉ×ÈÍÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÈÄü ½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄž;ÛÃÄÍÙÎÄÈÊÍʽÏÚ¼ÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ËÌÄʽÌÁμÚÎɼÏÓÉ×ÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ¾ʽǼÍÎÄÊÌ ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÆÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼ ²ÁÇØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛɼÏÓÉÊʽÊÍÉʾ¼ÎØ ̼Ã̼ ½ÊμÎØ Ä ¾ÉÁÀÌÄÎØ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØ ÉÏÚÈÊÀÁÇØÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼËÊ ÊƼüÉÄÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ̼½ÊÎÉÄƼÈËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿ÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ‰®ÚÈÁÉÎ̼ÉÍ¿¼Ã— ¨¼ÎÁÌļÇ×ÄÈÁÎÊÀ×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ«ÌÁÀÈÁÎÊÈ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÄǼÍØ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿Ê ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ‰®ÚÈÁÉ


È×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÑ ÍÇÁÀÏÁÎ ÊÎÈÁÎÄÎØ ÓÎÊ ÇÏÓÔÁ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎ×ÊÒÁÉľ¼ÚÎ;ÊÄÃɼÉÄÛËʾÊËÌÊͼÈ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ËÁÌÁÀ¼ÚÕÄÑÍÛ ËÊ Çʾ×È ËÏÎÁÈ Ä ­«¤ ¼ ªÒÁÉľ ÉÄÃÆÄÅ ÏÌʾÁÉØ ÄÉÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉÊÍÎÄ̼½ÊÎÉÄÆʾÊÍÊÍÎÊÛÉÄÄ;ÊÁ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ËÌÄÓÄɼÑÄÈÁ̼ÑËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÅ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÎÍÛ¾¼ÂÉ×ÈÃɼÎØ ÊÎÆÏÀ¼ÊÉÄ ÓÁÌ˼ÚÎÄÉÐÊÌȼÒÄÚÀÇÛÍÁ½Û­¾ÁÀÁÉÄÛÊÈÁ̼Ñ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅÄÇÄÄÑʽÊÍÎÌÁÉÄÅÎÌÁÎØ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ  ËÊÇÏÓ¼ÚÎÄýÁÍÁÀ;̼ӼÈÄ ͼɼÎÊÌÄÛËÌÊÐÄǼÆÎÊÌÄÛ ÀÇÛ ÊÍμÇØÉ×Ñ μÆÄÈ ÄÍÎÊÓÉÄÆÊÈ Û¾ÇÛÚÎÍÛ ÎÁÇÁ¾ÄÃÄÊÉÉ×Á ËÁÌÁÀ¼ÓÄ  ¿¼ÃÁÎ×ÄÂÏÌɼÇ×  ɼÏÓÉÊËÊËÏ ÇÛÌɼÛÇÄÎÁ̼ÎÏ̼  ­ÁÍÎÌÄÉÍÆÄÅËÁÌÍÊɼÇ ¾ÙÎÊÈËÁÌÁÓÉÁË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÉÁÏËÊÈÄɼÁÎÍÛ­ÊÊÎ ¾ÁÎÍξÁÉÉʼÉÆÁÎÄÌʾ¼ÉÄÁÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼ ËÊƼüÇÊ ÓÎʾÊËÌÊͼÈÄËÁ̾ÄÓÉÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ üÉÄȼÁÎÍÛ Ä  ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ üÉÄȼÁÎÍÛʽÏÓÁÉÄÁÈ˼ÒÄÁÉÎʾœÉÆÁÎ× ËÌÁÀÇÊ ÂÁÉÉ×ÁÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÍÁÍÎÌ¼È ¾ÆÇÚÓ¼ÇľÊËÌÊÍ× ËÊþÊÇÛÚÕÄÁ ¾×ÛÍÉÄÎØ ÄÑ ÈÉÁÉÄÁ Ê мÆÎÊÌ¼Ñ ËÌÁËÛÎÍξÏÚÕÄÑ ½ÊÇÁÁ ËÊÇÉÊÅ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ÄÈÄ ʽÏÓ¼ÚÕÁÅÐÏÉÆÒÄÄ©¼ËÁ̾ÊÈÈÁÍÎÁwÀÁÐÄÒÄÎ ̼½ÊÓÁ¿Ê¾ÌÁÈÁÉÄ  ɼ¾ÎÊÌÊÈwÉÁÀÊÍμ ÎÊÓɼÛʽÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎØÄÉÐÊÌȼÒÄÁÅÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌÊÅ  ɼÎÌÁÎØÁÈwÉÁÀÊÍμÎÊÓɼÛ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØɼÛËÊÀ¿ÊÎʾƼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑÍÁÍÎÁÌ  ©¼ÈÄ ÍʾÈÁÍÎÉÊ Í ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ ÊÎÀÁÇÊÈ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ‰®ÚÈÁÉÎ̼ÉÍ¿¼Ã— ½×ÇÄ ̼Ã̼½ÊμÉ× Ä¾ÉÁÀÌÁÉ×ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×ÁʽÛüÉÉÊÍÎÄ̼½ÊÎ× ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ¾ ÃÀ̼¾ËÏÉÆμÑ Í ̼ÍÔÄ ÌÁÉÄÁÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÍÇÏ¿ ËÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ÄÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÊÉÉÊÅËÊÈÊÕÄ ž×¾ÊÀ× ¯¾ÁÇÄÓÁÉÄÁ ÔμÎʾ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ¾ ÃÀ̼¾ËÏÉÆμÑ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ Ä ̼ÍÔÄÌÁÉÄÁ ÄÑ ÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Ñ ʽÛüÉÉÊÍÎÁÅ ËÊþÊÇÄÇÊ ÙÐ ÐÁÆÎľÉÊ ÌÁÔÄÎØ üÀ¼ÓÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÁÂÁ ¿ÊÀÉ×ÅÊѾ¼ÎÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄÊÍÈÊÎ̼ÈÄÍÊÍμ¾ÄÇ ɼ ϾÁÇÄÓÄÇÊÍØ ÓÄÍÇÊ ̼½ÊÎÉÄÆʾ Í ¾ËÁ̾×Á¾ÂÄÃÉÄÏÍμÉʾÇÁÉÉ×ÈÀļ¿ÉÊÃÊÈ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ª½ÕÁÍξ¼ ËÌÊÔÇÄ ÍËÁÒÄÐÄÓÁÍÆÏÚ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏɼϾÁÇÄÓÄÇÊÍØÆÊÇÄÓÁÍξÊ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ËÌÊÔÁÀÔÄÑ ÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÊÁ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÁ žÉÁÀÌÁÉÄÁ ÀÄÍμÉÒÄÊÉÉ×Ñ ÐÊÌÈ ʽÏÓÁÉÄÛ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ËÊþÊÇÄÇÊ ̼ÍÔÄÌÄÎØ ÆÊÈËÇÁÆÍÊÃÀÊÌʾÄÎÁÇØÉ×ÑÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅɼÎ̼Í ÍʾÊÈÃÀ̼¾ËÏÉÆÎÁ ÆÊÈËÇÁÆÍק°¦ ȼÍͼ  ÐÄÃÄÊËÌÊÒÁÀÏÌ× ÔÆÊÇ×ÃÀÊÌʾØÛ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍ ÆÊÁʽÏÓÁÉÄÁ  ̼½ÊÎÉÄÆʾÊÎÈÁÓ¼ÚÎÉÁÀÊÍμÎÊÓÉ×ÅʽÖ ÁÈÃɼÉÄž¾ÊËÌÊͼÑÃÀÊÌʾʿÊʽ̼üÂÄÃÉÄ Ä ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄ ÓÎÊ Û¾ÄÇÊÍØ ÊÍÉʾ¼ÉÄÁÈ ÀÇÛ ̼Ã̼½ÊÎÆÄ Ä ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ËÌÊ ¿Ì¼ÈÈ× ʽÏÓÁÉÄÛ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ ËÊ ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÈϾÊÍËÄμÉÄÚ̼½ÊÎÉÄÆʾ œÉ¼ÇÄÃÈÁÀÄÆÊÍÊÒļÇØÉÊÅѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄÍÁÍÎ ÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼ¾×Û¾ÄÇÍÇÁÀÏÚÕÁÁ­ÌÁÀÉÄÅ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

Î̼ÉÍ¿¼Ã—¿º¿ÊÌÍƼ OÓÁÇ ª½ÖÁÆÎÄÍÍÇÁ Àʾ¼ÉÄÛw̼½ÊÎÉÄÆÄËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿ÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ Ä ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÄÅ ËÁÌÍÊɼÇ ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾ ËÌÊÈ×Ô ÇÁÉÉÊ¿Ê ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ‰®ÚÈÁÉÎ̼ÉÍ¿¼Ã— O ÍÊÎÌÏÀÉÄƼ ¼Ã×ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛwËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁªªª‰®ÚÈÁÉÎ̼ÉÍ¿¼Ã—¿º¿ÊÌÍÆÄ ¾ÑÊÀÛÕÄÁ¾Á¿ÊÍÊÍμ¾ÃÀ̼¾ËÏÉÆÎ× O ¬ÁÃÏÇØμÎ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÇÊÆ ¾ÊËÌÊÍʾ ƼͼÚÕÄÑÍÛÍÊÍÎÊÛÉÄÛ̼½ÊÎ×ËÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÊÈÏ ¾ÊÍËÄμÉÄÚ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÁÈÊÈÏÍÁÍÎÌÄÉÍÆÄÈËÁÌÍÊ ɼÇÊÈÃÀ̼¾ËÏÉÆÎʾ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊÈÏÂÓÄÉÄ ÂÁÉÕÄÉÊÎÈÁÓ¼ÚÎ ÓÎÊÊÉÄÉÁÍʾÍÁÈÃÀÊÌʾ× ÄÇÄ ½ÊÇØÉ× ÇÛ ÈÏÂÓÄÉ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Å ËÌÄÌÊÍÎ ÉÁ¿¼ÎľÉÊÅͼÈÊÊÒÁÉÆÄËÌÄÑÊÀÄÎÍÛɼ¾ÊÃ̼ÍÎÉÏÚ ¿ÌÏËËÏvÇÁÎ ¼ÏÂÁÉÕÄÉwɼ¾ÊÃ̼ÍÎÉÏÚ ¿ÌÏËËÏvÇÁή¼Æ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÆÊÙÐÐÄ ÒÄÁÉÎÆÊÌÌÁÇÛÒÄÄ Ì ÊÎÈÁÓ¼ÚÎÊÓÁÉØ ½ÊÇØÔÏÚ¾ÁÌÊÛÎÉÊÍÎØü½ÊÇÁÎØÍÁÌØÁÃÉ×Èü½ÊÇÁ ¾¼ÉÄÁȾÎÁÓÁÉÄÁvÇÁά¼½ÊÎÉÄÆÄËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ¾ ÍÇÏÓ¼Á¾ ÆÊÙÐÐÄÒÄÁÉÎÆÊÌÌÁÇÛÒÄÄ  Ì ÍÓÄμÚÎ ÓÎʾʾÌÁÈÛËÌÄÉÛÎ×ÁÈÁÌ×ËÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÁü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅËÊþÊÇÄÇĽ×ÄýÁ¼ÎØ ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ ÍÁÌØÁÃÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¬ÁÃÏÇØμÎ× ¼ÉÆÁÎÄÌʾ¼ÉÄÛ̼½ÊÎÉÄÆʾËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÚÆ;ÊÁÈÏ ÃÀÊÌʾØÚ Ä ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾×Û¾ÄÇÄ ÓÎÊ ÈÏÂÓÄÉ× Ó¼ÕÁ ËÌʾÁÌÛÚÎÍÛ Ï ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ̼ ½ÊÎÉÄƼ ÓÁÈÂÁÉÕÄÉמʽÊÄÑÍÇÏÓ¼ÛÑÀÊÇÛÇÄÒ ÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËÌʾÁÌÛÚÕÄÑ;ÊÁÃÀÊÌʾØÁ ÊÓÁÉØȼǼ ÄÉÁËÌÁ¾×Ô¼ÁΞÈÊÈÁÉÎÍÄÇØÉÊ¿ÊÍÁÌÀÁÓÉÊ¿Ê ËÌÄÍÎÏ˼ʽ̼ÎÄÇÄÍؽ×üÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕØÚ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÄÉÁʽ̼ÎÄÇÄÍؽ×À¼ÂÁ¾ ÈÊÈÁÉÎÍÄÇØÉÊŽÊÇÄ ËÌÄÓÁÈÏÌʾÁÉØÉÁ¿¼ÎľÉ×Ñ ÎÁÉÀÁÉÒÄÅͼÈמ×ÍÊÆÄžÈǼÀÔÄѾÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ ¿ÌÏËË¼Ñ ¿ÀÁ̼½ÊÎÉÄÆʾÉÁʽ̼ÎÄÇÄÍؽ×ü ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕØÚÀ¼ÂÁ¾ÍÇÏÓ¼ÁÍÄÇØÉÊ¿ÊËÌÄ ÍÎÏ˼žÍμÌÔÄÑ¿ÌÏË˼ÑÊÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ½ÊÇÁÁ¾×ÍÊƼÛ ¼ÆÎľÉÊÍÎØ ¾ ËǼÉÁ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÊÍÈÊÎÌʾ ƼÆ Ï ÈÏÂÓÄÉ μÆ Ä Ï ÂÁÉÕÄÉ «ÊÇÊÂÄÎÁÇØÉÊÁ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁÆËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÈËÌʾÁÌƼÈ;ÊÁ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ½ÇÄÃÆÊ Æ ƼÆ Ï ÈÏÂÓÄÉ μÆ Ä Ï ÂÁÉÕÄÉÄÀÊÍÎʾÁÌÉÊÉÁ̼ÃÇÄÓ¼ÁÎÍÛ ÉÊÂÁÉÕÄÉ× Ó¼ÕÁ ÓÁÈÈÏÂÓÄÉ× ÊÎÈÁÓ¼ÇÄ ÓÎÊÊÉÄËÌÊÀÊǼÇÄ ½×̼½ÊμÎØ ÉÁÍÈÊÎÌÛɼËÇÊÑÊÁͼÈÊÓϾÍξÄÁ ÉÊ ÄËÌÄÇÊÂÄÇĽ׽ÊÇØÔÁÏÍÄÇÄÅÀÇÛ¾×ÃÀÊÌʾÇÁ ÉÄÛ ž ÍμÌÔÄÑ ¾ÊÃ̼ÍÎÉ×Ñ ¿ÌÏË˼Ñ Ëʾ×Ô¼ÁÎÍÛ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØ ü ;ÊÁ ÃÀÊÌʾØÁ ƼÆ Ï ÈÏÂÓÄÉ μÆÄÏÂÁÉÕÄɫ̼ÆÎÄÓÁÍÆľÀ¾ÊÁϾÁÇÄÓľ¼ÁÎÍÛ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÍÀÊ ÈÏÂÓÄÉľÎÌÊÁ Í ÀÊ  ÂÁÉÕÄÉ ÆÊÎÊÌ×Á ¾ ÍÇÏÓ¼ÛÑ ÏÑÏÀÔÁÉÄÛ ;ÊÁ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ʽ̼ÎÄÇÄÍØ ½× ü ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕØڜɼÇÄÃÊξÁÎʾÊÎÉÊÔÁÉÄÛ̼½ÊÎÉÄÆʾÆ ÆÏÌÁÉÄÚ¾×Û¾ÄÇ ÓÎÊÂÁÉÕÄÉÄÈÏÂÓÄÉ ÉÄÆÊ¿À¼ ÉÁ ÆÏÌÄÇÄ ž ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ ÉÁ ÆÏÌÛÎ ÂÁÉÕÄÉ Ä ÈÏÂÓÄÉ ªÎÈÁÓ¼ÁÎÍÛ ¾ÁÍØȼ ÉÁÃɼÓÄÎÁÇØÉ×Å ËÌÊÒÁÉÎ ÇÄÒ ƼÆ ÍÌÁÀÄ ÂÁÉÕÄÉ  μÆÄÏÈÏÂÓÄÉ  ÆÊÎÊÌ×ÁÄÃÈÁÉÄÇÄ ËÄμÉÄÁ̼ÀÄÃÀÊÌʾØÛ ¤ÃÏÓ¼Û ÄÉÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉÊÍÎØ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÊÈÁ ̼Ñ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÉÁÆÊÎÊÌ×Ñ ÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

¾ÊÃ̼ÍÎ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼ r ÇÁÎ ÊÇÛ ÈÊÇÊÀ×Ñ ¾ ¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÀÊ ÇÁÎ w  ÀÊÇÛ ÇÚÀÁÅ ËÁÉÍÄÊÉÉÊ¿Ê ¾ÊÃ̼Íμ   ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼÄÈÁÚÎÍμÂ̼½ÊÎ×ÀÊ ÇÁÎ ÊËÌÊÔÁÉÉ×Ñ ÍÓÄμÚÎ ËÌÊÐÁÍÍÄÚ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÍÁÍÎÌ× ʽÕÁÍξÁÉÉÊ ÃɼÓÄÈÊÅ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌÍÊɼǼÄÈÁÚÎÍÁÌÎÄÐÄƼÎ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÅÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ«ÊÇÏÓÁÉÉ×ÁÀ¼ÉÉ×Á ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎ Ê ¿ÊÎʾÉÊÍÎÄ ÍÁÍÎÌÄÉÍÆÊ¿Ê ËÁÌÍÊɼǼÆÉʾ×ÈÐÊÌȼÈËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎ×§¤®¡¬œ®¯¬œ ¦¼ÇØмº¤¬ÊÇØÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉ×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿Äž ÌÁ¼½ÄÇÄμÒÄÄ ̼½ÊÎÉÄÆʾ ¿¼ÃʾÊÅ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÍÎÄ ¦Ì¼ÅÉÁ¿Ê­Á¾Á̼¨  ±¼ÅÎÏÉœ ­ÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁÄƼÀÌʾ×Á ËÌʽÇÁÈ×Ê;ÊÁÉÄÛ¿¼Ãʾ×ÑÈÁÍÎÊÌÊÂÀÁÉÄÅ»È¼Ç¼Ä œÌÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÔÁÇØÐʾ ¾ Éʾ×Ñ ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄ ÓÁÍÆÄÑÏÍÇʾÄÛѨ 

«¬¤ª¬¤®¡®©·¡©œ«¬œž§¡©¤» ¬œ£ž¤®¤»­§¯¢· £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» ¿©¤¢©¡žœ¬®ªž­¦œ ´œ´¦ªžž« º§ œ´¡žª¬ ¨œ¦œ¬ªžœ®§  Á˼ÌμÈÁÉÎÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼ ©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛ Æ ÓÄÍÇÏ ÈÊÇÊÀ×Ñ ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉ×Ñ ¿ÊÌÊÀʾ ­Ä½ÄÌÄ Á¿Ê ¾ÊÃ̼ÍÎ ¾ ¿ÀÊÍÎÄ¿ÉÁÎÇÁÎÄÛ³ÄÍÇÁÉÉÊÍÎØɼÍÁÇÁÉÄÛ Î×ÍÓÁÇ ÄÃÉÄѾÃÌÊÍÇÊÁɼÍÁÇÁÉÄÁÎ×Í ­ÌÁÀÉÄžÊÃ̼Íξ¼ÌÎʾӼÉw¿ÊÀ¼žËÁÌÄÊÀ ÍÎÌÁÈÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÊ;ÊÁÉÄÛÉÁÐÎÛÉ×ÑÈÁÍÎÊÌÊÂÀÁÉÄÅ ÍÁ¾ÁÌÉ×ÑÎÁÌÌÄÎÊÌÄŬÊÍÍÄÅÍÆÊÅ°ÁÀÁ̼ÒÄÄ̼þÄ ÎÄÁÍÊÒļÇØÉÊÅÍÐÁÌ×ƼμÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄÊÎÍμ¾¼ÇÊ ÊÎËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÁÅËÊÆÊÌÄÎÁÇÁÅÍÏÌʾʿÊÆ̼Û œÉ¼ÇÊ¿ÄÓɼÛÍÄÎϼÒÄÛÍÇÊÂÄǼÍؾ¿©ÄÂÉÁ ¾¼ÌÎʾÍÆÁËÌÄÊ;ÊÁÉÄÄ­¼È¼ÎÇÊÌÍÆÊ¿ÊÈÁÍÎÊÌÊ ÀÁÉÄÛ­ÄÍÎÁȼÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼ÉÏÂÀ¼Ç¼ÍØ ¾ ËÊÈÁÕÁÉÄÛÑ ÀÇÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ž vÑ¿¿À¼ÉÉÏÚËÌʽÇÁÈÏËÌÄÔÇÊÍØÌÁÔ¼ÎØü ÍÓÁÎ̼þÁÌÎ×¾¼ÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄž ËÌÄÍËÊͼ½Çľ¼ÁÈ×Ñ ʽÕÁÂÄÎÄÛÑ ÂÄÇ×Ñ ÀÊÈ¼Ñ ÀÁÎÍÆÄÑ ͼÀ¼Ñ ¦ ¿ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ËÊÀ ̼ÃÀÁÇÁÉÄÅ̼ÃÈÁÕ¼ÇÄÍؾËÌÄÍËÊÍʽÇÁÉÉ×ÑËÊÈÁ ÕÁÉÄÛÑ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊÆÊÎÊÌ×ÑÉÁÍÊÊξÁÎÍξʾ¼ÇÊ ͼÉÄμÌÉÊ¿Ä¿ÄÁÉÄÓÁÍÆÄÈÉÊÌÈ¼È ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÈËÌÊ ÎľÊËʼÌÉÊŽÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎÄ ¼ÉÉÊÁʽÍÎÊÛÎÁÇØÍξÊ ÍÀÁÌÂľ¼ÇÊ̼þÄÎÄÁÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼ œÆÎľɼÛ ËÊÃÄÒÄÛ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ ¿ ©ÄÂÉÁ ¾¼ÌÎʾÍƼ¾ʽǼÍÎÄ̼þÄÎÄÛÍÊÒļÇØÉÊÅÄÉÐ̼

ÍÎÌÏÆÎÏÌ× ¿ÊÌÊÀ¼ ËÌÄ ËÊÀÀÁÌÂÆÁ «Ì¼¾ÄÎÁÇØÍξ¼ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì× ËÊþÊÇÄÇÄ ü ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ¿ÊÀ× ÆÊÌÁÉÉ×È ʽ̼ÃÊÈ ÄÃÈÁÉÄÎØ ȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÁ ÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¿ÊÌÊÀ¼ËÊÍÇÁÀÉÄÁÇÁÎÍÎÌÊÄǼÍؾÍÊÊξÁÎÍξÄÄÍ ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅÒÁÇÁ¾ÊÅËÌʿ̼ÈÈÊʼn¬¼Ã¾ÄÎÄÁÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼɼv¿¿— ÆÊÎÊ̼Û ÏξÁÌÂÀÁɼ ÌÁÔÁÉÄÁÈ  ÏÈ× ¿ÊÌÊÀ¼ ÊÎ ¿•«Ìʿ̼ÈȼËÌÁÀÏÍȼÎÌľ¼Ç¼ ÏÆÌÁËÇÁÉÄÁȼÎÁÌļÇØÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊŽ¼Ã×ÈÏÉÄÒÄ ˼ÇØÉÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ̼þÄÎÄÁ ÍËÁÒļÇÄÃÄ Ìʾ¼ÉÉ×ѾÄÀʾÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ËÌʾÁÀÁÉÄÁ ¾¼ÆÒÄÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ÌÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄڼȽÏǼÎÊÌ ÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÍÇϽ׿ÊÌÊÀ¼ ©ÁÊÀÉÊÃɼÓÉÊʽÍÎÊÛǼÍÄÎϼÒÄÛÄÍƼÀÌʾ×È ÍÊÍμ¾ÊÈÍÇϽ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¡ÍÇľɼӼÇÁ ;ÊÁ¿Ê ËÏÎÄ ¿ÊÌÊÀ ɼÍÓÄÎ×¾¼Ç ÁÀÄÉÄÒ× ¾Ì¼ÓÁÅ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ ƼμÍÎÌÊÐÄÓÁÍÆÄ ÉÁ Ѿ¼Î¼ÇÊ ÎÊ ¾ ɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛ Ï ɼÍÁÇÁÉÄÛ ÁÍÎØ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØ ËÊÇÏÓ¼ÎØƼÓÁÍξÁÉÉÏÚÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÏÚÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ ÉÁ¾×ÁüÛüËÌÁÀÁÇ׿ÊÌÊÀ¼ ª½ÁÍËÁÓÁÉÉÊÍÎØ ¾Ì¼ÓÁ½É×ÈÄ ƼÀ̼ÈÄ ¾ ¿ ÍÊÍμ¾ÄǼ ɼÎ×ÍɼÍÁÇÁÉÄÛ«ÌÄÓÁÈ ¾Ì¼ÓÁÅÄÈÁÚÎƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÏÚƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ¼Äà ÓÄÍǼ¾Ì¼ÓÁÅÍƼÎÁ¿ÊÌÄÁÅËÌÊÒÁÉξ×ÍÔÁÅÍÊÍμ¾ ÇÛÁÎw ž¿ÊÌÊÀÁËÌʾÊÀÄÎÍÛËÊÍÎÊÛÉɼÛ̼½ÊμËÊËʾ× ÔÁÉÄÚÏÌʾÉÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑƼÀÌʾ œÆÎľÉÊÁ ÍÊÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊ Í ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ¾ÏüÈÄ ÍÎ̼É× ËÊþÊÇÛÁÎ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ׾¼ÎØ ʽÏÓÁÉÄÁ ÍËÁ ÒļÇÄÍÎʾƼÆɼ½¼ÃÁÒÁÉÎÌʾ μÆÄɼ¾×ÁÃÀÉ×Ñ ÒÄÆǼÑËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ¡ÂÁ¿ÊÀÉʾ¿ÊÌÊÀÁËÌʾÊÀÛÎÍÛ ÆÌÏËÉ×Á ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÄ Ä ÄÉÎÁÌÁÍÉ×Á ÍÁÈÄɼÌ× Í ÏÓ¼ÍÎÄÁȾÁÀÏÕÄÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ̼ÃÇÄÓÉ×ÑʽǼÍÎÛÑ ÈÁÀÄÒÄÉ× Ç¼¿ÊÀ¼ÌÛ ÍÊÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÏ Í ƼÐÁÀÌÊÅ ÍÊÒļÇØÉÊÅ¿Ä¿ÄÁÉ×ÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÁÅ ¾¿ÊÌÊÀÁÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊËÌʾÊÀÛÎÍÛ¾×ÁÃÀÉ×ÁÒÄÆÇ×ËÊ ¾×ÔÁÉÄÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛ ËÌʾÊÀÄÎÍÛËÊÀ¿ÊÎʾƼÌÁÃÁ̾¼ÌÏÆʾÊÀÛÕÄÑ ƼÀÌʾž¿ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÏÚËÁÌÁËÊÀ¿ÊÎʾÆÏ ËÊÍËÁÒļÇØÉÊÍÎĉªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÄ ʽÕÁÍξÁÉÉÊÁÃÀÊÌʾØÁ—ËÌÊÔÇľ̼Ӽ žÒÁÇÊÈ ¾ÍÐÁÌÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼ÏÀ¼ ÇÊÍØÀʽÄÎØÍÛÑÊÌÊÔÄÑÌÁÃÏÇØμÎʾÁÍÎÁÍξÁÉÉ×Å ËÌÄÌÊÍÎ ɼÍÁÇÁÉÄÛ ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×Å ÌÊÂÀ¼ÁÈÊÍÎØ ̼ÍÎÁÎ ÈǼÀÁÉÓÁÍƼÛ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎØ ɼ Íμ½ÄÇØÉÊ ÉÄÃÆÊÈÏÌʾÉÁ μ½Ç ¯ÇÏÓÔ¼ÚÎÍÛËÊƼüÎÁÇÄ ÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÏË̼¾ÇÛÁÈ×ÑËÌÄÓÄÉÍÉÄÂÁÉÄÁ¿ÊÍ ËÄμÇØÉÊÅÇÁμÇØÉÊÍÎÄÊÎÊÍÎÌÊ¿ÊÄÉмÌÆμÈÄÊƼÌ À¼ɼ­ÉÄÂÁÉÄÁÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉÊ¿Ê ɼÍÁÇÁÉÄÛÊΉƼÌÀÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑƼμÍÎÌÊЗ ÊÇÛ ÏÈÁÌÔÄÑÂÄÎÁÇÁÅÎÌÏÀÊÍËÊÍʽÉʿʾÊÃ̼Íμ v ÇÁÎ ÆʾÍÁÈÏÈÁÌÔÄȾ¿ÍÊÍμ¾ÇÛǼ  ¾¿w ÍÉÄÂÁÉÄÁɼ  £¼ÍÓÁÎËÌʾÁÀÁÉÄÛȼÍÍʾÊÅÄÈÈÏÉÄüÒÄÄÊÎÈÁ Ó¼ÁÎÍÛÍÉÄÂÁÉÄÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛËÊÏË̼¾ ÇÛÁÈ×ÈÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Èü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈ μ½Ç 


ÌÁ½ÁÉƼ¾ÊÎÀÁÇØÉÊÍÎÄ ÓÎÊ ¾ÆÊÉÁÓÉÊÈÍÓÁÎÁ ËÌÄ ¾ÊÀÄÎÆËʾ×ÔÁÉÄÚƼÓÁÍξ¼ÊƼÃ×¾¼ÁÈÊÅËÊÈÊÕÄ «ÌÄÙÎÊÈÐÏÉÆÒÄÊɼÇØɼÛ;ÛÃØ ËÌÁÁÈÍξÁÉÉÊÍÎؾ ̼½ÊÎÁÈÁÂÀÏÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄ ÈÊÉÄÎÊÌÄÉ¿ÍÊÍÎÊÛÉÄÛ ÃÀÊÌʾØÛÀÁÎÁÅÍÊÑ̼ÉÛÚÎÍÛ œÈ½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ ËÊÈÊÕØ œ«« ¾ÃÌÊÍÇÊÈÏɼÍÁÇÁÉÄÚÀÊ¿ÊƼÃ×¾¼Ç¼ÍØɼ½¼ÃÁ ÎÌÁÑËÊÇÄÆÇÄÉÄƾÍÊÍμ¾ÁÀ¾ÏÑͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉ×Ñ ½ÊÇØÉÄÒ ª½ÖÁÀÄÉÁÉÄÁ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄ ÓÁÍÆÊÅÍÇϽ×ÀÇÛ¾ÃÌÊÍÇÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÀ¼ÁξÊà ÈÊÂÉÊÍÎØËʾ×ÍÄÎØƼÓÁÍξÊÊƼüÉÄÛËÁ̾ÄÓÉÊÅ ÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕÄ ÏÇÏÓÔÄÎØÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØ ÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄžÍÎÌÏÆ ÎÏÌÁ ÉʾʿÊ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ȼÆÍÄȼÇØÉÊÁ ¾ÉÄȼÉÄÁ ÏÀÁÇÛÁÎÍÛ̼þÄÎÄÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊɼË̼¾ÇÁ ÉÄÛ ɼÇÄÓÄÁƼ½ÄÉÁÎʾÀʾ̼ÓÁ½ÉÊ¿ÊËÌÄÁȼ ̼à ¾ÄÎÄÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÔÆÊÇ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÄÈÈÏÉÄüÒÄÄ Ä ÀÌ žÌ¼ÓÄÍËÁÒļ ÇÄÍÎ× ʽÖÁÀÄÉÁÉ× ¾ ËÌÊÐÄÇØÉ×Á ÊÎÀÁÇÁÉÄÛ ÓÎÊ ʽÁÍËÁÓľ¼ÁÎȼÆÍÄȼÇØÉÏÚÀÊÍÎÏËÉÊÍÎØÆÊÉÍÏÇØ μÎľÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ ˼ÒÄÁÉμÈ ­¼ÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊÍÎØ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÄËÊþÊÇÛÁÎÍÆÊÉÒÁÉÎÌÄÌʾ¼ÎØÐÄɼÉ Íʾ×ÁËÊÎÊÆÄɼɼÍÏÕÉ×ÁËÌʽÇÁÈ×ËÌÄʽÌÁÎÁÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ʽÊÌÏÀʾ¼ÉÄÛ ÏÇÏÓÔÁÉÄÁ ÏÍÇʾÄÅ ËÌÁ½×¾¼ÉÄÛ ˼ÒÄÁÉÎʾ Ä ÏÍÇʾÄÅ ̼½ÊÎ× ͼÈÄÑ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ ÇÛ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ÓÁÎÆÊ¿Ê ÏÓÁμ ÀÄɼÈÄÓÁÍÆÊ ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ Ä ËÌÄÉÛÎÄÛ ;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÏË̼¾ ÇÁÉÓÁÍÆÄÑ ÌÁÔÁÉÄÅ ¾ ̼ÈƼÑ ¿ÊÌÊÀÍÆÊÅ ÒÁÇÁ¾ÊÅ ËÌʿ̼ÈÈ× ‰¹ÇÁÆÎÌÊÉÉ×Å ÈÏÉÄÒÄ˼ÇÄÎÁΗ ËÌÊ ¾ÊÀÄÎÍÛ ËÊÙμËÉÊÁ ÍÊÃÀ¼ÉÄÁ ÆÊÌËÊ̼ÎľÉÊÅ ÍÁÎÄ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ©¼ ËÁ̾ÊÈ ÙμËÁ ¾ÁÀÄÉÏÚÍÁÎØËÊÀÆÇÚÓÁÉ×ÃÀ¼ÉÄÛËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÄ ËÌÊÎľÊÎϽÁÌÆÏÇÁÃÉÊ¿ÊÀÄÍ˼ÉÍÁ̼ ÍÊÃÀ¼É¼ÁÀÄɼÛ ½¼Ã¼ËÊÐÇÚÊÌʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÈÊÍÈÊÎ̼ÈɼÍÁÇÁÉÄÛ ž½ÇļÅÔÁÁ¾ÌÁÈÛ½ÏÀÏÎËÊÀÆÇÚÓÁÉ×¾ÁÀÄÉÏÚ ÍÁÎØ ËÛÎØ ÀÁÎÍÆÄÑ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÆ ¼ ÀÊ ¿ ¾ÍÁ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÁÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁÏÓÌÁ ®¼½ÇÄÒ¼

©ÁÆÊÎÊÌ×ÁËÊƼüÎÁÇÄÍÊÍÎÊÛÉÄÛÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼ «ÊƼüÎÁÇØ

¿

¿

¿

¿

¿

­ÈÁÌÎÉÊÍÎØɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ¬ÊÂÀ¼ÁÈÊÍÎØɼɼÍÁÇÁÉÄÛ ¡ÍÎÁÍξÁÉÉ×ÅËÌÄÌÊÍÎ ¨Ç¼ÀÁÉÓÁÍƼÛÍÈÁÌÎÉÊÍÎØ ɼÌÊÀľÔÄÑÍÛÂľ×ÈÄ

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

®¼½ÇÄÒ¼ £¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØÏË̼¾ÇÛÁÈ×ÈÄÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×ÈÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÈÄɼÍÁÇÁÉÄÛ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼ ¤ÉÐÁÆÒÄÛ

¿

¿

¿

¿

¿

¿

ÄÐÎÁÌÄÛ ¦ÊÌØ «¼ÌÊÎÄÎ ¦ÊÆÇÚÔ žÄÌÏÍÉ×Å¿Á˼ÎÄΞ ¦Ì¼ÍÉÏѼ ŸÌÄËË

      

      

     

      

      

      

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ŸÊÌÊÀÍÆÊÅÒÁÇÁ¾ÊÅËÌʿ̼ÈÈÊʼn¬¼Ã¾ÄÎÄÁÃÀ̼ ¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼɼv¿¿— ½×ǼÊËÌÁÀÁÇÁɼÌÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÍÇÏ ½× ¾ ¿ÊÌÊÀÁ ÒÁÇØÚ ÆÊÎÊÌÊÅ ½×ÇÊ ÏÍÄÇÁÉÄÁ ÌÊÇÄ ËÁ̾ÄÓÉÊ¿ÊþÁɼ¾ÍÄÍÎÁÈÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÆÊÍÊ ÒļÇØÉÊÅËÊÈÊÕÄ̼þÄÎÄÁÄʽÁÍËÁÓÁÉÄÁɼÍÁÇÁÉÄÛ ¿ÊÌÊÀ¼ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉ×ÈľÄÀ¼ÈÄÍËÁÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ̼þÄÎÄÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ «ÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÁ ̼à ¾ÄÎÄÁËÁ̾ÄÓÉÊÅÈÁÀÄÆÊͼÉÄμÌÉÊÅËÊÈÊÕÄÛ¾ÇÛ ÁÎÍÛÊÍÉʾÉ×ÈÈÁѼÉÄÃÈÊÈ ËÊþÊÇÛÚÕÄÈÌÁ¼ÇØÉÊ ¾ÇÄÛÎØɼƼÓÁÍξÊÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¾ ÒÁÇÊÈ ¼ÉÉ×Å ÆÏÌÍ ËÁÌÍËÁÆÎľÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛËÌʾÊÿǼÍÄǼžÍÁÈÄÌɼÛÊÌ¿¼ÉÄ üÒÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÊÉÍμÇÊÍÉʾÊËÊǼ¿¼ÚÕÄÈ ¾ÆÊÉÒÁËÒÄÄ̼þÄÎÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ¼μÆÂÁÆÊÉÒÁËÒÄÄ̼þÄÎÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ¿©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍƼ ÆÊÎÊ̼Û½×ǼÊÀʽÌÁɼ  ÏÈÊÅ¿ÊÌÊÀ¼¾¿ «Á̾×ÁÄÃÈÁÉÁÉÄÛÍÎÌÏÆÎÏÌ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ ¿ÊÌÊÀ¼ ÆÊÍÉÏÇÄÍØ ÍÇϽ× ÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØÛ ȼÎÁÌÄ Ä ÌÁ½ÁÉƼ ÆÊÎÊ̼Û ½×Ǽ ËÌÁÀ Íμ¾ÇÁɼ ÀÊ ¿ ÁÀÄÉ×È ÍÎÌÏÆÎÏÌÉ×È ÆÊÈË ÇÁÆÍÊÈwÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉ×ÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁȉ¨¼ÎØÄ ÀÄÎۗ ¾ ÍÎÌÏÆÎÏÌÏ ÆÊÎÊÌÊ¿Ê ¾ÑÊÀÄǼ ¼ÆÏÔÁÌÍÆÊ ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ÍÇϽ¼ À¾Á ÂÁÉÍÆÄÑ ËÊÇÄÆÇÄ ÉÄÆÄ ÌÊÀÀÊÈ ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÛ ÊÎÀÁÇÁÉÄÁ ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ½ÁÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÀÁÎÍƼÛ ËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ ÍÇϽ¼ ËÛÎØÀÁÎÍÆÄÑËÊÇÄÆÇÄÉÄÆ ÀÁÎÍÆÄÅÍμÒÄÊɼÌž ÌÁÃÏÇØμÎÁÌÁÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÍÛɾ¼ÌÛ¿ÍμÎÏÍ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ËÊÇÏÓÄÇÄ ÈÏÉÄ ÒÄ˼ÇØÉÊÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁ ‰«ÁÌÄɼμÇØÉ×Å ÒÁÉÎ̗ ÈÏÉÄÒÄ˼ÇØÉÊÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁ ‰ ÁÎÍƼÛ ¿ÊÌÊÀÍƼÛ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ— ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁ ±¼ÉÎר¼ÉÍÄÅÍÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼wº¿Ì׉ ÁÎÍƼÛÊÆÌÏÂɼÛ ÆÇÄÉÄÓÁÍƼÛ½ÊÇØÉÄÒ¼—«ÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÈÈÊÈÁÉÎÊÈ ̼ÃÀÁÇÁÉÄÛ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ÎÊÇÓÊÆ ÀÇÛ ÏÍÄÇÁÉÉÊ¿Ê ̼à ¾ÄÎÄÛƼÂÀÊÅÍÇϽ×ÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛȼÎÁÌÄÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÀÁÉÄÛ ž ËÁÌÍËÁÆÎľÁ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÛ ÆÊÌËÊ̼ÎľÉÊÅ ÍÁÎÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ½ÏÀÁξÉÁÀÌÁÉÙÇÁÆÎÌÊÉÉ×Å ÀÊÆÏÈÁÉÎÊʽÊÌÊÎ Ä ÍÊÃÀ¼É ÙÇÁÆÎÌÊÉÉ×Å ˼ÍËÊÌÎ ÃÀÊÌʾØÛɼÍÁÇÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼­ÒÁÇØÚʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ ËÊÃÄÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¿ÊÌÊÀ¼ Ä Ëʾ×ÔÁÉÄÛ ÄÉÐÊÌȼÎÄüÒÄÄ ËÊ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÄ ËÌÄ ÊÌÄÎÁÎÉÊ¿ÊɼÒÄÊɼÇØÉÊ¿ÊËÌÊÁÆμ¾ÍÐÁÌÁÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÛÀÁ˼ÌμÈÁÉÎÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¼ÀÈÄÉÄÍ Î̼ÒÄÄ¿ÊÌÊÀ¼̼½ÊμÁÎɼÀÍÊÃÀ¼ÉÄÁÈÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊ¿Ê ÂÏÌɼǼ‰¨ÁÀÄÒÄÉÍÆÄžÁÍÎÉÄÆ¿ÊÌÊÀ¼©ÄÂÉÁ¾¼Ì ÎʾÍƼ— ¾¿ÄÃÀ¼ÉÊÎÌÄÉÊÈÁ̼ªÍÉʾÉ×ÈÄ üÀ¼Ó¼ÈÄÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¿ÊÌÊÀ¼ɼ ½ÇļÅÔÄÁ¿ÊÀ×ÊËÌÁÀÁÇÁÉ×Ëʾ×ÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ ÄÀÊÍÎÏËÉÊÍÎÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÙÐÐÁÆÎľÉÊÁ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ ÌÁÍÏÌÍʾ ̼þÄÎÄÁ Ä ÊËÎÄÈÄüÒÄÛ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÍÇϽ× ž ÌÁ¼ÇÄ üÒÄÄËÊÍμ¾ÇÁÉÉ×ÑüÀ¼Ó½ÁÃÏÍÇʾɼÛËÊÀÀÁÌÂƼ ʽÁÍËÁÓÁɼ ÊÆÌÏÂÉÊÅ ËÌʿ̼ÈÈÊÅ ȼÎÁÌļÇØÉÊ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ ÆÊÎÊÌÊÅ ËÌÁÀÏÍÈÊÎÌÁÉÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇØÍξʾ©ÄÂÉÁ¾¼ÌÎʾÍÆÁÈÉÊ¿ÊËÌÊÐÄÇØÉÊÅ ½ÊÇØÉÄÒ× ɼ ÆÊÁÆ ËÌÊÁÆÎÄÌʾ¼ÉÄÁ ÆÊÎÊÌÊÅ ½ÏÀÁÎËÌʾÁÀÁÉʾ¿

¨œ¬¦¡®¤©Ÿ ¦œ ¬ªžªŸª«ª®¡©²¤œ§œ ¤¬œª³¤±¨¡­® ž¯³¬¡¢ ¡©¤»± £ ¬œžªª±¬œ©¡©¤» »¨œ§ª©¡©¡²¦ªŸª œž®ª©ª¨©ªŸªª¦¬¯Ÿœ ¬œ­«ª§ª¢¡©©·±©œºŸ¡ ®º¨¡©­¦ª¥ª§œ­®¤ ´¡¨»¦¤©Ÿœ ®¡­§¡©¦ªž¬ ¦ª®ªžœœ Ÿª¯ž«ª³ÁÇÛ½ÄÉÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿³ÁÇÛ½ÄÉÍÆ ªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼¾ÏÍÇʾÄÛÑ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉÊÅ ÌÁÐÊÌÈ× Ä ÌÁÐÊÌÈ× ÍÄÍÎÁÈ× ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÎÌÁ½ÏÁÎ ɼÏÓÉÊ¿Ê ¼É¼ÇÄü Ä ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÛ ž ÏÍÇʾÄÛÑ ËÁÌÁÑÊÀ¼ Æ Ì×ÉÊÓÉÊÅ ÙÆÊÉÊÈÄÆÁ ÉÁʽÑÊÀÄÈ× ÉÁ ̼Ãʾ×Á ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ½Ç¼¿ÊξÊÌÄÎÁÇØÉÊ¿Ê Ѽ̼ÆÎÁ̼ ¼ ɼÏÓÉÊ ʽÊÍÉÊ ¾¼ÉÉ¼Û ¼ÀÌÁÍɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÈÁÌ Éʾ¼Û ÍÊÒļÇØɼÛ ËÊÇÄÎÄƼ Éʾ×Á ÍÎÌÏÆÎÏÌÉÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉ×Á ÈÊÀÁÇÄÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÍÊÒļÇØÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ×ÄÍÊ ÒļÇØÉÊÅüÕÄÎ×ɼÍÁÇÁÉÄÛ œÇ¼Ñ¾ÁÌÀÄÁ¾¤ž ¦ÊÆÊÌÁ¾­¨  ªÍʽÁÉÉÊÍÎÛÈÄÍʾÌÁÈÁÉÉÊÅȼÌÆÁÎÄɿʾÊÅÍÄ ÎϼÒÄľʽǼÍÎÄÊÑ̼É×ÃÀÊÌʾØÛÛ¾ÇÛÚÎÍÛÉʾ×Á ÍÊÒļÇØÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁÏÍÇʾÄÛ ÍÇÊÂľÔÄÁÍÛ¾ ÍÎ̼ÉÁʿ̼ÉÄÓÁÉÉÊÍÎØÌÁÍÏÌÍʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ 

ÌÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄüÒÄÛÆÊÁÓÉÊ¿ÊÐÊÉÀ¼Ä ƼÆÍÇÁÀÍξÄÁ ÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁƼÀÌʾʿÊËÊÎÁÉÒļǼ ¼Ã¼Ìʾ®º  ªÀÉÄÈ Äà ¾ÁÀÏÕÄÑ мÆÎÊÌʾ ÊËÌÁÀÁÇÛÚÕÄÑ ƼÓÁÍξÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ Û¾ÇÛÁÎÍÛÍÊÍÎÊÛÉÄÁ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑƼÀÌʾ ¼ÄÈÁÉÉÊÄÑËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØ ɼÛ ËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉÉÊÍÎØ Ë̼¾ÄÇØɼÛ ̼ÍÍμÉʾƼ Ä ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÁÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁ¤ËÌÁÂÀÁ¾ÍÁ¿ÊÙÎÊ ÊÎÉÊÍÄÎÍÛÆÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈ̼½ÊÎÉÄƼÈËÁ̾ÄÓÉÊ¿Ê þÁɼÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ÆÊÎÊÌ×Á ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÛÍʽÊÅ ÉÁÊÎÖÁÈÇÁÈÏÚÓ¼ÍÎØÇڽʿÊÇÁÓÁ½ÉÊ¿ÊÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ ɼĽÊÇÁÁÀÊÍÎÏËÉ×ÀÇÛÔÄÌÊÆÄÑÍÇÊÁ¾ɼÍÁÇÁÉÄÛÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛ¼ÆÎľÉ×ÈÄÏÓ¼ÍÎÉÄƼÈÄÇڽʿÊÇÁÓÁ½ÉÊ¿Ê ÄÇÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊËÌÊÒÁÍͼ ­ÊÌÊÆÏÉž¤ ±¼ÌØÆʾ¼®  ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ƼÀÌʾʿÊËÊÎÁÉÒļǼÄ̼½ÊÓÄÑÈÁÍÎ ¾ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۻȼÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉ×ÑɼÚ¿Á®ÚÈÁÉ ÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ËÌʾÊÀÄÇÍÛ ɼ ÍμÀÄÄ ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊÅ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅÍÁÎÄÄËÊÍÇÏÂÄǾÁÍÊ È×È ¼Ì¿ÏÈÁÉÎÊÈ ÀÇÛ ËÌÄÉÛÎÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊ¿Ê ÌÁÔÁÉÄÛËÊÍÊÃÀ¼ÉÄÚ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÉÁÆÊÈÈÁÌÓÁÍÆÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊʽÖÁÀÄÉÁÉÄÛ ²ÁÇØÚ ɼÍÎÊÛÕÁ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÄÇÍÛ ȼÌ ÆÁÎÄÉ¿ ƼÀÌʾʿÊ ËÊÎÁÉÒļǼ Ä ̼½ÊÓÄÑ ÈÁÍÎ ¾ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉ×Ñ ɼ Ú¿Á ®Ú ÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ƼÆ ÊÀÉÊ Äà ɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ɼÏÓ ÉÊ¿Ê ʽÊÍÉʾ¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑ ËÊÀÑÊÀʾ Æ ÊËÎÄÈÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ɼÍÁÇÁÉÄÚ­Á¾Á̼ ­ ÒÁÇØÚ ÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛ ËÊÍμ¾ÇÁÉÉÊÅ ÒÁÇÄ ËÌÊ ¿Ì¼ÈÈÊÅ ÍÊÒÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ Û¾ÄǼÍØ ̼Ã̼½ÊμÉɼÛɼÈļÉÆÁμ ÆÊÎÊ̼Û¾ÆÇÚӼǼ ¾ÊËÌÊÍʾ Ä ÔƼÇ ½¼ÇÇØÉ×Ñ ÊÒÁÉÊÆ ­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍ ƼÛ ÍʾÊÆÏËÉÊÍÎØ ɼ À¼ÉÉÊÈ ÙμËÁ ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ¾ÆÇÚÓ¼ÁÎ ÁÀÄÉÄÒ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ¨ÁÀÄÒÄÉÍÆÄÅ ËÁÌÍÊɼÇ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ̼ÍËÊ ÇÊÂÁÉÉ×Ñ ɼ Ú¿Á ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ɼ  ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÂÁÉÍÆÄÈÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎÊÈ«ÌÄÓÁÈƼ À×ÅÎÌÁÎÄÅÏÂÁ¾ËÁÉÍÄÊÉÉÊȾÊÃ̼ÍÎÁ ¼ÈÊÇÊÀ¼Û ÍÈÁɼ ÀÊÇÁÎ ÍÊÍμ¾ÇÛÁξÍÁ¿Ê ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ¾½ÇļÅÔÁÁÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÁÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄ ǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÊÆÌÏ¿¼½ÏÀÏÎÄÍË×Î×¾¼ÎØ ÎÌÏÀÉÊÍÎÄËÌÄüÈÁÉÁÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÁÅÊÎÀÁÇÁÉÄÅÄ ÍÇϽɼÈÊÇÊÀ×ѾÊÍËÄμÉÉÄÆʾÄÃÍʽÍξÁÉÉ×Ñ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÊÇØÔ¼ÛÓ¼ÍÎØÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾÄÈÁÁÎʽÕÄÅÍμ ̼½ÊÎ× ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÅ ÄÑ ¾ÊÃ̼ÍÎÏ ªÀɼÆÊ ʽ̼ռÁÎ ɼ ÍÁ½Û ¾ÉÄȼÉÄÁ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊ ËÌÄ ËÁÌÁÑÊÀÁ À¼ÉÉ×Ñ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ Äà ÚÌÄÍÀÄÆÒÄÄ ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ¾ ÍʽÍξÁÉÉÊÍÎØ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ¾ ¿ ½×ÇÄËÌʾÁÀÁÉ×½ÊÇØÔÄÁƼÀÌʾ×ÁËÁÌÁÍμÉʾÆÄ ľËÁ̾ÏÚÊÓÁÌÁÀØÍÌÁÀÄÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾÍÊÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ×;×ÔÁÇÁΞÙÎʾÌÁÈÛɼ̼½ÊÎϽ×ÇÄ ËÌÄÉÛμÊÍÉʾɼÛÓ¼ÍÎؾ̼ÓÁÅ ɼÓÄɼÚÕÄÑÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÏÚË̼ÆÎÄÆÏ


®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ÀʾÁÇÊÍØ ɼӼÎØ ̼½ÊÎÏ ËÌÄ ½ÚÀÂÁÎÉÊÍÎ̼ÑʾÊÈÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÄ ¼üÎÁÈÎÌÏ ÀÄÎØÍÛÏÂÁ¾ÑÊÃ̼ÍÓÁÎÉÊÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ ÄÉÎÁÌÁÍÉÊ Ù¾ÊÇÚÒÄÛÄÑÈÉÁÉÄÛÊ̼ÃÇÄÓÉ×ÑÐÊÌȼÑÐÄɼÉ ÍÄÌʾ¼ÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛžÌÁÃÏÇØμÎÁÍÎÊÌÊÉ ÉÄÆʾ½ÚÀÂÁÎÉÊÍÎ̼ÑʾÊÅÈÊÀÁÇÄÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ¾ÍÁ¿Ê ËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊÙÎÊ ÇÄÒ¼¾¾ÊÃ̼ÍÎÁÍμÌÔÁÇÁÎÍÊÍμÂÁÈ;×ÔÁ ÇÁÎ ËÌÁÀËÊÓÄμÚÎü̼½¼Î×¾¼ÎØÍËÊÈÊÕØÚ ¾ÉÁÀÌÛÁÈʿʽÌÄ¿¼ÀÉÊ¿ÊËÊÀÌÛÀ¼¦¼ÂÀ×ÅËÛÎ×Å ÄÃÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ  ¾ÄÀÄÎËÏÎØÆ;ÊÁÈÏÐÄ ɼÉÍʾÊÈϽǼ¿ÊËÊÇÏÓÄÚÎÊÇØÆÊÓÁÌÁÃÍʽÍξÁÉÉÏÚ Ó¼ÍÎÉÏÚË̼ÆÎÄÆÏ ÊÀɼÆÊÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÚÄÑÂÁ ǼÉÄÅÈÁÔ¼ÁÎÊÎÍÏÎÍξÄÁÍμÌÎʾ×ÑÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÁÅ ÀÇÛ ɼӼǼ Ó¼ÍÎÉÊÅ Ë̼ÆÎÄÆÄ ¦¼Æ Ë̼¾ÄÇÊ ÍÎÊÌÊÉÉÄƼÈÄÓ¼ÍÎÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅË̼Æ ÎÄÆÄÛ¾ÇÛÚÎÍÛÏÃÆÄÁÍËÁÒļÇÄÍÎ×ÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÐÄÇÛ ÄÈÁÚÕÄÁ¾×ÍÔÏÚƼÎÁ¿ÊÌÄÚÍÊÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ×;×ÔÁÇÁÎ ÁÅÍξÏÚÕ¼Û ÈÊÀÁÇØ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ½ÊÇØÉ×È ÂÄÎÁÇÛÈ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆÊ¿Ê ¼¾ ÎÊÉÊÈÉÊ¿Ê ÊÆÌÏ¿¼ ¾ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉ×Ñ ɼ Ú¿Á ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ÄÈÁÁÎËÊÀÀÁÌÂÆÏÏ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ÁÕÁ ÊÎÉÊÍÛÎÍÛÆÉÁÅÉÁÅÎ̼ÇØÉÊ ÊËÌÊ ÕÁÉÉ×Ѿ̼ÓÁÅüÎÌÏÀÉÄÇÄÍØÍÊξÁÎÊÈ ËÊÍÆÊÇØÆÏ ÉÁ¾Ç¼ÀÁÚÎÄÉÐÊÌȼÒÄÁÅʽÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄƼÆÊÅ ÇĽÊÀÌÏ¿ÊÅÈÊÀÁÇÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ«ÌÊÎľÊÌ¿¼ ÉÄüÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÂÄÎÁÇÛÈ£¼ËÊÇÛÌØÛ ¾ÉÁ ÃÊÉ× ÄÑ ËÌÊÂľ¼ÉÄÛ ÉÁ ¾×ÍƼüÇÍÛ ÉÄ ÊÀÄÉ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎ ¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿ ƼÀÌʾʿÊ ËÊÎÁÉÒļǼ Ä ̼½ÊÓÄÑ ÈÁÍξÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄۻȼÇÊ©Á ÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉ×Ñɼ Ú¿Á ®ÚÈÁÉÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ËÊÆ¼Ã¼Ç ÓÎÊ ƼÀÌʾ¼Û ËÊÇÄÎÄƼ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ ËÌÄ ÍÊÃÀ¼ÉÄÄ À¼ÉÉÊÅ ¿ÌÏËË× ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ËÊþÊÇÄǼ ÏÆÊÈËÇÁÆÎʾ¼ÎØ ¾Ì¼ÓÁ½É×Å ËÁÌÍÊɼÇ ɼ ÍËÁÒļÇÄÍμÈÄ ÍÊ ÍμÂÁÈ ̼½ÊÎ× ;×ÔÁ ÇÁÎÍÍÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈËÌÁÁÈÍξÁÉÉÊÍÎÄ­ÄÍÎÁȼ ÆÊÉÆÏÌÍÉÊ¿Ê ÊνÊ̼ ɼ ÆÊÉÆÌÁÎÉÏÚ ÍËÁÒļÇØ ÉÊÍÎØËÌľÁǼÆÎÊÈÏ ÓÎÊËÊÇʾÄɼÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ ɼ ËÌÊÎÛÂÁÉÄÄ ;ÊÁÅ ÎÌÏÀʾÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÉÁ ÍÈÁÉÄǼ ¾×½Ì¼ÉÉÏÚ ̼ÉÁÁ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎØ Ä ÎÁÈ ͼÈ×È ÄÈÁǼ ¾ÍÁ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÀÊÍÎÄÓØ ¾×ÍÊÎ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇÄÃȼ œÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÛ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼;ÊÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÌÁ¼¿ÄÌÏÁÎɼÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛ¾ÌÁÈÁÉÄÄÆÊÉÎÌÊÇÄÌÏÁÎ ÍÌÊÆÄËÊÇÏÓÁÉÄÛÍÁÌÎÄÐÄƼÎʾÍËÁÒļÇÄÍÎʾ Ä ÍÊÎÌÏÀÉÄÆʾ¾×ËÊÇÉÄÇļÎÎÁÍμÒÄÊÉÉ×ÁÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛ ÀÇÛËÊÇÏÓÁÉÄÛÍÁÌÎÄÐÄƼμÍËÁÒļÇÄÍμªÀÉʾÌÁ ÈÁÉÉÊȼÌÆÁÎÄɿʾ׿ɼÇÄþ×Û¾ÄÇɼË̼¾ÇÁÉÄÛ À¼ÇØÉÁÅÔÁÅ ̼½ÊÎ× ËÊ ÊËÎÄÈÄüÒÄÄ ƼÀÌʾʿÊ ËÊÎÁÉÒļǼ ¾ÊËÁ̾×Ñ ϾÁÇÄÓÄÎØ ÀÊÇÚ ¾Ì¼ÓÁÅ ÄÈÁÚÕÄÑËÁ̾ÏÚľ×ÍÔÏھ̼ÓÁ½É×ÁƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ¾Ê¾ÎÊÌ×Ñ ¼ÆÎľÄÃÄÌʾ¼ÎØ̼½ÊÎÏËÊÊÈÊÇÊÂÁÉÄÚ ƼÀÌʾʿÊËÁÌÍÊɼǼÄÀʾÁÍÎÄÀÊÇÚÇÄÒ¾¾ÊÃ̼ÍÎÁ ÍvÇÁÎü½ÇļÅÔÄÁ¿ÊÀ¼ÀÊ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ž¼ÂÉ×È ¼Ì¿ÏÈÁÉÎÊÈ ¾ ÆÊÉÆÏÌÍÉÊÈ ÊνÊÌÁ ɼ ¾Ì¼ÓÁ½É×Á ÀÊÇÂÉÊÍÎÄ ¾ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÉ×Á ÇÁÓÁ½ÉÊ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ Û¾ÄÇÊÍØ ɼÇÄÓÄÁ ÍÁÌÎÄÐÄƼμÍËÁÒļÇÄÍμžÌÁÃÏÇØμÎÁÄÍÍÇÁÀʾ¼ ÉÄÛÏÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊÎÊÇØÆʾ̼ÓÁÅÉÁÄÈÁÚÎ ÍÁÌÎÄÐÄƼμÍËÁÒļÇÄÍμ ËÌÄÓÁÈÙÎʾÍÁÆÎÊÄÈÁ ÁÎÍμÂ̼½ÊÎ×ÈÁÉÁÁ¿ÊÀ¼¦¼ÂÀ×ÅÓÁξÁÌÎ×Å ¾Ì¼ÓÄÈÁÁÎËÊÀ¾¼ÍÁÌÎÄÐÄƼμ¦¼ÆË̼¾ÄÇÊ ÙÎÊ ÍÊÓÁμÉÄÁÍÁÌÎÄÐÄƼμËÊÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄÛÍƼÆÄÈÇĽÊÍÁÌÎÄÐÄƼÎÊÈËÊÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÄ ÄÇÄÍÁÌÎÄÐÄƼμÎÁ̼ËÁ¾Î¼ÍÍÁÌÎÄ ÐÄƼÎÊÈËÊÏÃÆÊÅÎÁ̼ËÁ¾ÎÄÓÁÍÆÊÅÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÄ ªÀɼÆÊ ËÊÀ¼¾ÇÛÚÕÁÁ ½ÊÇØÔÄÉÍξÊ ÍÁÌÎÄÐÄÒÄÌÊ ¾¼ÉÉ×ÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ  ËÊÇÏÓÄÇÄ;ÊÄÍÁÌ ÎÄÐÄƼÎ×¾ÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÉÄÑÎÌÁÑÇÁÎ ÎÁÏÂÁ Û¾ÇÛÛÍØÍÊÎÌÏÀÉÄƼÈÄÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄŻȼÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ žÁÀÏÕÁÅ ÐÊÌÈÊÅ ÍÁÌÎÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅ ËÊÀ¿ÊÎʾÆÄ ¾Ì¼ÓÁÅÛ¾ÄÇÄÍØÍÁÌÎÄÐÄƼÒÄÊÉÉ×ÁÒÄÆÇ× ÎÊÇØÆÊ ÍÁÌÎÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉ×ÑÍËÁÒļÇÄÍÎʾ½×ÇÄËÊÀ¿Ê ÎʾÇÁÉ×¾ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅÊÌÀÄɼÎÏÌÁ «ÌļɼÇÄÃÁÏÌʾÉÛƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍ ÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ¾×Û¾ÄǼÍØËÊÇÛÌɼÛƼÌÎÄɼÄÑ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÊÇØÔ¼Û ÀÊÇÛ ÇÄÒ ËÊÇÏÓľÔÄÑ ÍÁÌÎÄÐÄƼÎ× ¾ ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ÎÌÄ ¿ÊÀ¼ ʽÏÍÇʾÄǼ ÊÎÉÊÍÄÎÁÇØÉÊÉÁ¾×ÍÊÆÄÅÏÌʾÁÉØɼÇÄÓÄÛƾ¼ÇÄ ÐÄƼÒÄÊÉÉ×Ñ ƼÎÁ¿ÊÌÄÅ ¦¼Æ ¾ÄÀÉÊ Äà ÄÍÍÇÁÀÊ ¾¼ÉÄÛ ÀÊÇÛÇÄÒ ÉÁÄÈÁÚÕÄÑƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÊÅ ƼÎÁ¿ÊÌÄÄ ÊÓÁÉØ ¾×ÍÊƼ Ä ÉÁ ÍÊËÊÍμ¾Äȼ ÉÄ Í ÀÊÇÁž̼ÓÁÅÈÊÇÊÀʿʾÊÃ̼Íμ ÉÄÍÀÊÇÁÅÇÄÒ ÄÈÁÚÕÄÑȼÇ×ÅÍμ®¼ÆÄÈʽ̼ÃÊÈ ¾ʽÍÇÁÀÏ ÁÈ×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑÄÈÁÁÎÍÛ½ÊÇØÔÊÁÓÄÍÇÊÍÊÎÌÏÀ ÉÄÆʾ ÓÁÅËÌÊÀÊÇÂÄÎÁÇØÉ×ÅÍμÂËÊËÌÊÐÁÍÍÄÄ ÉÁ ½×Ç ÐÊÌȼÇØÉÊ ËÌÄÃɼÉ ¼ÎÎÁÍμÒÄÊÉÉ×ÈÄ ÊÌ¿¼É¼ÈÄ©Ê ÍÀÌÏ¿ÊÅÍÎÊÌÊÉ× ƼÂÀמÎÊÌÊÅ ÍËÁÒļÇÄÍÎ ÄÈÁÁÎ ¾×ÍÔÏÚ ƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÊÉÉÏÚ ƼÎÁ¿ÊÌÄÚ ¼ÁÕÁÄÈÁÚÎËÁ̾ÏÚƼÎÁ¿ÊÌÄÚËÊ À¾ÏÈÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÛÈ ¦ÊÉÆÏÌÍɼÛÍÄÍÎÁȼÊνÊ̼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊËÁÌ ÍÊɼǼ ¾ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛ »È¼ÇÊ©ÁÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ËÌʾÁÀÁÉɼÛ ÎÌÄ¿ÊÀ¼ɼüÀ ËÊþÊÇÄǼÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÎØÆÊÇÇÁÆÎľ ÉÁÎÊÇØÆÊËÊÏÌʾÉÚƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÄ ÉÊÄËÊÈÊÎľ¼ ÒÄÄ̼½ÊÎ×¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄžÌÁÃÏÇØμÎÁÎÊÇØÆÊ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾƼÎÁ¿ÊÌÄÓÁÍÆÄÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉ× ;ÊÁÅ̼½ÊÎÊŠľÍÁ¿Ê Ó¼ÕÁÄÍË×Î×¾¼ÚÎÊÎ ̼½ÊÎ× ̼ÃÊÓ¼Ìʾ¼ÉÄÁ ÓÁÈ ÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÄÁ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ¾ÍÇÏÓ¼ÁϾÊÇØÉÁÉÄÛ¾Éʾؽ×ÄÍƼÇÄ ̼½ÊÎÏËÊËÌÊÐÁÍÍÄÄ žÁÀÏÕÁÅËÌÄÓÄÉÊÅÉÁÏÀʾÇÁξÊÌÁÉÉÊÍÎľ̼ÓÁ½ ÉÊÅËÌÊÐÁÍÍÄÁž ÍÇÏÓ¼Á¾Û¾ÇÛÁÎÍÛÉÄÃÆÄÅ ÏÌʾÁÉØ ÀÊÑÊÀʾ ¯ ÊÍμ¾ÔÄÑÍÛ ÌÁÍËÊÉÀÁÉÎʾ ¾ ̼¾ÉÊÅ ÍÎÁËÁÉÄ ËÊ  ËÌÄÓÄÉÊÅ ÉÁÏÀʾÇÁÎ ¾ÊÌÁÉÉÊÍÎÄ ÍÇÏÂÄÎ ¾×ÍÊƼÛ ËÍÄÑÊÙÈÊÒÄÊɼÇØɼÛ ɼ¿ÌÏÃƼ Í ½ÊÇØÔÊÅ ÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØÚ Ä ÉÄÃÆÊÁ ËÊÇÊÂÁÉÄÁ¾Ì¼Ó¼¾ʽÕÁÍξÁ ¯ÓÄÎ×¾¼Û ÎÊ ÓÎÊ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÈÏ ËÁÌÍÊɼÇÏ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄŻȼÇÊ©Á ÉÁÒÆʿʼ¾ÎÊÉÊÈÉÊ¿ÊÊÆÌÏ¿¼ ̼þÁÌÉÏÎ×ÑɼÚ¿Á
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê

§¤®¡¬œ®¯¬œ œÇ¼Ñ¾ÁÌÀÄÁ¾¤ž­ÌÁÀ¼ʽÄμÉÄÛÄʽÕÁÍξÁÉÉÊÁ ÃÀÊÌʾØÁÂÄÎÁÇÁÅ­Á¾ÁÌʾÊÍÎÊƼ¬ÊÍÍÄÄ£ÀÊÌʾØÁ ÍÁÈØÄw±±*¾Áƨ¼ÎÁÌļÇ×7***¨ÁÂÀÏɼÌɼÏÓ ÆÊÉЫÁÌÈØ ­v Ÿ¼ÇÆÄÉ¡¹ÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁÄÃÀ̼¾Ê ÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¡Ÿ¼ÇÆÄɹÆÊÉÊÈÄƼÃÀ̼¾ÊÊÑ ̼ÉÁÉÄÛ•­v ±¼ÌØÆʾ¼®©ÁÆÊÎÊÌ×ÁËÌʽÇÁÈ×ȼÌÆÁÎÄɿʾÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎľͼɼÎÊÌÉÊÆÏÌÊÌÎÉÊÈÀÁÇÁ¦ÏÌÊÌ ÎÊÇÊ¿ÄÛ ÐÄÃÄÊÎÁ̼ËÄÛ ¾ÊÍÍμÉʾÄÎÁÇØɼÛÈÁÀÄÒÄɼ 99*¾ÁƼ¨¼ÎÁÌļÇ×ÈÁÂÀÏɼÌÆÊɿ̞ΫÁÌÈØ ®­v ©ÏÌ¿¼ÇÄÁ¾¼¦¦±¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÍÁÇÁÉÄÚÍÁÇØÍÆÊ¿Ê̼ÅÊɼ œÆÎϼÇØÉ×ÁËÌʽÇÁÈ×Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÅÈÁÀÄÒÄÉ׳Á ÇÛ½ÄÉÍÆ ­v¬¡Ÿ¤ª©œ§¸©·¥ª«·® °ª¬¨¤¬ªžœ©¤»­¤­®¡¨· ­®œ© œ¬®¤£œ²¤¤ ž£ ¬œžªª±¬œ©¡©¤¤ ´¤§ªžœ­« œ¬œ­§œ©ªžœ§  ­«¡´¤§ªžº« Ÿª¯ž«ª«ÁÌÈÍƼÛ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉɼÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍƼۼƼÀÁÈÄÛ Äȼơœž¼¿ÉÁ̼¬ÊÍÃÀ̼¾¼ ¿«ÁÌÈØ  ÇÛʽÁÍËÁÓÁÉÄÛƼÓÁÍξÁÉÉÊÅÄÀÊÍÎÏËÉÊÅÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÍÁÇÁÉÄÚ¨ÄÉÃÀ̼¾ÊȬÊÍÍÄÄ ɼÓÄɼÛÍ¿ ÒÁÇÁɼË̼¾ÇÁÉÉÊËÌÁÀËÌÄÉÄȼ ÚÎÍÛÏÍÄÇÄÛËÊÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄľÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ­Î¼ÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÛ ɼË̼¾ÇÁɼ ɼ ÀÊÍÎÄÂÁÉÄÁ ÊËÎÄ ȼÇØÉÊÅÍÎÁËÁÉÄÏËÊÌÛÀÊÓÁÉÄÛ¾ÍÄÍÎÁÈÁÊÑ̼É× ÃÀÊÌʾØۿ̼ÂÀ¼ÉËÊÍÌÁÀÍξÊÈÔÄÌÊÆÊ¿ÊÄÈÉÊ¿Ê Æ̼ÎÉÊ¿ÊÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÛÏÍμÉʾÇÁÉÉ×ÑËÊÇÊÂÁÉÄÅ ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅ ÉÊÌÈ £¼ ËÌÊÔÁÀÔÁÁ ÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÁ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÛ ËÌÄþ¼ÉɼÛ ÄÃɼӼÇØÉÊ ʽÁÍËÁÓľ¼ÎØ Ä ÊÎ̼¼ÎØ ɼÀÇÁ¼ÕÄÅÏÌʾÁÉØƼÓÁÍξ¼ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÄ ÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅ ËÌÄʽÌÁǼ ÈÉÊÂÁÍξÊÀÌÏ¿ÄÑÐÏÉÆÒÄÅ©¼ÍʾÌÁÈÁÉÉÊÈÙμËÁ ÈÉÊ¿ÊÐÏÉÆÒÄÊɼÇØÉÊÍÎØ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄÊËÌÁÀÁÇÛÁÎÍÛÉÁÎÊÇØÆʾÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÚ ɼÄÑÊÍÉʾÁÊÍÏÕÁÍξÇÛÎØÆÊÉÎÌÊÇØÄÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ƼÓÁÍξÊÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ÉÊ Ä ̼ÍÍÓÄμÎØ μÌÄÐ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅÏÍÇÏ¿Ä ÏÍμɼ¾Çľ¼ÎØʽÖÁÈ× ÐÄɼÉÍÄÌʾ¼ÉÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÅ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ üÕÄÕ¼ÎØ Ë̼¾¼ ˼ÒÄÁÉμ ¼ μÆÂÁ ʽÁÍËÁÓľ¼ÎØ ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÁËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉÊÅÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎÄÈÁ ÀÄÒÄÉÍÆÄÑ̼½ÊÎÉÄÆʾ¯ÉľÁÌͼÇØÉ×ÈÀÊÆÏÈÁÉÎÊÈ ËÊþÊÇÛÚÕÄÈËǼÉÄÌʾ¼ÎØľÆÇÚÓ¼ÎؾÍμÉÀ¼ÌÎ× ÇÁÓÁ½É×Á Ä Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÁ ÏÍÇÏ¿Ä ¼ μÆÂÁ ËÌÊ ¾ÊÀÄÎØ ÙÆÍËÁÌÎÄÃÏ ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ËÌÊÄþÊÀÄÎØ̼ÍÓÁÎ×üÎ̼ÎËÊ̼ÃÇÄÓÉ×ÈÉÊÃÊÇÊ ¿ÄÓÁÍÆÄÈ ÐÊÌÈ¼È Û¾ÇÛÁÎÍÛ ‰©ÊÈÁÉÆǼÎÏ̼ ̼½ÊÎ

ÄÏÍÇÏ¿¾ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄė«ÌÛÈÊÁË̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÁ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÁ ÄÈÁÚÎ ËÌÄÇÊÂÁÉÄÛ ©ÊÈÁÉÆǼÎÏÌ× ¾ Ó¼ÍÎÉÊÍÎÄ ÌÁÁÍÎÌ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÍÇÏ¿ Í ÁÀÄÉÄÒ¼ÈÄ ÎÌÏÀÊüÎ̼Î ¯¡® ÄÁÀÄɼÛÈÁÎÊÀÄƼ̼ÍÓÁμüÎ̼Î ɼÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÁÏÍÇϿĬÁ¼ÇØÉÊ¿ÊËÌÄÈÁÉÁÉÄÛÙÎÄ ÉÊÌȼÎľÉ×ÁÀÊÆÏÈÁÉÎ×ËÊƼÉÁËÊÇÏÓÄÇÄ žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÊËǼμÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¾ÍÄÍÎÁÈÁʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¾̼ÈƼÑÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊÅËÌʿ̼ÈÈ׿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉ É×Ñ¿¼Ì¼ÉÎÄÅËÌʾÊÀÄÎÍÛËÊüÆÊÉÓÁÉÉÊÈÏÍÇÏÓ¼Ú ÄËÊËÌÊÐÄÇÚËÌÊÇÁÓÁÉÉʿʽÊÇØÉÊ¿Ê ÓÎÊÉÁËÊà ¾ÊÇÛÁÎ ̼½ÊμÎØ ¾ ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ Í ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÛÈÄ ¨ÄÉÃÀ̼¾ÍÊÒ̼þÄÎÄÛ¬°ËÊÍμÉÀ¼ÌμÈÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿ÊÐÊÌȼμ®ÁÌ ÌÄÎÊÌÄÛ ̼ÍËÊǼ¿¼ÁÎ Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÄ ËÊÇÉÊÅ ½¼ÃÊÅ ̼Ã̼½ÊμÉÉ×ÑɼÐÁÀÁ̼ÇØÉÊÈÏÌʾÉÁÍμÉÀ¼ÌÎʾ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁËʼȽÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊÅ ÍËÁ ÒļÇÄÃÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ÍÆÊÌÊÅ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ Ä ËÊ ÀÊÌÊ¿ÊÍÎÊÛÕÁÅ ¾×ÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¯ÓÄÎ×¾¼Û ÃɼÓÄÈÊÍÎØ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄ Ä ¾ÊÃ̼Íμ ÚÕÏÚÌÊÇØÍμÉÀ¼ÌÎʾËÊÈÁÌÁËÌÊÀÊǼÚÕÁ¿ÊÍÛ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÍÊ ÊξÁÎÍξÄÄÍÍÏÕÁÍξÏÚÕÄÈÄÉÊÌȼÎľÉÊË̼¾Ê¾×ÈÄ ÀÊÆÏÈÁÉμÈÄÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿ÊÏÌʾÉÛ¾ÄÚÇÁ¿ ɼÍʾÈÁÍÎÉÊÅÆÊÇÇÁ¿ÄÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁ ÉÄÛ «ÁÌÈÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ¯£ª ÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉÊ¿Ê °ÊÉÀ¼ ʽÛüÎÁÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿Ê ÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ «®°ª¨­ «ÁÌÈÍÆÊÅ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÈÁÀÄÒÄÉ ÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ «Ÿ¨œ ½×ÇÊËÌÄÉÛÎÊÌÁÔÁÉÄÁÊÍÊ ÃÀ¼ÉÄÄÍÄÍÎÁÈ×ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄľÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ «ÁÌÈÍÆÊÅʽǼÍÎÄ­ÄÍÎÁȼÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄwÙÎÊ ÍʾÊÆÏËÉÊÍÎؾüÄÈÊ;ÛüÉÉ×Ñ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÏÚÕÄÑ ÊÌ¿¼ÉʾÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÑ ËÌÁÂÀÁ¾ÍÁ¿ÊƼÓÁÍξÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄɼÍÁÇÁ ÉÄÚ ÇÛÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌÄÉÛÎÊ¿ÊÌÁÔÁÉÄÛ̼Ã̼½Êμ ɼËÌʿ̼Èȼ̼½ÊÎ ÆÊÎÊ̼Û¾ÆÇÚӼǼɼ½ÊÌÌÛÀ¼ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÅÄËÊÙμËÉÊÁÄÑËÌʾÁÀÁÉÄÁ «Á̾×ÅÙμËËÊ;ÛÕÁÉÌÁÔÁÉÄÚÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉ ÉÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÑüÀ¼Ó ÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚÍÇϽ×ÍμÉ À¼ÌÎÄüÒÄÄ«ÌÄÏË̼¾ÇÁÉÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈɼ ÌÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏÌʾÉÁÍÊÃÀ¼É¹ÆÍËÁÌÎÉ×ÅÍʾÁÎËÊ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄËÊÀËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇØÍξÊÈüÈÁÍÎÄÎÁÇÛ ɼӼÇØÉÄƼÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛʽǼÍÎÄ «ÌÄ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ‰ª½Ç¼ÍÎÉÊÅÈÁÀÄÆÊÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉ×ÅÍμÎÄÍÎÄÓÁÍ ÆÄÅÒÁÉÎ̗ Ÿ¯£«ª¨¤­² ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÊÎÀÁÇ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×ÄÍμÉÀ¼ÌÎÄ üÒÄÄ©¼ÏÌʾÉÁÇÁÓÁ½É×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅËÊÛ¾ÄÇÄÍØ μÆÂÁÊÎÀÁÇ×ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄĨÁÎÊÀÄÓÁÍÆÊÁÌÏÆÊ ¾ÊÀÍξÊËÊÌÁÔ¼ÁÈÊÅËÌʽÇÁÈÁËÌÄɼÀÇÁÂÄÎÊÌ¿¼ÉÏ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄËÌÄÏË̼¾ÇÁÉÄÄÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÄ «ÁÌÈÍÆÊÅ ʽǼÍÎÄ ÊÍÉʾÉ×ÈÄ ÐÏÉÆÒÄÛÈÄÆÊÎÊÌÊ¿ÊÛ¾ÇÛÚÎÍÛ wÆÊÊÌÀÄɼÒÄÛ̼½ÊÎËÊÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄɼÏÌʾÉÁ ÍÄÍÎÁÈ×ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛʽǼÍÎÄ w̼ÍÍÈÊÎÌÁÉÄÁÄÍʿǼÍʾ¼ÉÄÁËÌÊÁÆÎʾÉÊÌȼÎľ É×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾɼ¾ÍÁÑÙμ˼ÑÄÑ̼Ã̼½ÊÎÆÄ w¾×ÉÁÍÁÉÄÁÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÅÄüÆÇÚÓÁÉÄÅËÊËÌÊ ÁÆμÈ


©¤¦¤ ¹« w ‰Ê½ØÁÈ Àļ¿ÉÊÍÎÄÆÄ Ä ÇÁÓÁÉÄÛ ÍÊȼÎÄÓÁÍÆÊÅ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄÀÁÎÁÅÍÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÀÁ ÎÁÌÈÄÉÄÌʾ¼ÉÉ×È˼ÎÊÈÊÌÐÊÃÊȗ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÍÊÃÀ¼¾¼ÁȼÛ ÁÀÄɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄ ¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ «ÁÌÈÍÆÊÅ ʽ ǼÍÎÄ ɼË̼¾ÇÁɼ ɼ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÁ ÏË̼¾ÇÁ ÉÄÛ ÊÎ̼ÍÇØÚ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ ÁÁ ÒÁÇÊÍÎÉÊÍÎÄ ü ÍÓÁÎ ÁÀÄÉ×ÑËÊÀÑÊÀʾÆËǼÉÄÌʾ¼ÉÄÚ ÉÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÚ ÇÄÒÁÉÃÄÌʾ¼ÉÄÚÄÍÁÌÎÄÐÄƼÒÄÄ ɼ̼ÒÄÊɼÇØÉÊÁ ÄÍËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁƼÀÌʾ×ÑÄȼÎÁÌļÇØÉ×ÑÌÁÍÏÌÍʾ ÊËÎÄÈÄüÒÄÚ ÇÁÓÁ½ÉÊÀļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ËÌÊÒÁÍͼ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÚË̼ÆÎÄÓÁÍÆÊ¿ÊÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÍÀÊÍÎÄ ÂÁÉÄÛÈÄËÁÌÁÀʾÊÅÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅɼÏÆÄžÌÁÃÏÇØ μÎÁËÌʾÁÀÁÉÉÊÅ̼½ÊÎ×ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉɼÛÍÄÍÎÁȼ ËÊÍÇÏÂÄÎÊÍÉʾÊÅÀÇÛÍÊÃÀ¼ÉÄÛ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÅÍÄÍ ÎÁÈ×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛƼÓÁÍξÊÈÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ

ª­©ªž©·¡©œ«¬œž§¡©¤» ­ªž¡¬´¡©­®žªžœ©¤»¬œª®· ª® ¡§¡©¤¥«¬ª°¤§œ¦®¤¦¤ œ¨¯§œ®ª¬©ª «ª§¤¦§¤©¤³¡­¦¤± ¯³¬¡¢ ¡©¤¥ ´¯®ªžœ¤œ ©¤¦¤°ª¬ªž­œ ¨¨§«¯ŸÊÌÊÀÍƼÛËÊÇÄÆÇÄÉÄƼ• ¿®ÚÈÁÉØ ž ÍÁÌÁÀÄÉÁ ±± ¾ ¾ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ̼þÄÎ×Ñ ÍÎ̼ɼÑÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÇÍÛËÌÁÄÈÏÕÁÍξÁÉÉÊÉÁÄÉÐÁÆ ÒÄÊÉÉ×ÅÎÄË˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ Ѽ̼ÆÎÁÌÄÃÏÚÕÄÅÍÛËÌÁʽ ǼÀ¼ÉÄÁȾÍÎÌÏÆÎÏÌÁü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎÄÄÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄ ɼÍÁÇÁÉÄÛÍÁÌÀÁÓÉÊÍÊÍÏÀÄÍÎ×Ñ ÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑÄ ÀÌÏ¿ÄÑÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑÉÁÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ɼÀÊÇÚÆÊÎÊÌ×ÑËÌÄÑÊÀÄÎÍÛv¾ÍÁÑÍÇÏÓ¼Á¾ ÍÈÁÌÎÄ<> «ÌʾÁÀÁÉÉ×Á ¾ Á ¿¿ ËÌÊÔÇÊ¿Ê ÍÎÊÇÁÎÄÛ ¾ ¬ÊÍÍÄÅÍÆÊÅ °ÁÀÁ̼ÒÄÄ ̼ÀÄƼÇØÉ×Á ÍÊÒļÇØÉÊ ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÁËÌÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÛÊƼüÇÄÉÁ¿¼ÎľÉÊÁ ¾ÇÄÛÉÄÁɼÍÊÍÎÊÛÉÄÁʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛž ɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛÍÏÕÁÍξÏÚÎÇÄÔØÊÎÀÁÇØÉ×ÁÐ̼¿ ÈÁÉÎ× μÆÄÁƼƉ£ÀÊÌʾÊÁÀÁÎÍξʗ ‰ÁÃÊ˼ÍÉÊÁ ȼÎÁÌÄÉÍξʗ ÒÁÇÁ¾×ÁËÌʿ̼ÈÈ× ɼË̼¾ÇÁÉÉ×Á ɼ ½ÊÌؽÏ ÍÊ ­«¤ ÊÈ ÎϽÁÌÆÏÇÁÃÊÈ ͼѼÌÉ×È Àļ½ÁÎÊȬÁ¼ÇÄüÒÄÛÄÑÍËÊÍʽÍξʾ¼Ç¼ÏÇÏÓÔÁ ÉÄÚ ʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿Ê ÃÀÊÌʾØÛ ¾ ÎÊ ÂÁ ¾ÌÁÈÛ ÉÁ ÊƼüǼ ÍÆÊÇØÆÊÉĽÏÀØ ÃɼÓÄÎÁÇØÉÊ¿Ê ¾ÇÄÛÉÄÛ ɼ ÍÉÄÂÁÉÄÁ μÆÄÑ ¾¼ÂÉ×Ñ ËÊƼüÎÁÇÁÅ ƼÆ ü ½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØ Ä ÍÈÁÌÎÉÊÍÎØ ÊÎ ½ÊÇÁÃÉÁÅ ÍÄÍÎÁÈ× ÆÌʾÊʽ̼ÕÁÉÄÛ ­¦ Ä ÃÇÊƼÓÁÍξÁÉÉ×Ñ ÉʾÊ ʽ̼Ãʾ¼ÉÄÅ £© μ½ÇÄÒ¼ ª½Ì¼Õ¼ÁÎ ɼ ÍÁ½Û ¾ÉÄȼÉÄÁ ÎÊÎ мÆÎ ÓÎÊ ÌÊÍÎ ̼ÍËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÉÊÍÎÄ ÙÎÄѾÄÀʾ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄËÌÊÄÍÑÊÀÄÎɼÐÊÉÁÄÉÎÁÉ ÍľÉÊ¿Ê ̼þÄÎÄÛ Àļ¿ÉÊÍÎÄÓÁÍÆÄÑ Ä ÇÁÓÁ½É×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ¹ÎÊ ʽÍÎÊÛÎÁÇØÍξÊ À¼ÁÎ ÊÍÉʾ¼ÉÄÁ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

wÊÍÏÕÁÍξÇÁÉÄÁÆÊÉÎÌÊÇÛü¾×ËÊÇÉÁÉÄÁÈʽÛü ÎÁÇØÉ×ÑÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅÆÉÊÌȼÎľÉ×ÈÀÊÆÏÈÁÉμÈ ÍÄÍÎÁÈ×ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄľÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ wËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÁ ÍʿǼÍʾ¼ÉÉ×Ñ ËÌÊÁÆÎʾ ɼ ÏÎ ¾ÁÌÂÀÁÉÄÁ¾ÏÍμÉʾÇÁÉÉÊÈËÊÌÛÀÆÁ ©¼ ËÁ̾ÊÈ ÙμËÁ ÊËÌÁÀÁÇÁÉ× ̼Ã̼½ÊÎÓÄÆÄ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ Î Á ÍÊÃÀ¼É× ̼½ÊÓÄÁ ¿ÌÏËË× ËÊ ̼Ã̼½ÊÎÆÁ ÈÁÀÄÆÊÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÑ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ ËÊ ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÈ ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÛÈ Í ËÌľÇÁÓÁÉÄÁÈ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊżƼÀÁÈÄÄ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Ä ¾ÁÀÏÕÄÑ ÍËÁÒļÇÄÍÎʾ Ë̼Æ ÎÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ÍÁ¿Ê ÓÁÇʾÁÆ ¬¼Ã̼½ÊÎƼ¨¹­Ê¾½×ǼËÊÀÀÁ̼ɼ¤ÉÍÎÄÎÏÎÊÈ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛʽÕÁÍξÁÉÉ×ÈÄÐÄɼÉͼÈĬ¼Ã̼½ÊÎ ÓÄƼÈĽ×ÇÊËÌʾÁÀÁÉÊɼÆÊËÇÁÉÄÁÏξÁÌÂÀÁÉÉ×Ñ ÄÀÁÅÍξÏÚÕÄѾÊÎ̼ÍÇÄÉÊÌȼÎľÉ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ÍÊÃÀ¼ÉÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉ×ÅÐÊÉÀ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Ñ ÊÎ ̼ÍÇÁ¾×Ñ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉ×ÑÍμÉÀ¼ÌÎʾ ÄÆǼÍÍÄÐÄƼÎÊÌʾ«ÌʾÁÀÁɼɼÇÄà À¼É¼ÊÒÁÉƼ ÄÑÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄËÌÄË̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÈÄÍËÊÇØÃʾ¼ ÉÄÄ ÓÎÊËÊþÊÇÄÇÊ̼Ã̼½ÊμÎØËÌÊÁÆÎËÌʿ̼ÈÈ× ̼½ÊÎËÊÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄľÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄʽǼÍÎÄ ɼ v¿¿ ¦ ÆÊÉÒÏ ¿ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼É¼ ÉÊÌȼÎľɼÛ½¼Ã¼ ©¼ ËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÈ ÙμËÁ ÊËÌÁÀÁÇÁÉ ‰«ÊÌÛÀÊÆ ¼ËÌʽ¼ÒÄÄ Ä ÊË×ÎÉÊ¿Ê ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ÉÊÌȼÎľÉ×Ñ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾÍÄÍÎÁÈ×ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄľÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ ÉÁÉÄė ÆÊÎÊÌ×ÅÏξÁÌÂÀÁÉËÌÄƼÃÊÈʽǼÍÎÉÊ¿Ê ÏË̼¾ÇÁÉÄÛÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ§ÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄ ÓÁÍÆÄÈÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÍʿǼÍÉÊËÌÄƼÃϽ×ÇËÌÁÀÇÊ ÂÁɉ«ÌÊÎÊÆÊÇÊË×ÎÉʿʾÉÁÀÌÁÉÄÛÍμÉÀ¼ÌÎʾ— ­ ÒÁÇØÚ ʽÏÓÁÉÄÛ ËÊ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÚ Ä À¼ÇØÉÁÅ ÔÁÅ ̼½ÊÎÁ ËÊ ÁÀÄÉ×È ÍμÉÀ¼ÌμÈ ËÌʾÁÀÁÉ× ÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ ÍʾÁÕ¼ÉÄÛ Í ÌÏÆʾÊÀÄÎÁÇÛÈÄ §«¯ Ä ÍμÎÄÍÎÄƼÈÄ ¿ «ÁÌÈÄ Ä ʽǼÍÎÄ ªË×ÎÉÊÁ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÁÁÀÄÉ×ÑÍμÉÀ¼ÌÎʾËÌʾÊÀÄÇÊÍØɼ½¼ÃÁ ÇÁÓÁ½ÉÊËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ̼ÃÉÊ¿Ê ÏÌʾÉÛ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ ÎÁÓÁÉÄÁ v ÈÁÍÛÒÁ¾ «ÊÍÇÁ ü¾ÁÌÔÁÉÄÛ Ùμ˼ ÊË×ÎÉÊ¿Ê ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ËÌÄƼÃÊÈ ¯£ª ÏξÁÌÂÀÁÉ× ¾ ÊÆÊÉÓ¼ ÎÁÇØÉÊÅ ÌÁÀ¼ÆÒÄÄ ¨¹­× ËÊ ̼ÃÇÄÓÉ×È ÍËÁÒÄ ¼ÇØÉÊÍÎÛÈ Ä ÏÍμÉʾÇÁÉ× «Ì¼¾ÄǼ ËÌÄÈÁÉÁÉÄÛ «ÁÌÈÍÆÄÑʽǼÍÎÉ×ÑÁÀÄÉ×ÑÍμÉÀ¼ÌÎʾÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ «ÌÄƼÃÊÈ ½×ÇÄ ÊÎÈÁÉÁÉ× ̼ÉÉÁÁÀÁÅÍξÏÚÕÄÁɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄʽǼÍÎÄÉÊÌȼ ÎľÉ×ÁÀÊÆÏÈÁÉÎ×ËÊÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÄžÆÊÌÌÁÆÒÄÄ ÉÊÌȼÎľÉ×ÑÀÊÆÏÈÁÉÎʾμÆÂÁËÌÄÉÄȼÇÄÏÓ¼ÍÎÄÁ ¿Ç¼¾É×ÁÍËÁÒļÇÄÍÎ׫ÊÍÇÁËÌʾÁÀÁÉÉʿʼɼÇÄü ÌÁÃÏÇØμÎʾ ¾ÉÁÀÌÁÉÄÛ ÍμÉÀ¼ÌÎʾ Ä ÆÊÌÌÁÆÒÄÄ ÊÎÆÇÊÉÁÉÄŹÆÍËÁÌÎÉ×ÈÍʾÁÎÊÈËÌÄÉÛÎÊÌÁÔÁÉÄÁ ÊÀÊËÏÍƼÑÉÊÌȼÎľÉ×ÑÊÎÆÇÊÉÁÉÄžÍÌÊƼÑÇÁÓÁ ÉÄÛ ÊÎмÆÎÄÓÁÍÆÄÍÇÊÂľÔÄÑÍÛ žÎÁÓÁÉÄÁ ¿ËÌʾÊÀÄÇÍÛ¾ÎÊÌÊÅÙμËÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛ ÀÁÅÍξÏÚÕÄѨ¹­Ê¾­Á¿ÊÀÉÛɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄʽ ǼÍÎÄ̼Ã̼½ÊμÉ׾¾ÁÀÁÉ×¾ÀÁÅÍξÄÁÍμÉ À¼ÌÎʾÊƼüÉÄÛÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄËÊÊÍÉʾÉ×È ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÛÈÀÇÛ¾ÃÌÊÍÇ×ÑÄÀÁÎÁÅ ¾ÎÊÈÓÄÍÇÁ ÍμÉÀ¼ÌÎ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ɼÏÓÉÊÄÍÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÍÆÊ¿Ê ÆÇÄÉÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÄÉÍÎÄÎÏμ ÀÁÎÍÆÊÅ ÙÆÊ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„š»¹¬¶°·Æ¹¬Ä°¼½­°¸¸¹®¹²¯¹»¹­Çʳ²¯»«­¹¹À»«¸°¸³Ê 

ÍÓÄμÎØ ÓÎʿǼ¾É×ÈɼË̼¾ÇÁÉÄÁȽÊÌؽ×ÍÉÄÈÄ ÍÇÁÀÏÁÎÍÓÄμÎØËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ «ÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍƼÛ ɼË̼¾ÇÁÉÉÊÍÎØ ½×Ǽ ËÌÄ Ãɼɼ ÊÀÉÄÈ Äà ÊÍÉʾÊËÊǼ¿¼ÚÕÄÑ ËÌÄÉÒÄËʾ ÍʾÁÎÍÆÊ¿Ê ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ËÌÄÃɼÁÎÍÛ Êɼ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÅľÊÍÉʾÉ×ÑÆÊÉÒÁËÎϼÇØÉ×ÑÀÊÆÏ ÈÁÉÎ¼Ñ ËÌÄÉÛÎ×ѾÍʾÌÁÈÁÉÉÊŬÊÍÍÄĪÀɼÆÊ ¾ÌÁ¼ÇØÉÊÍÎÄÙÎÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ¾×ËÊÇÉÛÁÎÍÛÇÄÔؾ ȼÇÊÅÍÎÁËÁÉÄ«ÊÀ¼ÉÉ×È ËÌľÊÀÄÈ×Èœ¤žÛÇ Æʾ×È<> ÊÎʽÕÁÅÍÏÈÈ×ÍÌÁÀÍξ üÎ̼ÓÁÉÉ×Ñɼ ÌÊÍÍÄÅÍÆÊÁÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ ɼËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ½×ÇÊ ÄÃ̼ÍÑÊÀʾ¼ÉÊ ÓÏÎØ ½ÊÇÁÁ  ÄÇÄ ÀÊÇǼ̼­´œɼÂÄÎÁÇÛžÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍ ÆÄÂÁ̼þÄÎ×ÑÍÎ̼ɼÑüÎ̼Î×ɼËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÏ ÍÊÍμ¾ÇÛÚÎ ÀÊ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉ×Ñ ̼ÍÑÊÀʾ ɼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ Ä ÀÊÍÎÄ¿¼ÚÎ  Î×Í ÀÊÇǼÌʾ ­´œɼÓÁÇʾÁƼ ¹ÆÍËÁÌÎÄüÍÏÕÁÍξÏÚÕÁž¬ÊÍÍÄÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄ ÊÉÉÊÅÍÑÁÈ×ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ×;ÄÀÁÎÁÇØÍ ξÏÁÎÊÎÊÈ ÓÎʾÉÁÅÍÊÑ̼ÉÁÉ×ÊÍÉʾÉ×ÁɼË̼¾ ÇÁÉÄÛ ÐÊÌÈ×ÄÈÁÎÊÀ× ÍÏÕÁÍξʾ¼¾ÔÄÁ̼ÉÁÁ¾ ­­­¬ ÉÊÍÌÁÃÆÄÈÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁÈʽÖÁÈʾËÌʾÊ ÀÄÈÊÅ̼½ÊÎמÁÀÏÕÄÈþÁÉÊÈ ʽÁÍËÁÓľ¼ÚÕÄÈ ÙÎÊξÄÀÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ Û¾ÇÛÚÎÍÛÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉ×Á ÒÁÉÎÌ×ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄÄÍÊÊξÁÎÍξÏ ÚÕÄÁ ÊÎÀÁÇÁÉÄÛ Ƽ½ÄÉÁÎ× ¾ ËÊÇÄÆÇÄÉÄƼÑ ©¼ ËÁ̾×Á Äà ÉÄÑ ¾ÊÃÇÊÂÁÉÊ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÈÁÎÊ ÀÄÓÁÍÆÊÁ ÌÏÆʾÊÀÍÎ¾Ê ¾ÎÊÌ×Á ÂÁ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛÚÎ ÍʽÊÅ ÊÍÉʾÉ×Á ÍÎÌÏÆÎÏÌÉ×Á ËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÛ ¾ÍÁÅ ÍÄÍÎÁÈ×ËÊÌÁ¼ÇÄüÒÄÄËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ̼½ÊÎ× ɼ Ë̼ÆÎÄÆÁ <> ªÀɼÆÊ ƼÆ ËÊƼÃ×¾¼ÁÎ ÊË×Î ¾×ËÊÇÉÁÉÄÁ ÄÈÄ ;ÊÄÑ ÐÏÉÆÒÄÅ ÍμÇÆľ¼ÁÎÍÛ ÍÊ ÃɼÓÄÎÁÇØÉ×ÈÄÎÌÏÀÉÊÍÎÛÈÄ ÊÍʽÁÉÉʾÊÎÉÊÔÁÉÄÄ ɼĽÊÇÁÁ ÍÊÒļÇØÉÊ ÃɼÓÄÈ×Ñ ÉÁÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅw­¦Ä£© ­ÏÕÁÍξÏÁÎÊÍÉʾÉ×ÑɼË̼¾ÇÁÉÄÛËÌÊÐÄǼÆ ÎÄÆÄÙÎÄѾÄÀʾ˼ÎÊÇÊ¿ÄÄ ȼÍÍʾ×ÁËÌʿ̼ÈÈ× ËÌÁÀÏÍȼÎÌľ¼ÚÕÄÁÌÁ¼ÇÄüÒÄÚËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑ ÈÁÌɼ̼ÃÉ×ÑÏÌʾÉÛÑ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξÁÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ× ËÊËÏÇÛÒÄÊÉɼÛÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ Ä ÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÁÇÄÒ Í ¾×ÍÊÆÄÈ ÌÄÍÆÊÈ ÊÍÉʾÉ×Ñ ÉÁÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ ¾×Û¾ÇÁÉÉ×È ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ ȼÍÍʾ×Ñ ʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛɼÍÁÇÁÉÄÛ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ¾×ÍÊÆÊ¿ÊÌÄÍ Ƽ ªÓÁ¾ÄÀÉÊ ÓÎÊ ¾ ËÁ̾ÊÈ ÍÇÏÓ¼Á ÌÁÓØ ÄÀÁÎ Ê ÀÊǿʾÌÁÈÁÉÉÊÅ ËÊÇÄÎÄÆÁ ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍξ¼ ¼ ¾Ê ¾ÎÊ ÌÊÈwÊÌÁÔÁÉÄÄüÀ¼ÓÍÁ¿ÊÀÉÛÔÉÁ¿ÊÀÉÛ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÊÓÁ¾ÄÀÉÊ ÓÎÊÊÍÉʾÉÊÁɼË̼¾ÇÁÉÄÁÀÁ ÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÊÎÀÁÇÁÉÄÅ Ƽ½ÄÉÁÎʾ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄžÊÎÉÊ

ÔÁÉÄĝ­¦Ä£©;ÛüÉÊÍÌÁ¼ÇÄüÒÄÁʼnÍÎ̼ÎÁ¿ÄÄ ¾×ÍÊÆÊ¿ÊÌÄÍƼ—žÎÊÂÁ¾ÌÁÈÛÊÍÉʾɼÛÍÇÊÂÉÊÍÎØ ÌÁÔÁÉÄÛÙÎÊÅüÀ¼ÓÄÍÊÍÎÊÄξÊËÌÁÀÁÇÁÉÄÄÍÌÁÀÄ ʽÍÇÏÂľ¼ÁÈÊ¿ÊɼÍÁÇÁÉÄÛÆÊÉÎÄÉ¿ÁÉÎʾ ÉÏÂÀ¼Ú ÕÄÑÍÛ¾ËÁ̾ÊÊÓÁÌÁÀÉÊÈÊѾ¼ÎÁËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄ ÈÄÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛÈÄ žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ¾Ë̼ÆÎÄÆÁÊÉÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊ¿Ê ÍÆÌÄÉÄÉ¿¼ÍÏÕÁÍξÏÁÎÉÁÍÆÊÇØÆÊËÊÀÑÊÀʾÆÐÊÌ ÈÄÌʾ¼ÉÄÚ ¿ÌÏËË ÌÄÍƼ «Á̾×Å Äà ÉÄÑ ÊÍÉʾ¼É ɼ ¾ÆÇÚÓÁÉÄÄ ¾ ÉÄÑ ÇÄÒ Í v ËÊÎÁÉÒļÇØÉ×ÈÄ мÆÎÊ̼ÈÄ ÌÄÍƼ ž Ó¼ÍÎÉÊÍÎÄ ËÌÄÈÁÉÄÎÁÇØÉÊ Æ ̼ÆÏÈÊÇÊÓÉÊÅÂÁÇÁÃ×ÄÍËÊÇØÃÏÁÎÍÛμÆÊÅÆÌÄÎÁÌÄÅ ƼƾÊÃ̼ÍÎwÍʿǼÍÉÊÁÈÏÉÁʽÑÊÀÄÈÊÊѾ¼ÎÄÎØ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÈÄ ÈÁ̼ÈÄ ¾ÍÁÑ ÂÁÉÕÄÉ ÍμÌÔÁ ÇÁΞÌÁÃÏÇØμÎÁÓÄÍÇÁÉÉÊÍÎØÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÉÊÅ ËÊÀʽÉ×Èʽ̼ÃÊÈ¿ÌÏËË×ÌÄÍƼÊƼÃ×¾¼ÁÎÍÛÊÓÁÉØ ½ÊÇØÔÊÅĿǼ¾É¼ÛÒÁÇØwÁÁÍÊÆ̼ÕÁÉÄÁ ÊÍμÁÎÍÛ ÉÁÀÊÍÎÄ¿ÉÏÎÊÅžÎÊÌ×ÈÍËÊÍʽÊÈÛ¾ÇÛÁÎÍÛ‰¼É¼È ÉÁÍÎÄÓÁÍÆÄŗ­ÏÎØÙÎÊ¿ÊËÊÀÑÊÀ¼ÍÊÍÎÊÄξÐÊÌ ÈÄÌʾ¼ÉÄÄ¿ÌÏËË×ÌÄÍƼɼÊÍÉʾÁ¼ÇʽÓÁÇʾÁƼ ÄÄÉ×ÑÀ¼ÉÉ×ÑÊÁ¿ÊÃÀÊÌʾØÁ Íʽ̼ÉÉ×ÑÍËÊÈÊ ÕØÚ¼ÉÆÁÎÉÊ¿ÊÊËÌÊͼŸÇ¼¾É×ÅÉÁÀÊÍμÎÊÆμÆÊ¿Ê ËÊÀÑÊÀ¼ üÆÇÚÓ¼ÁÎÍÛ ¾ ÎÊÈ ÓÎÊ ËÌÄ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÈ ÍÆÌ×ÎÊÈÎÁÓÁÉÄÄɼӼÇØÉ×ÑÍμÀÄÅ£© ÏƼüÉÄÛ ˼ÒÄÁÉμɼƼÆÄÁÇĽÊÍÄÈËÎÊÈ×ÄÇÄÊÎÆÇÊÉÁÉÄÛ¾ ÍÊÍÎÊÛÉÄÄÃÀÊÌʾØÛÓ¼ÍÎÊ;ÄÀÁÎÁÇØÍξÏÚÎÊÀ¼ÇÁÆÊ üÔÁÀÔÁÈ ËÌÊÒÁÍÍÁ ¾ ;ÛÃÄ Í ÓÁÈ ËÊÍμ¾ÇÁÉɼÛ üÀ¼Ó¼w¾×Û¾ÄÎØ˼ÎÊÇÊ¿ÄÚ¾ȼÆÍÄȼÇØÉÊ̼É ÉÁÅÍμÀÄÄwÊÍμÁÎÍÛÉÁÌÁÔÁÉÉÊŜɼÇÊ¿ÄÓÉ×Á ËÊÀÑÊÀ×ÄÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛľÊÎÉÊÔÁÉÄÄÀÌÏ¿ÄÑü½Ê ÇÁ¾¼ÉÄÅ ɼËÌÄÈÁÌ μÆÄѝ­¦ ƼÆÄÔÁÈÄÓÁÍƼÛ ½ÊÇÁÃÉØÍÁÌÀҼļÌÎÁÌļÇØɼÛ¿ÄËÁÌÎÊÉÄÛ žɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛɼĽÊÇÁÁËÌÄÃɼÉÉÊÅÄ̼à ÀÁÇÛÁÈÊÅ ÍËÁÒļÇÄÍμÈÄ ÎÁÊÌÄÁÅ ʽÖÛÍÉÛÚÕÁÅ ¾ÊÃÉÄÆÉʾÁÉÄÁ½ÊÇØÔÄÉÍξ¼ÑÌÊÉÄÓÁÍÆÄÑÉÁÄÉÐÁÆ ÒÄÊÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÅ Û¾ÇÛÁÎÍÛÈÏÇØÎÄмÆÎÊÌɼÛ ­Ê¿Ç¼ÍÉÊ ÁÅ ½ÊÇÁÃÉØ ̼þľ¼ÁÎÍÛ ¾ ÌÁÃÏÇØμÎÁ ÉÁ½Ç¼¿ÊËÌÄÛÎÉÊ¿ÊÍÊÓÁμÉÄÛ½ÄÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ¾ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÑ ÊÍʽÁÉÉÊÍÎÁÅ ÊÌ¿¼ÉÄÃȼ Ä ÆÊÈËÇÁÆͼмÆÎÊÌʾÊÆÌϼÚÕÁÅÓÁÇʾÁƼÍÌÁÀ× ¤ÍÑÊÀÛÄÃÙÎÊ¿ÊÆÊÉÒÁËÎϼÇØÉÊ¿ÊËÊÇÊÂÁÉÄÛ ½×ÇÄ ̼Ã̼½ÊμÉ×ÈÁÎÊÀ×ÊÒÁÉÆÄÄÉÀľÄÀϼÇØÉÊÅËÌÁÀ ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉÊÍÎÄÆ£©̼ÃÇÄÓÉ×ÑÇÊƼÇÄüÒÄÅ<> ÄÄÔÁÈÄÓÁÍÆÊŽÊÇÁÃÉÄÍÁÌÀÒ¼<> ÊÍÉʾ¼ÉÉ×Áɼ ÍʾÊÆÏËÉÊÈÏÓÁÎÁ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÊÅËÌÁÀ̼ÍËÊÇÊÂÁÉÉÊÍ ÎÄ Æ ½ÊÇÁÃÉÄ Ä ̼ÃÇÄÓÉ×Ñ Ѽ̼ÆÎÁÌÉ×Ñ ÀÇÛ ÉÁÁ ÉÁ¿ÁÉÁÎÄÓÁÍÆÄÑ ÍÊÒļÇØÉ×Ñ ËÌÊÐÁÍÍÄÊɼÇØÉ×Ñ ÙÆÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑ ÄÉÀľÄÀϼÇØÉ×Ñ мÆÎÊÌʾÌÄÍƼ «ÌʾÁÀÁÉɼÛ¼ËÌʽ¼ÒÄÛÙÎÊ¿ÊÈÁÎÊÀ¼ËÌÄÈÁÉÄÎÁÇØ

ÄɼÈÄƼËÊƼüÎÁÇÁÅü½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎĝ­¦Ä£©ÄÍÈÁÌÎÉÊÍÎÄÊÎÉÄÑËʬÊÍÍÄÄ v¿¿<> ©ÊÃÊÇÊ¿ÄÓÁÍƼÛ ¿ÌÏË˼

£¼½ÊÇÁ¾¼ÁÈÊÍÎØɼÎ×ÍɼÍÁÇÁÉÄÛ ­¦ £© ­ÈÁÌÎÉÊÍÎØɼÎ×ÍɼÍÁÇÁÉÄÛ ­¦ £©

 ¿

 ¿

 ¿

  

  

  

  

  

  


§¤®¡¬œ®¯¬œ žÛÇÆʾœ¤°ÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÁʽÕÁÍξÁÉÉÊ¿ÊÃÀÊÌʾØÛ ÄÊÃÀÊÌʾÇÁÉÄÁɼÍÁÇÁÉÄÛw¾¼ÂÉÁÅÔÄÁüÀ¼ÓÄÌÁ ÔÁÉÄÛÀÁÈʿ̼ÐÄÓÁÍÆÄÑËÌʽÇÁȾ¬°ŸÇ¼¾¾Ì¼Ó •­v £À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ¾¬ÊÍÍÄĭμÎͽ¬ÊÍÍμÎ ¨ Í §ÁÂÉÄÉ ž § ª ̼þÄÎÄÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ËÁ̾ÄÓÉÊÅ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄ̼Ƽ£À̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁ• ­v «ÊÇÃÄÆ ¡ ž ÁÇÛÁ¾ ª ž «ÌÄÈÁÉÁÉÄÁ ÎÁÑÉÊÇÊ ¿ÄÅÍÄÍÎÁÈÉʿʼɼÇÄüÀÇÛÊÒÁÉÆÄмÆÎÊÌʾÌÄÍƼ ÉÁÄÉÐÁÆÒÄÊÉÉ×Ñü½ÊÇÁ¾¼ÉÄŝÚÇÇɼÒ©¤¤ ʽÕÁÍξÃÀÊÌʾØÛ¨ ž×Ë­v ­Î¼ÌÊÀϽʾ ž ¤ ­Ê½ÊÇÁ¾¼ © « ­Î̼ÎÁ¿ÄÛ ËÌÊ ÐÄǼÆÎÄÆÄü½ÊÇÁ¾¼ÉÄžÏÍÇʾÄÛÑÌÁÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¹ÆÊÉÊÈÄƼ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ •­v

¯«¬œž§¡©¤¡¦œ³¡­®žª¨ ¨¡ ¤²¤©­¦ª¥«ª¨ªµ¤ ž­¤­®¡¨¡ª»£œ®¡§¸©ªŸª ¨¡ ¤²¤©­¦ªŸª­®¬œ±ªžœ©¤» ©œ®¡¬¬¤®ª¬¤¤ «¡¬¨­¦ªŸª¦¬œ» µ¡«¤©œ© «ª §¯¢©œ»¨» «ÁÌÈÍÆÄÅÆ̼Á¾ÊÅÐÊÉÀʽÛüÎÁÇØÉÊ¿Ê ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ¼ÉÄÛ ¿«ÁÌÈØ ªÀÉÊÅÄÃÆÇÚÓÁ¾×ÑËÌʽÇÁÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ¾ ÍʾÌÁÈÁÉÉ×Ñ ÏÍÇʾÄÛÑ Û¾ÇÛÁÎÍÛ ʽÁÍËÁÓÁÉÄÁ Ë̼¾¼ ¿Ì¼ÂÀ¼É ɼ ÊÑ̼ÉÏ ÃÀÊÌʾØÛ ¾ ÎÊÈ ÓÄÍÇÁ ɼ ËÊÇÏÓÁÉÄÁ ÀÊÍÎÏËÉÊÅ Ä ƼÓÁÍξÁÉÉÊÅ ÈÁÀÄ ÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ«ÌʽÇÁȼʽÁÍËÁÓÁÉÄÛƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¦¨« ÍÇÊÂɼ μÆƼÆËÌÄ ¾ÊÃ̼ÍμÚÕÁÅËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎÄɼÍÁÇÁÉÄÛÄÈÁÁÎÈÁÍÎÊ ÀÁÐÄÒÄÎÌÁÍÏÌÍʾÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛžɼÍÎÊÛÕÁÁ ¾ÌÁÈÛÊËÌÁÀÁÇÄǼÍØÊÍÉʾɼÛÎÁÉÀÁÉÒÄÛ̼þÄÎÄÛ ÍÄÍÎÁÈ×ʽÁÍËÁÓÁÉÄÛ¦¨«ɼÍÁÇÁÉÄÚwÙÎÊËÁÌÁ ÑÊÀÊÎËÌÄÉÒÄ˼‰ÆÊÉÎÌÊÇØƼÓÁÍξ¼—ÆËÌÄÉÒÄËÏ ‰ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ƼÓÁÍξÊȗ ÆÊÎÊÌ×Å Û¾ÇÛÁÎÍÛ ½ÊÇÁÁ ËÁÌÍËÁÆÎľÉ×ȾÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¹Î¼ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ ɼÔǼ ;ÊÁ ÊÎ̼ÂÁÉÄÁ Ä ËÌÄ ËÌʾÁÀÁÉÄÄ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ¦¨« žÍÄÍÎÁÈÁʽÛüÎÁÇØÉÊ¿ÊÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊ¿ÊÍÎ̼ Ñʾ¼ÉÄÛ ª¨­ ɼÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼Û ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Å ÆÊÉÎÌÊÇØ ¦¨« ÊÍÏÕÁÍξÇÛ ÁÎÍÛ ÍÎ̼Ñʾ×ÈÄ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ÊÌ¿¼ÉÄü ÒÄÛÈÄ ­¨ª Ä «ÁÌÈÍÆÄÈ Æ̼Á¾×È ÐÊÉÀÊÈ ª¨­ °ÊÉÀ ¾ ËÌÁÀÁǼÑ ;ÊÁÅ ÆÊÈËÁÎÁÉÒÄÄ ž×ËÊÇÉÛÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÊÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÁ ÆÊÉÎ ÌÊÇÄÌÏÚÕÄÁÐÏÉÆÒÄľÊÎÉÊÔÁÉÄÄ­¨ª °ÊÉÀ ÊÌÄÁÉÎÄÌÏÁÎÄÑÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØËʾÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉ ÉÊÈÏÆÊÉÎÌÊÇÚ¦¨« ªÍÉʾÊÅÀÇÛÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌʾ¼ÉÄÛÍÄÍÎÁÈ×¾ÉÁ ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ ¦¨« ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û Û¾ÇÛÁÎÍÛ ‰«ÊÇÊÂÁÉÄÁ Ê ¾ÉÁ¾Á ÀÊÈÍξÁÉÉÊÈ ÆÊÉÎÌÊÇÁ ƼÓÁÍξ¼ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕė  ¼ÉÉ×Å ÉÊÌȼÎľÉ×Å ¼ÆÎ ̼Ã̼½ÊμÉ ÄÏξÁÌÂÀÁÉ°ÊÉÀÊÈÍʾÈÁÍÎÉÊͨÄÉÄÍÎÁÌÍξÊÈ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ«ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆÌ¼Û ­ÊÚÃÊÈ­¨ª «ÌÄƼÈØÛžÉÁÈÏÓÎÁÉ×ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÉÊÌȼÎľÉ×Ñ Ä ÈÁÎÊÀÄÓÁÍÆÄÑ ÀÊÆÏÈÁÉÎʾ ÐÁÀÁ̼ÇØÉÊ¿Ê ÏÌʾ ÉÛ ÊËÌÁÀÁÇÁÉ× ËÊÌÛÀÊÆ Ä ÈÁÎÊÀÄƼ ËÌʾÁÀÁÉÄÛ ÆÊÉÎÌÊÇÛ¦¨« ËÁÌÁÓÁÉØɼÌÏÔÁÉÄÅÀʿʾÊÌÉ×Ñ ʽÛüÎÁÇØÍξËÌÄÊƼüÉÄÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ¼μÆÂÁÐÄɼÉÍʾ¼ÛÊξÁÎÍξÁÉÉÊÍÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ ¾ ÍÇÏÓ¼Á ÄÑ ɼÌÏÔÁÉÄÅ ¯Ë̼¾ÇÁ ÉÄÁ ¦¨« ÉÁ¾ÊÃÈÊÂÉÊ ½Áà ƾ¼ÇÄÐÄÒÄÌʾ¼ÉÉÊ¿Ê ËÌʾÁÀÁÉÄÛ Á¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ žÙÎÄÑ ÒÁÇÛÑ °ÊÉÀÊÈ ÍʾÈÁÍÎÉÊͨÄÉÄÍÎÁÌÍξÊÈÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛÆ̼Û ÍÊÃÀ¼ÉÎÁÌÌÄÎÊÌļÇØÉ×ÅÌÁ¿ÄÍÎ̾ÉÁÔμÎÉ×Ѿ̼ ÓÁÅÙÆÍËÁÌÎʾ ÊÍÏÕÁÍξÇÛÚÕÄѾÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉ×Å ÆÊÉÎÌÊÇئ¨« ¾ÆÊÎÊÌמÑÊÀÛξ̼ÓÁÅ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÉÊ Æ £© ɼĽÊÇÁÁ Ó¼ÍÎÊ ¾ÍÎÌÁÓ¼ÚÕÄÑÍÛ ÇÊƼÇÄ üÒÄÅw ÊÌ¿¼Éʾ À×ѼÉÄÛ ÂÁÇÏÀƼ Ä ÈÊÇÊÓÉÊÅ ÂÁÇÁÃ× ËÊƼüǼÁ¿ÊÀÊÍμÎÊÓÉʾ×ÍÊÆÏÚɼÀÁ ÉÊÍÎØw¾ÎÁÓÁÉÄÁÇÁÎɼ½ÇÚÀÁÉÄÛÍÇÏÓ¼Á¾ ü½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ̼ÆÊȽ×Çľ×Û¾ÇÁÉ×ÄÈÁÉÉÊÍÌÁÀÄ ÇÄÒ ÊÎÉÁÍÁÉÉ×Ñ Í Á¿Ê ËÊÈÊÕØÚ ¾ ¿ÌÏËËÏ ÌÄÍƼ ¦ÌÊÈÁÎÊ¿Ê ÍÁ¿ÊËÊÈÊÕØÚÍμÇʾÊÃÈÊÂÉ×ÈÃɼ ÓÄÎÁÇØÉÊÍÊÆ̼ÎÄÎØÆÊÇÄÓÁÍξÊÇÄÒ ÉÏÂÀ¼ÚÕÄÑÍÛ ¾Ï¿ÇϽÇÁÉÉÊÈʽÍÇÁÀʾ¼ÉÄÄÄÊѾ¼ÎÁ̼ÃÇÄÓÉ×ÈÄ ÐÊÌȼÈÄ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÊÅ ̼½ÊÎ× w μÆʾ×Á ÍÊÍμ¾ÇÛÇÄÇÄÔØvÊξÍÁ¿Ê¾ÃÌÊÍÇÊ¿ÊɼÍÁ ÇÁÉÄÛ<> ¼ÇØÉÁÅÔÄÁ ÄÍË×μÉÄÛ Ä ËÊÍÇÁÀÏÚÕÁÁ ÄÍ ËÊÇØÃʾ¼ÉÄÁμÆÄÑÈÁÎÊÀʾ¾Ë̼ÆÎÄÆÁÊÎÀÁÇÁÉÄÅ Ƽ½ÄÉÁÎʾ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÆÄËÊÇÄÆÇÄÉÄÆÍÇÁÀÏÁÎ̼Í ÍȼÎÌľ¼ÎØƼÆÊÀÉÊÄÃËÁÌÍËÁÆÎľÉ×ÑɼË̼¾ÇÁÉÄÅ ÍʾÁÌÔÁÉÍξʾ¼ÉÄÛÄÑÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎÄ ËÊÍÆÊÇØÆÏÙÎÊ ËÊþÊÇÄÎÃɼÓÄÎÁÇØÉÊËʾ×ÍÄÎØÁÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ üÍÓÁÎÍÊÆ̼ÕÁÉÄÛʽÖÁÈʾÁÂÁ¿ÊÀÉÊËÌʾÊÀÄÈ×Ñ ËÌÊÐÄǼÆÎÄÓÁÍÆÄÑÊÍÈÊÎÌʾ Ëʾ×ÔÁÉÄÛ¼ÀÌÁÍÉÊÍ ÎÄËÌÄËÌÄÈÁÉÁÉÄÄ̼ÃÇÄÓÉ×ÑËÌÁ¾ÁÉÎľÉ×ÑÎÁÑ ÉÊÇÊ¿ÄÅ ÄÈÁÚÕÄÑÍÛ¾ɼÍÎÊÛÕÁÁ¾ÌÁÈÛ¾¼ÌÍÁɼÇÁ ¼È½ÏǼÎÊÌÉÊËÊÇÄÆÇÄÉÄÓÁÍÆÄÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅ
ÄɼÈÄƼɼÌÏÔÁÉÄÅ ¾×Û¾ÇÁÉÉ×ÑËÌľÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÈÆÊÉÎÌÊÇÁ¦¨«üv¿¿ ¿

«ÌʾÁÀÁÉÊÙÆÍËÁÌÎÄ樫 ¦ÊÇÄÓÁÍξʾ×Û¾ÇÁÉÉ×ÑɼÌÏÔÁÉÄÅ ¯ÀÁÇØÉמÁ;×Û¾ÇÁÉÉ×ÑɼÌÏÔÁÉÄÅ  

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿

  

  

  

  

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

ÍËÁÒļÇØÉÊÍÎÁÅ  ÙÆÍËÁÌÎʾ ÄÈÁÚÎ ¾×ÍÔÏÚ ¾Ì¼ÓÁ½ÉÏÚ ƼÎÁ¿ÊÌÄÚ  w ÏÓÁÉ×Á ÍÎÁËÁÉÄ ƼÉÀÄÀ¼ÎʾÄÀÊÆÎÊÌʾÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑɼÏÆ ž ÒÁÇÛÑ ÙÐÐÁÆÎľÉÊ¿Ê ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ËÌÊÒÁÍÍÊÈ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ ¦¨« ¾ Æ̼Á ÍÐÊÌ ÈÄÌʾ¼É¼ÄÐÏÉÆÒÄÊÉÄÌÏÁÎÍÄÍÎÁȼÁÂÁÈÁÍÛÓÉÊ¿Ê ÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛ ÌÁÃÏÇØμÎʾ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ ËÌʾÊÀÄÈÊ¿ÊÍÎ̼Ñʾ×ÈÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÈÄžÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÉÁ¿ÊÀÁÍÛÎÄÇÁÎÄÛ ­¨ªÁÂÁÈÁÍÛÓÉÊËÌÁÀÍμ¾ÇÛÚΰÊÉÀÏ;ÁÀÁÉÄÛÊ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÅ ÙÆÍËÁÌÎÄÃÁ ¦¨« ËÌʾÁÀÁÉÉÊÅ ¾ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ Æ̼Û ž ;ÛÃÄ Í ½ÊÇØÔÄÈÄʽÖÁȼÈÄËÌÁÀÍμ¾ÇÛÁÈÊÅÄÉÐÊÌȼÒÄľ °ÊÉÀÁ½×ÇÍÊÃÀ¼ÉËÌʿ̼ÈÈÉ×ÅËÌÊÀÏÆÎ ʽÁÍËÁÓÄ ¾¼ÚÕÄÅɼÆÊËÇÁÉÄÁ Ñ̼ÉÁÉÄÁ ʽ̼½ÊÎÆÏļɼÇÄà ¾ÍÁÑËÊÍÎÏËľÔÄÑÍμÎÄÍÎÄÓÁÍÆÄÑȼÎÁÌļÇʾ ©ÊÌȼÎľÉ×ÈÄÀÊÆÏÈÁÉμÈÄ ÌÁ¿Ç¼ÈÁÉÎÄÌÏÚÕÄ ÈÄËÌʾÁÀÁÉÄÁ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿ÊÆÊÉÎÌÊÇÛ¦¨« ÏÍμÉʾÇÁÉÊ ÓÎÊʽÖÁÈÙÆÍËÁÌÎÄÃÀÊÇÂÁɽ×ÎØÉÁ ÉÄÂÁÊÎüÆÊÉÓÁÉÉ×ÑÍÇÏÓ¼Á¾ÇÁÓÁÉÄÛžÎÁÓÁÉÄÁ ËÊÍÇÁÀÉÄÑÇÁÎʽÖÁÈÙÆÍËÁÌÎÄà ËÌʾÊÀÄÈ×Ñ­¨ª ¾ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÛ ɼ ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄ «ÁÌÈÍÆÊ¿ÊÆ̼ÛÉÁÊËÏÍƼÇÍÛÉÄÂÁ ¼¾¿ ½×ÇȼÆÍÄȼÇØÉ×ÈÄÍÊÍμ¾ÄÇ©¼Æ¼ËÇľ¼Ú ÕÄÁÍÛ ÁÂÁÈÁÍÛÓÉÊ ÌÁÃÏÇØμÎ× ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ¦¨«ËÊþÊÇÛÚÎËÌʾÊÀÄÎØÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÉÁÎÊÇØÆÊËÊƼÂÀÊÅÍÎ̼ÑʾÊÅÆÊÈ˼ÉÄÄ ÉÊÄËÊÆÊÉÆÌÁÎÉÊÈÏ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÈÏ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÚ ¾ÄÀÏ Ä ËÌÊÐÄÇÚÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅËÊÈÊÕÄ ­ÊÃÀ¼ÉɼÛ ÍÄÍÎÁȼ ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎ ÌÊÇÛ ¦¨« Ä ÈÊÉÄÎÊÌÄÌʾ¼ÉÄÛ Á¿Ê ÌÁÃÏÇØμÎʾ À¼ÁÎ ÌÁ¼ÇØÉÊÁ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁÉÄÁ ʽ ÏÌʾÉÁ ÊƼüÉÄÛ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÅ ËÊÈÊÕÄ ¾ ÆÊÉÆÌÁÎÉÊÈ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÊÈ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÄ Ä ¾ ÒÁÇÊÈ ËÊ ÌÁ¿ÄÊÉÏ ¬ÁÃÏÇØμÎÊÈ ÙÆÍËÁÌÎÄÃ× ¦¨« Û¾ÇÛÁÎÍÛ ¾×Û¾ÇÁÉÄÁ ÉÁÄÍËÊÇØ ÃÏÁÈ×Ñ ÌÁÃÁ̾ʾ ¾ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÑ ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÑ ÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉɼÛ Ä ÉÁËÌÊÐÄÇØɼÛ ¿ÊÍËÄμÇÄüÒÄÛ ÉÁʽÊÍÉʾ¼ÉÉÊÁ ÏÀÇÄÉÁÉÄÁ ÀÇÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÇÁÓÁÉÄÛ Ä ËÌ ¤ÎÊ¿Ä ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊ¿Ê ÆÊÉÎÌÊÇÛ ¦¨« Í üÆÇÚÓÁÉÄÛÈÄ ¾×¾ÊÀ¼ÈÄ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÈÄ ÌÁÆÊÈÁÉÀ¼ÒÄÛÈÄËÊÏÇÏÓÔÁÉÄÚÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ̼½Ê Î×ÇÁÓÁ½É×ÑÏÓÌÁÂÀÁÉÄÅÄÍËÊÇØÃÏÚÎÍÛÊÌ¿¼É¼ÈÄ ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ «ÁÌÈÍÆÊ¿Ê Æ̼Û ¹ÎÊ ËÊþÊÇÛÁÎ ½ÊÇÁÁ ̼ÒÄÊɼÇØÉÊ ËǼÉÄÌʾ¼ÎØ ÊÌ¿¼ÉÄÃʾ׾¼ÎØÈÁÀÄÒÄÉÍÆÏÚËÊÈÊÕØ ÍÇÁÀÄÎØü ÀÄɼÈÄÓÁÍÆÄÈÄÍÀ¾Ä¿¼ÈÄ ̼Ã̼½¼Î×¾¼ÎØÈÁÌÊËÌÄÛ ÎÄÛËÊËʾ×ÔÁÉÄÚÁÁÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÄƼÓÁÍξ¼ ®¼ÆÄÈ ʽ̼ÃÊÈ ÍÐÊÌÈÄÌʾ¼ÉɼÛ ¾ «ÁÌÈÍÆÊÈ Æ̼ÁÍÄÍÎÁȼ¾ÉÁ¾ÁÀÊÈÍξÁÉÉÊÅÙÆÍËÁÌÎÄÃ×Û¾ÇÛÁÎ ÍÛÊÀÉÄÈÄÃÙÇÁÈÁÉÎʾÍÄÍÎÁÈ×ÏË̼¾ÇÁÉÄÛ¦¨« ¾ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÄ ¡Á ÙÐÐÁÆÎľÉÊÍÎØ ¾ Ó¼ÍÎÄ ÏÇÏÓÔÁÉÄÛ¦¨«ÀÊÍÎÄ¿¼ÁÎÍÛËÌľüÄÈÊÀÁÅÍξÄÄÍ ÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÈÄÏÓÌÁÂÀÁÉÄÛÈÄ ÊÌ¿¼É¼ÈÄÏË̼¾ÇÁÉÄÛ ÃÀ̼¾ÊÊÑ̼ÉÁÉÄÁÈ


©¼Ë̼¾ÇÛÁÈ×Á ÀÇÛ ËϽÇÄƼÒÄÄ ȼÎÁÌļÇ× ÀÊÇÂÉ× ½×ÎØ ÊÐÊÌÈÇÁÉ× ¾ ÍÊÊξÁÎÍξÄÄ ÍË̼¾ÄǼÈÄ ËÌÄÉÛÎ×ÈľɼÍÎÊÛÕÁÈÄÃÀ¼ÉÄÄ ¬ÏÆÊËÄÍØ ÀÊÇÂɼ ½×ÎØ ËÌÁÀÍμ¾ÇÁɼ ¾ ÌÁÀ¼ÆÒÄÚ ÂÏÌɼǼ ¾ ÄÀÁÉÎÄÓÉ×Ñ ËÁÓ¼ÎÉÊÈ Ä ÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊȾ¼ÌļÉμÑľÆÇÚÓ¼ÎؾÍÁ½Û ¼ ÊÍÉʾÉÊÅÎÁÆÍÎÍμÎØÄ ½ ÍËÄÍÊÆÇÄÎÁ̼ÎÏÌ× ¾ ËÊÀÌÄÍÏÉÊÓÉ×Á ËÊÀËÄÍÄ ¾Íμ¾ÇÁÉÉ×Á ¾ ÎÁÆÍÎ ËÊÍÇÁ ÍÍ×ÇÊÆ ɼ ÌÄÍÏÉÆÄ ÁÍÇÄ ÄÈÁÚÎÍÛ ÌÄÍÏÉÆÄ ¿ ¼ÉÉÊμÒÄÚ ÀÊ ÍÎÌÊÆ Ä ÆÇÚÓÁ¾×Á ÍÇʾ¼ ɼ ÌÏÍÍÆÊÈ Ä ¼É¿ÇÄÅÍÆÊÈ ÛÃ×ƼÑ ÆÌÊÈÁ ȼÎÁÌļÇʾÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÊ¿ÊÄʽÃÊÌÉÊ¿ÊѼ̼ÆÎÁ̼ À ;ÁÀÁÉÄÛʽ¼¾ÎÊÌÁ ¼¾ÎÊÌ¼Ñ мÈÄÇÄÛ ÄÈÛ ÊÎÓÁÍξÊ ËÊÇÉÊÍÎØÚ ÀÊÇÂÉÊÍÎØ ÏÓÁɼÛ ÍÎÁËÁÉØ ÈÁÍÎÊ̼½ÊÎ× ÏÓÌÁÂÀÁÉÄÁÄËÊÀ̼ÃÀÁÇÁÉÄÁ ÄÃÆÊÎÊÌʿʾ×ÑÊÀÄÎÀ¼ÉɼÛ̼½Êμ ËÊÓÎʾ×Å ¼ÀÌÁÍ ÎÁÇÁÐÊÉ ª½ÕÄÅ ʽÖÁÈ ÌÏÆÊËÄÍÄ ¾ÆÇÚÓ¼Û μ½ÇÄÒ× Ä ÄÇÇÚÍÎ̼ÒÄÄ ÉÁ ÀÊÇÂÁÉ ËÌÁ¾×Ô¼ÎØ v ȼÔÄÉÊËÄÍÉ×Ñ ÇÄÍÎʾ ª½ÖÁÈ ÍμÎÁÅ ʽÃÊÌÉÊ¿Ê Ѽ̼ÆÎÁ̼ Ä ÇÁÆÒÄÅ ÍʿǼÍÏÁÎÍÛ Í ÌÁÀ¼ÆÒÄÁÅ ÂÏÌɼǼÊÎÀÁÇØÉÊ ªÌÄ¿ÄɼÇØÉ×Á ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÀÊÇÂÉ× ¾ÆÇÚÓ¼ÎØ ÍÇÁÀÏÚÕÄÁ ̼ÃÀÁÇ× v ¼ÆÎϼÇØÉÊÍÎØ ËÌʽÇÁÈ× ÈÁÎÊÀ× ÄÍÍÇÁÀʾ¼ÉÄÛ ÌÁÃÏÇØμÎ× Ä ÄÑ ʽÍÏÂÀÁÉÄÁ ¾×¾ÊÀ× Í ¾ÉÁÍÁÉÄÁÈ ¾ ÎÁÆÍÎ ÍÊÊξÁÎÍξÏÚÕÄÑü¿ÊÇʾÆʾ ž ÐÊÌÈÏǼÑ ÊÎ ÌÏÆÄ ÀÊÇÂÉ× ½×ÎØ ËÊÈÁÓÁÉ× ½Ïƾ× ËÌÊËÄÍÉ×Á ÍÎÌÊÓÉ×Á ǼÎÄÉÍÆÄÁ ¿ÌÁÓÁÍÆÄÁ ÌÏÍÍÆÄÁ¼μÆÂÁÄÉÀÁÆÍ×ÄËÊƼüÎÁÇÄÍÎÁËÁÉÄ žƼÓÁÍξÁÄÇÇÚÍÎ̼ÒÄÅÈÊ¿Ïν×ÎØÄÍËÊÇØÃʾ¼É׿̼ÐÄÓÁÍÆÄÁÄÃʽ̼ÂÁÉÄÛ ¾×ËÊÇÉÁÉÉ×Á ¾ ÓÁÌÉʽÁÇÊÈ ¾ÄÀÁ ʽ×ÓÉ×ÈÄ ÍÌÁÀÍξ¼ÈÄ ÄÇÄ ¾ ÆÊÈËØÚÎÁÌÉ×Ñ ËÌʿ̼ÈȼÑ ÓÁÌÉʽÁÇ×Á Ä Ò¾ÁÎÉ×Á ÐÊÎʿ̼ÐÄÄ ËÊÍÇÁÀÉÄÁ ¾ÊÍËÌÊÄþÊÀÛÎÍÛ ¾ ÄÃÀ¼ÉÄÄ ¾ ÓÁÌÉʽÁÇÊÈ ¾ÄÀÁ ËÌÄ ÙÎÊÈ ¾ÊÃÈÊÂÉÊÏÑÏÀÔÁÉÄÁƼÓÁÍξ¼ÄÃʽ̼ÂÁÉÄÛ ¤Ãʽ̼ÂÁÉÄÛ ÍÊÃÀ¼ÉÉ×ÁÍËÊÈÊÕØÚÆÊÈËØÚÎÁÌÉ×Ñ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ ÀÊÇÂÉ× ½×ÎØ ̼ÍËÁӼμÉ× ɼ ǼÃÁÌÉÊÈ ËÌÄÉÎÁÌÁ °ÊÎʿ̼ÐÄÄ ÀÊÇÂÉ× ½×ÎØ ÆÊÉÎ̼ÍÎÉ×ÈÄ ÊÎËÁӼμÉÉ×ÈÄɼ½ÁÇÊÅ¿ÇÛÉÒÁ¾ÊŽÏȼ¿Á¤ÇÇÚÍÎ̼ÒÄÄÍÇÁÀÏÁÎËÌÁÀÊÍμ¾ÇÛÎØ ¾À¾ÏÑÙÆÃÁÈËÇÛ̼Ñ ÊÌÄ¿ÄɼÇÄÆÊËÄÛ «ÊÀËÄÍÄÄËÊÈÁÎÆÄÍÏƼüÉÄÁÈÊÌÄÁÉμÒÄÄÀÁǼÚÎÍÛ ɼ¾ÎÊÌÊÈÙÆÃÁÈËÇÛÌÁÐÊÎʿ̼ÐÄÅ ­ËÄÍÊÆ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌ× ¾ ÊÌÄ¿ÄɼÇØÉ×Ñ ÍμÎØÛÑ ÉÁ ½ÊÇÁÁ ÇÄÎÁ̼ÎÏÌÉ×Ñ ÄÍÎÊÓÉÄÆʾ ËÌľÊÀÄÎÍÛ ¾ ¼Çм¾ÄÎÉÊÈ ËÊÌÛÀÆÁ ¾ ÑÌÊÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÊÅ ËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇØÉÊÍÎÄ ÍɼӼǼ ̼½ÊÎ× ÄÃÀ¼ÉÉ×ÁɼÆÄÌÄÇÇÄÒÁ¯Æ¼Ã×¾¼ÚÎÍÛмÈÄÇÄÛÄÄÉÄÒļÇ×¼¾ÎÊ̼ ¼¾ÎÊÌʾ ɼþ¼ÉÄÁ ÈÁÍÎÊ ÄÃÀ¼ÉÄÛ ÄÃÀ¼ÎÁÇØÍÎ¾Ê ¿ÊÀ ÎÊÈ ¾×ËÏÍÆ ÉÊÈÁÌ ÆÊÇÄÓÁÍξÊÍÎ̼ÉÄÒ­Í×ÇÆÄɼÇÄÎÁ̼ÎÏÌϾ ÎÁÆÍÎÁËÌľÊÀÛÎÍÛ¾ƾ¼À̼ÎÉ×ÑÍÆʽƼÑ ®ÁÆÍÎÍμÎØÄÀÊÇÂÁɽ×ÎØÎÕ¼ÎÁÇØÉʾ׾ÁÌÁÉÄËÊÀËÄͼÉƼÂÀ×ÈÄü¾ÎÊÌʾ ¬ÁÀ¼ÆÒÄÛÊÍμ¾ÇÛÁÎüÍʽÊÅË̼¾ÊÊνÊ̼ËÌÄÍǼÉÉ×ÑȼÎÁÌļÇʾ ÄÑÌÁÒÁÉÃÄÌʾ¼ÉÄÛÄ ¾Êþ̼ÕÁÉÄÛɼÀÊ̼½ÊÎÆϼ¾ÎÊ̼ÈÍÏÓÁÎÊÈÍÀÁǼÉÉ×ÑüÈÁÓ¼ÉÄÅ ¢ÏÌɼÇüÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌʾ¼É¾¯Ì¼ÇØÍÆÊȬÁ¿ÄÊɼÇØÉÊÈÏË̼¾ÇÁÉÄÄÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÄÄÆÊÉÎÌÊÇÛ ü ÍʽÇÚÀÁÉÄÁÈ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇØÍξ¼ ¬° ¾ ʽǼÍÎÄ ËÁÓ¼ÎÄ Ä ÍÌÁÀÍξ ȼÍÍʾÊÅ ÄÉÐÊÌȼÒÄÄ ­¾ÄÀÁÎÁÇØÍξÊ«¤•ÊÎȼÌμ¿ž×ÑÊÀÄÎÁÂÁƾ¼ÌμÇØÉÊ

œÀÌÁÍÌÁÀ¼ÆÒÄÄÂÏÌɼǼ‰¨ÁÀÄÒÄÉÍƼÛɼÏƼÄʽ̼Ãʾ¼ÉÄÁ¯Ì¼Ç¼— ®ÚÈÁÉØ ªÀÁÍÍÆ¼Û ®ÁÇ  &NBJMJOGP!UHNBJOGP ¨¼ÎÁÌļÇ×ÍÀ¼¾¼ÎؾƼÉÒÁÇÛÌÄÚ®Ÿ¨œ ÛÓÁÅƼ‰¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍÆÄÅÊÎÀÁǗ

—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„

•¼­°¯°¸³É «­½¹»¹­±¾»¸«¶« v—“¡“˜œ•‹ª˜‹ž•‹ “™Œ›‹’™‹˜“ž›‹–‹†
—°¯³Á³¸¼µ«Ê¸«¾µ«&¹¬»«²¹­«¸³°ž»«¶«„™»³®³¸«¶Ç¸Æ°³¼¼¶°¯¹­«¸³Ê 

§ÄÒÁÉÃÄÛ ɼÄÃÀ¼ÎÁÇØÍÆÏÚ ÀÁÛÎÁÇØÉÊÍÎØ• Êο ¨¼ÆÁÎËÊÀ¿ÊÎʾÇÁÉ ¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍÆÄÈÒÁÉÎÌÊÈ ‰œÆ¼ÀÁÈÄۗ ¿®ÚÈÁÉØ ÏǪÀÁÍÍÆ¼Û ®ÁÇмÆÍ 

­À¼Éʾɼ½ÊÌ «ÊÀËÄͼÉʾËÁÓ¼ÎØ °ÊÌȼÎl ¯ÍÇËÁÓÇ Ÿ¼ÌÉÄÎÏ̼,VESBTIPW &WSPQF Ïȼ¿¼ŸÊÃɼÆ «ÁÓ¼ÎØ̼Ãʿ̼ЮÄ̼ÂÙÆà £¼Æ¼Ã•²Áɼ;ʽÊÀɼÛ

ªÎËÁӼμÉʾÎÄËʿ̼ÐÄÄ ‰ÁÇ×Å˼ÌÊÑÊÀ— ¿®ÚÈÁÉØ ÏǪÀÁÍÍÆ¼Û ®ÁÇмÆÍ  &NBJMQSFTT!XIJUFTIJQSV

«ÊÀËÄÍÉÊÅÄÉÀÁÆÍƼμÇÊ¿¼¬ÊÍËÁÓ¼ÎÄ