Page 1

6 - 9 Thema

Producenten over de crisis in de afbouwsector

23 Producten & Diensten Leveranciers geven meer informatie over hun programma

15 De Medewerker

Claudia Moelard, telefoniste-receptioniste bij Obimex

31 Heracles Almelo

Bezoek een wedstrijd van deze voetbalclub

18 Het Project

Veiligheid voor alles bij Total

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

Nummer 1

Nieuw bouwbesluit moet regels met 30% verminderen

> Juni 2011

JUNI 2011

De overheid werkt al langere tijd aan het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 januari 2012 van kracht moet worden. Door verschillende voorschriften onder te brengen in één nieuw Bouwbesluit wil de overheid de samenhang binnen de bouwregelgeving vergroten, de regeldruk verminderen en de toegankelijkheid verbeteren. Naar verwachting zal het aantal regels met 30% verminderen. In het Bouwbesluit zijn bouwtech-

gebruik van het bouwwerk.

nische voorschriften en eisen op-

gemeente komt te vervallen, zodat er landelijk geldende voorschriften

genomen, waaraan alle nieuwe en

In het nieuwe Bouwbesluit zijn

voor in de plaats kunnen komen.

bestaande bouwwerken in Neder-

voorschriften opgenomen uit het

De overheid wil bij voorkeur een

land ten minste moeten voldoen.

Bouwbesluit 2003, de daarbij be-

algemene maatregel van bestuur.

Dit zijn voorschriften op het gebied

horende ministeriële regeling, het

van veiligheid, gezondheid, bruik-

Gebruiksbesluit, de gemeentelijke

De ontwikkeling van nieuwe in-

baarheid, energiezuinigheid en

bouwverordeningen en het Be-

strumenten is ook in volle gang.

milieu. Deze vereisten waarborgen

sluit aanvullende regels veiligheid

Deze moeten de toepassing van de

de kwaliteit van alle bouwwerken.

wegtunnels. Verder zullen ook

regelgeving in de praktijk soepeler

Europese voorschriften en aan de

laten verlopen. Het gaat hierbij

Voor de ontwikkeling van het

Tweede Kamer gedane toezeggin-

bijvoorbeeld om een praktijkboek,

nieuwe Bouwbesluit vindt uitvoe-

gen in het besluit worden opge-

informatiebladen, opleidingen en

rig overleg plaats met onder ande-

nomen.

een helpdesk bouwregelgeving.

FME-CWM, Koninklijke Metaalunie

Wijzigingen

VNG

en NEPROM.

De belangrijkste wijziging in het

Hoewel er al veel overleg heeft

nieuwe besluit is dat er vanaf 2012

plaatsgevonden, is het bouwbe-

Verzamelde eisen

één stel technische voorschriften

sluit nog niet af. Zo heeft de VNG

Op dit moment gelden verschillen-

geldt voor het slopen, (ver)bou-

een aantal aandachtspunten op-

wat onwenselijk is. De VNG is

De voorgestelde meldingsplicht

dat gemeenten verantwoordelijk

de regelingen, waarin alle voor-

wen en gebruiken van gebouwen

gesteld.

positief over de mogelijkheid om

gaat de VNG niet ver genoeg.

gesteld worden als in een later

schriften staan opgenomen. Iedere

en bouwwerken. Verder worden

leegstaande

Ook wil de VNG dat er meer

stadium

regeling kent een andere systema-

diverse eisen vernieuwd en aan-

Volgens de vereniging is het

om te bouwen tot woningen. De

duidelijkheid

duidelijk worden. Ten slotte wil de

tiek, verschillende begrippen en

gepast. Dit geldt onder andere voor

toevoegen van een kwaliteitsniveau

vereniging vindt echter dat de

verantwoordelijkheidsvraagstuk.

omschrijvingen. Zo vermeldt het

eisen op het gebied van brandvei-

voor verbouwingen bijvoorbeeld,

formulering in het bouwbesluit

huidige Bouwbesluit uit 2003 in

ligheid en natuurlijke ventilatie.

alleen te handhaven als de

dat dit mogelijk moet maken veel

De nieuwe regelgeving stelt de

totaal 12 gebruiksfuncties (bijvoor-

Ook het wijzigen van de bestem-

aanvrager bewijzen kan leveren

verder reikt. Verder wil de VNG dat

eigen verantwoordelijkheid van

beeld de onderwijs- en kantoor-

ming van leegstaande kantoor-

over het actuele kwaliteitsniveau.

de omgevingsvergunning voor het

opdrachtgevers

functie). Voor elke functie gelden

gebouwen gaat op de schop. Dit

Is dit niet zo, dan is er het risico

slopen voor asbest gehandhaafd

voorop. Het bevoegd gezag mag

Bouwbesluit 2012 zal waarschijnlijk

aparte bouwtechnische voorschrif-

is echter alleen mogelijk als de

dat gemeenten ter plekke het

blijft. Dit in verband met de

geen inhoudelijke toets uitvoeren

in augustus 2011 in het Staatsblad

ten, afhankelijk van het specifieke

noodzakelijke ontheffing van de

actuele

mogelijkheden tot handhaving.

of eisen opstellen. De VNG wil niet

worden gepubliceerd.

re Bouwend Nederland, VNO-NCW,

Nieuws

Producten & diensten

niveau

vaststellen,

Het Project

kantoorgebouwen

Thema

komt

over

het

eventuele

gebreken

VNG dat het nieuwe bouwbesluit na invoering geëvalueerd wordt op

en

Natte afbouw

eigenaren

deze punten. De

tekst

van

Sport

het

nieuwe


TypischObimex <

2 > nieuws BOUW AGENDA

8-10 november 2011

Vakbeurs Bouw Compleet

6-8 september 2011

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

Advies en training op maat: • ISO 9001 certificering • VCA-certificering • VCA-opleidingen

Bouw Relatiedagen

8-16 oktober 2011

Evenementenhal Venray

Evenementenhal Gorinchem

Inl.: Evenementenhal Venray

Inl.: Evenementenhal Gorinchem

Beurs Bis Bouw en Immosalon

Tel. 0183 – 68 06 80

Flanders Expo Gent

www.evenementenhal.nl/

Tel. 0478 - 519 790

www.evenementenhal.nl/

Inl.: Artexis Exhibitions nv

venray/beurzen/view/83/

gorinchem/beurzen/view/88/

Tel. +32 (0)9 - 241 92 11

Bouw-Compleet

bouw-relatiedagen

www.bisbeurs.be

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Doelmatig. Praktisch. Ervaren. 23 september 2011 Evenement

11-13 oktober 2011

10 november 2011

‘Afbouw in perspectief’

Bouw Relatiedagen

Dag van de afwerking

Regardz Hart van Holland,

Evenementenhal Hardenberg

de ‘Kelders van Cureghem’

Nijkerk

Inl.:Evenementenhal

Anderlecht

Inl.: NOA

Hardenberg

www.dagvandeafwerking.be/

Tel. 0318 – 52 72 90

Tel. 0523 - 28 98 98

index.html

www.noa.nl

www.evenementenhal.nl/ hardenberg/beurzen/view/98/

Nieuwhuis Consult

bouw-relatiedagen

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

info@nieuwhuisconsult.nl

prijzen

www.nieuwhuisconsult.nl

|

(Bron: Vraag en Aanbod / 16 juni 2011)

Prijzen kunststof

Prijzen staal [in € per 100 kg]

(gangbare kunststoffen in € per ton] Per levering in silowagen

LDPE film

prime/virgin

regranulaat

maalgoed

1.360

970

520

LLDPE film

1.270

-

-

HDPE extr

1.290

850

500

HDPE spuitgiet

1.300

970

750

PP homo

1.440

1.080

790

Plaatstaal Koudgewalst DC01

133

S235JRG2

143

PP copol

1.500

1.120

920

Plaatstaal Warmgewalst, DD11

PVC

1.170

-

200

Strekmetaal gevlakt

PS helder

1.430

-

900

DD11 strekmetaal, 51 x 23

183

PS slagvast

1.530

1.180

870

DD11 strekmetaal, 51 x 27

202

Prijzen metaal

190

Plaatstaal Warmgewalst, S235JR

[Slotnoteringen London Metal Exchange (LME) in US$ per ton]

Strekmetaal, 51 x 23

389

Strekmetaal, 51 x 27

489

Aankoopwaarde US$ op 14 juni 2011: Verkoopwaarde US$ op 14 juni 2011:

Antislip

267

Vierkant perforatie

339

€ 1,345500 € 1,583000

DC01 Vierkant perforatie tot 1,00 mm:

163

DC01 Vierkant perforatie vanaf 1,00 mm:

140

DC01 Rond perforatie tot 1,00 mm:

148

DC01 Rond perforatie vanaf 1,00 mm: 1

28

-380

DC01 Strekmetaal Geperforeerd

169

6 juni

13 juni

+/-

Loco

2.627

2.560

-67

Loco

22605

22245

-360

3-mnds

2.664

2.589

-75

3-mnds

22630

22250

+/-

Tin

Alum

6 juni

13 juni

+/-

Nikkel

Koper Loco

9097

8895

-202

Loco

26000

24575

-1425

Plaatstaal

3-mnds

9130

8910

-220

3-mnds

26005

24795

-1210

Elektrolytisch verzinkt

137

Kwaliteit DC01 + ZE2525-A volgens EN 10 152. (vh) St 12 ZE 25/25-03 Lood

Sendzimir verzinkt

Zink

Loco

2470

2512

42

Loco

2252

2227

-25

3-mnds

2502

2535

33

3-mnds

2272

2246

-26

148

Kwaliteit DX51D + 7275NA-C volgens EN 10 142 (vh. St 12 ZE 25/25-03)


nieuws <

colofon Typisch Obimex is een uitgave van: Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo Telefoon: 0546 – 45 55 13 Telefax: 0546 – 45 56 08 E-mail: verkoop@typischobimex.nl Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers

3 > TypischObimex

Meer stabiliteit verwacht na bouwvak 2011 blijft het noodzakelijk om jonge Het is een extreem moeilijke tijd voor onze afbouwbranche.

mensen op te leiden. Als we de

Natuurlijk om met z’n allen ‘aan het werk te blijven’, maar

voorspellingen mogen geloven,

daarnaast is het op velerlei gebied lastig: de collectieve

is er over enkele jaren een groot

arbeidsvoorwaarden zijn momenteel punt van discussie en

tekort aan vakkrachten. Daarom is

ook voor de opleidingen in onze sectoren moet van alles

opleiden nu echt nodig. We moe-

geregeld worden.

ten er gezamenlijk voor zorgen dat we onze branche aantrekkelijk

Eén en ander zou gemakkelijker

de afbouw’ is. Ondernemers wil-

houden, of zo nodig aantrekkelijk

te regelen zijn, als er meer dui-

len we die dag enkele handvat-

maken. Ik ben er stellig van over-

delijkheid van de kant van de

ten en een visie bieden, om de

tuigd dat onze afbouwberoepen

overheid zou komen. De woning-

toekomst tegemoet te treden. Een

interessant zijn voor jongeren,

bouw is daar een mooi voorbeeld

secuur onderzoek, aangevuld met

maar dat moeten we hen wel uit-

van: iedereen weet dat de markt

externe visies, zullen we die dag

leggen en laten zien. Daarbij spe-

op slot zit, maar er wordt weinig

praktisch vertalen naar de markt.

len arbeidsomstandigheden een

Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com

aan gedaan om daar verandering

Dit wordt voor ondernemers in

grote rol. Ons vak wordt niet aan-

in aan te brengen. Naar mijn idee

de afbouw daarom echt een dag

trekkelijker door allerlei opgelegde

zou daar veel meer aandacht aan

om aan deel te nemen. Om de

verboden. Onze sector wordt door

gegeven moeten worden. Voor

werkgelegenheid te bevorde-

diverse instanties momenteel wel

Vormgeving: DWF Publishing

onze afbouwsectoren liggen er op

ren, is het ook een gedachte om

erg op de korrel genomen en dat is

het gebied van renovatie, of klein-

meer samen te gaan werken met

niet altijd - of bijna altijd niet - te-

schaliger woningverbeteringen, tal

andere bedrijven. Niet alleen in

recht. NOA neemt hier waar nodig

van kansen. Zeker voor de droge

uw eigen branche, maar ook met

stelling tegen, want we willen niet

afbouw zijn daar veel mogelijkhe-

schilders, tapijtleggers of bijvoor-

dat onze bedrijven ten onrechte

den. Benut de mogelijkheden die

beeld

worden benadeeld.

er al zijn, door er zelf actief op in

Ook ondernemingen in tegels en

te spelen!

sanitair zijn de moeite waard om

Verder zal het natuurlijk goed zijn

de samenwerking mee op te zoe-

als de overheid wat soepeler zou

NOA organiseert op 23 september

ken. Daardoor kunt u gezamen-

worden met het begrip bijtel-

a.s. het evenement ‘Afbouw in

lijk namelijk een totaalpakket

ling voor bedrijfsauto’s. Ook daar

houden bestuurders en onder-

Jan van de Kant

perspectief’: een mini-congres met

aanbieden. Daar is steeds meer

wordt door ons hard aan gewerkt,

nemers bezig. Met elkaar hebben

Voorzitter NOA

studie-uurtjes en een uitgebreide

behoefte aan.

om die werkgeverslasten eindelijk

we maar één doel: de branche zo

contact-

informatiemarkt,

Hoewel we nog middenin de

wat te kunnen verlichten. Kortom:

goed mogelijk op de kaart te hou-

waar het thema ‘de toekomst van

economische crisis lijken te zitten,

deze en nog vele andere zaken

den!

Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

en

gevelrenovatiebedrijven.

Centrum voor Gezonde Scholen wil beter binnenklimaat Rockfon is mede-initiatief-

initiatief onderstreept de proble-

keld: Krios 02, het Comfoschool

nemer van ‘Het Centrum voor

matiek rond een ongezond bin-

paneel met de hoogste esthe-

Gezonde Scholen’, het eerste

nenmilieu en de behoefte aan

tica en geluidsabsorptie. Dit

kenniscentrum in de Bene-

informatie op dit vlak. Zo vond er

paneel is verkrijgbaar in 1200x600

lux dat de verbetering van

onlangs een info-sessie plaats in

mm, met het Krios oppervlak, en

het binnenklimaat in scho-

OSG Sevenwolde, een scholen-

is afgewerkt met kunststof noz-

len centraal stelt. Één van

project aangedragen door Rockfon

zles ter bescherming van de gaten.

de doelstellingen van het

met onder andere een presenta-

Niet alleen zorgt dit voor een beter

centrum is het informeren

tie van toonaangevend architect

binnenklimaat, het draagt ook bij

en adviseren van de diverse

Daan Josée van architectenbureau

tot een mooier esthetisch uitzicht

beslissers in het bouw- en

Kristinsson, die zijn visie gaf op

op de lange termijn.

verbouwproces in scholen.

een gezonde leeromgeving.

Dit concept is voor het eerst toege-

Om op een interactieve wijze in

Tilburg (zie foto).

dialoog te treden met deze par-

Frisse Scholen – Krios O2

tijen organiseert het Centrum

Naast Rockfon maakt ook J.E.

Meer informatie over het Centrum

voor Gezonde Scholen in 2011 een

StorkAir, onderdeel van Zehnder

voor Gezonde Scholen en Krios is

aantal informatiesessies in alle

Group Nederland, deel uit van het

aan te vragen via:info@rockfon.nl

provincies van de Benelux. Deze

Centrum voor Gezonde Scholen.

unieke roadshows zijn begin dit

Beide partijen vermarkten sa-

Inl.: Rockfon

jaar gestart en kunnen inmiddels

men het Comfoschool ventilatie-

Tel. 0475 - 35 33 79

op heel wat interesse rekenen. De

plafond. Hierbij wordt lucht van

panelen ingeblazen. Deze lucht

lucht in de ruimte op een hoog-

te voorkomen. Rockfon heeft

www.gezondescholen.eu

groeiende belangstelling voor het

buiten via gaten in de plafond-

vermengt met de aanwezige

te boven 1,80 m, om zo tocht

hiervoor een product ontwik-

www.rockfon.nl

past in de school ‘de Vuurvogel’ in


TypischObimex <

4 > producten & nieuws

Koelsystemen zorgen voor aangenaam binnenklimaat Koelsystemen maken steeds vaker onderdeel uit van klimaatin-

de, 10 mm Thermoboard verder

stallaties binnen gebouwen. Gewoonlijk kosten deze systemen

ontwikkeld. De met een grafieten

veel energie. Knauf Gips springt hierop in en heeft het Ther-

kern uitgeruste Thermoboard Plus

moboard systeem verder ontwikkeld voor de droge afbouw.

gipsplaat kent een warmtegeleiding van 0,45 W/mK. De monta-

Uit het Europese Energy Efficiency

gebouwen. De meest gebruikte

geafstand van deze plafondplaat is

and Certification of Central Air Con-

koelplafonds zijn stralings- en

500 mm. De plaat is verkrijgbaar in

ditioners (EECCAC) onderzoek blijkt

convectieplafonds.

een geperforeerde, geluidsabsor-

dat de vraag naar koelsystemen

berende versie en heeft een lucht-

explosief zal groeien. Deze vraag

Beide systemen bezitten een ver-

zal voor de Europese markt in 2015

schillend koelvermogen. Stralings-

circa 700% hoger liggen dan nu.

plafonds kunnen vooral worden

Het door EnEV vereiste isolatieni-

Omdat de energiekosten momen-

toegepast in combinatie met gips-

veau vormt het uitgangspunt bij de

teel bijzonder hoog zijn, is het

plafonds (90 W/m2) of bij metalen

inzet van koelsystemen. De ver-

noodzakelijk om energiezuinige

plafonds (120 W/m2). Convectie-

warmingsbehoefte van gebouwen

koelsystemen te ontwerpen.

plafonds zijn vooral te gebruiken

is ondertussen zo ver gereduceerd

in combinatie met hoog prestatie

dat klimaatinstallaties op de per-

koelplafonds (tot 200 W/m2).

soonlijke behoeften van gebruikers

Koelsystemen zijn niet alleen erg gewild in utiliteitsbouw of in kan-

reinigend effect.

zijn af te stemmen.

tooromgevingen, ook in de wo-

Met een koelvermogen van maxi-

ningbouw worden ze steeds vaker

maal 90 W/m2 bieden stralings-

Voor verwarmings- en koeltechni-

toegepast.

plafonds in combinatie met droge

sche concepten zijn tegenwoordig

afbouwtechnologie een energie-

alle oppervlakken (plafonds, wan-

zuinige oplossing.

den en vloeren) die een ruimte

Binnenklimaat Gebruikers vragen om een com-

omsluiten bruikbaar als thermisch

fortabel binnenklimaat, waarin ze

Combinatie

zelf de temperatuur kunnen con-

Fabrikanten van de verschillende

troleren. Omdat er vooral in de zo-

componenten van koelsystemen

De koeling of verwarming vindt

mer regelmatig sprake is van hoge

werken samen met ondernemers

plaats door middel van een wa-

temperaturen, vragen gebruikers

uit de grondstoffenindustrie. Ge-

tergeleidend systemen via grote

om een aangenaam binnenkli-

zamenlijk hebben ze krachtige

stralingsvlakken. Wat plafondsy-

maat. Hiervoor zijn klimaatinstal-

verwarmings- en -koelsystemen

stemen betreft gaat het hierbij om

laties noodzakelijk. Volgens het

op de markt gezet die daarbij ge-

systemen met geïntegreerde capil-

“Bielefelder Urteil” uit 2003 is een

bruik maken van droge afbouw-

laire buismatten, systeemelemen-

binnentemperatuur van 26°C het

technologie. Door middel van

ten met warmtegeleidende platen

maximum dat van mensen gevergd

straling bieden ze een aangenaam

of systemen van koperen buizen.

kan worden.

binnenklimaat. Deze systemen zijn regelbaar en werken snel.

Vaak is natuurlijke ventilatie –

actieve oppervlakken

Bouwers voor de toekomst

SPAARACTIE

Het voordeel van dit soort systemen is dat ze in vergelijking met

individueel of door middel van

Bovendien hebben deze oplossin-

traditionele airconditioning instal-

een gecontroleerd luchttoe- of

gen akoestische eigenschappen. Op

laties een luchtstroming in ruimten

afvoersysteem onvoldoende om

het snijvlak van droge afbouw en

veroorzaken. Daarnaast werken ze

het gewenste binnenklimaat te

installaties zijn praktische oplos-

vrijwel geruisloos. Bovendien is de

realiseren. Hiervoor is een aanvul-

singen verkrijgbaar voor een een-

diameter van het gebruikte wa-

lend koelsysteem nodig. Gezien de

voudige montage, door middel van

terleidingsysteem ongeveer 300x

gestaag stijgende energieprijzen,

prefab gipsmodules. De installa-

kleiner dan bij lucht.

gaat de voorkeur van gebruikers uit

teur hoeft het systeem alleen maar

naar energiezuinige en duurzame

aan te sluiten en een druktest te

Bron: www.trockenbau-akustik.

oplossingen.

verrichten. De ondernemer uit de

de

afbouwsector is verantwoordelijk

Soorten

voor de rest.

Verwarmings- en koelsystemen

Inl.: Obimex Marcel Vleerbos

zijn de ideale middelen voor kli-

Thermoboard

Tel. 0546 - 45 55 13

maatbeheersing van ruimten en

Knauf heeft het warmtegeleiden-

www.obimex.nl

€ 500,-

=

1

LEGO PUNT

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 (kijk op de achterzijde voor de actievoorwaarden)

Lees verder over de lego spaaractie op pagina 10


producten <

5 > TypischObimex

Eenvoudig isoleren dankzij Fibrolith

Fibrolith is een houtwolcementplaat van Lafarge Gips die zich

steenwol ge誰soleerde uitvoering

balkons en overkragingen. Ook

geluiddempende

kenmerkt door uitstekende warmte-isolerende en geluiddem-

(Fibro-THERM-S). Deze ge誰soleerde

is er een met steenwol ge誰so-

moeten voldoen.

pende eigenschappen.

uitvoeringen kenmerken zich door

leerde houtwolcementplaat Fibro-

uitstekende

eigenschappen

Lafarge Gips B.V. geeft altijd advies op maat en kan meer vertellen over de verschillende leveringsmo-

warmte-isolerende

THERM-S A2 te verkrijgen in Euro

Alle Fibrolith-platen worden vol-

Deze houtwolcementplaat is le-

voor hoge geluidsabsorpties. Te-

en geluiddempende eigenschap-

Brandklasse A2 (Fibro-THERM-S

gens klantspecifieke wensen pro-

verbaar als akoestische houtwol-

vens is de houtwolcementplaat

pen en zijn bijzonder geschikt als

A2). Deze plaat is speciaal ontwik-

jectmatig in pakketten samenge-

Inl.: Lafarge Gips

cementplaat

ten

leverbaar in een PS-ge誰soleerde

plafondtoepassing voor parkeer-

keld voor plafonds die aan brand-

steld en geleverd.

Tel. 0596 -64 93 33

behoeve van decoratieve plafonds

uitvoering (Fibro-DUR) en een met

kelders,

werende, warmte-isolerende en

De Technische Service Desk van

www.lafargegips.nl

(Fibro-Kustik)

bergingen,

inpandige

gelijkheden.


TypischObimex <

6 > thema

thema

2011: een moeilijk jaar voor de afbouwsector

Mogelijkheden herkennen en erop inspringen Wij houden de ontwikkelingen in de afbouwsector scherp in

geluidsabsorptie van 0,95.

pols houden. Innovatie is een

de gaten. De effecten van de crisis hebben uiteraard impact

OP-plafondtegels bevatten een

continu proces en blijven we

op onze sector.

hoog gehalte aan gerecycled ma-

nadenken over de voetafdruk

teriaal: tot 53%. Bovendien heb-

die we op de wereld achter-

Het is zaak om in een moeilijke

Uitbreiding

ben deze minerale platen een

laten. Met de nieuwe ontwik-

tijd de expansie te blijven zoeken.

Armstrong zal dit jaar en in 2012

cleanroom classificatie van ISO-5.

kelingen van de laatste jaren

Ieder segment biedt mogelijkhe-

de afbouwmarkt blijven onder-

De platen hebben een bijzonder

produceren we een volwaardig

den en het totale marktvolume is

steunen met een uitgebreid en

lange levensduur en daarom zit

assortiment, dat goed past bij

nog altijd aanzienlijk. Armstrong

innovatief productenpakket.

er 15 jaar garantie op. Bovendien

de huidige behoefte. Deze lijn

presteren zij zeer goed op het ge-

zullen we ook in de toekomst volgen.

heeft de afgelopen jaren een stevige positie opgebouwd, mede

Na Alpina hebben we in mei jl.

bied van brandveiligheid en zijn

geholpen door de loyaliteit van

Alpina OP op de markt geĂŻntrodu-

ze eenvoudig schoon te houden.

onze klanten. Door de juiste inter-

ceerd. Onze OP-producten com-

actie met de spelers op de markt

bineren de beste eigenschappen

Toekomst

Sales Manager Benelux

en de actualiteit zijn we in staat

van harde en zachte minerale

Armstrong blijft de vinger aan de

Armstrong

te anticiperen op de situatie en de

plafondtegels. Het zijn

behoefte van de toekomst.

sterke platen met een hoge densiteit, die

Einde crisis komt in zicht

Langetermijnvisie

zeer goed geluid ab-

Armstrong bestaat al ruim 150 jaar

sorberen en isoleren,

en ontleent zijn bestaansrecht

maar nauwelijks ver-

aan de langetermijnvisie. Hier-

vuilen (zie het artikel

bij zijn kwaliteit, meedenken en

elders in deze krant).

betrouwbaarheid kernbegrippen

Bovendien leveren de

die de basis vormen. Vanuit die

tegels dankzij de lich-

gedachte helpen we klanten door

treflectie van 85% en

kennis te delen en technische on-

de uitstekende ther-

dersteuning te geven. Want juist

mische isolatie ook

in deze tijd is het belangrijk om

een hoge energiepres-

interactie met de klant te hebben,

tatie.

waarbij we ook vragen om feed-

Â

back uit de markt.

Perla OP

Een steeds belangrijker wordende

Een product waar we

trend is duurzaam ondernemen,

hoge verwachtingen

de vraag naar duurzame produc-

van hebben is Perla

ten groeit. Duurzaam onderne-

OP. De Perla OP 0.95 is

men is een proces van bewust-

verbeterd en voortaan

wording en montagebedrijven

in twee nieuwe ver-

spelen hier steeds meer op in.

sies beschikbaar. Perla OP 1.00 is een upgra-

Bewustwording

de: met een geluids-

De afbouwsector bevindt zich in een moeilijke situatie. De

Er zijn genoeg mogelijkheden,

absorptie van 1,00 bij

crisis bereikt dit jaar het dieptepunt. Er zijn maar weinig

maar je moet ze wel herkennen

een paneeldikte van

bedrijven die hier niet de gevolgen van ondervinden. Het

en daarop inspringen. Met de in-

20 mm. Daarnaast

aantal opdrachten is aanzienlijk teruggelopen. Duizenden

troductie van nieuwe producten

leveren we de aange-

manjaren aan werk zijn verloren gegaan. Herstel zal nog

speelt Armstrong in op de vraag

past Perla OP 0.95. Dit

enige tijd op zich laten wachten.

uit de markt. Een scherpe focus

plafondpaneel heeft

op bewustzijn en motivatie van

een geluidsabsorptie

Toch zijn er juist nu positieve be-

het (verder) ontwikkelen van pro-

keuzes die klanten maken zijn

van 0,95 bij een pa-

richten te melden. De afbouw-

ducten en diensten of passen hun

essentieel. De ontwikkelingen

neeldikte van 15 mm.

branche blijkt over een enorme

beleid aan. Ook zijn er bedrijven

gaan snel en daarom bieden

Beide plafondplaten

veerkracht te bezitten. Op allerlei

die verder kijken dan de afbouw-

we goede voorlichting over de

zijn verkrijgbaar in

niveaus is er sprake van grote cre-

branche en hun werkterrein naar

nieuwste generatie plafondtegels

de

ativiteit.

andere sectoren verbreden.

en hun talrijke toepassingen.

Board, Tegular en Mi-

Producten als Alpina OP, Sierra

croLook. Verder blijft

Zo zijn er ondernemingen die hun

Kortom, de afbouwsector werkt

OP en Perla OP sluiten uitstekend

ook de Perla OP in

aandacht richten op het verste-

hard aan de toekomst. Enkele on-

aan op deze nieuwe ontwikke-

planksuitvoering be-

vigen van de relaties met allerlei

dernemingen geven hun visie op

lingen.

schikbaar, met een

partijen. Anderen richten zich op

de ontwikkelingen.

randafwerkingen

Frank van Haren


thema <

7 > TypischObimex

Een krachtige aanpak om resultaten te verbeteren, ook voor de verwerker! Chicago Metallic reageert proactief op de huidige marktsitu-

een onderneming aan de vraag,

atie, door verder te investeren in mensen en ideeën. Ondanks

het zoeken van nieuwe segmen-

de moeilijke periode die de markt doormaakt, ziet CMC kansen

ten en afzetmarkten, verbreding

in de renovatie-, retail- en eilandenmarkt.

van het aanbod of specialisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat elke

De kantorenmarkt heeft het

de bouw behoren, laten het laat-

ondernemer die invulling of op-

moeilijk en lijkt niet meer op het

ste halfjaar weer een zekere groei

lossing zal vinden, die het beste

oude niveau te kunnen terugko-

zien, waardoor het vertrouwen

aansluit op de situatie waarin zijn

men, zeker gezien de grote leeg-

toeneemt. Er lijkt sprake te zijn

bedrijf zich bevindt en wij zullen

stand. Ook de publieke sector zal

van een zekere balans en zelfs

hem of haar daarbij steunen met

door besparingen geringere mid-

enig herstel. Het niveau daarvan

onze oplossingen.

delen ter beschikking hebben.

is echter te laag om daadwerkelijk

Dit zijn twee sectoren die erg be-

verschil uit te kunnen maken en

Impact

langrijk zijn voor ons.

verbetering gaat erg langzaam.

Toch valt de impact van de crisis

Het herstel is op dit moment niet

ons niet tegen, deze is voor CMC

Als gevolg van eerst de banken-

structureel te noemen, in ieder

beperkt gebleven en vooral tij-

crisis en nu de eurocrisis heeft

geval niet voor onze branche.

delijk van aard. Het aantal me-

de overheid besloten om diverse

Mogelijk zal onze sector verschil-

dewerkers groeit weer gestaag.

maatregelen te treffen, met de

lende jaren te maken krijgen met

Daarnaast blijven we continu in-

bedoeling het bedrijfsleven te

een (zeer) beperkte groei.

vesteren en producten ontwikke-

stimuleren. Dit bood de afgelo-

len. We constateren een groei in

Promotie

structuur voor plaatmaterialen.

prachtige projecten, zoals tevens

pen tijd een zekere ondersteu-

Aanpak

nieuwe markten en segmenten.

Een speerpunt in onze campag-

Dit zeer eenvoudige systeem ver-

te zien is op onze website chica-

ning van de markt. Toch zijn ook

De problemen waarmee de af-

Het leveren van een uitmuntende

nes zal het bieden van oplos-

overt steeds meer terrein in Ne-

go-metallic.nl.

de diverse overheden niet onge-

bouwsector momenteel te kam-

service, zoals we sinds vorig jaar

singen zijn. Nieuwe oplossingen,

derland. Het werkt snel, is laag,

havend uit deze crisis gekomen.

pen heeft, vragen om een krach-

benadrukken, vormt voor ons de

maar ook aandacht voor minder

haaks en maatvast. Later dit jaar

Hierdoor zien zij zich genood-

tige aanpak. Er zijn verschillende

basis van alle activiteiten. CMC zal

bekende, die de kwaliteit verho-

willen we graag de gebruikers

zaakt om te snoeien in de uit-

manieren om de resultaten te

bovendien nog meer aandacht

gen of het rendement verbeteren.

zelf aan het woord laten om hun

Thomas Pacco

gaven, wat minder budget voor

verbeteren. Hierbij valt bijvoor-

besteden aan de relatie met

Een mooi product waar we nu de

ervaringen hiermee te delen. Ook

Sales Divison Manager Nor-

onze sector tot gevolg zal heb-

beeld te denken aan het aan-

montagebedrijven,

aandacht op vestigen is het Gyp-

onze Screenline & Infinity eilan-

thern Europe

ben. Marktsegmenten die niet tot

passen van de activiteiten van

en overige zakenpartners.

fix systeem, een nieuwe draag-

denkaders dienen als basis voor

Chicago Metallic

handelaren

Rust bewaren en trouw zijn aan relaties Ondanks de crisis hebben wij er bewust voor gekozen om ons

gierekening. Daardoor is het een-

ding tussen je product en het

G3 minerale wol

porteren van onze producten. Wat

sales & marketing team intact te houden. Wij vinden dat je je

voudig om een terugverdienmodel

daarvoor realistische prijsniveau.

Binnenkort introduceren wij een

gezondheid betreft: het verbeterde

als A-merk juist in tijden van crisis extra kunt onderscheiden

te berekenen voor de gemaakte

Daarom werken we al jaren lang

nieuwe generatie minerale wol: G3.

bindmiddel beperkt de emissies van

door met nieuwe producten en service extra zichtbaar te zijn

investering van de isolatieklus. Daar

met partners met wie wij ons

Al onze producten zullen vanaf juli

vluchtige organische stoffen (VOC’s)

in de markt. Daarvoor is een solide organisatie nodig.

profiteren met name de kleine aan-

kunnen identificeren. Als bedrijf

2011 met deze technologie worden

tot het absolute minimum. Zeker

nemers en zzp’ers van.

wil je kwaliteit en service bieden

uitgevoerd. G3 staat daarbij voor 3

voor de binnenafbouw is dit laatste aspect een belangrijk pluspunt.

De bouwsector heeft het moeilijk.

starters interessanter maakt om op

en dat is een principe dat zich

garanties: op uitstekende prestaties,

Vooral in de ruwbouw is er sprake

de woningmarkt toe te treden. Deze

Relatiebeheer

uiteindelijk bewijst. Wij merken

een verbeterde prestatie qua duur-

van sterke concurrentie, veel meer

groep kan nu nauwelijks meer een

Het bestendigen van langdurige

dat bijvoorbeeld sterk in de on-

zaamheid en gezondheid.

dan in de afbouwsector, waarbij

woning financieren. Dat hindert de

relaties staat bij ons voorop, het

derlinge relatie met Obimex. Wij

eerder wordt gestuurd op kwaliteit

doorstroming van de gehele markt.

is belangrijk om trouwe klanten

zijn ervan overtuigd dat dit de re-

Voor ons is het belangrijk dat de mi-

nerale wol landelijk onder de aan-

te steunen. Je moet niet alleen in

den is dat we dit jaar, vergeleken

nerale wol die wij zullen produce-

dacht te brengen.

en betrouwbaarheid. Hetgeen niet

In september starten wij met een campagne om de nieuwe G3 mi-

wegneemt dat we ook hier hebben

Ook zou de overheid wat meer na-

goede tijden met elkaar door een

met 2010, weer een gezonde groei

ren met een verbeterd bindmiddel,

moeten anticiperen op de huidige

druk kunnen leggen op de ener-

deur kunnen, maar ook in slechte

doormaken.

de beste thermische en akoestische

Een voorbeeld hiervan is Isover

lastige marktomstandigheden.

gielabels via regionale en nationale

tijden, dan pas versterk je een re-

subsidiemaatregelen die bijdragen

latie.

prestaties behouden. Deze minerale

Multimax 30, de best isolerende

Wij proberen ons te onderschei-

wol wordt geproduceerd met extra

isolatieplaat van minerale wol op

Starters en energielabel

aan de reductie van de CO2 uit-

den door producten met toege-

aandacht voor het milieu. De basis

de Nederlandse markt. Deze plaat

De overheid zou met transparante

stoot, bijvoorbeeld door subsidies

Wij schenken daarom extra aan-

voegde waarde. Concreet bete-

grondstof die wij gebruiken voor

is zeer geschikt voor bijvoorbeeld

maatregelen de bouwsector kun-

voor het na-isoleren van hellende

dacht aan het meedenken met

kent dit oplossingen voor hogere

het vervaardigen van onze mine-

isolerende voorzetwanden.

nen ondersteunen. De huidige

daken, zoals deze in België worden

de klant over de meest geschikte

isolatiewaarden en complete sy-

rale wol bestaat voor meer dan

stimulering met de verlaging van

gehanteerd. Het na-isoleren van de

oplossing voor een specifiek pro-

stemen. Ons speerpunt ligt in het

75% uit gerecycled glas. Bovendien

het btw-tarief is onvoldoende

schil van een gebouw levert direct

ject of probleem. Het prijsniveau

leveren van duurzame oplossin-

besparen we door de lange levens-

Eric Govers

zichtbaar. Wij zouden bijvoorbeeld

resultaat op, in de vorm van een

mag daarin niet allesbepalend

gen, die aansluiten op de steeds

duur tot 100x de energie die nodig

Commercieel Directeur

graag zien dat de overheid het voor

lager energieverbruik en dito ener-

zijn, maar veel meer de verhou-

strengere thermische regelgeving.

is voor het produceren en trans-

Saint-Gobain Isover


TypischObimex <

8>

thema

thema vervolg

2011: een moeilijk jaar voor de afbouwsector

Overheidsmaatregelen hebben effect gehad

steeds meer bedrijven tonen positieve resultaten, vooral de multinationals en de grote nationale bedrijven maken weer winst. En dat zal er op termijn toe leiden dat bedrijven weer willen uitbreiden, bijvoorbeeld in de vorm van ver-

Bij Dingemans Elementenbouw constateren wij dat de bouw-

tot allrounder. Het resultaat hier-

bouwingen of nieuwe vestigingen.

sector met een behoorlijke terugval in bouwactiviteiten te

van is dat er ‘meer vissers in de-

Je ziet dat nu al gebeuren in de

maken heeft, als gevolg van de crisis. Vooral de utiliteitsbouw

zelfde vijver vissen, die qua water

uitzendsector: het aantal tijdelijke

en de woningbouw maken zware tijden door. En niet te verge-

ook nog een stuk lager staat’.

banen groeit weer.

Lichtpuntjes

Als sector zien we langzamerhand

ten de zzp’ers, die ook grote klappen opvangen. Ook toeleveranciers hebben het

geldverstrekkers huiverig zijn om

Maatregelen die de overheid heeft

weer licht aan het eind van de

moeilijk, vooral ondernemingen

te investeren, waardoor er nog

genomen, hebben wel degelijk zin

tunnel. De volumes hebben nog

die sterk zijn gerelateerd aan de

minder kredieten vrijkomen voor

gehad. Het is een voordeel dat de

lang niet de hoogtes van voor de

woningbouw en de projectma-

bouwactiviteiten.

overheid in Nederland blijft inves-

crisis bereikt, maar we verwachten

teren in zorg, scholen en in dienst-

dat eind 2012 de weg naar boven

verlenende activiteiten.

weer kan worden ingezet.

tige kantorenbouw. Maar ook dienstverleners, zoals architecten,

De verwachtingen die we circa

constructeurs en bouwkundige

1,5 jaar geleden hadden over het

adviesbureaus hebben het zwaar

verloop van de crisis zijn voor het

Ook het tijdelijke lage btw-tarief

Dingemans heeft veel energie ge-

te verduren. Verder zien we voor

grootste gedeelte uitgekomen. In

op arbeid, van 6% in plaats van

stoken in exportactiviteiten. Verder

het eerst in decennia dat er veel

de montagesector zijn het vooral

lijk nog de nodige reorganisaties en

19%, heeft de sector redelijk wat

zijn we met ons innovatieteam

ontslagen vallen bij woningbouw-

ingehuurde krachten die de werk-

faillissementen plaatsvinden.

extra arbeidsuren opgeleverd, met

bezig met een aantal activiteiten,

verenigingen. Een ander punt is

zaamheden verrichten en er zijn

Maatregelen

name voor kleinere bedrijven. Ver-

maar daar kunnen we op dit mo-

dat grotere bouwondernemingen

vele arbeidsplaatsen weggesa-

De komende weken, de periode

Veel bedrijven zetten de tering naar

der zijn wij er een voorstander van

ment nog niet zoveel over vertel-

wel de nodige grondposities heb-

neerd.

rond de bouwvak, zal nog lastig

de nering. Men probeert kostenef-

dat de plannen van de overheid tot

len.

zijn voor veel bouwbedrijven, op-

ficiënter te werken, nieuwe seg-

het afschaffen van de overdrachtsbelasting worden doorgezet.

ben, maar deze niet kunnen ont-

opbrengsten tegenover staan.

wikkelen, omdat er geen kopers

Het dieptepunt is nu wel bereikt,

drachtgevers en zzp’ers, omdat er

menten aan te boren of bestaande

zijn. Ondertussen moeten ze echter

maar het duurt nog wel even voor

op het vlak van vakantiegelden en

activiteiten uit te breiden. Veel be-

wel de rentelasten opbrengen. De

de sector weer echt zal groeien. In

vrije dagen veel extra kosten wor-

drijven gaan op zoek naar werk in

Daarnaast

internationale onrust maakt dat

de tussentijd zullen er waarschijn-

den gemaakt waar weinig of geen

andere sectoren of vormen zich om

sectoren in de industrie het beter,

Jan Endeman Algemeen directeur

doen

verschillende

Dingemans Elementenbouw

Afbouwbranche toont veerkracht en flexibiliteit Het absolute dieptepunt van de crisis zal de afbouwsector

te krijgen in de woningmarkt. De

mistisch over de ontwikkelingen

vlak

naar verwachting dit najaar meemaken. De gevolgen zijn

lopende discussies over het beper-

op korte en middellange termijn.

en doorzak.

behoorlijk hard aangekomen, de werkgelegenheid is bij-

ken van de hypotheekrente aftrek

We hebben betere resultaten gele-

Sinds we

voorbeeld aanzienlijk gekrompen. Toch toont de branche

en aflossingsvrije hypotheken zor-

verd dan we van tevoren hadden

de panelen

een grote veerkracht.

gen helaas voor veel onzekerheid

verwacht.

voor ons

en belemmeren het herstel van de

inleg

naadloze

Producten en campagnes

plafond,

De Go4Gold campagne die we be-

Mono

gin april gestart zijn, slaat goed aan

Acoustic,

Dat de markt zich herstelt, is in an-

bij de montagebedrijven. De eerste

via het

minimum teruggebracht. De hele

dere branches duidelijk zichtbaar.

zilveren en gouden medailles zijn

handelska-

branche wacht op het einde van de

Als (af)bouwsector hebben we te

al ‘gekrast’ en het ziet er naar uit

naal breed

in het derde kwartaal bereiken.

crisis, zodat er weer opbouw kan

maken met het vertragingseffect.

dat we volgend jaar een stevige

verdelen

Vooral de zzp’ers hebben de prijs

plaatsvinden. Daarvoor is onder

We waren de laatsten die met de

cheque kunnen overhandigen aan

en we vier

betaald als gevolg van de inzak-

meer prijsherstel nodig, waardoor

crisis werden geconfronteerd en

SOS kinderdorpen

afwerkings-

kende markten. De daggelden

bedrijven de komende jaren weer

zullen ook als laatste sector herstel

staan bijvoorbeeld onder druk,

financiële reserves kunnen op-

kunnen melden.

waardoor zij projecten tegen te lage

bouwen om een volgende crisis te

prijzen (moeten) aannemen.

kunnen doorstaan.

Aan het begin van de crisis gingen

dan verwacht. De crisis heeft een

we er nog van uit dat we dit voor-

zuiverend effect op de bedrijfstak

jaar het dieptepunt zouden berei-

maar heeft ook de reserves van

Herstel

ken. Omdat we met een dubbele

veel bedrijven tot een absoluut

crisis te maken hebben, zullen we dit punt naar verwachting echter

woningmarkt.

bedrijven In de afgelopen jaren hebben we

hebben

de Krios productlijn uitgebreid met

opgeleid voor het afwerken ervan,

12mm, een strak witte value for

Kleinschalige renovatie zal het ko-

onder andere verdekt uitneem-

zet die groei zich ook verder door.

money plaat, goed door de mon-

mende jaar een groeimarkt zijn,

bare panelen, dB producten voor

tagebedrijven is ontvangen. Ook de

Veerkracht

Overheid

bijvoorbeeld van kleinere kantoor-

een betere overlangsgeluidisolatie,

Na de bouwvak lanceert Rockfon

introductie van dit product onder-

De flexibiliteit en veerkracht van de

Steun van de overheid in dit soort

panden en winkels. Relatief veel

Krios Bas voor een hogere klank-

een nieuwe productlijn voor de

steunen we met een aansprekende

branche is echter veel groter dan

tijden is noodzakelijk. Het is be-

bedrijven zullen er voor kiezen om

reflectie en Krios O2 voor ons sa-

gezondheidszorg. De introductie

promotiecampagne.

veel mensen hadden verwacht.

langrijk dat de overheid rust en ze-

hun pand te renoveren in plaats

menwerkingsverband met StorkAir.

hiervan vindt in september plaats.

Hoewel een aantal bedrijven het

kerheid creëert. De tijdelijke btw-

van te verhuizen of nieuwbouw te

Recentelijk hebben we een 15mm

De voorbereidingen hiervoor zijn in

Paul Steen

niet heeft gered, is het totale aan-

verlaging op arbeid lijkt een goede

plegen.

dikke plaat aan dit assortiment

volle gang. Tot slot valt te vermel-

Commercieel directeur

tal faillissementen tot nu toe lager

maatregel om weer wat beweging

Bij Rockfon zijn we tamelijk opti-

toegevoegd. Deze is beschikbaar in

den dat de nieuwe Rockfon Pacific

Rockfon


thema <

9 > TypischObimex

Onze sector moet meer onderlinge solidariteit tonen Het is een moeilijk jaar geweest voor de branche en we lijken

Als je op individueel niveau met

Vergrijzing

de bodem bereikt te hebben. De reacties op de ontwikkelingen

handelaren of producenten praat,

Een andere uitdaging waar onze

zijn verschillend. Zo constateren wij dat er minder sprake is

dan blijkt dat iedereen het huidige

sector voor staat, is het opvangen

van uitbesteding. Werkzaamheden waarvoor aannemers vroe-

prijsniveau als een last ervaart. Als

van de vergrijzing. Er zijn te weinig

ger zzp’ers zouden inschakelen, voeren ze nu zelf uit. Ook de

we meer rekening met elkaar hou-

jongere medewerkers over als ge-

woningmarkt ligt stil en verder heeft vrijwel de hele sector

den en we alle partijen opdrachten

volg van de bezuinigingen. Ze zijn

last van de prijsdruk.

gunnen, dan vaart de hele sector

de afgelopen jaren als eersten ont-

daar wel bij.

slagen, omdat ze vaak een tijdelijk

Een ander nadeel waar de sector

erg streng. Banken en kredietver-

mee worstelt, is dat er vaak volgens

strekkers lenen maar mondjesmaat.

Er moet meer solidariteit komen,

je niet gemakkelijk terughalen als

bekende patronen wordt gewerkt,

Hierdoor is het voor bouwbedrijven

zodat we in staat zijn om geza-

straks de markt weer aantrekt, want

waardoor vernieuwing lastig is

aanzienlijk lastiger om projecten

menlijk de prijzen weer op een

dan hebben ze allang een andere

te realiseren. Toch is verandering

van de grond te krijgen of om bij-

acceptabel niveau te brengen. Dat

werkkring gevonden. Daarnaast is

noodzakelijk, want aannemers en

voorbeeld materialen te bestellen.

zal niet gemakkelijk gaan; wat in

het een belangrijk om voldoende

projectontwikkelaars vragen steeds

Bovendien betalen opdrachtgevers

1,5 jaar tijd is afgebroken zal vele

leerwerkplekken voor hen te vin-

vaker om prestatie- en projectge-

steeds later. Niemand kan en wil

jaren nodig hebben om weer op-

den. We moeten nu nadenken over

richte oplossingen.

meer risico lopen.

gebouwd te worden.

de toekomst en over een effectieve

contract hadden. En die groep kun

benadering, anders lopen we straks

tactiek zijn om de gevolgen van

zo’n 15-18 losadressen. Dat vergt een

achter de feiten aan.

de crisis op te vangen. Lafarge Gips

uitgekiende planning. Maar het is

heeft het werkterrein bijvoorbeeld

een hele interessante markt.

Hoewel de overheid blijft inves-

Solidariteit

Solidariteit is ook op een ander

teren, lijkt de tijd van onbeperkte

De bouwwereld vormt een keten

vlak nodig. Veel stimuleringsmaat-

overheidsgarantie op leningen, bij-

van losse schakels, wat in slechte

regelen van de overheid worden

Trends

verbreed richting de doe-het-zelf

voorbeeld voor de bouw van scho-

tijden problematisch is. Als je el-

oneigenlijk gebruikt. De overheid

De crisis is voorlopig nog niet voor-

markt. Wij zijn tegenwoordig de

Door een nieuwe benadering kun je

len en ziekenhuizen, voorbij. De

kaar wantrouwt, je niet aan ge-

zou dit nog beter moeten contro-

bij, de effecten ervan zullen nog

vaste leverancier van enkele grote

als bedrijf in tijden van economische

utiliteitsbouw is voor verschillende

maakte afspraken houdt of onder

leren. Een optie is dat de overheid

jaren voelbaar zijn. Maar een eerste

ketens in die branche.

achteruitgang toch je volumes op peil

partijen een grote financiële last:

de kostprijs gaat werken, benadeel

dit een halt toeroept door regelin-

begin van herstel is weer zichtbaar.

geen inkomsten, maar wel rente-

je iedereen in de keten. Bovendien

gen af te bouwen. Er is ook een rol

Zo krijgen architecten het langzaam

Dat brengt nieuwe uitdagingen met

lasten. Er staat circa 6 miljoen m2

moet je elkaar iets gunnen. Doe je

voor onze branche weggelegd, bij-

maar zeker weer drukker. Een an-

zich mee. Het zwaartepunt ligt hier-

leeg. Ook de woningmarkt is inge-

dat niet, dan zijn uiteindelijk de

voorbeeld door harder op te treden

dere trend die zichtbaar is, betreft

bij vooral op de logistiek. Er zijn circa

Jeroen Holman

zakt. De huidige eisen voor hypo-

projectontwikkelaars de lachende

tegen bedrijven die op een minder

de verschuiving van activiteiten naar

220 adressen die beleverd moeten

Commercieel directeur

theken, leningen en kredieten zijn

derde.

fatsoenlijke manier zaken doen.

andere sectoren. Dat kan een goede

worden. Per vrachtauto betekent dit

Lafarge Gips

houden. Als organisatie kun je hier veel voldoening uit halen.

Als VIP naar de Olympische Spelen Londen 2012! Kras & Win! Speel het spel. Spaar seconden. Deel... en steun SOS Kinderdorpen. In aanloop naar de Olympische Zomerspelen van Londen 2012 organiseert Rockfon en 1200x600 mm) en Fibral Wit A (600x600 mm en 1200x600 mm) krijgt u een kraslot waarmee u kans maakt op een VIP-dagtrip naar Londen, inclusief een ticket voor een

Go4Gold krasloten

te verkrijgen bij Obimex

olympische competitie, en andere waardevolle sportprijzen. Met uw deelname steunt u bovendien SOS Kinderdorpen. Kijk snel op www.rockfon-go4gold.com en ga voor die gouden medaille!

Go4Gold loopt van 4 april 2011 tot 6 april 2012. Actie t.v.v. SOS Kinderdorpen. Actievoorwaarden en reglement: www.rockfon-go4gold.com

SOS KINDERDORPEN

Een liefdevol thuis voor ieder kind

111573

een unieke actie: Go4Gold. Bij aankoop van een doos Rockfon Krios A (600x600 mm


TypischObimex <

10 >

NIEUWS

Doe mee aan de Lego spaaractie: Bouwers voor de toekomst Er dreigt een nijpend tekort aan bouwvakkers en technici

mailen waarbij de Lego-producten

voor de toekomst en Obimex wil d.m.v. een spaaractie een

met het benodigde aantal spaar-

kleine bijdrage leveren om handenarbeid niet verloren te

punten staan. Indien u voldoende

laten gaan. U kunt middels deze actie Lego-punten sparen

punten heeft gespaard voor een

en deze punten inwisselen voor Lego-producten. Hoe e.e.a. in

bepaald artikel kunt u dit artikel

zijn werk gaat kunt u lezen in de onderstaande spelregels.

onder vermelding van het Legonummer en artikelomschrijving bij

Spelregels

over het aantal gespaarde punten

Obimex bestellen, wij zorgen dan

Deelname aan de Obimex Lego-

alsmede over alle ins en outs van

dat het gewenste product (mits

spaaractie is uitsluitend voor

de actie.

nog aanwezig in het assortiment)

Plafond en Wandmontage en Afvoegbedrijven.

binnen 4 weken bij u bezorgd De actie loopt van 1 juli 2011 t/m

wordt. De spaarpunten zijn niet

30 juni 2012 en daardoor heeft

overdraagbaar en staan op naam

De spaaractie is gerelateerd aan

u ruim de tijd om te sparen voor

van het bedrijf waar ook de factu-

producten die u bij Obimex af-

de gewenste Lego-producten. De

ren van Obimex naar toe worden

neemt, voor elke € 500,00 ont-

actie is door Obimex in vier peri-

gezonden.

vangt u een Lego-spaarpunt die u

oden ingedeeld, waarbij u in elke

kunt inwisselen voor Lego-artike-

periode op bepaalde artikelen zelfs

In de eerste periode van 1 juli 2011

len uit de digitale Lego-catalogus

dubbele punten krijgt. Aan het

t/m 31 oktober 2011 worden er dub-

op de website en het exemplaar

eind van iedere periode krijgt u

bele spaarpunten uitgegeven op

welke u na aanmelding wordt

van Obimex een overzicht met de

alle Rockfon producten, hierbij

toegezonden. Via de Obimex web-

tot dan toe gespaarde punten. Ook

ondersteunt Obimex ook de actie

site www.obimex.nl kunt u zich

zullen dan de producten waarbij

Go 4 Gold voor de bouw van het

voor staan kunnen opgroeien in

hebben geen basis om een toe-

aanmelden en laten registreren

u dubbele punten kunt sparen

SOS kinderdorp in Kinshasa waarbij

een liefdevol gezin. Want over de

komst op te bouwen. Het SOS plat-

deze projecten geleverd worden.

voor deelname aan de Lego-

voor de volgende periode kenbaar

Rockfon de initiatiefnemer is. SOS

hele wereld zijn er kinderen die

form in Kinshasa krijgt naast de

Meer over SOS kinderdorpen

spaaractie. Hierdoor wordt u dan

worden gemaakt. Obimex kan u

Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar

door armoede, ziekte of oorlog de

twee scholen ook 15 familiehuizen

op de site:

periodiek op de hoogte gehouden

desgewenst een Lego-artikellijst

voor dat kinderen die er alleen

zorg van hun ouders verliezen. Zij

en een medisch centrum. De bij-

www.soskinderdorpen.nl

drage van Obimex zal aan één van

5 halen = 4 betalen

Aktie geldig tot AAn de bouwvAk vAkAntie

(tot week 31)

Sheetrock® plus3: 5 pallets halen = 4 pallets betalen*

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl

* Geldt alleen voor plafondwandmontage- en voegbedrijven.


nieuws <

column

11 > TypischObimex

Door: Mr. Noery Nijhoff

Pas op voor de valkuilen bij uw Algemene Voorwaarden Velen, waarschijnlijk de meesten van u, gebruiken alge-

de overeenkomst overhandigen. Een veelvoorkomend misverstand is dat

Let er bij deze laatste mogelijkheied wel op, dat de klant de voorwaarden

mene (verkoop) voorwaarden. Dat biedt veel voordelen.

voorwaarden afgedrukt op de achterkant van de factuur op tijd bij de klant

wel moet kunnen opslaan op de eigen harde schijf, anders is de elektroni-

Zo kunt u daarin uw aansprakelijkheid beperken, duide-

liggen. Dit is niet zo, want de overeenkomst is dan al gesloten.

sche weg nog steeds geen goede manier van afgeven.

Valkuil 2

Bewijs

Ik hoef mijn algemene voorwaarden niet meer in de papieren versie te

Voor alle vormen van afgeven geldt: u moet wel het bewijs kunnen leveren

U kunt nog zulke goede voorwaarden in de kast hebben liggen. De wette-

verstrekken, want die zijn eenvoudig te raadplegen via mijn website of op

dat u de voorwaarden (op tijd) heeft verstrekt. Een verzending per gewone

lijke en formele spelregels voor het juiste gebruik van de voorwaarden zijn

een andere manier via het internet eenvoudig te raadplegen (bijvoorbeeld

post is risicovol. Wanneer uw klant later een ‘mijn naam is haas’ verweer

echter cruciaal, als het op een geschil uitdraait en u naar de rechter moet

door te ‘googelen’) .

gaat voeren, heeft u een groot bewijsprobleem bij de rechter.

lijke klachttermijnen opnemen en bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud opnemen.

stappen om uw gelijk te halen. Ook dit is niet juist. Zeer recent is hierover nog geprocedeerd tot aan onze

Ik adviseer om altijd via een getekende offerte retour (waarin staat dat de

Sanctie

hoogste burgerlijke rechter (de Hoge Raad). Het standpunt van de ge-

ontvanger ook tekent voor ontvangst van de voorwaarden) ofwel via een

Als u die spelregels niet goed naleeft, dan is de wettelijke sanctie keihard:

bruiker (die zijn voorwaarden niet had verstrekt) was, dat de klant zich

leesbevestiging per mail het bewijs van ontvangst vast te leggen. Komt er

uw klant of opdrachtgever kan de voorwaarden geheel of gedeeltelijk bui-

niet op de ongeldigheid kon beroepen, omdat het hier om zeer bekende

later een geschil, dan komt u op dit punt in elk geval niet meer voor on-

tenspel zetten. Op de clausules die uw klant of opdrachtgever buitenspel

branchevoorwaarden ging die de klant zelf zeer snel via het internet had

aangename verrassingen te staan.

heeft gezet, kunt u dan géén beroep meer doen.

kunnen bekijken. De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Zelfs al zou uw klant uw voorwaarden zelf zeer snel via de website of via ‘google’ kunnen

Mr. Noery Nijhoff

Stel dat u een forse schadeclaim boven het hoofd hangt. Het maakt dan

raadplegen, dan nog ontheft dit u niet van de wettelijke verplichting de

Advocaat Damsté Advocaten – Notarissen

een wereld van verschil of u slechts aansprakelijk bent voor het factuurbe-

voorwaarden uit eigen beweging tijdig te verstrekken.

Tel. 053 - 484 01 53

drag (en niet voor onder andere omzetschades of verliezen) of dat u moet

www.damste.nl

Digitaal?

instaan voor alle geleden schade.

Betekent deze uitspraak dat u de voorwaarden nooit op digitale wijze zou

Wettelijke spelregels

kunnen of mogen verstrekken? Nee.

De wet geeft een ‘spoorboekje’ voor het juiste gebruik van algemene voorwaarden. De praktijk en de rechtspraak wijzen uit, dat die regels vaak niet

Hierbij is het echter wel nodig onderscheid te maken tussen overeenkom-

goed worden nageleefd. Er zijn te veel verschillende valkuilen om die in

sten die op de ‘ouderwetse’ manier zijn gesloten (zoals per fax, per post en

deze column te behandelen. Ik zal hier stilstaan bij twee veel voorko-

dergelijke) of contracten die langs elektronische weg (bijvoorbeeld via mail,

mende valkuilen waar menig (collega) ondernemer van u al mee te maken

het internet, de nieuwe elektronische media) tot stand komen.

heeft gehad. Wanneer u zaken doet op de ouderwetse manier, dan mag u de voor-

Valkuil 1

waarden niet langs elektronische weg afgeven, tenzij uw klant daarvoor

Ik ben alléén verplicht de voorwaarden op verzoek van de klant of op-

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Vaak kan die toestemming in

drachtgever toe te zenden. Ik kan volstaan met een verwijzing op het

de praktijk niet worden bewezen.

briefpapier en de vermelding dat ik ze heb gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank.

Als de overeenkomst zelf ook langs elektronische weg is gesloten, is het wel toegestaan de voorwaarden ook langs digitale weg af te geven. Ook hier is

Het wettelijk uitgangspunt is dat algemene voorwaarden altijd moeten

het wel weer opletten geblazen. Een enkele verwijzing in de mail naar uw

worden verstrekt. Als gebruiker bent u verplicht om voorwaarden uit eigen

website of een verborgen hyperlink is ook in dit geval onvoldoende.

beweging aan uw klant of opdrachtgever te verstrekken. Het is dus niet zo dat u ze pas hoeft af te geven als uw klant erom vraagt.

Veilig De drie meest veilige (en geaccepteerde) manieren zijn:

Als u op individuele basis zaken met uw klant doet (u heeft zijn gegevens

• de tekst van de voorwaarden zelf in de mail zetten

en brengt een offerte uit), dan moet u de voorwaarden altijd op eigen

• de voorwaarden als pdf-bijlage bijvoegen

initiatief verstrekken. Het moment van dit verstrekken van de voorwaarden

• een duidelijke internetlink opnemen waardoor de klant met (letterlijk)

is uitermate belangrijk. U moet de voorwaarden vóór of bij het sluiten van

één klik op de muis de voorwaarden in beeld krijgt.

Een nieuw secretariaat bij FOSAG en NOA De Fosag en de NOA hebben be-

Het gemeenschappelijke secreta-

toekomst medewerkers van beide

sloten om vanaf 1 juli 2011 een

riaat is echter niet de aanzet tot

organisaties

gemeenschappelijk

een fusie. Fosag en NOA blijven

voor zowel de Fosag als de NOA

aparte verenigingen.

zullen verrichten.

benutten van schaalgrootte en

Zoals iedereen gewend is, zul-

De huidige directeur van NOA, mr.

meer specialisatie van de me-

len de werkzaamheden van het

drs Frank Rohof, wordt met in-

dewerkers komen tot een betere

gemeenschappelijke secretariaat

gang van 1 juli 2011 benoemd tot

dienstverlening aan de leden en

plaatsvinden op de huidige lo-

nieuwe directeur van het geza-

meer slagvaardigheid bij het be-

caties van beide verenigingen, in

menlijke secretariaat van Fosag-

hartigen van de collectieve be-

Waddinxveen (Fosag) en Veenen-

NOA. Erik Kruiderink, directeur van

2012 neerleggen. Vanaf die datum

taris van Fosag.

langen.

daal (NOA). Wel is het zo dat in de

Fosag, zal zijn functie op 1 januari

wordt Rohof ook algemeen secre-

Bij de Fosag en NOA zijn in totaal

secretariaat

in te stellen. Beide verenigingen

werkzaamheden

willen door middel van het beter

ruim 4.500 bedrijven aangesloten.


TypischObimex <

12 >

ZZP database

ZZP database Afw. gipskartonwanden

Timmerwerk

Systeemwanden

MS Wanden

MS Plafonds

Systeemplafonds

activiteit (x)

Regio Noord-Nederland KBR, Den Helder

x

x

x

x

06-19026855 / 0223-612500 Montagebedrijf Straathof, Hoogwoud

x

x

x

0226-354371 / 06-54313168 Bolhuis Afbouw, Sneek

x

x

x

x

06-51717681

Regio West-Nederland

Dullaard Montagebedrijf, Schiedam

x

x

x

010-2470530 / 06-53704458 Knijn, Hoogwoud

x

x

x

x

06-51991083 / 0229-581914 Arno Wartenbergh, Amsterdam

x

x

x

x

Wilco Buurman, Doetinchem

x

x

020-6108177 / 06-53726587

Regio Oost-Nederland

ALPINA heeft uw hart veroverd Laat u nu verleiden door

06-46027973 GEZA, Kampen

x

x

x

AlpinA op

x

06-54927606 / 038-3317931 Hela , Hellendoorn

x

x

x

x

06-29052372 / 0548-681662 Pronk, Enschede

x

x

x

x

SOLIDE...

06-51818391 / 053-4300085 RS Plafonds, Almelo

x

x

x

GEZOND...

x

06-24840632 Loevering MS Montage, Zevenaar

x

x

x

06-11452009 / 0316-344582

Regio Zuid-Nederland

Hoedemakers, Waalwijk

x

06-51369526 Plint, Gorinchem

Duurzaa m...

x

en altijd een luisterend oor

06-45472216 Van de Wetering, Eindhoven

x

x

x

x

x

• Alpina w = 0.70(H) • Alpina OP w = 0.90

x

040-2455870 / 06-26967635

1 jaar later, nog sterker met zijn 2 !

Kijk dan op www.typischobimex.nl

PC1101 – 05/2011 –

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen aan de plafond- en wandmontagebedrijven van Nederland?

Meer informatie? Nederland : (+31) 076 521 77 33 www.armstrong.nl/plafonds

ARMS055_AP_190x270_NL_v5.indd 1

09/05/11 15:46


De medewerkers van een onderneming hebben zo hard gewerkt,

tingen kan een lagere forfaitaire

dat de baas vindt dat ze wel een personeelsuitje hebben ver-

waardering per overnachting gel-

diend. Net als vorig jaar, trouwens, want toen hadden ze ook

den. Daarnaast maken de kosten

hard gewerkt. De mogelijkheden voor dat uitje zijn echter ge-

van zakelijke onderdelen van de

wijzigd, want de fiscale regels hiervoor zijn veranderd.

activiteit niet altijd deel uit van het

Budget Beheersen Verbeterpunten

Vermogenspositie

Resultaat

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening Bedrijfsvoering

Balans

Risico’s

Belastbaar

Fiscale vraagstukken Controle Vooruitzicht

Aangiften Fiscaal

Ambities

Winst- en verliesrekening

Ondersteuning

Wet- en regelgeving

Eigen vermogen Bank

Minder geld voor het personeelsuitje

13 > TypischObimex Analyse

nieuws <

Begeleiding

Middelen Administratie

Financiën

Belastingdienst

Salarisadministratie

vrijstellingsbedrag. De nieuwe werkkostenregeling is

zijn. Zo is de vrijstelling voor per-

per 1 januari 2011 in werking ge-

soneelsfeesten bijvoorbeeld be-

Vrijstelling?

treden. Dit is een fiscale regeling

perkt als die een gezamenlijk ka-

Een personeelsactiviteit kan mo-

voor vergoedingen en verstrekkin-

rakter hebben en toegankelijk zijn

gelijk deels belast zijn. Het is niet

gen aan medewerkers. Deze houdt

voor 75% van de personeelsleden.

langer zo dat dit belaste gedeelte

in het kort in, dat werkgevers per

Het gaat hier om allerlei activitei-

automatisch met de eindheffing

werknemer jaarlijks minder geld

ten, waaronder personeelsuitjes,

meegaat. Een deel van de activiteit

voor dit soort activiteiten mogen

-reizen of -feestjes. De nieuwe

kan namelijk belast loon zijn voor

uittrekken. Een reisje naar de Rijn

vrijstelling bedraagt per 1 januari

de werknemer en dat komt altijd

zit er dus waarschijnlijk niet meer

2011 jaarlijks maximaal € 454 per

op de loonstrook te staan.

in, maar een reisje naar Zandvoort

werknemer.

Ondernemen is keuzes maken. Gebaseerd op de kennis die er is. Van de marktsituatie en de branche. Maar ook van toekomstige ontwikkelingen en van de emoties en verwachtingen die in en rondom het bedrijf leven. Betrouwbare cijfers zijn daarbij het uitgangspunt. Alleen een adviseur die op al die terreinen een sparringpartner is, kan u daarbij helpen.

Werkgevers doen er verstandig aan

kan nog wel.

om per onderdeel uit te zoeken wat Werkgevers hoeven deze werkkos-

de mogelijkheden zijn, want er

tenregeling echter nog niet meteen

gelden per activiteit verschillende

toe te passen. Er is namelijk een

voorwaarden voor vrijstellingen.

overgangsperiode ingesteld van

Afzonderlijke vrijstellingen zijn te

drie jaar. Tot 1 januari 2014 kunnen

benutten, maar moeten goed ge-

werkgevers die hiervoor kiezen nog

documenteerd zijn. Een gedetail-

steeds gebruikmaken van de oude

leerde, gespecificeerde factuur is

regeling, zoals die tot eind vorig

noodzakelijk om de kosten goed

jaar geldig was.

te kunnen splitsen. De administratieve papierwinkel moet namelijk

Werkkostenregeling

Een specificering van de gemaakte

tot in detail in orde zijn als de on-

Als bedrijven voor de nieuwe

kosten per activiteit kan hierbij erg

dernemer de vrijstelling hard wil

werkkostenregeling

dan

handig zijn. Voor maaltijden is het

maken bij de Belastingdienst.

moeten ze er wel rekening mee

namelijk mogelijk om gebruik te

houden dat er sinds begin dit jaar

maken van de vrijstelling voor za-

Bron:

een aantal belangrijke wijzigingen

kelijke maaltijden. Voor overnach-

Tips & Advies Belastingen

gaan,

Baker Tilly Berk Zwolle Contactpersoon: Pierre Satink Telefoonnummer: (038) 425 86 00

www.bakertillyberk.nl

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

6112 BTB Adv week 17 129x193 Zwolle Resultaat.indd 1

27-04-2011 12:05:22

www.obimex.nl www.typischobimex.nl

Win met Rockfon een reis naar de Olympische Spelen in Londen Wilt u kans maken op een VIPdagtrip naar de Olympische Spelen in Londen, volgend jaar? Doe dan mee met onze Rockfon Gold Actie, die door Obimex wordt gesteund. Belangstellenden kunnen tot 6 april 2012 meedoen aan deze ‘kras&win’-actie. A en Fibral Wit A (600x600 mm en

van de krasloten zien deelnemers

bronzen medaille maakt Rockfon

SOS Kinderdorpen valt ook in de

Go4Gold is een online kras & win

1200 x600 mm) ontvangen kopers

meteen welke prijs op het kraslot

namens de winnaar € 10 over

prijzen, want een deel van de op-

actie, waarbij iedereen in de prij-

een kraslot. Om te kijken welke

valt. Dat is een gouden, zilve-

naar SOS Kinderdorpen.

brengst van de actie gaat hier naar

Doe mee, dan maakt u niet alleen

zen valt. Naast de hoofdprijs, de

prijs ze gewonnen hebben, kun-

ren of bronzen medaille of een

toe. Met het geld wordt een ba-

kans op schitterende prijzen, maar

trip naar Londen, zijn er nog veel

nen ze zich registreren op de ac-

klokje.

Als het klokje verschijnt, dan

sisschool gebouwd voor 250 kin-

u steunt ook een goed doel.

andere fantastische prijzen te win-

tiewebsite www.rockfon-go4gold.

nen, zoals sportartikelen.

com.

De actie werkt als volgt. Bij aan-

Prijzen

koop van elke doos Rockfon Krios

Na het invoeren van de codes

kinderdorpen.nl.

krijgt de winnaar seconden voor

deren in de Congolese hoofdstad

De gouden medaille is de hoofd-

een van drie actieperiodes. Aan

Kinshasa.

prijs, de VIP-dagtrip. Een zilveren

het eind van de actieperiode wint

medaille is goed voor een van de

degene met de meeste seconden

Meer informatie over SOS Kinder-

Tel. 0546 – 45 55 13

vele sportartikelen en voor een

ook een dagtrip naar Londen.

dorpen is te vinden op: www.sos-

www.obimex.nl

Inl.: Obimex


TypischObimex <

14 > Producten & Project

Geluidswerende glazen wanden voor Tyco Electronics Tyco Electronics loopt wereldwijd voorop als het gaat om de ontwikkeling van elektronische componenten. Dat willen ze ook uitstralen in hun vestiging. Daarom is bij de verbouwing van hun kantooromgeving gekozen voor de Obiwand 600 Clipin: een volglazen, geluidswerend (37 dB) en flexibel clip-in wandsysteem met glazen deuren zonder kaders. De renovatie betrof een bestaande

schillende ruimtes afgescheiden,

kantooromgeving in een gebouw

zoals kantoren voor managers,

dat ook onderdak biedt aan la-

spreekkamers, conference rooms

boratoria. Bij het project waren

en call cellen.” De nieuwe ruimtes

Stefan van Nuland, eigenaar van

bestaat deels uit metal-stud wan-

Stefan van Nuland Timmerwerk

den en deels uit glazen ruimtes. De

en Montage en Martijn de Zoeten

kantoren zijn in kleine groepen te-

betrokken.

gen de buitengevel bevestigd.

“Een complete afdeling van 800 m2

Volglas

is verbouwd”, vertelt Van Nuland.

Meest opvallende onderdeel van

“De opdrachtgever wilde verschil-

het project is het gebruik van

lende ruimtes scheiden en mo-

glas. Het hele front van het pand

derniseren. Het geheel moest een

bestaat uit glas en daarnaast zijn

neutrale, maar wel up-to-date

alle aparte ruimtes uit volglas op-

uitstraling krijgen. “Tyco Electro-

getrokken, op de tussenwanden

nics was al enige tijd op zoek naar

na.

de juiste glazen wanden hiervoor.

geldt ook voor de volglazen deu-

passende profielen hiervoor heb-

ren, waarvan er in totaal 16 zijn

ben we ook zelf vervaardigd.”

Samen met De Zoeten en Eric Me-

Met behulp van de Obiwand 600

ijer, account manager buitendienst

zijn verschillende glazen, kitloze

van Obimex, hebben we overlegd

ruimtes gecreëerd. Van Nuland:

De deuren zijn uitgerust met de

In de algemene ruimten en als

wat in dit geval de beste oplossing

”Glas trilt en is gewoonlijk qua

clip-in silence 1337. Het betreft

afscheiding tussen ruimtes is de

was.”

geluidsisolatie de zwakste scha-

zogenaamde ‘taartsdeuren’, die

Obiwand 100 geplaatst. “De alu-

geplaatst.”

Obiwand 100

kel in een ruimte, vanwege de

alleen aan de boven- en onder-

minium profielen worden meestal

Dat ze in een vroeg stadium bij het

nagalmtijd. Het kitloze clip-in

kant een steun hebben, waar ze

in wit geleverd, maar in dit geval is

project zijn betrokken ervaart Van

systeem vermindert dit effect

op draaien.

gekozen voor geanoniseerde, alu-

Nuland als positief. “Als afbouwer

aanzienlijk en zorgt voor de ge-

kun je dan al in de voorbereidende

luidswering.”

Glazen whiteboards

We hebben hierbij zorgvuldig aan-

fase de klant adviseren. De omge-

De Zoeten legt uit hoe het systeem

Ook glazen ruimtes bestaan nooit

dacht besteed aan de maatvoering

ving die wij nu gebouwd hebben is

werkt. “Het gaat om volglazen

volledig uit glas. “Je moet bijvoor-

van de verschillende wand- en

volledig gericht op de ontwikkeling

wanden, waarbij aan de onder-

beeld ergens presentatieschermen

plafondsystemen. De modulering

van glasvezeltechniek.”

en bovenkant een aluminium strip

of een whiteboard kunnen ophan-

van het plafond moet zich door-

miniumkleurige profielen.

is bevestigd. De panelen worden

gen”, aldus Van Nuland.

zetten in de verticale wanden, dan

Veertien ruimtes

onderling aan elkaar gekoppeld

“De opdrachtgever had behoefte

krijg je een mooi op elkaar aan-

In totaal zijn binnen de nieuwe

met behulp van geëxtrudeerde

aan hele grote whiteboards. Die

sluitend effect.

kantooromgeving 14 ruimtes af-

kunststof koppelprofielen. Zowel

bestaan niet in het gewenste for-

geschermd. Nuland: “Het groot-

de aansluiting van de panelen

maat, dus toen hebben we voor-

Het clip-in systeem is al een paar

zen wanden en deuren bieden.

Inl. Nuland Timmerwerk

ste deel van het vloeroppervlak

onderling als op de bouwkundige

gesteld om ze zelf te maken Met

jaar verkrijgbaar, maar begint nu

Bovendien kunnen de panelen op

en Montage

bestaat uit een algemene kan-

constructie kan zonder te kitten.

behulp van spierwit geëmailleerd

langzaam maar zeker de markt te

verzoek bedrukt worden. “De re-

Stefan van Nuland

tooromgeving in de vorm van een

Hiermee sluit je de wand af en

glas hebben we een whiteboard

veroveren. Klanten beginnen nu

acties tot nu toe zijn heel positief”,

Tel. 0412 - 62 47 49

kantoortuin. Hierbinnen zijn ver-

maak je hem geluidsdicht. Dit

gevormd van 3.60 x 1.20 m. De bij-

de voordelen te zien die deze gla-

zegt De Zoeten.


van de werkvloer <

15 > TypischObimex

Van de werkvloer:

nieuws

een werknemer aan het woord Naam: Claudia Moelard Functie: Telefoniste / Receptioniste Bedrijf: Obimex B.V.

voor cliënten in. Verder verrichtte ik een aantal werkzaamheden in het kader van de asiel-, civiele en strafzaken van het kantoor.

Wat zijn uw taken / werkzaamheden?

bij onder meer om informatie over bouwprojecten in heel Nederland

Een aantal andere werkzaamhe-

Als telefoniste / receptioniste heb ik

voor onze verkoopdienst.

den komen overeen met wat ik nu

een heel uitgebreid takenpakket.

doe, bijvoorbeeld administratieve

Zo ben ik het eerste aanspreekpunt

Ten slotte begeleid ik ook regelma-

werkzaamheden en archivering.

voor relaties, bijvoorbeeld wanneer

tig parttimers en stagiaires binnen

Het was een interessante werkom-

ze telefonisch contact met ons op-

ons bedrijf. Zo stuur ik hen aan wat

geving en ik heb er veel geleerd,

nemen. Daarnaast ontvang ik ook

hun werkzaamheden betreft. Ook

waar ik nog dagelijks plezier van

de bezoekers en relaties die op ons

ondersteunen ze mij bij onder an-

heb in mijn huidige functie.

kantoor in Almelo komen.

dere het versturen van mailingen of bij het opruimen.

Hoe bent u bij Obimex terecht gekomen?

Hoe lang werkt u al bij Obimex?

Nadat ik 4,5 jaar voor mijn vorige

de binnenkomende en uitgaande post, variërend van brieven en

Momenteel werk ik alweer vier jaar

andere uitdaging. Via het uit-

facturen tot mailingen. Voorraad-

bij deze onderneming. Voordat ik

zendbureau kon ik op sollicita-

beheer behoort ook tot mijn werk-

bij Obimex begon heb ik ook nog

tiegesprek bij Obimex. Dat gesprek

zaamheden. Je kunt daarbij den-

een andere functie gehad.

verliep voorspoedig en na een

Agendabeheer is ook een van mijn taken. Daarnaast verwerk ik

baas had gewerkt, wilde ik een

rondleiding te hebben gekregen,

ken aan zaken zoals het bijhouden van de kantoorartikelen, maar ook

Zo heb ik 4,5 jaar gewerkt als tele-

wist ik dat ik hier graag aan de

van proefmonsters en rapporten.

foniste / receptioniste voor een ad-

slag wilde.

vocatenkantoor. Mijn taakomschrijVerder verricht ik een aantal ta-

ving daar was deels hetzelfde als in

ken voor de afdeling verkoop van

mijn huidige functie. Bij het advo-

Wat vindt u leuk aan uw werk?

Obimex, waaronder het verzame-

catenkantoor werkte ik verzoek-

De grote afwisseling in taken vind ik

ik dagelijks met veel mensen. Daar-

een prettige werkgever. Het voelt

valt me hier bijzonder goed en ik

len van informatie. Het gaat hier-

schriften uit en diende ik aanvragen

heel erg leuk. Als telefoniste spreek

naast heb ik erg aardige collega’s en

hier als een grote familie. Het be-

wil dan ook nog lange tijd blijven.

PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

Overlangsgeluidsisolatie D n,f,w = 44 dB volgens DIN EN 10848

NIEUW VAN AMF

Geluidsabsorptie αw = 0,85 (H) volgens DIN EN ISO 11654 NRC = 0,90 volgens ASTM C 423

T H E R M AT E X S I L E N C E HOGE PRESTATIES OP HOOG NIVEAU Dankzij de sandwich opbouw biedt de Thermatex Silence de hoogste waarden voor overlangsgeluidsisolatie en geluidsabsorptie. Dit alles is gecombineerd in één plafondtegel met een egaal wit akoestisch open vlies, wat zorgt voor een uniform plafondbeeld. Knauf AMF Plafonds Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, NEDERLAND, Tel : +31 (0) 13 50 30 335, Fax : +31 (0) 13 50 30 500 e-mail: info@knauf-amfplafonds.nl, http://www.amfceilings.com MADE IN GERMANY

134128_Silence_NL.indd 1

04.10.10 14:18


Project: Decos Technology Group Noordwijk Ontwerp: INTERIEUR + ARCHITECTUUR BY Ellis Kamerling

Kitloze volglazen scheidingswand

OBI-600 CLIP-IN GLASSOLUTIONS biedt hoogwaardige multifunctionele beglazing voor scheidingswanden waarin glas een wezenlijk onderdeel is: transparantie in combinatie met veiligheid, geluidsisolatie, hygiëne en esthetiek. Ook levert GLASSOLUTIONS de turn-key oplossing SYSTEMS CLIP-IN voor volglazen scheidingswanden, die desgewenst kunnen voldoen aan verschillende veiligheidsniveaus en privacy-eisen. Voor meer informatie, neem contact op met GLASSOLUTIONS Almeline.

GLASSOLUTIONS Almeline Windmolen 17 • 7609 NN Almelo www.glassolutions.nl

GLASKOPPELPROFIELEN 600 CLIP-IN X-profiel CLIP X10-12

600 CLIP-IN T-profiel CLIP T10-12

600 CLIP-IN hoekprofiel CLIP H10-12

Tevens verkrijgbaar CLIP X17

Tevens verkrijgbaar CLIP T17

Tevens verkrijgbaar CLIP H17

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

BOUWKUNDIGE AANSLUITINGEN

600 CLICK25-10

600 CLICK25-12

600 CLICK25-17

t.b.v. 10 mm glas

t.b.v. 12 mm glas

t.b.v. 17 mm glas

600 CLICK25 EINDKAP


PROGRAMMA GEHARD GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 10

(glasdikte 10 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 12

(glasdikte 12 mm)

GELAAGD GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 55.2

(glasdikte 11 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 66.2

(glasdikte 13 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 88.2

(glasdikte 17 mm)

GELAAGD AKOESTISCH GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136

(glasdikte 11 mm)(RW = 36 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338

(glasdikte 13 mm) (RW = 38 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739

(glasdikte 17 mm)(RW = 39 dB)

GELAAGD AKOESTISCH GLAS DEUREN • 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1135

(glasdikte 11 mm)(RW = 35 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337

(glasdikte 13 mm)(RW = 37 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1338

(glasdikte 13 mm)(RW = 38 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1739

(glasdikte 17 mm)(RW = 39 dB)

GLAS KOPPEL PROFIELEN • 600 CLIP-IN X 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN X 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

PROFIELEN T.B.V. BOUWKUNDIGE AANSLUITINGEN

Obi-600-CLIP-IN

• 600 CLICK25-10

(t.b.v. 10 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-12

(t.b.v. 12 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

Geluidisolerende kitloze volglazen wand In alle rust genieten van de transparantie van glas in een uitermate flexibel systeem? SYSTEMS CLIP-IN SILENCE combineert deze gewilde eigenschappen.

Wanden Voor OBI-600 Clip-in wordt STADIP SILENCE gebruikt, een beglazing die gelaagd is door middel van een akoestische folie PVB (A). Het toepassen van akoestische folie heeft geen enkele invloed op het doorzicht van het glas. De gelaagde beglazing biedt tevens doorloop- en dorvalbeveiliging.

Deuren SYSTEMS SILENCE DOOR zijn geluidsisolerende deursystemen die te plaatsen zijn in de geluidsisolerende wanden zonder het ontstaan van geluidslekken. Verder zijn kitloos verschillende typen deuren verkrijgbaar. Een schanierend in een kitloos kozijndeel, de anderen taatsdraaiend. De deuren werden door TNO getest op Rw-waarden van 35dB tot 39dB.

Zie ook het artikel op pagina 14.

AFMETINGEN Minimaal:

300 x 300 mm

Maximaal:

1500 x 3230 mm


TypischObimex <

18 > het project

het project

Veiligheid voor alles bij bouw controlekamer voor Total Total Raffinaderij Nederland NV bouwt een nieuw hightech controlekamergebouw met daar-

heid. Samen met onze project-

Ral 7030 grijze kleur.”

monteren wij de Ecophon Focus

naast een laboratorium en lockergebouw in Vlissingen-Oost. De nieuwbouw moet begin 2012

leider Jan Rijstenbil houden wij

Verder monteert de onderneming

S-line E-210 en E-310. Dit is een

gereed zijn. Hierbij staat alles in het teken van veiligheid. Dat is ook de reden dat de nieuwe

de ontwikkelingen op dit vlak

ook de deuren. Het gaat om on-

systeem met gebogen s-vormige

controlekamer op een veilige locatie komt te staan direct naast de raffinaderij.

nauwlettend in de gaten en stu-

geveer 80 deur/kozijn combi-

T-profielen, waardoor hoogte-

ren waar nodig bij.”

naties. De deurkozijnen zijn ook

verschillen van 210 en 310 mm

Ral 7030 grijs gelakt. Het betreft

ontstaan tussen de diverse pla-

De nieuwbouw betekent een

finageprocessen. Op de begane

onderdak zullen bieden aan een

verdere modernisering bij Total

grond wordt de controlekamer

grote kleed- en wasruimte (loc-

Wanden en deuren

Theuma polynorm stalen kozij-

fondvlakken, de platen zijn ook

Raffinaderij Nederland NV (TRN,

voor dit doel ingevuld met zeer

ker building) en een laborato-

De aannemer startte in februari

nen met HPL deuren met een

in de s-vorm gebogen uitgevoerd

www.totalraffinaderij.nl).

rium.

2010 met de ruwbouw. G&P Af-

houtfineer motief, in diverse

en hebben dus een geweldige

bouw is sinds april 2011 met de

structuren, afhankelijk van de

uitstraling. Deze plafondvlakken

Het

geavanceerde apparatuur. Daar

gebouw vervangt namelijk de

omheen komen tal van kanto-

huidige, 35 jaar oude controle-

ren, onder meer voor de ope-

“G&P Afbouw (www.gpafbouw.

afbouwwerkzaamheden bezig.

functie en de locatie. De afbou-

komen op 2 plaatsen centraal

kamer die midden op het terrein

rators, shift supervisors en dag-

nl) is via de aannemer, Cordeel

“Ons bedrijf is verantwoorde-

wer moet ruim 20 verschillende

in de controlekamer. Daarnaast

staat. Het gaat om een omvang-

diensten. Ook is een groot aantal

Nederland (www.cordeel.nl), bij

lijk voor het plaatsen van de

varianten in het nieuwe gebouw

plaatsen wij in dezelfde ruimte

rijk bouwproject waarmee een

technische ruimten gepland in

het project betrokken”, verklaart

voorzetwanden in alle gebou-

plaatsen, dus dat vergt de nodige

van de controlekamer ook de

totaalbedrag van € 27 miljoen is

het gebouw. Op de eerste verdie-

commercieel directeur Frank Ja-

wen. Daarnaast monteren wij

oplettendheid.

Focus Quadro E300 een gebogen

gemoeid.

ping zullen voornamelijk kanto-

cobs de betrokkenheid bij dit

systeemwanden, alle metalstud

ren en spreekkamers te vinden

project. “Wij werken al 25 jaar

wanden in diverse uitvoeringen

Plafonds

300 mm, inclusief de benodigde

De functies in het nieuwe con-

zijn. Verder staan hier nog meer

met hen samen en voeren per

(zowel enkel als dubbel beplaat)

Vrijwel alle ruimten krijgen Eco-

hoekelementen. Hiermee worden

trolekamergebouw zijn het hart

technische ruimten gepland. Pal

jaar gezamenlijk 3 tot 6 opdrach-

en plaatsen wij metalstud ge-

phon systeemplafonds. De pla-

de gangzones geaccentueerd.”

voor de controle, besturing en

naast het controlekamergebouw

ten uit. De financiële kant van dit

luidsschotten. De systeemwan-

fonds in de controlekamer krij-

In het laboratorium is om hygië-

logistieke sturing van de raf-

komen 2 andere gebouwen, die

project is mijn verantwoordelijk-

den worden uitgevoerd in een

gen een design uitstraling. “Hier

nische redenen gekozen voor het

plafondplaat met een straal van


het project <

19 > TypischObimex

Ecophon Hygiëne Performance A plafond. In de kleed- en wasruimten monteert het afbouwAdvance en Gedina A systemen.

Plafonds Van Ecophon:

In de algemene kantoorruimten

• 304 m2 Focus S-line E-210

bedrijf de Ecophon Hygiëne

• Focus S-line E310

komt een ander systeemplafond,

• Focus Quadro E300

namelijk de Ecophon Gedina.

• 550 m2 Hygiëne Performance A

• 50 m2 Hygiëne Advance

E- en W-installaties

• 1800 m2 Gedina A.

Het integreren van alle E- en W-installaties in de plafonds en

Wanden • 2300 m2 Metalstud (enkel- en dubbelbeplaat) • 1700 m2 metalstud voorzetwanden • 620 m2 Lopriwand 100 A • 80 st kozijn–deurcombinaties in bovenstaande wanden • Multiwal panelenwand • Allerlei diverse betimmeringen, neggekanten, etc.

wanden is zeer complex. Er zijn zeer veel technische tegels nodig, omdat achter ruim de helft van de platen installatiewerk zit. Jacobs: “Om de installaties te kunnen plaatsen hebben we zogenaamde ‘hangwanden ’gemaakt voor de doorvoeren van de installaties, tot een hoogte van 3000 mm. inclusief de vloer. Aangezien het om zeer technische handelingen gaat, onderhoudt onze project-

toestemming het terrein op, alle

betrekking tot de uitvoering van

Ook onverwacht opduikende pro-

Hiervoor is het noodzakelijk dat

extra gelet. Ook moet er verplicht

leider intensief contact hierover

werkzaamheden moeten van

al onze werkzaamheden volledig

blemen oplossen gaat niet zomaar.

de constructies sterk genoeg zijn.

gewerkt worden met lichaams-

met de E- en W- installateurs.”

tevoren gedetailleerd worden

beschrijven”, aldus Jacobs. Hierbij

“Iedere oplossing wordt bespro-

bedekkende werkkleding, dus

beschreven en de uitgevoerde

moesten wij ook de montage- en

ken, zodat er geen interpretatie-

De veiligheid van de omgeving en

lange broeken en bovenkleding

Veiligheid

werkzaamheden worden uit-

installatiehandleidingen en in-

verschillen ontstaan. Dat betekent

in het bijzonder het controlege-

met lange mouwen.

Rijstenbil is als projectleider ver-

voerig gecontroleerd”. Voor de

structies van onze leveranciers voe-

dat wij vooraf over alle processen

bouwcomplex moeten gewaar-

antwoordelijk voor de gehele

uitvoerende partijen houden de

gen. Dat traject houden wij nauw-

moeten nadenken en deze gede-

borgd zijn. Wat er ook op het

Dit lijkt misschien een extreme

uitvoering en werkvoorbereiding.

projectvoorschriften onder meer

lettend in de gaten, want als de

tailleerd moeten uitwerken.”

terrein of daarbuiten gebeurt, de

maatregel, maar TRN wil ieder

“Veiligheid vergt bij dit project

medewerkers in de controleka-

risico uitsluiten. “In het begin

op alle fronten veel aandacht en

mer moeten hun werk onder alle

morden veel mensen over de

omstandigheden kunnen blijven

verplichte pbm’s, maar we zijn

doen. Zij controleren en monito-

met alle partijen om de tafel gaan

ren de veiligheid in de omgeving

zitten en hebben de voordelen

en moeten in geval van een cala-

ervan besproken. Iedereen kreeg

miteit de situatie onder controle

de mogelijkheid om goed pas-

houden, voorkomen dat deze

sende pbm’s uit te kiezen. Na een

escaleert en indien nodig de fa-

paar weken bleken de pbm’s al

briek veilig uit bedrijf te kunnen

helemaal onderdeel te zijn van

nemen.

de dagelijkse routine en was ie-

Rijstenbil besteedt hier veel tijd aan.” TRN leeft de veiligheidsvoorschriften strikt na en verwacht dit ook van alle partijen die bij het project betrokken zijn. Iedereen die op het bouwterrein komt moet in het bezit zijn van

“We hebben zelden zo strikt onze werkzaamheden moeten uitvoeren en dat maakt een project als dit zo boeiend”

een VCA-certificaat. “Projecten met een naleving van

de verplichting in om het ont-

documentatie incompleet of niet

Explosie-proof

de veiligheid op dit hoge ni-

werp van de architect tot in de

op tijd aanwezig is, dan kunnen

Een uniek onderdeel in het hele

Deze eis heeft gevolgen voor de

veau komen niet zo vaak voor:

allerkleinste details nauwgezet

we niet starten met onze werk-

project is het ontwerp. Het ge-

afbouw. Jacobs: “De aanslui-

Verticaal transport

TRN en Cordeel hebben specifiek

uit te voeren.

zaamheden. Opzichters van zowel

bouw moet explosieproef zijn.

tingen tussen de wanden en

Het transport op de bouwplaats

dereen er aan gewend geraakt.”

TRN als Cordeel controleren deze

Als er vanuit de raffinaderij een

plafonds met de buitenschil zijn

moet net als alles aan strikte

die het hele bouwproces van a

“Voordat wij met onze werk-

details. Je moet dus altijd vooruit

zwaar incident plaats vindt, dan

om veiligheidsredenen dusdanig

veiligheidseisen voldoen. “Door

tot z controleren. Niets en nie-

zaamheden konden beginnen,

denken en kunt je geen fouten

moet het gebouw de gevolgen

gedetailleerd ontworpen, dat de

de inrichting van de bouwplaats

mand komt bijvoorbeeld zonder

moesten we de procedures met

veroorloven.”

hiervan

gevolgen van een zwaar incident

is het lastig om op de gewone

kan worden opgevangen en ge-

manier bij het pand te komen.

absorbeerd.”

Daarom hebben wij gekozen voor

safety supervisors aangewezen

kunnen

weerstaan.

Projectgegevens

verticaal transport van materialen

Betrokken partijen:

Veiligheidsmaatregelen

Opdrachtgever: Total Raffinaderij Ned. NV

TRN controleert intensief alle as-

Vlissingen

pecten die met veiligheid te ma-

Deze keuze ligt volgens Jacobs

Hoofdaannemer: Cordeel Nederland BV

ken hebben. “De voorschriften

niet zozeer aan de hoogte van

Zwijndrecht

gelden voor iedereen, van sjou-

het gebouw, dat bestaat uit de

Onderaannemer: G&P Afbouw, Breda

wer tot projectleider, van kraan-

begane grond en een verdieping,

E-installateur: Imtech

machinist tot directeur. Dit geldt

maar heeft meer te maken met

W-installateur: Spie Building Systems,

dus ook voor ons. Zelfs leveran-

de overbrugging tot het pand.

Terneuzen

ciers en bezoekers ontkomen er

“Met de giraffe zijn gevelope-

niet aan.”

ningen gemakkelijk te bereiken.

door middel van de giraffe van Obimex.”

Bovendien is het een snelle Persoonlijke beschermingsmaat-

transportmethode die aan alle

regelen (pbm’s) zijn voor ieder-

gestelde veiligheidseisen voldoet.

een verplicht. “Zonder helm,

We hebben de giraffe nog niet zo

veiligheidsbril, veiligheidsschoe-

vaak ingezet, maar het blijkt nu

nen,

veiligheidshandschoenen

een erg handig hulpmiddel, dat

en geel veiligheidshesje kom je

we in de toekomst vaker willen

het terrein niet op.” Daar waar

gebruiken.”

nodig wordt op het gebruik van gehoorbescherming of stofmasker

>>


TypischObimex <

20 > het project voert nu veel vaker overleg, zodat hij continu sturing kan geven aan onze monteurs en hen op de hoogte kan houden van alle wijzigingen. Hiermee houden we eventuele faalkosten als gevolg van de wijzigingen tot het absolute minimum beperkt.”

Afronding Binnenkort begint de montage van de plafonds. Jacobs is lovend over de samenwerking tussen de diverse partijen. “Als middelgroot afbouwbedrijf steunen en vertrouwen wij op de partijen waar wij regelmatig zaken mee doen, zoals onze leveranciers. We vinden het belangrijk om een goede band te onderhouden en elkaar over en weer te informeren over

Opvallend

hiervan is dat de opzichter van

onderbouwen met een rapport,

ren, tot wanden is er veel ge-

Consequenties

ontwikkelingen waar iedereen

Bij dit project volgt de afbou-

TRN aangaf, dat de isolatie van de

waarop TRN het groene licht gaf.

wijzigd. Een opvallend element

De wijzigingen hebben tamelijk

baat bij kan hebben. Het woord

wer de montagevoorschriften en

voorwanden niet volgens voor-

is de kleurstelling. Het centrale

veel consequenties op afbouw-

relatie staat hoog bij ons in het

handleidingen zeer nauwkeurig.

schrift was gemonteerd.

Vlammende wijzigingen

thema van Total is ‘de vlam’ en

gebied. “Zo zouden de vele

vaandel.

dat is in dit gebouw overal terug

dichte wandoppervlakken in het

“Bij de montage van metalstud wanden bijvoorbeeld, hebben

Deze voorzetwanden zijn op-

Veel extra werk ontstond doordat

te vinden. “De vlam” staat voor

pand er in het oorspronkelijke

De montage verloopt voorspoe-

we heel gedetailleerd op papier

gebouwd uit een isolatieplaat

de opdrachtgever in februari jl.

uitstraling en energy. Het abso-

plan bijna uit komen te zien als

dig, alles verloopt volgens sche-

moeten zetten welke handelin-

achter het frame en eentje in

besloot om een interieurarchi-

lute hoogtepunt hiervan vormt

een bouwkundige wand, erg ba-

ma, waardoor de doorgang soe-

het trappenhuis. Dat krijgt de

saal en met een spuitafwerking”,

pel verloopt. Naar verwachting

vorm van een luchtballon met

legt Jacobs uit. “Daardoor zou de

zal de afbouw in november 2011

vele kleuren tegelwerk en prints

uitstraling vrij saai worden qua

gereed zijn. De controlekamer zal

op de wanden. Als je daar loopt,

uitvoering, kleurstelling en ma-

vanaf volgend jaar operationeel

word je als het ware naar boven

teriaalkeuze, maar dat wordt nu

zijn.

gezogen.”

totaal anders.”

“Alle werkzaamheden moeten in detail worden uitgevoerd” gen we gaan uitvoeren. We kun-

het frame, in verband met de te

tecte in te schakelen, die maar

nen hier niet zomaar van afwij-

behalen Rc-waarde en het voor-

2 weken de tijd had om een to-

Het gebouw krijgt een aantrekke-

Veel materiaalorders heeft G&P

werkzaamheden moeten uit-

ken en moeten deze consequent

komen van koudebruggen. Uit de

taalplan te ontwerpen. Zij stelde

lijker en transparante uitstraling,

Afbouw moeten wijzigen. “Wij

voeren en dat maakt een project

doorvoeren.”

berekening van het Isover Ther-

TRN voor om het gebouw niet de

dankzij de luxueuzere materi-

waren al bezig met de wanden,

zoals dit zo boeiend.” Ons motto

mical rekenprogramma bleek dat

reeds vastgestelde ‘hokjesgeest’

Wat drukte betreft staat G&P Af-

de omschrijving 10 mm spouw

te geven, maar te kiezen voor een

bouw momenteel voor de groot-

aangaf tussen de betonwand en

transparante uitstraling. Dit leid-

ste uitdaging van het project. De

de buitenste isolatieplaat. Die 10

de niet alleen tot een gewijzigd

onderlinge afstemming met de

mm zit standaard in de bereke-

ontwerp en een andere indeling,

installateurs zal zeer belangrijk

ningen en kan niet op 0 worden

maar ook tot nieuwe materiaal-

zijn voor de coördinatie van de

gezet.

keuzes voor onder andere wand-

werkzaamheden aan de plafonds

Bovendien zou de isolatieplaat

typen en kleurstellingen.

en wanden.

afwisselend los of tegen de be-

“We hebben zelden zo strikt onze

“Persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn voor iedereen verplicht” aalkeuze. Er komt ook veel meer

maar alles moest worden aan-

“oplossingsgerichte interieuraf-

tonwand worden gemonteerd.

Door wanden te verplaatsen, veel

kleur. Zo zijn er bijvoorbeeld circa

gepast, niet alleen qua materi-

bouw” hebben we hier dan ook

Probleemoplossend

Hierdoor rees bij TRN de vraag of

glas te gebruiken, gangen te laten

300 kleedkastjes, die allemaal

aal, maar ook qua maatvoering.

goed kunnen waarmaken.

Ondanks de minutieuze voor-

de Rc- waarde wel gehaald kon

verspringen en andere kleurstel-

een felle kleur krijgen die aan

Vooral voor onze monteurs en de

bereidingen doen er zich ook bij

worden. Isover is vervolgens snel

lingen aan te brengen krijgt het

de kleuren van een vlam doen

werkvoorbereider betekende dit

Inl.

dit project onverwachte ontwik-

ingesprongen op het probleem en

hele gebouw een ander, open

denken, met veel blauw en rode

dat ze extra goed moesten oplet-

G & P Afbouw Breda

kelingen voor. Een voorbeeld

kon de juistheid van de calculatie

karakter. Van kozijnen en deu-

tinten.

ten. Rijstenbil, onze projectleider

Tel. 076 - 587 92 39


nieuws <

21 > TypischObimex

Vervolgorders scoren begint bij de eerste kennismaking Groei is voor veel bedrijven een belangrijk doel. Hier spelen

dat daarbij iets mis gaat. Op deze

prima zaken mee heeft gedaan.

account managers een belangrijke rol in, want zij komen bij

wijze kunnen account managers

Na verloop van tijd, bijvoorbeeld

klanten over de vloer. Het werven van nieuwe klanten is vaak

direct op onverwachte situaties

een maand of een half jaar, kan

een belangrijk onderdeel van hun takenpakket. Het scoren

reageren. Onderhoud ook regel-

de account manager wederom

van nieuwe orders is belangrijk, maar vervolgorders reali-

matig contact met de klant. Dit

contact opnemen met de klant

seren is nog veel belangrijker.

zorgt wederzijds voor een gevoel

en vragen of het product of de

van betrokkenheid. Beantwoord

dienst goed is bevallen en wat de

Uitbreiding kan op veel manieren.

afloop van een levering of dienst,

vragen goed, neem iedere klacht

resultaten zijn geweest. De klant

Nieuwe klanten of afzetmarkten

maar vanaf het allereerste contact

serieus en onderneem meteen

tevens informeren over een spe-

zoeken is een optie. Het licht ech-

met een (nieuwe) klant.

actie als dat nodig is.

ciale actie kan hem opnieuw over

account manager ervoor zorgt niet

Relaties

Aftersales

slechts eenmalig of een paar keer

Een ondernemer die snel wil sco-

Nadat het verkooptraject is af-

een opdracht te verwerven bij een

ren, is vaak geen lang leven be-

gehandeld is het goed als de

Een ander, uitermate belangrijk

klant. Ervoor zorgen dat er keer op

schoren. Producten of diensten

account manager contact op-

onderdeel van aftersales is mon-

keer vervolgorders komen is een

tegen een zo hoog mogelijke prijs

den vergt nu eenmaal persoonlijk

en de activiteiten van zijn bedrijf

neemt met de klant om hem te

delinge reclame. Daar kunnen

doel waar iedere account mana-

aan de klant verkopen, betekent

contact en regelmatig aandacht.

en het verkooptraject van a tot z

bedanken voor de prettige sa-

bedrijven niet direct, maar indi-

ger naar moet streven. Het is een

winst op de korte termijn, maar

Het is belangrijk dat bedrijven

begeleiden, vormen hiervoor de

menwerking. Dit kan telefonisch,

rect dus wel invloed op uitoefe-

belangrijke methode om omzet-

verlies op de langere termijn.

hun klanten ervan overtuigen

basis. Account managers doen er

maar ook per brief. Maak het per-

nen. Als de klant tevreden is over

en winstgroei te realiseren. Dat

Klanten zullen dan snel geneigd

dat ze op langere termijn een

goed aan om tijdens werkdagen

soonlijk, door te wijzen op een

een bedrijf, dan is de kans groot

gaat niet vanzelf, maar vergt het

zijn om de volgende keer aan te

partner willen zijn, dat ze mee

altijd bereikbaar te zijn voor hun

opvallend moment.

dat hij daar zijn relaties van op de

nodige werk en vooral investering

kloppen bij een ander bedrijf.

willen denken en zich willen en

klanten, snel te reageren op vra-

in tijd en aandacht.

Ondernemingen spreken graag

kunnen aanpassen aan de wen-

gen en problemen en voor een

Dit bevestigt bij de klant het tevre-

weer de kans op nieuwe (vervolg) orders.

ter veel meer voor de hand dat de

de drempel helpen om wederom een bestelling te plaatsen.

hoogte zal stellen. En dit vergroot

over hun relaties en dat is precies

sen van hun klant. En de klant

goede begeleiding te zorgen. Het

den gevoel over het hele traject en

Aftersales is iets wat account ma-

wat account managers moeten

moet in deze relatie geloven en

is bijvoorbeeld belangrijk om le-

leidt ertoe dat hij bij zijn volgende

nagers voor al hun klanten moe-

doen: relatiebeheer. Een zakelijke

er vertrouwen in hebben. Op-

veringen in de gaten te houden,

bestelling sneller weer contact zal

Bron:

ten doen. En dan niet alleen na

relatie opbouwen en onderhou-

recht interesse tonen in de klant

vooral als er een kans bestaat,

opnemen met het bedrijf waar hij

Tips & Advies Verkoop

Villa in Spanje te koop aangeboden

Gebied

Costa Blanca

Plaats

Moraira

Huistype

Villa

Slaapkamers

4

Referentie

H11138

Oppervlakte

800 m2 + 210 m2

€ 395.000,- k.k.

Omschrijving Mooie villa in zeer goede staat van onderhoud in een residentiële buurt, 3 autominuten van Moraira. Groen uitzicht over de vallei. Hoofdwoning op de eerste verdieping: ruime living, ingeglaasd terras, separate keuken, 2 slaapkamers / 2 badkamers. Op de begane grond: gastenverblijf 2 slaapkamers / 1 badkamer + bodega / berging. Buitenkeuken. Decoratieve houten pergola als zitruimte in de schaduw. Garage. Privé zwembad 8 x 4 m met terras. BBQ, CV en airco. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. Marc Struis. U kunt hem bereiken op: (0546) 45 55 13.


TypischObimex <

22 > producten & diensten

Bouw Relatiedagen in drie regio’s W W W. D W F P U B L I S H I N G . N L

KRANTEN

Er vinden dit najaar drie relatiebeurzen voor de bouw

materialenhandel, de groothan-

plaats op verschillende locaties in Nederland. Zoals ge-

del in bevestigingsmaterialen,

bruikelijk zijn exposanten en bezoekers welkom op de Bouw

gereedschappen, ijzerwaren en

Relatiedagen in Gorinchem en Hardenberg. Nieuw dit jaar

machines, de verhuur en ver-

is de bouwbeurs Bouw Compleet in Venray.

koop van hoogwerkers, steigers

|

DRUKWERK

|

R E L AT I EG E S C H E N K E N

|

WEBSITES

en machines, maar ook fabriDe deelnemers nodigen hun ei-

Hardenberg

kanten van lijmen, kitten, coa-

gen relaties uit om naar de ver-

De Bouw Relatiedagen zijn al ja-

tings en additieven, bakstenen,

schillende exposities te komen.

renlang een vertrouwde factor in

binnenmuurstenen, dak- en

Hierdoor is het bezoekersbestand

het beurslandschap. Exposanten

gevelsystemen, isolatiemateri-

kwalitatief

Dit

informeren bezoekers drie da-

alen, trappen en dakgoten eti-

bestaat uit belangstellenden en

gen lang bij over de nieuwste

serings- en adviesbureaus zijn

beslissers uit de bouwbranche,

ontwikkelingen op bouwgebied.

vertegenwoordigd.

waaronder: aannemers, project-

In totaal zullen er circa 400 ex-

leiders, calculatoren, architecten

posanten uit de bouwsector aan-

en managers van gemeenten en

wezig zijn.

Bouwbeurzen in de regio

Venray

Bouw Relatiedagen Gorinchem

Gorinchem

Dit jaar vindt de eerste editie

Evenementenhal Gorinchem

De Bouw Relatiedagen Gorin-

plaats van een nieuwe vak-

6-8 september 2011

chem zijn dit jaar alweer aan

beurs: Bouw Compleet Venray.

Tel. 0183 – 68 06 80

de zevende editie toe. Zo’n 200

Deze beurs combineert bekende

exposanten maken dit jaar hun

evenementen, zoals de Bouw

Bouw Relatiedagen Hardenberg

opwachting. De Relatiedagen

Relatiedagen, de Schilder, Glas

Evenementenhal Hardenberg

vinden op 6, 7 en 8 september

en Afbouw Vakdagen en de In-

11-13 oktober 2011

2011 plaats in de Evenementen-

terieurbouw en Hout & Kunststof

Tel. 0523 - 28 98 98

hal Gorinchem.

Vakbeurs. Het evenement is vanaf

hoogwaardig.

woningbouwverenigingen.

Aandachtstrekker

tijdens

dit

8 november 2011 drie dagen lang

Vakbeurs Bouw Compleet

te bezoeken.

Evenementenhal Venray

driedaagse evenement is het

FoldDesign verhoogt uw bouwsnelheid bij complexe vormen

8-10 november 2011

Klein Transport Plein. Hier is

De nieuwe beurs is ontstaan

uitgebreide informatie over be-

vanwege het succes van de al

drijfswagens te krijgen, of het

langer bestaande Bouw Rela-

Meer informatie over deze drie

nu gaat om innovaties in de

tiedagen in Hardenberg en Go-

beurzen is te vinden op

bestelauto- en aanhangwagen-

rinchem. Deelnemers uit diverse

de website:

branche of milieu- en regelge-

sectoren zullen op de beursvloer

www.evenementenhal.nl.

ving.

aanwezig zijn, zoals de bouw-

Tel. 0478 - 519 790

www.obimex.nl www.typischobimex.nl

De vele plussen van FoldDesign: + + + +

Oneindige vormcombinaties Compleet geprefabriceerd Eenvoudig af te werken Snel te monteren www.lafargegips.nl

Uw partner voor De Droge aFboUw

advertorial Folddesign 129x193 opzet 2.indd 1

10-11-10 17:02


producten & Diensten <

23 > TypischObimex

Alpina OP: Kabinet wil de nieuwe generatie belastingen moderniseren systeemplafonds Armstrong Plafonds is voortdurend in ontwikkeling. In 2009 is

ongewenste filtereffect. Dankzij een

In de media is recentelijk veel aandacht besteed aan het

in het assortiment de nieuwe generatie systeemplafonds opge-

lichtreflectie tot 85% en de uitste-

voornemen van het kabinet om het verlaagde btw-tarief

nomen. Deze innovatieve Open Plan (OP)-technologie combineert

kende thermische isolatie leveren

van 6% te verhogen tot het reguliere tarief van 19%. Deze

de beste eigenschappen van harde en zachte minerale plafond-

de tegels ook nog een hoge ener-

mogelijke btw-verhoging maakt deel uit van een groter,

tegels: sterke tegels met een hoge densiteit die zeer goed geluid

gieprestatie. OP-plafondtegels zijn

veelomvattend plan om de belastingen te moderniseren,

absorberen en geluid isoleren, maar nauwelijks vervuilen.

zoveel mogelijk gemaakt van gere-

waarvan hieronder de hoofdlijnen vermeld zijn.

cycled materiaal. Bovendien hebben De series Perla OP, Ultima OP en Sierra

wat wit is blijft wit. Nieuw is dat Al-

de minerale OP-plafondtegels een

Het kabinet wil de belasting op

grondslagverbreding. Een scala

OP zetten een nieuwe norm voor sy-

pina voortaan ook in doorzak 24 mm

lange levensduur. Daarnaast preste-

arbeid verlagen en die op con-

aan onderwerpen is genoemd

steemplafonds neer, waarin akoes-

en 15 mm 600x 600 verkrijgbaar is.

ren zij zeer goed op het gebied van

sumptie verhogen. De gedachte

om belastingtechnisch te vereen-

brandveiligheid: Euroclass A2-s1, d0

is om het verlaagde btw-tarief

voudigen: van de kindregelingen

tiek, esthetiek en duurzaamheid op sublieme wijze zijn geïntegreerd.

Alpina OP

volgens NEN-EN 13501-1. De tegels

van thans 6% (in eerste instantie)

en alimentatieverplichtingen tot

Sinds mei is aan deze serie de Alpina

In mei 2011 kwam Armstrong weer

zijn eenvoudig schoon te houden,

te verhogen tot 8%. Op langere

zorgkosten. En van scholingsuit-

OP toegevoegd.

met een nieuwe innovatie: Alpina

afstoffen of stofzuigen volstaat.

termijn overweegt het kabinet

gaven tot doorwerkbonus.

OP. Dit systeem biedt een uitstekende

de werkgever aan zijn werkne-

het verlaagde tarief geheel af te

De kenmerken van Alpina OP zijn:

akoestiek met een geluidabsorptie

APP punten

schaffen. Het aanpassen van het

Voor ondernemers in de vennoot-

mers betaalt.

• mooie vlakke platen;

αw van 0,90 en een relatief goede

Bij een bestelling Alpina OP ont-

verlaagde btw-tarief maakt het

schapsbelasting (BV’s) bestaat het

Het kabinet overweegt tevens de

• blijvend wit (geen filtereffect);

(overlangs) geluidisolatie. Dat maakt

vangen gebruikers tot 31 december

mogelijk om enkele kleine belas-

voornemen om nieuwe regels in

huidige spaarloon- en levens-

• richtingloos vlies;

de innovatieve OP-plafondsystemen

2011 dubbele punten per m2 in het

tingen, zoals de verpakkingenbe-

te voeren om te voorkomen dat

loopregeling af te schaffen en een

• hoge kwaliteit.

tot een uitstekende oplossing voor

APP spaarprogramma. Kijk hier-

lasting, af te schaffen. Daarnaast

winsten van een overgenomen

vitaliteitsregeling in te voeren.

moderne gebouwen waarin grote

voor ook eens op de website www.

zal de extra belastingopbrengst

BV worden verrekend met de

Fiscale voornemens van het ka-

Vorig jaar is de succesvolle Alpina al

lichtpartijen en veelal harde mate-

armstrongplafondpunten.com.

worden gebruikt om de tarieven

financieringslasten van de over-

binet staan altijd volop in de be-

in de markt geïntroduceerd. Alpina

rialen zijn toegepast. OP-plafond-

in de inkomstenbelasting en ven-

nemende BV. Het is vooralsnog

langstelling. Geen wonder, want

is een mooi wit plafondsysteem met

tegels dragen ook actief bij aan de

Inl.: Armstrong

nootschapsbelasting te verlagen.

de vraag of mkb-ondernemingen

zij hebben veelal grote impact. Een

een goede geluidabsorptie (aw =

verbetering van de luchtkwaliteit;

Tel.: 076 - 521 77 33

met deze regelgeving te maken

nieuwe ronde fiscale wetgeving

0,70). Door de hoge densiteit heeft

de hoge densiteit houdt stof vanuit

www.armstrong.nl/

Voor ondernemers in de inkom-

zullen krijgen.

betekent ongetwijfeld nieuwe kan-

Alpina geen nadelig filtereffect, dus

het plenum tegen en voorkomt het

plafonds

stenbelasting onderzoekt het ka-

sen voor u.

binet of invoering van een winst-

Loonshomheffing

Meer informatie over de belas-

box mogelijk is, waardoor de

Door de invoering van een loon-

tingvoornemens van het kabinet

belastingdruk op winsten 28,5%

somheffing valt mogelijk een

is te krijgen bij Emiel Kamman,

zou kunnen gaan bedragen. Dat

forse

belastingadviseur bij Baker Tilly

is een groot verschil met de hui-

verlichting te bereiken. Via een

dige tarieven van maximaal 52%.

loonsomheffing zou heffing van

administratieve

lasten-

Berk.

loonbelasting bij de werkgever

Inl.: Baker Tilly Berk N.V.

Verder wil het kabinet in de in-

moeten plaatsvinden tegen één

Tel. 038 - 425 86 00

komstenbelasting overgaan tot

tarief over de gehele loonsom die

www.bakertillyberk.nl

Vernieuwde Mono Acoustic voor iedereen verkrijgbaar Rockfon heeft sinds enkele jaren een akoestisch hoogwaardige, naadloze oplossing in het leverprogramma: Mono Acoustic. Het systeem is onlangs verder verbeterd onder de naam Mono Acoustic TE. Tegelijkertijd is het distributiesys-

montagebedrijf kunnen worden

beter eindresultaat behaald kan

teem gewijzigd. Sinds het begin

ingehuurd.

worden. Het systeem biedt ar-

van dit jaar is het vrij verkrijgbaar,

chitecten bovendien een grote

via de reguliere handelskanalen,

Systeem

mate van ontwerpvrijheid gecom-

voor alle montagebedrijven in

Het systeem betreft een naadloos

bineerd met de beste geluidab-

Nederland.

plafond dat bestaat uit akoesti-

sorptie in de markt van naadloze

sche steenwolpanelen (30 mm)

plafonds. Het vernieuwde Mono

Hierdoor kan elk montagebedrijf

voorzien van een witte coating

Acoustic TE is met veel enthousi-

zelf het systeem en de panelen

aan de zichtzijde en een duur-

asme ontvangen bij zowel deze

monteren.

zaam, luchtdicht mineraalvlies

doelgroep als bij de montagebe-

aan de rugzijde.

drijven.

len, het voegen en spuiten, biedt

Het Mono Acoustic TE systeem

Inl.: Rockfon

Rockfon de keuze uit gecertifi-

voorziet in panelen die een AK

Tel. 0475 – 35 30 35

ceerde spuitbedrijven die door het

kant hebben waardoor een nog

www.rockfon.nl

Voor de afwerking van de pane-


TypischObimex <

24 > nieuws

Fraude stijgt in afbouwsector ke Mededinging (MOM) bekend heeft gemaakt dat het aantal

Zwartwerk, illegale arbeid

fraudemeldingen explosief is gestegen. In 2010 is het aan-

Zo’n 16% van de 106 meldingen

tal meldingen bijna verdubbeld (106) ten opzichte van een

had betrekking op misstanden

jaar eerder (56). De meeste meldingen hadden betrekking

als zwartwerk en illegale arbeids-

op ontduiking van de registratie- en heffingsplicht.

krachten. Deze meldingen zijn

Het bedrijfschap Afbouw meldt dat het Meldpunt Oneerlij-

doorgestuurd naar de Belasting-

Inschrijving bij Bedrijfschap Afbouw

dienst en/of de Arbeidsinspectie.

aantal meldingen komt er een einde aan een jarenlange trend

Van de 106 meldingen die het

deze meldingen heeft geleid tot

van minder fraudemeldingen. In

MOM in 2010 ontving, had drie-

een boeterapport.

2007 waren dat er 190, het jaar

kwart betrekking op onderne-

daarop 121 en in 2009 dus nog

mingen die ten onrechte niet bij

maar 56.

het Bedrijfschap Afbouw inge-

Samenwerkingsverband

schreven zouden staan. Acties op

De uitvoering van het MOM wordt

De Arbeidsinspectie

deze meldingen hebben tot nu

al enkele jaren verzorgd door het

Deze toename komt overeen met

toe tot 51 nieuwe registraties ge-

de bevindingen van de Arbeidsin-

Met de explosieve stijging van het

Bekend is dat inmiddels één van

de SIOD en de NMa. Het MOM

dingen door naar deze instanties.

meldingen aan het IKP is.

Bedrijfschap Afbouw in samen-

Informatieknooppunt

melding en koppelt uiteindelijk

leid. Zonder deze meldingen en

werking met sociale partners in

Van alle meldingen stuurt het

Initiatief van sociale partners

spectie inzake illegale arbeid in de

de daaropvolgende (ambtshalve)

de afbouwbranche, de Arbeidsin-

MOM een afschrift naar het in-

Het MOM is een initiatief van

de melding is gebeurd, tenzij de

bouw. Want de Arbeidsinspectie

registraties hadden deze bedrij-

spectie, de Belastingdienst en A&O

formatieknooppunt (IKP) van het

sociale partners in de afbouw-

melding anoniem is doorgege-

constateert een toename van ille-

ven, door het ontduiken van de

Services. Verder heeft het MOM

Ministerie van Sociale Zaken en

branche (NOA, FNV Bouw en CNV

ven.

gale arbeid en verklaart deze toe-

heffingsplicht, een oneerlijk con-

afspraken over samenwerking met

Werkgelegenheid. Uit het ana-

Vakmensen). Het MOM registreert

name doordat veel bedrijven als

currentievoordeel gehad ten op-

de SIOD, de Sociale Inlichtingen-

lyserapport van het IKP, ‘Crimi-

alle meldingen en neemt deze

MOM (Meldpunt Oneerlijke

gevolg van de crisis vast personeel

zichte van hun collega-bedrijven.

en Opsporingsdienst en met de

naliteitsbeeld IKP-SZW – Frau-

in behandeling of geeft ze zo

Mededinging)

ontslaan ten gunste van goedko-

Daarnaast was de branche tien-

NMa, de Nederlandse Mededin-

demeldingen 2004-2009’, blijkt

nodig door aan andere organi-

Tel. 070 – 33 66 599

pere (illegale) arbeidskrachten uit

duizenden euro’s aan heffingsin-

gingsautoriteit. Alleen indien van

dat het MOM nog steeds één

saties zoals de Arbeidsinspectie,

www.bedrijfschapafbouw.

het buitenland.

komsten misgelopen.

toepassing speelt het MOM mel-

van de grootste leveranciers van

de Belastingdienst, A&O Services,

nl

Isover isolatie-oplossingen voor de afbouw en renovatie l l l l l l

Compleet assortiment Hoge isolatiewaarde Uitstekende geluidisolatie Eenvoudig en snel te verwerken Brandveilig Duurzaam

bewaakt de voortgang van elke

Een nieuw product in de -reeks Speciaal ontwikkeld door

www.isover.nl

van USG!

De sneldrogende plamuurpasta Naast de vele voordelen die de gangbare plamuurpasta‘s bieden, is er steeds het hinderlijke nadeel van een relatief lange droogtijd alvorens de volgende plamuurlaag kan worden opgebracht.

USG levert de QuickFill 60 in emmers van 10 liter inclusief de activator. Gebruikt u de volledige activator met de plamuurpasta, dan heeft het product een verwerkingstijd van 60 minuten en is na ongeveer 90 minuten uitgehard. Zonder de activator is QuickFill 60 ook goed geschikt als finishlaag.

OOK DAT IS

nieuw

QuickFill 60

Met QuickFill 60 is dit probleem verleden tijd. Het biedt alle voordelen van een kant en klaar- plamuurpasta maar bovendien de mogelijkheid om de uithardingstijd door toevoeging van de activator in te stellen.

Saint-Gobain Isover Postbus 96, 4130 EB Vianen Telefoon 0347 35 84 00 E-mail info@isover.nl

aan de melder terug wat er met

De voordelen op een rij: snelle droogtijd goede smeer- en glijdeigenschappen gemakkelijk te schuren prima hechting geen extra water nodig om te mengen geen oprollen aan de randen

EN 13963

Speciaal voor de kleinere klussen is QuickFill 60 ideaal. Een emmer is voldoende voor ± 35m² klasse B -verwerking. Toepassing is mogelijk van de eerste laag tot en met het finishen. Desgewenst is ook een combinatie mogelijk met de SHEETROCK® Finish plamuurpasta’s uit ons assortiment: Plus3 (blauwe deksel), SuperFinish (groene deksel) en spuitplamuren (ProSpray Licht en Plus).

– eenvoudig beter plamuren – USG BENELUX Oliver Küppers | Area Sales Manager BENELUX www.usgeurope.com


savantis <

25 > TypischObimex nog bedrijven die een leerling willen opnemen.” In Purmerend vond onlangs een workshop plaats voor leerlingen en vakdocenten van een school voor

praktijkonderwijs.

workshop

was

Deze

georganiseerd

door consulenten van Savantis. Leerlingen konden profielen zetten en systeemplafonds en -wanden monteren. Hiervoor was ook een werkgever uitgenodigd, zodat alle partijen direct met elkaar in contact konden komen. Het resultaat is dat een aantal leerlingen hebben aangegeven het werk interessant te vinden. Zij kunnen nu stage gaan lopen bij die werkgever.

Klankbordgroep Alle ontwikkelingen worden ook gevolgd door de klankbordgroep vernieuwing opleiding Plafonden wandmonteur. Hierin zijn onder andere werkgevers en fa-

Starterstrajecten voor nieuwe monteurs

brikanten vertegenwoordigd. Hun afsluitende bijeenkomst vond op 13 mei jl. plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de fabrikanten aangegeven graag een cursustraject te willen opzetten voor monteurs in de sector. Het plan is om de monteurs een training te laten volgen bij ver-

Het blijft noodzakelijk dat de afbouwsector niet alleen aan-

om een nieuwe werknemer met

dacht schenkt aan ontwikkelingen op de korte termijn, maar

enige ervaring aan te nemen”.

maar het kan in principe overal.”

opend en we doen veel moeite

schillende fabrikanten. De trai-

om hiervoor nieuwe leerlingen te

ningen worden geregistreerd in

Purmerend

werven. Om een opleiding Pla-

een paspoort en eindigen met een

is, dan zal het een groot probleem zijn om de mensen te vinden

Alle (oudere) jongeren en zij-

Het nieuwe opleidingscentrum in

fond- en wandmonteur te kun-

certificaat. Fabrikanten en werk-

die je nodig hebt om dat werk uit te voeren. Die moet je nu

instromers zijn welkom bij de

Purmerend vormt een belangrijk

nen starten hebben we circa 12-

gevers willen hiermee de hoge

aantrekken en opleiden, anders ben je te laat.”

starterstrajecten, zolang ze geen

speerpunt in de reguliere op-

15 leerlingen nodig. Momenteel

faalkosten verminderen. Al met

arbeidsovereenkomst hebben.

leiding en de starterstrajecten.

hebben we al 6 leerlingen met

al positief nieuws in deze reces-

“Dit vakcentrum is vorig jaar ge-

een leerbedrijf, we zoeken dus

sieperiode.

ook nadenkt over de toekomst. “Als er straks weer meer werk

Peter van den Broek, manager

te in te vullen. In de provincie

sector Afbouw bij Savantis, vindt

Noord-Brabant en in de regio

Leerplaatsen

de huidige situatie redelijk, maar

Rotterdam, bijvoorbeeld, zoeken

Het is de bedoeling dat de deel-

het kan beter. “We zijn niet on-

werkgevers in de afbouwsector

nemers

tevreden over de instroom van

overal naar nieuwe leerlingen,

kunnen doorstromen naar een

nieuwe leerlingen. Op dit mo-

maar die kunnen ze niet vinden.

vervolgopleiding en een betaalde

aan

starterstrajecten

baan in de afbouwsector. Hier-

ment staan er in totaal 55 leerlingen ingeschreven bij onze ver-

Starterstrajecten

voor hebben we leerplaatsen no-

nieuwde opleiding Plafond- en

Financiële alternatieven zijn er

dig en daar geven we dan ook de

wandmonteur. Een half jaar gele-

momenteel niet, dus moeten de

nodige publiciteit aan. “Om be-

den waren dit er nog circa 20, dus

zaken anders worden aangepakt.

drijven te interesseren adverteren

er is sprake van een behoorlijke

Hiertoe behoren de zogenaamde

we in vakbladen, magazines en

groei.”

starterstrajecten die te vergelijken

natuurlijk ook in ons eigen Oplei-

zijn met de vroegere voorschakel-

dingsnieuws.

Voor die gestage groei heeft Van

trajecten. Bedrijven kunnen hun voordeel

den Broek wel een verklaring. “De inspanningen van onze consulen-

“Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

doen met de starterstrajecten.

ten hebben tot de nodige resulta-

heeft ons onlangs subsidie toege-

“Als zij een leerling na een star-

ten geleid. Daarnaast heeft ook de

kend voor deze starterstrajecten”,

terstraject aannemen,

aanvullende crisismaatregel van

aldus Van den Broek. “Dat houdt

ze minder tijd te steken in het

sociale partners Afbouw voor die

in dat we jongeren zonder dienst-

aanleren van basisvaardigheden.

toename van leerlingen gezorgd.

verband in de sector 15 werkdagen

Dat wordt namelijk tijdens de

Deze regeling was zeer aantrek-

scholing kunnen aanbieden. Zij

15-daagse training gedaan. Dat

kelijk voor werkgevers, maar is

kunnen dus 3 weken lang kennis

willen wij bij bedrijven onder de

helaas beëindigd.

maken met ons vak.

aandacht brengen.”

In sommige regio’s is er zelfs een

Met deze scholing willen we hen

Het is de bedoeling dat trajecten

grotere vraag naar nieuwe leer-

over de streep trekken en stimule-

direct na de zomervakantie be-

ling-monteurs dan dat er aanbod

ren om van het montagevak hun

ginnen. “We willen die scholing

is. Die vacatures zijn in sommige

beroep te maken. Tegelijkertijd is

als eerste op onze nieuwe locatie

gevallen slechts met grote moei-

het voor bedrijven aantrekkelijk

in Purmerend gaan aanbieden,

hoeven


26 > nieuws Zelf de uithardingstijd van plamuurpasta bepalen TypischObimex <

Personalia Manager en zal de montagebeIvo van Rooy is sinds 1 januari j.

drijven in de oostelijke helft van

QuickFill 60 is het nieuwste product van USG. Het betreft een

Het kan direct uit de emmer op het

Technical Engineer bij Saint-

Nederland gaan ondersteunen.

sneldrogende voegen- en finish plamuurpasta, die behoort

oppervlak worden opgebracht en

Gobain Isover. In deze functie

Bouzerda is afkomstig van Hunter

tot de bekende Sheetrock® serie.

hoeft dus niet met extra water te

zal hij zich vooral toeleggen op

Douglas Luxalon, waar hij ook als Account Manager actief was.

worden vermengd.

het promoten en begeleiden van

product

Daarnaast is er geen

energiezuinige bouwconcepten.

combineert de voorde-

sprake van oprollen

Hiervoor werkte hij als adviseur

len van veelgebruikte

aan de randen.

Energie en Gebouwde Omgeving

Dit

nieuwe

soorten

plamuurpas-

bij Agentschap NL. Van Rooy is

ta’s, maar niet het na-

Vooral voor kleinere

Armstrong

de winnaar van de Nederlandse

deel (de lange droog-

klussen is dit product

Eva Hoogendoorn-de Keijzer

Bouwprijs 2011 in de categorie

tijd). Hierdoor is het

ideaal. Een emmer is

werkt sinds 14 februari 2011als

‘Talent met toekomst’. Samen

mogelijk om snel een

voldoende om een

Account Manager bij Armstrong.

met P. Schmeits heeft hij het

volgende laag plamuur

oppervlak van 35

In haar nieuwe functie zal zij het

duurzame Cork Floorheating

op te brengen. Quick-

m2 volgens klasse B

aanspreekpunt zijn voor de mon-

System ontwikkeld.

Fill 60 biedt namelijk

te verwerken. Het is

tagebedrijven in het westen van

de mogelijkheid om de

toe te passen vanaf

Nederland. Hiervoor is zij 3 jaar

Rockfon

uithardingstijd zelf te

de eerste laag of als

als verkoper bij Project Bouw van

Anton Faber (36) is sinds 2 mei in

finisher.

Eersel BV in dienst geweest.

dienst bij Rockfon. Als Rayon Ma-

bepalen. Deze hangt af van de hoeveelheid

nager volgt hij Pascal Jansen op.

toegevoegde activator. Het product is leverbaar in emmers

QuickFill is ook zonder de activator

Uiteraard is dit product te gebruiken

Isover

Faber is verantwoordelijk voor de

te gebruiken en is dan zeer geschikt

in combinatie met andere Finish

Eric Govers (41) is benoemd tot

regio’s Zuid-Oost Nederland en

als finishlaag.

plamuurpasta’s uit de Sheetrock

commercieel directeur Nederland

Nijmegen-Eindhoven-Maastricht.

serie: Plus3, SuperFinish en de

bij Saint-Gobain Isover. Sinds 1

Hij zal contacten onderhouden

®

van 10 liter inclusief de activator. Als de plamuurpasta in combinatie

Kenmerken van het product zijn

spuitplamuren ProSpray Licht en

januari jl. is hij verantwoordelijk

met onder andere architecten,

met de volledige activator wordt

niet alleen de snelle droogtijd,

Plus).

voor sales en marketing. Govers

plafond- en wandbedrijven,

gebruikt, dan kent het product een

maar ook de goede smeer- en

is afkomstig van Saint-Gobain

Armstrong

handelaren en klanten. Zijn

verwerkingstijd van 60 minuten. In

glijdeigenschappen. De plamuur-

Inl.: Obimex

Acoustical Products Internatio-

Ab Bouzerda is een ander nieuw

vorige werkkring was 3form (een

dit geval is het na ongeveer 90 mi-

pasta hecht prima aan de onder-

Tel. 0546 – 45 55 13

nal (API), waar hij algemeen

gezicht bij Armstrong. Hij werkt

onderdeel van Hunter Douglas).

nuten uitgehard.

grond en is gemakkelijk te schuren.

www.obimex.nl

directeur was.

sinds 1 februari 2011 als Account

EE

QuickFill 60

De sneldrogende voegen- en finish plamuurpasta snelle droogtijd goede smeer- en glijdeigenschappen gemakkelijk te schuren

Ste aan De fun

prima hechting geen extra water nodig om te mengen geen oprollen aan de randen

EEN STERK STAALTJE VAKWERK

nieuw van USG!

Steelframe produceert en levert een breed scala aan stalen wand-en plafondprofielen. De productie vindt plaats in een nieuw en functioneel pand.

Steelframe B.V.

De progressieve aanpak van Steelframe vindt u met name terug in

Hectorstraat 3 de rollensets van de productiemachines. Steelframe doet veel onder5047 RE Tilburg zoek naar rollensets en deze worden steeds opnieuw door de eigen

technische afdeling ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk u te allen +31 13 544 98 59op de door u gewenste afmeting. tijde profi elen te leveren

an

M y

ad e

i n G e r ma n y  Ma d

e in

Ge

ade

de

M

in G

ny

r

G e r ma n y  M a

an

Ge

y

e in

Ma

i n G e rm a n y  Ma d

MADE IN GERMANY

de in

Steelframe verwerkt uitsluitend hoogwaardig sendzimir verzinkt staal. Het gehele productieproces voldoet aan de Din Norm 18.182 zodat u www.steelframe.nl info@steelframe.nl ervan verzekerd bent dat u kwaliteitsproducten geleverd krijgt.

r

ma

erm

T: F: +31 13 544 98 60

m

an

y

Ma

de in

G e r m a n y  Ma

de

in G

erm

Steelframe B.V. – eenvoudig beter plamuren –

EN 13963

Hectorstraat 3, 5047 RE Tilburg, T: +31 13 544 98 59, F: +31 13 544 98 60 www.steelframe.nl, info@steelframe.nl

De me pro Ste en tec mo de

Ste sen

Het Nor uk


nieuws <

27 > TypischObimex

Dag van de Bouw: 100.000 bezoekers Wat belangstelling betreft hadden de organisatoren van de

gekomen, maar de sector komt

zesde editie van de Dag van de Bouw op 28 mei jl. niet te kla-

terug, daar ben ik van overtuigd.

gen. In totaal hebben circa 100.000 bezoekers een van de 230

Daar zullen we samen, sector,

opengestelde projecten bezocht. Ook dit jaar konden zij te-

opdrachtgevers, overheden, de

recht bij wegen, tunnels, restauratieprojecten, gebouwen in

schouders onder moeten zetten.

aanbouw en woningbouwprojecten.

Vandaag laat de sector zien dat werken in de bouw er toe doet –

De Dag van de Bouw is een initia-

Nederland, de opening op de A4

en dat het een prachtsector is om

tief van Bouwend Nederland, sa-

Burgerveen-Leiden, een van de

in te werken.”

men met bouw- en infrabedrijven,

230 projecten.

en is bedoeld om inwoners van

Brinkman haakte hier op in: “De

Nederland te laten kennismaken

De minister benadrukte de situ-

minister steekt onze sector een hart

met bouwprojecten. Gewoonlijk

atie waarin de bouw zich bevindt.

onder de riem, daar ben ik bijzon-

zijn bouwplaatsen niet geopend

“Heel veel mensen in de bouw

der blij mee. Het gaat inderdaad

voor publiek, dus waren er veel

zuchten onder de crisis. En dat

om samenwerken, of dat nou is bij

mensen die deze kans aangrepen

terwijl we allemaal weten dat als

het bouwen van nieuwe wegen en

om een indruk te krijgen van de

de bouw zware koorts heeft, onze

woningen of bij onderhoud, dat

“In de bouw zijn we trots op wat

zwaar weer zit en de marges veel

restauratie Lambertuskerk (Maas-

activiteiten op een bouwplaats.

economie ook snipverkouden is.

zeker zo belangrijk is. Al bij het

we maken, dit is een belangrijke

minder zijn. Steun voor de bouw is

tricht), Provinciehuis Fryslân (Leeu-

Veel bouwplaatsen hadden aparte

Denk aan de woningbouwop-

ontwerp kijken opdrachtgever en

dag om op 230 plekken te laten

daarom welkom, net als maatre-

warden), appartementencomplex

ontvangst- en presentatieruimten

gave, denk aan de infrastructuur,

bouwer samen naar duurzaam-

zien aan het grote publiek wat we

gelen om starters aan een woning

Nieuw Dunant (Nijverdal), nieuw-

ingericht of gaven rondleidingen.

denk aan de ruimtelijke ordening

heid en gemak van onderhoud.

doen. Deze dag is een initiatief van

te helpen zodat de doorstroming

bouw Brede School Weemelanden

of duurzame energie. Opgaven die

De A4 is een topper van een infra-

Bouwend Nederland én aangeslo-

op de woningmarkt weer op gang

(Vriezenveen),

Opening

zonder een gezonde bouwsector

project. Iedereen kan vandaag zien

ten leden; het zijn de bedrijven die

komt.”

Ambi (Hengelo), nieuwbouw Isala

Minister Melanie Schultz van

niet te realiseren zijn.”

hoe veelzijdig de bouw is. Bijna de

er inhoud aan geven. Dat kost veel

helft van alle bouwprojecten in

tijd en energie – bijvoorbeeld in

Populair

Haegen (Infrastructuur & Milieu)

Klinieken (Zwolle) en nieuwbouw gemeentehuis (Hardenberg).

verzorgde samen met Elco Brink-

“De klappen in de bouw zijn de

Nederland is woningbouw, zowel

vergunningen, veiligheid en be-

Enkele populaire projecten die

man, voorzitter van Bouwend

afgelopen periode keihard aan-

nieuwbouw als renovatie.”

mensing – en zeker nu de bouw in

veel bezoekers ontvingen, waren:

stootvaste gips-vinyl plafondtegels

basic panel plafondtegel

De Basic Panel van Obimex is een plafondtegel met veel praktische toepassingsmogelijkheden. Deze bijzonder stootvaste plaat is vervaardigd uit gipskarton en bekleed met 5 soorten lichtreflecterend wit vinyl. De plafondtegel is uitermate geschikt voor gebruik in ruimten waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, bijvoorbeeld in de levensmiddelensector, in sanitaire ruimtes, keukens en in retail. Naast de 5 witte structuren bestaat de basicpanel ook nog eens uit 25 gekleurde structuren.

Vraag de brochure aan via www.obimex.nl of bel: 0546 - 45 55 13

Woonvoorziening

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl


TypischObimex <

28 > nieuws

Dankzij Fibrolith is isoleren geen ‘rocket science’ meer …

Snel en kinderlijk eenvoudig isoleren doet u voortaan met Fibrolith. Een houtwolcementplaat met uitstekende warmte-isolerende, brandwerende en geluiddempende eigenschappen. Die bij uitstek geschikt is als plafond in parkeergarages of als isolatieplaat bij inpandige balkons. Hij is leverbaar als losse plaat, plaat met een PS-isolatie of steenwol-isolatie en als plafondplaat. Meer weten? Technische Service Desk 0596-649 333. Dan zorgen wij dat u bij de isolatie van uw volgende project nooit meer uw vingers brandt.

www.lafargegips.nl

UW PARTNER VOOR DE DROGE AFBOUW

Lafarge_Fibrolith_262x193.indd 1

28-04-11 14:46

®

GYPFIX GIPskartonPlaFond ProFIel • • • • • • •

zonder kruisverbinders of koppelstukken geen primaire structuur minimale plenumhoogte (50 mm) monteert vergelijkbaar met systeemplafonds vlotter schroeven 1 uur brandstabiliteit belegprofiel plaatselijk demonteerbaar

Klik o 90

Vraag een brochure aan via www.obimex.nl of bel: 0546 - 45 55 13

90o

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl


nieuws <

29 > TypischObimex

Nieuwhuis Consult

Bouw loopt achter bij gebruik social media

Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht en de mo-

ermee te beginnen, bestaat de

aangeven ‘niets met social me-

namelijk voor dat er opasocial

gelijkheden die social media bieden. Dat geldt ook voor

kans dat ermee bezig zijn al snel

dia te doen’ en dit ook niet van

media wél over het bedrijf of

bedrijven in de bouwsector. Maar wat kun je er nu ei-

een doel op zich wordt.

plan zijn. Deze bedrijven steken

de branche gesproken wordt.

Eddy Nieuwhuis

genlijk mee? Of beter nog: wat moet je ermee?

hun kop echter in het zand. De

Hierdoor is het bedrijf dus al

Nieuwhuis Consult

Om daadwerkelijk succesvol te

transparantie die social media

betrokken.

Tel. 0541 – 66 10 24

met zich meebrengt, zorgt er

Niets doen met social media

www.nieuwhuisconsult.nl

Bedrijven ontkomen tegenwoor-

Omschrijving

zijn, vereisen social media echter

dig niet meer aan social media.

Social media zijn een overkoepe-

een flinke inspanning. Voor de

Als ze niet zelf actief zijn met een

lende term voor internettoepas-

verschillende media moeten be-

weblog of Twitter-account, dan

singen waarop mensen informa-

drijven bovendien goed nadenken

Do’s en dont’s van Twitter

wordt er wel over het bedrijf

tie kunnen plaatsen en delen, en

of ze in de strategie passen. Daar-

Twitter is een van de meest gebruikte social media.

geblogd en getweet. Iedereen

waarop interactie en dialoog kan

bij is het belangrijk om te reali-

Maar wat moet een onderneming nu niet of juist wel doen:

kent inmiddels de succesverha-

ontstaan tussen gebruikers. Or-

seren dat social media betrekking

len. De minder succesvolle cases

ganisaties kunnen social media

hebben op geven in plaats van

zijn echter ook bekend, van be-

gebruiken om aanwezig te zijn

nemen. De online ontmoetings-

drijven die ernstige imagoschade

waar consumenten en bedrijven

plaats moet de bezoeker daad-

opliepen door negatieve bericht-

zijn, maar ook om de dialoog

werkelijk iets te bieden hebben.

geving op social media of on-

met deze partijen aan te gaan.

Veel bedrijven denken nog altijd

handige of geen reacties op posts

dat klanten met smart wachten op Door de opkomst van diverse

hun nieuws. Binnen social media

netwerken, zoals Twitter, Face-

wordt deze gedachtegang hard af-

Uit recent onderzoek blijkt dat

book en LinkedIn, staan social

gestraft. Hier draait het om elkaar

gemiddeld 14% van de fabrikan-

media en de kansen die deze

helpen en gaat het niet zozeer om

ten en 10% van de handelaren in

bieden sterk in de belangstel-

de bedoelingen van de zender.

de bouw social media gebruiken

ling. De bouwkolom maakt hier

Partijen die niet bereid zijn om zo

bij hun marketingstrategie. Van

echter nog niet veel gebruik van

te denken, kunnen social media

de toeleveranciers die dit nog

bij het bepalen van hun marke-

inderdaad beter links laten liggen.

niet doen, denkt 20% over twee

tingstrategie.

en tweets.

Noodzaak?

jaar wel met social media te wer-

bestaat in feite niet meer.

ken. Hiermee blijft de verwach-

Geen doel op zich

Het is de vraag of het mogelijk is

ting over social media ver achter

Omdat social media populair zijn

social media over te slaan. Er zijn

bij de daadwerkelijke impact.

en het relatief gemakkelijk is om

nog altijd ondernemingen die

• R egistreer uw bedrijfsnaam zo snel mogelijk, om te voorkomen dat anderen u voor zijn en deze misbruiken •M  aak Twitter updates openbaar toegankelijk, zodat u zoveel mogelijk volgers (followers) kunt krijgen • P laats alleen interessante informatie • Twitter regelmatig. Beter om de dag een kort bericht dan een week niets gevolgd door een stortvloed van informatie • D enk goed na over het plaatsen van links: Twitter is niet bedoeld als een dumpplaats voor links. Gebruik links verstandig en zorg dat ze naar een bestaande pagina leiden •H  oud gevoelige of geheime informatie binnen het bedrijf. Stel richtlijnen op. Per ongeluk een ondoordachte tweet plaatsen of uit de school klappen kan het imago van uw bedrijf schaden •H  oud informatie over uw bedrijf op Twitter in de gaten en reageer tijdig • L et bij het doorplaatsen van nieuws en informatie van uw website naar Twitter op de leesbaarheid •H  oud uw bedrijfsprofiel up-to-date. Niets is zo irritant als zwaar verouderde of zelfs onjuiste informatie. Dit is slechte reclame voor uw bedrijf.


TypischObimex <

Informatie

Naam

30 > restantenpagina Omschrijving

Levereenheid

Voorraad

Firma

Telefoonnummer Contactpersoon

U monteert en installeert al

jarengipsplaten,u-profielen,

Gyproc

Gyptone Casparano

600x600 (forte)

550 platen

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

verlichtingsarmaturenofpla-

Gyproc

Quattro 20

600x600

6pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Armstrong

Dune plus microlook

600x600X15

2pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Enig minpuntje: u bent in de

Armstrong

Casa E24

600x600

5pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

loop der tijd blijven zitten met

Armstrong

Sahara Verdekt

1800x300

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

steeds meer restmateriaal, dat zo

Armstrong

Fine Fissured

600x1720x17

2pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

langzamerhand een grote hoe-

Armstrong

Ultima DB

600x1200

3pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Armstrong

Adria (oude versie)

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Armstrong

Tatra

1250x625

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

ten nog eens of u toevallig nog

Armstrong

Celio Flush microlook

600x600

1pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

een plafondplaatje heeft liggen.

Armstrong

Cirrus Microlook

600x600

2pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Armstrong

Colortone board

600x600

2pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Armstrong

Ultima

1620x400

40st

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

fond onderdelen bij uw klanten. U doet uw werk goed en uw klanten zijn tevreden.

veelheid ruimte in beslag neemt. U heeft dat niet weggegooid, want misschien vragen uw klan-

Verkoop uw restanten Bent u zoâ&#x20AC;&#x2122;n verzamelaar? Gooi dat materiaal niet weg, want dat is jammer. U kunt dat beter

verkopen, bijvoorbeeld via onze

Rockfon

Opal Roomwit

600x600x20

1pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

restantenpagina. Wij vermelden

Rockfon

Fibral Beige

600x600x20

3pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

gratis welke restanten u aan-

Rockfon

Fibral Artic

600x600

5pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

biedt. Voordelen? U bent van

Rockfon

Fibral Dakar

600x600

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Rockfon

Fibral Saphir

600x1200

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Rockfon

Royal dz shadowline

600x600

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Rockfon

Opal Ametist

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

En als u zelf op zoek bent naar

Rockfon

Royal inleg

600x600

1pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

dan profiel dat niet meer wordt

Rockfon

Astropanell compleet

1200x1200

27st

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

gemaakt? Er is een grote kans

Rockfon

Fibral Kiezel

600x1200

1pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Rockfon

Opal Creme E24

600x600

1pk

Teerlink

06-54634289

Dhr Teerlink

Rockfon

Fibral wit

600x1200

2pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Rockfon

Royal dz E24

1200x1200

26pk

De Vier Totaalafbouw BV

0172-537176

P. Fokker

uw oude voorraad af, die in een hoekje stof ligt te verzamelen en u maakt er anderen blij mee.

dat een ander bedrijf dat in een hoekje heeft liggen en dat u dat toevallig aantreft op onze restantenpagina.

Kijk op www.typischobimex, vul

de bon in en mail deze vervol-

Ecophon

Combison Solo D

600x600

4pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Ecophon

Focus E24

600x600

5pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Ecophon

Hygiene Advance

600x600

10pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Ecophon

Focus D

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

gens naar ons toe. In het volgende nummer van Typisch Obimex kunnen duizenden collegaâ&#x20AC;&#x2122;s lezen welke producten u aanbiedt.

Overigens kunt u op www.typi-

schobimex.nl het meest actuele

OWA

Cosmos ongeperf. Dz

600x600

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

OWA

Regelmatig geboard

600x600

10pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

aanbod van restanten bekijken.

AMF

Feinstratos

600x600x40

9pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

AMF

Feinstratos VT24

600x600

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

072-5206484

K. Visser

Eurocoustic

Vega Sky Blue SK

600x600

2pk

Vertes

Diversen Tectum

inleg lichtblauw

600x600

60st

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

USG

Artica doorzak

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

USG

Olympia 11 Micro

600x1200

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Dana

Plan Plaza geperf.

600x600

6pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

HWC

Plano

600x1200x25

19stuks

T en R

073-5119069

K. Treuren

Wandonderd.

90 graden hoek

3000mm

7stuks

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

HWC

Divers met EPS

diverse afm

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Durlum

S1 kassette ral 9001

600x600

M. Nijssen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

80 stuks

het hetmeest meestactuele actueleaanbod aanbodvan vanrestanten restantenbekijken bekijken>>www.typischobimex.nl www.typischobimex.nl


heracles almelo <

31 > TypischObimex

Bezoek een wedstrijd van Heracles Almelo

Speelschema seizoen 2011-2012

Het is Heracles Almelo opnieuw gelukt om in de eredivisie

tweede kwalificatieronde van de

voetbalclub een lening van € 15

een plek in de top-10 van het klassement veilig te stellen. De

Europa League. Vier clubs streden

miljoen te willen geven. Deze le-

club heeft het voetbalseizoen afgesloten met een zeer ver-

hierbij om één plaats. De club

ning is nog niet definitief, want de

dienstelijke 8e plaats. Dit is al het tweede jaar dat de club

speelde gretig en gedreven. De

gemeenteraad moet het collegebe-

uit Almelo boven verwachting presteert. Reden genoeg dus,

eerste wedstrijd tegen FC Gronin-

sluit nog goedkeuren. Maar als het

om met optimisme uit te kijken naar volgend jaar. En wij

gen in het eigen Polman Stadion

groene licht wordt gegeven, kan de

nodigen u uit dat live mee te maken.

was zeer spannend en werd door

club over ongeveer 1,5 jaar in het

Heracles Almelo gewonnen met

nieuwe stadion spelen.

Za 06-08 Zo 14-08 Zo 21-08 Za 27-08 Za 10-09 Zo 18-09 Za 24-09 Vrij 30-09 Za 15-10 Za 22-10 Zo 30-10 Zo 06-11 Za 19-11 Za 26-11 Vrij 02-12 Vrij 09-12 Za 17-12 Zo 22-01 Za 28-01 Za 04-02 Vrij 10-02 Za 18-02 Za 25-02 Za 03-03 Za 10-03 Vrij 16-03 Za 24-03 Zo 01-04 Di 10-04 Zo 15-04 Za 21-04 Za 28-04 Wo 02-05 Zo 06-05

RKC Waalwijk Heracles Almelo Heracles Almelo NEC Nijmegen Heracles Almelo FC Utrecht SC Heerenveen Heracles Almelo Heracles Almelo Excelsior R’dam Heracles Almelo PSV Eindhoven Heracles Almelo Roda JC Kerkrade Heracles Almelo ADO Den Haag Heracles Almelo FC Groningen Heracles Almelo Heracles Almelo FC Twente Enschede Heracles Almelo VVV Venlo AZ Alkmaar Heracles Almelo Vitesse Arnhem Heracles Almelo Ajax Amsterdam NAC Breda Heracles Almelo de Graafschap Heracles Almelo Feyenoord R’dam Heracles Almelo

Heracles Almelo 19.45 uur NAC Breda 14.30 uur Feyenoord R’dam 12.30 uur Heracles Almelo 19.45 uur Ajax Amsterdam 20.45 uur Heracles Almelo 16.30 uur Heracles Almelo 19.45 uur de Graafschap 20.00 uur FC Groningen 19.45 uur Heracles Almelo 19.45 uur AZ Alkmaar 16.30 uur Heracles Almelo 16.30 uur FC Twente Enschede 19.45 uur Heracles Almelo 19.45 uur VVV Venlo 20.00 uur Heracles Almelo 20.00 uur Vitesse Arnhem 18.45 uur Heracles Almelo 16.30 uur Excelsior Rotterdam 19.45 uur PSV Eindhoven 20.45 uur Heracles Almelo 20.00 uur Roda JC Kerkrade 18.45 uur Heracles Almelo 19.45 uur Heracles Almelo 20.45 uur ADO Den Haag 19.45 uur Heracles Almelo 20.00 uur FC Utrecht 18.45 uur Heracles Almelo 14.30 uur Heracles Almelo 19.00 uur RKC Waalwijk 14.30 uur Heracles Almelo 19.45 uur SC Heerenveen 18.45 uur Heracles Almelo 20.00 uur NEC Nijmegen 14.30 uur

De opkomst van Heracles Almelo

gelijke resultaat. En met succes.

3-2. De return op 22 mei in Euro-

is een feit. Nadat de ploeg in de

De club was aan het begin weer

borg eindigde in een 2-1 overwin-

Voorzitter Jan Smit is echter niet te

eredivisie jarenlang rond de 13e

te vinden rond de vertrouwde

ning voor FC Groningen. Helaas

spreken over de voorwaarden van

plaats was te vinden, kwam daar

13e plek, maar ook dit jaar was

was het doelsaldo niet genoeg en

de lening. Zo moet Heracles Al-

in het seizoen 2009/2010 opeens

er weer sprake van een gestage

won de ploeg niet het felbegeerde

melo zelf de grond aankopen en

verandering in. Langzaam maar

opmars. Met wederom een plek

ticket voor Europees voetbal.

de parkeervoorzieningen betalen.

zeker verbeterden de resultaten en

in de top-10 bij de eindrang-

steeg Heracles Almelo in de rang-

schikking als beloning voor hard

Nieuw stadion

deze voorwaarden voldoen. De

schikking. De club speelde zelfs

werken. Dat is een uitstekend

De plannen liggen er al een tijdje,

gemeente Almelo bestrijdt dit en

zo goed, dat het vorig jaar in de

resultaat, want omhoog klimmen

maar nu het zo goed gaat, wil

is van mening dat de voorwaarden

jaar waarin ze wederom zullen

Stadion. U kunt dan live meema-

subtop eindigde, op de 6e plaats.

is al moeilijk, maar in de subtop

Heracles Almelo een deel van het

dezelfde zijn die een bank zou stel-

trainen en goed zullen voetballen

ken hoe de nieuwe subtopper zijn

blijven is nog veel moeilijker. Ze-

huidige stadion slopen en een

len.

om opnieuw een plek in de top-10

positie in het klassement verdedigt

Top-10

ker als je bedenkt dat de club een

nieuw stadion bouwen, pal naast

te bereiken.

en probeert te versterken. Als u

Heracles Almelo lijkt dan ook met

zeer bescheiden begroting heeft,

het huidige. De reden: de club

2010/2011

een opmars bezig te zijn, de laat-

er gaat nooit meer geld uit dan er

barst uit zijn voegen. De bezet-

Hoewel de zomervakantie nog

Bezoek een wedstrijd

topper wilt bijwonen, vul dan bij-

ste twee seizoenen zijn de presta-

binnen komt.

tingsgraad is gemiddeld 99%. Per

moet beginnen, kijkt Heracles

Obimex nodigt u uit om komend

gaande antwoordbon in en stuur

Volgens Smit kan de club niet aan

graag een wedstrijd van de sub-

wedstrijd zijn slechts enkele tien-

Almelo alweer vooruit naar het

seizoen een wedstrijd van Heracles

deze naar ons toe. Wij nemen dan

Play-offs

tallen stoelen leeg. Er is nu ruimte

komende seizoen. Het wordt een

Almelo te bezoeken in het Polman

contact met u op.

Hoewel de ploeg onder leiding

Vorig jaar haalde Heracles Almelo

voor

van trainer Peter Bosz er niet van-

voor de eerste keer de play-offs

8500 bezoekers,

uit ging dat een herhaling van dit

voor het Europese voetbal, en

maar dat is vaak

resultaat het afgelopen seizoen

dit jaar opnieuw. Als de num-

niet

vanzelfsprekend was, streefde

mer 8 had de club het recht om

Daarom

men wel naar het hoogst mo-

te spelen voor een plaats in de

meer ruimte no-

ties bovengemiddeld.

maximaal

er

dig, om te kunnen groeien naar 14.000-15.000 bezoekers.

gaat de voet€

25

miljoen kosten. Het

Naam en Achternaam: Adres: Postcode / Plaats:

De nieuwbouw balclub

Wilt u graag een wedstrijd bijwonen? Vul dan deze antwoordbon in en stuur deze retour naar Typisch Obimex. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

genoeg. is

Almelose

Telefoon: Fax: E-mail: Aantal personen:

college van B&W Foto’s: Harry Broeze / Bert Letteboer

jl. verklaard de

Typisch Obimex, T.a.v. Heracles, Twentepoort-West 39, 7609 RD Almelo.

heeft op 1 juni


Stralingsplafonds in combinatie met droogbouwtechnologie voor gebouwkoeling

Koelplafonds

Voor meer informatie: Obimex bv Marcel Vleerbos Tel.: 0546 - 45 55 13 Mobiel: 06 - 52 29 68 95

Alle medewerkers van Typisch Obimex wensen u en uw gezin een fijne vakantie!

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl

Typisch Obimex juni 2011  

Typisch Obimex juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you