Page 1

2 Rockfon

7 Knauf BV

Kogelwerende gipsvezelplaat voor droge afbouw

3 NOA

MRPI/EPD certificaat voor plafondleverancier

Multifunctioneel pasjessysteem voor bouwsector

12 OWA

13 Armstrong

Integratie LED-verlichting in plafondpanelen

Plafondsysteem bekroond met C2C Silver certificaat

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

jaargang 8

> S P E C IA L P l a f o n d & W a n d d a g 2 0 1 3

SPECIAL: Plafond & Wanddag 2013

Typisch Obimex ook op internet: www.typischobimex.nl

NOA

Weer meer aanmeldingen voor Plafond & Wanddag

overtredingen. Van Dijk: “Som-

manier met ontwikkelingen zoals

mige bedrijven denken dat NOA

duurzaamheid om te gaan. De

de boetes uitdeelt of veroorzaakt

wereld om ons heen verandert.

heeft, maar dat is niet zo. Wel

Bedrijven die zich aanpassen en

praten wij mee met de inspec-

mee veranderen grijpen kansen.

tiedienst en de overheid, omdat

Daarnaast hielp hij de mythe de

Het netwerkevenement van het jaar voor de plafond- en wand-

tor, hier kan men in een onge-

de jaardag. In totaal zijn 563 be-

wij willen dat onze branche goed

wereld uit dat duurzaamheid

sector verloopt ook dit jaar voorspoedig. Frans van Dijk, secretaris

dwongen sfeer contacten leggen

zoekers naar Nijkerk gekomen.”

vertegenwoordigd is in overleg.”

duur is, wat nog steeds veel men-

van de hoofdsector Plafond- en wandmontage van de NOA, loopt

en onderhouden. Het is een kleine

rond op de contact- en informatiebeurs om te controleren of alles

wereld, wat dat betreft is het echt

Programma

Een spreker uit de top van het

opleveren, alles hangt af van de

goed verloopt.

ons kent ons.” Dat de jaardag

Zoals gebruikelijk bestaat de jaar-

Nederlandse bedrijfsleven was

wijze hoe je ermee om gaat.

sen denken. Het kan juist geld

leeft onder de leden is duidelijk.

dag uit diverse onderdelen.

gevraagd om het onderwerp

De door NVF en het NOA-bestuur

heeft Van Dijk zich ingezet om

“Het aantal vooraanmeldingen

Jan van Strijp, voorzitter van de

‘Duurzaamheid in de bouw’

Beurs

georganiseerde Plafond & Wand-

de jaardag wederom tot een succes-

was hoger dan vorig jaar. En als

Hoofdsector Plafond- en Wand-

onder handen te nemen. Ruud

Zoals gebruikelijk vindt van-

dag in Nijkerk mag zich in een

vol evenement voor de leden te ma-

ik zie hoeveel mensen zich dit

montage van NOA, opende de le-

Koornstra, directeur van Tendris

daag ook de contact- en infor-

ken. Hij is goed te spreken over het

jaar bij de receptie hebben aan-

denbijeenkomst en ging in op het

benadrukte de kansen die je als

matiebeurs weer plaats.

Henny

verloop ervan. “Dit is een belangrijk

gemeld, kunnen we constateren

uitdelen van boetes door Inspec-

onderneming hebt om geld te

van Dintheren en vele anderen

netwerkevenement voor onze sec-

dat er grote belangstelling is voor

tie SZW bij het constateren van

verdienen door op een andere

groeiende heugen.

belangstelling samen

met

ver-

Zie vervolg op pagina 3


TypischObimex <

2 > special plafond & Wanddag 2013

Jong, nieuw merk onderscheidt zich met plafondprofielen

Q-line levert echter meer dan al-

zijn we onderscheidend. Boven-

de branche als met afbouwers.

leen maar plafondprofielen. “Wij

dien zijn we persoonlijk aan-

We leveren onze producten via

leveren een goede prijs-kwa-

wezig in de markt en daar hoort

de handel en iedereen kan ons

liteitverhouding”,

ook een stukje advisering bij.”

systeem kopen: van grote bedrij-

geeft

Eshuis

aan. “We maken ons sterk voor

ven tot kleine zelfstandigen. We

de markt en voor de klant. Door

De Plafond & Wanddag beschouwt

zijn een laagdrempelig bedrijf

de plafondwereld te ontzorgen tot

Eshuis als een ideale mogelijkheid

en toegankelijk voor iedereen.”

aan de bouwwerf, kunnen onze

om Q-line onder de aandacht te

klanten zich met hun core busi-

brengen bij een breed publiek.

Quality-line is een jong en nieuw merk, dat zijn eigen identiteit

reeks aan verschillende breedtes dat

ness bezighouden. We zijn een

“Tijdens deze dag gaat het vooral

Inl.: Quality-line

ontwikkelt in de Benelux-markt op het vlak van hoog kwalita-

goed aansluit bij de Q-line dwars-

flexibel bedrijf en spelen in op

om het leggen van contacten, zo-

Tel. 06 - 55 78 49 65

tieve plafondophangsystemen. Op een onderscheidende manier

profielen. De gegalvaniseerde Z-pro-

de wensen van de markt. Daarin

wel met andere bedrijven binnen

www.qline-systemen.nl

profileert Q-line zich binnen de plafondwereld, gestoeld op een

fielen zijn geschikt voor halfverdekte

duidelijke visie.

en verdekte systemen en geven als

Q-line

toepassing in gangen een afgewerkt Tijdens de Plafond & Wanddag pro-

beschikt wereldwijd over acht fa-

beeld door het creëren van een

beert het jonge, nieuwe merk de

brieken. De fabriek in Aberdeen

monolithisch plafond. Bovendien

aandacht op zich te vestigen met

(Maryland, Verenigde Staten) behoort

kunnen de Z-profielen ook samen

diverse

plafondophang

tot één van de grootste fabrieken

met het T24mm- of bandrastersy-

systemen. “We beschikken over

voor ophangsystemen ter wereld.

steem in ruimtes toegepast worden.

fondophangsystemen voor allerlei

Meerdere profielen

Flexibiliteit

plafondoplossingen”, zegt account

Het Q-line hoofdprofiel is voorzien

Het succes van Q-line is gestoeld op

manager Maikel Eshuis. “Hieronder

van een bulb-tegen-bulb koppe-

een duidelijke visie. Via de eigen af-

vallen zichtbare ophangsystemen

ling en een vierkante bulb. Zowel

deling voor engineering stelt Q-line

als T15mm-, T24mm- en T35mm-

het dwarsprofiel T15mm, T24mm als

aan elke klant een oplossing op maat

profielen en bandraster in diverse

T35mm wordt gekenmerkt door een

voor. Deze grote klantgerichtheid

maten en breedtes. Daarnaast le-

geïntegreerd gevormde haakkoppe-

betekent meteen een belangrijke

veren we met onze Z-profielen ook

ling, een eenvoudige montage en een

toegevoegde waarde voor de klant.

verdekte en semi-verdekte ophang-

precieze koppeling. Verder is uitlijning

Om deze ambitieuze doelstellingen

systemen. Q-line is in 2010 opgericht

van de dwarsprofielen gegarandeerd

te realiseren werkt Wave met hoog

door Wave en we zijn een groeiende

door de profielen recht ten opzichte

opgeleide en voortdurend bijge-

speler binnen de plafondmarkt.”

van elkaar te plaatsen.De dwarspro-

schoolde specialisten. Zij werken

Wave heeft een mondiaal leider-

fielen zijn bovendien beschikbaar in

uitsluitend met kwaliteits materialen

schap in de productie van hoog

diverse kleuren. Bandraster is een

van leveranciers uit de categorie van

kwalitatieve ophangsystemen en

ophangsysteem met een volledige

de A-merken.

soorten

een ruim assortiment aan pla-

Rockfon

Nederlandse variant van EPD’s

alles. In het geval van betonkern-

(Environmental Product Decla-

activering scoor je bijvoorbeeld

rations), die zijn samengesteld

veel BREEAM-NL punten, maar

aan de hand van een grondig

dat heeft wel nadelen voor de

doorgevoerde LCA.”

akoestiek. Een volledig systeemplafond is hierbij niet mogelijk,

MRPI/EPD certificaat voor plafondleverancier

Lage schaduwprijs

want dat houdt de warmte of

Met de Milieuparagraaf in het

koude tegen die via het beton naar

bouwbesluit en de MRPI en de LCA

beneden straalt. Pascal: “In zo’n

kun je elk gebouw in Nederland

geval is een eilandplafond de beste

bedienen als het gaat om onder

optie en daar hebben wij hele

meer een goed binnenklimaat.

goede oplossingen voor, bijvoor-

“Je kunt bijvoorbeeld aangeven

beeld Eclipse. Maar het kan ook

wat de milieubelasting van een

met baffles en/of wandpanelen

product is, maar dat moet je wel

worden opgelost. Uiteindelijk is

kunnen onderbouwen. “Rockfon

een goede ruimteakoestiek ook

geeft hierbij een schaduwprijs aan

duurzaam denken.”

(uitgedrukt in €/m2 BVO). De schaduwprijs is de berekende kostprijs

“Onlangs is het 1e energieneutrale

van een product per m2 bruto

C2C schoolgebouw van Nederland

vloeroppervlak. Deze kan je voor

geopend in Schiedam. Ons Krios

verschillende bouwproducten be-

product heeft hier een bijdrage

als BREEAM-NL, LEED en Cradle

rekenen. Een berekening die door

aan geleverd.” Rockfon producten

ken dat duurzaamheid voor ons

to Cradle (C2C).” De gedachte-

het beschikbaar stellen van EPD’s/

zijn ook toegepast in diverse ge-

vanzelfsprekend is. Niet alleen

gang van de instanties hierachter

MRPI vereenvoudigd wordt. Bin-

bouwen op Park 20|20, een duur-

recyclen we al meer dan 20 jaar

is goed. “Rockfon heeft ervoor

nen BREEAM-NL kun je punten

zaam kantorencomplex in Hoofd-

ons plafondmateriaal in onze ei-

gekozen de regelgeving te vol-

scoren op basis van de gemiddelde

dorp, gebouwd conform C2C.

Rockfon heeft ook dit jaar weer een gadget meegenomen naar de

gebruiken wij om te benadruk-

Plafond & Wanddag. “Iedereen wil weten wat het gadget is. Dit keer zijn dat veiligheidshesjes en duurzame blocnotes van gerecycled papier.”

Zo’n gadget is een fijn hulpmid-

concepten en systemen van Rock-

gen recyclefabriek in Roermond,

gen, conform de milieuparagraaf,

schaduwprijs voor alle materialen

del om een gesprek aan te kno-

fon onder ieders aandacht te bren-

ook zijn we in Nederland de

zoals beschreven in het Bouw-

samen. Men start hier bij € 1,30/

“Het gaat er om dat je kunt aanto-

pen op de beursvloer vindt Pascal

gen. Duurzaamheid vormt hierbij

enige plafondfabrikant met een

besluit. Deze gaat uit van de

m2. De schaduwprijs van Rockfon

nen dat je duurzaam bezig bent en

van Dort, Area Sales Manager van

het aanknopingspunt.

MRPI/EPD certificaat gebaseerd op

milieuprestatie van gebouwen,

Krios ligt op € 0,40 /m2 en draagt

dat kunnen wij. Zo simpel is het.”

een complete Levenscyclusanalyse

waarbij gerefereerd wordt aan

dus positief bij tot een hoge score.”

Rockfon. “Dit is natuurlijk vooral een relatiedag.” Hij gebruikt de

“Veel relaties vragen ons of we

(LCA)”. Dat behoeft nadere uitleg.

de milieurelevante productin-

contact- en informatiebeurs niet

duurzaam zijn”, vertelt Pascal.

“Natuurlijk zijn we duurzaam,

formatie (MRPI), dat de eco-

Veel gebouwen worden op dit mo-

Inl.: Rockfon/Rockwool B.V.

alleen om met klanten een ge-

“Hierop antwoorden we: Duur-

in de breedste zin van het woord.

logische voetafdruk van ieder

ment gebouwd met een BREEAM-

Tel. 0475 – 35 30 35

sprek aan te gaan, maar ook om de

zaam? Natuurlijk! Deze slogan

Tegenwoordig hoor je vaak termen

product weergeeft. MRPI is de

NL certificaat, maar dat zegt niet

www.Rockfon.nl


special plafond & Wanddag 2013 <

3 > TypischObimex

Multifunctioneel pasjessysteem voor bouwsector in ontwikkeling NOA/SVN

bare identificatie mogelijk maken,

controleren of iemand bevoegd is

stichting ook uit of het mogelijk is

dag en tijd ik waar op een bouw-

op basis van iemands paspoort.

de bouwplaats te betreden”, legt

dat bedrijven de informatie verder

plaats ben geweest. Nu de pilot

Van Boxtel: “De huidige regelgeving

Van Boxtel uit. “Een voorman kan

kunnen toepassen. “Het zou mooi

heeft plaatsgevonden is het tijd voor

is omvangrijk en is de oorzaak van

controleren of de pashouder een

zijn als bedrijven de informatie van

een evaluatie. Er moet uiteraard nog

een berg kopieën van paspoorten

Basisveiligheid VCA certificaat of een

het pasje kunnen koppelen aan

heel wat aan het systeem gesleuteld

die in bouwketen rondslingeren.

BHV-diploma heeft en een zzp’er

hun eigen systeem. Bijvoorbeeld als

worden, maar we zijn op de goede

Het gaat vaak om kopieën die strikt

kan via de database van SVN aange-

een werknemer materialen komt

weg. We gaan inventariseren wat er

genomen niet vereist zijn. Dat al-

ven of hij een geldige VAR-verklaring

ophalen bij een bouwmaterialen-

ontbreekt en welke aanpassingen

les is een ramp voor de privacy

bezit.

kunnen

handelaar. Dit bedrijf kan dan aan

noodzakelijk zijn. Dat neemt de no-

van medewerkers. Met het nieuwe

aantonen over welke diploma’s,

de hand van het pasje in hun eigen

dige tijd in beslag.

pasje kunnen bedrijven controleren

werkervaring en kwalificaties zij

systeem controleren of die werk-

wie iemand is. Dit zal onder meer

beschikken. Buitenlandse werkne-

nemer hiertoe gerechtigd is. Om dit

Het project realiseren is een ambiti-

illegaliteit op bouwplaatsen in Ne-

mers komen ook in aanmerking voor

alles te kunnen realiseren is het wel

eus, maar ook kostbaar plan. “Daar-

derland aan banden kunnen leg-

het pasje als zij kunnen bewijzen

noodzakelijk dat de bouwmateria-

om zoekt de stichting extra fondsen

gen. De Inspectie SZW deelt toren-

dat zij legaal werkzaamheden op

lenhandelaar in het eigen systeem

om dit project te kunnen stimule-

hoge boetes uit, als ze constateren

bouwplaatsen mogen verrichten in

vastlegt welke personen materialen

ren. Het systeem kan deelnemende

Alle bouwvakkers in Nederland van hetzelfde pasje voorzien, dat

dat er sprake is van illegale arbeid.

Nederland. Als we het systeem goed

mogen bestellen en ophalen. Dat

bedrijven op allerlei vlakken grote

is de wens van Stichting Vakbewijs Nederland (SVN). “Het pasje is

De boete bedraagt al snel € 12.000.

regelen, kunnen we ook het nodige

is natuurlijk niet 1, 2, 3 geregeld.

voordelen opleveren.”

in eerste instantie bedoeld als identificatiemiddel en zal helpen il-

En niet alleen de aannemer moet

administratieve papierwerk onder-

De Belastingdienst, de overheid

legale arbeid te voorkomen. Daarnaast zijn nog vele toepassingen

die boete betalen, ook de onder-

vangen die gerelateerd is aan de

en

brancheorganisaties

“Wanneer de Stichting Vakbewijs

denkbaar, bijvoorbeeld het invoeren van gegevens over diploma’s,

aannemer en de zzp’er kunnen een

wet keten aansprakelijkheid.”

volgen het initiatief met belang-

Nederland het pasje definitief kan

certificaten en (VAR-)verklaringen. Of de koppeling met een urenre-

boete krijgen.”

gistratie- en toegangssysteem.”

Werkzoekenden

andere

stelling, vanwege het voorkomen

invoeren is nog niet bekend. De

“Er komen meerdere mogelijkheden

van illegale arbeid en vanwege an-

stichting werkt hard aan de ont-

Toepassingen

om het pasje te scannen”, vervolgt

dere mogelijkheden die het nieuwe

wikkeling ervan en we hopen dat

Stichting Vakbewijs Nederland is

voorzitter van de stichting, legt uit

Voor welke doelen het pasje gebruikt

Van Boxtel. “Dat kan bijvoorbeeld

systeem kan bieden.

we in april de basisfunctionaliteiten

een initiatief van Aannemersfe-

waarom NOA dit een goed initiatief

kan worden is onderwerp van dis-

via een scanner op de bouwplaats,

deratie Nederland. De stichting

vindt. “Dit pasje is bestemd voor ie-

cussie. “Het is belangrijk om van te-

maar ook via een (smart)phone

Pilot

wil een uniform pasje ontwikkelen,

dereen die in de bouw werkt of op

voren goed vast te stellen welke func-

of tablet. De GPS positie waar dat

Op 9 september jl. vond in Rotter-

dat als een soort mini-database

een bouwplaats komt, zoals werk-

tionaliteiten we willen koppelen aan

scannen gebeurt wordt geregis-

dam een pilot plaats, die voorspoe-

Inl.: Stichting Vakbewijs

functioneert en uitgebreide toe-

nemers, zzp’ers en werkzoeken-

het pasjessysteem. Voor het systeem

treerd. Je weet dan bijvoorbeeld

dig verliep. “Op mijn pasje staat

Nederland

passingsmogelijkheden kent. Rob

den.” Het pasje, dat is uitgerust met

zijn talloze toepassingen denkbaar.

Tel. 0411 - 65 21 48

van Boxtel, werkzaam bij NOA en

een RFID-chip, moet een betrouw-

“Met het pasje valt bijvoorbeeld te

waar Piet wanneer heeft in- en uitgelogd.” Daarnaast zoekt de

bijvoorbeeld een uniek nummer vermeld. Je kunt uitlezen op welke

www.vakbewijs.nl

De beursvloer is vol, maar oogt

maken heeft met de grote interesse

boeiend uitje georganiseerd. Zij

overzichtelijk wat komt door een

in een stand. Fabrikanten tonen

varen rond op het Veluwemeer

aanpassing in de zaal waardoor

meer belangstelling voor vakbeur-

en krijgen een high tea aange-

nog meer ruimte gecreëerd is. Ie-

zen, om op deze wijze hun markt

boden van de organisatie.

dere standhouder staat op een

directer te kunnen benaderen. De

goed toegankelijke plaats in een

toenemende belangstelling zien

Net zoals vorig jaar vindt ook

van de twee zalen. Van Dijk geeft

we ook tijdens onze regionale bij-

dit jaar geen feestavond plaats.

aan: “We konden 40 stands op

eenkomsten. Deze worden beter

NOA had voorafgaand aan de

de beursvloer plaatsen. Ze wa-

bezocht, bedrijven hebben waar-

jaardag een enquête onder de le-

ren in recordtijd uitverkocht, we

schijnlijk meer tijd om te komen.”

den gehouden. Zij waren vrijwel

Vervolg van pagina 1

moesten zelfs 3 belangstellende

hebben geïnventariseerd en de minimale eisen kunnen formuleren.”

unaniem (97%) in hun oordeel,

bedrijven in de wacht zetten. We

Voor de circa 20 dames die deel-

dat in deze tijd niet uit te leggen

vermoeden dat de recessie iets te

nemen aan de partnerdag is een

valt dat je een feestavond organiseert die veel geld kost. Veel bedrijven hebben het moeilijk en kunnen met moeite hun hoofd boven water houden en vinden een feestavond dan ook niet gepast. Ook de NOA moet goed bekijken hoe het geld voor de dag moet worden uitgegeven om rond te ko-

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

Advies opmarkt maat: “Groeien optraining tijd mee met en wetgeving!” Arbomaat: en Veiligheid Advies en training• op

• Bedrijfshulpverlening - BHV • VCA-opleidingen • Interim Management • Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV Doelmatig. Praktisch. Ervaren. • VCA-opleidingen • Interim Management

men.

Daarom

sluiten

in deze tijd de Plafond & Wanddag eenvoudig af, met een uitloopavond. De met een ‘oortje’ uitgeruste Van Dijk wordt opgeroepen en haast zich naar de andere kant van de beursvloer. Hij kijkt tevreden.

Doelmatig. Nieuwhuis ConsultPraktisch. Ervaren.

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

Inl.: NOA

Nieuwhuis Consult info@nieuwhuisconsult.nl |

Tel. 0318 – 52 72 90

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

info@nieuwhuisconsult.nl |

wij

www.noa.nl

colofon Typisch Obimex is een uitgave van: Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo Telefoon: 0546 – 45 55 13 Telefax: 0546 – 45 56 08 E-mail: verkoop@typischobimex.nl Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 15 21 claterveer@hotmail.com Vormgeving: Studio DWF, Enschede Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.


Gebruik alleen het allerbeste met de eerste Cradle to Cradle® plafondtegel in Europa. Kies voor bewust omgaan met materialen en een natuurlijke kringloop.

Maak het verschil voor toekomstige generaties.

Ga volledig voor gezond, veilig en 100% recyclebaar.

We make green solutions SILVER Armstrong introduceert de allereerste Cradle to Cradle® plafondtegel in Europa. Dit betekent dat wij veilige, gezonde en herbruikbare materialen toepassen. En dat wij effectief omgaan met watermanagement, hernieuwbare energie en maatschappelijk ondernemerschap. Wij helpen u natuurlijk graag met innovatieve en duurzame oplossingen. Nederland - België 076-52 30 200 (NL) • 02-223 00 72 (B) www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

ARMS112_AP_CRADLE_220x297_NL.indd 1

23/09/13 15:05


special plafond & Wanddag 2013 <

5 > TypischObimex

Veilig, arbovriendelijker en gezonder werken nauwe banden met leveranciers

aan de regels houden, maar

hulpmiddel

en ontwikkelaars. Ook testen

ook of werknemers dat doen.

In de praktijk blijkt dat grotere

wij hulpmiddelen en persoon-

Meer informatie over de In-

bedrijven de zaken vaker goed

lijke beschermingsmiddelen. Als

spectie

Jaarplan,

geregeld hebben dan kleinere

ze aan de eisen voldoen, ver-

controles en sancties is te

bedrijven, dat heeft mede met

melden wij ze op onze website

vinden op www.inspectieszw.nl,

financiële middelen te ma-

arbovriendelijkehulpmiddelen.nl.”

de website van de Inspectie SZW.

ken. Van tevoren nadenken

ZW,

het

wordt

gebruikt.”

over een oplossing kan proble-

Arbouw

Jaarplan Inspectie SZW

Zodra het jaarplan is gepubliceerd

men soms voorkomen. Bijvoor-

“Wij vormen de spil tussen

krijgt Arbouw altijd meer vragen.

beeld door een kuip eerst op een

werkgevers, werknemers, leve-

“Naar aanleiding hiervan krij-

karretje te plaatsen en er vervol-

ranciers en producenten”, aldus

gen wij een goed beeld van wat

gens een zak droog product van

Wijk. “Er worden gezamenlijk

er leeft binnen de branche. Er is

25 kg. in te storten en dat te men-

afspraken

bijvoor-

over het algemeen wel voldoende

gen met 20 l. water.

beeld over werken met ladders

kennis aanwezig, maar de prak-

en trappen.”

tijk is vaak weerbarstig. Werkge-

Arbouw publiceert jaarlijks het

vers weten dat ze verplicht zijn

Bedrijfstakverslag, waarin gege-

gemaakt,

Arbouw is voor de 3e keer aanwezig op de Plafond & Wanddag.

hulpmiddelen en persoonlijke

“Bij ons kunnen organisaties terecht voor informatie over alles wat

beschermingsmiddelen.

Deze

De Inspectie SZW publiceert

om hulpmiddelen en persoonlij-

vens zijn opgenomen over onder

bijdraagt aan gezond en veilig werken.”

zorgen voor fysieke verlichting

elk jaar een Jaarplan, waarin

ke beschermingsmiddelen aan te

andere fysiek zwaar werk, werk-

en ontlasting van het werk.

staat op welke punten hand-

schaffen of beschikbaar te stellen,

druk,

having gaat plaatsvinden, bij-

bijvoorbeeld voor het verspreiden

en verzuim. “Dan wordt duide-

arbeidsomstandigheden

Communicatiemanager Edmondt

van Arbouw blijkt dat (bijna)

Wijk van Arbouw verstrekt infor-

ongelukken en andere inciden-

“Mensen bellen ons vaak met

voorbeeld op tilnormen of op

van materialen over een verdie-

lijk hoe de bouwnijverheid er

matie aan zowel werkgevers als

ten op de werkplek zich regel-

vragen of willen een oplossing

hoogte monteren. “Op basis van

ping. ”Een plaat van 45 kg vergt

momenteel voor staat.”

werknemers over alle aspecten

matig voordoen. Deze zijn in een

voor hun probleem. Wij pro-

de gegevens in dit plan kunnen

2 personen om te verplaatsen,

die met veilig, arbovriende-

aantal gevallen te voorkomen,

duceren zelf geen hulpmidde-

we de branche voorbereiden.

en dat zorgt voor een extra fy-

Inl.: Arbouw

lijker en gezonder werken te

als op de werkplek op de juiste

len, maar gaan er wel naar op

Hierbij controleert de Inspec-

sieke inspanning die voorkomen

Tel. 0341 – 46 62 85

maken hebben. Uit onderzoek

wijze gebruik wordt gemaakt van

zoek. Hiervoor onderhouden we

tie niet alleen of bedrijven zich

kan worden als een praktisch

www.arbouw.nl

Outdoor slimme gevels en buitenplafonds realiseren Professionals zoeken voortdurend naar bouwmethoden die hun werk

extra mogelijkheid om unieke

makkelijker en kwalitatief hoogwaardiger maken. Wie verder kijkt

gevels en buitenplafonds te re-

dan de traditionele methoden ontdekt dat hij met Aquapanel Cement

aliseren. Het spreekt vanzelf dat

Board van Knauf B.V. een gedegen uiterlijk combineert met andere

deze plaat de bekende kwaliteit

sterke eigenschappen.

en garanties van Knauf biedt. De onderneming levert hiermee een

Gezond ventilatieplafond biedt frisse lucht en goede akoestiek

Aquapanel Cement Board is een

eenvoudig te verwerken en kan

compleet systeem met garantie,

vernieuwend product, dat ui-

de gebruiker deze zonder voor te

inclusief gratis geveladvies.

termate geschikt is voor zowel

boren op diverse onderconstruc-

Meer informatie is te vinden op

nieuwbouw als renovatie. Deze

ties schroeven. Dit systeem is op

de speciale website www.knauf-

buigbare bouwplaat is niet al-

vele manieren toe te passen en

aquapanel.nl. Hier is ook een

Rockfon en Zehnder-J.E. Stork-Air introduceren ComfoSchool, het inno-

moes. Ook dit zorgt voor concentra-

leen licht van gewicht, maar ook

er zijn vele soorten eindafwer-

gratis proefmonster op te vragen.

vatieve, duurzame ventilatieplafond voor klaslokalen. Dit systeem voor-

tieverlies. Het systeem biedt daarom

wind- en waterbestendig en

king mogelijk, zoals sierpleister,

ziet volautomatisch in een constante, frisse luchtkwaliteit en draagt in

een goede akoestiek. ComfoSchool

100% brand- en vochtwerend.

schuurwerk, verf of keramische

belangrijke mate bij aan een optimale temperatuurbeheersing.

is bij uitstek geschikt voor renova-

Bovendien is de plaat snel en

materialen.

Opdrachtgevers,

tieprojecten. De installatie van het

Inl.: Knauf B.V.

architecten, aannemers en af-

Tel. 030 – 247 33 11

Drie elementen staan aan de

akoestiek maakt ComfoSchool tot

decentrale ventilatiesysteem kan per

bouwbedrijven hebben nu een

www.knauf-aquapanel.nl

basis van ComfoSchool: de ven-

een uniek systeem in de markt. Uit

klaslokaal plaatsvinden. De ventila-

tilatie-unit,

automatische

meerdere onafhankelijke onderzoe-

tie-unit wordt geplaatst boven het

regeling en het geluidsabsor-

ken blijkt dat het binnenklimaat van

plafond of op het dak. Hierdoor zijn

berende plafond. Zehnder-J.E.

veel scholen voor verbetering vatbaar

geen tot weinig extra bouwkundige

StorkAir is verantwoordelijk voor

is. Klaslokalen worden vaak intensief

aanpassingen nodig. Dit in tegen-

het ventilatiesysteem. Dit wordt

gebruikt, en er is vaak sprake van

stelling tot een centraal systeem,

geïnstalleerd in combinatie met

onvoldoende ventilatie, een hoge

waarbij diverse luchtkanalen naar

het Rockfon Krios O2-plafond,

warmtelast en CO2-aanwezigheid.

één middelpunt leiden. Dankzij

dat een hoog akoestisch comfort

Hierdoor verliezen leerlingen – en de

ComfoSchool kunnen leerlingen zich

biedt. Het ventilatieplafond is

leerkracht – snel hun concentratie en

elke dag goed voelen en zich beter

mede ontwikkeld door kennisin-

nemen hun prestaties en producti-

concentreren, zodat ze in een prettig

stituut TNO.

viteit af. Op termijn bestaat het risico

klimaat kunnen leren en studeren.

de

op gezondheidsklachten en daardoor

Binnenklimaat

ziekteverzuim. Als de aanwezigen in

Inl.: Rockfon.nl

De combinatie van een gezonde

een klaslokaal elkaar moeilijk kun-

Tel. 0475 - 35 36 08

luchtkwaliteit en een uitstekende

nen verstaan, leidt dit tot geroeze-

www.comfoschool.nl


TypischObimex <

6 > special plafond & Wanddag 2013

Producten Idee Systemen spelen in op aanpassingen Arbowet Idee Systemen bedenkt en ontwikkelt innovatieve producten die het

hebben van 20 centimeter. Voor-

lastend voor wandmonteurs.

lig op een kozijn te bevesti-

mes moet er twee keer in de gips-

werkende leven van wandmonteurs en opperlieden een stuk aange-

heen maakten we bij Idee Sy-

Gipsbokken bevorderen dus een

gen, hoeven de onderdor-

plaat gesneden worden, terwijl

namer maken. De producten van het bedrijf zijn zelfs zo vooruitstre-

stemen de gipsbokken nog van

gemakkelijke, snelle en ergo-

pels niet meer afgetimmerd te

met de plastermaster alles in één

vend, dat Idee Systemen ergonomische problemen op de werkvloer

hout, maar door de hogere eisen

nomische manier van werken.

worden en blijven materialen

keer af te snijden is. Vaak houden

al heeft opgelost voordat de Arbo-regels worden aangescherpt.

maken we ze nu van staal.”

Maar dat geldt eigenlijk voor

en kozijnen onbeschadigd.”

wandmonteurs echter vast aan de

“Bij alle producten die we bij

later bracht hij kolomringen op

Arbowet

men. Ze leveren stuk voor stuk

Traditioneel

die ze al jaren gewend zijn. Daar-

Idee Systemen ontwikkelen, praat

de markt. De afgelopen jaren is

Stalen gipsbokken maken het

een aanzienlijke tijdsbesparing

De plastermaster is een gipssnijder

door wordt er niet altijd op de

ik vanuit mijn eigen ervaring als

het assortiment van Idee Syste-

verticaal verwerken van gips-

op en helpen bovendien om

die door Idee Systemen ontwik-

manier gewerkt die het handigst

monteur”, blikt Herman de Boer

men uitgebreid met producten als

platen een stuk gemakkelijker.

een groot deel van de rugklach-

keld is voor het makkelijk en veilig

is. Dat is jammer, want er valt op

terug. “Toen ik zelf nog plafonds

de kunstclip, de gkp winkelhaak,

“De lichte, sterke constructie is

ten van wandmonteurs en op-

snijden van gipsplaten. “Ook de

de werkvloer nog zoveel winst te

maakte, moesten we bijvoorbeeld

de cirkelsnijder en een haakse

geschikt om maximaal dertig tot

perlieden te voorkomen.” Ook

gipssnijder behoort al jaren tot ons

behalen.”

bij afwijkingen in de standaard

hoekverbinding voor bandraster.

veertig gipskartonplaten van 12,5

het gebruik van de opperrol is

assortiment”, aldus De Boer. “De

maten T-profielen met de hand

Tijdens de Plafond & Wanddag

mm dik op te plaatsen”, weet

inmiddels een door de Arbowet

plastermaster zorgt voor een aan-

Inl.: Idee Systemen

op maat knippen en inleggen.

demonstreert De Boer de opper-

De Boer. “Het werkelijke aantal

vastgelegde verplichting. “Om

zienlijke tijdwinst bij het afsnijden

Tel. 0320 – 22 11 15

Totdat ik van een opdrachtgever

rol aan de bezoekers, terwijl ook

hangt natuurlijk af van het ge-

lichamelijke klachten bij op-

van gipsplaten. Met een stanley-

www.ideesystemen.com

hoorde, dat er ook een moge-

de plastermaster en gipsbokken

wicht van de platen. Gipsbokken

perlieden te voorkomen, heeft

lijkheid was om deze T-profielen

(twee door Alfons Smits bedachte

zijn ruimtebesparend en bieden

de Arbowet het gebruik van

met een machine af te kappen.

producten) niet ontbreken in de

de mogelijkheid om alle gips-

rollen bij het opperen door

Dat maakte het werk er een stuk

beursstand van Idee Systemen.

platen al vooraf in de ruimte te

een raamkozijn terecht ver-

eenvoudiger op. Mede hierdoor

“De gipsbokken heeft Alfons jaren

zetten. Hierdoor hoeft er nader-

plicht gesteld”, vindt De Boer.

is bij mij het plan gekomen om

geleden al voor Idee Systemen

hand niet met platen gesleept

“De opperrol is jaren geleden

Idee Systemen op te richten en

bedacht”, geeft De Boer aan.

te worden tussen staanders en

al door Idee Systemen ontwik-

slimme oplossingen voor af-

“Zonder er ruchtbaarheid aan te

kozijnen door.” Daarmee wordt

keld om gipsplaten en an-

bouwsystemen te bedenken.”

geven zijn de bokken inmiddels

volgens De Boer niet alleen tijd

dere materialen gemakkelijker

door de Arbowet verplicht ge-

bespaard, maar ook wordt be-

en

Met Idee Systemen bedacht De

steld. De bokken moeten tegen-

schadiging voorkomen. “Verder

naar binnen te brengen. Door

Boer de spotplaat en twee jaar

woordig een verplichte hoogte

is het lichamelijk minder be-

de opperrol stevig en vei-

alle producten van Idee Syste-

zonder

traditionele manier van werken

beschadigingen

IDEE SYSTEMEN

Banden aanhalen en feeling krijgen met de markt “Chicago Metallic Continental (CMC) is op dit netwerkevenement

ons

presenteren

vormen, we willen daarbij

Infinity

akoestiek van een ruimte. Het

aanwezig met een brede vertegenwoordiging van medewerkers,

als CMC”, verklaart Thomas Pac-

de juiste beslissingen nemen

“Op de beursvloer willen de

vindt zijn toepassing voor-

we vinden het namelijk belangrijk dat iedereen contact heeft met

co, Sales Division Manager Nor-

voor onze klanten, de markt en

bezoekers

interesseren

namelijk in retail concepten,

onze klanten en weet wat er leeft in de markt.”

thern Europe. “Het is op termijn

onze collega’s.”

voor de producten die we op

maar ook in het onderwijs, bij-

voorlopig

ook

de markt brengen”, vervolgt

voorbeeld in aula’s. “Infinity

ganisatie te integreren in de

Medewerkers van diverse af-

Pacco. “We besteden speciaal

is een heel eenvoudig en snel

Company enkele weken geleden

Rockwool Group. De markt zal

delingen

aandacht aan onze bekende

te monteren systeem, dat we

overgenomen, maar wij blijven

hierbij

naar de Plafond & Wand-

reeks

kant-en-klaar aanbieden op

dag in Nijkerk. “Dit is bovenal

Daarnaast brengen we ook

een netwerkevenement, het

onze Infinity range onder de

is noodzakelijk om hier aan-

aandacht. Dit eilandkader is

“We kunnen alle eilanden

wezig te zijn en gezien te

enkele jaren geleden in Europa

op maat en per stuk aanbie-

worden. Het is belangrijk dat

geïntroduceerd. Tegenwoordig

den, en leveren alles inclusief

ook medewerkers die niet

bouwt men steeds creatiever,

alle accessoires. Infinity is een

dagelijks

in

het is belangrijk om je daar

veelzijdige oplossing die per-

de bedoeling om onze orDe stand van CMC staat op de

Group heeft Chicago Metallic

beursvloer naast de stand van Rockfon. “De Rockwool

het

uitgangspunt

Chicago Metallic

zijn

met

afgevaardigd

klanten

Screenline

eilanden.

de markt.

feeling

als bedrijf bij aan te sluiten.

fect gecombineerd kan worden

krijgen met de markt en in-

De flexibiliteit en veelzijdig-

met zowel diverse inleg als ver-

formatie

aanraking

komen,

de

heid van dit product is groot.

dekt uitneembare tegels.” Dat

juiste ondersteuning te bie-

Sinds de introductie van Infi-

is een mooie boodschap om uit

den of nieuwe oplossingen

nity zijn er al heel wat mooie

te dragen tijdens de jaardag.

te bedenken. Iedereen bruist

projecten mee ontwikkeld. Als

van de energie en wil de

de architect het kan tekenen,

banden aanhalen en ver-

dan kunnen wij het vrijwel

Inl.: Chicago Metallic

sterken met bezoekers die

altijd produceren.” Dit systeem

Continental

vandaag aanwezig zijn.

kan bijdragen aan een crea-

Tel. +32 (0)3 - 360 14 15

tieve inrichting en een goede

www.chicago-metallic.nl

oppikken

om


special plafond & Wanddag 2013 <

7 > TypischObimex

Innovatieve, kogelwerende gipsvezelplaat voor droge afbouw Een opvallende verschijning tijdens de Plafond & Wanddag is een

Torro-wanden kunnen als persoon-

Er bestaat een Europese norm voor

snelheid van 440 m/sec zijn afge-

gereageerd. “Deze dag is een goede

politieagent die zijn rondjes loopt over de beursvloer. Zo nu en dan

lijke bescherming in privé-situaties

kogelwerendheid, bestaande uit

vuurd en door de wand zijn tegen-

gelegenheid om onze kogelwerende

spreekt hij een passant aan. Niet om hem of haar tot de orde te

dienen of ter bescherming van

zeven klasses. In het rapport dat wij

gehouden. De extra classificatie NS

plaat onder de aandacht te brengen.

roepen, maar wel om de nieuwe, kogelwerende Torro-platen van

werknemers die risicovolle beroepen

van een geaccrediteerd onderzoeks-

(Niet Scherfvormend) houdt in dat

Ik heb aardig wat afbouwers gespro-

Knauf onder de aandacht te brengen.

uitoefenen. Torro zal daardoor in de

instituut hebben ontvangen, wordt

tijdens de proef geen losse stukjes

ken die me hebben verteld dat hier

praktijk met name zijn toepassing

Torro geclassificeerd als weerstands-

van de wand zijn afgekomen, die

behoefte aan is.”

“Vanaf vijf meter afstand hebben

Knauf”, zegt Peter van den Berg,

vinden in ruimtes en gebouwen

klasse FB4 NS.” Klasse FB4 houdt in

gevaarlijk kunnen zijn voor om-

we met een handvuurwapen di-

commercieel technisch adviseur

met een bepaald veiligheidsrisico,

dat tijdens de test met een Reming-

standers. De Bondt heeft tijdens de

Inl.: Knauf B.V.

verse kogels afgevuurd op een Torro-

droge

“Het

zoals politiebureaus, gevangenissen,

ton Magnum (kaliber .44) van 5 m

Plafond & Wanddag gemerkt dat

Tel. 030 - 247 33 11

plaat”, licht de ordehandhaver in de

is een zware, kogelwerende

consulaten, penitentiaire inrichtin-

afstand 15 gr. zware kogels met een

er positief op de Torro-plaat wordt

www.knauf.nl

beursstand van Knauf toe, terwijl

plaat die bedoeld is voor droge

gen, rechtbanken, juwelierszaken

hij een wandplaat toont waarin

afbouw. Het is een standaard

en ziekenhuisapotheken. Maar ook

verschillende kogels en kogelgaten

metal stud wand, die makkelijk

ruimtes op luchthavens en in kazer-

terug te vinden zijn. “Geen enkele

verwerkbaar is en waarin ge-

nes, banken, gemeente-instanties

kogel is erin geslaagd door de wand

woon geschroefd kan worden. De

of supermarkten kunnen extra

heen te dringen.” Tussen het vertel-

kern van de Torro-plaat bestaat

beveiligd worden door gebruik te

len van zijn verhaal door trakteert hij

uit hoogwaardig gipsvezelma-

maken van Torro.

langslopende bezoekers op chocola

teriaal met een hoge dichtheid

die, zeer toepasselijk, de vorm van

en is zeer discreet in gebruik,

Magnum

ronde, gouden kogels heeft.

doordat hij in de spouw van een

“Normaal gesproken worden kogel-

normale Diamond Board wand

werende wanden van staalplaten

Knauf is continu bezig met de

wordt weggewerkt. Knauf is

gemaakt of gemetseld”, weet Frans

ontwikkeling van nieuwe en

het eerste bedrijf in Nederland

de Bondt, productspecialist droge

verbeterde producten en Torro

dat een kogelwerende plaat

afbouwsystemen. “De Torro-wand

is het laatste resultaat van deze

voor droogbouwsystemen aan-

hoeft alleen maar tussen metalen

vindingrijkheid.“Torro

biedt dat standaard uit voorraad

staanders bevestigd en verlijmd te

leverbaar is.”

worden om stabiliteit te bereiken.

is

een

innovatief, nieuw product van

afbouwsystemen.

KNAUF

Optoppen

Uitbouw en gevelrenovatie

Waarvoor gebruik jij Aquapanel Cement Board?

Carport en buitenplafond

Tuinmuur en serre

Kelder

Aquapanel® Cement Board Outdoor Buiten gewoon slimmer: Uitgebreide toepassingsmogelijkheden Snel en eenvoudig te verwerken ■ Licht van gewicht ■ Geluids- en brandwerend, wind- en waterbestendig ■ Eenvoudig totaalsysteem met garantie ■ ■

www.knauf-aquapanel.nl


kantelen en verticale op verticaal 01 on Vimeo http://vimeo.com/76330984

heFtrUck/kooiaap pallet kantelaar http://kaywa.me/v7JBl

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

DE VOORDELEN VAN DE KANTELAREN VAN OBIMEX • Eenvoudig toe te passen • Snel • Gekeurd • Gecertificeerd • Arbovriendelijke oplossing oemiV no 20 laacitrev 11903367/moc.oemiv//:ptth

standalone pallet kantelaar 8qLGi/em.awyak//:ptth

!edoc ruoy nacs dna )tekraM diordnA& erotS ppA( redaeR edoC RQ awyaK eht daolnwoD


special plafond & Wanddag 2013 <

9 > TypischObimex

pslaG van plaatmaterialen Gipspallet kantelaar standalone Alleen de te verwerken pallet dient te worden gekanteld

Gipspanelen worden plat op de pallet getransporteerd en indien nodig op klossen geplaatst

Gipspanelen met palletwagen (niet elektrisch)

Pallet met Gips op de elektrische palletwagen

verzwaarde bokken

Verzwaarde bok

Houten bok met gipspanelen

Bok is leverbaar in twee afmetingen 25 st panelen/bok en 50 st panelen/bok 1100 mm

1100 mm

Afstand bokken bij gipspanelen lengte van 3200/3400/3600 mm

Gereedstaande elektrische palletwagen met twee verzwaarde bokken

Verzwaarde bok Gereedstaande (niet elektrische) palletwagen met twee verzwaarde bokken

1000 mm LET OP: Bok mag niet meer dan 15 mm van de vloer vrij staan en alleen worden verplaatst als er 25 of 50 panelen op de bok staan

900 mm

Afstand bokken bij gipspanelen lengte van 2600/2800/3000 mm

Vrachtwagen met kraan of verreiker

lichte bokken Bok is leverbaar in twee afmetingen 25 st panelen/bok en 50 st panelen/bok

Lichte bok

1500 mm Afstand bokken bij gipspanelen lengte van 2600/2800/3000/3200/3400/3600 mm

Alleen met verzwaarde bokken

Alle panelen staan verticaal geplaatst op de houten bok

Alleen met verzwaarde bokken

Vrachtwagen met kraan of verreiker. Alleen met verzwaarde bokken


TypischObimex <

10 > special plafond & Wanddag 2013 TBA

naar verwachting zullen de nieuwe

vochtig gebouw, dat kan proble-

afwerkingsniveaus eind dit jaar

men opleveren. Wij monitoren de

gepubliceerd worden.”

omstandigheden en stellen een document op waarin informatie

Afwerkingsniveaus uit Stabu samengevoegd met Europese Q-Klasse

Richtlijn tegelwerk

is opgenomen over dag, tijdstip,

Ondertussen staat een nieuwe

plaats, temperatuur en lucht-

richtlijn voor tegelwerk op plaat-

vochtigheid tijdens de meting.

materiaal ook in de planning. De

Ook vermelden we of een gebouw

Hek: “De richtlijn geeft aan wat

wel of niet open is en of er wel of

voor plaatmateriaal je moet toe-

niet gestookt wordt. Dit document

passen als je wanden gaat betege-

kan men aan de aannemer geven.

len. Tegelwerk op plaatmateriaal is

Met dit document kan onze klant

een probleem zodra je gaat betege-

aantonen onder welke omstan-

len op hout of zodra hout als plaat

digheden hij heeft gewerkt en

achter een andere plaat is gebruikt.

aansprakelijkheid voorkomen. Wij

Als hout onder vochtige omstan-

gaan dan ook in gesprek met de

digheden wordt betegeld, dan zal

aannemer over het aanpassen van

de plaat na droging kromtrekken en

de omstandigheden.”

ontstaan er scheuren. We zijn al 1,5 jaar bezig met de ontwikkeling van

Verder voert TBA ook kwaliteits-

deze richtlijn, waarbij we rekening

controles uit, bijvoorbeeld ge-

houden met veel randvoorwaar-

luidsmetingen van wanden, ter

den.” De concept richtlijn wordt

bevestiging of om geluidslekken

binnenkort besproken. Zoals het

op te sporen. “Hierbij beperken we

er nu naar uitziet, zal de richtlijn

ons tot de binnenafbouw, dus bin-

De stand van TBA is niet te missen, het is de eerste stand waar bezoekers

voerd. Deze zijn gebaseerd op de

A komt overeen met de Europese

eind dit jaar of begin volgend jaar

nenwanden, vloeren/plafonds en

tegenaan lopen, zodra ze de beursvloer opkomen. “Dit is een geweldige

Duitse niveaus en lopen van Q1 tot

norm Q4. Q2 is de normale stan-

gepubliceerd worden.

ruimteakoestiek. TBA wil op diverse

netwerkdag.” Hermen de Hek, hoofd afdeling techniek, vertegenwoor-

Q4, waarbij Q1 het laagste niveau is

daard afwerking die wij in Neder-

digt Technisch Bureau Afbouw (TBA) op de Plafond & Wanddag.

en Q4 het hoogste. Ons Nederland-

land als de C-afwerking kennen.

TBA verricht ook commerciële ac-

den aan de afbouwbranche. Wij

se systeem loopt van A tot en met F,

Niveau B bestaat in Europa niet

tiviteiten, zoals kwaliteitscontrole

vormen graag een extra steuntje in de rug.”

manieren dienstverlening aanbie-

Het bureau krijgt vooral veel vragen

zien. “In Nederland wordt de tabel

waarbij A het hoogste niveau is en

en het Europese Q3 kennen wij in

en -bewaking. “Klanten kunnen

over de herziening van de afwer-

uit de Stabu Standaard gehanteerd,

F het laagste.”

Nederland niet, het betreft totaal

ons bijvoorbeeld inschakelen om

kingsniveaus en technische kwes-

dit betreft een andere tabel dan die

verschillende afwerkingen. In de

trajecten te monitoren. Stel dat

Inl.: TBA Technisch

ties. De tabel ”Afwerkingsniveaus

de landen om ons heen gebruiken.

“We zijn druk bezig met de har-

herziene tabel zijn beide tabellen

een aannemer een afbouwbe-

Bureau Afbouw

voor gipskartonplaten en gipsve-

De “Europese afwerkingsniveaus”

monisatie, vooral het vergelijken

samengevoegd. Momenteel zet-

drijf verplicht om montagewerk-

Tel. 070 - 336 65 00

zelplaten” wordt dit jaar nog her-

zijn een paar jaar geleden inge-

van de normen is lastig. Niveau

ten we de laatste puntjes op de i,

zaamheden te verrichten in een

www.tbafbouw.nl

Nieuwe variant metalen plafondanker voldoet aan alle veiligheidseisen Aanscherping van de regelgeving binnen de afbouwbranche noopt

wikkeling. Voor bedrijven is de

Het Keilanker is uit één stuk

brengen. Door het Keilanker in

al jaren als standaard plafond-

bedrijven automatisch tot innovatie en creativiteit. PBT Fixing

veranderde regelgeving direct

metaal gegoten, waardoor de

een boorgat te slaan, ontstaat

bevestiging gebruikt.” Het Kei-

juicht deze ontwikkeling toe en demonstreerde tijdens de Plafond

voelbaar, want controlerende

plug niet kan breken of scheu-

er een uitstekende bevestiging

lanker is door PBT Fixing direct

& Wanddag zelf een doorontwikkeling van het Keilanker (alter-

instanties doen hun werk zo-

ren. Dit in tegenstelling tot zijn

van het plafondsysteem met

uit voorraad te leveren.

natief voor de Subex nagel), een metalen plafondanker voor het

dra er normen worden over-

voorganger, de Subex nagel, die

een belastbare waarde van circa

bevestigen van plafondsystemen.

treden. Om aan de strengere

uit een brozere zink-aluminium

100 kg en dat is het dubbele

Inl.: PBT Fixing

eisen te voldoen, ontstaat

legering bestaat, die sneller

ten opzichte van de Subex nagel.

Tel. 0320 – 28 74 44

PBT Fixing is een internatio-

Regelgeving

er bij bedrijven automatisch

scheurt op de kop bij foutief in-

In Duitsland wordt het Keilanker

www.pbtfixing.com

naal opererende onderneming

Volgens Van der Lem heeft

veel innovatie en creativiteit

op het gebied van bevesti-

de hele afbouwbranche mo-

tijdens de ontwikkeling en

gingsmiddelen, die zich binnen

menteel ook te maken met

doorontwikkeling van nieuwe

de droge afbouw onder andere

nieuwe,

richt op plafondbevestigingsyste-

ving en veranderingen van

scherpere

regelge-

en bestaande producten.”

men. “Tijdens de Plafond & Wand-

CE-markeringen in de vorm

Keilanker

dag is het prettig om de contacten

van DoP-verklaringen (Decla-

Van der Lem toont tijdens de

aan te halen en de marktom-

ration of Performance). “Voor

Plafond & Wanddag een door-

standigheden

bespreken”,

een groot deel van de bevesti-

ontwikkeld product van PBT

te

zegt Haakon van der Lem, sales

gingsmaterialen die we bij PBT

Fixing: het Keilanker. “Het

manager Benelux bij PBT Fixing.

Fixing produceren, moeten we

Keilanker is een metalen slag-

“Wat me positief stemt is dat de

steeds meer de productspeci-

plug voor het bevestigen van

bodem van de economische cri-

ficaties vastleggen”, weet hij.

plafondsystemen

sis in zicht lijkt. Het is wat over-

“Daarin

dreven om nu gelijk met zijn

vastgelegd wat de herkomst is

aan. “In het verleden was

allen te gaan juichen, maar kij-

van het materiaal of wordt de

de afmeting van de Keilnagel

kend naar het werkgebied van

manier omschreven waarop

6x40mm, tegenwoordig is deze

PBT Fixing zijn de mensen min-

een product volgens de norme-

ook verkrijgbaar in de afme-

der negatief dan in voorgaande

ring gebruikt dient te worden.

ting 6x30mm, waardoor men

jaren. Er heerst een voorzichtig

Hierdoor ontstaat er duidelijk-

minder diep hoeft te boren in

positivisme en dat is prettig voor

heid in de markt en dat be-

vergelijking met het gebruik

de hele afbouwbranche.”

schouw ik als een gunstige ont-

van een dergelijk type anker.

wordt

bijvoorbeeld

betonconstructie”,

tegen geeft

een hij

PBT Fixing


special plafond & Wanddag 2013 <

11 > TypischObimex

Duurzame houtwolplaten voor isolerend, brand- en geluidswerend resultaat Heraklith

De houtwolplaten van Heraklith garanderen al jarenlang structurele

galerijen, zodat er bijvoorbeeld

we ons veel op de bouw- en

oplossingen voor zowel de bouw- als afbouwsector. Knauf Insu-

geen geluidsoverlast meer is van

afbouwsector, waaronder de

lation zit echter niet stil en maakt zich er continu sterk voor om

een nabij gelegen snelweg. We

plafondmarkt”, vervolgt Paar-

Duurzaamheid

terug te laten komen binnen

de Heraklith houtwolproducten nog verder te verbeteren en op die

blijven ons op dit vlak ontwikke-

dehaar. “Maar we willen ons

Naast het leveren van kwaliteit

het bedrijfsproces. “Het groene

manier in de behoefte van de markt te voorzien.

len en in 2014 zullen er dan ook

bij Heraklith breder oriënteren

staat Knauf Insulation ook op het

aspect raakt steeds meer ver-

weer genoeg vernieuwingen van

en zijn bijvoorbeeld ook ac-

gebied van duurzaamheid graag

ankerd binnen ons bedrijf door

voorschrijft, maar als marktleider

onze producten op stapel staan

tief binnen de weg- en wa-

vooraan door bouwmaterialen

duurzaamheid steeds verder te

goede

nemen wij onze verantwoorde-

bij Heraklith.”

terbouw bij projecten op het

te leveren die bijdragen aan een

implementeren binnen onze be-

eigenschappen. “Onze hout-

lijkheid door te anticiperen en

gebied van geluidsschermen

duurzame bouw. Het hout waar

drijfsvoering”, weet Paardehaar.

wolplaten zijn zowel brandwe-

steeds de hoogste kwaliteit aan

Renovatie

of tunnels. Verder werken we

Heraklith houtwolplaten van ge-

“Digitaal werken, het overstap-

rend, geluidsabsorberend als

te bieden.”

Door het combineren van hout-

graag voor de renovatiemarkt

produceerd worden, is afkomstig

pen op LED-verlichting en het

wol met steenwol, polystyreen

om met onze producten oplos-

uit Noord-Europese productie-

inkopen van duurzame stroom

De

Heraklith

combineren

houtwolplaten

meerdere

isolerend”, zegt account manager Marco Paardehaar. “Dat zijn

Naast het fungeren als brand-

of resolschuim bieden de He-

singen te bieden. Regelmatig

bossen en er wordt bij het pro-

zijn hier voorbeelden van. Verder

drie belangrijke eigenschappen,

vertragend hitteschild zorgt de

raklith houtwolplaten isolatie

zijn de mogelijkheden bij reno-

ductieproces alleen maar PEFC-

werkt Knauf Insulation samen

waardoor het een vertrouwd

open oppervlaktestructuur van

tegen warmte of kou. Daar-

vatie namelijk beperkt doordat

gecertificeerd

gebruikt.

met gemeenten om het ener-

product is binnen de bouw- en

de Heraklith houtwolplaten ook

naast zorgt het duurzame ka-

er vaak maar 5-6 cm ruimte

Verder wordt er door het bedrijf

giegebruik terug te dringen en

afbouwsector. Onze houtwolpro-

voor een goede akoestiek. “Het

rakter van de platen ervoor dat

is om te isoleren. De Heraklith

in grote mate gebruik gemaakt

op die manier iets terug te doen

ducten zitten allemaal in de Euro

voorkomen van geluidshinder is

ze dezelfde levensduur heb-

combi resol daarentegen is als

van milieuvriendelijke grond-

voor de samenleving.”

brandklasse B, terwijl de nieuwe

een hardnekkig probleem”, geeft

ben als het gebouw waarvoor

plaat heel geschikt voor reno-

stoffen en groene energie. Ook

Heraklith combi steenwol zelfs

Paardehaar aan. “Onze hout-

ze worden gebruikt. “Met onze

vatie. Het is een plaat met een

op andere afdelingen dan de fa-

Inl.: Knauf Insulation

A2-gecertificeerd is. Dat is ho-

wolplaten worden dan ook veel

brandwerende, geluidswerende

geringe dikte maar met een

briekslocaties streeft Knauf Insu-

Tel. 0162 – 42 12 45

ger dan de norm in Nederland

gebruikt voor de renovatie van

en isolerende producten richten

hoge isolatiewaarde.”

lation ernaar om duurzaamheid

www.heraklith.nl

hout

Hulpmiddelen voor verticale opslag van plaatmaterialen Hulpmiddelen voor verticale opslag en transport trekken de aandacht op de stand van Obimex. “We hebben een kantelaar voor gipspallets en een kooiaap meegenomen.”

Webwinkel voor plafond- en wandmontagebedrijven

gebruikersnaam en inlogcode.

om voor een artikel de achter-

lening toe. Veel klanten blijken het

Wanneer u uw gebruikersnaam

liggende productinformatie op te

op prijs te stellen, dat ze voortaan

en inlogcode hebt ontvangen

roepen/printen. U vindt hier, wan-

ook ’s avonds of in het weekend

Obimex heeft samen met haar

dan is tevens uw artikelbestand

neer de leverancier ons deze gege-

hun bestelling kunnen plaatsen.”

“Deze Plafond & Wanddag is

meer vanwege nieuwe richtlij-

leverancier een webwinkel ge-

met prijsafspraken verwerkt in

vens heeft vrijgegeven, niet alleen

De medewerkers van Obimex

een geweldig ontmoetingsplat-

nen. “Arbotechnisch werken is

realiseerd, die voor de professi-

de webwinkel. Na het aanmel-

de productinformatie maar ook de

zijn goed te spreken over het

form”, vindt Eric Meijer, ver-

belangrijk”, aldus Meijer.

onele plafond/ wandmontage-

den in de webwinkel met uw

eventuele bijbehorende rapporten

verloop van de NOA-Afbouwdag.

bedrijven is ontwikkeld. In deze

gebruikersnaam en inlogcode

zoals bijvoorbeeld brand en/of

“Deze sobere opzet van de jaar-

koopmedewerker

buitendienst

van Obimex. De jaardag is een

“Vanuit een horizontale positie

webwinkel vindt u alle artikelen

kunt u gebruik maken van alle

geluid. “We zijn met onze web-

dag bevalt ons goed. Volgend

drukbezocht evenement. Door-

transporteren van gipskarton-

van de belangrijkste leveran-

productinfo, artikelbestanden,

winkel, met het zeer uitgebreide

jaar zijn wij dan ook wederom van

dat het evenement kleinschalig

platen op de bouwplaats is niet

ciers, zoals Rockfon, Ecophon,

pakbonnen, bestel en offerte

aanbod een voortrekker in de

de partij.”

is, biedt het goede mogelijk-

meer

Daarente-

Armstrong, OWA, Knauf, Steelframe

modules, enz. enz.

plafond- en wandmarkt. Enkele

heden om banden met relaties

gen gaat de voorkeur uit naar

enz. enz. Door een geavanceerde

aan te halen, zowel met onder

verticale opslag, door het op

zoekmachine is het zeer eenvoudig

Inl.: Obimex

bokken

plaat-

om artikelen op te roepen, waarbij

Bestellingen/extra benodigd materiaal

ben wij in de testfase betrokken

andere leveranciers die aanwezig

bij de webwinkel en zij juichen

Tel. 0546 – 45 55 13

zijn als met plafond- en wand-

materiaal.

hebben

standaard uw prijs wordt gepre-

Doordat al uw eerder geplaatste

deze nieuwe vorm van dienstver-

www.obimex.nl

montagebedrijven. “We zijn hier

wij een oplossing bedacht:

senteerd en bestellingen eenvou-

bestellingen/offertes

dan ook met 2 buitendienst-

een palletkantelaar die ge-

dig kunnen worden geplaatst.

blijven in de webwinkel, is het

en 2 binnendienstmedewerkers

makkelijk in combinatie met

Mocht u een prijs willen aanvragen

zeer eenvoudig om extra aan-

toegestaan.

zetten

van

Hiervoor

zichtbaar

aanwezig. Tijdens deze con-

een

kooiaap

dan is dit ook mogelijk door een

vragen te laten plaatsvinden of

tact- en informatiemarkt geven

is te gebruiken. Met deze

offerteaanvraag te laten maken die

materiaal te bestellen. Eerder

we voorlichting over de verti-

kantelaar

zetten

via de webwinkel communiceert.

geplaatste bestellingen kunnen

cale opslag van plaatmateria-

compacte pallet met gips (van

heftruck

of

klanten die gips bestellen, heb-

wij

een

worden opgeroepen en aange-

len, onze nieuwe webwinkel en

50 stuks) in één keer op twee

Inloggen

past in een lopende bestelling,

vouw- en buigtechniek.”

houten bokken. Behalve deze

Door eenvoudig een aanvraag

deze bestelling is dan heel snel

heftruck/kooiaap pallet kan-

te sturen naar www.obimex.

weer te plaatsen/versturen onder

Verticale opslag

telaar hebben we ook nog een

nl of door de link te gebruiken

een nieuw ordernummer.

Verticale opslag en transport

stand-alone pallet kantelaar,

op de webwinkel, vraagt u uw

van materialen op de bouw-

om pallets met gipskartonpane-

persoonlijke gebruikersnaam en

Product informatie

plaats is een onderwerp dat

len vanuit een vlakke positie in

inlogcode aan. Na aanmelding

Wanneer u de webwinkel ge-

in de aandacht staat, onder

één keer verticaal te kantelen.”

ontvangt u dezelfde dag nog uw

bruikt dan is het zeer eenvoudig

Obimex


TypischObimex <

12 > special plafond & Wanddag 2013

OWA Benelux integreert LED-verlichting in plafondpanelen OWA

sing in grote, hoge ruimtes waar

het ophangsysteem en wordt de

plafond. OWA Consult Collection is

akoestisch comfort heel belangrijk

verlichting door een andere partij

puur esthetisch en bedoeld om een

is. OWAcoustic premium Sinfonia

gedaan. Wij hebben met OWA Con-

ruimte karakter mee te geven. Zo

is ontwikkeld als breed inzet-

sult Collection de plafondpanelen

kan er bij het ontwerpen van een

bare plafondplaat en voldoet aan

en de verlichting gecombineerd en

plafond gekozen worden voor een

alle markteisen voor een modern

denken dat hier toekomst in zit.

horizontaal of diagonaal lijnenspel

plafondsysteem. Behalve hoge

OWA Consult Collection is echt een

of verschillende patronen. Ook ver-

akoestische prestaties beschikt de

voorbeeld

out-of-the-box

ticale plafonds zijn mogelijk, waar-

OWAcoustic premium Sinfonia over

denken.” OWA Consult Collection

door een soort baffles ontstaan,

voordelen als een met vlies be-

wordt inclusief verlichting gele-

die eventueel aan de achterkant

klede plaat, een strak uiterlijk en

verd. “We hebben zelfs verlichting

zijn voorzien van LED-verlichting.”

een hoog kwaliteitsniveau. Bo-

geïntegreerd in de ophangsyste-

vendien is de plafondplaat aan-

men door middel van LED-strips”,

trekkelijk geprijsd.

geeft

van

Janssen

aan.

Janssen beschouwt de Plafond &

“Hierdoor

Wanddag als een geslaagde relatie-

hoeft alleen nog maar het op-

beurs. “Normaal gesproken bezoek

Out-of-the-box

hangsysteem gemonteerd te wor-

je architecten en afbouwbedrijven

Al van grote afstand vallen de drie grote monitors op die tijdens

coustic premium Sinfonia in die

Naast het virtueel ervaren van de

den en de verlichting aangesloten

afzonderlijk. Tijdens de Plafond

de Plafond & Wanddag boven de beursstand van OWA Benelux

ruimtes zouden toepassen. We

voordelen van OWAplan en OWA-

te worden.”

& Wanddag kun je echter zoveel

hangen. De afzonderlijke schermen zijn verbonden met een bril,

ontvangen heel enthousiaste re-

coustic premium Sinfonia brengt

waarmee bezoekers een blik kunnen werpen in de digitale we-

acties op dit systeem.”

OWA Benelux tijdens de Plafond

Jaarlijkse reünie

is echt van toegevoegde waarde.

reld van OWA Benelux en de akoestische plafondproducten die het leven veraangenamen.

mensen op één dag spreken, dat

& Wanddag ook OWA Consult Col-

Ook architecten kunnen zich vol-

Eigenlijk is deze dag een soort

OWAplan is een brandwerend,

lection onder de aandacht van de

gens Janssen naar hartelust uitleven

jaarlijkse reünie, zeker na zoveel

geluidsabsorberend

volle-

bezoekers. “OWA Consult Collection

met OWA Consult Collection. “Voor

jaren. OWA Benelux beschouwt de

lende ruimtes binnenlopen om de

dig afbreekbaar plafondpaneel.

is de nieuwe serie van OWA Bene-

het grootste deel werken architec-

Plafond & Wanddag dan ook als

mensen een virtuele rondleiding

nagalmtijd van geluid te horen,

Met OWAplan is het mogelijk om

lux”, vervolgt Janssen. “Het zijn

ten met standaardplafonds, maar

zeer geslaagd.”

door een gebouw, zoals een res-

bijvoorbeeld door toedoen van

naadloze plafonds tegelijkertijd

plafondpanelen met geïntegreerde

voor het resterende deel willen

taurant of een kantoor”, zegt

telefoons of stemmen. Vervol-

een geluidsabsorberende func-

LED-verlichting. Deze serie betekent

architecten graag hun eigen ac-

Inl.: OWA Benelux

sales manager Marcel Janssen. “In

gens laten we ze ervaren wat er

tie te geven. Het plafondpaneel

een nieuwe ingang voor ons bedrijf.

cent meegeven en hun stempel

Tel. 020 - 682 53 05

zo’n gebouw kunnen ze verschil-

gebeurt als we OWAplan of OWA-

is daardoor ideaal voor toepas-

Normaal verzorgt de plafondbouwer

drukken op de uitstraling van een

www.owa.nl

“Door de bril op te zetten, krijgen

en

Opleiding in Assen opnieuw van start gegaan gevallen subsidie beschikbaar. “De

bekendheid voor de opleiding te

onze sector. De jongens die nu op

de opleiding. Scheffer vult aan: “Op

situatie is misschien minder gunstig

genereren. Sommige bedrijven bie-

de opleiding zitten, reageren heel

23 januari is er een open dag in het

voor de leerlingen, maar in deze

den zelfs ruimte voor een nieuwe

enthousiast. Drie van hen werken

Vakcentrum in Assen, van 16.00 tot

tijden mag je verwachten dat zij in

leerling. En dan komen we bij het

bij Annhil te Hoogeveen, eentje

21.00 uur. Hier is iedereen welkom

hun toekomst willen investeren.”

volgende knelpunt: je moet die

bij Unipé te Peize. Eind september

die meer wil weten over de oplei-

leerlingen wél hebben, om ze op

kwam er nog een 5e jongen bij.”

ding tot plafond- en wandmon-

een leerplek te kunnen plaatsen.”

Hij heeft wel een bouwopleiding

teur. De volgende instroomdatum

gevolgd, maar nog geen specifieke

is in januari 2014, het zou mooi zijn

De Vakopleiding Assen We treffen het dat Arno Scheffer net aanwezig is op de stand. “Vandaag

De opleiding in Assen kan nu

ervaring met plafonds en wanden

als we dan weer 3 of 4 jongeren

loop ik vooral rond om te netwer-

draaien met de 5 leerlingen, maar

opgedaan. Deze leerling hebben wij

kunnen verwelkomen.”

ken.” Scheffer maakt zich sterk voor

doelstelling is om een reguliere op-

via Stuc Noord Nederland weten te

De Vakopleiding in Assen, waar hij

leiding te starten, met 10-12 leerlin-

plaatsen bij Griemink te Klaziena-

Inl.: De Vakopleiding

Savantis en De Vakopleiding zijn ieder jaar op de Plafond & Wand-

als docent en consulent bij betrok-

gen. Scheffer: “Hierdoor kunnen we

veen. Natuurlijk kunnen leerbedrij-

Tel. 0318-561147/0528–279911

dag aanwezig om bedrijven te informeren over de mogelijkheden

ken is. De opleiding plafond- en

voldoende aandacht krijgen voor

ven ook leerlingen aanmelden voor

www.devakopleiding.nl

die er zijn om plafond- en wandmonteurs op te leiden. “Wij pro-

wandmonteur heeft in het Vakcen-

beren bedrijven over de streep te trekken om jongeren een leerplek

trum in Assen een jaar stilgelegen en

aan te bieden en een opleiding te laten volgen.”

is onlangs opnieuw opgestart.

Consulent en docent Henri van

ding besteed. Zij melden zich niet

Dit najaar zijn 5 leerlingen met

Heist heeft positief nieuws te mel-

spontaan aan. We kunnen niet

hun opleiding gestart. “Het heeft

den over de plafond- en wandop-

genoeg herhalen: als de economie

de nodige inspanning gekost om

leiding in Rosmalen. “Het aantal

weer opbloeit en de bouw weer

de opleiding weer van de grond te

leerlingen is verdubbeld. We zijn

aantrekt, zijn jonge, goed opge-

krijgen, maar het is gelukt, mede

erg blij dat Rosmalen een stijgende

leide leerlingen keihard nodig”.

dankzij het doorzettingsvermogen

lijn laat zien. Was er vorig jaar nog

Voor bedrijven is het een goede

van het samenwerkingsverband

sprake van 5 nieuwe instromers, dit

tijd om leerlingen aan te nemen:

Stuc Noord-Nederland en Hilco

jaar komen we uit op 10 nieuwe

de jeugdlonen zijn een stuk aan-

Nijmeijer van Annhil. We hebben

instromers. De afgelopen tijd heb-

trekkelijker. Ook hoeven bedrijven

de koppen bij elkaar gestoken, een

ben we extra tijd aan het werven

scholingsdagen niet meer te be-

plan gemaakt en hebben dat uitge-

van leerlingen voor deze oplei-

talen. Bovendien is in sommige

voerd. Als docent probeer ik meer

Savantis


special plafond & Wanddag 2013 <

13 > TypischObimex

Plafondsysteem bekroond met C2C Silver certificaat Lisette Bouman, marketing coördinator van Armstrong, heeft een

Zo moeten grondstoffen veilig en

Armstrong wil echter meer be-

leuke ontwikkeling te melden tijdens de Plafond & Wanddag.

gezond zijn voor mens en milieu.

tekenen. “Zo hebben we het

“Ons Perla OP 0.95 plafondsysteem is sinds juli in het bezit van het

Daarnaast wordt gekeken naar

plafond

C2C Silver certificaat en daar zijn we trots op.”

hernieuwbare energie, water-

Op het moment dat plafond-

management en maatschappe-

materiaal uit een ruimte wordt

ervoor dat het percentage her-

op de goede weg, maar er is nog

lijk verantwoord ondernemen.

verwijderd, willen we dat graag

gebruikt materiaal in Armstrong

steeds veel te halen. Zo hebben

recyclingprogramma.

Armstrong

Begin dit jaar kreeg dit pla-

Certificaten

fondsysteem al het C2C basic

“Op deze jaardag onderhouden

Hernieuwbare energie, bijvoor-

opnieuw gebruiken in ons pro-

minerale plafondtegels steeds

we een roadmap ontwikkeld,

certificaat toegewezen door het

we niet alleen contacten, maar

beeld, moet ook efficiënt worden

ductieproces.

hoger wordt.”

waarin we een aantal mijlpa-

onafhankelijke Cradle to Cradle

geven we ook de nodige voor-

gebruikt. Bij watermanagement

we gebruik van upcycling, zo-

Products Innovation Institute

lichting”, vertelt Bouman verder.

wordt onderzocht hoe effectief

dat we de materialen zonder

Denkwijze

opgesteld. Momenteel hebben

in San Francisco. “Sinds die

“Veel bezoekers denken dat C2C

een organisatie omgaat met wa-

kwaliteitsverlies keer op keer

Het veranderen van de percep-

we 1 product dat het C2C heeft

tijd hebben we hard gewerkt

vooral met recycling te maken

ter tijdens en na het productie-

kunnen hergebruiken.

tie van mensen is een klus die

ontvangen, maar er is uiteraard

en diverse aspecten verder

heeft, maar het is veel meer dan

proces. Het instituut onderzoekt

de nodige tijd in beslag neemt.

veel meer mogelijk. De focus van

verbeterd. Perla OP 0.95 is een

dat. Op het gebied van C2C zijn 5

en beoordeelt deze aspecten

Herbruikbaar materiaal en her-

Mensen denken vaak dat duur-

Armstrong is gericht op volledige

prachtig product. Het heeft een

certificaten te verdienen: basic,

en het product. Zo kijkt men

nieuwbare grondstoffen gebruikt

zaam betekent dat een product

integratie van Cradle to Cradle

perfecte akoestische absorptie,

brons, zilver, goud en platina.

tijdens de conceptfase al naar

Armstrong altijd bij de productie

minder goed werkt of duurder

in ons bedrijf. Op het moment

het einde levensloop van het

van plafonds. Bouman: “Be-

is. “Deze perceptie willen we de

dat je anders naar dingen kijkt

ISO-5, een mooie balans tussen

Hierbij

maken

len voor 2015 en 2020 hebben

absorptie en overlangsgeluids-

Om in aanmerking te komen voor

product, en of dat opnieuw ge-

zoekers zien op onze stand het

wereld uit helpen. Natuurlijk is

en je denkwijze aanpast, kun je

isolatie, een lichtreflectie van

een certificaat moet een product

bruikt kan worden zonder kwa-

bord met alle natuurlijke grond-

aan C2C certificering een kosten-

veel bereiken.”

85%, is makkelijk te snijden,

aan verschillende eisen voldoen,

liteitsverlies. Pas als een product

stoffen die wij gebruiken bij het

plaatje verbonden, maar daar

krasbestendig en goed schoon

het hergebruik van materialen

aan alle 5 criteria voldoet, komt

productieproces, zoals zetmeel,

willen wij in investeren, wij wil-

Inl.: Armstrong

te maken, en bezit daarnaast

alleen is onvoldoende om een

het in aanmerking voor een

gerecycled papier, perliet en klei.

len bereiken dat duurzaamheid

Tel. 076 - 52 30 200

ook het C2C Silver certificaat.”

certificaat in de wacht te slepen.

C2C certificaat.”

Het recyclingprogramma zorgt

vanzelfsprekend wordt. We zijn

www.armstrong.nl

Gevarieerd aanbod aan akoestische, brand- en vochtwerende plafondplaten Of het nu gaat om een goede akoestiek, een mooie vormgeving, hoge

wel bij nieuwbouwprojecten als

of het onderwijs. Ook deze platen

fondsystemen B.V., maar ook

Micro en Plano. De panelen zijn

vocht- en brandwering of het creëren van plafondeilanden en baf-

bij renovatieprojecten.

kunnen worden toegepast om

plafondbedrijven voorzien hun

verkrijgbaar in vele afmetingen,

plafondeilanden te creëren. Naast

klanten steeds frequenter van

plaatdiktes, randafwerkingen en

de gewenste oplossing in huis en is naar de Plafond & Wanddag

Breed pallet

de esthetische aspecten en de vele

advies. De Plafond & Wanddag is

kleuren.” Naast de traditionele

gekomen met een grote verscheidenheid aan producten.

De Thermatex Aquatec is een

ontwerpmogelijkheden beschik-

voor ons dan ook een dag waar

bevestigingsmethodes, schroef-

fles: Knauf AMF Plafondsystemen B.V. heeft voor elke plafondbouwer

vochtwerende en hoogst geluids-

ken de Varioline-platen ook over

we als bedrijf gewoon bij moe-

en inlegmontage zijn de pane-

De Knauf AMF Thermatex So-

uit in geluidsabsorptie, waar-

absorberende plaat voor toepas-

functionele eigenschappen op het

ten zijn om in contact te komen

len ook uitermate geschikt voor

nic-, Thermatex Aquatec- en

door ongewenste nagalm in een

singen in ruimtes waar structureel

gebied van akoestiek en brand-

en in beeld te blijven. Het is een

verdekte montage door middel

de Thermatex Varioline-platen

ruimte beperkt kan worden.

sprake is van een hoge relatieve

veiligheid en zijn ze voor honderd

essentieel moment voor ons om

van Heradesign Connect (verlij-

zijn de drie nieuwste pijlers

Anderzijds koppelen de Sonic-

luchtvochtigheid, zoals zwem-

procent recyclebaar. Voor het hele

mensen te spreken of zaken met

ming), Heradesign Sluitprofielen

die Knauf AMF Plafondsyste-

plafondeilanden

vormgeving

baden of sanitaire ruimtes. De

productgamma van de onder-

hen te kunnen doen.”

(verdekt mechanisch) of Hera-

men B.V. tijdens de Plafond &

aan akoestiek.” Door de verdek-

Thermatex Varioline is een be-

neming geldt dat de combinatie

Wanddag onder de aandacht

te bevestigingspunten wordt de

drukte plafondplaat die voorzien

van geluidsabsorptie en -isolatie

brengt van de bezoekers. “De

indruk van een zwevend eiland

is van hout- of metaalstructuren.

vooruitstrevend is.

Sonic-plaat is een akoestisch

gecreëerd en kunnen de platen

Bovendien is het ook mogelijk

plafondeiland dat bekleed is

architectonisch worden toege-

individuele prints toe te passen,

met een akoestisch open vlies”,

past in bijvoorbeeld lobby’s,

zegt sales manager Koen van de

recepties, restaurants of mo-

Pol. “De plaat blinkt enerzijds

derne kantooromgevingen, zo-

design VK-10 (verdekt uitneem-

Akoestische houtwolpanelen

baar). “Nieuw zijn de Heradesign

Specification manager Mischa

designelement, bijvoorbeeld bo-

Naast een breed scala aan pro-

Straver is namens Heradesign

ven balies of werkplekken”, ver-

zoals luchtfoto’s, logo’s of ab-

ducten kent het bedrijf ook

(als onderdeel van Knauf AMF

volgt Straver. “Heradesign Baffles

stracte tekeningen voor toepas-

een

verscheidenheid

Plafondsystemen B.V.) aanwe-

zijn vrij hangende akoestische

singen in ziekenhuizen, kantoren

aan opdrachtgevers die van de

zig op de Plafond & Wanddag

elementen die een zéér hoge

Thermatex-plafondplaten gebruik

om ook nog andere producten

akoestische absorptie hebben

maken. “Architecten, afbouwers

onder de aandacht te brengen:

en komen voor in twee types:

en

Heradesign akoestische pane-

Baffle Basic en Baffle AluDesign.

zijn voor ons de belangrijkste

len.

akoestische

Een baffle is speciaal geschikt

partijen om mee samen te wer-

panelen bestaan uit magnesiet

voor hoge ruimtes zoals een col-

ken, evenals facilitair managers

gebonden houtwol en zijn be-

legezaal of atrium én daar waar

van bijvoorbeeld ziekenhuizen”,

doeld als akoestische (interieur)

het constructieve plafond in het

weet Van de Pol. “Uiteindelijk

toepassing voor zowel plafond-

zicht blijft.”

treffen deze partijen elkaar altijd

als wandafwerking”, geeft hij

wel ergens in het afbouwproces

aan. “Heradesign heeft een

Inl.: Knauf AMF

en we merken dat ze ook steeds

productgamma bestaande uit

Plafondsystemen B.V. /

vaker met elkaar in gesprek gaan.

vijf plaattypes, variërend van ve-

Heradesign

De adviesrol op het gebied van

zelbreedte 1mm Superfine, 2mm

Tel. 030 - 241 54 45

plafonds ligt tegenwoordig niet

Fine en 3mm Macro tot de meer

www.knaufamf.nl /

alleen meer bij Knauf AMF Pla-

‘gesloten’ oppervlaktes van de

www.heradesign.nl

Heradesign

grote

bouwmanagementbureaus

“Heradesign

Plafondeilanden als akoestisch


TypischObimex <

14 > Producten & Diensten

NIEUW: OBIMEX WEBWINkEl De eerste gebruiksvriendelijke webwinkel voor de professionele plafonden wandsector. Toegang aanvragen kan via www.obimex.nl

inloggen Door eenvoudig een aanvraag te sturen naar www. obimex.nl of door de link te gebruiken op de webwinkel, vraagt u uw persoonlijke gebruikersnaam en inlogcode aan. Na aanmelding ontvangt u dezelfde dag nog uw gebruikersnaam en inlogcode. Wanneer u uw gebruikersnaam en inlogcode hebt ontvangen dan is tevens uw Mocht u een prijs willen aan- artikelbestand met prijsafWebWinkel voor vragen dan is dit ook moge- spraken verwerkt in de webplafond en Wandmonlijk door een offerteaanvraag winkel.Na het aanmelden in tagebedrijven Obimex heeft samen met te laten maken die via de de webwinkel met uw gebruikersnaam en inlogcode haar leverancier een web- webwinkel communiceert. winkel gerealiseerd, die voor inloggen de professionele plafond/ wandmontagebedrijven is ontwikkeld. In deze webwinkel vindt u alle artikelen van de belangrijkste leveranciers, zoals Rockfon, Ecophon, Armstrong, Knauf, Steelframe enz. enz.

kunt u gebruik maken van alle productinfo, artikelbestanden, pakbonnen, bestel en offerte modules, enz. enz. bijbestellingen / extra benodigd materiaal Doordat al uw eerder geplaatste bestellingen/offertes zichtbaar blijven in de webwinkel, is het zeer eenvoudig om extra aanvragen te laten plaatsvinden of materiaal te bestellen. Eerder geplaatste bestellingen kunnen worden opgeroepen en aangepast in een lopende bestelling, deze bestelling is dan heel snel weer te plaatsen /versturen onder een nieuw ordernummer.

product informatie Wanneer u de webwinkel gebruikt dan is het zeer eenvoudig om voor een artikel

Door een geavanceerde zoekmachine is het zeer eenvoudig om artikelen op te roepen, waarbij standaard uw prijs wordt gepresenteerd en bestellingen eenvoudig kunnen worden geplaatst.

de achterliggende product informatie op te roepen/printen. U vindt hier, wanneer de leverancier ons deze gegevens heeft vrijgegeven, niet alleen de productinformatie maar ook de eventuele bijbehorende rapporten zoals bijvoorbeeld brand en/of geluid.

bijbestellen

www.obimex.nl

PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

NIEUW VAN AMF

H 100% R rptie o s b a s eluid Ho ge g aar Afwa sb

ik voel me super, man! Wij wilen dat leerlingen de held zijn en zich elke dag super voelen. Zodat ze zich ongestoord kunnen ontwikkelen tot wat ze later willen zijn. Daarom creëren we gezonde klaslokalen die goed zijn geventileerd en waarin sprake is van een lage CO2-concentratie. ComfoSchool is een innovatief, duurzaam ventilatie-plafond voor klaslokalen. Het voorziet in een constant frisse lucht-kwaliteit, uitstekende akoestiek en draagt bij aan een optimale temperatuurbeheersing. Meer informatie? Kijk op www.comfoschool.nl of scan de QR-code.

Powered by Zehnder-J.E. StorkAir & Rockfon ComfoSchool, het gezonde ventilatieplafond: constant frisse lucht, uitstekende akoestiek

THERMATEX AQUATEC.

Plafondplaat voor 100% RH met hoge Geluidsab sorptie In ruimten met voortdurende hoge luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sanitaire voorzieningen of ook grootkeukens, worden speciale eisen gesteld aan het plafond inzake vochtbestendigheid en stabiliteit. Door zijn speciale samenstelling is THERMATEX Aquatec vochtbestendig tot 100% RH. Dit betekent dat deze bij aanhoudende hoge luchtvochtigheid en temperaturen van 0° tot 40°C vormvast is. Ten behoeve van een grondige reiniging kan THERMATEX Aquatec ook nat gereinigd worden, zelfs met een hogedrukreiniger. Daarbij heeft de plafondplaat een uitstekende geluidsabsorptie en is daarmee de optimale oplossing voor hygiënische ruimten.

voor Nederland Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, NEDERLAND Tel : +31 (0) 13 50 30 335, Fax : +31 (0) 13 50 30 500 E-mail: info@knauf-amfplafonds.nl, http://www.amfceilings.com

om s n Ro Clea volgen 3 e 1 s klas 14644ISO

Knauf AMF Plafonds voor België en Luxemburg Antwerpsesteenweg 124, B - 2630 Aartselaar, BELGIE, Tel: +32 (0) 3 887 85 48, Fax: +32 (0) 3 887 95 12 E-mail: amfplafonds@skynet.be, http://www.amfceilings.com

MADE IN GERMANY

137273_Ins_Typ_Obimex_Aquateec_NL_262x390.indd 1

02.05.12 13:53


special plafond & Wanddag 2013 <

15 > TypischObimex

NOA Verzekeringsdienst dekt risico’s NOA-leden af Rondvliegende dartpijltjes en groenwitte paraplu’s vertellen op de

hun verzekeringsproducten bij

bedrijf financieel niet te dragen

Plafond & Wanddag symbolisch het verhaal van Wuthrich / NOA Ver-

ons aan te melden. Zowel be-

is. Bedrijven en zelfstandigen

zekeringsdienst. Onder het motto ‘Zoek dekking bij Wuthrich’ biedt

drijven met 100 man personeel

moeten echter wél weten wat

het assurantiekantoor alle NOA-leden via NOA Verzekeringsdienst

als zelfstandigen kunnen van

de risico’s zijn. Het moet hun

een ‘parapludekking’ aan om hun beroeps- en bedrijfsrisico’s

onze diensten gebruik maken.”

wel verteld worden, want ze zijn hier niet dagelijks mee be-

te verzekeren.

Risicobeheersing

zig en zijn vooral druk met hun

Beursbezoekers die zich tijdens

minimaliseren door kwalitatief

Wel zitten er volgens Lekkerker-

eigen vak en dagelijkse werk-

de Plafond & Wanddag wagen

goede producten en materialen

ker verschillen tussen de ver-

zaamheden. Daarom sluiten we

aan het gooien van drie dart-

te leveren, daar zijn wij er om

zekeringsvormen die het best

bij NOA Verzekeringsdienst niet

pijltjes, mogen van NOA Verze-

de beroepsmatige risico’s ver-

bij een bedrijf passen. “Hoe

alleen verzekeringen af, maar

keringsdienst een paraplu mee

zekeringstechnisch af te dek-

groter een bedrijf is, hoe speci-

geven we ook advies.”

naar huis nemen indien zij er

ken. Wuthrich heeft afspraken

fieker het advies wordt”, geeft

in slagen om de bullseye te

met meerdere koepelorganisa-

ze aan. “Alle bedrijven maken

Nieuwe regelingen

werkers met een tijdelijk con-

zzp’ers die voor hen werken.

raken of meer dan 60 punten

ties, waaronder NOA. Het mooie

hun eigen afweging over de

Lekkerkerker weet dat er vanaf

tract ziek uit dienst treden of

Vreemd maar waar, de inhu-

te scoren. “Het is leuk om op

daarvan is dat we collectieve

zaken die ze wel of niet wil-

volgend jaar de nodige ver-

binnen een bepaalde periode

rende partij wordt als werkge-

de Plafond & Wanddag te zien

afspraken kunnen maken met

len verzekeren. Het maakt bij-

anderingen op stapel staan

na hun uitdiensttreding ziek

ver en dus als aansprakelijke

waarmee iedereen bezig is”,

verzekeringsmaatschappijen.

voorbeeld nogal een verschil of

waar bedrijven met personeel

worden. Voorheen vielen deze

partij gezien. Dergelijke rege-

zegt Simone Lekkerkerker, die

Door als groep te reageren rich-

een inventaris al 10 jaar oud is

in dienst mee te maken zullen

mensen onder het UWV, maar

lingen zullen in de toekomst

een half jaar geleden het team

ting verzekeringsmaatschappij-

of pas is aangeschaft. Sommige

krijgen. “Vanaf 1 januari 2014

vanaf 1 januari is hun laatste

steeds verder gaan.”

van

Verzekeringsdienst

en kunnen we bij NOA Verzeke-

bedrijven hebben bovendien

verandert de wet met betrek-

werkgever voor hen verant-

kwam versterken. “Alle stand-

ringsdienst betere voorwaarden

meer financiële armslag dan

king tot het verzuim van me-

woordelijk.” Verder blijft de

houders werken in principe sa-

en betere premies aanbieden,

andere bedrijven. Verzekeren is

dewerkers met een tijdelijk

risicobeheersing op het gebied

Inl.: Wuthrich /

men met dezelfde bezoekers als

waardoor we voordeliger zijn.

vooral risicobeheersing. Niet al-

contract”, legt ze uit. “Vanaf

van werkgeversaansprakelijk-

NOA Verzekeringsdienst

NOA Verzekeringsdienst. Waar

Alle NOA-leden zijn dan ook

les hoeft verzekerd te zijn, maar

deze datum zijn bedrijven ver-

heid voortgaan. “Bedrijven zijn

Tel. 030 – 254 91 28

zij de risico’s op de werkvloer

van harte welkom om zich voor

alleen datgene wat door een

antwoordelijk indien mede-

ook verantwoordelijk voor de

www.wuthrich.nl

NOA

Wutrich

Akoestisch comfort en natuurlijk licht in één plafond het belangrijk om de spraakver-

vlakten plafond met een hoge

vlakken worden gecreëerd zon-

hon streeft ernaar om elk jaar

Saint-Gobain Ecophon streeft er elk jaar naar om meerdere inno-

staanbaarheid op korte afstand

geluidsabsorptie vraagt. Met

der dat de akoestische werking

een aantal innovaties mondiaal

vatieve plafondproducten in de markt zetten. Dit jaar is het bedrijf

te verhogen en de verspreiding

een Articulation Class van 200

wordt verminderd.”

in de markt te zetten. We mer-

naar de Plafond & Wanddag gekomen voor het tonen en demon-

van geluid over langere afstand

is het Soundlight Comfort Cei-

streren van Soundlight Comfort Ceiling, een revolutionair plafondsy-

tegen te gaan. Op die manier

ling systeem uitermate geschikt

Gelijkmatig licht

ling erg goed ontvangen wordt.

steem dat licht- en geluidseigenschappen verenigt.

kunnen mensen in kleine groe-

voor deze opgave. Het innova-

Het lichtcomfort wordt door

Het sluit goed aan bij architec-

pen elkaar uitstekend verstaan

tieve van dit systeem is dat de

Soundlight Comfort Ceiling ge-

ten, voor wie systeemintegratie

count Manager bij Saint-Gobain

zonder dat geluid andere men-

lichtgevende panelen net zoveel

realiseerd doordat de LED pa-

en integraal ontwerp heel be-

hebben we Soundlight Comfort

Ecophon.”In

waar

sen in hetzelfde kantoor stoort.

geluid absorberen als de stan-

nelen heel diffuus licht afgeven

langrijk zijn. Het product is ook

Ceiling op de markt gebracht”,

mensen moeten communiceren

Dit is een lastige akoestische

daard plafondpanelen. Hier-

wat het gevoel van daglicht

genomineerd voor een Gouden

zegt Raymond Lucas, Major Ac-

en zich moeten concentreren is

opgave, die om grote opper-

door kunnen grote lichtgevende

benadert. Het licht is zacht en

Decibel award 2013 voor het

door de goed verlichte wanden

meest innovatieve nieuwe pro-

en plafonds wordt de beleving

duct dat bijdraagt aan een goede

van een ruimte verbeterd en is

geluidsomgeving. Mede door de

deze prettiger om in te werken.

Plafond & Wanddag zijn ook de

”Soundlicht Comfort Ceiling is

afbouwbedrijven nu bekend met

een modern verlichtingssysteem

Soundlight Comfort Ceiling, zij

dat op allerlei manier geschakeld

zien zeker kansen in het toepas-

kan worden”, vervolgt Lucas.

sen van dit plafondsysteem.”

“In samenwerking met Philips

kantoren

ken dat Soundlight Comfort Cei-

“Het kan bijvoorbeeld zo ingesteld worden dat het zich vanzelf

Inl.: Saint-Gobain Ecophon

aanpast aan het aanwezige dag-

Tel. 076 – 502 00 00

lichtniveau. Saint-Gobain Ecop-

www.ecophon.nl

ECOPHON


Obimex.nl nu Overal Optimaal bereikbaar Voor onze groeiende groep klanten met een tablet of smartphone hebben wij onze website verder geoptimaliseerd, zodat deze nog beter geraadpleegd kan worden voor Obimex info, productinformatie of om op locatie producten te kunnen bestellen.

www.obimex.nl

obimex.nl/mobi

nieuW:

www.obimex.nl

Volg ons op: /obimexbv facebook.com/obimexbv facebook.com/obimexbv facebook.com/obimexbv twitter.com/obimexbv twitter.com/obimexbv twitter.com/obimexbv youtube.com/obimexbv youtube.com/obimexbv youtube.com/obimexbv

Webwinkel v oo de professio r n plafond- en ele wandbranche Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl

www.obimex.nl

Typisch obimex oktober 2013 special  

Obimex Almelo voor systeemplafonds, systeemwanden,Obiwand, verlichting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you