Page 1

T YÖTER V E YS L A ITO K S EN KOULUTUK S E T 2019

Hyvinvointia työstä 1


Tekstit: Tyรถterveyslaitos Toimitus: Marja Tuomainen, Tyรถterveyslaitos Ulkoasu: Ella Smeds, Tyรถterveyslaitos Taitto: Pia Peker ja Ella Smeds, Tyรถterveyslaitos Paino: Forssa Print Oy


S IS Ä LTÖ Toimiva työyhteisö ■  Työhyvinvoinnin kehittäminen ■  Esimiestyön kehittäminen ■  Esimiestyön kehittämisen verkkovalmennukset

7 8 8 8

Turvallinen työympäristö ■  Ergonomia ■  Työturvallisuuden edistäminen ■  Kemikaalien hallinta ■  Sisäympäristön parantaminen ■  Henkilönsuojaimet ■  Työsuojelun kehittäminen

11 12 12 12 13 13 14

Työkykyinen työntekijä ■  Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet ■  Fyysinen toimintakyky ■  Työkyvyn ja terveyden edistäminen ■  Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus ■  Merenkulun koulutuksia ■  Työterveyspäivät

17 18 18 18 19 20 20

Tilaus­koulutukset ja asiantuntijaluennot

21

Työterveyslaitoksen verkkokoulutukset

22


K  OULUTUS OLI AIVAN UPEA . SELKEÄT ­S ISÄLLÖT, PALJON K ÄY TÄNNÖN ­E SIMERKKEJÄ , JOITA VOIN K ÄY TTÄ Ä OMASSA T YÖSSÄ .” 4


OS A A MIS EN K EHIT TÄ MIS ELL Ä H Y V IN VO INTI A T YÖS TÄ Työterveyslaitoksen koulutuksilla ja valmennuksilla hankit ratkaisuja toimivaan työyhteisöön, turvalliseen työympäristöön ja työkykyisen työntekijän hyvinvointiin. Tarjonnastamme löydät eripituisia koulutuskokonaisuuksia, valmennuksia, seminaareja, verkkokoulutuksia ja webinaareja. Toivomme, että löydät tarjonnastamme sinulle ja työpaikallesi sopivat tavat kehittyä työssä. Tervetuloa koulutuksiin! 5


6


Toimiva työyhteisö INNOSTUNEET JA OSA AVAT T YÖNTEKIJÄT JAKSAVAT T YÖSSÄ ÄN PAREMMIN.

7


■  T YÖHY VINVOINNIN KEHITTÄMINEN Työhyvinvointikortti® 25.4.2019, Helsinki 31.10.2019, Tampere

Työuramenetelmien valmentajakoulutus 1. jakso 16. – 17.4.2019, Helsinki 2. jakso 29.10.2019, Helsinki

■  ESIMIEST YÖN KEHITTÄMINEN Esimies itsensä johtajana 29.1.2019, Helsinki Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä 27.3.2019, Helsinki Esimies konfliktitilanteiden ratkojana 14.5.2019, Helsinki

Uusiutumiskykyinen pienyritys 28.3. – 23.5.2019, Kuopio

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

■  E SIMIEST YÖN KEHITTÄMISEN VERKKOVALMENNUKSET Tutustu myös esimiestyön ja yleisen työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtääviin verkkokoulutuksiimme. Aika & fokus – ajanhallinnan verkkovalmennus Ajankäytön hallintaa tukeva verkkovalmennus, jonka avulla opit ymmärtämään työn aikarakenteita ja saat ratkaisuja ajankäytön ongelmiin. Asiantuntijatyön ja esimiesten erilliset moduulit. MODUULIT: 1. Aika ja erilaiset aikahaasteet työssä 2. Priorisointi 3. Työn näkyväksi tekeminen 4. Keskeytysten hallinta 5. Mentaaliajan hallinta

8

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus Esimiehet oivaltavat heille kuuluvat työturvallisuusvastuunsa. Sopii kaikille esimiehille alasta riippumatta. MODUULIT: 1. Työturvallisuuden vastuut 2. Turvallisuusviestintä 3. Vahingoista oppiminen 4. Työhyvinvointi 5. Työmatkaliikenteen turvallisuus 6. Riskien arviointi 7. Henkilönsuojaimet 8. Kemikaaliturvallisuus (tulossa 2019)


Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi –verkkokoulutus Työpaikoille, jotka haluavat kehittää myönteistä, vastuullista työkäyttäytymistä sekä valmentaa esimiehiä vahvistamaan työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia. Koulutuksessa hyödynnetään mm. videomateriaaleja, joiden avulla tuetaan kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista erilaisissa työssä kohdattavissa tilanteissa. MODUULIT: 1. Tunnistan ilmiön 2. Otan puheeksi ja selvitän 3. Ennaltaehkäisen ja luon kulttuuria 4. Esimiehen ammattirooli 5. Esimiehen jaksaminen ja tuki Virtaa palautumisesta -verkkokoulutus Työnantajan on työturvallisuuslain (25§) mukaan vähennettävä käytettävissään olevin keinoin työntekijän terveyttä vaarantavaa työssä kuormittumista. Valmennus on yksilön muutospolku-ajatteluun perustuva valmennus, johon tarjotaan myös muutosagenttikoulutusta työyhteisölle. MODUULIT: 1. Aloitus: Työstä palautuminen ja oma tavoitteeni 2. Liikunta: Kun kroppa voi hyvin, nuppikin toimii 3. Stressi: Hyvä, paha stressi 4. Ravitsemus: Virtaa ja rytmiä ruoasta 5. Ajankäyttö: Lisää tunteja kalenteriin 6. Uni: Virtaa höyhensaarilta 7. Alkoholi: Viina on viisasten juoma

Työn imua työtä tuunaamalla –verkkokoulutus Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä aktiivisesti kehittää omaa työtänsä, hänen motivaationsa kasvaa ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Työn imun lisääntyminen näkyy menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille. MODUULIT 1. Aloitus, jossa myös Työn imu -testi 2. Tuunaajaksi 3. Voimavarat 4. Kuormitus 5. Mahdollisuudet 6. Esimies 7. N  äin tuunaan, jossa myös Työn imu -testi Työ, tekoäly ja ihminen -verkkokoulutus Verkkokoulutus, joka sopii kaikille digitalisaation muutoksessa työskenteleville ja tulevaisuuteen panostaville. Laaja, 12h itseohjautuva opiskelukokonaisuus. TAVOIT TEET: 1. A  jantasaisen ymmärryksen tekoälyn ja työn muutoksen mahdollisuuksista työelämässä. 2. M  ahdollisuuden olla aktiivinen tekoälyyn liittyvissä keskusteluissa ja sen hyödyntämisessä eri työpaikoilla. 3. T  ukea osaamisesi kehittymiseen ja jaksamiseen myös tulevaisuudessa.

Tutustu verkko­ koulutuksiimme: www.ttl.fi/opiverkossa

9


10


Turvallinen työympäristö TURVALLINEN T YÖPAIKK A ­V ÄHENTÄ Ä T YÖTAPATURMIA JA SAIR AUSPOISSAOLOJA SEK Ä PAR ANTA A T YÖN TUOTTAVUUTTA .

11


■  ERGONOMIA Potilassiirtojen Ergonomiakortti® 4.2. – 09.05.2019, Espoo Koulutus pitää sisällään verkko-opintoja, lähiopetusjakson 10. – 11.4.2019 ja näyttökokeen 9.5.2019. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Päivitä korttisi! 17.9.2019, Oulu

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Kehity kouluttajana! 19.3.2019, Jyväskylä Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Päivitä korttisi! ­-kouluttajakoulutus 14.2.2019, webinaari

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus 27. – 28.3.2019, Oulu 26. – 27.11.2019, Espoo

■  T YÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Riskien arviointi työpaikalla 24. – 25.1.2019, Helsinki 16. – 17.4.2019, Tampere 23. – 24.9.2019, Helsinki 10. – 11.10.2019, Oulu 19. – 20.11.2019, Tampere

Henkisen ensiavun malli työpaikan turvallisuuspoikkeamissa 29.8.2019, Helsinki

Rakennusalan turvallisuuskoordinaattori 14. – 15.5.2019, Tampere 28. – 29.10.2019, Tampere

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus Esimiehille kaikilla aloilla. Sisältöinä mm. työturvallisuuden vastuut, turvallisuusviestintä, vahingoista oppiminen. Tutustu tarkemmin: www.ttl.fi/opiverkossa

Turvallisuus on tekoja Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari 21. – 22.5.2019, Kuopio

Vision Zero Summit 12. – 14.11.2019, Helsinki

■  K EMIK A ALIEN HALLINTA Kemikaaliturvallisuus työpaikalla 26. – 27.3.2019, Tampere 19. – 20.11.2019, Helsinki Kemikaalien terveysriskien arviointi työterveyshuollossa 21. – 22.5.2019, Helsinki 12

Kemikaaliriskinhallintaa käytännössä 30.10.2019, Tampere


■  S ISÄYMPÄRISTÖN PAR ANTAMINEN Monitilatoimistot työympäristönä 3.4.2019, Helsinki 29.10.2019, Helsinki Onnistunut sisäilmaprojekti 9.4.2019, Helsinki

Sisäilmaongelmissa toiminnalliset oireet – toimintamalli työterveyshuoltoon (TOSI) 6.5.2019, webinaari ja 9.5.2019, työpaja

■  H ENKILÖNSUOJAIMET Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi 20. – 21.3.2019, Ikaalinen 15. – 16.5.2019, Naantali 5. – 6.6.2019, Oulu 18. – 19.9.2019, Kuopio 20. – 21.11.2019, Ikaalinen 11. – 12.12.2019, Järvenpää Putoamissuojainten määräaikais­ tarkastajien ajankohtaispäivä 22.1.2019, Järvenpää 19.3.2019, Ikaalinen 14.5.2019, Naantali 4.6.2019, Oulu 17.9.2019, Kuopio 19.11.2019, Ikaalinen 10.12.2019, Järvenpää Henkilönsuojainten valinta ja käyttö 9.4.2019, Helsinki Suojavaatetuksen ajankohtaispäivät 3. – 4.10.2019, paikka avoin

TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -KOULUTUS Henkilönsuojainten perusteet 1. – 28.2.2019, verkkokoulutus 2. – 31.5.2019, verkkokoulutus 2. – 30.9.2019, verkkokoulutus Hengityksensuojaimet 1.– 29.3.2019, verkkokoulutus Suojavaatetus 1. – 29.3.2019, verkkokoulutus Suojakäsineet 1. – 30.4.2019, verkkokoulutus Kuulonsuojaimet 1. – 31.10.2019, verkkokoulutus Työ- ja turvajalkineet 1. – 31.10.2019, verkkokoulutus Kasvojen- ja silmiensuojaimet 1. – 29.11.2019, verkkokoulutus Päänsuojaimet 1. – 29.11.2019, verkkokoulutus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

Kortin päivitys 1. – 28.2.2019, verkkokoulutus 2. – 31.5.2019, verkkokoulutus 2. – 30.9.2019, verkkokoulutus

13


■  T YÖSUOJELUN KEHITTÄMINEN Toimiva työsuojelu mahdollistaa tuloksekkaan yhteistyön työpaikan suunnitelmallisessa kehittämisessä. TYÖSUOJELUN PERUSTEET Koulutus antaa perustason tiedot työsuojelutehtävässä aloittavalle tai tehtävän sisältöasioita kertaavalle henkilölle. Työsuojelupäällikön perustieto 21. – 23.1.2019, Tampere 11. – 13.2.2019, Helsinki 12. – 14.3.2019, Oulu 2. – 4.4.2019, Tampere 6. – 8.5.2019, Helsinki 4. – 6.6.2019, Turku 26. – 28.8.2019, Helsinki 10. – 12.9.2019, Kuopio 1. – 3.10.2019, Tampere 5. – 7.11.2019, Oulu 2. – 4.12.2019, Helsinki

Työsuojeluvaltuutetun perustieto 11. – 13.2.2019, Helsinki 12. – 14.3.2019, Oulu 2. – 4.4.2019, Tampere 6. – 8.5.2019, Helsinki 4. – 6.6.2019, Turku 26. – 28.8.2019, Helsinki 10. – 12.9.2019, Kuopio 1. – 3.10.2019, Tampere 5. – 7.11.2019, Oulu 2. – 4.12.2019, Helsinki Grundkurs för arbetarskydd 11. – 13.6.2019, Mariehamn

TYÖSUOJELUN JATKOKOULUTUS Jatkokoulutus syventää perustasolla käsiteltyjä aiheita ja täydentää sitä uusilla sisällöillä. Perustieto ja jatkokoulutus yhdessä riittävät työsuojelukoulutuksena Työturvallisuuskortti® Kurssinjohtaja -koulutukseen hakeutuvalle. Työsuojelun jatkokoulutus 26. – 27.3.2019, Tampere 11. – 12.6.2019, Helsinki 5. – 6.9.2019, Tampere 9. – 10.12.2019, Helsinki Fortsättningskurs för arbetarskydd 10. – 11.9.2019, Jakobstad TYÖSUOJELUPÄIVÄT 8. – 9.1.2020, TAMPERE Työsuojelun ammattilaisille ja asiantuntijoille suunnattu verkostoitumistapahtuma.

14

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖKURSSI TSPK® Työsuojelupäällikkökurssi valmentaa toimimaan työsuojelun asiantuntijana ja kehittäjänä työpaikalla. Se soveltuu myös muille ammattihenkilöille, joiden työnkuvasta työsuojelu, työterveys tai työturvallisuus muodostavat merkittävän osan 76. Työsuojelupäällikkökurssi TSPK® 18.3. – 1.11.2019, Helsinki 77. Työsuojelupäällikkökurssi TSPK® 17.9.2019 – 24.4.2020, Tampere


■  W EBIN A A RIT Järjestämme maksuttomia webinaareja eri aihepiireistä. Webinaarien ajankohdat löydät: www.ttl.fi/koulutuskalenteri. ovat avoimia työterveyshuollon ja työlääketieteen asiantuntijaluentoja. Aiheet ovat erityisesti työterveyshuoltohenkilöstöä, alan opiskelijoita, työsuojeluhenkilöstöä ja alan tutkijoita kiinnostavia. Perjantai-meetingien järjestäjinä toimivat Työterveyslaitos ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto. Aiheet ja ajankohdat löydät: www.ttl.fi/perjantai-meetingit/ P E R J A N TA I - M E E T I N G I T

15


16


Työkykyinen työntekijä TERVEY TTÄ JA T YÖK YK YÄ EDISTÄVÄ T YÖPAIKK A R AKENNETA AN VAIKUTTAVALL A T YÖTERVEYSHUOLLOLL A JA T YÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖIDEN JA T YÖPAIKKOJEN YHTEIST YÖLL Ä .

17


■  A MMATTITAUDIT JA T YÖPER ÄISET SAIR AUDET Ammatti-ihotaudit 28.5.2019, Helsinki

Spirometria työterveyshuollossa 25.9.2019, Helsinki

Terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä – uudet ohjeet 29.8.2019, Helsinki

PEF-vuorokausi- ja PEF-työpaikkaseurannat hallintaan 26.9.2019, Helsinki Säteily ja terveys 12. – 13.12.2019, Helsinki

■  F Y YSINEN TOIMINTAK YK Y Quantified Employee 3.4.2019, Helsinki Työfysioterapeutin suunnattu työpaikkaselvitys 2.9.2019, Helsinki

FireFit I – Pelastajien fyysisen toimintakyvyn testaaminen ja FireFit-ohjelman käyttö 29.-31.1.2019, Tampere 1.-3.10.2019, Helsinki

■  T YÖK Y V YN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Psykososiaalisten kuormitus­ tekijöiden hallinta 22.1.2019, Helsinki

Työyhteisön ihmissuhdeongelmat työterveyshuollon työnä 22.-23.5.2019, Helsinki

Aivotyö toimivaksi -käyttöönottokoulutus psykologeille 21.8. – 10.12.2019, Helsinki, Tampere ja Oulu

Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa 23.5.2019, Helsinki (+videon välityksellä Kuopio, Oulu ja Tampere) 21.11.2019, Helsinki (+videon välityksellä Kuopio, Oulu ja Tampere)

Sotemuutos energiaksi 27.3.2019, webinaari Työterveysneuvottelu 1.4.2019, Helsinki 12.11.2019, Seinäjoki Terveydenhuollon ja hoivapalvelujen työtilat kehittämisen kohteena 15.5.2019, Helsinki

18

Terveydellisen merkityksen arviointi/fysikaaliset tekijät 3.9. – 29.10.2019, Helsinki (monimuotokoulutus) Terveydellisen merkityksen arviointi/kemialliset tekijät Tulossa keväällä 2020


Työkyky ja ADHD aikuisella 10.9.2019, webinaari Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa 3.10.2019, Helsinki

Työterveyshuollon perusteet ­vastaanotossa toimiville eri ammatti­ryhmille 14.8. – 4.12.2019, Helsinki

Unettomuuden hoidon käytäntö työterveyshuollossa 28. – 29.11.2019, Helsinki

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

■  T YÖTERVEYSHUOLLON PÄTEVÖITTÄVÄ KOULUTUS Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus on tarkoitettu lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille. Haku koulutuksiin kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksia järjestetään Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op) 8.1. – 13.6.2019, Tampere 17.1 – 17.5.2019, Helsinki 29.1. – 5.9.2019, Oulu 22.8. – 20.12.2019, Helsinki 27.8.2019 – 23.1.2020, Tampere 25.9.2019 – 13.2.2020, Kuopio 10.10.2019 – 13.3.2020, Helsinki

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille (2 op) Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp) 12.5. – 23.10.2020, Helsingfors

Maataloustyöterveyden ajankohtaispäivä 4.12.2019, Kuopio

Työoloselvitys maatilalla 7. – 9.5.2019, Kuopio 17. – 19.9.2019, Kuopio

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op) 10.4. – 5.6.2019, Helsinki 24.9 – 29.11.2019, Helsinki

19


■  M ERENKULUN KOULUTUKSIA Merimiesterveyskeskusten henkilöstön koulutuspäivät 13. – 14.3.2019, Turku Merimieslääkäri ja merenkulku, pätevöittävä peruskoulutus 11. – 12.9.2019, Helsinki

TYÖTERVEYSPÄIVÄT 8. – 9.10.2019, HELSINKI Työterveyspäivät järjestetään Helsingin messu­keskuksen Siivessä. LISÄTIETOJA :

www.ttl.fi/tyoterveyspaivat.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

20

Merimieslääkäreiden täydennyskoulutuspäivä 16.10.2019, Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus


Tilaus­koulutukset ja asiantuntijaluennot Tilauskoulutusta räätälöidysti Työterveyslaitos järjestää koulutusta asiantuntemusalueillaan yrityksen tai organisaation tilauksesta. Koulutus voi perustua tässä esitteessä mainittuihin koulutusaiheisiin räätälöitynä yrityksen/organisaation tarpeisiin, jolloin kiinnostunut voi ottaa suoraan yhteyttä koulutuskuvauksessa mainittuihin asiantuntijoihin. Voit myös kääntyä puoleemme neuvotellaksesi kanssamme asiantuntemus­alueeseemme liittyvästä yrityksellesi/organisaatiollesi sopivasta koulutuksesta. Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset yhteistyössä tilaajan kanssa. Asiantuntijoita koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin Työterveyslaitoksen asiantuntijoita voit tilata luennoimaan myös yksittäisiä asiantuntijaluentoja erilaisiin yritysten/organisaatioiden järjestämiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Tätä toimintaa nimitämme koulutuspalveluksi. Verkkopalvelumme www.ttl.fi asiantuntijahaulla voit kätevästi hakusanalla hakea tarvitsemasi asiantuntemusalueen asiantuntijaa. Myös verkkopalvelumme aihekohtaiset sivut johdattavat sinut oikean asiantuntijakouluttajan luo. Ota yhteyttä, kerromme lisää! Johtaja Marja Tuomainen, p. 030 474 2652 Kehittämispäällikkö Niina Kallio, p. 043 824 3246 TUOTEPÄ ÄLLIKÖT: Mika Liuhamo, p. 030 474 8620 (työsuojelu ja työturvallisuus) Päivi Loikkanen, p. 030 474 2396 (työterveyshuollon pätevöittävä koulutus) Mikko Kivekäs, p. 030 474 2349 (työterveyshuollon täydennyskoulutus) tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ttl.fi Lisätietoja tilauskoulutuksista www.ttl.fi/koulutus tai koulutusinfo@ttl.fi. 21


Työterveyslaitoksen verkkokoulutukset Aika & fokus – ajanhallinnan verkkovalmennus Ajankäytön hallintaa tukeva verkkovalmennus, jonka avulla opit ymmärtämään työn aikarakenteita ja saat ratkaisuja ajankäytön ongelmiin. Asiantuntijatyön ja esimiesten erilliset moduulit.

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkokoulutus Työpaikoille, jotka haluavat kehittää myönteistä, vastuullista työkäyttäytymistä sekä valmentaa esimiehiä vahvistamaan työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia.

MODUULIT: 1. Aika ja erilaiset aikahaasteet työssä 2. Priorisointi 3. Työn näkyväksi tekeminen 4. Keskeytysten hallinta 5. Mentaaliajan hallinta

Koulutuksessa hyödynnetään mm. videomateriaaleja, joiden avulla tuetaan kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista erilaisissa työssä kohdattavissa tilanteissa.

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus Esimiehet oivaltavat heille kuuluvat työturvallisuusvastuunsa. Sopii kaikille esimiehille alasta riippumatta. MODUULIT: 1. Työturvallisuuden vastuut 2. Turvallisuusviestintä 3. Vahingoista oppiminen 4. Työhyvinvointi 5. Työmatkaliikenteen turvallisuus 6. Riskien arviointi 7. Henkilönsuojaimet 8. Kemikaaliturvallisuus (tulossa 2019)

■  W EBIN A A RIT Järjestämme maksuttomia webinaareja eri aihepiireistä. Webinaarien ajankohdat löydät: www.ttl.fi/koulutuskalenteri.

22

MODUULIT: 1. Tunnistan ilmiön 2. Otan puheeksi ja selvitän 3. Ennaltaehkäisen ja luon kulttuuria 4. Esimiehen ammattirooli 5. Esimiehen jaksaminen ja tuki Virtaa palautumisesta -verkkokoulutus Työnantajan on työturvallisuuslain (25§) mukaan vähennettävä käytettävissään olevin keinoin työntekijän terveyttä vaarantavaa työssä kuormittumista. Valmennus on yksilön muutospolku-ajatteluun perustuva valmennus, johon tarjotaan myös muutosagenttikoulutusta työyhteisölle. MODUULIT: 1. Aloitus: Työstä palautuminen ja oma tavoitteeni 2. Liikunta: Kun kroppa voi hyvin, nuppikin toimii 3. Stressi: Hyvä, paha stressi 4. Ravitsemus: Virtaa ja rytmiä ruoasta 5. Ajankäyttö: Lisää tunteja kalenteriin 6. Uni: Virtaa höyhensaarilta 7. Alkoholi: Viina on viisasten juoma


Työn imua työtä tuunaamalla –verkkokoulutus Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä aktiivisesti kehittää omaa työtänsä, hänen motivaationsa kasvaa ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Työn imun lisääntyminen näkyy menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille. MODUULIT 1. Aloitus, jossa myös Työn imu -testi 2. Tuunaajaksi 3. Voimavarat 4. Kuormitus 5. Mahdollisuudet 6. Esimies 7. Näin tuunaan, jossa myös Työn imu -testi Potilassiirtojen ergonomiakortti® Tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen. TR360-verkkokoulutus: TR-mittauksen periaatteet Työturvallisuuskoulutus talonrakennusalalle. Sisältönä TR-mittarin havainnointikohteet ja niiden harjoittelu.

Työ, tekoäly ja ihminen -verkkokoulutus Verkkokoulutus, joka sopii kaikille digitalisaation muutoksessa työskenteleville ja tulevaisuuteen panostaville. Laaja, 12h itseohjautuva opiskelukokonaisuus. TAVOIT TEET: 1. A  jantasaisen ymmärryksen tekoälyn ja työn muutoksen mahdollisuuksista työelämässä. 2. M  ahdollisuuden olla aktiivinen tekoälyyn liittyvissä keskusteluissa ja sen hyödyntämisessä eri työpaikoilla. 3. T  ukea osaamisesi kehittymiseen ja jaksamiseen myös tulevaisuudessa.

TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutus 9 moduulia: henkilönsuojainten perusteet, kuulosuojaimet, hengityksensuojaimet, kasvojen- ja silmiensuojaimet, päänsuojaimet, suojavaatetus, työ- ja turvajalkineet, suojakäsineet, kortin päivitys.

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

MARJA TUOMAINEN NIINA KALLIO SARA LAMMINMÄKI EERO NUKARI johtaja kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö

p. 030 474 2652

p. 043 824 3246

p. 030 474 2375

p. 030 474 3096

MIIA VAHLSTEN kehittämispäällikkö

p. 030 474 2373

JOHANNA JALAVA tuotepäällikkö

RIIKKA PAJALA asiantuntija

p. 030 474 2677

p. 030 474 2080

23


Lisätietoja koulutuksista

Koulutuksien tarkat sisältökuvaukset löytyvät verkkopalvelustamme www.ttl.fi/koulutuskalenteri. Lisätietoja koulutuksista antavat koulutuksien johtajat, koulutusassistentit ja -koordinaattorit sekä koulutuksien tuote- ja kehittämispäälliköt. Koulutuksiin ilmoittautuminen Koulutuksiin ilmoittautuminen Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa www.ttl.fi/koulutuskalenteri tai p. 030 4741 (koulutusassistentti tai -koordinaattori)

Työterveyslaitos PL 40 00032 TYÖTERVEYSLAITOS p. 030 4741 Käyntiosoite Työterveyslaitoksen Koulutuskeskukseen Topeliuksen­ katu 41b. PUHELIN VA IHDE : 030 4741

Aluetoimipisteet: HELSINK I (PITÄ JÄ NM Ä K I)

Työterveyslaitos PL 18 00032 TYÖTERVEYSLAITOS Käyntiosoite: Arinatie 3 A TURKU

etunimi.sukunimi@ttl.fi

Työterveyslaitos 20032 TYÖTERVEYSLAITOS Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 14–18 B

INTERNET : www.ttl.fi

TA MPERE

S Ä HKÖPOSTIOSOITE :

T W IT TER : twitter.com/tyoterveys FACEBOOK :

www.facebook.com/tyoterveyslaitos

Työterveyslaitos 33032 TYÖTERVEYSLAITOS Käyntiosoite: Uimalankatu 1 KUOPIO

Työterveyslaitos 70032 TYÖTERVEYSLAITOS Käyntiosoite: Neulaniementie 4 OULU

Työterveyslaitos 90032 TYÖTERVEYSLAITOS Käyntiosoite: Aapistie 1

24

Profile for Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen koulutukset 2019  

Osaamisella hyvinvointia.

Työterveyslaitoksen koulutukset 2019  

Osaamisella hyvinvointia.