Page 1

Zelfstandig werkende Kok Restaurant Engelbertha Hoeve

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl 58e JAARGANG No. 35

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Raad van State torpedeert woningbouwplan Kerkehout

DEZE WEEK... Het is verkiezingstijd. In het zg. ‘premiersdebat’ rollen de kandidaten over elkaar heen. Als het CPB met een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s komt, is iedere partij tevreden met het zijne en kraakt het andere af. Iedereen wint! De ĂŠĂŠn belooft duizend euro, de ander banen, weer een andere weer iets anders. En de kiezer? Die snapt er niet meer zoveel van. En ik? Ik wou dat debat, discussie en feedback op partijprogramma’s eens leidde tot reflectie. Ik zou wel eens een politicus tegen zijn tegenstander willen horen zeggen: “weet je, je zet me aan het denken. Laten we hierover eens verder van gedachten wisselen. Misschien vinden we samen een oplossing.â€?

De gemeente Wassenaar kan woningbouw op de sportvelden van SV Wassenaar in Kerkehout voorlopig vergeten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad vernietigde afgelopen week het nieuwe bestemmingsplan voor Kerkehout op dit onderdeel. Hoewel er nog geen concreet bouwplan voor dit gebied is gemaakt, werd het bestemmingsplan daarvoor wel voorbereid. Dat was onder meer tegen het zere been van de stichting Horst en Weide. Volgens de stichting heeft de gemeente nagelaten vooraf een goed verkeersonderzoek te doen om te zien of

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3  6-  info@danscenterdejong.nl

VAN LEER Ă&#x2030;Ă&#x2030;N

LEN 16 TAK SPRE EN

OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

BER F 10 SEPTEM STARTEN VANA CURSUSSEN

Musical Maria Weet u dat de stralende musical Maria binnenkort wordt opgevoerd in de Sint Jozefkerk? Het verhaal over Maria (een musical van GerardenGerard) is in een eigentijds jasje gestoken. Het zal je verbazen hoe actueel dit verhaal van ruim 2000 jaar geleden nu op de planken gebracht wordt! De repetities hiervoor op donderdagavond in SION, de zaal naast de Sint Jozefkerk, zijn na de zomervakantie weer voortgezet. De spelers en koorleden hebben zich helemaal ingeleefd in de musical. Er kan nog â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;ingestroomdâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; worden, maar dan moet je wel heel snel zijn! Kom erbij! Aanvang van de repetities: 20.00 uur; tot 21.30 uur. Mocht dat er niet van komen: kom in ieder geval kijken naar de uitvoering! Reserveren van toegangskaarten is mogelijk, let op de publicaties in de komende weken, en noteer de data van de voorstellingen in je agenda: vrijdagavond 19 oktober en zaterdagavond 20 oktober a.s. in de Sint Jozefkerk. Kaarten (10 euro per persoon) kunnen nu al gereserveerd worden per e-mail: musicalmaria2012@gmail. com. Er worden concert-uitvoeringen gegeven in verzorgingshuizen.

door Jos Knijnenburg Het Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kent landelijk nu nog 30 arbeidsmarktregioâ&#x20AC;&#x2122;s maar dat moeten er straks 35 worden, waaronder een nieuwe waartoe de gemeente Wassenaar zou gaan behoren. Wassenaar behoort nu nog tot de arbeidsmarktregio Haaglanden, terwijl Voorschoten onder de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland behoort. Haaglanden omvat als arbeidsmarktregio meer dan een miljoen inwoners en Holland-Rijnland een half miljoen. De nieuwe arbeidsmarktregio bestaande uit Wassenaar en vijf andere gemeenten telt circa 350.000 inwoners.

Geheimzinnige kledingdief slaat toe op Wassenaarse strand Het zal je maar gebeuren: Corien van Dorp was na een lange dag werken echt toe aan een verfrissende duik in zee. Zij ging zoals altijd naar het Wassenaarse strand. Gaf haar telefoon en sleutels af bij Strandpaviljoen Sport en liep naar de vloedlijn. Daar trok zij haar kleding uit en legde die vlak bij de blauwe bakken. Toen zij van haar zwempartij terugkwam was haar kleding verdwenen. Spoorloos verdwenen. Voor de grap in de blauwe bakken gegooid? Nee hoor, gewoon meegenomen. En zij is niet de eerste. Het komt de laatste tijd vaker voor dat de â&#x20AC;&#x2DC;geheimzinnige kledingdiefâ&#x20AC;&#x2122; toeslaat. Corien van Dorp is er laconiek onder: â&#x20AC;&#x153;de recessie heeft zeker ook in Wassenaar toegeslagenâ&#x20AC;? (Foto: Anton Overklift)

Nadat het voorontwerp afgelopen april ter inzage lag, is het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Oostdorp-Hoge Klei 2012 met enige planaanpassingen afgelopen woensdag opnieuw de inspraak ingegaan. door Jos Knijnenburg

Kleinschalige begeleiding en bijles Schouwweg 13 06-41255853 | info@bijlesinwassenaar.nl

Argumenten Uit een (concept) raadsmededeling die vorige week bekend werd gemaakt, blijkt dat de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, PijnackerNootdorp, Zoetermeer en Lansingerland het initiatief hebben genomen om voortaan samen ĂŠĂŠn arbeidsmarktregio te vormen. Binnen een dergelijke regio moeten gemeenten en het UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven. Voor inwoners op zoek naar werk betekent dat een snelle en duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt of de toeleiding daar naar toe. In de gezamenlijke brief die de zes gemeenten dit voorjaar naar de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) stuurden, worden meer argumenten genoemd om een nieuwe arbeidsmarktregio te gaan vormen in de nabijheid van grotere regioâ&#x20AC;&#x2122;s als Haaglanden en HollandRijnland. Werkgevers blijven op de arbeidsmarkt belang hechten aan persoonlijk contact en dat geldt zeker als het gaat om het plaatselijke

midden- en kleinbedrijf (MKB) dat een grote rol in deze regio speelt. De zes gemeenten verwachten ook op de nieuwe schaal concretere afspraken met het bedrijfsleven te kunnen maken over te realiseren aantallen plaatsingen. In de brief wordt duidelijk gesteld dat de nieuwe arbeidsmarktregio onverminderd nauw wil blijven samenwerken met Haaglanden, waartoe Wassenaar nu nog behoort en andere regioâ&#x20AC;&#x2122;s.

Werk en Inkomen B en W van Wassenaar stellen in hun (concept)raadsvoorstel dat de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 een gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen hebben opgericht. Sinds kort verhuist van de Herenstraat naar de Prins Bernhardlaan in Voorburg (Werkplein Corbulo). De drie gemeenten hebben een gezamenlijke visie op de dienstverlening maar voor wat betreft de arbeidsmarkt wordt de blik ook op regionaal niveau en op sectoren (bijv. een bepaalde bedrijfstak) gericht. Daar past de nieuwe arbeidsmarktregio in. Voor werk-

B en W prikken in hun beantwoording op de eerder ontvangen inspraakreacties een hardnekkige mare door. De invliegfunnel naar de lange startbaan van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg is nooit de reden geweest waarom er in het westelijke deel van het plangebied geen kassen mochten worden gebouwd. Het college meldt dat die beperking om landschappelijke redenen was opgesteld. Een andere stelling uit het plan wordt nog eens herhaald. De gemeente voorziet dat de restanten van agrarische gebieden binnen de bebouwde kom zoals die nabij de Hoge Klei zijn gelegen â&#x20AC;&#x2DC;op termijnâ&#x20AC;&#x2122; zullen verdwijnen. De snelheid waarmee dat zal plaatsvinden is niet goed in te schatten. Het

zoekenden blijft naast de digitale dienstverlening face-to-facecontact mogelijk.

Voorschoten Nieuw is dat Voorschoten en Wassenaar nu ook in ĂŠĂŠn arbeidsmarktregio gaan optrekken. Het blijkt dat hun gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen zich nu al qua plaatsing en bemiddeling voor bijna 80 procent in Haaglanden afspeelt. Overigens zal Voorschoten zich niet helemaal afkeren van grote buur HollandRijnland, net zozeer als dat Haaglanden voor Wassenaar belangrijk blijft. Met de komst van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen is het wenselijk dat Voorschoten de stap maakt naar een arbeidsmarktregio met de bestaande partners Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De vorming van de nieuwe arbeidsmarktregio is formeel nog niet rond. Verwacht wordt dat het UWV eind september de gevolgen van de uitbreiding van het aantal arbeidsmarktregioâ&#x20AC;&#x2122;s van 30 naar 35 in kaart heeft gebracht en met voorstellen over ondermeer de financiĂŤle gevolgen zal komen.

Meer dan winkelen alleen...

1 SEPT:

â&#x201A;Ź 238,-

Voor 11 weken

Gratis niveaubepaling: Engels, Spaans, Nederlands Dinsdag 4 sept. 18:00 of 19:30 uur

Nieuw bestemmingsplan Oostdorp-Hoge Klei lna eerste inspraakronde opnieuw ter inzage

www.winkelcentrumlangevoort.nl

ZAT.

Al vanaf

Voor informatie bel 070 322 60 91 of kijk op WWW.TAALTAAL.NL

Wassenaar wil met vijf andere gemeenten deel uitmaken van nieuwe arbeidsmarktregio Wassenaar wil samen met de gemeenten LeidschendamVoorburg, Voorschoten, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel gaan uitmaken van een nieuwe zelfstandige arbeidsmarktregio.

ONZE

de wijk het toenemende verkeer wel kan verwerken. Op dit moment zijn er al problemen met de verkeersafwikkeling en met nieuwe wijkbewoners erbij moet dat alleen maar meer problemen geven. Verder vond de stichting dat de noodzaak van de woningbouw niet is aangetoond en vormt de woningbouw een aantasting van het beschermde dorpsgezicht van de Duivenvoordse Polder. De Raad constateert dat de gemeente ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van de mogelijke woningbouw. De gemeente had dit onderzoek niet mogen doorschuiven naar het moment waarop er een concreet bouwplan ligt. (zie ook pag. 7)

LANGE VOORT MOSSELMARKT 10.00 - 17.00 uur

erste Wie heeft het lekkeen heerlijk wint mosselrecept en akket?? mosselp

kan gebeuren binnen de planperiode van het nieuwe bestemmingsplan die tien jaar omvat, maar ook later. De onzekerheid voor het beeldbepalende gebied vertaalt zich in een consolidatie van de agrarische bestemming. Het plan omvat de hele wijk Oostdorp alsmede het gebied tussen die wijk en de landelijke Kokshornlaan.

een heel scala aan elementen die het verdienen beschermd te worden. Inmiddels heeft een deel van de wijk een gemeentelijk monumentale status gekregen maar zullen toch in en rond de Pieter Maritzstraat voor het eerst huizenblokken worden gesloopt voor vernieuwbouw. Zoals onlangs nog in deze krant bericht, is deze omvangrijke operatie inmiddels in volle gang.

Cultuurhistorie In het ontwerp-bestemmingsplan Oostdorp-Hoge Klei wordt zoals eerder gemeld heel veel aandacht gegeven aan de cultuurhistorie van dit deel van Wassenaar. De wijk Oostdorp die als â&#x20AC;&#x2DC;het rooie dorpâ&#x20AC;&#x2122; voor veel Wassenaar geldt als een samenhangend geheel met een heel eigen sfeer en karakteristiek, werd gebouwd in gedurende een periode die meer dan 40 jaar duurde (van 1912 tot 1954). De rijen huizen aan de Zonneveldweg vormden de fysieke afronding van Oostdorp. Later werden alleen nog twee kleine projecten gerealiseerd. In het ontwerp plan wordt gesproken over een â&#x20AC;&#x2DC;tuindorpâ&#x20AC;&#x2122; en de wijk omvat

Mosselmarkt Lange Voort

Hoge Klei Het ontwerp-bestemmingsplan omvat naast Oostdorp ook het gebied rondom de Hoge Klei. Het plan omvat een aardig verhaal over de strijd die tientallen jaren is gevoerd om het kleinschalige bollen- en tuinbouwgebied tussen het zandpad Hoge Klei en de Oostdorperweg wel of juist niet te bebouwen. Hier werd zelfs het wapen van â&#x20AC;&#x2DC;voorkeursrechtâ&#x20AC;&#x2122; in de strijd gegooid. Uiteindelijk werd er gekozen voor een combinatie van een stuk sociale woningbouw langs de Zonneveldweg en bouw in de vrije sector daarachter. De lege plekken tussen de nieuwe villaâ&#x20AC;&#x2122;s in het plan

Hooghe Kley illustreren hoe de crisis de afgelopen jaren ook Wassenaar heeft bereikt.

Open Wat er met de grond van de Hooghe Kley is gebeurd, roept onmiddellijk vragen op over de toekomst van het resterende en veel grotere agrarische gebied tussen de Zonneveldweg en de Kokshornlaan. Zoals gezegd werd uitbreiding van de glastuinbouw hier volgens de gemeente geweerd om landschappelijke redenen. Diezelfde gemeente voorziet dat de agrarische functie hier op termijn zal gaan verdwijnen. De plannenmakers spraken eerder voorzichtig van het â&#x20AC;&#x2DC;afronden van het dorpâ&#x20AC;&#x2122;, waarmee Wassenaar vanaf de Kokshornlaan gezien â&#x20AC;&#x2DC;een nieuw gezichtâ&#x20AC;&#x2122; krijgt. Dit deel van Wassenaar behoudt in het bestemmingsplan vooralsnog zijn agrarische bestemming. â&#x20AC;&#x2DC;Wel zal voor dit gebied een visie ontwikkeld moeten worden voor de toekomstâ&#x20AC;&#x2122;, zo schrijft het college in haar reactie op ĂŠĂŠn van de insprekers op het voorontwerp.

Sociale woningmarkt Wassenaar

Oegstgeest - Komende zaterdag, 1 september, is er van 10.00 tot 17.00 uur een mosselmarkt in winkelcentrum Lange Voort.

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

Natuurlijk kan er in het Oegstgeester winkelcentrum volop geproefd worden. Hugo van de Meij kookt zijn Zeeuwse mosselen met een camembert roomsaus wat een heerlijk zacht pikante smaak geeft. â&#x20AC;&#x153;We schenken bij Zeelands trots een frisse Spaanse Moscatel uit Valencia.â&#x20AC;? Bij restaurant De Jonker kan men genieten van Thaise mosselen: gekookt met kokosmelk, groene curry, gember, citroengras, rode pepers en limoen. www. winkelcentrumlangevoort.nl

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

1

19-12-11

OPEN HUIS A.S. ZATERDAG 11.00 TOT 13.00 UUR LANGE KERKDAM 6

00:49

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

â&#x153;&#x2020; (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

Wonen Leven

Folders bij deze krant 19 december 2011.ai

Mensen

Volumineuze vrijstaande villa gelegen op 790m2 eigen grond

VRAAGPRIJS: â&#x201A;Ź 1.095.000,-- k.k. Tel: 070 â&#x20AC;&#x201C; 517.66.99 E-mail: info@luijckx-mak.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

WEEKTOPPER VOLVO XC60 2.4D FWD AUT. MOMENTUM

Kom naar onze vernieuwde showroom. Santos Race- en ATB Specialist

Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Bouwjaar: jan. 2010 Km.-stand: 46.324 Kleur:

Bruin metallic

Garantie:

6 maanden BOVAG-garantie

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

Kijk voor details en ons totale aanbod op:

www.autokwaak.nl

15 Jaar garantie Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in één woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

t

t

VERKOOP

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg tTel. 071-4021513 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl

Strak in je vel...

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Betalen in termijnen is mogelijk!!

van der Kwaak

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

A U T O M O B I E L B E D R I J F

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

experts in autorecycling

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

GARAGE ADEGEEST

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

BEL NU VOOR DE ZOMERACTIE!

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

Tel.: 070-5110638

Bl oe mlu

n sse ststr aat 74, 2242 VN Wa

r aa

SNUFFELMARKT

Tot en met zaterdag:

Zaterdag 1 + zondag 2 sept.

DMC QUILTGAREN 4 HALEN

ROELOFARENDSVEEN

3 BETALEN!

10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

Roelofarendsveen Kom ook of huur een kraam!

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu

Graag tot ziens. www.handwerkwinkel-stramien.nl

SBStext pag. 637

Herinnering kennisgeving inspraak voorontwerp inpassingsplan “RijnlandRoute” en milieueffectrapport “RijnlandRoute” Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend, dat het voorontwerp van het inpassingsplan “RijnlandRoute” alsmede het milieueffectrapport (MER) “RijnlandRoute” ter inzage liggen. Het MER bestaat uit de 1e fase MER en de 2e fase MER. Het plangebied heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. Met ingang van woensdag 11 juli 2012 liggen het voorontwerp inpassingsplan en het MER gedurende een periode van acht weken op de volgende locaties voor eenieder ter inzage: - Loket (A-gebouw) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 66 22; - Gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel.nr. (071) 406 52 98/97; - Stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, tel.nr. (071) 516 55 81; - Gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, tel.nr. (071) 519 17 93; - Gemeentehuis van Voorschoten, balie sector Ruimte, Leidseweg 25, tel.nr. (071) 560 06 44; - Gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude-Dorp, tel.nr. (071) 580 63 00; - Gemeentehuis van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, tel.nr. (070) 512 22 22; - Servicecentrum Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, tel. nr. (14 070). Het voorontwerp inpassingsplan en het MER kunnen op het Provinciehuis tijdens kantooruren, tussen 08.30 uur en 17.00 uur worden ingezien. Voor de openingstijden van de overige locaties kunt u via de voornoemde gemeentelijke telefoonnummers contact opnemen en/of u kunt de gemeentelijke websites raadplegen. De genoemde stukken kunnen digitaal worden ingezien op: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-nummer NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VO01. Het MER en de onderliggende achtergrondrapporten kunnen ook ingezien worden op www.rijnlandroute.nl.

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijze(n) omtrent het voorontwerp inpassingsplan en het MER kenbaar maken bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk.

Inhoud plan Het project RijnlandRoute omvat een wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Met het inpassingsplan wordt beoogd de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken. Zowel de weg als de noodzakelijke voorzieningen zoals kunstwerken en andere zaken, worden bestemd. Voor het deel van de RijnlandRoute dat samenvalt met de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen.

GEZOND en Fit met PERFECT GYM Op rustige muziek, kracht, stretch en ontspannings oefeningen voor elke leeftijd en elk niveau. In de Warenar en Kievietschool

Tel. 070-4490111

Verloren 17 augustus jl. omgeving ijssalon Luciano te Wassenaar: zwart etui met drie Mont Blanc pennen (doublé en groen gestreept malachiet). Zeer dierbaar erfstuk.

Beloning voor vinder:

06-53412031

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

s).+//0%.6%2+//0 s2%34!52!4)%6!.!.4)%+ s6%2+//06!.'2/%."52%!5,!+%.

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 €

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

OP 1 EN 2 SEPTEMBER HALEN WE DE GEKSTE CAPRIOLEN UIT OM U VAN DE BESTE SERVICE TE VOORZIEN

RUIT STUK ? L’Ami glasservice sinds 1935

Kijk voor het volledige programma op megastores.nl

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

Na


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Raad op werkbezoek bij politie

RegioTaxi Haaglanden gewaardeerd met een 7,6 De resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheids-onderzoek van de RegioTaxi Haaglanden zijn bekend. De klanten waarderen de RegioTaxi Haaglanden met een ruime voldoende.

denheid van op de inhoudelijke reactie van klachten. Het geduld en vriendelijkheid van de telefonistes en de houding en behulpzaamheid van de chauffeurs blijven hoog gewaardeerd.

Het Stadsgewest Haaglanden wil graag weten hoe reizigers aspecten die voor de RegioTaxi van belang zijn, als kwaliteit callcenter, kwaliteit terugbelservice, stiptheid en houding en behulpzaamheid van de chauffeur, waarderen.

Klanten

Daarom wordt er jaarlijks een schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder gebruikers van de RegioTaxi Haaglanden. Ten opzichte van 2010 is een lichte stijging te zien voor het op tijd komen van het voertuig en de tevre-

RegioTaxi is een vorm van openbaar vervoer waarvan iedereen gebruik kan maken, maar is speciaal ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. De klantengroep van de RegioTaxi Haaglanden is divers. Zo ervaren mensen die aangepast vervoer nodig hebben deze vorm van openbaar vervoer vaak als een uitkomst om zo toch naar buiten te kunnen. Maar ook groepen reizigers maken gebruik van de RegioTaxi, die vanuit de hele regio gebeld kan worden.

Tijdens NTBO Open Trouwlocatie Dag

Trouwlocatie uit Wassenaar geopend Zondag 7 oktober openen trouwlocaties in heel Nederland hun deuren voor bruidsparen die op zoek zijn naar hun droomlocatie. Hotels, kastelen, landgoederen, restaurants, musea, monumenten en dierenparken: deze en andere aangesloten trouwlocaties zijn vrijblijvend en zonder afspraak te bezichtigen op de Open Trouwlocatie Dag tussen 12.00 en 17.00 uur. In Wassenaar doet 1 locatie mee: Kasteel de Wittenburg. Uit de Trouwmonitor blijkt de belangrijkste factor om een locatie te kiezen: sfeer. Bijna alle bruidsparen, 99%, vinden dit belangrijk. De sfeer moet passen bij het bruidspaar, het moet ‘goed voelen’. Op zondag 7 oktober tijdens de Open Trouwlocatie Dag kunnen bruidsparen de locatie ervaren. Brenda Leusink van de Nederlandse TrouwBranche Organisatie: “Het is een unieke gelegenheid voor bruidsparen om zich te oriënteren op een trouwlocatie. Alle drempels zijn weg, ze kunnen rustig de sfeer proeven van verschillende locaties. Normaal moet je een afspraak ma-

ken, vaak tijdens kantooruren, om een locatie te kunnen bezichtigen. Nu kunnen bruidsparen op één dag verschillende trouwlocaties bezoeken en kijken of die speciale klik er is.” In alle twaalf provincies zijn trouwlocaties te bezoeken op de Open Trouwlocatie Dag. Weet het bruidspaar al welk soort locatie hun voorkeur heeft, dan kunnen zij zelf makkelijk via de site een route maken. Het complete overzicht van alle locaties die zondag 7 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur hun deuren openen, is te vinden op de website www.opentrouwlocatiedag.nl. Ook is hier een handige checklist te vinden.

Vrijdagochtend 24 augustus was de Wassenaarse gemeenteraad op werkbezoek bij de politie. Bureauchef Wilma Marsman ontving de raadsleden op het politiebureau aan de Hofcampweg. VVD, D66 en CDA waren vertegenwoordigd. Burgemeester Jan Hoekema opende de ochtend waarna de raad werd geïnformeerd door zowel vertegenwoordigers van de gemeente als van de politie over ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook de Officier van Justitie was aanwezig.

Ook werd uitgebreid stilgestaan bij lokale prioriteiten: verkeer en jeugd. De aanwezige raadsleden zien veel in een integrale benadering van veiligheid en willen graag dat gemeente en politie samenwerken om ook alle veiligheidspartners

nauw te betrekken bij het nieuwe veiligheidsplan: van scholen tot horeca ondernemers en van particuliere beveiligingsbedrijven tot woningbouwvereniging. De eerste aanzet voor een inhoudelijk veiligheidsdebat in de raad is hierbij gegeven en zal zeker worden vervolgd. Daarnaast benadrukten politie, gemeente en raad het belang van burgerparticipatie. Er zijn al goede voorbeelden dat daders gepakt zijn door tips van inwoners. Alle Wassenaarders worden nogmaals van harte uitgenodigd zich aan te melden bij Burgernet.

VVD Kamerlid Ton Elias en de Wassenaarse VVD fractievoorzitter Anouk van Eekelen geven het startsein voor de lokale VVD campagne. (Foto: PR)

VVD Tweede Kamerlid Ton Elias trapt Wassenaarse verkiezingscampagne af Het VVD Tweede Kamerlid Ton Elias heeft zondagmiddag 26 augustus tijdens een drukbezochte bijeenkomst op het Wassenaarse strand de aftrap verricht voor de VVD verkiezingscampagne in Wassenaar. Nadat de VVD de dag ervoor het landelijke verkiezingsprogramma had vastgesteld, verzamelden de Wassenaarse VVD leden zich bij Strandpaviljoen Sport voor de start van de lokale campagne. Onder de aanwezigen waren onder andere de VVD Tweede Kamerleden Char-

lie Aptroot en Afke Schaart en de Zuid-Hollandse VVD gedeputeerde Ingrid de Bondt. Ton Elias benadrukte dat het ‘alle hens aan dek’ is, dat iedere stem telt en dat de VVD er keihard voor moet knokken om opnieuw de grootste te worden. Hij vroeg de Wassenaarse leden zich daar de komende weken met man en macht voor in te zetten. Op zaterdag 1 en 8 september zijn de Wassenaarse VVD bestuurders en politici in ieder geval te vinden in de Langstraat om de discussie aan te gaan met het winkelend publiek.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen

Proefdineren Letterlijk proeven kan tijdens deze tweede editie van de NTBO Open Trouwlocatie Dag. Bruidsparen reserveren tegen aantrekkelijke prijzen een proefdiner bij een trouwlocatie naar keuze. Indien bruidsparen zeker weten een bepaalde trouwlocatie te bezoeken, kunnen zij zich aanmelden via de site. Er ligt dan een give-away of goodiebag voor hen klaar.

Naast de wettelijke kaders en aankomende wetswijziging werden ook de voortgang van de vorming van de nationale politie en gevolgen voor Wassenaar besproken. Daarnaast kreeg de raad inzicht in de cijfers die voor ons dorp gelukkig aan het dalen zijn.

Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

lisat ie Com mun icat ie - Creatie - Rea

Gemeenteraad op werkbezoek bij politie Wassenaar; samenwerken voor een veilig dorp! (Foto: PR)

Oproep aansluiten bij Burgernet Gemeenten en politie binnen Haaglanden roepen deelnemers aan SMS-Alert op zich aan te sluiten bij Burgernet. Toen Burgernet nog SMS-Alert heette, hebben veel mensen zich opgegeven om de politie te helpen bij het opsporen van zakkenrollers, inbrekers of een vermist kind. Deze deelnemers hebben destijds hun mobiele telefoonnummer en postcode doorgegeven. Dit was vóór 2010 voldoende, maar SMS-Alert ontwikkelde zich tot Burgernet. Kregen de deelnemers

bij SMS-Alert alleen sms-berichten op de telefoon, met de komst van Burgernet zijn de communicatiemogelijkheden toegenomen. Steeds vaker verstuurt de politie Burgernetberichten via de e-mail in plaats van per sms. Deelnemers waarvan geen e-mailadressen bekend zijn, ontvangen deze berichten niet. Daarom roept Burgernet alle voormalig deelnemers van Sms-Alert op om hun e-mailadres door te geven aan de organisatie. Dit kan door in te loggen op de website: www.

burgernet.nl (ga naar ‘SMS-Alert’ en klik op “Hoe word ik Burgernetdeelnemer?”). De inlogcode is het mobiele nummer zonder spaties en punten en het wachtwoord is Burgernet2012. Potentiële deelnemers bepalen zelf of zij hun e-mailadres doorgeven. Hoe meer volledige burgernetdeelnemers er zijn, hoe veiliger de woonomgeving wordt. Voor vragen over burgernet kunt u tijdens kantooruren terecht op telefoonnummer 070-4243394.

Ingezonden

Nood breekt wet, vergeet het maar! Ik heb een boete gekregen, en ik ben het er niet mee eens. Er schijnt in deze samenleving geen burgelijk fatsoen en begrip meer te bestaan. Begrip voor ouderen blijklbaar ook niet meer! Op de bewuste dag wilde ik even uit mijn isolement om de zee te zien. Het was 16.15 toen ik bij het Wassenaarse slag aankwam en alle vrije parkeerplaatsen bezet waren. Ik moest ontzettend nodig plassen en was noodgedwongen 1 van de 6 vrije plaatsen voor invalide te gebruiken. Ik kon ternauwernood het strandcafe bereiken om mijn behoefte te doen. Als je 82 jaar ben loop je tegen zulke blaas problemen op. Na 20 minuten kwam ik opgelucht terug, echter er stond een jong agentje een bon uit te schrijven naast mijn auto. Op dat moment waren er nog 4 plaatsen voor invaliden vrij en vertelde dat: nood breekt wet, even mijn auto

daar had geparkeerd, en zo te zien geen invalide had benadeeld in die korte tijd ! Ik heb de goede man uitgelegd waarom ik noodgedwongen daar even moest gaan staan. Totaal geen begrip want dan had ik maar een invalide kaart moeten aanvragen zei hij. Ik denk dat hij zijn quotum nog niet had gehaald! Volgens Minister Opstelten wordt het tijd dat het quotum gebeuren stopt. Maar goed ik zei de agent dat ik nog te trots was om een invalide kaart aan te vragen en nog niet te boek wilde staan als invalide omdat er mensen zijn die daar eerder voor in aanmerking komen. Meneer agent had absoluut geen begrip en wilde zo spoedig mogelijk huiswaarts. Zijn maat in de politie auto zat al te toeteren dat hij op moest schieten. Kortom de sanctie voor deze geringe overtreding is buiten alle propor-

ties en vind het ronduit schandalig dat er geen begrip meer is voor de ouderdom. Ik heb de 166.- euro maar betaald, anders neemt u mijn beroep niet in behandeling. Misschien dat de Kanton Rechter meer begrip heeft! Helaas ! Ook de Kanton Rechter in den Haag hield zijn poot stijf en kreeg de 166.- euro niet terug omdat ik daar gewoon niet mocht parkeren, punt uit ! Nood breekt wet daar trekken ze zich tegenwoordig niets meer van aan ! Voortaan heb ik een karaf in de auto in geval van nood ! Of je in je eigen auto niet plassen mag, dat staat nog niet in de wet. Voor de dames weet ik nog geen oplossing, meestal hebben die een sterkere blaas heb ik me laten vertellen. Hoogachtend, Adriaan Theil

Antoon Claassen moet geen onzin beweren Van iemand die pas een weekje in de lokale politiek zit, kun je verwachten dat hij nog niet zo precies weet hoe procedures met stukken van gemeenschappelijke regelingen, jaarrekeningen en begrotingen en dergelijke, zijn georganiseerd. Maar Antoon Claassen, die als ik me goed herinner in 1994 in de Wassenaarse gemeenteraad kwam, zou toch beter moeten weten dan

wat hij in de krant van vorige week meldde over Avalex. Het college, dat wil in dit geval zeggen wethouder Van Dijk en ik, zouden ‘stukken achterhouden’ over de jaarrekeningen van Avalex. Hou nou toch op! Die jaarrekeningen stonden al lang in concept op de website van Avalex, ze zijn op donderdag 16 augustus officieel vastgesteld door het algemeen

collegebeleid, maar laten we wel proberen de Wassenaarse traditie van constructieve samenwerking, ook tussen coalitie en oppositie, in ere te herstellen en geen onzin beweren over elkaar, ook niet in de lokale pers. Fred Sanders Wethouder Milieu en lid van het Algemeen Bestuur Avalex.

Afscheid van Sonja

Avalex Avalex, onze vuilnisophaaldienst, staat een paar miljoen euro in het rood. De VVD ging graag eerst op vakantie voordat ze er met de raad over wilde praten. Intussen vond ik, thuisblijver, de notulen van een bijeenkomst van het bestuur van Avalex van 15 augustus jongstleden. Hierin wassen de wethouders die in het bestuur van Avalex zitten, en op onze centen moeten passen, hun handen in onschuld. Ze beweren namelijk de raad wel degelijk geïnformeerd te hebben. Maar hoe kan het dan dat in mei, toen Antoon Claassen van GroenLinks de raad en het college aansprak op deze torenhoge schulden, niemand van iets wist? Vervolgens wilde een meerderheid er niet over vergaderen voordat ze wat meer van deze schuldenmaterie wisten. Waar gaat het over: in het boekjaar 2010 had

bestuur van Avalex (waar collega Van Dijk en ik deel van uitmaken) en maandag hebben we ze, voorzien van onze eigen toelichting, aan de gemeenteraad gestuurd. Kortom, oppositie voeren is leuk en nuttig. Dat er bij Avalex de nodige problemen zijn is bekend. Zeker vanuit de politieke invalshoeken van GroenLinks zijn er vast wel alternatieven aan te dragen voor het

onze vuilnisophaaldienst Avalex een tekort van 1,3 miljoen euro, in 2011 2,5 miljoen euro en de prognose voor 2012 een tekort van 3,2 miljoen euro. In totaal is er dus sprake van een tekort van 7 miljoen euro over drie jaar. Ik denk dat het argument van de VVD om er (nog) niet over te willen praten en we gaan eerst op vakantie, vooral bedoeld was om de VVD-rijen te sluiten en de wethouders te beschermen; en wel zodanig dat ze ons een rad voor de ogen kunnen draaien. Een hele dure valkuil waar we niet in trappen. Ik was allang ontslagen en u ook. Een wethouder behoort misschien niet ontslagen te worden maar dient volgens mij zelf op te stappen. Thea Messemaker

Asbestalarm blijkt loos Toen een wandelaar vorige week dinsdag een aantal verdachte zakken in de berm van de Hogeboomseweg zag liggen sloeg hij alarm. In eerste instantie werd gedacht aan het levensgevaarlijke witte asbest. De gemeente schakelde een gecertificeerd bedrijf in. De zakken werden behandeld als zijnde asbest. Na analyse bleek echter dat het hier niet om asbest ging. Het blijft natuurlijk wel zeer asociaal om dit afval zo maar in de berm te dumpen. (Foto: Anton Overklift)

Beste Sonja, Sonja van Gerven is jarenlang redacteur geweest bij de Wassenaarder, maar helaas stopt zij nu met haar werkzaamheden. En dat is heel erg jammer, want Sonja was één van de weinigen die exact wist wat er gaande was in Wassenaar. In haar redactionele stukken liet zij zich nooit leiden door de mening van bevriende (adverterende) relaties zoals helaas ook in Wassenaar vaak gebeurd. Sonja schreef waarop het stond en had haar eigen mening of je het nou leuk vond of niet. Precies in de lijn van de oprichter van deze krant de heer Lex Lodder die 58 jaar geleden begon met het uitgeven van ‘De Wassenaarder’ In die 58 jaar heeft deze krant laten zien dat zij een krant is zoals een krant behoort te zijn. Namelijk het vergroten van de samenhang in een gemeenschap en het aan de orde stellen van eventuele problemen. Sonja begreep dat als geen ander en is met ‘haar’ krant een platform geweest voor vele (politieke) meningen. Sonja, je bent een vakvrouw ten voeten uit…. Geniet samen Leo van je vrije tijd. En nogmaals bedankt. Peter R. van Selm

Hoe maak ik de wijk veiliger? In de nacht van 22 op 23 augustus worden we in de Helmlaan om 1.00 uur wakker van het blaffen van onze hond. Buiten wordt door een politieagent met een felle zaklamp een tijd lang in onze tuin geschenen. Er wordt heen en weer gelopen en gepraat. Na een tijdje is het rustig en gaan we weer slapen. Bezorgd om een inbraak in de buurt zoek ik de volgende ochtend op internet of er een nieuwsbericht is. Er is niets te vinden. ‘s Middags bel ik de politie Wassenaar. De mevrouw aan de lijn zegt dat zij i.v.m. de privacywet mij geen informatie

kan geven. Ik moet het bericht in de krant afwachten. Op mijn vraag of ik dan de wijkagent kan spreken antwoordt zij dat ik mijn emailadres moet achterlaten en dat ik dan binnen 10 dagen wordt teruggebeld. Maar ook hij zal geen informatie geven. Ik ben perplex; hoe kan ik als alert burger dan mijn wijk veiliger maken? In wanhoop kijk ik op de website van de politie: www.onzewijkveilig.nu. Ik begin het te begrijpen als ik de volgende melding krijg: “Helaas, de door u opgevraagde pagina is niet gevonden”. Naam bekend bij de redactie.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

HIERVOOR GA JE NAAR DE MARKT!!! Iedere dinsdag van 08:30 tot 16:00 uur Helene Knipvellen Nieuwe oogst Hollandse appels

2 kg

Bospeen

p.bos

Hollandse zoete aardbeien Hollandse bloemkool

1

98 .

1.00

p.doos

1

p.stuk

1

00 . 00 .

Martien Kalkman Uw specialist in Drop, Snoep en Chocolade

Belgische bonbons 500 gram â&#x201A;Ź

6,00

Echte Droste Koker 6 smaken

Pieter van Vliet

Eindelijk! We hebben er ook 1 in Wassenaar! Houdt u van creatief bezig zijn? Op onze markt staat Helene Knipvellen. Als een echte Wassenaarse biedt zij u Wassenaarse gezelligheid en een divers assortiment van hobbymaterialen aan. Zij biedt u verschillende 3D knipvellen maar ook karton, borduurpatronen, mallen, stickervellen, kraaltjes, bloemetjes, voorbeeldkaarten en zelfgemaakte verkoopkaarten. Dit alles en meer vind u bij Helene Knipvellen tegen scherpe prijzen, zoals:10 knipvellen voor â&#x201A;Ź5.00, â&#x201A;Ź1.00 knallers en u kunt ook punten sparen! Helene Knipvellen is niet alleen vriendelijk voor u, maar ook voor uw portemonnee! Op www.heleneknipvellen.nl staat het gehele online assortiment, uw bestelling kunt u op de markt afhalen. Niet alleen voor hobbymaterialen bent u hier aan het juiste adres. Ook voor mooie sieraden die inspelen op de laatste trends met een scherpe prijs kunt u hier terecht. Voor vriendelijkheid, scherpe prijzen en advies moet u hier zijn. U komt toch ook?

Wilt u ook graag weten hoe groente en fruit van de beste groenteman van Nederland smaakt? Dat kan! Op onze Wassenaarse markt staat Pieter van Vliet, niet alleen is hij uitgeroepen tot de beste groenteman van 2011 en 2012 maar hij heeft ook al 2 jaar op rij de eerste prijs voor vakkennis gewonnen. Maar wat betekent deze bekroning voor u? Pieter van Vliet biedt u een breed assortiment aan verse groenten en fruit die garant staan voor een smaakbelevenis. Al 64 jaar is dit familiebedrijf een begrip in Wassenaar en omstreken. Voor zowel verschillende soorten verse groenten, fruit en kruiden kunt u hier terecht, ook voor de â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;vergetenâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; groenten zoals: schorseneren, postelein en pastinaak. Gelukkig is deze groenteman ze niet vergeten. Met elke week nieuwe aanbiedingen, de zoetste aardbeien en service met een glimlach ziet Pieter van Vliet ook u graag langskomen. Kijk op www.pietervanvliet.nl voor meer informatie.

Door: Romy van Keppel

Door: Romy van Keppel

â&#x201A;Ź 1,10 Helene Knipvellen/Hobbymaterialen

van 7,99 voor

HARING

VERS VAN HET MES

VĂ&#x201C;Ă&#x201C;R 11:00 UUR

ZALMFILET AKTIE

KIBBELING

10

FAMILIEZAK

GRATIS SAUS

EURO

EURO

EURO

Ph. van Benten & Zoon uw kaasspecialist op de markt

CAMBOZOLA

0

98 .

blauwe camembert van 1,60 voor 100 gram

BOEREN MULDER de lekkerste boerenkaas smeuĂŻg en pittig 500 gram

5

95 .

Neem deze advertentie mee en ontvang

10% KORTING

6,95

op een mal

of ontvang 10 knipvellen voor

â&#x201A;Ź 5,- + 1 GRATIS

SALUS FLORADIX

natuurlijk ijzersupplement voor extra vitaliteit en energie fles 500 ml

500 gram

1 8

Helene Knipvellen

TERSCHELLINGER CRANBERRYSAP 750 ml

MARCEL KORLAAR

Pieter van Vliet Groente- en Fruitspecialist

Van Doorn Reform gezoet of ongezoet

Kwaliteitsvishandel

van 19,95 voor

Kijk voor meer informatie op www.heleneknipvellen.nl

15,95

Graag tot ziens!

â&#x20AC;˘

Studiebegeleiding Wiskunde

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘ SNIJDERS BESTRA- â&#x20AC;˘ GARAGESALE! ZA- â&#x20AC;˘ Wordt gezocht: FRANS- â&#x20AC;˘ Gevr. MARKLIN of â&#x20AC;˘leverancier, lid Stichting TINGEN voor het aanbren- TERDAG 25 AUGUSTUS SPREKENDE DAME voor FLEISCHMANN treinen.

LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Vuil tapijt? Laat het Wim van Zijp, tel. 071vakkundig reinigen of 5238468 of 06-12028319. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam www.zalenverhuurkruyt Interieurverzorging, tel. schipvanleiden.nl. Mooi 070-5116612. bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerDak herstellen? Bouma/ borrels, recepties, verjaardaGrundeken bellen! 5114674- gen, etc... Geen huur! Wel 5118394. Uw dak-specialist! wat servicekosten en norVwo-, havo, mavo, male gangbare drankprijvmbo-leerlingen: huis- zen! Reserveringen: tel. werkbegeleiding/bijles aan- 06-25047376. geboden door ervaren A/B Student wil u graag helstudent. Tel. 071-5616768. pen met COMPUTERBC SIERBESTRATING PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. Tegelwerk, met afvoer, gra- Tel. 070-5114250. tis prijsopgave. Tel. 06LEDEN GEZOCHT 55321682. voor een majorette-twirlZit u nog in de schaduw? team Melrose. Leeftijd v.a. Wij zagen bomen om en 6 jaar. Voor inlichtingen: takken af. Tel. 070-5111923, 06-33865035. b.g.g. 06-53794870. STRATENMAKER 50-plusser SCHILDERT, voor uw tuin of oprit. Ruim SAUST en behangt uw huis 30 jaar ervaring. Leveren weer als nieuw. Tel. van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine 06-13067762. reparaties en afvoer. Tegen Lekker toerfietsen vanuit scherpe prijzen. Tel. 06Wassenaar en Voorschoten? 20897322. www.tcdekampioen.nl.

â&#x20AC;˘

Moeite met Wiskunde?

â&#x20AC;˘

Neem contact op met Albert van Biezen voor een vrijblijvend intakegesprek Â&#x2021;-DUHQODQJHHUYDULQJLQKHWEHJHOHLGHQYDQVWXGHQWHQ Â&#x2021;8QLHNHUHVXOWDWHQ Â&#x2021;3ULPDUHIHUHQWLHV

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Fundamenten voor succes: Â&#x2021;3HUVRRQOLMNHDDQGDFKW Â&#x2021;+HUKDOLQJ RHIHQSURHIZHUNHQRSPDDWJHVQHGHQ

Â&#x2021;6WDSSHQSODQYRRUZLVNXQGHRSJDYHQ Â&#x2021;4XLFN5HIHUHQFH&DUGVPHWGHJURQGUHJHOVYRRUGHZLVNXQGH

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Wie komt in aanmerking: Â&#x2021;6WDUWHUVRSGHPLGGHOEDUHVFKRRO YRRUEHUHLGLQJRSKHWHMDDU

Â&#x2021;6FKROLHUHQRSDOOHQLYHDXVLQKHWPLGGHOEDDURQGHUZLMV Â&#x2021;([DPHQNDQGLGDWHQ H[DPHQWUDLQLQJHQ

â&#x20AC;˘

gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

â&#x20AC;˘ TUINWERKZAAMHEWESPEN, PLAAGDIE- DEN: voor al uw snoeiwerk, â&#x20AC;˘REN, dienstverlening. Tel.

schoolhulp (1 uur per dag) Tel. 071-5420745. aan twee meisjes (7 en 11 jr.) die starten in Katwijksche GEPENS. DOCENT, school. Contact: 06-47700713. veel ervaring bij u aan huis: -Frans alle niveauâ&#x20AC;&#x2122;s GITAARSET-UP voor -Frans op vakantie elektrisch/akoestische gita- tot intensief, persoonsgericht, ren. Snaren vervangen, hals flexibele tijden. â&#x201A;Ź 15,- p.u. stellen en intonatie. Geen Tel. 06-13025240. reparatie. Inlichtingen: GuiGEVELRESTAURAtarGus58@gmail.com. TIE? Uithakken (slijpen) Gevraagd: flinke H.H. voegen - reinigen - impregHULP op de vrijdagochtend neren - knipvoegen - metin KW a/d R, mw. Nijgh, selwerk - schoorstenen. 071-4076086/06-12997983. Gratis advies en prijsopgave 06-20897322. Te koop: MOTORKRUISER merk Linssen 1976, T.H. in Spanje Costa Blanafm.: 8.50x2.95x2.40 m, ca BUNGALOW + zwemPeugeot dieselmotor, 50 pk, bad, tel. (071) 4073193, tankinh.: water 250 ltr., die- 06-51407403. Goede prijs. sel 250 ltr. Veel leef- en kastNIEUW: KRINGLOOP ruimte, ligplaats Oegstgeest. De Regenboog. StevensTe bevr. tel. 071-3613326. bloem 161 in Leiden in de Ik ben zaterdag 18 Stevenshof. 06-20086730. augustus mijn BRIL VERLOREN. In omgeving van Van der Koddestraat/Brouwerstraat/Smidstraat. Wilt Bouw- en u, als u hem gevonden heeft, Aannemingsbedrijf mij bellen op het volgende nummer: 06-26076032. Beijersbergen

â&#x20AC;˘

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

â&#x20AC;˘

DANIEL SNIJDERS STRATENMAKERS voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl

van 9-12u. Ivm verhuizing veel goederen van goede kwaliteit te koop. Locatie: Prof. Nolenslaan 2A Voorhout.

â&#x20AC;˘ Vakantie(-stress) voorbij? Geniet dan van een heerlijke ONTSPANNINGSMASSAGE BIJ KEPITO, Wassenaar. 070-5119111, www. kepito.nl

â&#x20AC;˘ Vakantie(-stress) voorbij? Geniet dan van een heerlijke weldadige GEZICHTSBEHANDELING BIJ KEPITO, Wassenaar. 0705119111, www.kepito.nl

VAN DER KROFT & â&#x20AC;˘ TONEELCURSUS bij â&#x20AC;˘VAN DER LANS OFFICE THEATER TOVERLEI te MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

Leiderdorp! Voor zowel beginnende als gevorderde spelers. Informatie en inschrijven: zie www.toverlei.nl

STUCADOOR â&#x20AC;˘ENGOEDE SCHILDERWERK. Goede referentie. Tel. 0630031935.

tuinonderhoud (ook maande06-54948365 / 070-5115927. lijks), beplanting, aanleg en vofroessinghvaniterson.com ontwerp, bestratingen en COMPUTERHULP levering van grind. Gratis Virusverwijdering, sneller advies. Inschrijving KvK. maken, storingen verhelpen, 06-20648419. oude PC naar nieuwe PC, Gedipl. SPORTMASinstallaties, Laptopreparatie, SEUR heeft tijd voor uw WiFi, PrivĂŠ cursus, etc. Pro- spieren. Ook aan huis. Tel. fessionele ondersteuning bij 06-10857567. â&#x201A;Ź 30,- p.u. u thuis of op kantoor voor PIANOLESSEN aangeparticulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op boden door bevoegd en ervaren lerares voor jong en www.Boonict.nl oud. Tel. 071-8890852.

â&#x20AC;˘

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

Albert van Biezen 06-21857974 albertvanbiezen@hotmail.com

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

â&#x20AC;˘

ATELIER 10 - Cursussen â&#x20AC;˘tekenen & schilderen in

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Elke maand verrassende aanbiedingen!

feerd, was & droog & koel, vr. incl. g.w.e â&#x201A;Ź 700,00. Centrum Katwijk. Geen huisdieren, tel 06-20559364.

nstallatie-D oks wordt de windows-i Bij al onze PC's en notebo Brother HL3040CN s+LEURENLASERPRINTERs!FDRUKSNELHEIDTOTPPM s!FDRUKRESOLUTIEDPIs53"EN,!.AANSLUITING s0APIERLADEVOORVEL

Micromax Computers Voorhout Herenstraat 60 - 2215 KJ Voorhout - 0252-222111

Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 - 2341 VV Oegstgeest - 071-5190760

Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

tot

16 ppm

250 vel papier capaciteit

AUTOSCHADE

maakt Uw auto weer als nieuw

FOCKE

Bij

â&#x2013; B â&#x2013;  Fâ&#x2013;  Oâ&#x2013;  Câ&#x2013;  Kâ&#x2013;  E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ RIJBEWIJS IN 10 DAGEN â&#x201A;Ź 1322,- lesprijs v.a. â&#x201A;Ź 26,-. Info: www.scala-rijopleiding.nl. Tel. 0614582045. HUISH. HULP gevraagd â&#x20AC;˘voor 2 uur per week in Leiderdorp. Tel. 06-44387331. SIERBESTRATING, â&#x20AC;˘tegelwerk, schuttingen.

35 jaar ervaring. Noordwijkerhout voor jon- Tel. 06-14228721. geren en volwassenen 10 lessen van 1.5 uur nu â&#x201A;Ź 95,Gegeven door Jantine Loef Docent Beeldende kunst & automobielbedrijf Vormgeving. Meer informatie: www.jantineloef.nl.

Te huur 2-KAMER â&#x20AC;˘APPARTEMENT gestof-

noftePCrâ&#x20AC;&#x2122;s ri p n re u le -k rk e tw e n IS T oks RA 3 notebo G of 3 PCâ&#x20AC;&#x2122;s of een combinatie van VD meegeleverd Bij aankoop van 3 notebooks

â&#x20AC;˘

Wassenaar Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

Adenta tandprothese Specialist en

ekering

rz Alle ve

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

SERVICE

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

You never get out of life alive. Verbijsterd door het snelle verloop van zijn ziekte, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze super pa en mijn lieve zoon

Ton Sirre 9 maart 1943

22 augustus 2012 Mieke Sirre – Caspers Annemieke en Lynn Ton jr. en Tessa Reinier en Marielise A.F.J. Sirre – de Masier

NUTTIGE DIENSTEN telefoonnummers

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76. Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur Dagschool 50+. Telefoon: 070-2156462

Parklaan 2 2241 XN Wassenaar De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Klussendienst Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Telefoon: 511.31.33. Maandag t/m vr. 9.30-11.30 uur.

Tot ons groot verdriet, maar getroost door vele mooie herinneringen, is overleden mijn fantastische broer, zwager en oom

Open Eettafels (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26 OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26

Ton Sirre Ren en Ellen Michel Wassenaar, 22 augustus 2012

Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76 Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975 Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26. Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27.

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.” Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217. Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www.florencezorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 070-7546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 0704131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594. Marente Cursussen, aan his-diensten en kortingen op het gebied van zorg, welzijn en gemak. Onder de nnoemer Meerzorg: zorgverlening, huishoudelijke hulp en ondersteuning aan mensen met een persoonsgeboden budget (PGB) of mensen die de particulier financieren. Gespecialiseerd in 24- uurs zorg. Vrijblijvende informatie krijgt u via 071-4093333 of www.marente.nl <http://www. marente.nl/> STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s nachts geopend.

TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur.

DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083.

Voor een persoonlijke uitvaart met stijl en oog voor detail

Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www.smashaaglanden.nl.

RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063. HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl.

THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236 HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http:// www.slachtofferhulp.nl> . RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611. MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 09000767 of kijk op www.sensoor.nl http:www.sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting ‘WOEDI’ Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160. SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500. Tandtechnicus Johan Chrispijn. Voor spoedreparatie aan uw kunstgebit, telefoon 071-4076008.

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zondag 2 september Dorpskerk: ds. G.P.Th. Bosma. Kievietkerk: ds. J.M. de Klerk. Messiaskerk: ds. R. Visser. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 2 september mw. ds. M.F. de Vries. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: vacant, Youth Ministers: vacant. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@ stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 070-3280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 2 september 9.30 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk. 16.00 uur: ds. J.W. van Estrik, Goedereede. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 2 september Dhr. E.J. Westera.

www.dewassenaarder.nl Oplage 14.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Boekhandel De Kler * Openbare Bibliotheek * Boekhandel de Kler Openbare Bibliotheek * Albert Heijn * Politiebureau * Gemeentehuis Raadhuis * Heeckerenhuis.

AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Geen opgave. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 1 september, 17.00 uur: Eucharistieviering vooravond 22e Zondag door het Jaar. Zondag 2 september, 9.15 uur: Eucharistieviering voor Franstalige parochie. Zondag 2 september, 11.00 uur: Eucharistieviering, 22e Zondag door het Jaar. Dinsdag 4 september, 10.30 uur: Eucharistieviering in Buurtcentrum Kerkehout. Vrijdag 7 september, 9.00 uur: Eucharistieviering in de Mariakapel. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 1 september, 19.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang. Zondag 2 september, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Scola Cantorum uit Oegstgeest, na afloop koffie. Woensdag 5 september, 9.00 uur: Eucharistieviering.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

Raad van State onderschrijft de kritiek van stichting Horst en Weide op heikel onderdeel plan Kerkekout

Stichting Run for Rio steunt project Dinka Kids School Nu de vakanties voorbij zijn, is ook de Dinka Kids School in een belangrijke fase gekomen. Binnen een paar maanden wordt de eerste fase van het project afgerond. Kimberly en Eriq zijn in Tanzania druk bezig met de laatste loodjes. De stichting Run for Rio ondersteunt het project, heeft een groot deel van het project bekostigd en volgt de ontwikkelingen op de voet. Als Eriq bij de boekhouder aankomt staat er een armoedig geklede jongen voor het kantoor, hij komt twijfelend op Eriq afgelopen. Eriq heeft het druk met al het werk voor de school en kat de jongen af met “Ik heb geen geld bij me “. De jongen blijft staan en vraagt heel beleefd : “Maar ik vraag je geen geld, ik vraag je om een baan”. Eriq voelt zich schuldig omdat hij direct een vooroordeel heeft over de armoedig uitziende jongen. De meeste jongens van deze leeftijd (17 en 18 jaar oud) op straat willen niet werken en vragen om geld. Eriq wil deze jongen een kans geven en neemt hem mee naar de plek

Binnenplaats, slaapzalen en wasgelegenheid in aanbouw. (Foto: PR) waar hij gaat ontbijten met de boekhouder. De jongen vertelt Eriq onderweg dat hij van een Masai dorp vlakbij de Ngoro Ngoro Crater komt en dat zijn ouders overleden zijn. Hij is naar de stad te gekomen om werk te zoeken. In het dorp was er niemand die voor hem kon zorgen en hij kon daar ook geen werk vinden. Hij is mee gaan liften met vrachtwagens naar de stad. Eenmaal hier aangekomen heeft hij nog geen werk gevonden en geen slaapplek. Ook heeft hij niet gegeten sinds twee dagen. Eriq trakteert hem op een lekker uitgebreid ontbijt en sap. Daarna vertrekken zij naar het land waar de Dinka school gebouwd wordt. Eriq vraagt de jongen of hij het niet erg vindt om ver van de stad te leven en te werken. De jongen antwoord ”Nee, als ik maar een plek heb”. Eriq vertelt hem dat hij kan helpen met de werkkrachten om water voor de bouw te halen en eten en drinken te brengen. Hiervoor krijgt hij een salaris voorschot en slaapt hij met de werknemers. Als deze jongen het goed aanpakt en niet gaat stelen dan heeft hij wellicht een toekomst bij de Dinka school met een baan als chauffeur of hulp in de keuken en Engelse lessen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state heeft vorige week woensdag de kritiek van de Stichting Horst en Weide op het meest besproken onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Kerkehout gegrond verklaard. door Jos Knijnenburg

De Hubertustunnel in Den Haag is eveneens een geboorde tunnel. Het grote voorbeeld voor de Rijnlandroutetunnel? (Foto: Wikipedia/Michiel1971)

Rijnlandroute in geboorde tunnel is mogelijk en financieel haalbaar Een groep specialisten die zich het Team Compromis Rijnlandroute noemt, presenteerde donderdag een rapport waarin twee varianten van een ondertunnelde versie van de Rijnlandroute wordt gepresenteerd. Het in juni gekozen tracé van de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44 kan volgens de deskundigen deels of grotendeels door een geboorde tunnel gaan lopen. door Jos Knijnenburg Het team beschrijft de mogelijkheid van een 1.800 meter lange tunnel onder Voorschoten door of een 3.410 meter lange tunnel die ook onder de rand van de Papenwegse polder doorloopt. Beide varianten van de ‘Rijnlandtunnel’ zijn volgens het rapport technisch mogelijk en financieel-economisch haalbaar. In mei 1996 verscheen er een soortgelijk rapport over de ‘ondergrondse oplossingen’ voor de Hubertustunnel. Het team noemt de Hubertustunnel in zijn rapport als één van de praktische voorbeelden van een dergelijk project.

Burgerinitiatief Het Team Compromis Rijnlandroute komt voort uit een burgerinitiatief Eind juni werd er bij Provinciale Staten ingesproken en de suggestie gedaan om bij de nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44 gebruik te maken van een geboorde tunnel. Het idee werd politiek vertaald in een aangenomen motie en vervolgens is het team, bestaande uit ondermeer een economisch geograaf, een waterbouwkundige en een ruimtelijk econoom, aan de slag

gegaan. Wassenaarder Fred Holvast uit het door de weg bedreigde buurtschap Zuidwijkse Polder zorgde donderdag dat het werkstuk van het team per mail razendsnel onder media en politiek werd verspreid. Het rapport over de technische en financieel-economische haalbaarheid van een boortunnel in het tracé van de weg door Voorschoten en langs de Stevenshof is helder geschreven, bevat de nodige illustraties en is beknopt. De boodschap is er niet minder helder om. De beste oplossing zou zijn als de weg voor het grootste deel door een lange, geboorde tunnel wordt gelegd. Een tunnel van 3.410 meter lang tussen de Oostvlietpolder bij de A4 en het knooppunt Maaldrift, waar de Rijnlandroute op de A44 aantakt. Een dergelijke tunnel zou betekenen dat het verkeer op 200 meter van het toekomstige Wassenaarse knooppunt, ergens tussen de A44 en de Veenwatering, onder de grond verdwijnt.

Maaldrift Voor de gemeente Wassenaar ligt het nieuwe knooppunt Maaldrift waar de A44 en de Rijnlandroute op elkaar worden aangesloten, zeer zwaar op de maag. Vanwege de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg op zowel de rijbanen richting Wassenaar als Amsterdam, is een flink kunstwerk nodig dat ten koste gaat van het smalste deel van de groene corridor tussen Wassenaar en Leiden. Het Team Compromis Rijnlandroute noemt in zijn rapport een fraai alternatief voor het klaverblad, het ‘Blankenburgconcept’. Een idee voor een drie richtingenknooppunt dat voor een andere tunnel is bedacht, maar hier wellicht toepasbaar is. Het be-

Steun blijft nodig Het project van de Dinka Kids School in Tanzania kunt u financieel via de stichting Run for Rio steunen. Geldelijk kunt u bijdragen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op INGbank193157, t.n.v. de stichting Run for Rio te Wassenaar. Voor verdere informatie is er ook de website: www.runforrio.com. Wilt u verdere informatie dan kunt u ook contact opnemen met de secretaris, John Schrader, tel.070-5176236. Met dank voor uw bijdrage!

Tai Chi voor ouderen in de Peppel Op 11 september om 13.45 uur gaat de cursus tai chi weer van start in servicentrum de Peppel aan de Hillenaarlaan 18. De lessen duren een uur en u betaalt 40 euro voor tien lessen. Tai chi is een chinese bewegingsleer. Bij Tai Chi gaat het om toename van lichaamsbewustzijn, verbetering van de circulatie en van de coördinatie, balans en diepe ontspanning. Tai Chi is geschikt voor iedereen, voor elke conditie. Ieder oefent op zijn/haar eigen niveau. Tai Chi bestaat uit een serie bewegingen die langzaam worden uitgevoerd. De lessen worden gegeven door Jan Houtman. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij de SWOW 511.22.26 of per e-mail: remke@welzijnouderen.nl.

treft een ontwerp dat niet alleen veel minder ruimte in beslag neemt en daarom veel groener oogt. Iets soortgelijks zou bij de A4 kunnen komen.

Hubertustunnel

Het gaat om de kwalificatie ‘wijzigingsgebied’ die de gemeente in het plan wilde geven aan de gronden met de bestemmingen ‘sport’ en ‘recreatie-volkstuin’. Het betreft hier de sportvelden van SV Wassenaar en het volkstuinencomplex aan de rand van de polder achter Kerkehout. De gemeenteraad zou volgens het bestemmingsplan een ‘wijzigingsgebied’ later een woonof zelfs bedrijfsmatige bestemming kunnen geven. De Raad van State stelt dat een onderzoek naar de mogelijke effecten van een dergelijke nieuwe bestemming van de sportvelden en de volkstuinen op zowel het bestaande Kerkehout als de aangrenzende Duivenvoordse- en Veenzijdse polder niet in het bestemmingsplan had mogen ontbreken.

Bot Afgelopen september schreef deze krant al over een drietal beroepsschriften die bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons

Dat gold niet voor de derde bezwaarmaker, de Stichting Horst en Weide. De stichting tekende bezwaar aan tegen het meest heikele onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Kerkehout. Dat betreft de planologische bestemming die de gemeente wilde geven aan het randgebied van de wijk Kerkehout, waar nu de sportvelden van SV Wassenaar liggen en de aangrenzende volkstuinen. De gemeente wilde het gebied, dat ongeveer overeenkomt met een derde van de plankaart van het bestemmingsplan, een zogeheten wijzigingsbevoegdheid geven. Op zich heel legitiem, want de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat toe en kent ook regels wanneer men die wijzigingsbevoegdheid mag toepassen. De Raad van State stelt

Onderzoek Maar er mankeert meer aan het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft de effecten van een nieuwe invulling van het gebied met bijvoorbeeld woningen op zowel Kerkehout als de achterliggende polder niet onderzocht. Het effect op de wijk betreft ondermeer de verkeersafwikkeling waarbij de ontsluiting via de smalle straat Het Kerkehout naar de N44 de meeste kopzorgen kost. Maar ook de polder ligt gevoelig want het afgeschoten plan van de Leidschendamse golfvereniging Leeuwenbergh om pal achter Kerkehout een golfbaan aan te leggen, maakte dat de Stichting Horst en Weide vol aan de bak moest. De Raad van State vindt niet dat een onderzoek naar de effecten van een nieuwe bestemming op de wijk en de polder mag worden doorgeschoven naar het moment waarop Wassenaar echt gebruik gaat maken van de wijzigingsbevoegdheid. Een dergelijk onderzoek had volgens de Raad van State in het plan ‘niet mogen ontbreken’. De aanduiding ‘wro-zone-wijzigingsgebied’ moet dan ook uit het bestemmingsplan worden gehaald.

Het Sportcomplex van SV Wassenaar wordt (voorlopig?) niet bebouwd. (Foto: PR)

‘Wassenaars groen van toen’ omvat een verrassende blik op groene rijkdom van Wassenaar

door Jos Knijnenburg De vijf auteurs beschrijven de groene rijkdom van Wassenaar en zoomen in op ondermeer de Tuin van Ruys aan de Paauwlaan en de Hertenkamp aan de Jagerslaan. ‘Wassenaars groen van toen’ is ech-

ter zoals de bijdrage van journalist Nico Mooyman aantoont geen vrijblijvende geschiedschrijving, maar tevens een pleidooi om het vele prachtige groen in het dorp te behouden. ‘Wassenaars groen van toen’ heeft een prachtige vormgeving en dat is mede te danken aan de fraaie foto’s van Roel van Norel en de vele illustraties die de gemeente uit eigen archief beschikbaar stelde. De auteurs droegen zelf een steentje bij en doken soms in hun eigen verzameling. In een boek over Wassenaars groen kan een bijdrage over de vele buitenplaatsen niet ontbreken. Carla Scheffer, die eerder meeschreef aan standaardpublicaties als ‘Boe-

Bosspellen, speurtochten, en andere spannende dingen bij de landscouts. (Foto: PR)

Landscouts bij de Van Wassenaer van Obdam scoutinggroep Je kunt hierbij denken aan het verzinnen en bouwen van grote pionier objecten, gps speurtochten of een bosspel. De leiding heeft een begeleidende rol dit betekent dat er ruimte is voor inbreng en initiatieven van de landscouts zelf. Ook doen de landscouts mee met regionale en landelijke activiteiten die georganiseerd worden door de regio en scouting Nederland. Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit krantenartikel!! Kom dan vrijdag 31 augustus 2012 na de paauwlaan 12, de eerste avond zal in het teken staan van kennismaking met de landscouts en scouting in het algemeen. De landscouts draaien elke vrijdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. Met vragen kun je altijd mailen naar landscouts@ vwvo.nl.

Horst en Weide

echter dat de toekomstige invulling van het gebied (op papier kan dat met woningen, bedrijfswoningen, kantoren of zelfs detailhandel) onduidelijk is. Daarmee is de omstreden wijzigingsbevoegdheid ‘onvoldoende objectief begrensd’.

Het team maakt in zijn rapport een prijsvergelijking tussen de korte en lange geboorde Rijnlandtunnel en de weg zoals die tot nu toe voor een bedrag van 742 miljoen euro (excl. BTW) in de boeken staat. Met een korte tunnel zou de weg 84 miljoen euro goedkoper worden, de lange variant scheelt 29 miljoen euro. Technisch is een geboorde tunnel haalbaar, waarbij wordt verwezen naar diverse geboorde tunnels die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, momenteel worden uitgevoerd of nog op stapel staan. Eén van die inspiratiebronnen is de Hubertustunnel aan de andere kant van Wassenaar. Aardig is dat bureau Berenschot Osborne in mei 1996 een rapport schreef over de mogelijke opties van de 1.600 meter lange Hubertustunnel die tussen 2005 en 2008 daadwerkelijk werd aangelegd. Ook een zeer beknopt rapport, niet al te technisch, met drie varianten van een geboorde tunnel van tussen de 1.200 en 2.200 meter lengte. De langste tunnel zou 255 miljoen gulden (!) moeten kosten. Het aantal voorbeelden van geboorde tunnels was destijds nog zeer klein en in die zin kan bij de Rijnlandroute gebruik worden gemaakt van ‘voortschrijdend inzicht’.

Een verrassende blik op prachtige plekken in het dorp die elke Wassenaarder wel kent of misschien denkt te kennen. Dat is wat ‘Wassenaars groen van toen’ de lezer te bieden heeft. Een publicatie van het Comité Open monumentendag en de Historische Vereniging Oud Wassenaer die aansluit bij het thema van Open Monumentendag 2012.

Vrijdag 31 augustus begint de Van Wassenaer van Obdam met een nieuwe speltak, landscouts! Landscouts zijn jongens en meisje van 11 tot en met 15 jaar die het leuk vinden om op vrijdagavond verschillende uitdagende scoutingactiviteiten te gaan ondernemen.

land, waren ingediend tegen het bestemmingsplan Kerkehout nadat de gemeenteraad het op 11 april 2011 had vastgesteld. Uit de uitspraak van 22 augustus jl. blijkt dat één bezwaarmaker bot ving bij de Raad van State bot ving omdat hij op 600 meter afstand woont van het onderwerp van zijn bezwaarschrift. Zijn persoonlijke belang zou onvoldoende zijn en zijn bezwaarschrift werd niet ontvankelijk verklaard. Bezwaarmaker nummer twee had moeite met de nieuwe bestemming die in het bestemmingsplan aan zijn perceel in Kerkehout werd gegeven, maar ook hij haalde bakzeil.

renerfgoed’ en ‘Jong Monumentaal Erfgoed’ nam die taak op zich en doet dat met verve. Zo beschrijft ze prins Frederik der Nederlanden die als super grootgrondbezitter in Wassenaar de huidige plattegrond van de gemeente mede bepaalde, als iemand die na de dood van zijn moeder besloot om in grond te gaan investeren. Dat Wassenaar een kleine uitgave van raadhuis De Paauw binnen de grenzen heeft zal niet iedereen weten. Wel dat het hier ooit wemelde van de kastelen, ‘symbolen van macht en status’. Archivaris Carla de Glopper beschrijft hoe de Wassenaarse land- en tuinbouw er vroeger uitzag, een sector die veel buitenstaanders nu niet bepaald in een villadorp zullen zoeken.

Hertenkamp Schrijver en dorpsmolenaar Carl Doeke Eisma komt met een bijzonder verhaal over de Hertenkamp nabij de Jagerslaan. Nu een natuurgebied en daarvoor een bloembollengebied. Dat weten veel Wassenaarders nog wel. Wat minder bekend is, is de geschiedenis van het gebied als winplaats van zand voor bouwplannen. Eisma beschrijft hoe hier ooit 150 herten werden gehouden en gaat in op de vraag of die hertenkamp wellicht een inspiratiebron vormde voor schrijver C. Joh. Kieviet. De auteur van ‘Dik Trom’ woonde in Wassenaar toen hij ‘De Moord bij den Hertenkamp’ schreef. Verrassend is de rol van De Hertenkamp als locatie voor het houden van NSBbijeenkomsten zoals Eisma die aankaart. Een smet op wat ooit koninklijk bezit was want genoemde prins Frederik zwaaide er ooit de scepter.

Tuin van Ruys

Villa Ruys aan de Paauwlaan. (Foto: PR)

Schrijver en historicus Robert van Lit belicht in ‘Wassenaars groen van toen’ de Tuin van Ruys aan de Paauwlaan. Bijna honderd jaar geleden liet scheepsbaron Daniël Ruys de villa Paauwlaan 4-8 bouwen. Na zijn dood kocht de gemeente het pand en werd een deel van het perceel toegevoegd aan De Paauw. De Oranjerie die tussen de villa en de Prinsenweg stond werd afgebroken. Het ketelhuis van die kas staat er nog en heeft een nieuw leven gekregen als onderkomen van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. De verwaarloosde tuin achter de hoge tuinmuur krijgt een nieuw leven. Het was ooit de moestuin van de villa maar de Braziliaanse ambassadeur die er nu resideert is aangewezen op de groenteboer. Van Lit beschrijft hoe dit op het oog zo rommelige hoekje ‘groen van toen’ tussen De Paauw en de Paauwlaan nu ‘groen van nu’ gaat worden.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

Inloopmiddag hoorproblemen De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden organiseert op vrijdag 7 september van 12.00 uur tot 13.30 uur een inloopmiddag in het Audiologisch Centrum, Westeinde 128 in Den Haag (centrum); 4e etage. Gebouw staat op parkeerterrein MCH; bereikbaar vanaf Westeinde of Lange Lombardstraat; ingang op parkeerterrein. Toegang gratis. Deze middag is bedoeld voor iedereen met vragen over hoorproblemen - ook over hulpapparatuur -, de ziekte van Ménière, oorsuizen (tinnitus) en overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). De inloopmiddag wordt verzorgd door voorlichters/ervaringsdeskundigen van de NVVS. Gesprekken vinden meestal individueel plaats. Voor informatie kunt u bellen met 070-3245727.

De Zorgpraktijk bij Sociaal Kontakt Mw Sandra Ruitenbeek en een collega van De Zorgpraktijk in Wassenaar zullen op maandag 3 september op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie geven. De Zorgpraktijk biedt fysiotherapie ten behoeve van patiënten met een meervoudige zorgvraag, zoals chronisch zieken en ouderen. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 3 september van harte welkom.

Blijvend vakantiegevoel mogelijk Vindt u misschien dat na 1 of 2 weken het ultieme vakantiegevoel al weer begint te verdwijnen ? Dat is bepaald niet nodig. Want ruim 6 miljoen wereldburgers kennen inmiddels het gevoel dat ze 2 x daags ‘met vakantie’ zijn door het regelmatig beoefenen van Transcendente Meditatie. Deze natuurlijke, moeiteloze meditatietechniek biedt nml. een diepe rust, veel dieper dan de diepste slaap, waardoor o.m. het ontspannen vakantiegevoel gehandhaafd blijft. Wellicht nieuwsgierig geworden? Het regionaal Centrum voor Transcendente Meditatie, Bloemcamplaan 2, Wassenaar-Zuid geeft 2 x per maand een gratis introductielezing over dit onderwerp. Bel voor nadere informatie 070- 212.37.26 of kijk op www.tm.nl.

RTV Midvliet zoekt radiotechnici RTV Midvliet, de lokale omroep voor Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, is op zoek naar radiotechnici. Na een gedegen inwerkperiode in de digitale Midvliet radiostudio word je programmatechnicus bij één of meerdere wekelijkse live radioprogramma’s, die ‘s avonds en in de weekenden worden uitgezonden. Daarnaast leer je ook omgaan met de andere apparatuur in de studio en kun je meedoen tijdens uitzendingen op locatie. Wij zoeken mensen met enig technisch inzicht die het leuk vinden om als vrijwilliger in een team radioprogramma’s te maken. Kennis van elektronica, audio of radiotechniek is geen eis bij deze functie, maar wel mooi meegenomen. De werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige basis. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar: info@midvliet.nl t.a.v. Gerard van der Meij.

Reiki informatieavond Maandag 3 september geeft Reikimaster Angelique den Engelsen een informatieavond over de helende energie van Reiki in Wassenaar. Reiki is een methode van Natuurlijk genezen waarbij energie wordt doorgegeven via de handen. Reiki ontspant. Het versnelt en ondersteunt elk genezingsproces en is door iedereen te leren. Belangstellenden kunnen gratis een korte Reikibehandeling ontvangen. Aanvang: 19.30 uur. De entree is gratis. Voor informatie en aanmelding: 070-7520417 of www.angeliquedenengelsen.nl.

ADVERTORIAL

Loterij met Bommelprijzen Ter gelegenheid van de afsluiting van ‘Heer Bommel en de brandweer’ op zondag 9 september 2012 organiseert het Brandweermuseum Wassenaar een loterij met unieke prijzen: een uniek T-shirt met op de voorkant Heer Bommel in een brandweerauto. De strip Bram Ibrahim - Marten Toonder, een uitgave van de Marten Toonder Verzamelaars Club (MTVC) nooit eerder in boekvorm verschenen, alleen bij de MTVC. Een Lidmaatschap van de MTVC voor 2012. 3 boekjes ‘Een Bommelding. 3 jubileumlegpuzzels van de Bommelzolder. Bewogen aanhalingen. 1983 Een verzameling citaten uit de Bommelverhalen. De knokenpijp 1975. Tom Poes en de Knokenpijp. Ik wist niet dat ik ’t in mij had. Alsmede Dieper Leven 1971. De trekking vindt plaats op zondag 9 september bij de afsluiting van ‘Heer Bommel en de brandweer’. De opbrengst is bestemd voor nieuwe educatieve projecten. Loten 2 Euro per stuk. Te bestellen via brandweermuseum@wassenaar.nl. www. brandweermuseumwassenaar. nl.

Weer aan de slag? ‘Back@Work!’ Heb je voor je gezin gezorgd en wil je weer aan de slag? Heb je het gevoel dat er meer in je zit? Wil je de tijd die je over hebt nuttig inzetten? Maar weet je niet hoe je dit aanpakt en hoe de arbeidsmarkt eruit ziet? Speciaal voor hoger opgeleide vrouwen heeft Van Ede & Partners het inspirerende traject ‘Back@ Work!’ ontwikkeld.

sprongen zien toenemen. We zien de sprankeling in hun ogen. En dat geeft zoveel voldoening. Mijn advies is: ‘durf je dromen waar te maken’.

Van Ede & Partners is een gerenommeerd bureau voor loopbaanbegeleiding en coaching en heeft als motto ‘Ondernemen met talenten’. Gedurende het traject ‘Back@Work!’ ontdek je wat je (verborgen) talenten zijn, wat je nu écht wilt en hoe je dat bereikt. Voor geinteresseerden is er een gratis informatiebijeenkomst op 11 september in Den Haag. Nicolette Ravelli, één van de drie coaches die het programma ‘Back@Work!’ verzorgt, vertelt: “Het is eigenlijk een ontdekkingsreis naar jezelf, je droombaan én hoe je die kunt realiseren. Die reis maak je samen met andere vrouwen. Dat maakt het bijzonder, je hoeft het niet alleen te doen.

Ook is er op 31 oktober a.s. een open avond voor iedereen die een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan moet of wil zetten. Je kan dan kennis maken met de overige programma’s van Van Ede & Partners, bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching.

De gratis informatiebijeenkomst is op 11 september a.s. van 10 tot 12 uur op de Tapijtweg 2 in Den Haag. Aanmelden kan via email: denhaag@vanede.nl onder vermelding van: informatiebijeenkomst Back@Work 2, je naam en telefoonnummer. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers dus wees er snel bij. Of vraag de folder aan over ‘Back@Work!’.

Nicolette en haar collega’s begeleiden je tijdens je ontdekkingsreis.

Je wisselt ervaringen uit, leert veel van elkaar en het is nog leuk ook. Het traject duurt drie maanden. Wekelijks zijn er groepsbijeenkomsten en er is ruimte voor individuele gesprekken met de coaches. Wij begeleiden de deelnemers op hun weg. Het mooie is dat wij het zelfvertrouwen bij de deelnemers altijd met

Van Ede & Partners Tapijtweg 2, Den Haag. Tel: (070) 351 40 11 Email: denhaag@vanede.nl www.vanede.nl

Open dag van agrarische natuurvereniging op bijzondere plek in Duivenvoordecorridor De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, actief in het veenweidegebied tussen de Haagse en Leidse regio, organiseert voor haar leden en alle andere geïnteresseerde boeren en burgers een open dag op zaterdag 8 september a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Proeven, leren en vooral genieten van het platteland is het motto van deze dag.

De Kasteelhoeve ligt verscholen in het groen, samen met een andere boerderij (Grenshoeve) achter de populaire uitspanning ‘Het eiland van ome Nick’ Pal ten zuiden van het kasteelbos van Duivenvoorde want het was in oorsprong een pachtboerderij. Dat bracht in de negentiende eeuw zelfs de verplichting mee een ezelin te houden waarvan de melk aan het kasteel moest worden bezorgd.

door Jos Knijnenburg

Grond

De open dag wordt gehouden op een bijzondere locatie, de Kasteelhoeve die ooit werd gebouwd als pachtboerderij voor het Voorschotense kasteel Duivenvoorde. De Kasteelhoeve (Veurseweg 348 te Voorschoten) ligt middenin de Duivenvoordecorridor, het groene gebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg dat de laatste open verbinding vormt tussen het Wassenaarse poldergebied en de polders in het Groene Hart.

Boer Leo Duivenvoorden, toepasselijker kan een naam niet zijn, heeft rond de Kasteelhoeve ongeveer 60 hectare grond ter beschikking. Dat betreft niet alleen grond ten oosten van het spoor, dus aan de zijde van Voorschoten, maar ook aan de westkant waar de grens met Wassenaar niet ver weg is. Het betreft aan Wassenaarse zijde grond van Staatsbosbeheer die op natuurvriendelijke wijze wordt bewerkt. En dat sluit dan weer nauw aan bij de doelstelling van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde die het veenweide graag open wil houden, op een wijze waarbij een agrarische bedrijfsvoering, natuur en recreatie op een verantwoorde wijze met elkaar samengaan. De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg

Uit de verte De open dag van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde vormt een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen op een boerderij die ook de meeste Wassenaarders weleens in de verte hebben zien liggen, maar nog nooit hebben betreden.

hebben een niet veel andere insteek in het vorig jaar opgestelde Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. De genoemde Duivenvoorde Corridor waar de Kasteelhoeve middenin ligt, vormt één van de kwetsbare onderdelen en daarom er een plan gemaakt om juist dit gebied meer robuust groen te maken. Kassen worden gesloopt, het wordt opener en beperkt toegankelijker gemaakt. Op sommige plekken zoals het oude landgoed Haagwijk dat schuin tegenover de Kasteelhoeve ligt, komt een beperkte hoeveelheid nieuwbouw.

Welkom Maar zaterdag 8 september is iedereen welkom in het groene grensgebied van Wassenaar en Voorschoten. ‘In de lommerrijke entourage rond de boerderij is het goed toeven’, schreef Santvoorde eerder op haar Groene Kaart van Duin Horst & Weide die ook in Wassenaar gretig aftrek vond. Natuurlijk kan de boerderij worden bekeken, er kan worden gewandeld en er zijn standjes met streekproducten. Er wordt informatie gegeven over natuurbeheer en recreatie op het platteland en ook de kinderen worden beziggehouden. Er is een terras ingericht, wie om 12.00 uur mee wil doen aan een echte boerenlunch kan zich inschrijven via anv-santvoorde.nl.

Houten schuur, Gang 10. Fraai voorbeeld van de eenvoudige, kleinschalige bebouwing die kenmerkend is voor het oude dorp.(Foto: Archief/Bouwe Prins)

Bezoek de Wassenaarse monumenten op Monumentendag Opengestelde gebouwen en tuinen in Wassenaar tijdens Open Monumentendag. Zaterdag 8 september 2012 (van 11.00 tot 17.00 uur):

Dorpskerk, Plein 3

Een bezoek aan deze monumentale kerk blijft altijd bijzonder, zeker als u zich realiseert dat het oudste gedeelte bijna duizend jaar oud is. Van de oorspronkelijke kerk is een deel van de noordgevel en een dichtgemetselde ingang bewaard gebleven. De kerk is inmiddels voorzien van maar liefst drie orgels Deze keer extra aandacht voor (van groot tot heel klein).

Pak de draad weer op

het project Activerend HuisbeRK Kerk Sint Willibrordus, zoek van de SWOW. Kerkstraat 77 Activerend Huisbezoek is bedoeld voor Wassenaarders vanaf 55 jaar die het gevoel hebben dat hun leven wel wat meer glans kan gebruiken.

De Dorpskerk is het oudste monument in Wassenaar. (Foto: PR)

In en om de dorpskerk op open monumentendag Zaterdag 8 september 2012 is het Open Monumentendag. Thema dit jaar: Groen van Toen. Als oudste monument in Wassenaar is uiteraard ook de Dorpskerk opengesteld op 8 september aanstaande. In en rondom de Dorpskerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er rondleidingen in de kerk en, vanwege het thema, zeker ook over het kerkhof. Vanaf 14.00-16.00 uur zijn er activiteiten voor alle kinderen die meekomen met hun ouders of grootouders. Zo kunnen er glittertattoos worden gemaakt, er worden « « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

poffertjes gebakken en in de Koorruïne worden de kinder-kerst-films van de afgelopen jaren vertoond. Op het gezellige caféterras kan de bezoeker onder het genot van een kop koffie, thee, een glas limonade en zelf gemaakte cake, even bijkomen. Over de dag verdeeld worden enkele korte orgelconcerten gegeven en er is om 15.00 uur orgelspel met uitleg over het Hinsz-orgel. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen in de Dorpskerk; religieus erfgoed en uniek monument in Wassenaar en deze dag ontmoetingspunt voor kerkganger èn cultuurliefhebber.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Indrukwekkende katholieke kerk in neogotische trant, in 1905 gebouwd door architect Nicolaas Molenaar. Het interieur is niet meer volledig oorspronkelijk, maar desondanks Menig oudere kan zich van tijd tot zeer bezienswaardig. tijd eenzaam voelen en door sombere gevoelens geplaagd worden. Korenmolen Windlust met Dit kan vooral het geval zijn wan- bijbehorende woning, Molenplein neer er een ingrijpende gebeurtenis 10 heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld Heel bijzonder: een nog werkende het verlies van een partner of dier- korenmolen uit de 17de eeuw in bare, een verhuizing, of verlies aan het hart van het dorp. De gemeente mobiliteit. Door allerlei omstandig- Wassenaar onderhoudt haar moheden kunnen mensen uit hun even- len met veel zorg, er is net weer een wicht raken. Vaak hebben mensen ingrijpende restauratie afgerond. de overtuiging dit zelf op te moeten Bij die restauratie is de naam van lossen. Terwijl een steuntje in de rug de molen weer op de baard aanjuist kan zorgen dat het evenwicht gebracht, die was daar tientallen sneller terug gevonden wordt. Het jaren geleden weggehaald. Ook de activerend huisbezoek biedt deze voormalige molenaarswoning (nu steun. Het feit dat iemand meedenkt notariskantoor en galerie) is openkan al heel wat opluchting en inner- gesteld. lijke rust geven. De seniorenadviseur ‘Activerend Tuin en koetshuis achter het Huisbezoek’ spreekt regelmatig Baljuwhuis, Plein 1 met geïnteresseerden af, luistert en Het 18de-eeuwse herenhuis is niet ondersteunt met gesprekken. Zij be- te bezichtigen, maar de ca. 2 ha. kijkt de persoonlijke situatie, zoekt grote tuin en het koetshuis wel. De samen wat u zou willen en helpt ver- tuin dicht bij het huis is in 1954 volgens passende stappen te zetten. ontworpen door Mien Ruys, het Zo kan het ‘Activerend Huisbezoek’ er achter liggende bos stamt uit de de weg wijzen naar bijvoorbeeld 18de eeuw en is voorzien van slinnieuwe activiteiten of het aangaan gerpaden uit die tijd. van nieuwe contacten. Het is net dat beetje hulp om de draad weer op te Houten schuur, Gang 10 pakken zodat u zelf weer glans aan Fraai voorbeeld van de eenvoudige, uw leven kunt geven. Deelname is kleinschalige bebouwing die kenkosteloos. Voor meer informatie merkend is voor het oude dorp. In kunt u contact opnemen met de Wassenaar hebben veel van deze seniorenadviseur ‘Activerend Huis- schuren gestaan, maar de meeste bezoek’ van de SWOW, Saskia van zijn afgebroken tijdens de dorpsder Meer. Op woensdag en vrijdag sanering. Juist in de Gang is de tussen 9.00 en 14.00 uur kunt u bij samenhang tussen oude woningen haar terecht voor een afspraak, tel : en enkele historische schuren mooi 070-5117576. bewaard gebleven.

Haasnoot Interieurs, Langstraat 29

Kasteel Oud Wassenaar, Park Oud Wassenaar 1

Deze voormalige grutterij uit 1752 heeft een 17de-eeuwse kelder, die te bezichtigen is. Het interieur is in 1984 gemoderniseerd met behoud van diverse historische elementen.

Een heerlijk pompeus gebouw, in de jaren 1876-1879 gerealiseerd door architect Constantijn Muysken. Gebouwd als buitenverblijf voor de aan het Lange Voorhout in Den Haag opgegroeide Cornelis Jan van der Oudermeulen, later lange tijd wethouder van Wassenaar. Het interieur is weelderig, is gaaf bewaard gebleven en behoort tot de belangrijkste historische interieurs van Nederland.

Huize De Paauw, Raadhuislaan 22 Van dit voormalige paleis van prins Frederik der Nederlanden (17971881) zijn enkele vertrekken opengesteld. (Rondleidingen om 12.00 uur, 12.30 uur, 15.00 uur en 15.30 uur). In de kelder is het Brandweermuseum te bezoeken en er is ook een archeologische opstelling te zien. In het omringende park vindt u onder andere de fraaie Prinsessetuin (nu een rozentuin) die door vrijwilligers wordt onderhouden.

Tuin van Ruys met Ketelhuis (Paauwlaan) De tuinmuur (circa 1915) van deze moestuin werd onlangs gerestaureerd. De tuin hoorde oorspronkelijk bij de naastgelegen villa Ruys. In het kleine Ketelhuis, dat te bezichtigen is, werd een (inmiddels verdwenen) kassencomplex warm gestookt. In het Ketelhuis is sinds kort de Archeologische Werkgroep van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar gehuisvest. De tuin zelf is op dit moment in ontwikkeling.

Theepaviljoen De Horsten (ingang landgoed aan de Papeweg) Gebouwd rond 1860 als Schiethuis voor prins Frederik, in neogotische trant. Hier dronk men een borrel na de jacht en oefende er met het geweer. Ook prins Bernhard kwam er graag. Nu in gebruik als theepaviljoen. In de Horsten, dat gedeeltelijk wordt bewoond door leden van de Koninklijke familie, is de parkaanleg uit de tijd van prins Frederik goed bewaard gebleven.

RK Kerk De Goede Herder, Stoeplaan 4 (geopend van 10.00 tot 16.00 uur) Gebouwd in 1931-1932 door de architecten L. en J.A. van der Laan. Zowel het in- als het exterieur zijn sober, maar voorzien van sprekende details. De kerk is geïnspireerd op vroegchristelijke en byzantijnse voorbeelden van de basilica.

Boerderij Kerkewoning, Het Kerkehout 103 Deze monumentale hoeve behoort tot de oudste boerderijen van Wassenaar. Het hoofdvertrek en de opkamer dateren uit circa 1540, de kelder is mogelijk honderd jaar ouder. Het oudste archiefstuk waarin de boerderij wordt genoemd dateert van mei 1493. De boerderij staat op een ruim erf vol historische beplanting, waaronder vruchtbomen en een moestuin. Het uitzicht op de polder erachter is magnifiek.

De tuin van landhuis Maarheeze, Rijksstraatweg 675 Het huis uit 1914, ontworpen door architect Co Brandes, is deze keer niet te bezoeken, maar de tuin wel. Deze is ook zeer de moeite waard. De tuin, ontworpen door D.F. Tersteeg in samenwerking met Brandes, is met behulp van muurtjes en trappen opgedeeld in vele compartimenten en is in feite een voortzetting van de architectuur van het huis.

Het park van de buitenplaats Zuidwijk, Rijksstraatweg 247 Ten noorden van het tuincentrum De Bosrand ligt het landgoed Zuidwijk. Tot in de 18de eeuw stond hier het kasteel van de familie Van Wassenaer. Nu staat er een 18de-eeuws landhuis (niet toegankelijk) met een bijbehorend park, dat in de 18de eeuw werd gemoderniseerd. Let op: alleen het park rechts van de oprijlaan (aan de kant van de Bosrand) is te bezichtigen. Gelieve uw auto buiten het hek te parkeren.

En verder: Kraampjes in de Langstraat (bij boekhandel De Kler) en op het Stadhoudersplein waar meer informatie en publicaties verkrijgbaar zijn.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

CULTUUR

Murat Isik signeert bij De Kler Zaterdag 1 September zal Murat Isik zijn debuutroman Verloren Grond signeren bij Boekhandel De Kler Wassenaar aan de Langstraat 148 te Wassenaar tussen 14-16 uur. Het boek Verloren Grond speelt zich af in Turkije in de jaren zestig. De twaalfjarige Mehmet groeit op in een dorp dat ooit door de Armenen werd gesticht en nu door Zaza’s wordt bevolkt. Zijn zachtaardige vader, die in de Eerste Wereldoorlog bijna zijn hele familie verloor, is een geliefde verhalenverteller. Zijn moeder is een krachtige vrouw die door iedereen gevreesd wordt vanwege haar vlammende ogen en scherpe tong. Op een dag slaat het noodlot toe: na een beenbreuk wordt zijn vader getroffen door gangreen en moet zijn been worden afgezet. Door die ingrijpende gebeurtenis verandert hij op slag in een breekbare man zonder waardigheid en levenslust. Halsoverkop besluit hij het vee te verkopen en met zijn gezin terug te keren naar zijn geboortedorp waar hij grond bezit. Maar daar worden zij tot zijn verbijstering zeer vijandig ontvangen en moeten ze een strijd leveren op leven en dood. En zo sleurt hij zijn gezin mee in zijn tragische ondergang. Murat Isik (Ismir, 1977) schrijft columns voor MTNL en Joop, en publiceerde korte verhalen in Lava Literair, De Brakke Hond, Contrast en de verhalenbundel Fasten your seat belt! In 2011 won hij de El Hizjra Literatuurprijs voor zijn korte verhaal ‘De laatste reis’. Isik is werkzaam als jurist. Verloren grond is zijn debuutroman.

Het Nut Wassenaar biedt aan: ‘De kleine zielen’ Het Nut Wassenaar biedt aan: ‘De kleine zielen’, toneelproductie gebaseerd op de boeken der kleine zielen van Louis Couperus op zaterdag 13 oktober 20.15 uur in de Rijswijkse Schouwburg. Met: o.a. Marc Klein Essink, Thom Hoffman en Marie-Louise Stheins In 2013 is het 150 jaar geleden dat Louis Couperus werd geboren. Hoogtepunt van het Couperusjaar vormt de toneelproductie De kleine zielen, gebaseerd op Couperus’ De boeken der kleine zielen. De toneelbewerking is van Ger Thijs, die deze groots opgezette productie met een cast van dertien spelers tevens regisseert. Het verhaal speelt zich af in Den Haag. Na jarenlange afwezigheid keert Constance terug naar haar geboortestad, in de hoop en

verwachting dat zij weer in de genade van haar familie zal worden opgenomen. Zij raakte uit de gratie, toen ontdekt werd dat zij haar echtgenoot bedroog. Voor eerherstel trouwde zij met haar minnaar, Van der Welcke, en met hem krijgt zij een zoon. Constance is zo verheugd weer in de familie te zijn teruggekeerd dat zij de ware verhoudingen niet ziet. De overspelige zuster is niet echt welkom, al houdt men op de wekelijkse familiebijeenkomst bij Constance’s moeder, de oude mevrouw Van Lowe, de schijn op. De sociale controle, de afgunst en de roddels van een welgestelde Haagse familie botsen met een vrouw die vecht voor levensgeluk en de toekomst van haar kind. In ‘De kleine zielen’ wordt het leven van Constance beheerst door haar verleden. Die ene misstap uit haar jeugd blijft haar achtervolgen, een thema dat veel terugkomt in de

boeken van Couperus zoals in ‘Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’. Prachtig drama met subtiele spelmomenten.

Aanmelden Prijs voor leden € 27,00, introducés € 30,00. Mocht u verlegen zitten om vervoer kan het Nut tegen een vergoeding van € 16,50 p.p. vervoer via Van Steeg Travel voor u regelen. Via het boekingformulier kunt u ook dit vervoer bestellen. Boeken kan tot de inschrijfsluitingsdatum 13 september. Dit eerste toneelstuk in het seizoen 2012/2013 staat zoals alle andere Nut evenementen vermeld in het Nut programmaboekje. Leden hebben dat thuis ontvangen, niet-leden die graag een Nut kaart willen ontvangen, kunnen lid worden en kaarten bestellen via de twee formulieren uit de boekjes die in de bibliotheek liggen bij het Cultuur Informatie Punt.

Art lessons at Ars et Studium The new season of art lessons at Ars et Studium, the Wassenaar society of amateur artists, starts in the week of 3 September, in the Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat, Wassenaar. There is a wide range of courses, including painting with oils/ acrylic, watercolours, etching, clay modelling, modern/ abstract painting and children’s lessons (6 to 12 years). The courses are suitable for Dutch and English speakers and for all levels, from experienced artists to complete beginners. New members are always welcome! More information about courses at Ars et Studium can also be found at www. arsetstudium.nl or you can pick up a leaflet at the Wassenaar public library.

Presentatie De Hertenkamp In 2011 heeft de KNNV afd. Den Haag ter gelegenheid van haar 110 jarig bestaan in samenwerking met Dunea het natuurontwikkelingsgebied ‘De Hertenkamp’ geïnventariseerd. Een jaar lang zijn de werkgroepen van de KNNV op het gebied van vogels, planten, bomen, mossen, korstmossen, paddenstoelen, gallen, vleermuizen, insecten, zoogdieren en waterdieren op pad gegaan om alle natuurwaarden in ‘De Hertenkamp’ vast te leggen. Vaak zijn wij tijdens onze werkzaamheden aangesproken door buurtbewoners van “De Hertenkamp” die aangaven benieuwd te zijn naar de resultaten van onze inventarisatie. Om die reden zullen op dinsdag 4 september in de Openbare Bibliotheek van Wassenaar door leden van de KNNV de resultaten van het onderzoek aan de bewoners van Wassenaar gepresenteerd worden. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) Toegangsprijs is € 2,50. Reserveren is gewenst en kan via e-mail: lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

evenementenagenda

31 augustus, 19.30 uur Engelstalige openluchtvoorstelling: Henry V van William Shakespeare, rondom de vijver bij Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Vanaf 17.30 uur is de tuin geopend, neem een picknick mee… Informatie en reserveren op www.theenglishtheatre.nl of telefoonnummer 06 30050018 1 september, 15.00 uur Engelstalige openluchtvoorstelling: The Twits van Roald Dahl, rondom de vijver bij Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Vanaf 13.00 uur is de tuin geopend, neem een picknick mee… Informatie en reserveren op www.theenglishtheatre.nl of telefoonnummer 06 30050018 T/m 9 september, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@

Girls night in de Bibliotheek

Evarna 25 jaar bij SKW ‘t Hummeltje Afgelopen dinsdag was het groot feest bij Kinderdagverblijf SKW ’t Hummeltje. Deze maand is Evarna namelijk hier maar liefst 25 jaar in dienst. Augustus 1987 begon ze bij de babygroep om later haar definitieve plekje te vinden bij de peutergroep de Babbels. ‘Juf’ Evarna is door haar collega’s en niet te vergeten de kinderen, flink in het zonnetje gezet. De alom bekende ‘Tante Til’ en ‘Tante Toos’ waren hiervoor zelfs naar ‘t Hummeltje gekomen. Tijdens hun show hebben zij samen met de kinderen Evarna prachtig versierd en toegezongen. Ook het gebouw was versierd met foto’s en een spandoek, zodat iedereen kon zien dat er bij SKW wat te vieren was. Alle feestgangers konden daarbij smullen van een grote fototaart en een heerlijke lunch. Vanzelfsprekend is Evarna tijdens het feest overladen met felicitaties en cadeaus. (Foto: PR)

Ben je tussen de 10 en 14 jaar? Kom met een vriendin naar de Girls night Out bij de bibliotheek op Op donderdagavond 20 september. We beginnen met een High Tea, gevolgd door een echte meidenfilm, “The sisterhood of the traveling pants”. Hierin staat de vriendschap tussen 4 meiden en een bijzondere spijkerbroek centraal. De avond is afgelopen om uiterlijk 21.00 u. De avond begint om 18.00 uur. De prijs is € 8,00. Op vertoon van je bibliotheekpasje krijg je één euro korting. Reserveren is gewenst en kan via email: lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

Langs 7 kerken in en om Wassenaar

Parochie H. Augustinus organiseert kerkenpad Komende zondag 2 september zijn alle zeven kerken van de nieuwe (fusie-)parochie H. Augustinus in Wassenaar, Katwijk. Oegstgeest en Voorschoten tussen 12.00 en 17.00 uur vrij te bezichtigen. De kerken zijn opgenomen in een speciale beschrijving van de 35 kilometer lange route die bij de deelnemende kerken kan worden verkregen. Het ‘Kerkenpad H. Augustinus’ kan per auto of fiets, gezamenlijk vanuit de kerken of alleen worden afgelegd. door Jos Knijnenburg De drie katholieke parochies in Wassenaar maken formeel sinds de installatieviering op11 februari 2012 deel uit van de nieuwe parochie H. Augustinus. De nieuwe parochie omvat zes parochiekernen met in totaal zeven kerkgebouwen. Naast de Wassenaarse Sint Willibrordus, Sint Jozef en De Goede Herder betreft het de H. Johannes de Doper in Katwijk, de H. Willibrord in Oegstgeest en de H. Laurentius en de Moeder Godskerk in Voorschoten. De parochie H. Laurentius telt alles bij elkaar ongeveer 20.000 gelovigen. De Wassenaarse pastoor Michel Hagen werd benoemd als pastoor van de nieuwe parochie H. Augustinus. De pastoor werd in 2005 in Wassenaar aangesteld, precies tien jaar nadat er voor het eerst een pastoraal team werd geïnstalleerd om de zorg voor de drie parochies in het dorp op zich te nemen. Werkten de kerken in Wassenaar in een federatie, de katholieke kerken in Katwijk en Oegstgeest hadden elkaar ook al gevonden op ondermeer een samenwerking met beroepskrachten. De twee parochies in Voorschoten waren reeds in 2000 gefuseerd tot één overkoepelende. Met twee kerken, maar inmiddels is daar besloten om op termijn één van de plaatselijke kerken te sluiten.

Kerkenpad Voorlopig bestaat de parochie H. Augustinus echter nog uit een zevental kerken in Wassenaar en omliggende plaatsen. Komende

zaterdag wordt er een kerkenpad georganiseerd. Ongetwijfeld geïnspireerd door het befaamde televisieprogramma ‘Kerkepad’ van de NCRV dat ruim twee decennia werd uitgezonden. Kort na elke uitzending zette kerken maar ook kloosters langs de gefilmde route hun deuren wagenwijd open voor bezoekers en met zeer veel succes. Het programma trok ook zeer veel belangstellenden die bepaalde gebouwen nog nooit van binnen hadden gezien. De zeer laagdrempelige formule droeg daar aan bij. Komende zondag 2 september is iedereen welkom om kennis te maken met de rijkdom die elk van de zeven kerken heeft. Iedere kerk binnen het parochiegebied kan een startpunt vormen en iedereen kan zelf bepalen wat hij of zij graag wil zien. De kerken zijn vanaf 12.00 uur geopend.

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarse pers. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@ zonnet.nl.

De kistjes worden geverfd. (Foto: PR)

Weekend ‘Tussen Kunst en Fiets’

Koren op de Molen van Kunstgroep Wassenaar Er is hard gewerkt deze zomer aan het opknappen van de buitenkant van de Molen Windlust. Hij staat weer strak in de verf. Ook binnen wordt geverfd. Een groep is met kwast en roller aan de slag. Liters witte verf worden gestreken. Niet op de muren dit keer, maar op 24 houten kistjes die later door kunstenaars op unieke wijze onder handen genomen zullen worden. Het blijkt de voorbereiding te zijn van de kunstpresentatie ‘XXS’, die vanaf 29 september te zien zal zijn in de etalages van het Molenplein 8/9 en die één van de activiteiten is van het evenement ‘Tussen Kunst en Fiets’. De kunstenaars van Kunstgroep

Wassenaar zijn in volle voorbereiding voor dit evenement, dat in het laatste weekend van september de galeries van de kunstenaarsverenigingen in de regio met een fietsroute zal verbinden: galerie In de Molen in Wassenaar, Haagsche Kunstkring, Pulchri, Kunstkring Voorschoten en ArtiBrak in Voorburg. Voor Wassenaar betekent het twee bruisende dagen met een breed cultureel programma dat in en om de molen gaat plaatsvinden. Niet alleen een nieuwe tentoonstelling, maar ook muziek, theater, workshops, kinderactiviteiten, beeldende kunst, eten en drinken. Het weekend van 29 en 30 september wordt mèt of zònder fiets een belevenis!

Word ik dement? Filmhuis Wassenaar woe 29 aug 14.30 u Brammetje Baas

ma 3 sep 20.00 u Jackie

woe 29 aug 20.00 u Jackie

di 4 sep 14.00 u Jackie

vrij 31 aug 20.00 u Moonrise Kingdom

woe 5 sep 14.30 u Dr. Seuss The Lorax 3D

zat 1 sep 20.00 u Jackie

woe 5 sep 20.00 u Moonrise Kingdom

zon 2 sep 14.00 u Dr. Seuss The Lorax 3D

Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397. www.obvw.nl.

Paauwvijver concert brengt € 10.000 op voor Malawi

Het Alzheimer Café Wassenaar gaat op 5 september weer van start met een boeiend programma, waarin naast voorlichting over dementie ook plaats is voor gezelligheid en discussie. Zo praten we in oktober over de diagnose dementie en in november geven we aandacht aan hoe om te gaan met mensen met dementie. In december hebben wij voor u een cabaretavond. Het Alzheimer Cafe Wassenaar nodigt u van harte uit voor een informatieavond over dementie op woensdag 5 september 2012 (inloop) vanaf 19.00 uur in het Cultureel Centrum de Warenar aan de Kerkstraat. Het Alzheimer Café is geen kroeg of restaurant, maar een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en belangstellenden. Bezoekers praten over dementie en dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom. Op woens-

dag 5 september praten we over ‘vergeetachtigheid of dementie’. Word ik dement? Vergeetachtigheid is van alle leeftijden, zeker als je druk bent en een bezet leven leidt. Maar wat nu als vergeetachtigheid van invloed is op het dagelijks leven of in de relatie met andere mensen? Is het dan nog wel een ‘gewone’ vergeetachtigheid? Of is er meer aan de hand. Is het misschien dementie? Hoe kom je daar achter? En wat doe je er dan mee? Over deze fase waarin er veel onduidelijk is, spreken we met een huisarts. Een kopje koffie staat voor u klaar. U hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, tel: 0642695799 of met de SWOW/Infomaat, tel: 5117576.De SWOW biedt ook aan u gratis met de BIJBUS van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SWOW, telefoon 5112226.

Met honger naar bed?

Lezing van Prof. Dr. Arnold Heertje Op 27 september zal Prof. Dr. Arnold Heertje, Nederlands econoom, emeritus hoogleraar, een lezing verzorgen met als titel ‘Op weg naar de humanisering van de wereld’. De mensen waar het om gaat van nu, straks en waar ook ter wereld zijn in het recente verleden uit beeld verdwenen. Echte Economie is een voertuig voor het verleggen van de route van dehumanisering naar humanisering. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De toegangsprijs is € 7,50 en iedereen krijgt na afloop een boek van dhr. Heertje. Reserveren is gewenst en kan via e-mail lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch op 070-5113397.

wassenaar.nl 23 september, overzichtstentoonstelling Louis Vorkink en sieraden Saskia Vorkink in Galerie in de Molen, Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl T/m 13 oktober, expositie Juliëtte van Bavel, veelzijdig kunstenares. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 070-5122208

Ladies night in Bibliotheek Wassenaar High Tea, een drankje, smakelijke hapjes en een gezellige vrouwenfilm: The five Year Engagement. Deze romantische komedie vertelt het verhaal over twee verliefde mensen die na vijf jaar nog steeds verloofd zijn door de dagelijkse drukte en werkstress. Met o.a. Jason Segel en Emily Blunt. Dit zijn de ingrediënten voor de Ladies Night in Bibliotheek Wassenaar. De gelegenheid om met vriendinnen lekker bij te kletsen. Dus kom op dinsdag 11 september of donderdag 13 september naar de Bibliotheek. Aanvang 19.30 uur. Prijs: € 14,50, met Biebpas: € 13,50. Reserveren is gewenst en kan via e-mail: lezingen. wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

Kunstlessen bij Ars et Studium! Het nieuwe seizoen van schilder- en boetseerlessen bij Ars et Studium, de Wassenaarse vereniging van amateur beeldende kunstenaars, begint in de week van 3 september, in het Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat, Wassenaar. Er is een grote verscheidenheid aan cursussen: schilderen met olie/acryl, aquarelleren, etsten, boetseren, modern/abstract schilderen, en lessen voor kinderen (6 t/m 12 jaar). De lessen zijn Nederlands/ Engelstalig, en geschikt voor zowel ervaren als beginnend kunstenaars. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Meer informatie over de cursussen bij Ars et Studium is ook te vinden op www. arsetstudium.nl of u kunt een folder halen bij de openbare bibliotheek in Wassenaar.

Cultureel overleg Wassenaar

Schitterende muziek in een schilderachtige omgeving levert veel op voor het goede doel. (Foto: PR)

Dit voorjaar organiseerde Lions Club Wassenaar-Duin voor de derde keer het Paauwvijver Concert. Vanaf de eerste keer (2010) gesteund door de RABOBank (Het Paauwvijver Concert is een project dat mensen samenbrengt, inspireert en verbindt), de Gemeente en het bedrijfsleven (geld, in natura, publiciteit enz.) Het mooie weer, het drijvende ponton, de fantastische optredens van ‘Opera Picccola’ en het ‘Van Wassenaer Orkest’ en de bijzondere locatie bracht vele honderden Was-

senaarse muziekliefhebbers op de been. De netto opbrengst van het Paauwvijver Concert is dit keer aangewend voor ondersteuning van de Wassenaarse vestiging van de Compaan en een project voor blinde en slechtziende jongeren in het Afrikaanse Malawi. Laatstgenoemde project wordt onder de naam “Fight for Sight” eendrachtig gesteund door de Stichting Lions Werkgroep Blinden en “de Wilde Ganzen”. Met de bijzondere steun van “de Wilde Ganzen” werd onze bijdrage van € 6.500 verhoogd tot ruim € 10.000.

Hoe zou u het vinden als u zó veel geld kwijt bent aan voedsel voor uw gezin dat er geen geld over is om uw kind naar school te sturen? In ontwikkelingslanden is dit aan de orde van de dag. Nog steeds gaan een miljard mensen dagelijks met honger naar bed. De oorzaken? Duur voedsel, te lage voedselproductie, speculatie met voedsel en landjepik door investeerders. Een op de zes mensen heeft dagelijks honger en een op de vijf kinderen jonger dan vijf jaar is ongezond mager. Arme mensen worden relatief veel harder getroffen door hoge voedselprijzen omdat zij noodgedwongen het grootste deel van hun inkomen moeten besteden aan voedsel. De Wereldbank waarschuwde onlangs dat ook de huidige sterke prijsstijging van granen, maïs en soja als gevolg van droogte in de VS, Rusland en India een grote bedreiging is voor de armste mensen in de wereld. Door de hoge voedselprijzen kunnen arme families in ontwikkelingslanden de school van

hun kinderen niet meer betalen en gaan ze goedkoper en slechter eten. Dit heeft een rampzalige, vaak levenslange impact op de fysieke en mentale ontwikkeling en welzijn van miljoenen jongeren, aldus de Wereldbank. Honger wordt niet alleen veroorzaakt door een tekort aan, maar ook door de oneerlijke verdeling van voedsel. Via ontwikkelingsprojecten kunnen we boeren in ontwikkelingslanden helpen meer en efficiënter voedsel te produceren. Organisaties als Fair Trade International, Solidaridad, Oxfam-Novib, de stichting Max Havelaar en de Wereldwinkels zijn al vele jaren actief op dit terrein en met merkbaar resultaat. Belangrijk is dat wij de producten met een fairtrade keurmerk daadwerkelijk kopen, zodat wij zeker weten dat de mensen ginds er een eerlijke prijs voor krijgen. Zo zorgt u ervoor dat minder kinderen met honger naar bed gaan. Op de schappen van de meeste supermarkten zijn steeds meer fairtrade producten te vinden en natuurlijk ook bij onze eigen Wereldwinkel aan de Rijnsburgpassage 8. Meer info: www.wereldwinkelwassenaar.nl.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012

SPORT

Geslaagde Zomer Bridge Drives bij Groot Deyleroord In de afgelopen 13 weken heeft bridgevereniging Groot Deyleroord met veel succes open inloop bridgedrives georganiseerd. De animo was zo groot dat na een aantal weken van een ‘open’ inloop nauwelijks meer kon worden gesproken. Maar liefst 172 verschillende bridgers hebben deelgenomen aan de drives in het Deylercentrum.

BCWassenaar start het nieuwe seizoen De eerste shuttles zijn alweer geslagen, wat betekent dat onze leden hun favoriete sport weer kunnen beoefenen. Dit seizoen, wederom gesponsord door Service Apotheek Langstraat, staan er veel leuke, sportieve en gezellige activiteiten in de agenda. Vanaf maandag 3 september is er weer 10 maanden lang badmintonplezier te beleven voor jong en oud. Dat badminton een sport is voor jong en oud willen wij dan ook graag aankomende zaterdag 1 september aan U laten zien. De sporthal van het Adelbert College staat die middag in het teken van Wassenaar BRAVO. Dit is een gezondheidsmarkt waar informatie te vinden is over onder andere bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning, maar ook voor contact met zorgverleners, sponsoren en sportclubs. BC Wassenaar ontbreekt natuurlijk niet op deze gezondheidsmarkt. Bent u nieuwsgiering en wilt u misschien meteen een shuttletje meeslaan? Dat kan! Leden van BCW staan voor u klaar om samen met u deze mooie sport uit te proberen. Voor de startdata van het nieuwe seizoen kunt u een kijkje nemen op www.bcwassenaar.nl.

Het bestuur van Groot Deyleroord wil de sponsoren bij deze van harte dank zeggen voor de prijzen die zij beschikbaar hebben willen stellen voor de verschillende zomerbridge

Blauw Zwart E5 in het nieuw Afgelopen woensdag is voor de E5 het seizoen 2012/2013 weer begonnen. Na een onderlinge wedstrijd tegen het selectieteam E3/E4, werd er door de aanwezige sponsors Vanellus (Johan Hoogkamer) en Mike Duijndam TV support en Events (Roos Hoogkamer) de complete outfit, trainingspakken en tassen uitgereikt! De overige sponsors; LJ Sport, Daan Noort Bloemenhandel, Cleantex, Van Santen & Van Santen, XM Cars dat zij blij zijn om bij het team betrokken te worden, TOP! Namens alle spelers, staff en ouders nogmaals heel erg bedankt! Het wordt een SUPER seizoen met zo’n fijne groep! (Foto: PR)

20e Bridgekroegentocht groot succes Afgelopen zaterdag 25 augustus werd de 20e editie van de Wassenaarse Bridgekroegentocht gehouden. Net als de vorige 19 keren een groot succes, met veel gezelligheid en bridgen. Dat was alleen mogelijk door de medewerking van de zeven “kroegen”, te weten: restaurant De Klip, familierestaurant De Schulpwei, herberg t’Hoekje , Turks restaurant

Harput, Grand café Giulia’s, Brasserie het Regthuys en niet te vergeten Café Rooie Cor waar de start en finish waren en voor de wedstrijd al om 9 uur in de ochtend open ging. Er waren 112 deelnemers die allen geluncht hebben in een van de horecagelegenheden. Bij de nazit bleek dat een ieder geweldig geluncht heeft en overal gastvrij is ontvangen. Dat is de Wassenaarse horeca op zijn best. Met 112 mensen bridgen betekent een hele orga-

Munten, postzegels en oude bankbiljetten

Verzamelbeurs met gratis taxaties in Wassenaar Op zondag 2 september organiseert de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) weer een verzamelbeurs met gratis taxaties in Den Haag-Wassenaar. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar Van der Valk Den Haag- Wassenaar op de Zijdeweg 54. Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen- en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/ Romeinse periode t/m de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten. Heeft u al eens een munt van 2000 jaar oud in uw handen gehad? Kent u het bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’ nog? Wist u dat misdrukken van munten en postzegels veel geld waard kunnen zijn? Kom langs en laat u gewoon eens verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen.

Twee van de wedstrijdleiders die veel tijd in de organisatie gestoken hebben. (Foto: PR)

nisatie. Het organisatieteam heeft enorm veel voorwerk en op de dag zelf ook veel werk verricht. In zijn speech bij de prijsuitreiking dankte clubvoorzitter Wim Blom de vele vrijwilligers, wedstrijdleiders en de koerier van deze dag Frits de Vos medewerker van de Wassenaarse zorg- en kinderboerderij. Zonder hun enorme inzet zou zo’n evenement niet mogelijk zijn geweest.

Uitslag Niet alleen gezelligheid, ook de uitslag is natuurlijk belangrijk. Op de 3e plaats zijn geëindigd de dames Elly Kokkelink en Suzanne Batenburg, 2e de heren Udo Dijkstal en Wim Blom, en met grote overmacht 1e met 69,49 % de heren Steve Vukovic en J. Verhoeven. Op de foto ziet U twee van de wedstrijdleiders die veel tijd in de organisatie gestoken hebben. En dat net als de andere vele vrijwilligers alleen voor een fles wijn. Bridgevereniging SION is de grootste bridgevereniging van Wassenaar en speelt iedere dinsdagavond in de Warenar. Er is altijd een wachtlijst geweest maar onder meer door vergrijzing is er nu plaats voor enkele nieuwe paren. Zeer zeker ook voor jongeren. Het spelniveau is gemiddeld, de sfeer is top. Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris: Maria van Zonneveld tel.070-3683768.

Op woensdagavond 5 september start BridgeVrienden Wassenaar alweer met haar zesde seizoen. Wekelijks binden zo’n dertig bridgeparen met elkaar de strijd aan om de hoogste score , in een overigens

buitengewoon gezellige en vriendschappelijke sfeer. Nieuwe leden zijn welkom. Voor gevorderde bridgers bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een avond mee te spelen. Bent u een thuisbridger of een recreatieve

Nieuwe judolessen bij Judoryu Wassenaar Judoryu Wassenaar, heeft een gezellige leerzame judoafdeling, waar jongens en meisjes vanaf 3 jaar al mee kunnen doen met de judolessen. Vanaf 1 september start deze vereniging weer met nieuwe lessen op woensdagmiddag van 16:00-17:00 uur en op zaterdagochtend van 09:00-10:00 uur. Al vanaf 4 jaar gaan de kleuters elke dag naar school om te beginnen met de eerste stappen richting hun toekomst. Dit is een grote stap in hun ontwikkeling. Jayra Sport is zich daarvan bewust en helpt uw kleuter de stappen richting weerbaarheid en respect te vergoten. De kleuters zullen samen helemaal opgaan in een spel of een activiteit. Ze zullen spelenderwijs de aspecten van het judo leren. Judo wordt vaak ingezet als middel vanwege de

vormende waarde van de sport. Uit onderzoek blijkt dat de judosport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale ontwikkeling bij jongeren. Bovendien wordt ook de motoriek van kinderen beter door het volgen van judolessen.

Zelfvertrouwen en regels Het beoefenen van de judo geeft meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Door verplicht samen te werken, leer je elkaar te vertrouwen en leer je op een goede manier met elkaar om te gaan. Door een val te leren breken verklein je de angst om jezelf pijn te doen. Dit geeft zelfvertrouwen. Kinderen met faalangst krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde en drukke kinderen leren hun energie beter te beheersen en te hanteren. Door het judo leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel aan hebben. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bij-

voorbeeld ook meer tijdens andere sportlessen. Judo kan een belangrijke impuls geven aan het leren omgaan met regels, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en maatschappelijke normen. In de eerste judoles wordt duidelijk gemaakt dat je elkaar geen pijn mag doen, dat je samen moet werken met je tegenstander en dat je respect voor elkaar moet hebben. Judoryu Wassenaar, is een onderdeel van S.e.L, en verzorgd haar lessen in de sportzaal aan de Fabritiuslaan in Wassenaar, Voor meer informatie kunt u contact opnemen per email info@snelenlenig.nl of vrijblijvend langskomen in onze sportzaal. De eerste lessen zijn gratis introductielessen, na deze lessen beslist u of u definitief lid wordt van onze vereniging.

bridger en twijfelt u de overstap te maken naar een “echte” bridgeclub? Ook dan bent u bij BridgeVrienden Wassenaar van harte welkom. Voor meer informatie: www.bridgevriendenwassenaar.nl.

IVN jubileumwandeling over boeiende bomen in Clingendael

Huldiging van de winnaartjes van het Mini Toernooi. (Foto: PR)

Senioren Dubbel Fit zoekt nieuwe leden Bridgeclub Senioren Dubbel Fit is in 1988 opgericht om Wassenaarse ouderen kennis te laten maken met het bridgespel. In de statuten staat vermeld dat Wassenaarse ingezetenen van 50 jaar en ouder lid kunnen worden van onze club. Wij spelen op donderdagmorgen van 09.30 tot 12.15 uur in het Polanencentrum.

Tevens kan men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Ons motto daarbij is ‘Er ligt teveel op zolder’. U weet het vaak niet maar ook in úw keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk! Inlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.nl.

Kilkenny School of Irish Dance houdt op 2 september 2012 in de ‘Keep fit society’ in Wassenaar en op 8 september in ‘De Grotepyr, Den Haag om 12.00 uur’ een open dag. Aanvang 16.00 uur. Nieuwe lesgroepen voor beginners en gevorderden. Alle leeftijden welkom.

Van de Rabobank mocht Groot Deyleroord een groot aantal nieuwe speelkaarten ontvangen, waarvoor ook veel dank. De bridgevereniging start op 4 september weer met het nieuwe clubseizoen. Wij kunnen nog enkele paren plaatsen. Als u interesse heeft, kunt u eerst enkele keren meespelen om de sfeer te proeven. De contributie bedraagt € 50 voor de periode september tot en met mei. We bridgen iedere dinsdagavond in het Deylercentrum vanaf 20.00 tot 23.15 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Maria Bellekom-Vogels: 06 - 51 35 9334.

BridgeVrienden Wassenaar in de startblokken

Gratis taxatie

Irish Dance School houdt open dag

avonden. In het bijzonder wil het bestuur hier de namen vermelden van de restaurants De Schulpwei, ’t Hoekje, Broeders, Bagel Alley, Legend, Mieli, Harput en Grieks restaurant Eleni, de bakkerijen Kaptein en Van Maanen, kunsthandel en lijstenmakerij The Painting Lady, bloemsierkunst ‘t Toefje uit Scheveningen, sanitair- en erkend installatiebedrijf Van Deursen, stomerij Pols, Velon, Luciano IJssalon, Westgeest Kado en Serviezen Center, Juwelier Koelewijn, Magnée Kruyssen, d’Uston en Allard, Van Lanschot bankiers de Videotheek en New Fysik, slank zonder afzien.

Wij starten weer op 6 september. De sfeer is gemoedelijk maar er wordt wel serieus om de punten gestreden. De laatste jaren hebben enige leden, vanwege hun hoge leeftijd, helaas moeten afhaken. Wij spelen 5 rondjes van vier spellen. Na de tweede ronde is er een koffiepauze om gezellig bij te praten. U bent van harte welkom. Informatie en/ of aanmelden bij de wedstrijdleider Jaap Jongebloed. 070-5116122. Het IVN Den Haag bestaat dit jaar 50 jaar. Wij vieren dit door o.a. voor het publiek van Den Haag en omstreken elke eerste zondag van de maand een speciale jubileumwandeling te houden. Op zondag 2 september is het de beurt aan het landgoed Clingendael. Met de IVNgidsen gaan we dit prachtige landschapspark met veel verschillende soorten inheemse en exotische bomen verkennen. Natuurlijk wordt de rest van de natuur niet vergeten. Een leuke wandeling voor het hele gezin. Ga dus op zondag 2 september om 11.00 uur met de IVN-gidsen mee. Het verzamelen is bij het bruggetje langs de van Alkemadelaan tegenover de van Montfoortlaan. Bereikbaar met bus 23. De wandeling is gratis en voor een ieder toegankelijk. Duur 11/2 tot 2 uur. Aanmelden hoeft niet. Deelnemers ontvangen vanwege ons jubileumjaar na afloop een aardige attentie. Inlichtingen bij Rob Meyer tel. 06 20568114/070 3681400 of bij Monique vd Broek tel. 070 3858676. www.ivndenhaag.nl. (Foto: PR)

Handbaljeugd Olympia 72 opent seizoen 2012-2013 De vakantie is weer voorbij en het afgelopen weekend ging de handbalcompetitie weer van start. Met name voor de C jeugd begon het seizoen met een aantal uitwedstrijden. Zo traden de meisjes C-jeugd aan tegen EHC uit Leidschendam. Dat je ook aan het begin van het seizoen direct ‘scherp’ moet zijn bleek al snel want de Leidschendamse meisjes scoorden de eerste de beste aanval direct een doelpunt. Gelukkig maakte Laura Onderstal met een prachtig schot in de bovenhoek al snel 1-1. Dat gaf de Wassenaarse meisjes weer moed. Amelia van Dun verricht-

te vervolgens goed keeperswerk maar ook zij helaas niet voorkomen dat Olympia 72 met rust tegen een 6-4 achterstand aankeek. De tweede helft nam Robin van Eeden het keeperswerk over maar EHC bleek toch te sterk voor de meisjes van Olympia72 die nog moesten wennen aan de andere speelwijze op het ‘hogere leeftijdsniveau’. Helaas verloren zij de wedstrijd met 12-5. Ook de heren C jeugd van Olympia 72 moesten het spits afbijten. Zij togen voor hun wedstrijd naar Stompwijk alwaar de weergoden de handballers gelukkig goedgezind waren. Ondanks de dreigende regenbuien bleef het grotendeels droog. De jongens die

vanwege de vakantieperiode nog niet met elkaar hadden kunnen trainen spelen al weer enige tijd samen en mede daardoor wisten zij elkaar weer feilloos te vinden. Mathijs Harren bleek in het doel moeilijk te passeren. Gaandeweg de wedstrijd kan Olympia’72 door sprongschoten en afstandschoten van Christiaan van Corstanje, Wessel de Groot en Maurits Holst de Stompwijkers op afstand houden. Moe maar voldaan konden de Wassenaarse jongens de punten mee naar huis nemen. Eindstand 5-14 Heb jij ook zin om te handballen; kom dan dinsdagavond naar onze trainingen; meer informatie op onze website hvolympia72.nl.

Regen en zon bij Kieviten Open Jeugd Kampioenschappen Meer dan 200 aanmeldingen waren er voor het Open Jeugd Toernooi op tennisclub ‘De Kieviten’ aan de Dr. Mansveltkade. Van 18 tot en met 26 augustus werden er in totaal 305 wedstrijden gespeeld (5104 games), door 205 deelnemers van 27 verschillende verenigingen. door Loes Rietvelt Aanvankelijk begon het toernooi met mooi weer. De banen lagen er prachtig bij, de geraniums stonden in bloei en alle wedstrijden gingen mooi op tijd van start. Anders was het in het finaleweekend, toen er sprake was van zware regenval. Daardoor moesten voor een aantal

partijen uitgeweken worden naar de hal. De 6 all weather buitenbanen kwamen ook goed van pas. Halverwege het toernooi, op de woensdagmiddag, werd er voor de prille jeugd een Mini Tennis toernooi georganiseerd. Na 4 wedstrijdrondes kwamen er 6 winnaartjes uit de bus, die niet alleen met een fraaie beker naar huis gingen, maar ook met een chocolade medaille. Oscar van Rijn en Gustavo Hamer : finalisten Jongens Enkel t/m 17 jaar. De finale middag kon gelukkig toch weer op de gravelbanen gespeeld worden. Er was in de verschillende categorieën heel goed tennis te zien. Met dank aan de organisatie: Ramona Boersma, Anouchka van Veen (Mini Toernooi), Caroline Hoetjer en Dolf Harteveld.

Voor onze keukenbrigade zijn wij per direct op zoek naar:

Een zelfstandig werkend kok (m/v) De juiste man of vrouw beschikt over de nodige ervaring en creativiteit in zowel banketing als à la carte. Ben jij diegene die wij zoeken stuur je cv naar: Restaurant Engelbertha Hoeve T.a.v. A. Arslanagic Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DĂ&#x2030; NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D ZON !! 1137:0:000 t/umur OPEN

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19 S

S

IT LITE SIND A W

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

S G N I R P S X O LUXLEITBEIT

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

BEDS 2 BASIC

S G N I R P B OX S

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

K WA

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

NIEUWS!! Beds2Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

MATRAS GRATIS!

TE LAAGSS PRIJ E GARANTI

MEGA ACTIE!!!

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

BRIXTON

ook leverbaar in antraciet grijs!!

COMPLEET!!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!! Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

399.-

-64%

Maat 1.20

M

Ma

tra

s

MONTE CARLO

s

at

ra s

SENSE BLUE

tra

s

tra

s

SLEEP KING

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

s

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

NIEUW!

NIEUW!

Maat 1.40

â&#x201A;Ź 349,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

e

2

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

â&#x2C6;&#x161; 19cm SG25 Polyether kern â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Handgrepen

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer â&#x2C6;&#x161; 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 5 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag â&#x2C6;&#x161; Anti-allergisch â&#x2C6;&#x161; WInter- en Zomerzijde â&#x2C6;&#x161; Hard dik TOP-Matras!

â&#x153;&#x2020; 071

2e MATRAS GRATIS!

1.975

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Prijs voor vaste uitvoering

Vanaf Leverbaar in alle maten

LAAGSTE PRIJS!

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Ma

LA atras A PR GS IJS TE !

BASIC

Beds 2 Basic

tra

s

SILVER 500 â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

â&#x201A;Ź 599,-

Normaal 4199.TOP-AANBIEDING! VANAF

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

WINNAAR!! ANTI-ALLERGISCH

in meerdere stoffen en kleuren

M

tra

BRIGHTON

MEEST VERKOCHT!!

pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

999.-

Ma

Ma

Ma

ROYAL WELLNESS

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve Hoog-Laag

-58%

(CLASSIC HANDMADE!)

â&#x201A;Ź179,-

NIEUW!!

WINNAAR!!

LAAGSTE PRIJS!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

DEZEâ&#x20AC;&#x2C6;WEEKâ&#x20AC;&#x2C6;VOOR

tra

blokpoten met aluminium afgewerkt

Beds 2 Basic

ONGELOOFLIJK COMPLEET

Ma

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

OR Designhoofdbord! PRIJS IS VO OFLIJK DIT ONGELO E COMPLET + 2 beklede boxen ! ING PR BOXS + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Normaal 1099.-

POLYSENSUAL

L A A M I N I M N VA EBaIsTic!! T I L A W K G N I AUPu gewent bent van Beds 2 Zoals N E S S A R T A M N E

GS!

ITEIT BOXSPRIN

ES VOOR KWAL HET JUISTE ADR

â&#x201A;Ź 999,-

â&#x201A;Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

e

2

â&#x2C6;&#x161; Top HR60 Koudschuim! â&#x2C6;&#x161; 4cm traagschuim in tijk â&#x2C6;&#x161; Koel in de zomer â&#x2C6;&#x161; 3D profiel / hard en zacht â&#x2C6;&#x161; Beter ligcomfort en ventilatie

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Dikke koudschuim vulling â&#x2C6;&#x161; Hoge veerkracht â&#x2C6;&#x161; Blijft koel tijdens de nachtrust â&#x2C6;&#x161; Vormt perfect naar uw lichaam â&#x2C6;&#x161; 19cm

â&#x201A;Ź599,Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; 2-zijdig te beslapen!

â&#x201A;Ź 49,-

â&#x201A;Ź999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren /m2 â&#x2C6;&#x161; 7 comfortzones â&#x2C6;&#x161; Zomer en Winterzijde

MATRAS GRATIS!

â&#x201A;Ź899,EXCLUSIEF SLAPEN!

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Goed matras voor de laagste prijs â&#x2C6;&#x161; Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags MICRO pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 gepatenteerde comfortzones â&#x2C6;&#x161; Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

2000168

Leverbaar in alle maten!

prijzen â&#x2C6;&#x161; Laagste liteit kwa â&#x2C6;&#x161; Beste comfort te s e B â&#x2C6;&#x161; dvies -a P â&#x2C6;&#x161; TO ervice â&#x2C6;&#x161; TOP-s

post@beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

Spectaculaire actieweken bij

KOOPZONDAG 2 SEPTEMBER DEN HAAG & ZOETERWOUDE/ RIJNDIJK 10:00 - 17:00 UUR CRUQUIUS 12:00 - 17:00 UUR

smv50m60 inbouw vaatwasser, 5 programmaâ&#x20AC;&#x2122;s, 46 db

â&#x201A;Ź 529

NU â&#x201A;Ź 4.995

m. 245 x 305 cm) hoekopstelling (af et ratuur en composi compleet met appa r) aa erb lev en ng afmeti werkblad (andere

Gratis* r bij inbouw vaatwasse ken! elke complete keu

ENERGIEKLASSE

A+AA

pia611t16 inbouw inductie kookplaat met 4 elektronische geregelde kookzones

â&#x201A;Ź 429

hbc84h500 inbouw combimagnetron, met 4 verwarmingssystemen

â&#x201A;Ź 629

sporten in de buitenlucht

Met onze training in de

Č&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â? Č&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2013; Č&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x2020; Č&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â? Č&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2013;

conditie en kracht op en

buitenlucht bouw je Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Ď&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x2021; maken gebruik van alle vindbare attributen (denk aan trappen, bankjes, Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Č&#x152;Ǥ De lessen worden afgesloten met rek- en

wtw84360 vrijstaande condensdroger, warmtepomptechniek, timer

â&#x201A;Ź 599

Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2018;Â&#x2019; ENERGIEKLASSE

A-40%

de website voor meer informatie en meld je aan Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2021;Ď&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Ǥ Sporten wordt weer leuk

NU â&#x201A;Ź 7.350

305 plus en spoeldeel (afm. opstelling met kook t met lee mp co t, lak ge t ns wi 245 cm) in hooggla r) aa erb afmetingen lev apparatuur (andere

wae2837snl vrijstaande wasautomaat, 7 kg inhoud, 1400 toeren

â&#x201A;Ź 549

met Naar Buiten! ENERGIEKLASSE

A++AB

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bekijk al onze acties op www.bemmel-kroon.nl

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

www.naar-buiten.nl

WS_week_35_12