Page 1

BIJ DEZE KRANT 19 december 2011.ai

1

19-12-11

00:49

Medewerker intern transport Paauw & van Egmond Beach Lifeguards Reddingsbrigade Wassenaar

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl 58e JAARGANG No. 21

DEZE WEEK...

WOENSDAG 23 MEI 2012

Aanrijding met letsel

Museum Voorlinden maakt nieuwe visie op verkeersproblemen Buurtweg noodzakelijk Tijdens de politieke markt van de gemeenteraad is gesproken over de kaders waaraan de vergunningverlening voor het bouwen van een museum op Voorlinden moet voldoen. In ambtelijke procedure taal de ’ontwerpverklaring van geen bedenkingen Voorlinden’ . Na het uitspreken van het voornemen van geen bezwaar in de gemeenteraad op 29 mei komt het project in de inspraak. Iedereen krijgt dan de kans bedenkingen in te dienen . De raad zal daarna een definitief besluit nemen over de aanvraag van de bouwvergunning.

Pinksterweekend met topvoetbal bij Blauw-Zwart

Boekenmarkt in de Langstraat Wassenaar - Zaterdag presenteren tientallen standhouders uit geheel Nederland in de Langstraat van 9-17 uur een schitterende collectie zeldzame modern antiquarische en bijzondere tweedehands boeken van goede kwaliteit. Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot poezie, van literatuur tot strips, en boeken over fotografie en geschiedenis tot sport. Op een speciale stand kunnen allerlei oude Plaatjesalbums, waaronder de nostalgische Verkadealbums van Jac. P. Thijsse, worden ingekeken en getaxeerd. Neem dus verzamelwaar mee naar deze stand. Oude schoolplaten zullen iedereen weer doen terugdenken aan die goede oude schooltijd.

Vroege deadline in verband met Pinksterdagen In verband met de viering van Pinksteren is de inleverdag/ tijd voor de krant van volgende week vervroegd. De uiterste inlevertijd is nu vrijdag 25 mei om 10.00 uur. Alleen sportverslagen en nieuws kunt u ook op Tweede Pinksterdag nog tot 12.00 uur mailen. De Wassenaarder verschijnt wel normaal op woensdag 30 mei.

Door een nog onbekende oorzaak reed een dame op maandagmiddag om ongeveer half vier tegen een boom op de Groot Haesebroekseweg. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. (Foto: Anton Overklift)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben gekozen voor het tracé van de Rijnlandroute ten zuiden van Leiden. Dat betekent dat de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 door Voorschoten en aan de rand van de Papenwegse polder langs de Stevenshof gaat lopen. Een deel van de weg door de polder en bijna het volledige knooppunt Maaldrift waarmee de weg aan de A44 wordt gekoppeld, komen op Wassenaars grondgebied te liggen. Tijdens de persconferentie waar het besluit vorige week bekend werd gemaakt kreeg de weg van gedeputeerde Ingrid De Bondt (verkeer) een nieuwe naam ‘Zoeken naar Balans optimaal’. De toevoeging ‘optimaal’ slaat op de inrichting van de gekozen variant, al kon de gedeputeerde niet ontkennen dat de weg meer schade aan natuur en omgeving zal toebrengen dan de afgevallen ondergrondse variant door Leiden. De aanleg van de Rijnlandroute gaat in totaal 931 miljoen euro kosten en moet in 2014 beginnen.

door Jos Knijnenburg De keuze voor een Rijnlandroute grotendeels als variant op de aloude N11-West die ooit in Wassenaar werd bejubeld als onderdeel van een ‘verkeersruit’ om Wassenaar heen waarvan de Verlengde Landscheidingsweg of Noordelijke Randweg (N14) de zuidelijk tak vormt, is volgens GS gebaseerd op een aantal overwegingen. De weg buitenom zou meer ‘toekomstvast’ zijn dan de alternatieve tunnelvariant door Leiden Zuid-West. De berekende levensduur is langer. Er waren ook twijfels of een lange tunnel aan alle veiligheidseisen kan voldoen en daarmee ontstond het risico dat in een later stadium de aangifte van de benodigde vergunningen in gevaar zou kunnen komen. Twijfels waren er ook of de tunnel de toename van het verkeer wel aan kan. Verrassend was dat de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de provincie duidelijk in het voordeel van de weg

buitenom uitpakte. Maar wellicht het belangrijkste was natuurlijk het prijskaartje van 931 miljoen euro. Een bedrag waarvan De Bondt vorige week nog maar eens verzekerde dat het ook echt beschikbaar is. ‘Zoeken naar Balans’ blijft daarmee qua prijs onder de magische grens van 1 miljard euro. De keuze voor een ondergrondse Rijnlandroute door Leiden zou volgens GS 229 miljoen euro extra kosten. De nieuwe Rijnlandroute krijgt tussen de A4 en de A44 2x2 rijstroken. Alleen een paar honderd meter vanaf de A4 komt de weg op maaiveld te liggen, de rest komt op verschillende niveaus verdiept te liggen en deels in een tunnel ter hoogte van de Voorschoterweg in Voorschoten. De nieuwe weg wordt met tunnels onder enkele noord-zuid lopende wegen in Voorschoten gelegd en op dezelfde wijze wordt het spoor en de A44 gekruist. Langs de Stevenshof wordt de weg half verdiept gelegd tot 2 meter onder het maaiveld. Op

Sociale woningmarkt Wassenaar

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

Mensen Wonen Leven

airportservice taxi-avance.nl

Alle ritten van/naar Schiphol:

✆ 071-5235400 AIRPORT SERVICE

• Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

✆ Bel voor verdere info

Wassenaar €

43,-

BUITENLEVEN AAN DE LANGE VOORT 10.00 - 17.00 uur

P

gratis Bezoekers kunnen cte omgeving re di de in parkeren ntrum van het winkelce

Bouw Gezondheidscentrum ligt stil De bouw van het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Hofcampweg ligt stil. De toekomst van het nieuwe centrum, 36 luxe appartementen en de 3 ruime stadswoningen is onzeker nu de aannemer failliet is. De Wassenaarse Bouwstichting heeft een hek met slot rondom de bouwplaats geplaatst en oefent het recht van retentie uit. Dat is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar. (Foto:Anton Overklift)

Wassenaar presenteert Jaarrekening 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar heeft de jaarrekening over 2011 in concept vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Voorzichtigheid en alertheid met betrekking tot de gemeentefinanciën blijft ook de komende jaren noodzakelijk. Het resultaat voor bestemming (zonder onttrekkingen uit reserves) bedraagt in 2011 € 713.000 negatief. Voor een aantal uitgaven hebben onttrekkingen plaatsgevonden uit de reserves ten bedrage van per saldo € 1.919.000, waardoor het nog te bestemmen exploitatieresultaat 2011 uiteindelijk € 1,2 miljoen bedraagt. Gezien de huidige economische omstandigheden is het college gematigd positief al zullen er in de komende periode nog wel verdere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Het college stelt voor van het overschot in verband met het niet afgerond zijn van diverse werkzaamheden € 228.000 toe te voegen aan exploitatiebudgetten, € 246.000 te storten in de

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

Meer dan winkelen alleen...

26 MEI:

drie stukken loopt de weg verdiept (4 tot 8 meter onder het maaiveld) en op die wijze gaat het geheel ook onder de A44 bij Maaldrift door. Dat het knooppunt Maaldrift toch een aanzienlijk ruimtebeslag heeft, komt door de benodigde op- en afritten met aansluitingen richting Den Haag en Amsterdam. Het nu gekozen tracé voor de Rijnlandroute betekent dat er ter weerszijden van het nieuwe knooppunt Maaldrift in de buurtschappen Zuidwijkse polder en Tien Huizen woningen en andere opstallen moeten worden gesloopt. Het plan uit juli 2008 voor een ecoduct over de A44 lijkt nu echt geschiedenis. In dat plan was al rekening gehouden met een Rijnlandroute buitenom maar niet met een kolossaal knooppunt. De geprojecteerde groene oversteek zou niet alleen over de snelweg moeten worden gelegd, maar ook over diverse op- en afritten. Reacties en commentaren staan elders in de krant.

Dit is niet normaal meer !

www.winkelcentrumlangevoort.nl

ZAT.

Het zijn complexe procedures omdat het gebied een zeer stevige bescherming geniet. Het is aan de gemeente om op het juiste moment te communiceren met belanghebbenden over alle procedurestappen. Naar het oordeel van het CDA moeten die belanghebbenden over elke stap actief worden geïnformeerd. Van belanghebbenden mag niet worden verwacht dat zij de kranten of de website van de gemeente dagelijks volgen om te ontdekken of zij gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld hun recht op inspraak, aldus het CDA. Het formeel oprichten van een klankbordgroep Voorlinden kan naar het oordeel van de fractie bijdragen

aan het verder verbeteren van de communicatie. Tijdens de politieke markt is vooral de verkeersproblematiek aan de orde geweest op de Buurtweg/Zijdeweg en directe omgeving. Naar het oordeel van het CDA is Wassenaar zeer terecht erg blij met de komst van dit museum, maar moet dan wel de consequenties onder ogen zien. Trots en enthousiast zijn met deze unieke kans kan niet stoppen bij de poort van Voorlinden. Ook zonder de komst van het museum moet overigens de verkeerssituatie in de wijk worden verbeterd. Door het realiseren van een afslag op de N14 komt nu veel woon- werkverkeer via de Buurtweg door de Kieviet. Daar bovenop komt nog het weekend- en woensdagmiddagverkeer naar de Roggewoning. Door de komst van het museum is een hedendaagse verkeersoplossing noodzakelijk. Met veel andere fracties in de raad is het CDA van mening dat nu gestart moet worden met een juiste analyse van de verkeersproblematiek en moet met de omwonenden worden gezocht naar oplossingen. Dat mag best wat kosten. Het museum is ook van economisch belang voor Wassenaar. Het brengt structureel aanzienlijke bedragen aan OZB in de kas van de gemeente.

Keuze GS voor tracé Rijnlandroute vereist aanleg knooppunt Maaldrift

Buitenleven Lange Voort Oegstgeest - Op zaterdag 26 mei kleurt winkelcentrum Lange Voort groen. Die dag kunnen bezoekers genieten van Het Buitenleven. Naast een grote verscheidenheid aan planten tegen leuke prijzen, zijn er gezellige terrassen en kan men in de diverse kramen mooie aanbiedingen en lekkere hapjes vinden.

www.uitgeverijverhagen.nl

VERSCHIJNT WEKELIJKS

In 242 artikelen en berichten op foto’s en op landkaartjes hebben mijn collega’s op onze redactie sinds 2005 verslag gedaan van planvorming, discussies en wat al dies meer zij rond de Rijnlandroute. Vandaag komen daar in deze krant nog eens 10 artikelen bij. Geloof me, genoeg stof voor een boek. Dat er voorlopig niet komt want het laatste woord over het omstreden tracé is nog lang niet gezegd. Samantha Snabbel

Wassenaar - Zoals eerder uitvoerig in deze krant aangekondigd is het op 26 en 27 mei is het weer zover. Ruim 350 super getalenteerde C-voetballers strijden dan om die supergrote beker. Ook dit jaar weer een keur aan buitenlandse en binnenlandse verenigingen. Wat te denken van Sparta, DZC ’68, Volendam, SuS Stadtlohn, vv Duffel, Varde IF, Pogon Szczecin en alle anderen? Ditmaal zijn er voor het eerst in de geschiedenis van het C-toernooi 2 teams uit Hongarije: FC Kelen en Budapest KFC. Iedereen hoopt op mooi weer en rekent op een heel gezellig toernooi, uitmondend in een spannende finale. Wilt u in het Pinksterweekend van topjeugdvoetbal genieten, ga dan dit Pinksterweekeinde naar BlauwZwart.

Bel nu (071) 402 29 01

We zijn op de redactie voor geen kleintje vervaard maar iedereen was geschokt door de foto van dit zwanennest in een sloot even buiten Wassenaar. De helft van het nest was door moeder zwaan van plastic afval gemaakt. Moeten zwanen onze plastic tassen en zakken opruimen? Moeten in zo’n nest kleine zwaantjes geboren worden? Schandalig. Mensen moeten weer leren om wat zuiniger met de aarde en de dieren om te gaan. En dat ook aan hun kinderen vertellen. (Foto: Thea Messemaker)

bestemmingsreserve Valkenburg en € 576.000 te storten in een bestemmingsreserve Hervormingen Sociaal Beleid en daarnaast € 154.000 te bestemmen voor een aantal in het voorstel inzake de jaarrekening nader aangeduide zaken. De omvang van de algemene reserve is in 2011 afgenomen van € 56,6 mln. naar € 55,6 mln. Wethouder Financiën Marc van Dijk (VVD): “Het resultaat na bestemming laat een beperkt positief saldo zien. Dat stemt tevreden, maar laat onverlet de noodzaak van een krachtig en doeltreffend financieel beleid, zeker gezien de huidige economische situatie en de komende bezuinigingsmaatregelen van het Rijk. Deze zijn immers zo goed als zeker, al kennen wij de exacte omvang nu niet. Derhalve is alertheid en voorzichtigheid in ons financiële beleid onverminderd op zijn plaats.” De jaarrekening ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor en is tegen betaling verkrijgbaar. Ook kunt u de jaarrekening (gratis) downloaden via www.wassenaar.nl/ jaarrekening.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icati e - Creatie - Rea

lisat ie


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Kom naar onze vernieuwde showroom.

# ""$$! $$$

Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

DONDER

gevoerd door onze vakmensen.

@6,FF 99D @F6@),-F 99D

zen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

2e PINKSTER

DINS

WOENS

@FH6H@)H99D

@H6H@) 99D@FH6H@),-F 99D @FH6H@),-F 99D

$ $" $ "!!$$ #!" # ##

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kie-

ZATER

# # # # # #

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uit-

VRIJ

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

G.GG<H3?71<GGCH7GCH<98GH1?3;GC5GD=E/>7ACDA>>GE G5GD'AADH?1H@#F6HGEH@*F8:FF37 0?D7AA<H$H&,44BFFH09H><G3.C>

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

Betalen in termijnen is mogelijk!!

MAKELAARDIJ Baron S. de L. Wyborghstraat 1 - 2225 TD Katwijk - T 071-4016545 / F 071-4016550 - mailbox@ancora.nl

Wij zijn ook te volgen op Twitter

 

GARAGE ADEGEEST

G9+GH9=CH2=5GD>GH7?2=G9+GH;<G9DGE 1<=C6C?11GDHCG/GEH7GGD1D=%>H<G5GD'AAD

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+. 

  

AE;>CG<H=EH-:H+=C3?7'=EAC=G =EHC?16;A<=CG=CH6"!" ;G9+GH9=CH5G<GH7?2=G9+GH;<G9DG E 0?D7AA<H$H-,44*B6H 09    ><G3. C>

 

  

 

""$!"

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

#!"$ $!

5FM

WATERBOSPARK 97 TE RIJNSBURG Op de grens van Rijnsburg en Oegstgeest ligt deze prachtige vrijstaande villa op ruim 500 m2 eigen grond voor liefhebbers van rust, ruimte, watersport en kwaliteit. Ondanks de rustige ligging is de A44 met directe verbinding naar Den Haag en Amsterdam binnen 5 en het strand binnen 10 minuten bereikbaar. De woonkamer heeft twee halfronde serres en is samen met een extra raam ook zeer licht en heeft een mooie authentieke boeren plavuizen vloer met vloerverwarming. Daarnaast is er op de begane grond een fraaie en compleet ingerichte open keuken, toilet met hangend toilet, een bijkeuken en een binnendoor bereikbare garage van 8 bij 3m. 1e etage: 3 ruime slaapkamers, allen met balkon en voorzien van mooie houten vloer, een grote badkamer met douche en bad alsmede een 2e badkamer met douche en wastafel en een apart toilet. Beide badkamers zijn voorzien van vloerverwarming. Tevens een wasruimte met cv opstelling (2011). De 2e etage is bereikbaar via een vouwtrap en bestaat uit een zeer grote open bergzolder. De met Japanse invloeden aangelegde zeer zonnige, onderhoudsvriendelijke tuin rondom is zeer fraai en verder voorzien van bestrating, verlichting, beschutte zithoekjes en een eigen aanlegsteiger met open verbinding naar de Oude Rijn. Op eenvoudige wijze is uitbreiding met 2 extra slaapkamers mogelijk.

Aanvaarding: in overleg

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

0?EHA<<GD/GGEBHAEC=H.9=>7=%CBH ?DC.?1G2=>3.BH?<<GH5G+G<BH CDAA/>3.9=7BH;A1?;BH1?< GC.GD

Pedicure Anneke van der Kleij IS WEER TERUG IN WASSENAAR

zijn wij open

Van 11:00 uur tot 17:00 uur

Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg | Tel. 071 408 09 59

##""$!

 

<<GD<G=H9=C5?GD=E/GEH+?A<> >C?(HGE ?(H<G2GD<??;BH??; G<G;CD=>3.6HGEH.AE25GD>CG<'AAD

ALBERT FISCHER

"=/GEC=%2>GH.G>CGD(=G<2 'AE;GEHGEH'AE;>CG<<GE !=5,H3?7'=EAC=G>HGEH.?G;GE

s).+//0%.6%2+//0 s2%34!52!4)%6!.!.4)%+

$$#$"$ $!

Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

s6%2+//06!.'2/%."52%!5,!+%.

APK

www.tuincentrumdemooij.nl

$ # #$ "

:6 =%2=/HA(/G2G;CH7GCH&37H;?92>3.9=7 )6?7(?DC+EG>BH:&37H2=;BH @61GD>??E>H)F *F 4F8:FF37H 0?D7AA<H$H#4BFFH

,8 3 â&#x201A;Ź

 

  #!$!

ANTIEKHANDEL

Bij inlevering van deze bon:

  

@&F8:FF37H5AEH$H@,F-4B6H09H ?3;GC6HGEH?EG<<H'=EEGE5GD=E/ 0A>AHCDAA/6HGEH<98GH;?92>3.9=7 @#F @*F8:FF37H5AEH$H@,-@4B6H09H'' <G5GD'AADH=EHA<<GHA(7GC=E/GE

Telefoon: 070-5112778

Vraagprijs: â&#x201A;Ź 699.000,00 k.k.

2e Pinksterdag

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

C?(BH<G2GDHGEH<G2GD<??; -6:6@BH-6@6@BH-6:BH.?G;'AE;GE GEH<?>>GH:6HGEH-H+=CCGD>

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

"=;GEBH;GD>GEBH>C?(BH<G2GDB 5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDE /D??C>CGH;G9+GBH<AA/>CGH1D=%+GE

  ?DC GD A7 GC; C>CGHA>> =7GECHG

D?? 9DGE >C?G<GEH=EH2=5GD>GH>C=%<GEBH;<G 2GDE 7? GEH>??DCGEBH5AEH;<A>>=G;HC?CH ;> 5GD;D=%/'AADH1GDH&H?(H#H>C9C9; 0?D7AA<H5AEA(H$H44B6H1GDH>5AEA( 09   1>C9GD;

#"$!

!DG>>?=D>BH'?G;GE6HGE 5=CD=EG;A>CGEBHC5H1<A>7A 7G9'G<> =EH2=5,H>??DCGEBH;<G9DGEHGEH>C=%<GE

"!"

<A;;G6HHG<G;CD=>3.GH9=C5?GD=E/ GD;D=%/'AADH=EH5G<GH7ACGEB ;<G9DGEHGEH>??DCGE

 

 (/G2G;CH7GCH&37H0A>AHCDAA/>3.9=7 )6?7(?DC+EG>BH:&37H2=;BH @61GD>??E>H)F *F 4F8:FF37H 0?D7AA<H$H44BFFH

"# !#$ " "=;GEBH;GD>GEBH !BHE?CGE 5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDE <A/GH1D=%+GEBHGE?D7GH;G9+G

        

 )F8@4FBH)F8:FFBH)F8:@FBH)F8::FBH *F8@4FBH*F8:FFBH*F8:@FBH*F8::FBH 4F8@4FBH4F8:FFBH4F8:@FBH4F8::FBH FBH @FF8@4FBH@FF8:FFBH@FF8:@FBH@FF8::FB 8:: BH@:F :@F :F8 FFBH@ F8: FBH@: 8@4 @:F FBH @-F8@4FBH@-F8:FFBH@-F8:@FBH@-F8::FBH @&F8@4FBH@&F8:FFBH@&F8:@FBH@&F8:: F @F8@4FBH@F8:FFBH@F8:@FBH@F8::FBH @#F8@4FBH@#F8:FFBH@#F8:@FBH@#F8::3,BHGC3,, FBHGC @*F8@4FBH@*F8:FFBH@*F8:@FBH@*F8::

RDAG E T S K 2e PIN PEND GEO 7 UUR 1 2 1 VAN@&F8:FF37H5AEH$H@,&4*B6H09H'% @#F @*F8:FF37H5AEH$H@,4@4B6H09H&

 "E?D7GH;G9+GHGGC;A7GDCA(G<>H=EH5 >C=%<GEH5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDEG<G ;<G9DGEH5AEH<=3.CHC?CH2?E;GD B GEH>??DCGEHG=;GEBH !BH;GD>GEHGC 0?D7AA<H5AH$H:&4B6H1GDH>C9; 3, 09    5A

 1GD >C9;  

!H0!H0H"0!"


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Mini bouwplan voor nieuw clubhuis Petangueclub aan Dr. Mansveltkade mag geen probleem zijn Komende dinsdag staat er opnieuw een bouwplan voor een gebouw aan de Dr. Mansveltkade op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat om de bouw van een nieuw clubhuis voor de Petangueclub Wassenaar ter vervanging van het gebouwtje dat er nu staat. B en W schrijven de raad dat het plan, dat ook voorziet in een herinrichting van de bestaande speelvelden, voldoet aan alle eisen en als de raad daarmee instemt kan het geheel ter visie worden gelegd. door Jos Knijnenburg Het lijkt erop alsof het bouwplan voor een nieuw clubhuis voor de plaatselijke Petangueclub zonder problemen door de raad kan worden geloodst. Het betreft met recht een mini-plan want het gaat om nieuwbouw met een oppervlakte van 45 vierkante meter. Dat betekent een uitbreiding van 22 vierkante meter ten opzichte van de huidige accommodatie. Toen het plan werd ingediend, adviseerde de gemeente om de nieuwbouw om planologische redenen iets meer in de richting van de sporthal op te schuiven. Het groene gebied ten westen van de Dr. Mansveltkade dat voor een belangrijk deel door sportvelden en sporthal De Schulpwei wordt ingenomen, ligt volgens de provinciale structuurvisie buiten de zogeheten rode contour. Nieuwbouw is in dergelijk gebied normaliter verboden, maar er zijn een aantal uitzonderingen. EĂŠn daarvan is kleinschalige bebouwing ten behoeve van recreatie. Kleinschalig mag het nieuwe clubhuis van de Petangueclub zeker worden genoemd. En het recreatieve karakter van de sport die al jaren op de hoek van de Dr. Mansveltkade en de toegangsweg tot Blauw Zwart wordt beoefend is on-

miskenbaar. Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;geen inspanning zonder ontspanningâ&#x20AC;&#x2122;, zijn de velden van de balsport rijkelijk omzoomd met banken waarop het goed zitten is op het met veel groen omzoomde mini-complex. Uit de stukken die in raadhuis De Paauw worden besproken blijkt een bijzondere planologische omissie. Hoewel de gemeente al in 1985 een vergunning verleende om het huidige bruine gebouwtje van de balspelers te bouwen, blijkt het bouwvlak op de plankaart van het bewuste bestemmingsplan Landelijk Gebied nooit te zijn aangegeven. Toch zien B en W hierin geen reden om het nieuwe bouwplan te weigeren. Het clubhuis past perfect onder de paraplu van uitzonderingen die de provincie maakt om in het gebied te mogen bouwen. Het geheel gaat niet ten koste van openbaar groen en het geheel zal zeker geen extra verkeersbelasting voor de omgeving betekenen, al was het maar omdat de aanvraag ook voorziet in de aanleg van stallingsplaatsen voor fietsers. Het plan voor het nieuwe clubhuis voor de Petangueclub lijkt eindelijk een bouwinitiatief aan de Dr. Mansveltkade dat snel en probleemloos kan worden uitgevoerd. Op een paar passen afstand staat de verouderde sporthal die plaats zou gaan maken voor een multifunctionele accommodatie. Vanwege bezuinigingen werd dat plan in 1911 definitief afgeblazen, waardoor ook de vervangende huisvesting van de Stichting Jeugden Jongerenwerk Wassenaar (SJW) in gevaar dreigde te komen. Inmiddels heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een aparte semipermanente accommodatie voor de SJW en de boksschool achter de sporthal. Die plek is op dit moment al afgezet met bouwhekken, er zijn bomen omgezaagd en er wordt gewerkt aan ondergrondse infrastructuur.

Dienstverlening Werk en Inkomen krijgt dikke 7 Klanten van de afdeling Werk en Inkomen (voorheen Sociale Zaken) geven een dikke 7 voor hun gemeentelijke dienstverlening. Ze zijn onder andere heel positief over de persoonlijke benadering van het baliepersoneel en de duidelijke taal in folders en formulieren. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste enquĂŞte onder alle klanten van de afdeling Werk en Inkomen van de drie samenwerkende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Wassenaar, LeidschendamVoorburg en Voorschoten. Het doel van het onderzoek was om te horen hoe de klanten de dienstverlening in 2011 in hun eigen gemeente hebben ervaren. In 2013 wordt opnieuw een enquĂŞte gehouden en worden de resultaten vergeleken. Klanten waarderen hun consulenten gemiddeld met een 7,4. Dit ligt iets boven het landelijke gemiddelde. Klanten blijken goed op de hoogte van de verschillende minimaregelingen. De meest bekende regelingen zijn de kwijtschelding gemeentelijke heffingen en de bijzondere bijstand. Klanten zijn ook tevreden over hun begeleiding naar werk. Met name de snelheid en intensiteit waarmee deze trajecten

van start gaan scoren hoog. Uit landelijk onderzoek van het bureau APE blijkt dat het aantal klanten dat een beroep doet op de bijstand, stijgt met 3%. In LeidschendamVoorburg is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering lager, namelijk 1%. Hiermee staat de gemeente in de top 20 van de best scorende gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan verruiming van telefonische spreekuren. Daarnaast wenst de klant een meer persoonlijke aanpak gericht op de eigen situatie. De gemeente gaat met deze aandachtspunten aan de slag. De wethouders Werk en Inkomen Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg), Inge Adema (Voorschoten) en Marc van Dijk (Wassenaar): â&#x20AC;&#x153;We zijn trots op deze resultaten. De aandachtspunten van de klanten pakken we serieus op. We blijven hard werken aan integrale dienstverlening. Van de zomer betrekken we een nieuwe locatie met een groot aantal dienstverleners die â&#x20AC;&#x2DC;werken aan werkâ&#x20AC;&#x2122;. In 2013 meten we opnieuw de klanttevredenheid. We willen de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau houden, maar het liefst leggen we de lat nog hoger.â&#x20AC;?

Zilveren editie Visie op verkeersproblematiek rond Voorlinden nodig en oplossing daarvoor gemeenteplattegrond Wassenaar mag volgens CDA best wat kosten Nieuwe verkeerstellingen, een juiste analyse van het verkeer en samen met omwonenden zoeken naar oplossingen, dat is wat er volgens de CDA-fractie moet gebeuren in het kader van het plan van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh voor een nieuw museum op het landgoed Voorlinden aan de Buurtweg. Het CDA meent dat het museum waarin de Caldic-collectie permanent tentoongesteld kan worden, voor Wassenaar van economisch belang is. â&#x20AC;&#x2DC;Het brengt aanzienlijke bedragen aan OZB in kasâ&#x20AC;&#x2122;. Over een oplossing voor het verkeer in de omgeving stelt het stelt het CDA â&#x20AC;&#x2DC;dat mag best wat kostenâ&#x20AC;&#x2122;. Komende dinsdag 29 mei komen de plannen voor het museum op Voorlinden opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering. door Jos Knijnenburg Ruim twee weken geleden uitten een aantal insprekers tijdens de politieke markt felle kritiek op het hoofdstuk â&#x20AC;&#x2DC;Verkeer en parkerenâ&#x20AC;&#x2122; uit de lijvige notitie met de ruimtelijke onderbouwing van het museumplan. Wettelijke kan een omgevingsvergunning voor

de bouw van het museum immers alleen worden verleend als die niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De ingrijpende functiewijziging van Voorlinden betekent immers een andere verkeersaantrekkende werking en veranderingen in de verkeersbehoefte. Het huidige Voorlinden trekt al bezoekers en dus verkeer. Het landhuis is deels kantoor, er worden recepties, diners, vergaderingen en seminars gehouden en er kunnen bruiloftsfeesten met maximaal 250 gasten worden gehouden. Alles bij elkaar trekt het landgoed nu 50.000 mensen op jaarbasis. Het nieuw te bouwen museum zou ongeveer 75.000 bezoekers per jaar gaan trekken. Op basis van externe verkeersonderzoeken werd geconcludeerd dat het huidige aantal parkeerplaatsen van 120 stuks niet zou hoeven worden uitgebreid. Het extra hoeveelheid verkeer die het nieuwe museum aantrekt â&#x20AC;&#x2DC;niet leidt tot een overschrijding van de acceptabele hoeveelheid autoverkeer op de aan- en afvoerroutesâ&#x20AC;&#x2122;, zo meldde de stukken. Op 7 mei uitte een aantal insprekers felle kritiek op met name de verkeersparagraaf. Er werden niet alleen vraagtekens achter de gepresenteerde cijfers gezet, de raadsleden werden ook geconfronteerd met de huidige verkeersproblematiek

rondom sportcomplex De Roggewoning en de routes daar naar toe zoals de Zijdeweg. Feitelijk zou de komst van het museum en de onvermijdelijke hoeveelheid extra verkeer dat de attractie met zich mee gaat brengen, de huidige problemen alleen maar groter maken met mogelijke piekmomenten als tijdens de weekends. De fracties waren het er over eens dat er met de buurt over dit punt moet worden gepraat. Het CDA stelde eerder dat het nieuwe museum voor allen van belang is. Over prijskaartjes van verkeersmaatregelen werd begin mei niet gepraat. Aan de vooravond van de derde politieke bijeenkomst over het museum in zeven maanden gaan de Christendemocraten een stap verder. De partij stelt dat oplossingen voor de verkeersproblematiek best wat mogen kosten. Het museum brengt straks â&#x20AC;&#x2DC;aanzienlijke bedragen aan OZBâ&#x20AC;&#x2122; op. â&#x20AC;&#x2DC;Wij kennen geen gemeente die zonder eigen investeringen in de infrastructuur zoâ&#x20AC;&#x2122;n unieke kans voor een museum in de schoot geworpen krijgtâ&#x20AC;&#x2122;. Dat roept onvermijdelijk de vraag op of de gemeente dan ook de OZB-opbrengsten van naaste buur De Roggewoning hiervoor gaat inzetten. Het museum staat er immers nog niet en nu al is de infrastructuur rond het complex niet optimaal.

Het bedrijf JK vd Dool tuinmaterialen-containers-groenrecycling heeft zogenaamde betongaasmatten ter beschikking gesteld. De fotoâ&#x20AC;&#x2122;s worden hangend aan deze gaasmatten tentoongesteld. De

fotowerkgroep telt circa 30 leden. Een groot aantal hiervan heeft werk aangeleverd. De fotoâ&#x20AC;&#x2122;s zijn qua grootte en qua inhoud heel verschillend. Heel diverse onderwerpen zijn te zien. Natuurlijk zijn er een aantal fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van Wassenaar en omgeving, echter ook heel andere afbeeldingen worden tentoongesteld. Kortom een interessante expositie van mooie fotoâ&#x20AC;&#x2122;s met een grote diversiteit. De opening van de expositie van fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van fotowerkgroep Silhouet is op vrijdag 1 juni. Vanaf zaterdag 2 juni zal de expositie steeds geopend zijn op vrijdag, gedurende 3 uur in de middag en zaterdags van 11. 00 tot 16.00 uur. Op de website, www. silhouet-wassenaar.nl, is meer informatie over de fotowerkgroep en haar werk te vinden.

Afgelopen zondag werd editie 25 van de Wassenaarse gemeenteplattegrond met een schaal van 1: 13.200 huis-aan-huis verspreid. De zilveren uitgave omvat een kaart waarop een deel van de gemeente prijkt, een apart kaartje van de wijk Rijksdorp en een overzichtskaart met het hele gebied tussen Den Haag, Katwijk, Leiden en Voorschoten. Tweede Pinksterdag wordt de Landelijke Dag van het Kasteel gevierd. De nieuwe gemeenteplattegrond geeft aan dat Wassenaar naast De Wittenburg en Oud Wassenaar nog drie andere kastelen kent. Kasteel De Horsten, in werkelijkheid de rentmeesterswoning op Raaphorst, kasteel Eikenhorst oftewel de woning van de kroonprins die komende maandag waarschijnlijk gĂŠĂŠn open huis houdt en kasteel De Paauw beter bekend als het gelijknamige raadhuis. De zilveren gemeenteplattegrond kan nog altijd niet voor goud worden genomineerd. door Jos Knijnenburg

Omleidingsroute fietsers tijdens werk aan de weg blijkt niet altijd aan de verwachting te voldoen Alle gele omleidingsborden ten spijt, blijft het gedrag van met name fietsers tijdens wegwerkzaamheden weerbarstig. Na de problemen met fietsers die bij de bouwplaats van de fietstunnel naar en vanaf de parallelweg het dorp in en uit wilden rijden en de fietsers die op een omleidingsroute langs de Lange Kerkdam tegen het verkeer in gingen rijden, ging het onlangs weer mis langs de Deijlerweg. Vorige week maakte de gemeente bekend dat er een nieuwe omleidingsroute dwars door de wijk Deijleroord is ingesteld om te voorkomen dat men het tijdelijk ingestelde ĂŠĂŠnrichtingsverkeer op de Deijlerweg tussen het Rozenplein en de Burgemeester Geertsemalaan negeert. door Jos Knijnenburg Zoals eerder gemeld is voor de duur van de reconstructie van de Deijlerweg ter hoogte van Deijleroord er bewust voor gekozen om al het verkeer richting Leiden over ĂŠĂŠn rijbaan te laten rijden. Verkeer uit noordelijke richting dat naar het Rozenplein en verder wil moet tijdens de hele looptijd van het werk en dat is nog een kleine twee maanden, omrijden. Fietsers die vanaf de Deijlerweg vanuit de Amerikaanse School de Burgemeester Geertsemalaan naderden, werden tot voor kort met

borden verzocht om te rijden via de Aronskelkweg en de westelijke parallelweg van de Rijksstraatweg tot aan de Rozenweg. Keurig aangegeven met gele borden en op het asfalt van de parallelweg is zelfs met gele strepen een tijdelijke fietsstrook gemarkeerd. Voor veel fietsers blijkbaar een te lange omweg en dus werd de ĂŠĂŠnrichtingsmaatregel op de Deijlerweg tussen de Burgemeester Geertsemalaan en het Rozenplein op grote schaal met voeten getreden. De verleiding om hier tegen het verkeer in te gaan fietsen wordt overigens enigszins gestimuleerd door het uiterlijk van de weg. De rode fietsstrook vanuit noordelijke richting gezien aan de rechterzijde van de rijbaan is volledig intact gelaten. Aan de linkerzijde van de weg wordt een tijdelijke fietsstrook met een gele lijn aangegeven. Instinctief suggereert de oude fietsstrook een stuk veiligheid maar dat is slechts schijn. Zodra er fietsers en autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanuit het Rozenplein naderen, komen spookrijders aan de kant van de parkeerstrook letterlijk en figuurlijk in het nauw. Er waren zelfs fietsers die om die reden over het voetpad fietsten. De gemeente heeft nu op het punt waar fietsers op het fietspad van de Deijlerweg vanuit de richting van de Amerikaanse School de Burgemeester Geertsemalaan naderen het pad met rood-witte blokken in twee stukken verdeeld. Degenen die richting Den Haag willen rijden kunnen de gemarkeerde omlei-

dingsroute via de Aronskelkweg en de parallelweg volgen. Richting â&#x20AC;&#x2DC;Wassenaarâ&#x20AC;&#x2122; wordt men de toegangsweg richting boerderij Ter Weer opgestuurd. Omdat het Polderpad dat om de boerderij heenloopt na een serie werkzaamheden inmiddels is heropend, dan men via deze route naar het Weteringpark en verder Wassenaar Noord in. De gemeente heeft daarnaast nu ook een tijdelijke â&#x20AC;&#x2DC;sluiprouteâ&#x20AC;&#x2122; gecreĂŤerd, Die loopt vanaf de toegangsweg naar de boerderij en het Adelbert College via een niet verharde voetpad dwars door het randpark naar de Seringenlaan. De voetgangersbrug tussen het park en de Seringenlaan is voor de komende weken verbreed zodat naast wandelaars ook fietsers over de sloot kunnen. Aldus is een alternatieve omleidingsroute ontstaan voor fietsers die vanaf de Seringenlaan via de Irisstraat, Hyacintstraat, Gladiolusstraat en Anemonenweg naar het Rozenplein kunnen rijden. Een alternatief dat ondermeer is bedoeld voor de tientallen Voorschotense leerlingen van het Adelbert College die dagelijks tussen Den Deijl en de school pendelen. De parallelweg tussen de Rozenweg en de kruising Den Deijl is inmiddels weer volledig te berijden. De route tussen De Lus en de parallelweg is nog even geblokkeerd vanwege de reconstructie van een deel van de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Eind mei worden de wegen rondom de westelijke ingang van de tunnel geasfalteerd.

Fotowerkgroep Silhouet exposeert in voormalig pand Voorham Verf & Wand Zoals bij vele Wassenaarders bekend is, is de winkel Voorham Verf & Wand sinds enige tijd verhuisd van de Langstraat naar de Johan de Wittstraat. Het pand in de Langstraat staat nu leeg. Dit pand is een erg prominente plek in het winkelgebied van Wassenaar. Silhouet, de amateur fotowerkgroep uit Wassenaar, was dan ook zeer verheugd, toen bleek dat zij de ruimte tijdelijk mag vullen met fotoâ&#x20AC;&#x2122;s gemaakt door haar leden.

kan nog niet voor goud worden genomineerd

Het blijft tobben met de gratis plattegronden van Wassenaar. Wie een routeplanner ontbeert en is aangewezen op dergelijk drukwerk, dient scherp te blijven. Door te werken met een overzichtskaart en een gemeenteplattegrond aan de andere kant van de kaart, wordt Wassenaar op een merkwaardige wijze in twee stukken gedeeld. Duitsers die de kaart van Wassenaar raadplegen om de weg naar het strand te zoeken moeten hem toch omdraaien en dat geldt ook voor de legenda die op de achterkant van de plattegrond staat afgedrukt. Toeristen, die de overzichtskaart gebruiken om door de duinen te fietsen, komen van een koude kermis thuis. Het onderscheid tussen het enige echte fietspad en talloze vermelde wandelpaden is volstrekt onduidelijk. Camping Maaldrift is op het aangrenzende mobilisatiecomplex gesitueerd en voormalig vliegveld Valkenburg wordt met grijstinten als toekomstig bedrijventerrein aangegeven. De Laan van Rhe-

QLHXZHSDWLsQWHQ ]LMQZHONRP

 

3ULQV%HUQKDUGODDQ+79RRUEXUJ ZZZPWDQGDUWVHQQO

Wereldwinkel: DE WERELD THUIS Wanneer je wel eens op vakantie bent geweest in een Afrikaans land dan heb je vast de enorme gastvrijheid van de mensen ginds ervaren. Hoe weinig zij ook hebben â&#x20AC;&#x201C; een hut, eenvoudige meubels en wat beesten - je bent altijd welkom en je krijgt eten en drinken aangeboden. Die gastvrije sfeer is de inspiratiebron voor Wereldwinkel Wassenaar om het assortiment woonaccessoires te presenteren. De Wereldwinkel heeft prachtige producten om in je huis een gastvrije sfeer te scheppen. Het hoeft niet allemaal heel lux te zijn. Een paar mooie manden om rondslingerende spulletjes in op te bergen, een warme plaid voor op de bank, een vrolijke schaal om wat lekkers te presenteren, een mooie oosterse pot en een lekker glaasje fairtrade wijn zijn in principe al genoeg. En bij ieder product is een origi-

ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ

Achter het terras het vm Voorham Verf & Wand waar de expositie wordt gehouden.

men van Rhemenshuizen, die toch echt in de villawijk Rijksdorp ligt, is middenin het duingebied Berkheide terechtgekomen. De plattegrond van Wassenaar omvat weer tal van bijzonderheden. Landgoed Voorlinden waar het nieuwe museum van Joop van Caldenborgh moet komen staat niet vermeld, een lot dat andere landgoederen als Backershagen, Terveken, Wildrust, Zuidwijk en Santhorst ook treft. Hoewel het nieuwe natuurgebied De Hertenkamp al jaren bestaat, heet het op de nieuwe plattegrond nog altijd Vrije Blik. Ook De Klip en Lentevreugd schitteren door afwezigheid. Parkeerterrein Kievietsduin dat autoâ&#x20AC;&#x2122;s uit Meijendel moet houden staat wordt vermeld met een simpele P, maar zonder de naam die in elke toeristische folder prijkt. Parkeerterrein De Kuil bij het Wassenaarseslag en de parkeerplaatsen nabij de rotonde bij het strand zijn nergens te vinden en dat geldt ook voor koffietent De Duinen en Hotel Duinoord. De Amerikaanse School wordt helemaal in de hoek van de plattegrond aangeduid als â&#x20AC;&#x2DC;Abfâ&#x20AC;&#x2122; en dat is logisch omdat de school op de overzichtskaart helemaal niet bestaat en als groen sportveld staat ingetekend. Trouwens, voor leerlingen van het toekomstige Early Child Centre van de Amerikaanse School en hun ouders is de nieuwe gemeenteplattegrond helemaal spannend. Boerderij Ter Weer staat er niet op en het onlangs heropende Polderpad om het gebouw heen is door de cartografen vrolijk Deijlerweg gedoopt. Het Adelbert College en het Rijnlands Lyceum mogen dan voor enkele tientallen miljoenen euroâ&#x20AC;&#x2122;s zijn verbouwd en uitgebreid, dat is blijkbaar nog geen reden om hen met naam en toenaam op een gemeenteplattegrond te zetten. Dat het Van Ommerenpark wel nadrukkelijk op de kaart staat hangt mogelijk samen met een king size advertentie. Wel jammer dat er niet bijstaat dat een deel van het complex Groot Hoogelande heet en helemaal geen verzorgingsappartementen zijn. Op Duinrell zijn de kaartenmakers schijnbaar de weg een beetje kwijtgeraakt. Vijf keer staat de aanduiding Duinrell vermeld plus nog de gelijknamige weg. Van alle attracties wordt alleen het Tikibad nader geduid.

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

neel verhaal te vertellen over fairtrade en de culturele achtergrond. Bijvoorbeeld over de krukjes en manden die zijn gemaakt van waterhyacint. Die plant groeit razendsnel, zeker in een warm klimaat. In Vietnam groeit het als onkruid rond huizen en langs rivieren. Als je het droogt, kan je er prima mee vlechten. Dat wordt op grote schaal gedaan en het onkruid is zo ook mooi opgeruimd. Het raamwerk van de krukjes is van stevig rotan. De exportorganisatie Mai Vietnamese Handicrafts werkt intensief samen met een aantal familiewerkplaatsen, zes kleine en drie grotere bedrijven in en rond Ho Chi Minh City en Hanoi. Met deze leveranciers werkt de organisatie aan productontwikkeling en zoekt men nieuwe afzetmogelijkheden, zoals de Wereldwinkels in Nederland. Kom dus eens kennis maken met de mooie woonaccessoires van de Wereldwinkel aan de Rijnsburgpassage 8. Meer info: www.wereldwinkelwassenaar.nl.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL


NU STAPELKORTING op uw offerte vanaf 250,-*

experts in autorecycling

KUNSTSTOF EN HOUTEN kozijnen ramen deuren dakkapellen serres schuifpuien binnendeuren

Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen.

* Vraag naar de VOORWAARDEN

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Showroom open: -A Us$ITMVR Us:AT U

AUTO-AIRCO SERVICE

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. #MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

Beter horen? Ga naar Beter Horen Voor onze StAr-gecertiďŹ ceerde audiciens is alleen het beste goed genoeg voor u. Bovendien bieden wij u altijd de laagste prijsgarantie op ons gehele assortiment. Zo krijgt u de beste hoorzorg ĂŠn betaalt u nooit te veel. Wilt u ook beter horen? Ga dan naar Beter Horen. Al meer dan 100 jaar dĂŠ hoorspecialist van Nederland.

Van Hogendorpstraat 16E, 2242 KZ Wassenaar, T. 070 - 517 06 78 Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur www.beterhoren.nl

Al 100 jaar


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

l i i e m a F

AANLEVEREN

SERVICE

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.”

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken.

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wanneer het leven lijden wordt, is het sterven een verlossing. En nu is alles dan voorbij. En rest ons slechts de smart. Je bent niet meer aan onze zij, maar wel voor altijd in ons hart.

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorgLeidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.㻯㼍㼞㼘㻌㼃㼕㼘㼔㼑㼘㼙㻌㻶㼛㼔㼍㼚㼚㻌㻭㼍㼞㼠㼟

NUTTIGE DIENSTEN

㻙㻷㼍㼞㼑㼘㻙 Leiden, 2 april 1939

Wassenaar, 19 mei 2012

telefoonnummers

Marion Carl & Rowena Maureen & Duncan Xanne & Maartje

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76.

Weyermanstraat 3 2241 BV Wassenaar Graag willen wij u uitnodigen om, voorafgaand aan de crematie, samen met ons afscheid te nemen van Karel. De informele bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 24 mei om 15:30 uur. Uitvaartcentrum Monuta ’t Leidse Huys aan de Gitstraat 1, te Leiden.

Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur Dagschool 50+. Telefoon: 070-2156462 Klussendienst Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Telefoon: 511.31.33. Maandag t/m vr. 9.30-11.30 uur. Open Eettafels (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26 OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl

Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26.

info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27. De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217.

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten www.johanchrispijn.nl

V

perfecte

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeling Wassenaar Het adres voor: • Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Hofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. • Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor baby’s en peuters en cursussen zwangerschapsgymnastiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. • Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstverlening op het gebied van zorg, comfort en gezondheid aanvullend op de diensten van Valent RDB, bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan clienten met een persoonsgebonden budget, cursussen, services, kortingsregelingen en informatie: tel. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 0714093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s nachts geopend. TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur.

THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

elke

Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594.

DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083.

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

oor V gelegenheid

Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl

RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

wij de passie, u het beste resultaat!

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. smashaaglanden.nl.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

iedereen verdient een morgen

OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063.

HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl. THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236 HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http:// www.slachtofferhulp.nl> . RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611. MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 09000767 of kijk op www.sensoor.nl http:www.sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting ‘WOEDI’ Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160. SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500.

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler * Boekhandel Bruna * C1000 * Slagerij Groeneveld * Openbare Bibliotheek

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zondag 27 mei - 1e Pinksterdag Dorpskerk: ds. J.A.D. van der Boon Kievietkerk: ds. J.M. de Klerk. Messiaskerk: ds. N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 27 mei - Pinksteren ds. F.H. Fockema Andreae, NPB Den Haag. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: vacant, Youth Ministers: Brad and Marissa Kelderman, 071-5622333. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 0703280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Donderdag 27 mei: 9.30 uur: ds. D. Siebelink 16.30 uur: kand. H. de Greef. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 27 mei Geen opgave. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 26 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, cantor. Zondag 27 mei, Hoogfeest van Pinksteren, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. The New Voices. Maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag, 10.00 uur: Eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk. (Gezamenlijke viering van de drie R.K.-kerken in Wassenaar). Dinsdag 29 mei, 9.00 uur: Eucharistieviering. Woensdag 30 mei, 19.00 uur: Rozenkransgebed. Donderdag 31 mei, 9.00 uur: Eucharistieviering. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 26 mei, 17.00 uur: Eucharistieviering vooravond: van Pinksteren. Zondag 27 mei, 9.15 uur: Eucharistieviering voor Franstalige parochie. Zondag 27 mei, 11.00 uur: Eucharistieviering van Hoogfeest van Pinksteren. Maandag 28 mei, 10.00 uur: 2e Pinksterdag. Gezamenlijke Eucharistieviering in de St. Willibrordus Wassenaar (deze dag géén viering in De Goede Herder). Vrijdag 1 juni, 9.00 uur: Eucharistieviering Mariakapel. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 26 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering i.h.t.v. Pinksteren met samenzang. Zonag 27 mei, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Pro Deokoor. Maandag 28 mei, 2e Pinksterdag 10.00 uur: Gezamenlijke viering 3 Wassenaarse RK-kerken met samenzang.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

NIEUWS

COMPUTERHULP AAN HUIS Installatie besturingssysteem, software en/of randapparatuur Advies voor nieuwe aankoop van PC en Software Email op Mobiele telefoon of Tablet (IPad) Herstel van data bij Computercrash Back-up en Beveiliging PC Draadloos Internet

Ook instellen TV en/of aansluiten andere apparatuur

â&#x201A;Ź 25,- per uur Geen voorrijkosten in Wassenaar. Andere plaatsen â&#x201A;Ź 0,21 per km.

06 198 402 35

Constant van Rumpt, Ter Weerlaan 70, 2241VC Wassenaar

Zonovergoten Rotaryfietstocht

Twintigduizend euro voor Hospice Wassenaar Zevenhonderd fietsers namen zondag deel aan de Rotaryfietstocht door Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De opbrengst van de unieke tocht en de aansluitende barbecue bedraagt twintigduizend euro. Het bedrag komt ten goede aan Hospice Wassenaar. De Rotaryfietstocht start en eindigt op het terrein van Manege Santhorst. Onder de deelnemers en de overige aanwezigen zijn ook de burgemeesters Hans van der Sluijs van LeidschendamVoorburg, Jeroen Staatsen van Voorschoten en Jan Hoekema. Rotarylid Willem Topper heet iedereen van harte welkom: â&#x20AC;&#x153;Laten we in gezamenlijkheid de vlaggen hijsen, als startsein voor deze unieke fietstocht. Ik wens u heel veel plezier. Maar kom na afloop graag terug voor de perfecte barbecue.â&#x20AC;? Voor wat betreft zowel het weer als de route beloofden de vijf organiserende Rotaryclubs de afgelopen weken niets te veel. De zon staat hoog aan de hemel. Meegebrachte regen-

broeken blijven opgevouwen onder de snelbinders en de ponchoâ&#x20AC;&#x2122;s die de deelnemers bij inschrijving kunnen aanschaffen vinden geen aftrek. â&#x20AC;&#x153;Jullie hadden beter zonnebrillen kunnen verkopenâ&#x20AC;?, merkt een deelnemer op. Ook de route is inderdaad prachtig en met behulp

van het geĂŻllustreerde routeboekje â&#x20AC;&#x201C; buiten enkele speciaal voor dit evenement ontsloten paden â&#x20AC;&#x201C; zeker voor herhaling vatbaar. Ook de gratis ijsjes van Lucianoâ&#x20AC;&#x2122;s IJssalon, die halverwege de tocht worden geschept, vinden gretig aftrek. De opbrengst van het evenement is

bestemd voor verbeterde huisvesting van Hospice Wassenaar. Het hospice zou graag betere gastenkamers willen hebben (met eigen wc en douche), meer ruimte voor de medewerkers en de familie van de gasten (slaapplaats) en meer kantoorruimte. Voorzitter van het hospice Gabrie Lansbergen is verheugd over het succes van het evenement: â&#x20AC;&#x153;Hoewel de dag al zonovergoten is, vind ik het hartverwarmend om te zien dat zo veel mensen â&#x20AC;&#x201C; jong en oud â&#x20AC;&#x201C; met hun deelname aan de fietstocht ons werk willen steunen. Hartelijk, hartelijk dank, ook namens onze gasten en alle medewerkers en vrijwilligers van het hospice.â&#x20AC;? De barbecue met livemuziek van The Question Marks en een demonstratie door Voltige Vereniging Wassenaarse Manege duurt tot ongeveer zeven uur. Veel fietsers, met name uit de deelnemende gemeenten, genieten van een gezellig samenzijn. Organisatie en deelnemers kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement. De eerste Rotaryfietstocht zou zomaar het begin kunnen zijn van een mooie traditie.

v.l.n.r.: Philip en Roderick van Zuylen van Nijevelt, gedeputeerde Rogier van der Sande, burgemeester Jan Hoekema, Theo Ruijs, Guido van Woerkom en Kees van Wijk.

OfficiĂŤle openstelling nieuw Duingalow terrein op Duinrell Gedeputeerde Rogier van der Sande van de provincie ZuidHolland en burgemeester Jan Hoekema openen pas geleden het nieuw aangelegde deelterrein met 39 luxe Duingalows Premium XL. De luxe Duingalows zijn ruim bemeten vakantiewoningen met een oppervlakte van 65 tot 75 m2.

Met medewerking van Jos Vranken, directeur NBT & C, Joep ThĂśnissen, directeur Recron, Kees van Wijk, directeur VVV Nederland, Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB en Theo Ruijs, voorzitter Gastvrij Nederland werd de plattegrond van dit nieuwe deel van het vakantiepark feestelijk onthuld waarmee de officiĂŤle openstelling een feit was.

De onthulling onderstreept de bijdrage van het vakantie- en attractiepark Duinrell aan de gastvrijheidseconomie van Nederland. Volgens de directie van Duinrell, Philip en Roderick van Zuylen van Nijevelt, is deze serie nieuwe Duingalows gebouwd naar de wensen van gasten die tijdens hun vakantie meer luxe en comfort wensen.

Ludieke actie op tennispark De Oude Eik 9ULMGDJMXQL X 6W-R]HINHUN 3DUNODDQ :DVVHQDDU  7RHJDQJJUDWLV )HHVWYRRUKHWKHOHJH]LQ 

ZZZNLQGHUKXOSDIULNDQO ZZZHYDQJHOLHJHPHHQWHZDVVHQDDUQO

Rob Jongeneel werd 50 jaren jong. Zijn vrouw, Mirjam, had speciaal voor deze gelegenheid 50 vrouwen en meisjes uitgenodigd om Rob te verrassen met een potje tennis. Het was even hard werken voor Rob maar hij heeft zich erdoor heen geslagen.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

NIEUWS

Rijnlandroute Holland Rijnland: ’Historisch moment, onmisbaar voor ontwikkeling van regio’ ‘Een historisch moment, het is nu aan de Raden, Algemeen Bestuur en Staten om de 1,5 miljard euro aan reserveringen de komende maanden te verzilveren’, aldus Henri Lenferink, voorzitter van de regio Holland Rijnland. Variant ‘Zoeken naar Balans’ is aangewezen als het voorkeurstracé voor de Rijnlandroute. Daarnaast wordt voorgesteld de scope van de RijnGouwelijn te wijzigen en een Hoogwaardig Openbaar Vervoersnetwerk te realiseren. ,,Na vele onderzoeken en een gelijkwaardige vergelijking tussen de alternatieven is het geweldig dat we in deze financieel lastige tijd door middel van een zorgvuldig proces zijn gekomen tot een oplossing. Het Dagelijks Bestuur is uitermate verheugd dat alle partijen hun krachten bundelen om de regio zoveel beter bereikbaar te maken met het OV en over de weg,” aldus Leendert de Lange, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Holland Rijnland. ,,De jarenlange inzet van de regio om te investeren in een betere bereikbaarheid wordt hiermee bekroond. Dit is een enorme economische impuls voor de regio. Voor zowel inwoners als bedrijfsleven betekent dit de totstandkoming van de langgekoesterde wens om te komen tot een betere bereikbaarheid.”

Samenwerking De keuzes zijn het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Provincie Zuid- Holland, de regiogemeenten van Holland Rijnland en het Rijk. Gezamenlijk is afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke aanpassingen aan het wegennet en openbaar vervoer nodig zijn om de verkeersdoorstroming tussen

Leiden en de kust te verbeteren. Samen met het Rijk en de provincie wordt in totaal circa 1,5 miljard euro gereserveerd om de regio nu, maar ook in de toekomst bereikbaar te houden. De voorkeursvariant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) omvat de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 Katwijk en de nieuwbouwlocatie Valkenburg, BioScience Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en ESA/ESTEC. ZnB is in vergelijking met het andere onderzochte tracé Churchill Avenue, het beste naar voren gekomen. Dit op basis van de toetsingscriteria: probleemoplossend vermogen, kosten, risico’s, milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en de ruimtelijke kwaliteit. In de uitvoeringsvariant van het voorkeursalternatief heeft de provincie 100 mln. extra ingezet voor extra inpassingsmaatregelen op diverse onderdelen van het tracé.

Antoon Claassen: “Provincie heeft kennelijk geen idee wat zij aanricht”

Raadsleden en ambtenaren bekijken in 2007 de kaarten en deelkaarten van het gebied. (Foto Archief)

VERVOLG VOORPAGINA

Rijnlandroute blijft ook na provinciaal tracébesluit de gemoederen in en om Wassenaar bezig houden

Openbaar vervoer ‘Naast vervoer over de weg realiseert de regio, als alternatief voor de RijnGouwelijn, ook een regionaal hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. Hierbij komt een buscorridor tussen Leiden Centraal en Katwijk / Noordwijk, is er sprake van een frequentietoename van de trein tussen Leiden en Utrecht, een lighttrein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en een breder OV pakket in de hele regio. Onder ‘hoogwaardig’ verstaan we hoogfrequent, comfortabel, met actuele reisinformatie aan de halte en in het voertuig, en uniforme uitstraling. Dit pakket is een belangrijke stap in realisatie van de onlangs vastgestelde OV-visie Holland Rijnland, ‘ aldus regio Holland Rijnland, als orgaan vergelijkbaar met het Stadsgewest Haaglanden, maar dan voor de Duin- en Bollenstreek.

ChristenUnie &SGP willen heroverweging Rijnlandroute

De colleges van Wassenaar en Voorschoten reageren in identieke bewoordingen op het besluit van de provincie Zuid-Holland om de Rijnlandroute door hun gemeenten aan te leggen. ‘Zeer teleurgesteld’ was de reactie van beiden. B en W van Wassenaar hielden het kort met de stelling dat de tunnelvariant onder Leiden door hun voorkeur bleef houden. Voorschoten deelt die keuze maar is vooral kwaad dat toch is gekozen voor een weg die middels een open bak het dorp fysiek in twee stukken deelt. Er zijn echter ook ronduit positieve reacties. De gemeente Leiden spreekt in een verklaring van ‘goed nieuws’ en de regio Holland Rijnland heeft het over ‘een historisch moment’ en vindt het geweldig dat ‘in deze financieel lastige tijd’ men toch tot een oplossing is gekomen. door Jos Knijnenburg De meest opmerkelijke reactie

op de provinciale keuze voor de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 is wellicht die van het Team Churchill Avenue, de mensen die uiteindelijk het enige alternatief bedachten dat tot het laatst in de race bleef. Zij hebben berekend dat het prijsverschil tussen de twee wegvarianten geen 229 miljoen euro, maar 100 miljoen euro bedraagt. Volgens het team is de zorgvuldigheid onder druk komen te staan omdat tijdens de besluitvorming niet alle inhoudelijke onderzoeken waren afgerond. Deze week komt het team met een nieuwe website waarop een volledige en goed onderbouwde inhoudelijke reactie op de keuze van de provincie wordt gegeven. De plannenmakers willen de komende weken de politiek alsnog ‘bewerken’ om te kiezen voor hun plan waarvoor ook Wassenaar zich eerder hardop heeft uitgesproken. Ondertussen zal de Rijnlandroute veel politieke agenda’s de komende weken beheersen. Maandag

zijn raadsleden in de regio door de provincie geïnformeerd. Gisteravond organiseerde de gemeente Voorschoten een informatieavond over de nieuwe weg en vanavond 23 mei zijn vanaf 20.00 uur ondermeer alle inwoners van Wassenaar welkom op een provinciale bijeenkomst over de Rijnlandroute in de Leidse Stadsgehoorzaal. Op 1 juni is er om 9.30 uur een inspreekbijeenkomst van de provinciale Statencommissie Verkeer en Vervoer in het Provinciehuis waar iedereen, die iets te zeggen heeft over de nu gekozen nieuwe weg, van zich kan laten horen. Op 3 juni is een grote manifestatie van de stichting Behoud Rijnland gepland. Op 6 juni is er een informatieve behandeling van het plan Rijnlandroute in de Statencommissie en 13 juni is er een besluitvormende behandeling in diezelfde commissie. Op 27 juni volgt vanaf 10.00 uur de plenaire besluitvorming over de Rijnlandroute in Provinciale Staten.

De nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44 en verder richting Katwijk zou in de plannen van de provincie; de ecologische verbindingszone tussen de duinen en het Groene Hart verbreken; pal langs de Leidse woonwijk Stevenshof komen te liggen; natuur en landschap van de polders tussen Leiden en Voorschoten ernstig aantasten; dwars door Voorschoten komen ten koste van sportvelden, veel huizen en bedrijven en het karakter van Berbice; de Oostvlietpolder, een weidevogelgebied vernietigen en ter hoogte van de molen Zelden van Passe een forse aantasting van het open landschap van Zoeterwoude betekenen, aldus de stichting. Maar, bovenal stelt de stichting dat de geplande weg geen oplossing is voor de problemen die de provincie ziet. Er is nauwelijks doorgaand verkeer via de N206. Voor 90 procent betreft het lokaal verkeer dat in de omliggende wijken moet zijn of er vandaan komt. Er zijn inderdaad problemen voor het lokale autoverkeer. Problemen die ook lokaal opgelost kunnen worden, zie www.behoudrijnland.nl. Laat de provincie dat eerst doen in samen-

VVD’er Ingrid de Bondt. Schandalig gewoon.” De universiteit van Delft heeft in een onderzoek aangetoond dat de Churchill Avenue, het tunneltracé, beter is voor de economie dan Zoeken naar Balans. Maar bij De Bondt is het precies omgekeerd. Zo blijkt ook uit een recente studie dat de Churchill Avenue robuuster is dan het tracé Zoeken naar Balans, behalve bij mevrouw De Bondt. Dus bracht de gedeputeerde haar poldertracé met overtuiging met de kleine aantekening dat het wel wat natuur kost. “Alsof het om een paar graspollen gaat”, zegt de strijdvaardige voorman van GroenLinks.

Churchill Avenue “De provincie heeft het burgerinitiatief Churchill Avenue nooit serieus genomen, ondanks de door velen geroemde professionaliteit van het ontwerp”, aldus Antoon Claassen. “En de provincie heeft nu dit alternatief, een tunnel onder de stad Leiden in plaats van een snelweg door de veenweiden, met vaardige hand afgeserveerd. Onder valse voorwendsels.” Gelukkig is de polder nog groen, aldus GroenLinks. De weg ligt er nog niet. De groene partij gaat naar eigen zeggen dan ook alles uit de kast halen om de authentieke Wassenaarse polders te behouden.

VVD blij met vierbaans RijnlandRoute Met de keuze voor ‘Zoeken naar Balans’ heeft de provincie een belangrijke knoop doorgehakt. De Zuid-Hollandse VVD is zeer tevreden. Fractievoorzitter Floor Vermeulen van de Statenfractie van de VVD is blij dat er al zo snel begonnen wordt met de aanleg.

staan. We hebben daar in Tweede Kamer en Provinciale Staten steeds op aangedrongen,” aldus Floor Vermeulen. Het gekozen tracé heeft wel effecten voor omwonenden en het milieu. Maar volgens de VVD heeft de provincie toegezegd die te minimaliseren en dat daarvoor ook veel extra geld beschikbaar is. Verkeerswoordvoerder Frits Paymans erkent dat er nadelen zijn: “Maar Churchill Avenue had veel meer nadelen. De tunnelveiligheid kon niet worden aangetoond en er was een bedrag van 229 miljoen euro ongedekt. Dat zou onverantwoord zijn.”

Wassenaar teleurgesteld over Provinciekeuze De gemeente Wassenaar is volgens een woordvoerder “zeer teleurgesteld” over het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om te kiezen voor het tracé ‘Zoeken naar Balans’, de RijnlandRoute variant die werd gepresenteerd door Gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het alternatief Churchill Avenue heeft nog steeds voorkeur voor de gemeente Wassenaar. Wassenaar kiest voor Churchill Avenue, omdat deze variant het meest duurzaam, innovatief en milieuvriendelijk is. De gemeente Wassenaar wordt daarin gesteund door de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

Tegenstanders: ‘Wel praten, maar niet luisteren’ werking met de gemeenten. De provincie heeft simpelweg het geld niet (rond 1 miljard euro) en na de verkiezingen zal het Rijk niet scheutiger worden met het subsidiëren van provinciale projecten. Bovendien eiste minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu, instemming van de betrokken overheden. Die is er niet gezien de brief die de gemeenten Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar vorige week nog stuurden. De provincie heeft volgens de stichting tal van kosten niet meegenomen, zoals voor geluidschermen, planschade, verplaatsen van sportvoorzieningen, natuurcompensatie en het herstel van fiets- en voetgangersverbindingen. Als er al een volledige Rijnlandroute zou moeten worden aangelegd dan toont het MER aan dat CA en niet ZnB als meest milieuvriendelijk alternatief moet worden gezien. Zelfs onder de volstrekt irreele veronderstellingen van de provincie blijkt uit de prognoses dat de verkeersdruk op de Churchilllaan niet zal afnemen maar zelfs zal toenemen ondanks de aanleg van ZnB. Het Leidse probleem wordt onder die veronderstellingen dus niet opgelost, integendeel. De stichting bepleit dan ook een eerlijke en onafhankelijke kostenvergelijking voor lange termijn oplossingen en voor een snel begin met maatregelen die direct effect sorteren. De provincie heeft wel gepraat met bewoners en organisaties, maar er niet naar geluisterd, ‘ aldus W.J. ter Keurs, J.R van Leeuwen en E. Meelis.

,,Sinds 1770 kent Wassenaar het landgoed Zuidwijk, uitstekend geconserveerd en prachtig onderhouden, dat een vierbaans snelweg aan z’n voordeur krijgt, als het aan de provincie ligt, en de Leidse wijk Stevenshof zal niet langer uitkijken over de Wassenaarse polders maar op een dampende snelweg die voor fijnstof en lawaai zorgt,” voegt Antoon Claassen eraan toe. “Terwijl we de Ommedijkse, Stevenshofse, Zuidwijkse en Papewegse polders voorgoed in de geschiedenisboekjes kunnen bijschrijven. Met dank aan

“De RijnlandRoute is heel hard nodig en ik ben ervan overtuigd dat Gedeputeerde Staten de juiste keuze hebben gemaakt. Bovendien gaat een belangrijke VVD-wens in vervulling, omdat de weg meteen uit twee keer twee rijbanen gaat be-

De Statenfractie van ChristenUnie&SGP vindt de ‘buitenom-variant’ onacceptabel. Deze route heeft, ondanks extra inspanningen bij de aanleg, grote impact op de schaarse groene ruimte tussen Leiden en Voorschoten en op de woonkwaliteit voor omwonenden. De fractie stond vanaf het begin positief tegenover het burgerinitiatief ‘Churchill-Avenue’ waarbij de weg gedeeltelijk onder de Churchilllaan door Leiden Zuid is geprojecteerd. Nu Gedeputeerde Staten dit alternatief voornamelijk vanwege de hoge kosten hebben afgewezen, vindt de fractie het tijd dat Provinciale Staten het hele project heroverwegen. Woordvoerder De Zoete: “Wij hebben steeds gezegd: ‘Leg die weg alleen aan wanneer die goed kan worden ingepast, anders overstijgen de negatieve gevolgen het nut’. Wat ons betreft wordt het geld nu besteed aan verbetering van de verkeersdoorstroming in Leiden zelf. Daar valt nog veel winst te behalen, en daarvoor is wél draagvlak bij de burgers.”

Samen met een 25 tal bewoners organisaties en andere instellingen is de stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland uitermate teleurgesteld over het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om toch te kiezen voor de variant ‘Zoeken naar Balans’ om de Rijnlandlandroute aan te leggen. De stichting en met haar wel 25 meest lokale organisaties leggen zich daar niet bij neer, integendeel.

“Een vierbaans snelweg dwars door de Wassenaars polders met een klaverblad bij Maaldrift is volstrekt onaanvaardbaar”, zo reageert Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks, op het besluit van de provincie om de RijnlandRoute ‘buitenom’ aan te leggen.” Gedeputeerde De Bondt heeft weer een nieuwe volzin aan het provinciale vocabulair toegevoegd: “De snelweg volgens Zoeken naar Balans Optimaal, zoals de officiële aanduiding nu luidt, is ‘toekomstvast’ in tegenstelling tot het alternatief dat onder de grond in een tunnel ligt”. Je moet maar op het idee komen,” aldus Claassen.

Op deze kaart is te zien is hoe de aansluiting tussen de Rijnlandroute om Leiden heen en de A44 eruit zou kunnen komen te zien. ZnB staat voor ‘Zoeken naar Balans’ zoals dit tracé door Voorschoten en om de Stevenshof heen. Op de kaart links, van boven naar beneden, het mobilisatiecomplex Maaldrift, de Oude Trambaan, de ABF-velden, het bedrijventerrein Maaldrift, de A44 en het Buurtschap Zuidwijkse Polder. Rechts bovenin het Valkenburgse Meer en de Leidse wijk Stevenshof. Een volledig Knooppunt Maaldrift betekent dat de smalle groenzone grotendeels wordt opgevuld.

D66 Zuid-Holland: Keuze ‘Zoeken Naar Balans’ veel betaalbaarder maar dient goed ingepast te worden De keuze van het provinciebestuur voor de Rijnlandroute, die de A44 vanaf Maaldrift moet gaan verbinden met de A4 ten oosten van Voorschoten, is volgens D66 ZuidHolland de juiste. Deze variant ‘Zoeken Naar Balans’ is meer dan 200 miljoen euro goedkoper dan de Churchill Avenue-tunnelvariant. Jan Willem Van Dongen, D66statenlid: “Het is zonder meer ingrijpend dat de Rijnlandroute een mooi gebied zal doorsnijden, maar het is wel van het grootste belang dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Over deze weg wordt al zó lang gesproken, en bijna alle partijen zijn het erover eens dat er een dergelijke verbinding moet komen van west naar oost. De woningbouw op het oude vliegveld Valkenburg kan zelfs geen doorgang krijgen als we deze verbinding niet aanleggen”.

Van Dongen spreekt zijn waardering uit voor het goede en zinvolle werkt dat het Churchill Avenue team de afgelopen jaren heeft laten zien. “Het team heeft bewezen dat burgerinitiatieven veel tot stand kunnen brengen bij de politiek. Wij hopen op een goede samenwerking, ook na deze voor hen teleurstellende keuze”. De laatste onderzoeken wijzen uit dat de Zoeken Naar Balansvariant niet alleen vele miljoenen goedkoper is dan de tunnelvariant, die onder Leiden door zou moeten komen, maar dat deze ook veel minder luchtvervuiling oplevert. Daarnaast zijn de bouwrisico’s, waarbij mogelijk ook stevige kostenoverschrijdingen zouden ontstaan, veel kleiner bij aanleg van deze variant. Ook het oplossend vermogen van de Zoeken

Naar Balans-variant duurt langer dan de Churchill Avenue. In 2030 lijkt de Churchill Avenue al vol te lopen, daar waar de Zoeken Naar Balans voldoende verkeersruimte biedt. Van Dongen is wel van mening dat de inpassing van de Rijnlandroute maximaal moet. “De 100 miljoen die de coalitie in Zuid-Holland voor de inpassing van de Rijnlandroute heeft vrijgemaakt, moet een zo groot mogelijk effect hebben. Met extra geld komt nu gelukkig ook verlengde ondertunneling bij Voorschoten. Ook heeft D66 er op gehamerd dat de Rijnlandroute zo zuidelijk mogelijk wordt aangelegd, zodat de Oostvlietpolder zo min mogelijk wordt aangetast. Wij zullen er voor waken dat inwoners en groen zoveel als mogelijk ontzien worden.”

Gedeputeerde De Bondt: In 2014 start aanleg Rijnlandroute ,,In 2014 start de aanleg van de RijnlandRoute, de nieuwe verbinding tussen de A4, de A44 en verbreding van de Tjalmaweg naar Katwijk. De verbinding zorgt voor een betere ontsluiting van de Leidse regio en een betere doorstroming van het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Met de keuze voor het tracé Zoeken naar Balans hebben we een robuuste en betaalbare weg die zorgt voor betere doorstroming van het verkeer en waarmee we snel kunnen starten met de aanleg”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt. In het afgelopen jaar zijn twee tracés uitgebreid met elkaar vergeleken: Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. Uit die vergelijking blijkt onder meer dat bij de aanleg van het tracé Zoeken naar Balans het verkeer in 2030 goed blijft doorstromen, terwijl het bij Churchill Avenue dan al weer vastloopt. Financieel scoort Zoeken naar Balans ook beter dan Churchill Avenue. Het eerste tracé kost € 931 miljoen en blijft daarmee binnen het budget; bij Churchill Avenue is een bedrag van € 229 miljoen ongedekt, bij gelijk verondersteld budget. Ook op grond van de analyse van de maatschappelijke kosten en baten komt Zoeken naar Balans beter uit de bus. Wat betreft het grootste deel van de milieueffecten en de ruim-

telijke kwaliteit scoort Churchill Avenue beter. Ingrid de Bondt: “In onze keuze voor Zoeken naar Balans hebben we een weloverwogen besluit genomen op basis van feiten en cijfers. We zijn ons bewust van de effecten die deze keuze heeft op omwonenden, het milieu en de ruimte. Daarom hebben we gekozen voor een optimale inpassing om zo de negatieve effecten te minimaliseren.” In de vergelijking tussen de tracés is ook gekeken naar risico’s. Zoeken naar Balans kent een standaard risicoprofiel. Bij Churchill Avenue ontstaan niet alleen grotere financiële risico’s, maar ook procesrisico’s. De tunnelveiligheid van de Churchillvariant kan nog niet worden aangetoond. Dit maakt het risico aanzienlijk dat het bevoegd gezag geen vergunning verleent. Door de complexiteit van de lange tunnel met meerdere in- en uitritten ontstaan risico’s voor de doorlooptijd en de kosten van het project. De RijnlandRoute is de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 die zorgt voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Holland Rijnland en maakt ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio mogelijk. De keuze voor het tracé Zoeken naar Balans is in lijn met de keuze die de coalitiedragende partijen maakten in het hoofdlijnenakkoord van april 2011.


NU OF NOOIT ON BIJ BEMMEL & KRO KE U KE N S

WE DRAAIEN 4 DAGEN DOOR!

D G N E L R E V S E C C U S S N E WEG G A D R E T S K T/M 2 E P I N HE ME LVAA RT

ZATERDAG

SD AG

DONDERDAG

9 1 7 1 18 16 W OE NS

V RI JD A

DAG

G

MEI

MEI

ME I

ME I

KEUKENWAARDECHEQUE

2E HEM PI NK EL VAST ARERDAG TSDAG

GE G EO OP PE EN ND D

DE DEN HAA N HA ZOE AGG&&ZO DE/R ETTER ER WWOU OU DE/RIJIJNDIJK VAN VA TOT 17:00 UURNDIJ K N 1010:0 :0 0 0TO T 17:0 0 UU R CRU CR QUIU UQUI VAN US SVA TOT 17:00 UUR N 1212:0 :0 0 0TO T 17:0 0 UU R

Meer d (zitban an 100 ken en z i f a u t euils vatmeube voor (b ijna) ha n topmerken) len l tijdens ve prijzen onze

MAGAZIJNVER OPEN MAANDAG 2e PINKSTERDAG 11.00-17.00 uur

KOOP

UITSLU IT MAGAZ END I Rouw JN/FABRIEK

k Voorschooplaan 1 oten 0" 8 

0-*/" 8&-%& 1*8423&11*/( 1-"/%8 &0-46 8%&&%& 8"#&

NEEM OP 16, 17, 18, OF 19 MEI DEZE WAARDECHEQUE MEE EN U ONTVANGT 1.250,- EXTRA KORTING*

1.250,twaalfhonderdvijftig euro tHSPPUTUFDPMMFDUJFJOCPVXBQQBSBUVVS tEJSFDUEFCFTUFQSJKT tBMSVJNKBBSFFOWFSUSPVXEBESFT t$#8FSLFOE tHFFOBBOCFUBMJOH

CRUQUIUS

Cruquiusplein 50, Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG

Neckar 24, Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

OFFER T

E ELDE RS? KOM

LANGS , HE T IS ZE K E R DE MOEIT E WA A RD!

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 309b, Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

& 441

SINDS 1891

Druk- en zetfouten voorbehouden.

8 Contante betaling 8 Directe levering 8 Prijzen af magazijn 8 Volledige "#1*&,24-2)0'' garantie

! 8!!!!

KEUKENS EN APPARATUUR

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

TEGELVLOEREN

wand-vloertegels natuursteen parket laminaat tapijt keukens apparatuur gordijnen binnenzonwering

Sandtlaan 42-56Katwijkwww.nieuwonen.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

CULTUUR

Wassenaarse duinen krijgen tijdelijke uitloper op terrein van de Haagse Alexanderkazerne

‘Bougainville’ in de Bieb Wassenaar - Zaterdag van 10.0017.00 uur, zal het Wassenaarse Antiquariaat ‘Bougainville’ weer aanwezig zijn in de vergaderzaal van de Bibliotheek. Zoekt u iets op het gebied van o.a. Kunst, Geschiedenis, Luchtvaart, Treinen, Literatuur, loop dan gezellig even binnen.

Slopers zijn op dit moment bezig met de sloop van de Alexanderkazerne in de oksel van de Noordelijke Randweg en de Van Alkemadelaan. Een groot deel van het ruim 7 hectare tellende perceel is al van militaire bebouwing ontdaan. Vanaf de oude hoofdingang aan de Van Alkemadelaan kan voor het eerst de toren van het TNO-complex op de Waalsdorpervlakte worden waargenomen. Naarmate meer gebouwen van de kazerne worden afgebroken, doet zich een opmerkelijk fenomeen voor. Het terrein begint steeds meer op een uitloper van de aangrenzende Oostduinen, het grensgebied van den Haag en Wassenaar, te lijken.

Concert in het SWZ Sophieke Wassenaar – Op zondag 3 juni, om 14.30 uur, vindt in SWZ Sophieke, v. Zuylen v. Nijeveltstr. 313, een concert plaats, dat in nauwe samenwerking met stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Deshima Trio, bestaande uit Asako Ogawa - viool, Gideon Nelissen - viool, Natsuko Tamaru - piano, zal een gevarieerd klassiek programma brengen. Het programma duurt 2 maal 30 minuten. De muziek wordt door het trio zelf gearrangeerd en zij spelen in verschillende combinaties, viool duo, piano & viool en als trio. Vrije toegang. Prijs voor koffie/thee in de pauze bij dit arrangement bedraagt € 2,50. Ze kunnen u uit en thuis brengen met onze rolstoelbus , neemt u daarvoor contact op met de receptie van SWZ Willibrord 0705123200. Meer informatie over SMIH, haar musici en de volledige concertagenda vindt u op www.stichtingmuziekinhuis. nl of www.smih.nl Volgende SMIH concert alhier is op zondag 2 september.

door Jos Knijnenburg Nu de Alexanderkazerne in hoog tempo van de kaart verdwijnt, wordt dankzij nieuwe vergezichten niet alleen de omvang van het gebied steeds duidelijker. Daar waar tot voor kort militaire gebouwen stonden gapen nu gaten waarin puur duinzand is te zien. De kazerne is onmiskenbaar ooit op uit-

Cultureel overleg Wassenaar

Avondwandeling vleermuizen Wassenaar - Op donderdag 24 mei van 21.00 tot 23.00 uur. is er opnieuw een avondlentewandeling door de duinen en langs het strand. Het is drie dagen na nieuwe maan dus de maansikkel is nog erg smal dus het belooft redelijk donker te worden.en en te horen op de batdetector. Laat je verrassen door vanaf het hoge duin de zee bij nacht te zien en in het donker langs de zeelijn te lopen. Locatie/vertrekpunt: Verzamelen op de parkeerplaats ter hoogte van hotel Duinoord, halverwege het Wassenaarseslag. Georganiseerd door: Werkgroep Actieve Natuurtochten ( WANT) van IVN- regio Leiden e.o. Meer informatie / opgeven bij Nanko van Kampen, tel 0638341502. of mail: nvkampen@ casema.nl.

Natuurexcursie in Kijfhoek en Bierlap Wassenaar - Het IVN Den Haag verzorgt op zaterdag 26 mei een wandeling door het ongerepte duingebied van de Kijfhoek en de Bierlap. Deze gebieden liggen naast het beter bekende Meijendel, maar de IVN-gids is in de gelegenheid u mee te nemen door terrein, dat normaliter alleen toegankelijk is voor kaarthouders. Geniet van de libellen en van de zang van de nachtegaal. Het wordt een fikse wandeling van circa 3 uur over onverharde paden en is dus niet zo geschikt als men slecht ter been is. Deze wandeling is toegankelijk voor iedereen. Aanmelding is niet nodig. IVN wandelingen zijn gratis. Inlichtingen bij Rob Meyer tel. 06-20568114 /070 3681400 of bij Monique van den Broek tel. 070 3658676. Verzamelen om 11.00 uur op de parkeerplaats Kievitstop. Dus niet bij de boerderij. Zie ook de website: www.ivndenhaag.nl.

lopers van het duingebied in Wassenaar en Den Haag gebouwd. Het laatste grote bouwwerk dat er werd gebouwd was een officiershotel dat uitkeek op de duinen en dat vlak langs het fietspad tussen Wassenaar-Zuid en Scheveningen was gesitueerd. Het nog maar luttele jaren geleden gebouwde officiershotel is compleet verdwenen. Aan de overzijde van de Van Alkemadelaan op het terrein van de Frederikkazerne is inmiddels een nieuw hotel gebouwd dat qua architectuur wel erg veel weg heeft van de afgebroken nieuwbouw. Als straks de laatste kazernes op het terrein van de ‘Alexander’ zijn gesloopt, zullen de duinen vanuit de richting Wassenaar voor even doorlopen tot aan de Oude Waalsdorperweg en de Van Alkemadelaan, maar niet voor lang. De Alexanderkazerne maakt immers plaats voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof (ICC). Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan voor het ICC tipt bijna tot aan de grens met Wassenaar. In juli is het precies 10 jaar geleden dat de Verenigde Naties besloten tot de oprichting van het Internationaal Strafhof. Een permanent hof dat mensen moet vervolgen die verdacht worden van

Hockeytalent krijgt beurs in New York Het is al weer zover. De eindexamenperiode is aangebroken voor leerlingen die in de laatste klas zitten van het middelbaar onderwijs. Tijd voor ’De Wassenaarder’ een blik te werpen op de toekomstplannen van deze scholieren. Deze week is aan het woord de 17-jarige Claire Steijn. Zij gaat na een lange zomervakantie een jaartje studeren in Long Island vlakbij New York. Claire heeft lang en goed nagedacht over haar toekomst. Ze wil niet zomaar een faculteit kiezen en heeft daarom gekozen voor een studiejaar in de VS. Ook haar leeftijd speelt mee in deze keuze. “Ik ben wel erg jong om al aan een universiteit in Nederland te studeren.” Tijdens een tussenjaar waarin ze kan proeven van verschillende vakken zoals economie, pre-medicine en geneeskunde, verwacht ze beter te kunnen bepalen welke studie het best bij haar past . Haar hockeytalent is overigens een handige bijkomstigheid geweest bij de toelating. “In Amerika hebben alle universiteiten een collegeteam voor een diversiteit aan sporten. Om daarvoor te worden geselecteerd

moet je wel aantoonbaar goed zijn. Niet op landelijk niveau, maar wel regionaal. Ik speel in het eerste van een hockeyteam in Voorschoten. Dankzij mijn hockeyvaardigheid heb ik een beurs gekregen. Dat geeft wel aan dat sport daar heel anders wordt beleefd dan hier. Het is veel grootser, meer opgeblazen ook.” Voordat Claire besluit naar college op Long Island te gaan heeft ze eerst nog grondig vooronderzoek gedaan. “Het idee in Amerika te studeren komt oorspronkelijk van mijn stiefmoeder. Zij heeft ook een bureau gevonden dat zich in USstudies heeft gespecialiseerd. Dit bureau heeft alles georganiseerd. Wel heb ik zelf uitgebreid op internet bekeken welke universiteit mij het meest aansprak. Uiteindelijk bleven er drie over en is de keuze gevallen op Long Island.”

Ik vertrek medio augustus en verheug me enorm op een jaartje Long Island. Ik hoop dat ik op hockeygebied ook veel leer.”

Schooltijd

Voorproefje

Claire kijkt terug op een superleuke schooltijd, waarbij vooral het voorlaatste schooljaar een onuitwisbare indruk heeft gemaakt . “In de vijfde heb ik in de leerlingenraad, de lva, gezeten. Dat wilde ik eigenlijk al sinds de brugklas. De lva organiseert alle feesten en evenementen op school. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden waar je je met een team van twaalf leerlingen voor aan kunt melden. Word je gekozen dan is het feest. Jammer genoeg is het nu afgelopen, je mag maar één jaar zitting hebben. Aan de andere kant is dat ook weer niet erg, ik moet nu hard leren voor mijn examens, daarnaast train ik bijna iedere dag waardoor er maar weinig tijd over blijft.”

Claire heeft al kennis gemaakt met haar toekomstig medestudenten. “Ik heb geluncht met de meisjes van de universiteit. Het waren stuk voor stuk leuke meiden, heel enthousiast en vriendelijk. Ze vonden alles leuk wat ik hen vertelde en zijn ook veel opener dan Nederlanders.

Bent u benieuwd of Claire is geslaagd voor haar eindexamen? Aan het eind van de serie ‘de toekomstplannen van’ kunt u in uw weekkrant, de Wassenaarder, de eindexamenuitslag van alle geïnterviewde leerlingen lezen.

BBQ voor Hospice Wassenaer

28 mei, 16.00 uur burgemeester J. Hoekema opent tentoonstelling ‘Epic Faces’ met de kunstenaars Marjon van Berkenvelder, Ruud Visser en Peter van Son. Cultureel Centrum de Warenar, Kerkstraat 75 Informatie op www.EpicFaces.nl 31 mei, 1 en 2 juni, 20.30 uur Stichting Di Mare speelt ‘Moeder Courage’van Bertolt Brechts. In het Nationaal Smalspoormuseum Valkenburg. Toegang is vrij. Reserveren via www.stichtingdimare.nl Informatie Peter Knijnenburg (070)- 5117911 3 juni, concert: beroemd blaasensemble ‘Calefax’ in Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Aanvang: 12.00 uur, zaal open 11.30 uur. Kaarten à € 15,- te bestellen per e-mail d.k.wielenga@casema.nl tel.:(070)-5118374 of aan de zaal T/m 3 juni, tentoonstelling Galerie in de Molen: Guido Sprenkels, bronzen beelden; Petra Overbeek, tekeningen; Peter Manders, tekeningen. Molenplein

10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur www.kunstgroepwassenaar.nl 9 juni t/m 8 juli, tentoonstelling Galerie in de Molen: Brigitte Wawoe, beelden en schilderijen; Nico Willems, beeldenacrylaat. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur www.kunstgroepwassenaar.nl 17 juni, 19.15 tot 20.15 uur cantatedienst: Het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels, Cantate BWV 45 van J.S. Bach ‘Es ist dir gegesagt, Mensch, was gut ist’. Ds N.K. Mos, liturg en Rijk Jansen, orgel. In de Dorpskerk, Plein 3 T/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@ wassenaar.nl Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar. nl Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per email aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl

Paardenstal in Meijendel vervult pioniersfunctie voor projecten uit het Fonds Groen Haaglanden Vorige week gaven wethouder Henk de Greef en zijn Leidschendamse collega Marcel Houtzager in de vallei Meijendel een geheel eigen interpretatie aan de klassieke evergreen van André van Duin ‘Er staat een paard in de gang’. Beide bestuurders begeleiden wat onwennig via de gang in de nieuwe paardenstal als eerste gast een zwart paard naar één van de 20 stallingsplaatsen in het nieuwe onderkomen. Kort daarvoor hadden De Greef en Houtzager symbolisch een wat groot uitgevallen sleutel van de nieuwe stal overhandigd aan de toekomstige gebruikers en de nieuwe beheerder, waarmee het nieuwe onderkomen voor de dieren op het voormalige parkeerterrein pal voor de oude boerderij Meijendel officieel geopend werd verklaard.

te investeren in groene gebieden in de regio. Houtzager wees erop dat Meijendel deel uitmaakt van het gebied Duin Horst & Weide dat zich uitstrekt tot aan het weidegebied rond Stompwijk. ‘Een uniek gebied, waar we in willen investeren’, aldus Houtzager. Dunea bleek één van de eerste te zijn met haar aanvraag voor subsidie uit het fonds voor meerdere concrete projecten. Want naast de paardenstal kan ook het in aanbouw zijnde bezoekerscentrum in de boerderij op een bijdrage rekenen. Wethouder Henk de Greef vond dat met de investeringen in het hart van Meijendel meer inhoud aan Duin Horst & Weide wordt gegeven. Om dat gebied vitaal te houden, moet het ook gebruikt worden maar wel met respect voor de natuur.

door Jos Knijnenburg

Buitenruimte

Zomerbridge bij “Groot Deyleroord” Vanaf 5 juni tot eind augustus organiseert Bridgevereniging Groot Deyleroord ook dit jaar weer zomerdrives op de dinsdagavonden. Een ideale gelegenheid om een nieuw partnerschap uit te testen en/of nieuwe systeemafspraken te oefenen. Aanmelden aan de zaal, Hofcampweg 3 vanaf 19.15 uur tot uiterlijk 19.45 uur. We spelen in meerdere lijnen; ook beginners zijn van harte welkom. De behaalde scores worden verwerkt in een rekenprogramma van de NBB. De uitslag is direct na afloop bekend en de eigen scores worden dezelfde avond per mail aan u verzonden. Ze hebben enkele leuke prijzen en als u uw NBB nummer aan hen doorgeeft, kunt u ook nog meesterpunten toegekend krijgen. Aanmelden kan ook per email: groot-deyleroord@ hotmail.nl De entree is 6 euro per paar. Bridgers zonder vaste partner, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Maria BellekomVogels (06 51 35 9334).

De helden van Hospice Wassenaar onder wie Karin Kopp, Ingrid Schonk en Elsbeth Zonnevylle. Gabrie Lansbergen staat bescheiden helemaal achteraan. (Foto: Anton Overklift) Als vorige week met een foto aangekondigd organiseerde de Haegsche Herenclub in villa Sparrenhoeve van gastheer Frits en gastvrouw Roos de Kousemaeker in de tuin een BBQ voor alle vrijwilligers, verpleegkundigen, medewerkers en bestuur van het Hospice Wassenaar. De culinaire supervisie was in handen van sterrenchef en meesterkok Henk Savelberg, maar de bediening was in handen van alle leden van de Haegsche Herenclub met hun kinderen. door onze redactie

De gepassioneerde vrijwilligers, waaronder ook artsen, werden door de Herenclub, onder wie orthodontist Ralp The, beveiligingsexpert Ton Thies, voorzitter René Klawer van VNO/NCW West, projectontwikkelaar Joop van der Leeden, advocaat mr. Hans Weermeijer, orthopedisch chirurg Marcel Driessen, verzekeringsexpert Paul Colijn, secretaris Carsten Klint van de stichting Vakbekwaamheid Horeca en Peter Robijns, oud-regiodirecteur ING Den Haag, op hun

wenken bediend. Peter Felderhof (buitenlid) was er niet bij maar de inspanningen van Henk Savelberg patron-cuisinier van Restauranten Hotel Savelberg maakten dat meer dan goed. De wijnen, een witte Zuid-Afrikaanse Boschendal (Boschen Blanc 2011) en een rode Argentijnse Norton (Finca La Colonia, Merlot), werden gesponsord door wijnimporteur Bert de Boer van Activin en directeur Wim van Wijk van de Sligro sponsorde de BBQ.

Uit een internationale wedstrijd onder 171 architectenbureaus wordt in 2010 een Deens ontwerp gekozen. Op het terrein van de Alexanderkazerne zal het ICC wordt ondergebracht in een strak complex bestaande uit 5 torens van ongeveer 25 meter hoog en een centrale toren van ruim 40 meter hoog. Het geheel komt in een betonnen bak te staan, omgeven door water. De centrale toren waarin rechtszalen en publieke ruimtes worden ondergebracht had in het oorspronkelijke ontwerp een donkere en houtachtige uitstraling, maar dat is veranderd in een transparante uitvoering met veel glas. Op de maquette van de gebouwen was het nog niet te zien, maar het is de bedoeling dat de torens van het ICC op het omliggende terrein worden geflankeerd door een tuinontwerp dat nauw aansluit bij de aangrenzende duinen. Den Haag wilde immers een gebouwencomplex dat goed past bij de bijzondere plek tussen de duinen en de harde grens van de stad.

evenementenagenda

24 mei, muziek en humor theatergroep Femmage: ‘Wegens Omstandigheden’. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 17,50 65+/CJP/K&O € 16,50 Cultureel Centrum de Warenar, Kerkstraat 75 www.warenar. nl

De toekomstplannen van… Claire Steijn

zeer ernstige misdaden zoals oorlogsmisdaden en genocide. In 2005 wijst het kabinet de Alexanderkazerne aan als nieuwbouwlocatie van het hof.

De wethouders De Greef en Houtzager kwamen gezamenlijk naar de opening van de paardenstal op een wijze die ook al aan een klassieker deed denken, ‘In een rijtuiggie’. Niet naar Vinkeveen, maar ‘helemaal naar Meijendel’. De vallei had vroeger een springtuin waar ook springwedstrijden voor paarden werden gehouden. Bij zulke gelegenheden barstte de oude paardenstal in de boerderij bijna uit zijn voegen en werden er door ruimtegebruik ook dieren buiten gestald. Ondertussen stond de vallei vol geparkeerd met auto’s en paardentrailers. Bij de plannen voor de vallei is met opzet gekozen voor meer rust, maar ruiters en paarden zijn al te lang met het gebied verbonden om die band helemaal los te snijden. Daarom is er een splinternieuwe accommodatie gebouwd met allerlei voorzieningen en een forse buitenbak voor paarden, voorzien van een stevig hek.

De tientallen mensen die de ope-

ning van de paardenstal bijwoonden, konden ook al kennismaken met de eerste veranderingen in de buitenruimte. De oude boerderij heeft een nieuw rood pannendak gekregen, de buitenmuur wordt nog deels gevoegd en aan de voorzijde is een brede glazen toegang gemaakt die de entree van het nieuwe bezoekerscentrum gaat vormen. Het oude kleine centrum is nog in gebruik maar vertoond al wel een grote leegte. De fietsenstalling tussen het pannenkoekenhuis en de boerderij is verplaatst naar een plek bij het fietspad en met gekleurde klinkers is een zeer fraaie bestrating aangelegd. Nieuwe wegwijzers en informatieborden wijzen de weg. Het bezoekerscentrum gaat deze zomer open, wethouder De Greef sprak de verwachting uit dat de complete buitenruimte eind van dit jaar gereed is.

Investeren Wethouder Marcel Houtzager kwam woensdag naar Wassenaar in zijn hoedanigheid als regiobestuurder ruimte van het Fonds Groen Haaglanden. Zelf had hij het over ‘een bestuurder die geld verstrekt’. Het fonds is ingesteld door de gemeenten uit Haaglanden om

Vorige week overhandigde de directeur van Dunea de sleutel van het nieuwe stallencomplex naast Pannenkoekenboerderij Meijendel aan uitbater Cees Jan Bouman. Ze kunnen weer door 1 (stal) deur. De twee dames heten Alenka en Marja. Zij zorgen dat ook de allerkleinste paardjes netjes op stal gaan. (Foto: Anton Overklift)


2e Pinksterdag zijn wij open

Van 11:00 uur tot 17:00 uur

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg | Tel. 071 408 09 59

Actie Keuze menu*

Adenta tandprothese Specialist

3-gangen met:

~ Dim Sum hapjes (3 stuks) ~

ringen erzeke

Alle v

~ Hoofdgerecht ~ (keuze uit 60 gerechten, max. 4) ~ IJs met vers fruit of Koffie ~

Nu slechts voor â&#x201A;Ź 16,50 Vraagprijs â&#x201A;Ź 795.000,-- k.k.

Ruime vrijstaande villa met vrijstaande garage en royale tuin rondom, gelegen in een rustige villawijk van Wassenaar met sportaccommodaties en scholen in directe nabijheid. Bouwjaar 1966. Perceeloppervlakte 678m², inhoud 770mÂł, woonoppervlakte 246m² (inclusief kelderruimte). Indeling: overdekte entree en royale hal met leistenen vloer en toiletruimte. Royale woonkamer met open haard en ruime eetkamer. Beide kamers zijn voorzien van een parketvloer en hebben een deur naar de tuin. Ruime keuken met diverse inbouwapparatuur. 1e Etage: spiltrap naar overloop met vide en diepe inloopkast en 2 royale slaapkamers, beide met een balkon/loggia en een eigen badkamer. Badkamer 1 heeft een ligbad, 2 wastafels, een 2e toilet en een bidet, terwijl badkamer 2 is uitgevoerd met een douche, wastafel en 3e toilet. Kelder: spiltrap naar riante kelder van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 80m² met verschillende ruimtes, in te richten als wijnNHOGHUKREE\NDPHUÂżWQHVVUXLPWHRIELRVFRRS In ĂŠĂŠn van de ruimtes zijn de cv-ketel en een uitstortgootsteen geplaatst. Een ruime woning op een royaal perceel grond met veel privacy. De villa is fraai hoger gelegen dan de weg, in een rustige villawijk van Wassenaar, maar dichtbij uitvalswegen naar Den Haag en Amsterdam. www.onsaanbod.nl/196

bij besteding vanaf â&#x201A;Ź 30,00 voor consumptie in het restaurant krijgt u een waardecheque cadeau!

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Stadhoudersplein 20 Â&#x2021; Wassenaar (t.o. Albert Heijn) Â&#x2021; Tel. 070 - 511 46 30

Klaar terwijl u wacht!

Dagelijks geopend, ook op feestdagen. Wij verzorgen ook catering voor partijen en feesten.

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

*Deze aanbieding geldt tot en met 15 juli 2012 en alleen bij consumptie in het restaurant.

WWW.GOLDENSTARWASSENAAR.NL

www.tandenwinkel.com

automobielbedrijf

REN SIRRE

maakt Uw auto weer als nieuw

Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI

Bouw- en Aannemingsbedrijf

RUIT STUK ? Lâ&#x20AC;&#x2122;Ami glasservice sinds 1935

SNUFFELMARKT

10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

Roelofarendsveen

volgende markten 2 + 3 juni 2012

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

â&#x20AC;˘

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

â&#x20AC;˘ STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

071- het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopT.H.: GARAGEBOX gave: 0174-213809, info@ centrum Rijnsburg v.a. danielsnijders.nl â&#x201A;Ź 135,- p.m. Tel. 0714021324. VAN DER KROFT & VAN DER LANS OFFICE ION RX PLUS van MANAGEMENT verzorgt â&#x201A;Ź 2549,- voor â&#x201A;Ź 2300,-. op flexibele basis het secreKees Droogh Tweewielers, tariaat voor bestuurders, tel. 071-4021324. commissarissen, bedrijven, T.H.: 64m2 RUIMTE. adviseurs. Huis met het T.H. GARAGE aan de Centrum Nwh. met over- Blauwe Dak Wassenaar, Heemraadlaan te Leiderdorp. 070-5119001, www.officeheaddeur. Tel. 0252-372660. managers.nl, info@office- Tel. 071-5411324. VAKANTIESLANK en managers.nl energiek! Gratis begeleiGARAGEBOXEN in ding! Tel. 071-5651088. Oegstgeest en Leiden. SNIJDERS BESTRA- Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. TINGEN voor het aanbren- Inlichtingen: 06-20773480. gen van alle soorten bestraT.H. in Klei-Oost: tingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. BEDRIJFSRUIMTE, 50 375 excl. Tel. *bestaande bestrating her- m2, leggen *van terras-parkeer- 06-24696685. plaats *machinale bestrating Moet uw huis SNEL *grondwerkzaamheden. BEZEMSCHOON opgeleVoor particulieren en bedrij- verd worden? Bel dan 070ven. Bel voor een gratis 5118889 / 06-20754889. prijsopgaaf: 0174-213809, Ook kopen wij schilderijen, www.danielsnijders.nl porselein, goud, zilver en SCHILDEREN, stucado- kristal. ren, tegelen, laminaat, loodgieter. Tel. 06-19110519.

â&#x20AC;˘ Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘ Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

voegen - reinigen - impreg- vorstvrij, â&#x201A;Ź 37.000,-. Tel. neren - knipvoegen - met- 06-25023555. selwerk - schoorstenen. Gevraagd: KOELKAST Gratis advies en prijsopgave of gasfornuis, tot â&#x201A;Ź 15,- of 06-20897322. vriezer tot â&#x201A;Ź 25,-. Tel. STRATENMAKER voor 06-26462760. uw tuin of oprit. Ruim 30 T.H. : DIV. GARAGES jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttin- voor stalling en/of opslag in gen. Ook voor kleine repa- Oegstgeest bij Wijttenbachraties en afvoer. Tegen weg en in Leiden ZW. Keij scherpe prijzen. Tel. Beheer tel. 071-5123264. 06-20897322. SPAANS. Spaanse les in Gepens. docent GEEFT Teylingen eigen tempo. LES FRANS bij u thuis. Beginners, gevorderden of Alle niveaus. Ook in groe- conversatie. Mw. E. Segovia 0612327937 pen 4 Ă 5. Aparte locatie. Mobiel: â&#x201A;Ź 10,- p.u. meer pers. gere- e-mail: esegovia@ziggo.nl. duc. tarief. Tel. 06-13025240. Bent u op zoek naar nette WESPEN, PLAAGDIE- en betrouwbare HULP IN REN, dienstverlening. Tel. DE HUISHOUDING, ref. 06-54948365 / 070-5115927. aanwezig, bel 0619534389. vofroessinghvaniterson.com

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ BC SIERBESTRATING â&#x20AC;˘ T.K.: 2de HANDS ION â&#x20AC;˘ DANIEL SNIJDERS Tegelwerk, met afvoer, gra- v.a. â&#x201A;Ź 950,-. Kees Droogh STRATENMAKERS voor

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijDak herstellen? Bouma/ zen! Reserveringen Grundeken bellen! 5114674- 06-25047376. 5118394. Uw dak-specialist! Student wil u graag helVwo-, havo, mavo, pen met COMPUTERvmbo-leerlingen: huis- PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. werkbegeleiding/bijles aan- Tel. 070-5114250. geboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

â&#x20AC;˘

FOCWA schadeherstelbedrijf

www.autoschade-focke.nl

Beijersbergen Wassenaar â&#x20AC;˘ 50-plusser SCHILDERT, â&#x20AC;˘

ROELOFARENDSVEEN

Pinksterzondag en -maandag 27 & 28 mei

â&#x2013; B â&#x2013;  Fâ&#x2013;  Oâ&#x2013;  Câ&#x2013;  Kâ&#x2013;  E

tis prijsopgave. Tel. 06- Tweewielers. 55321682. 4021324.

Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

â&#x20AC;˘TIE?GEVELRESTAURAâ&#x20AC;˘ T.K. GARAGE Lâ&#x20AC;&#x2122;dorp, â&#x20AC;˘ IETS TE VIEREN? Voor Uithakken (slijpen) - Koekoekstraat, 24 m2, een feest, trouwerij, high

AUTOSCHADE

FOCKE

WASSENAAR Zijdeweg 5A

Tel.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

tea, familiebijeenkomst, jubileum, diner of BBQ tot 150 personen biedt KASTEEL OUD-POELGEEST unieke mogelijkheden. Informeer naar onze speciale actie voor boekingen in juni, juli en augustus 2012. www.oudpoelgeest.nl 0715174224. Aangeb.: HUISH. HULP â&#x20AC;˘/VERZORGENDE. Ref. en diploma aanw. voor dinsdag 3 Ă 4 uur. PGB geen bezwaar. Betrouwbare zorgvrager en voor langere tijd gewenst. Bel Anna van Eeden, 071-3014616 / 06-30338577. Mail: annave @telfort.nl. Verloren: GOUDEN â&#x20AC;˘MUNTJE op 4 mei j.l. in of bij het dienstencentrum, parkeerplaatsje ervoor of bij huis in schildersbuurt. Tegen bel. terugbezorging. Tel. 5174452.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

De zaterdag wordt weer van u !

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Haal uw zaterdag weer terug

2e PINKSTERDAG 10.00 - 17.00 OPEN!

De nieuwe John Deere Tango robotmaaier bekommert zich de gehele week om uw gazon. Volautomatisch houdt hij iedere dag uw gras kort. Niet alleen heeft u daarmee altijd een strak gemaaid gazon, u heeft zaterdags ook weer tijd om de dingen te doen die u leuk vindt!

Teylingerlaan 4 Voorhout www.perfors-marechal.nl T 0252 - 211288 E voorhout@p-m.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

NIEUWS

Middagcursus: Hoe verzorg ik thuis mijn dierbare(n) Wassenaar - Tijdens de verzorging van een partner, ouder, kind, kennis of buur met een handicap of ziekte, komt het voor dat u zelf lichamelijke inspanningen moet verrichten. Bijvoorbeeld om uw dierbare uit bed te tillen of om hem/haar te helpen met lopen. Het is belangrijk dat u dit op de juiste manier doet, om zelf geen lichamelijke klachten te krijgen. Op die manier houdt u de zorg langer en beter vol. Samen met Stichting Wassenaarse Zorgverlening organiseert Stichting Rondom Mantelzorg op donderdag 7 juni om 13.30 een middagcursus ‘Beter Tillen’ waarin handvaten worden gegeven om uw dierbare thuis goed te kunnen verzorgen. U krijgt informatie over de juiste til technieken en er wordt geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een fysiotherapeute van de Zorgpraktijk laat ondersteunende hulpmiddelen zien die de verzorging makkelijker kunnen maken. De bijeenkomst is kosteloos. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Belinda Augustinus van SWZ Thuiszorg, tel. 070 512 13 81. Om de inhoud van deze instructiebijeenkomst zoveel mogelijk te laten aansluiten bij ieders specifieke wensen, horen ze bij uw aanmelding graag voor wie u zorgt (bijv. partner, kind, buur, kennis) en welke specifieke vraag u heeft m.b.t. het thuis verzorgen van uw dierbare. Locatie: het Zorghotel de Lindenhof, Kerkstraat 79.

Word Vrijwilliger * Dierenverzorger (vacaturecode D 001): Welke dierenliefhebbers vanaf 16 jaar helpen de professionals van de St. Nationale Dierenzorg bij de verzorging van asiel-, pension- en bejaarde dieren? * Fondsenwerver (vacaturecode IJ 020): Welke sociale persoon met een vlotte pen en goede contactuele eigenschappen wil voor de projecten van de Dierenbescherming fondsen werven? * Grasherstellers (vacaturecode N 01): Wie heeft op zondagmiddag tijd om tussen de races door de

De kinderen van het Namugongo Children’s Choir kunnen prachtig zingen en brengen zowel Afrikaanse als Engelse liederen ten gehore. Natuurlijk wordt er ook volop gedanst, zoals alleen Ugandese kinderen dat kunnen. Het wordt een onvergetelijk concert, waarbij de kinderen uw hart zullen raken. De kinderen van het Namugongo Children’s Choir komen uit Namugongo, dat in Centraal-Uganda

Wijkwandeling met de burgemeester Wasenaar - Op woensdag 23 mei gaan burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fred Sanders op stap met buurtvereniging Backershagen. De wandeling start om 16.30 uur vanaf het Rijnlands Lyceum (Backershagenlaan 3). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De route is als volgt: Vanaf het Rijnlands Lyceum naar de Admiraal Helfrichlaan, Schout bij Nacht Doormanlaan, Papegaaienlaan, Backershagenlaan(Zuid) en terug over de Backershagenlaan (Noord) naar het Rijnlands Lyceum.

Pinksterfiles De ANWB verwacht vrijdag een drukke avondspits. Voor veel mensen begint dan het pinksterweekend. Ook tweede pinksterdag wordt het in de loop van de middag druk. Op het hoogtepunt staat er vrijdagmiddag 250 kilometer file. Dat is zo’n 100 km meer dan normaal. Dit jaar gaan zo’n 800.000 Nederlanders er voor een paar dagen tussenuit, 500.000 blijven in eigen land. De langste files verwacht de ANWB vrijdag op de wegen naar de Veluwe (A1/A50), in het midden (A27/A28), rond Arnhem (A12/A50), richting het zuiden (A2/A27) en naar Zeeland. In Limburg zal het dringen zijn op de A2 bij Maastricht en op de wegen rond Landgraaf, waar Pinkpop wordt gehouden. Rond 20.00 uur zijn de meeste files wel opgelost.

Wijkwandeling Dorpskern en Duinrell

ligt. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt. Ze hebben geen vader en moeder meer en stonden er helemaal alleen voor. Nu wonen ze met ruim 600 kinderen in het kinderdorp van Kinderhulp Afrika. Ze hebben een eigen slaapplek, krijgen drie keer per dag een maaltijd en gaan naar school. De kinderen hebben weer toekomst en zijn in staat om in de Ugandese maatschappij op eigen benen te staan. De toegang van het concert is gratis en kaarten hoeven niet gereserveerd te worden. Tijdens het concert wordt er wel een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor een nieuwe eetzaal en keuken in het kinderdorp. Het bedrag wordt door de Wilde Ganzen met 60% verhoogd. Ook zal er een cd van het Namugongo Children’s Choir te koop zijn. Wilt u meer weten over Kinderhulp Afrika, kijk dan op www.kinderhulp-afrika.nl. Een gift kunt u overmaken op giro 5066.

Zomerbridge bij Niet roken Troef Wassenaar Gedurende de maanden juni en augustus is er bij de bridgevereniging Niet Roken Troef op woensdagmiddag gelegenheid om vrij te bridgen. Ook niet-leden, zoals thuisbridgers, zijn van harte welkom. Er wordt gespeeld in het Deijlercentrum, Hofcampweg 3 en de aanvang is 13.30 uur. Er wordt gespeeld in zes ronden van vier spellen. De kosten bedragen € 1 per paar voor leden en € 2 per paar voor niet leden. Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u bellen 5117062.

Ingezonden Rijnlandroute (17) De krediet- en bankencrisis heeft ons laten zien waar ongebreidelde groei en winstbejag toe leiden kan, dit besef is schijnbaar nog niet doorgedrongen tot het college van gedeputeerde staten van zuidholland die er voor gekozen hebben een schitterend poldergebied op te offeren aan nog meer asfalt. Ze kunnen er trots op zijn en hebben heel wat uit te leggen aan hun (klein)kinderen. Aan de CDA-gedeputeerden zou ik willen vragen: is dit wat de bijbel

verstaat onder goed rentmeesterschap? D. Spaans De redactie ziet brieven van lezers met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor deze in te korten, taalkundig aan te passen of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer en worden alleen geplaatst onder naam. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Snuffelmarkt bij De Deylknotsen Wassenaar - Carnavalsvereniging De Deylknotsen organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 Juni een snuffelmarkt in de verenigingsloods Industrieterrein Maaldrift no. 68. Openingstijden Zaterdag van 9 tot 16 uur Zondag Van10 tot 16 uur. Boeken,Platen,C.d. Camping spullen curositeiten, glazen ,kopjes, borden, koelkasten, fornuis, bedden, stoelen, banken, tafels, kasten en nog veel meer. Ook zal de Zonnebloem aanwezig zijn voor de loten verkoop.

Informatieavond in Wassenaar

Ontdek de pleegouder in jezelf Jeugdformaat heeft 14 pleeggezinnen in Wassenaar waar 22 pleegkinderen wonen. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders om de kans op een passende plek te vergroten. Daarom organiseren zij een informatieavond voor mensen die de pleegouder in zichzelf willen ontdekken. Deze vindt plaats op donderdag 24 mei van 20.00 - 22.15 uur in Cultureel Centrum Warenar, Kerkstraat 75. Pleegouder kun je voor langere tijd of één weekend per maand worden. Als koppel of single. Als je jong of oud bent. Als hetero of homo. En als je veel of weinig geld te besteden

Gefrituurde asperges met een fijne groentesalade en truffelvinaigrette

Meer weten over deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Wassenaar in de Van Heeckerenstraat 2. Bel 511 31 33, mail naar info@vrijwilligerscentralewassenaar of kijk op www. vrijwilligerscentralewassenaar. nl. Openingstijden ma t/m vr van 09.30-12 uur. Do ook van 14 tot 16 uur. Vraag naar de vacaturemappen op het gemeentekantoor of bij de bibliotheek.

Bijzonder concert Ugandees kinderkoor Op vrijdag 1 juni zal het Namugongo Children’s Choir een onvergetelijk optreden verzorgen in de St Jozefkerk. Het koor bestaat uit 25 Ugandese weeskinderen en toert drie maanden lang door Nederland ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Kinderhulp Afrika. Zij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit unieke concert. De aanvang is: 19.30u.

Recept v/d week:

draf- en renbaan van Duindigt te helpen herstellen?

hebt. Wat telt, is dat jij zorgt voor een kind wiens eigen ouders dat helaas tijdelijk niet kunnen. Tijdens de informatieavond komt onder andere aan de orde waarom kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen, welke vormen van pleegzorg er zijn en hoe je pleegouder kunt worden. Wettelijk is vastgelegd dat je minimaal 21 jaar moet zijn en een Verklaring van Geen Bezwaar krijgt. Daarnaast stellen wij als voorwaarde dat je een stabiele gezinssituatie hebt en (samen) deelneemt aan een van onze uitgebreide voorbereidingsprogramma’s. Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden voor deze avond, bel gratis 0800 - 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage!

Weer vond een geslaagde wandeling plaats van de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell met de burgemeester en wethouder de Greef. Ondermeer werd gesproken over de nieuwe opzet van de markt, inrichting Berkhei, parkeerproblemen en verkeerscirculatie, nieuwe geluidsmetingen Duinrell, de verdwenen zuil van Nieuw Rijksdorp, het Plein en een extra bankje. De burgemeester ontvouwde een, volgens een woordvoerder van de bewoners, “interessant plan om de markt te verplaatsen naar de Berkheistraat waardoor deze gezelliger moet worden en het parkeerterrein als zodanig gebruikt kan worden”.

Asperges Schil de asperges met een dunschiller twee maal. Snijd aan de onderkant 2-3 cm af. Breng in een pan ruim water aan de kook, voeg zout toe en de afsnijdsels. Laat dit 20 minuten trekken. Zeef het aspergevocht eruit en breng hierin de asperges aan de kook en laat ze slechts 1 minuut koken. Haal pan van het vuur en laat de asperges in deze met deksel afgesloten pan ca. 10 minuten nagaren. Droog ze af met een keukendoek. Paneer de asperges: rol ze door de eiwitten en daarna door paneermeel. Herhaal dat nog een keer. Bak ze kort voor doorgifte in de frituur. Temperatuur: 180° C Groenten Schil de bospeen met een dunschiller in mooie lange reepjes. Blancheer de reepjes kort in hete kippenbouillon waarin een anijsster. Spoel direct af met ijskoud water. Snijd de meiknolletjes in mooie kleine halve maantjes en blancheer ze kort. Blancheer ook de haricots verts en de verse doperwtjes. Hak de kruiden fijn en pluk de sla.

Vinaigrette Vermeng alle onderdelen druppelsgewijs met elkaar en breng op smaak met peper en zout. Voeg eventueel wat truffeltapenade toe. Presentatie Verwarm vlak voor doorgifte de groenten in ‘aangelengd water’. Dat is kokend water met een klontje boter. Dresseer de warme groenten op het bord en laat genoeg ruimte over voor de asperges. Besprenkel de garnituur met een beetje vinaigrette en maak op smaak met zout en peper. Verdeel de rest van de vinaigrette met een eetlepel over de borden. Leg de gefrituurde asperges erbij.

Ingredienten: Ingrediënten 8 personen 16 witte asperges 3 eiwitten paneermeel Groentesalade 80 g verse doperwten (netto) 80 g haricots verts 80 g bospeentjes

Wassenaarse Reddingsbrigade gaat internationaal De Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) verzorgt al sinds haar oprichting in 1931 de bewaking aan het Wassenaarseslag. Het bewakingsgebied is ca 11 kilometer van Katwijk tot de eerste strekdam in Scheveningen. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de WRB ongeveer 60 actieve vrijwilligers die gedurende de zomermaanden invulling geven aan deze taak. Een vrijwillige strandwacht heeft een flinke opleiding achter de rug. Zij dienen te beschikken over een aantal vaardigheden, zoals uiteraard het reddend zwemmen in zee, varen met een boot en de (brood) nodige eerste hulp aan drenkelingen en badgasten. In de wintermaanden worden de opleidingen verzorgd voor al deze vrijwilligers, ook dan worden er de nodige uren besteed aan zwemmen, het volgen van EHBO lessen en het bijhouden van reddingstechnieken. De WRB heeft met ingang van het seizoen 2012 deze opleidingen aangepast aan de meer internationale gerichte eisen aan het strandwerk. Op het strand zal de badgast dan

ook merken dat de WRB een andere koers vaart. De zwemmer/bader zal worden geconfronteerd met vlaggen (rood/geel) aan de waterlijn. Het gebied tussen de vlaggen zal het bewakingsgebied zijn van de WRB. Dat gebied wordt aangepast aan de situatie van de dag. Op een hele drukke warme dag zal het gebied groot zijn of zullen er meerdere gebieden worden aangegeven. Er zal gewerkt worden met de modernste middelen; rescuetube, rescueboard en een reddingswaterscooter. Wanneer u wel eens Bondi rescue op televisie kijkt, dan ziet u deze middelen ook daar gebruikt worden. De WRB is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, mensen die wat over hebben voor de medemens in een semiprofessionele organisatie waarin aandacht voor en vertrouwen in elkaar erg belangrijk zijn. Ben jij na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar het werk van de Wassenaarse Reddingsbrigade, kun je goed zwemmen en ben je minimaal 17 jaar, stuur dan een reactie naar info@wrb.biz om uitgenodigd te worden voor een gesprekje over dit vrijwilligerswerk en waarbij jij vragen kan stellen. Wie weet ben jij deze zomer dan al lifeguard aan het Wassenaarseslag.

Filmhuis Wassenaar woe 23 mei 14.30 u Sprookjesboom De Film vrij 25 mei 20.00 u Extremely Loud & Incredibly Close zon 27 mei 14.00 u Sprookjesboom De Film

di 29 mei 14.00 u Extremely Loud & Incredibly Close woe 30 mei 14.30 u Sprookjesboom De Film Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

80 g meiknolletjes 80 g gemengde slasoorten 3 el gemengde, verse groene kruiden Receptuur: Kookatelier Wassenaar Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam.

Wilt u een keer proef koken bij een van onze kookclubs: www. kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06-53.370.580.

Opnieuw is 15 hectare Wassenaars duingebied afgeplagd waardoor de natuur nieuwe kans krijgt Duinbeheerder en drinkwaterproducent Dunea heeft dit voorjaar opnieuw een aanzienlijk stuk duin in Meijendel schoongemaakt. Het gaat om het natuurherstelproject in de Helmduinen tussen het fietspad ScheveningenWassenaarse Slag en het strand. Het terrein met een omvang van in totaal 15 hectare ligt naast de Kikkerkvalleien, het paradepaardje onder de Wassenaarse natuurherstelprojecten dat één keer per jaar voor publiek toegankelijk is. Die open dag zal aanstaande zondag plaatsvinden en dan kan het publiek zelf zien hoe de Helmduinen er over een paar jaar bijliggen. door Jos Knijnenburg De lijst met duingebieden waar de natuur middels een grote schoonmaak op ingrijpende wijze een handje wordt geholpen wordt jaarlijks langer. In Berkheide achter Hotel Duinoord zorgde een grote kaalslag die met de operatie gepaard ging een kleine tien jaar geleden voor veel commotie. Daarvan werd geleerd en dat zorgde bij de planvorming voor de aanpak van de grote Ganzenhoekplas voor een andere aanpak. Het publiek vroeg om kleinschaliger oplossingen en dat werd gerespecteerd. Ook al moest voor de schoonmaak van de plas waarbij die werd drooggelegd en afgeplagd opnieuw groot materieel worden ingezet. De commotie rond Berkheide zorgde voor uitstel van het project Zwarte Pan pal achter Duinoord maar geen afstel. Inmiddels zijn ook de Libellevallei

en het Prinsenduin middenin Meijendel onder handen genomen. In de zomer van 2010 maakte Dunea bekend dat zij de infiltratieplassen in Meijendel wil gaan schoonmaken om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen waarborgen. Er is voor gekozen om deze toch wel ingrijpende operatie uit te smeren over een periode van zeven jaar. Er wordt alleen gewerkt buiten het broedseizoen. Dunea werkt van plas naar plas waarbij naast de schoonmaak van de plas zelf de noodzakelijke natuurwerkzaamheden worden meegemaakt. Op die wijze hoeft de rust op een bepaalde locatie maar één keer te worden verstoord. Er werd begonnen aan de westkant van Meijendel waarbij de aan- en afvoer van het werkmaterieel buiten Wassenaar, namelijk via de Harstenhoekweg in Scheveningen kon plaatsvinden. In de Helmduinen, het jongste afgeronde natuurherstelproject in Meijendel, is op dezelfde wijze gewerkt. Het gebied was mede door de sterke afname van het aantal duinkonijnen dichtgegroeid met grassen en struiken. Dichtbegroeide duinhellingen werden afgeplagd, struiken werden verwijderd en er werd een pad door de Helmduinen heen verlegd. Er is nu een landschap met weer echte zandduinen ontstaan met in de dalen vochtige duinvalleien waar echte duinplanten- en dieren weer kunnen gedijen. Wat nu nog op een kaalslag lijkt wordt straks een net zo mooi gebied als de naburige Kikkervalleien, aldus Dunea. Experts van de duinbeheerder zullen tijdens de open dag aanwezig zijn om te laten zien en horen wat het resultaat van natuurherstel concreet heeft oplevert.

Hemelvaartskamp

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Na

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Veel enthousiasme bij de kinderen van de Kleine Klub van de Messiaskerk over het geslaagde Hemelvaartskamp. Er was weer veel lof over de jeugdleiding en ... over sponsor Van Ede Verhuizingen.


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DĂ&#x2030; NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

TEN ESLO

IT LITE SIND WA

O

! ! N E P

! ! S E I T C A G N I R P BOXS

25 - TOP K 19

S

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

uur 17.00 m / t 0 0 0. MA. 1

S

25 - TOP K 19

AGâ&#x20AC;&#x2C6;G

ZOND

EL IN ATRASSEN WINK M N E G IN R P S X DĂ&#x2030; BESTE BO

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

TEN â&#x20AC;&#x2C6;GESLO G A D N O Z 0 uur 0 t/m 17.0 MA. 10.0

! ! G A D R E T S K N I 2e P â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

MATRAS GRATIS!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar!

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

LAAGSTE PRIJS E TI GARAN

(VAN LANDSCHOOT)

I

TRASSEN A M N E S G N

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

SPR X O B T I E T I K WA L

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

! ! S W U NIE

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

UW REGIO!

TE LAAGSS PRIJ IE N GARA T

MEGA ACTIE!!! OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE TE LE COMP G! BOXSPRIN

LAAGSTE PRIJS!!

KOM LANGS VOOR AL ONZE T TOP KWALITGSEI!! BOXSPRIN

ook leverbaar in antraciet grijs!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

Daarom dus Beds 2 Basic!! SUPER STUNT!

Normaal 1099.-

Normaal 2399.-

999.-

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

WINNAAR!! M

Ma

Ma

tra

s

POLYSENSUAL

tra

s

MONTE CARLO

at

ra s

SENSE BLUE

tra

s

â&#x201A;Ź179,-

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

s

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

â&#x201A;Ź 599,-

â&#x201A;Ź 349,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 19cm SG25 Polyether kern â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Handgrepen

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer â&#x2C6;&#x161; 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 5 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

18:30 - 21:00

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag â&#x2C6;&#x161; Anti-allergisch â&#x2C6;&#x161; WInter- en Zomerzijde â&#x2C6;&#x161; Hard dik TOP-Matras!

â&#x153;&#x2020; 071

NIEUW!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

2e MATRAS GRATIS!

â&#x201A;Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

â&#x2C6;&#x161; Top HR60 Koudschuim! â&#x2C6;&#x161; 4cm traagschuim in tijk â&#x2C6;&#x161; Koel in de zomer â&#x2C6;&#x161; 3D profiel / hard en zacht â&#x2C6;&#x161; Beter ligcomfort en ventilatie

M

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

Ma

tra

s

SILVER 500 â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

â&#x201A;Ź 999,Eigenschappen:

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

Beds 2 Basic

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

2

tra

BRIGHTON

(CLASSIC HANDMADE!)

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

e

s

Maat 1.20

M

Ma

tra

SLEEP KING

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.40

Ma

Ma

ROYAL WELLNESS

399.-

-64%

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

-58%

Beds 2 Basic

DEZEâ&#x20AC;&#x2C6;WEEKâ&#x20AC;&#x2C6;VOOR

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Dikke koudschuim vulling â&#x2C6;&#x161; Hoge veerkracht â&#x2C6;&#x161; Blijft koel tijdens de nachtrust â&#x2C6;&#x161; Vormt perfect naar uw lichaam â&#x2C6;&#x161; 19cm

â&#x201A;Ź599,Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; 2-zijdig te beslapen!

â&#x201A;Ź 49,-

â&#x201A;Ź999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren /m2 â&#x2C6;&#x161; 7 comfortzones â&#x2C6;&#x161; Zomer en Winterzijde

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Goed matras voor de laagste prijs â&#x2C6;&#x161; Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags MICRO pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 gepatenteerde comfortzones â&#x2C6;&#x161; Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

2000168

â&#x201A;Ź899,-

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage

post@beds2basic.nl

OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

WWW.BEDS2BASIC.NL

prijzen â&#x2C6;&#x161; Laagste liteit kwa â&#x2C6;&#x161; Beste comfort te s e B â&#x2C6;&#x161; dvies -a P â&#x2C6;&#x161; TO ervice â&#x2C6;&#x161; TOP-s

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

Goed uit

Een prima keus voor wie niet kiezen kan

Soms is het gewoon moeilijk kiezen uit zoveel lekkere mogelijkheden. Gelukkig kunt u dan altijd terugvallen op de keuze van de chef zelf: het Tendermenu: een heerlijk driegangendiner voor minder dan twintig euro! Deze maand bestaat het Tendermenu uit een heerlijke Vitello Tonato vooraf. Dit Italiaanse voorgerecht bestaat uit kalfsfricandeau, die door de chefkok zelf wordt gekruid en aangebraden. In combinatie met

eten

%ENHUWELIJKTUSSENTWEEMENSENISEENHEELBIJZONDERE %ENHUWELIJKTUSSENTWEEMENSENISEENHEELBIJZONDERE GEBEURTENIS"IJDE%NGELBERTHA(OEVEBENTUINGOEDE GEBEURTENIS"IJDE%NGELBERTHA(OEVEBENTUINGOEDE HANDEN6ANINTIEMFAMILIEDINERTOTEENGROOTSERECEPTIE HANDEN6ANINTIEMFAMILIEDINERTOTEENGROOTSERECEPTIE WIJZORGENERVOORDATUWHUWELIJKSDAGONVERGETELIJKWORDT WIJZORGENERVOORDATUWHUWELIJKSDAGONVERGETELIJKWORDT

Het mooiste trouwfeest viert u op de

Engelbertha Hoeve

Hoge Morsweg 140 2332 HN Leiden T 071 576 50 00 F 071 532 37 80 www.engelberthahoeve.nl

Genieten van water, boten en Benjamin de huisgemaakte tonijnmayonaise een voorafje om honger van te krijgen! En dat komt goed uit, want het hoofdgerecht is de Magret de Canard: rosĂŠ gebraden eendenborst met sinaasappelsaus. De borst is het lekkerste deel van de eend, en dat merk je. Heerlijk mals, en nĂŠt niet doorbakken, dus sappig en smakelijk. Uiteraard wordt het hoofdgerecht vergezeld door aardappelgarnituur en salade. Om het geheel af te maken kunt u tenslotte kiezen uit een ijsdessert of koffie en thee. Het ijsdessert is iedere keer anders, en vaak seizoensgebonden. Binnenkort zijn ongetwijfeld de zomerkoninkjes weer aan de beurt. Kortom: een prima keuze voor als u moeilijk kiezen kunt. Ontdek het maandmenu, of met ĂŠĂŠn van de vele andere mogelijkheden, zoals recepties, buffetten, kinderfeestjes met leuke buitenactiviteiten (i.s.m. Have Funevents)en nog veel meer! Restaurant-Partycentrum De Tender J. Pellenbargweg 2 2235 SP Valkenburg T 071-5721805 www.detender.nl

Pal aan het rimpelloze water van de Kagerplassen opende restaurant â&#x20AC;&#x2DC;Eten en drinken bij Benjaminâ&#x20AC;&#x2122; begin 2010 haar deuren in De Kaag. Het restaurant ligt werkelijk op een van de mooiste plekken rondom het Kagerplassengebied. Op de grens van Noord- en Zuid-Holland is Benjamin een perfecte thuisbasis met vele sportieve en culinaire mogelijkheden. Vanaf het zonnige terras op het Kaageiland heb je een adembenemend uitzicht over het water. Een perfecte eetgelegenheid voor natuurliefhebbers en watersporters, of een heerlijke pleisterplaats voor de passant die wandelend, of fietsend geniet van dit prachtige natuurgebied, waar het water natuurlijk centraal staat. Benjamin is dan ook prima per boot te bereiken. Gasten kunnen met hun sloep direct voor het restaurant aanmeren. Op de veranda is het heerlijk vertoeven in de lome loungebanken. Het zonnige terras biedt plaats aan ongeveer honderd gasten. Binnen in het sfeervolle restaurant is ruimte voor nog eens vijftig bezoekers. Tussen terras en water is een grasveld, waar de kinderen, ĂŠn ouders, zich even heerlijk kunnen uitleven of genieten van zon en water. Restaurant Benjamin is genieten voor iedereen! Restaurant Benjamin Beatrixlaan 42 2159LJ De Kaag www.bijbenjamin.nl

Voor heerlijk lunchen, loungen of dineren

Feestelijk genieten doe je bij KW106. Alleen, samen en met elkaar. In een unieke ambiance, aan zee! Met de lekkerste gerechten En buitengewone wijnen

Open van maandag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur

Reserveer nu voor de ASPERGE, WIJN & VIS avond op 25 mei 2012; Een avond vol culinaire verrassingen!

Telefoon 071 4075113 www.KW106.com info@KW106.com

HHHMMMMM LEKKER!!! Asperges..... met zalm en botersaus 21,00 met boerenham, krieltjes, ei en Hollandaisesaus 18,00 Heerlijk met een glas Wagner Stempel Weissburgunder 2011 per glas 4,50 per ďŹ&#x201A;es 22,00


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

SPORT

Blauw-Zwart maakt valse start in nacompetitie door Gerard Meijer Afgelopen zaterdag is de spannende strijd om promotie naar de 3e klasse begonnen. Hiervoor stond de thuiswedstrijd tegen Alphia uit Alphen aan den Rijn. Op dit soort beslissingswedstrijden staat altijd veel druk en de vraag vooraf was dan ook wie zijn zenuwen het meest in bedwang had. De mannen van UTS Van der Geest & UTS Abbink begonnen furieus aan de wedstrijd en zette de Alphianen direct onder druk. Dit resulteerde in enkele kansen voor de Blauwen zoals het snoerharde schot van Thomas Prins. Het was door goed keeperswerk van Chris van der Zwet van Alphia dat er geen doelpunten te noteren waren. En weer was het de ongeschreven voetbalwet dat uit de eerste schaarse aanvallen van Alphia Kevin van Zutphen uit een vrije trap in de 12e minuut de bal achter keeper Nathan Los in het doel liet vallen: 0-1. Ook al was Blauw-Zwart op dat moment de betere ploeg, toch moest het vanaf dat moment achter de feiten aanhollen. Het werd nog erger toen in de 25e minuut Mark van Munsteren van Alphia de Wassenaarse verdedigers het bos in had gestuurd en hij de bal voor de vrijstaande Luan Kameri panklaar neer legde: 0-2. Het was in de 33e minuut als ook Guy van Vliet aan mooie solo begon die hij met een uitgekookt balletje afrondde: 1-2. Vlak voor rust zagen Thomas Prins en Jeroen Verhart nog het geel. Trainer Roel den Hartog wisselde in die 2e helft de geblesseerde Jasper van den Boer voor Michael Tijssen, Daniel Singleton voor Maarten van der Flier en Rick Hoogenboom voor Boy Houtman. Maar het mocht niet meer baten en in de 84e minuut bracht Mark van Munsteren de stand op 1-3. Maarten van der Flier verliet het veld vlak voor tijd met een vervelende hoofdblessure. Aanstaande zaterdag is de uitwedstrijd tegen BSC ’68 in Benthuizen.

Inschrijving Parkgolf Wassenaar 2012 De nieuwe site van de 13e editie van Parkgolf Wassenaar is live en daarmee is het startsein gegeven voor deze unieke golfmanifestatie op 7 juli. Ook de inschrijving is geopend. De deelname is beperkt, er kunnen maximaal 150 golfers meedoen, dus surf snel (in ieder geval voor 30 juni) naar www.parkgolfwassenaar.nl. Weet u het nog: Parkgolf wordt georganiseerd door golfers voor golfers, maar vooral voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting Hospice Wassenaar (www. hospicewassenaar. nl) en de organisatie heeft er alle vertrouwen in dat aan het einde van de dag een aardig bedrag hun richting uit zal gaan. Op 7 juli om 8.00 uur start de eerste flight vanaf sportvereniging De Kieviten. Na 18 holes is iedereen weer terug op De Kieviten en kan de 19e hole beginnen: de speciaal georganiseerde Parkgolf barbecue. Dat is dan meteen een mooie gelegenheid om die net gemiste putt, die niet helemaal geweldige afslag, of juist die magnifieke chip waarmee zo soepeltjes werd uitgehold nog eens met zijn allen door te nemen. Als u dit evenement niet wilt missen, ga dan naar www. parkgolfwassenaar.nl. Hier vindt u alle informatie.

Open Jeugd tennistoernooi De Oude Eik Voor de derde keer werd door de jeugdcommissie van De Oude Eik het Open Jeugd Toernooi georganiseerd. In diversen leeftijdscategorieën werd er door kinderen uit Wassenaar en de wijde omgeving heel hard gestreden om te kijken wie zich tot uiteindelijke winnaar mocht laten uitroepen. Voor de meeste deelnemers was het vooral belangrijk om ervaring op te doen met het spelen van echte wedstrijdjes en plezier

Interieur. Inspiratie. Ideeën By In Huis bij Franka Geïnspireerd door Designers Guild ben ik dit jaar 20 jaar bezig met interieur, inspiratie en ideeën. Daarbij fungerend als klankbord, waarbij jij en de manier waarop je jouw huis gebruikt, centraal staan. Je moet je tenslotte thuis voelen bij jezelf. Van een eenvoudig kleuradvies tot een uitgebreid indelingsplan. Van nieuwe gordijnen in de woonkamer tot een paar rollen behang. Naast Designers Guild leveren we ook de nieuwe behangcollectie van topontwerper Christian Lacroix of het fantastische behangmerk Elitis. Behang is een simpele manier om iets te veranderen in huis. Een klein wandje doet al wonderen. Maar denk ook eens aan het herstofferen van oude meubelen. Meubels verdienen het zo’n tweede leven. Of het vervangen van een paar kussens in de zithoek.

te beleven aan het spelletje tennis. Alle deelnemers willen de jeugdige toernooileiding bedanken voor de perfecte organisatie van het toernooi en hopen dat zij dit de volgende jaren zullen blijven doen. Vooral de ouders van de opstormende talenten waren zeer te spreken over de strakke organisatie van het toernooi en wilden de toernooileiding langs deze weg bedanken voor de gezellige week.

v.l.n.r. Tweede vam rechts Taco van den Broek en Dan Rusu (rechts).

Judo graduaties voor Snel en Lenig Zaterdag hebben twee judoka’s van Snel en Lenig en Budo Sport Rust regionaal judo-examen gedaan bij de Judobond Nederland, District Zuid-Holland. Dan Rusu voor tweede dan (ni-dan) en Taco van den Broek (voorzitter van Snel en Lenig) voor derde dan (san-dan).

Van links naar rechts en boven naar beneden: Aniek Remmerswaal, Emily Kraall, Kiki van Toor, Joost Remmerswaal, Mark Kathmann en Lars van Biezen.

Taco van den Broek was als eerste aan de beurt. Hij begon met het gehele nage-no-kata (bestaande uit vijf series werptechnieken) en daarna het gatame-no-kata (bestaande uit drie series controle technieken). Deze verplichte oefeningen deed hij met Dan Rusu. Daarna moest hij

Slim en simpel. Daarom lanceren wij vanaf deze week onze nieuwe webshop, waarin alle kant-en-klaar producten van Designers Guild te koop zijn. Met een enorme keuze in kleur, patroon, luxe of juist stoere uitstraling. Lekker makkelijk vanuit je stoel. Wil je alles toch in het echt zien? Loop dan eens binnen en laat je inspireren. (Kijk voor openingstijden op de website.)

een vrije oefening doen van 10 minuten van werptechnieken en controle technieken. Het werd steeds warmer in de zaal zowel qua temperatuur als qua spanning. Kwart over negen stapte Dan Rusu op de mat samen met Taco voor zijn 2e dan examen. Hij moest ook het gehele nage-no-kata laten zien en een vrije oefening van 7 minuten. Beide zijn geslaagd en werden gefeliciteerd door de examencommissies die elk bestonden uit drie hogere dan judoleraren. Naast natuurlijk meer technieken wordt ook, hoe hoger het examen, steeds meer op de uitvoering gelet; de details. En die waren goed.

Blauw-Zwart A1 kampioen

Tot ziens!

I N

H U I S

B I J

F R A N K A

Franka

Terweeweg 7a (naast Proper Makelaardij) | 2341 CL Oegstgeest | www.in-huis.nl

www.designersguild-webshop.nl

Clubkampioenschap SEL Tafeltennis

Blauw-Zwart A1 speelde tegen Katwijk A2 om het kampioenschap in de 2de klasse. Na de rust was het hek van de dam. De 1-0 door Alex, 2-0 door Stuart, 3-0 Thijs, 4-0 Daniël, 5-0 Dylan en 6-0 Nino. Blauw-Zwart voorzitter André van Herk (rechts) reikte de felbegeerde kampioensschaal uit aan het team. Naast hem staan sponsor Toni van Ingen, leider Peter Lubbe en trainer André van Dam. Links leider Johan den Heijer. Proficiat mannen.

Thomas Beuman is niet te verslaan

Blauw-Zwart C5 wint zwaarbezet toernooi

Legpenning voor Rob Leertouwer

V.l.n.r : Allard Schwencke, kampioen Thomas Beuman en Tim Bellekom. Zoals gebruikelijk werd na de afsluiting van de competitie het clubkampioenschap gehouden. Thomas Beuman kon voor de 5 keer achter elkaar kampioen worden. Hij had die avond zelf de wedstrijdleiding en via loting werden er twee poules geformeerd. Toevallig zaten in poule 1 bijna alle kanshebbers op de titel. Alleen Allard Schwencke was in poule twee ingedeeld.

Max, Berend, Timo, Luc, Bruno, Floris, Harly, Daan, Lars, Sander, Hugo en Ryan moesten op Hemelvaartdag de klus klaren met tegenstanders als Jodan Boys (3-2 winst), gastclub Wilhelmus (2-0 winst), SC Victoria (0-0) en sv Polanen ((2-0 winst). Ze werden afgetekend kampioen en de beker kon door aanvoerder Harly in ontvangst genomen worden. Dit toernooi was een prima generale voor het komende Internationale C-toernooi van Blauw-Zwart, dat komend Piknsterweekend wordt gespeeld.

Kieviten Meisjes D1 weer kampioen

Loco-burgemeester Henk de Greef reikte maandagavond de gemeentelijke legpenning uit aan scheidend voorzitter Rob Leertouwer van Golfclub Rozenstein. Leertouwer is zes jaar voorzitter geweest en onder zijn voorzitterschap werden een 6 holes pitch en putbaan aangelegd, een meerjarenplan voor de (18 holes) golfbaan in uitvoering genomen, het clubhuis ingrijpend verbouwd, er kwam een jeugdplan en volgens de leden heeft Rob Leertouwer altijd gezorgd voor een goede sfeer binnen de club. (Foto:Bouwe Prins)

Kieviten MA1 Kampioen

Direct brandde de strijd los tussen Tim Bellekom en Thomas Beuman. Ze probeerden alletwee met snel en aanvallend spel de punten binnen te halen maar Thomas trok in 3 sets aan het langste eind. De gevaarlijke outsiders Zibi Pulak, Kevin Turk en Kurt Büchler konden de regerend kampioen en ook Tim niet echt in verlegenheid brengen zodat Thomas en Tim naar de halve finale gingen. De strijd tussen de outsiders onderling was interessanter. Zibi en Kevin gingen verdedigend van start maar Zibi koos als eerste voor de aanval om met fore- en backhandslagen Kevin onder druk te zetten. Kevin kon veel retourneren maar kon toch niet voorkomen dat Zibi in 3 sets de overwinning pakte. In poule 2 was Allard Schwencke oppermachtig. Alleen Hans Wubben had met een score van 18 en 15 ptn nog het beste resultaat. Dank-

zij een gunstige loting ging Allard samen met Gé Snabel door naar de halve finale. Daarin werd Gé door Thomas van de tafel geveegd. In de tweede wedstrijd liet Tim tegen Allard zijn aanvallende kracht goed tot zijn recht komen. Hoewel zijn slagen dikwijls werden gepareerd en soms door Allard werden overgenomen, kon hij de wedstrijd met 21 – 12 en 21 – 15 winnend afsluiten. In de strijd om de 3/4 plaats kon Allard tegen Gé beslag leggen op de 3e plaats. De strijd tussen de nummer 1 en 2, Tim en Thomas werd een ware tafeltennisdemonstratie. Spannende ralleys die begonnen met verdedigend spel om uit te monden in reeksen smashes die van beide kanten werden gepareerd. De eerste set eindigde met 21 – 19 in het voordeel van Thomas. In de 2e set had Thomas zich meer op het aanvallende spel ingesteld en kon Tim ondanks zijn krachtige slagen niet door de verdediging van Thomas heen breken. Hij moest dus voor de zoveelste keer met de 2e plaats genoegen nemen en was Thomas voor de 5e keer in successie clubkampioen. Hans Wubben en Kurt Büchler werden alletwee 3e in hun poules en speelden om de 5e en 6e plaats die door Hans onverwacht met duidelijke cijfers werd gewonnen.

Blauw-Zwart B3, net geen kampioen

Kieviten MD1 is voor de tweede maal kampioen geworden. In een bewogen jaar naast kampioen in de zaal, nu ook overtuigend aan kop in de veldcompetitie. Dikke felicitaties voor Anne, Bo-Ann, Bodeé, Charlotte, Emma, Fleur, Isabelle, Lisanne, Lotte, Philine, Quine, Sarah, Stephanie en de coaches Ingelise en Ruurd plus manager Katinka met deze dubbele eerste plek.

Afgelopen zaterdag is MA1 van Kieviten kampioen geworden. Daartoe moest er eerst gewonnen worden van de nummer 2 Catwijck MA1. Na een zenuwslopende wedstrijd en zwaar bevochte overwinning in Katwijk (1-2), kon het kampioenschap gevierd worden. Een prachtig resultaat voor dit jonge, door Martijn Noest gecoachte en getrainde team.

Tot op de laatste dag deed Blauw-Zwart B3 mee voor het kampioenschap. Dat lukte net niet maar na de verloren finale tegen Zoetermeer waren ze misschien een kwartier teleurgesteld, maar daarna werd een heel gezellig feestje gevierd. B3 is uitgegroeid tot een echt team en dat gaat zelfs een vervolg krijgen als de A3 in het volgende seizoen.


Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co 2 neutraal.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl

High quality printen en drukken

Logo ontwerp

Variabel printen

Communicatieadvies en -concepten

Printing on demand

Vormgeving en opmaak

Personaliseren

Voorraadbeheer

Met trots melden wij dat Drukkerij All-in als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC® gecertificeerd is.

ti sa li ea R e ti a re C e ti a ic n u m Co m

Drukkerij All-in | Katwijk | 071 408 14 97 | communicatie@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

e


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 23 MEI 2012

NIEUWS

Run for rio steunt Dinka Kids school in Tanzania

Geslaagde Open Dag Nationale Dierenzorg Nationale Dierenzorg Wassenaar kan terugkijken op een zeer geslaagde Open Dag. Het stralende zonnetje en de aangename temperatuur hebben zeker bijgedragen aan het hoge bezoekersaantal. Tussen 11.00 en 16.00 uur konden bezoekers kennis maken met het asiel, pension, de seniorenclub en dierenambulance. Ook waren er vele activiteiten georganiseerd. Zo was er wederom een kleinschalige markt met kraampjes waar bezoekers onder andere streekproducten, cupcakes, speelgoed en handwerk konden kopen. De allerjongsten konden zich uitleven op het springkussen, uilenballen uitpluizen, vliegers maken en glittertatoeages laten zetten. Ook de bevriende dierenstichtingen waren goed vertegenwoordigd. Vooral de bak met fretten trok veel bekijks.

Net als vorig jaar had Dierenzorg weer een aantal oude ambachten uitgenodigd om een demonstratie te geven van hun vak. Dit jaar konden bezoekers alles leren over potten bakken, houtsnijden en hoe een hoefijzer wordt gesmeed. De bejaarde honden uit de Seniorenclub gaven een demonstratie in de hondenspeeltuin en de adoptiedieren hebben allemaal hun beste pootje voorgezet tijdens de catwalk en zo een flink aantal nieuwe adoptanten weten te werven. Ook het Rad van Fortuin met gesponsorde prijzen had veel animo en werd muzikaal ondersteund door de Wassenaarse formatie Joy. Met de opbrengsten van de rommel- en boekenzolder, de verkoop van eten en drinken en de donaties van standhouders en bezoekers heeft Dierenzorg een mooi bedrag opgehaald ten gunste van haar asiel- en adoptiedieren.

Run for Rio is een Wassenaarse stichting die zich al bijna 25 jaar (17 februari 1989 is de stichting opgericht) richt op het werven van fondsen ten behoeve van projecten voor de kansarme jeugd, straatkinderen en dakloze kinderen waar ook ter wereld. Sinds 2010 ondersteunt Run for Rio een project in Arusha Tanzania, een initiatief van de stichting Dinka (Dutch Initiative Kimberly Africa). De stichting Dinka wordt geleid door de Wassenaarse Kimberly Zandvliet en de Tanzaniaanse Eriq Pownall, die in Nederland heeft gestudeerd. Via dit project worden een school en een opvanghuis voor de kansarme kinderen van Arusha en omgeving gerealiseerd. Daarnaast wordt een goede toegangsweg naar de school aangelegd en worden voorzieningen zoals drinkwater en elektriciteit gerealiseerd. Doel van het project is in een dagschool en een internaat goed basisonderwijs aan te bieden voor kinderen van zeer arme kinderen.

Bij het project wordt zoveel mogelijk de lokale bevolking betrokken. Er wordt gewerkt met lokale bouwvakkers. Er worden Tanzaniaanse leerkrachten aangetrokken. Straks bij het onderhoud van de gebouwen en het terrein zullen zoveel mogelijk plaatselijke mensen worden betrokken zoals bijvoorbeeld een tuinman of een klusjesman. Op deze manier levert het project niet alleen goed onderwijs op, maar ook werkgelegenheid voor de bewoners in de omgeving. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een goed en degelijk schoolplan. Run for Rio ondersteunt de bouw van de eerste fase van dit project. Sinds 2010 zijn met de bijeengebrachte middelen grond aangekocht en twee gebouwen met elk vier klaslokalen neergezet. Daarnaast is een keuken en eetzaal gerealiseerd. In 2012 is begonnen met de bouw van de eerste

Druk aan het werk. De commissie Kerk & Kunst nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling ‘Grenzenloos Verbonden’ van Alberto Valentini, op zaterdagmiddag 2 juni, om 15.00 uur in de hal van de Messiaskerk. Kunstschilder Alberto Valentini (1955) is geobsedeerd door het Hollandse licht. Zijn naam verraadt zijn Italiaanse afkomst, maar de getemperde kleuren van de Noordzee boeien hem sterker dan het azuurblauw van de Middellandse zee. Schilderen in de buitenlucht is zijn passie.

slaapzaal met twee units, zodat de jongens en meisjes apart kunnen slapen. In deze slaapzaal wordt ook een wasruimte gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de eerste fase van het project in september van dit jaar wordt afgerond. De eerste kinderen zullen volgend jaar naar school kunnen. Volgend schooljaar betekent in Tanzania januari 2013, het schooljaar loopt daar gelijk met het kalenderjaar. De stichting Run for Rio volgt de ontwikkelingen op de voet. In de tweede fase van het project zijn nog een aantal gebouwen gepland; een administratiegebouw en leraarruimte bij de ingang van het terrein, een tweede slaapzaal zodat de jongens en meisjes in de toekomst een apart gebouw kunnen krijgen en vrijwilligers- en leraarverblijven. Voor de tweede fase van het project moeten nog fondsen worden geworven. De stichting Run for Rio ontwikkelt allerlei activiteiten om dit werk te on-

dersteunen. Op dit moment is Run for Rio ook al gestart met de eerste voorbereidingen voor haar jubileum. In februari 2014 bestaat Run for Rio 25 jaar en dat zal de Wassenaarse bevolking niet ontgaan. Er wordt aan een mooi en leuk jubileumprogramma gewerkt.

Nico Dister Vorige week was er bericht uit Papua, Indonesië. Een eerder gesteund project van pater Nico Dister loopt heel goed. De jongens en meisjes doen het goed en velen verlaten inmiddels de school en vinden werk. Zij danken Run for Rio voor de steun en voor de kans die zij hebben gekregen. Met pater Nico gaat het ook goed, al gaan de jaartjes natuurlijk wel tellen en wordt het werk steeds zwaarder. Intussen is het vertrek naar Tanzania dichtbij; met Pinksteren (eind mei) zullen Kimberly en Eriq, samen met hun in Nederland geboren dochter Isa-

bella, weer afreizen en de draad van hun project weer oppakken. Dan zal het laatste stuk van fase 1 worden afgerond. Vorige week is er een gesprek geweest met Wilde Ganzen, die ook financieel hebben ondersteund. Hopelijk zullen de komende maanden positief verlopen. Het project van de Dinka Kids school in Arusha, Tanzania kunt u financieel via de stichting Run for Rio steunen. Geldelijk kunt u bijdragen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op ING-Bank 193157 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for Rio te Wassenaar. Voor een overzicht van alle activiteiten van de stichting Run for Rio kunt u de website bezoeken: www. runforrio.com. Daar vindt u ook nadere informatie over schenking via notariële akte. Wilt u verdere informatie over het werk van de stichting Run for Rio, dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat: John Schrader, tel.5176236.

Kimberly en Eriq bij de bouw van het project.

Kerk en Kunst

Grenzenloos verbonden Bijna dagelijks verlaat hij zijn Haagse atelier om ergens tussen Kijkduin en Noordwijk zijn ezel op te zetten en te proberen het licht te vangen met verf en penseel. Een onmogelijke opgave, het licht wisselt voortdurend. Maar die strijd levert sterke doeken op.

Schijnbaar eenvoudige composities van duinen, strand, water en lucht, maken de toeschouwer deelgenoot van een bijzondere ervaring: de jacht op het licht. De schilderijen van Valentini weerspiegelen zijn verbondenheid met de natuur, een bijna mystieke verbondenheid, die

grenzen doet vervagen. Die natuur is overigens zeer herkenbaar, zeker voor de inwoners van Wassenaar. Het zijn onze duinen en het is ons strand, maar gezien door de ogen van Alberto Valentini en geschilderd door zijn hand. De commis-

sie Kerk en Kunst heeft met deze schilder een bijzondere kunstenaar in huis gehaald, wiens werk zowel in binnen- als buitenland op een groot aantal exposities was te zien. Ook op internet is zijn werk te bewonderen: http://ilpittore.blogspot. com. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door mw. L. Ridderhof en dhr. W. Vellekoop , cellisten verbonden aan het Van Wassenaer Ensemble. Openingstijden: zaterdag 2, 9 en 16 juni van 15.00-17.00 uur zondag 3, 10 en 17 juni van 11.0012.00 uur

In actie bij Xtreme fit. (Foto: Andy Doornhein)

Musicallessen in Wassenaar nog steeds enorm populair Ondanks het feit dat er overal bezuinigd wordt en de meeste theaterproducenten moeite hebben om de theaterzalen vol te krijgen, blijft het aantal jongens en meiden dat in hun vrije tijd wil zingen, dansen en acteren al jaren groeien. FanWork Musicals behoort inmiddels tot één van de grootste jeugdtheaterscholen en zag haar leerlingenaantal de afgelopen 3 jaar verdubbelen tot ruim 750 leerlingen. Op de FanWork Musical Factory in Wassenaar (bij Xtreme fit) begon FanWork met 40 leerlingen. Mo-

menteel hebben wekelijks bijna 70 cursisten les. “Jongens en meiden vinden de combinatie van zingen, dansen en acteren gewoon enorm leuk”, aldus Wouter Blijleven, eigenaar van FanWork. De Musical Factory is een lestraject voor kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar. Iedereen krijgt in zijn eigen leeftijdscategorie en op zijn eigen niveau musicalles. In de zomer mogen alle acteurs en actrices in theater aan het Spui laten zien wat ze hebben geleerd. FanWork Musicals maakt onderscheidt in de volgende leeftijdscategorieën: 15 t/m 21 jaar, 12 t/m 14 jaar, 9 t/m

11 jaar en groepen van 6 t/m 8 jaar. In iedere groep zitten maximaal 15 kinderen. De jongste groep heeft 1,5 uur les op woensdagmiddag en de oudere groepen hebben 2 uur les op zaterdag. De lessen worden verzorgd door jonge en enthousiaste docenten uit het vak. Alle leerlingen worden in de gaten gehouden via een speciaal leerlingvolgsysteem. Het is een positief systeem, waarbij de ontwikkelingen van de kinderen en jongeren in de loop van de jaren wordt bijgehouden. Nieuwe jongens en meiden kunnen zich vanaf deze week inschrijven voor het nieuwe seizoen. Meer informatie op www.fanworkmusicals.nl.

De Wassenaarse Reddingsbrigade is op zoek naar:

Beach Lifeguards (m/v) De Wassenaarse Reddingsbrigade verzorgt, in opdracht van de gemeente Wassenaar, gedurende de zomermaanden de bewaking aan het Wassenaarse slag. De strandwachten (Lifeguards) van de WRB doen dit op basis van vrijwilligheid en zijn bereid om een aantal dagen van hun vrije tijd te besteden aan deze verplichtende taak. Het team van vrijwillige Lifeguards bestaat uit circa 60 personen. Voor het seizoen 2012 is de Wassenaarse Reddingsbrigade op zoek naar (aankomende) Beach Lifeguards die onze brigade nu komen versterken en uiteraard ook in de komende seizoenen.

Wat wij vragen zijn de volgende kwaliteiten:

Paauw & van Egmond BV is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FH Aalsmeer, FH Rijnsburg en FH Naaldwijk.

ͻDŝŶŝŵĂĂůϭϳũĂĂƌƉĞƌϭϱũƵůŝϮϬϭϮ ͻϰϬϬŵĞƚĞƌďŝŶŶĞŶϴŵŝŶƵƚĞŶŬƵŶŶĞŶnjǁĞŵŵĞŶ ͻ,ĞƚǀŽůŐĞŶǀĂŶĚĞŽƉůĞŝĚŝŶŐĞĂĐŚ>ŝĨĞŐƵĂƌĚ ͻ,ĞƚĚĞĞůŶĞŵĞŶǀĂŶĚĞďĞǁĂŬŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚŐĞĚƵƌĞŶĚĞŵŝŶŝŵĂĂůϮŬĂůĞŶĚĞƌǁĞŬĞŶŝŶŚĞƚ strandseizoen ͻ/ŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ

Wat bieden wij:

Wij zijn per direct op zoek naar:

Medewerker intern transport fulltime

Functieomschrijving Als medewerker intern transport verzorg je het transport van onze ingekochte bloemen tussen onze verdeellocatie en onze verkoopcel, beide gevestigd in FloraHolland Rijnsburg. Daarnaast behoren het uitlopen van bestellingen en inruimen van bloemen tot je taken. Profiel - Hands-on mentaliteit en geen problemen met mogelijk fysiek werk - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken Overige informatie Wij bieden een passend salaris met pensioenregeling. Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV of motivatie via mail: jack@paauwenvanegmond.nl, Vragen? ga naar www.paauwenvanegmond.nl of bel Jack van der Gugten op 071-4090010.

ͻĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐƚŽƚĞĂĐŚ>ŝĨĞŐƵĂƌĚ;ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůĞƌŬĞŶĚĚŝƉůŽŵĂͿ ͻKƉůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚǀĂƌĞŶŵĞƚĚĞƌĞĚĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĐŽŽƚĞƌĞŶŵĞƚĚĞďƌĂŶĚŝŶŐƐďŽƚĞŶ ͻ,KŽƉůĞŝĚŝŶŐ ͻŚĂƵĨĨĞƵƌƐŽƉůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚƌŝũĚĞŶŝŶŽŶnjĞƚĞƌƌĞŝŶǁĂŐĞŶ;ǀĂŶĂĨϭϴũĂĂƌͿ ͻDŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌŚĞƚŝŶǀƵůůĞŶǀĂŶũŽƵǁŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƐƚĂŐĞ ͻ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐďŝŶŶĞŶĞĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞƉůŽĞŐǀĂŶ>ŝĨĞŐƵĂƌĚƐ ͻĞŶĨƌĂĂŝŬůĞĚŝŶŐƉĂŬŬĞƚ ͻsƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐďĞŚŽŽƌƚƚŽƚĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ͻ'ƌĂƚŝƐnjǁĞŵƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚ^ƚĞƌƌĞŶďĂĚŐĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚǁŝŶƚĞƌƐĞŝnjŽĞŶ

Ben je geïnteresseerd voor dit uitdagende werk of wil je meer weten, meld je dan aan via info@wrb.biz ook kun je onze site raadplegen op www.wrb.biz


O w P

P O

eg = O =p P ech

h c = e p P O eg = w

MAGAZIJNOPRUIMING! KORTINGEN TOT 80%

DEMOSET

Warm Oak rCVGGFULBTU rTBMPOUBGFM

2,5 zits zandkleur + fauteuil bruin samen:

180/200 compleet

GERLAG & GERLAG r[JUTCAPITON r[JUTCAPITON

â&#x201A;Ź595,-

rTJFSLVTTFOT

Van â&#x201A;Ź 5695,-

â&#x201A;Ź2895,-

Grote partij electrische relaxfauteuils /FEFSMBOETGBCSJDBBU

Van â&#x201A;Ź 2195,-

nu -50% Bed

Ledikant

Van â&#x201A;Ź 2995,-

Winkelkast

â&#x201A;Ź398,-

Van â&#x201A;Ź 2198,-

7BOLMBTTJFLUPUNPEFSO

Van â&#x201A;Ź 3198,-

â&#x201A;Ź295,-

Van â&#x201A;Ź 2195,-

â&#x201A;Ź995,-

10-tallen fauteuils

rIPPGECPSE 260cm rCPYTQSJOH rOBDIULBTUKFT rNBUSBT

180/200 compleet

Fedde hoekbank

â&#x201A;Ź795,-Matrassenactie

â&#x201A;Ź1998,- â&#x201A;Ź398,Hollands

180/200 compleet electr. verstelb.

â&#x201A;Ź1195,-

â&#x201A;Ź1695,-

180/200 compleet London

180/200 compleet

â&#x201A;Ź1195,-

â&#x201A;Ź1295,-

180/200 compleet Timeless

180/200 Norma electrisch

â&#x201A;Ź1495,-

â&#x201A;Ź1999,-

180/200 compleet

180/210 compleet electrisch

â&#x201A;Ź1695,-

â&#x201A;Ź1995,-

180/200 compleet Linnen De Luxe

Comford

2e gratis!

â&#x201A;Ź1498,-

180/200 compleet electr. verstelb.

90/200

Nu al vanaf

rDN rLBTUBOKFFJLFO r NBUSBTTFO r FMFDUSJTDIF MBUUFOCPEFNT

â&#x201A;Ź895,-

Van â&#x201A;Ź6195,-

â&#x201A;Ź3995,-

180/210 Horssens

Van â&#x201A;Ź2695,-

â&#x201A;Ź1995,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur Eldorado bank

Nu compleet v.a. 2-zits bank Van â&#x201A;Ź 595,- 1/2

2 -zits bank Van â&#x201A;Ź 695,-

â&#x201A;Ź395,â&#x201A;Ź1295,â&#x201A;Ź495,- Vintage boxspringset 3-zits Afrika Van â&#x201A;Ź 1998,-

2 fauteuils rood

Van â&#x201A;Ź 695,-

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

r$PNQMFFU r OBDIULBTUKFT r NBUSBTTFO

â&#x201A;Ź495,diverse 2,5 zits banken

Van â&#x201A;Ź 1195,-

â&#x201A;Ź1295,-

â&#x201A;Ź795,-

Van â&#x201A;Ź 3998,-

â&#x201A;Ź2295,-

OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: Vrijdag 18 mei 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 19 mei 10.00 - 16.00 uur Donderdag 24 mei 10.00 - 20.00 uur Vrijdag 25 mei 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 26 mei 10.00 - 14.00 uur

BUIS MEUBELEN MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

WS_week_21_12  

✆ 071-5235400 Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01 Redactie: 06-228...