Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen 7e Jaargang • nr. 39

5

VVD-fractie is Woensdag 26 september 2012 weer compleet

Opening van • 6e Jaargang speelplek

nr.

9

39

Teylingse politici willen geen fusie, maar wel samenwerking Teylingen - Het lijkt erop dat de politici in de gemeente Teylingen ook na de discussie over de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek willen dat hun gemeente zelfstandig blijft. Wel kunnen zij zich vinden in een nauwere samenwerking met de andere Bollenstreek-gemeenten. Dat blijkt uit de reacties die loskwamen nadat de PvdA-fractie in de Teylingse gemeenteraad afgelopen week onverwacht met een standpunt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente kwam. Verwacht werd dat de fracties hun kruit zouden drooghouden tot de extra raadsvergadering die op 2 oktober over dit onderwerp gehouden wordt. Volgens politici uit de andere gemeenten zou de PvdA een eerder gemaakte afspraak hierover hebben geschonden. Door Piet van der Vooren Volgens de Teylingse sociaaldemocraten is een fusie van Teylingen, Noordwijk, Lisse en Hillegom onnodig en dus onwenselijk. “De Duin- en Bollenstreek als geheel noch Teylingen als gemeente kent problemen waarvoor een herindeling de oplossing biedt. Wel zijn er enkele regionale bedreigingen die je beter gezamenlijk kunt aanpakken dan dat iedere gemeente zelfstandig zijn weg zoekt. Die samenwerking kan ambtelijk zijn, maar een politieke invulling met een coördinerend wethouderschap is ook het onderzoeken waard”, zo laat de Teylingse PvdA-fractie in een persbericht weten. De Partij van de Arbeid in Teylingen reageert daarmee op het rapport-Berenschot over de bestuurlijke toekomst van de Duinen Bollenstreek. Het rapport biedt dankzij een inventarisatie een aanzet tot discussie over samenwerking. “Berenschot komt echter met weinig nieuwe inzichten, laat staan oplossingen. De PvdA Teylingen ziet voor de gemeenten in de Duinen Bollenstreek daarin nog wel een grote uitdaging”, aldus de fractie. Volgens de PvdA liggen de problemen die de Duin- en Bollenstreek het best gezamenlijk kan aanpakken op het gebied van verkeer en

Als het aan de Teylingse politici ligt verandert de gemeentenaam ‘Teylingen’ niet op de woonplaatsborden in Sassenheim, Voorhout, Warmond en het buurtschap Teijlingen. Men wil geen fusie met andere gemeenten, maar wel meer samenwerking (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). economische ontwikkeling. “Wat betreft de infrastructuur was dat al geruime tijd bekend. De visies in de vier gemeenten over de noodzaak om vooral de oost-westverbindingen te verbeteren verschillen ook niet. Het is dus logisch om gevieren het overleg met de provincie hierover te voeren. Een probleem is echter wel dat er geen gezamenlijk concreet beeld is van de ruimtelijke opgaven en de prioriteiten voor het gebied”. laat de PvdA weten. Berenschot ziet als tweede ‘bedreiging’ voor de streek dat de economische prioriteiten verschillen per gemeente en dat de urgentie om snel economische stappen te zetten onvoldoende aanwezig is. “Bij de betrokken gemeenten werken ook relatief weinig ambtenaren op het gebied van economie. De PvdA Teylingen ziet ook wel mogelijkheden om gezamenlijke economische kansen beter te benutten. Dat je daartoe besluit tot gezamenlijke beleidsontwikkeling (ambtelijke samenwerking) of zelfs coördinerend wethouderschap (een politieke bundeling) behoort tot de alternatieven. In het laatste geval is de manier waarop je de democratische controle regelt een uitermate belangrijke, maar helaas geen eenvoudig te creëren basis. Niettemin zullen gemeenten wellicht een deel van hun eigen vrijheid moeten opgeven zodat de streek ook over tien tot vijftien jaar voldoende economisch vermogen bezit en z’n eigen boter-

EEn groEnE kijk op druk- En printwErk www.drukkerijallin.nl

ham verdient”. De PvdA in Teylingen is van mening dat ook Noordwijkerhout betrokken moet worden bij de discussie over de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek. Deze gemeente heeft geweigerd mee te doen aan het nu door Berenschot gehouden onderzoek, maar heeft wel gegevens daarvoor aangeleverd. “Bij een politieke samenwerking is het vanzelfsprekend cruciaal dat de gemeenten een gezamenlijke economische visie ontwikkelen en naar die visie handelen. Berenschot stelt als voorwaarde ‘eensgezindheid en krachtige agenda’s’. De PvdA in Teylingen zoekt daarin niet de oplossingen in bestuurlijke structuren, maar veel eerder in de bestuurlijke cultuur. Dat moet er een worden van een oprechte bereidheid tot samenwerken, van vertrouwen, van investeren in elkaar en voor elkaar, en van een partnerschap met het bedrijfsleven in de streek”, zo laat de partij weten.

Trilokaal Ook de plaatselijke partij Trilokaal heeft in navolging van de PvdA inmiddels haar visie over dit onderwerp naar buiten gebracht. Een stevige vorm van samenwerking als inbreng voor de gezamenlijke raadsvergaderingen in de Bollenstreek op 2 oktober. Dat is het idee van Trilokaal als toekomstbestendige samenwerkingsoplossing na lezing van het rapport Berenschot, als antwoord op de vraag van de gemeenten Teylingen, Noordwijk, Lisse en Hillegom over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Trilokaal heeft overleg gehad met de andere lokale partijen in de Bol-

www.conceptwonen.nl

Biljarters in het nieuw

lenstreek, en daaruit blijkt er geen groot draagvlak is voor een fusie van gemeenten. “Trilokaal is na lezing van het rapport wel van mening dat we niet stil moeten blijven zitten of even rustig een jaartje bestuurlijk confereren en daarna pas conclusies trekken voor de noodzakelijk vergroting van onze bestuurskracht. Er liggen zware nieuwe taken op ons te wachten in de vorm van de overdracht van beleidsvorming en uitvoering van jeugdzorg en AWBZ van de centrale overheid naar de gemeenten. Daarnaast bevestigt het rapport van Berenschot ons beeld dat we op de gebieden economie, bollenscience, ruimte, infrastructuur en toerisme veel meer zullen moeten doen om de Duinen Bollenstreek goed leefbaar te houden met voldoende krachtige bedrijven voor ruime werkgelegenheid”, zo laat Trilokaal weten. De partij kiest daarbij voor een zogenaamde netwerkgemeente. Dat is een samenwerkingsvorm met beperkt zelfstandige gemeenten die samenwerken op specifieke kennisgebieden in een expertisecentrum. Het meedenken van inwoners is een verplicht onderdeel in de beleidsvorming, aldus Trilokaal. De in dit netwerk samenwerkende gemeenten mandateren hun besluitvorming op het gebied van een expertisecentrum naar een centrale regioraad.

27

IN DEZE KRANT:

OPEN HUIS 29 s e p te m

IN DEZE KRANT

Woensdag 26 september 2012

be r

IOeaNuty FASH&B NA JA

12 AR 20

Junior Supportmedewerker MI Consultancy

Ook vanuit de drie coalitiepartijen VVD, CDA en D66 komen geluiden dat deze partijen op dit moment geen voorstander zijn van een fusie van de gemeente Teylingen met de andere gemeenten in de Bollenstreek.

Verkoper GuillaumeCoin Directie Secretaresse / Adm. Medewerkster Tacx B.V.

Tijdens de extra raadsvergaderingen die op dinsdag 2 oktober niet alleen in Teylingen maar ook in Noordwijk, Lisse en Hillegom gehouden zullen worden, zal de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek nader besproken worden.

Wij zijn bereikbaar!! Omrijkorting:

12 cent Autobedrijf Schoonoord Herenstraat 8 Voorhout www. a uto b e d r i j f s c h o o n o o rd . n l

High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icat ie - Creatie - Rea

lisat ie

Eiken systeemparket € 59,95 compleet gelegd!

www.kroonparket.nl

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

sanitaire installaties dakbedekkingen Lood- en zinkwerken centrale verwarming airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.hundersmarckbv.nL


gemeenteberichten Teylingen week 39 / 2012

Afscheidsreceptie burgemeester Schelberg Burgemeester Schelberg gaat ons fantastisch Teylingen verlaten om burgemeester te worden in het mooie Hengelo. Velen van u hebben aangegeven van hem afscheid te willen nemen. Daarvoor krijgt u de gelegenheid op donderdag 27 september om 20.00 uur in het Sikkens Experience Center, Wilhelminalaan 1 in Sassenheim (voorheen het oude Raadhuis van Sassenheim) Iedereen uitgenodigd Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd voor deze receptie. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. In het Sikkens Experience Center zal de burgemeester rondlopen om van iedereen afscheid te nemen. De ruimte is beperkt, dus mogelijk moet u even wachten voordat u naar binnen kunt. Het gebouw is

helaas niet toegankelijk voor invaliden. Ook parkeren direct om het gebouw heen is lastig. Wij adviseren u daarom om zoveel mogelijk op de fiets te komen of gebruik te maken van de parkeerterreinen in de omgeving (bij de kerk, bij de supermarkt, bij het gemeentekantoor). Museum speciaal open Speciaal voor deze gelegenheid is het museumgedeelte van het Sikkens Experience Center opengesteld. Heeft u de burgemeester gesproken? Neem dan eens een kijkje in het museum. Zo maakt u meteen ruimte voor andere inwoners die ook graag afscheid willen nemen van de burgemeester. Gezien het informele karakter van de bijeenkomst is er geen gelegenheid voor speeches of optredens.

Extra raadsvergadering Dinsdag 2 oktober 2012 om 20.00 uur Installatie waarnemend burgemeester Marjan van Kampen en discussie bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Inspreekrecht 4. Verslag van de werkzaamheden van de ad hoc vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester Teylingen. De voorzitter mevr. R.M. Keijzer doet verslag van de werkzaamheden van deze commissie. 5. Installatie mevr. M. van Kampen als waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. 6. Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek (OpiniÍrend) Collectes Er is van 30 september tot en met 6 oktober een collectevergunning verleend aan Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren. Subsidieplafond Welzijn 2013 Op 18 september 2012 heeft het college het subsidieplafond Welzijn 2013 vastgesteld. Dit houdt in dat voor het begrotingsjaar 2013 een vast bedrag beschikbaar is voor subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening Teylingen 2012. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van het nieuwe welzijnsbeleid en wordt aan iedere organisatie afzonderlijk schriftelijk meegedeeld. Voor subsidieverlening op grond van de Algemene Subsidieverordening Teylingen 2012 geldt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van ₏ 3.842.060,-. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en ligt ter inzage in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannine Paauw of Geerdine Krayenbosch van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Binnengekomen aanvraag milieuneutrale veranderingsvergunning Gemeente Teylingen, Rijksstraatweg 31 AkzoNobel Car Refinishes B.V., 21 september 2012, voor de Nieuwbouw van laboratorium gebouw 64. Wilt u nadere informatie over deze aanvraag? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071 – 408 31 17 of per e-mail: procedurekamer@odwh.nl. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t 1J[[FSJB4BOUB.BSJB 7PPSIPVUWPPSIFUMBOHFSHFPQFOE[JKOWBO de pizzeria voor de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 04.00 uur (voor onbepaalde tijd) (14-09-12) t -FJEFO"UMFUJFLWPPSIFUIPVEFOWBOFFOSFDSFBUJFXFETUSJKEMPPQ op 6 januari 2013 (17-09-12)

%FHFNFFOUFO)JMMFHPN -JTTF /PPSEXJKLFO5FZMJOHFOIFCCFOEF wens om de voor- en nadelen van verdergaande samenwerking tussen hun gemeenten in beeld te brengen. Daartoe is aan bureau Berenschot de opdracht gegeven om dit te onderzoeken en in een rapport te beschrijven. In de aanbiedingsbrief is de vraagstelling aan de vier gemeenteraden aangegeven. De stuurgroep verzoekt de bespreking in de raden te voeren aan de hand van drie vragen: 1. Herkent u de uitkomsten? 2. Wat is uw opinie over de geschetste varianten? 3. Wat vindt u van de uitkomsten en welke vervolgstappen zouden er gezet moeten worden met betrekking tot de bestuurlijke organisatie van de Duin- en Bollenstreek? Naast het Berenschotrapport en de aanbiedingsbrief zijn, ter informatie, andere relevante beschikbare rapporten en onderzoeken als bijlage toegevoegd. 7. Sluiting Leegstandwet Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): t /PSSFNFFSTUSBBUJO8BSNPOE 

t /PSSFNFFSTUSBBUJO8BSNPOE 

Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOTCFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen op de dag na de verzenddatum in de publicatie. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t F FOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFO is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bijzondere raadsvergadering Voorafgaand aan de receptie neemt de raad afscheid van de burgemeester tijdens een bijzondere raadsvergadering. Deze vergadering begint om 17.00 uur in het bestuurscentrum in Voorhout en is live te volgen via www.teylingen.tv.

foto door Henk van Kooten

Verwijderd object Op 17 september 2012 heeft de Buitengewoon Opsporingsambtenaar een boottrailer verwijderd van de openbare weg bij de Van Alkemadelaan in Sassenheim (op het kermisterrein). Deze boottrailer stond langer dan 3 dagen met een slot vast aan een lantaarnpaal. De trailer is verwijderd tijdens de opbouw van de kermis. De foto van de trailer staat op www.teylingen.nl onder verwijderde objecten. Bent u eigenaar? Stuur dan een e-mail naar verwijderde.objecten@teylingen.nl. U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling Gemeentewerken neemt vervolgens binnen een week contact met u op. U krijgt uw eigendom terug door: t FFOCFXJKTWBOFJHFOEPNUFUPOFO t EFHFNBBLUFLPTUFOUFCFUBMFO De gemeente slaat de trailer op tot en met 27 december 2012 bij de milieustraat aan de Menneweg in Sassenheim. Interesse Bent u niet de eigenaar maar heeft u wel interesse in de trailer? Geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door via verwijderde.objecten@teylingen.nl. Dit kan tot 24 december 2012. Wanneer de eigenaar zich niet heeft gemeld, nemen wij tegen het einde van de opslagperiode contact met u over de verkoop van de trailer. Als er geen geĂŻnteresseerden zijn, wordt de trailer vernietigd.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Bestemmingsplan Sassenheim-West in werking getreden en onherroepelijk Naam plan: Sassenheim-West %JHJUBMFOBBNQMBO/-*.30#14"4 De gemeenteraad heeft op 21 juni 2012 het bestemmingsplan ‘Sassenheim-West’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Tijdens de beroepstermijn, die liep van 2 augustus tot en met 12 september 2012, is geen beroep aangetekend tegen dit besluit. Hierdoor is het bestemmingsplan op 13 september 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan vormt het juridische en planologische kader voor het gebruik van gronden en opstallen en de realisatie van diverse bouwmogelijkheden. Het plangebied betreft het woongebied ten westen van de kern Sassenheim en is een geografisch aaneengesloten gebied dat in hoofdzaak een woonfunctie heeft, maar ook gedeeltelijk een gemengde functionele structuur heeft. Inhoudelijk is het bestemmingsplan voornamelijk gericht op het conserveren van de bestaande woonwijk en het agrarisch gebied, het herinrichten en uitbreiden van het sportterrein op het complex Roodemolenpolder en


daarnaast het mogelijk maken van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Post Promenade op de hoek Hoofdstraat/Koetsiersweg. Raadplegen bestemmingsplan De digitale versie van het bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl in de rubriek ‘(Bestemmings)plannen en projecten – Sassenheim – ‘Bestemmingsplan Sassenheim-West in werking getreden en onherroepelijk’ vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan downloaden. (Als er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Tevens kunt u het bestemmingsplan raadplegen bij de balie (Bouwen en Wonen) in het gemeentekantoor. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) Adres t #FFUIPWFOMBBO 4( Voorhout t /JKWFSIFJETXFH LBEBTUSBBM bekend sectie B nummer 7253 in Voorhout t )FSFOXFH &58BSNPOE

t $IVSDIJMMMBBO 1( Voorhout t ,FSWFMIPG #&7PPSIPVU

t )POETESBGIPGUP LBEBTUSBBM bekend gemeente Voorhout, sectie B, nummer 5478 t /BCJK4DIPPOPPSE &) Voorhout

Omschrijving (datum) QMBBUTFOEBLLBQFMWPPS[JKEF woning (12-09-12) CPVXCFESJKGTHFCPVX (13-09-12) IFSJOEFMFOSVJNUFTENW verwijderen muur en plaatsen andere muur (14-09-12) HFEFFMUFMJKLTMPQFOQBOE (17-09-12) IBOEFMFOJOTUSJKENFUSFHFMT ruimtelijke ordening (18-09-12) LBQQFOCPPN 

LBQQFOCPPN 

t 4DIPPOPPSEJO7PPSIPVU

LBQQFOCPNFO 

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t ,BHFSUVJOFO 9, QMBBUTFOEBLLBQFMWPPS[JKEF Sassenheim woning (13-09-12) t 1PFMXFH -,8BSNPOE CPVXLFMEFSNFULPFLPFL onder bestaande woning (13-09-12) t )PPGETUSBBU #1 SFOPWBUJFFOVJUCSFJEJOH Sassenheim opslagruimte (14-09-12) t 'SBOLWBO#PSTFMFOMBBO LBEBTUSBBMLBQQFOUXFFCPNFO bekend gemeente Sassenheim, (18-09-12) nummer 7285 Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 15 oktober 2012. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t /BBNFOBESFT

t t t t

%BUVN 0NTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU 3FEFO FO WBOIFUCF[XBBS )BOEUFLFOJOH

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t #FTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t ,PQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 3. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning – beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

KOM

BEL www.teylingen.nl

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

14 0252

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

952/,-.-,- 675$.60,-1 9$.$17,( 23"

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

GRATIS ADVERTENTIE

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 26 september 2012.


ACTIE

Nu vanaf â‚Ź250,Stapelkorting!*

,8 3 â‚Ź

APK

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

BRON: Deceunink NV

Verdien geld met glas! EcoClearÂŽ de ideale energiebesparende 4-seizoenen beglazing voor uw woning

4 - "( &3*+

KLEIN WOENSDAG GEHAKTDAG

Autobedrijf G. Dol b.v.

Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

VRIJDAG & ZATERDAG EURO â‚Ź 1,795 p.ltr.

Eigen productie & montage

DIESEL â‚Ź 1,455 p.ltr.

Varkensschnitzels

DIESEL ROOD â‚Ź 1,359 p.ltr.

5 halen - 4 betalen

Pepersteak................... 100 gram 2.25

Nu 7 en 8 cent KORTING

PARTICULIEREN

OPGELET!

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest

(alleen op benzine)

Leo’s huisgemaakte

Openingstijden:

RUNDVLEESSALADE

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

Adenta tandprothese Specialist

Katwijk Leiderdorp

Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

en

www.tandenwinkel.com

•

Showroom open: -A Us$ITMVR Us:AT U

Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen .............. 1 kg 10.95

De rookworst van Slagerij Klein is wederom met goud bekroond.

u nog in de schaduw? •WijZitzagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

•

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

•

EERHART Sierbestra- 50-plusser SCHILDERT, ting. Voor al uw bestratin- SAUST en behangt uw huis gen en tuinwensen. Bel voor weer als nieuw. Tel. vrijblijvende prijsopgave 06-13067762. 070-3211006. Lekker toerfietsen vanuit Vuil tapijt? Laat het Wassenaar en Voorschoten? vakkundig reinigen of www.tcdekampioen.nl. huur Mr. Steam. Gratis STEUNZOLEN. Erkend thuisbezorgd. Tol Steam leverancier, lid Stichting Interieurverzorging, tel. LOOP, vergoeding via zorg070-5116612. verzekeraar. Een afspraak Dak herstellen? Bouma/ kunt u maken in Oegstgeest, Grundeken bellen! 5114674- Leiden en Leiderdorp met 5118394. Uw dak-specialist! Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vwo-, havo, mavo, DANIEL SNIJDERS vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aan- STRATENMAKERS voor geboden door ervaren A/B het aanbrengen van alle student. Tel. 071-5616768. soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopBC SIERBESTRATING gave: 0174-213809, info@ Tegelwerk, met afvoer, gra- danielsnijders.nl tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

• •

•

•

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Magere runderlappen ..1 kg 8.95

10-16 uur De Lasso 24, 2371 GX Roelofarendsveen Zondag 30 september MEGAMARKT!

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

KUNSTSTOF EN HOUTEN

* Vraag naar de VOORWAARDEN

betalen

DINSDAG

Klaar terwijl u wacht!

•

Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen.

5 halen - 4

Zaterdag 29 + Zondag 30 sept.

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

NU STAPELKORTING op uw offerte vanaf 250,-*

Burgers naar keuze en slavinken

ROELOFARENDSVEEN

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

MAANDAG

SNUFFELMARKT

ekering

rz Alle ve

Rijnsburg Sassenheim

}

kozijnen ramen deuren dakkapellen serres schuifpuien binnendeuren

SUPER + â‚Ź 1,865 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

* Alleen geldig bij PLOEG kunststof kozijnen Vraag naar de voorwaarden

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

6.75

4 Kwartetten + 4 Sausijzen ........................samen 6.95

www.ruiterdakkapellen.nl T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

Uw advertentie verschijnt in de regio:

1 kg

DONDERDAG

www.ploegkozijnen.nl T. 0252 500 900

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

}

Rundergehakt Halfomgehakt Ui-preigehakt

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

•

•

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

SNIJDERS BESTRA•TINGEN voor het aanbren-

gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis Student wil u graag hel- prijsopgaaf: 0174-213809, pen met COMPUTER- www.danielsnijders.nl PROBLEMEN. â‚Ź 15,- p.u. Tel. 070-5114250. STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 GEVELRESTAURA- jaar ervaring. Leveren van TIE? Uithakken (slijpen) - alle materialen. Schuttinvoegen - reinigen - impreg- gen. Ook voor kleine repaneren - knipvoegen - met- raties en afvoer. Tegen selwerk - schoorstenen. scherpe prijzen. Tel. 06Gratis advies en prijsopgave 20897322. 06-20897322.

•

•

•


26 SEPTEMBER 2012

pagina 5

Motie D66 haalt het niet

‘Problemen laden en lossen zelf oplossen’ Voorhout - Een motie van D66 rond het laden en lossen heeft het vorige week in de gemeenteraad niet gehaald. De motie riep B&W op om met de ondernemers in gesprek te gaan om het laden en lossen niet meer te laten plaatsvinden op de rijbaan van de belangrijke verbindingswegen, en dan zeker niet in de spits. De D66-motie was een gevolg van de brief die de Voorhoutse slager John Voordouw naar de gemeenteraad stuurde. Hij maakte onder andere melding van de opstoppingen die plaatsvinden in de Herenstraat als gevolg van het laden en lossen op de rijbaan. Joost Koomen (D66) benadrukte vorige week dat het merendeel van de ondernemers het uitstekend doet. Zij zetten pionnetjes neer op de parkeerplaatsen of laden en lossen op de stoep. “Helaas komt het ook voor dat midden in de spits aan de handrem wordt getrokken en karretjes uitgeladen. De wethouder mag er nog wel een schepje bovenop doen om de over-

Ook afscheid van PvdA’er De Jong

Monique de la Rie maakt fractie VVD weer compleet Teylingen - In de raadsvergadering van 20 september is Monique de la Rie als nieuw VVDraadslid geĂŻnstalleerd. Zij volgt Jan-Willem van der Vijver op. Die avond was er ook een afscheid. Willem de Jong (PvdA) verliet de politiek. Door Nico Kuyt

SASSENHEIM

VERSTRIO

De Voorhoutse De la Rie werkt als personeel- en organisatiedeskundige. Het P&O-vak voerde zij bij tal van werkgevers uit, waaronder de Flint Group, Numico en Akzo Nobel. In 2005 behaalde zij haar Master of Business Administration bij de University of Phoenix en is sinds 2006 freelance P&O’er. In haar vrije uren geniet de Voorhoutse van onder andere motorrijden, hardlopen, dans en theater. In het raadswerk neemt zij voor de VVD de vertegenwoordiging in de commissie Welzijn onder haar hoede. Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad stond zij op een veertiende plaats. Erboven staan de oud-raadsleden John van

Dijk, Daisy Nieuwenhuizen en Pieter van der Bent. Dit drietal heeft echter aangegeven deze periode geen plaats in de raad te willen innemen. En daardoor viel de beurt aan nieuwkomer De la Rie.

Net als bij De la Rie passeert zij drie kandidaten die boven haar staan, namelijk Cock Lafeber, Esther de Ridder en oud-wethouder Gerrit van der Meer. Op 1 november wordt Koek opnieuw als raadslid geĂŻnstalleerd.

Afscheid In dezelfde raadsvergadering nam de fractievoorzitter van de PvdA, Willem de Jong, afscheid. Hij zet naar eigen zeggen goedgemutst zelf een punt achter zijn politieke carrière. Naast zijn raadslidmaatschap in Teylingen is hij, naast andere functies in het politieke veld, acht jaar wethouder in Alphen aan den Rijn geweest. Joost Peetoom (PvdA) wees in een afscheidswoord op de beminnelijke uitstraling van De Jong en zijn hang naar betrouwbaar bestuur. “Het hart zit bij jou op de goede plaats.â€? Burgemeester Sander Schelberg memoreerde de positieve en praktische bijdrage die De Jong heeft verleend bij het invoeren van het papierloos werken van de raad. De lege plek van De Jong wordt binnenkort ingenomen door oud-raadslid Elsbeth Koek.

Schelvishaasjes 100 gram 1,45 Vissoep emmertje 1

5,95 2 stuks voor 10,Gamba’s gemarinee rd 100 gram 1,75 Paella of pasta met vis 100 gram 0,99 OP WOENSDAG kibb eling 500 gram 5,Wegens succes verle ngd Uit eigen keuken

ltr. p/st.

Schuitemaker’s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Kettingbotsing met drie auto’s Sassenheim - Vorige week donderdagmiddag vond rond half vijf een kettingbotsing plaats tussen drie personenauto’s op de Rijksstraatweg in Sassenheim. Daarbij raakte ÊÊn persoon gewond. Deze werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Het verkeer werd tijdens het ongeval geregeld door de politie.

Maar wethouder Leo van der Zon gaf aan dat B&W regelmatig overleg heeft met de Teylingen Ondernemers Vereniging. “Ook over dit onderwerp spreken wij, maar het is iets dat de ondernemers vooral met elkaar moeten oplossen. Dat wordt ook gedaan.� Hij bracht naar voren dat het laden en lossen soms wel op de rijbaan moet plaatsvinden omdat er geen ruimte is. Met de motie werd hij naar zijn mening dan ook met een onmogelijke opdracht weggestuurd. Bij stemming kreeg de oproep geen steun van VVD en CDA, waardoor er geen meerderheid ontstond en deze werd verworpen.

D66 wil onderzoek openbare waterkranen Teylingen - Rose Marie Keijzer (D66) wil dat in iedere kern van Teylingen tenminste ĂŠĂŠn ‘JointhePipe’-kraanwatertappunt komt. Vorige week diende zij tijdens de raadsvergadering hiertoe een initiatiefvoorstel in. De stichting Jointhepipe.org is een nonprofit-organisatie die zich inzet voor een eerlijke verdeling van veilig drinkwater in de wereld. Twee initiatiefnemers zijn er in het verleden mee gestart. Via de verkoop van openbare tappunten, speciaal ontworpen kraanwaterflessen en porseleinen karaffen, financiert Jointhepipe waterprojecten in ontwikkelingslanden. Inmiddels zijn in Nederland al meer dan honderd van deze punten geplaatst. De kosten voor de aanleg bedragen eenmalig 2500 euro, de tappunten vergen weinig tot geen onderhoud en zijn hufterproof. En voor ieder tappunt

wordt een waterput in een ontwikkelingsland in Afrika of AziĂŤ geslagen. De stichting werkt samen met verschillende waterleidingbedrijven, zoals Dunea. Nu wil D66 dat ook Teylingen mee gaat doen aan het project en op bescheiden wijze aan de duurzaamheid bijdraagt. Tevens zijn er volgens Keijzer bijkomende voordelige effecten, zoals een afname van zwerfvuil en een herwaardering van het drinken van kraanwater als gezond alternatief voor energiedrankjes en alcohol. Keijzer geeft aan dat zij heeft opgemerkt dat zelfs demissionair premier Mark Rutte (VVD) zo nu en dan zo’n flesje in zijn handen heeft. “De gemeente moet gaan onderzoeken of het ook hier gerealiseerd kan wordenâ€?, zo uitte zij haar wens en overhandigde aan burgemeester Sander Schelberg symbolisch alvast een kraan. Op 24 oktober gaat de raadscommissie Bestuur het voorstel bespreken.

Klaar voor de wok

Weekaanbiedingen

es Kleine Bredase spruitj ....................... ............... 500 gram ....................

gram ....... Gesneden rode kool 500

Nieuwe oogst

0.95 0.95 1.45 0.79 0.69

Jona gold appels 1 kilo..... ................ Herfst rauwkost 100 gram

.................

Maaltijd van de week

gram . Boerenkool met worst 100 of maaltijd

gesneden Voor 3 oktober hutspot

1.

75

Elke woensdag:

...........

v.d. Veer

,&634-"(&3,001+&

Gemarineerde kipreepjes

heim Hoofdstraat 259 - Sassen Tel./Fax: 0252-232141

550 220

HSBN

41&$*"-

Runder ribeyereepjes

HSBN

7-&&48"3&/,001+&

Bij 150 gram gebraden rosbief (3"5*4HSBNUPOJKOTBMBEF 8&&,""/#*&%*/(

der conserveringen

wij snijden alles zelf zon

Perssinaasappels 10 stuks

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Zelf oplossen

Lasagne

HSBN

495

Scholten keurslager

Aanbiedingen geldig van 24-09-2012 t/m 29-09-2012

Monique de la Rie spreekt de belofte uit en maakt de VVD-fractie weer compleet (Foto: Nico Kuyt).

last te verhelpen. Voor fietsers en overstekende voetgangers is het gewoon gevaarlijk�, legde hij uit. De motie beperkte zich niet tot de Herenstraat, maar ging ook over de Hoofdstraat in Sassenheim en de Herenweg en Dorpsstraat in Warmond.

)PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY XXXTDIPMUFOLFVSTMBHFSOM JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


pagina 6

26 SEPTEMBER 2012

Vrijwilligersprijs 2012

KERKDIENSTEN Kerkdiensten van donderdag 27 september t/m woensdag 3 oktober.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Gezinsviering m.m.v. Vivo. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur drs. S. Pos. Genade Bijbel Gemeente (St. Antoniuslaan 15): Zondag: 10.00 uur Jan Stelma.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. jongerenkoor BarthWestenwind. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur dhr. A.W. Ridder, Leiden (Israëlzondag).

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur pastoor Goumans (voorstelviering vormelingen). RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur mevr. ds. H.G.T. Kaai m.m.v. Brassband. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

FAMILIE-BERICHTEN

Favoriete vrijwilligers nomineren voor prijs Teylingen - In de gemeente Teylingen zijn vele honderden mensen actief als vrijwilliger. Zij maken het mogelijk dat iedereen kan sporten, genieten van een dorpsfeest of een avondje naar het theater kan gaan. Ze assisteren bij activiteiten voor kinderen, jongeren, gehandicapten, zieken en ouderen. Anderen spannen zich in voor natuurbehoud of dierenwelzijn zodat er kan worden genoten van een park, bos of kinderboerderij. Iedereen kent wel mensen in de eigen omgeving die zich regelmatig zonder betaling inzetten voor anderen. Zonder deze mensen zouden veel activiteiten onmogelijk of onbetaalbaar zijn. Vrijwilligers zijn goud waard in onze samenleving. Vandaar ook dat de Vrijwilligersnota van de gemeente Teylingen de naam ‘Teylings Goud’ draagt. Als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers reikt de gemeente Teylingen ieder jaar de Vrijwilligersprijs uit. De gemeente Teylingen roept iedereen op om zijn of haar favoriete vrijwilliger te nomineren voor de Teylingse Vrijwilligersprijs. Iemand die het verdient om in het zonnetje te worden

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.

gezet kan worden genomineerd. Nomineren kan tot 31 oktober via een aanmeldformulier op de website van Welzijn Teylingen: www. vrijwilligers.welzijnteylingen.nl. Men kan het formulier ook aanvragen bij het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen via telefoonnummer 0252-227164, of per e-mail: info@welzijnteylingen.nl.

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Iedereen die vrijwilligerswerk verricht in Teylingen of voor doelgroepen in Teylingen kan worden voorgedragen. Een onafhankelijke jury kiest per dorpskern een winnaar. Overigens kan men ook een groep mensen nomineren. Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, maakt wethouder Karin Lambrechts de winnaars bekend. Voor vragen over de Vrijwilligersprijs kan men contact opnemen met Maaike Peeters, consulent van het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen, op telefoonnummer 0252-227164 of per e-mail m.peeters@welzijnteylingen.nl.

EHBO-cursus in Voorhout

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman zorgzaam en betrokken met oog voor details

Voorhout - Bij EHBO Vereniging Voorhout wordt op donderdag 25 oktober begonnen met een cursus eerste hulpverlener. Men leert te handelen in geval van eenvoudige tot levensbedreigende situaties bij ziekte of ongeval. Dus ook reanimeren en een AED bedienen. Na dertien lessen, die eens in de veertien dagen worden gegeven, is het examen op 20 of 21 maart 2013. De locatie is de kantine van de brandweerkazerne op de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg 32 in Voorhout. De les begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor meer informatie: tel. 0252-222812 of www.ehbovoorhout.nl.

Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466

Bijeenkomst veteranen

www.uitvaart-teylingen.nl

Warmond - Op 28 september organiseert de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek haar eerste veteraneninloopbijeenkomst.

Kinderboekenweek in bieb

Deze wordt gehouden vanaf 17.30 uur in café De Zon aan de Dorpsstraat 114 in Warmond.

Sassenheim/Voorhout - Tijdens de Kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober vinden er in Bibliotheek Bollenstreek allerlei activiteiten plaats. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Hallo wereld’. In de bibliotheken in Sassenheim en Voorhout wordt op woensdagmiddag 3 oktober om 14.00 uur voorgelezen en na afloop geknutseld. Bovendien wordt tijdens deze middag bekend gemaakt wie de fotowedstrijd ‘Met je bibliotheekboek op vakantie’ heeft gewonnen, en is tot en met 14 oktober een fotoexpositie te zien van de beste foto’s.

Alle oud-militairen en veteranen en hun familie zijn welkom om deze avond bij te wonen. Naast een gezellig samenzijn zal de stichting een presentatie geven over de voortgang om een eigen veteranenontmoetingscentrum in de Duin- en Bollenstreek te openen.

Concert in Mariëngaerde Warmond - Zondag 30 september om 15.00 uur vindt in Mariëngaerde aan de Mgr. Aengenentlaan 3 in Warmond voor de 75sye keer een concert plaats dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Vivezza Trio, bestaande uit Nicole van Jaarsveld klarinet, Inger van Vliet viool en Angelique Heemsbergen piano, zal een gevarieerd klassiek programma brengen. Het programma duurt tweemaal een half uur. Het Vivezza Trio brengt sinds 2009 kamermuziek gespeeld vol passie. De musici voeren het publiek mee in hun persoonlijke muzikale verhaal door hun aanstekelijke enthousiasme. Het repertoire van dit trio varieert van rustig klassiek, mooi romantisch tot levendig modern. De programma’s van het trio zijn dan ook breed en verrassend. Het optreden vindt plaats in de kapel van Mariëngaerde. De toegang is vrij en de zaal gaat open om 14.30 uur.

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl


26 SEPTEMBER 2012

pagina 7

Lezers Schrijven Afscheidsreceptie van burgemeester Bij de Gemeenteberichten van week 38 stond een aankondiging van de receptie ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Schelberg. Alle inwoners werden daarvoor van harte uitgenodigd. Er stond echter één klein zinnetje in dat bij mij in het verkeerde keelgat schoot: ‘Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor invaliden’. Invalide inwoners worden hiermee dus uitgesloten van deze receptie. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van integratie van gehandicapten. Was er nou echt geen locatie te vinden waar mensen met een rolstoel of een andere beperking wel naar binnen kunnen? Ik vind dit een wel heel slechte beurt van de gemeente Teylingen. Uit solidariteit met de invalide inwoners die dus geen afscheid van de burgemeester kunnen nemen, zal ik die gelegenheid ook aan mij voorbij laten gaan. Paul van Riet, Kruidenschans 114, Voorhout. De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Het Lokaal Veiligheidsarrangement wordt ondertekend door (van links naar rechts) de heren Tonino (Politie Hollands Midden), Van der Zon (wethouder gemeente Teylingen), Van Raamsdonk (NS) en De Vries (Prorail). (Foto: FBPS/Peter Schipper).

‘Reuring goed voor sociale controle’

Eerste paal McDonald’s bij station gaat snel de grond in De bode mag ook Sassenheim/Voorhout - Nog dit jaar zal de eerste paal voor de McDonald’s bij het nieuwe Station Sassenheim de grond ingaan. Werthouder Leo van der Zon maakte dit bekend tijdens de ondertekening van het Lokaal Veiligheidsarrangement, dat de gemeente Teylingen heeft afgesloten met de politie, Prorail en de NS. McDonald’s zal een belangrijke plaats innemen in het vergroten van de veiligheid op het station, aldus Van der Zon. De gemeente heeft de overeenkomst met de hamburgergigant inmiddels getekend.

worden. “Bij het station moeten geen struiken en bossen staan, en de verlichting moet goed zijn. Dat wordt door de mensen als veilig ervaren, zodat het prettig toeven is op het station”, aldus wethouder Van der Zon. Volgens hem is er meer sociale controle als er ook meer reuring is op het station. Daarom is de gemeente ook in zee gegaan met McDonald’s, omdat deze ook ‘s avonds open zal zijn.

Fietsenstallingen Overigens blijkt Station Sassenheim een regelrecht succes te zijn. Dat is onder andere te zien aan de fietsenstallingen, die regelmatig

weleens in ‘t zonnetje

helemaal vol zijn. Maar voor de reizigers die nu hun fiets niet kunnen stallen is er goed nieuws, want het aantal fietsenstallingen zal binnenkort worden uitgebreid met 120 plaatsen. Dat betekent dat er straks 680 plaatsen zullen zijn. De nieuwe fietsenstallingen zullen nog dit jaar door Prorail worden geplaatst. Overigens zijn er plannen om ook Station Voorhout te voorzien van betere voorzieningen, “maar dat zal wat langer gaan duren”, aldus Van der Zon. Cameratoezicht bij de stations is vooralsnog niet aan de orde op de beide stations. Daartoe zal pas worden overgegaan als daar aanleiding voor is, zo laat de gemeente weten.

Door Piet van der Vooren In het Lokaal Veiligheidsarrangement zijn afspraken opgenomen over de bevoegdheden van de partijen die betrokken zijn bij de twee stations in de gemeente Teylingen. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde, Prorail voor de sporen en de NS voor het onderhoud van het station. Alle partijen weten nu waar ze aan toe zijn indien er zich op een van deze terreinen een probleem voordoet. Zo werd onlangs de tunnel bij Station Sassenheim ontsierd door graffiti. Door snelle actie van de politie, die dit doorspeelde naar de NS, kon de graffiti meteen verwijderd

Motorrijder onderuit

Voorhout - Als een burgemeester of gemeenteraadslid weggaat of opstapt, krijgt dat in de krant altijd de nodige aandacht. Maar er zijn bij de gemeente Teylingen meer mensen die het wel eens verdienen om in het zonnetje gezet te worden wanneer zij na vele jaren trouwe dienst besluiten om de gemeente te gaan verlaten. Aan het einde van de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdagavond werd bode Vera Hensbergen door burgemeester Schelberg ‘ontboden’ om te verschijnen in de raadszaal. Vlak daarvoor had zij nog nietsvermoedend de burgemeester, wethouders, raadsleden, publiek én natuurlijk de pers van koffie en thee voorzien. Maar na vijftien jaar vindt Hensbergen het welletjes, en gaat zij zich meer wijden aan haar gezin en reizen. Schelberg memoreerde aan haar sollicitatie indertijd bij de gemeente Voorhout, en noemde haar “een echte gastvrouw. Vera was altijd betrokken en enthousiast, en rende door het gemeentehuis om alles goed te regelen”, aldus de burgemeester. Zo was zij de motor achter de aanschaf van ‘fatsoenlijke bedrijfskleding’ voor de bodes van de gemeente. Als dank voor haar inspanningen overhandigde Schelberg een mooi boeket bloemen aan Hensbergen (Tekst: Piet van der Vooren. Foto: Nico Kuyt).

Telefoonnummer zorgboerderij

Voorhout - Afgelopen zondagochtend even voor negen uur is op de Leidsevaart in Voorhout een motorrijder door onbekende oorzaak onderuit gegaan, en tot stilstand gekomen tegen een verkeerspaal. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Sportlaan. De motorrijder moest per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht worden. De motor raakte beschadigd. Als gevolg van het ongeval moest de Leidsevaart afgesloten worden.

Voorhout - In De Teylinger van vorige week was in het artikel over Zorgboerderij Voorhout per abuis een verkeerd telefoonnummer opgenomen. Het juiste telefoonnummer van de zorgboerderij is 06-52629331. Onze excuses voor de overlast. Redactie De Teylinger.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL 2.95 10 kilo 5.75 IJsbergsla 2 grote kroppen 1.00 Vatverse zuurkool 500 gram 0.55 Nieuwe oogst Comic handperen 2 kilo 2.95 Zoete navelsinaasappelen 15 stuks 3.25 Nieuwe oogst Elstar handappelen 3 kilo 3.95 Rode Bildstar aardappelen

5 kilo

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller!

Fijn volkoren

van 1,60 voor slecht 1,00

Waldmik zonnepit met extra veel zonnepitten en krokante korst

nu voor 1,75

Heerlijke cappuccinocakejes blister 6 stuks 3,00 Nu 2 blisters (12 stuks) voor maar 5,00

Ouderwets rozijnenbrood met of zonder spijs

per stuk 3,75

Nu met 20 extra stoepje-spaarzegels!

len en Voor online bestel en: rg thuis laten bezo nl e. www.stoepj


! W

U E I

N

Rosa’s Cadeaus

Open dag

In Het Onderdak in Sassenheim 29 september 2012 van 12.00-17.00 uur GRATIS kinderschminken GRATIS presentje voor iedere bezoeker ■ Bedankjes in iedere vorm: zoals; huwelijksbedankjes & geboortebedankjes

www.rosascadeaus.nl s u a e d Contactpersoon: Milouska 06-10775936 Rosa’s ca bij elkaar! n e s n e m t Kom langs en profiteer van leuke aanbiedingen! breng ■

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

WANNEER GA JIJ BIJ DE BUREN ETEN ?

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Donderdag 27 september om 17:00 uur gaat de eeterij open ! Sfeervol en gezellig. Knus als thuis. En lekker natuurlijk. Nieuwsgierig? Kom dan gauw eens langs. De deur staat altijd open...

Boulevard 67 · Katwijk · telefoon (071) 40 77 147 · info@eeterijdeburen.nl · www.eeterijdeburen.nl

Voor

Na


26 SEPTEMBER 2012

pagina 9

Gras mag uitgroeien tot kantoren in Teylingen Teylingen - Raadslid Joost Koomen (D66) wil geen gras opofferen voor kantoren. Er staan volgens hem al genoeg kantoorpanden leeg. Hij wilde vorige week de kantorenlocaties dan ook uit het bestemmingsplan Bedrijventerreinen hebben. Maar hij vond voor een aanpassing geen meerderheid in de raad. Wel voor een afgezwakte motie, die D66 samen met het CDA indiende. Door Nico Kuyt Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op 5000 vierkante meter nieuwe kantoren te bouwen, onder andere op de locatie Leenen aan de Warmonderweg en tevens op de hoek Rijksstraatweg/Warmonderweg in Sassenheim. Aan het verhogen van leegstand wil Koomen niet meewerken. Eén van de locaties is een grasveld en er grazen schapen op. Dit landelijke tafereel versterkte hem nog meer dat dit ook zo moest blijven. Maar wethouder Leo van der Zon dacht er anders over. “Het

De ballonnen gaan de lucht in: de speelplaats is geopend (Foto: Willem Krol).

‘Het is een echte ontmoetingsplek’

is gras, maar is geen gras”, wierp hij tegen. Op de locatie ligt namelijk de bestemming glastuinbouw. Na de sloop van de kassen is het tijdelijk een grasveld. Hij wees verder op de regionale strategie waar volgens de SER-ladder wordt gewerkt, dus eerst oude locaties opknappen en dan pas nieuwe aanleggen. Het betreft hier echter locaties voor kleinschalige kantoren die geschikt zijn voor het nieuwe werken. Onderzoek toont aan dat hieraan behoefte is. Een deel van de ondernemers wil nu eenmaal niet naar Leiden verhuizen. Bij stemming bleek dat alleen de ChristenUnie D66 steunde voor een schrappen van de kantorenbestemming. De gemeenteraad steunde wel unaniem een zwakkere motie, weliswaar na een schorsing waarin de tekst zo in vorm werd gegoten dat ook de andere fracties ermee akkoord konden gaan. De motie roept B&W op om meer regie te voeren tegen de leegstand door het revitaliseren van oude terreinen en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Volgens Van der Zon doet de gemeente dit al. Hij had er dus probleem mee.

Buurtbewoners Schoonoord blij met nieuwe speelplaats Voorhout - Afgelopen zaterdag is de geheel vernieuwde speeltuin aan Schoonoord in Voorhout op feestelijke wijze geopend. De buurtbewoners wilden al langer een nieuwe speelplaats voor de kinderen, en het initiatief kwam dan ook van hen. Sponsors waren bereid om hieraan mee te werken en de gemeente ging al gauw akkoord. De speelplaats is onherkenbaar veranderd. Er staan nieuwe, uiteraard veilige speeltoestellen en er is een pannaveldje aangelegd waar kinderen hun balsporten kunnen beoefenen of kunnen jeu de boulen. De jeugd en hun ouders zijn blij, wat ook de grote opkomst bij de opening verklaarde. Door Laura Kranenburg De gemeente heeft meteen een heel spektakel van de opening gemaakt. Wethouder Kees van Velzen, directeur Hans Al van wooncorporatie Stek en buurtbewoonster Mary van Putten, die zich enorm heeft beziggehouden met het initiatief, kwamen alle drie aan het woord om te vertellen waarom de vernieuwde speeltuin zo belangrijk is. Vervolgens was er ook nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. Van Putten was erg enthousiast: “Eindelijk hebben we weer een leuke en veilige speelplaats voor onze kinderen. Het is een echte ontmoetingsplek geworden en ik weet zeker dat de speelplaats heel veel gebruikt gaat worden. Het heeft veel toegevoegde waarde voor onze buurt”. Het speelplaatsje was duidelijk aan een opknapbeurt toe. Vroeger stond er slechts een aantal oude speeltoestellen, terwijl steeds meer gezinnen met kinderen in de buurt zijn komen wonen. Vandaar dat tijdens de wijkavond in De Toog, ruim een jaar geleden, de buurtbewoners het plan opperden om de speelplaats compleet te vernieuwen. Het was voor de gemeente lastig om een voldoende groot bedrag vrij te maken om de speeltuin een totale make-over te geven. Daarom zijn de fractievoorzitters in de

gemeenteraad van Teylingen op zoek gegaan naar sponsors, zodat de gemeente toch aan de wens van de buurtbewoners kon voldoen. De buurtbewoners hebben hier enorm veel tijd in gestoken. Door hun overtuigingskracht en goede idee wonnen zij dan ook de Herfstpremie van Fonds 1818, wat een groot aandeel aan de renovatie is geweest. Verder ontvingen ze een bijdrage van wooncorporatie Stek, Rabobank Bollenstreek, Oranje Fonds en ANWB-fonds. Ook Voorhoutse bedrijven hebben hun steentje bijgedragen. Tijdens de bouw werden onder andere soep en broodjes beschikbaar gesteld en sponsorde Van Schooten Bouwmaterialen het hout. Ook werd de KTS bij het plan betrokken. Leerlingen van deze school hebben een picknicktafel in elkaar gezet, waardoor ook ouders van kinderen en andere buurtbewoners kunnen samenzijn op de speelplaats. Het is duidelijk dat de buurt de speelplaats heel erg graag vernieuwd wilde hebben. Om het meteen goed te doen werden ook de buurtkinderen bij het plan betrokken. Zij kregen de opdracht een tekening te maken van hun ideale speelplaats. Met deze tekeningen gingen de raadsleden, de klankbordgroep en de omwonenden tijdens NL Doet in maart aan de slag met het plan. Eerst werd de grond bouwrijp gemaakt en werden alle oude toestellen verwijderd. Zelfs de bomen zijn verplaatst om de speelplaats wat meer ruimtelijk te maken. Vervolgens is het gebied afgebakend door hekjes te plaatsen en zijn er nieuwe planten geplaatst. Toen de basis was gelegd kwam eindelijk het moment waarop iedereen had gewacht: de speeltoestellen werden geplaatst en ook werd het pannaveld werd aangelegd. Het was voor de gemeente al enigszins lastig om voldoende budget vrij te maken voor de vernieuwing van de speelplaats, dus is er afgesproken dat er zo weinig mogelijk aan onderhoudsgeld door de gemeente wordt betaald. Aan de buurtbewoners de taak om zoveel mogelijk mee te helpen met het onderhoud. Dit vinden zij prima en heel begrij-

pelijk. “Ik ben allang blij dat we nu zo’n mooie speelplaats hebben en ik vind het geen probleem om mee te helpen met het onderhoud van de speeltuin. Ik vind het zelfs gezellig en ook groeien we als buurtbewoners hierdoor dichter naar elkaar toe”, zegt een van de enthousiaste aanwezigen. Kortom, een goed plan waarmee de gemeente de buurt rondom Schoonoord ontzettend blij heeft gemaakt. Turen naar de tekst van de motie. Na aanpassing konden alle fracties deze steunen (Foto: Nico Kuyt).

Opvoeden bij echtscheiding Sassenheim - In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert Bibliotheek Bollenstreek een lezing in Sassenheim tijdens de Week van de Opvoeding. Onderwerp is ‘Positief opvoeden tijdens een echtscheiding’. De avond wordt verzorgd door opvoedcoach Daniëlle Kerkhof en orthopedagoog Karin van Eijndthoven in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen. Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Elk kind reageert anders als zijn ouders gaan scheiden. Deskundigen vertellen hoe men kinderen op een goede manier kan begeleiden in een echtscheidingsperiode. Ook is er gelegenheid tussen ouders om ervaringen met elkaar te delen. Medewerkers van het CJG zijn aanwezig om het aanbod wat het CJG in huis heeft op het gebied van echtscheiding toe te lichten. De avond vindt plaats op 2 oktober om 20.00 uur in de vestiging Sassenheim van Bibliotheek Bollenstreek aan de Kerklaan. De toegang is gratis.

Voor al uw klimaatbeheer «CV installaties « CV ketels « Ventilatiesystemen « Zonne-energie « Airconditioning

Feestelijke handeling

Wethouder slaat paal voor wijk Hooghkamer Voorhout - Na een periode van drie jaar afwezigheid heeft bouwbedrijf Heijmans weer een start gemaakt met de bouwactiviteiten in Voorhout. Op 23 augustus zijn in het project Hooghkamer Fase 1 in Voorhout de eerste heipalen de grond ingeslagen. Er is een start gemaakt voor de realisatie van dertien woningen, waaronder rijwoningen, een tweekapper en een driekapper. Om dit feit te vieren wordt op vrijdag 28 september vanaf 15.00 uur op de bouwlocatie een feestelijke handeling verricht door wethouder John Stuurman en een van de directeuren van Terra Ontwikkeling op de bouwlocatie. Vanaf 15.00 uur worden de kopers, wethouders, de architect, omwonenden en me-

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

dewerkers van Heijmans Bouw en Vastgoed verwelkomd met een kopje koffie.

Ontwerp

Met zeventien woningen in Fase 1 van de nieuwbouwwijk Hooghkamer wil Heijmans Vastgoed de bestaande wijk Hoogh Teijlingen in zijn geheel compleet maken. De architectuur van de al bestaande woningen wordt in de zeventien woningen voortgezet. Architectenbureau Groosman & Partners tekent voor het ontwerp. Het beeld van het ontwerp is eigenzinnig, waarbij de voorgevels een fiere uitstraling hebben aan de straat. Daarnaast heeft iedere woning een eigen gezicht en daardoor een eigen identiteit. De woningen vormen samen echter een eenheid, waarbij de gevels toch verschillend zijn. In alle woningen zijn dezelfde architectonische vormen gebruikt, maar dan weer net in verschillende composities. De grafische werking van dit beeld wordt versterkt doordat de kozijnen niet direct in het gevelbeeld te zien zijn, maar achter het metselwerk verdekt zijn. Daarnaast worden er in de gevel geen doorzichtige glaspanelen toegepast die dezelfde reflectie hebben als het gewone doorzichtglas.


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

WEEKTOPPER HONDA CIVIC 1.3 HYBRID CVT Bouwjaar:

juni 2008

Km.-stand:

97.230 km

Kleur:

Rood metallic

Brandstof:

Hybride

Versnellingsbak: Automaat 15 Jaar garantie

Kijk voor details en ons totale aanbod op:

op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

www.autokwaak.nl

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

DW Kozijnen: De top in kunststof

A U T O M O B I E L B E D R I J F

Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

van der Kwaak t

VERKOOP

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

t

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

Betalen in termijnen is mogelijk!!

Santos Race- en ATB Specialist Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg tTel. 071-4021513 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

DUBBEL VOORDEEL BIJ AANKOOP VAN EEN SAMSUNG 7 OF 8000 SERIE LED TV: â‚Ź 250 retour of gratis tab en nog geen b.t.w. verhoging!!! (Besteld en geleverd voor 30 september 2012)

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf "MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

CADEAUACK

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBO BMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOH OMDPMMFDUFPGCFM 

B â‚Ź 250 LCAXAY STAH B 2 (7.0) OF GA

IJDEN OF 20 FILMS

WEDSTR 17 EREDIVISIE LIVE

Actieperiode: 20-09 tot 30-09-2012. Zolang de voorraad strekt. *Actievoorwaarden en actiemodellen: www.samsung.com/promotion

www.roest.tv

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33


26 SEPTEMBER 2012

pagina 11

Cheque voor voedselbank tijdens de najaarsfeesten

Op braderie Voorhout

Zonnebloem haalt 660 euro binnen Voorhout - Ook dit jaar was de Zonnebloem afdeling Voorhout vertegenwoordigd met een kraam op de braderie tijdens de najaarsfeesten. Traditiegetrouw met een enveloppenloterij. In een aantal enveloppen bevond zich een Zonnebloem-joker. Op deze manier is de loterij iets spannender gemaakt en dat was te merken aan de enorme snelheid waarmee de enveloppen verkocht werden. De kraam stond om 9.00 uur bomvol met allerlei prijzen, dit jaar bijeengebracht door alle vrijwilligers en diverse ondernemers uit Voorhout. Voor het eerst had men een deel van de kraam in kunnen richten met grotere prijzen zoals een oventje, lunchbonnen, mooie bad-

Sassenheim - Ze zijn weer voorbij, de najaarsfeesten in Sassenheim. Tout Sassenheim heeft zich de afgelopen week weer in het feestgedruis gestort. Of dat nu was in de Oranjefeesttent, op de kermis of tijdens een van de vele andere activiteiten, het was weer een gezellige en feestelijke boel. Zoals bij een van de jaarlijkse hoogtepunten van de najaarsfeesten: het tobbetje steken (zie foto boven). Tijdens de feestmiddag voor senioren vorige week woensdagmiddag in de feesttent van de Oranjevereniging is een cheque van 3000 euro overhandigd aan de vrijwilligers van de voedselbank (zie foto onder). Dit is de opbrengst van de collecte tijdens de Parkdienst, die de Oranjevereniging tot een mooi rond bedrag heeft opgehoogd. De Voedselbank Teylingen ondersteunt gezinnen die om veel verschillende redenen zelf geen geld hebben om voldoende eten te kopen.

sets en diverse waardebonnen. Ook de loten van de landelijke Zonnebloem-loterij werden nog grif verkocht en om 13.00 uur was er geen lot meer te krijgen. Vele bekenden trokken aan de kraam voorbij en iedereen was bereid om voor de Zonnebloem enveloppen te kopen. Ook vele gasten van de Zonnebloem die thuis bezocht worden of meegaan met de vele activiteiten vonden de weg naar de kraam en kochten enveloppen in de wetenschap dat dit geld goed terecht komt en ook in het dorp blijft. Dit jaar was de opbrengst voor het kerstmatinee waar op 15 december ongeveer honderd ouderen een muzikale middag aangeboden krijgen in Boerhaave. En die opbrengst was dit jaar een record, want ruim 660 euro is er opgehaald. De landelijke Zonnebloem verdubbelt het bedrag.

Boottocht voor ouderen over de Kagerplassen Teylingen - Senioren uit Teylingen zijn begin oktober uitgenodigd voor een geheel verzorgde vaarmiddag over de Kagerplassen. Welzijn Teylingen en de Bonden van Ouderen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond organiseren dit uitje voor alle senioren uit Teylingen ter viering van de Internationale Dag van de Ouderen. De rondvaartboot River Queen neemt de ouderen gedurende twee uur vanaf 14.00 uur mee naar de mooiste plekjes op de Kagerplassen. Aan boord zorgt een accordeonist voor muzikaal vertier en de diverse hapjes en drankjes zijn inbegrepen. Omstreeks 16.00 uur stapt men weer uit op de Warmondse Gemeentehaven. Voorhoutse ouderen kunnen op maandag 1 oktober inschepen. Om 14.00 uur vertrekt de boot vanaf de Gemeentehaven

in Warmond. Na de rondvaart zal de boot rond 16.00 uur weer aanmeren. De vaarmiddag voor Warmondse ouderen vindt plaats op dinsdag 2 oktober. Zij verzamelen rond 13.45 uur op de Gemeentehaven in Warmond. Sassenheimse ouderen vieren de Dag van de Ouderen op vrijdag 5 oktober, eveneens om 14.00 uur vanaf de Gemeentehaven in Warmond. Welzijn Teylingen en de ouderenbonden organiseren deze actie voor alle ouderen uit Teylingen, wel of geen lid van de Bond van Ouderen. Aanleiding is de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober. Deze dag werd in 1990 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te geven aan het welzijn van ouderen. Kaartjes voor de vaartocht kan men tot vrijdag 28 september á 2 euro reserveren bij Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805. Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.

Oostergeestleerlingen te gast bij Prinsjesdag Engels op de Emmaüsschool Voorhout - De Emmaüsschool in Voorhout gaat dit jaar in alle groepen beginnen met het geven van het vak Engels. Om de start hiervan een bijzonder tintje te geven wordt deze week een Engelse week georganiseerd. Elke dag staat er, naast het reguliere programma, iets Engels op de agenda. Zo werden de leerlingen maandagochtend in het Engels welkom geheten op de school. Ook werd met alle kinderen een Engels lied gezongen. Dinsdag kwamen alle kinderen in ‘schooluniform’. Ook werd de Britse vlag op het plein gehezen en zong men een Engels lied. ’s Middags was er in elke klas een high-tea. Vandaag (woensdag) wordt in de groepen rondom aardrijkskunde of een andere invalshoek aandacht besteed aan Engeland en Groot Brittannië. Donderdag zal de knutsel- en tekenles een Engels thema hebben. Vrijdag zijn de optredens in de weeksluiting allemaal in het Engels.

Financiering is rond

Crisis helpt Noordelijke Randweg in Voorhout Voorhout - Door de economische crisis wordt de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout goedkoper. De financiering van de nieuwe weg is rond, inclusief het meest prijzige onderdeel: de tunnel onder het spoor. Door Nico Kuyt Vorige week hielden in de raadszaal van de gemeente Hillegom de wethouders Verkeer van de regio Holland Rijnland hun periodieke overleg. Wethouder John Stuurman kon daar zijn collega’s de positieve stand van zaken melden rond de randweg. “De financiering is rond en we zijn aan de slag”, zo hield hij het kort.

Het project loopt naar tevredenheid. Door de crisis is de realisatie een stukje goedkoper geworden. En vorige week kreeg de randweg nog extra subsidie van een kwart miljoen toebedeeld. Dit komt uit het potje van de zogeheten Brede Doel Uitkering van het Rijk. Een aantal projecten elders in de regio gaat niet door, waardoor geld vrijkomt voor andere plannen. Een kwart miljoen daarvan wordt nu als subsidie aan de randweg toegevoegd. Geen van de regiowethouders had hier problemen mee. De randweg is onderdeel van een aantal maatregelen om de Bollenstreek beter te ontsluiten.

Warmond - Basisschool Oostergeest uit Warmond was dinsdag 18 september uitgenodigd om Prinsjesdag in Den Haag mee te maken. Daar hebben de leerlingen de opening van het parlementaire jaar 2012-2013 bijgewoond. Vervolgens hebben zij naar de rijtoer van de Gouden Koets gekeken. Door alle interviews en foto’s die er om hen heen werden gemaakt voelden de leerlingen zich zelf voor even prinsen en prinsessen.’s Avonds waren zij zelfs op Hart van Nederland van SBS 6 te zien. Na een natte start van de dag gingen de groepen 7 en 8 wandelend naar de Grote Kerk voor een dienst in deze kerk. Daar waren prominente gasten aanwezig zoals minister-president Mark Rutte (zie foto), Sybrand van Haersma Buma van het CDA en minister Ivo Opstelten. Tijdens de opening was er aandacht voor stichting De Vrolijkheid. Deze stichting organiseert creatieve activiteiten in Nederlandse asielzoekerscentra. Bepakt met tassen met muziekinstrumenten, buitenlandse kinderboeken en schilders- en knutselspulletjes woonden de leerlingen de dienst bij.


! n e i z t a d t m o k komt dat zien! Pak het V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 38-40 2201 JP NOORDWIJK - TEL. (071) 36 12 661 WWW.VERKADESLAAPCOMFORT.NL

WWW.SLAAPGILDE.NL

voordeel! Dekbedovertrekken voor T.H. •Blanca

24.

95

in Spanje Costa PARKETVLOER SCHUBUNGALOW + REN? Schuren & afwerken. zwembad, tel. 071-4073193, Info: 06-20401577. 06-51407403. Goede prijs. HULP BIJ BEZOEK aan guardamar@live.nl arts, specialist of museum? TE HUUR, ROYALE Bel 071-5893210. ZOLDERKMR. (6x5m). OVERDEKTE STALGezamelijke badkamer en keuken. Ideaal voor student. LING aangeb. vouwwagen, In hartje oud-Oegstgeest. auto, boot+trail. 06-14901810. Huurprijs € 400,- p/mnd. SPORTMASSEUR (v) Info: 071-5765046 (na heeft tijd voor uw spieren. 18.00 u) of 06-53661868. Ook k-tape. 06-10321154. Singin’ in the Rain! ZING MEE MET FILMMUZIEKPROJECT. Repetities wekelijks ma-avond. Concert april 2013. Info 0715212365. www.detroubadours.com

Te koop gevraagd door verzamelaar: OUDE KELDERRESTANTEN PORT, whisky of cognac van oudere jaargangen, t.e.a.b. Tel. 06-54710160.

Gevraagd: HULP in de HUISHOUDING, met ervaring, 5 uur/week in Haaswijk. Mail met referentie naar AANGEB. WINTER- wvanvelzen@xs4all.nl STALLING Rijnsburg, voor MASSAGETHERAPIE boten op trailer, max. lengte voor wellness en behande7 meter. Tel. 071-4020671. ling v. lichamelijke en psychosomatische klachten. Tel. 06-19487506.

VAN DER KROFT & • DAKGOOT SCHOON- • •VAN DER LANS OFFICE MAAKSERVICE. Maak MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

nu vast een afspraak zodat wij door goede planning tegen voordelige en vooraf afgesproken prijzen werken. Tel. 06-20897322.

Voor behandeling van o.a.

WESPEN, PLAAGDIE•REN, dienstverlening. Tel.

. ADHD en ADD

06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

. Chronische vermoeidheidsklachten

STUCADOOR, tegelen, •schilderen, waterleiding,

. Depressieve klachten

laminaat. Tel. 06-19110519.

. Emotionele verwerkingsprocessen

. Gewrichtsklachten

COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, Laptopreparatie, WiFi, Privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op www.Boonict.nl ONTSPANNINGSMAS•SAGE Mandy met hoogte-

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

. PDD-nos en Autisme

071-4077364

. Ziekte van Lyme

Margreet van Duijn

punt, kan niet ontvangen. Tel. 06-19879439. Gevr. MARKLIN of •FLEISCHMANN treinen. Tel. 071-5420745. GARAGEBOXEN in •Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

AUTO-AIRCO SERVICE

BE-YIN Oegstgeest Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. #MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)


26 SEPTEMBER 2012

pagina 13

6 oktober in Sassenheim

Dierenkliniek doet mee aan open dag Sassenheim - Zaterdag 6 oktober wordt voor de eerste keer een Landelijke Open Dag Dierenartsen georganiseerd met als thema ‘Dierenarts in 3D: Deskundig, Dienstverlenend en Duurzaam’. Verspreid over het land doen dierenartsenpraktijken hun deuren open om te laten zien hoe de dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en dier.

Irma Bisschop in de nieuwe winkel (Foto: Willem Krol).

‘Het was echt nodig’

Juul’s Gifts & Furniture is verhuisd naar Hortusplein Sassenheim - Juul’s Gifts & Furniture is, na vijf jaar in het pand aan de Hortuslaan gezeten te hebben, verhuisd naar het Hortusplein in Sassenheim, vlakbij de Hoogvliet. “Een grotere en meer overzichtelijke winkel was echt nodig”, zegt eigenaresse Irma Bisschop, die erg blij is met het nieuwe pand. Door Laura Kranenburg Juul’s heeft sinds de opening vijf jaar geleden een mooie klantenkring opgebouwd, waardoor het noodzakelijk werd om steeds meer producten in te kopen. “We konden de boel echt niet meer kwijt, de winkel werd zo onoverzichtelijk”, zegt Bisschop. De winkel verkoopt

momenteel voornamelijk meubels en woonaccessoires van het merk Riviera Maison, die erg goed verkopen. “We willen ook wat meer soortgelijke merken gaan verkopen, zoals Riverdale, maar we moeten even kijken welke precies. Merken die lijken op Riviera Maison, maar dan uit het goedkopere segment. Per slot van rekening hebben we daar nu de ruimte voor”, zegt Bisschop. “Ook kunnen klanten nu de producten veel beter bekijken en ook uitproberen, en hoeven leveranciers niet meer te creatief na te denken als ze spullen komen leveren. Op een gegeven moment wisten ze namelijk echt niet meer waar ze de spullen moesten plaatsen”. Volgens Bisschop kwam er nogal wat kijken bij de verbouwing van het pand. “De winkel wordt mo-

Van De Leeuw Makelaardij

Winnares waardespel ontvangt mooie cheque Sassenheim - Tijdens de Nacht van Sassenheim op 31 augustus konden bezoekers meedoen met het ‘De Leeuw Waardebepalingspel’. Bezoekers werd gevraagd om de waarde van twee woningen te schatten. Mevrouw De Willegen is de gelukkige winnares. Zij wist beide woningen goed op waarde te schatten. De winnares ontving uit handen van makelaar Joost Verbaas een waardecheque van 100 euro van bouwmarkt Multimate en een fles wijn (zie foto). Met de waardecheque kan ze klussen in haar eigen huis.

menteel nog verder opgeknapt, maar we hebben nu wel echt ons plekje gevonden. En onze klanten gelukkig ook, ook al zijn we pas twee weken geleden heropend.” Wel is het allemaal ontzettend snel gegaan, waardoor het een erg drukke periode is geweest voor Bisschop. “De Rabobank wilde graag ons oude pand hebben, dus we moesten erg snel op zoek gaan. En dat is niet makkelijk in Sassenheim. Er zijn namelijk weinig lege panden in het centrum. Toen kwamen we op dit idee. Het pand zag er in eerste instantie echt niet uit, maar ik vind dat we het goed hebben opgeknapt. De locatie zit niet echt in de loop, maar dat zaten we toch al niet. We adverteren dus heel erg veel en hebben daarnaast een mooie kring van vaste klanten, dus men vindt ons wel”. Echt een feestelijke opening heeft de winkel niet gehad. “Daar hadden we het echt veel te druk voor, maar we hebben een aantal openingsaanbiedingen gehad. Ik kan nog niet zeggen of het drukker is geworden. Dat komt waarschijnlijk ook door de feestweek, maar de verkoop is prima geweest. In elk geval is er absoluut geen daling in de verkoopcijfers en zijn de reacties van onze klanten erg positief.” De eigenaresse heeft zelfs alweer een nieuw plan voor de toekomst. “Er is nog een gedeelte in het pand dat we niet hebben overgenomen. Misschien gaan we dat in de toekomst erbij nemen, maar dat weten we nu nog niet. Het ligt eraan hoe druk het gaat worden en hoeveel producten we dus straks kwijt moeten”, aldus Bisschop, die erg gelukkig is met haar nieuwe winkel. Juul’s Gifts & Furniture aan Hortusplein 6 houdt begin november de jaarlijkse kerstavonden waarbij de winkel wordt omgetoverd in een echte kerstsfeer. Vaste klanten ontvangen hier nog een uitnodiging voor, maar iedereen is welkom om ’s avonds te komen kijken en shoppen.

De Landelijke Open Dag Dierenartsen (LODD) wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging van dierenartsen, in het kader van het 150-jarig bestaan van de vereniging. Het tienjarig bestaan van Dierenkliniek Sassenheim valt samen met de landelijke open dag. Daarom opent zij haar deuren aan de Hoofdstraat 135 in Sassenheim op zaterdag 6 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur. Op deze dag kan men een kijkje komen nemen achter de schermen en zien welke behandelmogelijkheden men een huisdier kan bieden. Op deze dag zijn ook Holtman’s Dierenspeciaalzaak uit Sassenheim, een trimster van Trimsalon Picobello en hondenuitlaatdienst De Trouwe Viervoeters aanwezig,

iedereen verdient een morgen

10.548 euro voor KWF Voorhout - De jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding, waarvoor 110 collectanten zich hebben ingezet, heeft in Voorhout 10.548 euro opgebracht. Wie zich een volgende keer ook wil inzetten voor het KWF kan contact opnemen met Ems Raijmans, tel. 0252212651.

waarbij men advies kan inwinnen omtrent voeding, vachtverzorging en aanverwante zaken. Mevrouw De Bruin uit Voorhout exposeert met schilderijen. Het eigen huisdier kan professioneel gefotografeerd worden door een aanwezige fotografe. Voor de kinderen is er die dag een quiz waar prijsjes mee te winnen zijn, een poffertjeskraam en een grabbelton. Rond 17.00 uur zal deze middag worden afgesloten met het oplaten van ballonnen. Er is een prijs voor diegene van wie de ballon het verst komt. Ook is er een fotowedstrijd met als thema ‘Uw huisdier op vakantie’. Tot en met donderdag 4 oktober kan men een foto afgedrukt op briefkaartformaat, met op de achterzijde naam, adres, telefoonnummer en naam van het huisdier, inleveren bij de Dierenkliniek. De winnaar van deze fotowedstrijd wordt rond 15.30 uur op de open dag bekend gemaakt. In het kader van Dierendag zijn op woensdag 3 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur een dierenarts en -assistente van Dierenkliniek Sassenheim aanwezig bij Dierenspeciaalzaak Holtman in Sassenheim voor een gratis gezondheidscontrole van het eigen huisdier, met uitzondering van katten wegens ontsnappingsgevaar. Voor meer informatie: www. dierenklinieksassenheim.nl.

Rozenkrans bidden in kerk Warmond - De maand oktober is, net als de maand mei, de maand van Maria, met speciale aandacht voor de rozenkrans. 7 oktober is de Dag van de Rozenkrans. Met het bidden van de rozenkrans en het herdenken van de mysteries van het geloof, staat men in de roomskatholieke St. Matthiaskerk in Warmond stil bij de grote momenten uit het leven van Maria en Jezus. Daarom kan men daar iedere woensdagavond in oktober de rozenkrans bidden en stilstaan bij de vijf mysteries van het geloof. Dat vindt plaats op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober om 19.00 uur in de zijkapel van de St. Matthiaskerk aan de Herenweg 76 in Warmond. In de kerk zijn rozenkransen te leen om tijdens deze gebedsvieringen te gebruiken.

Kind bekneld met voet onder container Sasenheim - Vorige week donderdagochtend is een kind met een voet bekneld geraakt onder een ondergrondse container aan het Kerkeland in Sassenheim. De container was net geleegd, en was bij het terugzetten niet geheel goed geplaatst. Daardoor ontstond een kier waar het kind een voet in had gestoken. Doordat de container verschoof kwam het kind echter vast te zitten. De gealarmeerde brandweer kon het kind met behulp van twee koevoeten bevrijden. Het werd daarna in een ambulance nagekeken (Foto: Toon van der Poel).


pagina 14

26 SEPTEMBER 2012

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Emmen Alkmaar Zwolle Haarlem Katwijk

Naast onze negentien kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Groningen

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen Klaaswaal

d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver egg • advies in het bel

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Foreholte deelt de Columbiaan wordt Nederlands punten met DOSR Junioren 2 op podium

kampioen op zwemestafette Voorhout - De Columbiaan was op zondag 23 september met alle teams vertegenwoordigd bij de Nederlandse Estafette Kampioenschappen zwemmen in het Pieter van den Hoogenband-stadion in Eindhoven. De snelste twintig teams kwamen per leeftijdsgroep aan de start. Zeven teams van De Columbiaan hadden zich geplaatst: de minioren jongens en meisjes, junioren 2 en 4 jongens, junioren 3 meisjes, de dames en de heren. Niet alle teams waren op volledige sterkte waardoor er bij een aantal teams deelnemers waren uit de jongere leeftijdsgroepen die een viertal compleet maakte. De meeste kans op succes hadden de jongens (junioren 2) en meisjes (junioren 3). De jongens wisten op uitstekende wijze met prachtige tijden nummer 1 van Nederland te worden op de vier estafettes. Dit team bestond uit Nick Bontje, Thijs van Wieringen, Jens Krijgsman en Ruben Griffioen. Zij wonnen met ruim 50 seconden voorsprong. De meisjes junioren behaalden een tweede plaats achter het sterke team van Trivia uit Groningen. De Voorhoutse meisjes moesten met name op de 4x100 meter vrije slag het Groningse kwartet te ver voor zich laten. Op de andere afstanden bleef het Columbiaan-team, bestaande uit Loulou Janssen, Sop-

Nick Bontje, Thijs van Wieringen, Jens Krijgsman en Ruben Griffioen eindigden als eerste. hie ’t Hart, Marieke van der Meer, Nathalie Bakker en Ruby Belfor, uitstekend in de buurt van de Groningse dames. In het middagprogramma kwamen de dames en herenploegen van De Columbiaan aan de start. Ook hier kon men niet de snelste zwemmers aan de start krijgen. Men kwam daardoor niet in de buurt van de podiumplaatsen die als de dames en herenploegen op volle sterkte aan kunnen treden bereikbaar zijn. Meest opvallende prestatie kwam van Thijs van Wieringen.

Hij zwom in de 10x100 meter vrije slag estafette 58.88 seconden. De eveneens 13-jarige Ruben Griffioen deed dit ook al in het ochtendprogramma: 59.5 seconden op de 100 meter borstcrawl. Ook Chantal Warmerdam zwom door de ‘magische minuut’ in de estafette: 59.53 seconden. Liset Jansen wist haar 100 meter vrije slag ook nog eens te verbeteren naar 58.95 seconden. De dames en heren deden het in deze bezetting overigens prima. Zij eindigden allebei als zevende in de einduitslag.

Voorhout - Foreholte heeft zich gedeeltelijk gerevancheerd voor de zware nederlaag van vorig jaar tegen DOSR. Na een sterke eerste helft werden de punten uiteindelijk eerlijk verdeeld. Foreholte begon sterk aan de wedstrijd en zette DOSR direct onder druk. Het middenveld, bestaande uit Kevin Compier, Tom Bleijswijk en Roy Dickhoff, was heer en meester en de mogelijkheden stapelden zich op. In de 3e minuut brak Niels van der Salm door op links. Hij gaf de bal aan Tom Bleijswijk, wiens voorzet net achter Bram van der Lans ging. Net daarna werd Rob van der Plaat op links weggestuurd door Toni Arroyo. Alleen voor de keeper twijfelde hij iets te lang. Uiteindelijk kwam de bal bij Bleijswijk, wiens harde schot gestopt werd door de keeper van DOSR. In de 7e minuut kwam DOSR voor het eerst gevaarlijk voor het doel van Foreholte. De voorzet kon door Niels van der Salm ternauwernood weggewerkt worden. Na een kwartier werd Rob van der Plaat weer weggestuurd op links. Met een mooie actie ging hij voorbij zijn directe tegenstander en leverde hij een prima voorzet af. Van der Lans verlengde de bal knap, maar tot zijn teleurstelling net over het doel. Foreholte hield het middenveld in bezit en kwam regelmatig gevaarlijk voor het doel van DOSR. Toni Arroyo werd weggestuurd op rechts en met een knappe actie passeerde hij zijn tegenstander. Hij probeerde vanaf de achterlijn de keeper te passeren, terwijl van der Lans voor het doel volkomen vrij stond. In de 31e minuut viel dan toch de verdiende treffer voor Foreholte. Een vrije trap van Toni Arroyo werd gelost door de doelman van DOSR en Wouter Vlas-

veld kon vanaf dichtbij de bal over de doellijn werken: 0-1. Pas in de 42e minuut kwam DOSR weer dichtbij het Voorhoutse doel, maar toen was het ook direct raak. Een vrije trap vanaf links werd bij de tweede paal knap ingekopt: 1-1. De thee had DOSR goed gedaan, want zij schoten fel uit de startblokken en de Voorhoutse verdediging werd onder druk gezet. Het middenveld werd overgenomen door DOSR, maar echt grote kansen werden niet gecreëerd. Na een kwartier in de tweede helft kwam Foreholte weer onder de druk vandaan. De sterk spelende Tom Bleijswijk brak door op links en zijn voorzet werd door Bram van der Lans binnengetikt (1-2). DOSR drong nog meer aan en in de 65e minuut was het bijna raak. Een vrije trap werd door de spits prima aangenomen in het strafschopgebied. Hij draaide zich vrij, maar zijn schot eindigde in het zijnet. In de 70e minuut viel dan toch de gelijkmaker. De snelle rechtsbuiten passeerde Niels van der Salm, die uitgleed op de achterlijn. Zijn voorzet werd door Matthijs Guijt weggewerkt, maar de bal kwam precies voor de voeten van de opgekomen aanvoerder van DOSR, die de bal gemakkelijk in het lege doel kon werken. In de resterende tijd bleven beide ploegen strijden voor de overwinning en kregen zij allebei nog een grote kans. Twee minuten voor tijd kon Mike van Leeuwen een lage voorzet met zijn grote teen over zijn eigen doel werken. In de laatste minuut brak de ingevallen Bas Jongbloed door en schoot hard op doel. De bal werd goed gestopt door de keeper, de bal kwam voor de voeten van Roy Dickhoff, wiens schot gekraakt werd. Direct daarna floot de scheidsrechter voor het eindsignaal.


26 SEPTEMBER 2012

pagina 15

Arjan Ederveen speelt in ‘Ederveenzaamheid’ Sassenheim - Zondag 30 september in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: Arjan Ederveen en Stuk met ‘Ederveenzaamheid’. Na film, televisie, toneel en musical ging theatermaker pur sang Arjan Ederveen zijn grootste uitdaging aller tijden aan: een one man-show. In deze show neemt Ederveen het ABC van de eenzaamheid van de moderne mens -en zichzelf- onder de loep. Door middel van verschillende typetjes laat hij een overbevolkte wereld zien van eigen-ikjes. Hij zingt over onbeantwoorde liefdes, sex op het internet en danst met een kap-

stok. Gelukkig wordt Ederveen bijgestaan door zijn trouwe vuilnisbakkenhond Stuk, die nu al staat te popelen om te laten zien hoe geweldig hij als theaterdier Lassie kan vertolken en hoe eenzaam het aan de top kan zijn als je in de rol kruipt van een roze koningspoedel op de catwalk. Maar hoe eenzaam Ederveen en Stuk ook kunnen zijn, de zaal zal vol mensen zitten die om de grappen en hun drama kunnen lachen.

Arjan Ederveen en Stuk.

De aanvang is 20.15 uur. Kaarten à 21 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim.

EHBO-cursus in Sassenheim

Soos op Zondag is weer begonnen Sassenheim - Ook gedurende het seizoen 2012-2013 organiseert de Bond van Ouderen Sassenheim één keer per maand de Soos op Zondag met muziek van The Families (zie foto). Iedere Sassenheimse oudere is welkom om de Soos op Zondag mee te maken. Men krijgt bij aanvang een kopje koffie of thee met een koekje. Daarna kan men een drankje op eigen kosten verkrijgen. Men kan ook kaarten, biljarten, rummy-cup spelen e.d. Men hoeft zich niet op te geven en men hoeft ook geen lid van de Bond van Ouderen te zijn. Men kan gewoon op zondagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur binnenlopen in ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40. De Soos op Zondag wordt gehouden op 7 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april.

Sassenheim - De EHBO-vereniging Sassenheim start in oktober met een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. De EHBO-cursus houdt in dat men op een goede manier leert reageren op en omgaan met plotseling optredende ongevallen of ziekten in de eigen omgeving. Reanimatie en het gebruik van een AED is een vast onderdeel, de module kleine ongevallen en verbandleer completeren de basisopleiding. Naast deze basisopleiding geeft de vereniging ook de module Kinder-EHBO. Deze wordt tijdens de lessen EHBO gegeven en krijgt men als extra aantekening op het diploma. De cursus (voor personen boven de 16 jaar) zal gehouden worden op de maandagavonden in basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat in Sassenheim van 19.30 tot 21.30 uur, te beginnen op maandag 1 oktober, en duurt tot eind maart 2013, waarna het examen plaatsvindt. Voor informatie en aanmelding: Mariska Nieuweveen via de telefoonnummers 0252-866745 of 06-30043481 (na 16.00 uur), of per e-mail: paulenmariska@ziggo.nl.

Vanwege het succes van de jazzmatinees in Het Trefpunt vorig seizoen, is het aantal voorstellingen dit jaar uitgebreid naar vijf. Bovendien krijgen jazzliefhebbers de mogelijkheid om bij hun entreekaart ook een culinair arrangement te bestellen. De zaal van Het Trefpunt wordt tijdens de concerten ingericht met tafels, à la het Lido tegen het podium. Daaraan kunnen de gasten tijdens het programma genieten van een hapje en een drankje. Etagères met gerechten als oesters en gamba’s, zoete en hartige lekkernijen en wijn worden geserveerd. De sfeer is informeel en er is mogelijkheid om te dansen op het jazzygeluid dat vanaf het podium klinkt. De eerste Jazzmatinee vindt plaats op zondag 30 september. Dan spe-

len jazztrompettiste Saskia Laroo en zanger-pianist Warren Byrd in Het Trefpunt. Het tweetal treedt over de hele wereld op. In Amerika is Saskia Laroo door pers en publiek gebombardeerd tot ‘Lady Miles Davis of Europe’. Het repertoire bestaat voornamelijk uit eigen composities, die herinneringen oproepen aan het werk van jazzgiganten als Charlie Parker, John Coltrane en Dizzy Gillespie. Later dit seizoen volgen Mike Boddé, Tom Beek & The Win-Win Situation (25 november), Jan Kiewiet de Jonge met Remember the Saxes (27 januari), Willem Kiewiet de Jonge & Small Big Band (24 maart) en het Big Band Festival (28 april). Tijdens de matinees zijn gasten welkom vanaf half drie. Het optreden duurt van drie tot vijf uur, daarna volgt een afterparty met Willem & Jan Kiewiet de Jonge. Het arrangement is per persoon of per tafel te boeken via www.hettrefpuntwarmond.nl. Een losse entreekaart voor het concert, dus zonder culinair arrangement, kost 10 euro. Voor het arrangement komt daar € 39,50 per persoon bij.

Streek - De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn samen met de Lions Club Bollenstreek gestart met de voorbereidingen voor de tweede Beursvloer Bollenstreek Noord. Inmiddels is afgesproken dat de gemeente Teylingen eveneens aan dit evenement zal deelnemen. De Beursvloer vindt plaats op 14 november in het gemeentehuis van Lisse. Iedere vereniging of maatschappelijke organisatie heeft klussen waar men om welke reden dan ook niet aan toekomt. Vaak is een gebrek aan geld, tijd, vrijwilligers of kennis hiervan de oorzaak. De Beursvloer is een ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om de klussen te realiseren met gesloten beurs. De Beursvloer werkt alleen

optimaal als alle partijen precies weten wat ze willen vragen of te bieden hebben. Daarom worden op 8 en 9 oktober voor verenigingen en maatschappelijke organisaties startavonden georganiseerd. Tijdens deze startavonden krijgen de deelnemers informatie over de Beursvloer en worden zij geholpen om de vraag en het eventuele tegenbod zo concreet mogelijk te formuleren. Op deze manier is de kans op een geslaagde match tijdens de Beursvloer het grootst. Om mee te kunnen doen aan de Beursvloer is deelname aan een van de startavonden een vereiste. Deze vinden plaats op maandag 8 oktober in jongerencentrum @Hok aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout, en dinsdag 9 oktober in Het Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim. Vanaf 20.00 uur is men welkom. Voor meer informatie en aanmelden: www.beursvloerbollenstreeknoord.nl, of e-mail: info@ beursvloerbollenstreeknoord.nl.

Bij TV Overbos

Tennissen op nieuwe probounce-banen Warmond - Sinds de aanleg van zes probounce-banen begin juli is het mogelijk het gehele jaar door buiten te tennissen bij tennisvereniging Overbos in Warmond. Waar eerst de tennissers van deze vereniging het weergevoelige gravel in de winter verruilden voor de diverse tennishallen in de regio, zal er ook na oktober getennist kunnen worden op het tennispark. Daarmee is het nu ook mogelijk om in te schrijven voor het winterlidmaatschap van TV Overbos in Warmond. In de wintermaanden staan de tennisactiviteiten dus niet stil. Naast het recreatief tennissen gaan ook de tennislessen op de eigen banen in de winter door en kan er meegespeeld

Jazzmatinees Trefpunt krijgen culinair tintje Warmond - De vijf Jazzmatinees die theater Het Trefpunt in Warmond komend seizoen organiseert krijgen een culinair karakter. Hiertoe gaan de organisatoren, Het Trefpunt en Pasadena Productions, een samenwerking aan met restaurant De Beukenhof in Oegstgeest.

Teylingen doet ook mee aan Beursvloer

worden met de wintercompetitie tussen tennisverenigingen in de regio. De populaire onderlinge competitie en het wekelijkse ‘rackettrekken’ (instuif op vrijdagavond) zullen vanaf dit jaar ook doorgaan tijdens de wintermaanden. Dat de banen ook in de zomer goed bevallen bleek wel uit het drukbezochte Warmond Open begin augustus en de clubkampioenschappen die gespeeld werden. Daar waar vorige jaren het onstuimige zomerweer nogal eens een spelbreker bleek en er uitgeweken moest worden naar all weather- en binnenbanen, zijn dit jaar alle tennispartijen op de inmiddels vertrouwde ondergrond op het eigen park gespeeld. Omdat het eerste winterseizoen dan begint worden op 7 oktober de nieuwe banen officieel feestelijk ingeluid.

Zeemanskoor Overal bij rkvv Teylingen Beachhandbal bij Foreholte Noordwijk/Voorhout - Afgelopen zaterdag krioelde het van de jeugdleden van handbalvereniging Foreholte op het Noordwijkse strand ter hoogte van De Branding. Nadat de kinderen onder begeleiding naar Noordwijk hadden gefietst kon begonnen worden aan een intensieve warming up. Op twee velden werden er vanaf 12.00 uur wedstrijden gespeeld verdeeld over twee poules (zie foto). Tussentijds werden de begeleiders, organisatoren en spelers voorzien van broodjes gezond en hamburger. Om 17.00 uur kwam er een einde aan de wedstrijden. Iedereen vertrok, bedekt met een laag zand, in ogen en haren richting het eigen clubgebouw van Foreholte om daar te genieten van een snack.

Sassenheim - Vrijdag 12 oktober komt het zeemanskoor Overal (zie foto) naar voetbalvereniging Teylingen. Op deze avond is de eerste trekking door de notaris van de grote loterij met vele prijzen. Deze loten zijn ook geldig op de finaleavond op 9 november als de auto ‘eruit gaat’. Op 12 oktober is de kantine van Teylingen open om 20.00 uur. De entree is gratis.


Mevrouw Antjes vindt dat ze alles nog zelf kan. Jij laat haar in haar waarde.

Alleen met oprechte aandacht ontdekken we wie onze

Hoe persoonlijk werk jij?

cliënten werkelijk zijn en wat hen beweegt. Wij willen weten wat ontroert, waarom ze lachen, waarvan ze genieten. Dat vraagt om méér dan professionele zorg: Hoogstpersoonlijke zorg.

Informatiebijeenkomst Katwijk Ben jij een zorgprofessional of een aankomend zorgprofessional, dan maken wij graag persoonlijk kennis met jou. Kom naar onze informatiebijeenkomst. Hier kun jij je laten informeren over het werken in de zorg bij Marente.

Maandag 8 oktober van 18.30 - 21.00 uur De Wilbert Overrijn 7, 2223 ER KATWIJK Loop gewoon binnen. Een afspraak maken is niet nodig.

Solliciteer via werkenbijmarente.nl Kun je niet aanwezig zijn op de informatiebijeenkomst, maar wil je wel werken bij een van de grootste werkgevers van de regio? Ga naar www.werkenbijmarente.nl voor een compleet overzicht van alle beschikbare functies en informatie daaromtrent. Of mail direct je C.V. en motivatie naar werving@marente.nl


26 SEPTEMBER 2012

pagina 17

In Tuinzaal van de Oude Tol

Arthur Japin vertelt over boek en schrijverschap Sassenheim - Op uitnodiging van boekhandel Wagner brengt auteur Arthur Japin een bezoek aan Sassenheim op dinsdag 2 oktober om 20.00 uur. Precies een week nadat zijn nieuwe roman uitkomt vertelt Arthur Japin in de Tuinzaal van de Oude Tol over zijn boek en schrijverschap. Arthur Japin is geboren in Haarlem in 1956. Japin wilde in zijn kindertijd zo nu en dan iemand anders zijn. Zijn vader Bert Japin was onder andere toneelrecensent. De liefde voor het toneel zat er al vroeg in. Hij werd erg gepest en zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld. Hij bevond zich in een isolement. Zijn vader pleegde zelfmoord toen Japin 12 jaar was. Het pesten ging door tot hij 16 werd. Het scheppen van een fantasiewereld, de vlucht uit de realiteit, was een middel om te overleven. Na de middelbare school koos hij ervoor om van het ‘nu en dan iemand anders zijn’ zijn vak te gaan maken. Japin vertrok na het gymnasium naar Londen om een

Arthur Japin. opleiding te volgen aan een toneelschool, ‘The School of Dramatic Arts’. Terug in Amsterdam studeerde hij twee jaar Nederlandse taalen letterkunde en stapte vervolgens over naar de Kleinkunstacademie. In 1982 studeerde hij hier af. Hij speelde rollen voor radio, film en televisie en op het toneel bij onder andere Toneelgroep Centrum en de Theaterunie. Verder zong hij in een kleine rol bij de Nederlandse Opera. In 1987 stopte Japin met acteren en begon te schrijven. In 1996 debuteerde hij met ‘Magonische Verhalen’. In 1997 volgde als resultaat van tien jaar onderzoek ‘De zwarte

Drie exposanten in het Oude Raadhuis Warmond - Tot en met zondag 21 oktober exposeren Poelie Jansen, Dave Voorvelt en Vera Zegerman in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Poelie Jansen volgde de MTS Vakschool in Schoonhoven en voltooide daar de opleidingen goud- en zilversmeden. Sinds 1994 werkt zij als zelfstandig sieraadontwerper. Het leven levert de inspiratie voor haar werk. Herinneringen, ervaringen, emoties, gedachten, wensen en dromen, kennis, het werk zelf en wat daarop volgt,de natuur en zijn vormen, andere culturen, reizen en edelstenen vormen de uitgangspunten voor haar sieraden. Door middel van het experiment vindt zij soms wat zij niet had kunnen bedenken en juist dat geeft haar weer inspiratie om op door te gaan. Zij vindt het belangrijk om een bepaalde sfeer te creëren in haar sieraden. Daarbij gebruikt ze haar eigen vormentaal en zet deze om naar de sfeer die ze wil bereiken. Dit kan zijn door de vormgeving, maar ook door de keuze van het materiaal in combinatie met edelstenen of parels. Om inspiratie op te doen voor haar laatste serie sieraden heeft zij een reis gemaakt van twee maanden door de landschappen, kustdorpjes en indrukwekkende gebergten van Spanje. Reizend in een camper, met ingebouwde werkbank, heeft zij hier haar sieraden ontworpen en gemaakt. Schilder Dave Voorvelt is geboren in Kenia en heeft bijna zijn hele leven in Afrika gewoond. Al sinds zijn prille jeugd gebruikt hij kunst om zichzelf te kunnen uiten. In zijn werk zijn invloeden terug te vinden van alles wat op zijn pad is gekomen, van de Afrikaanse verhalen uit zijn jeugd tot aan de stad Den Haag, waar hij nu woont en zijn studio heeft. De fascinatie voor Europa en zijn Nederlandse achtergrond zijn gecombineerd met

diepgewortelde Afrikaanse roots. Zijn stijl kenmerkt zich door het gebruik van magisch realisme met een sterke surrealistische ondertoon, beïnvloed door alles wat er in zijn leefomgeving voorbij komt. De laatste jaren is de nadruk komen te liggen op zijn woonplaats Den Haag en de microkosmos van culturen, gewoontes en de invloeden van de constant ontwikkelende globalisatie. Zijn talent en zijn observaties van al deze factoren smelten samen in zijn werk, zonder zijn waardering voor het leven en gevoel voor humor te verliezen. Contact is het sleutelwoord in de objecten en keramiek van Vera Zegerman. Contact tussen contrasten, contact tussen mensen, contact tussen mens en kunst, contact tussen heden en verleden; het zijn allemaal thema’s die steeds terugkeren. Zegerman werkt graag met klei en maakt daarmee handgevormde objecten die er om vragen aangeraakt te worden. Men krijgt dan niet alleen contact met het gladde glazuur en de ruwere huid van de met oxides bewerkte gedeelten, maar voelt ook tegenstellingen tussen hard en zacht door de toepassing van bijvoorbeeld kunstbont of rijstpapier. Voor deze objecten laat zij zich vaak inspireren door organische vormen zoals fossielen. Deze versteende sporen van leven uit het verleden vormen zo een basis waaruit beelden ontstaan die door het bakken weer steen worden en gezien kunnen worden als nieuwe levensvormen. Met glanzend glazuur geeft zij haar beelden opvallende kleuraccenten.

met het witte hart’. In de tussenliggende periode schreef Japin scenario’s, hoorspelen en toneelstukken, waarmee hij diverse literaire prijzen won. In 2000 werden enkele ‘Magonische Verhalen’ verfilmd. In maart 2002 verscheen ‘De droom van de leeuw’, een grote roman over liefde en verbeelding. In 2003 werd ‘Een schitterend gebrek’ gepubliceerd, dat het jaar daarop de Libris Literatuur Prijs ontving. Voor zijn boek ‘De overgave’ ontving hij in 2008 de NS Publieksprijs. In 2010 verscheen zijn roman ‘Vaslav’. Op dinsdag 26 september verscheen zijn nieuwe roman ‘Maar buiten is het feest’. Een geliefde zangeres spant een rechtszaak aan om een jong meisje uit handen van een verkrachter te houden, maar dreigt daarmee tevens aangrijpende geheimen uit haar eigen verleden openbaar te laten worden. Boekhandel Wagner haalt Arthur Japin naar Sassenheim. Toegangskaarten à € 17,50 inclusief een kopje koffie zijn verkrijgbaar bij boekhandel Wagner in Sassenheim of via de webwinkel www.wagnerwebwinkel.nl.

Conflicthantering Warmond - Voor iedereen die goed is in het vermijden van conflicten organiseert Verdegaal Coaching en Counseling op zaterdag 6 oktober een turbotraining Conflicthantering. De training wordt gehouden in Warmond van 10.30 tot 16.00 uur. Veel mensen vinden het moeilijk om hun mening te uiten, omdat bij een eventueel meningsverschil al een conflict op de loer ligt. “Dat maakt het voor mensen moeilijk om voor zichzelf op te komen. En eigenlijk blijft het dan moeilijk jezelf serieus te nemen. De eigen mening is immers niet zo belangrijk”, verklaart Joan Verdegaal het belang van de training. “Wanneer mensen over hun angst voor ruzies heen stappen, omdat ze weten hoe ze met conflicten om kunnen gaan, kunnen ze vrij hun mening geven. Dat betekent dat ze om te beginnen al vaker krijgen wat ze willen. Het is bovendien op de lange termijn beter voor hun relaties. En het doet wonderen voor hun eigenwaarde.” Meer informatie is te vinden op www.verdegaalcoaching.nl. Opgeven kan per e-mail en per telefoon bij Joan Verdegaal: e-mail info@verdegaalcoaching.nl en tel. 06-15516765. De groep is klein en de kosten bedragen 85 euro.

Het Voorhouts Kamerkoor.

Voor kerstconcert

Voorhouts Kamerkoor zoekt projectleden Voorhout - Het Voorhouts Kamerkoor werd in 1997 opgericht en heeft in haar vijftienjarig bestaan een uitgebreid klassiek repertoire opgebouwd variërend van à capella-stukken van diverse componisten tot missen, oratoria, passies en requiems. Bach, Schubert, Mozart, maar ook ‘jongere’ componisten als Rutter en Poulenc en de nog ‘jongere’ Huub de Lange zijn voor het Voorhouts Kamerkoor geen onbekenden. Afgelopen voorjaar vierde het koor het vijftienjarig bestaan met een jubileumconcert. Het koor wil dit jubileumjaar afsluiten met een kerstconcert op 8 december 2012. Tijdens dit concert zullen onder andere uitgevoerd worden het Gloria in D van Antonio Vivaldi begeleid door musici, enkele à capella-kerst-

liederen gearrangeerd door Kirby Shaw, het Magnificat van C.Villiers Stanford en enige werken van Rutter.Voor dit project is het koor nog op zoek naar projectleden, met name alten, tenoren en bassen. Van hen wordt verwacht dat zij zangervaring hebben en liefst muziek kunnen lezen. De kosten om mee te doen aan dit project bedragen inclusief muziekboek 60 euro. Het Voorhouts Kamerkoor staat sinds ruim zes jaar onder de muzikale leiding van Ilia Belianko. De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij Drukkerij Bax aan de Nijverheidsweg 42 in Voorhout, waar men altijd vrijblijvend een keer mag komen luisteren of meedoen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Lida Witteman, tel. 0252-211734 of tel. 06-25590388. Bij geen gehoor kan men ook contact opnemen met Cher Zwetsloot, tel. 06-13774950.

Start van Adest Kids Sassenheim - Donderdag 13 september bracht Drum- en Showband Adest Musica een bezoek aan basisschool De Rank in Sassenheim. Dit in het kader van het Adest Kids-project waarbij tijdens het bezoek aan de kinderen wordt gepresenteerd wie en wat Adest Musica is. Vanaf 22 september gaat er een nieuwe ronde Adest Kids van start. Adest Kids is een speciaal lesprogramma van Drum- en Showband Adest Musica en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 à 8 jaar om kennis te maken met de muziekvereniging. Het programma bestaat uit tien gratis lessen, waarin alle aspecten van Drum- en Showband Adest Musica voorbij komen. Het programma gaat van start wanneer er een groep is van voldoende grootte. De Kids krijgen een werkboek en mogen een klokkenspel lenen. Elke les komt er een ander instrument of aspect van Adest Musica aan bod. Er wordt een be-

gin gemaakt met het lezen van noten, en de Kids kunnen thuis op het klokkenspel oefenen. Muziek maken is niet het enige wat men doet bij Adest Musica. Er wordt ook veel op straat gemarcheerd. Er zal dan ook uitgebreid aandacht worden besteed aan exercitie. Aan het eind van de tien lessen volgt een examen en de Kids ontvangen bij slagen een diploma. Tijdens de ronde krijgen de Kids de mogelijkheid om een instrument te kiezen en om lid te worden van Adest Musica.

Scholenbezoek Om het lesprogramma extra te promoten wordt zo nu en dan een bezoek gebracht aan basisscholen. Donderdag 13 september werden hiervoor de beide locaties van De Rank bezocht. Meer informatie over de Adest Kids en over Adest Musica kan men vinden op www. adestmusica.nl. Voor aanmelden of andere vragen: Desiree Kerkvliet, e-mail adestkids@adestmusica.nl of telefonisch 06-13593356.

Serie in Teylingen

Getuigen gezocht van autoinbraken Teylingen - De politie is op zoek naar getuigen van een serie autoinbraken in Teylingen. Sinds augustus zijn er meerdere meldingen binnengekomen over autoinbraken. Politieteamchef Jaap de Kok: “We surveilleren extra in de wijken waar de autoinbraken plaatsvinden. Maar we hebben ook de hulp van de burgers nodig. We hopen dat zij direct 112 bellen als ze een verdachte situatie zien”. Inbraken in auto’s komen vaak voor

in series. Uit de criminaliteitscijfers is op te maken dat er bepaalde periodes zijn waar veel wordt ingebroken. De afgelopen weken is zo’n periode. Er wordt in de auto’s ingebroken door het inslaan van de voorruit of door deze er zelfs uit te snijden. Dit is de afgelopen maand in de hele Bollenstreek 27 maal gebeurd. Uit de meeste auto’s worden gereedschap en andere goederen meegenomen. De schade loopt in de duizenden euro’s. De inbraken zijn voornamelijk gepleegd in Teylingen, Hillegom en Katwijk, maar ook in Lisse, Noordwijk en De Zilk is

een enkele keer ingebroken. De politie surveilleert inmiddels extra om de dader(s) zo snel mogelijk aan te houden. Volgens de politie kunnen burgers daarbij helpen. Teamchef Jaap de Kok: “Wie ’s avonds bij het uitlaten van de hond figuren ziet rondhangen bij auto’s, die daar niet thuishoren, moet 112 bellen. Men dient dan signalementen te onthouden: hoe zien ze er uit, welke kleding hebben aan en/of welke opvallende lichaamskenmerken hebben ze, etcetera. Samen met de burgers kunnen we zorgen dat we de daders kunnen aanhouden.”


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

25 - TOP K 19

S

S

25 - TOP K 19

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! IT LITE SIND WA

www.beds2basic.nl

S G A D t/m N 0 :0 3 O 1 Z r 17:00 uu ! ! N E OP

KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

ECHT?

SLAAPT U SL

N U GRATIS!

IJ ADVISERE KOM LANGS W

L VAN MINIMAAALITEIT 2 Basic!! AUlsPu gIeNweGnt bKenW t van Beds

LITEIT SIND WA

S G N I R P S X O B E LUWXALITEIT #####

B OX S

K

MATRAS KNALLERS! MATRASSEN SPECIALIST

e 2

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

LAAGSTE PRIJS!

tra LA s A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

BEDS 2 BASIC!! 1 JAAR OPEN KOOP NÚ BETAAL LATER!!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Ma

SIC IS A B 2 S D BE IT!! E T I L A # # W K ###

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

MATRAS GRATIS!

SEN S A R T A M N E S G PRIN Zoa

GEEN LEVERTIJD, GEEN AANBETALING! EN ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

5 AR IN EUREN! A B R LEVE LENDE KL CHIL VERS ONGELOOFLIJK COMPLEET

M

Normaal 1099.DEZE WEEK VOOR

399.-

-64%

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

€ 199,Leverbaar in alle maten!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.20

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

2e

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

blokpoten met aluminium afgewerkt

Ma

tra

s

SUPER QUEEN

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

€ 49,-

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

2e

Leverbaar in alle maten!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

#####

WINNAAR!! M

(CLASSIC HANDMADE!)

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

€999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

Ma

tra

s

POLYSENSUAL

tra

s

MONTE CARLO

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.####

Maat 1.40

tra

s

€179,-

€ 299,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e MATRAS GRATIS!

1.975

incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Vanaf Leverbaar in alle maten

LUXE MATRAS!!

€899,EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

Ma

Ma

tra

s

ROYAL WELLNESS

tra

s

SLEEP KING

tra

s

BRIGHTON

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2G NS!! KUSSE

€ 599,TOP MATRAS!

WINNAAR!!

Prijs voor vaste uitvoering

NIEUW!

Leverbaar in alle maten!

NIEUW!

Beds 2 Basic

Ma

Ma

SENSE BLUE

s

#####

* TOP DESIGN BOXSPRING MEEST * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings VERKOCHT!! * Luxe kwaliteits design Hoofdbord 2x Luxe gestoffeerde boxen * Normaal 4199.* 2x Luxe actieve Hoog-Laag TOP-AANBIEDING! VANAF pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting Electrische versie: in meerdere stoffen en kleuren

tra

SILVER 500

COMPLEET!!!

-58%

ANTI-ALLERGISCH

Ma

NIEUW!!

BRIXTON COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

#####

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

Beds 2 Basic

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Eigenschappen:

2e

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

at

ra s

BALANCE SENSE

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in 80 en 90cm

Eigenschappen:

NIEUW!

2e MATRAS GRATIS!

€ 999,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,-

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

post@beds2basic.nl

 071

WWW.BEDS2BASIC.NL

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit a w k √ Beste mfort o c te s e √B dvies √ TOP-a ervice -s P O √T

November 2011 Zet en drukfouten voorbehouden


26 SEPTEMBER 2012

pagina 19

Start en finish in Warmond

‘Emma’s Feest in theater ‘t Onderdak

Turfrace is na jaartje weggeweest weer helemaal terug

Sassenheim - Zaterdag 29 september in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: ‘Emma’s Feest’ met Bram van der Vlugt en Ingeborg Elzevier.

Warmond - Vrijdag 28 september om 7.30 uur gaat de 28ste Turfrace van start. Vorig jaar moest de race nog worden afgelast, maar nu verschijnen er acht schepen aan de start. Dat is ruim boven het quorum dat door de Stichting Zeilvaart Warmond voor een serieuze wedstrijd wordt gehanteerd. De Turfrace wordt elk najaar gevaren en voert in drie dagen van Warmond naar Vinkeveen en terug. De traditionele vrachtschepen van soms wel meer dan honderd jaar oud worden zeilend, bomend of jagend over het traject van meer dan honderd kilometer geleid. Samen met de Strontrace geldt de Turfrace als een klassieker onder de platbodemwedstrijden. De schepen en schippers zijn dit jaar afkomstig uit Warmond, Westland, Vinkeveen en Muiden. Om 7.30 uur vrijdagochtend gaan de Turfracers van start en ’s avonds al wordt Vinkeveen bereikt. De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude aan de Baambrugse Zuwe ontvangt de schippers met een neutje en een feestelijke maaltijd. Op zaterdag wordt om 11.00 uur opnieuw gestart met een spectaculaire Le Mans- start. De bemanningen rennen na het startsein vanaf het clubhuis met hun lading turf naar de schepen en hijsen de zeilen. Na een overnachting bij de Tolhuissluizen in Nieuwveen is de aankomst in Warmond op zondagmiddag vanaf 12.00 uur. Zowel de start als de finish is een spectaculair gezicht. Onderweg kan men meefietsen

Bram van der Vlugt en Ingeborg Elzevier, twee oude rotten in het toneelvak, samen in een komedie. ‘Emma’s feest’ is speciaal voor hen geschreven. De regie is van Ignace Cornelissen. Emma is werkster bij de flamboyante oud-minister Kalsbeek. Haar wereld stort in als ze na veertig jaar van de ene dag op de andere op straat wordt gezet. Haar slimme kleinzoon roept de oud-minister een halt toe en dwingt hem een waardig afscheid te organiseren. Een lichtvoetig stuk over dromen, oplichters en afpersers tegen wil en dank. Kaarten à 24 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208

Door Nico Kuyt

in Sassenheim. Een pauzedrankje is inbegrepen. De aanvang is 20.15 uur.

De schipper van de Hylke Tromp brengt de lading turf aan land (Archieffoto). langs de route door het Groene Hart, of kan de race via internet worden gevolgd (zie de links naar Track & Trace op www.zeilvaartwarmond.nl). In ieder geval wordt het een spannende race. De deelnemers uit het Westland waren eerder dit jaar al goed op dreef tijdens de Westlander Zeildagen en de Gouden Gaffel-wedstrijden. De Hylke Tromp uit Warmond is ook goed voorbereid en vaart met een ervaren geheel uit vrouwen bestaande bemanning. Men kan de strijd volgen op internet, of zondag vanaf 12.00 uur naar de finish en de prijsuitreiking om ongeveer 15.00 uur komen in park Groot Leerust aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond.

De platbodems die aan de zeilwedstrijden meedoen kunnen gemakkelijk varen in ondiepe sloten. Daarom werden ze vroeger in het Westland gebruikt om groente en fruit naar de diverse veilingen te vervoeren. Vandaar de naam ‘westlander’. Rond de Kagerplassen zeilden toen onder andere kagenaars, aken en tjalken. Die schepen werden voornamelijk gebruikt om zand, mest en turf te vervoeren. De wedstrijden die nu met deze schepen worden gehouden dragen bij tot het behoud van een stukje historie en vakmanschap en zijn voor de schippers en hun bemanningen spannende, sportieve evenementen en voor de toeschouwers een fantastisch schouwspel.

Piratenschip Vijverlaan is nu in zwaar weer Sassenheim - Vijverlaanbewoner Plevier overhandigde vorige week de gemeenteraad een pakket van 130 handtekeningen uit de Vogelbuurt in Sassenheim. De ondertekenaars zijn het niet eens met een uitbreiding van het huidige speelplekje met onder andere een houten piratenschip en een trapveldje.

Zaterdag in ‘t Onderdak: ‘Emma’s Feest’ met Bram van der Vlugt en Ingeborg Elzevier.

Plevier uitte in de raad stevige kritiek op de gevoerde participatie en communicatie rond het speelplaatsje. Volgens hem luistert de gemeente niet naar inhoudelijke argumenten. “Wij blijven op het standpunt staan dat zo’n ontwerp met een piratenschip van vier meter hoog op deze plek niet past en niet past in de binnen de door de gemeente zelf aangegeven grenzen. Bovendien wordt gepoogd om een voetbal-

veldje, dat al op diverse plaatsen in de gemeente is geweigerd, nu maar op de Vijverlaan te dumpen. Ook de Vijverlaan is daarvoor niet de geschikte plek”, stelde Plevier. Hij overhandigde 130 handtekeningen van omwonenden die “er tegen zijn dat dit mooie stukje groen op deze manier wordt misbruikt en die terug willen naar een 250 m2inrichting.” Ook Wim van Dam van de Jeugdnatuurwacht en de heemtuin in Park Rusthoff sprak zich uit tegen het plan. Hij wees op enkele zeldzame soorten dieren en planten in en rond de vijver, zoals de kleine watersalamander en de groene kikker. Wethouder Kees van Velzen zegde de gemeenteraad toe met de omwonenden in gesprek te gaan. “Inmiddels is uit de ingediende handtekeningen gebleken dat er wat conflicterende belangen zijn. We zullen een zo groot mogelijk gedragen oplossing moeten bereiken. Daarover gaan wij in gesprek”, besloot de wethouder.

Achtbaan in teken kinderboekenweek Voorhout - Op de vier locaties van basisschool De Achtbaan in Voorhout kunnen de leerlingen kijken, luisteren, lezen en doen tijdens de kinderboekenweek. Door de leerkrachten is gebrainstormd om het thema van de kinderboekenweek ‘Hallo wereld’ vorm te geven. Vanaf de eerste week van oktober zullen de vier scholen worden omgetoverd in de sfeer van het thema. De locatie Beukenrode opent met het toneelstuk ‘De reis om de wereld in 80 dagen’ van Geronimo Stilton, oorspronkelijk geschreven door Jules Verne. Dit avontuur begint in Londen. Daar wedt Phileas Fogg, een gentlemuis, met zijn beste vrienden dat hij in 80 dagen om de wereld kan reizen. Het verhaal speelt in 1872, dus er bestonden nog geen vliegtuigen en snelle treinen. Vandaar dat niemand gelooft

dat het hem zal lukken. De locaties Cluster en Amadeus bekijken de kinderboekenweek vanuit verschillende landen en openen met een toneelstuk met een tijd-/reismachine. Op de locatie Distelweg wordt de opening in een voorleescircuit gedaan. De kinderen van de hele school worden verdeeld in onderbouwgroepen en bovenbouwgroepen. De leerkrachten lezen tijdens de openingsdag boeken voor die met het thema ‘Hallo Wereld’ te maken hebben. Op deze manier hebben de kinderen meteen de smaak te pakken om de dagen daarna zelf aan de slag te gaan. Naast het voorlezen, het zelf maken en het uitspelen van boeken en de boekenmarkt, worden er evenals voorgaande jaren weer voorrondes in alle klassen gehouden voor een voorleeswedstrijd. De finale zal gehouden worden aan het eind van de kinderboekenweek.

Geslaagde Burendag kinderboerderij Voorhout Voorhout - Meer ruimte in de hooi- en stroberging en een nieuw verblijf voor de krielkippen. Dat zijn de twee belangrijkste resultaten van de Burendag op kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout. Een groep van zo’n twintig vrijwilligers uit de omgeving van de kinderboerderij heeft deze dag veel werk verzet. Alle hokken zijn schoongemaakt, hekken zijn bijgesteld en de opslagruimtes zijn weer opgeruimd. Met een hogedrukreiniger werden onderdelen uit de kippenren en de volière flink schoongemaakt (zie foto). De opslag van hooi en stro kon met dank aan de inzet van aannemer Cees van den Nieuwendijk snel en vakkundig worden gerealiseerd. Kinderen en volwassenen konden na enkele uren hard werken terugkijken op een geslaagde dag.

GRATIS ADVERTENTIE

9 52 / , - . - , - 6 7 5 $ . 6 0 , - 1 9$ . $ 1 7 , ( 23"

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Stichting Wielewaal organiseert vakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Iets voor jou? Lees verder op:

Brandwondenstichting zoekt collectanten Voorhout - Van 7 tot en met 13 oktober wordt in Voorhout weer gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. Ook dit jaar zal de Voorhoutse brandweer weer een avond mee collecteren (zie foto). De Brandwonden Stichting kan elk jaar rekenen op de inzet van veel vrijwillligers voor de landelijke collecte. De collecte is de grootste inkomstenbron van de Brandwonden Stichting. Om het werk voort te zetten en uit te breiden is het van belang dat de collecte gesteund blijft door de vele vrijwilligers. Men kan zich aanmelden als collectant bij Adrie van Weeghel, Pieter Woutersstraat 20 in Voorhout, tel. 0252218765 (bij voorkeur na 17.00 uur).


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR DE LEEUW MAKELAARDIJ Molenwerf 4, Leiden Tel. (071) 514 20 45 www.deleeuw.nl Alphen a/d Rijn

Kopenhagensingel 27

Rijnsburgerweg 100, Rijnsburg Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl Katwijk

Nachtegaallaan 18

Andreasplein 14, Katwijk Tel. (071) 407 61 44 www.deleeuw.nl Katwijk

Castor 17

Europaplein 2, Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 74 76 www.deleeuw.nl Katwijk

Troelstrastraat 92

Hoofdstraat 220, Sassenheim Tel. (0252) 22 96 46 www.deleeuw.nl Katwijk

Burggravenlaan 44

Licht appartement met eigen parkeerplaats gelegen in Kerk en Zanen. Op loopafstand van het station, nabij winkelcentrum De Atlas, scholen en de N11. Bouwjaar: 1991. Woonoppervlakte: 75 m2. Aantal kamers: 5.

Op prachtige locatie, op de 3e etage, gelegen 3-kamer appartement met lift en wijds uitzicht over Katwijk. Inpandige berging op de begane grond. Bouwjaar: 1962. Woonoppervlakte: 87 m2. Aantal kamers: 3.

In groene omgeving op de 2e (top) verdieping gelegen, royale 3-kamer maisonnette woning met grote berging op de begane grond. Bouwjaar: 1982. Woonoppervlakte: 73 m2. Aantal kamers: 3.

Totaal gemoderniseerde (2009) 4-kamer appartement, gelegen op de 3e etage met fietsenberging op de begane grond. Bouwjaar: 1971. Woonoppervlakte: 87 m2. Aantal kamers: 4.

Zeer goed onderhouden 4-kamer maisonnette woning met moderne hoekkeuken (2006), dubbel glas en 3 flinke slaapkamers. Geen zin in verbouwingen? Hier kunt u zo in! Bouwjaar: 1964. Woonoppervlakte: 90 m2. Aantal kamers: 4.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.900,- k.k.

Vraagprijs: € 192.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Ankerplaats 92

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Heinsiusstraat 7

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Sirius 38

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Dr. W. Dreesstraat 111

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Nassaudreef 43

In AquaNova gelegen royaal 2-kamerappartement met lift en fraai uitzicht over de jachthaven. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 70 m2. Aantal kamers: 2.

Zien is kopen! Dit perfect onderhouden 4 kamer appartement op de eerste etage, kan je zo bewonen. Gelegen nabij strand en duinen en met voldoende parkeerruimte. Bouwjaar: 1963. Woonoppervlakte: 80 m2. Aantal kamers: 4.

Hier kunt u zo in! Aan een hofje gelegen, perfect onderhouden hoek-woning met zonnige achtertuin op het zuidoosten. Bouwjaar: 1983. Woonoppervlakte: 105 m2. Perceeloppervlakte: 114 m2. Aantal kamers: 5.

Deze woning is een bezichtiging waard! Komt u eens kijken naar deze woning met een heerlijke tuin (zw) en div. mogelijkheden om uit te breiden. Bouwjaar: 1989. Woonoppervlakte: 100 m2. Perceeloppervlakte: 126 m2. Aantal kamers: 5.

In rustige woonomgeving gelegen, gemoderniseerde tusseneengezinswoning met uitgeb. keuken en aangebouwde garage. Zonnige achtertuin op het oosten. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 140 m2. Perceeloppervlakte: 133 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Rolklaver 21

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Pr. Frederikdreef 14

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

Duinroosstraat 35

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Katwijk

’t Schip 1

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Koudekerk aan de Rijn

Weidedreef 9

Op loopafstand van de duinen, in de Zanderij, gel. royale tussen-woning met 4 ruime slaapkamers en zonnige voor- en achtertuin. Zeer kindvriendelijke omgeving. Bouwjaar: 2003/2004. Woonoppervlakte: 130 m2. Perceeloppervlakte: 137 m2. Aantal kamers: 5.

Op prachtige locatie, zeer royaal hoek-herenhuis met vrij uitzicht aan de voorzijde over park en Oude Rijn. Eventueel te gebruiken als woon/praktijk pand. Bouwjaar: 1971. Woonoppervlakte: 197 m2. Perceeloppervlakte: 212 m2. Aantal kamers: 7.

Op schitterende locatie, nabij de duinen gelegen, zeer royaal hoek-herenhuis met zeer luxe afwerking, uitgebouwde keuken en garage. Bouwjaar: 1952. Woonoppervlakte: 160 m2. Perceeloppervlakte: 251 m2. Aantal kamers: 6.

Uniek in Katwijk! Op schitterende locatie in en op het water, gelegen waterwoning met eigen ligplaats, 3 grote terrassen, parkeerplaats en berging in parkeerkelder. Bouwjaar: 1999. Woonoppervlakte: 200 m2. Aantal kamers: 5.

Weidedreef 9 betreft een prachtige vrijstaande villa met een woonopp. van maar liefst 253 m2 (excl. garage en souterrain), gelegen op een fraai perceel van 770 m2. De tuin rondom is fraai aangelegd met meerdere terrassen en volledige privacy en grenst aan de achterzijde aan een brede sloot.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Vraagprijs: € 347.000,- k.k.

Vraagprijs: € 483.000,- k.k.

Vraagprijs: € 780.000,- k.k.

Vraagprijs: € 899.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiden

Schubertlaan 267

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiden

Tine van Dethstraat 17

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiden

Marepoortkade 23

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiden

Stevenshofdreef 6a

GRAAL MAKELAARDIJ

Leiden

Martin Luther Kingpad 6

Fantastisch ruim 3 kamerHOEKappartement (voorheen 4 kamer) gelegen op de 6e woonlaag met balkon (ZW) aan de Korte Vliet en vrij uitzicht. Bouwjaar: 1965. Woonoppervlakte: 82 m2. Aantal kamers: 3.

In de Stevenshof gelegen 3-kamer hoekappartement met balkon op het westen. Op loopafstand van NS-station De Vink. Bouwjaar: 1991. Woonoppervlakte: 72 m2. Aantal kamers: 3.

In het centrum van Leiden doch rustig gelegen licht appartement met zonnig balkon op het Zuiden en met vrij uitzicht over de Singel. Bouwjaar: 1984. Woonoppervlakte: 80 m2. Aantal kamers: 3.

In de Stevenshof gelegen royaal en licht 3/4-kamerappartement op de 2e woonlaag met lift en berging op de parterre. V.v. heerlijk balkon op het zuiden. Bouwjaar: 1992. Woonoppervlakte: 100 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige woonwijk Koppelstein gelegen hoekeengezinswoning met voor- en achtertuin en vrij uitzicht naar de fraaie ligging aan de voorzijde. Bouwjaar: 1979. Woonoppervlakte: 107 m2. Perceeloppervlakte: 129 m2. Aantal kamers: 4.

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Vraagprijs: € 162.500,- k.k.

Vraagprijs: € 222.500,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Leiden

Swammerdampad 63

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Leiden

Zocherstraat 14-16

Ruim appartement gelegen op de eerste verdieping in kleinschalig appartementencomplex, 2 slaapkamers, complete badkamer, balkon op het zuiden. Tevens is er een eigen parkeerplaats op het afgesloten terrein bij de prijs inbegrepen.

6-kamer-hoekwoning met garage (elektr. deur) en stenen berging, voor-, zij- en achtertuin. Eigen oprit. Perceel: 292 m2. Bouwjaar: 1963. Woonoppervlakte: 145 m2. Perceeloppervlakte: 292 m2. Aantal kamers: 6.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

VAN SOEST MAKELAARDIJ

Leiden

Morsweg 44

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiderdorp

Raaphorst 55

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Leiden

Beppy Nooijstraat 63

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Leiden

Leiden

Lage Rijndijk 20

Hoge Rijndijk 26

UNIEK AANBOD! Biedingen vanaf € 325.000,= zullen door de verkopers serieus in overweging worden genomen! 2-onder-1 kap woning (Stevenshof) met garage Grote tuin (ZW). L-woonkamer (47m2) met open haard, half open keuken. 1e verd.: 2 kamers, inloopkast, dakterras (Z), complete badkamer 2e toilet. 2e verd.: 1 grote ruimte, bergruimte/douche/ pantry/wma Bieden vanaf € 325.000,- k.k.

Waterliefhebbers opgelet! Aan de rand van het centrum is deze vrijstaande woning te koop! Het pand bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. Bouwjaar: 1900. Woonoppervlakte: 270 m2. Perceeloppervlakte: 247 m2. Aantal kamers: 9.

Volumineus hoekherenhuis met karakteristieke elementen en 27 meter diepe achtertuin met schuur en achterom. Gelegen aan de rand van het centrum. Bouwjaar: 1920. Woonoppervlakte: 190 m2. Perceeloppervlakte: 328 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Leiderdorp

Windrust 47

Leiderdorp

Achthovenerweg 28

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Nieuwe Wetering

Achterweg 34

Markant herenhuis (woonopp. ca. 242 m2) in het centrum met riante tuin (perceel van 637 m2) aan het Galgewater. Aan de zijkant bevindt zich een aangebouwde serre met schuifpui naar de tuin. Ttl 8 kamers waarvan 3 slaapkamers. Representatief object dat pas volledig geapprecieerd kan worden middels een bezichtiging.

Leuke 4 kamer maisonnette in perfecte staat van onderhoud op de 4e/5e verdieping van het complex (parkzicht) met een zonnig balkon (Z-W). Dit appartement ligt op een rustige locatie nabij winkelcentra Santhorst en Winkelhof, heeft een schitterend uitzicht over het park “De Houtkamp”, ligt centraal t.o.v. scholen, sportaccommodaties en uitvalswegen ( A4 en N11). Aantal kamers: 4.

In de gewilde nieuwe woonwijk ‘‘t Heerlijk Recht’ gelegen, prachtig ruim en bijzonder smaakvol 4-KAMER-HOEKAPPARTEMENT van ca. 123m2 op de prettige zonnige 2e verdieping. Dit ‘heerlijk luxe’ afgewerkte appartement met veel raampartijen is direct aan waterzijde van de Does gelegen met prachtig vrij uitzicht over het ‘Groene Hart’. Aantal kamers: 4

Royale vrijstaande villa met aangebouwde dubbelgrote garage en rondom tuin. Gelegen op ruim bemeten perceel aan Oude Rijn, met ligplaats voor kleine boot of sloep. L-vormige living met open haard en serre, bijkeuken, werkkamer, woonkeuken met apparatuur, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Ruime zolder. Woonopp. ca. 240 m2.

Landelijk in het Groene Hart gelegen vindt u deze karakteristieke vrijstaande semi-bungalow met een schitterend weids uitzicht over de weilanden. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 250 m2. Perceeloppervlakte: 720 m2. Aantal kamers: 4.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 186.000,- k.k.

LET OP bieden vanaf € 399.000,- k.k

Vraagprijs: € 900.000,- k.k.

Vraagprijs: € 700.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ

Noordwijk

Zeestraat 9

LOSECAAT NVM MAKELAAR

EIGEN HAARD

Oegstgeest M. Harpertsz Tromplaan 110

Oegstgeest

Vrijstaande woning met grote schuur en twee aparte bergingen/garages gelegen in het centrum van Noordwijk-Binnen. Bouwjaar: 15001700. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 465 m2. Aantal kamers: 4.

In het gezellige Oegstgeest gelegen appartement dat uitkijkt over een groenstrook en beschikt over een balkon aan de voor- en achterzijde. Bouwjaar: 1960. Woonoppervlakte: 60 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige groene woonomgeving gelegen 3-kamerappartement op de 3e woonlaag met balkon (w) berging in de onderbouw. Bouwjaar: 1959. Woonoppervlakte: 60 m2. Aantal kamers: 3.

Ruim 3-kamer portiek appartement op de 1e woonlaag met 2 balkons en eigen berging, gelegen in de rustige groene woonomgeving langs de Hofdijck. Lichte woonkamer met parketvloer, ruime keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douchehoek. Woonopp. ca. 79 m2

RUST* RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR*. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOPHOEK-appartement op de 6e verd. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, ruime werkkamer (voorheen 2 kamers), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad. KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN! Kamers: 3.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Koopsom: € 166.500,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Oegstgeest

Aert van Neslaan 302

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Sterreschans 531

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Javastraat 12

Karel Doormanlaan 18

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Asterlaan 30

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

EIGEN HAARD

Oegstgeest

Kleyn Proffijtlaan 68

Oegstgeest

Frans Halslaan 191

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Lijtweg 301

Heerlijk licht 5-kamer appartement met balkon op de 3e etage van complex in het centrum van Oegstgeest. Op 2 minuten lopen ligt winkelcentrum de Lange Voort waar op dinsdag ook de markt plaatsvindt. Bouwjaar: 1967. Woonoppervlakte: 110 m2. Aantal kamers: 5.

Nieuw (2012) 3 kamerappartement (85m2) in Rhyngeest met moderne afwerking, royaal balkon en terrasmogelijkheid. Luxe keuken en ruime badkamer. Bouwjaar: 2012. Woonoppervlakte: 85 m2. Aantal kamers: 3.

Karakteristieke, uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin, schuur en achterom. L-vormige woonkamer in open verbinding met uitgebouwde keuken. 1e Verd.: 2 slaapkamers en badkamer. 2e Verd.: Slaapkamer en hobbyruimte/-kamer. Woonopp. ca. 106 m2.

LEUKE UITGEBOUWDE TUINKAMERWONING met voortuin en een heerlijk zonnige achtertuin met flink terras op het Zuiden. Lichte tuingerichte woonkamer 2 meter verlengd, keuken met keurige inrichting, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche, ruime zolderkamer met 3 raams dakkapel, aparte wasruimte en veel bergruimtes. Aantal kamers: 5.

Ruim appartement, 145 m2, 2 balkons en uitzicht over het dorp. Op loopafstand van winkels. Lift. Woonkr, slaapkr, luxe badkr en luxe keuken.

Vraagprijs: € 198.000,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 249.750,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR

VAN SOEST MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR MAKELAARDIJ VAN WIJK Westeinde 10, Noordwijk Tel. (071) 361 96 25 www.makelaardijvanwijk.nl Oegstgeest

Lobeliuslaan 42

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Oegstgeest

Grunerielaan 40

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Oegstgeest

Lobeliuslaan 76

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Oegstgeest

Oegstgeest

Aldo van Eycklaan 4

Hella Haasseplantsoen 11

In de geliefde nieuwbouwwijk ‘Poelgeest’ gelegen, ruim en modern 3-kamer hoekappartement met zonnig balkon, lift, inpandige privéberging en parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder. Dit fraaie en licht afgewerkte appartement is voorzien van dubbele beglazing, luxe keuken, centrale verwarming, laminaat en moderne badkamer. Zonnig en vrijgelegen balkon (Zuidwest).

Sfeervolle gezinswoning in een rustige straat in de geliefde, kindvriendelijke Gruneriebuurt met voor- en zonnige achtertuin en achterom. Dit fraaie huis heeft een moderne open keuken, lichte woonkamer en op de slaapverdieping een moderne badkamer, 2e toilet en 3 (slaap)kamers. - Woonoppervlakte ca. 90 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 110 m2

Zeer ruime 3-kamer maisonnette met balkon op het zuiden en uitzicht over een vijver. Het appartement beschikt over een privé parkeerplaats en berging in de kelder. Bouwjaar: 2003. Woonoppervlakte: 112 m2. Aantal kamers: 3.

Goed onderhouden tussenwoning met voortuin en zonnige achtertuin met berging en achterom. In de directe omgeving diverse faciliteiten te vinden zoals scholen, opvang, speeltuinen, Klinkerbergerplas, etc. O.a. woonkamer met schuifpui naar achtertuin, open keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Woonopp. ca. 116 m2, perceel 134 m2.

Op een rustige locatie aan een kindvriendelijk plantsoen ligt deze ruime en goed onderhouden eengezinswoning met 2 dakkapellen en voor- en achtertuin. Bouwjaar: 1986. Woonoppervlakte: 113 m2. Perceeloppervlakte: 124 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 255.000,- k.k.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

MAKELAARDIJ VAN WIJK

Oegstgeest

Helene Swarthlaan 8

PROPER MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Lobeliuslaan 74

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

GRAAL MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Willem van Otterloolaan 4

Oegstgeest Alphons Diepenbrocklaan 1

Oegstgeest

Aafje Heynislaan 4

Goed onderhouden eengezinswoning met voor- en zeer zonnige achtertuin op het Zuidwesten, stenen schuur en achterom. Tuingerichte woonkamer, halfopen keuken met apparatuur, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad. Woonopp. ca. 114 m2

Ruim en licht 3 kamer appartement op de 4e woonlaag van een modern complex in de mooie wijk Poelgeest, met eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Ruime lichte woonkamer met zonnig balkon op het Westen, open keuken v.v. apparatuur, 2 slaapkamers en zeer ruime lichte badkamer. Het appartement is in uitstekende staat, u kunt het zo betrekken!

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam en veel bergruimte. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’ S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE. Aantal kamers: 5

Wat wilt u nog meer bij deze HOEKWONING; doordat de keuken naar de voorzijde van de woning verplaatst is en de hal en entree zijn uitgebouwd, is een extra grote woonruimte beneden ontstaan en een aparte ruime keuken met nieuwe installatie, zonnige achtertuin op het zuiden en parkeren op eigen erf. Een prima onderhouden 5-kamer-eengezinswoning. Aantal kamers: 5.

Schitterende gemoderniseerde eengezinswoning in een kindvriendelijke buurt met winkelcentrum Lange Voort op fietsafstand en een parkeerplaats op eigen terrein. De woning is direct te betrekken! - Woonoppervlakte ca. 110 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 138 m2

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 279.000,- k.k

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

EIGEN HAARD

Oegstgeest

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ

Irislaan 241

Oegstgeest Alphons Diepenbrocklaan 23

Oegstgeest

Zéér ruim duplex appartement (woonopp. ca. 170 m2) gelegen op de bovenste 2 verdiepingen aan de Irislaan. Dit appartement heeft een prachtig vrij uitzicht over het recent opgeknapte Irispark met vijver en de fraaie “Oudenhof molen” uit 1783. O.a. moderne Poggenpohl keuken, ruime L-vormige woonkamer, 2 balkons en 5 (slaap)kamers.

MOOI EN RUIM GEBOUWD WOONHUIS MET EIGEN PARKEERPLAATS, ZONNIGE VOORTUIN (W) EN BESCHUTTE ACHTERTUIN (O)! Dit type ‘tuinkamerwoning’ betreft hier het grotere zgn. “B-type” met oa. extra hoge zolderkapetage (zgn. ‘hollandse-kap’). De prettige ligging in een kindvriendelijke buurt water en winkels om de hoek. Aantal kamers: 6.

*** RUIM TYPE TUINKAMERWONING MET PRACHTIGE LIGGING AAN DE GEWILDE ZUIDRAND; HEERLIJK VRIJ EN ONBELEMMERD UITZICHT! Eigen parkeerplaats aan de voorkant met een flinke stenen berging. Royale lichte woonkamer, ruime keuken met moderne installatie, 3 kamers ( walkin closet), luxe badkamer. Flinke zolderkamer met dakkapel. Aantal kamers: 5.

Karakteristieke, 50-er jaren 2 onder 1 kap woning met voor-, zij- en diepe achtertuin met schuur. Woonkamer, dichte keuken, kelderkast. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer, balkon. 2e Verd.: zolderkamer met dakkapel. Woonopp. ca. 84 m2.

Heerlijk rustig gelegen 5 KAMER EENGEZINSWONING met een ruime ligging aan de voorzijde. Zonnige, vrije achtertuin op het zuiden, stenen berging, een achter omgang welke uitkomt op een binnenplaats met garageboxen (huur mogelijk). Met dakkapel aan de voorzijde zijn er op zolder eenvoudig 2 kamers te maken. Zeer prettig gelegen in hartje Oegstgeest. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 292.500,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 175

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Ommevoort 202

Martinus Nijhofflaan 6

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Jac. P. Thijsselaan 1

Grunerielaan 20

EIGEN HAARD

Oegstgeest

Grunerielaan 4

Oegstgeest

Prinses Irenelaan 36

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Phia Berghoutlaan 36

Charmant uitgebouwd hoekhuis met serre en zeer ruime tuin. Door de goede ligging kunt u de hele dag van de zon genieten. Bouwjaar: 1953. Woonoppervlakte: 105 m2. Perceeloppervlakte: 300 m2. Aantal kamers: 5.

DAMES & HEREN 50+ OPGELET!! Dit centraal gelegen royale luxe afgewerkt en comfortabele 3-kamer HOEK-appartement (2005) ligt op de 2e verdieping (ca. 6,0 meter boven straatpeil) en beschikt over eigen ruime parkeerplaats in de parkeerkelder. Leuk en levendig uitzicht over de Schoutenburgstraat; zonnig ‘terras-kamer’ op Westen (overdekte ‘loggia’). Aantal kamers: 3.

Moderne, licht afgewerkte hoekwoning, gebouwd in een “taartpunt” met verrassend veel leefruimte, twee royale slaapkamers en een studiehoek. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 150 m2. Perceeloppervlakte: 153 m2. Aantal kamers: 4.

*** STOP NU MET ZOEKEN! Deze woning ligt in de geliefde kindvriendelijke ‘Grunerie-buurt’ met voor- en grote zonnige achtertuin met achterom. In 2008 heeft de woning een ware metamorfose ondergaan; het huis op diverse onderdelen en punten geheel gemoderniseerd;sfeer en karakter zijn zoveel mogelijk bewaard gebleven, zoals paneeldeuren, granitowerk. Aantal kamers: 4.

Zeer rustig gelegen RECENT UITGE-BOUWD EN GEMODENISEERD (2010-2011) WOONHUIS met eigen oprit aan de voorkant en zonnige (ZO) goed verzorgde achtertuin met oa. terras, gazon en achterom. Als u op zoek bent naar een probleemloos en degelijk gebouwde luxe afgewerkt huis met een rustige ligging dan moet u beslist hier een kijkje komen nemen! Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

LET OP bieden vanaf € 325.000,- k.k

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

DE LEEUW MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR DE LEEUW MAKELAARDIJ Molenwerf 4, Leiden Tel. (071) 514 20 45 www.deleeuw.nl Oegstgeest

Linnaeushof 17

Rijnsburgerweg 100, Rijnsburg Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl Oegstgeest

Kerckwervelaan 55

Andreasplein 14, Katwijk Tel. (071) 407 61 44 www.deleeuw.nl Oegstgeest

Europaplein 2, Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 74 76 www.deleeuw.nl

Hoofdstraat 220, Sassenheim Tel. (0252) 22 96 46 www.deleeuw.nl

Ommevoort 320

Oegstgeest Annie M.G. Schmidtlaan 42

Oegstgeest

Queridolaan 35

Goed onderhouden ruim woonhuis, drive-in type met carport onder de woning en een royaal terras op de 1e verdieping. Gelegen in kindvriendelijke woonomgeving met vrij uitzicht over een singel. Bg.: fietsenberging, tuinkamer. 1e verd.: lichte woonkamer, open woonkeuken v.v. inbouwapp. 2e verd.: 3 slaapkamers, badkamer. Woonopp. ca. 151 m2.

Aan leuke laan in het rustige gedeelte van Plan Haaswijk-West gelegen ruim type UITGEBOUWDE HOEKWONING (€ 330.000) met GARAGE (28.000). Topics: 5 slaapkamers, 2 badkamers, mooie ruime keuken, living, open haard en veel extra’s. Kortom: een prettig gelegen en degelijk gebouwd huis met heel veel extra’s waar u zo in kan! Aantal kamers: 6

Dit uitermate centraal gelegen royale luxe en modern afgewerkt 3/4-kamer appartement (2005) ligt op de 3e verdieping en beschikt tevens over een eigen ruime parkeerplaats in de parkeerkelder. Leuk en levendig uitzicht over het ‘marktplein’; zonnig terras-balkon op het zuiden. Gunstig gelegen tov winkels, uitvalswegen, scholen en sportaccommodaties. Aantal kamers: 3.

Bijzondere, geschakelde en uitgebouwde semi bungalow met vrijstaande garage en carport. Woonkamer, badkamer en 3 slaapkamers op de begane grond en een zonnige, fraai aangelegde tuin met zeer veel privacy. - Woonopp. ca. 121 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 267 m2

Zeer fraai gelegen terras-appartement op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en extra royaal terras op het zuiden, ruime zongerichte woonkamer, open keuken met div. app. en 3 slaapkamers. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging. Woonopp. 101 m2.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 358.000,- k.k

Vraagprijs: € 375.000,- k.k

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

EIGEN HAARD

Oegstgeest

Erasmuslaan 19

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Cartesiuslaan 23

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

PROPER MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD

Hella Haasseplantsoen 25

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 1

Oegstgeest

Simon Vestdijklaan 10

Mooi ruim MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE (mmv. extra kamer) en oprit; grote zonnige achtertuin Z/W, optie ligplaats/ steiger. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide, half open keuken met zijdeur, 3 slaapkamers, balkon, entresol met dakraam en glazen boarding, badkamer met ligbad en separate douche en zolder op ‘halve’ stahoogte. Aantal kamers: 5.

Ruim hoek herenhuis met vrijstaande stenen garage, oprit en ruime tuin op het zuiden. Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen en openbare voorzieningen. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 153 m2. Perceeloppervlakte: 313 m2. Aantal kamers: 7.

Zeer luxe en smaakvol hoekherenhuis met uitbouw, lange zonnige tuin, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche. Gelegen aan een rustig plantsoen.

RUIMTE, LICHT, LUXE & COMFORT; dat zijn de kenmerken van dit moderne en perfect onderhouden ZEER RUIM LUXE HOEKHUIS (type”PICASSO”/2004) op de zonnige ZW hoek-ligging. Energiezuinige bouw met oa. zonnepanelen; Royale woonkamer, luxe keuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers, zeer zonnig dakterras en mooie ruime tuin op het zuiden mmv garage. Aantal kamers: 7.

Hoekherenhuis met garage en tuin. Gelegen aan prachtig grasland en in een rustige omgeving. Indeling: entree, woonkamer, serre, luxe keuken, 5 slaapkamers, badkamer.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Erasmuslaan 47

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Willem de Zwijgerlaan 2

VAN SOEST MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Geversstraat 26

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest

Lobeliuslaan 136

VAN SOEST MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Lobeliuslaan 19

Goed onderhouden herenhuis gelegen aan de Haarlemmertrekvaart met inpandige garage, een diepe tuin (Z) met vijver en een voortuin met parkeerruimte. Bouwjaar: 1988. Woonoppervlakte: 140 m2. Perceeloppervlakte: 269 m2. Aantal kamers: 5.

Charmante half vrijstaande villa in de geliefde oude dorpskern van Oegstgeest, met mogelijkheid voor parkeergelegenheid op eigen terrein. Beschutte achtertuin op het noorden (middag- en avondzon). Dit sfeervolle woonhuis is reeds bouwkundig gekeurd. - Woonoppervlakte ca. 110 m2 (exclusief zolderverdieping!) - Aantal kamers 6 - Kavel: 177 m2

Ruime, goed onderhouden, stijlvolle woning met parkeergelegenheid op eigen terrein. Achtertuin met achterom en een vrijstaande houten schuur, gelegen tegen het geliefde Wilhelminapark in Oegstgeest. - Woonoppervlakte ca. 125 m2 (exclusief zolder) - Aantal kamers 5 - kavel: 204 m2

*** UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m3 ***. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen ( 25m2 en 15m2) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2) met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 meter, met mogelijkheid van entresol), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche, 3 slaapkamers. Dubbele parking. Woonopp.: 165 m2. Aantal kamers: 4.

Zeer ruim bemeten MODERNE, HALF VRIJSTAAND, WOONHUIS, ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Moderne woon- eetkeuken, ruime woonkamer met hoge raam-partijen en het extra hoog plafond, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder, zonnige achtertuin. INRUIL APPARTEMENT MOGELIJK. Aantal kamers: 6.

Vraagprijs: € 445.000,- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Vraagprijs: € 469.000,- k.k.

Vraagprijs: € 499.500,- k.k.

Vraagprijs: € 550.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

PROPER MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Lobeliuslaan 25

PROPER MAKELAARDIJ

Oegstgeest

Louise de Colignylaan 17

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oud Ade

Leidseweg 40

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Rijnsburg

Dubbelebuurt 12

Ruim en karakteristiek type HOEKHERENHUIS met voortuin, brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon opzij, moderne badkamer met douche, 2 zolderkamers met dakkapel en zeer ruime (stahoge) bergvliering met 2 dakramen. Aantal kamers: 5.

Moderne VRIJSTAANDE VILLA (splitlevel/2000) met zonnige tuin en inpandige extra grote garage op een ruime kavel. Souterrain: 2 kamers, badkamer met douche, sauna. Woonetage; royale lichte woonkamer, verdiepte tuinkamer, grote woon- eetkeuken; bijkeuken. Slaapetage; grote ouderslaapkamer, badkamer met ligbad en douche, grote bergkamer (mmv. kamer). Aantal kamers: 6.

Royaal, karakteristiek 30 jaren hoekherenhuis met voor-, zij- en diepe, zonnige achtertuin (W), grenzend aan het bos van Wijckersloot. Ruime vrijstaande garage annex hobbyruimte. Bg: royale woonkamer met erker, dichte keuken. 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e verd.: 2 kamers en dakkapellen. Woonopp. ca. 170 m2.

Deze sfeervolle en moderne vrijstaande villa heeft aan de voorzijde blijvend vrij uitzicht over de weilanden van het Groene Hart en aan de achterzijde een fascinerend vrij uitzicht over het prachtige Vennemeer. De villa heeft een tuin rondom en beschikt o.a. over 5 kamers, garage, een aanlegsteiger (20 mtr.), zwemtrap en boothelling.

In het centrum gelegen, keurig onderhouden 2-kamer parterre appartement met klein plaatsje en flinke berging. Bouwjaar: 1986. Woonoppervlakte: 45 m2. Aantal kamers: 2.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

Vraagprijs: € 1.069.000.,- k.k.

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Rijnsburg

Oegstgeesterweg 84

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Rijnsburg

Tulpenstraat 3

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Rijnsburg

Peter Paul Rubensstraat 58

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Rijnsburg

Rijnsburg

Kanaalstraat 14

Johannes Vermeersingel 29

Op de 2e verdieping gelegen royaal 4-kamer appartement met prachtig uitzicht richting de duinen en groot balkon op het westen. Nabij uitvalswegen. Bouwjaar: 1969. Woonoppervlakte: 90 m2. Aantal kamers: 4.

Direct in het centrum gel. zeer royale 5-kamer maisonnette woning met zonnig terras (z). Berging op de 1e verdieping en een aparte fietsenberging. Bouwjaar: 1996. Woonoppervlakte: 130 m2. Aantal kamers: 5.

Op een schitterende locatie gelegen 3-kamer top appartement met een groot balkon, lift en een fraai uitzicht. Bouwjaar: 1996. Woonoppervlakte: 110 m2. Aantal kamers: 3.

Prachtige tussen eengezinswoning aan de Kanaalstraat in Rijnsburg. Op loopafstand van het centrum met achtertuin op het westen. Bouwjaar: 1930. Woonoppervlakte: 100 m2. Perceeloppervlakte: 106 m2. Aantal kamers: 5.

Keurig afgewerkt 3-kamer maisonnette gelegen in de wijk `Kleipetten` met eigen parkeerplek en box in ondergelegen parkeergarage. Bouwjaar: 2008. Woonoppervlakte: 85 m2. Aantal kamers: 3.

Vraagprijs: € 205.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Heerenweg 12

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Kleipettenlaan 248

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Koestraat 2

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Westerpark 64

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Oranjelaan 169

Langs de Sandtlaan, in gebouw de Heerenburght, op de 2e etage met lift, eigen parkeerplaats en berging in onder gelegen garage en prachtig uitzicht. Bouwjaar: 1997. Woonoppervlakte: 95 m2. Aantal kamers: 4.

Aan waterpartij, in de wijk ‘Kleipetten’ gelegen royale tusseneengezinswoning met tuin op het zuiden. Zeer vrije ligging aan de achterzijde. Bouwjaar: 1999. Woonoppervlakte: 120 m2. Perceeloppervlakte: 94 m2. Aantal kamers: 6.

Ruime bovenwoning in het centrum op een toplocatie! Uitzicht op de brug over de Vliet. Dakterras van ca. 60 m2 met volledige privacy. Eigen garage. Bouwjaar: 1974. Woonoppervlakte: 130 m2. Aantal kamers: 3.

Ruim appartement met een heerlijke grote woonkamer, keuken en toegang tot het balkon, 3 prima slaapkamers en een extra brede parkeerplaats. Bouwjaar: 2006. Woonoppervlakte: 120 m2. Aantal kamers: 4.

In Frederiksoord gelegen, goed onderhouden, royale tusseneengezinswoning met zonnige achtertuin op het oosten! De woning is perfect geïsoleerd. Bouwjaar: 1988. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 125 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.900,- k.k.

Vraagprijs: € 309.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Kanaalstraat 23b

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Westerpark 20

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Oegstgeesterweg 226

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Rijnsburg

Vinkenweg 51

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Sassenheim

Venusstraat 22

Vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond, garage en tuin rondom. Vrijstaande kantoor /praktijkruimte met aparte ingang/ oprit. Bouwjaar: 1966. Woonoppervlakte: 200 m2. Perceeloppervlakte: 575 m2. Aantal kamers: 6.

*** WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT OVER HET DORP EN DE WIJDE OMGEVING! Zeer royaal en luxueus PENTHOUSE met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche. Aantal kamers: 4.

Op prachtige locatie, op de grens van Oegstgeest gelegen royaal vrijstaand herenhuis. voor meerdere auto’s en een ca. 50 m diepe achtertuin. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 210 m2. Perceeloppervlakte: 1079 m2. Aantal kamers: 8.

Aan de rand van Rijnsburg ligt deze schitterend verbouwde vrijstaande villa aan een landelijke weg maar ondanks de rust en ruimte is er een goede verbinding richting Den Haag, Leiden en Amsterdam. De villa heeft ruime parkeergelegenheid en vrijstaand houten garage. - Woonoppervlakte ca.185 m2 - Aantal kamers 6 - Kavel: 1126 m2

Deze ruime eengezinswoning is vanaf 2008 zodanig opgeknapt, dat u er zo in kunt! De woning is goed onderhouden en is gelegen in een rustige omgeving. Bouwjaar: 1977. Woonoppervlakte: 115 m2. Perceeloppervlakte: 141 m2. Aantal kamers: 4.

Vraagprijs: € 535.000,- k.k.

Vraagprijs: € 565.000,- k.k.

Vraagprijs: € 648.000,- k.k.

Vraagprijs: € 825.000,- k.k.

Vraagprijs: € 279.500,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Sassenheim

Kagerdreef 210

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Sassenheim

Parkhove 107

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Sassenheim

Van Pallandtlaan 22

PROPER MAKELAARDIJ

Valkenburg

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Korenbloemlaan 12

Valkenburg Dr. A.E. Remouchampsstr. 8

Drive-in woning met 5 slaapkamers, een praktijkruimte/hobbykamer op de begane grond, een mooie tuin met doorgang naar een speelweide en een garage. Bouwjaar: 1970/2005. Woonoppervlakte: 152 m2. Perceeloppervlakte: 161 m2. Aantal kamers: 7.

Ruim 4-kamer appartement gelegen op de begane grond en de 1e verdieping met balkon op het zuiden en garage (van binnen uit te bereiken). Bouwjaar: 1989. Woonoppervlakte: 142 m2. Aantal kamers: 4.

Een royale 2 onder één kapwoning met oprit en carport, garage en een fantastische 18 meter diepe achtertuin (ZW) met veel privacy. Bouwjaar: 1950. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 334 m2. Aantal kamers: 5.

Op een rustige locatie en op steenworpafstand van de oude Rijn gelegen, totaal gemoderniseerd 3-kamer appartement met zonnig terras op het zuid-oosten en een eigen berging op de begane grond. Bouwjaar: 1992. Woonoppervlakte: 64 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige, groene woonomgeving nabij het oude centrum gel. uitgebouwde tussenwoning met diepe zonnige achtertuin, dubbel glas en nieuw pannen dak. Bouwjaar: 1966. Woonoppervlakte: 110 m2. Perceeloppervlakte: 157 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 245.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ


26 SEPTEMBER 2012

pagina 25

OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Katwijk

Schorpioen 33

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Warmond

Van Mathenessestraat 29

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Zoeterwoude

Hoge Rijndijk 93

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Zoeterwoude

Zonnegaarde 73

OPEN HUIS 29 SE PT EM B ER

In Rijnsoever gel., goed onderhouden, tussenwoning met tuin op het zuidoosten en externe berging. Via de achterzijde van de woning loopt u naar de speeltuin in het hofje. De woning is op loopafstand van winkels, scholen en sportvelden. Bouwjaar: 1983. Woonoppervlakte: 115 m2. Perceeloppervlakte: 122 m2. Aantal kamers: 5.

Moderne praktisch ingedeelde, goed onderhouden gezinswoning met voor- en zonnige achtertuin met achterom en vrij uitzicht over de tuinen. De buurt is een ideale woonomgeving voor opgroeiende kinderen en ligt vlakbij de Dorpstraat met winkels en een sfeervolle uitstraling. - Woonoppervlakte ca. 118 m2 Aantal kamers 5 - Kavel: 129 m2

Op een schitterende locatie aan De Rijn ligt deze perfect onderhouden half vrijstaande woning (bj. 1999) met eigen aanlegsteiger (ca. 12 m. breed). Woonopp. ca. 220 m2, perceel 415 m2. Aan de voorzijde een fraai aangelegde tuin met terras. Aan de achterzijde ligt de brede tuin (NO) aan het water met prachtig uitzicht over De Rijn.

Elke dag weer genieten van een prachtig uitzicht op de polder? Een vrijstaande woning met een royale living (53 m2) met een open haard en vele raampartijen. Bouwjaar: 1974. Woonoppervlakte: 131 m2. Perceeloppervlakte: 275 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Vraagprijs: € 798.000,- k.k.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

PROPER MAKELAARDIJ

GRAAL MAKELAARDIJ

11:00 - 15:00 uu r

U bent van harte welkom!

DE LEEUW MAKELAARDIJ

In Week van de Opvoeding

Dames Foreholte:

Kinderdagverblijf La Luna houdt een open ochtend

Wedstrijd van de gemiste kansen

Voorhout - Zaterdag 6 oktober, in de Week van de Opvoeding, houdt kinderdagverblijf La Luna in Voorhout van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend. Men kan die dag de locatie aan de Ter Haar Romenystraat 3 in Voorhout komen bezoeken. De koffie staat klaar en de pedagogisch medewerkers zullen graag rondleiden en vragen beantwoorden. La Luna is een kleinschalig kinderdagverblijf en onderdeel van Kinderopvang Humanitas, een van de grootste landelijke organisaties voor kinderopvang. Kinderen kunnen La Luna in een vertrouwde en veilige omgeving spelen, ontdekken en zich verder ontwikkelen door middel van een groot aanbod aan activiteiten en materiaal. Er zijn in totaal vier groepen: twee ba-

Zaterdag 6 oktober houdt kinderdagverblijf La Luna een open ochtend. bygroepen (0 tot 2 jaar ) en twee peutergroepen (2 tot 4 jaar). Op de babygroepen is er plaats voor negen kinderen onder leiding van twee pedagogisch medewerkers. De peutergroepen hebben plek voor veertien

84-jarige sportieveling bij Barends Sport

Voorhout - Afgelopen donderdagmiddag startte de vut-fittraining bij Barends Sport met gezang. Een van de deelnemers was namelijk op die dag jarig, want Jan ten Have werd 84 jaar. Na een uurtje pittige inspanning werd hij door trainer Jan Barends in het zonnetje gezet (zie foto). Ten Have, die naast zijn uurtje conditietraining ook nog regelmatig is te vinden in het zwembad, bewees eens te meer dat blijven bewegen belangrijk is om gezond te blijven.

kinderen en worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Kinderdagverblijf La Luna in Voorhout biedt kinderopvang iedere weekdag van 7.30 tot 18.30 uur.

Voorhout - Zaterdag speelde het handbalteam van Foreholte de derde competitiewedstrijd in Wognum tegen de reserves van Westfriesland/SEW. Ook deze wedstrijd ging verloren, maar dat was onnodig want menig kans werd niet goed afgerond. Het verjongde Foreholte-team heeft het knap lastig in de eerste divisie. Maar men zal het er toch mee moeten doen, want voorlopig zijn Dana Vincenten, Lize Vrolijk , Mirthe van Til en Mariska van Poot- Steyn er niet bij. Daarbij komt Naomi Hogervorst die vorig seizoen negen maanden buiten spel stond en wedstrijdritme ontbeert. Toch deden de jongsten hun uiterste best, maar SEW was slim in het uitlokken van overtredingen.

Daar trapten de fluitisten in en een sportieve wedstrijd eindigde in vier keer een twee minutenstraf en twee direct rode kaarten. Toch kon Foreholte goed bijblijven in de eerste helft, waarin keepster Monique van den Berg menig redding verrichtte. Via 6-6 werd het 12-11 en 15-12 bij rust. Bijna de hele tweede helft speelde het team met een vrouw minder en dat deed de organisatie niet goed. Toch verzette men zich met hand en tand, maar zwakke schoten en onnodig balverlies resulteerden in breaks van SEW waar tweede keepster Roxanne Roffelsen weinig kans had. Bij vlagen werd er op niveau gehandbald, maar men moest de overwinning met 30-25 aan de tegenstander laten. Zaterdag 29 september is de volgende thuiswedstrijd voor Foreholte in sporthal De Tulp om 20.30 uur.

Vrijwilligers Halloween Sassenheim - Zaterdag 27 oktober zal in Park Rusthoff in Sassenheim weer Halloween gevierd worden. Om dit evenement te laten slagen is de evenementencommissie van het park nog op zoek naar vrijwilligers die op deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur willen helpen het park ‘griezelig’ te versieren. Ook zijn zij nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de Halloweenparty willen figureren als spook, griezel, piraat of heks, of als begeleider of bewaker mee willen helpen. Na afloop van het feest zijn veel handen nodig om alles weer af te breken en op te ruimen. Aanmeldingen worden graag ontvangen door Ria Faber: e-mail faberkrol@tele2.nl, en telefoon 0252-217496 of 0612152473.

Ook deze wedstrijd ging verloren, maar dat was onnodig want menig kans werd niet goed afgerond.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 iedereen verdient een morgen


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 - 80 19 80 f 0548 - 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Tevens een vestiging in Alblasserdam

>PQIPLKLUKLSHHNZ[LO`WV[OLLRYLU[L ]HU5LKLYSHUK]PHLLU+\P[ZLIHUR Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekadviesgesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook ‘s avonds!

BEL DIRECT

071-4024031

(URLYWSHH[Z‹;?2H[^PQRA/ 2PQR]VVYTLLYPUMVYTH[PLVW!^^^IL]YUS


26 SEPTEMBER 2012

pagina 27

Voor senioren

Inloopmidag over iPad, Facebook en Twitter Voorhout - Welzijn Teylingen en SeniorWeb organiseren een inloopmiddag over iPad, Facebook en Twitter op donderdag 4 oktober.

Leden van de 25-jarige Biljart Vereniging Agnes kunnen wanneer ze willen terecht voor een spelletje biljart en koffie in hun nieuwe clubhuis (Foto: Saskia Buijs).

‘Het is hier altijd gezellig’

Biljart Vereniging Agnes viert jubileum en opent clubgebouw Voorhout - Voor de Biljart Vereniging Agnes is 2012 een bijzonder jaar. Niet alleen bestaat de vereniging op 1 oktober 25 jaar, de leden hebben ook eigenhandig een clubgebouw neergezet, genaamd De Kleine Agnes, tegenover de kantine van voetbalvereniging Foreholte. De biljarters kunnen er terecht wanneer ze willen. Door Saskia Buijs Het is bijna 25 jaar geleden dat een groepje van negen man op 1 oktober 1987 in de oude Agnes een biljartclub startte. Zuster Jacobia stond toe dat er twee middagen gebiljart zou worden omdat er weinig gebruik van het biljart gemaakt werd door de bewoners van het bejaardenhuis. Dat werden al snel vijf middagen. In de eerste notulen staat vermeld dat er per week 50 cent betaald moest worden. Het biljarten in de Agnes was verder negentien jaar lang kosteloos. Het ledenaantal steeg van negen naar 23 man. Siem Does is nu twaalf jaar voorzitter en praat enthousiast over de groep. “In 2004 hoorden we dat de Agnes gesloopt zou worden. Twee jaar ben ik aan het zoeken geweest naar een andere locatie, maar het liep op niets uit. Vlak voor de fusie van de gemeente Voorhout tot de gemeente Teylingen ben ik in gesprek gegaan over de oude handbalkantine. Een laatste kans. Ze vonden het goed, dus ik zei: ‘Ja, ik doe het’. Dat hadden ze niet verwacht.” Het eigendomsrecht is van de vereniging en er is geen subsidie. In het oude gebouwtje is nog een hele investering gedaan. Er kwam een keukentje en een biljarttafel waar zes jaar lang gebruik van gemaakt is.

Nieuw pand Van 2006 tot 2012 groeide het aantal leden naar 41. In die jaren is er veel gebeld en geschreven om genoeg financiële middelen bij elkaar te krijgen voor een nieuw pand. Heel veel fondsen hebben een bijdrage geleverd en veel bedrijven hebben gesponsord of materiaal tegen kostprijs geleverd. “De grond is bouwklaar gemaakt op kosten van de gemeente”, vertelt Siem Does. “We hebben gepensioneerde vaklieden uit de bouw, elektriciens, loodgieters en schilders in ons midden, die drie maanden lang dagelijks vrijwillig aan het werk waren. En

altijd was het gezellig. Ook hebben leerlingen van de KTS onder begeleiding meegewerkt in het kader van het leerlingenproject. Dat was voor ons goed en voor hen.” De vereniging heeft een hele nieuwe inventaris, twee biljarttafels (en plek voor een derde) en een keuken waar de koffie altijd klaar staat. Elk lid heeft een eigen sleutel van het gecertificeerde slot en kan zodoende altijd terecht. Karel van Opstal geeft gratis les aan diegene die het spel wil leren spelen of zijn spel wil verbeteren. Het oudste lid is een eind in de 80 en de jongste begin 60. “We hebben geen ledenstop of wachttijden, iedereen is welkom.” Er zijn echter geen vrouwen lid. Dit heeft te maken met de houding die soms aangenomen moet worden om de ballen goed te raken. “Dit kan minder charmant zijn voor de dames, vandaar”, legt de voorzitter uit.

Enthousiast Om 9 uur ’s morgens is Henk van Gent al aan het oefenen. Even later volgen er meer. Er wordt gespeeld voor de gezelligheid, maar ook geoefend voor de competities. Met gepaste trots vertelt Siem Does: “Tijdens het Agnestoernooi strijden hier een week lang twaalf verenigingen, dat is 48 man, tegen elkaar. Dan komen ook partners mee voor de gezelligheid en is het een gezellige drukke boel. We hebben een nieuw tenue dat, net als het logo, ontwikkeld is door de jongens Van Dam. Aad van Dam heeft het houtsnijwerk van het bord buiten gemaakt en Esther Kortekaas de schilderijen binnen.”

kijkers van andere verenigingen. We zijn heel erg trots.” Zaterdag 29 september is er een receptie om het 25-jarig jubileum te vieren en is de officiële opening van het vernieuwde clubgebouw de Kleine Agnes. Een plek waar in de toekomst nog menig spel gespeeld zal worden.

Veel jongeren maken gebruik van iPad, Facebook en Twitter. Onbekendheid doet sommige 50-plussers twijfelen om hieraan mee te doen. Toch zijn er ook steeds meer senioren die een iPad aanschaffen en hun activiteiten en foto’s delen met (klein)kinderen, vrienden en bekenden via Facebook of Twitter. Alle vragen over iPad, Facebook en Twitter kunnen gesteld worden op de inloopmiddag van Welzijn Teylingen en SeniorWeb op donderdag 4 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. De vrijwilligers van SeniorWeb zitten in het computerlokaal in de Agneshove 89 in Voorhout. Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De inloopmiddag is bedoeld voor 50-plussers die meer willen weten over de bediening van een iPad, zoals verbinding maken met wifi, surfen en mailen, en applicaties downloaden, installeren en gebruiken). Eventueel kan men de eigen iPad meenemen. Vrijwilligers van SeniorWeb kunnen vertellen hoe op Facebook een profiel aangemaakt kan worden,

privacy-instellingen aangepast kunnen worden, vrienden gezocht kunnen worden en hoe de Facebookpagina met berichten en foto’s gevuld kan worden. Ook kunnen de vrijwilligers helpen met het aanmaken van een Twitteraccount, het inloggen bij Twitter, een bericht plaatsen of beantwoorden, en andere twitteraars zoeken en volgen. Tijdens de inloopmiddag zijn handige boekjes te koop die geschreven zijn volgens de Visual Steps-methode met duidelijke instructies en schermafbeeldingen in kleur.

Taart voor nootjes Sassenheim - Bij de kraam van gospelkoor Soul2Soul op de Vrijetijdsmarkt op 1 september in Sassenheim, stond een grote ton met nootjes. Wie kon raden wat het juiste aantal nootjes was wachtte een verrassing. Emmy Poot uit Sassenheim zat met 1450 het dichtst bij het juiste aantal van 1432 vrolijke noten. Uit handen van de voorzitster van Soul2Soul ontving zij daarom onlangs een taart.

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v voor

deTEYLINGER

vanaf 13 jaar

T? In de VU erd? e n o i s n e p Ge n!

agere e r t n u k Ook u

Jeu de boules “Het plan voor een jeu de boulesbaan is ook bijna rond. We gaan er vanuit dat het doorgaat“, vertelt Siem Does nog. Deze banen moeten naast de Kleine Agnes komen. “Het gaat om een afgesloten gedeelte buiten, met nieuwe bomen er omheen, maar men kan gebruik maken van de faciliteiten binnen.” Het wordt dan een soort subgroep van de biljartvereniging, maar met een andere doelgroep. Ook hier zijn er plannen voor een samenwerking met het leerlingenproject van de KTS. Siem Does: “Wij als bestuur staan versteld van het vele vrijwilligerswerk dat gedaan is. Zoveel enthousiasme, zo’n positieve uitstraling, dat is geweldig. Er komen zelfs

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


Help! Halloween!

Scojesa Scoutinggroep Scojesa Sassenheim

www.parkrusthoff.nl

ARTWORKS-2012

We zijn op zoek naar vrijwilligers met actieve handen voor het opzetten (en opruimen) van onze jaarlijkse Halloween Park Party. Gun jij iedereen een gezellige en griezelige avond, geef je dan op als vrijwilliger bij Ria Faber (faberkrol@tele2.nl).


26 SEPTEMBER 2012

pagina 29

‘Meedoen aan Grand Slam-toernooi mijn doel’

Voorhoutse tennisser Fabian van der Lans heeft ATP-punt Voorhout - Prijs na prijs sleept hij binnen. Nu zit hij rustig aan de grote eettafel bij zijn ouders thuis in Voorhout, maar natuurlijk wel in zijn trainingspak. Fabian van der Lans (16) doet niets liever dan tennissen. Hij heeft dan ook grote ambities om verder te komen in de sport. “Meedoen aan een Grand Slam-toernooi voor junioren is nu mijn doel.” Saskia Laroo.

Door Madelief van der Stelt

‘Lady Miles Davis’ in Warmonds Trefpunt Warmond - Jazztrompettiste Saskia Laroo, ook wel bekend als ‘Lady Miles Davis’, speelt op 30 september in Het Trefpunt in Warmond. Ze wordt begeleid door de Amerikaanse zanger en pianist Warren Byrd. Met hun optreden geeft het tweetal het startsein voor een reeks van vijf jazzmatinees. Warren Byrd en Saskia Laroo treden samen over de hele wereld op. Deze week staan ze in Het Trefpunt. De stijl van de jazztrompettiste wordt omschreven als ‘swinging body music’. Haar repertoire bestaat voornamelijk uit eigen composities, die herinneringen oproepen aan het werk van jazzgiganten als Charlie Parker, John Coltrane en Dizzy Gillespie. In Amerika is Saskia Laroo door pers en publiek

gebombardeerd tot ‘Lady Miles Davis of Europe’. Na afloop van het optreden is er een afterparty, die wordt verzorgd door Jan Kiewit de Jonge. De jazzmatinee vindt plaats op 30 september om 15.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond. Later dit seizoen volgen nog vier jazzmatinees: Mike Boddé, Tom Beek & The Win-Win Situation (25 november), Jan Kiewiet de Jonge met Remember the Saxes (27 januari), Willem Kiewiet de Jonge & Small Big Band (24 maart) en het Big Band Festival (28 april).

Dankzij De Combibrug

Jong en oud komen bij elkaar op visite Sassenheim/Warmond - In de herfstvakantie gaat stichting De Combibrug ervoor zorgen dat jong en oud bij elkaar komen. Onder het mom van ‘Op visite’ kunnen alle basisschoolkinderen op bezoek komen bij de bewoners van de tehuizen Bernardus in Sassenheim en Mariënhaven in Warmond, waarbij er leuke, leerzame en sportieve activiteiten worden georganiseerd. “Dit is voor ons als stichting Combibrug de ultieme kans om verschillende generaties bij elkaar te brengen. Een grotere uitdaging bestaat er niet”, aldus Mieke Kortekaas namens de stichting. Hierbij doelt ze op activiteiten als bijvoorbeeld het Wii-toernooi in de Bernardus in Sassenheim. De kinderen spelen tegen elkaar op de Wii waarbij de ouderen aandachtig toeschouwer zijn. “Vele ouderen kennen de Wii alleen van de reclames op televisie”, zegt Anneke Pleij die als activiteitencoördinator werkzaam is bij de Bernardus. “Dat er ook ruimte is om zelf op de Wii te spelen is voor onze ouderen natuurlijk helemaal leuk. We zijn erg benieuwd hoe deze activiteiten aanslaan bij de kinderen en uiteindelijk ook bij onze doelgroep”, vervolgt Pleij haar verhaal. En daar ligt uiteindelijk ook het grootste doel: de sociale cohesie bevorderen door het inzetten van diverse activiteiten. Uiteindelijk brengt het project ‘Op

visite’ vele voordelen met zich mee. Janny Stam, vakgroepcoördinator activiteiten en vrijwilligerswerk van Mariënhaven in Warmond, is hier heel duidelijk in. ”De komst van kinderen in een verzorgings- of verpleeghuis levert een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van het isolement waarin vele ouderen verkeren. Het contact met de kinderen stimuleert de alertheid en communicatiebereidheid van de ouderen en biedt hen een vreugdevolle ervaring”. Stichting De Combibrug start volgende week een promotietour op diverse scholen binnen de gemeente Teylingen. “De kinderen moeten enthousiast gemaakt worden om met deze activiteiten mee te doen” meent Rob Jonkman, ook werkzaam aan het project namens De Combibrug. “Tijdens onze tour proberen wij ervoor te zorgen de drempel voor kinderen om deel te nemen aan de activiteiten zo laag mogelijk te maken. En dat dit ons gaat lukken weet ik wel zeker”. De overige activiteiten bestaan uit ‘poffertjes maken’, ‘schilderen’, ‘sport’, ‘Ik kom bij je eten’ en er wordt ook een spelletjesmiddag georganiseerd. De toekomst biedt in ieder geval veel perspectief aangezien de tehuizen Agnes in Voorhout en Liduina in Warmond zich ook gaan mengen in het project. Dit is echter na de herfstvakantie. De kinderen kunnen zich via de website van De Combibrug aanmelden voor de activiteiten: www. combibrug.nl.

Fabian is net thuis. Hij zit niet zoals de meeste kinderen op een middelbare school in de buurt. Hij leert en tennist op een school in Den Haag. Zijn lesrooster ziet er dan ook wat anders uit dan die van andere middelbare scholieren. Fabian: “Van 9.00 tot 12.00 uur zit ik op school. Ik zit nu in het vijfde jaar van de havo. Daarna tennis ik van 13.00 tot 14.30 uur. Na de training werk ik nog aan mijn conditie, dat duurt anderhalf uur. Tot slot heb ik van 17.00 tot 18.30 uur weer een training.” Alleen op zondag is hij ‘tennisvrij’. Hij houdt van golfen, maar één dag in de week thuis zijn is ook wel erg fijn.

Mijlpaal Al dat trainen werpt zijn vruchten af. Nog niet zo lang geleden haalde de jonge Voorhouter zijn eerste ATP-punt. Dat is een punt dat meetelt voor de wereldranglijst. Professioneel tennisser Roger Federer bijvoorbeeld heeft duizenden ATP-punten. “Samen met mijn dubbelpartner Robert Constantinovici uit Enschede speelde ik een Futuretoernooi in Wierden. We haalden de halve finales en dus ook het eerste ATP-punt.” Dat is een

Fabian van der Lans: “De komende tijd wil ik me richten op het halen van een plaats in de top-100 van de wereld” (Foto: PR). bijzondere mijlpaal. Oud-proftennisser Jacco Eltingh haalde pas op zijn negentiende een eerste ATPpunt. Eltingh werd uiteindelijk een wereldspeler op het gebied van het dubbelspel.

SVV Als klein jongetje begon Fabian met tennissen bij SVV in Voorhout. Hier heeft hij een aantal jaren competitie gespeeld. “Dit voorjaar heb ik op zaterdag competitie gespeeld bij de Boekhorst in Noordwijkerhout en ’s zondags bij de Metselaars in Den Haag.” Na de competitie reist hij niet alleen door Nederland voor verschillende toernooien, maar hij is ook in het buitenland op de baan te vinden. Zijn ouders reizen vaak met hem mee. Zijn moeder Nelly vertelt: “Als hij in Nederland speelt zijn we er bijna altijd bij. Als Fabian in het buitenland moet spelen wordt dat voor ons wat lastiger in

Bijbel in eigen taal

Ewout is nu manager bij de Shelter, een groot christelijk hostel in Amsterdam. In Maleisië gaat hij een team van lokale vertalers aansturen, waarbij zijn capaciteiten en ervaring uit de Shelter goed van pas komen. Wycliffe werkt bij voorkeur met lokale mensen, maar voor aansturing zijn managers als Ewout nodig. Lianne zal zich voornamelijk richten op de zorg voor het gezin. Het is nogal een stap om met het hele gezin Voorhout te verlaten en naar zo’n ver land te gaan. Zeker voor de kinderen Joa, Benjamin, Mark en Léon is dit een grote stap, want vrienden en vriendinnetjes gaan natuurlijk niet mee. Aan de andere kant is het daar wel altijd lekker weer, hebben de kinderen veel aan elkaar en zijn er daar wellicht ook nieuwe vrienden. De kosten

Voorbereiding De bal drie keer laten stuiteren voordat ‘ie aan een opslag begint of het zweet alleen met zijn linkerhand wegvegen? Nee, aan speciale rituelen doet Fabian niet. Last van zenuwen vlak voor een wedstrijd heeft hij ook niet. “De hele week bereid ik me goed voor. De komende tijd doe ik het wat rustiger aan. Ik ben lekker aan het trainen en richt me op een toernooi in Almere. Dat begint op 20 oktober. Daarna ga ik naar België en Luxemburg voor andere wedstrijden. De komende tijd wil ik me vooral richten op het halen van een plaats in de top-100 van de wereld. Ik wil heel graag meedoen aan een Grand Slam-toernooi voor junioren, zoals Roland Garros in Parijs. Daar ga ik echt voor.”

Cursus

Voorhouts gezin gaat vertalen in Maleisië Voorhout - Ewout en Lianne de Vries uit Voorhout gaan werken voor Wycliffe Bijbelvertalers in Maleisië. Ook in Maleisië zijn nog veel mensen onbekend met Jezus, simpelweg omdat er geen Bijbel of Bijbelgedeelte in hun taal beschikbaar is. De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat alle mensen de Bijbel in hun eigen taal moeten kunnen lezen en zo God kunnen leren kennen door Zijn Woord. Een uitdagende taak voor dit Voorhoutse gezin.

verband met ons werk. Zijn trainer Martijn Belgraver is er gelukkig wel altijd bij.”

van dit avontuur worden gedragen door mensen die de visie ondersteunen; vrienden, collega’s, buren, kerkleden en ouders van klasgenoten van de kinderen. Vele mensen maken het mogelijk dat de familie De Vries kan gaan. De planning is om eind dit jaar, rond 26 december, te vertrekken. Eerst voor een training in Australië, daarna door naar Maleisië. Men kan Ewout en Lianne ondersteunen door een éénmalige of maandelijkse gift op rekening 1452.88.676 ten name van Wycliffe Bijbelvertalers, onder vermelding van Word4Life/Ewout & Lianne. Ook kan men een bemoedigingskaartje sturen naar het adres Pieter Wouterstraat 47, 2215 MB Voorhout.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

ZELFVERDEDIGING voor MEIDEN (12-16 jr.) 6 weken werken aan zelfvertrouwen, presentatie en techniek Start ma. 1 okt. Lestijd: 18.00-19.00 uur kosten: € 75,- / leden € 65,-

Info/aanmelden: 071 5174800

Herenstraat 126b, Voorhout (0252) 22 00 30 barendssport@planet.nl

Speelgoedbeurs in Voorhout Voorhout - Zaterdag 3 november van 9.00 tot 14.00 uur organiseert speel-o-theek Ikkedie haar tweede speelgoedbeurs. De beurs zal plaatsvinden in de Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout. Wie speelgoed wil verkopen kan zich tot en met 31 oktober aanmelden door een e-mail te sturen naar speelotheekikkedie@live.nl. Op 3 november wordt het speelgoed dan door de speel-o-theek-medewerkers verkocht. Voor meer informatie: www. ikkedie.nl.


EEN GROENE KIJK OP DRUK- EN PRINTWERK

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co 2 neutraal.

www.drukkerijallin.nl

High quality printen en drukken

Logo ontwerp

Variabel printen

Communicatieadvies en -concepten

Printing on demand

Vormgeving en opmaak

Personaliseren

Voorraadbeheer

Met trots melden wij dat Drukkerij All-in als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC® gecertificeerd is.

Co m m un icat ie - Creati e - R ea

lis at ie

Drukkerij All-in | Katwijk | 071 408 14 97 | communicatie@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl


26 SEPTEMBER 2012

pagina 31

Leuk maar eenzijdig duel

Teylingen wint met drie goals verschil van UDO Sassenheim - Na de zure nederlaag vorige week zondag tegen MMO uit Hoogmade, had Teylingen afgelopen zondag wat recht te zetten tegen UDO uit Oegstgeest. UDO was na drie wedstrijden nog puntloos en Teylingen had na evenveel wedstrijden drie punten.

Yordi Teijsse passeert Gauthier Mulala op weg naar het doel van DTS Ede (Foto: PR).

De eerste helft was leuk. Teylingen was beter, kreeg ook een groot aantal kansen, maar de afwerking was matig. Alleen uitblinker George Hulsebosch wist het net te raken. Vlak voor het rustsignaal leidde UDO haar eigen ondergang in. De doorgebroken George Hulsebosch

werd neergehaald door een verdediger van UDO. Hoewel de toegekende vrije trap geen doelpunt opleverde moest de UDO-speler vertrekken en kwam Teylingen in een man-meer-situatie terecht. Na de rust werd de wedstrijd bijzonder eenzijdig. Teylingen viel aan en UDO trok zich massaal terug. Na ongeveer twintig minuten gaf Stefan van Oosten UDO de definitieve nekslag. Een voorzet van Daniel de Voogt werd door hem vakkundig afgerond. Even later werd het nog 3-0 door een benutte strafschop van Stefan Assendelft. Aanstaande zondag speelt Teylingen de uitwedstrijd in Oude Wetering tegen Alkmania.

Niet fraai, wel spannend

Ter Leede weer naar winst Sassenheim - Ter Leede is er afgelopen zaterdag opnieuw in geslaagd om in eigen huis ongeslagen te blijven. Het bezoekende DTS Ede werd na ruim twee uur -met een half uur oponthoudmet een 2-0 nederlaag richting Ede gestuurd. Fraai was het allemaal niet, maar wel doeltreffend. Door de overwinning is Ter Leede twee plaatsen gestegen op de ranglijst en staat nu op de tweede plaats achter koploper VVA ‘71. Ter Leede starte zeer aanvallend. De mannen van Henk Wisman kregen binnen zeven minuten vier uitstekende mogelijkheden om de score te openen. Maar Vincent Ammerlaan, Raydell Kewal en Yordi Teijsse wisten vooralsnog het net achter doelman Ă–zkan Yilmaz niet te vinden. Na dit offensief was het de gastheer die wat gas terug nam waardoor DTS Ede zowaar aan aanvallend voetbal kon denken. Maar de ploeg van Eric Speelziek leek niet in staat het de achterhoede van Ter Leede deze middag moeilijk te maken. Serge van der Ban kreeg in deze eerste rondgang totaal niets te doen. Alleen een paar terugspeelballen hielden de sluitpost van Ter Leede wakker. Na 21 minuten was het assistentscheidsrechter Ko Witte die met een hamstringblessure vroegtijdig de kleedkamer moest opzoeken. Er werd -onder andere via Twitter- een vervanger opgetrommeld, maar deze was lid van Ter Leede waarmee de bezoekers niet akkoord gingen. Obdo Ghorghy uit Rotterdam, die de dames 1-wedstrijd had gefloten, werd bereid gevonden om als invaller-assistent-scheidsrechter te fungeren, zodat de wedstrijd na een onderbreking van ruim een half uur toch door kon gaan. Het voetbal werd er allemaal niet beter op. Ter Leede, de veel betere ploeg in het veld, bleek niet bij machte om de stug verdedigende bezoekers op de knieĂŤn te krijgen. Danilo Pedrini was dichtbij de 1-0, doch zag zijn schot in de handen van Yilmaz verdwijnen. Een kopbal van Ammerlaan verdween buiten bereik van Yilmaz op het dak van het doel, zodat de 0-0 nog altijd op het scorebord bleef staan. DTS Ede kreeg in deze eerste rondgang precies ĂŠĂŠn kans. Haikaz Vervaart mocht alleen op Van der Ban afgaan, maar schoot van veel te verre afstand de bal voorbij de verste paal over de achterlijn. Een kopbal van Mike Boelee uit een corner van Ammerlaan leek dan de openingstreffer op te leveren. Yilmaz kon echter

met een spectaculaire redding voor opluchting zorgen in het Edese kamp. De beste kans in de eerste helft voor Ter Leede was er voor Frank de Groot. Bijna op de doellijn staand was het de Hillegommer die hopeloos faalde. Met een teleurstellende 0-0 stand werd hierna de kleedkamer opgezocht.

Niet veel beter Ook in de tweede helft grossierde de gastheer in het missen van kansen. Aanvallend zat het deze middag best wel goed in elkaar, alleen een echte afmaker ontbrak in de ploeg van Wisman. Ammerlaan was in de kleedkamer achtergebleven en voor hem in de plaats was het Arsenio Snijders die mocht komen opdraven. Boelee plaatste de bal na een goed opgezette aanval perfect voor het doel, maar er was geen Ter Leede-speler in de buurt om het karwei af te maken. Vlak hierna was het opnieuw Boelee die met een voorzet nu wel een medespeler bereikte. Het was Robert Steemers die met een kopbal Yilmaz wilde verschalken. De inzet van Steemers verdween echter vlak langs de paal over de achterlijn. Steemers kreeg nogmaals de gelegenheid om de score open te breken. Een pass van de hardwerkende Teijsse kwam voor de voeten van Steemers die echter buiten bereik van Yilmaz het leder voorlangs het doel schoot. Na een kwartier was het Teijsse zelf die voor de 1-0 wist te zorgen. Een corner vanaf de rechterkant werd goed voor het doel geplaatst, door twee Ter Leede-spelers gemist, waarna de bal voor de voeten van Teijsse kwam: 1-0. Het publiek, zo’n 350

man, ging er eens goed voor zitten, want nu zou het varkentje -oftewel DTS Ede- wel snel gewassen worden. Maar hoe anders pakte dat uit. Kansen te over, maar doelpunten bleven vooralsnog uit. Edwin Aben mocht van scheidsrechter Christan Pijpers vroegtijdig gaan douchen toen hij na ruim een half uur zijn tweede gele prent in ontvangst mocht nemen. Overigens mocht Aben ook verleden week al met twee keer geel vroegtijdig het speelveld verlaten. Met een manmeer-situatie slaagde Ter Leede er in het resterende kwartier slechts ĂŠĂŠn keer in om het vijandelijke doel nogmaals te doorboren. Het was Snijders die na een schitterende aanval -het was ook de enige deze middag- het laatste tikje kon geven: 2-0. Met deze veel te magere overwinning kwam na ruim twee uur een einde aan deze wedstrijd en kon de gastheer uiteindelijk toch drie punten aan het totaal toevoegen. Aanstaande zaterdag moet de ploeg van Henk Wisman op bezoek bij Quick Boys. In het afgelopen seizoen was Ter Leede tweemaal te sterk voor de Nieuw Zuid-bewoners. Het zal een stunt zijn als men dat huzarenstukje ook dit jaar kan bewerkstelligen. Henk Wisman: “We hadden afgelopen zaterdag met een veel hogere score van het veld moeten stappen. In het begin kan het al zomaar 4-0 staan en loop je over zo’n tegenstander heen. We waren de veel betere ploeg, alleen het scoren bleek ook deze middag weer een manco te zijn. Tegen Quick Boys zal dat toch anders moeten, want dat is natuurlijk een heel andere tegenstander dan DTS Ede.â€?

VCS heren 1 laat veel punten liggen Sassenheim - Afgelopen zaterdag was de eerste officiĂŤle wedstrijd van het nieuwe seizoen voor VCS heren 1. VCS ging op bezoek bij Kratos uit Delft. Het feit dat dit team al meerdere malen verslagen was door VCS bleek echter geen garantie voor succes. Vanaf de eerste set liep VCS achter de feiten aan. Het tempo lag te laag en de nauwkeurigheid in het spel was ver te zoeken. Een achterstand van twee of drie punten leek niet te overbruggen en zowel de eerste als de tweede set ging uiteindelijk verloren met 25-20. In de derde

set gebeurde uiteindelijk hetzelfde, hoewel de coach van Kratos voor consternatie zorgde toen hij een speler het veld in liet komen die helemaal niet op het formulier stond. De scheidsrechters leken niet goed te weten wat ze met dit gegeven aan moesten en lieten uiteindelijk doorspelen. De derde set ging met 25-19 naar Kratos. In de laatste set kwam er weer wat vechtlust terug in het team en Kratos scheen het allemaal wel prima te vinden. De reserves uit Delft kregen ook wat speeltijd en VCS won de laatste set met 25-21. Geen goede start van het seizoen dus. Komende donderdag komt Kalinko op bezoek in de Wasbeek.

Na de zure nederlaag tegen MMO had Teylingen wat recht te zetten tegen UDO (Foto: Willem Krol).

VCS dames 1 wint de eerste wedstrijd Sassenheim - Na een lange voorbereiding, strandtrainingen, oefenwedstrijden en een inspirerend filmpjem was 20 september de dag van de eerste competitiewedstrijd voor dames 1 van VCS. Waterlanders is al jaren een bekende tegenstander, maar bleek vaak toch een maatje te groot voor VCS. In de eerste set sloegen de speelsters de spanning snel van zich af. Er werd overtuigend gespeeld door het hele team. Dit is ook terug te zien in de eindsstand: 25-14. De tweede set lieten de dames uit Nieuwkoop zien dat ze niet gekomen waren om te verliezen. Er werd een drieblok gezet op midden, waardoor er daar maar moeilijk direct gescoord kon worden. VCS beschikt echter ook over een aantal buitenspeelsters dat daardoor vrij kon aanvallen. Vooral het gat op de rechtdoor werd goed benut en leverde meerdere punten op. Dit zorgde ervoor dat de dames uit Sassenheim de set met 25-23 naar zich toe trokken. Ook in de derde set kreeg VCS het even moeilijk. Er werd een extra blik doorzet-

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBO BMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOH OMDPMMFDUFPGCFM 

tingsvermogen uit de kast gehaald en samen met wat stalen zenuwen werd de set nog binnengesleept met 26-24. Dan de altijd lastige vierde set. De winst was al binnen maar er konden nog bonuspunten gepakt worden. De pass liep deze set niet zo lekker waardoor de aanvallers niet de kans kregen te scoren. De tegenstander bleef hiervan profiteren en won uiteindelijk de vierde set. Een kleine teleurstelling, maar de blijheid van de overwinning deden dit al snel vergeten.

Talenten in de dop Voorhout - Olle Roffelsen en Dylan Kooi van Foreholte D1 zijn uitgenodigd om twee selectiewedstrijden voor het KNVB Jeugdplan Nederland te spelen. Het doel van dit plan is om een podium te bieden aan talentvolle spelers om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken stelt de KNVB selecties samen in het amateurvoetbal en betaald voetbal. De oefenwedstrijden zijn gepland op 26 september en 3 en 10 oktober. Na deze selectiewedstrijden ontvangen de spelers bericht wie er door zijn.


pagina 32

26 SEPTEMBER 2012

Celeste Split scoort vijf keer

Onderwater sluit winnend

TOP wint van Unitas na overtuigende tweede helft Sassenheim - Na een weekje rust wonnen de korfballers van TOP/ Wereldtickets.nl afgelopen zaterdag de uitwedstrijd van Unitas. In Harderwijk werd het 14-19. Daarmee was de eerste overwinning van dit seizoen een feit. De Sassenheimers kwamen pas halverwege de tweede helft goed los van de debutant in de Ereklasse. Na drie wedstrijden staat TOP op een gedeelde derde plaats, maar de verschillen zijn klein in de Ereklasse B. Nog steeds is coach Hans Heemskerk op zoek naar het ideale basisachttal bij de Sassenheimse korfbalselectie. Op 10 november start immers de zaalcompetitie in de Wereldtickets Korfbal League en alle voorbereidingen zijn daarop gericht. Afgelopen zaterdag speelden Manon Wiegerink, Jet Hendriks, Ilse Hazekamp, Wouter Jansen, Tim Heemskerk en Daniel Harmzen in de basis. Deze keer stonden ook internationals Celeste Split en Mick Snel in de beginopstelling. De wedstrijd tegen debutant Unitas uit Harderwijk was een goede graadmeter voor de vorm van de selectie van TOP. Winst in deze wedstrijd was voor de Sassenheimers een voorwaarde om de aansluiting met de top in de Ereklasse niet te verliezen. Unitas toonde zich in de eerste wedstrijden echter een verrassend taaie tegenstander. De ploeg won van DeetosSnel en speelde verrassend gelijk tegen regerend veldkampioen Dalto. Het was op voorhand dus geen gelopen race en de ploeg was zichtbaar gespannen. Dat was in de eerste helft ook zichtbaar bij TOP. Wouter Jansen opende weliswaar al in de eerste minuut de score (0-1), maar in de gehele eerste helft verliep het scoren moeizaam aan beide kanten. Het initiatief lag in de eerste tien minuten nog bij de bezoekers. Manon Wiegerink en Mick Snel zorgden voor 1-3. Daarna verzuimde de aanval van TOP de kansen af te maken. Pas na zestien minuten zorgde Daniel Harmzen met

iets meer dan vijf minuten te spelen hadden de Sassenheimers daarmee een onoverbrugbare afstand genomen. Jet Hendriks en Tim Heemskerk zorgden uiteindelijk voor de 14-19 eindstand. Celeste Split was met haar vijf doelpunten topscorer. Belangrijker waren de momenten waarop zij scoorde en de Sassenheimers op het rechte winnende spoor zette. Een terechte en noodzakelijke overwinning voor TOP tegen het taaie Unitas. De Sassenheimers stijgen naar een gedeelde derde plaats in de Ereklasse. Of er daadwerkelijk een stijgende lijn zit in het spel van TOP zal de komende wedstrijd moeten uitwijzen. Aanstaande zaterdag speelt TOP de belangrijke thuiswedstrijd tegen regerend veldkampioen Dalto. De wedstrijd wordt gespeeld aan de Sportdreef in Sassenheim en begint om 15.30 uur.

Sassenheim - Voor de laatste navlucht vanuit Peronne over 278 kilometer werden door acht deelnemers van PV De Blauwband nog 136 duiven ingekorfd. De duiven werden gelost om 8.15 uur met een westenwind. Om 11.27.25 uur was het raak bij Th. Onderwater. Zijn jonge duif maakte een snelheid van 87 kilometer per uur. Ook de plaatsen 5, 6, 8, 9 en 10 gingen naar Onderwater. P. Angevaare eindigde op de plaatsen 2 en 3. Van Rijsbergende Groot uit Warmond maakte de top-10 vol op de 4e en 7e plaats.

Celeste Split (rechts) was met haar vijf doelpunten topscorer. Belangrijker waren de momenten waarop zij scoorde en de Sassenheimers op het rechte winnende spoor zette. een afstandschot voor het volgende doelpunt (3-4). Na een 5-4 achterstand zorgde Celeste Split vlak voor rust voor de 5-5 tussenstand. Beide ploegen hadden in verdedigend opzicht hun huiswerk goed gedaan en de scorende spelers goed aan banden gelegd. De aanvallen verliepen voor rust moeizaam. De ruststand was veelbetekenend en TOP moest uit een ander vaatje tappen om de taaie tegenstander te verslaan. In de tweede helft gebeurde dat ook. Het tempo ging omhoog en de scherpte kwam terug. In de tweede helft was het vooral Celeste Split die met haar spel en haar vier doelpunten het verschil maakte. Zij zou terecht de vrouw van de wedstrijd worden. In de eerste tien minuten van de tweede helft stonden de

Sassenheimers steeds een doelpunt voor (5-6, 6-7 en 7-8). Unitas kon in die fase nog in het spoor blijven en kwam zelfs kort op voorsprong (9-8 en 10-9). Nadat Mick Snel uit een strafworp de 10-10 aantekende, zorgde daarna Celeste Split met twee doelpunten voor het eerste gaatje (10-12). Dit verschil zou de thuisploeg niet meer te boven komen. De aanvallen bij TOP verliepen in deze fase lang en soepel. Jet Hendriks, Tim Heemskerk en Manon Wiegerink zorgden binnen een tijdsbestek van zeven minuten voor een ruime 12-15 voorsprong. Kort daarop miste Unitas tot tweemaal toe een strafworp en definitief de aansluiting. Celeste Split gaf bovendien de genadeklap door de 13-16 en 13-17 te scoren. Met nog

Guillaume Coin is dagelijks scherp in het leveren van verse snijbloemen aan bloemisten in Noord-west Frankrijk. Vanaf FloraHolland Rijnsburg worden de producten verzonden, die via lijnrijden, Cash&Carry, webshop en telefonische verkoop worden aangeboden. Guillaume Coin is echt een familiebedrijf om trots op te zijn, met korte lijnen en een hoge klantenbetrokkenheid.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Verkoper voor onze bloemen- en plantenlijn in Frankrijk. Functie-eisen U heeft ervaring met het vak en spreekt de Franse taal. U bent in het bezit van het rijbewijs C-E en het chauffeursdiploma. U heeft ervaring met de computer en software (Florisoft). Wij ontvangen uw sollicitatie met cv graag via email op: arianhoek@gmail.com Guillaume Coin, Postbus 10 bb nr. 38, 2230 AA Rijnsburg, Tel. 06 22 66 82 92.

Junior Supportmedewerker Wij zijn op zoek naar een vriendelijke, gedreven, ICT-expert. Ben jij sterk in het achterhalen en oplossen van problemen? Dan willen wij jou als collega. MI Consultancy ontwikkelt en levert sinds 1986 software voor ziekenhuizen. Je krijgt bij ons 16 collega’s en een werkomgeving waar resultaat belangrijk is, maar de open sfeer ook. Geïnteresseerd? Bekijk onze uitgebreide vacature op www.miconsultancy.com/vacature Of solliciteer direct & stuur je brief met CV naar Michiel Veen: m.veen@miconsultancy.com MI Consultancy - Sandtlaan 36-E2 - Katwijk - 071-5420587

Tacx BV is een internationaal opererend Nederlands bedrijf dat expert en wereldleider is op het gebied van de productie en verkoop van hometrainers en high tech virtual reality trainers. Tacx is een begrip in de professionele wielersport. Onze trainers en bidons behoren tot de standaarduitrusting van 8 UCI ploegen die wij sponsoren. Onze doelgroepen zijn de profs, amateurs en sportieve fietsrecreanten. De laatste jaren hebben er verregaande ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot het virtueel trainen. De ontwikkelingen in de digitale wereld staan bij Tacx hoog op de agenda.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Directie Secretaresse / administratief medewerk(st)er M/V ( 40 uur) Functie omschrijving: ¼Verantwoordelijk voor facturatie, regelen van vervoer en export documenten ¼Verantwoordelijk voor deel van de crediteuren administratie en inboekwerkzaamheden ¼Verantwoordelijk voor debiteuren bestand (openstaande posten) ¼Secretariële werkzaamheden als uitwerken brieven, ontvangst gasten, telefoon beantwoorden en postverwerking ¼Diverse ondersteunende werkzaamheden van de verschillende afdelingen

Functie eisen: ¼MBO/HBO denk en werkniveau ¼Goede beheersing van het Office pakket, bij voorkeur Excel & Word ¼Zelfstandig en in teamverband werken ¼Ervaring met Exact Software ¼Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Duits. Frans is een pré Gewenste eigenschappen: ¼Accuraat ¼Proactief ¼Servicegericht ¼ Stressbestendig/kunt prioriteiten stellen ¼Flexibele duizendpoot

Sollicitaties met CV kun je richten aan Mevr. M. van der Plas via marianne@tacx.nl of per post naar Tacx BV, Rijksstraatweg 52, 2241 BW te Wassenaar. De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 7 oktober 2012.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


FASHION HIBeauty NAJAAR 2012


24/7 BENBORST.NL

SHOP

Men’s Fashion Hoofdstraat 73, Noordwijk, T 071 364 70 36

Casual Wear Hoofdstraat 71, Noordwijk, T 071 362 25 35


Alstublieft: De winter sprankelt!

‘Wat van ver komt, is goed. Wat u dichterbij haalt, is beter.‘ Dat is het motto dit najaar, want de kleding- en beautywinkels in de regio hebben flink uitgepakt. Mocht deze zomer de kleur al volop aanwezig zijn, ook deze winter is dat geen probleem. Vestjes, skinny jeans en jurkjes in okergeel, kobaltblauw en militairy green niet zijn weg te denken. Maar ook poederroze en nude zijn nog steeds veel te zien in de collecties. Zachte stoffen en heerlijke breisels maken het plaatje compleet. We gaan een luxe sprankelende winter tegemoet. Laat u inspireren door lokale mode- en beautywinkels!

Woolrich

Fall Winter 2012

DNA by Eric Kuster

Kou en wind zullen u de komende maanden niet deren, gekleed in een Woolrich jas! Woolrich werd opgericht door de Engelse immigrant John Rich toen hij in 1830 begon met de productie van wol, in de loop der jaren ontwikkeld tot fabrikant van de ongekend populaire parka’s. De jassen van Woolrich worden ontworpen in Italië en geproduceerd in Canada. De polar kwaliteit van de winterjassen is (getest tot −40 celsius) niet alleen zeer koude bestendig maar heeft tevens een hoog ‘like to have’ gehalte.  Deze ‘easy to wear” parka’s zijn dan ook zeer geliefd zijn onder modeliefhebbers en koukleumen. Bij alle Arctic Parka’s is de buitenstof behandeld met DuPont Teflon, waardoor wind, regen en kou geen kans maken. Ben Borst heeft een uitgebreide collectie, zowel in de winkel als online!

Trends voor herfst- winterseizoen 2012-2013? Nog steeds is de heritagelook een hot item met veel gewassen katoen en wol voor een vintage uitstraling, terugkomend in de colberts en vele verschillende chino’s. Van de modieuze slanke pantalon van PT01 tot de stoere, gewassen chino van Tommy Hilfiger. Het buitenleven speelt daarbij ook een belangrijke rol te zien aan de vele warme jassen in verschillende wol- en donskwaliteiten. Van Tommy Hilfiger bieden wij een ruime keuze voor zowel de herfst als de winter, dit merk maakt een groot deel van onze collectie uit.

DNA by Eric Kuster zijn stoere jacks in luxe leerkwaliteiten, geheel in de stijl van de bekende interieurontwerper. De collectie is bedoeld voor de man die zich graag sophisticated en stijlvol kleedt. Eric Kuster staat bekend om zijn luxe en minimalistische ontwerpen. Deze komen dan ook duidelijk teurg in de ‘D N A by Eric Kuster’ collectie. De lijn wordt omschreven als ‘metropolitan luxury’ en bevat zowel klassieke, fashionable als stoere casual jacks.

Ben Borst Casual Wear & Men’s Fashion Hoofdstraat 71 & 73 Noordwijk www.benborst.nl

Ben Borst Casual Wear & Men’s Fashion Hoofdstraat 71 & 73 Noordwijk www.benborst.nl

Ben Borst Casual Wear & Men’s Fashion Hoofdstraat 71 & 73 Noordwijk www.benborst.nl

fashion&Beauty


OP DONDERDAG 27 SEPTEMBER

20% FAMILIEDAG KORTING

OP DE HELE COLLECTIE

WE ARE ON......LINE 24/7 shoppen bij Juffers

www.jufferslifestyle.nl

KOM OP DONDERDAG 27 SEPTEMBER NAAR ÉÉN VAN ONZE 20 LEEMANS WINKELS EN PROFITEER VAN 20% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE. AL ONZE WINKELS ZIJN DIE DAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 21.00, KIJK OP WWW.LEEMANSSCHOENEN.NL/FAMILIEDAG VOOR DE LOCATIE VAN DE LEEMANS WINKELS. U ONTVANGT DE KORTING UITSLUITEND NA INLEVERING 7"/%&;&"%7&35&/5*&

20% KORTING NAAM

*M.U.V. AANBIEDINGEN, HIEROP ONTVANGT U 10% EXTRA KASSAKORTING.

ADRES POSTCODE WOONPLAATS E-MAIL uw op l ig n n.n eld ope ne k g nk oe oo aa sch ng ne ns rti nli a Ko o leem w. ww

Princestraat 29 2225 EZ Katwijk 071-4010565 jufferslifestyle.nl

Meld u aan voor de Leemansschoenen nieuwsbrief: www.leemansschoenen.nl

Een kwestie van smaak

Kempenaerstraat 4 Oegstgeest T. 071-8894110


Stijlvol met een edge

Een gezond gewicht door een goede balans

SuperTrash

Feest

bij Juffers

bij Leemans Schoenen

Een van dé merken van 2012 is SuperTrash, het merk van powervrouw Olcay Gulsen dat bij Juffers al vanaf de allereerste collectie te vinden is. Het merk combineert stijl met lef en geeft elke outfit een eigen identiteit. Stijlvol met een edge. Ook dit najaar is er weer genoeg om van te dromen en te dragen. Tops en blousejes in de zachte kleuren cognac, caramel en soft pink. Waanzinnige dierenprints gemixt en verwerkt tot enkellange rokken en fijne jurkjes. Voor stoerdere dagen zijn er metallic en leather look skinny jeans. We gaan een luxe classy winter tegemoet!

Dit najaar is een feest voor de voeten. Enkellaarsjes, mét en zonder hak, zijn de musthaves voor vrouwen, de mannen mogen gezien worden op stoere workerboots. Ook voor kinderen zijn er mooie collecties die heerlijk lopen. Bij Leemans Schoenen zijn verschillende modische merken, zoals Clarks, Ecco en Esprit, te vinden die deze modellen in hun collectie hebben. Bijzonder: in Noordwijk is zelfs een Clarks-shop in de shop geopend, waar u een jaar lang gratis schoenen kunt winnen. Bovendien krijgt u tijdens de Familie en Vriendendag op donderdag 27 september 20 procent korting op de hele collectie.

Juffers Fashion & Lifestyle Princestraat 29 Katwijk aan Zee T 071 4010565 www.jufferslifestyle.nl

Leemans Schoenen Hillegom, Lisse en Noordwijk T 023 5629282

Het is voor iedereen mogelijk om de balans te vinden tussen eten en een gezond gewicht. Deze persoonlijke balans is bij veel mensen verstoord. Je balans vind je niet door extreem te gaan lijnen, maar door gezond en bewust te gaan eten. De cliënten van NewDiet Care vinden door persoonlijke begeleiding van de gewichtsconsulenten deze balans weer terug. Zodat een blijvend gezond gewicht bereikt wordt. Marleen van Melis (gewichtsconsulent): “Het is niet eenvoudig om ongezonde eetpatronen te veranderen. Met Prodimed, de recepten op de website en regelmatige weegafspraken wordt het iets makkelijker om een gezond gewicht te bereiken. Het is dan ook fantastisch om te zien dat cliënten zich weer gezond en fit voelen. Maar het meest waardevol is dat zij ook weten hoe ze dit gewicht kunnen behouden.”

NewDiet Care www.newdietcare.nl

www.leemansschoenen.nl

Het is een kwestie van smaak

Carel van der Meer di Charles Robert De Kempenaerstraat 4 Oegstgeest T 071 8894110 www.carelvandermeer.nl

fashion&Beauty


Grootste herenmode uitverkoop ooit in Nederland gehouden Uitsluitend merkkleding!

Najaarscollectie 2012 binnen!!! Alle Business Kostuums van â‚Ź 349,- t/m 499,-

NĂş

Maten 44 t/m 62, Lengtematen t/m 118, breedtematen t/m 32

Alle Kolberts van â‚Ź 199,- t/m 299,-

NĂş

â‚Ź 129,-

â‚Ź 89,-

Topmerken bij Alexander Suites

Pantalons van â‚Ź 109,- t/m 139,-

NĂş

â‚Ź 60,-

Overhemden - sweatshirts jacks - jassen - etc. Uitsluitend merkkleding voor spotprijzen.

Alexander Suits

Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk) Geopend: di. t/m do. 10.00 - 17.30 uur, vr. van 10.00 - 21.00 uur, za. van 10.00 - 17.00 uur

Alexander Suites is nu 3 jaar gevestigd in Noordwijkerhout en met groot succes. Inmiddels komen de klanten niet alleen meer uit Noordwijkerhout, maar uit de gehele Duin- en Bollenstreek en ver daarbuiten. Dit is niet verwonderlijk, want de kleding ziet er prachtig uit. Dit kan ook niet anders want alle kostuums, overhemden, pullovers e.d. zijn van topmerken. Alexander Suites werkt met een speciaal concept; zij verkopen niet alleen merkkleding uit de nieuwste collecties, maar tevens wordt kleding die om welke reden dan ook niet wordt afgenomen door de oorspronkelijke opdrachtgevers, ingekocht voor een veel lagere prijs. De lage prijzen gaan zeker niet ten koste van de service, want deze staat bij Alexander Suites hoog in het vaandel! Alexander Suites Dorpsstraat 22 Noordwijkerhout (t.o Witte Kerk) www.alexanderbv.com

Voorstraat 23 - Katwijk aan Zee Tel.: 071 407 61 61

)*()t(*3#"6%t."3$$"*/t58*/4&5t$*5*;&/40')6."/*5:t$".#*0t46..6.t#3"&;t-"'²&."3"#065²&t1"53*;*"1&1& 4*-7&3t4&5t)"-&#0#t#&8*5$)&%t$"44*01&&t(004&$3"'5t1"3"+6.1&34t3*/01&--&t4"$,4t+&"/1"6-t."3$)

+0*/640/'"$&#00,


Elegantie net even anders

Giorgio 1958

Dansk Deens Design

Kennel & Schmenger

Giorgio 1958 staat voor handgemaakte Italiaanse schoenen die zijn ontworpen met de wensen van de Noord-Europese man. Een schoen van Giorgio wordt ambachtelijk gemaakt uit hoogwaardige materialen. De kwaliteit zie je en voel je in de modellering en de ďŹ jne Italiaanse leesten. De stijl en uitstraling worden verder onderstreept door de bijzondere poetstechnieken die Giorgio gebruik. Dit laten we graag aan u zien op 7-10-2012 in onze Aad van den Berg Top Style winkel in Noordwijk. U bent van harte welkom!

Vrouwelijke fashion voor vrije tijd, werk of een feestje! Bij Dansk Deens Design vind je een mooie collectie van hoofdzakelijk Scandinavische merken. In de winkel worden zeer betaalbare merken, zoals Saint Tropez, MbyM en ModstrĂśm afgewisseld met exclusieve merken zoals Designer Remix Collection en Dante6. Zoals de vaste klanten van Dansk reeds gewend zijn, is de nieuwe collectie weer net even anders dan wat je in veel andere winkels ziet. Trendy fashion met een vrouwelijke pasvorm, warme kleuren, mooie materialen, leuke details, betaalbaar en altijd een eerlijk advies!

Fashion en elegantie van de Kennel & Schmenger collectie: K & S is een familiebedrijf dat al 90 jaar toonaangevend is. Altijd op zoek naar nieuwe materialen en nieuwe trends over de hele wereld. Ieder ontwerp belichaamt de combinatie van fashion en het bewustzijn van een kwaliteitsproduct. Het sluiten van een compromis op gebied van kwaliteit is geen optie. Continue is er weer iets nieuws in onze winkels van Aad van den Berg Modeschoenen te vinden van Kennel & Schmenger.

Aad van den Berg Modeschoenen Hoofdstraat 86 Noordwijk aan Zee T 071 3612705 www.aadvandenberg.nl

Dansk Deens Design (Promenade tussen McDonalds en Jan Kroonsplein) Hoofdstraat 115B Noordwijk T 071 3613974 www.danskdeensdesign.nl

Aad van den Berg Modeschoenen Hoofdstraat 86 Noordwijk aan Zee T 071 3612705 www.aadvandenberg.nl

MARC CAIN Er zijn maar weinig liefdesverklaringen aan een vrouw die zo intens zijn als die van Marc Cain. Het merk houdt van de zelfbewuste en nieuwsgierige vrouw die haar kleding natuurlijk en vanzelfsprekend draagt. De collecties van beide labels, Marc Cain Collections en Marc Cain Sports, weerspiegelen die liefde met een wintercollectie die chiquer, eleganter en stijlvoller is dan ooit tevoren. Perfectie tot in de details. De snits zijn eenvoudig en modern, de stoffen van hoge kwaliteit en onverwachte combinaties geven de collectie een spannende touch. Mode die altijd een beetje anders is en toch altijd zichzelf. Onmiskenbaar en karakteristiek.

Yess Moda Per Donna Voorstraat 23 Katwijk T 071 4076161 www.marc-cain.com


Oegstgeest – Noordwijk – Leiden – Wassenaar

DANSK DEENS DESIGN

UL^KPL[JHYL

®

Becksöndergaard BZR Dante6

In balans door een gezond eetritme

Designer Remix Hultquist Label88 Liebeskind

Als je weet wat je eigen gezonde eetritme is, heb je de balans tussen lekker eten en slank blijven gevonden. NewDiet Care heeft met het verantwoorde eiwitdieet van Prodimed en de professionele begeleiding een effectieve methode om af te vallen. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de balans tussen eten en een gezond gewicht blijvend terug te vinden. Door de combinatie van persoonlijke aandacht, vaste weegmomenten en het eiwitdieet zijn de eerste resultaten al snel zichtbaar. Kijk op de website hoe NewDiet Care werkt of bel direct voor een afspraak.

MbyM Modström Pilgrim Pom Amsterdam Saint Tropez trendy fashion, betaalbaar & een eerlijk advies

Sessùn Whiite

C O N TA C T

070 511 88 88 071 301 48 03 www.newdietcare.nl

Dansk Deens Design ‡ Hoofdstraat 115B ‡ Noordwijk Promenade tussen McDonalds en Jan Kroonsplein www.danskdeensdesign.nl ‡ danskdeensdesign@live.nl

Aad van den Berg MODESCHOENEN

passie voor schoenen

Aad

v a n d e n

Berg

m

s

o

o

d

e

c

h

e

n

e

n

TOP STYLE >ee\ZijhWWj.,šDeehZm_`aš&-'),'(-&+

SHOE FASHION >ee\ZijhWWj+&šDeehZm_`aš&-'),'(//*

RIJSWIJK >[h[dijhWWj+&šH_`im_`aš&-&)//.'//

WEBSHOP mmm$WWZlWdZ[dX[h]$db jm_jj[h$Yec%7WZlZ8[h]I^e[i 7WZlWdZ[d8[h]

TL_week_39_12  
TL_week_39_12  
Advertisement