Page 1

De Rijnsburger

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012 - 61e JAARGANG, NR.8

IN DEZE

KRANT

Medewerkers bediening Strandpaviljoen ‘t Wantveld

Uw vacature in de krant?

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl

Kaartavond Buurtvereniging Irissenstraat Dinsdag 28 februari is er weer een klaverjas- en joker avond georganiseerd door BV Irissenstraat. Het is de laatste avond van het seizoen. Daarom belooft het een extra gezellige avond te worden met een lekker hapje en iedere deelnemer gaat met een prijs naar huis. U bent van harte welkom in de bovenzaal van de Voorhof. Aanvang is 20.00 uur.

Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg

WAARIN

ALKENBURGER’ V E ‘D N E M O N E G P O

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: 071-4022901 • redactie@derijnsburger.nl

Wethouders blij met uitspraak Raad van State bestemmingsplannen

Nu eerst behoefteonderzoek welke woningen en voor wie

Na een tijdje ertussen uit zijn geweest gaan we weer knallen: De FreeForever kerk van Evangelische Gemeente ’t Kruispunt is terug van weggeweest. Vrijdag 24 februari is de aftrap met spreker David de Vos. De inhoud van de dienst is en blijft hetzelfde: dans, muziek, toneel en waar het omgaat: Jezus Christus. De locatie is wel veranderd: de jeugdplek in Rijnsburg: Plek Zat, Koestraat 7a. Om 19.30 uur gaat de deur open, om 20.00 uur gaan we beginnen. Na afloop is er nog een hapje en drankje dus neem gezellig iemand mee. Meer info vind je op onze site www.tkruispunt.nl of www.freeforever.nl.

Wethouder Udo onderkent het belang van een snelle aanrijtijd voor ambulances en onderstreept de provinciale maatregel. ‘Als de ambulancediensten bij ons een verzoek indienen om op de busstroken te rijden, dan staat de gemeente hier positief tegenover’, laat de wethouder weten. Hij vindt het heel logisch om ambulances ruim baan te geven.

Westerhaghepad

Werk in uitvoering Snoeiwerkzaamheden. Hiervan kunt u geluids- en/of parkeeroverlast ondervinden. We proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor de eventuele overlast. Afronding: eind februari. Vervangen lichtmasten en armaturen in De Hoek. Er kan tijdens de werkzaamheden lichte verkeershinder ontstaan. Afronding: eind februari. Bouwrijp maken Westerhaghe fase 3 en 4. In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van bouwwegen, riolering en het op hoogte brengen van de bouwkavels. In deze periode zal er enige overlast ontstaan als de aangelegde riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Het bouwrijp maken is eind eerste kwartaal van 2012 gereed. Met de bouw van 140 woningen wordt naar verwachting in september 2012 gestart. Renovatie van groenstrook: ter hoogte van de flat Evertsenstraat 68 t/m 122 wordt een groenstrook gerenoveerd, waarbij de bestaande beplanting in z’n geheel wordt verwijderd en er nieuwe beplanting wordt geplant. Gelijktijdig wordt er ook een speeltoestel geplaatst. De werkzaamheden duren tot eind maart 2012.

Met de 30km zone in de Brouwerstraat en Oegstgeesterweg komt er een goede doorstroming van het bestemmingsverkeer. (Foto: B. Prins).

´We zijn blij met de uitspraak van de Raad van State die na de nodige bezwaren de bestemmingsplannen voor De Kleipetten, De Horn, en Kamphuizerpolder 2004 heeft goedgekeurd. We hebben het als gemeente nu in eigen hand´, zo reageren wethouder G. Mostert, verkeer en veiligheid, en wethouder D. Binnendijk van Ruimtelijke Ordening. ´Er is nu een stevige basis om verder te bouwen´, laat het tweetal weten. Maar voegen ze er direct aan toe, zo eenvoudig is dat nu ook weer niet. Dit heeft alles te maken met de economische crisis die vooral ingrijpend is voor de bouw- en woningbouwsector. Wethouder Binnendijk hierover: ´Sinds een paar jaar ziet de wereld er heel anders uit. De vraag is vooral voor wie moet er worden gebouwd, aan welke type woningen is er behoefte en in welk tempo kan woningbouw gerealiseerd worden. Hiervoor zijn we in overleg met ver-

schillende marktpartijen zoals makelaars, ontwikkelaars, maar ook beleggingsinstellingen. Op dit moment zien we in ´t Duyfrak dat particuliere huurwoningen het goed doen. Een actueel voorbeeld. Met dit onderzoek willen we voorkomen dat er op korte termijn woningen worden gebouwd waar, op de lange termijn, niemand op zitten te wachten`. Binnendijk hoopt in het laatste kwartaal van 2012 hierin meer inzicht te krijgen.

Doorstroming van het verkeer Met de uitspraak van de Raad van State wordt het mogelijk een gemeentelijke ambitie waar te maken. Bouwen van meer woningen heeft invloed op de bereikbaarheid. Daarbij is een goede doorstroming van het verkeer van groot belang. Vorig jaar zijn hiervoor al de eerste plannen gepresenteerd voor aanpassingen in de Brouwerstraat en Oegstgeesterweg als 30km-weg. Wethouder Mostert laat weten dat de maatregel aan de Brouwerstraat als eerste wordt uitgevoerd: ´Eind

van dit jaar is de aanbesteding en hopen we begin 2013 met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Als er meer duidelijkheid is over de aanvang van de werkzaamheden, zullen we de omwonenden en betrokkenen hierover informeren. Vervolgens is de Oegstgeesterweg tussen de splitsingsrotonde en de Lange Vaart aan de beurt, alsook de verdubbeling van de Rijnsburgerweg en de rotondes. Met deze verkeersmaatregel is Mostert er van overtuigd dat het bestemmingsverkeer kan blijven doorrijden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de regionale infrastructuur aangepast gaat worden. Zoals een mogelijke aanleg van de Rijnlandroute. Besluitvorming hierover is in een laatste fase. Ook de aanleg van een op- en afrit bij Flora Holland alsook de Noordelijke Randweg zullen de doorstroming van het verkeer in de Duin- en Bollenstreek ten goede komen. ´Eerst bewegen dan bouwen is noodzakelijk voor deze woon- en leefomgeving´, aldus Mostert.

Deze week o.a.:

Renovatie seniorenwoningen Floriante stap dichterbij Make-over Lisanne Wolthaus

De Valkenburger Extra kosten aanleg brug Joghtlaan Zweefvliegers weg uit Valkenburg

Puzzel mee en win! Maak kans op een waardebon van € 50,per puzzel!

Echtpaar Van der Valk- Ravensbergen viert 60-jarig jubileum

Na 60 jaar huwelijk nog steeds bij de tijd

College wil maatwerk voor ontmoeten en ontspannen Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een voorstel, waarin cultuurpodia, gemeenschapshuizen en bibliotheeknetwerk een plek op maat binnen de dorpskernen krijgen. Wethouder Daan Binnendijk: ´Hiermee werken we aan een breed aanbod voor zowel ontmoeting als ontspanning dat aansluit op de behoeften van onze jongere en oudere inwoners en daarnaast ook aantrekkelijk is voor toeristen.´ Naar het theater gaan, een bezoek aan de bibliotheek, samenkomen in het gemeenschapshuis. De gemeente wil deze verschillende activiteiten op passende plekken aanbieden en waar mogelijk samenvoegen. De wethouder licht verder toe: ´Ter-

wijl we groeien naar een gemeente met 80.000 inwoners in 2020, is het belangrijk dat de dorpskernen hun eigen sociale gezicht behouden. Gemeenschapshuizen worden vernieuwd om te voorzien in de behoeften van de inwoners. Daar zijn we nu in Rijnsburg al volop mee bezig. In Katwijk aan Zee onderzoeken we de invulling van een centrale plek als een aantrekkelijk educatief cultureel centrum voor alle inwoners en toeristen.´ Door de locaties waar ontmoeten en ontspannen centraal staan als één geheel te zien, ontstaat er samenhang tussen het aanbod van gemeenschapshuizen, cultuurpodia en het bibliotheeknetwerk. Zo kunnen keuzes gemaakt worden over de

toekomstige locaties, de omvang van de gebouwen en samenwerkingsverbanden. Er komt duidelijkheid over de invulling van de gemeenschapshuizen in Hoornes, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn in samenhang met de bibliotheken per kern. Daarnaast kan een besluit worden genomen over een educatief cultureel centrum in Katwijk aan Zee. Vanuit het totaalbeeld wordt ook helder hoe de cultuurpodia, inclusief Tripodia dat hard aan vernieuwing toe is, er in de toekomst uit gaan zien. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind dit jaar of begin 2013 een besluit over het voorstel van het college.

Gemeente wil doorgaan met startersleningen

In 2011 is voor bestaande woningen 72 keer een beroep gedaan op een starterslening van de gemeente.

De Rijnsburger

Meer cultuur voor inwoners en toeristen

College vraagt aanvullend budget voor bestaande woningen Het college van burgemeester & wethouders wil de starter in de gemeente Katwijk met een beperkt inkomen blijven ondersteunen bij de aanschaf van een eerste koopwoning. Daarom gaat het college de raad vragen een budget van bijna 3,8 miljoen euro vast te stellen voor startersleningen. ´De leningen zijn bedoeld voor de aankoop van bestaande woningen en dragen daarmee ook bij aan doorstroming op de Katwijkse woningmarkt´, aldus wethouder Willem van Duijn.

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

De provincie ging de gemeente al voor, maar wethouder Thijs Udo wil ambulances ook op de busbanen in Katwijk toestaan. Dat zegt de wethouder in navolging op het bericht dat de Regionale Ambulancedienst (RAD) Hollands Midden van de provincie toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van busbanen op provinciale wegen. De gemeente is wegbeheerder van de wegen binnen de bebouwde kom. Katwijk telt drie busbanen: op de Sandtlaan ter hoogte van de Baron van Wijckerslootlaan, op de Biltlaan ter hoogte van het Hoornesplein en op de Koningin Julianalaan bij de bushalte naast sporthal Cleijn Duin. De vraag om ambulancezorg neemt jaarlijks toe, maar het aantal beschikbare ambulances groeit niet. Dit vraagt om een zo efficiënt mogelijk gebruik van ambulances. Het gebruik van busbanen helpt om ambulances op tijd op de juiste plek neer te kunnen zetten, zodat de aanrijdtijd van ambulances altijd zo kort mogelijk is.

FreeForever kerk terug van weggeweest

In het kader van de weg Basis Administratie Gemeente (BAG) moeten alle openbare ruimten binnen de gemeente een naam hebben. Door herinrichting van het terrein gelegen tussen De Poel en de Spinozalaan is een nieuwe openbare ruimte ontstaan. Hierin is inmiddels Speeltuin Westerhaghe gerealiseerd. Hierin zijn diverse paden opgenomen die als Westerhaghepad worden benoemd.

Wethouder: ambulances in gemeente ook vrij baan

Unieke combinatie van de Franse keuken & Italiaanse keuken

Een starterslening biedt startende kopers de mogelijkheid om een eigen woning in Katwijk te kopen. Het is een soort ‘tweede hypotheek’ om het verschil tussen de hypotheek die een starter maximaal kan krijgen en de totale kosten voor de aankoop van een woning te overbruggen. De starterslening is bedoeld voor de aankoop van een bestaande woning tot maximaal € 245.000,verwervingskosten (incl. kosten koper en maximaal 5% verbouwingskosten). De maximale hoogte van de lening is € 30.000. De eerste drie jaar is de lening rente- en aflossingsvrij. Na drie jaar moet rente en aflossing over de starterslening wor-

den betaald. Dat hoeft niet als uit een hertoets blijkt dat het inkomen daarvoor nog ontoereikend is.

Wooncarrière De eigenaar van de woning die aangekocht wordt kan na de verkoop een volgende stap in zijn wooncarrière maken. Meestal is dat de aankoop van een duurdere woning. Startersleningen dragen hierdoor bij aan het bevorderen van de doorstroming en in beweging houden van de lokale woningmarkt. De enorme hypotheekschuld is één van de oorzaken van de economische recessie. Het college heeft daarom ook stilgestaan bij de vraag of

er een negatief effect van startersleningen uit kan gaan. Jonge mensen die een starterslening ontvangen hebben immers vervolgens een extra schuld. Toch heeft het college er voor gekozen de startersleningen te handhaven om Katwijkers met een beperkt inkomen in de gelegenheid te stellen een woning te kopen. Hier is namelijk nog steeds behoefte aan. De starterslening is nu juist een van de weinige mogelijkheden om de stagnerende woningmarkt te stimuleren. In 2011 is 72 keer een beroep gedaan op een starterslening van de gemeente. Naar verwachting zal op 29 maart de raad een beslissing nemen.

Het trotse echtpaar mag op de foto met de burgemeester. Co: ‘Ik had Koos nog een stropdas omgedaan, maar die heeft hij weggelaten.’ (Foto: A. van Duijvenvoorde’.

Donderdag 16 februari was dé dag. Zestig jaar geleden trouwden Koos en Co van der ValkRavensbergen in het Rijnsburgse gemeentehuis. ‘Eigenlijk is hij maar 50 jaar met me getrouwd hoor. Hij was zo vaak weg’, lacht Co. Het stel ontmoette elkaar op het Oranjefeest in Rijnsburg tijdens de optocht langs de Vliet. ‘We woonden ook bij elkaar in de straat’, zegt Koos. Na anderhalf jaar verkering en verloving besloten de twee in het huwelijksbootje te stappen. Door Thirza van Schie In de gezellige woonkamer vertelt Co: ‘Er was geen geld. We hielden maar een klein feest.’ Na hun huwelijk trokken ze in bij de ouders van Koos, in een bovenhuis in de Kanaalstraat. Destijds werkte Co als huishoudster, en verdiende zo’n 7 gulden per week. Daarna werkte ze in ateliers in Leiden en Den Haag. Koos ging op zijn veertiende van school, en werkte daarna 5 jaar in de bloemen bij Van der Meij. In 1947 moest hij in dienst. Koos: ‘Ik heb drie jaar in Indonesië gezeten. Een prachtig land.’ Na een paar jaar aan de Kanaalstraat gewoond te hebben verhuisde het stel naar

de Piet Heinstraat. Daar woonden Koos en Co 5 jaar. Na zijn diensttijd werkte Koos nog 5 jaar in de bloemen bij Van Soest, en daarna nog 35 jaar bij firma den Heijer. Daar begon hij ‘op de lijn’ en later werd hij inkoper. Het echtpaar kreeg 4 kinderen, en heeft ondertussen al 11 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.

Verrassing Al vijftig jaar wonen de twee in hun prachtige stulp aan de Petronella van Saxenstraat. ‘We wonen hier heel gezellig. Vooral vorige week, toen konden we alle schaatsenrijders uit het raam bekijken’, zegt Koos tevreden. En waar vult het echtpaar nu de dag mee? ‘Ik zit graag achter de I-pad’, zegt Co vol trots. ‘Ik had eerst een laptop, maar die beviel me niet zo.’ Co volgde een computercursus bij de Rabobank, en is nu zeer bedreven met de hypermoderne gadget. Verder maakt ze graag kaarten, gaat ze eens in de maand naar de bingo en jokert ze elke dinsdagavond in de Zwanenburg in Katwijk. Co: ‘Je moet wel naar Katwijk. Hier is er nog weinig.’ Doordat Koos een aantal jaar geleden een herseninfarct kreeg, is Co ook druk met het verzorgen van haar man. ‘Hij gaat twee keer per

week naar de Wilbert voor dagopvang en therapie. Als hij thuis is krijgen we ook hulp van de thuiszorg’, zegt Co. Verder is het echtpaar erg reislustig. Op hun paspoort staan onder andere stempels van Turkije, Tunesië, Tenerife en de Canarische Eilanden. Co: ‘We zijn ook weer teruggeweest naar Indonesië, en hebben gekampeerd in Epe.’ De laatste acht jaar doet het stel het iets rustiger aan, en maken ze vooral korte reisjes. ‘Je kunt naar huis als het nodig is. En tja, op een gegeven moment heb je het toch wel gezien’, zegt Co. Toen hun bruidsdagen begonnen wilde Co uitpakken, en de hele familie op zaterdagmiddag op de koffie uitnodigen. ‘Ik had een hele trommel goede koek gehaald, maar niemand kon komen.’ Dat zeiden ze tenminste. Zondagmiddag werd het onwetende echtpaar meegenomen naar het huis van hun zoon om ‘een bakje te doen’. Tot hun verrassing zat het huis vol met familie en vrienden die hen verwelkomden met een lied. ‘Dat hebben ze goed voor ons verborgen gehouden’, lacht Koos. Vorige week vrijdag vierde het echtpaar feest in de Koningshof. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, buren en kennissen.


Keurslagerij De Mooy Vrijdagavaovnodnd

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 23 T/M 29 FEBRUARI 2012 SPECIAL:

Bij PLOEG kunststof kozijnen

Â…#PFLIPVEJOHFO Â…'JTDBMFFOCFESJKGTBEWJTFSJOH Â…-PPOBENJOJTUSBUJFT Â…'JOBODJFSJOHTBBOWSBHFO Â…#FMBTUJOHBBOHJGUFO Â…#FHFMFJEJOHTUBSUFOEFPOEFSOFNFST

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in

210

per 100 gramÂ

Kippensoep per liter

1

MAALTIJD VAN DE WEEK:

2

95

Wijncervelaat en Grillham

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefoon 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

Broodje bal gehakt Rib- of haaskarbonade 95 per stuk ELKE 4e GRATIS

SOEP UIT EIGEN KEUKEN:

VLEESWARENDUO:

onze showroom

2 x 100 gram

www.adm-onderwater.nl

Samen

MAANDAG: SPEKLAPPENDAG

* vraag naar de voorwaarden

Gekruid gehakt 500 gram +

4 Speklappen

2

85

Speklappen

4

25

500 gram

+ GRATIS

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

Verse worst 500 gram

kruiden

Dubbelzegeldag

SAMEN

Jaguar XJ 3.0 D Portfolio INTERIEUR Zwart zacht gelooid leder. Dashboard afwerking in Carbon.

EXTERIEUR Stratus Grey

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

DERoelofarendsveen LASSO 24, 2371 GX

ook o2ef handsmarkt! huu r de kom meest complete een k r a am!

info : 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Betreft een companycar. Prijs (nieuwprijs â‚Ź 121.400,-)

Belastingdienst ingediend zijn. Ook dit jaar staan wij tot uw dienst om uw aangifte te verzorgen. Wij laten u optimaal profiteren van alle fiscale mogelijkheden. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Geen tijd voor een afspraak? Geen probleem, u kunt uw aangiftebescheiden langsbrengen of e-mailen. Wij zorgen er voor dat uw aangifte tijdig bij de Belastingdienst wordt ingediend. Via onze website kunt u onder de knop “particulieren� de checklist downloaden zodat u zeker weet dat u niets vergeet.

â‚Ź 105.000,-

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

Klaar terwijl u wacht!

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz, exclusive, airco, sport Daewoo Matiz Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km. Ford Fiesta Ford Focus 1.6 Station Ford Focus 1.8 TDCi Station, titanium Ford Fusion Cool & Sound, 24.000 km. Ford Ka, airco, cd, cv Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai i20, 16.000 km Kia Sorrento 3.3 Exclusive, automaat, 21.000 km, 1e eig. Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Mitsubishi Colt 1.1, 16.000 km Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agila 1.2 16V Opel Agila 1.2 Opel Corsa 1.4 ED Sport, 3-drs., Opel Corsa Edition, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4800 km. Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Swift 5-drs. Exclusive, 28.000 km Suzuki Swift 1.3 GT Suzuki Automaat Toyota Aygo, 5-drs., airco, cv

nov. okt.

aug. nov. aug.

2004 2005 2007 2007 1999 2003 2002 2005 2009 2007 2006 2006 2008 2007 2001 2009 2010 2005 2001 2002 2009 2010 2009 2009 2009 2006 2009 2006 2009 2009 2002 2007 2006 2001 2010

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

van Zelst

AUTO

PAS

www.adm-onderwater.nl

4.250,4.250,4.950,4.250,1.250,2.250,2.350,5.450,12.750,7.750,4.250,4.750,7.450,15.750,10.450,10.250,7.450,5.250,2.850,3.750,8.750,10.250,8.750,10.250,10.250,5.750,10.250,8.250,5.750,5.950,5.750,7.950,6.950,2.250,6.950,-

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S bomen omgezaagd • T.K. gevr.: gehele of •of Zelf flink gesnoeid? Met onze gedeeltelijke INBOEDELS. prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn mail.nl. 50-plusser SCHILDERT, •SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. 06-13067762.

Tel.

Lekker toerfietsen vanuit •Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

•

Italiaanse ribeye 100 gram

295

Filet Americain 150 gram

en een bolletje saks 95 Samen

3

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

595 695

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

+ GRATIS kruiden Dubbelzegeldag

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

je proeft het!

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Plus 40Relatie

Brengt singles samen!

Persoonlijk, succesvol en betrouwbaar Kantoor Leiden e/o bel: 071-2020114

www.40plusrelatie.nl

W.F. Blankert Rijnsburg

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

•

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

•

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

deon-, drums- of zangles. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422733.

Blauwe envelop? Aanslagbiljet ontvangen? Bespaar tijd ĂŠn geld met de belastingservice van Insight. Professionele en betrouwbare service vanaf â‚Ź 75,Afspraak maken? www.insight-aa.nl 071-8885201

Dak herstellen? Bouma/ •Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dakspecialist!

•

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 0715616768. SIERBESTRA•TINGBC Tegelwerk, met afvoer, gra-tis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

•

SCHILDERSBEDRIJF van den Oever. Vakwerk voor binnen en buiten. Tel. 071-4035280 / 06-54261554.

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Automobielbedrijf

NATIONALE

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefoon 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

ZONWERING

BRUNCH DUO:

PIANO-, VIOOL-, •saxofoon, klarinet-, accor-

Ook voor alle toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

met kwaliteit!

ringen erzeke

Alle v

vet- en vochthuishouding.

Uw aangifte Inkomstenbelasting 2011 moet vóór 1 april bij de

Adenta tandprothese Specialist

Parking Aid Pack incl Camera, 19 inch Toba velgen, Reservewiel ruimtebesparend, Voorruit verwarmd, Zonwering achterruit, Automatische luchtrecirculatie

Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

Gladys, 06 10817027 AllĂŠĂŠn voor dames.

VLEESWARENSPECIAL:

ARMTE ACHT

zaterdag 25 en GROTE MARKT IN 3 HALLEN! zondag 26 februari ELKE ZATERDAG 9 - 16 uur EN ZONDAG De VAN Lasso9-16 24, 2371 UURGX

OPTIES OP DEZE XJ

Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met

495

Hoftuinvinken ELKE 4e GRATIS

W

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN

30-07-2011 2.200 km 07-RVJ-4 Diesel Automaat Fabrieksgarantie

Stoelen in zachtgelooid leder, 20-voudig elektrisch verstelbaar,Verwarmde & gekoelde & Massage voorstoelen, Jaguar Smart Key System, Automatic Climate Control, Jaguar Premium Sound System 600 Watt met cd-/dvd-speler, Glazen panaromadak, schuif/kantel gedeelte met elektrische rolgordijnen, Bi-Xenon koplampen, Navigatie system met hdd-kaarten, Adaptive Dynamics, Verwarmd Stuurwiel, 4 zone climate control, Achterbank verwarmd en gekoeld

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!!

500 gram

Al ruim 100 jaar verstand van lekker vlees

STANDAARDUITRUSTING O.A.

Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

695

met rundvlees

MEER AANBIEDINGEN KUNT U VINDEN BIJ ONS IN DE WINKEL �IN DE HOFTUIN�

MODEL

Strak in je vel!

3

95

Hutspot

KEURKOOPJE

VLUGKLAAR-AANBIEDING:

Eigen productie & montage

Datum deel 1: Kilometerstand: Kenteken: Brandstof: Transmissie: Garantie:

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURSLAGERKOOPJE

Crunchy rosbief

Wij leveren een professionele dienstverlening op het gebied van:

Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder.

koopavon ! tot 19.00 uur

Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

MEIJVOGEL HOUT MAATMEUBEL Geen kant-en-klaar meubel, maar een meubel op maat van Meijvogel Hout. U kunt aan de hand van een designer bij ons uw eigen meubel ontwerpen en laten maken van dressoir tot commode en van tv-wandkast tot kledingkast. Meijvogel Hout biedt u verrassend veel mogelijkheden en accessoires om uw huis tot uw thuis te maken.

•

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â‚Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

•

Vrouw zoekt SCHOONMAAKWERK in de huishouding en strijken. Tel. 06-57480060.

•

Slank de lente in? HERBALIFE helpt! B-fine: 071-5651088.

•

STUCADOOR/SCHILDER Laminaat, waterleiding, badkamer. Tel. 06-19110519.

Leverancier van binnen- en buitendeuren, sierbeslag, laminaat en parket, kasten op maat en shutters op maat.

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee Telefoon (071) 407 46 05 - www.meijvogelhout.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Eerste zaterdag in maart bij Multisport

Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor iedereen

Doe mee met Spinningmarathon voor Alpe d´Huzes Inmiddels zijn veel wielrenners in training om op woensdag 6 juni en donderdag 7 juni 2012 de Col de Alpe d’Huez te beklimmen. Het doel van deze beklimming, is, om zoveel mogelijk geld op te halen voor de onderzoekscentra van het KWF te Nederland. In 2011 heeft men met deze actie 21 miljoen euro bij elkaar weten te fietsen. De organisatie van dit evenement is in handen van de Stichting Alpe d’Huzes. De Rabobank Bollenstreek en de Race- en Toerfiets Vereniging RTC Bollenstreek, hebben een 6-tal teams geformeerd. Deze 6 teams gaan in 2012 meedoen aan de Alpe d’Huzes. Elk team bestaat uit 8 personen. Elke deelnemer moet uiteindelijk een minimaal bedrag van € 2500,- storten op de rekening van de Stichting Alpe d’Huzes. Pas dan mag men deelnemen aan dit evenement. Ook Ton van der Niet en Toon Houtekamer doen hier aan mee. ´We hebben ons daardoor ook verplicht om het bedrag van minimaal € 2500,- per persoon bij elkaar te verzamelen´, laat Houtekamer weten. Hij legt uit dat Alpe d’Huzes een evenement is waarbij men, alleen, of in teamverband, geld bijeen fietst. Hierdoor wordt een fantastische bijdrage geleverd aan de strijd ten behoeve van de uiteindelijke overwinning op kanker. Op deze 2 dagen poogt men de legendarische berg, de Alpe d’Huez, tot wel 6 keer per dag te beklimmen. De uiteindelijke doelstelling van de Stichting Alpe d’Huzes is, om van kanker een chronische ziekte te maken in plaats van een dodelijke ziekte.

22 bochten Met dat gegeven hebben Houtekamer en Van der Niet contact gezocht met Lyanne en Peter van Duyvenbode, van Sportschool Multisport te Rijnsburg voor het organiseren

van een spinningmarathon. Samen met spinninginstructeur van Multisport Jerry van Duyvenbode, gaan zij volledige medewerking aan dit evenement verlenen. Zaterdag 3 maart zal dit evenement plaatsvinden. Toon Houtekamer vertelt wat de bedoeling is: ´We hopen in totaal 28 spinningbikes bezet te krijgen. De prijs van een bike is minimaal €250,- . De Spinningmarathon zal 4 uur duren. We gaan een peloton vormen, dat middels virtuele ondersteuning, 4 uur lang, de 22 bochten van de Alpe d’Huez zal gaan beklimmen. De spinninginstructeurs zullen het peloton in een stevige tempo voorgaan. Als u een bike bezet, kunt u met uw eigen team van minimaal 2 en maximaal 4 personen aan dit evenement deelnemen. Mocht u een bike willen maar u beschikt niet over een team om deze marathon te volbrengen, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. We hebben inmiddels een lijst met vrijwilligers die deze 4 uur met hun hele ziel en zaligheid voor u willen spinnen´. Inmiddels zijn de nodige bikes verkocht en belooft het een sportieve happening te worden. Het startschot valt om 14.00 uur en de finish zal om 18.00 uur zijn. Na afloop zal er onder het genot van een hapje en een drankje nog volop en gezellig nagepraat kunnen worden met deelnemers, familie, vrienden en bekenden. Rond 21.00 uur zal het gehele evenement ten einde zijn. Iedereen die een kijkje wil komen nemen, is natuurlijk van harte welkom. De totale opbrengst van dit evenement, zal na afloop van de happening bekend worden gemaakt. Toon Houtekamer benadrukt nog eens het doel van deze actie: ´Dit is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de onderzoekscentra van het KWF, het Kankerfonds van Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Multisport via telefoonnummer 071-4020965.

Meedoen vanuit eigen kracht

Willem van der Plas, directeur KBM en Alfred Busser, directeur-bestuurder Dunavie bekrachtigen de ondertekening van het contract met een handdruk. (Foto: pr).

Renovatie seniorenwoningen Floriante stap dichterbij Directeur-bestuurder Alfred Busser (Dunavie) en directeur Willem van der Plas (KBM) hebben vorige week de aannemingsovereenkomst voor de renovatie van het complex Floriante aan de Abdijlaan/Smidstraat in Rijnsburg ondertekend. Dunavie laat de woningen in het complex Floriante aan de Abdijlaan/Smidstraat door KBM grondig renoveren. Samen realiseren ze in totaal 69 woningen bedoeld voor ouderen die graag modern en zorgeloos willen wonen met alle faciliteiten in de buurt. In het complex komen ook mogelijkheden voor verschillende zorgpartijen om zich daar te vestigen. Maandag 20 februari start aan-

nemer KBM met de werkzaamheden. De woningen worden naar verwachting eind 2012, begin 2013 opgeleverd. Dunavie schrijft bij dergelijke grote renovatieprojecten een aanbestedingsprocedure uit. Aannemers worden uitgenodigd om voor de werkzaamheden in te schrijven. Aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde criteria waaronder kwaliteit, doorlooptijd en prijs wordt dan op een transparante wijze de aannemer gekozen.

Floriante “Een nieuwe start. Een nieuwe naam. Denkt u mee?” Dat was de uitnodiging aan inwoners van de gemeente Katwijk om mee te doen aan de prijsvraag uitgeschreven door Dunavie. Uit alle inzendingen is de inzending van mevrouw Van

Duijn-Groenewege gekozen als best passend voor dit mooie complex. Floriante, een mooie, frisse naam die goed past bij de nieuwe uitstraling van de woningen en de nieuwe functie: modern en zorgeloos wonen met alle faciliteiten in de buurt. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de renovatie? Houd dan de website: www.dunavie.nl in de gaten. Wilt u op de hoogte blijven van de verhuur van de woningen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief door uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door te geven via info@dunavie.nl ter attentie van Viola Elstgeest. Heeft u interesse voor huren van bedrijfsruimte? Dan kunt u contact opnemen met Marjan Krijger via (071) 820 08 00 of info@ dunavie.nl.

Kinderkoor ZEP gaat klooster in Oosterhout bezoeken Voor kinderkoor ZEP gaat zaterdag 10 maart een bijzondere dag worden. Het koor zal met een dubbeldekker richting Oosterhout vertrekken om daar een ontmoeting te hebben met de zusters van de Norbertinessen Priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. Het bestuur van kinderkoor ZEP heeft samen met Piet van Egmond, hij heeft voor de uitnodiging gezorgd, al een bezoekje gebracht aan het klooster om deze dag voor te bereiden. Het bestuur werd hartelijk welkom geheten door zuster Mechteld, zuster Maria Magdalena en zuster Dorothea. Totaal wonen en werken 23 zusters in het klooster en het was leuk om te merken dat de zusters nieuwsgierig zijn naar de kinderen van het kinderkoor en uitkijken naar de ontmoeting. Het is heel bijzonder voor kinderkoor ZEP om daar een dagje gast te mogen zijn. Wij laten de zusters iets van ´onze wereld´ zien en zij op hun beurt laten ons kennismaken met hun leefwereld in het klooster. Oude traditie – nieuwe manieren van geloof, jong en oud….. op 10 maart komt dit allemaal bij elkaar.

De naam zegt het al: de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij. ‘Meedoen is het belangrijkste doel in het nieuwe Wmo-plan. Daarnaast staat meer dan ooit de eigen kracht centraal: we gaan de nadruk leggen op wat mensen wel kunnen. In plaats van wat niet meer binnen hun mogelijkheden ligt. De gemeente wil daarbij de zorgzaamheid in onze samenleving naar elkaar nog meer versterken’, licht wethouder Gerard Mostert toe.

Van recht op zorg naar zorg op maat

We zijn een gemeente met een sterke gemeenschapszin, we zorgen goed voor elkaar en we hebben een rijk vrijwilligersnetwerk. Hier willen we op voortborduren. In de nieuwe plannen ligt de nadruk nog meer op de eigen verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De kaders van de Wmo worden landelijk bepaald. De gemeente geeft zelf invulling aan deze landelijke wet. De gemeente heeft een nieuw beleidsplan voor de uitvoering van deze wet opgesteld. Samen met de mensen en organisaties die hier belang bij hebben. Op 18 januari heeft de gemeente een bijeenkomst voor inwoners, kerken, vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsaanbieders georganiseerd. Er is gesproken over thema’s binnen het Wmo beleidsplan. De Wmo adviesraad heeft in december 2011 geadviseerd over de voorlopige versie van het beleidsplan. Ook Platform Kocon heeft gereageerd op het voorstel en de gemeente van suggesties voorzien. Vanaf 2013 valt de dagbesteding en begeleiding gekoppeld aan verblijf niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar onder de Wmo. Wethouder Gerard Mostert: “We houden rekening met deze nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente in de Wmo plannen. Maar voor een verdere invulling hebben we de inbreng van inwoners en zorginstellingen nodig. Dit werken we samen met hen uit in een ander voorstel”. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind maart een besluit over het Wmo-beleidsplan 20122015.

Iedereen doet mee De Wmo bestaat uit verschillende taken. Door deze met elkaar te combineren, ontstaat er een samenhangend geheel en versterken ze elkaar. De taken zijn: 1. Samenleven in buurt en wijk. We leven goed samen in wijken en buurten met een aantrekkelijk woonklimaat. 2. Opgroeien. De jeugd in de gemeente ontwikkelt zich optimaal. 3. Mantelzorg en vrijwilligers. Mantelzorgers blijven in onze gemeente volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Inwoners van onze gemeente zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. 4. Meedoen makkelijker maken. Inwoners met of zonder beperking doen volwaardig mee aan de samenleving in onze gemeente. 5. Preventie, zorg en opvang. Inwoners die (preventieve) zorg en opvang nodig hebben, doen zo volwaardig mogelijk mee

We denken niet meer in beperkingen - “Wat kan u niet?”- en voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, scootmobiel en woonaanpassingen. We gaan samen met u oplossingen bedenken. We maken daarmee een omslag van ‘aanspraak maken op’ naar ‘zelf oplossen van’. De gemeente helpt u als het echt nodig is en we spannen ons in voor maatwerk. We bekijken samen met u en met uw omgeving welke ondersteuning ertoe bijdraagt dat u blijft meedoen. Recht op zorg maakt plaats voor zorg op maat.

Meedenken nieuw beleid

Vernieuwd museum in modern jasje

Jaarvergadering GOR in teken van opgeknapt museum Het Genootschap Oud Rijnsburg (GOR) hield vorige week woensdagavond haar jaarvergadering. Ruim 100 leden werden welkom geheten door voorzitter Teuntje van Delft die in haar openingsspeech terugkeek of de afgelopen periode. Die stond voor het GOR voornamelijk in het teken van de grootschalige opknapbeurt van het museum.

Buiten een gezamenlijke maaltijd en een rondleiding door het klooster zal kinderkoor ZEP voor en samen met de zusters aan het einde van de middag een concert geven in de kapel van het klooster. Het concert zal om 15.30 uur beginnen tot. ca. 16.30 uur en heeft als thema: ´Samen onderweg´. Na het concert is er de mogelijkheid voor het drinken van een bakje koffie/ thee of limonade, waarna het kinderkoor weer terug zal reizen naar Rijnsburg. Het is mogelijk om deze dag samen met kinderkoor ZEP mee te maken. Er zal een extra bus vanuit Rijnsburg naar Oosterhout rijden en weer terug. U bent dan bij het concert van kinderkoor ZEP en u krijgt een rondleiding door het klooster en een broodmaaltijd. Deze organisatie verloopt niet via het bestuur van kinderkoor ZEP maar via de heer Piet van Egmond. Wilt u meer informatie over deze dag, bijvoorbeeld over tijden, kosten maar ook als u zich wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Piet van Egmond. Bereikbaar via mobiel 06-51858922 of e-mailadres: Edith@pvegmond.nl. Kinderkoor ZEP kijkt erg uit naar 10 maart en hoopt op een mooie en bijzondere dag. www.kinderkoorzep.nl

Een week eerder kwam daar een einde aan met de feestelijke heropening door burgemeester Jos Wienen. De voorzitter stond ook stil bij het overlijden van een aantal bestuursleden en vrijwilligers en wat dit voor de vereniging had betekend. Tijdens de vergadering kon ze gelukkig ook melden dat er twee nieuwe bestuursleden waren gevonden. De heer Piet Zipp werd

benoemd als algemeen bestuurslid en de heer D. van den Hoonaard als penningmeester. Na het officiële gedeelte en de pauze kregen de aanwezigen een presentatie aangeboden verzorgd door de schrijver Herman van Amsterdam, ambassadeur van de Bollenstreek. Hij maakte met de aanwezigen, door middel van een diashow een virtueel reisje door de regio. Teuntje van Delft liet aan het eind van de jaarvergadering de aanwezigen weten dat verderop dit jaar het GOR een feestavond zal organiseren ter ere van het 35 jarige bestaan van het genootschap. Voorlopig moeten de leden het even doen met het museum aan de Oude Vlietweg. Dat heeft in middels haar deuren weer geopend, en is zeker in de nieuwe opzet, iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, een bezoek meer dan waard.

TV voor prijswinnaar decemberspel

High tea voor kleuters Wegwijzer Inschrijven Anjeractie 2012 Wat moet u doen om deel te kunnen nemen aan de jaarlijkse Anjeractie? Geef uw vereniging vóór 15 maart 2012 op bij de gemeente Katwijk, afdeling Publiekszaken. Telefoonnummer 071-4065000, contactpersoon is mevrouw Gans.

De laatste ochtend voor de voorjaarsvakantie stond voor de kleuters van PCBS ´De Wegwijzer´ in het teken van een echte high tea. Deze was als afsluiting van het thema ´ik vind jou lief´ georganiseerd. Samen met hulp van ouders maakten de kinderen verschillende hapjes. Aan het eind van de ochtend waren alle ouders, oma’s en opa’s van harte welkom om te komen genieten van deze heerlijke hapjes, drankjes en toetjes. De kinderen hadden fruit sticks, toetjes, worstenbroodjes, appelflapjes, sandwiches kaas en jam, cakejes gemaakt. Ook waren er ouders die thuis pannenkoeken en poffertjes hadden gebakken. Het was tevens het afscheidsfeestje voor juf Carola die na de vakantie gaat werken in groep 0. Het zag er allemaal erg lekker uit en zo smaakte het ook. (Foto: pr).

In de week van 21 mei tot en met 26 mei 2012 wordt voor de 67e keer de jaarlijkse Anjeractie gehouden. De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede dankzij deze giften kan het Cultuurfonds bij-

na 4.000 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.

Opbrengst Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur en natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Dit zijn leden van bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfare- en brassbands, dans- en toneelverenigingen, majorettekorpsen etc. Een derde van de opbrengst mag de collecterende vereniging zelf houden. De overige twee derde komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald.

Mevrouw Rahim -van der Bent is de gelukkige prijswinnaar van het decemberliedjesspel van deze krant. Vorige week ontving zij uit handen van Dirk Bouman van Uitgeverij Verhagen de Samsung LCD TV. (Foto: B. Prins).


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe VW-UP

Medewerker gezocht!!

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

Leeftijd: 17-19 jaar

Al vanaf: â‚Ź 8.490,-

OCCASION VAN DE WEEK: VW GOLF VARIANT 1.6 16V airco Bouwjaar 2000, 98.000 km

Lijkt het jou leuk om: – in een showroom te werken? – door te groeien in de verkoop? – in een familiebedrijf te werken?

Neem dan contact op met de showroom of kom langs!! •

Voor VIOOL-, CELLOof contrabasles ben je als junior of senior bij ’t Muzenhuis aan het juiste adres. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. LisseSassenheim-Voorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422733.

HONDENKAPSTER • TUINMAN/STRAAT- • T.H.: APPARTEMENT. • VOEGER •Monique trimt uw huisdier MAKER. Voor al uw tuin- Per direct, Katwijk, ₏ 760,- gevelwerken.

vakkundig zonder lange werkzaamheden. Gratis prijswachtlijsten. Gratis haal- en opgave. Tel. 06-57200505. brengservice. www.honden STUCADOOR/SCHILkapster.nl. Tel. 06-47680 DER/tegel- en timmerwerk/ 435. renovatie badkamer/spachGevr.: Fleischmann of telwerk. Tel. 06-14785439. Märklin treinen. Tel. 071Deskundige hulp bij 5420745. BELASTINGAANGIFTE Ervaren gepensioneerde H.Th.P. Klaus. Tel. 071VERLOREN 10-1-2012, docent heeft tijd over om 5215563. omg. Lange Voort: gouden BIJLES TE GEVEN in T.H.: Zwits. Grb. CHAfamiliezegelring. Tel. 071- wiskunde, natuurkunde en LET. Wandelen, MTB, scheikunde voor vmbo, 5154195 havo, vwo. Tel. skiÍn, natuur. www.briska.eu. 06-24104048.

•

•

•

•

•

•

In verband met de start van het nieuwe seizoen zijn wij vanaf 1 maart op zoek naar:

voor al uw Uithakken, p.m. incl. W. Binnendijk. reinigen en voegen. ImpregTel. 071-4021839. neren en metselwerken. Tel. 06-20897322. Gratis advies T.H. aangeb.: 64 m. en prijsopgave. commerciĂŤle RUIMTE in de parkeergarage van app. Gez.: NANNY voor 2 complex ‘de Bouwmees- kind. van 6 + 9 jaar in Waster’, Dorpstraat 5 te Noord- senaar. Elke wo. + do. van wijkerhout, bij de Witte 13.30-18.30 uur. In schoolKerk. Vorstvrij, droog, apart vak. v.a. 7.30 uur. Eigen afgesloten met overhead- auto vereist. Tel. deur en loopdeur. Info. 06-46433257 (na 19.00 uur). 0252-372660. STRATENMAKER voor Voor DRUMS-, uw tuin of oprit. Ruim 30 CONGA-, bongo-, of jaar ervaring. Leveren van djembĂŠles etc. ga je naar ’t alle materialen. SchuttinMuzenhuis. Al vanaf â‚Ź 25,- gen. Ook voor kleine repaper mnd. Schrijf nu in en raties en afvoer. Tegen zeer profiteer van de spectaculai- scherpe prijzen. Tel. re instrumentenactie. 06-20897322. Muziekschool ’t MuzenT.K.: WHISKYVATEN, huis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis. regentonnen. Aanwinst voor uw tuin. tel. 06-14901810. nl. Tel. 422733. Engl. sp. women is looWie heeft misschien mijn SLEUTELBOS GEVON- king for HOUSECL. JOB DEN? Maandag 13 febr. Tel. 06-85330474 / 070met gladheid met fiets 2112201. gevallen in de Grotiuslaan Wij VERKOPEN ONZE in Leiderdorp. Sleutelbos AUTO. Het gaat om een afgebroken met foto, geel rode Renault ScĂŠnic van het eendje en de letter D eraan bouwjaar 2000. De km en 3 sleutels. Tel. stand bedraagt 185000 km. 06-51624360. De vraagprijs is â‚Ź 1000,-. OOSTINGH STAAL- We zijn bereikbaar op 071BOUW BV zoekt een 5237927. medewerker financiĂŤle administratie. Minimaal (een afgerond) MBO-niveau. Op parttime basis voor 24-32 uur. Mail je reactie naar m. ketting@oostingh.nl.

•

•

•

MEDEWERKERS BEDIENING (M/V)

•

•

vanaf 16 jaar

•

Ben jij die enthousiaste jongen of meid en ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende job?

VW EOS 2.0 FSI VW GOLF VI 1.4 TSI VW TOURAN FSI 7 pers VW TRANSPORTER LWB VW FOX 1.2 TRENDL. VW POLO 1.4 AUT. VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 MAZDA PREMACY

2008 2010 2006 2007 2006 2003 2003 2002 2001

â‚Ź 19.950,â‚Ź 18.950,â‚Ź 12.950,â‚Ź 12.950,â‚Ź 6.500,â‚Ź 5.950,â‚Ź 5.950,â‚Ź 4.500,â‚Ź 4.250,-

20x VW Golf op voorraad vanaf ₏ 1.500,Of kijk voor alle auto’s op:

â‚Ź 4.950,-

www.acvanegmond.nl

3-DAAGSE OPRUIMACTIE do. 23, vr. 24 en za. 25 februari

•

•

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s:

TOT

70%

KORTING

op bedden, eethoeken, bankstellen, stoelen, etc., etc.

•

Bel dan met Michel 06-15003299 of mail naar info@hetwantveld.nl

Strandpaviljoen Het Wantveld Strandvak 17 - Katwijk aan Zee Telefoon: 31 (0)71 408 23 80

T.H. in Wassenaar: grote •ZOLDERETAGE. Eigen douche en keuken. Tel. 0705113371.

OPGETELD DE BESTE KEUS KEUKEN t)PPHHMBOTHFMBLUFLFVLFO JODMTQPFMFJMBOE t8FSLCMBE t4QPFMCBL

+

EN IN VELE KLEUREN ERBAAR AFMETINGEN LEV

APPARATEN OOK LOS LEVERBAAR VERVANG UW HUIDIGE APPARATEN VOOR ENERGIEZUINIGE APPARATUUR

449,- 449,- 389,-

BOSCH KIL20V21 INBOUW KOELKAST Koelkast met vriesvak, inhoud 145/17 liter

499,-

BOSCH PIA 611 T 16 INDUCTIE KOOKPLAAT Touch Control bediening, PowerBoost-functie

BOSCH SGV53E23 VAATWASSER

Volledig integreerbaar, tiptoetsen, 5 programma’s

BOSCH DWB09D650 AFZUIGKAP

Capaciteit 680 m3/u, HS 2x25W verlichting, metalen vetďŹ lters

849,-

BOSCH HBC84KE53EU COMBI MAGNETRON

4 verwarmingssystemen, magnetron 900W (5 standen), Auto Pilot, timer, uitgestelde start

OFFERTE ELDERS? KOM LANGS, HET IS ZEKER DE MOEITE WAARD CRUQUIUS

Cruquiusplein 50 Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG

Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie dus,

Neckar 24 Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK Hoge Rijndijk 309b Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

t,SBBO

+

 

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Ambachtsweg 3 2222 AH Katwijk tel. (071) 402 80 46 www.plug-meubelen.nl

APPARATEN t,PFMLBTU

 

t7BBUXBTTFS

 

t"G[VJHLBQ

 

t*OEVDUJFLPPLQMBBU

 

t$PNCJNBHOFUSPO

 

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

  

  AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

 

4FUQSJKT

TANDTECHNIEK

DE VRIES

Alle gen verzekerin

TOTAAL

5.295,-

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

T E O M S E L AL ! G WE

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit Ên de beste service. Wij zoeken een lieve, • De •adequate, beschaafde, niet- gaat rokende OPPAS AAN HUIS (Wassenaar) die op maandag en donderdag van 15.00-18.00 onze zoon van 4 van school wil halen en opvangen bij ons in huis. Graag iemand met ervaring afkomstig uit Wassenaar, die het leuk vindt interactief te spelen met een kleuter. Ik hoor graag van u! Linda 0646592650.

junior en de senior voor ZANGLES (klassiek-jazz-pop-funk) naar ’t Muzenhuis. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. www. muzenhuis.nl. Tel. 422733.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU  SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF  FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â‚Ź8.00 â‚Ź  10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN


DE RIJNSBURGER

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@derijnsburger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Geen woord drukt uit de droefheid en niets geeft weer de pijn aan alles wat wij wensten en dat niet zo mocht zijn Toch heeft jouw tere leven ons in het diepst geraakt en daarom lief klein meisje ben jij voor ons volmaakt Zo gehoopt en gebeden.... maar het heeft niet zo mogen zijn. Mijn lieve kleindochter en ons lief nichtje is veilig in Jezus armen.

JASMIJN

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Ps. 121: 8. Onze allerliefste kleindochter en nichtje

MARGARETHA JOHANNA WILLEMIJN STEENVOORDEN

DOCHTER VAN

PETER EN JONNEKE STEENVOORDEN

Wij bidden hen en de wederzijdse families Gods nabijheid toe. Oma GrĂŠ Tante Joke en ome Arie Tante Ineke en ome AndrĂŠ Ome Jan en tante Marianne Tante Nelleke

Een parel in Gods hand

JASMIJN Wij zijn verdrietig dat onze vrienden Peter en Jonneke zo snel afscheid moesten nemen van hun dochter Jasmijn.

is woensdagavond 15 februari geboren en overleden. We zijn trots en verdrietig en hadden Jasmijn zo graag willen zien opgroeien!

Arjan & Gerstine Frits & Josien Joost & Renate Kees & Corien Leendert & Willeke Robbert & Esther

“Wie heeft haar leven ingekort en van haar jaren afgedaan? Ik weet het niet, ik zeg niet: God; ik spreek Hem liever vragend aan: “Vond U het ook zo’n zware dag, toen zij te sterven lag? “ Geert Boogaard. Frits en Marjon van Tol-Mooten Erik, Christian, Thijs, Joran

Een parel in Gods Hand

JASMIJN Wat hadden we je graag leren kennen! We zijn met Jonneke en Peter heel verdrietig en kijken uit naar die Ene dag.

Met grote verslagenheid heeft de Wmo adviesraad Katwijk kennisgenomen van het overlijden van zijn medelid

Lisette & Bart Jan-Willem & Mirjam Machiel & Silvia Joska & Alexander Leontine & Dick Mark & Debora Mariska & Gerhard Marleen & Willem Jan & Roeneke Matthijs & Margriet Annemiek & Ronald Reinout & Corine

MARTY PONCIN Zij was een gedreven en deskundig lid van de adviesraad in het bijzonder op het terrein van de mantelzorg. Wij zullen haar kennis en hartelijkheid missen. Het algemeen bestuur van de Wmo adviesraad Katwijk Katwijk, februari 2012

DOKTERSDIENST 0900 33 43 678 of ‘0900 ddienst’

Tips van de apotheker

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

deze week:

Diabetes type 1 te genezen? U heeft misschien in de krant van deze week kunnen lezen dat een onderzoeksgroep van het LUMC een doorbraak heeft gemaakt op het gebied van diabetes. Hoewel het misschien nog lang gaat duren voordat genezing mogelijk is, is bewezen dat ook mensen met diabetes type I nog actieve cellen hebben die insuline kunnen aanmaken. Diabetes wordt ook wel suikerziekte genoemd. Maar wat is diabetes precies? Als u diabetes heeft, heeft u teveel suiker in het bloed. De suiker komt in het bloed via voedsel. Deze suiker is hard nodig in uw lichaamscellen, waar het als brandstof gebruikt wordt. Om de brandstof in de cellen te krijgen is een soort sleutel nodig; insuline. Insuline is een hormoon dat wordt gemaakt in de alvleesklier. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier te weinig of geen insuline meer of reageert het lichaam niet goed op de insuline. Er zijn twee hoofdtypen van diabetes: type 1 diabetes en type 2 diabetes. Bij type 1 diabetes maakt het lichaam geen insuline meer aan. Type 1 diabetes ontstaat meestal op jongere leeftijd. Type 2 diabetes heeft verschillende oorzaken. Het lichaam maakt meestal ook te weinig insuline aan of reageert niet adequaat op insuline. Type 2 diabetes komt met name voor bij ouderen en bij mensen met overgewicht (ouderdomsdiabetes). Welke klachten hebben mensen met

diabetes? De volgende klachten kunnen voorkomen als diabetes niet wordt behandeld: • U kunt heeft veel dorst. • U moet vaak en veel urineren. • U voelt zich moe en wordt snel misselijk. • De huid voelt trekkerig en jeukt. • Blaasontsteking en schimmelinfecties komen vaker voor. • Het gezichtsvermogen gaat snel achteruit. • Bij vrouwen stopt de menstruatie of wordt onregelmatig. De problemen op langere termijn zijn nog ernstiger; hart- en vaatziekten, permanente beschadiging van het gezichtsvermogen en gevoelszenuwen en schade aan de nieren. Gelukkig kunt u in samenspraak met de huisarts veel doen tegen diabetes.Heeft u vragen over diabetes, dan bent u natuurlijk van harte welkom in uw Service Apotheek.

• John Tjong Tjin Joe

l i i e m a F

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

uitvaartbegeleiding

KaartenKeus.nl of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

EMORIE Natuursteen

Betrokken

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. VERDRIETIGZIJN Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

AFSCHEIDNEMEN NOOITMEERJIJ

DELAATSTEEER UITVAARTVERENIGING

5WUITVAARTWENSEN METZORGENRESPECTGEREGELD /UDE6LIETWEG\2IJNSBURG\ 2OUWCENTRUMMETEIGENOPBAARRUIMTEENAULA $AGENNACHTBEREIKBAAR

Nefit houdt Nederland war m

Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn 071-5216662 kantoor@dbrijnland.nl

Maar ook onderwerpen als continuĂŻteit en gemeenschappelijke ontwikkelingen komen er aan de orde. Het idee om tot dit platform te komen, is afkomstig van enkele AlfaPro-gebruikers zĂŠlf. Alfa Automatisering omarmde het plan direct en ging er, samen met Henk Zwinkels van Agritect Advies B.V. mee aan de slag. Verschillende klanten van Alfa werden benaderd om deel te nemen. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst gaf Henk Zwinkels een nadere toelichting op het initiatief en op

de te nemen vervolgstappen. Arie Lagerwerf van Alfa Automatisering gaf aan dat het GebruikersPlatform wat hem betreft vooral ook dient als plaats om wensen van gebruikers te inventariseren. ‘Op die manier kunnen we onze systemen steeds optimaal aanpassen aan veranderende omstandigheden of gevraagde aanvullingen’, zo zei hij. Ook lichtte Alfa Automatisering een tipje van de sluier op van de ontwikkeling rond AlfaPro Online, een nieuw systeem waarmee AlfaPro functionaliteit beschikbaar wordt op internet. De ruim vijfentwintig aanwezige AlfaPro-gebruikers reageerden positief op de start van het GebruikersPlatform. AlfaPro-gebruikers die ook lid willen worden van het GebruikersPlatform kunnen contact opnemen met het secretariaat van het GebruikersPlatform (h.schreve@ alfapro.nl of tel. 4021191).

Graaf Florislaan 13 2231 ED Rijnsburg Tel: 071-4022750

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

INSTALLATIEBUREAU

Op initiatief van softwareproducent Alfa Automatisering, Agritect Advies en enkele AlfaPro-gebruikers vond vorige week woensdag de oprichtingsbijeenkomst plaats van het AlfaPro GebruikersPlatform. Ondernemers uit de vers branche, met name de bloemen en planten, waarin AlfaPro veel gebruikt wordt, wisselen daarin met regelmaat kennis en ervaring uit.

Fysio- Manuele Therapie Rijnsburg

De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

HEEMSKERK

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

GebruikersPlatform AlfaPro van start gegaan

Meelevend

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

APOTHEEK Openingstijden Apotheken: De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden. Openingstijden van Apotheek Sloothaak zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216.

Senioren Adviesraad Katwijk (SARK) De Senioren Advies Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders op het gebied van - kwaliteitsvergroting van de leefsituatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren - het signaleren van problemen waarmee senioren te maken hebben c.q. krijgen - het bevorderen van samenwerking en tussen de gemeente, organisaties en instellingen die zich inzetten voor de belangen en het welzijn van senioren Informatie bij secretariaat SARK, Rijnweide 12, 2235 EV Valkenburg. Tel. 071-4013562. Email:wjvdvelde@ hotmail.com

eenvoudig online uw

De collecties zijn ook in te zien bij

’Met aandacht voor details’

TANDTECHNICUS De Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447.

ZONDAG 26 FEBRUARI CHR. GEREF. KERK 09.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink EV. GEMEENTE ‘T KRUISPUNT Sporthal sportpark Middelmors, Noordwijkerweg te Rijnsburg 10.00 uur: Jesse Bremmer BAP. GEMEENTE Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk 10.00 uur: Henk Imthorn HERV. GEM. ‘DE RANK’ Pieter Groen College 10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk GEREF. KERK (VRIJGEM.) 09.30 uur: drs. G. den Dulk 17.00 uur: drs. G. den Dulk, voorber. HA GEREF. KERK Eerste zondag 40-dagentijd ImmanuĂŤlkerk 09.00 uur: ds. M.C. van Delft 10.30 uur: ds. M.C. van Delft 17.00 uur: M. Brand, jeugdboeketdienst Maranathakerk 09.30 uur: ds. A. Haasnoot 17.00 uur: ds. J. Koster, Nieuw-Vennep Petrakerk 09.30 uur: ds. G. Snel 17.00 uur: geen dienst HERV. GEMEENTE Grote kerk 09.30 uur: ds. J. Verlinde, VHA, ZS 17.00 uur: ds. M. van Duijn, studiedienst De Voorhof 09.30 uur: ds. D. Verboom, HD, ZS, R.K. ST. JOANNES KATWIJK Eerste zondag v.d. 40-dagentijd Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: kapelaan S. Kuik Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Voorganger: pastoor M. Hagen De Wilbert 10.l5 uur: Eucharistieviering Christengemeente Live! Katwijk 10.30 uur: geen opgave

Bestel snel en

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 25 en zondag 26 februari: Tandarts E. de Vries, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024524. Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

Openingstijden van SERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout: 0252240216. Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

geboorte-, huwelijks-

Mies Schoneveld

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

KERKDIENSTEN

Oprichtingsbijeenkomst van het AlfaPro GebruikersPlatform. (Foto: pr). ICHTHUS GROEP Christelijke Praktijk voor Psychologische Dienstverlening Hulpverlening, personal coaching, psychologisch onderzoek, mediation, cursussen en trainingen. Voor volwassenen, kinderen en jeugd. Baron S. de L. Wyborghstraat 2, 2225 TE Katwijk, tel. (071) 4013561. Voor aanmelding en advies: via onze website www.ichthusgroep.nl <http://www.ichthusgroep.nl> of telefonisch tussen 08.00-14.00 uur. Vergoedingen door zorgverzekeraars (contracten met Z&Z en UVIT) Lid NIP, GZ-BIG, ROEP, VGt, NMI en CVPPP.

VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK ASTARTE Graaf Florislaan 15, Rijnsburg Werkdagen tel. 0900-2782783 - b.g.g. 06-54768031 b.g.g. spoedlijn 071-5220911 Weekenddienst 06-54768031

Wmo-adviesraad Katwijk De Wmo-adviesraad Katwijk adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Katwijk die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wmo.

De Wmo-adviesraad is te bereiken via Wmo-adviesraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk; e-mail: wmo. adviesraad.katwijk@casema.nl; en telefoon: 071-4027799. Wijkraad Rijnsburg De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van leefbaarheid. Voorzitter Dhr. B. J. Kijk in de Vegte Secretariaat : Wijkraad Rijnsburg, Joh. Vermeersingel 33, 2231 BT Rijnsburg e-mail : wijkraadrijnsburg@katwijk.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

HET WEER VR 9 7

ZA 8 3

ZO 8 2

MA 8 2

10%

20%

20%

20%

30%

20%

20%

30%

W 4

NW 3

NW 3

W 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

24 25 26 27 28 29 1

febr. febr. febr. febr. febr. febr. maart

HOOG WATER

LAAG WATER

04.41 + 16.55 05.19 + 17.32 05.52 + 18.08 06.24 + 18.43 06.59 + 19.07 07.28 + 19.48 08.12 + 20.48

00.25 + 12.56 01.15 + 13.47 01.56 + 14.16 02.21 + 14.35 02.35 + 14.55 03.16 + 15.41 04.07 + 16.31

ZON OP / ONDER vr. 24 za. 25 zo. 26 ma. 27

febr. febr. febr. febr.

7.37/18.08 di. 28 febr. 7.28/18.16 7.35/18.10 wo. 29 febr. 7.26/18.17 7.33/18.12 do. 1 mrt. 7.24/18.19 7.31/18.14

COLOFON

De Rijnsburger www.derijnsburger.nl Oplage 8.100 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Carin van der Spijk-Kralt Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: redactie@derijnsburger.nl Inleveren kopij uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Rijnsburger. Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Uitgeverij Verhagen * De Read Shop (winkelcentrum â&#x20AC;&#x2DC;De Hoftuinâ&#x20AC;&#x2122;) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht.

Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen.

Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Vergadering welstandcommissie

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Heggerank 24, Katwijk Duinroosstraat 2, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het optrekken van de woning, het plaatsen van een dakkapel, het vergroten van de berging en het plaatsen van een erker

Bekendmaking besluit 14-02-2012

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 28 februari 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Ingekomen evenementen

Evenementen Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Centrum van Valkenburg

Het organiseren van verschillende activiteiten door Oranjevereniging Wilhelmina op 30-4-2012in Valkenburg van 09.45 uur tot 17.00 uur. Strand Organiseren van de strandmarathon van Katwijk Scheveningen naar Zandvoort op 11-32012 van 12.00 tot 14.00 uur. Strandplein e.o., Het organiseren van Gospelbeach 2012 op Katwijk 1-6-2012van 18.00 uur tot 23.00 uur en op 2-6-2012 van 11.00 uur tot 17.00 uur. Strand van Katwijk 10e editie van de Jan Knippenberg Memorial Ultraloop. Passage over Katwijkse strand van 6 op 7 april 2012 tussen 02.00 en 05.00 uur.

08-02-2012

13-02-2012

15-02-2012

Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

De Krom 57, Katwijk

Het organiseren van muziekfestival De Krom op zaterdag 2-6-2012 van 17.00 uur tot 00.00 uur.

10-02-2012

Meldingsplichtige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Valkenburgse Meer, Valkenburg

Het organiseren van een oldtimersbijeenkomst op 6-5-2012 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

10-02-2012

Omschrijving

Maranatha centrum, Poolster 2, Katwijk

Organiseren van een verkoopdag op 31-32012 van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Bekendmaking besluit 07-02-2012

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. Bouwvergunningen/ontheffingen (ontwerp)

Omschrijving

Bekendmaking besluit Het organiseren van een loterij op 2-3-2012 03-02-2012 van 23.30 uur tot 00.00 uur.

Omschrijving

Strand van Katwijk Rijden over het strand met een tractor in het kader van schelpenvisserij.

‘Eerlijker’ huursysteem voor sportaccommodaties sportwethouder Willem van Duijn van Sport de nieuwe huur- en subsidiemethodiek voor de sport met de Katwijkse sportverenigingen besproken. Voor bijna alle sportclubs heeft dat gevolgen, blijkt uit een gemeentelijke effectenstaatje. De huur van gym- en sportzalen wordt goedkoper, die van sporthallen duurder. Van de voetbalclubs mogen vv Katwijk en Quick Boys zich verheugen op een tariefsdaling, terwijl Rijnsburgse Boys, Fc Rijnvogels en Valken’68 meer moeten gaan betalen. Met de nieuwe huurmethodiek wordt ook het subsidiesysteem aangepast. Het college wil subsidies koppelen aan gemeentelijke doelen. Zo kunnen verenigingen die speciale programma’s hebben voor groepen die doorgaans minder bewegen, zoals ouderen, minima of mindervaliden, aanspraak maken op het subsidiebudget. Met het nieuwe beleid wil het college duidelijkheid in de chaos van historisch gegroeide subsidies scheppen. En met het voorgestelde doelbeleid hoopt de gemeente dat meer mensen lid worden van sportverenigingen. Dat is goed voor die clubs, meer leden, en voor die mensen zelf, sporten is immers gezond.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 6 februari tot en met 17 februari 2012, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Duinaveruit 14, Katwijk Koraal 13, Katwijk Duindoornlaan 7, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aanvraag plaatsing carport houten overkapping met plat dak voor de garage, op eigen grond. te realiseren met eigen middelen. sloop van achter de woning staande Korte Voorhouterweg 23, schuren Rijnsburg Katwijkerweg 13 B, betreft een woonboot gelegen in de vliet Rijnsburg Prins Hendrikkade betreft sloopwerk panden gelegen aan de 10, Katwijk prins hendrikkade 10 in plangebied haven fase 2. Oegstgeesterweg het plaatsen van een dakopbouw op een 9 C, Rijnsburg vergunde woning Boulevard 123, uitbreiding achterzijde Katwijk Boulevard 123, de bestaande woning zal inwendig Katwijk worden verbouwd, het bestaande dak wordt verwijderd en de woning wordt opgehoogd . Boulevard 123, uitbreiding achterzijde Katwijk Boulevard 1, verbouwing strandpaviljoen Katwijk Boulevard 1, verbouwing strandpaviljoen Katwijk Ambachtsweg 3, aanvraag brandveilig gebruik Katwijk

Datum indiening 06-02-12 14-02-12 16-02-12

10-02-12

15-02-12 14-02-12

15-02-12 15-02-12 15-02-12

15-02-12 14-02-12 14-02-12 10-02-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

DE GEMEENTERAAD Gemeenteraadsvergadering 1 maart 2012 Hamerpunt Uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerrein Klei-Oost Meer informatie De agenda’s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in het servicepunt in Rijnsburg en ook in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad:

Ter inzage

Loterijvergunning

Locatie

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

De gemeenteraad

03-02-2012

Melding kleinschalig evenement Locatie

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

15-02-2012

Rijden op het strand

In april legt het college de nieuwe sportnota voor aan de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop heeft

Verwijderde objecten worden vervolgens gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 13 februari tot en met 17 februari 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Sportpark de Krom, Katwijk

Gebruikers van sportaccommodaties, zoals sportverenigingen, gaan een vast percentage van die kostprijs als huurprijs betalen. Een voorlopige berekening laat een huurprijs zien van gemiddeld 14%, maar dat kan per accommodatie nog verschillen. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat nieuwe systeem ‘eerlijker en transparanter is dan tot nu toe het geval is’. Eerlijker, omdat alle huurders hetzelfde percentage gaan betalen. Transparanter, omdat daarna goed inzichtelijk is wat een sportaccommodatie kost en hoeveel daarvoor wordt betaald.

Willen de eigenaren van onderstaande vaartuigen zich vóór 8 maart 2012 melden bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000). Na deze datum worden deze vaartuigen verwijderd.

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Locatie

De gemeente gaat een nieuw huursysteem voor sportaccommodaties introduceren. Dat heeft de gemeente vorige week met de sportclubs en andere gebruikers daarvan overlegd. Het nieuwe huursysteem is gebaseerd op de integrale kostprijs van sportaccommodaties. Het college neemt die kostprijs als basis voor de berekening van de huurprijs.

Toepassing wrakkenwet De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande objecten. Regelmatig treffen de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigjes kunnen vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon) boten. Bij een recente schouw langs en van de waterwegen zijn onderstaande vaartuigen aangetroffen. Onderstaande vaartuigen zijn aangetroffen in de Zandsloot, langs de Baron van Wassenaerlaan, te Katwijk.

Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948

Eigenaren gezocht

Locatie

Omschrijving

Strandvak 23 (Kitesurfvereniging Airtime), Katwijk

Het vergroten van de opslagruimte voor kitespullen

Bekendmaking besluit 03-02-2012

Vrijstelling-/ Inzageontheffingprocedure termijn Artikel 19, lid 1 WRO 24-02-2012 t/m 05-042012 Belanghebbenden

Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB De heer G.H.A. Bol PvdA Mevrouw P.S. Smits SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724 071 4022709 071 4032443 06 30 41 68 94 071 4015803 06 40 25 96 57

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl Atiekuijt@ziggo.nl Gerardbol@live.nl nellysmits@hotmail.com wjvanduijn@hetnet.nl Anita.van.ginkel@xs4all.nl

Genoeg te doen bij NL DOET Katwijk • Nog lege agenda 16 of 17 maart Advocatenkantoor Vroegindeweij en de Water, wijkraad Rijnsburg, Steunpunt Medelanders, Rotary Katwijk-Noordwijk en Lions Club Rijnsburg-Valkenburg hebben zich als eerste ingeschreven op een aantal klussen. Allemaal in het kader van NL DOET, de grootste landelijke vrijwilligersactie. Volgt u hun voorbeeld? Door mee te doen laat u zien dat u zich betrokken voelt bij de Katwijkse samenleving en dat u het vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt. Daarnaast helpt u de organisatie bij activiteiten waar normaliter te weinig mensen voor zijn.

Wat kunt u doen tijdens deze dagen? - helpen bij grasleggen rond gebouw Zeeverkenners; - wandelen met bewoners, pannenkoeken/poffertjes bakken en tuintjes verzorgen bij verpleeg- en Huntingtoncentrum Overduin; - renoveren opslagplaats voor pionierhout bij Stichting Groepshuizen; - spelletjes doen met mensen met een lichamelijke beperking bij Zeehospitium; - zingen en optutten bij het Lichtpunt, woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking; - opknappen van verschillende locaties bij De Brug. Tussen de middag wordt u zelfs door de directeur en

een ervaringsdeskundige geïnformeerd over het werk van De Brug; - aanleggen van een natuurbelevingspad voor peuters en oppimpen van een buitenspeelruimte bij de Stichting Peuterkring; - muurschildering maken Katwijks tafereel bij De Duinrand; - schilderen deuren en kozijnen bij Steunpunt medelanders. Natuurlijk wordt er voor lekkere hapjes gezorgd; - saaie bankjes opfleuren bij De Wilbert; - in de watten leggen/verwennen van de bezoekers van St. Zout en het opknappen van de buitenruimte aan de Havenkade; - opruimen en opknappen Jeugdhuis aan de Voorstraat, een klus

van YMCA Katwijk; - zorgen voor fleurige entree bij Woonzorgcentrum Salem. Tussen de middag kunt u gezellig mee eten met de bewoners; - helpen bij de verwenmiddag voor vrouwelijke wijkbewoners bij Moederkindcentrum Femke; - opknappen recreatieruimte asielzoekerscentrum ism. Stichting Vrolijkheid. Tijdens het klussen krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen bij deze organisaties. Maar bovenal helpt u hen met het uitvoeren van klussen waar men anders geen tijd of te weinig vrijwilligers voor heeft.

Wilt u ook meedoen aan deze actie? Er zijn nog heel wat mensen nodig. Bedrijven, scholen, muziekverenigingen, voetbalelftallen, koren… iedereen is welkom. Zo leert u ook uw collega’s, teamgenoten op een heel andere manier kennen. Een leuk teamuitje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk. VIP Katwijk is intermediair voor NL DOET in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Tel. 4033323 (maandag t/m woensdag van 10.0016.00 uur), e-mailadres: info@vipkatwijk.nl.

Katwijkse Occupy’ers zetten door • YMCA overnacht in park gemeentehuis Het Katwijkse Occupy-kamp gaat door. Morgenavond overnachten zo’n 15 enthousiaste YMCA-kampeerders in het park achter het gemeentehuis, aan de Willem de Zwijgerlaan. Ook doen er twee Katwijkse politici, Gert Varkevisser (ChristenUnie) en wethouder Daan Binnendijk, mee met de actie. Het Occupy-kamp zou eigenlijk de nacht van vrijdag 3 op zaterdag

4 februari worden opgezet, maar werd door een dringend advies van de GGD verplaatst. De temperaturen liepen tot ver onder nul en zodoende ging de actie die nacht niet door. Occupy Katwijk wil geld inzamelen om de wederopbouw van het afgebrande honk ‘De Kampeerboerderij’ te realiseren. Hiervoor is ook de stichting ‘Vrienden van YMCA Leusden’ opgericht om landelijk verschillende acties te coordineren, sponsoren te werven en

geld in te zamelen. Vrijdag begint de organisatie rond 16.00 uur met de opbouw van het kamp, waarna de avond van start gaat om 18.00 uur. ‘We zullen verschillende kampspellen doen, maar we rennen niet in het rond. We nemen ook graag de tijd om mensen te woord te staan’, zegt initiatiefnemer Willem-Paul de Mooij. De kampeerders worden op zaterdagochtend voorzien van een vers kopje koffie. ‘Een ondernemer uit Den

Haag bood het ons aan. We hebben dat natuurlijk met open armen ontvangen.’ Toeschouwers of geïnteresseerden voor het evenement zijn welkom, het liefst tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Naast geplande kampspelletjes zullen de deelnemers van de actie ook eventuele toeschouwers te woord staan. ‘We willen de mensen graag vertellen wat we allemaal voor werk doen.’ Als toeschouwers

geld willen doneren kan dat ter plaatse. De organisatie zorgt dat contant geld veilig en goed terecht komt. Als u de actie Occupy Katwijk 4 YMCA Leusden digitaal wilt steunen kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer 1684.56.877 ten name van Stichting Vrienden van YMCA Leusden, en onder vermelding van ‘occupy’. Meer informatie op www.vriendenvanleusden. nl.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Glamarous Galafeest Wellantcollege

Aankomst galafeest Wellantcollege. (Foto; pr).

Het is een van de hoogtepunten, elk jaar weer: het galafeest op het Wellantcollege. Vorige week woensdag was het zover voor de leerlingen uit de vierde klas. Spectaculair onderdeel van deze avond is de aankomst bij de school. Iedere leerling maakt er wat van. Onder grote belangstelling kwamen de vierde klassers aan bij de mooie nieuwe entree aan de achterkant van de school Het aanbod van vervoermiddelen is altijd heel divers: Van superstretched limousine tot een oude fiets, alles komt voorbij.. Dat het 8 graden onder nul was, leek de leerlingen niet te deren. De

C A T

I

dik aangeklede omstanders hadden medelijden met de dames in de dunne galajurkjes. Na de aankomsten werd het feest voortgezet in de kantine van de school. Light of Sound Drive-in zorgde voor de muzikale omlijsting van het feest, waar zien en gezien worden de belangrijkste activiteit was. Alle leerlingen konden gebruik maken van de foto-shoot. Een getalenteerde collega-fotograaf heeft prachtige portretten gemaakt van iedereen die maar op de foto wilde. Iedereen kijkt terug op een zeer geslaagde avond.

E R

De meest origineelst geklede dame van het galafeest. (Foto; pr).

Boeketdienst Zondag 26 februari is er weer een jeugddienst met het thema: bless you. Tijdens deze dienst gaan we het hebben over zegenen. Vaak doe je dit al onbewust, maar wat is zegenen nou eigenlijk precies? Martin Brand gaat hier samen met ons verder op in. De mu-

ziek zal worden verzorgd door Martin Brand en Jaap Kramer, dus dat belooft weer een leuke dienst te worden! De dienst start om 17.00 uur in Immanuëlkerk (Kerkstraat, Rijnsburg) maar je bent van harte welkom om daarvoor alvast wat te komen drinken.

Ontpoppen Hij zag haar worstelen vol liefde opende hij de cocon voor de vlinder maar hij vergat dat hij hiermee de natuurlijke weg van leven geblokkeerd had zonder obstakels worden we kreupel als we elkaar vliegen laten zijn moeilijkheden om sterk te worden ontvang je problemen om wijs te worden krijg je geen voorspoed

maar verstand om dat te gebruiken komen er hindernissen die je zal overwinnen je hoeft je daar niet voor te verstoppen zijn er hulpeloze als je zelf om liefde vroeg verwacht je geen gunsten komen er kansen genoeg om mee te beginnen die vlinder dat ben jij laat niemand je helpen te ontpoppen

Cor van Vliet

Alle toonzaal modellen sterk in prijs verlaagd! Bij TWS Design vindt u een toonaangevende meubel en slaapcollectie zoals; zitgroepen, bankstellen, hoekbanken, fauteuils, relaxfauteuils, eetkamers, tafels, stoelen, kasten, woonaccessoires, boxsprings, kwaliteitsmatrassen, originele berbers en karpetten etc... Iedereen kan deze week profiteren van grote toonzaalkortingen! Chesterfield bankstel “Lexington” 2+3 zits keuze uit 4 kleuren echt rundleder

Nú voor

2995,-

Ook in andere combinaties

“Versace” 3+1+1 zits

Te gast bij banketbakker

Stijlvolle comfortbank met 2 zetels In fraaie stof

Nú voor

Cursus Identiteit in zicht Na het lezen van het boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henri Cloud hebben Greet Flippo en Marjolein Post, beide psycholoog, de passie gekregen om hier een cursus over te ontwikkelen. Geen makkelijke kost maar met anderen nadenken, praten en delen over de 5 onderdelen van het boek: over God’s genade, waarheid en tijd, hechting, grenzen, omgaan met goed en kwaad en volwassenheid. Kortom een cursus voor gelovige mannen en vrouwen uit de regio die een stap verder willen. De cursus begint in maart. Voor de folder met daarin het programma, de data en de kosten kun je een mailtje sturen naar Marjolein Post: mpostbergman@planet.nl of even bellen 06-23201664.

3195,Ook in andere combinaties

Royale Design bank In mooie stof

Nú voor

900,-

“Lago” merkkasten

Studiedienst Daniël

Groep 1 van pcbs ‘De Wegwijzer’ zijn op bezoek geweest bij banketbakker Krijn Verdoes in Katwijk. De kinderen hebben gezien hoe chocola wordt gemaakt in verschillende vormen. Omdat de kinderen op Valentijnsdag in de banketbakkerij waren werden er allemaal mooie chocoladehartjes gemaakt van melk- en puurchocola. Ook hebben de kinderen de machines bewonderd waar alle chocola in zit. De vader van Rick heeft ons veel geleerd over het maken van chocolade. De kinderen mochten zelf een hart van rode chocolade versieren met smarties en daarna heerlijk opeten. Alle kinderen en ouders die mee hebben geholpen kregen een zakje met chocola mee naar huis. De kinderen uit groep 1 en de ouders willen de banketbakker ontzettend bedanken voor de leerzame en lekkere middag. (Foto:pr).

Afgelopen zondag zijn we in de studiediensten begonnen aan een nieuwe prekenserie over Daniël. Daniël, een joodse man die gevangen genomen werd en naar Babel werd getransporteerd. Aan het hof van Nebukadnesar werden de joodse mannen losgeweekt van hun roots. Maar Daniël en zijn vrienden waren trouw. Trouw aan hun regels en gebruiken en zij werden geholpen. De Here God was ook in Babel. A.s. zondagmiddag bestuderen we Daniël 2 met het thema: Dromen liegen niet. U kunt het stuk alvast thuis doorlezen. Dominee Marius van Duijn zal met ons studeren. Iedereen is van harte welkom. Zondag 26 februari 17.00 uur Grote kerk te Rijnsburg.

Nu ver onder de normale prijs. Keus uit Nú v.a. div. kasten

Helemaal compleet! 2 pers. Electrische Boxspring

2250,-

met matrassen, topper, poten, en hoofdbord

Nú voor

1495,-

TWS DESIGN W O N E N

&

S L A P E N

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK Industrieterrein in ‘t Heen T 071 4024044, (naast Trendhopper) IN HET VOORMALIGE BAALBERGEN PAND Geopend ma.10-18 uur di. t/m vr. 10-18 uur za. 10-17 uur donderdag koopavond tot 21 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

Het kan u niet zijn ontgaan, de Raad van State heeft na jarenlang juridisch getouwtrek de gemeente Katwijk toestemming gegeven voor de uitvoering van een flink aantal bouwplannen in Rijnsburg. Tal van bouwplannen, die al jarenlang op de plank lagen, kunnen nu eindelijk worden uitgevoerd. De plannen omvatten de bouw van maar liefst 1700 woningen (een derde van het huidig woning-aanbod). Goed nieuws zou je zeggen voor de aannemers en projectontwikkelaars, goed nieuws voor woningzoekend Rijnsburg. Ja, een paar jaar geleden wel, maar nu? Ik denk dat de goedkeuring te laat is gekomen. Sinds 2009 stagneert de economie, wereldwijd zijn de financiële problemen nauwelijks nog te overzien, we hollen van crisis naar crisis. In ons land is de woningmarkt volledig in het slop geraakt, de prijzen van woningen dalen alleen nog maar, en de vooruitzichten laten een nog verdere daling zien. De banken die tot voor kort gemakkelijk een hypotheek van 110% of meer verstrekten, vragen nu aan de huizenkoper om eerst zelf maar eens een flinke som geld op tafel te leggen. M.a.w. we zijn in een compleet nieuwe situatie terecht gekomen. Gelukkig is dat gegeven ook op het gemeentehuis in Katwijk doorgedrongen want de gemeente heeft besloten om de bouw van die 1700 woningen nog maar eens goed te bestuderen. Is die nieuwbouw eigenlijk wel nodig en zo ja voor wie moeten we dan bouwen, kopers of huurders. Hoe zit het met de ontsluitingwegen naar de nieuwe wijken, hoe zit het met de drukte in het centrum. 1700 woningen betekenen n.l. minstens 1700 extra auto’s erbij en 3000 tot 4000 nieuwe inwoners. Dat wordt een gekkenhuis op de parkeerplaatsen bij de winkelcentra op een regenachtige dag. Dat worden nog vollere straten en feesttenten tijdens jaarlijkse evenementen als Paardenmarkt en OV Feestweek. Is Rijnsburg daar eigenlijk wel op berekend? Persoonlijk ben ik van mening van niet. Dit dorp is overvol. Dat wordt duidelijk als je ’s middags een boodschap gaat doen of ‘s avonds een wandelingetje maakt. Overvolle straten, afgeladen met auto’s. Stoppen met bouwen dan maar? Dat kan ook niet, maar wat mij betreft mag het in Rijnsburg allemaal wat langzamer. Wellicht kan de gemeente een aantal braakliggende gronden, gefinancierd met de NUON miljoenen, voorlopig een andere bestemming geven. Wat dacht u van de strook grond tussen de Waterboslaan en de Valkenburgerweg (Kleipetten-Zuid). Daar zou een nieuw dorpspark kunnen verrijzen. Men zou de grond in De Horn kunnen uitgeven als bouwkavels aan particulieren, geen 400 maar hooguit 200 woningen. Daarnaast kleinschalige projecten. Daarmee bedoel ik niet mensen op een heel klein stukje grond ophokken zoals het Waterklaver project. Rijnsburg is een dorp, laten we dat proberen zo te houden. Aan dat dorpse karakter wordt overigens gewerkt. Binnenkort begint de herinrichting van de Oegstgeesterweg/Brouwerstraat, deze straten krijgen straks een zogeheten dorpskarakter. Omdat voor elkaar te krijgen moeten straks veel van de dagelijkse 28.000 weggebruikers wel een andere route gaan kiezen. De N206 of A44? Tja, daar staat men ook al in de file. Het moge duidelijk zijn, niet alleen Rijnsburg maar heel deze regio is overvol. Reageren uicatcher@gmail.com


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Heeft u informatie of tips voor deze pagina, mail het aan: redactie@de rijnsburger.nl

Agenda Maandag 09.30 Gymnastiek, de Voorhof Rijnsburg 10.30 Bewegen op muziek, de Voorhof Rijnsburg 14.30 Volksdansen, de Voorhof Rijnsburg

Kè-je me nog verstaen?

Dinsdag 09.15 Gymnastiek, de Voorhof Rijnsburg 10.30 Bewegen op muziek, de Voorhof Rijnsburg 13.30 Bridge, de Voorhof Rijnsburg 16.45 Seniorensport, Gymzaal Katwijkerweg Rijnsburg

Over het Katwijkse dialect

Dat Katwijk aan Zee vroeger een vissersdorp was, blijkt in het dialect onder meer uit de talrijke uitdrukkingen waarin wind voorkomt. De wind speelde uiteraard ook en belangrijke rol voor de schelpenvissers en dat deel van de beroepsbevolking dat werkzaam was ‘op ‘t land’: landarbeiders, tuinders en boeren. Men onderscheidde tal van verschillende windtypes. Ik noem een paar voorbeelden. Een hòòge wind, was een dunne noordelijke wind, een bezààlde wind een zwakke wind juist sterk genoeg om hiermee vrij comfortabel de haven binnen te kunnen varen met de zeillogger. Een wind die langs de kustlijn streek was een kante wind en een aflandige wind bij mooi en rustig weer heette een innelijk winnetje. Het verkleinwoord winnetje komt meestal voor in combinatie met het bijvoeglijk naamwoord lekker: D’r sting ’n lekker winnetje toe we op strand waere. Een gezegde dat we tegenwoordig nog kennen, is ‘Je heb ’n goeie wind!’ Dit betekent zo veel als je ziet maar, je zoekt het maar uit: Je heb ’n goeie wind mit die raere planne van je! Ook nog vaak gehoord is de uitdrukking ‘Voor de wind gaet ’n bos stròò!’. Hiermee wordt kernachtig aangegeven dat je nergens komt, zonder de nodige moeite voor iets te doen. Als men iets voor de gekke wind heeft, dan heeft men dit zomaar, zonder reden: Voor de gekke wind hebbe we ’n skilderijtje op de rommelmart ekocht. Men zegt ook wel voor de raer. Over iemand met een hoop kouwe drukte, zegt de Katwijker dat ie maer wind as moletjies hààt. Stùrreme is stormen. Als je wind tegen hebt tijdens storm, dan heet het dat je teuge de wind mot opbokse. Een krimpende wind is een wind die tegen de klok in van richting veran-

In Valkenburg Open tafel voor 65-plussers Elke derde donderdag van de maand is er een open tafel voor alle Valkenburgers van 65 jaar en ouder. De open tafel in Rijnweide wordt georganiseerd door vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen KRV. Alle 65+-ers die het gezellig vinden om eens met anderen te eten of een keer geen zin hebben om te koken, zijn van harte welkom in de Glazenzaal. Uw gastvrouwen bij de open tafel zijn Lidy, Leny, Lya en Femmy. Voor elke open tafel kunt u zich tot een week van tevoren opgeven bij Lidy Ouwersloot of bij de gastvrouwen in de glazen zaal van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur. De volgende open tafel wordt gehouden op donderdag 15 maart. Open tafel, in de Glazenzaal in Rijnweide te Valkenburg. Zaal open vanaf 11.30 uur. Gebruik van de maaltijd van 12.15 tot 13.45 uur. Men kan zich opgeven t/m woensdag 7 maart. De kosten bedragen € 5,- en dient u bij opgave te voldoen.

dert. Dit leidt per definitie tot verslechtering van het weer. Meestal gaat het krimpen van de wind vooraf aan een depressie. Hierover bestaat een spreekwoord, waarvan de twee bekendste varianten luiden : 1. Krimpende winden en uithuizige vrauwe benne iet te vertraue! 2. Krimpende winde en uithuizige vrauwe, daer is gien huis mit te hauwe! In het Nederlands bestaat de eerste variant ook, maar er wordt dan gesproken van uitgaande vrouwen (oorspronkelijk uitlopende) in plaats van uithuizige. Ik kan me voorstellen dat vrouwen die dit lezen zich afvragen waarom zo’n ongunstige weersgesteldheid als het krimpen van de wind, nu juist weer moest worden vergeleken met een uithuizige vrouw en niet man. Als we nagaan waar de uitdrukking is ontstaan, heeft de andere kunne hier zeker een punt. Het spreekwoord komt namelijk uit de scheepvaart, dus van zeelieden die doorgaans zelf langdurig uithuizig waren(!). Hoe was het ook al weer met die havens en die schatjes ? Kennelijk speelde zelfreflectie onbewust een rol bij de totstandkoming van het spreekwoord. Tot slot nog de typisch Katwijkse uitdrukking je winddròòg lòpe. Dit betekent koortsachtig in de weer zijn voor iets of onafgebroken heen en weer lopen en daardoor afgemat raken. Voorbeeld: Hij lòòpt z’n ààge winddròòg om op tijd z’n koffers inepakt te hebbe voordat z’n taxi komt. Heel plastisch zie je iemand voor je die droog blijft, omdat zijn zweet direct verdampt door de wind die hij zelf opwekt met heen en weer rennen.

Jaap van der Marel en Leendert de Vink ww.katwijkswoordenboek.nl

Zelf paasstuk maken voor thuis Hoort u bij die groep, dat heeft u de kans om op 6 maart een leuk stukje te maken met verse bloemen. Stichting Welzijn Ouderen KRV organiseert deze workshop in buurtcentrum Rijndal. Docent Petra van Rijn maakt met bloemen van het seizoen leuke bloemstukjes. Gezelligheid en creativiteit gaan hand in hand op deze middagen. Petra vertelt dan meteen interessante dingen over de bloemen, die verwerkt worden in het bloemstuk, dus de middagen zijn ook zeer leerzaam. Alle mensen met groene vingers, mensen die lekker creatief zijn, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om een bloemstuk te maken of samen bezig te zijn, zijn van harte welkom. Wat is er leuker dan thuis te komen met een zelfgemaakt paasstuk. De workshop wordt gegeven van 14.00-16.00 uur in buurtcentrum Rijndal, Vinkeweg 70 te Katwijk. De kosten zijn per persoon € 10,-. U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer 4016347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt. Vergeet niet u eigen mesje of tangetje mee te nemen!

FOTO: PR.

Wind

Gamen voor senioren; meer dan alleen vermaak Stichting Welzijn Ouderen KRV organiseert, in samenwerking met de bibliotheek Katwijk, voor de tweede keer een ochtend gamen op de Nintendo Wii. Onderzoek heeft aangetoond dat spelletjes op de Wii, in combinatie met beweging, leiden tot een beter geheugen en vermindering van de achteruitgang van het geheugen. Ook zorgt het voor een betere coördinatie van de armen en benen in combinatie met het zicht.

heeft afgelopen Zomers Palet nog gegamed. Zij houdt van sport en spel. Haar hobby’s zijn fietsen, kaarten, bingo, bowlen en een spelletje Rummikub. Zij kwam in aanraking met gamen via haar kleindochter die haar kennis liet maken met de Nintendo Wii. Toen zij in het Zomers Palet de activiteit ‘Gamen voor Ouderen’ zag, wist zij direct wat het betekende en wilde zij hier graag aan mee doen. Ze vond de gameochtend erg gezellig, ze gingen bowlen en daar houdt ze van.

Daarnaast is het een gezellige manier om met elkaar in contact te komen. We vragen Annie van der Plas naar haar ervaringen met gamen tijdens het afgelopen Zomers Palet.

Ze vindt het spel ook net echt, en het is ook erg fijn dat het minder zwaar is. Je speelt het spel namelijk via een apparaatje in je hand (controller), die bovendien stukken lichter is dan een bowlingbal. Is de Wii ook geschikt voor senioren? Zij beantwoordde dit met een volmondig: ‘JA’. Zij vond het uiter-

Annie van der Plas, de dame links op de foto in actie, is 81 jaar en

Maaltijdservice in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Stichting Welzijn Ouderen KRV verzorgt twee keer per week de maaltijden in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Mensen kunnen van de maaltijdservice gebruik maken als het voor hen moeilijker wordt zelf een gezonde, warme maaltijd te bereiden. Maaltijdservice KRV is de grootste en goedkoopste maaltijdverstrekking aan huis voor senioren in de regio. De maaltijden worden bij Eetgemak klaargemaakt en op verantwoorde wijze teruggekoeld, zodat alle vitamines in de gerechten bewaard blijven. Bij Eetgemak worden de maaltijden door een diëtiste samengesteld, dus ook voor diëten kunt u bij de maaltijdservice terecht. Tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag, worden deze koelverse maaltijden door vrijwilligers

tussen 9.00 en 11.00 uur bij u thuisgebracht. U kunt zelf beslissen of u voor één of meerdere dagen een maaltijd wilt ontvangen. Omdat de maaltijden koelvers worden aangeleverd, kunt u zelf beslissen hoe laat u de maaltijden wilt gebruiken, door het thuis te verwarmen met de magnetron. Maaltijdservice KRV biedt zelfstandig wonende senioren de mogelijkheid iedere dag een gezonde, warme maaltijd te gebruiken, als het niet meer mogelijk is zelf een maaltijd te bereiden. Komt u net uit het ziekenhuis, ook dan kunt u een beroep doen op de maaltijdservice. Meer informatie of wilt u de maaltijden gaan gebruiken, neem dan contact op met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10 in Katwijk, tel. 4015347.

Diamiddag in Katwijks Museum Vrijwilligers van Bienvenue organiseren 29 februari in samenwerking met het Katwijks Museum een diamiddag om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland. Twee keer per maand biedt Stichting Welzijn Ouderen KRV activiteiten aan speciaal voor thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers. In samenwerking met allerlei Katwijkse zorg- en welzijnsorganisaties, en speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers, organiseren zij het Alzheimercafé en Bienvenue. Beide zijn ontmoetingsactiviteiten van gelijkgestemden. Het verschil is dat Alzheimercafé vooral informatie biedt en Bienvenue ontspanning en recreatie. Het Alzheimercafé vindt iedere tweede woensdag van de maand plaats in de Zwanenburg van 19.00-21.30 uur. Bienvenue is iedere derde woensdag van de maand bij te wonen in het Kat-

wijks Museum van 15.00-17.00 uur. Op 29 februari vindt er een ouderwetse diamiddag plaats in het Katwijks Museum met dia’s uit de Katwijkse oude doos, die nog nooit vertoond zijn aan het grote publiek. De dia’s zijn zeer gevarieerd en laten beelden zien van personen tot oude huizen, radio’s etc. van vroeger. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht, de vrijwilligers gaan u verrassen met zelfgemaakte koek bij de koffie en de thee. De opbrengst van deze activiteit wordt, na aftrek van de kosten, overgemaakt aan Alzheimer Nederland. Op woensdagmiddag 29 februari bent u vanaf 14.30 tot 16.30 uur van harte welkom in het Katwijks Museum. De kosten bedragen € 7,- p.p. die u aan de zaal kunt betalen. U dient zich wel van tevoren opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4013647.

mate geschikt voor hen. ‘Het is toch belangrijk om zo lang mogelijk te blijven bewegen, en als je dit samen kan doen is het ook nog gezellig en stimulerend’. Lijkt het u leuk om ook eens kennis te maken met de spelmogelijkheden van de Wii? Komt dan op woensdag 21 maart naar de hoofd bibliotheek in Katwijk. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met anderen de fijne kneepjes van het gamen leren. U zult uw kleinkinderen versteld doen laten staan. De toegang is gratis, en u krijgt ook nog een kopje koffie erbij. U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347. Let op: vol=vol.

Woensdag 10.00 Tekenen en schilderen, de Voorhof Rijnsburg 10.00 Gezelligheidssoos (1e woensdag v.d maand), de Voorhof Rijnsburg 14.30 Bingo (laatste woensdag v.d maand), de Voorhof Rijnsburg 15.00 Spreekuur ouderenadviseur, de Voorhof Rijnsburg 15.15 Seniorensport, Gymzaal Kortevaart Rijnsburg Donderdag 09.00 Tekenen en schilderen, de Voorhof Rijnsburg 14.00 Koersbal, de Voorhof Rijnsburg Vrijdag 10.00 Zangkoor, de Voorhof Rijnsburg 14.00 Klaverjassen, de Voorhof Rijnsburg Valkenburg Maandag 10.00 Zang/koffieochtend, Rijnweide Valkenburg 16.00 Seniorensport, de Terp Valkenburg 17.00 Seniorensport, de Terp Valkenburg Dinsdag 10.00 Huiskamer voor senioren, Rijnweide Valkenburg 14.00 Kaarten, Rijnweide Valkenburg 14.00 Tai Chi, de Terp Valkenburg Woensdag 14.00 Bingo, Rijnweide Valkenburg Donderdag 09.30 Tai Chi, De Terp Valkenburg 10.00 Bloemschikken (1e donderdag v.d maand), Rijnweide Valkenburg 11.30 Open tafel (3e donderdag v.d maand), Rijnweide Valkenburg 14.00 Handwerken, Rijnweide Valkenburg Vrijdag 09.45 Volksdansen, Rijnweide Valkenburg 10.00 Koffiedrinken, Rijnweide Valkenburg 19.00 Weeksluiting, Rijnweide Valkenburg

Alzheimer Café Katwijk, woensdag 14 maart

Omgaan met gevoelens van schuld, machteloosheid, verlies en rouw Als mensen met de ziekte dementie geconfronteerd worden, hoor je wel eens dat men het gevoel heeft in een achtbaan terecht te komen. Een weg met veel bochten, hoogtes en dieptes waar je voorbij suist zonder de tijd te hebben om even aan een route te wennen. In dienstencentrum Zwanenburg staat op woensdag 14 maart vanaf 19.00 uur de koffie klaar in het Alzheimer Café. Patiënten en hun omgeving verkeren onvrijwillig op een weg, waar continue op veranderingen geanticipeerd moet worden. Een pittig emotioneel proces wat ook wel wordt ervaren als een voortdurend proces van rouw; telkens maar afscheid nemen van dingen die eerst nog mogelijk waren, maar door het vorderen van de ziekte wegvallen. De patiënt verliest langzaam de grip op het leven, terwijl de omgeving wanhopig probeert om de patiënt erbij te blijven betrekken. Familie en omgeving ‘verliezen’ een partner, een ouder, een vriend. Relaties raken uit balans. De uitspraak; ‘ik heb mijn partner nog wel maar toch voel ik me een weduwe’ geeft de zwaarte van dit proces weer. ‘Hoe om te gaan met verlieservaringen’,’waarom kunnen schuldgevoelens ontstaan’ het verliezen van geduld’, ‘boosheid en machteloosheid ervaren, hoort dat bij dit proces?’ zijn vragen die op deze avond centraal zullen staan.

Het informatieve programma start om 19.30 uur. Vanaf 20.30-21.00 uur is er gelegenheid vragen te stellen aan de gastsprekers en kunnen bezoekers in contact te komen met diverse hulpverleners en met elkaar. Alzheimer Café Katwijk, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk, is een ontmoetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duin- en Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, WWZ Mariënstate-Valent en Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Margreet Gillebaart van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 4016347 of volg ons via Twitter, http://twitter.com/AlzheimCafeKatw


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

De Make-over van:

Donderdag 8 maart

Lisanne Wolthaus

´Vandaag zag ik weer de makeover in De Rijnsburger en moest gelijk aan mijn dochter Lisanne denken. Zeker weten dat zij dit helemaal geweldig zal vinden. Binnenkort gaat zij stage lopen bij modezaak Vero Moda. Haar droom is om een eigen modezaak te starten en het zou toch gaaf zijn als Lisanne wat tips en trucs krijgt van een professional over hoe je er op je best uit kan zien´.

Willem Peursum en de vaste make-up artieste Rosalie Noort, van Schoonheidssalon Rosalie uit Valkenburg waren het wel eens met de opdracht in het mailtje en bedachten iets mooisâ&#x20AC;Ś.. Mirjam besloot om de lengte van het haar zoveel mogelijk intact te laten, maar bracht wat meer lagen aan in het haar. Lisanne is van nature blond en om een mooi stijlvol effect te creĂŤren besloot Mirjam om sommige plukjes wat blonder te maken en andere lichtbruin.

Smokey eyes

Dit was de inhoud van een mailtje dat Kapsalon Willem Peursum kreeg van de moeder van Lisanne. Lisanne Wolthaus is 14 jaar en doet de mavo op het Pieter Groen college. Het make-over team bestaande uit styliste Mirjam van Kapsalon

Na het aanbrengen van een goede verzorgende basis, dag-en oogverzorging, gaat Rosalie de huid eerst voorzien van een mooie licht dekkende foundation. Na het wegwerken van wat kleine oneffenheden met de cream concealer wordt een mooie poeder met een lichte glans aangebracht bij Lisanne. De ogen hebben een smokey eye look gekregen met paarse tinten. Een mooie donkere matte paarse oogschaduw en een glanzende lila oogschaduw. Deze 2 kleuren worden ook onder het oog gebruikt als eyeliner. Met een vloeibare eyeliner zet Rosalie tegen de boven wimpers een smalle eyeliner die aan de buitenkant iets naar boven doorloopt. De wenkbrauwen worden licht bijgetekend met een wenkbrauwpotlood voor meer expressie. Op de wimpers een mooie diep zwarte mascara en Lisannes ogen knallen eruit. De lippen krijgen een matte

nude gloss, nog een shaper op de jukbenen en de make-up is compleet. Mirjam droogt het haar en besluit een mohawk te maken zoals ook in het tv programma next hair guru te zien was, maar dan aangepast met een vleugje eigen Mirjam style: kleine vlechtjes aan de zijkanten. ´De mohawk is een steeds terugkerende haarstyle die je ziet op de catwalks en bij celebraties. Het leek me leuk en toepasselijk om dit bij Lisanne te maken´, vertelt Mirjam. Lisanne vindt het resultaat apart en supercool geworden. Niets staat Lisanne nog in de weg om met veel zelfvertrouwen te beginnen aan haar stage bij Vera Moda. Corina maakt nog de laatste fotoâ&#x20AC;&#x2122;s waarna er afscheid wordt genomen van een stralende Lisanne. Wil je ook een keer een complete make-over of ken je iemand die dat wel gebruiken kan en ben je woonachtig in Rijnsburg of Valkenburg? Stuur dan een mailtje met naam, foto en wensen naar kapsalonwillempeursum@ankomail.nl of meld je aan via hyvessite kapsalonwpeursum.hyves.nl. Misschien kiezen we jou dan uit voor de volgende make-over. Voor meer informatie kan je altijd bellen met kapsalon Willem Peursum, tel. 4082433 of schoonheidssalon Rosalie, tel. 06-10888211. Voor meer make-over fotoâ&#x20AC;&#x2122;s check ook de hyvessite.

Internationale Vrouwendag met uitreiking Vrouwe van Katwijk-prijs

Humor is de leidraad van de avond, waarin gekeken wordt naar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen anno 2012. Theatergroep SIK komt dit op een leuke manier verbeelden. Weten zij hoe het er werkelijk aan toe gaat? Kom vooral een kijkje nemen. Iedere vrouw wordt gevraagd om een collage mee te nemen van haarzelf en over wat zij als vrouw belangrijk vindt in het leven. Al deze collages komen te hangen in zaal, waar iedereen het kan bekijken. De werkgroep neemt hier uiteraard het voortouw in en hoopt dat vele hen volgen. Ter afsluiting wordt de Vrouwe

van Katwijk Prijs 2012 uitgereikt. Er zijn veel vrouwen actief in de samenleving en vaak gebeurt dat op de achtergrond. De jury van de vrouwenprijs wil jaarlijks ĂŠĂŠn van deze vrouwen centraal stellen en haar onderscheiden met de Vrouwe van Katwijk Prijs. De jury, bestaande uit vijf vrouwen, heeft uit een tiental aanmeldingen een winnares gekozen. De prijs bestaat uit een onderscheiding en een beeldje van de Katwijkse kunstenares Toni Boot. De prijsuitreiking is rond 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid om de winnares te feliciteren en nog even na te praten met gezellige achtergrond muziek. De Internationale Vrouwendag wordt sinds 1911 ieder jaar op 8 maart gevierd. Sinds 1978 wordt deze dag in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk gevierd. Met Internationale Vrouwendag is gestart de aandacht te vestigen op de positie van de vrouw overal ter wereld om zodoende de rechten van de vrouwen te verbeteren. De vrouwendag wordt georganiseerd door een aantal enthousiaste vrouwen met ondersteuning van Moederkindcentrum Femke en Factor Welzijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilly Geleijnse, tel. 06-27128811, email: ivdkatwijk@gmail.com. Of kijk op de website: www.factorw.nl.

Opfriscursus verkeer

Vegetarisch koken bij K&O

Velen van ons nemen dag in dag uit deel aan het verkeer per fiets, scootmobiel, scooter, brommer of auto. Ook al bent u al jaren in het bezit van een rijbewijs, kennis van de verkeersregels kan altijd worden bijgespijkerd. K&O organiseert op maandag 5 maart een workshop de kennis weer op te frissen zodat men met meer zelfvertrouwen de weg op gaat. De workshop wordt gehouden door een ervaringsdeskundige van Veilig Verkeer Nederland. De cursus is in het K&O-gebouw aan de Sluisweg in Katwijk en is van 19.30 tot 21.30 uur. Voor inschrijvingen of meer informatie bel naar 4016400 (10.00-12.00 uur) of kijk op www.kenokatwijk.nl.

K&O organiseert een cursus vegetarisch koken. Tijdens deze cursus kun je leren hoe je de lekkerste vegetarische en biologische gerechten gemaakt. Inspiratie wordt gezocht in bijvoorbeeld de Italiaanse, Indonesische of Arabische keuken. De cursus start op donderdag 1 maart en bestaat uit vijf lessen, die plaatsvinden in het Wellantcollege in Rijnsburg. Prijs â&#x201A;Ź 90,- voor vijf lessen, extra kosten â&#x201A;Ź 40,- voor ingrediĂŤnten, aanvang donderdag 1 maart 20.0022.00 uur. Inlichtingen K&O Katwijk, tel. 4016400 (10.00-12.00 uur.) Of bezoek de website: www.kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

In Katwijk wordt al vele jaren Internationale Vrouwendag georganiseerd. Ook dit jaar heeft de werkgroep weer een leuk programma neergezet. Het thema van dit jaar is â&#x20AC;&#x2DC;Vrouwen op de hakâ&#x20AC;&#x2122; en wordt gehouden op donderdag 8 maart vanaf 19.30 uur in het gebouw Steakelvier, Suurmondstraat 1, 2221 TH Katwijk. De avond wordt geopend door een vrouw â&#x20AC;&#x201C; wie het is, wordt nog even geheim gehouden - die haar verhaal deelt over keuzes maken. Een vrouw die door haar verschillende taken heeft leren multitasken, iets wat veel vrouwen wellicht herkennen.

LEZERSACTIE

De Rijnsburger trakteert s i t a r g tje r a e a k 2

TIKIBAD WINTERKORTING Kom naar het tropisch Tikibad op Duinrell. Spetterend vermaak dichtbij huis voor het hele gezin! Meer dan ĂŠĂŠn kilometer glijbaanplezier. Beleef deze winter nog een tropisch dagje uit in het Tikibad.

-FUPQ*OWBLBOUJFQFSJPEFOLBOIFUUVTTFO VVSFYUSBESVL[JKO,JKLWPPSEF PQFOJOHTUJKEFOFOWFJMJHIFJETSFHFMTPQ XXXUJLJCBEOM7PPSLJOEFSFONUSJTFFO ESJKGNJEEFMWFSQMJDIU POHFBDIU[XFNEJQMPNB

LEZERSACTIE: 2e KAARTJE GRATIS 5FHFOJOMFWFSJOHWBOEFBDUJFDPVQPOPOUWBOHU VUPUFONFUNBBSUIFUFLBBSUKFHSBUJTBBO EFLBTTBWBO%VJOSFMM NBYQFSTPOFO

--- ACTIECOUPON ---

TIKIBAD WINTER

2e KAARTJE GRATIS geldig t/m 30 maart 2012 - MAXIMAAL 4 PERSONEN ACTIEVOORWAARDE ACTIEVOORWAARDEN t *OXJTTFMCBBSUNNBBSUBBOEFLBTTBWBO%VJOSFMM t ,PSUJOHBMMFFOHFMEJHWPPSIFUFFOFLBBSUKFQFSCPO t (FMEJHPQUPFHBOHTQSJKTWPPSVVS ĂŠ  FOPOCFQFSLU ĂŠ 

t /JFUHFMEJHJODPNCJOBUJFNFUBOEFSFBDUJFTLPSUJOHFO t /JFU /JFUJOXJTTFMCBBSWPPSDPOUBOUHFME JOXJTTFMCBBS WPPS DPOUBOU HFME

%F3JKOTCVSHFS

UITGEVERIJ VERHAGEN WENST U VEEL PLEZIER


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Bert de Spar, van buurtwinkelier tot supermarkteigenaar. Aflevering 4

Vacature ledenraad Rabobank Katwijk

Verdwenen Rijnsburgse middenstand

Rabobank Katwijk is een coöperatie. Een coöperatie van ruim 14.000 leden.Deze leden zijn verdeeld in drie kieskringen: Corporate Clients, MKB/Private banking en Particulieren. Iedere kieskring heeft een aantal vertegenwoordigers in de ledenraad. Vijf maal per jaar vergadert deze ledenraad met de directie van de bank. Zaken als strategie, begroting, jaarcijfers, klantwensen en bijdragen aan de samenleving passeren dan de revue. Binnen de kieskring Particulieren is op dit moment een vacature. Bent u lid van Rabobank Katwijk en betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij, gemakkelijk aanspreekbaar, geïnteresseerd in de wensen en opvattingen van leden en klanten en in staat om kennis effectief te benutten en realistische conclusies te trekken? Dan bent u wellicht de persoon die we zoeken. Aanmelden voor de ledenraad doet u door het invullen van een kandidaatstellingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden op de site www.rabobank.nl/katwijk onder het kopje Ledenraad – Voor wie. Ook kunt u dit formulier en meer informatie opvragen bij de afdeling Marketing Communicatie Coöperatie. Zij zijn te bereiken via 4095160 of via communicatie@katwijk.rabobank.nl. Kandidaatstellingsformulieren dienen uiterlijk 6 maart bij de bank zijn ontvangen.

Dit verhaal past eigenlijk niet helemaal onder de noemer ‘Verdwenen middenstand’. Het mag dan zo zijn dat de winkelformule enkele keren is gewijzigd en de familie die het bedrijf leidde, de zaak inmiddels heeft verlaten, toch bestaat deze winkel, de AH supermarkt, nog steeds en is op dit moment een van de drukste zaken van Rijnsburg. Door Hendrik P. Brussee Inmiddels zijn Fietje en Dick Zandbergen, de respectievelijke echtgenoten van Sam jr. en diens zuster Wil, ook in de zaak komen werken en hoewel ieder een eigen taak heeft zijn zij actief in het totale winkelgebeuren. Fietje zorgt voor de broodafdeling, Wil doet hoofdzakelijk de administratie en de vleeswaren. Dick en Sam, eerst nog samen met Van der Meij senior, zorgden voor totale bedrijfsvoering. In 1976 werd De Sparorganisatie vaarwel gezegd. Voortaan komen de goederen van DES (Door Eendracht Sterk) uit Den Haag. Een coöpe-

ratieve inkoopvereniging. De Sparwinkel wordt dan ‘Meer Waarde Markt’. De inkopen bij DES waren veel goedkoper en gezien de concurrentie was dit beslist noodzakelijk. In 1969 was aan de Oegstgeesterweg een cash & carry-winkel geopend en later vestigde zich een Edah supermarkt in de voormalige meubelzaak van Verduyn aan het Rapenburg. Er was b.v. een prijsverschil tussen Spar en Edah van ruim 15%. Het assortiment in de ZB winkel was al breder geworden, maar werd in de nieuwe ‘Super’ die aan de overkant werd gevestigd, nog groter. Er kwam b.v. een groenten-afdeling waarin Sam sr., een broer van Bert, en Dick Zandbergen een belangrijk aandeel hadden.

Die jongens Na de pensionering van Bert van der Meij kwam de bedrijfsleiding in handen van Sam junior en schoonzoon Dick Zandbergen. Toch was senior nog dikwijls in de supermarkt te vinden en liep dan wel eens te mopperen op ‘die jongens‘ (Sam en Dick) die het - vanuit zijn visie - nooit goed deden. In de ‘super’ kwam direct al een slagerij. ‘Naar mijn mening hoort in een supermarkt ook een slagerij te zijn’, aldus Sam. ‘We kwamen toen in contact met een slager uit Den Haag, die het wel wat hoog in z’n bol had, de meest exclusieve en dure vleesarrangementen ging hij verkopen. Zijn zoon reed de hele dag, gekleed in een net pak, langs de vijf filialen die zij hadden. Dat hield in het nononsens karakter van Rijnsburg natuurlijk niet lang stand’. Vervolgens werd de slagerij ingenomen

Thema-avond De Brug

Sam en Fietje, Wil en Dick hebben jaren de supermarkt in de Hoftuin gerund. Sinds 2007 is het familiebedrijf overgegaan in andere handen. (Foto: pr).

door Arie Bunnik, maar die liet de zaak teveel over aan zijn personeel, die dat niet aankonden. ‘In 1990 hebben we een ’eigen’ slager in dienst genomen, Wil Campschroer. Hij is later een eigen zaak begonnen en heeft nu twee prachtige winkels in Delft. Albert Heijn was meer gericht op verkoop van voorverpakt vlees, zodat de slagerij later geheel uit de winkel is verdwenen’.

als opvolgers zouden komen besloten Dick en Wil, de supermarkt te verkopen. Gevraagd naar hun gevoelens na het stoppen met het winkelwerk antwoordden Fietje en Sam: ‘Het was aanvankelijk wel erg vreemd. Het winkelwerk hebben we altijd met plezier gedaan, maar toen we waren gestopt voelde het toch wel als een last die van je schouders afvalt’.

Jubileum

Wil Zandbergen: ‘Het voordeel van op redelijk jonge leeftijd (de mogelijkheid hebben tot) stoppen met werken is dat er genoeg flexibiliteit is om andere bezigheden op te pakken. Daarbij maak je eigen keuzes in wat je graag doet en hoewel wij het runnen van de supermarkt altijd een uitdaging gevonden hebben en het graag deden, was het indertijd toch ook meer ‘vanzelfsprekend‘ om je vaders zaak voort te zetten, dan je eigen keus’. Wat vader Bert in 1937 is begonnen op 20 m2 is, door zijn enorme inzet en die van zijn kinderen, uitgegroeid tot een moderne supermarkt met een winkeloppervlak van ca. 1300m2 waar zij nu rustig en met voldoening op terug kunnen terugkijken. Dat zij nu geen zaak meer hebben te runnen betekent voor beide echtparen echter niet dat zij nu maar lui achterover leunen; allen hebben zich in het vrijwilligerswerk, ten behoeve van de kerk en het Steunpunt Medelanders, gestort. Sam mocht enkele jaren geleden zelfs een onderscheiding in ontvangst nemen voor zijn vrijwilligerswerk voor het Steunpunt Medelanders.

In 1987 werd het 50-jarige zakenjubileum gevierd met allerlei winkelacties. Het echtpaar Van Egmond, die al eens eerder een prachtig gedicht had gemaakt voor Van der Meij liet zich nu ook weer niet onbetuigd: Er was eens een winkel in het westen Het is een heel erg oud verhaal Ze zijn al vijftig jaar de besten Dat fiksen ze toch maar allemaal Met De Spar is het allemaal begonnen Die naam raken ze niet meer kwijt Maar of die naam nu wel zo erg is? Het gaat toch om de kwaliteit! Na enkele keren van winkelformule te zijn veranderd, o.a. Nubeko (Nu bewust kopen) en Volumemarkt werd er uiteindelijk voor gekozen om als franchisenemer van Albert Heijn (AH) te gaan werken om zo het rendement en daarmee de continuïteit te vergroten. De ondernemer blijft in zo’n situatie juridisch en economisch zelfstandig. Hij mag (moet) dan het merk en de handelsnaam van de formule gebruiken. Als ondernemer heb je daar ook recht op, omdat met AH een overeenkomst is gesloten waarvoor een vergoeding wordt betaald. Sam: ‘Je moet meedoen met bepaalde regels en dat kostte in het begin toch wel wat moeite. Zo mocht je b.v. nergens je eigennaam vermelden. Tegenwoordig lijkt het wat soepeler te gaan. Op de kassabonnen en winkelgevels is nu dikwijls de naam van de ondernemer vermeld. Dat was vroeger ondenkbaar’.

Met dank aan Sam en Fietje van der Meij - Zandbergen en Dick en Wil Zandbergen - van der Meij voor de inzage van het dagboek van Bert van der Meij, de aanvullende informatie en de gastvrije ontvangst. Het ‘Sparmuseum’ is gevestigd aan de Hoofdstraat 164-166 te Leiderdorp. Openingstijden vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. De toegang en een kopje Sparkoffie zijn gratis.

Stoppen Na veel jaren van hard en intensief werken namen Sam en Fietje in het jaar 2000 het besluit zich uit het bedrijf terug te trekken. Toen in 2007 duidelijk werd dat er geen kinderen

De Brug Midden-Nederland organiseert op maandag 5 maart een themaavond over ‘Communicatie’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken over het thema ‘Communicatie’ door Daniël Borgman, ambulant behandelaar van De Brug Midden-Nederland. Wat houdt communicatie in en hoe kunt u de communicatie met uw kind/partner verbeteren? Om 19.30 uur is er koffie en thee en het programma duurt van 19.45 tot 21.45 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Het wordt op prijs gesteld dat u zich van tevoren opgeeft bij De Brug, tel. 4033733 of via info@debrughelpt.nl . Nadere info. over De Brug Midden-Nederland vindt u op www.debrughelpt.nl. ~ advertorial ~

BEDS 2 BASIC WINT! Noordwijk - SInds eind mei 2011 is Noordwijk een kwaliteits matrassen- en boxspringwinkel rijker, genaamd Beds 2 Basic. Beds 2 Basic heeft een groot assortiment aan kwalitatieve boxsprings en matrassen tegen uiterst lage prijzen. DIt bleek duidelijk uit een onafhankelijk consumenten-onderzoek waarbij Beds 2 Basic (van Landschoot) boven Auping scoorde. Door Michel Jansen Woordvoerder Mike Heineke vertelt meer over het succes achter Beds 2 Basic. Vraag: “Dhr. Heineke in dit consumentenonderzoek scoort Beds 2 Basic beter dan Auping, hoe komt dat volgens u?” De gevestigde Merken denken dat ze elke prijs kunnen rekenen voor hun boxsprings en matrassen, wij doorbreken die gedachte en zeggen “dat kan eerlijker”. Dat zien we nu terug in een onafhankelijk consumenten onderzoek, dat Beds 2 Basic WINT van AUPING. Onze conclusie: kwaliteit kan goedkoper en Beds 2 Basic bewijst dat.

Tevreden klanten met een goed product zullen altijd positief over Beds 2 Basic praten. Wij zijn blij voor het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, e.e.a blijkt uit de vele verkochte bedden en we zullen ons blijven inzetten voor de beste kwaliteit boxsprings en matrassen tegen de laagste prijzen. Ook wij slapen beter op een Beds 2 Basic boxspring. Ik De consument wil eerlijkheid, dus geniet er zelf in ieder geval elke dag een beter aanbod en een betere van. prijs, dat is waarom Beds 2 Basic veel klanten heeft vanuit de weide Kom langs in de Kerkstraat 58 in omtrek van Noordwijk, namelijk ook Noordwijk binnen (passage), er uit Leiden, Lisse, Katwijk, Noord- is voldoende parkeergelegenheid wijkerhout, Wassenaar en zelfs Den aanwezig Wij nodigen onze toekomstige klanHaag en Zoetermeer. ten uit om onder het genot van een Uw slaapcomfort begint bij Beds kopje koffie een passende boxspring of matras kosteloos uit te proberen, 2 Basic Wij blijven staan achter de vraag want u zult versteld staan van onze van onze klanten, de klant wil kwa- kwaliteit én prijzen! liteit maar niet voor de hoofdprijs. Zelfs onze top boxsprings zijn er voor een absoluut betaalbare prijs. Onze matrassen variëren van een leuke basismatras vanaf 49 euro met een prima ligging tot aan een topmatras van 1.000 euro met een excellent slaapcomfort. Zijn we daarmee klaar richting onze klant? Nee, daarom is elke 2e matras

w e r a e i P aie Vrouwen van aanzien

In deze life-style rubriek, waarin ontdekken beleven en genieten voorop (of centraal) staat, volgt Aty de Vries de ontwikkelingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op de voet

Soms zijn er van die bijzondere ontmoetingen. Zoals een paar weken geleden tijdens de schaatspret. Nou ja pret…Een gesprek bij de Eerste Hulpdienst van het LUMC in Leiden. Beiden kwamen we uit Groningen. Ik met de trein, zij met de auto. Zij las een krant en vertelde dat ze tijdens een schaatstocht was gevallen. Bij het weggaan voegde de onbekende vrouw mij toe dat ze altijd de stukjes in ‘Pierewaaien’ las, omdat ze zo prettig lezen. Ze moet me herkend hebben van de foto. Het leek wel of mijn gekneusde knieën wegens de val in het Gronings restaurant, dus niet op het ijs, opeens veel minder pijn deden…… Een andere aanblik gaven de vrouwen te zien tijdens het carnaval en de huishoudbeurs. De een schitterend uitgedost in

de meest creatieve out-fit en de ander zwoegend met volgeladen tassen. De critici vinden het een vorm van groepsrecreatie volgens het VZD concept (vreten,zuipen,dansen). Maar ik zag vrouwen die met volle teugen genoten. Je hoeft er niet heen te gaan of aan mee te doen, maar je hebt die keuzevrijheid en dat is het belangrijkste. Op 8 maart is er weer Internationale Vrouwendag waar niet alleen vrouwenverenigingen aandacht aan besteden, maar ook bijvoorbeeld de bibliotheek, waar medewerksters Aafke van Duijn en Moniek Kromhout altijd bereid zijn om meer informatie te geven. Dus gaan we met een groepje vrouwen naar de speciale Ladiesnight op 7 maart en vergeet dan niet de start van de Boekenweek in de Bibliotheek een week later met schrijvers m/v uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Een feestje op zich. Het Voorzittersplatform, meer een mannen aangelegenheid, had aandacht onder deskundige leiding van Jan van

gratis! Na een bezoek willen we dat de klant uiterst tevreden de winkel verlaat en op een zo’n goed mogelijk matras of boxspring komt te liggen. Teveel mensen slapen nog steeds ongezond en weten vaak niet waarom ze niet goed slapen. Ons advies is altijd gratis, ook als de klant niet koopt.

Cursus sociale media in bibliotheek Je kunt er tegenwoordig haast niet meer omheen. Overal kom je diezelfde begrippen tegen: Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, chatten en Skype. Vaak weet je maar half wat het is en soms ook helemaal niet. Voor mensen die belangstelling hebben om meer te weten te komen over deze sociale media, wordt nu door de bibliotheek de cursus sociale media aangeboden. In drie ochtenden komt u te weten wat sociale media zijn en hoe het een en ander werkt. In een veilige leeromgeving gaat u aan de hand van twee ervaren en geduldige cursusleiders een profiel aanmaken en leert u allerlei vaardigheden die u nodig hebt om zelf iets met deze media te gaan doen. Ook de beginselen van Skypen komen in deze cursus aan de orde: gratis contact hebben met beeld en geluid met bekenden over het internet. Op een prettige manier helpen de cursusleiders u de zaken onder de knie te krijgen en brengen u op het pad van de sociale media. Van

de deelnemers wordt verwacht dat ze de volgende vaardigheden met betrekking tot internet beheersen: websites bekijken/navigeren, zoeken met een zoekmachine, invullen en aanvragen, e-mailen en downloaden. De cursus sociale media bestaat uit drie dagdelen en wordt aangeboden in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. Er kunnen maximaal acht deelnemers geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De data zijn de woensdagochtenden 4, 11 en 18 april, van 9.30-12.00 uur. De kosten voor de cursus (drie dagdelen) bedragen € 25,-. Voor meer informatie over deze cursus en/ of aanmelding kunt u mailen met: wdegouw@bibliotheekkatwijk. nl. Of u kunt bellen met dhr. W. de Gouw of mevr. M. Kromhout, tel. 4014819. Aanmelden kan aan de balie van alle bibliotheekvestigingen of rechtstreeks via www. bibliotheekkatwijk.nl (actueel - activiteiten).

Op 7 maart in de bibliotheek

Ladiesnight met boekverfilming De hoofdbibliotheek van Katwijk aan de Schelpendam wordt in het voorjaar van 2012 zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden actuele boekverfilmingen vertoond. De derde boekverfilming wordt georganiseerd op woensdagavond 7 maart en dit wordt een zogenaamde Ladiesnight. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke films het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel. De film die op het programma staat, is gebaseerd op roman van David Nicolls. Een leuk, grappig en ontroerend verhaal waarbij de

kijker een mooi en vooral menselijk beeld krijgt van twee hoofdpersonen (Emma en Dexter) die, toen zij nog in hun studententijd zaten, zich stiekem wel eens afvroegen hoe hun leven eruit zou zien als ze veertig jaar waren. Behalve van deze film kunnen de aanwezige ladies op woensdagavond 7 maart ook genieten van een lekker hapje en drankje. De avond begint om 19.30 uur en zal omstreeks 22.00 uur zijn afgelopen. Een prettig verwenavondje en dicht bij huis. Toegangskaarten voor de Ladiesnight zijn nu te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel – kaarten reserveren): € 7,-. Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Workshop in bibliotheek

’Klik&Tik, het internet op’ Hoe leer je op een prettige manier de eerste beginselen van internet? Waar krijg je hulp om zelf te leren hoe je digitaal een formuliertje kunt invullen? Bibliotheek Katwijk komt nu met de laagdrempelige workshop ’Klik&Tik, het internet op’. Dit is een makkelijk en toegankelijk online oefenprogramma (www.klikentik.nl). Beginners op internet kunnen met dit programma leren emailen, zoeken op internet, downloaden en formulieren invullen. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan het werken met de muis en het registreren en inloggen bij Klik&Tik. Bibliotheek Katwijk geeft in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam een telkens tweeënhalf uur durende workshop waarin beginners in drie ochtenden op weg worden

geholpen met Klik&Tik. Er kunnen maximaal acht deelnemers geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De workshop ’Klik&Tik, het internet op’ omvat drie ochtenden en wordt gegeven op woensdag 7, 14 en 21 maart, alle ochtenden van 09.30-12.00 uur in de hoofdbibliotheek De kosten voor de workshop Klik&Tik (drie dagdelen) bedragen: € 20,-. Voor meer informatie over deze cursussen en/of aanmelding kunt u mailen met: wdegouw@bibliotheekkatwijk.nl. Of u kunt bellen met dhr. W. de Gouw of mevr. M. Kromhout, tel. 4014819. Aanmelden kan via de balie van alle bibliotheekvestigingen of rechtstreeks via www.bibliotheekkatwijk.nl (Actueel - Activiteiten).

! ! n

der Beek over de noden betreffende sluitingstijden van evenementen en het verstrekken van subsidies van de aangesloten verenigingen en Peter Mathot, directeur van de Rabobank kwam nog met een verrassing in het vooruitzicht in de vorm van een app waarop we alle evenementen en leuke plekjes in de Duin- en Bollenstreek terug kunnen vinden. De Katwijkse Ondernemers Vereniging kwam bijeen in het Katwijks Museum waar ze welkom werden geheten door vice-voorzitter Jaap van der Plas die de hoop uitsprak op een ‘inspirerende bijeenkomst in een klassieke omgeving’. De aanwezigheid en inbreng van de dames Nicoline Schuitemaker, Roelanda Jonker en Netty Jacobs droegen daaraan zeker hun steentje bij. Ook manager Margrietta Zwaan stond op de Lifestyle Fair bij Postmus donateurs te werven voor het huiskamerproject van het Ronald McDonaldhuis in Leiden. Leerling Naomi van den Eijkel van obs De Dubbelburg gaat door naar de volgende ronde van de Nationale

Anne-Wil Blankers in de rol van Wilhelmina en Karin Hazelhoff Roelfzema. (Foto: AdV). Voorleeswedstrijd op 24 maart a.s. Kan ik meteen even rechtzetten dat obs De Valkenhorst, alweer –tigjaren obs De Dubbelburg heet met de heer John Beurskens als directeur. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuwe brede school in’t Duyfrak in Valkenburg die een multifunctionele bestemming krijgt. Men hoopt in augustus 2014 de nieuwe locatie in gebruik te kun-

nen nemen. Het was wel even schrikken toen ik het blad Los op een leestafel zag met opschrift ‘Mannen zijn zeikwijven’. Gelukkig gaat het om een theatervoorstelling die 2 maart a.s. in Tripodia te zien is. Het betreft een zoektocht naar de echte man. Want volgens acteur Maarten Hennis lopen vrouwen zes passen voor op de mannen. Er was een presentatie van de nieuwe cast van Soldaat van Oranje, die tot eind juli draait.

De vraag rijst echter of misschien hierna niet een nieuwe versie van ‘Op Hoop van Zegen’ gespeeld zou kunnen worden met Kniertje in de hoofdrol. De zee ligt er immers al. Maar op die vraag evenals of de TheaterHangaar niet als industrieel/ defensie erfgoed aangemerkt zou kunnen worden luidt het antwoord van producent Fred Boot: ´Mijn Zegen heb je´. Het woord is nu aan de gemeente Katwijk.


Snel drukwerk nodig? Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk Te l e f o o n ( 071) 402 13 81 Te l e f a x ( 071) 403 37 69

De Valkenburger Verschijnt wekelijks

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@derijnsburger.nl

Redactie: redactie@derijnsburger.nl

HEEFT U DE KRANT NIET GEKREGEN?

B el 4022901

Sportvliegers hebben nog hoop op langer verblijf

Rijksdienst wil zweefvliegers medio dit jaar weg hebben van Valkenburg

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 FEBRUARI

Het einde is in zicht voor de zweef- en andere sportvliegers op het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. Medio dit jaar kunnen ze geen gebruik meer maken van het vliegkamp. Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), eigenaar van het vliegkamp, wil de contracten met de luchtvaartsporters niet te verlengen. Ook niet voor beperkte duur, schrijft wethouder Daan Binnendijk aan de gemeenteraad op vragen van de ChristenUnie.

GEREF. KERK (VRIJG.) 09.30 uur: ds. R.Th. Pos 18.30 uur: ds. J.A. Francke, Voorburg NED. HERV. GEM. 10.00 uur: ds. B. Brunt 18.30 uur: dhr. W. Bevelander, Dordrecht, jeugddienst GEREF. KERK VALKENBURG 10.00 uur: ds. T. Hop E.H.B.O. VALKENBURG Secretariaat: Sandra van Delft, Hoofdstraat 4, 2235 CG Valkenburg, tel. 071-4075647, E-mail: ehbovalkenburg@hotmail.com Vereniging Oud Valkenburg EXPOSITIE IN DE TOREN Geopend iedere zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur of op afspraak: tel. 4075939.

Met z´n allen in de polonaise. (Foto: pr).

Mensen met een beperking hebben avond van hun leven Fysio- en manuele therapie Energiek Voorschoterweg 3a 2235 SE Valkenburg (z.h.) Tel: 06-30528236

Jeugddienst Als niets meer rijmt, kun je dingen niet begrijpen. We hebben het allemaal wel eens. Je vraagt je af ´waarom?´, maar je hebt, of krijgt er niet altijd antwoord op. Wat doe je dan? Wat doet Job? De man die alles voor elkaar had in zijn leven, en vervolgens alles kwijt was… We hebben het erover in de jeugddienst van zondag 26 februari. Deze keer komt er een speciale gast: de heer Wim Bevelander, spreker én zanger. Bevelander is behalve een bekende spreker, ook een zanger. Hij heeft diverse liedjes geschreven en gezongen. Hij treedt op in heel Nederland. Met zijn themadienst “Als niets meer rijmt” komt hij spreken en zingen met ons. Wil je meer weten over Wim Bevelander, of alvast zijn liedjes luisteren? Kijk dan even op zijn website: www.wimbevelander.nl. De jeugddienst wordt gehouden in de Hervormde kerk, aan het Castellumplein in Valkenburg. De dienst begint om 18.30 uur. De voorganger en muzikant is de heer Wim Bevelander, en de muzikale begeleiding is van Paul van Hoek. Iedereen is van harte welkom op zondag 26 februari.

45 plussers gaan weer voetballen Vroeger was je met 45 jaar wel aardig opgebrand en was je oud. Tegenwoordig zijn de meeste 45 plussers nog vrij fit of willen weer fit worden. Bijna iedereen kijkt toch met een gevoel van weemoed terug naar het voetballen in teamverband en de gezelligheid na de wedstrijd. Nu kan je weer beginnen waar je destijds bent geëindigd. Voor degene die wel weer eens een potje willen voetballen wordt er vrijdagavond 23 maart een groot 45 plus toernooi georganiseerd bij Valken ‘68. Het 45 plus voetbal wordt gespeeld op een half veld, met teams van 7 spelers, waarvan 1 keeper. De doelen die worden gebruikt zijn de zogenaamde 3 kwart goals en ieder team wordt aanbevolen daar de keeper in te zetten. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden: alleen of met een team. Dit kan je doen via: 45plus@valken68.nl. Je hoeft geen lid te zijn van een club om met het toernooi mee te kunnen doen. Na het toernooi volgt een prijsuitreiking van 3 bekers. De organisatie gaat tevens onderzoeken of er belangstelling is bij de 45 plussers om op woensdagavond de spieren los te schoppen tijdens een onderling partijtje. Valken ‘68 is hiervoor een ideale vereniging, aangezien deze 2 prachtige verlichte kunstgrasvelden heeft, maar ook beschikt over het enthousiasme om dit op te gaan zetten. Bij FC Lisse is het al een groot succes. Nu maar eens kijken of dit bij Valken ‘68 ook gaat lukken.

Super gaaf feest in het Tripodia Het Tripodia stond vorige week vrijdag letterlijk op zijn kop. Traditiegetrouw werd daar voor de 37ste keer door carnavalsvereniging De Vlegels een feestavond georganiseerd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking woonachtig in de Duin en Bollenstreek. Gratis toegang, een keur aan artiesten, snoepgoed, hartige hapjes en voor iedereen een cadeautje zijn ieder jaar weer de ingrediënten van deze zeer succesvolle avond. De Vlegels hadden ook dit jaar weer volle bak. Sterker nog het wordt ieder jaar drukker. ´Dit betekent dat we in een behoefte voorzien´, aldus Wim Guijt van De Vlegels. Dat het feest een succes is, heeft volgens deze voorzitter te maken met het feit dat het vrij toegankelijk is en dat het vervoer van en naar de verschillende locaties geheel kosteloos wordt verzorgd. Daarnaast proberen we een programma neer te zetten dat onze doelgroep aanspreekt.

Prins carnaval Dit jaar werden de vrijwilligers geassisteerd door een aantal studenten van de Hogeschool Leiden. De dames liepen zich het vuur uit hun sloffen om het iedereen naar hun zin te maken. Net als vorig jaar werd uit de raad van elf een prins gekozen. Bram van der Vijver was de gelukkige en ging het feestgedruis voor onder de naam prins Bram de Tweede. Hij werd geassisteerd door verschillende dames uit het publiek die zich de titel van prinses hadden toegeëigend. De artiesten brachten een heel breed repertoire, afgestemd op hun bijzondere doelgroep. Zangeres Jessica is inmiddels kind aan huis bij De Vlegels en zal volgend jaar voor de 15e keer het feest met haar eigen geschreven Nederlandstalige liedjes opluisteren. De bekende DJ Arie van Rooijen bracht de stemming er al vroeg in. Verkleed als clown en als Sneeuwwitje liet hij, geassisteerd door geluidstechnicus Ed van Dongen, op geheel eigen wijze het publiek ‘los gaan’ op de dansvloer. Clown Noni had zijn vriend Clown Barry naar het Kat-

wijkse gestuurd. Naast de nodige goochel en ballonnentrucs bleek hij ook nog over een ‘dijk’ van een stem te beschikken. Hij wist Martina Krijgsman-Schut, medeverantwoordelijk voor de organisatie van de feestavond, zover te krijgen dat hij enkele nummers voor het publiek mocht zingen. Die waren dan ook laaiend enthousiast. De zangers Danny Plezier en Arie Nijgh wisten de voetjes van de vloer te krijgen. Hossend en springend ging men door het Tripodia. Voor diegene die het mooist waren verkleed had de organisatie bekers ter beschikking gesteld. Eric Guijt, Bep Pot en Annelieke van de Bent mochten de prijzen uit handen van gast-jurylid Diny La Faille in ontvangst nemen. Aan het einde van de muzikale avond werd een ieder voorzien van de nodige cadeautjes en plantenbakjes. Moe maar voldaan werden de bezoekers door Taxi Brouwer weer naar huis terug gebracht. En De Vlegels? Die zijn al weer druk in de weer om de nodige centjes en sponsoren bij elkaar te krijgen om volgend jaar weer zo’n megafeest neer te zetten.

Culturele workshops vallen in de smaak bij scholieren De Schoolkunstcommissie Katwijk biedt dit jaar weer diverse culturele workshops voor basisschoolleerlingen buiten schooltijd. De inschrijving voor de workshops, die in maart starten, is inmiddels gesloten en de belangstelling was enorm. Een kleine zeshonderd kinderen hebben zich opgegeven om mee te doen aan de workshops. Binnen een halve dag na start van de inschrijving waren de meeste workshops volledig uitverkocht. De drukte was zelfs zo groot dat het onlineregistratiesysteem overbelast is geraakt. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen toch mee kunnen doen, wordt er momenteel door Factor Welzijn en de aanbieders van de workshops hard gewerkt om een aanvullend programma aan te bieden. Ouders krijgen hierover binnenkort per mail bericht. Alleen voor de dansworkshops hiphop 1 (6-8 jaar, start 7 maart)

en klassiek ballet 3 (9-12 jaar, start 3 maart) zijn nog meerdere plaatsen vrij. U kunt uw kind hiervoor opgeven door, voor 1 maart, een mail te sturen naar arno@factorw. nl. In juni start een nieuwe ronde culturele workshops. Inschrijven hiervoor is mogelijk vanaf donderdag 12 april. Het programma, inclusief data, tijden, locaties, kosten en leeftijdsgroepen, is te vinden op de website van Factor Welzijn. Op www.factorw.nl vindt u een overzicht van alle activiteiten en meer informatie over de inhoud van de workshops. Voor vragen over het programma kunt u terecht bij Arno van den Berg van Factor Welzijn via arno@ factorw.nl. De schoolkunstcommissie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Katwijk, Factor Welzijn, het lokale primaire onderwijs en de lokale verenigingen. Door deze

Door sanering vervuilde grond

Aanleg brug Joghtlaan valt duurder uit Voor de uitvoeringskosten van de aan te leggen brug in de Joghtlaan te Valkenburg is er in 2010 door de gemeente een krediet beschikbaar gesteld van 90.000 euro. De kosten van o.a. het afgraven van de vervuilde grond komen hoger uit en daarom moet er een aanvullend bedrag van 80.000 euro beschikbaar worden gesteld, zo stelt het college van b&w de gemeenteraad voor. In verband met het aanleggen van een brug in de Joghtlaan is de af te voeren grond onderzocht op de chemische samenstelling. Hieruit bleek dat de grond ernstig verontreinigd is en dit niet beperkt bleef

samenwerking is het mogelijk om een programma van kunst- en cultuuractiviteiten aan basisschoolleerlingen aan te bieden. Alle activiteiten zijn bedoeld om de schoolgaande jeugd kennis te laten maken met de diverse vormen van kunst en cultuur. De schoolkunstcommissie hoopt door deze kennismakingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan het stimuleren van kunst en cultuur onder de jeugd en het stimuleren van een positieve houding van die jeugd ten aanzien van kunst en cultuur tijdens en buiten schooltijd.

Hoewel de bebouwing van het vliegkamp nog wel enkele jaren op zich laat wachten, wil het RVOB door met die onderzoeken en werkzaam-

Strijd De luchtsportverenigingen op het vliegkamp zijn overigens niet van plan om zich zomaar bij dat standpunt neer te leggen. ‘We zullen vechten tot het eind’, zegt Frank Scholtes, voorzitter van Luchtsportcentrum Valkenburg (LCV), waarin de zweefvlieg-, motorzweefvlieg- en modelvliegenclubs van die locatie zich hebben verenigd. ‘We geven de strijd niet op’, zegt hij vastberaden. ‘Er zijn nog trajecten denkbaar, met een juridische procedure als eindpunt.’ Scholtes wil

het liever niet zover laten komen en hoopt met onder andere steun van de lokale politiek en de provincie nog enkele jaren gebruik te kunnen maken van het vliegkamp. De luchtsportverenigingen, in totaal zo’n 220 zweefvliegers en 200 modelbouwvliegers, weten al enkele jaren dat ze uiteindelijk weg moeten van Valkenburg, maar ze kunnen nergens anders heen in de provincie. Diezelfde provincie heeft zich vorig jaar verplicht om twee centra voor recreatieve luchtport in stand te houden. Met Valkenburg is alleen nog Langeveld over in ZuidHolland, maar die wordt volgens de provincie onbruikbaar door verhoging van het grondwater. En als Valkenburg sluit is er geen enkele meer over. Scholtes is hoopvol: ‘De komende jaren wordt er niet gebouwd worden op de locatie Valkenburg, waardoor langer vliegen mogelijk is. Daarnaast is het voorgenomen aantal huizen uit het oorspronkelijk plan al naar beneden bijgesteld door de provincie, waardoor er ruimte overblijft voor een landingstrip voor sportvliegen. Onderzoeken in opdracht van de provincie hebben dat aangetoond’.

Andreas College locatie Rijnmond krijgt platina plaat voor muziekproject Eindelijk was het voor leerlingen van het Andreas College Rijnmond zover. Vorige week vond de uitreiking plaats van de lang verwachte cd ‘Rythm & Rap’. De cd was het resultaat van het vakoverschrijdende muziekproject uitgevoerd door leerlingen van het Andreas College Rijnmond. Onder leiding van Rijnmond docenten, de Muziekschool, Harmonie Katwijk, The Box Studios en de combinatiefunctionaris cultuur van FactorW hebben de leerlingen een unieke cd opgenomen. Volgens combinatiefunctionaris cultuur Peter Minnee een heel geslaagd project. ‘De leerlingen hebben met diverse muzikale disciplines kennisgemaakt. Zo was er een workshop ritme, hebben ze hun eigen instrumenten gemaakt, zijn er rapteksten geschreven, is er een fotoshoot geweest, zijn ze aan de slag gegaan met de vormgeving van de cd en als hoogtepunt zijn zang en muziek opgenomen in een echte professionele opnamestudio’. Het muziekproject is speciaal zo ontwikkeld dat het overdrachtelijk is voor het gehele voortgezet onderwijs.

Geluidskunstenaar In The Box Studios kregen de leerlingen onder andere les over de gevolgen van het illegaal downloaden van muziek. Ook maakten de leerlingen kennis met Harmonie Katwijk en mochten ze diverse instrumenten zelf uitproberen. Geluidstechnicus Rob Könst heeft als een ware geluidskunstenaar van

alle los opgenomen onderdelen acht liedjes gemaakt. Het muziekproject komt voort uit het project combinatiefuncties van

de gemeente Katwijk en heeft o.a. als doel het bevorderen van actieve cultuurparticipatie in samenwerking met lokale culturele instellingen.

Scootmobielen Bloementoertocht rijdt dit jaar voor KiKa Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout (SPGN) organiseert op dinsdag 17 april voor de derde maal de Scootmobielen Bloementoertocht door onze dan prachtig bloeiende Bollenstreek. Iedereen in de regio, in het bezit van een scootmobiel, kan aan de tocht van ongeveer 20 km deelnemen.

tot de bruglocatie. Voor het ontgraven van deze vervuilde grond is toestemming nodig van de provincie. Die kon pas worden gegeven zodra de complete omvang van de vervuiling in beeld is. Inmiddels heeft de provincie toestemming gegeven voor de werkzaamheden.

Ook vorig jaar was de bloementoertocht weer een daverend succes als wij denken aan de perfecte weersomstandigheden, de vele enthousiaste reacties en de 135 deelnemers, met als extra bonus een vermelding in het Guinness Book of World Records.

Ook het verkrijgen van twee stroken grond heeft de gemeente de nodige energie en geld gekost. Om de Joghtlaan tot het plaatsen van de brug een net aanzien te geven is een deel van het straatwerk al uitgevoerd door de KOM.

Onbezorgde dag

Hierbij worden ook extra parkeerplaatsen en een deel van het trottoir aangelegd, die echter geen relatie hebben met de brug.

Het RVOB heeft daar twee redenen voor, legt Binnendijk uit in zijn brief. Vanwege lange juridische procedures heeft de rijksdienst in 2008 al de contracten met ingang van medio 2012 opgezegd. Het RVOB wil daar aan vasthouden vanwege de duidelijkheid en om de handen vrij te hebben voor geplande onderzoeken op het vliegkamp en voorbereidende werkzaamheden voor toekomstige bebouwing.

heden. Onder andere op de locaties waar de luchtsportverenigingen actief zijn. Er is daar archeologisch onderzoek gepland en bodemonderzoek, ook onder de startbanen. De rijksdienst hecht er aan om de gemaakte afspraken met provincie en gemeente na te komen, en door te gaan met de werkzaamheden die nodig zijn voor de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp. Het standpunt van de RVOB is besproken in de stuurgroep Locatie Valkenburg, waarin onder andere ook de gemeente en provincie zitting hebben. Die stuurgroep is het met het standpunt van de rijksdienst eens.

Jaap Walen en Jan Janson zijn weer enthousiast bezig met de voorbereidingen: een nog mooiere route, assistentie van politie, de ‘wegenwacht’ van Welzorg voor pech onderweg, bezemwagens, EHBO, ADL hulp, enz. Net als vorig jaar halen vrachtwagens de avond van tevoren de scootmobielen van deelnemers buiten Noordwijkerhout en binnen de regio op en brengen deze

ook na de tocht weer terug. Als u er voor zorgt dat uw scootmobiel in goede conditie is en de accu goed is opgeladen zorgt de SPGN voor een onbezorgd dagje tussen de bollen. De tocht begint die ochtend om 9.30 uur in het atrium van de Munnekeweij, Via Antiqua

25 in Noordwijkerhout. Van daar zal rond 10.30 uur het startsein worden gegeven. Er zal tijdens de route diverse keren worden gestopt voor een drankje en een lunch. Rond 16.30 uur bent u weer terug in Noordwijkerhout. Dankzij alle sponsoren die dit evenement, hetzij

in natura, hetzij financieel, steunen zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit jaar verwacht de SPGN echter een tegenprestatie. De SPGN hoopt dat alle deelnemers binnen hun familie- en kennissenkring op zoek gaan naar mensen die hun tocht willen sponsoren. Spreek met hen bijvoorbeeld per afgelegde kilometer een bedrag af. Of verhuur uw mandje voorop als ruimte voor reclame. De totale opbrengst zal na afloop van de tocht worden geschonken aan de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Meer details over deze actie ontvangt u bij aanmelding. Spontane donaties kunt u nu al overmaken naar 16.23.06.946 o.v.v. SPGN - KiKa actie. Voor de tocht kunt u zich aanmelden bij: Jaap Walen, tel. 0643684180 of per e-mail: info@spgn. info. Vanwege de veiligheid is er een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. Een vroege aanmelding geeft u de zekerheid van deelname.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

Madjoe zet zegereeks voort door overwinning op DKV

Nieuws van Bridgeclub Rijnsburg De laatste ronde van de competitie 3 werd vorige week dinsdagavond gespeeld. Deze avond bepaalde wie de promotie en degradatie maakten tussen de A- en de B-lijn. Jan en Dingeman, Guusje en Piet en Marry en Winnie spelen vanaf volgende week in de A-lijn, terwijl Monique en Pieta, Jannie en Riet en Jos en Lenny plaats nemen in de B-lijn. Spel 9 in de A-lijn was deze week het enige slemspel. Alle paren boden slem, 1 paar zelfs groot slem. Dit laatste bod ging 1 down terwijl alle klein slems werden gehaald. Vier van de paren haalden zelfs alle slagen en het was duidelijk dat dit werd bepaald door de uitkomst van de tegenspelers. Ook spel 15 was een slemspel. Alle paren boden (slechts) de manche maar iedereen haalde 6 slagen, één paar pakte zelfs alle slagen op. In de B-lijn waren geen slemspellen, wel vele mooie manches met mogelijkheden tot overslagen. Er was 1 poging tot slem, maar dit werd niet gehaald.

Voor Madjoe stond afgelopen zaterdag de return wedstrijd tegen DKV op het programma. Thuis werd er kansloos met 15-8 verloren van de ploeg uit IJmuiden dus Madjoe is erop gebrand dit keer niet zonder punten huiswaarts te keren. En wil Madjoe definitief in de top drie van het klassement eindigen dan moet deze wedstrijd gewonnen worden.

Uitslag lijn A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rina Bijleveld & Irene Coopmans Henny Blom & Janna de Mooy Adrie Zwanenburg & Arris Zwanenburg Koop van Beelen & Jan van Rossum Riekus de Mooij & Greetje Tegelaar Carla de Mooy & Wilma van Zuilen Jos Haselhoff & Lenny de Kluizenaar Jannie van Delft & Truus Bunk Wineke Kemeling & José Mudde Gerard Haasnoot & Janneke Mudde Carla van Duin & Leo van Duin Piet de Mooy & Harriët Riet Pieta Prudon & Monique Veeningen Marja de Best & Nel Smittenaar

72.92% 61.11% 59.03% 53.47% 52.78% 52.43% 50.00% 48.61% 47.22% 45.49% 43.75% 42.36% 39.58% 31.25%

Uitslag lijn B: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14

Dita van Duijn & Anneke Wolthaus Jan van Nieuwkoop & Dingeman van Starkenburg Marry Langerak & Winnie Schroots Jeanette Huijgen & Laurens Huijgen Carla Koomans & Thea Oostdam Diny de Mooij & Hennie van Nieuwkoop Riet de Mooij & Cees de Mooy Annie van Starkenburg & Rita Verheij Mien van Egmond & Wim van Egmond Guusje van Delft & Piet Klap Ina Giesen & Tiny Lissone Janny de Bruijn-van Duyn & Nel van Duijn Corrie van Iterson & Joop van Iterson Ria Stuifzand & Wil Willemsteijn

61.46% 59.38% 57.64% 56.60% 54.51% 52.78% 51.04% 48.96% 48.96% 48.26% 43.40% 42.71% 41.32% 32.99%

Rijnsburgse plaatst zich voor NK Dammen Gedurende de afgelopen weken werden de halve finales gespeeld van het kampioenschap dammen van Nederland voor zowel de mannen als de dames. Met een veilige derde plaats in de halve finale plaatste Marielle Meijer-Kromhout zich voor de finale van het Nederlands kampioenschap dammen voor dames. Voor teamgenote Gera Hol waren de druiven zuur, zij verloor zelfs al haar partijen. Met een uitstekende remise tegen latere groepswinnares Vitalia Doumesh legde Marielle de basis voor haar plaatsing bij de dames. Na de winst op clubgenoot Gera Hol scoorde Marielle nog slechts een paar remises, maar dit was ruim voldoende voor een derde plaats met plaatsing voor de finale later dit jaar. Gera Hol wist niet tot scoren te komen. Erg jammer natuurlijk, maar het moet ook een beetje meezitten, volgend jaar beter. Bij de mannen waren Cor van Dusseldorp, Richard Kromhout en Frerik Andriessen vertegenwoordigt. Ook voor hen gold als opdracht een plaats te behalen bij de eerste drie om gerechtigd te zijn voor plaatsing in de finale. Geen eenvoudige opgaaf want de drie groepen zijn gewoon loodzwaar en zeer sterk bezet. Cor van Dusseldorp vermorste net even te veel punten om een rol van betekenis te spelen. Zeker als je een keer verloren hebt wordt het heel moeilijk om de aansluiting te behouden. Winnen op dit niveau is nu eenmaal heel moeilijk, zeker als je moet winnen. Ook Frerik Andriessen stelde wat teleur. Dit jonge talent kan het niveau zeker aan maar zoals al eerder gezegd, het moet ook een beetje mee zitten. Na een paar verloren partijen, tegen onder andere clubgenoot Richard Kromhout, wist Frerik zich niet meer te herstellen en eindigde hij in de middenmoot. Een uitstekende prestatie leverde Richard Kromhout. Van de Rijnsburgse deelname deed hij het toch wel het beste. Met goed en gedurfd spel wist hij zich lange tijd te handhaven in de top drie van zijn groep. In het zicht van de haven ging het in de laatste twee ronden toch nog net mis. Met een imponerende winst op de jeugdige Martijn IJzendoorn moest Richard echter in de laatste ronde het hoofd buigen voor Ben Provoost. Omdat het veld zo dicht bij elkaar stond leverde dit een uiteindelijk vijfde plaats op. Erg jammer, want Richard was er heel dicht bij dit jaar, maar hij kan terugzien op een uitstekende halve finale.

Provinciaal team Het provinciale team kwam de afgelopen week twee keer in actie om een paar uitgestelde wedstrijden in te halen. In de uit wedstrijd tegen het sterke Naaldwijk wist

het team 6-6 gelijk te spelen. Zeer fraaie winsten van Frerik Andriessen en Rinus Kromhout legden de basis voor dit gelijkspel. Gert van Delft en Kees Majoor moesten tegen sterkere tegenstanders de handdoek in de ring gooien en verloren beiden hun partij. Nadat Nico Mul en Laura Andriessen remise speelden kwam de uitslag op een 6-6 gelijkspel. Vrijdag avond speelde het provinciale team thuis tegen het eveneens sterke Monster. In een wat andere opstelling ging het die avond uitstekend. Met een mooie damslag wist Anton van Dusseldorp een snelle winst af te dwingen en daardoor geïnspireerd kreeg het team vleugels. Kees Majoor kwam in een bedenkelijke positie terecht maar knokte zich terug in de wedstrijd met een mooie remise als resultaat. In een uitstekende stand kreeg Nico Mul een verrassende damslag om de oren. De overgebleven stand was remise en naar later bleek was dit ook de enige mogelijkheid voor zijn tegenstander om aan verlies te ontsnappen. Intussen hadden Richard Meijer, Arie Schoneveld en Martijn Boekee uitstekende posities opgebouwd. Uiteindelijk leverde dit dan ook drie overwinningen op waarin de overwinning van Martijn Boekee de meeste indruk maakte. Met maar liefst 10-2 werd het sterke Monster dus naar huis gestuurd.

Eerste klasse Rinus Kromhout moest diep gaan in de barrage om het kampioenschap van de eerste klasse tegen de gevaarlijke Jan Parlevliet. De eerste twee partijen, die overigens zeer aantrekkelijk spel te zien gaven, eindigden in remise. Dit betekende dat de beslissing moest vallen in sneldammen. Hierin kwam dan eindelijk de klasse van Rinus bovendrijven en hij wist met deze winst dan ook het kampioenschap van de eerste klasse op zijn naam te schrijven. Het kampioenschap van Rijnsburg in groep A kende een verrassende uitslag. Marielle Meijer-Kromhout won daarin met een damslag van Thomas Wiellaard. Het feit dat Thomas deze damslag over het hoofd zag was opmerkelijk te noemen. Arjen de Mooij trakteerde Jan Schijff op een openingszetje waarna Jan na schijfverlies snel de partij ook verloor. In groep B wist ook Arno Kooloos niet goed raad met het onvoorspelbare spel van Jan Oudshoorn. Ondanks voordeel in het eindspel wist Arno de winst niet te vinden, remise was dus het resultaat.

Naast de spelers van RBB en Katwijk speelde het arbitrage trio deze wedstrijd een vreemde rol. (Foto: pr).

Gelijk op

Dorpsderby met veel spanning

Eerste titel Rijnsburgse Boys is binnen Het kampioenschap van Katwijk. Dat was de officieuze eerste titel die Rijnsburgse Boys dit seizoen kon binnenhalen. Omdat er drie clubs binnen onze gemeente op een lager niveau dan de topklasse spelen, kon deze titel alleen tussen de v.v. Katwijk en Rijnsburgse Boys gaan. Na de eerdere puntendeling op sportpark De Krom (1-1) lag genoemde titel afgelopen zaterdag op Middelmors voor het oprapen. Rijnsburgse Boys ging met de eer strijken en won met 2-1. Een opmaat voor meer? Als het aan de mannen van Niek Oosterlee ligt wel, want deze hebben slechts één missie en dat is het kampioenschap in de Topklasse. Na twee weken ijsvrij rolde de bal gelukkig weer. Op een veld dat zaterdagochtend werd goedgekeurd. De ene verslaggever (website RBB) sprak van een loodzwaar veld. De ander (website Voetbal Op Zaterdag) schreef over een uitstekend bespeelbare grasmat. De waarheid lag misschien in het midden. Het was ook niet belangrijk. Als er al iets van invloed was op de wedstrijd Rijnsburgse Boys-Katwijk dan was het dit keer het arbitrale trio.

tie wel eens op de laatste speeldag beslist kan worden. Toch zal er na het hierboven genoemde rijtje meer duidelijk zijn. Als we toch naar die laatste speeldag kijken heeft Oosterlee wellicht nog iets aan Katwijk. Zij bestrijden thuis Spakenburg terwijl Rijnsburgse Boys richting Spakenburg reist om IJsselmeervogels te bestrijden. Maar zover is het nog lang niet.

Vreemde beslissingen De wedstrijd tegen Katwijk speelde zich af voor 2.500 toeschouwers die de koude en stevige wind trotseerden. Zij zagen geen hoogstaande partij voetbal, maar wel een spannende. Doelpunten uit vrije trappen, penalty´s en na fouten in de (Katwijkse) verdediging. Zelfs een afgekeurd doelpunt behoorde tot het menu. De hoofdrol werd telkens opgeëist door scheidsrechter Peter van Gijzen die, samen met zijn assistenten Henk Bolland en Gert van Ginkel, op z´n zachtst gezegd vreemde beslissingen nam. Gelukkig werden deze verdeeld over beide ploegen. Zo kon het gebeuren dat het eerste doelpunt van Rijnsburgse Boys viel uit een onnodig gegeven vrije trap, die vervolgens wel fraai door Schet werd ingeschoten. Na een afgekeurd doelpunt van Katwijk gaf Van Gijzen een goedmakertje in de vorm van een penalty. Deze werd benut door Katwijk

aanvoerder Huisman. Een corner die door alles en iedereen (behalve Kevin Winter) werd gemist besliste de wedstrijd. Het napraten in kantine en sponsorhome kon beginnen, de ´titel´ kon worden gevierd. Een goede start van een zware serie, want a.s. zaterdag wacht het Veenendaalse GVVV. De ploeg van trainer Erik Assink heeft nog een appeltje te schillen met Rijnsburgse Boys. Eerder dit seizoen verloor zijn ploeg met 7-2 van Rijnsburgse Boys. Dat de Veenendalers zich hierdoor niet van de wijs hebben laten brengen, toont hun plek op de ranglijst. Een fraaie vierde plek met maar één verliespunt minder dan Rijnsburgse Boys. De kritische supporter zal zeggen dat de twee wedstrijden die nog moeten worden ingehaald eerst gewonnen moeten worden. Dat is natuurlijk zo, maar feit is dat ook GVVV nog volledig mee doet voor de titel. De elf (en de overvolle bank) van Niek Oosterlee zijn gewaarschuwd. Oosterlee kennende zal deze ongetwijfeld beginnen met dezelfde elf van afgelopen zaterdag. En dat is met nieuweling Marciano Bruma en de weer herstelde Benito Olenski die terloops de titel ´man of the match´ direct voor zich opeiste. Rijnsburgse Boys oogt fit, er staat nog veel moois te gebeuren.

Langste eind Was deze invloed wel zo groot? Voor het wedstrijdverloop misschien wel, maar de beste ploeg trekt meestal aan het langste eind. Dat was Rijnsburgse Boys en het volledig aanwezige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk kan het draaiboek voor een kampioenschap van Rijnsburgse Boys voorzichtig uit de kast halen en bestuderen. Katwijk was de eerste horde in een uiterst belangrijk rijtje van zware tegenstanders GVVV, Excelsior ´31 en Spakenburg. Trainer Niek Oosterlee houdt steeds vol dat deze competi-

Theo Mulder Handel en Verhuur Klassement De gemeentelijke derby tegen Katwijk leverde hoge scores op voor Sardar, Bruma en Olenski. Maar ook alle andere spelers kregen een fraaie waardering. In de algemene rangschikking kwam geen veran-dering. De top-5: 1. Kevin Winter 2. Joost Kuhlmann 3 Danny van der Vijver 4. Damiano Schet 5. Richard van Nieuwkoop

7,33 6,96 6.93 6.92 6.87

Goede vooruitzichten voor jeugd TTV Rijnsoever Na de vierde ronde van de jeugdcompetitie tafeltennis begint er tekening in strijd te komen. Maar liefst drie jeugdteams van Tafeltennisvereniging Rijnsoever zijn nog ongeslagen. Ze staan bovenaan en hebben goede vooruitzichten op het kampioenschap. Het vlaggenschip van de jeugd, uitkomend in de 2e klasse, behaalde een nuttige 6-4-overwinning op directe concurrent ATTC. Op zich niet slecht, maar er had meer ingezeten. Joanne Treurniet was uitstekend op dreef met drie vlekkeloze overwinningen. Laurens Meerkerk en Eline Brussee lieten zich verrassen: ze verloren van een nieuwkomer in het team van de tegenstanders. Omdat Eline de openingswedstrijd niet lekker in haar vel zat en het dubbelspel een beetje onnodig verloren ging, bleef de teller op zes overwinningen steken. Toch is het gat van 6 punten in de totaalstand al behoorlijk. Team 2 zette zonder veel moeite een 10-0 tegen hekkensluiter Combat neer. Alleen Robert de Mooij had het in een partij wat moeilijk, maar met beheerste aanvallen trok hij die wedstrijd wel naar zich toe. Stephan de Vries en Ellen van Duijvenbode kwamen niet in problemen. Dit team heeft nu een voorsprong van 5 punten op nummer 2 SVN. Tegen dit team moet wel nog twee keer gespeeld moet worden, waarschijnlijk de sleutelwedstrijden van het seizoen. Rijnsoever 3 moest het doen zonder kopvrouw Denise Schrama en dat was duidelijk een gemis. Anderson Heemskerk en Robin van der Plas scoorden tegen het on-

Zowel DKV als Madjoe gingen voortvarend van start. Na 1 minuut spelen is de stand 1-1. Dit doelpunt voor Madjoe wordt gescoord door Joop Heemskerk d.m.v. een afstandsschot. DKV weet met twee rake schoten van afstand een kleine voorsprong te nemen. Madjoe laat het hier niet bij zitten en door doelpunten van Anne van Egmond en André Peursum wordt de stand weer gelijk getrokken 3-3. Gedurende deze eerste helft houden beiden ploegen elkaar goed in evenwicht. Er wordt om en om gescoord. DKV pakt steeds een voorsprong van een punt wat vervolgens door Madjoe weer wordt beantwoord. De 4-4 wordt gescoord door Jasper de Koning en de 5-5 door Joop Heemskerk. Na 26 minuten komt Madjoe voor het eerst op een voorsprong door een doorloopbal van Mathijs van der Meij de stand is dan 6-5. Meteen hierna weet DKV ook hun zesde doelpunt te maken en is de stand weer gelijk. Joop Heemskerk weet met een mooi schot van afstand de 7-6 te scoren. Het slot van de eerste helft is voor DKV want door twee doelpunten op rij weten zij de achterstand om te buigen naar een voorsprong. De rust stand is dan ook 7-8 in het voordeel van de ploeg uit IJmuiden.

Zoeken naar aanval Na de rust weet DKV

deraanstaande TOV elk maar een punt. Invalster Sandra Meijvogel mist wedstrijdritme en dat ze twee keer tot vijf games kwam is een prestatie op zich! Helaas werd het team in de stand wel deze nederlaag wel door TOV ingehaald. Ze staan nu op de vijfde plaats.

Pupillen Team 4 was in de pupillen B klasse FVT met 9-1 de baas. Een mooie score, maar Ruben van Tilburg, Jasper Klinkenberg en Anne van Duijvenbode moesten toch goed aan de bak om al die punten binnen te slepen. Team 4 heeft een riante voorsprong van 17 punten op ATTC, dat echter een wedstrijd minder gespeeld heeft. Van de voorsprong blijven dus minimaal 7 punten over. Het vijfde team, pupillen C, bleef ook deze week op nul steken. Nils

Ravensbergen zag zijn eerste wedstrijd met 12-14 in de vijfde game naar de tegenstander gaan en na deze tegenvaller wisten ook Nadine Jansen en Jasper Rombach geen punten binnen te slepen. De jeugdcompetitie ligt nu twee weken stil. Daarna gaat de jacht op de titels verder. Voor de Rijnsoeverjeugd ziet het er voorlopig goed uit: ze hebben alles immers helemaal in eigen hand. De eerstvolgende competitieronde vindt plaats op zaterdag 10 maart. De jeugdteams spelen dan een thuiswedstrijd. Het herenteam van de vereniging, ook in de kampioensrace, ontvangt vanaf 14.30 uur directe concurrent The Victory. Op de tafel daarnaast speelt dames 1 tegen favoriet Docos 2. TTV Rijnsoever nodigt iedereen uit om te genieten van deze wedstrijden, de toegang is vrij.

Madjoe is de komende twee weken vrij en zal de laatste zaalwedstrijd thuis spelen in de Middelmors tegen het welbekende VZOD uit Kudelstaart.

opnieuw

Eerste team De Bogaert verslaat koploper Lisse Het eerste team van Biljartvereniging de Bogaert speelde vorige week woensdagmiddag tegen Hart van Lisse 1. Een belangrijke wedstrijd voor het team uit Rijnsburg: deze tegenstander uit Lisse is koploper in de poule en de Bogaert staat op de 3 e plaats. Piet Heemskerk moest als eerste spelen en zorgde voor de eerste 10 punten met voor zijn tegenstander 7 punten. Daarna volgde de partij van Aad Heemskerk. Die partij verliep in het begin niet naar wens van de Rijnsburgse biljarter. Door Ton Rodolf Al na korte tijd stond Aad ver achter. Echter halverwege de partij, door een serie van 23 en 16 caramboles, kwam hij gelijk met zijn tegenstander en dat bleef de rest van de partij zo. Beide behaalden 10 punten. De partij van Jan Godwaldt tegen zijn opponent was identiek als de partij van Piet. Jan won zijn partij en de tegenstander had ook 7 punten. Aad vom Hofe kwam als laatste aan de beurt om te proberen de volle 40 punten te bereiken. De druk was voor Aad kenbaar te hoog want hij moest zijn meerdere erkennen aan zijn tegenstander met voor Aad gelukkig nog wel 6 punten. Dit resulteerde in een einduitslag: voor Hart van Lisse totaal 34 punten en de Bogaert wint met 36 punten.

Hoopvol

Joanne Treurniet aan de basis van belangrijke overwinning. (Foto: pr).

tot scoren te komen en kijkt Madjoe tegen een achterstand aan van twee punten, de stand is dan 7-9. André Peursum weet een doorloopbal te benutten en verkleint de achterstand naar 8-9. DKV scoort wederom 8-10. In deze fase van de wedstrijd heeft Madjoe de pech dat de beslissingen van de scheidsrechter vaak in het nadeel van de Rijnsburgers uitvallen. Dit maakt het lastig voor de ploeg gedurende de tweede helft. Maar Madjoe toont veerkracht en laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en blijft rustig zoeken in de aanval en hierdoor weet Marieke van Delft een wegtrekbal te scoren 9-10. DKV brengt de stand naar 9-11. Anne van Egmond weet vervolgens een strafworp te benutten en zet de 10-11 op het scorebord. DKV maakt de 1012 na 47 minuten spelen. Dit is het kantelmoment van de wedstrijd. Madjoe neemt het heft in handen en door doelpunten van Marieke van Delft, Mathijs van der Meij en Joop Heemskerk buigt Madjoe in drie minuten de achterstand om naar een 13-12 voorsprong. De resterende minuten die volgen zijn spannend omdat de wedstrijd beide kanten kan opgaan. Gelukkig voor Madjoe weet DKV niet meer tot scoren te komen en daardoor kan Joop Heemskerk met een mooie doorloopbal het laatste doelpunt van de wedstrijd op zijn naam noteren. Madjoe wint deze wedstrijd met 14-12. Door deze winst staat Madjoe nu stevig op de derde plek in de poule. De achterstand op de nummer twee DOS(W) is na dit weekend nog een punt. Met nog een wedstrijd te spelen kan het laatste speelweekend cruciaal zijn voor de eindstand in de poule.

Het tweede team zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Daar moest men dit keer proberen uit te komen. Dat moest gebeuren tegen het Katwijkse Zwanenburg. Piet de Mooy ging hoopvol van start en stond in 7 beurten op 22. Maar zijn opponent, Gijs van der Wiel, liet dat niet op zich zitten en kwam met gedegen spel terug in de wedstrijd. Hij nam na te veel beurten, de winst en de 10 punten mee naar Katwijk. Gerard Schmitz moest het opnemen tegen een goed spelende Jaap Kleijn, ondanks dat Gerard uitgerust terug gekomen was uit Curaçao, moest hij ook

lijdzaam toezien dat Jaap in 19 beurten de winst naar zich toe trok. Koos Paauw nam het na de koffie op tegen Nico Kuijt. Nico die in goede vorm is en waar men aan kan zien dat hij les krijgt, kwam traag op gang. Maar omdat het bij Koos weer elke keer net mis ging kreeg Nico de kans om zijn mooie spelletje te laten zien. Nico pakte de winst en zette Koos met zeven punten aan de kant. Jaap Slootweg speelde tegen Maart van der Luyt een moeilijke pot. Omdat Maart bij tijd en wijlen heel goed speelde, met zelfs een serie van 13 caramboles tussendoor, kon Jaap niet in zijn spel komen en moest ook Jaap de winst mee geven naar Katwijk. Jaap haalde deze middag wel de meeste punten voor het team. Daar waar alle anderen zeven punten haalden, nam Jaap er acht voor zijn rekening. Het tweede moet nog even in de hoek blijven en klappen ontvangen. Drie keer zeven en één keer acht maakt samen 29 punten voor deze middag. Het 3e team van de Bogaert vertrok naar Hillegom om te spelen tegen het 3e team. De eerste partij ging tussen Alex Kors en Wim Lange. Wim speelde sinds lange tijd weer eens een gedegen partij al verloor hij wel 10 tegen 9. Als tweede speelde deze keer Dirk Danenberg tegen Amerik Noort 37 car. Na een marathon partij van 40 beurten was het Amerik die de 10 punten binnen haalde en Dirk met 8 punten het nakijken gaf. Na de pauze was het de beurt aan Jan Rotmensen die het op moest nemen tegen Ko van de Berg tot halverwege de partij leek het er op dat Jan een kansloze wedstrijd aan het spelen was, maar net toen Ko dacht ik heb hem verslagen kwam Jan opgang en wist met een paar leuke serie`s toch nog 9 punten te bemachtigen. Op de andere tafel speelde Hein Smit tegen Daan Noort. Daan ging in een regelmatig ritme naar de overwinning 10 punten tegen 8.Deze zege betekende dat de Bogaert 3 deze middag als overwinnaar naar Rijnsburg terug keerde 36 tegen 38. Het 4de team heeft wegens ziekte bij het team van Beukenhof 9, niet gespeeld.

Ukkiesvoetbal Deze maand is er weer ukkiesvoetbal bij Rijnsburgse Boys en wel op zaterdag 25 februari. In sporthal Middelmors kunnen van 9.0010.00 uur de (prof)voetballertjes in

spe weer lekker een uurtje komen trainen. Het is zoals gewoonlijk vrijblijvend. Jongens en meisjes uit het jaar 2006 zijn van harte welkom.


Puzzel mee en win! Uitgeverij Verhagen biedt u in deze krant de nodige uurtjes ontspannen puzzelplezier. lplezier. Bij iedere puzzel vindt u een adverterende ondernemer die een waardebon van â&#x201A;Ź 50,- ter beschikking stelt.

Mail of stuur uw oplossing vóór 16 maart naar Uitgeverij Verhagen. De prijswinnaars worden in uw huis-aan-huis krant gepubliceerd in week 13.

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Service Apotheek Rijnsburg. Een waardebon van â&#x201A;Ź 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Service Apotheek Rijnsburg. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Horizontaal 1. ruiterpad, Indisch kledingstuk, deel van de week, Guinees biggetje, Zweedse popgroep â&#x20AC;&#x201C; 2. oostzuidoost, drukte, appel, ondernemingsraad, allerhande, dierengeluid â&#x20AC;&#x201C; 3. niet vrij, gebak, stelen met geweld, hoofdsieraad â&#x20AC;&#x201C; 4. gram(afk.), met het genoemde, sieraad, droogvloer, Amerikaanse staat, moderne bedrijfsadministratie â&#x20AC;&#x201C; 5. en dergelijke meer(afk.), glazen uitbouw, vraatzuchtige vis, eerloos, deel van voet â&#x20AC;&#x201C; 6. populair, gereedschap, soort verhuur, werkpak, aldus â&#x20AC;&#x201C; 7. overal, leuk, leermeester, om het genoemde, plan â&#x20AC;&#x201C; 8. stellig, zijkant, ongelegen, sierplant, indien â&#x20AC;&#x201C; 9. verdeeld, tamelijk, familielid, mond, zwaar bepakt â&#x20AC;&#x201C; 10. bijwoord, straatsteen, soort hennep, ik heb het gevonden, afmeting â&#x20AC;&#x201C; 11. palmsoort, rijstdrank, dromer, maangodin, groei â&#x20AC;&#x201C; 12. compactdisc(afk.), tevreden, welpenleidster, Zwitserse bergtop, houtsoort â&#x20AC;&#x201C; 13. uitroep van opluchting, voordien, van een soort, vis, oosterse titel â&#x20AC;&#x201C; 14. voorzetsel, kalm en helder, beest, leger, deel van de voet, geneeskundige dienst(afk.) â&#x20AC;&#x201C; 15. balsport, mechanische trap, liefkozen, plant â&#x20AC;&#x201C; 16. technische titel, ding, persoonlijk vnw., torenomgang, vrouwelijk opperwezen, economische gemeenschap(afk.) â&#x20AC;&#x201C; 17. bijbelse figuur, inentstof, gemeld, bericht, edelman Verticaal 1. graansoort, grasveld, getal, per â&#x20AC;&#x201C; 2. metaal, rekenkundige bewerking, regel, plaats â&#x20AC;&#x201C; 3. gezicht, tegenover, wig, huwelijk, eerste vrouw â&#x20AC;&#x201C; 4. bijbelse figuur, bij elkaar, kwast, voorzetsel â&#x20AC;&#x201C; 5. onwetende, verstotene, inkeping, bundel â&#x20AC;&#x201C; 6. sinds, artsen zonder grenzen, vleesstokje, vreemde â&#x20AC;&#x201C; 7. herfstbloem, boosaardige lach, vent, wereldrecord â&#x20AC;&#x201C; 8. knol, belofte, van onderen, slot, mannelijk dier â&#x20AC;&#x201C; 9. Iers republikeins leger, maand, gave, geweldig â&#x20AC;&#x201C; 10. blubber, luchtig weefsel, karakter, autobrandstof â&#x20AC;&#x201C; 11. tussentijds, sluitmiddel, gemakkelijke klus â&#x20AC;&#x201C; 12. vogelbek, zozo, windrichting, eerbied bewijzen â&#x20AC;&#x201C; 13. kei, eens, Griekse muze â&#x20AC;&#x201C; 14. aardappelsoort, garenwinder, bijbelse figuur, voorkeur â&#x20AC;&#x201C; 15. Zwitserse plaats, landgoed, rekenhulpmiddel â&#x20AC;&#x201C; 16. gaarne antwoord verwacht(afk.), kunststuk, jus, onbepaald vnw. â&#x20AC;&#x201C; 17. drugs ontwend, fruit, spelleiding, in samenwerking met â&#x20AC;&#x201C; 18. algemene loterij Nederland, inwendig orgaan, fries riviertje, onderricht, gemaal â&#x20AC;&#x201C; 19. van een, bedrijver, uitbouw, zangstem â&#x20AC;&#x201C; 20. bloem, god van de liefde, kerkelijke straf, erbarmen â&#x20AC;&#x201C; 21. zoals, vochtig, elk, klein kind â&#x20AC;&#x201C; 22. aartsbisschop, sierplant, inhoudsmaat, zwemvogel â&#x20AC;&#x201C; 23. bijzonder, zachtaardig, vaartuig, binnen, laan â&#x20AC;&#x201C; 24. bibliotheek, zoogdier, straatje, kleur â&#x20AC;&#x201C; 25. oude wijnmaat, soort agave, zeevogel, Italiaanse rivier

&-,&58&&8&,&/ &&/+"$,10501-01&/% 505&630 6XUBOLCPOOVNNFSJTVXMPUOVNNFS 7BOOPWFNCFSUNNBBSUPOUWBOHUVCJKJFEFSF UBOLCFVSUWBONJOJNBBMMJUFSCSBOETUPGFFOLOJQJOEFTQFDJBMF LOJQLBBSU"GIBOLFMJKLWBOIFUBBOUBMMJUFSCSBOETUPGEBUVUBOLU LVOUV UPUNBYJNBBMLOJQKFTQFSUBOLCFVSUPOUWBOHFO6IFFGUBMFFOWPMMF LOJQLBBSUNFUTMFDIUTLOJQKFT6IFFGUEBBSPNSVJNTDIPPUTEFUJKE PNFFOPGNFFSEFSFLOJQLBBSUFOWPMUFLSJKHFO

)FUIFMFKBBSEPPSOJFVXTFOBDUJFT

70-(0/401'"$&#00, XXXGBDFCPPLDPNTIFMMEFKPOH

4IFMM%F+POH ,PO+VMJBOBMBBOt&8,BUXJKL 5  t&JOGP!EFKPOHTBVUPCFESJKWFOOM 8884)&--%&+0/(/-

Service Apotheek Rijnsburg Anjelierenstraat 4 2231 GT Rijnsburg 071-4079114

Gezond op wintersport! Gaat u deze of komende week nog op wintersport? Denk dan ook aan bescherming van uw gezicht en lippen tegen de zon. Tijdelijk krijgt u bij Service Apotheek Rijnsburg een gezichtscreme en lippenbalsem van Vichy met 5 euro korting in een handig tasje (zolang de voorraad strekt). Via de facebookpagina van Service Apotheek Rijnsburg (www.facebook.com/serviceapotheekrijnsburg) blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit de apotheek, kunt u meedoen aan leuke prijsvragen, of de column lezen. Service Apotheek Rijnsburg wenst u veel ski-plezier!

Horizontaal 1. stijf, Griekse letter, plant, Egyptische heerser, gemaal â&#x20AC;&#x201C; 2. gesloten, draadvormig deeltje, tennisterm, noot, wintervoertuig, leraar â&#x20AC;&#x201C; 3. eiergerecht, doorgang, periode, scheepsbeschuit â&#x20AC;&#x201C; 4. voormiddag, dondergod, els, uniek, elpen, bestrijdingsmiddel (afk.) â&#x20AC;&#x201C; 5. verlaagde toon, oogziekte, Gelderse plaats, dagmars, vruchtbare plek â&#x20AC;&#x201C; 6. naaktloper, ontslag, moeder, huilebalk, ter inzage â&#x20AC;&#x201C; 7. bakplaats, korte tijd, kort verhaal, wat, niet erg breed â&#x20AC;&#x201C; 8. plant, grote, woestijn, zeegod, kortpotige jachthond, waterpaardenkracht â&#x20AC;&#x201C; 9. Amerikaanse staat, haardracht, bruto registerton (afk.), soort schaatsen, grote oorlogsvloot â&#x20AC;&#x201C; 10. luchtstrijdkrachten, gehuil, heel weinig, schelpdier, keukengerei â&#x20AC;&#x201C; 11. kindergroet, smart, kuit van de steur, maangodin, beeldmerk â&#x20AC;&#x201C; 12. Duitse NV, republiek in Afrika, eetgelegenheid, ijswagentje, brandstof â&#x20AC;&#x201C; 13. rekening, hoeveelheid, kracht, aanhoudend, de Nederlandse bank (afk.) â&#x20AC;&#x201C; 14. halsdoek, uitgelaten gelach, visgerei, ras, laan, bij afwezigheid â&#x20AC;&#x201C; 15. Europese taal, herhaalde versregel, deel van de voet, hijswerktuig â&#x20AC;&#x201C; 16. drietenige, luiaard, paradijs, binnen, indiaans symbool, slingerplant, tooi â&#x20AC;&#x201C; 17. Indisch gerecht, troep honden, verlegen, franse plaats, deelteken

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl, o.v.v. puzzel Shell de Jong. Een waardebon van â&#x201A;Ź 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Shell de Jong. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Verticaal 1. bestraffing, tamelijk, deel van het gebit, in werking â&#x20AC;&#x201C; 2. leidsel, kwaal, palmmeel, zangstuk â&#x20AC;&#x201C; 3. al, lidwoord, bijt, klef, snijwerktuig â&#x20AC;&#x201C; 4. omroepvereniging, sinasappelsap, autowerkplaats, Chinese maat â&#x20AC;&#x201C; 5. gemeenschappelijke weide, stripfiguur, rechtstreeks, en dergelijke meer (afk.) â&#x20AC;&#x201C; 6. oosterling, verenigde staten, hap, wildebeest â&#x20AC;&#x201C; 7. melaatsheid, zwemslag, eens, rijksuniversiteit â&#x20AC;&#x201C; 8. mislukking, bedorven, heer, edelman, knaagdier â&#x20AC;&#x201C; 9. onaangepast, limonade, walvis, deel van trap â&#x20AC;&#x201C; 10. weinig, later, Brabantse rivier, free on board (afk.) â&#x20AC;&#x201C; 11. tegen het genoemde, vetplant, reeks â&#x20AC;&#x201C; 12. roestvrij staal, korte nota, likeur, zwemvogel â&#x20AC;&#x201C; 13. hersteld, kledingstuk, keurgroep â&#x20AC;&#x201C; 14. bezieling, holle ruimte, darmuitmonding, bijbelse figuur â&#x20AC;&#x201C; 15. ontvangsttoestel, sluitmiddel, voertuig â&#x20AC;&#x201C; 16. liefkozing, kleur, bloem, high â&#x20AC;&#x201C; 17. vruchten, gebroeders (afk.), erwtensoort, militaire school â&#x20AC;&#x201C; 18. behoeftig, mengelwerk, Europese kampioenschappen (afk.) verbinding, nakomeling â&#x20AC;&#x201C; 19. noot, drank, stekelige, opmerking, scheepstouw â&#x20AC;&#x201C; 20. bijbelse figuur, vinnige klap, algemene loterij Nederland, Europese bergketen â&#x20AC;&#x201C; 21. Spaanse uitroep, eenmaal, uitbouw, plant â&#x20AC;&#x201C; 22. fries riviertje, kwast, flauw, tafelgast â&#x20AC;&#x201C; 23. een en ander (afk.), inwendig orgaan, vragend vnw., operatiekamer, rangtelwoord â&#x20AC;&#x201C; 24. effen, pas, steekwapen, houtachtig gewas â&#x20AC;&#x201C; 25. woonboot, metalen bak, priestermutsje, houtsoort

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Oudshoorn & van Egmond bv. Een waardebon van â&#x201A;Ź 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Oudshoorn & van Egmond bv. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Geopend: Ma.-vr. 8.30 -17.00 uur Za. 10.3013.00 uur

ZONWERING Lageweg 23, Katwijk aan Zee (industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen) Tel. 071 402 57 81 Internet: www.oudshoornenvanegmond.nl E-mail: info@oudshoornenvanegmond.nl

Uw oude matras is 100 euro waard! Inruilactie matrassen. 100 euro voor uw oude matras bij aankoop van een nieuwe Eastborn matras. Over zoâ&#x20AC;&#x2122;n aanbieding om weer lekker comfortabel te liggen en weer te genieten van uw nachtrust hoeft u toch zeker niet meer dan 1 nachtje te slapen.

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel De Nachtwacht. Een waardebon van â&#x201A;Ź 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en De Nachtwacht. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13. Horizontaal 1. Dikmakers. (9) â&#x20AC;&#x201C; 5. De stoet kwam glansrijk door de kritiek. (5) â&#x20AC;&#x201C; 9. Ik heb in de werkplaatsen nieuwe relaties gevonden. (8) â&#x20AC;&#x201C; 11. Een oud Duits muziekinstrument. (6) â&#x20AC;&#x201C; 12. Schrijf naar een jongen, die in de knoei zit. (7) â&#x20AC;&#x201C; 13. Als je het te veel doet, wordt de grond besmet. (6) â&#x20AC;&#x201C; 14. De mensen dromen er van bij de tijd te zijn. (6) â&#x20AC;&#x201C; 15. Laat melk zien, waardoor de koe nadrukkelijk aanwezig is. (8) â&#x20AC;&#x201C; 16. Het landbouwwerktuig van illegale jagers (8) â&#x20AC;&#x201C; 19. Na een aanvaring zit men op rozen (6) â&#x20AC;&#x201C; 21. De kleur van een ouder duo (6) â&#x20AC;&#x201C; 22. Schuin. (7) â&#x20AC;&#x201C; 23. Kan ook vergaan zijn. (6) â&#x20AC;&#x201C; 24. Vreemd, het hele lichaam wil toch zitten. (8) â&#x20AC;&#x201C; 25. Het is niet makkelijk te raden, waar de vogel zich bevindt. (5) â&#x20AC;&#x201C; 26. Alle vuur is er uit en ik ben volkomen leeg. (9)

Ambachtsweg 24a â&#x20AC;˘ 2222 AL Katwijk â&#x20AC;˘ T 071 408 58 55 â&#x20AC;˘ inf0@denachtwachtkatwijk.nl â&#x20AC;˘ www. denachtwachtkatwijk.nl (In industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen, tegenover de Gamma)

Verticaal 2. De vroegere maten bezorgen me veel problemen. (7) â&#x20AC;&#x201C; 3. Kunstwerken voor een aantal goede acteurs. (14) â&#x20AC;&#x201C; 4. Ik heb gelezen over die arbeid (7) â&#x20AC;&#x201C; 6. Een mestton moet goed gereinigd worden. (7) â&#x20AC;&#x201C; 7. De marionet kreeg straf voor de verandering. (13) â&#x20AC;&#x201C; 8. Verradersloon. (14) â&#x20AC;&#x201C; 10. Spits. (13) â&#x20AC;&#x201C; 17. We zullen al die beledigingen toch eens moeten noteren. (7) â&#x20AC;&#x201C; 18. Om die jongen te bedotten, moet je vroeger opstaan. (7) â&#x20AC;&#x201C; 20. De griffier zit links van hem. (7)


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012 Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Peursum bv. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Peursum bv. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Innovatieve computerluidsprekers Voeg een nieuwe elegantie toe aan uw computer Het BOSE COMPANION 2 multimedialuidsprekersysteem ®

Horizontaal 1. Verlopen. (9) – 5. Een kraamcentrum. (5) – 9. Een stom gebouw in Utrecht. (8) – 11. Een holster. (6) – 12. We gaven verward om die reden 97) – 13. Een door velen gevraagde behuizing. (6) – 14. Onnauwkeurige plaatsbepaling (6) – 15. Na de spar werden nog meer bomen in stukken gehakt. (8) – 16. Vaarwel. 98) – 19. Opscheppers. (6) – 21. Er zijn mensen, die ’n insect lekker vinden. (6) – 22. Het is niet de bedoeling de hond tegen de auto te laten plassen. (7) – 23. Men weet ervan dat ze tegen de kou beschermen (6) – 24. Tegen je koorts moet je rode bietjes eten. (8) – 25. Ik wilde een antwoord bij het krieken van de dag. (5) – 26. Gevangen roofdieren? (9)

Het nieuwe COMPANION 2 systeem levert nóg betere geluidsprestaties en is een aanzienlijke innovatie. ®

Dankzij het nieuwe elegante ontwerp zijn de luidsprekers net zo mooi als ze klinken. De TrueSpace stereosignaalverwerking van Bose verbreedt het geluidsveld, waardoor u een rijkere en vollere geluidsweergave ervaart – of u nu naar muziek luistert, een film kijkt of een game speelt. Wilt

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM! A44 AFSLAG OEGSTGEEST OF LEIDEN

VUL DE PUZ ZEL EN WIN IN 2 VRIJK AARTE N VOOR CORPU S!

®

u optimaal genieten van wat uw computer te bieden heeft? Stap dan over op het BOSE COMPANION 2 ®

®

multimedialuidsprekersysteem, en ontdek het geluid dat altijd ontbrak op uw computer of laptop.

Verkoopprijs: € 99,00 De geautoriseerde BOSE dealer Product gereed voor demonstratie Direct uit voorraad leverbaar

Hoor he

Kwaliteitsadvies

Hoor het verschil. Vraag nu om een demonstratie bij uw geautoriseerde BOSE dealer.

Verticaal 2. Opvanginrichting. (7) – 3. Hoofdwas. (14) – 4. De onbekende ossen vonden het maar flauwekul. (7) – 6. Holsters. (7) – 7. Aan het huisdier is te horen, waar het opgeschreven is. (13) – 8. Geld als water. (14) – 10. Is het raar boter even te smelten om het eetbaar te maken. (13) – 17. Zorg er wel voor, dat de akoliet op de juiste plek komt te staan. (7) – 18. Dit vak heeft toch wel meer werk. (7) – 20. Het gedraai van ’n mooie vrouw klonk me als muziek in de oren. (7)

Ons lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?

®

Installatie service After sales service

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl, o.v.v. Puzzel Corpus reis door de mens. 2 toegangskaarten wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Corpus reis door de mens. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein. Hoe reageren de darmen op een broodje kaas? Wat gebeurt er als je niest en waar op je tong proef je suiker of juist zout? Het antwoord op deze en duizenden andere vragen vind je tijdens de ontdekkingstocht voor jong én oud bij CORPUS ‘reis door de mens’.

www.corpusexperience.nl - Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest, T. 071 75 10 200

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Embrace. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Embrace. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

de voorjaarscollectie is binnen!

Tricot jasj

es vanaf €

39 95

n rtikele wintera laatste g tot wel kortin %

75

Tulpstraat 7-13 Katwijk a/d Rijn, van Limburg Stirumstraat 36 Noordwijk-Binnen, Langstraat 50 Wassenaar

www.embrace.nl

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Jaap Houwaard Installatietechniek. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Jaap Houwaard Installatietechniek. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13. Horizontaal 1. scheepstouw – 6. zo goed als nieuw – 9. bijbels figuur – 13. koude lekkernij – 18. strohalm – 19. Russische rivier – 22. brandverf – 24. watering – 25. onbekende – 27. deel van Duitsland – 28. reuzenslang – 42. op afstand – 44. vogelverblijf – 45. huisdier – 46. mondstuk – 48. vicarisgeneraal – 49. ergo – 51. geladen deeltje – 53. gereedschap – 55. Amsterdam Exchange index – 56. nieuwsbureau – 58. feestartikel – 60. tevens – 62. kever – 63. schaakterm – 64. renbode – 66. vis – 67. herfstbloem – 69. spoedig – 71. vent – 72. ampère – 73. haars inziens – 74. omroep – 75. voeg – 76. uitroep – 77. hier te lande – 78. naaigerei – 80. klepper – 83. rookproduct – 85. fijngestampt eten – 87. offertafel – 88. Engelse titel – 89. persoonlijk vnw. – 91. voorzetsel – 92. het oosten – 93. boom – 94. hert – 95. plant – 97. haarkrul – 99. Europeaan – 100. eerwaarde moeder – 102. meertje – 103. vis – 104. ontkenning – 106. plezier – 108. bolgewas – 109. afgunst – 110. zeker – 111. bordspel – 114. einder – 115. oostnoordoost – 116. oude testament – 118. flink – 120. Japanse parelduikster – 121. schrijflijn – 124. voorzetsel – 125. spoedig – 127. bijbelse figuur – 129. houtsoort – 130. naaldboom – 132. groot zoogdier – 133. vlug – 134. eenheid van vermogen – 135. buikloop Verticaal 1. tandheelkundige – 2. noot – 3. spinnenweb – 4. daar – 5. paassymbool – 6. kus – 8. slee – 10. lidwoord – 11. voegwoord – 12. hemellichaam – 13. kruidenmengsel – 14. inhoudsmaat – 15. voordat – 16. bij voorbeeld – 17. kleur – 20. met dank – 21. bekeuring – 23. dierengeluid – 26. kloosterlinge – 27. bewust ongehuwde vader – 28. verhindering – 29. bouwland – 31. plakmiddel – 32. Nederlandse vakcentrale – 36. heel wat – 37. liefkozing – 41. reisdeken – 43. bloem – 46. Griekse letter – 47. zonder woning – 49. dusdanig – 50. stel – 52. aantekening – 54. regionale omroep zuid – 55. globe – 56. vogel – 57. beeltenis – 59. siersteen – 61. erwtensoort – 63. prent – 65. rekenkundige bewerking – 67. houding – 68. cilinder – 69. wilde haver – 70. kledingstuk – 78. vrijwel – 79. deel van het huis – 81. oud-Noorse goden – 82. voorzetsel – 84. koraaleiland – 85. voorkeur – 86. Afrikaanse republiek – 89. bordspel – 90. eetgelegenheid – 94. overschotje – 95. ondergang – 96. bedrog – 98. woedend – 101. hooistapel – 102. waterdier – 103. bijbelse figuur – 105. vooraan – 107. vleessap – 108. verenigde naties – 111. kol – 112. vriend – 113. laatst – 117. tijdperk – 119. onder andere – 122. persoonlijk vnw. – 123. Europeaan – 125. doctor – 126. klaar – 128. geluid van schaap – 129. en andere – 130. domina – 131. nummer

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar: Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar: prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Drukkerij All-in. Een waardebon van € 50,wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Drukkerij All-in.

KaartenKeus.nl voor alle mooie momenten die u wilt delen

De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13. De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van Drukkerij All-in


Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl, o.v.v. Puzzel Topslijter. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Topslijter.

in de Hoftuin

geldig van 20-02-2012 tot en met 03-03-2012

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Energiek Fitness. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Energiek Fitness. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

www.topslijterindehoftuin.nl

Horizontaal 1. kattensoort – 6. smal weefsel – 9. lichaamsdeel – 13. vleesgerecht – 18. scheepsherstelplaats – 19. gemeenschappelijke weide – 22. moeder – 24. gehoororgaan – 25. Amsterdams peil – 27. deel van het doel – 28. afscheiding – 30. wal – 32. tegenover – 33. insect – 34. knaagdier – 35. duizelig – 38. zeevis – 39. eventueel – 40. naschrift – 42. hondengeluid – 44. grondsoort – 45. te zijner tijd – 46. mannelijk dier – 48. vanaf – 49. kledingstuk – 51. huivering – 53. wijnsoort – 55. ganzengeluid – 56. hondenras – 58. sjalot – 60. speelkaart – 62.afstandsmaat – 63. reuzenslang – 64. kwast – 66. harde wind – 67. opzienbarend iets – 69. riviermonding – 71. leger – 72. economische gemeenschap – 73. om te feliciteren – 74. landbouwgerei – 75. koolsoort – 76. grammofoonplaat – 77. treiter – 78. bede – 80. alletwee – 83. geroosterd brood – 85. gescheiden – 87. getalaanduiding – 88. hert – 89. tochtje – 91. oude naam postbedrijf – 92. opruier – 93. koor – 94. oude lap – 95. krijgsgewoel – 97. deel van een schoen – 99. voorzetsel – 100. forte piano – 102. jong dier – 103. wiel – 104. snijwerktuig – 106. opening – 108. soort verzekering – 109. kleine vrucht – 110. zangstem – 111. delfstof – 114. zelfkant – 115. vismand – 116. aartsbisschop – 118. houding – 120. bedorven – 121. zoogdier – 124. begane grond – 125. verlaagde toon – 127. in elkaar – 129. verheugd – 130. landtong – 132. arbeidzaam – 133. optisch instrument – 134. holtedier –135. meetgerei

Leuk en sportief bezig zijn. Dat kan bij Energiek

Ons adres: Energiek Fitness Voorschoterweg 3, Valkenburg T 071 407 64 00

ŝũŶĞƌŐŝĞŬďƌƵŝƐƚŚĞƚǀĂŶĚĞǀĂƌŝĂƟĞǀǁďĚĞůĞƐƐĞŶŵĞƚŶƵĚĞŝĚĞĂůĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚǁĞŝŶŝŐƟũĚĞŶĚŝĞƚŽĐŚĮƚǁŝůůĞŶnjŝũŶ͘ sĞĞůƉůĞnjŝĞƌ͕ǀĂƌŝĂƟĞĞŶŚĞƚŵĂdžŝŵĂůĞƵŝƚũĞnjĞůĨŚĂůĞŶ͘ /ĞĚĞƌǁĞĞŬĞĞŶŶŝĞƵǁĞůĞƐ͕ŚŽĞnjŽƐĂĂŝ͍͍͍ ĞŶůĞƐĚƵƵƌƚϮϬŵŝŶƵƚĞŶĞŶŵĞĞƌŚĞďũĞŶŝĞƚŶŽĚŝŐĚĂŶϮdžƉĞƌǁĞĞŬ͘ ,ĞďũĞŝĞƚƐŵĞĞƌƟũĚĚĂŶŝƐĚĞĐůƵďĐŚĂůůĞŶŐĞŝĚĞĂĂů͗ŝĞĚĞƌĞŵĂĂŶĚǁĞĞƌĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞůĞƐǁĂĂƌďŝũũŝũƉƌŽďĞĞƌƚŽŵŝŶĚŝĞŵĂĂŶĚƐƚĞĞĚƐĞĞŶŚŽŐĞƌĞƐĐŽƌĞƚĞŚĂůĞŶ͘ 'ŽĞĚǀŽŽƌĐŽŶĚŝƟĞ͕ďƵŝŬĞŶƌƵŐ͘

Verticaal 1. met zijn tweetjes – 2. ten bedrage van – 3. klein plantje – 4. Europese kampioenschappen – 5. gooier – 6. smart – 7. inleiding – 8. deel van de bijbel – 10. voormiddag – 11. nimmer – 12. kneedbaar mengsel – 13. mannelijk dier – 14. onderwijs – 15. puistje – 16. daar – 17. laatste akte – 20. plus – 21. steensoort – 23. kilovolt – 26. vis – 27. baal – 28. vrouwenverblijf – 29. keukengerei – 31. kledingstuk – 32. ten voordele van – 36. Amsterdam Exchange index – 37. rijkszuivelschool – 41. deel van een gebouw – 43. akkoord – 46. nut – 47. geluk – 49. schlemiel – 50. drinkgerei – 52. sierboom – 54. bevroren dauw – 55. bijbelse figuur – 56. erfelijkheidsdrager – 57. onnatuurlijk – 59. kei – 61. letsel – 63. jazzvorm – 65. glazen uitbouw – 67. sociaal fonds bouwnijverheid – 68. afslagplaats – 69. voegwoord – 70. zangstem – 78. golflinks – 79. Turkse titel – 81. om het genoemde – 82. vochtig koud – 84. scheepstouw – 85. atmosfeer – 86. muziekinstrument – 89. scheepsbedrijf – 90. bijna – 94. hinderlijk – 95. omslag – 96. voordat – 98. specerij – 101. wortel – 102. verbinding – 103. cowboyfeest – 105. omslagdoek – 107. voorzetsel – 108. spinsel – 111. verlegenheid – 112. cilinder – 113. deel van een ladder – 117. pijn – 119. algemeen Nederlands – 122. tijdelijk – 123. boerenbezit – 125. centrale verwarming – 126. de oudste – 128. neon – 129. burgerlijk wetboek – 130. onbekende – 131. Franse NV

/ĞĚĞƌǁŽĞŶƐĚĂŐŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶŝŶƐƚƵŝĨǀŽŽƌŬŝĚƐ͘ ĞŬƵŶŶĞŶĚĂŶǀŽŽƌƐůĞĐŚƚƐϱĞƵƌŽƉĞƌŬĞĞƌŵĞĞĚŽĞŶŵĞƚƐƚƌĞĞƚĚĂŶĐĞͲůĞƐƐĞŶ͘ Kŵϭϱ͘ϬϬƵƵƌďĞŐŝŶƚĚĞƉƌĞƚŵĞƚĚĞůĞĞŌŝũĚϲͬϳũĂĂƌ͘Kŵϭϲ͘ϬϬƵƵƌŵĞƚϴͬϵũĂĂƌ ĞŶǁĞƐůƵŝƚĞŶĚĞŵŝĚĚĂŐĂĨŵĞƚϭϬͬϭϭũĂĂƌ͘ ƵƐũĞŬĂŶŐĞǁŽŽŶƉĞƌůĞƐŵĞĞĚŽĞŶnjŽŶĚĞƌǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͘

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌĂĂĚƉůĞĞŐŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞ͗ ĨŝƚŶĞƐƐͲĞŶĞƌŐŝĞŬ͘ŶůŽĨďĞůϬϳϭͲϰϬϳϲϰϬϬ Veel succes met de puzzel!!

W W W . F I T N E S S - E N E R G I E K . N L

Horizontaal 1. loods, walvis, verenigingskas, eetgelegenheid, moeder – 2. tijdstip, sigarettenpapier, natuurlijke vlotheid, fries riviertje, evenwijdig, persoonlijk vnw. – 3. lekker ruikend, tekortkoming, ingang, vogel – 4. loofboom, moeder, al, profeet, kantoorgerei, slokje – 5. bijbelse figuur, manier, hengelaar, vocalist, vruchtbare plek – 6. altijd, kansspel, misdaadfilm, appelgebak, thans – 7. weelde, vergelder, onvruchtbaar, gemaal, deel van het been – 8. edelman, windjack met capuchon, vaartuig, niet dezelfde, met behulp van – 9. getal, vreemde munt, metaal, navigatiemiddel, middelmatig – 10. een zekere, plaats in Overijssel, teken van dierenriem, stumperd, kruiderij – 11. balsport, walkant, vleermuis, degelijk, iedere – 12. landbouwwerktuig, Amerikaanse stad, wapen, bijbelse figuur, soort gedicht – 13. akelig, sommige, edelmetaal, soort dans, dop – 14. eventueel (afk.), stroomeenheid, vreemd, rijzig, renner, noot – 15. soort vrachtwagen, mensengeslacht, baaikluisteren – 16. verenigde staten, voorspelling, aartsbisschop, woestijn in Egypte, richting, inhoudsmaat – 17. verlichtingsmiddel, graangewas, langs het genoemde, top van kerstboom, verdieping

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl, o.v.v. Puzzel Hoekstra Wheels. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Hoekstra Wheels. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Verticaal 1. blaasinstrument, wintervoertuig, aanwijzend vnw., nonsens – 2. oorlogsgod, muzikale oefening, zoete lekkernij, reispapieren – 3. spierziekte, gewezen, roem, overtijd, euro per minuut – 4. omroepvereniging, kweek, voetbalterm, antwoord betaald – 5. inwendig orgaan, reinigingsdoek, vangwerktuig, zeilschip – 6. deel van schedel, spinnenweb, hemellichaam, edelknaap – 7. neerslag, lichaamsdeel, wijnmaat, nummer– 8. smalle opening, dierengeluid, ons inziens, inhoudsmaat, klein plantje – 9. afmeting(afk.), chemische verbinding, nieuwe ster, taille – 10. klant, venster, bijbelse figuur, ontkenning – 11. elektrische aansluitdoos, pijnlijk ongemak, Indische markt – 12. voorbij, wijnsoort, hoop, stand – 13. pantalon, geloof, Zwitserse plaats – 14. lichaamsdeel, ovaal, delfstof, laag – 15. zeegod, flauw, scheepsleuning – 16. graafwerktuig, werelddeel, kerkelijk leider, tropische vrucht – 17. hemelbrood, vel, heilig boek, vlot – 18. zeer in elkaar, aankomend, vrij, uniformstof – 19. achter, spelleiding, zeurderig kind, behoeftige toestand – 20. einde, landbouwwerktuig, militaire luchtvaartdienst, grote mond – 21. zangstem, later, cowboyfeest, sportuitslag – 22. persoonlijk vnw., grafkuil, godin van de jacht, droogvloer – 23. zoals, militaire bond, dwaas, natuurlijke logaritme, best – 24. damesmode, snavel, laan, rust – 25. zware bijl, verfverdunner, haringnetten, boom

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar: prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Rockademy. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Rockademy. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

Gratis stoere elektrische gitaar bij een jaar gitaarles! 9

2MIY[6SGOEHIQ] 'LSMV

(qQY^MIOWIRWEXMIZER7XSIVITSTPMIHNIW^MRKIREPWKVSIT [EEVSSOVYMQXIMWZSSVPIEH ^ERK

0IWZERqqRZER2IHIVPERHWFIWXI FEWKMXEVMWXIR# 9

HORMONEN? Bij Care For Women verpleegkundige Trudie van Nieuwenhuizen in Oegstgeest kunt u terecht met vragen over en begeleiding van: ͻĞŽǀĞƌŐĂŶŐ ͻDĞŶƐƚƌƵĂƚŝĞŬůĂĐŚƚĞŶ De praktijk is m.i.v. 15 maart tijdelijk verhuisd naar: ͻWD^ŬůĂĐŚƚĞŶ Medische Training Oegstgeest ͻŶƚŝĐŽŶĐĞƉƚŝĞ Gladiolenlaan 1B ϮϯϰϯdWKĞŐƐƚŐĞĞƐƚ ͻǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉƐǁĞŶƐ De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. Gun uzelf een afspraak.

Horizontaal 1. Van kou keihard geworden (9) – 5. Een kraamcentrum. (5) – 9. De inhoud is mogelijk. (8) – 11. Vertrekhal (6) – 12. In ’n vallei kan ’t vaak lekker ruiken. (7) – 13. Schaalmodel. (6) – 14. Die gulzigaard heeft een borrel gehad (6) – 15. Na de spar werden nog meer bomen in stukken gehakt. (8) – 16. Voetbalkunde. (8) – 19. Na bier komt meestal een periode van bluffen. (6) – 21. Een bevroren taal (6) – 22. Gaat omhoog voor mensen die omlaag willen 97) – 23. Een holster. (6) – 24. Afrit. (8) – 25. Ik ben tegen deze doorgang. (5) – 26. De kwaadheid van ’n boekenwurm. (9) Verticaal 2. Staat hier ’n varkenskop op? (7) – 3. Een soliste. (14) – 4. De onbekende ossen vonden het maar flauwekul. (7) – 6. Kritiek leveren op al die vlekken. (7) – 7. Vogelluis. (13) – 8. Kaaimannen. (14) – 10. Plannenmakers. (13) – 17. De topster vond weer, dat het niet goed ging. (7) – 18. Deelnemer, die niet meespeelt. (7) – 20. Muziek voor onrustige mensen. (7)

ar een ja

Heeft u vragen over uw

IT

T : 0619209335 E : T.vannieuwenhuizen@careforwomen.nl W : www.careforwomen.nl

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar Uitgeverij Verhagen, Antwoordnummer 14066, 2220 VB Katwijk of mail naar prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Puzzel Care for Women. Een waardebon van € 50,- wordt u aangeboden door Uitgeverij Verhagen en Care for Women. De prijswinnaars worden gepubliceerd in week 13.

actie duurt tot 1 maart 201

I

Schrijf je nú in op www.rockademy.nl

ZI IR

+MXEEVZMVXYSSW.SR7]QSRW SE-RX[MRI PIIVXNIEPPIFIKMRWIPIR XSXIRQIXZMVXYS^IPMGOW

R

0IOOIVKMXEEVPIVIRWTIPIRSJ ZMVXYSSW[SVHIR# 9

SUPER ACTIE IKMRWIPI

;MNLIFFIRLIQ.E]8II 8IXIVMWWE SE'ERH](YPJIV (EZI 7XI[EVX1MOI7XIVRIZE PIIVXNILSINIqGLXQSIXFEWWIR


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

IT LITE SIND A W

 071 2000168

S

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

K WA

N I R P S X O B T I E T I L

! ! S W U E I N

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

Beds 2 Basic

N E S S A R T A M N E S G

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

(VAN LANDSCHOOT)

IT LITE SIND WA

25 - TOP K 19

LITEIT SIND WA

Remote controlled

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Beds 2 Basic

25 - TOP K 19

#####

IT LITE SIND WA

S

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

25 - TOP K 19

S

ZONDAGS OPEN!! 1174:0:000 ut/umr

COMPLEET EN LUXE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

S

25 - TOP K 19

WINT VAN AUPING!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

S

IT LITE SI ND WA

#####

GR

2012

LAAT

IJZEN GEVEN WIJ U

EN IS BELANGRIJK

LITEIT SIND WA

S

! R A A N N I W G N I R P S BOX T DE LAAGSTE PR U ADVISEREN! NAAS

ANT GEZOND SLAP ATIS TOP-ADVIES, W

WINNAAR!!

MEGA KNALLER!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

MATRAS KNALLERS!

Normaal 2399.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

LA Matra A s PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

MATRASSEN SPECIALIST

999.-

-58%

2

2

MATRAS GRATIS!

€599,-

2e

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

s

LU atras XE !

MARKIES

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€ 799,-

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch Ma

M

tra

s

SPA SPRING

LU atras XE !

BODY FIT

M

LU atras XE !

DREAM LATEX

€ 349,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

2e

MATRAS GRATIS!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

€1099,-

€ 799,-

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch M

tra

ROYAL WELLNESS

s

at

ra s

BALANCE SENSE

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE ANTI-ALLERGISCH

€ 199,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

#####

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

tra

SLEEP KING

#####

MATRAS GRATIS!

M

tra

(CLASSIC HANDMADE!)

Leverbaar in alle maten!

Ma

2e

Ma

####

##### ANTI-ALLERGISCH

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

s

TOTAL RELAX

Maat 1.20

#####

Leverbaar in alle maten!

e

tra

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

€ 49,-

e

Ma

399.-

-64%

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E ET PL COM G! BOXSPRIN

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

vanaf 1.40

DEZE WEEK VOOR

MEGA ACTIE!!!

OOK IN GRIJS LEVERBAAR

####

SUPER QUEEN

Normaal 1099.-

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

18:30 - 21:00

 071 2000168

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

RB_week_08_12  

Bel nu (071) 402 29 01 Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: 071-4022901 • redactie@derijnsburger.nl D...