Page 1

BIJ DEZE KR ANT

Van Hulstâ€˘ďŹ etsen

OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Bel nu (071) 402 29 01

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

WOENSDAG 13 JUNI 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 24

•

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl

www.uitgeverijverhagen.nl W W W . PR O PE R - MAK E LAAR D I J . N L

Deze week

Open dag opgravingen Nieuw-Rhijngeest Oegstgeest geniet van de eerste haring Boerhaaveplein krijgt facelift We Run 4 All bedankt Oegstgeest

4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS $E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

Recreatie medewerkers Eetcafe Flipper Gastvrouwen Nova Zembla Zorg

Korenbloemlaan eensgezind achter het Nederlands elftal De bewoners van het oudste stuk Korenbloemlaan hebben hun straat zo uitbundig versiert, dat de hemel erboven oranje kleurt. Waar in de rest van Oegstgeest hier en daar een huis is versierd, zijn daar vrijwel alle huizen in oranje versierselen gehuld. Tekst en foto: Wil van Elk Onder een oranje dekzeil werd de eerste wedstrijd van Nederland gekeken en hoewel de sfeer er goed in zat, moest ook in de oranje-Koren-

bloemlaan een teleurstelling worden verwerkt. Woensdag 13 juni gaat het tegen Duitslang hopelijk beter. De familie Kuzee was de eerste met het versieren. De vlaggetjes aan hun hoekhuis verliezen langzaamaan hun oranje kleur door de zon. Het hoekhuis aan de overkant is bijna geheel verborgen achter de versierselen. Al snel kleurde de rest van de straat oranje, vooral door het enthousiasme en inzet van Aad van Elk.

Geslaagd? Dat verdient een felicitatie! Vandaag en morgen horen de eindexamenkandidaten uit Oegstgeest of ze hun diploma gehaald hebben en de vlag met boekentas eraan uitgestoken kan worden. De Oegstgeester Courant biedt iedereen de gelegenheid hun geslaagde (klein) kind/broer/zus/nicht/neef/

Oranjefanclub Drie bestuursleden van de Oranjefanclub ‘Grunerie Groet Oranje’ vertrokken maandagochtend 11 juni naar Charkov waar Nederland eerder tegen Denemarken speelde. Hun aanmoedigingen dragen ongetwijfeld bij aan de ondersteuning van ‘hun’ Oranje-elftal en hopelijk een overwinning op het Duitse nationale team. Zie inzetfoto.

‘Er moeten grotere maatregelen genomen worden’

College krijgt meerjarenbegroting niet sluitend Afgelopen week viel bij alle raadsleden de Kaderbrief op de mat. Een brief waarin de financiele toekomst van Oegstgeest voor 20130 en de drie jaar daarna uiteengezet wordt. In de afgelopen jaren was er sprake van een Kadernota, maar omdat de meerjarenbegroting niet sluitend is, is gekozen voor een brief. Op 21 juni moet de raad met elkaar van gedachten wisselen over de toekomstige financiĂŤle situatie en aangeven welke (ferme) maatregelen zij wil nemen om uit de rode cijfers te komen. door Willemien Timmers

Vol verwachting klopten de vierdaagse harten.

Zonnige start van de twaalfde rolstoelvierdaagse Erna van der Pers, voorzitter van de Raad van Bestuur Marente, gaf maandagmiddag het startsein van de twaalfde rolstoelvierdaagse die jaarlijks wordt georganiseerd door de Stichting Recreatie en Vervoer gevestigd in het verpleeghuis Van Wijckerslooth. Zij heette de deelnemers aan de vierdaagse, te weten 34 rolstoelers en 34 vrijwilligers van harte welkom en wenste allen veel plezier bij het ontdekken van Oegstgeest. Tekst en foto’s: Antoon Koch

De rolstoelvierdaagse wordt niet alleen mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich volledig daarvoor inzetten maar ook door toedoen van de Harting Bank (met T-shirts en leenrolstoelen), Kapsalon van Bellen, Bloemenshop de Egelantier, Bakker de Groot, Drinkland, de Oegstgeester Markt en Jamin. Maandagmiddag werd de Lange Voort gepasseerd waar Drinkland zorgde voor een lekker sapje. Vervolgens begaf de groep zich naar Haaswijk en bij het passeren van kwekerij Star aan het Oegstgeester Kanaal informeerde de kweker, bij het zien van de stoet, wat er aan de hand was. Hij vond het zo leuk allemaal dat hij de deel-

nemers 36 bosjes pioenrozen overhandigde. Tijd voor een pauze was het op school, namelijk De Springplank. Gisteren werden de deelnemers ontvangen op de markt, het landgoed Poelgeest en bij Bakker Hugo de Groot. Vandaag is de rustdag en donderdag wordt het gemeentehuis en kasteel Endegeest met een bezoek vereerd. Vrijdag is de grote finale met een rustpauze in Hofwijck en een bloemenhulde verzorgd door de Egelantier in het centrum Lange Voort. De medaille uitreiking vindt tijdens een feestelijke slotbijeenkomst plaats in Van Wijckerslooth.

De gebruikelijke route van het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting (hier en daar wat bezuinigen en verhogen) werkt dit jaar niet meer. Er zal een flinke discussie gevoerd moeten worden om weer een ‘structureel evenwicht’ te bereiken. Grootste oorzaak van de penibele situatie is de terugloop van de Rijksbijdrage. Verantwoordelijk wethouder Eric Mackay: “We weten eigenlijk nog steeds niet precies waar we aan toe zijn; hoeveel het Rijk gaat bezuinigen. Feitelijk is er pas echte duidelijkheid als er een nieuw regeerakkoord gesloten is. Daarom zijn wij in onze berekeninVoor al uw klimaatbeheer ÂŤCV installaties ÂŤ CV ketels ÂŤ Ventilatiesystemen ÂŤ Zonne-energie ÂŤ Airconditioning

gen uitgegaan van het voor de gemeenten meest negatieve akkoord dat de afgelopen maanden is gepresenteerd: het Catshuis akkoord. We gaan uit van het slechtste scenario. Het kan niet erger worden dan dit wat we nu presenteren.� Ook de tegenvallers in de woningbouw, met name in NieuwRhijngeest, beïnvloeden de financiele situatie van Oegstgeest negatief. Onlosmakelijk hiermee verbonden is de tegenvallende inwonergroei, wat weer invloed heeft op een lagere uitkering uit het gemeentefonds en lagere belastingopbrengsten.

Zwembad Vanwege de lastige financiĂŤle situatie heeft het college besloten besluitvorming rondom het zwembad en het MEOB-terrein uit te stellen. “De situatie is te onzeker om daar duidelijkheid over te geven. Tot en met 2015 is het overigens geen probleem om Poelgeest open te houden.â€?

college al aan in de Kaderbrief. “Als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, wegen, water, gebouwen en dergelijke vinden wij dat wij genoegen kunnen nemen met het kwaliteitsniveau 6, een aanduiding voor het absolute basisniveau.� Verder zal Oegstgeest zich primair gaan richten op zijn wettelijke taken. In alles wordt ‘basisniveau’ het uitgangspunt. Focus in sport, kunst, cultuur en onderwijs zal liggen op de jongeren tot en met 18 jaar. Verdere bezuinigingen komen bijvoorbeeld uit het neerwaarts bijstellen van het budget WMO, het verlagen van het kwaliteitsniveau groen, en het verlagen van budgetten voor diverse onderzoeken. Extra inkomsten genereert de gemeente door de aan drinkwaterbedrijf Dunea opgelegde precariobelasting (die dat vervolgens weer aan de burgers doorberekent) niet langer te compenseren aan de bewoners.

Bezuinigingen De begroting voor 2013 laat vooralsnog een tekort van zo’n 275.000 euro zien. Dit tekort loopt op tot 3,2 miljoen euro in 2016. Om tot een structureel sluitende begroting te komen (‘robuust en flexibel’ stelt het college), zal er heel wat moeten gebeuren. Een aantal bezuinigingen geeft het

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

OZB In de brief wordt vooralsnog niet voorgesteld de OZB te verhogen, maar ‘in de toekomst achten wij het niet uitgesloten, dat wij hier een hernieuwde discussie over moeten voeren’. De raad staat dus voor ‘indringende afwegingen’ en ‘verdergaande keuzes’. “Oegstgeest steekt zijn kop niet in het zand�, benadrukt wethouder Mackay. “Heel gemeenteland heeft te maken met de teruglopende overheidsbijdrage.� Mackay en zijn ambtenaren hebben de afgelopen weken gezocht naar manieren om het tekort te verminderen. “Oorspronkelijk stond het tekort voor 2013 op 2,2 miljoen;

vriend/vriendin op een bijzondere wijze in het zonnetje te zetten. Stuur of mail een foto van de geslaagde met daarbij maximaal dertig woorden tekst naar het redactieadres van deze krant onder vermelding van GESLAAGD! Digitale foto’s dienen als losse bestanden te worden bijgevoegd. Plaatsing is geheel gratis. Het redactieadres is: Oegstgeester Courant, Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest. E-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl.

dat is nu teruggebracht naar zo’n 275.00 euro.� Incidenteel bespaarde rente is voor een groot deel verantwoordelijk voor het terugdringen van dit tekort. “Andere maatregelen die we invoeren zijn het meer kostendekkend maken van onze activiteiten. Men gaat dus bijvoorbeeld meer betalen aan rioolbelasting. Vergeet niet dat wij in de afgelopen jaren daar flink veel geld bij hebben gestopt. De belastingdruk in Oegstgeest was lager dan in omliggende gemeente.� “Ook gaan we op bijvoorbeeld sportgebied het profijtbeginsel meer toepassen. We gaan van ‘alle belastinggebruikers betalen voor de sportvoorzieningen’ naar ‘de gebruikers betalen voor de sportvoorzieningen’.� Sporthal en velden moeten in 2013 samen 20.000 euro meer aan inkomsten opleveren. Elk volgend jaar moet dat 20.000 euro meer worden.

Keuzes “We moeten gaan discussiĂŤren over fundamentele keuzes,â€? stelt Mackay. “Dat moet samen met de raad gebeuren. De raadsleden zijn medebestuurders van deze gemeente. Bezuinigingen zijn onontkoombaar.â€? Voorbeelden van forse bezuinigingen wil Mackay niet noemen. In Leiderdorp bijvoorbeeld is voorgesteld om de voor- en vroegschoolse educatie te minimaliseren, minder geld uit te geven aan minimabeleid, en de bijdrage van Leiderdorp aan de regio Holland Rijnland fors te verminderen. Ook wil Leiderdorp vanaf de volgende raadsperiode gaan werken met een wethouder minder. Hoe dan ook: de raad staat voor moeilijke keuzes.

UDO voorzitter Hans van der Weijden overleden

De voorzitter van de Raad van Bestuur Marente, Erna van der Pers, gaf het startsein.

“Het bericht dat we de laatste week al een beetje hebben gevreesd, is dan toch de realiteit geworden�, zo laat het bestuur van de Oegstgeester voetbalvereniging UDO weten. “Zaterdagmorgen rond een uur of 10 is onze voorzitter overleden. Tot het einde toe heeft Hans geknokt om zijn herstel in te zetten. Er waren in die periode kleine stapjes voorwaarts. Stapjes die ons moed gaven voor de toekomst. Maar steeds als er zo een sprankje hoop op herstel was dan was daar toch weer die enorme stap terug. En uiteindelijk heeft Hans de strijd op moeten geven. Te midden van zijn dierbaren is Hans heel rustig ingeslapen.�

UDO was de laatste jaren de rotsvaste basis waar Hans van der Weijden op vertrouwde. Het meeleven vanuit de vereniging tijdens zijn ziekbed was groot. De website is vele malen door leden, maar ook door velen daarbuiten, bezocht. “Stapels kaarten hebben Hans en zijn vrouw Anne-Marie in deze periode gekregen. Voor Anne-Marie voelde dat als een warm bad. Hans is nu thuis. In zijn vertrouwde omgeving samen met Anne-Marie. Er is geen gelegenheid om Hans daar te bezoeken.â€? De voorzitter komt nog ĂŠĂŠnmaal naar UDO. “Wij ontvangen Hans woensdag in zijn geliefde omge-

ving. Daar kunt u afscheid nemen van Hans. Dat doen wij sober en bescheiden. Vanaf half zeven tot half acht in de avond is daar gelegenheid om de familie te condoleren. Bij UDO is een hoekje ingericht waar u uw boodschap en uw herinneringen aan Hans voor Anne-Marie kunt achterlaten.� Op donderdag vertrekt Hans van der Weijden vanaf UDO naar het Groene Kerkje. “Om 13.00 uur zal daar een bijeenkomst gehouden worden waar wij van Hans afscheid gaan nemen. Na de bijeenkomst zal naar verwachting rond 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op het Kerkhof van het Groene Kerk-

je. Daar wacht Bas op zijn komst.� Na de begrafenis wordt iedereen verwacht in het clubgebouw van UDO. Daar is nog gelegenheid om de familie te condoleren en/of een boodschap achter te laten. Niet met koffie en cake maar met een biertje en een bitterbal. “Want zo kennen we Hans.� “Wij verwachten rondom het afscheid van Hans grote belangstelling. Dat is fijn maar er zijn beperkingen. Het aantal plaatsen in het Groene Kerkje is beperkt, het aantal genodigden is groot. Misschien betekent dit dat een aantal van u de bijeenkomst van buiten de kerk moet meemaken. Bedenkt u dan dat het een voorrecht is dat wij zo

een uniek persoon met elkaar hebben gekend,� aldus het bestuur. In de laatste weken is het besef gegroeid hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een slopende ziekte en een aandoening aan de hersenen. En hoe belangrijk het is dat er gezocht wordt naar oplossingen voor bestrijding ervan. Daarom liever geen bloemen. Hans en AnneMarie zien liever een bijdrage voor de Edwin van der Sar foundation. Samen met de Hersenstichting Nederland wil de Foundation de kwaliteit van de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel verbeteren. In het UDO clubhuis is hiervoor de gelegenheid.

Hans van der Weijden. (Foto: Paul Lichtenbeld)


Keurslagerij De Mooy VVrijrijddapaagagvavaovovnonodnd Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 14 T/M 20 JUNI 2012 SPECIAL: Merk

Type

Kleur

Uitvoering

Km-stand

Bouwjaar

Prijs

Jaguar

S-type

Groen

3.0 V6

72.849

2002

€ 9.500

Jaguar

S-type

Grijs

3.0 V6 exec.

62.725

2004

€ 18.500

Crocante 100 gram

1

50

SOEP UIT EIGEN KEUKEN:

Jaguar

X-type

Rood

2.5 V6

133.198

2002

€ 7.500

Jaguar

XF

Grijs

2.7d Premium

61.687

2008

€ 40.500

Zomerkriebels? nu vanaf € 250,-

Jaguar

XF

Grijs

2.7d Luxury

65.956

2009

€ 44.500

Jaguar

XF

Grijs

3.0d Premium

80.432

2010

€ 49.500

per liter

Jaguar

XF

Zwart

2.2d DEMO

2.500

2012

€ 55.500

VLEESWARENTRIO:

stapelkorting!*

Jaguar

XF

Blauw

3.0d DEMO

1.500

2012

€ 64.500

Jaguar

XJ

Grijs

4.2 V8 Exec

202.500

2003

€ 15.000

Jaguar

XJ

Groen

4.2 V8 Exec

103.408

2004

€ 21.500

Jaguar

XJ

Grijs

4.2 S/C Exec

194.141

2004

€ 22.500

Gebr. kiprollade, achterham en gebr. gehakt

Jaguar

XJ

Zwart

2.7d Sovereign

97.324

2009

€ 57.500

Jaguar

XJ

Blauw

3.0d LWB DEMO

500

2012

€ 108.000

Jaguar

XK8

Blauw

4.0 V8 convertible

72.735

1998

€ 21.500

Jaguar

XKR

Grijs

5.0 V8 S/C

1.500

2011

€ 137.500

SAAB

9--5

Grijs

2.0 TiD Vector

59.993

2010

€ 41.500

BRON: Deceunink NV

www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP Eigen productie & montage * Alleen geldig bij PLOEG kunststof kozijnen Vraag naar de voorwaarden

Voor een perfecte bouw van uw

OPEN HAARD of SCHOUW

www.marblestyle.nl

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

500 gram

4 barbecuehamburgers

Broodje gezond

4 barbecueworsten samen

250

per stuk

MAALTIJDIDEE VAN DEZE WEEK:

Zuid-Hollands stoofpotje compl. vleesgerecht met aardappelpuree

en

per portie

550

VLEESWARENSPECIAL:

7

50

Parmaham 100 gram

399

RIJNSBURGERS elke 4e GRATIS WARM & KOUD BUFFET*:

SALADEDUO:

3

Bedrijvenpark Forepark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

695 p.p. Buffet de Luxe 2250 p.p. Buffet Hoftuin 1595 p.p. 75 Warme beenham met saus 2 p.p. Satébuffet

(*vanaf 10 personen)

Al ruim 100 jaar verstand van lekker eten je proeft het!

(drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden)

SCHOOLVERLATERS OPGELET:

Wij zijn op zoek naar een PRODUCTIEMEDEWERKER / LEERLING SLAGER 38 uur per week - opleiding behoort tot de mogelijkheden. Ben je enthousiast en hou je van aanpakken? BEL DAN 071 4020755.

Voor al uw loodgieterswerkzaamheden

Aankomend weekend

water - gas - riolering - sanitair - lood en zink - dakwerkzaamheden

Loodgietersbedrijf

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

W. R. van Griensven Rijnzichtweg 128 - 2341 AG Oegstgeest Telefoon: 071 - 8873061 Mobiel: 06 - 55766070 E-mail: wr.vgriensven@ziggo.nl

Weekaanbiedingen

Wekelijks twaalf nieuwe aanbiedingen in onze winkels.

ZELF BOMEN OMGE- • 50-plusser SCHILDERT, • Student wil u graag hel•ZAAGD of flink gesnoeid? SAUST en behangt uw huis pen met COMPUTER-

Met onze prof. versnippe- weer als nieuw. Tel. raar is het zo weg. 070- 06-13067762. 5111923 / 06-53794870 of Lekker toerfietsen vanuit mail deversnipperaar@kpnBC SIERBESTRATING mail.nl Wassenaar en Voorschoten? Tegelwerk, met afvoer, grawww.tcdekampioen.nl. tis prijsopgave. Tel. 06STEUNZOLEN. Erkend 55321682. leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

www.vdzalm.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. VAN DER KROFT & •VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

GARAGEBOXEN in www.zalenverhuurkruyt • •schipvanleiden.nl. Oegstgeest en Leiden. Mooi

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Bekijk onze cateringmogelijkheden op

• •

Bezoek onze site

Winkelcentrum Lange Voort T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer T 071-5173707

495

1495 p.p. Grillworstsalade 50 Barbecue Standaard 12 p.p. en aspergeBarbecue Populair 995 p.p. hamsalade 95 95 Barbecue Kinderfestijn 4 p.p. 2 x 150 gram

Aankomend weekend barbecueën? Kijk op onze site voor een geweldig assortiment

4

25

BARBECUEPAKKETTEN:

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist!

in Oegstgeest

Gegrilde spareribs

75

4e GRATIS

www.blankespoor.nl

de complete verswinkels

3 x 100 gram

2

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURKOOPJE:

Barbecue de Luxe

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of Parallelboulevard 178 Noordwijk 071-3620758 huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. van 070-5116612. der

ZALM

Groentesoep

@keurslagermooy

kkooop uur! totot t1199.0.000

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

Moet uw huis SNEL •BEZEMSCHOON opgeleverd worden? Bel dan 0705118889 / 06-20754889. Ook kopen wij schilderijen, porselein, goud, zilver en kristal.

GOED IDEE VOOR VADERDAG EEN E R E O ST L I R B T SPOR MOOIE N E E F O L I R B E N N O Z

BIJ SATON OPTIEK HEBBEN WE VOOR IEDERE VADER HET JUISTE MERK EN HET BESTE MODEL IN HUIS... www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

NIEUWS

Hansen - Nonhebel: Diamanten bruidspaar met veel herinneringen

Oegstgeestigheid De mens is een verzamelaar in hart en nieren. Het begint al jong en dat zie je bij supermarkten waar spaaracties met allerlei hebbedingetjes plaatsvinden. De monsters in plastic gegoten, nu uiteraard oranje van kleur, zijn populair onder de jeugd. Maar ook volwassenen lopen er mee te koop en zetten ze voor op de motorkap van hun auto of op het werk bovenop het beeldscherm van de computer. Zendamateurs proberen in hun zendtijd zo mooi en zo ver mogelijk verbindingen te maken. Vliegtuigspotters proberen zoveel mogelijk verschillende vliegmachines te spotten. Trots tonen zij hun logboeken. Zendamateurs op de burgerband, de 27 MHz, verzamelden vroeger kaarten van zoveel mogelijk mensen die op hun ‘bakkie’ contact met elkaar hadden. Je had ook mensen die bierviltjes meenamen uit de kroegen waar ze kwamen. Flinke drinkers hadden een behoorlijke verzameling. Je kon voor jouw gezondheid beter voetbalkaartjes of speldjes verzamelen. Een duurdere hobby is het verzamelen van muziek of films. Al wordt dat tegenwoordig met het Internet een stuk makkelijker en goedkoper om daar aan te komen. Het World Wide Web is een breed platform geworden voor verzamelaars. Het is vooral handig voor onderzoek naar familieleden om jouw stamboek te vullen en zoveel mogelijk familieleden te verzamelen. Een graadje erger is Facebook. Het is een van de belangrijkste sociale ontmoetingsplekken op het Internet waar iedereen vriendjes kan worden met iedereen. Vooral de face collector voelt zich daar thuis en verzamelt zo veel mogelijk gezichten om aan zijn of haar netwerk toe te voegen. Een niet te onderschatten netwerk van personen. Alhoewel, het is natuurlijk allang op waarde geschat en zelfs genoteerd op de beurs. Dat is mij vroeger met mijn sigarenbandjes, toen vrijwel alle mannen rookten, niet gelukt, zelfs niet met mijn suikerzakjes.

Scheepvaart heeft de bruidegom zijn leven lang beziggehouden. Hij was stuurman aan de wal, laatstelijk bij de VNS. Geboren in Zutphen meldde hij zich na de Tweede Wereldoorlog bij de militaire dienst en toen hij in de officierskantine in Nijmegen beëdigd werd, had hij meer oog voor een jongedame die samen met haar vriend aanwezig was dan voor zijn eigen vriendin.

Het bruidspaar kijkt terug op een avontuurlijk bestaan dat zich voor een groot deel afspeelde in WestAfrika waar de heer des huizes onder andere inspecteur was bij de Holland-West-Afrika Lijn. Tijdens het gesprek passeren Angola, Nigeria en Ghana als standplaatsen. Na zijn pensionering was de bruidegom nog tien jaar adviseur bij de NATO. Het is genoeg voor het schrijven van een levensboek. Vorige week dinsdag kwam burgemeester Els Timmers-Van Klink op bezoek met een f raai boeket bloemen en de gelukwensen namens de gemeente. Natuurlijk waren de drie dochters daarbij aanwezig waarbij het gesprek zich toespitste op het Afrikaanse deel van het leven.

Tekst en foto Antoon Koch Die jongedame, een Amsterdamse, werd later zijn echtgenote. Een puur bewijs van een ‘vonk die oversprong’. Een prachtig begin van een rijk gezegend huwelijksleven waaruit drie dochters, zeven kleindochters en twee achterkleinkinderen voortkwamen. De bruidegom voegt er nog een half kleinkind, waarvan het echtpaar op de blijde gebeurtenis wacht, aan toe. Bruid en bruidegom zijn respectie-

Burgemeester Els Timmers op bezoek bij diamanten bruidspaar HansenNonhebel en dochters. velijk 87 en 86 jaar oud. ‘Fit’ is het woord dat bij hen past. De bruidegom: “Ik ben altijd voor sporten geweest. In beweging blijven.

Ik heb veel getennist en speel nog golf ”. De echtgenote knikt instemmend en ook de drie dochters zijn het volledig met hun vader eens.

Er werd gefluisterd over een nieuwtje dat het bruidspaar nog niet mocht weten: familiebezoek uit Canada. Een verrassing die zaterdag werd onthuld tijdens de viering van de diamanten bruiloft. Natuurlijk met een boottocht door de Biesbos. Navigare necesse est.

Boerhaaveplein krijgt facelift Nu het nieuwe Groot Proffijt af is en bijna alle appartementen zijn bewoond, krijgt het Boerhaaveplein de lang verwachte facelift. De aannemer is volop bezig met het verwijderen van de oude bestrating rondom de winkels en voor het Groot Proffijt. Tekst en foto: Wil van Elk Het hele gebied rond het Boerhaaveplein gaat op de schop. Ook de Quiridolaan en de parkeerplaatsen in het gebied krijgen een facelift. Tijdens de werkzaamheden blijven er steevast meer dan honderd parkeerplaatsen beschikbaar in het woon- en winkelgebied. De omwonenden hebben kunnen meedenken over de herinrichting

Door Inkochnito

Zwembad Wat gaat er gebeuren met ons verouderde overdekte zwembad aan de Lange Voort? Wij komen plaatsgenoten tegen die zich zorgen maken over het voortbestaan daarvan. Het zijn ouders die afvragen of hun kinderen hier in Oegstgeest kunnen blijven schoolzwemmen en verder velen die het zwemmen beoefenen als gezonde lichaamsbeweging. De gemeente zit in de financiële zorgen en een nieuw bad kost de nodige euro’s. Intussen wordt in het najaar een keuze gemaakt: het verouderde bad slopen, opknappen of nieuwbouw. Financieel groeien de bomen al lang niet meer tot in de hemel maar volgens de “Vrienden van Poelmeer” is daar wat aan te doen. Zwembad Poelmeer is van belang voor de volksgezondheid en wellicht kan er, gezien het aan aantal bezoekers uit de regio, een oplossing voor gevonden worden in samenspraak met andere gemeenten. Gemiddeld trekt het bad, over alle dagen van het jaar, 466 bezoekers per dag.

Fromagerie De Fromagerie du Patron aan de Irislaan is een delicatessenzaak die in de wijde omgeving bekendheid geniet. Michel van der Burg sleepte al vele prijzen binnen en hij vindt dat er nog best eentje bij kan zoals die van ‘de beste zaak van Nederland’. Naar verluidt heeft hij daarvoor de Fromagerie aangemeld. Het wordt nog een spannend jaartje voor de onderneming.

Uitvoering Dirigent Erik van Balen geniet in Oegstgeest bekendheid vanwege diverse succesvolle kooruitvoeringen. Komende vrijdag, 15 juni, wordt onder zijn leiding het tot de meest gewaardeerde werken uit Mozarts oeuvre, diens Requiem, uitgevoerd. Daaraan werken me de sopraan Isabel Delemarre, de alt Annette Stallinga, de tenor Edwin van Gelder en de bas Mitchell Sandler. Muzikale medewerking het orkest Colla Voice en voorts het koor Volk. 15 Juni, 20.00 uur, Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest. Entreekaarten 20 euro. Van 12 tot en met 17 jaar: 15 euro en toegang tot 12 jaar gratis mits onder begeleiding. Voorverkoop: telefoon mobiel 06-245 388 95

Veteranendag

van hun woonomgeving en hebben deelgenomen in een klankbordgroep. Samen met asfaltering en het aanbrengen van afwerklagen, is het bestratingswerk in elf fases onderverdeeld en begin oktober gereed.

Op 30 juni wordt in Den Haag de landelijke veteranendag gehouden. Hoogtepunt is het defilé van 3000 veteranen door het centrum van de Residentie, ondersteund door 17 muziekkorpsen. Het defilé wordt afgenomen door Prins Willem-Alexander ter hoogte van de Gevangenpoort. Tijdens het gebeuren vindt een spectaculaire Fliy-Past plaats. Op het Malieveld is er sprake van muziek in alle soorten. De rode draad in het muziekprogramma is de ‘Veteranen Top 50’ die door de oud militairen zelf is samengesteld. Zo worden nummers van the The Animals, Dire Street en U2 gespeeld. Ook solisten van toen staan weer op het podium: Rien de Wolf, één van de Blue Diamonds en Anneke Grönloh. Ver is er een optreden van Belle Perez en DJ Alex van Oostrom. Op het Malieveld, voor iedereen toegankelijk, is van alles te beleven. Tenslotte: vooruitlopende kent de gemeente Oegstgeest zijn ontmoeting met de plaatselijke veteranen. Deze wordt komende vrijdag gehouden in het raadhuis aan de Rhijngeesterstraatweg.

Aanmeerplek Het Boerhaaveplein loopt over in een pad dat langs het Groot Proffijt doorloopt naar het Oegstgeesterkanaal waar een terras en aanmeerplek komt. Passanten kunnen daar met hun plezierboot aanmeren voor een tussenstop en een patatje bij Snackbar ’t Haasje of aankopen doen bij de Lidl, kapper of apotheek. In de toekomst komt daar ongetwijfeld ook winkelbezoek bij als de nu nog leeg staande winkels voor het Groot Proffijt ook zijn verhuurd of verkocht.

GEHOORD EN GEZIEN

1972

Het hele Boerhaaveplein wordt opnieuw ingericht. Op vrijdag 29 juni wordt op die plek het Midzomeravondfeest gehouden na de Oegstgeester Poldercross.

Veertig jaar geleden kende men nog het gemeentelijke IV-kampioenschap, ofwel het jaarlijkse Intergemeentelijke Voetbaltoernooi. In juni 1972 werd dit gespeeld op het terrein van De Voscuyl. Toen werd er aan deelgenomen door elftallen uit Noordwijkerhout, Warmond, Hillegom, Wassenaar, Oegstgeest, Rijnsburg, Lisse, Voorschoten, Sassenheim en Leiderdorp. Oegstgeest en Wassenaar bereikten de finale. Oegstgeest veroverde het kampioenschap met een 3-0 overwinning. Boze tongen beweerden dat, nadat de scheidsrechter het eindsignaal had gegeven, niet 11 Oegstgeester spelers maar 12 het veld verlieten.

Voetbal Zaterdagmiddag 18.00 uur. Nederland gaat voetballen. Tegenstander is Denemarken. Op straat is het stil. Vanaf een hoog balkon blaast een Oranjefan op een toeter. 6,2 Miljoen kijkers staren nar het televisiescherm. Wat het Oranjeteam niet lukt, is de bal in het doel te krijgen. Denemarken benut een goede kans en het is raak. Het blijft tot het einde van de wedstrijd 1-0. Tot laat in de avond wordt er via radio en televisie over nagepraat. Vandaag weten wij hoe het verder gaat met Oranje.

Wil van Elk

Politiek café met vijf partijen Op maandagavond 18 juni wordt een politiek café georganiseerd door de vijf landelijk opererende partijen die in Oegstgeest politiek actief zijn. Van elke partij is een Tweede Kamerlid vertegenwoordigd in het debat. Gesprekleider is Sander Schelberg, burgemeester van Teylingen. Vier van de vijf namen zijn reeds bekend: Magda Berndsen (D66, oud burgemeester en oud korpschef), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, oud directeur Greenpeace), Roos Vermeij (PvdA en bestuur Dance4life) en Klaas Dijkhoff (VVD, raadslid Breda). De thema’s waarover gediscussieerd gaat worden zijn Europa, milieu & economie en de hervormingen van de arbeidsmarkt en woningmarkt. Deze avond is ook uitstekend geschikt voor de zwevende kiezers om de nieren te proeven en mee te debatteren. Vanaf 20.00 uur zijn de deuren van Het Beleg van Oegstgeest open. De avond begint om 20.30 uur. Het eerste kopje koffie/thee wordt door de partijen aangeboden. Consumpties zijn verder voor eigen rekening. Aanmelden is niet nodig.

Column

Opgraven in Overdorp Nieuwe haring gearriveerd Zaterdag was het Vlaggetjesdag in Scheveningen, waar de komst van de nieuwe haring uitgebreid werd gevierd. Zoals het hoort bij een visserijgebeuren stond er een stevige bries. Dit laatste was ook het geval in het winkelcentrum Lange Voort waar het ook een beetje vlaggetjesdag was. Hugo van der Meij (Visgilde) had een antieke haringkar voorgaats gehaald. Oorspronkelijk een buitengebeuren maar ditmaal had hij de luwte van de passage opgezocht. De belangstelling voor het zeebanket was groot. Geen wonder want bij het visgilde staat kwaliteit hoog in het vaandel. (foto/tekst Antoon Koch)

Voorzitter Gerda Schukking, Alexander Pechtold en Erwin Rozendal van De Beukenhof.

Eerste Vaatje 3 October Gilde naar De Beukenhof Veilingmeester Alexander Pechtold wist vorige week een mooie opbrengst bijeen te hameren op de traditionele haringveiling van het Leidse 3 October Gilde. Het hoogtepunt van de veiling, waar ook op andere kavels als een champagnebrunch, kreeftendiner, inbouwkluis en een wijnpakket kon worden geboden, was het Eerste Vaatje nieuwe haring. Dit vaatje was uiteraard nog leeg, omdat de Hollandse Nieuwe pas vanaf woensdag beschikbaar was. Erwin Rozendal van restaurant De Beukenhof in Oegstgeest bracht

uiteindelijk het laatste bod uit, na een spannende biedronde waarin Pechtold toonde de kunst van het veilen nog niet te zijn verleerd. Pechtold ontving uit handen van voorzitter Gerda Schukking een zilveren speld als dank voor zijn 10e optreden als veilingmeester voor het Gilde. De totale opbrengst van de veiling bedroeg 14.600 euro, wat geheel ten goede komt aan de viering van Leidens Ontzet. Het 3 October Gilde bestaat uit Leidse ondernemers die dit grootse volksfeest financieel ondersteunen.

Lezers schrijven Ons gemeentebestuur en ons geld

Open Tuinen dagen LEIDEN - De afdeling Leiden e.o. van de vereniging Groei en Bloei, doet dit jaar weer enthousiast mee aan de landelijke open tuinen¿dagen op 23 en 24 juni. Op de website www.leiden.groei.nl onder Activiteiten en Actueel, staat een korte beschrijving van de te bezoeken tuinen. Onder de kop ‘alles op een rijtje’ zijn alle tuinen met adres en openingstijden te vinden. Geen internet? Stuur een aan uw zelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe naar F. van der Zwan, Spoorlaan 88, 2316 KE Leiden. Dan wordt de adressenlijst opgestuurd.

Het klikt tussen de Daltonschool en Kidzklix Kortgeleden deed groep 7 van Daltonschool Oegstgeest mee aan een project fotografie in de natuur. Kidzklix is een stichting die zich ten doel stelt kinderen in contact te laten komen met de natuur. Om dat doel te bereiken, maken de kinderen gebruik van de fotocamera. Alle kinderen krijgen een camera te leen en dat zorgt ervoor dat kinderen anders, meer gefocust gaan kijken naar die natuur. Urenlang waren de kinderen actief in natuurgebied Poelgeest en was er geen wanklank te horen. De medewerkers van Kidzklix, Joost van der Sluijs en Joost Bouwmeester, gaven de kinderen een opdracht mee en de resultaten mochten er zijn. Uiteindelijk won Saphira Husler de prijs met een foto van een lepelaar. Een zeldzame verschijning in dit natuurgebied. Cody Massee won de tweede prijs met de foto van een haas en Merel Jongeneelen had een mooie overzichtsfoto gemaakt van de natuur in Poelgeest. De tentoonstelling van de tien mooiste foto’s is in de school te zien.

Volgend jaar gaan wij, Oegstgeestenaren, meer gemeentebelasting betalen. Het meerbedrag wordt onthutsend. Is er iets gaande met ons Gemeentebestuur? Na de miljoenenramp in Poelgeest dachten we dat ons bestuur verder voorzichtig met ons geld zou omgaan. Wethouder Mackay stelde ons jarenlang gerust. Desondanks begonnen indrukken van opnieuw ernstig financieel mismanagement steeds concreter te worden. Van een groot project als Rhijngeest tot kleine, overal wordt het helderder dat het bestuur projecten mogelijk niet aankan en grote risico’s aangaat. Over de uiterst bedenkelijke aanpak van Rhijngeest is al genoeg geschreven, maar ook uit projecten als de brug over het Oegstgeesterkanaal blijkt ons bestuur het werk niet in de greep te hebben. Hoe kun je een aannemingscontract afsluiten, waarin aannemer de vrijheid krijgt zijn gereedschappen (kraan) naar andere jobs te brengen en vervolgens doodleuk te melden dat er meerdere weken vertraging komt? Nog ernstiger wordt het indien ons bestuur in geldpaniek, Hofbrouckerpark-grond voor een paar centen wil verkwanselen aan een venture met een hoogst bedenkelijke partner (jaarverlies 300 miljoen euro) met alle gigantische risico’s van dien. Het is die waardevolle parkgrond op een paar honderd meter verwijderd vanaf al die ontelbare Oegstgeestenaren in de massale flatgebouwen (LV-centrum) en daaromheen. Gelukkig spreekt een wethouder over wanbeleid en parkgrond. Bij elkaar dus onverantwoorde bestuurlijke risico’s verbonden met onverantwoorde offers in welzijn en beurs van ons burgers. Daarom Oegstgeestenaren let op welke politieke partij een eind maakt aan die bestuurspraktijken en verder dus ook met u rekening houdt. Ad Schut

“Dit ziet er oud uit!” Het meisje houdt trots haar vondst omhoog. Moeders klopt nog even het zand uit haar kleren. Terwijl beneden hen in de put studenten aan het graven zijn, hebben zij de stort beklommen om te kijken of er nog wat bijzonders ligt. Afgelopen zaterdag was de open dag van de opgraving waar publiek welkom was voor een bezoekje. En door weer en wind kwamen ze. Om 10.00 uur stonden de eersten al klaar om de put in te gaan, te praten met de studenten en om te zien hoe een archeologische opgraving in zijn werk gaat. En ook de stort was opengesteld. De graafmachine haalt lagen aarde weg en legt dat op een hoop. De vondsten die hierin liggen zijn buiten een context. We weten niet waar het precies vandaan komt. Daarom stond het de mensen vrij om hier te gaan zoe-

ken. Sommige kinderen kwamen al helemaal voorbereidt met emmer, schep en zeef aanzetten. Stukken aardewerk en steen kwamen tevoorschijn maar het meest bijzondere was toch wel het stuk bot dat het meisje omhoog hield. Van welk dier het is geweest is onbekend maar dat het oud was klopte inderdaad. Een paar studenten waren vondsten van de opgraving aan het wassen en stonden dan ook vaak hun bak water en tandenborstel af zodat de gevonden spullen goed schoongemaakt konden worden. Daarna werd er een vondstzakje omheen gedaan en mocht het mee naar huis. Niet alleen de bezoekers maar ook de studenten zelf hebben er een leuke dag van gemaakt. Vrijwillig kwamen ze uit de drie eerstejaars groepen om een extra dagje in het veld te staan en het publiek te woord te staan. Ondertussen is de vierde groep eerstejaars begonnen in het veld en zijn de laatste twee weken ingegaan. Nog even graven en dan stopt de opgraving voor dit jaar. Daniëlle Meuleman

nieuwe patiënten zijn welkom! Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest www.m2tandartsen.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

13 juni 2012 week 24 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wilt u de burgemeester of ĂŠĂŠn van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

RAADSINFORMATIE AGENDA EXTRA COMMISSIE BURGER VAN 21 JUNI 2012 tEFCFHJOUJKEFOWBOEFPOEFSXFSQFO[JKOPOEFSWPPSCFIPVE tWPPSBDUVFMFBHFOEBLJKLPQEFXFCTJUF RAADZAAL BURGER

20.00-23.00

EXTRA COMMISSIE

20.00-20.15

Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen Jaarrekening 2011. Board letter 2011. 1e voortgangsrapportage 2012. Kaderbrief 2013. Rondvraag. Sluiting.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

Begin: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis van Oegstgeest

8. Zesde wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Beslispunten: in te stemmen met de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; dit ter verdere besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden binnen Holland Rijnland. 9. Tweede wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur Beslispunten: de Tweede wijziging van het Reglement van orde Algemeen Bestuur. 10. Rondvraag en sluiting Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 31 oktober 2012. Meer informatie op: www.hollandrijnland.net

De komende maanden kunt u de eikenprocessierups weer aantreffen in eikenbomen. Deze rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Wie in contact komt met de brandharen van deze rups kan klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen. Vorig jaar trof de gemeente in diverse eiken in Oegstgeest eikenprocessierupsen aan. Dit voorjaar houdt de gemeente nauwlettend in de gaten of de eikenprocessierups weer opduikt. De eiken in Oegstgeest worden regelmatig gecontroleerd. Voor de bestrijding van de rupsen schakelt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in.

Oegstgeest in beweging:

Kenmerken Eikenprocessierupsen zitten op eikenbomen. Ze zijn te herkennen aan de speciďŹ eke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellinghuidjes, met brandharen en uitwerpselen. De eikenprocessierups heeft microscopisch kleine, pijlvormige brandharen. De brandharen (Âą 700.000 per rups) dringen met hun weerhaakjes bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen Er hoeft geen direct contact met de rups te zijn om klachten te krijgen: de brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden.

van het voordelige resultaat van â‚Ź 261.446 met de deelnemende gemeenten conform de afrekenstaat. 6. Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 Beslispunt: begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016. 7. Reservering ďŹ nanciĂŤle middelen voor gebiedsfonds groenblauwe diensten Beslispunten: i.s.m. provincie instellen van gebiedsfonds groenblauwe diensten; reserveren van â‚Ź100.000 voor dit gebiedsfonds; dit te dekken door van het rekeningsresultaat 2011 â‚Ź100.000,-- minder terug te storten aan de deelnemende gemeenten.

AGENDA PRESENTATIEAVOND VAN 19 JUNI 2012 tEFCFHJOUJKEFOWBOEFPOEFSXFSQFO[JKOPOEFSWPPSCFIPVE tWPPSBDUVFMFBHFOEBLJKLPQEFXFCTJUF

Beperkte restauratie Kwaakbrug

RAADZAAL 20.00-22.45

PRESENTATIEAVOND

20.00-20.30 20.30-21.00 21.00-21.45 22.00-22.45

Kennismaking met de adviescommissie Groen & Natuur. Presentatie Fietsersbond. Presentatie Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO). Gesprek met de Rekenkamercommissie.

AGENDA COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN Op woensdag 20 juni 2012 vergadert de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. De volgende bezwaarschriften komen aan de orde: 19.30 uur 20.15 uur 20.45 uur

Bezwaarschrift inzake bestuursdwang Bezwaarschrift inzake wegsleepregeling Bezwaarschrift inzake verleende terrasvergunning

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevrouw A. Crama, tel. 071 5167816

Nieuw contract beveiliging scholen Op 8 juni jl. tekende wethouder TĂśnjann en directeur De Waal van Huschka Beveiligers een contract voor de beveiliging en alarmopvolging van de

schoolgebouwen voor het basis- en speciaal onderwijs in Oegstgeest en de daaraan verbonden locaties voor kinderopvang van SKO.

51 91 868

Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten

%FWPMMFEJHFBHFOEBFOEFWFSHBEFSTUVLLFOMJHHFOUJKEFOTLBOUPPSVSFOUFSJO[BHFJOEFIBMWBOIFU HFNFFOUFIVJT BBO EF 3IJKOHFFTUFSTUSBBUXFH 0PL [JKO [F UF SBBEQMFHFO JO IFU SBBETJOGPSNBUJF systeem op www.oegstgeest.nl.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de grifďŹ er, dhr. G.J. Broer, tel. (071) 51 91 793. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl.

51 91 819

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

Agenda vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 20 juni 2012 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2012 en extra Algemeen Bestuur 8 mei 2012. 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven. 4. Managementrapportage. Beslispunten: managementrapportage per 1 april 2012; begrotingswijziging; kennisname eventuele gevolgen van Prinsjesdag 2011. 5. Jaarstukken 2011 van Holland Rijnland Beslispunten: jaarstukken 2011; accountantsverklaring; verrekening

20.15-21.00 21.00-21.20 21.20-21.40 21.40-23.00 23.00 23.00

51 91 830

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de Kwaakbrug beperkt te laten restaureren. De Kwaakbrug over de Haarlemmertrekvaart bij Poelgeest werd eind 2010 afgesloten voor auto’s. De conditie van de brug was te slecht geworden om nog zware belasting te kunnen dragen. Fietsers en voetgangers konden – en kunnen – wel veilig over de brug. Aanvankelijk werd uitgegaan van totale nieuwbouw, zodat er ook weer auto’s over de brug zouden kunnen. Een nieuw geplande brug tussen Oegstgeest en Leiden, even verderop over de Haarlemmertrekvaart, kan dat autoverkeer binnenkort echter opvangen. Er werden daarom alleen ontwerpaanvragen gedaan voor de bouw van een nieuwe ďŹ ets-Kwaakbrug, met de opdracht om vernieuwing en historie op een verantwoorde wijze met elkaar te verbinden. Er kwamen zes ontwerpen binnen, variĂŤrend van heel modern tot

heel klassiek. De Monumentencommissie van Oegstgeest gaf ondertussen aan sterk voorstander te zijn van het behoud van het historisch karakter van de Kwaakbrug en maakte duidelijk dat restauratie de beste optie zou zijn. Het college heeft deze aanbeveling ter harte genomen en gekozen voor een beperkte restauratie. De beperkte restauratie waarborgt dat de brug niet verder achteruitgaat en laat de mogelijkheid open tot een algehele restauratie in de toekomst. De restauratie van de brug bestaat uit het opknappen van het metselwerk tot aan de waterlijn, het vernieuwen van het hekwerk en het verstevigen van de liggers die het wegdek dragen. De stalen damwand en hulpconstructie blijven vooralsnog staan. Het werk wordt uitgevoerd nadat het vaarseizoen in oktober is afgesloten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in december zijn afgerond.

Sinds begin van dit jaar is Huschka al actief met het verrichten van een nulmeting en een soepele en vooral veilige overgang voor de scholen. De ďŹ rma Huschka is een regionaal bedrijf en kwam als beste aanbieder naar voren bij de openbare aanbesteding in samenwerking met het inkoopbureau van SP71. Huschka verzorgt tevens de alarmopvolging van onder meer sporthal De Cuyl en het gemeentehuis.

Met elkaar werken aan de toekomst van Oegstgeest Deze maand zijn inwoners, bedrijven en deskundigen uit ons dorp aan zet bij de verdere invulling van de Toekomstvisie 2020, Oegstgeest in beweging. De afgelopen maanden zijn college en ambtenaren bezig geweest om het visiedocument verder uit te werken in doelen en activiteiten/inspanningen, nu is het de beurt aan externen. We vragen de externen om het concept-uitvoeringsprogramma te toetsen en kijken of we de toekomstvisie zo kunnen realiseren. Ook willen we alle rode draden uit de toekomstvisie met elkaar verbinden. Daar kan het dorp bij helpen. Er zijn zes avonden gepland. Iedereen is persoonlijk uitgenodigd. Het gaat om mensen die veelal ook al in een eerder stadium mee hebben gepraat over de totstandkoming van de visie, bijvoorbeeld tijdens de toekomstcafe’s vorig jaar. De eerste vier avonden zijn bedoeld om de inspanningen in kaart te brengen, de twee terugkomavonden (18 en 25 juni) zijn bedoeld om te kijken en vast te stellen waar we verbindingen kunnen leggen en wat mensen echt zelf kunnen gaan bijdragen. Alle input moet in juli leiden tot een uitvoeringsprogramma. Deze en de komende weken vindt u in deze krant en op www.oegstgeest.nl regelmatig een sfeerimpressie van deze avonden.

Voorkomen van ongemakken Vermijd elk contact met de rupsen en resten (vrijgekomen brandharen en lege nesten) ervan. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Uw ogen kunt u beschermen door het dragen van een hoofddeksel en (zonne)bril. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen ga dan niet krabben of wrijven. U kunt de huid direct na blootstelling met plakband strippen om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam

verspreiden. Spoel de huid of ogen goed met lauw water. Was zo nodig ook uw kleding (liefst op 60ÂşC). Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Voor meer informatie over gezondheidsaspecten kunt u contact opnemen met het team Milieu, HygiĂŤne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden, te bereiken op telefoonnummer 071-516 33 81. Eikenprocessierups gesignaleerd? Meld het! U kunt de gemeente helpen bij de beheersing van de eikenprocessierups. Als u de rups ontdekt, geef dit dan door via het telefonisch informatiepunt van de gemeente Oegstgeest, telefoon 071- 5191 793 (ma-vr 9.0012.00 uur), of geef een melding door via www.oegstgeest.nl. Indien u op uw eigen perceel te maken hebt met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur een deskundig bedrijf in. Informeer wel de gemeente, zodat wij een goed beeld krijgen van de verspreiding van deze rups. Meer informatie over de eikenprocessierups kunt u vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, www.vwa.nl.

Volg gemeente Oegstgeest ook op twitter:

@gem_oegstgeest

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN BEKENDMAKINGEN De gemeenteraad van Oegstgeest heeft op 15 december 2011 de volgende verordeningen vastgesteld: - Verordening onroerendezaakbelastingen 2012 - Verordening toeristenbelasting 2012 - Verordening hondenbelasting 2012 - Verordening rioolhefďŹ ng 2012 - Verordening precariobelasting 2012 + tarieventabel - Verordening afvalstoffenhefďŹ ng 2012 - Verordening marktgeld 2012 - Verordening leges 2012 + tarieventabel - Verordening vermakelijkhedenretributie 2012

- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oegstgeest, inclusief toelichting - Verordening VROM Starterslening De gemeenteraad van Oegstgeest heeft op 26 januari 2012 de volgende verordening gewijzigd vastgesteld: - Verordening rioolhefďŹ ng 2012 Ter aanvulling op de bekendmaking in week 51 van 2011 en voor zover het de Verordening rioolhefďŹ ng 2012 betreft week 6 van 2012, het volgende: de stukken liggen ter inzage vanaf 14 juni 2012 tot en met 5 september 2012 bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, maandag tot en met

vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, en na telefonische afspraak (071) 519 17 93. Deze verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Tegen deze besluiten staat geen bezwaar of beroep open.

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. N444/kruising A44 – reconstructie weg (456467/29-05-2012). 2. Lange Voort/Abtspoelweg – plaatsen

nieuwe poster op een bestaand reclamebord nabij rotonde (456613/05-062012). 3. Richard Holpad 24 – plaatsen dakkapel voor (455069/01-06-20121). De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende vergunningen Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat het onderstaande vergunningen heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Hugo de Vrieslaan 60 – vervangen kozijn

2. 3. 4. 5.

en wijziging gebruik garage (421683/0606-2012) Kasteellaan 5 – plaatsen noodstroomvoorziening (392435/06-06-2012). Rijnsburgerweg 46 – veranderen inrit/ oprit (425243/01-06-2012). Rhijngeesterstraatweg 81 – plaatsen extra raam (426125/01-06-2012). Terweeweg 5A – wijzigen voorgevelpui (445563/08-06-2012).

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunningen die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Informatie Als u informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning of aanverwante zaken, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met 0715191793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

Gevarieerde Open Coffee/Meet & Match

Märklin Digitalseminar

De laatste ‘Open Coffee/ Meet & Match’ voor de zomervakantie op vrijdag 8 juni was zeer gevarieerd en omvatte zowel vraag als aanbod. Zo waren er oproepen voor vrijwilligers en donateurs en voor uitwisseling van ervaring en een aanbod aan de maatschappij in de vorm van gratis lezingen.

Maak kennis met de mogelijkheden die het Märklin Central Station biedt voor de automatische besturing op uw modelbaan. Kom naar het Märklin Digital-seminar Automatische besturing met het Central Station dat Märklin Shop De Tombe op vrijdag 15 juni om 19:30 uur organiseert.

Annemarie Pijpers presenteerde Sarah’s Wereld, een interactief informatief project over duurzaam leven en milieu-bewustzijn voor de bovenbouw van de basisschool. Het project is opgezet naar een model uit Duitsland. Annemarie is op zoek naar ondersteuning door vrijwilligers voor gastlessen en het aanbieden van het project (presentatie en/of tentoonstelling) aan geïnteresseerde groepen in de maatschappij.

Inburgeraars en de maatschappij Arjan Zuidhof uit Rijnsburg, lichtte zijn idee toe betreffende inburgeraars, die hij begeleidt vanuit het Steunpunt Medelanders. Deze mensen hebben vaak in het eigen land

een goede opleiding genoten, die ze hier niet kunnen/mogen gebruiken. Hij is op zoek naar anderen die op dit terrein ervaring hebben (gehad) om te brainstormen over manieren om grotere groepen van hen te betrekken in de maatschappij, bijv. als vrijwilliger. Al tijdens de bijeenkomst gingen twee bezoekers met vergelijkbare ervaringen met Arjan in gesprek hierover.

‘Grootje voor Grootje’ Corlien Varkevisser presenteerde de actiegroep ‘Grootje voor Grootje’ (G2G). In december 2010 hebben zes grootmoeders een actiegroep gevormd ter ondersteuning van een project in NW Tanzania, dat is gestart door een Zwitser. Doel van het project is, arme grootmoeders te steunen die voor hun kleinkinderen moeten zorgen, waarvan de ouders zijn overleden aan AIDS. Daartoe worden groepen opgezet die elkaar kunnen ondersteunen bij dagelijkse problemen. Er doen circa 1000 grootjes mee. Het project kan donaties gebruiken.

Pedagogische hulp Engels orthopedagoog Alison Sutton begeleidt ‘internationale gezinnen’, waar de ouders twee verschillende opvoedingstradities kennen. Zij vertelde over de problemen waar kinderen mee te maken (kunnen) krijgen en de vormen waarin hulp geboden kan worden. Zij biedt (gratis) lezingen over dit onderwerp aan. Ook is zij op zoek naar andere internationale gezinnen en/of organisaties die zich ook met dit onderwerp bezig houden.

Toekomst De Civil Society Club’s Open Coffee/Meet & Match, heeft in principe (m.u.v. schoolvakanties) elke tweede vrijdag van de maand plaats, vanaf 9.00 uur in Restaurant de Jonker in Oegstgeest. Deze eerste reeks Open Coffee/ Meet & Match zal worden geÍvalueerd. Op basis van de resultaten wordt gekeken of de bijeenkomsten in een maatschappelijke behoefte voorzien en of de formule, (programma, locatie en frequentie) verbeterd kan worden. www.civilsocietyclub.nl

Open Coffee/Meet & Match heeft elke tweede vrijdag van de maand plaats De Jonker (Foto: RenĂŠ van Velzen)

Hoe werkt de automatische besturing op de digitale modelbaan? Wissels en seinen worden in de juiste stand geschakeld voor de rijweg van een trein. Voorbeelden van rijwegen zijn het binnenkomen op een (schaduw-)stationspoor, het verlaten van een (schaduw-)stationspoor en het rijden van het ene in het volgende blok op een spoorwegtraject. Met het Märklin Central Station 60213 – 60215 kunnen deze rijwegen met de hand worden bediend of automatisch via terugmeldingen van reedcontacten, schakel- of contactrails worden ingesteld. Bij aanvang van het seminar krijgen de deelnemers een hand-out van de presentatie in A5-formaat uitgereikt. Aanmelden via: www.detombe.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Vermelding in de agenda kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende editie van de Oegstgeester Courant. Opgave via tel. (071-) 5175317 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl (o.v.v agenda). Voor de agenda geldt: onder voorbehoud.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Woensdag 13 juni 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Kom eens langs. Ook tijdens woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Thorn tafeltennishal.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

PIANOLERAAR GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS

Veel heb ik mogen ontvangen. Verdrietig, maar dankbaar voor zijn leven, nemen we afscheid van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Voor informatie: T - 071-3414776 M - 06-55751306 of bezoek de website

Johannes van Waveren

www.pianolesbijuthuis.nl

Hans

weduwnaar van Cornelia Verhaar * 27 augustus 1923

†1 juni 2012

A. van Waveren-Koch Peter van Waveren Martijn

.BSJBOEF7BML 6JUWBBSUCFHFMFJEJOH 2AADGEVING "EGELEIDING

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. 0252-240212 * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Marleen van Waveren Thijs Geert Maarten Daan en Mirjam van Waveren-Schrama Familie R.O. Boer -ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 WWWMARIANDEVALKNL

De bijzetting in het familiegraf heeft op zaterdag 9 juni op het kerkhof van de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest plaatsgevonden.

Geschokt hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

HANS VAN DER WEIJDEN VOORZITTER VAN VV UDO Wij kennen Hans als een zeer sympathiek mens en een zeer kundige bestuurder. Altijd bereid om als goede buur en collega bestuurder de helpende hand toe te steken. Wij wensen zijn vrouw Anne-Marie, verdere familie en vrienden veel kracht toe om dit enorme verlies te verwerken. Bestuur vv Oegstgeest Oegstgeest, juni 2012

Vrijdag 15 juni Vrijdag- en woensdagmiddag: Vrije inloop Centrum voor Jeugd en Gezin. Lijtweg 7 (naast het Gemeentecentrum). 17.00 uur. Bijeenkomst veteranen in raadzaal gemeentehuis 16.00 uur Finish rolstoelvierdaagse. Van Wijckersloothplein. 20.15 uur. Uitvoering van Mozart Requium. Dirigent Eric van Balen. Koor en orkest evenals solistische medewerking. Kaartverkoop aan de zaal. Regenboogkerk. Mauritslaan 12.

Zondag 17 juni 8.30 – 13.00 uur. Ren- en toervereniging “Swiftâ€?. Toerfietsseizoen. Vandaag: Zwethtoer. Naar keuze 35 of 70 kilometer. Voor het hele gezin. Start: Clubhuis. Willem van der Madeweg. Te bereiken via Hoge Rijndijk, vanaf Leiden daar voor viaduct snelweg A4 (let op werkzaamheden) rechts afslaan en Willem van de Madeweg (langs Roomburg) volgen. 14.00 uur. Vereniging Vrienden van de Leidse Hout voorjaarsconcerten in de muziektent De Waterlelie. Vandaag: Optreden van de Harmonie Voorschoten. 15.00 uur. Theehuis de Leidse Hout. Optreden van de heren Baars, Merbis en Van Pijlen. RenĂŠ, gitaarvirtuoos uit Enschede, Aad van Pijlen bassist en Rob Baars, zanger. Maandag 18 juni 13.30 – 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag voor senioren in Gemeentecentrum aan de Lijtweg 9.

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. 0252-240216 (naast de Doktersdienst) TANDARTSEN 11-06/17-06 TP Karolusgulden, M.W. van Paridon Karolusgulden 40 2353 TA Leiderdorp (071) 5896896 18-06/24-06 TP V.E. Groeneveld, Marienpoelstraat 71 2334 CX Leiden (071) 517 16 28

Monuta Van der Luit is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden of op www.monuta.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071-) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en vol-

Heden ontvingen wij het bericht dat is overleden

gens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071-) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071-) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071-) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088-) 900 4000, www. kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088-) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon 088 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/ pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: vissersbto@wxs. nl Praktijk voor homeopathie, Martin de Munck, Marelaan 35, tel. (071) 5170168. www.martindemunck.nl Praktijk voor psychosomatiek, drs. Anne Marie Mojet, Prinses Beatrixlaan 61. VBAG, tel. (071) 5153000. Personal Coaching, Edith Luyten, Papaverlaan 15. Tel. (071) 3014440. edithluyten@planet.nl Counselling International, Indivi-

HANS VAN DER WEIJDEN

Frans van Rijn, voorzitter Anneke Anholts-Brussee, secretaris

Woensdag 20 juni 14.30 – 15.30 uur. Regio. Leiden. Simon Langeveld vertelt over: Kevers en andere kriebelaars. Leuk voor jonge en oud. Graag van tevoren aanmelden. Maximaal aantal deelnemers 15 per rondleiding. Zie www.hortus.leidenuniv.nl Hortus Botanicus. Ingang Rapenburg Leiden. OP 27 juni is er nog een rondleiding. Deelname â‚Ź 1,50 plus entree. (Met museum- en vriendenkaart: gratis entree. 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Kom eens langs. Donderdag 21 juni 14,00 uur. Regio. Leiden e.o. NVvH/Vrouwennetwerk. Theemiddag in restaurant “De Parelvisser’. Bizetpad 8.Leiden Zuid. Te bereiken met bussen 48-49 en 13. Vanuit Oegstgeest overstappen Leiden Centraal Station van bus 186/187 Informatie over kennismaking en/of lidmaatschap Vrouwennetwerk in Oegstgeest: Drs. C. van der Laan. telefoon (071) 531 27 07. 19.30 uur. Regio. Leiden. Hortus Botanicus. Midzomernachtfeest. Entreekosten 7,50 euro. Hortus Botanicus. Ingang: Rapenburg. Leiden.

dual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational.com. tel. (071) 5282661 Praktijk voor (relatie)coaching, Coaching en workshops voor jongeren en volwassenen. Drs. M.E.L. Beker, Warmonderweg 7, Leiden, tel. 06-28340199; www. adviesbeker.nl. Homeopatische praktijk voor reumatische aandoeningen, Rada Boskan (consult op afspraak thuis), tel. (071) 5172923/06-12939724, contact@homeopathie-rb.nl. Praktijk natuurgeneeskunde en homeopathie Irbis, Erik Wieffering. Rhijngeesterstraatweg 157-D, (071) 8884566, www.praktijkvoorcaim.nl Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 0651528725. www.voetzorgrijnland. nl Ouders en School, Bij problemen op school. Debbie van der Hofstede 06-55995780. www.OudersEnSchool.com. Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl. Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95 www.apcl.nl Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 0618688233, www.praktijkgelukt.nl

OEGSTGEESTER COURANT www.oegstgeestercourant.nl Oplage 11.500 Uitgave van

KERKDIENSTEN Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 uur mw. pastor S. Poppe-Rienks Regenboogkerk 10.00 uur ds. R.E. da Costa, stemmenspel Boaz, m.m.v. Regenboogcantorij Groene of Willibrord kerk. 10.00 uur ds. A. Verburg, viering Maaltijd van de Heer, m.m.v. Willibrordblokfluitensemble Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO) Ver. Vrijzinnige Protestanten (PGO) 10.30 uur ds. A.J. Noord

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur: Ds. A.C. Kooijman Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur dhr. R. Rus Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur Woord- en communieviering met pastor M. van Roon LUMC 10.00 uur pastor J.H.S. Evers

R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth, Avondmaalsviering 16.30 u ds. B. van Veen, IJmuiden

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 uur: Br. A.J. van Winkelhoff, Houten

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

Wij verliezen in Hans een vriendelijke en gedreven man binnen de sport.

Namens Sportraad Oegstgeest,

10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Inclusief koffie. Gemeentecentrum. Lijtweg 9.

COLOFON

Hans is al jaren een zeer gewaardeerd lid van de Sportraad in Oegstgeest als afgevaardigde van zijn club, VV UDO, waar hij de functie van voorzitter uitoefende. Hij is vorig jaar benoemd tot vice-voorzitter van de Sportraad. Binnen de Sportraad heeft hij zich, naast het belang van de voetbalsport, ingezet voor de gehele sport binnen Oegstgeest. Hij had een duidelijke mening over de ontwikkeling van sport en de Sportraad.

Onze gedachten gaan uit naar Anne-Marie. Wij wensen haar en VV UDO de komende tijd veel sterkte toe.

Dinsdag 19 juni 9.00 – 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg.

5ITVOERING

Bert en Cora van Waveren-Brandt Anne Karel

Correspondentieadres: C.M. van Waveren A.M.G. Schmidtlaan 62 2343 BH Oegstgeest

Donderdag 14 juni 9.00- 17.00 uur. Regio. Leiden. �Tuinen van de Farao� in het Rijksmuseum van Oudheden en planten uit het Midden-Oosten in de Hortus Botanicus. Rapenburg. Leiden. 20.00 uur POLITIEKE RONDE. Openbare raadscommissievergaderingen commissies ruimte en burger. Raad- en trouwzaal. , Gemeentehuis. Endegeesterstraatweg

Zaterdag 16 juni 13.00 uur. Vereniging Oud Oegstgeest organiseert een excursie naar het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn. Vertrek bus nabij gemeentecentrum Lijtweg 9 Oegstgeest. Kosten 10 euro. Te voldoen op de excursiedag. Terugkeer Oegstgeest: rond 17.00 uur. 19.30 – 00.30 uur. Regio Leiden. Nacht van de viool. Optreden van topviolisten in alle zalen van het Rijksmuseum van Oudheden. Rapenburg. Leiden.

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK Nefit houdt Nederland war m

TANDTECHNIEK

Alle gen verzekerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit ĂŠn de beste service.

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar ‘t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 10.15 uur: ds. F. H. Fockema Andreae

Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur mw.ds. H.G.T. Kaai

Bahå’i Bestudering geschriften van Bahå’u’llåh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahå’ibibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, Oegstgeest, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: donderdags: 20-21.30 uur; ‘s woensdags: 9-11 uur. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl.

Inloopbijeenkomst borstkankerpatiÍnten REGIO - De regionale afdeling van Borstkanker Vereniging Nederland organiseert op woensdagavond 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond waar (ex-)borstkankerpatiÍnten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ook worden tips gegeven voor onder meer protheses, aangepaste bh’s en badpakken. De bijeenkomst is in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang). Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten georganiseerd in het Diaconessenhuis. Iedereen is welkom, dus niet alleen patiÍnten uit het Diaconessenhuis. Toegang is gratis. Bel voor meer informatie Marijke Coulier, contactpersoon van de Borstkankervereniging, op (071-) 5172495.


PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

Katwijk Leiderdorp

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Hypnotherapeut & Paragnost Jan C. van der Heide

Specialist in alle soorten startaccu’s, heftruckbatterijen, laders en banden.

071-5172870 e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

Amphoraweg 16 F / 2332 EE Leiden

Sassenheim Valkenburg

www.groenen-denm.nl

Voorhout Waardeiland

ALMONDEHOEVE

071-512 05 00

Lifestyle & Antiek Voetzorg Rijnland

De Zilk

}

PEDICURE

ZONWERING

VOOR VERZORGDE VOETEN

â‚Ź8.00

Voor medische en cosmetische voetverzorging.

â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

0 3.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

2

m

Behandeling volgens afspraak 06-51528725 Christine van Eck

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

Theo van Doesburglaan 13 2343 LR Oegstgeest

www.almondehoeve.nl

www.voetzorgrijnland.nl

NIEUWE VESTIGING ZOETERWOUDE/RIJNDIJK, HOGE RIJNDIJK 269 300 METER VAN DE RIJNEKE BOULEVARD

j i b t s e e f s g n i n e Op n o o r K & l e m m Be nen een nieuwe

m Wij ope o o r w o h s d e o g t i w & n e keuk k j i d n j i R e d u in Zoeterwo n e l a i l ďŹ e l l a en . e e m n e r e t proďŹ

Instap motormaaier ACTIEPRIJS

â‚Ź 299,â‚Ź 349,-

VIKING MB 248 motormaaier

een Koopt u nu krijgt keuken, dan alle u bovenop Miele acties deze lw cm5000 e twv in h c a m e ďŹ f ko

ĹŹWUDSVPDDLKRRJWHYHUVWHOOLQJ ĹŹ0DDLEUHHGWHFP ĹŹOLWHUJUDVRSYDQJ ĹŹ*HVFKLNWWRWP2

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch

vaatwasser

kookplaat

afzuigkap

koelkast

* vraag naar de voorwaarden

E599*

Bosch

Instappen met kwaliteit Met het merk VIKING brengt STIHL betaalbare maaimachines op de markt. Scherpe prijzen maar wel met de ongeĂŤvenaarde STIHL kwaliteit. En mocht er onverhoopt iets misgaan met uw machine; met de ondersteuning van onze professionele monteurs en onze onderdelenvoorraad bent u zo weer aan het werk!

Teylingerlaan 4 - Voorhout www.perfors-marechal.nl T 0252 - 211288 E voorhout@p-m.nl

combimagnetron twv

E 849 AEG koelkast

Koopt u tijdens de openingsactie een keuken met minimaal 4 AEG apparaten dan ontvangt u het

5e apparaat gratis!*

AUTO-AIRCO SERVICE GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

AEG kookplaat

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364

AEG afzuigkap

AEG AEG vaatwasser

combi stoomoven ks710000m twv

E 1.355,–

Bij aanschaf van een complete keuken voorzien van Siemens Studioline apparaten ontvangt u het

duurste Siemens apparaat cadeau*!

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | t 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | t 071-5812020 Cruquis | Cruquisplein 50 | 2142 EV Cruquis | t 023-5483060

#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

NIEUWS

Succesvolle deelname We Run 4 All aan Roparun 2012 Op maandag 28 mei passeerde het Oegstgeester Roparun team We Run 4 All om 14.29 het laatste checkpoint en stond het aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. Ondanks het zeer warme Pinksterweer had het team de 520 km van Parijs naar Rotterdam probleemloos en vrijwel perfect volgens draaiboek afgelegd in 41 uur en 21 minuten.

Vierdaagsevoorbereiding

Marche de l´ Armée Sophia, Amerik en Marianne uit Oegstgeest zijn al druk aan het oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vorige week kwamen ze thuis van een magnifieke wandel-tweedaagse in Luxemburg (Diekirch) door de valleien en de beboste bergtoppen van de Sure. “Het was zeer zwaar, mede veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden op zondag. Maar we hebben de klus geklaard. Na afloop konden we uitrusten op een terrasje in Diekirch. Wij zijn klaar voor Oranje en de Vierdaagse van Nijmegen.”

In de afgelopen maanden heeft We Run 4 All flink aan de weg getimmerd in Oegstgeest. De 25 teamleden waren te zien met een tweedehands kledingbeurs, bij de PaasHaaswijkloop, met een Mini-Roparun met Holland Sport fietsspel, met een zeer geslaagde sponsorloop en tenslotte op de 5 meimarkt. Maanden is er gewerkt aan het draaiboek, materiaallijsten, het organiseren van het vervoer, het samenstellen van de maaltijden en het benaderen van sponsoren. Al deze inspanningen zijn uiteindelijk beloond met een zeer geslaagde Roparun zonder blessures of andere problemen. Ook ziet het ernaar uit dat het team het indrukwekkende bedrag van meer dan €20.000 kan doneren aan de Stichting Roparun waarvan betere of uitbreiding van zorg aan kankerpatiënten betaald kan worden. We Run 4 All wil hierbij dan ook iedereen bedanken die het team in de afgelopen maanden op welke manier dan ook heeft gesteund en heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat.

Veel belangstelling voor 40ste KIVA Zaterdag 9 juni startte de inschrijving voor de 40ste Kindervakantieweek (KIVA). Terwijl de inschrijving om 10.00 uur van start zou gaan, stonden de eerste mensen om 8.00 uur al in de rij. Aan het eind van de eerste inschrijfdag hadden meer dan 250 kinderen zich voor de populaire vakantieweek laten inschrijven. Kijk voor de meest actuele informatie over de KIVA 2012 op www.st-evenementen.nl.

We Run 4 All bedankt Oegstgeest. Volgend jaar ziet u hen ongetwijfeld weer: Willem, Rob, Ronald, Nicole, Nico, Menno, Margriet, Kristien, Josée, Joost, Jolanda, Johan, Jan, Hermien, Hans, Guillaume, Frank, Erik, Erik, Dave, Björn, Bert, Annemarieke, Annelies en Ad.

Maak een virtuele fietstocht in Corpus Storm richt schade aan in Rozenlaan De brandweer was zaterdag nog druk bezig met de storm van de dag ervoor. Zo als hier op de Rozenlaan zaterdagochtend, waar een grote tak verwijderd moest worden, wegens gevaar voor het verkeer en voetgangers. (Foto Toon van der Poel)

Op woensdagmiddag 6 juni heeft burgemeester Els Timmers een nieuwe fietsbeleving geopend in Corpus ‘reis door de mens’. De interactieve fietsbeleving is op initiatief van Dunea gemaakt. De fietsbeleving staat in de Medische Infotheek van Corpus, het interactieve gedeelte waar allerlei testen en games gedaan kunnen worden en allerlei informatie over het menselijk lichaam te vinden is. Bezoekers kunnen een virtuele fietstocht maken die hen meeneemt op een tocht door de duinen tussen Monster en Katwijk. In dat duingebied produceert Dunea jaarlijks zo’n 73 miljard liter betrouwbaar duinwater. De fietsbeleving biedt ook een kennisquiz, waar bezoekers van Corpus hun kennis over water (drinken) op peil kunnen brengen. Piet Jonker van Dunea: “Het water van Dunea is kwalitatief één van de beste ter wereld.”

Nieuwe stap in samenwerking

Leids Damesdispuut Chloé, met daarin ook Oegstgeester dames.

Leids Damesdispuut Chloé leukste dispuut van Nederland Sinds januari van dit jaar was Nederland op zoek naar het Leukste Dispuut van Nederland. Eind mei werd dit dispuut, na een felle concurrentiestrijd, gevonden. Leids Damesdispuut Chloé, onderdeel van A.L.S.V. Quintus, verdiende een verdienstelijke tweede plaats. Van januari tot en met maart werd in zestien studentensteden gezocht naar het leukste dispuut van iedere stad. In Leiden namen zestien disputen deel aan de verkiezing. Door het verzamelen van stemmen en het uitvoeren van opdrachten werd eind maart de winnaar bekend. Het was dan ook groot feest op A.L.S.V. Quintus toen bleek dat hun dispuut Chloé winnaar, of beter gezegd winnares, was geworden.

Landelijke ontknoping Tot half juni was het vervolgens een spannende competitie tussen de verschillende studentensteden. Partners van de verkiezing, waaronder Rabobank, zetten de disputen voor uitdagingen om daarmee te bewijzen dat zij de titel van ‘Leukste Dispuut van Nederland’ verdienden. Zo promootten zij het gebruik van Rabo Mobiel Bankieren in een ontzettend origineel filmpje. Zij wonnen deze opdracht en daarmee 300 extra stemmen. Zelfs een heuse promofilm werd op allerlei manieren verspreid. Alles werd in het werk gesteld om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen.

Finale Tijdens de landelijke finale in studentendiscotheek Woolloomooloo in Utrecht werd door acteur Tim Murck bekend gemaakt welk dispuut zich het Leukste Dispuut van Nederland 2012 mag noemen. Het Amsterdamse dispuut RemeX ging er helaas met de prijs vandoor. Maar de tweede prijs viel te beurt aan L.D.D. Chloé.

Prijs Om de dames te feliciteren met de prestatie reikte Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest aan alle dames van het dispuut een speciaal shirt uit. Met dit shirt kunnen zij altijd en overal laten zien dat zij het Leukste Dispuut van Leiden zijn.

Dunea en Corpus hebben sinds de opening van Corpus in 2008 een samenwerkingsovereenkomst. Directeur Huub Lazarom: “Door de jaren heen zijn we meer dan goede vrienden geworden.”

Vrolijke fietstocht Joris de Witte Donderdagavond 7 juni organiseerde de activiteitencommissie van c.b.s. Joris de Witte een gezellige fietstocht. Ondanks het wisselvallige weer, fietsten er veel kinderen en ouders mee. Het thema van de fietstocht was het EK. Veel deelnemers waren dan ook vrolijk uitgedost in het oranje en een heleboel kinderen hadden zelfs hun fiets prachtig versierd. Onderweg werden de fietsers door leerkrachten opgewacht om hen een nieuw stukje van de route te wijzen of iets lekkers uit te delen. Ook werden er enkele posten bemand door ‘mysterieuze gasten’. Na even goed te hebben gekeken herkenden de meeste kinderen al gauw meester Moolenaar en Meester Vogel (directeur en adjunct van de Joris de Witte) in deze twee vreemde types. Iedereen heeft het eindpunt met glans gehaald, waar nat maar voldaan teruggekeken kon worden op een gezellige fietstocht.

Burgemeester Els Timmers en directeur Piet Jonker van Dunea nemen de Dunea fietsopstelling in gebruik. (Foto: Willemien Timmers) De twee samenwerkingspartners hebben samen de ambitie om jong en oud bewuster te maken van de relatie tussen het drinken van kraanwater en gezondheid. De fietsopstelling is een nieuwe stap in deze samenwerking. Lazarom: “We hopen dat mensen na een bezoek aan Corpus ook daadwerkelijk naar buiten gaan om door de duinen te fietsen.”

Dunea produceert en levert drinkwater aan circa 1,2 miljoen klanten in het westen van Zuid-Holland. Dunea beheert de duinen tussen Monster en Katwijk en beschermt de drinkwaterwinning. Na de zomer zal Dunea een nieuw bezoekerscentrum in de duinen bij Meijendel openen. www.dunea.nl www.corpusexperience.nl.

Even in de laarzen van de archeoloog Rond de tweehonderd bezoekers waanden zich zaterdag 9 juni voor heel even een archeoloog, een soort ‘Indiana Jones’ op zoek naar sporen uit het verleden. De studenten van de Leidse Universiteit hebben inmiddels ruimschoots bewezen dat er een bloemrijk verleden verborgen ligt in de bodem van Nieuw-Rhijngeest. Het stukje grond naar het hotel bij Museum Corpus is nog voor twee weken toegankelijk voor de zoektocht naar het verleden.

Werkgelegenheid krimpt in regio Holland Rijnland REGIO - Uit de UWV arbeidsmarktprognose blijkt dat de werkgelegenheid in arbeidsmarktregio Holland Rijnland in 2012 en 2013 krimpt. Het aantal werkzoekenden stijgt daardoor tot 11.800 in 2013. De bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar is, als gevolg van de vergrijzing, de laatste jaren langzaam aan het afnemen. De stijging van het aantal mensen – vooral ouderen en vrouwen – dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt is kleiner. Hierdoor daalt de beroepsbevolking. Maar de banenkrimp is nog sterker dan de daling van de beroepsbevolking. Hierdoor neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden in Holland Rijnland naar verwachting toe, dit jaar met 11 procent en volgend jaar met 4 procent. Landelijk neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden ongeveer even sterk toe. Vorige week heeft UWV de jaarlijkse prognoses van de arbeidsmarkt bekend gemaakt. De voorspelling is gebaseerd op meest recente macroeconomische cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB gaat uit van een economische krimp van -0,75 procent in 2012 en een groei van 1,25 procent in 2013.

De verwachte economische groei heeft tot gevolg dat het aantal banen in Nederland in 2012 met 0,5 procent en in 2013 met 0,1 procent krimpt. In Holland Rijnland wordt een soortgelijke ontwikkeling verwacht. De werkgelegenheid in Holland Rijnland daalt dit jaar met 0,5 procent en in 2013 met 0,2 procent. Ondanks de afname van het aantal banen in veel sectoren wordt er in 2012 en 2013 een lichte groei voorzien in de zorg & welzijn en de informatie & communicatiesector. Vooral zorg & welzijn heeft met bijna 20 procent in deze regio een belangrijk werkgelegenheidsaandeel. Een meerjarige daling doet zich vooral voor bij openbaar bestuur, de financiële dienstverlening, de industrie en de bouw. Holland Rijnland behoort tot de regio’s in Nederland waar in 2012 en 2013 een verdere daling van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar wordt verwacht. In geheel Nederland neemt deze bevolkingscategorie licht af. De stijging van de arbeidsparticipatie kan de daling niet opvangen. In Holland Rijnland zal de beroepsbevolking gemiddeld 0,15 procent per jaar afnemen.

Tekst en foto: Wil van Elk

Huurauto over de kop In de nacht van 9 op 10 juni, om 3.10 uur, vond een auto-ongeluk plaats op de Vinkenweg. De bestuurder is via de Vinkenweg over de sloot terecht gekomen in een land waar koeien stonden. “Na de luide klap en het minutendurende claxongeluid besloten we te gaan kijken”, aldus een tweetal omwonenden. “Er lag een auto met lichten nog aan in het weiland. De bestuurder klom er op het moment dat wij er waren uit en vroeg met buitenlands accent of wij politie waren. Daarna trok hij een passagier uit de auto en gingen er vandoor.” De ambulance was later aanwezig en zij zijn op zoek gegaan naar de inzittenden. “Wij staan er nog steeds van te kijken dat deze mensen er levend vanaf zijn gekomen. Het was een enorme klap.” Volgens de politie betrof het bij dit ongeluk geen gestolen, maar een gehuurde auto. “Ook wij hebben geen bestuurder aangetroffen, wel hebben we hem een dag later telefonisch gesproken. Het voertuig is weggesleept.” De politie onderzoekt of er alcohol in het spel was.

Eerstejaars studenten wilden graag op hun vrije zaterdag aan het publiek laten zien hoe zij tewerk gaan bij opgravingen. In een met een grote graafmachine afgegraven stuk toekomstig bouwgrond wezen donkere plekken in de kleilagen op handmatig bewerkte grond, zoals een waterput. Zorgvuldig wordt de grond met een kaasschaafmethode afgeschraapt totdat er iets wordt gevonden, zoals stukjes aardewerk en dierlijk botten die daarna met behulp van een tandenborstel worden schoongewassen.

Een stuk kaak van een rund nodigde uit tot verder zoeken. Inzet: Met een tandenborstel worden de gevonden items voorzichtig schoongepoetst. Drainage Een van de studenten vond een stuk kaak van een rund en mocht verder zoeken naar de hele kaak, uiteraard onder grote belangstelling van de nieuwsgierige bezoekers die rondom hem stonden. Er waren twee flink uitgegraven stukken grond waarin interessante zoekplekken waren afgebakend of zelfs al gedeeltelijk afgegraven. In de grond gestoken

pinnen markeerden de plekken, met soms een label eraan over wat daar is gevonden. Schuin door de twee putten liep een geultje met de resten van gebakken stenen buizen. Deze buizen werden aan het eind van de negentiende eeuw voor het eerst ingegraven voor drainage. Wellicht dat op die plek landbouwgrond lag. Ook in die tijd was afwatering van groot belang in Oegstgeest.

Twee weken Wat er op die plek honderd jaar geleden gebeurde was echter niet het doel van het onderzoek op die plek. De studenten waren vooral op zoek naar resten uit de tijd van duizend jaar geleden. Bij een eerder afgraving een flink stuk richting de Oude Rijn zijn resten gevonden uit de Merovingische tijd, van 447 tot 751 na Christus. De studenten hebben nog twee weken om de plek te onderzoeken op vermeende palen die wellicht in de grond behouden zijn gebleven. En dat alles om meer te weten te komen over die tijd en wat er op die plek allemaal leefde, ook al waren het niet de eerste Oegstgeestenaren! Ook TVWest was benieuwd en maakte televisieopnamen.

Nieuwe Bevers bij Scouting Shawano’s Het was een spannende dag voor de nieuwe Bevers van Scouting Shawano’s. De nieuwe Bevers werden afgelopen weekend geïnstalleerd; vanaf dat moment mogen ze zich een échte Bever noemen. De nieuwe Bevers

krijgen dan een echte Beverblouse, een das en natuurlijk de insignes. Na de installatie kon iedereen nog volop genieten van het mooie weer. www.shawanosoegstgeest.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

Autocentrum van Egmond specialist in: Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

OCCASION VAN DE WEEK:

Chevrolet Aveo 1.4 16v Bouwjaar 2009, 17.000 km!!!!

Verkoopteam

VW GOLF III CABRIO Bouwjaar 2000 met Elektrische kap!

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: AUDI A6 3.2 FSI aut. 2008 VW Golf VI 1.4 TSI 2010 VW Golf VI 1.4 2011 VW Golf Plus FSI 2007 SEAT ALTEA 1.6 2004 VW Polo 1.4 16V 2008 VW Polo 1.4 16V 2010 VW Passat 1.6 2003 VW Fox 1.2 2006

â‚Ź 27.950,â‚Ź 18.950,â‚Ź 18.500,â‚Ź 12.950,â‚Ź 8.950,â‚Ź 10.500,â‚Ź 13.950,â‚Ź 6.950,â‚Ź 5.950,-

VW Polo bluemotion VW Bora 1.6 16V VW Polo 1.4 VW Polo 1.2 VW Polo 1.4 16V VW Golf IV 16V Mits. Space Star 1.3 Seat Arosa 1.4 Peugeot 206 1.6

2010 2003 2005 2002 2001 1999 2002 2003 2000

â‚Ź 13.950,â‚Ź 5.500,â‚Ź 5.950,â‚Ź 4.500,â‚Ź 2.950,â‚Ź 4.250,â‚Ź 3.950,â‚Ź 4.500,â‚Ź 3.950,-

EK VOORDEEL OP DIVERSE OCCASIONS

Of kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl

en: d i e L s a t Liber rg o z s i u h t voor geest t s g e O n i

K leef mee.. ! E ie t juich mee.. c A

Nu ook in Oegstgeest!

Professionele hulp van vaste medewerkers

Hulp wanneer u het uitkomt

Persoonlijke aandacht van vaste medewerkers

geniet mee..

bij Tijsterman Bakkers Weten hoe u voor Libertas Thuiszorg in aanmerking komt? Kijk dan op www.libertasleiden.nl/oegstgeest of bel 0900-5168168.

Zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden ondersteunt mensen die het samenleven in wijken en buurten bevorderen. Samen wonen, zorgen en leven; Libertas Leiden.

•

•

•

•

•

•

10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

Roelofarendsveen

THEA

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

Voor het knippen, trimmen en wassen van alle hondenrassen. De Sitterlaan 77 Leiden 071 5126356

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U

nov. nov. jul.

aug. nov. aug.

aug.

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

NATIONALE

AUTO

PAS

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’Sokt.HONDENKAPSALON

ttt

nov.

''Doel'' puntjes

3

,50

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

3

Stadion ''brood'' nu voor

2

Halen en brengen is mogelijk. Spec. aanb. (tot 30/6) GRATIS Âź l. luxe hondenshampoo

Adenta tandprothese Specialist en

ekering

rz Alle ve

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliĂŤn.

,50

Voet ''bal'' Vaderdagtip !

taart 12,95 voor

9

,95

''Oranje'' cakejes

4 voor

2

,95

www.tijstermanbakkers.nl %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQWPPS WFSHFUFOEJFSFO0PLJOVXSFHJP )FMQNFFFONFMEVBBOBMTDPMMFDUBOU WPPSEFKBBSMJKLTFDPMMFDUFXFFLSPOE PLUPCFS

Collectanten gezocht!

•

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

7.250,8.250,4.250,4.250,2.250,6.750,8.750,9.650,4.750,4.400,10.450,7.450,12.750,5.750,5.250,2.850,3.750,3.250,1.950,10.950,10.750,8.750,8.750,10.250,10.250,8.250,6.250,5.750,5.950,3.750,5.750,6.250,13.250,2.250,6.850,7.250,5.750,5.750,6.950,6.950,-

3

,50

•

•

2011 2009 2005 2007 2003 2006 2007 2008 2006 2006 2001 2010 2007 2006 2005 2001 2002 2003 2000 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2006 2005 2009 2009 2005 2002 2004 2007 2001 2007 2006 2006 2006 2003 2009

2 voor

,50

KLUIVERS SCHILDER-, stuc-, elektr-., loodgieterswerk. 06-22831691.

TE HUUR: GARAGE kom ook of aan de Heemraadlaan, Leiderdorp. Tel. 071-5411324. huur een kraam SCHILDEREN, stucadoinfo/reservering 071-3312067 ren, tegelen, laminaat, loodwww.snuffelmarkt.nu gieter. Tel. 06-19110519. SBStext pag. 637

CitroĂŤn C1, airco, 12.000 km CitroĂŤn C3 exl. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km, nieuwstaat Ford Fiesta TDCi, 40.000 km Ford Fusion, 7.000 km Ford Fusion, 10.000 km., airco Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai Atos, 5-drs, full options Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt 1.1, 16.000 km Mitsubishi Outlander 2.0 4wd Nissan Micra, 5-drs. Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agila 1.2 16V Opel Agila 1.2 Opel Corsa 1.6 Sport Opel Corsa 1.6, stuurbekr. Opel Corsa 5-drs., 9.000 km Opel Corsa 5-drs., Opel Corsa 3-drs., Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio TCE, 4.800 km. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Scenic m. Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Renault Twingo Aut. Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Scoda Super B SsangYong Rodius, 40.000 km Suzuki Automaat Suzuki Swift, 26.000 km. Suzuki Swift 1.5 5D Suzuki Swift 1.3 3D Suzuki Swift 1.2 5D VW Touran 1.6, full options VW Fox airco

2 voor

10 voor

•

en zondag 17 juni

Moor ''koppen''

9 52 / , - . - , - 6 7 5 $ . 6 0 , - 1 9$ . $ 1 7 , ( 23" GRATIS ADVERTENTIE

•

WESPEN, PLAAGDIE- TE KOOP GARAGE op REN, dienstverlening. Tel. garageplein Loevestein, 06-54948365 / 070-5115927. Leiderdorp. Nieuw dak, vofroessinghvaniterson.com zink, eigen afvoer en nieuw boeideel. 19,6 m2 (5,6 l x GEVELRESTAURA- 3,5 br x 2,2 h). Vraagprijs ₏ TIE? Uithakken (slijpen) - 30.000,-, aanvaarding in voegen - reinigen - impreg- overleg. Tel. 06-54994660. neren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. TE HUUR 2-KAMERGratis advies en prijsopgave APPARTEMENT op de 06-20897322. Veenburg in Sassenheim. Aan het einde van de straat STRATENMAKER voor het station. Grote zolder, uw tuin of oprit. Ruim 30 ook geschikt als hobby/ jaar ervaring. Leveren van werkkamer. Beneden een alle materialen. Schuttin- berging. Keukenblok met gen. Ook voor kleine repa- vaatwasser en gasstel. Huurraties en afvoer. Tegen subsidie is mogelijk. scherpe prijzen. Tel. Maandhuur: ₏ 720,-. Con06-20897322. tact: 06-14399836. OVERDEKTE STALLING LAMINAAT vakkundig aangeboden voor vouwwa- gelegd incl. ondervloer en gen, auto, boot+trailer. Tel. plint. 06-21694855. 06-14901810. Spanje C. Blanca Altea, Royaal luxe 2 SLK-APP. SNUFFELMARKT direct aan zee, nog vrij 26-6 ROELOFARENDSVEEN t/m 10-7 en 26-7 t/m 11-8 voor weinig. Bel 06-53269340 Zaterdag 16 voor foto’s en info.

Oranje ''sloffen''

Lucy krijgt geen nieuwe mand. Lucy krijgt haar zevende nest in drie jaar tijd.

(BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUFPGCFM 


OEGSTGEESTER COURANT

Since - Life is yours

‘Sleutels, sloten, afgesloten’

Bijeenkomst tieners in Willibrordkerk Tieners van 12 tot 18 jaar, gelovig of nieuwsgierig, zijn van harte welkom voor de Rock Solid bijeenkomst van zondag 17 juni om 11.00 uur in de grote zaal in de pastorie van de Willibrordkerk in Oegstgeest. Het thema van deze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is ‘sleutels, sloten, afgesloten’. De kerk is bereikbaar via de ingang aan de achterzijde van het gebouw, Rhijngeesterstraatweg 35 in Oegstgeest (bij de rotonde). Behendigheid en communicatie zijn de pijlers van deze feestelijke laatste bijeenkomst voor de tieners van dit seizoen. Sleutels oppikken, de code kraken en tips en trucs, zijn zomaar een paar kenmerken voor deze ont-

WOENSDAG 13 JUNI 2012

NIEUWS

Since, een nieuwe en creatieve organisatie in de evenementenbranche, opent op zaterdag 7 juli 2012 officieel haar ‘deuren’ met haar eerste evenement.

moeting. Tot slot is er voor iedereen een leuk cadeautje en een letterlijk verrukkelijk einde. Daar kunnen de oudere tieners zich alvast op verheugen. Zoals altijd bij Rock Solid wisselen veel verschillende spellen elkaar in flink tempo af. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en is gratis. Thee en limonade staan klaar. Alle tieners zijn van harte welkom. Neem dus gerust een vriend of vriendin mee! In september is er weer een volgende Rock Solid bijeenkomst. . Wie wil weten wat Rock Solid precies is, kan kijken op www.rocksolid.nl en natuurlijk op www.willibrordoegstgeest.nl.

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Inlichtingen: mevrouw Pieterse, tel. (071-) 5665500 of www.dierenmeldpunt.com. Vermiste dieren 20-3. Poes, schildpad meest rood met zwart en bruin. Sabbelt op haar pootje. Sterreschans, Oegstgeest. 29-3. Kater, wit met zwart, roodbruin bandje met gekleurd belletje om. Prinsenlaan, Oegstgeest. 31-3. Kater, zwart, witte voetjes en snorharen, is gechipt en is niet zo groot. Theo van Doesburglaan, Oegstgeest. 7-5. Kat, zwart met drie witte pootjes, kin, nek, buik, Regentesselaan, Oegstgeest. Gevonden dieren 9-4. Kater ongecastreerd, 1 jaar, cypers met wit, Abspoelweg, Oegstgeest. 14-4. Kater gecastreerd, rood met witte bef en teentjes, Haarlemmerstraatweg, Oegstgeest. 2-5. Poes, is jong, zwart met wit, heeft een bandje met bloemetjes om, Annie MG Schmidtlaan, Oegstgeest. 28-5. Kater gecastreerd 4 jaar, wit. Erasmuslaan, Oegstgeest. 2-6. Poes, cypers, witte bef en voetjes. Laan van Arenstein, Oegstgeest. 2-6. Kater gecastreerd, rood met wit, groen bandje met magneetje en belletje om. Warmonderweg, Oegstgeest.

Het gaat bij dit in Oegstgeest gevestigde bedrijf, om creëren, samenbrengen, inspireren en activeren. Initiatiefnemers Kris Ingerman en Karl Beerenfenger willen met Since onvergetelijke belevenissen in de vorm van evenementen organiseren, waarmee ze mensen samen-

Voormalig topkeeper Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie, die zelf een hersenbloeding heeft gehad, willen mensen met een hersenbeschadiging helpen hun leven weer op te pakken.

Van der Sar Foundation steunt revalidatiecentrum De onlangs gelanceerde Edwin van der Sar Foundation heeft het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden een cheque van € 1.000, - gegeven. Het geld is bestemd voor Move 2 Live: een sportprogramma voor patiënten met een beperking voor wie de stap naar een gewone sportvereniging nog te groot is. Bij Move 2 Live kunnen patiënten gezamenlijk sporten in een aangepaste omgeving onder begeleiding van een bewegingsagoog. Edwin van der Sar (voormalig topkeeper) en zijn vrouw, Annemarie, die zelf een hersenbloeding heeft gehad, willen mensen met een hersenbeschadiging helpen hun leven weer op te pakken. Sporten speelt daar een belangrijke rol in. Sport en bewegen is essentieel na hersenletsel. Voor het fysieke en geestelijke

Leiden steeds vaker congres-bestemming Op de jaarlijkse ranglijst Internationale Congresdestinaties van de International Congress and Convention Association (ICCA) staat Leiden op de 234ste plaats. Een flinke stijging: in 2010 stond Leiden internationaal gezien nog op plek 309. Voorwaarden voor opname in de ICCA-ranglijst zijn dat het congres minstens vijftig deelnemers telt, ge-

organiseerd wordt op regelmatige basis en rouleert tussen minimaal drie landen. In de ranglijst worden niet de nationale congressen opgenomen. Leiden staat in de internationale steden-ranglijst op een gedeelde 234ste plaats met Noordwijk. In de Nederlandse top 10 staat Leiden op nummer 8.

brengen. Tevens willen ze de evenementen inzetten als middel om mensen te inspireren en activeren, via bepaalde gedachten, ideeën en thema’s. Naast het bedenken en produceren van events ligt de focus op het bouwen van een online platform waar enthousiastelingen hun creativiteit en passie kwijt kunnen, middels cocreatie. Kris en Karl willen met Since tevens manieren zoeken om anderen, waar mogelijk, te helpen en hun

De stijging is mede te danken aan de samenwerking in de stad tussen locaties, hotels en overig bedrijfsleven en Leiden Marketing. De economische spin-off van internationale congressen voor de stad is enorm. De internationale congresdeelnemer besteedt gemiddeld € 344,- per dag. Ruim 70 procent hiervan komt terecht in de lokale economie.

Goed uit

herstel en voor de sociale contacten. Sporten zorgt er ook voor dat patiënten weer vertrouwen in hun lichaam krijgen.

Topsport Frans van den Broek, directeur van het Rijnlands Revalidatie Centrum: “We zijn erg blij met de gift. Maar vooral met het initiatief van de foundation. Revalidatie is óók topsport en daarmee is het verleden van zowel Edwin als Annemarie met de revalidatie verbonden. Eén van de belangrijkste revalidatiedoelstellingen is na het doormaken van bijvoorbeeld een hersenbloeding, het terugkeren van onze patiënten in de maatschappij. Sport vormt daar bij uitstek een goed middel voor.”

Doorverwijzing Sporten die bij Move 2 Live worden gedaan, zijn: tafeltennis, zwemmen, badminton, rolstoelbasketbal en (hard)lopen. Mensen die nog niet gerevalideerd hebben in het RRC hebben voor Move 2 Live een doorverwijzing nodig van hun huisarts of specialist. Vragen kunt u mailen naar: move2live@rrc.nl. U kunt ook bellen met de afdeling Bewegingsagogie tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagmorgen tussen 09.30 – 10.00 uur: 071 – 5 195 231. Het RRC behandelt en begeleidt kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking naar optimale zelfstandigheid.

Kris Ingerman en Karl Beerenfenger. (Foto: PR)

footprint op deze wereld zo klein mogelijk houden. Op zaterdag 7 juli is de vuurdoop van Since, bij inCasa in Leiden. De prachtige club aan de Lammermarkt verandert van 22.00 - 04.00 uur in een 21+ danstempel. Onder andere Baggi Begovic, Steven Quarré (de resident dj van Hed Kandi), Rauwkost (voor 50% Oegstgeests) en de Leidse dj Sebastiaan Sleebos zullen de bezoekers trakteren op een muzikale journey langs deep- en soulful house music, tunes from Ibiza en rauwere funky sounds. Voeg hieraan een live saxofonist, percussionist en MC toe en stilstaan is onmogelijk. Het thema van de Opening Night is ‘You don’t have to be great to start, but you have to start to be great’. Since wil de bezoekers triggeren om niet te lang te twijfelen over dingen die je graag wilt doen. De dansavond wordt bovendien ingezet om de awareness rond Xenia te vergroten. Dit hospice (begin 2013 in Leiden te openen) is de eerste in zijn soort voor terminaal zieke jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar. Mede door eigen ervaringen weten ze bij Since hoe belangrijk hospices zijn, en ze hopen dan ook via het evenement een bescheiden bijdrage te leveren aan dit initiatief.

Biljarttrainer uit Oegstgeest Nederlands kampioen Raimond Burgman geeft les in het biljartcentrum in Oegstgeest aan de spelers van de driebandenteams van Biljart Club Oegstgeest. De teams varen er wel bij en zijn beiden kampioen geworden en gepromoveerd naar een hogere klasse. Raimond werd met zijn team A1 Biljartteam Apeldoorn Nederlands kampioen Driebanden. Tekst en foto: Wil van Elk Zondagavond besteedde de NOS aandacht aan het kampioenschap dat in Capelle werd gespeeld over acht partijen. De vorm van Burgman van het afgelopen jaar zette zich voort tijdens de play-offs, waardoor mede door zijn spel het team Nederlands kampioen is geworden. Een geweldige prestatie waarmee het Biljart Centrum Oegstgeest en

Raimond Burgman geeft les in Oegstgeest. Op de foto geeft hij aanwijzingen aan Bob van Ingen Schenau die onlangs met zijn team kampioen werd. Biljart Academie Oegstgeest zijn instructeur van harte feliciteert. Het

is dan ook een geweldige opsteker voor de biljartsport in Oegstgeest.

eten

Zomersferen bij restaurant De Zwaan

De chef-kok van De Zwaan heeft ook voor de maand juni weer een overheerlijk maandmenu samengesteld, met natuurlijk weer veel seizoensinvloeden. Het maandmenu biedt keuze uit twee voorgerechten en twee hoofdgerechten en gaat natuurlijk gepaard met een prima wijnadvies. Zo kunt u als voorgerecht kiezen tussen de salade met gepocheerde zalm en dille saus, of de Parmaham met groene asperges en vijgen. Een bijzondere combinatie, die smaakt naar de zomer! Hierna volgt een bouillon van kip, gelardeerd met een vleugje kerrie. Maar indien gewenst kunt u deze gang ook laten vervallen. Dan is het tijd voor het hoofdgerecht: kalfsribeye met pepersaus, of gebakken zeewolf met paprika en (Hollandse) garnaaltjes. Vis is natuurlijk een specialiteit van restaurant De Zwaan en de Zeewolf is werkelijk een topper uit het zomerassortiment. Een Noordzeevis met heel veel smaak en structuur, opgediend zonder saus, zodat de smaak van de vis goed naar voren komt. Bij dit alles drinkt u natuurlijk een passende wijn, zoals de Ermita Veracruz Verdejo, een fruitige Spaanse witte wijn. Bij het vleesgerecht hoort een steviger wijn, zoals de Barón de Ley Reserva, die goed smaakt bij de pepersaus.

R e s t a u r a n t

De Moerbei

Kreeftenarrangement in restaurant de Moerbei -

Glas bubbels Amuses 4 gangen kreeftenmenu Bijpassend wijnarrangement Koffie of thee Friandises

De prijs van het arrangement is € 89,50 p.p. Het arrangement is beschikbaar van 12 juni t/m 30 juni van dinsdag t/m vrijdag. De reservering kan uitsluitend telefonisch 071-5156898 onder vermelding ‘Kreeftenarrangement’

Nieuw geopend in Warmond ‘Bistro Napoleon’ www.bistronapoleon.nl

Dorpsstraat 5A, 2361 AK Warmond, tel. 071 – 515 68 98 www.demoerbeiwarmond.nl

EIGENTIJDS THAIS . Authentieke Thaise gerechten . Aparte bovenzaal voor diners, borrel, vergaderingen en bruiloften . In zomermaanden schitterend terras op water

Het dessert tenslotte is ook zomers: vers fruit met vanille ijs en karamelsaus. Een prima besluit van een uitstekend diner! Restaurant de Zwaan Boulevard 111 Katwijk aan Zee T 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl Botermarkt 20 Leiden www.buddhas.nl Voor reserveringen bel: 071 514 00 47 of mail: info@buddhas.nl Maandag gesloten. Dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur geopend.


ZZZFQO JHOGLJYDQ

ZRHMXQL WP MXQL GL 0HW*5$7,6VSHOHUVYRJHOWMH

&6KRDUPD JHNUXLGYDUNHQVYOHHV JUDP

NLOR0LOQHUYHUVH NDDVVWXN MRQJOLFKWJHULMSWJHULMSW RINRPLMQ+HUWRJLMV DOOHYDULDQWHQ EDNNHQEHNHUVRISDNNHQ ยกPOOLWHU $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

0HW*5$7,6VSHOHUVYRJHOWMH

%LMGHNDVVDNULMJWX NRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

&1HFWDULQHV RISHU]LNHQ EDNNLOR

8QR[VRHSLQ]DN DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกPO $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

$OOHURVรƒ ZLMQHQ =$..(1

 K

/D\sVFKLSV DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกJUDPHQ VRXUFUHDP KHUEV ยกJUDP $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMNNLOR3HSVL6LVLRIXS DOOHYDULDQWHQ WUD\VHWVยกEOLNMHV ยกPO 23 23 PXY3HSVLOLJKWHQXSOLJKW

OLWHUDOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกRI VWXNVRIIODFRQV ยกPO $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

0HW*5$7,6VSHOHUVYRJHOWMH 678.6

 

0RQRVHWVELHU$PVWHO%DYDULD*UROVFK +HLQHNHQ+HUWRJ-DQ+RHJDDUGHQ -XSLOHUHQ6WHOOD$UWRLV VHWRIIOHVMHVยกRIPO

Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest โ€ข Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJMXQL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGH YRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

/,. - (6

6XQYDDWZDV WDEOHWWHQHQ WXUERJHO

   c1000 Peter de Jong

75 $<%

6OLPEH]LJ


OEGSTGEESTER COURANT

Kijken naar kevers LEIDEN - De Hortus botanicus verzorgt iedere woensdagmiddag in juni familierondleidingen waarbij vooral aandacht is voor kevers en andere kleine kriebelaars. Gids is Siem Langeveld. Hij kijkt met de deelnemers wie er in de kevervallen gelopen zijn, lokt een spin uit zijn schuilplaats met een stemvork, en wijst op vele andere kleine Hortusbewoners. Het maximaal aantal deelnemers per rondleiding is vijftien. De rondleidingen beginnen om 14.30 uur en duren een uur. Vooraf aanmelden is gewenst. Dat kan via www.hortusleiden.nl. De kosten bedragen € 1,50 plus entree. De Hortus ligt aan het Rapenburg 73 in Leiden.

Textielmarkt Warmond Het is inmiddels een traditie geworden: op de derde zondag in juni (nu 17 juni) organiseert Stichting Het Oude Raadhuis de jaarlijkse Textielmarkt in Warmond. Ook dit jaar is het aanbod in textiele producten en materialen groot en gevarieerd. Men vindt er cadeautjes, knuffels, kussens, babykleertjes en speelgoed van textiel. Oude nostalgische mutsjes, lapjes en schortjes staan naast vrolijke, kleurrijke guirlandes en mobiles. Voor de fashionista’s zijn er handgevilte kleding en sjaals, zelfontworpen (eco)mode en accessoires als hoeden, tassen en sieraden. Ook wanneer u zelf aan de slag wilt gaan, komt u aan uw trekken. Er zijn volop materialen te koop: van biologische katoen tot handgeverfde en gesponnen wol, quiltstoffen, een groot assortiment breiwol en katoen, vezels, stoffen en garens uit Java en Vietnam, maar ook prachtig vilt uit Kyrgystan. Ter inspiratie zijn er demonstraties in weven, quilten, breien, punchen en vilten. De jeugd kan stofjes versieren met zelfgemaakte stempels en textielverf. De Textielmarkt vindt plaats op en om het gezellige Pleintje bij de Pomp in Warmond. Rondom dit plein bevinden zich een aantal horecagelegenheden en galeries. In aansluiting op de Textielmarkt wordt in enkele galeries ook textielwerk geëxposeerd. Textielmarkt Warmond 17 juni 2012 Dorpsplein Warmond Van 11.00 – 16.00 uur

Spoorwegen in Australië VOORSCHOTEN - Het railverkeer in Australië maakt net als elders in de wereld een ware renaissance door. Er komen nieuwe spoor- en tramlijnen bij en overal worden nieuwe treinen in dienst gesteld. Afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 20 juni een avond die geheel is gewijd aan het railverkeer ‘down under’. Australië-kenner Hans Krijnen presenteert beelden uit onder andere Brisbane, Sydney, Melbourne en Adelaïde. De voor iedereen toegankelijke avond van 20 juni wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: 2,50 euro voor NVBSleden en 3,50 euro voor niet-leden.

IVN-wandeling

De bomen staan volop in blad. (Foto: Marijke Schellekens) WARMOND - Op zondag 17 juni om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont.

De Blauwe Tram - de literaire fietsroute

‘De Bollenstreek in beeld’ in Regionaal Archief Leiden Leiden en de Bollenstreek zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Leidse hortus speelde zelfs een hoofdrol in de introductie van de tulpenbol. De bollenteelt heeft het leven en het landschap in de Bollenstreek drastisch veranderd. Met kaarten, affiches, prenten en voorwerpen geeft deze mini-expositie een beeld van dit gebied en de bollenteelt door de eeuwen heen. Maar ook van een groeiend zelfbewustzijn, getuige de bloeiende historische verenigingen en de vele recent verschenen publicaties. De mini-expositie loopt van 1 juni tot 15 augustus 2012 en is gratis toegankelijk in het Regionaal Archief Leiden (RAL), Boisotkade 2A, Leiden. Met als oudste afbeelding een landkaart uit 1609 bestrijkt de expositie

REGIO - In het kader van de activiteiten rondom de Blauwe tram, die ruim vijftig jaar geleden voor het laatst in deze regio reed, is een literaire fietsroute samengesteld. Deze fietsroute is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

ruim vierhonderd jaar historie. Daaronder prachtige tekeningen van de tulp, hyacint en narcis uit het Cruydt-boeck Remberti Dodonaei (1644). Vanouds trekken in het voorjaar de bloeiende velden, de Keukenhof en het Bloemencorso veel bezoekers. Nostalgische posters en programmaboekjes maken de aantrekkingskracht van het corso zichtbaar. Aan de vele vakshows herinnert onder meer een fraaie oorkonde van de Nationale Bloemententoonstelling (1910).

De brochure met de route is te downloaden via www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Regionaal trefpunt erfgoed

Praalwagen met omaatje onder paraplu tijdens het Bloemencorso in 1963 (foto B.B.M. Jansen, 1963; RAL prentverzameling)

Het Regionaal Archief Leiden (RAL) is dé ontmoetingsplek voor onderzoek naar en informatie over de geschiedenis van de regio Holland Rijnland en haar bewoners. Jaarlijks bezoeken tienduizenden bezoekers het archief en de site www.leidenarchief.nl. Naast het stadsarchief van Leiden beheert het RAL de archieven

van een aantal regiogemeenten. In de Bollenstreek zijn dat Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Rijnsburg en Oegstgeest. Met de mini-expositie ‘De Bollenstreek in beeld’ wil het RAL het rijke erfgoed van deze gemeenten onder de aandacht brengen.

1 juni - 15 augustus 2012 Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden Toegang gratis tijdens openingsuren: maandag 13.00-17.00 uur, dinsdagvrijdag 9.30-17.00 uur, zaterdag 9.0013.00 uur www.archiefleiden.nl, www.erfgoedleiden.nl

Redmond O’Hanlon zet evolutietheorieën uiteen

Britt van Bommel (met haar oma Agnes Oudshoorn), wist in 2011 het hoogste sponsorbedrag op te halen. (Foto: PR)

Kuikenloop voor kids KATWIJK - Naast de Kippenloop, de bekende sponsorwandeltocht ten bate van KWF Kankerbestrijding, organiseert de Stichting Katwijk Wandelmarathon op zaterdag 16 juni 2012 ook de Kuikenloop. Een sponsorwandeltocht over een afstand van 5 km voor kinderen tot en met 16 jaar. Deelname is zowel individueel als in groepsverband mogelijk (bijvoorbeeld met de klas, het hockeyteam, het voetbalelftal of de scoutinggroep) maar alleen onder begeleiding van een volwassene. De totale opbrengst van de Kuikenloop zal geschonken worden aan KiKa (Kinderen Kankervrij). De start is op zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 11.45 uur vanaf het parkeerterrein in de Noordduinen, Noordduinseweg te Katwijk. Bij de stempelposten wordt zoals ieder jaar weer gratis iets lekkers worden uitgedeeld. Stichting Katwijk Wandelmarathon (KWM) wil de begeleiders van de Kuikenloop er op wijzen dat de Kuikenloop voor de kinderen is. Dus ook het pakje drinken, het ijsje bij de finish

en het andere lekkers dat onderweg wordt uitgedeeld, is alleen voor de kinderen. Aan de finish op de boulevard van Katwijk krijgen de kinderen na inlevering van hun volle stempelkaart een mooie medaille.

Sponsorgeld Deelname aan de Kuikenloop kan alleen na voorinschrijving. Aan de start kan NIET worden ingeschreven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, echter wordt van de kuikentjes wel verwacht dat zij hun sportieve prestatie laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Bij € 30 of meer aan opgehaald sponsorgeld ontvangen de kinderen een gave verrekijker met tasje! Voor de hoogste sponsorbedragen zijn leuke prijzen beschikbaar zoals een reischeque t.w.v. €500 (bijvoorbeeld voor een weekend Disneyland Parijs of De Efteling) en toegangskaarten voor Europa ’s grootste familiespeeltuin Linnaeushof. Inschrijven kan via www.kippenloop.nl. Hier is ook meer informatie te vinden.

LEIDEN – Op zondag 17 juni om 14.00 uur spreken Redmond O’Hanlon en Alexander Reeuwijk over de evolutietheorieën van Charles Darwin en Alfred Russel Wallace in Naturalis. Speciaal voor deze lezing selecteerden de schrijvers dieren uit de beroemde collectietoren die begrippen uit de lezing ondersteunen. Deze dieren zijn alleen op zondag 17 juni te bezichtigen. Charles Darwin en Alfred Russel Wallace staan centraal in dit gesprek met de Britse schrijver en televisiemaker Redmond O’Hanlon. Alexander Reeuwijk, schrijver van het boek Darwin, Wallace en de anderen; evolutie volgens Redmond O’Hanlon, zal O’Hanlon bevragen over zijn natuurhistorische helden. Daarnaast legt O’Hanlon begrippen uit de evolutietheorie uit, zoals sexuele selectie, het sexy son syndrome en mimicry. Deze illustreert hij met voorbeelden en anekdotes uit het dagelijks leven. O’Hanlon en Reeuwijk hebben speciaal voor deze lezing de collectietoren van Naturalis bezocht en een vitrine ingericht met dieren die begrippen uit de lezing ondersteunen. Redmond O’ Hanlon, de man met de kenmerkende witte bakkebaarden, is bekend geworden door VPRO-programma’s als De Beagle en O’Hanlons Helden. Hij staat bekend om zijn gevoel voor humor en zijn kennis over reizen, biologie en geschiedenis. Hij schreef boeken als Naar het hart van Borneo, Tussen Orinoco en Amazone en Storm.

Samen met Alexander Reeuwijk schreef hij het boek Darwin, Wallace en de anderen. De prijs voor de lezing is € 10,- . Bij aankoop van een kaartje geldt 50 procent korting op de toegangsprijs van het museum. Aanmelden via registratie@evenementen.nl.

LEIDEN – Op zaterdag 16 juni prepareren Duncan Reeder en Bas Perdijk een vogelbekdier, een bijzonder beest dat alleen leeft in Australië. Zij trekken het dier zijn jasje uit tussen 11.00 en 15.00 uur in de zaal LiveScience. De prepareersessie is vrij toegankelijk met een toegangsbewijs voor het museum. Hoewel het vogelbekdier eieren legt en een soort snavel heeft, is hij niet verwant aan vogels. Het is een echte zwemmer: zijn staart lijkt op die van een bever en de rest van zijn lichaam is ook helemaal afgestemd op leven in het water. Toch is het een zoogdier, want de moeder voedt haar jongen met melk. Alsof het vogelbekdier van buiten

dus al niet vreemd genoeg is, gaan we het beest nu ook van binnen bekijken. Collectiemedewerkers ontleden dieren om de huid en botten te bewaren in de wetenschappelijke collectie. Hoe doen zij dat precies, hoe ziet het beestje er van binnen uit en waarom wil je het eigenlijk bewaren? Deze vragen beantwoorden maar liefst twee preparateurs, Duncan Reeder en Bas Perdijk. De preparatie van dit ongewone dier is zo uniek, dat beide heren het niet willen missen. Naturalis organiseert met regelmaat prepareersessies in de zaal LiveScience. Kijk op www.naturalis.nl/agenda voor meer informatie.

Jubileumfeest Kopermolen

Edsilia Rombley treedt zaterdag om 16.00 uur op in winkelcentrum de Kopermolen. (Foto: Nico Swartz)

LEIDEN - De viering van het 35 jarig bestaan van winkelcentrum de Kopermolen in de Leidse Merenwijk wordt komend weekend feestelijk afgesloten. Vrijdag 15 juni staat het winkelcentrum tussen 12.00 en 19.00 uur in het teken van lekker eten en drinken. Dat onder de naam ‘Kopermolen Culinaire’. De meest heerlijke hapjes komen vanaf het speciaal hiervoor ingerichte kookeiland dat staat opgesteld aan de rand van het evenementenplein. Op zaterdag 16 juni wordt dit culinaire festijn vanaf 12.00 uur voortgezet. Op het evenementenplein gaat er die dag van alles gebeuren rondom de feestelijke prijsuitreiking om 13.30 uur van de Hyundai i20, de hoofdprijs van de jubileumloterij. Er zijn optredens van Theater- en Balletschool Cinderella, Dos Bailadores, de kindershow van Dora en Diego en als uitsmijter om 16.00 uur een grandioos optreden van Edsilia Rombley.

Er zijn twee routes opgenomen: Scheveningen - Leiden (24,5 km) en een rondrit Leiden – Katwijk – Noordwijk - Leiden (26,5 km). De brochure is verdeeld in een routebeschrijving zonder toelichting en een beschrijving van de literaire en andere wetenswaardigheden, waarbij ook verwezen wordt naar passages uit de literatuur. Daarnaast staat er in de brochure iets over de historie van de Blauwe Tram.

Dauwtrappen in de polder ZOETERWOUDE – Voor liefhebbers van dauwtrappen organiseert het comité De Vier Jaargetijden van de vereniging VANL Wijk en Wouden zaterdag 23 juni een wandeling in de polder bij Zoeterwoude. ’s Ochtends vroeg wordt een route van minimaal 8 kilometer gelopen door het weiland, over hekken en loopplanken. Stevige schoenen of laarzen worden aangeraden, zeker als het net geregend mocht hebben. De wandeling start om 6.00 uur bij de Sint Jan kerk (Zuidbuurtseweg) te Zoeterwoude Dorp. Halverwege de wandeling staat er een landelijk ontbijt klaar. Rond 10.00 uur is de groep weer terug op het startpunt. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan bij voorkeur via email wvdgeest@gmail.com of telefonisch via (071-) 5802010. De kosten zijn deelname € 7,50 per persoon voor leden van de VANL Wijk en Wou-

den, niet-leden betalen € 10,- per persoon. Deelname is op eigen risico. Het land van Wijk & Wouden is het platteland tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam. De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden zet zich in voor dat gebied. Dat doet ze door agrarisch natuurbeheer voor boeren te organiseren en te ontwikkelen en door agrariërs en burgers samen te betrekken bij de ontwikkeling van de streek. Het comité De Vier Jaargetijden organiseert, onder de vlag van de Vereniging Wijk & Wouden, diverse evenementen. Niet alleen voor leden, maar ook voor in- en omwonenden van het land van Wijk & Wouden. Kijk voor meer informatie op de website www.wijkenwouden.nl.

De lezing van Redmond O’Hanlon is onderdeel van de reeks culturele evenementen die Naturalis biedt gedurende de Leidse Cultuurweken. Van 24 mei tot en met 8 juli dient de stad als podium voor bijzondere theaterprojecten, spannende kunstinstallaties, dans, muziek, poëzie, unieke evenementen en diverse kinderactiviteiten. Naturalis presenteert iedere zondag in de maand juni een bijzondere middag waarbij de achtergronden van de tijdelijke tentoonstellingen en de roemruchte collectie centraal staan. Meer evenementen tijdens de Cultuurweken bij Naturalis Zondag 24 juni van 14.00 – 15.00 uur geeft botanicus Tinde van Andel een lezing over een stokoud Surinaams Hermann herbarium, dat alleen deze dag tentoongesteld wordt. Wetenschappelijk illustrator Anita Sachs geeft gelijktijdig een demonstratie botanisch tekenen. Dit evenement is gratis bij aankoop van de museumentree. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Kijk voor extra informatie in de agenda op www.naturalis.nl.

Antiekmarkt in centrum Lange Voort De antiekmarkt in het winkelcentrumcentrum Lange Voort trok zaterdag aan de Irislaan veel belangstelling. Vooral daar viel de overlast van de wind mee, maar in de winkelstraat Lange Voort tussen ingang bibliotheek en de pizzeria Bella Donna waaiden de standhouders zo nu en dan de tent uit. De meesten daar pakten aan het begin van de middag hun spullen al weer in. (foto/tekst Antoon Koch)

Officiële opening Nationaal Regenboog Evenement Leiden zet alle zeilen bij

Naturalis prepareert vogelbekdier

Het is alweer de laatste wandeling vóór de zomervakantie. Wie ook de eerste van dit jaar, in februari, heeft meegelopen kent het bos bijna niet meer terug. Alles is groen, de toen nog kale monumentale eiken en beuken hangen zwaar van het groene blad. Langs de wandelpaden volop kleur van bosminnende planten, die ook graag bezoek ontvangen van hommels, vlinders en andere insecten. Overal vogelzang, want veel vogels zijn nog aan het broeden of doen dat voor de tweede (of de derde) keer. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren kan vlakbij aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

WOENSDAG 13 JUNI 2012

CULTUUR

Stoom- en dieseldagen bij smalspoormuseum VALKENBURG – Tijdens de stoom- en dieseldagen, op zaterdag 16 en zondag 17 juni, vertrekken in het smalspoormuseum ‘Stoomtrein Valkenburgse Meer’ stoom- en dieseltreinen vanaf het splinternieuwe station in een unieke chaletvorm. Een bouwstijl die in de twintiger jaren van de vorige eeuw vooral populair was bij luxueuze villa’s. Tijdens de stoom- en dieseldagen zal in dit fraaie tramstation voor het eerst in gebruik genomen worden. Nieuw is ook de geheel in oude stijl gebouwde motorlocomotievenloods naast de werkplaats. In de loods zijn enkele diesellocomotieven bewonderen die daarvoor niet of nauwelijks aan het publiek getoond konden worden. Gedurende het hele weekend wordt een intensieve treindienst gereden met zowel personentreinen als werktreinen en losse locomotieven. Via de omroepinstallatie wordt informatie verstrekt over de doorkomst van de treinen en zullen regelmatig demonstraties (zoals die van de rolbrug) worden aangekondigd. Ook staan vrijwilligers klaar om rondleidingen te verzorgen over het gehele terrein, de werkplaats en het museum. Om 14.00 uur begint het hoogtepunt van de dag: de parade. Voor dit bijzondere weekend komen alle rijvaardige locomotieven in actie. Via de omroepinstallatie zullen de bezoekers van deskundig commentaar worden voorzien.

Extra activiteiten Om dit weekend luister bij te zetten, zijn door het smalspoormuseum tal van collega’s uitgenodigd om oude techniek aan de bezoekers te tonen. Op het uitgestrekte terrein van het buitenmuseum zullen antieke tractoren rijden en stationaire motoren draaien. Zondag 17 juni zal draaiorgel Tony vrolijke klanken ten gehore brengen tussen het gesis en gefluit van de stoomlocomotieven en het geronk van de antieke dieselmotoren. Het draaiorgel zelf is geplaatst op een Renault Goelette uit 1953. Deze oldtimer is uniek in Nederland. Op zaterdag 16 juni komt een klederdrachtgroep van het Katwijks museum het nostalgisch gevoel versterken tussen de oude stoomtreinen en de gebouwen van het buitenmuseum. In de rijtuigloods staan verkoopstands opgesteld met modeltrein benodigdheden. Te midden van deze verkoopstands zijn er ook modelbouwers die hun LGB modellen laten rijden op uitgestrekte banen die in geen enkele huiskamer passen. Het museum Stoomtrein Valkenburgse Meer ligt direct aan de A44, afslag Leiden Zuid. Vanaf Amsterdam afslag 8 en vanuit Den Haag afslag 9. Reserveren is niet noodzakelijk. De gehele dag door rijden er treinen en uw kaartje is de gehele dag geldig. Een tweede keer instappen in geen probleem. Prijzen: € 9,00 voor volwassenen, € 7,00 voor kinderen/65+ betalen. Kijk voor meer informatie op www.smalspoormuseum.nl.

LEIDEN - In Leiden – bij de Poort van Leyden - vindt 3 juli 2012 de officiële opening van het Nationaal Regenboog Evenement plaats; een uniek en gratis toegankelijk zeilevenement voor jong en oud. Er zijn diverse activiteiten om het publiek kennis te laten maken met vormen van watersport en recreatie. Aansluitend worden van 4 tot en met 8 juli zeilwedstrijden gehouden op de nabijgelegen Hollandse en Utrechtse plassen. Activiteiten openingsdag 3 juli Tijdens de openingsdag op 3 juli is er van 12.00 uur tot 19.00 uur bij de Poort van Leyden een ‘nautisch plein’, waar bezoekers kennis kunnen maken met oude ambachten. Voor scholieren is er een educatieve rondvaart en er vindt een ‘openwater’ zwemwedstrijd plaats in de grachten. Daarnaast gaan Leidse studenten de strijd met elkaar aan tijdens een trekroeiwedstrijd. Officiële opening De officiële opening vindt om 19.00 uur plaats bij de Poort van Leyden. Tijdens deze opening komen de zeilboten (Regenbogen) met crew de grachten binnenvaren en worden zij voorgesteld. De commissaris van de koningin dhr. J. Franssen zal dit unieke spektakel openen. Ook de officiële opening is gratis toegankelijk voor jong en oud. “We hebben niet zomaar voor Leiden gekozen als decor van de opening van het Nationaal Regenboog Evenement”, aldus Bastiaan de Roo van de Kamer van Koophandel. “Deze prachtige historische stad met haar gezellige grachten in combinatie met het waterrijke Hollandse ach« « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

terland is bij uitstek de locatie om de watersport te promoten.” Zeilwedstrijden Net als de voorgaande editie zijn ook dit jaar de Hollandse en Utrechtse Plassen het strijdtoneel voor de zeilwedstrijden. Hierin nemen verschillende gemeenten, provincies en het bedrijfsleven uit de Randstad het tegen elkaar op. De wedstrijddagen zijn van 4 tot en met 8 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur en beginnen op de Kagerplasen en vervolgens Braassemermeer, Westeinder Plassen, Vinkeveense Plassen en eindigend op de Nieuwkoopse plassen. Nationaal Regenboog Evenement Doel van het Nationaal Regenboog Evenement is het promoten van de Hollandse en Utrechtse plassen: een uniek gebied met volop mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het zeilevenement is een initiatief van het Hollandse-Utrechtse Plassenberaad waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd. Onlangs zijn ook de ondernemersorganisaties verenigd in het Ondernemers Platform de Hollandse Plassen. Dit platform zet zich in voor samenwerking met overheden, het versterken en verbeteren van infrastructurele projecten en de promotie van het gebied. Zij worden hierbij ondersteund door Kamer van Koophandel, kantoor Leiden (KvK). “Overheden, ondernemers, waterschappen en brancheorganisaties werken actief samen. Het is zaak de economische mogelijkheden van dit waterrijke gebied helemaal te benutten”, aldus Bastiaan de Roo van de KvK. “Dit biedt meer ondernemerskansen en brengt ook werkgelegenheid met zich mee.” Meer informatie: www. nationaalregenboogevenement.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL


Basisschool Joris de Witte

VADERDAG AANBIEDING

...de liefste omdat hij heel belangrijk voor mij is.

...de beste omdat hij grappig is. En hij bakt lekker brood.

Verwen je vader met

4 lekkere Hollandse Nieuwe

...de liefste omdat hij van mij houdt en me helpt.

Hanne

Roy

Saron

Matthijs

en je ontvangt zelf een GRATIS portie kibbeling!

...de leukste omdat hij van voetbal houdt en hij is voor de beste club en dat is Ajax.

...de liefste omdat hij met mij speelt en helpt en van mij houdt.

Topkwaliteit;

Cijfer 9 AD haringtest 2011

...de allerliefste omdat hij alles voor me doet.

SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 Wi-Fi

Alleen deze week:

â&#x201A;Ź 349,-

...de aardigste omdat hij andere mensen helpt met dingen.

...de beste omdat hij beveiliging heeft.

David

ele stuks!

Rens

Normaal: â&#x201A;Ź 399,-

19.95

e

Melisa

OP=OP

slechts enk

Z ie o n ze vade rda g fo lde r i n de b u s

Doppendoos

Anna-Kathinka

Slankste en lichtste tablet met HD kwaliteit. Ook te gebruiken als tweede tv! Beter gamen en surfen op het web met Adobe Flash.

Kuba

Angelee

Mijn papa is...

...de beste omdat hij altijd met me vist. Hij is grappig en leuk.

Lammermarkt 3 t.o. Molen de Valk 2312 CK Leiden gas- licht - water Tcv (071) 512 66 27 Ijzerwaren Speciaalzaak gas- licht - water cv F (071) 512 53 99 Ijzerwaren Speciaalzaak E info@hartwijk.nl www.hartwijk.nl VAN NIEUWE BEESTENMARKT NAAR LAMMERMARKT

...de beste omdat hij me altijd gaat helpen. Hij is trouw en is heel aardig altijd.

GW Roest BV In de Hoftuin - 2231 GT Rijnsburg - 071-409.77.77

Sinds 1 mei kunt u terecht aan de Lammermarkt 3,

IJzersterk in gereedschap, veiligheid en service tegenover Molen de Valk.techniek, â&#x20AC;&#x153;Onze winkel is moderner,

Bierproeverij

Tevens informatie over

....de liefste omdat hij een leuke hobby heeft en veel grapjes maakt.

EfďŹ ciĂŤnt biertappen voor de horeca.

Voor informatie en reserveringen Bas Koster, telefoon 06 30374595 E-mail: info@bierproeverij-opeigenwijze.nl Website: www.bierproeverij-opeigenwijze.nl

Mijn pappa is een lekkerbek, want hij haalt zijn vleesspecialiteiten bij slagerij van der zalm. Wij hebben een boek voor ELKE vader zoals: Voor de SPORTVADER: de nieuwste boeken zoals Gijp, van Marwijk, Joop Zoetemelk, Mart Smeets, Tour en Olympische spelen.

Stan

Dennis

Vincent

Olivier

...de liefste omdat hij me een kusje geeft als ik slaap en dat vind ik altijd lief.

...de beste omdat hij hele leuke dingen met mij doet.

Verras de vadersâ&#x20AC;Ś. Wij hebben leuke vaderdag geschenken.

Fromagerie du Patron kaas - vleeswaren - noten wijnen - delicatessen

...de beste omdat hij altijd in de tuin werkt.

...de beste omdat hij alles kan en weet.

Winkelcentrum Lange Voort Oegstgeest, Irislaan 71 Oegstgeest Tel.: (071) 5237400 - www.dupatron.nl

Lunch - Diner - Recepties - Borrels Lange voort 11 B-E 2343 CA Oegstgeest T 071 565 15 65

Voor de LEESVADER: de nieuwe Grunberg, John Irving, Kunst van het veldspel, Gek op natuurkunde en veel meer prachtige boeken.

Rijnlandse Boekhandel -BOHF7PPSUr$#0FHTUHFFTU 5FM'BY www.rijnlandseboekhandel.nl

...de leukste omdat hij grappig is.

Er is altijd iets te vinden voor vader...

Voor de SPANNENDE VADER: de nieuwe van Baldacci, Den Tex, Nicci French, Adler-Olsen en heel veel nieuwe thrillers

Kom langs en we vinden zeker een passend boek voor vader.

...de liefste omdat hij vaak helpt.

Casper

Bedrijfsfeesten, personeelsverenigingen, reĂźnies, vrijgezellenfeesten en overige evenementen.

...de liefste omdat hij grappig is.

Jeremi

Workshops bij

...de beste omdat hij altijd aardig is.

De Tombe Toys for boys and... Men De Kempenaerstraat 77 2341 GJ Oegstgeest Tel: 071 5172977 Site: www.detombe.nl Email: mail@detombe.nu Fax: 071 5156935

...sterkste, beste en slimste omdat hij mij telkens weer helpt.

Noortje

Dan maken we een Bierproeverij voor u op maat. Prijs op aanvraag. Na de bierproeverij zult u meer genieten van de smaak en het drinken van een pils of bier.

Hugo

Speciale wensen?

Voor al uw Shoots, Feesten en/of Evenementen

Gabriele

Om het verschil in smaak te kunnen proeven worden 4 tot 6 bieren gekozen. Het aantal deelnemers van de Bierproeverij is minimaal 15 personen.

...de liefste omdat hij altijd wil voetballen maar hij scoort nooit.

Tygo

Aantal te proeven bieren

...de beste omdat hij goed kan voetballen.

Job

Het te proeven assortiment bieren wordt samen met u uitgekozen. Ook de locatie wordt in overleg met u gekozen. Duur van de Bierproeverij is ongeveer 2.5 uur, tegen een meerprijs is verlen}ing mogelijk.

...de liefste omdat hij zorgzaam is.

Michelle

Bierkeuze in overleg

...de liefste omdat als ik een probleem heb, hij mij dan altijd helpt.

Lisette

...de stoerste omdat hij bij de brandweer zit! Hij heeft heel veel plezier bij de brandweer en hij redt levens.

Susanne

Tijdens de Bierproeverij verteld Bas Koster Op Eigen -Wijze enthousiast en met passie over bieren In een unieke sfeer proeft u de bijzondere smaken van bieren. De Bierproeverij is bedoeld voor iedereen die geĂŻnteresseerd is in het ontstaan en het proeven van pils en bieren.

Carolien

Suzanne

op Eigen-Wijze

...de allerliefste omdat hij altijd wil weten hoe ik me voel.


OEGSTGEESTER COURANT

20 juni:

TK Leede concert 2012

WOENSDAG 13 JUNI 2012

CULTUUR

Winactie bij C1000 Oegstgeest voor Boergondisch feestmaal Bij biologische boer aan tafel op landgoed de Olmenhorst

Warmond Woensdag 20 juni vindt een van de jaarlijkse evenementen aan de Leede in Warmond plaats: het TK Leede Concert 2012 (voorheen Sony Leede Concert). De opbrengst van het concert gaat traditiegetrouw naar drie goede doelen in Teylingen.

Willem&Drees, de versbezorger van groente en fruit van boeren uit de buurt, start in samenwerking met ‘Van Eigen Erf’ op 16 juni de eerste van een serie Boergondische feestmalen. Het Boergondisch feestmaal is een initiatief van Stichting Van Eigen Erf om mensen op culinaire en educatieve wijze kennis te laten maken met biologisch eten uit eigen ommeland. Het Willem& Drees Boergondisch feestmaal vindt plaats in de boomgaard of boerenschuur van Landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek. Chef-

koks bereiden een bijzonder viergangen menu met de dagverse oogst uit de streek. Het verhaal over de fruitteelt krijgen de gasten te horen van de landgoedeigenaar Florian de Clercq.

Winactie Willem&Drees brengt verse aardappels, groente en fruit van boeren uit de buurt zo naar de winkel. Eigenaren Willem Treep en Drees Peter van den Bosch laten hun klanten graag kennismaken met de boer achter het smaakvolle product, zoals fruitteler Florian de Clercq uit Lisserbroek die levert aan supermarkten in de

Op 20 juni vormt Park Groot Leerust in Warmond het buitenpodium aan de Leede. Het muzikale programma is veelbelovend en gevarieerd. De aftrap van het concert is in handen van de Harmonie St. Matthias uit Warmond. De ‘main performance’ is de succesvolle band Gare du Nord (bekend van het met goud en platina bekroonde Seks ’n Jazz). Publieksverrassing is het optreden van ANTIX, de jongste ontdekking uit LA.

Twintig fietsroutes langs knooppunten in Zuid-Holland

Het concert start om 20.00 uur. Hoofdsponsor van het TK Leede Concert 2012 is TeekensKarstens advocaten en notarissen. LET OP: De doorvaart op de Leede zal tijdens het concert ter hoogte van het Park Groot Leerust tussen 18.00 en 24.00 uur gestremd zijn.

REGIO - Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie, maar desondanks zijn er nog heel wat mooie fietsroutes te ontdekken. Een nieuwe uitgave van ProKwadraat maakt dat mogelijk: Met de fiets op stap, twintig fietsroutes langs stad en land.

Groene Hart Cruise

De fietser wordt aan de hand van het knooppuntensysteem de weg gewezen en krijgt bovendien informatie over bezienswaardigheden onderweg. Zoveel mogelijk is het vertrekpunt een TOP (Toeristisch Overstap Punt) of een Fietsers Welkom-locatie, een restaurant dat speciale voorzieningen heeft voor fietsers.

Radius organiseert een dagtocht, een ‘Groene Hart Cruise’ op woensdag 27 juni. Vanuit Leiderdorp geeft de kapitein om 09.30 uur het sein van vertrek.

buurt. In samenwerking met Van Eigen Erf en biologische telers wordt het Boergondisch feestmaal het komend jaar uitgerold naar andere regio’s in Nederland. Coop-supermarkten uit Rijssenhout, Haarlem en Delft en C1000supermarkten uit Oegstgeest en Leiderdorp organiseren komende week een speciale winactie om het Boergondisch feestmaal te ondersteunen. Hun klanten maken deze week kans op gratis plaatsen aan de feestelijk gedekte tafel.

Data en tijden Willem&Drees Boergondisch feestmaal Landgoed de Olmenhorst: 16 juni, aanvang 16.30 uur. Kosten €65,-- viergangen diner inclusief welkomstdrankje, rondleiding door landgoedeigenaar en fruitteler Florian de Clercq door de boomgaarden met afsluitende cocktail, exclusief overige drankjes. Reserveren is een vereiste en kan via www.willemendrees.nl of www.vaneigenerf.nl

Het boekje is uitgebracht in een handzaam formaat en bovendien goed beschermd tegen natte weersomstandigheden. Deze uitgave is verkrijgbaar bij www.routemakers. nl en bij het Visitor Center in Leiden en kost € 9,95. Het boekje maakt deel uit van het door stichting CTV Zuid-Holland uitgevoerde project ‘Fietsopstappunten’ dat werd ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Meer informatie over fietsen in ZuidHolland is te vinden op www.metdefietsopstap.nl.

Kindernatuurclub MEC Oegstgeest de de de en

De kindernatuurclub is voor kinderen van 6-12 jaar en kost € 1,50 per keer. “We zien je graag om 14.00 uur bij ons MEC-gebouwtje (ook gebouwtje van de IJsclub Oegst-

geest) aan de Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. Om 16.00 uur is het afgelopen.” Na de zomervakantie is er weer Kindernatuurclub op woensdag 19 september.

Vrijdag 8 juni verzorgde de Stichting Evenementen een drukbezochte presentatie van het Oegstgeester jeugdwerk in sociaal cultureel centrum Het Trefpunt in Warmond. Veel waardering was er voor de verrichtingen van de jeugdige cursisten tijdens de dans- en djembe-perfomances en het Toneel Spelen. Scheidend dansdocente Shirley Peters en de nieuwe dansjuf Eline Roosemalen werden in de bloemetjes gezet. (Foto: PR)

Opgeven mag bij info@mecoegstgeest.nl. Meer informatie op www.mecoegstgeest.nl.

Volop muziek tijdens Leidse Waterdagen Cursisten koken voor De Zonnebloem

LEIDEN - Op 23 en 24 juni 2012 weerklinkt muziek en poëzie over het water in de Leidse Binnenstad. Diverse acts brengen vanaf boten muziek en poëzie voor het Leidse publiek. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen vanaf de walkant en terrassen genieten van uiteenlopende optredens.

Amazing Stroopwafels, de FortNight Swing Bigband, Afrit 5 en de Jazzstad Leiden Allstarsband. Naast de Leidse Waterdagen is er nog veel meer te doen in de Sleutelstad. Ook de straatmuzikanten die mee doen aan de Gouden Pet (www.goudenpet.nl) zijn rond de Hooglandse kerk op tal van straathoeken te vinden.

23 juni 2012 Het TalentenJacht Op zaterdag is het de beurt aan de popmuziek van het aanstormend talent dat haar kunsten laat horen tijdens de derde editie van het TalentenJacht. Van Messing, Killing Bags en Falling Leo treden voor een deskundige jury op bij Einstein, maar spelen ook op andere locaties. De winnaar gaat met de eeuwige roem en een prijzengeld van 500 euro naar huis.

Samenwerking Jazzstad Leiden De Leidse Waterdagen en het Rapenburgconcert (dat dit jaar op vrijdag 31 augustus 2012 wordt gehouden) hebben zich aangesloten bij het initiatief Jazzstad Leiden. In de programmering van beide evenementen zal deze samenwerking haar weerklank vinden.

Organist Herman Lodder. (Foto: PR)

De wekelijkse inloopconcerten in het Groot Auditorium van het Academiegebouw worden georganiseerd door de ‘Musici rond het Academie-orgel’. Het concert is van 13.00 uur tot 13.30 uur. Het Academiegebouw ligt aan het Rapenburg 73 in Leiden. De toegang is vrij. Zie ook website: http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/ontspanning/orgel/.

met de koster tel. 071-5174546 of groenekerkje@pgoegstgeest.nl. Adres: Haarlemmerstraatweg 4-6, 2343 LB Oegstgeest. Zie ook: www.o-zo.nl.

Geslaagde presentatie Oegstgeester jeugdwerk

Op woensdagmiddag 20 juni is laatste Kindernatuurclub voor zomervakantie. Deze keer gaan deelnemers slootdiertjes vissen bekijken met loepjes.

Tijd: vertrek 8.30 uur vanaf de Lijtweg in Oegstgeest, verwachte thuiskomst 18.00 uur. Kosten: € 49,50 p.p. voor de geheel verzorgde tocht.

LEIDEN - Françoise Kably (sopraan), Nelleke Deddens (hobo) en Herman Lodder (orgel) concerteren woensdag 20 juni in het Groot Auditorium van het Academiegebouw van Universiteit Leiden. Zij voeren werken uit van Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel en Alessandro Besozzi waarbij het Flentrop-orgel wordt bespeeld door Herman Lodder die vanaf 1987 als organist verbonden is aan ‘De Ontmoeting’ in Voorschoten. Herman specialiseerde zich in Franse barokmuziek bij Ewald Kooiman en Bach interpretatie bij Klaas Bolt. Daarnaast volgde hij de cursus kerkmuziek in Amsterdam bij o.a. Willem Vogel en Cor de Jong. Françoise Kably volgde vanaf 2000 privélessen en werd in 2005 toegelaten tot Conservatoire de Montauban. Ze zingt in zowel amateur als professionele koren en doet regelmatig mee met projectkoren. Nelleke Deddens kreeg tot haar 18e jaar privéles van Martin de Ruiter, hoboïst van het Metropole Orkest. Momenteel heeft ze les van Hans Jalink, eerste hoboïst van het Randstedelijk Begeleidingsorkest en speelt ze in diverse kleine ensembles.

Deze zomermaanden is in Willibrords Erf het werk van beeldend kunstenaar Gea Stap uit Voorhout te zien. Naast een wand vullend portret op papier getekend exposeert Stap met draadportretten en draadfiguren, gemaakt van verschillende soorten metaaldraad. Tekenen in de ruimte, zoals ze het zelf noemt. Veel van de objecten zijn gemaakt uit één draad, zonder de draad te onderbreken. Bij een aantal portretten is de draad na voltooiing niet afgeknipt, maar hangt als klosje aan het werk. “Aan het einde vond ik het moeilijk om de draad af te knippen’’, aldus Stap, “Af is af en laat geen ruimte meer voor veranderingen. Jammer!” In haar portretten probeert Stap niet een bepaald persoon te vangen maar wel een bepaalde stemming of gevoel, waarmee ze het onzichtbare zichtbaar wil maken. U kunt haar werk tot 30 augustus in Willibrords Erf komen bekijken zondags na kerktijd of na afspraak

Zowel meer stedelijke gebieden zoals Den Haag en Rotterdam als de landelijke omgeving komen in deze routes aan bod.

Aan boord krijgt men een heerlijk kopje koffie met gebak. Men vaart via de Oude Rijn richting Alphen aan den Rijn, dwars door de stad, waar het Gouwekanaal richting Gouda gekozen wordt. Om 12.30 uur meert het schip af in de haven van Gouda. Na een verblijf van ongeveer een uurtje in Gouda, vaart men onder het genot van een eenvoudige maar goed verzorgde warme lunch weer terug naar Leiden.

Inloopconcert Academie-orgel

Tekenen in de ruimte in Willibrords Erf

Er gebeuren soms hele mooie dingen in Oegstgeest. Zonnebloembestuurder Aad van der Leek: “Sta ik vorig jaar in mei op een informatieavond voor nieuwe inwoners georganiseerd door de gemeente naast Diderik Selier. Allebei hebben we een informatiestand om bekendheid te geven aan ons bestaan. En we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en leuke ideeën voor onze doelgroep. Raak je zomaar met elkaar in gesprek en wat gebeurt er? De Stichting Evenementen biedt aan, samen met kinderen van een kookcursus, een driegangen diner te verzorgen voor de gasten van de Zonnebloem.” Op woensdag 30 mei waren er zo’n veertig Zonnebloemers naar het Gemeentecentrum gekomen om te genieten van een maaltijd die kinderen van de kookcursus hadden bereid.

Het bedienen van de gasten werd door de kinderen gedaan. De wijze waarop deze 8 tot 12 jarigen dit uitvoerden was minstens net zo vriendelijk als in een echt restaurant. ‘Wilt u iets drinken? Is alles naar wens?’ De gasten genoten er van.

Ronde Tafel Dat niemand iets hoef te te betalen was een extra verrassing voor de bezoekers. Eerder dit jaar had de Stichting Evenementen een bedrag ontvangen van De Ronde Tafel. Een deel van dit geld werd gebruikt voor dit unieke restaurant.

24 juni 2012 Waterdagen Op zondag 24 juni 2012 spelen de

Het complete programma van de Leidse Waterdagen en het TalentenJacht is te vinden op www.leidsewaterdagen.nl en op www.hettalentenjacht.nl.

In een dankwoord bedankte Coby Knol namens De Zonnebloem (afdeling Oegstgeest) Diderik en Ingrid (Stichting Evenementen) en de culinaire Kids Kim, Maaike, Nandi, Jip, Mees en Tjerk voor deze gezellige en heerlijke maaltijd en bood ze een klein presentje aan. Na een luid applaus werd de hoop uitgesproken dit initiatief volgend jaar weer te herhalen.

In deze evensong zal zingen: het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. Zij zullen het Magnificat & Nunc dimittis uitvoeren in een versie van de Engelse componist Herbert Howells (18921983), zoals hij die schreef voor de St. Pauls’ Service. Van Howells zal eveneens de anthem Like as the hart klinken. De liturgie zal deels in het Nederlands en deels in het Engels worden gezongen. Voorganger: ds.

Kees G. Zwart. Organist: Arjan de Vos. Toegang vrij; collecte na afloop.

Zomerfair Op zaterdag 16 juni is er een zomerfair bij Terweeweg 82, 84 en 86. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn Sterrendroom, reformhuis Ligthart en Praktijk Terwee 86 geopend. Op de gezellige markt buiten vindt men, naast deze ondernemers, ook kraampjes met onder andere The cat’s pyjama’s, Tupperware, Bi-izu, Vliegende schotels en Dreamsisters.

Afgelopen weekend werd er door jeugdige musicalsterren nog druk geoefend in het Gemeentecentrum aan ‘Annie - de Musical’, een musicalproductie van de Stichting Evenementen die onder leiding van Susanne de Rooij op zaterdag 16 juni aanstaande op de planken wordt gezet in Het Trefpunt in Warmond. Kaarten voor de matinee- en de avondvoorstelling zijn de reserveren via de Stichting Evenementen: www. st-evenementen.nl of telefonisch via 071-5171540.

Jeugdkoor Ruach wil uitbreiden KATWIJK - Jeugdkoor Ruach, inmiddels een begrip in Katwijk en de verre omstreken, gaat nieuwe zangers werven. Dit is dus de kans voor kinderen om zich bij het koor aan te melden.

Choral Evensong Op 24 juni, de eerste zondag van de zomer, zal in de reeks Choral Evensongs van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, voor het eerst een evensong gehouden worden in de Regenboogkerk, Mauritslaan 12 te Oegstgeest. Aanvang: 16.30 uur.

Musicalkids zetten Annie op de planken

Topscrew in openbare bibliotheek Een muzikaal optreden is iets dat in de Openbare Bibliotheek Oegstgeest niet veel voorkomt. Zaterdag trad daar de popgroep Top Screw op. Een zanggroep van BplusC uit Leiden die ook leden telt in de regio. De ouders genoten van wat de kinderen presteerden. Ze zongen den dansten op liedjes van Ti Ta Tovenaar, Jess J. en de Zangmakers. Dit alles onder leiding van Vivian Wesselingh. (Foto/tekst Antoon Koch)

Ruach heeft de laatste jaren een flitsende entree gemaakt in de Nederlandse koorwereld. Na een bescheiden begin in Katwijk, groeide het koor onder leiding van dirigente Elisabeth van Duijn uit tot een koor van naam en faam. Het tv-optreden in het EO-programma Nederland, het meedoen aan de Matthäus Passion in Katwijk en de deelname aan de finale van het Nederlands Koren Festival in juni aanstaande zijn slechts enkele hoogtepunten. En nu is daar de kans voor jonge zangertjes om op een leuke, speelse wijze mee te gaan zingen met Ruach. Dat kan door in te stromen in de groep ‘spelenderwijs’ waarin jonge zangers en zangeressen wegwijs worden gemaakt in de koormuziek en mooi zingen. De ruimte is vrijgekomen doordat er inmiddels aardig wat kinderen zijn doorgestroomd van de groep ‘Spelenderwijs’ naar het zogeheten ‘Opleidingskoor’ , legt assistent-dirigente Margriet Roos uit. “Hierdoor is er ruimte voor nieuwe aanwas, kinderen die

ongetwijfeld ook over talent zullen beschikken”, zegt ze. De zangers van Ruach streven naar een professionele manier van zingen zonder elitair of ‘moeilijk’ over te komen. De stelling van dirigente Elisabeth van Duijn is dat iedereen écht mooi kan leren zingen, maar dat daar natuurlijk wel iets voor nodig is. ”Een hobby die meer vraagt dan een uurtje fijn zingen”, zegt Margriet Roos . “Die veel verder gaat dan ‘muzieknootjes produceren’ en waar je leert wat muziek maken nu écht inhoudt.” Wie meer wil weten over Ruach of wie zich meteen al wil aanmelden, kan terecht op de website van het koor www.ruachjeugdkoor.nl , of bellen naar 06 512 77 536.

Avonturenkamp Stichting Evenementen laat weten nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te hebben voor het unieke Avonturenkamp dat van 14 t/m 21 juli in de gastvrije Brabantse Kempen wordt gehouden voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Meer info? Kijk op www.st-evenementen. nl of neem telefonisch contact op met de Stichting Evenementen via 071-5171540.


        ŊŇ ʼnŇňʼnĐ ē

 

ŋ ē

 

ō ē

 

ŋ ē

 

Ō ē

ĭ€‡ƒ‰‘Ž’‡ƒ‘’ƒ…ƒŒ‹ƒƒŽ‡ˆ‘č˜ŠŒ…‚ƒ”‚‘’ƒ‰’ĐƒŒƒ‹‚ƒŽ‡ˆ˜ƒŒ˜‡ˆŒ‡ŒŠĐčƒ–ŠĐ‰‘’ƒŒ‡ˆ‰Š‹‰ƒŒƒŒŠƒ…ƒ‘Đƒ’Œ‚ƒ„€ƒƒŠ‚‡Œ…ƒŒ‰“ŒŒƒŒ„•‡ˆ‰ƒŒ”Œ‚ƒ‘’Œ‚‚‘Žƒ‡ý’‡ƒ‘Đ ƒ˜ƒ’‡ƒ‡‘ŠŠƒƒŒ…ƒŠ‚‡…’‡ˆ‚ƒŒ‘‚ƒ 蓇’‘Š“‡’ƒŒ‚Ž”‚‹‚ƒŠŠƒŒƒŒ‹ƒ’ƒƒŒ“‡’ƒŠ‡ˆ‰ƒƒ…‡‘’’‡ƒ‚’“‹”ŒŊŇĒōĒʼnŇňʼnĐ ŽƒŒ‚ƒ‚ƒ‘“‡’…ƒ‘Š’ƒŒƒŒŒ‡ƒ’‡Œ‹€‡Œ’‡ƒ‹ƒ’”ƒ‡…ƒ ’‡ƒ‘Đ ‡ˆ‰”‚ƒ”•‚ƒŒ”Œ‚ƒ„‘†ƒ‡‚‘Žƒ‹‡ƒŽ•••Đ‡’ƒŒĐŒŠĐ“‰ĒƒŒ˜ƒ’„“’ƒŒ”€ƒ†“‚ƒŒĐ…‡Œ‚ƒ‘†•‹Œ‚ƒ”•‚ƒŒĐĺŇŌġňʼnƒ’‡ƒďƒ‚‡Đ

 Ŏ ŇʼnŊĒŌōňōŊňŇ

 

Đ  ň ŇŎňĒŋŇʼnŏŌŌŋ

 Ő ŇŎňĒŌŎŐōŐōŐ

Đ Đ

 ň ŇŎŐĒŊʼnňŐŊŇʼn ď


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

SPORT

Groot jeugdtoernooi Het geluk van een kind geeft je energie Golfclub Kagerzoom houdt bij vv Oegstgeest.

speciale actie voor Willem-Alexander Kinderfonds

Bij de prijsuitreiking kreeg iedereen een medaille en bloemen. Afgelopen zaterdag, 9 juni, was het jaarlijkse jeugdtoernooi bij vv Oegstgeest. Dit toernooi - dit keer vernoemd naar de sponsor Maurice Dijkstra - staat bekend als een groot jeugdtoernooi met deelname van vele verenigingen uit de regio. Hoewel het weer niet echt mee zat, het was koud, winderig en soms een paar spetters, waren deze dag 54 teams in actie gekomen. De Voskuyl was weer feestelijk aangekleed met ballonnen, vlaggen en diverse springkussens voor de kinderen. In de ochtend werd gestreden door alle mini’s, F en E teams. Bij de prijsuitreiking kreeg iedereen een medaille en bloemen. In de mid-

dag was het de beurt aan de D en C teams. Onder de strakke en prima regie van de toernooileiding - dit jaar voor het eerst door Jeroen de Bruijn - werd het programma strak afgewerkt. Dit keer was het toernooi ingekort in verband met de wedstrijd van het Nederlands elftal om 1800 uur. Normaliter is er ook een avondprogramma, dit keer dus niet. Na afloop van de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt door jeugdvoorzitter Dave Roelen waarna ieder team op tijd naar huis kon of gezellig voetbal kon gaan kijken bij vv Oegstgeest. Het was weer een geslaagde en gezellige dag met dank aan de organisatoren, sponsors en vrijwilligers.

Gratis crickettraining op vrijdag 15 juni

Bart Bartels, zakelijk manager van het Willem-Alexander Kinderfonds, is blij met de steun van Golfclub Kagerzoom. Bart: “Via Trudy Wolff, uit Oegstgeest, ben ik in contact gekomen met de damescommissie van de Golfclub Kagerzoom in Warmond. Trudy voelt zich zeer betrokken bij het Fonds en vroeg of ik een lezing wilde houden op één van de dinsdag-damesdagen. Naar aanleiding daarvan heeft Kagerzoom besloten een wedstrijd te organiseren voor ons doel.” Tijdens deze dag, op 5 juni, hebben de vriendinnen met elkaar € 3500.bij elkaar gegolfd met bijdrage van Oranje-Nassau Energie. Hiermee kan een VIB kar worden geschonken aan de verpleging van de kinderafdeling. Een VIB kar is een kar met Video Interactieve Begeleiding apparatuur. De verpleging maakt met behulp van deze apparatuur korte video opnames van het contact tussen ouders en kind. Tijdens de terugkijkgesprekken van een videofragment worden ouders bewust van wat hun kind nodig heeft en wat zij als ouders kunnen bieden. Het is een positieve methode om ouders en kinderen te steunen in een onzekere ziekenhuissituatie, waarbij de focus vooral gericht is op medische zorg en het ‘ziek zijn’. De VIB kan een meerwaarde betekenen voor de relatie ouder kind. En dus voor het welzijn van het kind. Door deze bewustwording zijn ouders meer in staat hun kind een goede ondersteuning te bieden tijdens de opname van het ziekenhuis’.

OLTC Jongens tot en met 12 jaar kampioen In de eerste klasse van het district Noordwest is het jongensteam van tennisvereniging OLTC kampioen geworden.

Bart Bartels (links) neemt de cheque in ontvangst. realiseerd, het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Deze afdeling is met name toegesneden op chronisch zieke kinderen. Dan denken we aan vroeggeboorten, kinderhartziekten, beenmergtransplantaties en bijzondere stoornissen in de groei en ontwikkeling van het kind. Alle medische en technische expertise is in het LUMC binnen handbereik. Maar wat zijn de extra’s die het WillemAlexander Kinderfonds (WAKF) toevoegt voor de patiënten en de ouders? Bart Bartels legt uit dat het voor buitenstaanders moeilijk is zich te realiseren hoe belangrijk de extra’s zijn die door het Fonds worden gefinancierd. “Het Fonds is regionaal gebonden, ik woon in Oegstgeest en mijn collega Ingrid in Voorhout. Wij hebben een groot netwerk. Vanuit dat netwerk opereren wij”.

In het kort

Belangrijk

In het hart van het LUMC wordt een vernieuwd kinderziekenhuis ge-

“Het belangrijkste is dat de kinderen zich in het ziekenhuis zo

normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het WAKF doet er veel aan om te zorgen dat kinderen zich tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voelen. Zo zorgt zij onder andere voor DVD spelers boven de bedden, een aquarium, leesboeken of stickers op de ramen. Ook maakt het WAKF een wekelijks televisie programma mogelijk. Vorig jaar heeft het Fonds dankzij verschillende donateurs een kleurrijke tuin kunnen aanleggen.”

Wetenschappelijk onderzoek Een van de belangrijkste taken van het WAKF is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden. Vooral in deze tijd van bezuinigingen heeft de overheid minder geld beschikbaar. Promotieplaatsen, voor jonge artsen die (nieuw) wetenschappelijk onderzoek doen, zijn door financiele tegemoetkoming van het Fonds, geen uitzondering.

Sinds 1892 wordt er elke zomer weer gecricket in Oegstgeest en Leiden door Ajax. Samen met de voetbal vormen wij de Ajax Sportman Combinatie. Ajax cricket is een bloeiende vereniging met ongeveer 150 leden en een actieve jeugdafdeling. Cricket is een sport, die in de jeugd in een snelle en verkorte variant wordt gespeeld. Een wedstrijd bij de jongste jeugd duurt ongeveer net zo lang als een voetbalwedstrijd. Het doel is om meer punten bij elkaar te slaan (batten) dan de tegenstander. Cricket is een spel voor meisjes én jongens. Mede daarom streven we altijd naar een vrouwelijke en een mannelijk trainer. Ook dit seizoen hebben we twee trainers die full time met cricket bezig zijn en ruime ervaring hebben met het trainen van de jeugd, en zelf op hoog niveau cricketen. Dit jaar komen zij uit Nieuw-Zeeland (Andrew) en Australië (Linsey). Tot en met de Under 12 (tot en met 12 jaar) spelen meisjes en jongens vaak samen. Het cricketseizoen loopt van 1 mei tot 1 september. Voor de jeugd is er een verkorte competitie van 1 mei tot aan het begin van de zomervakantie. Winnen is belangrijk, maar sportief spel en persoonlijke ontwikkeling zijn van veel groter gewicht. Niet voor niets wordt in elke vorm van cricket gezamenlijk geluncht en/of wat gedronken. En altijd met de tegenstander. Voor de ouders staat er altijd koffie en thee klaar, en voor de kinderen ranja. Juist ook als u niets van cricket weet bent u van harte welkom om langs te komen, en te leren waarom die andere 3 miljard van de mensheid zo gepassioneerd is over cricket. Het WK cricket trekt na het WK voetbal de meeste kijkers ter wereld. Respect voor teamgenoten, tegenstander en de scheidsrechter staat centraal. “The umpire is right even if he/she is wrong.” Een van de dingen die cricket bijzonder maakt, is de combinatie tussen team en individuele sport. Je kunt zoveel in teamverband als individueel excelleren. Bijvoorbeeld als je de bal goed aangooit (bowled) of vangt (catch) of wegslaat (bat).

Zwemmer Nick op de eerste plaats.

Formidabele prestaties Columbiaanzwemmers Vorig weekend vonden de speedo kringfinales plaats in zwembad De Zijl in Leiden. Voor deze tweedaagse zwemwedstrijd kunnen de zwemmers zich plaatsen door mee te doen aan speedo wedstrijden, die door het hele jaar plaats vinden.

De Ronde Tafel Oegstgeest, de Gemeente Oegstgeest en sportverenigingen vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk worden uitgedaagd om te bewegen. Bewegen is leuk, gezond en stimuleert hersenontwikkeling, daarnaast leer je snel nieuwe vriendjes kennen. Om dit doel verder in te vullen heeft de Ronde Tafel geld ter beschikking gesteld aan al die instanties die bewegings-activiteiten openstellen voor alle kinderen in Oegstgeest, en niet alleen hun eigen leden. De nadruk ligt met name op laagdrempelige toegang voor kinderen die nu nog niet (kunnen) bewegen. “Wij willen dit jaar op gezette tijden aandacht hiervoor vragen en tegelijk een activiteit onder de aandacht

brengen waarbij al uw kinderen zijn uitgenodigd. Kosteloos uiteraard omdat dit betaald wordt door de opbrengsten van de Ronde Tafel Bar op Koninginnedag.” U bent bij deze van harte uitgenodigd om zelf initiatieven aan te dragen bij de Ronde Tafel Oegstgeest (contact: Martijn Oechies op martijn.oechies@tennantco.com). Als u de organisatie ter hand neemt, dan zal de Ronde Tafel, binnen de mogelijkheden van het budget, financieel bijdragen. Het eerste initiatief van deze samenwerking is tussen De Ronde Tafel en Ajax cricket. Alle kinderen zijn dit keer uitgenodigd op vrijdagmiddag 15 juni bij Ajax-Cricket (achter het zwembad) om kennis te maken met cricket in al zijn vormen. Er zullen van 15.00 tot 18.00 uur doorlopend korte sessies van 20 tot 30 minuten worden gegeven, zodat iedereen overal aan kan meedoen en op elk gewenst moment kan instappen. Tevens zullen we die middag het speciale cricket ballenkanon, welke mede door de Ronde Tafel is gerealiseerd, officieel in gebruik nemen. De instuifmiddag zal plaats hebben in de Overveerpolder aan de Abtspoelweg (achter het zwembad). Daarnaast is er Open training elke dinsdag en vrijdag vanaf 16.30 uur mogelijk.

Patrick van Luijk won de hoofdprijs.

Patrick van Luijk wint 41ste Gouden Spike Met twee daverende sprints verdiende de Rotterdam atleet Patrick van Luijk de hoofdprijs van de 41ste Gouden Spike. Ondanks een frisse dag met veel wind was er mooie sport te zien bij de Topmeeting van het Lotto Baancircuit in Sportpark de Leidse Hout. Er werd vooral hard gesprint en daarbij ook een hoofdrol voor de Leidse Tessa van Schagen.

Met 10.27 op de 100 meter verdiende Van Luijk een startbewijs op het Europees kampioenschap eind deze maand in Helsinki. Dat ticket had hij al op de 200 meter maar zijn 20.47 in Leiden betekende een verbetering van zijn eigen toptijd en een benadering van de limiet voor de Olympische Spelen waarvoor 20.38 benodigd is. Deze prestaties waren des te opmerkelijker omdat de Rotterdammer na de FBK-Games in Hengelo een

Ajax prijst zich zeer gelukkig dat de Ronde Tafel van Oegstgeest bereid is gevonden, om een ballenkanon te sponsoren. Op vrijdag 15 juni zal het ballenkanon officieel in gebruik genomen worden om 15.00 uur. “Wij organiseren dan een instuif voor alle jeugd, met korte spelvormen en oefeningen die 20 tot 30 minuten in beslag nemen. Uw kinderen kunnen daardoor op elk gewenst moment tussen 15.00 en 18.00 uur langskomen en aanhaken.” Wedstrijden voor de jeugd worden tot en met 3 juni op zondag gespeeld. Van 9 juni tot en met begin juli wordt op zaterdag gespeeld. Dat betekent dat het prima valt te combineren met de hockey-, voetbal- en tenniscompetitie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Meeder (voorzitter van het jeugdbestuur) op 06 – 2005 3297, of per mail naar jeugd@ajax-cricket.nl.

Het team bestaat uit Jelmer Natté, Joep Nocker, Tjalling Huson en Tobias Rumphorst.

injectie in de rug kreeg in verband met herniaklachten en twee weken rust moest nemen. Marlou van Rhijn verbeterde op de 200 meter het wereldrecord voor atleten met twee onderbeenamputaties. De Nederlandse ‘Blade Runner’ (een verwijzing naar de Zuid-Afrikaanse topatleet Oscar Pistorius) liep een tijd van 27.44. Zij werd hiervoor beloond met de prijs voor de beste paratleet die ze ontving uit handen van wethouder van sport Frank de Wit. Ook bij de valide vrouwen werd er erg hard gesprint in Leiden. Toptalent Dafne Schippers won de 100 meter in 11.36 en ook dat was goed voor afvaardiging naar Helsinki. Op slechts 0.02 werd haar grote concurrente Jamile Samuel tweede met een nieuw persoonlijk record. Dat was er ook voor Tessa van Schagen die in de B-race een razendsnelle 11.86 op de klokken zette. Een ruime verbetering van haar kersverse clubrecord van 12.00 dat ze een week geleden liep bij het NK junioren in Breda. En slechts 0.03 boven de limiet voor het WK junioren dat van 10 tot 15 juli gehouden wordt in Barcelona.

Marlou van Rhijn verbeterde op de 200 meter het wereldrecord voor atleten met twee onderbeenamputaties. Zij werd hiervoor beloond met de prijs voor de beste paratleet die ze ontving uit handen van Leidse wethouder van sport Frank de Wit.

Tessa krijgt een volgende kans bij de Nederlandse seniorenkampioenschappen die komend weekend in het Olympisch Stadion in Amsterdam worden gehouden.

Voor de allerjongste zwemmers was dit een spannende wedstrijd, voor het eerst een finale. Zo gespannen als ze op de startblokken stonden zo ontspannen en trots kwamen ze weer uit het water. Er sneuvelden dan ook vele persoonlijke records. ‘ Zo zwom Anique Star 8 seconden sneller op de 100 meter vrije slag en Sterre Heck zwom haar 50 meter vlinderslag wel 11 seconden sneller. Myrthe Mulder moest hard zwemmen om een medaille te bemachtigen, ze moest de strijd aan met twee dames van LZ 1886. Dit gaf spannende taferelen. Ondanks dat Myrthe tijdens de 100 meter schoolslag flink wat slokken water binnen kreeg werd ze toch eerste. Tevens werd ze eerste op de 50 meter vlinderslag en gedeelde eerste op de 100 meter wisselslag en derde op de 100 meter rugcrawl en vrije slag. Bij de jongste jongens was het al net zo’n strijd tussen de jongens van LZ 1886 en Bas van Wieringen. Bas had een hele goede tweede dag en verbeterde zijn tijd op de 100 meter rugcrawl en werd daarmee eerste en deed dit ook op de 100 meter wissel. Robin van Peenen had er ook duidelijk zin in en verbeterde bijna al zijn records, de 100 meter rugslag wel met 8 seconden. Een opvallende prestatie kwam van Marijn Kolkman, zij zwom de 100 meter schoolslag heel mooi, met prachtige krachtige slagen gleed ze door het water en zwom dan ook een dik persoonlijk record.

Voor de oudste zwemmers van de minioren was dit een van de laatste wedstrijden als minioor. Daar heeft Nick Bontje even zijn stempel op gedrukt. Hij zwom al zijn persoonlijke records finaal aan gort en stond regelmatig op het podium. Drie keer een gouden medaille en twee keer brons (waarvan één een gedeelde tweede plek). Op de 100 meter schoolslag zwom hij zo hard dat hij nu een plekje heeft in de landelijke top 10. Deze snelle uitslag prikkelde Loulou om ook die tijd te zwemmen op de 100 meter schoolslag; en met succes. Loulou Janssen mocht op alle afstanden die ze zwom een gouden medaille halen. De mooiste prestatie van dit weekend voor haar was de 100 rugcrawl. Daar had ze alle lange tijd geen nieuw persoonlijk record op gezwommen. Dit weekend lukte dat wel en dook ze onder de 1.17 min. Op de 100 meter vlinderslag zwom ze een zeer mooie 1.14.67. Als afsluiting werd er een estafette gezwommen, 6 x 50 meter vrije slag. Deze strijd was enorm spannend. Hannah van Bruggen mocht starten voor de Columbiaan, die schoot er vandoor, de overname door Olav Slootbeek verliep goed. Hij zette alles op alles. Lynn Salfeld zwom door alle aanmoedigen langs de kant, uit op de andere verenigingen en het gat tussen LZ en De Columbiaan werd een beetje kleiner. Bas van Wieringen zag dit en vertrok heel snel na aantikken van Lynn. Daarna dook Loulou er in en probeerde het nog kleiner te maken en Nick, die net 200 meter wisselslag had gezwommen, gaf zijn laatste krachten en bijna won de Columbiaan van LZ. Ze werden zeer verdiend tweede en keken terug op een zeer geslaagd weekend.

GEZOCHT: bezorgers m/v

Tevens vakantie rs! bezorge vanaf 13 jaar

Goede verdiensten! Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


REORGANISATIE

UITVERKOOP ALLES MOET WEG!!!

KORTINGEN

TOT WEL THE GIANT Langstraat 75 Wassenaar

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 11-6 GESLOTEN DINSDAG 12-6 TOT 21:00 WOENSDAG 13-6 TOT 20:00 DONDERDAG 14-6 TOT 20:00 VRIJDAG 15-6 TOT 21:00 ZATERDAG 16-6 TOT 18:00 and more...


Wij vieren feest... ...met diverse aanbiedingen. Vanwege de heropening van de totaal vernieuwde winkel en showroom. Â&#x2021; Sleutels: 2de sleutel 50% korting Â&#x2021; PKVW Slotpakket: van â&#x201A;¬ 192,- voor â&#x201A;¬ 149,-

#""$$! $$ $ DONDER

##

BF6;B-FF 99C BFH6HB&-,F 99C

#$

#

BFH6HB&H99C

##!

!"

#

#

$!"

#

BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C

$$" $ "!!$ $#! " # ## G.GG<H4?71<GGDH7GDH<98GH1?4:GD3GC=E/>7@DC@>>GE G3GC(@@CH?1HB#F6HGEHB)F8;FF47 0?C7@@<H%H'-55"AFFH09H><G4.D>

Â&#x2021; Kluizen: 15% korting op alle kluizen Â&#x2021; Voordeuren: 3-puntsluiting GRATIS

 

Â&#x2021; Alarmsystemen: 15% korting Â&#x2021; Rolluiken en Garagedeuren: 15% korting

G9+GH9=DH2=3GC>GH7?2=G9+GH:<G9CGE 1<=D6D?11GCHDG/GEH7GGC1C=$>H<G3GC(@@C

Alle acties zijn geldig van dinsdag 12 juni t/m zaterdag 16 juni. Wij zijn ook open tijdens de lange koopavond op vrijdag 15 juni tot 23.00 uur.

  

@E:>DG<H=EH,;H+=D4?7(=E@D=G 7GDH*@ED@>D=>4.H+=D4?7*?CD :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G 9CGE 0?C7@@<H%HB-B5)A6H 09    ><G4. D>

  

   ""$!"

Freke inbraakbeveiliging Voorstraat 38-40 - 2225 ER KATWIJK T. 071 - 401 33 41 - www.freke.nl

Freke: Alles voor beveiliging en veiligheid in één hand!

0?EH@<<GC/GGEAH@ED=H.9=>7=$DAH ?CD.?1G2=>4.AH?<<GH3G+G<AH DC@@/>4.9=7AH:@1?:AH1?<GD.GC

#!"$$!

D?*AH<G2GCHGEH<G2GC<??: ,6;6BAH,6B6BAH,6;AH.?G:(@E:GE GEH<?>>GH;6HGEH,H+=DDGC>

 

$# #$"

;6=$2=/H@*/G2G:DH7GDH'47H:?92>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H#"5AFFH

##""$!<<GC<G=H9=D3?GC=E/GEH+?@<> >D?*HGE ?*H<G2GC<??:AH??: G<G:DC=>4.6HGEH.@E23GC>DG<(@@C

B'F8;FF47H3@EH%HB-F,5A6H09H ?4:GD6HGEH?EG<<H(=EEGE3GC=E/ 0@>@HDC@@/6HGEH<98GH:?92>4.9=7 B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-,B5A6H09H'' <G3GC(@@CH=EH@<<GH@*7GD=E/GE

  #!$! =/GED=$2>GH.G>DGC*=G<2 (@E:GEHGEH(@E:>DG<<GE !=3-H4?7(=E@D=G>HGEH.?G:GE

$$#$"$$!

=:GEAH:GC>GEAH>D?*AH<G2GCA 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE /C??D>DGH:G9+GAH<@@/>DGH1C=$+GE

#"$!

!CG>>?=C>AH(?G:GE6HGE 3=DC=EG:@>DGEAHD3H1<@>7@ 7G9(G<> =EH2=3-H>??CDGEAH:<G9CGEHGEH>D=$<GE

"!"

<@::G6HHG<G:DC=>4.GH9=D3?GC=E/ GC:C=$/(@@CH=EH3G<GH7@DGEA :<G9CGEHGEH>??CDGE

"#!#$" =:GEAH:GC>GEAH !AHE?DGE 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE <@/GH1C=$+GEAHGE?C7GH:G9+G

       

 &F8B5FAH&F8;FFAH&F8;BFAH&F8;;FAH )F8B5FAH)F8;FFAH)F8;BFAH)F8;;FAH 5F8B5FAH5F8;FFAH5F8;BFAH5F8;;FAH FAH BFF8B5FAHBFF8;FFAHBFF8;BFAHBFF8;;FA 8;; AHB;F ;BF ;F8 FFAHB F8; FAHB; 8B5 B;F FAH B,F8B5FAHB,F8;FFAHB,F8;BFAHB,F8;;FAH B'F8B5FAHB'F8;FFAHB'F8;BFAHB'F8;; F B"F8B5FAHB"F8;FFAHB"F8;BFAHB"F8;;FAH B#F8B5FAHB#F8;FFAHB#F8;BFAHB#F8;;4-AHGD4-FAHGD B)F8B5FAHB)F8;FFAHB)F8;BFAHB)F8;;  ?CD GC @7 GD: D>DGH@>> =7GEDHG

C?? 9CGE >D?G<GEH=EH2=3GC>GH>D=$<GEAH:<G 2GCE 7? GEH>??CDGEAH3@EH:<@>>=G:HD?DH :> 3GC:C=$/(@@CH1GCH'H?*H#H>D9D9: 0?C7@@<H3@E@*H%H55A6H1GCH>3@E@* 09   1>D9GC:

 

 */G2G:DH7GDH'47H0@>@HDC@@/>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H5"5AFFH

 

B'F8;FF47H3@EH%HB-'5)A6H09H'% B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-5B5A6H09H &

 

/ 1> <H=E >DG H,6;H? DG<<=E @E: =EHD?1:@<=DG=DH6! E :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G9CG 0?C7@@<H%H,-55"A6H D> 09    ><G4.

 

  

    !H0!H0H0!


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DĂ&#x2030; NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

St/m G A D N 0 ZO !! 1147:0:00 uur OPEN

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19 S

S

IT LITE SIND WA

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

DAG 17 N O Z P O L IA C E VADERDAG SP

S G N I R P S X O B E X LU ITEIT â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

e

2

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

SIC IS A B 2 S D BE ! ALITEIT! â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; KW

Beds2Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

MATRAS GRATIS!

E S G N I OX S P R

B

K WA L

MATRASSEN SPECIALIST

* TOP DESIGN BOXSPRING * 3-delig hoofdbord (met ledverlichting) * 2x Luxe actieve Hoog-Laag pocketveer

ONGELOOFLIJK COMPLEET

M

Ma

tra

tra

s

MONTE CARLO

s

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

s

Maat 1.40 Leverbaar in alle maten

s

â&#x201A;Ź 599,-

â&#x201A;Ź 349,-

â&#x201A;Ź179,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

e

2

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 19cm SG25 Polyether kern â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer â&#x2C6;&#x161; 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 5 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

18:30 - 21:00

2e MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag â&#x2C6;&#x161; Anti-allergisch â&#x2C6;&#x161; WInter- en Zomerzijde â&#x2C6;&#x161; Hard dik TOP-Matras!

â&#x153;&#x2020; 071

NIEUW!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R 2 G NS!! KUSSE

MATRAS GRATIS!

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

1.999

Prijs voor vaste uitvoering

Vanaf Leverbaar in alle maten

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Normaal 4399.TOP-AANBIEDING! VANAF

Ma

tra

s

SILVER 500 â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

â&#x201A;Ź 999,-

â&#x201A;Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Top HR60 Koudschuim! â&#x2C6;&#x161; 4cm traagschuim in tijk â&#x2C6;&#x161; Koel in de zomer â&#x2C6;&#x161; 3D profiel / hard en zacht â&#x2C6;&#x161; Beter ligcomfort en ventilatie

in meerdere stoffen en kleuren

M

tra

BRIGHTON

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

2.395

Ma

tra

SLEEP KING

* 5 kniks verstelbare box met hoofdsteun * Spanningsvrije motoren zonder straling * Luxe draadloze afstandsbediening * Luxe geĂŻntegreerde LED-verlichting Electrische versie: * Stoffen zijn 100% vuilwerend incl. draadloos * Luxe in- & uitstap verlichting bedienbare electro* Hardhouten potenset met rvs motoren, spanningsvrij

Normaal 4799.-

(CLASSIC HANDMADE!)

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

2e

s

* TOP DESIGN BOXSPRING * Hoofdbord (met ledverlichting) * 2x Luxe actieve Hoog-Laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde

TOP-AANBIEDING! VANAF

Prijs voor vaste uitvoering

Ma

tra

ROYAL WELLNESS

Ook leverbaar in lederlook en div kleuren stof

Maat 1.20

Ma

at

ra s

SENSE BLUE

399.-

COMPLEET!!!

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

matras (7 zones) * Boxen 30 cm dik * Rondom bed rvs plint * Luxe Twintopper eenzijde traagschuim andere zijde koudschuim * Luxe draadloze afstandsbediening * Luxe geĂŻntegreerde LED-verlichting * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe in- & uitstap verlichting

DEZEâ&#x20AC;&#x2C6;WEEKâ&#x20AC;&#x2C6;VOOR

Ma

NIXON

COMPLEET!!!

-64%

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING NIXON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

AOXLY

LEVERBAAR IN 5 VERSCHILLENDE KLEUREN!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

KOOP NĂ&#x161; !! BETAAL LATER!

MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

BEDS 2 BASIC!! 1 JAAR OPEN

TE LAAGSS PRIJ E GARANTI

OR Designhoofdbord! PRIJS IS VO OFLIJK DIT ONGELO E COMPLET + 2 beklede boxen ! ING PR BOXS + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

L A A M I N I M N A V T!! I E T I L A W K G AUPgIeNwent bent van Beds 2 Basic Zoals u EN S S A R T N MA

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING AOXLY ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Normaal 1099.-

POLYSENSUAL

JUNI!!

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Dikke koudschuim vulling â&#x2C6;&#x161; Hoge veerkracht â&#x2C6;&#x161; Blijft koel tijdens de nachtrust â&#x2C6;&#x161; Vormt perfect naar uw lichaam â&#x2C6;&#x161; 19cm

â&#x201A;Ź599,Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; 2-zijdig te beslapen!

â&#x201A;Ź 49,-

â&#x201A;Ź999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren /m2 â&#x2C6;&#x161; 7 comfortzones â&#x2C6;&#x161; Zomer en Winterzijde

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Goed matras voor de laagste prijs â&#x2C6;&#x161; Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags MICRO pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 gepatenteerde comfortzones â&#x2C6;&#x161; Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

2000168

â&#x201A;Ź899,-

post@beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

prijzen â&#x2C6;&#x161; Laagste liteit a w k â&#x2C6;&#x161; Beste fort m o c te s â&#x2C6;&#x161; Be ie v d s â&#x2C6;&#x161; TOP-a ervice -s â&#x2C6;&#x161; TOP

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

27

XXXIZQPUIFFLTIPQOMLBUXJKL

APPARTEMENTEN vanaf

â&#x201A;Ź 149.500,-

NIEUW-RHIJNGEEST, OEGSTGEEST TYPE D

w u o b w u Nie lagere ? t e m lasten d n a a m

NU IN VERKOOP! t(FFOCPVXSFOUFPWFSBBOOFFNTPN t4UBSUCPVXCJKWFSLPPQ tBQQBSUFNFOUFOWBON2 t#BMLPOPQIFU[VJEFO t8PPOLBNFSNFULFVLFON2 t-FVLHFCPVXXBBSKFFMLBBSLFOU Verkoopprijzen â&#x201A;Ź 149.500,- tot â&#x201A;Ź 161.500,- v.o.n. incl. parkeerplaats De Batavia is een ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest VOF en Ymere

debatavia.nl

Verkoop en informatie

1SPGJUFFSOĂ&#x2122;WBOPO[FTQFDJBMFOJFVXCPVXSFOUFTÄ&#x20AC;

De Leeuw

)FCKFFFOOJFVXCPVXIVJTPQIFUPPH ,PNEBOOĂ&#x2122;MBOHTCJK%F)ZQPUIFFLTIPQ8JK

Nieuwbouwmakelaardij

IFCCFOTQFDJBBMWPPSOJFVXCPVXXPOJOHFOFYUSBMBHFSFOUFUBSJFWFOCFTDIJLCBBS

Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl

0PLBMTKFFFOPWFSCSVHHJOHTLSFEJFUOPEJHIFCUøø #FMPOTEVTWBOEBBHOPHFFOLPSUCF[PFLLBOKFKBSFOMBOHWPPSEFFMPQMFWFSFOÄ&#x20AC;

Frisia Makelaars BV Tel. (070) 342 01 01 www.frisiamakelaars.nl

;VJETUSBBU ,BUXJKL  XXXIZQPUIFFLTIPQOMLBUXJKL


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 13 JUNI 2012

NIEUWS

Toekomstvisie 2020 ‘Oegstgeest in beweging’ Deze maand is de gemeente begonnen om de toekomstvisie 2020 ‘Oegstgeest in beweging’ met externen uit te werken. Tot nu toe zijn vooral ambtenaren en het college betrokken geweest bij de uitwerking van de toekomstvisie, maar vanaf deze maand komen ook mensen van buiten de gemeente meer en meer in beeld. Er zijn zes avonden gepland, bestemd voor inwoners en verenigingen, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarnaast heeft een groep experts (Oegstgeester ‘Captains of industry’) meer vanuit hun brede (vaak ook internationale) ervaring mee gedacht over de toekomst van ons dorp. En uiteraard is ook ons oor te luisteren gelegd bij onze adviescommissies. Hoe krijgen we Oegstgeest letterlijk in beweging? Hoe kunnen we meer verbindingen leggen in ons dorp en zo de gemeenschapszin en ondernemerszin nog verder versterken en hoe benutten we nog meer het schat aan potentieel dat ons dorp kent? Een antwoord op deze vraag is deels een andere manier van werken en deels een concreet uitvoeringsprogramma met projecten. Dit is ook opgesteld en dit wordt dus getoetst bij de externe partners van de gemeente. Mensen zijn persoonlijk uitgenodigd. De meeste genodigden waren al aanwezig vorig jaar februari tijdens een van de toekomstcafe’s. Anderen zijn via de diverse netwerken die de gemeente rijk is benaderd. Jong en oud, maatschappelijk en commercieel. Oegstgeest heeft de externen gevraagd om het uitvoeringsprogramma te toetsen en te kijken of de toekomstvisie zo gerealiseerd kan worden. Ook is gevraagd of de gemeente dingen over het hoofd ziet en waar mensen zelf een bijdrage zouden kunnen en willen leveren. Bij het ter perse gaan van deze tekst hebben de eerste drie toekomstavonden plaatsgevonden. De eerste avond was bedoeld voor de experts, de tweede avond voor bedrijven en maatschappelijke instellingen in Oegstgeest en de derde voor de adviescommissies. Dinsdag 12 juni vindt de avond met inwoners en verenigingen plaats. Het waren tot nu toe inspirerende avonden. Er was letterlijk veel energie tijdens deze avonden voelbaar en het werd weer eens duidelijk hoe waardevol het is om mensen letterlijk met el-

veel tegelijk te doen, maar doe wat je doet goed en zorg dat je het ook realiseert. In de toekomstvisie staat dat Oegstgeest meer potentieel moet benutten en meer verbindingen moet leggen, niet alleen tussen de gemeente en externe partijen, maar dat ook externe partijen onderling elkaar beter weten te vinden. Dat lukte tijdens deze avonden opvallend goed. Mensen uit het onderwijs die contact legden met het bedrijfsleven en daar hun waardering over uitspraken. “Je spreekt weer eens andere mensen met een andere visie en invalshoek, maar wat het zo waardevol maakt is dat je merkt dat heel veel instellingen tot doel hebben om te helpen -uitjes voor ouderen, oplossen van eenzaamheid, bevorderen sociale cohesie- en dat al die groepen met hun aparte eigen doelstellingen elkaar ook kunnen helpen en versterken”, aldus een deelnemer.

kaar in verbinding te brengen. Al snel werden er gegevens uitgewisseld en ontdekte men dat we feitelijk allemaal hetzelfde hogere doel nastreven en door dingen samen op te pakken we Oegstgeest niet al-

leen nog meer op de kaart kunnen zetten, maar ook als gemeenschap nog meer voor elkaar kunnen betekenen. De experts gaven onder meer aan “Think global, act local”, kijk meer

van buiten naar binnen, neem regionaal je positie in (benoem het, eigen het je toe) en zorg voor een regionale economische agenda. Werk meer samen met behoud van eigen identiteit. En focus. Probeer niet te-

Marc Cremers, bestuurslid van de PvOO, zowel aanwezig bij de avond voor bedrijven en maatschappelijke instellingen als ook bij de ‘experts’ bijeenkomst, schets een kleine sfeerimpressie van de twee avonden.

behouden van de balans: wonen, bedrijvigheid en reuring. Je hebt ze alle drie nodig om de mooiste plaats van Zuid-Holland te blijven en moet in geen van drieën doorschieten. In wonen is de laatste jaren veel ontwikkeld als je kijkt naar Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest. Voor bedrijvigheid en reuring liggen er enorme kansen als je kijkt naar het Bioscience park en het Meob-terrein en het actieve verenigingsleven in Oegstgeest. De toekomstvisie zou zich dan wat mij betreft moeten focussen op het benutten van dit potentieel. De avond met Oegstgeester bedrijven en maatschappelijke instellingen ging meer over actiepunten. Vrij vertaald en van Amerikaanse president John F. Kennedy ontleent: vraag niet wat het dorp voor jou kan doen, vraag je af wat jij voor Oegstgeest kan doen. Concrete ideeën dus lanceren waarbij je voor je eigen organisatie een rol bij bedenkt. Dit laatste moet in een vervolgsessie nog nadere invulling krijgen.

Wat zou de toekomstvisie ons kunnen brengen? Het zou als raamwerk kunnen dienen om de balans tussen wonen, bedrijvigheid en reuring te behouden en te bevorderen. Het scheppen van creërend vermogen. Dit kader is dan belangrijker dan de afzonderlijke regeltjes, want regels werken in het algemeen beperkend, terwijl een toekomst visie juist over ontwikkeling gaat.

Wat is u het meest bijgebleven van de avonden? De positieve insteek van de deelnemers en het denken in kansen. De energie die er van uit ging. Mensen met verschillende achtergronden met allen een warm hart voor Oegstgeest. Was er verschil tussen de avonden qua discussie en inhoud en rendement? De discussie tijdens de expertavond was van een abstracter niveau. Van buiten naar binnen kijken door wetenschappers en ondernemers. Er werd gediscussieerd wat het unieke van Oegstgeest was en hoe dit nog verder benut zou kunnen worden. Het belangrijkste daarbij is volgens mij het

Heeft de PVOO nog ideeën en initiatieven naar zich toegetrokken om die uit te werken of wordt daar nog over gedacht? Het PVOO ontwikkelt, net zo als vele andere organisaties en instellingen, constant initiatieven om Oegstgeest nog mooier te maken. Dit kan zijn op op het gebied van bedrijfshuisvesting (het Meobterrein), het Nieuwe winkelen of het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. En avonden zo als deze geven je weer extra energie en laten zien dat je dit niet als enige doet.

De aanwezigen bij de groep bedrijven en maatschappelijke instellingen waren zo enthousiast dat afgelopen donderdag besloten werd om voortaan regelmatig in een setting met diverse bedrijven/instellingen met een andere achtergrond bij elkaar te komen en te praten over mogelijkheden en kansen om dingen te realiseren en tot stand te brengen ten gunste van de Oegstgeester samenleving. Zo stak de directeur van het Openbaar Onderwijs zijn hand op dat hij wel samen met de gemeente het initiatief wilde nemen voor een volgende bijeenkomst en dat het daarna wellicht in estafette doorgang zou kunnen vinden. Zo werden er die avond heel wat initiatieven ontplooid en veel nieuwe waardevolle contacten gelegd. Het leuke was dat er vooral gedacht werd in kansen en vormen van samenwerking. Radius en Nova Zembla Zorg samen met de Rotary bijvoorbeeld. Samen met hetzelfde doel voor ogen. De komende weken zijn er met de groep bedrijven en maatschappelijke instellingen en met de groep inwoners en verenigingen nog terugkomsessies. Hierin wordt de oogst samen nogmaals besproken en wordt letterlijk bekeken wat kan wie nu bijdragen en in welke vorm. Waar is de gemeente leidend en waar neemt één van haar partners de leiding om iets op poten te zetten en is de gemeente bijvoorbeeld faciliterend.

Salie heeft men afwisselend met de rozemarijn geplant, en er staan twee varianten. Enkele blaadjes, twee of drie, zijn voor de meeste recepten genoeg. Salvia is de Latijnse naam en die betekent redding. Een klassiek gezegde was, waarom zou eens mens sterven zolang er salvia/salie in de tuin staat? Het antwoord krijg je er niet bij natuurlijk, maar bij middeleeuwse banketten, die te zwaar waren voor woorden, werd aan het eind vaak koekjes van deeg met ingebakken salie en citroensap ge-

serveerd om de vertering te bevorderen. In de Lage Landen werd het ook gebruikt om mee te koken in melk. Deze saliemelk of kortweg salie werd als geneeskrachtig en rustgevend beschouwd. Zo zeer rustgevend dat Potgieter in zijn boek Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841) een Jan Salie laat optreden, die, voor hij naar bed gaat, saliemelk drinkt in plaats van een stevig glas bier. Deze figuur staat symbool voor de trage 19e-eeuwse, Nederlandse geest. Nog steeds is Jan Salie synoniem voor een trage geest. Genoeg historie, het zijn gewoon heel mooie planten, zo’n vijftig centimeter hoog, met een heel eigen soort groen. Dat groen varieert van zilvergrijs, tot grijsgroen voor de echte salie (Salvia officinalis) dé soort uit de kruidentuin. Er zijn

ook bontgroene en roodpaarsbladige varianten, die het in de siertuin geweldig doen en precies zo smaken als de gewone. De bladeren groeien in paren en hebben vaak gele vlekken op de oude bladeren, maar in de kruidentuin nog niet, het zijn allemaal jonkies. Ze zijn dik, donzig en hebben een ovale vorm met opvallende nervatuur aan de onderkant van het blad. De bladeren ontwikkelen (bij aanraking) een sterke geur en hebben een wrange, warme smaak. Ook de gedroogde bladeren zijn uitermate aromatisch en pittig. De stengel is vierkant en heeft een groene kleur met fijne haartjes. De plant verhout in het tweede jaar. De bloemen zijn vrij grote lipbloemen; twee tot drie centimeter en mooi purper, soms ook wit of roze, en ze bloeien lang. ‘s Winters verliest de plant soms al zijn blad,

LEIDEN - Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangen twee subsidies van elk drie miljoen euro uit het Rare Disease-programma van ZonMw. Zij gaan hiermee onderzoek doen naar behandelingen voor onder andere de spierziekte Duchenne en de afweerziekte SCID. Ongeveer 1 op de 3.500 jongens wordt geboren met de ziekte van Duchenne. Hun spierfunctie gaat door een mutatie in het Duchen¿negen langzaam achteruit, waardoor ze op jonge leeftijd overlijden. LUMC-onderzoekers proberen het defecte gen beter te laten functioneren door middel van zogenaamde exon skipping. “Hiermee wordt het foute deel van het gen omzeild waardoor er een redelijk goed functionerend eiwit ontstaat. Dat zou tot een betere kwaliteit van leven en langere overleving moeten leiden”, aldus subsidieontvanger prof. Gert-Jan van Ommen. Op dit moment wordt samen met het Leidse biotechbedrijf Prosensa en het Engelse farmaceutisch bedrijf Glaxo¿SmithKline onderzocht of deze methode werkt. Met de drie miljoen euro subsidie wordt bovendien bestudeerd of exon skip-

ping ook is toe te passen bij twee andere erfelijke ziektes: de ziekte van Huntington en CADASIL, een erfelijke ziekte die gepaard gaat met migraine, herseninfarcten en dementie. Het LUMC doet al jaren onderzoek naar deze zeldzame ziektes. Aan dit ZonMw-project werken ook Prosensa en het Maastricht UMC+ mee. Levenslang genezen De tweede subsidie uit het Rare Disease programma van ZonMw gaat naar onderzoek naar de afweerstoornis Severe Combined Immuno Deficiency (SCID). Kinderen met deze aandoening missen witte bloedcellen, die cruciaal zijn voor een goed afweersysteem. Zij kunnen behandeld worden met beenmergtransplantatie. “Helaas is er vaak geen geschikte donor te vinden, waardoor ze op jonge leeftijd kunnen overlijden aan simpele infecties”, zegt onderzoeksleider prof. Frank Staal. Hij wil deze patiëntjes gaan behandelen met gentherapie. “We nemen stamcellen uit het beenmerg van de patiënt en plaatsen daar het gezonde gen in. Bij sommige vormen van SCID is al aangetoond dat dat patiënten levenslang kan genezen”, aldus Staal.

Tips om diefstal boot te voorkomen Een groot deel van de regio Hollands Midden bestaat uit water: meren, grachten, kanalen en rivieren. Steeds meer mensen hebben een motorboot, een sloep of een ander vaartuig. Helaas worden er de laatste jaren steeds meer boten en buitenboordmotoren gestolen: jaarlijks ruim 1200 boten en 2100 buitenboordmotoren (bron: Stichting VBV) De politie houdt toezicht op jachthavens, neemt aangiftes op en spoort de criminelen op. Maar ook u kunt helpen. Met de volgende tips kunt u de kans op diefstal verkleinen en helpt u de politie met opsporen als uw boot of buitenboordmotor gestolen is.

Salie in de kruidentuin van Oegstgeest Het gaat erg goed met onze kruidentuin, het groeit en bloeit allemaal heel voorspoedig en alle reacties zijn erg positief. Grappig dat veel mensen al niet meer weten wat er eerst in dat perk stond. Vandaag een stukje over salie.

Twee grote ZonMw-subsidies voor zeldzame ziektes

- Leg de boot zo goed mogelijk vast aan een kabel of ketting met een door de verzekering goedgekeurd slot, ook als de boot op een trailer staat. - Zorg voor goed hang- en sluitwerk bij de kajuitingang. - Zorg voor een elektronisch beveiligingssysteem (alarm of vaartuigvolgsysteem). - Stal uw vaartuig in de winter in een veilige bootstalling. - Haal uw buitenboordmotor van de boot of zorg dat er een goedgekeurd slot op zit. - Niets erin, niets eruit: neem waardevolle spullen mee als u de boot uitgaat. En de laatste tip, en niet onbelangrijk: registreer uw boot/ buitenboordmotor, zodat de politie snel alle informatie heeft als uw eigendommen toch gestolen worden.

maar meestal komt dat gewoon weer terug in het voorjaar. De afgelopen winter, met die gemene twee weken strenge vorst na een heel zachte periode, zijn er helaas veel salieplanten gesneuveld. Het is een makkelijk te stekken plant, als je flinke stekjes neemt van 10 cm lang en in vochtige grond plaatst slaan die gemakkelijk aan. Salie dient met mate te worden gebruikt, omdat het door zijn sterke smaak gemakkelijk andere kruiden overheerst. Soms maakt men er sterke thee van om mee te gorgelen of te ontsmetten bij problemen met de slijmvliezen, maar die thee mag je dan niet inslikken, te hoge concentraties zijn giftig. Leuk extra weetje: in het Chinees keizerrijk werd dit kruid zo gewaardeerd dat Nederlandse handelaren

één kist van dit kruid wisten te verhandelen tegen drie kisten Chinese theeplanten. www.mecoegstgeest.nl

Scheveningen en de Pier 1966 (boven) 2011 (onder). (Dotka.nl – Kadaster)

Dotka.nl digitaliseert archieven Kadaster

Twee eeuwen aan kaarten en luchtfoto’s nu online EETCAFE FLIPPER zoekt

2 recreatiemedewerkers

Zorgvilla's & Thuiszorg

voor de periode van 5 juli t/m 5 september

Nova Zembla Zorg is op zoek naar : Villa Oranjepark Prins Hendriklaan 2 2341 JB Oegstgeest Het Witte Huis Endegeesterlaan 4 2342 CZ Oegstgeest T 071-515 02 30

Verzorgenden niveau 3, verpleegkundigen & gastvrouwen

Je bent minimaal 18 jaar en volgt of je hebt afgerond de opleiding SPW4 Activiteiten begeleiding. Je taak bestaat uit het organiseren en begeleiden van activiteiten voor jongeren tussen de 5 en 20 jaar oud. Voor verdere informatie neem je contact op tussen 17.00 en 19.00 uur met:

Wij zijn voor onze organisatie op zoek naar verzorgenden niveau 3, verpleegkundigen & gastvrouwen die deel uit willen maken van ons kleinschalig, professioneel en hecht zorgteam. Bij Nova Zembla Zorg draait het om de bewoners en daar stemmen wij alle verzorging en verpleging in onze stijlvolle, huiselijke zorgvilla's op af.

J.C. Teeuwen telefoon: 06 51229565 of stuur een mail naar jcteeuwen@snelnet.net

Vind jij in je werk ook de menselijke maat belangrijk en heb je ruime ervaring? Reageer dan door ons een brief of een e-mail te sturen met je cv.

Eetcafe de Flipper is gevestigd op:

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Camping Solassi Duinschooten 14 2211ZC Noordwijkerhout

hdenhartog@novazemblazorg.nl

www.novazemblazorg.nl

APELDOORN - Honderdduizenden luchtfoto’s en oude kaarten van Nederland zijn sinds vorige week voor het eerst volledig digitaal doorzoekbaar. Via www.dotka.nl heeft iedereen toegang tot de grootste collectie van historisch luchtfotomateriaal en topografische kaarten van Nederland. De verzameling geeft een fascinerend beeld van ons land door de decennia heen en biedt de mogelijkheid tot op straatniveau foto’s op te vragen. De beelden zijn afkomstig uit de archieven van het Kadaster en zijn door Dotka.nl stuk voor stuk gedigitaliseerd en nauwkeurig voorzien van coördinaten en jaartal. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk de ontwikkeling van een straat, buurt of stad te zien, van toen tot nu. De collectie bestaat uit ongeveer twintig lagen luchtfoto’s en topografische kaarten van 1798 tot 2011, afhankelijk van de locatie.

De luchtfoto’s werden gemaakt in opdracht van de Topografische Dienst (later onderdeel van het Kadaster). De dienst liet Nederland vanaf 1932 minimaal om de tien jaar van boven fotograferen en gebruikte de beelden om kaarten te maken. De foto’s en kaarten lagen decennialang bij het Kadaster, tot Dotka.nl besloot het enorme analoge archief digitaal te ontsluiten en doorzoekbaar te maken. De verzameling kaarten en luchtfoto’s is zo’n 50 terabyte groot en blijft groeien: de komende jaren verdubbelt de collectie. Op www.dotka.nl kunnen bezoekers zich aanmelden voor een gratis overzicht van de eigen omgeving en een alert wanneer er nieuwe beelden van het opgegeven adres, postcode of plaats online staan.


Wilhelminapark 27, Oegstgeest *OJTEJUPCKFDU UFHFMJKLFSUJKE NFUOS WPMMFEJHHFSFOPWFFSE XBBSCJKWFFMBBOEBDIUJTCFTUFFEBBOIFU CFIPVEFO FOWBBLPPLUFSVHCSFOHFO WBOIFUPPSTQSPOLFMJKLFLBSBLUFSWBO EF[FXPOJOHFO)FUSFTVMUBBUJTFFO DPNGPSUBCFM SVJNFOQMF[JFSJHGBNJMJFIVJT XPPOPQQFSWMBLDBN¤ NFU SVJNFTMBBQLBNFSTFOCBELBNFST&FO BOEFSHSPPUQMVTQVOUBBOEF[FXPOJOH JTIFUQSBDIUJHFWSJKFVJU[JDIUWBOVJU UVJO XPPOLBNFSFOBMMFLBNFSTBBOEF BDIUFS[JKEFPQIFU#PTWBO&OEFHFFTU"M NFUBMFFO[FFSSVJNIVJTPQFFOHFXJMEF MPDBUJFJO0FHTUHFFTU

Vraagprijs: € 1.065.000,- k.k.

Theo van Doesburglaan 13, Oegstgeest

Julianalaan 2b, Oegstgeest

%F[FSVJNFFONPEFSOFIBMG WSJKTUBBOEFWJMMBJTHFMFHFOJO FFOLJOEWSJFOEFMJKLFWJMMBXJKL JOEFi.PSTFCFMw OBCJKEJWFSTF VJUWBMTXFHFO%FWJMMBMJHUPQFFO TUFFOXPSQWBOFFOTQFFMXFJEF FOIFUQSBDIUJHBBOHFMFHEF +BO%BWJE;PDIFSQBSL0Q LPSUFMPPQBGTUBOE[JKOFWU MJHQMBBUTFO WPPSFFOTMPFQ CPPU UFLPPQPGUFIVVSJO EF)BBSMFNNFSUSFLWBBSU%F XPOJOHIFFGUFFOSVJNFPQSJUFOJOQBOEJHFHBSBHFCFSHJOHFOJTBBOEF BDIUFS[JKEFWSJKHFMFHFOBBOFFOCSFEFXBUFSQBSUJKNFUWFFMHSPFO%F[POOJHF UVJONFUTUFJHFSFOUXFFUFSSBTTFOJTDBNEJFQFOSVJNNCSFFEFO CJFEUWPMPQQSJWBDZ"MNFUBMFFOIFFSMJKLSVJNHF[JOTIVJT PQQFSWMBLUFDB NJODMHBSBHFCFSHJOH PQFFOVJUTUFLFOEFFOSVTUJHFNBBSUPDI[FFS DFOUSBMFMPDBUJF

+BSFOIPFLIVJT 0VE 0FHTUHFFTU NFUPQSJUFOHBSBHF 0QFFO[ÏÏSHFXJMEFMPDBUJF HFMFHFOWPPSPPSMPHTF IPFLXPOJOHNFUPQSJU HSPUF HBSBHFFOUVJOPQIFU[VJEFO SVJNNFUFSEJFQ PQFFO QFSDFFMWBON¤FJHFOHSPOE )FUXPPOPQQFSWMBLCFESBBHU DBN¤ FYDMVTJFGCFSH[PMEFS FOHBSBHF%FXPOJOHEJFOU JOXFOEJHHFNPEFSOJTFFSEUF XPSEFO&OLFMFPSJHJOFMFEFUBJMT[JKOCFIPVEFOHFCMFWFO[PBMTEFFOTVJUF TFQBSBUJFFOQBOFFMEFVSFO4MBBQLBNFSTXBBSWBONFUCBMLPO ; &FO QSBDIUJHCF[JUPQÏÏOWBOEFNPPJTUFQMFLLFOJO0VE0FHTUHFFTU

Vraagprijs: € 645.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Prins Bernhardlaan 28, Oegstgeest

Anna Bijnsplantsoen 7, Oegstgeest

J. van Ruusbroeclaan 2, Oegstgeest

6JUHFCPVXEFIPFLXPOJOH PQ[FFSHFXJMEFMPDBUJFNFU HSPUFUVJOPQ;8%F1SJOT #FSOIBSEMBBOJTFFO[FFSHFMJFGEF MBBOJO0VE0FHTUHFFTU EJDIUCJK TDIPMFO TQPSUWFMEFOFOXJOLFMT %F[FDIBSNBOUFIPFLXPOJOHJT PQEFCFHBOFHSPOEVJUHFCPVXE NFUFFOHSPUFFFULFVLFOFO IFFGUFFOTDIJUUFSFOEFEJFQF FOCSFEFUVJOPQIFU;8NÏU FFOWSJKTUBBOEFTUFOFOCFSHJOH "BOEFWPPS[JKEFUSFGUVFFOWPPSUVJOWBONFUFSEJFQFOFFOCSFEFPQSJU %F[FPQSJUHFFGUEFNPHFMJKLIFJEPNUXFFBVUPTPQFJHFOUFSSFJOUFQBSLFSFO &S[JKONPHFMJKLIFEFOPNEFXPOJOHWFSEFSUFWFSHSPUFOEPPSBBOPG PQCPVXFO%FNBLFMBBSLBOVIJFSPWFSJOGPSNFSFO

3VJNIPFLIVJTNFU TMBBQLBNFSTPNHFWFOEPPS HSPFOFOXBUFS HFMFHFOPQFFO QFSDFFMWBON¤%F[FSVJNF IPFLXPOJOHJTHFMFHFOJOFFO SVTUJHFFOLJOEWSJFOEFMJKLFCVVSU NFUUFHFOPWFSIFUIVJTFFO HSPFOWPPS[JFOJOHFOFFOLMFJOF TQFFMQMFL/BBTUEFXPOJOH FFOCSFEFHSPFOTUSPPLNFUFFO LMFJOFLJOEFSCPFSEFSJK0PL EFBDIUFSUVJO /8 JTSVJNFO [POOJHFOCJFEUWFFMQSJWBDZ%FXPOJOH CK IFFGUFFOXPPOPQQWBO DBN¤ JODMCJKLFVLFOJOQBOEJHFCFSHJOH 7PPS [JKFOBDIUFSUVJO *OEFBDIUFSUVJOTUBBUFFOSFDFOUHFQMBBUTUFIPVUFOTDIVVSCFSHJOH&SJTFFO BDIUFSPNJOHBOHEJFMFJEUOBBSEFPQFOCBSFQBSLFFSQMBBUTFO

0QTDIJUUFSFOEFMPDBUJF HFMFHFOFOPOEFSCJK[POEFSF BSDIJUFDUVVSPOUXPSQFO VJUHFCPVXEFIPFLXPOJOHBBO FFOSVTUJHFMBBO HFMFHFOJOEF XJKLi)BBTXJKLw%F[FSJBOUF IPFLXPOJOHCJFEUWFFMQSJWBDZ FOCFTDIJLUPWFSFFOJOQBOEJHF HBSBHFNFUCFSHJOHFOFFO PQSJU%FXPOJOHJTVJUHFCPVXE FOEBBSEPPSHFTDIJLUWPPS FWULBOUPPSBBOIVJT FFO TMBBQLBNFSCFOFEFOPGFFOIPCCZLBNFS%FXPOJOHJTWWFFOTUVLFYUSB HSPOE [PEBUEFPQSJUWFSHSPPULBOXPSEFONFUQMBBUTWPPSBVUPT"BOEF BDIUFS[JKEFMJHUFFOSVJNF[POOJHFBDIUFSUVJO ;8 8PPOPQQFSWMBLN¤ QFSDFFMPQQFSWMBLN¤

Vraagprijs: € 470.000,- k.k.

Vraagprijs: € 410.000,- k.k.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

Irislaan 241, Oegstgeest

Morsweg 44, Leiden

Warmonderweg 5, Leiden

;ÏÏSSVJNEVQMFYBQQBSUFNFOU N¤ HFMFHFOPQEFCPWFOTUF WFSEJFQJOHFOBBOEF*SJTMBBO %JUBQQBSUFNFOUIFFGUFFO QSBDIUJHWSJKVJU[JDIUPWFSIFU SFDFOUPQHFLOBQUF*SJTQBSLNFU WJKWFSFOEFGSBBJFi0VEFOIPG NPMFOwVJU%FMJHHJOH CJOOFO0FHTUHFFTUJTJEFBBM UF NJEEFOWBOIFUXJOLFMDFOUSVN A-BOHF7PPSUFOWMBLCJK TDIPMFO TQPSUWFSFOJHJOHFOFO EFBBOTMVJUJOHPQEF")FUBBOUBMLBNFSTJOEJUBQQBSUFNFOUCJFEUEF NPHFMJKLIFJEUPUCJKWIFUIPVEFOWBOLBOUPPSBBOIVJT CJKESBHF7W&ǎ QFSNBBOE ǎ WPPSTDIPUPQWFSXBSNJOHFOXBUFS WFSXBSNJOHNJEEFMTDWCMPLWFSXBSNJOH SBEJBUPSFONFUXBSNUFNFUFS HFNFFOTDIBQQFMJKLFGJFUTFOCFSHJOH

.BSLBOUIFSFOIVJTJOIFU DFOUSVNNFUUVJOBBOIFU (BMHFXBUFS7BOBGEFXFH PG WJB(PPHMF4USFFU7JFX JTEF[F XPOJOHOBVXFMJKLTUF[JFO y WBOBGIFUXBUFSEFTUFCFUFS"BO EFTUSBBU[JKEFCFWJOEFO[JDI HBSBHFTEJFCJKIFUQBOEIPSFO %FNJEEFMTUFHBSBHFEFVSCJFEU UPFHBOHUPUFFOTQSPPLKFTBDIUJHF WFSSBTTJOH*OEFWFSUFPOUXBBSU VFFODIBSNBOUF+VHFOETUJMWJMMB NFULFONFSLFOEUPSFOUKF HFMFHFOBBOFFODBNFUFSCSFEFPFWFSMBOHTEF 3JKO/BEBUEFQPPSUJOIFUTMPUWBMU MBBUVEFCSVJTFOEFTUBETBDUJWJUFJUFOJO EFPNHFWJOHBDIUFS[JDIFOHFOJFUVWBOEFUVJO N¤FJHFOHSPOE FOIFU BEFNCFOFNFOEFVJU[JDIUPWFSIFUXBUFS

0QEFHSFOTWBO0FHTUHFFTU FO-FJEFOHFMFHFOHSPUF IPFLXPOJOHNFUPQSJUFO [POOJHFUVJO"BOEF[F XPOJOHJTTJOETGMJOL XBUWFSBOEFSE WFSOJFVXE FOVJUHFCPVXE%FBMHFIFMF POEFSIPVETUPFTUBOEJTIJFSNFF EBOPPL[FFSHPFE.FUDB N¤XPPOPQQFSWMBL JOIPVE DBN© FFOVJUHFCPVXEF XPPO LFVLFO [POOJHFUVJO NFUBDIUFSPNFOIBBSDFOUSBMFMJHHJOHUPWTOFMXFHFO TUBUJPOFOTDIPMFO JTEF[FGSBBJFIPFLXPOJOHCJKVJUTUFLHFTDIJLUBMTFFOSJBOUFHF[JOTXPOJOH 1FSDFFMN¤FJHFOHSPOE [PXFMBBOEFWPPSBMTBDIUFS[JKEFCJK[POEFSWSJK HFMFHFO

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 849.000,- k.k.

Zijldijk 37, Leiderdorp

Splinterlaan 142ab, Leiderdorp

Mauritssingel 57, Leiderdorp

1SBDIUJHFXPPOCPFSEFSJKPQ SVJNQFSDFFMWBON¤ HFMFHFOBBO%F;JKM7BOBG NFUWFFMHFEVMEFOPPHWPPS EFUBJMHFIFFMIFSCPVXENFU HFCSVJLNBLJOHWBOPVEFÏO NPEFSOFCPVXNBUFSJBMFO)FU SFTVMUBBUJTFFOSJBOUFFOVJUFSTU TGFFSWPMMFXPPOCPFSEFSJKNFU FFOXPPOPQQWBONBBSMJFGTU  N¤ EJFWPMEPFUBBOBMMF NPEFSOFFJTFOWBODPNGPSUFO LXBMJUFJU3POEPNEFXPOJOHJTSVJNUFFOSVTUyFOQSBDIUJHFWFSHF[JDIUFO &FOVOJFLFO[FFSSVJNPCKFDU WBOFFOVJUFSNBUFIPHFCPVXLXBMJUFJU PQÏÏO WBOEFNPPJTUFQMFLKFTWBOIFU(SPFOF)BSU

;FFSGSBBJFWSJKTUBBOEF FSKBSFOWJMMB/BBTUEFWJMMB MJHUFFOWSJKTUBBOECJKHFCPVX CFTUBBOEFVJUFFOCFESJKGTSVJNUF PQEFCFHBOFHSPOEFO [FMGTUBOEJHFBQQBSUFNFOUFOPQ EFWFSEJFQJOH7FSEFSJTFSPQ IFUUFSSFJOFFOSVJNFEVCCFMF HBSBHFQMVTCFSHJOH)FUQFSDFFM JTHSPPUN¤FOFS[JKOWFFM QBSLFFSNPHFMJKLIFEFOPQFJHFO UFSSFJO8PPOIVJTXPPOPQQ DBN¤#JKHFCPVXXPPOPQQDBN¤)FUHFIFFMJTVJUTUFLFOE POEFSIPVEFO)FUCJKHFCPVXCJFEUVJUTUFLFOEFNPHFMJKLIFEFOWPPSFJHFO [BLFMJKL HFCSVJLPGFFOHPFEFCSPOWBOIVVSJOLPNTUFO

&SJTJOEFBGHFMPQFOKBSFO WFFMWFSBOEFSEJOEFEJSFDUF PNHFWJOHWBOEF[FXPOJOHPQ FFOTUFFOXPSQBGTUBOEJTFFO QSBDIUJHFKBDIUIBWFOWFSTDIFOFO FOEFXFSL[BBNIFEFOPN EF"QSFDJFTPQEJUQVOU WFSEJFQUBBOUFMFHHFO[JKO CJKOBHFIFFMBGHFSPOE%F[F WFSOJFVXJOHFOIFCCFOEF[F XPPOMPDBUJFOØHBBOUSFLLFMJKLFS HFNBBLU%FXPOJOH[FMGJT FFOSVJNF VJUTUFLFOEPOEFSIPVEFOLBNFSXPOJOHNFUFFOUVJOBBO [JKEFO WFFMMJDIUJOWBMJOEFXPOJOHFOFFOHSPUFHBSBHF%FXPOJOHJTHFMFHFO JOEFQPQVMBJSFi0SBOKFXJKLw"MNFUBMFFOSVJNFFOHPFEPOEFSIPVEFO IPFLXPOJOHPQFFOVJUTUFLFOEFMPDBUJF

Vraagprijs: € 1.695.000,- k.k.

Vraagprijs: € 1.195.000,- k.k.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

XXXHSBBMNBLFMBBSEJKOM

(SBBM.BLFMBBSEJKt3BQFOCVSHt1PTUCVTt""-FJEFO 5FMt'BYtJOGP!HSBBMNBLFMBBSEJKOM

OC_week_24_12  

We Run 4 All bedankt Oegstgeest Hoe dan ook: de raad staat voor moeilijke keuzes. Open dag opgravingen Nieuw-Rhijngeest OZB Hans van der Wei...

Advertisement